Sunteți pe pagina 1din 23

MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

AMAR MAKRUF, NAHYI, MUNKAR


Disusun Oleh :
Megi Setiawan Sleh : !"#""$"#$$
Restu Put%a Rusnan&i : !"#""$"##'
U(ang Aang : !"#""$"#
)EKNIK MESIN *IMAHI
UNI+ERSI)AS ,ENDRAL A*HMAD YANI
!#"$
KA)A PENGAN)AR
Rasa s-u.u% -ang &ala/ .a/i sa/0ai.an .e ha&i%an )uhan Yang
Maha Pe/u%ah, .a%ena 1e%.at .e/u%ahanN-a /a.alah ini &a0at .a/i
selesai.an sesuai -ang &iha%a0.an2Dala/ /a.alah ini .a/i /e/1ahas
3Menga/an.an e4/ail &a%i S0a/5, suatu 0e%/asalahan -ang selalu
&iala/i 1agi /as-a%a.at -ang /engguna.an e4/ail utu. /enga.ses
suatu in6%/asi &engan /engguna.an inte%net, te%le1ih -ang se7a%a
0%i1a&i e4/ailn-a 1e%ga1ung &engan /ailing list g%u02
Ma.alah ini &i1uat &ala/ %ang.a /e/0e%&ala/ 0e/aha/an
/asalah se7u%it- -ang sangat &i0e%lu.an &ala/ suatu ha%a0an
/en&a0at.an .ea/anan &ala/ /e/an6aat.an te.nlgi in6%/asi
te%uta/a -ang /engguna.an inte%net &an se.aligus /ela.u.an a0a -ang
/en(a&i tugas /ahasiswa -ang /engi.uti /ata .uliah 3,a%ingan
Kea/anan in6%/asi5
Dala/ 0%ses 0en&ala/an /ate%i se7u%it- ini, tentun-a .a/i
/en&a0at.an 1i/1ingan, a%ahan, .%e.si &an sa%an, untu. itu %asa te%i/a
.asih -ang &ala/4&ala/n-a .a/i sa/0ai.an5 : D%2 I%2 8u&i Raha%&(,
sela.u &sen /ata .uliah 3Kea/anan ,a%ingan in6%/asi5 ,Re.an4%e.an
/ahasiwa -ang telah 1an-a. /e/1e%i.an /asu.an untu. /a.alah ini2
De/i.ian /a.alah ini sa-a 1uat se/ga 1e%/an6aat,
*i/ahi, !9 Se0te/1e% !#"$
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Segala 0u(i han-a 1agi Allah S:), shalawat &an sala/ se/ga teta0
te%7u%ah.an .e0a&a 1agin&a Rasulullah SA:, &an a.u 1e%sa.si 1ahwa tia&a tuhan
-ang 1e%ha. &ise/1ah &engan se1ena%n-a selain Allah -ang Maha Esa, tia&a
se.utu 1agi4N-a &an a.u 1e%sa.si 1ahwa Muha//a& a&alah ha/1a &an utusan4
N-a22 Amma Badu:
Allah S:) 1e%6i%/an:
; < =>?@> AB C< DB EF GH I> J< KB AL D< I> ML N?HOPL QB RA> G> S< TB UL RA> V< WB P<NXL QB Y< ZB ?< TBRB [L \B AL ]B ?W> P<^ QB Y__?>GL `< T>RB ab N__XL Y< __PBRB [B __GB c
d> e< IB fL N=B]L P<^ QB N]B PB ^Ag C< DB ;Z> PH ;> Z> ?< Gb QB Y?>GL `< W> P<^ ;> e> A> hB@< IBRB QB Yi>jL NkB P<^
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman
kepada Allah SWT. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi
mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah
orang-orang yang fasik. QS. Ali mron! ""#
U/a% RA 1e%.ata: 8a%angsia0a -ang ingin &engan senang hati /en(a&i
1agian &a%i u/at ini /a.a hen&a.lah &ia /e/enuhi s-a%at -ang telah &iteta0.an
leh Allah S:) 0a&an-a52l"m
I/a/ nu%thu1i 1e%.ata: A-at ini /enun(u..an se1uah 0u(ian 1agi u/at
ini sela/a /e%e.a /enega..an 0e%intah -ang &ise1ut.an &i &ala/ a-at te%se1ut
&an /e%e.a 1e%si6at se0e%ti itu, na/un (i.a /e%a.a /eninggal.an usaha untu.
/e%u1ah .e/ung.a%an 1ah.an 1e%se.ng.l &engan .e.e(ian te%se1ut /a.a
hilanglah 0u(ian te%se1ut, &an /e%e.a a.an /en%eh 7elaan &an hal itu se1agai
se1a1 .ehan7u%an /e%e.a52l!m
Dan Allah S:) /e/e1%itahu.an 1ahwa %ang4%ang -ang su.ses a&alah
%ang4%ang -ang /en-e%u .e0a&a -ang /ao%u6 &an /en7egah -ang /ung.a%2
Allah S:) 1e%6i%/an:
NGB RB QB N@B pB XqrB pB OLZ< C>PL sAB i>P<^ ;F O<t> XL NZB O>e< IBRB QB Yu> OLv< G>
$an Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara
lalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. QS. %ud! ""&..
2. Identifikasi Masala
aw Penge%tian A/a% /ao%u6 nahi /un.a%
1w Pen(elasan -ang 1e%.aitan &engan a/a% /ao%u6 nahi /un.a%
7w ,iha& A/a% /ao%u6 nahi /un.a%
BAB II
PEMBAHA!AN
I. Pem"aasan P#k#k Baasan
1. Pengertian
Amar ma$ruf nai munkar, xal'amru bil-ma(ruf )annahyu(anil-mun(karw
a&alah se1uah 6%ase &ala/ 1ahasa A%a1 -ang /a.su&n-a se1uah 0e%intah untu.
/enga(a. atau /engan(u%.an hal4hal -ang 1ai. &an /en7egah hal4hal -ang 1u%u. 1agi
/as-a%a.at2
Dalil A/a% May%u6 Nahi Mun.a% a&alah:
Hai ana..u, &i%i.anlah salat &an su%uhlah /anusia /enge%(a.an -ang 1ai. &an
7egahlah /e%e.a &a%i 0e%1uatan -ang /ung.a% &an 1e%sa1a%lah te%ha&a0 a0a -ang
/eni/0a .a/u2 Sesungguhn-a -ang &e/i.ian itu te%/asu. hal4hal -ang &iwa(i1.an
xleh Allahw25 lLuz/an "{m
,i.a .ita ti&a. /au /ela.sana.an a/a% /ao%u6 nahi /un.a%, /a.a Allah a.an
/en-i.sa .ita &engan 0e/i/0in -ang |hali/ &an /enin&as .ita &an ti&a.
