Sunteți pe pagina 1din 14

Tem seminar: Concepte, institu ii, principii - Legea 263/2010 privind sistemul unitar de

pensii, Legea asisten ei sociale nr.292/2011


Studen i :
Legea 263/2010- privind sistemul unitar de pensii
1.Principii
Principiul solidaritatii sociale:conform caruia prticipantii la sistemul public de pensii
isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau
inlaturarea riscurilor asigurate prevazute de lege
1
.De remarcat existenta acestui principiu si
in cadrul legii asistentei sociale unde accentul este pus mai mult pe ideea de sprijin al
persoanelor vulnerabile care la randul lor necesita suport si masuri de protectie sociala pentru
a-si depasi sau limita anumite situatii in dificultate, tocmai pentru a urmari incluziunea sociala
a acelei categorii de populatie.
! accept" diversitatea sistemelor de pensii ale statelor-membre dac" aceste state
#mp"rt"$esc un set de principii $i scopuri comune. %ceast" politic" a luat forma unor principii,
precum unitatea #n diversitate, principiul subsidiarit"&ii $i metoda desc'is" de coordonare
(Comisia !uropean", )**+, p. 1*,. -n c.mpul politicilor cu privire la pensii, Consiliul
!uropean a stabilit, #n decembrie )**1, trei obiective generale: adecvarea, sustenabilitatea
financiar i modernizarea sistemelor de pensii, astfel c" primul obiectiv general,
adecvarea sistemelor de pensii, este puternic bazat pe solidaritatea social $i antreneaza
obiective ca: prevenirea excluziunii sociale, men&inerea standardului de via&" dup" retragerea
din activitate $i promovarea solidarit"&ii. -ns" marea #ncredere #n pensiile private poate cre$te
inegalitatea #n m"sura #n care pensiile private oglindesc mai mult veniturile $i au tendin&a s"
fie mai accesibile oamenilor cu venituri ridicate.
Daca ne g.ndim la primul pilon de pensii, acesta aduce in discutie solidaritatea intra si
intergenerationala, membrii generatiei active contribuie pentru popula&ia #n v.rst" din prezent
$i vor primi beneficii de la viitoarea genera&ie t.n"r". . -n acest context, se legitimeaz" ideea
1
Legea 263/2010 actualizata, art2, punctul f
unei solidarit"&i #ntre genera&ii #n cadrul sistemului public de pensii, solidaritate garantat" de
stat.%l"turi de solidaritatea intergenera&ional", putem vorbi $i de o solidaritate
intragenera&ional". -n cazul /om.niei, legea pensiilor prevede ca in sitemul public de pensii
se asimileaz" stagiului de cotizare $i perioadele necontributive, denumite perioade asimilate
n care asiguratul(unul dintre semnele manifestarii principiului tratat)
0 a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de i ale !nv"#"m$ntului universitar, organiat potrivit legii, pe durata
normal" a
studiilor respective, cu condi#ia absolvirii acestora cu diplom";
c) a satis%"cut serviciul militar ca militar !n termen sau militar cu termen redus, pe durata
legal
stabilit, a fost concentrat, mobilizat sau n prizonierat;
d) a bene%iciat, !n perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizaii de asigurri
sociale,
acordate potrivit legii;
e) a bene%iciat, !ncep$nd cu data de 1 ianuarie 200&, de concediu pentru incapacitate
temporar" de munc"
cauat" de accident de munc" 'i boli pro%esionale;
%) a bene%iciat, !ncep$nd cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creterea
copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, de pn la 3 ani;
g) a %ost elev al unei 'coli militare/'coli de agen#i de poli#ie sau student al unei institu#ii de
!nv"#"m$nt din sistemul de ap"rare na#ional", ordine public" 'i siguran#" na#ional" pentru
%ormarea cadrelor
militare, poli#i'tilor 'i %unc#ionarilor publici cu statut special din sistemul administra#iei
penitenciare,
cu e(cep#ia liceului militar).
