Sunteți pe pagina 1din 19

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI


I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE
Interpretarea datelor n urma aplicrii chestionarelor 1
i ! n coli pentru a"larea opiniilor cadrelor didactice
cu pri#ire la pro$ramul de "ormare prin proiectul
strate$ic%
&Formarea continu a profesorilor de tiine
tehnologice n societatea cunoaterii
'O(DR)*+,*1-.*(*/!/.1
,n)oc*i) d!-
Farca+ Mariana, ro.!(or *!)odi() C/C/D/Mur!+, o.i0!r *ar1!)in2
S3anc(ali El!na%Ani+oara, ro.!(or *!)odi() C/C/D/Mur!+, !4!r) co*unicar!
1

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
0u#1nt nainte
Pun!r!a 5n rac)ic6 a conc!)ului d! !duca0i! !r*an!n)6 7li.!lon2 l!arnin28 r!r!3in)6
una din riori)60il! (i()!*ului no()ru d! !duca0i!, .iind un *i9loc d! racordar! a .or*6rii
ro.!(ional! la noil! c!rin0! al! (oci!)60ii :a3a)! ! cunoa+)!r!/ Proi!c)ul d! .a06 a(i2ur6 acc!(ul
la ro2ra*ul d! .or*ar! !n)ru "### d! ro.!(ori d! +)iin0! )!;nolo2ic! r!r!3!n)<nd aro4i*a)i=
#/>? din )o)alul cadr!lor didac)ic! din Ro*<nia/ Proi!c)ul con)ri:ui! la a)in2!r!a d!3id!ra)!lor
.or*ula)! 5n Liniil! Dir!c)oar! In)!2ra)! !n)ru Cr!+)!r! Econo*ic6 +i Ocuar!a For0!i d! Munc6/
,n d!3=ol)ar!a roi!c)ului a .o() lua)6 5n con(id!rar! cor!lar!a din)r! ro2ra*ul d! .or*ar! ! d!
o ar)!, n!c!(i)a0il! d! 5n=60ar! al! !l!=ilor +i rinciiil! na0ional! +i !uro!n! d! .or*ar! a
ro.!(orilor, ! d! al)6 ar)!/ Ac!() roi!c) (! adr!(!a36 unui u:lic cu carac)!ri()ici co*un!
alc6)ui) din ro.!(ori d! +)iin0! )!;nolo2ic!, cadr! didac)ic! din 5n=606*<n)ul r!uni=!r(i)ar,
ro.!(ori d!:u)an0i +i ro.!(ori car! au o:0inu) 2rad!l! I +i II/
Proi!c)ul r6(und! unui (!) d! n!=oi (!ci.ic! concr!)!, cor!la)! cu o:i!c)i=!l! POSDRU,
a4!i riori)ar! +i DMI- a8 cr!+)!r!a cali)60ii +i co*!)i)i=i)60ii 5n=a606*<n)ului ro*<n!(c rin
d!3=ol)ar!a d! ro2ra*! d! .or*ar! +i d! r!(ur(! c!n)ra)! ! roi!c)ar! curricular6 d! cali)a)!@
:8 ar)iciar!a la ac)i=i)60i d! .or*ar! con)inu6@ c8 co*unicar!a cu ro.!(orii o*olo2i din 0ar6 +i
din al)! 06ri ri=ind d!3=ol)ar!a r!2<)irii ro.!(ional! +i id!n)i.icar!a *odali)60ilor d! cr!+)!r! a
cali)60ii ac)ului didac)ic@ d8 ac)uali3ar!a in.or*a0iilor d! (!ciali)a)!@ !8 r!26)ir!a (u!rioar6,
*!)odic6 +i +)iin0i.ic6, a l!c0iilor@ .8 2!()ionar!a !.ici!n)6 a )i*ului li*i)a)@ 28 con(olidar!a in)!2r6rii
+colii ro*<n!+)i 5n *ar!a .a*ili! !uro!an6/
O2iecti#ul $eneral al proiectului !()! .or*ar!a +i d!3=ol)ar!a co*!)!n0!lor ro.!(orilor d!
+)iin)! )!;nolo2ic! d! a i*l!*!n)a un curriculu*, +i d!3=ol)ar!a ro.!(ional6 con)inu6 a
ac!()ora ! co*on!n)a in()ruirii di.!r!n0ia)! a !l!=ilor/ E.!c)!l! !()i*a)! ! )!r*!n *!diu +i
lun2 (un)- &8 (c6d!r!a ra)!i d! a:andon +colar +i 5ncura9ar!a )in!rilor (6 ado)! cari!ra didac)ic6@
"8 5*:un6)60ir!a cali)60ii 5=606*<n)ului rin cor!lar!a r!26)irii cadr!lor didac)ic! cu n!=oil! +i
in)!r!(!l! !l!=ilor@ '8 cr!+)!r!a cali)60ii ro2ra*!lor d! .or*ar! rin al)!rna)i=! *od!rn! la
.or*!l! cla(ic! d! .or*ar! con)inu6@ A8 di(!*inar!a :un!lor rac)ici la ni=!l d! (i()!* +i !n)ru
roi!c)!l! =ii)oar!@ B8 o)i*i3ar!a co*!)!n0!lor cai)alului u*an din 5n=606*<n)ul r!uni=!r(i)ar
+i cor!lar!a lor cu c!rin0!l! !uro!n! +i cu do*!niil! riori)ar! al! MECTS/
2

