Sunteți pe pagina 1din 39

CENTRUL NA IONAL DE FORMARE I

PERFEC IONARE A ANTRENORILOR


FEDERA IA ROM N DE VOLEI
TACTICA COLECTIV N APRARE LA JUNIORI
IN VOLEI
COORDONATOR:
Adin- Marin Cojocaru
AUTOR:
Nicoa! "o#dan
"UCURETI
$%&'
An(r!na)!n(u (ac(ic !*(! )ijocu +rin car! *+or(i,ii
d!+rind )!(od! i +o*i-i! c.i d! +r!#a(ir! i d!
or#ani/ar! a! ac iunior o0!n*i,! i d!0!n*i,!1 +!n(ru
a ind!+ini un o-i!c(i, 2adic. +!n(ru a 3n*cri! +unc(!1 a
a(in#! o anu)i(. +!r0or)an . *au a o- in! o ,ic(ori!45
6+or(i,ii *au !c7i+!! 3n(r!+rind ac iuni o0!n*i,! *au
d!0!n*i,! 3n(r-o co)+!(i i! 3n 0unc(i! d! +anuri!
(ac(ic! *(a-ii(! an(!rior5 n(r-o co)+!(i i!1 *+or(i,u
0ac! u/ d! (oa(! cai(. i! -io)o(ric! i d!+rind!ri!
*a!1 0unc i! d! condi(ii! +rac(ic!1 r!a!1 3n
con0run(ar!a cu un ad,!r*ar5 "a/a unui +an (ac(ic
r!u i(1 +!n(ru oric! *+or(1 !*(! un ni,! 3na( a (!7nicii5
Nu !*(! #r!*i( a a0ir)a c. (!7nica !*(! un 0ac(or car!
i)i(!a/. ac iuni! (ac(ic! *au c. (ac(ica !*(! o 0unc i!
a (!7nicii *+or(i,uui5
6arcini! i *+!ci0ici(a(!a +r!#.(irii (ac(ic!
n anu)i(! *+or(uri1 *+or(i,ii d! !i(. au ajun* a
+r!#.(iri (!7nic! i 0i/ic! a+roa+! !#a!5 D!*!ori1 c8nd
(oa(! c!!a(! ,aria-i! *un( d!/,o(a(! 3n )od !#a1
0oo*ir!a un!i (ac(ici ra iona! 3ncin. -aan a 3n
0a,oar!a ac!ui co)+!(i(or5 D! i +r!#a(ir!a (ac(ic. d!
-a/!a/. din +in +! +r!#a(ir!a 0i/ic. i !*(! o 0unc i! a
(!7nicii1 !9i*(. (o(u i o !#a(ur. i)+or(an(. 3n(r!
+r!#a(ir!a (ac(ic. i c!a +*i7oo#ic.5
Mai!*(ria (ac(ic. *! -a/!a/. +! o cunoa (!r! (!or!(ic.
+ro0und. i +! ca+aci(a(!a d! a a+ica (ac(ica 3n
0unc i! d! +ar(icuari(. i! co)+!(i i!i5 Pr!#.(ir!a
(ac(ic. +oa(! incud! ur)a(oar!! *arcini:
- *(udi!r!a +rinci+iior *(ra(!#i!i *+or(i,!
- *(udi!r!a !#ior i r!#ua)!n(!or co)+!(i iior din
*+or(u *au +ro-a r!*+!c(i,.
- in,!*(i#ar!a i cunoa (!r!a cai(. ior (ac(ic! a!
c!or )ai -uni *+or(i,i din *+or(u +rac(ica(
- c!rc!(ar!a *(ra(!#i!i ,ii(orior ad,!r*ari i a
+o(!n iauui or 0i/ic i +*i7oo#ic
- *(udi!r!a *+!ci0icuui cadruui und! ,a a,!a oc
,ii(oar!a co)+!(i i!
- d!/,o(ar!a (ac(icior indi,idua! +!n(ru co)+!(i ia
ur).(oar!1 +! -a/a +unc(!or 0or(! i a +unc(!or
*a-!1 3n u)ina u(i)!or dou. a*+!c(!
- anai/a +!r0or)an !or (r!cu(! 3n ,!d!r!a con0run(.rii
cu ,ii(orii ad,!r*ari
- 3n,. ar!a i r!+!(ar!a ac!*(ui )od! a
an(r!na)!n(!1 +8n. c8nd d!,in! un *(!r!o(i+ dina)ic5
n*u ir!a un!i (ac(ici ur)!a/. ac!!a i +rinci+ii ca i
3n,. ar!a un!i d!+rind!ri5 Ea d!+ind! d! )u i)!a
r!+!(.rior -a/a(! +! un +an (!or!(ic5 P!n(ru c.
+r!#a(ir!a (ac(ic. d!+ind! d! o -un. (!7nic. i d! o
+r!#a(ir! 0i/ic. -un.1 o ac iun! (ac(ic. ,a 0i +r!c!da(.
d! o +r!#a(ir! 0i/ic. i (!7nic. ad!c,a(.5
n +rinci+iu1 +r!#a(ir!a (ac(ic. ur)!a/. conc!+(! i
r!#ui con*id!ra(! un!ori #!n!ra! 3n )ai )u(!
*+or(uri5 6+or(uri! +o( 0i ca*i0ica(! 3n cinci #ru+! +!
-a/a a*!).n.rior or (ac(ic!5
:ru+a & - *+or(uri 3n car! *+or(i,ii concur!a/. *!+ara(1
0.r. un con(ac( dir!c(5 Ei ur)!a/. o ordin! anu)!
*(a-ii(. 3nain(! d! concur* 2!9: *c7i a+in1 +a(inaj
ar(i*(ic1 #i)na*(ic.1 *.ri(uri 3n a+.1 +a(inaj ,i(!/.1
7a(!r!45
:ru+a $ - *+or(uri 3n car! *+or(i,ii 3nc!+ co)+!(i ia 3n
ac!a i (i)+1 0i! (o i 3)+r!un.1 0i! 3n #ru+! )ici5 E*(!
+o*i-i. o )ic. coo+!rar! cu co!c7i+i!rii5 2!9: +ro-!!
d! a!r#.ri din a(!(i*) ; incu*i, (a0!(!1 *c7i 0ond1
cici*)1 3no(45
:ru+a < - *+or(uri carac(!ri/a(! +rin co)+!(i ia dir!c(.
cu ad,!r*aru5 R!/u(a(u concur*uui -ia(!ra !*(!
)ijocu d!(!r)inan( +!n(ru ca*i0icar!a *+or(i,ior5
2!9:(!ni*1 -o91 u+(!1 *cri).45
:ru+a ' - *+or(uri 3n car! ad,!r*arii *un( #ru+a i 3n
!c7i+!1 iar *+or(i,ii au con(ac( dir!c( 3n(r! !i 3n (i)+u
jocuui5 2!9: -a*c7!(1 0o(-a1 7oc7!i1 !(c545
:ru+a = - *+or(uri co)-ina(!5 Tac(ica 3n +ro-!!
co)-ina(! incud! (ac(ica 0i!c.rui *+or( i +anu
#!n!ra d! +ar(ici+ar! a co)+!(i i!5 2!9: 7!+(a(on i
d!ca(on din a(!(i*)1 -ia(on ; (ir i *c7i 0ond1 (ria(on
i +!n(a(on )od!rn45
:andir!a (ac(ic.
:andir!a (ac(ic. !*(! o co)+on!n(. 0unda)!n(a. 3n
+r!#a(ir!a (ac(ic.1 i)i(a(. doar d! cuno*(in !! (ac(ic!
i d! r!+!r(oriu ,a*( a d!+rind!rior5 Cu+rind!
ur).(oar!!:
- !,auar!a r!ai*(. i cor!c(. a ad,!r*aruui1 c8( i a
+ro+riuui *+or(i,
- cunoa (!r!a co)-ina iior (ac(ic! c! +o( 0i 0oo*i(! 3n
anu)i(! *i(ua ii *+!ci0ic! d! joc>u+(.
- an(ici+ar!a i con(racarar!a ac iunior (ac(ic! a!
ad,!r*arior
- di*i)uar!a *au d!#7i/ar!a in(!n iior (ac(ic!1 +!n(ru
a 3)+i!dica ad,!r*arii *. d!*co+!r! i *. con(racar!/!
