Sunteți pe pagina 1din 17

Contabilitatea in partida simpla a Asociatiilor de Proprietari

Ordin nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementrilor contabile pentru persoanele juridice r scop patrimonial
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 846 din 10/12/2007
Art. 1. 1! "e aprob# Re$lement#rile contabile pentru per%oanele &uridice f#r# %cop patrimonial' cuprin%e (n ane)a nr. 1*! care face parte inte$rant#
din pre+entul ordin.
2! Re$lement#rile contabile pre,#+ute la alin. 1! %unt obli$atorii pentru a%ocia-ii' funda-ii %au alte or$ani+a-ii de ace%t fel' partide politice' patronate'
or$ani+a-ii %indicale' culte reli$ioa%e' precum .i pentru alte per%oane &uridice (nfiin-ate (n ba+a unor le$i %peciale' (n %copul de%f#.ur#rii de acti,it#-i
f#r# %cop patrimonial' care au obli$a-ia' potri,it le$ii' %# conduc# contabilitatea (n partid# dubl# .i %# (ntocmea%c# %itua-ii financiare anuale.
/! Re$lement#rile contabile pre,#+ute la alin. 1! %e refer# (n principal la acti,it#-ile f#r# %cop patrimonial' inclu%i, acti,it#-ile cu de%tina-ie %pecial#'
de%f#.urate de c#tre per%oanele &uridice f#r# %cop patrimonial' .i (n %ub%idiar la acti,it#-ile economice de%f#.urate' potri,it le$ii' de c#tre ace%te
per%oane &uridice. Pentru acti,it#-ile economice de%f#.urate' potri,it le$ii' de c#tre per%oanele &uridice f#r# %cop patrimonial' ace%te re$lement#ri %e
completea+#' dup# ca+' cu Re$lement#rile contabile conforme cu 0irecti,a a I12a a 3omunit#-ilor 4conomice 4uropene' pre,#+ute (n ane)a la
Ordinul mini%trului finan-elor publice nr. 1.752/2005' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare.
Art. 2. "e aprob# Re$lement#rile contabile pri,ind or$ani+area .i conducerea contabilit#-ii (n partid# %impl# de c#tre per%oanele &uridice f#r# %cop
patrimonial' cuprin%e (n Ane)a nr. 2' care face parte inte$rant# din pre+entul ordin.
Art. /. "itua-iile financiare anuale ale per%oanelor &uridice f#r# %cop patrimonial de utilitate public#' potri,it le$ii' %unt %upu%e auditului financiar' care
%e efectuea+# de c#tre auditori financiari' per%oane fi+ice %au &uridice autori+ate' (n condi-iile le$ii' cu re%pectarea re$lement#rilor contabile
aplicabile per%oanelor &uridice f#r# %cop patrimonial.
Art. 4. Pre+entul ordin intr# (n ,i$oare la data de 1 ianuarie 2008.
Art. 5. 6a data intr#rii (n ,i$oare a pre+entului ordin %e abro$#7
2 Ordinul mini%trului finan-elor publice nr. 1.828/200/ pri,ind aprobarea Re$lement#rilor contabile pentru per%oanele &uridice f#r# %cop patrimonial'
publicat (n Monitorul Oficial al Rom9niei' Partea I' nr. 66 .i 66 bi% din 27 ianuarie 2004' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare:
2 Ordinul mini%trului finan-elor publice nr. 2./28/2001 pentru aprobarea ;ormelor metodolo$ice pri,ind or$ani+area .i conducerea contabilit#-ii (n
partid# %impl# de c#tre per%oanele &uridice f#r# %cop lucrati,' publicat (n Monitorul Oficial al Rom9niei' Partea I' nr. 20 din 15 ianuarie 2002:
2 orice alte di%po+i-ii contrare pre+entului ordin.
Art. 6. Pre+entul ordin %e public# (n Monitorul Oficial al Rom9niei' Partea I.
Ane)a nr 2 la ordinul nr. 1868/2007
Re$lementare contabil# pri,ind or$ani+area .i conducerea contabilit#-ii (n partid# %impl# de c#tre per%oanele &uridice f#r# %cop patrimonial
Publicat in Monitorul Oficial' Partea I nr. 846bi% din 10/12/2007
3API<O6=6 1
"fera de aplicare
1. 3ate$oriile de per%oane &uridice f#r# %cop patrimonial care pot or$ani+a .i conduce contabilitatea (n partid# %impl#' %unt urm#toarele7
a! unit#-ile de cult:
b! a%ocia-iile de proprietari.
2. Au obli$a-ia de a or$ani+a .i conduce contabilitatea (n partid# %impl# per%oanele &uridice f#r# %cop patrimonial (n al c#ror act normati, de
(nfiin-are e)i%t# pre,ederi e)pre%e (n ace%t %en%.
3API<O6=6 2
Or$ani+area contabilitatii in partida %impla
A. 0i%po+itii $enerale
1. "i%temul de contabilitate (n partid# %impl#' (n %en%ul pre+entelor re$lement#ri' repre+int# an%amblul re$i%trelor .i documentelor contabile' le$al
re$lementate' care %er,e%c la (nre$i%trarea (n contabilitate' (n mod obli$atoriu cronolo$ic .i %i%tematic' a opera-iunilor economice con%emnate (n
documentele &u%tificati,e.
2. ;omenclatorul pri,ind principalele re$i%tre .i formulare' comune pe economie' pri,ind acti,itatea financiar# .i contabil#' precum .i modelele
re$i%trelor contabile' modelele formularelor contabile %pecifice .i normele de (ntocmire .i utili+are a ace%tora' pri,ind or$ani+area .i conducerea
Ordin nr. !"2009 2 pentru punerea #n aplicare a $ormelor privind orma %i clau&ele cuprinse #n contractul de asigurare obligatorie a
locuin'elor #mpotriva cutremurelor( alunecrilor de teren sau inunda'iilor
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. /20 din 14/05/2008

>n temeiul pre,ederilor art. 4 alin. 26! .i 27! din 6e$ea nr. /2/2000 pri,ind acti,itatea de a%i$urare .i %upra,e$?erea a%i$ur#rilor' cu modific#rile .i
complet#rile ulterioare' .i ale art. /7 lit. b! din 6e$ea nr. 260/2008 pri,ind a%i$urarea obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor' alunec#rilor de
teren %au inunda-iilor' potri,it @ot#r9rii 3on%iliului 3omi%iei de "upra,e$?ere a A%i$ur#rilor din data de 5 mai 2008' prin care %2au adoptat ;ormele
pri,ind forma .i clau+ele cuprin%e (n contractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor' alunec#rilor de teren %au inunda-iilor'
Pre.edintele 3omi%iei de "upra,e$?ere a A%i$ur#rilor emite urm#torul ordin7
Art. 1. >ncep9nd cu data public#rii pre+entului ordin %e pun (n aplicare ;ormele pri,ind forma .i clau+ele cuprin%e (n contractul de a%i$urare
obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor' alunec#rilor de teren %au inunda-iilor' pre,#+ute (n ane)a ce face parte inte$rant# din pre+entul
ordin.
Art. 2. 0irec-iile de %pecialitate din cadrul 3omi%iei de "upra,e$?ere a A%i$ur#rilor a%i$ur# ducerea la (ndeplinire a pre,ederilor pre+entului ordin.
Ane)a7 ;orme pri,ind forma .i clau+ele cuprin%e (n contractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor' alunec#rilor de teren %au
inunda-iilor
3API<O6=6 I
0i%po+i-ii $enerale
Art. 1. Pre+entele norme %e aplic# pentru a%i$urarea obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor' alunec#rilor de teren %au inunda-iilor' denumit#
(n continuare a%i$urarea obli$atorie a locuin-elor.
Art. 2. 1! >n cuprin%ul pre+entelor norme' (n aplicarea pre,ederilor 6e$ii nr. 260/2008 pri,ind a%i$urarea obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a
cutremurelor' alunec#rilor de teren %au inunda-iilor' termenii de mai &o% au urm#torul (n-ele%7
1.1. 4,eniment a%i$urat 2 ri%cul acoperit prin poli-a de a%i$urare (mpotri,a de+a%trelor naturale' denumit# (n continuare PA0' care apare %au (ncepe
%# %e manife%te (n timpul perioadei de a%i$urare .i ce are ca efect producerea de daune pentru care %e na.te dreptul la de%p#$ubire.
"e con%ider# unul .i acela.i e,eniment a%i$urat producerea (ntr2un inter,al de 72 de ore a unuia %au mai multor ri%curi acoperite de PA0 (n
perioada de ,alabilitate a ace%teia.
1.2. "uma a%i$urat# obli$atoriu 2 limita ma)im# de de%p#$ubire pe e,eniment .i (n a$re$at care poate fi acordat# de a%i$ur#tor pentru daunele
pro,ocate con%truc-iei' (n func-ie de tipul locuin-ei' (n total pe parcur%ul ,alabilit#-ii PA0' indiferent de num#rul .i cuantumul daunelor produ%e (n
acea%t# perioad#' ca urmare a producerii unui ri%c a%i$urat.
1./. 0aun# 2 pre&udiciu material pro,ocat locuin-ei (n urma producerii unui ri%c acoperit de PA0.
1./.1. 0aun# par-ial# 2 pre&udiciu material pro,ocat locuin-ei a%i$urate' a%tfel (nc9t prin refacere' reparare' recondi-ionare %au re%taurare ori (nlocuire
a unor p#r-i componente poate fi adu%# (n %tarea (n care %e afla (naintea producerii %au apari-iei unui e,eniment a%i$urat' co%tul aferent ace%tor
opera-ii fiind mai mic dec9t %uma a%i$urat# obli$atoriu prin PA0.
1./.2. 0aun# total# 2 pre&udiciu material pro,ocat locuin-ei a%i$urate' (ntr2un a%emenea $rad (nc9t refacerea' repararea' (nlocuirea' recondi-ionarea
%au re%taurarea p#r-ilor componente nu mai e%te po%ibil# ori co%tul ace%tora ar fi e$al cu %au mai mare dec9t %uma a%i$urat# obli$atoriu prin PA0.
1.4. 0e%p#$ubire cu,enit# 2 %uma pe care Poolul de A%i$urare (mpotri,a 0e+a%trelor ;aturale' denumit (n continuare PAI0' o datorea+#
beneficiarului PA0 pentru daunele care au a,ut loc (n urma producerii ri%curilor a%i$urate.
