Sunteți pe pagina 1din 189

!COALA NA"IONAL# DE STUDII POLITICE !

I ADMINISTRATIVE

CURSUL:

ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Lect.univ.drd.
Silvia S#VULESCU

ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Cursul !i propune nu numai prezentarea unor cuno!tin"e fundamentale, ci !i s#-i deprind# pe
studen"i cu reflec"ia, critica !i analiza discursiv#.

Analiza discursului reprezint# o direc"ie nou# n !tiin"ele comunic#rii. Termenul discurs se
refer# mai mult la problematica vast# a unui cmp de cercetare dect la un anumit mod de
n"elegere a limbajului !i presupune rela"ia acestuia cu parametri ai realit#"ii nonlingvistice.
Din acest punct de vedere discursul este un domeniul al cercet#rii interdisciplinare (!i nu
doar al celei strict lingvistice). Cursul ofer# un model integrator al organiz#rii cuno!tin"elor
fundamentale din acest domeniu transdisciplinar la configurarea c#ruia contribuie retorica,
pragmatica, analiza conversa"iei, sociologia, etnometodologia.

Structura cursului

PARTEA I
CAPITOLUL I .Cadrul teoretic al analizei discursului.


Capitolul II. No"iuni fundamentale ale analizei discursului (limb#, vorbire, limbaj; act de
limbaj, macroact de limbaj, cod de limbaj, competen"#, enun", enun"are, text, opozi"ia scris-
oral).
CAPITOLUL III. Tipologia discursului (discurs fondator !i discursul prim, discursul raportat,
discurs nchis, discurs deschis, metadiscurs, intradiscurs !i interdiscurs, discurs specializat).
Legile discursului.
CAPITOLUL IV. Universul discursului (cmpul discursiv, practica discursiv# !i memoria
discursiv#); universul intern al discursului (preconstruct, implicit, presupozi"ie, subn"eles,
implicatur#, inferen"#).
CAPITOLUL V. Actorii discursului (subiectivitate !i ethos;subiect vorbitor, locutor !i
emi"#tor; cadru participativ, polifonie, rol !i statut)
CAPITOLUL VI. Tipuri de ac"iuni discursive (interac"iune verbal#; schimb, conversa"ie)

PARTEA a II-a DEZBATEREA (studiu de caz)

PARTEA a III-a DISCURSUL PUBLICITAR

PARTEA a IV-a DISCURSUL POLITIC

ANEXEANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

ANALIZA DISCURSULUI

INTRODUCERE

Orice discurs este o construc"ie colectiv#
E.A. SCHEGLOFF


Modelul teoretic al analizei discursului pe care l prezent#m ncearc# s# ofere o sintez# a
numeroaselor studii !i cercet#ri dintr-un domeniu nou !i extrem de dinamic al !tiin"elor
comunic#rii.
Realizarea unui model integrat al analizei discursului este dificil#, n special, datorit#
existen"ei fa"etelor multiple ale domeniului, neunific#rii terminologice !i lipsei
compatibilit#"ii conceptuale.

Introducerea noastr# n analiza discursului !i propune urm#toarele obiective:
- prezentarea principalelor puncte de vedere asupra termenilor discurs !i analiza
discursului
- o expunere metodic# a principalelor concepte ale analizei discursului;
- analiza unor tipuri de discurs public de interes pentru viitorii speciali!ti n comunicare:
dezbaterea !i discursul publicitar (analiza discursului politic este inclus# n cursul de
Analiz# a limbajului politic)
- sugestii implicite pentru elaborarea discursului public.
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
CAPITOLUL I
CADRUL TEORETIC AL ANALIZEI DISCURSULUI
$


Defini%ii

$. Termenul discurs se refer& mai mult la problematica vast& a unui cmp de cercetare
dect la un anumit mod de n%elegere a limbajului. Deoarece termenul discurs presupune
rela"ia limbajului cu parametri ai realit#"ii nonlingvistice face ca discursul s# fie un
domeniul al cercet#rii interdisciplinare (!i nu doar al celei strict lingvistice).

n acest caz, termenul discurs nu are plural, el desemneaz# un domeniu generic.

2. Discurs reprezint# un termen complex care poate fi definit ca ansamblu de enun!uri ale
unui emi!"tor, care se refer" la un subiect unic (topic, n terminologia anglo-saxon#).

3. Dintr-o perspectiv# pragmatic#, discursul reprezint# "o enun"are ce presupune un locutor !i
un auditor, !i inten"ia locutorului de a-l influen"a pe cel#lalt." (Benveniste).

4. Alte interpret#ri ale discursului vizeaz# echivalen"a sa cu:

a) textul (n cadrul c#ruia perspectiva comunica"ional# !i cea tematic# coincid n general, cum
ar fi, de exemplu, n cazul comunic#rii scrise);
b) un ansamblu de texte (conversa"ie) care ilustreaz# o interac"iune ntre dou# sau mai multe
discursuri centrate n jurul unei singure teme !i alc#tuite fiecare din mai multe texte (deoarece
fiecare replic# a schimbului conversa"ional constituie o unitate comunica"ional#, !i deci un
text, n sine).Analiza conceptelor fundamentale este util# pentru definirea termenului discurs prin
delimit#ri fa"# de acestea.

Astfel, termenul discurs intr# ntr-o serie de opozi"ii n care ia valori semantice precise:

$. Opozi%ia discurs/fraz&

Fraza reprezint# un enun" n structura c#ruia se cuprind cel pu"in dou# propozi"ii
2
, avnd
caracteristica autonomiei sintactice !i de comunicare.

Discursul reprezint# o unitate lingvistic# constituit# dintr-o succesiune de fraze.

Observa!ie. Din aceast# perspectiv# a defini"iei, studiul discursului va fi numit de Harris
($952) analiza discursului, n timp ce al"i cercet#tori consider# mai potrivit# sintagma
gramatica discursului.
Acestei ramuri de cercetare a discursului !i a obiectului s#u de studiu i sunt atribuite ast#zi
conceptele lingvistic& textual&- text.

2. Opozi%ia discurs/enun%ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Dincolo de caracterul s#u de unitate lingvistic# (adic# enun"), discursul reprezint# o unitate
de comunicare legat# de condi"ii de generare strict determinate (cu alte cuvinte reprezentnd
un gen determinat de discurs; de exemplu, discursul mediatic, discursul romanesc, discursul
publicitar, discursul !tirilor etc.)
Din aceast# perspectiv#, discurs !i enun" au sensuri diferite: termenul enun" acoper# sfera
conceptual# a textului ca structurare n cadrul limbii; n timp ce discurs va desemna
studiul lingvistic al condi"iilor de producere a acestui text.
3


3. Opozi%ia discurs /limb&

Limba definit# ca sistem de valori virtuale se opune discursului, adic# folosirii limbii ntr-un
context specific, care poate restrnge aceste valori sau, la fel de bine, poate genera noi valori.
Aceast# ultim# distinc"ie este relevant#, n special, pentru domeniul lexicului. Astfel, neologia
lexical# apar"ine domeniului discursului.

Pe de alt# parte, limba definit# ca sistem folosit de membrii unei comunit#"i lingvistice se
opune discursului, considerat ca folosire a unei secven"e a acestui sistem.

Aceast# utilizare secven"ial# a sistemului se poate referi la aspecte diverse cum ar fi:

- plasarea ntr-un anumit cmp discursiv (discurs comunist, discurs ecologist, discurs
suprarealist, discurs postmodernist, discurs socialist
4
etc.).

M. Foucault ($969:$53) face urm#toarea precizare:Se nume!te discurs un ansamblu de
enun"uri care apar"in aceluia!i mod de formare discursiv# .

- apartenen"a la o tipologie discursiv# (discurs jurnalistic/publicistic, discurs pedagogic,
discurs romanesc, discurs administrativ, discurs juridic etc.);
- apartenen"a la o categorie specific# de locutori (discursul medicilor, discursul
sociologilor, discursul mecanicilor etc.);
- privilegierea unei func"ii a limbajului (discurs polemic, discurs prescriptiv, discurs
injonctiv etc.).

4. Opozi%ia discurs/text.

Discursul este adesea privit ca un ansamblu format dintr-un text !i contextul s#u .

Concluzii:

Conceptul de discurs trimite deci la o entitate mai larg#, aceea de forma"iune discursiv#
activ# n text, entitate care nu poate fi n"eleas# dect "innd cont de parametri de natur#
social#.
5

Discursul ar fi un sistem de opera"iuni subiacente, aplicate con"inutului !i contextului, n
cadrul unei forma"iuni discursive determinate !i conducnd la un ansamblu organizat de
unit#"i lingvistice care constituie un text; la acest nivel, orientat cu necesitate spre exterior,
vorbim despre discurs
6
.

Limbajul este n primul rnd !i nainte de toate o activitate discursiv#, legat# strns de
activitatea uman# pentru care constituie n acela!i timp reflexul !i instrumentul principal.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
n mod fundamental diverse, prin istoria lor, prin inser"ia lor social# !i prin instrumentele pe
care le folosesc, activit#"ile umane definesc !i delimiteaz# contexte diferite, la care se
articuleaz# discursuri sau texte.
Categoriilor de contexte le corespund tipuri de texte (sau genuri de discurs), care se
caracterizeaz# printr-o organizare specific# de unit#"i lingvistice.
Rela"iile de interdependen"# dintre domeniul textual !i domeniul contextual trebuie s# fie
analizate n termeni de opera"ii de limbaj, acestea din urm# constituind de drept- un
subansamblu de opera"ii psihologice construite de Umanitate J-P.Bronckart et al. ($985:8):


Activitatea de limbaj este o superactivitate motivat# de nevoile de comunicare-reprezentare
!i articulat# la alte forme de activitate (non verbal#) n care !i au originea aceste motive.
7

Activitatea de limbaj se desf#!oar# n zone de cooperare social# determinate (loc social) !i
ia forma de ac"iuni de limbaj, adic# de ansambluri de conduite verbale orientate spre scopuri
comunicative determinate/specifice.
Fiecare ac"iune de limbaj se realizeaz# sub forma unuia sau mai multor discursuri definite
prin modul lor de ancorare socio-enun"iativ
8
.
Astfel, aceea!i ac"iune definit# prin scopul s#u poate s# se traduc# n forma"iuni discursive
diferite: ele constituie produsul socio-istoric-cultural al unui grup dar constituie !i obiecte
verbale concrete, adic# texte.

Dup# ce am trecut n revist# principalele valori semantice ale termenului discurs, vom ncerca
s# propunem cteva defini"ii pentru disciplina ce are ca obiect de studiu discursul.


ANALIZA DISCURSULUI

Ca !i termenul discurs, analiza discursului cunoa!te mai multe sensuri, nu ntotdeauna
precise sau delimitate clar.

$. Accep"iunea cea mai larg# prive!te analiza discursului drept analiz# a uzului limbii
9

(Brown !i Yule $983:$)
sau
Studiul uzajului real al limbajului de c#tre locutori reali n situa"ii reale (Van Dijk $985:
t.IV, cap.2).

2. Dintr-o perspectiv# larg mp#rt#!it# n spa"iul anglo-saxon, analiza discursului este
echivalent# cu analiza conversa"ional#, iar discursul este considerat ca activitate interac"ional#
prin excelen"#.
Aceste defini"ii vagi fac dificil# precizarea tr#s#turilor prin care analiza discursului se
deosebe!te de alte discipline care au ca obiect de studiu discursul.

3.Analiza discursului privit# ca disciplina care, n loc s# procedeze la o analiz# lingvistic#
a textului sau la o analiz# sociologic# ori psihologic# a contextului s#u, vizeaz# articularea
enun"#rii sale (a textului, n.n.) la un anumit loc social ncearc# s# rezolve problematica
genurilor discursului, fie c# este vorba de apartenen"a acestora la anumite cmpuri discursive
(politic, !tiin"ific etc.), fie de rela"ia func"ional# n spa"iul social (institu"ii, organiza"ii etc.).
$0

Acest tip de analiz# armonizeaz# perpectivele mai multor discipline ncercnd s# ofere o
imagine integratoare asupra discursului. Aceast# imagine se formeaz# dintr-un ansamblu de


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
fa"ete care corespund punctelor de vedere specifice fiec#rei discipline f#r# ns# a se identifica
cu acestea.

n func"ie de perspectiva adoptat# se poate aprecia caracterul multi-, inter-, !i, mai ales
transdisciplinar al analizei discursului.
Astfel analiza discursului integreaz# fa"ete diverse, de la retoric# (argumentare, figuri etc.) la
analiza conversa"ional# (dialog, strategii etc.), de la sociolingvistic# (diversit#"i !i comunit#"i
lingvistice) la psiholingvistic# (utilizarea codului lingvistic).

Orice disciplin#, pentru a-!i sus"ine statutul legitim, trebuie s#-!i afirme identitatea, tr#s#turile
care o disting de alte discipline. Circumscrierea delimit#rii n triada obiect de studiu-metode
de studiu- terminologie specific# este completat# de probleme legate de filia"ie !i de ceea ce
se poate numi op"iune strategic# sau (c#utarea unui) ideal
$$
.

Se poate considera c# analiza discursului, a!a cum se prezint# ea ast#zi, a fost preg#tit# de trei
tendin"e importante ale anilor 60:
- lingvistica textual#
- etnografia comunic#rii
- !coala francez# de analiz# a discursului.

Idealul analizei discursului poate fi rezumat la:
- studierea produc"iei verbale n ansamblul ei,
- analiza tuturor enun"urilor n situa"ii de comunicare specifice (spre deosebire de studiul
limbii n afara contextului).

Acceptnd c# discursul reprezint# o unitate transfrastic#, orientat#, (inter)activ#. atunci
corpusul pe care se face analiza discursului este o no"iune deschis# care poate ngloba unit#"i
diverse de la conversa"ii amicale pn# la tratate !tiin"ifice, inclusiv lucr#ri de analiz# a analizei
discursului.

n fa"a dificult#"ii imense de delimitare cantitativ# a acestui cmp de investiga"ie se pune n
primul rnd problema definirii conceptului analiz# de discurs.

Cercet#torii au propus mai multe formule metalingvistice, care ar putea fi circumscrise
tipologiei urm#toare:

$. Defini"ii explicite extrem de cuprinz#toare, vagi, Dijk ($985):
studiul enun"urilor efective n situa"ii efective.
2.Defini"ii exclusive, cum ar fi cele date de !coala american# pentru care discursul este n
rela"ie de sinonimie cu interac"iunea oral# (ceea ce conduce inevitabil la echivalarea analizei
discursului cu analiza conversa"ional#)
$2
.
3. Discursul este un obiect de studiu pe care !i-l disput# un ansamblu de discipline cu
identitate puternic#, precum analiza conversa"ional#, sociolingvistica, retorica argumentativ#,
analiza lingvistic# etc. Aceste discipline constituie fa"ete de abordare specific# a discursului.
4.Refuzul defini"iei poate reprezenta o reac"ie de ap#rare la imposibilitatea circumscrierii
no"ionale a imensit#"ii !i diversit#"ii faptelor de analizat.
Refuzul unei defini"ii poate fi suplinit ns# !i de o explica"ie: analiza discursului este suma
tuturor practicilor analitice care prezint# interes ntr-un anumit spa"iu !i la un anumit
moment.
$3
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
D. Maingueneau ($996) propune urm#toarea defini"ie: analiza discursului reprezint&
analiza articul&rii textului 'i a locului social n care acesta se produce.
Textul reprezint# obiectul de studiu al lingvisticii textuale; n timp ce discipline ca sociologia
sau etnologia studiaz# locul social.
Analiza discursului se va situa deci ntr-o pozi"ie transdisciplinar# n care va ncerca s#
armonizeze diverse perspective.
Textul !i locul social sunt precum p#r"ile recto !i verso ale unei foi de hrtie: discursul va
reprezenta deci un text, un loc social !i un mod de enun"are care le articuleaz#
$4
. Aceast#
defini"ie se opune defini"iei analizei discursului n cadrul sociolingvisticii care se intereseaz#,
n primul rnd, de varietatea lingvistic# prezent# n cadrul unei societ#"i.
Defini"ia este diferit# !i de perspectiva analizei conversa"ionale care studiaz# modul de
cooperare !i regulile de conversa"ie determinate de norme culturale chiar n interiorul
aceleia!i limbi
$5
.

Sociolingvistica !i analiza conversa"ional# au privilegiat anumite accente antropologice !i
psihologice pentru a sublinia astfel faptul c# discursul nu poate fi redus la statutul de obiect de
studiu n proprietatea exclusiv# a unei discipline.

Analiza discursului este studiul acestui de ce; limbajul este utilizat ntr-un anume mod,
ntr-o anumit# situa"ie de comunicare. Genul de discurs va depinde deci de institu"ia
discursiv#, iar dimensiunea institu"ional# a vorbirii va defini scopul s#u.

Concluzii:

Analiza discursului nu reprezint# o disciplin# omogen#.
Privind discursul, analiza discursului este ea ns#!i un discurs prin defini"ie, determinat# de
parametri spa"iali !i temporali. Ace!ti parametri explic# diversitatea curentelor care
traverseaz# cmpul de cunoa!tere a discursului. n acest vast cmp problematic se
intersecteaz# tradi"ii culturale !i !tiin"ifice diferite: tradi"ia european# marcat# de tendin"e
puternic ra"ionaliste !i cea american# mai empiric# !i mozaicat#.

ANALIZA DISCURSULUI DOMENIU MULTI- !I INTERDISCIPLINAR

Analiza discursului este o intersec"ie a disciplinelor umaniste: psihanaliz#, antropologie,
sociologie, istorie, psihologie social# !i cognitiv# etc. Aceste discipline !i produc propriul
discurs, ele au simultan o func"ie critic# !i auxiliar# n analiza discursului.

Se remarc#, de asemenea, manifestarea unor tendin"e clare care atest#:
- preferin"e, materializate n existen"a unor !coli specializate, pentru studierea anumitor
corpusuri, cum ar fi discursul politic, discursul mass media etc. Acest fenomen nu este
f#r# consecin"e: studierea aceluia!i corpus imprim# tendin"a spre dezechilibru: discursul
publicitar este mult mai atractiv dect cel filozofic (din perspectiva vizibilit#"ii
institu"ionale !i a mobiliz#rii resurselor materiale !i umane).
- formularea explicit# a unor aplica"ii care pot fi extrem de diverse, de la crea"ia publicitar#
la rezolvarea unor patologii (surzenia) sau la discursul feminist. Se remarc#, de asemenea,
dezvoltarea unei analize critice a discursului (eng. Critical Discourse Analysis), cum ar fi,
de ex., discursul antirasist, antisexist etc.
- revendicarea institu"ional# din partea sociologilor, psihologilor etc. care face s# apese
asupra textului o amenin"are de dizolvare pe seama !tiin"elor limbajului. Astfel analiza de
con"inut !i analiza discursului au scopuri diferite:


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
- analiza de con"inut (practicat# de sociologi pentru care discursul este nainte de toate o
surs# de informa"ie iar din orice text trebuie extrase informa"ii)
- analiza discursului !i propune s# n"eleag# func"ionarea discursului, ca institu"ie
discursiv#
Pe de alt# parte, nici disciplinele limbajului, lingvistica enun"#rii, analiza discursului etc. nu
sunt scutite de rivalitate n ceea ce prive!te afirmarea importan"ei n cadrul studiului analizei
discursului.

!COALA FRANCEZ# DE ANALIZ# A DISCURSULUI

O importan"# deosebit# n promovarea studiilor despre analiza discursului o are !coala
francez& ale c#rei caracteristici ar putea fi sintetizate astfel:

- %coala francez#
$6
apare n anii 60 !i se caracterizeaz# printr-un discurs critic
$7
. Astfel,
afirma"ia potrivit c#reia ideologia !i incon!tientul locuiesc incognito n limbaj !i c# trebuie
s# fie nl#turate (de acolo,n.n.) era un reflex al alien#rii ntr-o epoc# dominat# de ideologia
burghez#.

Maniera de abordare a %colii franceze se poate caracteriza prin:

$. Un interes mai mare pentru discursurile marcate de constrngeri din partea unor norme,
fa"# de interac"iunile orale spontane.
Acest interes pentru rutine cum ar fi, de ex., cursul universitar, jurnalul tv etc. reprezint#
fixarea ca obiect de studiu a unui corpus de discursuri care au n comun realizarea dup#
modele. Aceste modele
$8
se caracterizeaz# printr-un grad mare de stabilitate !i se supun unor
constrngeri puternice chiar dac# au o dinamic# proprie, o tendin"# spre schimbare, spre
evolu"ie etc.
$9


2. Insisten"a pe materialitatea lingvistic#
Analiza discursului nu poate s# nu se sprijine pe lingvistic#. Dac# analiza discursului se
intereseaz# de func"ionarea unui semn o face mai ales pentru a c#uta o leg#tur# cu substan"a
sa lingvistic#.
20


3.Interesul pentru teoriile de enun"are lingvistic#.
Teoriile care privesc enun"area lingvistic# reprezint# un curent pragmatic, dar o pragmatic#
mai pu"in fondat# pe teoriile lingvistice. De fapt, este vorba despre trecerea de la analiza
lingvistic# la folosirea propriu-zis# a limbii
2$
.

4. Introducerea unor termeni-martor n analiz#, cum ar fi arhiva:

a) termen-martor al concep"iei lui M. Foucault ($969: $7$) care desemneaz# prin arhiv# un
tip de analiz# arheologic# al c#rei domeniu de interes s-ar plasa ntre limb#, care
define!te sistemul de construc"ie al frazelor posibile !i corpus, care prime!te pasiv vorbele
pronun"ate . Astfel, arhiva define!te un nivel particular: cel al unei practici care face s#
apar# o multitudine de enun"uri ca tot attea evenimente regulate, ca tot attea lucruri
oferite prelucr#rii !i manipul#rii.
b) Pentru Pcheux ($975) termenul marcheaz# opozi"ia dintre corpusurile experimentale
(care sunt produse de locutori n situa"ii experimentale, de test) !i corpusul de arhiv# (care
cuprinde enun"urile p#strate, cele care fac obiectul analizei istoricilor).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
c) Pentru D.Maingueneau ($975)
22
arhiv# este termenul care poate nlocui sintagma
forma"iune discursiv#. Aceast# nlocuire ar avea ca obiectiv:
-a delimita tipurile de corpusuri, adic# enun"uri apar"innd unei aceleia!i pozi"ion#ri socio-
istorice;
- a sublinia prin etimologie
23
c# aceste corpusuri sunt inseparabile de o memorie !i de
institu"iile care le confer# autoritate n acela!i timp afirmndu-!i legitimitatea prin ele.

Tendin"a francez# n analiza discursului nu este legat# de un spa"iu geografic delimitat -
Fran"a; ea este un mozaic, un conglomerat !i reprezint# nu o doctrin#, ci, mai ales, un anume
aer de familie
24
specific cercet#rilor.


Cele mai importante direc"ii de cercetare care se intersecteaz# n cadrul analizei discursului
vor fi prezentate dintr-o perspectiv# tipologic# !i istoric#.

RETORICA

Retorica rediviva ocup# un loc central n studiul procesului de comunicare.
Retorica general# se va axa pe studiul discursivit#"ii n contexte !i situa"ii diverse: De la
prietenie la dragoste, de la politic# la economie, rela"iile se fac !i se desfac prin exces sau
lipsa retoricii
25
.

Unii autori
26
consider# performan"a n activitatea discursiv# ca:
$) inten"ionalitate, direc"ionare spre act;
2) analiz# a mecanismelor performan"ei cognitive pentru optimizarea comunic#rii
27
.

Performan"a n activitatea discursiv# ar presupune deci, intersectarea, integrarea ntr-un
ansamblu echilibrat al fa"etelor urm#toare
:

- retoric# argumentativ#
- retoric# metafizic#
28
: influen"area interlocutorului se realizeaz# prin intermediul
fascina"iei ideii
- retoric# textualist#: modalitatea construc"iei discursive
- retoric# poetic# cu accent pe studiul mijloacelor stilistice
- retorica aplicat# la diferite domenii ale cunoa!terii umane (filozofie, politic#, educa"ie,
religie, ecologie, justi"ie etc.)
- retorici speciale pe genuri discursive: retorica discursului politic, retorica propagandei,
retorica demagogic# etc

Analiza discursului se va sprijini, de asemenea, pe disciplina al c#rei obiect de studiu l
constituie limba, privit# nu ca ansamblu de semne, ci ca (inter)ac"iune comunicativ#
pragmatica.

PRAGMATICA

Pragmatica este o lingvistic# a uzului !i reprezint# un termen cu multiple sensuri
intedisciplinare.

$. Pragmatica se refer# la o parte component# a limbii, al#turi de componenta semantic# !i de
componenta sintactic#. Aceast# component# pragmatic# apar"ine schemei tripartite propuse de


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
filozoful american Ch. Morris
29
n $938, care distingea trei domenii n n"elegerea oric#rui
limbaj, formal sau natural:
- sintaxa care prive!te rela"iile semnelor cu alte semne;
- semantica care se refer# la rela"iile semnelor cu realitatea;
- pragmatica care se intereseaz# de rela"iile semnelor cu utilizatorii acestora, de folosirea lor
!i de efectele produse.
n aceast# accep"iune restrns#, pragmatica desemneaz# disciplina sau disciplinele care se
ocup# cu studiul componentei pragmatice a limbajului.
30


2. Pragmatica este specific# !i unei anumite concep"ii asupra limbajului, !i, mai general,
asupra comunic#rii, care se opune celei structuraliste.n aceast# calitate, pragmatica se
reg#se!te n ansamblul !tiin"elor umane; ea desemneaz# mai pu"in o teorie particular# ct o
intersec"ie a diverselor curente care !i mpart un anumit num#r de idei-for"#. Acestea ar fi:
- Semiotica lui C.S. Peirce;
- Teoria actelor de vorbire, ini"iat# de filozoful englez Austin, dezvoltat# de
J.R.Searle pe dimensiunea ilocu"ionar# a limbajului, asupra a ceea ce se face
prin vorbire;
- Studiul inferen"elor pe care le realizeaz# participan"ii la o interac"iune verbal#
(Grice $979), Sperber !i Wilson ($989);
- Studiile asupra enun"#rii lingvistice, care s-au dezvoltat n Europa prin
contribu"iile lui Bally, Jakobson, Benvensite, Culioli !.a.
- Studiile asupra argument#rii;
- Cercet#rile asupra interac"iunii verbale;
- Anumite teorii asupra comunic#rii, cum ar fi cele ale %colii de la Palo Alto etc.


Concluzii:

Aceste concep"ii asupra limbajului subordonate pragmaticii ncearc#, ntr-un anume sens, s#
nlocuiasc# retorica tradi"ional# !i s# rafineze anumite direc"ii ale acesteia cum ar fi:
- eviden"ierea caracterului activ al limbajului, a reflexivit#"ii sale fundamentale
(faptul c# acesta se refer# la lume ar#tndu-!i propria activitate enun"iativ#);
- punerea n prim plan a for"ei semnelor, a caracterului interactiv al limbajului,
raportul s#u continuu cu un cadru care permite interpretarea enun"urilor;
- dimensiunea normat# a limbajului (activitatea de vorbire este dirijat# de o structur#
de adncime de drepturi !i obliga"ii)


ANALIZA CONVERSA"IONAL#
3$


Motto:
Am observat pu"ine subiecte att de la ndemna oricui, care
s# fie att de rar, sau, cel pu"in, att de superficial analizate cum
este conversa"ia; !i, ntr-adev#r, cunosc pu"ine subiecte care s#
fie att de dificil de tratat cum ar trebui, sau asupra c#rora s# fie
attea de spus.

Conversa"ia reprezint# un prototip al interac"iunii verbale ale c#rei forme sunt foarte diferite
n func"ie de loc, timp, parteneri sau scop. De unde !i polisemia termenului conversa"ie.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Conversa"ia prin caracterul s#u imediat, familiar face dificil# abordarea sa !tiin"ific# de la
distan"#, n condi"ii de laborator.
Conversa"ia devine obiect de studiu
32
n anii 60 n SUA printr-o abordare descriptiv# din
perspectiv# etno-sociologic#
33
.

J.J.Gumperz consider# c# a vorbi nseamn# a inter-ac"iona; ne afl#m ntodeauna n fa"a unui
num#r de participan"i lega"i ntr-o re"ea
34
de influen"e reciproce; n conversa"ie i schimbi pe
al"ii !i te schimbi pe tine nsu"i sub ac"iunea celorlal"i. Aceast# abordare se opune concep"iei
monologale a comunic#rii !i celei a analizei discursului
35
, deosebindu-se n acela!i timp de
lingvistica enun"#rii
36
, de teoria actelor de limbaj
37
.

Eviden"ierea rela%iei de determinare reciproc& n care se unesc fazele de emitere !i
receptare. Abordarea interac"ional# se opune viziunii unilaterale sau lineare a comunic#rii
avnd ca izvor de inspira"ie comunicarea telegrafic#. Ea d# prioritate studiului formelor
dialogale ale produc%iei discursive.
Competen"a comunicativ#, concept elaborat de D. H. Hymes, vede codul lingvistic drept un
ansamblu de virtualit#"i att de decorporalizate nct nu prind via"# dect n
interac"iune.Resursele comunicative nu se reduc la un corpus lingvistic; ele cuprind:
unit#"i verbale !i nonverbale, gestionarea !i construirea conversa"iei (rndul la cuvnt, relu#ri,
punct#ri, deschidere, nchidere, marcatori, modalizatori etc.) !i, ceea ce este cel mai
important, realizarea unor rela"ii interpersonale.
Dimensiunea rela"ional# este esen"ial# n analiza conversa"iei, dup# cum o dovede!te !i
importan"a polite"ii. Concep"ia informa"ional# asupra conversa"iei este restrictiv# conversa"ia
este un loc unde se construiesc att rela"iile interpersonale, ct !i identitatea social#, care
modeleaz# conflictele !i consensul, egalitatea sau ierarhiile etc.

Analiza conversa"ional# reprezint# un domeniu de mare interes pentru analiza discursului.
Domeniul de studiu al analizei conversa"ionale dep#!e!te adesea conversa"ia n sens strict.
Unii cercet#tori
38
consider# c# ar fi mai potrivit s# se vorbeasc# despre analiza interac"iunilor
verbale.

Cele dou# direc"ii principale de cercetare ale analizei conversa"ionale sunt:

$. Studiul rela"iilor dintre constituen"ii lingvistici ai interac"iunii care se afl# la diferite
niveluri ntr-o organizare ierarhic#
39
:
- unit#"i elementare: acte de limbaj
- interven"ie
- schimb
- ansamblul interac"iunilor.
2. Studiul rela"iilor care se stabilesc ntre participan"i n cursul interac"iunii (incluznd aspecte
ca agresivitatea, gradul de intimitate etc.). Problemele de interes sunt cele care "in de
nscrierea la cuvnt, problematica imaginii /eng. face colocutorilor etc.

n sens larg, analiza conversa"ional# studiaz# interac"iunile comunica"ionale la nivel verbal,
paraverbal !i chiar non verbal
40
.

Studiu prin excelen"# multi- !i interdisciplinar, analiza conversa"ional# ncearc# o
sintez# ntre:
- lingvistic#
- sociologie (etnometodologia
4$
Garfinkel $967)


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
- abord#ri preponderent psihologice (%coala de la Palo Alto- Watzlawick
42
$972).

!COALA DE LA PALO ALTO
43


Este reprezentat# de grupul de cercet#tori
44
care n anii $950-$960 au dezvoltat n SUA
pragmatica (n domeniul) comunic#rii umane !i au influen"at semnificativ evolu"ia analizei
discursului.
Prin analiza unor paradoxuri care nso"esc comunicarea, studiul lor s-a concentrat pe cum
indivizii pot s# ajung# s# ntre"in# raporturi delirante, precum !i diferitele viziuni asupra lumii
care rezult# din acestea (Watzlawick $978:7).
45
Pe lng# Bateson, Watzlawick !i Jackson,
noua comunicare include cercet#tori ca Goffman sau Birdwhistell (interesat n special de
studiul gestualit#"ii-kines/tic#) !i Hall (preocupat de proxemic# studiul percep"iei !i al
folosirii spa"iului de c#tre om).
Watzlawick introduce no"iunea de noua comunicare care schimb# perspectiva clasic#
asupra comunic#rii. Comunicarea nu mai este o alternan"# de emitere-recep"ie ci: un sistem
cu multiple canale la care actorul social particip# n fiecare secund#, fie c# vrea, fie c# nu; prin
gesturile sale, prin privirea sa, prin t#cerea sa, !i chiar !i prin absen"a san calitatea sa de
membru al unei anumite culturi, el face parte din comunicare, a!a cum muzicianul face parte
din orchestr#. Dar n aceast# mare orchestr# cultural#, nu este nici dirijor, nici partitur#.
Fiecare cnt# acordndu-se cu cel#lalt .
46


ETNOGRAFIA COMUNIC#RII

Reprezint# un curent
47
ap#rut n cadrul cercet#rii antropologice americane, care a avut o mare
influen"# asupra analizei discursului.

Etnografia comunic#rii a pus accent pe eterogenitatea comunit#"ilor lingvistice, pe diversitatea
extrem# a codurilor care modeleaz# identitatea partenerilor n interac"iunile verbale.
Gumperz !i Hymes ($964)
48
abandoneaz# calea tradi"ional# de studiere a structurii limbii !i !i
ndreapt# cercet#rile spre observarea !i descrierea cu precizie a mul"imii de evenimente de
comunicare surprinse n contextul lor natural.
Vorbirea este considerat# un sistem cultural, o activitate determinat# de norme implicite n
cadrul c#reia nu se pot separa de o manier# net# socialul !i verbalul.
Hymes
49
($972) a propus un model practic numit speaking n cadrul c#ruia s# se studieze
func"iile limbajului n acte concrete de comunicare la nivelul componentelor: participan"i,
scopuri, norme etc.
Chiar dac# nu !i-a atins idealul de realizare a unei compara"ii sistematice a func"ion#rii
vorbirii n cadrul unei diversit#"i de comunit#"i, marele merit al etnografiei comunic#rii a fost
orientarea spre aplica"ii n domeniul pedagogiei !i, mai ales, al comunic#rii interetnice.

ETNOMETODOLOGIA

Acest curent sociologic a avut o contribu"ie important# la dezvoltarea analizei
conversa"ionale
50
. Etnometodologia a ap#rut n SUA ca direc"ie de cercetare care are ca obiect
implicitul social (dobndit) (Garfinkel $967)
5$
.
Scopul cercet#rii l constituie metodele care permit actorilor sociali s# st#pneasc# actele de
comunicare n via"a de zi cu zi.
Etnometodologia se bazeaz# pe interac"ionismul simbolic (Universitatea din Chicago, $920-
$930) al c#rui reprezentant str#lucit a fost G.H. Mead
52
.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
n perspectiva lui Mead ($963)
53
schimburile verbale cu cel#lalt sunt locul unde se formeaz#
simultan subiectul !i ordinea social#. Concep"iile comune ale societ#"ii nu trebuie considerate
ca idei false ci trebuie tratate ca moduri de organizare a experien"ei sociale, drept cuno!tin"e.
Pentru a n"elege comportamentele actorilor sociali !i reprezent#rile lor despre lume trebuie ca
perspectiva s#-i plaseze n interiorul situa"iilor n care sunt angaja"i !i s# ia n calcul proiectele
lor de f#urire a universului cotidian.

%i cercet#rile lui Goffman au contribuit la dezvoltarea etnometodologiei. Concep"ia sa se
bazeaz# pe faptul c# partenerii unei interac"iuni verbale sunt prin!i ntr-un fel de dramaturgie,
c# via"a de zi cu zi este o permanent# punere n scen# aflat# ntr-un echilibru determinat de
raporturile ntre for"e instabile.

Modelul
54
este structurat astfel:
- fiecare individ este preocupat n mod constant s#-!i defineasc# identitatea astfel nct s# se
fac# recunoscut ca membru legitm al societ#"ii;
- normele care determin# comportamentele sunt ncontinuu reactualizate de c#tre chiar
aceste comportamente, astfel nct asist#m la o reconstruc"ie interactiv# nentrerupt# a
oridinii sociale.

LEXICOMETRIA
55


Disciplin# auxiliar# a analizei discursului
56
lexicometria !i propune s# caracterizeze o
forma"iune discursiv# prin raportare la alte forma"iuni discursive care apar"in aceluia!i cmp
discursiv prin realizarea unei re"ele
57
cuantificabile (informatizate) de rela"ii semnificative
ntre unit#"ile sale.
Abordarea este comparativ# iar rezultatul calculului este destinat s# fac# obiectul unei
interpret#ri
58
care plaseaz# ideologic locutorii unui enun".
Acest tip de cercetare
59
a fost sistematizat pentru spa"iul francez de Laboratorul de lexicologie
politic# de la %coala Normal# Superioar# de la Saint-Cloud, devenit# mai trziu echipa
Lexicometrie !i texte politice, care, dup# $960, a dezvoltat programe (software) complexe:
pe lng# tradi"ionala statistic# lexical# n afara contextului se studiaz# cuvintele n contexte,
prin intermediul co-ocuren"elor unui termen ales ca reper, ceea ce conduce la un studiu al
frazeologiei
60
. Frazeologia

reprezint# un termen-umbrel# sub care se plaseaz# un ansamblu
vast de combina"ii mai mult sau mai pu"in fixe. Principala caracteristic# a acestor unit#"i
6$
este
tendin"a de pierdere a independen"ei lexicale, !i, ca o consecin"#, capacitatea lor de a fi
memorizate n bloc
62
.
Aceste combina"ii pot fi:
$) integrate n limb#: proverbe, sintagme
63
: putere de cump"rare, linie de ap"rare, ma#in" de
sp"lat etc.
2) specifice unui individ, unui tip de discurs, unei forma"iuni discursive (revolu!ie na!ional",
lupt" de clas" etc.)
Acest fenomen este accentuat n mod special de mass media: atentat la drepturile omului, a
aduce o lovitur" dur" procesului de pace n

Lexicometria este preg#tit# s# repereze unit#"ile frazeologice, adic# acele segmente
repetate, asocierile de cuvinte cele mai frecvente ntr-o forma"iune discursiv#
64
.
Fixarea/nghe"area permite dezghe"area care !i propune s# fac# s# "!neasc#, par"ial sau
integral, sensul de origine al elementelor
65
.
Lexicometria se poate sprijini !i pe analizatori sintactici pentru a pune n eviden"# rela"iile
dintre vocabular, sintax# !i enun"are.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
METODA TERMENILOR-CHEIE
66


Metod# de analiz# a corpusului, impus# de lucr#rile %colii franceze de analiz# a discursului, s-
a inspirat din cercet#rile lingvistului american Harris ($952)
67
.
Metoda const# n a selec"iona a priori cteva cuvinte-cheie, considerate a fi reprezentative
pentru o forma"iune discursiv#, iar apoi a construi un corpus cu toate unit#"ile lingvistice n
care apar aceste cuvinte.
Metoda se bazeaz# pe o serie de procedee destinate reducerii diversit#"ii sintactice
68
.
Confruntarea termenilor-cheie cu vecin#t#"ile se face comparativ, de ex., se studiaz# acelea!i
cuvinte n discursuri de acela!i tip
69
.
Aceast# metod# se bazeaz# pe postulatul potrivit c#ruia cuvintele !i schimb# valoarea n
func"ie de forma"iunile discursive n care apar !i c# se poate condensa ideologia unei
forma"iuni discursive n enun"urile (= fraze de baz#) n care se afl# termenii-cheie.
Aceast# metod#, de!i util#, este adesea criticat# deoarece subestimeaz# dimensiunea intrinsec#
de natur# textual# !i enun"iativ# a discursivit#"ii !i reduce sensul la con"inuturi doctrinale. De
altfel, termenii-cheie sunt selecta"i n func"ie de o cunoa!tere care este exterioar# discursului,
ceea ce pune problema unei circularit#"i imposibil de evitat
70
.
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
CAPITOLUL II
NO"IUNI FUNDAMENTALE N ANALIZA DISCURSULUI

n acest capitol ne propunem o expunere metodic# a no"iunilor fundamentale pentru analiza
discursului. Acestea vor viza limba !i tr#s#turile caracteristice ale ansamblului text-discurs.

n primul rnd vom face o prezentare a principalelor probleme ce "in de importan"a limbii n
cadrul discursului.

A. LIMB#, VORBIRE, LIMBAJ; ACT DE LIMBAJ; MACROACT DE LIMBAJ;COD
DE LIMBAJ; COMPETEN"#

Dintre numeroasele sensuri ale termenului limb& ne intereseaz# cel ce desemneaz# un
ansamblu de sisteme legate unele de altele; aceste sisteme sunt formate din unit&%i cum
ar fi sunetele, fonemele, morfemele, lexemele, cuvintele.

Limba intervine ca mediator ntre dou# zone amorfe: pe de o parte, expresia sonor# !i, pe de
alt# parte, con"inutul no"ional. De aceea, limba este considerat# o form# !i nu o substan"#, o
conven"ie adoptat# de o comunitate uman# n care func"ioneaz# ca sistem de semne !i ca
institu"ie social#
7$
. Limba reprezint# nivelul istoric al limbajului (E. Co!eriu).
Din aceast# perspectiv#, limbajul reprezint& institu%ia limbii, ca institu%ie social&
comun& tuturor subiec%ilor care o vorbesc, 'i a discursului, ca realizare individual& a
vorbirii n texte sau mesaje concrete.
72

Spre deosebire de limb#, vorbirea are un caracter individual 'i variabil, iar pentru unii
lingvi'ti (Saussure) vorbirea este echivalent& cu discursul.

Aptitudinea pe care o au locutorii unei limbi de a produce !i n"elege un num#r nelimitat de
fraze diferite se nume!te competen%& (Chomski
73
). Acestei competen%e gramaticale i se
adaug# o competen%& pragmatic& axat# pe regulile ce permit unui subiect s# interpreteze un
enun" prin raportare le un context particular. Acestei competen"e pragmatice i se
subordoneaz# legile discursului.
Etnografia comunic#rii a introdus no"iunea de competen%& a comunic&rii sau competen%&
comunicativ&: pentru a putea vorbi trebuie de asemenea s# !tii s# folose!ti limba ntr-o
manier# adecvat# ntr-un mare num#r de situa"ii diferite (Hymes $962).
Se apreciaz# c# aceast# competen!" comunicativ" are un caracter implicit, ea se cap#t# n !i
prin interac"iuni.
Competen"# comunicativ# subsumeaz# un set de reguli referitoare la diverse aspecte cum ar fi:
- a !ti s# gestionezi problemele legate de accesul la cuvnt;
- a !ti despre ce s# vorbe!ti ntr-o anumit# situa"ie;
- a !ti s# realizezi sincronizarea mimicii cu propriile spuse sau cu cele ale
coemi"#torului;
- a !ti s# menajezi imaginea celuilalt;
- a !ti s# st#pne!ti comportamentele cerute de genurile de discurs abordate.

Este caracteristic acestei competen!e comunicative faptul de a se modifica continuu, n urma
experien"ei acumulate.
De altfel, un individ dispune de competen!e comunicative diverse atunci cnd se afl# n
interac"iune cu reprezentan"i ai unor comunit#"i diferite.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Temenul competen%& discursiv&
74
este folosit pentru a desemna aptitudinea pe care trebuie s#
o aib# un subiect pentru a produce enun"uri adecvate unei form#ri discursive determinate (de
ex., aptitudinea unui emi"#tor comunist de a produce enun"uri comuniste).
Aceast# competen"# este fundamental interdiscursiv#: a enun"a n interiorul unei forma"iuni
discursive nseamn#, de asemenea, a !ti cum s# te pozi"ionezi n raport cu alte forma"iuni
discursive concurente (vezi, mai jos, interdiscurs).

n vorbire se poate pune n eviden"# modul n care subiectul vorbitor utilizeaz# codul limbii
pentru a comunica, iar mecanismul de trecere al limbii n vorbire este numit actualizare (Ch.
Bally).
Limba !i vorbirea au fost atribuite de E. Vasiliu categoriilor general !i particular iar E.
Co!eriu consider# c# ntre sistem
75
!i vorbire se situeaz# norma.
Prin defini"ie, folosirea unei limbi n cadrul unui discurs este considerat# doar din perspectiva
n care acesta trebuie s# fie enun"at (norma lingvistic#)
76
.
Limbile naturale au calitatea de cod
77
deoarece servesc la elaborarea !i fixarea formelor de
cunoa!tere !i utilizeaz# ansamblul semnelor lingvistice, ncadrate ntr-o schem# de
comunicare.
Codul de limbaj
78
nu se elaboreaz# doar ntr-o limb# considerat# omogen#, ci se afl# ntr-un
raport dinamic cu alte limbi (vii sau moarte) sau cu diversitatea uneia !i aceleia!i limbi
(dialecte, nivele ale limbii, discurs specializat etc.).
Actul de limbaj reprezint# utilizarea limbii n situa"ii concrete de comunicare. Dup# Austin,
orice act de limbaj este alc#tuit din trei componente: locu"ionar, ilocu"ionar, perlocu"ionar.

Actul locu%ionar este cel prin care se realizeaz# transmiterea unor anumite semnifica"ii
lexicale !i gramaticale prin rostirea unui enun".

Actul ilocu%ionar const# n exprimarea unei anumite inten"ii comunicative.

Actul perlocu%ionar con"ine inten"ia de realizare a unui efect asupra interlocutorului (cum ar
fi verbe ca a convinge, a flata, a consola, a lini#ti etc.).

Genurile de discurs pot fi considerate ca macro-acte de limbaj care integreaz# acte de limbaj
elementare (a ntreba, a promite etc) Valoarea lor ilocu"ionar# este supus# realiz#rii unui
anumit num#r de condi"ii de reu!it# specifice care privesc n special, rolurile participan"ilor,
locul !i momentul, canalul etc.

Un act de comunicare verbal# poate fi caracterizat prin existen"a a dou# niveluri: situa"ional !i
comunica"ional
79
.

Nivelul situa%ional
sunt determinate condi!iile contractului de
vorbire corespunz"tor genului de discurs:

cum ar fi:
- finalitatea actului de limbaj
- identitatea partenerilor
- temele n discu"ie
- cadrul fizic al schimbului (decor
80
, media
etc.) etc.
Nivelul comunica%ional
Corespunde spa!iului intern, acela n care
subiectul adopt" diferite strategii pentru
a-#i ndeplini cu succes actul de limbaj

cum ar fi diversele moduri n care se poate
realiza un discurs politic, un curs
universitar sau un spot publicitar
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
n cadrul nivelului situa"ional se exercit# constrngerile care fac din comunicare un macro-act
de limbaj reu!it.

Actele de limbaj se deosebesc !i dup# poten"ialul lor agresiv intrinsec (a se compara de
exemplu solicit#rile, ordinele cu promisiunile, mul"umirile, complimentele). Actele de limbaj
pot s# pun# n pericol imaginea individual# reciproc# a interlocutorilor !i implicit s# afecteze
rela"iile dintre ace!tia.

No"iunea de imagine (pozitiv& sau negativ&) a fost introdus# de Goffman ($974)
8$
eng. face,
care opune termenii imagine !i teritoriu, pentru a caracteriza comportamentul participan"ilor
la o interac"iune. Acest comportament se refer#, n special, la constrngerile de salvare att
a imaginii proprii, ct !i a partenerului.

Dimensiunea rela%ional& 'i polite%ea

Concep"ia despre polite"e dezvoltat# de Penelope Brown !i Stephen Levinson se bazeaz# pe
no"iunea de imagine/eng.face introdus# de Erving Goffman. Brown !i Levinson ($978)
82
au
impus ansamblul coerent !i indisolubil al imaginilor unui individ:

Imaginea negativ&
83

Dorin"a fiec#ruia de a ac"iona
conform propriilor principii !i
inten"ii

Imaginea pozitiv&
84

Dorin"a fiec#ruia de a se bucura
de aprecierea !i acordul
semenilor

Conversa"ia este un loc unde se manifest# teritorialitatea, n care un subiect social este pus
n situa"ia de a pune n ac"iune un ansamblu de strategii pentru a-!i conserva imaginea !i/sau a
o menaja pe cea a interlocutorului. Astfel, o interac"iune este un amestec de
- acte care amenin%& imaginea (FTA -face threatening acts) cum ar fi: amenin"area,
ordinul
85
, critica etc., temperate de
- acte de flatare a imaginii (FFA - face flattering acts) care pun n valoare imaginea
partenerului, !i tot ce "ine de manifestarea polite"ii.

Unii cercet#tori
86
consider# c# regulile de polite"e func"ioneaz# la fel n actele verbale !i
nonverbale pentru c# este inutil a c#uta s# distingi comportamentul verbal de alte forme de
comportament uman
87
.

Alte forme ale cascadei manifest#rilor de polite"e sunt mul"umirile; mii de mul"umiri, v#
mul"umesc frumos, pentru pu"in etc.
88
.
FTA
89
sunt adesea neutralizate de c#tre FFA.
Astfel, n enun"ul deci mai vezi-"i !i tu pu"in de treab# con"ine un intensificator FTA (deci
mai vezi-"i de treab#) !i un minimizator FFA (!i tu pu"in). Intensificatorul este un FTA fiindc#
este un act directiv; dar el este atenuat de c#tre minimizator.
De asemenea, exist# !i acte mixte, cum ar fi oferta. Astfel, lua"i loc este un act simultan
directiv (FTA) !i care este ndreptat spre optimizarea st#rii de bine a celuilalt.

Actele verbale constituie amenin"#ri pentru una sau mai multe dintre imaginile puse n joc. n
cadrul unei interac"iuni cu doi participan"i sunt n joc patru imagini (imaginea pozitiv# a
locutorului; imaginea negativ# a locutorului; imaginea pozitiv# a interlocutorului; imaginea
negativ# a interlocutorului).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Ca regul# general#, emi"#torul trebuie s# menajeze imaginea partenerului (prin
complimente, scuze, marcarea deferen"ei etc.) !i s#-!i protejeze imaginea proprie
(pentru a nu fiu judecat gre!it sau agresat).

Aplicarea regulilor de polite"e
90
n comunicare contribuie la instalarea unui joc
subtil !i constant de negocieri.

B. ENUN"; ENUN"ARE; TEXT; OPOZI"IA SCRIS-ORAL

n acest capitol vom prezenta c"iva termeni fundamentali la care ne vom referi n definirea
discursului. O caracteristic# a acestor termeni este posibilitatea de delimitare diferit# n
func"ie de criteriile utilizate.

Termenul enun% desemneaz# generic orice produs al actului de enun%are. Pentru Benveniste
($974:80) enun"area reprezint# utilizarea limbii printr-un act individual de utilizare.

Enun"area nu trebuie privit# ca apropriere de c#tre un individ a sistemului limbii: subiectul nu
ajunge la enun"are dect respectnd multiplele constrngeri ale genurilor de discurs.


Teoriile comunic#rii disting n cadrul unei enun"#ri, ca elemente interdependente, con%inutul
'i rela%ia.
Con"inutul reprezint# informa"ia trimis# iar rela"ia este cea pe care enun"area o instituie ntre
participan"i, cadrul pe care ea l implic#.
Rela"ia reprezint# o metacomunicare, ea indic# modul n care enun"ul trebuie primit (vezi
act de limbaj) fie implicit (vezi mai jos, ordinul), fie explicit (era o glum#). (Watzlawick
et.al. $972:5)
Diferen"a ntre cele dou# elemente este evident# n special cnd acestea sunt contradictorii sau
instituie o stare de tensiune. Astfel, enun"area Iube!te-m#! are dou# elemente contradictorii:
con"inutul (iubirea) !i rela"ia (ordin).

Enun"area trebuie privit# n interac"iune. Benveniste ($974: 85)
9$
consider# c# structura
fundamental# este dialogul, iar monologul trebuie privit, n ciuda aparen"elor, ca o varietate a
dialogului.

Conceptul de polifonie face ca individul care vorbe!te s# nu fie n mod necesar instan"a care
r#spunde de enun"are.

Ducrot ($984: $79)
92
define!te enun"area independent de autorul vorbelor ca eveniment
constituit prin apari"ia unui enun".

Cercet#rile asupra enun"#rii
93
au pus n eviden"# dimensiunea reflexiv# a activit#"ii lingvistice:
un enun" nu se refer# la lume dect reflectnd actul enun"#rii care l genereaz#.
Aceast# reflectare se refer# la urm#toarele aspecte:
$. persoanele, timpul enun"ului sunt reperate prin raportare la aceast# situa"ie de
enun"are;
2. enun"ul are o valoare ilocu"ionar# pe care o arat# prin enun"area sa;


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
3. enun"area constituie pivotul rela"iei dintre limb# !i lume; enun"area permite
reprezentarea faptelor n enun", dar constuie ea ns#!i un fapt, un eveniment unic
definit n timp !i spa"iu.

Termenul enun% este polisemantic !i sensurile sale se precizeaz# printr-un sistem de opozi"ii:

$. Opozi!ia enun!/fraz"

Dac# definim enun"ul ca unitate de comunicare elementar#, reprezentat# de secven"a verbal#
avnd un sens !i fiind complet# din punct de vedere sintactic iar fraza drept enun" n
structura c#ruia se cuprind cel pu"in dou# propozi"ii, atunci fraza este un tip de enun".

Ducrot ($984: $77) apud D.Maingueneau ($996) consider# c#: enun"ul trebuie s# fie distinct
de fraz#, care este o construc"ie a lingvistului
94
.

2. Opozi!ia enun!/text

La un nivel superior, enun"ul este adesea considerat ca un echivalent al textului, adic# drept o
suit# verbal# legat# de inten"ia unui emi"#tor unic !i care formeaz# un tot care apar"ine unui
anumit gen de discurs: un buletin meteo, un roman, un articol de ziar etc.

Unii cercet#tori
95
consider#, n cadrul lingvisticii textuale, c#: Un enun", n sensul de obiect
material oral sau scris, de obiect empiric, observabil !i descriptibil, nu este un text, obiect
abstractcare trebuie s# fie conceput n cadrul unei teorii (explicative) a structurii sale
compozi"ionale.
96


Enun"urile se pot clasifica n
97
:
enun"uri metadiscursive
98
-enun"uri metacomunica"ionale
99
-enun"uri metalingvistice
$00
.
Aceast# clasificare este dificil de urm#rit mai ales n condi"iile n care acelea!i elemente de
marcare pot fi atribuite mai multor clase, n func"ie de context.

TEXT

Caracterul complex al textului (!i al discursului) poate fi mai bine n"eles prin studierea
no"iunilor fundamentale de analiz# a acestuia.

3. Opozi!ia scris-oral

Lingvistica modern# a privilegiat scrisul sprijinindu-se pe corpusuri verficabile, scrise:n
timp ce viza limbajul oral, lingvistul a lucrat ntotdeauna pe texte scrise
$0$
.
Aceast# distinc"ie scris/oral este o surs# permanent# de echivoc deoarece amestec# dou#
registre diferite:

O opozi"ie ntre enun"urile care trec prin canalul oral (unde sonore) !i enun"urile care trec prin
canalul grafic !i ntre comunicarea scris# !i cea oral#.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Canalul oral
- implic# stabilirea !i men"inerea
comunic#rii ntre emi"#tor !i receptor prin
intermediul vorbiriiComunicarea oral&
- are un grad de interactivitate mult mai
ridicat
$02

- biunivocitatea
$03
rela"iei emi"#tor-
receptor (reversibilitatea rolurilor)
- libertate n alegerea variantei de cod
utilizate
- structura mesajului implic# reformul#ri
pentru negocierea sensului ntre
emi"#tor !i receptor
- pondere important# a structurilor de
ad#ugare
- ansamblul datelor de comunicare !i
gramatica au un rol important n
determinarea sensului
$04

- preponderen"a func"iei de informare !i a
func"iei fatice
- coprezen"a participan"ilor

- egocentrism
$05
explicit al discursului,
caracterul participativ al comunic#rii

- concomiten"a emiterii !i recept#rii

- dependen"# de contextul non-verbal
$06


- caracterul mixt al mijloacelor de
expresie: verbale, non-verbale,
paraverbale
discursul dialogal
Canalul grafic
- permite stabilirea !i men"inerea
comunic#rii ntre emi"#tor !i receptor prin
intermediul scrierii
- stocarea informa"iilor !i transmiterea lor
n timp !i spa"iu
- intrarea limbajului n domeniul vizualului
face ca studierea enun"urilor s# se poat#
face independent de contextul lor (ceea ce
conduce, implicit, la posibilitatea
manipul#rii acestora
$07
).
Comunicarea scris&
- are un grad de interactivitate sc#zut

- univocitatea rela"iei emi"#tor-receptor
(ireversibilitatea rolurilor)
- restric"ii n alegerea variantei de cod
utilizate
- structura mesajului implic# formul#ri
definitive, care exclud negocierea
sensului ntre emi"#tor !i receptor
- pondere important# a structurilor de
subordonare
- gramatica are rol exclusiv n
determinarea sensului

- preponderen"a func"iei de informare !i
reducerea func"iei fatice
- abstragerea emi"#torului din contextul
concret de comunicare
- o anumit# impersonalizare a discursului,
n urma izol#rii emi"#torului !i a tendin"ei
de obiectivare a acestuia
- un decalaj temporal relativ ntre emitere
!i receptare
- independen"# fa"# de contextul non-
verbal
$08

- scriere !i, eventual, transpuneri grafice
ale elementelor paraverbale sau non-
verbale
$09

discursul monologal
$$0

O opozi"ie ntre scris !i oral este util# !i pentru a caracteriza polii ntre care oscileaz# discursul
ntr-o societate.
Astfel, la polul scris avem de-a face cu enun"uri stabilizate, performate n contexte
ritualizate, n care participan"ii (scriitori, preo"i, oameni politici etc.) sunt autorii unor texte cu
o puternic# nc#rc#tur# simbolic# pentru colectivitate
$$$
, n timp ce la polul oral se afl#
terenul schimburilor instabile !i spontane ale interac"iunii cotidiene.
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
$. La rndul s#u, ca !i discurs sau enun", termenul text poate avea diferite valori.

$.$ Text se folose!te adesea ca sinonim pentru enun", ca suit# lingvistic# autonom#, oral# sau
scris#, produs# de unul sau mai mul"i emi"#tori ntr-o situa"ie de comunicare determinat#.

$.2. Brown !i Yule ($983: 6) apud D. Maingueneau ($996) definesc textul ca nregistrare
verbal# a unui act de comunicare.
Aceast# defini"ie presupune specific#ri n func"ie de domeniul scris sau oral.
Astfel, pentru domeniul scris se pune problema suportului (adic# este suportul determinant
pentru text !i n ce m#sur# se poate vorbi despre identitate n cazul unui text care se prezint#
sub diverse aspecte: manuscris, imprimat n diferite forme, electronic etc.). Domeniul
oralit#"ii presupune, de asemenea, anumite elemente caracteristice: intona"ii, t#ceri
(semnificative) etc.

$.3 Al"i cercet#tori
$$2
definesc textul drept ocuren"# comunica"ional# care satisface trei
sisteme de criterii interdependente.

Primul sistem se refer# la:
- un criteriu de coeziune, sesizabil n special, n jocul dependen"elor dintre fraze;
- un criteriu de coeren"#
$$3
.

Al doilea sistem se refer# la rela"ia ntre participan"ii la actul de comunicare:
- un criteriu de inten%ionalitate: emi"#torul !i propune ca textul produs s# fie
susceptibil de a avea un anumit efect asupra receptorului;
- un criteriu de acceptabilitate: participan"ii la interac"iunea verbal# se a!teapt# ca
interpretarea textului s# se poat# nscrie cu u!urin"# n universul s#u.

Un al treilea sistem se refer# la:
- criteriul de informativitate
- criteriul de relevan%&/pertinen%& n raport cu contextul enun"#rii.

Acestor dou# sisteme li se adaug# criteriul intertextualit&%ii, deoarece un text nu are sens
dect n rela"ie cu alte texte.

$.4. Textul poate fi definit !i din perspectiva propriet#"ilor sale care l deosebesc, n general,
de no"iunile apropiate, enun" !i discurs. Aceste propriet#"i se refer# la:
- existen"a unei structuri puternice
- relativa independen"# a textului de context.

Ineren"a acestor propriet#"i face posibil# privilegierea termenului text n sintagme ca text
literar, text juridic etc.

$.5. Unii cercet#tori
$$4
definesc textul prin stabilirea unei distinc"ii ntre text !i document.
Astfel, textele se caracterizeaz# printr-o semantic# bogat# !i, mai ales, cele literare sunt
destinate a emo"iona (apelul la pathos), n timp ce documentele tind spre descrierea univoc# a
lumii.

$.6. Al"i cercet#tori
$$5
n"eleg textul ca ansamblu al enun"urilor orale sau scrise care au
structuri menite s# dureze !i s# fie repetabile n cadrul unei tradi"ii.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Aceast# idee a autonomiei textului n raport cu contextul a fost dezvoltat# n special, n
lingvistica textual#
$$6
(sau gramatica textului).

$.7. Adam ($992:$5) introduce distinc"ia dintre text (obiect abstract) !i enun" (obiect
material, scris sau oral, obiect empiric).

Concluzie: n urma analizei defini"iilor de mai sus, se poate spune c#, din anumite
perspective, caracteristica textului ar fi unitatea sa, caracterul global sub care poate fi perceput
(nu ca o simpl# n!iruire de fraze), pe cnd cea a discursului ar putea-o reprezenta articularea
enun"ului la o situa"ie de enun"are particular#.

2. Ansamblul de enun"uri care nconjoar# un text se nume!te paratext (titlu, subtitlu, prefa"#,
postfa"#, sumar etc.
$$7
).

Paratextul este destinat s# fac# prezent un text, pentru a-i asigura prezen"a sa n lume,
receptarea sa !i consumarea sa
$$8


Se disting:
$) paratext auctorial (al autorului); numele autorului, dedica"ii, note n pagin#, epigrafii etc.
2) paratext editorial, i apar"ine editorului (catalog, copyright, copert#, supracopert# etc.)
Aceast# distinc"ie este amenin"at#, mai ales n cazul textelor literare, filozofice etc. care sunt
reciclate continuu.

Genette ($987) mparte paratextul n:
Peritext: acea parte a paratextului inseparabil# de text: titlu, sumar etc.
Epitext: circul# n afara textului; poate fi
a)editorial (cataloage, publicitate, reclam#) sau
b) auctorial
b$)public (interviu radiofonic al autorului)
b2) privat (manuscrise, variante, ciorne, jurnal intim etc.)

Interesul pentru acest fenomen este legat de dezvoltarea perspectivei pragmatice din analiza
discursului: nu se poate disocia un text de cadrul comunica"ional n interiorul c#ruia se
prezint#, interpret#rile posibile sunt legate de acest cadru, care variaz# n timp !i spa"iu. (v.
gen de discurs, rela"ie).

3. n orice analiz# a discursului trebuie f#cut# o distinc"ie clar# ntre coeren%& 'i coeziune
textual# .
3.$. Coeren%a reprezint# o component# esen"ial# n definirea textului; se refer# la un
ansamblu de tr#s#turi care asigur# unitatea semantic# a unui !ir de propozi"ii/fraze, astfel nct
acestea s# formeze o unitate din punctul de vedere al semnifica"iei.
Condi"iile pentru ca un set de propozi"ii/fraze s# aib# coeren"# semantic# (s# constituie astfel
un text), sunt (T.van Dijk,$972, E. Vasiliu,$990)
- propozi"iile/frazele trebuie s# desemneze aceea!i realitate lingvistic#;

Ex.: M-am ntlnit cu Ion. El era pe strad#.
Este coeren"# semantic# numai dac# Ion !i el sunt coreferen"iali, deci dac# propozi"iile
presupun o secven"# intermediar# de tipul: M-am ntlnit cu Ion. El, adic" Ion, era pe strad#.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
- Sensul global al textului nu reprezint# exclusiv suma semnifica"iilor frazelor constituente,
ci trebuie s# aduc# un plus de semnifica"ie, a!a-numitul plus semantic.
Un text poate prezenta calit#"ile unei coeziuni perfecte f#r# a fi ns# !i coerent.[vezi
Domnique Maingueneau, Les termes de lanalyse du discours, Seuil, $996, Collection
Memo:$7].

Coeren"a textului depinde de:
- adecvarea textului la o inten"ie global#, la o "int# ilocutorie ata!at# tipului s#u de discurs
(coeren"a textului va fi realizat# diferit n cazul unui poem suprarealist, al unui text
publicitar, al unui discurs politic);
- identificarea temei textului n cadrul unui anumit univers (fic"iune, istorie, teorie).

Pentru destinatar, etapele de determinare a "intei unui discurs sunt [Brown et Yule, $983, vezi
n Mariana Tu"escu, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura
Universit#"ii din Bucure!ti, Bucure!ti, $998)]:
- reperarea tipului de act de limbaj (textul va fi evaluat drept coerent n func"ie de
clasificarea sa n obiec"ie, comentariu, amenin"are);
- mobilizarea cuno!tin"elor enciclopedice, deoarece la connaissance des genres de discours
et des scripts* resulte de notre experience du monde;

De aceea, se consider# ntr-o formulare paradoxal#: Coeren"a nu este n text, ea este
reconstruit# de destinatar sau La besoin de coeherence est une sorte de forme a priori de la
reception discursive (Charolles $988: 55).

Adesea, judec#"ile care evalueaz# un text n seria coerent/incoerent pot diferi n func"ie de:
- destinatar
- cunoa!terea contextului
- autoritatea cu care este creditat emi"#torul.

Elementele care joac# un rol esen"ial n stabilirea coeren"ei textului se numesc conectori
$$9
.
Conectorul este un morfem care stabile!te o leg#tur# ntre dou# propozi"ii.
Se disting:
- conectori adverbiali: totu#i, cel pu!in
- concetori conjunc"ii coordonatoare: #i, deci
- conectori conjunc"ii subordonatoare: cu toate c", pentru c"

3.2. Coeziunea reprezint# un element definitoriu al conceptului de text; se refer# la un
ansamblu de tr#s#turi care asigur# unitatea sintactic# a textului prin marcarea leg#turii n
secven"a de unit#"i lingvistice (propozi"ii, fraze);
A analiza coeziunea unui text presupune n"elegerea acestuia ca o textur& [Halliday !i Hasan,
$976: 2] n care fenomene lingvistice diferite asigur# simultan continuitatea !i progresia
textului.

Factorii de unitate care confer# - n diferite grade - coeziunea textului sunt:
- repetarea, n mod obligatoriu cu acela!i sens, a elementelor lexicale n propozi"ii diferite
ale aceleia!i secven"e.

S-a constituit un nou guvern. Guvernul !i propune un program de redresare economic#.
- repeti"ia elementelor constitutive:
IonIon


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

- elipsele: Guvernul dore#te reforma. Sindicatul, de asemenea. (elipsa verbului dore!te)

- conectorii ntre fraze:
- de opozi"ie (totu#i -)
- de cauz#/consecin"# (pentru c", deci)
- de ad#ugare (n plus, mai mult)
- de timp (apoi)

- m#rcile care segmenteaz# textul, revelnd configura"ia acestuia:
- n primul rnd,
- primo, secundo, tertio
- pe de o parte, pe de alt# parte

Mariana Tu"escu apreciaz# c# De o parte, g#sim analiza care d# seama de r#sturnarea seriei
reprezent#rilor ntr-un tablou inactual, dar simultan de compara"ii, analiz# a impresiilor, a
reminiscen"ei, a imagina"iei, a memoriei, a acestui ntreg fond involuntar care este ca o
mecanic# a imaginii n timp. De cealalt#, exist# analiza care d# seama de asem#narea
lucurilor
$20
. Aceasta echivaleaz#, n fond, cu presupunerea posibilit#"ii de reperare a unor
inferen"e care pot fi nscrise n structura lingvistic# sau se pot baza pe o cunoa!tere
enciclopedic#.

- unitatea sistemului pronominal, apari"ia unor paralelisme n schema sintactic#, corelate cu
nlocuirea elementelor lexicale (cu respectarea compatibilit#"ii semantice).

El este purt#tor de cuvnt la guvern.
Ea editeaz# revista presei.
Amndoi lucreaz# la departamentul de comunicare.
(dar nu !i Amndoi sunt n vacan"#)]

- pro-formele, adic# substituirea unor elemente lexicale prin altele, care le pot nlocui
- prezen"a deicticelor*: Ziari!tii au notat informa%iile. Acestea au fost prelucrate !i date
publicit#"ii.
- prezen"a verbelor (E. Vasiliu, $990): Ion dezinformeaz& presa, dar nu o face cu pl#cere.
- unitatea (relativ#) a sistemului timpurilor verbale
- formele de reitera"ie la toate nivelurile (paralelisme !i anaforele)
- conjunc"iile (copulative, conclusive, cauzale)

Guvernul l-a anun"at pe liderul de sindicat cu privire la m#surile de restructurare a fabricii
'i/iar el a transmis mesajul muncitorilor. Deci ne preg#tim pentru o perioad# de
disponibiliz#ri.

- demonstrativele care iau un pronume/substantiv deja exprimat

Am c!tigat o mare experien"# !i pentru asta mul"umesc celor care m-au ajutat.
Afar# e frig. De aceea ne mbr#c#m cu haine groase.

- cuvintele al c#ror sens trimite la o fraz# anterioar#.
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
4. Modul n care un text este compus poate fi ilustrat uneori printr-o schem# numit#
suprastructur&
$2$
.
Termenul suprastructur# este folosit n literatura anglo-saxon#, n special de Van Dijk ($980)
pentru a propune o schem# a compozi"iei textelor: Suprastructurile sunt forme conven"ionale
care caracterizeaz# un gen de discurs. Ele ordoneaz# secven"ele frazei !i le atribuie func"ii
specifice ($986: $58).
Fiind o schem# textual#, suprastructura prive!te doar organizarea de suprafa"# a textului,
compozi"ia sa.
Aceste suprastructuri ofer# grile care faciliteaz# att producerea, ct !i n"elegerea textelor
(vezi gen de discurs).
De exemplu, pentru !tirile presei scrise, Van Dijk (?$986: $69) propune schema urm#toare
(din care d#m doar partea superioar#):


Discurs al !tirilor
! "
Sumar povestirea !tirilor
! " ! "
titlu chapeau episod comentarii5. O caracteristic# fundamental# a tuturor textelor este descris# de cuplul no"ional intertext -
intertextualitate.
Intertextualitate
$22
este un termen atribuit la dou# fa"ete conceptuale:

Intertextualitatea trimite la o proprietate
constitutiv# a tuturor textelor; n acest caz
ea reprezint# o variant# a
interdiscursivit#"ii
$23
.

Intertextualitate se refer# la un ansamblu de
rela"ii explicite sau implicite pe care un text
le stabile!te cu alte texte.


5.0. G. Genette ($982: 8) nume!te transtextualitate intertextualitatea n sens restrns.

Tipologia rela"iilor transtextuale din perspectiva lui G. Genette cuprinde:
- intertextualitatea ce presupune prezen"a unui text n altul (prin citare, aluzie etc)
- paratextualitatea se refer# la ceea ce nconjur#/vecin#t#"ile unui text propriu-zis,
periferia sa: titluri, prefa"#, ilustra"ii, inserturi, dedica"ii etc.
- metatextualitatea prive!te rela"ia de comentariu a unui text n !i prin alt text;
- arhitextualitatea, termen abstract, pune un text n rela"ie cu diversele clase n care acesta ar
putea fi plasat (Od", n metru antic de Eminescu ar fi n rela"ie cu clasa sonetelor, a
operelor romantice, a poemelor, a operelor liric etc.)
- hipertextualitatea este opera"ia prin care un text (numit hipotext
$24
) se grefeaz# pe un text
anterior (numit hipertext), f#r# s# fie vorba de un comentariu. Aceast# rela"ie se bazeaz#
pe opera"ii de transformare
$25
(parodie
$26
, travestire, transpunere) sau de imita"ie (pasti!#).

Studiul rela"iilor de hipertextualitate permite punerea n eviden"# a dou# strategii opuse de
imitare a unui text sau a unui gen de texte.
- Strategia de captare const# n a transfera asupra discursului n care se citeaz#
autoritatea textului surs# (cazul predicatorului care ar imita o parabol# biblic#).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
- Subversiunea nu imit# dect pentru a descalifica autoritatea textului surs#
(reg#sim aici fenomenul parodiei).


5.$. Spre deosebire de interdiscurs, termenul intertext este adesea folosit pentru a desemna un
ansamblu de texte legate printr-o rela"ie intertextual#
$27
.
Maingueneau ($984: 83) face distinc"ia ntre intertextualitate !i intertext: intertextul reprezint#
ansamblul fragmentelor citate ntr-un corpus dat, n timp ce intertextualitatea se refer# la
sistemul de reguli implicite prin care se realizeaz# acest intertext (modul de citare socotit
legitim n forma"iunea discursiv# c#reia i apar"ine acest corpus). Astfel, intertextualitatea
discursului !tiin"ific nu este de acela!i tip cu cea a discursului religios. 5.$.$.De asemenea,
intertextualitatea n cadrul aceluia!i tip de discurs poate varia n diacronie (de la o epoc# la
alta).
Se disting astfel:
- o intertextualitate intern# (ntre un discurs !i altele apar"innd aceluia!i cmp discursiv);
- o intertextualitate extern# (cu discursurile din alte cmpuri discursive, cum ar fi de ex.
ntre un discurs !tiin"ific !i unul religios).

Delimitarea este f#cut# din perspectiv# teoretic#, n realitate, cele dou# tipuri de
intertextualitate reprezint# fa"ete ale aceluia!i mod de func"ionare discursiv#.

6. Un text are n mod obligatoriu o tem&.

Termenul tem# (eng. topic) are dou# sensuri distincte:
$. segment al frazei considerate n
dinamica textual#

Fraza nu reprezint# doar o structur#
sintactic#, ea particip# la progresia
$28
unui
text prin introducerea att a informa"iilor
cunoscute, ct !i acelor noi care se sprijin#
pe primele. O nou# informa"ie de ndat# ce
este inserat# n text devine punct de sprijin
pentru alte informa"ii.
Astfel, un text este constituit din tem&,
elementul cunoscut, despre care se vorbe!te
!i rem&
$29
, care reprezint# aportul de
informa"ie.

2. caracteristic# a unit#"ii semantice a
textului.

Tema reprezint# r#spunsul la ceea ce
intuitiv putem formula prin despre ce se
vorbe!te ntr-un text. Indiferent de
lungimea sa, un text presupus coerent
trebuie s# construiasc# o reprezentare !i
trebuie s# poat# fi rezumat.


Deoarece fiecare grup de fraze care constituie o unitate semantic# este ata!at# unei teme, un
text poate avea teme la diferite niveluri, cu condi"ia ca ultimul s# le integreze pe toate
celelalte. Acest fenomen apar"ine competen"ei subiec"ilor de a putea sintetiza un mare num#r
de informa"ii ntr-o structur# semantic# unic#.
A determina care este tema unui text permite receptorului s# l interpreteze, s# umple
eventualele lacune !i s# re"in#, n cazul unor sensuri vagi, doar pe cel compatibil cu tema
respectiv#.
Totu!i anumite texte, numite poliizotopice
$30
, pot dezvolta sistematic mai multe teme.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
7. Analiza discursului pune n rela"ie enun"ul cu contextul lui. Aceasta pare s# fie o tr#s#tur#
definitorie a analizei discursului.
Analiza discursului prive!te discursul ca pe o activitate care nu poate fi separat# de context !i
nu ca o raportare a enun"urilor la diver!i parametri exteriori.
Nu exist# consens n ceea ce prive!te natura componen"ilor contextului.
Hymes ($972) consider# c# ace!tia se refer# la: participan"i, loc, moment, scop,
tem#, gen de discurs, canal, dialect folosit, reguli care guverneaz# ntr-o
comunitate, nscrierea la cuvnt etc.
Al"i cercet#tori includ, de asemenea, cuno!tin"ele participan"ilor asupra
lumii
$3$
, cunoa!terea referitoarea la imaginea reciproc# a participan"ilor, la
interac"iune, o cunoa!tere a planului de fundal al societ#"ii din cadrul c#reia
este generat discursul etc.
Num#rul acestor elemente componente poate fi extrem de numeros !i de variat
n func"ie de perspectiva adoptat#.

