Sunteți pe pagina 1din 347

Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul

Cocoatul Cocoatul
de Paul Fval
PARTEA NTI
Capitolul 1 Valea Louron
Pe vremuri exita !" acet loc u" ora# cetatea $orre# cu temple p%&'"e# am(iteatre i
u" capitoliu) Acum ete o vale putie u"de plu&ul le"e al a&ricultorului &aco" e teme %*
i toceac% t%iul de marmur% coloa"elor acu"e u+ p%m'"t) ,u"tele ete (oarte
aproape) $a"-ul !"alt al Piri"eilor detram% drept !" (a-% .%rile !".%pe.ite i de.v%luie cerul
al+atru al p%m'"tului pa"iol pri" ad'"c% pr%patie care lu/ete drept drum
co"tra+a"ditilor di" 0e"a1ue) $a c'teva le&2e mai departe# Pariul tuete# da"ea.%#
r'de +at/ocoritor i viea.% c% !i vi"dec% i"cura+ila +ro"it% la i.voarele di" 3a&"ere*de*
$uc2o"4 pu-i" mai !"colo# de cealalt% parte# u" alt Pari) Pariul +ol"av de reumatim per%
%*i vi"dece ciatica !" apa +a.i"elor ul(uroae di" 3are&e*le*3ai") " po(ida (ierului#
ma&"e.iei au a ul(ului# doar credi"-a va alva !" vecii vecilor Pariul5
Ete valea $ouro"# !"tre depreiu"ea Aure i valea 3aroue# poate cea mai pu-i"
cu"ocut% de c%tre turitii "eo+oi-i care vi" !" (iecare a" % decopere acete -i"uturi4
ete valea $ouro" cu oa.e !"(lorite# tore"te uimitoare# t'"ci (a"tatice i r'ul Clara+ide#
crital !"tu"ecat care e (r%m'"t% !"tre dou% maluri a+rupte# cu p%duri tra"ii i cu u"
vec2i catel eme-# (udul# de "ecre.ut ca u" poem epic medieval)
Co+or'"d mu"tele pe vera"tul micului v'r( 0e/a"# la t'"&a pr%patiei# po-i .%ri di"tr*
o privire peia/ul !"tre&) 0alea $ouro" (ormea.% limita extrem% a 6aco"iei) Ea e !"ti"de
ca u" eva"tai !"tre p%durea E" i (rumoii codri di" Frec2et care !"t'l"ec# de*a
curme.iul v'lcelei 3aroue# raiurile di" ,auleo"# Nete i Campa") P%m'"tul ete %rac#
dar privelitea +o&at%) Aproape pete tot p%m'"tul e crap% +rutal) 7u"t tore"tele care
('ie pa/itea# care de.&olec pro(u"d r%d%ci"ile (a&ilor uriai# care cot la iveal% temelia
t'"cii4 u"t pov'r"iuri verticale# depicate de u !" /o de r%d%ci"a "%val"ic% a pi"ilor)
0reu" om al caver"elor i*a %pat locui"-a la poale# pe c'"d o c%l%u.% au u" cio+a" i*a
coco-at coli+a pe culmea (ale.ei) 7*ar putea pu"e c% e cui+ul i.olat i tru(a al vulturului)
P%durea E" co+oar% de*a lu"&ul u"ei coli"e care e oprete pe "eateptate# c2iar !"
mi/locul v%ii# pe"tru a l%a drum li+er r'ului Clara+ide) ,ar&i"ea r%%ritea"% a coli"ei ete
(ormat% di"tr*o pa"t% a+rupt%# u"de "iciodat% "u *a +%tut vreo potec%) 8irec-ia (orm%rii
ale ete co"trarie la"-urilor !"co"/ur%toare) 8ac% r'ul "*ar opri*o +ruc# ea ar ti"de %
!"c2id% valea# ca u" t%vilar uria .v'rlit de pe u" mu"te pe cel%lalt)
Acetei r'pe ciudate i e pu"e pri" partea locului le 9ac2a. :lovitura de ecure;)
8ei&ur# exit% i o le&e"d%# dar v% cutim de ea) Aici e !"al-% capitoliul oraului $orre# de
1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
u"de# (%r% !"doial%# !i tra&e "umele valea $ouro") Tot aici e mai v%d !"c% rui"ele
catelului Ca<lu*Tarride)
8e departe# rui"ele acetea au u" apect m%re-) Ele ocup% u" pa-iu !"ti" i# la pete
o ut% de pai de 9ac2a.# e mai v%d !"c% ivi"du*e pri"tre copaci v'r(urile .dre"-uite ale
vec2ilor tur"uri) 8e aproape# arat% ca u" at (orti(icat) Pretuti"de"i pri"tre rui"e au crecut
copaci i# ca % e poat% !"%l-a# c'te u" +rad a (ot "evoit % tr%pu"&% o +olt% di" +locuri
de piatr%) 8ar cea mai mare parte a rui"elor apar-i" u"or co"truc-ii m%ru"te# !" care
lem"ul i p%m'"tul +%tut !"locuiec adeeori &ra"itul)
8ati"a pu"e c% u" Ca<lu*Tarride :era "umele acetui "eam# cu va.% mai ale
datorit% ime"elor ale +o&%-ii; a pu % e ridice u" .id de ap%rare !" /urul micului c%tu"
Tarride# pe"tru a*i prote/a vaalii 2u&2e"o-i dup% a+/urarea lui 9e"ric al I0*lea) El e
"umea 6ato" de Tarride i purta titlul de +aro") 8ac% v% duce-i % vede-i rui"ele
catelului Ca<lu# vi e va ar%ta copacul +aro"ului)
E u" te/ar) R%d%ci"a lui i"tr% !" p%m'"t la mar&i"ea vec2iului a"- cu ap%# care ap%ra
catelul pre apu) "tr*o "oapte# (u lovit de tr%"et) Era u" copac mare4 e pr%+ui i e
culc% de*a curme.iul a"-ului) 8e atu"ci a r%ma acolo# ve&et'"d doar pri" coar-%#
i"&ura r%ma% vie la locul rupturii) 8ar# lucru ciudat# u" vl%tar *a depri" de tru"c2i# la
trei.eci au patru.eci de picioare de mar&i"ile a"-ului) 0l%tarul a crecut# a deve"it te/ar
m%re-# u" te/ar upe"dat# u" te/ar miraculo# pe care p'"% acum i*au l%at "umele mai
mult de dou% mii ci"ci ute de turiti)
Neamul Ca<lu*Tarride *a ti" c%tre !"ceputul ecolului al =0III*lea# !" peroa"a lui
Fra"coi de Tarride# marc2i. de Ca<lu# u"ul di"tre pero"a/ele povetirii "oatre) " 1>??#
dom"ul marc2i. de Ca<lu era u" +%r+at de ai.eci de a"i) A tat la Curte pe la !"ceputul
dom"iei lui $udovic al =I0*lea# dar (%r% % (i (ot prea mult luat !" eam%# i "emul-umit# *a
retra) Tr%ia acum pe moiile ale# cu (rumoaa Aurore de Ca<lu# u"ica a (iic%) Pri"
partea locului i e pu"ea Ca<lu*0errou) Iat% de ce@ !" prea/ma v'rtei de patru.eci de a"i#
dom"ul marc2i.# v%duv dup% prima lui o-ie care "u*i d%ruie "ici u" mote"itor# e
!"dr%&oti de (iica co"telui 7oto*,a<or# &uver"atorul provi"ciei Pamplo"a) I"e de 7oto*
,a<or avea pe atu"ci aptepre.ece a"i)
Era o (iic% a ,adridului# cu oc2i (ocoi# cu i"ima mai ar.%toare dec't oc2ii) 7e .icea c%
marc2i.ul "u prea o (%cue (ericit% pe prima lui o-ie# pe care o -i"ue !"c2i% tot timpul !"
vec2iul catel Ca<lu# u"de i murie# la dou%.eci i ci"ci de a"i) I"e !i declar% tat%lui ei c%
"u va (i "iciodat% oa-a acetui +%r+at) Era !"tr*adev%r o trea+% &rea# !" aceat% 7pa"ie a
dramelor i comediilor# % iluieti voi"-a u"ei ti"ere (ete) Alca.ii# doicile +%tr'"e# vale-ii
"etre+"ici i ('"ta i"c2i.i-ie "u (ueer% !"(ii"-ate# dup% puele autorilor de vodeviluri#
dec't pe"tru ata) "tr*o ear%# acu"% !" patele torurilor# trita I"e acult% pe"tru
ultima oar% ere"ada (iului mai mic al /udec%torului# care c'"ta (oarte (rumo di" c2itar%) A
doua .i (ata plec% cu dom"ul marc2i. pre Fra"-a) Aceta o lu% !" c%%torie pe I"e (%r%
.etre i !i o(erea# pri"tre altele# dom"ului de 7oto*,a<or# "u tiu c'te mii de pitoli)
7pa"iolul# mai "o+il dec't re&ele i !"c% mai calic dec't "o+il# "u putea % re.ite la
aeme"ea purtare) C'"d marc2i.ul o adue la catelul Ca<lu pe (rumoaa madrile"%#
acu"% u+ v%lul lu"& de mirea%# o (e+r% &e"eral% !i cupri"e pe ti"erii &e"tilomi di"
valea $ouro") Pe atu"ci "u exitau turiti ca !" .ilele "oatre# aceti crai am+ula"-i care vi"
% apri"d% i"imile provi"cialelor pretuti"de"i u"de tre"ul pl%cerilor (avori.ea.% c%l%toriile
cu pre- redu) 8ar r%.+oiul "e!"trerupt cu 7pa"ia !"tre-i"ea la (ro"tier% "umeroae trupe
de parti.a"i i dom"ul marc2i. "u avea altceva de (%cut dec't % e -i"% +i"e) Ai *a -i"ut
+i"e4 primi cu cura/ r%m%a&ul) "dr%&otitul care ar (i vrut % !"cerce % o cucereac% pe
(rumoaa I"e ar (i tre+uit mai !"t'i % e !"arme.e cu tu"uri de aediu) Nu era vor+a
"umai de o i"im%@ i"ima era la ad%pot !" patele metere.elor u"ei (ort%re-e) 3ile-elele
dulci "u puteau (ace "imic# oc2ii da-i pete cap !i pierdeau (lac%ra i mela"colia# !"%i
c2itara era "eputi"cioa%) Frumoaa I"e era i"a+orda+il%) Nici u" curte.a"# (ie el v'"%tor
de uri# +oier"a au c%pita"# "u e putea l%uda c%*i v%.ue "ici m%car coada oc2iului)
B
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ata !"em"a % te -ii +i"e) 8up% trei au patru a"i# %rma"a I"e trecu !" ('rit
pra&ul acetui !"&ro.itor catel# dar pe"tru a e duce la cimitir) ,urie de i"&ur%tate i de
plictieal%) $%a !" urma ei o (iic%)
Cra curte.a"ilor !"vi"i a dat marc2i.ului porecla de D0errouE
1
) 8i" Tar+e la
Pamplo"a# di" Ar&ele la 7ai"t*6aude" "u *ar (i &%it "ici u" +%r+at## "ici o (emeie# "ici
u" copil care %*i pu"% dom"ului marc2i. alt(el dec't Ca<lu*0errou)
8up% moartea celei de*a doua o-ii# mai !"cerc% % e rec%%toreac%# c%ci apar-i"ea
acelui oi de 3ar+%*Al+atr% care "u e d% +%tut4 dar &uver"atorul di" Pamplo"a "u mai
avea (ete i# reputa-ia dom"ului Ca<lu era at't de per(ect ta+ilit%# !"c't cele mai
cute.%toare di"tre dom"ioarele dor"ice % e m%rite d%dur% !"apoi !" (a-a !"cerc%rilor
ale)
R%mae v%duv# atept'"d cu "er%+dare ca (iica lui % !mpli"eac% v'rta c'"d va avea
"evoie % (ie !"cuiat% cu lac%t) 6e"tilomii -i"utului "u*l iu+eau deloc i# !" po(ida +o&%-iei
ale# era deeori lipit de tov%r%ie) Plictieala !l &o"i a(ar% di" catelul %u) $u% o+iceiul %
plece !" (iecare a" la Pari# u"de ti"erele curte.a"e !i luau +a"ii i !i +%teau /oc de el)
C't timp lipea# Aurore r%m'"ea !" pa.a a dou% au trei doici i a u"ui +%tr'"
catela")
Aurore era la (el de (rumoa% ca i maic%*a) 8oar cur&ea '"&e pa"iol !" vi"ele ei5
C'"d !mpli"i aipre.ece a"i# oame"ii cumecade di" c%tu"ul Tarride au.ir% adeeori
url'"d c'i"ii lui Ca<lu !" "op-ile !"tu"ecoae)
Cam !" aceeai vreme# P2ilippe de $orrai"e# duce de Never# u"ul di" cei mai tr%luci-i
"o+ili de la Curtea Fra"-ei# ve"i % locuiac% !" catelul %u di" 3uc2# !" Fura"co") A+ia
!mpli"ie dou%.eci de a"i i era pe cale % moar% de li"&oare deoarece !i u.ae prea
devreme ti"ere-ea) Aerul mu"-ilor !i pri"e +i"e@ dup% c'teva %pt%m'"i de trai !" mi/locul
"aturii# (u v%.ut co"duc'"du*i caleaca de v'"%toare pri" valea $ouro")
Prima dat% c'"d c'i"ii lui Ca<lu urlar% "oaptea# t'"%rul duce de Never# (r'"t de
o+oeal%# cerue ad%pot u"ui t%ietor de lem"e di" p%durea E")
Never r%mae u" a" !" catelul %u di" 3uc2) P%torii di" Tarride pu"eau depre el
c% era u" e"ior &e"ero i poveteau dou% ave"turi "octur"e care e petrecuer% !"
timpul ederii ale pe acete melea&uri)
G dat% v%.ur% la mie.ul "op-ii o ra.% de lumi"% pri"tre vitraliile vec2ii capele a (amiliei
Ca<lu) C'i"ii "u urlar%# dar o (orm% !"tu"ecat%# pe care oame"ii c%tu"ului !"cepeau % o
cu"oac% deoarece o .%rier% adeea# e (uri% pri" a"-urile de ap%rare dup% c%derea
"op-ii) Toate acete catele a"tice u"t pli"e de (a"tome)
Alt% dat%# c%tre ora u"pre.ece di" "oapte# doam"a ,art2e# cea mai t'"%r% di"tre
doici# iei di" catel pe poart% mare i aler&% la ca+a"a t%ietorului de lem"e u"de t'"%rul
duce de Never primie "u de mult ad%pot) G lectic% purtat% pe +ra-e traver% la curt
timp p%durea E") Apoi di" ca+a"% p%durarului e au.ir% tri&%te de (emeie) A doua .i#
+ravul om dip%ru) Ca+a"a r%mae la dipo.i-ia oricui ar (i vrut % o ia) " aceeai .i p%r%i
catelul Ca<lu i doam"a ,art2e)
Trecuer% patru a"i de c'"d e petrecuer% acete !"t'mpl%ri) Nu e mai au.i
"iciodat% vor+i"du*e depre t%ietorul de lem"e# "ici depre doam"a ,art2e) P2ilippe de
Never "u mai locuia !" catelul di" 3uc2) 8ar u" alt P2ilippe# "u mai pu-i" tr%lucit# "u mai
pu-i" "o+il# o"ora cu pre.e"-a a valea $ouro") Era P2ilippe Pol<&e"e de ,a"toue# pri"- de
6o".a&ue# c%ruia dom"ul marc2i. de Ca<lu dorea %*i dea de o-ie pe (iica a Aurore)
6o".a&ue era u" +%r+at de trei.eci de a"i# cu c2ipul pu-i" e(emi"at# dar totui de o
(rumue-e excep-io"al%) Era cu "eputi"-% % &%eti o -i"ut% mai diti"% ca a lui) P%rul
"e&ru# m%t%o i lucio e !"(oia deaupra (ru"-ii mai al+e ca o (ru"te de (emeie i (orma
!" mod "atural acea coa(ur% ampl% i pu-i" &reoaie pe care curte"ii lui $udovic al =I0*lea o
o+-i"eau doar ad%u&i"d dou% au trei peruci p%rului do+'"dit la "atere) Gc2ii %i "e&ri
aveau privirea limpede i m'"dr% a italie"ilor) Era !"alt# +i"e (%cut4 merul i &eturile ale
aveau o m%re-ie teatral%)
1
H%vor)
I
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Nu vom pu"e "imic depre "eamul di" care e tr%&ea) Numele de 6o".a&ue ete la
(el de ilutru !" itorie ca i 3ouillo"
B
# Ete
I
au ,o"tmore"c<
J
) Rela-iile ale erau pe
m%ura titlului de "o+le-e pe care !l purta) Avea doi priete"i# doi (ra-i# di"tre care u"ul era
$orrai"e# cel%lalt 3our+o") 8ucele de C2artre# propriul "epot al lui $udovic al =I0*lea# mai
t'r.iu duce dKGrlea" i re&e"t al Fra"-ei# ducele de Never i pri"-ul de 6o".a&ue erau
"edep%r-i-i) Curtea !i "umea Dcei trei P2ilippeE) Ataame"tul lor reciproc ami"tea de
marile priete"ii di" a"tic2itate) P2ilippe de 6o".a&ue era cel mai v'rt"ic) 0iitorul re&e"t
a+ia !mpli"ie dou%.eci i patru de a"i# i Never avea cu u" a" mai pu-i") Putem !"-ele&e
c't de m%&ulit% era va"itatea +%tr'"ului Ca<lu la &'"dul c% ar putea avea u" aeme"ea
&i"ere) 7e .vo"ea c% 6o".a&ue avea +o&%-ii ime"e !" Italia4 !" a(ar% de ata era v%r
primar i i"&urul mote"itor al lui Never# depre care to-i ocoteau c% va muri !"ai"te de
vreme) Gr# P2ilippe de Never# u"icul mote"itor al "umelui# t%p'"ea u"ul di"tre cele mai
(rumoae dome"ii di" Fra"-a) 8ei&ur# "ime"i "u*l putea +%"ui pe pri"-ul de 6o".a&ue c%
ar dori moartea priete"ului %u4 dar "u*i era !" putere % o !mpiedice i era "e!"doio c%
aceat% moarte !l (%cea de .ece au dou%pre.ece ori milio"ar) 7ocrul i &i"erele aproape
c%.uer% la !"voial%) Pe Aurore !"% "ici "*au &%it de cuvii"-% % o co"ulte) G+iceiul lui
0errou)
Era !"tr*o (rumoa% .i de toam"% di" a"ul 1>??) $udovic al =I0*lea !m+%tr'"ie i era
o+oit de r%.+oi) Tocmai e em"ae pacea de la R<LicM4 dar la (ro"tiere co"ti"uau
!"c%ier%rile !"tre parti.a"i# i valea $ouro"# pri"tre altele# &%.duia u" mare "um%r di" aceti
oape-i "epo(ti-i)
G /um%tate de du.i"% de i"vita-i erau ae.a-i !" /urul u"ei mee +o&ate !" u(ra&eria
catelului Ca<lu) ,arc2i.ul avea cuururile lui# dar cel pu-i" tia %*i primeac% cum e
cuvi"e)
" a(ar% de marc2i.# 6o".a&ue i dom"ioara de Ca<lu# care edeau !" capul meei#
ceilal-i erau oame"i di" tarea mi/locie i cu im+rie) ,ai !"t'i era dom"ul 3er"ard#
capela"ul di" Ca<lu# care e !"&ri/ea de u(letele celor di" micul c%tu" Tarride i -i"ea# !"
acritia capelei# re&itrul de decee# "ateri i c%%torii4 apoi e a(la doam"a Iidore# de la
(erma 6a+our# care o !"locuie pe doam"a ,art2e pe l'"&% Aurore4 !" al treilea r'"d e
mai a(la dom"ul Pe<rolle# &e"tilom ataat peroa"ei pri"-ului de 6o".a&ue)
Co"ider%m "ecear %*l (acem cu"ocut pe aceta di" urm%# deoarece pero"a/ul !i
are u" loc importa"t !" povetirea "oatr%)
8om"ul de Pe<rolle era u" +%r+at !"tre dou% v'rte# !"alt i pu-i" adu de pate# cu
o+ra.ul uc%-iv i palid# cu p%rul rar) " .ilele "oatre# cu &reu -i*ai putea repre.e"ta u"
aeme"ea pero"a/ (%r% oc2elari@ dar de atu"ci "u erau la mod%) Avea tr%%turile (e-ei
detul de tere# dar privirea mioap% ma"i(eta i"ole"-%) 6o".a&ue a(irma c% Pe<rolle e
lu/ea (oarte +i"e de pada care*i at'r"a t'"&aci la old)
"tr*u" cuv'"t# 6o".a&ue !l l%uda mult@ avea "evoie de el)
Ceilal-i comee"i# lu/+ai de*ai lui Ca<lu# puteau (i co"idera-i peroa"e (%r%
importa"-%)
8om"ioara Aurore de Ca<lu (%cea o"orurile meei cu o dem"itate rece i tacitur"%)
" &e"eral# e poate pu"e c% (emeile# c2iar i cele mai (rumoae# u"t re(lexul
e"time"tului lor) Cutare poate (i adora+il% pe"tru cel pe care*l iu+ete i aproape
de.a&rea+il% pe"tru al-ii) Aurore (%cea parte di"tre acele (emei care plac# !" ciuda voi"-ei
lor# i u"t admirate c2iar !mpotriva propriei lor dori"-e)
Era !m+r%cat% !" port pa"iol) Trei r'"duri de da"tele c%deau pri" p%rul ei "e&ru
u"duitor) Cu toate c% "u !mpli"ie !"c% dou%.eci de a"i# co"tururile pure i m'"dre ale &urii
B
9e"ri de Ia Tour dKAuver&"e# vico"te de Ture""e# duce de 3ouillo"# mareal al Fra"-ei
:1NNN1>BI;# u"ul di"tre e(ii partidei proteta"te i parti.a" devotat al re&elui 9e"ric al
I0*lea)
I
Familie de "o+ili (ra"ce.i# care au (ot !" lu/+a re&ilor Ferara# ,ode"a i Re&&io)
J
Familie de "o+ili (ra"ce.i# care au (ot !" lu/+a re&ilor Fra"-ei !"cep'"d di" ecolul al
=II*lea) N)T);)
J
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
vor+eau de pe acum depre trite-e4 dar c't% lumi"% ar (i adu .'m+etul pe (ra&edele*i
+u.e5
Ai c'te c'"tei !" oc2ii mult adum+ri-i de (irele de m%tae r%ucit% a &e"elor lu"&i5
Trecuer% multe .ile de c'"d "u mai ap%rue u" ur' pe +u.ele Aurorei)
Tat%l ei pu"ea@ Toate e vor c2im+a c'"d va (i doam"a pri"-e%)
$a ('ritul celui de*al doilea (el# Aurore e ridic%# cer'"d !"&%dui"-a % e retra&%)
8oam"a Iidore aru"c% o privire pli"% de re&ret pre pr%/iturile i dulce-urile care tocmai e
aduceau) "% datoria o ilea %*i urme.e t'"%ra t%p'"%) "dat% ce Aurore plec%#
marc2i.ul deve"i mai +i"e dipu)
Pri"-e# .ie el# !mi datore.i reva"a la a2))) 7u"te-i &ataO
Totdeau"a la dipo.i-ia dom"iei*voatre# dra&% marc2i.e# r%pu"e 6o".a&ue)
$a poru"ca lui Ca<lu (u adu% o ma% cu ta+la de a2) " cele ci"cipre.ece .ile de
c'"d pri"-ul e a(la la catel acum e lu% de la cap%t cea de*a o uta ci"ci.ecea partid%)
$a trei.eci de a"i# cu "umele i c2ipul lui 6o".a&ue# aceat% paiu"e pe"tru a2
tre+uia % dea de &'"dit) 8i" dou% u"a@ ori era amore.at cu !"(l%c%rare de Aurore# ori era
doritor % pu"% m'"a pe .etre)
Hil"ic# dup% de/u" ca i dup% ci"%# e aducea ta+la de a2) 3%tr'"ul 0errou era u"
/uc%tor de m'"a a aptea) Hil"ic 6o".a&ue !l l%a % c'ti&e o du.i"% de partide# dup% care
0errou# trium(%tor# adormea !" (otoliu# (%r% % p%r%eac% c'mpul de lupt%# i (or%ia ca u"
!"-elept)
" acet (el (%cea curte 6o".a&ue dom"ioarei Aurore de Ca<lu)
8om"ule pri"-# .ie marc2i.ul ae.'"du*i pieele# v% voi ar%ta at%.i o com+i"a-ie
pe care am &%it*o !" tratatul eruditului de Ceoli) Nu /oc a2 ca toat% lumea i !"cerc %
m% i"pir di" cele mai +u"e ure) Nu orici"e ar ti % v% pu"% c% a2ul a (ot i"ve"tat de
Attalu# re&ele Per&amului# pe"tru a*i ditra pe &reci !" timpul lu"&ului aediu al Troiei)
8oar i&"ora"-ii au oame"ii de rea credi"-% atri+uie o"oarea lui Palamede))) Fi-i ate"t la
/oc# v% ro&)
N*a ti cum % v% exprim mul-umirea# dom"ule marc2i.# pe"tru pl%cerea ce mi*o
(ace-i de a v% (i parte"er# replic% 6o".a&ue)
"cepur% /ocul) Comee"ii mai erau !" /urul lor)
8up% prima partid% pierdut%# 6o".a&ue !i (%cu em" lui Pe<rolle# care*i aru"c%
ervetul i iei) Capela"ul i ceilal-i !l imitar% pe "eim-ite) 0errou i 6o".a&ue r%maer%
i"&uri)))
$ati"ii# relu% +%tr'"ul# "umeau ata /oc de latrurtculi# au 2o-i de r'"d) 6recii !l
"umeau latriMio") 7arra.i" o+erv% !" excele"-a a carte)))
8om"ule marc2i.# !"trerupe P2ilippe de 6o".a&ue# v% cer cu.e pe"tru "eate"-ia
mea# !mi permite-i % ridic aceat% pie%O
8i" &reeal% !"ai"tae u" pio" care l*ar (i (%cut % c'ti&e partida) 0errou e l%%
ru&at# dar m%ri"imia % +irui)
Ridica-i*l# dom"ule# .ie el# i "u mai repeta-i# v% ro&) Aa2ul "u e /oc de copii)
6o".a&ue coae u" upi" ad'"c)
Atiu# tiu# co"ti"u% marc2i.ul cu u" acce"t iro"ic# u"tem amore.a-i)))
8e*mi pierd mi"-ile# dom"ule marc2i.5
Cu"oc ata# pri"-e) Ate"-ie la /oc5 0% iau "e+u"ul)
N*a-i termi"at ieri povetirea cu acel &e"tilom care a vrut % e i"troduc% !" caa
dom"iei*voatre# .ie 6o".a&ue ca u" om care vrea % cape de &'"duri "epl%cute)
A25 Ce mec2er viclea"5 exclam% 0errou) "cerca-i %*mi ditra&e-i ate"-ia4 dar u"t
ca i Ce.ar# care dicta ci"ci criori deodat%) Ati-i c% /uca a2O))) Ei +i"e# &e"tilomul a primit
vreo ae lovituri de a+ie# acolo# !" a"-) "t'mplarea *a repetat !" mai multe r'"duri4 !"
acet (el *a pu cap%t +'r(ei pe eama purt%rii doam"elor de Ca<lu)
Ai ceea ce a-i (%cut atu"ci !" calitate de o-# a-i (ace a.i ca tat%# dom"ule marc2i.O
!"tre+% cu "ep%are 6o".a&ue)
N
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
3i"e!"-ele# relu% +%tr'"ul) Nu cu"oc alt mi/loc de a le p%.i pe (iicele Evei))) a2
moto# dom"ule pri"-# cum .ic pera"ii) A-i pierdut di" "ou)
7e !"ti"e !" (otoliu)
8i" acete dou% cuvi"te a2 moto# co"ti"u% el pre&%ti"du*e %*i (ac% ieta
dormi"d# care !"eam"% c% re&ele e mort# "oi am (%cut a2*mat# dup% ,"a&e i dup%
FrPre) " ce privete (emeile# crede-i*m%# %+ii lu"&i i .iduri olide# iat% cum e ap%r%
virtutea5
"c2ie oc2ii i adormi) 6o".a&ue p%r%i !" mare &ra+% u(ra&eria)
Era aproape dou% dup%*amia.a) 8om"ul de Pe<rolle !i atepta t%p'"ul d'"d
t'rcoale pri" coridoare)
Au ve"it tic%loiiO !"tre+% 6o".a&ue de !"dat% ce !l .%ri)
Aae au i oit# r%pu"e Pe<rolle)
C"de u"tO
$a 2a"ul Mrul lui Adam# de cealalt% parte a a"-ului cu ap%)
Ci"e u"t cei doi !"t'r.ia-iO
,eterul Cocardae /u"ior di" Tar+e i (ratele Paepoil# a/utorul %u)
8oi padai"i !"cerca-i5 .ie pri"-ul) Ai cealalt% trea+%O
8oam"a ,art2e e a(l% acum la dom"ioara de Ca<lu)
mpreu"% cu copilulO
8a)
Pe u"de a i"tratO
Pe (ereatra cu"d% de la p%l%torie care d% pre a"-uri# u+ pod)
6o".a&ue re(lect% o clip%# apoi relu%@
$*ai !"tre+at pe dom 3er"ardO
E mut# r%pu"e Pe<rolle)
C't i*ai o(eritO
Ci"ci ute de pitoli)
Aceat% doam"% ,art2e tre+uie % tie u"de e a(l% re&itrul))) Nu tre+uie l%at% %
ia% di" catel)
8ei&ur# .ie Pe<rolle) 6o".a&ue e plim+% cu pai mari)
0reau %*i vor+ec eu !"umi# murmur% el# dar eti i&ur c% v%rul meu Never a
primit mea/ul di" partea AuroreiO
Neam-ul "otru i l*a du)
Ai Never tre+uie % oeac%O
8iear%)
7e a(lau !" pra&ul apartame"tului lui 6o".a&ue)
" catelul Ca<lu trei coridoare e !"tret%iau !" u"&2i drept@ u"ul al corpului pri"cipal#
dou% ale aripilor laterale)
Apartame"tul pri"-ului era ituat !" aripa de apu# termi"at% cu cara care ducea la
p%l%torie) C" .&omot e au.i !" &aleria ce"tral%) Era doam"a ,art2e# care ieea di"
apartame"tul dom"ioarei de Ca<lu) Pe<rolle i 6o".a&ue i"trar% &ra+"ic la aceata di"
urm%# l%'"d ua !"tredec2i%)
G clip% mai t'r.iu# doam"a ,art2e travera coridorul !" (u&a mare) Era !" pli"% .i# dar#
odat% cu moda# era ietei trecue Piri"eii) Toat% lumea dormea !" catelul Ca<lu) 8oam"a
,art2e avea motive temei"ice % pere c% "u va avea vreo !"t'l"ire "epl%cut%)
Cum trecea pri" (a-a uii lui 6o".a&ue# Pe<rolle e a.v'rli pe "eateptate aupra ei i
!i ap%% cu putere +atita pe &ur%# !"%+ui"du*i at(el primul tri&%t) Apoi o cupri"e de
mi/loc i o tra"port%# pe /um%tate lei"at%# !" camera t%p'"ului %u)
>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Capitolul B Cocardasse i Passepoil
C"ul !"c%lecae u" +%tr'" cal de /u&# cu coama i coada prot -e%late# cu picioarele
p%roae i tr'm+e4 cel%lalt edea pe u" m%&ar# !"tocmai ca i catela"ele c%l%tori"d pe
pi"area u"ui cal de parad%)
Primul e ar%ta m'"dru# !" po(ida modetiei a"imalului !"c%lecat# al c%rui cap trit
at'r"a !"tre cele dou% picioare) Purta o tu"ic% curt% di" piele de +ivol# tr'"% !" ireturi#
cu pieptarul croit !" (orm% de i"im%# pa"talo"i de potav i ci.me (rumoae !" (orm% de
p'l"ie# (oarte la mod% u+ dom"ia lui $udovic al =III*lea) ,ai purta o p%l%rie pe*o
pr'"cea"a i o pad% lu"&%) Pero"a/ul era "e!"trecutul Cocardae*/u"ior# de (el di"
Touloue# (ot maetru de crim% la Pari# acum ta+ilit la Tar+e# u"de tr%&ea mit% de
coad%)
Al doilea avea o !"(%-iare timid% i modet%) 9ai"ele lui *ar (i potrivit u"ui preot
%rac@ o tu"ic% lu"&% de culoare "ea&r%# t%iat% drept ca u" a"teriu# !i acoperea pa"talo"ii
"e&ri lutrui-i de at'ta purtat) Pe cap avea o +o"et% de l'"% +i"e !"deat% pete urec2i i#
ca !"c%l-%mi"te# !" ciuda c%ldurii copleitoare# +oca"ci !m+l%"i-i)
7pre deoe+ire de maetrul Cocardae*/u"ior# care avea u" p%r +o&at i cre- ca i
claia de pe capul u"ui "e&ru# tovar%ul %u avea pe t'mple c'teva uvi-e de p%r de u"
+lo"d p%l%cit) Acelai co"trat exita i !"tre (ioroaele mut%-i n furculi ale
maetrului de crim% i cele trei (ire de p%r c%ru"t care e .+'rleau pe "aul lu"& al
a/utorului %u)
C%ci acet pa"ic c%l%tor era u" padai"# i "oi v% &ara"t%m c% la "evoie !i m'"uia
cu vi&oare per(id% a+ie lu"&%# care lovea coatele m%&arului) 7e "umea Ama+le Paepoil)
$ocul %u de +ati"% era 0illedieu# !" Norma"dia de /o# cetate care*i diputa !"t'ietatea
cu (aimoaa pod&orie Co"de*ur*Noireau !" produc-ia de oame"i petrec%re-i) Priete"ii !l
"umeau (ratele Paepoil (ie di" cau.a !"(%-i%rii clericale# (ie (ii"dc% (uee cal(% de
+%r+ier i a/utor de pi-er !"ai"te de a !"ci"&e a+ia) Era ur't ca dracul# !" ciuda lic%ririi
e"time"tale care e apri"dea !" oc2ii %i mici i al+atri care clipeau de c'"d o (ut%
roie de +arc2et !i t%ia calea) 8impotriv%# Cocardae*/u"ior putea trece drept o adev%rat%
pulama !" orice -i"ut)
,er&eau !mpreu"%# t'r'*&r%pi# u+ oarele 7udului) 6loa+a lui Cocardae e
potic"ea de (iecare piatr% de pe drum# i# la (iecare dou%.eci i ci"ci de pai# pe m%&arul lui
Paepoil !l apucau toa"ele)
Ia te uit%# priete"e# .ie Cocardae cu u" !"&ro.itor acce"t &aco" % tot (ie dou%
ore de c'"d .%rim catelul %ta al dracului de pe mu"tele +letemat) ,i e pare c% mer&e
la (el de repede ca i "oi)
Paepoil r%pu"e# c'"t'"d pe "a dup% &ama "orma"d%@
R%+dare5 R%+dare5 Gricum# vom a/u"&e detul de devreme pe"tru ceea ce avem de
(%cut acolo)
" "umele 8om"ului5 (rate Paepoil# .ie Cocardae upi"'"d ad'"c# dac% am (i
avut purt%ri ceva mai +u"e# cu tale"tele "oatre "e*am (i putut ale&e o alt% meerie)))
Ai dreptate# priete"e Cocardae# r%pu"e "orma"dul4 dar patimile "oatre "e*au
pierdut)
Focul# mii de draci5 0i"ul)))
Ai (emeile5 ad%u&% Paepoil ridic'"du*i oc2ii pre cer)
" acet mome"t mer&eau pe l'"&% malul r'ului Clara+ide# !" mi/locul v%ii $curo") $e
9ac2a.# care u-i"ea c% u" ime" piedetal co"truc-iile maive ale catelului Ca<lu# e
!"%l-a !" (a-a lor) " partea ata "u erau .iduri de ap%rare) A"ticul edi(iciu e .%rea de la
Q
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
+a.% la v'r( i# dei&ur# pe"tru amatorii de priveliti &ra"dioae ar (i (ot o 2alt%
o+li&atorie)
"tr*adev%r# catelul Ca<lu !"cu"u"a cu dem"itate uriaul .id# .%milit de vreu" mare
cutremur de p%m'"t a c%rui ami"tire e pierdue) 7u+ muc2iul i m%r%ci"ii care !i
acopereau temeliile ap%reau urmele co"truc-iilor p%&'"e) ,'"a vi&uroa% a olda-ilor
Romei trecue dei&ur pe acolo) 8ar acum "u mai r%m%eer% dec't veti&ii i tot ce ieea
di" p%m'"t apar-i"ea tilului lom+ard di" ecolele al =*lea i al =I*lea) Cele dou% tur"uri
pri"cipale# care (la"cau corpul pri"cipal di" ud*et i "ord*et# erau p%trate i mai de&ra+%
cu"de dec't !"alte) Feretrele# ae.ate pretuti"de"i deaupra u"ei dec2i.%turi pe"tru
tra&eri# erau mici# (%r% or"ame"te# i +oltele lor e pri/i"eau pe t'lpi impli# lipi-i de
ciu+uce) 7i"&urul lux pe care i l*a !"&%duit ar2itectul co"ta !"tr*u" oi de mo.aic) Pietrele#
t%iate i ae.ate imetric# erau dep%r-ite de iruri de c%r%mi.i ieite !" a(ar%)
Era primul pla"# i aceat% r'"duire auter% r%m'"ea !" armo"ie cu &olaul 9ac2e.)
8ar !" patele li"iei drepte a acetui vec2i corp al cl%dirii# care p%rea .idit de Carol*cel*
,are# o !"&r%m%deal% de pi"ioa"e i de turele urmau urcuul coli"ei i ap%reau ca u"
am(iteatru) 8o"/o"ul# !"alt tur" octo&o"al# termi"at cu o &alerie +i.a"ti"% av'"d arcade
tre(late# !"coro"a aceat% !m+ul.eala de acoperiuri# aem%"%tor u"ui &i&a"t !" picioare
pri"tre pitici)
Pri" partea locului e pu"ea c% acet catel era c2iar mult mai vec2i dec't !"ui
"eamul Ca<lu)
$a dreapta i la t'"&a celor dou% tur"uri lom+arde erau %pate dou% tra"ee#
r%m%i-ele celor dou% capete ale a"-ului de ap%rare# care odi"ioar% erau atupate de
.iduri# pe"tru a me"-i"e apa ce le umplea)
Pete a"-urile di"pre "ord ap%reau pri"tre (a&i ultimele cae di" c%tu"ul Tarride)
"l%u"trul lor e vedea tur"ul acu-it al capelei# co"truit% la !"ceputul ecolului al =III*lea
!" tilul o&ival# cu (eretre du+le av'"d vitralii tr%lucitoare u+ ci"ci lo+uri de &ra"it)
Catelul Ca<lu era mi"u"ea v%ilor di" Piri"ei)
8ar Cocardae*/u"ior i (ratele Paepoil "u aveau pic de im- artitic) i co"ti"uar%
drumul i "u !i a.v'rlir% privirea aupra !"tu"ecatei citadele dec't pre a m%ura retul
drumului de parcur) 7e duceau la catelul Ca<lu i# cu toate c% de el !i epara doar vreo
/um%tate de le&2e !" li"ie dreapt%# "evoia de a ocoli ripa 9ac2a. !i o+li&a la cel pu-i" o or%
de mer)
Cocardae era pro+a+il u" tovar% veel c'"d avea pu"&% pli"%4 !"ui (ratele
Paepoil purta pe o+ra.ul %u de mec2er# (%r% acu".iuri# toate em"ele u"ei +u"e
dipo.i-ii o+i"uite4 dar at%.i erau triti i aveau motivele lor % (ie aa)
3urta &oal%# +u.u"arele (%r% o le-caie# perpectiva u"ei tre+i pro+a+il prime/dioae)
Po-i re(u.a aeme"ea trea+% c'"d ai ce pu"e pe ma%) 8i" "e(ericire pe"tru Cocardae i
Paepoil# patimile lor mituier% totul) 8e aceea Cocardae pu"ea@
Pe 8um"e.eul meu5 Niciodat% "*o % mai pu" m'"a pe o carte de /oc au pe u"
pa2ar cu +%utur%5
Re"u"- pe"tru totdeau"a la dra&ote5 ad%u&% e"i+ilul Paepoil)
Ai am'"doi !i (%ureau viuri (rumoae de ci"te i cump%tare di" viitoarele lor
eco"omii)
G % cump%r o caleac% de lux5 exclam% cu e"tu.iam Cocardae# i o % i"tru ca
oldat !" compa"ia micului "otru pari.ia")
Ai eu# !"t%ri Paepoil# o % m% (ac oldat au ordo"a"-% a c2irur&ului maior)
N*a ar%ta oare +i"e ca lac2eu al re&eluiO
Cel pu-i" e i&ur c% +%ie-ilor di" re&ime"tul !" care m% voi !"rola li e va lua '"&e
ca lumea !" ca. de +oal%)
Ai am'"doi repetau@
Ne vom duce la micul pari.ia"5 !l vom cru-a de c'-iva pum"i di" c'"d !" c'"d)
G %*mi pu"% di" "ou@ +%tr'"ul meu Cocardae5
G %*i +at% /oc de (ratele Paepoil# ca i alt%dat%)
R
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
9ai# m'r-oa&a5 tri&% &aco"ul d'"d u" pum" tra"ic c%lu-ului# care era la cap%tul
puterilor) 8ar r%u am mai a/u"# dra&ul meu# dac% te &'"deti ce +u"i padai"i u"tem)
Iertate % "e (ie p%catele5 7imt c% al%turi de micul pari.ia" o %*mi r%cump%r &reelile)
Paepoil cl%ti"% trit di" cap)
Ci"e tie dac% o % vrea %*i ami"teac% de "oiO .ie el aru"c'"d o privire
decura/at% aupra !m+r%c%mi"-ii ale cara&2ioae)
E25 priete"e# .ie Cocardae# de ar tii ce i"im% are +%iatul %ta5
Ce a+ie5 upi"% Paepoil) Ai ce iu-eal%5
Ce -i"ut% !" lupt%5 Ai ce armo"ie5
-i ami"teti de loviturile lui cu latul padei# !" retra&ereO
-i ami"teti de cele trei lovituri directe# a"u"-ate !" aaltul la 8elepi"eO
Ce i"im%5
G i"im% adev%rat%5 ,ereu "oroco la /oc5 8oam"e (i"te5 Ai cum tia % +ea5
Ai cum r%ucea capul (emeilor5
$a (iecare replic% e !"(l%c%rau) 7e oprir% de comu" acord pe"tru a*i tr'"&e m'i"ile)
Emo-ia le era i"cer% i pro(u"d%)
8race5 .ie Cocardae# dac% micul pari.ia" vrea# o % (im ervitorii lui# "u*i aa#
dra&ul meuO
Ai vom (ace di" el u" mare e"ior5 !"c2eie Paepoil) " (elul %ta# +a"ii lui Pe<rolle
"u "e vor purta &2i"io")
Aadar dom"ul de Pe<rolle# omul de !"credere al lui P2ilippe de 6o".a&ue# era acela
care*i puee pe drumuri pe Cocardae i Paepoil)
l cu"oteau +i"e pe acet Pe<rolle i mai +i"e !"c% pe dom"ul de 6o".a&ue# patro"ul
lui) "ai"te de a*i !"v%-a pe +oier"aii di" Tar+e "o+ila i dem"% art% a crimei italie"e# cei
doi -i"uer% o coal% de crim% la Pari# pe trada Croix*de*Petit*C2amp# la doi pai de
$uvru) Ai dac% tre+urile lor "u le*ar (i (ot tul+urate de patimi# poate c% ar (i (%cut avere#
c%ci to-i "o+ilii de la Curte ve"eau la ei)
Erau doi +%ie-i de trea+% care# (%r% !"doial%# (%cuer% vreo po."% &ro.av% !"tr*u"
mome"t de !"curc%tur%) Foloeau at't de +i"e a+ia5 7% (im i"dul&e"-i i % "u cercet%m
prea mult de ce# pu"'"d c2eia u+ u%# p%r%ier% Pariul ca i cum le*ar (i luat (oc t%lpile)
Ete i&ur c% la Pari# !" acete vremuri# maetrii de crim% aveau de*a (ace cu "o+ili
de prim ra"&) Atiau adeeori dedeu+turile lucrurilor mai +i"e dec't !"ii oame"ii de la
Curte) Erau (lecari "evoie mare5 Aprecia-i i dum"eavoatr% dac% Paepoil# care mai
(uee i +%r+ier# "u cu"otea mai +i"e ca orici"e o erie !"trea&% de ipr%vi5 Aa c%
am'"doi perau % tra&% (oloae de pe urma celor a(late) Plec'"d di" Tar+e# Paepoil
puee@
E o a(acere de milioa"e5 Never ete prima a+ie di" lume dup% micul pari.ia")
8ac% e vor+a de Never# tre+uie % (im &e"eroi5
Ai Cocardae "*a putut dec't % apro+e cu c%ldur% u" dicur at't de !"-elept) Era ora
dou% dup%*amia.% c'"d oir% !" c%tu"ul Tarride i primul -%ra" pe care !l !"t'l"ir% le
ar%t% 2a"ul La Mrul lui Adam.
C'"d i"trar%# ala mic% i /oa% a 2a"ului era aproape pli"%)
G t'"%r%# cu o (ut% de culoare -ip%toare i cu cora/ul tr'" !" ireturi# cum poart%
-%r%"cile di" Foix# ervea cu .el# aduc'"d c%"i# pocale de coitor# (oc pe"tru pipe !"tr*u"
clete i tot ce ar putea cere ae +%r+a-i cura/oi dup% u" drum lu"& u+ oarele v%ilor di"
mu"-ii Piri"ei)
8e .id at'r"au ae pade lu"&i i &rele# !mpreu"% cu tot ec2ipame"tul)
Nu e a(la acolo "ici o i"&ur% mutr% care % "u poarte pe (ru"te cuv'"tul padai"#
cri cu caractere cite-e) Cu to-ii aveau o+ra.ul ar de oare# priviri "erui"ate# mut%-i
imperti"e"te) C" +ur&2e. o"et# i"trat di" !"t'mplare !" acet loc# ar (i c%.ut lat "umai la
vederea acetor mutre (udule)
$'"&% u%# la prima ma%# e a(lau trei4 trei pa"ioli# dup% !"(%-iare) $a maa
urm%toare edea u" italia"# cu o+ra.ul t%iat de la (ru"te p'"% la +%r+ie# i !" (a-a lui era u"
?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
pu"&a i"itru al c%rui acce"t !i de"u"-a ori&i"ea &erma"%) G a treia ma% era ocupat% de
u" (el de +%d%ra" cu p%r lu"& i "edomolit# care &raeia dialectul di" 3reta"ia)
Cei trei pa"ioli e "umeau 7alda&"a# Pi"to i Pepe# .i el Matador# to-i trei
ecrimidore# u"ul di" provi"cia ,urcia# cel%lalt di" 7e<illa# al treilea di" Pamplo"a)
Italia"ul era u" vitea. di" 7poletto i e "umea 6iueppe Fae".a) 6erma"ul purta "umele
de 7taupit.# iar +reto"ul Foel de Fu&a") 8om"ul de Pe<rolle (uee acela ce adu"ae toate
acete %+ii@ e pricepea !" materie5
C'"d maetrul Cocardae i (ratele Paepoil trecur% pra&ul c'rciumii# dup% ce*i
dueer% !" &ra/d +ietele &loa+e# e d%dur% u" pa !"apoi la vederea acetei repecta+ile
ociet%-i) 7ala /oa% "u era lumi"at% dec't de o i"&ur% (ereatr% i# !" aceat% lumi"%
la+%# pluteau "orii de (um ai pipelor) Priete"ii "otri "u v%.ur% la !"ceput dec't mut%-ile
!" (urculi-% i padele at'r"ate de perete) Apoi ae &lauri r%&uite tri&ar% !" cor@
,aetrul Cocardae5
Fratele Paepoil5
Toate acetea !"tov%r%ite de !"/ur%turile de ri&oare@ cele di" ,a-ele 7('"tului 7cau"#
!"/ur%turi de pe malurile Ri"ului# di" Suimper*Core"ti"# di" ,urcia# di" Navarra i di"
A"dalu.ia)
Cocardae !i pue m'"a !" vi.ier% deaupra oc2ilor@
F%r% team%5 exclam% el) Todo cav"arada5
To-i di" &arda vec2e5 tradue Paepoil# al c%rui &la mai tremura !"c%)
Acet Paepoil era u" la di" "atere pe care "evoia !l (%cue cura/o) I e (%cea
pielea de &%i"% di"tr*u" (leac# dar e +%tea mai di2ai ca u" diavol)
Ai*au tr'" m'"a mai %*i (r'"&% (ala"&ele) 7*au !m+r%-iat pe %turate) Tu"icile de
m%tae e (recar% u"ele de altele4 potavul ro i cati(eaua tocit% i"trar% !" co"tact) Grice
*ar (i &%it !" cotumul acetor cute.%tori# cu excep-ia ru(%riei curate) " .ilele "oatre#
maetrii de arme# au# pe"tru a (oloi lim+a/ul lor# pro(eorii de crim%# u"t "ite !"-elep-i
meeriai# o-i +u"i# p%ri"-i cumecade# exercit'"d cu o"etitate pro(eiu"ea)
" ecolul al =0II*lea# u" virtuo al padei era ori u" (el de ,a"dor# (avorit al cur-ii i al
oraului# ori u" p'rlit ilit % (ac% orice potlo&%rie ca % +ea pe %turate di" vi"ul prot de la
c'rciuma) Nu apar-i"ea u"ei a"umite lumi)
Amicii "otri di" taver"a La Mrul lui Adam cu"ocuer% poate i .ile +u"e) 8ar
oarele properit%-ii apuee pe"tru to-i) 8e +u"% eam% erau lovi-i de aceeai oart%)
"ai"te de oirea lui Cocardae i Paepoil# !"tre cele trei &rupuri diti"cte "u e le&ae
"ici o i"timitate) 3reto"ul "u cu"otea pe "ime"i) 6erma"ul "*avea rela-ii dec't cu
poleta"ul# iar cei trei pa"ioli e -i"eau m'"dri# deoparte) 8ar Pariul !"cepue de mult %
(ie u" ce"tru al artelor (rumoae) Game"i de (elul lui Cocardae*/u"ior i Ama+le
Paepoil# care -i"uer% ca% dec2i% !" trada Croix*de*Petit*C2amp# !" patele
Palatului Re&al# i cu"oteau pe to-i m'"uitorii de pad% di" Europa# lu/ier% de tr%%tur%
de u"ire !"tre cele trei &rupuri# at't de potrivi-i % e aprecie.e i % e !"-elea&%) 62ea-a
(u part%# meele )e al%turar%# c%"ile e ametecar% i pre.e"t%rile e (%cur% potrivit
u.a"-elor)
$uar% cu"oti"-% de meritele (iec%ruia) Ti e (%cea p%rul m%ciuc%5 Acete ae pade
at'r"ate de perete t%iaer% mai mult% car"e creti"% dec't toate ecurile reu"ite ale
c%l%ilor di" Fra"-a i di" Navarra)
8ac% cel di" Suimper ar (i (ot 2uro"
N
# ar (i purtat la ci"&%toare dou% au trei du.i"i de
calpuri4 poleta"ul ar (i putut avea pete dou%.eci de (a"tome !" viele ale4 &erma"ul
N
Popula-ie i"dia"% a+ilit% !"tre lacul G"tario :7)C)A); i Ca"ada4 alia-i ai (ra"ce.ilor)
1U
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
maacrae doi &au&ra(i
>
# trei mar&ra(i
Q
# ci"ci r2i"&ra(i
R
i u" la"d&ra(
?
4 c%uta acum u"
+ur&ra(
1U
)
8ar "u !"em"au "imic pe l'"&% cei trei pa"ioli# care *ar (i putut !"eca cu uuri"-% !"
'"&ele "e"um%ratelor lor victime) Pepe Cci&aul :el ,atador; "u vor+ea "iciodat% dec't
cum vrea % tr%pu"&% cu a+ia trei oame"i deodat%)
N*am putea pu"e "imic mai m%&ulitor depre &aco" au depre "orma"dul "otru@
e +ucurau de tim% &e"eral% !" acet co"iliu de l%ud%roi)
8up% ce au +%ut primul r'"d de taca"e i larma l%ud%roe"iei e li"iti pu-i"#
Cocardae .ie@
Acum# (rumueilor# % vor+im depre tre+urile "oatre) C2emar% (ata care ervea la
2a"# care ve"i tremur'"d !" mi/locul acetor ca"i+ali# i cerur% % mai aduc% vi") Era o
+ru"% dolo(a"%# pu-i" .+a"&2ie) Paepoil !i !"drept% pre ea artileria privirilor ale
amoroae4 voia % e ia dup% ea pre a*i vor+i# u+ pretextul de a aduce u" vi" mai rece4
dar Cocardae !l !"(ac% de &uler)
Ai (%&%duit %*-i t%p'"eti paiu"ile# dra&ul meu# !i .ie el cu dem"itate)
Fratele Paepoil e ae.% la locul lui# co-'"d u" upi" ad'"c) 8e !"dat% ce e adue
vi"ul# alu"&ar% (ata cu poru"ca de a "u e mai !"toarce)
8r%&%lailor# relu% Cocardae*/u"ior# (ratele Paepoil i cu mi"e "u "e ateptam
% !"t'l"im aici# departe de orae i de ce"trele populate u"de v% exercita-i de o+icei
tale"tele# o ocietate at't de alea%)
Hii tu5 !"trerupe padai"ul di" 7poletto# cu"oti orae u"de*i de (%cut trea+%
acum# caro mio CocardaeO
Ai cu to-ii cl%ti"ar% di" cap# ca oame"i ce &'"dec c% virtutea lor "u ete de a/u"
recompe"at%) Apoi# 7alda&"e !"tre+%@
Nu tii oare de ce "e a(l%m aiciO
6aco"ul era &ata % cate &ura pre a r%pu"de# c'"d piciorul (ratelui Paepoil i e
propti pe ci.m%)
8ei Cocardae*/u"ior era e(ul "omi"al al aocia-iei# avea o+iceiul % urme.e
(aturile a/utorului %u# care era u" "orma"d prude"t i !"-elept)
Atiu doar# replic% el# c% am (ot co"voca-i)))
Ai eu# !"trerupe 7taupit.)
Ai c%# !" ca.urile o+i"uite## termi"% &aco"ul# (ratele Paepoil i cu mi"e u"tem
de a/u" % d%m o m'"% de a/utor)
Cara/o5 exclam% Cci&aul) 8e o+icei# c'"d u"t c2emat "u e mai (ace apel la al-ii)
Fiecare !i d%du cu p%rerea pe aceat% tem%# potrivit eloci"-ei au &radului %u de
va"itate# apoi Cocardae trae co"clu.ia@
Gare vom avea de*a (ace cu o armat%O
0om avea de*a (ace cu u" i"&ur cavaler# r%pu"e 7taupit.)
7taupit. era !" erviciul dom"ului de Pe<rolle# omul de !"credere al pri"-ului P2ilippe
de 6o".a&ue)
Aceat% declara-ie (u primit% cu u" 2o2ot de r' .&omoto)
Cocardae i Paepoil r'deau mai tare dec't ceilal-i# dar piciorul "orma"dului ap%a
mai departe pe ci.ma &aco"ului)
Ata !"em"a@ Las-m s conduc jocul) Paepoil !"tre+% cu i"oce"-%@
Ai cum e "umete acet &i&a"t care e va lupta cu opt oame"iO
Gpt oame"i care# lua-i !" parte# (i"te 8um"e.eule5 valorea.% (iecare c't o
/um%tate de du.i"% de olda-i de m'"a !"t'i5 ad%u&% Cocardae)
>
Fudec%tor ca"to"al)
Q
Titlu "o+iliar# aem%"%tor cu marc2i.ul# purtat de co"duc%torii provi"ciilor de la
(ro"tiere)
R
Co"te re"a")
?
Titlul u"or pri"-i &erma"i)
1U
7e"iorul u"ui ora pe vremea 7('"tului Imperiu 6erma") :N)T);
11
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
7taupit. r%pu"e@
Ete ducele P2ilippe de Never)
8ar e .ice c% e pe moarte5 protet% 7alda&"e)
C% u(er% de "%du(5 ad%u&% Pi"to)
C% e vl%&uit# +etea&# o(tico5 !"t%rir% ceilal-i) Cocardae i Paepoil "u mai
coaer% "ici o vor+%) Aceta di" urm% !i ridic% !"cet capul# apoi !i !mpi"e pa2arul
6aco"ul !l imit%)
7erio.itatea lor u+it% at'ta ate"-ia &e"eral%)
Ce v*a apucatO Ce*i cu voiO !"tre+ar% cu to-ii)
l v%.ur% pe Cocardae i pe a/utorul lui privi"du*e !" t%cere)
A25 Ce dracu !"eam"% ataO exclam% urpri" 7alda&"e)
7*ar .ice# ad%u&% Fae".a# c% v% vi"e % l%a-i +alt% partida)
8r%&%lailor# replic% pe to" &rav Cocardae# "u v% !"ela-i prea mult)
C" tu"et de protete !i acoperi &laul)
Noi l*am v%.ut pe P2ilippe de Never la Pari# co"ti"u% domol (ratele Paepoil)
0e"ea la ala "oatr% de crim%) Ete u" muri+u"d care o % v% dea mult de (urc%5
Nou%O protetar% !" cor)
Ai to-i ridicar% di" umeri cu dipre-)
0%d +i"e# .ie Cocardae# a c%rui privire (%cu !"co"/urul cercului# c% "*a-i au.it
"iciodat% vor+i"du*e depre lovitura de a+ie a lui Never)
C%car% oc2ii i ciulir% urec2ile)
$ovitura +%tr'"ului meter 8elapalme# ad%u&% Paepoil# care a culcat la p%m'"t
apte padai"i !"tre +ur&ul Roule i poarta 7ai"t*9o"or)
Ce mai "ero.ii i loviturile atea ecrete5 exclam% Cci&aul)
Gc2i +u"i# &ard% +u"%# iute de picior# ad%u&% +reto"ul# !mi pa% de loviturile ecrete
ca i de potop5
Pe dracu5 Cred c% am i eu oc2i +u"i# &ard% +u"% i u"t iute# dr%&%lailor# .ie cu
m'"drie Cocardae*/u"ior)
Ai eu# !"t%ri Paepoil)
$a (el de +u"e ca i ale oric%ruia di"tre voi)))
8ovada e# i"i"ua Paepoil cu +l'"de-ea a o+i"uit%# c% u"tem &ata % le pu"em
la !"cercare# dac% vre-i)
Ai totui# relu% Cocardae# lovitura lui Never "u mi e pare u" (leac) Am (ot ati"
!" propria mea coal%))) Ce mai5
Ai eu la (el)
Ati" drept !" (ru"te# !"tre oc2i) Ai !"c% de trei ori la r'"d)))
Ai eu tot de trei ori# !"tre oc2i i drept !" (ru"te5
8e trei ori# (%r% % pot pu"e m'"a pe a+ie ca % m% ap%r5 Cei ae padai"i
acultau acum cu ate"-ie)
Nime"i "u mai r'dea)
Atu"ci# .ie 7alda&"e (%c'"du*i cruce# "u e o lovitur% ecret%# e o vr%/itorie)
3reto"ul +%&% m'"a !" +u.u"ar# u"de cu i&ura"-% c% avea vreu" ira& de m%t%"ii)
3i"e au (%cut % "e co"voace pe to-i# dr%&%lailor# relu% Cocardae cu ceva mai
mult% olem"itate) 0or+ea-i depre o armat%) Crede-i*m%# "u exit% dec't u" i"&ur om pe
lume capa+il %*l !"(ru"te pe P2ilippe de Never cu a+ia !" m'"%)
Ai ci"e*i omulO .ier% !" acelai timp ae &lauri)
E micul pari.ia"# r%pu"e Cocardae)
A25 %ta# exclam% Paepoil cu u" e"tu.iam +ruc# e !"ui diavolul5
,icul pari.ia"O repetar% ceilal-i pe r'"d) Are u" "ume micul votru pari.ia"O
C" "ume pe care !l cu"oate-i cu to-ii# e "umete cavalerul de $a&ardPre)
7e v%.u c% padai"ii cu"oteau cu to-ii acet "ume# c%ci# !"tr*adev%r# e l%% o mare
t%cere pri"tre ei)
Nu l*am !"t'l"it "iciodat%# .ie apoi 7alda&"e)
1B
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Cu at't mai +i"e pe"tru ti"e# dra&ul meu# replic% &aco"ul) Nu*i plac oame"ii cu
!"(%-iarea ta)
Ete acela c%ruia i e pu"e (rumoul $a&ardPreO !"tre+%
Pi"to)
Ete acela care i*a uci pe cei trei (lama".i u+ .idurile cet%-ii 7e"liO ad%u&%
Fae".a co+or'"d &laul)
Ete acela# vru % pu"% Foel de Fu&a"# care)))
8ar Cocardae !l !"trerupe roti"d cu em(a.% doar acete cuvi"te@
Nu exit% doi $a&ardPre5
Capitolul I Cei trei Philippe
C"ica (ereatr% a %lii /oae di" taver"a Mrul lui Adam d%dea pre u" (el de
pov'r"i pla"tat cu (a&i# care a/u"&ea la a"-urile de ap%rare ale catelului Ca<lu) C"
drum de care travera pete a"-urile ad'"ci i (oarte lar&i) Ele !"co"/urau catelul di" trei
p%r-i i e dec2ideau !" &olul de deaupra r'pei 9ac2a.)
8e c'"d e d%r'maer% .idurile me"ite % opreac% apa# ecarea e operae de la
i"e i p%m'"tul a"-urilor d%dea a"ual dou% recolte mi"u"ate de ('" deti"at &ra/durilor
proprietarului)
A doua recolt% a+ia (uee coit%) 8i" locul u"de t%teau cei opt padai"i# e puteau
vedea coaii care ae.au ('"ul !" "opi# u+ pod)
Cu excep-ia apei care lipea# a"-urile r%m%eer% i"tacte) ,ar&i"ea lor i"terioar% e
ridica !" pa"t% a+rupt% p'"% la pov'r"i)
Nu exita dec't o i"&ur% p%rtur%# (%cut% pre a l%a loc de trecere c%ru-elor cu ('")
Ea a/u"&ea la acel drum care trecea pri" (a-a (eretrei taver"ei)
8e la parter p'"% !" (u"dul a"-ului# .idul de ap%rare era &%urit de "umeroae
dec2ideri de tra&ere# dar "u exita dec't o i"&ur% dec2i.%tur% pe u"de putea trece o
(%ptur% ome"eac%) Era o (ereatr% /oa% ituat% tocmai u+ podul (ix# care !"locuie de
mult podul mo+il) Fereatr% era ap%rat% de &ratii i o+loa"e olide) Pri" ea i"tra aer i
lumi"a +aia de a+uri a catelului Ca<lu# mare al% u+tera"% care p%tra u"ele r%m%i-e
de ple"doare) 7e tie c% !" evul mediu i mai ale !" 7ud e de.voltae (oarte mult luxul
+%ilor)
Grolo&iul di" v'r(ul do"/o"ului u"ae ora trei) " de(i"itiv# cumplitul (a"(aro" c%ruia i
e pu"ea (rumoul $a&ardPre "u era acolo i "u pe el !l ateptau) Aa !"c't# dup% ce trecu
primul mome"t de paim%# meterii padai"i re!"cepur% care mai de care % e laude)
Ei +i"e# exclam% 7alda&"e# am %*-i pu"# priete"e Cocardae) A da .ece &al+e"i
pe"tru a*l vedea pe cavalerul t%u $a&ardPre)
Cu a+ia !" m'"%O !"tre+% &aco"ul# dup% ce d%du pe &'t o duc% +u"% de vi" i
plec%i di" lim+%) Ei +i"e# dra&ul meu ad%u&% el cu &ravitate# !" acea .i povedete*te i
la%*te !" pa.a 8om"ului5
7alda&"e !i pue p%l%ria pe*o urec2e) Nu*i d%duer% !"c% "ici u" pum"@ era o
mi"u"e) Poate c% ar (i (ot &ata % i"tre !" 2or%# c'"d 7taupit.# care e a(la la (ereatr%#
tri&%@
$i"ite# copii5 Iat%*l pe dom"ul de Pe<rolle# m'"a dreapt% a pri"-ului de 6o".a&ue)
"tr*adev%r# aceta urca pov'r"iul# c%lare)
Am vor+it prea mult# .ie iute Paepoil# i !" (o"d "*am pu "imic) Never i
lovitura lui miterioa% de a+ie valorea.% aur# priete"i# iat% ce tre+uie % ti-i) 0re-i %
deve"i-i +o&a-i di"tr*odat%O
Nu e "ecear % mai pu"em r%pu"ul priete"ilor lui Paepoil) Aceta co"ti"u%@
1I
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8ac% vre-i ata# l%a-i*l pe Cocardae i pe mi"e % ac-io"%m) Grice i*am pu"e lui
Pe<rolle# pri/i"i-i*"e)
7*a (%cut5 exclamar% !" cor)
Cel pu-i"# !"c2eie (ratele Paepoil ae.'"du*e la loc# aceia care "u vor (i ciurui-i !"
at% ear% de a+ia lui Never vor putea % pl%teac% litur&2ii pe"tru pome"irea celor
r%poa-i)
Pe<rolle i"tr%)
Paepoil !i coae primul +o"eta de l'"% cu cel mai pro(u"d repect) Ceilal-i alutar%
la (el)
Pe<rolle -i"ea u+ +ra- u" ac mare cu +a"i) l aru"c% cu .&omot pe ma%# pu"'"d@
Iat% 2ra"a voatr%# vite/ilor5 Apoi# "um%r'"du*i di" oc2i@
3ravo# .ie el# iat%*v% pe to-i aici5 0% voi pu"e !" c'teva cuvi"te ce ave-i de (%cut)
Acult%m# timate dom" de Pe<rolle# r%pu"e Cocardae pu"'"du*i coatele pe
ma%) 8a-i*i drumul5
Ceilal-i repetar%@
Acult%m5
Pe<rolle lu% o atitudi"e de orator@
" eara ata# pue el# c%tre ora opt# u" +%r+at va ve"i pe drumul pe care*l vede-i
aici# c2iar u+ (ereatr%) 0a (i c%lare4 dup% ce va trece pete &ura a"-ului# !i va le&a calul
de t'lpii podului) Privi-i# acolo# u+ pod# .%ri-i o (eretruic% /oa%# !"c2i% cu o+loa"e de
te/arO
E limpede# +u"ul meu dom" de Pe<rolle# r%pu"e Cocardae) Ce dracu5 8oar "u
u"tem or+i)
Gmul e va apropia de (ereatr%)))
Ai !" clipa aia pu"em m'"a pe elO
Cu polite-e5 !l !"trerupe Pe<rolle# cu u" .'m+et i"itru) Ai at(el v% ve-i c'ti&a
+a"ii)
8oam"e (i"te5 exclam% Cocardae) Prea+u"ul dom" de Pe<rolle are !"totdeau"a
o vor+% de du25
Ne*am !"-eleO
8ei&ur) 8ar +%"uiec c% "u "e p%r%i-i at't de cur'"dO
8ra&i priete"i# u"t &r%+it# .ie Pe<rolle (%c'"d o micare de retra&ere)
Cum aa5 tri&% &aco"ul) F%r% % "e pu"e-i "umele aceluia pe care tre+uie %)))
pu"em m'"aO
Numele lui "u v% privete)
Cocardae clipi pre ceilal-i i de !"dat% u" murmur de "emul-umire e ridic% di"
&rupul padai"ilor) ,ai ale Paepoil e declar% "emul-umit)
F%r% % "e de.v%lui-i m%car ci"e ete preaci"titul e"ior pe"tru care vom lucraO
ad%u&% Cocardae)
Pe<rolle e opri pe"tru a*l privi) Pe c2ipul %u lu"&uie- e citi o expreie de
!"&ri/orare)
Ce v% pa%O pue el# !"cerc'"d %*i ia de u)
Ne pa% (oarte mult# +u"ul meu dom" de Pe<rolle)
Cu toate c% u"te-i +i"e pl%ti-iO
Poate "u ocotim c% u"tem at't de +i"e pl%ti-i# +u"ul meu dom" de Pe<rolle)
Ce vrea % !"em"e ata# amiceO Cocardae e ridic% i to-i ceilal-i !l imitar%)
$a dracu# micu-ule5 pue el c2im+'"d to"ul) 7% vor+im pe leau) To-i cei de*aici
u"tem padai"i i# deci# &e"tilomi) ,ai ale eu# care u"t &aco"# ametecat cu
prove"al5 7padele "oatre :i o lovi pe a a# de care "u e dep%r-ie;# padele "oatre
vor % tie ce (ac)
Ata*i5 !"t%ri (ratele Paepoil# care o(eri curte"itor u" c%u"el cu trei picioare
co"(ide"tului lui P2ilippe de 6o".a&ue)
To-i padai"ii apro+ar% cu c%ldur% di" cap) Pe<rolle p%ru c% ov%ie o clip%)
1J
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
0ite/ii mei# .ie el# deoarece dori-i at't de mult % ti-i# a-i (i putut &2ici) Cui
apar-i"e acet catelO
8om"ului marc2i. de Ca<lu# 8oam"e (i"te5 C" e"ior +u"# al%turi de care
"evetele "u !m+%tr'"ec) Catelul lui Cavlu*0errou) Ei iO
P%i# vede-iO Ce ite-ime5 r%pu"e ama+il Pe<rolle) $ucra-i pe"tru dom"ul marc2i.
de Ca<lu)
Crede-i ata# +%ie-iO !"tre+% Cocardae cu i"ole"-%)
Nu# r%pu"e (ratele Paepoil) Nu# repet% pe dat% trupa docil%)
G+ra/ii co('lci-i ai lui Pe<rolle e !mpurpurar% uor)
Cum# ca"aliilor5 exclam% el)
7ta-i +i"ior5 !"trerupe &aco"ul) No+ilii mei amici murmur%))) lua-i eama5 ,ai
+i"e % dicut%m calm i ca oame"i lume) 8ac% v% !"-ele& +i"e# iat% cum vi"e trea+a@
dom"ul marc2i. de Ca<lu a a(lat c% u" &e"tilom (rumo i +i"e (%cut p%tru"dea di" c'"d
!" c'"d# "oaptea# !" catelul %u# pri" aceat% (ereatr% /oa%4 Aa*iO
8a# pue Pe<rolle)
Atie c% dom"ioara Aurore de Ca<lu# (iica a# !l iu+ete pe acet &e"tilom)
Ete ri&uro adev%rat)
8up% p%rerea dum"eavoatr%# dom"ule de Pe<rolle5 At(el explica-i
dum"eavoatr% adu"area "oatr% la 2a"ul Mrul lui Adam) Al-ii ar putea &%i plau.i+il%
aceat% explica-ie# dar eu am motivele mele *o co"ider "eati(%c%toare) N*a-i pu
adev%rul# dom"ule de Pe<rolle)
Pe dracu5 exclam% aceta) Ata*i curat% o+r%."icie5 6lau*i (u !"%+uit de cuvi"tele
padai"ilor# care pu"eau)
0or+ete# Cocardae5 0or+ete# vor+ete5
,ai !"t'i# pue el# priete"ii mei tiu c% i mi"e c% acet# vi.itator "octur"#
recoma"dat %+iilor "oatre# "u ete altul dec't u" pri"-)))
C" pri"-5 tri&% Pe<rolle ridic'"d di" umeri) Cocardae co"ti"u%@
Pri"-ul P2ilippe de $orrai"e# duce de Never)
Ati-i mai multe ca mi"e# ata*i5 .ie Pe<rolle)
3a "u# (ir*ar % (ie5 Ata "u e totul) ,ai e ceva# i aceti ceva "u*l cu"oc !"c% "o+ilii
mei priete"i) Aurore de Ca<lu "u ete iu+ita dom"ului de Never)
A25))) protet% Pe<rolle)
Ete o-ia lui5 termi"% cu 2ot%r're &aco"ul) Pe<rolle p%li i +'l+'i@
Cum de tii tu ataO
Atiu# i ete lucru i&ur) Cum de tiu# "u v% privete) Am % v% ar%t cur'"d c% mai
tiu i alte lucruri) G c%%torie ecret% a (ot cele+rat%# cu patru a"i !" urm%# la capel%
catelului Ca<lu i# dac% u"t +i"e i"(ormat# dum"eata i "o+ilul dumitale t%p'")))
7e !"trerupe pe"tru a*i coate p%l%ria cu u" aer +at/ocoritor# i termi"%@
A-i (ot martor# dom"ule de Pe<rolle) Aceta "u mai "e&a)
C"de vrei % a/u"&i cu toate acete clevetiriO !"tre+% el
0reau % decop%r "umele ilutrului pero"a/ pe care !l lu/im !" aceat% "oapte#
r%pu"e &aco"ul)
Never *a c%%torit cu (ata (%r% voia p%ri"telui ei# .ie Pe<rolle) 8om"ul Ca<lu e
r%.+u"%) Nimic mai implu# "u*i aaO
Nimic mai implu dac% +%tr'"ul 0errou ar ti) 8ar a-i (ot dicre-i) 8om"ul de
Ca<lu 2a+ar "*are de "imic))) Al "ai+ii % (ie5 3%tr'"ul mec2er *ar (eri % ciop'r-eac%
at(el cea mai +o&at% partid% di" Fra"-a5 Totul *ar (i ara"/at de mult% vreme dac% dom"ul
de Never i*ar (i pu +%tr'"ului@ Regele Ludovic vrea s m nsoare cu domnioara de
Savoia ne!oata lui" eu nu vreau" sunt n tain soul fiicei dumneavoastr) 8ar reputa-ia
lui Ca<u*0errou l*a periat pe %rma"ul pri"-) 7*a temut pe"tru o-ia a pe care o ador%)))
Co"clu.iaO !"trerupe Pe<rolle)
Co"clu.ia ete c% "oi "u lucr%m pe"tru dom"ul de Ca<lu)
E clar5 .ie Paepoil)
1N
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Clar ca .iua# m'r'ir% ceilal-i !" cor)
Ai pe"tru ci"e crede-i c% ve-i lucraO
Pe"tru ci"eO A25 A25 8um"e.eule (i"te5 Pe"tru ci"eO Cu"oate-i povetea celor trei
P2ilippeO NuO 0*o pu" !" dou% cuvi"te) 7u"t trei dom"i de ca% mare# pe cuv'"t5 C"ul ete
P2ilippe de ,a"tui# pri"- de 6o".a&ue# t%p'"ul votru# dom"ule de Pe<rolle# o alte-%
rui"at%# 2%ituit%# care *ar vi"de ie(ti" i 7ata"ei4 al doilea ete P2ilippe de Never# pe care*
l atept%m4 al treilea ete P2ilippe de Fra"ce# duce de C2artre) Pe cuv'"tul meu# to-i trei
(rumoi (oc# ti"eri i tr%lucitori) 8ac% !"cerca-i % v% !"c2ipui-i priete"ia cea mai olid%# cea
mai eroic%# cea mai extraordi"ar%# "u v% ve-i (ace dec't o la+% idee depre a(ec-iu"ea
mutual% care !i lea&% pe aceti trei P2ilippe) Iat% ce e pu"e la Pari) l vom l%a la o parte#
dac% +i"evoi-i# di" motive erioae# pe "epotul re&elui) Nu "e vom ocupa dec't de Never
i 6o".a&ue# adic% dec't de P<t2ia i 8amo")
E25 $a dracu5 exclam% acum Pe<rolle) 0re-i %*l acu.a-i pe 8amo" c% vrea %*l
ucid% pe P<t2ia5
Ia acult%5 .ie &aco"ul# adev%ratul 8amo" era +o&at# acel 8amo" de pe vremea
lui 8io"<io# tira" al 7iracu.ei4 i adev%ratul P<t2ia "u avea "ici ae ute de mii de cu.i
ve"it)
Pe care P<t2ia al "otru le poed%) l !"trerupe Paepoili al c%ror mote"itor
pre.umtiv ete 8amo" al "otru)
"-ele&e-i deci# +u"ul meu dom" de Pe<rolle# co"ti"u% Cocardae# c% acet lucru
c2im+% mult tema4 adau& c% adev%ratul Pe<rolle "u avea deloc o iu+it% pl%cut% ca
Aurore de Ca<lu i c% adev%ratul 8amo" "u era amore.at de (rumoa% (at%# ci doar de
.etrea ei)
Aa e5 .ie di" "ou (ratele Paepoil) Cocardae !i umplu pa2arul)
8om"ilor# co"ti"u% el# !" %"%tatea lui 8amo"))) vreau % pu" 6o".a&ue# care
m'i"e ar avea ae ute de mii de cu.i ve"it pe dom"ioara de Ca<lu i .etrea ei# dac%
P<t2ia))) vreau % pu" Never# *ar duce pe lumea cealalt% !" "oaptea ata)
" %"%tatea pri"-ului 8amo" de 6o".a&ue# tri&ar% to-i padai"ii# cu (ratele
Paepoil !" (ru"te)
Ei5 Ce pu"e-i depre ata# dom"ule de Pe<rolleO ad%u&% trium(%tor Cocardae)
Aiureli5 m'r'i omul de !"credere) ,i"ciu"i5
Cuv'"tul ete apru) 0ite/ii mei amici vor /udeca) i iau drept martori)
Ai pu adev%rul# &aco"ule# ai pu adev%rul5 e au.i !" /urul meei)
Pri"-ul P2ilippe de 6o".a&ue# declar% Pe<rolle# care !"cerca % par% dem"# ete
mult deaupra u"or aeme"ea i"(amii pe"tru a (i de.vi"ov%-it)
Cocardae !l !"trerupe)
Atu"ci# ta-i /o# +u"ul meu dom" de Pe<rolle# pue el) Ai cum co"(ide"tul re.ita#
!l ae.% cu (or-a pe u" cau" i relu%@
0om a/u"&e la i"(amii i mai mari# PaepoilO
Cocardae5 r%pu"e "orma"dul)
8eoarece dom"ul de Pe<rolle "u e pred%# e r'"dul t%u % predici# cumpul meu5
Norma"dul e roii p'"% !" v'r(ul urec2ilor i !i plec% oc2ii)
P%i# % vede-i# +ol+oroi el# "u tiu % vor+ec !" pu+lic)
Ia d%*i drumul5 coma"d% /up'" Cocardae r%uci"du*i muta-a) Nu*-i (ie team%#
aceti dom"i !-i vor cu.a lipa de experie"-% i ti"ere-ea)
,% +i.ui pe i"dul&e"-a lor# murmur% timidul Paepoil) Ai cu &la de (eti-% pu% %*i
pu"% lec-ia# dem"ul Paepoil !"cepu@
8om"ul de Pe<rolle are motive %*l ocoteac% pe t%p'"ul %u u" &e"tilom
per(ect) Iat% am%"u"tul pe care l*am a(lat) Nu cred c% a (ot povetit cu r%utate# dar "ite
r%uvoitori ar putea /udeca alt(el) Pe c'"d cei trei P2ilippe duceau la Pari o via-% veel%#
at't de veel% !"c't re&ele $udovic ame"i"-a %*i trimit% "epotul !" exil la moiile ale)))
ata e petrecea cu doi*trei a"i !" urm% c'"d eram !" erviciul u"ui medic italia"# elev al
ava"tului Exili# u" a"ume Pierre 6ar+a)
1>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Pietro 6ar+a i 6aete5 !l !"trerupe Fae".a) $*am cu"ocut) Era o adev%rat% ca"alie5
Fratele Paepoil .'m+i dulce)
Era u" om ae.at# co"ti"u% el# potolit# (%c'"d pe reli&ioul#
to+% de carte i care avea ca meerie (a+ricarea u"ei +%uturi +i"e(%c%toare pe care o
"umea licoare de via-% lu"&%)
To-i padai"ii i.+uc"ir% deodat% !" r')
Nu*-i (ie team%5 .ie Cocardae) Poveteti ca u" .eu5 8%*i drumul5
8om"ul de Pe<rolle !i tere (ru"tea !m+ro+o"at% de udoare)
Pri"-ul P2ilippe de 6o".a&ue# relu% Paepoil# ve"ea adeea %*l vad% pe +u"ul
Pierre 6ar+a)
0or+ete mai !"cet5 !l !"trerupe co"(ide"tul aproape (%r% voia lui)
,ai tare5 tri&ar% vite/ii)
Toate atea !i ditrau &ro.av# mai ale c% e i vedeau cu u" por de im+rie)
0or+ete# Paepoil# vor+ete# vor+ete5 tri&ar% ei tr'"&'"d cercul !" /urul lui)
Ai Cocardae# m'"&'i"d cea(a a/utorului %u# pue p%ri"tete@
Pulamaua are ucce# pe ci"tea mea5
mi pare r%u# co"ti"u% (ratele Paepoil# c% tre+uie %# repet u" lucru care pare %*i
diplac% dom"ului de Pe<rolle# dar (apt ete c% pri"-ul de 6o".a&ue ve"ea (oarte de la
6ar+a# (%r% !"doial% pe"tru a e i"trui) " acea vreme# t'"%rul duce de Never (u cupri"
de u" oi de ('real%)
Calom"ie5 tri&% Pe<rolle) Calom"ie (ru"tat%5 Paepoil !l !"tre+% cu ca"doare@
8ar# t%p'"e# pe ci"e am acu.at oareO
Ai cum co"(ide"tul !i muc% +u.ele p'"% la '"&e) Cocardae ad%u&%@
3u"ul dom" de Pe<rolle "u mai vor+ete -'("o# "u*i aaO Aceta e ridic% +ruc)
Cred c% m% ve-i l%a % m% retra&5 .ie el cu o (urie a+ia t%p'"it%)
8ei&ur# .ie &aco"ul# care r'dea cu 2o2ote i# !" plu# v% ecort%m p'"% la catel)
3%tr'"ul 0errou tre+uie %*i (i termi"at ieta) Ne vom duce %*i cerem explica-ii)
Pe<rolle c%.u !"apoi pe cau") 7e !"ver.ie la (a-%) Cocardae# "emilo# !i !"ti"e u"
pa2ar)
3e-i# % v% !"trema-i# pue el# c%ci parc% "u v% im-i-i Prea +i"e) $ua-i o &ur%5 NuO
Atu"ci# ta-i li"itit i l%a-i*l pe tic%loul de "orma"d % vor+eac%4 pledea.% mai +i"e ca
u" avocat la tri+u"al)
Fratele Paepoil !i alut% e(ul cu recu"oti"-% i co"ti"u%)
Pete tot !"cepue % e pu"%@ #at-l !e acest srman t$nr duce de %evers cum
se duce dintre noi) Curtea i oraul e !"&ri/orau) Caa de $orrai"e ete at't de "o+il%5
Re&ele e i"terea de %"%tatea lui P2ilippe# duce de C2artre# era "em'"&'iat)))
C" om i mai "em'"&'iat# !l !"trerupe Pe<rolle# care i.+uti % ia u" to" !"duioat#
era P2ilippe# pri"- de 6o".a&ue)
7% m% (ereac% 8om"ul % v% co"tra.ic5 pue Paepoil# a c%rui polite-e "etir+it%
ar tre+ui % lu/eac% de exemplu tuturor oame"ilor care dicut%) Cred i eu c% pri"-ul de
6o".a&ue era (oarte "ec%/it4 dovad% c% ve"ea !" toate erile la maetrul 6ar+a# de&2i.at !"
livrea de valet# i*i repeta !"tru"a# cu u" aer decura/at@ Mai durea& mult doctore mai
durea& mult'
" ala cu"d% a c'rciumii Mrul lui Adam "u exita vreu"ul care % "u (ie uci&a# i
totui (iecare tre%ri) 7'"&ele le !"&2e-% !" vi"e) To-i e cutremurau) Pum"ul lui Cocardae
i.+i maa5 Pe<rolle plec% (ru"tea i amu-i)
"tr*o ear%# co"ti"u% (ratele Paepoil# co+or'"d &laul parc% (%r% voie# !"tr*o
ear%# P2ilippe de 6o".a&ue ve"i mai devreme) 6ar+a !i lu% pulul4 avea (e+r%) Ai
c$tigat muli (ani la cri# !i .ie 6ar+a# care*l cu"otea +i"e) 6o".a&ue !"cepu % r'd% i
r%pu"e@ Am !ierdut dou mii de !istoli. 8ar ad%u&% "umaidec't@ %evers a vrut s se
duele&e ast&i n sala de arme dar nu mai e n stare s in s!ad) Atu"ci# murmur%
doctorul 6ra+%# ata !"eam"% ('ritul) Poate c% m'i"e))) 8ar# e &r%+i % adau&e
Paepoil cu u" to" aproape veel# .ilele e !"iruie u"a dup% alta dar "u e aeam%"%)
1Q
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C2iar a doua .i# P2ilippe# duce de C2artre# !l lu% pe Never !" caleaca lui i por"ir% !"
&oa"% pre Tcurai"e5 Alte-a*a !l ducea pe Never pe p%m'"turile ale) Ai cum maetrul
6ar+a "u*i !"o-i# Never e im-i +i"e) 8e acolo# c%ut'"d oarele# c%ldura i via-a# trecu
,editera"% i a/u"e !" re&atul Neapole) P2ilippe de 6o".a&ue ve"i la +u"ul meu t%p'" i
!l ru&% % tra&% o rait% pe acolo) ,% dueem %*i pre&%tec +a&a/ele c'"d# di" "e"orocire#
!"tr*o "oapte# alam+icul i e pare) 3ietul doctor Pierre 6ar+a muri pe loc# c%ci repirae
vaporii elixirului %u de via-% lu"&%5
A25 Ce italia" cumecade5 tri&ar% to-i cei di" /ur)
8a# pue (ratele Paepoil cu implitate# eu l*am re&retat mult) 8ar iat% i ('ritul
povetirii) Never a lipit optpre.ece lu"i di" Fra"-a) C'"d *a re!"tor la Curte# to-i
tri&ar% !"tr*u" i"&ur &la@ Never a !"ti"erit cu .ece a"i5 Never era puter"ic# pri"te"#
"eo+oit5 Pe curt# ti-i cu to-ii c%# dup% (rumoul $a&ardPre# Never ete at%.i prima
pad% di" !"trea&a lume)
Fratele Paepoil t%cu# dup% ce luae o atitudi"e modet%# i Cocardae trae
co"clu.ia@
At(el !"c't dom"ul de 6o".a&ue e cre.u o+li&at % a"&a/e.e opt padai"i ca %*i
vi"% de 2ac lui Never))) Ata*i5
7e (%cu li"ite) 8om"ul de Pe<rolle rupe t%cerea@
C"de vre-i % a/u"&e-i cu acete p%l%vr%&eliO !"tre+% el) $a o m%rire a im+rieiO
Co"idera+il%# replic% &aco"ul) 7i"cer vor+i"d# "u e poate lua acelai pre- pe"tru
u" tat% care*i r%.+u"% o"oarea (iicei ale# i pe"tru 8amo"# care vrea %*l mote"eac%
prea devreme pe P<t2ia)
C't cere-iO
7% "i e triple.e uma)
Fie# r%pu"e Pe<rolle (%r% % clipeac%)
" al doilea r'"d# vrem % (acem cu to-ii parte di" caa 6o".a&ue dup% termi"area
tre+i)
Fie5 .ie di" "ou co"(ide"tul)
" al treilea r'"d)))
Cere-i prea mult))) "cepu Pe<rolle)
0ai de p%catele "oatre5 exclam% Cocardae adre'"du*e lui Paepoil) I e pare
c% cerem prea mult5
7% (im drep-i5 pue co"cilia"t padai"ul) 7*ar putea ca "epotul re&elui %
doreac% %*i r%.+u"e priete"ul# i atu"ci)))
" acet ca.# replic% Pe<rolle# trecem &ra"i-a# 6o".a&ue !i r%cump%r% +u"urile
di" Italia i u"tem cu to-ii !" i&ura"-% acolo)
Cocardae !l co"ult% mai !"t'i di" privire pe (ratele Paepoil# apoi pe acoli-ii %i)
"c2eiem t'r&ul# .ie el)
Pe<rolle !i !"ti"e m'"a) 6aco"ul "u o lu%) 7e +%tu pete a+ie i ad%u&%@
Iat% "otarul care r%pu"de de dum"eata# +u"ul meu dom" Pe<rolle) Nu*-i (ie
team%5 Nu vei !"cerca "iciodat% % "e !"eli)
" ('rit eli+erat# Pe<rolle e !"drept% pre u%@
8ac% v% cap%# .ie el !" pra&# !"eam"% c% "*a-i (%cut "imic)
7e !"-ele&e de la i"e) 8ormi-i li"itit# +u"ul meu dom" Pe<rolle5
C" 2o2ot de r' r%u"% dup% plecarea co"(ide"tului# apoi toate &laurile e u"ir%
pe"tru a tri&a@
8e +%ut5 8e +%ut5
Capitolul J Micul parizian
1R
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Era a+ia patru dup%*amia.%) 7padai"ii "otri aveau timp +erec2et la dipo.i-ie) "
a(ar% de Paepoil# care o privie prea mult pe matracuca cea .+a"&2ie i care upi"a di"
&reu# lumea era veel%)
" ala /oa% a c'rciumii D$a ,%rul lui AdamE e +ea# e tri&% i e c'"t%) " (u"dul
a"-urilor catelului Ca<lu# coaii &r%+ea lucrul# c%ci e r%corie# i le&au !" "opi
(rumoaa recolt% de ('")
8eodat% e au.i .&omot de cai aler&'"d la mar&i"ea p%duri di" E" i# o clip% mai
t'r.iu# e au.ir% -ipete !" a"-)
Coaii (u&eau url'"d u+ loviturile cu latul a+iei# date de o trup% de parti.a"i)
Acetia ve"eau dup% (ura/e i# dei&ur# "u puteau &%i "ic%ieri u" ('" mai +u")
Cei opt vite/i e !"&r%m%dir% la (ereatra 2a"ului# % vad% mai +i"e)
Ce !"dr%."e-i u"t &ola"ii5 pue Cocardae*/u"ior)
7% vi"% !" (elul %ta u+ (eretrele dom"ului marc2i.# ad%u&% Paepoil)
8ar c'-i u"tO Trei# ae# opt)))
Tocmai c'-i u"tem "oi5 !" acet timp# oame"ii !i (%ceau li"itit provi.iile# r'.'"d
c't !i -i"ea &ura) Atiau +i"e c% +%tr'"ii dreori de oimi ai lui Ca<lu erau mu-i de mult%
vreme)
Purtau 2ai"e di" piele de +ivol tr'"e pe corp# p%l%rii ae.ate provocator i pade
lu"&i4 (rumoi i ti"eri# pri"tre care dou% au trei perec2i de mut%-i ce"uii4 "umai c%# !"
plu (a-% de padai"ii "otri# aveau pitoale la o+l'"cul eii)
m+r%c%mi"tea lor cara&2ioa% "u era la (el) Puteai recu"oate !" acet mic ecadro"
u"i(orme u.ate ale mai multor trupe re&ulate) 7e a(lau pri"tre ei doi v'"%tori di" 3ra"ca#
u" tu"ar di" Fla"dra# u" 2aiduc pa"iol de pete mu"-i i u" +%tr'" ota !"armat cu o
ar+alet%# care pro+a+il v%.ue i Fro"da
11
) Ceilal-i !i pierduer% peci(icul# la (el ca
medaliile tocite) $aolalt% puteau (i lua-i drept o (rumoa% +a"d% de 2o-i de drumul mare)
Ai# !"tr*adev%r# aceti ave"turieri care e !mpodo+eau cu "umele de volu"tari re&ali "u
erau altceva dec't "ite +a"di-i)
8up% ce !i termi"ar% trea+a i !i !"c%rcar% caii# e !"toarer% pe drumul de c%ru-e)
Ae(ul lor# u"ul di" cei doi v'"%tori di" 3ra"ca# purt'"d &aloa"e de +ri&adier# privi !" /ur i
.ie@
Pe aici# dom"ilor# iat% tocmai ce "e tre+uie)
Cu de&etul ar%ta pre c'rciuma $a m%rul lui Adam)
3ravo5 tri&ar% oame"ii lui)
,eteri +u"i5 opti Cocardae*/u"ior# v% (%tuiec % v% !"ci"&e-i %+iile)
C't ai clipi# !i puer% cu to-ii ce"tiroa"ele i# !"dep%rt'"du*e de (ereatr%# padai"ii
e ae.ar% !" /urul meelor)
,iroea de departe a !"c%ierare) Fratele Paepoil .'m+ea +l'"d u+ cele trei (ire de
muta-%)
7pu"eam deci# !"cepu Cocardae pe"tru a# "u*i pierde cump%tul# c% cel mai +u"
mi/loc de a -i"e !" &ard% u" padai" t'"&aci# care ete !"totdeau"a (oarte prime/dio)))
E*2ei5 tri&% !" acea clip% e(ul 2o-ilor de cereale ar%t'"du*i !" u% o+ra.ul +%r+o)
9a"ul e pli"# copii5
7%*l &olim# r%pu"er% cei care !l urmau)
Era implu# era lo&ic) Ae(ul# pe "ume Carri&ue# "u avu de ce % e !mpotriveac%)
8ec%lecar% i !i le&ar% cu "erui"are caii !mpov%ra-i de ('" de i"elele +%tute !" pere-ii
c'rciumii)
P'"% atu"ci# padai"ii "otri "ici "u e cli"tir%)
11
R%.+oi civil di" Fra"-a :1>JR1>NI;# !" timpul mi"oratului lui $udovic al =I0*lea#
provocat de !"%prirea (icalit%-ii i !"t%rirea a+olutimului re&al practicate de cardi"alul
,a.ari") :N)T);
1?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Au.i-i5 .ie Carri&ue i"tr'"d primul) C%ra-i*v%# i !"c% repede5 Aici "u*i loc dec't
pe"tru volu"tarii re&elui)
Nu primi "ici u" r%pu") Cocardae e !"toare doar pre ai %i i murmur%@
Purta-i*v% cum e cuvi"e# copii5 7% "u "e ieim di" pepe"i# %*i (acem % /oace dup%
voia "oatr% pe dom"ii volu"tari ai re&elui)
Game"ii lui Carri&ue e i !m+ul.eau !" u%)
Ei +i"e5 pue aceta) Ce vi *a puO 7padai"ii e ridicar% i alutar% politico)
Ru&a-i*i# .ie tu"arul di" Fla"dra# % ia% pe (ereatr%# !" acelai timp lu% pa2arul
pli" al lui Cocardae i*l due la &ur%)
Carri&ue e r%ti@
Nu vede-i# "eciopli-ilor# c% avem "evoie de c%"ile# de meele i de cau"ele
voatreO
F%r% team%5 .ie Cocardae*/u"ior) G % vi le d%m pe toate# micu-ilor)
Ai pare ca"a !" capul t'"%rului# pe c'"d (ratele Paepoil a.v'rlea u" cau" &reu !"
pieptul lui Carri&ue)
Cele aipre.ece pade lu"&i ieir% la lumi"% !" aceeai clip%) Cu to-ii erau m'"uitori
+u"i de arme &rele# cura/oi i +%t%ioi di" (ire) Por"ir% la !"c%ierare !mpreu"% i di" toat%
i"ima)
7e au.ea &laul de te"or al lui Cocardae domi"'"d tumultul cu !"/ur%tura lui
(avorit%@
" "umele 8om"ului5 8a-i*le la cap5 8a-i !" ei5
$a care Carri&ue i ai %i r%pu"er% por"i"d la atac cu &ruma.ul !"cordat)
"ai"te5 $a&ardPre5 $a&ardPre5
Fu ca o lovitur% de teatru) Cocardae i Paepoil# care erau !" primul r'"d# d%dur%
!"apoi i ae.ar% maa maiv% !"tre cele dou% oti)
F%r% team%5 tri&% &aco"ul) Fo armele5
Trei au patru volu"tari (ueer% v%t%ma-i r%u) Aaltul "u le reuie deloc i !i d%deau
+i"e eama cu ci"e aveau de*a (ace)
Ce*ai pu adi"eauriO relu% (ratele Paepoil# al c%rui &la tremura de emo-ie) Ce*ai
tri&atO
Ceilal-i padai"i +om+%"eau i pu"eau@
Era %*i !"(ulec%m ca pe "ite vr%+iu-e5
7% (ie li"ite5 roti Cocardae cu autoritate)
Ai# adre'"du*e volu"tarilor a(la-i !" mare co"(u.ie# .ie@
R%pu"de-i ci"tit# de ce a-i tri&at $a&ardPreO
Pe"tru c% $a&ardPre ete e(ul "otru# r%pu"e Carri&ue)
Cavalerul 9e"ri de $a&ardPreO
8a)
,icul "otru pari.ia"5 6iuvaerul "otru5 &'"&uri (ratele Paepoil# care avea oc2ii
ume.i)
G clip%# pue Cocardae# % "u (acem o &reeal%) Noi l*am l%at pe $a&ardPre la
Pari# la corpul de cavalerie uoar%)
Ei +i"e# ripot% Carri&ue# $a&ardPre *a plictiit acolo) N*a p%trat dec't u"i(orma i
acum coma"d% o compa"ie de volu"tari ai re&elui# aici !" vale)
Atu"ci# .ie &aco"ul# v'r'-i %+iile !" teac%) Tr%iac%5 Priete"ii micului pari.ia" u"t
de*ai "otri i vom +ea !mpreu"% pe"tru prima pad% di" u"iver)
Aa da5 pue Carri&ue# care*i d%dea eama c% trup% lui c%pae ie(ti")
0olu"tarii re&elui e &r%+ir% % v're %+iile !" teac%)
Nici m%car "u vom primi cu.eO !"tre+% Pepe Cci&aul# m'"dru ca u" catilia")
0ei avea ati(ac-ia % te +a-i cu mi"e dac%*-i d% &2e i"ima5 r%pu"e Cocardae)
8ar aceti dom"i u"t u+ protec-ia mea) $a ma%5 0i"5 Nu*mi !"cap !" piele de +ucurie)
9aide-i5 i !"ti"e lui Carri&ue pa2arul %u)
BU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Am o"oarea# relu% el# % v% pre.i"t pe a/utorul meu# Paepoil# care# (ie vor+a# (%r%
% v% /i&"ec# urma % v% !"ve-e o lovitur% (ul&er%toare de care "*ave-i 2a+ar) El ete ca i
mi"e# priete"ul devotat al lui $a&ardPre)
Ai e m'"drete cu ata5 !"trerupe (ratele Paepoil)
C't depre aceti dom"i# co"ti"u% &aco"ul# % le ierta-i proata dipo.i-ie) Erau
&ata % v% !"vi"&%# +ravii mei4 le*am luat +ucata de la &ur%))) (%r% % v% /i&"ec5 7%
cioc"im5
Au cioc"it) Cltimele cuvi"te# aru"cate cu !"dem'"are de Cocardae# d%duer%
ati(ac-ie padai"ilor# iar dom"ii volu"tari "u &%ir% prici"% % protete.e) 0%.uer% prea
de aproape c% (ueer% &ata % (ie +%tu-i m%r)
Pe c'"d matracuca# aproape dat% uit%rii de Paepoil# e duee % aduc% vi" rece di"
piv"i-%# meele i cau"ele (ur% c%rate a(ar% pe pa/ite# c%ci ala cu"d% a c'rciumii La
Mrul lui Adam "u mai era detul de mare % cupri"d% vitea.a compa"ie) Cur'"d toat%
lumea era comod i"talat% la ma%# pe pov'r"i)
7% vor+im depre $a&ardPre# exclam% Cocardae) 8oar eu i*am dat prima lec-ie de
crim%5 Nici "u !mpli"ie aipre.ece a"i# dar ce pera"-% de viitor5
A+ia a !mpli"it optpre.ece a"i# .ie Carri&ue# i iat% c% e -i"e de cuv'"t)
F%r% voia lor# padai"ii erau i"terea-i de u" aeme"ea erou depre care li e
!mpuiae capul !"c% de dimi"ea-%) Acultau i "ici u"ul di"tre ei "u mai dorea % e
pome"eac% (a-% !" (a-% cu el dec't la ma%)
8a# "u*i aaO pue Cocardae cu !"u(le-ire) 7*a -i"ut de cuv'"t5 0ai de p%catele
"oatre5 E tot (rumo i tot vitea. ca u" leu5
Ai ve"ic "oroco pe l'"&% exul (rumo5 opti Paepoil roi"d p'"% !" v'r(ul
urec2ilor ale lu"&i)
Ai tot .%p%cit# co"ti"u% &aco"ul# i tot at't de !"c%p%-'"atO
T%ietor de capete# i totui at't de +l'"d cu cei "ea/utora-i5
E u" p%r&%tor de &eamuri i paima +%r+a-ilor !"ura-i5 Cei doi padai"i !i
r%pu"deau c% p%torii di" 0ir&iliu@
Arcade am+o)
Carto(or5
Hv!rli"d aurul pe (ereatr%5@
Are toate viciile5
Toate virtu-ile5
Nici u" pic de mi"te5
G i"im%))) G i"im% de aur5
Paepoil avu ultimul cuv'"t) Cocardae !l !m+r%-ia cu !"(l%c%rare)
" %"%tatea micului pari.ia"5 !" %"%tatea lui $a&ardPre5 tri&ar% !"tr*u" i"&ur
&la)
Carri&ue i oame"ii lui ridicar% c%"ile cu e"tu.iam) 3%ur% !" picioare) Nime"i "u e
l%% mai pre/o)
8race5 relu% Foel de Fu&a"# +reto"ul) 7pu"e-i*"e i "ou% m%car# ci"e ete acet
$a&ardPre al votru5
Ne*a-i !mpuiat urec2ile cu el# ad%u&% 7alda&"e) Ci"e eO 8e u"de vi"eO Ce (aceO
8r%&u-ule5 r%pu"e Cocardae) E la (el de &e"tilom ca i re&ele4 vi"e di" trad%
Croix*de*Petit*C2amp4 !i (ace de cap) 0*a-i l%muritO 8ac% vre-i % ti-i mai multe# da-i
de +%ut)
Paepoil !i umplu pa2arul i &aco"ul relu%# dup% ce e co"ce"tra o clip%@
Nu e o povete tra% de p%r i de aceea "u e prea povetete) Tre+uie %*l ve.i la o
adic%) C't depre (amilie# am .i c% e mai "o+il dec't re&ele# i "u m% la co"tra.i4 dar# de
(apt# "ime"i "u i*a cu"ocut tat%l i "ici mama) C'"d l*am !"t'l"it# avea doipre.ece a"i4
ata e petrecea !" Curtea F'"t'"ilor di" (a-a Palatului Re&al) Era &ata % (ie do+or't de
vreo ae va&a+o".i mai v'rt"ici ca el) 8e ceO Fii"dc% aceti ti"eri +a"di-i voir% % prade o
+%tr'"% care vi"dea pl%ci"te u+ +olta palatului ,o"le1uieu) $*am !"tre+at cum !l
B1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
c2eam%@ D,icul $a&ardPre) *Ai pe p%ri"-iO *N*avea p%ri"-i) *Ci"e !l !"&ri/eteO *Nime"i) *C"de
locuieteO *" rui"ele tur"ului vec2iului palat $a&ardPre# !" col-ul tr%.ii 7ai"t*9o"or) *Are
vreo meerieO *,ai cur'"d dou%@ are !" ap% di" v'r(ul Podului Nou i (ace acro+a-ii !"
Curtea F'"t'"ilor) *F%r% team%5 Iat% dou% meerii (rumoae5E
0oi %tia# tr%i"ii# e !"trerupe Cocardae# 2a+ar "*ave-i ce pro(eie ete aceea de a
%ri !" ap% de pe Po"t*Neu() Pariul ete u" ora pli" de &ur%*cac%) 8e pe parapetul
Podului Nou ei aru"c% mo"e.i de ar&i"t !" r'u i copii !"dr%."e-i e duc % le caute !" ap%
cu pre-ul vie-ii lor) Ata*i amu.% pe &ur%*cac%) Pe 8um"e.eul meu5 Pri"tre toate pl%cerile#
cea mai &ro.av% ete % ciom%&eti pe u" puturo de +ur&2e.) Ai trea+a ata "u cot%
cump5
C't privete meeria de om (%r% oae# o vedem pete tot) Pulamaua de $a&ardPre
(%cea tot ce voia cu trupul %u@ !l lu"&ea# !l micora4 picioarele*i deve"eau +ra-e# +ra-ele
picioare i# parc%*i v%d i acum# pe ci"tea mea5 c'"d !l maimu-%rea pe +%tr'"ul dac%l de
la 7ai"t*6ermai"*Auxerroi# care era cocoat !" (a-% i !" pate)
,% ro&5 Ei i5 ,ie mi e p%rea dr%&u- acet omule-# cu p%rul +lo"d i o+r%/ori ro.) $*am
co di" m'i"ile duma"ilor %i i i*am pu@ Ascult m !ulama) *rei s vii cu mine'
!mi r%pu"e@ %u fiindc am grij de (tr$na +ernard... 3%tr'"a 3er"ard era o %rma"%
ceretoare care*i (%cue i ea u" ad%pot !"tr*o acu".%toare di" tur"ul d%r%p%"at) ,icul
$a&ardPre !i aducea !" (iecare ear% c'ti&ul de pe urma cu(u"d%rilor i acro+a-iilor)
Atu"ci i*am decri pe de*a !"tre&ul (armecul u"ei %li de crim%) Gc2ii %i (rumoi
c'"teiau) mi pue cu u" upi" ad'"c@
,$nd (tr$na +ernard va fi vindecat voi veni la dumneata.
Ai plec%) Pe le&ea mea5 Nu m*am mai &'"dit la el)
Trei a"i mai t'r.iu# Paepoil i cu mi"e am v%.ut ve"i"d la ala "oatr% u" !"&era
!"alt# (io i (oarte t'"/e"it)
Sunt micul Lagard-re ne &ise el. +tr$na +ernard a murit.
