Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul 5 Orientari actuale privind conceptul si implementarea sistemului de

managemental calitatii(SMC)
1. Ce este un SMC.
SMC= reprezinta un sistem de managemen prin care se orienteaza si se controleaza
o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
2 .Scopul implementari unui SMC.
Modalitatea concreta de proiectare si aplicare a unui SMC depinde de
obictivele,produsele,procesele si practicile speciice iecarei organzatii.
!.Standardele din seria "SO #$$1(simboluri,denumiri).
Standardele din seria "SO #$$$ sunt urmatoarele%
S& '( "SO #$$$%2$$) Sistem de management al calitatii. *rincipii undamentale si
vocabulare
S& '( "SO #$$1%2$$+ Sistem de management al calitatii. Cerinte.
'( "SO #$$,%2$1$ Conducerea unei organizatii catre un success durabil. O
abordare bazata pe managementul calitatii.
S& '( "SO 1#$11%2$$! -.id pentru audierea Sistemelor de management al calitatii
si/sau al mediului
,.0a ce se reera iecare din cele , standarde.
Standardul "SO #$$$ e1plica principiile undamentale ale Sistemelor de
management al calitatii precum si termenii si deinitiile utilizate in domeniul
calitatii, cu scopul olosirii unui limba2 comun de catre toate persoanele implicate in
implementarea, unctionarea, audierea acestor sisteme.
Standardul "SO #$$1 contine cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca o
organizatie pentru implementarea unui Sistem de management al calitatii
unctional si care, la optiunea acestuia, sa ie audiat de catre un organism specializat
in vederea certiicarii sale. Standardul trateaza problema managementului calitatii
din punct de vedere e1tern, respective din punc de vedere al clientului, continand un
set de cerinte minime, care, indeplinite de catre organizatie, conera un anumit nivel
de incredere pentru oricare dintre clientii acesteia.
Standardul "SO #$$,, a ost conceput in scopul imbunatatirii perormantelor
organizatiei si a demersului acesteia spre premiile de e1celenta in calitate.
Standardul "SO 1#$11 prezinta cadrul necesar eectuarii auditurilor pentru
constatarea conormitatii Sistemelor de management al calitatii cu cerintele
standardului "SO #$$1 sau a conormitatii Sistemelor de management de mediu cu
cerintele standardului "SO 1,$$1. Standardul prezinta aspect reeritoare la
conducerea unui program de audit, la desasurarea activitatilor de audit precum si
la competent si evaluarea auditorilor.
5.'lemente (cerinte,capitole) din structura "SO #$$1.
Capitolul
,
,.1
,.,
Sistemul de management al calitatii
Cerinte generale
Cerinte reeritoare la documentatie
5
5.1
5.2
5.!
5.,
5.5
5.)
&esponsabilitatea managementului
3nga2amentul managementului
Orientarea catre client
*olitica reeritoare la calitate
*laniicare
&esponsabilitate, autoritate si comunicare
3naliza eectuata de management
)
).1
).2
).!
).,
Managementul resurselor
3sigurarea resurselor
&esurse umane
"nrastructura
Mediu de lucru
4
4.1
4.2
4.!
4.,
4.5
4.)
&ealizarea produsului
*laniicarea realizarii produsului
*rocese reeritoare la relatia cu clinetul
*roiectare si dezvoltare
3provizionare
*roductie si urnizarea de servicii
Controlul dispozitivelor de masurare si
monitorizare
+
+.1
+.2
+.!
+.,
+.5
Masurare, analiza si imbunatatire
-eneralitati
Monitorizare si masurare
Controlul produsului neconorm
3naliza datelor imbunatatire
).Sc.imbarea atitudinii irmelor in abordarea calitatii.
"n ultimile decenii s5a remarcat o sc.imbare de perspectiva cu privire la abordarea
calitatii in managementul irmelor.Managerii sunt interesati si preocupati din ce in
ce mai intens de problemele de calitate in relatie cu proitabilitatea si cu mediul
e1tern al irmei ,incluzand calitatea in cadrul proceselor de planiicare
strategica.3ceste sc.imbari au ost cauzate de orte e1terne care leaga pierderile de
piete si de proitabilitatea de calitate slaba a produselor/serviciilor urnizate.
4.6einitia managementul calitatii.
Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati coordonate pentru a
orienta si a controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea .
+."mplicarea si coordonarea tuturor sectoarelor de activitate in realizarea calitatii.
3ctivitatea in domeniul calitatii din cadrul irmelor moderne,se desasoara in toate
sectoarele de activitate si este coordonata de un serviciu cu atributii speciice pentru
asigurarea calitatii,sau de specialisti in calitate,care coordoneaza lu1ul
inormational si care pot indeplini unctia de directori cu calitate ,ingineri
caliticieni.
#.3specte reeritoare la satisactia clientului ca metoda de masurare a perormantei
organizatiei.
Ca metoda de masurare a perormantei sistemului de masurarea a satisactiei
clientului,trebuie sa se monitorizeze si sa se implementeze un proces de culegerea
datelor reeritoare la satisactia clientului,sonda2e , c.estionare,reclamati de la
client,comunicare directa cu clientul,cereri de despagubire in perioada de garantie.
1$."nternalizarea relatiei client5urnizor.
(u clientul este cel care trebuie sa se adapteze irmei,ci irma trebuie sa se adapteze
proilului clientului.7rebuie sa se asigure un ec.ilibru intre nevoile si asteptarile
clientilor si cele ale celorlalte parti interesate.
11.'1emple de cerinte "SO #$$1 reeritoare la principiul orientari catre client.
5(5.2) Orientarea catre client.
5(4.2) *rocese reeritoare la relatia cu clientul
5(+.2.1) Satiactia clientului