+anu d! a(ac
- coordonar!a ac iunior indi,idua! cu (ac(ica !c7i+!i5
R!0!rin ! -i-io#ra0ic!:
T5 "OMPA ; ?T!oria i )!(odoo#ia an(r!na)!n(uui
*+or(i, ; +!riodi/ar!a?1 $%%&
COALA NA IONAL DE ANTRENORI ; ?T!oria
an(r!na)!n(uui *+or(i,? 2no(! d! cur*41 $%%<
E!)!n(!! *au co)+on!n(!! 0unda)!n(a! a! (ac(icii
in jocu d! ,o!i *un( ur)a(oar!!: 0a/!!1 +rinci+ii!1 0ac(orii
*i 0or)!! a(acuui *i a! a+ararii5
@ FAAELE r!+r!/in(a !(a+!! di*(inc(! +arcur*! in
d!*0a*urar!a a(acuui *i a+ararii1 d! a ini(i!r! *i +ana a
con*u)ar!a or5
@ PRINCIPIILE con*(i(ui! r!#ui! #!n!ra!1 d! -a/a in
,ir(u(!a carora juca(orii i*i dirij!a/a *i coordon!a/a
ac(iuni! indi,idua! *i co!c(i,! +! +arcur*u un!i 0a/!
d! a(ac *au d! a+arar!5
@ FACTORII *un( )ijoac!! +rin car! juca(orii
ac(ion!a/a in a(ac *i in a+arar!1 in con0or)i(a(! cu
+rinci+ii! r!*+!c(i,!1 0oo*ind +roc!d!!! (!7nic!1
ac(iuni! (ac(ic! indi,idua! *i co!c(i,!1 co)-ina(ii!
(ac(ic! *i *c7!)!! d! joc cuno*cu(!5
@ FORMELE1 r!+r!/in(a *(ruc(ura ac(i,i(a(ii concr!(! a
juca(orior in di,!r*!! 0a/!1 r!*+!c(and +rinci+ii! *i
0oo*ind 0ac(orii r!*+!c(i,i in cadru *i*(!)!or d! joc din
a(ac *i a+arar!5
In jocu d! ,o!i1 (ac(ica !*(! 0or)a(a din:
@ TACTICA INDIVIDUALAcar! r!+r!/in(a an*a)-u
d! ac(iuni indi,idua! 0oo*i(! in )od con*(i!n( d! ca(r!
un juca(or in coa-orar! cu co!c7i+i!rii1 in *co+u
r!ai/arii *arcinior jocuui a(a( in a(ac ca( *i in a+arar!5
@ ACTIUNEA INDIVIDUALA1 adica a+icar!a
con*(i!n(a1 in(r-o anu)i(a 0a/a a jocuui a c!ui )ai
+o(ri,i( co)+!9 d! ac(iuni in *co+u r!/o,arii ad!c,a(!
a un!i *arcini +ar(ia! a jocuui5
@ COM"INATIA TACTICAc! r!+r!/in(a coordonar!a
ac(iunior indi,idua! a doi *au )ai )u(i co!c7i+i!ri1
in(r-o 0a/a a jocuui1 in *co+u r!/o,arii un!i *arcini
+ar(ia! d! a(ac *au a+arar!5
@ 6CBEMA TACTICAca 0or)a )ai !,aua(a a
co)-ina(i!i (ac(ic!1 a+ica(a )ai a!* in a(ac5 E*(! in
#!n!ra )ai co)+!9a1 dar in ac!a*i (i)+ *!
carac(!ri/!a/a +rin *(!r!o(i+i! *i ri#idi(a(!5
@ 6I6TEMUL DE JOC - r!+r!/in(a 0or)a #!n!raa d!
or#ani/ar! *au *(ruc(ura ac(iunior !0!c(ua(! d! juca(ori
in a(ac *i a+arar!5 E *(a-i!*(! *arcini +r!ci*! *i
+rinci+ii d! coa-orar! *i circua(i! in cadru unui
di*+o/i(i, +r!*(a-ii(5
@ CONCEPTIA DE JOC - r!+r!/in(a +ar(icuari(a(i!
*au carac(!ri*(ici! a+icarii (ac(icii d! joc d! ca(r! o
anu)i(a !c7i+a5 In jocu d! ,o!i !9i*(a )ai )u(!
*i*(!)! d! a(ac *i a+arar! iar co)-ina(ii! *i *c7!)!!
(ac(ic! *un( *i !! nu)!roa*!5 Conc!+(ia d! joc a c!or
)ai -un! !c7i+! a ni,! na(iona *i )ai a!* a !c7i+!or
r!+r!/!n(a(i,! !9+ri)a conc!+(ia d! joc +! +an
na(iona5
@ Conc!+(ia d! joc +oa(! 0i +ri,i(a *i ca o (!ndin(a car!
indica ori!n(ar!a jocuui *i +!r*+!c(i,!! ui d!
d!/,o(ar! a(a( a ni,!u !c7i+!or d! cu-1 ca( *i a
ni,!u jocuui r!*+!c(i, +! +an na(iona *i in(!rna(iona5
@ 6TILUL DE JOC- r!+r!/in(a carac(!ri*(ici! d!
a+icar! a (!7nicii1 (ac(icii1 ri()u *i (!)+ou d! joc1
co)un! (u(uror juca(orior un!i !c7i+!5 Cai(a(!a
!9!cu(iior (!7nic! *i ri()u d! joc +rin car! !c7i+a !*(!
a+r!cia(a in an*a)-u dau no(a d! +!r*onai(a(!
co!c(i,a5 Daca o conc!+(i! d! joc *! +oa(! in*u*i *i
a+ica in(r-un (i)+ r!a(i, *cur( 2C-&% uni4 +!n(ru a *!
ajun#! a un *(i d! joc !*(! n!c!*ara o +!rioada
ind!un#a(a1 in car! *! !0!c(u!a/a o +r!#a(ir! co)una1
cu o +!r*+!c(i,a -in! d!(!r)ina(a d! $-< ani5
@ 6COALA PE RAMURADE 6PORT- in jocu d! ,o!i
r!+r!/in(a carac(!ri*(ici! d! in(!r+r!(ar! *i a+icar!
uni(ara a ac!uia*i *(i d! joc *i a ac!!ia*i conc!+(ii d!
+r!#a(ir! *+or(i,a1 +ro+riu unui nu)ar )ar! d! !c7i+!
d! +! un (!ri(oriu1 r!/u(a( a un!i un#i !9+!ri!n(! *i
(radi(ii *+or(i,!5 2E95*coaa *o,i!(ica1 ja+on!/a1 *ud-
a)!ricana !(c54
Du+a nu)aru juca(orior car! +ar(ici+a a di0!ri(! ac(iuni
(ac(ica *! +oa(! ca*i0ica in doua ca+i(o!: (ac(ica indi,iduaa
*i (ac(ica co!c(i,a5
TACTICA INDIVIDUALA
Tac(ica indi,iduaa cu+rind! ac(iuni cu )in#!a *i ac(iuni
0ara )in#!5 Con(inu(u (ac(ic a ac(iunior !*(! cu a(i( )ai
)ar! cu ca( *! !0!c(u!a/a in condi(ii d! joc *au a+ro+ia(!5
In jocu d! ,o!i (ac(ica indi,iduaa !*(! cu a(a( )ai
i)+or(an(a cu ca( +rin *+!ci0icu jocuui1 oric! ac(iun! #r!*i(a
duc! a +i!rd!r!a +unc(uui5 C7iar *i o ac(iun! i)+r!ci*a
aduc! ca*(i# ad,!r*aruui car! in(ra a*(0! u*or in +o*!*ia
)in#ii *i +oa(! d!can*a !0ici!n( a(acu5
Carac(!ri*(ici! (ac(icii indi,idua! +o( 0i *in(!(i/a(!
a*(0!:
&5 La -a/a 0i!car!i ac(iuni (ac(ic! indi,idua! *(a in*u*ir!a
cor!c(a a !9!cu(i!i (!7nic! r!*+!c(i,!5
$5 Con*(an(a in ac(iuni !*(! d!o*!-i( d! i)+or(an(a5
<5 Pr!ci/ia *i ,ari!(a(!a *+or!*c !0icaci(a(!a ac(iunior
(ac(ic! indi,idua!5
'5 Mu(ia(!rai(!a in in*u*ir!a ac(iunior d! a(ac *i d!
a+arar!1 car! in jocu d! ,o!i !*(! )ai i)+or(an(a d!ca(
in a(! jocuri52*+!ci0icu jocuui D r!#ua)!n(u d!