C'-iva &e"tilomi care e a(lau de (a-% au dat % r'd%) Copilul roii# plec% oc2ii# e
up%r% i*i tr'"ti la podea) C" adev%rat pari.ia"# de u+-irel# uplu# &ra-io c% o (emeie# dar
tare ca (ierul)
8up% ae lu"i e lu% la ceart% cu u"ul di"tre padai"ii "otri# care*i ami"ti cu r%utate
tale"tele ale de cu(u"d%tor i acro+at) Ei +i"e5 $*a (%cut 2arcea*parcea pe padai")
8up% u" a"# e /uca cu mi"e cu aceeai uuri"-% cum m*a /uca eu acum cu u"ul
di"tre dom"ii volu"tari ai re&elui))) (ie pu# (%r% %*i /i&"ec)
,ai t'r.iu deve"i oldat) i ucie c%pita"ul4 de.erta) 7e a"&a/% apoi la ,o!iii .ierdui
ai lui 7ai"t*$uc# % (ac% campa"ia di" 6erma"ia) i lu% i+ov"ica lui 7ai"t*$uc i de.erta iar)
8om"ul de 0illar !l v'ri !" Fri+cur&*e"*3ri&au4 iei di" ora de capul lui# (%r% ordi"# i
adue cu i"e patru vl%/&a"i uriai# olda-i duma"i# le&a-i laolalt% ca "ite oi) 0illar !l
promova &or"it# apoi $a&ardPre !i ucie colo"elul4 (u de&radat) 0ai de "oi# ce copil5
8ar dom"ul de 0illar !l iu+ea) Ai ci"e "u l*ar (i iu+itO 8om"ul de 0illar i*a dat arci"a
% duc% re&elui tirea !"(r'"&erii ducelui de 3ade") 8ucele de A"/ou !l v%.u i !i propue %*
i devi"% pa/) Ai# c'"d e v%.u pa/# % te -ii5 8oam"ele de o"oare ale 8el(i"ei e +%teau pe el
dimi"ea-a i ear%) Fu deci co"cediat)
" cele di" urm%# "orocul !i .'m+i4 iat%*l !" re&ime"tul de cavalerie uoar%) 8oam"e5
Nu mai tiu dac% a p%r%it Curtea di" cau.a u"ei (emei au a u"ui +%r+at4 dac% e (emeie#
cu at't mai +i"e pe"tru ea4 dac% e di" cau.a u"ui +%r+at# aleluia5
Cocardae t%cu i or+i p'"% la (u"d u" pa2ar mare cu vi") l meritae cu prioi"-%)
Paepoil !i tr'"e m'"a drept (elicitare)
7oarele apu"ea !" patele copacilor di" p%dure) Carri&ue i oame"ii lui e pre&%teau
% e retra&% i# !" clipa c'"d luau o ultim% !"&2i-itur% pe"tru (ericit% !"t'l"ire# 7alda&"e
.%ri u" copil care e trecur% pri" a"-urile ad'"ci ale catelului i !"cerca# de +u"% eam%#
% "u (ie decoperit)
BB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Era u" +%ie-el de vreo treipre.ece*paipre.ece a"i# cu o mutr% periat% i
!"p%im'"tat%) Purta u" cotum de pa/# dar (%r% culorile t%p'"ului# i o ce"tur% de curier !i
tr'"&ea mi/locul) 7alda&"e ar%t% copilul tovar%ilor %i)
H%u5 exclam% Carri&ue# iat% u" v'"at dup% care am mai aler&at c'"dva) Ne*a itovit
caii "u de mult) 6uver"atorul di" 0e"a1ue are pio"i de*%tia# i o % pu"em "oi m'"a pe
el)
8e acord# replic% &aco"ul# dar "u cred c% putiul %ta cara&2io apar-i"e
&uver"atorului di" 0e"a1ue) E ceva putred la mi/loc# dom"ule volu"tar# i v'"atul %ta "e
apar-i"e# .ic# (%r% % v% /i&"ec)
8e (iecare dat% c'"d &aco"ul (oloea aceat% (ormul% imperti"e"t%# c'ti&a u" pu"ct
!" tima priete"ilor %i padai"i)
" (u"dul a"-ului e putea a/u"&e !" dou% (eluri@ pe drumul de care# i pe o car%
a+rupt% a(lat% la capul podului) Priete"ii "otri e !mp%r-ir% !" dou% &rupe i co+or'r% !"
acelai timp# pe cele dou% drumuri) C'"d +ietul copil e v%.u at(el !"co"/urat# "ici "u mai
!"cerc% % (u&%# oc2ii i e umplur% de lacrimi) i trecur% pe (uri m'"a u+ reverul tu"icii
i tri&%@
3u"ii mei dom"i5 Nu m% omor'-i) N*am "imic5 N*am "imic5
i lua pe oame"ii "otri drept impli t'l2ari) C%ci aa i ar%tau)
Nu mi"-i# pue Carri&ue# "*ai trecut mu"-ii a.i*dimi"ea-%O
EuO .ie pa/ul) ,u"-iiO
$a dracu5 !l !"trerupe 7alda&"e) 0i"e de la Ar&ele# !" li"ie dreapt%) Nu*i aa#
micu-uleO
8e la Ar&ele5 repet% copilul)
Privirea i e !"drepta !" acelai timp pre (ereatra /oa% care e vedea u+ pod)
F%r% team%5 !i pue Cocardae# "u vrem % te /upuim# ti"ere) Cui duci crioarea
de dra&oteO
Ce crioare de dra&oteO repet% pa/ul)
Paepoil tri&%@
Eti "%cut !" Norma"dia# puiorule5
Ai copilul repet%@
" Norma"dia# euO
N*avem dec't %*l c%ut%m pri" +u.u"are# !i d%du Carri&ue cu p%rerea)
Nu5 Nu5 -ip% micul pa/ c%.'"d !" &e"u"c2i) Nu m% perc2e.i-io"a-i# +u"ii mei e"iori5
"em"a c% u(l% !" (oc %*l ti"&%) Paepoil e r%.&'"di i pue@
Nu*i de pe aici# "u tie % mi"t%5
Cum te c2eam%O !"trerupe Cocardae)
3erric2o"# r%pu"e copilul (%r% ov%ial%)
" lu/+a cui etiO
Pa/ul r%mae mut) 7padai"ii i volu"tarii care*l !"co"/urau !"cepeau %*i piard%
r%+darea) 7alda&"e !l pri"e de &uler# !" timp ce toat% lumea repeta@
9aide# r%pu"de5 !" lu/+a cui etiO
Ce cre.i tu# t'rpitur% mic%# relu% &aco"ul# c% avem timp % "e /uc%m cu ti"eO
Perc2e.i-io"a-i*l# +%ie-i# i % termi"%m o dat%)
" acel mome"t e petrecu u" lucru tra"iu@ pa/ul# adi"eauri at't de tem%tor# e
depri"e +ruc di" m'i"ile lui 7alda&"e i coae di" '"# cu u" aer 2ot%r't# u" mic
pum"al care em%"a mai mult a /uc%rie) 8i"tr*o %ritur% trecu !"tre Fae".a i 7taupit. i o
lu% la &oa"% pre partea opu% a a"-urilor) 8ar (ratele Paepoil c'ti&ae de multe ori
premii de aler&are la +'lciurile di" 0illedieu) T'"%rul 9ippome"e# di" mitolo&ie# care
cucerie aler&'"d m'"a Atala"tei# "u &o"ea mai +i"e ca el) " c'teva alturi !l a/u"e di"
urm% pe 3erric2o") Aceta e ap%ra vite/ete) l .&'rie pe 7alda&"e cu pum"alul micu-4 !l
muc% pe Carri&ue i !l lovi .drav%" cu picioarele pe 7taupit.) 8ar lupta era prea i"e&al%)
8o+or't# 3erric2o" im-ea cum i e !"(i& !" piept m'i"ile puter"ice ale padai"ilor# c'"d#
deodat%# u" tr%"et c%.u !" mi/locul pri&o"itorilor %i) Tr%"etul5
BI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Carri&ue e roto&oli la vreo trei*patru pai# cu picioarele !" aer4 7alda&"e (%cu o
piruet% !" /urul %u i e cioc"i de .idul metere.ei4 7taupit. mu&i i c%.u ca u" +ou
!"/u"&2iat) "ui Cocardae# Cocardae*/u"ior# (%cu o tum+% i c%.u cu "aul la p%m'"t)
Nemaipome"it5
C" i"&ur om produee c't ai clipi acet vacarm i# ca % .icem aa# di"tr*o i"&ur%
lovitur%)
E mortO !"tre+ar% mai multe voci)
C" cerc lar& e (%cu !" /urul "oului*ve"it i al copilului) Nici o a+ie "u iei di" teac%)
Toate privirile e plecar%)
Pulamaua5 +om+%"i Cocardae# care e ridic% (rec'"du*i coatele)
Era m'"io# dar u+ muta-%# aproape (%r% voie# i e ivea u" .'m+et)
,icul pari.ia"5 .ie Paepoil tremur'"d de emo-ie# au poate de paim%)
Game"ii lui Carri&ue# (%r% %*l ia !" eam% pe e(ul lor# care .%cea !" "eim-ire la
p%m'"t# !i duer% m'"a cu repect la p%l%riile de (etru i puer%@
C%pita"ul $a&ardPre5
Capitolul N Lovitura lui Nevers
Era $a&ardPre# (rumoul $a&ardPre# t%ietorul de capete# p%r&%torul de i"imi)
Avea !" (a-a lui aipre.ece %+ii de padai"i# care "ici m%car "u !"dr%."eau % ia%
di" teac%4 aipre.ece padai"i !mpotriva u"ui t'"%r de optpre.ece a"i care .'m+ea# cu
+ra-ele !"cruciate pe piept)
8ar era $a&ardPre5 Cocardae avea dreptate) Paepoil# de aeme"ea4 am'"doi "u
exa&eraer%) Cu toat% laud% adu% "u pueer% !"c% detule depre idolul lor) Ti"ere-ea
atra&e i educe# ti"ere-ea pe care o re&ret% cei victorioi4 ti"ere-ea "*o pot r%cump%ra
"ici averea c'ti&at%# "ici &e"iul care plutete deaupra vul&ului !"&e"u"c2eat4 ti"ere-ea#
!" m'"dr% i divi"% (loare# cu p%rul auriu# +uclat# cu ur'ul lumi"o al +u.elor# cu clipirea
trium(%toare !" privire5
7e pu"e adeeori@ tot omul e t'"%r o dat% !" via-%) $a ce +u" % pream%rim )aceat%
&lorie care "u lipete "im%"uiO
A-i v%.ut !" via-a voatr% oame"i ti"eriO Ai# dac% a-i v%.ut# c'-i erau cu adev%rat
ti"eriO Cu"oc copii de dou%.eci de a"i i mo"e&i de optpre.ece a"i) Pe cei ti"eri !i caut)
0reau % pu"# pe aceia care tiu i care totodat% pot % (ie ti"eri# co"tra.ic'"d cel mai
adev%rat di"tre prover+e4 aceia care poart%# ca portocalii +i"ecuv'"ta-i di" -%rile !"orite#
(ructul al%turi de (loare4 aceia care au de toate di" +elu&@ o"oare# i"im%# ev%# "e+u"ie i
care mer&# tr%lucitori i ar.%tori ca o ra.%# !mpr%tii"d di" a+u"de"-% "eecat% comoar% a
vie-ii lor) 8ar vai5 Adeeori "u e +ucur% de ea dec't o i"&ur% .i@ c%ci co"tactul cu
mul-imea ete ca apa care ti"&e orice (lac%r%) Adeea# toat% aceat% +o&%-ie mi"u"at%
ete riipit% !" .adar# i (ru"tea lor care poart% em"ul de erou "u e !"ci"&e dec't cu
cu"u"a de(r'ului)
Ai# de re&ul%# ata e !"t'mpl% detul de de) Ca i c%m%tarul di" col-# ome"irea are !"
re&itrul ei coloa"a de pro(ituri i pierderi)
9e"ri de $a&ardPre avea o tatur% pu-i" o+i"uit%) Nu era u" 9ercule# dar mem+rele
ale aveau acea vi&oare upl% i &ra-ioa% de tip pari.ia"4 la (el de !"dep%rtat de
muculatura &reoaie a "ordicilor# c't i de l%+iciu"ea col-uroa% a adolece"-ilor di"
pie-ele "oatre pu+lice# imortali.a-i de c'te u" vodevil +a"al) P%rul +lo"d# uor +uclat#
decoperea o (ru"te !"alt% care exprima i"teli&e"-% i "o+le-e) 7pr'"ce"ele ale erau
"e&re# la (el ca i muta-a uor r%ucit% deaupra +u.ei) Nimic mai atr%&%tor dec't acet
BJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
co"trat# mai ale atu"ci c'"d oc2ii c%prui i veeli lumi"ea.% paloarea pu-i" prea mat% a
u"or aeme"ea c2ipuri)
Co"turul (e-ei# propor-io"at dar alu"&it# li"ia acvili"% a pr'"ce"elor# dee"ul vi&uro
al "aului i &urii umpleau de "o+le-e /uc%ua expreie &e"eral%) H'm+etul omului pli" de
via-% "u ter&ea m'"dria padai"ului) 8ar ceea ce "u poate (i decri ete (armecul#
&ra-ia# /uve"ila voioie a !"tre&ii ale (ii"-e# precum i mo+ilitatea (i.io"omiei delicate i
c2im+%toare# care putea l'"ce.i !" orele de dra&ote# ca u" a&rea+il o+ra. de (emeie# la
(el cum !" orele de lupt% r%p'"dea teroare# ca i capul ,edu.ei)
Numai cei pe care*i uciee ca i cei pe care*i iu+ie !i v%.uer% adev%ratul c2ip) Purta
cu oarecare "e&li/e"-% cotumul ele&a"t i pu-i" p%l%cit al o(i-erilor di" cavaleria uoar% a
re&elui# dar !mpodo+it cu o ma"tie +o&at% de cati(ea# aru"cat% cu "ep%are pete um%r) G
ear(% de m%tae roie cu (ra"/uri de aur ar%ta ra"&ul pe care*l ocupa pri"tre ave"turieri)
8up% apra lec-ie pe care o d%due# !" o+ra/i "u i e urcae dec't u" val uor de '"&e)
Nu v% e rui"e# .ie el cu dipre-# % c2i"ui-i u" copil5
C%pita"e))) vru % explice Carri&ue ridic'"du*e de /o)
Taci di" &ur%) Ci"e u"t (a"(aro"ii %tiaO
Cocardae i Paepoil e a(lau l'"&% el# cu p%l%ria !" m'"%)
Ei5 .ie el decre-i"du*i (ru"tea) Cei doi protectori ai mei5 Ce dracu (ace-i la o
aeme"ea dep%rtare de trada Croi*de*Petit*C2ampO
$e !"ti"e m'"a# dar cu aerul u"ui pri"- care !"ti"de dou% de&ete pe"tru a (i %rutate)
,aetrul Cocardae i (ratele Paepoil !i !"ti"er% m'"a cu devotame"t) Tre+uie *o
pu"em# c% acea m'"% e dec2iee adeeori pli"% de &al+e"i pe"tru ei) Protectorii "*
aveau de ce % e pl'"&% de prote/atul lor)
Ai ceilal-iO relu% 9e"ri) $e*am mai v%.ut mutrele pe u"deva) C"deO Pe ti"e# de
exemplu)
7e adrea lui 7taupit.)
$a Vol"# r%pu"e &erma"ul# !"curcat)
Aa e) ,*ai i ati" o dat% cu a+ia)
8up% ce am primit o du.i"% de lovituri# .ie "eam-ul cu umili"-%)
A25 A25 co"ti"u% $a&ardPre privi"du*i pe 7alda&"e i pe Pi"to) Iat% i pe cei doi
campio"i di" ,adrid))) +u"e %+ii5
A25 Excele"-%5 tri&ar% !mpreu"% cei doi pa"ioli) A (ot u" r%m%a&) Nu o+i"uim
% atac%m doi co"tra u"ul)
Cum aaO Cum aaO 8oi co"tra u"ul5 exclam% &aco"ul di" Prove"-a)
7pu"eau# ad%u&% Paepoil# c% "u v% cu"oc)
Ai %ta# relu% Cocardae ar%t'"du*l pe Pepe*Cci&aul# !i ma"i(et% dori"-a % e
a(le (a-% !" (a-% cu dum"eavoatr%)
Pepe (%cu tot ce putu % u-i"% privirea lui $a&ardPre) Aceta repet% doar@
Ci"eO WtaO
Pepe plec% oc2ii +om+%"i"d)
" ce*i privete pe aceti doi +ravi# relu% $a&ardPre ar%t'"du*i pe Pi"to i 7alda&"e#
!" 7pa"ia "u purtam dec't "umele meu# 9e"ri))) 8om"ilor# e !"trerupe el (%c'"d &etul
de a da o lovitur% cu pada# v%d c% "e*am mai !"t'l"it# mai mult au mai pu-i"# c%ci iat% u"
vl%/&a" cumecade c%ruia i*am cr%pat c'"dva capul cu o arm% de pe melea&urile ale)
Foel de Fu&a" !i (rec% t'mpl%)
,ai am em"ul# murmur% el) ,'"ui-i +ato"ul ca u" .eu# ata*i i&ur)
Ei# priete"i# "ici u"ii# "ici al-ii "*a-i prea avut "oroc cu mi"e# co"ti"u% $a&ardPre)
8ar aici era-i ocupa-i cu o trea+% mai uoar%) Apropie*te# copile)
3errie2o" e apropie)
Cocardae i Carri&ue vor+ir% deodat% ca % explice de ce voier% %*l caute pri"
2ai"e pe pa/) $a&ardPre !i o+li&% % tac%)
Ce (aci aiciO !l !"tre+% pe copil)
7u"te-i +u" i "*am % v% mi"t# r%pu"e 3errie2o") 8uc o crioare)
BN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
CuiO
3errie2o" ov%i i privirea !i lu"ec% di" "ou pre (ereatra /oa%)
8um"eavoatr%# r%pu"e el)
8%*o !"coace)
Copilul !i !"ti"e u" plic pe care*l coae di" i") Apoi# !"%l-!"du*e iute pre el# !i opti@
,ai am de du o crioare)
CuiO
C"ei doam"e)
$a&ardPre !i a.v'rli o pu"&% de +a"i)
8u*te# micu-ule# !i pue el# "ime"i "u te va mai 2%r-ui) Copilul plec% !" (u&% i
cur'"d dip%ru dup% cotitura a"-ului# !"dat% ce pa/ul dip%ru# $a&ardPre dec2ie
crioarea)
C%ra-i*v%5 poru"ci el v%.'"du*e !"co"/urat prea de aproape de volu"tari i
padai"i) mi place % (iu i"&ur c'"d !mi citec corepo"de"-a)
Toat% lumea e !"dep%rt% repede)
3ravo5 exclam% $a&ardPre dup% ce citi primele r'"duri) Iat% ceea ce "umec u"
(ericit mea/5 Ete tocmai ceea ce ve"iem % caut pe*aici) " "umele cerului5 Acet Never
e u" e"ior +i"ecrecut5
Never5 repetar% mira-i padai"ii)
8ar ce e !"t'mplaO !"tre+ar% Cocardae i Paepoil) $a&ardPre e !"drept% pre
ma%)
,ai !"t'i# de +%ut5 .ie el) 7u"t cu i"ima !mp%cat%) 0reau % v% povetec i vou%)
Aea.%*te aici# Cocardae# i tu# (rate Paepoil# iar voi# ceilal-i# u"de dori-i)
6aco"ul i "orma"dul# m'"dri de o aeme"ea ate"-ie# e ae.ar% li"&% eroul lor)
9e"ri de $a&ardPre +%u u" pa2ar de vi" i co"ti"u%@
Tre+uie % v% pu" c% u"t exilat) P%r%ec Fra"-a)))
ExilatO Tocmai dum"eavoatr%5 !"trerupe Cocardae)
l vom vedea p'".urat5 upi"% Paepoil)
Ai de ce exilatO
8i" (ericire# aceat% ultim% !"tre+are acoperi expreia a(ectuoa%# dar imperti"e"t%# a
lui Ama+le Paepoil) $a&ardPre "u uporta aeme"ea (amiliarit%-i)
l cu"oate-i pe acel drac !mpieli-at de 3elio"O !"tre+% el)
3aro"ul de 3elio"O
3elio" duel&iulO
3elio" de(u"ctul# recti(ic% t'"%rul o(i-er di" cavaleria uoar%)
A muritO !"tre+ar% c'-iva)
$*am uci) Re&ele m% !""o+ilae# ti-i doar# ca % pot i"tra !" re&ime"tul lui)
Promieem % m% port cu prude"-%4 timp de ae lu"i am (ot cumi"te ca o icoa"%)
Aproape m% uitaer%) 8ar# !"tr*o ear%# acet 3elio" vru % e /oace de*a c%pc%u"ul cu u"
+iet cadet di" provi"cie# care "*avea "ici m%car u" (ir de p%r !" +%r+ie)
0e"ic aceeai povete# .ie Paepoil) C" adev%rat cavaler r%t%citor5
$i"ite# omule5 ordo"% Cocardae)
,*am apropiat de 3elio"# co"ti"u% $a&ardPre# i deoarece promieem ma/et%-ii
ale# c'"d a +i"evoit % m% ridice la ra"&ul de cavaler# % "u mai (oloec cuvi"te
i"/urioae# m*am mul-umit %*l tra& de urec2i pe +aro"# aa cum procede.i cu copiii r%i# la
coal%) Ata "u i*a pl%cut deloc)
Cred i eu5 exclamar% cu to-ii)
Ai mi*a vor+it de u# co"ti"u% $a&ardPre# aa c% i*am dat ceea ce merita de mult%
vreme@ o lovitur% direct%))) p'"% la pl%ele)
0ai# micu-ule5 exclam% Paepoil# uit'"d c% vremurile e c2im+aer%) Ce +i"e tii
% dai +letemata ata de lovitur%5
$a&ardPre !"cepu % r'd%) Apoi lovi tra"ic maa cu ca"% de coitor) Paepoil e
cre.u pierdut)
B>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Iat% dreptatea5 exclam% t'"%rul cavalerit# care "u e mai &'"dea la Paepoil) ,i
e datora o prim%# deoarece ucieem u" lup) Ei +i"e# "u# m% exilea.%5
Preao"ora+ila aite"-% co"ve"i !" u"a"imitate c% era vor+a de u" a+u.) Cocardae
!"/ur% cu expreia*i (avorit%# co"tat'"d c% artele "u mai erau ap%rate !"dea/u")
$a&ardPre relu%@
" cele di" urm%# m% upu" ordi"elor Cur-ii) Plec) $umea*i mare i /ur c% voi &%i u"
locor u"de % tr%iec +i"e) 8ar# !"ai"te de a trece (ro"tier%# tre+uie %*mi ati(ac o
po(t%))) c2iar dou%5 C" duel i o ecapad% &ala"t%) " (elul aceta dorec %*mi iau r%ma
+u" de la Fra"-a mea (rumoa%5 Curioi# oame"ii e apropiar%)
Poveti-i*"e# dom"ule cavaler# .ie Cocardae)
7%*mi pu"e-i# vite/ilor# !"tre+% $a&ardPre !" loc % r%pu"d%# a-i au.it vor+i"du*e#
di" !"t'mplare# de lovitura de pad% ecret% a dom"ului de NeverO
8race5 puer% to-i cei a(la-i !" /urul meei)
Era c2iar o+iectul dicu-iei "oatre de adi"eauri# ad%u&% Paepoil)
Ai ce pu"ea-i depre ea# v% ro&O
P%rerile erau !mp%r-ite) C"ii pu"eau@ (leacuri5 Al-ii preti"deau c% +%tr'"ul maetru
de crim% 8elapalme !i v'"due ducelui o lovitur% ecret%))) au poate mai multe))) cu
a/utorul c%rora ducele era a+olut i&ur %*i ati"&% adverarul# oricare ar (i el# !" mi/locul
(ru"-ii# !"tre oc2i)
$a&ardPre r%mae pe &'"duri) Apoi mai !"tre+%@
Ce p%rere ave-i# !" &e"eral# depre loviturile ecrete# voi# care u"te-i cu to-ii
exper-i i maetri !" m'"uirea padeiO
P%rerea u"a"im% (u c% loviturile ecrete erau doar o p%c%leal% i c% orice lovitur%
deciiv% poate (i ec2ivat% pri" metodele de ap%rare cu"ocute)
Ata era i p%rerea mea# pue $a&ardPre# !"ai"te de a (i avut o"oarea % (ac% o
partid% cu dom"ul de Never)
Ai*acumO !"tre+ar% cu to-ii# c%ci (iecare era (oarte i"tereat4 pete c'teva ore
aceat% (aimoa% lovitur% de pad% a lui Never avea % culce poate la p%m'"t doi au trei
adverari)
Acum# co"ti"u% 9e"ri de $a&ardPre# lucrurile *au c2im+at#
"c2ipui-i*v% c% aceat% lovitur% +letemat% a (ot mult% vreme pe"tru mi"e o
&o&ori-%) Pe cuv'"t de o"oare# m% !mpiedica % dorm5 Ai u"te-i de acord c% prea e laud%
Never cu lovitura lui5 Gric'"d# pete tot# de la !"apoierea di" Italia# au.eam tr%"c%"i"du*
e !" /urul meu@ Never# Never5 Never e cel mai (rumo5 Never e cel mai vitea.5
8up% u" altul pe care*l cu"oteam +i"e# !"trerupe (ratele Paepoil)
8e at% dat% avu !"trea&a i depli"a apro+are a lui Cocardae*/u"ior)
Never !" u# Never !" /o# co"ti"u% $a&ardPre) Caii lui Never# armele lui Never#
dome"iile lui Never5 0or+ele ale de du2# "orocul lui la /oc# lita ama"telor ale))) i pe
deaupra lovitura ecret%5 Pe to-i dracii di" iad5 !mi ple"ea capul) "tr*o ear%# &a.da mi*a
ervit cotlete a la %evers) Am aru"cat (ar(uria pe (ereatr% i am plecat (%r% % mai
m%"'"c) " u% m*am cioc"it cu ci.marul meu# care*mi aducea ci.me dup% ultima mod%#
ci.me Da la Never) I*am tra u" toc de +%taie) Ata m*a cotat .ece ludovici pe care i*am
a.v'rlit !" "a) Cara&2ioul mi*a .i@ 8om"ul de Never m*a +%tut o dat%# dar mi*a dat o
ut% de pitoli)))
Ata*i prea de tot# pue cu &ravitate Cocardae) Paepoil tra"pira cu pic%turi
&rele# at't de mult reim-ea toate up%r%rile dra&ului %u priete")
0ede-i# co"ti"u% $a&ardPre# am im-it c% !""e+u"ec) Tre+uia *o ipr%vec !"tr*u"
(el) Am !"c%lecat i m*am du %*l atept pe dom"ul de Never la ieirea di" $uvru) C'"d a
trecut pe l'"&% mi"e# l*am tri&at pe "ume)
Ce vreiO m% !"tre+% el)
8om"ule duce# r%pu"ei# am mare !"credere !" curtoa.ia
dom"iei*voatre) 0i" % v% ro& % m% !"v%-a-i# pe clar de lu"%# lovitura ecret%)
8ucele m*a privit) Cred c% m*a luat drept u" "e+u" c%pat de la opiciu)
BQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ci"e eti dum"eataO m% !"tre+% el totui)
Cavalerul 9e"ri de $a&ardPre# r%pu"ei# pri" &e"ero.itatea re&elui# c%l%re- !"
cavaleria uoar%# (ot portti"dard !" re&ime"tul $a Ferte# (ot te&ar la re&ime"tul lui
Co"-i# (ot c%pita" !" re&ime"tul lui Navarre# ve"ic dat a(ar% di" cau.a lipei de mi"te)))
A25 m% !"trerupe el dec%lec'"d# eti (rumoul $a&ardPreO ,i e vor+ete adeea
de dum"eata i ata m% plictiete)
,er&eam u"ul l'"&% cel%lalt pre +ieric% 7ai"t*6ermai" Auxerroi)
8ac% "u ocoti-i c% e o !"/oire pe"tru dum"eavoatr% de a v% m%ura cu mi"e#
!"cepui eu)))
Tre+uie % recu"oc c% a (ot (ermec%tor# cu adev%rat (ermec%tor5 " loc %*mi
r%pu"d%# !mi !"(ipe pada at't de +ruc i at't de preci !"tre pr'"ce"e# !"c't a (i (ot
i a.i acolo dac% "*a (i (%cut la timp u" alt de trei t'"/e"i)
Iat% lovitura mea5 !mi .ie)
Pe cuv'"tul meu# i*am mul-umit di" i"im%) Era i"&urul lucru ce*l puteam (ace)
"c% o mic% lec-ie# !"tre+ai eu# dac% "u a+u.e. de +u"%voi"-a dum"eavoatr%)
$a dipo.i-ie5
P%catele mele5 8e at% dat% !mi (%cu o !"-ep%tur% !" (ru"te) Eram ati"# eu#
$a&ardPre5
Pro(eorii de crim% c2im+ar% priviri !"&ri/orate) $ovitura lui Never lua !"tr*adev%r
propor-ii !"p%im'"t%toare)
0*a-i !"(uriat r%uO i"i"u% Cocardae)
,i*am dat eama# +i"e!"-ele# de capca"%# exclam% $a&ardPre# dar "*am reuit *o
pare.) Acet om e iute ca (ul&erul)
Ai ('ritul ave"turiiO
Crede-i c% patrul% de "oapte poate l%a !" pace oame"ii pa"iciO Patrula oi) Ne*
am dep%r-it +u"i priete"i# dom"ul duce i cu mi"e# cu promiiu"ea u"ei reva"e)
8ar# (i"te 8um"e.euleO .ie Cocardae# care*i urma &'"durile# v% va !"vi"&e
!"totdeau"a cu aceat% lovitur%)
9aida*de5 .ie $a&ardPre)
Ave-i ecretulO
Cred i eu5 $*am tudiat !" li"itea ca+i"etului de lucru)
AiO
E o copil%rie)
7padai"ii repirar% uura-i) Cocardae e ridic%)
8om"ule cavaler# pue el# dac% ave-i vreo ami"tire depre %rma"ele lec-ii pe care
vi le*am dat eu cu at'ta pl%cere# "u*mi ve-i repi"&e ru&%mi"tea) Nu*i aaO
I"ti"ctiv# $a&ardPre !i due m'"a la +u.u"ar) Fratele Paepoil (%cu u" &et pli" de
dem"itate)
Nu ata v% cere maetrul Cocardae# .ie el)
0or+ete# pue $a&ardPre# !mi ami"tec) Ce vreiO
0reau# replic% Cocardae# % m% !"v%-a-i lovitura lui Never)
$a&ardPre e ridic% pe dat%)
Ai dreptate# +%tr'"ul meu Cocardae# pue el# e vor+a de meeria ta)
I"tr% !" &ard%) 0olu"tarii i padai"ii (%cur% cerc) ,ai ale acetia di" urm% priveau cu
mare ate"-ie)
Ia te uit%5 pue $a&ardPre pip%i"d lama padai"ului# cum te*ai muiat5 9aide# % te
vedem# a"&a/ea.% !" ter-%# lovitur% direct%5 Parea.%5 $ovitur% direct%))) Repede))) "apoi)))
Parea.% i ripotea.%5 F% o pa% i# drept !" oc2i5
Ad%u&% &etul cuv'"tului)
Fir*ar % (ie5 pue Cocardae %ri"d la o parte) Am v%.ut tele ver.i5 Ai cum
pare.iO relu% el pu"'"du*e di" "ou !" &ard%)
8a# da# tri&ar% padai"ii lacomi de e".a-ii)
BR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
7implu ca +u"%*.iua5 relu% $a&ardPre) Eti &ataO !" &ard%5 Pre&%tete reluarea
primei po.i-ii))) Evit%5 Gprete*te !" a+ia mea i re"&2iul e /ucat5
i pue a+ia !" teac%) Fratele Paepoil (u acela care*i mul-umi cu e"tu.iam)
A-i priceput i voi# %tialal-iO !"tre+% Cocardae ter&'"du*i (ru"tea) 8oam"e#
8um"e.eule5 Pari.ia"ul %ta5 Ce copil5
7padai"ii cl%ti"ar% di" cap a(irmativ i Cocardae e ae.% di" "ou pu"'"d@
Ne va putea (i de (olo5
Ne va putea (i de (olo imediat# replic% $a&ardPre tur"'"du*i vi")
Cu to-ii ridicar% privirea pre el) i +%u vi"ul cu !"&2i-ituri mici# apoi dep%turi !"cet
crioarea pe care i*o d%due pa/ul)
Nu v*am pu# relu% el# c% dom"ul de Never mi*a promi o reva"%O
8a# dar)))
Tre+uie "eap%rat % termi" aceat% ave"tur% !"ai"te de a pleca !" exil) Am cri
dom"ului duce de Never pe care*l tiam la catelul lui di" 3ear") Aceat% crioare e
r%pu"ul lui Never)
C" murmur de mirare e ridic% di" &rupul padai"ilor)
E mereu (ermec%tor# co"ti"u% $a&ardPre# a25 cu adev%rat (ermec%tor5 8up% ce m%
voi +ate v'rto cu acet per(ect &e"tilom# voi (i !" tare %*l iu+ec ca pe u" (rate) Accept%
tot ce*i propu"@ ora !"t'l"irii# locul)))
Ai care*i oraO !"tre+% Cocardae cu !"&ri/orare)
$a c%derea "op-ii)
" eara ataO
" eara ata)
Ai loculO
Aa"-urile catelului Ca<lu)
7e ater"u t%cere) Paepoil !i pue de&etul pe &ur%) 7padai"ii !"cercau %*i
p%tre.e calmul)
8e ce a-i ale acet locO .ie totui Cocardae)
Ei# ata*i alt% povete5 pue $a&ardPre# r'.'"d) G a doua (a"te.ie de*a mea5 Am
a(lat di" povetiri# de c'"d am o"oarea % coma"d aceti +ravi volu"tari pe"tru a*mi omor!
pu-i" timpul !"ai"te de plecare# deci am a(lat c% +%tr'"ul marc2i. de Ca<lu ete cel mai
priceput tem"icer di" !"tre&ul u"iver5 Tre+uie % ai+% el "icaiva tale"te pe"tru a purta
(rumoaa porecl% de Ca<lu*0errou5 Gr# cu o lu"% !" urm%# la er+%rile di" Tar+e# am .%rit*
o pe Aurore# (iica lui) Pe cuv'"tul meu# e adora+il de (rumoa%5 8up% ce voi ta de vor+%
cu dom"ul de Never# am de &'"d *o co"ole. u" pic pe aceat% i"&uratic% at't de
(ermec%toare)
Ave-i oare c2eia !"c2iorii# c%pita"eO !"tre+% Carri&ue ar%t'"d pre catel)
Am luat cu aalt i alte (ort%re-e5 r%pu"e Pari.ia"ul) 0oi i"tra pe u%# pe (ereatr%#
pe 2or"# !" ('rit# "u tiu cum# dar voi i"tra)
8e la o vreme oarele dip%rue !" patele cr'"&urilor di" E") 0e"ea "oaptea) 8ou%
au trei lumi"i e apri"er% la (eretrele de /o ale catelului) G iluet% "ea&r% e trecur%
rapid !" um+ra a"-urilor) Era 3errie2o"# micul pa/# care# (%r% !"doial%# !i termi"ae
miiu"ea) Aler&'"d !" &oa"% pe potec% ce ducea !" p%dure# trimie di" dep%rtare u" em"
de mul-umire lui $a&ardPre) alvatorul %u) Ei +i"e# exclam% aceta# de ce "u mai r'de-i#
mec2erilorO Nu &%i-i c%*i o ave"tur% veel%O
8a# da# r%pu"e (ratele Paepoil# c2iar prea veel%5
A vrea % tiu# pue Cocardae cu &la &rav# dac% a-i vor+it depre dom"ioara
de Ca<lu !" crioarea adreat% lui Never)
Cred i eu5 I*am explicat lucrurile !" li"ii mari) Tre+uia % &%ec u" pretext pe"tru
o !"t'l"ire !"tr*u" loc at't de !"dep%rtat)
7padai"ii c2im+ar% o privire)
8ar ce ave-i# (ra-ilorO !"tre+% +ruc Pari.ia"ul)
B?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C2i+.uim i "oi# r%pu"e Paepoil) 7u"tem (erici-i c% "e a(l%m aici pe"tru a v% (i
de (olo)
Wta*i adev%rul# pe le&ea mea5 ad%u&% Cocardae) G % v% d%m o adev%rat% m'"%
de a/utor)
$a&ardPre i.+uc"i !" r'# at't de comic% i e p%ru ideea)
Nu ve-i mai r'de# dom"ule cavaler# pue &aco"ul cu em(a.%# c'"d o % v% pu"
ce tiu)))
7% vedem ce tii)
Never "u va ve"i i"&ur la !"t'l"ire)
Ei# ata*i +u"%5 Ai de ceO
Pe"tru c%# dup% cele ce i*a-i cri# "u mai e vor+a de o partid% de pl%cere# u"ul
di"tre dum"eavoatr% tre+uie % moar% !" eara ata) Never ete o-ul dom"ioarei de
Ca<lu)
Cocardae e !"ela cre.'"d c% $a&ardPre "u va mai r'de)
8ar t'"%rul "e+u"atic e -i"ea de ale)
3ravo5 exclam% el) G c%%torie ecret%5 C" roma" pa"iol5 Pe cuv'"t5 Iat% culmea#
"ici "u peram aa ceva pe"tru ultima mea ave"tur%5
Ai c'"d te &'"deti c% aeme"ea oame"i u"t exila-i5 pue (ratele Paepoil pe u"
to" de ad'"c% co"vi"&ere)
Capitolul > Fereastra cea joas
Noaptea e vetea !"tu"ecoa%) 7ilueta um+r% a catelului Ca<lu e dee"%
co"(u. pe cer)
Cite ce e cavalere# pue Cocardae !" clipa c'"d $a&ardPre e ridic% i !i tr'"e
ce"tiro"ul a+iei) $a% (ala rui"e i accept% erviciile "oatre !" lupta care va (i i"e&al%)
$a&ardPre ridic% di" umeri) Paepoil !i ati"e pe la pate +ra-ul)
8ac% a putea % v% (iu de (olo !" aceat% &ala"t% ave"tur%# murmur% el# roi"du*
e pete m%ur%)
Codul moralei a(irm%# dup% puele u"ui (ilo.o( &rec# c% roul ete culoarea virtu-ii)
Ama+le Paepoil avea la cel mai !"alt &rad aceat% culoare# dar era complet lipit de
virtute)
Pe to-i (i"-ii5 3%ie-ii mei# exclam% $a&ardPre# am o+iceiul %*mi re.olv i"&ur
tre+urile# i o ti-i (oarte +i"e) Iat% c% vi"e "oaptea) G ultim% !"&2i-itur% de vi" i))) valea)
Wta*i erviciul pe care vi*l cer)
Ave"turierii e !"dreptar% c%tre caii lor) 7padai"ii "u e micar%) Cocardae !l lu%
deoparte pe $a&ardPre)
,*a l%a uci ca u" c'i"e pe"tru dum"eavoatr%# .%u# cavalere5 pue el !"curcat)
8ar)))
8ar ceO
Fiecare cu meeria lui# ti-i ata) Noi "u putem p%r%i acet loc)
Aa5 Ai de ce# m% ro&O
Pe"tru c% i "oi atept%m pe ci"eva)
Adev%ratO Ci"e ete acet ci"evaO
Nu v% up%ra-i) Acet ci"eva ete P2ilippe de Never) Pari.ia"ul tre%ri)
A25 A25 .ie el di" "ou) Ai di" ce prici"% !l atepta-i pe dom"ul de NeverO
8i" ce prici"%O Pe"tru u" dem" &e"tilom)))
Nu apuc% % termi"e (ra.a) 8e&etele lui $a&ardPre !i tr'"&eau !"c2eietura m'i"ii ca o
me"&2i"%)
G capca"%5 exclam% aceta di" urm%) Ai tocmai mie !mi pui ataO
IU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
0reau % v% atra& ate"-ia))) "cepu (ratele Paepoil)
$i"ite# cara&2ioilor5 0% i"ter.ic# m% au.i-i +i"e# "u*i aaO 0% i"ter.ic % ati"&e-i u"
(ir di" p%rul lui Never# u+ pedeapa de*a avea de*a (ace cu mi"e5 Never !mi apar-i"e)
8ac% tre+uie % moar%# va muri de m'"a mea !" lupt% ci"tit%) 8ar !" "ici u" ca. de a
voatr%))) At'ta timp c't voi (i !" via-%5
7e ridicae c't era de !"alt) Era di"tre aceia al c%ror &la "u tremur% la up%rare# ci
vi+rea.% mai puter"ic) 7padai"ii !l !"co"/urau# "e2ot%r'-i)
A2a5 8e ata a-i vrut % !"v%-a-i lovitura lui Never5 relu% el# i eu))) Carri&ue5
Aceta e pre.e"t% de !"dat%# urmat de oame"ii %i# care*i luau de 2am caii !"c%rca-i
cu (ura/e)
E o rui"e5 co"ti"u% $a&ardPre# o rui"e c% am +%ut cu aeme"ea oame"i5
Iat% u" cuv'"t prea apru5 upi"% Paepoil l%crim'"d)
Cocardae*/u"ior +letema !" &'"d cu toate !"/ur%turile ava"te produe de cele dou%
p%m'"turi roditoare@ 6acoi&"e i Prove"ce)
" a# i la &alop5 co"ti"u% $a&ardPre) N*am "evoie de "ime"i %*i (ac pra( pe
cara&2ioii %ia5
Carri&ue i oame"ii %i# care (%cuer% cu"oti"-% cu %+iile padai"ilor# "u*i doreau
altceva dec't % e !"dep%rte.e# pe"tru a e +ucura de r%coarea "op-ii)
" ceea ce v% privete# co"ti"u% $a&ardPre# c%ra-i*v%# i !"c% repede) 7au# pe +u"ul
8um"e.eu5 v% dau a doua lec-ie )) dar !" erio de data ata5
7coae a+ia di" teac%) Cocardae i Paepoil !i !mpi"er% !"apoi pe padai"i# care#
cre.'"du*e puter"ici (ii"dc% erau mul-i la "um%r# aveau veleit%-i de revolt%)
8e ce % "e pl'"&em# i"i"ua Paepoil# dac% vrea "eap%rat % (ac% trea+a !" locul
"otruO
" ce privete c2etiu"ile de lo&ic%# "u ve-i &%i prea mul-i "orma".i mai tari !"
materie ca (ratele Paepoil)
9aide % plec%m5 aceata (u p%rerea &e"eral%) E*adev%rat c% pada lui $a&ardPre
uiera i +iciuia aerul)
Pe to-i (i"-ii5 o+erv% Cocardae !"cep'"d retra&erea) 3u"ul*im- "e pu"e c% "u
"e e team%) Cavalere# v% ced%m locul)
Ata "umai pe"tru a v% (ace pl%cerea# ad%u&% Paepoil# adio5
8uce-i*v% dracului5 replic% Pari.ia"ul# !"torc'"du*le patele)
Game"ii cu ('"e-ele plecar% !" &alop# padai"ii dip%rur% !" patele -arcului ce
!"co"/ura c'rciuma) Citar% c2iar % pl%teac%# !"% Paepoil reui % (ure# !" treac%t# u"
%rut -a-ei care*i cerea +a"ii pe"tru vi")
$a&ardPre pl%ti totul)
Ei# (ato5 .ie el) Tra&e o+loa"ele i pu"e .%voarele) Grice*ai au.i la "oapte# acolo# !"
a"-# % dormi-i cu to-ii tu") 7u"t c2etiu"i care "u v% privec)
,atracuca trae o+loa"ele i pue .%voarele)
Era aproape +e."%# o "oapte (%r% lu"% i (%r% tele) C" opai- care (ume&a# ae.at la
capul podului de c'"duri# u+ "ia u"ei 7('"te Fecioare# tr%lucea la+# dar "u lumi"a mai
departe de u" cerc de .ece au doipre.ece pai) 8ealt(el# lumi"a opai-ului "u putea co+or!
!" a"-uri# di" cau.a podului care o mac%)
$a&ardPre era i"&ur) 6alopul cailor e ti"e !" dep%rtare) 0alea $euro"ului e
cu(u"d% !"tr*u" !"tu"eric ad'"c# !" care lucea ici i colo c'te o lic%rire roietic%# !"em"'"d
coli+a vreu"ui plu&ar au c%u-a u"ui p%tor) 7u"etul /al"ic al clopo-eilor le&a-i de &'tul
caprelor e au.ea c'"d adia v'"tul# !mpreu"% cu murmurele !"%+uite ale r'ului Arau#
care*i v%ra apele !" Clara+ide# la poalele r'pei 9ac2a.)
Gpt co"tra u"u# mi.era+ilii5 !i pu"ea t'"%rul Pari.ia"# por"i"d pe drumul de care
pe"tru a co+or! !" (u"dul a"-ului) C" aai"at5 Ce +a"di-i5 Te (ac %*-i (ie il% de pad%)
8%du de &r%mada de ('" !mpr%tiat de Carri&ue i trup% %)
Cerule5 &'"di el cutur'"du*i ma"tia) Iat% c% (rica m% !mpi"&e di" pate) Pa/ul !l va
preve"i pe Never c% e a(l% aici o +a"d% de uci&ai# i Never "u va ve"i# i va (i o partid%
I1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
ratat%# cea mai (rumoa% partid% di" lume) ,ii de draci5 8ac%*i aa# .iua de m'i"e va
vedea opt "etre+"ici ucii)
A/u"e u+ pod) Gc2ii i e o+i"uiau cu !"tu"ericul)
0olu"tarii &olier% u" loc mare# exact !" partea u"de e a(la acum $a&ardPre# !" (a-a
(eretrei /oae) Privi !"ti"derea de p%m'"t cu mul-umire i &'"di c% e vor im-i +i"e !"
acet loc pe"tru a e duela) 8ar e mai &'"dea i la altceva) l 'c'ia ideea cum %
p%tru"d% !" acet catel i"a+orda+il) Aceti eroi u"t adev%ra-i draci care "u*i !"dreapt%
pre +i"e (or-a lor excep-io"al%# cu care u"t dota-i) Hiduri# .%voare# pa."ici# (rumoul
$a&ardPre !i +%tea /oc de toate) Nici "*ar (i dorit o aeme"ea ave"tur% dac% ar (i lipit
c'teva di"tre acete o+tacole)
7% (acem cu"oti"-% cu tere"ul# !i .ie el# redeve"i"d iar veel cum !i era (irea) $a
dracu5 8om"ul duce va oi !"tr*o (urie oar+%# i vai de pielea "oatr%5 Ce "oapte5 0a
tre+ui % "imerec cu pada la !"t'mplare) Pe dracu dac% vom vedea m%car v'r(urile
%+iilor5
7e a(la acum la piciorul marilor .iduri) Catelul !i ridica perpe"dicular maa e"orm%
deaupra capului %u i podul tr%&ea u" arc "e&ru pe cer) S escalade& acest &id cu
ajutorul !umnalului ar fi o trea( care ar dura o noa!te ntreag) 3'/+'i"d# m'"a lui
$a&ardPre !"t'l"i (ereatra /oa%)
Ata*i +i"e5 exclam% el) ,% ro&5 8ar ce*am %*i pu" acetei m'"dre (rumue-iO
Parc% v%d tr%(ul&erarea dum%"oa% a oc2ilor ei "e&ri# pr'"ce"ele ei de vultur !"cru"tate
de i"di&"are)))
i (rec% +ucuro m'i"ile)
,i"u"at5 ,i"u"at5 !i voi pu"e))) Tre+uie % &%ec ceva potrivit) i voi pu"e))) Fir*
ar % (ie5 Ia % ipr%vim cu eloci"-a) 8ar ce*o mai (iO e !"trerupe el deodat%) Acet Never
e o mi"u"e5
7e opri % aculte) C" .&omot !i a/u"e la urec2e# !"tr*adev%r# e au.eau pai pe
mar&i"ea a"-ului# pai de &e"tilomi# c%ci e au.ea cli"c2etul pi"te"ilor)
G25 G25 &'"di $a&ardPre) ,aetrul Cocardae % (i pu adev%rulO 8om"ul duce e
!"tov%r%itO
H&omotul pailor !"cet%) Gpai-ul ae.at u+ pod lumi"a doi +%r+a-i care t%teau
"emica-i# !"(%ura-i !" ma"tii lu"&i) 7e vedea +i"e c% privirea lor !"cerca % p%tru"d%
!"tu"ericul a"-ului)
Nu v%d pe "ime"i# opti u"ul di" ei)
3a da# r%pu"e cel%lalt# acolo# l'"&% (ereatr%) Ai tri&% cu precau-iu"e@
CocardaeO $a&ardPre r%mae "emicat)
Fae".a5 mai tri&% al doilea i"terlocutor) Eu u"t))) dom"ul de Pe<rolle)
,i e pare c% cu"oc "umele acetui tic%lo# &'"di $a&ardPre)
Pe<rolle c2em% pe"tru a treia oar%@
PaepoilO 7taupit.O
8ac% totui "u e u"ul di"tre ai "otriO))) murmur% tovar%ul %u)
E cu "eputi"-%# replic% Pe<rolle) Am poru"cit % (ie pu% aici o a"ti"el%) E
7alda&"e# !l recu"oc))) 7alda&"e5
Pre.e"t5 r%pu"e $a&ardPre (oloi"d la !"t'mplare acce"tul pa"iol)
0ede-i5 exclam% dom"ul de Pe<rolle) Eram i&ur5 7% co+or'm cara))) Aici))) Iat%
prima treapt%)
$a&ardPre &'"dea@
Al "ai+ii % (iu dac% "u /oc i eu u" rol !" comedia ata5 Cei doi +%r+a-i co+orau)
Tovar%ul lui Pe<rolle p%rea# u+ ma"tie# u" om !"alt i cu -i"ut% impu"%toare) $a&ardPre
cre.u c% recu"oate !" acce"tul acetuia# c'"d vor+ie# o "ua"-% di" &ama italia"%)
7% vor+im !"cet# v% ro&# .ie aceta co+or'"d cu precau-iu"e cara !"&ut% i
dreapt%)
I"util# mo"e"iore# r%pu"e Pe<rolle)
3i"e5 &'"di $a&ardPre) E u" mo"e"ior)
IB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
I"util# co"ti"u% omul de !"credere) 6ola"ii cu"oc per(ect "umele aceluia care*i
pl%tete)
Eu "u tiu "imic# &'"di Pari.ia"ul# i tare a vrea % tiu)
8e&ea+a le*am vor+it# relu% dom"ul de Pe<rolle# "*au vrut % cread% c% era vor+a
depre dom"ul marc2i. de Ca<lu)
Ai ata e +u" de tiut# !i pue $a&ardPre) E de "eco"tetat c% am de*a (ace cu
dou% adev%rate ca"alii)
0ii di"pre capel%O !"tre+% acela care p%rea % (ie t%p'"ul)
Am a/u" prea t'r.iu# r%pu"e Pe<rolle cu u" aer poc%it) 7t%p'"ul i.+i di" picior
cu m'"ie)
Ne!"dem'"aticule5 tri&% el)
Am (%cut tot ce am putut# mo"e"iore) Am &%it re&itrul u"de do" 3er"ard a
!"cri c%%toria dom"ioarei de Ca<lu cu dom"ul de Never# c't i "aterea (iicei lor)))
Ei +i"eO
Pa&i"ile co"-i"'"d acete !"re&itr%ri au (ot mule) $a&ardPre aculta !"cordat)
Au luat*o !"ai"tea "oatr%5 .ie t%p'"ul cu ciud%) 8ar ci"eO AuroreO 8a# ea tre+uie
% (ie) 7per% %*l vad% la "oapte pe Never# vrea %*i predea# !mpreu"% cu copilul# titlurile
care*i ta+ilec drepturile) 8oam"a ,art2a "*a putut %*mi pu"% ata# (ii"dc% "u tia "ici
ea# dar am &2icit eu)
Ai ce importa"-% areO pue Pe<rolle) 8up% ce Never va muri)))
8up% ce Never va muri# co"ti"u% t%p'"ul# mote"irea revi"e direct copilului)
7e (%cu t%cere) $a&ardPre !i -i"ea r%u(larea)
Copilul5))) re!"cepu (oarte !"cet Pe<rolle)
Copilul va dip%rea# !"trerupe cel ce era "umit mo"e"ior) A (i vrut % evit acet
act de viole"-%# dar "*am cum) Ce (el de om e acet 7alda&"eO
G ca"alie 2ot%r't%)
Putem avea !"credere !" elO
8ac%*l pl%tim +i"e# da) 7t%p'"ul t%tea pe &'"duri)
A (i vrut % "u am alt co"(ide"t !" a(ar% de "oi doi# dar "ici tu# "ici eu "*avem
!"(%-iarea lui Never)
7u"te-i prea !"alt# replic% Pe<rolle# eu u"t prea l%+%"o&)
E !"tu"eric +e."%# co"ti"u% t%p'"ul# i acet 7alda&"e are aproape talia ducelui)
C2eam%*l)
7alda&"eO tri&% Pe<rolle)
Pre.e"t5 r%pu"e di" "ou Pari.ia"ul)
0i"o aici5
$a&ardPre e apropie) i ridicae &ulerul ma"tiei i +orurile p%l%riei !i acu"deau
o+ra.ul)
0rei % c'ti&i ci"ci.eci de pitoli !" a(ar% de partea ce -i e cuvi"eO
Ci"ci.eci de pitoliO r%pu"e Pari.ia"ul) Ce tre+uie % (acO Tot vor+i"d# e tr%duia
% delueac% tr%%turile "ecu"ocutului# dar aceta era la (el de +i"e acu" de !"tu"eric)
l recu"otiO !"tre+% t%p'"ul pe Pe<rolle)
8a# replic% aceta)
Eti de acordO
7u"t de acord) 8ar omul "otru are o parol% de trecere) 8oam"a ,art2e mi*a dat*o)
E devi.a lui Never)
AdumO !"tre+% Pe<rolle)
Are o+iceiul *o pu"% !" (ra"ce.%@ Iat%*m%5
Iat%*m%5 repet% i"volu"tar $a&ardPre)
0ei roti ata (oarte !"cet u+ (ereatr%# .ie "ecu"ocutul aplec'"du*e pre el)
G+loa"ele e vor dec2ide# apoi va ap%rea o (emeie di"d%r%tul por-ii cu .%+rele# care are o
+alama) Ea !-i va vor+i# tu "u vei coate "ici o vor+%# dar vei pu"e de&etul pe &ur%)
"-ele&iO
II
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ca *o (ac % cread% c% u"tem pio"a-iO 8a# !"-ele&)
E detept +%iatul# opti t%p'"ul) Apoi# relu'"d@
Femeia !-i va da u" pac2et# !l vei lua !" t%cere i mi*l vei aduce)
Ai*mi ve-i "um%ra !" palm% ci"ci.eci de pitoliO
Aa voi (ace)
7u"t omul dum"eavoatr%)
7t5 (%cu dom"ul de Pe<rolle)
To-i trei traer% cu urec2ea) 7e au.ea u" .&omot !"dep%rtat pe c'mp)
7% "e dep%r-im# pue t%p'"ul) C"de*-i u"t !"o-itoriiO F%r% % ov%ie# $a&ardPre
ar%t% partea a"-urilor de di"colo de pod# pre 9ac2a.)
Acolo# la p'"d%# !" ('")
3i"e5 -i ami"teti parolaO
Iat%*m%5
Noroc +u"# i pe cur'"d5
Pe cur'"d)
Pe<rolle i !"o-itorul %u urcar% di" "ou pe car%) $a&ardPre !i urm%rea cu privirea)
i tere (ru"tea ud% de udoare)
8um"e.eu va -i"e eama# !" ultimele mele clipe# de e(ortul pe care l*am (%cut de a
"u v'r! a+ia !" +urta acetor mi.era+ili5 8ar tre+uie % mer& p'"% la cap%t) 8e acum
!"ai"te# vreau % tiu5
i pri"e capul !" m'i"i# c%ci &'"durile !i cloceau !" creier) Putem a(irma c% "u e mai
&'"dea deloc la duel# "ici la ecapada amoroa%)
Ce*i de (%cutO !i pue el) 7% r%pec (eti-aO C%ci acel pac2et tre+uie % (ie (eti-a)
8ar cui % i*o !"credi"-e.O Nu cu"oc aici dec't pe Carri&ue i oame"ii lui# d%dace
"epotrivite pe"tru o t'"%r% dom"ioar%) Ai totui# tre+uie % pu" m'"a pe ea) Tre+uie5
8ac% "*o cot de acolo# i"(amii o vor ucide# aa cum dorec %*l ucid% pe tat%l ei) Fir*ar %
(ie5 Totui "u de ata am ve"it aici5
7e plim+a acum cu pai mari pri"tre cl%ile de ('") Era (oarte a&itat) 7e uita mereu la
(ereatra /oa%# ca % vad% dac% o+loa"ele e dec2id pe +alamalele ru&i"ite) Nu v%.u
"imic# dar cur'"d au.i u" .&omot uor di" i"terior) 7e dec2ideau .%+relele di" patele
o+loa"elor)
AdumO .ie u" &la dulce i tremur%tor de (emeie) $a&ardPre %ri pete "opii de
('" care*l dep%r-eau de metere.e# i r%pu"e# u+ (ereatr%@
Iat%*m%5
8um"e.eu (ie +i"ecuv'"tat5 roti vocea de (emeie) Ai o+loa"ele e dec2ier%)
Noaptea era (oarte !"tu"ecoa%# dar oc2ii Pari.ia"ului e o+i"uier% de mult% vreme
cu +e."a) " (emeia care e apleca pete (ereatr% recu"ocu per(ect de +i"e pe Aurore de
Ca<lu# la (el de (rumoa%# dar palid% i r%v%it% de paim%)
8ac% !" clipa aceea i*a-i (i pu lui $a&ardPre c% i"te"-io"ae % i"tre cu (or-a !"
camera acetei (emei# ar (i de.mi"-it totul) Ai cu cea mai ci"tit% +u"%*credi"-%) Fe+ra
"e+u"% ce*l cupri"ee e opri m%car pe"tru c'teva clipe) 8eve"ie !"-elept# dei era
!"dr%."e- ca u" leu) Poate c% !" acea clip% e "%tea u" alt om !" el)
Aurore privi !"ai"tea ei)
Nu v%d "imic# pue ea) P2ilippe# u"de etiO $a&ardPre !i !"ti"e m'"a# ea o lu% i o
ap%% pe i"im%) $a&ardPre e !mpletici# im-i c%*i vi" lacrimile !" oc2i)
P2ilippe# P2ilippe# co"ti"u% t'"%ra (emeie# eti i&ur c% "*ai (ot urm%ritO 7u"tem
v'"du-i# u"tem tr%da-i5
Fi-i cura/oa%# doam"%# +ol+oroi Pari.ia"ul)
Gare tu etiO exclam% ea) 7imt c% !""e+u"ec5 Nu*-i mai recu"oc &laul)
Cu u"a di" m'i"i -i"ea povara depre care vor+ier% dom"ul de Pe<rolle i !"o-itorul
%u# cu cealalt% !i ap%a (ru"tea# ca i cum ar (i vrut %*i t%p'"eac% &'"durile
r%.vr%tite)
Am at'tea lucruri %*-i pu"5 co"ti"u% ea) 8e u"de % !"cepO
IJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
N*am timp# murmur% $a&ardPre# care e /e"a % urpri"d% a"umite ecrete) 7% "e
&r%+im# doam"%)
8e ce*mi vor+eti at't de receO 8e ce "u*mi pui AuroreO Eti oare up%rat pe
mi"eO
7% "e &r%+im# Aurore# % "e &r%+im5
Te acult# iu+itul meu P2ilippe# te voi aculta !"totdeau"a) Iat*o pe micu-a "oatr%
cump%# ia*o# "u mai e !" i&ura"-% la mi"e) 7crioarea mea te*a l%murit cred) 7e ur.ete o
i"(amie !mpotriva "oatr%)
i !"ti"e copilul# care dormea !"(%urat !"tr*o +la"% m%t%oa%) $a&ardPre !l primi (%r%
% coat% o vor+%)
7*o mai !m+r%-ie. o dat%5 tri&% %rma"a mam%# di" al c%rei piept i.+uc"ir%
upi"e) 8%*mi*o !"apoi) P2ilippe))) A2# "u credeam i"ima mai tare5 Ci"e tie c'"d !mi voi
mai vedea (iiica)
$acrimile !i !"%+uir% vocea) $a&ardPre im-i c% !i !"ti"de u" o+iect al+ i !"tre+%@
Ce*i ataO
Atii doar))) 8ar eti la (el de tul+urat ca i mi"e# %rma"ul meu P2ilippe) 7u"t
pa&i"ile mule di" re&itrul capelei# tot viitorul copilului "otru)
$a&ardPre lu% 2'rtiile !" t%cere) 7e temea % vor+eac%) 9'rtiile erau !"tr*u" plic cu
pecetea capelei di" paro2ia catelului Ca<lu) " clipa c'"d !l primea# au.i !" vale u" u"et
de &oar"%# /al"ic i prelu"&it)
Tre+uie % (ie u" em"al5 exclam% dom"ioara de Ca<lu) Fu&i# P2ilippe# alvea.%*
te5
Adio# .ie $a&ardPre /uc'"du*i rolul p'"% la cap%t# pe"tru a "u (r'"&e i"ima ti"erei
mame) Nu te teme de "imic# Aurore# copilul t%u e !" i&ura"-%)
Ea !i trae m'"ala +u.e i o %rut% cu (oc)
Te iu+ec !i tri&% pri"tre lacrimi) Apoi !"c2ie o+loa"ele i dip%ru)
Capitolul Q Doi contra douzeci
"tr*adev%r# era u" em"al) Trei oame"i cu &oar"e de p%tor erau pota-i pe drumul
pre Ar&ele# pe care tre+uia % treac% ducele de Never pe"tru a e duce la catelul
Ca<lu# u"de !l c2em% !" acelai timp o crioare pli"% de ru&%mi"-i a ti"erei ale o-ii i o
miiv% i"ole"t% a cavalerului $a&ardPre)
Primul di"tre aceti oame"i tre+uia % dea u" em"al !" mome"tul c'"d ducele de
Never va trece r'ul Clara+ide# al doilea c'"d va i"tra !" p%dure i al treilea c'"d va a/u"&e
la primele cae di" c%tu"ul Tarride)
8e*a lu"&ul acetui drum exitau multe locuri potrivite pe"tru comiterea u"ei crime)
8ar P2ilippe de 6o".a&ue "u avea o+iceiul % atace direct) 0oia %*i !"(rumue-e.e crima)
Aai"atul tre+uia % e "umeac% r%.+u"are i %*l treac%# de voie# de "evoie# pe
ocoteala lui Ca<lu*0errou)
Iat%*l pe (rumoul "otru $a&ardPre# i"cori&i+il lupt%tor# triplu "e+u"# iat% deci prima
a+ie di" Fra"-a i Navarra cu o (eti-% de doi a"i !" +ra-e)
Era# (i-i co"vi"i# (oarte !"curcat) 8ucea copilul cu t'"&%cie# exact ca u" "otar care
(ace exerci-ii militare) G le&%"a !" +ra-ele ale# "e!"dem'"atice !" aceat% meerie "ou%)
Nu mai avea dec't o i"&ur% preocupare pe lume@ % "u tre.eac% (eti-a5)))
Na"i# "a"i5))) pu"ea el# cu oc2ii ume.i# dar "eput'"d %*i !mpiedice r'ul)
8e i*am (i pu % &2iceac%# "ici u"ul di"tre camara.ii lui "*ar (i putut pu"e cu ce e
ocupa acet teri+il padai" pe drumul exilului) Era !" !"tre&ime preocupat de rolul %u de
d%dac%) Privea cu &ri/% u"de c%lca# % "u .&'l-'ie (eti-a adormit%# i*ar (i vrut % ai+% o
per"% de vat% !" (iecare m'"%)
IN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C" al doilea em"al# mai apropiat# !i trimie "ota trit% !" t%cerea "op-ii)
Ce dracu o mai (i i ataO &'"di $a&ardPre) 8ar o privea pe micu-a Aurore) Nu
!"dr%."ea *o %rute) Era o (ii"-% (rumoa%# al+% i tra"da(irie) Pleoapele !"c2ie aveau
&e"e lu"&i# m%t%oae# mote"ite de la mama ei) C" !"&er (rumo# u" !"&er adormit5
$a&ardPre !i aculta repira-ia at't de dulce i pur%) $a&ardPre !i admira li"itea pro(u"d% i
om"ul# care era u" .'m+et prelu"&)))
Ai c't e de li"itit%# !i .icea el# pe c'"d mama ei pl'"&e# i tat%l ei))) A25 A25 !i
!"trerupe el irul &'"durilor) Ata va c2im+a multe) Acetui mi"tit de $a&ardPre i *a
!"credi"-at u" copil))) 8ac%*i aa# !i va +%&a mi"-ile !" cap)
Apoi relu%@
G# cum doarme5 $a ce e &'"dec oare (ru"-ile atea mici# !"cu"u"ate de +ucle
!"&eretiO Exit% u" u(let !" acet trup) Feti-a va deve"i o (emeie !" tare % (armece# vai5
i % u(ere)
Apoi mai &'"di@
Ce pl%cut tre+uie % (ie % c'ti&i !"cetul cu !"cetul# pri" &ri/% i ta"dre-e# dra&otea
micilor (%pturi# % le p'"deti primul .'m+et# % atep-i prima lor m'"&'iere# i c't de uor
tre+uie % (ie % te devote.i !" !"tre&ime (ericirii lor
Ai mii de alte "e+u"ii care "*ar (i trecut pri" &'"dul multor oame"i de +u"*im-) Ai mii
de "aivit%-i ta"dre# care i*ar (i (%cut pe +%r+a-i % r'd%# dar care ar (i adu lacrimi !" oc2ii
tuturor mamelor) Ai# !" ('rit# acete c'teva cuvi"te ve"ite di" (u"dul i"imii ale ca o
c%i"-%@
A25 N*am -i"ut "iciodat% u" copil !" +ra-e5
" acel mome"t e au.i u" al treilea em"al !" patele c%u-elor di" c%tu"ul Tarride)
$a&ardPre tre%ri i e tre.i) 0iae c% e tat%) C" pa vioi i o"or e au.i di" patele
c'rciumii La Mrul lui Adam "u putea (i co"(u"dat cu merul olda-ilor care (ueer%
acolo cu c'tva timp !" urm%) $a Primul u"et al acetui pa)
$a&ardPre !i pue@
El e5
Pro+a+il c% Never !i l%ae calul la mar&i"ea p%durii)
Nu trecu "ici u" mi"ut i $a&ardPre &2ici de ce u"aer% de trei ori &oar"ele !" vale# !"
p%dure i pe mu"te) Erau pe"tru Never) l v%.u trec'"d pe u+ opai-ul care lumi"a
ima&i"ea Fecioarei de la capul podului)
Frumoul cap !"&'"durat al lui P2ilippe de Never (u lumi"at cu i"te"itate timp de o
ecu"d%# apoi "u mai v%.u dec't ilueta u"ui om !"alt i m'"dru# care dip%ru imediat)
Never co+ora treptele c%rii !"&ute# lipite de mar&i"ea a"-urilor) C'"d ati"e p%m'"tul#
Pari.ia"ul au.i cum !i coate a+ia i cum pu"e pri"tre di"-i@
N*ar (i r%u % am vreo doi purt%tori de tor-e# !"ai"ta +'/+'i"d) 7e !mpiedica de
+aloturile de ('" aru"cate ici i colo)
Gare acet cavaler "e+u" vrea % e /oace de*a +a+a*oar+a cu mi"eO .ie cu u"
!"ceput de "er%+dare)
Apoi# opri"du*e@
E*2ei5 Nu*i "ime"i pe aiciO
7u"t aici# r%pu"e Pari.ia"ul# i +i"ecuv'"tat (ie 8om"ul c% u"t "umai eu
Never "u au.i deloc a doua parte a r%pu"ului) 7e !"drept% repede pre locul de
u"de e au.ie &laul)
$a trea+%# cavalere5 tri&% el) Arat%*mi doar pada# ca % tiu u"de eti) N*am mult
timp pe"tru dum"eata)
Pari.ia"ul le&%"a !" co"ti"uare (eti-a# care dormea di" ce !" ce mai +i"e)
Tre+uie mai !"t'i % m% aculta-i# dom"ule duce# !"cepu el)
Te de(id % m% co"vi"&i# !l !"trerupe Never# dup% mea/ul pe care l*am primit a.i*
dimi"ea-% di" partea dumitale) Cite c% te .%rec) " &ard%# cavalere
$a&ardPre "ici "u e &'"die % coat% pada# care de o+icei %rea i"&ur% di" teac%)
8e at% dat% p%rea % mo-%ie# la (el ca (rumoul !"&era pe care*l -i"ea !" +ra-e)
I>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C'"d v*am trimi mea/ul a.i*dimi"ea-% "u tiam ce tiu acum)
G25 G25 (%cu t'"%rul duce cu u" to" +at/ocoritor) Nu "e place % lupt%m pe +'/+'ite#
!mi dau eama)
F%cu u" pa cu a+ia ridicat%) $a&ardPre lu% po.i-ie# !i coae a+ia# pu"'"d !"
acelai timp@
0% ro& doar % m% aculta-i5
Ca *o mai i"ul-i pe dom"ioara de Ca<lu# "u*i aaO 6laul t'"%rului duce tremura
de (urie)
Nu# pe le&ea mea5 Nu5 0reau % v% pu"))) Al dracului om5 e !"trerupe el par'"d
primul atac al lui Never) $ua-i eamaO
Furio# Never cre.u c%*i +ate /oc de el) 7e "%puti cu toat% (or-a aupra adverarului
%u i !i d%du lovitur% dup% lovitur%# cu acea repe.eal% care !l (%cea de temut pe tere") $a
!"ceput# Pari.ia"ul par% loviturile# (%r% % ripote.e) Apoi !"cepu % dea !"apoi# p%r'"d !"
co"ti"uare i# de (iecare dat% c'"d repi"&ea pre dreapta au pre t'"&a pada lui
Never# repeta@
Aculta-i*m%5 Aculta-i*m%5 Aculta-i*m%5
Nu5 Nu5 Nu5 r%pu"dea Never# !"o-i"d (iecare "e&a-ie cu u" atac +rutal i +ruc)
$a u" mome"t dat# Pari.ia"ul e v%.u lipit cu patele de .id) 7'"&ele i e urc% +rutal !"
urec2i) 7% re.iti at't de mult dori"-ei % !"apoie.i loviturile# iat% u" adev%rat eroim5
,% aculta-iO .ie pe"tru ultima oar%)
Nu5 r%pu"e Never)
0ede-i +i"e c% "u mai pot da !"apoi5 pue $a&ardPre cu u" acce"t de de."%de/de
care avea partea ei comic%)
Cu at't mai +i"e5 ripot% Never)
Pe to-i dracii di" iad5 exclam% $a&ardPre ote"it de at'ta ap%rare i r%+dare)
Tre+uie oare % v% depic cra"iul pe"tru a v% !mpiedica % ucide-i copilulO
0or+ele c%.ur% ca o lovitur% de tr%"et) 7a+ia c%.u di" m'i"ile lui Never)
Copilul meu5 repet% el) Fiica mea !" +ra-ele dumitaleO $a&ardPre !"velie pre-ioaa
povar% cu ma"tia) " !"tu"eric# Never cre.ue c% Pari.ia"ul e ervea de ma"tia !"(%urat%
!" /urul +ra-ului t'"& ca de u" cut) Aa era i o+iceiul) 7'"&ele !i !"&2e-% !" vi"e la &'"dul
loviturilor (urioae pe care le d%due la !"t'mplare))) 7a+ia a ar (i putut)))
Cavalere# pue el# eti "e+u" ca mi"e i ca at'-ia al-ii# dar "e+u" de o"oare# "e+u"
de cura/) 8ac% mi *ar pu"e c% eti v'"dut marc2i.ului de Ca<lu# pe cuv'"t# "*a crede)
0% u"t (oarte !"datorat# .ie Pari.ia"ul care u(la ca u" cal !"vi"&%tor dup% cur%)
Ce &ri"di"% de lovituri5 $ovi-i ca o moar% care e rotete# dom"ule duce)
"apoia.%*mi (iica5
7pu"'"d acete cuvi"te# Never vru % ridice ma"tia) 8ar $a&ardPre !i d%du o lovitur%
apr% pete m'i"i)
"cetior5 .ie el) 8um"eata eti !" tare % mi*o tre.eti5
8ar cel pu-i" !mi vei pu"e)))
Ce drac de om5 Nu voia % m% lae % vor+ec i iat%*l acum c% preti"de % m%
(or-e.e %*i pu" poveti) T%ticule# 2aide# ia %rut*o# uurel# (oarte uor)
Never (%cu mai"al ce i e ceru)
Ai v%.ut vreodat% !"tr*o al% de crim% o at(el de partid%O !l !"tre+% $a&ardPre cu
m'"drie "aiv%) 7% u-ii atacul lui Never# p'"% la cap%t# al u"ui Never m'"io# (%r% %
ripote.i o i"&ur% dat%# cu u" copil adormit !" +ra-e# u" copil care "ici m%car "u *a tre.itO
" "umele cerului5 implor% t'"%rul duce)
8ar pu"e*mi m%car c% am (%cut o trea+% (rumoa%5 H%u '"t leoarc%) Ai vrea %
tii# "u*i aaO A/u"&e cu %rut%rile# t%ticule) $a%*"e acum) 7u"tem priete"i vec2i "oi doi#
micu-a i cu mi"e) Parie. pe o ut% de pitoli# i al "ai+ii % (iu dac%*i am# c% tre.i"du*e !mi
va .'m+i)
G acoperi cu poala ma"tiei cu at'ta &ri/% i precau-ie !"c't ar (i !"trecut orice d%dac%)
Apoi o ae.% !" ('"# u+ pod# l'"&% .id)
IQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8om"ule duce# pue el relu'"d deodat% &laul %u viril i erio# r%pu"d de (iica
dum"eavoatr% cu via-a# orice *ar !"t'mpla Acetea (ii"d pue# voi putea r%cump%ra pe
c't e poate &reeala de a (i vor+it cu uuri"-% depre mama ei# care ete o (emeie ('"t%#
(rumoa% i "o+il%)
Ai % m% omori# do/e"i Never# care e c2i"uia) Ai v%.ut*o deci pe AuroreO
Am v%.ut*o5
C"deO
Aici# la aceat% (ereatr%)
Ai ea -i*a dat copilulO
A cre.ut c%*i pu"e copilul u+ protec-ia o-ului ei)
Nu mai pricep "imic5
0ai# dom"ule duce# e petrec lucruri tra"ii aici5 Fii"dc% tot u"te-i dipu % v%
+ate-i# ve-i (i ervit# lav% 8om"ului5 cur'"d i !"c% dup% po(ta i"imii)
C" atacO !"tre+% Never)
Pari.ia"ul e aplec% +ruc i*i lipi urec2ea de p%m'"t)
Credeam c% vi"# opti el ridic'"du*e)
8epre ci"e vor+etiO
8epre +ravii !"%rci"a-i % v% aai"e.e)
i poveti !" c'teva cuvi"te co"vera-ia pe care o urpri"ee# !"trevederea avut% cu
dom"ul de Pe<rolle i cu u" "ecu"ocut# oirea Aurorei i tot ce urmae) Never !l aculta
uluit)
At(el !"c't# termi"% $a&ardPre# am c'ti&at at%*ear% ci"ci.eci de pitoli (%r%
% m% dera"/e.)
Acet Pe<rolle# .ie dom"ul de Never# vor+i"du*i i"&ur# ete omul de !"credere
al lui P2ilippe de 6o".a&ue# cel mai +u" priete" al meu# (ratele meu# care acum ete aici#
la catel# % m% a/ute5
N*am avut "iciodat% ci"tea %*l !"t'l"ec pe pri"-ul de 6o".a&ue# r%pu"e
$a&ardPre# "u tiu dac% era el)
El5 protet% Never) E cu "eputi"-%5 Acet Pe<rolle are o mutr% de ca"alie) Cu
i&ura"-% c% *a l%at cump%rat de Ca<lu)
$a&ardPre !i lutruia li"itit pada cu poala ma"tiei)
Nu era dom"ul de Ca<lu# era u" +%r+at t'"%r) 8ar % "u "e pierdem !"
preupu"eri# dom"ule duce) Gricare ar (i "umele acetui mi.era+il# e u" tip a+il i m%urile
pe care i le*a luat u"t per(ecte) Cu"otea p'"% i parola) Numai cu a/utorul acetei parole
am putut*o !"ela pe Aurore de Ca<lu)
A25 C't de mult v% iu+ete# m% au.i-iO A (i vrut % %rut p%m'"tul de u+ picioarele ei
ca % ip%ec !"(umurarea mea "e&2ioa+%))) 7% vedem# "u mai am "imic % v% pu"O
Nimic# doar c% exit% u" plic cu pecete# u+ !"veliul de +la"% al copilului@ actul de "atere
al copilului i actul dum"eavoatr% de c%%torie))) A25 A25 Frumoao5 .ie el admir'"du*i
pada lutruit% care p%rea % atra&% toate ra.ele !mpr%tiate ale "op-ii i le re(lect% ca u"
m%"u"c2i de c'"tei r%.le-e) Iat% c% "e*am term'"at toaleta) Am (%cut detule protii#
acum "e vom pu"e !" micare pe"tru o cau.% dreapt%# dom"ioaro5))) Ai# -i"e*te +i"e5
Ne ver !i pri"e m'"a)
$a&ardPre# pue el cu &la ad'"c emo-io"at "u te cu"oteam) Ai u" u(let "o+il)
Eu# r%pu"e Pari.ia"ul r'.'"d# "u mai am dec't u" &'"d@ % m% !"or c't mai
cur'"d# ca % am i eu u" !"&era +lo"d de m'"&'iat) 8ar# li"ite5
"&e"u"c2e cu repe.iciu"e)
8e at% dat% "u m% !"el# .ie el)
Never e aplec% i el % aculte)
N*aud "imic)
Pe"tru c% dum"eavoatr% u"te-i u" duce# replic% Pari.ia"ul)
Apoi ad%u&% ridic'"du*e@
Ci"eva e t'r'ie acolo# di"pre 9ac2a.# i aici# pre vet)
IR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8ac% a putea %*l !"tii"-e. pe 6o".a&ue !" ce itua-ie m% a(lu# &'"di cu &la tare
Never# am avea o pad% !" plu) $a&ardPre cl%ti"% di" cap)
,i*ar pl%cea mai +i"e %*l am acum pe Carri&ue i pe oame"ii mei cu cara+i"ele lor#
r%pu"e el)
7e !"trerupe pe "eateptate pe"tru a !"tre+a@
A-i ve"it i"&urO
Cu u" copil# 3errie2o"# pa/ul meu#
l cu"oc) E pri"te" i !"dem'"atic) 8ac% ar (i poi+il %*l (acem % vi"%)))
Never !i pue de&etele la &ur% i (luier% r%u"%tor) C" (luierat aem%"%tor !i
r%pu"e di" patele c'rciumii La Mrul lui Adam)
"tre+area ete % tim dac% va putea a/u"&e p'"% la "oi# opti $a&ardPre)
E !" tare % treac% i pri" &aura acului5 pue Never) 8up% o clip%#
"tr*adev%r# pa/ul ap%ru pe mar&i"ea a"-ului)
E u" copil de trea+%5 exclam% Pari.ia"ul !"drept'"du*e pre el) 7%ri5 !i ordo"%)
Pa/ul acult% de !"dat% i $a&ardPre !l pri"e !" +ra-e)
6r%+i-i*v%# pue omule-ul# oame"ii !"ai"tea.% pe acolo) Pete u" mi"ut "u ve-i mai
putea trece)
i credeam /o# .ie $a&ardPre uimit)
7u"t pete tot5
8ar "u* dec't optO
7u"t cel pu-i" dou%.eci) C'"d i*au dat eama c% u"te-i doi# i*au luat i pe
co"tra+a"ditii di" ,ial2at)
A25 .ie $a&ardPre) 8ou%.eci au opt# ce importa"-% areO Te vei urca pe cal# +%iete)
Game"ii mei u"t acolo# /o# !" c%tu"ul 6au) G /um%tate de or% pe"tru du i !"tor)
Por"ete5
l pri"e de picioare i !l ridic%) Copilul e !"corda i %ri pete &ura a"-ului) 7e
curer% doar c'teva ecu"de# apoi u" (luierat !i !"tii"-a c% i"trae !" p%dure)
Ce dracu5 pue $a&ardPre) Re.it%m "oi o /um%tate de or% dac% "e la% % ridic%m
!"t%rituri)
Ia te uit%5 .ie t'"%rul duce ar%t'"d cu de&etul u" o+iect care tr%lucea palid de
cealalt% parte a podului)
Ata*i pada (ratelui Paepoil# u" "etre+"ic crupulo# care "u*i la% "iciodat%
a+ia % ru&i"eac%) Cocardae tre+uie % (ie cu el) Acetia "u m% vor ataca) 0% ro& %*mi
da-i o m'"% de a/utor# dom"ule duce# c't mai avem timp)
" (u"dul a"-ului# !" a(ar% de "opii de ('" !mpr%tia-i au adu"a-i# e mai a(lau tot
(elul de c'"duri# +'r"e i cre"&i ucate) ,ai era !" a"- i o c%ru-%# pe /um%tate !"c%rcat%#
pe care coaii o l%aer% acolo la ve"irea lui Carri&ue i a oame"ilor %i) $a&ardPre i
Never# lu'"d c%ru-a ca pu"ct de pri/i" i locul u"de dormea copilul ca ce"tru# improvi.ar%
repede u" item de +aricade pe"tru a rupe cel pu-i" primul atac al a&reorilor)
Pari.ia"ul diri/a lucr%rile) Ridicar% o citadel% detul de precar%# dar care avea meritul
de a (i (ot co"truit% !"tr*u" mi"ut) $a&ardPre adu"ae materiale de ici i de colo4 Never
!"&r%m%dea "opii de ('" ervi"d drept (aci"%) $%au i locuri de trecere) 0au+a"
1B
i*ar (i
i"vidiat pe"tru aceat% (ort%rea-% improvi.at%)
G /um%tate de or%5 Tre+uiau % re.ite o /um%tate de or%5
Tot lucr'"d cu r'v"%# Never pu"ea@
Ai cum aa# cavalereO Te vei +ate deci pe"tru mi"eO
Ai !"c% cum# dom"ule duce5 Pu-i" pe"tru dum"eavoatr% i e"orm pe"tru (eti-%5
Forti(ica-iile erau termi"ate) Nu !"em"au mare lucru# dar !" +e."a "op-ii !i puteau
ti"&2eri &rav pe ataca"-i) Cei doi aedia-i e +i.uiau pe ata dar mai ale pe padele lor)
Cavalere# .ie Never# "u voi uita ata "iciodat%) 8e acum !"ai"te# priete"ia "oatr%
e pe vecie# pe via-% i pe moarte5
1B
,areal al Fra"-ei# pecialit !" (orti(ica-ii i aedii# a !"locuit .idurile cu tra"eele
ap%rate !" ad'"cime de .iduri :1>II1Q1Q;) :N)T);
I?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
$a&ardPre !i !"ti"e m'"a# ducele !l trae pre pieptul %u i !l !m+r%-ia)
Frate# relu% el# dac% tr%iec# vom mp%r-i tot ce am# dac% mor)))
Nu ve-i muri# !l !"trerupe Pari.ia"ul)
8ac% mor))) repet% Never)
Ei +i"e# pe"tru partea mea de (ericire# exclam% cu emo-ie $a&ardPre# voi (i eu tat%l
ei5
R%maer% o clip% !m+r%-ia-i i "iciodat% dou% i"imi cura/oae "u +%tuer% at't de
aproape) Apoi# $a&ardPre e depri"e di" !m+r%-iare)
Iat%*i# la %+ii5
H&omote !"%+uite e au.ir% !" "oapte) Cu a+ia !" m'"a dreapt%# $a&ardPre i Never
luptau# iar cu m'"a t'"&a e -i"eau u"i-i)
Pe "eateptate# !"tu"ericul p%ru % pri"d% via-% i u" mare tri&%t !i !"v%lui) Aai"ii e
"%puteau aupra lor di" toate p%r-ile deodat%)
Capitolul R Lupta
Erau cel pu-i" dou%.eci@ pa/ul "u mi"-ie) 7e a(lau acolo "u "umai co"tra+a"ditii di"
,ial2at# ci i vreo ae +a"di-i adu"a-i !" vale) 8i" aceat% cau.% !"t'r.iae atacul)
8om"ul de Pe<rolle !i !"t'l"ie pe padai"ii ae.a-i la p'"d%) 0%.'"du*l pe 7alda&"e#
e mir% (oarte mult)
8e ce "u eti la potul t%uO !l !"tre+%)
$a ce potO
Nu -i*am vor+it adi"eauri !" a"-O
,ieO
Nu -i*am promi ci"ci.eci de pitoliO
Crmar% explica-iile) C'"d Pe<rolle !i d%du eama c% o cri"tie# c'"d a(l% "umele
omului c%ruia i e de.v%luie# (u cupri" de mare paim%) 8e&ea+a i e pu"ea c%
$a&ardPre p'"dea i el tot % atace i c% !"tre Never i el era r%.+oi pe via-% i pe moarte)
Pe<rolle "u e li"iti de(el) "-elee di" i"ti"ct ce e(ect produee aupra u"ui u(let
ci"tit i t'"%r decoperirea u+it% a u"ei tr%d%ri)
Acum $a&ardPre tre+uia % (ie aliatul ducelui) Acum# Aurore de Ca<u era preve"it%)
C%ci ceea ce Pe<rolle "u &2icie era comportarea pari.ia"ului) Pe<rolle "u putea co"cepe
!"dr%."eala acetuia de a e !mpov%ra cu u" copil !" mome"tul luptei) 7taupit.# Pi"to#
,atadorul i 7alda&"e (ur% trimii % recrute.e oame"ii) Pe<rolle lu% arci"a de a*i
!"tii"-a t%p'"ul i de a o uprave&2ea pe Aurore de Ca<lu) " acete vremuri# mai ale
pe l'"&% (ro"tiere &%eau totdeau"a padai"i &ata % e v'"d%) Cei patru padai"i e
!"apoiar% +i"e !"tov%r%i-i)
8ar ci"e ar putea decrie emo-ia ad'"c%# remuc%rile i durerile lui Cocardae*/u"ior
i ale (ratelui Paepoil5 7u"tem de acord c% erau doi "etre+"ici) Ccideau pe"tru +a"i)
7pada "u valora !" oc2ii lor mai mult dec't u" tilet au u" cu-it de +a"dit) 8ar aceti
p'rli-i "u o (%ceau di" r%utate) i c'ti&au exite"-a) 0i"ovate erau vremurile i
moravurile# mai mult dec't ei) " acel ecol at't de m%re-# tr%luci"d de at'ta &lorie# "u
exita ceva cu adev%rat remarca+il dec't !"tr*o a"umit% p%tur% de upra(a-%# dedeu+tul
c%reia era 2aoul)
Ai !"c% tratul aceta de deaupra avea detule pete pri"tre paiete i +rocardul cu
care e !mpodo+ea5 R%.+oiul !i demorali.a pe to-i# de u p'"% /o)
JU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
" primul r'"d r%.+oiul era purtat de merce"ari) Putem pu"e acelai lucru pe"tru
ma/oritatea &e"eralillor ca i pe"tru ultimul oldat@ pada era doar o u"ealt% i cura/ul u"
mod de a*-i c'ti&a p'i"ea)
Cocardae i Paepoil !l iu+eau pe micul lor pari.ia"# care era cu u" capmai !"alt
dec't ei) C'"d !" i"imile pervertite e "ate o a(ec-iu"e ea e te"ace i puter"ic%) 8ealt(el#
Cocardae i Paepoil erau !" tare % (ie +u"i c2iar i !" a(ara a(ec-iu"ii a c%rei ori&i"e o
cu"oatem) Aveau %m'"-a +u"% !" ei# i povetea cu micul or(a" di" palatul $a&ardPre !"
rui"e "u era i"&ura (apt% +u"% di" via-a lor# (%cut% di" !"t'mplare au di" "e+%&are de
eam%)
8ar ta"dre-ea pe"tru 9e"ri era e"time"tul lor cel mai +u" i# dei e ameteca i u"
pic de e&oim# pe"tru c% e o&li"deau !" (aptele &lorioului lor elev# e poate pu"e c%
priete"ia lor "u aveau ca mo+il vreu" i"tere) Am'"doi i*ar (i expu cu dra& via-a pe"tru
$a&ardPre) Ai iat% c%# !" aceat% ear%# (atalitatea !i pu"ea !" (a-a lui5 Nu aveau "ici u"
mi/loc % e de.ic%5 7%+iile lor apar-i"eau lui Pe<rolle care !i pl%tie) 7% (u&% au % e
a+-i"% !"em"a ai calce cuv'"tul dat# pu"ct de o"oare repectat ri&uro de eme"ii lor)
Au tat o or% !"trea&% (%r% % coat% u" cuv'"t) Cocardae "u !"/ur% "iciodat% toat%
eara) 7coteau di" c'"d !" c'"d upi"e ad'"ci i e priveau cu u" aer vred"ic de mil%)
Ata (u tot) C'"d e puer% !" micare pe"tru aalt !i tr'"er% m'"a cu trite-e) Paepoil
pue@
Ce vreiO 0om (ace ce vom putea) Ai Cocardae upi"%)
Nu e poate aa ceva# "u e poate# (rate Paepoil) F% ca mi"e)
7coae di" +u.u"arul pa"talo"ilor "aturele de o-el de care e lu/ea !" ala de crim%
i !l potrivi !" v'r(ul %+iei) Paepoil !l imit%)
Apoi repirar% am'"doi uura-i@ e im-eau cu i"ima mai !mp%cat%)
7padai"ii i "oii lor alia-i e dep%r-ier% !" trei &rupe) Prima !"co"/urae a"-urile
pe"tru a e apropia di"pre vet4 a dou% !i p%tra po.i-ia di"colo de pod4 a treia# compu%
mai ale di" +a"di-i i co"tra+a"diti# co"du% de 7alda&"e# tre+uia % atace direct# ve"i"d
pe cara !"&ut%) 8e c'teva ecu"de# $a&ardPre i Never !i vedeau (oarte deluit) I*ar (i
putut "um%ra pe cei care e trecurau !"cet pe car%)
Ate"-ie5 puee $a&ardPre)) 7pate la pate# !"totdeau"a re.ema-i de .id) Copilul "*
are de ce % e team%# e ap%rat de t'lpul podului) $upta-i cu prude"-%# dom"ule duce5 0%
previ" c% u"t capa+ili % v% !"ve-e propria dum"eavoatr% lovitur% ecret% dac% "u cumva
a-i uitat*o) Tot eu u"t acela# murmur% el cu "eca.# care@am (%cut protia ata5 8ar# -i"e-i*
v% +i"e) " ce m% privete# am pielea prea &roa% pe"tru padele acetor m'rla"i5
F%r% precau-iile pe care le luaer% !" &ra+%# primul oc al padai"ilor ar (i (ot
&roa."ic)
"tr*adev%r# e "%putir% cu to-ii deodat%# !" mod "ecu&etat# tri&'"d@
Pe Never5 Pe Never5
Ai# deaupra acetui tri&%t u"a"im# e au.eau &laurile priete"e ale &aco"ului i
"orma"dului# care reim-eau o oarecare co"olare co"tat'"d c% urletul "u e adrea
(otului lor elev)
7padai"ii 2a+ar "*aveau de o+tacolele adu"ate !" (a-a lor) Ad%potul# ce poate
p%rea cititorului u" %rma" i pueril expedie"t# (%cu la !"ceput mi"u"i) To-i aceti oame"i
!"c%p%-'"a-i# cu 2ai"e &reoaie i pade lu"&i# e i.+ir% de &ri".i i e !"curcar% !" (i") Pu-i"i
di"tre ei a/u"er% p'"% la cei doi campio"i ai "otri# i aceia im-ir% pe pielea lor
!"dr%."eala)
7e produe .&omot i co"(u.ie# dar "umai u" i"&ur +a"dit r%mae la p%m'"t)
Retra&erea "u em%"a !"c% cu atacul) 8e !"dat% ce ma/oritatea aai"ilor !"cepu %
cede.e# Never i priete"ul %u luar% la r'"dul lor o(e"iva)
Iat%*m%5 Iat%*m%5 tri&ar% am'"doi !" acelai timp) Ai am'"doi e aru"car% !"ai"te)
8i"tr*o prim% lovitur%# Pari.ia"ul tr%pu"e u" +a"dit# di"tr*o parte !" cealalt%)
7co-'"d a+ia i lovi"d de*a curme.iul# t%ie +ra-ul u"ui co"tra+a"dit) Apoi# "eput'"d %*
J1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
i opreac% ela"ul i a/u"&'"d la u" al treilea prea de aproape# ii trivi -eata cu o lovitur%
de m'"er) Acet al treilea era &erma"ul 7tapit.# care c%.u &reoi pe pate)
Ai Never t%ia c't putea de +i"e) " a(ara u"ui parti.a" pe care !l aru"cae pe u+
ro-ile c%ru-ei# ,atadorul i Foel (ur% &rav r%"i-i de m'"a lui) 8ar c'"d %*l termi"e pe aceta
di" urm%# v%.u dou% um+re care e trecurau de*a lu"&ul .idului pre pod)
$a mi"e# cavalere# tri&% el !"torc'"du*e la iu-eal%)
Iat%*m%5 Iat%*m%5
$a&ardPre "u avu vreme dec't %*i ard% o .drav%"% lovitur% cu acu-iul a+iei lui
Pi"to# care "u mai r%mae tot retul vie-ii ale dec't cu o i"&ur% urec2e)
Pe 8um"e.eul meu5 .ie el a/u"&'"du*l di" urm% pe Never) A"roape c% uitaem de
!"&eraul +lo"d# dra&otea mea )
Cele dou% um+re !i luar% t%lp%i-a) " a"-uri dom"ea o li"ite ad'"c%) Trecue u"
(ert de or%)
8om"ule duce# pue $a&ardPre# relua-i*v% repede u(lul# &ola"ii "u "e vor l%a
mult% vreme !" pace) 7u"te-i r%"itO
G .&'rietur%)
C"deO
Pe (ru"te)
Pari.ia"ul tr'"e pum"ii i "u pue "imic) Erau urm%rile lec-iei ale de crim%)
Trecur% at(el dou% au trei mi"ute i aaltul re!"cepu# de data ata mai erio i la
u"io")
A&reorii oeau !" dou% iruri i aveau &ri/% % !"dep%rte.e o+tacolele !"ai"te de a
trece mai departe)
E mome"tul % tra&em tare i viole"t5 .ie $a&ardPre !"cetior) 8ar % "u v% ocupa-i
dec't de dum"eavoatr%# dom"ule duce# eu acop%r copilul)
C" cerc !"tu"ecat i t%cut !"cepea % e tr'"&% !" /urul lor) Hece %+ii e !"ti"er%
pre ei)
Iat%*m%5 tri&% Pari.ia"ul# care %ri di" "ou !"ai"te) ,atadorul coae u" tri&%t i
c%.u pete trupul a doi +a"di-i (ul&era-i) 7padai"ii e d%dur% !"apoi# dar "umai c'-iva pai)
Cei care ve"eau !" urma lor tri&au !"tr*u"a@
Pe Never5 Pe Never5
Ai Never r%pu"dea# c%ci e !"c%l.ie !" /oc@
Iat%*m%# amicii mei5 0e-i im-i ce pot (ace) Iar# i iar Ai de (iece dat%# pada !i ieea
umed% i roie) A25 Erau !"tr*adev%r doi m'"dri lupt%tori)
E r'"dul t%u# e"ior 7alda&"e5 tri&% Pari.ia"ul) Ata*i lovitura pe care -i*am predat*
o la 7e&or+a5 Acum tu# Fae".a5 8ar apropia-i*v%5 Ca % a/u"& la voi mi*ar tre+ui "ite
2ale+arde de catedral%5
Ai*i !mpi"&ea5 Ai*i ecer%5 Nu mai r%m%ee "ici m%car u" i"&ur +a"dit di" primul
r'"d)
" patele o+loa"elor (eretrei /oae e a(la ci"eva# Aurore de Ca<lu)
Acolo e a(lau doi +%r+a-i care acultau# cu team% !" vi"e i udoarea !"&2e-at% pe
(ru"te)
Erau dom"ul de Pe<rolle i t%p'"ul %u)
,i.era+ilii5 pue t%p'"ul) Nu u"t detui .ece co"tra u"u5 Tre+uie oare %*i a/ut
i euO
$ua-i eama# mo"e"iore5)))
Ar (i prime/die mare dac% ar r%m'"e vreu"ul !" via-%5 pue t%p'"ul)
A(ar% e au.ea@
Iat%*m%5 Iat%*m%5
"tr*adev%r# cercul e l%r&ea) Ca"aliile d%deau !"apoi i pete c'teva mi"ute e
!mpli"ea o /um%tate de or%) A/utoarele tre+uiau % oeac%) $a&ardPre "u era "ici m%car
.&'riat) Never avea doar !"-ep%tura de pe (ru"te)
JB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ai am'"doi ar (i putut lupta !" acelai (el timp de o or%) 8e aceea# (e+ra trium(ului
!"cepea %*i ame-eac%) F%r% %*i dea eama# e !"dep%rtau u"eori de la locul lor pe"tru a
a+orda (ro"tul padai"ilor) Cercul de cadavre i de r%"i-i di" /urul lor dovedea oare detul
de limpede uperioritatea lorO Privelitea exalt%) Prude"-a piere c'"d e "ate +e-ia
ucceului) Era ora verita+ilei prime/dii) Nu*i d%deau eama c% toate acete cadavre to-i
aceti oame"i coi di" lupt% erau "ite auxiliari pui !" (a-% pe"tru a*i o+oi) Adev%ra-ii
padai"i r%m'"eau !" picioare# !" a(ar% de u"ul i"&ur# 7taupit.# care doar lei"ae)
,aetrii e -i"eau la dita"-%@ !i ateptau ora) i pueer%@
8oar %*i dep%r-im i# dac% u"t (%cu-i di" car"e i oae# !i !"vi"&em)
Toat% ma"evra lor ti"dea de c'teva clipe % !i atra&% !"ai"te pe u"ul di" cei doi
campio"i# !" timp ce pe cel%lalt !l vor -i"tui cu patele la .id)
Foel de Fu&a"# r%"it de dou% ori# Fae".a# Cocardae i Paepoil primir% !"%rci"area %
e ocupe de $a&ardPre) Cei trei pa"ioli e !"dreptar% c%tre Never)
Prima +a"d% avea ordi" % (u&% la u" mome"t dat# cealalt% !mpotriv%# tre+uia %
re.ite cu orice pre-) i !mp%r-ir% r%m%i-a auxiliarilor) 8e la primul oc# Cocardae i
Paepoil trecur% !" pate Foel i italia"ul# upu al Papei de la Roma# primir% (iecare c'te o
lovitur% de pad% +i"e aplicat%) "torc'"du*e# $a&ardPre (%cu o t%ietur% mare pe o+ra.ul
,atadorului# care !l -i"ea de curt pe Never)
7e au.i deodat% u" tri&%t4 Fu&i-i5
"ai"te5 .ie imperio Pari.ia"ul)
"ai"te5 repet% ducele) Ai am'"doi tri&ar%@
Iat%*m%5 Iat%*m%5
Cu to-ii e repliau !" (a-a lui $a&ardPre care# !"tr*o clip%# a/u"e la cap%tul a"-ului)
"% ducele &%i !" (a-a a u" .id de (ier) A+ia putu % !"ai"te.e c'-iva p%i)
Nu era el omul % tri&e dup% a/utor) Re.it% cu ucce i 8um"e.eu tie c't aveau de
(urc% cei trei pa"ioli care !l atacau5 Pi"to i 7alda&"e erau r%"i-i)
" aceat% clip%# .%+relele de (ier care !"c2ideau (ereatra /oa% e r%ucir% !"
+alamale) Never e &%ea la aproape trei t'"/e"i de (ereatr%) G+loa"ele e dec2ier%)
Nu le au.i# (ii"d !"co"/urat de .&omot i de v'".oleala) 8oi +%r+a-i co+or'r% u"ul dup% altul
!" a"-) Never "u*i v%.u) Am'"doi aveau %+iile !" m'"%) Cel mai !"alt purta o mac% pe
o+ra.)