2
1a acestea, putem ad"uga faptul c" anumite categorii de
muncitori (de exemplu, minerii, contribuie o perioad" mai scurt" de timp, #n virtutea faptului
c" activitatea desf"$urat" de acestea nu poate fi #ndeplinit" de persoane care au #mplinit o
anumit" v.rst", mai mic" dec.t v.rsta legal" de pensionare pentru restul persoanelor active. 2
alta dimensiune a solidarit"&ii sociale din cadrul sistemului public de pensii este solidaritatea
dintre b"rba&i $i femei, 34 de ani respectiv 3+ de ani, dar aici intervine de fapt speranta de
viata dintre cele doua parti:
2
Art 49, al 1 din legea 263/2010 actualizata
pentru femei. Dac" lu"m #n considerare datele referitoare la speran&a de via&"
Principiul incesibilitatii desi dreptul de pensie nu poate fi cedat ,astfel ca daca riscul
s-a produs (persoana nu mai e in viata pana la limita de varsta, 34 respectiv 3+, se poate
forma pensia de urma (sectiunea 4, art 5+, unde copiii si6sau sotul supravietuitor au dreptul
la aceasta pensie in baza unor conditii:( dar nu se pune problema incesibiliatii in acest caz,
-pana la varsta de 13 ani
-pana la finalitatea studiilor fara a depasi varsta de )3 ani
-pe durata invaliditatii in contextul celor spuse mai sus
Pe de alta parte sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas:-toata viata la implinirea
varstei standard de pensionare daca durata casatoriei e minim 14 ani.
-daca e vorba de o casatorie intre 1* si 14 ani cuantumul pensiei sufera o dimiuare ce *,47
pentru fiecare l8una si cu 37 pentru fiecare an in minus sub limita de 14 ani.9nsa mai intervin
si alte elemente cum ar fi :
9nvaliditatea de gr 9 si 99, daca durata casatoriei e cel putin 1 an:
Decesul celuilalt sot, produs ca urmare a unui accident de munca, boli profesionale, iar
sotul supravietuitor nu realizeaza venituri dintr-o activitatea care intra sub incidenta
asigurarii obligatorii(art 54,53,5;,55,5<,
De asemenea incesibilitatea este conturata in art );(contributia la asigurarile sociale, care
fixeaza clar cine sunt contribuabilii.%lineatul ) din acelasi articol,stabileste diferentierea
contributiei in functie de conditiile de munca :-normale
-deosebite
-speciale
Cu alte cuvinte transferabilitatea nu poate interveni atata timp cat modul de contributie este
individualizat si de asemenea fiecare isi are partea e contributie:angajatul si angajatorul, in
functie de conditia de munca.
!."oncepte
#ocuri de munca in conditii speciale suntlocurile de munca unde gradul de
e(punere la %actorii de risc
pro%esional sau la condi#iile speci%ice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel pu#in
&0* din
timpul normal de munc", poate conduce !n timp la !mboln"viri pro%esionale, la
comportamente riscante !n
activitate, cu consecin#e grave asupra securit"#ii 'i s"n"t"#ii !n munc" a asigura#ilor:
+
Conceptul este in articole precum :
-art );, cap 999, al) unde se face referire la acea diferentiere de contributie,in contextul acestor
conditii de munca speciale:
-art +* care subliniaza conceptul in baza unor activitati ca:
%ctivitatea miniera, in subteran, cel putin 4*7 din timpul normal de munca
%ctivitatile de cercetare, exploatare a materiilor prime nucleare (zonele 9 si 99 de
expunere de radiatii,
%ctivitatea din domeniul apararii nationale, din aviatia civila
%ctivitatea artistica:balerini, dansatori, acrobati, dresor de animale salbatice,solist
vocal de opera, cascador:
=ai departe conceptul este asociat cu diferite conditii pentru perioadele asimilate.
(alineat >, art +*,, dar si cu posibilitatea ca un concediu sau o perioada de incapacitate
temporara de munca sa reprezinte stagiu de cotizare, in contextul unui angajat dintr-un
loc de munca in conditii speciale.