Cu toat# aceast# proliferare a elementelor exist# totu!i un nucleu asupra c#rora exist# o
cvasiunanimitate a opiniilor:
7.$. Participan%ii la discurs; se face o distinc"ie ntre indivizii care pot fi descri!i
independent de discurs din punctul de vedere social sau biologic !i roluri pe care ace!tia le pot
juca n discurs: elev, scriitor, profesor, politician etc. (v. rol)
7.2. Cadrul spa%io-temporal poate fi caracterizat din perspectiva asocierii la discurs drept:
- cadrul empiric
- cadrul institu"ional
$32

7.3. Scopul pe care l urm#resc participan"ii la un discurs depinde n mod evident de genul de
discurs: politic, religios
Anumite genuri presupun script-uri cu un anumit grad de rigiditate: alocu"iune
politic#, interogatoriu poli"ienesc, oficiere religioas# etc.
Se poate ntmpla adesea ca, la acest nivel, s# existe deturn#ri de la scopul
oficial la discurs.
De altfel, eterogenitatea pare s# fie regula n interac"iuni: nu numai c# exist# o ierarhie a
scopurilor (mesa include rug#ciunea de ex.) dar se produc n mod constant amestecuri,
alunec#ri care conduc la devieri de la scopul oficial (un discurs de comemorare se poate
transforma ntr-un atac la persoana unui contracandidat politic).

Contextul nu poate fi n"eles n ansamblu de un observator exterior. El trebuie s# fie luat n
considerare prin rezultanta intersec"iei reprezent#rilor (adesea divergente) pe care !i le fac
participan"ii la interac"iune. n scopul adecv#rii comportamentelor, participan"ii se sprijin# pe
diferi"i indici (v indice de contextualizare) pentru a identifica genul de discurs n care sunt
implica"i.

n cazul genurilor de discurs foarte ritualizate/formalizate, contextul apare ca produsul unei
construc"ii comune a participan"ilor la interac"iune.
Sunt ns# !i numeroase cazurile n care natura genurilor de discurs, rolul participan"ilor, cadrul
spa"io-temporal reprezint# obiectul conflictelor !i/sau negocierii.
ntre momentul ini"ial !i cel final al unui schimb verbal, contextul paote fi diferit datorit#
modific#rilor pe care le-au adus informa"iile,comportamentele interactive etc.

8. O no"iune esen"ial# pentru identificarea contextului o constituie indicele de
contextualizare
$33
.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Acest concept se refer# la semnele care permit participan"ilor la o interac"iune s# identifice
(corect) contextul acesteia, s# determine exact cu cine vorbesc, n ce gen de discurs sunt
implica"i etc.
Anumi"i indici sunt numero!i ntr-un context anumit, cum ar fi:
- decorul interac"iunii (biseric#, platou de televiziune)
- vrsta, sexul, gesturi, mbr#c#mintea etc.

Interpretarea corect# a acestor indici confer# subiectului posibilitatea se a se comporta adecvat
n interac"iuni.
Cel mai adesea, aceste interpret#ri nu opereaz# nediferen"iat !i continuu pe parcursul
interac"iunii ci sufer# un proces de reajustare.

Din momentul n care un text a fost conservat, un text va circula n contexte diferite de cel
n care a fost generat !i !i va schimba statutul, apartenen"a la un gen etc. n acest caz, n ciuda
invarian"ei relative a textului, este vorba de discursuri diferite.
De!i se constat# o utilizare sinonimic# a termenilor context !i situa%ie, se acord# adesea un
sens mult mai general pentru situa%ie care ar fi ansamblul format din text !i context.

9. Termenul cotext se opune contextului a!a cum mediul textual imediat al unei unit#"i
discursive se opune mediului s#u nontextual.
Dificultatea principal# este de a stabili ce apar"ine cu exactitate textualului si ce nu i apar"ine.
Unii cercet#tori nu restrng no"iunea de text la unit#"ile verbale ci includ aici elementele de
ordin kinetic care le nso"esc (gesturi, mimic# etc.), chiar !i ac"iunile participan"ilor n cursul
schimbului.
Dar, n general, domeniul de aplicare a no"iunii cotext este cel al mediului verbal propriu-zis.
O delimitare terminologic# ar impune folosirea termenilor cotext verbal !i cotext non verbal.

$0. n lingvistica textual# se consider#
$34
c# orice text este constituit din cel pu"in o secven"#,
unitate de compozi"ie inferioar# textului v#zut ca un ansamblu.Din aceast# perspectiv#
textul reprezint# un !ir orientat din punct de vedere configura"ional de unit#"i
(propozi"ii) legate secven"ial !i care avanseaz# c#tre un sfr!it.

Din acest punct de vedere ar exista cinci tipuri de secven"e: narativ&, descriptiv&,
argumentativ&, explicativ&, dialogal&.
Cel mai adesea, un text integreaz# mai multe secven"e; acestea pot fi de acela!i
tip (de ex. o succesiune sau o ncastrare de povestiri) sau pot fi de tipuri
diferite (v. coeren"#/coeziune). n cazul n care secven"ele sunt de tipuri diferite
se disting urm#toarele posibilit#"i:
a) inser"ia unei secven"e ntr-alta (de ex. o argumenta"ie ntr-o descriere !i
inser"ia acestei argumenta"ii ntr-o nara"iune);
b) dominan"# secven"ial# (cnd cele dou# tipuri se amestec# dar una domin#
(de ex. dac# o nara"iune este de fapt o descriere deghizat#)


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
CAPITOLUL III
TIPOLOGIA DISCURSURILOR

Clasificarea discursurilor reprezint# o sarcin# fundamental# n cadrul analizei discursului.
Se apreciaz# c# membrii unei colectivit#"i au o anumit# competen"# n ceea ce prive!te
tipologia discursurilor, care le permite s# recunoasc# tipul de activitate discursiv# n care sunt
angaja"i !i, n consecin"#, s# aib# un comportament lingvistic adecvat [n conformitate cu
genul de discurs, cu indicele de contextualizare].
Problema clasific#rii discursurilor este dificil#, mai ales datorit# criteriilor multiple care pot fi
luate n considerare !i a imposibilit#"ii de a le cuprinde pe toate ntr-o schem# ideal#.

Petitjean ($989)
$35
consider# c# tipologiile discursului pot fi mp#r"ite n trei clase:
- tipologii enun"iative.
$36

- tipologii comunica"ionale
- tipologii situa"ionale.

Tipologia discursului se bazeaz# adesea pe no"iunea de forma%iune discursiv&.

Aceast# no"iune este folosit# n special de !coala francez# de analiz# a discursului
$37
.

Pcheux
$38
($990: $02) impune aceast# no"iune n analiza discursului.
El consider# c# orice forma"iune social#, caracterizat# prin existen"a unui anumit raport
ntre clasele sociale, implic# existen"a pozi"iilor politice !i ideologice, care nu sunt fapte ale
individului, ci se organizeaz# n forma"iuni care antreneaz# raporturi antagoniste, de alian"e
sau de dominare. Aceste forma"iuni ideologice includ una sau mai multe forma"iuni
discursive legate ntre ele, care determin# ceea ce poate sau trebuie s# fie spus (articulate sub
forma unei certe, a unei rug#ciuni, a unui pamflet, a unei expuneri, a unui program etc.)
Aceast# tez# are consecin"e la nivelul semantic deoarece presupune schimbarea sensului
cuvintelor la trecerea lor de la o forma"iune discursiv# la alta.

n analiza discursului, forma%iune discursiv& desemneaz& orice sistem de reguli care
stabilesc unitatea unui ansamblu de enun%uri circumscrise ntr-un cadrul social 'i
istoric.
D. Maingueneau
$39
consider# c# vorbind despre forma"iune discursiv# spunem de fapt c#
doar o parte din ceea ce se poate spune este accesibil, ceea ce se poate spune formeaz# un
sistem !i delimiteaz# o identitate n cadrul unei societ#"i, ntr-un anumit context spa"ial !i
temporal.

Folosirea termenului este extrem de larg# !i se aplic#:
- pentru conjuncturi istorice (discurs comunist, discurs al administra"iei, discurs !tiin"ific,
discurs al patronatului, discursul sindicatelor etc.)
- pentru pozi"ion#ri ideologice marcate
- pentru discursuri concurente ntr-un cmp discursiv (discurs politic, religios)

Forma"iunile discursive sunt n"elese, n special, din dou# perspective:
$. concep"ia contrastiv#, conform c#reia forma"iunea discursiv# este privit# ca un spa"iu
independent care se afl# n rela"ie cu altele
2. concep"ia interdiscursiv#, pentru care o forma"iune discursiv# nu se constituie !i nu se
men"ine dect prin interdiscurs
$40
.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Actul prin care o forma"iune discursiv# se plaseaz# ntr-un cmp discursiv !i !i marcheaz#
identitatea n raport cu alte forma"iuni discursive se nume!te pozi%ionare.
Forma"iunea discursiv# privit# ca sistem de reguli se opune termenului suprafa"# discursiv#
(enun"uri atestate care apar"in acestei forma"iuni discursive).

LEGILE DISCURSULUI

Legile discursului reprezint# regulile, variabile din punct de vedere cultural, pe care fiecare
dintre parteneri le respect# !i, n acela!i timp, presupune c# sunt respectate de c#tre intelocutor
n cadrul schimbului verbal.
ncadrarea !i definirea acestor legi fac obiectul unor ample dezbateri.

Unii cercet#tori
$4$
au propus distinc"ia teoretic# ntre principiile discursive generale !i
legile specifice ale discursului.

Astfel, n principii generale s-ar putea ncadra principiul cooper#rii, al relevan"ei !i al
sincerit#"ii.

Clasificarea legilor specifice discursului pune n eviden"# dou# criterii importante: criteriul
lingvistic !i criteriul axat pe codurile de comportament.

Criteriul lingvistic !i subsumeaz# urm#toarele legi:

a) legea informativit&%ii (a nu vorbi pentru a nu spune nimic, a nu spune ceea ce
interlocutorul !tie deja etc.);
b) legea exhaustivit&%ii (a furniza volumul maxim de informa"ie pertinent# susceptibil# de a
interesa pe interlocutor la un moment dat);
c) legea modalit&%ii (a fi clar !i concis
$42
n formul#ri).

Criteriul axat pe codurile de comportament reglate social relev# faptul c# interac"iunea
verbal# este supus# unui ansamblu de norme variabile n timp !i spa"iu.
Aceste norme sunt, n general, cele care regleaz# comportamentul agresiv fa"# de
imaginea/face pozitiv# sau negativ# a partenerului.
a) Astfel, pe de o parte se claseaz# aici reguli care guverneaz# comportamentul locutorului
fa"# de partenerul s#u (a nu fi agresiv, ironic, a nu exagera cu lauda, a nu monopoliza
discu"ia etc.).
b) Pe de alt# parte, reg#sim norme care regleaz# imaginea proprie a locutorului (a nu fi
exagerat de respectuos sau, invers, extrem de preten"ios etc.)

Aceste legi se circumscriu, n linii generale, domeniului numit de Grice maxime
conversa"ionale
$43
sau de al"i cercet#tori (O.Ducrot) - legile discursului sau postulate
conversa"ionale.

O tr#s#tur# caracteristic# a acestor legi pare a fi extinderea, ntre anumite limite, de la
domeniul strict al conversa"iei la toate discursurile. De!i domeniul de referin"# este general,
aceste legi cap#t# un caracter specific n func"ie de genul de discurs analizat
$44
.
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
GEN DE DISCURS

Analiza discursului pune n eviden"# utilizarea cu sensuri diferite a termenilor gen de discurs
!i tip de discurs.
Tendin"a general# pare a privilegia folosirea sintagmei gen de discurs pentru dispozitivele de
comunicare definite socio-istoric: faptul divers, editorialul, consulta"ia medical#,
interogatoriul, mica publicitate, conferin"a universitar#, raportul etc.

Diversitatea
$45
genurilor de discurs este foarte mare de la genuri care ar putea fi caracterizate
ca stabile (rug#ciunea, conferin"a, re"eta etc.) la genuri foarte dinamice (jurnalul tv).

n concep"ia tradi"ional#, se consider# genurile drept cadre n care se poate introduce un
con"inut care ar fi independent de acestea. Sub influen"a pragmaticii se consider# genurile mai
mult activit#"i
$46
care nu pot avea o dezvoltare legitim# !i reu!it#
$47
dect dac# sunt n
conformitate cu regulile care le constituie.

Caracteristicile definitorii pentru un gen de discurs vizeaz#:
- statutul colocutorilor
- circumstan"ele temporale !i spa"iale ale enun"#rii
- suportul !i modul de difuzare (suportul joac# un rol important n apari"ia !i
dezvoltarea unui gen: apari"ia microfonului a modificat predica religioas#,
telefonul a modificat defini"ia conversa"iei, epopeea este inseparabil# de recitare
etc.) (vezi mediologie)
- temele care pot fi introduse
- lungimea, modul de organizare a discursului etc.

Genul de discurs are o importan"# decisiv# n interpretarea enun"urilor deoarece acesta nu
poate fi n"eles f#r# a-l raporta la un gen discursiv.

n fenomenul de n"elegere a vorbelor celuilalt, noi !tim de la nceput, de la primele cuvinte,
presim"ind genul, ghicind volumul (lungimea aproximativ# a unui tot discursiv), structura
compozi"ional# dat#, prev#znd finalul, altfel spus, de la nceput, suntem sensibili ntregului
discursiv
$48
.

A. Tipologia discursurilor din perspectiv# cronologic# !i constitutiv# cuprinde:
- discursul fondator 'i discursul prim (ini%ial)
- discursul raportat

Discurs fondator (discurs constitutiv)
$49


Discurs care joac# un rol fondator n
raport cu altele
$50
.

Doar un discurs care se constituie prin
tematizarea propriei constituiri este cel care
joac# un rol fondator n rela"ia cu celelalte
discurs. De exemplu, discursul cre!tin,
poate pretinde c# este un discurs fondator
n raport cu altele prin instituirea unei
leg#turi cu revela"ia.
Discurs ini%ial/prim discurs

Termenul desemneaz# n sens strict textul
care reprezint# sursa pentru alte discursuri.

Prin extensie, se vorbe!te de discurs ini"ial
n cazurile n care exist# un decalaj
cronologic !i/sau calitativ ntre dou#
discursuri: ntre o carte !i recenzia sa, ntre
Biblie !i lucr#ri de interpretare etc.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Orice discurs constitutiv este prins ntr-o
re"ea de rela"ii conflictuale cu celelalte
discursuri !i mobilizeaz# comunit#"i
discursive
$5$
specifice, care genereaz#
nscrierea enun"urilor sale ntr-o memorie
colectiv#, ntr-o memorie cultural#.

Discursul raportat
$52


Discursul raportat reprezint# termenul atribuit conceptului de reprezentare ntr-un discurs a
unor elemente care apar"in unor surse diferite de emi"#tor.
Discursul raportat se refer# att la tipologia tradi"ional#: discurs direct
$53
, discurs indirect
$54
!i
discurs indirect liber
$55
, ct !i la fenomene ca: punerea ntre ghilimele, italice etc., la
modalizare prin trimitere la un alt discurs (dup# spusele lui x), la diversele forme de
aluzie la discurs anterioare.
Unii cercet#tori
$56
structureaz# cmpul conceptual al discursului raportat n conformitate cu
axa de opozi"ie - discurs raportat n sens strict / modalizare n discurs secund.
Discursul raportat n sens strict se refer# la cazul n care emi"#torul are ca obiect al enun"ului
s#u un alt act enun"iativ (Ion poveste!te c# e!ti bolnav).

$) Modalizarea n discursul secund se refer# la prezentarea propriului enun" ca secund# n
raport cu un alt discurs.
Modalizarea poate privi:
- adev#rul/validitatea/credibilitatea con"inutului din aser"iune (Este bolnav, dac& ar fi s&
ne lu&m dup& spusele lui Vasile);
- folosirea unui cuvnt sau termen (Sunt tuf#, cum se zice)

2) Semn standard / semn autonim
Semnul standard (surprins n vorbire) !i semnul autonim (luat n considerare, men"ionat,
atestat) .
Utilizarea unui semn lingvistic se poate face ntr-o manier# standard -semnul
Standard pentru a se referi la o entitate extralingvistic# (Am cump#rat un CD-ROM.) sau
pentru a se referi la semnul nsu!i (nu g#sesc termenul CD-ROM n dic"ionar).
Autonimia reprezint# proprietatea limbajului de a vorbi despre el nsu!i.

Discursul direct pune n eviden"# modul de func"ionare al autonimiei: se folosesc cuvintele
citate ale emi"#torului sau raportorul red# enun"ul ca atare:

D. Carp v# spunea c# n chestiunea Dun#rei ne-a ap#rat Germania singur#.
S#-mi da"i voie s#-i spun c# se n!al#. Iat# faptele! Cnd s-a strns Conferin"a
de la Londra, prima chestiune care s-a ridicat a fost: Romnia s# fie primit#? %i
atunci citesc: <<Anglia, #i pn" la un oarecare punct #i Italia, au fost de
p"rere ca Romnia s" fie Dominique Maingueneauis" n conferin!a de la
Londra>>. Ambasadorul Germaniei s-a opus <<pentru c" dndu-i dreptul la
vot, zise excelen!a sa, i s-ar crea o pozi!ie care n-ar fi de doritaceea de a
putea zice veto dup" dorin!a sa>> [Take Ionescu, Genera!ia sortit" pentru
fapta cea mare; Discurs rostit n !edin"ele de la $6 !i $7 decembrie $9$5 la
Camera Deputa"ilor, n Ioan Adam; Panteon reg"sit. O galerie ilustrat" a
oamenilor politici romni, Editura $00+$ Gramar, Bucure!ti, 2000, p.$66]ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
%i atunci mi-au zis: <<Ai dreptate, un singur lucru n"d"jduim, c" #i n ceasul
cnd s-ar ivi nevoia s" alege!i, s" fie astfel de mprejur"ri nct s" alege!i n
libertate, #i s" fi!i #i destul de tari ca s" v" aduce!i la ndeplinire alegerea d-
voastr">> (Aplauze prelungite) [Take Ionescu, Genera!ia sortit" pentru
fapta cea mare; Discurs rostit n !edin"ele de la $6 !i $7 decembrie $9$5 la
Camera Deputa"ilor, n Ioan Adam; Panteon reg"sit. O galerie ilustrat" a
oamenilor politici romni, Editura $00+$ Gramar, Bucure!ti, 2000, p.$68]

n discursul indirect, raportorul face apel la propriile cuvinte pentru a cita pe cineva, pentru a
reformula:

D. Carp v# spunea c# n chestiunea Dun#rei ne-a ap#rat Germania singur#.
[Take Ionescu, Genera!ia sortit" pentru fapta cea mare; Discurs rostit n
!edin"ele de la $6 !i $7 decembrie $9$5 la Camera Deputa"ilor, n Ioan Adam;
Panteon reg"sit. O galerie ilustrat" a oamenilor politici romni, Editura
$00+$ Gramar, Bucure!ti, 2000, p.$66]

Adesea discursul poate fi marcat de conota"ie autonimic# n care se amestec# folosirea
standard !i uzajul autonim. Marcarea conota"iei se face prin ghilimele, italice etc. pentru a
ar#ta comentarea expresiei lingvistice de care emi"#torul se distan"eaz#. Marcarea grafic#
subliniaz# raportarea la o alt# surs# a enun"ului.

n trecut, Romnia a fost aliat# cu statele Triplei-Alian"e !i a !tiut n acela!i
timp s# sus"in# raporturi bune cu puterile n"elegerii. Astfel ea a beneficiat de
avantajul imoralit#"ii antebelice a echilibrului european. Acest echilibru a
fost o realitate pn# la r#zboiul mondial !i problema grani"elor Romniei vechi
nici c# se putea pune n discu"ie din vreo parte, f#r# riscul unui r#zboi general.
[Alexandru Vaida-Voevod, Problema frontierelor romne#ti, n Ioan Adam;
Panteon reg"sit. O galerie ilustrat" a oamenilor politici romni, Editura
$00+$ Gramar, Bucure!ti, 2000, p.$68]

3. Opozi"ia reprezent#ri explicite ale discursului/reprezent#ri care presupun o analiz#
interpretativ#

a. forme explicite:
- discursul direct sau discursul indirect;
- formule ca dup# (spusele lui) X ; pentru a-l cita pe Y (vezi eterogenitate);
b. forme marcate lingvistic dar care necesit# totu!i o analiz# interpretativ#; de ex., m#rcile
conota"iei autonimice nu indic# sursa enun"ului raportat; ceea ce l poate face pe receptor
s# caute att sursa, ct !i motivul pentru care emi"#torul s-a plasat ntr-o pozi"ie
distan"at# de enun".
c. formele interpretative propriu-zise (discursul indirect liber, aluziile, citatele ascunse etc.)
care nu sunt semnalate prin m#rci. Este domeniul de predilec"ie al manifest#rii rolului
cotextului, a culturii receptorului, al cunoa!terii partenerului n interac"iune, al genurilor
discursive, al ncadr#rii ntr-un gen discursiv etc.

Se admite n general c# problematica discursului raportat este esen"ial# pentru n"elegerea
discursului, care, lucrnd asupra altor discursuri reprezint# o negociere permanent# a propriei
limite
$57
.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
B. Tipologia discursurilor n func"ie de raportul dintre emi"#tori !i receptori cuprinde
discursul nchis !i discursul deschis
$58
.

discurs nchis
pentru care exist# o coinciden"# calitativ# !i
cantitativ# ntre ansamblul emi"#torilor !i
cel al receptorilor
$59


discurs deschis
pentru care exist# o diferen"# mare
calitativ# !i cantitativ# ntre ansamblul
emi"#torilor !i cel al receptorilor
$60C. Discursurile se pot clasifica !i dup# domeniul n care sunt folosite; distingem astfel
discursuri nespecializate (care nu se pot atribui unui domeniu de specialitate) !i discursuri
specializate.

Termenul discurs specializat se refer# la modul n care limba este utilizat# ntr-un domeniu
de activitate. Astfel, exist# discursul 'tiin%ific (n sociologie, matematic#, fizic# etc.),
discursul tehnic (de ex., n telecomunica"ii, petrochimie etc.), discursul profesional (n
ramuri precum turismul, ceasornic#ria, jurnalistica etc.).
Unii autori
$6$
consider# c# discursul specializat poate include !i discursul politic.
Discursul specializat reprezint# obiectul de studiu al lingvisticii aplicate. Cercetarea n acest
domeniu prive!te n special lexicul, terminologiile, aspectele formalizate, ritualizate ale
discurs.

D. Din perspectiva rela"iilor ce se pot stabili n !i ntre discursuri se poate vorbi despre
metadiscurs, intradiscurs 'i interdiscurs.
Aceste concepte caracterizeaz# starea discursului care se afl# ntr-un continuu proces de
negociere n cadrul unui spa"iu saturat de cuvintele !i enun"urile celorlal"i.

Metadiscursul este un fenomen caracteristic att interac"iunilor verbale spontane, ct !i
discursurilor elaborate fie orale, fie scrise.
Reprezentarea discursului ca un ansamblu format din dou# universuri distincte, unul interior
al intradiscursului !i unul exterior al interdiscursului- poate fi f#cut# doar dintr-o perspectiv#
teoretic#. n realitate, intradiscursul !i metadiscursul se intersecteaz# cu interdiscursul, a!a
cum se poate vedea n cadrul dialogismului sau al eterogenit#"ii constitutive.

Metadiscurs
$62

Se refer# la posibilitatea pe
care o are locutorul de a-!i
comenta enun"ul chiar n
cadrul enun"#rii sau poate
avea ca obiect !i discursul
partenerului, pentru a-l
confirma
$63
sau a-l
reformula.
Interdiscurs
$64

Desemneaz# rela"iile
discursului cu ansamblul
unit#"ilor discursive. n
func"ie de tipul dominant de
rela"ie interdiscursiv#
$65
se
pot delimita discursuri
citate, discursuri anterioare
(de acela!i gen), discursuri
contemporane apar"innd
unor genuri diferite etc.

Intradiscurs
Desemneaz# conceptul opus
interdiscursului !i se refer#
la rela"iile ce se stabilesc
ntre elementele constitutive
ale unui discurs.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Acest tabel trebuie completat cu urm#toarele preciz#ri:

$) Principalele func"ii ale metadiscursului sunt:
- de corectare
- autocorectare (am vrut s" spunmai exact)
- de corectare a celuilalt participant al interac"iunii verbale (vrei s" spui de fapt
c")
- de marcare a inadecv#rii anumitor cuvinte (dac" se poate spune a#antr-un
anume fel)
- de a elimina de la nceput (din start) o eroare de interpretare (n sensul propriu al
termenuluimetaforic vorbindn toate sensurile cuvntului)
- de a formula scuze (dac" mi pot permite s" spun astanu-mi vine cuvntul)
- de a reformula anumite enun"uri (altfel spusn al!i termeni)

2) Urmele interdiscursului n intradiscurs se reg#sesc la nivelul preconstructului (vezi mai
jos). Preconstructul este astfel asociat unei teze esen"iale a %colii franceze, aceea a existen"ei
unei disimul#ri a interdiscursului prin discurs.

Principala caracteristic# a unui discurs pare a fi eterogenitatea sa.
Un discurs nu este aproape niciodat# omogen; el amestec# diverse tipuri de secven"e, las# s#
transpar# sub nenum#rate forme subiectivitatea emi"#torului.
Metadiscursul este o form# de manifestare a eterogenit#"ii enun"iative. Aceasta mbrac# dou#
forme: eterogenitate manifest& (sau reprezentat&) 'i eterogenitatea constitutiv&
$66
:Eterogenitate manifest&

Corespunde unei prezen"e detectabile a
unui discurs n altul de-a lungul textului


$. formele marcate ale eterogenit#"ii
(explicite) sunt semnalate de o manier#
univoc#: discurs direct, discurs indirect,
ghilimele, glose
$67
!i indic# un
dezacord ntre emi"#tor !i spusele sale
2. formele nemarcate ale eterogenit#"ii
care sunt identificabile pe baza
indicilor textuali diver!i sau gra"ie
culturii interlocutorului (discurs
indirect liber, aluzii, ironie, pasti!# etc.)

Eterogenitate constitutiv&

Discursul este dominat de interdiscurs
$68
.
Problematica eterogenit#"ii constitutive este
privit# diferit de diver!i cercet#tori
$69
:

$. Bahtin consider# c# este manifestarea unui
dialogism generalizat (cuvintele sunt
ntotdeauna cuvintele altuia, discursul este
"esut prin discursul altuia)
2. Pcheux ($975: $46)
$70
se refer# la
psihanaliz# !i la concep"ia lui Althusser
$7$
a
ideologiei bazate pe primatul
interdiscursului asupra oric#rei forma"iuni
discursive
3. Authier-Revuz ($982) face referire la
psihanaliza lui Lacan
$72
: subiectul este n
mod ireductibil sf!iat de incon!tient, dar
el tr#ie!te n cadrul iluziei necesare a
autonomiei con!tiin"ei !i a discursului s#u.
4. D.Maingueneau ($984: 30-34) consider# c#
identitatea unei forma"iuni discursive este
una !i aceea!i cu rela"ia sa cu forma"iunile
discursive prin care !i construie!te
identitatea
$73
.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
CAPITOLUL III
UNIVERSUL DISCURSULUI

A. Principalele elemente care alc&tuiesc universul discursului sunt cmpul discursiv,
practica discursiv& 'i memoria discursiv&.

CMP DISCURSIV

Universul discursului poate fi v#zut ca un ansamblu de discursuri care interac"ioneaz# la un
moment dat.
Acest univers poate fi decupat n cmpuri discursive distincte cum ar fi diferite !coli
filozofice sau curente politice care se confrunt#, explicit sau nu, ntr-o anumit# conjunctur#
$74
.
Cmpul nu este o structur# static#, delimitat# ci un ansamblu dinamic care-!i poate schimba
configura"ia. Un cmp nu are o organizare omogen#: exist# ntotdeauna elemente dominante
!i elemente subordonate, pozi"ii centrale !i periferice
$75
.
Cmpul poate include subcmpuri, de exemplu, n interiorul unui curent politic se poate
nregistra o confruntare ntre diferite discursuri care urm#resc s# de"in# monopolul
legitimit#"ii enun"iative sau controlul comunic#rii.
Deoarece este dificil de realizat o investigare exhaustiv# a unui cmp discursiv, analiza
discursului urm#re!te cel mai adesea studiul subcmpurilor/spa"iilor discursive
$76
.

PRACTIC# DISCURSIV#

Termenul practic# discursiv# este folosit pentru a sublinia faptul c# discursul este o form#
de ac"iune social#
$77
.
Pentru Foucault
$78
practica discursiv# reprezint# un ansamblu de reguli anonime, istorice,
ntotdeauna determinate n timpul !i n spa"iul care au definit, pentru o arie soical#,
economic#, geografic# sau lingvistic# dat#, condi"iile de exercitare a func"iei enun"iative
$79
.
Unii autori
$80
atribuie simultan acestui termen sensul de con"inut, mod de organizare uman# !i
re"ea specific# de circula"ie a enun"urilor
$8$
.

MEMORIE DISCURSIV#

Faptul c# o interac"iune verbal# se desf#!oar# n timp determin# construirea progresiv# a unei
memorii intertextuale: n fiecare moment discursul poate trimite la un enun" precedent.
Aceasta reprezint# o proprietate intrinsec# a anumitor tipuri de discursuri (matematic,
filozofic etc.). Cossuta ($989: 2$8) arat# c#, pentru domeniul filozofiei, de exemplu, lectorul
trebuie n mod constant s# reconstituie lan"urile care trimit la alte texte !i/sau s# reia
continuu defini"iile pentru a putea n"elege semnifica"ia unui pasaj. n acela!i timp ns#,
discursul este de asemenea cople!it de memoria altor discursuri
$82
.
Analiza conversa"ional#
$83
recurge la no"iunea de istorie conversa"ional# al c#rei sens s-ar
putea reda astfel: fiecare interac"iune nu este de fapt dect un episod dintr-un sistem mai vast,
acela al suitei, !irului de interac"iuni care au avut deja loc ntre participan"ii la actul
comunica"ional.

Maingueneau ($984: $3$) precizeaz# c# fiecare forma"iune discursiv# este prins# ntr-o
memorie dubl#. Simultan sau n succesiune, o forma"iune discursiv# are o memorie extern#
prin plasarea sa n !irul unor forma"iuni discursive anterioare. De-a lungul timpului ea este
investit# cu o memorie intern# care se realizeaz# prin enun"urile produse nainte n cadrul
aceleia!i forma"iuni discursive.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Altfel spus discursul se sprijin# pe tradi"ie dar !i creeaz# n timp propria tradi"ie.

Se poate considera c# anumite discursuri au o rela"ie privilegiat# cu memoria. Astfel,
discursurile literare, religioase, juridicesunt h#r#zite a suscita cuvinte care le reiau, le
transform# sau vorbesc despre ele
$84
.

CUNOA!TERE ENCICLOPEDIC#

Pentru a n"elegerea unui enun" trebuie puse n ac"iune dou# componente:
- competen"a lingvistic#
- cunoa!terea enciclopedic# (cunoa!terea lumii extralingvistice).

n enun"ul Ion a vizitat America cunoa!terea enciclopedic# ne permite s# determin#m la ce
se refer# Ion !i America !i nu cuno!tin"ele de gramatic# sau de vocabular [v.script.]
Cuno!tin"ele enciclopedice variaz# de la individ la individ !i sunt deschise (ele se mbog#"esc
n mod continuu).

SCRIPT
$85


Este un concept mprumutat din domeniul Inteligen"ei artificiale (AI) !i introdus
$86
n analiza
discursului pentru a structura cunoa!terea enciclopedic#.
Interpretarea celor mai multor enun"uri presupune de fapt cunoa!terea !irului de ac"iuni
stereotipe verbale care se refer# la un domeniu de activitate, care este n"eles dintr-un anumit
punct de vedere.
De exemplu, scriptul a lua avionul, din punctul de vedere al c#l#torului, presupune
cump#rarea biletului, deplasarea la aeroport, nregistrarea bagajelor etc. Pentru a n"elege un
enun" banal ca: Am r"mas la aeroport. Viza mea era expirat"
$87
, trebuie s# !tii c# nainte de
a se urca n avion se trece prin filtre ca vama, check in, se arat# pa!aporul, se verific# viza, se
aplic# o !tampil# pe pa!aport etc.
Stabilirea scriptului se love!te de o dificultate aparent insurmontabil#: imposibilitatea limit#rii
cantit#"ii de informa"ie necesar#.

Cunoa!terea unui script permite n"elegerea n cadrul unui text:
- a rela"iilor temporale ntre diverse ac"iuni
- definirea actorilor
- definirea obiectelor etc.
Cunoa!terea unui script permite de asemenea anticiparea unor fenomene !i/sau umplerea unor
lacune ale textului.
Pentru aceasta sunt necesare urm#toarele opera"ii:
$) recunoa!terea unui script relevant;
2) identificarea ac"iunilor indicate ntr-un text prin raportare la acest script;
3) umplerea lacunelor (stabilirea etapelor lips#).

SCEN#/SCENOGRAFIE

n analiza discursului din spa"iul francofon
$88
no"iunea de scen& este folosit# constant pentru a
se referi la maniera n care discursul construie!te o reprezentare din propria sa situa"ie de
enun"are.
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
PARAVERBAL (PARALINGVISTIC)

n cadrul fluxului de semne al unei interac"iuni se disting att materialul verbal (lingvistic),
ct !i materialul paraverbal (paralingvistic)
$89
: n#l"ime a tonului, intensitate articulatorie,
pauze, suspine etc.
Domeniul paraverbal !i cel verbal alc#tuiesc un ansamblu care se opune non verbalului
(apari"ie fizic#, atitudine, distan"#, gesturi, priviri etc.)
Este dificil de realizat o separare net# ntre verbal !i paraverbal. Intona"ia, de exemplu, are
adesea un rol n organizarea sintactic# !i determin# interpretarea (cum ar fi spre ilustrare, n
cazul unui ordin sau a unei ntreb#ri).
De altfel, pentru multe produc"ii vocale (eh, mmh) nu se poate spune cu certitudine dac#
avem de-a face cu verbal sau paraverbal. (Totul depinde de defini"ia domeniului verbal dac#
accept#m sensul acestuia ca tot ce se poate transcrie n cuvinte
$90
).

MEDIOLOGIE/MEDIOLOGIC

Analiza discursului, urmnd teoriile moderne ale comunic#rii
$9$
, postuleaz# imposibilitatea
separ#rii con"inutului discursului de canalul/medium-ullui
$92
. Debray ($99$:$4)
$93
a
propus constituirea unei discipline noi, mediologia, care s# studieze rela"iile existente ntre
condi"iile mediatice !i difuzarea
$94
ideilor medierile prin care o idee devine for"# material#.
Chiar dac# mediologia nu s-a constituit ca o disciplin# autonom#, luarea n considerare a
dimensiunii mediologice este esen"ial# n analiza discursului.
Modul de existen"# material# !i modul de difuzare a unui discurs nu sunt ingrediente care se
adaug# discursului ci intervin n constituirea acestuia: nu se poate separa ceea ce este spus de
condi"iile materiale !i institu"ionale ale enun"#rii.

Comunicarea verbal& prin canale multiple reprezint# un termen introdus n analiza discursului
pentru a sublinia faptul c# interac"iunea verbal# este un sistem multicanal
$95
la care subiectul
particip# n continuu, cu voia sau f#r# voia lui, prin cuvinte, posturi, distan"#, vestimenta"ie etc.

Termenul se aplic# !i domeniului scris n care hrtia, caracterele tipografice
,
ilustra"iile etc.
joac# un rol esen"ial n interpretarea discursului. (vezi paratext).
Analiza discursului are de rezolvat dou# probleme extrem de sensibile:pe de o parte, problema
armoniz#rii rolurilor acestor canale diferite n cadrul unei interac"iuni !i, pe de alt# parte,
problema not#rii/transcrierii fenomenelor simultane care apar"in unor canale diferite n
vederea evalu#rii.

PARADIGM# DEFINI"IONAL# vs PARADIGM# DE DESEMNARE

Discursul care-!i propune transmiterea cuno!tin"elor (mediatic, n special) poate fi studiat din
perspectiva lui Mortureaux ($993) prin delimitarea n cadrul unui corpus determinat
$96
a dou#
tipuri de paradigme:
$)paradigma defini%ional&
- grupeaz# defini"iile, parafrazele, glosele
unui termen.
- Elementele acestei paradigme sunt
semnalate prin elemente ca a numi, a
semnifica, cu alte cuvinteadic" etc.;
- paradigma defini"ional# presupune o
explicitare a echivalen"ei dintre termeni
2)paradigma de desemnare
- rezult# din anaforalele lexicale n care o
unitate este reluat# de alta considerat#
drept sinonim#
$97

- nu este clar delimitat#;
- apare, mai ales, n discursul de vulgarizare
- studiul lor este interesant pentru analiza
discursului mediatic, politic, publicitar etc.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
RELEVAN"#/PERTINEN"#


Acest concept
$98
joac# un rol important n analiza discursului.
$. Un sens al termenului caracterizeaz# rela"ia dintre un enun" !i situa"ia n care acesta se
nscrie: pertinent este enun"ul adecvat contextului s#u (care este produs de un locutor adecvat
care se adreseaz# unui locutor care este adecvat ntr-un moment !i loc care sunt adecvate)
$99
.
2. Sperber !i Wilson ($989) au dezvoltat o teorie a comunic#rii n cadrul c#reia conceptul de
relevan"# ocup# un loc central.
Pentru ei, a comunica presupune o inten"ie de schimbare a contextului de enun"are. Aceasta se
realizeaz# mai ales cu ajutorul inferen"elor pe care le face coemi"#torul punnd n interac"iune
noile informa"ii aduse de enun" cu informa"iile deja avute.
Cu ct informa"iile pe care le aduce un enun" conduc la o modificare a contextului, cu att
acest enun" este mai relevant.
Pe de alt# parte, un enun" care aduce o informa"ie legat# de context dar de"inut# deja de
participan"ii la schimbul verbal nu va avea relevan"#.
Un enun" nerelevant poate a se dovedi relevant dac# este destinat realiz#rii unei inferen"e la
nivelul subn"elesului partenerului, de ex. faptul c# o conversa"ie a durat cam mult.
Principiul relevan"ei, conform c#ruia o informa"ie comunicat# este dotat# cu o garan"ie de
relevan"# [Sperber !i Wilson ($989:7)] regleaz# ansamblul comunic#rii. Ghidat de acest
principiu, coemi"#torul tinde s# trateze ct mai eficient posibil informa"ia cea mai relevant#
dintre cele pe care le are la dispozi"ie: Cernd aten"ia celuilalt, orice comunicator las# s# se
n"eleag# c# mesajul s#u este relevant. Sarcina destinatarului este atunci de a construi o
interpretare a mesajului n stare/adecvat# s# confirme acesat# presupozi"ie a relevan"ei .

B. Universul interior al discursului se poate descrie pe baza no"iunilor de preconstruct,
implicit, presupozi%ie, subn%eles, implicatur&, inferen%&.

PRECONSTRUCT
200


Termenul preconstruct se refer# la acea dimensiune a discursului pe care acesta se sprijin#, pe
care o prezint# ca fireasc# !i care se sustrage aser"iunilor emi"#torului Preconstructul are o
deschidere mult mai larg# dect cea a termenului presupozi"ie pe care l integreaz#; de
exemplu, preconstructul prive!te anumite enun"uri anterioare din cadrul aceleia!i forma"iuni
discursive sau dintr-o forma"iune advers#.
Preconstruct este deci no"iunea care acoper# urmele elementelor discursive anterioare ntr-
un discurs, urme(subl.ns.) de care emi"#torul a uitat
20$
.

Acestor urme li se atribuie un efect de eviden"# pentru subiect:
- grupuri nominale cu articole hot#rte: patronatul, sindicatul, proletariatul etc.
- apozi"ii: SUA, care este "ara drepturilor omului, trebuie s#
- nominaliz#ri: reducerea/sc"derea #omajului, cre#terea economiei, cursa narm"rilor etc.

ntr-o perspectiv# mai larg#, preconstructul este ceea ce discursul pretinde a purta n el !i ceea
ce aduce la suprafa"#. Unitatea de semnifica"ie pe care discursul o construie!te plecnd de la
preconstruct se folose!te pentru a desemna orice con"inut admis de c#tre o colectivitate, !i, n
acest caz, termenul interfereaz# !i/sau se suprapune cu termeni precum: prejudecat#, stereotip,
topoi, script etc.

IMPLICIT (vezi presupozi"ie, inferen"#, subn"eles)
Domeniul implicitului se refer# la con"inuturile care nu constituie n principiu obiectul
enun"#rii dar care apar prin con"inuturile explicite.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Se disting:
$. implicit semantic (ata!ate materialului lingvistic)
2. implicit pragmatic (interlocutorul pune n rela"ie enun"ul !i contextul s#u f#cnd apel la
legile discursului)

Problematica implicitului se leag# de actele de limbaj indirecte !i de figurile semantice (tropi).

$. For"a ilocu"ionar# a unui enun" poate fi comunicat# indirect prin intermediul implicitului.
a) Implicitul poate fi codificat/nscris n limb# (de ex., n enun"ul Vrei s" nchizi u#a?
Unde vrei determin# automat interpretarea ntreb#rii ca o cerere);
b) (implicitul poate rezulta din context, adic# s# fie un subn"eles (de ex. afirma"ia este
cald poate fi un mod de a cere permisiunea de a se dezbr#ca).
2. Retorica clasic# vede n tropi figurile cu schimbare de sens (metafora, metonimia,
sinecdoca, hiperbola, litota, ironia etc.). Implicitul apare acolo unde exist# o opozi"ie ntre
sensul literal !i cel figurat, la nivelul interlocutorului.

Unii cercet#tori
202
arat# c# ceea ce este remarcabil la figurile semantice este faptul c# sub
presiunea unui context specific se realizeaz# conversia unui con"inut derivat n con"inutul
denotat.
Sensul literal nu dispare, ci se plaseaz# n plan secund.

PRESUPOZI"IE

Presupozi"ia reprezint# una dintre cele dou# mari forme ale implicitului, !i anume cea care
este nscris# n structura lingvistic#
203
.
n mod tradi"ional, presupozi"ia se define!te cu ajutorul unui test de nega"ie: O fraz# p
presupune o fraz# q, dac# q r#mne adev#rat# atunci cnd p este negat#. Presupozi"iile lui p
reprezint# ansamblul de fraze Q al c#rui adev#r nu poate fi pus n discu"ie prin negarea lui
p
204
.
Astfel, n enun"ul Ion a ncetat s# bea se spune c# propozi"ia Ion bea mai
demult este presupus#, deoarece se poate face o inferen"# n egal# m#sur#
asupra ei plecnd de la Ion nu a ncetat s# bea.
La fel, n Ion a v#zut Muzeul Brncu!i la Hobi"a, presupozi"ia existen"al#
Exist# un Muzeul Brncu!i la Hobi"a se sustrage nega"iei.

Exist# de asemenea presupozi"ii legate de organizarea tematic# a enun"urilor:
Ion a f#cut turul Romniei cu bicicleta poate avea dou# teme: $ presupozi"ia
Ion a f#cut turul Romniei (tema pus#: cu bicicleta) sau 2 presupozi"ia Ion a
f#cut ceva cu bicicleta (tema pus#: turul Romniei)
Acest tip de presupozi"ii nu este nscris n enun", el depinde de maniera n care se dezvolt#
textul.

Deoarece prin negarea enun"ului nu sunt atinse presupozi"iile, ne putem servi de presupozi"ii
pentru a introduce prin zona con"inuturilor ceea ce se pretinde a se se sustrage contest#rii
(vezi preconstruct). Astfel, n desf#!urarea discursului, nu se poate atribui o nl#n"uire pe
presupozi"ii, ci numai pe ceea ce este tem# prezent# n discurs.
205


Ducrot ($984:232) propune o interpretare polifonic# a presupozi"iilor, considernd c#
responsabilitatea presupozi"iilor nu este atribuit# locutorului, care, n schimb !i asum# direct
cele spuse, ci unei instan"e de enun"are anonim#, la care s-ar putea afilia subiectul vorbitor.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
ntrebarea legitim# este ce statut se poate acorda enun"urilor ale c#ror presupozi"ii sunt false:
sunt ntr-adev#r false sau scap# controlului, evalu#rii?
%i statutul presupozi"iilor este discutabil, el depinde de con"inuturi !i de condi"iile de folosire
a enun"ului.

Ducrot ($972: 9$) consider# c#: a presupune un anumit con"inut nseamn# a plasa acceptarea
acestui con"inut drept condi"ie a unui dialog ulterior (accentul este pus pe activitatea
emi"#torului, care, prin discursul s#u, caut# s#-l nchid# pe receptor, s#-l ngr#deasc#, s#-i
reduc# gradele de libertate ale interpret#rii etc.)

Pe lng# presupozi"iile nscrise n enun" se poate vorbi !i despre presupozi"iile pragmatice,
care sunt ata!ate enun"#rii discursului. Aceasta nseamn# c# un act de limbaj pe care enun"ul
pretinde a-l ndeplini depinde de anumite condi"ii de realizare. De exemplu, simplu fapt de a
pune o ntrebare presupune, din punct de vedere pragmatic, c# emi"#torul nu cunoa!te
r#spunsul, c# acesta prezint# interes pentru el, c# se gnde!te c# partenerul la interac"iunea
verbal# ar putea s#-l de"in#, c# acest partener poate s# se exprime etc. %i la acest nivel,
partenerul poate contesta presupozi"ia, prin agresivitate (afi!at# prin intermediul unor forme
diverse): de ce ntrebi asta? Parc" nu ai #ti deja!

SUBN"ELES

Subn"elesul, spre deosebire de presupozi"ie, reprezint# un con"inut pragmatic implicit, adic#
inferen"e scoase din context de c#tre partener cu ajutorul ra"ionamentului mai mult sau mai
pu"in spontan care se sprijin# pe principiile (legile discursului) care dirijeaz# activitatea
discursiv#.

n schimbul verbal urm#tor:
A: Vii la discotec#?
B: Mama e bolnav#.

R#spunsul B ncalc# legile discursului care prescriu ca r#spunsul s# fie adecvat ntreb#rii.
Locutorul A va presupune de aici c# B respect# totu!i aceast# regul# !i c# r#spunsul s#u este
destinat a livra un con"inut implicit, de ex. c# B nu va merge la discotec# fiindc# trebuie s# se
ocupe de mama sa. Locutorul A face deci o inferen"#, mobilizeaz# un subn"eles, n sensul

etimologic al termenului. Aceasta se poate realiza deoarece fiecare dintre parteneri postuleaz#
faptul c# cel#lalt cunoa!te (intuitiv) legile discursului !i !tie c# !i partenerul s#u le cunoa!te.

Subn"elesul are deci trei caracteristici:
$. existen"a sa este legat# de un context particular;
2. este descifrat gra"ie calculului proces#rii partenerului
3. emi"#torul poate oricnd s#-l recuze, refugiindu-se n spatelele sensului literal.

Grice ($975) a teoretizat acest tip al implicitului, pe care l-a denumit conversational
implicature (vezi implicatur#).

Exist#, de asemenea, !i alte tipuri de subn"eles:
Rcanati ($98$: $46) distinge trei forme:
$) a l#s# s# se n"eleag#,
2) a da s# se n"eleag#,
3) a subn"elege.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
INFEREN"#
Opera"ia logic# de trecere de la un enun" la altul, n care ultimul enun" este dedus din primul,
cunoa!te n analiza discursului dou# forme principale:


$. Inferen%& legat& de implicitul
semantic 'i pragmatic
Se desemneaz# propozi"iile implicite pe
care interlocutorul le poate deduce dintr-un
enun", sprijinindu-se pe acest enun" sau pe
alte informa"ii luate din contextul enun"#rii.

2. Inferen%& legat& doar de implicitul
pragmatic, de cel care depinde de un
context anumit de enun"are (vezi
presupozi"ie, subn"eles).IMPLICATUR#
Concept introdus de H.P.Grice pentru a desemna un tip de deduc"ie pragmatic#.
Se disting:
Implicaturi conven%ionale

Desemneaz# un grup de presupozi"ii
asociate, n cadrul unui comportament
conven"ional, cu uzul anumitor forme
lingvistice
206

Implicaturi conversa%ionale

- se bazeaz# pe luarea n considerare a
naturii cooperative a schimburilor
verbale
- reprezint# strategii conversa"ionale
curente, folosite pentru a transmite mai
mult sau chiar altceva dect exprim#
literal enun"urile

Pot fi:
$. standard (se bazeaz# pe capacitatea
interlocutorului de a amplifica prin
deduc"ii cele spuse n interac"iunea
verbal# !i pe respectarea maximelor
conversa"ionale)
2. non-standard (figurile de stil, bazate pe
nc#lcarea inten"ionat# a unor maxime
conversa"ionale
207
)
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
CAPITOLUL V
ACTORII

Pentru a n"elege mai bine tipologia actorilor discursului vom prezenta dou# concepte de
baz# ale acestei categorii: subiectivitate 'i ethos.

I. Subiectivitate 'i ethos

I.$. Subiectivitate
Subiectivitatea poate fi n"eleas# mai bine prin introducerea unei distinc"ii ntre un sens larg !i
unul restrns.

I.$.a. Subiectivitatea n sens larg, se refer# la prezen"a, marcat# prin indici lingvistici
speciali, a locutorului n enun". E. Benveniste nume!te to"i ace!ti indici indicatori de
subiectivitate.

Printre cei mai importan"i indicatori ai subiectivit#"ii se num#r# ambreiorii.
Un ambreior
208
este o unitate lingvistic# a c#rei valoare referen"ial# depinde de mediul
spa"io-temporal al ocuren"ei sale. De exemplu, eu este un ambreior deoarece referentul s#u
este identificat cu individul care, la fiecare ocuren"#, n fiecare eveniment enun"iativ se
g#se!te n situa"ia de a spune eu.Aceast# categorie acoper# n special:
a) persoanele lingvistice (eu-tu)
b) demonstrativele (aceast# carte, acela etc.)
c) timpurile verbale (trecut, prezent, viitor)

Din punctul de vedere al analizei discursului, ambreiorii permit opunerea
- enun"urilor care !i organizeaz# reperajele n func"ie de situa"ia de enun"are;
- enun"uri care !i organizeaz# reperajele printr-un joc al trimiterilor interne n cadrul
enun"ului.

Reg#sim aici distinc"ia tradi"ional# plan ambreiat/plan non ambreiat, introdus# de Benveniste
($966) ntre discurs !i istorie/povestire
209
.

Din aceast# perspectiv#, restrngerea aplic#rii no"iunii de discurs la enun"urile cu ambreiori
este neadecvat#, penttu c# exclude din cmpul discursului enun"urile f#r# ambreiori.

Pentru a rezolva aceast# problem#, D. Maingueneau ($993) a propus distinc"ia dintre
- planul ambreiat (ex-discursul)
- planul non ambreiat (ex-povestirea).
n acest caz, termenul povestire este atribuit enun"urilor non-ambreiate narative. Astfel,
defini"ia de dic"ionar, proverbul etc., care sunt lipsite de ambreiori, apar"in planul non-
ambreiat, dar nu povestirii.

Prezen"a locutorului n enun" este mai mult sau mai pu"in vizibil#. Exist# o grada"ie evident#
ntre textele saturate de subiectivitate enun"iativ# !i textele n care prezen"a locutorului tinde
s# se !tearg#. Urmele lingvistice ale acestei subiectivit#"i sunt multiple. Kerbrat-
Orecchioni
2$0
($980:32) a propus ca aceste urme s# fie numite subiectiveme.
Domeniul ambreiorilor trimite la problema unui punct de reperaj al expresiilor care se refer#
la realitatea extralingvistic#.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Ambreiorii

(de persoan#, de timp, de loc) indic# faptul c# enun"ul este reperat prin raportare la
evenimentul care constituie actul de enun"are al subiectului vorbitor.
Se poate face astfel distinc"ia dintre:

- reperaje subiective ca ieri, aici
- reperaje obiective, cum ar fi 23 ianuarie $960 la Bucure#ti

I.$.b. Subiectivitatea n sens restrns, se refer# numai la acei indici care introduc n enun"
sentimentele !i atitudinea subiectului vorbitor cu privire la con"inutul enun"ului. n aceast#
accep"ie, se disting dou# tipuri de subiectivitate:
- afectivitatea, ca manifestare n enun" a sentimentelor locutorului (vezi afectiv,
afectivitate);
- modalitatea, ca manifestare n enun" a atitudinii, a evalu#rii, a aprecierii subiective
realizate de locutor (vezi apreciativ, modalizare).

Problema cuvintelor care sunt purt#toare de sens n domeniul evalu#rii trimite la:
Termeni peiorativi
2$$
!i ameliorativi
2$2
care permit exprimarea unor judec#"i de valoare
implicite. n cazul verbelor care introduc discursul raportat, judec#"ile explicite sunt adesea
mascate: a pretinde c" presupune c# propozi"ia introdus# este neadev#rat#, a m"rturisi
c" presupune c# se refer# la ceva de blamat etc.

Kerbrat- Orecchioni ($980:84) le distribuie n dou# clase:
Afective
2$3

-----------------------------------------------
care exprim# simultan att proprietatea
unui lucru, fenomen etc., ct !i reac"ia
emo"ional# a emi"#torului (formidabil,
nostim, emo!ionant, genial etc.); cuvintele
afective sunt numeroase n special n
domeniul adjectivelor.
Evaluative
-------------------------------------------------
evaluative non axiologice care presupun o
evaluare n spiritul unei norme (mare, cald,
suplu etc.) dar nu !i o judecat# de valoare;
evaluarea tinde s# se ncadreze n percep"ia
normal# a realit#"ii extralingvistice
-------------------------------------------------
evaluative axiologice care ad#ug# aprecierii
medii n spirutul normei o judecat# de
valoare cu sens pozitiv (frumos) sau
negativ (derizoriu).


n concluzie, trebuie subliniat faptul c# aceste m#rci ale subiectivit#"ii sunt nscrise n limb#
dar, n planul discursului, n condi"iile unei focaliz#ri contextuale, se poate ntmpla ca
termeni neutri n general, a priori, s#-!i schimbe valoarea !i s# capete sensuri pozitive sau
negative.


2. Ethos

No"iunea de ethos propus# de Aristotel (Retorica $378) este imaginea despre sine pe care o
propune implicit oratorul n !i prin discursul s#u. La crearea acestei imagini contribuie modul
n care oratorul vorbe!te (intona"ii, gesturi, "inuta etc.). Credibilitatea oratorului nu se afirm#,
ci se arat# prin discurs.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Ducrot ($984: 200) reformuleaz# din perspectiv# pragmatic# aceast# no"iune: n cadrul ethos-
ului avem de-a face cu personajul care vorbe!te !i nu cu individul considerat independent de
actul enun"#rii sale.
Analiza discursului folose!te no"iunea de ethos, n special, pentru a sus"ine o direc"ie de
cercetare opus# celei structuraliste. Ethosul se refer# la asumarea responsabilit#"ii discursului
de c#tre orator.

D. Maingueneau [$984, $99$, $993] consider# c# orice discurs, oral sau scris, presupune cu
necesitate prezen"a ethosului, care propune o anumit# imagine a oratorului drept garant al
discursului:
- vorbele oratorului fac parte dintr-un sistem global (modul de mi!care, de a se mbr#ca, de
a intra n rela"ie cu ceilal"i etc.)
- oratorului i se atribuie un caracter, un ansamblu de tr#s#turi psihologice (sever, simpatic,
arogant, jovial etc.)
- oratorului i se atribuie o corporalitate (un ansamblu de tr#s#turi fizice !i vestimentare).
Autorul
2$4
consider# c# cele dou# tr#s#turi, caracter !i corporalitate, sunt inseparabile !i se
sprijin# pe stereotipuri evaluate pozitiv sau negativ n cadrul unei colectivit#"i n care are loc
enun"area.

Ethosul nu poate fi izolat de ceilal"i parametri ai discursului deoarece contribuie ntr-un mod
decisiv la legitimarea acestuia.
Astfel, diferen"ele ntre genuri de discurs sau ntre pozi"ion#ri diverse din acela!i cmp
discursiv nu sunt numai o problem# de con"inut ci, n special, de ethos: de ex., un anumit
discurs politic implic# un ethos profesoral, altul implic# un ethos elitist sau din contr# populist
etc.

3. Subiect vorbitor, locutor 'i emi%&tor

Termenii folosi"i n analiza discursului pentru a-i desemna pe participan"ii la o interac"iune
verbal# sunt adesea marca"i de imprecizie. n acest capitol vom ncerca s# realiz#m delimit#ri
utile pentru n"elegerea acestor termeni.

Locutor este un termen folosit adesea ca sinonim
2$5
al lui emi"#tor.

Ducrot ($984:VIII) introduce distinc"ia dintre subiect vorbitor, locutor 'i emi%&tor.
Subiectul vorbitor reprezint# o fiin"# empiric#, individul care realizeaz# din punct de vedere
fizic enun"ul (l enun"#).
Locutorul este o fiin"# a discursului, instan"a c#reia i revine responsabilitatea discursului.
Astfel, n discursul direct subiectul vorbitor nu ia asupra sa sarcina discursului citat, dar ia n
considerare aser"iunea c# cineva a spus cuvintele raportate. De asemenea, n discursurile-
ecou, unde se reiau cuvintele interlocutorului
2$6
, subiectul vorbitor nu este prezentat ca
responsabil de enun"ul ecou.
n cazul discursurilor ambreiate este vorba de absen"a reponsabilit#"ii prin !tergerea total# a
oric#rui locutor.
Diferen"a dintre locutor 'i emi%&tor, din punctul de vedere al lui Ducrot, este mai pu"in clar#.
Aceast# diferen"# este destinat# a acoperi fenomenele de lips# a responsabilit#"ii mai subtile
precum ironia !i nega"ia polemic#. n ironie, de exemplu, locutorul este responsabil de
cuvinte dar nu !i de punctele de vedere pe care le sus"ine enun"ul: aceste puncte de vedere
ar fi atribuite unui personaj, emi"#torul, adus n scen# de enun"area ironic#.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
4. Coemi%&tor
2$7

Termenul a fost introdus de lingvistul A.Culioli n locul termenului receptor/destinatar pentru
a sublinia c# cei doi parteneri joac# un rol activ !i enun"area este de fapt coenun"are.
Astfel, cnd emi"#torul vorbe!te, coemi"#torul comunic# de asemenea: el se afl# prins ntr-un
joc n care ncearc# s# se pun# n locul emi"#torului pentru a interpreta enun"urile !i a-l
influen"a constant prin reac"iile sale.

(a) Ansamblu de elemente care contribuie la acest joc n comunicare este descris de termenul
reglator.

Termenul este folosit n analiza conversa"ional# pentru a desemna contribu"iile lingvistice ale
receptorului care nu provoac# ntreruperea vorbirii locutorului principal
2$8
. Aceste elemente:
ah bine, da da, ia te uit"! Hm..hm fac parte dintr-o activitate numit# de Cosnier
2$9
($985)
reglare, prin care receptorul/partenerul indic# faptul c# ascult#, n"elege, ia n considerare etc.
cele spuse. Altfel spus, c# !i joac# rolul de partener la interac"iunea verbal#. Semnalele care
apar"in acestei func"ii apar"in !i domeniului non-verbal: mi!c#rile (aprobatoare sau nu) de cap,
sursurile, mi!c#rile globilor oculari, schimbarea posturii corpului etc.
Tipologia
220
reglatorilor distinge:
- reglatori verbali: ia te uit", a#a deci care sunt reperabili ca unit#"i ale limbii
- reglatori vocali: mmm, hmm, emisii sonore n care nu se pot identifica unit#"i lingvistice

Ace!ti reglatori au urm#toarele func"ii:
-a ncuraja locutorul s# continue
-a indica dificult#"i de n"elegere a discursului
-a semnala inten"ia receptorului de a se nscrie la cuvnt sau a pune punct interac"iunii
verbale etc.

(b) Unii cercet#tori consider# reglatorii drept o categorie mai larg# care include att reglatorii,
ct !i elementele fatice.

Antropologul Malinowski ($923) a introdus no"iunea de comunicare fatic& pentru acele
utiliz#ri ale discursului care au drept scop esen"ial men"inerea leg#turii sociale (schimburile
asupra st#rii vremii
22$
, salut#ri
222
, complimente
223
):Un tip de discurs n care leg#turile de
unire sunt create de un simplu schimb de cuvinte
224
. n aceast# direc"ie, R. Jakobson
225

($963:2$7) a f#cut din func"ia fatic# una dintre func"iile limbajului:stabilirea !i men"inerea
comunic#rii.
Problema comunic#rii fatice revine n prim plan n studiile de etnografie a comunic#rii !i n
cele ale analizei conversa"ionale.
Unii autori
226
folosesc termenul fatic n leg#tur# cu ansamblul de procedee de care se
folose!te un vorbitor pentru a-!i asigura ascultarea din partea destinatarului.
Aceste fatice nu sunt n mod necesar de natur# verbal# (vezi, nu e a#a?, ha?), ci pot apar"ime
domeniului non-verbalului (priviri, mimic# etc.).
Se poate stabili deci o simetrie ntre actele fatice !i reglatorii emi!i de coemi"#tor.

(c) Orice emi"#tor este, de asemenea, !i propriul coemi"#tor, care controleaz# !i, eventual,
corecteaz# ceea ce a zis. Acest control !i corectare a comunic#rii se refer#, n primul rnd, la
posibilitatea reformul#rii n cadrul discursului.
n cel mai larg sens, prin reformulare se n"elege transformarea unei unit#"i discursive de o
lungime variabil# (de la cuvnt la text) ntr-o alt# unitate care este considerat# echivalent# din


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
punct de vedere al semnifica"iei. Echivalen"a poate mbr#ca mai multe forme. Aceast#
opera"ie ia forme diverse n func"ie de:
- nivelul la care are loc,
- tipul de discurs asupra c#ruia se realizeaz#
- natura acestei transform#ri.

Unii autori
227
au propus o distinc"ie ntre:
a) reformulare care opereaz# n interiorul aceluia!i mediu (de la oral la oral, de la scris la
scris)
b) transcodaj: care trece de la un mediu la altul (de la scris la oral, de la verbal la film etc.).

O tipologie a reformul#rilor distinge reformularea intradiscursiv# !i reformularea
interdiscursiv#.

Reformulare intradiscursiv&

Emi"#torul pune n rela"ie dou# unit#"i
succesive ale discursului s#u considerate ca
echivalente.
Forme:
- autoreformulare: emi"#torul !i
reformuleaz# propriile enun"uri, prin
substitu"ie !i/sau parafraz# explicativ#.

Ea este semnalat# prin elemente de marcare
de tipul: adic", n!eleg prin asta, altfel
spus, ntr-un cuvnt, pe scurt, bref

Domeniul reformul#rii este adesea asimilat
celui al corec"iei, n care nlocuirea unei
unit#"i prin alta, socotit# mai adecvat# (mai
degrab", vreau s" spun)

- heteroformulare a cuvintelor
partenerului (vrei s" spui c")


Reformulare interdiscursiv&

Implic# transformarea unui text ntr-altul.


Forme:
- autoreformulare: autorul este sursa care
o produce (cazul autorului care face un
rezumat al propriului articol):


- heteroformulare: alt emi"#tor este sursa
(cazul jurnalistului care vulgarizeaz#
o informa"ie !tiin"ific#
228
sau a
criticului care face rezumatul/recenzia
unui roman).

Reformularea interdiscursiv# se ncadreaz#
n problematica mai vast# a
hipertextualit#"ii (parodie), dar !i a
vulgariz#rii, prin intermediul c#rora se
transform# un text n alt text echivalent
destinat unui public mai mult sau mai pu"in
specializat:
- rezumatul, se propune un echivalent
condensat
- traducerea sau transpunearea dintr-un
registru al limbii n altul


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Reformularea poate fi privit# din mai multe puncte de vedere:

Concep%ie intrumentalist& asupra
reformul&rii


n cadrul dinamicii interac"iunii verbale
reformularea i permite emi"#torului s#
negocieze asupra obstacolelor pe care le
ntlne!te (fie c# este vorba de ipoteze
asupra identit#"ii sau asupra cuno!tin"elor
partenerului s#u
229
), fie de probleme legate
de imagine
230
.
Tentativ& de a controla punctele slabe n
care ar putea avea loc o alunecare spre o
zon& exterioar& forma%iunii discursive

Emi"#torul ncearc# s# delimiteze grani"ele
propriei identit#"i croindu-!i un drum prin
interdiscurs spre vorbele celuilalt
23$
.No"iunea de coemi"#tor se nscrie perfect n concep"ia interac"ional# asupra limbajului, pentru
care orice discurs este o construc"ie/oper# colectiv# (Kebrat-Orecchioni $990:$3).
Identificarea coemi"#torului nu este simpl# ntotdeauna; nu este suficient s# ascul"i un discurs
pentru a fi coemi"#tor (cadru participativ).

Trebuie de asemenea f#cut# distinc"ia ntre coemi"#torul auditor, care poate ac"iona imediat
asupra emi"#torului !i coemi"#torul lector
232
(vezi opozi"ia oral/scris).

Se disting, de asemenea, no"iuni opera"ionale cum ar fi:
- coemi"#tor ideal, model
- coemi"#tor real (public).

Coemi%&tor ideal, model

Pentru a enun"a, locutorul este de fapt
obligat s#-!i construiasc# o reprezentare a
coemi"#torului ideal (cu o anume
cunoa!tere a lumii, cu anumite prejudec#"i
etc.)
n comunicarea oral#, locutorul poate
modifica aceast# reprezentare n cursul
enun"#rii n cazul n care coemi"#torul
emite semnale divergente.
Din momentul n care emi"#torul se
adreseaz# unui auditoriu compozit (cazul
conferen"iarului, al jurnalistului radio, tv
etc.), reprezentarea coemi"#torui
ideal/model este supus# constrngerilor
genului de discurs.
Prin studiul unui discurs se poate, pe baza
unor indici diver!i, s# se reconstruiasc#
coemi"#torul model "inta vizat#.

Coemi%&tor real (public)

n ceea ce prive!te publicurile (adic#
coemi"#torii reali a!a cum sunt n"ele!i de
istorici sau de sociologi), acestea difer# n
mod fundamental de coemi"#torul
ideal/model construit prin discurs.
Conservarea textelor m#re!te aceast#
distinc"ie: multiplele publicuri care au auzit
apelul din $8 iunie al generalului de Gaulle
nu sunt coemi"#torul ideal construit atunci
de generalul de Gaulle. Acest lucru este cu
att mai evident n cazul operelor literare
care circul# de secole.

Teoriile recept#rii
233
studiaz# schimb#rile
pe care aceasta le antreneaz# n cazul
lecturii operelor, varia"iile orizonturilor de
a!teptare ale lectorilor.

ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Punerea n discu"ie a unicit#"ii subiectului vorbitor reprezint# o problem# nscris# n aceea mai
larg# a eterogenit#"ii discursive prin introducerea termenului de polifonie.

5. Polifonie
234


Generozitatea conceptului a fost intens exploatat# de lingvi!ti (O.Ducrot) pentru a explica
diversitatea cazurilor n care cel care produce material (adic# n mod real) discursul nu l are
totu!i n grija sa, nu este responsabil pentru discursul realizat.

Dintr-o perspectiv# mai larg#, problematica polifoniei este inclus# n fenomenele de ordin
textual precum pasti!a
235
, parodia
236
, proverbul
237
Atunci cnd se enun"# un proverb se d#
de fapt enun"ul s#u drept garan"ie pentru o alt# instan"# n"elepciunea popular#- care se
aduce n scen# prin cuvintele sale !i care particip# indirect, n calitate de membru al
comunit#"ii lingvistice.
Roulet et al. $985 face o distinc"ie util# ntre diafonie (reluare, ntr-un discurs al locutorului, a
cuvintelor efective sau virtuale ale partenerului s#u- coemi"#tor) !i polifonia propriu-zis"
(citarea vorbelor altor emi"#tori, a ter"ilor).

Pentru a caracteriza pe de o parte, modul de ac%iune posibil n cadrul unei comunit&%i 'i,
pe de alt& parte, identitatea partenerilor de discurs, analiza discursului face apel la dou&
concepte mprumutate din sociologie: rol 'i statut.

6. STATUT

Acest termen se refer# la identitatea partenerilor de discurs.
Unii autori
238
pun n rela"ie de opozi"ie locul (care se refer# la statutul socio-economic pe
care sociologia l poate descrie m#nunchiul rela"ii obiective caracteristice: patron, angajat
etc.) !i forma%iunile imaginare
239
(adic# imaginea pe care participan"ii la discurs !i-o fac
despre propriul loc !i despre locul celuilalt).

(a) Unii cercet#tori
240
folosesc termenul loc pentru a desemna de o manier# foarte larg#
rolurile instituite n discurs, insistnd asupra faptului c# loc trebuie s# fie gndit ca un raport
al locurilor: Nu exist# vorb# care s# nu fie emis# de un loc !i care s# nu convoace
interlocutorul la un loc corelativ
24$
.
Raporturile de locuri nu sunt, de aceea, crea"ii libere ale subiectului, ele sunt instaurate
plecnd de la un sistem de locuri prestabilit.

(b) Din aceast# perspectiv# o importan"# covr!itoare o au condi%iile de producere a
discursului
242
.

Aceast# no"iune preluat# din psihologia social# a fost reelaborat# n cadrul analizei discursului
de Pcheux ($969: $6-23) pentru a desemna nu numai mediul material !i institu"ional al
discursului, ci n plus reprezent#rile imaginare pe care !i le fac partenerii ntr-o interac"iune cu
privire la identitatea lor !i la referentul discursului lor.
Aceste reprezent#ri imaginare se constituie prin intermediul celor care au fost deja spuse
!i/sau deja n"elese
243
. Pentru Pcheux !i Fuchs ($975: 24) aceste reprezent#ri sunt iluzorii
c#ci experien"a tr#it# de subiec"i este informat#, constituit# prin structura ideologiei care o
determin#.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Unii anali!ti
244
consider# conceptul condi"ii de producere a discursului prea psihologizant#
!i, fiindc# neglijeaz# analiza istoric# a contradic"iilor ideologice, ar vehicula concep"ia
eronat# a subiectivit#"ii care ar dirija discursul.

7. ROL

Metafora shakespearean# lumea e o scen# !i noi to"i suntem actorii ei
245
joac# un rol
important n diverse abord#ri interac"ioniste, n special, n etnometodologie.

Goffman ($973) vede n comunicare o punere n scen# n care actorii !i prezint# o imagine a
lor pe care sunt determina"i s# o p#streze pe tot parcursul intersac"iunii verbale (vezi
imagine/face). El define!te rolul drept un model prestabilit de ac"iune care se dezvolt# n
timpul reprezent#rii !i care poate fi prezentat sau utilizat !i n alte ocazii ($973: 23).

Cahraudeau ($993) consider# discursul drept o punere n scen# a limbajului.
Se pot opera mai multe distinc"ii din perspectiva zonei de unde vine enun"ul n func"ie de:
- pozi"ia pe care o ocup# participan"ii la o interac"iune
- statutul social al participan"ilor considera"i independent de o anumit# interac"iune (vrsta,
sexul, profesia, situa"ia familial# etc.)
- rolul pe care l joac# n schimbul verbal.

n ceea ce prive!te tipologia rolulurilor se disting:
- roluri propriu-zis discursive, care sunt ocazionale (sf#tuitor, agresor, conciliator, mediator
etc.)
- roluri institu"ionale, care sunt asociate la diverse genuri de discurs, !i sunt relativ stabile
(tat# n cadrul interac"iunii tat#-copil; doctor n interac"iunea cu un pacient; brooker n
interac"iunea bursier# etc.).

Profesiunea oficial# nu este obligatorie pentru a asigura un rol (cel care nva"# pe cineva ceva
poate s# nu fie profesor).

De altfel, rolurile sunt n permanen"# concepute n rela"ie cu statutele: un patron aflat n
interac"iune cu un subordonat jucnd rolul de confident r#mne totu!i !ef, cu toat#
ambiguitatea pe care acesat# situa"ie o antreneaz#.
Cel mai important pare a fi modul n care partcipan"ii instituie rela"ia, dinamica procesului
discursiv.
Negocierea !i construirea locului fiec#ruia se face doar n !i prin interac"iunea verbal#.
Dar anumite roluri sunt puternic fixate: astfel rela"ia dintre scriitor !i cititorul s#u, rela"ia
dintre preot !i credincios, enoria! etc. n cursul oficierii unei slujbe, s#vr!irii unei taine
246
etc.

Charaudeau ($99$) distinge:
- rolul social (care asociaz# un anumit statut unei anumite situa"ii de comunicare);
- rolul comunica"ional (de limbaj).
De ex. un profesor (statut) are n clas# (situa"ie) rolul social de a-i nv#"a pe elevi.
Acest rol social este, n general, asociat cu diverse roluri de limbaj (a explica, a ntreba, a
sf#tui etc.).
Rolul comunica"ional poate s# corespund# unor roluri sociale diverse (tat#l !i copilul s#u,
ofi"erul n timpul unui exerci"iu, un patron fa"# de subordona"ii s#i pot da ordine).
Participan"ii la o interac"iune verbal# pot fi mai mul"i dect doi !i rolul lor n schimbul verbal
poate fi variabil.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

8. Supradestinatarul

O pozi"ie important# o ocup# supradestinatarul
247
: vocea celui care ar fi
reprezentantul ideal, cel mai tipic al clasei sociale c#reia i apar"ine locutorul.
Adaptarea conceptului din perspectiva analizei discursului !tiin"ific de c#tre
Moirand ($988:458) face referire la un soi de arhetip al con!tiin"ei colective al
doemiului !tiin"ific c#ruia i apar"ien autorul sau n care ar dori s# aib# acces.
Rafinarea conceptual# se datoreaz# lui Peytard-Moirand ($992:458) !i se refer#
la supradestinatar ca la reprezentarea arhetipului grupului c#ruia i apar"ine
sau la care viseaz#/aspir# s# apar"in#. Aceast# reprezentare regleaz# modul n
care emi"#torul !i elaboreaz# discursul
248
.

9. Cadru participativ

Pentru a explica aceste roluri (Goffman $987) introduce termenul de cadru participativ
249
.
Goffman distinge participan"i confirma"i !i martori:

Participan%i confirma%i

- care sunt direct implica"i n interac"iune
- locutorul le ofer# acestora, n general,
diverse indicii pentru a le ar#ta c# li se
adreseaz# direct (pozi"ia capului, a
corpului, privirea)
250


Martori
25$


- care ascult# dar sunt n afara jocului
comunica"ional
- pot fi identifica"i de interlocutor sau
ecrana"i prin diverse mijloace, !i
astfel ascult# f#r# !tirea emi"#torului.Cadrul participativ al conversa"iei poate fi completat cu prezen"a ter%ului vorbitor
252
.
Acest termen desemneaz# un ansamblu nedefinit de enun"uri ale participan"ilor la o
interac"iune verbal#, a c#ror urm# este manifestat# prin formul#ri de tipul: se spune c"se
pretinde c"prietenul meu a spus c"oamenii zic c" Aceste enun"uri apar"in masei
interdiscursive, din care sunt mprumutate de agen"ii schimbului verbal pentru a da greutate
spuselor.