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
O2iecti#ele speci"ice !n)ru 2ruul 0in)6 (un)-
&/ D!3=ol)ar!a c!lor dou6 *odul! d! cur( +i con=!r(ia lor 5n .or*a) di2i)al- Modul A- A:ili)ar!a !
curriculu*@ Modul C- D!3=ol)ar! ro.!(ional6 con)inu6 ! co*on!n)a in()ruirii di.!r!n0ia)! a
!l!=ilor /
"/ For*ar!a cadr!lor didac)ic! ! c!l! dou6 *odul! d! cur(/
'/ A(i2urar!a cali)60ii ro2ra*ului acr!di)a) d! .or*ar! con)inu6/
A/ Sc;i*:ul d! !4!ri!n06 +i .or*ar!a con)inu6 u)ili3<nd o la).or*a cola:ora)i=5 on%lin! d!dica)6
cadr!lor didac)ic! din aria curricular6 =i3a)6/
B/ Incura9ar!a acc!(ului +i a ar)ici6rii cadr!lor didac)ic! din 5n=606*<n)ul r!uni=!r(i)ar la
oor)uni)60il! o.!ri)! d! roi!c) rin ro*o=ar!a +i di(!*inar!a r!3ul)a)!lor/
3rupul45int% "### d! ro.!(ori d! +)iin)! )!;nolo2ic!, din 9ud!0!l! Mur!+ +i Cac6u, r!cu* +i din
r!2iun!a C!n)ru i Nord%E()/
06E(7IONAR)L 1, ri=ind n!=oil! d! .or*ar! +i d!3=ol)ar! ro.!(ional68 aco!r6 A do*!nii d!
co*!)!n06 r!l!=an)!, car! au l!26)ur6 cu rincial!l! a(!c)! al! ac)i=i)60ii +colar! +i anu*!- A/
R!la0ia cu !l!=ii, C/ Ac)i=i)a)!a d! r!dar!%5n=60ar!, C/ Proi!c)ar!, lani.icar!, D/ E=aluar! +i
*oni)ori3ar!/
Fi!car! do*!niu d! co*!)!n0! c;!i! con0in! un nu*6r d! indica)ori d! !r.or*an06 (u: .or*6
d! 5n)r!:6ri, n!c!(ar! d! a)in( 5n ca3ul un!i :un! ac)i=i)60i ro.!(ional!/ Indica)orii d! cali)a)! n!
o) a9u)a (6 !=alu6* *6(ura 5n car! cadr!l! didac)ic! (a)i(.ac (couril! +colii/ Do*!niil! o) .i
!=alua)! 5n .unc0i! d! c!l! +a(! ni=!luri d! !r.or*an06 car! (un) ar)! in)!2ran)6 a .i!c6rui
indica)or d! cali)a)!/
C!l! +a(! ni=!luri au ur*6)oar!l! (!*ni.ica0ii-
Ni=!lul D !4c!l!n) E !4c!l!n)
Ni=!lul B .oar)! :in! E unc)! )ari
Ni=!lul A :in! E unc)! )ari cu a(!c)! car! ar u)!a .i 5*:un6)60i)!
Ni=!lul ' ad!c=a) E unc)!l! )ari (un) *ai nu*!roa(! d!c<) unc)!l! (la:!
Ni=!lul " (la: E unc)! (la:! (!*ni.ica)i=!
Ni=!lul & n!(a)i(.6c6)or E unc)! (la:! *a9or!
06E(7IONAR)L ! !()! a4a) ()ric) ! c!l! dou6 *odul! d! cur(, 5n (coul 5*:un6)60irii
ro2ra*ului d! .or*ar! o.!ri) 5n cadrul roi!c)ului +i !n)ru ada)ar!a ac!()uia la n!=oil! d!
.or*ar! al! ro.!(orilor d! +)iin0! )!;nolo2ic!/, iar r6(un(uril!- Da, Nu, Nu +)iu, (un) (u(0inu)! d!
d!)ali!r!a r6(un(ului al!(/
3