2! >n cuprin%ul pre+entelor norme' termenii de mai &o% au urm#toarele %emnifica-ii7
2.1. A%i$ur#tor autori+at 2 a%i$ur#tor a%ociat (n PAI0 .i autori+at potri,it le$ii .i normelor emi%e (n aplicarea ace%teia %# practice a%i$urarea
obli$atorie a locuin-elor.
2.2. Admini%trator 2 per%oana ori autoritatea de%emnat#' (n condi-iile le$ii' %# admini%tre+e con%truc-iile cu de%tina-ia de locuin-e aflate (n
proprietatea %tatului ori a unit#-ilor admini%trati,2teritoriale.
2./. 3ontractant/A%i$urat 2 per%oan# fi+ic# %au &uridic# cu intere% a%i$urabil a%upra locuin-ei care face obiectul PA0' re%pecti,7 proprietarul'
admini%tratorul' locatorul locuin-ei' (mputernicitul ori repre+entantul le$al al ace%tora' dup# ca+' care la (nc?eierea contractului obli$atoriu de
a%i$urare a locuin-ei cu PAI0 pentru acoperirea ri%curilor pre,#+ute la art. 2 lit. b! din 6e$ea nr. 260/2008 %e obli$# fa-# de PAI0 %# pl#tea%c# prima
de a%i$urare obli$atorie.
2.4. Aeneficiar PA0 2 per%oan# fi+ic# %au &uridic#' de%emnat# de proprietar .i men-ionat# (n PA0' (ndrept#-it# %# primea%c# de%p#$ubirea pentru
pa$ubele pro,ocate locuin-ei a%i$urate (n urma producerii unui ri%c acoperit' conform art. 18 alin. 2! din 6e$ea nr. 260/2008.
3API<O6=6 II
3la%ificarea locuin-elor
Art. /. 1! "e con%ider# locuin-e con%truc-iile de%tinate locuirii permanente %au temporare' care %unt alc#tuite din una %au mai multe camere de
locuit' cu dependin-ele' dot#rile .i utilit#-ile nece%are care fac corp comun cu con%truc-ia cu de%tina-ia de locuin-#' a,9nd %tructura .i pere-ii din
elemente preci+ate (n 6e$ea nr. 260/2008. <ipurile de locuin-e pentru care %e (nc?eie a%i$ur#ri obli$atorii %unt urm#toarele7
2 tip A 2 con%truc-ia cu %tructura de re+i%ten-# din beton armat' metal ori lemn %au cu pere-i e)teriori din piatr#' c#r#mid# ar%# ori din orice alte
materiale re+ultate (n urma unui tratament termic .i/%au c?imic:
2 tip A 2 con%truc-ia cu pere-i e)teriori din c#r#mid# near%# %au din orice alte materiale ne%upu%e unui tratament termic .i/%au c?imic.
2! >n %itua-ia (n care o locuin-# e%te compu%# din mai multe corpuri de cl#dire' con%truite din materiale diferite' la perioade diferite %au (n acela.i
timp' tipul locuin-ei %e %tabile.te (n func-ie de materialele din care au fo%t e)ecutate %tructura de re+i%ten-# .i pere-ii e)teriori pentru partea de
con%truc-ie care are cea mai mare %uprafa-# con%truit#.
Art. 4. 6a (nc?eierea contractului de a%i$urare' tipul de locuin-#' pre,#+ut la art. 2 lit. c! din 6e$ea nr. 260/2008' %e %tabile.te (n ba+a declara-iei
contractantului/a%i$uratului' cu %emn#tura ace%tuia la rubrica Btipul locuin-ei .i %uma a%i$urat#B din PA0.
3API<O6=6 III
Obiectul a%i$ur#rii obli$atorii a locuin-elor
Art. 5. Obiectul contractului de a%i$urare (l repre+int# con%truc-iile cu de%tina-ia de locuin-#' (n %en%ul art. / alin. 1! din pre+entele norme' %ituate pe
teritoriul Rom9niei.
Art. 6. 3ontractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor %e (nc?eie pe an calendari%tic' re%pecti, de la 1 ianuarie la /1 decembrie' pentru fiecare
con%truc-ie cu de%tina-ia de locuin-# (ntre PAI0 .i per%oanele pre,#+ute la art. / alin. 2!' /!' 4! .i art. 7 alin. 1! din 6e$ea nr. 260/2008' prin
mi&locirea a%i$ur#torilor autori+a-i ac-ionari la PAI0.
Art. 7. 1! Proprietarii de locuin-e care au (nc?eiate contracte de a%i$urare facultati,# pri,ind ri%curile pre,#+ute de 6e$ea nr. 260/2008 au obli$a-ia
de a (nc?eia contractele de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor la data e)pir#rii contractelor de a%i$urare facultati,#' dar nu mai t9r+iu de data de /1
decembrie a primului an de aplicare a le$ii.
2! 3ontractele de a%i$urare facultati,# a locuin-elor %e ,or (nc?eia numai pentru %ume a%i$urate care le dep#.e%c pe cele a%i$urate obli$atoriu
.i/%au pentru ri%curi care nu fac obiectul contractului de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor.
/! >n ca+ul e)i%ten-ei pentru aceea.i locuin-# a a%i$ur#rii obli$atorii .i facultati,e' de%p#$ubirea %e ,a pl#ti mai (nt9i din a%i$urarea obli$atorie' p9n#
la concuren-a %umei a%i$urate obli$atoriu.
4! Ciecare a%i$ur#tor care a (nc?eiat a%i$ur#ri facultati,e ,a fi obli$at la plat#' pentru re%tul de %um#' propor-ional cu %uma a%i$urat# din poli-a
facultati,# .i p9n# la concuren-a ace%teia' f#r# ca a%i$uratul %# poat# (nca%a o de%p#$ubire mai mare dec9t pre&udiciul efecti,' con%ecin-a direct# a
ri%cului.
Art. 8. 1! >n ca+ul con%truc-iilor aflate (n coproprietate %e (nc?eie c9te un contract pentru fiecare locuin-# de-inut# (n proprietate/folo%in-#' care
acoper# .i cota2parte din coproprietatea indi,i+# care re,ine fiec#ruia pentru p#r-ile care prin natura lor %unt de%tinate folo%irii (n comun de c#tre to-i
proprietarii con%truc-iei' re%pecti, dependin-ele' dot#rile .i utilit#-ile aferente locuirii.
2! >n ace%t ca+ prima de a%i$urare %e ,a pl#ti pe fiecare locuin-# (n parte. Modul de reparti+are la a%i$ura-ii/beneficiarii a%i$ur#rii a %umelor pl#tite
de PAI0 cu titlu de de%p#$ubire (n ca+ul producerii ri%cului a%i$urat %e %tabile.te prin ;ormele pri,ind con%tatarea' e,aluarea .i lic?idarea daunelor
la a%i$urare obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor' alunec#rilor de teren %au inunda-iilor.
Art. 8. 1! Pentru condominiile (n care %unt cel pu-in 4 apartamente %e (nc?eie c9te un contract pentru fiecare parte a con%truc-iei cu de%tina-ia de
locuin-# de-inut# (n proprietate e)clu%i,#' care cuprinde .i dependin-ele' dot#rile .i utilit#-ile de-inute (n proprietate comun#. >n ace%t ca+ ,aloarea
%umei a%i$urate obli$atoriu' precum .i a primelor de a%i$urare %e con%tituie din totalul %umelor care %unt datorate pentru fiecare locuin-# (n parte. >n
%itua-ia (n care o per%oan# e%te proprietara unui num#r mai mare de locuin-e' prima de a%i$urare ,a fi repre+entat# (n raport cu cota2parte care
re,ine per%oanei re%pecti,e' ,aloarea %umei a%i$urate obli$atoriu fiind calculat# ca mai %u%.
2! Modul de reparti+are la beneficiarii coproprietari a %umelor cu titlu de de%p#$ubire' (n ca+ul producerii ri%cului a%i$urat' %e %tabile.te prin
;ormele pri,ind con%tatarea' e,aluarea .i lic?idarea daunelor la a%i$urarea obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor' alunec#rilor de teren
%au inunda-iilor.
3API<O6=6 I1
Poli-a de a%i$urare (mpotri,a de+a%trelor naturale 2 PA0
Art. 10. 1! PA0 cuprinde urm#toarele7
a! informa-ii furni+ate de contractant/a%i$urat referitoare la7
2 identificarea a%i$uratului' contractantului .i a beneficiarului a%i$ur#rii7 numele .i prenumele/denumirea' adre%a complet# a locuin-ei' 3;P/3=I'
telefon:
2 identificarea obiectului a%i$ur#rii7 tipul locuin-ei' potri,it cla%ific#rii pre,#+ute la art. / alin. 1! din pre+entele norme' .i %emn#tura pentru
confirmarea datelor furni+ate pri,ind tipul locuin-ei:
b! ri%curile acoperite prin contract:
c! %uma a%i$urat# obli$atoriu pentru tipul de locuin-# a%i$urat:
d! prima de a%i$urare obli$atorie aferent# %umei a%i$urate:
e! data emiterii poli-ei .i perioada de ,alabilitate a ace%teia:
f! datele de identificare ale PAI0:
$! denumirea a%i$ur#torului autori+at care a eliberat PA0 (n numele .i contul PAI0:
?! %emn#turile p#r-ilor contractante:
i! denumirea actelor normati,e care pre,#d drepturile .i obli$a-iile p#r-ilor contractante.
2! Pe ,er%oul poli-ei %e ,or (n%crie (n mod obli$atoriu datele de identificare ale a%i$ur#torului autori+at care a emi% PA0.
/! PA0 e%te pre,#+ut# (n ane)a la pre+entele norme.
Art. 11. 1! >n ba+a primei de a%i$urare pl#tite inte$ral' aferent# tipului de locuin-# care face obiectul a%i$ur#rii' a%i$ur#torul eliberea+#
contractantului' (n numele .i contul PAI0' o PA0 pentru fiecare locuin-# aflat# (n proprietate' (n conformitate cu pre,ederile pre+entelor norme.
2! Poli-a de a%i$urare (mpotri,a de+a%trelor naturale %e tip#re.te de c#tre PAI0' a,9nd %erie' num#r .i elemente de %i$uran-# pre%tabilite.