Cadrul participativ este complex, de asemenea, n mass media (radio, televiziune) dar !i n
romane, unde participantul confirmat direct nu este dect un releu c#tre un martor (auditor,
telespectator, lector) care este de fapt adev#ratul participant confirmat, cel n jurul c#ruia se
organizeaz# totul.

$0. Ierahia participan"ilor la o interac"iune verbal# este pus# n eviden"# de o serie de fapte
semiotice grupate n conceptul de taxem
253
.

Se ncadreaz# n categoria taxemelor semne foarte diverse ca:
- vestimenta"ia (elegant# sau s#r#c#cioas#, uniforma etc.);
- postura corpului (dreapt#, coco!at# etc.);
- intensitatea articulatorie a enun"ului (a vorbi tare, ncet, n !oapt# etc.);
- monopolizarea discu"iei;
- marcarea ini"iativei n interac"iunea verbal#;
- ntreruperea frecvent# sau nu a interlocutorului;


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
- frecven"a crescut# sau nu a interogativelor, a ordinelor etc.
- prezen"a cople!itoare a formulelor de scuz#, de mul"umire etc.
- folosirea cu predilec"ie a unor termeni de adresare: Domnule, Domnul, Excelen"# sau a
prenumelui;
- excesiva tutuire sau marcarea, prin pronume specializate, a comportamentului politicos !i
a gradelor de polite"e.

n concluzie, ac"iunea taxemelor nu poate fi apreciat# dect n context, ele nu sunt susceptibile
de interpret#ri univoce. De altfel, nici rela"ia ierarhic# nu este fixat# de o manier# rigid#, ci se
modific# adesea n cursul interac"iunii verbale.

$$. n actul enun"#rii locutorul aplic# adesea o schematizare a situa"iei, care cuprinde:
$) reprezentare a situa"iei sale de comunicare;
2) o tem# pentru discursul s#u;
3) o reprezentare a sa
4) o reprezentare a partenerului s#u;
5) o reprezentare a felului n care partenerul s#u percepe rela"ia;
6) o reprezentare a rela"iei dintre receptor !i tema discursului etc.

Emi"#torul !i face o form# de reprezentare a acestor aspecte diverse (intersec"ia poate
favoriza unele elemente !i le poate neglija pe altele). Aceste reprezent#ri interac"ioneaz# !i
influen"eaz# procesul de comunicare.
n cadrul discursului aceste reprezent#ri se nf#"i!eaz# ca imagini, produse ale unei activit#"i
discursive de schematizare, care organizeaz# materialul verbal pentru a-l introduce pe
receptor ntr-un univers de sens pe care acesta va trebui s#-l reconstruiasc# n func"ie de
propria schematizare (Grize $990: cap.5). Acest univers de sens articuleaz# aceast# diversitate
de imagini prezente n discurs: astfel, imaginea pe care emi"#torul o propune receptorului este
strns legat# de imaginea pe care acesta !i-o face despre el nsu!i sau despre tema discursului.

$2. Curentele pragmatice pun accent pe faptul c#, n ceea ce prive!te comportamentul
subiec"ilor fa"# de un discurs, se poate vorbi despre o determinare de c#tre autoritatea
emi"#torului, de c#tre legitimitatea atribuit# statutului care i este recunoscut.
Ra"ionamentul prin autoritate define!te ra"ionamentul sau validitatea unei
propozi"ii ce decurge din autoritatea emi"#torului X a spus c# P.
Dintr-o perspectiv# mai larg#, analiza discursului ia n considerare condi"iile care fac ca un
discurs s# fie autorizat, altfel spus n ce context el este considerat legitim !i deci eficient;
statutul partenerilor !i cadrul spa"io-temporal joac# un rol esen"ial la acest nivel.

$3. Folosirea termenului contract n analiza discursului sugereaz# faptul c# participan"ii la o
enun"are trebuie s# accepte tacit un anumit num#r de principii care pot face posibil schimbul
verbal !i un anumit set de reguli care l conduc.Fiecare !i cunoa!te drepturile !i datoriile
proprii !i universale.
No"iunea contract presupune c# indivizii apar"innd aceluia!i corp de practici sociale s# fie
susceptibili de a se pune de acord asupra reprezent#rilor lingvistice ale acestor practici
sociale .
254
Fiec#rui gen de discurs i este deci ata!at un contract specific. Exist# de ex. un
contract ntre profesor !i elev n clas#, !i, mai mult, acest contract este garantat de institu"ia de
nv#"#mnt (v. rol). Contractul nu este n mod necesar stabilit de la nceput
255
: el poate fi
negociat ntre parteneri, modificat unilateral, obligndu-l pe coemi"#tor s# accepte sau s#
refuze noul contract.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Dintr-o anumit# perspectiv#, se poate considera un gen de discurs drept o combina"ie
original# a mai multor contracte: de ex. ntr-o dezbatere politic# la radio participan"ii sunt
obliga"i s# respecte un contract de comunicare verbal#, un contract de conversa"ie, un contract
de dezbatere, un contract specific emisiunilor radio (ntreruperea datorat# introducerii unor
mesaje electorale, fraze muzicale)

Pentru Charaudeau ($993) contractul de comunicare are dou# dimensiuni:
Dimensiune situa%ional&

i corespunde un contract de schimb care
r#spunde la ntreb#ri de tipul: ce se spune
ntr-un loc anumit, ce rol se joac" etc.
Acest contract vizeaz# n special
identit#"ile sociale (politician, profesor
ntr-o anumit# situa"ie specific#)

Dimensiune comunica%ional&.

i corespunde un contract de vorbire care
prive!te comportamentele discursive
a!teptate, au leg#tur# cu natura contractului
de comunicare, de exemplu, profesorul are
dreptul de a examina un candidat,
candidatul trebuie s# r#spund# etc.;
parlamentul are dreptul s#-i interpeleze pe
membrii guvernului, ace!tia trebuie s#
r#spund# etc

.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
CAPITOLUL VI
TIPURI DE AC"IUNI DISCURSIVE
INTERAC"IUNE VERBAL#

$. Termenul interac%iune se folose!te pentru a desemna unitatea superioar# de analiz# a unei
conversa"ii, ansamblul de schimburi efectuate de participan"i ntr-un anumit context.
Aceast# unitate, dificil de izolat, este denumit# de Goffman ntlnire !i de al"i cercet#tori -
incursiune
256
.
Exist#, de asemenea, o problem# legat# de dificultatea de a determina invariantele acestei
unit#"i, altfel spus de a aprecia dac# este vorba despre una !i aceea!i unitate atunci cnd
aceasta se afl# ntr-un cadru dinamic (schimbarea participan"ilor, modificarea ansamblului
spa"io-temporal, modificarea temei etc.).
Dup# Kerbrat-Orecchioni ($990:2$6) pentru a avea de-a face cu una !i aceea!i interac"iune,
trebuie !i este suficient ca s# avem un grup de participan"i modificabil dar f#r# ruptur#, ntr-un
cadru spa"io-temporal modificabil dar f#r# ruptur#, care vorbesc despre un obiect modificabil
dar f#r# ruptur#.
Vion ($992: $48) folose!te termenul ntlnire, definit ca ansamblu format din ceea ce se
petrece ntre doi sau mai mul"i subiec"i, din momentul ntlnirii pn# n momentul desp#r"irii.
O ntlnire poate avea mai multe interac"iuni dac# se schimb# cadrul interactiv, definit ca
natura unui raport social stabilit de la nceput Vion ($992: $$0).

2. Termenul dialog are cel pu"in dou# accep"iuni principale.
n opozi"ie cu monolog, el poate desemna orice form# de schimb verbal, n special ntre
dou#
257
persoane.
n cadrul unei ierarhii a schimburilor verbale pe criteriul formal/informal, dialog se refer# la
schimburi mai formale dect conversa"ia, caracterizate prin existen"a unei dorin"e reciproce de
a ajunge la un rezultat. (dialog n teatru, filozofie
258
, politic# etc.)
Se pune astfel problema atribuirii unei valori etice dialogului:
Dialogul vrea s# se sustrag# cmpului de for"e !i de interese () pl#cerea dialogului nu este
cea a stabilirii consensului ci a fertilit#"ii/fecundit#"ii/germina"iei f#r# sfr!it (Jacques n
Cosnier et. al. $988:60)

3. Dialogismul se refer# la dimensiunea fundamental interactiv# a limbajului, scris sau oral
259
.

Termenul desemneaz# n retoric# procedeul care const# n a introduce un dialog fictiv ntr-un
enun". Bahtin ($984:302): Locutorul nu este un Adam, !i din acest motiv, obiectul
discursului s#u devine, cu siguran"#, punctul unde se ntlnesc opiniile interlocutorilor
imedia"i (ntr-o conversa"ie sau o discu"ie asupra oric#rui eveniment al vie"ii obi!nuite) !i la
fel de bine viziunile asupra lumii, tendin"ele, teoriile etc.
Bahtin utilizeaz#, de asemenea, termenul cu sensul de intertextualitate (Todorov $98$: cap.5).
Moirand ($990:75) distinge dou# tipuri de dialogism
$) dialogismul interac"ional care trimite la multiplele aspecte ale schimbului verbal;
2) dialogismul intertextual care se refer# la m#rcile heterogenit#"ii enun"iative, la fenomenul
cit#rii n sens larg.
Pentru Bahtin ($977:$06) aceste dou# fa"ete ale dialogismului par imposibil de disociat la un
nivel profund: orice enun"are, chiar sub forma sa fixat# n scris reprezint# un r#spuns
260
la
ceva !i este construit# ca atare. Ea nu este dect o verig# a lan"ului actelor de vorbire. Orice
(nou#, nota n.n.) nscriere este o prelungire a precedentelor, angajeaz# cu ele o polemic#, se
a!teapt# la reac"ii active de n"elegere, anticipeaz# asupra acestora etc. (v. interac"iune).ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Toate formele comunic#rii verbale sunt guvernate de un principiu dialogic. Dialogul este
forma sub care se concretizeaz# diversele tipuri de interac"iune verbal#, indiferent de func"ia
lor (comunicativ# sau fatic#), de tipul lor (reale sau fic"ionale), de modul de actualizare (oral
sau scris).
Principalele valori ale conceptelor monologic/monologal !i dialogic/dialogal sunt redate n
tabelul urm#tor:

MONOLOGIC
26$
/MONOLOGAL

Monologal
262


- un locutor
Monologal
263
este un termen adecvat:
$) discursului adresat sinelui;
2) discursului care, cu toate c# intereseaz#
un auditoriu, nu cere r#spuns sau acces,
alternan"# la cuvnt (de ex. alocu"iunea
unui !ef de stat);
3) textelor scrise n care enun"#torul nu se
afl# n contact cu receptorul (sau
coemi"#torul)
Monologic
- discurs centrat asupra propriei
organiz#ri, nchisDIALOGIC
264
/DIALOGAL

Dialogal
265


- mai mul"i locutori
- dialogal
266
se aplic# strict n cazul
interlocu"ionarDialogic
- discurs structurat pe confruntarea cu
vorbele altuia/altora.
- dialogic se aplic# discursurilor care nu
a!teapt# r#spuns (texte scrise, cursuri
magistrale etc.) dar care pun n scen# o
multitudine de voci care sunt polifonice
INTERVEN"IE
Termen folosit n analiza conversa"ional# francofon#
267
(fr. intervention) pentru a desemna
cea mai mare unitate monologal#, adic# fiecare contribu"ie a unui locutor la un schimb verbal.
Terminologia anglo-saxon# prefer# termenul mi!care/engl.move, propus de Goffman !i de
Sinclair !i Coulthard ($975).

Exemplu:
A: A! vrea s# te rog ceva: Vrei s# nchizi fereastra?
B: Adev#rul este c# s-a f#cut frig. Se apropie iarna.
A: Mul"umesc.

Avem de-a face cu trei interven"ii care constituie o unitate de schimb verbal. Interven"ia se
poate descompune la rndul ei n mai multe acte de limbaj (interven"ie complex#) sau ntr-un
singur act de limbaj (interven"ie simpl#: de ex. Mul"umesc).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
%coala de la Geneva (Roulet $98$) introduce distinc"ia interac"iune/interac"iune verbal#, nu
orice comunicare este n mod necesar verbal#.

Condi%iile de existen%&
268
a unei interac"iuni verbale sunt urm#toarele:

$. colocutorii trebuie s# accepte un num#r de norme comune
2. colocutorii trebuie s# participe la schimbul verbal
3. colocutorii trebuie s# gestioneze comunicarea prin alternan"a la accesul la cuvnt, gesturi
etc.

Reprezentan"ii %colii de la Geneva (Roulet et. al. $985, Moeschler $985) v#d n func%ia
interactiv& func"ia care articuleaz# constituan"ii unei interven"ii, !i, n particular, leag# actele
directoare de actele subordonate (Interven"ie).
Func"ia interactiv# nu trebuie confundat# cu func%ia interac%ional& care prive!te rela"iile
dintre participan"i.

O tipologie a interac%iunilor realizat# de %coala de la Palo Alto (Watzlawick et. al $972:66)
distinge:
a) interac%iuni simetrice n care participan"ii se afl# pe picior de egalitate (de ex. conversa"ia
ntre doi participan"i la joc)
b) interac%iuni complementare n care diferen"a ntre participan"i este puternic marcat# (de
ex. interac"iunea profesor-elev).
n acest caz se poate vorbi de o pozi"ie nalt# !i de o pozi"ie joas# pe care se plaseaz#
participan"ii.
Caracterul acestor pozi"ii poate fi impus prin natura genului de discurs, atunci
cnd rolurile sunt fixate institu"ional (ntr-o consulta"ie medical#, doctorul
de"ine pozi"ia nalt#)
sau fac obiectul unei negocieri (interac"iunea ntre so"i, ntre asocia"i etc.)
O rela"ie complementar# nu este n mod necesar inegal# dar produce adesea o
alunecare de la pozi"ia nalt# spre pozi"ia dominant#.

n cadrul unei interac"iuni se nfrunt# strategiile participan"ilor care trebuie n mod constant
s# negocieze.Termenul strategie nu trebuie n"eles, la acest nivel, drept activitate de
comunicare disimulat# sau manipulare.
Transparen"a pentru receptor a strategiilor folosite de emi"#tor este pus# n eviden"# de
existen"a unor strategii corespunz#toare acestora la nivelul recept#rii, deci a unor strategii
interpretative.
Ambele tipuri de strategii sunt recunoscute ca atare de participan"ii la interac"iunea
comunicativ#, ceea ce dovede!te conven"ionalitatea comportamentului strategic al membrilor
unei comunit#"i.
Se consider# c# O descriere detaliat# !i complet# a strategiilor comunicative este practic
imposibil#, pentru c# n acest domeniu se manifest# cu prec#dere creativitatea indivizilor.
Prezen"a unui comportament strategic al emi"#torului este, de obicei, semnalat# de lipsa de
concordan"# ntre structura interac"ional# de adncime (care reflect# competen"a
comunica"ional# a individului) !i secven"ele de acte comunicative actualizate n structura de
suprafa"# (care reflect# competen"a social#).

Interven%iile ini%iative sunt cele care impun constrngeri partenerului la schimbul verbal
(cerere de informa"ii, propuneri, solicit#ri de diverse tipuri);
Interven%iile reactive reprezint# r#spunsurile pozitive sau negative la interven"iile ini"iative.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Trebuie men"ionat faptul c# multe interven"ii sunt simultan ini"iative !i reactive.
%coala de la Geneva (Roulet $98$) face, de asemenea, o analiz# a structurii interven"iei !i
distinge dou# componente:
Un/mai multe act(e) directo(a)r(e); actul director este obligatoriu, este cel care
d# interven"iei o valoare pragmatic#
Un/mai multe act(e) subordonat(e); preg#te!te sau justific# actul director.
Astfel, n ex. Este foarte dr#gu"#, m-a ajutat mult, Este foarte dr#gu"#
reprezint# actul director, justificat de actul subordonat m-a ajutat mult.

Orice interac"iune verbal# trebuie s# se supun# principiului cooper&rii.
Fiecare participant la o interac"iune trebuie s#-!i aduc# contribu"ia, astfel nct s# r#spund#
a!tept#rilor coemi"#torului, n func"ie de finalitatea schimbului !i de momentul n care acesta
are loc.
Grice ($979) vede n principiul cooper#rii un fel de metaprincipiu care dirijeaz# schimburile
verbale !i care este specificat ntr-un anumit num#r de maxime conversa"ionale:
$) maxima calit#"ii (a fi veridic)
2) maxima rela"iei (a fi pertinent)
3) maxima cantit#"ii (a fi informativ doar att ct se cere)
4) maxima manierei (a fi clar). (v legile discursului)

Aplicarea acestor maxime este condi"ionat# ns# de varietatea genurilor de discurs !i, n
special, de presiunea normelor culturale, care impun adesea reguli contrare celor enun"ate de
Grice.
Maximele sunt de altfel susceptibile de a primi dou# interpret#ri:
- maximele drept condi"ii a priori ale oric#rei comunic#ri verbale (perspective lui Grice)
- maximele alc#tuiesc un cod sui generis al bunelor maniere (din punctul de vedere al
majorit#"ii anali!tilor discursului)

Respectarea principiului cooper#rii nu implic# existen"a unei armonii f#r# umbre ntre
participan"ii la interac"iunea verbal#; n general, orice interac"iune este o activitate tensionat#.
Totu!i, acest principiu eviden"iaz# faptul c# este indispensabil# existen"a unei minime
cooper#rii, o voin"# comun# de a respecta anumite reguli, pentru a fi posibil# comunicarea.

Schimbul reprezint# unitatea minimal# a interac"iunii sociale, definit# ca succesiune de
mi!c#ri performate de colocutori !i aflate n raporturi secven"iale (ofert#-satisfacere-
respingere-contracarare-reofertare
269
).

Alte sensuri ale no"iunii de schimb:

$. Interac"iune n care participan"ii pot fi pe rnd, locutori !i interlocutori, enun"#rile lor
alternante se afl# ntr-o rela"ie de strict# determinare: coresponden"#, dezbateri la radio,
tv., conversa"ii etc.
Nu apar"in acestui tip: conferin"a academic#, romanul, alocu"iunea !efului statului etc. datorit#
absen"ei alternan"ei (v.monologal,monologic).

2. Schimb desemneaz# !i unul din nivelurile analizei interac"iunii verbale, !i anume Unitatea
dialogal" minimal"
270
.

A: Ce mai faci Ioane?
B: Mult mai bine, mul"umesc.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Unitatea inferioar# se nume!te interven"ie a unui singur emi"#tor; unitatea superioar#
ansamblu discursiv (cum ar fi cazul cererii de informa"ii despre starea unei familii ntregi)

Exist# adesea schimburi inserate sau parentetice:

Cnd pleci?
Nu "i-am zis? Schimb inserat.
Nu
Mine.

Analiza conversa"ional#, dup# lucr#rile lui Goffman ($973), opereaz# cu distinc"iile:
- schimburi de confirmare: cei doi participan"i efectueaz# n rela"ie strns# ac"iuni de
acela!i tip, care se reg#sesc n principal la nceputul !i la sfr!itul interac"iunii. Servesc la
confirmarea
27$
leg#turii sociale.

Bun#-ziua
Bun# ziua.
- schimburi reparatorii: este de tip ternar !i permite reapararea unei amenin"#ri asupra
fe"ei negative suscitat# de prima interven"ie:
Ct e ceasul?
$0 !i 25.
Mul"umesc.
Mul"umirea este destinat# a repara amenin"area pe care o constituie ntrebarea !i a restabili
echilibrul interac"iunii.

CONVERSA"IE
272

a) n sens larg termenul se refer# la orice situa"ie interlocu"ionar#, de la schimbul spontan din
famile la conferen"a de pres#. Acest sens este avut de cele mai multe ori n vedere n
cadrul analizei conversa"ionale.
b) n sens restrns !i mai apropiat de uzul comun, termenul este folosit pentru a face trimitere
la un gen de interac"iune verbal# caracterizat# prin:
- schimburi relativ echilibrate, egale;
- spectru larg al temelor de discu"ie (pu"ine constrngeri tematice);
- libertate relativ# n succesiunea lu#rilor de cuvnt.
Participan"ii care pot fi n num#r mai mare de doi
273
se afl# n vecin#tate spa"ial# (sau n
leg#tur#, vezi conversa"ia telefonic#), n simultaneitate !i ntre"in rela"ii conviviale
274
.
Conversa"ia este lipsit# de finalitate instrumental#, de aceea un interogatoriu sau o dezbatere
politic# nu se ncadreaz# n acest tipar.
n cadrul conversa"iei Compania este c#utat#, nu informa"iile (Jacques n Cosnier et.al.
$988: 58).

Secven%a n analiza conversa"ional# de tip francofon
275
reprezint# o unitate
intermediar# ntre interac"iune !i schimb verbal. KERBRAT-ORECCHIONI
($990:2$8) define!te secven"a drept:un bloc de schimburi legate printr-un
grad puternic de coeren"# semantic# !i/sau pragmatic#. Secven"ele pot fi
incluse una ntr-alta, pot exista secven"e cu plasare lateral# fa"# de cursul
principal /firul director al conversa"iei.
Indiferent de terminologia
276
folosit# este de remarcat c# secven"ele cele mai
ritualizate sunt cele de la nceputul !i sfr!itul conversa"iei.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Secven"ele de la nceput se caracterizeaz# printr-o:
a) unitate tematic# remarcabil# (temele sunt impuse, discu"iile despre starea
vremii, despre nout#"ile familiale etc..)
b) unitate pragmatic# (scopul participan"ilor este de a sparge ghea"a !i de a
ajunge la subiect
277
)

Analiza discursului folose!te termenul ritual
278
pentru a desemna secven"ele de ac"iune
verbal# cu un grad ridicat de rutin#.
Gradul de codificare a acestor ritualuri este variabil. Astfel exist#:
$) secven"ele rigide de enun"are cum ar fi anumite obi!nuin"e de polite"e n via"a de zi
cu zi (scuze, saluturi, mul"umiri) sau specifice unor situa"ii puternic formalizate
(n domeniul juridic de ex.)
2) secven"e mai flexibile (precum cadrul schimburilor verbale dintre prezentator !i
invitat n emisiunile de televiziune sau n talkshow-uri).
Al"i cercet#tori
279
v#d n ritualul socio-lingvistic (langagier) ansamblul constrngerilor care
codific# practicile socio-lingvistice !i care rezult# din condi"iile de producere !i interpretare
(circumstan"ele discursului) ale actului de limbaj.
Astfel, intr# n categoria ritualurilor n care participan"ii !i atribuie !i li se atribuie
anumite roluri urm#toarele acte: a face o comand# ntr-un restaurant, a solicita o
l#murire unui func"ionar public, a cere indica"ii de orientare spa"ial# etc.

Orice dialog se prezint# ca o alternan"# a intr#rii n interac"iune a vorbitorilor !i, din acest
punct de vedere, no"iunea de acces la vorbire
280
este esen"ial# pentru analiza conversa"iei.

Pentru descrierea acestui concept textul de baz# l reprezint# lucrarea lui Sacks, Schlegoff !i
Jefferson $974).
Termenul desemneaz# mecanismul care dirijeaz# aceast# alternan"# !i, mai ales, prin
metonimie, contribu"ia fiec#rui participant, fiecare dintre lu#rile de cuvnt.
Adesea este dificil de definit luarea de cuvnt, deoarece acest fenomen poate s# se manifeste
!i prin alte mijloace dect vorbirea propriu-zis# (semnale verbale sau paraverbale).
Studiul fenomenului se face din mai multe perspective:
- suprapunerea unor secven"e discursive
- existen"a t#cerilor (semnificative)
- echilibrul stabilit ntre contribu"iile participan"ilor
- atitudinea partenerului aflat n pozi"ia de ascultare
- prin ce mijloace se realizeaz# selec"ia emi"#torului pentru luarea de cuvnt
(exist# n acest sens un ntreg sistem de semnale care pot indica inten"ia de
a lua cuvntul).


$
Vezi Maingueneau, Dominique, Les termes cls de lanalyse du discours, Seuil, $996
(Collection MEMO)
2
DSL
3
Guespin $97$:$0, apud D. Maingueneau ($996:28)
4
Se constat# adesea o alunecare a sistemului de reguli spre corpus: discursul socialist
desemneaz# att regulile care fac specific# socialismului o anumit# pozi"ie enun"iativ#, ct !i
ansamblul enun"urilor considerate ca apar"innd acestei pozi"ii, D. Maingueneau ($996: 29)
5
J-P.Bronckart et al. ($985:$$)
6
J-P.Bronckart et al. ($985:$$):
7
J-P.Bronckart et al. ($985:$$):


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

8
De ex. n scopul de a activa un adolescent ntr-un anume scop se pot pune n aplicare
urm#toarele mecanisme: J-P.Bronckart et al. ($985:$$):
- tip narativ (o poveste de ex)
- tip situa"ional (dialog maieutic din perspectiva lui Piaget)
- tip teoretic (expunerea logic# a principiilor moral)
9
G.Brown !i G.Yule, Discourse Analysis, Cambridge University Press, Cambridge $983, p.$,
apud D. Maingueneau $996
$0
D. Maingueneau $996:$$
$$
Ideal care se poate confunda cu un ansamblu de scopuri, cum ar fi, de exemplu, pentru
medicin#, cercetarea fundamental# pentru ameliorarea suferin"ei, pentru descoperirea !i
aplicarea unor procedee neinvazive etc.
$2
Aceast# perspectiv# poate fi contestat# !i datorit# faptului c# disciplina se define!te prin
obiectul s#u de studiu, prin corpusul pe care l investigheaz#. O disciplin# se define!te mai
pu"in prin obiectul s#u de studiu (pe care l poate avea n comun cu alte ramuri, vezi
interdisciplinaritatea), ct, mai ales, prin punctul de vedere asupra acelui obiect.
$3
Explica"ia vag# poate antrena ac"iunea unor presupozi"ii sau defini"ii implicite, iar maquis-
ul terminologic conduce inevitabil la lips# de adecvare.
$4
Exemplu dat de D. Maingueneau $996 se refer# la un jurnal televizat care nu este un text ci
reprezint# un ansamblu de configur#ri n care textul este legat de teme,roluri, surse de
informa"ii.
$5
Vezi, de exemplu, problema portughezei din Brazilia /Portugalia
$6
%coala francez# a fost influen"at# puternic de psihanaliz# !i marxism; ast#zi numele de
%coala Francez# este atribuit unei tendin"e de abordare a analizei discursului, aplicate !i de
alte centre de cercetare care nu se circumscriu strict spa"iului geografic francez.
$7
D. Maingueneau:$998
$8
Multe modele au un autor ecranat(cum ar fi, de ex., discursul tv)
$9
Exist# reguli de producere legate de genuri care fac s# nu fie suficient# cunoa!terea limbii
pentru, de ex, a citi un jurnal; invers, la limit#, se poate citi un jurnal ntr-o limb# pe care nu o
cuno!ti; vezi, de exemplu, Hans Castorp vorbe#te fran!uze#te n Muntele vr"jit de Thomas
Mann.
20
De ex, conjunc"ia coordonatoare dar (care are un mare num#r de func"ii, unele chiar
contradictorii).
Un tip de analiz# va aborda realizarea acestui recens#mnt (cum !i de ce un singur cuvnt
poate avea valori att de numeroase).
Alte ex.: exist# n francez#, ca !i n romn#, un mare num#r de marcatori de reformulare:
adic", n alte cuvinte, s" spunem, fieAnaliza discursului se va interesa de leg#tura dintre
natura acestui cuvnt (imperativ prezent, pers-I.pl.) !i func"ia sa de marcator de reformulare.
2$
Se au n vedere fenomene ca referin"a, ambreiorii, anafora, modalizarea (moduri, ironie);
interdiscursul primeaz# n cadrul acestei abord#ri
A vorbi nseamn# ntotdeauna a vorbi sub dominarea altor discursuri deja spuse sau posibile,
la care se face referin"# sau care sunt respinse. Pentru a ncepe o scrisoare se va scrie:
domnule ministru, drag" domnule, salut, h, etc. Din ansamblul formulelor de deschidere pe
care le avem n cadrul memoriei discursive re"inem una singur#. ntr-o alt# ordine, nu se pot
emite p#reri politice n afara cmpului discursiv al politicii, chiar dac# se proclam# refuzul
vorbirii n termenii (politici) ai altora.
Se pune ntrebarea legitim#: Cine vorbe!te atunci? Subiectul este un conglomerat de identit#"i,
de subiectivit#"i legate de cmpuri diferite de enun"are care interac"ioneaz# n fiin"a sa.
Subiectivitatea enun"iativ# este traversat# de o mare de discursuri. n consecin"#, ea se


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

construie!te printr-un discurs fragil; subiectivitatea nu pre-exist# discursului s#u. %i, ceea ce
este mai important, nu dispunem n orice moment de acest discurs gata preg#tit.
22
D. Maingueneau ($996)
23
(gr. archion)
24
n buna tradi"ie a abord#rilor cognitive
25
M.Mayer, Questions de rhtorique. Language, raison et seduction, Librairie Gnrale
Franaise, Paris, $993, p.7
26
Constantin S#l#v#stru ($999:9)
27
Constantin S#l#v#stru ($999: $2)
28
Constantin S#l#v#stru ($999:$5)
29
Termenul a fost introdus de Morris pentru a desemna nivelul procesului de semioz# care se
refer# la rela"ia dintre semne !i cei ce le interpreteaz#.
30
Atunci cnd se vorbe!te de componenta pragmatic# se n"elege componenta care se refer# la
descrierea sensurilor enun"urilor n context (Un enun" ca Ion nu este aici poate fi interpretat,
n func"ie de context, drept ironic sau neutru, ca o concluzie la o argumentare, ca un apel la
ordine etc.).
Exist# o dezbatere ntre cercet#torii care proclam# existen"a unei pragmatici integrate
sistemului limbii !i cei care n"eleg s# men"in# o separa"ie ntre semantic# !i pragmatic#.
3$
vezi Liliana Ionescu-Rux#ndoiu, Conversa!ia. Structuri #i strategii. Sugestii pentru o
pragmatic" a limbii vorbite, Editura All, Bucure!ti, $999
32
Metodologia const# n
- a nregistra conversa"iile n context
- a le transcrie
- a le analiza, punnd n eviden"# regularit#"ile, regulile etc.
Abordarea este empiric# asupra unor date atestate, naturale !i autentice. Obiectivul analizei
este de a degaja o gramatic#- lexicon a conversa"iei. Deosebindu-s# de lingvistic#, disciplin#
care are ca obiect de studiu enun"uri existente !i care potrivit lui W.Labov produce !i faptele
!i teoria.
n practic# aceast# munc# este laborioas# !i de o mare complexitate.
33
Ca reac"ie mpotriva concep"iei chomskyene asupra limbajului, considerat# prea restrictiv#,
D.H. Hymes !i J.J. Gumperz au pus bazele unei etnologii a comunic#rii care asociaz#
resursele verbale !i regulile de interac"iune !i de comunicare ale unei comunit#"i lingvistice.
n Fran"a, n anii 80, analiza conversa"ie devine obiect de studiu ca o component# a
pedagogiei !colare pe baza observa"iilor asupra schimburilor verbale n orele de predare a
limbilor.
34
O re"ea presupune leg#turi !i noduri; vezi WEB
35
unde este vorba, n general, de a descrie un discurs produs de un singur emi"#tor
36
unde interesul este de a urm#ri amprentele procesului enun"#rii n enun", fiind vorba, de cele
mai multe ori, de un singur emi"#tor.
37
acte de limbaj considerate ca inten"ie a locutorului care pretinde c# ac"ioneaz# asupra
interlocutorului s#u.
38
D: Maingueneau $996:25
39
Aceast# direc"ie este ilustrat# de reprezentan"ii %colii de la Geneva (Roulet et. al. $985) !i
de modelul propus de Sinclair !i Coulthard ($975) care n"eleg conversa"ia ca o organizare
ierarhic#.
40
distan"a ntre parteneri, gestica, mimica vezi proxemica, Mihai Gheorghe op.cit.
4$
vezi Liliana Ionescu-Rux#ndoiu, op.cit.
42
care prive!te problemele patologiei mentale prin prisma disfunc"ionalit#"ilor la nivelul
interac"iunilor.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

43
vezi Lumini"a Mihaela Iacob, Comunicarea for!a gravita!ional" a cmpului social, n
Revista romn" de comunicare #i rela!ii publice, nr.$, $999, p.$9-28
44
Antropologul Bateson !i psihiatrii Watzlawick !i Jackson au popularizat concepte ca:
double bind/constrngere dubl#; con"inut, rela"ie, metacomunicare, precum !i axiome ca
nu putem s# nu comunic#m.
45
P. Watzlawick, La ralit de la ralit; Ed.du Seuil, Paris $978
46
Bateson et al.; La nouvelle communication; Ed.du Seuil, Paris $98$,p.7, apud M.D, op.cit.
47
Acest curent va fi asimilat n mare parte de analiza conversa"ional#.
48
Gumperz !i Hymes, The Etnography of Communication, n American Anthropologist,
66(6), 2, $964
49
D.H.Hymes, Models of the Interaction of Language and Social Life, n Gumperz and
Hymes (ediscurs.), Directions in Sociolinguistics: the Ethnography of Communication, Holt,
Rinehart and Winston, New York, $972
50
Analiza etnometodologic# se va axa pe studiul diversit#"ii interac"iunilor sociale !i va avea
ca obiectiv degajarea elementelor de regularitate. Conversa"ia devine obiect privilegiat de
studiu (Sacks, Schegloff $978) ca interac"iune social# esen"ial#.
Studiul etnometodologic se opre!te, n special, asupra organiz#rii activit#"ii de comunicare
(accesul la cuvnt, introducerea unei teme, deschiderea !i nchiderea unei interac"iuni etc.)
5$
H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,
$967
52
Vezi Paul Dobrescu, Aisbergul comunic#rii, n Revista romn" de comunicare #i rela!ii
publice, nr.$, $999, p.40-42
53
G.H.Mead, Lesprit, le soi et la societ, PUF, Paris,$963 (traducere dup# Mind, Self and
Society, University of Chicago Press, Chicago, $934)
54
Vezi D.Maingueneau, op.cit., p. 39
55
Lexicometria se bazeaz# pe programe de calculator cum ar fi Lexploreur:
Le logiciel Lexploreur assiste l'analyse d'un texte en combinant:
des outils de mesure statistique permettant une analyse globale et rapide de l'usage de son
vocabulaire;
un moteur de recherche trs complet permettant une analyse locale et fine du contexte
d'apparition de chaque mot, vezi !i J.J.van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, %tiin!a
comunic"rii, Editura Humanitas, $998, Bucure!ti, p.$4$-$47.
56
Pentru mai multe informa"ii privind analiza de con"inut vezi J.J.van Cuilenburg, O.
Scholten, G.W. Noomen, %tiin!a comunic"rii, Editura Humanitas, $998, Bucure!ti, p.$$$-$47
57
Re"eaua eviden"iaz# felul n care emitentul prive!te rela"iile dintre obiectele atitudinale;
re"eaua se realizeaz# n urma opera"iunii de reducere !i de retranscriere a textului pe baza
propozi"iilor-cheie
58
vezi critica din MOTS, vezi textul din %tiin!a comunic"rii
59
vezi Camelia Beciu pentru discurs electoral
60
vezi Theodor Hristea (coordonator), Sinteze de limba romn", edi"ia a treia, Editura
Albatros, Bucure!ti, $984
6$
Se mai numesc !i lexii complexe, discurs repetat etc.
62
vezi lucr#rile de la Tregastel
63
Vezi, de exemplu, sintagme ca voin"# politic#, decizie politic#, administra"ie public#,
guvern monocolor etc.
64
Salem $987, apud D. Maingueneau $996
65
Fiala-Habert $989:89, apud D. Maingueneau $996
66
Sau metoda termenilor-pivot (metoda lui Harris)
67
Z. S. Harris, Discourse analysys, trad fr. n Langages no.$3, $969, p.8-45 ($952).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

68
Cum ar fi reducerea pasivului la activ, descompunerea n dou# fraze a unei fraze con"innd
dou# grupuri coordonate etc.
69
sau concurente, vezi D. Maingueneau $996:45
70
vezi Courtine $98$: 78, apud D. Maingueneau $996: 46
7$
DSL
72
DISCURSL
73
Fondatorul gramaticii generative
74
D. Maingueneau $984
75
limba ca sistem
76
Norma este instan"a conform# universului de sens pe care discursul l instaureaz#.
77
Cod care este imperfect datorit# fenomenelor de ambiguitate, omofonie, polisemie
78
Conceptul cod de limb#/cod langagier a fost dezvoltat de D. Maingueneau ($993) pentru
a ar#ta c# o forma"iune discursiv# nu exist# doar prin enun"ul formulat prin intermediul unei
limbi (francez#, latina) ci, mai ales, prin intermediul unui cod de limbaj; limba nu este un
instrument st#pnit din exterior, pus n servicul unei strategii persuasive, ci modul n care este
realizat# folosirea limbii este de fapt creatoare/constitutiv# forma"iunii discursive,
inseparabil# de pozi"ionarea sa. Astfel, codul de limbaj nu este doar un sistem de transmitere a
informa"iei, ci particip# la autolegitimizarea emi"#torului.
79
P.Charaudeau ($995): Une analyse smiolinguistique du discours, n Langages no.$$7
80
vezi la teatru
8$
E. Goffman ($974) Les rites dinteraction, Paris, Ed. de Minuit
82
P. Brown; S. Levinson ($978): Questions in Politeness. Strategies in Social Interaction,
Cambridge, Cambridge Univesity Press, p. 56-289
83
teritoriul, adic# tot ce se refer# la:
- corp (inclusiv la mbr#c#minte, buzunare, gen"i etc.);
- bunuri apropiate (so"/so"ie, ma!in#, vesel#);
- spa"ii private (acas#, vecin#t#"ile spa"iale ale corpului etc.);
- informa"ii personale;
- maniera (proprie) de a vorbi
83

84
fa"ada sau imaginea pozitiv# pe care fiecare dore!te s# o construiasc# !i s# o dea despre
sine
85
Pentru a da un ordin se folose!te rar modul imperativ, se recurge adesea la formule care s#
ndulceasc# enun"ul;
acestea presupun efort att din partea emi"#torului, ct !i din partea receptorului deoarece, din
punct de vedere lingvistic, sunt complicate !i necesit# o cunoa!tere a subtilit#"ilor; vre"i s#
ave"i bun#voin"a s# nchide"i geamul , fi"i att de amabil !i
Cu ct formulele sunt mai preten"ioase, cu att efectul de ndulcire a ordinului este mai
marcat
86
Teza lui G. Lakoff citat# n Kerbrat-Orecchioni ($999; Conferin"a Abordarea
interac"ionist# n lingvistic# "inut# la Congresul Societ#"ii Japoneze de Predare a Limbii
Franceze, Universitatea Na"ional# din Matsuyama, 5 noiembrie $999)
87
Vezi de ex. grupul nominal Ion !i cu mine, n care eul se pune pe al doilea plan, la fel
cum comportamentul politicos prescrie a l#s# pe cineva s# treac# naintea ta
88
n schimb, formule de tipul v# mul"umesc pu"in nu se nregistreaz#, ceea ce sus"ine !i
anumite restric"ii contextuale pentru a mul"umi
89
Brown !i Levinson ($978) au impus termenul FTA (FTA= FACE THREATENING ACTS)
care s-ar putea traduce prin acte amenin!"toare pentru imagine:
Aceste acte ar fi:
$. acte amenin"#toare pentru imaginea pozitiv# a locutorului


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

2. acte amenin"#toare pentru imaginea negativ# a locutorului
3. acte amenin"#toare pentru imaginea pozitiv# a interlocutorului
4. acte amenin"#toare pentru imaginea negativ# a interlocutorului
90
O tipologie a polite"ii n tranzac"iile cele mai simple, de exemplu, cump#rare- vnzare,
distinge:
$. Polite%ea obi'nuit&, de rutin# legat# de scriptul scenariului, de ex. n secven"ele de
deschidere (saluturi, ntreb#ri: ce dori"i? Cu ce v# pot ajuta? Etc.) sau de nchidere a unei
conversa"ii (mul"umiri, salut#ri, ur#ri) sau n cereri. ntr-un context n care este vorba despre
schimburi de pia"# (bani-produs) polite"ea de zi cu zi ntre"ine o rela"ie de ndatorare
reciproc#:

Cererea nu ia dect n mod excep"ional forma lui vreau , doresc ci se ntlnesc de ex,
formul#ri de tipul:
A# vrea(condi"ionalul este nt#rit prin ad#ugarea lui v# rog)Nume de produs, v" rog
(strategie de menajare a timpului !i efortului vnz#torului)
Ave!i nume de produs ?; cnd exist# riscul ca produsul s# nu fie disponibil
2. polite%ea excep%ional& legat# de diverse incidente (lipsa m#run"i!ului de ex.). Asist#m la
un asalt al polite"ii pentru a neutraliza incidentul care este surs# de amenin"are. se ntmpl#
nu-i nimic etc.
Exist# contexte de tipul a! vrea doar un graham n care doar este un minimizator care
poate exprima o scuz# implicit# (aceea de a face o cump#r#tur# inferioar# normei, contextului
etc. sau de a provoca un deranj care nu ar fi compensat de valoarea n bani a produsului) .
Oricum, aceste tranzac"ii comerciale nu se reduc la un transfer de bani; ele sunt locul de
manifestare a unei suite de condi"ionaluri, mul"umiri, elemente minimizatoare etc.
9$
E. Benveniste; Problmes de linguistique gnrale II, Gallimard, Paris, $974
92
O. Ducrot; Le Dire et le Dit; Ed. Du Minuit, Paris $984
93
vezi D. Maingueneau $996: 37
94
A realiza gramatica unei limbi, nseamn# a specifica !i a caracteriza frazele subiacente
enun"urilor realizabile prin mijloacele acelei limbi
95
J-M.Adam, Les textes: types et prototypes; Nathan, Paris, $992, p. $5
96
Pcheux !i Fuchs ($975: 24); apud D. Maingueneau ($996) folosesc pentru aceasta
accep"iune a termenului enun% sintagma suprafa"# lingvistic#.
97
M.-M. de Gaulmyn, Les rgulateurs verbaux: le cntrole des recepteurs, n Cosnier J. et
Kerbrat-Orecchioni C:, Dcrire la conversation, Presses Universitaires de Lyon,$987, p.$0
98
se refer# la ceea ce se spune n interac"iunea verbal# de c#tre participan"i
99
se refer# la conduita de interac"iune (ncerc s# fiu clar, explicitm-a"i urm#rit?)
$00
se refer# la limb# (acesta este cuvntul potrivitn sens uzual)
$0$
E.Veron, apud D. Maingueneau ($996)
$02
Trebuie remarcat faptul c#, n cadrul comunic#rii orale, conversa"ia are cel mai nalt grad
de interactivitate.
$03
exist# !i situa"ii caracterizate prin univocitate: presa audio, conferin"e, discursuri, expuneri
etc.
$04
n schimbul oral cei doi parteneri interac"ioneaz#, cuvintele sunt nso"ite de mimic#, de
indicatori paraverbali, sintaxa este mai lax# (juxtapuneri, ntreruperi, elipse, redundan"e etc.).
Nu exist# un control al n"elegerii globale a enun"ului, a revenirii !i exist# pericolul permanent
al ntreruperii.
$05
care determin# abunden"a m#rcilor emo"ionale n discurs


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

$06
%i un enun" oral se poate prezenta ca independent de context: cel n care interlocutorul nu
este chemat, n principiu, s# intervin# ntr-un discurs care se prezint# ca nchis n sine. (oficiu
religios -ritualizat, conferin"# public# etc.)
Un enun" poate fi conceput n manier# grafic# !i independent de context dar avnd aparen"a
caracteristicilor unui enun" dependent de context.
Invers, exist# schimburi verbale n care participan"ii vorbesc ca din carte, ntr-un stil
apropiat de cel scris.
$07
Goody $977, apud D. Maingueneau ($996)
$08
enun"ul independent de context tinde a se nchide asupra lui, poate construi un joc al
reperajelor intratextuale; subordonarea sintactic# se desf#!oar# cu o rigoare mai mare.
$09
Trebuie f#cut# o distinc"ie ntre discursul oral !i cel oralo-grafic, care se sprijin# pe scris
(pe note sau email-ul, po!ta electronic# care mimeaz# o interac"iune oral#);
$$0
doar emi"#torul se exprim# uneori sub forma unei structuri dialogice; n cele mai multe
cazuri, emi"#torul anticipeaz# reac"iile receptorului
$$$
D. Maingueneau ($996:33); Aceast# direc"ie este privilegiat# de %coala Francez# de
analiz# a discursului

$$2
De Beaugrande !i Dressler ($98$: cap.$), apud D. Maingueneau ($996)
$$3
vezi Cursul de retoric# !i teroria argument#rii
$$4
Peytard !i Moirand ($992: 6$), apud D. Maingueneau ($996)
$$5
Ehlich ($989), apud D. Maingueneau ($996)
$$6
Lingvistica textual# (dup# deceniul !apte cunosut# mai ales sub numele de gramatic# a
textului) este disciplina care are ca obiect studiul textualit#"ii, n special al coeziunii !i
coeren"ei. Aceste propriet#"i sunt cele care fac textul ireductibil la un !ir de fraze (Rastier;
Sens et textualit, Hachette, Paris, $989, p.28$
Textualitatea poate fi studiat# din perspective diferite:
$) a emi"#torului care produce o unitate de tip text (intereseaz# aici n special prin ce procese
este declan!at# generarea textului). Problema textului v#zut ca unitate nu este
echivalent# cu imaginarea unui sistem unic care dirijeaz# ansamblul: planurile de
organizare a textualit#"ii demonstreaz# caracterul profund eterogen al unui obiect
ireductibil la un singur tip de organizare (Adam $992:20)
2) a receptorului (din punctul de vedere al integr#rii componentelor textului n scopul
n"elegerii acestuia);
3) a analizei (care concepe textul ca o structur# ierarhic#).
Obiectul de studiu al lingvisticii textuale este dificil de delimitat, uneori se suprapune cu
analiza discursului, n special n orient#rile care privesc genurile !i tipologia discursurilor.
$$7
G.Genette ($989:9)
$$8
G.Genette ($989:7).
$$9
Vezi cursul de Retoric" #i teoria argument"rii
$20
vezi M. Tu"escu; Largumentation. Introduction a ltude du discours, Editura
Universit#"ii din Bucure!ti, Bucure!ti, $998, p.$$2-$$3
$2$
incovenientul pe care-l reprezint# acest termen se refer# la faptul c# domeniul s#u de
aplicare este att modurilor de organizare generale (nara"iune, argumentare), ct !i genurilor
discursive particulare.
$22
Titlul operei/programului politic(e) poate fi interpretabil uneori din perspectiva
intertextualit#"ii - ca aluzie la un tezaur cultural existent n memoria receptorului !i care se
realizeaz# ca intertext sub diferite forme. Acela!i statut l are !i titlul jurnalistic care reproduce
ca intertext alte titluri cu un anumit prestigiu n lumea cultural#, cum ar fi:Lista lui (lista
lui Co!ea) sau Cronica une mor!i anun!ate Gabriel Garcia Marques.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Ca intertext-imita"ie par"ial#, Contractul cu Romnia, Contractul cu bucure#tenii,
Contractul cu Americanii [propus de Newt Gingrich] reprezint# aluzii evidente la
Contractul social al lui J.J. Rousseau.
$23
De!i intertextualitate !i interdiscursivitate au un sens echivalent, termenii nu sunt totu!i
folosi"i n acelea!i domenii. Intertextualitate este folosit n special n domeniul literaturii, sau
cnd este vorba de texte n sensul de opere.
$24
Vezi hiponim/hiperonim
$25
Vezi opera"ia n Retoric#
$26
ex publicitar din Stoichi"oiu
$27
se spune adesea c# literatura Pleiadei !i literatura antic# formeaz# un intertext.
$28
Progresie tematic#, fenomen teoretizat de %coala de la Praga (Mathesius) !i Danes ($974).
$29
Acea parte din enun" care, pentru a asigura avansarea procesului de comunicare, adaug# o
informa"ie nou# la ceea ce a fost deja comunicat
$30
n concep"ia lui A.J. Greimas care introduce termenul, textul reprezint# o serie de enun"uri
succesive, a c#ror lectur# trimite la o totalitate de semnifica"ii, izotopia facilitnd lectura
ntregului
$3$
vezi cunoa!tere enciclopedic#
$32
Exist# numeroase distorsiuni ale acestor cadre care pot fi tematizate prin discurs.
Astfel, o pe!ter# (cadru empiric) poate fi folosit# drept loc pentru oficierea unei slujbe
religioase.
Al#turi de aspectul empiric al cronologiei, cel a calendarului, poate fi prezent# !i cronologia
pe care o implic# un discurs: astfel un discurs poate fi datat obiectiv pe $5 ianuarie 2000 dar
s# se prezinte ca un discurs de amintire a $50 de ani de la na!terea lui Mihai Eminescu.
$33
eng. contextualization cue
$34
Adam ($992), n continuarea lucr#rilor lui Werlich, apud D. Maingueneau, $996
$35
A. Petitjean; Les Typologies textuelles, n Pratiques no.62, p.86-$25
$36
Tipologiile enun"iative se bazeaz# pe rela"ia dintre enun" !i situa"ia de enun"are (cu cei trei
poli: interlocutori, moment !i loc al enun"#rii). Tipologia propus# de Benveniste (plan
imbricat; distinc"ia discurs/istorie)
-planul imbricat implic# un reperaj n raport cu situa"ia de enun"are, n timp ce planul
neimbricat se prezint# ca independent de aceasta.
Aceast# distinc"ie teoretic# nu acoper# situa"iile n care enun"urile asociaz# n diferite moduri
cele dou# planuri.
Tipologiile enun"iative care iau drept criteriu situa"ia de enun"are se pot baza !i pe alte
fenomene cum ar fi prezen"a/absen"a m#rcilor de subiectivitate enun"iativ# sau eterogenitate.
$37
Termenul a fost introdus de M.Foucault ($969: 53) pentru a desemna totalitatea enun"urilor
care se pot raporta la un sistem unitar de reguli, determinat istoric.
D. Maingueneau $996: 42 consider# c# prin introducerea acestei no"iuni, Foucault ncerca
evitarea termenilor tradi"ionali teorie, ideologie, !tiin"#.
$38
n cadrul marxismului de tip althusserian, vezi M. Pcheux., Linquitude du discours,
Editions des Cendres, Paris, $990, p. $02
$39
D. Maingueneau, Genses du discours, Mardaga, Lige, $984, p.5
$40
Forma"iunea discursiv# considerat# ca o identitate ntr-un interdiscurs ilustreaz# un alt sens
al termenului pozi%ionare.
Aceste valori sunt inseparabile n m#sura n care primatul interdiscursului implic# faptul c#
identitatea unei forma"iuni discursive este un proces de redefinire constant# a rela"iilor cu alte
forma"iuni discursive.
$4$
Kerbrat-Orecchioni, Limplicite, Armand Colin, Paris,$986, p.$96
$42
tendin"a spre economie lingvistic#


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

$43
Maximele conversa%ionale ale lui Grice ($975).
Maxim" este termenul atribuit, n pragmatic#, unei cerin"e particulare ce decurge dintr-un
anumit principiu (Cf. DSL).
Cele dou# principii fundamentale ale interac"iunii verbale - principiul cooperativ !i principiul
polite"ii - subsumeaz# un num#r de maxime specifice.
n opinia lui Grice ($975), Gazdar !i Levinson, condi"iile de baz# ale folosirii eficiente !i
efective a limbajului n comunicarea uman# sunt determinate de un principiu al cooper&rii
care poate fi definit:
Contribu!ia ta, n cadrul n care ea are loc, s" fie a#a cum se cere de c"tre scopul convenit
sau direc!ia discu!iei la care participi, la momentul la care are loc
Maximele principiului cooper#rii descriu mijloacele ra"ionale care asigur# eficien"a
conversa"iei.
Aceste maxime sunt:
Maxima cantit&%ii: reglementeaz# cantitatea de informa"ie furnizat# de fiecare participant la
un schimb verbal. Aceasta trebuie s# se ncadreze strict n limitele impuse de obiectivele
schimbului respectiv (s# nu fie nici insuficient#, nici excesiv#)
Maxima cantit#"ii poate fi definit# astfel:
- interven"ia ta s# fie att de informativ# pe ct necesar#;
- nu face interven"ia ta mai informativ# dect este nevoie.
Principala cale prin care aceast# maxim# este nc#lcat#
- se refer# la lipsa informativit#"ii (cli!ee politice, redundan"#);
- repetarea conceptelor cu sfere referen"iale de aplicare identice (vorbitorul s# fie scurt);
- enumerarea tuturor membrilor unei totalit#"i !i, n acela!i timp, prin numirea !i a ntregului
- prepunerea adjectivelor, ordinea neemfatic#;
- folosirea excesiv# a unor cuvinte-cheie apar"innd unei anumite ideologii.
Maxima calit&%ii: cere ca interlocutorii s# spun# numai ceea ce cred c# este adev#rat. Aceasta
exclude furnizarea unor informa"ii false sau pentru care emi"#torul nu are dovezi adecvate.
Maxima cantit#"ii poate fi definit# astfel:
- ncearc# s# faci astfel nct contribu"ia ta s# fie una adev#rat# (din perspectiva comunic#rii
optime), adic#:
- s# nu spui ceea ce crezi c# este fals;
- s# nu spui ceva despre care nu ai suficiente date (adecvate).
Maxima relevan%ei cere ca orice interven"ie ntr-un schimb verbal s# se coreleze cu celelalte
!i s# fie strict legat# de tema n discu"ie.
Maxima relevan"ei este adesea nc#lcat# prin ad#ugarea unor propozi"ii generalizatoare inutile
la ceea ce ar trebui s# fie doar o indica"ie specific#.
Se consider# c# orice gril# lingvistic# reprezint# nu numai un rezultat al experien"ei sociale, ci
!i un mod n care o comunitate vede lumea.
Repetarea formelor lipsite de sens diminueaz# capacitatea receptorilor de a-!i ndrepta aten"ia
spre realitate, ceea ce determin# o degradare a mijloacelor de recep"ie !i, n consecin"#, o
reducere a capacit#"ii de reac"ie imediat# !i adecvat#, fie la nivel individual, fie la nivel social.
Aceasta nseamn# n ultim# instan"# o deformare a dou# dintre cele mai importante
componente ale comportamentului uman: grilele cognitive !i mijloacele de reac"ie prin
folosirea vorb#riei goale
Maxima manierei se refer# la modul n care trebuie formulate interven"iile n cadrul unui
schimb verbal, reclamnd claritate (manifestat# prin evitarea obscurit#"ii expresiei, a
ambiguit#"ii !i a prolixit#"ii), precum !i structurarea logic# a enun"urilor.
H. P.Grice consider# c# aceste maxime nu trebuie privite strict determinist !i preluate tale
quale. Grice subliniaz# modul n care comunicarea (optim#) este posibil#: interpretarea de


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

c#tre receptor a enun"urilor interlocutorilor prin raportare la maxime la un nivel de
profunzime (implicatur#) este determinant# fa"# de respectarea conform# a acestor maxime la
nivelul emi"#torului.
$44
Astfel, principiul care recomand# ca dicu"ia s# nu fie monopolizat# de un singur locutor
este nc#lcat n cazul conferin"elor, al cursurilor, al speech-ului politic.
Tot a!a, n cazul discursului literar sau mediatic, cititorul sau auditorul poate fi ignorat !i,
uneori, pus n situa"ia de a fi violentat, injuriat etc. .
$45
Punctul cel mai delicat ar fi oprirea prolifer#rii genurilor: se poate eviden"ia o imens#
varietate de subgenuri (vezi tipologia discursului).
$46
mai mult sau mai pu"in ritualizate
$47
Condi"ii de reu!it#: condi"ii de a c#ror ndeplinire depinde performarea cu succes a unui
anunit act ilocu"ionar (Concept introdus de J.L. Austin)
$48
M. Bahtin, Esthtique de la cration verbale, Gallimard, Paris, $984, p.285, apud
D.Maingueneau ($996)
$49
Termen introdus de D. Maingueneau !i F. Cossuta, Lanalyse des discours constituants, n
Langages no.$$7, $995
$50
Discursul religios, !tiin"ific, filozofic, juridic, literar etc. au n comun un num#r variabil de
propriet#"i n ceea ce prive!te condi"iile lor de apari"ie !i func"ionarea enun"iativ#. Aceste
discursuri sunt pe rnd autoconstitutive !i heteroconstitutive
$5$
Comunitatea discursiv# reprezint# grupurile sociale care produc !i administreaz# un
anumit tip de discurs. (D. Maingueneau: $984).
Exist# o rela"ie strns# ntre grup !i forma"iunea discursiv# asociat#, n sensul c# organizarea
uman# !i discursurile sale sunt inseparabile.
Folosirea acestui termen trebuie f#cut# adecvat n func"ie de referirea la cei ce produc
discursurile sau la ansamblul larg al elementelor care sunt ata!ate acestei gener#ri discursive.
Conceptul se poate aplica n dou# domenii diferite:
$) pentru institu"iile care genereaz# enun"uri n mai multe limbi (cercetare !tiin"ific#,
organiza"ii/ntreprinderi multina"ionale etc.).
Este vorba de ansamblul emi"#torilor care au n comun
- acela!i tip de discurs (!tiin"ific, jurnalistic etc.)
- acela!i set de norme
- acela!i mod de via"#.
2) pentru emi"#torii care se plaseaz# n pozi"ii de concuren"# n cadrul aceluia!i cmp
discursiv !i care se individualizeaz# prin maniera diferit# de organizare (partide politice,
!coli !tiin"ifice etc.)
$52
Discursul raportat reprezint# modul de a reda ntr-un discurs vorbele atribuite unor surse
diferite de cea a emi"#torului. Problema se refer# att la clasificarea clasic#:
- vorbire direct#, vorbire indirect# !i stil indirect liber-,
- ct !i la modalit#"ile de redare prin ghilimele, italice, trimiterea la alt discurs (dup#
spusele lui A), !i la strategii de validare a con"inutului unei aser"iuni (Vom avea
alegeri anticipate, dac" ar fi s"-l credem pe A) sau a folosirii unui termen (Sunt pe tu!#,
cum se spune/dac" pot spune a#a/dac" pot s" m" exprim astfel etc.).
$53
discurs direct: red# replica exact n forma n care (se presupune c#) a fost enun"at#
$54
discurs indirect, se caracterizeaz# prin raportare la stilul direct
$55
discurs indirect liber discurs indirect liber corespunde formelor mixte prezente n
exprimarea oral# ori n sintaxa popular#
$56
J. Authier-Revuz, Repres dans le champ du discurs rapport, n Linformation
grammaticale no.55, $992, p.38-42
$57
D. Maingueneau ($996: 30-3$)


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

$58
D. Maingueneau; Le tour ethnolinguistique de lanalyse du discours, n Langages no.
$05,$992 p.$20
$59
Vezi, de exemplu, discursul !tiin"ific n care cei ce citesc sunt, de asemenea, cei ce scriu
aceste tipuri de discurs
$60
Cum ar fi, de exemplu, publica"iile (ziare, reviste etc.) scrise de un num#r relativ mic !i
citite de un public uneori foarte extins.
$6$
D. Maingueneau $996
$62
Emi"#torul are de fapt interesul de a oferi adesea un spectacol din ethosul unui om care se
lupt# cu limba, cu propriul s#u discurs sau cu al celorlal"i. D. Maingueneau $996
$63
simultan cu realizarea enun"#rii, aceasta se evalueaz# singur#, se comenteaz# !i solicit#
aprobarea partenerului la schimbul verbal (dac# pot spune a!a, mai degrab#, adic#).
$64
Termenul interdiscurs cunoa!te !i alte defini"ii nu ntotdeauna delimitate cu precizie.
Astfel, interdiscurs reprezint# un ansamblu de discursuri ale unui cmp discursiv sau
apar"innd unor cmpuri diferite, unor epoci diferite: o articulare contradictorie de
forma"iuni discursive referitoare la forma"iuni ideologice antagonice.[Courtine ($98$:54)
apud D. Maingueneau $996]
De asemenea, termenul interdiscurs poate fi atribuit unor unit#"i discursive de dimensiuni
variabile.
$65
Unii cercet#tori

consider# c# se poate vorbi despre un sens interdiscursiv pentru locu"iuni
sau pentru expresiile cu caracter fix,ncremenit, ata!ate n mod obi!nuit cuvintelor !i care
contribuie la atribuirea unei valori simbolice acestora.
Pe o pozi"ie opus# se situeaz# speciali!tii care folosesc termenul interdiscurs doar n rela"ie cu
forma"iunile discursive.
ntre aceste dou# pozi"ii extreme se plaseaz# unit#"ile discursive de dimensiuni diverse
cum ar fi defini"ie lexicografic#, strofa unui poem, nuvela, romanul etc.
$66
Authier-Revuz ($982) apud D. Maingueneau ($996)
$67
J. Authier-Revuz; La non-concidence interlocutive et ses reflets mtanonciatifs, n
Linteraction communicative, Peter Lang, Berne, $990, p. $74, apud D.Maingueneau
($996:46) distinge patru tipuri de glose, ca urmare a fenomenului alterit#"ii, emi"#torul avnd
o dezbatere interioar# n care ncearc# s# men"in# o limit# cu ceea ce nu apar"ine discursului
s#u.
$. non-coinciden"a discursului cu el nsu!i:
cum spune DescartesMetoda n sensul lui Descartes
2. non-coinciden"a ntre cuvinte !i lucruri, fenomene, st#ri etc.:
Cum a# putea s" numesc acest lucru?
Iat" termenul potrivit etc.
3. non-coinciden"a ntre cuvinte:
n sens figurat n toate sensurile
4. non-coinciden"a ntre locutor !i interlocutor:
dup" cum spune!i
spune-i pe nume
$68
Astfel, discursul nu este doar un spa"iu n care se introduce discursul altuia, ci este
constituit n urma unei dezbateri cu alteritatea, f#r# a fi semnalate urme vizibile ale cit#rii, ale
aluziei etc.
$69
Vezi D. Maingueneau ($996)
$70
Ceea ce este propriu oric#rei forma"iuni discursive este de a disimula, n transapren"a
sensului care ia na!tere n discurs, obiectivitatea material# !i contradictorie a interdiscursului,
determinnd aceast# forma"iune discursiv# ca atare, obiectivitate material# care rezid# n


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

faptul c# aceasta vorbe!te ntotdeauna nainte, oriunde !i independent, adic# sub
dominarea complexului de forma"iuni ideologice.
$7$
Louis Althusser, reprezentant al recitirii textelor din perspectiva unei analize structuraliste;
Citindu-l pe Marx
$72
Jacques Lacan a propus n Patru concepte fundamentale ale psihanalizei o hermeneutic#
psihanalitic# bazat# pe analiza structurilor lingvistice !i pe no"iunea de structur# a subiectului.
$73
defini"ia re"elei semantice care circumscrie specificitatea unui discurs coincide cu
defini"ia rela"iilor acestui discurs cu ALT discursDe aici decurge caracterul fundamental
dialogic al oric#rui enun" al discursului, imposibilitatea de a disocia interac"iunea discursurilor
de modul intradiscursiv de func"ionare (a acestora, n.n.)
$74
D. Mainguenau ($984: 27)
$75
un element subordonat nu este n mod necesar !i periferic, n schimb, o pozi"ie periferic#
este ntotdeauna dominat#
$76
un astfel de subansamblu trebuie s# fie constituit din cel pu"in dou# pozi"ion#ri discursive
ntre care s# se stabileasc# rela"ii puternice
$77
privilegierea acestei defini"ii poate fi pragmatic# sau inspirat# de marxism: discursul ca
praxis
$78
M.Foucault, Archologie du savoir, Gallimard, Paris,$969, p.$53
$79
Foucault pune n eviden"# condi"iile institu"ionale ale legitimit#"ii pozi"iei emi"#torului
$80
D. Maingueneau ($984:$54)
$8$
practica/forma"iunea discursiv# este astfel inseparabil# de comunitatea discursiv# care a
produs-o, de modul s#u de apari"ie !i de difuzarea sa
$82
vezi dialogism, interdiscurs, intertextualitate
$83
vezi Golopen"ia $988
$84
(Foucault $97$:24).Ordinea discursului
$85
Pe lng# no"iunea de script exist# o adev#rat# proliferare a conceptelor nrudite: schem#,
cadru, scenariu etc.
Acestea pleac# de la ideea conform c#reia ipotezele pe care !i le fac oamenii/subiec"ii asupra
evenimentelor cu care se confrunt# n mod regulat sunt supuse procesului transformare n
stereotipii !i se sprijin# pe serii de evenimente care sunt stocate !i reactivate n bloc.
$86
de Schank !i Abelson $977, apud D. Maingueneau $996
$87
exemplu oferit de D. Maingueneau $996
$88
Astfel, D. Maingueneau ($996) trece n revist# principalele orient#ri:
$) Charaudeau ($983:5$) vorbe!te despre punerea n scen#/mise en scne

pentru spa"iul
intern al comunic#rii.
2) Authier ($982) despre punerea n scen#/mise en scne a discursului de vulgarizare
!tiin"ific#;
3) Cossuta ($989:$4) atribuie termenul de scen# filozofic# pentru rezultatul acestei
munci de scriere prin care filozoful reprezint# procesul gndirii n chiar interiorul
textului
4) Maingueneau ($993:$23) vorbe!te despre scen# la nivelul superior al enun"#rii,
aplicnd termenul tipului de discurs: genurile literare, de ex., mobilizeaz# Scena
literar#, genurile !tiin"ifice pun n mi!care Scena !tiin"ific# etc.
$89
vezi suprasegmental
$90
vezi DISCURSL
$9$
Bougnoux $99$; apud D. Maingueneau $996
$92
Adic# suportul material al mesajului, dar !i re"elele tehnice !i umane care i fac posibil#
mi!carea, circula"ia, r#spndirea lui.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

$93
R. Debray; Cours de mdiologie gnrale, Gallimard; Paris, $99$,p. $4 apud D.
Maingueneau $996
$94
vezi distinc"ia difuzare/propagare
$95
Termenul multicanal este nlocuit adesea de pluricod, multicod, plurisemiotic
$96
corpus determinat de ansambluri de substitu"ii lexicale
$97
De exemplu, astrologia - aceast# pseudo!tiin"#
$98
eng. relevance
$99
Grice ($979) a f#cut din pertinen"# /relevan"# una dintre maximele care regleaz# schimbul
verbal (vezi principiul cooper#rii)
200
No"iune introdus# de Pcheux !i folosit# n special de %coala francez# a analizei
discursului.
20$
Pcheux ($990:43), apud D. Maingueneau $996
202
C.Kerbrat-Orecchioni $986: 97, apud D. Maingueneau $996: 48
203
sau n structura limbii
204
Martin $976:39, apud D. Maingueneau $996
205
Ceea ce nu vrea s# spun# c# un partener va l#sa ntotdeauna s# treac# o presupozi"ie, c# nu
o va pune n discu"ie. Dar n acest caz schimbul verbal poate c#p#ta o turnur# polemic#.
206
De ex., locu"iunea adverbial# de aceea nu aserteaz# cauzalitatea, ci o implic# n cadrul
unei conven"ii spre deosebire de elementele conjunc"ionale deoarece, fiindc&, pentru c& etc.
Exemplu: Maria e tn#r#, de aceea are atta energie.
207
Vezi de ex., ironia din enun"ul De!tept b#iat!
208
R. Jakobson a introdus termenul (eng. Shifter). Termenul sufer# o concuren"# sinonimic#
din partea urm#torilor termeni: elemente deictice (Bhler), expresii referen"iale, elemente
indiciale, simboluri de indexare (vezi D. Maingueneau $996:33).
209
n planul enun"#rii n discurs, cineva se adreseaz# cuiva, enun"# ca locutor !i organizeaz#
ceea ce spune n cadrul categoriei persoanei (Benveniste $966, p.242, apud D. Maingueneau
$996: 34)
n planul enun"#rii istoriei/povestirii evenimentele par a se povesti ele nsele
Reformularea opozi"iei discurs/povestire s-a f#cut prin introducerea unui plan de enun"are cu
ambreiori !i un plan f#r# ambreiori (Simonin-Grumbach $975, D. Maingueneau $996:

2$0
C. Kerbrat-Orecchioni, Lnonciation de la subjectivit dans le langage, Armand Colin,
$980, p.32
2$$
Sens afectiv negativ, depreciativ, care marcheaz# o atitudine defavorabil#; vezi de
exemplu, substantive ca prost"l"u, gogoman, prost"nac etc.
2$2
sens afectiv pozitiv, care marcheaz# o atitudine favorabil#
2$3
Ansamblul asocierilor afective legate de utilizarea contextual# a unui cuvnt; conota"ie
2$4
D. Maingueneau ($996: 40)
2$5
Sinonimia func"ioneaz# numai n cazul comunic#rii orale, n care locutor este echivalent
cu subiect vorbitor
2$6
A: E!ti un prost!
B: a, adic# sunt un prost, vas#zic#
2$7
sau interlocutor n conversa"ie
2$8
M.-M. De Gaulmyn, Les rgulateurs verbaux: le contrle des recepteurs, n Cosnier J. et
Kerbrat-Orecchioni, Dcrire la conversation, Presses Universitaires de Lyon, $987, p.204
2$9
J. Cosnier, Oralit et gestualit dans linteraction conversationelle, n Gentili B. et Paioni
G. (ediscurs.), Milano, Atena, $985
220
De Gaulmyn, op.cit.
22$
vezi locul comun n literatur#


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

222
bun# ziua, nea"a, hallo, salut, bun# etc. ierarhie, stiluri, argou
223
rol de captatio benevolentiae, tipologie dup# inserarea n discurs
224
B. Malinowski, The Problem of Meaning in Primitive Languages n Ogden C.K. and
Richardiscurs I.A., The Meaning of Meaning, Kegan Paul; Londra, $923, p.3$5, apud D.
Maingueneau $996
225
R. Jakobson, Lingvistic" #i poetic", n Probleme de stilistic#, Bucure!ti, Editura %tiin!ific#,
$964, p. 83-$25
226
C. Kerbrat- Orecchioni($990:$8)
227
Peytard !i Moirand ($992:$47), apud D. Maingueneau $996
228
vezi defini"ii !tiin"ifice alternative, discursul !tirilor pe n"elesul oamenilor simpli,
problema nespecialistului etc., apelul la cuvinte pe n"eles, simple etc.
229
necesitatea de a se face n"eles
230
necesitatea de a construi o leg#tur# social# pozitiv#
23$
Reformularea este atunci exploatat# n analiza discursului drept un simptom, considerat
revelator al Punctelor n care un discurs alege s# pun# n mod explicit frontierele, limitele,
demarc#rile (Authier-Revuz $984: $05).
232
Lucr#rile asupra textelor literare inspirate de Eco $985 au ar#tat c# n textele cele mai
scrise lectorul joac# un rol esen"ial n enun"are.
233
H.R. Jauss; Pour une esthtique de la rception, Gallimard, Paris, $978
234
Termenul a fost introdus de Bahtin ($970) n lucr#rile sale asupra operei lui Dostoievski, n
care mai multe voci se exprim# f#r# ca una s# fie dominant#.
235
Lucrare n care sunt preluate temele sau mijloacele de expresie ale unui autor (important);
imita"ie, copie.
236
Crea"ie literar# n care se preiau temele, motivele !i mijloacele artistice ale altei opere sau
ale unui autor n scopul de a ob"ine un efect satiric sau comic.
237
Enun" concis care exprim# o reflec"ie generalizatoare; se p#streaz# n memoria poporului !i
circul#, n special, oral.
238
Pcheux ($969:$8)
239
Aceste forma"iuni imaginare sunt construite pe ntreb#ri implicite: cine sunt eu pentru a-i
vorbi astfel? Cine este el pentru a-i vorbi astfel? Cine sunt pentru a mi se vorbi astfel? Cine
este pentru a-i vorbi astfel?
Analiza discursului trebuie s# degajeze rela"iile complexe ntre aceste locuri !i forma"iunile
imaginare.
240
F.Flahault, La parole intermdiaire, Ed. Du Seuil, Paris, $978, p.58, apud D.
Maingueneau$996
24$
ntr-un raport de locuri se marcheaz# pe rnd locul pe care cineva pretinde s#-l ocupe !i ce
loc se presupune c# i este atribuit coemi"#torului: a te plasa ca profesor nseamn# a-i atrubui
altuia locul de elev. Dar cum acesta din urm# poate contesta locul ce i este atribuit, foarte
multe dintre interac"iunile verbale sunt n fapt o negociere constant# a locului fiec#ruia.
242
Termenul este folosit !i independent de aceast# problematic# drept variant# a contextului.
Termenul este folosit din ce n ce mai rar deoarece se consider# c# minimalizeaz#
dimensiunea interac"ional# a discursului !i caracterul construit n calitatea sa de dat al situa"iei
de comunicare.
243
vezi preconstruct
244
Courtine ($98$: 23)
245
(Cum v" place, actul II, scena VII)
246
Sfintele Taine sunt cele !apte ritualuri din religia cre!tin# prin care credincio!ii consider#
c# li se transmite harul divin (botezul, c#s#toria, spovedania, mirul, mp#rt#!ania, hirotonia !i
maslul).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

247
Acest concept a fost introdus de Bahtin ($984: 295); Vezi J-M.Adam; F. Revaz, Analiza
povestirii, Institul european, Ia!i, $999
248
vezi comunitate discursiv#
249
Termenul reprezint# o traducere a conceptului eng. participation framework
250
Se ntmpl# adesea ca locutorul s# se adreseze participan"ilor f#r# s# fie constitui"i astfel.
Aceste decalaje sunt exploatate n general n teatru. Kerbrat-Orecchioni ($990: 92) vorbe!te
despre tropi comunica"ionali n condi"iile n care destinatarul, care n virtutea indicilor de
alocu"iune face n principiu figur# de destinatar direct, nu constituie de fapt dect un
destinatar secund.
25$
eng. bystanders
252
J. Peytard, Dune smiotique de laltration n Configurations discursives, SEMEN 8,
Universit de Besanon, $993, p.$48), apud D. Maingueneau $996
253
Acest termen a fost propus !i introdus n analiza discursului de Kerbrat-Orecchioni
($992:75)
254
Charaudeau $983:50, apud D. Maingueneau $996
255
Maingueneau ($990:VI) consider# c#, n discursurile literare, autorii caut# adesea s#
stabileasc# un contract inedit cu lectorul prin transgresarea (chiar violarea) contractelor deja
stabilite.
256
(Roulet et. al. $985)
257
vezi sensul lui dialog politic, social etc.
258
d# exemple
259
Termenul este impus de Bahtin !i este folosit n analiza discursului
260
vezi punerea de probleme, aflarea r#spunsurilor ca activitate uman#.
26$
Din perspectiva lui Bahtin, termenul monologic se aplic# peiorativ unei concep"ii asupra
limbajului sau literaturii care nu recunosc natura sa profund dialogic#. Bahtin aplic# termenul
monologic !i operelor literare non polifonice, !i prin extensie textelor.
262
Roulet et al. ($985: cap.$) face o paralel# ntre opozi"ia monologal/monologic !i
dialogal/dialogic.
263
Kerbrat- Orecchioni ($990:$5)
264
Termenul dialogic este afectat de aceea!i ambiguitate care planeaz# !i asupra termenilor
interactiv sau interac"ional. Din perspectiva lui Bahtin, termenul se aplic# la orice discurs, fie
c# este vorba de dialog n sens strict sau nu, pe baza dialogismului inerent limbii.
Se constat# att sinonimia, ct !i folosirea specializat# a lui dialogal !i dialogic
265
Charaudeau ($989:2$) propune folosirea termenului interlocutiv n locul lui dialogal.
266
Kerbrat-Orecchioni ($990:$5) propune sensuri diferite pentru dialogal !i dialogic.
267
(de limb#) francez#, Cf. DEX
268
Pentru a fi o adev#rat# interac"iune !i nu doar o prezen"# a indivizilor care vorbesc

269
vezi Capitolul Dezbaterea politic# electoral#
270
Problema central# a constituirii no"iunii de schimb pare a fi num#rul replicilor care l
constituie: dou# sau trei? Deci cum se decupeaz# o interac"iune:
- dup# rolul pe care l joac# unit#"ile n dinamica conversa"ional#
- dup# aspectul formal, adic# alternan"a accesului la cuvnt
De asemenea, comportamentul nonverbal: mimica de reac"ie face parte dintr-un schimb sau
nu?
27$
D. Maingueneau ($996:32)
272
vezi Liliana Ionescu-Rux#ndoiu, Conversa!ia. Structuri #i strategii. Sugestii pentru o
pragmatic" a romnei vorbite, Editura All, Bucure!ti, $999


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

273
unii sunt participan"i la conversa"ie, al"ii pot fi observatori, inclusiv cei care nregistreaz#
conversa"iile n diferite scopuri; vezi scandalul telefoanelor ascultate, firul ro!u etc.
274
conversa"ia la mas# reprezint# un aspect important al socializ#rii
275
Kerbrat-Orecchioni $990; Vion $992)
276
Pentru analiza de tip anglo-saxon acest concept poart# numele de tranzac"ie /eng.
Transaction (Sinclair !i Coulthard $975).
277
vezi Caragiale: revenirea la cestiune
278
Pentru Goffman ($974:8$) aceast# extindere a termenului n domeniul discursului ar fi
legitim# deoarece n societ#"ile noastre eul este n parte un obiect sfnt, pe care este
convenabil s#-l tratezi cu grija ritual# care se impune.
279
Charaudeau ($983: 54), apud D. Maingueneau $996
280
sau nscriere la cuvnt; a lua cuvntul ntr-o interac"iune; termenul red# con"inutul
termenilor fr. tour de parole !i eng. turn-talking


SURSE LEXICOGRAFICE:

DISCURSL: Bidu-Vr#nceanu, Angela; C#l#ra!u, Cristina; Ionescu-Rux#ndoiu,
Liliana; Manca!, Mihaela; Pan# Dindelegan, Gabriela; Dic!ionar General de %tiin!e. %tiin!e
ale limbii, Editura %tiin"ific#, Bucure!ti, $997.
DEX96: Dic!ionarul Explicativ al Limbii Romne, edi"ia a II-a, Editura Univers
Enciclopedic, Bucure!ti, $996.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

PARTEA a II-a
DEZBATEREA

Defini%ii 'i delimit&ri

Dezbaterea reprezint# un tip de discu"ie (conversa"ie cu o component# argumentativ#
puternic#) ntre persoane care nu au aceea!i p#rere n leg#tur# cu un anumit subiect !i care se
desf#!oar#, de cele mai multe ori, ntr-un cadru prestabilit. Schimbul verbal este organizat !i
se supune unor reguli cum ar fi :
-limite de timp
-durata !i ordinea interven"iilor
-num#rul participan"ilor
-tema supus# discu"iei.