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
ANALIZA DA7ELOR
0hestionarul 1 de anali9 a ne#oilor de "ormare
Vor .i id!n)i.ica)! ac!l! )iuri d! co*!)!n0!, cuno+)in0!, a:ili)60i +i a)i)udini car! o) .i d!3=ol)a)!
rin in)!r*!diul unor cur(uri d! .or*ar! c! 5+i roun (6 (ri9in! ac)i=i)a)!a cadr!lor didac)ic!/
Cu ajutorul ntrebrilor:
&/ =or .i !=id!n0ia)! rincial!l! puncte tari al! r!26)irii !r(onalului didac)ic@
"/ =or .i id!n)i.ica)! do*!niil! 5n car! (un) n!c!(ar! (au a2r!a)! posi2ile m2unt5iri@
'/ =or .i id!n)i.ica)! priorit5ile n ceea ce pri#ete plani"icarea acti#it5ilor de de9#oltare
pro"esional a !r(onalului didac)ic@
A/ (! =or ar!cia standardele i calitatea acti#it5ii din coli@
B/ =or .i roi!c)a)! standarde de re"erin5 pentru "ormarea cadrelor didactice/
Principalele domenii de competen
C;!()ionarul d! au)o!=aluar! =i3!a36 A do*!nii c;!i! al! ac)i=i)60ii didac)ic!-
A/ R!la0iil! cu !l!=ii
C/ Ac)i=i)a)!a d! r!dar!%5n=60ar!
C/ Mana2!*!n)ul cla(!i
D/ Proi!c)ar!, lani.icar!
Fi!car! do*!niu c;!i! curind! un nu*6r d! indica)ori d! !r.or*an06 r!3!n)a0i (u: .or*6 d!
5n)r!:6ri rin car! (! anali3!a36 di.!ri)! a(!c)! al! r!d6rii +i al! co*!)!n0!i ro.!(ional!-
4

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
'REL)0RAREA DA7ELOR
0hestionar 1
DOMENII DE 0OM'E7EN:;
VIZA7E * 7I')RI DE
<N7RE=;RI
N)M;R)L
<N7RE=;RII
O=(ERVA:II 3ENERALE
A- RELA:IA 0) ELEVII
Carac)!ri()ici *oral! +i a.!c)i=! &, ", ' 1- (LA=
P!n)ru > ? din)r! cadr!l! didac)ic! c;!()iona)!,
r!r!3in)6 unc)! (la:! *a9or!, car! o) a.!c)a
(u:()an0ial !4!ri!n0!l! !l!=ilor/ P!n)ru a
o)i*i3a ac)i=i)a)!a ac!()!i ca)!2orii d! cadr!
didac)ic!, +coala )r!:ui! (6 5n)oc*!a(c6 un
lan d! *6(uri :in! ()ruc)ura)/
!- ADE0VA7
P!n)ru 1>? din)r! r!(ond!n0i d!6+ir!a
unc)!lor (la:! !()! la li*i)6, !l! n!a=<nd un
i*ac) n!2a)i= (u:()an0ial, !l!=ii a=<nd acc!( la
(!r=iciil! !duca0ional! car! 5nd!lin!(c
()andard!l! *ini*!, )o)u+i, con()r<n2 cali)a)!a
2!n!ral6 a !4!ri!n0!i !l!=ilor/ P!n)ru ac!a()6
ca)!2ori! d! cadr! didac)ic!, +coala ar )r!:ui (6
ado)! *6(uri !n)ru a cor!c)a a(!c)!l! car!
o) .i 5*:un6)60i)!, d!3=ol)<nd )o)oda)6 unc)!l!
)ari/
.- =INE
!@? din)r! c!i c;!()iona0i (! ridic6 la un
()andard al (!r=iciilor !duca0ional! 5n car!
unc)!l! )ari au un i*ac) o3i)i= (!*ni.ica)i=,
cali)a)!a !4!rin0!lor !l!=ilor .iind di*inua)6 d!
a(!c)! car! o) .i 5*:un6)60i)!/ Ac!()!i
ca)!2orii d! cadr! didac)ic!, +coala ar )r!:ui (6
o.!r! *6(uri d! cor!c)ar! a a(!c)!lor
r!(!c)i=!/
5

