Sunteți pe pagina 1din 16

Analiza starii mediului in

municipiul Calarasi
Cuprins:
Date generale municipiul Clrai .......................... Error: Reference source not found
Asezare geografica ....................................................... Error: Reference source not found
Relieful ........................................................................ Error: Reference source not found
Clima ........................................................................... Error: Reference source not found
Solul i resurse naturale ................................................ Error: Reference source not found
Apa .............................................................................. Error: Reference source not found
Vegetatia si fauna ......................................................... Error: Reference source not found
Analiza starii mediului in municipiul Calarasi ........ Error: Reference source not found
Calitatea aerului ........................................................... Error: Reference source not found
Calitatea aerului ambiental ....................................... Error: Reference source not found
Pulberi n suspensie .................................................. Error: Reference source not found
Gazele cu efect de sera ............................................. Error: Reference source not found
biecti!e i m"suri pentru gestionarea calit"#ii aerului ....... Error: Reference source not
found
Concluzii ..................................................................... Error: Reference source not found
$ibliografie......................................................................................................................... ........ Er
ror: Reference source not found
Date generale municipiul Clrai
Asezare geografica
Municipiul Clrai este situat n partea de Sud%Est a C&mpiei Rom&ne' pe malul
st&ng al bra#ului $orcea' la ( )m de desprindere a acestuia din flu!iul *un"rea. Este o
+
localitate amplasat" n sudul ,ude#ului C"l"rai' ntr%o zon" transfrontalier" cu $ulgaria' cu
perspecti!e de dez!oltare a circula#iei flu!iale i terestre c"tre estul Europei Centrale i
Peninsula $alcanic".
Suprafa#a municipiului este de -. .++ /a.
Vecin"#"tile unit"#ii teritorial%administrati!e a municipiului sunt urm"toarele:
- 0ord comuna 1tefan Vod"2
- Est : comuna 3odelu2
- Sud : comuna stro! din ,ude#ul Constan#a' Republica $ulgaria2
- Vest : comuna Cuza Vod".
Relieful
3unicipiul C"l"rai este amplasat at&t n 4unca *un"rii' c&t i n C&mpia
Rom&n".
raul C"l"rai este situat n cadrul C"mpiei Rom&ne' n sectorul acesteia numit
$"r"ganul Sudic' respecti! C&mpul C"l"raiului 56erasa C"l"rai7 situat la sud de C&mpul
.
1tefan Vod" 5-8%+9 m alt.7. Cu altitudini de +9 : ;9 m c&mpia este relati! plan"' i
prezint" mici depresiuni .
Clima
3unicipiul C"l"rai se suprapune climei specifice p"r#ii de Sud%Est a
Rom&niei'respecti! a C&mpiei Rom&ne de est'a!&nd in ansamblu un caracter temperat
continental' determinat de circula#ia atmosferic" specific" p"r#ii de sud:est a Europei
Centrale i a regimului radia#iilor solare din zona latitudinilor medii.Regimul climatic
general este omogen n tot cuprinsul teritoriului ca urmare a uniformit"#ii reliefului de
c&mpie. El se caracterizeaz" prin !eri foarte calde cu precipita#ii nu prea bogate' ce cad
mai ales sub form" de a!erse i prin ierni relati! reci' marcate uneori de !iscole puternice'
dar i de frec!ente perioade de nc"lzire' care pro!oac" discontinuit"#i n distribu#ia
temporar" i teritorial" a stratului de z"pad". <n e=tremitatea sudic" a ,ude#ului' unde este
amplasat 1i municipiul C"l"rai se indi!idualizeaz" topoclimatul specific luncii *un"rii'
cu !eri mai calde i ierni mai bl&nde dec&t n restul c&mpiei.
Regimul climatic general este omogen n tot cuprinsul oraului'caracteriz&ndu%se
prin !eri deosebit de calde'precipita#ii cantitati! nesemnificati!e'sub form" de
a!erse'ierni reci 'marcate uneori de !iscole puternice'dar i de perioade de ncalzire'care
pro!oac" discontinuit"#i n distribu#ia temporar" a stratului de zapad".Putem !orbi de un
topoclimat urban pentru cartierele centrale situate pe malul $orcei'cu o umezeal" a
aerului diferit" de cea a cartierelor Car"midari'Gar".Ceremac 'etc.