0ictorie tri&% Pari.ia"ul# care cur%-ae totul !" /urul %u)
Never !i r%pu"e cu u" tri&%t de a&o"ie)
C"ul di" cei doi +%r+a-i co+or'-i pe (ereatra /oa%# cel mai !"alt# cu mac% pe o+ra.# !i
!"(ipee pada !" trup pe la pate) Never e pr%+ui) $ovitura (uee dat%# cum e pu"ea
pe atu"ci# ci 0italie""e# adic% cu mare tii"-%# i aa cum e (ace o opera-ie c2irur&ical%)
$oviturile +rutale i lae trae dup% aceea deve"ir% i"utile) C%.'"d# Never putu % e
!"toarc%) Privirea a de muri+u"d e (ix% aupra omului cu mac%) G expreie de durere
amar% !i decompue tr%%turile) $u"a# la ultimul ei p%trar# e ridic% cu !"t'r.iere !" patele
tur"urilor catelului)
"c% "u e l%a v%.ut%# dar lumi"a ei di(u.% !"%l+ea uor te"e+rele)
Tu5 Tu eti acela5 murmur% Never care*i d%dea u(larea) Tu# 6o".a&ue5 Tu#
priete"ul meu# pe"tru care mi*a (i dat de o ut% de ori via-a5
Nu -i*o iau dec't o dat%# r%pu"e cu r%ceal% omul cu mac%)
Capul t'"%rului duce e r%tur"% livid)
E mort# .ie 6o".a&ue) Acum# pe cel%lalt5
Nu era "evoie % e duc% la cel%lalt# (ii"dc% cel%lalt ve"ea) C'"d $a&ardPre au.i
2orc%itul t'"%rului duce# di" pieptul lui "u iei doar u" tri&%t# ci u" r%c"et)
Pro(eorii de crim% e re&rupar% !" patele lui) Gpri-i# dac% pute-i# u" leu care are5
8oi padai"i# e roto&olir% !" iar+%@ el trecu pete ei) C'"d e apropie# Never e ridic% i#
cu &la ti"# pue@
Frate# ami"tete*-i5 Ai r%.+u"%*m%5
JI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Pe 8um"e.eul meu5 G /ur5 exclam% Pari.ia"ul) To-i cei de (a-% vor muri de m'"a
mea5
Copilul &emu u+ pod ea i cum *ar (i tre.it la ultimul 2orc%it al tat%lui %u) Acet
.&omot la+ trecu "eo+ervat)
Pe el5 Pe el5 tri&% omul cu mac%)
Numai pe ti"e "u te cu"oc# .ie $a&ardPre ridic'"du*e# r%ma acum i"&ur
!mpotriva tuturor) Am (%cut u" /ur%m'"t) C'"d va oi ceaul# tre+uie % te &%ec)
"tre omul macat i Pari.ia" e !"&r%m%deau ci"ci pro(eori de crim% i dom"ul de
Pe<rolle) 7padai"ii "u apucar% % atace) Pari.ia"ul !"(ac% u" "op de (i"# di" care !i
(%cu cut# i &%uri ca o &2iulea padai"ii di" /ur) Ela"ul !l m'"a !" ce"tru) 8oar 7alda&"e i
Pe<rolle r%maer% !" (a-a omului macat# care e pue !" &ard%) $ovi"d !"tre Pe<rolle i
6o".a&ue# a+ia lui $a&ardPre (%cu o t%ietur% ad'"c% pe m'"a t%p'"ului)
Team marcat5 exclam% el retr%&'"du*e)
Au.ie# doar el i"&ur# tri&%tul copilului tre.it di" om") " trei alturi a/u"e u+ pod)
$u"a trecea deaupra tur"urilor) To-i v%.ur% c% ridic% o povar%)
Pe el5 Pe el5 2orc%i t%p'"ul# u(ocat de (urie) E (iica lui Never) Pu"e-i m'"a cu
orice pre- pe (iica lui Never5
$a&ardPre avea !"% copilul !" +ra-e) 7padai"ii p%reau "ite c'i"i +%tu-i) Nu mai
aveau tra&ere de i"im% % lupte) Cocardae le porea decura/area cu +u"%*tii"-%#
morm%i"d@
Ca"alia ata "e va r%pu"e pe to-i5
Pe"tru a a/u"&e la car% mic%# $a&ardPre "*avu "evoie dec't % !"v'rteac% pada
care clipea acum !" ra.ele lu"ii i % pu"%@
Face-i loc# cara&2ioilor5
8i" i"ti"ct# e !"dep%rtar% cu to-ii) Crc% treptele c%rii) " dep%rtare e au.ea &alopul
u"ui &rup de c%l%re-i) A/u" !" capul treptelor# $a&ardPre !i ar%t% !" pli"% lumi"% o+ra.ul
(rumo# ridic% copilul care# la vederea lui# !"cepu % .'m+eac%)
8a# exclam% el# ete (iica lui Never5 0i"o) 0i"o % o iei !"d%r%tul a+iei mele#
uci&aule5 Tu# care ai ordo"at crima# tu# care l*ai do+or't cu laitate pe la pate5 Grici"e*ai
(i# m'"a ta va p%tra em"ul meu) Te voi recu"oate) Ai c'"d va ve"i vremea# dac% "u vii
tu la mi"e# $a&ardPre va ve"i la ti"e5
PARTEA A 8GCA
Capitolul 1 Casa de aur
$udovic al =I0*lea murie de doi a"i# dup% ce v%.ue ti"&'"du*e dou% &e"era-ii de
mote"itori# del(i"ul i ducele de 3our&o&"e) Tro"ul reve"ea acum tr%"epotului %u#
$udovic al =0*lea# care era !"c% u" copil) ,arele re&e e pr%p%die de*a +i"elea) i lipie
ceea ce "u*i lipete "im%"ui dup% moarte) ,ai pu-i" (ericit dec't ultimul di"tre upuii %i#
"*a putut %*i vad% !mpli"it% dori"-a uprem%) Ete adev%rat c% prete"-ia putea % par%
exor+ita"t%@ % dipu"% pri" act olo&ra( de dou%.eci au trei.eci de milioa"e de upui5
8ar# dac% ar (i tr%it# $udovic al =I0*lea ar (i putut !"dr%."i % preti"d% mai mult5 8up% c't
e pare# tetame"tul lui "u era dec't u" petic de 2'rtie (%r% valoare) A (ot rupt pur i
implu) Nime"i "u *a emo-io"at# !" a(ar% de (iii %i recu"ocu-i ca le&itimi)
JJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
" timpul dom"iei u"c2iului %u# P2ilippe dKGrlea" /ucae rolul de +u(o"# ca 3rutu)
8ar "u cu acelai cop) 8e*a+ia e tri&ae !" ua camerei mortuare@ Re&ele a murit#
tr%iac% re&ele5 c% P2ilippe dKGrlea" !i coae maca) Co"iliul de re&e"-% i"tituit de
$udovic al =I0*lea a (ot di.olvat) 7e proclam% u" re&e"t# care era !"ui ducele dKGrlea")
Pri"-ii tri&ar% u i tare# ducele de ,'i"e e a&it%# duce%# o-ia a# c2el%l%i4 "a-iu"ea#
care "u e i"terea de to-i aceti +atar.i pom%da-i# r%mae li"itit%) " a(ar% de
co"pira-ia lui Cellamare# pe care P2ilippe dKGrlea" o !"%+ui ca u" mare politicia"#
re&e"-a a (ot o epoc% li"itit%)
A (ot o perioad% tra"ie) Nu tiu dac% e poate pu"e c% ar (i (ot calom"iat%) C'-iva
criitori protetea.% ici i colo !mpotriva dipre-ului cu care ete !" &e"eral privit%# dar
ma/oritatea celor ce -i"eau co"deiul !" m'"a tri&% laolalt% u" 2uo aur.itor) Itoria i
memoriile vremii u"t de acord) " "ici o epoc% omul# (%cut i di"tr*u" pic de "oroi# "u i*a
adu mai +i"e ami"te de ori&i"ea a) A dom"it or&ia i aurul a (ot atotputer"ic)
Citi"d depre de.m%-ul deme"t al pecula-iilor !"veru"ate cu 2'rtiile emie de $aL# -i
e pare !"tr*adev%r c% aiti la cea mai mare petrecere (i"a"ciar% di" epoca "oatr%) Numai
c% i"&ura momeal% era ,iiipi) Acum avem i mai multe5 Civili.a-ia "u*i puee
ultimul cuv'"t) Art% era !"c% u" copii# dar u" copil u+lim) Ne a(l%m !" lu"a eptem+rie di"
a"ul 1Q1Q) 7*au cur "ou%pre.ece a"i de la eve"ime"tele povetite !" primele pa&i"i ale
acetei c%r-i) Acela care a !"temeiat +a"ca $uiia"ei# (iul &iuvaer&iului Fo2" $aL de
$aurito"# era pe atu"ci !" pli"% tr%lucire a ucceului i puterii ale) Crearea ac-iu"ilor de
tat# a +%"cii ale# a Compa"iei Gccide"tului# tra"(ormat% cur'"d !" Compa"ia I"diilor#
(%cea di" el u" adev%rat mi"itru al (i"a"-elor re&atului# cu toate c% porto(oliul era de-i"ut
de dom"ul dKAr&e"o") Re&e"tul# a c%rui mare i"teli&e"-% era cu totul viciat% mai !"t'i pri"
educa-ie i apoi pri" tot (elul de excee# e l%% pri"# cu +u"%*credi"-%# e .ice# de mira/ul
acetui poem (i"a"ciar) $aL preti"dea c% e putea lipi de aur i c% poate c2im+% totul !"
aur)
" ciuda apare"-elor# ve"i u" mome"t c'"d (iecare pecula"t# u" mic ,ida# putea
duce lip% de p'i"e av'"d !"% ipetele pli"e cu milioa"e de 2'rtie) 8ar povetirea "oatr%
"u a/u"&e p'"% la pr%+uirea "dr%."e-ului co-ia"# care# dealt(el# "ici "u (ace parte di"tre
pero"a/ele "oatre) Nu vom vedea dec't de+uturile uluitoare ale meca"imului %u)
" lu"a eptem+rie 1Q1Q# "oile ac-iu"i ale Compa"iei I"diilor# de"umite (iice# !"
opo.i-ie cu mamele# care erau cele vec2i# e vi"deau la o prim% de ci"ci ute la ut%)
Nepo-elele# create c'teva .ile mai t'r.iu# aveau % e +ucure de aceeai vo&%)
7tr%+u"icii "otri cump%rau pe"tru ci"ci mii de livre de aur# !" &al+e"i +%tu-i la Tour# o
('ie de 2'rtie ce"uie pe care era &ravat% promiiu"ea de a e pl%ti o mie de livre la
vedere) 8up% trei a"i# acete m'"dre .dre"-e "u mai valorau dec't ci"cipre.ece +%"u-i
ut%) 7e (%ceau di" ele papiote pe"tru !"cre-it p%rul# i u"ele mici curte.a"e# coa(ate ca u"
c%-elu cu p%rul cre-# puteau avea u+ +o"eta lor de "oapte ci"ci au ae ute de mii de
livre)
P2ilippe dKGrlea" avea pe"tru acet $aL !"&%dui"-e cu totul "em%urate) ,emoriile
di" acele vremuri a(irm% c% !"&%dui"-ele acetea "u erau deloc &ratuite) $a (iecare creare
de "oi ac-iu"i# $aL d%dea partea leului# adic% partea Cur-ii) ,arii e"iori !i diputau
aceat% prad% cu o l%comie de.&ut%toare)
A+atele 8u+oi# care "u deve"i ar2iepicop de Cam+rai dec't !" 1QBU# iar cardi"al i
academicia" !" 1QBB# a+atele 6uillaume 8u+oi (uee tocmai "umit am+aador !" A"&lia)
Iu+ea ac-iu"ile# (ie c% erau mame# (iice au c2iar "epo-ele# cu o a(ec-iu"e i"cer% i
impertur+a+il%)
Nu avem "imic de pu depre moravurile vremii# care au (ot decrie cu v'r( i
!"deat) Curtea i oraul !i luau reva"a (a-% de ri&orimul apare"t di" ultimii a"i ai lui
$udovic al =I0*lea) Pariul era u" mare ca+aret cu tripeuri i cu tot retul) 8ac% o mare
"a-iu"e ar putea (i de.o"orat%# re&e"-a ar (i ca o pat% de "eter pe o"oarea Fra"-ei) 8ar
tim cu c'te &lorii m%re-e avea % acopere ecolul urm%tor aceat% pat% "e!"em"at%5
JN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Era o dimi"ea-% de toam"%# !"tu"ecoa% i rece) C'-iva mu"citori dul&2eri# t'mplari i
.idari urcau !" &rupuri pe trada 7ai"t*8e"i# purt'"du*i culele pe umeri) 0e"eau di"
cartierul 7ai"t*Fac1ue# u"de e a(lau ma/oritatea locui"-elor mu"citoreti# i cu to-ii# au
aproape cu to-ii# e !"dreptau pre col-ul# tr%du-ei 7ai"t*,a&loire) Pe la mi/locul acetei
tr%.i# aproape !" (a-a +iericii cu acelai "ume# care e mai a(la !"c% !" mi/locul cimitirului
paro2iei# e dec2idea u" portal cu apect "o+il# (la"cat de dou% .iduri cu cre"eluri
termi"ate cu pi"ioa"e !"c%rcate cu culpturi) ,u"citorii treceau pe poart% i i"trau !"tr*o
mare curte pavat%# !"co"/urat% pe trei laturi cu co"truc-ii +o&ate i eme-e) Era vec2iul
palat $orrai"e# locuit !" timpul $i&ii de dom"ul duce de ,ercoeur) 8i" vremea lui $udovic al
=0III*lea purta "umele de palatul Never) Acum era de"umit palatul 6o".a&ue) Aici locuia
P2ilippe de ,a"tcue# pri"- de 6o".a&ue) F%r% !"doial% c%# dup% re&e"t i $aL# era cel mai
+o&at i mai importa"t om di" Fra"-a) 7e +ucura de +u"urile lui Never !" dou% temeiuri
di(erite@ mai !"t'i ca rud% i mote"itor pre.umtiv# apoi ca o- al v%duvei ultimului duce#
dom"ioara Aurore de Ca<lu)
Aceat% c%%torie !i d%dea !" plu ime"a avere a lui Ca<lu 0errou# care e duee pe
lumea cealalt% al%turi de cele dou% o-ii ale ale)
8ac% cititorul e mir% de aceat% c%%torie# !i vom ami"ti c% dome"iul Ca<lu era
i.olat# departe de orice ora# i c% dou% ti"ere (emei murier% acolo !" captivitate)
7u"t lucruri care "u e pot explica dec't pri" (oloirea viole"-ei (i.ice au morale)
3%tr'"ul 0errou "u e d%dea !" l%turi de la ele# iar depre delicate-ea dom"ului pri"- de
6o".a&ue "e*am l%murit !"dea/u")
Trecuer% optpre.ece a"i de c'"d v%duva lui Never purta "umele de 6o".a&ue) Nu
re"u"-ae la doliu "ici o i"&ur% .i# "ici c2iar c'"d ap%ru !" (a-a altarului) " eara "u"-ii#
c'"d 6o".a&ue ve"i la c%p%t'iul patului# ea !i ar%t% cu o m'"% ua# iar cu cealalt% -i"ea u"
pum"al lipit de piept)
Tr%iec pe"tru (iica lui Never# !i .ie ea# dar /ert(a ome"eac% are o mar&i"e) 8ac%
ve-i (ace u" pa# !mi voi atepta (iica al%turi de tat%l ei)
6o".a&ue avea "evoie de o-ia a pe"tru a !"caa ve"iturile lui Ca<lu) G alut% p'"%
la p%m'"t i e !"dep%rt%)
8i" eara aceea# pri"-ea "u mai coae "iciodat% vreu" cuv'"t !" pre.e"-a o-ului ei)
Aceta era curte"itor# ate"t# a(ectuo) Ea r%m'"ea rece i mut%) " (iecare .i la ora
pr'".ului# 6o".a&ue trimitea ma/ordomul *o a"u"-e pe doam"a pri"-e%) Nu *ar (i ae.at
la ma% !"ai"te de a !"depli"i aceat% (ormalitate) Era u" mare e"ior) " (iecare .i# prima
doam"% de compa"ie a pri"-eei r%pu"dea c% t%p'"% ei# u(eri"d%# !l ru&% pe dom"ul
pri"- *o ierte c% "u poate ve"i la ma%) Ai# la (el# de trei ute ai.eci i ci"ci de ori pe a"
timp de optpre.ece a"i5
8ealt(el# 6o".a&ue vor+ea (oarte de# !" terme"i (oarte a(ectuoi# depre o-ia a)
Avea (ra.e &ata pre&%tite ca@ doamna !rines mi s!unea... au i s!uneam doamnei
!rinese... Ai plaa acete (ra.e cu pl%cere) $umea "u e l%a !"elat%# dar e pre(%cea c%
le crede# ceea ce ete totu"a pe"tru a"umite pirite li+er cu&et%toare)
6o".a&ue era u" li+er cu&et%tor# (%r% !"doial% a+il# pli" de '"&e rece i de
!"dr%."eal%) Avea !" purt%ri dem"itatea pu-i" cam teatral% a oame"ilor di" -ara a de
+ati"%) ,i"-ea cu o "erui"are veci"% cu eroimul i# cu toate c% era cel mai ci"ic li+erti"
de la Curte# (iecare cuv'"t de*al %u# pro"u"-at !" pu+lic# era !"em"at cu pecetea
dece"-ei ri&uroae) Re&e"tul !l "umea cel mai +u" priete" al %u) Fiecare !i recu"otea
meritul e(orturilor ce le (%cea pe"tru a o re&%i pe (iica "e(ericitului Never# al treilea
P2ilippe# cel%lalt priete" di" copil%rie al re&e"tului) "% copilul era de "e&%it) Cum !"%
deceul (uee impoi+il de co"tatat# 6o".a&ue r%m'"ea tutorele "atural# cu drepturi
le&ale# al acetui copil# care (%r% !"doial% "u mai tr%ia) Ai# !" aceat% calitate# !"caa
ve"iturile lui Never)
8ac% ar (i co"tatat moartea dom"ioarei de Never# el ar (i deve"it mote"itorul
ducelui P2ilippe# c%ci v%duva acetuia# dei cedae preiu"ii tat%lui ei !" ce privete
c%%toria# e ar%tae de "ecli"tit !" tot ce privea drepturile (iicei ei) Ea e m%ritae dup% ce
J>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
luae !" pu+lic calitatea de v%duv% a lui P2ilippe de Never) " plu# co"em"ae !" actul de
c%%torie "aterea (iicei ei) 6o".a&ue avea pro+a+il motivele ale pe"tru a accepta toate
acetea) Ai el i pri"-ea (%ceau c%ut%ri de optpre.ece a"i) 8emerurile lor# deopotriv% de
"eo+oite dei erau determi"ate de motive total di(erite# r%m%eer% (%r% re.ultat)
7pre ('ritul acetei veri# 6o".a&ue propue pe"tru prima oar% re&ulari.area itua-iei
i co"vocarea u"ui co"iliu de (amilie# care o % poat% re&leme"ta pro+lemele pe"di"te)
8ar avea at'tea de (%cut i era at't de +o&at5
C" exemplu@ to-i acei mu"citori# pe care i*am v%.ut i"tr'"d !" (otul palat Never# erau
tocmi-i de el) To-i dul&2erii# t'mplarii# .idarii# %p%torii i l%c%tuii) Aveau miiu"ea % (ac%
palatul 2arcea*parcea) Era totui o locui"-% uper+%# pe care Never dup% ,arcoeur# i
!"ui 6o".a&ue dup% Never# e tr%duier% % o !"(rumue-e.e) Trei corpuri de cl%diri#
!mpodo+ite cu arcade piramidale Pe toat% lu"&imea parterului# cu o &alerie domi"'"d
primul eta/# o &alerie (ormat% di" !mpletituri ara.i"e# care (%ceau de rui"e &2irla"dele
uoare ale palatului Clu"< i l%au mult !" um+r% (ri.ele cu"de ale palatului $a Tremoille)
Cele trei por-i# cu arcuri o&ivale# l%au % e vad% peritile retaurate de 6o".a&ue !"
til (lore"ti"# (rumoae coloa"e de marmur% roie cu capiteluri !mpodo+ite cu (lori#
!"%l-'"du*e pe ocluri lar&i i p%trate# !"c%rcate cu patru lei culca-i !" col-uri) 8eaupra
&aleriei# corpul cl%dirii di" (a-a portalului avea dou% eta/e de (eretre p%trate4 cele dou%
aripi dei de aceeai !"%l-ime# "u aveau dec't u" eta/ de (eretre !"alte i du+le# termi"ate
deaupra acoperiului cu pi"ioa"e !" patru muc2ii !" c2ip de ma"arde) $'"&% u"&2iul
(ormat de corpul de $ocui"-e i de aripa de r%%rit# era lipit o mi"u"%-ie de (oior# pri/i"it
de trei ire"e# ale c%ror co.i e !"col%ceau !" /urul u"ui or"ame"t ca u" +ul+ de polica"dru)
Era o capodoper% de art% &otic%# o mic% +i/uterie de piatr% culptat%) I"teriorul# retaurat
cu m%ietrie# o(erea o lu"&% erie de ple"dori@ 6o".a&ue era totodat% va"ito i artit)
Fa-ada care d%dea pre &r%di"% "u avea mai mult de ci"ci.eci de a"i) Era o !"iruire
de !"alte coloa"e italie"e# u-i"'"d arcadele u"ei m'"%tiri care le domi"a) 6r%di"a#
ime"%# um+roa% i pli"% de tatui# e !"t'l"ea la et# la ud i la vet cu tr%.ile
Sui"eam*poix# Au+r<*le*3cuc2er i 7ai"t*8e"i)
Pariul "u avea u" palat mai pri"ciar ca aceta) Tre+uia ca 6o".a&ue# pri"-# artit i
va"ito# % ai+% u" motiv detul de &rav pe"tru a (ace 2arcea*parcea toate atea) Iat% care
era motivul lui 6o".a&ue)
8up% o ci"%# re&e"tul !i acordae pri"-ului de Cari&"a" dreptul de a ta+ili !" palatul
%u u" uria +irou de a&e"t de c2im+i) 7trada Sui"campoix e cl%ti"% o clip% pe temeliile
putrede ale cocioa+elor ale) 7e pu"ea c% dom"ul de Cari&"a" avea dreptul % !mpiedice
orice tra"port de ac-iu"i em"ate altu"de dec't !" +iroul %u) 6o".a&ue deve"i &elo)
Pe"tru a*l co"ola# re&e"tul !i acord%# dup% o alt% ci"%# dreptul de a (ace !" palatul
6o".a&ue mo"opolul c2im+urilor de ac-iu"i co"tra m%r(uri) Era u" cadou ame-itor# !" care
.%ceau mu"-i de aur)
,ai !"t'i !"% tre+uia (%cut loc pe"tru toat% lumea# deoarece toat% lumea avea %
pl%teac%# i c2iar (oarte cump) A doua .i dup% ce i e acordae co"ceiu"ea# oir%
ec2ipele de demolare) "cepur% mai !"t'i cu &r%di"a) 7tatuile ocupau loc i "u aduceau
+a"i# au (ot deci coae4 copacii "u aduceau +a"i i ocupau loc# au (ot deci t%ia-i)
$a o (ereatr% de la primul eta/# acoperit% cu tapierii lu"&ii# o (emeie !" doliu ve"i i
privi cu oc2i triti opera de devatare) Era (rumoa%# dar at't de palid%# !"c't lucr%torii o
comparau cu o (a"tom%) i pu"eau !"tre ei c% era v%duva r%poatului duce de Never#
o-ia pri"-ului P2ilippe de 6o".a&ue) Ea privi mult% vreme)
" (a-a (eretrei e a(la u" ulm mai mult dec't ecular# !" care p%%rii c'"tau !" (iece
dimi"ea-% re!""oirea .ilei# iar"a ca i vara) C'"d +%tr'"ul ulm c%.u u+ topor# (emeia !"
doliu trae draperiile !"tu"ecate ale (eretrei) 8e atu"ci "*a mai (ot v%.ut%)
C%.ur% pe r'"d toate aleile um+roae la cap%tul c%rora e vedeau ro"durile cu
tra"da(iri !mpreu"% cu uriaul va a"tic tro"'"d pe piedetal) Ro"durile au (ot c%lcate !"
picioare# tra"da(irii muli di" r%d%ci"i# vaele a.v'rlite !"tr*u" col- al opro"ului) Toate
atea ocupa u" loc# i locul valora +a"i) 3a"i mul-i) 7lav% 8om"ului5 7e tia oare p'"% u"de
JQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
va !mpi"&e (e+ra a&iota/ului (iecare di"tre lo/ile pe care 6o".a&ue urma % le co"truiac%O
8e acum !"ai"te "u e mai putea /uca dec't aici# i toat% lumea voia % /oace) Aeme"ea
+arat% e !"c2iria dei&ur la (el de cump ca i u" palat)
Acelora care e mirau au !i +%teau /oc de acete ditru&eri# 6o".a&ue le r%pu"dea@
" ci"ci a"i voi avea dou% au trei miliarde) 0oi cump%ra catelul Tuilerie de la
ma/etatea*a re&ele $udovic al =0*lea# care va (i re&e i care va (i rui"at)
" dimi"ea-a !" care i"tr%m pe"tru prima dat% !" palat# opera de devatare era
aproape termi"at%) C" triplu eta/ de cuti di" c'"duri e ridica de /ur !mpre/urul cur-ii de
o"oare) 0eti+ulele erau tra"(ormate !" +irouri i .idarii termi"au +ar%cile di" &r%di"%)
Curtea era pli"% p'"% la re(u. de cump%r%tori i de viitori c2iriai) C2iar a.i tre+uiau % ia
!" t%p'"ire +ar%cile4 c2iar a.i urma % e dec2id% +irourile Caei de aur# cum i !"cepue
% (ie "umit%)
Grici"e# au aproape orici"e# putea i"tra dup% voie !" i"teriorul palatului) Tot parterul#
tot eta/ul !"t'i# !" a(ara apartame"tului particular al doam"ei pri"-ee# erau ame"a/ate
pe"tru a primi "e&utorii i m%r(urile) ,iroul !"-ep%tor de +rad dat la r'"dea !-i t%ia
r%u(larea) H&omotul cioca"elor !-i p%r&ea urec2ile) 0ale-ii "u tiau de ci"e % aculte)
Preupuii pe"tru v'".%ri !i pierdeau capul)
Pe pero"ul pri"cipal# !" mi/locul u"ui tat*ma/or de "e&utori# e -i"ea u" &e"tilom
!"c%rcat de cati(ele# m%tae# da"tele# cu i"ele la toate de&etele i u" la"- uper+# ci.elat# !"
/urul &'tului) Era de Pe<rolle# co"(ide"t# (et"ic i"tim i om la toate al t%p'"ului) Nu
!m+%tr'"ie prea mult) Era acelai pero"a/ l%+%"o&# &%l+e/it# adu de pate# ai c%rui oc2i
um(la-i i peria-i cereau apari-ia modei oc2elarilor) Avea i el li"&uitorii lui# i o merita#
c%ci 6o".a&ue !l pl%tea +i"e)
C%tre ora "ou%# !" clipa c'"d (or(ota e mai potolie# di" cau.a p'r'toarei "evoi de a
potoli po(ta de m'"care# c%reia i e upu" p'"% i pecula"-ii# doi +%r+a-i# care "u prea
ar%tau a oame"i de (i"a"-e# trecur% pra&ul por-ii# la c'-iva pai u"ul de cel%lalt) Cu toate c%
i"trarea era li+er% cei doi vl%/&a"i "u prea p%reau p%tru"i de drepturile lor) Primul !i
acu"dea (oarte prot !"&ri/orarea pri"tr*o atitudi"e imperti"e"t%) Al doilea# dimpotriv%# e
(%cea c't putea de umil) Am'"doi purtau pad%# di" cele lu"&i care te (ac %*i miroi de la o
pot% pe padai")
Tre+uie % m%rturiim c% aceat% pecie de oame"i era cam demodat%) Re&e"-a !i
extirpae pe padai"i) Nu e mai duelau# c2iar i !" cercuri !"alte# dec't pe"tru pu"&%ii)
Pro&re pate"tat# care ta m%rturie a +l'"de-ii "oilor moravuri)
0oi"icii "otri e ametecar% totui !" mul-ime# primul d'"d di" coate (%r% /e"%#
cel%lalt trecur'"du*e cu di+%cia u"ei piici# pri"tre &rupurile de oame"i prea ocupa-i
pe"tru a e i"c2ii de el) Acet i"ole"t care !"ai"ta (rec'"du*i coatele &%urite de at'tea
2ai"e "oi# purta mut%-i ieite di" comu"# o p%l%rie po"oit% tra% pete oc2i# o vet% di"
piele de +ivol i pa"talo"i c%rora "u li e putea &2ici culoarea di"tii) 7pada !" teac% ridica
pulpa"a (er(e"i-it% a propriei ma"tii a lui do" Ceare de 3a.a") Gmul "otru ve"ea de la
,adrid)
Cel%lalt# padai" umil i timid# avea trei peri -epe"i de u" +lo"d p%l%cit u+ "aul
coroiat) P%l%ria# lipit% de +oruri# !l acoperea la (el cum o p'l"ie mic% ti"&e lum'"area) G
vet% verde# le&at% cu ('ii de piele# pa"talo"i petici-i# ci.me &%urite ii completau
cotumul# care pe"tru a (i complet ar (i avut "evoie de*o c%limar% mai de&ra+% dec't de*o
pad%) Totui avea o pad% care# modet% ca i el# !l lovea modet pete &le."e)
8up% ce traverar% curtea# vite/ii "otri padai"i oir% aproape !" acelai timp la ua
marelui veti+ul i# am'"doi# exami"'"du*e cu coada oc2iului# avur% acelai &'"d@
Iat%# !i pue (iecare !" parte# iat% u" +iet om de "imic care "u vi"e % cumpere
,asa de aur.
Capitolul B Doi strigoi
JR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Aveau dreptate am'"doi# Ro+ert ,acaire i 3ertra"d# de&2i.a-i !" t'r'tori de %+ii de
duel di" vremea lui $udovic al =I0*lea# padai"i !"(ometa-i i /erpeli-i# ce "u puteau (i lua-i
drept altceva) Totui# ,acaire im-ea mil% pe"tru cole&ul %u# di" care "u .%rea dec't
pro(ilul pierdut dup% &ulerul ridicat al vetei# pe"tru a acu"de lipa c%m%ii)
Nu e cu puti"-% % (ii at't de "e"orocit5 !i .icea el)
Iar 3ertra"d# care "u vedea o+ra.ul co"(ratelui %u di" cau.a &r%me.ii ciu(ulite a
p%rului "e&ru# &'"dea !" +u"%tatea i"imii ale@
Ne"orocitul# e apropie de moarte) E durero % ve.i u" padai"# !" 2alul %ta) Cel
pu-i" eu p%tre. apare"-ele)
Aru"c% o privire ati(%cut% pete rui"ele !m+r%c%mi"-ii ale) ,acaire# (%c'"d o
i"pec-ie aem%"%toare# ad%u&% !" i"ea a@
Eu# cel pu-i"# "u t'r"ec mila oame"ilor5
Ai lu% o atitudi"e mai m'"dra dec't a lui Arta+a" !" .ilele c'"d acet &e"tilom purta o
2ai"% "ou%)
" pra&ul veti+ulului ap%ru u" valet cu mutr% m'"dr% i o+ra."ic%) Am'"doi &'"dir%
!" acelai timp@
Ne"orocitul# "u va i"tra5 ,acaire oi primul)
0i" % cump%r# cara&2ioule5 .ie ,acaire# drept ca o lum'"are# i cu m'"a pe &arda
padei)
Ce % cumperiO
Ceea ce*mi va place# tic%loule5 Privete*m% +i"e5 7u"t priete" cu t%p'"ul t%u# i
pli" de +a"i# pe 8um"e.eu5
l apuc% pe valet de urec2e# !l roti i trecu ad%u&i"d@
8oar e vede# ce dracu5
0aletul (%cu o piruet% i e pome"i !" (a-a lui 3ertra"d# care !i coae politico p'l"ia
de pe cap)
Amice# !i pue 3ertra"d pe u" to" co"(ide"-ial# u"t u" priete" al dom"ului pri"-)
Am ve"it pe"tru a(aceri))) (i"a"ciare5
0aletul# !"c% .%p%cit# !l l%% % treac%)
,acaire e i a(l% !" prima al%# aru"c'"d priviri dipre-uitoare la dreapta i la t'"&a)
Nu*i r%u# .ie el4 la "evoie *ar putea locui aici5 Iar 3ertra"d# !" patele lui@
8om"ul de 6o".a&ue !mi pare detul de +i"e ara"/at pe"tru u" italia"5
Fiecare e a(la la u" cap%t al %lii) ,acaire !l .%ri pe 3ertra"d)
Ei5 exclam% el) Iat% ceva de "ecre.ut) $*au l%at pe +%iat % i"tre) A25 pe
8um"e.eu# ce mutr%5
"cepu % r'd% cu po(t%)
Pe cuv'"t# &'"di 3ertra"d# !i +ate /oc de mi"e5 Ti*ai (i putut !"c2ipui aa cevaO
7e !"toare ca % poat% r'de !" voie i ad%u&%@
Arat% &ro.av5 0%.'"du*l c% r'de# ,acaire e r%.&'"di i .ie@
$a urma urmei# aici e +'lciul) Acet cara&2io a uci# poate# 0reu" "e&utor !"tr*u" col-
de trad%) 8ar dac% are +u.u"arele pli"eO
A avea c2e( % !"cep o dicu-ie# pe 8um"e.eul meu5 Ci"e tie5 re(lect% !" acelai
timp 3ertra"d) 0e.i cam de ma-e pe*aici) 9ai"a "u (ace pe om) C%pc%u"ul %ta poate a dat
vreo +ar% aear%) 8ar dac% are +u.u"arele atea "eci"tite doldora de +a"iO ,% pri"de
c2e(ul % (ac pu-i" cu"oti"-% cu el) ,acaire !"ai"t%)
No+ilul meu dom"))) .ie el alut'"d cu r%ceal%)
No+ilul meu dom"))) pue !" acelai timp 3ertra"d aplecat p'"% la p%m'"t)
7e ridicar% ca dou% reorturi i di"tr*o i"&ur% micare) Acce"tul lui ,acaire !l
urpri"e pe 3ertra"d# iar melopeea "a.al% a lui 3ertra"d !l (%cue pe ,acaire % trear%)
Nu te teme5 exclam% aceta di" urm%) Cred c% tu# tic%loule# eti Paepoil5
J?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Cocardae5 Cocardae*/u"ior5 tri&% "orma"dul# ai c%rui oc2i o+i"ui-i cu
lacrimile# e i i"u"daer%) C2iar tu etiO
" car"e i oae# +u"ul meu priete"5 !m+r%-iea.%*m%# u(letele)
i dec2ie +ra-ele) Paepoil i e aru"c% la piept) mpreu"% (ormau o &r%mad%
!"c'lcit% de .dre"-e) R%maer% mult% vreme !m+r%-ia-i) Emo-ia le era i"cer% i ad'"c%)
8etul# .ie !" cele di" urm% &aco"ul) Ia vor+ete "i-el# %*-i aud &laul# &ola"ule5
Nou%pre.ece a"i de dep%r-ire5 murmur% Paepoil ter&'"du*i oc2ii cu m'"eca)
Fir*ar % (ie5 tri&% &aco"ul) 8ar ce# "*ai +atit%# "epoateO
,i*o (i (urat*o !" !"v%lm%eala ata# r%pu"e !"cet padai"ul)
Cocardae e cormo"i repede !" +u.u"ar) 3i"e!"-ele# "u &%i "imic)
Porc%rii5 pue el i"di&"at) $umea e pli"% de +or(ai5 A25 Priete"e# .ie el di" "ou#
"ou%pre.ece a"i5 C't de ti"eri eram am'"doi5
Era v'rta iu+irilor "e+u"e5 0ai5 I"ima mea "*a !m+%tr'"it5
Eu +eau la (el de v'rto ca !"ai"te) 7e privir% !" al+ul oc2ilor)
Ia pu"e# maetre Cocardae# .ie Paepoil cu re&ret# "u prea te*au !"(rumue-at
a"ii)
7i"cer %*-i pu"# +%tr'"e Paepoil# ripot% &aco"ul# care avea u" acce"t pu-i"
prove"al# re&ret c% tre+uie %*-i m%rturiec acet lucru# dar "u*i aa c% eti !"c% i mai
ur't dec't pe vremuriO
Fratele Paepoil .'m+i cu or&olioa% modetie i murmur%@
Nu e !"% i p%rerea doam"elor5 8ar# co"ti"u% el# !m+%tr'"i"d -i*ai p%trat
!"(%-iarea ar%toa%@ ai picioarele drepte# pieptul +om+at# umerii lar&i i# adi"eauri# c'"d
te*am .%rit# !mi pu"eam !" &'"d@ Ptiu5 iat% u" diti" &e"tilom)
Ca i mi"e# ca i mi"e# iu+i-elule5 !"trerupe Cocardae) Cum te*am v%.ut# m*am
&'"dit@ 0%leleu5 Iat% u" cavaler c2ipe5
Ce vrei5 pue "orma"dul (a"doi"du*e) Ata "u e pierde cu totul c'"d ai de*a
(ace cu exul (rumo)
I*acult%5 C"de dracu ai (ot# porum+elule# de c'"d cu trea+a aceeaO
Trea+a cu a"-urile catelului Ca<lu5 termi"% Paepoil# care co+ori &laul (%r% %
vrea) Nu*mi mai vor+i de ea) Am mereu !" (a-a oc2ilor privirea ar.%toare a ,icului Pari.ia")
8ei era "oapte ad'"c%# 8oam"e5 i e vedeau (ul&ere !" pupile)
Cum e mai lupta5
Gpt mor-i !" a"-5
F%r% % mai ocotim r%"i-ii5
8oam"e (i"te5 Ce ploaie de lovituri5 Frumoa% privelite5 Ai c'"d m% &'"dec c%#
dac% am (i ale ci"tit ta+%ra# ca "ite +%r+a-i adev%ra-i# am (i .v'rlit +a"ii primi-i !" capul
acetui de Pe<rolle i "e*am (i al%turat lui $a&ardPre# Never "*ar (i murit) Ai mai d%dea i
"orocul pete "oi5
8a# .ie Paepoil# co-'"d u" mare upi"# aa ar (i tre+uit % (acem)
N*a (ot de a/u" c% a"i pu +um+i !" v'r(ul padelor "oatre# tre+uia %*l ap%r%m
pe $a&ardPre# elevul "otru iu+it)
7t%p'"ul "otru5 pue Paepoil co-'"du*i p%l%ria cu u" &et i"volu"tar)
6aco"ul !i tr'"e m'"a i am'"doi r%maer% pe &'"duri)
Ce*a (ot# *a du !i .ie !" cele di" urm% Cocardae) Nu tiu ce -i *a !"t'mplat de
atu"ci# dar mie "u mi*a purtat "oroc) C'"d tic%loii lui Carri&ue "e*au atacat cu cara+i"ele#
m*am !"apoiat la catel) Tu dip%ruei) " loc % e -i"% de cuv'"t# Pe<rolle "e*a dat a(ar%
a doua .i u+ pretextul c% pre.e"-a "oatr% !" acet loc ar co"(irma +%"uielile tre.ite) Era
adev%rat) 8e +i"e de r%u# "i *a pl%tit) Am plecat) Am trecut &ra"i-a# !"tre+'"d pe drum
mereu depre ti"e) Nimic5 ,*am ta+ilit mai !"t'i la Pamplo"a# apoi la 3ur&o i la
7alama"ca) Am co+or't pre ,adrid)))
Frumoa% -ar% totui5
7tiletul p%&u+ete pad%) Ca i !" Italia# care (%r% ata ar (i u" paradi) 8e la ,adrid
am plecat la Toledo# de acolo la Ciudad*Real) Apoi# plictii"du*m% de Catilia# u"de (%r%
NU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
voia mea am avut !"curc%turi cu primarul# am a/u" !" re&atul 0ale"cia) 8oam"e5 Ce vi"
+u" am +%ut de la ,a/orca p'"% la 7e&or+a) Am Pic*at de acolo (ii"dc% erviem u" +%tr'"
(%r% crupule care voia % cape de u" v%r de*al lui) Ai Catalo"ia (ace to-i +a"ii))) 7e &%ec
&e"tilomi pe tot drumul di"tre Tortoa# Tara&o"a i 3arcelo"a))) 8ar "umai c2imire &oale i
pade lu"&i) " ('rit# am trecut !"apoi mu"-ii) Nu mai aveam "ici o para c2ioar%) Am
im-it &laul patriei care m% c2ema !"apoi) Iat% povetea mea# porum+elule5
6aco"ul !i !"toare +u.u"arele pe do)
Ai tu# "etator"iculeO !"tre+% el)
Eu# r%pu"e "orma"dul# am (ot urm%rit de caii lui Carri&ue p'"% la 3a&"eree*de*
$ue2o"# au cam aa) Ai mi*a ve"it ideea % trec !" 7pa"ia) 8ar am &%it u" c%lu&%r
+e"edicti"# care di" cau.a apectului meu cuvii"cio# m*a luat !" lu/+a a) 7e ducea la
Vol"# pe Ri"# % preia o mote"ire pe"tru comu"itatea lui) Cred c% i*am luat cu(%rul i
vali.a# poate i +a"ii)
Tic%loie5 .ie cu duioie &aco"ul)
Am i"trat !" 6erma"ia) Ce -ar% de 2o-i5 0or+eti de tilet5 8ar tiletul cel pu-i" e de
o-el) Acolo e +at doar cu c%"i de +ere) Nevata u"ui 2a"&iu di" ,ai". m*a cur%-at de
duca-ii +e"edicti"ului) Era dr%&u-% i m% iu+ea) A25 e !"trerupe el# Cocardae# +u"ul
meu priete"# de ce oare am "orocul % plac (emeilor5 F%r% % (i avut de*a (ace cu (emeile#
a (i putut cump%ra o ca% la -ar% pe"tru +%tr'"e-e# cu o &r%di"% mic%# o pa/ite pre%rate
de p%r%lu-e ro.# u" p'r'u cu o moar%)
Ai la moar% o mor%rea%# !l !"trerupe &aco"ul) Te apri".i# ca iaca5
Paepoil e +%tu !" piept@
Patimile5 exclam% el ridic'"d oc2ii pre cer) Patimile c2i"uie via-a i !mpiedic% u"
om t'"%r % pu"% ceva deoparte)
Formul'"d at(el morala %"%toa% a (iloo(iei ale# (ratele Paepoil relu%@
Am (%cut ca i ti"e# am aler&at di" ora !" ora# !"tr*o -ar% de e# mare# "e&2ioa+%
i plicticoa%) 7tude"-i l%+%"o&i i &%l+e/i-i# poe-i "%t%r%i care latr% la clar de lu"%# primari
o+e.i care "*au m%car vreu" "epot de !"morm'"tat# +ierici u"de "u e c'"t% litur&2ia#
(emei))) dar "*a putea vor+i de r%u depre acet ex# ale c%rui (armece mi*au !"(rumue-at
i ditru cariera5 !" ('rit# "uX mai car"e crud% i +ere !" loc de vi"5
Nu te teme5 pue cu 2ot%r're Cocardae) N*o % m% duc "iciodat% !" -ara ata
p%c%toa%5
Am v%.ut Vol"# Fra"M(urt# 0ie"a# 3erli"# ,Y"c2e" i o &r%mad% de alte orae# u"de
!"t'l"eti &rupuri de ti"eri care c'"ta pro2odul dracului du la &roap%) Am p%-it ca ti"e# m*
a apucat dorul de -ar%# am traverat Fla"dra i iat%*m%5
Fra"-a5 exclam% Cocardae) Nimic mai m'"dru dec't Fra"-a# micu-ule)
No+il% -ar%5
Patria vi"ului5
,ama dra&otei5 7cumpe maetre# co"ti"u% Paepoil dup% acet duet !" care
co"curaer% cu ela" liric# oare "umai lipa total% de &olo&a"i ad%u&at% dra&otei de -ar%
te*a (%cut % treci di" "ou (ro"tieraO
Ai tuO 7% (ie doar di" dor de -ar%O
Fratele Paepoil cl%ti"% di" cap) Cocardae !i plec% oc2ii (ioroi)
,ai e i altceva# .ie el) "tr*o ear%# la cotitur% u"ei tr%.i# m*am pome"it (a-%*"
(a-% cu))) &2ici ci"eO
62icec# pue Paepoil) G aeme"ea !"t'l"ire m*a (%cut % p%r%ec oraul
3ruxelle cu picioarele la pi"are)
0%.!"du*l# am im-it c% aerul Catalo"iei "u*mi priete deloc) Nu*i rui"o % (u&i di"
(a-a lui $a&ardPre# "u*i aaO
Nu tiu dac%*i rui"o# dar cu i&ura"-% e poate "umi u" act de prude"-%) Cu"oti
povetea !"o-itorilor "otri !" trea+a di" a"-urile de ap%rare ale Catelului Ca<luO
Paepoil co+or! &laul la aceat% !"tre+are)
N1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8a# da# .ie &aco"ul# cu"oc povetea) Tic%loul a .i@ 0e-i muri cu to-ii de m'"a
mea5
Trea+a mer&ea) Eram "ou% !" atac# ocoti"du*l i pe c%pita"ul $orrai") e(ul
+a"di-ilor) Nici "u mai pome"ec de oame"ii lui)
Nou% %+ii +u"e5 .ie Cocardae cu u" aer !"&'"durat) 7*au ridicat cu to-ii di"
a"-uri creta-i# t%ia-i# !"'"&era-i# dar !" via-%)
8i"tre acetia "ou%# 7taupit. i c%pita"ul $orrai" au plecat primii) 7taupit. era de
"eam +u"# dei avea mutr% de +%d%ra") C%pita"ul era ota# i re&ele 7pa"iei !i d%du
coma"da u"ui re&ime"t) 7taupit. muri u+ .idurile propriului %u co"ac# li"&% Nurem+er&4
muri di"tr*o lovitur% cu v'r(ul %+iei# aci# !"tre oc2i5
Paepoil !i due de&etul la locul i"dicat) 8i" i"ti"ct# Cocardae (%cu acelai &et#
pu"'"d@
C%pita"ul $orrai" muri la Neapole di"tr*o lovitur% cu v'r(ul padei !"tre oc2i5 Pe
('"tul 8um"e.eu5 Pe"tru aceia care tiu i !i ami"tec# e u" (el de pecete a
r%.+u"%torului)
Ceilal-i !i (%cur% i ei u" rot# relu% Paepoil# c%ci dom"ul de 6o".a&ue "u "e*a
uitat dec't pe "oi !" &e"ero.itatea %) Pirto *a c%%torit cu o doam"% di" Tori"o# ,atadorul
are o coal% de crim% !" 7co-ia# Foel de Fu&a" i*a cump%rat u" petec de moie !" (u"dul
3reta"iei)
8a# da# mai .ie Cocardae) Erau li"iti-i i o duceau +i"e) 8ar Pi"to (u uci la
Tori"o# iar ,atadorul la 6la&oL)
Foel de Fu&a" (u uci la ,orlaix# co"ti"u% (ratele Paepoil) To-i cu aceeai lovitur%5
$ovitura lui Never# (ir*ar % (ie5
Teri+ila lovitur% a lui Never5
P%trar% o clip% t%cere) Cocardae !i ridic% +orul p%l%riei pe"tru a*i ter&e (ru"tea
de udoare)
,ai r%m'"e Fae".a# pue el !" co"ti"uare)
Ai 7alda&"e# ad%u&% (ratele Paepoil)
6o".a&ue a (%cut multe pe"tru acetia doi) Fae".a a deve"it cavaler)
Ai 7alda&"e ete +aro") $e vi"e i lor r'"dul)
,ai devreme au mai t'r.iu# murmur% &aco"ul# i*al "otru5
Ai*al "otru5 repet% Paepoil !"(ior'"du*e) Cocardae !i !"drept% pi"area)
Ei i5 tri&% el ca u"ul care *a reem"at) Atii ceva# priete"eO C'"d m% va culca pe
caldar'm au pe iar+% cu o co+itur% !"tre pr'"ce"e# c%ci tiu +i"e c% "ime"i "u*i re.it%#
!i voi pu"e c% i alt%dat%@ /ee) !ulama mic) 0ntinde-mi doar m$na i ca s mor
m!cat iart-l !e (tr$nul ,ocardasse) Ai ata va (i tot5
Paepoil "u*i putu re-i"e o tr'm+%tur%)
Am % !"cerc % m% ierte i pe mi"e# .ie el# dar "u at't de t'r.iu)
Cum "e*o (i "orocul# cumpul meu5 !"tre timp tim c% ete exilat di" Fra"-a) Cel
pu-i"# la Pari# tim i&ur c% "u*l vom !"t'l"i)
8ei&ur5 pue "orma"dul# dar "u prea co"vi")
" ('rit# !" acet adev%rat u"iver avem cele mai multe a"e %*l ocolim) 8e ata
am ve"it aici)
Ai eu la (el)
8e aeme"ea# %*i ami"tec dom"ului de 6o".a&ue c% exit)
Ne ete oarecum !"datorat)
7alda&"e i Fae".a "e vor prote/a)
P'"% ce vom deve"i mari e"iori ca i ei)
Pe ci"tea mea5 Ce +%r+a-i +i"e vom (i# +%iete5
6aco"ul (%cu o piruet% i "orma"dul !i r%pu"e (oarte erio)
Atiu % port !m+r%c%mi"tea5
NB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C'"d am (ot % !"tre+ de Fae".a# relu% Cocardae# mi *a r%pu"@ 1omnul
cavaler nu !oate fi v&ut) 8om"ul cavaler5 repet% el ridic'"d di" umeri# "u poate (i v%.ut5
Ti" mi"te vremea c'"d !l (%ceam % e !"v'rteac% ca u" titire.)
C'"d m*am pre.e"tat la ua lui 7alda&"e# relu% Paepoil# u" lac2eu !"alt m*a
m%urat cu o+r%."icie de u p'"% /o i mi*a pu@ 1omnul (aron nu !rimete)
P%i# ve.i5 exclam% Cocardae) C'"d vom avea i "oi lac2ei# la dracu5 vreau ca al
meu % (ie "eo+r%.at c% valetul u"ui c%l%u)
A25 upi"% Paepoil) 8e*a avea m%car o !"&ri/itoare)
Nu*-i (ie team%5 +u"ul meu priete"# vi"e i ata) 8ac% te !"-ele& +i"e# !"c% "u l*ai
v%.ut pe dom"ul de Pe<rolle)
Nu) 0reau % m% adree. direct pri"-ului)
7e pu"e c% acum e +o&at i pli" de milioa"e5
8e miliarde5 Aici e ,as de aur# cum i e pu"e) Eu "u* om m'"dru# dac% e
"evoie m% (ac i (i"a"ciar)
Fu&i d*aci5 Tu# +a"c2er5
Aceta (u primul tri&%t care i.+uc"i di" i"ima "o+il% a lui Cocardae*/u"ior) 8ar e
r%.&'"di i ad%u&%@
Trit% dec%dere5 Totui# dac%*i adev%rat c% te po-i !m+o&%-i aici# porum+elule)))
8ac%*i adev%rat5 exclam% Paepoil cu e"tu.iam) Aadar# tu "u tiiO
Am au.it vor+i"du*e o mul-ime de lucruri# dar "u cred !" mi"u"i5
0a tre+ui % cre.i) Plou% cu mi"u"i) Ai au.it cumva vor+i"du*e depre &2e+oul di"
trad% Sui"campoixO)))
Acela care !i !mprumut% &2e+ul cump%r%torilor de ac-iu"iO
Nu*l !mprumut%# !l !"c2iria.%# i de doi a"i a c'ti&at# aa e pu"e# ci"cipre.ece
ute de mii de livre5
Cu "eputi"-%5 exclam% &aco"ul i.+uc"i"d !" 2o2ote de r')
Ci"cipre.ece ute de mii de livre5 repet% Cocardae) C" &2e+o oarecare5
A2# priete"e# .ie Paepoil cu e(u.iu"e# pe u"de am (ot am pierdut o mul-ime de
a"i +u"i# dar# oricum# oim la mome"tul potrivit) "c2ipuie*-i c% "u ai "evoie dec't % te
apleci ca % adu"i) E o a(acere miraculoa%5 ,'i"e# ludovicii de aur "u vor mai valora dec't
c'-iva +%"u-i de ar&i"t) 0e"i"d aici) Am v%.ut plo.i /u*c'"d "aturi cu mo"e.i de ae livre)
Cocardae !i trecu lim+a pete +u.e)
0ai5 .ie el) " acete vremuri de a+u"de"-% "emaipome"it%# c't poate valora oare
o lovitur% de pad% dat% corect i cu pricepere# radical# dup% toate re&ulile arteiO Ei# ce .ici#
micu-uleO
i um(l% pieptul# +%tu tare di" piciorul drept i (a"d% !"ai"te)
Paepoil !i (%cu cu oc2iul)
Nu mai (ace at'ta .arv%# pue el) Iat% c% vi" oame"i) Apoi# apropii"du*e i
co+or'"d &laul@
8up% p%rerea mea# pue el !" oapt% la urec2ea (otului %u patro"# tre+uie % mai
valore.e u" pre- +u") Nici "u va trece o or% i per % (iu i"(ormat direct c2iar di" &ura
dom"ului de 6o".a&ue)
Capitolul I Licitaie
7ala !" care "orma"dul i &aco"ul "otru dicutau at't de li"itit era ituat% !" ce"trul
cl%dirii pri"cipale) Feretrele# acoperite cu tapierii &rele di" Fla"dra# d%deau pre o ('ie
!"&ut% de &a.o"# !"c2i% cu u" &ard .%+relit# care (uee i"titulat% pompo 2rdina
re&ervat doamnei !rinese) 7pre deoe+ire de celelalte apartame"te de la parter i
NI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
primul eta/# i"vadate de tot (elul de mu"citori# aici "u (ueer% (%cute "ici u" (el de
c2im+%ri)
Era cu adev%rat marele alo" de &al% al acetui palat pri"ciar# cu mo+ilier (atuo# dar
ever) C" alo" care "u ervie doar pe"tru ditrac-ii i er+%ri# c%ci# !" (a-a ime"ului
c%mi" de marmur% "ea&r% e ridica o etrad% acoperit% cu u" covor turcec# care d%dea
!"tre&ii !"c%peri o oarecare atmo(er% de tri+u"al)
" adev%r# aici e adu"aer% de mai multe ori ilutrii mem+ri ai (amiliilor $orrai"e#
C2evreue# Fo<eue# Aumale# El+eu(# Never# ,ercoeur# ,a<e""e i 6uie# !" vremea c'"d
marii +aro"i 2ot%rau deti"ele re&atului) Faptul c% +ravii "otri amici au putut p%tru"de
!"tr*u" aeme"ea loc e datora "umai de.ordi"ii ce dom"ea !" acea .i !" palatul de
6o".a&ue) Gdat% i"tra-i# aveau % (ie mai li"iti-i dec't altu"deva)
,arele alo" !i p%tra i"viola+ilitatea# poate pe"tru !"c% o .i) G reu"iu"e olem"% de
(amilie tre+uia % ai+% loc !" curul acetei .ile# i a+ia a doua .i t'mplarii# care ridicau
+ar%ci pete tot# aveau % p%tru"d% i !" acet apartame"t)
"c% ceva depre $a&ardPre# .ie Cocardae !" mome"tul c'"d dip%rue .&omotul
de pai care le !"trerupee dicu-ia) C'"d l*ai !"t'l"it la 3ruxelle era i"&urO
Nu# r%pu"e (ratele Paepoil) Ai tu# c'"d ai dat de el pe drumul pre 3arcelo"aO
Nici atu"ci "u era i"&ur)
Cu ci"e eraO
Cu o (at%)
Frumoa%O
Foarte (rumoa%)
E ciudat# deoarece c'"d l*am v%.ut !" Fla"dra era tot cu o (at% (oarte (rumoa%) -i
ami"teti cum ar%ta t'"%r%# o+ra.ul i !m+r%c%mi"tea eiO
Cocardae r%pu"e@
Portul# !"(%-iarea i o+ra.ul erau ale u"ei (ermec%toare -i&%"ci di" 7pa"ia) Ai a taO
Avea apect modet# o+ra. de !"&er# !m+r%c%mi"tea u"ei# (ete de "o+il5
Ce ciudat5 .ie la r'"dul %u Cocardae) Ai cam ce v'rt%O
0'rta pe care ar avea*o copilul)
Cealalt% la (el) Am e".a-ia c% "u *a pu totul !" povetea ata# cumpule) Ca i !"
privi"-a acelora care !i ateapt% r'"dul# dup% "oi doi# dup% dom"ul cavaler de FaP".a i
dom"ul +aro" de 7alda&"e# adic% de Pe<rolle i pri"-ul P2ilippe de 6o".a&ue)
7e dec2ie ua i Paepoil a+ia avu vreme % r%pu"d%@
Ci"e va tr%i va vedea5
C" ervitor !" livrea omptuoa% i"tr%# urmat de doi mu"citori !"%rci"a-i cu
m%ur%torile) Nici "u privi pre cei doi +ravi# at't era de ocupat# aa c% ei e trecurar%
"eo+erva-i dup% perva.ul u"ei (eretre)
Ai repede5 .ie valetul) Pre&%ti-i*v% trea+a pe"tru m'i"e) Pete tot c'te u" p%trat de
patru picioare)
Cei doi mu"citori e puer% !"dat% pe trea+%) Pe c'"d u"ul m%ura# cel%lalt !"em"a
cu creta (iecare !mp%r-itur% i (ix% u" "um%r de ordi"e) Primul "um%r ae.at era ?BQ) Apoi
co"ti"u% !" erie)
Ce dracu (ac %ia acolo# amiceO !"tre+% &aco"ul aplec'"du*e !" a(ara ad%potului)
Aadar "u tii "imicO relu% Paepoil) Fiecare li"ie i"dic% locul u"ei dep%r-ituri i
"um%rul ?BQ dovedete c% exit% de/a aproape o mie de compartime"te !" caa dom"ului
de 6o".a&ue)
Ai la ce ervec acete compartime"teO
7% (ac% aur)
Cocardae dec2ie oc2ii mari) Fratele Paepoil !"cepu %*i explice cadoul &ra"dio
(%cut de P2ilippe dKGrlea" priete"ului %u apropiat)
Cum e poate5 exclam% &aco"ul) Fiecare cutie di"tr*atea valorea.% c't o (orm% !"
3eauce au !" 3rie5 0ai# priete"e# % "e le&%m .drav%" de acet pri"- de 6o".a&ue5
Game"ii m%urau i !"em"au) 0aletul pu"ea@
NJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Numerele ?IN# ?I># ?IQ# prea m%ura-i lar&# oame"i +u"i5 6'"di-i*v% c% (iecare
dep%r-itur% valorea.% aur)
Fir*a +i"ecuv'"tat5 exclam% Cocardae) 0a % .ic% u"t at't de +u"e 2'rtiu-ele
ateaO
7u"t at't de +u"e !"c't aurul i ar&i"tul u"t pe cale % (ie coae di" circula-ie#
replic% Paepoil)
Num%rul ?J1# .ie valetul)
,ai r%m'" dou% picioare i /um%tate# pue m%ur%torul) Am !mp%r-it &reit)
0aleu5 pue Cocardae) 8ep%r-itura va (i +u"% doar pe"tru u" l%+%"o&)
Trimite-i t'mplarii !"dat% dup% reu"iu"e)
Ce (el de reu"iu"eO !"tre+% Cocardae)
7% !"cerc%m % a(l%m) C'"d eti la cure"t cu ceea ce e petrece !"tr*o ca%# trea+a
mer&e +i"e)
$a aceat% o+erva-ie pli"% de !"-elepciu"e# Cocardae m'"&'ie +%r+ia lui Paepoil
ca u" p%ri"te ta"dru care .'m+ete i"teli&e"-ei !" deve"ire a (iului pre(erat)
0aletul i lucr%torii plecaer%) 7e produe pe "eateptate o mare .arv% di"pre
veti+ul) 7e au.ea u" co"cert de &lauri care tri&au@
,ie5 ,ie5 7u"t !"cri) Nici u" (el de (avoruri# v% ro&5
7*o pui lui mutu# .ie &aco"ul) 0om mai vedea i altele5
$i"ite# pe"tru "umele lui 8um"e.eu5 $i"ite5 poru"ci u" &la c2iar !" pra&ul uii)
8om"ul de Pe<rolle# .ie (ratele Paepoil) 7% "u "e ar%t%m5
7e !"(u"dar% i mai +i"e !" &olul (eretrei i traer% draperia)
8om"ul de Pe<rolle trecea !" acea clip% pra&ul# urmat# au mai cur'"d !mpi" de
mul-imea compact% a olicitatorilor) 7olicitatori de o pe-% rar% i pre-ioa%# care e ru&au
% dea +a"i mul-i pe"tru u" pic de (um)
8om"ul de Pe<rolle purta u" cotum de o +o&%-ie excep-io"al%# !" mi/locul valurilor
de da"tel%# care*i acopereau m'i"ile ucate e vedeau tr%luci"d diama"te)
8om"ilor# v% ro&# dom"ilor# pue el i"tr'"d i (ac'"du*i v'"t cu +atita
!mpodo+it% cu da"tel% de Ale"co"# ta-i mai deoparte# !"tr*adev%r# a-i uitat ce !"eam"%
repectul)
A25 Tic%loul5 Privete c't e de uper+5 upi"% Cocardae)
E*u" mec2er) Acet Pe<rolle era iret) 7e ervea de +ato"ul pe care*l -i"ea !"
m'"% pe"tru a !"dep%rta mul-imea lacom% de +a"i) $a dreapta i la t'"&a a mer&eau doi
ecretari !"arma-ii cu car"ete e"orme)
P%tra-i*v% cel pu-i" dem"itatea5 relu% el cutur'"d c'teva (ire de tutu" de 7pa"ia
c%.ute pe da"telele de ,ali"e ale /a+oului %u) 7e poate oare c% paiu"ea c'ti&ului %O)))
F%cu u" &et at't de (rumo !"c't cei doi padai"i ae.a-i ca "ite dileta"-i !"tr*o lo/%
de la +alco" erau c't pe ce % aplaude) 8ar "e&utorilor care e a(lau acolo "u prea le
ve"ea la !"dem'"%)
,ie# e tri&%# eu u"t primul5 E r'"dul meu5 Pe<rolle e opri i pue@
8om"ilor5
7e (%cu de !"dat% li"ite)
0*am cerut pu-i" calm# co"ti"u% de Pe<rolle) Repre.i"t aici direct peroa"a
dom"ului pri"- de 6o".a&ue# u"t i"te"de"tul lui) 0%d ici i colo capete acoperite)
Toate p%l%riile (ur% coae)
"tr*u" cea +u"5 relu% Pe<rolle)
Iat%# dom"ilor# ceea ce am % v% pu")
$i"ite5 $i"ite5 7% acult%m5 tri&% mul-imea)
3irourile di" aceat% &alerie vor (i co"truite i livrate m'i"e)
3ravo5
Ete ultima al% care "e*a mai r%ma) 7u"t ultimele locuri) Tot urpluul ete
re-i"ut# !" a(ar% de apartame"tele particulare ale mo"e"iorului i ale doam"ei pri"-ee)
7pu"'"d acete cuvi"te# alut%) Corul relu%@
NN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
,ie5 7u"t !"cri5 7% (iu al "ai+ii5 Nu voi l%a % mi e ia r'"dul5
Nu m% mai !mpi"&e dum"eata5
Eti !" tare % +rutali.e.i o (emeie5
C%ci e a(lau acolo i (emei# tr%+u"icile acetor doam"e ur'te care# !" .ilele "oatre#
!i perie pe trec%torii di" /urul 3urei c%tre orele dou% dup% amia.%)
Ne!"dem'"aticule5
3%d%ra"ule5
,o/icule5
Apoi# !"/ur%turi i c2el%l%ituri de (emei de a(aceri) Erau &ata % e ia de p%r)
Cocardae i Paepoil coteau capul# % vad% mai +i"e !"c%ierarea# c'"d ua di" (u"dul
%lii# ituat% !" patele etradei# e dec2ie de perete)
6o".a&ue5 opti &aco"ul)
Am'"doi !i coaer% di" i"ti"ct p%l%riile)
"tr*adev%r# 6o".a&ue ap%ru !" v'r(ul etradei# !"tov%r%it de doi ti"eri e"iori) Era
!"c% (rumo# dei e apropia de ci"ci.eci de a"i) 7tatura lui !"alt% !i p%trae !"trea&a
uple-e) Nu avea "ici o cut% pe (ru"te# iar p%rul %u +o&at c%dea !" +ucle tr%lucitoare ca
moala pe (racul de cati(ea "ea&r%# (%r% .or.oa"e)
$uxul %u "u e aem%"a cu luxul lui Pe<rolle) Fa+oul %u valora ci"ci.eci de mii livra#
iar cola"ul ordi"ului +%tut !" diama"te# ce*l purta la &'t# di" care "umai o parte ap%rea de
u+ veta de m%tae al+%# valora u" milio" de livre)
Cei doi ti"eri e"iori care*l urmau# C2aver"< cel mec2er# v%r pri" Never# i cel mai
mic (iu al (amiliei de Navaille# purtau am'"doi mut%-i# erau pudra-i i aveau u" moc de
p%r u+ +u.a de /o) Erau doi ti"eri (ermec%tori pu-i" cam e(emi"a-i# pu-i" o+oi-i# dar +i"e
dipui# de o &ur% de ampa"ie !" ciuda orei mati"ale) i purtau m%t%urile i cati(elele cu
o admira+il% i"ole"-%)
8e Navaille# me.i"ul# putea % ai+% dou%.eci i ci"ci de a"i)
,arc2i.ul de C2aver"< mer&ea pre dou%.eci de a"i) 7e oprir% am'"doi % priveac%
!"v%lm%eala i i.+uc"ir% !"tr*u" 2o2ot i"cer de r')
8om"ilor# dom"ilor# pue Pe<rolle co-'"du*i p%l%ria# pu-i" repect# cel pu-i"
pe"tru dom"ul pri"-5
6ata % e ia la +%taie# mul-imea e calm% ca pri" mi"u"e)
To-i ca"dida-ii la t%p'"irea u"ei dep%r-ituri e !"cli"ar% di"tr*o# i"&ur% micare)
Toate doam"ele (%cur% revere"-a de ri&oare) 6o".a&ue alut% uor cu m'"a i trecu
upi"'"d@
6r%+ete*te# Pe<rolle# am "evoie de aceat% al%)
0ai5 Ce mutre5 .icea micul C2aver"< p"vmdu*i drept !" (a-% cu lor"io"ul)
Navaille r'dea cu lacrimi i repet%@
0ai5 Ce mutre5
Pe<rolle e apropiae de t%p'"ul %u)
7*au !"c%l.it tra"ic5 murmur% el) 0or pl%ti c't vom dori)
Pu"e-i +oxele la licita-ie5 exclam% C2aver"<) Ata o % "e amu.e5
$i"ite5 pue 6o".a&ue) Nu u"tem la o petrecere# "e+u"ule5
8ar ideea i e p%ru +u"% i ad%u&%5
Fie5 $a licita-ie5 Cu c't !"cepemO
Ci"ci ute de livre pe lu"% pe"tru u" metru p%trat i /um%tate# r%pu"e Navaille#
care credea c% cere u" pre- mare)
G mie de livre pe"tru o %pt%m'"%5 .ie C2aver"<)
7% .icem o mie ci"ci ute de livre# pue 6o".a&ue) 8%*i drumul Pe<rolle)
8om"ilor# relu% aceta adre'"du*e olicitatorilor# deoarece u"t ultimele locuri i
cele mai +u"e))) vor (i atri+uite aceluia care o(er% mai mult) Num%rul ?BQ# o mie ci"ci ute
de livre5 7e au.i u" murmur# dar "u e ridic% "ici u" &la)
Pe "ai+a# vere5 pue C2aver"<) 7% v% dau o m'"% de a/utor5
Ai# apropii"du*e@
N>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8ou% mii de livre5 exclam% el)
Ca"dida-ii e privir% cu de."%de/de)
8ou% mii ci"ci ute5 .ie me.i"ul de Navaille# care vru % (ie mai &ro.av)
Ca"dida-ii erioi erau co"ter"a-i)
Trei mii5 tri&% cu &la &'tuit u" +urdu2o "e&utor de l'"%)
Ad/udecat5 pue repede Pe<rolle)
6o".a&ue !i aru"c% o privire cumplit%) Acet Pe<rolle era u" cap ec) 7e temea % "u
dea de cap%tul "e+u"iei ome"eti)
,er&e +i"e5 .ie Cocardae)
Paepoil !i !mpreu"ae m'i"ile) Acult% i privea)
Num%rul ?BR# co"ti"u% i"te"de"tul)
Patru mii de livre# roti cu "ep%are 6o".a&ue)
8ar# o+iect% o v'".%toare de o+iecte de toalet%# a c%rei "epoat% e c%%torie de
cur'"d cu u" co"te# la pre-ul de dou%.eci de mii de ludovici c'ti&a-i !" trada
Sui"campoix# dar ete a+olut la (el)
l iau5 tri&% u" (armacit)
8au patru mii ci"ci ute5 upralicita u" marc2ita")
Ci"ci mii5
Aae mii5
Ad/udecat5 pue Pe<rolle) Num%rul ?B?))) $a o privire aru"cat% de 6o".a&ue
ad%u&%@
$a .ece mii de livre5
Pe"tru u" metru p%trat i /um%tate5 exclam% Paepoil uluit)
Cocardae ad%u&% cu &ravitate@
8ou% treimi di"tr*u" morm'"t)
$icita-ia era !"% !" toi) 7e apropia "e+u"ia) 7e certar% pe"tru "um%rul ?B? ca pe"tru o
avere# i c'"d 6o".a&ue ceru pe"tru urm%toarea +ox% ci"cipre.ece mii de livre# "ime"i
"u e mai mir%) Ti"e-i eama c% e pl%tea cu +a"i pei"# !" +a"i de aur au !" o+li&a-ii
emie de tat)
C"ul di" ecretarii lui Pe<rolle primea +a"ii# cel%lalt "ota !"tr*u" car"et "umele
cump%r%torilor) C2aver"< i Navaille "u mai r'deau# admirau)
G "e+u"ie de "ecre.ut# pu"ea marc2i.ul)
Tre+uie % ve.i ca % cre.i aa ceva5 ripot% Navaille) Ai# p%tr'"du*i .'m+etul
+at/ocoritor# 6o".a&ue ad%u&%@
A5 8om"ilor# Fra"-a ete o -ar% (rumoa%) 7% termi"%m5 Tot ce a mai r%ma e
ac2i.i-io"ea.% pe dou%.eci de mii livre5
E pe &rati5 exclam% micu-ul C2aver"<)
,ie5 ,ie5 ,ie5 e au.i di" !"v%lm%eal%)
3%r+a-ii e +%teau# (emeile c%deau pe /o# u(ocate au trivite) 8ar i ele tri&au di"
(u"dul de."%de/dii lor@
,ie5 ,ie5 ,ie5 Ai iar licita-ii# tri&%te de +ucurie i tri&%te de (urie) Aurul cur&ea !"
valuri pe treptele etradei care ervea drept te/&2ea) Cu pl%cere# dar i cu uimire vedeai
c't de +ucuro &oleau toate acete +u.u"are pli"e) Aceia care o+-i"uer% c2ita"-a o
!"v'rteau deaupra capului) Plecau +e-i i "e+u"i# %*i veri(ice locurile cump%rate i % e
pro-%peac% !"%u"tru) Cei !"vi"i !i mul&eau p%rul di" cap)
,ie5 ,ie5 ,ie5
Pe<rolle i acoli-ii lui "u mai tiau pe ci"e % aculte) "cepea delirul) $a ultimele
+oxe# parc2etul e umplu de '"&e) " cele di" urm%# "um%rul ?JB# acela m%urat &reit#
care "u avea dec't /um%tate di" pa-iu# (u ad/udecat pe"tru dou%.eci i opt de mii de livre)
Ai# !"c2i.'"du*i .&omoto car"etul# Pe<rolle .ie@
8om"ilor# licita-ia *a !"c2eiat)
7e (%cu o clip% de t%cere ad'"c%) Ferici-ii poeori ai dep%r-iturilor e privir% ului-i)
6o".a&ue !l c2em% pe Pe<rolle@
NQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Tre+uie % eli+era-i ala5 pue el)
8ar# !" acet mome"t# o alt% mul-ime e ivi !" ua veti+ulului# mul-ime de curte"i#
"e&utori# &e"tilomi# care ve"eau %*i pre.i"te oma&iile pri"-ului de 6o".a&ue) 7e oprir%
la vederea locului ocupat@
I"tra-i# i"tra-i# dom"ilor# le .ie 6o".a&ue) 0om da lumea a(ar%)
I"tra-i# ad%u&% C2aver"<) Aceti oame"i cumecade v% vor revi"de cump%r%turile#
dac% vre-i# cu u" +e"e(iciu de ut% la ut%)
Ar (ace o &reeal%5 decie Navaille) 3u"% .iua# &raule
Griol)
Aici ete i.vorul +o&%-iei5 pue aceta alut'"du*l cu ad'"c repect pe 6o".a&ue)
Griol era u" t'"%r perceptor de mare viitor) Pri"tre al-ii puteau (i remarca-i Al+ret i
Tara""e# (i"a"ciari cu"ocu-i# +aro"ul de 3at.# u" "eam- cumecade ve"it la Pari pe"tru a
!"cerca % e perverteac%# vico"tele de la Fare# ,o"tau+ert# Noce# 6iro""e# u"i cu toate
ali(iile# rude !"dep%rtate ale lui Never au av'"d ma"dat de !mputer"ici-i# cu to-ii
co"voca-i de 6o".a&ue pe"tru o olem"itate la care vom aita cur'"d# adu"area depre
care vor+ie dom"ul de Pe<rolle)
Ai v'".areaO !"tre+% Griol)
F%cut% prot# r%pu"e cu r%ceal% 6o".a&ue)
Au.i5 .ie Cocardae di" col-ul %u)
Paepoil# care tra"pira cu pic%turi mari# r%pu"e@
Are dreptate5 6%i"ile atea i*ar (i l%at i retul pe"elor5)
8um"eavoatr%# dom"ule de 6o".a&ue# protet% Griol# % (ace-i o &a(% !" a(aceri5
Impoi+il5
Fudeca-i i voi5 Am cedat ultimele compartime"te cu dou%.eci i trei de mii# u"a
pete alta)
Pe u" a"O
Pe opt .ile5
Proap%t oi-ii privir% atu"ci +oxele i pe cump%r%tori)
8ou%.eci i trei de mii livre5 repetar% !"tr*o pro(u"d% uluire)
Ar (i tre+uit % !"cep cu aceat% ci(r%# pue 6o".a&ue) Aveam !" m'"% aproape o
mie de "umere) Ar (i (ot o dimi"ea-% de dou%.eci i trei de milioa"e# (%r% dicu-ie)
8ar ce# au tur+atO
I*a cupri" (re"e.ia5 Ai vom vedea i altele5 Am !"c2iriat mai !"t'i curtea# apoi
&r%di"a# apoi veti+ulul# c%rile# &ra/dul# depe"di"-ele# oproa"ele) Am a/u" la
apartame"te i# la dracu5 mi*ar pl%cea % m% mut la 2a")
0ere# !l !"trerupe C2aver"<# !-i !"c2irie. camera mea de dormit# !" timpul .ilei)
Pe m%ur% ce lipete pa-iul# co"ti"u% 6o".a&ue !" mi/locul "oilor %i oape-i#
(e+ra lor crete) Nu*mi mai r%m'"e "imic de!"c2iriat)
Caut% +i"e# vere5 7% mai d%m acetor dom"i pl%cerea u"ei mici licita-ii)
$a cuv'"tul licita-ie# aceia care "u putuer% !"c2iria ceva e apropiar% iute@
Nimic# repet% 6o".a&ue) Apoi# r%.&'"di"du*e@
3a da5
8ar ce a"umeO e au.i di" toate p%r-ile)
Cuca c'i"elui meu)
" &rupul curte"ilor i.+uc"i r'ul# dar +ie-ii "e&utori "u r'deau) C%.uer% pe &'"duri)
Crede-i c%*mi +at /oc# dom"ilorO pue 6o".a&ue) Parie. c%# dac% vreau# mi e dau
pe loc .ece mii de cu.i)
Trei.eci de mii de livre5 exclamar% cu to-ii) Pe"tru cuca u"ui c'i"e5
Ai r'etele e du+lar%)
8ar# deodat%# !"tre Navaille i C2aver"<# care r'deau mai tare dec't to-i ceilal-i#
ap%ru o+ra.ul u"ui cocoat cu p%rul (oarte ciu(ulit) C" &la pi-i&%iat i tremur%tor e au.i !"
aceeai clip%) ,icul cocoat pu"ea@
Cump%r cuca c'i"elui pe"tru trei.eci de mii de livre5
NR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Capitolul J Darnicii
Tre+uia % (ie u" cocoat (oarte detept# !" ciuda extrava&a"-ei pe care o comitea !"
acea clip%) Avea privirea p%tru".%toare i "aul acvili") Fru"tea i e dee"% +i"e u+
peruc% &rotec r%.vr%tit%# iar .'m+etul (i" i +at/ocoritor care i e ica !" /urul +u.elor
a"u"-a o irete"ie dr%ceac%) C" adev%rat cocoat)
C't depre &2e+# era mare i +i"e !"(ipt !" mi/locul patelui i e ridica %*i m'"&'ie
&ruma.ul) 8i" (a-%# +%r+ia !i ati"&ea pieptul) Picioarele erau ciudat de(ormate# dar omul "*
avea deloc acea l%+iciu"e prover+ial% care !"o-ete !"totdeau"a# o+li&atoriu# &2e+ul)
Aceat% tra"ie (%ptur% purta u" cotum !"tre& de culoare "ea&r%# de o ri&uroa%
dece"-%# ma"ete i /a+ou di" mueli"% pliat%# de o al+ea-% tr%lucitoare) Toate privirile
erau a-i"tite aupra lui i ata "u p%rea %*l i"comode.e)
3ravo# !"-eleptule Eop5 exclam% C2aver"<) Pari % (ii u" pecula"t !"dr%."e- i
!"dem'"atic5
8etul de !"dr%."e-# repet% cocoatul piro"i"du*l cu privirea# !"dem'"atic# vom
vedea "oi5
6laul lui (irav c'r-'ia ca o 2'r'itoare de copil) Toat% lumea repet%@
3ravo# Eop5 3ravo5
Cocardae i Paepoil "u e mai puteau mira de "imic) 3ra-ele le at'r"au de mult%
vreme) 8ar &aco"ul !"tre+%# optit@
N*am cu"ocut oare "iciodat% vreu" &2e+o# +u"ul meu amicO
Nu# dup% c't !mi ami"tec)
Pe 8um"e.eul meu5 ,i e pare c% am v%.ut u"deva oc2ii %tia5
Ai 6o".a&ue !l privea pe pric2i"del cu deoe+it% ate"-ie
Amice# .ie el# e pl%tete cu +a"i &2ea-%# tii ataO
Atiu# r%pu"e Eop# c%ci di" acet mome"t "u mai avea alt "ume)
C2aver"< !i (uee "a)
Eop coae di" +u.u"ar u" porto(el i pue !" m'i"ile lui Pe<rolle ai.eci de
+a"c"ote de tat de c'te ci"ci ute de livre) Te ateptai parc% % ve.i acete 2'rtii
prec2im+'"du*e !" (ile al+e# at't de (a"tatic% (uee apari-ia omule-ului) 8ar erau
!"criuri +u"e i (rumoae emie de tat)
8%*mi c2ita"-a# .ie el)
Pe<rolle !i d%du c2ita"-a) Eop o !mp%turi i o pue !" porto(el !" locul +a"c"otelor)
Apoi# lovi"d !" car"et# .ie@
3u"% a(acere5 $a revedere# dom"ilor5 7alut% politico pe 6o".a&ue i pe ceilal-i)
Toat% lumea e d%du la o parte pe"tru a*l l%a % treac%)
,ai r'deau !"c%# dar parc% u" (el de (ior trecea pri" toate vi"ele celor pre.e"-i)
6o".a&ue r%mae pe &'"duri)
Pe<rolle i oame"ii %i !"cepeau %*i expedie.e pe cump%r%torii care ar (i i vrut %
!"ceap% .iua de m'i"e) Priete"ii pri"-ului mai priveau i"c%# (%r% voie# ua pe care dip%rue
omule-ul !" "e&ru)
8om"ilor# pue 6o".a&ue# !" timp ce e va ara"/a ala# v% ro& % m% urma-i !"
apartame"tele mele)
9aidem5 .ie Cocardae di" patele draperiei) Acum ori "iciodat%# % mer&em5
,i*e (ric%# pue timidul Paepoil)
Atu"ci# trec eu primul5
l lu% de m'"a pe Paepoil i !"ai"ta pre 6o".a&ue cu p%l%ria !" m'"a)
N?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
H%u5 exclam% C2aver"< .%ri"du*i) 0%rul meu a vrut % "e dea i u" pectacol
comic5 E .iua macaradelor) 62e+oul "u era r%u deloc# dar iat% cea mai (rumoa% perec2e
de t'l2ari pe care i*am v%.ut !" via-a mea5
Cocardae*/u"ior e uit% tr'm+ la el) Navaille# Griol i ceilal-i !"cepur% % e !"v'rt%
!" /urul amicilor "otri# privi"du*i cu curio.itate)
Fii prude"t5 opti Paepoil la urec2ea &aco"ului)
Ia te uit%5 .ie aceta di" urm%) Wtia "*au v%.ut pro+a+il "iciodat% doi &e"tilomi de
e 2ol+ea.% la "oi !" 2alul %ta5
Cel mare e de toat% (rumue-ea5 .ie Navaille)
Eu# replic% Griol# !l plac mai mult pe cel mic)
Nu mai e "ici o "i% de !"c2iriat) Ce dracu vi" % (ac% aiciO
8i" (ericire# e apropiau de 6o".a&ue# care*i .%ri i tre%ri)
A25 .ie el) Ce dorec aceti vite/iO
Cocardae alut% cu acea &ra-ie "o+il% care*i !"o-ea (iecare &et) Paepoil e !"cli"%
mai modet# dar totui ca u" om um+lat pri" lume) 8up% ce aru"c% o privire aupra
mul-imii de clivii-i care*i +%tue /oc de el# Cocardae*/u"ior roti cu &la puter"ic i
limpede acete cuvi"te@
Acet &e"tilom i cu mi"e# vec2i cu"oti"-e de*ale mo"e"iorului# ve"im %*i
pre.e"t%m oma&iile "oatre)
A25 exclam% di" "ou 6o".a&ue)
8ac% mo"e"iorul e ocupat cu a(aceri mai importa"te# relu% &aco"ul care e
!"cli"% di" "ou# vom reve"i la or% pe care va +i"evoi % "e*o i"dice)
Aa vom (ace# +ol+oroi Paepoil) 0om avea o"oarea % reve"im)
7alutar% pe"tru a treia oar%# apoi luar% am'"doi o po.i-ie m'"dr% cu m'"a pe
m'"erul %+iei)
Pe<rolle5 tri&% 6o".a&ue) I"te"de"tul tocmai i.+utie % coat% a(ar% ultimul
+e"e(iciar al +u"ului ad/udecat)
i recu"oti pe aceti +%ie-i (rumoiO !l !"tre+% 6o".a&ue) 8u*i la +uc%t%rie) 7%
m%"'"ce i % +ea) 8% (iec%ruia c'te o 2ai"% "ou%# i % atepte ordi"ele mele5
A25 ,o"e"iore5 exclam% Cocardae)
6e"ero pri"-5 pue Paepoil)
8uce-i*v%5 ordo"% 6o".a&ue)
7e !"dep%rtar% mer&'"d de*a*"d%r%telea# alut'"d "e!"cetat matur'"d podeaua cu
pe"ele vec2i ale p%l%riilor) C'"d a/u"er% (a-a celor ce r'eer% de ei# Cocardae !i
!"(ipe p%l%ria pe*o urec2e i ridic% cu v'r(ul padei mar&i"ea .dre"-uit% a ma"tiei)
Fratele Paepoil !l imit% c't putu de +i"e) Am'"doi# eme-i# m'"dri# cu "aul !" v'"t# cu
pum"ul !" old# (ul&erau cu priviri cumplite pe aceia care !i +%tuer% /oc de ei) 7tr%+%tur%
apoi ala !" urma lui Pe<rolle i a/u"er% la +uc%t%rie# u"de m'"car% cu at'ta# po(t%#
!"c't !i uimir% pe to-i ervitorii pri"-ului) Tot m'"c'"d# Cocardae*/u"ior pu"ea@ *Ei# ve.i
+i"e# a dat "orocul pete "oi5
7% dea 8om"ul5 r%pu"dea cu &ura pli"% (ratele Paepoil# care era !"totdeau"a
mai pu-i" e"tu.iat)
G2# vere5 .ie C2aver"< pri"-ului dup% plecarea celor doi) 8e c'"d te (oloeti de
aeme"ea culeO
6o".a&ue privi !" /ur cu oc2i vi%tori i "u r%pu"e)
Cu toate acetea# dom"ii di" !"c%pere# vor+i"d detul de tare) 7% (ie au.i-i de pri"-# !i
aduceau laude i !i (%ceau curte ci"tit) To-i erau "o+ili cam rui"a-i# au (i"a"ciari cam
p%ta-i@ "ici u"ul di"tre ei "u comiee !"c% vreo (apt% pedepit% dup% le&e# dar "ici u"ul "u
era u% de +ieric%) Cu to-ii# de la primul p'"% la ultimul# aveau "evoie de 6o".a&ue# u"ul
pe"tru u" lucru# altul pe"tru altceva) 6o".a&ue era !" mi/locul lor e"ior i re&e# ca u"ii
patricie"i di" Roma vec2e pri" mul-imea 2%meit% a clie"-ilor lor) 6o".a&ue !i -i"ea !"
m'"a di" cau.a am+i-iilor# i"tereelor# "evoilor i viciilor lor)
>U
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
7i"&urul care p%trae o p%rticic% de i"depe"de"-% era t'"%rul marc2i. de C2aver"<#
prea "e+u" pe"tru a pecula# prea "ep%%tor pe"tru a e vi"de)
Crmarea acetei povetiri va ar%ta ce voia % (ac% 6o".a&ue cu ei# c%ci# la prima
vedere# a/u" cum era la apo&eul +o&%-iei i al puterii# +ucur'"du*e i de (avoarea cur-ii#
6o".a&ue "u p%rea % ai+% "evoie de "ime"i)
Ai e vor+ete depre mi"ele di" Peru5 .icea &raul Griol timp ce t%p'"ul t%tea
deoparte) Palatul dom"ului pri"- valorea.% el i"&ur c't i toate mi"ele lui)
Griol era roto(ei ca o +il%# cu o+ra/ii rume"i# dolo(a"i# i &'('ia tot timpul)
8om"ioarele de la Gper% co"im-eau %*i +at% /oc amical de el# cu toate c% avea +a"i i
era dipu % c2eltuiac%)
"tr*adev%r# aici ete u" adev%rat Eldorado# replic% Tara""e# om de (i"a"-e#
l%+%"o& i (irav)
Caa de aur5 ad%u&% dom"ul de ,o"tau+ert) 7au mai cur'"d Caa de diama"t5
8a5 tradue i +aro"ul de 3at.# cu u" puter"ic acce"t &erma"# te tiama"t mai
de&ra+%5
,ai mul-i "o+ili de eam% ar tr%i u" a" !"tre& cu ve"itul u"ei i"&ure %pt%m'"i pe
care*l reali.ea.% dom"ul de 6o".a&ue# pue 6iro""e)
Ata deoarece pri"-ul de 6o".a&ue ete re&ele celor mai de eam% e"iori# .ie
Griol)
6o".a&ue# vere# exclam% C2aver"< cu u" aer vred"ic de mil%# te implor# mut%*te de
aici# c%ci alt(el oa"alele atea plicticoae vor dura p'"% m'i"e)
Pri"-ul p%ru % e tre.eac%)
8om"ilor# pue el# (%r% % r%pu"d% t'"%rului marc2i.# c%ci "u*i pl%cea
.e(lemeaua# (i-i ama+ili i urma-i*m% !" apartame"tul meu# deoarece ala ata tre+uie %
(ie eli+erat%)
C'"d a/u"er% cu to-ii !" ca+i"etul lui 6o".a&ue# co"ti"u%@
Ati-i de ce v*am co"vocat# dom"ilorO
Am au.it vor+i"du*e de u" co"iliu de (amilie# r%pu"e Navaille)
Ceva mai importa"t dec't ata# dom"ilor# o adu"are olem"%# u" tri+u"al de
(amilie# !" care alte-a*a re&al% re&e"tul va (i repre.e"tat de trei di"tre primii dem"itari ai
re&atului@ preedi"tele de $amoi&"o"# marealul de 0illero< i vicepreedi"tele 8
Ar&e"o")
8race5 .ie C2aver"<) 8ar ce# e vor+a de ucceiu"ea la tro"O
,arc2i.e# .ie cu aprime pri"-ul# vom dicuta lucruri erioae) Cru-%*"e5
N*ave-i cumva# dra&% vere# !"tre+% C2aver"< care !"cepu % cate cu a"ticipa-ie#
c'teva al+ume cu tampe pe"tru a m% amu.a !" timp ce ve-i ta erioiO
6o".a&ue .'m+i pe"tru a*l (ace % tac%)
Ai depre ce e vor+a# pri"-eO !"tre+% dom"ul de ,o"tau+ert)
Ete mome"tul %*mi dovedi-i devotame"tul# dom"ilor# r%pu"e 6o".a&ue)
Cu u" i"&ur tri&%t exclamar%@
7u"tem &ata5 Pri"-ul alut% i .'m+i)
0*am co"vocat aici# !"deoe+i pe voi# Navaille# 6iro""e C2aver"<# Noce#
,o"tau+ert# C2oi<# $avallade# etc# !" calitatea voatr%# de rude ale lui Never) 8um"eata#
Griol# ca !"%rci"at de a(aceri al v%rului "otru de C2atillo") 0oi doi# Tara""e i Al+ret ca
ma"datari ai celor doi C2atellux)))
8ac% "u*i vor+a de ucceiu"ea la tro"ul 3ur+o"ilor# !"trerupe C2aver"<# e pare
c% va (i pu% mote"irea lui Never pe tapet# "u*i aaO
7e va 2ot%r! aupra +u"urilor lui Never i aupra altor a(aceri# r%pu"e 6o".a&ue)
Ai ce dracu ai "evoie de +u"urile lui Never# dum"eata# vere# care c'ti&i u" milio"
pe or%O
6o".a&ue t%cu o clip% p'"% c'"d r%pu"e)
7u"t oare i"&urul i"tereatO !"tre+% el apoi cu u" acce"t co"vi") Nu tre+uie % v%
(ac i vou% o avereO
>1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
" adu"are e produe o vie micare de recu"oti"-%) Toate (e-ele erau mai mult au
mai pu-i" !"duioate)
Ati-i# pri"-e# pue Navaille# pute-i co"ta pe mi"e5
Ai pe mi"e5 exclam% 6iro""e)
Ai pe mi"e5 Ai pe mi"e5
Ai pe mi"e# +i"e!"-ele5 .ie C2aver"< dup% to-i ceilal-i) A vrea doar % tiu)))
6o".a&ue !l !"trerupe pe"tru a pu"e cu o m'"drie apr%@
Eti prea curio# "epoate5 Ata te va pierde) Aceia care u"t al%turi de mi"e#
!"-ele&e +i"e acet lucru# tre+uie % urme.e cu 2ot%r're calea mea# +u"% au rea# dreapt%
au !"tortoc2eat%)
8ar totui)))
E voi"-a mea5 Fiecare e li+er % m% urme.e au % r%*r"!"% !" urm%# dar orici"e e
oprete# rupe de +u"% voie pactul# "u*l mai cu"oc) Cei ce u"t cu mi"e tre+uie % vad% cu
oc2ii mei# % aud% pri" urec2ile mele# % &'"deac% cu i"teli&e"-a mea) R%pu"derea "u
cade aupra acelora care co"tituie +ra-ele# ci aupra mea# care u"t capul) "-ele&i +i"e#
marc2i.e# "u vreau dec't aeme"ea priete"i5
Ai "oi "u cerem dec't u" lucru# ad%u&% Navaille# c% ilutra "oatr% rud% % "e
arate calea)
Puter"ice vere# .ie C2aver"<# !mi ete oare !"&%duit % v% adree. cu modetie i
cu repect o !"tre+areO Ce tre+uie % (acO
7% taci i %*mi dai votul !" co"iliu)
C2iar de*ar (i % /i&"ec devotame"tul emo-io"a"t al priete"ilor "otri# vere# v% voi
pu"e c% -i" la votul meu aproape tot at't de mult ca la u" pa2ar de ampa"ie &ol# dar)))
Nici u" dar5 !l !"trerupe 6o".a&ue) Ai to-i repetar% cu e"tu.iam@
Nici u" dar5
Ne vom tr'"&e !" /urul mo"e"iorului# ad%u&% &raul Griol)
,o"e"iore# ad%u&% i Tara""e# perceptorul# purt%tor de pad% tie (oarte +i"e %*i
ami"teac% de aceia care*l ervec5
I"vita-ia putea % "u (ie (%cut% cu !"dem'"are# dar cel pu-i" era direct%) Fiecare
adopt% o expreie de i"di(ere"-% pe"tru a "u avea aerul de a (i complice) C2aver"< adre%
lui 6o".a&ue u" ur' trium(%tor i +at/ocoritor) 6o".a&ue !l ame"i"-% cu de&etul# aa cum
te por-i cu u" copil r%u) i trecue up%rarea)
Aprecie. cel mai mult devotame"tul lui Tara""e# pue el cu o uoar% "ua"-% de
dipre- !" &la) Tara""e# priete"e# vei c%p%ta (erma de la Eper"e<)
A25 Pri"-e5 .ie perceptorul)
Nici u" (el de mul-umire# !l !"trerupe 6o".a&ue) 8ar te ro&# ,o"tau+ert# dec2ide
(ereatra# "u m% imt +i"e)
To-i e "%putir% pre (eretre) 6o".a&ue era (oarte palid i picuri de udoare !i
-'"eau de u+ p%r) i muie +atita !" pa2arul de ap% pe care i*l adue 6iro""e i o pue
pe (ru"te)
C2aver"< e apropiae cu !"&ri/orare "epre(%cut%)
Nu*i "imic# pue pri"-ul# o+oeala))) Am petrecut "oaptea ata la re&e i am (ot
o+li&at % ait la ceremo"ialul cul%rii lui)
Ce dracu ai "evoie % te omori !" (elul %taO exclam% C2aver"<) Ce poate (ace
re&ele pe"tru dum"eataO A putea c2iar pu"e# ce poate (ace +u"ul 8um"e.eu pe"tru
dum"eataO
" privi"-a +u"ului 8um"e.eu "u i e putea reproa "imic lui 6o".a&ue) 8ac% e cula
prea de dimi"ea-%# o (%cea cu i&ura"-% ca % e roa&e) i tr'"e m'"a lui C2aver"<)
Putem pu"e c% ar (i pl%tit +ucuro cu pre- +u" r%pu"ul la !"tre+area lui C2aver"<)
I"&ratule5 opti el) Cre.i c% olicit pe"tru mi"eO Curte"ii lui 6o".a&ue erau pe
pu"ctul % !"&e"u"c2e.e) C2aver"< !i -i"u &ura)
0ai# dom"ilor5 co"ti"u% pri"-ul) Ce (ermec%tor copil e re&ele "otru5 0% cu"oate pe
"ume i m% !"trea+% !"totdeau"a ce mai (ac +u"ii mei priete"i5
>B
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Cu*adev%rat5 relu% corul)
C'"d dom"ul re&e"t# care era !" iatac cu 8oam"a Palati"%# a tra perdelele# t'"%rul
$udovic a ridicat (rumoaele ale pleoape !"c%rcate !"c% de om" i# !" clipa aceea# "i *a
p%rut c% apare aurora)
Aurora cu de&ete tra"da(irii5 pue i"cori&i+ilul C2aver"<) To-i ar (i vrut %*l
loveac% cu pietre pe"tru replic%)
T'"%rul "otru re&e# co"ti"u% 6o".a&ue# a !"ti" m'"a alte-ei*ale re&ale# apoi#
.%ri"du*m%# .ie@ Ei# +u"% dimi"ea-a# pri"-e) 0*am !"t'l"it !" eara trecut% pe Ccur*la*
Rei"e# !"co"/urat de curte"ii dom"iei*voatre) 0a tre+ui % mi*l dai pe dom"ul de 6iro""e#
care ete u" c%l%re- uper+5)))
6iro""e !i due mama la i"im%) Ceilal-i !i mucar% +u.ele)
Ai dom"ul de Noce !mi place (oarte mult# co"ti"u% 6o".a&ue# raport'"d cuvi"tele
aute"tice ale ma/et%-ii ale) Ai acet dom" de 7alda&"e# pe"tru "umele lui 8um"e.eu#
tre+uie % (ie u" va/"ic r%.+oi"ic# ad%u&% re&ele)
$a ce +u" toate ateaO !l opti C2aver"< la urec2e) 7alda&"e ete a+e"t)
"tr*adev%r# "u mai (uee v%.ut di" a/u"# "ici +aro"ul de 7alda&"e# "ici cavalerul de
Fae".a) 6o".a&ue co"ti"u% (%r% % ia !" eam% !"treruperea)
,a/etatea*a mi*a vor+it de dum"eata# ,o"tau+ert# i de dum"eata# C2oi<# i de
al-ii)
Ai ma/etatea*a# !"trerupe micul marc2i.# a +i"evoit oare % o+erve !"(%-iarea
"o+il% i de +u" &ut a dom"ului de Pe<rolleO
,a/etatea*a "*a uitat pe "ime"i a(ar% de dum"eata# replic% cu aprime 6o".a&ue)
Aa*mi tre+uie5 pue C2aver"<) 7%*mi (ie de !"v%-%tur%5
7e cu"oate la Curte a(acerea dumitale cu mi"ele# Al+ret# co"ti"u% 6o".a&ue) Ai
Griol# mi*a pu re&ele r'.'"d# ti-i# mi *a pu c% va (i cur'"d mai +o&at dec't mi"eO
C't% !"-elepciu"e5 Ce t%p'" vom avea "oi5 Era u" tri&%t &e"eral de admira-ie)
8ar# relu% 6o".a&ue cu u" .'m+et (i" i +u"# atea "u* dec't vor+e# lav%
8om"ului5 Am avut i ceva mai +u"5 Te a"u"-# priete"e Al+ret# c% -i *a em"at
co"ceiu"ea)
Ci"e "*ar (i omul dom"iei*voatre# pri"-e5 exclam% Al+ret)
Griol# ad%u&% pri"-ul# ai u" titlu de "o+le-e# te po-i duce la dK9o.ier pe"tru +la.o")
6raul e um(l% ca o mi"&e i era c't pe*aci % crape)
Griol5 exclam% C2aver"<) Iat%*te v%r cu re&ele# tu care ai deve"it v%rul !"tre&ii
tr%.i 7ai"t*8e"i))) 3la.o"ul t%u e &ata (%cut@ aur# cu trei (u"duri de pa"talo" a.ur4 i pe
deaupra# o +o"et% de "oapte -eut% di" (l%c%ri# cu aceat% devi.%@ Ctile dulci )
Cei de (a-% au r'# !" a(ar% de Griol i 6o".a&ue) Griol e "%cue !" col-ul tr%.ii
,auco"eil# !"tr*o pr%v%lie de +o"ete) 8ac% C2aver"< ar (i p%trat acete vor+e pe"tru
upeu# cu i&ura"-% c% ar (i avut u" ucce mo"tru)
8um"eata# Navaille# ai o+-i"ut pe"ia# co"ti"u% dom"ul de 6o".a&ue# provide"-a
lor vie) ,o"tau+ert# dum"eata ai o+-i"ut +revetul cerut)
,o"tau+ert i Navaille aveau remuc%ri (ii"dc% i ei r'eer%)
Noce# co"ti"u% pri"-ul# m'i"e te vei urca !" caletile di" uita re&elui) 6iro""e# !-i
voi pu"e ce am o+-i"ut pe"tru dum"eata c'"d vom r%m'"e i"&uri)
Noce (ui mul-umit) 6iro""e c2iar mai mult) Co"ti"u'"d irul &e"ero.it%-ilor# care "u*l
cotau "imic# 6o".a&ue tri&% pe r'"d "umele tuturor) Nime"i "u (u uitat# "ici c2iar
+aro"ul de 3at.)
9aide# marc2i.e# vi"o# pue el la urm%)
Eu5 e mir% C2aver"<)
0i"o# copil ali"tat5
0ere# !mi cu"oc oarta5 exclam% &lumi"d marc2i.ul) To-i verii "otri co"dicipoli
care au (ot cumi"-i au (ot recompe"a-i))) Eu !"% pot rica doar % (iu pu la p'i"e i
ap%) A25 ad%u&% lovi"du*e cu pum"ii !" piept# imt c% am meritat*o di" pli")
>I
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8om"ul de Fleur<# preceptorul re&elui# era i el la ceremo"ialul cul%rii de
dimi"ea-%# pue 6o".a&ue)
3i"e!"-ele# .ie marc2i.ul# e o+li&a-ia lui)
8om"ul de Fleur< e ever)
E meeria lui)
8om"ul de Fleur< a a(lat povetea ta de la Feuilla"ti"e i dom"ioara de Clermo"t)
0ai5 exclam% Navaille)
0ai5 0ai5 repetar% Griol i ceilal-i)
Ai tu# vere# ai (%cut ceva % "u (iu exilatO .ie C2aver"<) ,ul-umirile mele5
Nu era vor+a de exil# marc2i.e)
Atu"ci# depre ce era vor+a oareO
8epre 3atilia)
Ai m*ai c%pat de 3atiliaO !-i mul-umec de dou% ori)
Am (%cut i mai mult# marc2i.e)
,ai mult# vereO Tre+uie oare % m% proter"e.O
,oia ta de la C2a"eille a (ot co"(icat% pe vremea r%poatului re&e)
Pe vremea edictului de la Na"te# da)
Aducea u" ve"it +u" moia de la C2a"eilleO
8ou%.eci de mii de &al+e"i# vere# pe"tru mai pu-i" de /um%tate m*a vi"de
diavolului)
Ti *a !"apoiat p%m'"tul)
Cu adev%ratO exclam% micul marc2i.)
Apoi# !"ti".'"d m'"a lui 6o".a&ue# pue cu mult% erio.itate@
Atu"ci# *a (%cut# m% dau diavolului5
6o".a&ue e !"cru"t%) "tre&ul ce"aclu "u atepta dec't u" em" pe"tru a*l (ace de
r') C2aver"< !i plim+% aupra lor privirea dipre-uitoare)
0ere# roti el domol i cu &la c%.ut# !-i ure. "umai (ericire) 8ar# dac% ar ve"i .ile
&rele# mul-imea di" /urul dumitale *ar r%ri) Nu i"ult pe "ime"i# ata*i re&ula) 8e*ar (i
atu"ci % r%m'" i"&ur# vere# "u te voi p%r%i)
Capitolul N Unde se eplic a!sena lui Faenza i "aldagne
mp%r-irea (avorurilor e termi"ae) Noce e &'"dea la cotumul cu care e va urca a
doua .i !" caletile re&elui) Griol# care de ci"ci mi"ute era &e"tilom# !"cepue %*i caute
tr%moii pe vremea 7('"tului $udovic
1I
) Toat% lumea era mul-umit%) 8om"ul de 6o".a&ue
"u*i pierdue vremea de&ea+a la ceremo"ia tre.irii ma/et%-ii ale)
0ere# .ie totui micul marc2i.# "u u"tem !"c% c2it# !" po(ida cadoului mi"u"at pe
care mi l*ai (%cut)
Ce*-i mai tre+uieO
Nu tiu dac% e di" cau.a a(acerii de la Feuilla"ti"e i a dom"ioarei de Clermo"t#
dar 3oi*Roe a re(u.at cu !"c%p%-'"are %*mi dea o i"vita-ie pe"tru er+area de at%*
ear% de la Palai*Ro<al) ,i*a pu c% toate -idulele au (ot ditri+uite)
1I
$udovic al I=*lea# re&e al Fra"-ei !"tre 1BB> i 1BQU)
>J
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Cred i eu5 exclam% Griol) 7e vi"deau cu o prim% de .ece ludovici !" trada
Sui"oampoix a.i*dimi"ea-%) 3oi*Roe tre+uie % (i c'ti&at ci"ci au ae ute de mii de
livre la trea+a ata)
8i" care /um%tate pe"tru +u"ul a+ate 8u+oi# t%p'"ul %u5
Am v%.ut cum *a v'"dut o i"vita-ie cu ci"ci.eci de ludovici# ad%u&% Al+ret)
N*au vrut %*mi dea u"a "ici la ai.eci5 upralicita Tarra""e)
E +%taie pe ele5
$a ora ata "ici "u mai au pre-)
8i" cau.% c% er+area va (i ple"did%# dom"ilor# pue 6o".a&ue) To-i cei ce vor (i
pre.e"-i vor avea +revet de avere au de "o+le-e) Cred c% "u i*a trecut pri" &'"d dom"ului
re&e"t % (ac% pecul% cu -idulele# dar lucrul aceta ete mica "e"orocire a vremurilor
"oatre i# pe le&ea mea# "u v%d "ici u" r%u !" (aptul c% 3oi*Roe au a+atele au (%cut o
a(acere cu (leacurile atea)
Aadar# aloa"ele re&e"tului e vor umple de amari i de tra(ica"-i5 o+erv%
C2aver"<)
E "o+ilimea de m'i"e# replic% 6o".a&ue# de*aici vi"e c2im+area)
C2aver"< !l +%tu pe um%r pe Griol)
Tu# care eti "o+il de a.i# pue el# cum te vei uita de u la acei oame"i de m'i"eO
Tre+uie % pu"em o vor+% depre aceat% er+are) Ideea o avuee co-ia"ul $aL i
tot el (%cea c2eltuielile e"orme) Tre+uia % repre.i"te trium(ul im+olic al itemului %u#
cum e pu"ea pe atu"ci# co"tatarea o(icial% i .&omotoa% a victoriei creditului aupra
+a"ilor &2ea-% comerciali.a-i) Ai# pe"tru ca aceat% ova-ie % ai+% mai mult% olem"itate#
$aL o+-i"u de la P2ilippe dKGrlea" %*i !mprumute aloa"ele i &r%di"ile de la Palai*Ro<al)
,ai mult c2iar# i"vita-iile erau (%cute !" "umele re&e"tului i# pri" acet implu (apt#
trium(ul .eului*2!rtie deve"ea o %r+%toare "a-io"al%)
7e pu"ea c% $aL puee la dipo.i-ia caei re&e"tului ume (a+uloae# ca "imic % "u
lipeac% preti&iului acetei petreceri) Tot ce putea produce riipa cea mai "e+u"eac%#
tre+uia % !"m%rmureac% oc2ii i"vita-ilor) 7e vor+ea mai ale de (ocul de arti(icii i depre
+alet) Focul de arti(icii# coma"dat cavalerului 6io/a# tre+uia % reproduc% &i&a"ticul palat
a(lat !" proiect# co"truit de $aL pe malurile (luviului ,iiipi) 7e tia +i"e c% ome"irea "u
tre+uia % ai+% dec't o i"&ur% mi"u"e@ palatul de marmur%# !mpodo+it cu tot aurul i"util
pe care creditul victorio !l cotea di" circula-ie) C" palat mare c't u" ora# u"de vor (i
expue toate +o&%-iile metalice ale &lo+ului) Ar&i"tul i aurul "u erau +u"e dec't pe"tru
aa ceva) 3aletul# oper% ale&oric% dup% &utul timpului# tre+uie i el % repre.i"te creditul#
pero"i(ic'"d !"&erul p%.itor al Fra"-ei# care o ae.a !" (ru"tea "a-iu"ilor) Nu mai exita
(oamete# "u mai exita mi.erie# "u mai exitau r%.+oaie5 Creditul# acet al doilea meia
trimi de +u"ul 8um"e.eu# avea % d%ruiac% !"tre&ului &lo+ p%m'"tec deliciile recucerite
ale paradiului teretru)
8up% er+area di" aceat% "oapte# creditul .ei(icat "u mai avea "evoie de u" templu)
Po"ti(ii exitau di"ai"te)
8om"ul re&e"t (ixae "um%rul i"vita-ilor la trei mii) 8u+oi !"trei# pe u+ m'"a#
"um%rul# 3oi*Roe# maetru de ceremo"ie# !l du+la pe (uri)
" epocile !" care dom"ete i"(lue"-a /ocului de +ur%# upra*pro(itul di" pecula-ii e
vira pete tot# "imic "u cap% i"(lue"-ei ei copleitoare) Aa cum vede-i !" cartierele
comerciale de la peri(erie# copii care a+ia mer& (ac tra(ic cu /uc%riile i (ac reclam%#
+'l+'i"du*e# u"ei turte dulci !"cepute# u"ui .meu rupt !" ('ii au u"ei /um%t%-i de du.i"%
de +ile4 la (el# c'"d (e+ra peculei cupri"de u" popor !"tre& copiii cei mari e apuc% %
v'"d% cu upra*pre- tot ce e caut%# tot ce are trecere@ litele de +ucate ale retaura"tului
la mod%# (aturile teatrului de ucce# cau"ele u"ei +ierici a&lomerate) Ai toate acete
lucruri e (ac pe (a-%# (%r% ca ci"eva % e (ormali.e.e)
8oam"e5 8om"ul de 6o".a&ue &'"dea la (el ca toat% lumea c'"d r%pu"dea@ %u vd
nici un ru n fa!tul c +ois-Rose c$tig cinci sau ase sute de mii de livre din fleacurile
astea.