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
A- FOAR7E =INE
>>? din)r! cadr!l! didac)ic! c;!()iona)! o.!r6
un ()andard ridica) al (!r=iciilor !duca0ional!,
carac)!ri3a)! rin unc)! )ari i*or)an)!/ ,n
ac!()! (i)ua0ii, +coala ar )r!:ui (6 ro.i)! d!
oor)uni)60il! d! a*!liorar! +i (6 (! ()r6duia(c6
(6%+i ridic! !r.or*an0a la !4c!l!n)/
>- EB0ELEN7
Un ()andard r!*arca:il al (!r=iciilor
!duca0ional!, !4!*li.ic<nd c!l! *ai :un!
rac)ici +i a=<nd =aloar!a n!c!(ar6 !n)ru a
u)!a .i di(!*ina) +i 5n a.ara +colii, (! con()a)6
5n >? din)r! ca3uri/ Ac!() ni=!l 5nal) d!
!r.or*an06 !()! dura:il +i =a .i *!n0inu) 5n
)i*/
1 C (LA= 4 > ?
! C ADE0VA7 4 1> ?
. C =INE 4 !@ ?
A C FOAR7E =INE 4 >> ?
> C EB0ELEN7 4 > ?
=- A07IVI7A7EA DE
'REDARE4 <NV;:ARE
Id!n)i.icar!a +i .olo(ir!a
cri)!riilor !4)racurricular!
A 1 C (LA= 4 / ?
! C ADE0VA7 4 1> ?
. C =INE 4 !, ?
A C FOAR7E =INE 4 A/ ?
> C EB0ELEN7 4 / ?
&
"
'
A
B
6

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
A)i)udin!a r!.l!4i=6 B, $ 1 C (LA= 4 /8> ?
! C ADE0VA7 4 1!8> ?
. C =INE 4 !> ?
A C FOAR7E =INE 4 AD8> ?
> C EB0ELEN7 4 /8> ?
,*:un6)60ir!a *!)odolo2i!i
7in.or*a0ii *ai :un!,
d!(c;id!r! .a06 d! (c;i*:ar!,
a:ili)60i *!)odolo2ic!8
D, >, F, &#, &" 1 C (LA= 4 / ?
! C ADE0VA7 4 1.8A ?
. C =INE 4 !>8! ?
A C FOAR7E =INE 4 AD8A ?
> C EB0ELEN7 4 / ?
&
"
'
A
B
&
"
'
A
B
7

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
O.!rir!a .!!d:ac1%ului && 1 C (LA= 4 + ?
! C ADE0VA7 4 11 ?
. C =INE 4 !/ ?
A C FOAR7E =INE 4 >@ ?
> C EB0ELEN7 4 > ?
0- 'ROIE07ARE8
'LANIFI0ARE
Con+)i!n)i3ar!a +i acc!)ar!a
n!c!(i)60ii (c;i*:6rii
&' 1 C (LA= 4 , ?
! C ADE0VA7 4 1D ?
. C =INE 4 !@ ?
A C FOAR7E =INE 4 A/ ?
> C EB0ELEN7 4 + ?
&
"
'
A
B
&
"
'
A
B
8

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
Or2ani3ar! +i lani.icar!-
()a:ilir!a o:i!c)i=ului d!
a lani.ica
&A, &D
1 C (LA= 4 ,8> ?
! C ADE0VA7 4 1/8> ?
. C =INE 4 1D8> ?
A C FOAR7E =INE 4 >18> ?
> C EB0ELEN7 4 > ?
.olo(ir!a +i roduc!r!a
*a)!rial!lor, 5n
con.or*i)a)! cu
o:i!c)i=! clar!
&B, &$, "# 1 C (LA= 4 , ?
! C ADE0VA7 4 1,8.. ?
. C =INE 4 !.8.. ?
A C FOAR7E =INE 4 A,8.A ?
> C EB0ELEN7 4 / ?
&
"
'
A
B
&
"
'
A
B
9