Dezbaterea are, n general, un public !i un moderator care vegheaz# la buna desf#!urare a
interac"iunii verbale.

Dezbaterea se caracterizeaz# printr-un dispozitiv enun"iativ mai complex dect cel al
schimburilor private:
-la un prim nivel, participan"ii vorbesc !i ocup# pe rnd func"ia de emi"#tor !i receptor, iar
moderatorul, prin interven"iile sale asigur# fun"ia de structurare a schimbului verbal;
-la un nivel secund, auditorii/(tele)spectatorii ascult# !i i v#d pe participan"ii de la primul
nivel !i se limiteaz# la rolul lor de simpli receptori, simultan cu plasarea lor, de cele mai multe
ori, la rangul de principali destinatari ai mesajelor (n anumite dezbateri problema este nu
convingerea adversarului, ct a publicului= trop comunica"ional). Eterogenitatea audien"ei
determin# eforturi pentru captarea, men"inerea !i convingerea acesteia de c#tre participan"ii la
interac"iune.

Dezbaterea nu vizeaz# ntotdeauna ob"inerea consensului/acordului.
Astfel, ea se opune discu"iei (=dialog n care interlocutorii caut# cu bun# credin"# !i f#r# parti
pris cea mai bun# solu"ie a unei probleme controversate iar fiecare parte este gata s#-!i
modifice p#rerea dac# i se aduc argumente relevante).
n dezbaterea electoral#, ca !i n nfruntarea juridic# dintre acuzare !i avocatul ap#r#rii, nu se
pune problema ca punctele de pornire s# fie repuse n discu"ie de fiecare parte.
Din contr# pozi"iile ini"iale sunt ap#rate pn# la sfr!it iar concesiile, dac# intervin, privesc
doar aspectele accesorii care permit o mai bun# sus"inere a esen"ailului. Confruntarea nu are
drept obiect stabilirea adev#rului (cf.dialogul platonician), ci succesul b#t#liei.
Este un discurs apropiat de ceart#
28$
(care se na!te ntr-un climat de agresivitate sau de
nc#p#"nare, n care nici una dintre p#r"i nu este dispus# s#-!i schimbe p#rerea, chiar dac# se
afl# n fa"a unei argument#ri conving#toare). Fiecare actor vrea s# nving#, chiar s#-l
umileasc# pe cel#lalt, s#-I !ifoneze imaginea, obiectivul fiind victoria cu orice tip de
argumente.
Dar dezbaterea este diferit# de ceart#, n sensul c# obiectivul real al p#r"ilor aflate n
interac"iune este de a impresiona o a treia parte, judec#tor sau auditoriu, care se va pronun"a
asupra valorii argumnetelor utilizate. Tot spre deosebire de ceart#, dezbaterea este condus# de
reguli stabilite, n general, la nceput. Dezbaterea nu este un dialog euristic ci o form# care
asociaz# elemente de discu"ie cu elemente de ceart# (fiind un teren al manifest#rii violen"ei, al
nc#lc#rii principiului cooperativ !i al maximelor conversa"ionale).ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Astfel, n cursul unui schimb verbal, putem observa alunecarea de la un tip la altul de dialog,
folosirea unor procedee ca atacul, argumentum ad hominem, injuria, intimidarea etc., care fac
uneori ca dezbaterea s# capete aspectul unei certe.

Dezbaterea este o practic# social# !i institu"ional#. n unele cazuri, exercitarea sa este
monopolul persoanelor preg#tite special (prin forma"ie universitar#) pentru aceasta (vezi
discursul oratoric, pledoaria etc.).
Practicarea acestui tip discursiv exte supus# unei constrngeri, cea de autorizare, de acordare a
calit#"ii; pentru a lua cuvntul trebuie s# o faci ntr-o calitate (vezi satut, rol), s# fii
reprezentantul unui grup, membru al unei asocia"ii etc.
Exist# limite care privesc durata, obiectul, momentul n care poate avea loc; exist# reguli,
reglement#ri, !i, prin acestea, dezbaterea are un puternic caracter normativ-prescriptiv.
Schimbul nu este liber, dep#rtarea de subiect, abaterea, digresiunea sunt sanc"ionate prin
apeluri la ordine; limbajul dezbaterii are adesea un caracter spontan.

Istoric

Dezbaterile antice

Forma de baz# a dezbaterii antice reprezenta un cadru n care conduc#torii militari !i/sau
politici vorbeau n fa"a armatelor. De!i apropiat# de discurs, aceast# form# se baza pe o
opozi"ie discursiv# n care oratorul ndeplinea ambele roluri. Istoria l consemneaz# pe Nicias,
care, n timpul expedi"iei Atenei contra Siracuzei (4$5-4$3 .Chr.) a "inut dou# discursuri
opuse n con"inut (unul de ncurajare pentru armat# !i unul de ngrijorare !i alertare pentru
Adunarea Atenei)

Dezbaterile homerice (sec.IX .Chr.) urmau un model simplu: discu"ia dintre adversari se
desf#!oar# n fa"a poporului (reuniunile sfaturilor
282
), care ascult# !i ncurajeaz#, intervine n
dezbatere. Modelul adun#rii homerice: publicul delibereaz# dup# ce a auzit discursurile "inute
de cei care s-au ridicat pentru a vorbi.

Cea mai mare parte a dezbaterilor democra"iei ateniene ne-au parvenit sub form# parafrazelor
din opera lui Tucidide
283
(politicienii nu-!i scriau discursurile).

Duelul oratoric
Tip de dezbatere aprins# n cursul c#reia nu se c#uta consensul ci victoria; reprezenta un
exerci"iu la care publicul asista ca la un spectacol sportiv, apreciind abilitatea !i cuno!tin"ele
oratorilor. Arta controversei a cunoscut o dezvoltare deosebit# n timpul sofi!tilor (sec V
.Chr.) !i !i-a g#sit o expunere sistematic# n Topicele
284
lui Aristotel. n leg#tur# cu aceast#
practic#, Aristotel !i-a formulat concep"ia dialectic#, a c#rei particularitate este de a rennoda
cu o tradi"ie respins# de Platon
285
, aceea a retorilor !i sofi!tilor.
Dialectica reprezint# pentru Aristotel o art# a probabilului, a verosimilului, care permite
supunerea oric#rei teze la testul pro !i contra
286
.

O alt# form# a dezbaterii antice o constituia sistemul de discursuri fictive concepute pentru
dezbateri imaginare cum ar fi, de exemplu, discursurile compuse ntre 380-339 .Chr. de
Isocrate.

n Evul mediu, dezbaterea ia forma unui gen poetic dialogat, cultivat de trubaduri !i truveri,
de la nceputul sec.XII, la nceput n latin# (disputatio), apoi n variantele vulgare ale


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

limbilor (francez#, n special). Dezbaterea reprezenta un duel verbal n cursul c#ruia
adversarii se m#surau cu arme retorice !i n care conta, n primul rnd, func"ia ludic# !i nu
stabilirea nving#torului.

Disputatio n perioada medieval#
287
are caracterul unui cod ritualizat ale c#rui percepte erau
adunate ntr-un tratat numit Ars obligatoria (sec.XV), care guverna disputatio pentru a
mpiedica devierea discu"iei de la problemele principale. Principalul izvor pentru materialul
tematic l constituiau Topicele lui Aristotel.

n sec.XVI, disputa a luat forma discu"iei publice asupra marilor probleme ale teologiei,
istoria nregistrnd celebra disput# de la Berna ($528).

Istoria literaturii nregistreaz# genul dezbaterii sub forma unei opere desf#!urate ca o discu"ie
ntre mai multe persoane (sau personific#ri, abstractiz#ri) asupra unei teme date. Fic"iunea
impune prezen"a unui judec#tor, c#ruia i revine de obicei, rolul de a decide asupra problemei
puse n discu"ie.

Dezbaterea n literatur# consemneaz#, printre altele, operele lui Aristofan (445-386 .Chr) -
Norii ( 423 .Chr), Broa#tele (405 .Chr); ale lui Teocrit (3$5- 250 .Chr) !i Virgiliu
(sec.I..Chr), lucrarea chinezeasc# de filozofie politic# : Dezbaterea asupra s"rii #i a fierului
(8$ .Chr) conceput# ca un dialog ntre ideile cofucianismului !i cele ale guvernului !i, peste
secole, Dezbaterea dintre inim" #i corp a lui Franois Villon ($43$-$463) !i Divanul sau
Glceava n!eleptului cu lumea a lui Dimitrie Cantemir ($673-$723).

Dezbaterea public& modern& ia forma dezbaterii televizate, a talkshow-ului, marcate de
prezen"a moderatorului !i desf#!urate n fa"a unui auditoriu invizibil sau prezent.
n acest context, dezbaterea-polemic# favorizeaz# alunecarea c#tre spectacol. Schimbul verbal
scap# adesea controlului moderatorului. Procedeele tipice ale interac"iunii verbale constau n
suprapuneri, demaraje concuren"iale, competi"ie pentru nscrierea la cuvnt, ratarea
conversa"iei etc.

Tipologia emisunilor de dezatere televizat&:

-Dezbaterea electoral# cu prezen"a unor ziari!ti;
-Dezbaterea- maraton cu un num#r mare de participan"i;
-Dezbaterea -discu"ie: schimbul verbal se desf#!oar# asupra unei teme problematizate
care se desf#!oar# pe un fond de curtoazie; emisunea este agrementat# cu interviuri
nregistrate care sus"in linia argumentativ# (vezi, de exemplu, emisiunea Orient
expres).

Strategii interac%ionale n dezbaterile televizate

Cadrul teoretic

Analiza modelului integrativ al lui Willis Edmonson pune n eviden"# existen"a a cinci tipuri
fundamentale de mi!c#ri interac"ionale (W. Edmondson $98$: 86-89, apud Liliana Ionescu-
Rux#ndoiu $995:52):

OFERTA : se introduce o tem# de conversa"ie
SATISFACEREA: se comunic# emi"#torului precedent faptul c# inten"ia sa


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

perlocu"ionar# a fost eficient#
RESPINGEREA: emi"#torul ncearc# s#-l determine pe partener s#-!i retrag# complet
oferta ini"ial#; o asemnea mi!care reflect# neconcordan"a cu inten"iile
perlocu"ionare ale partenerului
CONTRACARAREA: emi"#torul ncearc# s# amendeze con"inutul mi!c#rii
precedente, determinndu-l pe partener s# revin# par"ial asupra spuselor
sale; n acest caz, oferta este acceptat#, dar numai ntr-o vresiune
modificat#
RE-OFERTAREA: ini"iatorul unui schimb propune o versiune modificat# a primei sale
oferte; esen"a noii versiuni nu mai este identic# cu cea a versiunii
ini"iale


Modul specific de structurare a dezbaterii poate fi f#cut dintr-o dubl# perspectiv# :modelului
conversa"ional al
etnometodologilor
288
(H.Sacks, E. Schegloff, G. Jefferson) !i cel integrativ
289
al lui
W.Edmonson.

DEZBATEREA POLITIC# ELECTORAL# LA TELEVIZIUNE

Motto:
Ce este o confruntare la televiziune? O disput# n care sunt angajate nu att
idei, temeinicia pozi"iilor, ct replici cu efect, cli!ee construite din vreme,
modalit#"i de adresare, presta"ii compuse pentru a sugera adev#ruri, a stimula
anumite percep"ii, aprilejui releifarea unor atitudini. Paul Dobrescu, op.cit.,
p.240

A. Analiza dezbaterii electorale finale din $996 dintre candida"ii Ion Iliescu !i Emil
Constantinescu se va face pe baza unor fragmente desprinse din cartea lui Paul Dobrescu,
Iliescu contra Iliescu. Analiz" din interior a campaniei electorale $996, Editura Diogene,
Bucure!ti, $997

Trebuie men"ionat c# dezbaterea s-a desf#!urat n dou# etape: prima cea a confrunt#rii directe,
guvernate de schimburile interac"ionale fire!ti ale conversa"iei, a doua reprezentnd o
structur# mai rigid#, constrns# de reguli accepate de participan"i (care !i-au adresat ntreb#ri
directe, cte patru fiecare).

STRATEGII folosite n prima parte a dezbaterii

Emil Constantinescu

$. Afirmarea pozi"iei favorabile, a imaginii de lider a forma"iunii pe care o reprezenta:

Nu !tiu dac# !ti"i, domnule Iliescu, c# pre!edintele Conven"iei Democrate sunt eu !i c#
aceast# forma"iune a c!tigat alegerile generale [ironie, suprapunere peste imaginea de
nving#tor] p.24$


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

2. Atac la adresa competen"ei contracandidatului:

Deci, dac# s# spunem, nu prin absurd, ci prin votul popular normal, a"i mai ob"ine un mandat
de patru ani, ce garan"ii am avea noi c# n urm#torii ani a"i face ce nu a"i f#cut n cei !apte
ani? Nici una! p.24$

nu prin absurd, ci prin votul popular normal [formulare voit neutr#, acceptarea jocului
democratic]
ce garan"ii am avea noi c# n urm#torii ani a"i face ce nu a"i f#cut n cei !apte ani? Nici
una![ntrebare retoric#; argumentul continuit#"ii; r#spuns negativ n pozi"ia final# (pozi"ie
tare, de punctare a mesajului)]

3. Discurs complex aplicat pe program, angajant, pozi"ionat pozitiv, antitetic; discurs de tip
problem#-solu"ie

De fiecare dat# domnul Iliescu vine !i ne spune <<De unde ave"i bani? N-ave"i bani. Nu se
poate face>> Domnule Iliescu, a"i fost !apte ani la conducerea acestei "#ri, !apte ani nu am
auzit dect acest lucru: << Nu se poate face. Nu exist# bani>>. Eu m-am angajat n aceast#
campanie electoral# pentru a spune c# se poate, c# banii exist#, dar ei sunt fura"i din avu"ia
na"ional#; ei sunt bloca"i, cum este cazul blocajului financiar de care am discutat care este
uria!, este ca un buget, deci este mai mare dect bugetul na"ional, sunt bani care stau, care nu
produc fie c#e este vorba de economia subteran#, care reprezint# numai prin taxele care nu
se pl#tesc, dublul <<Contractului cu Romnia>> p.242

De fiecare dat# domnul Iliescu vine !i ne spune <<De unde ave"i bani? N-ave"i bani. Nu se
poate face>> Domnule Iliescu, a"i fost !apte ani la conducerea acestei "#ri, !apte ani nu am
auzit dect acest lucru: << Nu se poate face. Nu exist# bani>>. [discurs raportat]

Eu m-am angajat n aceast# campanie electoral# pentru a spune c# se poate [pozi"ionare
pozitiv#; deschidere, promisiune]

4. Adoptarea unui discurs complex ca r#spuns la cererea de precizare a pozi"iei ce ncheie
secven"a contracandidatului [acuzele de nc#lcare a maximei cantit#"ii (nu a spus tot ) !i a
maximei calit#"ii (nu a fost sincer) bazate pe discursul raportat (al lui Emil Constantinescu !i
al unui text de ziar)].

Iat# n continuare succesiunea schimburilor verbale:

Ion Iliescu : n leg#tur# cu resursele necesare, interne !i externe, mie mi se pare insuficient
fundamentat ce s-a prezentat pn# acum n programul CDR att resursele interne ct !i cele
externe. Pentru cele interne, totul se rezum# la ni!tecresurse din economia subteran#, !i cnd
se poate, sigur, o s# se intensifice rigoarea financiar#, dar aceasta este o chestiune de
incertitudine sau reducerea cheltuielilor administrative protocol !.a.m.d. n al doilea rnd
s-a vorbit despre resurse externe, un posibil credit a spus domnul Constantinescu de 60 de
miliarde de dolari. ntmpl#tor, am n fa"# un articol semnat de domnul Valentin Hossu
Longin n revista Cuget, a mi!c#rii pentru Regatul Romniei, care se refer# la ceva similar,
cum ar fi un concern, un consor"iu de b#nci nord-americane, japoneze, vest-europene care ar
fi dispuse s# ne ofere nou#, spune dnsul, vreo 40 de miliarde de dolari !i spune c# garantul
acestei chestiuni ar fi Casa Regal# Romn#, singurul reprezentant credibil fiind Regele Mihai.
A! vrea s#-l ntreb pe domnul Constantinescu dac# la aceast# surs# se referea dnsul cnd


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

vorbea despre aceast# posibil# finan"are a noastr# la nivelul de 60 de miliarde de dolari.
[acuzele de nc#lcare a maximei cantit#"ii (nu a spus tot ) !i a maximei calit#"ii (nu a fost
sincer)].

Emil Constantinescu:

Marele om politic Nicolae Titulescu spunea: Cnd am acceptat urcu!ul n politic#, am
acceptat ca n fiecare diminea"# s# nghit pe stomacul gol o broasc# rioas#. [discurs raportat;
citat; argumentul autorit#"ii citate]

Este un lucru pe care trebuie s#-l accep"i c#, intrnd n politic#, suferi o serie de atacuri care
nu au nici o leg#tur# cu subiectul !i care reprezint# obsesii, calomnii sau teme deja
r#suflate.[generalizare; asumare implicit# a r#spunderii politice; atac]

Eu cred c# trebuie s# ne concentr#m pe pe probleme reale.[reofertare]

N-avea nici o leg#tur# aici Casa Regal# !i articolele citate de domnul Iliescu.[respingere a
atacului]

M# rog [concesie], sper ca pe parcursul emisiunii vom reu!i s# d#m un ton mai serios discu"iei
noastre[reofertare sub forma speran"ei; t#cere semnificativ#]

Hai s# vedem acum ce vom face. [ofert#]

n primul rnd, problema central# este a agriculturii !i trebuie s# plec#m de la necesitatea de a
transforma micul proprietar de ast#zi ntr-un fermier.[nu mai este !i un al doilea rnd, al treilea
rnd etc.]
n to"i anii care au caracterizat regimul Iliescu, anual au r#mas nearate din toamn#, din $990
pn# n $996, aproximativ 5 milioane de hecatre de teren arabil, ceea ce reprezint# jum#tate
din suprafa"a arabil# a "#rii. Paguba noastr# este de 7-8 milioane de tone de cereale, cam $,5
miliarde de dolari sau 5000 miliarde de lei produc"ie agricol# primar#, ceea ce reprezint#
aproximativ 28-30 miliarde de lei produse agroalimentare finite. Dac# prin lege am lua de la
bugetul statului 2,53 miliarde de lei f#r# dobnzi !i f#r# rambursare, cu destina"ie precis#
cultivarea p#mntului -, n 3-4 ani de zile agricultura, respectiv gospod#riile "#r#ne!ti, se vor
capitaliza, "#ranii vor deveni fermieri ntreprinz#tori, iar la bugetul statului se vor ad#uga, pe
lng# bugetul actual annual, aproximativ 9000 de miliarde de lei, cu care vom asigura
onorarea promisiunilor sociale din Contractul cu Romnia. Acestea nu se vor face pe
produc"ia primar#, pentru c# acolo am propus scutirea de impozit agricol, ci pe zona
secundar#. Vom pune n mi!care produc"ia de tractoare, pentru ca prin aceasta apoi se va crea
front de lucru pe pia"a intern# !i pentru siderurgie, !i pentru metalurgie, !i pentru industria
chimic#, de ngr#!#minte !i pesticide; $,5 milioane de oameni vor avea un loc sigur de munc#
!i vor putea s# r#mn# n mediul rural. Celelalte surse care privesc industria deriv# n primul
rnd a!a cum am mai spus, !i repet acest lucru din atacarea blocajului financiar.. Blocajul
financiar !i aceast# cifr# trebuie s# intre n mintea fiec#rui romn care ne ascult# [injonctiv]
este acum de 20 000 de miliarde de lei. Deci, tot bugetul na"ional este de $8 000 miliarde de
lei. Acest lucru se datore!te exclusiv incompeten"ei guvernului domnul Iliescu a recunoscut
ieri c# asta este [autoritate citat#], nimeni nu poate s-o nege !i c# exist# tehnici, nu
financiare de deblocare, exist# stimulare a unor b#nci de investi"ii, care s# poat# s# rup# acest
cerc care nu permite ntreprinderilor nici cel pu"in s#-!i pl#teasc# CAS-urile.[discurs de
program]


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Ion Iliescu: mi pare foarte r#u, domnul Emil Constantinescu nu r#spunde la
cestiune[Respingere glumea"#, aluzie, intertext Caragiale]

Emil Constantinescu: Ce trebuie s# preciz#m este c# trebuie [repetare trebuie, ton autoritar] s#
fie discutate afirma"iile mele, !i nu ce cite!te domnul Iliescu prin diferite ziare. Or, Contractul
cu Romnia nu este legat n nici un fel de acest lucru, nu are nici o leg#tur# cu suma de 50 de
miliarde de dolari pe care le discut# domnul Iliescu; !i am ar#tat !i n ceea ce prive!te
economia subteran# !i noi o venim cu date chiar n aceast# discu"ie, cu date certe, care arat#
cu ct este p#gubit# economia na"ional# datorit# neinterven"iei factorilor de resort !i, n primul
rnd, sigur, a modului n care pre!edintele a tratat aceast# problem#.

Emanuel Isopescu: Domnule Constantinescu, v# mul"umim.

Ion Iliescu: Dumneavoastr# v# uita"i propriile afirma"ii. Dumneavoastr# v# apar"ine afirma"ia
cu 60 miliarde de dolari. Ceea ce am citat acum se refer# la 40 de miliarde, la fel de
neserioas#. La asta m# refeream, nu la altceva. [atac; acuz# de nc#lcare a maximei calit#"ii, a
cantit#"ii, a relevan"ei]

Emil Constantinescu: Dar nu discutam aceast# problem#.[respingere]

Ion Iliescu: Bine, m# refeream la resursele care pot fi antrenate pentru aceast#
modernizare[reofertare; autocorectare; ntrerupere]

Emil Constantinescu: Dumneavoastr# ave"i o imagine primitiv# [atac la persoan#, insult#] n
care v# imagina"i c# cineva cu un sac de bani pe care-i depune undeva[analogie; exemplu;
neclar; ntrerupere]

Ion Iliescu: Vede"i? [vede"i apare att ca un act de reac"ie la o interven"ie anterioar#, ct !i
ca un element ce "ine de domeniul modalit#"ii de identificare, de certitudine, de evaluare a
situa"iei]

Emil Constantinescu: Este vorba de investi"iile strategice care se vor face n Romnia pe o
perioad# ndelungat# de timp. [reofertare; revenire la program]

Dezbaterea final# este un punct culminant. De ea se leag# marile speran"e, mai ales cnd
meciul nu este decis, n mod clar, n celelalte reprize
290
.
Cadrul dezbaterii electorale la televiziune impune adesea o structur# de tip OFERT& +
ATAC. Aceast# dinamic# este ilustrat#, de exemplu, de seriile de patru ntreb#ri directe
29$
pe
care !i le-au adresat candida"ii n dezbaterea final# din $996. Vezi Paul Dobrescu, op.cit., p.
249 #i urm.

Emil Constantinescu:

$. Domnule Iliescu, a"i declarat la televiziune, chiar la Televiziunea Romn# c# sunte"i liber
cuget#tor. Aceasta conform tuturor dic"ionarelor limbii romne nseamn# ateu,
necredincios sau f#r# Dumnezeu. Sigur c# omul se poate schimba. Pot s# se produc# chiar
zguduiri suflete!ti. La Antena $, n dialogul pe care l-am avut, v-am ntrebat dac# crede"i
n Dumnezeu. A"i dat, sigur, un r#spuns care mie, a!a ca om, mi s-a p#rut neconving#tor.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Acum a! vrea s# v# ntrb, pentru c# totu!i suntem ntr-o "ar# cre!tin#, v# este fric# de
Dumnezeu, domnule Iliescu?

$. Domnule Iliescu, !ti"i sau v-a"i gndit cum poate o familie cu dou# salarii medii s# creasc#
doi copii? [atac implicit Emil Constantinescu are doi copii !i !tie, Ion Iliescu nu are copii;
populism]

2. Ieri a fost adus# n discu"ie problema caselor, aceast# obsesie a dumneavoastr# a caselor
na"ionalizate, problema chiria!ilor, pe care le-am l#murit n sfr!it acum. Chiria!ii sunt
l#muri"i. Dca# nu sunte"i dumneavoastr# l#murit, asta este alt# problem#. Tocmai de
aceea, vreau s# v# pun o ntrebare legat# de acest lucru, pentru c# la un moment dat a"i
ridicat problema casei de serviciu. n lege este prev#zut# o locuin"# de protocol. A"i
afirmat c# sunte"i chiria!. Ce ave"i de gnd s# face"i cu locuin"a pe care o de"ine"i? Dori"i
s# deveni"i proprietar?

3. Este o ntrebare care, cred eu, dep#!e!te cadrul unor ntreb#ri conven"ionale, pentru c# se
refer# la probleme de mare interes na"ional. Ea se leag# de discu"ia noastr# anterioar#. %i
ea se leag# de lipsa de transparen"#, n general care a caracterizat !i activitatea
Ministerului de Externe, !i a Pre!edin"iei. Tratatul de la Var!ovia a fost desfiin"at practic
prin Protocolul de la Praga din $ iulie $99$. Este adev#rat c# a mai fost o intrare n
vigoare n $8 februarie $993 oficial#. n acea clip#, deci, cnd s-a desfiin"at Tratatul de
la Var!ovia, trebuia ac"ionat pentru scoaterea din vigoare a tuturor prevederilor care
permiteau trupelor ruse!ti s# intre n Romnia. Am n fa"a mea dou# documente care
provin de la Ministerul de Externe. Primul dintre ele este din 4 mai $995 !i are nr. $$898
al Ministerului Afacerilor Externe:

Dlui Teodor Mele!canu, ministru de stat, Ministru al Afacerilor Externe
NOT&
Avnd n vedere specificul deosebit al reglement#rilor Conven"iei ntre Guvernul RSR !i
Guvernul URSS asupra disloc#rii temporare !i reciproce a unei p#r"i din for"ele maritime
militare n marea teritorial#, n porturile !i bazinele maritime militare din Marea Neagr# !i pe
Dun#re, precum !i pe aeroporturile p#r"ilor contractante, dac# acest lucru va fi impus de
situa"ie, propunem ca Ministerul Afacerilor Externe s# ac"ionaze pentru includerea pe agenda
primei !edin"e a Consiliului Suprem de Ap#rare al '#rii a analizei ini"iativei denun"#rii acestei
conven"ii, astfel cum a fost propus# prin Memorandumul nr.I-II. 4843, din septembrie $994,
semnat de ministru afacerilor externe !i avizat de ministrul ap#r#rii na"ionale. Alineatul 2.
Preciz#m c# Memorandumul amintit a fost naintat spre aprobare domnului Ion Iliescu,
pre!edintele Romniei, la data de 3 noiembrie $994.

Al doilea document:
Dlui Teodor Mele!canu, ministru de stat, Ministru al Afacerilor Externe
not# de audien"#
La data de 8 noiembrie a.c. (este vorba de $995, n.a.), cu nr. de nregistrare 4492, Dl ministru-
consilier Aurel Preda, director adjunct al DJT, l-a chemat n audien"# pe dl Vladimir Gusak,
ministru-consilier al Ambasadei Federa"iei Ruse la Bucure!ti. Au participat dnii Dan Tudor,
referent la DJT, !i T.Triaputin, secretar I la Ambasada Federa"iei Ruse. Dl Preda a ar#tat c#
n contextul negocierilor romno-ruse asupra actualiz#rii acdrului juridic bilateral, situa"ia
juridic# a Conven"iei !.a. Avnd n vedere aceste argumente ca s# nu mai citesc ar#ta
c# partea romn# consider# aceast# conven"ie caduc# !i neaplicabil# la rela"iile romno-ruse.
n acest sens, am nmnat diplomatului rus Nota verbal# H-0$4358 privind declararea


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

caducit#"ii Conven"iei, rugndu-l pe acesta s# informeze ministrul afacerilor externe rus. De
ce a durat atta timp?

Dionisie %incan: A! vrea s# v# atrag aten"ia c# ntrebarea a durat trei minute.[interven"ia
moderatorului]

Emil Constantinescu: Da. Cu asta nu mai am alt comentariu. De ce a durat atta timp? De ce
acest lucru nu a fost !tiut !i de ce Romnia s-a aflat ntr-o situa"ie n care noi suntem o "ar#
mic#, iar Rusia este o "ar# mare, se putea considera c# oricum situa"ia impune, ar fi putut s#
impun# [corec"ie, epanortoz#], o astfel de deplasare. Pe de alt# parte, a durat mult prea mult,
pn# n noiembrie $995, dup# ce Romnia !i declarase !i sus"inuse intrarea n NATO. Asta
deloc nu coincidea cu conduita [pe] care trebuie s# o aib# o "ar# care aspir# s# intre n NATO.
Dup# p#rerea mea situa"ia este extrem de grav#

Ion Iliescu:

$. A"i afirmat la o emisiune realizat# de BBC c# ve"i opri subven"iile c#tre regiile autonome.
Dac# !ti"i care sunt regiile subven"ionate, ce implica"ii economice !i sociale ar avea
aplicarea m#surilor dvs?

2. A! vrea s# v# pun o ntrebare n leg#tur# cu pensiile. A"i f#cut dou# afirma"ii din acest
punct de vedere: pe de o parte, scoaterea de sub controlul guvernului dvs. a bugetului
asigur#rilor sociale !i fondul de pensii. Scoaterea de sub controlul statului, am n"eles, !i
renfiin"area Casei Autonome a Pensiilor pe baz# privat#. %i, de asemenea, n leg#tur# cu
pensiile "#ranilor: la Ruginoasa a"i declarat c# ve"i m#ri pensiile "#ranilor. Nu
dumneavoastr# le ve"i m#ri [reformulare; autocorec"ie; anticipare a unui atac], dar ve"i
milita pentru m#rirea pensiilor "#ranilor pn# la nivelul celor de la ora!. Dup# aceea, v-a"i
corectat !i a"i venit cu alt# cifr#. Chiar aceast# oscila"ie nu n"eleg pe ce se bazeaz#. Dar a!
vrea s# v# ntreb n principiu, inclusiv pentru "#rani [populism; exponent] cum o s# le mai
asigura"i chiar !i pensia pe care a"i men"ionat-o, dac# se scoate de sub garan"ia statului
asigurarea pensiilor? Pentru c# "#ranii nu au surs# proprie de alimentare a fondului de
pensii, se face din bugetul statului. Altminteri, dac# sunt sco!i din bugetul statului r#mn
complet neacoperi"i. Nu are cine s# le mai asigure (pensia).

3. Cu o lun# n urm#, domnul Constantinescu m# soma pe un ton vehement s# convoc
Consiliul Suprem de Ap#rare a '#rii pentru a lua o atitudine fa"# de schimbarea din
func"ie a generalului Lebed, fapt ce ar fi creat o situa"ie care, spunea domnul
Constantinescu n comunicatul din $8 octombrie, ar putea pune n pericol stabilitatea
ntregii Europe. Dnsul aprecia c# r#spunsul meu la acest eveniment a fost !ov#ielnic !i
echivoc, ntruct am declarat c# este vorba de o problem# intern# a Rusiei. Cum apreciaz#
acum domnul Constantinescu ce mi-a recomandat mie atunci?

4. Pe mine m-a surprins afirma"ia dumneavoastr# de ieri, c# Romnia nu a respectat
embargoul impus Iugoslaviei. %i n-a"i r#spuns la ntrebarea mea: dac# !ti"i ce pierderi
economice a avut "ara noastr# n urma respect#rii acestui embargo, ce sacrificii s-au f#cut
!i dac# cumva cunoa!te"i aprecierile pe care le-au f#cut cei abilita"i s# estimeze modul n
care Romnia !i-a respectat obliga"iile n leg#tur# cu embargoul din Iugoslavia
organisme interna"ionale !.a.
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

B.Vom urm#ri n continuare cum se realizeaz# SATISFACEREA unei OFERTE- ATAC care
apare, n general, n condi"iile n care locutorul se afl# pe o pozi"ie vulnerabil# sau
defavorizat#. Analiza se va baza pe textul c#r"ii lui Ion Iliescu, Momente de istorie, vol.III
(vezi bibliografia) care reproduce dezbaterea final# radiotelevizat# din 7 octombrie $992.

Emil Constantinescu !i sus"ine !i !i protejeaz# imaginea pozitiv# n dou# etape :
$) locutorul !i exprim# satisfac"ia fa"# de strategia adoptat# de interlocutor n dezbatere
2) locutorul !i afirm# disponibilitatea, chiar mul"umirea de a putea contribui la dialogul
propus

Ion Iliescu : OFERT&-ATAC

Deci, n primul rnd, cu privire la Constitu"ie, caracterul ei, n ce fel poate domnul
Constantinescu s# se angajeze n fa"a electoratului s# apere o Constitu"ie pe care, din start, o
consider# nedemocratic# []? Este prima ntrebare.
A doua, tot legat# de constitu"ie, n primul articol al Constitu"iei se define!te statul romn, cu
cinci componente ale sale: stat na"ional, unitar, independent, suveran !i indivizibil []. Deci,
cele cinci componente. n Declara"ia de la Cluj, la care a"i f#cut referire, n toate cuvnt#rile
dumneavoastr# a"i omis cuvntul na"ional. Cred c# nu este o omisiune ntmpl#toare. De ce
ocoli"i aceast# component# a definirii statului nostru? [interpelare pe ton dur, populism] Ave"i
rezerve asupra ei? [implicit, t#cere semnificativ#]
Al treilea element, apropo de Constitu"ia republican#, a"i dat o declara"ie solemn# c# ve"i
respecta aceast# Constitu"ie republican#. n acela!i timp [] a"i manifestat clar op"iunea
dumneavoastr# monarhic# [punerea adversarului n contradic"ie cu el nsu!i; vorbe (declarativ
solemn)- fapte (ambiguu, manifestat)]. Cum se mapc#, deci, aceste trei elemente cu
angajamentul pe care vi-l lua"i n af"a electoratului romn de a fi un pre!edinte al Romniei,
al statului bazat pe aceast# constitu"ie?

Emil Constantinescu:

SATISFACERE :

Aici este problema !i m# bucur c# introducerea, chiar dac# a fost mai agitat#, a fost un apel
la sinceritate.

REOFERTARE

V#d c# a"i devenit foarte ofensiv, ns# n termenii tenisului m# ajuta"i foarte mult, adic#
mi-a"i ridicat la plas# exact mingiile pe care le a!teptam. [ironie, lansarea ofertei de a
continua; v#d cu sensul constat ]

Ion Iliescu:

CONTRACARARE

Adic# v-am oferit un serviciu, pentru c# la tenis nu se ridic# la plas# [precizare ironic#]

Emil Constantinescu:
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

REOFERTARE

A"i servit bine. [acceptarea reformul#rii; din perspectiva locutorului dezbaterea poate
continua] p. 479


Uneori menajarea imaginii interlocutorului este formal#, ironic# !i introdus# ntr-o secven"#
de satisfacere amplificat#

Ion Iliescu:

OFERT&-ATAC

[] Dumneavoastr# a"i deschis acesat# discu"ie (despre problema na"ional#, n.n.)

Emil Constantinescu:

SATISFACERE, AMPLIFICARE

Da, eu am deschis-o !i am deschis-o bine.[efect de insisten"#]
Lucrurile merg ca ntr-un fel de scenariu perfect n care replicile se leag# bine unele de altele,
!i am spus !i ieri [renvoi, strategia continuit#"ii !i a consecven"ei discursului propriu] la
volei v-a"i referit parc# mi ridica"i la plas# mingi, ca s# trag mai bine [ironie, limbaj
colocvial, strategie populist#].

SATISFACERE (a unei direc"ii neimportante)

Ion Iliescu:

Am jucat volei n tinere"e. [confesiune; trimitere la discu"ia din ziua precedent#; argumentul
competen"ei n utilizarea corect# a cuvintelor, expresiilor; strategie populist#]

SATISFACERE, AMPLIFICARE (menajarea ironic# a imaginii interlocutorului; atac
disimulat)

Da. Sunte"i colaboratorul cel mai apropiat al meu. Trebuie s# recunosc c# cel mai mare sprijin
n acest# dezbatere l primesc din partea dumneavoastr#, m#rturisesc, !i este un lucru elegant.
p.557-558


DEZBATEREA POLITIC# ELECTORAL# !I PRINCIPIUL POLITE"II
292


Dup# Brown !i Levinson ($978: 70-72), actele care reprezint# o amenin"are pentru imaginea
pozitiv# a interlocutorului (receptor sau destinatar) sunt:

- insultele, acuza"iile, provoc#rile, criticile, formul#rile ironice
- expresiile unor emo"ii violente
- men"ionarea unor subiecte tab
- inserarea n discu"ie a unor informa"ii pe de o parte, compromi"#toare la adresa
interlocutului !i, pe de alt# parte, avantajoase pentru locutor (laude);


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

- necooperarea manifest#, punctat# prin ntreruperi sau prin elemente nonverbale (a nu
urm#ri ochii, fa"a interlocutorului; a te face c# nu auzi, a privi n tavan) !i paraverbale
(asociate celor nonverbale: sunete care denot# lipsa aten"iei, fluierat etc.)

Actele ce amenin"# imaginea negativ# a interlocutorului (unele dintre ele suprapunndu-se cu
cele de mai sus, semnifica"ia lor fiind decodabil# numai n context) sunt:

-cererile, ordinele, sugestiile, sfaturile, provoc#rile, avertismentele, formul#rile prin care i se
(re)aminte!te s# fac# ceva;
-ofertele, promisunile, complimentele care exercit# o presiune asupra interlocutorului pentru
a-l determina s# ia o anumit# atitudine;
-expresiile invidiei, ale admira"iei (excesive), ale unor st#rii emo"ionale, afective puternice
(ur#, dorin"#, mnie, furie etc.).

Pentru a ilustra tipurile de acte care amenin"# puternic imaginea pozitiv# a partenerilor la
dezbatere vom analiza dezbaterea final# radio-televizat# din 7-8 octombrie $992 dintre Emil
Constantinescu !i Ion Iliescu. Cum este !i firesc, imaginea locutorului apare n !i prin
formul#rile interlocutorului:

Imaginea lui Emil Constantinescu va fi afectat# de:

$. Acuza"ia de abordare nedemocratic# a problemelor !i de partizanat:

Ion Iliescu:
Dumneavoastr# defini"i for"e democratice doar pe cele care sunt grupate n Conven"ia
democratic# !i care v# sprijin# pe dumneavoastr#. Este o manier# nedemocratic# de a aborda
lucrurile
293


2. Acuza"ia de introducere n discurs a unor informa"ii incorecte, neverificate p.570
3. Acuza"ia de oportunism politic, atunci cnd EC !i adecveaz# limbajul, tonul etc. n
func"ie de interese p.555, 595
4. Acuza"ia referitoare la arogan"a !i atitudinea jignitoare la adresa electoratului [strategie
populist#]:

Ion Iliescu:
a eticheta electoratul, n sensul c# unii au optat pentru democra"ie, iar al"ii spre
nedemocra"ie, este o jignire p.550

5. Acuze complexe care pun n eviden"# existen"a unei contradic"ii ntre vorbele !i
atitudinile contracandidatului [tema extremsimului !i a totalitarismului]:

manifest#rile extremiste cele mai deranjante s-au organizat de c#tre sus"in#torii
dumneavoastr#p.550

sau

Deci, mi se pare c# nu manifesta"i consecven"# n leg#tur# cu principiile pe care le
proclama"i !i aceast# atitudine arogant# de tratare a altor for"e care nu sunt de acord cu mine
ca nefiind democrate este, ierta"i-m# {introducerea printr-o formul# de scuz# a unei formul#ri
dure}, o atitudine care mpinge spre un nou totalitarism p.55$


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


6. Acuza"ia de atitudine partizan#; implicit se pune problema inconsecven"ei n atitudini !i a
lipsei unei perspective obiective n abordarea problemelor:

Ion Iliescu:
de ce s-a schimbat atitudinea dumneavoastr#? Deci, pe de o parte, condamna"i minerii
cnd vin n sprijinul autorit#"ii, chiar dac# o fac de o manier# brutal#, dar, pe de alt# parte, i
saluta"i atunci cnd atac# institu"ii publice !i ordinea de drept.

7. Acuza"ia de a avea un plan ascuns care va fi scos la iveal# n condi"ii favorabile:

Ion Iliescu:
Ce drepturi !i libert#"i suplimentare fa"# de cele nscrise n Constitu"ie dori"i s# se acorde
minorit#"ii maghiare din Romnia?p.557

n mod simetric, imaginea lui Ion Iliescu va fi afectat# de enun"urile lui Emil Constantinescu
referitoare la:

$. Semnalarea contradic"iei dintre fapte !i vorbe

Emil Constantinescu relev# contradic"ia dintre autoevaluare !i apartenen"a la nomenclatur# pe
baza declara"iei interlocutorului:

Ion Iliescu : n $97$ am devenit disident [autoevaluare] !i am fost trimis spre reeducare
secretar cu propaganda n jude"ul Timi! [apartenen"a la nomenclatur# fiind implicit#].

sau prin folosirea exemplului:
Emil Constantinescu :
Doina Cornea a spus n timpul lui Ceau!escu ce avea de spus, n timp ce dumneavoastr# a"i
zis c# a"i spus, dar eu nau am v#zut s# fi luat pozi"ie nici cu scrisoarea celor !aseN-am
n"eles ce a"i riscat !i n-o s# n"eleg niciodat# p.565

2. Acuze complexe privind ascunderea adev#rului (n leg#tur# cu terori!tii implica"i n
Revolu"ia din decembrie, evenimentele de la Trgu-Mure!, mineriadele, unele cazuri de
corup"ie; p.49$) sau a interven"iei n favoarea descoperirii adev#rului (lips# de voin"#
politic#).

3. Acuza"ii explicite referitoare la ncetinirea ritmului reformei:

Emil Constantinescu :
A"i propus o ncetinire a ritmului reformei

!i chiar de nerezolvare a problemelor n timpul mandatului pentru care trebuie s#-!i asume
r#spunderea politic#, p.583

4. Acuza"ia de lips# a calit#"ilor pe care le-ar presupune un pre!edinte
-clarviziune politic# ntr-un context istoric dat p.578
-ezitare n a-!i exprima pozi"ia ferm# mpotriva puciului de la Moscova, p.582

5. Acuza"ia de populism la nivelul mesajului (p.5$4) !i de izolare la Cotroceni (p.547-548)


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

DEZBATEREA POLITIC# !I Maximele conversa%ionale ale lui Grice
294


Maxima calit#"ii este nc#lcat# n condi"iile n care se fac afirma"ii neadev#rate, ipocrite sau
care ascund realitatea-

Maxima cantit#"ii este nc#lcat# atunci cnd enun"ul omite informa"ii importante.

Analiza dezbaterii finale radio-televizat# din 7-8 octombrie $992 dintre Emil Constantinescu
!i Ion Iliescu pune n eviden"# o structur# complex# de schimburi verbale declan!ate de
repro!ul de nc#lcare deliberat# a maximei cantit#"ii (din partea lui Ion Iliescu ) !i de
sus"inerea respect#rii acestei maxime n contextul dat (de c#tre Emil Constantinescu).

Conflictul este declan!at de o nen"elegere cauzat# de perioada pentru care Emil
Constantinescu a f#cut declara"ia. Nen"elegerea determin# acuza potrivit c#reia Emil
Constantinescu ar fi fost secretar adjunct cu propaganda ntr-un comitet la Universitate (caz n
care func"ia ar fi fost aprobat# de Biroul 2 al CC), care este respins# de Emil Constantinescu
cu argumentul c# situa"ia la care se referea era punctual# - momentul $989-, cnd acesta era
secretar adjunct cu propaganda ntr-un comitet pe catedr".

Amplificarea discursiv# pentru sus"inerea maximei cantit#"ii d# na!tere la un sistem de
respingeri (care pe alocuri are aspect de ceart#):
Emil Constantinescu
OFERT& de clarificare

Eu am spus totul, de la nceput.

Da.RESPINGERE

Nu, uite aici[suprapunere]RESPINGERE
Ba am spus de la nceput.----------------------------------------------------
INTERVEN'IA MODERATORULUI:
Florin Br#tescu
Domnilor, cred c#[suprapunere]
---------------------------------------------------
SATISFACERE proiectiv"

Cred c# putem s# termin#m.

Ion Iliescu


C# a"i lucrat !i la facultate, !i la catedr#?

RESPINGERE

Acum c#uta"i s# contesta"i c# a"i lucrat la
facultate


RESPINGERE

Bun, dar nu a"i spus de la nceput.


RESPINGERE cu reofertare

Deci, haide"i s# fim sinceri pn# la cap#t.

SATISFACERE + OFERTA
Deci, cu acest r#spuns ne-am
l#murit.[concluzie ironic#] Dar, haide"i s#
intr#m n tema dezbaterii de ast#-sear#.p.476-
477


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Maxima relevan"ei este nc#lcat# atunci cnd enun"ul locutorului face s# dispar# coeren"a
discu"iei. nc#lcarea acestei maxime este sanc"ionat# de interlocutor:

Domnule Constantinescu, ave"i o manier# de a dispersa tema unei discu"ii, pornind de la o
idee rela"iile cu sindicatele v-a"i extins n zeci de mii de am#nunte !i probleme. Ion
Iliescu, op.cit., p.549.


CONCLUZII:

Dezbaterea politic# electoral# este prin defini"ie un loc al tensiunii !i al ncord#rii extreme
marcat de prezen"a moderatorului !i desf#!urat n fa"a unui auditoriu invizibil dar a c#rui
importan"# este imens# (aleg#torii).

n acest context, dezbatereapolemic# favorizeaz# alunecarea c#tre spectacol. Schimbul
verbal scap# adesea controlului moderatorului. Procedeele tipice ale interac"iunii verbale
constau n suprapuneri, demaraje concuren"iale, competi"ie pentru nscrierea la cuvnt.

Problema imaginii !i, n special, a credibilit#"ii candida"ilor este esen"ial#.
Jocul de impunere a unei imagini de votataleg#torilor este dublat de inten"ia permenent# de
a afecta imaginea contracandidatului.

Analiza dezbaterii electorale finale din $996 pune n eviden"# cteva strategii de reu!it#:

$. Pe planul confrunt#rii de idei, introducerea unor teme cu poten%ial de risc pentru
contracandidat d# na!tere la tensiuni suplimentare care declan!eaz# schimburi verbale
dinamice (ntreruperi, suprapuneri, manifestarea violen"ei etc.). Confruntarea are !i
momente de calm, de revenire la un ton normal, n special, ca efect al interven"iei
autocontrolului, a moderatorului, a unei replici perceput# ca un avertisment la adresa
imaginii.

Ion Iliescu : Bun, deci stenograma a fost un fals, dar aceast# realatare a prezen"ei
dumneavoastr# la Paris, n 2$ iulie, cu o delega"ie de franco-romni a Asocia"iei de prietenie a
francezilor

[ntrerupere]
Emil Constantinescu: Nu am avut nici o ntlnire.[nega"ie]

Ion Iliescu: Este publicat.[indicarea dovezii]

Emil Constantinescu: Dumneavoastr# ce face"i acum, vre"i s#-mi scoate"i !i Romnia Mare,
organ de[repro! vehement; trimitere la o inten"ie implicit# a colocutorului]
[ntrerupere]

Ion Iliescu: Nu are nici o leg#tur# cu Romnia Mare, sunt declara"iile dumneavoastr# la
Vocea Americii, la Europa Liber#[negarea unei inten"ii implicite; indicarea dovezii]
[ntrerupere]

Emil Constantinescu: n sensul n care v-am spus.[precizare calm#]ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Ion Iliescu: n Baricada[continuarea enun"ului dup# ntrerupere; o nou# ntrerupere]

Emil Constantinescu: Nici o Baricada! Domnule pre!edinte, nu mai r#sfoi"i foi acolo! [ton
vehement; accent emfatic; injonctiv categoric; dorin"# de a nchide subiectul]

Ion Iliescu: Deci, contesta"i totul? [acceptarea propunerii de a nchide subiectul prin
clarificarea acestuia]

Emil Constantinescu: Absolut!
295
[sus"inere puternic# a punctului de vedere] p.48$

2. Spa"iul emisiunii fiind restrns, expunerea logic#, riguroas#, concis# ar trebui s#
predomine fa"# de formul#rile stufoase, retorice.Schimburile verbale se pot concentra !i pe
problema ocup#rii spa"iului, n fond, a timpului alocat. Astfel, revendicarea dreptului de
a !i face cunoscut punctul de vedere poate nregistra comentarii r#ut#cioase, ironii, apel la
ordinea consim"it# prin contractul dezbaterii.

Ion Iliescu: Procuparea dumneavoastr# principal# este cum s# schimb#m Constitu"ia n
ace!ti patru ani sau cum s-o aplic#m?
EC: Am n"eles, acum nu-mi epuiza"i timpul, c# problema nu este s#-mi "ine"i lec"ii mie
[ironie; stil colocvial a "ine lec"ii- ; populism implicit : nici candidatul, nici electoratul nu
are nevoie de lec"ii] p.482

Ion Iliescu: A"i crezut c# se rezum# Constitu"ia doar la aceast# prevedere, dar ea se referea
la domeniul economiei.[ironie]

Emil Constantinescu: Sta"i un moment, cer arbitrajul. [interven"ie imperativ# la adresa
moderatorului]
Cred c# nu este cazul ca unul dintre cei doi s# monopolizeze total. [apel la egalitatea !anselor
discursive n fa"a electoratului]
Ori m# l#sa"i s# vorbesc, ori [avertisment amenin"are cu privire probabil la posibilitatea de
a p#r#si dezbaterea ]
Eu cred c# dumneavoastr# ave"i mi pare r#u c# v# atrag aten"ia -, a"i r#mas cu cteva de
cnd conducea"i !edin"e, adic# m# pune"i la punct, ca !i cum dumneavoastr# a"i fi n prezidiu
[ironie introdus# printr-o formul# politicoas#; trimitere la elemente vulnerabile din trecutul
contracandidatului; generalizare pe tema mentalit#"ile nu se schimb#]
V# rog foarte frumos s# a!tepta"i. [rug#minte imperativ# ]
Mi-a"i pus o ntrebare, a!tepta"i s# v# r#spund! [apel la logica conversa"iei; ton autoritar]
p.483-484

n alte cazuri, regulile accesului la cuvnt n dezbatere sunt comentate !i restabilite.

Emil Constantinescu: Domnule Iliescu, iar vorbi"i? Nu v# pute"i st#pni?[ntrerupere brutal#;
apostrofare; ton de ceart#]
Fi"i un om calm. [recomandare r#ut#cioas#]
Acum nu mai vorbi"i cu cineva la !edin"#, nu da"i lec"ii num#nui, [aluzie la trecutul
contracandidatului; subminare a autorit#"ii]
v-am ascultat n lini!te ct a"i pus ntreb#rile, a!tepta"i s# v# r#spund.[apel la ordine]
Ave"i obiec"ii la r#spuns, interveni"i dup# aceea !i discut#m. [impunerea ordinii n dezbatere]
Altfel, nu mai putem continua[semnalarea impasului; impunerea condi"iei]ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Constrngerile de timp ale dezbaterii !i grija de a transmite mesajul cel mai potrivit c#tre
aleg#tori face ca uneori ntreruperile, suprapunerile s# contribuie la eliberarea culoarului
pentru unul dintre candida"i. [Remarca"i nega"iile prezente n toate schimburile verbale].

Emil Constantinescu:
[] Nu am de gnd s# intru cu dumneavoastr# tot timpul n tot felul de[respingere
categoric#; ofert# implicit# de a discuta problemele importante]

[ntrerupere]
Ion Iliescu:
Nu, dar nu a"i r#spuns la ntreb#ri [respingere; insisten"#]

Emil Constantinescu:
A!tepta"i, v# r#spund n scris, cu asta gata, c# nu m# examina"i dumneavoastr# aici[ironie;
respingere]

Ion Iliescu: Nu, dar v# rog s# da"i un r#spuns clar [insisten"#]

Emil Constantinescu: Am dat un r#spuns clar !i s# stabilim nc# un lucru !i v# rog foarte mult
s# interveni"i [ambiguitate: ofert# pentru contracandidat sau solicitarea interven"iei
moderatorului?]
R#spunsurile eu nu i le dau domnului Iliescu, eu le dau na"iunii, !i dau r#spunsurile na"iunii !i
gata.[pozi"ie explicit#; strategie populist#; imperativ !i gata-]
Nu mai avem nevoie[direc"ie abandonat#]
Dac# domnul Iliescu[direc"ie abandonat#]
V# rog s# fi"i disciplinat! [cerere imperativ#]
La prima am r#spuns.[satisfacere; precizare]
Nu m# mai ntrerupe"i! [cerere imperativ#]

Ion Iliescu: O face"i pe profesorul care pune la punct studentul. Ce-i asta? [contracarare;
analogie; ntrebare cu rolul de a restabili conven"iile dezbaterii]

Emil Constantinescu: Dar nu v# da"i seama ce a"i f#cut pn# acum? Nici nu m-a"i l#sat s#
vorbesc. [atac; tema accesului la cuvnt, ngr#dit de contracandidat]

CONCLUZII:

$. Specificul dezbaterii electorale, importan"a acesteia pentru sus"inerea !i impunerea unei
imagini ct mai bune n fa"a electoratului determin# adoptarea unor strategii specifice.
Strategiile de atac nu se mai dezvolt# n planul ideologic ci se deplaseaz# spre planul
personal, pentru lezarea imaginii publice a adversarului. trebuie g#site punctele slabe
ale adversarului, identificate probleme precise unde el este vulnerabil
296

2. n aceast# aren# interac"iunea verbal# este dominat# de atac, respingere !i contracarare.
Din perspectiva maximelor conversa"ionale (Grice) aplicate la dezbatere se constat# o
nc#lcare sistematic# a acestora.
3. Caracterul puternic conflictual, necooperativ al schimbului verbal este nso"it de un
ansamblu de mijloace paraverbale !i nonverbale (unele greu de redat n textul scris).
4. Constrngerile tipului discursiv (de timp, n special) contribuie la accentuarea violen"ei n
cadrul nscrierii la cuvnt !i se manifest# prin suprapuneri, ntreruperi frecvente, lupt#


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

pentru a avea ultimul cuvnt (considerat ca important pentru re"inerea mesajului rezidual
sau ca simbol al victoriei n interac"iunea verbal#).
5. Dezbaterea final# este un punct culminant al campaniei electorale. De!i se pare c# ea nu a
contribuit ntr-un mod decisiv la schimbarea/influen"area op"iunilor electorale
297
, modul n
care se desf#!oar# este un spectacol cu ecouri n memoria electoratului.

TEM#:

Analiza"i pe larg, dup# modelele propuse, din perspectiva modelului W.Edmonson,
dezbaterea politic# electoral# la televiziune dintre Emil Constantinescu !i Ion Iliescu (pe baza
textului din volumul Ion Iliescu, Momente de istorie, vol.III, Bucure!ti, Editura
Enciclopedic#, $996, p.469-595).

Se vor avea n vedere urm#toarele obiective:
-Studiul schimburilor verbale specifice grupate generic sub termenul strategii de atac
(incluznd ap#rarea !i contraatacul) din cadrul acestui gen discursiv institu"ionalizat
(dezbaterea de idei).
n acest cadru, vor fi observate aspecte legate de strategiile de atac:
-cine !i de cte ori atac#
-ce se atac#
-rolul polite"ii n confruntare28$
Vezi defini"ia din DEX
282
Vezi, de exemplu, cearta care ocup# primul cnt a Iliadei
Cnt#, zei"#, mnia ce cuprinse pe-Ahil Peleianul,
Patim# crud# ce-aheilor mii de amaruri aduse;

%i mplinit# fu voia lui Zeus, de cnd Agamemnon
Craiul n#scut din Atreu, !i dumnezeiescul Ahile
S-au dezbinat dup# cearta ce fuse-ntre dn!ii iscat# (Homer, Iliada, Traducere de George
Murnu, Editura Univers, Bucure!ti, $995)
283
Vezi, de exemplu, dezbaterea dintre ambasadori, n Sparta, n ajunul conflictului,
dezbaterea dintre Cleon !i Diodot n Tucidide, R"zboiul peloponeziac (III, 37-48), dezbaterile
dintre spartani !i plateeni, dintre atenieni !i melieni etc.
Vezi Tucidide, R"zboiul peloponeziac (VI, 9-23), Dezbatere asupra expedi!iei din Sicilia

284
Topicele reprezint# un tratat pentru formarea dialecticienilor. Ele ofer# o metod# a
discu"iei dialectice n tipare fixate.Schimbul verbal este prins ntr-o re"ea de conven"ii !i
reguli. Partenerii au un scop comun pentru realizarea c#ruia !i unesc eforturile !i care d#
nfrunt#rii o form# fix# !i un con"inut bogat. nainte de discu"ia propru-zis# sunt
indispensabile anumite opera"ii preliminare: desemnarea partenerilor, a rolului celui care pune
ntreb#ri !i a celui care r#spunde, cel mai important lucru fiind alegerea problemei care va
face obiectul discu"iei.

285
Platon, Fedra, dezbaterea dintre Lisias !i Socrate

286
vezi, de exemplu, Discursurile contradictorii ($55 .Chr.) dup# tehnica de argumentare
dezvoltat# de Carneade, care const# n examinarea sistematic# a probleme, n conformitate cu
schema pro #i contra.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


287
Vezi Roland BARTHES, L'Ancienne rhtorique. Aide-mmoire, n L'Aventure
smiologique, Le Seuil, $985, p. 85-$66 , p. $$2- $$4

288
Vezi Liliana Ionescu-Rux#ndoiu, Conversa!ia.Structuri #i strategii. Sugestii pentru o
pragmatic" a romnei vorbite, Editura All, Bucure!ti, $999, p.43-64
289
Vezi Liliana Ionescu-Rux#ndoiu, op.cit., p.64-83
290
vezi Paul Dobrescu, op.cit., p.238
29$
moderatorul nu are nici un rol n aceast# parte a dezbaterii
292
Sensul uzual al polite"ii se refer# la respectarea unor norme de comportament ntr-o
comunitate dat#.

Pragmatica define!te polite"ea n rela"ie cu sentimentul responsabilit#"ii fa"# de locutor (fa"#
de cel#lalt) n tot cursul interac"iunii verbale.
Principiul polite"ii reprezint# un principiu de baz# n pragmatic#, complementar cu principiul
cooper#rii.
Ac"iunea acestui principiu se manifest# la nivelul reglement#rii comunic#rii n sensul
men"inerii echilibrului social !i a unor rela"ii de bun#voin"# ntre colocutori.
Aplicarea principiului polite"ii n comunicare determin# alegerea strategic# a modalit#"ilor de
expresie lingvistic# (n func"ie de datele concrete ale situa"iei de comunicare).
Pragmatica dispune de o teorie coerent# a polite"ii, propus# de P. Brown !i S. Levinson ($978)
care se bazeaz# pe conceptul de face (eng),reprezentnd o preluare !i adecvare a aceleia!i
no"iuni propuse de Goffman ($967).

Liliana Ionescu-Rux#ndoiu [ $999:$07] citndu-l pe Green ($989 :$44) consider# termenul
face , dificil de tradus acceptabil n limba romn#) ca atribuit conceptului ce desemneaz#
imaginea public# a eului individual, configurat# n termenii unor atribute sociale accepttae de
al"ii; men"inerea imaginii fiec#ruia dintre noi presupune cooperarea, pentru c# acest fapt este
strict dependent de ac"iunile !i de sistemele de valori ale celor cu care venim n contact.
Conceptul de imagine /face n pragmatic# preluat din cercet#rile de sociologie a
comunic#rii ale lui E. Goffman, poate fi n"eles n termenii unui conflict implicit ntre
dorin"a fiec#ruia de a se bucura de aprecierea !i de acordul semenilor s#i (eng. positive face)
!i dorin"a de a ac"iona conform propriilor principii !i inten"ii (eng. negative face)
292
.
Contextul comunica"ional concret poate determina recurgerea la forme directe sau indirecte
de transmitere a inten"iilor comunicative, la ac"iuni redresive implicite sau explicite etc.

Aprecierea m#surii n care un act de limbaj afecteaz# eul interlocutorului se realizeaz# n
func"ie de trei variabile extralingvistice:
-distan"a social# (rela"ie simetric#, determinat# de atribute sociale stabile !i de frecven"a
schimburilor verbale !i de domeniile n care aceasta se realizeaz#);
-puterea (rela"ie asimetric#, exprimnd direc"ie exercit#rii controlului comunic#rii; dinspre
emi"#tor spre receptor)
gradul de interferen"# al actului comunicativ (n raport cu dorin"a de autonomie sau de
aprobare a colocutorului).

Ca ntr-o opera"ie vectorial#, rezultanta acestor variabile i permite emi"#torului s# decid#
asupra nivelului optim de polite"e pentru performarea unui act verbal !i s# aleag# strategia
adecvat# (polite"e pozitiv# /negativ#).ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Strategia comunicativ& reprezint# o form# de comportament comunicativ bazat# pe
manipularea structurilor interac"ionale !i a mijloacelor verbale de concretizare a acestora n
vederea atingerii obiectivelor urm#rite.

Dup# clasificarea propus# n DSL , cea mai mare parte a strategiilor comunicative sunt
$. de tip anticipativ, bazate pe predic"ii asupra atitudinii !i a reac"iei colocutorului.
Din aceast# categorie fac parte
-schimburile preliminare;
-diversele tipuri de mi!c#ri de sprijinire a actului interac"ioanl de baz# (mi!c#rile de motivare
a ofertei emi"#torului; de amplificare a informa"iei despre ofert# !i de dezarmare a
receptorului);
-procedurile care exprim# ezitarea, tatonarea (de ex.n limba romn#, aceste proceduri implic#
apelul la elemente ca: p"i, a#a, n fine, adic", vreau s" spun, #tii (ce), uite ce).
2. de tip aditiv, constnd n multiplicarea actelor care compun mi!carea de baz# ntr-o
interven"ie comunicativ#

Principiul polite"ii are un num#r de maxime subordonate, centrate asupra emi"#torului !i
receptorului, formulate de G.N. Leech:

Maxima tactului cere diminuarea expresiei neajunsurilor unei ac"iuni din perspectiva
receptorului, prin formul#ri indirecte ale solicit#rilor, n forme interogative introduse cu
verbe modale : (vrei s" nchizi u#a? / fa"# de nchide u#a!)
Maxima generozit&%ii care reprezint# una din strategiile impersonaliz#rii emi"#torului (Se
poate face ceva pentru sinistra!i?/ fa"# de Pot s" fac ceva pentru sinistra!i?)
Maxima aprob&rii;
Maxima modestiei care const# n minimalizarea gesturilor proprii de generozitate (Nu e mare
lucru; nu am f"cut mai nimic pentru el)
Maxima acordului;
Maxima simpatiei.
n timp ce maximele $ !i 3 sunt centrate asupra receptorului, maximele 2 !i 4 se resfrng
asupra emi"#torului. Maximele 5 !i 6 sunt centrate asupra receptorului.

Din perspectiva efectului unei inten"ii de comunicare asupra rela"iilor sociale, se poate aprecia
c# ac"iunea principiului polite"ii este n mod necesar legat# de un comportament strategic.
Asemenea efecte pot fi prevenite !i/sau atenuate printr-o alegere strategic# a mijloacelor !i
formelor de comunicare.
Strategiile polite"ii pozitive !i negative se caracterizeaz# prin exprimarea f#r# echivoc a
inten"iilor de comunicare
n acest sens, polite"ea pozitiv# are un sens integrativ, iar strategiile sale se caracterizeaz#
prin sublinierea puternic# a aprob#rii !i interesului fa"# de tot ceea ce este legat de persoana
receptorului, a punctelor comune cu acesta, a raporturilor de cooperare.
Invers, polite"ea negativ# va ac"iona ca o prghie a men"inerii distan"elor, care frneaz#
rela"iile sociale , constituind cadrul comport#rii deferente.

DSL consider# ca strategii determinante ale polite"ii pozitive:
-folosirea unor m#rci de identitate care subliniaz# apartenen"a colocutorului la acela!i grup
(noi);
-abordarea unor subiecte de discu"ie sigure (conversa"ia fatic#);
-reluarea (integral sau par"ial) a replicilor interlocutorului;


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


-evitarea exprim#rii directe a dezacordului;
-gluma .
Strategiile polite"ii negative presupun apelul la mecanisme specifice de atenuare a
prejudiciului adus interlocutorului, cum ar fi:
-formularea direct# de scuze;
-diminuarea propriei personalit#"i, n contrast cu exagerarea valorii interlocutorului;
-impersonalizarea enun"urilor;
-reducerea gradului de interfern"# prin folosirea unor construc"ii restrictive sau a litotei
-exprimarea indirect# a inten"iilor comunicative care se realizeaz# n special prin folosirea
figurilor de stil. Avantajul acestora const# n ambiguitatea pe care o creeaz#. n acest fel
emi"#torul are pe de o parte posibilitatea de a-!i declina responsabilitatea pentru anumite
afirma"ii !i, pe de alt# parte, s# adecveze permanent semnifica"iile n func"ie de atitudinea
receptorului.
293
P. 550
294
Maxim" este termenul atribuit, n pragmatic#, unei cerin"e particulare ce decurge dintr-un
anumit principiu (Cf. DSL).
Cele dou# principii fundamentale ale interac"iunii verbale - principiul cooperativ !i principiul
polite"ii - subsumeaz# un num#r de maxime specifice.
n opinia lui Grice ($975), Gazdar !i Levinson, condi"iile de baz# ale folosirii eficiente !i
efective a limbajului n comunicarea uman# sunt determinate de un principiu al cooper&rii
care poate fi definit :
Contribu!ia ta, n cadrul n care ea are loc, s" fie a#a cum se cere de c"tre scopul convenit
sau direc!ia discu!iei la care participi, la momentul la care are loc
Maximele principiului cooper#rii descriu mijloacele ra"ionale care asigur# eficien"a
conversa"iei.
Aceste maxime sunt :
Maxima cantit&%ii : reglementeaz# cantitatea de informa"ie furnizat# de fiecare participant la
un schimb verbal. Aceasta trebuie s# se ncadreze strict n limitele impuse de obiectivele
schimbului respectiv (s# nu fie nici insuficient#, nici excesiv#)
Maxima cantit#"ii poate fi definit# astfel:
-interven"ia ta s# fie att de informativ# pe ct necesar;
-nu face interven"ia ta mai informativ# dect este nevoie.
Principala cale prin care aceast# maxim# este nc#lcat#
-se refer# prima dintre cerin"e la lipsa informativit#"ii (cli!ee politice, redundan"#);
-repetarea conceptelor cu sfere referen"iale de aplicare identice (vorbitorul s# fie scurt);
-enumerarea tuturor membrilor unei totalit#"i !i, n acela!i timp, prin numirea !i a ntregului
prepunerea adjectivelor, ordinea neemfatic#;
- folosirea excesiv# a unor cuvinte-cheie apar"innd unei anumite ideologii.
Maxima calit&%ii : cere ca interlocutorii s# spun# numai ceea ce cred c# este adev#rat.
Aceasta exclude furnizarea unor informa"ii false sau pentru care emi"#torul nu are dovezi
adecvate.
Maxima cantit#"ii poate fi definit# astfel:
-ncearc# s# faci astfel nct contribu"ia ta s# fie una adev#rat# (din perspectiva comunic#rii
optime), adic#:
-s# nu spui ceea ce crezi c# este fals;
-s# nu spui ceva despre care nu ai suficiente date (adecvate).
Maxima relevan%ei cere ca orice interven"ie ntr-un schimbul verbal s# se coreleze cu
celelalte !i s# fie strict legat# de tema n discu"ie.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Maxima relevan"ei este adesea nc#lcat# prin ad#ugarea unor propozi"ii generalizatoare inutile
la ceea ce ar trebui s# fie doar o indica"ie specific#.
Se consider# c# orice gril# lingvistic# reprezint# nu numai un rezultat al experien"ei sociale, ci
!i un mod n care o comunitate vede lumea.
Repetarea formelor lipsite de sens diminueaz# capacitatea receptorilor de a-!i ndrepta aten"ia
spre realitate, ceea ce determin# o degradare a mijloacelor de recep"ie !i, n consecin"#, o
reducere a capacit#"ii de reac"ie imediat# !i adecvat#, fie la nivel individual , fie la nivel
social.
Aceasta nseamn# n ultim# instan"# o deformare a dou# dintre cele mai importante
componente ale comportamentului uman : grilele cognitive !i mijloacele de reac"ie prin
folosirea vorb#riei goale
Maxima manierei se refer# la modul n care trebuie formulate interven"iile n cadrul unui
schimb verbal, reclamnd claritate (manifestat# prin evitarea obscurit#"ii expresiei, a
ambiguit#"ii !i a prolixit#"ii) -, precum !i structurarea logic# a enun"urilor.
H. P.Grice consider# c# aceste maxime nu trebuie privite strict determinist !i preluate tale
quale. Grice subliniaz# modul n care comunicarea (optim#) este posibil# : interpretarea de
c#tre receptor a enun"urilor interlocutorilor prin raportare la maxime la un nivel de
profunzime (implicatur#) este determinant# fa"# de respectarea conform# a acestor maxime la
nivelul emi"#torului.
295
absolut cu sensul exact, ntocmai, perfect pare s# fie mai puternic dect concurentul s#u
sigur cu sensurile da !i n mod precis, negre!it
296
Paul Dobrescu, op.cit., p.239
297
Dezbateri electorale directe s-au organizat n $990, $992 !i $996. n 2000, candida"ii se
raportau la moderator ca la un releu de transmitere !i recep"ionare a enun"urilor.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

PARTEA a III-a
DISCURSUL PUBLICITAR


Motto: Any trace of literariness in an advertisement is fatal to its succes.
Advertisement writers may not be lyrical, or obscure, or in any way esoteric.
They must be universaly intelligible. A good advertisement has this in
common with drama and oratory that it must be immediately comprehensible
and directly moving
Aldous Huxley


Discursul publicitar reprezint# un tip de discurs public care se caracterizeaz# prin urm#toarele
tr#s#turi:
- prezint# ntr-un mod (ct mai) concis un produs (comercial, cultural, politic) pentru a
convinge publicul de importan"a !i utilitatea sa;
- are o difuzare social# pe scar# larg#;
- codul publicitar este cunoscut de public;
- publicitatea se sprijin# pe un corpus de maxime admise social !i propune o imagine-
standard a bun#st#rii, a standardului optim, a idealului n via"a de zi cu zi;
- publicitatea pune n mi!care con"inuturi puternic marcate de norme culturale;
- mesajele lingvistice, iconice !i plastice sufer# un proces de integrare n cadrul discursului
publicitar; de aceea dezmembrarea mesajului publicitar n tipuri de mesaje poate fi
considerat# ca fiind un procedeu ilicit, pentru c# anun"ul publicitar este o construc"ie
unitar# n care textul !i imaginea sunt dimensiuni inseparabile ale unui sens global.

Discursul publicitar este un discurs persuasiv prin excelen"#. Bunul-sim" !i n"elepciunea
garanteaz# adev#rul enun"urilor (argument de autoritate)

Discursul !i propune a determina o ac"iune (a cump#ra, a alege, a se implica) dar nu !i
expliciteaz# scopul ilocu"ionar (prin aceasta fiind un act ilocu"ionar indirect).
Actul ilocu"ionar indirect este de tip constatativ. Apelul la actele constatative are o func"ie
argumentativ# prin care se d# impresia c# nu se exercit# o presiune direct# asupra publicului.

Strategiile indirecte ale actului constatativ, tipice pentru discursul publicitar, pun n
interac"iune:

$) acte asertive prin care se afirm# faptul c# produsul ce face obiectul publicit#"ii este
utilizat.

2) acte descriptive prin care:

- se indic# marca produsului;
- se plaseaz# produsul n cadrul unei game de produse similare (pozi"ionare);
- se afirm# (la nivel lingvistic) superioritatea produsului;
- se impune un model descriptiv care prive!te un ansamblu eterogen format din calit#"ile,
modul de folosire, adecvarea la anumite situa"ii de folosire etc.

3) acte atributive, prin care atribuirea unei calit#"i pentru un produs se face n dou# etape:
- la nceput se prezint# o valoare (mizanscena joac# n acest caz un rol important)


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

- urmeaz# prezentarea produsului prin diferite procedee cum ar fi supraexpunerea, plasarea
ca semn#tur# etc.

4) acte informative prin care campania de publicitate ce anun"# un produs nou se prezint# ca
o instan"# ce ndepline!te un act de informare a publicului.