>N
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
,i e pare c% am au.it pu"'"du*i*e lui Pe<rolle# co"ti"u% el ati"&'"du*i
porto(elul# cum i *au o(erit dou% au trei mii de ludovici pe"tru pac2etul de -idule pe care
alte-a*a a avut ama+ilitatea % mi*l trimit%) Ptiu5 Rui"e5 $e*am p%trat pe"tru priete"ii
mei)
7e au.i u" +ravo !"delu"&at) ,ai mul-i di"tre aceti dom"i aveau i"vita-ii !" +u.u"ar#
dar "u tric% % ai mai multe# c'"d valorea.% c'te o ut% de pitoli +ucata) Nici "u putea
exita u" om mai ama+il dec't dom"ul de 6o".a&ue !" aceat% dimi"ea-%)
i dec2ie porto(elul i aru"c% pe ma% u" pac2et mare de carto"ae tra"da(irii#
!mpodo+ite cu !"c'"t%toare vi"iete# care toate repre.e"tau# pri"tre amorai !m+r%-ia-i i
&2irla"de de (lori# Creditul# marele Credit# -i"'"d !" m'"% u" cor" al a+u"de"-ei) 7e (%cu
!mp%r-eala) Fiecare lu% pe"tru el i pe"tru amicii %i# !" a(ar% de micul marc2i.# care mai
era !"c% u" pic &e"tilom i "u revi"dea "imic di" ce i e d%ruia) No+ilul Griol avea# dup% c't
e pare# u" "um%r co"idera+il de priete"i# c%ci !i umplu +u.u"arele) 6o".a&ue !i privea)
Privirea*i !"t'l"i oc2ii lui C2aver"<# i am'"doi !"cepur% % r'd%)
8ac% vreu"ul di"tre aceti dom"i !i !"c2ipuia c%*l duce de "a pe 6o".a&ue# e
!"ela@ pri"-ul tia ce vrea# de&etul %u mic era mai puter"ic dec't o du.i"% de Grioli
!"mul-i-i cu ci"ci.eci de 6iro""i au ,o"tau+eri)
0% ro&# dom"ilor# % +i"evoi-i a l%a dou% i"vita-ii pe"tru Fae".a i 7alda&"e) "
adev%r# m% mir c% "u*i v%d aici)
Era de "eco"ceput ca Fae".a i 7alda&"e % lipeac% la apel)
7u"t (ericit# relu% 6o".a&ua# !" timpul c't avea loc &oa"a dup% i"vita-iile cotate !"
trada Sui"campoix# u"t (ericit c% am putut (ace i acet "e!"em"at lucru pe"tru voi)
Ami"ti-i*v% +i"e@ pretuti"de"i pe u"de voi trece eu# ve-i trece i voi) 7u"te-i !" /urul meu u"
+atalio" acru@ ete !" i"tereul votru % m% urma-i# i"tereul meu ete % v% -i"
totdeau"a capul deaupra mul-imii)
Pe ma% "u mai r%maer% dec't cele dou% i"vita-ii pe"tru 7alda&"e i Fae".a) Au
re!"ceput % aculte cu ate"-ie i repect cuvi"tele t%p'"ului lor)
Nu mai am % v% pu" dec't u" i"&ur lucru# termi"% 6o".a&ue) Cur'"d vor avea
loc eve"ime"te care vor (i e"i&me pe"tru voi) Nu cerceta-i "iciodat%) Nu cer# ci v% ordo"
acet lucru# "u c%uta-i "iciodat% motivele comport%rii mele) Prelua-i doar cuv'"tul de
ordi"e i executa-i*l5 8ac% drumul e lu"& i &reu# % "u v% pee# (ii"dc% v% a(irm pe
o"oarea mea c% "orocul e a(l% la cap%tul acetui drum)
0% vom urma5 exclam% Navaille)
Cu to-ii c'-i u"tem5 ad%u&% 6iro""e)
Ai Griol# rotu"d ca u" +alo"# co"c2ie cu u" &et cavalerec@
8e*ar (i i !" iad5
Pe dracu# vere5 pue C2aver"< cu /um%tate &la) Ce i"ceri priete"i avem aici5 A
putea % parie. c%)))
C" tri&%t de urpri"dere i de admira-ie !l !"trerupe) El !"ui r%mae cu &ura
c%cat% v%.'"d o (at%# de o (rumue-e de%v'rit%# care e ar%tae pe "eateptate !"
pra&ul camerei de dormit a lui 6o".a&ue) Era limpede c% "u e ateptae % &%eac%
acolo at'ta lume)
Trec'"d pra&ul# o+ra.ul ei (oarte t'"%r# tr%lucitor de veelia copil%reac%# era lumi"at
de u" .'m+et /uc%u) $a vederea tovar%ilor lui 6o".a&ue e opri# l%% !" /o cu
repe.iciu"e voalul de da"tel% !"&reu"at de +roderii i r%mae "emicat% ca o tatuie
(ermec%toare) C2aver"< o or+ea di" oc2i) Ceilal-i e tr%duiau di" &reu %*i !"(r'"&%
privirile curioae) 6o".a&ue# care la !"ceput (%cue o micare de "emul-umire# !i reve"i i
e !"drept% pre "oua ve"it%) i lu% m'"a# pe care o due la +u.e cu mai mult repect dec't
&ala"terie) Fata "u coae "ici u" cuv'"t)
E (rumoaa olitar%5 murmur% C2aver"<)
7pa"iola5 ad%u&% Navaille)
Aceea pe"tru care pri"-ul -i"e !"c2i% c%u-a di" patele +iericii 7ai"t*,a&loire5
>>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ai admirau# c% adev%ra-i cu"oc%tori# t%tur% !" acelai timp upl% i "o+il%# &le."a
adora+il% ataat% la u" picior de .'"%# ple"dida cu"u"% de p%r de# m%t%o i mai "e&ru
ca moala) Necu"ocut% purta o toalet% de ora# a c%rei +o&%-ie alea% dovedea c% era
(emeie de lume i o purta cu ele&a"-%)
8om"ilor# .ie pri"-ul# c2iar at%.i tre+uie % vede-i aceat% t'"%r% i cump%
copil%# c%ci !mi ete cump% di" mai multe motive) Ai# o pu" u i tare# c% "u ocoteam
% o vede-i at't de cur'"d) Nu*mi (ac o"oarea % v% pre.i"t dom"iei*ale !" acet mome"t#
"u am vreme) Atepta-i*m% aici# v% ro&) 0om avea "evoie de dum"eavoatr% !"dat%)
$u% m'"a (etei i o co"due !" apartame"tul %u# a c%rui u% e !"c2ie !" urma lor) Pe
loc (e-ele curte"ilor e c2im+aer%#
" a(ar% de a t'"%rului marc2i. de C2aver"<# care r%mae "ecuvii"cio ca i mai
!"ai"te)
7t%p'"ul "u mai era de (a-%@ to-i aceti colari +%r+oi erau !" vaca"-%5
"tr*u" cea +u"5 exclam% 6iro""e)
7% "u "e /e"%m5 pue ,o"tau+ert)
8om"ilor# relu% Noce# re&ele a (%cut o ieire aem%"%toare cu doam"a de
,o"tepa"# !" (a-a !"tre&ii cur-i))) C2oi<# ve"era+ilul t%u u"c2i o povetete !" memoriile
ale) Erau de (a-% mo"e"iorul de Pari# ca"celarul# pri"-ii# trei cardi"ali i dou% tare-e (%r%
%*l mai pu"em la ocoteal% pe p%ri"tele $etellier) Re&ele i co"tea tre+uiau %*i ia !"
mod olem" r%ma +u" pe"tru a e !"apoia (iecare# !" le&ea lui# u+ aripa virtu-ii) 8ar
doam"a de ,o"tepa" pl'"e# $udovic cel ,are v%r% lacrimi# apoi (%cur% o plec%ciu"e
ilutrei adu"%ri i plecar% !mpreu"%)
C't e de (rumoa%5 pue vi%tor C2aver"<)
Ei5 exclam% Griol) Ati-i ce idee !mi vi"eO 8ac% am (ot c2ema-i !" acet co"iliu de
(amilie pe"tru u" divor-O
Cu to-ii protetar%# apoi (iecare recu"ocu c% acet lucru "u era impoi+il) Nime"i "u
i&"or% epararea pro(u"d% ce exit% !"tre pri"-ul de 6o".a&ue i o-ia a)
Acet drac de om e (i" ca c2i2lim+arul# relu% Tara""e# e capa+il %*i lae o-ia i
%*i p%tre.e .etrea5
Ai !" aceat% trea+% tre+uie % "e d%m votul5 ad%u&% 6iro""e)
Ce ai de pu tu# C2aver"<O !"tre+% &raul Griol)
Eu .ic# replic% micul marc2i.# c% a-i (i "ite i"(ami dac% "*a-i (i "ite proti)
" "umele lui 8um"e.eu# veriorule5 exclam% Noce) Eti la v'rta c'"d pot (i
!"dreptate o+iceiurile rele4 am c2e( %)))
$a%# la%5 i"terpue pa"icul Griol) C2aver"< "ici m%car "u*l privi pe Noce)
Ce (rumoa% e5 exclam% el a doua oar%)
C2aver"< e amore.at5 e tri&% di" toate p%r-ile)
8e ata !l i iert# ad%u&% Noce)
8ar de (apt# ce e tie depre aceat% t'"%r%O
Nimic# r%pu"e Navaille# a(ar% de (aptul c% dom"ul de 6o".a&ue o acu"de cu
&ri/% i c% Pe<rolle ete clavul !"%rci"at % dea acultare capriciilor (rumoaei peroa"e)
Pe<rolle "*a vor+itO
Pe<rolle "u vor+ete "iciodat%)
8e ata !l -i"e)
Ea tre+uie % (ie la Pari a+ia de o %pt%m!"%*dou%# c%ci lu"a trecut%# doam"a
Nivelle era re&i"% i t%p'"a !" c%u-a cumpului "otru pri"-)
8e atu"ci# ad%u&% Griol# "*am mai ci"at "iciodat% !" c%u-%)
Are u" (el de corp de &ard% !" &r%di"%# pue ,o"tau+ert) Ae(ii de pot u"t c'"d
Fae".a# c'"d 7alda&"e)
,iter5 ,iter5
7% avem r%+dare) 0om a(la totul at%.i) 9ei5 C2aver"<5 ,icul marc2i. tre%ri de
parc% *ar (i tre.it +ruc)
C2aver"<# vie.i5
>Q
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C2aver"<# ai amu-it5
C2aver"<# vor+ete# vor+ete# c2iar de ar (i "umai % "e !"/uri)
,icul marc2i. !i pri/i"i +%r+ia de m'"a a al+%)
8om"ilor# pue el# v% o'"di-i la c2i"urile iadului !" (iecare .i# de trei au de patru
ori# pe"tru c'teva +a"c"ote) " c2im+# eu m*a o'"di o i"&ur% dat% pe"tru aceat%
(rumoa% (at%# ata*i tot)
$%'"du*i pe Cocardae*/u"ior i pe Ama+le Paepoil i"tala-i comod !" +uc%t%rie# !"
(a-a u"ui pri". copio# dom"ul de Pe<rolle ieie di" palat pe poarta &r%di"ii) G lu% pe
trada 7ai"t*8e"i i# trec'"d pri" patele +iericii 7ai"t*,a&loire# e opri !" (a-a por-ii u"ei
alte &r%di"i# ale c%rei .iduri dip%reau aproape u+ cre"&ile e"orme i &rele ale u"ei alei cu
ulmi +%tr'"i) 8om"ul de Pe<rolle avea !" +u.u"arul vetei ale ele&a"te c2eia acetei
por-i) I"tr%) 6r%di"a era putie) 7e vedea# la cap%tul u"ei alei# um+roae p'"% la miter# u"
pavilio" "ou# co"truit !" til &rec# al c%rui peritil era !"co"/urat de tatui) Era o adev%rat%
+i/uterie5 Cltima oper% a ar2itectului Gppe"ort5 8om"ul de Pe<rolle o lu% pe aleea
!"tu"ecoa% i a/u"e la pavilio") " veti+ul e a(lau mai mul-i vale-i !" livrea)
C"de e 7alda&"eO !"tre+% Pe<rolle)
8om"ul +aro" de 7alda&"e "u (uee v%.ut di" a/u")
Ai Fae".aO
Acelai r%pu" c% i pe"tru 7alda&"e) 8ar o+ra.ul uc%-iv al i"te"de"tului c%p%t% o
expreie de !"&ri/orare)
Ce poate % !"em"e ataO &'"di el)
F%r% %*i mai icodeac% pe vale-i) "tre+% dac% dom"ioara putea (i v%.ut%) Crm% u"
du*te vi"o al ervitorilor pri" apartame"t) 7e au.i vocea primei camerite) 8om"ioara !l
atepta pe dom"ul Pe<rolle !" +udoarul ei)
N*am putut % dorm# exclam% de cum !l .%ri) N*am !"c2i oc2ii toat% "oaptea5 Nu
mai vreau % r%m'" !" aceat% ca%5 7tr%du-a de di"colo de .id e pli"% de uci&ai)
Era (rumoa% t'"%r% pe care am v%.ut*o i"tr'"d adi"eauri la dom"ul de 6o".a&ue)
F%r% %*i po"e&rim toaleta# era !"c% i mai (ermec%toare# dac% e poi+il# !" 2alatul de
dimi"ea-%# al+# u"duitor# care l%a % e &2iceac% per(ec-iu"ea taliei u+-iri i totui
ro+ute) Frumoul p%r "e&ru# de(%cut# c%dea !" valuri +o&ate pe umeri# iar picioruele
&oale e a&itau !" papucii de ati") Pe"tru a te apropia (%r% prime/die de o aeme"ea .'"a
tre+uia % (ii de marmur%) 8om"ul de Pe<rolle avea toate calit%-ile pe"tru a ocupa lu/+a
de !"credere pe care o !"depli"ea pe l'"&% t%p'"ul %u) " loc % admire (armecul
(rumoaei (ete# !i pue@
8o"a Cru.# dom"ul pri"- dorete % v% vad% la palatul %u# !" aceat% dimi"ea-%)
,iracol5 exclam% t'"%ra (at%) Eu# % ie di" !"c2ioarea mea5 Eu# % travere.
trada5 Eu# eu5 7u"te-i i&ur c% "u via-i t'"d !" picioare# dom"ule Pe<rolleO
l privi !" (a-%# apoi i.+uc"i !" r'# (%c'"d o piruet% du+l%) I"te"de"tul ad%u&% (%r% %
clipeac%@
Pe"tru vi.ita dum"eavoatr%# dom"ul pri"- dorete % v% !m+r%ca-i ele&a"t)
Eu# tri&% t'"%ra (at%# % m% &%tecO 7a"ta 0ir&e"5 Nu cred u" cuv'"t di" cele ce*
mi pu"e-i)
0or+ec totui (oarte erio# do"a Cru.) "tr*o or% tre+uie*% (i-i &ata)
8o"a Cru. e privi !"tr*o o&li"d% i !i r'e !" "a) Apoi# tumultoa% ca pul+erea# tri&%@
A"&li1ue5 Futi"e5 ,adame $a"&loi5 0ai# ce !"cete u"t (ra"-u.oaicele atea5 .ie
ea m'"ioa% c% "u le vedea ve"i"d !"ai"te de a (i c2emate) ,adame $a"&loi5 Futi"e5
A"&li1ue5
Au "evoie de timp# vru % pu"% (le&maticul i"te"de"t)
8um"eata pleac%# tri&% do"a Cru.) Ti*ai (%cut comiio"ul) ,% voi duce)
Eu tre+uie % v% co"duc# recti(ic% Pe<rolle)
0ai ce plictieal%5 7a"ta ,aria5 upi"% do"a Cru.) 8ac% ai ti cum a dori % mai
v%d i alt% mutr% dec't a dumitale# +u"ul meu dom" de Pe<rolle5
>R
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
,adame $a"&loi# A"&li1ue i Futi"e# trei camerite pari.ie"e# i"trar% !mpreu"% !"
acet mome"t) 8o"a Cru. le uitae)
Nu vreau ca acei doi oame"i % mai r%m'"% "oaptea !" caa mea) ,i*e (ric% de ei)
Era vor+a de FaZ".a i 7alda&"e)
Ata ete voi"-a dom"ului pri"-# replic% i"te"de"tul)
7u"t oare clav%O exclam% tumultoaa (at%) Gare eu am cerut % vi" aiciO 8ac% u"t
pri.o"ier%# cel pu-i" %*mi pot ale&e tem"icerii5 7pu"e*mi c% "u*i voi mai vedea pe aceti
doi i"divi.i# au "u m% mai duc la palat)
,adame $a"&loi# prima camerit% a do"ei Cru.# e apropie de dom"ul de Pe<rolle i
!i pue c'teva cuvi"te la urec2e)
G+ra.ul i"te"de"tului# care era palid di" "atere# e (%cu livid)
A-i v%.ut pero"alO !"tre+% el cu u" tremur !" &la) O
Am v%.ut5 r%pu"e camerita)
C'"dO
Adi"eauri) Au (ot &%i-i am'"doi)
C"deO
A(ar%# dup% porti-a ecret% care d% !" tr%du-%)
Nu*mi place % e uoteac% !" pre.e"-a mea5 pue /i&"it% do"a Cru.)
Iertare# doam"%# r%pu"e cu umili"-% i"te"de"tul) ,%r&i"i-i*v% % ti-i c% pe aceti
doi oame"i care v% diplac "u*i ve-i mai revedea)
Atu"ci % (iu !m+r%cat%5 ordo"% (rumoa% (at%)
Au m'"cat am'"doi ieri ear% !" u+ol# povetea !"tre timp doam"a $a"&loi
urm'"du*l pe Pe<rolle pre car%) 7alda&"e# care era de &ard%# a vrut %*l co"duc% pe
dom"ul de Fae".a) Am au.it !" tr%du-% u" .%"&%"it de pade)
,i*a vor+it i do"a Cru. depre ata# o !"trerupe Pe<rolle)
H&omotul "*a durat mult% vreme# relu% camerita) Adi"eauri# c'"d u" valet a ieit !"
tr%du-%# *a i.+it de cele dou% cadavre)
$a"&loi5 $a"&loi5 c2em% !" acea clip% (rumoa% de-i"ut%)
8uce-i*v%# ad%u&% camerita urc'"d !" mare &ra+% treptele) 7u"t acolo# la cap%tul
&r%di"ii)
" +udoar# cele trei camerite !"cepur% opera uoar% i pl%cut% de a !m+r%ca o (at%
(rumoa%) 8o"a Cru. e l%a prad% pe de*a*"tre&ul +ucuriei de a e vedea at't de
(rumoa%) G&li"da !i .'m+ea) 7a"ta 0ir&e"5 Niciodat% "u (uee at't de (ericit% de la
oirea ei !" marele ora Pari# ale c%rui tr%.i lu"&i i "e&re "u le v%.ue dec't !"tr*o
"oapte !"tu"ecoa% de toam"%)
" ('rit5 !i .icea ea) Frumoul meu pri"- !i va -i"e (%&%duiala) 0oi vedea i voi (i
v%.ut%5 Pariul# care mi*a (ot at't de l%udat# va (i pe"tru mi"e altceva dec't u" pavilio"
i.olat !"tr*o &r%di"% rece# !"co"/urat% de .iduri5
Ai# pli"% de veelie# c%p% di" m'i"ile cameritelor pe"tru a da"a !" /urul camerei ca
o copil% "e+u"atic% ce era)
8om"ul de Pe<rolle a/u"e repede la cap%tul &r%di"ii) " (u"dul u"ei alei !"tu"ecoae
pla"tate cu carpe"i# pe u" morma" de (ru".e vetede# e a(lau !"ti"e dou% ma"tii) 7u+ ele
e &2icea (orm% a dou% trupuri ome"eti) Pe<rolle ridic% tremur'"d prima ma"tie# apoi pe
a doua) 7u+ prima e a(la Fae".a# u+ a doua 7alda&"e) Am'"doi aveau aceeai ra"% pe
(ru"te# !"tre oc2i) 8i"-ii lui Pe<rolle cl%"-%"eau cu .&omot) $%% % cad% cele dou% ma"tii)

Capitolul > Dona Cruz
>?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8i"totdeau"a roma"cierii au cri# m%car o i"&ur% dat% !" via-a lor# o povetire cu u"
erou au eroi"% "e(ericit%4 povetea %rma"ului copil r%pit mamei# care era duce%# (ie de
c%tre -i&%"cile di" 7co-ia# de .i"&arii di" Cala+ria# romii de pe Ri"# .l%tarii di" C"&aria au
de acei &ita"o di" 7pa"ia) Nu tim cu de%v'rire "imic i "e lu%m a"&a/ame"tul % "u "e
ducem % !"tre+%m dac% (rumoaa "oatr% do"a Cru. era o duce% (urat% au o adev%rat%
(iic% de -i&a") Ceea ce*i i&ur e c% i*a petrecut toat% via-a pri"tre &ita"i# mer&'"d ca i ei
di" ora !" ora# di" c%tu" !" t'r&uor# da"'"d !" pia-a pu+lic% c't !-i dorea i"ima pe"tru
u" maravedi
1J
) Ne va pu"e ea !"%i cum a p%r%it aceat% meerie li+er%# dar pu-i"
+%"oa%# pe"tru a ve"i % locuiac% la Pari# !" c%u-a dom"ului de 6o".a&ue)
G /um%tate de or% dup% ce !i termi"% toaleta# o &%im !" camera acetuia di" urm%#
emo-io"at%# !" po(ida imperti"e"-ei# i total tul+urat% de (rumoaa i"trare pe care o (%cue
!" ala palatului Never)
8e ce "u v*a !"o-it Pe<rolleO !"tre+% 6o".a&ue)
Pe<rolle i*a pierdut &raiul i cump%tul !" timp ce m% !m+r%cam# r%pu"e ea) Nu
m*a p%r%it dec't o clip% pe"tru a e plim+a pri" &r%di"%) C'"d *a !"apoiat# em%"a cu u"
om lovit de tr%"et) 8ar# e !"trerupe ea cu o voce m'"&'ietoare# "u m*a-i adu aici %*mi
vor+i-i de Pe<rolle# "u*i aa# mo"e"ioreO
Nu# r%pu"e 6o".a&ue r'.'"d# "u pe"tru a*-i vor+i depre Pe<rolle)
7pu"e-i repede5 exclam% do"a Cru.) 0ede-i +i"e c't u"t de "er%+d%toare5 7pu"e-i
repede5
6o".a&ue o privea cu ate"-ie) 6'"dea@
Am c%utat mult% vreme) 8ar puteam oare decoperi ceva mai +u"O 7eam%"% cu el#
pe le&ea mea5 Nu*mi (ac "ici o ilu.ie))
Ei +i"e5 relu% do"a Cru.) 7pu"e-i5
Aa.%*te# dra&% copil%# co"ti"u% 6o".a&ue)
,% voi !"toarce oare !" !"c2ioarea meaO
Nu pe"tru mult% vreme)
A25 exclam% t'"%ra cu re&ret) ,% voi !"apoia5 Pe"tru prima oar% am v%.ut a.i u"
col- al oraului la lumi"a oarelui) E (rumo5 7i"&ur%tatea mi e va p%rea i mai trit%)
Aici "u u"tem la ,adrid# o+iect% 6o".a&ue) Tre+uie % (im precau-i)
Ai de ce# de ce % (im precau-iO Fac vreu" r%u# ca % m% -i"e-i acu"%O
Nu# (%r% !"doial%# do"a Cru.# dar)))
A25 ,o"e"iore# !l !"trerupe ea cu (oc# tre+uie % v% vor+ec) 7u"t prea "ec%/it%)
Nu e "evoie %*mi ami"ti-i# !mi dau eama c% "u mai u"t la ,adrid u"de eram %rac%# e*
adev%rat# or(a"%# p%r%it%# e i mai adev%rat# dar li+er%# li+er% ca aerul cerului)
7e !"trerupe i pr'"ce"ele ei "e&re e !"cru"tar% uor)
Ati-i# mo"e"iore# pue ea# c% mi*a-i promi o mul-ime de lucruriO
,% voi -i"e de cuv'"t mai mult dec't am promi# r%pu"e prompt 6o".a&ue)
Iat% o "ou% promiiu"e# i !"cep % "u mai cred !" promiiu"i)
7pr'"ce"ele i e deti"er% i u" val de reverie !i !"dulci tr%(ul&erarea i"te"% a
privirii)
,% cu"oteau cu to-ii# pue ea# oame"ii di" popor i e"iorii) ,% iu+eau# i c'"d
oeam e tri&%@ *enii venii s-o vedei !e gitan dans$nd (am(oleo din 3eres) Ai dac%
!"t'r.iam# e a(lau !"totdeau"a mul-i pectatori care m% ateptau !" Pla.a*7a"ta# !" patele
Alca.arului) C'"d vie. "oaptea# rev%d portocalii mari ai palatului care !"miremau aerul
erii# i caele cu tur"ule-e +rodate# u"de pe !"erat e ridicau pe /um%tate /alu.elele) A25
A25 ,i*am !mprumutat ma"doli"a multor &ra".i de 7pa"ia5 Frumoa% -ar%5 re!"cepu ea cu
lacrimi !" oc2i) Tara par(umurilor i a ere"adelor5 Aici# um+ra copacilor votri e rece i te
(ace % te !"(iori5
Capul i e aplec% pe m'"%) 6o".a&ue o l%% % vor+eac% i p%rea c% viea.%)
0% ami"ti-iO .ie ea pe "eateptate) Era !"tr*o ear%# da"aem mai t'r.iu c% de
o+icei) $a cotitur% tr%.ii !"tu"ecoae# care urc% pre +ieric% Adormirii# v*am v%.ut
1J
0ec2e mo"ed% pa"iol%)
QU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
deodat% l'"&% mi"e) ,i*a (ot team% i !" acelai timp am perat) C'"d mi*a-i vor+it# &laul
dum"eavoatr% &rav i +l'"d m*a !"durerat# dar "u m*am &'"dit % (u&) ,i*a-i pu#
ae.'"du*v% !" (a-a mea pe"tru a*mi t%ia trecerea@ DCum te c2eam%# copila meaO *7a"ta
Cru.# r%pu"ei) ,% "umeam Fior c'"d eram cu (ra-ii mei# &ita"i di" 6ra"ada) 8ar# odat%
cu +ote.ul# preotul mi*a dat "umele de ,%ria 7(i"tei Cruci) DA25
,i*a-i pu dum"eavoatr%# eti creti"%O Poate c% "u v% mai ami"ti-i de toate atea#
mo"e"iore5
3a da# .ie ditrat 6o".a&ue# "*am uitat "imic)
Eu# relu% do"a Cru. a c%rei voce tremura# !mi voi ami"ti toat% via-a acel cea) 0% i
iu+eam@ cumO Nu tiu) 8up% v'rta !mi pute-i (i tat%) 8ar u"de a (i putut &%i u" iu+it mai
(rumo# mai "o+il# mai tr%lucitor dec't dum"eavoatr%O
7pue toate atea (%r% % roeac%) Nu tia ce !"eam"% pudoarea "oatr%) 6o".a&ue
o %rut% p%ri"tete pe (ru"te) 8o"a Cru.@ l%% %*i cape u" upi" ad'"c)
,i*a-i pu# co"ti"u% ea@ 4ti !rea frumoas fata mea ca s danse&i ntr-o !ia
!u(lic cu o tam(urin i cu o cingtoare de ec5ini de aur fali. *ino cu mine.
Ai v*am urmat) Nu mai aveam voi"-%) I"tr'"d !" caa voatr%# am recu"ocut c% era
palatul Al+ero"i) ,i *a pu c% u"te-i am+aadorul re&e"tului Fra"-ei pe l'"&% Curtea de
la ,adrid) 8ar ce*mi p%a mie5 Am plecat a doua .i) Nu mi*a-i (%cut loc !" caleaca !" care
c%l%torea-i) 0ai5 0ai5 Niciodat% "u v*am pu lucrurile atea# c%ci a+ia v% !"tre.%ream la
i"tervale at't de rare) 7u"t i"&ur%# trit%# p%r%it%) Am (%cut acet drum lu"&# de la ,adrid
la Pari# acet drum (%r%@ ('rit# !"tr*o caleaca cu perdele &roae i ve"ic trae) Am (%cut
drumul pl'"&'"d# cu i"ima pli"% de re&rete5 ,% i im-eam o exilat%) Ai de c'te ori# de c'te
ori# ('"ta Fecioar%# !" timpul acelor ore "u am re&retat erile mele de li+ertate# da"ul
meu "e+u" i r'ul meu pierdut5
6o".a&ue "u o mai aculta@ &'"durile !i (u&ier% !" alt% parte)
Pari5 Pari5 i.+uc"i ea cu o impetuo.itate care*l (%cu % trear%) 0% ami"ti-i cum
mi*a-i .u&r%vit PariulO Pari5 Paradiul (etelor (rumoae5 Pari5 0i !"c'"t%tor# +o&%-ie
"eecat%# lux or+itor) G (ericire de care "u te mai aturi) G %r+%toare pe toat% via-a5 0%
ami"ti-i cum m*a-i !"c'"tat# mo"e"ioreO
$u% m'"a lui 6o".a&ue i o -i"u !" m'i"ile ei)
,o"e"iore5 ,o"e"iore5 tri&% ea cu /ale) Am v%.ut (lorile "oatre di" 7pa"ia !"
&r%di"a voatr%) 7u"t (%r% vla&% i trite) 0or muri) 0re-i oare % m% ucide-i# mo"e"ioreO
Ai# ridic'"du*e +ruc !" picioare pe"tru a aru"ca !"apoi podoa+a p%rului# pue cu
(ul&ere !" priviri@
Aculta-i# "u u"t clava dum"eavoatr%) Iu+ec mul-imea# i"&ur%tatea m% perie)
Iu+ec .&omotul# t%cerea m% !"&2ea-%) mi tre+uie lumi"%# micare i mai ale pl%cere#
pl%cerea care te (ace % tr%ieti5 0eelia m% atra&e# r'ul m% !m+at%# c'"tul m% (armec%)
Aurul di" vi"ul de Rota !mi pu"e diama"te !" oc2i# i c'"d r'd# imt cu adev%rat c% u"t
(rumoa%)
Fermec%toare "e+u"atic%5 opti 6o".a&ue m'"&'i"d*o p%ri"tete)
8o"a Cru. !i retrae m'i"ile)
$a ,adrid "u te purtai aa# pue ea) Apoi# !"(urii"du*e# co"ti"u%@
Ave-i dreptate# u"t "e+u"%# dar vreau % devi" !"-eleapt%)) 0oi pleca)
8o"a Cru.5 exclam% pri"-ul)
Fata pl'"&ea) Pri"-ul !i coae +atita +rodat% pe"tru a*i ter&e lacrimile (rumoae)
7u+ lacrimile care "u avur% vreme % e uuce# ap%ru u" .'m+et m'"dru)
,% vor iu+i al-ii# .ie ea ame"i"-'"d) Acet paradi# relu% ea cu am%r%ciu"e# a (ot
o !"c2ioare) ,*a-i !"elat# pri"-e5 C" +udoar mi"u"at m% atepta aici !"tr*u" pavilio" care
p%rea depri" di" palatul u"ei .'"e) ,armur%# picturi uper+e# draperii de cati(ea +rodate
cu aur) Aur i pe lam+riuri) Ai culpturi# critale pe +ol-i)))) 8ar# !" /ur# co"ti"u% ea# um+rare
!"tu"ecoae i umede# pelu.e "e&re u"de cad u"ele dup% altele %rma"ele (ru".e moarte
di" cau.a acetui (ri& care m% !"&2ea-%# camerite mute# vale-i dicre-i# tem"iceri %l+atici
i# ca ma/ordom# acet om livid# acet Pe<rolle5
Q1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ai de ce % te pl'"&i de Pe<rolleO !"tre+% 6o".a&ue)
Nu5 E clavul tuturor dori"-elor mele) mi vor+ete cu +l'"de-e# c2iar cu repect i#
de (iecare dat% c'"d e apropie de mi"e# pa"a p%l%riei ale m%tur% podeaua)
Atu"ciO
0% +ate-i /oc# dom"ule5 Nu ti-i oare c% pu"e .%voare la ua mea i c% /oac% pe
l'"&% mi"e rolul de pa."ic de 2aremO
Exa&era-i totul# do"a Cru.5
7% ti-i pri"-e# pa%rea captiv% "ici "u privete .%+relele de aur ale coliviei) Nu*mi
place la dum"eavoatr%) 7u"t pri.o"ier%) R%+darea mea a a/u" la cap%t) 0% ome. %*mi
reda-i li+ertatea5
6o".a&ue !"cepu % ur'd%)
8e ce m% acu"de-i at(el privirilorO co"ti"u% ea) R%pu"de-i5 0reau
%*mi r%pu"de-i5
Capul ei (ermec%tor e ridic% impetuo) 6o".a&ue co"ti"ua % ur'd%)
Nu m% iu+i-i5 pue ea roi"d# "u de rui"e ci de ciud%) 8eoarece "u m% iu+i-i# "u
pute-i (i &elo pe mi"e5
6o".a&ue !i lu% m'"a i o due la +u.e) Ea e roii i mai tare) 7u"t
Am cre.ut))) murmur% ea co+or'"d oc2ii# mi*a-i pu o dat% c% "u u"te-i c%%torit)
$a toate !"tre+%rile mele depre acet u+iect# to-i cei ce m% !"co"/oar% tac))) Am cre.ut#
c'"d am v%.ut c%*mi aduce-i pro(eori de tot (elul# c'"d am v%.ut c% vre-i % !"v%- tot ce
(ace (armecul doam"elor di" Fra"-a# de ce "*a pu"e*oO ,*am cre.ut iu+it%)
7e opri % aru"ce pe (uri o privire pre 6o".a&ue# ai c%rui oc2i exprimau pl%cere i
admira-ie)
Ai am lucrat# co"ti"u% ea# ca % devi" mai dem"% i mai +u"%) ,u"ceam cu r'v"%#
cu ardoare) Nimic "u era prea &reu) ,i e p%rea c% "u exit% o+tacol detul de puter"ic
pe"tru a*mi opri voi"-a) H'm+i-i5 tri&% ea cu o adev%rat% micare de (urie) 7a"ta 0ir&e"#
"u mai .'m+i-i at(el# pri"-e# au m% (ace-i % !""e+u"ec5
7e ae.% !" (a-a lui i# cu u" to" care "u admitea "ici u" (el de pre(%c%torie# pue@
8ac% "u m% iu+i-i# ce vre-i de la mi"eO
0reau % te (ac (ericit%# do"a Cru.# r%pu"e cu +l'"de-e 6o".a&ue) 0reau % te (ac
(ericit% i puter"ic%#
$%a-i*m% mai !"t'i li+er%5 i.+uc"i (rumoaa captiv% revoltat% la culme)
Ai cum 6o".a&ue !"cerca % o calme.e# repet%@
$%a-i*m% li+er%5 $i+er%# li+er%5 Ata !mi a/u"&e# "u vreau dec't ata)
Apoi# d'"d (r'u li+er (a"te.iei viole"te@
0reau % v%d Pariul5 0reau Pariul promiiu"ilor voatre5 Pariul .&omoto i
tr%lucitor pe care*l &2icec di"colo de .idurile !"c2iorii mele) 0reau % ie5 0reau % m%
ar%t pretuti"de"i) $a ce*mi ervec podoa+ele !"tre patru pere-iO Privi-i*m%5 Credea-i c% m%
voi pr%p%di pl'"&'"dO
Ai deodat% !"cepu % r'd% !"tr*u" 2o2ot "et%vilit)
Privete*m%# pri"-e# iat%*m% co"olat%) Nu voi mai pl'"&e "iciodat%# voi r'de
totdeau"a# cu co"di-ia % mi e arate Gpera depre care "u tiu dec't "umele# er+%rile#
da"urile)))
" aceat% ear%# o !"trerupe 6o".a&ue cu r%ceal%# vei purta cele mai (rumoae
pietre pre-ioae)
Fata !l privi tra"iu i cu (idare)
Ai eu te voi co"duce# co"ti"u% 6o".a&ue# la +alul dom"ului Re&e"t)
8o"a Cru. r%mae ca "%ucit%) G+ra.ul ei mo+il i (ermec%tor !i c2im+% de dou% trei
ori culoarea)
7% (ie adev%ratO !"tre+% ea !" cele di" urm%# c%ci mai avea !"doieli)
E adev%rat# pue 6o".a&ue)
0e-i (ace ataO tri&% ea) G25 0% iert totul# pri"-e5 7u"te-i +u"# u"te-i priete"ul
meu5
QB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
I e aru"c% de &'t) Apoi# p%r%i"du*l# !"cepu % -op%ie ca o "e+u"%) Tot da"'"d
pu"ea@
3alul re&e"tului5 0om mer&e la +alul re&e"tului5 Cu toate c% .idurile u"t &roae#
&r%di"a rece i putie# (eretrele !"c2ie# tot am au.it vor+i"du*e de +alul re&e"tului# tiu
c% voi vedea mi"u"%-ii) Ai eu voi (i acolo5 G25 mul-umec# mul-umec# pri"-e5 e !"trerupe
ea) 8ac% a-i ti c't de (rumo u"te-i c'"d u"te-i +u"5 3alul e la Palai*Ro<al# "u*i aaO Eu#
care muream de dori"-% % v%d Palai*Ro<al5
7e a(la la cap%tul !"c%perii) 8i"tr*o %ritur% (u l'"&% 6o".a&ue*i !"&e"u"c2e pe o
per"% la picioarele lui) Ai# cu o mutr% (oarte erioa%# !"cruci'"d m'i"ile ei (rumoae pe
&e"u"c2iul pri"-ului i privi"du*l i"ite"t# !l !"tre+%@
Ce toalet% voi purtaO 6o".a&ue cl%ti"% cu &ravitate capul)
$a +alurile de la Curtea Fra"-ei# do"a Cru.# r%pu"e el## exit% ceva care !"al-% i
!m+odo+ete u" o+ra. (rumo mai mult dec't cea mai prete"-ioa% toalet%)
8o"a Cru. !"cerc% % &2iceac%)
7% (ie .'m+etulO .ie ea ca u" copil c%ruia i e propu"e o e"i&m% "aiv%)
Nu# replic% 6o".a&ue)
7% (ie &ra-iaO
Nu# tu ai i .'m+et i &ra-ie# do"a Cru.) $ucrul de care !-i vor+ec)))
Nu*l am) Ce o (i oareO
Ai# cum 6o".a&ue !"t'r.ia cu r%pu"ul# ea ad%u&% "er%+d%toare@
,i*l ve-i daO
Ti*l voi da# do"a Cru.)
8ar ce oare "*amO !"tre+% coc2eta# care !" aceeai clip% aru"c% o privire
trium(%toare pre o&li"d%)
F%r% !"doial%# o&li"da "u putea upli"i r%pu"ul lui 6o".a&ue)
Pri"-ul r%pu"e@
C" "ume5
Ai iat*o pe do"a Cru. pr%+uit% di" culmea +ucuriei ale) C" "ume5 Ea "u avea "ume5
Palai*Ro<al "u era Pla.a*7a"ta di" patele Alca.arului) Aici "u mai era vor+a % da"e.e la
u"etul tam+uri"ei# cu o ce"tur% de -ec2i"i (ali !" /urul oldurilor) G25 7%rma"a do"a Cru.5
6o".a&ue tocmai !i (%cue o promiiu"e# dar promiiu"ile lui 6o".a&ue))) Ai# dealt(el# e
poate d%rui oare u" "umeO Pri"-ul p%rea c% pre!"t'mpi"a el !"ui aceat% o+iec-ie)
8ac% "*ai avea u" "ume# cump% copil%# pue el# toat% a(ec-iu"ea mea ta"dr% ar (i
"eputi"cioa%) 8ar "umele t%u a (ot doar r%t%cit) Eu l*am re&%it) Ai u" "ume ilutru#
pri"tre cele mai ilutre di" Fra"-a)
Ce pu"e-iO exclam% (ata uluit%)
Ai o (amilie# co"ti"u% 6o".a&ue al c%rui to" era olem"# o (amilie puter"ic% i aliat%
cu re&ii "otri) Tat%l t%u a (ot duce)
Tat%l meu5 repet% do"a Cru.) Era duce# pu"e-i dum"eavoatr%O 8eci# a muritO
6o".a&ue plec% (ru"tea)
Ai mama meaO
,ama ta ete pri"-e%# r%pu"e prompt 6o".a&ue)
Tr%iete5 exclam% do"a Cru.# a c%rei i"im% +%tea tare) Aa a-i pu@ ete pri"-e%5
Tr%iete5 ,ama mea5 0% ro&# vor+i-i*mi depre mama5
6o".a&ue pue u" de&et pe +u.e)
Nu acum# opti el)
8ar do"a Cru. mu era (%cut% % e lae periat% de acete aere miterioae) l pri"e
pe 6o".a&ue de m'i"i)
mi ve-i vor+i depre mama mea# .ie ea# pe dat%5 8oam"e5 Cum o voi iu+i5 E +u"%#
"u*i aaO Ai (oarte (rumoa%O Ce tra"iu lucru# e !"trerupe ea cu &ravitate) Totdeau"a am
viat aa ceva) mi pu"ea u" &la l%u"tric c% u"t (a-a u"ei pri"-ee)
$ui 6o".a&ue !i (u &reu % r%m'"% erio)
Toate u"t la (el# &'"di el)
QI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8a# co"ti"u% do"a Cru.# c'"d adormeam eara# o vedeam pe mama mea# ve"ic#
ve"ic aplecat% la c%p%t'iul meu# cu p%r lu"&# "e&ru# cu u" colier de perle# cu pr'"ce"e
m'"dre# cu cercei lu"&i de diama"te i cu o privire at't de +l'"d%5 Cum o c2eam% pe
mama meaO
Nu po-i a(la !"c%# do"a Cru.)
8ar de ceO
G mare prime/die)))
"-ele&5 !"-ele&# !"trerupe (a-a cupri"% deodat% de vreo ami"tire roma"ec%) Am
v%.ut la teatrul di" ,adrid comedii (el de (el@ "u e pu"ea "iciodat% ti"erelor (ete de la
!"ceput "umele mamei lor)
Niciodat%# apro+% 6o".a&ue)
G mare prime/die# relu% do"a Cru.# i cu toate atea# eu tiu % (iu dicret%@
poveti-i) A p%tra ecretul p'"% la moarte)
Frumoa% i m'"dr% ca C2ima"a
1N
ea e ae.% !" (a-a pri"-ului)
Nu m% !"doiec# replic% prompt 6o".a&ue# dar "u vei atepta mult% vreme# cump%
copil%) " c'teva ore ecretul mamei tale !-i va (i de.v%luit) " clipa ata "u tre+uie % tii
dec't u" i"&ur lucru@ c% "u te "umeti ,aria de 7a"ta Cru.)
Numele meu adev%rat era FlorO
Nicidecum)
Pri" urmare# cum m% voi "umiO
8i" lea&%" ai c%p%tat "umele mamei tale# care era pa"iol%) Te "umeti Aurore)
8o"a Cru. tre%ri i repet%@
Aurore5
Apoi ad%u&%# +%t'"d di" palme@
Ce tra"ie !"t'mplare5
6o".a&ue o privi ate"t) Atept% % vor+eac%)
8e ce eti at't de urpri"%O !"tre+% el)
7%rma"a micu-% Aurore5 murmur% do"a Cru.# cu oc2i ume.i) C't de +u"% era5 Ai
(rumoa%5 Ai cum o iu+eam5
6o".a&ue (%cea evide"t e(orturi %*i acu"d% curio.itatea (e+ril%) 8i" (ericire# do"a
Cru. era pierdut% !" !"tre&ime !" ami"tirile ei)
Ai cu"ocut# .ie pri"-ul a(ect'"d o i"di(ere"-% rece# o t'"%r% care e "umea
AuroreO
8a)
Ce v'rta aveaO
0'rta mea) Eram am'"dou% (eti-e i "e iu+eam cu c%ldur% cu toate c% ea era
(ericit% i eu (oarte %rac%)
E mult de atu"ciO
A"i i a"i)
Fata !l privi drept !" (a-% pe 6o".a&ue i ad%u&%@
8ar e pare c% v% i"tereea.% ata# dom"ule pri"-) 6o".a&ue era di"tre acei
oame"i pe care "u*i &%eti "iciodat% pe picior &reit) $u% m'"a do"ei Cru. i r%pu"e cu
+l'"de-e@
,% i"tereea.% tot ce iu+eti# (eti-a mea) 0or+ete*mi de acea t'"%r% Aurore care
-i*a (ot c'"dva priete"%)
Capitolul Q Prinul de #onzague
1N
Eroi"% di" Cidul de Cor"eille) :N)T);)
QJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Camera de dormit a lui 6o".a&ue# de u" lux ra(i"at# ca dealt(el tot retul palatului# e
dec2idea pe o parte pre o !"c%pere care ervea drept +udoar i d%dea !" micul alo"
u"de i*am l%at pe perceptorii i &e"tilomii "otri4 pe cealalt% parte comu"ica +i+lioteca#
+o&at% !" edi-ii i c%r-i rare# (%r% rival la Pari)
6o".a&ue era u" om (oarte i"truit# ava"t lati"it# cu"oc%tor al m%rilor criitori di"
Ate"a i Roma# la "evoie teolo& u+til i (oarte compete"t !" tudii (ilo.o(ice) 8e*ar (i (ot la
(el de ci"tit pe c't era de cult# "imic "u i*ar (i tat !" (a-%) 8ar !i lipea piritul de dreptate)
Cu c't eti mai puter"ic# cu at't te !"dep%rte.i de calea cea dreapt%# dac% "u ai pri"cipii)
Era c% acel pri"- di" +amele copil%riei# care e "ate !"tr*u" lea&%" de aur !"co"/urat
de .'"e +i"evoitoare) H'"ele !i dau totul acetui (ericit mic pri"-# tot ce poate aduce &loria
i (ericirea u"ui om) 8ar a (ot uitat% o .'"%# ea e up%r%# vi"e m'"ioaa la lea&%" i
pu"e@ 0ei p%tra tot ce -i*au dat urorile mele# dar)))
Acet dar e u(icie"t %*l (ac% pe micul pri"- u"ul di"tre cei mai mi.era+ili oame"i)
6o".a&ue era (rumo# e "%cue "epu de +o&at) Co+ora di"tr*o (amilie dom"itoare#
era vitea. i o dovedie4 avea cultur%# i"teli&e"-% i pu-i"i oame"i tiau % m'"uiac%
vor+irea cu at'ta autoritate ca el4 valoarea a de diplomat era cu"ocut% i citat% !" locuri
!"alte# iar la curte toat% lumea era (ermecat% de el# dar))) 8ar "u avea "ici u" 8um"e.eu i
trecutul %u !i tira"i.a de pe acum pre.e"tul) Nu mai era !" tare % e opreac% pe pa"ta
pe care !i puee piciorul !" ti"ere-e) " mod (atal era !mpi" pre (apte rele pe"tru a
acoperi i a acu"de vec2ile ale acte crimi"ale) Putea !"(%ptui lucruri +u"e# dar (%cea
"umai r%u) Nu e d%dea !"apoi de la "imic) 8up% dou%.eci i ci"ci de a"i de lupte "u
im-ea !"c% o+oeala)
" ce privete remuc%rile# 6o".a&ue "u credea !" ele cum "u credea "ici !"
8um"e.eu) Nu e "evoie %*l i"(orm%m pe cititor c% do"a Cru. era pe"tru el u" i"trume"t#
u" i"trume"t (oarte a+il ale i care# dup% toate apare"-ele# tre+uia % (u"c-io"e.e de
mi"u"e)
6o".a&ue "u o aleee la !"t'mplare pe t'"%r%) Aov%ie !"delu"& !"ai"te de
a*i (ixa ale&erea) 8o"a Cru. !"tru"ea toate calit%-ile pe care le viae# !mpreu"% cu o
oarecare aem%"are# dei&ur detul de va&%# dar u(icie"t% pe"tru ca "etiutorii % poat%
roti cuvi"tele at't de pre-ioae pe"tru el@ are un aer de familie) Aprecierea d% impoturii
o credi+ilitate extraordi"ar%) 8ar# pe "eateptate# i"terve"ea o !mpre/urare la care "u e
&'"die) " acet mome"t# di" cau.a tra"iei det%i"uiri depre care do"a Cru. tocmai !l
i"(ormae) 6o".a&ue avea "evoie de toat% di+%cia pe"tru a*i acu"de tul+urarea) Ai# !"
ciuda a+ilit%-ii recu"ocute de toat% lumea# t'"%ra decoperi "eli"itea lui i e mir%)
Cltima (ra.% a pri"-ului# oric't de a+il% era# t'r"i !"doiala !" mi"tea do"ei Cru.) i tre.i
+%"uieli) Femeile "u au "evoie % !"-elea&% pe"tru a e pu"e !" &ard%) 8ar ce puee ea
oare# ca % emo-io"e.e u" om at't de puter"ic# cu at'ta '"&e receO Numele pro"u"-at de
ea@ Aurore))) Ce repre.e"ta acet "umeO ,ai !"t'i# cum puee t'"%ra captiv%# acet
"ume era rar4 apoi !"cepu % ai+% preim-iri) Acet "ume !l i.+ie puter"ic) Iar 6o".a&ue#
uperti-io# era (r%m'"tat de !"%i viole"-a ocului reim-it) i pu"ea@ 4ste un
avertisment) Avertime"t di" partea cuiO 6o".a&ue credea !" tele# au# cel pu-i"# !"
teaua lui) 7telele au &la@ a lui vor+ie) 8ac% acet "ume# au.it di" !"t'mplare# era o
de.v%luire# co"eci"-ele acetei de.v%luiri erau at't de &rave# !"c't uimirea i tul+urarea
pri"-ului "u mai puteau (i u" u+iect de mirare) C%uta de optpre.ece a"i5 7e ridic%# lu'"d
ca pretext larma ce e au.ea di" &r%di"%# dar# !" realitate# pe"tru a*i calma "eli"itea i
pe"tru a*i da o a"umit% expreie (e-ei)
Camera lui era ituat% !" u"&2iul (ormat de aripa di" dreapta a (a-adei palatului care
d%dea pre &r%di"% i corpul pri"cipal al cl%dirii) " (a-a (eretrelor ale e a(lau cele ale
apartame"tului ocupat de doam"a pri"-e% de 6o".a&ue) Perdele &rele c%deau pete
&eamurile tuturor (eretrelor !"c2ie) 0%.'"d &etul lui 6o".a&ue# do"a Cru. e ridic% la
r'"dul ei i vru % e !"drepte pre (ereatr%) $a ea "u era dec't o curio.itate copil%reac%)
R%m'i pe loc# !i .ie 6o".a&ue# "u tre+uie !"c% % (ii v%.ut%)
QN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
7u+ (ereatr% i pe toat% !"ti"derea &r%di"ii devatate e a&ita o mul-ime compact%)
Pri"-ul "u aru"c% m%car o privire oame"ilor4 oc2ii i e (ixar% preocupa-i i poomor'-i
aupra (eretrelor o-iei ale)
0a ve"i oareO &'"dea el)
8o"a Cru. !i reluae locul# cu u" aer !m+u("at)
Gricum# !i .ie 6o".a&ue# +%t%lia va (i deciiv%) Apoi# lu'"d o 2ot%r're@
Tre+uie % tiu cu orice pre-)))
" clipa c'"d e pre&%tea % e !"drepte pre t'"%r% (at%# i e p%ru c% recu"oate !"
mul-ime acel mic pero"a/ a c%rui apari-ie exce"tric% (%cue e".a-ie !" alo"ul de &al% !"
aceat% dimi"ea-%) Era cocoatul c%ruia !i (uee ad/udecat% cuca c'i"elui ,dor)
Cocoatul -i"ea !" m'"% o carte de ru&%ciu"i i privea i el (eretrele doam"ei de
6o".a&ue) " oricare alt% !mpre/urare# 6o".a&ue ar (i dat oarecare ate"-ie acetui (apt#
c%ci de o+icei "u "e&li/a "imic) 8ar acum voia % tie) 8ac% ar (i r%ma !"c% u" mi"ut la
(ereatr%# iat% ce ar (i v%.ut@ o (emeie co+ora pero"ul aripii t'"&i a cl%dirii4 o camerit% a
pri"-eei4 e apropie de cocoat# care*i pue repede c'teva cuvi"te i !i d%du cartea de
ru&%ciu"i) Apoi camerita e !"apoie la doam"a pri"-e% i cocoatul dip%ru)
H&omotul vi"e de la o ceart% !"tre "oii locatari# .ie 6o".a&ue relu'"du*i locul
l'"&% do"a Cru.) C"de am r%ma# cump% copil%O
$a "umele pe care tre+uia %*l port de acum !"ai"te)
Numele care !-i apar-i"e) 8ar care "e*a !"trerupt) 8epre ce era vor+aO
Cum# a-i uitatO pue do"a Cru. cu u" .'m+et r%ut%cio) 6o".a&ue e pre(%cu c%
!"cearc% %*i ami"teac%@
A25 exclam% el) Atiu@ o (at% pe care o iu+eai i care purta i ea "umele de Aurore)
G t'"%r% (rumoa%# or(a"% ca i mi"e)
Adev%ratO Ata e petrecea la ,adridO
$a ,adrid)
Era pa"iol%O
Nu# era (ra"-u.oaic%)
Fra"-u.oaic%O repet% 6o".a&ue# care imula admira+il "ep%area)
i !"%+ui c2iar u" uor c%cat) A-i (i pu c% doar di" comple.e"-% co"ti"u% u+iectul
co"vera-iei) 8ar de&ea+a c2eltuia at'ta di+%cie5 H'm+etul iret al do"ei Cru. ar (i tre+uit
%*l pu"% !" &ard%)
Ai ci"e e !"&ri/ea de eaO !"tre+% el# cu u" aer ditrat)
G (emeie +%tr'"%)
"-ele&) 8ar ci"e pl%tea doam"a de compa"ieO
C" &e"tilom)
Fra"ce. i elO
8a# (ra"ce.)
T'"%r# au +%tr'"O
T'"%r i (oarte (rumo)
Fata !l privea drept !" oc2i) 6o".a&ue e pre(%cu di" "ou c% a+ia e -i"ea % "u cate)
8ar de ce !mi vor+i-i depre lucruri ce v% plictiecO exclam% do"a Cru. r'.'"d)
8oar "u*l cu"oate-i pe &e"tilom) Nu v*a (i cre.ut at't de curio)
6o".a&ue !i d%du eama c% tre+uie % e tr%duie % /oace mai prude"t)
Nu u"t curio# copila mea# r%pu"e el c2im+'"d to"ul) Nu m% cu"oti !"c%) E
i&ur c%# pero"al "u m% i"tereea.% "ici t'"%r%# "ici &e"tilomul# dei cu"oc mult% lume la
,adrid# dar c'"d pu" !"tre+%ri# am eu motivele mele % (ac acet lucru) 0rei %*mi pui
"umele acetui &e"tilomO
8e at% dat%# (rumoii oc2i ai do"ei Cru. exprimar% o real% "e!"credere)
$*am uitat# r%pu"e ea t%io)
Cred c% dac% ai vrea))) t%rui 6o".a&ue .'m+i"d)
0% repet c% l*am uitat)
Ia !"cearc%# adu"%*-i ami"tirile))) 7% c%ut%m !mpreu"%)
Q>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8ar ce v% pa% de "umele acetui &e"tilomO
7% !"cerc%m# !-i pu") 0ei vedea apoi ce vreau % (ac) Nu e cumvaO)))
8om"ule pri"-# !l !"trerupe (ata# oric't a !"cerca# "u mi*l ami"tec)
Acete cuvi"te (ur% pue at't de 2ot%r't# !"c't orice t%rui"-% deve"ea i"util%)
7% "u mai vor+im depre el# pue 6o".a&ue) E up%r%tor# iat% tot# i !-i voi pu"e
de ce e up%r%tor) C" &e"tilom (ra"ce. ta+ilit !" 7pa"ia "u poate (i dec't u" exilat) 8i"
"e"orocire# u"t mul-i !" aceat% itua-ie) Aici "u ai "ici o priete"% de v'rta ta# cump%
copil% i priete"ia "u e improvi.ea.%) mi pu"eam@ am trecere pete tot4 voi (ace ca
&e"tilomul % (ie &ra-iat# i el !i va readuce (ata# iar micu-a mea do"a Cru. "u va mai (i
i"&ur%)
Cuvi"tele ale aveau u" to" at't de implu i adev%rat !"c't +iata (at% (u emo-io"at%
p'"% !" ad'"cul i"imii)
0ai# pue ea# ce +u" u"te-i5
Nu am "ici u" (el de ra"c2iu"%# pue .'m+i"d 6o".a&ue# mai e !"c% timp)
Ceea ce*mi propu"e-i# .ie do"a Cru. "u !"dr%."eam % v% cer# dar muream *o (ac5
Nu ave-i "evoie % ti-i "umele &e"tilomului# "ici "*ave-i "evoie % crie-i !" 7pa"ia) ,i*am
rev%.ut priete"a)
8e cur'"dO
8e (oarte cur'"d)
C"deO
$a Pari)
AiciO .ie 6o".a&ue)
8o"a Cru. "u mai era "e!"cre.%toare) 6o".a&ue !i p%tra .'m+etul# dar era palid)
8oam"e5 pue (ata (%r% % mai (ie !"tre+at%) A (ot !" .iua oirii "oatre) 8up% ce
am trecut de poarta 7ai"t*9o"or m% certam cu dom"ul de Pe<rolle pe"tru a tra&e
perdelele pe care le -i"ea cu !"c%p%-'"are !"c2ie)
,*a !mpiedicat at(el % v%d Palai*Ro<al i "u*i voi ierta acet lucru) 8up% ce cotiem
pe l'"&% o curte mic%# di" apropiere# caleaca mer&ea ati"&'"d caele) Am au.it u" c'"tec
ve"i"d di"tr*o !"c%pere /oa%) 8om"ul de Pe<rolle avea m'"a pe perdea# dar o retrae
deoarece i*am tra u"a cu eva"taiul) Recu"ocuem vocea) Am ridicat perdeaua) ,ica mea
Aurore# aceeai di"totdeau"a# dar mult mai (rumoa%# t%tea la (ereatr%)
6o".a&ue !i coae car"e-elul di" +u.u"ar)
Am co u" tri&%t# co"ti"u% do"a Cru.) Caleaca !i reluae &oa"a) Am vrut %
co+or# am (%cut u" t%r%+oi i"(er"al) A25 8e*a (i (ot mai puter"ic%# %*l tr'"& de &'t pe
dom"ul Pe<rolle al dum"eavoatr%5
Cum pu"eaiO !"trerupe 6o".a&ue) G trad% pe l'"&% Palai*Ro<alO
Foarte aproape)
Ai recu"oate*oO
G25 (%cu do"a Cru.) Atiu cum e "umete) Primul lucru a (ot %*l !"tre+ pe dom"ul
de Pe<rolle)
Ai cum e "umeteO
7trada C2a"tre) 8ar ce crie-i acolo# pri"-eO
Tot ce tre+uie ca %*-i po-i revedea priete"a)
8o"a Cru. e ridic%# cu (ru"tea roie de pl%cere i oc2ii tr%luci"d de +ucurie)
7u"te-i +u"5 repet% ea) 7u"te-i deci cu adev%rat +u")
6o".a&ue !i !"c2ie car"e-elul i*l pue !" +u.u"ar)
7cump% copil%# cur'"d vei putea /udeca i"&ur%) Acum tre+uie % "e dep%r-im
pe"tru c'teva clipe) 0ei aita la o ceremo"ie olem"%) Nu*-i (ie team% % ar%-i c't eti de
emo-io"at% i tul+urat%# e (irec# toat% lumea !-i va (i recu"oc%toare)
7e ridic% i lu% m'"a do"ei Cru.)
" cel mult o /um%tate de or% !-i vei revedea mama# relu% el)
8o"a Cru. !i pue m'"a pe i"im%)
Ce*i voi pu"eO !"tre+% ea)
QQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Nu tre+uie %*i acu".i "imic di" mi.eria copil%riei tale# "imic# m% au.iO Nu ai "imic
de pu dec't adev%rul# !"tre&ul adev%r)
Pri"-ul ridic% o draperie !" patele c%reia era u" +udoar)
I"tr% aici# pue el)
8a# murmur% t'"%ra) ,% voi ru&a lui 8um"e.eu pe"tru mama mea)
Roa&%*te# do"a Cru.# roa&%*te) Aceat% or% e deoe+it de olem"% !" via-a ta)
Fata i"tr% !" +udoar) 8raperia c%.u la loc# dup% ce 6o".a&ue !i %rutae m'"a)
0iul meu5 &'"dea ea cu &la tare) ,ama mea ete pri"-e%5
R%ma i"&ur# 6o".a&ue e ae.% !" (a-a +iroului# cu capul !" m'i"i) El era acela care
avea "evoie de recule&ere) C" potop de &'"duri e (r%m'"t% !" creierul %u)
7trada C2a"tre5 murmur% el) E oare i"&ur%O A urmat*o i elO Ar (i prea !"dr%."e-)
8ar e c2iar eaO
R%mae o clip% cu oc2ii -i"tui-i !" &ol# apoi exclam%@
8e ata tre+uie % m% ai&ur !"ai"te de toate)
7u"%) Nime"i "u r%pu"e) l tri&% pe Pe<rolle) Tot "u r%pu"e "ime"i) 6o".a&ue e
ridic% i trecu repede !" +i+liotec%# u"de de o+icei i"te"de"tul atepta ordi"ele ale)
3i+lioteca era putie) Pe ma% e a(la u" plic pe "umele lui 6o".a&ue) l dec2ie) 3iletul
era cri de m'"a lui Pe<rolle) Co"-i"ea acete cuvi"te@ Am venit aici" aveam multe s v
s!un. S-au !etrecut lucruri stranii la !avilion) Apoi# ca pot*criptum@ 1omnul cardinal de
+iss6 se afl la !rines. *eg5e&)
6o".a&ue mototoli +iletul)
i vor pu"e cu to-ii# murmur% el@ DAita-i la co"iliu !" i"tereul dum"eavoatr%#
pe"tru copilul dum"eavoatr% dac% exit%))) Ea va -i"e piept) Nu va ve"i) E o (emeie
moart%5 Ai ci"e a uci*oO e !"trerupe el# cu (ru"tea mai palid% i cu oc2ii pleca-i)
6'"dea cu &la tare (%r% % vrea@
Ce (emeie m'"dr% era alt%dat% ,ai (rumoa% dec't cele mai (rumoae# +l'"d% ca
!"&erii# cura/oa% c% u" cavaler5 Ete i"&ura (emeie pe care a (i iu+it*o dac% a (i putut
iu+i o (emeie5
7e ridic%# i ur'ul ceptic !i reve"i pe +u.e)
Fiecare pe"tru i"e5 pue el) E oare vi"a mea dac%# pe"tru a m% ridica deaupra
u"ui a"umit "ivel# tre+uie % pu" piciorul pe trepte (ormate di" capete i i"imiO
Cum e !"apoiae !" camera a# privirea*i c%.u pe draperiile +udoarului u"de era
!"c2i% do"a Cru.)
Ata e roa&%# pue el) Ei +i"e5 Acum parc%*mi vi"e % cred !" tr%"aia ata "umit%
vocea '"&elui) Ea a (ot emo-io"at%# dar "u prea mult# !" "ici u" ca. c% o adev%rat% (iic%
c%reia i *ar (i pu aceleai cuvi"te@ !-i vei revedea mama) A25 G -i&%"cu%) 7*a &'"dit la
diama"te# la er+%ri) Nu po-i !m+l'".i lupii5
7e due % tra&% cu urec2ea la ua +udoarului)
Ce e mai roa&%5 exclam% el) C2iar cu adev%rat5 E u" lucru tra"iu5 To-i aceti copii
l%a-i !" voia !"t'mpl%rii au pe u"deva !" creierul lor aiurit o idee# care e "ate odat% cu
primul lor di"te i "u moare dec't cu ultimul upi"# ideea c% mama lor ete pri"-e%) To-i
caut%# cu dea&a !" pi"are# pe re&ele care le e tat%) Fata ata e (ermec%toare# o
adev%rat% +i/uterie5 &'"di el) Ai c't de +i"e i de "aiv m% va lu/i (%r% % tie5 8ac% vreo
-%ra"c% cumecade# mama ei adev%rat%# ar ve"i acum %*i !"ti"d% +ra-ele# (ir*ar % (ie5 *ar
!"roi de (urie) 0om vedea lacrimi c'"d !i va poveti copil%ria) Comedia e trecoar% pete
tot)))
Pe +irou e a(la o ticl% de crital cu vi" de 7pa"ia i u" pa2ar) i tur"% u" pa2ar pli"
i +%u)
9aide# P2ilippe5 !i .ie ae.'"du*e !" (a-a 2'rtiilor !mpr%tiate) Ata -i*e "orocul5
A.i au "iciodat% vom aru"ca u" v%l pete trecut5 Frumoa% partid%5 ,are mi.%5 ,ilioa"ele
+%"cii $aL e pot prec2im+a# la (el c% -ec2i"ii di" o mie i u"a de "op-i# !" (ru".e vetede)
8ar ime"ele dome"ii ale lui Never# iat% ceva olid5
QR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Pue !" ordi"e "otele pre&%tite cu mult !"ai"te# dar# !"cetul cu !"cetul# i e !"tu"ec%
(ru"tea ca i cum u" &'"d !"(rico%tor ar (i pu t%p'"ire pe el)
Nu am de ce %*mi (ac ilu.ii# i .ie# !"cet'"d % lucre.e pe"tru a e mai &'"di)
R%.+u"area re&e"tului va (i implaca+il%) E uuratic# uituc# dar !i ami"tete de P2ilippe de
Never# pe care*l iu+ea ca pe u" (rate) Am v%.ut lacrimi !" oc2ii lui c'"d o privea pe o-ia
mea !" doliu# o-ia mea care e v%duva lui Never) 8ar ce poial% +u"%5 Au trecut
"ou%pre.ece a"i i "ici u" &la "u *a ridicat !mpotriva mea5
i trecu doul m'i"ii pe (ru"te de parc% ar (i vrut % i.&o"eac% acet &'"d o+eda"t)
N*are importa"-%# co"c2ie# voi pu"e cap%t acetei itua-ii 0oi &%i u" vi"ovat i#
odat% pedepit# totul e va termi"a# voi dormi li"itit)
Pri"tre 2'rtiile !"ti"e pe +iroul lui# aproape toate ci(rate# era u"a pe care cria@ 1e
aflat dac doamna de 2on&ague o crede !e fiica ei moart sau n via) Ai# dedeu+t@ 1e
aflat dac actul de natere este n !osesia ei.
Pe"tru ata# ar tre+ui % vi"%# &'"di 6o".a&ue) A da o ut% de mii livre pe"tru a ti
doar dac% are actul de "atere# au dac% acet act exit%) C%ci# dac% ar exita# pu" eu
m'"a pe el5 Ai# ci"e tieO &'"di el cupri" de pera"-e re"%cute) Ci"e tieO ,amele u"t
cam la (el cu +atar.ii depre care vor+eam adi"eauri# care*i v%d pete tot p%ri"-ii# la (el
cum acetia !i v%d copiii) Nu cred deloc !" i"(aili+ilitatea mamelor) Ci"e tieO Poate !i va
dec2ide +ra-ele micii mele &ita"e)))O A25 Ce victorie !" ca.ul %ta5 7er+%ri# im"uri de
recu"oti"-%# +a"c2ete5 C" Te deum# dac% vor5 Ai alut# mote"itoarei lui Never5
R'dea) C'"d i e potoli r'ul# co"ti"u%@
Apoi# pete c'tva timp# o t'"%r% i (rumoa% pri"-e% poate muri)
,or at'tea (ete ti"ere5 8oliu &e"eral# dicur (u"e+ru -i"ut de u" ar2iepicop) Ai#
pe"tru mi"e# o mote"ire e"orm% pe care# (ir*ar % (ie# am meritat*o5
Grolo&iul di" tur"ul +iericii 7ai"t*,a&loire u"a ora dou% dup%*amia.%) Era mome"tul
(ixat pe"tru dec2iderea edi"-ei tri+u"alului de (amilie)
Capitolul R Vduva lui Nevers
8ei&ur# "u e poate pu"e c% "o+ilul palat $orrai"e (uee predeti"at % devi"% u"
tripou pe"tru pecula"-ii /ocului de +ur%) Totui tre+uie % m%rturiim c% era admira+il
ituat i +i"e !mp%r-it !" acet cop) Cele trei laturi ale &r%di"ii# care e !"ti"deau de*a
lu"&ul tr%.ilor Sui"campoix# 7ai"t*8e"i i Au+r<*le*3ruc2er# o(ereau trei i"tr%ri de pre-)
,ai ale prima valora !" aur &reutatea pietrelor mari ale "oului portal) Acet iarmaroc "u
era oare mai comod dec't !"%i trada Sui"campoix# ve"ic pli"% de "oroi i m%r&i"it% de
cocioa+e d%r%p%"ate# u"de c%m%tarii erau aai"a-i (%r% &reutate) 6r%di"ile lui 6o".a&ue
erau evide"t deti"ate % detro"e.e trada Sui"campoix) Toat% lumea pre.icea ata i# di"
!"t'mplare# toat% lumea avea dreptate)
Timp de dou%.eci i patru de ore e vor+ie depre de(u"ctul cocoat Eop I) C" (ot
oldat di" &ard%# "umit 6ruel i upra"umit
3ale"a# !"cercae %*i ia locul4 dar 3ale"a m%ura u" metru opt.eci i ata !l
ti"&2erea) 8e&ea+a e apleca 3ale"a# pi"area lui tot era prea !"alt% ca % po-i crie
comod pe ea ca pe u" pupitru "umai c% 3ale"a a"u"-ae (%r% !"co"/ur c%*l va !"&2i-i pe
oricare Io"a care i*ar (ace co"cure"-%) Aceat% ame"i"-are ii !"(ricoae pe to-i cocoa-ii
di" capital%) 3ale"a avea i tatur% i (or-a %*i !"&2it% pe to-i# u"ii dup% al-ii) Nu era u"
Q?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
+%iat r%u# dar putea +ea !"tre ae i opt ulcele de vi" pe .i# i vi"ul era cump !" a"ul
1Q1Q@ 3ale"a tre+uia %*i c'ti&e exite"-a)
C'"d cocoatul "otru# +e"e(iciarul cutii lui ,dor# ve"i %*i ia !" primire dome"iul#
*a r' mult !" &r%di"a lui Never) Toat% trada Sui"campoix e due acolo %*l vad%) A (ot
+ote.at pe loc Eop al II*lea# i patele lui# cu &2e+ul +i"e adaptat pe"tru tra"crierea
tra".ac-iilor avu u" ucce "e+u") 3ale"a morm%i# ca i ,dor)
3ale"% !i d%du eama pe loc c% Eop al II*lea era u" rival de temut) Cum ,dor "u era
mai pu-i" "ec%/it dec't el# ura lor acu"% e u"i) 3ale"a deve"i protectorul lui ,dor#
care*i ar%ta col-ii mari de (iece dat% c'"d !l vedea pe "oul t%p'" al cutii ale) Toate
atea puteau ('ri tra&ic) Nime"i "u e !"doia c% &2e+oul era deti"at % devi"% viitoarea
prad% a 3ale"ei) " co"eci"-%# pe"tru a e co"(orma tradi-iilor +i+lice# i e d%du o a doua
porecl%# Io"a) ,ul-i oame"i cu ira pi"%rii dreapt% "u poart% o etic2et% at't de lu"&%)
Nimic "u era totui de prio5 Eop al II*lea# alia Io"a# !"truc2ipa !"tr*o ma"ier% ele&a"t% i
preci% ima&i"ea u"ui cocoat di&erat de o +ale"%) Totul em%"a cu u" dicur (u"e+ru
rotit cu a"ticipa-ie)
Eop al II*lea "u p%rea % e !"&ri/ore.e prea mult de oarta !"&ro.itoare ce*l atepta)
i luae !" primire cuca i o mo+ilae (oarte corect# cu o mic% +a"c% i u" cu(%r) $a urma
urmei# "ici 8io&e"e# !" +utoiul lui# care de (apt era o am(or%# "u locuie at't de +i"e) Ai
8io&e"e avea u" metru apte.eci# precum pu" to-i itoricii)
Eop al II*lea e !"ci"e la +r'u cu o (r'"&2ie de care at'r"a u" ac olid de p'".%)
Cump%r% o c'dur%# o c%limar% i pe"e de cri) Capitalul %u crecue) C'"d vedea o
tra".ac-ie pe cale % e !"c2eie# e apropia dicret# la (el ca Eop I*ul# re&retatul %u
predeceor# !i muia p'"% !" cer"eal% i atepta) Gdat% tra".ac-ia !"c2eiat%# pre.e"ta
c'"dur% pe &2e+ul %u4 e pu"eau titlurile de re"t% pe c'"dura i oame"ii ic%leau
comod# la (el ca i !" du&2ea"% u"ui cri+ pu+lic) 8up% aceea# Eop al II*lea !i lua c%limara
cu o m'"%# c'"dura cu cealalt%) 7c'"dura ervea i drept taler pe"tru o(ra"de# care i"trau
!" acul de p'".% &roa%)
Nu avea tari() Eop al II*lea# dup% exemplul modelului %u# primea orice# cu excep-ia
mo"edelor de aram%) 8ar era oare cu"ocut% aram% !" trada Sui"campoixO Aram%# !"
acete vremuri (ericite# "u mai ervea dec't la o+-i"erea coclelei pe"tru otr%virea u"c2ilor
+o&a-i)
Eop al II*lea e !"(ii"-ae la .ece dimi"ea-a) C%tre ora u"u dup% pr'". !l c2em% pe
u"ul di"tre "umeroii "e&utori de car"e rece# care ve"eau i plecau pri" acet iarmaroc
de 2'rtie# cump%r% o p'i"e +u"%# cu coa/% aurie# o &%i"% care*-i l%a &ura ap% privi"d*o# i
o ticl% de vi" rou) Ce vre-i5 0edea c% trea+a mer&e5
Predeceorul lui "u ar (i (%cut aa ceva)
Eop al II*lea e ae.% pe +%"cu-a lui# !i !"ti"e +ucatele pe cu(%r i pr'".i de mi"u"e
!" (a-a pecula"-ilor care ateptau % termi"e) Aceta ete de.ava"ta/ul u"ui pupitru viu#
tre+uie % i m%"'"ce) 8ar vede-i c%# di" cau.a admira-iei &e"erale# e (%cea coad% la ua
cutii i "ime"i "u *ar (i &'"dit % (oloeac% patele lat al 3ale"ei) Criaul# o+li&at % +ea
pe credit# +ea de dou% ori pe*at't4 cotea r%c"ete de (urie) ,dor# complicele lui# m'r'ia
cu tur+are)
9ei# Io"a# e tri&% de pete tot# ai termi"at cu m'"catulO Io"a era &e"ero@ trimitea
clie"-i i 3ale"ei) 8ar to-i !l voiau pe Io"a) Era o pl%cere % em"e.i pe cocoaa lui) Ai*apoi#
Io"a avea lim+a lo+od%) 7% ti-i c% &2e+oii %tia u"t pli"i de du25 6lumele ale e i
citau) 8e aceea# 3ale"a !l p'"dea)
8up% ce Io"a termi"% pr'".ul# tri&% cu vocea lui mic% i pi-i&%iat%@
7oldatule# priete"e# vrei o +ucat% de puiO 3ale"ei !i era (oame# dar !l re-i"ea i"vidia)
7ec%tur% mic%5 -ip% el !" timp ce ,dor l%tra v'rto) ,% iei drept u" m'"cau de
returiO
Atu"ci trimite*l pe c'i"ele t%u# oldatule# r%pu"e prompt i cu calm Io"a# i "u m%
!"/ura)
A2a5 !l vrei pe c'i"ele meu5 r%c"i 3ale"a) l vei avea# !l vei avea5
RU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Fluier% i .ie@
Ao pe el# ,dor5 Ao pe el5
Trecuer% vreo ci"ci au ae .ile de c'"d 3ale"% !i drea c'i"ele pri" &r%di"ile di"
/ur) 8ealt(el# exit% impatii care e "ac la prima vedere@ ,dor i 3ale"a e !"-ele&eau)
,dor coae u" urlet r%&uit i e "%puti)
Ferete*te# cocoatule# tri&ar% pecula"-ii de +ur%)
Io"a atept% c'i"ele (%r% % e mite) " clipa c'"d ,dor era pe cale % i"tre !" (ota
lui cuc% ca !"tr*o -ar% cucerit%# Io"a# apuc'"d &%i"a de am+ele picioare# !l i.+i puter"ic
pete +ot) Ce mi"u"e5 !" loc % e upere# ,dor !"cepu %*i li"&% +u.a i"(erioar%) $im+a i
e mica de ici*colo# c%ut'"d (%r'mele de pa%re r%mae !" +la"a a)
C" 2o2ot de r' !"t'mpi"% (rumoaa trata&em% de lupt%) G ut% de &lauri tri&ar% !"
u"io"@
3ravo# cocoatule5 3ravo5
,dor# "etre+"icule# o pe el5 Ao pe el5 urla !"tru"a uriaul)
8ar laul ,dor !l tr%da !" mod de(i"itiv) Eop al II*lea !l cump%rae cu pre-ul u"ei
pulpe de &%i"% o(erit% di" .+or) Aa c% uriaul# v%.'"d acet lucru# "u*i mai pue (r'u
(uriei) 7e "%puti la r'"dul %u aupra "iei)
A25 Io"a# %rma"e Io"a5 tri&ar% "e&utorii !" cor)
Io"a iei di" cuc% i e ae.% !" (a-a 3ale"ei# pe care*l privi r'.'"d) 3ale"a !l apuc% de
cea(% i*l ridic% de la p%m'"t) Io"a co"ti"ua % r'd%) " mome"tul c'"d 3ale"a e pre&%tea
%*l a.v'rle la p%m'"t# !l v%.ur% pe Io"a
"cord'"du*e# pu"'"d v'r(ul piciorului pe &e"u"c2iul coloului i %ri"d !" u ca o
piic%) Nime"i "*ar (i putut pu"e cum a (%cut*o# at't de iute a executat micarea) 7i&ur
era c% acum Io"a edea c%lare pe &'tul &ro al 3ale"ei i mai i r'dea) " mul-ime e ic%
u" lu"& murmur de ati(ac-ie) Eop al II*lea pue cu calm@
7oldat# ceri iertare# au te &'tui5
Criaul# rou ca (ocul# pume&'"d# tra"pir'"d# (%cea e(orturi diperate %*i eli+ere.e
&'tul) 0%.'"d c% "u i e cere iertare# Eop al II*lea tr'"e mai tare &e"u"c2iul) Criaul
coae lim+a) 7e (%cue taco/iu# apoi v'"at) 7e p%rea c% &2e+oul avea muc2i de o-el)
8up% c'teva ecu"de# 3ale"a trae o ultim% !"/ur%tur% i ceru iertare cu &la tra"&ulat)
,ul-imea +%tea di" picioare) Io"a !i d%du drumul pe loc# %ri uor la p%m'"t# a.v'rli o
mo"ed% de aur pe &e"u"c2iul !"vi"ului# aler&% %*i caute c'"dur%# pe"ele# c%limara )i
tri&% cu veelie@
9aide-i# clie"-ilor# la trea+%5
Aurore de Ca<lu# v%duva ducelui de Never# o-ia pri"-ului de 6o".a&ue# edea !"tr*
u" (otoliu (rumo# cu petea.% dreapt%# di" lem" de a+a"o# ca dealt(el toat% mo+ila di"
capela ei) Purta doliu i tot ce o !"co"/ura era !" doliu) Roc2ia# modet% p'"% la auteritate#
e potrivea cu implitatea ever% a i.ol%rii !" care e retr%ee)
Era o !"c%pere cu +olt% p%trat%# ale c%rei patru .iduri !"cadrau u" medalio" ce"tral
pictat de Eutac2e $eueur# !" ma"iera acetic% di" a doua perioad% a vie-ii) $am+riurile#
di" te/ar "e&ru# (%r% poleituri de aur# aveau !" ce"trul pa"ourilor tapierii (rumoae
repre.e"t'"d u+iecte reli&ioae) "tre cele dou% (eretre e ridica u" altar acoperit cu
p'".% "ea&r%# de parc% ultima litur&2ie cele+rat% aici ar (i (ot u" erviciu divi" pe"tru
mor-i) " (a-a altarului era u" portret !" m%rime "atural% al ducelui P2ilippe de Never la
v'rta de dou%.eci de a"i) Portretul era em"at de ,i&"ard) 8ucele purta u"i(orma de
&e"eral*colo"el al &%r.ilor elve-ie"e# !" /urul cadrului era drapat u" voal "e&ru) 7em%"a
pu-i" cu re(u&iul u"ei v%duve p%&'"e# !" ciuda em+lemelor pioae care e vedeau pete
tot) 8ealt(el# "u tre+uie % pierdem di" vedere itua-ia cu totul pecial% a pri"-eei# care
cedae (or-ei# c%%tori"du*e cu dom"ul de 6o".a&ue) Acet doliu ar%ta ca o (lamur% a
re.ite"-ei i dep%r-irii)
Trecuer% optpre.ece a"i de c'"d Aurore de Ca<lu era o-ia lui 6o".a&ue) 7e poate
pu"e c% "ici "u*l cu"otea) Nu voie "iciodat% %*l vad% au %*l aud%)
R1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
6o".a&ue !"cercae di" r%puteri % o+-i"% o !"trevedere) E (apt "e!"doio c%
6o".a&ue o iu+ie) Poate c% o mai iu+ea !"c%# !" (elul lui# (ii"dc% avea o p%rere (oarte +u"%
depre el# i pe +u"% dreptate) 6'"dea c% dac% pri"-ea ar co"im-i %*l aculte m%car o
i"&ur% dat%# ar iei !"vi"&%tor di" !"cercare# at't de i&ur era de elocve"-a a) 8ar
pri"-ea# "e!"duplecat% !" diperarea ei# "u dorea deloc % (ie co"olat%) Era i"&ur% i e
compl%cea !" a (i p%r%it%) Nu avea "ici u" priete"# "ici o co"(ide"t%# i !"ui co"(eorul ei
"u cu"otea dec't ecretul p%catelor ei) Era o (emeie m'"dr% i o-elit% !" u(eri"-%) C"
i"&ur e"time"t r%m'"ea viu !" aceat% i"im% c%lit%@ dra&otea mater"%) Iu+ea cu
paiu"e i cu excluivitate ami"tirea (eti-ei) Ami"tirea lui Never era pe"tru ea o reli&ie)
6'"dul la copilul ei o re!"via i o (%cea % vie.e la u" viitor va&) Nime"i "u i&"or% i"(lue"-a
pro(u"d% pe care o exercit% aupra (ii"-ei "oatre lucrurile materiale) Pri"-ea de
6o".a&ue# ve"ic i"&ur%# !mpreu"% cu cameritele ei# care "u aveau voie %*i vor+eac%#
totdeau"a !"co"/urat% de ta+louri mute i lu&u+re# e reim-ea !" i"teli&e"-a i !"
e"i+ilitatea ei) 7pu"ea u"eori preotului care o povedea@
7u"t o moart%5
Era adev%rat) 3iata (emeie r%m%ee !" via-% ca o (a"tom%) Exite"-a ei em%"a cu u"
om" durero) 8imi"ea-a# c'"d e cul%# cameritele# t%cute# o a/utau %*i !m+race roc2ia
de culoare !"c2i%# apoi lectora !i citea di"tr*o carte de reli&ie) Capela"ul ve"ea la ora "ou%
% (ac% lu/+a mor-ilor) Tot retul .ilei edea "emicat%# rece# i"&ur%) 8e c'"d e m%ritae
"u ieie di" palat "ici m%car o i"&ur% dat%) $umea o cre.ue "e+u"%) Pu-i" lipie ca
priete"ii %*i ridice u" alt altar lui 6o".a&ue pe"tru devotame"tul lui co"/u&al# !"tr*adev%r#
"iciodat% "u e au.i vreu" repro di" partea lui 6o".a&ue)
Gdat% pri"-ea !i puee du2ov"icului ei# care*i vedea oc2ii !"roi-i de lacrimi@
Am viat c% !mi rev%d (iica) 7e p%rea c% "u mai era dem"% % e "umeac%
dom"ioara de Never)
Ai ce*a-i (%cut !" viO !"tre+% preotul)
C2i"uit%# mai palid% dec't u" cadavru# pri"-ea r%pu"e@
Am (%cut !" vi ceea ce a (ace !" realitate) Am &o"it*o5 8i" acea .i deve"i mai
trit% i mai poac%) Acet &'"d o urm%rea (%r% !"cetare) Cu toate acetea# "u !"cetae
"iciodat% % (ac% cele mai active cercet%ri !" Fra"-a i !" tr%i"%tate) 6o".a&ue "u
precupe-ea c2eltuielile pe"tru !mpli"irea dori"-elor o-iei ale) 8ar (%cea !" aa (el !"c't
toat% lumea %*i a(le &e"ero.itatea)
$a !"ceputul e.o"ului# co"(eorul pri"-eei !i aduee totui pe l'"&% ea o (emeie de
aceeai v'rt%# v%duv% ca i ea# care !i i"pira oarecare a(ec-iu"e) Aceat% (emeie e
"umea ,adelei"e 6iraud) Era +l'"d% i devotat%)
Pri"-ea o aleee mai cu eam% pe"tru a o ervi !" tre+urile pero"ale) ,adelei"e
6iraud era aceea care r%pu"dea acum dom"ului de Pe<rolle# !"%rci"at % vi"% de dou%
ori pe .i % a(le veti depre pri"-e%# % olicite (avoarea u"ei !"trevederi pe"tru
6o".a&ue pre a*i pre.e"ta oma&iile i % a"u"-e c% tac'mul doam"ei pri"-ee era ae.at
la ma%)
Cu"oatem r%pu"ul u"i(orm# cotidia"# al ,adele"ei@ 8oam"a pri"-e% mul-umea
dom"ului de 6o".a&ue@ "u primea pe "ime"i4 era prea u(eri"d% pe"tru a ve"i la ma%)
,adelei"e avuee mult de lucru !" aceat% dimi"ea-%) Numeroi vi.itatori e
pre.e"taer% !" mod cu totul "eo+i"uit# cer'"d % (ie primi-i de pri"-e%)
Cu to-ii erau oame"i importa"-i@ dom"ul de $emoi&"o"# ca"celarul dKA&ueeau#
cardi"alul de 3i<4 dom"ii duci de Foix i de ,o"tmore"c< $uxem+our&# verii ei# pri"-ul de
,o"aco !mpreu"% cu dom"ul duce de 0ale"ti"oi# (iul lui# i mul-i al-ii# ve"i-i cu to-ii *o
vad% cu prile/ul acetui olem" co"iliu de (amilie di" care (%ceau parte cu to-ii# i care
urma % ai+% loc c2iar a.i)
F%r% % e vor+eac% !"tre ei# doreau % (ie l%muri-i aupra itua-iei pre.e"te a
doam"ei pri"-ee i % a(le dac% "u cumva avea vreo pl'"&ere ecret% !mpotriva pri"-ului#
o-ul ei) Pri"-ea re(u.% %*i primeac%)
RB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C"ul i"&ur (u primit# +%tr'"ul cardi"al de 3i<# care ve"ea di" partea re&e"tului)
P2ilippe dKGrlea" tra"mitea diti"ei ale verioare c% ami"tirea lui Never tr%ia ve"ic !"
u(letul lui) Tot ce *ar putea (ace !" (avoarea v%duvei lui Never va (i (%cut)
0or+i-i# doam"%# !"c2eie cardi"alul) 8om"ul re&e"t e al dum"eavoatr%) Ce dori-iO
Nu vreau "imic# r%pu"e Aurore de Ca<lu) Cardi"alul !"cerc% *o icodeac%# %
provoace co"(ide"-e i c2iar pl'"&eri) Ea e !"d%r%t"ici !" t%cere) Cardi"alul plec% cu
impreia c% v%.ue o (emeie pe /um%tate "e+u"%) Cu i&ura"-%# acet 6o".a&ue era u" om
de merit5
Cardi"alul !i luae r%ma +u" tocmai !" clipa c'"d p%tru"dem !" capela pri"-eei)
7t%tea "emicat% i a+%tut% dup% cum !i era o+iceiul) Gc2ii "emica-i erau &oli-i de &'"duri
p%rea u" c2ip de marmur%) ,adelei"e 6iraud tr%+%tu !"c%perea (%r% % (ie luat% !" eam%)
,adelei"e e apropie de c%u"elul pe care pri"-ea !"&e"u"c2ea c'"d e ru&a i ae.% pe
el o carte de ru&%ciu"i pe care o -i"ue acu"% u+ peleri"%) Apoi e ae.%# cu +ra-ele
!"cruciate pe piept# !" (a-a t%p'"ei ei# atept'"d u" cuv'"t au u" ordi") Pri"-ea !i
ridic% privirea i .ie@
8e u"de vii# ,adelei"eO
8i" camera mea)
Gc2ii pri"-eei e l%ar% !" /o) Cu o clip% !" urm% e ridicae pe"tru a*l aluta pe
cardi"al) G v%.ue pe ,adelei"e pe (ereatr% !" mi/locul mul-imii de pecula"-i a(la-i !"
&r%di"%) Era detul pe"tru v%duva lui Never ca % i e tre.eac% +%"uieli) Totui#
,adelei"e avea ceva de pu i "u !"dr%."ea *o (ac%) Era u" u(let +u"# care (uee
cupri" de o i"cer% i repectuoa% mil% pe"tru marea durere a pri"-eei@
8oam"% pri"-e%# murmur% ea# !mi permite-i % v% vor+ecO
Aurore de Ca<lu .'m+i i &'"di@ nc una !ltit s m mint) Fuee at't de de
!"elat%)
0or+ete# ad%u&% ea cu &la tare)
8oam"% pri"-e%# relu% ,adelei"e# am u" copil# e via-a mea) A da tot ce am pe
lume# !" a(ar% de copilul meu ca % (i-i o mam% (ericit% ca mi"e)
0%duva lui Never "u r%pu"e "imic)
7u"t %rac%# co"ti"u% ,adelei"e i# !"ai"te dea m% +ucura de +u"%tatea doam"ei
pri"-ee# micul meu C2arlot era adeea lipit de trictul "ecear) A25 8e*a putea*o r%pl%ti
pe doam"a pri"-e% pe"tru tot ce a (%cut pe"tru mi"e5
Ai "evoie de ceva# ,adelei"eO
Nu# a25 "u# exclam% (emeia) E vor+a de dum"eavoatr%# doam"%# "umai depre
dum"eavoatr%) Acet tri+u"al de (amilie[)
-i i"ter.ic %*mi vor+eti depre ata# ,adelei"e)
8oam"%# i.+uc"i (emeia# cumpa mea t%p'"% de*ar (i % m% i.&o"i-i)))
Te voi i.&o"i# ,adelei"e)
mi voi (i (%cut datoria# doam"%# dup% ce v% voi pu"e@ Nu voi-i % v% re&%i-i
copilulO
Tremur'"d i (oarte palid%# pri"-ea !i pue m'i"ile pe +ra-ele (otoliului) 7e ridic% pe
/um%tate) " aceat% micare !i c%.u +atita) ,adelei"e e aplec% !" &ra+% % i*o !"apoie.e)
8i" +u.u"arul or-ului ei e au.i u" cli"c2et ar&i"tiu) Pri"-ea !i piro"i aupra ei privirea
rece i pur%)
Ai aur# murmur% ea)
Apoi# cu u" &et care "u apar-i"ea "ici u"ei peroa"e de ra"& "o+il# "ici caracterului ei
m'"dru# cu u" &et de (emeie +%"uitoare care vrea % tie cu tot di"adi"ul# +%&% ad'"c
m'"a !" +u.u"arul ,adele"ei) Aceata !i !mpreu"% m'i"ile pl'"&'"d) Pri"-ea coae u"
pum" de &al+e"i@ .ece# doipre.ece &al+e"i di" 7pa"ia)
8om"ul de 6o".a&ue vi"e di" 7pa"ia# murmur% di" "ou pri"-ea)
,adelei"e e aru"c% !" &e"u"c2i)
RI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8oam"%# doam"%# tri&% ea pl'"&'"d# micul meu C2arlot va putea % tudie.e
mul-umit% acetui aur) Acela care mi l*a dat vi"e i el di" 7pa"ia) " "umele lui 8um"e.eu#
doam"%# "u m% i.&o"i-i !"ai"te de a m% (i acultat)
Iei5 poru"ci pri"-ea)
,adelei"e vru *o mai roa&e# dar pri"-ea !i ar%t% ua cu u" &et imperio i repet%@
Iei5
8up% ce iei# pri"-ea e pr%v%li !" (otoliu) ,'i"ile ei al+e i uc%-ive !i acoperir%
o+ra/ii)
Eram pe cale % iu+ec aceat% (emeie5 murmur% ea tremur'"d de paim%) G25
re!"cepu ea !" timp ce o+ra.ul !i exprima !"&ri/orarea pro(u"d% a i.ol%rii) Nime"i5 Nime"i5
F% 8oam"e# % "u mai am !"credere !" "ime"i5
R%mae at(el o clip%# cu (a-a !" m'i"i# apoi u" 2o2ot de pl'" !i um(l% pieptul)
Fiica mea5 Fiica mea5 tri&% ea cu voce ('ietoare) 7('"ta Fecioar%# dorec % (ie
moart%5 Cel pu-i"# o voi re&%i !" cer)
F%ptura ei ti"% avea rar aeme"ea accee de viole"-%) C'"d le avea# %rma"a
(emeie r%m'"ea (r'"ta mult% vreme) Trecur% c'teva mi"ute !"ai"te de a*i putea t%p'"i
2o2otele de pl'") C'"d !i mai redo+'"di &laul# pue@
,oartea5 8oam"e5 8%*mi moartea5 Apoi# privi"d cruci(ixul de pe altar@
8oam"e# 8um"e.eule5 N*am u(erit oare detulO C't timp va mai dura acet
martiriuO
"ti"e +ra-ele i# cu toat% (or-a u(letului ei c2i"uit# .ie@
,oartea5 Iue# repet% ea) A/ut%*m% pe"tru toate u(eri"-ele ce le !"dur5
$a% +ra-ele !" /o# pleoapele i e !"c2ier% i e pr%+ui pe petea.a (otoliului) G clip%
*ar (i putut crede c% cerul o a/utae) 8ar# cur'"d# trupul ei !"cepu % e a&ite# iar m'i"ile
cripate % e mite) 8ec2ie oc2ii i privi portretul lui Never) Gc2ii# eca-i de lacrimi#
rec%p%tar% acea (ixitate imo+il% care avea ceva !"(ior%tor)
Cartea de ru&%ciu"i pe care ,adelei"e o puee pe col-ul c%u"elului e dec2idea
i"&ur% la o a"ume pa&i"%# at't de mult (uee (oloit%) Pa&i"a cupri"dea traducerea !"
(ra"ce.% a palmului@ ,ierere mei# 8omi"e) Pri"-ea de 6o".a&ue !l recitea de mai multe
ori pe .i) 8up% u" (ert de or%# !"ti"e m'"a % ia cartea de ru&%ciu"i# Cartea e dec2ie
la pa&i"a cu palmul) Timp de o clip%# oc2ii o+oi-i ai pri"-eei privir% (%r% % vad%) 8ar#
deodat%# tre%ri i coae u" tri&%t)
7e (rec% la oc2i# plim+% privirea !" /urul ei pe"tru a e co"vi"&e c% "u viea.%)
Cartea "u *a micat di" acet loc# opti ea)
8ac% ar (i v%.ut*o !"tre m'i"ile ,adelei"ei ar (i !"cetat % mai cread% !" mi"u"i) C%ci
cre.u !"tr*o mi"u"e) 7e ridic% c't era de !"alt% i o tr%(ul&erare i e reapri"e !" oc2i@
deve"i (rumoa% ca !" ti"ere-e) Frumoa%# m'"dr% i puter"ic%) "&e"u"c2e !" (a-a
altarului) Cartea dec2i% t%tea !" (a-a oc2ilor ei citi pe"tru a .ecea oar%# pe mar&i"ea
palmului# acete r'"duri crie de o m'"% "ecu"ocut%# d'"d u" r%pu" primului veret
care pu"ea@ Ai mil de mine 1oamne) Ai crierea "ecu"ocut% r%pu"dea@ 1umne&eu
se va milostivi dac cre&i n el. Ai curaj s-i a!eri fiica7 du-te la tri(unalul de familie c5iar
de-ai fi (olnav sau !e moarte... i amintete-i de semnalul convenit altdat ntre
dumneata i %evers.