-anexele 1 si ) fac referire la conceptul ales:
-in art 44 lit b,e surprins din nou acest element, reflectand de fapt stagiul de cotizare in
conditii speciale, lucru care atrage dupa sine reducerea varstei standard de pensionare , adica
ulterior prin art 43 ,pentru acele persoane care au realizat un stagiu de cotizare de minim )*
3
Legea 263/2010, art 2, h
ani in locurile de munca ca: mine dar si profesii din anexa >(din domeniul artistic, reducerea
varstei standard de pensionare evidentaza de fapt diminuarea :
-cu )* de ani pentru mineri:
-cu 14 ani pentru cei din domeniul artistic(unde varsta de pensionare e de cel putin >* ani-
femei si >4 ani ?barbati, pentru balerini si acrobati,:
Perioade asimilate$ perioadele pentru care nu s-au datorat sau pl"tit contribu#ii de
asigur"ri
sociale 'i care sunt asimilate stagiului de cotiare !n sistemul public de pensii;
+
%concept intalnit in art +*, al > care aduce in discutie asimilarea perioadelor de
concediu(necontributive, la stagiul de cotizare de pana atunci, cu incadrare in conditii speciale
de munca.Conceptul este pus in evidenta in art ><, al 1,),+ unde sistemul public de pensii
considera perioade asimilate cand asiguratul:
a, a beneficiat de pensie de invaliditate:
b, a urmat cursurile de zi ale #nv"&"m.ntului universitar, organizat potrivit legii, pe durata
normal" a tudiilor respective, cu condi&ia absolvirii acestora cu diplom":
c, a satisf"cut serviciul militar ca militar #n termen sau militar cu termen redus, pe durata
legal tabilit", a fost concentrat, mobilizat sau #n prizonierat:
d, a beneficiat, #n perioada 1 aprilie )**1 - 1 ianuarie )**3 de indemniza&ii de asigur"ri
sociale, cordate potrivit legii:
e, a beneficiat, #ncep.nd cu data de 1 ianuarie )**4, de concediu pentru incapacitate
temporar" de munc" auzat" de accident de munc" $i boli profesionale:
f, a beneficiat, #ncep.nd cu data de 1 ianuarie )**3, de concediu pentru cre$terea copilului
#n v.rst" de p.n" la ) ani sau, #n cazul copilului cu 'andicap, de p.n" la + ani:
g, a fost elev al unei $coli militare6$coli de agen&i de poli&ie sau student al unei institu&ii de
#nv"&"m.nt din sistemul de ap"rare na&ional", ordine public" $i siguran&" na&ional" pentru
formarea cadrelor militare, poli&i$tilor $i func&ionarilor publici cu statut special din sistemul
administra&iei penitenciare, cu excep&ia liceului militar.
4
Legea 263/2010, art 2, j
=ai departe in art 3> si 34 , al + apare acest concept, in cadrul pensiei anticipate respectiv
pensiei anticipate partiale,cand la stabilirea stagiului de cotizare nu se iau in considerare
perioadele asimilate situatiilor a-c si g:
%l treilea concept stagiul de cotizare$perioada de timp pentru care s-au datorat
contribu#ii de asigur"ri sociale la sistemul public de pensii, precum 'i cea pentru care
asigura#ii cu declara#ie individual" de asigurare sau contract de asigurare social" au datorat
'i pl"tit contribu#ii de asigur"ri sociale la sistemul public de pensii;)
&
9n art 13 apare detalierea acestui concept care e legata insa si de art 3(care partajeaza
asiguratii obligatorii prin efectul legii,cadre militare , politisti, functionari publici,soldati,
unde stagiu de cotizare@vec'ime recunoscuta in serviciu pentru stabilirea pensiilor:
Aau stagiul de cotizare@perioada dintre )**1 si data intrarii in vigoare pentru persoanele
asigurate in baza legii 1<6)***
@perioada dintre )*1* si data intrarii in vigoare a legii prezente , pentru
cadrele militare trecute in rezerva, care beneficiaza de ajutoare lunare asigurate din bugetul de
stat:
9nsa art 1;,15,1< atrg atentia asupra acestui concept.%rt 1;, al) leaga stagiul de cotizare de
perioadele asimilate.
%rt 15 urmareste perioada ulterioara 1 apr )**1 unde stagiul de cotizare@stagiu de cotizare in
conditii deosebite, speciale sau alte conditii, perioada careia i se adauga suplimentar la
vec'imea de munca un anumit numar de luni:
-+ luni:conditii deosebite
-3 luni:conditii speciale
-1) luni:alte conditii: astfel ca tot ceea ce s-a adaugat la vec'ime e tot stagiu de cotizare.
%rt 1< face referire din nou la concept iar impreua cu art >5 al 1,formeaza de fapt ) forme de
definire:
@perioada de timp pentru care asiguratii datoreaza si6sau platesc contributii la asigurarile
siciale de pensii
5
Legea 263/2010, art 2 ,p
@insumarea tuturor perioadelor de contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre
angajator si asigurat
urmand ca in al ),in contextul persoanelor care beneficiaza de plati compensatorii din bugetul
asigurarilor pentru somaj, stagiu de cotizare@perioada de cotizare B cota de contr individ la
asig soc6cota de contr aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
Conceptul apare in mod clar in diferitele categorii de pensii, cum ar fi la pensia
anticipata(art 3) al +,, la pensia de invaliditate (cu privire la realizarea stagiului necesar in
raport cu varsta,, in art ;4 cand satgiul de cotizare realizat pana la acordarea pensiei
contribuie la determinarea unui stagiu potential.
