Sunteți pe pagina 1din 5

DREPT CIVIL.

DREPTURILE REALE
LICEN IUNIE 2014
1. Sunt caractere juridice ale patrimoniului:
2. Sunt limitari ale dreptului de proprietate:
3. Sunt caractere ale servitutilor:
4. Sunt efecte ale uzufructului:
6. Dobandirea dreptului de superficie:
7. Sunt caractere specifice dreptului de abitatie:
8. Calitatea procesual activa in cazul actiunilor posesorii:
9. Exercitarea drepturilor coproprietarilor:
10. In cadrul coproprietatii fortate:
11. Proprietatea publica are ca regim juridic urmatoarele particularitati:
12. Sunt reguli de exercitare a dreptului de proprietate comuna:
13. Actiunea posesorie:
14. Drepturile celui care a fost inscris fara cauza legitima in cartea funciara ca proprietar
al unui imobil sau titular al altui drept real:
15. Dreptul de proprietate asupra unui imobil si dezmembramintele sale pot fi inscrise in
cartea funciara, in temeiul uzucapiunii, in folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani
16. In cazul in care unul dintre coproprietari tulbura in mod grav exercitarea proprietatii
periodice:
17. Conditii de valabilitate ale partajului:
18. Ca efect al admiterii actiunii in revendicare:
19. In materia efectelor actiunii in revendicare:
20. In materia accesiunii imobiliare artificiale, cand lucrarea este realizata de proprietarul
imobilului cu materialele altuia:
21. In materia accesiunii imobiliare artificiale, lucrarile adaugate:
22. In materia accesiunii imobiliare artificiale, cand lucrarea este realizata cu materialele
altuia, proprietarul imobilului:
23. In materia accesiunii imobiliare artificiale, cand lucrarea este realizata cu materialele
altuia:
24. In cazul in care autorul lucrarii autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
este de rea-credinta:
25. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia:
26. Clauza de inalienabilitate:
27. In materia actelor de administrare a coproprietatii:
28. Conventiile de suspendare a partajului:
29. Actele incheiate de un coproprietar cu privire la bunul comun:
30. Titularul dreptului de superficie:
31. Partajul, ca act juridic:
32. Sunt caractere ale viciilor posesiei:
33. Caractere juridice ale dreptului de prorpietate privata:
34. In cazul proprietatii rezolubile:
35. Sunt drepturi ale creditorilor chirografari:
36. Sunt drepturi ale creditorilor chirografari:
37. Drepturile uzufructuarului:
38. Referitor la bunurile din domeniul public al statului:
39. Patrimoniul include:
40. Pentru stabilirea intinderii dreptului de creanta a autorului lucrarii autonome asupra
imobilului, indiferent ca este de buna-credinta sau de rea-credinta:
41. In materia uzucapiunii extratabulare, uzucapantul poate dobandi dreptul:
42. In ceea ce priveste termenul uzufructului:
43. Proprietarul poate intenta:
44. Dreptul de proprietate privata:
45. Sunt obiect al proprietatii private:
46. Pentru a fi utila, este necesara o posesie continua:
47. Viciile posesiei:
48. Pentru lucrarile efectuate de catre uzufructuar:
49. Intreruperea termenului de prescriptie achizitiva poate fi invocata:
50. Uzufructuarul are obligatia de a aduce o garantie pentru indeplinirea obligatiilor sale:
DREPT CIVIL. OBLIGAIILE CIVILE
LICEN IUNIE 2014
1. Pactul comisoriu
2. In situatia pieirii fortuite a unui bun individualizat generic
3. In cazul in care stingerea obligatiei are loc prin darea in plata
4. Clauza penala
5. Efectele clauzei penale in caz de neexecutare partiala a obligatiei
6. Sunt masuri pe care creditorul le poate lua pentru conservarea patrimoniului
debitorului
7. In caz de stipulatie pentru altul
8. In caz de simulatie
9. In situatia pieirii fortuite a bunului
10. Remiterea de datorie
11. In cazul confuziunii
12. Obligatia facultativa se stinge
13. In caz de cesiune de creanta
14. Compensatia are loc
15. Cesiunea de creanta
16. Stabilirea prejudiciului in cazul raspunderii civile delictuale are in vedere
17. Sunt persoane care raspund civil delictual
18. Sunt actiuni pe care subrogatul le are impotriva debitorului:
19. Conventiile cu privire la raspundere in materia raspunderii civile delictuale
20. Despagubirile stabilite de instanta pentru prejudiciul cauzat prin fapta ilicita:
21. Sunt conditii ale actiunii de in rem verso:
22. Sunt conditii ale simulatiei:
23. In cazul gestiunii de afaceri, gerantul raspunde fata de gerat:
24. In cazul gestiunii de afaceri, efectele fata de terti:
25. Sunt conditii ale platii nedatorate:
26. Sunt efecte ale stipulatiei pentru altul:
27. Parintii raspund pentru fapta ilicita a copilului minor
28. Daca minorul nu locuia cu parintii la data savarsirii faptei ilicite cauzatoare de
prejudicii
29. Raspunderea parintilor pentru fapta ilicita a copilului minor
30. Parintii nu raspund pentru fapta ilicita a copilului minor
31. Daca fapta ilicita este savarsita de un minor care are calitatea de prepus
32. Nu atrage aplicarea raspunderii civile delictuale
33. In cazul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri
34. In materia simualtiei, tertii
35. Pentru a se invoca exceptia de neexecutare, este necesar
36. Admiterea actiunii revocatorii are ca efect
37. Actiunea in restituirea platii nedatorate
38. In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general
39. Sunt caracteristici ale platii
40. Sunt conditii ale actiunii oblice
41. Sunt caracteristici ale actiunii pauliene
42. Ca efect al actiunii pauliene
43. Compensatia opereaza
44. In cazul faptei ilicite savarsite de organele de conducere ale persoanei juridice cu
prilejul exercitarii functiilor
45. Raspunderea civila a persoanei juridice
46. In cadrul raspunderii civile delictuale, repararea prejudiciului se poate realiza
47. In situatia in care obligatia de predare are ca obiect un bun individual determinat
48. Sunt reguli pentru contractele care nu au o reglementare legala
49. La incheierea unui contract
50. Obiectul obligatiei