8evi.a lui5 +ol+oroi Aurore de Ca<lu@ Iat%*m%5 Copila mea5 co"ti"u% ea cu oc2ii
!"l%crima-i) Fiica mea5
Apoi pue cu m%re-ie@
Am t%ria *o ap%r5 Am cura/ i o voi ap%ra5
Capitolul ? Pledoaria
RJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
7ala cea mare a palatului $orrai"e# care (uee de.o"orat% !" aceat% dimi"ea-% de
a+/ecta licita-ie# care m'i"e avea % (ie poluat% de turma "e&utorilor de oca.ie# +e"e(iciari
ai +oxelor ac2i.i-io"ate# p%rea acum lumi"at% de o ultim% tr%lucire) Cu i&ura"-% c% "ici
pe vremea puter"icilor duci de 6uie "u e !"tru"ie o adu"are mai ilutr% u+ +olta ei)
6o".a&ue avea motivele ale % vrea ca "imic % "u lipeac% impo.a"tei olem"it%-i
a ceremo"iei) 7criorile de co"vocare# trimie !" "umele re&elui# datau di" a/u") 7*ar (i
putut pu"e cu adev%rat c% era vor+a de o a(acere de tat# de u" tri+u"al excep-io"al
pre.idat de re&e# u"de e de.+%teau !" (amilie deti"ele u"ei mari "a-iu"i) " a(ara
preedi"telui $amoi&"o"# a marealului 0illero< i a vice*ca"celarului dKAr&e"o"# care
ve"ier% !" locul re&e"tului# puteau (i v%.u-i ae.a-i !" primul r'"d cardi"alul de 3i<# !"tre
pri"-ul de Co"ti i am+aadorul 7pa"iei# +%tr'"ul duce de 3eaumo"t*,o"tmore"c< l'"&%
v%rul %u ,o"tmore"c<*$uxem+our&4 6rimaldi# pri"- de ,o"aco4 cei doi $a Roe2ec2cuart#
di"tre care u"ul era duce de ,ortemart# i cel%lalt pri"- de To""a<*C2are"te4 Coe#
3riac# 6rammo"t# 9arccurt# Cro<# Ciermo"t*To""erre)
Nu cit%m aici dec't pri"-ii i ducii) " ce privete marc2i.ii i co"-ii# e a(lau cu
du.i"ile) 7implii &e"tilomi i !mputer"ici-ii aveau cau"e !" partea de /o a etradei) Ai erau
mul-i)
Aceat% ve"era+il% adu"are e !mp%r-ea de la i"e !" dou%@ aceia pe care 6o".a&ue !i
corupee# i aceia care erau i"depe"de"-i) Pri"tre primii e "um%rau u" duce i u" pri"-#
mai mul-i marc2i.i# u" mare "um%r de co"-i i multe peroa"e "e!"em"ate) Pe"tru a*i
cuceri pe ceilal-i# 6o".a&ue e +i.uia pe darul %u de co"vi"&ere i pe dreptul %u le&itim)
"ai"te de dec2iderea edi"-ei# dicutau cu (amiliaritate) Nime"i "u tia exact de ce
e (%cue co"vocarea) ,ul-i &'"deau c% era vor+a de u" ar+itra/ !"tre pri"- i pri"-e%# di"
prici"a +u"urilor lui Never) 6o".a&ue avea parti.a"ii %i devota-i) 8oam"a de 6o".a&ue
era ap%rat% de c'-iva e"iori +%tr'"i i ci"ti-i i de c'-iva ti"eri cavaleri r%t%citori)
8up% oirea cardi"alului !i (%cu apari-ia o a treia opi"ie) Raportul pe care*l (%cu
prelatul privi"d tarea de pirit a doam"ei pri"-ee d%du "atere ideii c% era vor+a de o
pu"ere u+ i"terdic-ie)
Cardi"alul# care "u*i m%urae vor+ele# puee@
+l$nda doamn este !e trei sferturi ne(un)
8i" aceat% cau.%# toat% lumea era co"vi"% c% pri"-ea "u e va pre.e"ta !" (a-a
tri+u"alului) Au ateptat*o totui# potrivit u.a"-elor) "ui 6o".a&ue ceru acet r%&a.# cu
u" (el de eme-ie# care a (ot pe placul celor pre.e"-i) $a ora dou% i /um%tate#
preedi"tele de $amoi&"o" lu% loc !" (otoliu) Aeori erau cardi"alul# vice*ca"celarul#
dom"ii de 0illero< i Clermo"t*To""erre) 6re(ierul*e( al tri+u"alului di" Pari !i lu% locul !"
calitate de ecretar) Era aitat de patru "otari re&ali# !" calitate de &re(ieri*co"trolori) To-i
ci"ci depuer% /ur%m'"t !" aceat% calitate) 6re(ierului Fac1ue T2elleme"t i e ceru % dea
citire actului de co"vocare)
8ocume"tul pu"ea !" u+ta"-% c% P2ilippe de Fra"ce# duce dKGrlea"# re&e"t#
i"te"-io"ae % pre.ide.e pero"al aceat% adu"are de (amilie# at't di" priete"ie pe"tru
pri"-ul de 6o".a&ue# c't i di" cau.a dra&otei (r%-eti care*l le&ae pe vremuri de
r%poatul duce de Never# dar arci"ile# pe care "u le putea a+a"do"a "ici m%car o i"&ur%
.i !" (oloul u"ui i"tere particular# !l re-i"uer% la Palai*Ro<al) " locul alte-ei*ale re&ale
erau "umi-i comiari i /udec%tori re&ali dom"ii de $amoi&"o"# de 0illero< i dKAr&e"o"#
dom"ul cardi"al urm'"d % erveac% drept curator re&al doam"ei pri"-ee) Co"iliul era
co"tituit !" curte uprem%# put'"d decide cu li+er ar+itru !" ultim% i"ta"-%# (%r% drept de
apel# !" toate pro+lemele privi"d ucceiu"ea r%poatului duce de Never# put'"d re.olva
!" pecial toate c2etiu"ile de tat i# la "evoie# put'"d % 2ot%rac% cui i e cuvi"e de
drept poeiu"ea de(i"itiv% a +u"urilor lui Never) 8ac% !"ui 6o".a&ue ar (i redactat cu
m'"a lui acet protocol# "*ar (i putut (i mai (avora+il)
Acultar% citirea docume"tului !"tr*o t%cere reli&ioa%) Apoi# cardi"alul !l !"tre+% pe
preedi"tele $amoi&"o"@
RN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8oam"a pri"-e% de 6o".a&ue are u" !mputer"icitO Preedi"tele repet% !"tre+area
cu &la tare) " clipa !" care 6o".a&ue e pre&%tea % r%pu"d% el !"ui pe"tru a cere
"umirea u"ui !mputer"icit di" o(iciu i % e treac% mai departe# ua cea mare e dec2ie
lar& i apro.ii de erviciu i"trar% (%r% % a"u"-e)
7e ridicar% cu to-ii) Numai 6o".a&ue au o-ia lui !i puteau permite o aeme"ea
i"trare) "tr*adev%r# doam"a pri"-e% de 6o".a&ue ap%ru !" pra&# !m+r%cat% ca de o+icei !"
doliu# dar at't de m'"dr% i de (rumoa% !"c't u" lu"& murmur de admira-ie trecu pri"tre
irurile celor de (a-%) Nime"i "u e atepta *o vad%) Ai# mai ale# "ime"i "u e atepta *o
vad% at(el)
Ce tot pu"eai# vereO .ie ,ortemart la urec2ea lui de 3i<)
Pe credi"-a mea5 r%pu"e prelatul) 7% (iu uci cu pietre5 Am 2ulit5
7*a petrecut o adev%rat% mi"u"e5
8i" pra&# pri"-ea pue cu &la calm i limpede@
8om"ilor# "u e deloc "evoie de u" !mputer"icit) Iat%*m%5 6o".a&ue !i p%r%i !"
mare &ra+% cau"ul i e av'"ta pre o-ia lui) i o(eri m'"a# cu o &ala"terie pli"% de
repect) Pri"-ea "u re(u.%# dar (u v%.ut% tre%ri"d la ati"&erea m'i"ii pri"-ului# iar o+ra/ii
pali.i !i c2im+ar% culoarea)
" partea de /o a etradei e a(lau cei de*ai caei# Navaille# 6iro""e# ,o"tau+ert#
Noce# Griol etc)4 ei (ur% primii care e d%dur% !"apoi pe"tru a l%a loc de trecere celor doi
o-i)
Frumo me"a/5 pue Noce !" timp ce perec2ea urca treptele etradei)
Taci5 .ie Griol) Nu tiu dac% patro"ul e mul-umit au up%rat de aceat% apari-ie)
Patro"ul era 6o".a&ue) Poate c% "ici el "u tia ce imte !" clipa aceea) C" (otoliu era
pre&%tit di"ai"te pe"tru pri"-e%) Acet /il- era ae.at !" cap%tul di" dreapta al etradei#
l'"&% locul ocupat de cardi"al) $a dreapta pri"-eei e a(la draperia acoperi"d ua
"eo(icial% a 2emiciclului) Ca era !"c2i% i draperia tra%) A&ita-ia produ% de oirea
doam"ei de 6o".a&ue dur% c'tva timp) F%r% !"doial%# 6o".a&ue avea de (%cut u"ele
c2im+%ri !" pla"ul %u de +%t%lie# c%ci p%rea cu(u"dat !"tr*o ad'"c% recule&ere)
Preedi"tele dipue % e citeac% a doua oar% actul de co"vocare# apoi pue@
8eoarece dom"ul pri"- de 6o".a&ue urmea.% % "e expu"% ceea ce dorete !" (apt
i !" drept# atept%m cu pl%cere % ia cuv'"tul)
6o".a&ue e ridic% imediat) 7alut% ad'"c mai !"t'i o-ia# apoi /udec%torii i !" cele di"
urm% retul aite"-ei) Pri"-ea plec% oc2ii dup% ce aru"c% o privire rapid% !" /ur) i relu%
apoi imo+ilitatea de tatuie)
Remarca+il orator era acet 6o".a&ue@ cu capul eme- ridicat# tr%%turile (e-ei +i"e
relie(ate# te"ul tr%lucitor# oc2i de (oc !"cepu cu &la re-i"ut# aproape timid@
Nime"i di"tre cei de (a-% "u e &'"dete c% a putea co"voca o aeme"ea reu"iu"e
pe"tru o comu"icare de u" i"tere +a"al# i totui# !"ai"te de a vor+i depre u" u+iect
deoe+it de importa"t# imt "evoia % exprim o temere pe care o port !" mi"e# o temere
aproape pueril%) Ai# c'"d m% &'"dec c% u"t "evoit % iau cuv'"tul !" (a-a at'tor
pero"alit%-i ilutre# lipa mea de tale"t !mi tul+ur% p'"% i (elul de a roti cuvi"tele# de
care u" (iu al Italiei "u e poate de.+%ra "iciodat%) "tr*adev%r# a da !"apoi di" (a-a
acetei o+li&a-ii# dac% "*a c2i+.ui c% puterea ete i"dul&e"t% i c% !"%i uperioritatea
dom"iilor voatre !mi va ai&ura ocrotire)
8up% acet !"ceput 2iperacademic# e ivir% .'m+ete pe cau"ele u"de edea elita)
8ar 6o".a&ue "u (%cea "imic (%r% /udecat%)
7% mi e !"&%duie mai !"t'i# relu% el# % mul-umec tuturor acelora care# cu aceat%
oca.ie# au o"orat (amilia mea cu olicitudi"ea lor +i"evoitoare) " primul r'"d# dom"ului
re&e"t# dom"ul re&e"t depre care pot vor+i cu i"im% dec2i% (ii"dc% "u ete !" mi/locul
"otru# acet "o+il# acet excele"t pri"-# ve"ic !" (ru"te c'"d ete vor+a de o (apt% +u"% i
dem"%)))
7em"e de apro+are (%r% ec2ivoc e (%cur% v%.ute) Game"ii caei !"cuvii"-% c%lduro)
R>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ce mare avocat ar (i ieit di" cumpul "otru v%r5 .ie C2aver"< lui C2oi< care era
l'"&% el)
" al doilea r'"d# urm% 6o".a&ue# doam"ei pri"-ee care# !" po(ida %"%t%-ii ei
precare i a dra&otei de i"&ur%tate# a +i"evoit %*i dea ili"-a % co+oare di" !"%l-imile
u"de tr%iete# p'"% la "ivelul +ietelor "oatre i"teree ome"eti) " al treilea r'"d# acetor
mari dem"itari ai celei mai (rumoae coroa"e di" lume@ celor doi preedi"-i ai acetui
tri+u"al au&ut# care (ace dreptate i co"duce !" acelai timp deti"ele tatului# u"ui
c%pita" &lorio# u"ul di"tre acei olda-i (oarte importa"-i# ale c%rui victorii vor ervi ca tem%
u"ui Plutar2 al viitorului# u"ui pri"- al +iericii i tuturor acetor pairi ai re&atului# at't de
dem"i % e ae.e pe treptele tro"ului) " ('rit# dum"eavoatr% tuturor# dom"ilor# oricare
ar (i ra"&ul ce*l ocupa-i) 7u"t p%tru" de recu"oti"-%# i ru&ile mele# "e!"dem'"atic
exprimate# por"ec cel pu-i" di" ad'"cul i"imii mele)
Toate acetea (ur% exprimate cu u" de%v'rit tact# cu acea voce &rav% i o"or% care
ete u" privile&iu al italie"ilor di" "ord) Era i"trarea !" materie) 6o".a&ue p%rea % e
reculea&%) "cli"% (ru"tea i plec% oc2ii)
P2ilippe de $orrai"e# duce de Never# co"ti"u% el cu &la mai &rav# era v%r cu mi"e
pri" '"&e i (rate pri" i"im%) Ne*am petrecut ti"ere-ile !mpreu"%) Pot pu"e c% u(letele
"oatre erau u"ite# at't de tr'" "e !mp%rt%eam up%r%rile i +ucuriile) Era u" pri"-
&e"ero i "umai 8um"e.eu tie c%rei &lorii era deti"at la maturitate5 Cel ce -i"e !" m'"a
a puter"ic% deti"ul oame"ilor de eam% ai p%m'"tului a vrut % opreac% acet t'"%r
vultur c2iar !" clipa !" care !i lua .+orul) Never a murit !"ai"te de a !mpli"i v'rta de
dou%.eci i ci"ci de a"i) " via-a mea# adeeori &reu !"cercat%# "u*mi ami"tec % (i primit o
lovitur% mai cru"t%) Pot vor+i aici !" "umele tuturor acelora care l*au cu"ocut) Cei
optpre.ece a"i curi de la "oaptea (atal% "u au potolit am%r%ciu"ea re&retelor "oatre)))
Ami"tirea lui ete aici5 e !"trerupe el pu"'"d m'"a pe i"im% i (%c'"d %*i tremure
&laul) ,emoria lui ete vie# eter"% ca "o+ilul doliu al (emeii care "*a dipre-uit % poarte
"umele meu dup% acela al lui Never5
Toate privirile e !"dreptar% pre pri"-e%) Ea e !"roie i o emo-ie viole"t% !i
decompu"ea o+ra.ul)
Nu vor+i-i depre ata5 pue ea cu di"-ii tr'"i) 8e optpre.ece a"i tau !"
i"&ur%tate i !" lacrimi5
Cei care erau !" al% pe"tru a /udeca temei"ic# ma&itra-i# pri"-i i pairi ai Fra"-ei#
ciulir% urec2ile la acete cuvi"te) Clie"-ii# aceia pe care i*am v%.ut reu"i-i !" apartame"tul
lui 6o".a&ue# murmurar% !"delu"&) Acet lucru 2ido care# !" lim+% de toate .ilele# ete
"umit &aleria# pl%tit% % aplaude# "*a (ot i"ve"tat doar de teatre) Noce# 6iro""e#
,o"tau+ert# Tara""e etc) i (%ceau meeria co"tii"cio) Cardi"alul de 3i< e ridic%@
Cer i"ite"t# pue el# dom"ule preedi"te# % impu"e-i t%cere) Cuvi"tele doam"ei
pri"-ee tre+uie acultate pe"tru acelai motiv ca i ale dom"ului de 6o".a&ue)
Apoi# ae.'"du*e# opti la urec2ea veci"ului %u# ,ortemart# cu +ucuria u"ei +%tr'"e
cumetre care a miroit u" mo"truo ca"ca"@
8om"ule duce# am impreia c% vom a(la lucruri &ro.ave5
$i"ite5 ordo"% dom"ul de $amoi&"o"# a c%rui privire ever% !i (%cu pe to-i amicii
imprude"-i ai lui 6o".a&ue % plece oc2ii)
6o".a&ue relu% expu"erea r%pu".'"d la o+erva-ia cardi"alului)
Nu pe"tru acelai motiv# emi"e"-a*voatr%# dac% !mi permite-i % v% co"tra.ic) Ci
pe"tru o ra-iu"e uperioar%# deoarece doam"a pri"-e% ete o-ia i v%duva lui Never) ,%
mir c% *a &%it pri"tre "oi ci"eva care % uite m%car pe"tru o clip% pro(u"dul repect care
e datorat doam"ei pri"-ee de 6o".a&ue)
C2aver"< !"cepu % r'd% !" +ar+%)
8ac% dracul ar avea (i"-i# &'"dea el# ar pleda la curia Romei ca v%rul meu % (ie
ca"o"i.at5
7e reta+ili li"itea) Nerui"ata 2ar-%# pe care 6o".a&ue o !"cercae pe u" tere"
(ier+i"te# reuie) Nu "umai c% o-ia lui "u*l acu.ae !" c2ip preci# dar i.+utie % e
RQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
!mpodo+eac% cu o apare"t% &e"ero.itate cavalereac%) G+-i"ue u" ava"ta/) i ridic%
(ru"tea i co"ti"u% pe u" to" mai (erm@
P2ilippe de Never a murit# victim% a u"ei r%.+u"%ri au a u"ei tr%d%ri) Nu tre+uie
% t%rui prea mult !" privi"-a acelor "op-i tra&ice) 8om"ul de Ca<lu# tat%l doam"ei
pri"-ee# e mort de mult% vreme# i repectul !mi !"c2ide &ura)
0%.'"d c% doam"a de 6o".a&ue e a&ita !" /il-ul ei# &ata % lei"e# &2ici c% aceat%
"ou% (idare 0a r%m'"e (%r% r%pu") 7e !"trerupe deci pe"tru a pu"e pe u" to" de o
curte"ie delicat% i pli"% de +u"%voi"-%@
8ac% doam"a pri"-e% are de (%cut u"ele comu"ic%ri# u"t &ata %*i cede. cuv'"tul)
Aurore de Ca<lu (%cu e(ortul % vor+eac%# dar "u putu coate "ici u" u"et# de parc%
ar (i avut u" "od !" &'t) 6o".a&ue atept% c'teva ecu"de apoi co"ti"u%@
,oartea dom"ului marc2i. de Ca<lu care# (%r% "ici o !"doial%# ar (i putut aduce
m%rturii pre-ioae# locul !"dep%rtat u"de a (ot comi% crima# (u&a aai"ilor i alte motive
pe care ma/oritatea di"tre dum"eavoatr% le cu"oate# "u au !"&%duit i"truc-iei %
l%mureac% depli" aceat% '"&eroa% a(acere) Au exitat !"doieli# a plutit o +%"uial%# dar
"u *a putut (ace dreptate) Ai totui# dom"ilor# P2ilippe de Never mai avea u" alt priete"#
!" a(ara mea# u" priete" mai puter"ic) Acet priete"# e oare "evoie %*l "umecO
l cu"oate-i cu to-ii@ e "umete P2ilippe dKGrlea"# ete re&e"tul Fra"-ei) Ci"e ar
!"dr%."i % pu"% c% Never# dup% ce a (ot aai"at# a r%ma (%r% r%.+u"%toriO
7e (%cu t%cere) Clie"-ii di" ultima +a"c% c2im+ar% !"tre ei pa"tomime pli"e de
vioiciu"e) Pete tot e au.eau acete cuvi"te# repetate !" oapt%@
E c't e poate de clar5
Aurore de Ca<lu !i lipea +atita pe +u.ele care i e umpleau de '"&e# at't de mare
!i era i"di&"area)
8om"ilor# repet% 6o".a&ue# a/u"& la cau.ele care au motivat co"vocarea
dum"eavoatr%) C'"d *a c%%torit cu mi"e# doam"a pri"-e% a declarat maria/ul %u
ecret# dar le&itim# cu r%poatul duce de Never) C%%tori"du*e cu mi"e a declarat le&al%
exite"-a u"ei (iice# re.ultat al acetei c%%torii) 8ove.ile crie lipeau) Re&itrul paro2iei#
rupt !" dou% locuri# "u co"-i"ea "ici o co"tatare# i m% imt o+li&at % adau& c% "umai
dom"ul de Ca<lu ar (i putut % "e dea oarecare l%muriri !" aceat% privi"-%) 8ar dom"ul
de Ca<lu# c't timp a tr%it# a t%cut) $a aceat% or% "ime"i "u*i poate i"tero&a morm'"tul)
Co"tatarea a tre+uit % (ie (%cut% pe +a.a m%rturiei acrame"tale a lui do" 3er"ard#
capela"ul lui Ca<lu# care a !"cri data primei c%%torii i "aterea dom"ioarei de Never#
pe mar&i"ea actului !" care am dat "umele meu v%duvei lui Never) A dori ca doam"a
pri"-e% % +i"evoiac% a da cuvi"telor mele autoritatea ade.iu"ii ei)
Tot ce puee era ri&uro exact) Aurore de Ca<lu r%mae mut%)
8ar cardi"alul de 3i<# aplec'"du*e pre ea# e ridic% i pue@
8oam"a pri"-e% "u co"tet%) 6o".a&ue e !"cli"% i co"ti"u%)@
Copilul dip%ru c2iar !" "oaptea crimei) Ati-i# dom"ilor# ce te.aur i"epui.a+il de
r%+dare i ta"dre-e !"c2ide !" i"e i"ima u"ei mame) " ultimii optpre.ece a"i# u"ic%
preocupare a doam"ei pri"-ee# mu"ca de (iece .i# di" (iece or% ete %*i caute (iica)
Tre+uie *o pu"# cercet%rile doam"ei pri"-ee au (ot p'"% !" pre.e"t complet i"utile) Nici
o urm%# "ici u" i"diciu) 8oam"a pri"-e% "*a (%cut "ici u" pa !" raport cu prima .i)
" acet mome"t 6o".a&ue aru"c% o privire pre o-ia a)
Aurore de Ca<lu ridicae oc2ii pre cer) Hadar"ic c%uta 6o".a&ue !" oc2ii ei ume.i-i
de lacrimi diperarea pe care ar (i tre+uit % o provoace ultimele ale cuvi"te) $ovitura "u
d%due re.ultatul co"tat) 8e ceO I e (%cu (ric%)
Acum# co"ti"u% el (%c'"d apel la tot '"&ele %u rece# tre+uie# dom"ilor# !" po(ida
repuliei ce o reimt# % v% vor+ec depre mi"e) 8up% c%%torie# u+ dom"ia r%poatului
re&e# parlame"tul di" Pari# la i"ti&area r%poatului duce dKEl+oeu(# u"c2i di" partea tatii
al "e(ericitului meu priete" i rud%# a dat o 2ot%r're !" camerele reu"ite# pri" care
upe"da (%r% terme" :!" a(ara limitelor prev%.ute de le&e; drepturile mele la mote"irea
lui Never) " acet (el erau ap%rate i"tereele ti"erei Aurore de Never# dac% ar mai tr%i)
RR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Am (ot departe de a m% pl'"&e) 8ar aceat% 2ot%r're# dom"ilor# "u a (ot mai pu-i" cau.a
pro(u"dei i "evi"deca+ilei mele "e"orociri)
Toat% lumea !i du+l% ate"-ia)
Aculta-i5 Aculta-i5 e optea pri"tre auditori)
G privire aru"cat% de 6o".a&ue le i"dica lui ,o"tau+ert) 6iro""e i celorlal-i c% ve"ie
mome"tul critic)
Eram !"c% t'"%r# co"ti"u% 6o".a&ue# eram detul de +i"e v%.ut la Curte# +o&at#
c2iar (oarte +o&at) No+le-ea mea era di"tre acelea ce "u e pot co"teta) Aveam de o-ie o
comoar% de (rumue-e# de i"teli&e"-% i de virtute) 0% !"tre+# cum puteam % cap de
atacurile urde i lae ale i"vidioilorO Eram vul"era+il !"tr*u" i"&ur pu"ct@ c%lc'iul lui
A2ile5 9ot%r'rea parlame"tului m% puee !"tr*o itua-ie ec2ivoc%# !" e"ul c%# pe"tru
u"ele u(lete /o"ice# pe"tru acele i"imi a+/ecte care au drept t%p'" doar i"tereul# e
p%rea c% tre+uie % dorec moartea ti"erei (iice a lui Never)
7e au.ir% protete precaute)
E2# dom"ilor# .ie 6o".a&ue !"ai"te ca dom"ul de $amoi&"o" % (i impu t%cere
celor ce !"trerupeau# aa ete (%cut% lumea5 Nu vom c2im+a (a-a lumii) Aveam u" i"tere#
u" i"tere material# deci tre+uia % am u" &'"d acu") Calom"ia avea cale dec2i%
!mpotriva mea) Calom"ia "*a e.itat % exploate.e acet (ilo") C" i"&ur o+tacol m%
dep%r-ea de o mote"ire ime"%) 7% piar% o+tacolul5 Ce import% m%rturia !"tre&ii mele
vie-i curateO Am (ot +%"uit de cele mai pervere i"te"-ii# de cele mai i"(ame5 Au creat
:tre+uie % pu" totul co"iliului;# au creat o re.erv%# o "e!"credere# aproape o ur% !"tre
mi"e i doam"a pri"-e%) Au luat drept m%rturie acel portret !"doliat care !mpodo+ete
i"&ur%tatea acetei (emei (i"te4 au opu o-ului !" via-% pe cel mort4 i# pe"tru a (oloi u"
cuv'"t trivial# dom"ilor# u" +iet cuv'"t care ete expreia (ericirii celor umili# vai5 care "u
pare (%cut pe"tru "oi ceilal-i c%ci u"tem "umi-i cei puter"ici# au tul+urat c%"icia mea5
Ap%% cu putere aupra acetui cuv'"t)
,% au.i-i +i"e# c%"icia mea) I"teriorul meu# odi2"a# (amilia i i"ima mea5 G25 8ac%
a-i ti ce c2i"uri pot (oloi cei r%i !mpotriva celor +u"i5 8ac% a-i ti ce lacrimi de '"&e pot
cur&e i"voc'"d urda Provide"-%5 8ac% a-i ti5 Iat%# v% a(irm pe o"oarea i pe m'"tuirea
mea# v% /ur# a (i dat "umele i averea mea pe"tru a (i (ericit ca oame"ii de r'"d# care au
u" c%mi"# adic% o o-ie devotat%# o i"im% priete"%# copii care te iu+ec i !i adori# !" ('rit
o (amilie# (amilia# aceea parcel% de (ericire cereac% pe care +u"ul 8um"e.eu o la% %
cad% pri"tre "oi5
A-i (i pu c% !i puee tot u(letul !" dicurul %u) Cltimele ale cuvi"te au (ot
rotite cu at't ela"# !"c't provocar% !" adu"are u" adev%rat oc) "trea&a adu"are era
emo-io"at%) Reim-eau mai mult dec't i"tere# aveau o repectuoa% compaiu"e pe"tru
acet om adi"eauri at't de m'"dru# pe"tru acet om mare# pe"tru acet pri"- care vor+ie
(%r% !"co"/ur# cu lacrimi !" &la i !" oc2i# depre u(eri"-a !"&ro.itoare a exite"-ei ale)
Fudec%torii %i erau !" mare parte oame"i av'"d (amilie)
" ciuda moravurilor di" acel timp# (i+ra e"i+il% de tat% i de o- e !"duioae
puter"ic !" ei)
Ceilal-i# de(r'"a-i au tra(ica"-i# au reim-it u" (el de emo-ie va&%# ca i cum or+ii ar
&2ici culorile# au ca acele (ete pierdute care e duc la teatru % pl'"&% cu lacrimi (ier+i"-i
c'"d virtutea e perecutat%)
8oar dou% peroa"e r%maer% i"di(ere"te !" mi/locul acetui e"time"t de compaiu"e
&e"eral%@ pri"-ea de 6o".a&ue i dom"ul de C2aver"<) Pri"-ea -i"ea oc2ii pleca-i) P%rea
c% viea.%# i e i&ur c% -i"uta ei at't de i"e"i+il% "u pleda deloc !" (avoarea5 ei pe l'"&%
/udec%torii averti.a-i) C't depre micul marc2i.# el e le&%"a !" (otoliul %u i +om+%"ea
pri"tre di"-i@
Ilutrul meu v%r e u" tic%lo u+lim5
Ceilal-i !"-ele&eau c2iar di" atitudi"ea doam"ei de 6o".a&ue c't de mult u(erie
"e(ericitul pri"-)
R?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Prea*i de tot5 .ie dom"ul de ,ortemart cardi"alului de 3i<) 7% (im drep-i# prea*i
de tot5
8om"ul de ,ortemart e "umea 0ictur"ie" dup% "umele de +ote.# ca to-i mem+rii
ilutrei (amilii de la Roc2ec2cuart) Aceti diveri 0ictur"ie"i erau !" &e"eral oame"i
cumecade) $im+ile rele pu"eau c% "ici u"ul di"tre ei "u era prea detept i "u i"ve"tae
pra(ul de puc%) Femeile# de exemplu)))
Cardi"alul de 3i< !i cutur% pieptarul pli" de tutu" di" 7pa"ia) Fiecare mem+ru al
repecta+ilului e"at (%cea ce putea pe"tru a*i p%tra everitatea auter%) 8ar# !"
r'"durile celor m%ru"-i# oame"ii "u e /e"au) 6iro""e !i ter&ea oc2ii uca-i) Griol# mai
ta"dru au mai a+il# pl'"&ea cu lacrimi (ier+i"-i) 3aro"ul de 3at. 2o2otea de pl'")
Ce u(let5 .ie Tara""e)
Ce u(let mi"u"at5 !"t%ri dom"ul de Pe<rolle care tocmai i"trae)
A25 (%cu Griol cu e"time"t) I"ima lui "*a (ot !"-elea%5
C'"d v% pu"eam# murmur% cardi"alul care*i reve"ie pu-i"# c% vom a(la lucruri
&ro.ave5 8ar# % acult%m# 6o".a&ue "*a termi"at)
"tr*adev%r# palid i (rumo de emo-ie# 6o".a&ue relu%@
Nu port ra"c2iu"%# dom"ilor) 7% m% (ereac% 8om"ul % dorec r%ul acetei
%rma"e mame !"elate) ,amele u"t credule (ii"dc% iu+ec cu ardoare) Ai dac% eu am
u(erit# "*a (ot i ea detul de c2i"uit%O Cea mai ro+ut% mi"te e u+re.ete cu vremea !"
martiriu) I"teli&e"-a e o(ilete)
I *a pu c% eram duma"ul (iicei ei# c% aveam i"tere))) "-ele&e-i +i"e# dom"ilor#
i"teree))) eu# 6o".a&ue# pri"-ul de 6o".a&ue# cel mai +o&at om di" Fra"-a dup% $aL5
"ai"tea lui $aL# opti Griol) Ai# dei&ur# "ime"i "u*l co"tra.icea)
I *a pu# co"ti"u% 6o".a&ue@ Acest om are emisari !este tot. Agenii lui
(r&dea& n toate direciile 8rana S!ania #talia... Acest om se ocu! de fiica voastr mai
mult dec$t dumneavoastr niv...
7e !"toare c%tre pri"-e% i ad%u&%@
0i *a pu ata# "u*i aa# doam"%O
F%r% % ridice oc2ii i (%r% u" &et# Aurore de Ca<lu l%% %*i cape acete cuvi"te@
,i *a pu5
0ede-i5 exclam% 6o".a&ue adre'"du*e co"iliului) Apoi# !"torc'"du*e di" "ou
pre o-ia a@
0i *a mai pu# %rma"% mam%@ 1ac v cutai &adarnic fiica dac eforturile !e
care le facei rm$n inutile dac v nal i v ncurc cercetrile este !entru c i v$ra
m$na !erfid n toate aceste aciuni. Ete adev%rat c% vi *au pu acete lucruri#
doam"%O
,i *au pu# replic% di" "ou pri"-ea)
0ede-i5 0ede-i# dom"ilor /udec%tori i pairi5 pue 6o".a&ue) Ai "u vi *a mai pu
!"c% ceva# doam"%O C% aceat% m'"%# care ac-io"ea.% di" um+r%# aceat% m'"a per(id%#
ete m'"a o-ului dom"iei*voatreO Nu vi *a mai pu c% poate copilul "u mai tr%iete# c%
exit% oame"i detul de i"(ami pe"tru a ucide u" copil i c% poate))) Nu vreau % ('rec
aceat% (ra.%# doam"%# dar vi *au pu toate atea)
Palid% ca o moart%# Aurore de Ca<lu r%pu"e pe"tru a treia oar%@
,i *a pu)
Ai a-i cre.ut# doam"%O !"tre+% pri"-ul# al c%rui &la e c2im+ae de i"di&"are)
Am cre.ut# replic% cu r%ceal% pri"-ea)
$a acete cuvi"te# di" toate col-urile %lii e au.ir% exclama-ii)
,%rturiirea v% duce la pier.a"ie# doam"%# pue !"cet cardi"alul la urec2ea
pri"-eei) Gricare ar (i co"clu.ia la care va a/u"&e dom"ul de 6o".a&ue# ve-i (i cu i&ura"-%
co"dam"at%)
Pri"-ea !i relu% imo+ilitatea t%cut%) Preedi"tele de $amoi&"o" e pre&%tea %*i (ac%
u"ele reprouri# c'"d 6o".a&ue !l opri cu u" &et repectuo)
?U
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
$%a-i# dom"ule preedi"te# v% ro&# .ie el) $%a-i# dom"ilor) ,i*am impu pe acet
p%m'"t o o+li&a-ie &rea) G !mpli"ec cum pot mai +i"e) 8um"e.eu va -i"e eama de
e(orturile mele) 8ac% tre+uie % v% pu" tot adev%rul# aceat% co"vocare olem"% avea
drept cop pri"cipal de a o (or-a pe doam"a pri"-e% % m% aculte cel pu-i" o i"&ur% dat%
!" via-a ei) 8e optpre.ece a"i de c'"d u"tem c%%tori-i# "u am putut o+-i"e aceat%
(avoare) 0oiam % a/u"& p'"% la ea# eu# exilatul di" prima .i a "u"-ii) 8oream % m% ar%t
ei# care "u m% cu"oate# aa cum u"t) Am reuit) ,ul-umit% mie# c%ci am talima"ul care
!i va dec2ide !" ('rit oc2ii)
Apoi# vor+i"d de acum !"ai"te "umai pe"tru pri"-e% i adre'"du*i*e direct# pue !"
pro(u"da t%cere ce dom"ea !" al%)
0i *a pu adev%rul# doam"%) Aveam mai mul-i a&e"-i dec't dum"eavoatr% !"
Fra"-a# !" 7pa"ia# !" Italia# c%ci# !" vreme ce aculta-i acete acu.a-ii i"(ame !mpotriva
mea# lucram pe"tru# dom"ia*voatr%) R%pu"deam tuturor calom"iilor pri" t%rui"-e mai
ar.%toare# mai !"c%p%-'"ate dec't ale dom"iei*voatre) C%utam i eu c%utam (%r% !"cetare
i (%r% odi2"%# cu toat% autoritatea i preti&iul pe care*l am# cu aurul i cu i"ima mea5 Ai
at%.i# :iat% c% m% aculta-i acum;# at%.i# r%pl%tit !" ('rit dup% at'-ia a"i de u(eri"-e
morale# vi" la dom"ia*voatr%# care m% dipre-ui-i i m% ur'-i# pe mi"e care v% repect i
v% iu+ec))) 0i" % v% pu"@ dec2ide-i*v% +ra-ele# mam% (ericit%# v% aduc copilul5
" acelai timp e !"toare c%tre Pe<rolle care*i atepta ordi"ele@
7% (ie adu%# ordo"% el cu &la tare# dom"ioara Aurore de Never5
Capitolul 1U $at%&
Am putut relata cuvi"tele rotite de 6o".a&ue) 8ar ceea ce "u putem decrie ete
ardoarea (luxului %u ver+al# amploarea atitudi"ii ale# pro(u"da co"vi"&ere care*i ema"a
di" privire)
Acet 6o".a&ue era u" actor extraordi"ar) Era at't de p%tru" de rolul !"v%-at# !"c't
emo-ia !l domi"a cu adev%rat i ela"urile care*i i.+uc"eau di" u(let erau reale) G culme a
artei) 8ac% acet om ar (i (ot !" alt% itua-ie# !".etrat de la "atur% cum era# cu alt(el de
dori"-e# ar (i putut c2im+a o lume)
Pri"tre aceia care !l acultau e a(lau oame"i (%r% i"im%# oame"i depri"i cu toate
!"el%toriile elocve"-ei# ma&itra-i +la.a-i de a(ectul cuvi"telor# (i"a"ciari cu at't mai &reu
de !"elat cu c't erau di"ai"te complici cu mi"ciu"a)
Fuc'"d cu impoi+ilul# 6o".a&ue produe u" adev%rat miracol) Toat% lumea l cre.u)
Toat% lumea ar (i /urat c% pu"e adev%rul) Griol# 6iro""e# Al+ert# Tara""e i ceilal-i "u*i
mai (%ceau meeria) Erau captiva-i) To-i !i pu"eau@
,ai t'r.iu va mi"-i# dar acum pu"e adev%rul5 To-i ad%u&au@
Poate exita oare !" acet om at'ta m%re-ie laolalt% cu at'ta perveritateO
Pairii# &rupul de mari e"iori care e a(lau acolo pe"tru a*l /udeca# re&retau c% au
putut % e !"doiac% u"eori de el) Ceea ce !l !"%l-a !" oc2ii lor era dra&otea cavalereac%
pe"tru o-ia lui i &e"eroa% iertare pe"tru !"delu"&ata de(%imare) " cele mai depravate
epoci# virtu-ile (amiliale (ac di" orici"e u" om merituo) Nu exita !" aceat% al% "ici o
i"&ur% i"im% care % "u +at% cu putere)
8om"ul de $amoi&"o" !i tere o lacrim%# i 0illero<# +%tr'"ul r%.+oi"ic# tri&%@
Fir*ar % (ie# pri"-e# eti u" om admira+il5
8ar urmarea cea mai !"em"at% a dicurului a (ot co"vertirea cepticului C2aver"<
i e(ectul (ul&er%tor (%cut aupra pri"-eei !"ei) C2aver"< -i"u piept c't putu# dar la
ultimele cuvi"te ale pri"-ului (u v%.ut c% r%m'"e cu &ura c%cat%)
?1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8ac% a (%cut ata# pue el lui C2oi<# % (iu al dracului dac% "u*i iert toate
p%catele)
" ce o privete# Aurore de Ca<lu e ridicae tremur'"d# palid%# ca o (a"tom%)
Cardi"alul de 3i< (u o+li&at *o pri/i"e) 7t%tea cu oc2ii a-i"ti-i pre ua pe care ieie
dom"ul de Pe<rolle) 7paim% i pera"-a i e o&li"deau r'"d pe r'"d pe o+ra.) i va vedea
oare (iicaO Avertime"tul &%it !" cartea de ru&%ciu"i la pa&i"a palmului ,ierere a"u"-a
oare acet lucruO I e puee % vi"%) 0e"ie) i va putea ap%ra (iicaO Gricare ar (i
prime/dia "ecu"ocut%# i"ima ei +%tea mai cu eam% de +ucurie) Fiica ei5 G25 Cum i e va
av'"ta i"ima pre ea# de la prima vedere5 Gptpre.ece a"i de lacrimi pl%tite cu u" i"&ur
ur') Atepta) Toat% lumea atepta ca i ea)
Pe<rolle ieie pe tera% ce d%dea pre apartame"tul pri"-ului) 7e !"apoie cur'"d#
-i"'"d*o de m'"a pe do"a Cru.) 6o".a&ue i iei !" !"t'mpi"are)
Nu e au.i dec't u" tri&%t@ ,$t e de frumoas) Apoi# i"tr'"du*i !" rol# complicii
rotir% cu /um%tate de &la cuvi"tele !"v%-ate@ ,e asemnare cu cei din familie)
8ar *a !"t'mplat ca oame"ii de +u"%*credi"-% merer% mai departe dec't cei pl%ti-i)
Cei doi preedi"-i# marealul cardi"alul i to-i ducii# privi"du*le r'"d pe r'"d pe pri"-e% i
pe do"a Cru.# (%cur% aceat% declara-ie po"ta"%@
7eam%"% cu mama ei5
Era aadar# u" lucru de "eco"tetat pe"tru ei care aveau miiu"ea % /udece c%
doam"a pri"-e% era mama do"ei Cru. Ai totui# doam"a pri"-e%# c2im+'"du*e di" "ou
la (a-%# !i relu% aerul ei de "eli"ite i tul+urare) Privea t'"%ra i (rumoa% (at% i pe
tr%%turile ei e !"tip%rea u" (el de paim%)
G25 Nu at(el o viae pe (ica ei) Fa-a ei "u putea (i mai (rumoa% dar tre+uia % arate
at(el) Ai u+ita r%ceal% pe care o im-ea !" u(let !" clipa c'"d toat% i"ima ei ar (i tre+uit %
e av'"te pre copilul re&%it# aceat% lip% de e"tu.iam o !"p%im'"ta)
Era oare o mam% reaO
$a aceat% paim% e ad%u&a o alta) Gare % (i (ot trecutul acetei (ermec%toare
copile# ai c%rei oc2i tr%luceau !"dr%."e-# a c%rei talie upl% avea u"duiri tra"ii i a c%rei
!"trea&% pero"alitate era marcat% de acea ampre"t% &ra-ioa%# pe care educa-ia auter%
di" (amilie "u o d% de o+icei mote"itoarelor u"or duciO
C2aver"<# care*i reve"ie complet di" emo-ia reim-it% i re&ret% (oarte mult c% !l
cre.ue pe 6o".a&ue timp de u" mi"ut# C2aver"< exprim% ideea pri"-eei alt(el i mai +i"e
dec't ar (i putut*o (ace ea !"%i)
E adora+il%5 !i .ie lui C2oi< recu"oc'"d*o)
Eti cu adev%rat amore.atO !"tre+% C2oi<)
Am (ot# r%pu"e micul marc2i.# dar "umele de Never o trivete i "u*i t% +i"e)
Frumoaele c%ti ale cuiraierilor "otri ar ta r%u pe capul u"ui tre"&ar di" Pari# vioi
i "et'"/e"it !" &eturi) Exit% u"ele de&2i.%ri impoi+ile)
6o".a&ue "u v%.ue acet lucru# dar C2aver"< !l vedea) 8e ceO
Fii"dc%# mai !"t'i# C2aver"< era (ra"ce. i 6o".a&ue italia")
8i"tre to-i locuitorii &lo+ului# (ra"ce.ul ete mai aproape de (emeie !" ce privete
delicate-ea i im-ul "ua"-elor) Apoi (rumoul pri"- de 6o".a&ue avea aproape ci"ci.eci de
a"i# pe c'"d C2aver"< era (oarte t'"%r) Cu c't !m+%tr'"ete# +%r+atul devi"e mai pu-i"
e"i+il (a-% de exul (rumo) 6o".a&ue "u putea !"-ele&e acet lucru i "u*l putea
remarca) 7u+tilitatea a mila"e.% -i"ea de diploma-ie !" "ici u" ca. de pirit) Pe"tru a
o+erva aeme"ea detalii tre+uie % ai u" im- u+til# ca Aurore de Ca<lu# (emeie i
mam%# au % (ii u" pic miop i % priveti de (oarte aproape# ca micul marc2i.)
"tre timp# !m+u/orat%# cu oc2ii pleca-i# cu ur'ul pe +u.e# do"a Cru. e a(la !" partea
de /o a etradei) 8oar C2aver"< i pri"-ea &2iceau e(ortul pe
care*l (%cea pe"tru a -i"e pleoapele !"c2ie) Avea o dori"-% at't de mare % vad%5
8om"ioar% de Never# !i .ie 6o".a&ue# du*te %*-i !m+r%-ie.i mama5
8o"a Cru. avu u" mome"t de i"cer% +ucurie) Ela"ul ei era i"cer) " ata co"ta
icui"-a extraordi"ar% a lui 6o".a&ue# care "u*i aleee o artit% pro(eio"it% pe"tru a
?B
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
!"depli"i primul rol) 8o"a Cru. era de +u"%*credi"-%) Privirea a m'"&'ietoare e !"drept%
de !"dat% pre aceea pe care o credea mama ei) F%cu u" pa# i +ra-ele i e dec2ier%)
8ar +ra-ele !i c%.ur% i pleoapele# e plecar%) C" &et rece al pri"-eei o -i"tui locului)
Reve"it% la "e!"crederea# care !"ai"te !i !"trita i"&ur%tatea# r%pu".'"d la &'"dul ce
i*l i"pirae !"(%-iarea do"ei Cru.# pri"-ea .ie cu &la potolit@
Ce a-i (%cut cu (iica lui NeverO Apoi# ridic'"d &laul# ad%u&%@
8um"e.eu !mi ete martor c% am o i"im% de mam%) 8ar dac% (iica lui Never mi*ar
reve"i de.o"orat% de o i"&ur% pat%# dac% ar uita doar u" mi"ut m'"dria (amiliei ei# mi*a
acoperi o+ra.ul cu u" v%l "e&ru i a pu"e@ Never a murit cu totul)
1race) E &'"di C2aver"<) D.arie& !entru ce va urma.
" acel mome"t era i"&urul de p%rerea pri"-eei) 7everitatea doam"ei de 6o".a&ue
p%rea i"tempetiv% i c2iar de"aturat%) " timp ce vor+ea# e au.i u" mic .&omot la
dreapta ei# ca i cum ua veci"% e dec2idea !"cet !"d%r%tul draperiei) Ea "u*i d%du
ate"-ie)
6o".a&ue r%pu"dea# !mpreu"'"du*i m'i"ile# ca i cum !"doiala ar (i (ot u" +letem)
0ai5 8oam"%# doam"%5 Gare i"ima dom"iei*voatre a vor+itO 8om"ioara de
Never# (iica voatr%# doam"%# e mai pur% dec't !"&erii)
" oc2ii %rma"ei do"a Cru. e vedea o lacrim%) Cardi"alul e aplec% pre Aurore de
Ca<lu)
8oar dac% ave-i alte ar&ume"te precie# care pot (i recu"ocute))) "cepu el)
Ar&ume"te5 !"trerupe pri"-ea) I"ima mi*a r%ma rece# oc2ii uca-i# +ra-ele
"emicate# oare toate acetea "u u"t ar&ume"teO
Frumoa% doam"%# dac% "u ave-i i alte ar&ume"te# !" mod i"cer "u pot com+ate
opi"ia# (%r% !"doial% u"a"im%# a co"iliului)
Aurore de Ca<lu aru"c% o privire um+r% !" /ur)
0ede-i +i"e c% "u m*am !"elat# .ie cardi"alul la urec2ea ducelui de ,ortemart#
are u" &r%u"te de "e+u"ie)
8om"ilor5 8om"ilor5 exclam% pri"-ea) Gare m*a-i i /udecatO
$i"iti-i*v%# doam"%# calma-i*v%# replic% preedi"tele de $amoi&"o") To-i cei ce e
a(l% !" aceat% i"ci"t% v% repect% i v% iu+ec# cu to-ii i# !" primul r'"d# ilutrul pri"- care
v*a dat "umele lui)))
Pri"-ea plec% (ru"tea) Preedi"tele de $amoi&"o" co"ti"u%# cu o "ua"-% de everitate
!" &la@
Comporta-i*v% cum v% dictea.% co"tii"-a# doam"%# i "u v% (ie team% de "imic)
Tri+u"alul "otru "u are miiu"ea de a pedepi) Eroarea "u ete o crim%# ci o "e"orocire)
Rudele i priete"ii vor avea mil% de dom"ia*voatr% dac% v*a-i !"elat)
,*am !"elat5 repet% pri"-ea (%r% % ridice capul) 8a# da# am (ot adeeori !"elat%)
8ar# dac% "u e "ime"i aici % m% apere# m% voi ap%ra i"&ur%) Fiica mea tre+uie % poarte
cu ea dovada o+'riei)
Ce dovad%O !"tre+% preedi"tele de $amoi&"o")
8ovada pe care !"ui dom"ul de 6o".a&ue a i"dicat*o# (oaia mul% di" re&itrul
de "ateri al capelei catelului Ca<lu) 7mul% de propria mea m'"%# dom"ilor5 ad%u&% ea
ridic'"du*e)
Iat% ce doream % tiu# &'"di 6o".a&ue) Aceat% dovad%# relu% el cu &la tare# (iica
voatr% o va avea# doam"%)
Aadar "u o areO exclam% Aurore de Ca<lu) C" murmur prelu"& e ridic% di"
adu"are dup% aceat% exclama-ie)
$ua-i*m% de aici5 $ua-i*m%5 +ol+oroi !"l%crimat% do"a Cru.)
Ceva e .+%tea !" (u"dul i"imii pri"-eei au.i"d vocea de.olat% a acetei %rma"e
copile)
8oam"e# pue ea ridic'"d m'i"ile pre aer) 8oam"e# c%l%u.ete*m%5
Ar (i o mare "e"orocire i o crim% de "eiertat %*mi repi"& copilul) 8oam"e# te implor
di" ad'"cul "e"orocirii mele5
?I
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8eodat% v%.ur% lumi"'"du*i*e o+ra.ul# pe c'"d trupul tre%rea "et%p'"it)
l !"tre+ae pe 8um"e.eu) C" &la pe care "ime"i !" a(ar% de ea "u*l au.ie# u" &la
miterio# care p%rea % r%pu"d% la acet apel uprem# roti !" patele draperiei cuvi"tele
ce (ormau devi.a lui Never@
Iat%*m%5
Pri"-ea e pri/i"i de +ra-ul cardi"alului# % "u cad% pe pate) Nu !"dr%."ea % e
!"toarc%) 6laul ve"ea oare di" cerO
6o".a&ue e !"el% aupra cau.ei acetei emo-ii u+ite) 0oi %*i dea ultima lovitur%)
8oam"%# exclam% el# a-i (%cut apel la Atotputer"icul) 8um"e.eu v% r%pu"de) G v%d
i o imt) "&erul p%.itor e !" dom"ia voatr% i com+ate u&etiile r%ului) 8oam"%# "u
repi"&e-i (ericirea dup% !"delu"&atele u(eri"-e at't de "o+il uportate) 8oam"%# uita-i
m'"a care v% d%ruie aceat% comoar%) Nu cer "ici o r%plat%) 0% cer doar u" lucru@
privi-i*v% copilul) Iat*o tremur'"d# iat*o ditru% di" prici"a (elului cum a (ot
!"t'mpi"at% de mama ei) Pleca-i urec2ea !" i"teriorul dom"iei*voatre# i &laul i"imii v% va
r%pu"de)
Pri"-ea o privi pe do"a Cru.) Ai 6o".a&ue co"ti"u% cu !"(l%c%rare@
Acum# c'"d a-i v%.ut*o# !" "umele lui 8um"e.eu5 0% !"tre+@ "u ete (iica
dum"eavoatr%O
Pri"-ea "u r%pu"e "umaidec't) F%r% % vrea# e !"toare pe /um%tate pre draperie)
0ocea# diti"ct% "umai pe"tru ea# c%ci "ime"i "u +%"uia c% vor+ie ci"eva# pro"u"-% acet
i"&ur cuv'"t@
Nu5
Nu# repet% pri"-ea cu putere)
Ai privirea ei 2ot%r't% (%cu !"co"/urul adu"%rii) Nu*i mai era (ric%) Gricare ar (i (ot acel
miterio (%tuitor di" patele draperiei# avea !"credere !" el (ii"dc% !l com+%tea pe
6o".a&ue) Ai# dealt(el# !"depli"ea tai"ica promiiu"e di" cartea de ru&%ciu"i) 7pue@ #at-
m) 0e"ea cu devi.a lui Never)
" al% e !"cruciau !"tre timp mii de exclama-ii)
I"di&"area lui Griol i a celorlal-i c% el "u cu"otea mar&i"i)
Ata*i prea de tot5 .ie 6o".a&ue care potolea cu m'"a .elul prea .&omoto al
+atalio"ului acru) R%+darea ome"eac% are mar&i"i) ,% voi adrea pe"tru ultima dat%
doam"ei pri"-ee i !i voi pu"e@ u"t "eceare ar&ume"te temei"ice# ar&ume"te &rave i
co"vi"&%toare pe"tru a repi"&e u" adev%r de "eco"tetat)
0ai5 upi"% +u"ul cardi"al) 7u"t propriile mele cuvi"te5 8ar c'"d (emeile !i pu"
ceva !" cap)))
Ave-i acete ar&ume"te# doam"%O !"tre+% 6o".a&ue)
8a# r%pu"e vocea miterioa%)
8a# replic% pri"-ea la r'"dul ei)
6o".a&ue era livid# i +u.ele i e a&itau "ervo) 7im-ea c% acolo# c2iar !" mi/locul
acetei adu"%ri co"vocate de el# exita o i"(lue"-% otil%# dar de "edi+uit) G im-ea# dar o
c%uta .adar"ic)
8e c'teva mi"ute# totul e c2im+ae !" !"(%-iarea v%duvei lui Never) ,armur% e
tra"(ormae !" car"e) 7tatuia tr%ia) 8e u"de ve"ea acet miracolO 7c2im+area e
e(ectuae c2iar !" clipa !" care pri"-ea# !""e+u"it% de durere# i"vocae a/utorul lui
8um"e.eu) 8ar 6o".a&ue "u credea deloc !" 8um"e.eu)
i tere udoarea ce*i cur&ea pe (ru"te)
Ave-i aadar veti depre (iica dum"eavoatr%# doam"%O !"tre+% el acu".'"du*i
c't putea mai +i"e !"&ri/orarea)
Pri"-ea p%tr% t%cere)
Exit% impotori# co"ti"u% 6o".a&ue) Averea lui Never e o prad% (rumoa%) 0*a
(ot pre.e"tat% vreo alt% t'"%r% (at%O
G "ou% t%cere)
?J
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Poate vi *a pu# co"ti"u% 6o".a&ue@ Ata e adev%rata# a (ot alvat%# pu% la
ad%pot) Cu to-ii pu" acet lucru5
Cei mai ra(i"a-i diploma-i e la% t'r'-i !" &reeal%) Preedi"tele de $amoi&"o" i
po"dera-ii %i aeori !l priveau acum cu mirare pe 6o".a&ue)
Acu"de*-i &2earele# om crud5 murmur% C2aver"<)
Cu i&ura"-% c% t%cerea miterioului &la era (oarte a+il%) At't timp c't "u vor+ea#
pri"-ea "u putea r%pu"de# i 6o".a&ue (urio# !i pierdue prude"-a) " mi/locul o+ra.ului
%u palid e vedeau oc2ii ar.%tori i '"&eroi)
Ete aici# pe u"deva# co"ti"u% el pri"tre di"-ii !"cleta-i# &ata % apar%# cum vi *a
a(irmat# "u*i aa# doam"%O Ete !" via-%O R%pu"de-i# ete !" via-%O
Pri"-ea e re.em% cu o m'"% de +ra-ul (otoliului) Ar (i dat doi a"i di" via-% pe"tru a
ridica acea draperie !" patele c%reia e a(la oracolul de*acum !"ai"te mut)
R%pu"de-i5 R%pu"de-i5 tri&% 6o".a&ue) "ii /udec%torii repetau@
8oam"%# r%pu"de-i5
Aurore de Ca<lu aculta) A+ia mai repira) G25 c't de mult !"t'r.ia oracolul5
,il%5 murmur% ea !" cele di" urm%# !"torc'"du*e pe /um%tate)
8raperia e mic% uor)
Cum ar putea r%pu"deO pu"eau !"tre timp complicii)
E !" via-%O .ie Aurore de Ca<lu i"tero&'"d oracolul cu o voce (%r% vla&%)
E !" via-%# i e r%pu"e)
7e ridic% radioa%# +eat% de (ericire)
8a# !" via-%# !" via-%5 tri&% ea cu putere) Tr%iete !" po(ida voatr% i pri" a/utorul
8om"ului5
Toat% lumea e ridic%# tul+urat%) Timp de o clip%# a&ita-ia a/u"e la culme) Complicii
vor+eau cu to-ii deodat% i cereau dreptate) Comiarii re&elui e co"ultau !"tre ei)
C'"d v% pu"eam5 repeta cardi"alul) C'"d v% pu"eam# dom"ule duce5 8ar "u tim
!"c% totul i !"cep % cred c% doam"a pri"-e% "u e deloc "e+u"%5
" mi/locul co"(u.iei &e"erale# vocea de dup% tapierie pue@
At%*ear%# la +alul re&e"tului# vi e va pu"e devi.a lui Never)
Ai !mi voi vedea (iicaO +ol+oroi pri"-ea# &ata % lei"e)
C" .&omot la+# al u"ei ui care e !"c2ide# e au.i !" patele draperiei) Apoi "imic)
Era i vremea) Curio ca o (emeie i cupri" o va&% +%"uial%# C2aver"< e trecurae !"
patele cardi"alului de 3i<) Ridic% +ruc draperia@ "u era "ime"i# dar pri"-ea coae u"
tri&%t !"%+uit) Era prea mult) C2aver"< dec2ie ua i e "%puti !" coridor)
Coridorul era !"tu"eco# c%ci e l%a "oaptea) C2aver"< "u v%.u "imic !" a(ar% de
ilueta micului cocoat cu picioarele tr'm+e# care dip%rea la cap%tul coridorului#
co+or'"d li"itit treptele)
C2aver"< r%mae pe &'"duri)
0%rul meu o (i vrut % (ac% vreo (ar% ur't% diavolului# !i pue el# i diavolul !i ia
reva"a5
" acet timp# dup% u" em" al preedi"telui de $amoi&"o"# co"ilierii !i reluar% locul
!" ala de deli+erare)
6o".a&ue (%cue u" mare e(ort % e t%p'"eac%) " apare"-% era calm) 7alut%
co"iliul i .ie@
8om"ilor# a roii dac% a ad%u&a vreu" cuv'"t) 9ot%r'-i# v% ro&# !"tre doam"a
pri"-e% i mi"e)
7% deli+er%m# tri&ar% c'teva &lauri)
8om"ul de $amoi&"o" e ridic% i !i pue p%l%ria pe cap)
Pri"-e# .ie el# dup% ce comiarii re&ali l*au acultat pe dom"ul cardi"al !" "umele
doam"ei pri"-ee# avi.ul lor ete c% "u e ca. de /udecat%) 8eoarece doam"a de 6o".a&ue
tie u"de e a(l% (iica ei# % o pre.i"te) 8om"ul de 6o".a&ue va repre.e"ta pe aceea
depre care .ice c% e mote"itoarea lui Never) 8ovada cri%# peci(icat% de dom"ul pri"-#
?N
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
i"vocat% de doam"a pri"-e%# acea pa&i"% mul% di" re&itrul capelei Ca<lu# va (i
produ% i va !"le"i 2ot%r'rea "oatr%) " "umele re&elui# am'"%m co"iliul pete trei .ile)
Accept# r%pu"e prompt 6o".a&ue cu ama+ilitate)
0oi avea copil% i voi avea dovada# .ie de aeme"ea pri"-ea) Accept)
Comiarii re&ali ridicar% imediat edi"-a)
" ce te privete# %rma"% copil%# pue 6o".a&ue do"ei Cru. pred'"d*o !" m'i"ile
lui Pe<rolle# am (%cut ce am putut) Acum# "umai 8um"e.eu !-i poate !"apoia i"ima mamei
tale5
8o"a Cru. l%% !" /o voalul i e !"dep%rt%) 8ar# !"ai"te de a trece pra&ul# e r%.&'"di
pe "eateptate) 7e av'"ta pre pri"-e%@
8oam"%5 exclam% ea lu'"du*i m'"a pe care o %rut%) 8ac% u"te-i au "u mama
mea# oricum# v% repect i v% iu+ec5
Pri"-ea .'m+i i !i ati"e uor (ru"tea cu +u.ele)
Copil%# tu "u eti complice# am !"-ele acet lucru) Nu u"t up%rat%) Ai eu te
iu+ec)
Pe<rolle o lu% cu i"e pe do"a Cru.) Toat% mul-imea "o+il% care umplue 2emi"iclul
dip%ru) "cepea % e !"tu"ece) 8up% ce !i !"o-i p'"% la ieire pe comiarii re&ali#
6o".a&ue e !"apoie# clipa c'"d co"tea era pe cale % ia%# !"co"/urat% de cameritele ei)
$a u" &et imperio (%cut de pri"-# ele e !"dep%rtar%) 6o".a&ue e apropie de
pri"-e% i# cu aerele ale de mare curtoa.ie# care "u*l p%r%eau "iciodat%# e aplec% p'"%
la m'"a ei pe"tru a o %ruta)
8oam"%# !i .ie el apoi cu u" to" uuratic# aadar a (ot declarat r%.+oiul !"tre "oiO
Nu am i"te"-ia % atac# dom"ule# r%pu"e Aurore de Ca<lu) ,% ap%r)
0reau % v% cru- o i"util% o+oeal% !"tr*o co"vor+ire particular%# relu% 6o".a&ue#
care !i d%dea ote"eala % acu"d% u+ i"di(ere"-a lui politicoa% (uria di" i"im%) Aadar#
ave-i protectori miterioi# doam"%O
Am +u"%tatea cerului# dom"ule# care ete pri/i"ul mamelor)
6o".a&ue .'m+i)
6iraud# .ie pri"-ea c%tre ,adelei"e# poru"cete % mi e pre&%teac% litiera)
7e (ace at%.i lu/+% reli&ioa% de ear% la paro2ia 7ai"t*,a&loireO !"tre+% mirat
6o".a&ue)
Nu tiu# dom"ule# r%pu"e pri"-ea cu calm) Nu m% duc la
7ai"t*,a&loire at%*ear%) 0e-i avea (ericirea %*mi vede-i +i/uteriile)
8iama"tele dum"eavoatr%# doam"%5 .ie pri"-ul cu iro"ie) Curtea# care v% re&ret%
de at'ta vreme# va avea !" ('rit +ucuria de a v% revedeaO
,er& la +alul re&e"tului at%*ear%# .ie ea) 8e data ata 6o".a&ue r%mae uluit)
8om"ia*voatr%5 e +'l+'i el) 8om"ia*voatr%5 $u% o atitudi"e at't de m'"dr%#
!"c't 6o".a&ue !i plec% oc2ii (%r% voia lui)
8a5 r%pu"e ea)
Ai# trec'"d !"ai"tea !"o-itoarelor# pe"tru a iei# pue@
8oliul meu *a ('rit !"cep'"d de a.i# dom"ule pri"-) Face-i ce vre-i !mpotriva mea#
"u mai mi*e team% de dom"ia*voatr%)
Capitolul 11 Unde cocoatul se 'ace invitat la !alul de la curte
6o".a&ue r%mae o clip% "emicat privi"du*i o-ia care travera &aleria pe"tru a e
!"apoia !" apartame"t)
Parc% a re!"viat5 &'"di el) Totui# am /ucat +i"e aceat% comedie) 8e ce am pierdut*
oO 8ei&ur# exit% u" dedeu+t) 6o".a&ue# "*ai v%.ut totul# e ceva care !-i cap%)))
?>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
"cepu % um+le pri" camer% cu pai mari)
" orice ca.# relu% el irul &'"durilor# "u am de pierdut "ici o clip%)
Ce vrea % (ac% la +alul de la Palai*Ro<alO 7% vor+eac% dom"ului re&e"tO Cu
i&ura"-% c% tie u"de e# a(l% (iica ei) Ai eu tiu# e !"trerupe el dec2i.'"d car"e-elul) Cel
pu-i" de at% dat% "orocul m*a a/utat)
Ap%% pe o o"erie i .ie ervitorului care oi aler&'"d@
8om"ul de Pe<rolle5 7% vi"% imediat dom"ul de Pe<rolle)
7ervitorul iei) 6o".a&ue !i relu% plim+area olitar% i# reve"i"d la prima idee# .ie@
Are u" a/utor "ou) Ci"eva era acu" !" patele draperiei)
Pri"-e# tri&% Pe<rolle i"tr'"d# pot % v% vor+ec !" ('rit5 0eti proate5 Plec'"d#
cardi"alul de 3i< pu"ea !mputer"ici-ilor re&ali@ n afacerea asta e ceva !utred vreun
mister nelegiuit...
$a%*l pe cardi"al % pu"%# .ie 6o".a&ue)
8o"a Cru. e revoltat%) A (ot o+li&at% % /oace u" rol "edem"# .ice ea) 0rea %
p%r%eac% Pariul)
$a*o !" pace pe do"a Cru. i !"cearc% % m% acul-i)
Nu !"ai"te de a v% i"(orma ceea ce e petrece) $a&ardPre e la Pari)
Ei i5 3%"uiam eu) 8e c'"dO
Cel pu-i" de ieri)
"eam"% c% pri"-ea l*a v%.ut# &'"di 6o".a&ue) Apoi ad%u&%@
8e u"de tiiO
Pe<rolle co+or! &laul i r%pu"e@
7alda&"e i Fae".a u"t mor-i)
Era "e!"doio c% dom"ul de 6o".a&ue "u e atepta deloc la acet lucru) ,uc2ii (e-ei
!i tre%rir% i avu u" (el de ame-eal%) Totul a durat doar o ecu"d%) C'"d Pe<rolle !i ridic%
oc2ii pre el# !i reve"ie)
8oi di"tr*o i"&ur% lovitur%5 .ie el) Gmul %ta e u" adev%rat diavol)
Pe<rolle tremura)
Ai u"de au (ot &%ite# cadavreleO !"tre+% 6o".a&ue)
" tr%du-a care e !"ti"de de*a lu"&ul &r%di"ii c%u-ei dum"eavoatr%)
mpreu"%O
7alda&"e l'"&% poart%# Fae".a la ci"cipre.ece pai mai departe) 7alda&"e a murit
de u" v'r( de pad%)))
Aici# "u*i aaO pue 6o".a&ue pu"'"d de&etele !"tre pr'"ce"e)
Pe<rolle (%cu acelai &et i repet%@
Aici5 Fae".a a c%.ut# i.+it !" acelai loc i de aceeai lovitur%)
Ai "ici o alt% ra"%O
Nici u"a) $ovitura lui Never ete !"totdeau"a mortal%) 6o".a&ue !i potrivea
da"telele /a+oului !" (a-a u"ei o&li".i)
3i"e# .ie el# pe dom"ul cavaler de $a&ardPre l*am !"cri de dou% ori pe r%+o/) 7u"t
mul-umit c% e la Pari) G % pu"em m'"a pe el)
Fu"ia care*l va u&ruma))) "cepu Pe<rolle)
Nu e !"c% toar%# "u*i aaO Eu cred c% da) Pe"tru "umele lui 8um"e.eu5 6'"dete*
te totui# Pe<rolle# e mome"tul priel"ic5 8i"tre cei ce e plim+au pe clar de lu"%# !"
a"-urile lui Ca<lu "*am r%ma dec't patru)
8a# .ie (ac tot u"ul# !"(ior'"du*e@ mome"tul e priel"ic)
8oi i"i da-i &ata# relu% 6o".a&ue tr'"&'"du*i ce"tiro"ul !" cataram%) Noi doi i#
pe de alt% parte# cei doi "e"oroci-i)))
Cocardae i Paepoil5 !"trerupe Pe<rolle) 7e tem de $a&ardPre)
Ca i ti"e) Cu toate acetea# "*avem de*ale) 8u*te de*i caut%5 8u*te5
8om"ul de Pe<rolle e !"drept% pre +uc%t%rii) 6o".a&ue &'"dea@
7pu"eam c% tre+uie % ac-io"%m imediat) Iat% o "oapte !" care e vor !"t'mpla
lucruri tra"ii5
?Q
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Repede5 .ie Pe<rolle i"tr'"d !" o(iciu) ,o"e"iorul are "evoie de voi)
Cocardae i Paepoil m'"caer% de la pr'". p'"% e !"erae) Aveau dou%
tomacuri "e%tule) Cocardae era rou ca retul vi"ului uitat !" pa2ar) Paepoil avea
o+ra.ul al+ ca varul) 7ticla cu vi" produce acet du+lu re.ultat# dup% temperame"tul
+%utorilor) 8ar# !" ceea ce privete urec2ile# vi"ul "u ac-io"ea.% !" dou% (eluri@ Cocardae
i Paepoil "u erau mai re.ite"-i u"ul ca cel%lalt dup% +%utur%)
8ealt(el# trecue vremea % (ie umili) Fueer% !m+r%ca-i cu 2ai"e "oi# di" cap p'"% !"
picioare) Purtau ci.me uper+e# cump%rate de oca.ie# i p%l%rii de (etru care "u (ueer%
re"ovate (iecare dec't de trei ori) Pa"talo"ii i tu"icile erau dem"e de acete acceorii
tr%lucitoare)
Ia pu"e# priete"e5 .ie Cocardae) Cred c% "etre+"icul %ta "i e adreea.% "ou%)
8ac% a &'"di c% pramatia ata))) ripot% +l'"dul Ama+le ridic'"d o ca"% cu
am'"dou% m'i"ile)
Fii calm# iu+i-elule# relu% &aco"ul# -i*l dau# dar ate"-ie5 Nu*i tric% (a-ada)
l pri"e de o urec2e pe dom"ul de Pe<rolle i*l trimie !"v'rti"du*e lui Paepoil)
Aceta !l pri"e de cealalt% urec2e i*l trimie !"apoi (otului %u patro") 8om"ul de
Pe<rolle (%cu aceat% c%l%torie de dou% au de trei ori# apoi Cocardae*/u"ior !i pue# cu
&ravitatea proprie ca"dala&iului@
8r%&u-ule# mi e pare c% ai uitat pe"tru o clip% c% ai de*a (ace cu &e"tilomi5
!"cearc% m%car de*acum !"ai"te %*-i ami"teti5
Aa*i5 acce"tu% "orma"dul# dup% vec2iul %u o+icei) Apoi e ridicar% am'"doi# !"
timp ce dom"ul de Pe<rolle !i repara pe c't putea de.ordi"ea cotumului)
Tic%loii u"t +e-i turt%# +om+%"i el)
Ia acult%5 .ie Cocardae) ,i e pare c% am%r'tul %ta a vor+it5
Parc% aa ceva# relu% Paepoil)
"ai"tar% am'"doi# u"ul la dreapta# cel%lalt la t'"&a# pe"tru a*l !"2%-a di" "ou de
urec2i pe omul de !"credere# dar aceta o lu% prude"t la (u&% i e due %*l !"t'l"eac% pe
6o".a&ue (%r% % e laude cu cele !"t'mplate) 6o".a&ue !i poru"ci % "u pome"eac% "ici
o vor+% celor doi +ravi priete"i de ('ritul "e(ericit pe care !l avueer% 7alda&"e i
Fae".a) Era i"util# c%ci dom"ul de Pe<rolle "u avea "ici o dori"-% % i"tre !" vor+% cu
Cocardae i Paepoil)
G clip% mai t'r.iu oirea lor era a"u"-at% de u" .%"&%"it !"&ro.itor de (iare) Aveau
p%l%ria pe*o urec2e# pa"talo"ii leamp%-i# c%maa p%tat% de vi"@ pe curt# o -i"ut% de
adev%ra-i cu-itari) I"trar%# d'"du*i i(oe# cu ma"tia ridicat% de pad%@ Cocardae# ve"ic
eme-# Paepoil ve"ic t'"&aci i de o ur'-e"ie (%r% cuur)
7alut# amice# .ie &aco"ul cu acce"t prove"al# i mul-umec# mo"e"iore)
A/u"&e5 .ie 6o".a&ue privi"du*i pe u+ pr'"ce"e) R%maer% pe dat% "emica-i)
Gmul care pl%tete !i poate permite orice cu aeme"ea vite/i)
7ta-i +i"e pe picioareO !"tre+% 6o".a&ue)
Am +%ut doar u" pa2ar de vi" !" %"%tatea mo"e"iorului# r%pu"e cu "erui"are
Cocardae) " ce privete o+rietatea# "u cu"oc u"ul mai &ro.av ca mi"e)))
Adev%r &r%iete# roti cu timiditate Paepoil# c%ci !l !"trec# "*am +%ut dec't ap%
!"roit%)
Amice# .ie Cocardae privi"du*l cu everitate# ai +%ut c't mi"e# "ici mai mult# "ici
mai pu-i") Nu*-i (ie team%5 Te po(tec % "u mai (ali(ici adev%rul !" (a-a mea# mi"ciu"a m%
!m+ol"%vete5
7padele voatre mai u"t la (el de +u"eO !"tre+% 6o".a&ue)
C2iar mai +u"e# replic% &aco"ul)
Ai "umai !" erviciul mo"e"iorului# ad%u&% "orma"dul (%c'"d o revere"-%)
Atu"ci e +i"e# .ie 6o".a&ue)
Ai le !"toare patele# !" timp ce priete"ii "otri !l alutau pe la pate)
Ai v%.ut# "etre+"icule# murmur% Cocardae# tie % vor+eac% adev%ra-ilor
padai"i5
?R
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
6o".a&ue (%cue em" lui Pe<rolle % e apropie) Am'"doi e !"dep%rtar% !" (u"dul
%lii# aproape de ua de ieire) 6o".a&ue rupee adi"eauri pa&i"a di" car"etul u"de avea
"otate i"(orma-iile date de do"a Cru.) " clipa c'"d !"ti"dea (oaia omului %u de !"credere#
+i.arul o+ra. al cocoatului e ar%t% !" patele uii !"tredec2ie) Nime"i "u*l vedea i o
tia +i"e# deoarece oc2ii %i tr%luceau de o i"teli&e"-% extraordi"ar% i !"trea&a (i.io"omie
!i c2im+ae apectul) $a vederea lui 6o".a&ue# u(let o'"dit mu"cilor iadului# t'"d de
vor+%# la doi pai de el# cocoatul e d%du !"apoi cu repe.iciu"e# apoi !i lipi urec2ea de
cr%p%tura uii)
Iat% ce au.i mai !"t'i@ Pe<rolle ila+iea cu &reutate cuvi"tele crie cu creio"ul de
t%p'"ul %u)
7trada C2a"tre# .icea el# o t'"%r% (at% "umit% Aurore))) 0*a-i (i periat de expreia
pe care o c%p%t% o+ra.ul cocoatului) G (lac%r% !"tu"ecat% i e apri"e !" oc2i@ 9tie asta)
&'"di el) Cum de a a(latO
"-ele&iO .ie 6o".a&ue)
8a# !"-ele&# r%pu"e Pe<rolle) Ata .ic i eu "oroc5
Game"ii de ra"&ul meu au teaua lor# relu% dom"ul de 6o".a&ue)
C"de o vom duce pe t'"%ra (at%O
$a pavilio"ul do"ei Cru.)) Cocoatul e lovi pete (ru"te)
6ita"a5 murmur% el) 8ar cum de*a a(lat adreaO
0a tre+ui doar % o r%pimO pu"ea !" acea clip% Pe<rolle)
F%r% v'lva# r%pu"e iute 6o".a&ue) Nu "e putem !"&%dui % i"tr%m !" +uclucuri) Cu
irete"ie i !"dem'"are5 E marea ta calitate# priete"e Pe<rolle) Nu m*a (i adreat -ie dac%
ar (i tre+uit date au primite lovituri) Gmul "otru locuiete cu i&ura"-% acolo# (ac
pri"oare)
$a&ardPre5 murmur% omul cu paim% "eacu"%)
Nu tre+uie % dai cu oc2ii de (a"(aro"ul %ta) Primul lucru ete % a(l%m dac% e
a+e"t# i a paria c% lipete de aca% la ora ata)
Pe vremuri# !i pl%cea % +ea)
8ac% "u*i aca%# iat% u" pla" (oarte implu@ vei lua aceat% i"vita-ie)))
6o".a&ue pue !" m'"a a/utorului %u u"a di"tre cele dou% i"vita-ii la +alul
re&e"tului# re.ervate pe"tru 7alda&"e i Fae".a)
-i vei procura# co"ti"u% el# o toalet% de +al tr%lucitoare i ele&a"t%# aem%"%toare
aceleia coma"dat% de mi"e pe"tru do"a Cru.) 0ei avea &ata pre&%tit% o litier% !"
apropierea tr%.ii C2a"ixe i te vei pre.e"ta la t'"%ra (at% !" "umele lui $a&ardPre !"ui)
"eam"% %*mi ric via-a# .ie dom"ul de Pe<rolle)
Fii cumi"te5 C'"d va vedea roc2ia i +i/uteriile va !""e+u"i) Nu vei avea de pu
dec't u" cuv'"t@ Lagard-re v trimite aceast invitaie i v atea!t.
7la+% olu-ie5 .ie o voce pi-i&%iat% !"tre cei doi) T'"%ra "u 7e va cli"ti di" loc)
Pe<rolle %ri !"tr*o parte# 6o".a&ue pue m'"a pe a+ie)
Nu*-i (ie team%5 .ie de departe Cocardae) Privete# (rate Paepoil# ia te uit% la
omule-ul %la5
A25 r%pu"e Paepoil) 8ac% a (i (ot "edrept%-it de oart% ca ata i dac% ar (i
tre+uit % re"u"- la pera"-a de a pl%cea (emeilor# mi*a (i luat via-a)
Pe<rolle !"cepu % r'd%# ca to-i poltro"ii care au trecut pri"tr*o mare paim%)
Eop al II*lea# .i Io"a5 exclam% el)
8i" "ou (%ptura ata5 pue 6o".a&ue cu +u"% dipo.i-ie) Cre.i c% dac% ai !"c2iriat
cuca c'i"elui meu ai dreptul % te plim+i i pri" palatul meuO
Ce cau-i aiciO
Ai dum"eavoatr%# !"tre+% cu o+r%."icie cocoatul# ce urmea.% % c%uta-i acoloO
Era u" adverar pe m%ura lui Pe<rolle)
Acult%# Eop5 .ie el pro-%pi"du*e !" (a-a lui) G % te !"v%-%m mi"te pe loc !" ce
prime/die i"tri c'"d "u eti prev%.%tor i te ameteci !" tre+urile altora5
??
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
6o".a&ue !i aru"cae privirea !"pre cei doi +ravi) Cu at't mai r%u pe"tru Eop al II*
lea# .i Io"a# dac% !i permite % aculte pe la ui5 8ar# !" acet mome"t# ate"-ia lui
6o".a&ue (u a+%tut% de comportarea +i.ar% i cu adev%rat !"dr%."ea-% a omule-ului# care
lu% (%r% etic2et% di" m'i"ile lui Pe<rolle i"vita-ia ce tocmai !i (uee !"credi"-at%)
Ce (aci# cara&2iouleO exclam% 6o".a&ue)
Cocoatul !i cotea cu calm di" +u.u"ar pe"ele i c%limara)
E "e+u"5 .ie Pe<rolle)
Nu tocmai5 Nu tocmai5 .ie Eop al II*lea# care pue u" &e"u"c2i /o i e i"tala c't
putu mai comod pe"tru a crie)
Citi-i5 pue el cu u" acce"t de trium(# ridic'"du*e)
"ti"e 2'rtia lui 6o".a&ue) Aceta citi@
,o!il drag toate aceste !odoa(e sunt trimise de mine. Am vrut s-i fac o sur!ri&.
8-te frumoas. : litier i doi lac5ei vor veni din !artea mea s te conduc la (al unde te
voi ate!ta.
/4%R# 14 LA2AR1;R4
Cocardae*/u"ior i (ratele Paepoil# ae.a-i prea departe pe"tru a au.i# urm%reau
aceat% ce"% di" priviri i "u !"-ele&eau "imic)
7(i"te 8um"e.eule5 .ie &aco"ul) ,o"e"iorul pare u" om care are or+ul &%i"ilor5
8ar micul cocoat5 r%pu"e prompt "orma"dul) Privete*i c2ipul5 7u-i" i*acum#
ca i data trecut%# c% am mai v%.ut oc2ii %tia pe u"deva)
Cocardae ridic% di" umeri i .ie@
Nu m% ocup dec't de oame"i !"al-i de la u" metru opt.eci i ci"ci !" u)
Nu am dec't u" metru opt.eci# o+erv% cu repro Paepoil) Cocardae*/u"ior !i
!"ti"e m'"a i roti acete cuvi"te +i"evoitoare@
Gdat% pe"tru totdeau"a# iu+i-elule# ami"tete*-i c% eti !" a(ara aprecierii mele)
Priete"e# pe +u"ul 8um"e.eu# ete u" crital pri" care te v%d !" al+# !" ro. i mai dolo(a"
dec't Cupido"# u"icul (iu al 0e"erei cea ieit% di" puma m%rii)
Recu"oc%tor# Paepoil tr'"e m'"a ce i e !"ti"dea)
Era adev%rat) 6o".a&ue avea aerul u"ui om uluit pete m%ur%) l privea pe Eop al II*
lea# .i Io"a# cu u" (el de paim%)
Ce vrea % !"em"e ataO murmur% el)
0rea % pu"%# r%pu"e +la/i" cocoatul# c% t'"%ra va c%p%ta !"credere !" +a.a
celor crie)
Aadar ai &2icit i"te"-ia "oatr%O
Am !"-ele c% vre-i (ata)
Atii ce riti c'"d urpri".i a"umite ecreteO
Riti % c'ti&i mult# r%pu"e cocoatul (rec'"du*i m'i"ile) 6o".a&ue i Pe<rolle
c2im+ar% o privire)
8ar criulO))) .ie 6o".a&ue cu &la c%.ut)
Am i eu micile mele tale"te# relu% Eop al II*lea) 0% &ara"te. c% imitarea e
per(ect%) Atu"ci c'"d a/u"& % cu"oc o i"&ur% dat% criul u"ui om)))
,%i*m%i5 Ata te poate duce departe5 Ai omulO
G25 Gmul# !"trerupe cocoatul r'.'"d) El e prea mare i eu prea mic)
Nu*l pot reproduce)
l cu"otiO
8etul de +i"e)
Rela-ii de a(aceri)
Ne po-i da u"ele i"(orma-iiO
Cum l*ai cu"ocutO
C"a i"&ur%@ a uci doi oame"i) 0a mai ucide doi m'i"e) Pe<rolle tremura di" cap
p'"% !" picioare) 6o".a&ue .ie@
1UU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Am "ite tem"i-e olide !" piv"i-ele palatului meu5 Cocoatul "u lu% !" eam% aerul
lui ame"i"-%tor i r%pu"e@
7pa-iu pierdut5 Face-i di" ele +eciuri i le ve-i !"c2iria pod&ore"ilor)
,i e pare c% eti pio")
Ar&ume"t "eco"vi"&%tor5 Gmul !" cau.% "*are "ici o para c2ioar%# i
dum"eavoatr% u"te-i milio"ar) 0re-i % vi*l predauO
6o".a&ue dec2ie oc2ii mari)
8a-i*mi carto"aul# relu% Eop al II*lea# ar%t'"d ultima i"vita-ie pe care 6o".a&ue o
mai -i"ea !"c% !" m'"%)
Ce ai % (aci cu eaO
Am *o (oloec +i"e) G voi da omului# i omul !i va -i"e promiiu"ea pe care o (ac
aici !" "umele lui) 7e va duce la +alul dom"ului re&e"t)
Tr%iac% Wl de 7u# amice5 exclam% 6o".a&ue) Eti u" tic%lo i"(er"al5
G25 G25 (%cu cocoatul cu modetie) 7u"t al-ii mai tic%loi dec't mi"e)
8e u"de vi"e .elul cu care vrei % m% lu/etiO
Aa u"t eu# (oarte devotat acelor care*mi plac)
Ai am a"a de a*-i pl%ceaO
,ult)
Ai pe"tru a*mi dovedi mai v'rto devotame"tul t%u ai pl%tit .ece mii de &al+e"iO
CucaO !"trerupe cocoatul) " "ici u" ca.# v% ro&5 7pecul%# a(acere de aur5)))
Apoi ad%u&% r'"/i"d@
Cocoatul a murit# tr%iac% cocoatul5 Eop I a c'ti&at u" milio" i /um%tate u+ o
um+rel% vec2e) Eu# cel pu-i"# am u" +irou de "otar)
6o".a&ue (%cu em" lui Cocardae i Paepoil# care e apropiar%# .%"&%"i"d
padele vec2i)
Ci"e u"t %tiaO !"tre+% Io"a)
Game"ii care te vor !"o-i# dac% accept erviciile tale) Cocoatul alut% ceremo"io)
Game"ii dum"eavoatr% credi"cioi# .ie el) " acet ca. re"u"-a-i la erviciile mele)
Repecta+ilii mei dom"i# ad%u&% el adre'"du*e celor doi vite/i# "u v% o+oi-i % v%
coate-i vec2iturile (ii"dc% "u*mi ve-i -i"e tov%r%ie)
Totui))) .ie 6o".a&ue cu u" aer ame"i"-%tor)
Nu exit% "ici u" totui) 8race5 Cu"oate-i la (el de +i"e ca i mi"e omul) E repe.it#
e repe.it la culme) 7*ar putea pu"e c2iar +rutal) 8ac% ar vedea !" urma mea mutrele
atea +u"e de p'".ur%toare)))
0ai de p%catele "oatre5 .ie i"di&"at Cocardae)
Poate (i ci"eva mai lipit de polite-eO ad%u&% (ratele Paepoil)
Preti"d % ac-io"e. i"&ur au "u ac-io"e. deloc# termi"% Eop al II*lea pe u" to"
peremptoriu)
6o".a&ue i Pe<rolle e (%tuiau)
Tii deci la cocoaa taO .ie primul lu'"du*l pete picior) Cocoatul alut% i
r%pu"e@
$a (el cum -i" aceti +ravi la (iarele lor ru&i"ite) E u"ealt% cu care !mi c'ti& p'i"ea)
Ci"e*mi r%pu"de de ti"eO roti 6o".a&ue -i"tui"du*l cu privirea) ,% au.i@ lu/ete*
m% cu credi"-% i vei (i r%pl%tit) Alt(el)))
Nu*i termi"% (ra.a i !i d%du i"vita-ia) Cocoatul o lu% i e !"drept% pre u% de*a*
"d%r%telea) 7alut% di" trei !" trei pai i .icea@
"crederea mo"e"iorului m% o"orea.%) ,o"e"iorul va au.i vor+i"du*e depre
mi"e !" aceat% "oapte)
Ai cum# la u" em" acu" al lui 6o".a&ue# Cocardae i Paepoil e pre&%teau %*l
!"o-eac%# pue mai departe@
Curel# uurel5 Cum t%m cu co"ve"-ia "oatr%O
1U1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
i d%du la o parte pe Cocardae i Paepoil cu o m'"% pe care am'"doi "*ar (i
cre.ut*o at't de vi&uroa%# (%cu o ultim% plec%ciu"e ad'"c% i trecu pra&ul) $e tr'"ti ua !"
"a)
C'"d e luar% dup% urma lui# coridorul era &ol)
Repede# .ie dom"ul de 6o".a&ue adre'"du*e lui Pe<rolle) Caa di" trad%
C2a"tre % (ie !"co"/urat% !"tr*o /um%tate de or%) Retul# r%m'"e cum am ta+ilit)
Cocoatul mer&ea cu pai m%ru"-i pe trada Sui"camlpoix# putie la aceat% or%)
0alorile morale u"t !" c%dere# murmur% el) Al dracului % (iu dac% tiam de u"de
% iau i"vita-iile i toaleta de +al5
PARTEA A TREIA
Capitolul 1 Casa cu dou intrri
Ne a(l%m !" vec2ea i !"&uta trad% C2a"tre# care odi"ioar% murd%rea i"trarea la
Palai*Ro<al) Erau trei tr%du-e care duceau di" trad% 7ai"t*9o"or pre $uvru@ trada
Pierre $ecot# trada 3i+liotecii i trada C2a"tre) Toate trei !"tu"ecoae# umede# +'"tuite
de ta(ii) Toate trei +at/ocori"d ple"dorile Pariului# mirat c% "u poate % vi"dece aceat%
pla&% rui"oa% care*i (%cea o pat% !" pli" o+ra.) 8i" timp !" timp# mai ale !" .ilele
"oatre# e au.ea pu"'"du*e@ Acolo a (ot comi% o crim%# !" ad'"curile acetei "op-i pe
care "ici oarele !"ui "u o tr%pu"&e dec't !" .ilele (rumoae de var%) C'"d era vor+a de
o preotea% a .ei-ei 0e"u omor't% de "ite t'l2ari cu c2e(# c'"d era vor+a de vreu" +iet
+ur&2e. di" provi"cie# al c%rui cadavru era &%it -eap%" !"tr*u" .id vec2i) Toate atea
provocau &roa.% i il%) ,iroul c'r+o al tripourilor a/u"&ea p'"% u+ (eretrele
!"c'"t%torului palat# reedi"-% a cardi"alilor# pri"-ilor i re&ilor) 8ar moralitatea palatului
!"ui durea.% oare de mult% vremeO Gare p%ri"-ii "otri "u "e*au povetit ce e petrecea
pri" &aleriile de lem" i pri" &aleriile de piatr% ale palatuluiO
Acum# Palai*Ro<al ete u" p%trat o"et de .id%rie) Coridoarele de lem" "u mai exit%)
Celelalte coridoare alc%tuiec prome"ada cea mai pa"ic% di" lume) Pari.ie"ii "u vi" aici
"iciodat%) " c2im+ !i dau !"t'l"ire toate m%rimile departame"telor) 8ar !" retaura"tele
cu pre- (ix# care a+u"d% la eta/ele uperioare# u"c2ii lui Suimper au ale lui Carpe"tra e
complac !"c% !" a*i ami"ti pravurile ciudate di" acel Palai*Ro<al de pe vremea Imperiului
Ai a Retaura-iei) $e la% &ura ap% acetor cumetri# pe c'"d "epoatele timide devorea.%
omptuoul (eti" de doi (ra"ci# pre(%c'"du*e au tra& cu urec2ea)
Acum# c2iar pe locul u"de cur&eau cele trei p'raie "oroioae "umite C2a"tre# Pierre
$ecot i 3i+lioteca# o ime"% cl%dire# care po(tete Europa % ia loc la maa lui cu o mie de
tac'muri# !i !"ti"de cele patru (a-ade pre pia-a Palai*Ro<al# pre trada 7ai"t*9o"or
!"dreptat%# pre trada Co1 l%r&it%# pre trada Rivoli alu"&it%) 8e la (eretrele acetui
palat e vede "oul $uvru# (iu le&itimO Ai care eam%"% cu vec2iul $uvru) $umi"a i aerul e
!mpr%tie !" voie pete tot@ "oroiul *a du "u e tie u"de4 tripourile au dip%rut4 lepr%
2idoa%# t%m%duit% pe "eateptate# "*a l%at "ici o urm%) 8ar u"de oare locuiec !" pre.e"t
+ri&a".ii i (emeile lorO
" veacul al =0III*lea# acete trei tr%.i pe care le*am ti&mati.at cu dipre- erau detul
de ur'te# dar "u erau mai !"&ute i "ici mai murdare ca marea trad% 7ai"t*9o"or#
1UB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
veci"a lor# pe trotuarul lor prot pavat e a(lau c'teva portaluri (rumoae@ palate "o+ile# ici
i colo# pri"tre cocioa+e)
$ocuitorii acetor tr%.i e aem%"au cu aceia care tr%iau la r%p'"tiile veci"e@ !"
&e"eral mici +ur&2e.i# rev'".%tori de m%ru"-iuri au di"tr*aceia ce taie paie la c'i"i) 8ar
puteai !"t'l"i !" Pari locuri mult mai ur'te)
$a col-ul tr%.ii C2a"tre cu trada 7ai"t*9o"or e a(la o ca% cu apect modet#
cur%-ic% i aproape "ou%) I"trarea era !" trada C2a"tre@ o mic% poart% +oltit% di" pra&ul
c%reia a/u"&eai la u" pero" cu trei trepte) 8e c'teva .ile# caa era ocupat% de o t'"%r%
(amilie# a c%rei purtare !i i"tri&a detul de mult pe veci"ii curioi) C" +%r+at t'"%r# dac% "e
re(erim cel pu-i" la (rumue-ea /uve"il% a o+ra.ului# la privirea (ocoa%# la +o&%-ia p%rului
+lo"d !"cadr'"d o (ru"te diti"% i pur%) 7e "umea meterul $oui i ci.ela &%r.i de %+ii)
mpreu"% cu el locuia o (at% (oarte t'"%r%# (rumoa% i +l'"d% ca !"&erii# dar al c%rei "ume
"u*l tia "ime"i) Au (ot au.i-i vor+i"d) Nu e -u-uiau i tr%iau ca o- i o-ie) Aveau drept
ervitor o (emeie +%tr'"%# care "u vor+ea "iciodat%# i u" +%ie-el !"tre aipre.ece i
aptepre.ece a"i# care (%cea tot ce putea % (ie dicret) T'"%ra "u ieea "iciodat%# !"c't
putea (i cre.ut% pri.o"ier%# dac% la orice or% "u *ar (i au.it vocea ei critali"% i (rumoa%
care i"to"% im"uri reli&ioae au c'"tece)
" c2im+# meterul $oui ieea (oarte de i e !"apoia t'r.iu "oaptea) " acete oca.ii
"u i"tr% pe ua cu pero") Caa avea dou% i"tr%ri@ a doua era pe cara propriet%-ii veci"e)
Pe acolo e !"apoia meterul $oui !" caa lui)
8e c'"d locuiau !" aceat% ca%# "ici u" tr%i" "u le trecue pra&ul# !" a(ara u"ui
cocoat mic# cu o+ra.ul +l'"d i erio# care i"tra i ieea !"totdeau"a pe car%# "iciodat%
pe pero"# (%r% % vor+eac% cu "ime"i) Era (%r% !"doial% o cu"oti"-% de*a meterului $oui)
Curioii "u l*au .%rit "iciodat% !" !"c%perea /oa% u"de t%tea t'"%ra !mpreu"% cu (emeia
+%tr'"% i +%ie-elul) "ai"te de oirea acetei (amilii# "ime"i "u*i ami"tea %*l (i !"t'l"it
pe cocoat pri" cartier) 8e aeme"ea# cei curioi erau aproape la (el de i"tri&a-i de el ca i
de meterul $oui# (rumoul i tacitur"ul care culpta or"ame"te !" metal) 7eara# c'"d
micii +ur&2e.i di" veci"%tate t%teau de vor+% !" (a-a por-ilor lor# dup% ce ipr%veau
mu"ca# erau i&uri c% "oii locatari ai caei t%teau de vor+% !mpreu"% cu cocoatul) Ci"e
erauO 8e u"de ve"eauO Ai la ce or% miterioa% meterul $oui# care avea m'i"ile at't de
al+e# culpta (orti"erele de %+iiO
Caa era !mp%r-it% at(el@ o mare al% /oa% i mica +uc%t%rie la dreapta# d%deau pre
curte# i (eretrele de la odaia ti"erei e dec2ideau pre trada 7ai"t*9o"or4 !" +uc%t%rie#
dou% c2i-imii cu"de# u+ tava"# u"a pe"tru +%tr'"a Fra"\oie 3erric2o"# cealalt% pe"tru
"epotul ei# Fea"*,arie 3erric2o") Tot parterul "u avea dec't o i"&ur% ieire@ ua pero"ului)
8ar !" (u"dul %lii# aproape de +uc%t%rie# era pri/i"it% de .id o car% !" piral% care urc% la
eta/) Acet eta/ era compu di" dou% !"c%peri) Gdaia meterului $oui# care e dec2idea
pre car%# i alta care "u avea "ici ieire i "ici o deti"a-ie cu"ocut%) Aceat% a doua
camer% era tot timpul !"c2i% cu c2eia) Nici +%tr'"a Fra"\oie# "ici 3erric2o"# "ici c2iar
!"c'"t%toarea (at% "u o+-i"uer% permiiu"ea de a i"tra) " aceat% privi"-%# meterul
$oui# cel mai +u" di"tre oame"i# e ar%ta de o everitate "e!"duplecat%)
Totui# t'"%ra ar (i vrut % tie ce e acu"de !" patele uii !"c2ie) Fra"\oie
3erric2o" murea de curio.itate# cu toate c% era o (emeie dicret% i +%"uitoare) " ce*l
privete pe micul Fea"*,arie# i*ar (i dat dou% de&ete de la m'"a doar % priveac% pe
&aura c2eii) 8ar +roaca avea !" pate o pl%cu-%# care atupa vederea) G i"&ur% (ii"-%
ome"eac% !mp%r-ea# !" privi"-a acetei camere# ecretul at't de +i"e p%trat de meterul
$oui@ cocoatul) Aceta (u v%.ut i"tr'"d i iei"d di" aceat% !"c%pere) 8ar# cum tot ce e
raporta la acet miter tre+uia % (ie i"explica+il i +i.ar# de (iece dat% c'"d cocoatul i"tra
!" camer%# era v%.ut iei"d imediat meterul $oui) Ai# i"ver# dup% i"trarea meterului
$oui# u"eori ieea imediat cocoatul) Nime"i "u*i v%.ue vreodat% !mpreu"% pe cei doi
priete"i i"epara+ili)
Pri"tre veci"ii curioi e a(la u" poet# care locuia +i"e!"-ele la ultimul eta/ al cl%dirii)
Poetul aceta# dup% ce*i (r%m'"ta creierii# le poveti cumetrelor di" trad% C2a"tre c%# la
1UI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Roma# vetalele aveau miiu"ea % !"tre-i"% u" (oc acru care "u tre+uia % e ti"&%
"iciodat%) " co"eci"-%# dup% puele poetului# acete demoa.ele e !"locuiau reciproc@
c'"d u"a ve&2ea aupra (ocului# cealalt% !i vedea de tre+urile ei) Cocoatul i meterul
$oui tre+uie % (i (%cut !"tre ei vreu" pact a"alo&) Acolo# u# e a(la ceva care "u putea (i
p%r%it "ici o clip%) ,eterul $oui i cocoatul t%teau de pa.% pe r'"d pe l'"&% acet
ceva) 0eriu"ea poetului avu ucce) Trecea drept cam "e+u") 8e acum !"colo (u privit ca
u" idiot de%v'rit) 8ar "ime"i "u &%i o explica-ie mai +u"% ca a lui)
C2iar !" .iua c'"d avea loc !" palatul dom"ului de 6o".a&ue acea adu"are de (amilie
olem"%# t'"%ra care e ocupa de &opod%ria meterului $oui e a(la i"&ur%# pe !"erate#
!" c%m%ru-a ei (oarte impl%# u"de (iecare o+iect era curat i ae.at la locul potrivit)
Patul# di" lem" de cire# era !"v%luit !" perdele de percal al+e ca .%pada) "tre perete
i pat at'r"a u" mic a&2eamator# !"coro"at de dou% cre"&i de merior) C'teva c%r-i de
ru&%ciu"i pe ra(turi# u" r%.+oi de +rodat# cau"e# o &2itar% pe u"ul di"tre ele o pa%re
mititic% !"tr*o cuc% l'"&% (ereatr%# acetea erau o+iectele care mo+ilau au !mpodo+eau
umil% i &ra-ioaa c%m%ru-%) Am uitat totui % v% pu"em c% e mai a(la o ma% rotu"d%
i# pe ea# c'teva (oi de 2'rtie !mpr%tiate) T'"%ra tocmai cria ceva)
Ati-i i dum"eavoatr% cum a+u.ea.% de oc2ii lor ti"erele "e+u"e5 $%'"d % aler&e
acul au p'"% mult% vreme dup% ce *a !"tu"ecat) Aproape e !"tu"ecae de*a +i"elea i
t'"%ra co"ti"ua % crie)
Cltimele ra.e de lumi"% i"trate pe (ereatr% cu perdeaua ridicat% !i lumi"au di" pli"
o+ra.ul# i putem pu"e cel pu-i" cum era (%cut%) Avea o (a-% ce p%rea c% r'dea tot timpul#
era o t'"%r% +l'"da# care r%p'"dete veelie !" /urul ei# !"c't (ace (ericit% o (amilie
!"trea&%) Fiecare tr%%tur% a (e-ei p%rea (%cut% pe"tru a pl%cea) Fru"tea de copil# "aul cu
(rumoae "%ri tra"da(irii# .'m+etul ce de.velea dou% ira&uri de perle) 8ar oc2ii ei viau#
oc2i mari# de u" al+atru !"c2i# ale c%ror &e"e p%reau u" (ra"/ lu"& de m%tae) F%r%
privirea &'"ditoare a (rumoilor ei oc2i# a+ia de i*ai (i dat v'rta iu+irii) Era !"alt%# cu o talie
cam prea u+-ire) C'"d "ime"i "u o o+erva# atitudi"ile ei c%p%tau o mela"colie cat% i
(ermec%toare)
Expreia &e"eral% a c2ipului ei era +l'"de-ea) 8ar# u+ arcul pri"ce"elor "e&re#
dee"ate !"dr%."e-# avea !" pupil% o clipire de m'"drie calm% i cura/oa%) P%rul# de
aeme"ea "e&ru# avea luciri ar%mii4 p%rul lu"& i +o&at# at't de lu"& !"c't *ar (i pu
u"eori c% !i !"cli"a capul u+ &reutatea lui# u"duia !" +ucle mari pe &'t i pe umeri# (%c'"d
adora+ilei ei (rumue-i u" cadru i o aureol%)
Exit% u"ele (emei care tre+uie iu+ite cu (oc doar o i"&ur% .i) Exit% altele care u"t
!"dr%&ite mult% vreme cu o ta"dre-e potolit%) Fata ata tre+uia % (ie iu+it% cu patim% i
pe"tru totdeau"a) Era u" !"&er# dar mai ale (emeie)
Numele (etei# pe care veci"ii "u*l cu"oteau i pe care doam"a Fra"\oie i Fea"*,arie
3errie2o" "u aveau voie %*l roteac% de c'"d oier% la Pari# era Aurore) Nume
prete"-io i ridicol pe"tru o (rumoa% dom"ioar% de lume# "ume &rotec pe"tru o (at% cu
m'i"ile roii au pe"tru o cum%tr% al c%rei &la tremur%# "ume !"c'"t%tor pe"tru acelea
care !l pot !mpleti# ca o (loare !" plu# !" diadema lor de cump% poe.ie) Numele u"t ca
podoa+ele@ ii trivec pe u"ii i !"al-% pe al-ii)
Era i"&ur% !" odaie) C'"d um+ra crepuculului !i acu"e cap%tul pe"ei !"cet% % mai
crie i !"cepu % vie.e) ,iile de .&omote ale tr%.ii a/u"&eau p'"% la ea# dar "u o
tre.eau) i -i"ea p%rul cu (rumoaa ei m'"a al+%# capul ei e !"cli"a# oc2ii priveau pre cer)
Ar%ta ca o tatuie !" ru&%ciu"e# i .'m+ea lui 8um"e.eu)
Apoi# pri"tre .'m+ete ap%ru o lacrim%# o perl%# care tremur% o clip% pe mar&i"ea
pleoapei pe"tru a e roto&oli !"cet pe o+ra.ul cati(elat)
C't de mult !"t'r.ie5 murmur% ea)
Adu"% pa&i"ile riipite pe ma% i le !"&r%m%di !"tr*o caet% mic% pe care o !mpi"e
u+ c%p%t'iul patului)
Pe m'i"e5 .ie ea ca i cum i*ar (i luat r%ma +u" de la u" priete" de (iecare .i)
1UJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Apoi !"c2ie (ereatra i lu% c2itara# co-'"d la !"t'mplare c'teva acorduri) Atepta)
Recitie at%.i toate pa&i"ile !"c2ie acum !" caet%) 0ai5 Avea vreme % citeac%) Acete
pa&i"i co"-i"eau povetea vie-ii ei# at't c't o tia) Povetea &'"durilor i a i"imii ei)
8e ce criee toate ateaO Primele r'"duri ale ma"ucriului r%pu"deau la aceat%
!"tre+are) Aurore pu"ea@
"cep % criu !"tr*o ear% c'"d u"t i"&ur%# dup% ce am ateptat toat% .iua) Acete
r'"duri "u u"t pe"tru el) E primul lucru pe care*l (ac ce "u !i e deti"at) Nu vreau cu "ici
u" c2ip % vad% acete pa&i"i# u"de voi vor+i depre el (%r% !"cetare# au voi vor+i "umai
depre el) 8e ce5 Nu tiu@ mi*ar (i &reu % pu")
Fericite u"t acelea ce au priete"e c%rora pot % le !"credi"-e.e preapli"ul u(letului
lor@ durerea i (ericirea) Eu "*am "ici o priete"%) 7u"t i"&ur%# cu totul i"&ur%) Nu*l am
dec't pe el) C'"d !l v%d# Amu-ec) Ce i*a putea pu"eO Nu*mi cere "imic)
Ai# totui# "u pe"tru mi"e iau pa"a) Nu a crie dac% "*a avea pera"-a de a (i citit%#
dac% "u c't% vreme tr%iec# cel pu-i" dup% moarte) Cred c% voi muri de (oarte t'"%r%) Nu
mi*o dorec# dar "ici "u m% tem de moarte5 8ac% a muri# el m% va re&reta# iar eu !l voi
re&reta c2iar i !" cer) 8ar# de*acolo# voi vedea !"l%u"trul i"imii lui) C'"d !mi vi"e aceat%
idee# a vrea % mor)
,i*a pu c% tat%l meu a murit) ,ama cred c% mai tr%iete) 8ra&% mam%# criu pe"tru
ti"e) I"ima !i apar-i"e !" !"tre&ime# dar !-i apar-i"e la (el i -ie) A (i vrut %*i !"tre+ pe aceia
ce pricep miterul acetei du+le ta"dre-e@ putem oare avea dou% i"imiO
7criu pe"tru ti"e) Cred c% "*am %*-i acu"d "imic i a dori %*-i de.v%lui cele mai
tai"ice acu".iuri ale u(letului meu) ,% !"elO G mam% "u e oare priete"% care tre+uie %
tie oriceO ,edicul care te poate !"%"%toi de toateO
Pe (ereatra dec2i% a u"ei cae am v%.ut o dat% o (at% !"&e"u"c2eat% !" (a-a u"ei
(emei de o (rumue-e +l'"d% i &rav%) Copilul pl'"&ea# erau lacrimi adev%rate) Emo-io"at%
i ur'.%toare# mama e aplec% % o %rute pe p%r) G25 8ivi"% (ericire# mam%5 ,i e pare
c% imt %rutarea ta pe (ru"tea mea) Ai tu eti (oarte (rumoa% i +l'"d%5 Ai tu tre+uie %
tii % co"ole.i .'m+i"d) Acet ta+lou t%ruie mereu !" viurile mele) 7u"t &eloa% de
lacrimile (etei) 8ra&% mam%# dac% a (i !"tre ti"e i el# ce a mai putea cere lui 8um"e.euO
Eu "*am !"&e"u"c2eat "iciodat% dec't !" (a-a u"ui preot) Cuvi"tele u"ui preot (ac
+i"e# dar 8um"e.eu vor+ete "umai pri" &ura mamelor)
,% atep-i# m% cau-i# m% re&re-iO ,% pome"eti oare# dimi"ea-a i eara# !"
ru&%ciu"ile taleO ,% ve.i i tu !" viurile taleO
C'"d m% &'"dec la ti"e# mi e pare c% i tu tre+uie % te &'"deti la mi"e) C"eori
i"ima mea !-i vor+ete) G au.iO 8ac% 8um"e.eu !mi va acorda aceat% mare (ericire de a
te vedea# te voi !"tre+a dac% "*au (ot clipe c'"d i"ima -i*a tre%rit (%r% motiv) -i voi
r%pu"de@ !"eam"% c% ai au.it tri&%tul di" i"ima mea# dra&a mea mam%5
7u"t "%cut% !" Fra"-a) Nu mi *a pu u"de) Nu*mi cu"oc exact v'rta dar tre+uie %
am !" /ur de dou%.eci de a"i) E oare viO E oare realitateO Aceat% ami"tire# dac% exit%# e
at't de !"dep%rtat% i va&%5 Am mome"te c'"d !mi ami"tec u"eori de o (emeie cu o+ra.ul
a"&elic# care*i apleca .'m+etul deaupra lea&%"ului meu) Erai tu# mam%O
)))Apoi# !" !"tu"eric# o larm% mare de lupt%) Poate "oaptea de (e+r% a u"ui copil)
Ci"eva m% purta !" +ra-e) C" &la tu"%tor m% (%cu % tremur) Aler&am pri" !"tu"eric) ,i*
era (ri&)
Apoi *a produ o cea-% !" mi"tea mea) Priete"ul tre+uie % tie tot ce *a !"t'mplat)
8ar c'"d !l !"tre+ depre copil%ria mea# .'m+ete trit i tace)
,% v%d pe"tru prima oar% cu claritate !m+r%cat% !" +%ie-el# !" Piri"eii pa"ioli) 8uceam
la p%cut "ite capre ale u"ui -%ra" pa"iol de la mu"te# care# (%r% !"doial%# "e d%dea
opitalitate) Priete"ul meu era +ol"av i au.eam pu"'"du*e adeeori c% va muri) Pe
atu"ci !l "umeam tat%l meu) C'"d m% !"apoiam eara# m% pu"ea % !"&e"u"c2e. aproape
de patul lui#
mpreu"'"du*mi el !"ui m'i"ile# i !mi pu"ea !" (ra"ce.%@
Aurore# roa&%*te lui 8um"e.eu % tr%iec)
1UN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
"tr*o "oapte# ve"i preotul %*i dea ultima !mp%rt%a"ie) 7*a povedit i a pl'")
Credea c% "u*l aud) 7pu"ea@
Iat% c% "epoata mea va r%m'"e i"&ur%)
6'"dete*te la 8um"e.eu# (iule5 !l !"dem"a preotul)
8a# p%ri"te) G25 8a# m% &'"dec la 8um"e.eu) El e +u") Nu*mi pa% de mi"e) 8ar
%rma"a mea "epoat%# care va r%m'"e i"&ur% pe lumeO Ar (i u" mare p%cat# p%ri"te# % o
iau cu mi"eO
7% o uci.iO protet% preotul cu &roa.%) Fiul meu# delire.i5 Cl%ti"% di" cap i "u
r%pu"e "imic) ,*am apropiat (oarte !"cet@
Priete"e 9e"ri# iam .i privi"du*l t%ruitor :i dac% ai ti# dra&% mam%# c't de la+
i palid era %rma"ul lui o+ra.;# priete"e 9e"ri# "u mi*e team% de moarte i vreau % plec
cu ti"e la cimitir)
,*a luat !" +ra-ele ale# care ardeau de (e+r%) Ai !mi ami"tec c% repeta@
7% o la i"&ur%5 7% o la i"&ur% de tot5
Adormi# co"ti"u'"d % m% -i"% !" +ra-e) Au vrut % m% mul&% de acolo# dar mai +i"e
m% omorau dec't % plec) ,% &'"deam@
8ac% moare# m% vor duce cu el)
8up% c'teva ore# e tre.i) Eram c%ldat% !" udoarea lui)
7u"t alvat# .ie el)
Ai# v%.'"du*m% tr'"% la pieptul lui# ad%u&%@
,icul meu !"&er# tu m*ai !"%"%toit5
)))Nu l*am privit "iciodat% cu ate"-ie) "tr*o .i l*am v%.ut (rumo# cum de (apt ete i
cum !l v%d mereu de atu"ci)
Am p%r%it caa -%ra"ului pe"tru a mer&e mai !" i"ima -%rii) Priete"ul meu e
!".dr%ve"ie i lucra la c'mp ca mu"citor ma"ual) Am a(lat dup% aceea c% o (%cea pe"tru a
m% 2r%"i)
Eram !"tr*o (erm% +o&at% di" apropiere de 0e"a1ue) 7t%p'"ul cultiva p%m'"tul i# !"
a(ar% de ata# vi"dea +%utur% co"tra+a"ditilor)
Priete"ul meu m*a d%c%lit cu tr%"icie % "u ie deloc di" &r%di"a mic%# di" patele
caei# % "u i"tru "iciodat% !" ala comu"%) 8ar# !"tr*o ear%# mai mul-i e"iori au ve"it %
m%"'"ce la 2a"# e"iori ce ve"eau di" Fra"-a) ,% /ucam cu copiii t%p'"ului !" &r%di"%)
Copiii au vrut %*i vad% pe e"iori# l*am urmat protete) 8oi e a(lau la ma%# !"co"/ura-i
de vale-i !"arma-i i de olda-i@ !" total apte) Cel care coma"da a (%cut u" em"
!"o-itorului %u) To-i *au uitat la mi"e) Primul e"ior m*a c2emat i m*a m'"&'iat# pe
c'"d al doilea *a du % vor+eac% cu &la optit t%p'"ului (ermei)
C'"d *a !"apoiat l*am au.it pu"'"d@
Ea ete5
" acelai timp a .v'rlit o pu"&% pli"% cu &al+e"i t%p'"ului (ermei)
,ie mi*a pu@
0i"o p'"% la c'mp# micu-%) 0i"o %*l ve.i pe tat%l t%u) 7%*l v%d cu o clip% mai
devreme l'"&% mi"e# "ici "u doream altceva)
Am urcat vite/ete pe cal# !" patele u"ui &e"tilom) Nu cu"oteam drumul care ducea
pre o&orul pe care lucra tat%l meu) 8e o /um%tate de or% c%l%ream r'.'"d# c'"t'"d#
le&%"'"du*m% !" trapul calului) Eram (ericit% c% o re&i"%5
Apoi am !"tre+at@
A/u"&em repede la priete"ul meuO
Cur'"d# cur'"d# mi *a r%pu")
Ai "oi mer&eam mai departe) 7e !"era) ,i *a (%cut (ric%) Am vrut % co+or de pe cal)
,arele e"ior coma"d%@
$a &alop5
Ai omul care m% -i"ea !mi pue m'"a pe &ur% pe"tru a*mi !"%+ui -ipetele) 8ar am
v%.ut deodat% ve"i"d !" (u&a mare# de*a curme.iul c'mpului# u" c%l%re- care*i croia
drum ca u" v'rte/) C%l%rea pe u" cal de mu"c%# (%r% a i (%r% c%p%tru) P%rul !i .+ur% !"
1U>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
+%taia v'"tului !mpreu"% cu ('iile c%m%ii rupte) 8rumul cotea !" /urul u"ui cr'"& t%iat de
u" p'r'u) Trecu p'r'ul !"ot i o lu% ra."a pete cr'"&)
0e"ea# ve"ea) Nu*mi recu"oteam tat%l# at't de +l'"d i calm# "u*l recu"oteam pe
priete"ul meu 9e"ri# ur'.'"d mereu c'"d e a(la l'"&% mi"e) Cel pe care*l vedeam era
cumplit@ (rumo ca u" cer !"ai"te de (urtu"%) 0e"ea) 8i"tr*u" ultim alt# calul trecu talu.ul
drumului i e pr%+ui (r'"t) Priete"ul meu -i"ea !" m'"% +r%.darul de la plu&)
Ataca-i*l5 tri&% marele e"ior)
8ar priete"ul meu !i &2ici i"te"-ia) "v'rti +r%.darul plu&ului deaupra capului cu
am'"dou% m'i"ile i d%du dou% lovituri) 8oi vale-i !"arma-i cu %+ii c%.ur% la p%m'"t i
.%ceau pli"i de '"&e) 8e (iece dat% c'"d priete"ul meu lovea# tri&a@
Iat%*m%5 Iat%*m%5 $a&ardPre5 $a&ardPre5
Gmul care m% -i"ea voia *o ia la (u&%# dar priete"ul meu "u*l pierdu di" oc2i) l a/u"e
di" urm%# trec'"d pete trupurile celor doi vale-i# i !l do+or! cu o lovitur% de +r%.dar) N*am
lei"at# dra&% mam%) Poate c% mai t'r.iu "*a (i (ot at't de cura/oa%) 8ar# !" timpul
acetei !"c%ier%ri cumplite am -i"ut oc2ii lar& dec2ii# d'"d di" mi"ute c't puteam de tare
i tri&'"d@
Cura/# priete"e 9e"ri5 Cura/ Cura/5
Nu tiu dac% lupta a durat u" mi"ut) 8up% ata# a !"c%lecat pe calul u"uia di"tre cei
mor-i i -i"'"du*m% !" +ra-e a por"it !" &alop)
Nu "e*am mai !"apoiat la (erm%) Priete"ul meu mi*a pu c% t%p'"ul !l tr%dae) Ai
ad%u&%@
Nu "e putem acu"de dec't) "tr*u" ora)
Tre+uia deci % "e acu"dem) Nu m*am &'"dit "iciodat% la ata) 7e tre.ea !" mi"e
curio.itatea# !mpreu"% cu va&a dori"-% de a*i apar-i"e) $*am !"tre+at) ,*a tr'" !" +ra-e
pu"'"du*mi@
,ai t'r.iu5 ,ai t'r.iu5
Apoi# cu u" dram de mela"colie@
Ai o+oit % m% tot "umeti tat%l t%uO Nu tre+uie % (ii &eloa%# mama mea iu+it%)
Pe"tru c% el a !"em"at toat% (amilia mea@ mam% i tat% !" acelai timp) Nu e vi"a ta@ "u
erai aici)
8ar# c'"d !mi ami"tec de copil%ria mea oc2ii mi e umplu de lacrimi) A (ot +u"#
duio i %rut%rile tale "*ar (i putut (i mai dulci dec't m'"&'ierile lui) El# at't de puter"ic5
At't de vitea.5 G25 8ac% l*ai vedea# cum l*ai mai iu+i5
Capitolul B (&intiri din copilrie
Nu i"traem "iciodat% !"tr*u" ora) C'"d am .%rit de departe clopot"i-ele di"
Pamplo"a# am !"tre+at ce*o (i ata)
3ierici# !mi r%pu"e priete"ul meu) 0ei vedea aici mult% lume# mica mea Aurore@
e"iori (rumoi i (emei !"c'"t%toare# dar "u vei mai avea (lorile di" &r%di"%)
" primul mome"t "*am re&retat deloc (lorile di" &r%di"%) Ideea de a vedea at'-ia
e"iori (rumoi i at'tea (emei (ermec%toare m% !"c'"t% pete m%ur%) Am trecut de
por-ile cet%-ii) 8ou% iruri de cae !"alte i !"tu"ecate acu"deau privirilor "oatre eerul) Cu
pu-i"ii +a"i ce*i avea priete"ul meu# a !"c2iriat o c%m%ru-%) Am deve"it pri.o"ier%)
1UQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
" mu"-i# ca i la (erm% t%team !" aer li+er i la oare# vedeam copacii !"(lori-i#
pa/itile !"ti"e i m% +ucuram de tov%r%ia copiilor de v'rta mea) Aici# patru pere-i) A(ar%#
pro(ilul alu"&it al caelor ce"uii cu t%cerea um+r% a oraelor pa"iole) "%u"tru# i.olare)
C%ci priete"ul meu) 9e"ri# ieea di*de*dimi"ea-% i e !"apoia t'r.iu eara# cu m'i"ile
"e&re i (ru"tea "%duit%) Era trit) 8oar m'"&'ierile mele !i puteau reda .'m+etul)
Eram %raci i m'"cam p'i"e ucat%) 8ar u"eori &%ea mi/locul de a*mi aduce
ciocolat%# mi"u"%-ia ata pa"iol%# i alte dulciuri# !" .ilele acelea# revedeam +ietul %u
o+ra. (ericit i .'m+itor)
Aurore# !mi .ie el !"tr*o ear%# aici# la Pamplo"a# m% "umec do" $ui.# i dac% te
!"trea+% ci"eva ce "ume por-i# vei r%pu"de@ ,ari1uita)
Nu tiam dec't "umele de 9e"ri# u+ care era cu"ocut p'"% atu"ci) Nu mi*a pu
pero"al "iciodat% c% era cavalerul de $a&ardPre) Am a(lat di" !"t'mplare i a tre+uit %
&2icec# de aeme"ea# ce a (%cut pe"tru mi"e c'"d eram copil) Cred c% voia % "u tiu c't
!i eram de !"datorat%)
Aa ete 9e"ri# dra&% mam%) Pli" de "o+le-e# a+"e&a-ie# &e"ero.itate# +ravur%
!mpi"% p'"% la "e+u"ie) Ar (i de a/u" doar %*l ve.i ca %*l iu+eti aproape c't i pe mi"e)
Pe vremea aceea a (i pre(erat mai pu-i"% delicate-e i mai mult% ama+ilitate la
!"tre+%rile mele)
i c2im+a "umele@ de ceO Tocmai el# at't de i"cer i de !"dr%."e-5 ,% urm%rea o
idee) mi pu"eam (%r% !"cetare@ o (ace pe"tru mi"e# eu !i provoc "eca.uri)
Iat% cum am a(lat ce meerie (%cea la Pamplo"a i# !" acelai timp# adev%ratul %u
"ume pe care !l purta odi"ioar% !" Fra"-a)
"tr*o ear%# c%tre ora c'"d o+i"uia % vi"% aca%# au +%tut la u% doi &e"tilomi)
Tocmai m% pre&%team % ae. (ar(uriile de lem" pe ma%) Nu aveam (a-% de ma%) Am
cre.ut c% era priete"ul meu# 9e"ri) Am aler&at % dec2id) $a vederea celor doi
"ecu"ocu-i# m*am tra !"apoi# !"p%im'"tat%) Nime"i "u ve"ie !"c% % "e vad% de c'"d
"e a(lam la Pamplo"a) Erau doi cavaleri deira-i# la+i# &al+e"i ca +ol"avi de (ri&uri i
purtau mut%-i lu"&i i r%ucite) 7padele lor u+-iri i lu"&i le ridicau pulpa"a ma"talelor
"e&re) C"ul era +%tr'" i (oarte vor+%re-# cel%lalt# t'"%r i t%cut)
Adio5 (rumoa% copil%# mi*a .i primul) Nu cumva aici locuiete e"iorul do" 9e"riO
Nu# e"or# i*am r%pu")
Cei doi "avare.i e privir%) Cel t'"%r ridic% di" umeri i morm%i@
8o" $ui.5
8o" $ui.# pe 8um"e.eul meu5 tri&% cel mai !" v'rt%) 8o" $ui.5 Aa voiam % pu")
Ai cum ov%iam % r%pu"d# co"ti"u%@
I"tr%# do" 7a"c2e# "epoate# i"tr%5 !l vom atepta aici pe e"iorul $ui.) Nu v% !"&ri/i-i
de "oi# co"e/ita) Ne im-im +i"e) Aa.%*te# "epoate) Cam %r%c%cio locuiete do" $ui.# dar
ata "u "e privete) Apoi o ci&arillo# do" 7a"c2eO NuO F% cum vrei)
Nepotul do" 7a"c2e "u cotea "ici u" cuv'"t) Avea o mutr% plouat% i# di" timp !"
timp# !i c%rpi"a o urec2e# ca u" +%iat mare a(lat la a"a"&2ie) C"c2iul# care e "umea do"
,i&uel# apri"e o -i&ar% i !"cepu % (ume.e vor+i"d cu o "et%vilit% volu+ilitate) ,uream
de (ric% % "u m% certe priete"ul meu)
C'"d i*am au.it paii pe car%# am aler&at !" !"t'mpi"area lui) 8ar u"c2iul# do"
,i&uel# avea picioare mai lu"&i dec't mi"e i di" capul c%rii# .ie@
A-i oit# !" ('rit# do" $ui.5 exclam% el) Nepotul meu# do" 7a"c2e# v% ateapt% de
o /um%tate de or%) 6racia a 8io5 7u"t !"c'"tat % v% cu"oc i "epotul meu# do" 7a"c2e#
la (el) ,% "umec do" ,i&uel de la Cre"e2a) 7u"t di" 7a"tia&o# aproape de Ro"ceveaux#
u"de a (ot uci Rola"d cel 0itea.) Nepotul meu# do" 7a"c2e# poart% acelai "ume i ete
di" aceeai re&iu"e@ e (iul (ratelui meu# do" Ramo" de la Cre"c2a# alcade major de Toledo#
Ai v% %rut%m m'"a# do" $ui.# di" toat% i"ima# <rinidad santa) 8i" toat% i"ima)
Nepotul do" 7a"c2e e ridicae# dar "u cotea "ici o vor+%)
Priete"ul meu e opri !" capul c%rilor) 7pr'"ce"ele !i erau !"cru"tate i o expreie de
!"&ri/orare i e .u&r%vea pe o+ra.)