/! A%i$ur#torul care a eliberat PA0 acord# la producerea ri%cului a%i$urat' (n perioada de ,alabilitate a a%i$ur#rii' de%p#$ubiri beneficiarului (n
numele .i (n contul PAI0.
3API<O6=6 1
Prima de a%i$urare
Art. 12. 1! A%i$urarea ri%curilor de cutremur' alunec#ri de teren ori inunda-ii pentru fiecare con%truc-ie cu de%tina-ia de locuin-# %e (nc?eie (n ba+a
primei de a%i$urare' pentru fiecare an calendari%tic' p9n# la momentul la care con%truc-ia (.i pierde de%tina-ia de locuin-#' data (nceperii .i data
(nc?eierii ,alabilit#-ii contractului fiind preci+ate (n PA0.
2! Prima de a%i$urare %e pl#te.te inte$ral .i anticipat cu cel pu-in 24 de ore (nainte de (nceperea ,alabilit#-ii PA0' a%tfel7
a! 20 euro pentru con%truc-iile cu de%tina-ia de locuin-# de tip A:
b! 10 euro pentru con%truc-iile cu de%tina-ia de locuin-# de tip A.
Art. 1/. Prima de a%i$urare pentru a%i$urarea obli$atorie a locuin-elor %e pl#te.te (n lei a%i$ur#torului care eliberea+# PA0' de c#tre
contractantul/a%i$uratul poli-ei' la cur%ul A#ncii ;a-ionale a Rom9niei ,alabil la data efectu#rii pl#-ii (n numerar %au prin ,irament (n contul
a%i$ur#torului.
Art. 14. 1! A%i$ur#torul care (nc?eie contractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor' (n numele .i contul PAI0' tran%fer# (n contul PAI0' (n termen
de 10 +ile lucr#toare de la data eliber#rii PA0' %uma (nca%at# cu titlu de prim# de a%i$urare' din care re-ine (n contul %#u un comi%ion de 10D din
,aloarea ace%teia.
2! 3ota repre+ent9nd comi%ionul la care are dreptul a%i$ur#torul care a (nc?eiat contractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor poate fi modificat#
anual prin ordin al pre.edintelui 3omi%iei de "upra,e$?ere a A%i$ur#rilor.
Art. 15. 1! "umele datorate PAI0 repre+ent9nd prime de a%i$urare pentru a%i$urarea obli$atorie a locuin-elor ,or fi e,iden-iate (n contabilitatea
a%i$ur#torului autori+at (n contul 4622 B3reditori di,er.i pentru a%i$ur#ri $eneraleB analitic di%tinct.
2! A%i$ur#torul autori+at care a (nc?eiat contractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor (nre$i%trea+# comi%ionul cu,enit (n e,iden-ele contabile ale
ace%tuia' (n creditul contului 70528 B1enituri din %er,icii pre%tate pri,ind a%i$ur#rile $enerale 2 alte ,enituri din %er,icii pre%tate analitic di%tinct 2
a%i$urarea obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor' alunec#rilor de teren %au inunda-iilorB.
3API<O6=6 1I
Perioada de ,alabilitate a PA0
Art. 16. 1! Perioada de ,alabilitate a PA0' denumit# .i perioada de a%i$urare' e%te inter,alul de timp (n care PAI0 preia r#%punderea pentru
con%ecin-ele producerii unui e,eniment a%i$urat.
2! Perioada de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor e%te de un an calendari%tic.
Art. 17. >nainte de e)pirarea perioadei de ,alabilitate a PA0 pentru locuin-#' contractantul/a%i$uratul are obli$a-ia de a (nc?eia un alt contract de
a%i$urare obli$atorie a locuin-ei' (n condi-iile pre,#+ute de pre+entele norme.
Art. 18. 1! R#%punderea PAI0 (ncepe dup# 24 de ore de la e)pirarea +ilei (n care %2a pl#tit prima de a%i$urare' dar nu mai de,reme de data la care
produce efecte actul care d# per%oanei fi+ice %au &uridice dreptul le$al de proprietate/folo%in-#.
2! >n ca+ul %c?imb#rii proprietarului/admini%tratorului/ locatorului con%truc-iei cu de%tina-ia de locuin-#' r#%punderea PAI0 cur$e p9n# la data
e)pir#rii ,alabilit#-ii PA0 pentru locuin-a care face obiectul contractului.
Art. 18. R#%punderea PAI0 (ncetea+# la ora 24'00 a +ilei de /1 decembrie a fiec#rui an de a%i$urare.
Art. 20. 1alabilitatea PA0 poate (nceta (nainte de e)pirarea perioadei de a%i$urare (n ca+ul (n care con%truc-ia a%i$urat# (.i pierde inte$ral de%tina-ia
de locuin-# %au bunul piere din alte cau+e dec9t cele cuprin%e (n a%i$urarea obli$atorie. Pierderea ace%tei de%tina-ii nu obli$# a%i$ur#torul care a
emi% PA0 la rambur%area %umei core%pun+#toare ,alorii primei obli$atorii.
3API<O6=6 1II
Ri%curi acoperite
Art. 21. 1! Ri%curile care %unt preluate (n a%i$urare de PAI0 pentru locuin-a a%i$urat#' inclu%i, pentru elementele de con%truc-ie .i dependin-ele'
dot#rile .i utilit#-ile con%truc-iei %unt7 cutremurele de p#m9nt' alunec#rile de teren .i inunda-iile' ca fenomene naturale.
2! 3ontractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor acoper# .i daunele directe pro,ocate con%truc-iilor cu de%tina-ia de locuin-e' con%ecin-a indirect#
a producerii e,enimentelor men-ionate la alin. 1!' cum ar fi incendiul' e)plo+ia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunec#ri de teren %au alte
a%emenea ca+uri.
Art. 22. 1! >n ca+ul producerii unui ri%c a%i$urat %e acord# de%p#$ubiri pentru pa$ubele pro,ocate con%truc-iei cu de%tina-ia de locuin-#' pentru
elementele con%truc-iei' precum .i pentru dependin-ele' dot#rile .i utilit#-ile aferente locuirii' numai dac# ace%tea fac corp comun cu con%truc-ia
de%tinat# locuirii' a%tfel7
1. pentru pa$ubele efecti, produ%e prin ac-iunea mi.c#rii %ei%mice a%upra locuin-ei:
2. pentru pa$ubele efecti, produ%e prin alunec#ri de teren:
/. pentru pa$ubele pro,ocate de precipita-ii atmo%ferice ori topirea bru%c# a +#pe+ii %au re,#r%#ri de cur%uri de ape' care au ca efect producerea de
inunda-ii:
4. pentru pa$ubele produ%e con%truc-iilor' (n urma p#trunderii .i infiltr#rii apei' pro,enite (n ca+ul acoperirii pe %curta durat# a terenului cu un %trat de
ap#' pro,enit din7
2 re,#r%area unui cur% de ap#' a unui lac %au a m#rii ori din formarea %au re,#r%area torentelor' .u,oaielor %au pu?oaielor din orice cau+#' inclu%i,
ruperea di$urilor:
2 acumularea apelor pro,enite din precipita-ii atmo%ferice abundente %au topirea +#pe+ii' (n +one &oa%e' lip%ite de po%ibilit#-i de %cur$ere %au cu
po%ibilit#-i redu%e de e,acuare a apelor:
5. pentru pa$ubele produ%e con%truc-iilor de apele pro,enite din una dintre cau+ele pre,#+ute la pct. / .i 4' precum .i de apele %ubterane care ie% la
%uprafa-a terenului' c?iar dac# %tratul de ap# care acoper# terenul atin$e (n e)terior! numai par-ial con%truc-ia cu de%tina-ia de locuin-# .i p#trunde
.i %e infiltrea+# prin pere-i %au prin pardo%eal# (n interiorul ace%teia:
6. pentru pa$ubele efecti, produ%e prin ac-iunea cutremurelor de p#m9nt ori a inunda-iilor a%upra con%truc-iei' care pro,oac# alunec#ri ale terenului
care %u%-ine con%truc-ia:
7. pentru pa$ubele indirecte pro,ocate locuin-ei' con%ecin-a direct# a producerii e,enimentului a%i$urat' dac# daunele %unt confirmate de autorit#-ile
competente.
2! >n %en%ul pre+entelor norme' dependin-ele' dot#rile .i utilit#-ile aferente locuirii au (n-ele%urile pre,#+ute (n 6e$ea locuin-ei nr. 114/1886'
republicat#' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare.
3API<O6=6 1III
Ri%curi e)clu%e
Art. 2/. 1! A%i$urarea obli$atorie a locuin-elor (mpotri,a cutremurelor de p#m9nt' a alunec#rilor de teren ori a inunda-iilor nu acoper# daunele
pro,ocate7
1.1. de inunda-ii produ%e (n timpul form#rii unor lacuri de acumulare %au (n timpul %c?imb#rii artificiale a cur%urilor de ap#: prin timpul form#rii lacului
de acumulare %e (n-ele$e umplerea cu ap# a lacului de acumulare p9n# la ni,elul de,er%orului:
1.2. (n ca+urile de amenin-are bru%c# de pr#bu.ire %au alunecare de teren' precum .i (n ca+ul impo%ibilit#-ii folo%irii c?iar prin repararea %au
con%olidarea cl#dirilor' dac# ace%te fenomene au fo%t prile&uite' (nle%nite %au a$ra,ate de %#p#turi ori lucr#ri edilitare de orice fel' lucr#ri de
pro%pec-iuni' e)plor#ri %au e)ploat#ri miniere %au petroliere' la %uprafa-# %au (n profun+ime' indiferent de timpul trecut de la terminarea %au
abandonarea lor:
1./. de ta%area l#%area! terenului de funda-ie fie %ub %arcina con%truc-iei' fie datorit# altor cau+e:
1.4. de formarea de cr#p#turi (n terenul de funda-ie %au (n terenul din prea&ma cl#dirii' datorit# ,aria-iei de ,olum a terenului' ca urmare a
contrac-iei/dilat#rii produ%e de (n$?e-/de+$?e-:
1.5. terenului care (mpre&muie.te locuin-a .i care nu e%te a%ociat no-iunii de locuin-# .i nu face obiectul a%i$ur#rii:
1.6. la ane)ele care fac ori nu fac corp comun cu con%truc-ia cu de%tina-ia de locuin-# a%i$urat# $ara&e' ma$a+ii' .opron' $ra&d' $ara&' &ardiniere'
per$ola' (mpre&muiri etc.!' precum .i in%tala-ii .i amena&#ri %peciale pi%cine' %aune' rampe auto etc.!:
1.7. la bunurile de orice fel' altele dec9t con%truc-ia cu de%tina-ia de locuin-# bunuri %au obiecte nece%are locuirii' ?9rtii de ,aloare etc.!.
