Sunteți pe pagina 1din 7

CENTRU DE TRADIII SUCEAVA,

amenajarea platformei carosabile i a accesului


in straa Uni!ersit"#ii

$. DESCRIEREA LUCRRILOR
1.1. Amplasament
%ucr"rile ce fac obiectul pre&entului proiect sunt locali&ate 'n municipiul
Sucea!a, pe straa Uni!ersit"#ii, 'ntre cl"irea (colii e arte i a
Inspectoratului 'n construc#ii i )atinoarul artificial al municipiului*

1.2. Caracteristicile principale ale constructiilor
Conform +*,* -../$0*1II*$22- 3Re4ulamentul pri!in stabilirea
cate4oriei e importan#" a construc#iilor5, cate4oria e importan#" este C 6
lucr"ri e importan#" normal", a c"ror neineplinire nu implic" riscuri
majore pentru societate si natur" si se !a !erifica la cerin#a a
7
*
Conform +*,* 2.7/89*1II*$22: 3pentru aprobarea clasifica#iei i
uratei normale e func#ionare a mijloacelor fi;e5 obiecti!ul se 'ncarea&"
'n<
,rupa $ 6 Construc#ii
Sub4rupa $*9* 6 Construc#ii pentru transporturi, pot" i
telecomunica#ii
Clasa $*9*-* 6 Infrastructur" rumuri 3publice, inustriale, a4ricole5,
alei, str"&i i autostr"&i, cu toate accesoriile necesare 3trotuare, borne,
parcaje, parapete, marcaje, semne e circula#ie5*
2 MEMORIU TEHIC
2.1. Proprietarii terenului
Terenul pe care se e;ecuta lucrarile e amenajare a platformei
carosabile i a accesului, este proprietatea municipiului Sucea!a, a!=n o
suprafa#" e 99: m
8

2.2. DATELE TEHICE
2.2.1. Descrierea soluiei tehnice
In conformitate cu pre!eerile +*,*nr* 8.$/$227 pri!in stabilirea
cate4oriei e importan#", lucrarea se incarea&" in >Cate4oria e
importan#" C?, construc#ie e importan#" normal" a c"ror neineplinire nu
1
CENTRU DE TRADIII SUCEAVA,
amenajarea platformei carosabile i a accesului
in straa Uni!ersit"#ii
implic" riscuri majore pentru societate si natur" si se !a !erifica la cerin#a
A7*
%a reali&area lucr"rilor se !or utili&a numai materiale a4rementate
conform re4lement"rilor in !i4oare*
@aterialele folosite !or fi in concoran#" cu pre!eerile +,
-../$22- si a %e4ii $0/$22A*
Se !or e;ecuta urm"toarele lucr"ri e amenaj"ri rutiere<
Bn jurul cl"irii Centrului e trai#ii, pe suprafa#a apar#in=n omeniului
public al )rim"riei Sucea!a, se !a e;ecuta o platform" e incint" cu locuri
e parcare reali&at" in pa!aj e pa!ele abnorme in 4ranit 'n suprafa#"
e 822 m
8
, elimitat" prin boruri e piatr" $:;$: cm ae&ate pe funatie
e beton 3C ./-,A5*
Sistemul rutier pe aceast" suprafa#" se compune in<
o$9 cm pa!ele abnorme in 4ranit
o9 cm nisip
o$8 beton C$8/:$A 3 C800 5 D
o8A cm ballast
)e latura estic" a platformei e incint" se !a reali&a in pa!ajul e
pa!ele abnorme o ri4ol" e colectare a apelor e suprafa#" la borura e
'ncarare, conform profilelor trans!ersale 9 i 7, plana nr* D7*
Accesul in straa Uni!ersit"#ii la incinta Centrului e trai#ii are l"#imea
e 7,:Am i se racorea&" la borura str"&ii Uni!ersit"#ii cu ra&e e A,00
m*
Suprafa#a accesului este e 9: m
8
care se 'ncarea&" cu boruri in
beton 80;8A cm 'n reptul trotuarului str"&ii

