Sunteți pe pagina 1din 2
C. N. S. C. CONSILIUL NA Ţ IONAL DE SOLU Ţ IONARE A CONTESTA Ţ

C. N. S. C.

CONSILIUL

NAŢIONAL

DE

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641

Fax. +4 021 3104642 / +4 021 8900745

www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 4663/512C9/ 5042 Data: 30.12.2013

Prin contestaţia nr. 4121/18.11.2013, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 39259/18.11.2013, formulată de SC TEST PRIMA SRL, lider al asocierii SC TEST PRIMA SRL – SC CORNELL’S FLOOR SRL, cu sediul în Suceava, str. Petru Rareş nr. 56, judeţul Suceava, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/156/1992, având CUI RO744639, reprezentată legal prin Burlui Iulia Olga – Director General, împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 24671/14.11.2013 de către COMUNA MIROSLAVA, cu sediul în sat Valea Ursului, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, în cadrul procedurii de cerere de oferte organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, pe o lungime de 8 km”, cod CPV: 45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2), s-a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante transmise cu adresa nr. 24671/14.11.2013, a raportului procedurii şi a actelor subsecvente privind declararea ofertei sale neconformă, reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării ofertelor, inclusiv a ofertei sale. SC ENVIRO CONSTRUCT SRL, cu sediul în Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 13, bl. G1, sc. B, parter, ap. 2, judeţul Iaşi, CUI RO18361695, a formulat cererea de intervenţie în interes propriu nr. 1398/25.11.2013, înregistrată la Consiliu cu nr. 40277/25.11.2013, prin care a solicitat admiterea cererii de intervenţie, respingerea contestaţiei formulată de SC TEST PRIMA SRL şi menţinerea ca legal şi temeinic a rezultatului procedurii.

1

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC Test Prima SRL, în contradictoriu cu Comuna Miroslava, şi dispune continuarea procedurii. În conformitate cu art. 64 Noul Cod de procedură civilă, încuviinţează în principiu cererea de intervenţie depusă de SC Enviro Construct SRL şi o admite. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

2