2! PAI0 nu acord# de%p#$ubiri pentru7
2.1. locuin-e con%truite (n +one (n care or$anele (n drept au inter+i% ace%t lucru prin acte publice %au comunicate a%i$uratului:
2.2. con%truc-ii cu de%tina-ia de locuin-e produ%e %au a$ra,ate' pentru partea de daun# care %2a m#rit' datorit# nere%pect#rii de c#tre a%i$urat a
pre,ederilor le$ale pri,itoare la autori+area' con%truirea/produc-ia' e)ploatarea! (n le$#tur# cu obiectul a%i$urat' dup# data intr#rii (n ,i$oare a 6e$ii
nr. 260/2008:
2./. pr#bu.irea cl#dirilor e)clu%i, ca urmare a defectelor de con%truc-ie' c?iar dac# are le$#tur# cu producerea unui ri%c a%i$urat:
2.4. c?eltuielile de ca+are pro,i+orie p9n# la refacerea locuin-ei care face obiectul a%i$ur#rii PA0 .i care a fo%t a,ariat# (n urma producerii unui ri%c
acoperit.
Art. 24. PAI0 e%te (ndrept#-it %# nu acorde de%p#$ubiri dac#7
1. a%i$uratul/contractantul nu .i2a (ndeplinit obli$a-iile decur$9nd din contract:
2. (n declara-iile contractantului/beneficiarului %au ale repre+entan-ilor ace%tuia' care au %tat la ba+a (nc?eierii contractului de a%i$urare %au care
%unt f#cute cu oca+ia cererii de de%p#$ubire ori cu oricare alt prile&' %e con%tat# neade,#ruri' fal%uri' a%pecte frauduloa%e' e)a$er#ri %au omi%iuni
care conduc la inducerea (n eroare a PAI0 ori a%i$ur#torului care a eliberat PA0:
/. beneficiarul nu pre+int# do,e+i %uficiente pentru &u%tificarea dreptului %#u la plata de%p#$ubirii' potri,it pre,ederilor art. 18 alin. 2! din 6e$ea nr.
260/2008:
4. pa$ubele au fo%t fa,ori+ate %au a$ra,ate din culp#' pentru partea de daun# care %2a m#rit cu inten-ie de c#tre a%i$urat/beneficiar ori de
per%oanele care locuie%c (mpreun# cu a%i$uratul/beneficiarul la locuin-a a%i$urat#' de prepu.ii a%i$uratului/beneficiarului' de per%oanele autori+ate
%# repre+inte beneficiarul pentru ob-inerea de de%p#$ubiri ori de contractantul a%i$ur#rii.
Art. 25. 1! "e con%ider# culp# (n producerea/m#rirea pa$ubei numai urm#toarele ca+uri7
a! a$ra,area inten-ionat# a efectelor unui e,eniment a%i$urat (n %copul di%tru$erii cl#dirii' dac# ace%te fapte re+ult# din actele (nc?eiate de or$anele
(n drept poli-ia' pompierii' in%tan-ele &udec#tore.ti etc!:
b! con%truirea de cl#diri (n +one periclitate de inunda-ii' pr#bu.iri .i alunec#ri de teren' dac# or$anele (n drept au inter+i% prin acte publicate %au au
comunicat (n %cri% a%i$uratului (nainte de con%truire! interdic-ia de a %e con%trui (n acea +on#' iar pa$ubele au fo%t produ%e de inunda-ie' pr#bu.ire
%au alunecare de teren.
2! Aeneficiarii a%i$ur#rii .i a%i$ura-ii care' dup# data intr#rii (n ,i$oare a 6e$ii nr. 260/2008' ,or proceda la con%truirea' l#r$irea %au modificarea
locuin-elor f#r# autori+a-ie de con%truire' emi%# (n condi-iile le$ii' %au cu nere%pectarea autori+a-iei re%pecti,e' afect9nd %tructura de re+i%ten-# a
locuin-elor .i fa,ori+9nd e)punerea la unul dintre ri%curile a%i$urate obli$atoriu' nu ,or fi de%p#$ubi-i (n ba+a a%i$ur#rii obli$atorii' (n ca+ul producerii
ri%cului a%i$urat.
/! Per%oanele fi+ice %au &uridice care nu (.i a%i$ur# locuin-ele aflate (n proprietate' (n condi-iile 6e$ii nr. 260/2008' nu beneficia+#' (n ca+ul
producerii unuia dintre de+a%trele naturale definite potri,it le$ii' de niciun fel de de%p#$ubiri de la bu$etul de %tat %au de la bu$etul local pentru
pre&udiciile produ%e locuin-elor.
3API<O6=6 IE
"uma a%i$urat#
Art. 26. 1! "uma a%i$urat# repre+int# limita ma)im# de r#%pundere a%umat# de PAI0 pentru %ub%crierea ri%curilor pre,#+ute la art. 2 lit. b! din
6e$ea nr. 260/2008 pentru fiecare tip de locuin-# a%i$urat#' indiferent de num#rul de e,enimente a%i$urate produ%e pe parcur%ul ,alabilit#-ii
contractului .i care e%te preci+at# (n PA0.
2! 0up# fiecare daun#' %uma a%i$urat# %e mic.orea+# pentru re%tul perioadei de a%i$urare' cu (ncepere de la data producerii oric#rui e,eniment
a%i$urat' cu %uma pl#tit# drept de%p#$ubire' a%i$urarea continu9nd cu %uma a%i$urat# r#ma%#.
/! 0ac# prin plata de%p#$ubirii pentru unul %au mai multe e,enimente a%i$urate %e atin$e limita ma)im# de de%p#$ubire' re%pecti, %uma a%i$urat#
pentru locuin-ele de tip A %au A' proprietarul e%te obli$at %# (nc?eie o nou# a%i$urare obli$atorie' dar numai dup# efectuarea tuturor repara-iilor care
%# %ati%fac# cerin-ele de locuit ale unei per%oane %au familii.
Art. 27. 1! "uma a%i$urat# pentru locuin-ele de tip A repre+int# ec?i,alentul (n lei al %umei de 20.000 euro' potri,it cur%ului de %c?imb ,alutar
comunicat de Aanca ;a-ional# a Rom9niei la data (nc?eierii contractului de a%i$urare obli$atorie a locuin-ei.
2! Pentru locuin-ele de tip A' %uma a%i$urat# repre+int# ec?i,alentul (n lei al %umei de 10.000 euro' potri,it cur%ului de %c?imb ,alutar comunicat de
Aanca ;a-ional# a Rom9niei la data (nc?eierii contractului de a%i$urare obli$atorie a locuin-ei.
3API<O6=6 E
0e%p#$ubirea
Art. 28. 1! 0e%p#$ubirile %e acord# pentru pa$ubele produ%e con%truc-iilor cu de%tina-ia de locuin-e ca urmare a producerii unuia ori a mai multor
ri%curi a%i$urate prin PA0.
2! "tabilirea producerii unui e,eniment a%i$urat' preci+at prin PA0 ca ri%c acoperit' %e face pe ba+a actelor emi%e de in%titu-iile abilitate %# con%tate
potri,it le$ii %tarea de de+a%tru natural cutremure de p#m9nt' alunec#ri de teren %au inunda-ii' ca fenomene naturale!' re%pecti, autorit#-ile
na-ionale de %ei%molo$ie' $eolo$ie' meteorolo$ie .i/%au ?idrolo$ie' dup# ca+.
Art. 28. >n ca+ul e)i%ten-ei mai multor PA0 (nc?eiate pentru aceea.i locuin-# prin intermediul a%i$ur#torilor autori+a-i .i ,alabile la data producerii
de+a%trului natural' beneficiarul PA0 nu poate (nca%a o de%p#$ubire mai mare dec9t pre&udiciul efecti,' con%ecin-# direct# a ri%cului: (n acea%t#
%itua-ie' ,a fi ,alabil# cea dint9i PA0 (nc?eiat#' celelalte PA0 anul9ndu2%e' cu re%tituirea primelor de a%i$urare de c#tre PAI0.
Art. /0. 1! >n urma producerii unor daune totale ori par-iale la locuin-a a%i$urat#' beneficiarul ori (mputernicitul ace%tuia ,or formula' (n %cri%' cererea
de de%p#$ubire c#tre a%i$ur#torul care a eliberat PA0 (n numele .i (n contul PAI0.
2! >n ca+ul per%oanelor care beneficia+# de %ub,en-ionarea primei de a%i$urare' cererea de de%p#$ubire %e adre%ea+# direct PAI0.
/! Cormularea (n %cri% a cererii de de%p#$ubire .i %tabilirea producerii unui e,eniment a%i$urat prin PA0' re+ultat# din actele emi%e de in%titu-iile
abilitate %# con%tate' potri,it le$ii' %tarea de de+a%tru natural pentru o +on# delimitat#' repre+int# a,i+are de daun# .i obli$# a%i$ur#torul care a
eliberat PA0 %# de%c?id# do%arul de daun# .i %# ini-ie+e procedura de re$ulari+are a pa$ubelor.
Art. /1. Orice notificare' comunicare' a,i+are %au (n.tiin-are (n le$#tur# cu PA0 %e con%ider# efectuat# dac# ,a fi tran%mi%# (n %cri%' prin unul dintre
urm#toarele mi&loace7 %uport ?9rtie' form# electronic#' fa) etc. %au prin (nm9nare direct#' %ub %emn#tur#.
3API<O6=6 EI
Obli$a-iile proprietarului unei con%truc-ii cu de%tina-ie de locuin-#
Art. /2. 1! Proprietarul/Admini%tratorul/6ocatorul unei con%truc-ii cu de%tina-ia de locuin-# are obli$a-ia %# (nc?eie c9te un contract de a%i$urare
obli$atorie a locuin-elor pentru fiecare locuin-# de-inut# (n proprietate/admini%trare/loca-iune .i %# men-in# ,alabilitatea contractului de a%i$urare prin
plata primelor de a%i$urare.