* Bntre 'mbr"c"mintea asfaltic"
a str"&ii Uni!ersit"#ii i pa!ajul in pa!ele abnorme e pe acces, se
e;ecuta o borur" e 'ncarare in 4ranit e $:;$: cm montat" la ni!elul
pa!ajului i a asfaltului*
Sistemul rutier pe acces este ientic cu cel e pe platforma in
incinta Centrului e trai#ii*
Bn incint" se asi4ur" 7 locuri e parcare pentru autoturisme, pe platforma
in pa!aj e pa!ele in 4ranit*
2.2. Colectarea si e!acuarea apelor "e supra#a$%
Apele plu!iale pro!enite e pe suprafata amenajata sunt irijate prin
pantele aoptate pentru platforma e incint", la ri4ol" i e aici la 4ura e
scur4ere care se racorea&" la canali&area e;istent" 'n &on"*
2
CENTRU DE TRADIII SUCEAVA,
amenajarea platformei carosabile i a accesului
in straa Uni!ersit"#ii
2.4. Procesul tehnologic de execuie
)rocesul teEnolo4ic e e;ecu#ie reiese etaliat in %istele e
Cantit"ti e %ucr"ri ane;ate 3Volumul III5 si Caietul e Sarcini 3Volumul II5*
Frinea e;ecu#iei operatiilor lucr"rilor cuprinse in teEnolo4ia e
e;ecutie a!ut" in !eere la cuantificarea !aloric" a !olumelor e lucr"ri
sunt<
Executarea straturilor de fundatie pentru sistemul rutier nou:
GTrasarea lucrarilor si stabilirea reperilor
GSe e;ecutH lucrHrile e terasamente ce constau in sHpHturi, p=nH la
atin4erea cotei e funare D
GSe ni!elea&H si se compactea&H patul rumului D
-Se e;ecutH straturile e funa#ie in balast*
GCompactarea stratului e funatie in balast
GAucerea la cota finala a stratului e balast
Executarea stratului de beton rutier
GAsternerea unui strat e8 cm e nisip compactatD
-Se 'ntine E=rtie Iraft sau folie in polietilen"
-Aternerea 'ntrGun strat a betonului la 4rosimea pre!"&ut"D
-Compactarea i ni!elarea betonului cu ajutorul !ibratoarelorD
-)rotejarea suprafetei betonului contra ac#iunii soarelui, !=ntului i ploilorD

Montarea bordurilor pentru ncadrarea pavaului
GTrasarea lucrarilor e e;ecutat si montarea reperilor< traseul borurilor,
accese etc*
GAucerea borurilor noi
GE;ecutarea si po&area betonului e funare
G@ontarea pe po&itie pe aliniament si la cota a borurilor*
Executarea pavaului
GTrasare si montarea reperilor pe !erticala
GAsternerea stratului e nisip concomitent cu montarea pa!elelor
-Caterea cu maiul e m=n"D
-Bmpr"tierea nisipului pe suprafa#a pa!ajului, se stropete abunent cu
ap" i se freac" cu peria, 'npin4=n nisipul 'n rosturi
-Se e;ecut" a oua batere cu maiul e m=n" i se cilinrea&" cu cilinru
compresor
-Umplerea rosturilor cu mortar e ciment, up" cur"#irea prealabil" pe
a=ncimea pre!"&ut" 'n proiect*
&. M%suri pentru protectia me"iului
3
CENTRU DE TRADIII SUCEAVA,
amenajarea platformei carosabile i a accesului
in straa Uni!ersit"#ii
Se !a a!ea in !eere ca resturile r"mase in urma lucrarilor e
intretinere s" nu afecte&e carul natural*
%a reali&area lucr"rilor se !or folosi numai materiale a4rementate
conform re4lement"rilor na#ionale 'n !i4oare, precum i le4isla#iei i
stanarelor na#ionale armoni&ate cu le4isla#ia U*E* Aceste materiale sunt
'n conformitate cu pre!eerile +, nr* -../$22- i a le4ii nr* $0/$22A
pri!in obli4ati!itatea utili&"rii e materiale a4rementate pentru e;ecu#ia
lucr"rilor*
'. (rescrip$ii "e protec$ia muncii