/enga1ul.an segala &a .ita:
Hen&a.lah .a/u 1e%a/a% /ao%u6 x/en-u%uh 1e%1uat 1ai.w &an 1e%nahi
/ung.a% x/ela%ang 1e%1uat (ahatw2 Kalau ti&a., /a.a Allah a.an /enguasa.an atas/u
%ang4%ang -ang 0aling (ahat &i anta%a .a/u, .e/u&ian %ang4%ang -ang 1ai.41ai.
&i anta%a .a/u 1e%&oa &an ti&a. &i.a1ul.an x&oa /e%e.aw2 xHR2 A1u }a%w
A/a% May%u6 Nahi Mun.a% &ila.u.an sesuai .e/a/0uan2 Yaitu &engan
tangan~.e.uasaan (i.a &ia a&alah 0enguasa~0un-a (a1atan2 Dengan lisan~tulisan (i.a &ia
a&alah (u%nalis atau intele.tual2 Atau /ini/al /e/1en7in-a &ala/ hati atas
.e/ung.a%an -ang a&a2 Ini a&alah sele/ah4le/ah i/an xHa&itsw2
2. Diantara %eutamaan Amar Maruf Dan Nai Munkar& 'aitu:
PE()AMA, 1ahwa a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a% /e%u0a.an 0%6esi &an tugas
agung 0a%a %asul *alaihimus salam, Allah Ta+ala 1e%6i%/an :
*+ ,- .-/- 01- 2+ 3- 4- 567 89 :; <= >? @; AB CD; E? F7 @- G+ /*; H; I+ G J? G G+ CH; 17 K- L+ G/- M- CN; 0O? .G P QR S TECD 8U1.G
$an sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat ,untuk
menyerukan-! .Sembahlah Allah ,sa/a-, dan /auhilah Thaghut itu.. xnS2"9:$9w
%EDUA, 1ahwa ia te%/asu. se1agai 7i%i47i%i %ang4%ang 1e%i/an, se1agai/ana
6i%/an Allah Ta+ala :
F- CH ;V7 0K?.G F- /*; 47 03- .+ G F- /*; >7 0U- .+ G F- CU; V7 0W? .G F- C3; :7 GX? .G F- /*L7 0W? .G F- /X; >7 YG Z7 /X; 3+ [- .+ 047 F- C\; 01?.G/- ]7 I- X7 ^- 1[; .+ G
F- C_; 67 0U - .+ G/- `7 /*; U; .7 J9 G X7 a9 4- /- ]- b17 >7 c+ [; .+ G P dde S TECD <4CK.G
0ereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memu/i
,Allah-, yang mela)at, yang ruku', yang su/ud, yang menyuruh berbuat ma'ruf
dan mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. $an
gembirakanlah orang-orang mu(min itu. xnS2:""!w
Se1ali.n-a, %ang4%ang -ang .e%a0 1e%1uat .e/ung.a%an &an .e%usa.an se0e%ti
-ang &i6i%/an.an4N-a :
F- C,; 67 01- [; .+ G M; 0,- 67 01- [; .+ G/- fg; h; 3+ 4- ]>9 i = 3+ 4- F- /X; >; j+ k- X7 ^- 1[; .+ 047 F- C+ g- 1+ k- /- ]7 I- Z7 /X; 3+ [- .+ G F- Ch; H7 ,+ k- /- f+ g; k- *7 k+ @- G+ CW; l- J? G
f+ g; b- W7 1- 6- F? m7 ]- b,7 67 01- [; .+ G f; \; F- C,; D7 0n- .+ G P Ro S TECD <4CK.G
1rang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang
lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang
berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. 0ereka telah lupa
kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang
munafik itulah orang-orang yang fasik. xnS2:9{w
%E)IpA, sesungguhn-a a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a% te%/asu. .a%a.te%isti.
%ang4%ang shalih, Allah Ta+ala 1e%6i%/an :
G+ CW; b+ .- qGC- D- ]+ >9 87 \+ @- r7 0K- ^7 .+ G <s >? @; <s [- V7 tu- F- Cv;K+ k- M7 0k- w J9 G q0l- w 87 b+ v?.G f+ \; /- F- /*; x ; W+ k- P ddQ S F- C1; >7 c+ k; J9 047 y7 C+ b- .+ G/-
X7 z7 YG F- /X; >; j+ k- /- Z7 /X; 3+ [- .+ 047 F- C+ g- 1+ k- /- ]7 I- X7 ^- 1[; .+ G F- CI; E7 0W- k; /- 567 M7 GX- b+ {- .+ G |- }7 ~.-/+ @;/ - ]- >7 ]- bU7 .70? .G P dd S TECD
w FGX[I
""2. 0ereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku
lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa )aktu di malam hari, sedang
mereka /uga bersu/ud ,sembahyang-. ""3. 0ereka beriman kepada Allah dan hari
penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang
munkar dan bersegera kepada ,menger/akan- pelbagai keba/ikan; mereka itu
termasuk orang-orang yang saleh. xnS2#$:""$4""w
%EEMPA), &ianta%a 1entu. &a%i .e1ai.an u/at ini, a&alah a/a% /ao%u6 &an nahi
/un.a%2 Allah Ta+ala 1e%6i%/an :
f+ K; 1:; X- b+ z- <= >? @; + L- X7 z+ @; 7 01?v.7 F- /X; >; j+ - Z7 /X; 3+ [- .+ 047 F- C+ g- 1+ - /- ]7 I- X7 ^- 1[; .+ G F- C1; >7 c+ ; /- J9 047 P dd S TECD w FGX[I
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
xnS2$:""#w
%ELIMA, &a0at /eneguh.an .e&u&u.an u/at &i /u.a 1u/i2 Allah Ta+ala
1e%6i%/an :
] - k7 .?G Fm7 f+ \; 01?^? >? 567 7 E+ - G GC>; 0u- @- T- - ? .G GC; - w/- T- 0:- ? .G G/X; >- @-/- Z7 /X; 3+ [- .+ 047 GC+ g- l- /- ]7 I- X7 ^- 1[; .+ G J?77 /- <; H- u7 0I- E7 C>; ; G
P d S TECD U.G
,yaitu- orang-orang yang /ika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi,
niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 4akat, menyuruh berbuat yang
ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali
segala urusan.. xnS2!!:"w
%EENAM, 1ahwa ia te%/asu. se1agai se1a14se1a1 tu%unn-a 0e%tlngan Allah2
Allah Ta+ala 1e%6i%/an :
F? X- ; 1b- .-/- J?; G ]>- ; X; ; 1k- F? m7 J?- G C7 ,- .- s k7 I- P S ]- k7 .?G Fm7 f+ \; 01?^? >? 567 7 E+ - G GC>; 0u- @- T- - ? .G GC; - w/- T- 0:- ? .G
G/X ; >- @-/- Z7 /X; 3+ [- .+ 047 GC+ g- l- /- ]7 I- X7 ^- 1[; .+ G J?77 /- <; H- u7 0I- E7 C>; ; G P d S TECD U.G
#3#. ... Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong ,agama- -5ya.