1UR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ce dori-iO !"tre+% pe"tru a doua oar% 9e"ri)
9aide-i# i"tra-i5 .ie u"c2iul do" ,i&uel# care e d%du la o parte politico pe"tru a*l
l%a % treac%)
Ce dori-iO !"tre+% pe"tru a doua oar% 9e"ri)
,ai !"t'i# % vi*l pre.i"t pe "epotul meu# do" 7a"c2e)
Pe dracu5 tri&% 9e"ri +%t'"d di" picior) Ce dori-iO C'"d era aa# (urio# !"cepeam
% tremur)
C"c2iul ,i&uel e d%du u" pa !"apoi v%.'"du*i c2ipul# dar !i reve"i repede) Avea o
(ire +u"% de 2idal&o)
Iat% ce "e aduce la dum"eavoatr%# replic% el# (ii"dc% "u ave-i c2e( % t%m la
tai(a) 0%rul "otru# Carlo de 3ur&o# care a lu/it la am+aada di" ,adrid !" a"ul K?N# v*a
recu"ocut la Cue"ca# arc2e+u.ierul) 7u"te-i cavalerul 9e"ri de $a&ardPre)
9e"ri p%li i co+or! privirea) Credeam c% va "e&a)
Prima a+ie di" lume5 co"ti"u% u"c2iul ,i&uel) Gmul c%ruia "u*i re.it% "ime"i5 Nu
"e&a-i# cavalere# u"t i&ur de ceea ce pu")
Nu "e&# .ie 9e"ri cu u" aer um+ru) 8ar# e"ore# v% va cota poate cump (aptul
c% mi*a-i decoperit tai"a)
Ai# !" aceeai clip%# e due % !"c2id% ua di"pre car%) $u"&a"ul do" 7a"c2e !"cepu
% tremure di" toate m%dularele)
Por 8io5 tri&% u"c2iul do" ,i&uel (%r% % par% decump%"it# "e va cota oric't
vre-i# cavalere) 0e"im la dum"eavoatr% cu +u.u"arele pli"e))) 9aide# "epoate# % "e &olim
pu"&a5
Nepotul# do" 7a"c2e# care cl%"-%"ea di" di"-ii lu"&i# pue pe ma%# (%r% % coat% o
vor+%# doi au trei pum"i de &al+e"i) C"c2iul (%cu la (el)
9e"ri !i privea cu mirare)
9ee5 9ee5 (%cu u"c2iul plim+'"du*i de&etele pri" &r%mada de aur) Nu*i aa c% "u
e c'ti&a at'ta +%"et le(ui"d &%r.i de %+ii la meterul Cue"caO Nu v% up%ra-i# cavalere#
"u u"tem aici pe"tru a decoperi tai"a dum"eavoatr%) Nu vrem % tim de ce tr%lucitul
$a&ardPre e co+oar% p'"% la aceat% meerie# care*i tric% al+ea-a m'i"ilor i !i o+oete
pieptul# "u*i aa# "epoateO
Nepotul e !"cli"% cu t'"&%cie)
Am ve"it# !"c2eie &uralivul 2idal&o# pe"tru a v% vor+i depre o trea+% de (amilie)
C"c2iul lu% u" cau" i*i reapri"e -i&ara de (oi)
G trea+% de (amilie# co"ti"u% el# trea+% impl% de (amilie) Nu*i aa# "epoateO
Tre+uie deci % v% pu"# cavalere# c% to-i di" (amilie u"tem cura/oi ca Cidul# ca % "u
pu" mai mult) Eu# care v% vor+ec# am !"t'l"it !"tr*o .i doi 2idal&o# la Toloa# !" 3icaia)
Erau +%ie-i de via-%# !"al-i i voi"ici) 8ar % v% pu" povetea alt% dat%) Nu e vor+a de
mi"e# ci de "epotul meu# do" 7a"c2e) Nepotul meu (%cea curte cu o"etitate u"ei (ete
(rumoae di" 7alvatierra) Cu toate c% e +i"e (%cut# +o&at i detul de i"teli&e"t# (eti-a "u
prea e &r%+ea % e 2ot%rac%) " cele di" urm% *a !"dr%&otit# dar de u" altul# !"c2ipui-i*
v%5 Nu*i aa# "epoateO
Tacitur"ul do" 7a"c2o coae u" morm%it apro+ator)
Ati-i i dum"eavoatr%# relu% u"c2iul ,i&uel# doi cocoi pe"tru o &%i"% !"eam"%
+%taie5 Graul "u e mare) Cei doi ti"eri e vedeau !" (iecare .i) ,i"-ile e !"(ier+'"tau) $a
cap%tul r%+d%rii# "epotul meu ridic% m'"a# dar !i lipi iu-eala# cavalere# aa c% primi o
perec2e de palme) Gr# e !"trerupe el# !"-ele&e-i# u" Cre"c2a % (ie p%lmuit5 ,oarte i
'"&e# "u*i aa# "epoateO E "evoie de a+ie pe"tru a r%.+u"a aceat% i"ult%5
8up% ce vor+i aa# u"c2iul ,i&uel !l privi pe 9e"ri i# cu u" aer 2'tru i (ioro !" acelai
timp# (%cu cu oc2iul)
Pu-i"i pa"ioli eam%"% cu o perietoare de copii i cu 7a"c2o Pa"c2a)
Nu mi*a-i pu !"c% ce dori-i de la mi"e# .ie 9e"ri) F%r% voia lui# oc2ii i e
!"toarer% de dou% au trei ori pre aurul !"ti" pe ma%) Eram at't de %raci5
1U?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ei +i"e5 Ei +i"e5 .ie u"c2iul ,i&uel) Ce dracu# doar e poate &2ici5 Nu*i aa#
"epoateO Cei di" (amilia Cre"c2a "*au primit "iciodat% o palm%) Ete pe"tru prima oar% !"
itorie) Cei di" (amilia Cre"c2a u"t "ite lei# !"-ele&e-i# cavalere5 Ai# mai ale# "epotul
meu# dar)))
F%cu o pau.% dup% acet dar)
C2ipul priete"ului meu 9e"ri e lumi"%# pe c'"d privirea !i alu"ec% di" "ou aupra
&r%me.ii de &al+e"i)
Cred c% !"-ele&# .ie el# i u"t &ata % v% ervec)
7% (ie !"tr*u" cea +u"5 exclam% u"c2iul do" ,i&uel) Pe ('"tul Iaco+5 Iat% u"
cavaler dem" de acet "ume)
Atiam +i"e c% "e vom !"-ele&e5 co"ti"u% u"c2iul) 8o" Ramo" "u putea % "e tra&%
pe (oar%) 7ec%tur% e "umete do" Ramiro Nu"e. To"aldilla# di" c%tu"ul 7a" Fo) E mic
de tatur%# +%r+o# lat !" pate)
Nu am "evoie % tiu toate atea# !"trerupe 9e"ri)
3a da5 3a da5 8race5 Nu tre+uie % (ace-i vreo !"curc%tur%) A"ul trecut m% duceam
la (elcerul di" Fo"tara+ia# "u*i aa# "epoateO Ai i*am dat u" +a" de aur %*mi coat% o
m%ea di" (u"dul &urii# care m% durea) Cara&2ioul vara pitolul de aur !" +u.u"ar i !mi
coae u" di"te %"%to !" locul celui tricat)
0edeam cum (ru"tea lui 9e"ri e !"tu"eca i pr'"ce"ele i e apropiau) C"c2iul do"
,i&uel "u +%&a de eam%)
Pl%tim# pue el mai departe# vrem ca trea+a % (ie (%cut% cu c2i+.uial% i cum
tre+uie) Nu*i dreptO 8o" Ramiro are p%rul rou i poart% !"totdeau"a o p%l%rie ce"uie cu
pe"e "e&re) Trece !" (iecare ear%# c%tre ora apte# pe la 2a"ul <rei Mauri# di"tre 7a"
Fo i Po"ceveaux)
8etul# e"ore# !"trerupe 9e"ri) ,i e pare c% (iecare a !"-ele altceva)
Cum aaO Cum aaO .ie u"c2iul)
Am cre.ut c% era vor+a %*l !"v%- pe do" 7a"c2e % -i"% a+ia !" m'"%)
7a"ta Tri"idad5 exclam% do" ,i&uel) To-i cei di" (amilia Cre"c2a u"t de prima
(or-%) Copilul (ace crim% !" al% ca ('"tul ar2a"&2el# dar pe tere" e pot ivi accide"te) Ne*
am &'"dit c% dum"eavoatr% v% ve-i lua o+li&a-ia %*l atepta-i pe do" Ramiro Nume. la
2a"ul <rei Mauri i ve-i r%.+u"a o"oarea "epotului meu do" 7a"c2e)
8e at% dat% 9e"ri "u r%pu"e) H'm+etul rece care*i ap%ru pe +u.e exprima u"
dipre- at't de pro(u"d# !"c't u"c2iul i "epotul c2im+ar% o privire !"&ri/orat%) 9e"ri ar%t%
cu de&etul mo"edele de aur de pe ma%) F%r% % coat% o vor+%# u"c2iul i "epotul le
+%&ar% !" +u.u"are) Apoi# 9e"ri !"ti"e m'"a pre u%)5 C"c2iul i "epotul trecur% pri" (a-a
lui cu p%l%ria !" m'"% i cu ira pi"%rii !"doit%) Co+or'r% c%rile di" patru !" patru trepte)
" .iua aceea am m'"cat tot p'i"e ucat%) 9e"ri "u aduee "imic % pu"em !"
(ar(uriile de lem")
Eram prea mic% pe"tru a !"-ele&e toat% !"em"%tatea acetei ce"e) Totui# m*a
impreio"at pro(u"d) ,*am &'"dit mult% vreme la privirea aru"cat% de priete"ul meu 9e"ri
pre aurul celor doi 2idal&o di" Navara)
" ce privete "umele de $a&ardPre# v'rta i mai ale i"&ur%tatea !" care tr%iam m%
!mpiedicau % cu"oc tra"iul re"ume de care e +ucur%) 8ar acet "ume avu !" mi"e u"
ecou puter"ic) Acultam o (a"(ar% de r%.+oi) ,i*am ami"tit de paima r%pitorilor mei c'"d
priete"ul meu 9e"ri le a.v'rli acet "ume !" (a-%# el i"&ur !mpotriva tuturor) ,ai t'r.iu am
a(lat ci"e era cavalerul 9e"ri de $a&ardPre) ,*am !"tritat) 7a+ia lui *a /ucat cu via-a
oame"ilor) Capriciul %u *a /ucat cu i"ima (emeilor) ,*am !"tritat (oarte tare5 8ar ata m*
a !mpiedicat %*l iu+ecO
8ra&a mea mam%# "u tiu "imic depre via-%) Poate c% celelalte (ete u"t (%cute alt(el
dec't mi"e) $*am iu+it mai mult c'"d am a(lat c't a p%c%tuit) ,i e p%rea c% avea "evoie
de ru&%ciu"ile mele pe l'"&% 8um"e.eu# mi e p%rea c% eram u" lucru importa"t !" via-a
lui) 7e c2im+ae at't de mult de c'"d deve"ie tat%l meu adoptiv)
11U
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
,am%# "u m% !"vi"ui c% '"t or&olioa%# im-eam c% eram +l'"de-ea# !"-elepciu"ea i
virtutea lui) C'"d pu" c% !l iu+eam mai mult# poate c% m% !"el@ l iu+eam !"tr*u" alt (el)
7%rut%rile lui p%ri"teti m*au (%cut % roec i am !"ceput % pl'"& !"cetior !"
i"&ur%tatea mea)
8ar o iau !"ai"te !-i vor+ec depre lucruri !"t'mplate ieri) Priete"ul meu 9e"ri !"cepu
%*mi (ac% educa-ie la Pamplo"a)
Nu avea deloc vreme % m% i"truiac% i "ici u" +a" %*mi cumpere c%r-i# c%ci .ilele
lui de mu"c% erau lu"&i i (oarte prot pl%tite)
Pe atu"ci (%cea uce"icie !" arta care apoi la (%cut cele+ru !" toat% 7pa"ia u+ "umele
de Ci"celador) Era le"t i "e'"dem'"atic) 7t%p'"ul !l trat% cu aprime) Ai el# (otul o(i-er de
cavalerie uoar% di" re&ime"tul re&elui $udovic ai =I0*lea# el# m'"dru t'"%r care ucidea "u
de mult pe"tru u" cuv'"t# pe"tru o privire# !"dura cu r%+dare reprourile i /i&"irile u"ui
meter pa"iol5 Avea o (iic%5 C'"d e !"apoia aca%# cu c'-iva +%"u-i c'ti&a-i !" udoarea
(ru"-ii# era (ericit ca u" re&e# (ii"dc% !i .'m+eam)
Alta !" locul t%u ar r'de de mil%# dra&% mam%# dar '"t i&ur% c% tu vei v%ra o
lacrim%# $a&ardPre "u avea dec't o carte# u" vec2i tratat de crim%# cri de maetrul
Fra"coi 8elapalme# di" Pari# pro(eor de crim% cu diplom%# premiat la Parma i la
Flore"-a# mem+ru !" acel 9a"de&e"&u"d di" ,a""2eim i al Academiei de crim% di"
Neapole# maetru de crim% al 8el(i"ului# i aa mai departe# urmat de 8ecrierea
di(eritelor lovituri +ote i com+i"a-ii cu v'r(ul padei# (oloite !" atacul eme-# de 6io*,aria
0e"tura# de la u*"umita Academie de crim% di" Neapole# rev%.ut% i !m+u"%t%-it% de F)
F) 8elam+re*7aulxure# padai" al cade-ilor# tip%rit% la Pari !" 1>>Q)
Nu te mira de memoria mea) 7'"t primele r'"duri pe care le*am ila+iit) mi ami"tec
de ele ca de cate2imul meu)
Priete"ul meu 9e"ri m*a !"v%-at % citec pe vec2iul lui tratat de crim%) " via-a mea
"*am -i"ut o a+ie !" m'"%# dar eram tare la teorie# cu"oteam a+olut toate loviturile)
Calvarul a !"ceput a+ia c'"d priete"ul 9e"ri a pu deoparte ci"ci mo"ede de ar&i"t
pe"tru ami cump%ra Alfa(eto de Salamanca)
Cartea "u (%cea dou% parale# credem% mam%) Totul depi"de de pro(eor) Am !"v%-at
repede % deci(re. acet a+urd talme*+alme# redactat de u" trio de padai"i i&"ora"-i)
Ce m% i"terea &roola"ele pri"cipi ale artei de a ucide) Priete"ul meu 9e"ri m% !"v%-a cu
r%+dare i +l'"de-e literele) Aedeam pe &e"u"c2ii lui) El -i"ea cartea# eu aveam !" m'"% u"
pai i urm%ream (iecare liter% "umi"d*o) Nu era o mu"c%# ci o +ucurie) 8ac% citeam +i"e#
m% %ruta) Apoi "e ae.am am'"doi !" &e"u"c2i i !mi recita ru&%ciu"ea de ear%) I-i pu"
c% era ca o mam%5 G mam% duioa% i coc2et% pe"tru cumpa ei (eti-%5 Gare "u m%
!m+r%ca4 "u*mi "ete.ea el !"ui p%rulO Tu"ica lui cu m'"eci e tocea# dar eu aveam
!"totdeau"a roc2ii +u"e)
G dat% l*am urpri" cu acul !" mi"%# !"cerc'"d % -ea% roc2ia mea rupt%) G25 Nu
r'de# "u r'de# dra&% mam%5 $a&ardPre (%cea ata# cavalerul 9e"ri de $a&ardPre# omul !"
(a-a c%ruia e plecau %+iile cele mai de temut5
8umi"ic%# dup% ce*mi (%cea +ucle i mi le pri"dea !" (ileu# dup% ce*mi lutruia "aturii
de aram% ai /ac2etei# (%c'"du*i % par% de aur# i*mi !""oda !" /urul &'tului o pa"&lic% de
cati(ea cu mica mea cruce de o-el# m% co"ducea# drept i m'"dru# la +ierica 8omi"ica"ilor
di" oraul de /o) Acultam litur&2ia) 8eve"ie evlavio pri" mi"e i pe"tru mi"e) Apoi#
dup% termi"area lu/+ei# treceam di"colo de .idurile cet%-ii# pe care o l%am# trit% i
!"tu"ecat%# !" urma "oatr%) C't de +u" era aerul curat pe"tru %rma"ii "otri pl%m'"i5 C't
de +l'"d i radio era oarele5
Ne plim+am pe c'mpiile putii) 0oia % e /oace cu mi"e) Era mai copil%ro ca mi"e)
7pre pr'".# c'"d !"cepeam % o+oec# m% ducea la um+ra u"ei p%duri dee) 7e
ae.a la r%d%ci"a u"ui copac i adormeam !" +ra-ele lui) 0e&2ea# &o"i"d -'"-arii i alte
&'"&%"ii) C"eori m% (%ceam c% dorm i !l priveam pri"tre &e"ele !"tredec2ie) Gc2ii !i
erau) "totdeau"a a-i"ti-i aupra mea) $e&%"'"du*m%# .'m+ea)
111
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
N*am dec't % !"c2id oc2ii i %*l v%d aa pe priete"ul# pe tat%l meu# "o+ilul 9e"ri5
Acum !l iu+eti# mam%O
"ai"te de a adormi au dup%# dup% toa"ele mele# c%ci eram ca o re&i"%# maa era
ervit% pe iar+%) Pu-i"% p'i"e "ea&r% muiat% !" lapte) Ami"tete*-i ope-ele tale cele mai
pl%cute# mam%) 7% mi le decrii# (ii"dc% 2a+ar "*am ce !"eam"% aa ceva) 7u"t i&ur% c%
er+%rile "oatre erau mai &ro.ave dec't ale voatre) P'i"ea "oatr%# laptele "otru era u"
+alam !"muiat !" am+ro.ie5 3ucuria u(leteac%# m'"&'ierile# r'ul "e+u" di" "imic#
copil%riile# c'"tecele# mai tiu eu ceO Apoi di" "ou /oaca) 0oia % a/u"& !"alt% i puter"ic%)
Apoi# pe drum# la !"apoiere4 porov%ial% potolit%# !"trerupt% de cule&erea u"ei (lori# de
pri"derea u"ui (luture# de o capr% al+% care +e2%ia /o# !" vale# de parc% ar (i cerut o
m'"&'iere)
7t'"d at(el de vor+% !mi modela mi"tea i i"im% (%r% %*i dea eama) Citea pe
acu" i e (%cea (emeie % m% i"truiac%) Am !"v%-at %*l cu"oc pe 8um"e.eu i itoria
poporului ale# mi"u"%-iile cerului i ale p%m'"tului)
" clipele c'"d eram i"&uri# !"cercam# u"eori# %*l !"tre+ i % a(lu di" ce (amilie m%
tra&) Adeea !i vor+eam de ti"e# dra&% mam%) 7e !"trita i "u r%pu"dea) mi pu"ea doar)
Aurore# !-i promit c% !-i vei cu"oate mama)
7per %*i !"depli"eac% (%&%duiala (%cut% de mult% vreme# u"t i&ur% de ata#
deoarece 9e"ri "*a mi"-it "iciodat%) Ai dac% m% !"cred !" ce !mi pu"e i"ima# mome"tul e
aproape) G25 8ra&% mam%# c't am % te ador ] 8ar vreau % termi" totul !" le&%tur% cu
educa-ia mea) Am co"ti"uat % primec lec-iile lui mult% vreme dup% ce am p%r%it
Pamplo"a i Navarra) Niciodat% "u am avut al-i pro(eori !" a(ar% de el)
Nu era vi"a lui) C'"d mi"u"atul %u tale"t de artit a (ot recu"ocut# c'"d (iecare
&ra"de de 7pa"ia a vrut % ai+%# pl%ti"d (oarte cump# &arda padei ale ci.elat% de do"
$ui.# el Ci"celador# !mi pue@
0ei deve"i o (at% !"v%-at%# dra&a mea) ,adridul are coli vetite# u"de (etele !"va-%
tot ce tre+uie % cu"oac% mai t'r.iu o (emeie)
0reau ca tu % (ii pro(eorul meu# totdeau"a# totdeau"a5 !i r%pu"ei)
H'm+i i*mi r%pu"e@
Te*am !"v%-at tot ce tiam# +iata mea Aurore)
Ei +i"e# +u"ul meu priete"# "u vreau deloc % tiu mai mult dec't ti"e)
Capitolul I )iganca
8e c'"d am crecut mare# dra&% mam%# pl'"& mereu) 8ar '"t la (el ca i copiii@ la
mi"e# ur'ul "u ateapt% ca lacrimile % e uuce)
Poate c% -i*ai pu# citi"d (lec%reala mea de.l'"ata# impreiile mele depre lupt%#
itoria cu cei doi 2idal&o# u"c2iul do" ,i&uel i "epotul do" 7a"c2e# primele tudii di"
cartea de crim%# povetea +ietelor mele +ucurii copil%reti poate c% -iai pu@ e o
"e+u"atic%5
E*adev%rat# (ericirea m% coate di" mi"-i) 8ar "u u"t la% !" durere) Fericirea m%
ame-ete) Nu tiu ce !"eam"% pl%cerea mo"de"% i pu-i" m% i"tereea.%) Ceea ce m%
atra&e ete (ericirea i"imii) 7u"t veel%# u"t copil# m% +ucur de toate# vai5 ca i cum "*a (i
u(erit)
11B
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Am (ot "evoi-i % plec%m di" Pamplo"a u"de !"cepuem % (im mai pu-i" %raci)
9e"ri a putut c2iar pu"e c'-iva +a"i deoparte# ceea ce i*a (ot de mare (olo) Ti" mi"te c%
aveam aproape .ece a"i)
"tr*o ear% *a !"apoiat (r%m'"tat i (oarte !"&'"durat) I*am porit !"&'"durarea
pu"'"du*i c% toat% .iua u" om !"v%luit !"tr*o ma"tie !"tu"ecat% a tat de pa.% pe trad%#
u+ (ereatra mea) 9e"ri "*a m'"cat) Ai*a pre&%tit armele i *a !m+r%cat ca pe"tru o
c%l%torie lu"&%) Gdat% cu c%derea "op-ii# mi*a pu % m% !m+rac i eu cu /ac2eta de
potav i mi*a le&at tr'" ireturile de la &2ete) A iet cu a+ia la old) ,uream de (ric%)
8e mult% vreme "u*l v%.uem at't de a&itat) C'"d *a !"apoiat# a (%cut u" pac2et di"
.dre"-ele lui i ale mele)
Tre+uie % plec%m# Aurore# !mi .ie)
Pe"tru mult% vremeO !"tre+ai)
Pe"tru totdeau"a)
Cum aa5 exclamai privi"d %raca "oatr% &opod%rie) $%am toate ateaO
8a# toate# .ie .'m+i"d trit) ,*am du !" col-ul tr%.ii % caut u" om care va
mote"i toate atea) E mul-umit c% u" re&e5 Ata*i via-a5
8ar u"de "e ducem aa# (%r% "imicO !"tre+ai di" "ou)
8um"e.eu tie# !mi r%pu"e !"cerc'"d % (ie veel) $a# drum# mica mea Aurore# e
timpul *o por"im)
Am ieit)
Aici i"tervi"e ceva !"&ro.itor# dra&% mam%) Pa"a mea *a oprit o clip%# dar "u vreau
%*-i acu"d "imic))
Cum co+or'm treptele pero"ului# am v%.ut u" o+iect !"tu"ecat !" mi/locul tr%.ii
putii) 9e"ri a vrut % m% duc% !" direc-ia .idurilor# dar i*am c%pat di" mi"%# !"&reu"at
cum era de +a&a/e# i m*am av'"tat pre o+iectul care*mi atr%ee ate"-ia) 9e"ri a co u"
tri&%t pe"tru a m% opri) N*am (ot "iciodat% "eacult%toare# dar era prea t'r.iu)
"cepuem % deluec o (orm% ome"eac% u+ o ma"tie i mi e p%rea c% recu"oc
ma"tia miterioului pa."ic care e plim+ae tot timpul .ilei u+ (ereatra mea) Am ridicat
ma"tia) "tr*adev%r# era omul pe care*l v%.uem !" timpul .ilei) Era mort i c%ldat !"
'"&e) ,*am pr%+uit# ca i cum eu !"%mi a (i primit o lovitur% de moarte) Aici# aproape
de mi"e a avut loc o lupt%# c%ci !" clipa c'"d ieie# !i luae a+ia) 9e"ri !i ricae !"c% o
dat% via-a pe"tru mi"e))) Eram i&ur% c% pe"tru mi"e)
))),*am tre.it !" puterea "op-ii) Eram i"&ur%# au# cel pu-i"# m% credeam i"&ur%) Era
o camer% i mai %r%c%cioa% dec't aceea de u"de plecaem# o odaie care e a(la de
o+icei la primul c't al (ermelor pa"iole# ai c%ror proprietari u"t "ite 2idal&o %raci) 8i"
!"c%perea de dedeu+t# dei&ur ala comu"% a (ermei# e au.ea u" .&omot a+ia
percepti+il)
Eram culcat% !"tr*u" pat cu coloa"e de lem" m'"cat de carii# pe o altea de paie
acoperit% cu o p'".% &roa%# .dre"-uit%) $umi"a lu"ii i"tra pe (eretrele (%r% &eamuri)
0edeam !" (a-a patului (ru".iul a doi te/ari care e le&%"au !" v'"tul "op-ii) $*am tri&at
!"cet pe 9e"ri# pe priete"ul meu) N*am primit "ici u" r%pu" 8ar o clip% mai t'r.iu# am
v%.ut o um+r% care e t'ra pe /o) Era 9e"ri care e ridic% !"cetior la c%p%t'iul meu) mi
(%cu em" cu m'"a % tac i !mi opti la urec2e@
Au dat de urma "oatr%) 7u"t /o)
Ci"e a"umeO !"tre+ai)
Tovar%ii celui de u+ ma"tie)
,ortul5 Frem%tam di" cap p'"% !" picioare i am cre.ut c% voi lei"a di" "ou) 9e"ri m%
tr'"e de +ra- i relu%@
Adi"eauri erau !" doul uii) Au !"cercat *o dec2id% ,i*am trecut +ra-ul ca u" dru&
pri" +elciu&e) N*au +%"uit "atura o+tacolului) Au co+or't % caute u"elte pe"tru a do+or!
ua 7e vor !"toarce)
8ar ce le*ai (%cut# 9e"ri# priete"e# am tri&at eu c% te urm%rec cu at'ta !"d'r/ireO
Am mul di" &ura lupilor prada pe care voiau % o ('ie5 !mi r%pu"e)
11I
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
EuO Eu eram5 !"-ele&eam +i"e) 6'"dul aceta !mi umplea i"ima i m% durea) Eram
cau.a tuturor "e"orocirilor# eu !i ditrueem via-a) Gmul aceta at't de (rumo# odi"ioar%
at't de tr%lucitor i de (ericit# e acu"dea acum ca u" crimi"al) mi d%ruie !"trea&a lui
exite"-%) 8e ceO
Tat%# !i .iei# tat% iu+it# la%*m% aici i alvea.%*te te implor)
i pue m'"a pe +u.ele mele)
Ne+u"% mic%5 murmur% el) 8ac% m% ucid# voi (i (or-at oricum % te p%r%ec# dar "*
am a/u" !"c% acolo) 7coal%*te5
Am (%cut e(ort % m% upu") ,% im-eam (%r% vla&% ,ai t'r.iu am a(lat c% priete"ul
meu# 9e"ri# leit de o+oeal% c%ci m% purtae !" +ra-e# aproape moart%# de la Pamplo"a
p'"% la aceat% ca% !"dep%rtat%# i"trae aici % cear% ad%pot Erau oame"i %raci@ I*au
dat camera !" care "e a(l%m)
C'"d 9e"ri e pre&%tea % e culce pe u" culcu de paie pre&%tit pe"tru el# au.i
deodat% tropot de copite pe c'mp) Caii e oprir% la poarta caei i.olate) 62ici imediat c%
tre+uia % am'"e om"ul pe"tru alt%dat%) " loc % e culce# dec2ie !"cetior ua i
co+or! c'teva trepte)
7e au.eau &lauri ve"ite di" ala /oa%) Fermierul !" .dre"-e pu"ea@
7u"t &e"tilom i "u*mi tr%de. oape-ii)
9e"ri au.i .or"%itul u"ui pum" de aur .v'rlit pe ma% At(el i e !"c2ie &ura
(ermierului &e"tilom)
C" &la pe care*l cu"otea poru"ci@
$a trea+% ipr%vi-i repede5
9e"ri e !"apoie !" mare &ra+% i !"c2ie ua cum putu mai +i"e) 7%ri la (ereatr%
pe"tru a vedea dac% exit% vreu" mi/loc de (u&%) Cre"&ile celor doi te/ari ati"&eau uor
(eretrele (%r% &eamuri) Fo era o &r%di"% mic% de .ar.avaturi !"co"/urat% cu u" &ard de
"uiele) ,ai departe# o p%u"e# apoi r'ul Ar&a# pe care lu"a !l lumi"% pri"tre ar+ori)
Eti cam palid%# mica mea Aurore# relu% 9e"ri c'"d m% v%.u !" picioare# dar eti
cura/oa% i m% vei pri/i"i)
G25 8a aclamai# (ericit% i !"c'"tat% pete m%ur% la &'"dul %i (iu de (olo) ,% lu%
cu el la (ereatr%)
0ei co+or! !" livad% pe cara ataO m% !"tre+% el ar%t'"du*mi cre"&ile i tru"c2iul
u"ui te/ar)
8a# da# tat%# dac% !mi (%&%duieti c% vii repede dup% mi"e)
-i (%&%duiec# mica mea Aurore) 9ai# repede au "iciodat%# dra&a mea ad%u&% el !"
oapt% lu'"du*m% !" +ra-e)
Eram (oarte tul+urat%) Nu !"-ele&eam "imic4 mai +i"e5 9e"ri dec2ie rama (eretrei
!" clipa c'"d di" "ou e au.eau pai pe car%)
,*am a&%-at de cre"&ile te/arului# pe c'"d el e "%putea pre u%)
C'"d vei a/u"&e /o# !mi mai pue# vei a.v'rli o pietricic% !" odaie) Aceta va (i
em"alul) Apoi te vei trecura pe l'"&% &ard p'"% la r'u)
Crcau pe car%) 9e"ri !i v'r! iar%i +ra-ul !" +elciu&e# !" locul dru&ului care lipea) Au
!"cercat % dec2id%# au !mpi"# au !"/urat# dar +ra-ul lui 9e"ri (%cea c't u" dru& de (ier)
"c% mai eram la (ereatr% c'"d am au.it .&omotul daltei pe care o v'rau u+ u%) ,*am
oprit) 0oiam % v%d)
Co+oar%5 co+oar%5 Aopti 9e"ri cu "er%+dare) ,*am upu) C'"d am a/u" pe
p%m'"t# am luat o pietricic% i am a.v'rlit*o pri" dec2i.%tur% (eretrei) "dat% am au.it
u u" tro"et urd) 8ei&ur c% tre+uie % (ie ua pe care o (or-au) Ata mi*a !"muiat
picioarele) Am r%ma piro"it% locului) 8ou% !mpuc%turi r%u"ar% !" !"c%pere# apoi 9e"ri
ap%ru pe perva.ul (eretrei)
A25 3iata (%ptur%5 .ie el v%.'"du*m%) Te i credeam alvat%5 0or tra&e dup% "oi5
" aceeai clip% m% lu% !" +ra-e) 7e au.ir% mai multe detu"%turi la (ereatr%) $*am
im-it tre%ri"d viole"t) Eti r%"itO am tri&at eu) Era !" mi/locul live.ii) 7e opri !" pli"%
lumi"% i# !"torc'"du*i pieptul c%tre +a"di-ii care re!"c%rcau armele la (ereatr%# tri&%@
11J
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
$a&ardPre5 $a&ardPre5
Apoi %ri pete &ard i a/u"e la r'u)
Ne urm%reau) " acel loc# r'ul Ar&a e rapid i ad'"c) C%utam cu oc2ii vreo lu"tre# c'"d
9e"ri# (%r% % !"ceti"eac% &oa"a i -i"'"du*m% mai departe !" +ra-e# e .v'rli !" mi/locul
cure"tului) Era u" /oc pe"tru el# am v%.ut +i"e) ,% -i"ea deaupra capului cu o m'"%# cu
cealalt% t%ia (irul apei) Am a/u" pe malul opu !" c'teva ecu"de)
8uma"ii "otri e co"ultau pe cel%lalt mal)
0or c%uta vadul# .ie 9e"ri) Nu u"tem !"c% alva-i)
,% !"c%l.ea -i"'"du*m% tr'" la piept# c%ci eram ud% leoarc% i tremuram) Au.ir%m
caii &alop'"d pe cel%lalt mal) 8uma"ii "otri c%utau vadul % treac% r'ul pe"tru a*i
co"ti"ua urm%rirea) Erau co"vi"i c% "u le vom c%pa mult% vreme) C'"d .&omotul &oa"ei
e ti"e !" dep%rtare# 9e"ri rei"tr% !" ap% i traver% di" "ou r'ul Ar&a !" li"ie dreapt%)
Iat%*"e !" i&ura"-%# mica mea Aurore# !mi .ie ati"&'"d malul# exact !" locul de
u"de plecaer%m) Acum# tu tre+uie %*-i uuci !m+r%c%mi"tea i eu % m% pa"e.)
Atiam +i"e c% ai (ot r%"it5 tri&ai eu)
C" (leac) 0i"o)
7e !"drept% pre caa (ermierului care "e tr%dae) 3%r+atul i "evata lui r'deau t'"d
de vor+% !" ala /oa%# l'"&% u" (oc +u") 7%*l r%toar"e la p%m'"t i %*l le&e !mpreu"% cu
(emeia "*a (ot pe"tru 9e"ri dec't trea+% de o clip%)
T%ce-i# le .ie el# deoarece# cre.'"d c% aveau % (ie ucii# -ipau di" r%puteri) A (ot
o vreme c'"d a (i dat (oc ma&2er"i-ei voatre murdare# aa cum merita-i) 8ar "*o % v%
(ac "ici u" r%u@ iat% !"&erul votru p%.itor5
i trecea m'"a pri" p%rul meu ud) Am vrut %*l a/ut % e pa"e.e) Ra"a de la um%r
'"&era tare di" prici"a e(orturilor (%cute# !mi puee 2ai"ele la ucat i m% !"velie !"
ma"tia lui mare pe care o l%ae# c'"d (u&ie# !" odaia de u) Am (%cut ('ii di" c'rpe i i*
am o+lo/it ra"%)
mi .ie@
Nu m% mai doare# m*ai vi"decat5
Fermierul &e"tilom i (emeia lui "u micau# ca i cum ar (i (ot mor-i) 9e"ri urc% !"
camera de u i co+or! cur'"d cu pu-i"ul "otru +a&a/) C%tre ora trei "oaptea p%r%ir%m
caa# urca-i pe u" cat'r mare i +%tr'"# pe care 9e"ri !l luae di" &ra/d i pe"tru care .v'rli
dou% mo"ede de aur pe ma%) "ai"te de a pleca# .ie o-ului i (emeii lui@
8ac% e !"apoia.%# da-i*le complime"te di" partea cavalerului de $a&ardPre i
pu"e*-i*le aa@ 1umne&eu i 8ecioar o vor ocroti !e orfanE) $a&ardPre "u are acum
r%&a.ul % e ocupe de ei# dar va ve"i i ceaul %ta5
Cat'rul +%tr'" (%cea mai multe parale dec't p%rea) 7pre .iu% oir%m la Etrella i
apoi "e !"dreptar%m pre 3ur&o# de cealalt% parte a mu"telui# !mpreu"% cu u" co"duc%tor
de cat'ri) 9e"ri voia % e !"dep%rte.e c't mai mult de &ra"i-ele Fra"-ei) 8uma"ii lui erau
(ra"ce.i)
Avea de &'"d % "u e opreac% dec't la ,adrid)
Noi# copiii# u"tem cuti-i de &ri/i) Ima&i"a-ia "oatr% lucrea.% "e!"cetat de !"dat% ce e
vor+a de p%ri"-ii "otri "ecu"ocu-i) Eti tare +o&at%# dra&% mam%O Tre+uie % (ii o
peroa"% importa"t% dac% (iica ta ete urm%rit% cu at'ta !"c%p%-'"are)
8ac% eti +o&at%# "u*-i vei putea (ace o idee depre ce !"eam"% o c%l%torie lu"&% pri"
(rumoaa i "o+il% -ar% a 7pa"iei# etal'"du*i mi.eria or&olioa% u+ ple"dida tr%lucire a
cerului ei) ,i.eria ete d%u"%toare u(letului ome"ec) Atiu ata# cu toate c% u"t (oarte
t'"%r%) Acet "eam cavalerec de !"vi"&%tori ai maurilor ete !" decli" acum) 8i"tre toate
calit%-ile lor ilutre i tr%vec2i au p%trat dec't or&oliul de comedie# drapat !" .dre"-e)
Peia/ul e mi"u"at) $ocuitorii u"t triti i le"ei# cu(u"da-i p'"% pete cap !" "eci"te
rui"oa%) Ceea ce vede-i pe c2ipul u"ei +iete (rumoae care trece pe drum# !"c'"t%toare
de departe# purt'"d ici &ra-ie coul cu (ructe# "u e pielea o+ra.ului ei# ci o mac% &roa%4de
murd%rie) Totui# exit% (luvii# dar 7pa"ia "*a decoperit !"c% (oloirea apei)
11N
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C'"d exit% pe u"deva o ut% de 2o-i la drumul mare# ata e "umete u" at# i mai
marele lui e "umete alcade) AlcadeleOi to-i cei pe care !i c'rmuiete u"t &e"tilomi)
P%m'"tul di" /urul atului e l%at !" para&i"%) Trec totui detui c%l%tori# oric'"d de putiu
ar (i drumul# iar cei o ut% u"u &e"tilomi i (amiliile lor au at(el de m'"cat !" (iece .i o
ceap%)
Alcadele# mai &e"tilom dec't co"cet%-e"ii %i# ete i mai 2o- i mai lacom dec't ei) 7e
pare c% u"eori aceti autocra-i m%"'"c% p'"% la dou% cepe !" dou%.eci i patru ore) 8ar
cei care !i (ac at(el u" idol di" p'"tece termi"% r%u) i p'"dete puca) Gpule"-a "u
tre+uie % a+u.e.e cu "erui"are de pri"oul cerului5
Rar &%eti c'te ceva de m'"cat pri" 2a"uri) Ele u"t !"(ii"-ate pe"tru a ucide
c%l%torii# care pleac% pe cealalt% lume (%r% % ia maa de ear%) Proprietarul# om m'"dru i
tacitur"# !-i o(er% o &r%m%/oar% de paie acoperit% de o .drea"-% ce"uie) Ata e c2eam%
pat) 8ac%# di" !"t'mplare# "u -i*a t%iat +ere&ata !" timpul "op-ii# pl%teti i pleci (%r% %
de/u"e.i)
E de prio % vor+im depre c%lu&%ri i depre al&ua.ili) Pu"&aii cu (li"te curte u"t
cu"ocu-i deopotriv% !" !"tre&ul C"iver) Nime"i "u i&"or% c% co"duc%torii de cat'ri u"t
aocia-ii "aturali ai t'l2arilor di" mu"-i) C'"d u" pa"iol are de tr%+%tut trei le&2e !"tr*o
direc-ie oarecare# trimite dup% "otar i !i dictea.% tetame"tul)
8e la Pamplo"a p'"% la 3ur&o am avut ute de ave"turi# dar "ici u"a le&at% de
pri&o"itorii "otri) Numai depre acetia vreau %*-i vor+ec) Ne*a (ot dat %*i !"t'l"im di"
"ou !"ai"te de a a/u"&e la ,adrid)
Am luat*o pri" 3ur&o pre a "e (eri de veci"%tatea la"-ului mu"to di" Catilia vec2e)
Eco"omiile priete"ului meu e topeau cu repe.iciu"e# i !"ai"tam !"cet# deoarece drumul
era pavat cu o+tacole) Povetirea u"ei c%l%torii !" 7pa"ia e aeam%"% cu o &r%mad% de
accide"te# adu"ate de*a valma de o ima&i"a-ie roma"ec% i &lumea-%)
" cele di" urm% am l%at !" urma "oatr% 0alladolid i da"telele clopot"i-ei maure)
F%cuer%m mai mult de /um%tate di" drum) 7e !"era) ,er&eam de*a lu"&ul &ra"i-elor
provi"ciei $eo" pe"tru a a/u"&e la 7e&ovia) "c%lecaem am'"doi pe acelai cat'r i "u
aveam "ici o c%l%u.%) 8rumul era (rumo) Ni e puee c% pe r'ul Ada/a ar (i u" 2a"# u"de
puteam m'"ca pe %turate)
Cu toate acetea# oarele apu"ea !" patele copacilor u+-iri ai p%durii care e !"ti"de
pre 7alama"ca i "u .%ream "ici o urm% de 2a") 7e !"tu"eca) Pe drum e vedeau di" ce !"
ce mai pu-i"i co"duc%tori de cat'ri) Era ora !"t'l"irilor "epl%cute) 6ra-ie lui 8um"e.eu# "*
am avut "ici o !"t'l"ire de aeme"ea oi !" eara aceea) Am avut de (%cut doar o (apt%
+u"% pe drumul "otru) " acea ear%# dra&% mam%# am &%it*o pe mica Flor# iu+ita mea
&ita"%# prima i i"&ura mea priete"%)
Iat% c% a trecut mult% vreme de c'"d "e*am dep%r-it i cu toate acetea u"t i&ur%
c% !i ami"tete de mi"e) 8ou% au trei .ile dup% oirea "oatr% la Pari# m% a(lam !" ala
cu"d% i c'"tam) 8eodat% am au.it u" tri&%t pe trad%4 mi *a p%rut c% recu"oc vocea
Florei) Trecea o caleac%# o caleac% mare de c%l%torie# (%r% +la.o") Perdelele erau l%ate)
Pro+a+il c% m% !"elaem) ,ai t'r.iu m*am ae.at adeea la (ereatr% per'"d %*i v%d
talia upl% i (i"%# piciorul de .'"%# ati"&'"d uor pietrele acu-ite ale caldar'mului# i oc2ii
ei "e&ri tr%luci"d u+ voalul de da"tel%) 7u"t "e+u"%5 8e ce ar (i Flor la PariO
8rumul trecea deaupra u"ei pr%p%tii) C2iar la mar&i"ea 2%ului e a(la u" copil care
dormea) Eu l*am .%rit prima i l*am ru&at pe 9e"ri# priete"ul meu# % "e oprim) Am %rit
/o i am !"&e"u"c2eat l'"&% copil) Era o -i&%"cu% mic%# de v'rta mea# i (rumoa%5 Nu
v%.uem "icic'"d o (ii"-% mai dr%&%la% dec't Flor@ era !"%i &ra-ia# (i"e-ea# +li"da
.+urd%l"icie)
Acum# Flor tre+uie % (ie o t'"%r% adora+il%)
Nu tiu de ce am (ot cupri"% "umaidec't de dori"-a de a o tr'"&e !" +ra-e) 7%rutul
meu a tre.it*o) ,i l*a !"apoiat ur'.'"d# dar vederea lui 9e"ri a !"p%im'"tat*o)
Nu*-i (ie team%# i*am pu# e +u"ul meu priete"# tat%l meu) cump# care te va iu+i#
te i iu+ete) Cum te c2eam%O
11>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Flor) Ai pe ti"eO
Aurore)
H'm+i iar%i)
3%tr'"ul poet# murmur% ea# cel care "e compu"e c'"tecele# vor+ete adeea
depre lacrimile Aurorei care tr%lucec ca perlele !" cupa (lorilor) Pu" r%m%a& c% tu "*ai
pl'" "iciodat%) Eu o % pl'"& adeea)
Nu !"-ele&eam ce voia % pu"% cu +%tr'"ul poet) 9e"ri "e c2em%) Ea !i due m'"a la
piept i tri&% pe "eateptate@
G25 C't mi*e de (oame5
Era (oarte palid%) Am luat*o !" +ra-e) 9e"ri dec%lec% i el) Flor "e pue c% "u
m'"cae di" a/u") 9e"ri avea o +ucat% de p'i"e i i*o d%du !mpreu"% cu ploca !" care mai
avea pu-i" vi" ide =ere) Ea m'"ca cu l%comie) 8up% ce +%u# !l privi t%ruitor pe 9e"ri# apoi
pe mi"e)
Nu em%"a-i deloc# opti ea) 8e ce "*am i eu pe ci"e % iu+ecO
3u.ele*i ati"er% uor m'"a lui 9e"ri# !" timp ce ad%u&a@
,ul-umec# e"iore cavaler# u"te-i la (el de +u" pe c't de (rumo) 0% ro&# "u m%
l%a-i "oaptea pe drum5
9e"ri ov%ia@ &ita"ii u"t tic%loi# prime/dioi i di+aci) A+a"do"ul acetui copil putea
% (ie o capca"%) 8ar eu am t%ruit at't de mult !"c't 9e"ri co"im-i p'"% la urm% % o iau
cu "oi pe micu-a -i&%"cu%)
Iat%*"e (ericite5 Cum "u era !"% +ietul cat'r# care avea acum trei poveri)
Flor "e*a povetit pe drum via-a ei) Apar-i"ea u"ei trupe de &ita"i care ve"ea de la
$eo" i e ducea la ,adrid) Cu o dimi"ea-% mai !"ai"te# "u tiu di" ce cau.%# cea-% a (ot
urm%rit% de u" ecadro") Flor e acu"e !" tu(iuri# iar tovar%ii ei (u&ir%) 8up% ce trecu
paima# Flor voi %*i !"t'l"eac% ceata) 8ar# dei aler&% "u*i mai &%i !" cale) Trec%torii pe
care*i !"tre+a# aru"cau dup% ea cu pietre) Ciuda-i creti"i# care*i muler% di" urec2e
cerceii de aram% ar&i"tat% i colierul de perle (ale# pe motiv c% "u era +ote.at%5
0e"i "oaptea) Flor o petrecu !"tr*o claie de ('") 8i" (ericire# ci"e doarme# "u m%"'"c%
!"truc't %rma"a Flor "u m'"cae "imic 7eara) A doua .i mere iar p'"% e l%% eara (%r%
% (i m'"cat ceva) C'i"ii de la (erme l%trau !" patele ei# iar copilaii o 2uiduiau) 8i" timp !"
timp# &%ea pe drum urma u"ei a"dale e&ipte"e4 ata !i ridica moralul)
8e o+icei# &ita"ii au u" loc de popa i de !"t'l"ire !" c'mpie# !"tre locul de plecare i
-i"ta c%l%toriei) Flor tia u"de %*i &%eac% pe*ai %i# dar departe# (oarte departe# !"tr*o
trec%toare a mu"telui 3aladro"# di" (a-a Ecorialului# la apte au opt le&2e de ,adrid)
Era drumul pe care mer&eam i "oi) Am o+-i"ut de la priete"ul meu 9e"ri % o
co"duc% pe mica Flor p'"% acolo) I*am (%cut loc l'"&% mi"e# pe paie# la 2a") A avut parte
de ple"dida oal% putred% ce "e*a (ot ervit% pe"tru ci"%)
Acete olla pudrida di" Catillia u"t (eluri de m'"care ce e &%ec &reu !" retul
Europei) Pe"tru a le (ace# tre+uie % ai u" picior de porc# pu-i"% piele de +ou# /um%tate de
cor" de capr% moart% de +oal%# cotoare de var.%# co/i de "ap# u" oarece de c'mp# o
+a"i-% i /um%tate de c%-ei de uturoi) Cam atea erau mirode"iile pe care le*am
recu"ocut !" (aimoaa "oatr% oal% putred% di" +ur&ul 7a"lucar# !"tre Pre1uera i
7e&ovia# !"tr*u"ul di" cele mai omptuoae 2a"uri care exit% !" provi"ciile re&elui 7pa"iei)
"cep'"d di" clipa c'"d micu-a Flor deve"i tovar%a "oatr%# drumul "e p%ru mai
pu-i" plictico) Era veel%# aproape la (el ca i mi"e# dar mai cu experie"-%) Atia %
da"e.e# tia % c'"te) Ne amu.% poveti"du*"e (arele dem"e de p'".ur%toare ale
(ra-ilor ei &ita"i)
Am !"tre+at*o la ce 8um"e.eu e !"c2i"%) Ne*a r%pu"@ la u" ulcior5
8ar la Hamora# !" provi"cia $eo"# !"t'l"ie u" c%lu&%r# care*i explic% m%re-ia
8um"e.eului creti"ilor) Flor dori % (ie +ote.at%)
A tat cu "oi opt .ile !"c2eiate@ c't am mer de la 7a"lucar di" Catillia la mu"tele
3aladro") C'"d am oit !" apropierea acetui mu"te um+ru i t'"co# u"de tre+uia %
m% depart de mica mea Flor# m*am !"tritat@ "u tiam c% e o preim-ire) ,% o+i"uiem cu
11Q
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Flor) ,er&eam !mpreu"% de opt .ile pe acelai cat'r# -i"'"du*"e u"a de cealalt%# (lec%ri"d
tot timpul) Ea m% iu+ea# iar eu o priveam ca pe o or%)
Era cald# cerul (uee acoperit toat% .iua# aerul era ap%%tor# ca la apropierea u"ei
(urtu"i) Cum a/u"er%m la poalele mu"telui# !"cepur% % cad% pic%turi &rele de ploaie)
9e"ri "e d%du ma"tia lui pe"tru a "e !"(%ura !mpreu"% i co"ti"uar%m % "e c%-%r%m#
&r%+i"d cat'rul le"e u+ avera tore"-ial%)
Flor "e puee c% (ra-ii ei "e vor primi cu cald% opitalitate i o r%p%ial% "u*l putea
peria pe priete"ul meu 9e"ri) Aa c%# am'"dou%# Flor i cu mi"e# eram !" tarea
u(leteac% de a !mp%r-i cea mai cumplit% (urtu"% u+ ad%potul u"duitor ce "e u"ea)
Norii &rei aler&au pe cer# roto&oli"du*e u"ul pete cel%lalt# l%'"d u"eori !"tre ei o
ruptur%# pe u"de ap%rea al+atrul !"c2i al cerului) $i"ia ori.o"tului# pre a(i"-it# p%rea u"
2ao purpuriu) Era i"&ura lumi"% care mai r%m%ee pe cer) Ea colora toate lucrurile !"
rou) 8rumul e c%-%ra !" piral% pete o pa"t% a+rupt% i t'"coa%) Ra(alele de ploaie
erau at't de puter"ice# !"c't cat'rului !i tremurau picioarele)
Ce "otim5 exclamai eu) $umi"a ata m% (ace % v%d tot (elul de lucruri) Pe creata
t'"cii de colo mi *a p%rut c% .%rec doi oame"i t%ia-i !" piatr%)
9e"ri privi repede !" partea aceea)
Nu v%d "imic# .ie el)
Nu mai u"t# pue Flor !"cetior)
Erau cu adev%rat doi oame"iO !"tre+% di" "ou 9e"ri)
Am im-it "%c'"du*e !" mi"e o "edeluit% &roa.% pe care r%pu"ul Florei o porea)
Nu erau doi# replic% ea# ci cel pu-i" .ece)
"arma-iO
"arma-i)
Nu u"t (ra-ii t%iO
Cu i&ura"-% c% "u)
Ai "e p'"dec de mult% vremeO
8e ieri dimi"ea-% "e tot dau t'rcoale)
9e"ri o privea pe Flor cu "e!"credere) Ai eu o priveam +%"uitoare) 8e ce oare "u "e
vetieO
,ai !"t'i am cre.ut c% erau c%l%tori# ca i voi# .ie ea# r%pu".'"d di" proprie
i"i-iativ% i cu a"ticipa-ie &'"durilor "oatre) ,er&eau pe vec2ea potec%# pre apu# cum
(ac aproape to-i "o+ilii "otri 2idal&o) 8oar oame"ii di" popor mer& pe drumurile "oi)
Numai de la i"trarea "oatr% !" mu"-i mic%rile lor mi*au dat de +%"uit) Nu v*am vetit
(ii"dc% acum "e*au luat*o !"ai"te i au por"it pe u" drum u"de "u*i mai putem !"t'l"i)
Ne*a explicat c% poteca vec2e# p%r%it% (ii"dc% (%cea drumul a"evoio# trecea pe
partea de mia.%"oapte a mu"telui 3aladro"# pe c'"d a "oatr% cotea di" ce !" ce mai mult
c%tre mia.%.i# pe m%ur% ce "e apropiam de trec%tori) Cele dou% drumuri e u"eau !"tr*u"
pa u"ic# "umit el pao de la Rapadore# mult mai departe de ta+%ra -i&a"ilor)
8i" aceat% cau.%# !"ai"t'"d pre i"ima mu"telui# "u mai .%rir%m (a"taticile iluete
dee"ate pe cerul rou*taco/iu) C't puteai vedea cu oc2ii# t'"cile erau putii) Nu e mai
.%rea "ici o alt% miive !" a(ara (ream%tului te/arilor +%tu-i de ploaie)
Capitolul J Unde Flor 'ace 'ar&ece
7e !""opta) Nu "e mai &'"deam la va&a+o".ii "ecu"ocu-i "e eparau de ei r'pe
e"orme i de(ileuri de "etrecut) "trea&a "oatr% ate"-ie e !"drepta pre cat'r# care (%cea
(or-%ri mari % !"vi"&% o+tacolele drumului)
11R
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C%.ue "oaptea c'"d u" tri&%t de +ucurie co de Flor "e a"u"-% ('ritul c2i"urilor
"oatre) Aveam !"ai"tea oc2ilor u" mare i mi"u"at pectacol)
8e c'teva mi"ute mer&eam !"tre pa"te !"alte# care "e acu"deau ori.o"tul i cerul)
Parc% erau dou% &i&a"tice .iduri de ap%rare) Ploaia !"cetae) 6o"i"d di" (a-a lui "orii "e&ri#
v'"tul de "ord*vet cur%-a (irmame"tul care deve"ea di" ce !" ce mai tr%lucitor) $u"a !i
rev%ra di" pli" lumi"a ei al+%)
$a ieirea di" de(ileu# "e*am pome"it !" (a-a u"ui oi de vale circular%# !"co"/urat% de
picuri da"telate# u"de mai creteau# ici i colo# c'teva tu(e de pi"i de mu"te@ era (a.a el
dia++illo :Ca"a dr%cuorului;# pu"ct ce"tral al mu"telui 3aladro"# ale c%rui v'r(uri !"alte
u"t a.v'rlite !"tr*o parte i e pleac% pre Ecorial)
Ta.a del dia++illo "e ap%rea !" acet mome"t ca u" a+i (%r% (u"d) Ra.ele lu"ii# care
lumi"au puter"ic Ca"a i da"tel%riile ei# l%au v'lceaua !" um+r% i o (%ceau % par% teri+il
de ad'"c%)
Exact !" (a-a "oatr% e dec2idea o trec%toare aem%"%toare cu aceea pri" care
trecuem# at(el !"c't u"a o co"ti"u% pe cealalt% i Ca"a# ituat% !"tre ele# era evide"t
produul vreu"ei mari co"vuliu"i a p%m'"tului) " /urul (ocului erau ae.a-i +%r+a-i i
(emei) C2ipurile lor# la+e i cu tr%%turi vi&uroae# e !"roeau la (l%c%rile /arului# la (el ca
i relie(ul t'"cilor !"veci"ate# pe c'"d !" apropiere# re(lexul al+uriu al lu"ii alu"eca pe
pov'r"iurile ude)
A+ia ieier%m di" de(ileu c'"d pre.e"-a "oatr% a i (ot em"alat%) Aceti %l+atici
au o i"tui-ie "ecu"ocut% "ou%) N*au !"cetat % +ea i % (ume.e !" /urul (ocului# dar doi
cercetai -'"ir% iute la dreapta i la t'"&a) G clip% mai t'r.iu# Flor "e ar%t% cum cei doi e
t'rau pre "oi# !" vale) 7coae u" tri&%t "eo+i"uit) Cercetaii e oprir%) $a al doilea
tri&%t e !"toarer% di" drum i e ae.ar% li"iti-i !" /urul (ocului)
Focul era !"c% departe de "oi) " primul mome"t mi *a p%rut c% .%rec um+re "e&re !"
patele cerului clipitor al &ita"ilor) 8ar eram preve"it% de mira/ul mu"telui) Am t%cut i#
apropii"du*"e# "*am mai v%.ut "imic) Ce +i"e ar (i (ot dac% a (i vor+it5
A/u"eem aproape !" mi/locul v%ii c'"d u" vl%/&a" vi&uro# cu (a-a oac2e%# e ridic%
!" (a-a ru&ului# -i"'"d !" m'"% o (li"t% "emaipome"it de lu"&%) 7tri&% !"tr*o lim+% orie"tal%
u" (el de cine-i acolo' i Flor !i r%pu"e !" aceeai lim+%)
8ii (inevenii) .ie omul cu (li"ta) 0% vom da p'i"e i are# (ii"dc% v% aduce ora
"oatr%)
Ata era pe"tru "oi) 6ita"ii di" 7pa"ia i# !" &e"eral# toate +a"dele care tr%iec !"
a(ara le&ii !" di(erite re&ate ale Europei# e +ucur% de o reputa-ie meritat% !" ce privete
opitalitatea) Cel mai '"&ero t'l2ar !i repect% oapetele) Ata c2iar i !" Italia# u"de
t'l2arii "u u"t lei# ci 2ie"e)
8e !"dat% ce "i e (%&%duie p'i"e i are# "u mai aveam % "e temem de "imic# cum
*ar crede de o+icei) Ni e (%cu o primire +u"%) Flor %rut% &e"u"c2ii tarotelui# care !i
ae.% m'i"ile pe umerii ei) 8up% care acelai tarote poru"ci % e toar"e u" (el de licoare
!"tr*o cup% de lem" culptat% i o !"ti"e lui 9e"ri cu mare ceremo"ie) 9e"ri +%u) Cercul e
tr'"e di" "ou !" /urul (ocului) G -i&a"c% !"cepu % c'"te i % da"e.e !" i"teriorul
cercului# u"i"du*e cu (lac%ra i ('l('i"d +amaua deaupra (ocului) Trecur% .ece mi"ute#
dup% care e au.i &laul lui 9e"ri# apru i c2im+at)
Tic%loilor5 tri&% el) Ce a-i pu !" +%utur%O
0oi % e ridice# dar picioarele i e !mpleticir% i c%.u cu toat% &reutatea la p%m'"t)
Am im-it c% mi e oprete i"ima !" loc) 9e"ri era la p%m'"t i lupta !mpotriva u"ei toropeli
care*i parali.a m'i"ile i picioarele) Pleoapele !"&reu"ate !"cepeau % i e !"c2id%)
Ti&a"ii r'deau pe u+ muta-% !" /urul (ocului) Am .%rit r%%ri"d !" patele lor "ite
(orme !"alte i !"tu"ecate@ ci"ci au ae oame"i# !"(%ura-i !" ma"tii i ale c%ror (e-e
dip%reau complet u+ +orurile lar&i ale p%l%riilor)
Acetia "u erau -i&a"i)
C'"d priete"ul meu 9e"ri !"cet% % mai lupte# am cre.ut c% murie) ,*am ru&at
(ier+i"te lui 8um"e.eu % mor i eu)
11?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C"ul di" oame"ii cu ma"tie aru"c% o pu"&% &rea cu aur !" mi/locul cercului)
Ipr%vi-i trea+a i ve-i mai c%p%ta !"c% pe*at't5 .ie el) Nu am putut recu"oate
&laul acetui om)
7tarotele -i&a"ilor r%pu"e@
E "evoie de timp i de dita"-%# dou%pre.ece ore i dou%pre.ece mile) 8up%
dati"a "oatr%# "ime"i "u poate (i uci !" acelai loc i "ici !" aceeai .i c'"d i*am dat
opitalitate)
Protii5 .ie omul ridic'"d di" umeri) $a trea+%# au l%a-i*"e pe "oi5
" acelai timp !"ai"ta pre 9e"ri# care .%cea la p%m'"t) Ti&a"ul e ae.% !" (a-a lui)
At'ta vreme c't "u e vor cur&e dou%pre.ece ore# pue el cu 2ot%r're# at'ta
vreme c't "u "e vom !"dep%rta dou%pre.ece mile# !l vom ap%ra pe oapetele "otru c2iar
i !mpotriva re&elui)
7tra"ie credi"-%5 3i.ar% o"oare5 To-i -i&a"ii e tr'"er% !" /urul lui 9e"ri)
G au.eam pe Flor care*mi optea la urec2e@
G % v% alve. pe ami" doi# au voi muri5
)))Era !" mi/locul "op-ii) ,*au culcat pe u" ac de p'".% umplut cu muc2i ucat# !"
cortul tarotelui# care dormea !" apropierea mea) Avea la dreapta# l'"&% el# (li"ta i la
t'"&a iata&a"ul) $a lumi"a opai-ului !i vedeam oc2ii# care# cu pleoapele pe /um%tate
dec2ie# p%reau c% privec c2iar i !" om") $a picioarele tarotelui (or%ia u" -i&a"
&2emuit ca u" c'i"e) Nu tiam u"de !l dueer% pe 9e"ri al meu# i 8um"e.eu tie c% "u
aveam de &'"d % dorm)
,% a(lam u+ uprave&2erea u"ei -i&%"ci +%tr'"e# av'"d pe l'"&% mi"e (u"c-ia de
tem"icer%) 7e culcae de*a curme.iul# cu capul pe um%rul meu i# ca o precau-ie !" plu#
!mi -i"ea pri" om" m'"a dreapt% !"tr*ale ei)
Ata "u era totul@ au.eam a(ar% paul m%urat a doi pa."ici) Grolo&iul cu "iip ar%ta
ora u"u "oaptea c'"d am au.it u" .&omot uor la i"trarea cortului) ,*am !"tor % v%d) $a
aceat% impl% micare oc2ii +%tr'"ei -i&%"ci e dec2ier%) 7e tre.i pe /um%tate#
+om+%"i"d) Nu v%.ui "imic i .&omotul !"cet%) Numai c% !"dat% dup% aceea am au.it doar
paii u"ei i"&ure a"ti"ele) 8up% u" (ert de or% i cealalt% a"ti"el% !"cet% % e mai
plim+e) " /urul cortului dom"ea o li"ite depli"%)
Am v%.ut p'".a cortului mic'"du*e !"tre doi -%rui# ridic'"du*e !"cetior# apoi
ivi"du*e u" o+ra. veel i .'m+itor) Era Flor) mi (%cu u" mic em" cu capul) Nu*i era
team%) Trupul ei uplu i delicat trecue uor) C'"d e ridic% !" picioare# oc2ii ei "e&ri
trium(au)
Ce*a (ot mai &reu# *a (%cut5 roti ea doar di" +u.e)
Nu mi*am putut re-i"e o uoar% micare de urpri.% i tem"icer% mea e tre.i di" "ou)
8ou% au trei mi"ute Flor r%mae "emicat% cu u" de&et pe +u.e) Tem"icer% adormi la loc)
,% &'"deam@
8oar o .'"% adev%rat% mi*ar putea eli+era um%rul i m'"a) Aveam dreptate) ,ica
mea Flor era o .'"%) F%cu !"cetior u" pa# apoi doi) Nu e !"drepta pre mi"e# e ducea
pre ro&o/i"a u"de dormea tarotele# !"tre iata&a" i (li"t%) 7e ae.% !" (a-a lui i !l privi
-i"t% o clip%) Repira-ia tarotelui deve"i mai li"itit%) 8up% c'teva ecu"de# Flor e
aplec% aupra lui i*i ap%% uor de&etul mare i ar%t%torul pe t'mple) Pleoapele tarotelui
e !"c2ier%) Flor m% privi) Gc2ii ei clipeau ca dou% /er+e de c'"tei)
C"a la m'"%5 .ie ea)
Ti&a"ul (or%ia mai departe# cu capul pe &e"u"c2i) i pue m'"a pe (ru"te !" timp ce !l
!"v%luia cu o privire poru"citoare) "cetul cu !"cetul picioarele tarotelui e !"ti"er% i
capul %u r%tur"at ati"e p%m'"tul) P%rea mort)
8ou% la m'"%5 .ie ea)
,ai r%m'"ea (ioroaa tem"icer%) Pe"tru ea# Flor lu% mai multe precau-ii) 7e apropie
!"cetior# !"cetior# !"v%lui"d*o cu privirea ca u" arpe care vrea % (aci"e.e o pa%re)
C'"d a/u"e aproape# !"ti"e o i"&ur% m'"% la !"%l-imea oc2ilor e&ipte"ei@ Am im-it cum
1BU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
+%tr'"a tre%rea pe di"%u"tru) $a u" mome"t dat# (%cu u" e(ort pe"tru a e ridica# dar Flor
!i .ie@
Nu vreau5
3%tr'"a coae u" upi" ad'"c)
,i"a Florei co+or! !"cet de la (ru"te la tomac i e opri) G !"-ep% cu u" de&et care
p%rea % emit% "u tiu ce (el de (luid miterio) 7im-eam eu !"%mi# pri" trupul tem"icerei
mele# i"(lue"-a tra"ie a acetui (luid) Pleoapele mele voiau % e !"c2id%)
R%m'i trea.%5 !mi poru"ci Flor ca o re&i"%# di"tr*o aru"c%tur% de oc2i)
Cm+rele care !"cepuer% % pluteac% !" /urul oc2ilor mei dip%rur%) 8ar mi e p%rea
c% vie.)
,'"a Florei e ridic%# alu"ec% pe"tru a doua oar% pete (ru"tea -i&%"cii i e !"toare
!"-ep'"d*o !"tre oc2i) Tot trupul +%tr'"ei e molei) G im-eam mai &reoaie)
Flor t%tea dreapt%# &rav%# poru"citoare) ,'"a ei mai co+or! o dat%# apoi eridic% di"
"ou) 8up% dou% au trei mi"ute e apropie iar i (%cu u" (el de micare +ruc% de tropire
deaupra capului +%tr'"ei) Capul ei era ca de plum+)
8ormi# ,a+elO !"tre+% ea !"cetior)
8a# dorm# r%pu"e +%tr'"a) "t'i am cre.ut c% ait la o comedie)
"ai"te de a ve"i la ta+%r%# Flor luae c'teva (ire di" p%rul meu i al lui 9e"ri pe"tru a
le pu"e !"tr*u" medalio" mic pe care*l purta la &'t) 8ec2ie medalio"ul i pue p%rul lui
9e"ri !" m'"a i"ert% a +%tr'"ei@
0reau % tiu u"de e# ad%u&% ea)
3%tr'"a e a&it% i +om+%"ea) ,i*a (ot team% c% e va tre.i) Flor o lovi tare cu
piciorul# pe"tru a*mi dovedi c% doarme ad'"c) Apoi repet%@ ,% au.i# ,a+elO 0reau % tiu
u"de e a(l%)
Aud .ie -i&a"ca) l caut) C"de*i oareO "tr*o peter%O "tr*o 2ru+%O I*au co ma"tia
i tu"ica5 A25 e !"trerupe ea !"torc'"du*e) 0%d u"de e a(l%)
E u" morm'"t) 8i" to-i porii mei iei o udoare rece)
,ai tr%ieteO !"tre+% Flor)
Tr%iete# r%pu"e ,a+el) 8oarme)
Ai morm'"tul u"de e a(l%O
$a mia.%"oapte de ta+%r%) 7*au !mpli"it doi a"i de c'"d l*au !"morm'"tat aici pe
+%tr'"ul 9ad/i) 3%r+atul are capul pri/i"it de oaele lui 9ad/i)
0reau % mer& la morm'"tul %ta# .ie Flor)
$a mia.%.i de ta+%r%# repet% +%tr'"a) Prima cr%p%tur% !"tre t'"ci) Ridic% o piatr%#
co+oar% trei trepte)
Ai cum %*l tre.ecO
Ai pum"alul)
0i"o5 !mi .ie Flor)
Ai# (%r% %*i pee de "imic# aru"c% !"tr*o parte capul +%tr'"ei ,a+el# care c%.u pe
acul umplut cu muc2i) 3%tr'"a r%mae acolo ca u" morma") Am v%.ut cu uimire c% avea
oc2ii dec2ii) Ieir%m di" cort) " /urul (ocului# care !"cepea % e ti"&%# e a(la u" cerc de
-i&a"i adormi-i) Flor luae !" m'"% opai-ul pe care !l acoperea cu poala peleri"ei) mi ar%t%
!" dep%rtare u" al doilea cort i .ie@
Acolo u"t creti"ii)
Aceia care voiau %*l ucid% pe 9e"ri# pe +ietul meu priete"5
Ne*am du la "ord de ta+%r% )!" timp ce mer&eam# Flor !mi pue % de.le& trei c%lu-i
de mu"te care p%teau cre"&ile mai /oae ale copacilor) Ti&a"ii "u e (oloec "iciodat% de
cat'ri)
8up% c'-iva pai am &%it cr%p%tura di"tre cele dou% t'"ci) Ne*am !"dreptat !"tr*
acolo) Trei trepte t%iate !" &ra"it duceau la i"trarea cavoului# !"c2i de o lepede mare# pe
care am dat*o la o parte trudi"du*"e di" r%puteri) $ic%rirea opai-ului "i*l ar%t% pe 9e"ri !"
patele lepedei# pe /um%tate depuiat# cu(u"dat !"tr*u"# om" de moarte i culcat pe
1B1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
p%m'"tul umed# cu capul pri/i"it de u" c2elet) ,*am "%putit pre el# mi*am !"col%cit
+ra-ele !" /urul &'tului lui 9e"ri i l*am tri&at) Nimic5
Flor era !" patele "otru)
l iu+eti mult# Aurore# !mi .ie ea) l vei iu+i i mai mult5
Tre.ete*l5 Tre.ete*l5 tri&ai eu) " "umele 8om"ului# tre.ete*l5
Flor lu% m'i"ile lui 9e"ri# dup% ce pue opai-ul pe p%m'"t)
Aici "u pot (ace vr%/i# pue ea) A +%ut di" licoarea -i&%"cilor di" 7co-ia) 0a dormi
p'"% c'"d (ierul rou !i va ati"&e c%uul palmelor i talpa picioarelor)
Fierul rou5 repetai (%r% % !"-ele&)
7% "e &r%+im# ad%u&% Flor# (ii"dc% i eu i voi "e ric%m via-a5
i ridic% (uta cu vola"e i trae di" /upo"ul ei# !"&reu"at +uc%-ile de plum+ cuute !"
tiv# u" mic pum"al cu m'"er di" cor" de a"imal)
8ecal-%*l5 coma"d% ea)
,*am upu mai"al) 9e"ri purta a"dale cu /am+iere) ,'"a !mi tremur% at't de tare#
!"c't "u puteam de(ace curelele)
Repede5 Repede5 repeta Flor)
" timpul aceta !"roea v'r(ul pum"alului mic la (lac%ra opai-ului) Am au.it u" ('r'it@
era pum"alul !"roit care creta c%uul m'i"ii lui 9e"ri) Apoi# !"(ier+'"ta di" "ou pum"alul
i cret% a doua m'"%) 9e"ri "u (%cu "ici o micare)
$a talpa picioarelor5 tri&% Flor) Repede5 Repede5 Cele patru cret%turi tre+uie
(%cute !" acelai timp)
0'r(ul pum"alului t%ie di" "ou (lac%ra opai-ului) Flor !"cepu % c'"te !" lim+a ei
"ecu"ocut%) Apoi !"-ep% picioarele lui 9e"ri) 3u.ele lui e cripar%)
i datoram acet lucru t'"%rului e"ior# .icea Flor p'"di"d tre.irea) Ai -ie de
aeme"ea# dra&a mea Aurore) F%r% voi a (i murit de (oame) F%r% mi"e "*a-i (i apucat pe
drumul %ta) Eu v*am atra !" aceat% capca"%)
$icoarea vr%/itoarelor di" 7co-ia ete (%cut% di" ucul u"ei tuci roietice i cre-e# pe
care pa"iolii o "umec Lec5uga !e=uena
1>
# ametecat% cu o a"umit% ca"titate de tutu"
ditilat i cu extract de mac %l+atic) E u" "arcotic (ul&er%tor) " ce privete modul de a
pu"e cap%t acetui om" care e aeam%"% cu moartea# !-i pu" ce am v%.ut# dra&%
mam%) Cret%turile cu (ierul rou (%r% c'"tecul -i&%"cii :dup% cum pu"e Flor; "u ar da "ici
u" re.ultat) C'"d 9e"ri dec2ie oc2ii# +u.ele mele erau lipite de (ru"tea lui) Privi !" /ur cu
u" aer r%t%cit) Ne*a .'m+it am'"durora !" parte cu +u.e palide) C'"d oc2ii !i c%.ur% pe
c2eletul +%tr'"ului 9ad/i# !i rec%p%t% aerul erio i calm)
G25 G25 .ie el) Iat% aadar priete"ul pe care mi l*au ale)"tr*o lu"% am (i deve"it o
perec2e)
9ai % por"im5 tri&% Flor) $a r%%ritul oarelui tre+uie % a/u"&em pete mu"te)
9e"ri e i ridicae !" picioare)
C%lu-ii "e ateptau la i"trarea cr%p%turii di"tre t'"ci) Flor trecu !" (a-%# ca &2id#
deoarece cu"otea locurile) 7u+ clarul de lu"%# !"cepur%m % urc%m ultimele v'r(uri ale
mu"telui 3aladro") $a r%%ritul oarelui "e a(lam !" (a-a Ecorialului) 7eara a/u"er%m !"
capitala 7pa"iei) Am (ot (oarte (ericit%# deoarece ta+iliem ca Flor % r%m'"% cu "oi) Nu
e mai putea !"apoia la (ra-ii ei dup% cele !"t'mplate)
9e"ri !mi .ie@ ,ica mea Aurore# vei avea o or%)
$ucrurile au mer +i"e timp de o lu"%) Flor a dorit % (ie i"truit% !" reli&ia creti"%) A
(ot +ote.at% i a luat prima !mp%rt%a"ie !mpreu"% cu mi"e la capel% mi"orilor) Era pioa%
!" (elul ei i di" toat% i"ima# dar c%lu&%ri-ele de care depi"dea# !" calitatea ei de co"vertit%#
voiau u" alt (el de mere"ie)
7%rma"a mea Flor# au mai +i"e .i ,aria de la 7a"ta*Cru.# "u putea % le dea ceea
ce "u avea deloc) "tr*o +u"% dimi"ea-% o v%.ur%m !m+r%cat% cu roc2ia ei vec2e de
-i&a"c%) 9e"ri !"cepu % .'m+eac% i !i .ie@
1>
$%ptuc% pitic% :p'"); :N)T);
1BB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8r%&u-% pa%re# ai !"t'r.iat %*-i iei .+orul) Eu pl'"&eam# dra&% mam%# (ii"dc% o
iu+eam pe mica mea Flor o iu+eam di" toat% i"ima5
C'"d m*a !m+r%-iat# i*au ve"it lacrimile !" oc2i) A plecat promi-'"d c% e va !"apoia)
0ai5 7ear% am v%.ut*o !" Pia.a 7a"ta# !" mi/locul u"ui &rup de oame"i di" popor) 8a"a !"
u"etul u"ei tam+uri"e# apoi le &2icea trec%torilor)
$ocuiam !" patele vetitei C%ile Real# pe o trad% mic% i modet%# care d%dea pre
mai multe &r%di"i (rumoae i vate) 8oar pe"tru c% u"t (ra"-u.oaic%# dra&% mam%# "u
re&ret la Pari clima pl%cut% di" 7pa"ia) Nu mai eram "evoiai) 9e"ri !i (%cue loc pri"tre
cei mai +u"i culptori de or"ame"te !" metal di" ,adrid) Nu avea !"c% re"umele care i*ar (i
!"&%duit % (ac% avere cu uuri"-%# dar armurierii i"teli&e"-i !i apreciau a+ilitatea)
A (ot o perioad% de li"ite i de (ericire) Flor ve"ea dimi"ea-a) 7t%team de vor+%)
Re&ret% c% "u mai t% !mpreu"% cu mi"e# dar c'"d !i propu"eam % reia via-a de alt%dat%#
o lua la (u&% r'.'"d)
Gdat% 9e"ri !mi pue@
Aurore# copila ata "u*i priete"a ce*-i tre+uie)
Nu tiu ce *a !"t'mplat# dar Flor ve"ea di" ce !" ce mai rar) Eram mai i"di(ere"te u"a
(a-% de cealalt%) C'"d 9e"ri# priete"ul meu# !mi vor+ie# i"ima mea i e upue) $ucrurile i
oame"ii pe care "u*i iu+ete# !"cetea.% %*mi plac%) Nu*i aa c% !" acet (el tre+uie %
iu+eti# dra&% mam%O 3iata Flor5 C'"d o vedeam# "u m% puteam re-i"e totui %*i cad !"
+ra-e)
Tre+uie %*-i pu"# dra&% mam%# u" lucru petrecut cu pu-i" !"ai"tea plec%rii
priete"ului meu# c%ci aveam % !"cerc cur'"d cea mai mare durere di" via-%) 9e"ri era
"evoit % m% p%r%eac% i urma % r%m'" i"&ur% mult% vreme# (oarte mult% vreme (%r%
%*l v%d5 8oi a"i# dra&% mam%# doi a"i# !"-ele&i ataO Eu# care m% tre.eam !" (iecare
dimi"ea-% cu %rutul lui de tat%5 Eu care "*am tat m%car o .i !"trea&% (%r% %*l v%d5 C'"d
m% &'"dec la aceti doi a"i mi e par mai !"delu"&a-i dec't retul vie-ii mele)
Atiam c% 9e"ri adu"a o mic% avere pe"tru a !"trepri"de o c%l%torie) Crma % vi.ite.e
6erma"ia i Italia) Numai &ra"i-ele Fra"-ei !i erau !"c2ie) Nu tiam di" ce cau.%) Ai
motivele c%l%toriei erau de aeme"ea o tai"% pe"tru mi"e)
"tr*o .i# c'"d plecae de dimi"ea-% dup% o+icei# am i"trat % (ac ordi"e !" camera lui)
3iroul era !"c2i# u" +irou ale c%rui c2ei le lu% cu i"e totdeau"a) Pe t%+lia +iroului e a(la
u" pac2et de 2'rtii !"tr*u" plic !"&%l+e"it de vreme) 8e plic at'r"au dou% i&ilii cu +la.o" i
u" cuv'"t lati" ca devi.%@ Adum) 8u2ov"icul meu# c%ruia i*am cerut %*mi explice
cuv'"tul# !mi r%pu"e@ Iat%*m% )
C'"d 9e"ri# priete"ul meu# !-i ami"teti# dra&% mam%O aler&ae dup% mi"e la
0e"a1ue# rotie acete cuvi"te !" clipa c'"d e "%putie aupra r%pitorilor mei@ #at-
m)
Plicul purta o a treia pecete# care p%rea % (i apar-i"ut u"ei capele au u"ei +ierici)
,ai v%.uem odat% acete 2'rtii) " .iua c'"d am (u&it di" ca% de pe malul r'ului Ar&a#
plec'"d di" Pamplo"a) Pe"tru a*i rec%p%ta acet pac2et pre-io# 9e"ri e !"apoiae la
(erm%) C'"d !l &%i "eati"# o+ra.ul !i tr%luci de +ucurie) mi ami"tec de toate atea)
Al%turi de pac2et# pe al c%rui plic "u era cri "imic# e a(la u" (el de lit%# cri% de
cur'"d) Am (%cut r%u# dar am citit*o) 0ai5 dra&% mam% doream at't de mult % tiu de ce
m% p%r%ea priete"ul 9e"ri) $ita "u m*a (%cut % a(lu altceva dec't "ite "ume i adree)
Nu cu"oteam "ici u" "ume) 9e"ri tre+uia %*i vad% !" c%l%toria lui)
$ita era at(el (%cut%@
>. ,!itanul Lorrain - %ea!ole.
?. Stau!it& - %uren(erg.
@. .into - <orino.
A. 4l Matador - 2lasgoB.
C. Doel de Dugan - MorlaiE.
F. 8aen&a - .aris.
1BI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
G. Saldagne - .aris.
Apoi !"c% dou% "umere# care "u avau "ume@ "umerele opt i "ou%)
Capitolul N Unde (urore se ocupa de un &ic &archiz
0reau % termi" repede peripe-iile acetei lite# dra&% mam%) C'"d 9e"ri e !"apoie
di" c%l%torie# dup% doi a"i# am rev%.ut lita) ,ulte "ume erau tere) F%r% !"doial%# "umele
celor pe care a putut %*i !"t'l"eac%) " c2im+ e a(lau dou% "ume "oi care !"locuiau
locurile al+e)
Num%rul 1# c%pita"ul $orrai"# era ter) Num%rul B# 7taupit.# avea o +ar% &roa%4 Pi"to
la (el# ca i El ,atador# iar FoZl de Fu&a" de aeme"ea) Acete ci"ci ter%turi erau (%cute
cu cer"eal% roie) Numele lui FaZ".a i 7alda&"e erau "eati"e) $a "um%rul R era cri
"umele Pe<rolle# iar la "um%rul ? 6o".a&ue# am'"doi la Pari)
Am tat doi a"i (%r% %*l v%d# dra&% mam%) Ce a (%cut !" aceti doi a"i i de ce
purtarea lui a (ot !"totdeau"a u" miter pe"tru mi"eO
8ou% ecole# dou% lu"&i ecole5 Nu tiu cum am putut tr%i at'tea .ile (%r% priete"ul
meu) 8ac% m*ar dep%r-i de el acum)# a muri# u"t i&ur%5 Eram retra% la o m%"%tire)
C%lu&%ri-ele au (ot +u"e cu mi"e# dar "u m% puteau co"ola) Toat% veelia !mi pierie
odat% cu plecarea priete"ului meu) Nu mai tiam "ici % c'"t# "ici % .'m+ec)
A25 C'"d *a !"apoiat# am (ot r%pl%tit% pe"tru u(eri"-a mea) Acet lu"& martiriu e
('rie5 Tat%l meu iu+it# priete"ul meu# protectorul meu mi*era !"apoiat i "u aveam
cuvi"te4 %*i pu" c't de (ericit% eram5
8up% primul %rut m% privi# i am (ot tare mirat% de expreia pe care o c%p%ta
o+ra.ul lui)
Iat%*te mare# Aurore# !mi .ie el# i "u*mi trecea pri" mi"te c% te voi re&%i at't de
(rumoa%)
Eram aadar (rumoa%5 ,% &%ea (rumoa%5 Frumue-ea ete u" dar al lui 8um"e.eu#
dra&% mam%) I*am mul-umit lui 8um"e.eu di" toat% i"ima) Aveam aipre.ece au
aptepre.ece a"i c'"d !mi pue ata) Nu +%"uiem "iciodat% c% pot !"cerca at'ta (ericire
au.i"d c% -i e pu"e@ eti (rumoa%5 9e"ri "u mi*o puee p'"% acum)
Am ieit di" m%"%tire !" aceeai .i i "e*am !"apoiat la vec2ea "oatr% locui"-%) Totul
era mult c2im+at) 9e"ri i cu mi"e "u mai puteam locui i"&uri# eram o dom"ioar%)
Am &%it aca% o +%tr'"% (emeie cumecade# Fra"\oie 3erric2o"# i "epotul ei# Fea"*
,arie)
C'"d m*a v%.ut# +%tr'"a Fra"\oie .ie@
i eam%"%5
Cu ci"e em%"O F%r% !"doial%# u"t lucruri pe care "u tre+uie % le tiu# c%ci (a-% de
mi"e au (ot de o dicre-ie "e!"duplecat%)
,*am &'"dit imediat# i aceat% p%rere *a !"t%rit !" mi"e# c% Fra"\oie 3erric2o" era
vreo (ot% lu/"ic% a (amiliei mele) Pro+a+il l*o (i cu"ocut pe tat%l meu# pro+a+il o (i
cu"ocut*o pe mama mea5 8e c'te ori "*am !"cercat % a(lu5 8ar Fra"\oie care vor+ete
de o+icei cu pl%cere# deve"ea mut% di" clipa c'"d a+ordam a"umite u+iecte)
" ce*l privete pe "epotul ei# Fea"*,arie# e mai t'"%r ca mi"e i "u tie "imic)
Nu o v%.uem pe mica mea Flor "ici m%car o i"&ur% dat% c't timp am tat la
m%"%tire) "dat% ce am (ot li+er%# am cerut % (ie c%utat%) ,i *a pu c% p%r%ie
,adridul) Nu era adev%rat# (ii"dc% am v%.ut*o c'teva .ile mai t'r.iu c'"t'"d i da"'"d !"
Pia.a 7a"ta) ,*am pl'" lui 9e"ri# care mi*a pu@
1BJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Au (%cut r%u c% te*au !"elat# Aurore) Au (%cut +i"e % !mpiedice o apropiere de
acet +iet copil) Ami"tete*-i c% u"t lucruri care !"dep%rtea.% de ti"e pe aceia care ar
tre+ui %*i iu+eti)
Pe ci"e tre+uie % iu+ecO
,ai !"t'i pe ti"e# dra&% mam%# mai ale pe ti"e5 Ei +i"e5 Ti*ar dipl%cea % am
a(ec-iu"e pe"tru prima mea priete"%# recu"oti"-% pe"tru aceea care "e*a alvat di"tr*o
mare prime/dieO Nu cred ata) Nu !" (elul %ta te iu+ec)
Priete"ul meu exa&erea.% everitatea ta) Eti mai mult +u"% dec't m'"dr%) Ai*apoi# te
voi iu+i at't de mult5 ,'"&'ierile mele !-i vor l%a oare vremea % (ii ever%O
Aadar# eram dom"ioar%) Eram ervit%) ,icul Fea"*,arie putea trece drept pa/ul meu)
3%tr'"a Fra"\oie !mi -i"ea o compa"ie devotat%) Eram mai pu-i" i"&ur% dec't alt%dat%)
Eram departe de a (i (ericit%)
Priete"ul meu e c2im+ae) Purtarea lui "u mai era aceeai) l im-eam !"totdeau"a
rece i u"eori trit) 7e p%rea c% de acum !"ai"te exita o +arier% !"tre "oi)
8up% cum -i*am pu# o explica-ie cu 9e"ri era u" lucru impoi+il# dra&% mam%) 9e"ri
!i p%trea.% ecretul c2iar (a-% de mi"e) 3%"uiam c% u(er% i e co"olea.% mu"ci"d) I e
cerea a/utor di" toate p%r-ile) Tr%iam !" +elu&# aproape !" lux) "tr*u" (el# armurierii di"
,adrid !l pu"eau pe Ci"celador la licita-ie)
8ucele de ,edi"a*7ido"ia# (avoritul lui Filip al 0*lea# puee@ Am trei s(ii7 !rim
este de aur" o voi da unui !rieten" a doua este m!odo(it cu diamante o voi da iu(itei" a
treia este de oel lustruit dar dac ,incelador a ci&elat-o nu o voi da dec$t Regelui)
Trecur% c'teva lu"i) Am deve"it trit%) 9e"ri +%&% de eam% i deve"i "e(ericit)
)))!"c%perea mea d%dea pre &r%di"ile ime"e de dup% C%ile Real) Cea mai mare i mai
(rumoa% apar-i"ea (otului palat al 8ucelui dKGu"a# uci !" duel de dom"ul de Fava#
&e"tilom al re&i"ei) 8e la moartea t%p'"ului# palatul era putiu)
"tr*o .i am v%.ut ridic'"du*e /alu.elele !"c2ie) 7%lile &oale e umplur% de mo+ile
omptuoae# iar draperii mi"u"ate (luturau la (eretre) " acelai timp# &r%di"a p%r%it% e
umplu de (lori proapete) Palatul avea u" oapete)
Eram curioa%# ca orice i"&uratic%) Am vrut %*i tiu "umele) C'"d l*am a(lat# m*a
uimit) Cel care ve"ea % ocupe palatul Gu"a e "umea P2ilippe de ,a"tcue# pri"- de
6o".a&ue)
6o".a&ue5 Am v%.ut acet "ume pe lita priete"ului meu 9e"ri) Era al doilea di" cele
dou% "ume !"crie !" timpul c%l%toriei) Cltimul di"tre cele patru@ Fae".a# 7alda&"e#
Pe<rolle i 6o".a&ue)
,*am &'"dit c% priete"ul meu 9e"ri tre+uie % (ie priete"ul acetui mare e"ior i
aproape c% m% ateptam %*i v%d)
A doua .i# 9e"ri ceru % e +at% !" cuie /alu.elele de la (eretrele mele)
Aurore# !mi .ie el# te ro& % "u te ar%-i acelora care vor ve"i % e plim+e pri"
&r%di"%) -i m%rturiec# dra&% mam%# c% dup% aceat% oprelite# curio.itatea mea a porit)
Nu era &reu % cape-i i"(orma-ii depre pri"-ul de 6o".a&ue@ toat% lumea vor+ea depre el)
Era u"ul di"tre cei mai +o&a-i oame"i di" Fra"-a i priete"4 pero"al al re&e"tului)
0e"ea la ,adrid pe"tru o miiu"e ecret%) Era tratat ca am+aador) Avea !" /urul lui o
curte)
,icul Fea"*,arie ve"ea !" (iecare dimi"ea-% %*mi poveteac% ce e pu"ea !" cartier)
Pri"-ul era (rumo# pri"-ul avea iu+ite (rumoae# pri"-ul a.v'rlea milioa"e pe (ereatr%)
Priete"ii lui erau ti"eri "e+u"i# care (%ceau la ,adrid ecapade "octur"e# %ri"d pete
+alcoa"e# p%r&'"d (eli"are# d%r'm'"d por-i i lu'"d la +%taie tutorii &eloi)
Pri"tre ei era u"ul care a+ia !mpli"ie optpre.ece a"i) u" diavol5 7e "umea marc2i.ul
de C2aver"<)
7e pu"ea depre el c% era "eviciat i tra"da(iriu ca o (at%# i avea o !"(%-iare at't de
pl%cut%5 P%rul mare# +o&at# pe o (ru"te al+%# +u.e "eacoperite de muta-%# oc2i &lume-i c%
ai (etelor) Era cel mai &ro.av di"tre to-i) Acet 2eruvim tul+ura toate i"imile dom"ioarelor
di" ,adrid)
1BN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Pri" cr%p%turile /alu.elelor mele vedeam u"eori u+ um+rarele (rumoaei &r%di"i a
ducelui Gu"a# u" t'"%r &e"tilom cu !"(%-iare ele&a"t%# cu merul cam de (emeie# dar
care "u putea (i acel dr%cuor de C2aver"<) ,icul meu &e"tilom p%rea at't de cump%tat i
de modet5 7e plim+a !" primele ore ale dimi"e-ii) Gr# C2aver"< ar (i tre+uit % e coale
t'r.iu dup% ce petrecue "oaptea !" c2e(uri)
C'"d pe o +a"c%# c'"d culcat pe iar+%# c'"d mer&'"d &'"ditor cu capul !"cli"at# micul
meu marc2i. avea aproape totdeau"a o carte !" m'"%) Era u" adolece"t tudio)
Acel C2aver"< "u *ar (i ote"it % poarte o carte !" m'"%5
Era ceva ciudat) ,icul &e"tilom era exact opuul dom"ului marc2i. de C2aver"<# doar
dac% (aima lui "u era dec't o calom"ie deplora+il%)
8ar "u *a putut ap%ra de aceat% (aim%) ,icul meu &e"tilom era !"tradev%r marc2i.ul
de C2aver"<)
8r%cuorul# diavolul5 Cred c% l*a (i putut iu+i# dac% 9e"ri "*ar (i (ot pe acet p%m'"t)
C" t'"%r cumecade# dra&% mam%# u" u(let ditru de aceia care !i r%t%cier% c%ile
ti"ere-ii# dar "o+il !"c%# !"(l%c%rat i &e"ero) Cred c% v'"tul a ridicat di" !"t'mplare u" col-
al /alu.elelor mele# (ii"dc% m*a v%.ut i# di" clipa aceea# "*a mai p%r%it &r%di"a)
A25) F%r% !"doial%# l*am (erit de multe "e+u"ii5 !" &r%di"% era +l'"d ca u" mic ('"t)
"dr%."ea u"eori cel mult % %rute o (loare culea% di" &r%di"% i *o aru"ce apoi !"
direc-ia (eretrei mele)
G dat% l*am v%.ut ve"i"d cu o -eav% !" m'"%@ a oc2it cu mult% !"dem'"are !" /alu.ele
i mi*a trimi u" +ile-el pri" dec2i.%tur%)
8ac% ai ti ce mi*a cri# dra&% mam%5
0oia % m% ia !" c%%torie i*mi pu"ea c% at(el a mul&e u" u(let di" i"(er") ,i*a
(ot (oarte &reu % m% re-i" de a*i r%pu"de# cu toate c% ar (i (ot o (apt% +u"%) 8ar &'"dul
la 9e"ri m*a oprit# i "*am dat "ici u" em" de via-%)
7%rma"ul marc2i. a ateptat mult% vreme# cu oc2ii a-i"ti-i pre /alu.elele mele# apoi l*
am v%.ut ter&'"du*i pleoapele# dei&ur de lacrimi) I"ima mi *a tr'"# dar m*am
t%p'"it)
" eara aceleiai .ile m% a(lam !" +alco"ul tur"ului mic !" piral% care "e tr%/uia caa
la col-ul cu C%ile Real) 3alco"ul d%dea pre trad% mare i pre tr%du-a !"tu"ecoa%) 9e"ri
!"t'r.ia@ !l ateptam) 8eodat% am au.it c% e vor+ea !"cetior !" tr%du-%) ,*am !"tor) Am
.%rit dou% um+re de*a lu"&ul .idului@ 9e"ri i micul marc2i.) Cur'"d e vor+i mai tare)
Ati-i cu ci"e vor+i-i# priete"eO !"tre+% m'"dru C2aver"<) 7u"t v%rul dom"ului pri"-
de 6o".a&ue5
$a acet cuv'"t# a+ia lui 9e"ri p%rea c% are i"&ur% di" teac%)
C2aver"< coae la r'"dul lui a+ia i e pue !" &ard%# cu u" aer !"dr%."e-) $upta mi
e p%rea at't de dipropor-io"at%# !"c't "u m*am putut opri % tri&@
9e"ri5 9e"ri5 E u" copil5
9e"ri l%% !"dat% a+ia !" /o) ,arc2i.ul de C2aver"< m% alut% i l*am au.it pu"'"d@
Ne vom mai vedeaO
A+ia l*am recu"ocut pe 9e"ri c'"d *a !"apoiat o clip% mai t'r.iu) G+ra.ul !i era
r%v%it) " loc %*mi vor+eac%# e plim+a cu pai mari pri" !"c%pere@
Aurore# !mi .ie !" cele di" urm%# "u u"t tat%l t%u) Atiam de mult) Credeam c% va
vor+i i eram &ata %*l acult)
8ar 9e"ri t%cu) i relu% plim+area) l vedeam ter&'"du*i "%dueala de pe (ru"te)
Ce te (r%m'"t%# priete"eO !"tre+ai !"cetior# !" loc %*mi r%pu"d%# m% !"tre+% i el@
l cu"oti pe acet &e"tilomO
Nu# "u*l cu"oc)
Aceta era adev%rul) 9e"ri relu% dup% o curt% t%cere@
Aurore# te*am ru&at % -ii /alu.elele !"c2ie)
Ad%u&%# "u (%r% o oarecare "ua"-% de am%r%ciu"e !" &la@
Nu pe"tru mi"e# ci pe"tru ti"e) Eram /i&"it%) I*am r%pu"@
Am (%cut oare vreo crim% de u"t o+li&at% % m% acu"d at(el totdeau"aO
1B>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
A25 (%cu el acoperi"du*i o+ra.ul cu am'"dou% m'i"ile) Tre+uia % vi"% i clipa
ata5 8um"e.eu % ai+% mil% de mi"e5
Am !"-ele doar c% l*am /i&"it) $acrimile mi*au i"u"dat o+ra.ul)
9e"ri# priete"e# exclamai# iart%*m%# iart%*m%5
Ai ce ar tre+ui %*-i iert# AuroreO tri&% el ridic'"du*i pre mi"e privirea
c'"teietoare)
7up%rarea ce -i*am (%cut*o) 9e"ri) Te v%d trit# poate c% am &reit)
7e opri deodat% pe"tru a m% privi di" "ou)
E vremea5 murmur% el) Apoi e ae.% l'"&% mi"e)
0or+ete i"cer i "u*-i (ie team% de "imic# Aurore# .ie el# vreau u" i"&ur lucru pe
lumea ata@ (ericirea ta) Ti*ar (i &reu % p%r%eti ,adridulO
Cu ti"eO !"tre+ai)
Cu mi"e)
C"de te vei duce# r%pu"ei !"cetior privi"du*l drept !" oc2i# voi mer&e cu pl%cere)
Iu+ec ,adridul (ii"dc% eti i tu aici)
mi %rut% m'"a)
8ar# .ie el cu t'"/e"eala# acet t'"%rO))) I*am pu m'"a pe &ur% r'.'"d4
Te iert# priete"e# !l !"trerupei dar "u mai ad%u&a "ici u" cuv'"t i# dac% vrei#
plec%m)
I*am v%.ut oc2ii ume.i-i) 3ra-ele lui e (or-au % "u e deti"d%) Am cre.ut c% emo-ia
!l va !"(l%c%ra) 8ar e tare# tie % e t%p'"eac%) ,i*a %rutat a doua oar% m'"a# pu"'"d
cu o adev%rat% +u"%tate pater"%@
8eoarece "u ai "imic !mpotriv%# vom pleca c2iar !" eara ata# Aurore)
8ei&ur (aci ata pe"tru mi"e# i "u pe"tru ti"eO tri&ai eu cu o verita+il% (urie)
Pe"tru ti"e# "ici !"tr*u" ca. pe"tru mi"e# r%pu"e el plec'"d)
Iei) Am i.+uc"it !" pl'")
A25 !mi pu"eam) Nu m% iu+ete# "u m% va iu+i "iciodat%5
Totui)))
G# !"cerc%m % "e !"el%m i"&uri) ,% !"dr%&ea ca i cum a (i (ot (ata lui) ,% iu+ete
pe"tru mi"e# "u pe"tru el) 0oi muri t'"%r%)
Plecarea a (ot (ixat% pe"tru ora .ece eara) Tre+uia % iau potalio"ul cu Fra"\oie)
9e"ri tre+uia % "e ecorte.e !mpreu"% cu patru !"o-itori) Era +o&at)
Pe c'"d !mi pre&%team vali.ele# &r%di"a Gu"a e lumi"%) 8om"ul pri"- de 6o".a&ue
d%dea o mare recep-ie !" "oaptea aceea# !mi trecu !" &'"d c% pl%cerile acetei lumi
tr%lucitoare m% (ace %*mi uit trite-ea) 7pu"e*mi# tii acet lucru# dra&% mam%@ oare u"t
ali"ate cele ce u(er% i pot &%i re(u&iu !" petreceriO
-i vor+ec acum de lucruri (oarte rece"te) 8e ieri) Au trecut a+ia c'teva lu"i de c'"d
am plecat di" ,adrid) 8ar timpul mi *a p%rut !"delu"&at) 7e !"t'mpla ceva !"tre priete"ul
meu i mi"e) G25 C't de mult a avea "evoie de i"ima ta# %*i pu" tot ce imt# dra&%
mam%5
Am plecat la ora ta+ilit%# pe c'"d orc2etra !"cepea % c'"te u+ portocalii mari di"
&r%di"a palatului) 9e"ri &alopa al%turi de portier%) mi .ie@
Nu re&re-i "imic# AuroreO
Re&ret priete"ia de alt%dat%)
8rumul "otru era di"ai"te ta+ilit) ,er&ea !" li"ie dreapt% pre 7ara&oa# ca de acolo
% a/u"&em la (ro"tiera (ra"ce.%# % traver%m Piri"eii i % co+or'm la 3a<o""e# de u"de
tre+uia % por"im pe mare i % re-i"em loc de trecere c%tre Gte"de)
9e"ri avea "evoie % (ac% u" ocol pri" Fra"-a) Tre+uia % e opreac% !" valea
$ouro"ulud# !"tre $ux i 3a&"Pre*de*$uc2o")
8e la ,adrid la 7ara&oa "u *a petrecut "ici u" i"cide"t) $a (el de la 7ara&oa la
&ra"i-%) Ai# (%r% vi.ita pe care am (%cut*o la vec2iul catel Ca<lu# dup% ce am trecut
mu"-ii# "*a (i avut %*-i pu" "imic# dra&% mam%)
1BQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8ar# (%r% %*-i pot explica de ce# aceat% vi.it% a (ot u"a di"tre pa&i"ile cele mai
emo-io"a"te di" via-a mea) $a drept vor+i"d# "u m*am expu "ici u"ei prime/dii) Nu mi *a
!"t'mplat "imic i# totui# !mi voi ami"ti de tul+urarea pe care acet loc a t'r"it*o !"
u(letul meu# c2iar dac% a tr%i o ut% de a"i)
9e"ri voia % tea de vor+% cu u" preot +%trl" "umit dom 3er"ard i care (uee
capela" la Ca<lu u+ ultimul e"ior cu acet "ume)
8up% ce am trecut &ra"i-a# i*am l%at pe Fra"\oie i pe Fea"*,arie !"tr*u" c%tu" pe
malul Clara+idei) Cei patru !"o-itori r%maer% !" cealalt% parte a Piri"eilor) Ne*am
!"dreptat c%lare# 9e"ri i cu mi"e# c%tre +i.ara ridic%tur% de tere" "umit% !" acel loc le
9ac2a. i care ervete de temelie um+rei (ort%re-e)
Era o dimi"ea-% de (e+ruarie# rece# trit%# dar (%r% cea-%) 0'r(urile !".%pe.ite pe care
le traveraem !" a/u" co"turau !" .are# pe cerul !"tu"ecat# tr%lucitoarea da"tel% a
picurilor) C" oare palid tr%lucea i !"%l+ea mai mult v'r(urile di"pre r%%rit# acoperite
de c2iciur%)
0'"tul +%tea di"pre apu i aducea !"cet "ori mari# a&%-a-i ca o perdea vi"e-ie !"
patele la"-ului Piri"eilor)
0edeam cum e !"al-% !" (a-a "oatr%# !mpi" de cerul "e&uro di"pre r%%rit# catelul
Ca<lu*Tarride# colo "e&ru de &ra"it# ae.at pe u" piedetal uria)
Ai putea c%uta mult% vreme p'"% % &%eti u" edi(iciu care % vor+eac% mai
elocve"t depre lu&u+rele ple"dori ale trecutului# !" vremurile de alt%dat%# acet catel
(eudal# acet dome"iu crimi"al i /e(uitor# t%tea acolo ca o a"ti"el% i p'"dea c%l%torul ce
trecea pri" vale) Puii de oim mu-i i +ar+aca"ele t%cute pri"deau &la pe atu"ci) 7te/arii
"u creteau !" tur"urile cr%pate) Hidurile de ap%rare "u purtau ma"tia &lacial% de ieder%
umed%# tur"urile !i ume-eau cre"elurile ame"i"-%toare# acu"e at%.i de coroa"%
roietic% au aurie (%cut% di" mixa"dre i di" tu(ele e"orme de &ura*leului) $a vederea lor
!-i vi" !" mi"te o mie de lucruri mela"colice au !"&ro.itoare) " acet catel# "ime"i "*a
putut (i vreodat% (ericit)
Ti"utul e pli" de le&e"de# "e&re ca cer"eala) 7e pu"e c% ultimul e"ior# c%ruia i e
pu"ea Ca<lu*0errou# i*a uci cele dou% o-ii# (iica# &i"erele i al-ii) 7tr%moii lui au (%cut
aceleai lucruri !"ai"tea lui)
Am a/u" la podiul 9ac2a. pe u" drum !"&ut i !"tortoc2eat# care ducea pe vremuri
la podul mo+il) Acum# podul "u mai exit%) 7e v%d doar rui"ele u"ei paarele di" lem"# ale
c%rei &ri".i roae de carii at'r"a !" a"-) $a capul podului e a(l% o Fecioar% mic%# ae.at%
!"tr*o "i%)
Acum catelul Ca<lu "u mai e locuit) Are ca pa."ic u" +%tr'" c'r+o care +om+%"e
i ete pe /um%tate urd# i aproape or+) Ne*a pu c% actualul t%p'" "*a mai ve"it pe*
acolo de aipre.ece a"i)
Ete vor+a de pri"-ul P2ilippe de 6o".a&ue) -i dai eama# dra&% mam%# cum m%
urm%rete acet "ume de c't%va vreme5
3%tr'"ul i*a pu lui 9e"ri c% do" 3er"ard# (otul capela" de la Ca<lu# a murit de
c'-iva a"i) Nu "e*a l%at % vedem i"teriorul catelului)
,% &'"deam c% "e vom !"apoia !" vale) 8ar "*a (ot aa# i mi*am dat eama cur'"d
c% acet loc !i ami"tea priete"ului meu de !"t'mpl%ri tra&ice i emo-io"a"te)
Ne*am du % pr'".im !" c%tu"ul Tarride) Cltimele lui cae aproape u"t lipite de
a"-urile catelului (eudal) " caa cea mai apropiat% de a"-uri i de rui"ele podului#
depre care -i*am povetit# era u" 2a") Ne*am ae.at pe dou% c%u"ele !" (a-a u"ei mee
am%r'te de lem" de (a& i o (emeie de vreo patru.eci au patru.eci i ci"ci de a"i ve"i %
"e erveac%)
9e"ri o privi cu ate"-ie)
Cum%tr%# !i .ie el pe "eateptate# erai aici !" "oaptea crimeiO
Ea c%p% ca"a de vi" di" mi"%) Apoi# piro"i"d aupra lui 9e"ri o privire pli"% de
"e!"credere# .ie@
G25 G25 Gare a-i (ot i dum"eavoatr%O
1BR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
,i*a trecut u" (ior pri" tot trupul# dar o curio.itate de "e!"vi" m% -i"ea !"cordat%)
Poate# replic% 9e"ri# dar ata "u te privete# cum%tr%) 7u"t lucruri pe care dorec %
le tiu) 0oi pl%ti pe"tru ata)
Ea adu"% de pe /o ca"a# morm%i"d acete cuvi"te tra"ii@
Am r%ucit c2eia !" +roac% de dou% ori i am !"c2i o+loa"ele (eretrelor) Era mai
+i"e % "u vedem "imic di"tre cele ce e !"t'mplau)
C'-i mor-i au (ot &%i-i a doua .i !" a"-O !"tre+% 9e"ri)
Aapte# ocoti"du*l i pe t'"%rul e"ior)
Ai ci"e a ve"it % a"c2ete.eO
3ailivul di" Ar&ele i /udec%torul care e ocup% cu cercetarea crimelor di" Tar+e#
i al-ii) 8a# da# au ve"it % cercete.e) Futi-ia vi"e# vi" o mul-ime de /udec%tori# dar !i
c2im+% p%rerea) Fudec%torii au .i c% +%tr'"ul marc2i. avuee dreptate# di" cau.a
(er%truicii pe care au &%it*o dec2i%)
Ar%ta cu de&etul o (ereatr% /oa%# care e dec2idea c2iar pre a"-# u+ t'lpii
putre.i ai podului)
Am !"-ele c% oame"ii de le&e l*au acu.at pe t'"%rul e"ior de(u"ct c% ar (i vrut %
i"tre pe aceat% cale !" catel) 8ar de ceO 3%tr'"a r%pu"e i"&ur% la aceat% !"tre+are
ce mi*o pu"eam@
Fii"dc%# termi"% ea# t'"%ra "oatr% dom"ioar% era +o&at%) G !"t'mplare /al"ic%#
povetit% !" c'teva cuvi"te) Fereatra /oa% m% (aci"%) Nu*mi puteam depri"de oc2ii de
pe ea) F%r% !"doial% c% !" acet loc cei doi !"dr%&oti-i i*au dat !"t'l"ire) Am !mpi" (ar(uria
de lem" care !mi (uee ae.at% !" (a-a mea) 9e"ri (%cu la (el) Pl%ti i ieir%m di" 2a") Pri"
(a-a uii era o potec% ce ducea la a"-uri) Am luat*o pe acolo# cum%tra ve"ea !" urma
"oatr%)
Aici# !" locul %ta# .ie ea ar%t'"d t'lpul care pri/i"ea podul !"pre .idul de
ap%rare# !" locul %ta a ae.at copilul t'"%rul e"ior)
A25 exclamai) Era i u" copil5
Privirea pe care 9e"ri o !"drept% pre mi"e a (ot "emaipome"it% i "ici p'"% acum "u
o pot de(i"i) Adeeori cele mai "evi"ovate cuvi"te pue de mi"e !i prici"uiau emo-ii u+ite
care*mi p%reau (%r% motiv)
Aeme"ea lucruri d%deau (r'u li+er ima&i"a-iei mele) mi petreceam via-a c%ut'"d !"