6emperatura medie anual" este cuprins" ntre -9'. >C la ?undulea i --'. >C la C"l"rai.
<n condi#iile men#ionate mai sus precipita#iile nregistreaz" !alori medii la fel de omogene
ca i temperaturile ntre 899%8;9 mm 5- mm @ -9999 litriA/a @ - litriAm
+
7. <n anii secetoi
acestea scad sub .89 mm.
Solul i resurse naturale
6eritoriul municipiului este situat pe o mare unitate structural" cunoscut" n
literatura de specialitate sub numele de platforma moesic". Acesteia i corespunde din
punct de !edere morfologic C&mpia Rom&n".
<n alc"tuirea platformei 3oesice distingem dou" eta,e structurale: soclul i cu!ertura
sedimentar"' analizate prin fora,e pe ntreaga lor grosime.
<n alc"tuirea soclului intr" isturi cristaline' str"b"tute de masi!e granitice' i Bisturi
!erziB care apar la zi n masi!ul Central *obrogean' iar n ,um"tatea sudic" soclul este
format din isturi cristaline de tip palazu.
*epozitele calcaroase $arreniene din zona C"l"rai situate la ad&ncimi de -C9 :
88.9 m litologic sunt reprezentate prin calcare fisurate i calcare dolomitice.
Straturile de nisip i pietri cunoscute sub numele de DStratele de ?r"tetiE
constituie principala roc" ac!ifer". BStratele de ?r"tetiE nu sunt e=ploatate n prezent
dec&t n mic" m"sur"' e=ist&nd disponibilit"#i rele!ante n $azinul *un"rii.
Fn acest conte=t' aspectul c!asiorizontal al reliefului i fragmentarea redus" a
oferit condi#ii fa!orabile pentru practicarea agriculturii. 6erenurile agricole ocup" o
suprafa#" de (;'+G din e=tra!ilan din care arabilul HI'CG. Solurile' constituite n cea mai
;
mare parte din diferite tipuri de cernoziomuri i din soluri alu!ionale' au o fertilitate
ridicat"' ceea ce permite practicarea pe scar" larg" a agriculturii' predominant fiind
caracterul cerealier al productiei !egetale.
Apa
Situat n bazinul dun"rean' la contactul a dou" subunit"#i geografice ale C&mpiei
Rom&ne: C&mpia $"r"ganului i 4unca *un"rii' teritoriul municipiului C"l"rai prezint"
un poten#ial /idrologic !ariat' constituit din ape subterane cu un caracter puternic'
ascensional' put&nd furniza debite considerabile 5C'.%-- lAs7. Strate ac!ifere freatice cu
debite importante apar n depozitele grosiere din lunca i terasa C"l"rai.
Este de re#inut faptul c" relieful actual din lunc" a suferit modific"ri profunde datorit"
inter!en#iei antropice: ndiguire n mai multe etape' desec"ri' realizarea de canale de
iriga#ii' a canalului na!igabil ce deser!ete S.C.6E0ARFS % *0ASF* S.A.' rectificarea
zonei Gura $orcei' amena,area lacului de agrement de la gura de !"rsare a Jirl"ului' etc.
alt" surs" natural" a municipiului C"l"rai o reprezint" apele de suprafa. Fluviul
Dunrea m"rginete la sud teritoriul oraului' iar bra#ul $orcea' ce se desprinde pe malul
st&ng n a!al de punctul C/iciu' str"bate aria urban" de la sud%nord spre sud%!est' dup" ce
formeaz" cotul $orcii.
Braul Borcea pe care se afl" amplasat municipiul C"l"rai are HH )m lungime. Pe
malul st&ng s%a relizat un canal industrial 5-9 )m lungime7 amena,at pentru a permite
bar,elor nc"rcate cu materii prime 5fier !ec/i' minereu' c"rbune7 s" a,ung" la S.C.
6E0ARFS : *0ASF* S.A.. S%a realizat i un port mineralier pre!"zut cu instala#tii de
ncarc"re%desc"rcare i dane de acostare a na!elor flu!iale. Canalul este tra!ersat de un
pod modern cu patru benzi de circula#ie ce leag" oraul de punctul de trecere a *un"rii de
la C/iciu : stro!' fiind totodat" i un e=celent loc de pescuit i antrenament pentru
sporturile nautice.