2! Per%oana fi+ic# %au &uridic# ce de,ine proprietar/admini%trator/locator al unei locuin-e nea%i$urate pentru ri%curile acoperite prin a%i$urarea
obli$atorie a locuin-elor e%te obli$at# %# contracte+e o PA0 pentru acea locuin-#' (n termen de 5 +ile lucr#toare de la data la care dob9nde.te
acea%t# calitate (n mod le$al' re%pecti, de la data autentific#rii titlului de proprietate ori de la data de%emn#rii ca admini%trator.
/! >n ca+ul %c?imb#rii proprietarului/admini%tratorului/ locatorului locuin-ei' per%oana care (n%tr#inea+# o locuin-# a%i$urat# e%te obli$at#' odat# cu
autentificarea actului de (n%tr#inare' %# (nm9ne+e PA0 per%oanei care de,ine proprietar# a ace%teia' acea%t# opera-iune fiind con%emnat#
obli$atoriu (n actul de (n%tr#inare. ;oul proprietar are obli$a-ia de a (n.tiin-a (n %cri% de%pre ace%t fapt (n termen de 5 +ile lucr#toare a%i$ur#torul
care a eliberat PA0 pentru locuin-a re%pecti,# .i de a pre+enta o copie a documentului do,editor.
4! PA0 emi%# pe numele a%i$uratului ini-ial r#m9ne ,alabil# p9n# la e)pirarea ace%teia' a%i$ur#torul eliber9nd %uplimentar un act adi-ional la PA0
cu numele noului proprietar al locuin-ei care face obiectul contractului. Actul adi-ional face parte inte$rant# din PA0' fapt ce trebuie men-ionat (n
%cri% pe poli-#' %ub %emn#tura .i .tampila a%i$ur#torului autori+at care a eliberat poli-a.
Art. //. 1! >naintea intr#rii (n ,i$oare .i (n timpul derul#rii a%i$ur#rii obli$atorii a locuin-ei a%i$uratul are urm#toarele obli$a-ii7
1.1. %# (ntre-in# locuin-a a%i$urat# (n bune condi-ii .i (n conformitate cu di%po+i-iile le$ale (n materie .i cu recomand#rile autorit#-ilor' con%tructorului
%au' dup# ca+' produc#torului' (n %copul pre,enirii producerii ori apari-iei oric#rui e,eniment a%i$urat:
1.2. %# r#%pund# (n %cri% la %olicit#rile PAI0' prin intermediul a%i$ur#torului care a eliberat PA0' cu pri,ire la (mpre&ur#rile referitoare la ri%c pe care
le cunoa.te .i %# %e conforme+e recomand#rilor f#cute de PAI0' prin intermediul a%i$ur#torului care a eliberat PA0 pri,ind m#%urile de pre,enire a
daunelor:
1./. %# comunice de (ndat# c#tre PAI0 ori a%i$ur#torului care a eliberat PA0 di%pari-ia intere%ului a%i$urabil (n ca+ul (ncet#rii de%tina-iei de locuin-#
a%upra obiectului a%i$urat etc.
2! >n ca+ul producerii oric#rui e,eniment a%i$urat' a%i$uratul are urm#toarele obli$a-ii7
2.1. %# (n.tiin-e+e de (ndat# producerea e,enimentului a%i$urat' dup# ca+' la unit#-ile de pompieri' poli-ie' prim#ria localit#-ii %au la alte or$ane
abilitate prin le$e' cele mai apropiate de locul producerii ace%tuia' cer9nd (ntocmirea de acte cu pri,ire la cau+ele .i (mpre&ur#rile producerii %au
apari-iei e,enimentului' la daunele pro,ocate' precum .i la preci+area ,ino,a-ilor de e,entuala m#rire a pa$ubei:
2.2. %# (n.tiin-e+e (n %cri% PAI0 ori a%i$ur#torul care a eliberat PA0' c9t mai cur9nd po%ibil' dar nu mai t9r+iu de 60 de +ile de la momentul (n care %2
a produ% ri%cul a%i$urat' preci+9nd %eria' num#rul .i data emiterii poli-ei' de%pre producerea e,enimentului' daunele %uferite .i m#rimea probabil# a
daunei:
2./. %# pun# de (ndat# la di%po+i-ia PAI0 ori a a%i$ur#torului care a eliberat PA0 toate actele (nc?eiate de or$anele abilitate' documentele .i
e,iden-ele nece%are' precum .i orice alte detalii' probe .i do,e+i de care di%pune' referitoare la cau+a .i cuantumul daunelor %uferite care au
rele,an-# pentru %tabilirea dreptului la de%p#$ubire .i a de%p#$ubirii cu,enite %au care %unt %olicitate de PAI0 ori de a%i$ur#torul care a eliberat
PA0:
2.4. %# fac# do,ada dreptului de proprietate/admini%trare a%upra locuin-ei' potri,it pre,ederilor art. 18 alin. 2! din 6e$ea nr. 260/2008.
3API<O6=6 EII
0i%po+i-ii finale
Art. /4. Per%oanele care ob-in %au (ncearc# prin orice mi&loace %# ob-in# pe nedrept de%p#$ubiri din a%i$urare %au cei care (nle%ne%c a%emenea
fapte %e pedep%e%c potri,it le$ii penale ori de c9te ori fapta (ntrune.te elementele unei infrac-iuni' iar de%p#$ubirile necu,enit ob-inute %e
recuperea+# de la ace%tea.
)ege nr. 260"200*
privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor( alunecarilor de teren sau inundatiilor
Publicat in Monitorul Oficial' Partea I nr. 757 din 10/11/2008
3API<O6=6 I
0i%po+i-ii $enerale
Art. 1. 2 Pre+enta le$e re$lementea+#7
a! condi-iile a%i$ur#rii obli$atorii a locuin-elor aflate (n proprietatea per%oanelor fi+ice %au &uridice:
b! raporturile dintre a%i$urat .i a%i$ur#tor' precum .i drepturile .i obli$a-iile fiec#rei p#r-i la contractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor:
c! con%tituirea' atribu-iile' or$ani+area .i func-ionarea Poolului de A%i$urare (mpotri,a 0e+a%trelor ;aturale.
Art. 2. 2 >n (n-ele%ul pre+entei le$i' termenii .i e)pre%iile de mai &o% au urm#toarele %emnifica-ii7
a! locuin-#' locuin-# %ocial#' locuin-# de %er,iciu' locuin-# de inter,en-ie' locuin-# de nece%itate' locuin-# de protocol' ca%# de ,acan-# 2 au
(n-ele%urile pre,#+ute la art.2 din 6e$ea locuin-ei nr. 114/1886' republicat#' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare: (n ca+ul locuin-elor %ituate (n
condominii' prin locuin-# %e (n-ele$e at9t %pa-iile aflate (n proprietate e)clu%i,#' c9t .i cota2parte din coproprietatea indi,i+# a%upra %pa-iilor .i a
elementelor de con%truc-ii comune:
b! de+a%tru natural F cutremure de p#m9nt' alunec#ri de teren %au inunda-ii' ca fenomene naturale:
c! tipuri de locuin-e7
2 tip A 2 con%truc-ia cu %tructura de re+i%ten-# din beton armat' metal ori lemn %au cu pere-i e)teriori din piatr#' c#r#mid# ar%# %au din orice alte
materiale re+ultate (n urma unui tratament termic .i/%au c?imic:
2 tip A 2 con%truc-ia cu pere-i e)teriori din c#r#mid# near%# %au din orice alte materiale ne%upu%e unui tratament termic .i/%au c?imic:
d! poli-# de a%i$urare (mpotri,a de+a%trelor naturale' denumit# (n continuare PA0 2 (n%cri%ul ce ate%t# (nc?eierea contractului de a%i$urare a
locuin-ei' (n temeiul c#ruia a%i$ur#torul %e obli$# %# pl#tea%c# a%i$uratului de%p#$ubirea total# %au par-ial# pentru pre&udiciile produ%e locuin-ei ca
urmare a producerii ri%cului a%i$urat' (n condi-iile .i (n limitele %tabilite de pre+enta le$e .i' dup# ca+' ale celorlalte clau+e (n%cri%e (n poli-# %au (n
contractul de a%i$urare:
e! Pool de A%i$urare (mpotri,a 0e+a%trelor ;aturale' denumit (n continuare PAI0 2 %ocietatea comercial# de a%i$urare 2 rea%i$urare' con%tituit# prin
a%ocierea %ociet#-ilor de a%i$urare autori+ate %# (nc?eie a%i$ur#ri obli$atorii pentru locuin-e' (n conformitate cu pre,ederile pre+entei le$i' ale 6e$ii
nr. /2/2000 pri,ind acti,itatea de a%i$urare .i %upra,e$?erea a%i$ur#rilor' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' .i a 6e$ii nr. /1/1880 pri,ind
%ociet#-ile comerciale' republicat#' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' precum .i ale normelor aprobate (n aplicarea ace%tor le$i:
f! prim# obli$atorie 2 %uma de bani pe care o pl#te.te proprietarul unei locuin-e' (n calitatea %a de a%i$urat' ori (mputernicitul' contractantul %au
repre+entantul le$al al ace%tuia' (n %copul (nc?eierii unei a%i$ur#ri de locuin-e (n condi-iile pre+entei le$i:
$! %um# a%i$urat# obli$atoriu 2 limita ma)im# de de%p#$ubire care poate fi acordat# de a%i$ur#tor pentru daunele pro,ocate con%truc-iei' (n func-ie
de tipul locuin-ei' ca urmare a producerii unui ri%c a%i$urat' (n condi-iile pre+entei le$i:
?! a%i$urare de prim ri%c 2 pentru orice daun# care a inter,enit pe parcur%ul ,alabilit#-ii unui contract de a%i$urare' cuantumul de%p#$ubirii %e
%tabile.te la ni,elul pa$ubei efecti,e' (n limita %umei a%i$urate.
Art. /. F 1! >ncep9nd cu data la care %e (mpline%c 80 de +ile de la data adopt#rii normelor de c#tre 3omi%ia de "upra,e$?ere a A%i$ur#rilor' emi%e
(n aplicarea pre+entei le$i' per%oanele fi+ice .i &uridice %unt obli$ate %#2.i a%i$ure (mpotri,a de+a%trelor naturale' (n condi-iile pre+entei le$i' toate
con%truc-iile cu de%tina-ia de locuin-#' din mediul urban %au rural' aflate (n proprietatea ace%tora .i (nre$i%trate (n e,iden-ele or$anelor fi%cale.