REPERE ISTORICE

Actul de na!tere al publicit#"ii pare a fi un papirus teban prin care se anun"a oferirea unei
recompense pentru un sclav fugit, acum 3000 .Chr.
n Roma antic#, n forum se distribuiau t#bli"e care anun"au vnz#ri sau spectacole teatrale.

Perioada Evului mediu va generaliza procedeul publicit#"ii orale anun"uri strigate care
depindea de autoritatea regal# !i avea statutul de serviciu public.
Secolele al XVI-lea !i al XVII-lea vor cunoa!te proliferarea pe scar# larg# a emblemei, a
insignei, a blazonului (de breasl#), remarcabile prin realizarea artistic#, chiar dac#, uneori,
lizibilitatatea textului era sacrificat#. Stilul n care erau executate aceste adev#rate imagini de
marc# era excesiv de ornamentat, tinznd spre manierism. La sfr!itul secolului XVI apar
primele foi volante care anun"au diverse evenimente publice.

Afi!ul tip#rit apare n sec. al XV-lea, la Paris, ntr-un context religios. Se consider# c# primul
afi! a fost tip#rit la comanda conciliului prela"ilor din Reims pentru a i anun"a pe credincio!i
s# participe la o s#rb#toare important# (Marea Iertare a Fecioarei Maria).

Tehnica afi!ului cunoa!te o dezvoltare accentuat# n secolele XVII !i XVIII, n Anglia. Ciuma
din $665 va declan!a o explozie informa"ional# prin afi!e, prospecte, foi volante care l#udau
virtu"ile infailibile ale unor po"iuni.

Tot n Anglia secolului al XVIII-lea deveniser# prezen"e obi!nuite n peisajul cotidian
listele care popularizau numele ucenicilor care dezertau din bresle. Aceste liste aveau
ntip#rit# imaginea unui fugar ce privea n urma sa. Iconografia afi!elor de acest tip se va
orienta mai trziu spre imaginea din fa"# a celui c#utat peste care se aplica, n spa"iul
american, mai ales, textul wanted.

n $75$, n Fran"a, Abatele Aubert editeaz# jurnalul Mici anun"uri/mic# publicitate, n care
se g#seau ini"ial doar oferte imobiliare (vnzare-cump#rare, nchiriere etc.).

n secolul al XIX-lea, publicitatea intr# n presa scris# !i constituie un factor ce va contribui
att la eliberarea acesteia de tutela guvernului, ct !i la diminuarea pre"ului de vnzare prin
inserarea anun"urilor, re"etelor publicitare. Anun"urile publicitate erau deghizate sub forma
articolelor, un fel de anticipare a advetorial-urilor de ast#zi.

Dezvoltarea publicit#"ii moderne n secolul XX va fi marcat# de tehnologie, de avantajele
produc"iei n serie, de cre!terea productivit#"ii dar, mai ales, de apari"ia noilor media.
Impunerea noilor media va fi jalonat# de punerea n und# a publicit#"ii radiofonice (SUA,
$922) !i, un sfert de veac mai trziu, de prima emisiune de publicitate televizat# (SUA, $947).

Codul publicitar se constituie progresiv; primele anun"uri nu se puteau baza pe obi!nuin"a
auditorului de a le n"elege; ele exprimau explicit ndemnul: Face"i ca mine! Cump#ra"i o
biciclet# Clment! (Cycle Clment et Gladiator, Paris, $9$0).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


n alte cazuri, Patriot illustr, $930, sfatul de a cump#ra era explicit !i redac"ia "i asuma
r#spunderea:Cump#ra"i de preferin"# articolele !i produsele men"ionate n anun"urile
publicate n paginile noastre !i nu ve"i regreta!. Spre deosebire de articolele publicitare
moderne, anun"urile enumerau toate calit#"ile produsului.

Tendin"a spre economie lingvistic# !i spre concizie publicitar# !i g#se!te expresia n sloganul
publicitar.

Sluargh-ghairm termen de origine galic# nsemna n vechea Sco"ie strig#tul de lupt# al
unui clan. Limba englez# a adoptat termenul n sec. al XVI-lea, iar n sec. al XIX-lea are
sensul de deviz# a unui partid, urmnd ca apoi s# evolueze spre cuvnt de ordine n
campania electoral#.
Termenul slogan este importat de SUA, unde i se atribuie sensul de deviz# comercial#.
n ciuda unor opozi"ii academice, !i Fran"a adopt# n $927 termenul cu semnifica"ia deviz#
comercial# .

FUNC'IILE DISCURSULUI PUBLICITAR

Acest tip discursiv ndepline!te simultan trei func"ii:
- informare;
- sugestie (publicitatea induce dorin"a mimetic# prin afirmarea articul#rii destinatarului cu
obiectul);
- gratifica"ie (publicitatea ac"ioneaz# n aceea!i m#sur# !i dup# cump#rare pentru a-l lini!ti
!i asigura pe cump#r#tor prin producerea unei imagini pozitive a produsului).

Discursul publicitar se dore!te a fi verosimil, conform realit#"ii socio-culturale, reprezentnd
evenimente !i situa"ii stereotipe !i a!teptate de c#tre destinatar.

Aceast# aspira"ie a discursului publicitar se realizeaz#, n special, prin integrarea unor
locu"iuni, expresii, proverbe, afirma"ii ale adev#rurilor universale.
Scenele prezentate sunt ele nsele proverbiale: sunt recognoscibile !i alc#tuiesc e!antioane,
mostre ale culturii contemporane.

Sistemul de imagini al publicit#"ii se conformeaz# unui cod iconografic foarte strict care "ine
seama n special de urm#toarele elemente universale:
- rela"ii sociale
- eternul feminin
- familie
- cuplu
- ecologie
- s#n#tate
- petrecerea timpului liber.

Imaginea trebuie s# produc# efectul realului prin implicarea unei existen"e anterioare a
obiectelor prezentate. Imaginea publicitar# este eficace dac# se prezint# ca analogic# unei
situa"ii reale de!i ea reprezint# de fapt o reconstruc"ie total artificial# a unei situa"ii pseudo-
cotidiane.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Elementul central delectare al triadei retoricii clasice este axat pe imagine. Imaginea
provoac# pl#cerea nchiderii. Fotografia sau desenul figurativ circumscriu un spa"iu organizat
n func"ie de ochiul spectatorului. Restul este !ters, decupat, opac. Acestei circumscrieri
spa"iale i corespunde o unitate temporal#. Reprezentarea izoleaz# un moment, f#cnd s# se
uite timpul care precede sau care succede acestui moment.
Ceea ce imaginea publicitar# i propune receptorului este, de fapt, adeziunea la un univers
ideal, a c#rui percep"ie global# preced# !i modalizeaz# re"inerea detaliilor.

TEXTUL PUBLICITAR

Limbajul publicit#"ii se caracterizeaz# prin concizie !i prin c#utarea obsedant# a efectelor,
uneori n contradic"ie cu normele limbii. Tendin"a spre c#utarea originalit#"ii cu orice pre"
poate fi uneori atenuat# de preocup#rile estetice, de grija pentru form#, stil etc.

Sloganul este, de asemenea, o form# discursiv# nchis#. Puterea de persuasiune a sloganului
"ine de concizie, de retorica racursiului !i a nv#luirii.
Sloganele adopt# adesea o structur# ritmic# binar#, nt#rit# prin opozi"ii lexicale. Aceast#
structur# binar#, caracteristic# proverbelor, care este simultan clar# !i nchis#, d# imaginea
unei lumi des#vr!ite, echilibrate, n stare de repaus. Anumite sloganuri reiau proverbele, ca
atare sau reformulate.

Legea expresivit#"ii impune creatorului discursului publicitar (afi!, slogan, anun" etc.)
eliminarea vorb#riei !i c#utarea expresiei concise, esen"ializate.
Aceast# lege ac"ioneaz# la diferite niveluri !i guverneaz# att impunerea numelui de marc#,
forma frazei, selectarea cuvintelor rare, intrigante, tentante, sonore, ct !i eliminarea
uneltelor gramaticale.

Tendin"a spre concizie confer# textului o form# adesea telegrafic#, sincopat#, reprezentat# de
cele mai multe ori de fraza nominal# pur# (cum ar fi, de ex. BTR O atitudine diferit#). Fraza
inform#, neorganizat#, n care nu exist# sintax# !i doar juxtapunerea cuvintelor:

Publicitatea nu are o func"ie esen"ial informativ#. Publicitatea celor mai multe produse
alimentare nu ofer# indica"ii despre compozi"ie, origine, durata de p#strare etc. Acest tip de
informa"ii sunt furnizate n texte publicitare doar n m#sura n care se consider# c# ele ar putea
nt#ri puterea persuasiv# a mesajului !i, n consecin"#, ar cre!te vnz#rile !i beneficiile.
Vezi, de exemplu, urm#torul text publicitar ce con"ine informa"ii despre elementele
componente ale produsului:

Un ten f#r# riduri.
Eu am g#sit solu"ia.

Descoperi"i crema cu efect Antirid+Fermitate
Cu o concentra"ie dubl# de Pro-Retinol A

Plnitude
REVITALIFT
Formul# nou#
$. Ac"iune Antirid
Noua formul# Revitalift are o concentra"ie dubl# de Pro-Retinol A, un puternic activ antirid.
Aceasta corecteaz# !i neteze!te vizibil ridurile !i ridurile fine.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

2. Ac"iune Fermitate
Revitalift con"ine de asemenea Par-Elastyl,
Un activ care spore!te tonicitatea !i elasticitatea tenului ca sub efectul unui lifting.
[LORAL Paris. Pentru c# merit.]

PROCEDEE FOLOSITE N TEXTUL PUBLICITAR

ADRESARE (destinatarul este indicat n textul publicitar; vezi apocop#)

Tutuire:

Pl#cerea de a cump#ra e a ta.
Cump#r#turi fericite la Bucure!ti Mall. [BUCURE%TI MALL]

Adresare complex#: ntreb#ri, r#spunsuri, explica"ii, evalu#ri etc.

Ct "ine !edin"a de machiaj a Claudiei? 3 ore!
Dar conversa"ia cu o prieten# poate "ine ct vrei tu.

De cte ori ai ntrerupt o convorbire cu cineva drag, pentru c# te-ai gndit c#
va costa prea mult? Probabil c# de multe ori
Acum ALO 3D %i ofer# tarife reduse pentru a vorbi pe ndelete cu trei
persoane dragi %ie, indiferent de re"eaua de telefonie, fix# sau mobil#, din
Romnia la care sunt conectate. Cnd vorbe!ti cu cine-%i place, %i place s#
vorbe!ti. Cu ALO 3D vorbe!ti ct %i place. Alo 3D te provoac# la dialog. [Alo
3D]

Adresare politicoas# (persoana a II-a plural)

Dori"i o nou# culoare? ndr#zni"i negrul! (ntrebare !i ndemn) [RCITAL LES
NOIRS PRECIEUX]

ALEGORIE: figur# de stil care se bazeaz# pe folosirea metaforelor sau a simbolurilor n
expunerea narativ# a unei idei abstracte.

Trgul de fete Epson
Dac# ave"i un computer singur, ros de dorin"a de a printa pe propria imprimant# este timpul
s#-i face"i o surpriz#. Vizita"i standul Epson de la TIBCO, n pavilionul Z3 !i pute"i pleca
acas# cu o nevast# Stylus Color 500 pentru computerul burlac [] . nsura"i-v# computerul !i
c!tiga"i o mul"ime de premii! (text publicitar)

ALITERA"IE: repeti"ie a unor consoane, silabe din r#d#cina cuvintelor cu efect eufonic,
expresiv sau simbolic

Gallina blanca, bul, bul! (efect eufonic imitativ- onomatopeic) [SUP&
GALLINA BLANCA]
Veni, vidi, visa [Card BRD]

ALUZIE: folosirea unei construc"ii lingvistice (cuvnt, expresie, text) care evoc#, ntr-un
mod sugestiv, printr-o compara"ie subn"eleas#, un eveniment, un personaj, o situa"ie etc.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

marcate de anumite norme culturale la nivelul semnifica"iei (vezi, n acest sens, reclama la
deodorantul Axe)

Gallina Blanca dragoste la prima degustare

A ap#rut un nou tip.
Ia-l acas#. E bun la pat.

La tine n pat nu intr# dect cei mai buni: ia-"i un aspirator LG cu Sani
punch!

O fat# de!teapt# ncepe la timp! [Organon]

AMBIGUITATE: posibilitate de a interpreta n moduri diferite o construc"ie lingvistic#,
lexico-gramatical# echivoc# dar extrem de expresiv# ca urmare a fenomenelor de omonimie !i
polisemie; expresivitatea figurilor este dat# de alternan"a planurilor explicit-implicit care
determin# la nivelul receptorului un effort de interpretare !i de (re)construire a semnifica"iei

Toat# lumea alearg# dup# putere. Noi avem putere pentru toat#
lumea.[Romcar]

ANADIPLOZ#: procedeu retoric care const# n a ncepe o fraz# cu cuvntul sau cuvintele de
la nceputul frazei precedente; gemina"ie, reduplicare.

Frumuse"ea ncepe cu o piele frumoas&. O piele frumoas& ncepe cu
[s#punul] LUX

ANAFORA: procedeu retoric constnd n repetarea unui cuvnt la nceputul mai multor fraze
sau p#r"i de fraz# n scopul accentu#rii unor idei sau pentru ob"inerea unor simetrii.

Att de puternic. Att de feminin. [Secret(DEO)]

A fi n siguran"#/ A fi fericit/ A fi prosper/ nseamn# AFI (Societate de
Asigurare, Finan%are, Investi%ii)

Bueno cafee: sunt nou#,: sunt proasp#t#,: sunt tare! Ia-m# cu tine!

ANTANACLAZ#: procedeu retoric care const# n repetarea unui cuvnt, luat n sensuri
diferite, n acela!i context.
afacerile sunt afaceri
La prima or&/ Cu !tiri de ultim# or& [Cotidianul Na"ional ]

ANTIFRAZ#: figur# retoric# prin care o locu"iune, o fraz# etc. este folosit# cu un sens
contrar celui uzual, pentru a ob"ine un efect ironic sau eufemistic; (intona"ia joac# un rol
important n realizarea figurii) .

Flit mor insectele dup# el
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

ANTITEZ#: figur# retoric# bazat# pe contrastul dintre dou# idei, fenomene, situa"ii,
personaje, expresii etc. plasate n construc"ii simetrice care se eviden"iaz# reciproc. Antiteza
este foarte folosit#, n special, n reclamele pentru detergen"i.

Decongelare n timp record

Imagina"i-v# diferen"a dintre o c#l#torie cu trenul de mare vitez# !i un
avion supersonic!


Numai cuptorul cu microunde Whirpool Jet Defrost poate dezghe"a
acum 500g de carne n numai 2 minute. Cu orice alt cuptor cu
microunde ve"i a!tepta cel pu"in $4 minute. Nu uita"i, de s#rb#tori
Whirpool v# transform# pn# la 85% din timpul destinat g#tirii n timp
liber. [Whirpool]

APOCOP#: figur# care exprim# tendin"a de economie lingvistic# !i const# n scurtarea unui
cuvnt prin ndep#rtarea unei vocale sau a unei silabe finale, f#r# ca n"elegerea cuvntului s#
fie afectat#

PUB(licitate)
PROMO(vare)

APOSTROF# (vezi ADRESARE)
Figur# retoric# prin care autorul/vorbitorul/personajul se adreseaz# direct unei persoane (sau
unui obiect personificat).
Se poate considera c# apostrofa retoricii clasice corespunde ast#zi personaliz#rii (excesive)
din domeniul publicit#"ii.
Fiindc& Nescafe tu bei, pleci n lume unde vrei!

ARGOU: Limbaj codificat n"eles numai de ini"ia"i; textul publicitar folose!te expresii
argotice pentru promovarea produselor care se adreseaz# unui grup social relativ nchis, mai
ales, tinerilor.

Mesteci !i faci fa"# distrac"ieiMarf&! [Bomboane Sugus]

Marf# are sensul unui superlativ, ca !i beton sau structura x de x (B#iat de b#iat).

Pentru c# a!a vrea mu!chii t#i [Sprite]

ASINDET (ASINDETON): figur# retoric# bazat# pe suprimarea conjunc"iilor (mai rar !i a
prepozi"iilor) pentru a conferi dinamism textului.

Veni, vidi, visa [BRD]

AUTOGRAFIE: procedeu prin care textul publicitar pare c# este scris de autor, personaj etc.

Parfumul care m# mbrac#. n stilul meu! [Prt Porter Casual Wear]
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

AUTOPARODIE: se bazeaz# adesea pe interferarea unor tipuri discursive diverse, avnd ca
rezultat intertextualitatea de tip publicitar. Reu!ita acestui procedeu depinde, n primul rnd,
de sesizarea de c#tre destinatar a imita"iei sau a parodiei !i de recunoa!terea tipului de discurs
vizat
$
.

Cople!itor fenomenal impetuos excep"ional impresionant excelent
imbatabil n#valnic extraordinar minunat [] att !i nimic mai mult!
Cielo for"a tehnologiei

BREVILOCVEN"#: procedeu sintactic care const# n formularea concis# a
propozi"iei/frazei.

CALAMBUR: joc de cuvinte bazat pe echivoc, care se realizeaz# prin exploatarea
inten"ionat# a omonimiei, a polisemiei, a paronimiei, a antonomazei etc.; n"elegerea acestei
figuri depinde de cunoa!terea realit#"ii (extra)lingvistice.

Dosia noua solu"ie pentru cur#"at geamuri.

Relaxare nu nseamn# deconectare. Relaxare nseamn# conectare
[connex GSM]

A ap#rut un nou tip.
Ia-l acas#. E bun la pat. [Noul aspirator LG cu Sani punch]

CLIMAX: figur# sintactic#, form# de enumerare realizat# n grada"ie ascendent# sau
intensiv# (cnd ncepe de la cuvintele cele mai slabe la cele mai tari) sau n grada"ie
descendent# (anticlimax), atunci cnd imaginea unui obiect evolueaz# de la dimensiunea ei
fireasc# la una din ce n ce mai redus#

Explic#-"i trecutul, tr#ie!te-"i prezentul cunoscndu-"i viitorul! (text
publicitar pentru Tarot)


COMPARA"IE: figur# semantic# care const# n apropierea a doi termeni -A (comparat) !i B
(comparant) prin intermediul unui adverb ce semnific# asem#narea lor total# sau par"ial#
(ca, precum, cum).


Dove nu "i va usca pielea, a!a cum pot face s#punurile obi!nuite.
Dove arat# ca un s#pun, face spum# ca un s#pun, spal# ca un s#pun.
Dar nu este s#pun.

CUVNT-CHEIE: termen al textului publicitar care are o semnifica"ie important# pentru
n"elegerea discursului.
$. Cuvintele-cheie sunt reprezentate de numele produsului/produselor !i pot fi inserate n text
ca unit#"i de semnifica"ie comune (jocuri de cuvinte). Cuvintele-cheie pot avea grafia care
red# numele de marc# (xenisme) !i pentru a fi scoase n eviden"# se face apel la caligrame,
grafisme etc. dificil de redat aici:

Cte un Diamond pentru fiecare dintre femeile care e!ti!


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Inspiration sau illusion? Alegerea e dificil#, dar pl#cut#. Chiar dac# nu te-ai hot#rt nc#, de
cteva lucruri e!ti sigur#: te caracterizeaz# un stil de via"# dynamic, o nn#scut# nclina"ie
pentru fashion, o dorin"# permanent# de comfort !i, de!i iube!ti tu!eul clasic, nu-"i displace
s# fii n avantgarde. [] Ai nv#"at s# te p#strezi opaque din cnd n cnd, e!ti finesse
ntotdeauna, iar n tine se ascunde un adev#rat starDe fapt, nici nu e nevoie s# iei chiar
acum o hot#rre. Pentru fiecare dintre femeile care e!ti, am creat noua colec"ie de ciorapi
Diamond. $4 produse, n nuan"e fine !i variate []

2. Cuvintele-cheie alc#tuiesc o list#, un inventar al relelor mpotriva c#rora se lupt#, n
special, n campaniile publicit#"ii umanitare (!i n acest caz, grafismele joac# un rol
important). Op"iunea pentru liste nominale formate din cuvinte-cheie pare s# sugereze
c# simpla lor n!iruire este suficient#, orice alte cuvinte fiind inutile (punctua"ia lipse!te,
alternan"a caligramelor f#cnd posibil# citirea textului ca ntr-un poem suprarealist). n
unele cazuri, aceste cuvinte-cheie asigur# substan"a manifestelor propuse de publicitatea
umanitar#.
Exemplul urm#tor va ilustra cum se face referire, n cadrul textului, la societate (prin
substantive) !i la individ (prin adjective).

[...] "i propun ca, n $999, s# spui

STOP SIDA

Tu, ELLE !i ARAS, timp de un an ne mpotrivim:

del#sare prostra"ie indolen"# pasivitate apatie neimplicare indiferen"# nep#sare placiditate
nesim"ire ignoran"# ne!tiin"# dezinformat incultur# neinstruit opacitate needucat incompeten"#
neavertizat
m#rginire incon!tien"# prostie candoare neghiobie naivitate credulitate teribilism nerozie
impruden"# exagerare neglijen"# exces nesocotin"# iresponsabil inep"ie abera"ie obtuzitate
stupizenie elucruba"ie absurditate egoism insensibil meschin abuz respingere nfierare arbitrar
blamare izolare repudiere proscris claustrare stigmatizare umilire ngr#dire renegare
singur#tate subestimare bagatelizare minimalizare uitare
Cuvinte sinuciga!e, no"iuni criminale, idei pentru care nu exist# iertare. Mai rele ca moartea.

ELIPS#: figur# care const# n contragerea enun"ului prin omiterea unui cuvnt sau chiar a
unei propozi"ii ce se poate deduce liber din context sau situa"ie. Elipsa nu se confund# cu
subn"elegerea, (n care termenul omis se afl# n acela!i context). n elips# termenul omis
poate diferi, n acela!i context, pe cnd n subn"elegere termenul omis este unul singur (!i
cunoscut).

Ciuc. nc# una !i m# duc. (text publicitar)

EPANORTOZ#: figur# care se realizeaz# prin retractarea sau reluarea a ceea ce s-a spus mai
nainte n acela!i enun", cu scopul de a se corecta, prin nlocuire, un cuvnt, o expresie etc. sau
a se reconsidera importan"a sa. Corectarea enun"ului poate conduce adesea la modificarea
sensului.

Noul ARIEL nu doar curat, ci impecabil de curat (text publicitar)ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

EPIFOR#: figur# care const# n repetarea aceluia!i cuvnt/grup de cuvinte la sfr!itul unor
fraze succesive

Dove arat# ca un s#pun, face spum# ca un s#pun, spal# ca un
s#pun.
Dar nu este s#pun.

Culoarea vine cnd vrei. St# ct vrei. Dispare cnd vrei. Teama? De
nici o culoare! (Wella, text publicitar)

FORMUL#: text n care apar elemente nonlingvistice (numere, semne etc.).

Organics = Via"# = Frumuse"e

Coenzima Q$0 pe care o con"ine chiar pielea ta.[Nivea Visage]

Cu crem# hidratant#, Dove nu usuc# pielea a!a cum o poate face
un s#pun obi!nuit.

HIPERBOL#: figur# a exager#rii care se realizeaz# prin m#rirea imaginii obiectului peste
limitele sale fire!ti. n lexicul hiperbolic predomin# adjectivele cu sens de superlativ.

Cola Cao o excelent& b#utur# de cacao
FNI- Un avantaj uria' pentru investitori

Hiperbola este adesea asociat# cu alte figuri care i m#resc expresivitatea (metafor#,
compara"ie, personificare):

Energia Universului n bateriile autoSolite
Noul PUR Universal detergentul cu o mie de fe"e
Arctic- noi nghe"#m !i ecuatorul

IDIOMATIC: care apar"ine unei limbi, unui grai, unui dialect. Expresiile idiomatice sunt
adesea intraductibile.

Nu numai c# lumea administr#rii de re"ele este la picioarele tale, dar
ea se afl# de acum chiar la degetul t"u mic [Imprimante Hewlett
Packard ]

ntotdeauna la picioarele tale [Scholl]

Ca s# te sim"i n apele tale! Ia Eurovita antistress! [] Treci prin
situa"ii stresante ca pe!tele prin ap#! [Europharm]

INJONC"IUNE/INJONCTIV: ordin precis, formal.

My Net. Leag#-te de mine!
E Sony. Alege!
ncearc# Dove timp de / zile!ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

INTERTEXTUALITATE: Parametru de caracterizare a unui text publicitar la nivelul
rela"iei (inten"ionate sau nu) pe care acesta o stabile!te cu texte anterioare. De exemplu, o
reclam# pentru Dialog GSM este redactat# sub forma unui meniu de restaurant n care apar
secven"e textuale ca: Din partea casei; Garnituri, Din meniul viitor

Meniu Dialog
Deschide pofta de conversa"ie

Un alt tip de reclam# pentru Dialog se axeaz# pe sloganul Un candidat imposibil de refuzat!
iar organizarea textului publicitar mizeaz# pe un intertext de tip Curriculum vitae, cu sec"iuni
informative (nume, adres#, data na!terii produsului), persuasive (realiz#ri profesionale-
argumentul performan"ei; calit#"i) !i proiective (perspective de dezvoltare).

INTERTEXT Veni, vidi, visa [BRD]

Gallina Blanca dragoste la prima degustare

JOCURI DE CUVINTE vezi CALAMBUR
Unul dintre procedeele specifice reclamelor este jocul de cuvinte care se bazeaz# pe folosirea
aceluia!i cuvnt ca substantiv comun !i ca substantiv propriu (numele produsului, al firmei
etc.):

PULS noi v# asigur#m pulsul! [Sta"ia de salvare PULS]
Alege"i luxul propriu pielii dumneavoastr# pentru c# frumuse"ea pielii
ncepe cu LUX (s#pun)

METAFORA

Retorica clasic# a favorizat defini"ia metaforei drept compara"ie implicit# (compara"ie
prescurtat#). Mecansimul semantic al metaforei: dac# A
$
(cu sensul S
$
) este termenul
metaforizat (substituit) !i A
2
(cu sensul S
2
) termenul metaforic (substituent), nlocuirea lui A
$

prin A
2
nu va fi posibil# dect unei baze semice comune lui S
$
!i S
2
n constituirea metaforei se stabilesc dou# serii de reprezent#ri: o serie de asem#n#ri ntre
realitatea desemnat# !i cuvntul metaforic dar !i o serie de diferen"e ntre cele dou# p#r"i ale
metaforei. Impresia de deosebire dintre termenul propriu !i metafor# nu trebuie !tears# printr-
o prea mare asem#nare, c#ci metafora nu rezult# niciodat# dintr-o unificare total# de sens.
(DISCURSL)
Metafora cunoa!te dou# forme principale:
$) coalescen"a: metafor# explicit# (metafor# in praesentia): A
$
este A
2


Hellios un strop de soare pentru fiecare
Dove un dar adus fiec#rei atingeri.
Clasa A o nou# stea n Galaxia Mercedes-Benz.

2) implica"ia: metafor# implicit# (metafor# in absentia): A
2
n locul lui A
$


FA te poart# pe valurile prospe"imii!
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

METONIMIE: figur# retoric# de nlocuire a unui termen prin alt termen, bazat# pe o rela"ie
logic# de contiguitate ntre cele dou# concepte desemnate de ace!tia.

Rela"ia cauz#-efect:
Palmolive str#lucirea p#rului s#n#tos.
Derosept igien# !i cur#"enie pentru ntreaga cas#

OMOFONIE: calitate a dou# sau mai multe cuvinte de a avea aceea!i pronun"are.

Asul n#lbitorilor ACE (pronun"ie as)

OXIMORON: evocare n aceea!i sintagm# a unor nsu!iri contradictorii.


PARADOX: figur# a ambiguit#"ii, nrudit# cu antiteza !i ironia, prin care se enun"# ca
adev#rat# o idee ce contrazice opinia general# (comun#).

Relaxare nu nseamn# deconectare. Relaxare nseamn# conectare
FLIT mor insectele dup& el

(Paradoxul este adesea asociat cu proverb, zical#, citat):

(Plasturele) Urgo la nevoie se cunoa!te
Urbis yala bun# trece primejdia rea
(Cubul de concentrat de sup#) Gallina Blanca- dragoste la prima
degustare

Uneori paradoxul este indicat n text:

Paradoxal dar real: congelat nseamn# proasp#t [Tiko]

PERSONIFICARE: figur# de stil prin care se atribuie unui obiect concret sau unui concept
abstract tr#s#turi ale fiin"elor vii.

A'a cum m-a nv&%at Dosia

Culoarea care te prinde! P#rul t#u a avut ntotdeauna o culoare
frumoas#.
Dar, n vara asta e timpul s& tr&ie'ti blondul la maxim! Blondul
plin de via%&. O var# n culoarea care te prinde! [Wellaton]

PLEONASM: figur# de stil care const# n folosirea mai multor cuvinte sau construc"ii dect
ar fi necesar pentru exprimarea unor idei sau imagini; figur# de gndire bazat# pe repetarea a
dou# sau mai multe cuvinte care au acela!i sens sau care apar"in aceleia!i sfere semantice.

Medoform delicios de savuros.

Curnd Hyatt Regency Bucharest #i va aduce aportul la cifra de
afaceri a lui HyattANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

POLISEMIE: capacitate a majorit#"ii cuvintelor din limbile naturale de a avea mai multe
sensuri. Ambiguitatea contextual# este frecvent folosit# n textul publicitar.

Dosia noua solu%ie de sp#lat geamurile.

Mondeo conduceCondu-l!

PROVERBUL: nv#"#tur# moral# popular#, formulat# ntr-o expresie concis#, eliptic#,
metaforic#, rimat#. Inserat ca atare (nemodificat) n textul discursului publicitar, contribuie la
sporirea for"ei persuasive a acestuia, datorit# caracterului s#u senten"ios. Proverbul este adesea
adaptat, reformulat.

Cum %i a'terni, a'a dormi. Fii n"elept, alege AFI
Spune-mi ce mesaje prime'ti ca s&-%i spun cine e'ti (Connex-
Serviciul de mesaje secrete)
Urgo la nevoie se cunoa'te.
Urbis yala bun& trece primejdia rea.

REPETI"IE: figur# sintactic# (de construc"ie) care const# n reluarea de dou# sau mai mult
ori a unei secven"e (sunet, cuvnt, grup de cuvinte); n textul publicitar se reiau, mai ales,
numele produsului !i cuvintele-cheie.

Unul din secretele reducerii ridurilor se afl# n propria ta piele. De acum se
afl# !i n aceast# crem&. Coenzima Q$0 pe care o con"ine chiar pielea ta.

O descoperire revolu"ionar#: concentra"ia coenzimei Q$0 din celulele pielii
scade pe m#sur# ce naintezi n vrst#. Acum NIVEA VISAGE "i ofer# chiar
agentul anti-rid con"inut de propria ta piele. Pentru reducerea garantat# a
ridurilor.

Nou de la NIVEA VISAGE: Crema anti-rid Q$0 de zi !i de noapte
[NIVEA VISAGE]

RIM#: identitate fonic# a finalelor:

Nu-i a!a c# e tentant
Ceva mic !i elegent?
SunTel Instant!

Connex Cent
Un serviciu f#r# precedent.

Dac# vrei s# nu r#ce!ti
Inima s#-!i nc#lze!ti
Pleac# repede n trg
S# cumperi Sankt Petersburg [Votca Sankt Petersburg]

TERMINOLOGIE: ansamblu de termeni folosi"i ntr-un domeniu de activitate, care se
caracterizeaz# prin univocitate !i non-ambiguitate. Terminologiile sunt formate din elemente
neologice !i apar n discursul publicitar n special n secven"ele descriptive ale produsului


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

(sunt descrise elementele constitutive ori calit#"ile produsului dintr-o perspectiv#
argumentativ#).

Ergonomic & func"ional
Programele inscrip"ionate pe panoul de control.
Mnerul integrat pentru deschiderea capacului.
Capac echilibrat cu deschidere lin# !i progresiv#.
Sertare pentru detergent integrate, cu indicatoare de nivel.[Candy]


TAUTOLOGIA: figur# care const# n repetarea cuvntului cu rol de nume predicativ sau a
oric#rui alt cuvnt ca termen al propriei sale determin#ri: A este A.

Ce e al t&u e al t&u.
Ce e bun e bun. [Connex GSM ]

DISCURSUL PUBLICITAR !I CULTIVAREA LIMBII ROMNE


Textul publicitar recurge adesea la neologisme, n special, datorit# caracterului mai tehnic
sau mai cult(ivat) al acestora.

Metadiscursul publicitar utilizeaz# adesea termenul promo!ie cu sensul de lansare pe pia"# a
unui nou produs n loc de promovare.
DEX96 nregistreaz# pentru termenul promo!ie sensul de serie de absolven"i ai unei !coli, ai
unei facult#"i etc.; totalitatea persoanelor care absolvesc n acela!i an un ciclu de nv#"#mnt.
Lingvi!tii au atras aten"ia c# acest termen este folosit impropriu datorit# ncadr#rii sale n
categoria false-friendiscurs, ntre cele dou# cuvinte existnd o asem#nare formal#.

Unii autori consider# c# utilizarea neologismelor nu este adecvat& de cele mai multe ori
contextului, ca n exemplele urm#toare:

Formatul s#u special i permite s# se gliseze n cele mai mici spa"ii !i s# elimine depunerile de
la r#d#cina din"ilor

La vitez# redus#, vibro Belt v& furnizeaz& un masaj dulce care elimin# tensiunea,
ndep#rteaz# durerile !i v# relaxeaz#.

n alte cazuri, o surs# de nc#lcare a limitelor de combinare impuse de sensul cuvintelor o
constituie preferin"a pentru termeni mai tehnici:

Noul !ampon Palmolive, special formulat pentru p#rul dumneavoastr# (corect ar fi fost: are
o formul# special#)

Revalid stopeaz& c#derea p#rului. Chiar stopeaz& c#derea p#rului (regimul verbului indic#
vehicule sau "es#turi; mult mai indicat n acest context ar fi fost verbul a opri)

Utilizarea abuziv& a adjectivelor neologice superlative reprezint# o alt# surs# de nc#lcare a
normelor exprim#rii corecte.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Oala dietetic# revolu%ionar& v# ajut# s# preg#ti"i mnc#ruri gustoase !i cu calorii pu"ine.

Un geamantan revolu%ionar la cel mai mic pre".

Secretul genial al oalei dietetice este circula"ia aerului cald.

Abaterile de la norma limbii nregistrate n plan morfologic privesc, n special, textele cu
valoare superlativ# !i adesea cu tonalitate bombastic# n care adjectivul nu suport#, n mod
obi!nuit, compara"ia:

Derosept poate reda rufelor albul cel mai curat

Noul Sole albul absolut

Mai mult dect alb, albul Bona!

Tendin"a spre concizie, spre economie lingvistic# determin# n multe cazuri apari"ia unor
crea%ii lexicale ciudate.

Ai nevoie de ALO, primul Serviciu GSM pre-pl"tit din Romnia

Fiecare cartel# are o suprafa"# r"zuibil" sub care se afl# un cod numeric

Darul "i se ntoarce nmiliardit [Cartea po!tal# PRO TV D#ruie!ti !i c!tigi!]

O alt# surs# a abaterilor o constituie tonalitatea bombastic&, abuzul de superlative, folosirea
limbajului pre"ios, grandilocvent care tind s# sufoce textul publicitar.

Colour Proof Mascara are o rezisten"# deosebit#

n timp !i confer# un volum deosebit genelor
tale.

Descoperi"i elegan"a sexi a acestei super-ncnt#toare lenjerii. ndr#zni"i n fine s# fi"i
adev#rata femeie care sunte"i n str#fundurile dvs.! [] Pentru sear#, fi"i super-
ndr#znea"#! [] Acest minunat Body, mngietor !i f#r# cus#turi, v# va p#rea ca un
complement indispensabil la care visa"i de mult timp. F#ce"i-v# pl#cerea de a fi mereu
femeie.

La nivel ortografic textele publicitare au tendin"a de a prelua modelul anglo-saxon de scriere
cu majuscule a tuturor cuvintelor no"ionale. Aceast# tendin"# se manifest#, mai ales, la nivelul
titlurilor.

Mul"i Ani De Frumuse"e!

S#rb#tori"i! Ziua de na!tere nu trebuie s# nsemne alte riduri !i semne datorate vrstei.
S#rb#tori"i! Clinique Stop Signs, noul ser mpotriva semnelor datorate vrstei, !tie s# aduc#
timpul de partea dvs.
Stop Signs Visible Anti Aging Serum con"ine ingrediente ce stimuleaz# produc"ia natural# de
colagen, diminund vizibilitatea ridurilor existente. []
Deci, s#rb#tori"i ori de cte ori v# privi"i n oglind#.
Clinique.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Testat pentru a nu produce alergii. $00% F#r# parfum. [Clinique]


DISCURSUL PUBLICITAR SIMBOLIC

Publicitatea difuzeaz# cu predilec"ie simboluri mai mult dect bunuri reale: ea instaureaz#
cultul obiectului nu pentru serviciile pe care acesta le-ar putea aduce utilizatorului, ci pentru
imaginea pe care obiectul i-ar permite consumatorului s# !i-o fac# despre el nsu!i. Astfel prin
publicitate se propun aten"iei publicului nu automobile, ci superioritate, nu telefoane mobile ci
speran"#, libertate, nu produse de nfrumuse"are ci efectul lor - tinere"e !i frumuse"e-, nu
frigidere ci inova"ie n domeniul p#str#rii alimentelor etc.

Exemple:

WHIRLPOOL- Aduce calitate vie"ii.
KENT PREMIUM LIGHTS Atitudinea creeaz# viitorul.
CONNEX Viitorul Sun# Bine.

Func"ia global# a publicit#"ii nu este doar de a cre!te vnz#rile ci de a integra individul ntr-un
anumit tip de societate nl#n"uindu-l de obiecte !i de consum ca elemente fundamentale ale
valorii individuale, bun#st#rii !i fericirii.

Influen"a sloganului publicitar asupra altor tipuri de texte poate fi privit# ca un fenomen de
intertextualitate. Titlurile de pres# sunt comparabile cu sloganul publicitar. Sloganul politic se
apropie de textul publicitar, pe care l reia n diferite forme. De exemplu, deviza PROTV Te
ui"i !i c!tigi se transform# n D#ruie!ti !i c!tigi!i devine n campania electoral# Votezi
!i c!tigi.

Codul publicitar are o dinamic# proprie. Un procedeu nou perceput de public ca apar"innd
genului publicitar poate s# se generalizeze !i s# intre n conven"iile genului. Evolu"ia sa se va
ncheia o dat# cu tocirea sau mb#trnirea procedeului.

Discursul publicitar actual tinde spre o reducere progresiv# a textului n favoarea imaginii;
uneori textul se reduce la un logo.
Tendin"a estetizant# a publicit#"ii se manifest#, mai ales, prin distan"area de constrngerile
marketingului, distan"are fa"# de produs, de marc# etc. prin impunerea unor formule
discursive noi.
Estetica frazei publicitare devine poncif !i are o influen"# mare asupra limbajului obi!nuit.
Acesta nregistreaz# numeroase construc"ii eliptice, condensate, telegrafice, caracterizate prin
eliminarea cuvintelor de leg#tur#, care au adesea forma unor calchieri ale enun"urilor
publicitare.


DISCURSUL PUBLICITAR %I TEHNOLOGIA INFORMA'IEI

Discursul publicitar exploateaz# multiplele procedee ale informaticii, n special, n dou#
direc"ii.
n primul rnd, publicitatea pe magistralele informa"ionale, n Internet !i dezvolt# noi
strategii, integrnd text, imagine, desen animat, voci etc. ntr-un ansamblu interactiv.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

n al doilea rnd, discursul publicitar beneficiaz# de facilit#"ile oferite de b#ncile de date care
stocheaz# un tezaur de antonime, omonime, cuvinte polisemantice, figuri retorice etc. Unele
programe permit generarea unor scheme sintactice simple, stocarea cuvintelor n func"ie de
num#rul de silabe, calit#"i fonice, inventarierea formulelor fixe (!i controlul efectului ritmic)
etc. Pe de alt# parte, dic"ionarele electronice pot da r#spunsuri la probleme de selec"ionare a
verbelor, a substantivelor folosite pentru a realiza cuvinte-valiz# !i alte unit#"i lingvistice.

Retorica discursului publicitar !i informatica !i dau mna pentru a realiza programe de
perspectiv# cum ar fi publicitatea asistat# de calculator sau sloganul asistat de calculator.

Scheme de analiz& a unor texte publicitare

n acest capitol vom ar#ta cteva direc"ii de analiz# a unor texte publicitare.

Studen"ii vor redacta o lucrare de analiz# a textelor publicitare cu o tem# la alegere:
-procedee tipice de realizare a discursului publicitar;
-strategii persuasive n discursul publicitar;
-texte specifice unui tip de produs (detergen"i, automobile etc.).

Observa!ie. Nu este obligatorie folosirea pentru lucrare a schemelor !i a textelor de mai jos.
Este de preferat ca studentul s#-!i alc#tuiasc# singur un corpus de texte pentru analiz#.

LOREAL PARIS- Pentru c# merit.

- confesiune;
- elips#;
- structur# de adncime: folosesc LOreal Paris pentru c# este cel mai bun produs din gama
lui !i eu merit ce este mai bun;
- plasarea destinatarului n zona celor recompensa"i - pe merit - pentru calit#"ile lor

J de JANINE. UNISEX. Parfumul cu dou# t#i!uri.

- elips#
- includerea numelui produsului n numele creatorului (ca nume de marc#)
- ambiguitate
- indicarea unui singur produs care are dou# fa"ete ("int# dubl#) prin aluzie la arma cu dou#
t#i!uri

PRET A PORTER CASUAL WEAR Parfumul care m# mbrac#. n stilul meu!

- elips#
- personificare
- accent pe unicitatea consumatorului (n stilul meu!)


JANINE make up PROFESSIONAL- MACHIAJUL N CARE SUNT F&CUTE
VEDETELE.

- rolul esen"ial, fondator al produselor de machiaj (Cf. pictur# n ulei, n tempera etc.)ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

CHESTIUNEA ZILEI CU FLORIN C&LINESCU-(Pro Tv)- E o s#rb#toare n fiecare zi de
munc#.

- paradox
- accent pe calitate ca argument al competen"ei n realizarea unui program (E o s#rb#toare)

PRO TV - E NUMAI UNUL!

- sugerarea pozi"iei de lider n domeniul televiziunii (Cf. Unul !i unul!)

MICRI GOLD - Diamantul eternul simbol al iubirii!

- transferul unei calit#"i definitorii a pietrei (durabilitatea) asupra unui cuvnt abstract
(iubire)
- actualizarea unui cod simbolic (diamantul ca piatr# folosit# la inelele de logodn#)

HANSAPLAST - Noi v# ajut#m s# v# vindeca"i.

- solicitudine
- termeni marca"i pozitiv (a ajuta, a vindeca)

ALO 3D - Te provoac# la dialog.

- tema provoc#rii
- ambiguitatea termenului dialog: conversa"ie !i negociere

KENT PREMIUM LIGHTS - ATITUDINEA CREEAZ& VIITORUL.

- proiec"ie
- stilul ca factor determinant n via"#

SONY- GO CREATE.

%AMPONUL NIZORAL - UN VIITOR F&R& COMPLEXE!

NIVEA FOR MEN - NGRIJIREA NECESAR& B&RBA'ILOR.

LUCKY STRIKE LIGHTS - I CHOOSE AN AMERICAN ORIGINAL.

NOKIA - CONNECTING PEOPLE.
SEVENTEEN - FOLLOW THE SPIRIT OF TE NEW COLORS!

SCHWARZKOPF - CAPital pentru un p#r frumos.

- grafism
- capital cu sensul important, indispensabil

DREI WETTER TAFT - ntotdeauna perfect.

- perfec"iune n orice situa"ie


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

NOUL HEAD & SHOULDERS- O SINGUR& PROTEC'IE ANTI-M&TREA'&. 5
STILURI DIFERITE.

- un singur produs deschide cinci perspective stilistice

GUSTUL PEPSI - ASK FOR MORE/CERE MAI MULT

- injonctiv
- lansarea provoc#rii implicite (produsul "i poate oferi mai mult)
- actualizarea temei a cere drepturi: ai dreptul s# ceri mai mult att calitativ, ct !i
cantitativ (o sticl# de ap# gratis)

REVISTA MAMI - SUNTEM CU TINE DIN PRIMA CLIP&.

- tema apropierii, a sprijinului pe care echipa de redac"ie (suntem) l ofer# att mamei, ct
!i copilului
- adresare, personalizare (cu tine)
- revista ca a doua mam#

RESTAURANT PRESIDENT - ALEGE RAFINAMENTUL

- injonctiv
- provocare: sugerarea calit#"ilor (care ar trebui descoperite de client) prin puncte de
suspensie

STARTPAGE - TE C&UT&M NOI.
(www.startpage.ro)

- structur# implicit#; punctele de suspensie n pozi"ie ini"ial# ar putea fi decodate ca las#,
nu-"i face griji
- sugerarea interactivit#"ii, a unui dialog anterior; textul pare s# fie un r#spuns

PRIMA TV - OPRE%TE LA PRIMA PENTRU PROGRAME SPECIALE!

- joc de cuvinte pe expresia eliptic# uzual# a opri/a cobor la prima
- includerea numelui postului n textul publicitar cu alte valori dect cea de nume propriu
(ambiguitate)

ANTENA $ - MEREU APROAPE.

- tema mpreun# pentru totdeauna;
- coordonat# de timp: mereu (se poate conta ntotdeauna) !i spa"ial# (actualizare a sensului
expresiei aproape de sufletul cuiva)
- elips#

NEA'A - Via"a ncepe cu NEA'A, emisiunea care-"i schimb# via"a.

- aferez#
- rim#
- cli!eu


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

DOVE - Un dar adus fiec#rei atingeri.

SECRET (DEO) - Att de PUTERNIC. Att de FEMININ.

- anafora
- oximoron (Cf. femeie puternic#)

SCHOLL - ntotdeauna la picioarele tale.

- cli!eu (a fi la picioarele cuiva)
- ambiguitate: piciorul ncal"# produsul (concret); produsul se d#ruie!te total persoanei
(implicit - fiindc# este de calitate bun#)

GALENIC - FRUMUSE'EA ESTE O %TIIN'&.

- Defini"ie (categorie estetic# drept categorie a cunoa!terii !i nu ca obiect al artei)
- structur# implicit# (a men"ine, a aduce frumuse"e este o !tiin"#)

DOMO - expertul n electrocasnice.
STREPSILS - SPECIALISTUL N DURERI DE GT.

- argumentul competen"ei
- substantiv cu articol hot#rt (unicitate)

CARDUL BANCAR DE DEBIT VISA %I CEL DE CREDIT VISA CLASSIC - BANI N
MI%CARE.

- personificare
- reactualizare a expresiei bani n circula"ie
- referentul trimite la concepte neologice (bani de plastic)

CLARINS - Nimeni nu "i n"elege mai bine pielea.

- superlativ
- personificare
- produsul ca prieten care te n"elege
- metonimie cauz# (produs)-efect (n"elegerea ca ngrijire adecvat#)

DIAMOND (CIORAPI) - O frumuse"e de pre"!

- ambiguitate
- antifraz# litotic# (pre" mic)

SEVENTEEN - Noile culori ale modei.

SunTel INSTANT - Gnde!te-te un pic!

- ndemn la ra"iune
- structur# complet# (gnde!te-te un pic la avantajele)ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


RIMMEL LONDON - VORBE%TE DESPRE TINE.

- personificare
- ambiguitate: vorbe!te despre tine poate fi n"eles fie ca exprim#-te!, fie ca te pune n
valoare sau te dezv#luie

POGANY (LENJERIE) - ARTA DE A SEDUCE.

- defini"ie
- metonimie concret-abstract
- nscriere n codul cultural: numele produsului este identic cu cel al unei opere de art#
(Domni!oara Pogany de Brncu!i)
- aluzie

CALVE PAST& DE TOMATE - BUN CU BUN SE FACE!

- tautologie
- ambiguitate (actualizare simultan# a sensurilor gustos !i a locu"iunii cu bun)
- formulare peremptorie

CANDY (ELECTROCASNICE) - ALEGEREA MEA!

- valorizarea persoanei care !tie s# aleag#
- structura de adncime: este alegerea mea fiindc# este de calitate

PAMPERS - UN PAS NAINTE!

- Ambiguitate; actualizarea simultan# a sensului primii pa!i ai copilului !i a expresiei (a
face un pas nainte= a descoperi, a inova)

SUPRADYN (MULTIVITAMINE) - SUPRADYN. REZERVA TA DE ENERGIE.

- alocarea resurselor energetice
- rezerva ca o condi"ie a s#n#t#"ii

SENSI BLU (FARMACIE) - ETERNUL FEMININ.

- aluzie cultural#, intertext (Goethe, Faust), loc comun
- cli!eu cultural

DIALOG - FACE TOTUL POSIBIL.

- ambiguitate
- actualizarea sensului de conversa"ie !i a sensului de negociere (face totul posibil)

BONA AUTOMAT - MAI MULT DECT ALB, ALBUL BONA! (ELLE)

- epanortoz#


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

- ncercare de impunere a unei nuan"e de alb (Cf. alb de plumb, alb de titan, alb de zinc, alb
isabelle)

VIVA (REVIST&) - O LUME NTREAG& N VIVA!

- ambiguitate: lume ca oameni !i ca univers


REVALID (VITAMINE etc.) - DE TINE DEPINDE!

- adresare
- ambiguitate n atribuirea responsabilit#"ii: s#n#tatea este n func"ie de vitamine iar
decizia de a le cump#ra atrn# de cump#r#tor

Sistemul PANTENE ULTRA-V - DESCOPER& CE BINE TE SIM'I CU UN P&R
S&N&TOS.

- ndemn
- selectarea verbului a descoperi (cf. cap descoperit)
- actualizarea simultan# a unor sensuri ale verbului a descoperi: a p#trunde o tain#, un
mister !i a afla

RUJ Hydra Finish AVON - PENTRU BUZE NSETATE DE FRUMUSE'E.

- paradox
- ambiguitatea folosirii cuvntului nsetat care determin# o dubl# actualizare: a sensului
propriu care sufer# de sete !i a sensului figurat avid dedornic de (caz n care
buze devine echivalentul sufletului)

IMAR & VIP CLINIC (CENTRU DE NFRUMUSE'ARE) - TRUP %I SUFLET PENTRU
TINE.

- cli!eu: a fi la dispozi"ia cuiva
- expresia a fi trup !i suflet cu cineva = a se identifica cu aspira"iile cuiva
- ambiguitate: se trateaz# trupul !i se vindec# sufletul (frumuse"ea trupului atrage buna
dispozi"ie)

ELITA SELECTED (cafea) - ELITA SELECTED. ELITA BUNULUI GUST.

- anafora
- ambiguitate prin decodarea fie ca gust bun, fie ca bun gust (= rafinament)

BEEFEATER (GIN) - Fii oriGINal!

- grafism
- includerea numelui de tip de produs n cuvntul cheie al textului publicitar

LUCKY STRIKE: A!aDAR pentru fiecare buzunar

- grafism


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

- ambiguitate: tran!a grafic# se poate citi legat (a!adar = deci) sau conform indica"iei de
lectur# (a!a dar = un asemenea dar)

FRANKE (MOBILIER) - NEVOIA DE ART&

- exprimarea unei trebuin"e de autorealizare - cea estetic# (Cf. A. Maslow)
- t#cerea semnificativ# marcat# de punctele de suspensie trimite la capacitatea produsului de
a satisface aceast# trebuin"# estetic#

OMO INTELLIGENT - NOUL OMO INTELLIGENT. %TIE CE FACE.

- cuvnt englez preluat cu grafia original# n text romnesc
- atribuirea unei calit#"i umane unui produs (care nu face parte din cele dotate cu inteligen"#
artificial#)
-
ARIEL MOUNTAIN SPRING - UN MUNTE DE HAINE IMPECABIL DE CURATE!

HEAD & SHOULDERS - NU L&SA M&TREA'A S& 'I STEA N CALE.

- injonctiv
- tem# de tipul problem# (m#trea"a) - solu"ie (folosirea produsului)
- expresia idiomatic# a sta n calea cuiva = a mpiedica pe cineva s# se realizeze

LG (ELECTRONICE) - WE PUT PEOPLE FIRST.

ZANUSSI - VIITORUL N CASA TA.

- proiec"ie
- aspira"ie

DOMESTOS- Distruge TO'I microbii.

- majuscule pentru a reda rezolvarea deplin#, f#r# rest a problemei
- argumentul competen"ei

RAMA (MARGARIN&) - PUR %I SIMPLU DELICIOAS&.

- superlativ redat prin folosirea locu"iunii adverbiale pur !i simplu (= nici mai mult, nici
mai pu"in dect)


BIBLIOGRAFIE

AUTRAND, Charles, La Publicit, Paris, Seghers, $976.
CORNU, Genevive, Smiologie de l'image dans la publicit, Paris, les ditions
d'organisation, $990.
DNCU, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolic". Arhitectura discursului publicitar,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, $999
DUBOIS, Michel, la Publicit en question, Paris, Montral Bordas, $972.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

ECO, Umberto, Lector in fabula, Editura Univers, Bucure!ti, $99$
EVERAERT-DESMEDT, Nicole, La Communication publicitaire. tude smio-pragmatique,
Louvain-la-Neuve, Cabay, $984.
HUISMAN, Denis, le Dire et le faire: pour comprendre la persuasion: propagande, publicit,
relations publiques, essai sur la communication efficace, Paris, SEDES, $983.
GRUNIG, Blanche, Les Mots de la publicit, Paris, Presses du CNRS, $990.
PEYROUTET, Claude, La pratique de l'expression crite, Nathan, Paris, $99$
PEYROUTET, Claude, Style et rhtorique Nathan, Paris, $994
STOICHIOIU ICHIM, Adriana Strategii persuasive n discursul publicitar (II), n Limb" #i
literatur", anul XLII, Vol.III-IV, $997
Microsoft ENCARTA 98 Encyclopaedia, articolul Advertising
CD-ROM Ogilvy and Mather Bucharest
Encyclopaedia Universalis, articolul Publicit.
www.caf.montreal.ca, articolul La Pub
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


PARTEA a IV-a
DISCURSUL POLITIC


Motto : Limbajul d" cadrul, iar scopurile politice opereaz" selec!ia terminologic"
$CAPITOLUL I

Terminologia politic& - sistem lingvistic 'i conceptual n limba romn& actual&
2

Introducere

Dac# am parafraza celebra afirma"ie a lui Hegel din Principii ale filosofiei dreptului
3
,
conform c#reia teoria politic" nu poate prescrie ci doar descrie realit"!ile politice, am putea
spune c# lingvistica nu poate prescrie ci doar descrie realit"!ile terminologice din
domeniul politicului.
Descrierea terminologiei politice la nivelul actualiz#rii acesteia n limba romn# actual#
presupune, pe de o parte, sesizarea unor aspecte !i tendin"e de evolu"ie interesante !i, pe de
alt# parte, formularea unor observa"ii dintr-o perspectiv# normativ-prescriptiv#.
Pornind de la constatarea c# !tiin"a comunic#rii a profitat prea pu"in !i prea sporadic de teoria
limbajului
44
, lucrarea !i propune s# prezinte cteva direc"ii de analiz# a limbajului politic n
limba romn# actual#.
De!i limba este cel mai important vehicul al comunic#rii umane, unii cercet#tori semnaleaz#
cu surprindere interesul redus pe care-l acord# tratatele de comunicare fenomenului
lingvistic
5
.
Cursul de fa"# !i propune s# schi"eze cteva direc"ii de analiz# a limbajului politic, chiar dac#
acest obiectiv nu poate fi realizat dect n parte.
La o prim# vedere, limbajul politic pare inabordabil, n special, din cauza vastit#"ii !i
complexit#"ii lui. De aceea, determinarea structurii limbajului politic a impus - din
considerente metodologice !i practice- restrngeri !i preciz#ri succesive ale obiectului
cercet#rii.
Delimit#rile s-au realizat pe trei paliere:
$) nivelul terminologiei politice - a!a cum apare ea n lucr#rile de specialitate, inclusiv n
opere terminografice;
2) nivelul actualiz#rii terminologiei politice n stilul jurnalistic, cu accent pe tendin"ele
specifice de reflectare a fenomenului politic;
3) nivelul folosirii termenilor politici n limba comun# !i al definirii lor de c#tre dic"ionarele
generale ale limbii.
Determinarea acestei structuri s-a realizat n special din ra"iuni metodologice, n realitate
neexistnd limite nete, n special ntre limbajul politic folosit n stilul jurnalistic !i n limba
comun#.

$
Van Cuilenburg, J.J., Scholten, O., Noomen, G. W., %tiin!a comunic"rii, Ed. Humanitas, Bucure!ti, $998
2
Sintagma limba romn# actual# acoper# o etap# din evolu"ia limbii romne care se refer# la perioada dintre
sfr!itul lui $989 !i azi.
3
Titlul original : Grundlinien der Philosophie des Rechts, $82$. Cf. DP. p.308.
4
Van Cuilenburg, J.J., Scholten, O., Noomen, G. W., %tiin!a comunic"rii, Ed. Humanitas, Bucure!ti, $998, p.$49
5
Van Cuilenburg, J.J., Scholten, O., Noomen, G. W., %tiin!a comunic"rii, Ed.Humanitas, Bucure!ti, $998,
p.$49.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Alegerea exemplelor (citatelor) s-a f#cut doar pe baza caracterului lor ilustrativ pentru diferite
probleme puse n discu"ie !i nu denot# nici o preferin"# ideologic#, partizan# sau de alt#
natur#. (S-a ncercat, n m#sura n care a fost posibil, citarea unor surse ct mai diferite).
Abordarea limbajului politic a avut n vedere nu numai o ncercare de clasificare !i descriere a
unor particularit#"i ale acestuia, ci !i semnalarea unor aspecte care ar putea interesa din
perspectiv# normativ#.
Cursul nu !i-a propus realizarea unei distinc"ii nete ntre terminologia politic# interna"ional# !i
cea romneasc#. n m#sura n care au fost identificate aspecte de interes pentru evolu"ia
terminologiei politice romne!ti, acestea au fost prezentate f#r# preten"ia de a epuiza
materialul vast al cercet#rii. Aceast# abordare mai degrab# impresionist# dect riguroas#,
mi s-a p#rut a fi cea mai indicat# ntr-o prim# faz# a cercet#rii limbajului politic. Identificarea
!i schi"area unor direc"ii de cercetare unitar# a limbajului politic a contribuit la propunerea
unui cadru general, n care, cred, se pot nscrie !i alte tendin"e.
Ar fi interesant de urm#rit n ce m#sur# aceste ncerc#ri de ordonare, descriere !i clasificare a
unui material de o vastitate !i complexitate extrem#, ale c#rui adev#rate dimensiuni , cred, nu
sunt nc# cunoscute, pot fi folositoare dincolo de simplu demers de organizare a cuno!tin"elor
ntr-un domeniu. M# refer la aspecte care privesc mbun#t#"irea metodelor de clarificare
conceptual# !i adecvare terminologic#, realizarea compatibilit#"ii ntre sisteme conceptuale ,
cre!terea eficien"ei nv#"#rii, la diferite niveluri, n domeniul !tiin"elor politice !i, mai ales, n
comunicarea politic#. %i aceasta deoarece, domeniul comunic#rii politice reprezint# inevitabil
o dimensiune terminologic# care ne prive!te, n cea mai mare m#sur#, pe to"i.
Analiza unor elemente ale acestei terminologii intereseaz# n primul rnd din punctul de
vedere al cercet#rii interdisciplinare (!tiin"e politice, epistemologie, terminologie,
lexicografie). Studiul sistemului conceptual !i lingvistic al domeniului politic este important !i
datorit# aspectelor legate de nsu!irea acestuia n cadrul nv#"#rii.

Importan%a cunoa'terii terminologiei politice

Motto : Conocer una materia equivale a tener un dominio de parte de los lenguajes de esa
materia; dominar los lenguajes de una materia equivale a tener una cierta comprension de la
materia
6
Teresa Cabre

Cunoa!terea !i analiza terminologiei politice poate prezenta interes dintr-o perspectiv# dubl#,
teoretic# !i practic#, n special asupra aspectelor ce privesc:
$. eficien%a comunic&rii la toate nivelurile: didactic, politic, jurnalistic, limbaj comun: o
bun# comunicare n domeniul politic presupune cunoa!terea terminologiei !i realizarea
adecv#rii conceptuale !i terminologice n discursul politic.
2. eficien%a nv&%&rii : studiul domeniului politic ar avea de profitat dac# conceptele !i
termenii atribui"i acestora ar fi cunoscu"i nu numai n cadrul fiec#rei discipline individuale
(!tiin"e politice, marketing politic, comunicare politic#, comunicare organiza"ional# etc.), ci !i
printr-un studiu terminologic care ar pune n eviden"# specificul construirii terminologiei n
fiecare domeniu n parte !i ar prezenta diversele posibilit#"i de folosire (contexte, restric"ii,
adecv#ri/inadecv#ri) etc.
3. eficien%a cunoa'terii 'i analizei domeniului politic ar cre!te n urma studiilor asupra
terminologiei politice.


6
Cabre, M.T., La terminologia, Madrid, Editorial Antartida/Empuries., p.$5.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


A cunoa!te terminologia unui domeniu !tiin"ific nseamn# o cunoa!tere din interior a
domeniului respectiv. De obicei, procesul cunoa!terii unui limbaj de specialitate se desf#!oar#
simultan cu nv#"area conceptelor. Sager
7
afirm# c# dac# limbajul unei discipline este
suficient de bine cunoscut cunoscut, atunci domeniul n discu"ie este structurat !i cunoscut
ra"ional de cel care i cunoa!te terminologia specific#. Unii speciali!ti consider# c# nv#"area
n cadrul unui domeniu !tiin"ific poate fi stimulat# !i ameliorat# printr-un studiu al limbajului
specializat corespunz#tor, care s# precead# procesul nv#"#rii propriu-zise a domeniului .
Teste de acest fel au fost realizate de Maria Pozzi
8
care a demonstrat c# transferul
cuno!tin"elor dintr-un domeniu este mult mai eficient !i probabil mai durabil dac# presupune
nv#"area prealabil# a limbajului specializat (care contribuie la mbun#t#"irea performan"ei
lingvistice !i a capacit#"ii cognitive n abordarea unor noi idei/probleme legate de subiect).
nv#"area terminologiei domeniului politic poate contribui, prin urmare, la clarificare
conceptual# !i adecvare n discursul politic, prin raportarea la o structur# terminologic#.
Aceasta ar trebui s# cuprind# termen(i), informa"ii gramaticale despre termen(i), sinonim(e),
abrevieri (dac# e cazul), defini"ie, context, observa"ii etc., cu indicarea, de cele mai multe ori ,
a surselor de referin"#.
Aceasta ar echivala cu ceea ce Teresa Cabre a afirmat cu privire la rolul terminologiilor n
organizarea cunoa!terii : a cunoa!te un domeniu !tiin"ific nseamn# a st#pni o secven"# din
limbajele (=terminologia, n.n.) acestui domeniu; a st#pni limbajele unui domeniu nseamn# a
avea o cuno!tere solid# a domeniului

Descrierea terminologiei politice

Conceptul de terminologie

Conceptul de terminologie este utilizat cu mai multe sensuri interdependente, nu ntotdeauna
delimitate clar.
Valorile cele mai frecvent atribuite conceptului terminologie sunt :
$. Sistem de termeni care reprezint# cuno!tin"ele ntr-un domeniu particular al unei activit#"i.
n acest caz, se impun urm#toarele preciz#ri: Termenii se ob"in prin aplicarea unei denumiri
unui anumit concept !i printr-o procedur# de lexicalizare natural# sau artificial# (termenul
verbalizeaz# cuno!tin"ele). Rela"ia dintre denumire !i no"iune este reflexiv# !i biunivoc#
pentru un termen dat. Un termen se caracterizeaz#, deci, prin univocitate, monoreferen"ialitate
!i precizie
9
.
2. Domeniu transdisciplinar al cunoa!terii interdisciplinare, care studiaz# conceptele !i
reprezent#rile sale (termeni, simboluri etc.)
$0

Extinderea sferei de utilizare a unor termeni dincolo de un domeniu strict specializat
reprezint# un fenomen care determin# un nou mod de abordare a grani"ei dintre cunoa!terea
!tiin"ific# !i cunoa!terea obi!nuit# care nu mai poate fi conceput# ca rigid# ci, mai degrab#, ca
permeabil# (din ambele sensuri). Aceast# tendin"# de migrare a terminologiilor spre lexicul
comun reprezint# o form# de manifestare a ceea ce Lerat numea laicizarea progresiv# a
cunoa!terii n contextul erei informa"ionale .

7
n prefa"a la Cabre, M.T., La terminologia, Madrid, Editorial Antartida/Empuries., p.$5.
8
Pozzi, Maria, Teaching Terminology to Economics Students, n TKE96, Terminology and Knowledge
Engineering, Frankfurt : Indeks Verlag, $996, p.39$-397]
9
Bidu-Vr#nceanu, A., Ene, C., Dumitrescu, M.,Vrnceanu, A., Terminologiile #tiin!ifice - delimit"ri,
modalit"!i de abordare, caracteristici, n Analele Universit"!ii Bucure#ti, Limba #i literatura romn", anul
XLVI, $997, p.3-22
$0
Felber, H., Manuel de terminologie, UNESCO, $987.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


2. Istoricul terminologiei politice

Apari"ia terminologiei politice este strns legat# de evolu"ia societ#"ii omene!ti. Vechimea,
evolu"ia, complexitatea acestei terminologii precum !i caracterul s#u inter, multi- !i chiar
transdisciplinar fac aproape imposibil# o observare a tuturor fa"etelor sale. La dificult#"ile
analizei contribuie att cantitatea imens# de elemente conceptuale !i lingvistice, ct !i trecerea
continu# a acestei terminologii prin diverse straturi (jurnalistic, administrativ, limba comun#)
cu permeabilitate deosebit# pentru tot ce "ine de domeniul politicului .
Terminologia politic# are un caracter pronun"at istoric, interna"ional dar !i na"ional !i, n
perioada actual#, ca reflex al globaliz#rii, o voca"ie de deschidere special# pentru mprumut
(gestiunea crizelor, purificare etnic" etc.). Inventarul actual al terminologiei politice
interna"ionale trimite astfel, la modul ideal, la un ansamblu de concepte-martor pentru istoria
form#rii !i evolu"iei ideilor politice.
ntr-o analiz#
$$
a terminologiei social-politice romne'ti de la $848, a!a cum aceasta apare
n texte ap#rute n stilul jurnalistic al epocii, Florica Dimitrescu consider# c# aceasta are la
baz# trei straturi lingvistice: cel neologic, r#mas pn# ast#zi de cele mai multe ori n forma de
atunci, cel alc#tuit din cuvinte tradi"ionale, vechi !i nvechite, !i, al treilea ap#rut prin
intruziunea n sfera lexical# n discu"ie a vocabularului de sorginte religioas#.
Sfera religioas# a impus n terminologia social-politic# un num#r de sintagme cum ar fi
altarul libert"!ii, patrie izb"vit", sacra noastr" constitu!ie, sfnt" cauz", frecvente !i n
literatura epocii, unele dintre ele supravie"uind !i n lexicul politic al secolului XX.
Cuvintele tradi"ionale ale vocabularului politic de la $848 sunt ns# ast#zi complet
abandonate: dezrobire, a r"sturna (tirania), slobozenie, adunare ob#teasc".
Din categoria neologismelor impuse n limba romn# de contextul extralingvistic al
schimb#rilor social-politice de la $848 fac parte termeni folosi"i !i ast#zi (cu mici modific#ri
de form#) n discursul politic : aleg("tor), anarhie, antipatriotic, cauza popolului, civilizat,
clas", comitet, comunism, corpora!ie, demisie, deputat, discordie, diploma!ie, emancipa!ie,
fraternitate, inegalitate, muvment (r"zvr"titor),revolu!ie, nego!ia!ie, patriot(ism), partid("),
politic("), proclama, (idei)progresive progresiste, propagand", rebel, republic",
revolu!ionar, securitate, stindard, suveranitate, tricolor etc.
Voca"ia de deschidere pentru mprumut este specific# !i pentru terminologia politic#
romneasc# Dac# n a doua jum#tate a secolului trecut !i n prima jum#tate a secolului nostru
mprumuturile se f#ceau n cea mai mare parte din francez# !i german#, ast#zi, limba englez#
este principala surs# pentru neologisme. [lexicul organiz#rii politice al secolelor anterioare
fiind dominat - datorit# condi"iilor istorice- n special de turcisme].
Aceast# permeabilitate deosebit# pentru neologisme, mai ales pentru cele de origine anglo-
american# este explicabil#, n primul rnd, prin importan"a conceptelor n cadrul unor teorii
sau modele la care trimit ace!ti termeni (MANAGEMENT, MASS MEDIA, MARKETING
POLITIC).
O alt# explica"ie pentru faptul c# limba englez# este limba cea mai folosit# pe glob n
comunicarea !tiin"ific#, tehnic#, comercial#, diplomatic# !i mediul predilect de manifestare
pentru cultura pop !i pentru activit#"ile turistice, ar putea s# o reprezinte tendin"a sa spre
economie lingvistic# !i spre adecvare conceptual#.
n unele "#ri, rezisten"a la atacul limbii engleze este reglementat# prin politici lingvistice ale
c#ror efecte sunt greu de evaluat. Denun"at# adesea ca arm# a unui imperialism cultural
engleza a nlocuit franceza ca limb# a diploma"iei.

$$
Dimitrescu, Florica, Istoricul terminologiei politice romne#ti, n Romnia Literar#, nr.35, $997, p. $5ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


If you need it, you learn it
$2
ar putea fi interpretat- n cazul importurilor masive de termenii
politici din englez# - Dac# desemneaz# adecvat concepte, atunci termenii vor fi accepta"i.

Unii cercet#tori consider# c# tenta"ia spre neologism are, nti, o explica"ie de rapiditate !i
de comoditate: termenul neologic are avantajul de intra de la nceput cu statutul de termen de
specialitate, nc#rcat de prestigiul ntregii teorii la care trimite !i ale c#rei concepte le
desemneaz#, n al doilea rnd, o explica"ie de natur# psihologic#: specialistul are sentimentul
c# posesia termenului str#in este condi"ia informa"iei sale exacte !i complete
$3
.

Termenii noi se introduc fie sub forma mprumutului propriu-zis, fie a calcului
lingvistic. mprumutul propriu-zis cunoa!te diverse etape de p#trundere !i de
adaptare : de la etapa de xenisme (sau de cuvinte aloglote, caracterizat# prin
men"inerea intact# a grafiei de origine !i prin marcarea grafic# deosebit#, cu
ghilimele sau cu caractere italice) pn# la etapa integr#rii totale, cu semnele
morfosintactice clare ale acestei integr#ri.

n situa"ia de xenisme apar termeni foarte recen"i : feedback, focus, impeachment etc. Pentru
includerea lor morfosintactic# se recurge n mod obi!nuit la clasificatori, elemente
morfematice legate prin cratim#, care asigur# includerea neechivoc# a termenului ntr-o
anumit# clas# lexico-gramatical#, dar !i ntr-o paradigm# anumit# a clasei. n cazul
substantivelor, rolul clasificator revine articolului (ex. : prin intermediul feedback-ului,
rolul impeachment-ului , yes man-ii).
Pentru a evita frecven"a mare, sup#r#toare, de mprumuturi rebarbative, se recurge adesea la
calc sintagmatic, ob"inut prin traducerea fiec#rui element component al sintagmei (ex.:
GESTIONAREA CRIZELOR, care traduce fr. gestion des crises, DEZVOLTARE
DURABIL&, care traduce engl. sustainable development).
Unele neologisme din domeniul politic sufer# un proces de mobilitate semantic# prin
adaptarea semnifica"iei n conformitate cu uzul interna"ional : DIALOG form# de activitate
lingvistic# ajunge s# fie considerat ca principala modalitate de solu"ionare a problemelor !i
divergen"elor interne !i interna"ionale !i identificat cu DEMOCRA'IA
$4
COMPROMIS !i
NEGOCIA !i pierd conota"ia negativ#
$5
!i cap#t# sensuri specializate n domeniul politic, al
rela"iilor publice !i al marketing-ului. A MANIPULA migreaz# dinspre domeniul tehnic spre
sfera politicii, con"inutul s#u semantic ncorpornd tr#s#tura de antrenare, nesincer#, n
ac"iune a unor for"e (umane) c#tre un obiectiv nem#rturisit
$6
. O dat# cu termenii, se
mprumut# !i partea non-verbal# a codului (care, n terminologia politic#, este reprezentat# n
special prin simboluri numerice). Astfel, G-7 sau G-8 este o form# alfanumeric# de
reprezentare a conceptului Grupul celor ( mai industrializate) 7 State sau Grupul celor 8. La
baza acestui tip de mprumut stau mai multe explica"ii, valabile n general pentru toate
terminologiile :

$2
Mc.Bee, Susanna , English : Out to conquer the world, n U.S. News & World Report, $989, p.$6.
Limba englez# s-a impus n mai multe valuri succesive, ncepnd cu expansiunea Imperiului Britanic,
urmnd cu presiunea combinat# a englezei !i a jargonului american dup# sfr!itul celui de-al doilea r#zboi
mondial, ajungnd ca, n zilele noastre, s# reprezinte the worlds latest lingua franca [p.52], mai ales n
domeniul comunic#rii (cunoa!terii). [Se estimeaz# c# circa 80% din informa"ia stocat# n computere este n
limba englez#].
$3
Pan# Dindelegan, Gabriela, Terminologia lingvistic" actual", ntre tradi!ie #i inova!ie, n Limb# !i Literatur#,
nr.3-4, p.6, $997
$4
vezi Limba romn#, $990, p.405-408
$5
Limb# !i literatur#, nr. 3-4, $997, p.8
$6
Pan# Dindelegan, Gabriela, Terminologia lingvistic" actual", ntre tradi!ie #i inova!ie, n Limb# !i
Literatur#, nr.3-4, p.8, $997


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


a) nevoia de economie grafic# !i de economie a efortului de n"elegere, !tiut fiind c#
mijloacele vizuale servesc ambelor scopuri; b) o tenta"ie spre interna"ionalizare a codului,
acela!i tip de nota"ii grafice apar"innd concomitent n discursuri lingvistice multina"ionale; c)
o tenta"ie de individualizare a modelului utilizat, care se distinge nu numai terminologic, ci !i
prin expresia non-lingvistic# a codului
$7
n aceea!i serie de mprumuturi se nscriu !i siglele, extrem de frecvente n terminologia
politic# pentru a desemna nume de organiza"ii, de acorduri, de programe inter- !i
multina"ionale etc. mprumutul de sigle este reprezentat n general de preluarea necalchiat# a
formelor originale anglo-americane : UNCHR (United Nations Comission on Human Rights),
UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) etc., franceze :
ONU (Organisation des Nations Unies) n concuren"# cu forma anglo-american# UN (Uniated
Nations) sau forma anglo-american# NATO (Nord Atlantic Treaty Organization ), concurent#
uneori cu forma francez# OTAN (mai ales n stilul jurnalistic neglijent care preia !i sigla o
dat# cu informa"ia). Formele diferite ale siglelor pot crea impresia c# este vorba despre dou#
concepte diferite ceea ce poate reprezent# un obstacol n comunicare.
Alte sigle sunt reprezentate de simboluri alfanumerice START I , START II (Strategic Arms
Reduction Treaty I !i II), indicnd, prin cifre, momentele de evolu"ie !i/sau de modificare a
conceptului desemnat.
Un caz aparte l constituie siglele care trimit att la un termen politic propriu-zis ct !i la
echivalentul s#u metaforic, care, de cele mai multe ori s-a impus, prin expresivitatea sa, att n
terminologia politic#, ct !i n limbajul jurnalistic !i n limbajul comun. Astfel, SDI
desemneaz# conceptul Strategic Defense Initiative, cunoscut mai ales prin termenul metaforic
cu rol de intertext (titlul filmului lui George Lucas este anterior apari"iei conceptului, n $983)
: Star Wars (R#zboiul Stelelor).
Alte sigle nu sunt mprumuturi ci reprezint# abrevieri ale unor termeni macroeconomici (ex.
PIB = produsul intern brut), abrevieri ale unor organisme (CSAT = Consiliul Suprem de
Ap#rare a '#rii), SPP (Serviciul de Protec"ie !i Paz#) etc.