Sesungguhnya Allah benar-benar 0aha Kuat lagi 0aha 6erkasa. #3". ,yaitu- orang-
orang yang /ika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka
mendirikan sembahyang, menunaikan 4akat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan
mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala
urusan. xnS2!!:#4"w
%E)UUH, 1eta0a 1esa%n-a .euta/aan 0enega..an 0e%.a%a a/a% /ao%u6 &an nahi
/un.a% ini2 Allah Ta+ala 1e%6i%/an :
A? X- b+ z- 567 X= b27 :- ]>9 f+ \; GC- x+ l? A? m7 ]+ >- X- >- @- <= u- *- - 47 /+ @- Z= /X; 3+ >- /+ @- = - + m7 ]- b+ 4- 7 01?.G ]>- /- 8+ 3- n+ k- |- .7- q0- K- 4+ G M7 0- X+ >-
J9 G Z- C+ W- 6 - 7 b7 c+ l; GBXL+ @- 0B[b_7 I- P dd S TECD q0W1.G
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-
bisikan dari orang yang menyuruh ,manusia- memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf,
atau mengadakan perdamaian di antara manusia. $an barangsiapa yang berbuat
demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya
pahala yang besar. xnS2:""w
Sa1&a Rasulullah Shallallahu *Alaihi )a Sallam :
]+ >- 0I- `- .-m7 *B \; F- 0:- ; .- ]+ >7 X7 L+ - G 8; 2+ >7 E7 CL; @; ]+ >- ; 3- H7 - A- ; ,; 1+ k- |- .7- ]+ >7 f+ \7 E7 CL; @; 0}B b+ -
37arangsiapa yang menga/ak kepada petun/uk, baginya pahala seperti pahala-
pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit
pun.8 xHR2 Musli/w2
%EDELAPAN, te%/asu. 6a.t% -ang &a0at /enggugu%.an &sa4&sa, se1agai/ana
1eliau Shallallahu *Alaihi )a Sallam 1e%sa1&a :
<; 1- K+ 67 87 L; X? .G 567 7 v7\+ @- 7 .70>- /- 7 W7 n+ l- /- 7 *7 .-/- /- 7 E7 0L- /- 0\- X; n9 ^- k; y; 0b- 9 .G T; - ? .G/- <; u- *- ? .G/- X; >+ - G/- Z7 /X; 3+ [- .+ 047 5; g+ 1?.G/-
]+ I - X7 ^- 1+ [; .+ G
39itnah ,bencana- seorang pria terletak pada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya
dan tetangganya. 6uasa, shalat, sedekah, amar ma+ruf dan nahi munkar dapat
menggugurkannya.8 xHR2 Ah/a&w2
%E!EMBILAN, 0ela.sanaan a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a% /e%u0a.an xu0a-aw
/e/eliha%a li/a 0e%.a%a u%gen xadh-dharuriyah al-khamsw, -aitu /en(aga aga/a,
(iwa, a.al, .etu%unan &an ha%ta2 Se/enta%a itu, 0e%.a%a a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a%
ini /asih /e/ili.i 1e%1agai .euta/aan lagi, selain -ang telah .a/i se1ut.an ta&i2
A.an teta0i se.i%an-a 0e%.a%a a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a% ini &itinggal.an &an
0an(in-a &itelanta%.an A.an /eni/1ul.an 1e%1agai .e%usa.an &i &a%atan &an &i
lautan, se%ta a.an /elahi%.an 1e%1agai .nse.uensi se%ius, &ianta%an-a -aitu :
"2 )e%(a&i .e1inasaan &an si.saan xad4abw2 Allah A44a )a :alla 1e%6i%/an :
G+ C,; ?G/- <B 1- K+ 67 A? ]? H- b7 ; ]- k7 .?G G+ C[; v-- f+ ^; 1>7 <B ? tz- G+ C[; v-I+ G/- F? @- J? G *; k*7 - r7 0,- 37 .+ G P e S TECD 0nlG
$an peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang
yang 4alim sa/a di antara kamu. $an ketahuilah bah)a Allah amat keras siksaan-
5ya. xnS2:!'w
Da%i Hu&|ai6ah ;adhiyallahu *Anhu se7a%a /a%6uo :
7 .?G/- 5W7 n+ l- 7 *7 b- 47 F? X; >; j+ K- .- Z7 /X; 3+ [- .+ 047 F? C; g- 1+ K- .-/- ]+ I- X7 ^- 1+ [; .+ G /+ @- ]? ^- 7 Cb; .- J?; G F+ @- - 3- H+ k- f+ ^; b+ v-I- 04B 0,- I7 ; 1+ >7 f? ;
; l- CI; *+ - - 6- r; 0x- K- W+ k; f+ ^; .-
3$emi ,Allah- yang /i)aku di tangan-5ya, hendaklah kamu menyuruh berbuat yang
ma+ruf dan mencegah kemungkaran. Atau ,/ika tidak- nyaris Allah ,akan-
mengirimkan siksaan ,segera- atas kalian sebab ,telah mengabaikan-nya, kemudian
kalian berdoa kepada-5ya namun ,doa kalian- tidak dikabulkan.8 xMutta6azun
Alaihiw2
Keti.a U//ul Mu./inin }aina1 ;adhiyallahu *Anha 1e%tan-a :
|; v7g+ l- @- 01- b67 /- F- CU; .70? .G - 0,- 6- ; CD; E- J?7 G v?- J?; G 7 b+ v-I- f- v?D- /- f+ 3- l- : G- m7 X- 2; :- ; H- {- .+ G
3Apakah kita akan binasa, sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang
yang soleh<.8 Ma.a Rasulullah Shallallahu *Alaihi )a Sallam 1e%sa1&a, 3ya, ketika
keburukan telah marak25 xHR2 8u.ha%iw2
!2 )i&a. &ite%i/an-a &oa2 Sesungguhn-a telah &i%iwa-at.an 1e%1agai ha&its
/engenai hal te%se1ut2 Dianta%an-a ha&its Ais-ah ;adhiyallahu *Anha se7a%a