2! Obli$a-ia (nc?eierii contractelor de a%i$urare a locuin-elor aflate (n proprietatea %tatului %au a unit#-ilor admini%trati,2teritoriale re,ine per%oanelor
%au autorit#-ilor de%emnate' (n condi-iile le$ii' %# le admini%tre+e.
/! >n ca+ul (n care o locuin-# face obiectul unui contract de lea%in$ financiar' (nc?eierea contractului de a%i$urare e%te (n %arcina locatorului.
4! >n ca+ul per%oanelor fi+ice beneficiare de a&utor %ocial' prima obli$atorie %e %uport# din bu$etele locale' pe %eama %umelor defalcate din ,enituri
ale bu$etului de %tat.
5! >n ca+ul con%truc-iilor cu de%tina-ie de locuin-# aflate (n coproprietate' %e ,a (nc?eia c9te un contract de a%i$urare obli$atorie pentru fiecare
locuin-# (n parte. >n ace%t ca+' prima de a%i$urare %e ,a pl#ti pe fiecare locuin-# (n parte.
6! 3ontractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor %e (nc?eie numai cu a%i$ur#torii a%ocia-i (n PAI0 .i care %unt autori+a-i %# (nc?eie
a%tfel de contracte' (n condi-iile %tabilite prin normele emi%e (n aplicarea pre+entei le$i .i a 6e$ii nr. /2/2000' cu modific#rile .i complet#rile
ulterioare' de 3omi%ia de "upra,e$?ere a A%i$ur#rilor' denumit# (n continuare 3.".A.
7! ;u intr# %ub inciden-a pre+entei le$i ane)ele' dependin-ele care nu %unt le$ate %tructural de cl#direa (n care e%te %ituat# locuin-a a%i$urat#'
precum .i bunurile din interiorul locuin-ei.
Art. 4. 2 4lementele contractuale .i condi-iile de a%i$urare cuprin%e (n poli-a de a%i$urare' precum .i criteriile de autori+are a a%i$ur#torilor %unt cele
pre,#+ute la art. 7 alin. 1! .i la art. 26 alin. 1!' precum .i cele %tabilite prin norme emi%e prin ordin al pre.edintelui 3.".A.
3API<O6=6 II
Poli-a de a%i$urare (mpotri,a de+a%trelor naturale
"ec-iunea 1
"uma a%i$urat# obli$atoriu .i condi-iile a%i$ur#rii obli$atorii a locuin-elor
Art. 5. 2 1! "uma a%i$urat# ce poate fi acordat# (n temeiul pre+entei le$i' denumit# (n continuare %um# a%i$urat# obli$atoriu' e%te ec?i,alentul (n lei'
la cur%ul de %c?imb ,alutar comunicat de Aanca ;a-ional# a Rom9niei la data (nc?eierii contractului de a%i$urare obli$atorie a locuin-ei' a 7
a! 20.000 euro' pentru fiecare locuin-# de tip A:
b! 10.000 euro' pentru fiecare locuin-# de tip A.
2! Primele cu,enite pentru %umele a%i$urate pre,#+ute la alin.1!' denumite (n continuare prime obli$atorii' %unt ec?i,alentul (n lei' la cur%ul A#ncii
;a-ionale a Rom9niei ,alabil la data efectu#rii pl#-ii' a7
a! 20 euro' pentru %uma pre,#+ut# la alin. 1! lit. a!:
b! 10 euro' pentru %uma pre,#+ut# la alin.1! lit. b!.
/! "uma a%i$urat# obli$atoriu' precum .i prima obli$atorie aferent# pot fi modificate prin ?ot#r9re a Gu,ernului' (n primii 5 ani de la intrarea (n
,i$oare a pre+entei le$i' iar dup# acea%t# perioad#' prin
ordin al pre.edintelui 3.".A.
4! Modificarea ,alorii %umelor pre,#+ute la alin. 1! .i 2! %e poate face anual. 3riteriile care pot %ta la ba+a modific#rii %e %tabile%c prin normele de
aplicare a pre+entei le$i .i trebuie %# ,i+e+e cel pu-in %uprafa-a locuin-ei' co%turile de (nlocuire .i rata infla-iei.
5! >ncadrarea pe tipuri de locuin-e a locuin-elor care pre+int# (n acela.i timp elemente %pecifice at9t tipului A' c9t .i tipului A %e face (n condi-iile
%tabilite prin norme emi%e de 3.".A.' dup# criteriul ponderii materialelor de con%truc-ie.
Art. 6. F Ri%curile care %e a%i$ur# obli$atoriu prin PA0 %unt daunele produ%e con%truc-iilor cu de%tina-ia de locuin-# de oricare dintre formele de
manife%tare a de+a%trului' ca efect direct %au indirect al producerii de+a%trului natural.
Art. 7. F 1! 3ontractul de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor %e (nc?eie (n form# %cri%# (ntre PAI0 .i proprietarul locuin-ei' prin mi&locirea %ociet#-ilor
de a%i$urare ac-ionare PAI0' prin dero$are de la di%po+i-iile 6e$ii nr. /2/2000' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' .i trebuie %# (ndeplinea%c#
cel pu-in urm#toarele condi-ii7
a! %uma a%i$urat# trebuie %# fie e$al# cu cea a%i$urat# obli$atoriu' pre,#+ut# la art. 5 alin. 1! lit. a! %au' dup# ca+' lit. b!:
b! ri%curile a%i$urate prin contract trebuie %# cuprind# ri%curile pre,#+ute la art. 6.
2! <ermenii' condi-iile .i clau+ele contractului de a%i$urare a locuin-elor' referitoare la %uma a%i$urat# obli$atoriu' prima obli$atorie .i ri%curile
pre,#+ute la art. 6' denumite (n continuare clau+e obli$atorii' %unt $eneral ,alabile .i obli$atorii .i %e %tabile%c prin normele de aplicare a pre+entei
le$i' aprobate prin ordin al pre.edintelui 3.".A..
/! PA0 trebuie %# cuprind# cel pu-in urm#toarele elemente7
a! denumirea/numele .i %ediul/domiciliul p#r-ilor contractante:
b! numele beneficiarului a%i$ur#rii:
c! tipul locuin-ei .i adre%a ace%teia:
d! %uma a%i$urat# obli$atoriu:
e! prima obli$atorie .i termenele de plat# a ace%teia:
f! perioada de ,alabilitate a contractului de a%i$urare:
$! num#rul .i titlul actului normati, (n temeiul c#ruia %2a emi% PA0' precum .i num#rul .i data public#rii ace%tuia (n Monitorul Oficial al Rom9niei'
Partea I.
Art. 8 F "e con%ider# (ndeplinit# condi-ia e)i%ten-ei a%i$ur#rii obli$atorii a locuin-ei (n condi-iile pre+entei le$i' atunci c9nd' (n mod cumulati,7
a! prin PA0 %e a%i$ur# con%truc-ia cu de%tina-ia de locuin-# pentru %uma a%i$urat# obli$atoriu:
b! PA0 acoper# ri%curile pre,#+ute la art. 6:
c! a%i$uratul a pl#tit prima obli$atorie.
"ec-iunea a 22a
1alabilitatea PA0
Art. 8. 2 1! Poli-a de a%i$urare PA0 e%te ,alabil# pe o perioad# de 12 luni' cu (ncepere de la ora 0'00 a +ilei urm#toare celei (n care %2a pl#tit prima
obli$atorie.
2! >n %itua-ia %c?imb#rii proprietarului unei locuin-e care e%te a%i$urat# obli$atoriu .i prima a fo%t ac?itat# inte$ral' PA0 r#m9ne ,alabil# p9n# la
data trecut# (n contract.
/! 0up# data e)pir#rii ,alabilit#-ii pre,#+ute (n PA0' a%i$ur#torul ,a (nc?eia o a%i$urare obli$atorie cu noul proprietar' dup# care ,a tran%mite (n
ba+a de date $e%tionat# de PAI0 modific#rile %ur,enite.
Art. 10. 2 Per%oana care de,ine proprietar# a unei locuin-e nea%i$urate pentru ri%curile pre,#+ute la art.6' dup# (mplinirea termenului pre,#+ut la
art./ alin. 1!' e%te obli$at# %# contracte+e o PA0 pentru aceea.i locuin-#' (n termen de 5 +ile lucr#toare de la data autentific#rii titlului de
proprietate.
Art. 11. 2 1! 1alabilitatea PA0 (ncetea+# (n ca+ul (n care con%truc-ia a%i$urat# (.i pierde inte$ral de%tina-ia de locuin-# %au bunul piere din alte
cau+e dec9t cele cuprin%e (n a%i$urarea obli$atorie.
Pierderea ace%tei de%tina-ii nu obli$# a%i$ur#torul care a emi% PA0 la re%tituirea %umei core%pun+#toare ,alorii primei obli$atorii.
2! Aeneficiarii a%i$ur#rii .i a%i$ura-ii care' dup# data intr#rii (n ,i$oare a pre+entei le$i' ,or proceda la con%truirea' l#r$irea %au modificarea
locuin-elor f#r# autori+a-ie de con%truire' emi%# (n condi-iile le$ii' %au cu nere%pectarea autori+a-iei re%pecti,e' afect9nd %tructura de re+i%ten-# a
locuin-elor .i fa,ori+9nd e)punerea la unul din ri%curile a%i$urate obli$atoriu' nu ,or fi de%p#$ubi-i (n ba+a a%i$ur#rii obli$atorii' (n ca+ul producerii
ri%cului a%i$urat.
"ec-iunea a /2a
Prima de a%i$urare
Art. 12. 2 1! Plata primelor obli$atorii %e face anticipat' cu cel pu-in 24 de ore (nainte de e)pirarea ,alabilit#-ii PA0.
2! Pentru locuin-ele %ociale %au pentru per%oanele care beneficia+#' din diferite moti,e' de a&utoare %ociale' prima pentru a%i$urarea obli$atorie
e%te (n %arcina autorit#-ii locale care are (n e,iden-# per%oanele (n cau+# .i %e face direct (n contul PAI0 care' pe ba+a li%tei tran%mi%e de
autoritatea local#' emite poli-ele de a%i$urare pentru ace%te per%oane.
/! Plata primelor %ub,en-ionate par-ial %au total %e ,a face (n contul PAI0 de la bu$etele locale' din %umele ,irate cu de%tina-ie %pecial# de la
bu$etul de %tat.