3. Analiza terminologiei politice

Intrnd n analiza propriu-zis# a terminologiei politice, se pot face urm#toarele preciz&ri:
I. Terminologia politic# reprezint# terminologia !tiin"elor politice !i, n aceast# calitate are un
puternic caracter interna"ional. O abordare comparativ# a acestei terminologii n diferite limbi
pune n eviden"# un fond de unit#"i lexicale aproape identice n toate limbile (reprezentate de
termenii latine!ti !i grece!ti) !i un num#r mare de termeni care se pot raporta clar la o surs#
(mai ales dac# se "ine cont de un ansamblu de date extralingvistice - istorice, politice, sociale,
geografice, culturale ).
Astfel, un num#r mare de termeni sunt de origine greac# : DEMOCRA'IE, ISEGORIE,
ISENOMIE, HEGEMONIE, CHARISM& etc.; de origine latin# : STAT, REPUBLIC& etc.;
cu etimologie multipl# : POLITIC&, combina"ii de termeni latine!ti !i grece!ti
(GERONTOCRA'IE din lat. geront b#trn + gr. kratos putere); italian# (IREDENTISM;
VENDETTA); rus# (GLASNOST, PERESTROIKA); spaniol# (GHERIL&, CAUDILLO,
CAMARIL&, JUNT&); arab# (AYATOLLAH, JIHAD), francez# (ETATISM); englez#
(WATCHDOG, IMPEACHMENT, GATEKEEPER ); german# (CANCELAR,
REALPOLITIK), afrikaans (APARTHEID), japonez# (KAMIKAZE, SHOGUN, TYCOON)
etc. Al"i termeni politici a c#ror etimologie este transparent#: CLERICALISM (gr.- Kleros
- ales de soart#, preo"ime); BEHAVIORISM (engl. Behavior - comportament) etc. n anumite

$7
Pan# Dindelegan, Gabriela, Terminologia lingvistic" actual", ntre tradi!ie #i inova!ie, n Limb# !i
Literatur#, nr.3-4, $997ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


condi"ii politico-istorice, termeni cu o anumit# etimologie [ex. COMUNISM (din fr.
communisme)] intr# n rela"ii de sinonimie par"ial# cu termeni cu alt# etimologie (ex.
BOL%EVISM din rus. bol!instvo - majoritate) care, sunt folosi"i n sens depreciativ
$8
. n
acela!i timp, analiza leg#turilor no"ionale indic# situarea termenului BOL%EVISM ntr-o
rela"ie antonimic# cu un termen de aceea!i origine - MEN%EVISM (a c#rui etimologie trimite
la conceptul minoritate)
II. n limba romn#, cei mai mul"i termeni din aceast# categorie circul# att n limba de
origine , ct !i n forme paralele, ca traduceri ( ex. WATCHDOG- cine de paz#,
GLASNOST- transparen"# , PERESTROIKA reform# etc. ).
III. O analiz# a terminologiei politice actuale n limba englez# pune n eviden"# un aspect
foarte interesant - existen"a unui num#r mare de termeni de origine !i cu ortografie francez#
mprumuta"i n etape anterioare ale evolu"iei terminologiei (cnd limba francez# juca rolul de
limb# a diploma"iei) : coup detat, raison detat (a raison detat is something that is of vital
importnce to the state), raion dtre (the raison dtre of the US military is to defend the
nation)
$9
. Defini"iile lexicografice explic#, mai ales, modul de integrare a termenilor n
contexte.
IV. Numero!i termeni politici apar"in (cu sens identic sau cu sensuri apropiate) altor
terminologii, cum ar fi cea juridic# (ex. AD-INTERIM; DE FACTO; DE JURE; DE LEGE
LATA; EX TUNC, HABEAS CORPUS, MANU MILITARI etc.); economic# (ex.
MACROECONOMIE, MICRECONOMIE etc.); militar# (ex. STRATEGIE, TACTIC& etc.),
filosofie (ex. ARGUMENT, REALITATE, RA'IONAMENT etc.) !.a..
V. Terminologia politic# este constituit# din (sub)ansambluri lexicale diverse, unele extrem de
specializate (!i caracterizate n consecin"# prin univocitate, monoreferen"ialitate !i precizie),
altele eterogene, cu elemente care au o circula"ie mai mare n limba comun# !i cu sensuri
marcate de ambiguitate.
Din prima categorie fac parte termeni ca RESORTISANT (termen care desemneaz#
persoanele care sunt legate direct de un stat prin na"ionalitate); IMAMAT (stat musulman
condus de un imam); INCIDEN'A LEGII (aplicare a normelor juridice la fapte ori situa"ii
concrete); IMPEACHMENT (n SUA, acuzare formulat# mpotriva unui func"ionar oficial n
vederea judec#rii lui) ; EXTR&DARE etc.
VI. n ceea ce prive!te marea majoritate a termenilor politici, respectarea condi"iilor
terminologice expuse mai sus este mai dificil de urm#rit. Ambiguitatea termenilor politici
se datoreaz# n primul rnd dublei apartenen"e a majorit#"ii acestora, la un plan general,
reprezentat de terminologia politic# ca domeniu de activitate profesional# (!tiin"ific#,
didactic#, practic#) !i la un plan extrem de diversificat, dezvoltat, n general, pe baza
conceptelor generale, care se refer# la sistemele terminologice specifice unor autori, curente
etc. (create prin asocieri particulare concept-termen). ntr-un anume sens, terminologia
politic# se formeaz# !i se mbog#"e!te pe baza termenilor !i/sau sensurilor apar"innd unor
gnditori sau oameni politici. Se poate spune c# terminologia politic# este, folosind sintagma
lui Louis Guilbert ($975) o terminologie -martor
20
, care evoc# apari"ia, men"inerea sau
chiar prestigiul pe care, succesiv sau simultan, l-au avut diverse doctrine, curente, mi!c#ri etc.
Astfel, se contureaz# un domeniu foarte vast care acoper# :
A. Sfera semantic& a doctrinelor/orient&rilor/mi'c&rilor politice (ex. AGRARIANISM,
ANARHISM, BOL%EVISM, MEN%EVISM; ECOLOGISM; ECONOMISM; FEMINISM;
FIZIOCRATISM; FUNDAMENTALISM
2$
GLOBALISM; INTEGRISM, ISLAMISM;

$8
Used in the West in a derogatory sense, Fast Times, $998, www. site.
$9
Political Dictionary, Fast Times, $998, www. site.
20
Guilbert, Louis, La specificite du terme scientifique et technique, n Langue francaise, fevrier, $973
2$
Observa!ii.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


LABURISM; LAICISM; LEGIONARISM; LENINISM; LIBERALISM etc). Unii termeni
care desemneaz# tendin"e politice dezvolt# sensuri derivate de la cel de baz#, adesea nso"ite
de m#rci distratice (peiorative) (ex. CLERICALISM ).
Importan"a acestui ansamblu lexical al terminologiei politice este deosebit#, dup# cum arat#
Michel Foucault, n Ordinea discursului
22
, ncercnd s# surprind# mecanismele prin care se
realizeaz# comunicarea acestora:

s-ar p#rea c# doctrinele tind s# se propage; iar indivizii, care pot fi orict de mul"i, !i
definesc apartenen"a reciproc# tocmai prin punerea n comun a unuia #i aceluia#i ansamblu
de discursuri. n aparen"#, singura condi"ie impus# este recunoa!terea acelora!i adev#ruri !i
acceptarea unei reguli - mai mult sau mai pu"in flexibile- de conformitate cu discursurile
validate; ceea ce ar nsemna c# doctrinele nu ar mai fi att de diferite de disciplinele
!tiin"ifice, iar controlul discursiv ar privi doar forma sau con"inutul enun"ului, !i nu subiectul
vorbitor. Or, apartenen!a doctrinal" pune n cauz" att enun!ul ct #i subiectul vorbitor, unul
prin intermediul celuilalt. Este pus n cauz# subiectul vorbitor pornind de la enun" a!a cum o
demonstreaz# faptul c#, de ndat# ce un subiect formuleaz# unul sau mai multe enun"uri
neasimilabile, se declan!eaz# procedurile de excludere !i mecanismele de respingere; erezia !i
ortodoxia nu "in doar de o exagerare fanatic# a mecanismelor doctrinare, ci apar"in acestora
din urm# n mod fundamental. Invers, doctrina pune n cauz# enun"urile pornind de la
subiec"ii vorbitori n m#sura n care orice doctrin# se arat# a fi semnul, manifestarea !i
instrumentul unei apartenen"e prealabile - apartenen"# de clas#, de statut social sau de ras#, de
na"ionalitate sau de interese, de lupt#, de revolt#, de rezisten"# sau de acceptare. Doctrina
efectueaz# o dubl# aservire; a subiec"ilor vorbitori la discursuri, !i a discursurilor la grupul,
cel pu"in virtual, al subiec"ilor vorbitori.

n cazul ansamblului lexical al denumirilor doctrinelor/orient#rilor/mi!c#rilor politice se
poate remarca cu u!urin"# existen"a a ceea ce Ad Hermans denume!te matrice
terminogenetic#, adic# un sistem specific pe care l are la ndemn# un domeniu al
cunoa!terii pentru a-!i crea termenii.[Acest lucru ar putea constitui nc# un argument pentru
sus"inerea existen"ei unei terminologii specifice domeniilor !tiin"elor sociale ].
I) Principalele modele de matrice terminogenetice n cadrul acestui ansamblu sunt :
a) termeni forma!i din N+determinant (adjectiv) : DOCTRINA ELITIST&, DOCTRINA
NA'IONALIST CRE%TIN&; DOCTRINA NA'IONALIST DEMOCRATIC&; DOCTRINA
'&R&NEASC&; GNDIRISM ORTODOX; LIBERALISM CONSERVATOR,
LIBERALISM SOCIAL, LIBERALISM ANARHIC etc.
b) N+determinant (nume propriu): DOCTRINA MONROE; DOCTRINA REAGAN;
DOCTRINA BREJNEV etc.
c) N+N : MARXISM-LENINISM
II) Termeni de doctrine, mi!c#ri, orient#ri etc. forma"i de la numele proprii:

$) termeni ca FUNDAMENTALISM, FUNDAMENTALIST circul# n limbajul politic !i chiar n limba
comun# cu sensul de opozi"ie/care se opune la adaptare/la nou, iar leg#tura ini"ial# cu tr#s#tura religie
pare a se pierde; ar fi interesant de urm#rit dac# termenul are o conota"ie negativ# !i n lumea islamic#; de
asemenea, din aceea!i zon# , provin cvasisinonime ca TALIBANISM, TALIBAN.
2) GLOBALISM, GLOBALITATE; GLOBALIZARE, GLOBAL (!i sintagme ca strategii/solu"ii globale;) etc.
reprezint# termeni cu un succes deosebit n DISCURS POLITIC actual reflectnd succesul conceptelor
respective, n timp ce cvasisinonimele sale MONDIAL !i PLANETAR rezist# concuren"ei n sintagme ca
ordine mondial#; guvern mondial , la scar# planetar# etc.
22
Foucault, Michel, Ordinea discursului. Un discurs despre discurs, [Bucure!ti], Ed. Eurosong & Book, $998,
p.36-37.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


a) ale unor personalit&%i politice [GAULLISM (de la numele lui Charles de Gaulle);
KHOMEYNISM (de la numele Ayatolahului Khomeyni ghidul revolu"iei); MAOISM
(gndirea lui Mao) etc.]
b) ale unor personalit&%i istorice sau culturale; n acest caz, procedeul metonimic se
axeaz# pe reliefarea unei tr#s#turi tipice sau a aspectului de exemplaritate pe care l au
ac"iunile, opera etc. acestei personalit#"i (binen"eles, n condi"iile unei norme culturale
cunoscute !i mp#rt#!ite): [FABIANISM ( de la numele generalului roman Quintus Fabius
Maximus care l-a nvins pe Hannibal aplicnd o tactic# de a!teptare !i ac"iuni de mic#
amploare nainte de executarea loviturii decisive); MACHIAVELISM (de la Nicolo
Machiavelli, cu conota"ii peiorative pentru a desemna lipsa de scrupule n politic# ) etc.].
c) ale unor gnditori, cercet&tori, teoreticieni, anali'ti politici [KEYNESISM (de la
numele economistului englez J. M. Keynes); MALTHUSIANISM (de la numele
economistului englez Thomas Robert Malthus); MARXISM etc.]
n cazul termenului MARXISM, istoria cuvntului este destul de complicat# !i constituie o
descriere a modului n care se na!te, evolueaz# semantic !i ( a c#ilor prin care) se impune un
termen atribuit unui concept complex n domeniul !tiin"elor politice : Termen folosit ini!ial
de adversarii ideilor promovate de Karl Marx n cadrul Interna"ionalei Comuniste. Ulterior,
adep"ii lui Marx au folosit ei n!i!i termenul, pentru a se deosebi de alte tendin"e din interiorul
mi!c#rii socialiste. Karl Kautsky ($854-$938), lider al social-democra"iei germane, a
contribuit la impunerea termenului prin intermediul ziarului s#u Die Neue Zeit ($838),
care se autoprezenta ca singurul organ de pres# socialist din Germania situat pe terenul
marxismului. Friedrich Engels, colaborator apropiat al lui Marx, cu autoritatea sa a consacrat
conceptul de marxism [DP, p.333]
O form# aparte de definire a conceptelor, specific# studiilor !tiin"ifice, o reprezint#
identificarea !i descrierea tr#s#turilor de sens ale conceptului, mai ales n condi"iile n care
acesta este implicat ntr-un proces de evolu"ie semantic#. Aceast# opera"ie este cu att mai
necesar# cu ct termenul n discu"ie a suferit muta"ii importante datorate, n special, situa"iei
extralingvistice.
Alte tipuri de descrieri apeleaz#, ntr-o manier# similar#, la descrierea motivelor culturale
ale unei teorii (motivul ca cea mai simpl# unitate narativ# sau ultima parte nedecompozabil#
a operei) : Leszek Kolakowski
23
distinge n structura ideatic# a marxismului trei motive
principale: a) motivul romantic, exprimat n critica societ#"ii capitaliste !i n convingerea c#
nl#turarea acesteia ar duce la lichidarea mp#r"irii societ#"ii n clase; b) motivul prometeian,
care vede n revolu"ia proletar# Prometeul colectiv capabil s# solu"ioneze toate problemele
omenirii, prin modificarea raporturilor sociale; c) motivul determinismului iluminist, care
promoveaz# ideea existen"ei unor legi istorice n virtutea c#rora dezvoltarea societ#"ii se
ndreapt# spre o faz# social# (comunismul) unde se nf#ptuie!te libertatea deplin#. [DP;
p.334]

Se poate considera c# acest tip de abordare - a unui concept complex, cu numeroase fa"ete -
prin descrierea tr#s#turilor de sens sau prin apel la teme, motive etc., reprezint# un efort de
sistematizare a acestora, de clasificare !i ierarhizare conceptual# !i terminologic#, n vederea
unei definirii ct mai adecvate momentului folosirii termenului. Acest tip de abordare poate
fi privit !i ca o defini"ie alternativ# a termenului. Acest demers r#mne ns# specific unei
analize !tiin"ifice realizate, n cele mai multe cazuri, de pe o pozi"ie privilegiat# - cea a
distan"ei n timp fa"# de perioada n care conceptul !i termenul atribuit lui se conturau !i/sau
intrau n diferite faze de (r)evolu"ie semantic#.

23
Leszek Kolakowski , Main Current of Marxism, $978


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Dac# ne ntoarcem ns# n timp, putem observa o proliferare a termenilor care desemneaz#
concepte desemnate n a!a fel nct n unit#"ile lingvistice respective s# fie inclus termenul
supraordonat. Pentru termenul MARXISM, de exemplu, n afar# de faptul c# nefiind o
doctrin# riguroas#, interpretarea ei a generat numeroase curente politice, !coli de gndire !i
mi!c#ri revolu"ionare spre sfr!itul secolului XIX !i n tot cursul secolului XX [DP, p.334],
acesta reprezint# un termen productivcare intr# n structura unor sintagme al#turi de termeni
care provin, de asemenea, de la nume proprii, conform urm#toarelor scheme:

i) N+N : MARXISM-LENINISM
ii) N+adjectiv provenit de la nume de persoan":
MARXISM GRAMSCIAN; MARXISM TROTKIST sau
iii) N+ termen care desemneaz" o #coal", un curent etc.:
MARXISMUL %COLII DE LA FRANKFURT

O alt# categorie important# de termeni desemneaz# diferite mi!c#ri (inter)na"ionale care
promoveaz# o doctrin# politic#. Organizarea conceptual# descris# de acest tip de terminologie
are o structur# ierarhic#, fiecare termen reprezentnd o actualizare a conceptului n diferite
"#ri/culturi ale lumii.

Astfel, pentru DEMOCRA'IA CRE%TIN& (termen care func"ioneaz# ca hiperonim pentru
celelalte ) se poate contura o structur# terminologic# de tip cronologic ( din perspectiv#
diacronic#) precum !i un sistem actual al denumirilor - la nivelul partidelor/organiza"iilor
Democra"iei Cre!tine.
Perspectiva diacronic# subordoneaz# conceptului exprimat de enciclica papal# Rerum
Novarum ($89$) !i desemnat ulterior de termenul Democra"ie Cre!tin# (ap#rut n $948),
urm#toarele denumiri de partide/organiza"ii :
Ac!iunea catolic", Partidul Popular Italian (ntemeiat de preotul Luigi Sturzo din
Caltagirone- Sicilia), apoi, dup# cel de-al doilea r#zboi mondial, n Europa - Mi#carea
Popular" Republican" (Fran"a), Partidul Democrat Cre!tin (Italia), Uniunea Cre!tin#
(Germania) etc.;n America Latin# - Uniunea Civic" (Paraguay), Falanga Na!ional" (Chile);
Partidul Social-Democrat (Venezuela) etc.
Diversitatea denumirilor este o explica"ie a situa"iei extralingvistice :n prezent, nu exist# un
anumit tip de partid democrat-cre!tin, ac"ionnd partide populiste (America Latin#), partide
conservatoare (Austria), partide implantate n clasele mijlocii (Fran"a). DP [p. 287]
n context romnesc, doctrina cre!tin-democrat#, ale c#rei valori fundamentale sunt
democra"ia adev#rat#, morala cre!tin#, patriotismul luminat !i dreptatea social#
24
reprezint#
o adaptare a principiilor democra"iei cre!tine la condi"iile politice, economice !i sociale din
"ara noastr# n vederea ntemeierii doctrinare a activit#"ii desf#!urate de Partidul Na"ional
'#r#nesc Cre!tin Democrat [DP p. 289].
Diversitatea denumirilor reflect# faptul c# un anumit termen atribuit unui concept politic (
cum ar fi Democra"ia Cre!tin#) nu se reg#se!te cu necesitate n numele formelor respective de
organizare politic# din diferite "#ri !i, mai mult, diferen"ele de evolu"ie istoric#, de stil de
guvernare (unele sunt partide de guvern#mnt pragmatice, altele !i-au pierdut asocierea
exclusiv# cu originea lor catolic# Cf. DP p.287) par a fi mai importante n selectarea
denumirii dect raportarea explicit# la doctrin#. Astfel, partidele mi!c#rii democrat- cre!tine
din America Latin#, (a!a cum e perceput# !i adaptat# pe plan local ) selecteaz# inten"ionat
pentru denumirile lor termeni din sfera coloraturii populiste : Uniune (prin sublinierea
principiului democrat-cre!in precizat de Rafael Caldera n Specificitatea Democra"iei

24
Corneliu Coposu, Alternativa de guvernare cre#tin democrat", $993ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Cre!tine, $987 : principiul solidarit#"ii claselor !i grupurilor sociale n cadrul unei societ#"i !i
a diferitelor societ#"i na"ionale n spa"iul regional !i mondial Cf. DP p. 287), sau Falang" [gr.
phalanx - forma"ie de lupt#], ca reflex al unei atitudini !i perspective belicoase tradi"ionale n
spa"iul politic hispanic de pe ambele maluri ale oceanului.
La nivelul organiz#rii pe plan interna"ional, Democra"ia Cre!tin# nregistreaz# forme
desemnate de denumiri ca Uniunea European# Democrat Cre!tin# !i Organiza"ia Democrat
Cre!tin# din America, ambele subordonate (ntr-un sistem terminologic n care ac"ioneaz#
rela"iile de contiguitate parte-ntreg) Interna"ionalei Democrat-Cre!tine.

Lexicul terminologiei politice cunoa!te !i o anume mobilitate semantic#, manifestat# prin
ad#ugarea la termenii de specialitate existen"i de noi sensuri. Dar, spre deosebire de lexicul
comun, expus multiplic#rii infinite, incontrolabile a polisemiei, ca expresie a libert#"ii
lingvistice a fiec#rui locutor, evolu"ia termenilor de specialitate este limitat# !i are cu totul alt
specificmobilitatea semantic# a termenilor de specialitate este de tip denotativ !i non-
contextual
25
. Astfel, termeni polisemantici ca LIBERALISM desemneaz# a) o filosofie
politic#; b) un mod de organizare a economiei; c) un sistem de valori ntemeiat pe valorile
individului [DP, p.324].
O categorie aparte de termeni politici o reprezint# cea a termenilor metaforici care reprezint#
forma"ii !i sensuri individuale datorate unor gnditori, oameni politici etc. Ace!tia au impus
o dat# cu opera sau teoriile lor o anumit# terminologie.
Astfel, sistemul conceptual al termenului LIBERALISM cuprinde o serie de termeni
metaforici specifici teoriei lui Adam Smith, care mai sunt folosi"i !i ast#zi n unele discursuri
politice, nu numai ca referin"# la paternitatea/evolu"ia conceptului ci, mai ales, pentru
expresivitatea lor n construirea unor imagini (ex. mna invizibil# , statul ca paznic de
noapte sau ca jandarmetc.).
Uneori, termenul metaforic acoper# att de sugestiv o anumit# situa"ie politic#, nct este
folosit ca bun comun, f#r# a se mai men"iona creatorul termenului (ex. CORTINA DE FIER
(IRON CURTAIN) - care reda metaforic grani"a dintre Estul !i vestul Europei dup# cel de-al
doilea r#zboi mondial - a fost intodus n discursul politic de Winston Churchill, dar istoria
cuvntului s-a pierdut, el devenind o expresie lingvistic# uzual# ).

B. Termeni care redau structura domeniului 'tiin%elor politice prin
desemnarea (sub)ramurilor, (sub)domeniilor, abord#rilor etc. Pe baza acestor termeni se pot
realiza diferite tipuri de clasific#ri conceptuale n func"ie de criteriul folosit pentru aceasta. Un
astfel de termen poate fi considerat GEOPOLITIC&, a c#rui defini"ie <Studiul statelor ca
fenomene spa"iale !i al c#ror comportamentt este motivat prin datele geografiei> a suferit, de-
a lungul timpului, nuan"#ri !i modific#ri ale semnifica"iei ini"iale. Semantica intern# a acestui
termen constituie o m#rturie a direc"iilor n care a evoluat evolu"ia conceptului.
Evolu"ia ideilor determin# dezvoltarea unor sensuri noi sau precizarea !i rafinarea unor
tr#s#turi semantice ini"iale. Este vorba de o terminologie-martor n m#sura n care defini"ia
termenului apar"ine unei etape din istoria evolu"iei conceptului (pe care o caracterizeaz# ) sau
este opera unui cercet#tor, personalitate politic# etc. care !i proiecteaz# propria viziune
asupra conceptului.
Termenul GEOPOLITIC& a fost creat de Rudolf Kjellen n $899, la nceput ca un echivalent
al geografiei politice, iar ulterior pentru a denumi partea din !tiin"a politic# care se ocup# de
modul n care geografia determin# politica unui stat. [Ini"ial, era vorba de introducerea unui

25
Pan# Dindelegan, Gabriela, Terminologia lingvistic" actual", ntre tradi!ie #i inova!ie, n Limb# !i
Literatur#, nr.3-4, $997ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


termen nou ca sinonim, cu avantajul scurtimii formei !i al transparen"ei etimologice pentru
ca, ulterior, termenul s# se specializeze].
Sensurile termenului pot fi identificate n defini"iile termenului din diferite perspective
individuale, cu precizarea c# toate noile sensuri p#streaz# tr#s#turi din accep"ia tradi"ional#.

Astfel,
$) <Pierre Gallois (Geopolitique, $990) consider# GEOPOLITICA drept >: studiul
raporturilor dintre conduita unei politici de putere pe plan mondial !i cadrul geografic n care
se exercit#
2) <Yves Lacoste (Dictionnire du Geopolitique, $993) extinde cmpul de studiu al
GEOPOLITICII la >: analiza rivalit#"ilor dintre factorii statali sau nestatali, care au o
proiec"ie teritorial#.
3) <n opinia lui Karl Haushofer> GEOPOLITICA furnizeaz# argumente pentru ac"iunea
politic# [se remarc# accentul pus pe perspectiva justificatoare !i finalist# a spa"iului vital ].
4) <n opinia cercet#torului romn Ion Conea> GEOPOLITICA nu studiaz# statele n parte,
ci jocul politic dintre state oferind o imagine despre starea de lucruri planetar# la un moment
dat
[ Geopolitica, $939 ]
5) <Anton Golopen"ia define!te GEOPOLITICA prin formularea unor direc"ii de cercetare
(a,b,c) !i a unor condi"ii ale domeniului (d,e). Astfel GEOPOLITICA:
a) cerceteaz# ce se ntmpl# n statele str#ine din nevoia de a face fa"# consecin"elor pentru
statul propriu;
b) analizeaz# situa"ia existent# ntr-o anumit# "ar# !i consecin"ele pe plan extern;
c) studiaz# poten"ialul statelor a!a cum rezult# din sinergia unor multipli factori (teritoriu,
neam, popula"ie, economie, structura social#, mod de guvernare);
d) rezultatele cercet#rii servesc politicii na"ionale n activitatea de fundamentare a conduitei
interne !i externe;
e) cercetarea este continu#, ntruct rezultatele !i pierd repede actualitatate, fiind mereu
dep#!ite de realitate > [ Geopolitica, $939 ] [DP, p.303]. Tot Anton Golopen"ia este
cercet#torul care propune un termen GEOPOLITIC&- MIT pentru orientarea doctrinar# a
lui Klaus Haushofer, !i, prin aceasta, o disociaz# de GEOPOLITIC& (definind astfel ceea ce
nu este geopolitica).
Geopolitica, dintr-o perspectiv# conceptual#, reprezint# elementul care dezvolt# rela"ii
logice de tip gen-specie sau de intersec"ie, partitive etc. cu diverse alte concepte (desemnate
prin termeni- martor ai unei viziuni !tiin"ifice particulare), cum ar fi : TEORIA PUTERILOR
MARITIME (A.Mahan); OPOZI'IA PUTERILOR MARITIME %I PUTERILOR
CONTINENTALE (N. Mackinder); GEOPOLITICA SUA (H. Spykman); GEOPOLITICA
EREI NUCLEARE ( Colin Gray).
Un alt termen-martor al viziunii unui cercet#tor [Halford Mackinder ] n domeniul
geopoliticii este Heartland ( regiunea pivot) care domin# insula lumii, iar cine de"ine
insula lumii domin# ntreaga lume Terminologia acestui autor se remarc# prin preferin"a
pentru metafore sugestive a c#ror traducere pune probleme deoarece trebuie s# respecte
principiul red#rii sensului n limba-"int# [Cf. Ad Hermans].

Un alt termen interesant din perspectiva mobilit#"ii sale semantice este BIOPOLITICA
<Abordare n cadrul !tiin"ei politice care propune folosirea conceptelor !i tehnicilor de
cercetare biologice n studiul comportamentului politic>.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Aceste abord#ri plaseaz# orientarea perspectivei asupra politicii dintr-un alt domeniu al
cunoa!terii !i se caracterizeaz# printr-o terminologie specific# !i adecvat# obiectului lor de
studiu cu un caracter puternic transdisciplinar <Comportamentul politic este influen"at ntr-
un grad important de aspectele genetice, de constitu!ia biologic", mai ales n asemenea
manifest#ri cum sunt agresivitatea, altruismul, xenofobia, dominarea, teritorialitatea>
[DP, p.273 ]
[termenul xenofobie este specializat n domeniul politic; altruism apar"ine domeniului
moralei; comportament politic circul# att n sfera psihologiei sociale !i politice; aspecte
genetice, !i constitu!ie biologic" sunt clar cantona"i n discursul specializat al biologiei; n
timp ce termeni ca agresivitate , dominare !i chiar teritorialitate pot fi ntlni"i att n
domeniul biologiei ct !i n cel al ac"iunii politice].
O categorie asem#n#toare este constituit# din termeni ca DARVINISM SOCIAL, care
reflect# nclin#ri interdisciplinare n fundamentarea unor orient#ri . Acestea constau n
adoptarea, pentru domeniul politic, a unor legi !i, n consecin"#, a unor termeni specifici altui
domeniu al cunoa!terii umane. O astfel de tendin"#, de extindere a legilor evolu"iei biologice
dincolo de domeniul lor de aplicare, n spa"iul societ#"ilor umane, a impus, n discursul
politic, termeni ca selec"ie natural# sau supravie"uirea celor mai dota"i care, la rndul lor,
au constituit un mediu favorabil pentru apari"ia altor termeni atribui"i unor concepte politice
(ex. superioritate rasial#, spa"iu vital etc.). Este interesant de remarcat c#, odat# pornit
mecanismul de mprumut al unei terminologii dintr-un domeniu al cunoa!terii (biologie) n alt
domeniu la realit#"ii (cum ar fi cadrul social-politic), terminologia respectiv# cunoa!te pe noul
teren un proces de evolu"ie dezvoltnd o adev#rat# constela"ie de termeni care sus"in
analogia la nivel conceptual. Aceast# proliferare terminologic# din perspectiva unui domeniu
poate declan!a !i reac"ii adverse care se manifest# la nivel conceptual !i terminologic. Astfel
termenului competi!ie n sensul de lupt" pentru existen!", Peter Kropotkin i opune
cooperare social", iar T.H.Huxley n cartea Evolution and Ethics ($893) a avansat idei
care contraziceau teoriile darwinismului social [DP, p.286]
Sensul n care va fi folosit sistemul de termeni analogici depinde ns# de ideologia !i
obiectivele care stau la baza folosirii lor n discursul politic. (De exemplu, ideologia !i politica
oficial# a statelor fasciste au folosit argumentele darwinismului social prin utilizarea
excesiv# a unui discurs politic saturat n elementele terminologiei aferente).

C. Terminologia politic# interna"ional# re"ine !i numeroase forma%ii individuale 'i sensuri
individuale datorate unor mari gnditori sau oameni politici. Se pot re"ine, pentru
exemplificare, cteva din sensurile termnului STAT din a) perspectiva hegelian# : STATUL
ca ra"iune n act care exprim# interesul general !i constituie izvorul normelor ce
reglementeaz# via"a colectiv# sau, b) STATUL ca violen"# n stare concentrat# n viziunea
lui Gandhi sau c) n definirea alegoric# a lui Thomas Hobbes : STATUL Leviathan . [DP,
p.308]
Forma"iile personale n domeniul politic se impun adesea n terminologia (inter)na"ional#, mai
ales datorit# prestigiului de care se bucur# conceptul pe care l desemneaz#. O metod# de
ac"iune politic#, rezisten!a nonviolent" (Gandhi), devine un concept care mbog#"e!te, prin
termenul atribuit, terminologia politic# interna"ional# (devenind un bun al teoriei politice).
Al"i termeni apar ca termeni - martor ai gndirii/ac"iunii politice a unei personalit#"i prin
preciz#rile metalimbajului teoretic (cel mai frecvent lexicografic) : Totalitarismul (termen
pus n circula"ie, de fapt, de c#tre Mussolini) [DP, p.267 ]
Anumi"i termeni introdu!i n analiza politic# de o personalitate cunosc o carier#
interna"ional#, succesul lor fiind dovad# a adecv#rii conceptuale !i/sau a preciziei
terminologice. De!i, de obicei, se ncearc# precizarea sursei, n special, prin formule
metalingvistice de tipul : n termenii/terminologia lui , circula"ia lor frecvent# face ca


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


adesea s# fie considera"i bunuri comune. Preluarea !i folosirea acestora cu sau f#r# citarea
autorului (ceea ce echivaleaz#, n mare m#sur#, cu !tergerea calit#"ii de termen-martor) pare
a fi un fenomen frecvent, mai ales, n discursul jurnalistic f#r# preten"ii.
Cteva exemple :
DOMINA'IE TOTAL& {termen impus de Arendt, Hannah } <nazismul !i stalinismul sunt
sisteme de domina"ie total#, de!i se folosesc de ideologii diferite >[DP,p.267 ]
ANIMAL POLITIC <omul este prin natur# un animal politic> {termen formulat de
Aristotel }[DP,p.268]
LEGEA INTERESULUI {termen -martor al gndirii lui Helvetius }
ATELIERE SOCIALE {termen propus de Louis Blan n cartea sa Organizarea muncii}
etc.
!i, pentru terminologia politic# romneasc# a secolului XIX :
CONFEDERA'IE ORIENTAL& / STATE UNITE ALE DUN&RII {n terminologia lui
Nicolae B#lcescu }< B#lcescu a formulat ideea unei confedera!ii orientale sau a
constituirii unor State Unite ale Dun"rii> [DP,p.27$] sau, n secolul XX:
POLITICA POR'ILOR DESCHISE (n terminologia metaforic# a lui Virgil Madgearu)
sau,
< POLITICA %TIIN'&-NORMATIV& > !tiin"a crea"iei valorilor sociale totale, na"ionale,
care lucreaz# n direc"ia apropierii lor de idealul etic
< POLITICA %TIIN'&-PRACTIC& SAU POLITICA PROPRIU-ZIS& > activitate prin
care are loc transformarea necesarului n posibilit#"i !i a posibilului n necesar { perspectiva
terminologic# a lui Dimitrie Gusti bazat# pe diferen"ieri conceptuale ale domeniului}.
Un fenomen interesant l constituie, n cadrul acestei categorii de termeni, faptul c# succesul
lor antreneaz# reluarea acestora n sistemele teoretice ale altor gnditori, !i dezvoltarea unor
adev#rate paradigme polemice.
Acest tip de dialog teoretic !i terminologic, adesea desf#!urat la mari distan"e n timp !i
spa"iu, reprezint# poate cea mai bun# dovad# de (r)evolu"ie conceptual# n domeniul politicii.
Ca un exemplu, formularea-martor a gndirii Stagiritului <omul este prin natur# un animal
politic> intr# n polemic# cu {Thomas Hobbes } <omul nu este prin natur# un animal
politic> ceea ce este redat n maniera lexicografic# a dic"ionarelor enciclopedice prin <omul
este lup pentru semenul s#u (Lhomme est un loup pour lhomme)> [Petit Larousse Illustre
$99$, la articolul Hobbes]
O subcategorie a acestui domeniu o formeaz# termenii ce desemneaz# concepte ale unui
autor, care circul# adesea n limba de origine n paralel cu traducerea lor: adesea ace!ti termni
fac parte dintr-un sistem simbolic complex, perfect articulat n jurul unor concepte:
$. {concepte specifice operei lui Aristotel } <realizarea independen"ei (autarkeia)>
<supunerea tuturor fa"# de lege, de reguli (nomos)>
<Constitu"ia (politeia) este conceptul cheie n analiza aristotelic# a realit#"ilor politice>
<Constitu"ia exprim# ordinea (taxis), care permite cea mai bun# realizare a omului n raport
cu poten"ialitatea sa>
<Constitu"ia este cea care define!te identitatea fiec#rui stat (polis)> [DP,p.268]
2. {concepte specifice operei lui Platon} < concep"ia lui Platon despre cetatea ideal"
(kallipolis)>
3.{concepte specifice preocup#rilor legate de sfera politicului ale Sfntului Augustin a!a cum
apar ele n Cetatea lui Dumnezeu (De civitate Dei)}
<existen!a social" - civitas- presupune, ca o condi"ie de baz#>
< Augustin distinge n analizele sale cetatea terestr" (civitas diaboli) de cetatea lui
Dumnezeu>


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


4.{concepte, termeni !i structuri ierarhice care desemneaz#, ntr-un sistem utopic care face
apel la reprezent#ri prin parabole, organizarea politic# ; perspectiva lui Campanella, Tommaso
din Cetatea Soarelui n interpretarea lexicografic# a DP, p.277}
< ntr-o "ar# aflat# pe o insul# imaginar#condus# de marele metafizician Hoh care
dispune de o putere temporal# (?) !i spiritual# ajutat de 3 !efi: Puterea, n%elepciunea 'i
Dragostea. Solarienii tr#iesc sub dictatura virtu%ii, ntr-un regim de proprietate comun&
pentru a preveni manifest#rile de egoism>
5.{concepte, termeni care desemneaz# structuri politice adecvate statului roman sau
regulile de conducere a afacerilor civile !i religioase, n viziunea lui Cicero, Marcus Tullius
a!a cum apare ea n De Republica, respectiv n De legibus, n interpretarea lexicografic#
a DP, p.277}
< Cicero pledeaz# pentru o formul# rezultat# din combina"ia unor elemente din guvernarea
monarhic# (consulii), aristocratic# (senatul) !i democratic# (adun&rile cet&%enilor)>

n alte situa"ii, se nregistreaz# un fenomen invers celui descris mai sus: folosirea frecvent# a
termenului duce la pierderea paternit#"ii asupra conceptului pe care l desemneaz#. O
situa"ie special# de termeni care circul# ca bun comun o reprezint# titlurile unor opere;
ace!ti termeni care circul# dincolo de teoria n !i pentru care au fost crea"i, devenind bun
cultural sunt adesea un efect al intertextualit#"ii ( f#r# a se cunoa!te sau cita sursa ; ex. Omul
unidimensional [H. Marcuse] ).

D. O categorie important# de termeni politici, folosi"i mai ales n limbajul artistic, jurnalistic,
comun dar !i n limbajul politic propagandistic, este reprezentat# de cei care desemneaz#
simboluri ale unor mi'c&ri, doctrine etc. !i sunt folosi"i, adesea metonimic, pentru acestea.:
steagul verde (pentru lumea arab#), secera #i ciocanul, steagul ro#u (pentru comunism),
zvastica (pentru fascism), drapelul negru (Anarhismul are ca simbol, drapelul negru [Cf.
DP, p.266 ]) etc.

E. Categoria termenilor care desemneaz# moduri de analiz& a domeniului politic (ex.
FUNC'IONALISM, STRUCTURALISM; RA'IONAMENT; PRAGMATIC&;
COMUNICARE DIGITAL& etc. ), reprezint# un ansamblu lexical care apare ca efect al
migr#rii unor termeni ntre domenii diferite ( politic# - lingvistic#- filosofie- logic# etc.),
migrare explicabil# n stadiul actual al analizei, prin accentuarea perspectivei formalizate de
abordare, precum !i de statutul de !tiin"e-pilot dobndit de aceste discipline, fiecare
influen"nd terminologic !i conceptual alte domenii (!i, n special, pe cel politic deschis prin
defin"ie influen"elor de orice tip).

F. Termeni metaforici/metonimici sunt adesea folosi"i pentru desemnarea partidelor politice.
Termenul PARTIDE VERZI/VERZII a cunoscut o carier# interna"ional# n anii 80. Acest
concept pare a sc#p# clasific#rii din perspectiva orient#rii n cadrul spectrului politic. Un
analist al politicii germane care a impus pe scena interna"ional# un astfel de partid, ar#ta c#
orientarea acestuia depinde de natura plas#rii scaunelor parlamentare(la vremea aceea
reprezentate de partidele lui Helmuth Kohl - Cre!tin Democrat !i Rudolf Scharping- Social
Democrat). Neputin"a de a identifica ideologic acest tip de partid a condus, n limbajul politic
!i jurnalistic, la apari"ia unor aprecieri metaforice stereotipe ( cum ar fi : partidele ecologiste
sunt ca pepenele verde - verzi pe dinafar# - n titulatur# - !i ro!ii pe din#untru - ca ideologie,
scopuri etc.)
Un exemplu interesant l constituie termenul A TREIA CALE ( diferit# att de stnga ct
!i de dreapta, cel pu"in, n denumire) care s-a impus n terminologia politic# romneasc#
actual#. Termenul pare s# rezolve criza de identitate conceptual# provocat# de faptul c#


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


dualitatea stnga-dreapta este tot mai frecvent contestat# . Totu!i, n lipsa unei clarific#ri
conceptuale !i adecv#ri tereminologice n limbajul discursului politic, termenul are pu"ine
!anse s# determine reac"ii importante, mai ales c# termenii de dreapta !i stnga continu#
n ace!ti ultimi ani de confuzie general#, s# de"in# un rol important n limbajul politic. To"i cei
care i folosesc nu dau impresia c# vorbesc la ntmplare deoarece se n"eleg foarte bine ntre
ei
26


G. Jargonul n limbajul politic

Jargonul poate fi reprezentat fie de cuvinte specializate, formnd o terminologie preten"ioas#,
inutil#, obscur# sau ezoteric#, fie din structuri frazeologice cu n"eles vag dar pline de artificii
retorice !i cuvinte cu rezonan"#.
Folosirea jargonului n discursul politic este uneori urm#rit# n mod con!tient pentru a
nce"o!a mesajul. Unii autori
27
consider# c#, poate, n dorin"a sincer# de a-!i ndeplini
mandatul, anumite institu"ii politice par a ignora problemele reale, l#sndu-le ngropate n
siguran"# n jargon .
Dorin"a institu"ionalizat# a unor organiza"ii politice de a se men"ine !i a-!i extinde puterea,
ntr-un cuvnt, de a se perpetua n spa"iul politic constituie un teren fertil pentru restrngerea
comunic#rii prin intermediul jargonului.
Deoarece obiectivele prioritare - personale sau institu"ionale- de men"inere n spa"iul politic,
nu se realizeaz# ntotdeauna n mod direct !i cinstit, n consecin"#, folosirea jargonului devine
o surs# !i o motivare a ac"iunilor politice.
Jargonul reflect# adesea destul de precis dorin"a -implicit#/explicit# sau (sub)con!tient# - de a
complica sau a face obscur sensul unor probleme, de a masca !i de a evita responsabilit#"ile.
Jargonul este un instrument !i, n acela!i timp, o fa"ad# a iluziilor politice !i un vocabular al
minciunii.
Concepte generoase ca reform", privatizare etc. pot fi, prin nen"elegere, folosire
frecvent# precum !i prin cinismul abord#rii, sl#bite sau chiar distruse, prin pervertirea !i
convertirea lor n jargon. Folosite adesea pentru c# sunt la mod# aceste cuvinte/sintagme
pot deveni jargon nainte de a fi n"elese, n special, datorit# vitezei !i frecven"ei n
comunicare.
Dar limbajul complex sau tehnic poate fi folositor !i necesar n comunicare datorit# faptului
c# este precis !i face distinc"ii de sens dintre cele mai subtile. Problema este c# receptarea sa
restrnge aria auditoriului la un grup de ini"ia"i (acest aspect trebuie urm#rit cu aten"ie mai
ales n campaniile electorale).
Cnd jargonul
28
!tiin"elor sociale p#trunde n limbajul comun, el permite emi"#torului care l
folose!te s# evite responsabilitatea !i s# ambiguizeze semnifica"iile discursului politic, prin
diferite procedee cum ar fi folosirea diatezei pasive, a propozi"iilor atributive !i cauzale
numeroase etc.
Un posibil r#spuns pentru acceptarea jargonului politic de c#tre oamenii obi!nui"i ar fi faptul
c# ace!tia doresc ca !tiin"ele sociale s# ofere r#spunsuri pentru problemele sociale, n aceea!i
m#sur# n care !tiin"ele sociale aspir# s# fie !tiin"ifice (din perspectiva n care sunt percepute
fizica, chimia, biologia etc.).
Jargonul, n afar# de faptul c# plaseaz# conceptele vehiculate ntr-o zon# neclar# (fuzzy),
reprezint# un procedeu curent de evitare a responsabilit#"ilor. Jargonul creaz# iluzii care se

26
Noberto Bobbio - Dreapta #i stnga, n Dilema, nr.333, p.$
27
Kowinski, William, Jargon, just say NO, n Metamorphoses, Autumn, $987, vol5, no3.
28
Observa!ie. Limbajul !tiin"ific nu este jargon, el se formeaz# n sisteme !tiin"ifice coerente nu n
boardrooms or think tanks, iar prin terminologii cu grade diferite de specializare se ncearc# desemnarea
unor realit#"i, ceea ce confer# legitimitate discursului !tiin"ific autentic.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


pot substitui cu u!urin"# adev#rurilor !i, prin aceasta, controleaz# percep"iile !i creeaz# o
realitate.
Jargonul publicit#"ii !i al rela"iilor publice se remarc# prin folosirea obsesiv# a unor sloganuri
verbale !i a unor asocia"ii verbale fixe n loc de a ncerca o descriere adecvat# !i nuan"at# a
realit#"ii extralingvistice.
Astfel, un guvern pacificator denume!te o rachet# cu mare putere distructiv# Peace Maker.
Inexactit#"ile terminologice din discursul politic sunt preluate !i r#spndite cu generozitate de
pres#, ceea ce conduce n cele din urm# la a considera c# a controla imaginea devine
valoarea care calc# totul n picioare [Eventually, controlling the image becomes the
overriding value].
n romanul $984 al lui George Orwell, aparatul lui Big Brother impunea un jargon bazat pe
simbolismul, for"a !i repeti"ia imaginilor, simultan cu distrugerea sistematic# a cuvintelor
obi!nuite.
n cel mai tare sens al termenului, jargonul este un apanaj al puterii prin obiectivul s#u
sistematic de a impune o realitate. Dar cei care folosesc un limbaj specializat risc# s# se
izoleze sau s# fie izola"i, deoarece numai prin limbaj discursul politic poate realiza un spa"iu
de comunicare autentic.

H. Titlul operei politice

Rndurile urm#toare vor ncerca s# schi"eze felul n care titlurile operelor politice sunt
informative asupra con"inutului acestora, prin termenii care le alc#tuiesc !i s# verifice dac#
unele titluri se constituie n elemente terminologice stabile. Conceptul titlu de carte
29
a
suferit numeroase transform#ri
30
n cursul istoriei sociale !i culturale a umanit#"ii. Titlul c#r"ii
nu a fost privit n mod obi!nuit ca un instrument de reg#sire a informa"iei. Dar , dup# mijlocul
secolului XX, s-a constatat o tendin"# de cre!tere a informativit#"ii titlului, care se
manifest#, n principal, n dou# direc"ii : a) o nlocuire a cuvintelor limbajului comun !i a
celor literare cu unit#"i lingvistice semnificative pentru con"inutul c#r"ii, !i, b) o cre!tere a
lungimii titlurilor incluznd un mare num#r de substantive. S-a constatat dup# examinarea
ocuren"elor cuvintelor din titlu c# acestea sunt cel mai bine reprezentate n rezumate, n
primele paragrafe, n ultimele paragrafe !i n titlurile din bibliografii (citate ca referin"e).
Cre!terea informativit#"ii titlului indic# probabil o con!tientizare din partea editorilor !i a
autorilor asupra importan"ei titlului pentru reg#sirea informa"iei !i, implicit, pentru
atractivitatea c#r"ii (din perspectiva interesului pe care aceasta l strne!te n rndul
cititorilor).
Identificarea unei opere cu autorul ei sau cu titlul ei este n cea mai mare m#sur# determinat#
de ambian"a cultural#. Se apreciaz# c# identificarea operei cu autorul ei n Grecia Antic#
reflect# modul democratic al acestei culturi !i pre"uirea nalt# de care se bucura
individualitatea. n culturile orientale, care sunt mai pu"in individualiste, identificarea

29
vezi Shoham, Snunith, Yitzhaki, The impact of cultural and technological cahanges on titles content and
their use in the process of information retrieval, p. 43-50 n Advances n knowledge organization, Vol.5 ($996)
, Indeks Verlag, Frankfurt/Main, $996
30
Dac# n antichitate, titlul era reprezentat de cuvintele de nceput ale c#r"ii, n Evul mediu prin carte, codex
etc., introducerea tiparului va impune folosirea foii de titlu [prima foaie de titlu este folosit# de Erhard
Ratdolt, de Aubsburg !i Vene"ia pentru edi"ia din $476 a calendarului s#u astronomic !i astrologic Johannes
Regiomontanus], iar Rena!terea, n linia tradi"iei antice , va identifica opera cu autorul s#u. Conceptul de titlu
evolueaz# n strns# leg#tur# cu evolu"ia conceptului de organizare a cuno!tin"elor !i , n special cu impunerea
conceptului de catalog care s# pun# ordine n produc"ia din ce n ce mai mare de carte.
Abia la mijlocul secolului XX s-a argumentat c# foarte multe titluri dintre cele mai frecvent folosite opere
alese, eseuri, scrisori, jurnale, memorii etc. sunt inadecvate n biblioteconomie.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


tradi"ional# a c#r"ii se face prin titlul s#u (cultura japonez# prive!te opera ca ceva care exist#
independent de autor ).
Ast#zi titlul este un element foarte important al oric#rei c#r"i sau articol n special n
activitatea !tiin"ific# !i didactic#. Func"ia sa cea mai important# este de a trezi aten"ia
cititorului !i a indica con"inutul la prima vedere !i deci a influen"a alegerea sau respingerea
c#r"ii.
Rndurile de fa"# nu !i propun o analiza de detaliu a problematicii titlului n !tiin"ele politice,
ci ncearc# doar s# surprind# cteva teme caracteristice !i anumite mode dictate, n
special, de strategia comunica"ional# a autorului, f#r# a ncerca o clasificare pe criterii
riguroase (istorice, culturale, doctrinare etc.).
Una dintre cele mai interesante pare a fi tema C&R'II (v#zut# de cele mai multe ori ca un cod
fundamental (catehism) pentru n"elegerea textului politic cuprins ntre copertele sale) . De la
Cele #ase c"r!i ale Republicii [Jean Bodin, Les six livres de la Rpublique, $576], la Cartea
verde Moammer al-Kadhafi, procedeul este productiv !i cunoa!te anumite variante, cea mai
obi!nuit# acoper# sfera no"ional# a caietului : Caiete de nchisoare [Antoni Gramsci].
O alt# variant# interesant# este reprezentat# de prezen"a diminutivului n titlu, ntr-un context
metaforic : C"rticica #efului de cuib (Corneliu Zelea Codreanu), care ar putea fi interpretat ca
diminutiv afectiv !i nu minimalizator, ntr-o doctrin# bazat# pe ortodoxism, condamnarea
organiz#rii liberale a societ#"ii !i afirmarea colectivit#"ii na"ionale [Cf. DP, p.278 ].
Alte titluri din vasta bibliografie a domeniului politic informeaz# asupra caracterului
!tiin"ific al lucr#rii care prezint# :
$) concepte politice majore, concepte universale: Politica; Republica [Aristotel]
2) teorii:Teoria general" a folosirii minii de lucru, a dobnzii #i a banilor [J.M. Keynes,
$936]
3) teze : $0 teze privind marxismul de ast"zi [ Karl Korsch]; Tezele din Aprilie [Lenin,
$9$7]
4) o ini%iere n studiul unui anumit domeniu :
Introducere n principiile morale #i a legisla!iei [Jeremy Bentham] -tema rela"iei
dintre concepte
5) tema opozi"iei sau a rela%iei dintre concepte: Etatism #i Anarhie [M.A. Bakunin];
Democra!ie #i Totalitarism( $958) ; Pace #i r"zboi ntre na!iuni ($952) [Raymond Aron];
Ortodoxia #i etnocra!ia [Nichifor Crainic, $940]; Materialism #i Empiriocriticism [Lenin,
$908];
6) tema interdisciplinarit&%ii : Fizic" #i Politic"/ Physics and Politics [Herbert
Spencer, $869]; Evolu!ie #i etic"/ Evolution and Ethics [T.H.Huxley, $893];
7) clarificarea 'i descrierea conceptelor: Despre egalitate [neterminat#, F.N. Babeuf];
8) expunerea principiilor, sistemelor sau a teoriilor : Sistemul de politic" pozitiv"
[Auguste Compte, $85$]; Principii de politic" aplicabile tuturor guvernelor [Benjamin
Constant, $806]; Teoria corporatismului integral #i pur [$934, Mihail Manoilescu]
9) tema ini%iatic& : Pentru a fi socialist/ Pour etre socialiste [Leon Blum ($872-$950)]
$0) tema pragmatic& :Instruc!iuni pentru luarea armelor/ Instruction pour une prise
darmes, $868 [Louis August Blanqui ($805-$88$)] sau tema c&ii de urmat : Calea
puterii [Karl Kautsky, $909]
$$) tema manifestelor : Manifestul egalilor [Babeuf, $796]
$2) tema analizei critice :Procesul guvern"rii/The process of Government, $908 [Arthur
Bentley] ; Originile totalitarismului/ The Origins of Totalitarism ($95$) [Hannah Arendt]
$3) tema lu&rii de pozi%ie : Ap#rarea Constitu"iei Statelor Unite [John Adams, $787]


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


$4) tema gndurilor, panseurilor care sugereaz# modestie !i o pretins# nestructurare a
ideilor la nivelul unui sistem :Gnduri despre guvernare / Thoughts on government [John
Adams] etc. etc.

Un caz interesant l constituie titlul -defini%ie : Imperialismul- stadiul ultim al
capitalismului [Lenin, $9$6], care apare ca o structur# terminologic# n care rela"iile
no"ionale sunt explicit exprimate. Astfel de titluri cunosc !i o circula"ie deosebit# ca
stereotipuri !i cli!ee lingvistice (n special n limba de lemn).
Alte titluri sunt mai pu"in informative deoarece sunt reprezentate prin metafore specifice
unor norme culturale : Cetatea Soarelui [Tomasso Campanella]; Cetatea lui Dumnezeu
[Sfntul Augustin] etc.
Titlul operei/programului politic(e) poate fi interpretabil uneori din perspectiva
intertextualit#"ii - ca aluzie la un tezaur cultural existent n memoria receptorului !i care se
realizeaz# ca intertext sub diferite forme. Acela!i statut l are !i titlul jurnalistic care
reproduce ca intertext alte titluri cu un anumit prestigiu n lumea cultural#, cum ar fi :Lista
lui (lista lui Co!ea) sau Cronica une mor"i anun"ate Gabriel Garcia Marques.
Ca intertext-imita"ie par"ial#, Contractul cu Romnia, Contractul cu bucure!tenii,
contractul cu Americanii [Newt Gingrich] reprezint# aluzii evidente la Contractul social
al lui J.J. Rousseau.

4. Terminologia politic& depinde de contextul cultural, istoric, social

Una dintre problemele cele mai importante ale semanticii n cadrul comunic#rii generale o
reprezint# faptul c#, n limbajul comun, nu exist# o compatibilitate conceptual# aparent#.
3$

Una dintre principalele caracteristici ale comunic#rii este c# participan"ii la dialogul public,
politicieni, ziari!ti, oameni obi!nui"i, nu sunt n nici un fel constrn!i s# foloseasc# un set
specific de cuvinte. De cele mai multe ori, n comunicare, nu este nevoie nici de cuvinte. Ceea
ce conteaz# cu adev#rat este realizarea cu succes a actului de comunicare [n m#sura n care
este vorba despre comunicare verbal#, conformarea la normele gramaticale, ortografice, etc.
ale limbii este obligatorie].
Aceasta nseamn# c# orice termen sau orice combina"ie de termeni oferi"i de limbaj pot ap#rea
acum sau n viitor. Sistemul este foarte vast !i f#r# limite. Problema pare s# prezinte o
importan"# foate mare n procesul comunica"ional, mai ales, la nivelul compatibilit#"ii
conceptuale.
n primul rnd, semantica este n mare m#sur# determinat# de factori sociali !i culturali, dar
cuno!tin"ele sunt dispersate n cadrul unor comunit#"i numeroase !i foarte diferite ceea ce
conduce la realizarea unor discursuri eterogene !i haotice, mai ales din cauza condi"ion#rii
restrictive marcate prin limb#, istorie !i cultur#.
Se admite c# att percep"ia comun# asupra experien"ei istorice, ct !i realizarea cunoa!terii !i
reflec"ia social# sunt elemente care ac"ioneaz# mpreun# pentru determinarea conceptelor
istorice.
Schmitz-Esser, Winfried
32
exemplific#- ntr-un foarte interesant articol

pe tema
compatibilit#"ii conceptuale - palierele de semnifica"ie actuale ale termenului
na"ional/NATIONAL n Germania.

3$
Schmitz-Esser, Winfried, Language of general communication and concept compatibility, p.$$-22 n
Compatibility and Integration of Order System, Research Seminar Proceedings of the TIP/ISKO meeting,
Warsaw, $996ANALIZA DISCURSULUI PUBLICAsfel, termenul este folosit adecvat n condi"iile de calificativ aplicat revoltei mpotriva lui
Napoleon.
n ceea ce prive!te folosirea sa n contexte care se refer# la mi!c#rile studen"e!ti din preajma
Congresului de la Viena, termenul este acceptat dar se acord# o preferin"# deosebit#
termenului patriotic.
Ast#zi, dup# cele dou# conflagra"ii mondiale purtate sub steagul na"ionalist, termnul na"ional
este evitat , fiind nlocuit de adjectivul preferat Federal. Unificarea celor dou# Germanii a
impus un termen la mod# - Deutsch- care tinde s# nlocuiasc# termenul federal (dar care,
am ad#uga noi, readuce n prim plan numele na"iunii). Termenul federal este determinat
spa"ial !i temporal (termenul are sensuri diferite dup# cum ne raport#m la Germania de
dinainte de $990 sau la Germania reunificat#). Exemple numeroase pot fi date !i din spa"iul
fostei Iugoslavii, unde schimb#rile politice au determinat fie apari"ia unor termeni noi, fie o
frecven"# ridicat#, n special, n discursul politic !i n mass media, a unor termeni altfel foarte
rar folosi"i (cum ar fi kosovar).
Tot astfel, denumirile locuitorilor Germaniei postbelice, au evoluat de la Fellow citizen
(tovar#!e cet#"ean - n discursul politic al lui Willie Brandt), la locuitor/inhabitant, sau
cet#"ean. Contextul electoral impune folosirea termnului voter/ votant [c#ruia ar fi de
neconceput n opinia autoarei s# i te adresezi cu termenul deutscher].
!i cnd statul (german, n.n.)a!teapt# de la el/ea s# fie un/o patrio(a)t(#) constitu"ional(#)
!i nu un simplu patriot - este pentru a se asigura c# el/ea este -medical vorbind- n afara
oric#rui pericol de contaminare revizionist#.
Dac# se pot pune n eviden"# numeroase discordan"e conceptuale care sunt n mod direct
determinate de cursul istoriei, n acela!i timp exist# !i un num#r mare de concepte care
r#mn neschimbate. Nici n acest caz nu pare a ac"iona o regul# universal#. Ceea ce n
anumite c#r"i mai vechi era desemnat ca du#man/Inamic reprezint# ast#zi (pentru unele "#ri
din Est) alia!i occidentali.
De asemenea, se remarc# lipsa unui consens asupra defini"iilor semantice a multor termeni
folosi"i n limbajul politic, dar !i n limbajul comun : liberalism, conservator, capital, resurs",
putere, democra!ie, dezvoltare, umanitar etc. Se consider# c# for"a acestor termeni rezid#
tocmai n acest caracter fuzzy care face posibil# folosirea lor ca elemente fire!ti ale jocului
politic.
Adesea sensul depinde de autor. Ceea ce cuvntul imperialism nseamn# n titlul
Literatura german" n epoca Imperialismului/German Literatura n the age of imperialism
devine clar doar dac# se !tie c# autorul este Georg Lucas, filosof marxist, !i devine clar doar
dac# se !tie despre ce fel de literatur# specific# unei anume epoci trateaz# cartea (vezi titlul
operei politice). n schimb, cartea cu acela!i titlu -Imperialismde Max Weber- abordeaz#
un cu totul altul fenomen istoric.
Uneori, sensul unui termen nu poate fi cu claritate n"eles deoarece fenomenul pe care-l
desemneaz# este prea recent, sau nu exist# destule informa"ii asupra lui (vezi evenimente n
limba romn# actual#).
Pentru mi!c#rile studen"e!ti din Germania anului $968 s-au propus termeni ca Izbucnire de
nemul!umire (Outbreak of Discontent) sau Revolt" sau Revolu!ie (din perspectiva a ceea ce
s-a dorit s# fie de c#tre ini"iatori)- !i procesul de denumire a acestora constituie nc# o
problem# de dezbatere public# pn# n zilele noastre.

32
Schmitz-Esser, Winfried, Language of general communication and concept compatibility, p.$$-22 n
Compatibility and Integration of Order System, Research Seminar Proceedings of the TIP/ISKO meeting,
Warsaw, $996ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Diferen"ele de perspectiv# pot determina apari"ia a doi termeni diferi"i pentru aceea!i entitate
extralingvistic#. Astfel, n perioada R#zboiului Rece , East Germany !i German
Democratic Republic au fost folosite ca denumiri ale aceleia!i entit#"i statate. Dac# din
perspectiva regimului comunist, termenul cuprindea o referire la conceptul ambiguu
democra!ie trebuie men"ionat c# acesta era folosit ntr-o accep"ie diferit# (probabil,
democra"ie se referea la idealul egalit#"ii economice ) de defini"ia democra"iei n "#rile
occidentale ( o form# democratic# de guvern#mnt presupune n mod normal existen"a !i
competi"ia partidelor politice, alegeri libere etc) .

TERMINOLOGIA POLITIC# DIN PERSPECTIV# INTERDISCIPLINAR#
33


!tiin%ele politice se remarc# printr-un num#r mai mare de termeni care apare n mai multe
terminologii (vezi ANEXA $). Perspectiva cantitativ# nu trebuie interpretat# strict, fiind
condi"ionat# de felul n care dic"ionarele nregistreaz# interdisciplinarit#"ile, de multe ori
limitat sau defectuos
34
.

$ !tiin%ele politice (LSP) se remarc# printr-un LSI bogat, situa"ie la care contribuie faptul c#
e un domeniu dinamic, mobil !i ns#!i delimitarea domeniului sufer# diferite interpret#ri n
func"ie de perioadele istorice.
O interdisciplinaritate propriu-zis# determin# termeni comuni cu economia : capital, cartel,
concuren!", for!", putere, regim, surs", unitate, valoare
35
!.a.
Lexicul social-politic mprumut# (aproape cu acela!i sens) o serie de termeni filozofici
desemnnd categorii generale : analiz", dezvoltare, form", idee, principiu, raport, ra!iune,
spirit, alienare. n aceea!i situa"ie sunt !i termenii juridici
36
: arbitraj, capacitate, coerci!ie,
competen!", confirmare, conflict, contract, conven!ie, disciplin", procedur", succesiune.
Nu sunt pu"ini termenii din matematic& utiliza"i n 'tiin%ele politice mai ales prin transfer
metaforic
37
: centru, echidistan!", egalitate, formul", grup, incompatibilittae, indicator, ordin,
ordine, raport, regul", valoare, unitate, variabil".
LSI din 'tiin%ele politice este constituit !i din interferen"e cu multe alte domenii, termenii
putnd fi prelua"i !i prin intermediul limbii comune din: lingvistic& (dialog, comunicare,
alternan!", actualizare), biologie (adaptare, celul", centru, asocia!ie), geografie
(cartografiere, clivaj, resurs", geografie politic"), fizic& (agregare, echilibru, for!", putere,
polarizare, stare), milit&rie (conflict, front, gard", ordin, campanie), medicin& (imunitate,
incompatibilitate, apatie), psihologie (comportament, ra!iune, reprezentare), literatur& 'i
arte (ac!iune, actor, valoare), sport (echip", arbitraj), meteorologie (climat)
38
.
Majoritate termenilor LSI din 'tiin%ele politice antreneaz# interferen"ele numai a dou#
domenii, ceea ce reprezint# un tip determinat de interdisciplinaritate.


33
Analiza de fa"# este cuprins# n volumul Lexic #tiin!ific interdisciplinar, alc#tuit de un colectiv (Silvia
S#vulescu, Alice Toma, Claudia Ene, !i Alexandra Vrnceanu), coordonat de Angela Bidu-Vr#nceanu, predat
Editurii Universit#"ii din Bucure!ti (analiza terminologiei politice i apar"ine Silviei S#vulescu).
34
n domeniul social-politic considerat n ansamblul lui, termenii pot interesa cu sensul din economie. n sens
politic mai restrns, termenii se folosesc numai cu determinan"i specializa"i (v. la 3.4) !i reprezint# transferuri
metaforice care stabilesc paralelisme transparente ntre domenii corelative.
35
Att termenii filozofici, ct !i cei juridici !i precizeaz# sensul politic prin determinan"i, p#strnd ns# o
valoare foarte apropiat# de sensul de baz#.

37
Sensul metaforic este apreciat prin utilizarea unor determinan"i specializa"i (v. !i la 3.4).
38
n toate exemplele din aceast# categorie, determinarea contextual# a termenilor din LSI este obligatorie
(indiferent dac# transferul metaforic este vizibil sau nu).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


n continuare vom urm#ri n ce m#sur# pentru termenii din LSI se stabilesc diferen"e !i/sau
identit#"i de sens de la o terminologie la alta, cu consecin"e asupra tipurilor de
interdisciplinaritate.

Analiza sensurilor LSI din terminologia politic& arat# c#, n principiu, nu exist# nici un
termen care s# se utilizeze identic semantic cu alte domenii. Modificarea semantic# este
explicit desemnat# prin utilizarea n sintagme fixe cu diferi"i determinan"i, dintre care
adjectivul politic este preponderent (v. la 3.4). n aceast# situa"ie sunt termeni ca alienare,
atitudine, apatie, capital, analiz", competen!" !.a.
Transferul termenilor din diferite domenii n terminologia politic& se face, de multe ori, prin
intermediul limbii comune (de exemplu actualizare, adaptare, asimilare !.a.) sau prin
metafor# (cartografiere electoral", climat politic, bloc parlamentar, celul" de criz",
polarizare social-politic", echip" guvernamental" !.a.).

Utilizarea unui termen n mai multe terminologii (ceea ce duce la determinarea LSI) este, din
principiu, un factor de ambiguitate semantic#, care ncalc# principiul univocit#"ii sensului din
comunicarea !tiin"ific#. Din aceast# cauz#, importan"a contextului pentru LSI este remarcabil#
!i poate fi o modalitate de diferen"iere ntre terminologiile investigate.

Importan"a conetxtului pentru LSI din terminologia politic& a rezultat din analiza sensurilor
(v. la 2.4) dat fiind c# sensurile specializate se exprim# numai prin sintagme specializate. Cel
mai frecvent context este constituit dintr-o sintagm# nominal#, n care diferite substantive se
combin# cu adjectivul politic: capital politic, cartel ~, contract ~, dialog, decizie politic",
ac!iune ~, alternan!" ~, echidistan!" ~. O frecven"# mare au !i sintagmele de acela!i tip n
care determinantul este adjectivul social : clivaj social, contract ~, control ~, baz" social",
atrac!ie ~, polarizare ~, indicatori sociali.
Sunt numeroase ns# !i sintagmele nominale fixe cu o componen"# variat# : celul" de criz",
agregare de interese, cartografiere electoral", conven!ie na!ional", succesiune preziden!ial",
sondaj de opinie, ~ electoral, alternan!" la guvernare.
Se poate afirma c# nici un termen al LSI din terminologia politic& nu este total liber de
context !i c# destul de pu"ini termeni au o relativ" libertate de combinare: asimilare de limb"/
~ de religie/ ~ de teritoriu; conferin!a statelor/ ~ organiza!iilor politice; toleran!" religioas"/
~politic"/ ~ social-economic"; organ de specialitate/ ~ de stat/ ~ ob#tesc/ ~ reprezentativ.
Dependen"a contextual# evident# a terminologiei politice din LSI (dar !i n general)
reprezint# o caracteristic# relevant# a ei.

Marcarea apartenen"ei la o anumit" terminologie #tiin!ific" este foarte important# pentru
termenii din LSI nregistra"i n dic"ionarele generale; marcarea ar trebui s# fie explicit# !i s#
nu se limiteze la specializarea defini"iei. Mai ales atunci cnd interferen"ele terminologice se
stabilesc prin intermediul limbii comune (ca la cmp, voin!", adresare !.a.) precizarea
domeniului ar contribui la interpretarea !i utilizarea corect# a sensului. Analiza marc#rii
diastratice n DEX este important# din perspectiva dezambiguiz#rii exacte care se impune n
LSI.

Sensurile !i termenii politici nu sunt nregistra"i n DEX dect n mic# m#sur# !i, de cele mai
multe ori, aceast# apartenen"# rezult# numai din defini"ie, ca la administra!ie, asocia!ie, bloc,
centru, conferin!", frac!iune, imunitate, incompatibilitate, ordine, platform", regim. Marcarea
prin (soc.-pol) sau (pol.) apare cu totul izolat n DEX la concentrarea puterilor !i la lag"r de
concentrare. O mai bun# reprezentare a terminologiei politice (cu sau f#r# rela"ii cu celelalte
domenii) se constat# n DE.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Delimitarea celorlalte domenii fa"# de sensul social-politic este redat# cu rigurozitate la
activitate, baz", capacitate, comunicare, concentrare, dezvoltare, egalitate, form", polarizare.

Corpusul din LSI poate constitui obiectul mai multor analize ale terminologiilor #tiin!ifice
39
.
Concluziile pe care le re"inem aici privesc precizarea cacacterului interdisciplinar, interpretat
n sens larg la nceputul cercet#rilor efectuate !i n alc#tuirea corpusului. n acela!i timp, vom
ncerca o caracterizare a terminologiilor investigate

"innd seama de toate aspectele analizate
aici (cantitatea elementelor din LSI, natura lor, comportamentul semantic, dependen"a
contextual#, tratarea !i marcarea n dic"ioanrele generale). Va fi posibil# astfel delimitarea
interdisciplinarit"!ilor de simplele interferen!e !i, pe de alt# parte, se poate stabili specificul
fiec#rei terminologii din acest punct de vedere.

Din perspectiva corel#rii reprezent#rii LSI printr-o cantitate mai mare de elemente cu natura
lor mai mult sau mai pu"in omogen# sub aspectul domeniilor de rela"ie !i cu comportamentul
semantic se constat# diferen"e remarcabile ntre domeniile investigate.
Un num"r relativ mic de termeni comuni care #i modific" sensul reprezint# mai curnd
interferen!e mai mult sau mai pu"in superficiale, ocazionale. Este cazul termenilor prelua"i
prin transfer metaforic (eventual prin intermediul limbii comune, ca la cmp, coroan",
r"d"cin" !.a.) sau al terminologiilor (cum ar fi cea social-politic&) care se caracterizeaz# prin
mprumuturi din terminologii foarte diverse.
Exist# ns# !i terminologii care nu constituie aproape niciodat# punctul de plecare al
extinderilor, to"i termenii din LSI provenind prin mprumutul din alte domenii. n aceast#
situa"ie este domeniul 'tiin%elor politice (LSP), terminologii care, prin aceast# particularitate,
al#turi de altele au un caracter mai aparte
40
.

Determinarea contextual& a LSI poate fi !i ea relevant# pentru caracterizarea terminologic#.
Matematica, filozofia !i lingvistica au numero!i termeni relativ liberi contextual. Pe de alt#
parte, unii termeni din matematic& !i filozofie se utilizeaz# n sintagme fixe, care nu
afecteaz# independen"a lor conceptual-semantic#, ci desemneaz# subtipuri ale aceleia!i
categorii (v. la 3.2, 3.5, 3.6).

LSI din 'tiin%ele politice s-a dovedit n mare m#sur# sau total dependent de context
4$
, ceea ce
constituie, din nou, o particularitate a acestor terminologii.

Analiza LSI n dic!ionarele generale (DEX) a pus n eviden"#, aproape n toate cazurile, o
tratare deficitar#

: absen"a m#rcilor diastratice, incoeren"a !i inconsecven"a lor, valabil# !i
pentru domeniile concrete investigate, dar !i pentru rela"ia lor cu alte terminologii.
E mai pu"in surprinz#toare absen"a unor m#rci diastratice clare, consecvent notate pentru LSI
n cazul unei terminologii cu o serie de particularit#"i, precum 'tiin%ele politice. Dinamismul
din 'tiin%ele politice poate constitui o justificare a acestei situa"ii.

39
Prima parte a articolului rezervat# fiec#rui termen selectat este o prezentare obiectiv# a defini"iilor alternative,
concept important pentru perspectiva lingvistic# asupra terminologiilor !tiin"ifice !i pentru importan"a lor ntr-o
epoc# de laicizare a !tiin"elor. Vezi n acest sens volumul Lexic comun, lexic specializat, Editura Universit#"ii
din Bucure!ti, 2000, alc#tuit de un colectiv (Claudia Ene, Silvia S#vulescu, Alice Toma !i Alexandra
Vrnceanu), coordonat de Angela Bidu-Vr#nceanu.
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

CAPITOLUL II
Terminologia politic& 'i limbajul comun


Terminologia specific& domeniului politic poate fi n"eleas# ca ansamblu de cuvinte
specializate apar"innd unui sociolect, care se caracterizeaz# prin univocitate !i non-
ambiguitate !i rela"ii lexico-semantice proprii. Analiza importan"ei acestei terminologii pentru
grupuri socio-profesionale mai largi, mergnd pn# n limba literar# standard intereseaz# !i
din perspectiva defini%iilor termenilor politici n dic"ionarele generale ale limbii (mai ales
pentru termenii care migreaz# spre limba standard - n special, din motive apar"innd realit#"ii
extralingvistice). Avnd func"ia de cod semideschis ntre limbajul politic !i limba standard,
dic"ionarul ofer# o defini"ie adecvat# a conceptului politic n m#sura n care lexicograful poate
realiza o medie a informa"iilor descriptiv-normative din domeniul politic. Lexicografii
apreciaz# c# defini"iile lexicografice reflect# - n mod fatal- domeniul politic !i ideologic, ele
nu pot fi neutre dar tind spre aceasta ntr-un efort permanent de reflectare ct mai adecvat#
a realit#"ii
42
. Pentru ndeplinirea acestui rol de interfa"# comunica"ional# la nivelul
cunoa!terii dar !i a nv#"#rii sensurilor !i termenilor, dic"ionarele recurg cel mai adesea la
procedee de neutralizare a sensului. Acest lucru are consecin"e n modul cum se exprim#
aprecierile con"inutului unor teorii !i concepte politice.
Redactorii celei de-a doua edi"ii a Dic"ionarului Explicativ al Limbii Romne (DEX) au
ncercat, n $996, s# ofere o versiune epurat# de ideologie, n special pentru termenii
apar"innd domeniului politic, filosofic, economic !i social . Acest lucru a fost necesar n
primul rnd deoarece DEX reprezint# un best-seller al culturii romne (o statistic# relev#
faptul c# un DEX revine la 42 de locuitori ai Romniei). Neutralizarea defini"iilor din DEX
a reprezentat trecerea pe de o parte a unor termeni n vocabularul pasiv (prin etichetarea lor cu
marca diastratic# ie#it din uz (de ex. tovar"#" -sensul de profesoar"-), sau cu n trecut (de
ex. asesor popular), iar, pe de alt# parte, dezideologizarea unor defini"ii (ex. capitalism,
liberalism, religie etc.).
De!i este departe de a ntruni aprecierile pozitive unanime ale speciali!tilor !i ale publicului
larg, aceast# a doua edi"ie a DEX-ului a marcat o revenire la principiile impuse de tradi"ia
lexicografic# romneasc# !i interna"ional# !i o repara"ie necesar# a ceea ce Mioara Avram
43

a numit sugestiv punerea la zid a lingvisticii bucure!tene sau lingvi!tii bucure!teni !i
(re)presiunile regimului totalitar n obsedantul deceniu.
Pentru a ilustra modul n care ideologia !i politicul pot influen"a activitatea lexicografic#,
autoarea citeaz# aprecieri ale celor care, n perioada comunist#, au condus aceast# munc# :
Consider#m c# nu este admisibil ca un Dic"ionar al Academiei R.P.R s# dea defini"ii
necontrolate
sau
Dic"ionarul con"ine nu numai o sumedenie de gre!eli !tiin"ifice grosolane, ci !i grave
gre!eli politice !i ideologice
sau aprecieri cantitative asupra defini"iei conceptului:

42
Rey, Alain, Le dictionnaire, Ed.Seuil, Paris , $979
43
Mioara, Avram, Memorialul ru#inii: lingvistica romneasc pus" la zid, n Institutul de lingvistic# Iorgu
Iordan, 50 de ani de existen"# ($949-$999),Ed. Univers Enciclopedic, Bucucre!ti, $999,p 66
ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


la cuvntul a ac!iona sunt exact $0 rnduri de manuscrisn schimb la termenul a b"ga
[sunt] o sumedenie de pagini
44
La nivel lexicografic interseaz# n mod special statutul termenilor neologici, domeniul politic
avnd o mare permeabilitate pentru ace!tia (gestiunea crizelor, stasiologie, marketing politic,
epurare etnic" etc.). mprumuturile mai noi, n special din spa"iul anglo-american, sunt o
dovad# a sincroniz#rii !i a tendin"ei de interna"ionalizare a terminologiei politice.