.adar c2eia tuturor e"i&melor di" /urul meu)
,am%# mul-i !i +at /oc cu uuri"-% de %rma"ele or(a"e care v%d pete tot u" em" al
ori&i"ii lor) Eu !"% v%d !" acet i"ti"ct ceva provide"-ial i teri+il de mic%tor5 Ei +i"e# da#
rolul "otru ete % c%ut%m (%r% !"cetare# % "u "e plictiim de miiu"ea "oatr% i"&rat% i
di(icil%) 8ac% o+tacolul pe care l*am ridicat pe /um%tate cade i "e do+oar%# % "e ridic%m
i mai cura/oae# p'"% !" clipa c'"d "e cupri"de diperarea) Clipa ata !"eam"% moartea)
C'te pera"-e !"elate !"ai"te de oirea acetei clipe5 C'te 2imere5
C'te decep-ii5
Privirea lui 9e"ri p%rea %*mi pu"%@
Aurore acel co!il erai tu)
I"ima !mi +%tu i mai tare) "cepui % privec cu al-i oc2i catelul vec2i)
8ar# !"dat% dup% aceea# 9e"ri !"tre+%@
Ce *a !"t'mplat cu copilulO Ai cum%tra r%pu"e@
A murit5
Capitolul > C*t se pune &asa
1B?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Pe (u"dul a"-urilor era o pa/ite) 8i" pu"ctul u"de "e a(lam# di"colo de arcad% rupt%
a podului de lem"# e vedea co+or'"d mar&i"ea &ropii care decoperea %tucul Tarride i
primii ar+ori +%tr'"i di" p%durea E") $a dreapta# deaupra .idului de ap%rare# capela
vec2e a catelului Ca<lu !i ar%ta v'r(ul acu-it i da"telat al tur"ului)
9e"ri !i purta privirea mela"colic% aupra peia/ului) P%rea u"eori c% reuete % e
orie"te.e) 7a+ia# pe care o -i"ea !" m'"a ca u" +ato"# traa li"ii !" iar+%) 3u.ele i e
micau ca i cum !i vor+ea) " cele di" urm% i"dic% cu de&etul locul u"de t%team !"
picioare i exclam%@
Aici# aici tre+uie % (ie)
8a# .ie cum%tra# aici am &%it trupul t'"%rului e"ior) ,*am dat !"apoi# !"(iorat%
di" cap p'"% !" picioare) 9e"ri !"tre+%@
Ce *a (%cut cu trupul luiO
8up% cum am au.it# l*au du la Pari pe"tru a (i !"morm'"tat la cimitirul 7ai"t*
,a&loire)
8a# &'"di cu &la tare 9e"ri# 7ai"t*,a&loire era (euda lui $orrai"e)
Aadar# dra&% mam%# +ietul e"ior uci !" acea "oapte !"&ro.itoare (%cea parte di"
"o+ila (amilie de $orrai"e)
9e"ri !i -i"ea capul plecat pe piept) 0ia) l vedeam c% m% privea di" c'"d !" c'"d pe
(uri) "cerc% % urce car% mic% ae.at% la capul podului# dar treptele putre.ite cedar% u+
picioarele lui) Reve"i pre .idul de ap%rare i# cu m'"erul a+iei# veri(ic% o+loa"ele
(eretrei /oae)
Cum%tra# care*l urma ca u" &2id# .ie@
7u"t olide i c%ptuite cu (ier) Fereatra "*a mai (ot dec2i% di" .iua ve"irii
ma&itra-ilor)
Ai ce ai au.it !" "oaptea aceea pri" o+loa"ele !"c2ieO !"tre+% 9e"ri)
A25 8oam"e5 To-i diavolii p%reau de.l%"-ui-i u+ .idul de ap%rare)
N*am putut !"c2ide oc2ii) T'l2arii ve"ier% !" timpul .ilei % +ea la "oi) C'"d m*am
culcat !mi pueem@ 1umne&eu s-i ia n !a&a sa !e aceia care nu vor vedea m$ine
rsritul soarelui) Am au&it 5rmlaie mare de s(ii i!ete (lesteme i dou glasuri
(r(teti care strigau din c$nd n c$nd7 #at-m)
G mul-ime de &'"duri m% (r%m'"tau# dra&% mam%) Cu"oteam cuv'"tul au devi.a
ata) $*am au.it !" &ura lui 9e"ri !"c% di" copil%ria mea i l*am re&%it tradu !" lim+a
lati"% pe pece-ile care !"c2ideau plicul miterio pe care priete"ul meu 9e"ri !l p%tra ca
pe o comoar%)
9e"ri (uee ametecat !" toat% drama aceata)
7oarele co+ora la ori.o"t c'"d am por"it di" "ou pe drumul di" vale) ,i e tr'"&ea
i"ima) ,*am !"tor de mai multe ori % mai v%d um+rul &i&a"t de &ra"it ridic'"du*e pe
oclul %u e"orm) Noaptea am v%.ut (a"tome@ o (emeie !" doliu -i"'"d !" +ra-e u" copil i
aplecat% aupra u"ui +%r+at t'"%r# palid la (a-%# care avea trupul t%iat de u+ coate p'"%
la old)
Erai tu# dra&% mam%O
A doua .i# pe pu"tea cor%+iei care avea % "e poarte pete Gcea" i ,area ,'"ecii#
p'"% pe malurile Fla"drei# 9e"ri !mi pue@
Cur'"d vei a(la totul# Aurore) 7% dea 8um"e.eu % (ii mai (ericit%5
7pu"ea acete cuvi"te cu &la trit) 7*ar putea oare % (iu "e"orocit% c'"d !mi voi
cu"oate (amiliaO C2iar dac% ar (i adev%rat# vreau % te cu"oc# mam%)))
Am de+arcat la Gte"de) $a 3ruxelle# 9e"ri primi o lu"&% miiv% i&ilat% cu tema
Fra"-ei) A doua .i "e*am !"dreptat c%tre Pari)
7e !"tu"ecae c'"d am dep%it Arcul de Trium( care m%r&i"ete drumul Fla"drei i
!"cepe marele ora) Eram !" caleaca cu Fra"\oie) 9e"ri &alopa !"ai"tea "oatr%) mi
adu"am &'"durile# mam%) Ceva !mi pu"ea@ Ea e aici locuieti !" Pari# mam%# u"t i&ur%)
Recu"oc aerul pe care*l repiri)
1IU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Am co+or't o trad% lu"&%# m%r&i"it% de cae !"alte i ce"uii) Apoi am i"trat !"tr*o
tr%du-% !"&ut% care "e due !" (a-a u"ei +ierici !"co"/urate de u" cimitir) ,ai t'r.iu am
a(lat c% era +ierica i cimitirul 7ai"t*,a&loire)
" (a-% e !"%l-a u" palat mare# cu apect m'"dru i e"iorial# palatul 6o".a&ue)
9e"ri dec%leca i ve"i %*mi o(ere m'"a pe"tru a co+or!) Am i"trat !" cimitir) "
patele +iericii# !"tr*u" pa-iu !"c2i cu u" &ard implu de lem"# e a(l% o roto"d%
dec2i%# u"de e v%d pri" arcade mai multe pietre de morm'"t mo"ume"tale)
Trecur%m de &ardul de lem") G lamp% at'r"at% de +olt% lumi"a la+ roto"d%) 9e"ri e
opri !" (a-a u"ui mauoleu de marmur%# pe care era culptat% ima&i"ea u"ui +%r+at t'"%r)
9e"ri depue u" lu"& %rut pe (ru"tea tatuii) l au.eam cum pu"ea# cu lacrimi !" &la@
Frate# iat%*m%# 8um"e.eu mi*e martor c% mi*am !mpli"it (%&%duiala c't am putut
mai +i"e)
C" .&omot uor e au.i !" patele "otru) ,*am !"tor) 3%tr'"a Fra"\oie 3erric2o" i
Fea"*,arie# "epotul ei# edeau !" &e"u"c2i pe iar+% !" cealalt% parte a &ardului de lem")
9e"ri !"&e"u"c2eae i el) 7e ru&% mult% vreme !" t%cere) Ridic'"du*e# !mi pue@
7%rut% aceat% ima&i"e# Aurore)
,*am upu i am !"tre+at de ce) 6ura i e dec2ie %*mi r%pu"d%# apoi ov%i) "
cele di" urm% pue@
Fii"dc% era u" u(let "o+il# (ata mea# i (ii"dc% !l iu+eam5
Am mai %rutat o dat% (ru"tea rece a tatuii) 9e"ri mi*a mul-umit# pu"'"du*mi m'"a
pe i"ima lui) Cum iu+ete c'"d iu+ete# dra&% mam%5 Poate c% e cri % "u m% poat% iu+i)
C'teva mi"ute mai t'r.iu i"trar%m !" caa u"de m% pre&%tec % termi" acete
r'"duri) 9e"ri o !"c2iriae di"ai"te)
8e c'"d i*am trecut pra&ul# "*am mai p%r%it*o) 7u"t mai i"&ur% dec't oric'"d#
(ii"dc% 9e"ri are mai multe tre+uri la Pari ca oriu"de) A+ia dac% !l v%d la ora meelor) Nu
am voie % ie) Tre+uie % iau m%uri de precau-ie i c'"d m% ae. la (ereatr%)
A25 8ac% ar (i &elo# dra&% mam%# c't de (ericit% a (i %*l acult# %*mi pu" v%lul# %
m% acu"d# % m% p%tre. "umai pe"tru el5 8ar !mi ami"tec de (ra.a pe care mi*a pu*o
la ,adrid@ %u !entru mine tre(uie s faci ce-i s!un ci !entru tine)
7u"t i"&ur%) Pri" perdelele l%ate v%d mul-imea a&itat% i .&omotoa%) To-i oame"ii
acetia u"t li+eri) 0%d caele de pe cealalt% parte a tr%.ii) $a (iecare eta/ exit% o (amilie#
(emei ti"ere care au copii (rumoi# ur'.%tori) 7u"t (ericite) ,ai v%d (eretrele de la Palai*
Ro<al# lumi"ate adeea pe"tru er+%rile Re&e"tului) 8oam"ele de la Curte trec !" tr%urile
lor cu (rumoi c%l%re-i li"&% portiere) Aud mu.ica da"urilor) C"eori# petrec "op-i (%r%
om") 8ar# dac% m% m'"&'ie o i"&ur% dat%# au dac% !i cap% o vor+% +l'"da# uit de toate
i u"t (ericit%# mam%)
Am aerul c% m% pl'"&) 7% "u cre.i c% !mi lipete ceva) 9e"ri m% copleete cu
+u"%tatea lui i cu ate"-ii) 8ac% e poart% rece cu mi"e de mult% vreme po-i oare % i*o iei
!" "ume de r%uO
Cite# mam%# u"eori !mi vi"e o idee) ,*am &'"dit# (ii"dc% !i cu"oc delicate-ea
cavalereac% a i"imii# m*am &'"dit c% (amilia mea era mai "o+il% dec't a lui4 poate i
averea mea) Ata !l !"dep%rtea.% de mi"e) 7e teme % m% iu+eac%)
G25 8ac% a (i i&ur% de ata# c't de repede a re"u"-a la avere5 Cum a c%lca !"
picioare ra"&ul meu de "o+le-e5 Ce !"eam"% (oloaele o+'riei pe l'"&% +ucuriile i"imiiO
Te*a iu+i oare mai pu-i"# dra&% mam%# dac% ai (i o (emeie %rac%O
Acum dou% .ile# cocoatul ve"i %*l vad%) 8ar "u -i*am vor+it !"c% depre acet pitic
miterio# i"&ura (ii"-% care a i"trat vreodat% !" i"&ur%tatea "oatr%) Cocoatul vi"e la
"oi la orice or%# adic% la 9e"ri# !" apartame"tul de la primul eta/) E v%.ut i"tr'"d i iei"d)
Game"ii di" cartier !l privec ca pe u" (el de piridu)
9e"ri "*a (ot v%.ut "iciodat% !mpreu"% cu cocoatul# i totui u"t "edep%r-i-i5 Aa
vor+ec -a-ele di" trad% C2a"tre)
8i" prici"a ata# "iciodat% "u *a v%.ut o le&%tur% mai +i.ar% i mai miterioa% !"tre
dou% (ii"-e) Noi !"i"e# !"-ele& pri" ata Fra"\oie# Fea"*,arie i cu mi"e# "u i*am .%rit
1I1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
"icic'"d !mpreu"% pe aceti doi i"epara+ili) R%m'" !"cuia-i .ile !"tre&i !" !"c%perea de la
eta/# apoi u"ul di" ei iee# pe c'"d cel%lalt r%m'"e % p%.eac% "u tiu ce (el de comoar%
"ecu"ocut%) Ata durea.% de ci"cipre.ece .ile !mpli"ite# de c'"d am oit# i# !" po(ida
promiiu"ilor lui 9e"ri# "u tiu "imic !" plu dec't !" prima .i)
0oiam aadar %*-i pu"@ cocoatul a ve"it %*l vad% pe 9e"ri cu o ear% !" urm% i "*a
mai ieit@ Toat% "oaptea au r%ma !mpreu"% !"cuia-i !" camer%)
A doua .i# 9e"ri era mai trit) $u'"d de/u"ul# a ve"it vor+a depre marii e"iori i
doam"ele di" !"alta ocietate) 9e"ri pue cu ad'"c% am%r%ciu"e4
Aceia care u"t ae.a-i prea u u"t cupri"i de ame-eal%) Nu tre+uie % te +i.ui
pe recu"oti"-a pri"-ilor) Ai# dealt(el# e !"trerupe el co+or'"d privirea# ce erviciu *ar
putea pl%ti cu aceat% mo"ed% odioa% "umit% recu"oti"-%O 8ac% doam"a di" !"alta
ocietate pe"tru care mi*a rica o"oarea i via-a "u m*ar putea iu+i# pe"tru c% ea ar (i pe
o treapt% mai !"alt% i eu pe u"a mai /oa%# a pleca departe# pe"tru c% "*a ti dac% "u
m% i"ult% cu recu"oti"-a ei)
,am%# u"t i&ur% c% &2e+oul i*a vor+it depre ti"e)
A25 Ata tre+uie % (ie adev%rul) Pe"tru (iica ta i*a ricat o"oarea i via-a) A (%cut mai
mult# mult mai mult@ a dat (iicei tale optpre.ece a"i di" m'"dra lui ti"ere-e) Cu ce e
poate r%pl%ti aceat% rar% d%r"icieO
Nu*i aa c% e !"eal%# dra&% mam%O Cum l*ai iu+i5 Cum m*ai dipre-ui dac% toat%
i"ima mea# !" a(ar% de partea ce -i e cuvi"e# "u i*ar apar-i"e5
N*am !"dr%."it % pu" acete cuvi"te (ii"dc%# !" pre.e"-a lui# adeeori# ceva m%
re-i"e) 7imt c% devi" timid% !" alt (el# dar mai de dec't pe vremea copil%riei)
Ata "*ar (i i"&ratitudi"e# ci i"(amie5 !i apar-i") ,*a alvat# m*a crecut)
Ce*a (i (ot (%r% elO C" pic de -ari"% pe (u"dul u"ui morm'"t mic i %r%c%cio)
Ai care mam%# c2iar duce% i var% a re&elui# care mam% "u *ar i"!"dri %*l ai+%
&i"ere pe cavalerul 9e"ri de $a&ardPre# cel mai (rumo# cel mai vitea.# cel mai loial di"tre
oame"iO
Cu i&ura"-%# "u u"t dec't u" +iet copil) Nu pot /udeca marii oame"i de pe p%m'"t#
"u*i cu"oc) 8ar# dac% pri"tre aceti "o+ili e"iori i pri"tre acete doam"e de la Curte *ar
a(la u" u(let at't de lipit de o"oare# o i"im% at't de pervertit% pe"tru a*mi pu"e mie#
Aurore@
Cite*l pe 9e"ri# priete"ul t%u)))
Acult%# dra&% mam%# ata m% coate di" mi"-i5 G idee extrava&a"t% !mi d% udori
reci) ,i*am .i@ dac% mama mea)))
8um"e.eu % m% p%.eac% % exprim !" cuvi"te ce &'"dec) A crede c% 2ulec)
G25 Nu# eti aa cum te*am viat i te*am adorat# mam%) mi vei da %rut%ri i apoi
.'m+ete) Gricare ar (i "umele pe care cerul -i l*a dat# ai ceva mai +u" dec't "umele pe
care*l por-i# i"ima ta) 6'"dul ce mi*a trecut pri" mi"te te /i&"ete) Cad la picioarele tale i
!-i cer iertare)
Acum !"cepe % e !"tu"ece) $a p'"% i !mi !"c2id oc2ii pe"tru a vedea !" vi o+ra.ul
t%u +l'"d) 0i"o# mam% mult iu+it%# vi"o5))
Erau ultimele cuvi"te di" ma"ucriul Aurorei) Iu+ea acete pa&i"i care*i -i"eau
tov%r%ie) "c2i.'"du*le !" caet%# le pue@
Pe m'i"e5
7e !"tu"ecae de*a +i"elea) 8e cealalt% parte a tr%.ii 7ai"t*9o"or# caele e
lumi"au) Ca e dec2ie !"cetior i o+ra.ul implu- al lui Fea"*,arie 3erric2o" e detaa
!" "e&ru pe lam+riurile mai lumi"oae di" !"c%perea veci"%# u"de era o lamp% apri"%)
Fea"*,arie era (iul acelui pa/ mic pe care l*am v%.ut !" primele capitole ale acetei
povetiri aduc'"d crioarea trimi% de Never cavalerului de $a&ardPre) ,icul pa/# deve"it
oldat# muri !" r%.+oi) 3%tr'"a % mam% "u mai avea dec't u" "epot)
8om"ioar%# .ie Fea"*,arie# +u"ica !"trea+% dac% % v% pu"% maa aici au !" al%)
8ar c't e ceaulO !"tre+% Aurore tre.it% +ruc la realitate)
E vremea ci"ei# dom"ioar%# r%pu"e 3erric2o") C't !"t'r.ie5 &'"di Aurore)
1IB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Apoi ad%u&%@
Pu"e maa aici)
Cu pl%cere# dom"ioar%)
3erric2o" adue lampa pe care o ae.% pe c%mi") 8i" (u"dul +uc%t%riei# care era la
cap%tul %lii# e au.i vocea e"er&ic% a +%tr'"ei Fra"\oie@
Perdelele "u u"t +i"e !"c2ie# mititelule5 Apropie*le5 3erric2o" ridic% pu-i" di"
umeri# &r%+i"du*e totui % execute ordi"ul)
Pe cuv'"t# morm%i el# *ar .ice c% "e temem de &alere5 3erric2o" e a(l% oarecum
!" itua-ia Aurorei) I&"or% totul i dorea "epu de mult % a(le)
Eti i&ur c% "u *a !"apoiat pe ua c%riiO !"tre+% t'"%ra (at%)
7i&urO repet% Fea"*,arie) Gare u"tem i&uri de ceva !" caa ataO
$*am v%.ut pe cocoat i"tr'"d pe !"tu"eric) ,*am du % tra& cu urec2ea)
N*ai (%cut +i"e# !"trerupe cu everitate Aurore)
R%m'"e de tiut dac% meterul $oui a ve"it) C't depre curio.itate# "ici vor+%5
Ai "*ai au.it "imicO
Nimic# "imicu-) 3erric2o" !"ti"dea (a-a de ma%)
C"de *a putut duceO e !"tre+a Aurore)
P%i# .ie 3erric2o"# "umai cocoatul poate ti ata# dom"ioar%# i oricum e
cara&2io % ve.i u" om at't de !"alt ca dom"ul cavaler# vreau % .ic meterul $oui#
al%turi de u" om cu picioarele tr'm+e# r%ucite ca u" tir+uo"5 Noi# de +u"% eam%# "u
!"-ele&em "imic) Pleac% i vi"e pe ua di" pate)
Gare "u e t%p'"ul caeiO mai !"trerupe o dat% t'"%ra (at%)
Aa*i# e t%p'"ul# replic% 3erric2o") 7t%p'" % i"tre# t%p'" % ia%# t%p'" % e
!"cuie cu o maimu-%# (%r% "ici o rui"e5 Numai c% veci"ii clevetec# dom"ioar%)
0or+eti cam mult cu veci"ii# 3erric2o"# .ie Aurore)
Eu5 protet% copilul) A25 8um"e.eule# dac% ci"eva poate .ice aa ceva5 7u"t
vor+%re-# "u*i aaO ,ul-umec) 7pu"e# mam%*mare# co"ti"u% el co-'"du*i capul +lo"d pe
u%# iat%*m% i &uraliv5
Atiu ata de mult% vreme# micu-ule# r%pu"e (emeia) Ai pe deaupra i le"e)
3erric2o" !i !"crucia m'i"ile pe piept@
3i"e5 .ie el) Ata*i +u"%5 Atu"ci# tre+uie % (iu p'".urat# i# dac% aim toate viciile#
c't mai repede) Eu# care "u pu" "iciodat% "im%"ui vreo vor+%@ acult ce e pu"e# ata*i
tot) E p%catO Ai dac% a-i ti ce pu"5 Crede-i !"% c% m% ametec cu to-i +'r(itoriiO Ce
rui"e5 mi -i" ra"&ul) Cu toate c%# relu% el mai !"cet# e &reu % te a+-ii c'"d lumea !-i pu"e
!"tre+%ri)
Ti*au pu !"tre+%ri# Fea"*,arieO
Cu duiumul# dom"ioar%)
Ce (el de !"tre+%riO
8etul de t'"/e"itoare)
8ar# !" ('rit# .ie Aurore cu "er%+dare# ce te*au !"tre+atO 3erric2o" !"cepu % r'd%
cu u" aer "evi"ovat)
,*au !"tre+at de toate# replic% el) Ci"e u"tem# ce (acem# de u"de ve"im# u"de "e
ducem# v'rta dumitale i a dom"ului cavaler# vreau % pu" a meterului $oui# dac%
u"tem (ra"ce.i# dac% u"tem catolici# dac% avem de &'"d % "e ta+ilim aici# dac% "u "e*
am im-it +i"e !" locul de u"de am plecat# dac% dom"ioara potete vi"erea i 'm+%ta#
dac% du2ov"icul vi"e de la +ierica 7ai"t*Eutac2e au de la 7ai"t*6ermai" lKAuxerroi)
Trae aer !" piept i co"ti"u% pe "er%u(late@
Tura*vura# aa i pe di"colo@ de ce am ve"it % locuim tocmai pe trada C2a"tre !"
loc % "e ducem !" alt% parte# de ce dom"ioara "u iee "iciodat% i# cu aceat% oca.ie#
doam"a ,o<"eret# moaa# a pariat cu 6uic2ard c% "u ave-i dec't u" picior) 8e ce meterul
$oui iee at't de de# de ce cocoatul))) A25 e !"trerupe el) Cocoatul !i i"tri&%5 Cum%tr%
3ala2ault .ice c% are
de*a (ace cu diavolul)))
1II
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ai te ameteci !" +'r(ele atea# tu# 3erric2o"O .ie Aurore)
0% !"ela-i# dom"ioar%5 Nu mai exit% vreu"ul c% mi"e care % tie %*i -i"% &ura)
8ar tre+uie % le au.i# mai ale pe (emei5 A25 8oam"e# 8um"e.eule5 Femeile5 Nici "u pot
pu"e piciorul !" trad% % "u*mi -iuie urec2ile))) 9ei# 3erric2o"# !"&eraul lui 8um"e.eu5 !mi
tri&% (emeia care vi"de m%ru"-iuri) 0i"o % &uti di" mutul meu5 E tare +u"#
dom"ioar%5 8race5 !mi tri&% +irtaa &ra%) Ar !"&2i-i i o cr'm% !"&eraul %ta)
Ai u"t%reaa5 Ai cea care peticete 2ai"ele vec2i de +la"%5 P'"% i "evata
procurorului) Ce mai5 Eu trec m'"dru ca u" valet de pi-er) Cumetrele 6uic2ard# ,o<"eret#
3ala2ault# v'".%toarea de m%ru"-iuri de l'"&% "oi# u"t%reaa# aia care c'rpete paltoa"e
de +la"% i ceilal-i# !mi pierd vremea !" .adar) Ata "u*i !"va-% mi"te) 7% vede-i cum (ac#
dom"ioar%# e !"trerupe el) G % v% ditre.e) Iat*o pe 3ala2ault# u"a la+% i "e&ricioa%#
cu oc2elari pe "a) <otui e drguic i (ine fcut co!ila asta) 8epre dum"evoatr%
pu"e ata. Are vreo dou&eci de ani nu-i aa dragoste'
Nu tiu5 r%pu"de 3erric2o"# !"&ro'"d &laul) Apoi# !" (alet@
,e !!uic ce !!uic)HAta*i ,o<"eret# care vor+ete mult i repede); Ai "u *ar
pu"e c% e "epoata u"ui implu potcovar) 8e (apt# e "epoata lui# puioruleO Nu5 .ie
3erric2o" mim'"d cu voce de +a)
3erric2o" co"ti"ua acum cu &la de te"or@ Atunci e fiica lui nu-i aa'
E adev%rat# pioiauleO Nu5 Ai dau % trec mai departe# dom"ioar%)
8ar# ce % ve.i5 " /urul meu (ac cerc cumetrele 6uic2ard# 8ur'"d# ,ori"# 3ertra"d)
.i dac nu-i nici nevasta nici sora nici fiica nici ne!oata lui) Atunci e o orfan !e care a
adunat-o de !e undeva... In co!il crescut din mil'
Nu# "u# "u i iar "u5 tri&% acum 3erric2o" c't !l -i"ea &ura) Aurore !i pue m'"a
al+% pe +ra-)
N*ai (%cut +i"e# 3erric2o"# .ie ea cu &la +l'"d i trit# ai mi"-it) 7u"t u" copil &%it#
u"t o or(a"% crecut% di" mil%)
Ei# ata*i5 !"cerc% % protete.e Fea"*,arie)
C'"d te vor !"tre+a a doua oar%# co"ti"u% Aurore# le vei r%pu"de ce am pu
adi"eauri) Nu mi*e rui"e) 8e ce % acu"d +i"e(acerile priete"ului meuO
P%i# dom"ioar%)))
Nu u"t oare o +iat% (at% a+a"do"at%O co"ti"u% Aurore vi'"d) F%r% el# (%r%
+i"e(acerile lui)))
8e at% dat%# exclam% 3erric2o"# dac% meterul $oui# cum tre+uie %*l "umim# ar
au.i ata# *ar !"(uria r%u de tot5 8i" mil%5 3i"e(aceri5 Ce tot vor+i-i# dom"ioar%O
7% dea 8um"e.eu % "u e roteac% alte cuvi"te c'"d e vor+ete depre el i
depre mi"e5 murmur% t'"%ra# pe a c%rei (ru"te palid% ap%rur% pete tra"da(irii)
3erric2o" e apropie repede)
Aadar ti-i# +'i&ui el)
CeO !"tre+% Aurore tremur'"d)
P%i# dom"ioar%)))
0or+ete# 3erric2o"# !-i poru"cec5
Ai cum Fea"*,arie ov%ia# ea e ridic% imperioa% pu"'"d@
Ti*am poru"cit % vor+eti# atept5
3erric2o" plec% oc2ii# r%uci"d ervetul pe care*l -i"ea !" mi"%# di" cau.a emo-iei de
care era cupri")
Ai ce5 .ie el) 7u"t doar +'r(eli# "imic altceva dec't +'r(eli5 Femeile .ic cam aa@
9tiam (ine) 4 !rea t$nr s-i fie tat. 8iindc se ferete at$ta nseamn c nu-i e so...
Termi"%# .ie Aurore# a c%rui (ru"te livid% era lac de udoare)
P%i# dom"ioar%# c'"d "u eti "ici tat%# "ici (rate# "ici o-)))
Aurore !i acoperi (a-a cu m'i"ile)
1IJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Capitolul Q Meterul Louis
3erric2o" e c%ia amar"ic de cele pue) Privea cu paim% pieptul Aurorei a&itat de
2o2ote de pl'") 6'"dea@
8ac% va i"tra !" clipa ata5
Aurore -i"ea capul plecat) P%rul (rumo !i c%dea !" valuri pe m'i"i# i pri"tre de&ete !i
cur&eau lacrimi) C'"d e ridic%# oc2ii !i erau c%lda-i# dar culoarea !i reve"ie !" o+ra/i)
C'"d "u eti "ici tat%# "ici (rate# "ici o- al u"ei +iete (ete a+a"do"ate# roti ea
!"cetior# i te "umeti 9e"ri de $a&ardPre# eti priete"ul# eti alvatorul i +i"e(%c%torul ei)
G25 exclam% ea !r"preu"!"du*i m'i"ile i ridic'"du*le pre cer) C2iar i calom"iile lor !mi
arat% c't de u e a(l% !" raport cu ceilal-i oame"i) Fii"dc% ete +%"uit de i"te"-ii rele#
!"eam"% c% al-ii (ac ceea ce el "u (ace) l iu+ec mult# ei vor (i cau.a pe"tru care !l voi
adora ca pe u" .eu)
Aa# dom"ioar%# .ie 3erric2o"# adora-i*l m%car pre a*i (ace % tur+e.e5
7i"&ura (ii"-% de pe lume care m*a ocrotit i m*a iu+it ete 9e"ri5 murmur% t'"%ra
(at%)
G25 !" privi"-a iu+irii# tri&% 3erric2o" care re!"cepue % pu"% maa# totul e*"
re&ul%# v*o pu" eu) " (iece dimi"ea-% vedem ata# +u"ica i cu mi"e) Cum a dormitO A
avut u" om" li"ititO I*a-i -i"ut de ur't ieriO
E trit%O 8orete cevaO Ai# c'"d putem +%"ui vreo dori"-% de*a dum"eavoatr%# e at't
de mul-umit# at't de (ericit5 P%i5 dac%*i vor+a de iu+ire# % ti-i c% v% iu+ete5
8a# .ie Aurore vor+i"du*i iei# e +u"# m% iu+ete ca pe (iica lui)
Ai alt(el !"c%# i"i"ua 3erric2o" cu u" aer iret)
Aurore cl%ti"% di" cap) A+ordareaa cetui u+iect era o "evoie a i"imii ei i "u e
&'"dea "ici la v'rta# "ici la tarea ocial% a i"terlocutorului)
" timp ce e pre&%tea % ae.e tac'murile# Fea"*,arie 3erric2o" trecea la tarea de
co"(ide"t)
7u"t i"&ur%# i"&ur% i totdeau"a trit%# .ie ea)
A5 ripot% copilul) 8i" clipa c'"d e va !"apoia# dom"ioara "oatr% !i va rec%p%ta
.'m+etul)
Iat% c% *a !"tu"ecat i atept mereu# ca !" (iecare ear%# de c'"d am ve"it la Pari#
co"ti"u% Aurore)))
P%i5 exclam% 3erric2o") Ata*i re.ultatul ederii !" capital%# iat%5 Am pu maa) E
&ata ci"a# +u"ic%O
Cel pu-i" de o or%# r%pu"e di" (u"dul +uc%t%riei cu &laul ei viril Fra"\oie)
3erric2o" e c%rpi"% dup% urec2e)
Am motive % cred c% e acolo# u# !mpreu"% cu diavolul de cocoat)
Ai !mi pare r%u % o v%d pe dom"ioara "oatr% c% !i pace &ri/i de poma"%) 8ac% a
!"dr%."i)))
Traverae ala cu"d%) Piciorul %u ati"e prima treapt% a c%rii ce ducea la
apartame"tul meterului $oui)
E i"ter.i# &'"di el) N*a vrea %*l !"(urii pe dom"ul cavaler ca data trecut%)
8oam"e*8um"e.eule5 G25 8om"ioar%# relu% el# de ce totui e acu"deO Ata*i (ace pe
oame"i % cleveteac%) Ai u"t i&ur c% a tr%"c%"i i eu dac% a (i !" locul veci"ilor# dei
"u u"t u" &uraliv) A pu"e# ca i ceilal-i@ E u" co"pirator au e u" vr%/itor)
Aadar# pu" aa cevaO !"tre+% Aurore) " loc % r%pu"d%# 3erric2o" !"cepu %
r'd%)
A25 8oam"e5 tri&% el) 8ac% ei ar ti ca mi"e ce e u@ u" pat# u" ipet# dou%
cau"e# o a+ie a&%-at% de perete# iat% tot mo+ilierul) Nu u"t i&ur# !"trerupe el# dar mi
e pare c% am mai v%.ut ceva)
1IN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ce a"umeO !l !"trerupe +ruc Aurore)
G25 (%cu 3erric2o") " "ici u" ca. ap% de mare) "tr*o ear% uitae % pu"% pl%cu-a
care atup% +roaca pri" pate) 8oar ti-i depre ce e vor+aO
Atiu) 8ar ai !"dr%."it % te ui-i pri" &aura c2eiiO
8oam"e5 8oar "*am (%cut*o cu &'"d r%u# dom"ioar%) Crcaem %*l c2em la ma%#
&aura tr%lucea) ,i*am lipit oc2iul)
Ai ce*ai v%.utO
Repet# "*am v%.ut c'mpiile di" Peru5 Cocoatul "u era acolo) Era doar meterul
$oui# ae.at !" (a-a meei) Pe ma% e &%ea o caet%# caeta mic% pe care o ia mereu cu
el !" c%l%torie) Pe cuv'"tul meu5 Credeam c% -i"e o &r%mad% de mo"ede de aur# pa"iole#
dar meterul $oui "u -i"e aur !" caet%# ci u" pac2et de 2'r-oa&e i u" p%trat mare# cu trei
pece-i de cear% roie# lat% (iecare c't o mo"ed% de aur de ae livre)
Aurore recu"otea totul dup% decriere# dar t%cu)
Ai iat% c%# relu% 3erric2o"# pac2etul depre care vor+eam era c't pe ce % m% cote
cump) 7e pare c% (%cuem .&omot# dei u"t a&er de picioare)
A dec2i ua) N*am avut vreme dec't % %r /o# la capul c%rii# i am c%.ut pe ale#
c% i a.i m% doare c'"d m% ati"&) N*o mai (ac "iciodat%)))
8ar dum"eavoatr%# dom"ioar%# totul v% ete !"&%duit# "u ave-i de ce % v% teme-i#
v% pu" eu# tare mi*ar pl%cea % ci"%m# mai devreme# ca % m% duc % v%d lumea i"tr'"d
la +alul de la Palai*Ro<al) 8ac% a-i urca# dac% l*a-i c2ema !"cetior# cu voce +l'"d%O)))
Aurore "u r%pu"e)
A-i v%.ut# co"ti"u% 3erric2o"# care "u era lim+ut# a-i v%.ut cum toat% .iua au trecut
c%ru-e pli"e de (lori i de (ru".e# (ur&oa"e cu lampioa"e# pr%/ituri i +%uturiO
i li"e +u.ele cu v'r(ul lim+ii)
Ce (rumo# va (i5 exclam% el) A25 8ac*a putea i"tra !"%u"tru# ce*a mai (ace pe
&ro.avul5
8u*te i a/ut*o pe +u"ica# 3erric2o"# .ie Aurore)
3iata dom"ioar%5 ,oare de dori"-% % da"e.e5 &'"di el retr%&'"du*e)
8u% pe &'"duri# Aurore !i l%% capul pe m'"%) Nu e &'"dea deloc "ici la +al# "ici la
da") i pu"ea@
7%*l c2em5 $a ce +u" al c2emO 7u"t i&ur% c% "u*i acolo) A+e"-ele lui e
prelu"&ec !" (iecare .i mai mult) ,i*e (ric%# e !"trerupe ea ad'"c tul+urat%) 8a# mi*e
(ric% c'"d m% &'"dec la toate atea) ,iterul m% !"p%im'"t%) mi i"ter.ice % ie# % v%d#
% primec pe ci"eva) i acu"de "umele# t%i"uie tot ce (ace) "-ele&# a reve"it prime/dia
de alt% dat%# ve"ica ame"i"-are di" /urul "otru@ lupt% urd% a uci&ailor)
Ci"e u"t uci&aiiO .ie ea dup% o curt% t%cere) 7u"t puter"ici i au dovedit*o) 7u"t
duma"ii lui "ecru-%tori) ,ai +i"e .i# ai mei) Fii"dc% m% ap%r%# !i dorec moartea5 Ai "u*mi
pu"e "imic# exclam% ea# "iciodat% "imic5 Ca i cum i"ima mea "*ar putea &2ici tot ce e
!"t'mpla# ca i cum ar (i cu puti"-% % !"c2i.i oc2ii care iu+ec5 C'"d vi"e# m% la% %*l
%rut# e aa.%# (ace tot ce poate pe"tru a .'m+i) Nu*i d% eama c% u(letul lui t% !" (a-a
mea (%r% acu".iuri# c% tiu % citec !" oc2ii lui# di"tr*o privire# trium(ul au !"(r'"&erea)
N*are !"credere !" mi"e) Nu vrea % tiu e(ortul pe care*l (ace# lupta pe care o duce# pri"
urmare "u !"-ele&e) 8oam"e5 c% !mi tre+uie de o mie de ori mai mult cura/ %*mi !"&2it
lacrimile dec't % !mpart cu el miiu"ea i % lupt al%turi de el5
7e au.i u" .&omot !" ala /oa%# (%r% !"doial% u" .&omot cu"ocut# c%ci ea e ridic%
repede# radioa%) 3u.ele i e !"tredec2ier% i coae u" -ip%t mic de +ucurie) H&omotul
ve"ea de la o u% care e dec2idea !" capul c%rii)
G25 C't% dreptate avea 3erric2o"5
Pe o+ra.ul ei de (ecioar% "*a-i (i putut &%i "ici o urm% de lacrimi# "ici o urm% de
trite-e) Totul era "umai .'m+et) Pieptul i e .+%tea de +ucurie) Trupul !"covoiat e ridic%
&ra-io i uplu) 7em%"a cu acea (loare mi"u"at% di" &r%di"ile "oatre care "oaptea !i
pleac% pe /um%tate ti/a o(ilit% i care e dec2ide mai proap%t% i mai par(umat% la prima
ra.% de oare)
1I>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Aurore e ridic% i e due !" &ra+% pre o&li"d%) i era team% c% "u*i detul de
(rumoa%) 3letem% lacrimile care !"tritea.% oc2ii i ti"& (ocul de diama"t al pupilelor)
At(el era coc2et% de dou% ori pe .i) 8ar o&li"da !i pu"ea c% !"&ri/orarea ei "*are rot)
G&li"da !i !"apoia u" .'m+et at't de t'"%r# at't de delicat i !"c'"t%tor# !"c't !i mul-umi di"
toat% i"ima lui 8um"e.eu)
,eterul $oui co+or! cara) 3erric2o" -i"ea o lamp% cu care !i lumi"a ultimele trepte)
Gricare i*ar (i (ot v'rta# meterul $oui era u" +%r+at t'"%r) P%rul +lo"d i +uclat e mica
!" /urul u"ei (ru"-i e"i"e# ca a u"ui adolece"t@ em%"a cu u" +%r+at di" 6alia# culptat !"
(ilde# i doar dee"ul e"er&ic al tr%%turilor corecta dramul de (emi"itate al car"a-iei) 8ar
oc2ii (ocoi de u+ li"ia m'"dra a pr'"ce"elor# "aul drept# t%iat cu vi&oare# &ura# cu
+u.ele pari"d culptate !" +ro".# &ura um+rit% de o muta-% (i"%# pu-i" r%ucit% !" u#
+%r+ia rotu"/it% puter"ic d%deau capului u" admira+il caracter de 2ot%r're i de (or-%)
Cotumul !"tre&# pa"talo"ii# veta i tu"ica erau de cati(ea "ea&r%# cu +uto"i de /ap)
Avea capul decoperit i "u purta a+ie)
"c% mai era !" capul c%rii# dar o i c%uta cu privirea pe Aurore) C'"d o v%.u# !i
t%p'"i u" &et) Gc2ii i e plecar% repede# iar paul# care voia % e &r%+eac%# deve"i le"t)
C"ul di"tre acei o+ervatori# care v%d totul pe"tru a a"ali.a totul# ar (i decoperit di"tr*o
privire tai"a acetui +%r+at) i petrecea via-a !" co"tr'"&eri) Era aproape de (ericire i "u
voia % e ati"&% de ea)
Gr# voi"-a meterului $oui era de (ier) Era !"dea/u" de puter"ic% pe"tru a o-eli cu
toicim i"ima lui ta"dr%# paio"at%# ar.%toare ca o i"im% de (emeie)
,*ai ateptat) AuroreO .ie el co+or'"d treptele) Fra"\oie 3erric2o" iei !" ua
+uc%t%riei i !i ar%t% o+ra.ul !m+u/orat) Cu &laul ei r%u"%tor# care ar (i (%cut o"oare u"ui
er&e"t coma"d'"d u" exerci-iu militar# .ie@
Are vreu" rot % (aci % pl'"&% o +iat% (at%# metere $ouiO
Ai pl'"# AuroreO !"tre+% cu ardoare "oul*ve"it) Co+or'e cara i e oprie) T'"%ra
e aru"c% de &'tul lui)
9e"ri# priete"ul meu# pu"ea ea !"ti".'"du*i (ru"tea pre a (i %rutat%# tii +i"e c%
(etele u"t "e+u"e) Fra"\oie "*a v%.ut +i"e# "*am pl'" deloc# privete*m% !" oc2i# 9e"ri5
0e.i vreo lacrim%O
H'm+ea at't de (ericit%# depli" (ericit%# !"c't meterul $oui r%mae (%r% voia lui o
clip% % o co"temple)
8e ce mi*ai pu c% dom"ioara "oatr% a pl'"# micu-uleO .ie Fra"\oie privi"du*l
ever pe Fea"*,arie)
P%i# .ie 3erric2o"# % ve.i# +u"ic%# poate ai !"-ele &reit# au poate "*am v%.ut
+i"e# au poate c% dom"ioara "u dorete % e tie c% a pl'")
3erric2o" avea !" el u" pic de '"&e "orma"d) Fra"\oie traver% !"c%perea# aduc'"d
ci"a)
Gricum# .ie ea# dom"ioara "oatr% e tot timpul i"&ur% i ata "u*i via-% de om)
Te*am ru&at oare % (aci pl'"&eri !" "umele meuO murmur% Aurore# roie de ciud%)
,eterul $oui !i o(eri m'"a pe"tru a trece !" camera de al%turi# u"de era ervit%
maa) 7e ae.ar% u"ul !" (a-a celuilalt) Ca de o+icei# 3erric2o" trecu !" patele Aurorei#
pe"tru a o ervi) 8up% c'teva mi"ute# (oloite pe"tru a e pre(ace c% m%"'"c%# meterul
$oui .ie@
$a%*"e# +%iete# "u mai avem "evoie de ti"e)
7% mai aduc i celelalte (eluriO !"tre+% 3erric2o")
Nu5 e &r%+i % r%pu"d% Aurore)
Atu"ci# v% aduc deertul)
8u*te5 .ie meterul $oui ar%t'"du*i ua)
3erric2o" iei# r'.'"d pe u+ mut%-i)
3u"ico# .ie el i"tr'"d !" +uc%t%rie# cred c% au %*i pu"% lucruri "epl%cute)
3%tr'"a ridic% di" umeri)
,eterul $oui pare tare up%rat# relu% Fea"*,arie)
1IQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Treci la vae5 .ie Fra"\oie) ,eterul $oui tie mai multe dec't "oi to-i) E puter"ic
ca u" taur i mai cura/o ca u" leu) 8ar (ii li"itit# mica "oatr% Aurore ar !"vi"&e patru ca
el5
A5 exclam% uimit 3erric2o") Nu prea arat%)
Tocmai de*aia# protet% +%tr'"a) Ai# !"c2i.'"d dicu-ia# ad%u&%@
Tre+uie % mai creti) $a trea+%5
8up% c't e pare# "u eti (ericit%# Aurore5 .ie meterul $oui dup% ce 3erric2o" iei
di" !"c%pere)
Te v%d detul de rar5 r%pu"e t'"%ra (at%)
Ai di" ata !mi (aci o vi"%# copil% dra&%O
8um"e.eu % m% p%.eac%5 7u(%r u"eori# e*adev%rat# dar ci"e poate opri % e
"ac% idei "e+u"e !" +iata mi"te a u"ei i"&uraticeO 8oar tii# 9e"ri# c%# pe !"tu"eric#
copiilor li e (ace (ric%# iar di" clipa ivirii .orilor# uit% temerile) Ai eu u"t la (el) E de*a/u" %
te v%d# ca toate up%r%rile mele capricioae % e riipeac%)
Ai pe"tru mi"e ta"dre-ea u"ei (ete upue# Aurore# pue meterul $oui
!"torc'"du*i privirile# i !-i mul-umec)
Ai pe"tru mi"e a(ec-iu"ea u"ui tat%# 9e"riO !"tre+% t'"%ra (at%)
,eterul $oui e ridic% i (%cu !"co"/urul meei) 8i" proprie i"i-iativ% Aurore !i !mpi"e
u" cau" i .ie cu o +ucurie "eacu"%@
0i"o5 8e mult% vreme "*am mai vor+it aa) -i ami"teti cum .+urau orele pe
vremuriO
Trit i du pe &'"duri# 9e"ri r%pu"e@
Grele "u "e mai apar-i")
Aurore !i pri"e m'i"ile i !l privi at't de +l'"d# !"c't +ietul $oui im-i acea arur%
care precede i provoac% lacrimile)
Ai tu u(eri# 9e"riO murmur% ea)
Cl%ti"% di" cap# !"cerc'"d % .'m+eac%# i r%pu"e@
Te !"eli# Aurore) A (ot o .i c'"d am viat ceva (rumo# u" vi at't de (rumo# !"c't
mi*a r%pit om"ul) 8ar "*a (ot dec't !"tr*o .i# i "u era dec't u" vi) 7u"t trea.# "u mai
per# am /urat %*mi !"depli"ec miiu"ea) 7e apropie clipa c'"d via-a mea e va c2im+a)
Acum u"t prea +%tr'"# dra&a mea copil%# % re!"cep o via-% "ou%)
Prea +%tr'"5 repet% Aurore# care*i ar%t% di"-ii (rumoi !"tr*u" 2o2ot de r' i"cer)
,eterul $oui "u r'dea)
$a v'rta mea# roti el !"cetior# al-ii au o (amilie) Aurore deve"i pe dat% erioa%)
Ai "*ai "imic di" toate atea# 9e"ri# priete"e# "u m% ai dec't pe mi"e5
,eterul $oui dec2ie &ura# dar vor+a i e opri pe +u.e) i plec% di" "ou privirea)
Nu m% ai dec't pe mi"e# repet% Aurore) Ai ce u"t eu pe"tru ti"eO C" o+tacol !"
calea (ericirii5
0oi % o opreac%# dar ea co"ti"u%@
Atii ce pu" veci"iiO pu" c%@ Asta nu-i nici fiica lui nici sora lui nici soia lui... ,ai
pu")))
Aurore# o !"trerupe la r'"dul lui meterul $oui# de optpre.ece a"i ai !"em"at
toat% (ericirea mea)
Eti &e"ero i !-i mul-umec# murmur% t'"%ra (at%) R%maer% o clip% t%cu-i)
7t'"/e"eala meterului $oui era vi.i+il%) Aurore rupe prima t%cerea)
9e"ri# pue ea# "u tiu "imic depre &'"durile i (aptele tale) Ai cu ce drept -i*a
(ace u" reproO 8ar u"t tot timpul i"&ur% i tot timpul m% &'"dec la ti"e# u"icul meu
priete") 7u"t i&ur% c% u"eori &2icec) C'"d i"ima mi e tr'"&e# c'"d lacrimile !mi vi" !"
oc2i# !mi pu"@ 8r !re&ena mea o femeie iu(it i-ar nveseli singurtatea. 8r mine
casa lui ar fi mare i avut. 8r mine s-ar fi !utut arta oriunde fr masc. /enri faci
mai mult dec$t s m iu(eti ca un !rinte (un. M res!eci i din cau&a mea tre(uie s-
i nfr$ne&i elanul inimii.
1IR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Cuvi"tele !i ieeau di" i"im% i# !"tr*adev%r# Aurore le &'"die) 8ar (iicele Evei u"t
diplomate !""%cute) Era doar o trata&em% pe"tru a ti) 8ar lovitura d%du &re)
Aurore "u primi dec't acet r%pu" calm@
Te !"eli# dra&% copil%)
Privirea meterului $oui e pierdea !" &ol)
Timpul trece# murmur% el)
Apoi# pe "eateptate# ca i cum i*ar (i (ot cu "eputi"-% % e re-i"%@
C'"d "*ai % m% mai ve.i# !-i vei ami"ti de mi"e# AuroreO G+ra.ul (etei e (%cu
&al+e" ca cear%) 8ac% meterul $oui ar (i ridicat oc2ii# ar (i v%.ut tot u(letul ei !" privirea
p%tru".%toare pe care i*o aru"c%)
Ai % m% p%r%eti di" "ouO &'"&avi ea)
Nu# pue meterul $oui cu &la "ei&ur Nu tiu))) Poate)))
Te ro&5 Te ro&5 murmur% ea) Ai mil% de mi"e# 9e"ri5 8ac% pleci# ia*m% cu ti"e)
Cum "u r%pu"dea "imic# ea relu% cu lacrimi !" oc2i@
Eti up%rat pe mi"e (ii"dc% am (ot prete"-ioa% i "edreapt%) G25 9e"ri# priete"ul
meu# "u eu -i*am vor+it depre lacrimile mele) N*am *o mai (ac# 9e"ri5 Acult%*m% i
crede*m%) N*am *o mai (ac5 8oam"e5 Atiu +i"e c% am &reit) 7u"t (ericit% (ii"dc% te v%d !"
(iecare .i) 9e"ri# "u*mi r%pu".iO 9e"ri# "u m% au.iO
i !"toree capul) Cu u" &et de copil# ea !i cupri"e &'tul pe"tru a*l (or-a % o
priveac%) Gc2ii meterului $oui erau !"eca-i !" lacrimi) Aurore e l%% !" /o de pe cau" i
e ae.% !" &e"u"c2i)
9e"ri# 9e"ri# .ie# ea# priete"ul meu dra&# tat%l meu# +ucuria ar (i "umai a ta dac%
ai (i (ericit# dar vreau partea mea di" lacrimile tale5
9e"ri o tr'"e la piept cu o micare pli"% de patim%) 8ar +ra-ele i e deti"er% pe
"eateptate)
7u"tem doi "e+u"i# Aurore5 pue el cu u" .'m+et amar i (or-at) 8ac% "e*ar vedea
lumea5 Ce !"eam"% ataO
Ata !"eam"%# replic% Aurore care "u re"u"-a at't de uor# ata !"eam"% c% eti
e&oit i r%u !" at%*ear%# 9e"ri) 8i" .iua c'"d mi*ai pu@ %u eti fiica mea te-ai
sc5im(at mult)
Hiua c'"d mi*ai cerut %*l iert pe marc2i.ul de C2aver"<O !mi ami"tec# Aurore# i te
a"u"- c% marc2i.ul *a !"apoiat la Pari)
Nu pue "imic# dar privirea ei "o+il% i +l'"d% ar%ta o mirare at't de mare !"c't 9e"ri
!i muc% +u.a)
i lu% m'"a i o %rut%# ca i cum ar (i vrut % plece) Ea !l re-i"u cu (or-a)
R%m'i# .ie ea) 8ac% lucrurile mer& tot aa# !"tr*o +u"% .i "u m% vei mai &%i !"
caa ta) 0%d c% te ti"&2erec i voi pleca) 8oam"e5 Nu tiu ce voi (ace# dar te voi eli+era
de o povar% care devi"e prea &rea)
Nu vei avea vreme# murmur% meterul $oui) Pe"tru a m% p%r%i# Aurore# "*ai
"evoie % (u&i)
Gare vrei % m% &o"etiO exclam% +iata (at%# care e ridic%# de parc% ar (i primit o
lovitur% puter"ic% !" piept)
,eterul $oui !i acoperi o+ra.ul cu m'i"ile) ,ai erau !"c% aproape u"ul de cel%lalt#
Aurore# ae.at% pe o per"%# cu capul pe &e"u"c2ii meterului $oui)
Ceea ce mi*ar tre+ui % (iu (ericit%# c2iar (oarte (ericit%# 9e"ri# ar (i mai "imica toat%)
,i*am pierdut oare .'m+etul de at't de mult% vremeO Nu eram oare totdeau"a mul-umit%
i veel% c'"d aler&am !"ai"tea ta % te !"t'mpi"O
8e&etele meterului $oui !i "ete.eau p%rul +o&at care# la lumi"a l%mpii# c%p%tae
re(lexe de aur ar%miu)
Poart%*te ca alt%dat%# co"ti"u% ea# "u*-i cer dec't ata) 7%*mi pui c'"d eti (ericit#
%*mi pui mai ale c'"d eti up%rat# ca % m% +ucur !mpreu"% cu ti"e# au c% trite-ea ta
% treac% !" i"ima mea) 9aide5 Ata te uurea.%) 8ac% ai (i avut o (iic%# 9e"ri# o (iic% pe
care o iu+eai mult# aa te*ai (i purtat cu eaO
1I?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
G (iic%5 repet% meterul $oui# a c%rui (ru"te e !"tu"ec%)
Atiu c% "u*-i u"t "imic# tiu# "u mi*o mai pu"e) ,eterul $oui !i trecu doul
palmei pete (ru"te)
Aurore# pue el ca i cum "*ar (i au.it ultimele ei cuvi"te) Exit% o via-%
tr%lucitoare# o via-% de pl%ceri# de o"oruri# de +o&%-ie# via-a (erici-ilor di" aceat% lume)
Tu "*ai de u"de o cu"oti)
Ai de ce tre+uie *o cu"ocO
0reau *o cu"oti) Tre+uie) Ad%u&%# co+or'"d (%r% voia lui &laul@
Poate va tre+ui % (aci o ale&ere) Pe"tru a ale&e# tre+uie % cu"oti)))
7e ridic%) 8e acum !"ai"te# expreia o+ra.ului %u "o+il ar%ta o 2ot%r're "ecli"tit% i
c2i+.uit%)
E ultima ta .i de !"doial% i de "ecu"oatere# Aurore# roti el !"cetior# poate e
ultima mea .i de ti"ere-e i de pera"-%5
9e"ri# !" "umele lui 8um"e.eu5 Explic%*te5 tri&% t'"%ra (at%)
,eterul $oui ridic% privirea pre cer)
Am (%cut cum mi*a dictat co"tii"-a# murmur% el) Cel*de*7u m% vede)
N*am "imic de acu") Adio# Aurore# relu% el) Nu vei dormi deloc la "oapte))) Privete
i &'"dete# co"ult%*-i mi"tea !"ai"tea i"imii) Nu vreau %*-i pu" "imic) 0reau ca emo-ia
ta % (ie +ruc% i depli"%) 8ac% te*a preve"i# mi*ar (i team% c% ai ac-io"a di" e&oim)
Ami"tete*-i doar c%# oric't de tra"ii ar (i ave"turile pri" care vei trece !" aceat% "oapte#
ele au ca ori&i"e voi"-a mea i ca cop i"tereul t%u) 8ac% m% vei revedea cu !"t'r.iere# ai
!"credere) 8e aproape au de departe# ve&2e. aupra ta)
i %rut% m'"a i e !"drept% pre apartame"tul %u particular)
"m%rmurit% i uluit%# Aurore !l urm%rea cu oc2ii) A/u"&'"d !" uul c%rii# !"ai"te de a
trece pra&ul# meterul $oui !i (%cu u" em" p%ri"tec di" cap i !i trimie u" %rut)
Capitolul R Dou tinere
Aurore era i"&ur%) 8icu-ia cu priete"ul ei 9e"ri e termi"ae !"tr*u" (el at't de
"eprev%.ut# !"c't t%tea pe cau" uluit% i cu u(letul !"ce-oat) 6'"duri tul+uri e
ametecau !" de.ordi"e) G ardeau creierii) I"ima*i m'2"it% i /i&"it% e !"c2ie !" i"e)
7e tr%duie % a(le) Provocae o explica-ie c't putue mai +i"e) Foloie toate acele
u+tilit%-i i"&e"ioae de care "u ete
lipit% o (emeie# c2iar i "epri2%"it%) Nu "umai c% explica-ia "u*i ati"ee copul# dar
mai mult# ame"i"-are au (%&%duial%# !"ai"tea ei e dec2idea u" ori.o"t miterio)
El !i puee@ %u vei dormi deloc la noa!te. Ai ad%u&ae@ :ric$t de stranii ar fi
aventurile !rin care vei trece n aceast noa!te ele vor avea ca origine voina mea i ca
sco! interesul tu.
Ave"turi5 8ei&ur# via-a 2oi"ar% du% de Aurore (uee p'"% acum pli"% de ave"turi)
8ar priete"ul ei purtae toat% r%pu"derea5 Priete"ul ei# t'"d ve"ic l'"&% ea# ca u"
pa."ic vi&ile"t# ca u" ap%r%tor de%v'rit# o (erea p'"% i de paim%) " "oaptea ata#
ave"turile !i vor c2im+a apectul) 0a tre+ui % le !"(ru"te i"&ur%)
8ar ce (el de ave"turiO Ai de ce acete /um%t%-i de cuvi"teO Tre+uia % cu"oac% o
alt(el de via-% dec't aceea de p'"% acum@ o via-% tr%lucitoare# o via-% luxoa%# via-a celor
mari i (erici-i) Pe"tru a ale&e# !i puee) F%r% !"doial%# % alea&% !"tre aceat% via-%
"ecu"ocut% i via-a ei actual%) Ale&erea "u ete oare &ata (%cut%O
Tre+uia % tie de ce parte a +ala"-ei e a(l% priete"ul ei# 9e"ri) Ideea c% poate !i va
revedea mama !i tr%+%tu ca u" (ul&er tul+urarea) 7im-ea cum i e !"moaie &e"u"c2ii) 7%
1JU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
alea&%5 Pe"tru prima oar% e "%tea !" ea ('ietoarea !"tre+are@ dac% mama ei era de o
parte a +ala"-ei i 9e"ri de cealalt%O)))
E cu "eputi"-%5 exclam% ea# repi"&'"d cu toat% (or-a acet &'"d) 8um"e.eu "u
poate % vad% ata)
8ec2ie pu-i" perdelele de la (ereatr% i e re.em% !" coate de +alco" pe"tru a*i
r%cori (ru"tea !" (l%c%ri) Pe trad% era mare (or(ot%) ,ul-imea e !"&r%m%dea !" /urul i"tr%rii
de la Palai*Ro<al pe"tru a vedea trec'"d i"vita-ii) $itierele i patatele !"cepuer% %
oeac% i !i (%ceau drum !"tre dou% r'"duri de curioi) $a !"ceput# Aurore "u d%du mare
ate"-ie la toate atea) Ce o i"terea (or(ota i .&omotul5 8ar v%.u trec'"d# !"tr*o lectic%#
dou% (emei &%tite pe"tru er+are@ o mam% i (iica ei) Gc2ii i e umplur% de lacrimi# apoi (u
cupri"% de u" (el de ame-eal%)
8ac% era mama meaO &'"di ea)
Era poi+il# era pro+a+il) Privi apoi cu mai mult% ate"-ie tot ce e putea vedea di"
ple"dorile er+%rii) 62icea dup% .idurile palatului mi"u"%-ii i mai mari) G dori"-% va&%
deve"i tot mai vie i o !"v%lui pe de*a*"tre&ul)
$e i"vidia pe (etele ple"did !m+r%cate# care aveau perle !" /urul &'tului# alte perle i
(lori !" p%r# "u pe"tru (lorile lor# "u pe"tru (lori# "u pe"tru perle# "u pe"tru podoa+e# ci
(ii"dc% edeau l'"&% mamele lor) Apoi "u mai vru % vad% "imic c%ci toate acete +ucurii !i
/i&"eau trite-ea) 7tri&%tele de (ericire# lumea care e a&it%# tumultul# r'etele# clipirile#
ecourile orc2etrei care c'"t% !" dep%rtare# toate o ap%au) i acu"e capul !"(ier+'"tat
!" m'i"i)
" +uc%t%rie# Fea"*,arie 3erric2o" !"depli"ea pe l'"&% Fra"\oie# +u"ica lui# rolul
arpelui ipititor) N*a avut de p%lat multe vae# lav% 8om"ului5 Aurore i meterul $oui
"u (oloier% (iecare dec't o i"&ur% (ar(urie)
" c2im+# m'"carea (uee !m+elu&at% la +uc%t%rie) Fra"\oie i 3erric2o"
m'"caer%# ei doi# pe"tru patru)
Cu toate atea# .ie Fea"*,arie# o % m% duc p'"% la cap%tul tr%.ii % privec)
Coa"a 3ala2ault .ice c% acolo* toate mi"u"ile di" +amele cu .'"e i di" le&e"de) Tare
am c2e( % aru"c o privire)
7% "u lipeti mult# +%ie-a# morm%i +u"ica)
Era o (ii"-% la+%# !" ciuda (aptului c% avea o voce pro(u"d%# de +a)
3erric2o" !i lu% .+orul) Cumetrele 6uic2ard# 3ala2ault# ,ori" i celelalte !l primir% cu
+ucurie di" clipa c'"d pue piciorul pe caldar'mul murdar al tr%.ii C2a"tre)
Fra"\oie iei !" ua +uc%t%riei i privi !" camera Aurorei)
Ia te uit%5 &'"di ea) A i plecat5 3ietul !"&era# e mereu i"&ur%5
7e &'"di % e duc% %*i -i"% de ur't ti"erei t%p'"e# dar !" aceeai clip% Fea"*,arie e
!"apoie)
3u"ico5 exclam% el) $ampioa"e# pa"&lici# (eli"are# olda-i c%lare# (emei pli"e de
diama"te# !"c't cele !m+r%cate doar !" ati" -eut cu (ir u"t de +ile5 0i"o % ve.i# +u"ico5
3%tr'"a ridic% di" umeri)
Pu-i" !mi pa%# .ie ea)
A25 3u"ico# vi"o "umai p'"% la col-ul tr%.ii) Coa"a 3ala2ault le tie "umele i
pu"e povetea tuturor e"iorilor i tuturor doam"elor care trec)
E tra"ic de educativ5 0i"o % ve.i# doar o clip%# c't dai o (u&% p'"%*" col-ul tr%.ii)
Ai ci"e va p%.i caaO))) "tre+% +%tr'"a Fra"\oie pu-i" ipitit%)
7u"tem la .ece pai) G % ve&2em aupra uii) 0i"o# +u"ico# vi"o5
G cupri"e de mi/loc i o due cu el)
Ca r%mae dec2i%)
Erau la .ece pai) 8ar cumetrele 3ala2ault# 6uic2ard# 8ura"d# ,ori" i celelalte erau
"ite (emei &ro.ave) 8i" clipa c'"d puer% m'"a pe Fra"\oie "u*i mai d%dur% drumul)
Ata i"tra oare !" pla"urile miterioae ale meterului $ouiO Ne !"&%duim % avem !"doieli)
1J1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8roaia de cumetre care*l c%rau pe Fea"*,arie 3erric2o" c%tre pia-a Palai*Ro<al#
lumi"at% or+itor# trecu dei&ur pe u+ (ereatra Aurorei# dar ea "u v%.u "imic) 0iarea !"
care e cu(u"dae o !"dep%rta de realitate)
Nici o priete"%5 !i pu"ea ea) Nici u" u(let c%ruia %*i ceri (at5
Au.i !" patele ei u" .&omot uor# care ve"ea di" dormitor) 7e !"toare iute) Apoi
coae u" -ip%t de paim%# care primi drept r%pu" u" 2o2ot de r' veel) " (a-a ei e a(la
o (emeie !m+r%cat% !"tr*u" domi"o de ati" ro.# macat% i coa(at% pe"tru +al)
8om"ioara AuroreO .ie ea cu o revere"-% ceremo"ioa%)
Gare vie.O tri&% Aurore) 0ocea ata5)))
8e u+ mac%# o+ra.ul veel al do"ei Cru. ap%ru pri"tre vola"e i da"tele (i"e)
Flor5 exclam% Aurore) E oare cu puti"-%O Eti c2iar tuO 6ra-ioa% i .velt% ca o
il(id%# do"a Cru. ve"i pre ea cu +ra-ele dec2ie) 7e %rutar% uor i repede# cum (ac
toate (etele) A-i v%.ut vreodat% doi porum+ei lovi"du*e cu ciocul !" /oac%O
Eu care tocmai m% pl'"&eam c% "*am l'"&% mi"e "ici o priete"%5 .ie Aurore) Flor#
mica mea Flor# c't de (ericit% u"t % te v%d)
Apoi# cupri"% de u" crupul u+it# ad%u&%@
8ar ci"e te*a l%at % i"triO Nu am voie % primec pe "ime"i)
Nu ai voieO repet% do"a Cru. cu aer %&al"ic)
7u"t ru&at%# dac% pre(eri# .ie Aurore roi"d)
Iat% ceea ce e c2eam% o tem"i-% +i"e p%.it%# exclam% Flor) Ca dat% !" l%turi i
"ime"i care % .ic%@ tai5
Aurore i"tr% repede !" ala /oa%) "tr*adev%r# "u era "ime"i i am'"dou% ca"aturile
uii erau dec2ie) G tri&% pe Fra"\oie# !l tri&% pe Fea"*,arie) Nici u" r%pu") Atim u"de
e a(lau !" acet mome"t Fea"*,arie i Fra"\oie) 8ar Aurore 2a+ar "*avea de "imic) 8up%
plecarea ciudat% a meterului $oui# care o preve"ie c% "oaptea va (i pli"% de ave"turi
+i.are# "u e &'"di dec't@ F%r% !"doial% c% a vrut % (ie aa)
"c2ie ua "umai cu .%vorul i e !"apoie la do"a Cru.# oare (%cea &ra-ii !" (a-a
o&li".ii)
7% te privec !" ti2"%5 .ie ea) 0ai5 8oam"e# c't de mare i (rumoa%
te*ai (%cut5
Ai tu la (el5 r%pu"e prompt Aurore)
7e co"templare am'"dou% cu o admira-ie voioa%)
Ce*i cu cotumul %taO relu% Aurore)
Toaleta mea de +al# (rumoao# r%pu"e do"a Cru. cu u" aer pu-i" !"(umurat) Te
pricepiO E dr%&u-%O
,i"u"at%5 r%pu"e Aurore)
"dep%rt% domi"oul pe"tru a l%a % e vad% (uta i cora/ul)
,i"u"at%5 repet% ea) E (oarte cump%) Cred c% &2icec) Ai ve"it % /oci o comedie#
mica mea FlorO
Ei# a5 exclam% do"a Cru.) Eu# % /oc o comedie5 ,% duc la +al# ata*i tot)
$a care +alO
Nu*i dec't u" i"&ur +al at%*ear%)
$a +alul re&e"tuluiO
8oam"e5 8a# la +alul re&e"tului# prea(rumoaa mea) 7u"t ateptat% la Palai*Ro<al
pe"tru a (i pur i implu pre.e"tat% alte-ei*ale re&ale de c%tre pri"-ea Palati"%# mama lui#
mititico)
Aurore c%c% oc2ii mari)
Te mir%O co"ti"u% do"a Cru. d'"d la o parte cu piciorul tre"a roc2iei de recep-ie)
8e ce te mir%O 8e (apt# i pe mi"e m% mir%) Poveti# mititico# poveti "e"um%rate) Plou%
cu) poveti# am % -i le pu")
8ar cum ai a(lat u"de locuiecO !"tre+% Aurore)
Atiam) Aveam permiiu"ea % te v%d# c%ci i eu am u" t%p'")))
Eu "*am t%p'"# o !"trerupe Aurore cu u" &et m'"dru)
1JB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8ac% vrei# o clav%# dar o clav% care coma"d%) Tre+uia % vi" m'i"e dimi"ea-%#
dar mi*am .i@ ,$t a vrea s-i fac o vi&it micuei mele Aurore)
,% mai iu+etiO
$a "e+u"ie5 8ar la%*m% %*-i itoriec prima povete) Ai dup% ata# alta) Ti*am
pu doar c% plou% cu poveti) Eu# care "*am pu piciorul pe trad% de la oirea mea#
tre+uia %*mi &%ec drumul !" acet ime" Pari "ecu"ocut# de la +ierica 7ai"t*,a&loire
p'"% aici)
3ierica 7ai"t*,a&loire5 !"trerupe Aurore) $ocuieti pri" p%r-ile aceleaO
8a# am colivia mea# cum i tu o ai pe a ta# dr%&u-% pa%re) Numai c% a mea e mult
mai (rumoa%) $a&ardPre al meu (ace lucrurile mai +i"e)
7t5 .ie Aurore pu"'"d de&etul pe +u.e)
3i"e# +i"e5 0%d c% tot mai locuim !" -ara miterelor) 8eci# eram detul de !"curcat%#
c'"d aud o uoar% +%taie la ua mea) I"tr% ci"eva !"ai"te de a m% (i putut duce % dec2id)
Era u" omule- (oarte "e&ru# (oarte ur't# (oarte pocit) ,% alut% p'"% la p%m'"t# !i r%pu"d
la alut (%r% % r'd i ocot c% m*am purtat (rumo) mi .ie@ 1ac domnioara (inevoiete
s m urme&e o voi conduce acolo unde dorete s mearg...
C" cocoatO .ie Aurore# care via)
8a# u" cocoat) Tu l*ai trimiO
Nu# "u eu)
l cu"otiO
Nu i*am vor+it "iciodat%)
Pe cuv'"tul meu# "u coeem "ici o vor+% di" care ci"eva ar (i putut ti c% voiam
% (ac a.i# vi.ita proiectat% pe"tru m'i"e dimi"ea-%) 7u"t "ec%/it% c% o cu"oti pe pocita"ia
aia# (ii"dc% a (i vrut %*l ocot p'"% la cap%t ca pe o (ii"-% upra"atural%) 8ealtmi"teri#
tre+uie % (ie pu-i" vr%/itor# dac% a putut !"ela vi&ile"-a cer+erilor mei) F%r% %*mi dau
i(oe# cumpa mea# u"t p%.it% mai tra"ic dec't ti"e))) Atii c% u"t cura/oa%) Propu"erea
piticului mi*a .&'"d%rit paiu"ea pe"tru ave"turi) Am acceptat (%r% % ov%i)
,% alut% a doua oar% i mai repectuo# dec2ie o mic% u%# "ecu"ocut% de mi"e#
c2iar !" camera mea# !-i dai eamaO Apoi m% co"due pri" "ite culoare de care "ici "u
+%"uiam) Ieim (%r% % (im v%.u-i) " trad% atepta o tr%ur% luxoa%) mi d% m'"a pe"tru
a m% urca) " tr%ur% e poart% ca u" adev%rat dom") Co+or'm am'"doi la ua ta# tr%ura
pleac% !" &alop# urc treptele i# c'"d % m% !"torc pe"tru a*i mul-umi# ia*l de u"de "u*i5
Aurore aculta totul ditrat%)
E el# murmur%# el tre+uie % (ie)
Ce puiO !"tre+% do"a Cru.)
Nimic))) 8ar u+ ce pretext vei (i pre.e"tat% re&e"tului# Flor# dra&a mea &ita"%O
8o"a Cru. !i -u&uie +u.ele)
3u"a mea priete"%# r%pu"e ea i"tal'"du*e !"tr*u" (otoliu# "u mai exit% "ici o
&ita"%# "*a exitat "iciodat% o &ita"%# e o 2imer%# o ilu.ie# o mi"ciu"%# u" vi) 7u"t "o+ila
(iic% a u"ei pri"-ee# -i*o pu" pe leau)
TuO .ie Aurore uluit%)
P%i# ci"e oareO r%pu"e do"a Cru.) 8oar "*oi (i tuO 0e.i tu# dra&a mea (rumoa%#
"umai -i&a"ii (ac aeme"ea tre+uri) I"tr% !" palate pe coul de o+%# la ore c'"d (ocul e
ti"# terpelec c'teva o+iecte de pre- i "u uit% "iciodat% % ia cu ei lea&%"ul u"de
doarme t'"%ra mote"itoare)
7u"t mote"itoarea (urat% de -i&a"i))) Cea mai +o&at% mote"itoare di" Europa# dup%
cum mi *a dat a !"-ele&e)
Nu e tia dac% !i +%tea /oc au dac% vor+ea erio) Poate c% "u o tia "ici ea !"%i)
0olu+ilitatea !i colora (rumo o+ra/ii cam tuciurii) Gc2ii# mai "e&ri ca moala# clipeau de
i"teli&e"-% i de !"dr%."eal%) Aurore aculta cu &ura c%cat%) Pe o+ra.ul ei (ermec%tor e
.u&r%vea "aivitate credul%# iar pl%cerea pe care o reim-ea pe"tru (ericirea priete"ei i e
citea limpede !" oc2i)
"c'"t%tor5 .ie ea) Ai cum te "umeti# Flor5
1JI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8o"a Cru. !i ara"/a cutele roc2iei i r%pu"e cu diti"c-ie@
8om"ioara de Never)
Never5 exclam% Aurore) C"ul di"tre cele mai de eam% "ume di" Fra"-a)
0ai5 8a# priete"%) 7e pare c% u"tem pu-i" veri cu ma/etatea a)
8ar cumO)))
A25 CumO CumO tri&% do"a Cru. l%'"d +ruc la o parte aerele ei "o+ile pe"tru a
reve"i la veelia "e+u"atic%# care*i ve"ea mai +i"e) Iat% ce "u tiu) Nu mi *a (%cut o"oarea
de a mi e pu"e &e"ealo&ia) C'"d !"tre+# mi e r%pu"de@ 7t))) 7e pare c% am duma"i)
Grice m%re-ie duce la &elo.ie)
Nu tiu "imic# dar pu-i" !mi pa%) ,% la !" voia oartei cu o li"ite de%v'rit%)
Aurore# care p%rea % medite.e de c'teva mi"ute# o !"trerupe i pue pe
"eateptate@
Flor# ce*ai .ice dac% a ti mai mult dec't ti"e depre propria ta poveteO
Pe cuv'"tul meu# micu-% Aurore# ata "u m*ar mira) Nimic "u m% mai mir% acum)
8ar# dac%*mi tii povetea# -i"e*o pe"tru ti"e) Tutorele meu tre+uie % mi*o pu"% !"
am%"u"-ime at%*ear%) Tutorele i priete"ul meu ete dom"ul pri"- de 6o".a&ue)
6o".a&ue5 repet% tre%ri"d Aurore)
Ce aiO pue do"a Cru.)
Ai .i 6o".a&ueO
Am .i 6o".a&ue# pri"-ul de 6o".a&ue# acela care !mi ap%r% drepturile# o-ul
duceei de Never# mama mea)
A25 (%cu Aurore# 6o".a&ue ete o-ul duceeiO
i ami"tea de vi.it% la rui"ele catelului Ca<lu) 8rama "octur"% !i ap%rea !" (a-%)
Pero"a/ele "ecu"ocute ieri aveau a.i u" "ume)
Copilul depre care vor+ie 2a"&i-a di" Tarride# copilul care dormea !" timpul acelei
+%t%lii !"&ro.itoare era Flor) 8ar uci&aulO)))
$a ce te &'"detiO !"tre+% do"a Cru.)
,% &'"dec la "umele de 6o".a&ue# r%pu"e Aurore)
8e ceO
"ai"te de a*-i pu"e# vreau % tiu dac% !l iu+eti)
Cu modera-ie# replic% do"a Cru.) $*a (i putut iu+i# dar "*a vrut)
Aurore t%cea mai departe)
9aide# vor+ete5 tri&% (ota &ita"%# care +%tu di" picior cu "er%+dare)
8ac% l*ai iu+i))) vru % pu"% Aurore)
0or+ete# !-i pu"5
Fii"dc% ete tutorele t%u# o-ul mamei tale)))
Caram+a5 +letem% pe leau aa .ia dom"ioar% de Never) Gare tre+uie %*-i
pu" totulO ,i*am v%.ut mama5 G repect (oarte mult# c2iar o iu+ec# (ii"dc% a u(erit mult)
8ar# la vederea ei# i"ima "u mi*a +%tut mai repede# +ra-ele "u mi *au dec2i (%r% voia
mea)
A25 0e.i tu# Aurore# e !"trerupe ea !"tr*u" verita+il ela" de paiu"e# mi e pare c%
tre+uie % mori de (ericire c'"d eti !" (a-a mamei tale)
Ai mie mi e pare la (el# .ie Aurore)
Ei +i"e# am r%ma de piatr%# prea "ep%%toare) 8ac% e vor+a de 6o".a&ue#
vor+ete# "u*-i (ie team% de "imic) Nu*-i (ie team% de "imic i vor+ete c2iar dac% ete
vor+a de doam"a de Never)
Nu e vor+a dec't depre 6o".a&ue# replic% Aurore) " ami"tirile mele# acet "ume
de 6o".a&ue ete ametecat !" toate paimele mele de copil# !" toate "eli"itile de (at%
t'"%r%) Am au.it pe"tru prima oar% acet "ume de 6o".a&ue c'"d priete"ul meu 9e"ri i*a
ricat via-a pe"tru a m% alva)
$*am mai au.it c'"d am (ot ataca-i !"tr*o (erm% !" /urul Pamplo"ei)
Ai acelai "ume mi*a i.+it urec2ile pe"tru a treia oar% !" "oaptea c'"d ai (%cut vr%/i
pe"tru a adormi pa."icii de l'"&% cortul tarotelui -i&a"ilor)
1JJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
$a ,adrid# di" "ou 6o".a&ue) $a catelul Ca<lu# acelai 6o".a&ue5
Acum era r'"dul do"ei Cru. % cad% pe &'"duri)
Ti*a pu vreodat% do" $ui.# (rumoul t%u Ci"celador# c% erai (iica u"ei doam"e de
"eamO !"tre+% ea pe "eateptate)
Niciodat%# r%pu"e Aurore# i totui o cred)
Pe cuv'"tul meu# tri&% (ota &ita"%# "u*mi place % m% &'"dec prea mult# mica
mea Aurore) Am multe idei !" cap# dar u"t "eclare i "u vor deloc % ia%) 8up% p%rerea
mea# -i *ar potrivi mai +i"e -ie^dec't mie % (ii o dom"ioar% di" lumea mare) 8ar mai
u"t de p%rere c% "u tre+uie %*-i torci creierul ca % &2iceti e"i&mele) Cu toate c% u"t
creti"%# mi*am p%trat acea parte +u"% a credi"-ei tr%moilor mei# a p%ri"-ilor care m*au
2r%"it@ % iei lucrurile aa cum u"t# eve"ime"tele aa cum vi" i % te co"ole.i de toate
pu"'"d@ Ata*i oarta5 8e exemplu# u" lucru pe care "u*l pot admite ete c% dom"ul de
6o".a&ue ar (i u" t'l2ar de drumul mare i u" uci&a) E prea +i"e crecut % (ac% aa
ceva) Pot %*-i pu" c% u"t mul-i 6o".a&ue !" Italia# mul-i adev%ra-i i (ortui-i "eadev%ra-i)
8ei&ur c% al t%u e u" (al 6o".a&ue) Am %*-i pu" !" plu c% dac% dom"ul pri"- de
6o".a&ue ar (i pri&o"itorul t%u# meterul $oui "u te*ar (i adu tocmai la Pari# u"de pri"-ul
de 6o".a&ue !i are reedi"-a i e cu"ocut de toat% lumea)
Ai c'"d te &'"deti# .ie Aurore# c'te m%uri de precau-ie ia5 N*am voie % ie# "ici
m%car % m% ar%t la (ereatr%)
E25 (%cu do"a Cru.) E &elo5
G5 Flor5 murmur% Aurore cu repro)
8o"a Cru. (%cu o piruet%# apoi i e ivi pe +u.e .'m+etul cel mai mec2er)
Nu voi (i pri"-e% dec't pete dou% ore# pue ea# aa c% mai pot vor+i dec2i) 8a#
(rumoul t%u miterio# meterul t%u $oui# $a&ardPre al t%u# cavalerul t%u r%t%citor# re&ele
t%u# 8um"e.eul t%u# e &elo) E25 Fir*ar % (ie5 Cum e .ice la Curte# doar meri-i ote"eala5
Flor5 Flor5 repet% Aurore)
6elo# &elo# &elo# (rumoaa mea5 7u"t i&ur% c% "u dom"ul de 6o".a&ue v*a
&o"it di" ,adrid) Eu# care u"t u" pic vr%/itoare# pot pu"e# timat% dom"ioar%# c%
!"dr%&oti-ii e iau la !"trecere !" ce privete &elo.ia5
Aurore e (%cu roie ca o cirea%) Gric't de vr%/itoare era do"a Cru. "ici "u +%"uia c't
de direct lovie) G privea pe Aurore care "u !"dr%."ea % ridice oc2ii)
Cite# .ie ea %rut'"d*o pe (ru"te# uite*o roie de or&oliu i de pl%cere5
E (ericit% c% ci"eva e &elo pe ea) E tot at't de (rumo ca u" atruO Ai m'"druO Ai mai
dulce ca u" copilO 9aide# pu"e*mi) 7pu"e*mi !"cet# la urec2e# m%rturiete@ !l iu+eti5
8e ce !"cetO .ie Aurore ridic'"du*e)
7pu"e u i tare# dac% vrei)
G pu" cu &la tare@ !l iu+ec)
7% (ie !"tr*u" cea +u"5 Ai pu*o di" i"im%5 Te !m+r%-ie. pe"tru i"ceritatea ta) Ai#
relu% ea pripo"i"du*i privirea p%tru".%toare aupra priete"ei# eti (ericit%O
3i"e!"-ele)
Cu adev%rat (ericit%O
Fii"dc% e aici# cu mi"e)
,i"u"at5 exclam% &ita"a)
Apoi ad%u&%# aru"c'"d de /ur !mpre/ur o privire detul de dipre-uitoare@
Po+re dic2a# dic2a dulce5
E u" prover+ pa"iol di" care autorii "otri de vodeviluri au co (aimoaa axiom%@ G
coli+% i i"ima lui) 8up% ce privi totul# do"a Cru. .ie@
8ra&otea "u*i de prio aici) Caa e ur't%# trada !"tu"ecat%# mo+ilele ori+ile) Atiu
+i"e# micu-o# c% !mi vei r%pu"de di" o+li&a-ie@ C" palat (%r% el)))
Am %*-i dau u" alt r%pu"# !"trerupe Aurore) 8ac% voiam u" palat# "u aveam de
pu dec't u" cuv'"t)
A5
Aa e)
1JN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
A deve"it oare at't de +o&atO
A (ot de a/u" % r'v"ec ceva ca %*mi !mpli"eac% pe dat% dori"-a)
$a drept vor+i"d# murmur% do"a Cru. care "u mai r'dea# +%r+atul %ta "u eam%"%
cu ceilal-i) Exit% !" el ceva tra"iu i uperior) Nu mi*am plecat "iciodat% oc2ii dec't !" (a-a
lui)
Tu "u tii# dar exit% vr%/itori# de&ea+a "ea&% u"ii) Ai cred c% $a&ardPre al t%u ete u"
vr%/itor)
Era cu adev%rat erioa%)
Ce "e+u"ie5 exclam% Aurore)
Am v%.ut multe5 roti cu &ravitate &ita"%) 0reau % am co"tii"-a !mp%cat%) 8orete
ceva i &'"dete*te la el)
Aurore !"cepu % r'd%) 8o"a Cru. e ae.% l'"&% ea)
F%*mi pl%cerea# mica mea Aurore# .ie ea cu &la m'"&'ietor) Nu e &reu# ai % ve.i5
0or+eti erioO .ie mirat% Aurore)
8o"a Cru. !i apropie &ura de urec2ea Aurorei i murmur%@
Iu+eam pe ci"eva# eram "e+u"% dup% el) "tr*o .i# mi*a pu m'"a pe (ru"te
pu"'"du*mi@ 8lor acela nu te !oate iu(i. 9i m-am tmduit. *e&i (ine c e vrjitor.
Ai ci"e era cel pe care*l iu+eaiO !"tre+% Aurore al+i"du*e la (a-%)
8o"a Cru. !i l%% capul pe um%rul ei) Nu coae "ici o vor+%)
El era5 exclam% Aurore cu "epu% &roa.%) 7u"t i&ur% c% el era5
Capitolul ? Cele trei dorine
8o"a Cru. avea oc2ii ume.i) Trupul Aurorei era cuturat de tremur# ca de (ri&uri)
Am'"dou% erau (rumoae i dr%&%lae) Felul lor o+i"uit de a (i acum e c2im+ae@ do"a
Cru.# de o+icei impetuoa% i !"dr%."ea-%# deve"ie mela"colic% i +l'"d%4 (ul&ere de
patim% i &elo.ie -'"eau di" oc2ii Aurorei)
Tu# rivala mea5 murmur% ea)
8o"a Cru. o atrae pre i"e# !" ciuda !mpotrivirii celeilalte# i o !m+r%-i%)
Te iu+ete# .ie ea cu &la optit) Te iu+ete i "u te va iu+i dec't pe ti"e)
8ar tuO
EuO Eu m*am vi"decat5 Pot privi .'m+i"d# (%r% ur%# cu +ucurie# ta"dre-ea ce v%
lea&%) 0e.i +i"e c% $a&ardPre al t%u ete vr%/itor5
Nu m% mi"-iO !"tre+% Aurore) 8o"a Cru. !i due m'"a la i"im%)
8ac% va tre+ui# !mi dau i '"&ele pe"tru (ericirea voatr%# .ie ea cu (ru"tea u i
cu oc2ii lar& dec2ii)
Aurore i e aru"c% de &'t)
8ar vreau o dovad%5 tri&% do"a Cru.) Nu m% re(u.a# Aurore5 8orete*-i ceva# te
ro&5
Nu*mi dorec "imic)
CumO N*ai "ici o dori"-%)
Nici u"a)
8o"a Cru. o ridic% cu (or-a i o due la (ereatr%) Palai*Ro<al tr%lucea)
7u+ peritil e vedea cur&'"d ca u" uvoi de (emei tr%lucitoare i &%tite)
Nu doreti "ici m%car % mer&i la +alul re&e"tuluiO .ie pe "eateptate do"a Cru.)
EuO +'i&ui Aurore# al c%rei piept e .+%tea u+ roc2ie)
Nu mi"-i5
8e ce*a mi"-iO
1J>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
3i"e5 Ci"e "u vor+ete# e !"voiete) "eam"% c% doreti % mer&i la +alul
re&e"tului)
3%tu di" palme# "um%r'"d@
C"u)
8ar# e !mpotrivi Aurore# care i"trae r'.'"d !" /ocul priete"iei# "*am "imic# "ici
roc2ii# "ici +i/uterii# "ici &%teli)))
8oi5 .ie do"a Cru.# care +%tu di" m'i"i pe"tru a doua oar%) 8oreti +i/uterii# roc2ii#
&%teliO F% +i"e i &'"dete*te la el) F%r% ata# "u*i "imic de (%cut5
"cetul cu !"cetul# &ita"a deve"ea mai erioa%) Gc2ii ei (rumoi# mari i "e&ri# "u mai
aveau acea privire i&ur%) "c'"t%toarea copil% credea !" vr%/itorii) i era (ric%# dar avea
voi"-%# iar curio.itatea !i +iruia paima)
7pu"e a treia dori"-%# .ie ea co+or'"d &laul (%r% voie)
8ar "u vreau cu "ici u" c2ip % mer& la +al5 tri&% Aurore) 7% !"cet%m /ocul5
CumO i"i"u% do""a Cru.) C2iar dac*ai (i i&ur% c%*l vei !"t'l"iO
Pe 9e"riO
8a# pe 9e"ri al t%u# ta"dru i &ala"t# care te va &%i mai (rumoa% !" vemi"tele
!mpodo+ite cu +rilia"te)
8ac%*i aa# .ie Aurore plec'"du*i oc2ii# cred c% m*a duce cu pl%cere)
Trei5 tri&% &ita"a# care*i lovi cu .&omot m'i"ile u"a de cealalt%)
Era &ata % cad% pe pate) Ca %lii /oae e dec2ie cu .&omot i 3erric2o"#
repe.i"du*e &'('i"d# tri&% di" pra&@
Iat% "ite .or.oa"e i (ara(at'curi adue pe"tru dom"ioara "oatr%)
7u"t pete dou%.eci de cutii) Roc2ii# da"tele# (lori I"tra-i# i"tra-i) Aicea ade dom"ul
cavaler de $a&ardPre)
Ne"orocitule5 exclam% Aurore periat%)
Nu v% (ie team%# tim ce (acem# replic% Fea"*,arie cu u" aer de !"(umurare) Fo cu
miterul5 Hv'rlim maca# ei# drace5
8ar cum % povetim urpri.a do"ei Cru.O !l c2emae pe diavol i# docil# diavolul !i
r%pu"dea la apel i "u e l%ae ateptat) Fata ata (rumoa% era pu-i" cam ceptic%) To-i
cepticii u"t uperti-ioi)
0% ami"ti-i# do"a Cru. !i petrecue copil%ria u+ cortul u"or -i&a"i "oma.i) Acum e
a(la !" -ara mi"u"ilor) 7t%tea cu &ura c%cat% i cu oc2ii 2ol+a-i)
Ci"ci au ae (e-e i"trar% pe ua %lii /oae# urmate de tot at'-ia +%r+a-i care
aduceau pac2ete i cutii) 8o"a Cru. e !"tre+a dac% !" acete cutii i pac2ete e &%ec
adev%rate podoa+e (emeieti# au doar (ru".e ucate) Aurore "u*i putu opri u" .'m+et
v%.'"d mutra r%v%it% a priete"ei)
EiO .ie ea)
E u" vr%/itor# +'i&ui &ita"a) Nu m% !"doiam5
I"tra-i dom"ilor# i"tra-i dom"ioarelor# tri&a !" acelai timp 3erric2o") 7% i"tre
toat% lumea) Acum# aici e caa +u"ului 8um"e.eu) ,% duc *o c2em pe cum%tr% 3ala2ault#
care e (oarte curioa% % vad% cum e la "oi) Niciodat% "*am +%ut ceva mai +u" dec't
lic2iorul ei de a"&elic%) I"tra-i# dom"ioarelor# i"tra-i# dom"ilor5
8om"ii i dom"ioarele "ici "u doreau altceva) Flor%ree# +rode.e i croitoree
ae.ar% cutiile pe maa mare di" mi/locul %lii /oae)
" patele (ur"i.orilor de am+e exe ve"ea u" pa/# care "u purta !"em"ele caei u"de
lu/ea) 7e due drept la Aurore# pe care o alut% cu mult repect !"ai"te de a*i !"m'"a u"
plic ele&a"t# cu "ururi de m%tae) 7e !"cli"% di" "ou i iei)
Ateapt% cel pu-i" r%pu"ul# .ie 3erric2o" aler&'"d dup% el)
8ar pa/ul i a/u"ee la col-ul tr%.ii) 3erric2o" !l v%.u vor+i"d cu u" &e"tilom
!"(%urat !"tr*o ma"tie) 3erric2o" "u*l cu"otea pe &e"tilom) Aceta di" urm% !"tre+% pe
pa/@
7*a (%cutO
Ai# !" urma r%pu"ului a(irmativ# ad%u&%@
1JQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C"de i*ai l%at pe oame"ii "otriO
Aici# aproape# !" trada Pierre*$ecot)
E i litiera acoloO
7u"t dou%)
8e ceO !"tre+% mirat &e"tilomul)
Poala ma"tiei care*i acoperea o parte di" o+ra. e mic%) Am putut recu"oate +%r+ia
palid% i acu-it% a +u"ului dom" de Pe<rolle)
Pa/ul r%pu"e@
Nu tiu# dar u"t dou% litiere)
E o "e!"-ele&ere# (%r% !"doial%# &'"di Pe<rolle)
Ar (i vrut % aru"ce o privire pri" ua caei lui $a&ardPre# dar# dup% o clip% de &'"dire#
re"u"-%)
8ac% m*ar vedea# totul ar (i pierdut# murmur% el) Te vei !"apoia la palat !" &oa"a
mare# .ie pa/ului) Ai !"-eleO
" &oa"% mare5
i vei &%i la palat pe cei doi vite/i care au .%cut toat% .iua la +uc%t%rie)
,aetrul Cocardae i priete"ul lui# PaepoilO
"tocmai) $e vei pu"e@ Lucrul e gata !regtit nu v mai rm$ne dec$t s v
ducei... Ai au.it roti"du*e "umele &e"tilomului c%ruia !i apar-i"e caaO
8a# dom"ul de $a&ardPre)
7% "u cumva % repe-i acet "ume5 8ac% te !"trea+%# le vei pu"e c% !" ca% u"t
doar (emei)
i aduc !"coaceO
P'"% la col-# de u"de le vei ar%ta ua)
Pa/ul plec% !" &oa"%) Acoperi"du*i di" "ou o+ra.ul cu ma"tia# dom"ul de Pe<rolle e
pierdu !" mul-ime)
" ca%# Aurore de(%cea plicul adu de pa/)
E criul lui5 exclam% ea)
Ai# iat% o i"vita-ie aem%"%toare cu a mea# ad%u&a do"a Cru.# care "u a/u"ee
!"c% la cap%tul urpri.elor) 8r%cuorul "*a uitat "imic)
R%uci i"vita-ia !"tre de&ete) Carto"ul# !"c%rcat cu vi"iete ele&a"t dee"ate#
repre.e"t'"d amorai dolo(a"i# tru&uri i &2irla"de de tra"da(iri# "*avea "imic dr%cec)
Aurore citea &'"di"du*e la ata) ,iiva era at(el co"ceput%@
,o!il drag toate aceste !odoa(e sunt trimise de mine. Am vrut s-i fac o sur!ri&.
8-te frumoas. : litier i doi lac5ei vor veni din !artea mea s te conduc la (al unde te
voi ate!ta.