&.'stitu ii
"asele de pensii sectoriale
( (2) asele de pensii sectoriale controleaz modul n care anga!atorii din domeniul
aprrii naionale, ordinii publice i siguranei naionale respect dispoziiile legale privind
ntocmirea i transmiterea declaraiei nominale de asigurare, precum i termenele de
transmitere$
)
( (&) "asele de pensii sectoriale elaboreaz propuneri pentru bugetul asigurrilor
sociale de stat i le ransmit institu*iilor publice n subordinea crora func*ioneaz.$
+
( (1) "asele de pensii sectoriale se nfiin*eaz n subordinea ,inisterului -prrii
.a*ionale, ,inisterului -dministra*iei i 'nternelor i Serviciului /om0n de 'nforma*ii,
dup caz, ca structuri cu personalitate 1uridic i cu sediul n municipiul 2ucureti.
(!) "asele de pensii sectoriale prevzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale
structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din institu*iile men*ionate la alin. (1).
(&) -ctivitatea caselor de pensii sectoriale prevzute la alin. (1) este coordonat
metodologic de ".PP. (
3
4n aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii i casele de
pensii sectoriale ndeplinesc, n principal, urmtoarele atribu*ii
6
Legea 263/2010 art 8, al 2
7
cap , art 20, al3
8
Art 132
a) colecteaz i vireaz contribu*iile de asigurri sociale i alte tipuri de contribu*ii,
potrivit dispozi*iilor legale n vigoare5
b, urm"resc #ncasarea veniturilor bugetului asigur"rilor sociale de stat: organizeaz",
#ndrum" $i controleaz" activitatea privind executarea crean&elor bugetare, potrivit dispozi&iilor
legale #n vigoare:
c, iau m"suri, #n condi&iile legii, pentru dezvoltarea $i administrarea eficient" a patrimoniului
sistemului public de pensii, precum $i pentru asigurarea integrit"&ii acestuia:
d, iau m"suri, #n condi&iile legii, pentru protec&ia fondurilor de asigur"ri sociale:
e, asigur" eviden&a la nivel na&ional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii:
f, asigur" eviden&a drepturilor $i obliga&iilor de asigur"ri sociale la nivel na&ional, pe baza
codului numeric personal:
g, certific", la termenele stabilite prin decizie a pre$edintelui CCPP, stagiul de cotizare $i
punctajul pentru fiecare asigurat:
<
', controleaz" activitatea de expertiz" medical" $i recuperare a capacit"&ii de munc":
i, aplic" prevederile conven&iilor interna&ionale de asigur"ri sociale, la care /om.nia este
parte, precum $i ansamblul reglement"rilor comunitare $i dezvolt" rela&ii cu organisme
similare #n domeniul asigur"rilor sociale din alte &"ri, #n limita competen&elor prev"zute de
lege:
j, organizeaz" selec&ia, preg"tirea $i perfec&ionarea profesional" a personalului din
domeniul asigur"rilor sociale:
8, asigur" introducerea, extinderea, #ntre&inerea $i protec&ia sistemelor automate de calcul $i
de eviden&":
l, asigur" reprezentarea #n fa&a instan&elor judec"tore$ti #n litigiile #n care sunt parte ca
urmare a aplic"rii dispozi&iilor prezentei legi:
m, organizeaz" activitatea privind stabilirea $i plata contribu&iilor pentru fondurile de pensii
administrate privat, conform dispozi&iilor legale #n vigoare:
n, asigur" exportul #n str"in"tate al presta&iilor stabilite potrivit reglement"rilor legale #n
domeniu:
o, #ndeplinesc orice alte atribu&ii stabilite prin dispozi&ii legale.
9
Art 139
Legea asisten ei sociale. Legea nr.292/2011
1."oncepte
-nc6et social% este o metod" de investiga ie #ntemeiat" pe diferite te'nici de
culegere i de prelucrare a informa iei, #n scopul analizei situa iei sociale i economice a
persoanelor, famiilor, grupurilor sau comunit" ilor
1*
.