<n apropierea oraului se afl" Iezerul-Clrai' arie de protec#ie special"
ac!ifaunistic"' n suprafa#" de +.CII /a. Este un lac de lunc" situat pe dreapta drumului
na#ional $ucureti : C"l"rai' legat de $orcea printr%un pri!al Jirl"u. Rezer!a#ia natural"
Fezerul%C"l"rai cuprinde luciul de ap" 5bazine piscicole' canale na!igabile i de
desecare7' !egeta#ia palustr" pe o band" de 89 m l"#ime ce ncon,oar" lacul i bazinele
piscicole 5stuf' papur"' rogoz7 precum i o zon" de pa,iti umede' culturi agricole i
p"dure.
Partial desecat i ndiguit' el a func#ionat ca o ntins" depresiune lacustr" a!&nd +%. metri
ad&ncime. Are un !olum de ap" de cca ;99.999 metri cubi' -( )m de diguri' nalte de +
m' i%a mai diminuat suprafa#a 5+99 /a7 i functioneaz" din -H(C ca amena,are piscicol".
Suprafa#a lacului la ni!el normal de reten#ie este de (8( /a' con#in&nd /eletee i
pepiniere pentru creterea i nmul#irea petilor n cadrul S.C. Piscicola C"l"rai.
Vegetatia si fauna
?lora i faun" ,ude#ului C"l"rai sunt caracteristice zonelor de step" i sil!ostep"'
fiind direct influen#ate de starea factorilor de mediu din ,ude# i de ac#iunile antropice .4a
8
ni!elul ,ude#ului C"l"rai' ma,oritatea !egeta#iei este reprezentat" de culturi de plante
te/nice i cerealiere.
Kona stepei ocup" cea mai mare parte a ,ude#ului C"l"rai' i partea de nord si
nord%!est a teritoriului municipiului C"l"rai' fiind caracterizat" prin ste,ar brum"riu cu
ar#ar t"t"resc' dispersate ntre terenurile agricole i areale restr&nse de pa,iti secundare
stepice n care predomin" gramineele % firu#" cu bulb' firu#" b"rboas"' laptele c&inelui'
colilie' pir crestat' p"iu' i mai pu#in dicotiledonatele : pelini#"' trifoiul .
Vegeta#ia azonal" i intrazonal" este specific" luncii *un"rii' prin urmare si municipiului
C"l"rai n partea lui sudic" i sud%estica. Vegeta#ia azonal" este caracterizat" prin
z"!oaie de lunc" alc"tuite din plop' salcie' leauri de lunc" cu garni#"' grupuri cu salc&m,
frasin' ulm' carpen' carpini#"' !iin turcesc' plante ag"#oare' liana greceasc" i planta#ii de
plop ntre care se intercaleaz" pa,iti de lunc" cu iarba moale' coada !ulpii' pir t&r&tor'
specii de rogoz' pipirig i terenuri culti!ate.
4a acestea se mai adaug" !egeta#ia /igrofil" i /idrofil" a b"l#ilor din lunca *un"rii'
Fezerul C"l"rai i pri!alul Jirl"u format" din stuf' ment"' forma#iuni de plaur cu nuferi'
s"geata apei' iarba broatelor' piciorul cocoului de ap"' comunitati de plante ac!atice de
ape dulci 5plutici' linti#a de balt"7.
?auna s"lbatic" din zona municipiului C"l"rai este reprezentat" de elemente tipice
adaptate agrobiocenozelor din zonele de step" ca: oareci i obolan' di/or de step"'
orbete' pop&nd"u' ne!"stuic"' graur' gugustiuc' porumbel salbatic' turturica' sturz'
cioc&rlie' co#ofana' pesc"ru' fazan' pot&rnic/e' op&rla de iarb"' arpele'
?auna p"durilor de c&mpie este alc"tuit" din e=emplare de c"prior' cerb' ,der de copac'
mistre#' pisica s"lbatic"' iepure' !iezure' !e!eri#a' c&inele enot sau mangutul'
cioc"nitoare' bufni#e' porumbel gulerat' sticle#i' fazani' melci.
?auna luncilor i lacurilor este reprezentat" de !idr"' !ulpe' becatina comuna' lii#a' rata
salbatica' melci' ac!ila' oimul' leb"da' barza.