Limba de lemn
45


Apari!ia conceptului; etimologie
46


Termenul dubovyj jazyk este nregistrat n limba rus# n $935 dar originile sale se afl#, se
pare, n limbajul secret, fix al revolu"ionarilor din ultima parte a sec.XIX.

Sensul limb# de stejar, grosolan#, greoaie, f#r# sens politic poate fi asociat cu cel al
sintagmei fran"uze!ti gueule de bois.
47


Conceptul se reg#se!te n $950 n limba polon# dretwa mowa cu sensul metaforic vorbire
ncremenit# care ncearc# s# redea caracterul rigid al formul#rilor epocii.
Principalele calificative atribuite limbii de lemn sunt cele care se refer# la osificarea, la
ncremenirea
48
acestui jargon cu aspect de limbaj specializat, oficial.
Aspectul stereotip, mecanic, stilul greoi au condus la calificarea limbii de lemn drept
limbaj de propagand&, de intoxicare, Newspeak
49
.

n limba francez# , expresia langue de bois a fost folosit# n comentariile privind partidul
comunist francez, iar apoi a fost aplicat# !i regimurilor Giscard dEstaing !i Chirac.

Defini%ii 'i delimit&ri

Dic"ionarul Larousse define!te termenul drept: Frazeologie stereotip" (legat" numai de
unele partide comuniste).
Se poate u!or observa c# din aceast# defini"ie lipsesc tr#s#turile esen"iale ale conceptului,
acest sens ilistrnd doar rela"ia de antonimie cu no"iunile sovietice gorbaciovian, perestroika
, glasnost .
Alte defini"ii consider# limba de lemn fie un ansamblu de expresii, fie un tip dediscurs (nu
limb#).
50

O defini"ie cuprinz#toare este cea care conside# limba de lemn un Subsistem al unei
limbi
5$
care desemneaz& elemente lexicale 'i unit&%i frazeologice, cu caracter de expresii
fixe, de cli'ee ncremenite, cu sens determinat n contextul unei anumite autorit&%i,
utilizate stereotip-dogmatic ca exprimare a unei ideologii (sau simulacru de subsisteme

44
Mioara, Avram, Memorialul ru!inii: lingvistica romneasc pus# la zid, n Institutul de lingvistic" Iorgu
Iordan, 50 de ani de existen!" ($949-$999),Ed. Univers Enciclopedic, Bucucre!ti, $999, p. 66
45
Vezi Franoise Thom, Limba de lemn, Editura Humanitas, Bucure!ti, $993
46
vezi revista MOTS $982, num#r special
47
limb# nclcit#, exprimare incoerent#, dup# chef
48
fr. fige
49
vezi G. Orwell
50
Vezi opozi"ia discurs limb# n cursul Analiza discursului public
5$
Tatiana Slama-Cazacu; Psiholingvistica. O #tiin!" a comunic"rii, Editura All, Bucure!ti, $999, p.577-584
Tatiana Slama-Cazacu, Stratageme comunic!ionale #i manipularea, Editura Polirom, Ia!i, 2000


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


ideologice economice, tehnologice, politice, culturale etc.care de"in o putere sau o autoritate),
imitate dar !i impuse de puterea politic& sau de grup#ri ori indivizi,
difuzate prin repetare 'i utilizare frecvent& n diverse mijloace de comunicare n mas#.

Scopul folosirii limbii de lemn ar fi anihilarea gndirii maselor receptoare care pot deveni
supuse unei sugestii colective
52

Inten"ia real# !i efectul ob"inut n urma utiliz#rii limbii de lemn sunt impunerea autorit&%ii,
prin secretul sau/'i prestigiul codului de%inut, prin cuno'tin%e tehnocrate 'i ascunderea,
mascarea unei realit&%i adesea nefavorabil&.

Principalele caracteristici ale limbii de lemn sunt:

- abunden"a elementelor lexicale, a unit#"ilor cu caracter de expresii fixe, cli!ee ncremenite,
cu sens determinat n contextul unei anumite autorit#"i;
- utilizare stereotip-dogmatic# ca exprimare a unei ideologii.
- imitarea !i impunerea de c#tre puterea politic# sau de grupuri de indivizi
53

- difuzarea obsesiv&, repetarea frecvent& n mass media de toate tipurile ( scris-audio-
video);

n contextul regimului comunist, totalitar utilizarea limbii de lemn reprezint# o strategie de
anihilare a gndirii receptorilor care pot fi supu!i unei sugestii obiective.
Impunerea limbii de lemn ca dogm# se face prin memorare for"at#, obligatorie, nt#rit# de
team# de a nu gre!i, de a nu respecta linia, de a se abate de la modul de exprimare a
autorit#"ii , a conducerii.

Iat# cteva exemple
54
:
aceast# demascare este o sarcin& principal&
uneltirile anti-sovietice
n atmosfera de adnc& 'i cald& prietenie
n lumina
du'manul de clas&
reac%ionar
epurare de serviciu
ofi%er deblocat
autobiografie
autocritic&
democra%ie = socialism, comunism
linia partidului
cosmopolitism
mp&ciuitorism
colectivizare
verificare la partid
'edin%&
Partid f#r# specificare (unicitatea acestuia era redat# prin majuscul#)
loc de munc&
(pozi%ie) principial&

52
Vezi Tatiana Slama-Cazacu, op.cit., p.585
53
Tatiana Slama-Cazacu arat# c# promotorii !i epigonii sistemelor ideologice nu cunosc exact con"inutul
semantic
54
preluate din Tatiana Slama-Cazacu, op.cit.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


23 August (f#r# an, se !tia care)
documentele de partid
infra-suprastructur&
realism socialist
lupt& de clas&
dictatura proletariatului
reeducare
re%inut (pentru cercet&ri)
exploatator
a lichida = a ucide

Limba de lemn se carcaterizeaz# printr-un ansamblu de stratageme cu un caracter constant n
utilizare.

A. Stratageme ce impun selec"ia termenilor din anumite zone ale lexicului:

$. zona luptei, a confrunt#rii : a milita, for%ele care se nfrunt&, campanie agricol& etc.
2. termeni din domeniul biologiei pentru ilustrarea metaforei organiciste a func"ion#rii
societ#"ii: organism: dezvoltare, etap&, pulseaz& sngele etc.
3. secven"e lexicale din zona voluntarismului: activism, necru%&tor, ncrncenat, cu
fermitate etc

B. Stratageme prin care se selecteaz# anumite moduri verbale sau calificative:

$. folosirea verbelor la imperativ sus"ine dinamismul expresiei:
s& amintim , s& afirm&m, trebuie s&..
2. rezerve-ocoliri impersonale: se face, s-a f&cut ,
ni'te, se pare, unii

3. adjectivul pozitiv sau superlativ:
culmile cele mai nalte, realiz&rile cele mai mari

C. Utilizarea frecvent# !i impunerea cli!eelor (n special n mass media):
deosebit de, necesitate adnc&, n lumina teoriei, profund,

D. Strategia ocolirii folosirii cuvintelor/frazelor prohibite, tabu-uri din alte perioade istorice,
care a condus la o avalan!# de cuvinte, de eufemisme:
chelner/osp&tar
servitoare/femeie de serviciu

E.Manipulare prin discreditarea altor sisteme politice (vezi n acest sens, defini"iile termenilor
capitalism, imperialism, economie de pia%& etc. n dic"ionarele dinainte de $989)

F. Utilizarea unor expresii neobi!nuite, noi, str#ine limbii (traduceri, adapt#ri din rus#), a unor
structuri noi sau cu sens de subtext care sc#pa de cele mai multe ori
55
sau a unor cuvinte cu
statut unic, f#r# context, inteligibile doar pentru ini"ia"i.

G. Nominalizarea excesiv#: societate socialist& multilateral dezvoltat&,

55
dar cu care ne-am obi!nuit pn# la tocireANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Predominarea raporturilor de coordonare: dezvoltarea, nflorirea 'i prop&'irea patriei
Compara"ii
Abuzul n folosirea hiperbolelor
Metafore

Dup# $989, unele forme au supravie"uit concomitent cu apari"ia altora noi.
n aceea!i perioad# se constat# extinderea aplicabilit#"ii conceptului att la ideologii, altele
dect cea comunist#, ct !i la alte puteri economic#, financiar#, comercial# publicitar#, mass
media etc., ceea ce ar putea sus"ine aser"iunea condorm c#reia limbii de lemn nu-I scap#, n
timp, nici o institu"ie.

Se nregistreaz# astfel folosirea anumitor procedee formale, lingvistice care conduc la
ob"inerea unor efecte n comunicare (mascarea realit#"ii !i manipularea)

Automatismele verbale au supravie"uit firesc n condi"iile n care nu au disp#rut (brusc)
toate structurile economico-politico-sociale anterioare !i persist# ca reziduuri de mentalit#"i
!i de expresie:

R"spunde unei necesit"!i obiective
Chestiune de interdependen!" dialectic" ntre
Atitudine antagonic"
Deosebit (de) cu sensul de superlativ
Sensuri contradictorii #i echivoce : cifr" deosebit" (mare sau mic")
Rezultate deosebite
Dificult"!i deosebite
Senatul cere guvernului, celorlalte institu!ii (omiterea copulei #i pentru a p#rea c# nu se pun
pe acela!i plan entit#"i diverse)
Concluzii:

Limba de lemn se caracterizeaz& prin abunden%a cli'eelor, frecven%& mare a
frazeologiilor, repetare stereotip& a anumite forme lexicale, gramaticale, fonetice,
semantice, a unor adjective superlative etc. care impun un cod tehnocrat, adesea cu
statut de xenism, dificil de explicat
56
.

Universalitatea limbii de lemn se poate urm&ri n orice spa%iu geografic sau sub orice
regim care ncearc& s& impun& o ideologie sau o putere de orice tip (politic&, economic&,
financiar&, mass media etc.)

Prin utilizarea 'i impunerea limbii de lemn se tinde la crearea unei imagini deformate a
realit&%ii 'i se ajunge la o distorsionare a func%iei de comunicare a limbajului, de care
vorbitorii ar trebui s& devin& con'tien%i.

Noua limb# de lemn are un statut aparte deoarece beneficiaz# de mai multe canale de
propagare !i se bucur# de o imita"ie neobligatorie (n realitate manipulat# de frecven"a n
mijloacele de comunicare
57
).

56
ca reflex al unei tendin"e de evitare sau mascare a realit#"ii prin limb#
57
Tatiana Slama-Cazacu arat# c# prestigiul noii limbi de lemn este impus !i amplificat de mass media, n
condi"iile eliber#rii dup# $989 de cadrele coercitive. Astfel, discu"ia politic# de exemplu are o mare arie de
r#spndire, purtndu-se n strad#, n familie, n locuri publice etc. Noua limb# de lemn este difuzat# de mass
media care func"ioneaz# ca un releu !i un model pentru modele lingvistice.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Noua limb# de lemn este afectat# n primul rnd de neofilia
58
verbal# ca reflex al opozi"iei
fa"# de vechile structuri lingvistice impuse.

Noua limb# de lemn se dezvolt# n stil baroc !i este caracterizat# prin prezen"a masiv# a unor
termeni tehnici (ca expresie a infatu#rii tehnocratice), printr-un limbaj liber, eliberat care
impune cli!ee (derulare, melanjat, ins dexter competent, a surmontat)
59
!i
perle(insiguran!", cu umbrela american" etc.)
60
.

Transgresarea limitelor dintre variantele stilistico-func%ionale ale limbii !i dinamica
sensurilor (n cazul unor termeni apar"innd unor alte domenii) reprezint# tendin"e frecvente
n limba romn# actual# n cadrul c#rora, termenii cap#t# sensuri noi prin devierea fa"# de
statutul lor semantic !i contextual strict. mbinarea func"iei de comunicare cu cea expresiv# a
limbii reprezint#, n mare parte, o justificare a dinamicii sensurilor
6$
:
Astfel, limbajul politic se mbog#"e!te cu:
$) termeni tehnici: a emana, a dezamorsa(conflicte), a asana (economia), a polariza
(electoratul, societatea etc.), a manipula (opinia public#)
2) termeni economici: a gestiona (crize)
3)termeni medicali (cu sensuri noi, figurate) : miopie (politic#), colaps (economic), terapie de
#oc etc.
4) termeni poli"iene!ti (a aflua, a deflua etc.)
5) termeni juridici: flagrant (delict).
6) termeni ai !tiin"elor exacte (matematica) :<Bentham sugera realizarea unei aritmetici
politice capabil# s# g#seasc# cea mai bun# combina"ie de pl#ceri !i pedepse> sau <viziunile
despre viitor ale lui B.E. se ntemeiaz# pe o tehnologie miraculoas# non-euclidian#, care va
permite realizarea perfec"iunii umane>[DP,p.275]
sau folosirea obsesiv# a termenului algoritm politic n leg#tur# cu modelul alc#tuirii
coali"iilor.
(fizica) ; spectru politic;
7) termeni ai !tiin"elor naturii:
(ecologie) : poluare politic# ;
(geologie) : clivaj, falie, cutremur/seism politic, n coali"ie etc.

Termenii din sfera politicii sunt afecta"i, n limba romn# actual#, de modific&ri ale
raporturilor denota%ie/conota%ie !i precum !i de reorganizarea semnifica%iei prin
neutralizare
Schimb#rile semantice ale raportului denota"ie-conota"ie afecteaz#, n special, dup# $989,
termenii domeniului politic, social, ideologic, adminisitrativ !i jurnalistic. A!a sunt, de
exemplu, activist, bol#evic, comunism, colhoz, marxism, prelucrare, pionier etc. sau unit#"i
frazeologice ca economie socialist", atitudine de clas", dosar de cadre, gazet" de perete !i
multe altele, care au dezvoltat n etapa actual# o conota"ie negativ# n locul celei (puternic
marcate) pozitiv n perioada anterioar# lui $989.
Paralel se produce reabilitarea conotativ# a unor unor termeni : capitalism, economie de
pia!", profit sau a unor sintagme ca proprietate particular", economie de pia!" etc. Preferin"a
vorbitorilor - cel pu"in ntr-o prim# etap# - pentru sintagma economie de pia!" n defavoarea

58
Snobism, neofilie cu orice pre", dispre" fa"# de receptorii care nu cunosc limbi str#ine sau coduri tehnice,
proliferarea !i redundan"a, n raport cu termenii existen"i n limb#, a codurilor tehnocrate
59
Tatiana Slama-Cazacu i nume!temon!tri lexicali
60
Vezi Valeria Gu"u-Romalo; Corectitudine #i gre#eal". Limba romn" de azi; Editura Humanitas, Bucure!ti,
2000
6$
Angela Bidu-Vr#nceanu, Lectura dic!ionarelor, Editura Metropol, $993


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


formulei economie capitalist" cu care a fost, pn# la un moment dat, perfect echivalent#, !i
g#se!te explica"ia n opinia unor lingvi!ti
62
n persisten"a conota"iei negative anterioare,
rezultat al presiunii limbajului de lemn, a vocabulei capitalist, care a continuat, un timp, s#
intimideze pe vorbitori.
Modificarea semantic# constnd n intervertirea sensurilor apreciativ-evaluative care
alc#tuiesc componenta conotativ# a cuvintelor
63
!i g#se!te explica"ia n realitatea
extralingvistic# caracterizat# de schimb#rile politice, economice !i sociale ale momentului
actual. Acest fenomen are un antecedent n anii 50 cnd se nregistra o r#sturnare conotativ#
asem#n#toare (care ac"iona ns# n sens invers). Muta"ia semantic# actual# restabile!te
astfel, fie !i par"ial, semnifica"ia termenilor !i situa"ia lexical# de dinainte de cel de-al doilea
r#zboi mondial
64


62
Gu"u Romalo, Valeria, Nou #i vechi n limba romn" actual", n Limb# !i Literatur#, nr.3-4, p.9, $997
63
Gu"u Romalo, Valeria, Nou #i vechi n limba romn" actual", n Limb# !i Literatur#, nr.3-4, p.9, $997
64
Gu"u Romalo, Valeria, Nou #i vechi n limba romn" actual", n Limb# !i Literatur#, nr.3-4, p.9, $997


ANALIZA DISCURSULUI PUBLICCAPITOLUL III
PUNCTE DE VEDERE ASUPRA UNOR PARTICULARIT#"I ALE DISCURSULUI
POLITIC N LIMBA ROMN# ACTUAL#

A.Nevoia de defini%ie Starea de incertitudine, de confuzie, de incoeren"# care caracterizeaz#,
n mare parte, societatea romneasc# actual# se manifest#, n plan lingvistic, prin folosirea
unor denumiri care definesc vag diverse concepte esen"iale. Ve!nica stare de tranzi"ie (de
la comunism la capitalism) sau metafore ca lumini!a de la cap"tul tunelului (specific#
orizontului de a!teptare n societatea romneasc# actual#) sunt doar cteva exemple.
Un alt fenomen l constituie proliferarea unit#"ilor lingvistice prin care se desemneaz# un fapt
istoric real asupra definirii c#ruia nu s-a ajuns la un consens.
Termenul revolu!ie de catifea descrie, pentru toate "#rile central- !i est-europene, cu
excep"ia Romniei, modalitatea prin care s-a trecut de la un regim dictatorial la o societate
democratic#). Metafora are rolul de a accentua modalitatea blnd#, soft a schimb#rii
regimurilor comuniste respective !i se opune, n plan conceptual !i lingvistic, revolu!iei
sngeroase din Romnia.
O analiz# a discursului politic !i a discursului jurnalistic aferent acestuia relev# faptul c# n
perioada imediat urm#toare evenimentelor din $989, termenul revolu!ie nregistreaz# o
frecven"# foarte mare. Termenul este adesea contestat prin discursuri minimalizatoare (care
merg pn# la negarea revolu"iei) sau care propun o alt# desemnare prin termenii lovitur"
de stat/lovitur" de palat. Unii cercet#tori atrag aten"ia asupra faptului c# diversitatea
desemn#rilor unui fapt istoric e de obicei con!tientizat# !i resim"it# ca un simptom al
diferen"elor de atitudine politic#. n aceast# interpretare, alegerea lingvistic# a uneia sau
alteia dintre desemn#rile unui fapt istoric, politic, social ar presupune o op"iune ideologic#.
Cu ct ne dep#rt#m, pe o ax# temporal#, de decembrie $989 se remarc# tendin"a spre o
desemnare ct mai neutr# !i generalizatoare. n acest context, termenul evenimente ( cu sau
f#r# determinarea din decembrie) s-a impus clar n discursul politic romnesc. Preferin"a
pentru acest termen vag, neutru !i cuprinz#tor n acela!i timp, este o expresie a neputin"ei sau
poate a lipsei de voin"# care se manifest# la nivelul societ#"ii romne!ti n ceea ce prive!te
definirea conceptelor fundamentale.
B. Termenul Evenimente este resim"it ca vag !i de poe"i (mai ales dac# au fost implica"i n
desf#!urarea faptelor). Poate de aceea, Mircea Dinescu , ncercnd s# le surprind# ct mai
exact, apeleaz# la formul#ri de o mare expresivitate care reproduc ironic, ca intertext aluziv,
formula evenimentele din decembrie : z"p"ceala din decembrie, vjiala din
decembrie, marele dopaj din decembrie. [Pamflete vesele !i triste, $996] .
Tranzi!ie sau Societate n tranzi!ie sunt termeni din aceea!i categorie de desemnare
neutr# !i vag# care se potrivesc perfect unei st#ri de incertitudine social#, politic# !i istoric#.
Unii autori

consider# c# proiectul tranzi"iei a fost construit pe ceea ce Galbraith a denumit
ideologia simplist# n care unele cuvinte !i obiective- aveau valoare nu doar axiomatic#, ci
chiar sacrosanct# pentru schimbarea economic# - proprietate privat", liber" ini!iativ", pia!"
liber", concuren!" sau, n sfera politicului unde termeni ca pluripartidism, libertate de
expresie, alegeri libere, intrare n Europa aveau- !i mai au nc#- aceea!i conota"ie de
infailibitate ca !i principiile de baz# ale unei noi religii.
Dintr-o perspectiv# conceptual#, tranzi!ie desemneaz# trecerea de la o realitate tr#it# !i
cunoscut# (societatea comunist# ) la alta, f#r# ca aceasta din urm# s# fie clar definit#- cel pu"in
la nivel ideologic. Tranzi"ia induce astfel o stare de confuzie, de ambiguitate, de
provizoriu care doar anun"# existen"a unei lumini!e (de) la cap"tul tunelului f#r# a o putea
descrie sau defini.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Nevoia de clarificare a conceptelor, de definire a termenilor 'i de precizare a
semnifica%iei evenimentelor s-a f#cut sim"it# !i n timpul crizei din ianuarie $999. Astfel, a
fost necesar# pe de o parte, definirea unor termeni : acoperind vidul legislativ , Executivul a
adoptat o ordonan"# de urgen"# n care a definit ce este starea de urgen!" !i ce este starea de
asediu [A : 23] !i, pe de alt# parte, dezambiguizarea conceptual# !i lingvistic# a unor
situa"ii juridice: Pre!edintele Constantinescu a cerut CSAT s# ncadreze juridic rebeliunea
minerilor. [A : 27]
Astfel, anumite situa"ii de criz# politic# impun, periodic, n absen"a unei definiri de principiu
ini"iale, o analiz# serioas# !i coerent# a sensului tranzi"iei la nivelul ntregii societ#"i
romne!ti. Aceasta ar nsemna o definire f#r# echivoc a reformei !i a restructur#rii (!i mai
ales a cadrului social de realizare a acestora) !i o ncercare de conturare a orizontului spre
care se ndreapt# Romnia n ajunul anului 2000 (ntr-un context regional !i global).

C. Expresii populare actualizate

O mare parte din expresiile populare sau familiare cu sensuri relativ stabile circul# n limba
romn# actual#, mai ales, n stilul jurnalistic care reflect# domeniul politic.
Unele expresii se caracterizeaz# prin recombinarea cuvintelor-cheie ale expresiei populare n
discursul politic M!a moart" a guvern#rii r#mne deocamdat# n curtea . [EZ,$08, $992,
$].
recomand#rile f#cute nou# de c#tre Consiliul Europei, nu trebuie luate cu japca, ci adaptate
specificului nostru na"ional [RL 993, $993,3]
face valuri interna"ionale [TL 738, $992, $]

D. Expresii rimate

Aceast# modalitate retoric# este evitat# cu grij# n discursul politic oficial din cauza aerului
pueril pe care l imprim# textului (care, pentru a fi credibil, are nevoie de o imagine de
seriozitate).
Rima apare n numeroase manifest#ri ale (para)literaturii populare actuale mai ales sub forma
unor sloganuri spontane care ar interesa analiza discursului politic numai n m#sura n care ar
produce grup#ri cu caracter stabil sau locu"iuni lexicalizate. Contextul n care apar aceste
manifest#ri de folclor l constituie, n general, momentele de criz# !i de confruntare ntre
diferite for"e (cum a fost, de exemplu, Mineriada din ianuarie $999). Desf#!urarea unor
astfel de evenimente este nso"it# adesea de crea"ii rimate, n general cu o mare
expresivitate. Acestea au diferite func"ii: de mobilizare, de confirmare a op"iunilor pentru un
lider (Cozma, Cozma) sau pentru o "int# (Bucure#ti, Bucure#ti! [A: 5, $2]) etc.
Func"ionnd de cele mai multe ori ca refren, aceast# paraliteratur# ofer# perspective
imagologice asupra unor personalit#"i, st#ri, evenimente etc. : Asta-i Valea Jiului, nu Poiana
'apului, Cozma #i ortacii lui, Spaima Bucure#tiului [A: 6, $].
n condi"iile n care desf#!urarea evenimentelor pune n opozi"ie (nu neap#rat fizic#),
diverse grupuri, se remarc# dezvoltarea unor structuri simetrice sau replici : minerii: Lis nu
uita, Capitala nu-i a ta!, participan"ii la Mar!ul t#cerii : Vadim nu uita -va veni #i vremea
ta sau Cozma arestat pentru sngele v"rsat.
Uneori crea"iile rimate au o nuan"# de repro! reamintind guvernan"ilor c# termenii
contractului nu au fost respecta"i :
V-am votat/ Ne-a!i tri#at [Rlit nr. $5, $997, 3].

ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


E. Sloganul electoral

Majoritatea sloganurilor electorale nu respect#, n limba romn#, construc"ia sintactic# a-l
vota pe X (unde X este un nume propriu), ci reflect# tendin"a de a folosi drept complement al
verbului a vota, un nume cu sens colectiv (Partidul X) sau un substantiv la plural
(candida!ii). Forma corect# a-l vota pe X (unde X este un nume propriu) este familiar# !i
presupune prezen"a prepozi"iei pe !i forma scurt# a pronumelui; prezen"a unor termeni de
polite"e ar reprezenta o formul# ridicol# (Vota!i-l pe domnul X) n contextul electoral care
este, prin excelen"#, cmpul predilect de manifestare a populismului. De aceea, probabil,
sloganurile electorale renun"# la marca pe !i impun forme de tipul Vota!i X (unde X este
un nume propriu).
Strategia publicitar# este evident# n astfel de construc"ii, astfel de structuri evitnd stabilirea
unei rela"ii directe ntre a vota !i o persoan# politic# (individualizat# prin nume). (Aceast#
strategie ar putea fi pus# n rela"ie !i cu ocolirea responsabilit#"ii ce ar decurge din raportarea
sloganului la o persoan# unic#; un substantiv la plural sau unul cu sens colectiv dilueaz#
responsabilit#"ile postelectorale).
Alte mijloace rafinate de evitare a responsabilit#"ii se bazeaz# pe strategii de transferare a
referirii la actul vot#rii n planul subn"elesului, prin evitarea ndemnului direct (a vota este
omis din text dar, prin implica"ii, presupozi"ii etc., verbul poate fi reconstituit).
n alte situa"ii, codul lingvistic se combin# - la nivelul afi!ului electoral- cu coduri
nelingvistice de tipul imaginii fotografice a candidatului sau cu semne grafice (cum ar fi
semnul electoral al partidului respectiv).
O modalitate subtil# de orientare a votului o reprezint# g#sirea unor formule de caracterizare a
excelen"ei calit#"ilor candidatului, care s# includ# numele s#u - n mod natural- n tran!a
grafic# promo"ional#: OmuLiscusit.
n alte cazuri verbul a vota - folosit intranzitiv- are drept complement nu o persoan#, o
forma"iune etc. de ales, ci o expresie lingvistic# de indicare a efectului ac"iunii voteaz"
pentru tine.

F. Nume proprii

Numele personalit#"ilor politice au o frecven"# ridicat#, dup# cum este !i firesc, n discursul
politic !i n cel jurnalistic, ele reprezentnd nucleele, de la care !i n jurul c#rora se
formeaz# ideologii, se construiesc ac"iuni, se contureaz# perspective.
Dac# regimurile totalitare pot impune constrngeri severe n ceea ce prive!te modul de
folosire a unor nume (la noi, de pild#, n textele oficiale ac"iona interdic"ia de a reduce la
ini"ial# prenumele lui Nicolae Ceau!escu
65
), n societ#"ile democratice, presa are la
ndemn# numeroase posibilit#"i de a reda numele actorilor politici, n func"ie de atitudinea
predominant# n perspectiva (partizan# sau nu) asupra acestora.
Atitudini complexe, de simpatie, apreciere, antipatie, depreciere etc. sunt reflectate n pres#
prin folosirea unui stil familiar, informal la nivelul numelor proprii. Se remarc#, ca procedee
frecvente care impun adev#rate cli!ee jurnalistice, folosirea exclusiv# a prenumelui [Emil,
Traian #i Decebal (Reme!)], a hipocoristicelor sale (Milic", Nelu) !i trunchierea (afectiv#) a
numelor (Stolo
66
, M"gu).
O particularitate a terminologiei politice romne!ti de dup# $989 o constituie frecven"a mare a
unit#"ilor lingvistice care con"in nume proprii ale unor personalit#"i ale momentului.
(Procedeul cunoa!te de altfel o carier# interna"ional# : administra!ia Clinton, cabinetul Jospin,
planul Marshallsunt doar cteva exemple de productivitate a acestei tendin"e lingvistice ).

65
Zafiu, Rodica, Povestea vorbei n Romnia literar", nr. 5$,52, $996, p.24
66
Vezi, de exemplu, sloganul electoral Stolo pre!edinte!


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Numele de persoan# din aceste sintagme are rolul de determinant cu func"ie de identificare a
unor elemente ale vie"ii politice.
Astfel, prin acest procedeu se identific# fie un guvern prin numele primului ministru
(Cabinetul/guvernul Stolojan, Cabinetul/guvernul Ciorbea, Cabinetul/guvernul V"c"roiu;
Cabinetul/guvernul Vasile), fie o lege : legea Ticu, amendamentul S"l"gean [Expres
Magazin, nr.40, $994, 2], fie o lege !i/sau obiectul/ efectul s#u : taxa B"sescu.
Limbajul jurnalistic a extins procedeul (care reflect#, pe plan lingivistic, tendin"a de reducere
a flexiunii) !i la etichetarea unei idei [Concept Ion Iliescu: stabilizarea macroeconomic"
a Rl, $453,$995,$], a unui proces [Accelerare V"c"roiu Rl, $628,$995,4], a unei st#ri de
lucruri [Falimentul V"c"roiu Rl, $03$,$993, 3 ], a unei perioade de timp [anii
V"c"roiu, Rl, 2073,$997, 9]. Determinarea prin nume propriu a unei perioade de timp poate
fi interpretat# drept o caracterizare depreciativ#. Aceast# tendin"# ironic-depreciativ# este
evident# dup# $989, ca un reflex al schimb#rii de atitudine, !i n cazul sintagmei Epoca
Ceau#escu (care beneficia, nainte de $989, de interpret#ri laudative).
Tot ca intertext func"ioneaz# !i titlul romanului Cronica unei mor"i anun"ate de Gabriel
Garcia Marques, frecven"a obsesiv# a construc"iilor aluzive de acest fel explicndu-se n mare
parte prin prestigiul operei care a creat un tipar productiv (n special pentru titlurile impuse
de stilul jurnalistic).
Stilul familiar n cazul folosirii hipocoristicului -legea Ticu- se combin# !i cu o anumit#
perspectiv# ironic# !i minimalizatoare (n special n limbajul presei).
Hipocoristicul, care prezint# avantajul scurtimii, are un rol individualizator n cadrul clasei
politice !i este folosit, n special, pentru a-l desemna pe ocupantul func"iei preziden"iale :
Milic", Nelu.
Numele actorilor politici pot intra uneori ntr-un adev#rat mecanism derivativ : iliescian,
v"c"roist, funariot etc., sufixele fiind adesea selectate pentru for"a lor evocativ# !i/sau pentru
posibilitatea de a forma rime.
Problematica red#rii numelor proprii n discursul jurnalistic se bazeaz#, n principal, pe
evocarea non!alant# a lumii politice contemporane [care] preia din oralitatea colocvial#
modelul desemn#rii prin prenume sau prin hipocoristicul acestuia
67
.

G. Cli'ee n discursul politic

Cli!eele n limbajul mass media constau, n cele mai multe cazuri, n adaptarea facil# a unor
versuri (a nceput de ieri s" cad" cte-un MIG), a unor formule populare rimate (La
vremuri noi, tot noi) etc.
Adaptarea unui tipar este o surs# !i pentru apari"ia unor forme de infinitiv lung, n leg#tur#,
de cele mai multe ori, cu un verb corespunz#tor (cu conota"ii negative puternice). Ace!ti
termeni sunt adesea interna"ionali, cu o coloratur# conjunctural# !i descriu procese/realit#"i
asem#n#toare, dup# tiparul morfologic curent al abstractelor verbale romne!ti : libanizare,
bantustanizare sau, mai nou, balcanizare .
n alte situa"ii func"ioneaz# ca intertext titlul unei opere, intrat n limbajul comun cu conota"ii
depreciative ('iganiada). Sensul sufixului pare s# fie resim"it ca desemnnd ac!iuni
ndelungate, care necesit" eforturi deosebite #i care se ncheie cu rezultate lamentabile .
Tiparul derivativ este destul de productiv n limba romn# actual# (ex. cuponiad", dosariad",
golaniad").
n categoria cli!eelor rezultate din modific#ri gramaticale (cel mai adesea prin conversiune)
intr# !i sintagma cu o frecven"# mare n discursul politic romnesc program anticriz"
(construc"ie cu adjectiv invariabil).

67
Rodica Zafiu, Povestea vorbei, n Romnia literar", nr. 5$-52, $996, p.24


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Unii autori
68
consider# drept o form# de cli!eu lingvistic !i cultismele a c#ror principal#
caracteristic# ar constitui-o nerespectarea normelor specifice, respectiv, ale limbii literare, in
variantele sale func"ionale, !i ale limbii vorbite. Astfel, forme apar"innd registrului
ngrijit/livresc/!tiin"ific apar n comunicarea curent# (chiar n cea familiar#), iar enun"ul are, n
consecin"#, un caracter artificial cult. Se consider# c# la baza acesti tip de cli!eu lingvistic
st# tendin"a c#tre exprimarea frumoas#, uneori chiar livresc#. Din aceast# perspectiv#, cele
mai frecvente cultisme se nregistreaz# la nivelul amestecurilor de stiluri func"ionale, cu
interferen"a unor elemente de stil !tiin"ific/terminologii tehnice n discursul politic : lungime
de und" acord, potrivire, valen!" posibilitate, virtualitate, a comunica a spune.

H. Clasa politic& 'i desemn&rile sale

Clasa politic# aflat# la conducere este frecvent desemnat# n limbajul politic !i publicistic ntr-
un mod global prin termenul putere. Institu"ii, persoane, partide etc. aflate la conducere la
un moment dat sunt astfel desemnate printr-un termen adesea scris cu majuscule !i articulat
(Puterea) care se raporteaz# la un referent unic. De!i termenul nu desemneaz# n mod special
nici una dintre puterile statului ( legislativ#, executiv# !i judec#toreasc#), el tinde s# acopere
mai mult sfera puterii executive (guvernul !i guvernan"ii), partidele aflate la putere !i institu"ia
preziden"ial#.
Frecven"a ridicat# a termenului n discursul politic !i jurnalistic este un indiciu al
popularit#"ii sale datorate, n special, scurtimii sale (ceea ce ar verifica teza tendin"ei spre
economie lingvistic#) !i faptului c# acoper# o realitate extralingvistic# neomogen#
(pre!edin"ie, guvern, partide la putere) delimitat# clar n spectrul politic (pe baza
algoritmului sau prin alte mijloace ).
Termenul este folosit n construc"ii de tipul : a fi la putere, a lua puterea, a ajunge la
putere (n urma alegerilor).
Dintr-o perspectiv# cronologic#, dup# $996, spectrul politic este mp#r"it pe de o parte, n
noua Putere [RL 2027, $996, 2], noua putere politic" [RL 2029, $996, 2], reprezenta!ii
noii Puteri [RL 2056, $996, $0] !i, pe de alt# parte, n fosta Putere [RL 2027, $996, 2].
De!i o polarizare a clasei politice la nivelul Putere-Opozi"ie pare a fi evident#, limita dintre
cele dou# categorii este ntr-o continu# redesenare, n special, datorit# migr#rii unor
reprezentan"i ai acestora spre alte partide sau spre independen"i. n Parlament,
independen!ii reprezint# o categorie care, de!i nu se raporteaz# explicit la nici unul dintre
cei doi poli, prin mecanismul votului, opereaz# n cele din urm# o alegere !i se ata!eaz#
unuia sau altuia dintre cei doi poli.
diriguitor diriguitorii macroeconomiei !i finan"elor Romniei [A $95, $992, 5]
simbria# simbria#ii guvernamentali [RL $244, $994, 3] .
obl"duire (care este folosit frecvent pentru ambiguitatea semantic# determinat# de cele dou#
tr#s#turi de sens conducere !i protec"ie: sub obl"duirea legilor [A 340, $99$, $]

Adesea stilul jurnalistic (n special al presei scrise) recurge la arhaisme pentru a desemna
pozi"iile de frunte din ierarhia politic#.
Termenul mai-marele (substantiv provenit de la un adjectiv la gradul comparativ) are o
stabilitate remarcabil# n limba romn#. O perspectiv# diacronic# relev#, conform DRL
(Dic"ionarul Academiei), faptul c# termenul apare n aceast# form# n primul text romnesc
Scrisoarea lui Neac!u : Spui domnietale ca mai marele miu de ce am n"eles eu.
n limba romn# actual#, mai mare/mai mari apare ntr-o serie de formule fixe ironice :
mai marii no#tri (pe care i-am votat sau nu, cu o nuan"# de afectivitate)[RL 702, $992, $];
mai marii !"rii[RL 702, $992, $] (cu sens par"ial sinonim cu Puterea); sau mai marii

68
V. Gu"u Romalo, op.cit., p.9


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


zilei[RL $082, $993, $6] (sugernd !i caracterul efemer al Puterii). Aspecte insolite rezult#
din asocierea termenului arhaic cu nume de institu"ii sau organiza"ii politice actuale : mai
marii P.D.S.R.-ului [RL 2082, $997, 3].
Stilul jurnalistic folose!te diferite formule pentru a-i desemna pe reprezentan"ii clasei politice
: mai marii, guvernan!ii, puternicii (zilei), potenta!ii, Puterea, Opozi!ia
[pentru de"in#torii puterii economice se folosesc termeni ca privatiza"i, magna"ii, (noi)
capitali!ti, iar autoritatea - n plan socio- cultural - este calificat#, n general, drept elit#
sau lumea bun# ].
amploaia!i ministeriali [RL $05$, $993,4]
Rodica Zafiu
69
arat# c# pentru a desemna retroactiv pozi"iile superioare din ierarhia
regimului comunist au fost prefera"i termeni ca nomenclaturist/nomenclatur". Succesul
acestor termeni se poate explica prin faptul c# au cunoscut o circula"ie mare n analizele
politice ocidentale asupra fenomenului comunist !i erau, !i sunt nc#, probabil, resim"i"i ca
adecva"i !tiin"ific, inclusiv la nivelul implic#rii emo"ionale (fa"# de #tab, de exemplu, care
era folosit mai ales ironic).
Desemnarea celor care au de"inut puterea n regimul comunist se face att prin raportare la
categorii (nomenclatur"/nomenklatur"), la institu"ii (securi#ti, kaghebi#ti), ct !i prin
accentuarea ideii de pierdere a calit#"ii de (fost/fo#ti substantivat sau ex).
n concuren"a dintre fost, -" (adjectiv) !i ex (element de compunere cu sensul de fost,
care serve!te la formarea unor substantive), pare a se impune ex poate datorit# scurtimii !i
caracterului s#u interna"ional . Se nregistreaz# ns# !i desemn#ri simetrice : "#ri foste
comuniste (socialiste)/ex-comuniste (socialiste) . Ex nregistreaz# o frecven"# mai mare a
folosirii n special n rela"ie cu nume de state (ca reflectare a schimb#rilor geopolitice a
ultimilor ani ) : Ex- Yugoslavia (RL 30$3, $996, 8), spa"iul ex-iugoslav. Fost,- # rezist#
ns# ca form# unic# de desemnare pentru Fosta Republic# Iugoslav# a Macedoniei
(F.Y.R.O.M.), poate !i ca efect al interna"ionaliz#rii termenului, nefiind exclus# nici
urm#rirea coresponden"ei, n limba romn#, cu literele abrevierii interna"ionale.

I. Dep&'irea limitelor literar-neliterar
Un aspect interesant n limbajul politic l constituie dep&'irea limitelor literar-neliterar,
prezen"a unor libert#"i de limbaj, a unor elemente stilistic discordante- n special, familiare !i
argotice- n discursul politic (considerat ca apar"innd exprim#rii ngrijite). O analiz# a
acestora poate releva caracterul inten"ional al acestora : ca op"iune con!tient# reprezint# o
atitudine populist#, de captare, mai ales n scop lucrativ, a unei audien"e mai largi
70
.

O alt# particularitate a sacrific#rii exprim#rii nuan"ate n limbajul presei o constituie !i
impunerea unor modele de prezentare a opiniilor diver!ilor actori politici (n special la TV),
exclusiv prin forme flexionare ale verbului a spune [celelalte verbe de declara"ie sunt
ocolite sistematic]. Prin preluarea modelelor de c#tre alte posturi concurente (fenomenul mai
poate fi considerat oare intertextualitate?) se ajunge la tipare schematice !i la o uniformizare
sup#r#toare a modelului de prezentare a !tirilor, care pare s# nu "in# seama de posibilit#"ile
reale de exprimare ale limbii romne.[O statistic# personal# a pus n eviden"# peste 50 de
ocuren"e ale verbului a spune ntr-un jurnal de 30 de minute ].
Nici limbajul candida"ilor n cadrul ntlnirilor (pre)electorale nu se circumscrie, n cele mai
multe cazuri, n limitele exprim#rii ngrijite. Tonul ridicat, ironic sau aluziv este nso"it, de
cele mai multe ori, spre deliciul sus"in#torilor, de expresii familiare, formule de adresare
politicoase ca domnu, domne etc. Limbajul ac"ioneaz#, de cele mai multe ori, ca un
revelator al personalit#"ii candida"ilor !i, se poate presupune c# tendin"a spre folosirea stilului

69
op.cit., p.6
70
V. Gu"u Romalo, Nou !i vechi n limba romn# actual#, n Limb" #i literatur", nr. 3-4, $997, p.9


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


familiar, popular, argotic reprezint# - pentru unii candida"i - o obi!nuin"# comunica"ional#
mai degrab# dect o strategie populist#.

J. Lexicul integr&rii europene cuprinde o serie de forma"ii lingvistice noi care merg de la
mprumut neologic (EURO) pn# la diverse forme de calc, n special, dup# modele franceze !i
anglo-saxone. Tendin"a spre creativitate lexical# este accentuat# n momentul n care un
eveniment al actualit#"ii politice cap#t# o importan"# deosebit#. Dac# n etapa pre- !i post
Madrid sau chiar pre- !i postWashington, lexicul ader#rii sau al integr#rii a fost dominat de
metafora valurilor (cu accent pe succesiunea n timp a procesului), lexicul integr#rii n
Uniunea European# este mult mai variat !i nuan"at.
Se remarc# preluarea !i calchierea total# sau de structur# a unor termeni deja ncet#"eni"i n
vocabularul Europei unite : EURODEMOCRA'IE, EUROBAROMETRU, EUROSCEPTICI,
EUROUTOPICI etc. (Cf. Lumea Magazin, nr.4, $996, p.$),

ceea ce nseamn#, cel pu"in la
nivel terminologic, o ncercare de racordare sincron# la realit#"ile Europei.

K. Limbajul obi$nuit
Conceptele multidimensionale sunt frecvent folosite limbajul obi!nuit dup# cum arat#
popularitatea lor. Conota"iile ata!ate unui cuvnt, care cap#t# astfel simultan sensuri diferite,
contribuie eficient la mbog#"irea limbajului. Prezen"a cuvintelor polisemantice n discursul
politic reprezint# un obstacol n activitatea de analiz# politic#, din cel pu"in trei motive:
$. Cuvintele polisemantice reprezint# un obstacol n comunicare deoarece este dificil de
sesizat de sensul pe care autorul l-a avut n vedere.
2. Analiza terminologic# este dificil# deoarece cuvintele respective nu au o singur#
dimensiune; altfel spus nu se caracterizeaz# prin univocitate, monoreferen"ialitate !i precizie,
ci sunt, conform terminologiei americane, fuzzy (ceea ce echivaleaz# cu producerea unei
comunic#ri neclare, ambigue).
3. Prin asocierea unor lucruri diferite sub umbrela unui termen unic, cuvintele
polisemantice trimit, inevitabil, la toate teoriile !i conceptele pe care acestea le presupun.
4. Un exemplu de concept multidimensional l constituie partid politic care poate fi
separat mai multe tr#s#turi de sens componente, n func"ie de perspectiva din care se
nalizeaz# acestea: $) a apartenen"ei 2) a identific#rii simbolice cu partidul respectiv,
3) a simpatizan"ilor ; 3) a procesului electoral etc.
Felul n care se schimb# gradual sensul !i folosirea unui cuvnt, reflect# modificarea
perspectivelor asupra conceptelor pe care acesta le desemneaz#. Astfel, substituirea
politicoas# a termenului !"ri subdezvoltate cu !"ri n curs de dezvoltare a constituit un reflex
al schimb#rilor de statut la nivelul Lumii a III-a (cel pu"in la nivelul declara"iilor formale).
Dic"ionarele, prin codificarea uzului cuvntului, contribuie la ncetinirea procesului
transform#rilor semantice dar nu afecteaz# calitatea schimb#rii .
Dar procesul de mobilitate semantic# este foarte lent !i adesea cuvintele polisemantice
supravie"uiesc conceptelor pe care le desemneaz#. . Cuvinte ca liberal !i conservator sunt
exemple n acest sens. n SUA, liberal denot# prezen"a activismului economic, drepturile
cet#"eanului, pacifism, interna"ionalism, n timp ce termenul conservator implic# absen"a
acestor tr#s#turi. (De!i termenii au fost mprumuta"i din contextul european, sensul lor a fost
considerabil schimbat) . Dar teoriile !i conceptele la care trimit ace!ti termeni nu mai
descriu adecvat tendin"ele pe care le desemneaz# termenii n prezent . Astfel, unii din cei
care sunt liberali n ceea ce prive!te drepturile individului au opinii conservatoare n
ceea ce prive!te problemele economice. Acest sincretism al unor tr#s#turi ale conceptelor
ini"iale liberal !i conservator ar trebui, probabil desemnat printr-un nou termen. Dar iner"ia
lingvistic# sau/!i unele interese de mascare a identit#"ii, determin# folosirea inadecvat# a unor
termeni.[Un caz similar l constituie dreapta !i stnga, care antreneaz# o polarizare a


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


electoratului. Unii anali!ti consider# c# Iluzia c# descenden"a din comunism plaseaz# for"ele
politice la stnga creeaz# confuzie nu doar comentatorilor politici !i aleg#torilor, ci !i unor
cercet#tori. Ideea comun# c# libertatea este doar o valoare a dreptei nu este justificat# . De
altfel, se pare c# distinc"ia dreapta-stnga reprezint# mai degrab# o cerin"# metodologic# a
anali!tilor n efortul acestora de a clasifica, descrie !i explica diversitatea lumii politice !i a
opiniilor despre aceasta. Conflictul dintre modernizare !i conservare va fi elementul constant
al disocierilor dintre stnga !i dreaptaChiar dac# ambigu# !i conjunctural#, distinc"ia s-a
dovedit extraordinar de rezistent# devenind cadru de referin"# al dezbaterilor politice n
democra"iile de tip european]
7$
7$
C. Prvulescu, Topografie sau structur# politic#?, n Dilema, nr.333, p.6


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


CAPITOLUL 4
DISCURSUL POLITIC

Motto:
When I use a word, Humpty Dumpty said in rather scornful tone, it means just what I
choose it to mean- neither more nor less
The question is, said Alicewhether you can make words mean so many different things
The question is, said Humpty Dumpty, which is to be a master- thats all [Lewis Caroll,
Through the Looking Glass]

Introducere

Rndurile urm#toare !i propun !i o analiz& a discursului politic care va urm#ri modul de
realizare a anumitor strategii discursive, aspecte legate de conven%ionalizarea
comportamentului strategic la nivelul comunic#rii politice !i o descriere a strategiilor
comunicative bazate pe ambiguitate, pe reglare, adaptare (reactiv#) a semnifica"iilor n func"ie
de atitudinea receptorului (figuri de stil).
Retorica discursului politic va fi analizat# din perspectiva identific#rii unor strategii de
persuasiune. Problema stereotipului lingvistic prezent n discursul politic va fi analizat# pe
baza tr#s#turilor sale identificatoare, de comunicare !i caracterului cognitiv al acestuia. Se va
urm#ri verificarea tezei
72
conform c#reia stereotipurile lingvistice pot influen"a gndirea
politic#, dat fiind c# expresiile limbajului dureaz# mai mult dect con"inutul conceptual pe
care-l exprim#.
Numero!i autori
73
atrag aten"ia asupra importan"ei gndirii clare !i logice asupra
evenimentelor politice !i a sistematicii ra"ionale, atunci cnd examin#m idei, opinii !i
argumente. Prin explorarea naturii termenilor politici se poate adesea identifica interesele
ascunse pe care le reprezint#.
Termenul discurs politic acoper# diferite moduri n care limbajul !i datele politice pot fi
folosite, de la conversa"iile obi!nuite la prezent#ri formale ale !efilor de atat !i de guverne, de
la articole jurnalistice la acte !i legi ale Parlamentului, de la simple statistici n jurnale la
analize complexe ale agen"iilor guvernamentale.
Analiza discursului politic poate oferi solu"ii pentru n"elegerea problemelor, solu"iilor,
costurilor !i efectelor, care conduc la succesul sau la e!ecul actului politic.
Limbajul !i datele politicului pot fi, uneori, foarte greu de evaluat din cauza faptului c#
politica reprezint# o activitate social# marcat# n cel mai nalt grad de conflicte, complexitate,
ambiguitate !i partizanat. Nivelul conflictual, argumental, pasional !i emo"ional tinde s# se
situeze la cote maxime n domeniul politic.
n societ#"ile moderne, rela"ile politice sunt foarte complexe !i adesea greu de n"eles,
reprezentnd rela"ii de ntrep#trundere ntre grupuri !i actori individuali care desfid orice
analiz# sau chiar simpla observare a faptelor (de la rela"ii cauz#-efect la conturararea
secven"elor de evenimente de la nceput la sfr!it). Aceasta face ca procesul politic s# fie
extrem de ambiguu iar un eveniment s# poat# s# fie interpretat n numeroase moduri (unele
chiar contradictorii).
Politica este partizan# iar ac"iunea politic# !i are originea adesea n grupuri/indivizi care
ncearc# s#-!i foloseaseasc# pozi"ia mpotriva altor grupuri. Actorii politici ncearc# s#
influen"eze opinia public# deci, nu se poate vorbi de informa"ii obiective.

72
Klaus et. al., Die Macht der Wortes, Berlin, $972
73
White, Louise G.; Clark, Robert P.; Political Analysis. Technique and practice, Brooks/Coel publishing
Company, Monterey California, $983ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


n fa"a obstacolele din calea n"elegerii fenomenului politic, oamenii obi!nui"i dar !i anali!tii
politici ncearc# prin ntoarcerea spre mituri, simboluri, ritualuri o solu"ie pentru a simplifica
n"elegerea problemelor (prin intermediul argumentelor bazate pe metafore !i analogii).
Miturile !i metaforele permit oamenilor s# tr#iasc# ntr-o lume n care cauzele sunt simple !i
clare iar remediile la ndemn#. n locul unei lumi empirice complicate, oamenii de"in cteva
mituri arhetipale relativ simple, n care inamicul conspirator !i eroul salvator atotputernic sunt
personaje principale. n consecin"#, oamenii se simt lini!ti"i de c#l#uzire, siguran"# !i
ncredere, mai degrab# dect s# fie paraliza"i de team#, uluire !i de o nedorit# responsabilitate
personal# n luarea deciziilor [Murray Edelman].

Etichete politice lingvistice

Politica poate fi interpretat# !i din perspectiva unei instan"e care aloc# anumite resurse !i
impune un set de valori sociale. Institu"iile politice reprezint# organismele nvestite de
societate cu valori pe care societatea le respect#, cu evaluarea costurilor !i a beneficiilor, cu
stabilirea recompenselor !i a pedepselor sociale. O clasificare a resurselor politice relev#
distinc"ia dintre resursele tangibile ( care pot fi direct observate !i m#surate - alimente, arme,
bani etc. !i a c#ror importan"# deriv# din experien"a, observarea, practica personal#) !i cele
intangibile (care nu pot fi direct observate !i m#surate, reprezentate, n special, prin valori ca
putere, libertate, na"ionalism, respect, demnitate, egalitate, drepturi, justi"ie etc.).
Importan"a acestei distinc"ii apare clar dac# se iau n considerare diferitele tipuri de simboluri
necesare pentru a face referire la aceste resurse. Dup# o defini"ie acceptat#, simbolurile sunt
elemente grafice (inclusiv cuvinte) pe care oamenii le folosesc pentru a vorbi despre (!i pentru
a n"elege) valori abstracte despre care nu se poate vorbi eficient f#r# apel la forme simbolice
(de exemplu, har"i, steaguri, sigilii, embleme, sigle, fotografii ale liderilor, ale evenimentelor
eroice etc.).
M. Edelman observ# c#, n mod obi!nuit, se folosesc diferite tipuri de simboluri pentru
tipuri diferite de valori. [cum ar fi simboluri concrete care "in locul sau trimit la lucruri care
nu pot fi observate !i m#surate direct; de exemplu, Rusia folose!te mai multe tancuri dect
SUAn loc de : Rusia are o for!" militar" mai mare dect SUA].
Analiza politic# trebuie s# beneficieze de strategii clare pentru a face distinc"ia dintre
declara"iile politice care se bazeaz# pe terminologii concrete sau abstracte. Argumentele
abstracte sunt mult mai greu de dezaprobat dect cele concrete !i adesea se recurge la
folosirea lor (ca elemente emo"ionale ale dezbaterii politice). Bertrand Russell observa c#
Pozi"iile ap#rate cu pasiune sunt ntotdeauna cele care nu au pe ce se sus"ine. Analiza
politic# este adesea blocat# n fa"a avalan!ei de cuvinte abstracte sau de declara"ii emo"ionale.
Concepte politice precum putere, autoritate, legitimitate se sustrag sistematic unei analize
(riguroase) a discursului.

Mecanisme retorice : metafore 'i analogii

Folosirea metaforelor (implicite sau explicite) !i a analogiilor reprezint# nc# un element de
opacizare a discursului politic. Dac# a influen!a reprezint# ra"iunea de a fi a clasei politice,
folosirea acestor figuri este expresia unui limbaj care !i propune inten"ionat mai degrab# s#
conving# dect s# descrie o realitate.
Prin stabilirea unei leg#turi de similaritate ntre dou# lucruri, aceste figuri de stil pot conduce
audien"a la presupunerea c#, o dat# ce un lucru familiar este inteligibil !i ceea ce este
nefamiliar va putea fi n"eles dac# este prezentat ntr-o form# adecvat#. Succesul unei
metafore sau a unei analogii const# att n prospe"imea asocierii, ct !i n adecvarea la
conceptul desemnat. [Istoria discursului politic re"ine ca metafore care au determinat succesul


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


ac"iunii pe care au descris-o n cel de-al doilea r#zboi mondial, celebrele formul#ri ale lui
Churchill: Italia ca Ulcerul sngernd al lui Hitler sau coastele Mediteranei /The soft
underbelly of Europe Locul cel mai vulnerabil al Europei/pntecele moale al Europei ].
A gndi prin analogii nseamn#, n ultim# instan"#, a descrie un fenomen prin referire la altul,
a substitui un fenomen cu altul (prin stabilirea unei leg#turi ntre ele).

Transferul imaginii prin asocieri reprezint# un mecanism prin care propaganda politic# se
raporteaz# cu venera"ie la valori, categorii, institu"ii etc. respectate pentru prestigiul,
autoritatea lor simbolic# n scopul asocierii imaginii proprii cu acestea. Aceast# asociere
simbolic# transfer# o parte din calit#"ile ideale ale valorilor asupra unor programe care nu
au de cele mai multe ori dect capacitatea de a con"ine termenii atribui"i acestor concepte.
Simbolurile nelingvistice sunt larg folosite n cadrul acestei tehnici (crucea pentru cre!tinism,
Uncle Sam pentru America, steagul pentru na"iune etc.). Folosirea simbolurilor -lingvistice
sau nelingvistice- constituie o tehnic# eficient# n manipularea emo"ional# a publicului.
Simbolurile sunt folosite adesea pentru a sus"ine sau a contracara idei, programe, ac"iuni etc.
iar sensul lor depinde de perspectiva spectrului politic din care sunt transmise mesajele.
Ace!ti termeni cu o deosebit# valoare simbolic# precum democra!ie, adev"r, bine, interes
na!ional pot ap#rea n diferite texte (n Constitu"ie de exemplu). Formul#ri de tipul
democra"ie nseamn# puterea poporului sau adev#rul este mai presus de lege reprezint#
texte care sunt reluate (la nesfr!it) n alte texte apar"innd stilului politic, jurnalistic etc. De
aceea, se poate vorbi de o intertextualitate a discursului politic, n m#sura n care este vorba
de cele mai multe ori de prezen"a efectiv# a unui text n altul[G.Genette]. Acest tip de
intertextualitate pare s# reprezinte mai degrab# forme ale aluziei culturale n care aceste
fragmente sunt fixate n memoria public# [cum ar fi de exemplu Mure#an scutur" lan!ul cu-a
lui voce ruginit"/Preot de$tept"rii noastre, semnelor vremii profet (Mihai Eminescu) care
este o aluzie la versurile De$teapt"-te romne din poezia lui Andrei Mure!anu, Un
r"sunet, devenit# imn al Romniei, unul dintre simbolurile na"ionale].

METAFORA

Analizele tradi"ionale asupra limbajului politic au acordat o mic# importan"# studiului
metaforelor, interpretate, de cele mai multe ori, ca ornamente retorice care reprezint#, n
fond, o problem# de stil !i un aspect superficial al discursului politic.
Noile perspective
74
asupra discursului politic au ncercat, din contr#, s# supraevalueze rolul
metaforei, n special, din perspectiva absolutiz#rii observa"iei potrivit c#reia oamenii politici
!i aleg imaginile din domeniile care le sunt familiare sau care i obsedeaz#; jucndu-se cu
cuvinte, ei se descoper#, se dezv#luie

.
Metafora reprezint# o compara"ie implicit#. Pentru a o face explicit# se folosesc diferite
mijloace lingvistice : asem#n#tor cu, ca etc., f#r# ca prin aceast# s# i se afecteze sensul.
Studiul discursului unui actor politic trebuie s# stabileasc# un inventar al metaforelor
folosite pentru a eviden"ia un sistem mai mult sau mai pu"in organizat sau mai mult sau mai
pu"in stabil de imagini. Astfel, analiza metaforelor dintr-un discurs poate demonstra o
preferin"# a omului politic pentru unul sau mai multe domenii (care "in de registre diverse cum
ar fi cel militar, religios etc. sau care selecteaz# cu predilec"ie elemente cosmice, ale naturii
etc.). Registrele care se plaseaz# n prim- planul imagistic se contureaz# ca un domeniu
coerent al discursului, att ca importan"# cantitativ#, ct !i ca bog#"ie a semnifica"iilor !i
complexitate a asocia"iilor. Uneori se pun n eviden"# registre banale dar revelatorii pentru
concep"ia omului politic despre ac"iune !i autoritate.

74
Dominique Labb, Les mtaphores du gnral de Gaulle, n Mots, no.43, $995,p. 5$-6$ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


n concluzie, o metafor# nu poate fi considerat# izolat, ea trebuie integrat# !i interpretat# n
sistemul din care face parte. O analiz# sistematic# a imaginilor folosite de un om politic
dezv#luie o re"ea semnificativ# de teme, motive, asocia"ii stabile etc.
Pornind de la constatarea faptului c# discursul politic abund# n metafore, retorica clasic#
propune trei explica"ii posibile ale fenomenului:
$) Imaginile servesc la a deghiza conceptele negative, ideile agresive, dezagreabile, triste
sau care contravin modestiei
75
, deci, sunt folosite pentru disimularea propriilor concep"ii
politice.
2) Metafora poate suplini lipsurile lexicului, dac# limbile nu au destule cuvinte pentru a
exprima bog#"ia ideilor, conceptelor, sentimentelor etc. Imaginile reprezint# deci o necesitate
a comunic#rii !i o surs# a crestivit#"ii lexicale.
3) Dintr-o anumit# perspectiv#, retorica este considerat# un element esen"ial al limbajului !i
al gndirii. Metaforele ar reprezenta deci, o manier# de a gndi analogic, un mijloc de
cunoa!tere pe care l utiliz#m constant !i care face apel att la imagina"ie ct !i la ra"iune
(interpretare echivalent# cu considerarea metaforei epistemologice n discursul !tiin"ific).

Etichete 'i stereotipuri

Politicienii folosesc deseori metafore, analogii, asem#n#ri referitoare la sfera semantic# a
amenin"#rii ( ca dezastre naturale, r#zboaie), ceea ce constituie un exemplu de folosirea
dramatic# a limbajului n politic#. Mai pu"in dramatic# dar cu mai mare impact este ns#
folosirea etichetelor, stereotipurilor !i a altor simboluri n discursul politic ( cu scopul de a
influen"a ac"iunea politic#). Unul dintre cele mai rezistente mecanisme simbolice folosite de-
a lungul timpului l-a constituit simbolul limitei teritoriale (frontiere interna"ionale sau
elemente topografice care separ# culturi au fost frecvent folosite n confrunt#ri - armate sau
economice).(Rmne de v#zut ce importan"# va mai avea acest tip de simbol milenar n
cadrul Europei unite).
Alte simboluri se concentreaz# pe caracteristici transmise din genera"ie n genera"ie n cadre
culturale, care pot fi sociale (limb#, religie, etnicitate) sau genetice (culoarea pieii, statur#,
ras#). Un alt grup de simboluri se refer# la anumite grupuri sociale (muncitori, "#rani,
industria!i etc.)
Elitele politice recurg adesea n discursul politic la simboluri pentru a influen"a politicile
publice. Separarea umanit#"ii pe criterii etnice, teritoriale, de clas#, contribuie la
(re)distribuirea valorilor. Adesea, simbolurile sunt alese pentru a compensa psihologic lipsa
resurselor tangibile. Etichetele de grup constituie factori determinan"i pentru conturarea
deciziei politice. Aceste simboluri de grup reprezint# ceea ce Charles Eliott numea
confidence mechanisms (mecanismele ncrederii)- orice practic# social# care permite
distribuirea inegal# a resurselor ntr-un mod discriminatoriu, dar o face ntr-un mod n care
pierz#torii sunt convin!i c# sistemul este n esen"# drept !i c# au pierdut doar din cauza
propriilor defecte.
76

Un alt grup de etichete este cel care poate fi responsabil, n mare m#sur#, de instigarea la
violen"# ntre diferite grupuri . Termeni ca fascist, nigger, rrom etc., par a fi etichete
lingvistice care implic# n sfera semantic# a termenilor respectivi conota"ii mai ales la
nivelul tr#s#turii uman.

Cuvintele mascheaz& realitatea

75
Dumarsais, Des tropes ou des differents sens, ($730), Paris, Flammarion, $988,p.77
76
Mecanismul se bazeaz# pe exploatarea n discursul politic a succesului unui num#r mic minoritari
promova"i de societate, ceea ce contribuie decisiv la abaterea aten"iei membrilor unei minorit#"i frustrate.
Discriminarea pozitiv# - att n discursul politic ct !i n practic#- reprezint# fenomenul complementar .


ANALIZA DISCURSULUI PUBLICEste interesant de urm#rit n discursul politic felul n care limbajul influen"eaz# deciziile
politice, amor"e!te sim"urile, deghizeaz# inten"ii !i mascheaz# costurile alegerilor politice etc.
n eseul Politica !i limba englez#/ Politics and the English Language, George Orwell
observ# felul n care cli#eele #i jargonul repetate mecanic n discursul politic ascund adev#rul
!i contribuie la poleirea ideilor celor mai comune. Prin folosirea unor fraze cu textur#
bogat# - ritm, simetrie, caden"# etc. - dar s#race, aride n semnifica"ii, oamenii politici pot
masca natura sau impactul deciziilor nepl#cute !i al ac"iunilor politice dure. Prin folosirea
frazelor lipsite de semnifica"ie pentru a descrie diverse probleme, actorii politici caut#, de
fapt, s# mpiedice procesele ra"ionale care analizeaz#, clarific#, evalueaz#. Folosirea excesiv#
a limbajului figurat n discursul politic face dificil# analiza textelor. Ceea ce audien"a nu
poate n"elege, analistul politic
77
nu poate studia ( dar merit# s# ncerce, cel pu"in pentru a
surprinde repetabilitatea unor fenomene lingvistice !i a contura o gril# de interpretare a
acestora).

Propaganda. Tehnici speciale. Concepte universale

Motto : all that glitters is not gold

Concepte universale care alc#tuiesc un univers al valorilor pozitive, adnc nr#d#cinate , n
special prin norme socio-culturale, n con!tiin"a oamenilor sunt frecvent folosite n discursul
politic. Acest univers ideatic !i are coresponden"a n categoria termenilor ce desemneaz#
abstracte de tipul civiliza!ie, cre#tinism, bine, drept, democra!ie, patriotism, #tiin!", medicin",
s"n"tate, maternitate, dragoste etc. Cuvinte cu o nc#rc#tur# simbolic# exemplar# - deoarece
exprim# concepte pentru care se tr#ie!te, se lupt# sau se moare. Cuvinte care strnesc interesul
audien"ei prin nc#rc#tura lor semantic# ntotdeauna vie, sugestiv#, expresiv#, emo"ional#.
Ace!ti termeni a c#ror sfer# semantic# acoper# nivelul superlativului moral sunt adesea
folosi"i n propagand# n special pentru polisemantismul lor !i pentru posibilitatea lor de
integrare n contexte extrem de diferite. Receptarea necritic# a acestora de c#tre audien"# este
un reflex al sc#derii rezisten"ei n fa"a mesajelor construite pe edificiul acestor termeni.
Strategiile propagandistice constau n folosirea acestor cuvinte pentru a determina aprobarea
f#r# rezerve !i f#r# examinare a eviden"elor. Aceste cuvinte sunt folosite adesea ca scut pentru
mascarea adev#ratelor inten"ii ale oamenilor politici sau ale programelor lor. Receptarea
necritic# a mesajelor propagandistice se bazeaz# n special pe formarea unor convingeri
extrem de solide n jurul acestor concepte, n familie, n !coal# sau prin religie. De aceea, un
discurs politic axat pe enun"area acestor termeni va fi receptat din perspectiva
semnifica"iilor/defini"iilor pe care ni le-am format despre aceste concepte apar"innd unei
ordini ideale. Nu este mai pu"in adev#rat c# un discurs politic nu poate evita apelul la aceste
valori.
78


77
Phillips W., Shively, The craft of political research, second edition, Prentice -Hall, Inc. New Jersey, $980
78
Dar, analiza critic# a unui discurs politic presupune (a!a cum se arat# n recomand#rile f#cute de Institute For
Propaganda Analysis, $938, reluate de Aaron Delwiche, n Propaganda Techniques : Word Games Web site),
aflarea structurii de adncime a acestuia pe baza urm#toarelor ntreb#ri :
-Ce nseamn# ntr-adev#r acest cuvnt virtuos ( Virtue word)? [cu alte cuvinte, avem de-a face cu
problema definirii neutre a termenului, l#snd la o parte nc#rc#tura sa simbolic# !i folosirea sa drept cli!eu ]
-Ideea enun"at# are o leg#tur# legitim# cu sensul adev#rat al cuvntului? [ dintr-o perspectiv# terminologic#,
aceast# ntrebare constituie ncercarea de stabilire a locului conceptului enun"at n sistemul c#ruia i apar"ine]
- Oare nu ncearc# oamenii politici s# ne vnd# propriile idei !i programe prin simpla folosire a unor
denumiri pentru care avem o considera"ie deosebit#? [strategii propagandistice de evitare a suspiciunii !i de
sc#dere a rezisten"ei publicului "int# al unui discurs politic prin folosirea cuvintelor cu efect garantat dintr-o
perspectiv# stimul cunoscut-r#spuns dorit]


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


2. Eufemisme

Procedeu lexical constnd din atenuarea expresiei unei idei prin substituire sau perifraz#; n
retoric#, figur# de gndire bazat# pe acest procedeueufemismul apare : a) pentru evitarea
unor expresii triviale, crude sau impudice; b) n evitarea unor expresii insult#toare sau care
ar putea fi interpretate astfel; c) n tab-urile sociale sau religioase, uneori cu valoare
onomastic# Ca figur#, eufemismul este de cele mai multe ori utilizat ca rezultat al unui
tab, care duce la construc"ii metaforice ori simbolice.
79

O strategie discursiv# destul de frecvent folosit# n discursul politic al propagandei const# n
folosirea eufemismelor n scopul lini!tirii publicului sau al cosmetiz#rii unor fapte,
evenimente etc. nepl#cute. Anumite schimb#ri de perspectiv# asupra unor concepte sau
institu"ii atrag dup# sine modific#ri terminologice care tind spre semnifica"ii neutre.
Astfel, Ministerele de R#zboi se transform# n Ministere ale Ap#r#rii (prin actualizarea unei
componente a r#zboiului care reprezint#, cel pu"in la nivelul inten"iilor, politica guvernelor n
domeniu). Tendin"a spre neutralizarea conota"iei negative a r#zboiului este !i un reflex al
c#derii n desuetitudine a r#zboiului clasic (neinforma"ional), de!i evenimentele recente din
Iugoslavia par a infirma acest lucru. Francoise Thom sus"inea n Limba de lemn c# aceea!i
realitate poate fi descris# semantic, n func"ie de ideologia care o promoveaz#, n moduri
diferite : a cunoa!te spa"iul extraterestru implica, n perioada diviz#rii lumii n dou# blocuri
militare, dou# fa"ete conceptuale - a explora spa"iul cosmic (tendin"# spre neutralitate
lingvistic# pentru americani) !i a cuceri spa"iul cosmic pentru sovietici (ca expresie a unei
ideologii r#zboinice).
Datorit# conota"iilor negative ce nso"esc r#zboiul pe plan terminologic se manifest# o
tendin"# de mascare a evenimentelor din aceast# sfer# prin diferite eufemisme, care duc la
construc"ii metaforice ori simbolice. Deconectarea de la realit#"ile nepl#cute se realizeaz#
printr-o terminologie complex#, care cunoa!te diferite realiz#ri sinonimice. Aaron Delwiche
descrie evolu"ia termenului traum" provocat" de r"zboi n acest secol, care, f#r# s# sufere o
revolu"ie conceptual# a primit diferite desemn#ri, de la #oc cauzat de explozie (shell shock) n
timpul primului r#zboi mondial, la oboseal" provocat" de lupt" (combat fatigue) n cel de-a
doua conflagra"ie mondial# !i, pn# la afec!iune datorat" stressului posttraumatic (post-
traumatic stress disorder) n timpul R#zboiului din Vietnam. Ultimul termen apare ca rezultat al
unui tab deoarece n structura sa nu se mai reg#se!te nici un element evocator al r#zboiului.

Folosirea eufemismelor cu valoare onomastic# poate reflecta uneori cinismul prost disimulat
al unui guvern pacificator care denume!te o rachet# cu mare putere distructiv# Peace
keeper. Tot n categoria eufemismelor onomastice intr# !i desemn#rile afective ale
bombelor nucleare din al doilea r#zboi mondial - Little Boy !i Fat Boy. Inexactit#"ile
terminologice din discursul politic sunt preluate !i r#spndite cu generozitate de pres#, ceea ce
conduce n cele din urm# la a considera c# a controla imaginea devine valoarea care calc#
totul n picioare. Schimbarea perspectivelor presupune existen"a unor pseudosinonime a
c#ror aplicabilitate "ine seama de contextul extralingvistic !i de inten"iile de comunicare
adecvate acestuia. Astfel, n context de r#zboi, pierderi civile este nlocuit cu pagube
colaterale care apar"ine jargonului juridic-militar !i, n consecin"#, are avantajul de a fi mai
opac.

-Care este meritul unei idei sau a unui program politic dac# termenii care descriu valori supreme sunt
nl#tura"i din discurs? [doar o ndep#rtare sistematic# a acestor termeni (un depouillement du texte mai
special) poate oferi analizei date despre felul n care este structurat un discurs politic. Acest procedeu pune n
eviden"# centrele de semnifica"ie ale discursului politic, care adesea sunt reprezentate doar de ace!ti termeni
iar, dup# eliminarea lor, discursul politic nu mai se sus"ine prin nimic altceva n urma analizei.
79
Vezi DSL


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


CAPITOLUL V
NEGA"IA N POLITIC#

DSL define!te nega%ia astfel :
Termen recent, rar utilizat n lingvistica romneasc# pentru a desemna :
$. Unul dintre termenii dicotomici ai statutului de baz# al propozi"iei. Astfel, o propozi"ie este
mai nti negativ# sau afirmativ#; ulterior e pot opera !i alte clasific#ri, propozi"ia fiind una
enun"iativ#, interogativ#, exclamativ# etc. []
2. Procedeele gramaticale ale refuzului. Constatarea diversit#"ii acestor procedee a precedat
conceptualizarea lor n sfera nega"iei: ele au fost identificate n realiz#ri concrete manifeste la
nivelul morfologiei !i al sintaxei romne!ti !i recunoscute treptat printre componentele
diferitelor clase: pronume negativ, propozi"ie negativ# etc. n procesul de analiz# descriptiv# a
nega"iei, a ap#rut ca element specific limbii romne dubla nega"ie. Dac# n celelalte limbi
romanice se respect#, ca !i n latin#, regula logic#: dou# nega"ii au ca efect o afirma"ie, n
limba romn# dubla nega"ie are o valoare special#, aceea de accentuare a neg#rii [].

n cele ce urmeaz# se va ncerca o descriere a modalit#"ilor prin care se exprim# nega"ia - ca
act de expresie politic# specific a c#rui func"ionare !i ale c#rui efecte se pot identifica n
discursul politic.