%nc'eta social" este necesar" pentru acordarea anumitor ajutoare sociale speciale.
Deneficiarii sunt obliga i #ns" s" dovedeas" faptul c" au aceste drepturi i sunt supu i astfel
unei anc'ete derulate de autorit" i competente.
Cazuri de anc'et" social"
-nc6et social pentru a1utorul social- poate fi solicitat" de c"tre toate persoanele singure
sau familii cu o situa ie economic" dificil", fie c" sunt cet" eni rom.ni ori apatrixi care au
re edin a sau domiciliul stabilit #n /om.nia, conform legilor #n vigoare. Pentru a primi ajutor
social, solicitan ii trebuie s" aib" un venit lunar minim. %ce tia trebuie sa completeze o
cerere tip pentru a solicita o anc'et" social". Dup" depunerea cererii, #n 14 zile lucr"toare se
va efectua anc'eta social" pentru evaluarea situa iei economice. %ceasta urm"re te s" afle
dac" cel care vrea s" beneficieze de ajutor social are #n proprietate bunuri imobile (cl"diri,
anexe gospod"re ti, i bunuri mobile (aparatur" electronic", obiecte de valoare, mijloace de
transport,. /ezultatul evalu"rii va fi transmis #n +* de zile de la data depunerii cererii.
-nc6et social pentru divor- este solicitat" #n cazul dicor ului #n care so ii afla i "n
proces de divor nu se #n eleg cu privire la #ncredin area minorilor din c"s"torie. %nc'eta
social" cuprinde o serie de etape i elemente, #ntre care: studierea am"nun it" a cazului,
verificare efectuat" la domiciliu, considerarea datelor personale si familiale, studierea st"rii
s"n"t" ii a copilului i a st"rii materiale a parin ilor, elabor.nd concluzii i propuneri.
-nc6eta social pentru ncadrarea ntr%un grad de 6andicap- reprezint" un pas esen ial #n
procesul de evaluare a unei persoane care dore te #ncadrarea #ntr-un grad de 'andicap. !ste
realizat" de un reprezentant al prim"riei ora ului sau sectorului de care solicitantul apar ine,
#n cazul #n care acesta se afl" #n incapaciatea de a se deplasa.
10
Legea nr.292/2011 art.6, lit a
eligibilitatea- reprezint" setul de condi ii obligatorii care trebuie s" fie #ndeplinite de
c"tre poten ialul beneficiar pentru a putea fi selectat #n vederea acord"rii beneficiilor de
asisten " social" i serviciilor sociale.
11
Conceptul de eligibilitate intervine i #n clasificarea beneficiilor de asisten " social".
Conform articolului 3, alin. 1 din 1egea asisten ei sociale, beneficiile se asisten " social"
sunt clasificate #n func ie de condi iile de eligibilitate astfel:
a,beneficii de asisten " social" selective, care se bazeaz" pe testarea mijloacelor de trai
ale persoanei singure sau familiei, aceast" testare fac.ndu-se fie prin evaluarea veniturilor
b"ne ti, fie "n baza evalu"rii cumulate a veniturilor b"ne ti, a bunurilor i veniturilor ce pot fi
ob inute prin valorificarea bunurilor mobile i imobile aflate #n proprietate.
b,beneficii de asisten " social" universale, acordate f"r" testarea mijloacelor de trai ale
persoanei singure sau familiei.
c,beneficii de asisten " social" categoriale, acordate pentru anumite categorii de
beneficiari, cu sau f"r"
Deneficiile de asisten " social" se acord" #n scopul prevenirii efectelor temporare ori
permanente ale unor situa ii care pot genera marginalizarea sau excluziunea social" a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunit" ilor sub form" de aloca ii, indemniza ii i
ajutoare.
-1utorul social- Eitularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris,
orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei, in termen
de 14 zile de la data la care a intervenit modificarea. Persoanele apte de munca pentru care se
acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din + in + luni, ca sunt in evidenta
agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au
refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de
munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii. Pentru sumele acordate ca ajutor
social una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a
presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi
regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
11
Legea nr.292/2011 art.6, lit m
'ndemniza ii pentru cre terea copilului - pot beneficia de aceste indemniza ii p"rin ii,
tutorii ori persoanele care #l au #n plasament daca indeplinesc urm"toarele condi ii:
-s" aib" domiciliul sau re$edinta pe teritoriul /om.niei
-s" locuiasc" #mpreun" cu copilul $i s" se ocupe de cre$terea $i #ngrijirea acestuia
-s" fi realizat venituri supuse impozitului pe venit #n ultimele 1) luni anterioare na$terii,
adop&iei, ori lu"rii #n plasament a copilului. %ceste venituri pot proveni din salarii, activit"&i
independente, activit"&i agricole, dar $i ajutorul de $omaj sau indemniza&ia de cre$tere a
copilului. De indemniza&ie pentru cre$terea copilului beneficiaz" $i cei care se afl" #n
concediu f"r" plat" pentru a participa la cursuri de formare profesinal" sau cursuri la zi.