<n iezere i ostroa!e cuib"resc: pelicanul cre#' pelicanul comun' cormoranul mic'
cormoranul mare' barza alb"' barza neagr"' st&rcul de noapte' st&rcul galben' st&rcul de
ciread"' leb"da de !ar"' leb"da de iarn"' egreta mic"' egreta mare' lop"tarul' tig"nuul'
pesc"ruul albastru' ra#a mic"' ra#a pestri#"' ra#a mare' pri!ig/etoarea de z"!oi' fluierari
de munte' sil!ii' sil!ii cu capul negru' scoicari' pri!ig/etoarea de z"!oi' mierla' frunz"ri#a
galben"' gaia neagr"' /u/urezul mic' ciuful de p"dure' caprimulg' prigorii' codalb.
*intre petii care populeaz" apele lacurilor i b"l#ilor: carasul' crapul' pl"tica' bibanul'
al"ul i tiuca' iar in apele *un"rii i $orcei int&lnim somnul' sturionii : morun' nisetru'
p"struga' cega' i scrumbia de *unare.
4umea animal" a fost puternic transformat" prin m"rirea arealului urban si creterea
num"rului de locuitori. *omin" roz"toarele: diferite specii de oareci' di/ori' orbetele'
pap&nd"ul si ne!"stuica la periferie. *intre p"s"ri: !r"biile' porumbelul
s"lbatic'co#ofana'prepeli#a i pot&rnic/ea.S%a aclimatizat si pesc"ruul.Fn z"!oaiele
c"l"r"ene a fost colonizat fazanul'specie cinegetic".<n e=tra!ilan apar n sezonul de
iarna pentru a%i c"uta /rana c"priorul'mistre#ul'pisica s"lbatic"'!ulpea 'iepurele.
?auna ac!atic" a constituit i constituie un punct de atrac#ie 'constituind o surs" de
/ran" si de !enituri.Ca poten#ial economic se remarc" speciile migratoare'Eacei peti f"r"
oaseE'cum i numea Lerodot' sturionii:morunul' nisetru' p"struga' cega%care populeaz"
*un"rea'al"turi de scrumbia de *un"re'somnul'crap'pl"tic"'babuca'al"u'tiuca etc.
(
4ucr"rile de ndiguire i desecare au stricat circuitul trofic dintre *un"re si !ec/ile
bal#i'care constituiau cea mai mare boga#ie a acestor meleaguri.Ast"zi se duce o lupta
aprig" ntre reprezentan#ii statului i persoanele particulare pentru a se respecta legea n
perioadele de nc/eiere a sezonului de pescuit i !&natoare.
Analiza starii mediului in municipiul Calarasi
Calitatea aerului
3onitorizarea calitatii aerului in zona Calarasi se realizeaza in sistem automat '
prin doua statii amplasate in punctele C/iciu si *SV Calarasi.

rogrese realizate in domeniul calitatii aerului:
4a ni!elul agentiei Calarasi au fost implementate trei proiecte PLARE care au
insemnate progrese in domeniul monitorizarii calitatii aerului :
*ez!oltarea unui sistem de control a emisiilor din trafic si surse stationare
in regiunea de granita romano % bulgara
3onitorizarea calitatii aerului la frontiera romano% bulgara in sistem automat
prin sistemul PSFS
*ez!oltarea unui program comun de gestionare a calitatii aerului
incon,urator pentru regiunea de frontiera $ulgaria % Romania de%a lungul
cursului inferior al *unarii
Emisii anuale de dio!id de sulf "S#
$
%
Alaturi de arderile combustibililor fosili ' o serie de ramuri industriale' ca de
e=emplu industria metalurgica ' industria alimentara 'etc. polueaza cu o=izi de sulf .
Emisiile de o=izi de sulf inregistreaza o continua scadere in ,udetul Calarasi ' datorita
inlocurii combustibililor cu continut ridicat de sulf ' pacura ' C4M ' motorina ' cu calor '
propan ' gaz metan .
Contributia la emisia de S
+
se datoreaza arderilor in :
% centrale termice de incalzire de zona A cartier
% instalatii de ardere neindustriale
% arderi in industria de prelucrare
% procese de contact
% procese de productie 5 industria metalurgica ' industria sticlei ' asfaltarea drumurilor 7
% industria lemnului ' /artiei
% transport

&udetul
Calarasi
$''$ $''( $'') $''* $''+ $'',
Emisii anuale
de S9
+
--8.I; IC.9 .I.;- -I(.+C (+(.88 (+..+IH
I
5 tAan7
Emisii anuale de dio=id de sulf
Emisii anuale de mono!id si dio!id de azot "-#
!