%ucr"rile e protec#ia muncii pe perioaa e;ecu#iei sunt prinse in
normele e e!i& f"c=n parte in teEnolo4ia e e;ecu#ie*
)e toata perioaa e e;ecutare a lucrarilor pre!a&ute in pre&entul
proiect se !or respecta pre!eerile in urmatoarele acte normati!e<
Norme e protectie a muncii pentru lucrarile e intretinere si
reparatii rumuiri 3aprobate in Frinul ministrului transporturilor si
tetecomunicatiilor nr*:/$2:75D
Normele e protectie a muncii specifice acti!itatii e constructii
montaj pentru transporturile fero!iare, rutiere si na!ale D
Norme republicane e protectie a muncii ale ministerului @uncii si
@inisterului Sanatatii
Norme e pre!enire si stin4ere a inceniilor si otarea cu mijloace
teEnice e stin4ere pentru unitatilein @inisterul Transporturilor si
Telecomunicatiilor D
@asurile e protectie a muncii au la ba&a J%e4ea protectiei muncii?
nr * 20/$22. si JInstructiunile nr*.90/8990 in 80*07*$2:A 6 Semnali&area
lucrarilor e rumuri? *
De asemenea trebuie a!ute in !eere urmatoarele prescriptii e
protectie a muncii<
Dotarea personalului care participa la reali&area lucrarii cu
ecEipament si protectie aec!atD
Instruirea personalului care participa la reali&area lucrarii asupra
proceselor teEnolo4ice pe care trebuie sa le e;ecute, precum si
pre&entarea factorilor e riscD
Acorarea alimentatiei e protectie si materialelor i4ienico 6 sanitare
specificeD
Se !or marca pe teren, prin pl"cute a!erti&oare, &onele periculoaseD
!. Perioada de execuie
4
CENTRU DE TRADIII SUCEAVA,
amenajarea platformei carosabile i a accesului
in straa Uni!ersit"#ii
Este pre!"&ut" cu o urat" normat" e e;ecu#ie e $ luni*
". #ccesul la amplasament
Accesul la amplasament este asi4urat in straa Uni!ersit"#ii*
$. Dispo%iii finale
Ceneficiarul !a urm"ri ca s" se reali&e&e toate lucr"rile pre!"&ute,
eoarece recep#ia final" nu se poate face f"r" ca toate lucr"rile s" fie
finali&ate*
)e timpul e;ecu#iei se !a respecta pro4ramul pentru controlul
calit"#ii lucr"rilor*
In !eerea asi4ur"rii calit"#ii, in conformitate cu normele in !i4oare,
este absolut necesar ca supra!e4Eerea si urm"rirea lucr"rilor s" fie
asi4urate e o persoan" numit" e conucerea unit"#ii si atestat" e c"tre
I*C*
&a intocmirea acestui proiect s'au avut in vedere urmatoarele
standarde ( normative ( ordine si legi in vigoare:
%E,EA $0/87 ian* $22A 6 )ri!in calitatea 'n construc#iiD
SR EN ISF 6 200$/ sept* $22A 6 Sistemele calit "#ii G @oel pentru asi4urarea
calit"#ii 'n proiectare, e&!oltare, prouc#ie, montaj i ser!iceD
J+*,* 28A < $22A 6 Re4ulament e !erificare i e;perti&are teEnic" a
proiectelor, a e;ecu#iei lucr"rilor i construc#iilor?*
STAS $0$77 / 9G:$ 6 Elemente 4eometrice ale str"&ilor 6 )rescrip#ii e
proiectareD
STAS 82$7:7 6 %ucr"ri e rumuri 6 Terasamente 6 Coni#ii 4eneraleD
STAS 7098 / $G20 G %ucr"ri e rumuri 6 Terminolo4ieD
Frin @%)AT nr* 9$/N 6 08*$0*$22A 6 Re4ulament pri!in stabilirea cate4oriei
e importan#" a construc#iei* @etoolo4ie pentru stabilirea cate4oriei e importan#" a
construc#iei 6 pe ba&a +*,* -.. / 8$*$8*$22-D
SR ..8 6 8008 G %ucr"ri e rumuri 6 A4re4ate naturale e balastier"D
SR ..- 6 sept* $22- G A4re4ate naturale i piatr" prelucrat" pentru lucr"ri e
rumuriD
STAS .700G:7 G %ucr"ri e rumuri 6 Straturi e ba&" c=t i e funa#ii 6