Unii autori
80
consider# c# nu se poate imagina un discurs politic care s# nu fie fondat ntr-un
fel sau altul pe o expresie a nega"iei :
De cnd politicul a fost conceput !i s-a realizat nu ca o mplinire a unei voin"e
transcedentale sau ca o impunere a unei ordini superioare, ci ca voin"# de emancipare
colectiv# !i confruntare organizat# de interese sociale contradictorii, [domeniul politic] a
trebuit cu necesitate s# poarte n sine aceast# mi!care de negare !i s# o exprime prin forme
[lingvistice] specifice .

Nega"ia poate fi considerat# ca act care se exprim# n forme lingvistice (scurte : nu,
nicinici, nimic ), n mecanisme discursive complexe (respingeri, obiec"ii, contradic"ii
etc.), prin comportamente (gesturi) sau chiar prin t#cere.
Nega"ia poate fi analizat# cel pu"in n trei direc"ii :
$) ca modalitate logic# care inverseaz# valorile de adev#r ale enun"urilor
2) ca sistem semantico-sintactic; sau,
3) poate fi abordat# n func"ie de modurile discursive complexe n care apare.

Nega"ia poate fi considerat# ca o folosire a discursului politic contra altor discursuri politice
(indiferent de nivelul de la care acestea sunt rostite - om politic, guvern, stat etc.).
Apari"ia unui nu n discursul unui om politic poate constitui un element de definire a
acestuia (prin enun"area a ceea ce el nu este) sau de identificare a ac"iunilor, proiectelor
sale (ce nu face, ce nu va face etc.).
n acest context, nega"ia n discursul politic nu poate fi identificat# cu o form# de nihilism (=
atitudine, tendin"#, concep"ie au manifestare care neag# rnduielile, institu"iile, morala,
tradi"iile culturale existente ntr-o societate dat#, f#r# s# le opun#, n schimb altele; atitudine
de negare absolut#), deoarece ea poart# n sine un con"inut pozitiv.
Nega"ia are, n multe cazuri, rolul de for"# motrice a dezbaterilor care imprim# dinamism
discursului politic n cadrul c#ruia reprezint# o modalitate a realiz#rii confrunt#rii dintre

80
Achard, P., Croll, A., Fialla, P., Presentation. Voix du refus, uages politiques de la negation.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


reprezentan"ii clasei politice !i o expresie a contradic"iei dintre opinii, sisteme de gndre,
programe electorale etc.

O tipologie, din perspectiva con"inutului !i a finalit#"ii nega"iei, distinge urm#toarele forme de
realizare a acesteia:

$) nega"ia descriptiv# (care serve!te la reprezentarea unei st#ri de lucruri, f#r# ca emi"#torul
s# prezinte discursul s#u ca opunndu-se unui discurs advers);
2) nega"ia polemic# al c#rei obiectiv este de contracara o opinie (prin realizarea unui sistem de
opozi"ii). Pentru O. Ducrot
8$
, valoarea principal# a nega"iei ar fi cea polemic#, celelalte valori
fiind de ordin secund (derivate). Din aceast# perspectiv#, el vede n orice enun" negativ
posibilitatea de a se referi la o enun"are exterioar# locutorului. Cea mai mare parte a
enun"urilor negative face ca enun"area lor s# par# o confruntare a dou# atitudini antagoniste,
una, pozitiv#, atribuit# emi"#torului E
$
, cealalt#, care este un refuz al primei, atribuit# lui E
2
.
Nega"ia apare astfel ca o punere n scen# care organizeaz# spa"iul discursiv prin repartizarea
rolurilor ntre doi parteneri situa"i pe pozi"ii antagoniste.
Aceast# viziune - de situa"ie conflictual# - caracterizeaz# plastic cadrul n care se desf#!oar#
n general orice discurs politic. Psihologia omului politic reflect# nclinarea natural# a
acestuia spre tensiune !i nelini!te iar esen"a discursului politic rezid#, simultan, n
argumentarea n favoarea ideilor proprii !i respingerea opiniilor adversarului.
3) Nega"ia metalingvistic# reprezint# o variant# a nega"iei polemice, prin intermediul c#reia
contracararea unei opinii se realizeaz# la nivelul termenilor n care aceasta a fost formulat#.

Nega%ia n discursul politic electoral

Perioada electoral# constituie terenul predilect de manifestare a conflictelor, disputelor,
tensiunilor n cadrul rela"iilor politice ale unui regim democratic.
Credibilitatea unui candidat se construie!te pe baza unei rela"ii speciale a acestuia cu
electoratul, n cadrul unui unui joc simbolic-imaginar care se manifest# la nivelul
discursului politic electoral.
Discursul politic electoral se cristalizeaz#, n general, n jurul unor nuclee tematice la nivelul
valorilor etice, politice, ideologice !i religioase. n acest context, nega"ia, prin formele sale
lingvistice, determin# anumite constrngeri tematice !i discursive n cadrul discursului politic,
permi"nd formularea explicit# a unor judec#"i negative, refuzuri referen"iale nso"ite, cel mai
adesea, de repingerea unor pozi"ii politico-ideologice.

n discursul politic electoral, nega"ia exprim# imposibilitatea unor fapte ca o form# de
indignare:
Nimeni nu poate s#
Nu este posibil de a
Este absurd ca
Nu ne putem juca cu sentimentele poporului
n cadrul discursului politic, ap#rarea unor pozi"ii politico-ideologice sau a unor puncte din
program se face adesea indirect, prin construc"ii care asociaz# refuzul absolut ( nimeni nu
poate; nu este posibil; este absurd; nu se poate etc.) cu fapte inacceptabile din punct de
vedere moral :a face asta cauzeaz# prejudicii, a se juca cu sentimentele/ncrederea/ etc.
poporului.

8$
O. Ducrot, Le dire et le dit, Paris, Minuit, $984, p.2$6-2$7ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


O form# aparte de nega"ie o reprezint# nega"ia exceptiv# prin care se exprim# de fapt un
con"inut pozitiv nt#rit prin dubla nega"ie : nu putem s# ne gndim c#, f&r& a
Contextul electoral creaz# un context favorabil pentru reafirmarea valorilor morale, iar
invocarea valorilor cre!tine n cadrul polemicilor ntre candida"i reprezint# o strategie des
folosit#.
A!a cum afirma Orlandi
82
: Dintr-o perspectiv# discursiv#, spunem c# discursul moralei
cre!tine este elementul fondator al discursului social.
Astfel, n cadrul unei campanii electorale discursul politic se identific# n mare m#sur# pe un
discurs social fondat pe etica cre!tin#, ceea ce apare, n plan lingvistic, ca o manifestare a
refuzului faptelor inacceptabile din punct de vedere moral.
Refuzul n discursul politic se manifest# att prin forme lingvistice, ct !i prin absen"a
cuvintelor (refuzul de a r#spunde la diferite solicit#ri ).
Refuzul reprezint# un act secundar care apare ca reac"ie la un act ini"iator al unui partener n
comunicare. Acest act ini"iator poate mbr#ca diferite forme- invita"ie, ofert#, cerere,
solicitare, rug#minte, ordin etc. n general, refuzul este nso"it de anumi"i reglatori psiho-
sociali care au rolul de a atenua efectul ofensator: argumente, formule de polite"e, scuze,
justific#ri, elemente frazeologice care tind s# minimalizeze brutalitatea sau s# o mascheze
(prin acte indirecte n care refuzul nu este formulat ca atare). Mai rar, n discursul politic, se
ntlne!te refuzul brutal exprimat prin nu.
Un aspect interesant l constituie reflectarea n pres# a refuzului n cadrul domeniului politic.
Dac# nu lu#m n considerare formele explicite de manifestare a refuzului n discursul politic,
se poate aprecia c# presa reflect# actele !i comportamentele din domeniul politic printr-o
gam# larg# de construc"ii lingvistice sub forma unor texte care tind s# edifice ac"iunea
politic# ca un ansamblu de unit#"i de discurs.
Partidul X se opune
Partidul refuz" orice acord
n acest fel, n mass media, ac"iunile, comportamentele, discursurile politice sunt traduse
(mai mult sau mai pu"in exact) prin anumite forme lingvistice care, prin forma lor
economic# simplific# !i eticheteaz# comunic#rile !i negocierile din via"a politic# real#.
Refuzul n discursul politic poate reprezenta un element de polarizare a spa"iului politic,
conducnd la stabilirea unor opozi"ii ntre actori, programe, ac"iuni.
Presa care reflect# faptele politice tinde s# instituie o coeren"# narativ# a ac"iunilor care se
articuleaz# adesea n jurul unor noduri polemice dup# logica coresponden"ei ac"iune-
contraac"iune.

Principalele formule care reflect# acte de refuz n pres# sunt :a renun!a, a condamna, a
refuza/accepta, a nu se ncrede. n alte situa"ii, refuzul poate fi interpretat ca act de rezisten"#
(refuzul mor!ii, refuzul mizeriei, refuzul sacrificiului) sau ca ini"iator al unei ac"iuni (zi
interna!ional" de refuz a mizeriei).

Refuzul poate fi interpretat att ca act de autoritate, ct !i ca act de rezisten"# !i se insereaz# ca
un element important al limbajului politic.
n calitatea sa de act de expresie politic# a c#rui func"ionare !i efecte sunt identificabile n
discursul politic, refuzul poate exprima diverse ac"iuni - condamnare, denun"are, protest etc.

Refuzul face parte din actele de vorbire care pun n eviden"# existen"a unui spa"iu al
contradic"iei, al disputei, al polemicii, specific domeniului politic.

82
O.Orlandi, El discurso fundator, Madrid, $989ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Acest spa"iu reflect# o dimensiune democratic# n coordonatele c#reia oamenii politici sau
societatea civil# !i pot exprima dezacordul, nencrederea, pesimismul n fa"a elementelor ce
le amenin"# valorile. Aceasta nseamn# n ultim# instan"# a folosi puterea de a spune nu.
n anumite contexte ac"ioneaz# moduri rafinate de manifestare a opozi"iei, cum ar fi
redefinirea situa"iei sau camuflarea punctului de vedere advers.
Terminologia politic# se caracterizeaz# prin prezen"a unui num#r mare de elemente
lingvistice neologice negative (n general, calcuri par"iale), care desemneaz# concepte
opuse celor f#r# prefix, stabilind o serie de antonime, cum ar fi : non-ac!iune politic", non-
decizie, non-retroactivitate, non-violen!" etc.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


CAPITOLUL VI
IMPERATIVUL N DISCURSUL POLITIC

Folosirea modului imperativ n discursul politic poate fi privit# dintr-o dubl# perspectiv#, fie
ca expresie predilect# a autoritarismului, fie ca reflex al unui autoritarism mascat sub diferite
forme.
Dintr-o perspectiv# gramatical#, DSL, ntr-o clasificare a propozi"iilor dup# modul de
comunicare instituit de locutor define!te Propozi"ia/fraza imperativ# [ca] tip de propozi"ie !i
de fraz# adresat#, orientat# spre interlocutor, exprimnd un ordin (), un ndemn (), o
interdic"ie. Comport# numai pers. a II-a sg. %i pl. !i pers. I pl.; nu este susceptibil# de a primi
valoare de adev#r, forma negativ# neexprimnd neadev#rul unui eveniment, ci transmiterea
unei interdic"ii, a unei recomand#ri negative . Propozi"ia imperativ# apare numai ca
principal#; n cazul frazei imperative, valoarea imperativ# se realizeaz# prin propozi"ia
principal#. M#rcile propozi"iei imperative sunt : o intona"ie imperativ#, marcat# grafic prin
semnul exclama"iei [!]; formele verbale ale modului imperativ sau ale altor moduri cu valoare
imperativ#; asocierea cu formule ale adres#rii, realizate diferit de la o limb# la alta, de la o
situa"ie de comunicare la alta, de la un stil func"ional la altul, !i cu intejec"ii de ndemn .
Folosirea modului imperativ reprezint# n planul comunic#rii o interac"iune imediat# (!i f#r#
ambiguitate) emi"#tor/locutor-destinatar/interlocutor.
n acest context, locutorul reprezint# subiectul unei ac"iuni centrate pe destinatar pe care l
implic#, locutorul stabilind astfel un anumit raport cu destinatarul n scopul de a-l convinge s#
adopte o opinie, s# efectueze o ac"iune etc.
Din punct de vedere pragamatic, forma imperativului este lipsit# (n sine) de orice putere
executorie dar, n acela!i timp, ac"ioneaz# n sensul suprim#rii libert#"ii de ini"iativ# a
destinatarului.
Folosirea imperativului n discursul politic este o demonstra"ie - la nivelul actorilor sau al
instan"elor politice- a existen"ei acestora ca autoritate !i/sau a func"ion#rii lor ca autoritate .
Folosirea imperativului stabile!te un raport imediat ntre polii comunic#rii !i realizeaz# - n
planul discursului politic- o economie semnificativ# de mijloace retorice. Raportul imediat
care se realizeaz# ntre polii comunic#rii prin folosirea modului imperativ nu nseamn# c# nu
exist# un decalaj ntre momentul enun"#rii !i cel al valid#rii n plan real a injoc"iunii.
Imperativul are o ac"iune complex# asupra destinatarului (fiind un element care, o dat#
enun"at, orienteaz#, dirijeaz# !i manipuleaz# la nivelul gndirii !i ac"iunii).
Se apreciaz# c# prezen"a imperativului la nivelul discursului politic poate constitui un
indicator al fenomenelor de autoritarism dintr-o societate.
La nivelul discursului politic exist# !i modalit#"i deontice care traduc reac"iile autoritare cum
ar fi : trebuie s" noi trebuie s" ac!ion"m, ve!i face totul etc.

Imperativul n discursul electoral
Solicitarea votului prin utilizarea modului imperativ

$. Semnul electoral #i numele candidatului sunt integrate n cascada de imperative
(succesiunea faciliteaz" memorarea)
Vota"i garoafa! Vota"i candidatul ApR, Mihail Erba!u!

2. Strategia indirec!iei: solicitarea votului aduce avantaje nu candidatului, ci aleg"torului
(adev"ratul beneficiar); structur" umil", atenuarea solicit"rii, abaterea aten!iei, procedeu
publicitar de punere n valoare a destinatarului:

Voce narator: d#-i VOTUL T&U! Pentru tine.


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


C#lin C#t#lin Chiri"#, un primar de importan"# CAPITAL&

3. Strategia utiliz"rii unei forme imperative negative, urmate de o imperativ" prozitiv".
Forma negativ" nu exprim" un neadev"r referitor la o ac!iune sau un eveniment, ci
reprezint" transmiterea unei interdic!ii, a unei recomand"ri negative .

Nu vota%i imagini 'i partide perimate 'i compromise care vor s& v& n'ele din nou!

n general, interdic"ia este urmat# de o imperativ# care exprim# o solicitare n sprijinul
emi"#torului:

Vota!i bradul cu inim", pozi!ia %9 din buletinul de vot

Uneori, imperativul reprezint" o solu!ie a unor probleme; structura de adncime este
dac"atunci (acumularea de dac" urmat" de verbe volitive, afective : iubi!i, dori!i, vre!i)
Structur" simetric" bazat" pe trei elemente: dac" (probleme), urmat" de trei imperative
(care reprezint" practic o singur" solu!ie).

[problema, condi!ia]
dac& iubi"i natura, dac& dori"i s# respira"i mai mult aer curat, dac& vre"i s# sc#pa"i de gunoaie
!i n locul lor s# ave"i spa"ii verzi !i locuri de joac# pentru copii,

[atunci] solu"ia:
alege%i o administrare ecologic#, Vota%i FER, vota%i bradul cu inim#!4. Mimarea dialogului la sfr#itul unei nara!iuni, interpelarea aleg"torului.
R"spunsul aleg"torului nu este a#teptat n timp real ci este con!inut indirect n propozi!ia
imperativ" .

Voce :Te-ai decis?
R#spuns:-
Alt# voce :Atunci voteaz# candidatul ApR la Prim#ria municipiului Trgovi!te -Popescu
Florin Aurelian!

5. Imperativul ca mod al coeziunii sociale, , al solidarit"!ii #i, n subtext al unanimit"!ii
sperate: (Hai s" d"m mn" cu mn"!)

Contextul pune laolalt" prin conjunctivele imperative formul"ri metaforice (s& reaprindem
f#clia speran"ei ) #i obiective concrete (adev#rata cur#"enie s& o ncepem de aici)
83

Haide%i s& reaprindem f#clia speran"ei, iar adev#rata cur#"enie s& o ncepem de aici!

6. Solicitarea votului printr-un apel la unitate.

Text: Veni%i mpreun& cu noi!
8483
Clipul electoral l prezint# pe candidatul Cristian Zevedei ar#tnd prin gesturi cl#direa
Prim#riei. ( Aici este echivalentul semantic al Prim#riei-ca loc central)
84
ANCD Alian"a Na"ional# Cre!tin Democrat# Text.ing.Mircea Victor Albu


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Veni%i n sensul fi%i al&turi de noi (sensul static) dar !i exploatarea dinamismului verbului a
veni, a drumului care trebuie urmat mpreun# . Strategie a implic#rii aleg#torului n
ac"iunea de conducere a treburilor administra"iei locale.

Text: Veni%i mpreun& cu noi!
85


7. Imperativul ca aluzie la promisiunile celorlal!i contracandida!i :

voce candidat : s& termin&m o dat& cu minciuna,
voce indirect: spunea George P#dure n timp ce !i trecea n revist# realiz#rile
text : termin&m minciuna (!)

8. Exploatarea ambiguit"!ii prin jocul majuscule minuscule :
Grila de lectur" poate conduce la o dubl" interpretare

Voce: la Prim#rie vine B#sescu
Text: Vin la PRIMARie!
Traian B#sescu (semn#tur#)
!!!Va urma!!!!

9.O suit" de imperative

voce :
Voteaz& Doctorul! (pseudonim, nume de cod, argumentul competen%ei profesionale)
Voteaz& Sorin Oprescu!

Interven"ia imperativ# a candidatului cu inducerea ideii de for"# prin unitate Veni%i lng&
mine! Urmat# de ndemnul de a contribui la rezolvarea problemelor urbei Implica%i-v&!.
Ceea ce echivaleaz" cu solicitarea votului dar nu pentru a c"p"ta o demnitate ci pentru a-
#i aasuma o responsabilitatea.

O secven!" de dou" propozi!ii imperative formulate de o voce din off con!ine n esen!" o
rezolvare a problemei prin indicarea solu!iei salvatoare:

Opre'te degradarea ora!ului! Voteaz# Sorin Oprescu! (folosirea n pozi"iile forte nceput
sfr!it a dou# cuvinte omofone, din care unul este chiar numele candidatului, o simbolistic# a
numelor care ar atribui celui care poart# numele puterea de a realiza ceea ce exprim# verbul)
86


8. Solicitarea de a vota n urma unei analize atente a promisiunilor electorale este prezent
ntr-un clip de desene animate n care, o imagine neclar" la nceput, s" sus!in" ndemnul

85
ANCD Alian"a Na"ional# Cre!tin Democrat# Text.ing.Mircea Victor Albu
86
Acest procedeu va fi reluat n turul doi n cheie parodic# de B#sescu : ncrederea
dumneavoastr# m# onoreaz# !i m# ndeamn# s# nu m# OPRESCu din drum! ceea ce induce
ideea neputin"ei contracandidatului de a realiza ac"iunea la care trimite verbul con"iunut n
numele s#u


ANALIZA DISCURSULUI PUBLICNu vota orbe$te!
87

Urmnd ca solu"ia propus# imperativ s# aduc# rezolu"ia bun# :

Voteaz" Sorin Oprescu pentru Primar General!

9. Imagimea copiilor, a b"trnilor, apel la pathos, Grija, ocrotireastrategie populist" de
captare a electoratului .

ndemn la !ansa de a vota a omului matur dar !i a responsabilit#"ii legate de viitorul copiilor ,
al p#rin"ilor, al b#trnilor, al categoriilor defavorizate.

Eu nu am nc# dreptul s# votez
%i vreau s# ai grij# de mine

Tu po%i face asta!
Voteaz&!

%i de mine cine o s# aib# grij#?

Tu po%i face asta!
Voteaz&!

9. Strategie populist" de identificare cu electoratul #i de punere n slujba acestuia .

Implica%i-v&!
Votez cu dumneavoastr&!
88


De fapt punerea n prim plan a candidatului,
Imperativul :Alege%i bine! Este urmat de o formulare vag impersonal#, de fapt confiden"ial#
(?) n care nu apare numele candidatului acum 'ti%i pe cine.
89


$0. Apel publicitar cu utilizarea imperativ" a lui ACUM #i cu prezentarea anaforic" a mizei
alegerilor

Pentru ziua de mine, pentru o Romnie mai curat&, pentru o Romnie european&
voteaz& acum echipa liberal&!

. Imperativ autoritar cu precizarea coordonatelor temporale

87
De!i este vorba de o formulare asem#n#toare cu a urma orbe!te nu se poate trece cu
vederea o aluzie la alegerile din $990, desf#!urate ntr-o zi marcat# n calendarele religioase
ca Duminica orbului (PDSR a c!tigat atunci alegerile)
88
Voce candidat: sunt Dan Alexandru Darabon" !i mi asum greutatea celor 4 ani care vor
veni!
Sunt inginer mecanic !i am 35 de ani.
Cu sprijinul vostru eu pot rezolva problemele sectorului 6.
89
este urmat# pentru a risipi orice echivoc de prezentarea prin voce !i text a numelui
candidatului
Dan Alexandru Darabon"


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Vin imediat!
!i spa%iale

Vin la Prim&rie!
Imperativul induce ideea c# n urma votului obiectivul (Prim"ria) va fi atins imediat (timpul,
oamenii #i problemele lor nu mai au r"bdare)

A veni la---cu sensul de a m& instala la care echivaleaz# cu a conduce Prim&ria.

$$. Apeluri patetice, argumentul irosirii

Ai o singur" via!". N-o vinde pe iluzii!

Solicitarea imperativ# a votului mascat# sub forma !ansei unice:

D"-ne o $ans"!

Deoarece !ansa este legat# de alternativ#:

Romnia are 'i al%i oameni. MAI BUNI!
90


$$ Textul electoral con!ine uneori #i promisiuni ncadrate de ndemnuri; primul ac!ioneaz"
la modul general, al doilea con!ine numele care garanteaz" promisiunea:

Vota%i
!i ve%i fi asculta%i
Vota%i Sorin Oprescu!

O suit# de imperative constituie solu"ia la nencrederea electoratului n clasa politic#
(folosirea unor elemente furnizate de sondajele de opinie constituie un argument forte n
campania electoral#)

V-a"i s#turat de politicieni?
Alege%i un manager!
Vota%i Sorin Oprescu!

$2. Imperativul folosit n parodierea textelor electorale ale contracandida!ilor
9$
.

Elementele ironizate pot fi
-meseria #i implicit competen!a

A#a c" dac" vrei alinare, du-te la doctor!
92

-numele prin exploatarea omonimiei:

Dac" ai nevoie de relaxare, mergi la p"dure!
-simbolurile electorale

90
Tudor Mohora
9$
C#lin C#t#lin Chiri"#
92
vezi !i aluzia la grij#


ANALIZA DISCURSULUI PUBLICDac# nu te-ai s#turat de taxe, ia un ardei iute!
93


$3. Uneori prin solicitarea votului pentru sigla unui partid se pun n rela!ie nu f"r" umor
(involuntar) elemente din aceea#i sfer" semantic"
94
:

Voce: vre"i Raiul pe p#mnt, Vota"i CER-ul!
Text: vota"i CER!

$4.Imperativul disper"rii, sensul lui a opri poate fi redat prin alte mijloace
95

Capitolul 7

93
vezi !i ncercarea de folosire marcat# pozitiv a unor m#suri nepopulare ale candidatului
(reforma, sacrificii, taxe)
94
CER Conve"ia Ecologist# din Romnia
95
Emil Calot# candidat PDSR la Prim#ria Ploie!tiANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


CAPITOLUL VII
REPREZENTAREA POLITIC# N JURNALELE TELEVIZATE

Unii autori
96
consider# jurnalul (emisiunea de !tiri) de televiziune ca un fenomen extrem de
complex care pune n rela"ie discursuri orale !i scrise, sisteme gestuale, culori !i imagini,
adesea pe un fond muzical semnificativ.
Jurnalul de televiziune se articuleaz# la mai multe niveluri comunica"ionale.
Unor categorii diverse !i specializate de emi"#tori (prezentatori, mediatori, moderatori,
intervieva"i, actori politici, anali!ti politici, martori, mul"ime nediferen"iat# sau cu op"iuni
clare etc.), le corespund categorii de destinatari care se pot, mai mult sau mai pu"in, delimita
cu u!urin"# (publicul re"elei sau al postului, electori poten"iali, adeversari sau sus"in#tori etc.).
Strategiile comunica"ionale sunt compexe !i cuprind ntr-o mare m#sur# (dar f#r# a le putea
disocia clar) strategiile actorilor politici !i ale (conducerii !i orient#rii) postului respectiv de
televiziune.
O importan"# deosebit# o au n aceste strategii mesajele directe sau documentare care se
intersecteaz# n diferite moduri.
Din perspectiva limbii !i a registrelor semiotice, jurnalul televizat poate fi privit ca un
caleidoscop care configureaz#, ntr-o succesiune rapid# sau n simultaneitate, cuvinte,
simboluri, imagini, sunete etc. ale unui sistem referen"ial al lumii !i culturii politice.
O problem# aparte a jurnalului televizat o reprezint# pozi"ionarea actorului politic, care este
o prezen"# prin figur#, iar prin discursul politic, este, n acela!i timp, o reprezentare
politic# pe micul ecran. n acest context, sunt foarte importante strategiile de comunicare ale
discursului politic n televiziune, care trebuie s# ndeplineasc# criterii cum ar fi: adecvare
conceptual# !i terminologic#, concizie, inteligibilitate, structurare pe teme, subteme,
formule introductive !i finale etc.
n cadrul interviurilor televizate luate actorilor politici romni tinde s# se generalizeze ca
formul# final# de polite"e construc"ia (!i) eu v" mul!umesc cu accent frastic !i contrastant
pe pronume. Aceasta poate fi considerat# pe lng# o marc# a polite"ii !i o expresie a
modestiei actorului politic intervievat, care este doar aparent# deoarece produce, de fapt, o
inversare a raportului intervievator- intervievat, o remanen"# a figurii politice !i a discursului
s#u n memoria telespectatorului, prin avantajul ultimei replici.
Folosirea unor formule ale stilului jurnalismului sportiv care face pl#cere publicului reprezint#
o form# aparte de apropiere a discursului politic de discursul sportiv care apar"ine
entertainment-ului !i se bucur#, n consecin"#, de audien"e record):
X termin# n apoteoz#; X bate recorduri; X revine n for"#; Ion Iliescu evadeaz# din
pluton [A 2753,$999,$]
n viziunea autoarei, folosirea excesiv# a limbajului sportiv duce n cele din urm# la o diluare
a analizei n cadrul domeniului politic.

STUDIU DE CAZ
Limbajul emisiunilor televizate de analiz& politic&

Con!tientizarea este primul pas c#tre emancipare
Norman Fairclough, Limbaj #i putere *

0. Studiul !i propune s# descrie cteva particularit#"i ale limbajului folosit n emisiunile de
televiziune dedicate analizei fenomenului politic romnesc actual.


96
M. Coulomb-Gully, La rpresentation politique au Journal tlvis. Etude des positionnement tlvisuels
durant la campagne prsidentielle de $989, thse, U.de Lille 3, n Mots, no.32, septembre $992


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Analiza va urm#ri textul emisiunii Profe!ii despre trecut
$
din $6 aprilie 2000, !i va ncerca,
n m#sura n care va fi posibil, s# ncadreze anumite aspecte lingvistice selectate n tendin"ele
mai generale de evolu"ie a variantei limbii literare standard folosite de mass media.
Difuzarea acestei emisiuni se nscrie n tendin"a general# a televiziunilor de a avea
cel pu"in o dat# pe s#pt#mn# un program de analiz# politic# ntern# !i extern#, n care se
explic# sensul mai adnc al evenimentelor
2.


$. Ar fi de a!teptat ca o limbajul unei emisiuni de televiziune dedicate analizei fenomenului
politic romnesc actual s# con"in# numeroase elemente ale terminologiei
3
specifice.
Extinderea sferei de utilizare a unor termeni dincolo de un domeniu strict specializat
reprezint# un fenomen care determin# un nou mod de abordare a grani"ei dintre cunoa!terea
!tiin"ific# !i cunoa!terea obi!nuit#. n contextul erei informa"ionale, tendin"a de migrare a
terminologiilor spre lexicul comun reprezint# o form# de manifestare a ceea ce Lerat numea
laicizarea progresiv# a cunoa!terii .

Discursul politologic analizat con"ine relativ pu"ine elemente terminologice specifice, cele
mai multe accesibile publicului larg, ceea ce poate constitui o caracteristic# a acestui tip de
emisiune de televiziune (clas& politic&, opozi%ie, lider, afiliere politic&, extremist, interese
de clas& politic&, opinia public&, principiul apolitismului).

Se remarc#, de asemenea, apari"ia unor termeni ce apar"in lexicului specializat din alte
domenii, n special din cel economic. Folosirea acestora s-ar putea datora faptului c# un
discurs politic de analiz# a fenomenului politic nu poate s# ignore realitatea extralingvistic# a
leg#turilor dintre politic !i economic (ree'alonare, cre'tere economic&). Unii termeni din
aceast# categorie circul# !i n limba comun# cu sens economic larg (comision, afacere).

Discursul analizat con"ine numeroase referiri la organiza"ii politice, redate prin formele
terminologice care sunt aferente siglelor - PDSR, PRM, PUNR, UFD rostite, acolo unde
este cazul,cu vocale de sprijin PeDeSeRe, PeReMe, PeUNeRe, UfeDe). Nu lipsesc nici
elementele terminologice care i desemneaz# pe adep"ii acestora (%&r&nist, democrat) . O
anumit# ambiguitate a discursului mediatic este legat# de folosirea termenului democrat
pentru desemnarea membrilor Partidului Democrat. Acesta ilustreaz# un sens special,
autohton al no"iunii !i impunerea sa n acest context poate beneficia de valorile puternic
pozitive cu care este creditat termenul n accep"iunea sa universal#.

Alte elemente ale terminologiei folosite desemneaz#, metonimic, n maniera economic# !i
interna"ional# a stilului politic !i jurnalistic, anumite stadii ale fenomenelor analizate (etapa
post-Helsinki).


Din perspectiva capt#rii audien"ei printr-un limbaj expresiv, anumite denumiri ale unor
organisme interna"ionale se afl# adesea n contexte inedite (declara!ia de dragoste pentru
Uniunea European&).

Discursul politologic analizat con"ine numeroase referiri la nume de institu"ii na"ionale,
formul#rile fiind adesea eliptice, ca reflex al tendin"ei mai generale spre economie lingvistic#
: Camera (pentru Camera Deputa"ilor), Agricultur& (pentru Ministerul Agriculturii) . Uneori
termenii se afl# n contexte stilistic-discordante [Peste 26000 au fost v"duvite de Ministerul
Finan%elor, ofer" muni!ie adversarilor n campania pentru Cotroceni (metonimie pentru
Pre!edin"ie) ] sau n vecin#tatea unei aluzii intertextuale la un slogan al postului gazd# a
emisiunii (Pe frontispiciul Parlamentului romn ar trebui s# stea scris : Nou" nu ne pas").ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


2. Transmiterea explica"iilor fenomenelor politice se face ntr-un cod lingvistic n care
dep#!irea limitelor dintre variantele stilistico-func"ionale ale limbii !i dinamica sensurilor (n
cazul unor termeni apar"innd unor alte domenii) reprezint# o tendin"# frecvent# a c#rei
justificare, n limba romn# actual#
4
o constituie mbinarea func"iei de comunicare cu cea
expresiv# a limbii.
Astfel, termenii folosi"i n discursul politologic de televiziune cap#t# sensuri noi prin devierea
fa"# de statutul lor semantic !i contextual strict.

Limbajul folosit n analiza fenomenului politic este dominat de termeni
specifici domeniului militar, utiliza"i cu alte sensuri dect cele specializate. Interpretarea
noilor sensuri ca figurate pare a fi justificat# de nc#lcarea restric"iilor contextual-stilistice
prin care se definesc n dic"ionar [partidele !i-au consumat muni%iile n comisii( adic#
argumentele]; el ofer# muni%ie adversarilor n campania pentru Cotroceni(cu sensul de
argumente, motive, dovezi)].
n general, discursul politologic mediatic apeleaz# la elemente ale terminologiei militare
specifice pentru redarea unor comportamente agresive n rela"iile politice, sociale, economice
(strategii politice, conflict politic, ap&rare legitim& a intereselor etc.). Folosirea
generalizat# a lexicului militar n diferite discursuri, este considerat# de unii speciali!ti
5
ca o
manifestare a op"iunilor autoritare !i adesea ca o garan"ie a eficacit#"ii acestui tip de
comunicare.


Unele formul#ri au un sens relativ stabil !i sunt destul de frecvente n limba curent#,
cotidian# [ b&t&lie electoral# ;s-au unit n front comun;Corneliu Vadim Tudor a
lansat un atac violent la adresa lui Ion Iliescu !i Adrian N#stase], altele sunt, probabil,
expresia unei inten"ii zeflemiste sau minimalizatoare [figura mar%ial&;luptnd
viteje'te s# recupereze ceva din fabulosul patrimoniu ; se bate la baionet& pentru fiecare
post].

Discursul analizat con"ine numeroase elemente care "in de sfera semantic# a afectivit#"ii , de
la cele ingenue (declara%ia de dragoste pentru Uniunea European#), la cele !ocante
(El a c#lcat [sic!] principiul apolitismului, ncheind ni!te protocoale de colaborare att cu
PD, ct !i cu PDSR. Despre primul se spune c# ar fi iubirea platonic& a lui Todoran, pe cnd
al doilea include !i sex). Vocabularul afectivit#"ii recurge !i la asocieri insolite
6
cu
elemente specifice pentru lexicul cunoa!terii ra"ionale: B#sescu a lansat ideea scump& lui
Iliescu


O inten"ie zeflemist# !i moralizatoare se ascunde !i n spatele folosirii expresiei a face
avansuri
7
: ( Stoica a f&cut avansuri destul de str#vezii PDSR, avansuri care n-au r#mas
n gol) .

Uneori, tonul profetic con"ine un avertisment pentru cunosc#tori. Formularea expresiv# %i
Partidul Democrat a f#cut primii pa'i de cadril n direc"ia viitorului partener poate fi
interpretat# ca o metafor# a jocului politic !i a instabilit#"ii prin raportare la unele
tr#s#turi ale defini"iei cuvntului-cheie
8.


Inten"ia ironic# este evident# att n formul#ri vag poetice :(liderii sindicali) d&deau impresia
unor c&lug&ri str&ini de toate p&catele lume'ti , ct mai ales n asocieri insolite n care
termeni specializa"i sau date statistice se afl# lng# expresii din registrul popular (El !tie c#
dac# trece la toamn# de cele $5% de"inute acum, va deveni indispensabil oric#rui guvern de
coali!ie !i de aceea trebuie s&-'i p&streze fecioria cu mare grij#).ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


3. Unii termeni specializa"i din diferite domenii !tiin"ifice sau practice au o anumit# frecven"#
!i n limba comun# ceea ce ar constitui o justificare a folosirii lor n discursul mediatic
analizat.
Astfel, n afara lexicului militar !i economic, limbajul nuan"at al analistului politic cuprinde
termeni, formul#ri !i sensuri specifice urm#toarelor domenii:

a) tehnic [ideea polului social-democrat];
b) medical [ie'ire nervoas&, va negocia la snge; nu putem n"elege amnezia domnului
Iliescu subliniaz# ironic Vadim Tudor; cele 7% care i-ar putea fi fatale la primul tur];
c) juridic: [devalizare ; imaginea de incoruptibili;din cauza gravelor acte de
corup%ie..];
f) !tiin"ele naturii: [Ce se poate conchide din aceast# erup%ie furioas#?; revenirea stngii la
putere ar fi calamitate];
g) sport
9
[bugetul pe ultima sut& de metri; Pavel Todoran s-a calificat pentru via"a
politic#;Stoica nu se mul"ume!te cu att, a!a nct a pasat o minge !i ApR];
h) divertisment, entertainment-circ [parlamentarii no!tri se reped la tribun# s&-'i fac&
num&rul electoral].

4. Discursul politologic analizat con"ine unii termeni afecta"i, n limba romn# actual#, de
modific#ri ale raporturilor denota"ie/conota"ie, precum !i de reorganizarea semnifica"iei prin
neutralizare
$0
.
A!a sunt, de exemplu, plenar& (Abia n plenar#, unde camerele TV le arat# limbu"ia),
activist (Ion Iliescu a fost un activist care a scris cndva Fericirea de a tr#i n URSS) etc.
sau unit#"i frazeologice specifice limbii de lemn: ascu%irea luptei de clas&, lumea
muncitoare (o variant# atenuat# pentru clasa muncitoare), binele poporului !i multe altele,
care au dezvoltat n etapa actual# o conota"ie negativ# n locul celei (puternic marcate) pozitiv
n perioada anterioar# lui $989.
n unele situa"ii, se remarc# tendin"a de delimitare ironic# de unele cuvinte frecvente n limba
de lemn
$$
prin folosirea unor termeni arhaici [n teritoriu
$2
, exist# apropieri, chiar
ngem"n"ri, ntre organiza"iile locale, iar n exterior fr&%ietatea cu PRM alimenteaz# temeri
!i suspiciuni n Occident].

5. Stilul jurnalistic al analizei politice reflect# evenimentele recurgnd adesea la formule
stereotipe cu o frecven"# considerabil# ntr-un anumit moment din evolu"ia limbii. Formele
stereotipiei lingvistice sunt preferate att pentru expresivitatea lor, ct !i pentru avantajul pe
care-l au n comunicare - relatarea evenimentelor noi f#cndu-se prin raportare sistematic# la
un tipar familiar audien"ei. Limbajul analistului politic a nregistrat !i retransmite, la rndul
s#u, cel mai recent produs al unui tipar extrem de productiv n limba romn#
$3
.
Astfel, numeroaselor liste

din limbajul politic romnesc actual li s-a ad#ugat recent a!a-
numita list& a Smarandei Dorescu.

5. Situa"iile de criz# politic# impun, periodic, n absen"a unei definiri de principiu ini"iale, o
analiz# serioas# !i coerent# a sensului unor termeni.
Necesitatea definirii conceptelor politice la nivelul societ#"ii romne!ti este analizat# prin
formul#ri familiare !i ironice : au g#sit ns# o 'mecherie semantic& cic# nu "in s# r#mn#
[proprietate n.n.] de stat, ci s# devin# proprietate public#, adic# aceea#i M"rie cu alt" p"l"rie.
Numai privat# s# nu fie, c# atunci intr# n func"ie legile pie"ii.

Uneori, analiza politologului surprinde modul n care limbajul de definire poate oferi
elementele unei strategii politice : Adrian N#stase, maestru al nuan"elor subtile, a declarat la


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Timi!oara c# PNL este un partid interesant, formul& care poate spune orice, dar nu
angajeaz& cu nimic.

6. Din dorin"a de a !oca, a speria, a incita !i a determina vnzarea/vizionarea produselor
mediatice, realizatorii emisiunilor de televiziune recurg la creaturi lingvistice preluate din
alte registre, prin defini"ie neliterare (limbajul familiar !i cel popular)
$4
.
Ignorarea limitelor dintre registrele lingvistice reprezint# !i o nc#lcare a principiului conform
c#ruia Comunicarea presupune adecvare : la subiect, la normele limbii, la normele sociale !i,
nu n ultimul rnd, la public
$5
.

Presa func"ioneaz# ca un releu de transmitere a limbajului politic !i furnizeaz# modele
lingvistice pe care cea mai mare parte a publicului le urmeaz# f#r# o analiz# critic#. Aceste
modele lingvistice ar trebui s# fie n conformitate cu sistemul de norme al limbii romne
$6
.

Textul emisiunii analizate con"ine numerose forme de dep#!ire a limitei literar-neliterar .
Unele ilustreaz# limbajul politicienilor [ liderul "#r#nist Mure!an a urlat pe holul Camerei
dup# ministrul Reme! : Traiane, pentru toate porc&riile pe care le-ai f#cut, nu-"i votez
bugetul!], altele apar"in vocii analistului politic : [au votat joi pe 'est o surprinz#toare
dublare a salariilor;a produs o gaur& de trei milioane].

7. Discursul politologic analizat se remarc# prin folosirea frecvent# a unor expresii populare
sau familiare cu sensuri relativ stabile n stilul jurnalistic care reflect# domeniul politic.
Astfel, unele expresii se caracterizeaz# prin actualizare : [m" aliez 'i cu dracul pn& trec
puntea], altele apar n contexte discordante [iar pentru c# le-a ie'it vorb& c# la Snagov
s-au opus !i cererii Uniunii Europene de privatizare a utilit#"ilor; dar tocmai pentru c# e la
spartul trgului].

8. Pentru a-i desemna pe reprezentan"ii Puterii, limbajul discursului de analiz# face apel la
termeni diferi"i , de la neologisme
$7
recente cum ar fi lider, tehnocrat, premier (liderul
liberal Valeriu Stoica liderul PRMliderul "#r#nist Mure!an; vocea tehnocratului
Mugur Is#rescu a r#sunat n pustiu;premierul Is#rescu) la aprecieri aparent neutre care
cap#t# n context sensuri ironic-afective (parlamentarii no'tri) sau la etichete
lingvistice folosite n contexte !ocante (demagogii 'i populi'tii #i-au dat drumul s#-i vad#
aleg#torii).

Limbajul de analiz# este extrem de nuan"at la nivelul cuvintelor !i al expresiilor cu conota"ii
ironice (Cnd colo, a ie!it la iveal# c# marele Pavel Todoran, el lider maximo al puternicei
CNSLR-Fr#"ia; Nici stimatul domn Costin, liderul Blocului Na"ional Sindical,;
mp#r"it fr#"e!te ntre cei trei mari ai vremii; Bo'ilor sindicali nu pe place nici
demascarea marilor salarii din regii).

Concluzii:

Dac# controversele n televiziune se axeaz# pe propor"ia ce trebuie acordat# n programe
celor trei categorii : $) divertisment, distrac"ie(entertainment), 2) informa"ie sau !tiri !i 3)
orientare, implicit Analiz# !i Educa"ie
$8
, atunci se poate considera c# emisunea analizat# -
Profe"ii despre trecut - ncearc# o apropiere ntre acestea printr-un discurs de tip special.
Acest tip de discurs mediatic se afl# la intersec"ia acestor categorii !i manifest# o tendin"#
clar# de a mbina informa"ia !i orientarea ntr-un cadru mai pu"in rigid (n special, la nivelul
limbajului de analiz#).


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Bibliografie !i note
* Norman Fairclough, Limbaj #i putere , Longman, London-New York

$. Este vorba despre emisiunea Profe"ii despre trecut, difuzat# s#pt#mnal la PROTV,
realizat# de Silviu Brucan !i de Lucian Mndru"#.
Alegerea acestei emisiuni s-a bazat, mai ales, pe posibilitatea de a verifica textul oral prin
confruntare cu transcrierea sa n presa scris# (Ziarul Financiar, $7 aprilie 2000) !i nu denot#
nici o preferin"# ideologic#, partizan# sau de alt# natur#.
2. Brucan, Silviu, ndreptar-dic"ionar de politologie, Editura Nemira, Bucure!ti, $993, p.272
3. Conceptul de terminologie este utilizat cu mai multe sensuri interdependente, nu
ntotdeauna delimitate clar.Valorile cele mai frecvent atribuite conceptului terminologie
sunt :
a) Sistem de termeni care reprezint# cuno!tin"ele ntr-un domeniu particular al unei activit#"i.
n acest caz, se impun urm#toarele preciz#ri: Termenii se ob"in prin aplicarea unei denumiri
unui anumit concept !i printr-o procedur# de lexicalizare natural# sau artificial# (termenul
verbalizeaz# cuno!tin"ele). Rela"ia dintre denumire !i no"iune este reflexiv# !i biunivoc#
pentru un termen dat. Un termen se caracterizeaz#, deci, prin univocitate, monoreferen"ialitate
!i precizie. [Vezi A.Bidu-Vr#nceanu, C.Ene, M. Dumitrescu, A.Vrnceanu, Terminologiile
#tiin!ifice - delimit"ri, modalit"!i de abordare, caracteristici, n Analele Universit"!ii
Bucure#ti, Limba #i literatura romn", anul XLVI, $997, p.3-22].
b) Domeniu transdisciplinar al cunoa!terii interdisciplinare, care studiaz# conceptele !i
reprezent#rile sale (termeni, simboluri etc.)

[ H. Felber, Manuel de terminologie, UNESCO,
$987].
4.

Am adoptat conceptul de limba romn# actual# n interpretarea propus# de V. Gu"u
Romalo n Nou #i vechi n limba romn" actual", n Limb& 'i Literatur&, nr.3-4, p.9, $997.
Sintagma acoper# o etap# din evolu"ia limbii romne care se refer# la perioada dintre sfr!itul
lui $989 !i azi.
5. Peries, Gabriel, Economie et discours militariste, p.62-75, n MOTS, 43, Juin $995
6.DEX96 nu indic# posibilitatea asocierii adjectivului scump cu abstracte ca idee, concept
etc. ci doar cu lucruri, oameni, fiin"e. De aici !i ambiguitatea ce rezult# din actualizarea
simultan# a sensurilor cuvntului scump - valoros #i drag, pre!ios #i iubit.
7. Conform DEX96, A face (cuiva) avansuri = a ncerca s# ob"in# prietenia sau dragostea
cuiva prin lingu!iri, concesii (de ordin etic) etc.
8. Vezi defini"ia lexicografic# (DEX96) a cuvntului cadril :dans de origine francez#, cu
mi!care lent#, constnd ntr-un !ir de figuri n cursul c#ruia partenerii se schimb" ntre ei).
9.Folosirea unor formule ale stilului jurnalismului sportiv n emisiunile de analiz# politic#
reprezint# o strategie de apropiere de perspectiva divertismentului sportiv care se bucur# de
audien"e foarte mari. R#mne de v#zut dac# folosirea excesiv# a limbajului sportiv nu duce la
o diluare a analizei n cadrul domeniului politic.
$0. . Schimb#rile semantice ale raportului denota"ie-conota"ie afecteaz#, n special, dup#
$989, termenii domeniului politic, social, ideologic, administrativ !i jurnalistic, Gu"u
Romalo, Valeria, Nou #i vechi n limba romn" actual", n Limb# !i Literatur#, nr.3-4, p.9,
$997.
$$. Tatiana Slama Cazacu atrage aten"ia asupra faptului c# difuzarea noii limbi de lemn
beneficiaz# de mai multe canale dect cea veche !i se bucur# de o imita"ie neobligatorie (n
realitate, manipulat#, impus# de frecventa prezen"# n mijloacele ce comunicare- la care se
adaug#, mai recent, unele interven"ii, ad hoc, n manualele !colare -, de prestigiul creat, de
rolul enorm d eamplificat al presei, al televiziunii, de faptul c# discu"ia politic# a p#truns mult


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


n strad#, n familie, n locurile publice ), Psiholingvistica. O #tiin!" a comunic"rii, Editura
ALL, Buucre!ti, $999, p.588-589.
$2. Expresia n teritoriu este considerat# de Tatiana Slama Cazacu o form# neologic#
frecvent# a ( noii) limbii de lemn : n teritoriu (= n "ar#, n Romnia), Psiholingvistica. O
#tiin!" a comunic"rii, Editura ALL, Buucre!ti, $999, p.598.
$3.Stilul jurnalistic a impus un tipar productiv pentru un fenomen de intertextualitate ce
const#, probabil, n adaptarea unui titlu de film (Lista lui Schindler) .
Listele sunt percepute ca avnd o conota"ie negativ#, datorit# asocierii frecvente a
listelor cu fenomene economico-sociale de restructurare, lichidare, !omaj (Lista lui
Co#ea) sau cu dezv#luiri senza"ionale (Lista lui Severin).
$4. Vasilescu, Mircea, Spre noi n#ine, Dilema, nr.333, 25 iunie- $iulie $999, p.4
$5. White, Louise G.; Clark, Robert P.; Political Analysis. Technique and practice,
Brooks/Coel publishing Company, Monterey California, $983.
$6. n condi"iile n care nu exist# nici o institu"ie care s# vegheze la respectarea normelor
limbii romne n mass media, se semnaleaz#- tot n pres# dar !i n revistele de specialitate-
numeroase lu#ri de pozi"ie care vizeaz# domeniul cultiv#rii limbii.
$7. Adaptarea unor termeni ca lider/leader; dealer etc. demonstreaz# capacitatea limbii
romne actuale de a asimila mprumuturile.
$8. Brucan, Silviu, ndreptar-dic!ionar de politologie, Editura Nemira, Bucure!ti, $993,
p.27$.

Surse lexicografice:
DEX : Dic!ionarul Explicativ al Limbii Romne, edi"ia a II-a, Editura Univers Enciclopedic,
Bucure!ti, $996.ANALIZA DISCURSULUI PUBLICCAPITOLUL VIII
DISCURSUL POLITIC POPULIST

Stat de drept, interes na"ional , democra"ie autentic# reprezint# sintagme des folosite ca
argumente supreme ale deciziilor politice !i elemente discursive cu rol de leit-motiv n
discursurile oficiale.
[Aceste sintagme reprezint#, ntr-un anume sens, sinonime neologice pentru "#ri!oar# -
diminutiv ironic cu ac"iune dubl# (afec"iune/bagatelizare)- care evoc# discursul na"ionalist !i
populist al secolului trecut (!i trimite la Caragiale.)]
Invocarea termenului popor n discursul politic reprezint# o strategie verbal# susceptibil# de
a arunca o lumin# pozitiv# asupra principiilor, op"iunilor, valorilor politice
97
ap#rate sau
invocate de un actor politic.
Folosirea acestui termen, departe de a fi o selec"ie semantic# inocent#, urm#re!te s# !tearg#
identitatea emi"#torului (pe care l proiecteaz# astfel ntr-un univers colectiv cu semnifica"ii
puternic pozitive).
Exist# modalit#"i diferite de a se face referire la popor n discursul politic, cele mai multe
dintre ele f#cnd parte din ceea ce se nume!te n mod tradi"ional retorica populist#.
Silvia Kobi

arat# c# populismul ca retoric# con"ine n sine o ngem#nare a unui proiect
autentic democratic !i a unui element demagogic.
Proiectul autentic democratic este o expresie a credit#rii poporului cu virtu"i, calit#"i !i
maturitate civic# exemplare, simultan cu prezentarea (explicit# sau implicit#) a dezideratelor
cet#"enilor care ar fi n contradic"ie cu op"iunile, programele, ac"iunile clasei politice. Aceast#
tendin"# denumit# n literatura anglo-saxon# giving the government back to the people nu se
poate disocia de demagogie n discursul politic. Demagogia reprezint# un sistem complex de
strategii !i elemente lingvistice folosite n discursul politic pentru a face pl#cere publicului.
Con"inutul ideatic vehiculat prin intermediul demagogiei politice acoper#, f#r# deosebire,
adev#ruri, neadev#ruri, himere, prejudec#"i ale mentalului colectiv. Unii autori
98
consider# c#
diferen"a semnificativ# care se poate stabili ntre manipulare !i demagogie const# n faptul c#
cea din urm# nu practic# o dezinformare, ci doar amplific# ceea ce exist# deja la nivelul
opiniei publice. Din acest# perspectiv#, demagogia poate fi caracterizat# ca o ab"inere
deliberat# de la ac"iuni ce ar putea determina modificarea unor concepte, idei, prejudec#"i,
credin"e -care se manifest# activ sau latent n opinia public#- n scopul de a le exploata !i
direc"iona spre propriile scopuri politice.
Aceast# defini"ie de laisser croire se aplic# demagogiei ca element al populismului !i se
opune pe plan conceptual Aufklrung -ului politic.
Retorica populist# nregistreaz# o diversitate de modalit#"i de expresie a c#ror manifestare
este extrem de agresiv# n contextul electoral.
Articulat# n general pe tema denun"#rii promisiunilor neonorate, retorica populist# este un
instrument eficace n mna opozi"iei (critica ndreptndu-se, n general, spre institu"iile
puterii). Aceast# tem# principal# poate con"ine subteme (!omaj, s#r#cie etc.) sau se poate
combina cu teme (inter)na"ionale.
Actorii politici au la ndemn# strategii de construire a programului populist care merg de la
sesizarea nemul"umirilor din snul popula"iei, amplificarea acestora (prin strategii discursive
mai mult sau mai pu"in rafinate), pn# la prezentarea lor ntr-un ambalaj electoral adecvat n
scopul pentru a determina (re)alegerea. Construirea unui program populist presupune o

97
Kobi, Silvia, Entre pedagogie politique et demagogie populiste, p.33-50, n MOTS, Les langages du
politique, No.43, juin, $995.
98
site web Propaganda Techniques : Word Games Web site


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


receptivitate sporit#, att la a!tept#rile, ct !i la nemul"umirile popula"iei dar !i capacitatea de
a (re)prezenta dorin"ele populare ( cu alte cuvinte de a fi purt#torul de cuvnt al acestora).
Succesul discursului populist se bazeaz#, n mare m#sur#, pe o perspectiv# antielitist# care
pledeaz# n favoarea unei recentr#ri !i a unei reechilibr#ri a democra"iei.
Discursul politic global nregistreaz# opozi"iile ntre elitism (ca manifestare a unui anumit
tip de autoritarism) !i populism, la nivel conceptual, semantic, comunica"ional. Din
perspectiva alternan"ei la putere, ca expresie a tensiunii vitale inerente n regimurile
democratice, se poate observa adesea !i inversarea de tonalitate discursiv# a actorilor politici
emi"#tori: fiind tributar unei viziuni morale !i nu procedurale a suveranit#"ii populare,
proiectul democratic al forma"iunilor populiste este un Janus cu dou# fe"ecomport# riscul
de a deveni autoritar
99
.

Retorica discursului populist

Strategiile speciale de atragere folosite n discursul populist constau, n principal, n:
$. Folosirea unui discurs !i a unui comportament simplu care s# conving# auditoriul c# omul
politic !i ideile sale sunt de-al/ale lor (ale poporului). Aceste tehnici sunt folosite att n
publicitate, ct !i n politic# !i se bazeaz# pe o distan"are strategic# de mitul culturii elitiste,
prin folosirea oric#rui mecanism care ar determina asocierea imaginii omului politic cu omul
simplu (de!i este greu de descris clar ce se n"elege prin termenul abstract om simplu sau de
rnd !i, mai ales, care ar fi limitele conceptului folosit adesea pentru comoditatea analizei).
Aaron Delviche
$00
descrie printre cele mai cunoscute exemple pe t#rm american - la nivelul
candida"ilor la pre!edin"ie dar !i al pre!edin"ilor, to"i multimilionari- urm#toarele tehnici:
pentru Bill Clinton , a mnca la McDonalds (simbol al culturii pop) !i a citi c#r"i poli"iste, (!i,
am ad#uga noi, a cnta la saxofon dac#, nu cumva, a cnta la un instrument de jazz ar
apar"ine, prin evolu"ia mentalit#"ilor, unui gen elitist); pentru George Bush- pasiunea pentru
un sport popular -pescuitul - !i, adversitatea manifest# pentru feluri de mncare pe baz# de
legume sofisticate (broccoli); pentru Ronald Reagan, pasiunea de a se l#sa fotografiat n
timp ce cioplea lemne; pentru Jimmy Carter - maniera de a se prezenta n cadrul imaginii
umil/simplu fermier din Georgia etc.
Fie c# se realizeaz# prin mijloace lingvistice !i/sau non-lingvistice, aceste strategii populiste
reprezint# modalit#"i de atragere bazate pe n primul rnd pe faptul c# acceptarea unui om
politic sau a programului s#u este stimulat# de recunoa!terea !i integrarea imaginii acestora n
stilul de via"# al omului obi!nuit. Analogic cu anumite programe de calculator, omul simplu
trece de la conectarea la canalul prin care sunt transmise strategiile omului politic la o
verificare a lor cu modelul s#u (!i valorile sale), dup# care urmeaz# autorizarea trecerii
mesajului (sau a acelor p#r"i conforme cu modelul), !i, n final, acceptarea acestuia.
Modelele omului obi!nuit sunt u!or de cunoscut !i prin intermediul stereotipiilor culturale de
tipul omul (politic) bun iube!te animalele !i atunci imaginea unui pre!edinte cu cinele s#u
sau a unui om politic implicat n ac"iunile de ap#rare a animalelor cap#t# conota"ii pozitive
(Mitterand, Clinton, Blair), sau omul politic trebuie s# se afle n mijlocul oamenilor !i
atunci este evident c# acesta va c#uta insistent agora pentru a fi n mijlocul celor ce l-au
ales. Este adev#rat c# este foarte greu s# discerni ce este creare de imagine sau predispozi"ie
natural#, firesc al tr#irii n toate aceste aspecte asociative la nivel simbolic. Ce este ns# foarte
clar este c# modele simplit#"ii func"ioneaz# !i uneori aduc pete de culoare ntr-un peisaj
dur ca cel al politicii.

99
Kobi, Silvia, Entre pedagogie politique et demagogie populiste, p.33-50, n MOTS, Les langages du
politique, No.43, juin, $995.
$00
Site web


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


2. Plasarea ( virtual# a) electoratului pe podiumul nving#torilor reprezint# o tehnic# subtil#
care se realizeaz#, n principal, prin specularea afinit#"ilor, leg#turilor de grup, indiferent dac#
ele se numesc na"ionalitate, religie, sex sau voca"ie. Tehnici speciale mpart electoratul n
segmente bine circumscrise unui tip (clasificarea !i alte opera"ii logice joac# un rol important
n aceste segment#ri ale popula"iei). Electoratul de un anume tip este apoi flatat n diferite
moduri (scrisori, telegrame, telefoane etc.) pentru a determina o atitudine favorabil# omului
politic. Punerea n prim-plan a persoanei (dintr-un grup precis delimitat) se bazeaz# !i pe
declan!area !i ntre"inerea unei st#ri emo"ionale prin reactivarea, cel mai adesea prin
mijloace lingvistice, a unor temeri, prejudec#"i, convingeri, idealuri, tendin"e etc. comune
grupului. Exprimat# de multe ori prin formula cine nu este cu noi este mpotriva noastr#,
strategia func"ioneaz# pe tema dorin"ei de a-i urma pe ceilal"i. [Un studiu n detaliu a acestei
problematici ar putea stabili apropieri interesante de conceptul spirala t#cerii].De vreme ce
nimeni nu vrea s# scape trenul s# fie exclus, marginalizat, l#sat deoparte, resorturile
psihologice determin# trecerea individului de partea celor (mul"i, considera"i a fi) nving#tori
. [ Avem de-a face aici cu o alt# dovad# a specializ#rii lexicului politic !i a dificult#"ilor pe
care le ridic# traducerea termenului Band Wagon : to climb onto the Band Wagon=urcarea
n Band Wagon, unde Band = grup,ceat#, iar Band Wagon = (n politic#) parte c!tig#toare
Cf. Levi"chi, L., Banta!, A.; Dic!ionar englez-romn, Ed. %tiin"ific#, Bucure!ti, $97$].
3. Tema atragerii prin team#

se articuleaz# pe motive diverse, dintre care cel mai important
pare a fi cel al dezastrului inevitabil n cazul n care poporul/publicul nu urmeaz# anumite
instruc"iuni. n principiu, aceast# tem# pune n joc strategii de reorientare a aten"iei publicului
de la un program politic spre pa!ii care trebuie urma"i pentru a reduce sau a ndep#rta orice
sentiment de team#, fric#, angoas# pe care o imagine (mai mult sau mai pu"in clar#) le-ar
putea provoca. Strategia cea mai folosit# n acest tip de mascare o reprezint# folosirea
terminologiei militare !i a analogiilor dintre anumite activit#"i politice !i opera"iile militare.
[Se pare c# explica"ia psihologic# a acestei atitudini o reprezint# perceperea negativ# a
oric#rei st#ri de conflict]. n practica publicitar# se admite, de altfel, c# dac# toate lucrurile
ar fi egale (ca importan"#), cu ct o persoan# este mai nsp#imntat# ( prin diverse strategii
discursive n cadrul procesului de comunicare, cu att este mai plauzibil ca ea s# se plaseze n
cadrul unei ac"iuni preventive pozitive [sunt celebre rezultatele graficelor vnz#rilor de
centuri de siguran"# de ultim# genera"ie dup# prezentarea unor accidente grave n cadrul
spotului publicitar]. Altfel spus, cu ct cineva se simte mai amenin"at- prin intermediul
comunic#rii, n special lingvistice- cu att mai mult va fi atras de acea parte a spectrului
politic care i promite, tot prin mijloace lingvistice, siguran"#, lini!te, pace, confort, bun#stare
etc.
Domeniul politic cunoa!te o gam# larg# de amenin"#ri persuasive, care, de cele mai multe
ori, au o coloratur# local#, regional#, na"ional# sau sunt active chiar la nivel continental.
Folosirea acestei tehnici implic# :
$) formularea de c#tre un om politic, organiza"ie etc. a unei amenin"#ri (!omaj, imigran"i,
s#r#cie, soarta deplorabil# a mediului nconjur#tor etc.);
2) recomand#ri specifice despre cum ar trebui publicul s# ac"ioneze n fa"a acestei amenin"#ri;
3) perceperea recomand#rii ca o arm# efectiv# pentru reducerea sau nl#turarea
elementului amenin"#tor;
4) transferul eficient de imagine n lupta cu amenin"area asupra individului, organiza"iei
politice care a identificat amenin"area (!i implicit acordarea voturilor, ncrederii,
sus"inerii etc.).
Eficien"a acestei tehnici rezid# n special n tehnicile persuasive care se bazeaz# de cele mai
multe ori pe o structur# discursiv# extrem de dinamic#.
$0$

$0$
Olive, Maurice, Le Pen, le peuple. Autopsie dun discours partisan, p $3$, Mots, 43, $995


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


Un exemplu celebru de persuasiune prin team# l constituie discursul lui Adolf Hitler din
$932 (reprodus dup# un text n limba englez#):

$.The streets of our country are in turmoil formularea amenin!"rii
2. The universities are filled with students rebelling and rioting formulare de detaliu a
amenin!"rii interne
3. Communists are seeking to distroy our country formulare de detaliu a amenin!"rii interne
#i a ceea ce se urm"re#te prin aceste ac!iuni
4.Russia is threatening us with her might, and the Republic is in danger formularea
amenin!"rii prin identificarea inamicului extern
5.Yes- danger from within and without amenin!are complex", concluziv", leg"tur" cu 2,3!i 4.
6.We need low and order recomand"ri specifice despre ce I- ar trebui publicului n fa!a
acestei amenin!"ri;
7.Without it our nation cannot survive. concluzie axiomatic" (textul n englez# este preluat
din Aaron Delwiche
$02
).

Discursul politic excentric
Discursul politic excentric reprezint#, pe scena politic# a multor "#ri, o secven"#
comunica"ional# a c#rei abordare nu se poate face prin raportare la o doctrin# politic# (adic# la
o structur# de teme !i referin"e mai mult sau mai pu"in caracteristice pentru o anumit#
familie ideologic#), ci, mai degrab#, la un ansamblu eteroclit de structuri argumentative.
Cele mai folosite structuri argumentative folosite n discursul politic excentric vizez#
urm#toarele paliere :
$) n primul rnd, strategia se bazeaz# pe tehnici discursive de revendicare a unei legitimit#"i
populare. Una dintre principalele axe o constituie tema denun"#rii pr#pastiei care desparte
poporul de guvernan"i. Sistemul populist al acuz#rii celor responsabili este omniprezent n
(sub)text unde se gloseaz# pe toate tonurile despre manipulare (tema principal# o constituie
pentru a se men"ine artificial la putere clasa politic# nu ezit# s# tri!eze s# manipuleze regulile
constitu"ionale cu concursul presei- puternic# !i iresponsabil# )
$03
.
2) n al doilea rnd, discursul politic se distinge prin caracterul s#u atipic !i derutant pe scena
politic#, individualizarea sa remarcndu-se, la nivelul conceptelor, prin propunerea unor
solu"ii noi !i ndr#zne"e, prin lupta contra imobilismului etc.
3) n al treilea rnd, acest tip de discurs mizez# pe strategii care pun n eviden"# valori
umane universale (concepte pozitive) : curaj, probitate, abnega"ie , adesea nso"ite !i
sus"inute de o strategie simbolic# de provoc#ri (mimic#, butade, calambururi) susceptibile
de a sugera personalitatea deosebit# a omului politic.
4) Acest tip de discurs este puternic marcat de un voluntarism demagogic, care face apel
continuu la suveranitatea popular# (strategia func"ioneaz# cu succes deoarece una dintre
func"iile politicului este aceea de a da colectivit#"ii sentimentul destinului s#u). Contextul
n care, n ultimii ani, guvernele au avut multe dificult#"i n a juca acest rol !i au e!uat n a
produce, m#car impresia, c# pot st#pni !i conduce mecanismele economiei !i ale
societ#"ii n ansamblul ei, a favorizat nclinarea spre mit !i iluzii politice. Actorii politici
care promoveaz# acest tip de discurs reabiliteaz# imaginarul, dintr-o pozi"ie convenabil#,
exterioar# deciziei politice (n general, actorii politici excentrici sunt "inu"i sistematic la
distan"#). Prin propagarea populist# a unor sloganuri (Vom fi ce am fost !i nc# mai mult),
se apeleaz# la o strategie discursiv# care opune - n planul expresiei lingvistice

$02
Vezi Propaganda Techniques : Word Games Web site
$03
Pierre- Andre Taguieff , La rhetorique du national-populisme. Les regles elementaires de la propagande
xenophobe, n Mots, 9, octobre $984, p.$$3-$38.ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


excentrice- indeciziei, pasivit#"ii !i veleitarismului politic, valori unanim recunoscute (ca
hot#rre, fermitate, curaj).
5) O caracteristic# o constituie recurgerea frecvent# la teza complotului prin proiectarea
imaginii unei puteri multiforme (justi!ia, reprezentan!i ai clasei politice #i ai societ"!ii
civile), care ncearc# prin toate mijloacele s# suprime acest tip de discurs .
6) Dar cea mai eficace strategie a acestui tip de discurs o reprezint# contestarea
zgomotoas# a autenticit#"ii politice a candida"ilor (a identit#"ii, a biografiei, a ac"iunilor
lor ) prin direc"ionarea atacului nu att asupra a ceea ce se zice n discursul acestora,
ct asupra raport#rii fiec#ruia la discursul propriu.
Discursul politic excentric are adesea un caracter mesianic. Teme ca amenin"area cu dispari"ia
"#rii , pericolul extern, speran"a n solidaritate, armonie, fraternitate, apelul la rezisten"# !i la
datorie moral#, sunt ncadrate ntr-un sistem polimorf n care lupt", refuz, cruciad" etc.
constituie adev#rate obsesii lexicale.
n concluzie, se poate afirma c# eficacitatea discursului demagogic de acest tip rezid#, n mare
parte, n populismul !i n hot#rrea sa :arta demagogului constnd n a capta preocup#rile
cotidiene al auditoriului pentru a-!i ajusta propriul discurs, ceea ce echivaleaz# cu o ncercare
de a se adapta exigen"elor opinio communis.
Succesul acestui tip de discurs pare a depinde n mod direct propor"ional de gradul nalt de
incoeren"# !i ambiguitate ce caracterizeaz# anumite contexte politice. ntr-un context politic
specific, cel al discredit#rii globale a politicii, excentritatea retoric# se poate dovedi de succes,
devenind un semn distinctiv, o marc# a clarit#"ii, a curajului !i a onestit#"ii, calit#"i rare ntr-un
mediu a c#rui reputa"ie este de a fi cinic !i calculat
58
.

Discursul politic militarist intereseaz# !i cnd iese din cadrul s#u institu"ional strict !i se
nscrie n alte tipuri de discursuri.
Creativitatea lingvistic# n domeniul terminologiei politice se manifest# !i la nivelul
denumirilor opera"iunilor militare. n general, denumirile con"in referiri la locul ac"iunii[ex.
Furtun# n de!ert este o metafor# care red# bombardarea asidu# a "intelor, iar Vulpea
de!ertului - o aluzie probabil, de data asta, la viclenie (semn al inteligen"ei) care permite
animalului respectiv s# descopere vizuinile (=adic# "intele) inamicului].
Dimensiunea activ# !i coercitiv# a discursului militarist se manifest# fie prin inserarea
amenin"#rii , fie prin evocarea modului vertical, ierarhic al rela"iilor umane, fie cnd exprim#
patosul militarismului.
Analiza discursului politic sugereaz# folosirea terminologiei militare specifice n redarea unor
comportamente agresive n rela"iile politice , sociale, economice etc. ( strategii politice,
conflict politic, ap"rare legitim" a intereselor etc.). Folosirea generalizat# a lexicului
militar n diferite discursuri (liberale, etatiste etc.) este considerat# ca o manifestare a
op"iunilor autoritare !i adesea ca o garan"ie a eficacit#"ii acestui tip de comunicare.
$04


Dezinformarea
Dezinformarea este definit#
$05
ca suprimare a faptelor nepl#cute sau inducere deliberat# a
unor informa"ii politice false sau care pot induce n eroare, n scopul de a influen"a opinia
public#. Nu este vorba doar de informa"ii false sau incorecte ci de faptul c# acestea sunt false
n mod inten"ionat. Nu este vorba de o strategie de propagand# f#"i!#, n care vorbitorul s# fie

$04
Peries, Gabriel, Economie et discours militariste, p.62-75, n Mots, 43, Juin $994Coulomb-Gully, Marlne,
La reprsentation politique au Journal tlvis. Etude des positionnememt tlvisuels durant la campagne
prsidentielle de $989, thse, U. de Lile 3, 3$ janvier, $992, n Mots, no.32, septembre $992.
Analiza discursului politic militarist ar trebui s# identifice componentele ideologice care unesc
militarizare, autoritate !i eficacitate
$05
Pond, Elizabeth, The Christian Science Monitor, feb., 26, $985


ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


identificat. Informa"iile sunt plantate !i r#spndite n discursul politic de o surs# secret# sau
deghizat#. Principalele strategii folosite n dezinformare pornesc de la folosirea unei secven"e
a realit#"ii care intr#, ini"ial, ntr-un proces de falsificare !i contrafacere, pentru a se ajunge, n
cele din urm#, la reciclarea minciunii de ct mai multe ori.

Oratoria 'i discursul politic
Motto: Nu ochii sunt oglinda sufletului, ci vocea
Galen, filosof grec,

Unii autori
$06
, care se situeaz# pe o pozi"ie clar# de ap#rare a mijloaceleor paralingvistice n
discursul politic, consider# drept o explica"ie posibil# pentru presta"iile oratorice lamentabile
ale oamenilor politici ai zilelor noastre faptul c#, n general, discursurile politice nu sunt scrise
de cei ce la rostesc (ci de alte institu"ii de comunicare aferente acestora). Astfel, audien"a nu
poate aprecia clar ce este ntr-adev#r propriu gndirii unui politician sau ceea ce este o
expresie a gndirii staff-ului s#u. Speciali!tii deplng faptul c# politicienii ignor# regulile
oratoriei prefernd s# acorde o importan"# major# doar tehnicii de comunicare (canalului n
termenii lui McLuhan) !i nu modului (artei) n se comunic#: They think only in terms of
sounds bites.
Istoricul Arthur Schlesinger consider# c# declinul !i, probabil, dispari"ia oratoriei - privit#, n
mod tradi"ional, ca o condi"ie sine qua non a discursului politic - se datoreaz# n special
faptului c# politicienii de ast#zi sunt mai pu"in angaja"i ideologic (vezi distinc"ia stnga-
dreapta).
Din aceast# perspectiv#, marii oameni politici, cei nzestra"i cu convingeri !i vitalitate, se
recunosc, n special, dup# modul n care folosesc arta persuasiunii politice
$07
.
Se afirm#, de obicei, c# efectul discursului politic asupra receptorului depinde n cea mai mare
m#sur# de eficacitatea discursiv# !i nu de predominarea conceptelor !i a ideologiei
exprimate. Studii !i teste de evaluare a parametrilor recept#rii unor mesaje cuprinse n
discursuri politice diverse au relevat importan"a pe care destinatarii o acord# expresivit#"ii.
Aceasta este definit# indirect prin formul#ri impresioniste care exprim# judec#"i asupra
formei ( a vorbit bine; ce orator, !tie s# se exprime!) sau prin judec#"i indirecte, sub
forma cit#rilor orale, n pres#, a unor secven"e discursive, a titlurilor !i a subtitlurilor
(intertext).

n concluzie, renun"area, de c#tre majoritatea actorilor politici la subtilit#"ile oratoriei, pare a
fi o op"iune gre!it# deoarece studiile !tiin"ifice relev# faptul c# imaginea unui politician se
datoreaz# doar n propor"ie de 7 % con"inutului mesajului exprimat, n timp ce 93% revine
for"ei opiniilor, limabjului trupului, expresiei fe"ei !i calit#"ii vocii .

Concluzii
Terminologia politic# reprezint# o cale spre cunoa!terea, nv#"area !i n"elegerea unui
domeniu de o vastitate !i complexitate a rela"iilor care pot fi doar intuite.
Dat# fiind dezvoltarea acestei terminologii !i rapiditatea cu care ea evolueaz#, o activitate de
sistematizare, de clasificare !i de descriere este extrem de important de realizat, dar !i foarte
dificil# (dac# nu imposibil#). Cursul de fa"# !i-a propus un obiectiv descriptiv, de identificare
!i de sugerare a unor tendin"e. %i, de!i alegerea unor termeni !i sensuri a fost de tip subiectiv,
cred c# a reu!it, m#car n parte, s# schi"eze unele tendin"e frecvente n uz. Permeabilitatea

$06
Conklins, Ellis, E., Oratory? Todays politicians have lost the fine art, n Los Angeles Herald Examiner,
sept. 24, $988
$07
Gardin, Bernard, Discours politique et expressivite, n Neologie et lexicologie, Librairie Larousse, Paris, $979ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC


deosebit# a lexicului comun pentru elementele acestei terminologii poate constitui un
argument al importan"ei acesteia n limba romn# actual#
Dintr-o perspectiv# comunica"ional# strict#, terminologia politic# nu poate fi studiat# n afara
(con)textului n care se formeaz# !i evolueaz#.
Discursul politic ofer# cadrul cel mai potrivit pentru studierea terminologiei politice.
Domeniul politicului - ca spa"iu public- este format dintr-un continuum de ac"iune !i
comunicare n cadrul c#ruia se pot manifesta tendin"e spre consens, spre negociere, spre
polemic# sau spre blocaje. De aceea, analiza discursului politic (n domeniul !tiin"ific,
mediatic, la nivelul actorilor politici sau al limbii comune) apare ca singura cale de n"elegere
!i reconstituire a ansamblului de valori, programe, ac"iuni politice.
Acest lucru este cu att mai necesar cu ct construirea unei democra"ii puternice presupune
trecerea de la era informa"ional# (cu al s#u flux de informa"ii unidirec"ional sau monologic -
one-way flow of information) spre era comunica"ional# a mileniului trei (cu al s#u flux de
informa"ii bidirec"ional sau dialogic - two-way flow of information)
$08
.
O er# comunica"ional# n care definirea conceptelor !i adecvarea terminologic# vor
reprezenta, cu siguran"#, principalele modalit#"i de realizare a unui discurs politic eficient.

$08
Duane, Elgin, Niehauss, Ann, Revitalizing Democracy in the Communications Eran Rain, summer $986.

S-ar putea să vă placă și