%
Emisiile de 0= rezulta in urma in!entarierii efectuate pentru anul +99I din
industria de transformare ' industria de prelucrare ' traficul rutier.
Emisii anuale de 0
!
Emisii anuale de amoniac "-.
(
%
*intre sursele artificiale ' cea mai importanta sursa in producerea amoniacului
este agricultura ' iar din cadrul acesteia ' ponderea o detine industria zoote/nica .
Emisiile de amoniac sunt generate de de,ectiile rezultate din cresterea animalelor si
din ingrasaminte c/imice azotoase utilizate in cultura plantelor 5rezultatele sunt
obtinute pe baza c/estionarelor completate de catre operatorii economici7.
Emisii anuale de 0L
(
Calitatea aerului ambiental
<n municipiul C"l"rai func#ioneaz" n sistem automat + sta#ii de monitorizare a
calit"#ii aerului/ amplasate n zona C/iciu 5sta#ie de frontier"7 i zona *SV 5 sta#ie de
fond urban 7 ' sta#ii ce au fost montate prin proiectul Proiect PLARE C$C R
HH.--.9+.9- : Sistem comun de monitorizare a calit"#ii aerului n zona de frontier"
rom&no : bulgar",m"sur&nd continuu concentra#iile de dio=id de sulf' dio=id de sulf de
referin#"' o=izi de azot ' o=id de carbon' ozon ' pulberi n suspensie.

&udetul
Calarasi
$''$ $''( $'') $''* $''+ $'',
Emisii anuale de
09
N
5 tAan7
.-I.(C -;9.(I 8H.H; ;+.9.H .98.IHC I;..C.C
&udetul
Calarasi
$''$ $''( $'') $''* $''+ $'',
Emisii anuale de
0L
(

5 tAan7
.C9..H ++H-... .-(..8 +8-(.HC +-+H.8C;
C
9-.9-.+99H%+-.-+.+99H
H
9-.9-.+99H%+-.-+.+99H
ul0eri 1n suspensie
Poluarea atmosferei cu pulberi in suspensie are mai multe surse: industria
siderurgic"' centrale termice pe combustibili solizi' transporturi rutiere'sistemului
gospod"resc de incalzire cu combustibil lemn si c"rbune' etc. <n anul +99H' au fost
inregistrate dep"iri ale concentra#iilor n perioadele reci ale anului 5acestea dator&ndu%se
sistemului de nc"lzire7 i datorit" topoclimatului local specific 5!&ntul intens care a
antrenat particulele de praf din zonele de c&mp limitrofe municipiului C"l"rai7'
rezultatele fiind e!iden#iate n graficul al"turat.
-9
Mono!idul de car0on
--
#zon
2azele cu efect de sera
Fn ,udetul Calarasi au fost identificati urmatorii operatori economici care intra in
prima faza de tranzactionare a certificatelor de emisie gaze cu efect de sera :
% SC C3CEL SA Calarasi
% SC *0ASF* SA Calarasi
% SC SAF06 G$AF0 G4ASS R3A0FA SR4 Calarasi
% SC KALAR SA Calarasi
Fn acest sens' s%au realizat !erificari la operatorii economici pentru a urmari
e!identa datelor pri!ind monitorizarea si raportarea anuala a emisiilor de gaze cu efect
de sera 5date de acti!itate'date cu pri!ire la instalatii' factori de emisie' de o=idare'etc7.
Emisii totale anuale de gaze cu efect de sera
*intre poluantii reglementati prin Protocolul de la OPoto' se in!entariaza
urmatoarele gaze cu efect de sera: dio=idul de carbon' o=izi de azot si metanul.
Fn conformitate cu rdinul 8+;A+999' AP3 Calarasi a realizat in anul +99I
in!entarul emisiilor la ni!elul ,udetului. Calculul emisiilor s%a facut conform
3etodologiei CRF0AFR' pe baza c/estionarelor primite din teritoriu de la agentii
economici .