/4%R# 14 LA2AR1;R4
Aurore trecu crioarea do"ei Cru.# care*i (rec% oc2ii !"ai"te de a citi# (ii"dc% pe"tru o
clip% i e !"tu"ecae vederea)
Ai cre.i !" ataO !"tre+% ea dup% ce citi)
Cred# r%pu"e Aurore) Am motivele mele % cred)
H'm+ea cu u" aer i&ur de i"e) Nu*i puee oare 9e"ri % "u e mire de "imicO !"
c2im+# do"a Cru. era &ata % cread% c% i&ura"-a Aurorei !" !mpre/ur%ri at't de tra"ii e
datora u"ei "oi (ete a piriduului)
" acet timp e !"ti"dea pe ma% tr%lucitorul co"-i"ut al l%di-elor# pac2etelor i
cutiilor) 8o"a Cru. putu vedea c% "u erau deloc (ru".e ucate@ era o toalet% complet% de
Curte# !" plu u" pardeiu au u" domi"o de ati" ro.# la (el ca al dom"ioarei de Never)
Roc2ia era di" -e%tur% al+%# +rodat% cu (ir de ar&i"t# cu tra"da(iri pre%ra-i di" loc !" loc#
av'"d !" ce"trul lor c'te o perl% (i"%) 0ola"ele# tre"a# m'"ecile# totul era +rodat cu pe"e
de coli+ri)
1JR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Era ultima mod%) 8oam"a marc2i.% dKAu+i&"ac# (iica (i"a"ciarului 7cula# !i (%urie
"orocul i reputa-ia la Curte cu o roc2ie aem%"%toare d%ruit% de dom"ul $aL)
8ar roc2ia "u era "imic pe l'"&% da"telele i +roderiile ma&"i(ice) Cutia cu +i/uterii
valora c't u" pot de &e"eral de +ri&ad% !" armat%)
E u" vr%/itor# repeta do"a Cru. i"ve"tarii"d totul# e vede +i"e c% e u" vr%/itor5 C't
ai (i vetitul Ci"ecelador# care #le(uia &%r.i de %+ii# "u po-i c'ti&a at't de mult % (aci
aeme"ea cadouri5
8i" "ou !i ve"i !" mi"te ideea c% toate acete lucruri (rumoae e vor prec2im+a la u"
mome"t dat !" rume&u de lem" au !" tala)
3erric2o" admira i "u e mai %tura %*i exprime uimirea) 3%tr'"a Fra"\oie# care
a+ia i"trae pe u%# cl%ti"a di" cap cu u" aer care voia % pu"% multe)
8ar la aceat% ce"% lua parte u" pectator# a c%rui pre.e"-% "u era +%"uit% de
"ime"i# i care# cu i&ura"-%# "u e dovedea mai pu-i" curio) 7t%tea acu" !" patele uii
apartame"tului de u# pe care o -i"ea !"tredec2i% cu precau-ie) 8e la acet pot de
o+erva-ie# deaupra capetelor celor pre.e"-i# privea mi"u"%-iile !"ti"e pe ma%)
Nu era (rumoul meter $oui# cu capul %u "o+il i mela"colic) Era u" om mic de
tatur%# !m+r%cat di" cap p'"%*" picioare !" "e&ru# acela care o aduee pe do"a Cru.#
acela care plato&ra(iae criul lui $a&ardPre# acela care !"c2iriae cuca lui ,dor@ era
cocoatul Eop al II*lea# .i Io"a# !"vi"&%torul 3ale"ei)
R'dea !" +ar+% i !i (reca m'i"ile)
$a dracu5 !i pu"ea el) 8om"ul pri"- de 6o".a&ue ara"/ea.% +i"e lucrurile i
tic%loul de Pe<rolle ete cu*adev%rat u" om de &ut5
Cocoatul e a(la acolo de c'"d oie do"a Cru.) F%r% !"doial% c% !l atepta pe
dom"ul de $a&ardPre)
Aurore era o (iic% a Evei) $a vederea at'tor (leacuri ple"dide# i"ima !i +%tu mai
repede) Ai# (ii"dc% toate lucrurile ve"eau di" partea priete"ului ei# +ucuria !i era du+l%)
Aurorei "u*i trecu pri" mi"te "ici m%car ideea ce*i ve"ie do"ei Cru.) Nu !"cerca %
ocoteac% c't c2eltuie priete"ul ei pe acete &%teli re&eti)
7e d%ruia cu totul +ucuriei) Era (ericit% i !i pl%cea emo-ia care le cupri"de pe ti"erele
(ete !" mome"tul ieirii !" lume) Nu*l va avea acolo pe priete"ul ei ca protectorO C" i"&ur
lucru o 'c'ia@ "*avea camerit%# i +u"% Fra"\oie era mai +u"% pe"tru +uc%t%rie dec't
pe"tru &%teal%)
Ca i cum i*ar (i &2icit dori"-a# dou% di"tre ti"erele (ete e apropiar%)
7u"tem la ordi"ele dom"ioarei# puer% ele)
8up% ce (etele (%cur% u" em"# purt%torii pac2etelor e !"dep%rtar% alut'"d
repectuo) 8o"a Cru. o ciupi de +ra- pe Aurore)
Te lai !" m'i"ile acetor (%pturiO !"tre+% ea)
8e ce "uO
Te vei !m+r%ca cu roc2ia ataO
F%r% !"doial%)
Eti cura/oa%5 Eti c2iar (oarte cura/oa%# murmur% &ita"a) 8e (apt# co"ti"u% ea#
diavolul %ta e de o &ala"terie ra(i"at%) Ai dreptate# &%tete*te % (ii (rumoa%# ata "u
poate d%u"a "iciodat%)
Aurore# do"a Cru. i cele dou% camerite i"trar% !" odaia de dormit) 3%tr'"a Fra"\oie
r%mae i"&ur% !" ala /oa% cu Fea"*,arie 3erric2o"# "epotul ei)
Ci"e*i "erui"ata ataO !"tre+% (emeia)
Care "erui"at%# +u"icoO
Aia cu domi"oul ro.O
,ititica aia "e&ricioa%O Are "ite oc2i detul de vioi# "*ai ce .ice# +u"ico)
Ai v%.ut*o i"tr'"dO
Nu# a ve"it !"ai"tea mea)
Fra"\oie coae di" +u.u"ar !mpletitura la care lucra i !"cepu % c2i+.uiac%)
1J?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
0reau %*-i pu" c% "u !"-ele& "imica di" tot ce e !"t'mpla# relu% ea cu &la &rav i
olem")
0rei %*-i explic ce e !"t'mpla# +u"icoO
Nu# dar dac% vrei %*mi (aci pl%cere)))
A25 3u"ico# &lumeti5 8ac% vreau %*-i (ac o pl%cere)))
7% taci c'"d vor+ec# !"trerupe +%tr'"a) Nime"i "u*mi va coate di" cap c% la
mi/loc e o u"eltire)
Nici vor+%# +u"ico5
Am &reit iei"d) $umea*i rea) Ci"e tie dac% dom"ioara ata "u "e*a i"du)))
A2# +u"ico5 G (emeie at't de cumecade# care are u" lic2ior de a"&elic% at't de
+u"5
mi place % v%d limpede# au.i# micu-ule# i toat% povetea ata "u*mi miroae*a
+i"e)
Totui# e impl% ca +u"%*.iua# +u"ico) 8om"ioara "oatr% a privit toat% .iua
tr%urile cu (lori i &2irla"de care oeau la Palai*Ro<al) Ai %raca de ea upi"% de*-i era
mil% privi"du*le) 8eci# l*a !"tor pe toate (e-ele pe meterul $oui p'"% l*a (%cut %*i
cumpere o i"vita-ie) I"vita-iile e v'"d# +u"ico) Cum%tra 3ala2ault a c%p%tat u"a pri"
uce"icul &ardero+ierului# cu care e rud% pri" lu/"ica lui :lu/"ica uce"icului
&ardero+ierului; care !i cump%r% tutu" de la (iul cumetrei 3ala2ault# di" trad% 3o"*
E"(a"t) 7lu/"ica &%ie i"vita-ia pe maa t%p'"ului ei) Cum%tra 3ala2ault# (iul ei i
lu/"ica "*au (%cut dec't % !mpart% !"tre ei trei.eci de ludovici) Ata "u !"eam"% (urt# "u*i
aa# +u"icoO
3%tr'"a Fra"\oie era cea mai ci"tit% +uc%t%rea% di" Europa# dar era "umai
+uc%t%rea%)
$a dracu5 Nu# micu-ule# r%pu"e ea# "u !"eam"% c% (uri dac% iei de pe ma% u"
&2emotoc de 2'rtie5
Aadar# meterul $oui *a l%at !m+ro+odit i *a du % cumpere o i"vita-ie) Pe
drum a cump%rat m%ru"-iuri pe"tru cucoa"e i le*a trimi &r%mad% aici# calde !"c%)
Au cotat totui o mul-ime de +%"et5 .ie +%tr'"a opri"*du e di" !mpletit)
3erric2o" ridic% di" umeri)
A25 Ce t'"%ra eti# +u"ico5 protet% el) Nite ati" vec2i +rodat cu +uc%-ele de
ticl%5
7e au.i o +%taie uoar% la ua di"pre trad%)
Ci"e*o mai ve"iO !"tre+% Fra"\oie moroc%"oa%) Pu"e dru&ul de (ier)
8e ce % pu" dru&ulO Nu "e mai /uc%m de*a +a+a oar+%# +u"ico)
7e au.i o +%taie mai puter"ic%)
8acor (i totui 2o-iO &'"di cu &la tare 3erric2o"# care "u era prea cura/o)
9o-i5 .ie lu/"ica) Acum# c'"d trad%*i lumi"at% ca*" amia.a mare i pli"% de lumeO
8u*te i dec2ide)
8ac% c2i+.uiec mai +i"e# +u"ico# parc*a pu"e dru&ul5 8ar "u mai era vreme) Cei
de a(ar% e plictiier% % mai +at%) Ca e dec2ie !"cetior i u" c2ip de +%r+at#
!mpodo+it cu mut%-i uriae# e ivi !" pra&) Proprietarul mut%-ii aru"c% o privire rapid% de
/ur*!mpre/urul !"c%perii)
Nu*-i (ie team%5 .ie el) Pe to-i (i"-ii5 Aici tre+uie % (ie cui+ul porum+i-ei)
Apoi# aplec'"du*e a(ar%# ad%u&%@
8%*-i ote"eala % i"tri# +om+o"elule) Nu*i dec't o 2'rc% repecta+il% i u" puior
puturo) 9ai % icodim)
"ai"ta cu "aul !" v'"t# cu m'"a !" old# u"dui"du*i (%lo cutele ma"tiei) Avea u"
pac2et u+ +ra-)
Cel pe care*l "umie +om+o"elule ap%ru la r'"dul lui) Purta i el a+ie# dar era mai
pu-i" !"&ro.itor de privit) ,ult mai mic# de tatur% i (oarte la+) ,uta-a cam rar%# (%cea
e(orturi .adar"ice % pu"% !" valoare reduta+ilul c'rli& care e potrivete at't de +i"e pe
1NU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
o+ra.ul adev%ra-ilor eroi) Ai el avea u" pac2et u+ +ra-) Ca i cel care !i dec2iee calea#
aru"c% o privire !" /urul !"c%perii# dar privirea acetuia (u mult mai !"delu"&at% i ate"t%)
Fea"*,arie 3erric2o" e c%ia amar"ic c% "u puee dru&ul la timp5 !i m%rturiie iei
c% "u v%.ue !" toat% via-a dou% pulamale care % arate mai ur't c% "oii*ve"i-i) Aceat%
p%rere dovedea c% 3erric2o" "u (recve"tae lumea +u"%# c%ci# dei&ur# Cocardae*/u"ior
i (ratele Ama+le Paepoil erau dou% pramatii &ro.ave) 7e trecurar% cu +%&are de eam%
!" patele +u"icii# care# mai cura/oa%# !"tre+% cu &la tu"%tor@
9ei# voi %tia# ce c%uta-i aiciO
Cocardae ati"e p%l%ria cu acea curtoa.ie "o+il% a oame"ilor care*i tocier%
a"dalele !" pra(ul %lilor de crim%) Apoi (%cu cu oc2iul privi"d pre (ratele Paepoil)
Fratele Paepoil r%pu"e !" acelai (el) F%r% !"doial% c% c2im+ul de priviri l%a % e
!"-elea&% multe lucruri) 3erric2o" tremura di" toate m%dularele)
Ei# repecta+il% doam"%# .ie !" cele di" urm% Cocardae*/u"ior# ave-i u" &la care*
mi mer&e drept la i"im%) Ai -ie# PaepoilO
Atim +i"e c% Paepoil (%cea parte di"tre acele u(lete ta"dre pe care vederea u"ei
(emei !l impreio"a totdeau"a puter"ic) 0'rta "*avea importa"-%) Nici m%car "u*i
dipl%cea ca peroa"a de ex opu % ai+% mut%-i mai dee dec't ale lui) Paepoil apro+%
cu u" .'m+et i cu o privire pie.i%) 8ar admira-i aceat% !".etrat% (ii"-%5 Paiu"ea pe"tru
(rumoa% /um%tate a &e"ului uma" "u*i adormea vi&ile"-a@ !i i dee"ae !" mi"te 2arta
caei)
Porum+i-a# cum o "umea Cocardae# tre+uia % (ie !" camera !"cuiat%# u+ ua c%reia
e vedea o ra.% puter"ic% de lumi"%) 8e cealalt% parte a %lii /oae era o u% dec2i%# i !"
u% o c2eie)
Paepoil !l ati"e cu cotul pe Cocardae i .ie !"cetior@
C2eia e pe di"a(ar%5 Cocardae apro+% di" cap)
0e"era+il% doam"%# relu% el# ve"im aici pe"tru o trea+% importa"t%) Gare "u
locuiete aici)))O
Nu# r%pu"e 3erric2o" !" patele +u"icii ale# "u aici) Paepoil .'m+i) Cocardae !i
ati"e uor muta-a)
" "umele 8om"ului5 .ie el) Iat% u" adolece"t de "%de/de)
Ai at't de "evi"ovat5 ad%u&% Paepoil)
Ai cu o mi"te c't patru# la dracu5 8ar cum poate ti c% peroa"% !" c2etiu"e "u e
aici (%r% %*i (ie pu "umeleO
$ocuim doar "oi am'"doi# replic% apru Fra"\oie)
Paepoil5 .ie &aco"ul)
Cocardae5 r%pu"e "orma"dul)
Ia te uit%5 Ai (i cre.ut c% ve"era+ila doam"% ar putea mi"-i ca o +letemat%
"orma"d%O
Pe cuv'"t# relu% (ratele Paepoil cu u" to" co"vi" de &aco"# "u# "*a (i cre.ut5
9aide# 2aide# tri&% +%tr'"a Fra"\oie# c%reia i e !"(ier+'"tau urec2ile# a/u"&e cu
vor+%ria) Nu e ora % ta-i pe capul oame"ilor) A(ar%5
3om+o"elule# .ie Cocardae# exit%*o apare"-% de adev%r !" ce pu"e# c2iar aa#
ora e "epotrivit%)
Cu certitudi"e# apro+% Paepoil)
Ai totui# relu% Cocardae# "u putem pleca (%r% % (i o+-i"ut u" r%pu"# aa c%)))
Evide"t)
Propu" deci# micu-ule# % vi.it%m caa cu +%&are de eam% i (%r% .&omot)
8e acord5 .ie Ama+le Paepoil)
Ai# apropii"du*e cu repe.iciu"e# ad%u&%@
Pre&%tete*-i +atita# o am pe a mea) l vei lua pe cel mic# eu m% ocup de (emeie)
" prile/uri deoe+ite# acet Paepoil e ar%ta u"eori uperior lui Cocardae) Pla"ul
era traat)
1N1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Paepoil e !"drept% pre ua +uc%t%riei) I"trepida Fra"\oie e "%puti %*i opreac%
trecerea# pe c'"d 3erric2o" !"cerca % a/u"&% !" trad% u"de % tri&e dup% a/utor)
Cocardae !l pri"e de*o urec2e i !i pue@
8ac% tri&i# te tr'"& de &'t# vai de p%catele "oatre5 "p%im'"tat# 3erric2o" "u
mai coae "ici u" cuv'"t) Cocardae !i !""od% +atita pe &ur%)
" acet timp# cu pre-ul a trei .&'rieturi i dou% mocuri de p%r# Paepoil o le&% olid
pe +%tr'"a Fra"\oie) G lu% !" +ra-e i o due !" +uc%t%rie# u"de Cocardae !l aducea pe
3erric2o")
C"ele peroa"e preti"d c% Ama+le Paepoil pro(it% de po.i-ia !" care e a(la Fra"\oie
pe"tru a depu"e u" %rut pe (ru"tea ei) 8ac% a (%cut*o# a &reit@ (uee ur't% di" (ra&ed%
copil%rie) 8ar "u "e lu%m "ici o r%pu"dere !" privi"-a lui Paepoil) Era de moravuri
uoare@ cu at't mai r%u pe"tru el)
3erric2o" i +u"ica lui "u erau la cap%tul calvarului) Au (ot le&a-i tr'" !mpreu"% i
(ixa-i olid de dulapul cu veel%# apoi !"c2ii !" !"c%pere cu c2eia de dou% ori r%ucit% !"
+roac%) Cocardae*/u"ior i Ama+le Paepoil erau t%p'"i a+olu-i ai tere"ului)
Capitolul 1U Dou do&inouri
A(ar%# !" trada C2a"tre# toate pr%v%liile erau !"c2ie) Cumetrele care "u dormeau
!"c% e !"&2euiau# &%l%&ioae# la poarta palatului re&e"tului) 6uic2ard i 8ur'"d#
!mpreu"% cu 3ala2ault i ,ori" erau cu toate de aceeai p%rere@ "icic'"d "u (ueer%
v%.ute i"tr'"d la er+%rile alte-ei*ale at'tea toalete omptuoae) Toat% "o+ilimea e a(la
acolo)
Cum%tr% 3ala2ault# peroa"% importa"t% !" cartier# /udeca !" ultim% i"ta"-% toaletele#
come"tate !" preala+il de cele trei# ,ori"# 6uic2ard i 8ur'"d)
8ar# pri"tr*o a+il% tra".i-ie# e a/u"&ea la peroa"e dup% ce e puricaer% m%t%urile
i da"telele) 8i"tre toate acete (emei (rumoae# mult prea pu-i"e p%traer% !" oc2ii
doam"ei 3ala2ault roc2ia "up-ial% depre care vor+ete 7criptura)
8ar acum# cumetrele "oatre "u e mai !"&r%m%deau# !" veci"%tatea palatului pe"tru
a vedea trec'"d (rumoaele# !"(ru"t'"d i"vectivele 2amalilor i vi.itiilor# ap%r'"du*i
locurile !mpotriva !"t'r.ia-ilor# trop%i"d !" "oroi cu o r%+dare dem"% de laud%) Nu t%teau
acolo "ici pe"tru pri"-i# "ici pe"tru marii e"iori@ erau %tule de mul-imea de doam"e# pri"-i
i mari e"iori5
G v%.uer% trec'"d pe doam"a de 7cu+ie# !mpreu"% cu doam"a de $a Ferte) Cele
dou% (rumoae $a Fa<ette# t'"%ra duce% de Ro"<# +lo"da cu oc2i "e&ri care tul+urae
me"a/ul u"ui (iu al lui $udovic al =I0*lea4 dom"ioarele de 3cur+o"*3iet# ci"ci au ae
Ro2a" de di(erite pi-e# mai mul-i 3ro&lie# C2atellux# 3au((remo"t# C2oieul# Coli&"< i
retul) l v%.uer% trec'"d pe co"tele de Touloue# (ratele dom"ului de ,'i"e# cu "evat%*
a# pri"-ea) Preedi"-ii "u erau pui la ocoteal%# iar mi"itrii dea+ia erau lua-i !" eam%)
Am+aadorii erau privi-i pete um%r) Cu toate atea# mul-imea r%m'"ea pe loc# c2iar
porea !" (iece clip%) Ce atepta totui mul-imeaO N*ar (i dovedit at'ta perevere"-% "ici
c2iar pe"tru !"ui re&e"tul# !"tr*adev%r# era vor+a depre u" pero"a/ cu totul altul)
T'"%rul re&eO !" "ici u" ca.) Ci"eva de u" ra"& mai !"alt) Heul# co-ia"ul# dom"ul $aL#
alvatorul acetei mul-imi care avea % devi"% u" popor de milio"ari)
8om"ul de $aL de $aurito"# alvatorul i +i"e(%c%torul5 8om"ul $aL# pe care aceeai
mul-ime va !"cerca %*l p'".ure !" acelai loc c'teva lu"i mai t'r.iu5 8om"ul $aL# ai c%rui
cai "u mai erau pui la 2am# (ii"d !"locui-i "e!"cetat de vite uma"e5 ,ul-imea !l atepta pe
acet cumecade dom" $aL) ,ul-imea era 2ot%r't% %*l atepte p'"% a doua .i dimi"ea-a)
1NB
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C'"d "e &'"dim c% poe-ii acu.% +ucuro mul-imea de i"co"ta"-%# de uuri"-%# de mai
tiu eu ce5 Aceat% mi"u"at% mul-ime# mult mai r%+d%toare dec't o turm% de oi# aceat%
mul-ime "ecli"tit%# te"ace# "eo+oit%# pe care o vedem di" toate vremurile umpl'"d
trotuarele ude ci"cipre.ece ore !" ir pe"tru a vedea trec'"d pe u"ul au pe altul# adeea
"u mare lucru# alteori a+olut5*"imic) 8ac% +oii &rai di" ultimele ci"ci ecole ar ti %
crie5
7trada C2a"tre# !"tu"ecat% i putie# !" po(ida veci"%t%-ii acetei adu"%ri
ima"dicoae i acetor lumi"i# p%rea c% doarme) Cele dou% au trei (eli"are am%r'te e
o&li"deau !" uvi-e de ap% !"pu-it% care cur&eau pri" mi/locul ei) " primul mome"t "u
decopereai "ici -ipe"ie de om) 8ar# la c'-iva pai de locui"-a meterului $oui# de cealalt%
parte a tr%.ii# !"tr*o ad'"citur% !"tu"ecoa% (ormat% de rece"ta demolare a dou%
ma&2er"i-e# t%teau# "emica-i i t%cu-i# ae oame"i !m+r%ca-i !" culori !"c2ie) 8ou%
lectice e a(lau pe /o# l'"&% ei) Cei ae "u*l ateptau pe dom"ul $aL) Aveau oc2ii a-i"ti-i
aupra uii !"c2ie a locui"-ei meterului $oui# di" mome"tul c'"d Cocardae*/u"ior i
(ratele Paepoil i"traer%)
Acetia doi# r%mai !" ala /oa% dup% lupta victorioa% !mpotriva lui 3erric2o" i a
+%tr'"ei Fra"\oie# e ae.ar% u"ul !" (a-a celuilalt i e privir%# cu reciproc% admira-ie)
8oam"e (i"te# pru"cu-e5 .ie Cocardae) Nu -i*ai uitat !"c% meeria)
Ai "ici tu@ am lucrat cur%-el# dar "e*am pierdut +atitele) 8ac% l*am +lamat u"eori
pe Paepoil# "*a (ot ca urmare a vreu"ei p%rti"iri "edrepte) 8ovad% c% "u "e e team% %
em"al%m# dac% e pre.i"t% oca.ia# latura a virtuoa%@ era eco"om)
" c2im+# Cocardae# ati" de viciul riipei# "u cotea !" evide"-% "imic !" le&%tur%
cu +atitele)
E25 relu% el) Ce*a (ot mai &reu *a (%cut)
8i" mome"t ce $a&ardPre "u e ametecat !"tr*o trea+%# torul mer&e ca pe roate#
o+erv% Paepoil)
Ai $a&ardPre e departe# "u*-i (ie team%5
Aai.eci de le&2e de p%m'"t !"tre "oi i (ro"tier%# !i (recar% m'i"ile)
7% "u pierdem vremea# porum+elule# relu% Cocardae) 7% cercet%m tere"ul) Iat%
dou% ui)
Ar%ta apartame"tul Aurorei i partea de u a c%rii r%ucite) Paepoil !i m'"&'ie
+%r+ia)
Am % aru"c o privire pri" &aura c2eii# .ie el !"drept'"du*e pre !"c%perea
Aurorei)
G privire cru"t% a lui Cocardae*/u"ior !l opri)
7(i"te 8oam"e5 .ie &aco"ul) N*am % uport u"a ca ata) 8ac% tre"&%ri-a e pe
cale %*i (ac% toaletaO 7% (im dece"-i5
Paepoil plec% oc2ii cu umili"-%)
A25 "o+ilul meu priete"# .ie el# eti "oroco c% ai depri"deri at't de (rumoae5
Ai dreptate5 Aa u"t eu i# (ii i&ur# +u"ul meu amic## c% rela-ia cu u" om ca mi"e
p'"% la urm% te va !"drepta) Adev%ratul (ilo.o( tie % pu"% (r'u patimilor)
7u"t clavul im-urilor mele# upi"% Paepoil) Fii"dc% u"t at't de puter"ice5
Cocardae !l m'"&'ie p%ri"tete pe o+ra.)
7% !"vi"&i (%r% ric !"eam"% % i.+'"deti (%r% pl%cere## declam% el cu &ravitate)
Crc%# % ve.i cam ce*i pe*acolo)
Paepoil urc% imediat c% o piic%)
"c2i%5 .ie el .&'l-'i"d cla"-a uii meterului $oui)
Ai pe &aur%O Cuvii"-a "e permite de at%*dat%)
"tu"eric +e."%)
Ata*i +i"e# iu+i-elule5 7% recapitul%m pu-i" i"truc-iu"ile date de acet cumecade
dom" de 6o".a&ue)
Ne*a promi (iec%ruia c'te ci"ci.eci de &al+e"i# .ie Paepoil)
" a"umite co"di-ii) ,ai !"t'i)))
1NI
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
" loc % co"ti"ue# lu% pac2etul pe care*l avea u+ +ra-) Paepoil (%cu acelai lucru) "
aceeai clip%# ua pe care Paepoil o &%ie !"c2i% !" capul c%rii e dec2ie !"cetior)
G+ra.ul palid i iro"ic al cocoatului ap%ru !" pe"um+r%) "cepu % aculte) Cei doi maetri
de crim% priveau pac2etele cu u" aer "e2ot%r't))
E oare a+olut "ecearO !"tre+% Cocardae care*l lovi pe al %u cu u" aer
"emul-umit)
7impl% (ormalitate# replic% Paepoil)
E25 Norma"dule# coate*"e di" !"curc%tur%)
Nimic mai implu) 6o".a&ue "e*a pu@ 0e-i purta 2ai"e de lac2ei)
$e vom purta))) u+ +ra-)
Cocoatul !"cepu % r'd%)
7u+ +ra-5 exclam% Cocardae e"tu.iamat) Ai o mi"te de diavol# iu+i-elule5
Cred c% a (i a/u" departe (%r% patimile mele i tira"ica lor i"(lue"-%# r%pu"e cu
erio.itate Paepoil)
Am'"doi ae.ar% pe ma% pac2etele care co"-i"eau 2ai"e de vale-i) Cocardae
co"ti"u%@
" al doilea r'"d# dom"ul de 6o".a&ue "e*a pu@ 0e-i veri(ica dac% litiera i
purt%torii ateapt% !" trada C2a"tre)
E*" re&ul%# .ie Paepoil)
8ar# .ie Cocardae c%rpi"'"du*e dup% urec2e# dar u"t dou% litiere)
Ce &'"deti tu depre ata# mititeluleO
A+u"de"-a "u d%u"ea.%# decie Paepoil) N*am (ot purtat "iciodat%
"tr*o lectic%)
Ia te uit%5 Nici eu5
Ne vom l%a purta-i pe r'"d c'"d "e vom !"apoia la palat)
7*a (%cut) " al treilea r'"d@ 0e-i i"tra !" ca%)
Am i i"trat)
" ca% e a(l% o (at%)))
Privete# "o+ilul meu priete"# exclam% (ratele Paepoil# privete*m% cum tremur
tot)
Ai eti al+ ca varul) Ce aiO
8oar c'"d aud vor+i"du*e depre acet ex# c%ruia !i datore. toate "e"orocirile
mele)))
Cocardae !l lovi puter"ic pe um%r@
Nu*-i (ie team%# iu+i-elule5 Priete"ii !i datorea.% repect) Fiecare are micile ale
l%+iciu"i# dar# da c%*mi mai perii urec2ile cu patimile tale# (i"te 8um"e.eule# -i le tai)
Paepoil "u coae !" evide"-% &reeala &ramatical% i !"-elee +i"e c% era vor+a de
urec2ile lui) Ti"ea la ele# cu toate c% erau mari i roii)
N*ai vrut tu % veri(ic dac% t'"%r% e acoloO
Fu"a copil% e acolo# r%pu"e Cocardae) ,ai +i"e acult%)
8i" !"c%perea al%turat% e au.i u" 2o2ot de r' veel) Fratele Paepoil !i pue o
m'"% pe i"im%)
G ve-i lua pe t'"%ra (at%# co"ti"u% Cocardae reciti"d lec-ia# au# de pre(eri"-%# o
ve-i ru&a politico % urce !" litier%# pe care o ve-i co"duce la pavilio")))
Ai "u ve-i (oloi viole"-a# ad%u&% Paepoil# doar dac% "u e poate alt(el)
Ata e5 Ai .ic c% ci"ci.eci de &al+e"i repre.i"t% u" pre- +u" pe"tru aeme"ea
trea+%)
Acet 6o".a&ue e detul de (ericit5 upi"% dr%&%to Paepoil)
Cocardae ati"e &arda padei) Paepoil !i lu% m'"a)
No+ilul meu priete"# .ie el# ucide*m% pe loc) E i"&ura metod% % ti"& (ocul ce m%
mituie) Iat%*mi pieptul# tr%pu"&e*l cu o lovitur% mortal%)
6aco"ul !l privi o clip% cu pro(u"d% compaiu"e4
1NJ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
0ai de p%catele mele5 .ie el) Iat% u" "e"orocit care "u*i va c2eltui m%car u"ul di"
cei ci"ci.eci de &al+e"i % /oace i % !l +ea5
H&omotul e !"te-i !" camera !"veci"at%) Cocardae i Paepoil tre%rir%# (ii"dc% o
voce pi-i&%iat% i tride"t% roti !"cetior !" patele lor@ A oit mome"tul5
7e !"toarer% cu repe.iciu"e) Cocoatul de la palatul 6o".a&ue era !" picioare l'"&%
ma% i le de(%cea li"itit pac2etele)
9ei5 .ie Cocardae) Pe u"de a i"trat %ta Paepoil e retrae prude"t)
Cocoatul !"ti"e o 2ai"% de lac2eu lui Paepoil# o alta lui Cocardae)
Ai repede5 coma"d% el (%r% % ridice &laul)
Am'"doi ov%ir%) ,ai ale &aco"ului "u*i trecea pri" mi"te*% !m+race 2ai"a de
lac2eu)
$a dracu5 exclam% el) Ce te +a&iO
7t5 uier% cocoatul) Hori-i*v%5
Pri" u% e au.i &laul do"ei Cru. care pu"ea@
E per(ect5 Nu lipete dec't litiera)
Hori-i*v%5 repeta imperio cocoatul) " acelai timp ti"e lampa)
Ca !"c%perii !" care e a(la Aurore e dec2ie# aru"c'"d o lic%rire va&% de lumi"% !"
ala /oa%) Cocardae i Paepoil e retraer% !" patele caei c%rii pe"tru a e !m+r%ca
repede) Cocoatul !"tredec2ie u"a di"tre (eretrele care d%deau pre trada C2a"tre) C"
(luierat uor r%u"% !" "oapte) G litier% e pue !" micare) " acet mome"t cele dou%
camerite traverau !"c%perea pe di+uite) Cocoatul le dec2ie ua)
7u"te-i &ataO !"tre+% el !"cetior)
* 7u"tem &ata# r%pu"er% Cocardae i Paepoil)
$a trea+%)
8o"a Cru. ieea di" camera Aurorei pu"'"d@
0a tre+ui % caut o litier%) 6ala"tul diavol "u *a &'"dit la ata5
Cocoatul !"c2ie ua !" urma ei) 7ala /oa% e cu(u"d% !" !"tu"eric) 8o"ei Cru. "u*i
era (ric% de oame"i) "tu"ecimea !"%) o !"p%im'"ta) Tocmai vor+ier% !" der'dere depre
diavol@ do"a Cru. !i i im-ea# pe !"tu"eric# coar"ele) C'"d e !"toare % dec2id% ua de
la camera Aurorei# !"t'l"i dou% m'i"i apre i p%roae## care o apucar% de m'i"i) Acete
m'i"i apar-i"eau iui Cocardae*/u"ior) 8o"a Cru. !"cerc% % tri&e) 8i" &'tul ei# tr'"
co"vuliv de paim%# "u iei "ici m%car u" u"et) Aurore# care e !"v'rtea !" /urul o&li".ii#
"u au.i "imic# .%p%cit% de (ream%tul mul-imii adu"ate u+ (eretrele ei) 7e a"u"-ae !" acel
mome"t c% tr%ura dom"ului $aL# oare ve"ea de la palatul dKA"&oulome# e a(la !" dreptul
r%p'"tiei Tra2oir)
0i"e5 0i"e5 e tri&% di" toate p%r-ile) Ai &loata e a&ita "e+u"ete)
8om"ioar%# .ie Cocardae# c2i-'"d u" pro(u"d alut care e pierdu di" lipa
u"ei l%mpi apri"e# permite-i*mi % v% o(er m'"a5
8o"a Cru. e a(la la cel%lalt cap%t al !"c%perii) Acolo# ea !"t'l"i alte dou% m'i"i# mai
pu-i" p%roae# dar mai +%t%torite# care erau proprietatea (ratelui Ama+le Paepoil) 8e at%
dat% reui % coat% u" -ip%t puter"ic)
Iat%*l5 Iat%*l5 tri&% mul-imea)
7tri&%tul %rma"ei do"a Cru. e pierdu# ca i alutul lui Cocardae# di" cau.a
!"tu"ericului) 7c%p% de aceat% a doua tr'"&ere !" +ra-e# dar Cocardae o urm%rea
!"deaproape) mpreu"% cu Paepoil (%ceau at(el !"c't !i !"c2ideau orice alt% ieire !" a(ara
uii di"pre pavilio") C'"d a/u"e l'"&% u%# am'"dou% ca"aturile e dec2ier%) $ic%rirea
(eli"arelor !i lumi"% o+ra.ul) Cocardae "u*i putu !mpiedica u" &et de urpri.%) C"
+%r+at a(lat !" a(ara uii a.v'rli o matie pe capul do"ei Cru.) Puer% m'"a pe ea# pe
/um%tate moart% de paim%# i u"ul o !mpi"e !"tr*o lectic% a c%rei u% e !"c2ie imediat)
$a c%u-a di" patele +iericii 7ai"t*,a&loire5 ordo"% Cocardae)
$ectica plec%) Paepoil i"tr%# tremur'"d ca u" pete pe ucat) Ati"ee m%taea5
Cocardae r%mae du pe &'"duri)
E (rumuic%5 .ie "orma"dul) Frumuic%5 Frumuic%5 G25 6o".a&ue %ta5
1NN
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Pe to-i dracii5 exclam% Cocardae ca u" +%r+at care vrea % &o"eac% o idee
up%r%toare) 7per c% am du trea+a la +u" ('rit5
Ce m'"a mic%# m%t%oa%5
Cei ci"ci.eci de &al+e"i "e apar-i")
Privi !" /urul lui# ca i cum "*ar (i (ot co"vi" de cele pue)
Ai talia5 .ie Paepoil) Nu*l i"vidie. pe 6o".a&ue "ici pe"tru titlurile i "ici pe"tru
aurul lui# dar)))
9aide5 !"trerupe Cocardae) $a drum5
N*o % pot dormi mult% vreme di" prici"a ei5 Cocardae !l lu% de &uler i*l due cu
i"e) Apoi# r%.&'"di"du*e# .ie@
,ilote"ia "e o+li&% *o eli+er%m pe +%tr'"a i pe micu-)
Nu &%eti c% +%tr'"a e -i"e +i"eO !"tre+% Paepoil) Primi u" pum" olid !" pate)
Cocardae r%uci c2eia !" +roac%) "ai"te de a o dec2ide# e au.i di"pre car% &laul
cocoatului# pe care aproape !l uitaer%)
7u"t detul de mul-umit de voi# vite/ilor# .ie el# dar trea+a voatr% "u e termi"at%)
$%a-i atea5
Cu ce autoritate vor+ete mititelul %ta pocit5 morm%i Cocardae)
Acum# c'"d "u*l v%d# ad%u&% Paepoil# &laul lui !mi provoac% o impreie ciudat%)
7*ar .ice c% l*am mai au.it c'"dva# !" alt% parte)
C" .&omot curt i repetat a"u"-a c% &2e+oul (reca am"arul) $amp% e reapri"e)
Ce mai avem de (%cut# v% ru&%m# maetre EopO !"tre+% &aco"ul) P%i da5 Cred c%
aa v% "umi-i)
Eop# Io"a i !"c% alte "ume# r%pu"e prompt omule-ul) Ate"-ie la ceea ce am %
poru"cec5
7alut% pe !"%l-imea*a# Paepoil5 Poru"cete5 8race5 Cocardae due m'"a la
p%l%rie) Paepoil !l imit%# ad%u&i"d# cu u" to" iro"ic@
Atept%m ordi"ele excele"-ei*ale5
Ai +i"e (ace-i5 .ie apru cocoatul)
Cei doi padai"i c2im+ar% o privire) Paepoil i pierdu aerul iro"ic i murmur%@
Cu i&ura"-% c% am mai au.it &laul %ta5
Cocoatul lu% di" patele c%rii dou% (eli"are cu m'"er care erau purtate "oaptea !"
(a-a lecticilor) $e apri"e)
$ua-i atea# .ie el)
E25 .ie Cocardae prot dipu) Crede-i c% vom putea a/u"&e di" urm% lecticaO
E departe# !" ca.ul c'"d mai mer&e5 ad%u&% Paepoil)
$ua-i (eli"arele5
Cocoatul era !"c%p%-'"at) 0ite/ii "otri luar% (iecare c'te u" (eli"ar)
Cocoatul ar%t% cu de&etul !"c%perea de u"de ieie cu c'teva mi"ute !" urm% do"a
Cru.)
Acolo e a(l% o t'"%r%# .ie el)
"c% u"a5 exclamar% !" acelai timp Cocardae i Paepoil)
Ai ultimul &'"di cu &la tare@
Cealalt% litier%5
Aceat% t'"%r%# co"ti"u% cocoatul# e pe cale %*i termi"e toaleta) 0a iei pe ua
ata# ca i cealalt%)
Cocardae ar%t% cu privirea pre lampa apri"%)
Ne va vedea# .ie el)
0% va vedea)
Atu"ci# ce vom (aceO !"tre+% &aco"ul)
Am % v% pu"@ o ve-i a+orda pe (at% de*a dreptul# dar cu repect)
0e-i pu"e@ Suntem aici s v conducem la (alul de la !alat.
" i"truc-iu"ile "oatre "*a (ot "ici o vor+% depre aa ceva# o+erv% Paepoil)
Ai Cocardae ad%u&%@
1N>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
T'"%ra "e va credeO
8a# dac%*i pu"e-i "umele aceluia care v% trimite)
Numele dom"ului de 6o".a&ueO
Nu5 Ai ad%u&a-i c% t%p'"ul votru o ateapt%# exact la mie.ul "op-ii ami"ti-i*v%
+i"e ata5 !" &r%di"ile palatului# la ro"dul 8ia"ei)
Avem deci !" pre.e"t doi t%p'"i# 8oam"e (i"te5 exclam% Cocardae)
Nu# r%pu"e cocoatul# "u ave-i dec't u" i"&ur t%p'"# dar "u e "umete
6o".a&ue)
7pu"'"d acete cuvi"te# cocoatul e !"drept% pre cara r%ucit%) Pue piciorul pe
prima treapt%)
Ai cum e "umete t%p'"ul "otruO !"tre+% Cocardae# care e tr%duia .adar"ic
pe"tru a*i p%tra .'m+etul pe +u.e) F%r% !"doial%# Eop al II*leaO
7au Io"aO +'l+!i Paepoil)
Cocoatul !i privi# ei plecar% oc2ii) Cocoatul roti !"cetior@
7t%p'"ul votru e "umete 9e"ri de $a&ardPre5 Am'"doi e cutremurar% i
trupurile lor p%reau c% e micorea.% v%.'"d cu oc2ii)
$a&ardPre5 puer% am'"doi !" aceeai clip% cu &la !"%+uit i tremur%tor)
Cocoatul urc% cara) C'"d a/u"e u# !i v%.u o clip% !"covoia-i i upui)Apoi .ie
doar acete cuvi"te@
Purta-i*v% corect5 Ai dip%ru)
Au5 tri&% Paepoil c'"d ua de u e !"c2ie)
Nu*-i (ie team%5 morm%i Cocardae) $*am v%.ut pe diavol)
7% "e purt%m corect# "o+ilul meu priete")
Pe to-i .eii5 7% (im acult%tori c% "ite icoa"e i % "e purt%m corect) "c2ipuie*-i#
co"ti"u% &aco"ul# pe ci"e mi *a p%rut c% recu"ocO
Pe micul pari.ia"O
Nu# (ata aceea pe care am ae.at*o !" lectic% mi *a p%rut c% eam%"% cu -i&%"cua
aia dr%&u-% pe care am v%.ut*o !" 7pa"ia la +ra-ul lui $a&ardPre)
Paepoil coae u" tri&%t@ ua de la camera Aurorei tocmai e dec2idea)
Ce *a !"t'mplatO .ie &aco"ul (rem%t'"d# c%ci de*acum !"ai"te !l !"p%im'"ta
orice)
T'"%ra pe care am v%.ut*o la +ra-ul lui $a&ardPre acolo# !" Fla"dra5 +'l+'i
Paepoil)
Aurore era !" pra&)
Flor5 tri&% ea) C"de etiO
Ti"'"d !" m'"% (eli"arele# Cocardae i Paepoil !"ai"tar%#@u ira pi"%rii cur+at%)
9ot%r'rea lor de a e curta corect li e !"r%d%ci"a !" mi"te di" ce !" ce mai mult)
8ealtmi"teri# erau doi lac2ei model# cu %+iile .%vor'te) Pu-i"i merce"ari elve-ie"i ar (i
putut co"cura cu ei !" privi"-a &eturilor i a -i"utei) Aurore era at't de (rumoa% !" toaleta
de Curte# !"c't r%maer% !" admira-ie !" (a-a ei)
C"de e FlorO Gare "e+u"% a plecat (%r% mi"eO
F%r% dum"eavoatr%# r%pu"e &aco"ul ca u" ecou) Ai "orma"dul repet%@
F%r% dum"eavoatr%5
Aurore !"credi"-a eva"taiul lui Paepoil i +uc2etul lui Cocardae) Ai (i putut pu"e
c% avuee toat% via-a lac2ei la dipo.i-ie)
7u"t &ata# .ie ea) 7% plec%m5 Ecourile@
7% plec%m5
7% plec%m5
Ai# !" mome"tul c'"d % e urce !" lectic%# Aurore !"tre+%@
A pu u"de !l voi !"t'l"iO
$a ro"dul 8ia"ei# morm%i Cocardae cu &la de te"or)
$a mie.ul "op-ii# termi"% (ra.a Paepoil)
Am'"doi t%teau cu m'i"ile at!r"!"de i cu pi"area !"cli"at%)
1NQ
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Plecar%) Cocardae*/u"ior i (ratele Paepoil c2im+ar% o ultim% privire) Privirea
aceata voia % pu"%@ S ne !urtm corect)
G clip% mai t'r.iu am (i putut vedea u" omule- !" "e&ru mer&'"d cu pai m%ru"-i de*a
lu"&ul tr%.ii C2a"tre# dup% ce ieie pe ua di"pre aleea care ducea la apartame"tul
meterului $oui)
Traver% trada 7ai"t*9o"or !" mome"tul c'"d tr%ura +u"ului dom" $aL urma %
treac%# i mul-imea !i +%tu /oc de cocoaa lui) Cocoatul "u p%rea % e i"c2ieac% prea
mult de oc%rile lor) "co"/ur% Palai*Ro<al i i"tr% !" Curtea F'"t'"ilor)
Pe trada 0aloi e a(la o poart% mic% pri" care e putea i"tra !" partea cl%dirilor
"umite apartame"tele particulare ale dom"ului re&e"t) Aici !i avea ca+i"etul de lucru
P2ilippe dKGrlea"# re&e"t al Fra"-ei) Cocoatul +%tu
"tr*u" a"umit (el !" u%) I e dec2ie !"dat% i di" (u"dul u"ui coridor !"tu"eco e
au.i o voce puter"ic%@
A25 Tu eti) F%t*Frumo# urc% repede# eti ateptat5 3i"e v%.ut la Curte#
atotputer"ic# +o&at i "eav'"d !mpotriva lui dec't u" +iet procri# trium(ul lui 6o".a&ue
p%rea ai&urat) 8ar t'"ca Tarpeia"% e a(la l'"&% Capitoliu# i "u e poate pu"e c%
&oleti cupa p'"% "u +ei di" ea)
Gric't de precar% !i era itua-ia# 9e"ri de $a&ardPre# a c%rui r%.+u"are por"ie
implaca+il# i"exora+il c% deti"ul# va (i pu !" cur'"d !" (a-a aai"ului lui Never) Pri"tr*u"
vicleu& pe c't de &e"ial pe at't de !"dr%."e-# va (ace ca 6o".a&ue % (ie co"dam"at
cur'"d pri" 6o".a&ue !"ui# recur&'"d la m%rturia victimei pe"tru a*l deem"a pe
uci&a)))
PARTEA A PATRA
PA$AI7*RG_A$
Capitolul 1 "u! cort
Ai pietrele au via-a lor) Hidurile (ort%re-elor tr%iec vreme !"delu"&at%# v%d &e"era-iile
trec'"d# u"a dup% alta# cu"oc multe poveti5 Gri&i"al% ar (i mu"ca celui care ar crie
mo"o&ra(ia u"uia di"tre acete cu+uri t%iate !" calcar dur au !" tu(# !" &ra"it au !"
&reie) C'te drame# c'te comedii i tra&edii le !"co"/ur%5 C'te !"t'mpl%ri m%re-e au
"e!"em"ate5 Cita veelie5 C't% trite-e5
Tra&edia a tat la temelia cu"ocutului Palai*Ro<al) Arma"d 8u Plei# cardi"al de
Ric2elieu# !"em"at om de tat# poet vred"ic de mil%# a cump%rat vec2iul palat de
Ram+ouillet de la dom"ul 8u(re"e# i marele palat de ,ercoeur de la marc2i.ul dKEtre)
A poru"cit ar2itectului $emercier ca pe locul celor dou% locui"-e*e"ioriale %*i co"truiac%
o ca% dem"% de puterea i +o&%-ia lui) ,ai cump%rae alte patru dome"ii pe"tru a alc%tui
&r%di"ile) " ('rit# pe"tru a eli+era (a-ada# pe care e a(la +la.o"ul lui Ric2elieu domi"at
de p%l%ria de cardi"al# a ac2i.i-io"at palatul de 7iller< i totodat% a (ot t%iat% o trad%
lar&% pe"tru a permite tr%urii excele"-ei*ale % a/u"&% (%r% piedic% la (ermele ale de la
6ra"&e*3ateliPre) 7trada va p%tra "umele de Ric2elieu) Ferm%# pe tere"ul c%reia e !"al-%
cel mai tr%lucitor cartier al Pariului# a dat pe"tru mult% vreme "umele u"eia di"tre
(a-adele Gperei) 8oar palatul "u a r%ma !" ami"tire) Nou*"ou- !i c2im+% "umele di"
palatul cardi"al !"tr*u"ul i mai !"alt) 8e*a+ia (uee !"morm'"tat Ric2elieu i locui"-a lui
e i "umea Palai*Ro<al)
1NR
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Acet puter"ic prelat iu+ea teatrul# *ar putea pu"e c2iar c% a cl%dit palatul pe"tru a
avea u"de % dec2id% u" teatru) Ai a dec2i trei dei "*ar (i avut "evoie dec't de u"ul
i"&ur pe"tru a repre.e"ta tra&edia lui dra&% ,irame# (iic% adorat% a propriei ale mu.e)
"tr*adev%r# m'"a care t%ie capul co"eta+ilului de ,o"tmore"c< era prea &rea pe"tru a
excela i !" m'"uirea verurilor) ,irame a (ot repre.e"tat% !" (a-a a trei mii de (ii i (iice
de crucia-i# dipui % aplaude) G ut% de ode# tot at'tea ditiram+e i de dou% ori mai multe
madri&ale c%.ur% a doua .i aupra oraului# ca o ploaie a"ot%# %r+%tori"d &loria temutului
poet) Apoi# toat% aceat% .arv% la% e potoli) "cepu % e vor+eac% !" oapt% depre u"
t'"%r care cria tra&edii# dar "u era cardi"al) 7e "umea Cor"eille)
Ric2elieu "u e mul-umi cu pu-i"@ cl%di u" teatru pe"tru dou% ute de pectatori# u"
teatru pe"tru ci"ci ute de pectatori i u" teatru pe"tru trei mii de pectatori) Crm'"d
(%r% re.erve politica pitoreac% a lui Tar1ui"iu# (%c'"d % cad% itematic capetele
"erui"ate ale celor care dep%eau "ivelul !"%l-imii# e ocupa de decoruri# de cotume# ca
u" tr%lucit director de teatru) 7e .ice c% a i"ve"tat "orii de &a.# rampele mo+ile i
practica+ilul) A "%cocit reortul care (%cea % e roto&oleac% t'"ca lui 7ii(# (iul lui Eoi#
di" pie% lui 8emaret) 7e mai pu"e c%# mai mult dec't la &loria politic% -i"ea la diverele
ale mici tale"te# pri"tre care i la acela de da"ator) E o re&ul%5 Nero "*a r%ma "emuritor
pe"tru ucceele repurtate ca admira+il c'"t%re- di" (laut)
Ric2elieu muri) A"a de Autria i (iul ei# $udovic al =I0*lea# ve"ir% % locuiac% la
Palatul Cardi"al) " /urul acetor .iduri (oarte "oi Fra"-a (%cu mult% larm%) ,a.ari"# care "u
cria tra&edii !" veruri# acult% de "e"um%rate ori# r'.'"d u+ muta-%# dar i tremur'"d#
tri&%tele puter"ice ale poporului r%.vr%tit) Pe"tru a tr%i la ad%pot) ,a.ari" ocupa
apartame"tele !" care mai t'r.iu locui P2ilippe dKGrlea"# re&e"tul Fra"-ei) Era aripa de
r%%rit# care e rotu"/ea pre actuala 6alerie a Prorelor# d'"d pre Curtea F'"t!"ilor) Aici e
a(la# !" prim%vara a"ului 1>JU# c'"d parti.a"ii Fro"dei p%tru"eer% cu (or-a !" palat pe"tru
a vedea cu oc2ii lor c% t'"%rul re&e "u (uee r%pit) " &aleria de la Palai*Ro<al e a(l% u"
ta+lou# !" care ete redat% ce"a i o arat% pe A"a de Autria ar%t'"d praporului cutecele
lui $udovic al =I0*lea)
Cair"ir 8elavi&"e# privi"d acet ta+lou# pictat de ,au.aie# a (ot mirat v%.'"d*o pe
re&i"%# (%r% pa.%# !" mi/locul mul-imii) 8ucele dKGrlea"# de atu"ci !"ai"te $oui*P2ilippe#
.'m+i i r%pu"e@ 4Eist dar nu se vede.
" (e+ruarie 1>QB# (ratele re&elui# di" pi-a caei dKGrlea"# lu% Palai*Ro<al !" poeie)
" .iua de B1 di" aceeai lu"%# $udovic al =I0*lea !i co"titui proprietatea c% apa"a/)
9e"riette*A""e a A"&liei# duce% dKGrlea"# !i (%cu aici o curte tr%lucitoare) 8ucele de
C2artre# viitorul re&e"t# e c%%tori# tot !" acet palat# c%tre ('ritul a"ului 1>?B# cu
dom"ioara de 3loi# ultima di"tre (iicele "aturale ale re&elui i a doam"ei de ,o"tepa")
" timpul re&e"-ei "u mai era vor+a de tra&edie) Cm+ra trit% a ,iramei (u "evoit% %
e acu"d% u+ u" v%l pe"tru a "u vedea upeurile i"time pe care ducele dKGrlea" le
or&a"i.a# n tovrii foarte du(ioase# dup% cum pu"e 7ai"t*7imo") 8ar teatrele lu/ir%
la ceva# (ii"dc% da"atoarele de la Gper% erau la mod%)))
Frumoaa duce% de 3erri# (iica re&e"tului# mereu ame-it% de +%utur% i cu "aul
m'"/it de tutu" de 7pa"ia# (%cea parte di" du+ioaele tov%r%ii# u"de "u erau primite#
adau&% acelai 7ai"t*7imo"# dec't (emei de virtute !"doiel"ic% i +%r+a-i de "imic# dar
tr%lucitori pri" pirit i de(r'u)))
8ar# !" realitate# 7ai"t*7imo"# !" ciuda u"or rela-ii apropiate# "u*l iu+ea pe re&e"t)
8ac% itoria "u poate acu"de cu totul re&reta+ilele l%+iciu"i ale acetui pri"-# cel pu-i" "e
arat% c% marile lui calit%-i "*au putut (i !"%+uite de excee) 0iciile i e datorau# !" mare
parte# preceptorului %u i"(am) 8ar pu-i"a virtute ce o avea !i apar-i"ea !" !"tre&ime# cu
at't mai mult cu c't al-ii e tr%duiau % i*o ucid%) $ucru rar !"t'l"it# or&iile pri"-ului "u
avur% urm%ri '"&eroae) A (ot uma" i +u") Poate c% ar (i (ot u" pri"- ilutru dar Erau
exemplele i (aturile care i*au otr%vit ti"ere-ea)
6r%di"a ce !mpre/muia Palai*Ro<al era pe atu"ci mult mai !"ti"% dec't at%.i) Pe o
latur% era lipit% de caele di" trad% Ric2elieu# iar pe cealalt%# de caele di" trad% 3o"*
1N?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
E"(a"t) Fu"dul &r%di"ii# di"pre Roto"d%# a/u"&ea p'"% !" trada Neuve*de*Petit*
V2amp) ,ult mai t'r.iu# a+ia u+ dom"ia lui $udovic al I0*lea# $oui*P2ilippe*Foep2# duce
de Grlea"# cl%di ceea ce e c2eam% &aleriile de piatr%# pe"tru a i.ola i !"(rumue-a
&r%di"a)
Pe vremea c'"d e de(%oar% povetirea "oatr%# e"orme alei de carpe"i# t%iate !"
tilul porticurilor italie"e# !"co"/urau +ol-ile de verdea-%# &ardurile vii i ro"durile de (lori)
Frumoaa alee de cata"i di" I"dia# pla"tat% de cardi"alul de Ric2elieu# era !" pli"%
ple"doare) Ar+orele de Cracovia# ultimul repre.e"ta"t al aleii# mai exita !"c% la !"ceputul
acetui ecol)
Alte dou% alei de ulmi# tu"i !" (orm% de (er%# t%iau &r%di"a de*a latul) " ce"tru e
a(la o emilu"%# cu u" +a.i" i ('"t'"a arte.ia"%) Re!"torc'"du*e pre palat# la dreapta i
la t'"&a vedeai ro"dul lui ,erour i ro"dul 8ia"ei# !"co"/urate de tu(e de cop%cei# !"
patele +a.i"ului# !"tre dou% mari pelu.e# e a(la u" p'lc de ci"ci tei)
Aripa de r%%rit a palatului# mai mare dec't aceea u"de mai t'r.iu a (ot co"truit%
Comedia Fra"ce.%# pe locul vetitei &alerii ,a"ard# e termi"a cu u" pi"io" cu (ro"to"#
care avea ci"ci (eretre pe (a-ada di"pre &r%di"%) Acete (eretre e dec2ideau pre
ro"dul 8ia"ei) Aici era ca+i"etul de lucru al re&e"tului)
" Teatrul ,are# care u(erie (oarte pu-i"e modi(ic%ri de pe vremea cardi"alului
!"coace# e d%deau pectacolele de oper%) " a(ara aloa"elor de &al%# palatul propriu*.i
cupri"dea apartame"tele pri"-eei palati"e) Elia+et2*C2arlotte de 3avaria# v%duva ducelui
dKGrlea"# a doua lui o-ie i mama re&e"tului4 apartame"tele duceei de Grlea"# o-ia
re&e"tului# i ale ducelui de C2artre)
Pri"-eele# cu excep-ia duceei de 3erri i a tare-ei m'"%tirii C2elle#5 ocupau aripa
de apu# care d%dea pre trada Ric2elieu)
7ituat% de cealalt% parte) Gpera ocupa o parte di" amplaame"tul actualei Cur-i a
F'"t'"ilor i a tr%.ii 0aloi) 7patele ei d%dea pre (u"d%tura 3o"*E"(a"t) C" paa/#
cu"ocut u+ "umele &ala"t de Ccur*aux*Ri :au Ccurt*Grr<;# dep%r-ea i"trarea
particular% a acetor doam"e de apartame"tele re&e"tului) Ele e (oloeau de &r%di"a
palatului cu titlul de tolerate) 6r%di"a "u era dec2i% pu+licului# ca !" .ilele "oatre# dar
era uor % e o+-i"% permiiu"ea de a (i vi.itat%) " a(ar% de ata# aproape toate caele de
pe tr%.ile 3o"*E"(a"t# Ric2elieu i Neuve*de*Petit*C2amp aveau +alcoa"e# terae
care domi"au &r%di"a# por-i /oae i c2iar peroa"e care d%deau pre &ardurile vii) $ocatarii
acetor cae e credeau !"drept%-i-i % e (oloeac% de &r%di"%# aa !"c't# mai t'r.iu# !i
dec2ier% u" proce lui $oui*P2ilippe*Foep2 dKGrlea"# c'"d acet pri"- a vrut % !"c2id%
Palai*Ro<al cu &ard)
To-i autorii co"tempora"i a(irm% !" u"a"imitate c% &r%di"a palatului era u" loc de
odi2"% (oarte pl%cut i# (irete# u+ acet apect# avem mult de re&retat) Ce mi"u"at loc de
prome"ad% ete curtea p%trat% pli"% de copii i de d%dacele lor# u"de acum# e !"irau cele
dou% alei de ulmi +ol"avi) 7u"tem !"dem"a-i a decide ca &aleriile co"truite !mpre/ur#
opri"d aerul % p%tru"d% li+er# d%u"ea.% ve&eta-iei) Palai*Ro<al di" .ilele "oatre ete o
curte (oarte (rumoa%# dar "u mai ete o &r%di"%)
" "oaptea aceea# era o mi"u"%-ie# u" paradi# u" palat al .'"elor5 Re&e"tul# c%ruia
"u*i prea pl%cea (atul# !i c%lcae o+iceiul i or&a"i.ae totul ma&"i(ic) 7e pu"ea# e*
adev%rat# c% +u"ul dom" $aL (i"a"-ae er+area) 8ar ce importa"-% aveaO ,ul-i oame"i
di" lumea "oatr% u"t de p%rere c% "u tre+uie % ve.i dec't re.ultatul)
$aL pl%tea toat% c2eltuiala# dar o (%cea pe"tru c% e pricepea la reclam%# ata*i tot5 Ar
(i meritat % tr%iac% !" .ilele "oatre pli"e de oame"i ire-i# c'"d cutare criitor i*a creat
u" re"ume cump%r'"d toate exemplarele di" primele paipre.ece edi-ii ale c%r-ii ale#
!"c't a ci"cipre.ecea *a v'"dut# au cam aa ceva# p'"% la urm%4 c'"d cutare de"tit
c2eltuiete .ece mii de cu.i pe"tru a"u"-uri# pre a c'ti&a dou%.eci de mii4 c'"d cutare
director de teatru aduce# !" (iecare ear%# trei au patru ute de priete"i am%r'-i !" al%#
pe"tru a dovedi celor dou% ute i ci"ci.eci de pectatori adev%ra-i c% e"tu.iamul "*a
murit !" Fra"-a)
1>U
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
3u"ul dom" $aL "u tre+uie privit doar ca i"ve"tator al a&iota/ului# ci# mai ale# ca
adev%ratul precuror al +%"cii co"tempora"e) 7er+area era dat% !" o"oarea lui i avea
drept cop %*i &lori(ice itemul i peroa"a) Pe"tru ca pra(ul aru"cat % a/u"&% !" oc2ii
!"m%rmuri-i ai mul-imii# tre+uie % (ie a.v'rlit de u) 3u"ul dom" $aL im-ie "evoia u"ui
piedetal de u"de % poat% a.v'rli pra(ul) A doua .i aveau % (ie pue la copt alte t%vi cu
ac-iu"i)
Cum +a"ii "u*l cotau "imic# !i (%cu o er+are ple"did%) Nu vom vor+i depre
aloa"ele palatului# decorate pe"tru aceat% oca.ie cu u" lux "emaipome"it# (ii"dc%# dei
vara era pe ('rite# er+area propriu*.i% e de(%ura !" &r%di"%) 8ecorul repre.e"ta o
ta+%r% de colo"i di" $uiia"a# de pe malurile (luviului de aur# ,iiippi) Toate erele
Pariului (ueer% pue la co"tri+u-ie pe"tru a alc%tui deiuri de ar+uti exotici@
pretuti"de"i e vedeau doar (lori tropicale i (ructe ale paradiului teretru) 7e pu"ea c%
pu.deria de (eli"are a&%-ate de copaci i de coloa"e erau la"ter"e i"die"e) 8oar corturile
i"die"ilor %l+atici# pre%rate ici i colo# p%reau prea (rumoae) 8ar priete"ii dom"ului $aL
repetau@
Nici "u v% !"c2ipui-i c't de mult au pro&reat +%ti"aii de acolo5
Gdat% admi tilul cam (a"tatic al corturilor# ete cert c% totul era de u" rococo
(ermec%tor) Fueer% create peia/e care e pierdeau !" dep%rt%ri# p%duri .u&r%vite pe
p'".a# t'"ci de carto" cu !"(%-iare !"(rico%toare# cacade pume&'"de# ca i c'"d *ar (i
pu %pu" !" ap%) 8eaupra +a.i"ului ce"tral e !"%l-a tatuia ale&oric% a (luviului
,iiipi# care aducea cu el tr%%turile +u"ului dom" $aL) Heul -i"ea !" m'"% u" ulcior
di" care -'"ea apa)
Priete"ii de petrecere ai re&e"tului# marc2i.ul de Coe# ducele de 3riac# poetul
$a(are# doam"a de Te"ci"# doam"a de Ro<a" i ducea de 3erricam luaer% !" r' toate
atea# dar "u at't de mult c't re&e"tul !"ui) Nu exita dec't u" i"&ur om capa+il %*l
!"treac% pe re&e"t !" iro"ii@ aceta era +u"ul dom" $aL)
7aloa"ele erau pli"e de lume i 3riac dec2ie +alul# di" ordi"# cu doam"a de
Touloue) G pu.derie de oame"i e a(lau !" &r%di"i i u+ toate corturile# mai mult au mai
pu-i" primitive# /ucau c%r-i) 8ei la por-ile caelor !"veci"ate care d%deau pre &r%di"%
(ueer% potate pic2ete de &%r.i :de&2i.a-i !" i"die"i de operet%;# totui "e"um%ra-i
i"trui i.+utier% % e trecoare !"%u"tru) Ici i colo e vedeau domi"ouri care "u ar%tau
cum tre+uie) Era o mare larm%# o mul-ime de oame"i veeli# 2ot%r'-i % e ditre.e cu orice
pre-) Ai totui re&ii er+%rii "u !i (%cuer% !"c% i"trarea) Re&e"tul# pri"-eele i "ici +u"ul
dom" $aL "u*i (%cuer% !"c% apari-ia) Erau atepta-i)
"tr*o coli+% de piei*roii di" cati(ea # !mpodo+it% cu (ra"/uri aurii# u"de +%tr'"ilor e(i
de tri+ tare le*ar mai (i pl%cut % (ume.e luleaua p%cii# (ueer% adu"ate mai multe mee)
Coli+a era ae.at% "u departe de ro"dul 8ia"ei# c2iar u+ (eretrele ca+i"etului re&e"tului)
"%u"trul ei e a(la o ocietate "umeroa%)
" /urul u"ei mee de marmur%# acoperit% cu u" covor# e /uca c%r-i i e vor+ea tare)
7e aru"cau pum"i de aur) 7e tri&%# e (%cea 2a.) Nu departe de acet loc# u" &rup de
&e"tilomi v'rt"ici t%teau de vor+%# potolit# !" /urul u"ei mee u"de /ucau levate)
$a maa de marmur% edeau (rumoul marc2i. de C2aver"<# C2oi<# Navaille#
6iro""e# Noce# Tara""e# Al+ret i al-ii) 7e a(la i dom"ul de Pe<rolle# care c'ti&%) Era o
vec2e depri"dere de*a lui# cu"ocut% de mul-i) ,'i"ile lui erau totdeau"a uprave&2eate)
8ealt(el# u+ re&e"-%# a tria la c%r-i "u era u" p%cat)
Nu e au.eau dec't ci(re# care .+urau# e !"cruciau# i %reau de la u"ul la altul@ G
ut% de ludovici5 Ci"ci.eci5 8ou% ute5# c'teva !"/ur%turi aru"cate de cei care pierdeau i
r'ul i"volu"tar al c'ti&%torilor) 3i"e!"-ele# "ime"i "u purta mac% !" /urul meei)
8impotriv%# pe alei# multe m%ti i multe domi"ouri e plim+au i porov%iau) 8e cealalt%
parte a micului pero" al re&e"tului edeau lac2ei# !" livrele (a"te.ite i !" mare parte
maca-i# pre a "u*i de.v%lui !"delet"icirea)
C'ti&i# C2aver"<O !"tre+% u" mic domi"o al+atru# care !i v'r! capul acoperit cu u"
capio" !" dec2i.%tura cortului)
1>1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
C2aver"< !i aru"ca pe ma% ultimii +a"i di" pu"&%)
Cidalie# "im(% a p%durilor vir&i"e# exclam% 6iro""e# a/ut%*"e5
" patele primului domi"o ap%ru u" altul)
Po(timO !"tre+% al doilea domi"o)
Nu e "ici o alu.ie# micu-a mea 8e+oi# i e r%pu"e# e vor+a de p%duri5
7% (ie !"tr*u" cea +u"5 pue dom"ioara 8e+oi*8upla"t# care i"tr% !" cort)
Cidalie !i o(eri lui 6iro""e pu"&a ei cu +a"i) C"ul di"tre +%tr'"ii &e"tilomi ae.a-i la
maa de /oc cu levate (%cu u" &et de il%)
Pe vremea "oatr%# pue dom"ul de 3ar+a"c2oi veci"ului %u# alt(el e (%ceau
aeme"ea lucruri)
Totul e tricat# totul e pervertit# dom"ule de la 9u"auda<e# r%pu"e veci"ul)
8ec%.ut# dom"ule de 3ar+a"c2oi)
8e&radat# dom"ule de la 9u"auda<e)
8e"aturat)
,urd%rit)
P'"&%rit5
Ai# am'"doi# cu u" o(tat ad'"c# rotir% !"tr*u" &la@
C"de vom a/u"&e# +aroa"eO C"deO
Apuc'"d u"ul di" "aturii de a&at% care !mpodo+eau tu"ica demodat% a dom"ului
+aro" de la 9u"auda<e# dom"ul de 3ar+a"c2oi co"ti"u%@
Ci"e u"t oame"ii %tia# dom"ule +aro"O
,% !"tre+ i eu# dom"ule +aro")
,er&i pe ci"ci.eci# Tara""eO tri&% !" acet mome"t ,o"*Fau+ert) Pe ci"ci.eci5
Tara""eO morm%i dom"ul de 3ar+a"c2oi) Nu*i "ume de dom"# ci de trad%5
,i.e.i# Al+retO
Ata are u" "ume care e aeam%"% cu al mamei lui 9e"ric*cel*,are) .ie dom"ul
de la 9u"auda<e) 8e u"de dracu !i pecuiec "umeleO
8e u"de i l*a pecuit 3ic2o"# prepelicarul doam"ei +aroa"eO replic% dom"ul de
3ar+a"c2oi dec2i.'"du*i +eacteaua)
Cidalie# care tocmai trecea pe acolo# !i v'r! cu "erui"are dou% de&ete !" tutu")
8om"ul +aro" r%mae cu &ura c%cat%)
E +u"5 .ie da"atoarea de la Gper%)
8oam"%# r%pu"e prompt i &rav +aro"ul de 3ar+a"c2oi# "u*mi place ametecul)
3i"evoi-i % accepta-i cutia)
Cidalie "u (%cu (aoa"e) $u% cutia i ati"e cu &et m'"&'ietor +%r+ia# o(ilit% a
&e"tilomului i"di&"at) Apoi (%cu o piruet% i e !"dep%rt%)
C"de o % a/u"&emO repet% dom"ul de 3ar+a"c2oi# &'tuit de i"di&"are) Ce*ar
pu"e r%poatul re&e dac% ar vedea aeme"ea lucruriO
$a maa de marmur% e au.ea@
Ai pierdut# C2aver"<5 Iar ai pierdut5
Nu*i "imic# mai am moia di" C2a"eille) Ti" toat% mi.a)
Iat%5 lui era u" ota dem"# pue +aro"ul de 3ar+a"c2oi) Ci"e !i e t%p'"ulO
8om"ul pri"- de 6o".a&ue)
8um"e.eu % "e p%.eac% de italie"i5
Gare "em-ii (ac mai multe parale# dom"ule +aro"O C" co"te de 9or" a (ot tra pe
roat% !" pia-a 6rPve pe"tru aai"at5
G rud% a alte-ei*ale5 C"de o % a/u"&emO
0% pu" eu# dom"ule +aro"# c% vor a/u"&e % e !"/u"&2ie !" pli"% .i pe trad%5
Ei# dom"ule +aro"# au i !"ceput5 N*a-i citit ultimele tiriO ieri a (ot uci% o (emeie
li"&% Temple# o c2ema $auvet i /uca la +ur%)
A.i*dimi"ea-%# dom"ul 7a"drier# lu/+a la vitieria mi"iterului de r%.+oi# a (ot
co di" 7e"a la podul Notre*8ame)
1>B
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Pe"tru c% vor+ie prea tare depre co-ia"ul %ta +letemat# roti !" oapt% dom"ul
de 3ar+a"c2oi)
7t5 (%cu dom"ul de la 9u"auda<e) E al u"pre.ecelea l" opt .ile5
Grio55 Griol5 0i"o !" a/utor tri&ar% !" aceat% clip% /uc%torii)
6raul perceptor ap%ru la i"trarea cortului) Purta mac% i cotumul %u# de u" lux
&rotec# o+-i"ue la +al u" adev%rat trium( de ilaritate)
E "emaipome"it# toat% lumea m% cu"oate5
8oar "u u"t doi ca Griol5 exclam% Navaille)
8oam"ele ocot c% e prea mult i u"ul5 pue Noce)
6eloule# tri&ar% mai mul-i di" toate p%r-ile) Griol !"tre+%@
8om"ilor# "*a-i v%.ut*o pe NivelleO
C'"d te &'"deti c% +ietul "otru priete"# declam% 6iro""e# de opt lu"i olicit%
.adar"ic potul de +a"c2er devotat i c%lcat !" picioare pe l'"&% dra&a "oatr% Nivelle5
6eloule5 e au.ir% iar%i &lauri !"o-ite de r'ete)
Griol# l*ai v%.ut pe dK9o.ierO
Ti*ai (%cut rot de titlurile de "o+le-eO
Griol# tii "umele tr%moului pe care l*ai trimi !" cruciad%O
To-i i.+uc"ir% !" 2o2ote de r')
8om"ul de 3ar+a"c2oi !i !mpreu"% m'i"ile) 8om"ul de la 9u"auda<e pu"ea@
Atia* &e"tilomi# dom"ule +aro"# care*i +at /oc de lucrurile (i"teO
C"de o % a/u"&em# 8oam"e# u"deO
Pe<rolle# .ie &raul perceptor apropii"du*e de ma%# mer& eu pe ci"ci.eci de
ludovici# pe"tru c%*i vor+a de dum"eata# dar u(lec%*-i ma"etele)
Po(timO .ie omul de !"credere al dom"ului de 6o".a&ue) Eu "u &lumec dec't cu
e&alii mei# dra&% dom"ule)
C2aver"< privi lac2eii ae.a-i !"d%r%tul pero"ului re&e"tului i murmur%@
H%u5 Tic%loii %ia de colo au aerul c% e plictiec) Tara""e# du*te de*i c2eam% aici#
pe"tru ca preaci"titul dom" de Pe<rolle % ai+% cu ci"e &lumi)
8e at% dat% Pe<rolle e (%cu tare de urec2i) 7e up%ra doar di" motive erioae) 7e
mul-umi % c'ti&e ci"ci.eci de ludovici de la Griol)
9!rtie i "umai 2'rtie5 pu"ea +%tr'"ul 3ar+a"c2oi)
Ai pe"iile "i e pl%tec cu 2'rtii# +aroa"e5
Ai are"dele) Ce repre.i"t% (leacurile ateaO
Ar&i"tul e duce de r'p%)
Ai aurul) 0re-i % v% pu" ceva# +aroa"eO ,er&em pre catatro(%)
Priete"e# r%pu"e de la 9u"auda<e tr'"&'"d pe (uri m'"a lui 3ar+a"c2oi# !"tr*
acolo mer&em) Ata*i i p%rerea doam"ei +aroa"e)
8i"tre tri&%tele# r'etele i &lumele proate aru"cate de la u"ul la altul# e ridic% di"
"ou &laul lui Griol)
Ati-i "outatea# marea "outateO
Nu# % au.im vetea cea mare5
Pariem u"ul la o mie# dar tot "*o % &2ici-i)
8om"ul $aL a trecut la catolicimO
8oam"a de 3erri +ea ap%O
8om"ul du ,'i"e a cerut o i"vita-ie re&e"tuluiO Crmar% o ut% de alte impoi+ilit%-i)
7cumpii mei# "*a-i &2icit# "*a-i &2icit i "u ve-i &2ici "iciodat%) 8oam"a pri"-e% de
6o".a&ue# v%duva i"co"ola+il% a dom"ului de Never# Artemia
1Q
(%&%duit% pri" /ur%m'"t
doliului ve"ic)))
$a au.ul "umelui doam"ei pri"-ee de 6o".a&ue# to-i +%tr'"ii &e"tilomi ciulir%
urec2ile)
1Q
Artemia a II*a# re&i"% !" 9alicar"a :Caria;# a !"%l-at !" memoria 7o-ului ei# ,auol# u"
mo"ume"t (u"erar# co"iderat ca u"a di"tre cele apte mi"u"i ale lumii :INI !)e)");) :N)T);
1>I
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Ei +i"e# relu% Griol# Artemia a !"cetat % mai pl'"&% pe r%m%i-ele p%m'"teti ale
lui ,auol) 8oam"a pri"-e% de 6o".a&ue a ve"it la +al)
$umea protet%@ era u" lucru de "ecre.ut)
Am v%.ut*o cu oc2ii mei# a(irm% perceptorul cel &ra) Aedea al%turi de pri"-ea
palati"%) 8ar am mai v%.ut ceva !"c% i mai extraordi"ar)
Ce a"umeO !"tre+ar% cu to-ii)
Griol e um(l% !" pe"e) 8e at% dat% -i"ea !" m'"% co"vera-ia)
Am v%.ut# relu% el# i totui "u aveam or+ul &%i"ilor i eram trea. de*a +i"elea# am
v%.ut cum dom"ul pri"- de 6o".a&ue a (ot oprit % i"tre !" apartame"tul re&e"tului)
7e (%cu li"ite) "t'mplarea t'r"ea i"tereul tuturor) To-i cei di" /urul meei de
marmur% ateptau reuita !" via-% pri" dom"ul de 6o".a&ue)
Ai ce*i de mirareO !"tre+% dom"ul de Pe<rolle) A(acerile de tat)))
Alte-a*a re&al% "u e ocup% la ora ata de a(aceri de tat)
Totui# dac% vreu" am+aador)))
Alte-a*a re&al% "u era cu "ici u" am+aador)
Poate vreu" "ou capriciu)))
Alte-a*a re&al% "u era cu o (emeie)
Griol era cel care d%dea acete r%pu"uri clare i cate&orice) Curio.itatea &e"eral%
cretea)
8ar atu"ci# cu ci"e era alte-a*a re&al%O
Ata*i !"tre+area# .ie prompt micul perceptor) "ui dom"ul de 6o".a&ue voia %
a(le i era !" (oarte proat% dipo.i-ie)
Ai ce*i r%pu"deau vale-iiO !"tre+% Navaille)
,iter# dom"ilor# miter5 8om"ul re&e"t ete trit de c'"d a primit o a"umit%
miiv% di" 7pa"ia) 8om"ul re&e"t a poru"cit at%.i % (ie i"trodu pe poarta mic% de la
Curtea F'"t'"ilor u" pero"a/# pe care "ici u"ul di"tre vale-ii %i "u l*a v%.ut# !" a(ar% de
3lo"deau# care a avut impreia c% vede# !" al doilea ca+i"et# u" om mic de tatur%#
!m+r%cat !" "e&ru di" cap p'"%*" picioare# u" cocoat)
C" cocoat5 repetar% u"ul dup% altul) Plou% cu cocoa-i5
Alte-a*a re&al% *a !"cuiat cu el !" ca+i"et) Ai $a(are# i 3riac# c2iar i ducea de
P2alari au &%it ua !"c2i%)
7e (%cu t%cere) Pri" dec2i.%tura cortului e puteau .%ri (eretrele lumi"ate ale
ca+i"etului alte-ei*ale) Griol privi di" !"t'mplare !"tr*acolo)
Cita-i*v%5 Cita-i*v%5 tri&% el !"ti".'"d m'"a) ,ai u"t !"c% !mpreu"%)
Toate privirile e !"dreptar% !" acelai timp pre (eretrele pavilio"ului) 7ilueta lui
P2ilippe dKGrlea" e detaa pe al+ul perdelelor) Cm+la pri" !"c%pere) G alt% um+r%
"ede(i"it%# ae.at% !" partea lumi"ii# p%rea c%*l !"o-ete) Fu o trea+% de o clip%@ cele dou%
um+re trecuer% de (ereatr%) C'"d reve"ir%# !i c2im+aer% locurile) 7ilueta re&e"tului
era "eclar%# pe c'"d cea a miterioului !"o-itor e dee"% cu claritate pe perdea) 7e
vedea ceva di(orm ca o cocoa% mare pe u" trup mic i +ra-e lu"&i care &eticulau cu
vioiciu"e)
Capitolul B Convor!ire particular
7ilueta re&e"tului i a cocoatului "u e mai .%rir% pe perdelele ca+i"etului) Pri"-ul e
ae.ae !" (otoliu) Cocoatul t%tea !" (a-a lui# !"tr*o atitudi"e repectuoa%# 2ot%r't%)
Ca+i"etul re&elui avea patru (eretre# di"tre care dou% pre Curtea F'"t'"ilor) 7e
a/u"&ea !" el pri" trei i"tr%ri# di"tre care u"a era pu+lic%# marea a"ticamer%# i celelalte
dou% ecrete) 8ar era u" ecret cu"ocut de toat% lumea) 8up% pectacole dom"ioarele
1>J
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
de la Gper%# dei "u tre+uiau dec't % travere.e mai u ami"tita Cour*aux*Ri pe"tru a
a/u"&e la ua ducelui dKGrlea"# pre(erau % +at% di" toate puterile la u"a di" i"tr%rile
ecrete) Coe# 3riac# 6o".a&ue# $a(are i marc2i.ul de 3o""ivet# +atardul lui 6ou((ier
pe care ducea de 3erri !l luae !" erviciul ei# pe"tru a avea o u"ealt% cu care % taie
urec2ile# +%teau la cealalt% u%# !" pli"% .i)
C"a di" i"tr%rile ecrete d%dea pre Cour*aux*Ri# cealalt%# pre Curtea F'"t'"ilor)
Prima avea ca port%rea% o +%tr'"% cumecade# (ot% c'"t%rea-a la Gper%) A doua era
p%.it% de $e 3ra"t# (ot r'"da la tat%l re&e"tului) Erau lu/+e +u"e5 " plu# $e 3ra"t era
u"ul di"tre pa."icii &r%di"ii# u"de avea o &2eret% !" patele ro"dului 8ia"ei)
6laul pe care l*am au.it !" (u"dul coridorului !"tu"eco# c'"d cocoatul i"trae pri"
Curtea F'"t'"ilor# era al lui $e 3ra"t) "tr*adev%r# cocoatul era ateptat) Re&e"tul era
i"&ur) Re&e"tul era !"&ri/orat) 8ei er+area !"cepue de mult% vreme# re&e"tul mai era
!"c% !" 2alat) P%rul %u# (oarte (rumo# era pu pe papiote) Purta o perec2e de m%"ui
pe"tru a*i me"-i"e culoarea al+% a m'i"ilor) " ,emoriile ale# mama re&e"tului
me"-io"ea.% c% preocuparea deoe+it% pe care o avea pe"tru peroa"a % o mote"ie de
la tat%l lui)
"tr*adev%r# p'"% !" ultimele .ile ale vie-ii# tat%l lui (uee mai coc2et dec't o (emeie)
Re&e"tul trecue de patru.eci i ci"ci de a"i) 8ar i *ar (i dat mai mult di" cau.a
o+oelii care i e ater"ue ca u" v%l pe (a-%) Totui era (rumo) C2ipul %u avea "o+le-e i
(armec) Gc2ii# de o +l'"de-e cu totul (emi"i"%# exprimau +u"%tatea !mpi"% p'"% la
l%+iciu"e) Trupul i e !"covoia uor# c'"d "u avea de (%cut (a-% o+li&a-iilor o(iciale) 3u.ele
i# mai ale# o+ra/ii aveau acea moliciu"e# acea urpare caracteritic% mem+rilor caei
dKGrlea")
Pri"-ea palati"%# mama a# !i tra"miee ceva di" cumec%de"ia ei &erma"% i di"
piritul ei merca"til# dar p%trae pe"tru ea cea mai +u"% parte) 8ac% am crede ceea ce
pu"e depre i"e aceat% admira+il% (emeie !" ami"tirile ei# adev%rat% oper% armo"ioa%
i ori&i"al%# "u a putut %*i dea (rumue-ea de care era lipit%)
8e(r'ul la% pu-i"e urme aupra a"umitor (ii"-e de elit%) Exit% i oame"i de (ier)
P2ilippe dKGrlea" "u (%cea !"% parte di"tre ei) Expreia (e-ei i !"trea&a -i"ut% a trupului
ar%tau# (%r% ec2ivoc# c't de mult !l o+oeau or&iile) "c% de pe acum e putea pre.ice c%
aceat% via-%# c2eltuit% (%r% m%ur%# !i u.a ultimele (or-e i c% moartea !l p'"dea# u"deva#
!" (u"dul u"ei ticle de ampa"ie)
Cocoatul !"t'l"i !" pra&ul ca+i"etului u" i"&ur valet care !l po(ti !" +irou)
8um"eata eti acela care mi*ai cri di" 7pa"iaO !"tre+% re&e"tul# m%ur'"du*l
di"tr*o privire di" cap p'"% !" picioare)
Nu# mo"e"iore# r%pu"e cu mult repect cocoatul)
8ar di" 3ruxelleO
Nici di" 3ruxelle)
8ar di" PariO
Nici di" Pari)
Re&e"tul !i aru"c% o "ou% privire)
,*a (i mirat c% dum"eata % (ii acel $a&ardPre# murmur% el)
Cocoatul e !"cli"% ur'.'"d)
8oam"e# pue re&e"tul cu +l'"de-e i &ravitate# "*am vrut % (ac "ici o alu.ie la ce
te &'"deti) Nu l*am v%.ut "iciodat% pe acet $a&ardPre)
8om"ule# r%pu"e prompt cocoatul# care co"ti"ua % .'m+eac%# i e pu"ea
(rumoul $a&ardPre pe c'"d (%cea parte di" re&ime"tul de cavalerie uoar% al re&elui#
u"c2iul dum"eavoatr%) Eu "*a (i putut (i vreodat% "ici (rumo i "ici o(i-er !" cavaleria
uoar%)
8ucelui dKGrlea" "u*i (%cea deloc pl%cere % t%ruie aupra acetui u+iect) 8e aceea
!"tre+%@
Cum te "umetiO
1>N
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Aca% mi e pu"e meterul $oui# mo"e"iore) 8i"colo de ca%# oame"ii ca mi"e "*
au alt "ume dec't porecla ce li e d%)
C"de locuietiO
Foarte departe)
7% co"ider u" re(u. de a*mi pu"e adrea)
8a# mo"e"iore)
P2ilippe dKGrlea" !l privi cu everitate i pue !"cet@
8om"ule# pot *o a(lu cu uuri"-%# am o poli-ie priceput%)))
8i" mome"t ce alte-a*voatr% re&al% pare c% -i"e % a(le acet lucru# !mi voi
!"(r'"&e !mpotrivirea i voi r%pu"de@ locuiec !" palatul pri"-ului de 6o".a&ue)
" palatul lui 6o".a&ue# repet% mirat re&e"tul) Cocoatul e !"cli"% i pue cu
r%ceal%@
C2iriile u"t (oarte cumpe acolo) Re&e"tul p%rea c% re(lectea.%)
E mult% vreme# (oarte mult% vreme de c'"d am au.it pe"tru prima oar% vor+i"du*e
de acet $a&ardPre) Pe vremuri era u" padai" i"ole"t)
8e atu"ci a (%cut tot ce a putut %*i ip%eac% "e+u"iile)
Ai vreo le&%tur% cu elO
Nici u"a)
8e ce "a ve"it pero"alO
Fii"dc% m% avea la !"dem'"%)
8ac% a vrea %*l v%d# u"de*l pot &%iO
Nu pot r%pu"de la aceat% !"tre+are# mo"e"iore)
Totui)))
* Ave-i o poli-ie priceput%) "cerca-i)
Ete o provocare# dom"uleO
Ete o ame"i"-are# mo"e"iore) 8e acum !"tr*o or% 9e"ri de $a&ardPre poate (i la
ad%potul i"veti&a-iilor dom"iei*voatre i demerul pe care l*a (%cut# pe"tru a avea
co"tii"-a !mp%cat%# "u*l va mai re!""oi "iciodat%)
Aadar a (%cut acet demer (%r% tra&ere de i"im%O !"tre+% P2ilippe dKGrlea")
Exact# (%r% tra&ere de i"im%# r%pu"e prompt cocoatul)
8e ceO
Pe"tru c% !"trea&a (ericire a vie-ii ale ete mi.a acetei partide# pe care ar (i putut
% "u o /oace)
Ai ci"e l*a (or-at % /oace aceat% partid%O
C" /ur%m'"t)
F%cut cuiO
C"ui om pe moarte)
Ai acet om e "umeaO
,o"e"iore# ti-i (oarte +i"e# acet om e "umea P2ilippe pe $orrai"e# duce de
Never)
Re&e"tul l%% %*i cad% capul !" piept)
7u"t dou%.eci de a"i de atu"ci# murmur% el cu &la tul+urat) Nu am uitat "imic#
"imic5 l iu+eam pe +ietul P2ilippe# i el m% iu+ea) 8e c'"d mi l*au uci# "u tiu dac% am
mai ati" m'"a vreu"ui priete" cu adev%rat i"cer)
Cocoatul !l or+ea di" oc2i) G emo-ie puter"ic% i e citea pe c2ip) 8ec2ie o clip%
&ura % vor+eac%# dar e t%p'"i cu u" e(ort i"te") G+ra.ul !i redeve"i "ep%%tor)
P2ilippe dKGrlea" e ridic% i vor+i domol@
Eram rud% apropiat% a dom"ului duce de Never) 7ora mea *a c%%torit cu v%rul
lui# dom"ul duce de $orrai"e) Ca pri"- i ca rud% datore. ocrotire v%duvei ale care# !" plu#
ete i o-ia u"uia di"tre cei mai dra&i priete"i) 8ac% (iica ei tr%iete# promit c% va (i o
mote"ire +o&at% i# dac% dorete# e va putea c%%tori cu u" pri"-) " ce privete uciderea
%rma"ului meu P2ilippe# e pu"e c% am o i"&ur% calitate# uitarea o(e"ei) "tr*adev%r#
&'"dul r%.+u"%rii e "ate i moare !" u(letul meu !" aceeai clip%) 8ar i eu am (%cut u"
1>>
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
/ur%m'"t c'"d au ve"it %*mi pu"%@ P2ilippe e mort5 Acum co"duc tatul) A pedepi pe
aai"ul lui Never "u mai !"eam"% u" act de r%.+u"are# ci de dreptate) Cocoatul e
!"cli"% !" t%cere) P2ilippe dKGrlea" co"ti"u%@
mi r%m'"e % a(lu mai multe lucruri) 8e ce acet $a&ardPre a l%at % treac% at'ta
timp p'"% c'"d mi *a adreat mieO
Pe"tru c% i*a pu@ n &iua n care voi renuna la tutel vreau ca domnioara de
%evers s fie femeie i s-i !oat recunoate singur !rietenii i dumanii.
Are pro+ele "eceare pe"tru ceea ce a(irm%O
$e are# !" a(ar% de u"a)
CareO
Pro+a care tre+uie %*l demate pe aai")
l cu"oate pe aai"O
Cred c%*l cu"oate# (ii"dc% are u" a"umit em" pri" care*i poate veri(ica +%"uielile)
Acet em" "u poate ervi drept dovad%)
Alte-a*voatr% re&al% va aprecia !" cur'"d) C't privete "aterea i ide"titatea
ti"erei (ete# totul ete !" re&ul%)
Re&e"tul c2i+.uia)
Ce /ur%m'"t a (%cut acet $a&ardPreO !"tre+% el rup'"d t%cerea)
A promi % (ie tat%l acetui copil# r%pu"e cocoatul)
Aadar era acolo !" mome"tul mor-iiO
Era acolo) ,uri"d# Never !i !"credi"-a tutela (iicei ale)
Acet $a&ardPre a tra a+ia %*l apere pe NeverO
A (%cut ce a putut) 8up% moartea ducelui# a luat cu i"e copilul# cu toate c% era
i"&ur co"tra dou%.eci)
Atiu c% "u exit% pe lume o a+ie mai de temut# murmur% re&e"tul# dar exit%
lucruri "eclare !" r%pu"urile dumitale# dom"ule) 8ac% acet $a&ardPre a aitat la lupt%#
cum po-i pu"e c% are doar +%"uieli cu privire la aai"O
Era o "oapte !"tu"ecoa%) Aai"ul era macat) A lovit pe la pate)
Aadar# !"ui t%p'"ul l*a lovitO
8a# t%p'"ul) Ai Never c%.u tri&'"d@ .rietene r&(un-m)
Ai acet t%p'"# co"ti"u% re&e"tul dup% o ov%ial% vi.i+il%# "u era dom"ul marc2i.
de Ca<lu*TarrideO
8om"ul marc2i. de Ca<lu*Tarride e mort de mul-i a"i# replic% cocoatul) Aai"ul
tr%iete) Alte-a*voatr% re&al% "*are de pu dec't u" cuv'"t# i $a&ardPre vi*l va ar%ta !"
"oaptea ata)
Atu"ci# pue re&e"tul cu ardoare# acet $a&ardPre e la PariO
Cocoatul !i muc% +u.a)
8ac% e la Pari# ad%u&% re&e"tul !" timp ce e ridica di" (otoliu# e !" m'i"ile mele5
7u"% di" clopo-el i pue valetului care i"tr%@
7% vi"% imediat aici dom"ul ,ac2ault)
8om"ul ,ac2ault era locote"e"tul &e"eral al Poli-iei)
Cocoatul !i rec%p%tae calmul) Privi"du*i ceaul# pue@
,o"e"iore# la ora c'"d v% vor+ec# dom"ul de $a&ardPre m% ateapt% !" a(ara
Pariului# pe u" drum pe care "u vi*l voi comu"ica "iciodat%# c2iar dac% m% ve-i upu"e la
torturi) Iat%# +ate ora u"pre.ece "oaptea) 8ac% dom"ul de $a&ardPre "u primete "ici u"
mea/ di" partea mea p'"% la u"pre.ece i /um%tate# calul lui va &alop% pre (ro"tier%)
Exit% popauri ta+ilite i e(ul poli-iei voatre "u poate (ace "imic)
8um"eata vei (i otatic5 exclam% re&e"tul)
A25 Eu# r%pu"e cocoatul# care !"cepu % .'m+eac%# dac% dori-i % m% -i"e-i
pri.o"ier# u"t !" puterea dom"iei*voatre)
i !"crucia +ra-ele pe piept) $ocote"e"tul poli-iei i"tr%) Era miop i# "ev%.'"du*l pe
cocoat# exclam% mai !"ai"te de a (i !"tre+at@
1>Q
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Am veti "oi5 Alte-a*voatr% re&al% va aprecia dac% ete4 poi+il % acorde cleme"-%
u"or aeme"ea i"(ami) Am dovada !"-ele&erii lor cu Al+ero"i) Cellamare e v'r't p'"% !"
&'t# i dom"ul r de 0illero<# i dom"ul de 0ilar# i toat% curtea vec2e care !mpreu"% cu
ducele i ducea du ,ai"e)))
"cetea.%5 tri&% re&e"tul)
" acet mome"t# dom"ul de ,ac2ault !l .%ri pe cocoat) R%mae +uim%cit) Trecu mai
mult de u" mi"ut p'"% c'"d re&e"tul vor+i di" "ou) " acet timp# !l privi de mai multe ori
pe (uri i cu ate"-ie pe cocoat) Aceta r%mae "ep%%tor)
,ac2ault# .ie !" cele di" urm% re&e"tul# te*am c2emat tocmai %*-i vor+ec depre
dom"ul Cellamare i ceilal-i) Te ro&# du*te i ateapt%*m% !" primul ca+i"et)
,ac2ault !l privi curio pe cocoat pri" lor"io" i e !"drept% pre u%) C'"d tocmai e
pre&%tea % treac% pra&ul# re&e"tul ad%u&%@
Trimite*mi# te ro&# u" permi de li+er% trecere# i&ilat i co"traem"at !" al+)
"ai"te de a iei# dom"ul ,ac2ault mai privi o dat%) Neput'"d r%m'"e mult% vreme
erio# re&e"tul murmur%@
C"de dracu i*au &%it pe miopii %tia pe"tru a (i pui !" (ru"tea poli-ieiO
Apoi ad%u&%@
8om"ule# acet cavaler de $a&ardPre tratea.% cu mi"e de pe po.i-ie de (or-%) mi
trimite am+aadori# !mi dictea.% el !"ui# !" ultima crioare# co"-i"utul permiului de
li+er% trecere# pe care*l olicit%) Pro+a+il c% !" trea+a ata u"t !" /oc u"ele i"teree# acet
cavaler de $a&ardPre va preti"de# (%r% !"doial%# o recompe"%)
Alte-a*voatr% re&al% e !"al%# r%pu"e prompt cocoatul) 8om"ul de $a&ardPre
"u va preti"de "imic) Nici c2iar re&e"tului 3ria"tei "u i*ar (i cu puti"-% %*l recompe"e.e
pe cavalerul de $a&ardPre)
$a dracu# pue ducele) Tre+uie %*l vedem "eap%rat pe acet pero"a/ miterio i
rom'"ec) E capa+il % ai+% u" ucce "e+u" la Curte i % readuc% moda cavalerilor
r%t%citori) C't timp va tre+ui %*l atept%mO
8ou% ore5
Per(ect5 0a lu/i de i"terludiu !"tre +aletul i"dia" i@ upeul +ar+ar# (%r% % (i (ot
prev%.ut !" pro&ram)
0aletul i"tr%) Aducea u" permi de li+er% trecere em"at de mi"itrul $e+ia"e i de
,ac2ault) Re&e"tul complet% cu m'"a lui r'"durile al+e i em"%)
" timp ce cria# co"ti"u%@
Pro+a+il c% dom"ul de $a&ardPre "*a comi vreu"a di"tre acele &reeli care "*ar
putea (i iertate) R%poatul re&e era ever !" privi"-a duelurilor i avea dreptate) 7lav%
8om"ului5 ,oravurile *au c2im+at i padele tau la locul lor !" teac%) ,'i"e e va lua
act de &ra-ierea dom"ului de $a&ardPre) Iat% permiul de li+er% trecere)
Cocoatul !"ti"e m'"a) Re&e"tul "u l%% !"c% di" m'"% docume"tul)
l vei preve"i pe dom"ul de $a&ardPre c% orice viole"-% di" partea lui a"ulea.%
e(ectul acetui per&ame"t)
0remea viole"-ei a trecut# roti cocoatul cu u" (el de olem"itate)
Ce !"-ele&i pri" ata# dom"uleO
"-ele& c% dom"ul cavaler de $a&ardPre "*ar (i putut accepta o aeme"ea clau.% cu
dou% .ile !" urm%)
Pe"tru c%O))) "tre+% ducele dKGrlea" cu "e!"credere i tru(ie)
Pe"tru c% l*ar (i oprit /ur%m'"tul (%cut)
Aadar /urae i altceva !" a(ar% c% va (i tat%l copiluluiO
A /urat %*lr%.+u"e pe Never))) Cocoatul e !"trerupe +ruc)
Co"ti"u%# dom"ule# poru"ci re&e"tul)
" mome"tul c'"d lua cu i"e (eti-a# cavalerul de $a&ardPre le*a pu aai"ilor@
*ei muri cu toii de m$na mea) Erau "ou%) Cavalerul recu"ocue apte# acetia u"t a.i
mor-i)
1>R
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
8e m'"a luiO !"tre+% re&e"tul# care p%li) Cocoatul e !"cli"% cu r%ceal% !" em" de
a(irmare)
Ai ceilal-i doiO mai !"tre+% re&e"tul) Cocoatul ov%ia)
Exit% capete pe care e(ii de &uver" "u dorec % le vad% c%.'"d pe ea(od#
mo"e"iore# r%pu"e cocoatul privi"du*l pe re&e"t drept !" oc2i) H&omotul pe care*l (ac
acete capete !" c%dere .dru"ci"% tro"ul) 8om"ul de $a&ardPre la% alte-ei*voatre
poi+ilitatea % alea&%) ,*a !"%rci"at % v% pu"@ Cel de*al optulea aai" "u e dec't o
lu&%# dom"ul de $a&ardPre "u*l trece la ocoteal%# al "ou%lea ete t%p'"ul# acet om
tre+uie % moar%) 8ac% alte-a*voatr% "u dorete % (ac% apel la c%l%u# atu"ci % i e dea
acetui om o a+ie# retul !l privete pe dom"ul de $a&ardPre) Re&e"tul !"ti"e pe"tru a
doua oar% per&ame"tul)
Cau.a e dreapt%# murmur% el) Fac acet lucru !" memoria +ietului meu P2ilippe)
8ac% dom"ul de $a&ardPre are "evoie de a/utor)))
,o"e"iore# dom"ul de $a&ardPre "u cere dec't u" i"&ur lucru de la alte-a*voatr%
re&al%)
Ce a"umeO
8icre-ie) G vor+% imprude"t% poate ditru&e totul)
0oi t%cea)
Cocoatul alut% aplec'"du*e p'"% la p%m'"t# pue docume"tul !" +u.u"ar i e
!"drept% pre u%)
8eci# pete dou% oreO .ie re&e"tul)
Pete dou% ore)
Ai cocoatul iei)
Ai o+-i"ut ce*ai vrut# pric2i"deluleO !"tre+% +%tr'"ul portar $e 3rea"t c'"d !l v%.u
pe cocoat reve"i"d)
Aceta !i trecur% !" m'"a doi ludovici@
8a# .ie el# dar acum vreau % v%d er+area)
$a dracu5 tri&% $e 3rea"t) Ia te uit% ce mai m'"dre-e de da"ator5
,ai vreau %*mi dai i c2eia de la &2ereta ta di" &r%di"%# co"ti"u% cocoatul)
Ce % (aci cu ea# pric2i"deluleO Cocoatul !i mai trecur% doi ludovici)
Pric2i"delul %ta are idei ciudate5 pue $e 3rea"t) Ti"e# iat% c2eia)
Ai mai vreau % duci !" &2eret% pac2etul pe care -i l*am !"credi"-at a.i*dimi"ea-%#
!"c2eie cocoatul))
,ai primec doi ludovici pe"tru acet erviciuO
Ti"e patru)
3ravo5 G25 7u"t i&ur c% e vor+a de o !"t'l"ire amoroa%)
Poate# r%pu"e .'m+i"d cocoatul)
8ac% a (i (ot (emeie# te*a (i iu+it di" cau.a ludovicilor# !" ciuda cocoaei) 8ar# e
!"trerupe +%tr'"ul $e 3rea"t# !-i tre+uie o i"vita-ie % i"tri) Pic2etele de pa.% "u &lumec)
G am# r%pu"e cocoatul) 8u doar pac2etul)
Numaidec't# dra&ul meu5 Treci pri" coridor# (aci la dreapta# veti+ulul e lumi"at)
Co+oar% treptele pero"ului) 8itrea.%*te +i"e# i "oroc5
Capitolul I Lovitura la jocul de cri
,ul-imea porea (%r% !"cetare !" &r%di"%) 7e !"&r%m%deau# mai cu eam%# pre ro"dul
8ia"ei# care e !"veci"a cu apartame"tele alte-ei*ale re&ale) Fiecare voia % tie de ce
re&e"tul e l%a ateptat)
1>?
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
Nu "e vom ocupa prea mult de co"pira-ii) I"tri&ile dom"ului du ,'i"e i ale o-iei
ale# pri"-ea# u"eltirile (otului partid al lui 0illero< i ale am+aadei 7pa"iei# dei rod"ice
!" i"cide"te dramatice# "u (ac parte di" povetirea "oatr%) Ne mul-umim % remarc%m# !"
treac%t# c% re&e"tul era !"co"/urat de duma"i) Parlame"tul !l deteta i !l deco"idera
p'"% !"tr*at't !"c't !i co"teta# !" toate oca.iile# dreptul de !"t'ietate la re&e"-%) Clerul !i
era !"deo+te otil# di" cau.a pro+lemei co"titu-iei) 3%tr'"ii &e"erali di" armata activ% "u
puteau avea dec't dipre- pe"tru politica % prea !"&%duitoare) " ('rit# c2iar !" co"iliul
re&e"-ei# e i.+ea de opo.i-ia itematic% a multor co"ilieri) Nu putea acu"de c%
ote"ta-ia ucceelor (i"a"ciare ale lui $aL i*a (ot de u" ime" a/utor pe"tru a a+ate
+lamul pu+lic)
Cu excep-ia pri"-ilor recu"ocu-i ca le&itimi# "ime"i "u avea vreu" motiv puter"ic %*l
dum%"eac% pe acet pri"- apar-i"'"d &e"ului "eutru# care "u avea "ici u" &r%u"te de
r%utate !" i"im%# dar a c%rui +u"%tate -i"ea mai de&ra+% de "ep%are) Nu u"t deteta-i
dec't oame"ii care pot (i iu+i-i tare) Gr# P2ilippe dKGrlea" avea "e"um%ra-i tovar%i de
c2e( i "ici u" priete")
3a"ca lui $aL lu/i la cump%rarea pri"-ilor) Cuv'"tul ete apru# dar itoria i"(lexi+il%
"u permite % ale&em u" altul) 8up% ce au (ot cump%ra-i pri"-ii# au urmat ducii# iar cei
recu"ocu-i ca dece"de"-i di" c%%torii mor&a"atice "*au avut alt% co"olare dec't de a
(ace c'teva vi.ite +%tr'"ei# cum era "umit% pe atu"ci doam"a ,ai"te"o"# a/u"% !"
dec%dere)
8om"ul de Touloue e upue cu (ra"c2e-e) 8om"ul du ,'i"e i o-ia lui tre+uir% %
caute pri/i" !" tr%i"%tate)
7e pu"e c% pe vremea c'"d ap%rur% atirele poetului $a&ra"&e# i"titulate Filipicile#
re&e"tul i"it% at't de mult pe l'"&% ducele de 7ai"t*7imo"# pe atu"ci u"ul di" i"timii %i#
!"c't aceta co"im-i % i le citeac%) 7e pu"e c% re&e"tul acult% (%r% % e cli"teac%# i
c2iar r'.'"d# paa/ele !" care poetul# t'r'"d !" "oroi via-a a particular% i de (amilie# !l
ar%ta ae.at l'"&% propria*i (iic%# la aceeai ma% de or&ii) 8ar# e mai pu"e# c% pri"-ul
pl'"e i lei"% la lectura verurilor care*l acu.au de a*i (i otr%vit# !" mod ucceiv# pe to-i
urmaii lui $udovic al =I0*lea) Avea dreptate) Acete acu.a-ii# c2iar dac% u"t calom"ii# (ac
o impreie pro(u"d% aupra vul&ului)
La urma urmei ntotdeauna rm$ne c$te ceva a pu 3eaumarc2ai# care avea
experie"-% !" materie)
Gmul care a cri depre re&e"-% cu cea mai mare impar-ialitate ete itorio&ra(ul
8uclo# !" ,emoriile ecrete) P%rerea exprimat% de 8uclo ete urm%toarea@ re&e"-a
ducelui dKGrlea" "*ar (i re.itat (%r% +a"ca lui $aL)
T'"%rul re&e $udovic al =0*lea era adorat) Educa-ia lui era !"credi"-at% u"or peroa"e
otile re&e"tului) 8ealt(el# !" maa "ep%%toare a pu+licului# exitau !"&ri/or%ri urde
aupra o"etit%-ii pri"-ului) C"ii e temeau c% vor vedea# di"tr*o clip% !" alta# cum piere
tr%"epotul lui $udovic al =I0*lea# la (el cum dip%ruer% tat%l i +u"icul lui) Era u" pretext
admira+il pe"tru co"pira-ii) F%r% !"doial%# dom"ii du ,'i"e# de 0illero<# pri"-ul de
Cellamare# de 0illar# Al+ero"i i partidul +reto"*pa"iol "u u"elteau deloc !" propriul lor
i"tere) 8a de u"de5 $ucrau pe"tru a*l utra&e pe t'"%rul re&e de la "e(atele i"(lue"-e
care curtaer% via-a p%ri"-ilor %i)
$a !"ceput# P2ilippe dKGrlea" "*a vrut % opu"% acetor atacuri dec't cu"ocut% lui
"ep%are) Cele mai +u"e (orti(ica-ii u"t (%cute di" p%m'"t moale) G altea o+i"uit% te
pu"e mai +i"e la ad%pot dec't u" cut de o-el) P2ilippe dKGrlea" putu % doarm% li"itit
detul de mult% vreme !" patele "ep%%rii ale)
C'"d a tre+uit % e arate !" pu+lic# *a ar%tat) Ai# cum turma duma"ilor care*l
!"co"/urau "u avea "ici merite "ici calit%-i# "*a avut "evoie dec't % e arate)
" vremea c'"d e de(%oar% povetea "oatr%# P2ilippe dKGrlea" e mai a(la !"c%
!"d%r%tul altelei) 8ormea i &%l%&ia mul-imii "u*i tul+ura om"ul) 8um"e.eu tie totui c%
mul-imea tri&a detul de tare# (oarte aproape de palatul re&e"tului# u+ (eretrele i c2iar
!" propria lui ca%5 ,ul-imea avea de pu multe lucruri) " a(ara i"(amiilor care dep%eau
1QU
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
orice mar&i"i# !" a(ara acu.a-iilor de otr%vire# de.mi"-ite de !"%i exite"-a t'"%rului re&e
$udovic al =0*lea# re&e"tul e expu"ea i"&ur +'r(elilor) 0ia-a lui era u" "erui"at ca"dal)
7u+ dom"ia lui# Fra"-a e aem%"a cu u"a di"tre acele mari "ave de r%.+oi de.armate#
care mer& remorcate de o alt% cora+ie) Remorc2erul era A"&lia) " ('rit# to-i aceia care
pro"oticau (alime"tul apropiat al tatului# !" po(ida ucceului +%"cii lui $aL# &%eau
urec2i care %*i aculte)
8ac% !" aceat% "oapte !" &r%di"a re&e"tului e a(la o ta+%r% e"tu.iat%# !" c2im+ "u
lipea "ici complotul "emul-umi-ilor@ "emul-umi-i politici# +a"c2eri "emul-umi-i# caractere
de !"alt% -i"ut% moral% "emul-umite de tot ce vedeau) 8i" aceat% ultim% cla%# compu%
di" to-i cei care (ueer% ti"eri i tr%lucitori u+ $udovic al =I0*lea# (%ceau parte dom"ul
+aro" de 9u"auda<e i dom"ul +aro" de 3ar+a"c2oi) Nu erau "ite rui"e impu"%toare#
dar e co"olau !"tre ei pu"'"d c%# pe vremea lor# (emeile erau mai (rumoae# +%r+a-ii
mai pirituali# cerul mai al+atru# v'"tul mai pu-i" rece# vi"ul mai +u"# lac2eii mai
credi"cioi i c%mi"ele coteau mai pu-i" (um)
Acet &e" de opo.i-ie# remarca+il pri" i"oce"-a a# era cu"ocut pe vremea lui
9ora-iu# care*l "umete pe omul +%tr'" curte.a" ai trecutului * laudator tempori acti)
8ar % pu"em "umaidec't c% "u e (%cea prea mult% politic% !" /urul acetei mul-imi
tr%lucitoare# .'m+itoare# dic2iite i de&2i.ate u+ cati(ele# care travera (%r% !"cetare
cur-ile palatului pe"tru a ve"i % aru"ce o privire decorului &r%di"ii i care e !"drepta apoi
pre ro"dul 8ia"ei5 Cu to-ii erau at't de captiva-i de er+are# !"c't# dac% "umele duceei
du ,ai"e ieea de pe +u.ele (rumoae ale vreu"ei (emei era doar %*i depl'"&% a+e"-a)
"cepeau % apar% pero"a/ele u*pue) 8ucele de 3our+o" oie# d'"d m'"a
pri"-eei de Co"ti4 ca"celarul dKA&ueau o co"ducea pe pri"-ea palati"%4 am+aadorul
A"&liei# lord 7tair# e l%a li"&uit de a+atele 8u+oi) " aloa"e# !" cur-i# pe aleile
m%r&i"ite de carpe"i e r%p'"di deodat% u" .vo"4 u" .vo" care coae di" mi"-i pe toate
doam"ele# o vete care l%% uit%rii !"t'r.ierea re&e"tului i c2iar a dom"ului $aL4 -arul
ve"ie la Palai*Ro<al5 Tarul Petru al Ruiei# c%l%u.it de marealul de Tee# de"umit de
toat% lumea &2idul uvera"ului# urmat de trei.eci de o(i-eri di" &arda pero"al%# !"%rci"a-i
% "u*l p%r%eac% "ici o clip%) 7arci"% a"evoioa%5 Petru al Ruiei avea reac-ii u+ite i
(a"te.ii "eateptate) Tee# !mpreu"% cu &arda pero"al% a !mp%ratului# (%ceau u"eori
drumuri o+oitoare pe"tru a*l pri"de di" urm% c'"d le c%pa de u+ uprave&2erea lor
repectuoa%)
Era i"talat la palatul $edi&uiere# li"&% Are"al) Re&e"tul !l trat% cu m%re-ie# dar
curio.itatea pari.ie"ilor# viole"t t'r"it% de oirea acetui uvera" %l+atic# !"c% "u e
potolie4 (ii"dc% -arului "u*i pl%cea deloc ca ci"eva % e ocupe de el) C'"d trec%torii
&%eau de cuvii"-% % e !"&r%m%deac% !" apropierea palatului# !l trimitea pe %rma"ul
Tee cu ordi" % ar/e.e mul-imea) Ne(ericitul mareal ar (i (ot mai +ucuro % participe
la .ece +%t%lii) G"oarea pe care o avu de a*l p%.i pe pri"-ul mocovit !l !m+%tr'"i cu .ece
a"i)
Petru cel ,are ve"ea la Pari pe"tru a*i completa educa-ia de pri"- i"taurator i
ctitor) Re&e"tul "u dorie !" "ici u" (el aceat% vi.it% excep-io"al%# dar !"(ru"ta oarta
cura/o i !"cerca cel pu-i" %*l uluiac% pe -ar pri" ple"doarea opitalit%-ii ale) $ucru
deloc uor4 -arul "u voia % (ie uluit) I"tr'"d !" mi"u"ata camer% de dormit care i e
pre&%tie !" palatul de $edi&uiere# poru"ci % i e pu"% u" pat de campa"ie !" mi/locul
!"c%perii i e culc% !" el) 7e ducea pete tot# vi.it'"d pr%v%lii i t'"d de vor+% (amiliar cu
"e&utorii# dar i"co&"ito) Curio.itatea pari.ie"ilor "u avea cum %*i ati"&% -i"ta)
Tocmai di" aceat% cau.% i a extrava"&a"-elor ce e poveteau# curio.itatea
pari.ie"ilor ati"ee delirul) Privile&ia-ii care*l v%.uer% pe -ar !l decriau at(el@ !"alt# (oarte
+i"e (%cut# cam la+# cu p%rul cata"iu*rocat# cu te"ul oac2e# oc2ii mari# pli"i de e"er&ie#
privirea p%tru".%toare# u"eori %l+atic%) C'"d te ateptai mai pu-i"# u" tic "ervo i
co"vuliv !i decompu"ea pe "eateptate o+ra.ul) Ata e pu"ea pe eama otr%vii pe care
pro(eorul lui de ec2ita-ie# Hou+ov# i*o d%due ca leac pe c'"d era copil) C'"d voia %
primeac% pe ci"eva# (i.io"omia lui deve"ea &ra-ioa% i (ermec%toare) Cu"otea pre-ul
1Q1
Paul F Paul Fval val Cocoatul Cocoatul
(armecului ce*l produc a"imalele %l+atice) Creatura care are cel mai mare ucce la Pari
ete urul di" 6r%di"a Pla"telor# (ii"dc% ete u" mo"tru cu +u"% dipo.i-ie) Pe"tru
pari.ie"ii di" acele vremi# u" -ar mocovit era cu i&ura"-