marfu+ :
G/X ; >; Z7 /X; 3+ [- .+ 047 GC+ g- l+ G/- ]+ I- X7 ^- 1+ [; .+ G 8- H+ u- F+ @- GCI; *+ - - 6- r- 0x- K- W+ k; f+ ^; .-
36erintahkanlah ,oleh kalian untuk- berbuat yang ma+ruf dan laranglah
kemungkaran, sebelum ,mengakibatkan- doa yang kalian pan/atkan tidak diterima25
xHR2 Ah/a&w2
$2 Mena6i.an .e1ai.an u/at, 1eliau Shallallahu *Alaihi )a Sallam :
J?7 G/- F? X; >; j+ K- .- Z7 /X; 3+ [- .+ 047 F? C; g- 1+ K- .-/- ]+ I- X7 ^- 1+ [; .+ G F? ; z; j+ K- .-/- v-I- + *- k- f7 .70_? .G ; l?X; ; j+ K- .-/- v-I- 9 U- .+ G GXB + @- ; l?X; ; ,+ K- .-/-
v-I - 9 U- .+ G GXB + u- /+ @- ]? 4- X7 h+ b- .- J?; G r7 Cv;,; 47 f+ ^; h7 3+ 4- v-I- i= 3+ 4- f? ; f+ ^; 1?1- 3- v+ b- .- 0[- :- f+ g; 1- 3- .-
3$emi Allah, hendaklah kamu menyuruh berbuat yang ma(ruf dan melarang
kemungkaran, menghentikan orang yang berbuat 4halim, dan memalingkannya
,kembali- kepada kebenaran, atau memperketat ,geraknya hanya- pada ,lingkup-
kebenaran. Atau ,/ika tidak dilakukan- kelak Allah akan mempertentangkan hati
sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, kemudian $ia melaknat kalian
sebagaimana $ia telah melaknat mereka ,7ani sra+il- 5 xHR2 A1u Dawu&w2
2 O%ang4%ang 6asi., 1e%&sa &an .a6i% /e/e%intah, .e/a.siatan4.e/a.siatan
&i.e/as in&ah, &an .e/ung.a%an4.e/ung.a%an te%se1a% luas se%ta te%us /ene%us
te%0a/0ang2
'2 Mun7uln-a .e1&han, len-a0n-a il/u, te%0u%u.n-a u/at &ala/ .esewenang4
wenangan &an tenggela/ ti&a. 1e%a.hi%2 *u.u0lah /en(a&i &asa% tu%unn-a a&|a1
Allah A44a )a :alla .e0a&a %ang -ang /eninggal.an 0e%.a%a a/a% /ao%u6 &an
nahi /un.a%, se%ta 0a%a /usuh Isla/ &an %ang4%ang /una6i. /a/0u
/enguasain-a, &an /ele/ah .e.uatann-a &an 1e%.u%ang .ewi1awaann-a2
. LangkaLangka Al-Inkar tindakan mengingkari dan al-Amr tsindakan
menuru:
PE()AMA, 0engenalan2 Sesungguhn-a se%ang -ang /ahil x1&hw /ela.u.uan
sesuatu &ise1a1.an ia ti&a. /en&ugan-a se1agai se1uah .e/ung.a%an2 Ma.a ha%us
&i1e%i.an 0en(elasan .e0a&an-a, &i0e%intah.an untu. 1e%1uat -ang /ao%u6, &an
&ite%ang.an .e0a&an-a /engenai 1esa%n-a gan(a%an, 1e%li/0ah 0ahala untu. %ang
-ang /ela.u.ann-a2 De/i.ian itu &ila.u.an &engan 7a%a -ang santun, le/1ut &an
.asih sa-ang2
%EDUA, nasehat2 De/i.ian itu &engan /e/1angun %asa ta.ut a.an si.sa Allah A44a
)a :alla &an sangsi4N-a, se%ta /engingat.an 0enga%uh40enga%uh 1e%1agai 0e%1uatan
&sa &an /a.siat, hal itu &ila.u.an &engan 1e%saha1at &an 0enuh .asih sa-ang
.e0a&an-a2
%E)IpA, /en-e%ah.ann-a .e ahlul hisbah x-aitu, Unit Pe/e%intahan -ang 1e%tugas
/ela.u.an 0engawasan &an 0enega..an a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a%, 0ent2w
se.i%an-a telah ta/0a. si.a0 .e&u%ha.aann-a &an ta. .un(ung 1e%henti2
%EEMPA), 1e%ulang4ulang .ali &an ti&a. 1e%0utus asa2 Ka%ena sesungguhn-a 0a%a
na1i &an %asul se/uan-a /en-u%uh 1e%1uat -ang /ao%u6, &an 0e%.a%a -ang 0aling
1esa% &ala/ hal ini a&alah 0e%.a%a tauhi&2 Dan /e%e.a (uga /e/1e%i.an 0e%ingatan
&a%i .e/ung.a%an, &an 0e%.a%a -ang 0aling 1esa% &ala/ hal ini a&alah -aitu
.es-i%i.an2 Me%e.a /ela.u.ann-a se0an(ang tahun, tan0a (enuh &an 1san2
%ELIMA, /e/1e%i.an ha&iah 1u.u &an .aset -ang 1e%/an6aat2
%EENAM, .e0a&a %ang4%ang -ang &i1awah tanggung(awa1n-a se0e%ti ist%i &an
ana.4ana.n-a, /a.a 1leh 1agin-a untu. /engisli%n-a, /ela%angn-a &an /e/u.ul
&engan 0u.ulan -ang /en&i&i.2
%E)UUH, a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a% /engha%us.an 0ela.un-a untu. 1e%si.a0
le/1ut, santun, la0ang &a&a, sa1a%, /en-a-angi /anusia, 1e%saha1at atas /e%e.a,
.ese/uan-a ini /enuntut .esungguhan &an 0eng%1anan2
!audara muslimku :
Rasulullah Shallallahu *Alaihi )a Sallam /en-e1ut.an taha0an4taha0an tin&a.an
/e%u1ah .e/ung.a%an, &engan sa1&an-a Shallallahu *Alaihi )a Sallam :
]+ >- @-E- f+ ^; 1+ >7 GXB ^- 1+ >; ; X+ b9- b; v+ 6- 7 *7 b- 47 F+ 76- f+ .- + O7 K- W+ k- 7 l7 0W- v7H7 6- F+ 76- f+ .- + O7 K- W+ k- 7 H7 v+ ,- H7 6- |- .7- /- ; 3- + @- F7 0[- k+7 G
37arangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia
mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya ia tidak mampu, maka dengan lisannya.