,ediul social de via - reprezint" ansamblul condi iilor de trai #n familie i6sau
gospod"rie, al rela iilor sociale personale, inclusiv mediul #n care persoana lucreaz", este
educat" i # i desf" oar" activit" iile sociale obi nuite.
1)
!.'nstitu ii
"inisterul "uncii, #amiliei i protec iei sociale
=inisterul =uncii, Familiei i Protec iei sociale este autoritatea public" central" care
elaboreaz" politica de asisten " social" i promoveaz" drepturile familiei, copilului,
persoanelor v.rstnice, persoanelor cu dizabilit" i i ale oric"ror altor persoane aflate #n voie.
1+
De asemenea stabile te trategia na ional" i sectorial" de dezvoltare #n domeniul social,
coordoneaz" i monitorizeaz" implementarea acestora, sus ine financiar i te'nic programele
sociale i exercit" controlul asupra acord"rii beneficiilor de aseisten " social" i serviciilor
sociale.
-n vederea realiz"rii rolului s"u, conform articolului 178 din legea #n vigoare, =inisterul
=uncii, Familiei i Protec iei sociale #ndepline te urm"toarele func ii
a, de autoritate de stat- asigur" exercitarea controlului aplic"rii unitare i respect"rii
reglement"rilor aflate #n domeniu:
b, de strategie- stabile te obiectivele $i direc&iile prioritare de dezvoltare a sistemului de
asisten&" social", #n concordan&" cu politicile sociale stabilite de Guvern:
12
Legea nr.292/2011 art.6, lit v
13
Legea nr.292/2011 art 10+
c, de reglementare- asigur" elaborarea cadrului normativ $i institu&ional necesar pentru
realizarea obiectivelor strategice #n domeniul asisten&ei sociale:
d, de coordonare- asigur" func&ionarea unitar" $i eficient" a sistemului de asisten&"
social"
e, de reprezentare- asigur", #n numele statului rom.n, reprezentarea pe plan intern $i
extern:
f, de administrare- asigur" gestionarea resurselor umane, materiale $i financiare.
-n exercitarea func iilor sale, =inisterul =uncii, Familiei i Protec iei sociale
#ndepline te urm"toarele atribu ii principale ( art 106, legea asisten ei sociale ,:
a, elaboreaz" politicile publice, strategiile, precum $i programele de dezvoltare unitar" a
sistemului:
b, stabile$te obiectivele prioritare $i direc&iile de ac&iune ale politicilor specifice:
c, elaboreaz" proiecte de acte normative, norme metodologice $i alte reglement"ri privitoare
la organizarea, func&ionarea $i dezvoltarea sistemului de asisten&" social":
d, ini&iaz" $i sus&ine proiecte-pilot pentru implementarea programelor specifice:
e, monitorizeaz", evalueaz" $i controleaz" aplicarea reglement"rilor legale:
f, finan&eaz" beneficiile de asisten&" social" acordate din bugetul propriu:
g, elaboreaz", propune $i monitorizeaz" indicatorii sociali din domeniu:
', analizeaz" anual, la nivel na&ional, datele privind s"r"cia $i excluziunea social", identific"
factorii care contribuie la incluziunea social", elaboreaz" rapoartele na&ionale #n domeniu,
formuleaz" recomand"ri $i propuneri #n vederea eficientiz"rii procesului de luare a deciziilor
#n domeniul incluziunii sociale:
i, ini&iaz" $i asigur" participarea la programe de formare profesional" a personalului cu
atribu&ii #n domeniu, precum $i a personalului informal:
j, identific" priorit"&ile de dezvoltare a serviciilor sociale pe categorii de beneficiari $i tipuri
de nevoi #n baza c"rora elaboreaz" politicile publice, strategiile $i programele sociale adresate
persoanelor v.rstnice, persoanelor cu dizabilit"&i, victimelor violen&ei #n familie, persoanelor
f"r" ad"post, persoanelor $i familiilor afectate de s"r"cie, precum $i altor categorii de persoane