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
D!(.6+urar!a !.!c)i=6 a
ac)i=i)60ilor didac)ic! E ()ra)!2ii
didac)ic! !.ici!n)! .ocali3a)! !
d!3=ol)ar!a *!n)al6 +i
2!n!ral6 a !l!=ilor
&>, &F 1 C (LA= 4 +8> ?
! C ADE0VA7 4 1>8> ?
. C =INE 4 !! ?
A C FOAR7E =INE 4 A+ ?
> C EB0ELEN7 4 / ?
D- EVAL)ARE EI
MONI7ORIZARE
Cunoa+)!r!a *odului d!
!=aluar! !.ici!n)6-
cri)!rii
in()ru*!n)!
*6(uri al! unui
!=alua)or !.ici!n)
"&
""
"'
1 C (LA= 4 /8// ?
! C ADE0VA7 4 1/ ?
. C =INE 4 !@8.A ?
A C FOAR7E =INE 4 >18// ?
> C EB0ELEN7 4 >8.A ?
&
"
'
A
B
&
"
'
A
B
10

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
Focali3ar! ! .!!d:ac1 "A, "B 1 C (LA= 4 +8> ?
! C ADE0VA7 4 1/8> ?
. C =INE 4 !@ ?
A C FOAR7E =INE 4 AD8> ?
> C EB0ELEN7 4 >8> ?
E.ici!n0a !=alu6rii "D 1 C (LA= 4 D ?
! C ADE0VA7 4 1> ?
. C =INE 4 !. ?
A C FOAR7E =INE 4 A+ ?
> C EB0ELEN7 4 > ?
&
"
'
A
B
&
"
'
A
B
11

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
0onclu9ia ce se desprinde n urma prelucrrii datelor o25inute din chestionarul care
#i9ea9 cele patru domenii de competen5 men5ionate FA8 =8 08 DG este c coala ar tre2ui
s m2unt5easc8 n continuare8 punctele tari importante i s adopte msuri de
corectare a aspectelor care pot "i m2unt5ite- De asemenea8 o2ser#1nd c8 pentru "iecare
domeniu de competen5 #i9at8 aproHimati# >@? dintre cadrele didactice se autoe#aluea9
ca atin$1nd un standard nalt al ser#iciilor educa5ionale8 este de ateptat ca coala s
pro"ite de oportunit5ile o"erite pentru ameliorarea i ridicarea per"orman5ei la eHcelent-
0hestionar !
DOMENII VIZA7E * 7I')RI
DE <N7RE=;RI
N)M;R)L
<N7RE=;RII
O=(ERVA:II 3ENERALE
DEZVOL7AREA (O0IO4
0O3NI7IV; A
'ROFE(ORILOR
1 C DA C +/ ?
! C N) C . ?
. C N) E7I) C 11 ?
& Modulul A r6(und! c!rin0!lor
5n=606*<n)ului *od!rn, ro*o=a) la ni=!l
UE/ T!*a)ica rou(6 a)ac6 )ron(oan!l!
d! :a36 al! un!i a:ord6ri d! la 2!n!ral
la ar)icular/
R!la0ia cu !l!=ii +i ac)i=i)a)!a d! r!dar!%
5n=60ar! din *odul!l! A (i C, rin
con0inu)uril! r!3!n)a)! nu au l!26)ura
cu do:<ndir!a unor ac;i3i0ii car! d!cur2
&
"
'
A
B
12