Sekiranya ia tidak mampu ,/uga- maka dengan hatinya, dan itulah selemah-
lemahnysa iman 5 xHR2 Musli/w2
S-ai.h Muha//a& 1in A1&ul :ahha1 ;ahimahullah 1e%.ata, 3De/i Allah,
wahai sau&a%a4sau&a%a.u, 1e%0egang teguhlah .alian .e0a&a %sinalitas aga/a/u,
/ua%a &an hili%n-a, 1awah &an atasn-a2 Yaitu s-aha&at 3 =a ilaha illallah 5 &an
0aha/ilah /a.nan-a2 *intailah 0e/elu.n-a2 Dan .alian (a&i.anlah /e%e.a se1agai
sau&a%a4sau&a%a .alian, se.ali0un /e%e.a itu (auh l.asin-a2 Ing.a%ilah 0a%a thagut
&an /usuhi /e%e.a, se%ta 1en7ilah .e0a&a %ang4%ang -ang /en7intai /e%e.a2 Atau
1antahlah /e%e.a, (uga ti&a. /enga6i%.an /e%e.a2 Atau 1e%.ata, 3Sa-a te%le0as atas
/e%e.a25 Atau 1e%.ata, 3Allah ti&a. /e/1e1ani.u atas /e%e.a25 Ma.a sungguh &ia
telah /en&usta.an ini .e0a&a Allah &an telah /e/1uat41uat .e1hngan
x.a/u6lasew2 8ah.an Allah /en(a&i.ann-a se1agai 1e1an 1agi /e%e.a, &an 1e%le0as
&i%i te%ha&a0 /e%e.a, se.ali0un /e%e.a a&alah sau&a%a4sau&a%an-a atau ana.4
ana.n-a sen&i%i2
-. Amar ma$ruf nai mungkar termasuk keai"an terenting "agi
masarakat muslim
A/a% /ay%u6 nahi /ung.a% te%/asu. .ewa(i1an te%0enting &ala/ /as-a%a.at
/usli/, selain shalat &an |a.at, te%uta/a &i wa.tu u/at Isla/ 1e%.uasa &i /u.a
1u/i, &an /enang atas /usuh, 1ah.an .e/enangan ti&a. &atang &a%i Allah, .e7uali
1agi %ang4%ang -ang tahu 1ahwa /e%e.a te%/asu. %ang4%ang -ang
/ela.u.ann-a:
Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong ,agama--5ya.
Sesungguhnya Allah benar-benar 0aha Kuat lagi 0aha 6erkasa, ,yaitu- orang-
orang yang /ika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka
mendirikan sembahyang, menunaikan 4akat, menyuruh berbuat ma(ruf dan mencegah
dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan2 xnS2 al
Ha((: #, "w
Dala/ ha&its -ang &i%iwa-at.an leh 1u.ha%i, Rasulullah /engga/1a%.an
/as-a%a.at -ang a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a%, &an /as-a%a.at ti&a. /ela.u.an
a/a% /ay%u6 nahi /ung.a%, &engan 0a%a 0enu/0ang .a0al -ang /engun&i te/0at &i
.a0al, se1agian /en&a0at te/0at &i atas &an se1agian /en&a0at te/0at &i 1awah,
%ang4%ang -ang 1e%te/0at &i 1awah a0a1ila ingin /enga/1il ai%, /e%e.a ha%us
/elewati %ang4%ang -ang a&a &i 1agian atas, /a.a /e%e.a 1e%.ata: .alau sa(a .ita
/elu1angi .a0al aga% ti&a. /engganggu %ang &i atas2 ,i.a /e%e.a /e/1ia%.an
.e/auan /e%e.a, /a.a a.an 1inasa se/ua, &an (i.a /e%e.a &ihalangi /a.a
se/uan-a a.an sela/at2
Ini a&alah ga/1a%an -ang in&ah 1agi 0enga%uh a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a%
&ala/ /as-a%a.at, &a%i ha&its te%se1ut (elas 1ahwa a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a%
1isa /en-ela/at.an %ang4%ang lalai &an %ang4%ang ahli /a.siat &an (uga %ang
lain -ang taat &an istiza/ah, &an 1ahwa si.a0 &ia/ atau ti&a. 0e&uli te%ha&a0 a/a%
/ay%u6 &an nahi /ung.a% /e%u0a.an suatu 1aha-a &an .ehan7u%an, ini ti&a. han-a
/engenai %ang4%ang -ang 1e%salah sa(a, a.an teta0i /en7a.u0 se/uan-a, -ang
1ai. &an -ang 1u%u., -ang taat &an -ang (ahat, -ang ta.wa &an -ang 6asi.2
. Amar ma$ruf dan nai mungkar meruakan ak dan keai"an rakat
Dala/ /as-a%a.at /usli/ a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a% /e%u0a.an ha. &an
(uga .ewa(i1an 1agi /e%e.a, ia /e%u0a.an salah satu 0%insi0 0liti. &an ssial, al4
nu%yan &an ha&its na1i telah /en(elas.an hal itu &an /e/e%intah %ang untu.
/e/1e%i.an nasihat atau .%iti. 1agi 0e/ang.u .e.uasaan &ala/ /as-a%a.at, &an
/inta 0en(elasan hal4hal -ang /en(a&i .e/aslahatan %a.-at, atau /enging.a%i hal4hal
-ang ti&a. /en(a&i /aslahat 1agi %a.-at2
)l. u.u% .e1ai.an &an .e/ung.a%an a&alah s-a%iyat &ala/ satu sisi, &an
.e/aslahatan %a.-at &a%i sisi lain2 Ini /e%u0a.an 0e%salan -ang luas &a%i tuntutan
%a.-at 0a&a 0enguasa, .hususn-a &ala/ /en7egah .e|ali/an, ti&a. /ene%i/an-a
atau 1e%sa1a% atasn-a2 Al4nu%yan telah /engangga0 te%(a&in-a .e|ali/an &a%i
0enguasa, &an &ia/n-a %a.-at atas .e|ali/an te%se1ut /e%u0a.an suatu &sa 1esa%
&a%i .e&ua 1elah 0iha., -ang 1isa /enga.i1at.an tu%unn-a si.sa &i &unia, &an (uga &i
a.hi%at .ela.2
Allah 1e%6i%/an: $an /anganlah sekali-kali kamu ,0uhammad- mengira,
bah)a Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang 4alim.
Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada )aktu
itu mata ,mereka- terbelalak2 xnS2 I1%ahi/: !w
Dan 1e%6i%/an: Sesungguhnya orang-orang yang di)afatkan malaikat dalam
keadaan menganiaya diri sendiri>23?@, ,kepada mereka- malaikat bertanya ! .$alam
keadaan bagaimana kamu ini<.. mereka men/a)ab! .Adalah kami orang-orang yang
tertindas di negeri ,0ekah-.. para malaikat berkata! .7ukankah bumi Allah itu luas,
sehingga kamu dapat berhi/rah di bumi itu<.. orang-orang itu tempatnya neraka
:ahannam, dan :ahannam itu seburuk-buruk tempat kembali2 xnS2 an Nisaay: {w
Rasulullah /e/0e%ingat.an %ang4%ang hina &an le/ah -ang 1e%si.a0
&ia/ atas .e|ali/an &an ti&a. /en7egah %ang -ang |ali/ &engan si.sa Allah -ang
a.an /engenai /e%e.a se/ua, ti&a. a&a &i anta%a /e%e.a -ang lu0ut:
QH L MB N?HP^ ^B L ^R< IBrB ;B PLNtH P^ ;< OBB ^R> D> S< B OB\B L < B B pB B R< IB Q< IB ;< Z> WH V> B aH> ^ fF NiB VL XL > ?< GL
Sesungguhnya apabila manusia melihat orang 4alim dan mereka tidak mencgahnya
dari ke4aliman, maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka semua xHR2 A1u
Dau&, )i%/i&|i, &an Nasayiw
. araara mem"erikan nasiat
Di anta%a 7a%a47a%a a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a% a&alah nasihat, Rasulullah
telah /en(a&i.ann-a se1agai aga/a &ala/ sa1&an-a:
[ > b P^ E> uB CvL ?HP^ N?BO<> [< WB PL B NB aHLL L XLN=B]L PLRB L PLYj> AB PLRB EL WH LB RB [B CWL OL< W> P<^ ;< ZL =LGH N\B RB
Agama adalah nasihat, kami berkata! bagi siapa< 7eliau berkata! .bagi
Allah, bagi kitab Allah, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin dan umat slam
secara umum xHR2 Musli/w
)i&a. &i%agu.an lagi 1ahwa 0e/1e%ian nasihat .e0a&a 0a%a 0enguasa &a%i
%a.-at, te%uta/a 0a%a ula/a &an %ang4%ang -ang 1e%0engala/an, /asing4/asing
&ala/ 1i&agn-a /e%u0a.an suatu hal -ang 1ai. se.ali, ini a.an /en(a/in
.esela/atan, .ea/anan &an .ese(ahte%aan 1agi /as-a%a.at, hal ini telah 1e%(alan &i
.alangan u/at Isla/ &i /asa .ee/asann-a, leh .a%ena itu &ala/ 1e1e%a0a ha&its
a&a an(u%an 1agi 0enguasa untu. /engang.at %ang4%ang shalih &an (u(u% se%ta
i.hlas /e/1e%i.an nasihat /en(a&i 0en&a/0ingn-a, -ang ti&a. /una6i. &an ti&a.
/eni0u 0enguasa2
. Aki"at "uruk "agi dia"aikanna amar ma$ruf dan nai mungkar
Musi1ah 0aling 1u%u. -ang /eni/0a suatu u/at &an /as-a%a.at a&alah
1e%.uasan-a &i.tat%, /ulut &i.e.ang, lisan &i0asung, &an 0ena &i0atah.an, sehingga
ti&a. a&a -ang 1e%ani 1e%sua%a, atau /enulis .ata4.ata untu. /engung.a0.an
.e1ena%an -ang &isia4sia.an, atau .einginan -ang &i.e.ang, atau nasihat -ang tulus2
Dengan &e/i.ian .ehi&u0an /en(a&i 1u%u., hi&u0 /en(a&i susah, su/1e%4su/1e%
.e1ai.an /en(a&i .e%ing, &u%i4&u%i .e(ahatan &an .e%usa.an tu/1uh, .enistaan
/e%a(alela, &an ti&a. a&a -ang 1isa /enghenti.an, se%ta ha%ga &i%i /anusia &iin(a.4
in(a.2
A0a1ila .e1u%u.an sa/0ai .e 1atas ini, /a.a se/ua anggta /as-a%a.at
wa(i1 1e%ge%a. untu. /e/0e%1ai.in-a &an /en-ing.i%.an .e%usa.an, (i.a ti&a.
/ela.u.an-a, /a.a /e%e.a 1e%ha. /en&a0at 1alasan &an si.sa &a%i Allah, &an Allah
telah /enu%un.an 1en7ana &an .e%usa.an .e0a&a %ang4%ang -ang /ela.u.an
.e/ung.a%an &an -ang /en&ia/.ann-a:
$an peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang
yang 4alim sa/a di antara kamu. dan Ketahuilah bah)a Allah amat keras siksaan-
5ya2 xnS2 al An6al: !'w
Dan Rasulullah 1e%sa1&a: Sesungguhnya apabila manusia melihat orang
4alim dan mereka tidak mencegah ke4alimannya, Allah akan menurunkan siksa
kepada mereka semua xHR2 A1u Dau&, )i%/i&|i, &an Nasayiw
Na1i (uga 1e%sa1&a:
^ JIr =GI fNZT YiT ;PNtOP N : ;PN i YT ;Z?G
:ika engkau melihat umatku takut, sehingga tidak berani mengatakan kepada orang
4alim! )ahai orang 4alim, maka mereka tidak berarti lagi xHR2 Ah/a&, al Ha.i/
&an al 8a||a%w
Allah telah /ela.nat 1ani is%ail, /e/0e%tentang.an anta%a hati /e%e.a &an
/enu%un.an si.sa -ang 0e&ih .e0a&a /e%e.a, tat.ala .e/ung.a%an /e%a(alela &i
anta%a /e%e.a, &an ti&a. a&a se%ang0un &a%i /e%e.a -ang 1ang.it untu.