*c7i)-ari45 Ac(iuni! (r!-ui! *a *! incadr!/! in )od!u d!
joc 0oo*i( d! !c7i+a in a(ac *i a+arar!5
=5 Carac(!ru d!ci*i, a ac(iunii (ac(ic! indi,idua! !*(! un
a*+!c( ,aa-i +! (o( +arcur*u )!ciuui dar )ai a!* in
0inauri! d! *!( *au )!ci5
E5 Ac(iuni! (ac(ic! indi,idua! *un( in *(ran*a !#a(ura cu
ni,!u d! d!/,o(ar! a cai(a(ior )o(ric!1 in *+!cia cu
,i(!/a 2d! r!ac(i!1 d! !9!cu(i! *i d! d!+a*ar!41
ind!)anar!a1 d!(!n(a5 R!u*i(a )ai d!+ind! *i d! ni,!u
+r!#a(irii (!or!(ic! *i +*i7ic!5
Con(inu(u jocuui d! ,o!i con*(a in a(!rnar!a ac(iunior
indi,idua! *i co!c(i,! *+!ci0ic!5 Concr!(i/ar!a or in ra+or(
cu c!ia(i juca(ori din !c7i+a1 cu *arcini! *i r!#ui! jocuui *!
r!ai/!a/a +rin ac(iuni d! -a/a *i ,arian(!5
In a+ari(ia *i d!/,o(ar!a ac(iunior d! joc un 0ac(or i)+or(an(
a 0o*( u+(a din(r! a(ac *i a+arar!: a+ari(ia *i +!r0!c(ionar!a
un!i noi ac(iuni in a(ac a a,u( ca ra*+un* a+ari(ia un!i ac(iuni
Fan(ido(F in a+arar!5 R!#ui! d! joc1 in *ucc!*iun!a a+ari(i!i
or *i +rin r!#!)!n(ari! i)+u*! au in(!r,!ni( *i !! in )od
dir!c( in !,ou(ia ac(iunior (ac(ic! indi,idua! *i co!c(i,!5
Modu d! !9+ri)ar! *+!ci0ic a unor )ari juca(ori !*(! un a(
0ac(or a !,ou(i!i *i d!/,o(arii ac(iunior (ac(ic!5
6i*(!)a(i/ar!a ac(iunior (ac(ic! indi,idua! *! +oa(!
r!ai/a in 0unc(i! d! con(ri-u(ia or in c!! doua 0a/! a!
jocuui: cand !c7i+a !*(! in +o*!*ia )in#ii *au cand )in#!a
!*(! a ad,!r*ar:
&5Ac(iuni indi,idua! in a(ac - ac(iuni d! -a/a:
&5 6!r,iciu
$5 Ridicar!a +!n(ru a(ac
<5 Lo,i(ura d! a(ac
$5 Ac(iuni indi,idua! in a+arar! - ac(iuni d! -a/a:
&5 Pr!uar!a *!r,iciuui
$5 "ocaju
<5 Pr!uar!a din a(ac
Ac(iuni! (ac(ic! indi,idua! +o( 0i *i*(!)a(i/a(! in du+a
cri(!riu *ucc!*iunii or o#ic!1 d!(!r)ina(a d! d!*0a*urar!a
0a/!or jocuui1 a*(0!:
&5 *!r,iciu
$5 +r!uar!a *!r,iciuui
<5 ridicar!a +!n(ru a(ac
'5 o,i(ura d! a(ac
=5 -ocaju
E5 +r!uar!a a(acuui
G5 +r!uar!a din -ocaj
C5 +r!uar!a din 0i!u
H5 +onjonu
&%5 +r!uar!a din cadru au(odu-arii
TACTICA d! joc r!+r!/in(. Iun *i*(!) co!r!n( d!
acJiuni
*!!cJiona(!1 +ani0ica(! Ki +r!#.(i(! an(ici+a( *+r! a 0i
u(ii/a(! in
jocu !c7i+!i in 0uncJi! d! ad,!r*ari Ki condiJii! d!
concur* +! o
+!rioad. )ai *cur(. *au )ai un#. d! (i)+ in *co+u
ind!+inirii
o-i!c(i,!or d! +!r0or)anJ. *(a-ii(!?5 2Coi-a-a1 "o(a1
&HHC4
L!on T!odor!*cu d!0in!K(! (ac(ica dr!+( L(o(ai(a(!a
acJiunior indi,idua! Ki co!c(i,! a! juc.(orior un!i
!c7i+!1
or#ani/a(! Ki coordona(! raJiona Ki uni(ar1 in i)i(!!
r!#ua)!n(uui Ki a! !(icii *+or(i,! in *co+u o-Jin!rii
,ic(ori!i L5
To(ai(a(!a acJiunior indi,idua! Ki co!c(i,!
*+!ci0ic! ,o!iuui Ki
+roc!d!!! or d! !9!cuJi! 0or)!a/. (!7nica jocuui1
iar
)odai(a(!a in car! ac!*(!a *! !a#. in(r! !!1 +!n(ru a
0or)a
*(ruc(uri d! )a9i)u) <-' o,i(uri1 a car! *! adu#.
)odu d!
0inai/ar! r!+r!/in(. (ac(ica jocuui d! ,o!i5
Carac(!ri*(ic +!n(ru jocu d! ,o!i !*(! 0a+(u c. in
a+.rar!
juc.(orii au d! aco+!ri( o *u+ra0aJ. d!*(u d! )ar!1
0a+( car!
*oici(. nu nu)ai a+(i(udini )o(ric! Ki d!+rind!ri -in!
con*oida(!1
dar Ki cunoK(inJ! (!or!(ic! Ki ca+aci(a(!a d! a an(ici+a
acJiuni! d!
a(ac a! ad,!r*aruui +!n(ru a a+r!cia cor!c( dir!cJia1
(rai!c(oria
Ki 0orJa cu car! ,in! )in#!a5
In cadru !cJi!i d! !ducaJi! 0i/ic. a ca*!! )ici Ki a
ni,!u
inc!+.(orior cand a(acu ar! in(!n*i(a(! r!du*.1 *!
0oo*!K(!
(ac(ica co!c(i,. in a+.rar! 0.r. -ocaj5 Juc.(orii *un(
di*+uKi in
(!r!n in aKa 0! inca( *. *! aco+!r! (o( *+aJiu Ki *. *!
a*i#ur!
+r!uar!a )in#ii5 AK!/ar!a in (!r!n !*(! a*!).n.(oar!
c! c!a
0oo*i(. a +r!uar!a *!r,iciuui5
P! ).*ur. c! cr!K(! ni,!u d! +!r0or)anJ. a*+!c(!!
!#a(!
d! (ac(ica co!c(i,. d!,in )ai co)+ica(!5 Pri)u
a*+!c( a (ac(icii
co!c(i,! in a+.rar! !*(! DU"LAREA ATACULUI5
R!#ua d! -a/.
+!n(ru ac!a*(. *i(uaJi! !*(!: c!i )ai a+ro+iaJi
co!c7i+i!ri *!
+a*!a/. in +o/iJi! joa*. in a+ro+i!r!a juc.(oruui car!
a(ac.1
indi0!r!n( d! /on.1 a*i#urand du-ar!a +!n(ru *i(uaJii!
in car!
-ocaju i)+i!dic. (r!c!r!a !i in (!r!nu ad,!r*5
Ridic.(oru !*(!
+ri)u car! !0!c(u!a/. du-aju a(acuui5
A+.rar!a !*(! +r!/!n(. in joc in *i(uaJii! d! +r!uar! a
*!r,iciuui d!*+r! car! au 0o*( !9+u*! !9+icaJii!
n!c!*ar! in
+unc(u an(!rior Ki d! PRELUARE A ATACULUI5 In
ac!*( ca/
*un( n!c!*ar! )ai )u(! ).*uri d! or#ani/ar! Ki
coordonar! a
acJiunior (u(uror juc.(orior1 incadra(! in(r-un *i*(!) d!
a+.rar!5
"LOCAJUL
E*(! acJiun!a +rin car! juc.(orii din inia I *! in(!r+un
+! (rai!c(oria o,i(uriid! a(ac
a ad,!r*aruui1 +rin +a*ar!a )8inior
+!*(! ni,!u 0i!uui5 6co+u-ocajuui !*(! d! a
3)+i!dica (r!c!!r!a )in#ii *+r! (!r!nu +ro+riu5
E0ici!nJaac!*(!i acJiuni !*(! d!(!r)ina(. d!
ca+aci(a(!a juc.(orior d! a an(ici+a
in(!nJiaad,!r*aruui1 in(!r,au d! (i)+ din(r! c!! dou.
acJiuni1 o,i(ura d! a(ac Ki-ocaju1 0iind !9(r!) d!
*cur(5
Du+. +a*ar!a +a)!or 0aJ. d! +anu ,!r(ica a
0i!uui -ocaju +oa(! 0i:
o0!n*i, ; cu +a)!! 3n 0!9i!1 in(!nJia 0iind d! a
d!(!r)ina ricoKar!a)in#ii 3n (!r!nu ad,!r*M
d!0!n*i, ; cu +a)!! 3n !9(!n*i!1 in(!nJion8ndu-*!
3nc!(inir!a )in#iia(aca(!MDu+. nu).ru juc.(orior car!
