Sunteți pe pagina 1din 23

DISFUNCTIONALITATI

Disfunctionalitatea reprezinta o
rupere a echilibrului între situatia
reala, constatata pe teren si
situatia normala si necesara, asa
cum a fost ea studiata si proiectata.
Eliminând diferentele sau distantele
dintre “real ” si “proiectat” se
elimina disfunctionalitatea aparuta.
1) disfunctionalitati interne
(intrafunctionale), apartinând unei
aceleiasi functiuni economico-
sociale, generate de conflicte între
caracteristicile aceleiasi functiuni;
Exemplu: disfunctionalitate între
numarul de elevi dintr-o scoala si
numarul de cadre didactice calificate
2) disfunctionalitati exterioare
(interfunctionale),
determinate de caracteristici si
relatii între mai multe functiuni
Exemplu: navetismul, ce implica
* populatia activa ∈ F1
* locurile de munca ∈ F2
* locuinte∈ F3
* transporturi ∈ F4
2. Demers metodologic
 
Disfunctionalitatile specifice
proceselor de care se ocupa U si A.T.
sunt sisteme care necesita analize
multicriteriale, cu mai multe module
constitutive
disfunctionalitătii implică cunoasterea
aprofundată a fenomenelor prin depistarea
cât mai exactă a diferentelor existente
între situatia reală si situatia proiectată,
prevăzută prin proiectul initial de executie
si caietele de sarcini aferente; depistarea
disfunctionalitătii presupune în afară de
constatarea propriu zisă a existentei
sale si aprecierea cât mai exactă a
gravitătii sale, în sine si prin
consecintele existente sau previzibile;
interesează evident consecintele negative,
deosebirile cantitative si calitative între
“real” si “dorit”.
2.2. Definirea disfunctionalitătii:
formularea corectă a
disfunctionalitătii înseamnă de fapt
claritatea în exprimare a ceea ce
trebuie analizat si, în final, supus
procesului de solutionare; o
formulare confuză, interpretabilă,
grefată pe un fenomen complex
poate determina, de la initierea
procesului de cercetare, pornirea pe
o pistă gresită, cu toate consecintele
care decurg.
2.3. Definirea criteriilor de
apreciere a disfunctionalitătii si
precizarea informatiilor si
datelor existente sau necesar a
fi colectate; stabilirea unui caiet de
sarcini privind rezultatele care
trebuie atinse si constrângerile care
trebuie respectate.
2.4. Crearea structurilor care să
asigure partea operatională
(concretă) a activitătilor de
desfăsurat si precizarea persoanelor,
echipelor pluridisciplinare si/sau
institutiilor care au de jucat un rol în
întregul proces.
2.5. Culegerea organizată a
datelor si informatiilor,
verificarea acestora pentru
exactitate si conformitate cu
realitatea. Această etapă este
esentială desi poate necesita un
timp îndelungat, întârziind în
aparentă etapa următoare.
2.6. Analiza, identificarea si precizarea
cauzelor care au determinat aparitia
disfunctionalitătii.
2.7. Pregătirea premiselor pentru trecerea
la propuneri de solutii
2.8. Analiza comparativă a variantelor
elaborate
2.9. Stabilirea solutiei
2.10.Implementarea solutiei obtinute
2.11. Evaluarea rezultatelor obtinute
2.12. Generalizarea solutiei rezultate
modulului 2.6 - Determinarea
cauzelor
 
3.1 diagrama ISHIKAWA
( diagrama cauze-efecte) permite
stabilirea mai precisa a cauzelor
(variabilelor) care determina un
acelasi efect sau efecte consecutive
în timp (transformabile în cauze a
altor efecte - efecte de ordinul II -->
vezi Tabelul 1)
3.2. graficele PARETO, evidentiate de “
Legea lui PARETO ” - permit ierarhizarea
cauzelor în ordinea descrescânda a
importantei lor, pentru o anumita
disfunctionalitate
Legea lui PARETO se bazeaza pe
constatarea empirica, confirmata de o
analiza probabilistica ca “un numar mic
de cauze (variabile ) determina o parte
procentuala importanta a efectelor ” (de
exemplu 20% din cauze determina 80%
din efecte), în special în cazul sistemelor
cu mai multe variabile, deci care necesita
analize multicriteriale. (vezi graficele 1, 2,
3)
3.3. schema prealabila a factorilor
determinanti ai unei
disfunctionalitati, cu evidentierea
interdependentelor
(interdependente inter si intra
functionale)
Studiu de caz :
Schema prealabila a
factorilor determinanti ai
accesibilitatii în zona
centrala a Bucurestiului si
interdependenta lor
Dintre criteriile de departajare a
cauzelor pot fi mentionate:
* frecventa de manifestare a
fiecarui factor cauzal (A) în procesul de
desfasurare a disfunctionalitatii;
actionând asupra cauzelor care se repeta
mai frecvent se obtine o eficienta mai
mare decât daca se elimina cauze care
apar accidental (vezi graficul 1)
* costul financiar si energetic al
amenajarilor si constructiilor, de
eliminare totala sau partiala a unei
cauze (C) (vezi graficul 2)
* eficienta globala a eliminarii unei
cauze (D=A/C), definite prin raportul
dintre frecventa fiecareia si costul
masurilor necesar pentru eliminarea
acesteia (vezi graficul 3)
Pentru a micsora numarul factorilor
cauzali implicati se poate introduce
preliminar un factor subiectiv de
importanta.