Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.ro!ramul de studii"Cali#icarea
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.$itularul activitilor de curs
2.3.$itularul activitilor de seminar
2.4. %nul de studiu III 2.5&emestrul 5 2.6 $ipul de evaluare '& 2.()e!imul disciplinei D
*
3.Timpl total estimat !ore pe semestr al acti"it#ilor didactice$
3.1 +umr de ore pe sptmn % din care, 3.2 curs 2 3.3 seminar"la-orator 2
3.% Total ore din planl de &n"#m'nt () din care* 3.( crs 2+ 3.) seminar,la-orator 2+
Distri-uia #ondului de timp ore
&tudiul dup manual. suport de curs. -i-lio!ra#ie /i notie 30
Documentare suplimentar n -i-liotec. pe plat#ormele electronice de specialitate /i pe teren 25
re!tire seminarii"la-oratoare. teme. re#erate. porto#olii /i eseuri 10
$utoriat 0
'1aminri 0
%lte activiti 222 4
3.. Total ore stdi indi"idal )/
3./ Total ore pe semestr 02(
3.01 Nmr de credite (
%. Precondi#ii 3acolo unde este ca4ul5
4.1 de curriculum
4.2 de competene
(. Condi#ii 3 acolo unde este ca4ul5
(.0. de des23rare a crsli
(.2. de des23rare a
seminarli,la-oratorli

). Competen#ele speci2ice acmlate
C
o
m
p
e
t
e
n
#
e

p
r
o
2
e
s
i
o
n
a
l
e
C
o
m
p
e
t
e
n
#
e

t
r
a
n
s
"
e
r
s
a
l
e
.. 4-iecti"ele disciplinei 3reie/ind din !rila competenelor speci#ice acumulate5
(.1 *-iectivul !eneral al disciplinei

(.2 *-iectivele speci#ice
+. Con#intri
+.0 Crs 5etode de predare 4-ser"a#ii
6i-liogra2ie

+.2 Seminar,la-orator 5etode de predare 4-ser"a#ii
6i-liogra2ie
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
01. E"alare
$ip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 6etode de evaluare 10.3 ondere din
nota #inal
10.4 Curs
10.5 &eminar"la-orator
10.6 &tandard minim de per#orman
Data completrii, &emntura titularului de curs. &emntura titularului de seminar.
2222222. 2 2222222222222..
Data avi4rii n departament &emntura /e#ului de departament
222222222222 22222222222222