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
&
"
'
din do*!niil! d! co*!)!n06 c;!i! +i
(i()!*! r!.!r!n0ial!/
Con(id!r c6 arcur2!r!a c!lor " *odul!
a(i2ur6 do:<ndir!a d! co*!)!n0!
!n)ru ro.!(ori, car! (6%i a9u)! ! !l!=i
(6 (! in)!2r!3! *ai u+or 5n c<*ul
*uncii/
Con)!4)ul !uro!an +i a(i2urar!a cali)60ii
(un) riori)ar! !n)ru d!(c;id!r!a
!l!=ilor c6)r! =ia06/
M6 in)!r!(!a36, 5n (!cial, roi!c)ar!a
!n)ru !duca0ia di.!r!n0ia)6/
Modul!l! A +i C con)ri:ui! la d!3=ol)ar!a
co2ni)i=6 a ro.!(orilor +i cunoa+)!r!a
*odului d! a:ordar! a c!lor cu CES/
Sun) n!c!(ar! clari.ic6ri conc!)ual!
ri=ind roi!c)ar!a didac)ic6, in()ruir!a
di.!r!n0ia)6 c!n)ra)6 ! !l!=/
T!*!l! al!(! (un) u)il! 5n !la:orar!a
CDL%ului/
T!*!l! (un) a().!l al!(! 5nc<) (6
r6(und6 c!rin0!lor i!0ii d! .or06 d!
*unc6/
S! i*un! )r!c!r!a d! la un 5n=606*<n)
in.or*a)i= la un 5n=606*<n) .or*a)i=/
S! i*un! ada)ar!a ()ra)!2iilor
didac)ic! la in)!r!(!l! !l!=ilor/
Ar!ci!3 *odulul C, d!oar!c! in()ruir!a
di.!r!n0ia)6 !()! n!c!(ar6/
Nu )oa)! cadr!l! didac)ic! cuno(c
ro:l!*a a(i2ur6rii cali)60ii/
E n!c!(ar6 do:<ndir!a d! co*!)!n0!
ro.!(ional! !n)ru )o0i !l!=ii/
C!l! dou6 *odul! a(i2ur6 d!3=ol)ar!a
(ocio%co2ni)i=6 a ro.!(orilor@
cunoa+)!r!a *odului d! a:ordar! a
13

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
!l!=ilor cu CES/
DEZVOL7AREA
0OM'E7EN:ELOR
MEN:IONA7E 'EN7R)
'ROFE(ORII DE E7IIN:E
7E6NOLO3I0E
1 C DA C ++ ?
! C N) C . ?
. C N) E7I) C D ?
1
2
3
"
Cr!+)!r!a caaci)60ii cadr!lor didac)ic!
d! .urni3ar! a !duca0i!i +i .or*ar!a d!
cali)a)! nu ar! l!2a)ura cu unc)!l!
(urrin(! in *odulul A +i C/
T!*a)ica *odul!lor oa)! (u(0in!
d!3=ol)ar!a co*!)!n0!i % .or*ar!a
cadr!lor didac)ic! ca !r(oan!%r!(ur(6
!n)ru co*uni)a)!, caa:il! (6 !=alu!3!
n!=oil! d! .or*ar! 5n con)!4) local +i (6
d!3=ol)! ro2ra*! d! .or*ar! !n)ru
col!2i +i !n)ru co*uni)a)!a local6 % rin
*odul!l!/
S! oa)! d!3=ol)a in()ruir!a di.!r!n0ia)6
a !l!=ilor rin .olo(ir!a unor *!)od!
in)!rac)i=! d! r!dar!/
In()ruir!a di.!r!n0ia)6 a !l!=ilor !()!
n!c!(ar6/
For*ar! ro.!(ional6 !n)ru a u)ili3a
*!)od! in)!rac)i=!/
In()ruir!a di.!r!n0ia)6 E lucru o3i)i=,
!.or) didac)ic (u!rior/
Nu )o0i ro.!(orii au ur*a) cur(uri d!
.or*ar! 5n ul)i*a !rioad6/
Co*!)!n0!l! (! o:0in 5n con.or*i)a)! cu
*odul d! a:ordar! al )!*!lor d! c6)r!
ro.!(or/
T!*a)ica *odul!lor !r*i)! .or*ar!a
co*!)!n0!lor !n)ru o !duca0i! d!
cali)a)!/
14