+ar(ici+. a -ocaj:
Indi,iduaM
Co!c(i, 2doi *au (r!i juc.(ori4
n ca/u -ocajuui indi,idua1
acJiun!a 3nc!+! cu a+ro+i!r!a juc.(oruuid! ocu a!*
+!n(ru !9!cuJi!5 D!+a*ar!a *! 0ac! a(!ra cu +aKi
ad.u#aJi *au +rina!r#ar! +ara!. cu 0i!u5 n
)o)!n(u !9!cuJi!i juc.(oru *! #.*!K(! cu 0aJa a0i!u1
ar(icuaJii! (r!nuui in0!rior *un( uKor 0!9a(!1 +icioar!!
d!+.r(a(! a ni,!uu)!rior1 -raJ!! 3ndoi(! cu +a)!!
ridica(! a ni,!u -.r-i!i Ki ori!na(a(!
3nain(!5Din ac!a*(. +o/iJi! *! !9!cu(. o *.ri(ur. +! ,!r
(ica.1 -raJ!! *! 3n(ind1 iar+a)!! d!+.K!*c )ar#in!a
*u+!rioar. a 0i!uui5 D!#!(!! *un( r.*0ira(!1
+a)!!d!+.r(a(! a(8( c8( *. nu (r!ac. )in#!a +rin(r!
!!5 Du+. o,ir!a )in#ii1
+a)!!*! r!(ra# 3n (!r!nu +ro+riu iar a(!ri/ar!a *! !0
!c(u!a/. !a*(ic 3n +o/iJi!i!c7ii-ra(.5
Tra*!u )!(odic +!n(ru 3n,aJar!a -ocajuui indi,idua:
o
!9!r*ar!a 3n condiJii uKoar!: !9!cu(ar!a -ocajuui a
)in#! Jinu(.d! un +ar(!n!rM +! +!r!c7i d! o +ar(! KI
a(a a 0i!uui1 -ocaj
a)in#! *u*Jiunu(. d!a*u+ra 0i!uuiM -ocaj a )in#! ri
dica(. cud!+a*ar! a(!ra.M
o
!9!r*ar! 3n condiJii a+ro+ia(! d! joc: -ocaj a )in#!
a(aca(. dinridicar! 3na(.M -ocaj *ucc!*i, +! /on!!
$1<1' a a(acuri !0!c(ua(!din ridic.ri un#i *au +!*(!
ca+M -ocaj1 joc <9< *au '9' cu (!).2-ocaju r!uKi( N $
+unc(!45A(unci c8nd -ocaju *! !9cu(. co!c(i, 3n doi
*au (r!i juc.(ori a !!)!n(!!d!*cri*! )ai *u*1 *!
adau#. n!c!*i(a(!a coordon.rii )iKc.rior din(r!
juc.(ori Ki#ru+ar!a or 3n 0uncJi! d! dir!cJia o,i(urii d!
a(ac5 C! )ai 0r!c,!n( *! 0oo*!K(!-ocaju 3n doi
juc.(ori1 *i(uaJi! 3n car! 0i!car! din(r! c!i doi
+ar(ici+anJi a*i#ur.2a+.r.4 o anu)i(. dir!cJi! d!
a(ac5Nu *! +oa(! (r!c! a 3n,.Jar!a -ocajuui co!c(i,
3nain(! ca juc.(orii *.*(.+8n!a*c. a un ni,!
cor!*+un/.(or1 -ocaju indi,idua5 Mijoac!! 0oo*i(!
3n(ra*!u )!(odic 3n ac!*( ca/ *un( carac(!ri*(ic! *(adii
or d! con*oidar! Ki+!r0!cJionar!1 ur).rind )ai a!*
a*+!c(u o)o#!ni(.Jii cu+urior
d! juc.(ori Ki a*incroni/.rii din(r! !i:
(r!i juc.(ori d! o +ar(! a 0i!uui 2+! /on!41 (r!i
d! +ar(!a c!aa(.5
Laco)and. juc.(oru din c!n(ru *! d!+a*!a/. *+r! *(8
n#a *audr!a+(a und! 3)+run. cu juc.(oru din /ona r*+
c(i,. !9!cu(.*i)uar!a -ocajuui5
"ocaj 3n doi juc(ori a o,i(ura d! a(ac !0!c(ua(. din
(!r!nu ad,!r*din /ona dinain(! *(a-ii(.M
Ac!aKi !9!rciJii1 dar 0.r. anunJar!a dinain(! a /on!i
din car! *!!0c(u!a/. o,i(ura d! a(acM
E9!r*ar!a -ocajuui co!c(i, 3n *(ruc(ura d! joc Ki a+oi
3n joc cu(!). Ki joc d! +r!#.(ir!5
La ac!a*(. or. *un( 0oo*i(! (r!i *i*(!)! d! -a/.:
@ 6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E a,an*a( ;
c! )ai ,!c7i *i*(!) d! a+.rar! cu o ar#. a+icar! Ki
in
+r!/!n( da(ori(. !0ici!nJ!i cu car! r!/o,. *arcini!
d!0!n*i,!5 E*(! 0oo*i( )ai a!* d! !c7i+!! d!
a,an*aJi
Ki c!! 0!)inin!1 a(unci cand juc.(oru
ridic.(orcoordona(or
*! a0. in inia a II-a5 In aK!/ar!a iniJia.1
juc.(oru din /ona E!*( a,an*a( cu $-< )!(ri in )ijocu
(!r!nuui1 juc.(orii din /on!! $ Ki ' *un( aK!/aJi in
a+ro+i!r!a iniior a(!ra!1 iar juc.(orii din /on!! & Ki =
a+ro+iaJi d! a9a on#i(udina. a (!r!nuui5 Du-ar!a
a(acuui Ki a -ocajuui *! 0ac! +!r)an!n( d! c.(r!
juc.(oru din /ona E5
A,an(aj!! ac!*(ui *i*(!) con*(. in 0a+(u c.
juc.(orii au *arcini +r!ci*! 2 0i! nu)ai d! a*i#urar! a
-ocajuui 0i! d! a+.rar! in inia a II-a41 juc.(oru din
/ona E a*i#ur. un du-aj -un1 n!c!*i(. )ai +uJin!
d!+a*.ri in (!r!n1 !*(! 0ici!n( dac. !c7i+a ar! un
-ocaj
co!c(i, ina( Ki uKur!a/. con*(rucJia a(acuui5
D!/a,an(aj!! *un( !#a(! d! 0a+(u c. d!,in!
!0ici!n( in *i(uaJia -ocajuui indi,idua1 in 0aJa unui joc
in ,i(!/.1 in ca/u a(acurior d! a di*(anJ. Ki a )in#ior
+a*a(! in(r! inii5
@ 6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E r!(ra* ;
!*(! 0oo*i( d! !c7i+!! d! a,an*aJi Ki +!r0or)anJ.1
carac(!ri*(ica *i*(!)uui 0iind da(. d! 0a+(u c.
juc.(oru
din /ona E 2car! d! o-ic!i !*(! inocui( d! un juc.(or
Ii-!ro?4 !*(! u(i)u a+.r.(or1 0iind +a*a( a+roa+! d!
inia d! 0und a (!r!nuui5 E*(! un *i*(!) !a*(ic cu )ai
)u(! ,arian(! in c!!a c! +ri,!K(! d!+a*.ri!
juc.(orior din inia I Ki inia a II-a5 Du-ar!a *! 0ac! d!
c.(r! juc.(oru din /ona & *au = in 0uncJi! d! /ona d!
und! *! a(ac.1 r!*+!c(i, *! -oc7!a/.5 A,an(aj!!
ac!*(ui *i*(!) *un( !,id!n(! cand *! 0oo*!K(! -ocaju
indi,idua 2*i(uaJi! 0r!c,!n(. in 0aJa unui a(ac
co)-ina(i, Ki d!*0.Kura( in ,i(!/.41 0a,ori/!a/. +o/iJia
ridic.(oruui car! 0ac! in(rar!5 D!/a,an(aj!! con*(. in
n!aco+!rir!a un!i *u+ra0!J! d!*(u d! )ari din )ijocu
(!r!nuui Ki di*(anJ!! )ari +! car! ! au d! +arcur*
juc.(orii 1 in *+!cia ridic.(oru cand (r!-ui! *. (r!ac.
din a+.rar! in 0a/a d! or#ani/ar! a a(acuui5
@ 6i*(!)u d! a+.rar! I +! cuoar!? *! 0oo*!K(! in
*i(uaJia unui joc co)-ina(i, in car! )in#i! a(aca(!
ajun# a E-G )!(ri d! 0i!u5 Fi!car! juc.(or a*i#ur.
a+ro9i)a(i, (r!i )!(ri din .Ji)!a (!r!nuui5 Ac!*(
*i*(!) !*(! 0oo*i( )ai a!* d !c7i+!! )a*cuin!1
!9+!ri)!na(!1 n!c!*i(and +! an#. o 0oar(! -un.
