Sunteți pe pagina 1din 1

ADIROL

P 666
PLOIESTI - ROMNIA
Detergent [i anticorosiv pentru benzine
1. CARACTERIZARE
ADIROL

P 666 este un aditiv pe baz\ de deriva]i ai anhidridei polibutenilsuccinice.


2. APLICA}II
Produsul are efect detergent [i anticorosiv, utiliz@ndu-se `n benzine.
3. PROPRIET}I FIZIO!"I#IE $I DE PERFOR#A%}&
Aspect fluid brun-ro[cat, f\r\ impurit\]i
ensitate la !"#$, g%cm
&
'()A( &*-+,- ",++./-",++0.
1iscozitate cinematic\ la !*#$, c(t 'A()2 //*- 0,+ - ,",*
$on]inut de substan]\ activ\, 3 &, - &/
Aditivul este solubil `n benzine `n orice propor]ie
4ficacitatea detergent\ s-a determinat cu teste pe motoare la banc [i `n e5ploatare, urm\rindu-se
depunerea `n camera de amestec a carburatorului, pata cald\ a galeriei de admisie [i pe talerul supapelor
de admisie.
#otor tip oncentra'ie
a(itiv) *
E+icacitate (etergent,
-re(ucere (epunere) *.
a/er, a/estec
carburator
Pat, ca0(, ga0erie (e
a(/isie
1upape
a(/isie
6)-0-! banc ",,* 70 7" /&
",, *, *! &*
acia ,&"" ",,* 7! .& /!
'banc- ",, /0 /. &*
acia ,&""
e5ploatare
/".""" 8m
",,* .+ ., /"
",, /* // &!
4. DOZAJ
9ivelul de aditivare se situeaz\ `n domeniul ",,-",,* 3 g.
23 #A%IP4LARE $I DEPOZITARE
Produsul este inflamabil, con]ine distilate de petrol.
63 TER#E% DE 5ALA6ILITATE
ADIROL

P 666 are termen de valabilitate . luni de la data fabrica]iei.


Informa]iile din aceast fi[ (editia 2005) sunt reale dar nu au caracter de !aran]ie"
ICERP SA st la dis#o$i]ia clien]ilor #entru con%enirea la li%rare a oricror o&li!a]ii inclusi% asisten]a te'nic"
ICERP S.A.
(ule%ardul Re#u&licii )*+ A cod +,,,-) PLOIE.TI-ROMNIA Tel/ ,)00-121,)0 3a4/ ,)00-1**50+