aflate #n nevoie:
8, colecteaz" $i prelucreaz" datele $i informa&iile referitoare la beneficiari, furnizori $i
serviciile sociale acordate, la nivel na&ional:
l, monitorizeaz" implementarea strategiilor autorit"&ilor administra&iei publice locale privind
dezvoltarea de servicii sociale:
m, elaboreaz" standardele de cost pentru serviciile sociale $i monitorizeaz" respectarea lor de
c"tre furnizorii publici:
n, elaboreaz" criteriile, indicatorii de performan&" $i standardele de calitate privind serviciile
sociale, monitorizeaz" $i controleaz" respectarea lor de c"tre furnizorii publici $i priva&i:
o, elaboreaz", finan&eaz" $i implementeaz" programe de interes na&ional destinate dezvolt"rii
$i sustenabilit"&ii serviciilor sociale:
p, elaboreaz" $i implementeaz" programe $i proiecte finan&ate din fonduri structurale $i alte
fonduri interna&ionale:
H, acord" subven&ii pentru dezvoltarea serviciilor sociale, #n condi&iile legii:
r, finan&eaz" c'eltuielile cu lucr"ri de construc&ii, repara&ii, moderniz"ri $i amenaj"ri efectuate
la centrele de servicii sociale, #n condi&iile legii:
s, coordoneaz" metodologic activitatea serviciilor publice de asisten&" social" de la nivel
teritorial $i colaboreaz" permanent cu autorit"&ile administra&iei publice locale:
$, colaboreaz" $i desf"$oar" ac&iuni $i programe comune cu furnizorii priva&i de servicii
sociale:
t, #ndepline$te orice alte atribu&ii prev"zute de reglement"rile legale #n vigoare.
=inisterul =uncii, Familiei i Protec iei sociale colaboreaz" cu celelalte ministere i organe
se specialitate din subordinea Guvernului, cu alte institu ii publice i cu organisme de drept
privat #n vederea exercit"rii atribu iilor sale.
=inisterul =uncii, Familiei i Protec&iei Aociale func&ioneaz" potrivit:
Iot"r.rii Guvernului nr.41; din )> iulie )*1+ pentru modificarea unor acte
normative #n domeniul muncii, familiei, protec&iei sociale $i persoanelor v.rstnice
Iot"r.rii Guvernului nr.1* din < ianuarie )*1+ privind organizarea $i func&ionarea
=inisterului =uncii, Familiei, Protec&iei Aociale $i Persoanelor J.rstnice
9nstitu&iile care func&ioneaz" #n subordinea =inisterului =uncii, Familiei i
Protec&iei Aociale: 1. 9nspec&ia =uncii
).2rganisme intermediare regionale pentru Programul opera&ional sectorial pentru
dezvoltarea resurselor umane.
+. %gen&ia Ca&ional" pentru Pl"&i $i 9nspec&ie Aocial"
>. 2ficiul /om.n pentru %dop&ii
9nstitu&ii sub autoritatea =inisterului =uncii, Familie i Protec&iei Aociale:
1. Casa Ca&ional" de Pensii Publice
). %gen&ia Ca&ional" pentru 2cuparea For&ei de =unc"
&.Principii
Principiul solidarit ii sociale -#ntreaga comunitate particip" la sprijinirea
persoaneleor vulnerabile care necesit" suport i m"suri de protec ie social" pentru dep" irea
sau limitarea unor situa ii de dificultate, #n scopul asigur"rii incluziunii sociale a acestei
categorii de popula ie.
1>
(art. 4 , legea in vigoare,.
%cest principiu se aplic" #n cazul asigur"rilor sociale de s"n"tate, #n sensul c" fiecare
contribuie cu un procent fix din venituri, #ns" prime te asisten " medical" #n func ie de nevoi.
De exemplu, dac" s-ar aplica principiul solidarit" ii #n domeniul pensiilor, ar exista o pensie
unic" pentru toat" lumea, indiferent de c.t a cotizat fiecare, ceea ce nu este corect.
Principiul universalit ii% fiecare persoan" are dreptul la aisten " social", #n
condi iile prev"zute de lege.
14
14
Legea nr.292/2011 art & lit a
15
Legea nr.292/2011 art & lit c