)o-ii(a(! +! (!r!n Ki +r!uar!a unor r!*+on*a-ii(.Ji
+r!ci*! d! c.(r! 0i!car! juc.(or Ki ca+aci(a(! d!
an(ici+ar! -in! d!/,o(a(.5
A*+!c(! )!(odic! ; or#ani/ar!a jocuui in a+.rar!
+r!*u+un! *(a-iir!a unor r!#ui Ki +rinci+ii d! acJiun!
0oar(! car! +!n(ru 0i!car! din(r! juc.(ori1 a car! *!
adau#. n!c!*i(a(!a con*oid.rii Ki +!r0!cJion.rii
acJiunior
(ac(ic! indi,idua! d! a+.rar!5
La inc!+.(ori1 und! nu !*(! ,or-a inc. d!*+r!
in,.Jar!a
(ac(icii in cadru un *i*(!) d! a+.rar!1 !9!r*ar!a
acJiunior indi,idua! in cadru jocuui !*(! c!a )ai
-un.
)!(od. d! d!/,o(ar! a d!+rind!rior d!0!n*i,!5
In,.Jar!a unui *i*(!) d!0!n*i, !*(! un +roc!* co)+!9
car! *! r!ai/!a/. +! +arcur*u unor !(a+! d!
+r!#.(ir!
ind!un#a(!5 In(r-o +ri). 0a/. juc.(orii (r!-ui! *. 0i!
iniJiaJi in cunoaK(!r!a Ki r!/o,ar!a *arcinior +! car!
! au
+! /on! Ki a+oi *. a+ic! ac!*(! cunoK(inJ! in condiJii
d!
joc5 P!n(ru +ri)a 0a/. *un( i)+or(an(! !9+icaJii!
(!or!(ic! car! *. conduc. a inJ!!#!r!a d! c.(r!
juc.(ori
a *arcinior +!r*ona!1 dar Ki a r!aJiior din(r! juc.(ori
Ki a
)!cani*)uui d! 0uncJionar! a *i*(!)uui5 P!n(ru a
cr!K(!
!0ici!nJa !9+icaJiior ac!*(!a ,or 0i in*oJi(! d! i)a#ini
!9+ica(i,! Ki d!)on*(ra(i,!5
E9!r*ar!a +ro+riu-/i*. *! ,a !0!c(ua a inc!+u( 0.r.
)in#! Ki ,or con*(a in d!+a*.ri *+!ci0ic! Ki *i)uar!a
acJiunior *oici(a(! in a+.rar! +! /on!! r!*+!c(i,!5 In
con(inuar! *! ,a in(roduc! !9!r*ar!a in condiJii
a+ro+ia(!
d! joc cu )in#i o0!ri(!5
E9!r*ar!a in condiJii! jocurior cu (!). Ki a c!or
+r!#.(i(oar! ,a ur).ri coordonar!a acJiunior
juc.(orior1
!#ar!a acJiunior d! a(ac-a+.rar! Ki a+.rar!-a(ac1
ada+(ar!a *i*(!)uui d0!n*i, a +ar(icuari(.Ji!
juc.(orior
Ki a !c7i+!i5
6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E a,an*a( ;
aK!/ar!
IniJia.
6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E a,an*a( ;
un juc.(or
a -ocaj
6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E a,an*a( ;
doi juc.(ori
a -ocaj
6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E a,an*a( ;
(r!i
juc.(ori a -ocaj
6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E r!(ra* ;
aK!/ar!
IniJia.
6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E r!(ra* ; un
juc.(or a
"ocaj
6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E r!(ra* ;
doi juc.(ori
a -ocaj
6i*(!)u d! a+.rar! cu juc.(oru din /ona E r!(ra* ;
(r!i juc.(ori
a -ocaj
6i*(!)u d! a+.rar! I+! cuoar!?-aK!/ar! iniJia.
6i*(!)u d! a+.rar! I+! cuoar!?- un juc.(or a -ocaj
6i*(!)u d! a+.rar! I+! cuoar!?- cu doi juc.(ori a
-ocaj
6i*(!)u d! a+.rar! I+! cuoar!?- cu (r!i juc.(ori a
-ocaj
Ac(iuni! (ac(ic! co!c(i,! *au d! !c7i+a *un( au ca
*co+ r!/o,ar!a +anuui *(ra(!#ic a !c7i+!i1 0iind cor!a(a cu
*(ra(!#ia +r!#a(irii (!7nic!1 in(r! c!! doua co)+on!n(! a!
+r!#a(irii !9i*(and o in(!rac(iun! co)+!9a5 Ac(iuni! (ac(ic!
co!c(i,! !,ou!a/a +!r)an!n( in 0unc(i! d! )odi0icari!
r!#ua)!n(uui1 d! a+ari(ia unor noi ac(iuni *au d! noi
,arian(! d! !9!cu(i! a! ac(iunior indi,idua!5
Caracteristici ale tacticii colective in volei:
@ E*(! !,ou(i,a *i *-a +!r0!c(iona( +! )a*ura
d!/,o(arii jocuuiM
@ 6! carac(!ri/!a/a +rin ra+idi(a(!a (r!c!rii din
a+arar! in a(ac *i in,!r* - 0a/!! d! joc *! *ucc!d
0oar(! r!+!d! *i ari()ic1 d! a o !c7i+a a c!aa(a1
un!ori doua 0a/! *! +!(r!c in 0rac(iuni d! *!cundaM
@ Ea*(ici(a(!a *i d!+!nd!n(a d! c!!a(!
co)+on!n(! a! an(r!na)!n(uui *+or(i,5
In ordinea succesiunii de desfasurare a jocului
actiunile tactice colectice se pot sistematiza astfel:
&5 TACTICA COLECTIVALA E!VICIU:
6+!ci0ic jocuui d! ,o!i !*(! )o)!n(u 0i9 d! r!+un!r! a
)in#ii in joc +rin *!r,iciu du+a 0i!car! o+rir! a jocuui1
+!n(ru car! *! di*(in# doua *i(ua(ii: a(unci cand !c7i+a
!0!c(u!a/a *!r,iciu *i a(unci cand !c7i+a in(ra in +o*!*ia
)in#ii +rin +r!uar!a *!r,iciuui5
TACTICA LA EFECTUAREA 6ERVICIULUI *! +oa(!
r!ai/a +rin:
O Di*+o/i(i,! c! )!n(in!r!a 0or)a(i!iM
O Di*+o/i(i,! cu *c7i)-ar!a 0or)a(i!i in inia I1 inia a II
a *au in a)-!! inii5
TACTICA LA PRELUAREA 6ERVICIULUI *! +oa(!
r!ai/a +rin:
O A*!/ar!a cu cinci juca(ori a +r!uar! *i un juca(or a
0i!u 2/ona <1$ *au '4 cu +a*(rar!a 0or)a(i!iM
O A*!/ar!a cu cinci juca(ori a +r!uar! *i un juca(or a
0i!u 2/ona <1$ *au '4 cu *c7i)-ari d! ocuri in inia I
*au in a)-!! iniiM
O A*!/ar! cu +a(ru juca(ori a +r!uar! *i a*!/ar!a
ridica(oruui an#a 0i!u indi0!r!n( +! c! /ona *! #a*!*(!
2 i)+r!una cu cor!*+ond!n(u din inia I *au un juca(or
d! +! ac!ia*i ini!4 *i in(rar!a ui in inia IM
"# TACTICA IN ATAC DU$A$!ELUA!EA
E!VICIULUI:
@ Ac(iuni (ac(ic! in a(ac cu doua o,i(uriM
@ Ac(iuni (ac(ic! in a(ac cu (r!i o,i(uri:
@ cu +ar(ici+ar!a a doi juca(ori din inia I *i
un juca(or din inia a II-aM
@ cu +ar(ici+ar!a a (r!i juca(ori din inia IM
@ cu +ar(ici+ar!a a (r!i juca(ori din inia I *i
a unui juca(or din inia a II-a5
%# TACTICA COLECTIVAIN A$A!A!E LA DU&LA!EA
ATACULUI
'# TACTICA COLECTIVALA $!ELUA!EA
ATACULUI I LA DU&LA(
@ Tac(ica co!c(i,a in a+arar! 0ara -ocajM
@ Tac(ica co!c(i,a in a+arar! cu -ocaj indi,iduaM
@ Tac(ica co!c(i,a in a+arar! cu -ocaj co!c(i,
)# TACTICA IN ATAC DU$A$!ELUA!EA ATACULUI
AU $!ELUA!EA DIN DU&LA(
@ Ac(iuni (ac(ic! cu +ar(ici+ar!a a doi juca(oriM
@ Ac(iuni (ac(ic! cu +ar(ici+ar!a a (r!i juca(ori:
*# TACTICA COLECTIVALA E!VICIU
TACTICA COLECTIVALA E+ECTUA!EA
E!VICIULUI s! d!*0a*oara 0ara )in#!1 0iind ,or-a d!*+r!
a*!/ar!a>+a*ar!a *i d!+a*ar!a juca(orior in di*+o/i(i,u d!
a+arar! a !c7i+!i5
6! +oa(! r!ai/a:
@ Cu )!n(in!r!a 0or)a(i!iM
@ Cu *c7i)-ar!a juca(orior din inia IM
@ Cu *c7i)-ar!a juca(orior din inia a II-aM
@ Cu *c7i)-ar!a juca(orior din a)-!! inii5
La inc!+a(ori *i in !c(ia d! !duca(i! 0i/ica *! r!co)anda
0oo*ir!a +ri)!i ,arian(!5 La !c7i+!! d! a,an*a(i *i d!