Emisiile totale de C
+
' CL
;
' 0
+
la ni!elul ,udetului pentru anul +99I sunt prezentate
in tabelul de mai ,os:
-+
oluant Emisia " t 3 an %
C
+
+9999-.9
CL
;
-CI+.;+
0
+
.+.H(
Emisii anuale de gaze cu efect de sera in anul +99I
Principalele surse generatoare de gaze cu efect de sera sunt :
Q Producerea energiei termice in centrale termice aferente acti!itatilor comerciale '
institutionale si rezidentiale
Q Producerea energiei termice in centrale termice industriale si procese industriale
de ardere
Q Fndustrie
Q 6ransport rutier
E!olutia cantitatilor de emisii de gaze cu efect de sera la ni!elul ,udetului Calarasi in
perioada +99+%+99I 5 conform c/estionarelor primite din teritoriu 7' se prezinta astfel :
Emisii de gaze cu efect de sera 5 mii tone C
+
ER 7
Emisii anuale de dio!id de car0on
Fn conformitate cu rdinul 8+;A+999' AP3 Calarasi a realizat in anul +99I
in!entarul emisiilor la ni!elul ,udetului. Calculul emisiilor s%a facut conform
3etodologiei CRF0AFR' pe baza c/estionarelor primite din teritoriu de la agentii
economici .
Emisiile totale de C
+
' la ni!elul ,udetului pentru anul +99I sunt prezentate in
tabelul alaturat :
Emisii anuale de C
$
5 mii tone C
+
ec/i! 7
Emisii anuale de metan
Fn conformitate cu rdinul 8+;A+999' AP3 Calarasi a realizat in anul +99I
in!entarul emisiilor la ni!elul ,udetului. Calculul emisiilor s%a facut conform
3etodologiei CRF0AFR' pe baza c/estionarelor primite din teritoriu de la agentii
economici .
Emisiile totale de CL
;
la ni!elul ,udetului pentru anul +99I sunt prezentate in
tabelul alaturat :
&udetul 3 4otal
Regiune
$''$ $''( $'') $''* $''+ $'',
Emisii totale
5mii tone C+
ER7
.;C'99I +H9..C- +I..+8. +(C.II +II.8C +;H.8.H
&udetul Calarasi $''$ $''( $'') $''* $''+ $'',
Emisii totale 5mii
tone7
C-'9(8 C;'H+- (9'++9 88'H;H +.H.-9I +99.99-
&udetul
Calarasi
$''$ $''( $'') $''* $''+ $'',
Emisii totale 5mii
tone7
5+6.+,$ 76.)7 55'.,(( 55'.*$( (+.)7 (7.($'
-.
Emisii anuale de CL
)
5 mii tone C
+
ec/i! 7
Efectele polurii aerului asupra strii de sntate
Poluarea atmosferei produce n primul r&nd afec#iuni la ni!elul aparatului
respirator. 0u au fost nregistrate cazuri de mortalitate prin boli respiratorii' morbiditate
specific" prin boli ale aparatului respirator n anul +99C datorate polu"rii aerului' aceasta
#inand cont c" n ,ude#ul C"l"rai nu e=ist" zone critice in ceea ce pri!este poluarea
aerului
#0iecti8e i msuri pentru gestionarea calit9ii aerului
Fmbun"t"#irea calit"#ii aerului ambiental n zonele urbane in conformitate cu
standardele de calitate prin :
% reducerea impactului traficului rutier asupra calit"#ii aerului n orase
% reducerea emisiilor de la sistemele de inc"lzire indi!iduale
% realizarea izol"rii termice a cl"dirilor
% asigurarea controlului emisiilor la sursele industriale #i instalarea de ec/ipamente de
depoluare la toate sursele cu impact semnificati!
<n anul +99C prin Lot"rare de Consiliu Jude#ean a fost aprobat Programul de
3anagement al Calit"#ii Aerului n zona C"l"rai .
Programul are !alabilitate 8 ani si pre!ede urm"toarele m"suri pentru mbun"t"#irea
calit"#ii aerului n zona C"l"rai :
-. pentru industrie:
% conformarea instala#iilor i realizarea automonitoriz"rii2
% audituri energetice pentru a e!alua eficienta folosirii resurselor : energie' ap"' materii
prime 2
% inc/iderea instala#iilor sau a liniilor de produc#ie care nu se conformeaz" cu !alori
limit" impuse de autoriza#ie i legisla#ia n !igoare2
+ .pentru sectorul locuine:
% e=tinderea re#elei de gaze naturale e=istente n oraul C"l"rai i n comunele limitrofe 2
% izolarea termic" a cl"dirilor' izolarea zidurilor' acoperiurilor i nlocuirea ferestrelor 2
% audituri energetice' pentru a e!alua mai bine posibilele imbun"t"#iri i pentru o alegere
mai bun" a m"surilor de control al emisiilor. S%ar putea realiza n coli' gr"dini#e'
institu#ii publice' pentru a e!iden#ia beneficiile ce ar putea fi ob#inute.