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
Cadr!l! didac)ic! o) .i oric<nd r!(ur(6
!n)ru co*uni)a)!/ Ac!() roi!c) !()!
:!n!.ic !n)ru c6 n! un! la cur!n) cu
un!l! *!)od! *od!rn! d! a:ordar! a
ro:l!*!lor l!2a)! d! !duca0i!/
Pro.!(orii 5+i o) d!3=ol)a a:ili)60i d!
.or*a)ori 5n cadrul co*uni)60ii local!/
D!3=ol)ar!a a:ili)60ii d! .or*a)ori !n)ru
a !=alua +i id!n)i.ica n!c!(i)60il!
co*uni)60ii local!/
U)ili3ar!a *!)od!lor in)!rac)i=!
d!)!r*in6 cr!+)!r!a in)!r!(ului !l!=ilor,
u)ili3ar!a *!)od!lor *od!rn! E A!L +i
(o.) !duca0ional, (or!+)! caaci)a)!a
!l!=ilor d! a (! ada)a la locul d! *unc6
+i d! a%+i 5n(u+i cuno+)in0!l! noi/
T!*a)ica *odul!lor a9u)6 la !la:orar!a
ro2ra*!lor !n)ru !l!=ii cu n!=oi
(!cial! +i !l!=i r!26)i0i !n)ru
!r.or*an06/
E()! n!=oi! d! !r(oan!%r!(ur(6
caa:il! (6 !=alu!3! o:i!c)i= .or*ar!a
adul0ilor/
T!*a)ica *odul!lor a*li.ic6 )oa)! c!l!
)r!i co*on!n)! !nu*!ra)! *ai (u(/
E n!=oi! (6 a=!* a(i2ura)! condi0ii d!
alicar! a in()ru*!n)!lor di.!r!n0ia)!/
R!in)roduc!r!a concur(urilor !
di(cilin!@ (!l!c)ar!a +i ()i*ular!a c!lor
*ai :uni/
E n!c!(ar6 .or*ar!a cadr!lor didac)ic!,
!n)ru c6 unii nu r!u+!(c (6 cor!l!3!
curriculu*%ul cu ()andard!l!
ro.!(ional!/
O'OR7)NI7;:I DE
FORMARE <N FORMA7
15

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
DI3I7AL EI IN7E3RARE <N
'OR7AL
1 C DA C +1 ?
! C N) C , ?
. C N) E7I) C 1! ?
1
2
3
' T!*a)ica *odul!lor oa)! aduc! nou)60i
(au clari.ic6ri 5n ac)i=i)a)!a !da2o2ic6
i*:ina)! cu o a:ordar! *od!rn6/
Acc!( .acil la )oa)! in.or*a0iil!/
In)!2rar!a cur(ului 5n or)al, ar !4clud!
5n ar)!, o(i:ili)a)!a !4ri*6rii oiniilor
l!2a)! d! ro:l!*a)ica r!3!n)a)6/
Ma)!rialul oa)! .i acc!(a) +i d! al0i
ro.!(ori/
D!3=ol)ar!a cur(ului 5n .or*a) di2i)al
oa)! .i u)ili3a)6 +i d! ar)ician0ii la cur(
O id!! oor)un6/
U)ili3ar!a (i()!*ului in.or*a0ional/
El!=ii =or a=!a +an(a (6 =ad6, (6 un6
5n rac)ic6 !l!*!n)!l! )!or!)ic!/
,n=60ar!a 5n ri)* roriu, 5n .unc0i! d!
)i*/
Cur(uril! in)!rac)i=! (un) *ai !.ici!n)!/
For*a)ul !%l!arnin2 7di2i)al8 ! *ai
!.ici!n)/
S6 nu (! !4a2!r!3!/ i l!c0iil!
)radi0ional! 7*anual, lan+!, *a)!rial!
.6cu)! d! !l!=ii a:(ol=!n0i8 (un) .oar)!
in)!r!(an)!/
A* u)!a (6 n! ori!n)6* r!dar!a +i 5n
.unc0i! d! c!l!lal)! *a)!rii r!da)!,
acc!(ul la in.or*a0i! ar .i *ai u+or +i (%ar
u)!a r!ali3a .oru*%uri d! di(cu0i!
)!*a)ic!/
A:ordar!a di2i)al6 !()! *od!rn6@
!cono*i! d! )i*/
Facili)ar!a acc!(ului )u)uror cadr!lor
didac)ic! la 5n)r!a2a :a36 d! in.or*a0ii/
16