Coni#ii teEnice 4eneraleD
SR $:9/$G$22A G Bmbr"c"min#i in beton e cimentD
SR .2-:2A 6 )a!aje in piatr" natural",pa!ele normale, pa!ele abnorme i
calupuriD
STAS ..8 6 8008 G %ucr"ri e rumuri 6 A4re4ate naturale e balastier"D
5
CENTRU DE TRADIII SUCEAVA,
amenajarea platformei carosabile i a accesului
in straa Uni!ersit"#ii
SR ..- 6 sept* $22- G A4re4ate naturale i piatr" prelucrat" pentru lucr"ri e
rumuriD
CA.G:A G Normati! pentru !erificarea calit"#ii i recep#iei lucr"rilor e
construc#ii i instala#ii aferenteD
C 88G28 G Normati! pentru e;ecutarea 'mbr"c"min#ilor rutiere in beton e
ciment*
(ROIECTAT
In). Iustin Ursac*i
+i,at
Inspec$ia -n Construc$ii Sucea!a
6
CENTRU DE TRADIII SUCEAVA,
amenajarea platformei carosabile i a accesului
in straa Uni!ersit"#ii
(ro)ram
pentru controlul calit%$ii lucr%rilor pe perioa"a e.ecu$iei
Beneficiarul (reprezentat prin diriginte (inspector) de antier)..
S*C* A,D S*R*%* SUCEAVA in calitate e proiectant, repre&entat prinKKKKKKKKKK
E;ecutantul, repre&entat prinKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK*
In conformitate cu pre!eerile %e4ii $0/$22A, pri!in calitatea in construc#ii a +, -../$22- 6
re4ulament cu pri!ire la conucerea si asi4urarea calit"#ii in construc#ii, precum si a normati!elor
in !i4oare, se stabilete e comun acor pre&entul 4rafic pentru controlul calit"#ii lucr"rilor e
construc#ii*
Nr* Crt*%ucr"ri ce se controlea&", se !erific" sau se recep#ionea&" si pentru care trebuie
intocmite ocumente scriseDocument scris<
)roces !erbal
)roces !erbal lucr"ri ascunse
)rocess !erbal recep#ieCine intomete si semnea&"
IC
Ceneficiar
E;ecutant
)roiectant
,eolo4
Fbser!a#ii
012341)reare 6 primirea amplasamentului)VCLE2Trasarea lucr"rilor)VCLEL)3Verificarea
e;ecutiei lucrarilor e pre4atire si reparatii a stratului suport)VCLEL)4Verificarea e;ecutiei si
cotei borurilor)VACLE5Verificarea calit"#ii materialelor pentru betoane, mortare si strat rutier,
conform pre!eerilor in caietele e sarcini)VCLE6Verificarea calitatii stratului e pa!aj in
pa!ele)VRCLEL)LIMa&" eterminant"7Trasarea sapaturilor 4enerale pentru amenajare
platforma)VCLEL)8Verificarea naturii terenului la cota terenului natural)VCLEL)9Verificarea
cotelor finale ale sistemati&arii !erticale)VRCLE10Verificarea calitatii pamantului pentru
umpluturi a teEnolo4iei e compactare si a reali&arii 4raului e compactare pre!a&ut in
proiect)VRCLE11Verificarea cotei sapaturilor 4enerale, a patului, a imensiunilor ampri&ei si a
reali&arii pantelor e scur4ere a apelor)V%ACLE12Verificarea naturii terenului e
funare)VRCLEL)13Verificarea calitatii pamantului utili&at pentru umpluturi, a teEnolo4iei e
compactare si a reali&arii 4raului e compactare)V%ACLEL)14Verificarea patului stra&ilor si/sau
a trotuarelor)VRILELCL)fa&a eterminanta15Verificarea la terminarea unui strat compactat si
inainte e e;ecutarea urmatorului strat e funatie)V%ACLE16Verificarea stratului e funatie la
cota finala)V%ACLEL)17Verificare premer4atoare turnarii funatiei in beton
rutier)VRILCLEL)fa&a eterminanta18Verificarea stratului e funaie in beton
rutier)VRILCLEL)fa&a eterminanta19Receptia preliminara a lucrarilor)VCLEL)
Ceneficiar, E;ecutant, )roiectant,

7

S-ar putea să vă placă și