. .pentru sectorul transporturi:
% imbun"t"#irea intre#inerii !e/iculelor i nlocuirea !e/iculelor foarte poluante
% promo!area benzinei f"r" Pb ' a GP4 i trecerea la carburan#ii alternati!e
5biocarburan#i72
% mbun"t"#irea re#elei de osele.
n ceea ce privete emisiile de gaze n municipiul Clrai :
o emisii de gaze rezultate din instala#ia de ardere a incineratorului de deeuri
spitalicesti periculoase ' complet sau incomplet arse : din dotarea Spitalului
Jude#ean de Mrgen#a C"l"rai
o emisii de gaze rezultate din acti!itatea desf"urat" pe platforma de depozitare
final" a deeurilor mena,ere 'unde a,ung i alte tipuri de deeuri ' inclusi!
-;
incinerarea neautorizata a deeurilor care nu sunt colectate selecti! n !ederea
!alorific"rii 2
o incinerarea neautorizat" a deeurilor rezultate din acti!itatea de abatorizare
desfaurata de abatorul SC AVFC4A SA C"l"rai 2
o emisii de gaze rezultate din acti!itatea de dezmembrare a instala#iilor i
utila,elor te/nologice de pe platforma fostului combinat siderurgic SC SF*ERCA
SA C"l"rai 2
o emisii de gaze rezultate din func#ionarea defectuoas" a instala#iilor i utila,elor
te/nologice apar#inand sec#iei de preparare a mi=turilor asfaltice SC SPASFF
VERKF SA2
Concluzii
Asa cum se poate obser!a din cele prezentate mai sus' pe teritoriul municipiului
Calarasi nu e=ista probleme ma,ore de poluare a mediului. Fn cazul poluarii aerului'
foarte putini indicatori depasesc cotele admise'acest lucru datorandu%se indeosebi
faptului ca foarte multe centre industriale au fost inc/ise.
:i0liografie
-.Ac/im'?5+99I7'C&mpia $"r"ganului de Sud'rezumat tez" de doctorat
-8
+.Ac/im'?5+9997'$alta $orcea%peisa,ul geografic regional'ca integritate func#ional"
dintre componentele naturale i componentele de umanizare.Analele Mni!ersit"#ii
$ucureti'Seria Geografie'anul N4FN'Editura Mni!ersit"#ii din $ucureti
..C"linescu'R5-H(H7'$iogeografia Rom&niei'Editura 1tin#ific" $ucureti
;.3i/"ilescu'V'5-H+-7'*ou" momente din naintarea ar"turilor pe $"r"gan.raul
C"l"rai.$uletinul Societ"#ii regale de Geografie'tom N4.6ipografia Cur#ii
regale'$ucureti
8.3i/"ilescu'V'5-H((7'*ealurile si C&mpiile Rom&niei.Editura 1tin#ific" .$ucureti
(.Paric/i'3'St"nil" Anca%4uiza5+99-7'Solurile Rom&niei'Editura ?unda#iei Rom&nia de
3&ine
I. Paric/i'35+99C7'*egradarea i eroziunea solurilor Rom&niei'Editura ?unda#iei
Rom&nia de 3&ine'$ucureti
C.Popp'0'5-HC87'?lu!iul *un"rea. Editura 1tiin#ific"' Pedagogic" i
Enciclopedic".$ucureti
H.3onografia 3unicipiului C"l"rai5+99.7'Editura Agora'C"l"rai
!"#$%&I'$ ("") I*F+%,$-I$ #%+
!!#TTT.stirilocale.roAcalarasiAUStrategiaUnationalaUdeUmanagementUalUrisculuiUlaUinu
ndatii
!(#$genia pentru protecia mediului Clrai:raport starea mediului pentru anii
(""!,(""(,("".,(""/,(""0,(""),(""1,(""2,(""3
-(