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
Ti*ul aloca) cur(urilor !()! *ai (cur)@
cur(uril! d!=in *ai in)!r!(an)! +i *ai
a)rac)i=!/
Cur(ul ! oor)un !n)ru c6 )oa)!
ac)i=i)60il! d!(.6+ura)! 5n oric! *!(!ri!
i*lic6 )!;nolo2ii in.or*a0ional!/
7C!n!.icia36 d! 2ra.ic6, ilu()ra0ii8/
ME7ODE AL7ERNA7IVE
MODERNE
1 C DA C ,! ?
! C N) C > ?
. C N) E7I) C !. ?
1
2
3
A E()! o *ar! l!9!ri)a)! (6 ai *a)!ria
()oca)6 ! calcula)or, 5n .or*a)
!l!c)ronic/ Po0i 5n=60a, o0i r!ali3a cu
u+urin06 al)! docu*!n)! rin d!3=ol)ar!a
docu*!n)!lor d!9a !4i()!n)!/ E()! o
*ar! !cono*i! d! )i*/
La ac!() ni=!l co*!)!n0!l! o) .i
(u.ici!n)! dac6 (un) in(u+i)! 5n *od
cor!(un36)or/
Cu )oa)! ac!()! co*!)!n)!, un ro.!(or
oa)! .i !.ici!n), dar +i in!.ici!n)/
Co*!)!n0! indi=idual!/
Fi!car! ro.!(or a:ord!a36 )!*a 5n)r%un
*od roriu/
Sun) n!c!(ar! un!l! cur(uri d!
!r.!c0ionar! d! (!ciali)a)!/
,n cali)a)! d! =ii)or .or*a)or, cur(an)ul
)r!:ui! (6%+i d!3=ol)! co*!)!n0!
(!ci.ic! d! a:ordar! +i r!ali3ar! a
)!*!i, r!cu* +i d! !=aluar! +i ()a:ilir!
a .!!d:ac1%ului/
Ada)ar!a con0inu)ului in.or*a0ional la
n!=oil! +i ar)iculari)60il! .i!c6ruia/
Da, dac6 )oa)! co*!)!n0!l! (un)
do:<ndi)!/
Al!2!r!a *i9loac!lor didac)ic! (6 (!
17

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
r!ali3!3! 5n ()r<n(6 cor!lar! cu *!)od!l!
didac)ic! +i cu con0inu)ul +)iin0i.ic al
l!c0i!i/
Co*!)!n0!l! d! co*unicar! !.ici!n)6,
con(ili!r! (i;o!da2o2ic6 +i
=oca0ional6 ar .i :in!=!ni)!/
T!*a)ica *odul!lor A +i C aco!r6
n!=oil! d! .or*ar!/
('E0IFI0AREA AL7OR
0OM'E7EN:E (A)
0ON:IN)7)RI A(O0IA7E
B R!ali3ar!a unor l!c0ii on lin!
R!ali3ar!a unui 2;id d! 5ndru*ar!/
For*a)ori !n)ru adul0i/ ,n=60ar!a +i a
al)or (o.)uri din di.!ri)! do*!nii d!
(!ciali)a)! 7!4/G!*ini8/
El!=ii cu CES aar )o) *ai d!( 5n +coal6,
5i =!d!*, dar !i +i, *ai al!(, .a*iliil! lor,
nu r!cuno(c ac!() lucru/ Noi nu (un)!*
a:ili)a0i d!c<) (6 con()a)6* +i (6 d6*
do=ad6 d! )ac), r6:dar!, dilo*a0i!/
Co*!)!n0! d! con(ili!r! a !l!=ilor cu
CES/
Co*!)!n0! d! !=aluar!/
Co*!)!n0! IT/
Sc;i*: d! !4!ri!n06, !4/ Cac6u%On!+)i/
Co*!)!n0! d! co*unicar!, d!
con(ili!r! ro.!(ional6 +i =oca0ional6/
In)!2rar!a ac)i=i)60ilor !4!ri*!n)al! +i a
)!;nicilor d! la:ora)or 5n ac)i=i)a)!a
didac)ic6/
Din chestionarul ! se desprinde conclu9ia c structurarea modulelor ndepline te
ne#oia de "ormare a cadrelor didactice de tiin e tehnolo$ice8 acestea apreciind po9iti#
pro$ramele de "ormare o"erite- De asemenea8 oportunitatea de9#oltrii competen elor
18

UNI UNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euro!an
POSDRU "##$%"#&'
In()ru*!n)! S)ruc)ural!
"##$%"#&'
OIPOSDRU Ca(a Corului Didac)ic Mur!+
metodice i peda$o$ice8 inte$rarea n# m1ntului di$ital8 precum i de9#oltarea
pro"esional centrat pe instruirea di"eren iat a ele#ilor "ac ca cele dou pro$rame de
"ormare propuse s #in n spriIinul unui n# m1nt de calitate-
19