Sunteți pe pagina 1din 10

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

2.4.1 SWOT - MUNICIPIUL CONSTANTA


nr. crt. DOMENIU PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI
ECONOMIA
1. Industria Cel mai important centru Importanta preponderent Existenta unor proiecte de Dependenta unor
industrial din regiune locala si judeteana conceputa modernizare si intreprinderi industriale
Existenta unor ramuri sa acopere nevoile pietelor retehnologizare a industriei de materie prima din alte
industriale diversificate si locale /judetene portuare zone ale tarii sau din
viabile (constructii de Lipsa unor industrii care sa import (industria
nave, industrie usoara, foloseasca tehnologii de varf mobilei).
industrie alimentara etc.) Dezvoltarea relativ redusa a
exporturilor, cu mici exceptii
(Santierul Naval, Fabrica de
Mobila etc.)
2. Sectorul IMM Dinamica ridicata a Activismul redus a acestui Infiintarea Agentiei Mediul macro-economic
acestui sector comparativ sector in domeniul productiv Nationale pentru IMM si si cadrul fiscal,
cu media nationala programele de finantare ale nefavorabil dezvoltarii
acesteia acestui sector
3. Serviciile Dezvoltarea in general a Vecinatatea aeroportului M.
administrative, sectorului tertiar Kogalniceanu
comerciale, de Dezvoltarea serviciilor
transport (publice si specifice activitatilor
private) portuare
4. Portul Singura activitate de Lipsa conductelor de Extinderea si dezvoltarea Competitia pe piata
importanta nationala transport a petrolului si infrastructurii portuare petrolului - sustinerea
Existenta unei gazelor naturale catre centrul Exploatarea petrolului traseului catre portul
infrastructuri portuare Europei caspic Ceyhan (Turcia)
dezvoltate Capacitatile de rafinare de
Existenta terminalului nou la Petromidia
pentru produse petroliere Existenta de capacitati
si gaz lichefiat excedentare de dezvoltare
de cca. 225 mil. tone
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

5. Turismul (ca Accesibilitatea buna a Durata redusa a sezonului Existenta altor elemente de Competitia externa
activitate si zonei turistice pe cale turistic atractivitate turistica in (atractivitatea coastelor
echipare) rutiera si feroviara Declinul serviciilor din vecinatate (tabere turcesti si grecesti) in
Orientarea favorabila a sectorul turism internationale, Istria, conditiile lipsei unei
plajelor Scaderea la jumatate a Mangalia, Delta Dunarii strategii de integrare in
Lacul Siutghiol numarului de turisti in ultimii etc.) turismul din Marea
Existenta portului de 10 ani Dezvoltarea sporturilor Neagra si Marea Egee
agrement Tomis Numarul redus de spatii de nautice pe lacul Siutghiol Degradarea anumitor
Baza turistica pentru cura, cazare in oras Proiectele de amenajare si resurse naturale de cura
existenta in Mamaia extindere a portului turistic din vecinatate
Degradarea fizica si morala a
Tomis (Techirghiol)
Existenta unor centre anumitor componente ale
Cresterea veniturilor unor Eroziunea accelerata a
adecvate (clasificate) bazei turistice
grupuri restranse ale liniei tarmului si
pentru conferinte,
populatiei scufundarea placii
simpozioane etc.
Accelerarea procesului de continentale in zona
Ponderea de cca. 30% a privatizare a SC din turism Mamaia (de verificat)
bazei de cazare din Poluarea Marii Negre si a
Mamaia in total litoral lacurilor litorale in
general
Lipsa unei autoritati clare
asupra domeniului
plajelor marine
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

nr. crt. DOMENIU PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI


POPULATIA SI RESURSELE UMANE
6. Structura populatiei Vitalitatea demografica - Scaderea populatiei Migratia pozitiva Modificarea
populatie relativ tanara Mortalitatea infantila comportamentului familial
Cresterea nivelului de ridicata traditional
instruire a populatiei Numarul mare de cazuri de
SIDA, mai ales in randul
copiilor
7. Forta de munca Forta de munca cu Tendinta de scadere a Programele de Cresterea somajului datorita
pregatire diversificata ponderii populatiei active reconversie a fortei de restructurarii si privatizarii
Tendinta de crestere a ocupate in total populatie munca, cu finantare intreprinderilor industriale
populatiei ocupate in Atractivitatea traditionala externa (in cadrul Climatul umed care
sectorul tertiar pentru o forta de munca cu dezvoltarii regionale) determina un numar ridicat
Somaj relativ redus calificare medie de imbolnaviri de
Domeniile industriale tuberculoza si alte boli
existente necesita o forta pulmonare
de munca mediu calificata
Dependenta unui procent
important al fortei de
munca (peste 20%) de
activitatea portuara
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