/en7egahn-a, itulah 6i%/an Allah :
Telah dila(nati orang-orang kafir dari 7ani srail dengan lisan $aud dan sa putera
0aryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui
batas. 0ereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka
perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu2 xnS2 al
Mai&ah: {, {w
)e%.a&ang .e/ung.a%an /e%a(alela &i /as-a%a.at, %ang4%ang su&ah
te%1iasa &an a.%a1, &an ti&a. a&a lagi -ang 1e%1i7a%a, sehingga ia /e%a7uni 0e%asaan
/e%e.a, &an /e%e.a ti&a. lagi /e%asa 1ahwa ia /e%usa. aga/a, a.hla. &an a&a0t
-ang /ulia, /e%e.a ti&a. lagi 1isa /e/1e&a.an anta%a -ang /ay%u6 &an -ang
/ung.a%, anta%a -ang 1ai. &an 1u%u., halal &an ha%a/, .eti.a itu 0e/aha/an
/as-a%a.at 1e%u1ah, &an u.u%an .e1ena%an su&ah ti&a. (elas, sehingga .e(u(u%an,
a/anat, 1e%aga/a &i0an&ang se1agai .ete%1ela.angan &an .e1&han, se/enta%a
&usta, .hianat, &an (auh &a%i aga/a &i0an&ang se1agai .e/a(uan, -ang 1ai. /e%e.a
.ata.ana /ung.a% &an -ang /ung.a% &i.ata.an 1ai.2
Ini &i0e%1u%u. lagi .eti.a &i /as-a%a.at 1an-a. %ang4%ang /una6i., -ang
/e/0enga%uhi 0enguasa -ang |ali/, /e%e.a 1e%.u/0ul &i se.ita% 0enguasa,
/e/1isi.i 0enguasa untu. /ela.u.an .e1atilan &an /en-e/1un-i.an .e1ena%an,
sua%a4sua%a /e%e.a /enga(a. .e0a&a .e1atilan, /en7egah .e1ai.an, /en7i0ta.an
si6at /as-a%a.at /una6i. -ang a.an &ite/0at.an leh &i &asa% ne%a.a 0aling 1awah:
1rang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain
adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang
ma(ruf dan mereka menggenggamkan tangannya>A3B@. mereka Telah lupa kepada
Allah, 0aka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu
adalah orang-orang yang fasik2 xnS2 at )au1ah: 9{w
Ini sangat 1e%tentangan &engan /as-a%a.at 1e%i/an:
$an orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka ,adalah-
men/adi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh ,menger/akan- yang
ma(ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 4akat dan
mereka taat pada Allah dan ;asul-5ya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
Sesungguhnya Allah 0aha 6erkasa lagi 0aha 7i/aksana. xnS2 at )au1ah: {"w
Inilah /as-a%a.at /usli/ -ang 0enuh &engan 0a%a &ayI .e0a&a Allah, -ang
/enge%ti aga/an-a, -ang /en(aga s-a%iyatn-a, sua%a .e1ena%an ti&a. 0e%nah 0a&a/,
/ela.sana.an a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a%, walau0un .egela0an /eli0uti /e%e.a,
&an sua%a4sua%a .e1atilan /e/1ahana2
)i&a. &i%agu.an 1ahwasan-a sua%a4sua%a /e%e.a -ang .e%as &ala/ /e/1ela
.e1ena%an a.an /ene1a%.an .esa&a%an &i /as-a%a.at /usli/, /e/1ang.it.an %asa
i||ah &engan aga/a Allah, &an /e/1uat 0ini u/u/ -ang &isina%i leh 0etun(u.
Allah &an %asuln-a2
. ai"na mengingkari kemungkaran alauun dengan ati
8an-a. se.ali nash4nash al4nu%yan &an ha&its -ang /enun(u..an wa(i1n-a
a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a% &ala/ /as-a%a.at /usli/, -ang /enga.ui .e&aulatan
Allah, -ang /ela.sana.an s-a%iyatn-a, walau0un te%.a&ang a&a 0enguasa -ang |ali/,
&an te%.a&ang 1an-a. .e%usa.an, sehingga &engan &e/i.ian /as-a%a.at /usli/
1ena%41ena% /en(a&i /as-a%a.at -ang 1e%a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a% 2
A&a0un (i.a /as-a%a.at &iu(i &engan &ising.i%.ann-a s-a%iyat Isla/ &a%i
.e.ausaan, &an u/at Isla/ &i0a.sa /ene%a0.an hu.u/ 1uatan /anusia, /a.a &ala/
.n&isi ini ha%us /enega..an a/a% /ay%u6 &an nahi /ung.a% -ang 0aling 1esa%, -aitu
/enga.ui .e&aulatan Allah, hu.u/n-a &an s-a%iyatn-a &ala/ .ehi&u0an, &an
/en7egah .e/ung.a%an te%1esa%, -aitu /enla. .etuhanan Allah &engan /enla.
s-a%iyatn-a &ala/ .ehi&u0an2
Rasulullah 1e%sa1&a:
[< GB sIBrB ;< ]> ?< GL ^Ag ]B ?< G> > A< CbB C>O<B L L CBXL Q< LB ;< PB < L =B< B L LNB OLLB Q< LB ;< PB < L =B< B L LO<iB LB pB PLB RB > VB < IB QL NWB L ^
7arangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah
merubahnya dengan tangannya, /ika tidak mampu maka dengan lisannya, /ka tidak
mampu maka dengan hatinya, dan inilah selemah-lemahnya iman xHR2 Musli/w
A.an teta0i te%.a&ang &atang suatu /asa .e0a&a u/at Isla/ &i/ana u/at
Isla/ ti&a. 1isa /engu1ah .e/ung.a%an &engan tangann-a, &an ti&a. 1isa
/engu1ahn-a &engan lisann-a, /a.a ti&a. a&a lagi 7a%a .e7uali /engu1ah &engan
hatin-a, &an ini ti&a. a&a %ang -ang 1isa /enghalangi2
Mengu1ah .e/ung.a%an &engan hati a&alah sele/ah4le/ahn-a i/an,
se1agai/ana &ise1ut.an &ala/ ha&its, te%.a&ang se.ilas %ang /elihatn-a se1agai
a/al -ang 0asi6, &i/ana hal ini ti&a. &ila.u.an .e7uali leh %ang -ang ti&a. /a/0u
/engu1ah .e/ung.a%an &engan tangan atau &engan lisan2
Se1ena%n-a se%ang /usli/ -ang (u(u% -ang ti&a. a&a (alan &i ha&a0ann-a
.e7uali /enging.a%i &engan hati, ti&a. hilang &a%i 0i.i%ann-a 1ahwa /enging.a%i
&engan hati 1e%a%ti /e%u1ahn-a, se1agai/ana &i.ata.an &e/i.ian leh Rasulullah 2
Pe%.ataan Rasulullah ini /enun(u..an 1ahwa hal itu a&alah suatu 0e%1uatan 0siti6
.a%ena /enging.a%i .e/ung.a%an &engan hati 1e%a%ti /e/0e%tahan.an hati &a%i
si.a0n-a te%ha&a0 .e/ung.a%an ia /enging.a%in-a, /e/1en7in-a, ti&a.