+!r0or)an(a1 *c7i)-ari! *! 0ac +!n(ru a r!ai/a un -ocaj
ca( )ai !0ici!n( 2in inia I4 *i +!n(ru a in(ari a+arar!a in inia a
IIa *i a +a*a ridica(oru in(r-o +o/i(i! ca( )ai a,an(ajoa*a
+!n(ru con*(ruir!a 0a/!i d! a(ac5
A*!/ar!a in (!r!n a !0!c(uar!a *!r,iciuui a ni,!u
inc!+a(orior *i a,an*a(ior
A*!/ar!a in (!r!n a !0!c(uar!a *!r,iciuui 2A-*i*(!) d!
a+arar! cu c!n(ru $ a,an*a(1 "- *i*(!) d! a+arar! cu
c!n(ru $ r!(ra*4
A*!/ar!a in (!r!n a !0!c(uar!a *!r,iciuui ; *c7i)-ari! din
(!r!n in inia a II-a
A*!/ar!a in (!r!n a !0!c(uar!a *!r,iciuui ; *c7i)-ari! din
(!r!n in inia I
TACTICA COLECTIVALA $!ELUA!EA E!VICIULUI
, Ac(iuni! (ac(ic! co!c(i,! a +r!uar!a *!r,iciuui 0ac +ar(!
din ac(iuni! d! a+arar!1 dar con*(i(ui! in ac!a*i (i)+ +ri)a
+ar(! a +rinci+a!or ac(iuni d! a(ac a! !c7i+!i5
6co+u ac!*(or ac(iuni con*(a in r!ai/ar!a in(rarii in
+o*!*ia )in#ii *!r,i(a d! ad,!r*ar in c!! )ai -un! condi(ii5
6! ur)ar!*(! aco+!rir!a ca( )ai judicioa*a a (!r!nuui1
+!n(ru a a*i#ura +r!uar!a )in#ii *i (ri)i(!r!a !i *+r!
juca(oru ridica(or in c!! )ai -un! condi(ii5 To(i juca(orii
(r!-ui! *a ai-a un cuoar d! ,i/i-ii(a(!1 +!n(ru a +u(!a
ur)ari (rai!c(oria )in#ii *!r,i(!5 In 0unc(i! d! /ona ocu+a(a1
juca(orii *! #a*!*c ori!n(a(i +!r+!ndicuar 0a(a d! c! car!
*!r,!*(!1 iar +o/i(ia juca(orior din /on!! &1=1$1'1 or ,a 0i cu
+icioru din*+r! inia a(!raa a (!r!nuui a*!/a( )ai in 0a(a5 In
(i)+u +r!uarii juca(orii 0oo*!*c +o/i(ia )!di! *au joa*a5
La inc!+a(ori *i in !c(ia d! !duca(!i 0i/ica *! 0oo*!*(!
a*!/ar!a in (!r!n cu cinci juca(ori a +r!uar! 2 di*+u*i in
0or)a d! *!)ic!rc *au in 0or)a P4 *i juca(oru din /ona <
an#a 0i!u +!n(ru a ac(iona ca ridica(or5 La inc!+a(orii d!
,ar*(a )ai )ar! *au a a,an*a(i !*(! indica(a a*!/ar!a in
(!r!n +!n(ru +r!uar!a *!r,iciuui cu cinci juca(ori a +r!uar!
*i juca(oru din /ona $ a 0i!u5 La !c7i+!! d! +!r0or)an(a1
nu)aru juca(orior car! !0!c(u!a/a +r!uar!a *!r,iciuui
*cad!5 La ni,!u c! )ai ina( ac!a*(a ac(iun! !*(! !0!c(ua(a
doar d! doi juca(ori din inia a II *+!ciai/a(i in ac!*( *co+5
R!*(u juca(orior *! +a*!a/a in a*a 0! inca( *a +oa(a in(ra
in co)-ina(ii! d! a(ac a! !c7i+!i *i *a nu-i inco)od!/! +!
juca(orii d! a +r!uar!5
Traseu metodic:
Di*+o/i(i,!! d! a*!/ar! in (!r!n a !0!c(uar!a *i +ri)ir!a
*!r,iciuui *! in*u*!*c r!a(i, u*or1 !! *! +o( in,a(a in
+ara! +rin !9!r*ar! in o#inda5 In +ara! cu +r!#a(ir!a
(ac(icii a *!r,iciu (r!-ui! in*u*i(! *i +r!,!d!ri!
r!#ua)!n(uui5 E*(! -in! *a *! in,!(! o or#ani/ar! d! -a/a
*i una d! r!/!r,a n!c!*ara ada+(arii a un!! *i(ua(ii
*+!cia!5 6un( !0ici!n(! *i !9!r*ari! *u- 0or)a unor jocuri d!
a(!n(i! *i jocuri dina)ic!5
6! i)+un! ca (o(i juca(orii *a 0i! +r!#a(i(i +!n(ru a
+ar(ici+a a +r!uar!a 2incu*i, r!/!r,!!4 iar in ca/u unor
juca(ori cu a+(i(udini d!o*!-i(! i *! +o( r!+ar(i/a *arcini
*+ori(! 2*u+ra0a(a )ai )ar!45
isteme de actionare:
Juca(orii a*!/a(i +! a)-!! (!r!nuri a +ri)ir!M *!
,!ri0ica a*!/ar!a cor!c(a ca +o/i(i! *i ori!n(ar!1 a+oi
*! ro(!a/aM
Una din(r! !c7i+! *!r,!*(! d! (r!i-+a(ru ori con*!cu(i,1
0iind a*!/a(a a !0!c(uar!a *!r,iciuui1 iar c!aa(a
or#ani/!a/a +r!uar!a *!r,iciuui5 Din a (r!ia o,i(ura
*! (ri)i(! )in#!a *+r! /ona & und! !*(! r!(inu(a *i
*!r,i(a din nou5 Du+a o ro(a(i! co)+!(a *!r,iciu
(r!c! a c!aa(a !c7i+a5
Juca(orii a*!/a(i a +ri)ir! +r!iau )in#!a arunca(a +!
+ro0!*or *i or#ani/!a/a a(acu 2*! +o( adau#a *arcini
*u+i)!n(ar!1 ca d! !9!)+u du+a (r!i-+a(ru ac(iuni
a!r#ar!1 -ocaj a +!r!(! !(c54
Ac!a*i !9!rci(iu cu in(roduc!r!a -ocajuui5
Jocuri cu (!)a5
A*!/ar!a in (!r!n a +r!uar!a *!r,iciuui a ni,!u
inc!+a(orior *i a,an*a(ior 2= juca(ori a +r!uar!4
A*!/ar!a in (!r!n a +r!uar!a *!r,iciuui a a,an*a(i 2'
juca(ori a +r!uar!1 cu in(rar!a ridica(oruui din /ona & 2A4 *i
E 2"4
A*!/ar!a in (!r!n a +r!uar!a *!r,iciuui a !c7i+! d!
+!r0or)an(a 2< juca(ori a +r!uar!1 cu in(rar!a ridica(oruui
din /ona &4
A*!/ar!a in (!r!n a +r!uar!a *!r,iciuui a !c7i+! d!
+!r0or)an(a 2$ juca(ori a +r!uar!1 cu in(rar!a ridica(oruui
din /ona =4
"#TACTICA DE EC-I$AIN ATAC
TACTICA COLECTIVAIN ATAC !*(! 0or)a(a din
in*u)ar!a ac(iunior d! or#ani/ar!1 !0!c(uar! *i a*i#urar! a
a(acuui1 din ac(iuni indi,idua! *i co!c(i,!1 cu )in#! *au
0ara )in#!5
Ac(iuni! indi,idua! car! in(ra co)+on!n(a (ac(icii d!