Art. 1/. 2 1! 0in %umele (nca%ate cu titlu de prim# de a%i$urare obli$atorie' a%i$ur#torii re-in o cot#2parte cu titlu de comi%ion.
2! 3omi%ionul (nca%at de a%i$ur#torii autori+a-i %# (nc?eie contracte de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor' pentru a%i$urarea core%pun+#toare PA0'
%e %tabile.te prin ordin al pre.edintelui 3.".A.
"ec-iunea a 42a
0repturi .i obli$a-ii ale a%i$uratului .i a%i$ur#torului
Art. 14. 2 Prin PA0' a%i$uratul' (mputernicitul %au contractantul a%i$ur#rii %e obli$# %# pl#tea%c# PAI0 prima obli$atorie' iar ace%ta %e obli$# ca' la
producerea ri%cului a%i$urat obli$atoriu' %# pl#tea%c# a%i$uratului de%p#$ubirea re+ultat# din PA0 (nc?eiat# (n condi-iile pre+entei le$i .i ale
normelor emi%e de 3.".A. (n aplicarea pre+entei le$i.
Art. 15. 2 Potri,it PA0' a%i$uratului (i re,in urm#toarele obli$a-ii .i drepturi7
1. obli$a-ii7
a! %# ac?ite prima obli$atorie' (n condi-iile pre+entei le$i:
b! %# (ndeplinea%c# celelalte obli$a-ii .i %# re%pecte condi-iile pre,#+ute de pre+enta le$e:
2. drepturi7
2 %# (nca%e+e de%p#$ubirea re+ultat# din PA0' (n ca+ul producerii ri%cului a%i$urat obli$atoriu.
Art. 16. 2 Potri,it PA0' PAI02ului (i re,in urm#toarele obli$a-ii .i drepturi7
1. obli$a-ii7
a! %# con%tate .i %# e,alue+e pre&udiciile' %# %tabilea%c# cuantumul de%p#$ubirii .i %# finali+e+e do%arele de daun# (n termenele .i condi-iile %tabilite
(n conformitate cu normele emi%e de 3.".A. (n aplicarea pre+entei le$i:
b! %# pl#tea%c# de%p#$ubirile:
c! %# (ndeplinea%c# celelalte obli$a-ii .i %# re%pecte condi-iile pre,#+ute de pre+enta le$e:
2. drepturi7
a! %# re-in# comi%ionul din ,aloarea primei obli$atorii pl#tite' (n cuantumul pre,#+ut prin ordin al pre.edintelui 3.".A.:
b! %# refu+e plata de%p#$ubirilor (n ca+ul (n care' (n termen de 60 de +ile de la producerea ri%cului a%i$urat' beneficiarii pre,#+u-i la art.
18 alin. 2! nu au (n.tiin-at a%i$ur#torul de%pre ace%t fapt .i dac#' din ace%t moti, nu %2a putut determina cau+a producerii ri%cului a%i$urat' re%pecti,
m#rimea .i (ntinderea pre&udiciului.
"ec-iunea a 52a
Obli$a-iile autorit#-ilor admini%tra-iei publice locale
Art. 17. 2 1! Primarii' prin compartimentele de %pecialitate' ,or furni+a PAI0 li%ta tuturor con%truc-iilor cu de%tina-ia de locuin-#' inclu%i, cele cu
de%tina-ia de locuin-# %ocial#' ampla%ate (n unitatea admini%trati,2teritorial# (n cau+#' %pecific9nd numele .i prenumele %au denumirea proprietarului
.i' dup# ca+' adre%a domiciliului fi%cal' codul numeric per%onal %au codul de identificare fi%cal# al ace%tuia' num#rul din re$i%trul de rol nominal unic
.i din re$i%trul a$ricol. Actuali+area %e ,a face (n termen de 72 de ore de la %c?imbarea proprietarului locuin-ei %au' dup# ca+' a datelor de identitate
a ace%tuia.
2! PAI0 ,a tran%mite lunar primarilor li%ta proprietarilor care nu au (nc?eiat contracte de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor .i ,aloarea primei
obli$atorii datorate de fiecare.
/! Primarul' prin compartimentul de %pecialitate' ,a trimite (n termen de / +ile de la data primirii li%tei' %cri%ori de (n.tiin-are cu confirmare de primire
c#tre debitori.
4! >n ca+ul proprietarilor de con%truc-ii cu de%tina-ia de locuin-# care declar# .i o adre%# de po.t# electronic# per%onal#' PAI0 ,a putea folo%i' cu
acordul ace%tora' un a%emenea mod de comunicare pentru a,erti+area pri,ind e)pirarea %au ne(nc?eierea PA0. >n me%a&ul electronic %e ,a
men-iona ,aloarea primei de a%i$urare. Ace%t me%a& electronic ,a fi trimi% .i c#tre compartimentul de %pecialitate al primarului din unitatea
admini%trati,2teritorial# unde %e afl# cl#direa (n cau+#' dac# e)i%t# condi-ii te?nice de primire a me%a&ului re%pecti,.
5! 6i%ta proprietarilor care nu au contractat o PA0 .i a per%oanelor care beneficia+# de %ub,en-ionarea par-ial# %au total# a primei obli$atorii %e
pune la di%po+i-ia a%i$ur#torilor autori+a-i de c#tre PAI0.
"ec-iunea a 62a
3ererile de de%p#$ubire' con%tatarea daunelor .i plata de%p#$ubirilor
Art. 18. 2 1! >n ca+ul producerii unuia dintre ri%curile a%i$urate obli$atoriu' cererea de de%p#$ubire %e poate face numai de beneficiarii PA0 .i ,a fi
adre%at# a%i$ur#torului care a emi% poli-a.
2! Au calitatea de beneficiari ai PA0 urm#toarele cate$orii de per%oane7
1. (n ca+ul per%oanelor fi+ice7
a! proprietarii con%truc-iilor cu de%tina-ia de locuin-#' a%i$urate (n condi-iile pre+entei le$i:
b! per%oanele de%emnate e)pre% (n PA0 ca beneficiari' de c#tre proprietarii pre,#+u-i la lit. a!:
c! %ucce%orii le$ali .i/%au te%tamentari ai per%oanelor pre,#+ute la lit.a! (n ca+ul (n care ace%tea au decedat' cu aplicarea core%pun+#toare a
le$i%la-iei (n domeniul %ucce%oral' dac# nu e)i%t# beneficiar de%emnat potri,it lit. b!:
2. (n ca+ul per%oanelor &uridice7
a! proprietarii con%truc-iilor cu de%tina-ia de locuin-#' a%i$urate (n condi-iile pre+entei le$i:
b! (n ca+ul locuin-elor pre,#+ute la art. / alin. 2!' per%oanele %au autorit#-ile de%emnate' (n condi-iile le$ii' %# le admini%tre+e.
/! >n ca+ul (n care beneficiarii pre,#+u-i la alin. 2! pct. 1' lit. a! %unt minori' cererile de de%p#$ubire %e fac (n numele ace%tora de c#tre
repre+entan-ii le$ali' de%emna-i (n condi-iile le$ii.
Art. 18. 2 1! 3on%tatarea .i e,aluarea pre&udiciilor' precum .i %tabilirea cuantumului de%p#$ubirii %e fac de c#tre a%i$ur#torul care a eliberat PA0' (n
conformitate cu normele emi%e de c#tre 3.".A. (n aplicarea pre+entei le$i.
2! >n ca+ul proprietarilor care beneficia+# de %ub,en-ionarea primei de a%i$urare' cererea de de%p#$ubire %e adre%ea+# direct PAI0 .i' prin
dero$are de la pre,ederile alin. 1!' con%tatarea .i e,aluarea pre&udiciilor' re%pecti, lic?idarea daunelor %e pot face .i de o %ocietate de%emnat#
conform normelor emi%e de 3.".A.
/! 3on%tatarea .i e,aluarea pre&udiciilor' precum .i finali+area do%arelor de daun# %e ,or face (n termenele .i condi-iile %tabilite de 3.".A. prin
normele de aplicare a pre+entei le$i.
4! Plata de%p#$ubirilor %e ,a face de %ocietatea care a efectuat con%tatarea .i e,aluarea (n termenul pre,#+ut prin normele emi%e de 3.".A. (n
aplicarea pre+entei le$i.
5! Pentru neplata la termen a de%p#$ubirilor %e calculea+# penalit#-i care %e pl#te%c per%oanei a%i$urate' (n condi-iile .i (n cuantumul %tabilite de
3.".A.
6! "umele cu,enite ca de%p#$ubire pot fi con%emnate (n conturi bancare de%c?i%e de beneficiarii a%i$ur#rii %au (n numerar.
7! 0e%p#$ubirile acordate de PAI0 pentru daunele acoperite prin PA0 nu pot dep#.i ,aloarea %umei a%i$urate obli$atoriu.
8! PAI0 decontea+# a%i$ur#torilor autori+a-i numai c?eltuielile efectuate cu acti,itatea de con%tatare a pre&udiciilor re+ultate (n urma producerii
ri%curilor a%i$urate obli$atoriu' precum .i de%p#$ubirea acordat# ca urmare a producerii ri%curilor a%i$urate.
Art. 20. 2 A%i$ur#torii autori+a-i ,or pl#ti a%i$ura-ilor numai contra,aloarea co%turilor de repara-ii/(nlocuire referitoare la pre&udiciile cau+ate de
producerea ri%cului a%i$urat' (n limita %umei totale a%i$urate prin PA0.
Art. 21. 2 A%i$ur#torii au dreptul %# refu+e plata de%p#$ubirilor (n ca+ul (n care' (n termen de 60 de +ile de la producerea ri%cului a%i$urat' beneficiarii
pre,#+u-i la art.18 nu au (n.tiin-at a%i$ur#torul de%pre ace%t fapt .i dac# din ace%t moti, nu %2a putut determina cau+a producerii ri%cului a%i$urat .i
(ntinderea pre&udiciului.
Art. 22 2 Pentru ri%curile pre,#+ute la art. 6' %umele pl#tite de a%i$ur#tor a%i$uratului cu titlu de de%p#$ubire' (n ba+a PA0' %e con%tituie dup# cum
urmea+#7
a! ,aloarea a%i$urat# obli$atoriu %au' dup# ca+' parte din acea%ta' core%pun+#toare ,alorii pa$ubei' %e (nca%ea+# de a%i$ur#tor de la PAI0' (n
conformitate cu normele emi%e de 3.".A. (n aplicarea pre+entei le$i:
b! calculul de%p#$ubirii pentru %uma a%i$urat# prin PA0 %e ,a face pe ba+a a%i$ur#rii de prim ri%c.