nr. crt. DOMENIU PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI


INFRASTRUCTURA FIZICA
8. Caile de Accesul la magistrale Calitatea scazuta a arterelor Programe cu finantare Lipsa fondurilor
comunicatie si europene de transport rutiere majore externa pentru necesare pentru
transporturile rutier, feroviar, naval si Aglomerarea traficului rutier in infrastructuri majore intretinerea si
aerian perioada estivala Constructia autostrazii si modernizarea cailor de
Existenta unei trame Ponderea mare a strazilor a inelului acesteia comunicatie
majore bine dezvoltate nemodernizate Dezvoltarea Cresterea traficului greu
Structura stabila a Noduri de trafic rutier nerezolvate transporturilor navale
transporturilor feroviare din punct de vedere tehnic
Trecerile la nivel cu cf industriale
in perimetrul orasului
Lipsa spatiilor rezervate pentru
activitati de depozitare si transfer
9. Retele hidro- Existenta unui sistem Vechimea retelelor existente Surse de finantare Lipsa fondurilor
edilitare zonal de alimentare cu Capacitatea insuficienta a statiilor externe pentru necesare pentru
apa de epurare existente si calitatea modernizarea echiparii intretinerea si
redusa a epurarii apelor uzate hidro-edilitare modernizarea sau
inlocuirea retelelor
tehnico-edilitare
10. Retelele Existenta unor retele si Vechimea retelelor de termoficare Posibilitatile de extindere Lipsa unei strategii
energetice (gaze, echipamente extinse de si eficienta redusa a acestui a utilizarii gazului natural integrate de dezvoltare a
caldura, electrice) producere, transport si sistem pentru uz casnic si sistemelor energetice
distributie a energiei Ponderea mare a apartamentelor incalzire
electrice, termice si a racordate la termoficare Programele de
gazelor naturale Ponderea redusa a utilizarii modernizare ale retelelor
gazului natural pentru uz casnic in si echipamentelor
gospodarii electrice
11. Telecomunicatiile Existenta unei retele bine Existenta unor zone ale orasului Programul de Lipsa unei strategii de
dezvoltate de racordate partial la reteaua de modernizare al dezvoltare a retelei de
telecomunicatii si telecomunicatii, sau /si lipsite de Romtelecom telecomunicatii in
echipamente specifice oficii PTTR corelatie cu dezvoltarea
structurii urbane pe
termen lung
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

nr. crt.
DOMENIU PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI
INFRASTRUCTURA SOCIALA (INSTITUTIONALA)
12. Educatia Existenta unor forme de Lipsa echipamentelor de Reducerea presiunii Lipsa fondurilor pentru
invatamant liceal si post-liceal, baza in anumite zone asupra spatiilor de asigurarea unui
cu profil unic in tara rezidentiale invatamant prin reducerea standard corespunzator
Existenta de institutii de numarului de elevi in invatamantul mediu si
invatamant superior cu profil primar
specific zonei
Dezvoltarea unui nou campus
universitar
13. Sanatatea Existenta unor unitati Calitatea redusa a anumitor Procesul de privatizare in Cresterea pretului
spitalicesti mari si a unor clinici servicii domeniul sanatatii pentru anumite servicii
specializate Aplicarea noii legislatii in medicale specializate
Dezvoltarea unui sector privat domeniul asigurarilor
in domeniu sociale
14. Administratie Existenta unor capacitati Lipsa unor spatii adecvate Disponibilitati pentru Dezvoltarea haotica a
publica, birouri administrative de importanta pentru birouri dezvoltarea constructiilor spatiilor pentru birouri
etc. regionala si judeteana de birouri in anumite zone
ale orasului
15. Finante, banci etc. Emergenta unui sector bancar Lipsa unei conceptii clare de Dezvoltarea activitatilor Agresarea patrimoniului
Existenta Bursei Maritime localizare a acestui sector in portuare si turistice arhitectural - urbanistic
perimetrul orasului din anumite zone ale
orasului de noile
constructii
16. Spatii verzi, Existenta unor spatii verzi bine Lipsa de spatii verzi Dezvoltarea sistemelor de Lipsa de fonduri si a
recreere, sport structurate si amenajate in amenajate in sudul orasului supraveghere a mediului unei politici locale de
perimetrul orasului si in Tomis Nord si a preocuparilor intretinere a spatiilor
Suprafata redusa a spatiilor ecologice la nivelul verzi publice
verzi amenajate si de joc opiniei publice
pentru copii in raport cu
necesitatile
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