!c7i+a in a(ac *un( in ordin!: +r!uar!a *!r,iciuui *i
(ri)i(!r!a )in#ii *+r! ridica(or1 ridicar!a 2+a*a4 +!n(ru a(ac *i
o,i(ura d a(ac 2a(acu +ro+riu-/i*45
Ac(iuni! co!c(ic! *un( *i)uar!a a(acuui in cadru
co)-ina(iior *i a*i#urar!a a(acuui 2du-ar!a4 d! car(! unu
*au doi co!c7i+i!ri5 Din )o)!n(u in(rari in +o*!*ia )in#ii *i
+ana a 0inai/ar!1 +rin (r!c!r!a !i +!*(! 0i!u1 ac(iuni! *!
d!*0a*oara du+a un +an *i au ca *co+ o-(in!r!a +unc(uui *i
*!r,iciuui5 Ac!*(! ac(iuni *! nu)!*c co)-ina(ii5
6i*(!)u d! a(ac a !c7i+!i !*(! di*+o/i(i,u +! -a/a
caruia *! or#ani/!a/a ac(iuni! o0!n*i,!5 Tac(ica in a(ac *!
*(a-i!*(! in 0unc(i! d! nu)aru d! (ra#a(ori *i ridica(ori
!9i*(!n(i in !c7i+a5 La inc!+a(ori *i in !c(i! d! !duca(ia 0i/ica
*! r!co)anda 0oo*ir!a *i*(!)uui in car! 0i!car! juca(or
!*(! ridica(or cand ajun#! +! /ona < *au$ *i (ra#a(or in
c!!a(!5 La a,an*a(i *i in !c(ia d! !duca(i! 0i/ica a ca*!
)ai )ari1 !*(! r!co)nda( *i*(!)u cu $ ridica(ori *i '
(ra#a(ori1 iar a !c7i+! d! +!r0or)an(a *! 0oo*!*(! +! *cara
ar#a *i*(!)u cu un *in#ur ridica(or-coordona(or *i cinci
(ra#a(ori5
Actiunile tactice colective dupa preluarea
serviciului *un( ac(iuni! d! a(ac c!! )ai !0icac! *i )ai
*+!c(acuoa*!5 6! !9!cu(a in condi(ii o+(i)! d! an(ici+ar! a
co)-ina(iior *i d! ada+(ar! a or a cai(a(!a +r!uarii din
*!r,iciu5 6! +o( ca*i0ica du+a nu)aru o,i(urior din car!
*un( 0or)a(! in:
@ Actiuni tactice in atac cu doua lovituri - n!c!*i(a o
)ar! +r!ci/i! a +r!uarii5 Trai!c(oria )in#ii a +a*a
dir!c(a !*(! )!di! *+r! ina(a1 a di*(an(a d! & ) 0a(a
d! 0i!u5 Po/i(ii o+(i)!: /on!! $ *i '55E*(! acc!*i-ia a
ni,! d! a,an*a(i5
@ Actiuni tactice cu trei lovituri - in ac!*(!
ac(iuni ridica(oru ar! ro d!(!r)inan(1 coordonand
ac(iuni! co!c7i+!rior5 Con*(i(ui! a#ori()u jocuui d!
,o!i1 0iind ac(iuni! c!! )ai 0r!c,!n( in(ani(! a (oa(!
ni,!!!5 La inc!+a(ori und! nu !9i*(a *+!ciai/ar!a +!
+o*(uri *! r!ai/!a/a +rin +a*a ina(a *au )!di! din
/ona < *+r! /ona ' *au $5 La a,an*a(i ridicar!a *!
+oa(! !9!cu(a d! +! oric! /ona a ini!i I5 6! +o(
*i*(!)a(i/a in 0unc(i! d! ocu din (!r!n a juca(orior
car! +ar(ici+a a or#ani/ar!a *i 0inai/ar!a or in:
@ actiuni cu participarea a " jucatori din linia
I cand ridica(oru !*(! in inia I1 iar *i*(!)a(i/ar!a
ac(iunior *! r!ai/!a/a du+a ocu d! +!car! in a(ac *i
/ona d! +! 0i!u d! und! *! !9!cu(a a(acu:
&5 co)-ina(ii (ac(ic! in a(ac cu +!car!a juca(orior in
ac(iun! din /on!! $ *i 'M
$5 co)-ina(ii (ac(ic! in a(ac cu +!car!a juca(orior in
ac(iun! din /on!! < *i '
@ actiuni cu participarea a " jucatori din linia I si a
unui jucator din linia a II - *i)iar! cu c!! +r!c!d!n(!
+!n(ru juca(orii din inia IM
@ actiuni cu participarea a % jucatori din linia I si un
jucator din linia a II,a , o0!ra +o*i-ii(a(!a 0oo*irii in
a(ac a (u(uror juca(orior din inia I1 !*(! n!,oi! ca
ridica(oru *a !9!cu(! in(rar!a din inia a II d! +! /on!!
&1= *au E5 O0!ra o )ar! di,!r*i(a(! d! +o*i-ii(a(i d!
co)-ina(ii5 6un( +r!(!n(ioa*!1 acc!*i-i! doar a ni,!
d! +!r0or)an(a5
In lectia de educatie fizica si la incepatori se utilizeaza
com.inatiile in atac cu trei lovituri/ dupa preluarea
serviciului in ) jucatori# In a(ac +ar(ici+a $ juca(ori din inia
I1 a (r!i!a !*(! con*id!ra( ridica(or cand !*(! +a*a( +! /ona
<5 6! a(aca din +a*! ina(! *au )!dii1 car! *un( ori!n(a(!
*+r! inain(!5
E9!rci(ii! *! conc!+ +ornind d! a )od!u *(ruc(ura a
jocuui1 !9!r*ar!a or#ani/a(a in a*a 0! inca( (ra*!u )in#ii *a
0i! *i)iar cu c! din (i)+u jocuui5
Actiunile tactice colective dupa preluarea atacului sau
du.larea atacului/ +o( 0i cu doua *au cu (r!i o,i(uri1
!0icaci(a(!a or d!+ind! d! cai(a(!a +r!uarii *i d! nu)aru
d! juca(ori car! +ar(ici+a a co)-ina(i!5
Ac(iuni! d! a(ac cu doua o,i(uri *un( )ai di0ici d!
r!ai/a(1 !! *un( acc!*i-i! doar a ni,! d! a,an*a(i5 La
inc!+a(ori *! 0oo*!*c co)-ina(ii! cu (r!i o,i(uri *i)iar!cu
c!! an(!rioar!5
Traseu metodic 0 d! r!(inu( ca or#ani/ar!a a(acuui !*(!
d!(!r)ina(a d! 0a/a d! a+arar! +r!)!r#a(oar! 2+r!uar! din
*!r,iciu1 +r!uar! din a(ac4 a*(0! in,a(ar!a ac(iunior d! a(ac
(r!-ui! cor!a(a cu in,a(ar!a ac(iunior d! a+arar!5
La ni,!u !c(i!i d! !duca(i! 0i/ica nu *! +un! +ro-!)a
in,a(arii unor co)-ina(ii (ac(ic! *i a in*u*irii a*+!c(!or
(ac(ic! a! ac(iunior indi,idua! car! *un( in,a(a(!5
La ac!*( ni,! *! ,a in*i*(a +! in*u*ir!a c!rin(!or (ac(ic!
in a(ac !#a(! d! ora#ani/ar!a jocuui +! -a/a c!or (r!i
o,i(uri 2+r!uar!1 ridicar!1 o,i(ura d! a(ac45 Ac!*( o-i!c(i, *!
+oa(! r!ai/a +rin !9!r*ar!a ac(iunior r!*+!c(i,! in condi(ii!
unor jocuri +r!#a(i(oar!1 cu !0!c(i, r!du*1 +! (!r!n cu
di)!n*iuni r!du*! *i cu r!#ui ada+(a(!5
E9!rci(ii +!n(ru in,a(ar!a ac(iunior co!c(i,! d! a(ac *i)+!
0or)a(! din doua o,i(uri +!n(ru !c(ia d! !duca(i! 0i/ica
Joc cu !0!c(i, r!du*1 +! (!r!n cu di)!n*iuni r!du*! +!n(ru
!9!r*ar!a co)-ina(iior *i)+! d! a(ac
%#TACTICA COLECTIVAIN A$A!A!E
Carac(!ri*(ic +!n(ru jocu d! ,o!i !*(! 0a+(u ca in
a+arar! juca(orii au d! aco+!ri( o *u+ra0a(a d!*(u d! )ar!1
0a+( car! *oici(a nu nu)ai a+(i(udini )o(ric! *i d!+rind!ri
-in! con*oida(!1 dar *i cuno*(in(! (!or!(ic! *i ca+aci(a(!a d!
a an(ici+a ac(iuni! d! a(ac a! ad,!r*aruui +!n(ru a a+r!cia
cor!c( dir!c(ia1 (rai!c(oria *i 0or(a cu car! ,in! )in#!a5
In cadru !c(i!i d! !duca(i! 0i/ica a ca*!! )ici *i a
ni,!u inc!+a(orior cand a(acu ar! in(!n*i(a(! r!du*a1 *!