/en-a%ah .e0a&an-a, &an ti&a. /ene%i/an-a 1ahwa itu a&alah suatu -ang ha%us
&i0atuhi &an &ia.ui2
Menging.a%i &engan hati te%ha&a0 suatu .n&isi a&alah .e.uatan 0siti6, &an
/e%u0a.an lang.ah awal untu. /enghan7u%.an .e/ung.a%an ini, &an /enega..an
.e1ai.an .a0an a&a .ese/0atan, &an /engintai .e/ung.a%an hingga a&a .ese/0atan
untu. /e%u1ahn-a2 Dan ini (elas /e%u0a.an 0e%1uatan 0siti6 &ala/ (alan /enu(u
0e%u1ahan2
Me/ang 1ena% 1ahwa ini a&alah i/an -ang 0aling le/ah, se1agai/ana
&i.ata.an leh Rasulullah , a.an teta0i .alau /e/ang han-a i/an 0aling le/ah
-ang /e/ung.in.an, /a.a 0aling ti&a. se%ang /usli/ /e/eliha%a i/an -ang
le/ah ini2 A&a0un .ehilangan i/an se7a%a .eselu%uhan, &an /en-e%ah 0a&a
.e/ung.a%an .a%ena ia a&alah suatu .en-ataan 0ahit, &i/ana ia ti&a. /a/0u
/elawann-a, &an /ene%i/an-a .a%ena te.anann-a .uat se.ali, /a.a ini ti&a.
/ung.in &i.ata.an leh se%ang /u./in -ang hi&u0 &ala/ /as-a%a.at /usli/,
.alau ti&a. /a.a ia &an /as-a%a.atn-a 1e%ha. /en&a0at la.n-a -ang /eni/0a 1ani
is%ail, .a%ena /e%e.a tun&u. .e0a&a .e/ung.a%an &an %i&ha 0a&an-a, &an /e%e.a
ti&a. /en7egahn-a, se1agai/ana 6i%/an Allah : Telah dila(nati orang-orang kafir
dari 7ani srail dengan lisan $aud dan sa putera 0aryam. yang demikian itu,
disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 0ereka satu sama lain
selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat
buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu2 xnS2 al Mai&ah: {, {w
BAB III
PENU)UP
I. %esimulan
Amar ma$ruf nai munkar, xal'amru bil-ma(ruf )annahyu(anil-mun(karw a&alah
se1uah 6%ase &ala/ 1ahasa A%a1 -ang /a.su&n-a se1uah 0e%intah untu. /enga(a. atau
/engan(u%.an hal4hal -ang 1ai. &an /en7egah hal4hal -ang 1u%u. 1agi /as-a%a.at2
Diantara %eutamaan Amar Maruf Dan Nai Munkar& 'aitu:
PE()AMA, 1ahwa a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a% /e%u0a.an 0%6esi &an tugas agung 0a%a
%asul *alaihimus salam
%E)IpA, sesungguhn-a a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a% te%/asu. .a%a.te%isti. %ang4%ang
shalih
%EDUA, 1ahwa ia te%/asu. se1agai 7i%i47i%i %ang4%ang 1e%i/an
LangkaLangka Al-Inkar tindakan mengingkari dan al-Amr tsindakan menuru:
PE()AMA, 0engenalan2 Sesungguhn-a se%ang -ang /ahil x1&hw /ela.u.uan sesuatu
&ise1a1.an ia ti&a. /en&ugan-a se1agai se1uah .e/ung.a%an2 Ma.a ha%us &i1e%i.an
0en(elasan .e0a&an-a, &i0e%intah.an untu. 1e%1uat -ang /ao%u6, &an &ite%ang.an .e0a&an-a
/engenai 1esa%n-a gan(a%an, 1e%li/0ah 0ahala untu. %ang -ang /ela.u.ann-a2 De/i.ian
itu &ila.u.an &engan 7a%a -ang santun, le/1ut &an .asih sa-ang2
%EDUA, nasehat2 De/i.ian itu &engan /e/1angun %asa ta.ut a.an si.sa Allah A44a )a
:alla &an sangsi4N-a, se%ta /engingat.an 0enga%uh40enga%uh 1e%1agai 0e%1uatan &sa &an
/a.siat, hal itu &ila.u.an &engan 1e%saha1at &an 0enuh .asih sa-ang .e0a&an-a2
%E)IpA, /en-e%ah.ann-a .e ahlul hisbah x-aitu, Unit Pe/e%intahan -ang 1e%tugas
/ela.u.an 0engawasan &an 0enega..an a/a% /ao%u6 &an nahi /un.a%, 0ent2w se.i%an-a telah
ta/0a. si.a0 .e&u%ha.aann-a &an ta. .un(ung 1e%henti
II. !aran!aran
Sa%an -ang ingin 0enulis .e/u.a.an &ala/ /ate%i 0%esentasi A/a% /ao%u6 nahi
/un.a% a&alah aga% segena0 .au/ /usli/ /en-a&a%i a.an .ewa(i1an /e%e.a 1e%4a/a%
/ao%u6 nahi /un.a%2
DA)A( PU!)A%A
Gha|ali, I/a/, 0ukasyafatul Qulub, )e%(2 Fatihu&&in A1ul Yasin, Su%a1a-a: )e%1it )e%ang,
"#
Iwu&h, Ah/a& A1&uh, 0utiara %adis Qudsi, 8an&ung: P)2 Mi|an Pusta.a, !##9
nas-i/i, Muha//a& ,alalu&in, ;oudhlotul 0u+minin. )e%(2 A1u Ri&h2 Se/a%ang: Ass-i6a2
Ash Shi&&ize-, Muha//a& )eung.u Has1i, Al-slam. Se/a%ang: P)2 Pusta.a Ri|.i Put%a,
!##"
Nawawi, I/a/, ;iyadhus Sholihin, )e%(2 Ah/a& Suna%t, ,a.a%ta: Pusta.a A/ani, "#
Dahlan, Ali Us/an, %adits Qudsy 6ola 6embinaan Akhlak 0uslim, 8an&ung: *+2
Di0neg%
)i%/i&hi, I/a/, Sunan At Tirmidhi, 8ai%ut: Da%ul Kutu1 Al4 Il/i-ah
htt0:~~www21i4attazwa2%g~!##~#9~"#~a/a%4/a%u64&an4nahi4/un.