nr. crt.
DOMENIU PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI
STRUCTURA SPATIALA
17. Zonificarea Existenta unor zone bine Patrunderea masiva a zonelor Procesul de elaborare a Lipsa unei conceptii de
functionala structurate in centrul industriale in oras Planului Urbanistic General dezvoltare spatial -
orasului Lipsa unor centre de cartier al municipiului functionala a orasului a
Existenta unor zone de bine structurate autoritatii locale
contact oras - tarm si oras - Blocaje in dezvoltarea spatiala
port, care confera si conflicte functionale
specificul orasului
Lipsa unor zone functionale
specializate pentru noile
categorii de servicii
Blocarea vizuala a relatiei cu
tarmul in unele zone ale
orasului
18. Morfologia Existenta de zone - reper cu Segregarea functional spatiala Procesul de elaborare a Lipsa unei conceptii de
urbana caracter bine definit in prin interventiile de tip - Planului Urbanistic General dezvoltare spatial -
structura orasului “paravan” al municipiului functionala a orasului
19. Patrimoniul Existenta unor elemente cu Degradarea zonelor cu valoare Retrocedarea proprietatilor Lipsa unui cadastru
valoare arhitecturala si de patrimoniu din lipsa precis si complet
arhitectural urbanistica fondurilor si a unei politici de Lipsa unor reglementari
sustinere precise de protectie a
zonelor valoroase
20. Fondul construit Pondere ridicata a Ponderea mare a locuintelor Promovarea unei noi legi a Degradarea generala a
constructiilor cu vechime individuale din materiale patrimoniului fondului construit in lipsa
medie si mica nedurabile (70%) Reglementarea regimului unei politici adecvate a
Existenta unor zone cu densitati de proprietate Consiliului Local
mari de locuinte /ha Ridicarea nivelului
hidrostatic in perimetrul
municipiului
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

21. Locuirea Existenta unor zone Existenta unor zone rezidentiale Cresterea veniturilor pentru Scaderea veniturilor
traditionale cu standard lipsite de echipamentele publice o anumita parte a pentru o anumita parte a
ridicat specifice (sanatate, cultura, populatiei populatiei (80% din
Dezvoltarea unor noi zone spatii verzi) Programul ANL - MLPAT de populatie aspira la o
rezidentiale in zonele Numeroase locuinte cu grad de sprijinire a constructiei de locuinta individuala, dar
marginale ale orasului confort minimal locuinte sociale numai 10% o pot realiza)
Poderea foarte mare a Disponibilitati de teren Tendintele de dezvoltare
locuintelor in blocuri (75%) pentru dezvoltari haotica a constructiei de
rezidentiale locuinte
Ponderea mare a locuintelor cu
2 si 3 camere Aspiratiile a peste 10% din Starea infractionala relativ
populatie pentru ridicata (specifica unui
Zone de locuire de tip rural in
construirea unei locuinte oras port)
oras
noi individuale
Suprafata medie locuibila mica
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

nr. crt.
DOMENIU PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI
MEDIUL
22. Apa Nivelul redus al poluarii Poluarea apelor de suprafata Programe internationale de Deversarile de ape menajere
apelor subterane si existenta unor zone de sprijin in domeniu si industriale neepurate sau
concentrare a poluarii (in Activismul unor ONG incomplet epurate, in anumite
special zona de tarm) zone ale tarmului si in
Planul strategic de actiune
acvatoriul portuar
pentru reabilitarea si
protectia Marii Negre, Poluarea accidentala a panzei
adoptat de Conferinta freatice prin deversari
Ministrilor Mediului din tarile necontrolate si irigatii
riverane Marii Negre, la
Istanbul, 1996
23. Aerul Nu sunt depasite LMA la Zone poluate in lungul Reducerea poluarii aerului
principalii poluanti principalelor artere de prin inlocuirea utilizarii
atmosferici circulatie si concentrate in combustibilului solid si
jurul anumitor surse lichid in centrale cu gazele
specifice (CET, CT…) naturale
24. Solul Existenta unor zone Poluarea solului datorita Reducerea cantitatilor de
favorabile dezvoltarii zonei pierderilor in retelele aluviuni pe bratele Dunarii
construibile (d.p.v. al petroliere care traverseaza Digul de la Midia, care
caracteristicilor geotehnice) perimetrul orasului si impiedica transportul
Existenta unei rampe teritoriul administrativ al aluviunilor in directia coastei
ecologice (unica in tara), acestuia marine
pentru deseuri menajere si Tasarile necontrolate din
industriale pe teritoriul anumite zone, datorita
orasului Ovidiu (care infiltratiilor determinate de
serveste Constanta, Ovidiu pierderile din reteaua de apa
si Navodari) sub presiune
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

25. Vegetatia Existenta unor forme Degradarea vegetatiei marine Legislatia?? Procentul redus de masive
vegetale specifice?? vegetale si lipsa perdelelor de
protectie in teritoriul
administrativ in jurul surselor
de poluare (mai ales a celor
de praf - vezi Basarabi)
26. Viata Existenta unor specii unice Reducerea biodiversitatii Acitvismul ONG Poluarea generala a Marii
salbatica in tara marine Existenta IRCM si a unei Negre
supravegheri continue a
starii mediului in Marea
Neagra
Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa Situaţia existentă

nr. crt.
DOMENIU PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI
GESTIUNEA LOCALITATII
27. Gestiunea Existenta unei activitati Administrarea deficitara a Programele de restructurare Lipsa unei strategii in
localitatii si constante de colectare si anumitor zone ale orasului si formare profesionala domeniul, a autoritatii locale
administratia valorificare a deseurilor Activitatea necorespunzatoare pentru administratiile locale, Lipsa unui regim juridic
locala industriale (cca. 85%) a majoritatii regiilor locale cu finantare externa stabil al plajelor litorale
Evidenta deficitara a
patrimoniului imobiliar edilitar
al Consiliului Local
Nefinalizarea cadastrului local