0oo*!*(! (ac(ica co!c(i,a in a+arar! 0ara -ocaj5 Juca(orii
*un( di*+u*i in (!r!n in a*a 0! inca( *a *! aco+!r! (o( *+a(iu
*i *a *! a*i#ur! +r!uar!a )in#ii5 A*!/ar!a in (!r!n !*(!
a*!)ana(oar! c! c!a 0oo*i(a a +r!uar!a *!r,iciuui5
P! )a*ura c! cr!*(! ni,!u d! +!r0or)an(a a*+!c(!!
!#a(! d! (ac(ica co!c(i,a d!,in )ai co)+ica(!5 Pri)u
a*+!c( a (ac(icii co!c(i,! in a+arar! !*(! DU"LAREA
ATACULUI5 R!#ua d! -a/a +!n(ru ac!a*(a *i(ua(i!
!*(!: c!i )ai a+ro+ia(i co!c7i+i!ri *! +a*!a/a in +o/i(i!
joa*a in a+ro+i!r!a juca(oruui car! a(aca1 indi0!r!n( d!
/ona1 a*i#urand du-ar!a +!n(ru *i(ua(ii! in car! -ocaju
i)+i!dica (r!c!r!a !i in (!r!nu ad,!r*5 Ridica(oru !*(!
+ri)u car! !0!c(u!a/a du-aju a(acuui5
A+arar!a !*(! +r!/!n(a in joc in *i(ua(ii! d! +r!uar! a
*!r,iciuui d!*+r! car! au 0o*( !9+u*! !9+ica(ii!
n!c!*ar! in +unc(u an(!rior *i d! PRELUARE A
ATACULUI5 In ac!*( ca/ *un( n!c!*ar! )ai )u(! )a*uri
d! or#ani/ar! *i coordonar! a ac(iunior (u(uror juca(orior1
incadra(! in(r-un *i*(!) d! a+arar!5
La ac!a*(a ora *un( 0oo*i(! (r!i *i*(!)! d! -a/a:
@ istemul de aparare cu jucatorul din zona
1 avansat ; c! )ai ,!c7i *i*(!) d! a+arar! cu o
ar#a a+icar! *i in +r!/!n( da(ori(a !0ici!n(!i cu
car! r!/o,a *arcini! d!0!n*i,!5 E*(! 0oo*i( )ai
a!* d! !c7i+!! d! a,an*a(i *i c!! 0!)inin!1
a(unci cand juca(oru ridica(or-coordona(or *! a0a
in inia a II-a5 In a*!/ar!a ini(iaa1 juca(oru din
/ona E!*( a,an*a( cu $-< )!(ri in )ijocu
(!r!nuui1 juca(orii din /on!! $ *i ' *un( a*!/a(i in
a+ro+i!r!a iniior a(!ra!1 iar juca(orii din /on!! &
*i = a+ro+ia(i d! a9a on#i(udinaa a
(!r!nuui5 Du.larea atacului si a .locajului se
face permanent de catre jucatorul din zona 1#
A,an(aj!! ac!*(ui *i*(!) con*(a in 0a+(u ca
juca(orii au *arcini +r!ci*! 2 0i! nu)ai d! a*i#urar!
a -ocajuui 0i! d! a+arar! in inia a II-a41 juca(oru
din /ona E a*i#ura un du-aj -un1 n!c!*i(a )ai
+u(in! d!+a*ari in (!r!n1 !*(! 0ici!n( daca !c7i+a
ar! un -ocaj co!c(i, ina( *i u*ur!a/a con*(ruc(ia
a(acuui5
D!/a,an(aj!! *un( !#a(! d! 0a+(u ca d!,in!
!0ici!n( in *i(ua(ia -ocajuui indi,idua1 in 0a(a unui
joc in ,i(!/a1 in ca/u a(acurior d! a di*(an(a *i a
)in#ior +a*a(! in(r! inii5
@ istemul de aparare cu jucatorul din zona
1 retras ; !*(! 0oo*i( d! !c7i+!! d! a,an*a(i *i
+!r0or)an(a1 carac(!ri*(ica *i*(!)uui 0iind da(a d!
0a+(u ca juca(oru din /ona E 2car! d! o-ic!i !*(!
inocui( d! un juca(or Ii-!ro?4 !*(! u(i)u
a+ara(or1 0iind +a*a( a+roa+! d! inia d! 0und a
(!r!nuui5 E*(! un *i*(!) !a*(ic cu )ai )u(!
,arian(! in c!!a c! +ri,!*(! d!+a*ari! juca(orior
din inia I *i inia a II-a5 Du-ar!a *! 0ac! d! ca(r!
juca(oru din /ona & *au = in 0unc(i! d! /ona d!
und! *! a(aca1 r!*+!c(i, *!
-oc7!a/a5 Avantajele ac!*(ui *i*(!) *un(
!,id!n(! cand *! 0oo*!*(! -ocaju indi,idua
2*i(ua(i! 0r!c,!n(a in 0a(a unui a(ac co)-ina(i, *i
d!*0a*ura( in ,i(!/a41 0a,ori/!a/a +o/i(ia
ridica(oruui car! 0ac!
in(rar!5 Dezavantajele con*(a in n!aco+!rir!a
un!i *u+ra0!(! d!*(u d! )ari din )ijocu (!r!nuui
*i di*(an(!! )ari +! car! ! au d! +arcur* juca(orii
1 in *+!cia ridica(oru cand (r!-ui! *a (r!aca din
a+arar! in 0a/a d! or#ani/ar! a a(acuui5
@ 6i*(!)u d! a+arar! I +! cuoar!? *! 0oo*!*(!
in *i(ua(ia unui joc co)-ina(i, in car! )in#i!
a(aca(! ajun# a E-G )!(ri d! 0i!u5 Fi!car! juca(or
a*i#ura a+ro9i)a(i, (r!i )!(ri din a(i)!a (!r!nuui5
Ac!*( *i*(!) !*(! 0oo*i( )ai a!* d !c7i+!!
)a*cuin!1 !9+!ri)!na(!1 n!c!*i(and +! an#a o
0oar(! -una )o-ii(a(! +! (!r!n *i +r!uar!a unor
r!*+on*a-ii(a(i +r!ci*! d! ca(r! 0i!car! juca(or *i
ca+aci(a(! d! an(ici+ar! -in! d!/,o(a(a5
Aspecte metodice 0 or#ani/ar!a jocuui in
a+arar! +r!*u+un! *(a-iir!a unor r!#ui *i +rinci+ii
d! ac(iun! 0oar(! car! +!n(ru 0i!car! din(r! juca(ori1
a car! *! adau#a n!c!*i(a(!a con*oidarii *i
+!r0!c(ionarii ac(iunior (ac(ic! indi,idua! d! a+arar!5
La inc!+a(ori1 und! nu !*(! ,or-a inca d!*+r!
in,a(ar!a (ac(icii in cadru un *i*(!) d! a+arar!1
!9!r*ar!a ac(iunior indi,idua! in cadru jocuui !*(!
c!a )ai -una )!(oda d! d!/,o(ar! a d!+rind!rior
d!0!n*i,!5
In,a(ar!a unui *i*(!) d!0!n*i, !*(! un +roc!*
co)+!9 car! *! r!ai/!a/a +! +arcur*u unor !(a+!
d! +r!#a(ir! ind!un#a(!5 In(r-o +ri)a 0a/a juca(orii
(r!-ui! *a 0i! ini(ia(i in cunoa*(!r!a *i r!/o,ar!a
*arcinior +! car! ! au +! /on! *i a+oi *a a+ic!
ac!*(! cuno*(in(! in condi(ii d! joc5 P!n(ru +ri)a
0a/a *un( i)+or(an(! !9+ica(ii! (!or!(ic! car! *a
conduca a in(!!#!r!a d! ca(r! juca(ori a *arcinior
+!r*ona!1 dar *i a r!a(iior din(r! juca(ori *i a
)!cani*)uui d! 0unc(ionar! a *i*(!)uui5 P!n(ru a
cr!*(! !0ici!n(a !9+ica(iior ac!*(!a ,or 0i in*o(i(! d!
i)a#ini !9+ica(i,! *i d!)on*(ra(i,!5
E9!r*ar!a +ro+riu-/i*a *! ,a !0!c(ua a inc!+u(
0ara )in#! *i ,or con*(a in d!+a*ari *+!ci0ic! *i
*i)uar!a ac(iunior *oici(a(! in a+arar! +! /on!!
r!*+!c(i,!5 In con(inuar! *! ,a in(roduc! !9!r*ar!a
in condi(ii a+ro+ia(! d! joc cu )in#i o0!ri(!5