Art. 2/. 2 1! Per%oanele fi+ice %au &uridice care nu (.i a%i$ur# locuin-ele aflate (n proprietate' (n condi-iile pre+entei le$i' nu beneficia+# (n ca+ul
producerii unuia din de+a%trele naturale definite potri,it pre+entei le$i' de niciun fel de de%p#$ubiri de la bu$etul de %tat %au de la bu$etul local
pentru pre&udiciile produ%e locuin-elor.
2! Per%oanele fi+ice de%p#$ubite (n condi-iile pre+entei le$i pentru pa$ubele re+ultate (n urma producerii unui de+a%tru natural nu beneficia+# de
pre,ederile 6e$ii locuin-ei nr. 114/1886' republicat#' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' referitoare la acordarea locuin-elor %ociale.
"ec-iunea a 72a
)ocuin'ele din condominii
Art. 24. 2 1! Pentru condominiile (n care %unt cel pu-in patru apartamente' elementele de con%truc-ii' %pa-iile .i utilit#-ile fiind (n proprietate indi,i+#
comun#' %e ,a (nc?eia c9te un contract de a%i$urare obli$atorie pentru fiecare locuin-# (n parte. >n ace%t ca+' prima de a%i$urare %e ,a pl#ti pe
fiecare locuin-# (n parte.
2! >n %itua-ia pre,#+ut# la alin. 1!' ,aloarea %umei a%i$urate obli$atoriu' re%pecti, a primei obli$atorii %e con%tituie din totalul %umelor care ar fi
datorate pentru fiecare locuin-# (n parte' iar procentul din prima de a%i$urare' datorat de fiecare per%oan# coa%i$urat#' %e %tabile.te (n raport cu
num#rul de locuin-e aflate (n proprietatea ace%teia' re%pecti, (n func-ie de cota2parte care re,ine per%oanei re%pecti,e' din locuin-a aflat# (n
coproprietate. Modul de reparti+are la proprietari a %umelor pl#tite de a%i$ur#tor cu titlu de de%p#$ubire (n ca+ul producerii ri%cului a%i$urat %e
%tabile.te prin re$ulamentul2cadru emi% de 3.".A.
3API<O6=6 III
3on%tituirea' atribu-iile' or$ani+area .i func-ionarea PAI0
Art. 25. 2 1! >n ,ederea $e%tion#rii a%i$ur#rii obli$atorii (mpotri,a de+a%trelor naturale a locuin-elor %e con%tituie %ocietatea comercial# de a%i$urare2
rea%i$urare denumit# PAI0' potri,it di%po+i-iilor 6e$ii nr./2/2000' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare.
2! PAI0 are urm#toarele atribu-ii7
a! tip#re.te poli-a de a%i$urare (mpotri,a de+a%trelor naturale F PA0:
b! contractea+# rea%i$urarea:
c! admini%trea+# ba+a de date pri,ind e,iden-a con%truc-iilor cu de%tina-ia de locuin-# care trebuie a%i$urate obli$atoriu' precum .i a celor a%i$urate:
d! (ndepline.te func-ia de centru de coordonare a acti,it#-ii de con%tatare a pre&udiciilor re+ultate (n urma producerii unui de+a%tru natural'
de%f#.urat# de %ociet#-ile de a%i$ur#ri autori+ate.
/! >n ceea ce pri,e.te %tatutul de %ocietate de a%i$urare2rea%i$urare' acti,itatea PAI0 e%te %upu%# re$lement#rii .i %upra,e$?erii 3.".A.' (n
condi-iile le$ii.
4! Pentru (ndeplinirea atribu-iilor pre,#+ute la alin. 2!' PAI0 ,a emite' cu a,i+ul 3.".A.' re$ulamente pri,ind or$ani+area .i func-ionarea %ociet#-ii'
inclu%i, rela-ia dintre %ociet#-ile de a%i$urare autori+ate .i PAI0' flu)urile financiare .i de informa-ii .i orice alte a%pecte con%iderate a fi nece%are
pentru func-ionarea %ociet#-ii' (n condi-iile pre+entei le$i.
5! Atribu-iile or$anelor %tatutare' precum .i cele ale conducerii e)ecuti,e ale PAI0 %e %tabile%c (n condi-iile pre,#+ute de 6e$ea nr./1/1880'
republicat#' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' re%pecti, de 6e$ea nr. /2/2000' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' .i de normele emi%e
de 3.".A. (n aplicarea ace%teia.
Art. 26. 2 1! Pot fi ac-ionari ai PAI0 per%oanele &uridice care %unt autori+ate %# (nc?eie poli-e de a%i$urare (mpotri,a de+a%trelor naturale' (n
condi-iile pre,#+ute de 6e$ea nr./2/2000' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' .i de normele pruden-iale pri,ind acoperirea ri%curilor de
cata%trofe naturale' emi%e (n aplicarea le$ii.
2! =lterior con%tituirii PAI0' a%i$ur#torii care (ndepline%c condi-ia pre,#+ut# la alin. 1! au dreptul de a de,eni ac-ionari la acea%t# %ocietate (n
acelea.i condi-ii cu ac-ionarii PAI0 care au calitatea de a%i$ur#tori autori+a-i %# (nc?eie a%i$ur#ri obli$atorii pentru locuin-e.
Art. 27. 2 1! =n ac-ionar poate de-ine cel mult 15D din ac-iunile PAI0 %au din drepturile de ,ot (n cadrul adun#rii $enerale a ac-ionarilor.
2! PAI0 ,a pl#ti ac-ionarilor di,idende din profit' dac# ace%ta e)i%t#' pentru capitalul ,#r%at la con%tituirea ace%tuia.
Art. 28. F 1! Pe l9n$# or$anele %tatutare .i cele de conducere ale PAI0' din care fac parte repre+entan-i ai 3.".A.' %e con%tituie un con%iliu
con%ultati,' (n care %e di%cut# deci+iile PAI0 .i care poate formula propuneri pri,ind acti,itatea de%f#.urat# de PAI0' a,9nd (n componen-#7
a! un repre+entant al Mini%terului 0e+,olt#rii' 6ucr#rilor Publice .i 6ocuin-elor:
b! un repre+entant al Mini%terului Internelor .i Reformei Admini%trati,e:
c! un repre+entant al Mini%terului 4conomiei .i Cinan-elor:
d! c9te un repre+entant al urm#toarelor %tructuri a%ociati,e7 A%ocia-ia comunelor din Rom9nia' A%ocia-ia Ora.elor din Rom9nia' A%ocia-ia
Municipiilor din Rom9nia:
e! c9te un repre+entant al li$ilor le$al con%tituite ale a%ocia-iilor de proprietari.
2! Repre+entan-ii pre,#+u-i la alin. 1! lit. a!2c! %e de%emnea+# prin ordine ale conduc#torilor in%titu-iilor re%pecti,e.
Art. 28. 2 3onducerea e)ecuti,# a PAI0 %e e)ercit# de un director $eneral .i un director $eneral ad&unct' care trebuie %# (ndeplinea%c# condi-iile
pre,#+ute (n 6e$ea nr./2/2000' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' .i a normelor emi%e (n aplicarea ace%teia.
Art. /0. 2 Per%oanele %emnificati,e trebuie %# (ndeplinea%c# criteriile pre,#+ute (n normele emi%e de 3.".A. (n aplicarea 6e$ii nr. /2/2000' cu
modific#rile .i complet#rile ulterioare' precum .i cele pre,#+ute de 6e$ea nr./1/1880' republicat#' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare.
Art. /1. F 0i%ponibilit#-ile PAI0 pot fi pla%ate la in%titu-ii de credit' (n in%trumente ale pie-ei monetare' (n titluri de %tat %au obli$a-iuni municipale ori (n
alte in%trumente financiare' (n conformitate cu pre,ederile 6e$ii nr./2/2000' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare.
3API<O6=6 I1
3ontra,en-ii
Art. /2. 2 1! =rm#toarele fapte con%tituie contra,en-ii7
a! nere%pectarea de c#tre per%oanele fi+ice %au &uridice a obli$a-iei de a%i$urare a locuin-elor pre,#+ut# la art./ alin. 1!' cu e)cep-ia ca+urilor (n
care per%oanele re%pecti,e %e afl# (n %itua-ia pre,#+ut# la art. 11 %au nu a e)pirat perioada pre,#+ute la art. /5:
b! nere%pectarea de c#tre per%oanele fi+ice %au &uridice a obli$a-iei de a%i$urare a locuin-elor pre,#+ute la art. 10.
2! 3ontra,en-iile pre,#+ute la alin. 1! %e %anc-ionea+# cu amend# de la 100 la 500 lei.
/! 3on%tatarea contra,en-iilor pre,#+ute la alin. 1! .i aplicarea %anc-iunilor %e fac de c#tre primari .i de c#tre per%oanele (mputernicite (n ace%t
%cop de c#tre ace.tia.
4! 3ontra,en-iilor pre,#+ute la alin. 1! le %unt aplicabile di%po+i-iile pre,#+ute (n 6e$ea nr./2/2000' cu modific#rile .i complet#rile ulterioare' .i (n
normele emi%e de 3.".A. (n aplicarea ace%teia' iar (n m#%ura (n care acea%ta nu pre,ede altfel' %e aplic# di%po+i-iile Ordonan-ei Gu,ernului nr.
2/2001 pri,ind re$imul &uridic al contra,en-iilor' aprobat# cu modific#ri .i complet#ri prin 6e$ea nr. 180/2002' cu modific#rile .i complet#rile
ulterioare.
5! Amen+ile contra,en-ionale %tabilite prin pre+enta le$e .i aplicate de 3.".A. %e fac ,enituri la bu$etul de %tat (n cot# de 40D' ,enituri la bu$etul
3.".A. (n cot# de 40D' iar re%tul de 20D %e face ,enit la bu$etul autorit#-ilor locale de pe ra+a teritorial# (n care locuie.te contra,enientul.
3API<O6=6 1
"u%-inerea financiar# a PAI0
Art. //. 2 1! "e autori+ea+# Mini%terul 4conomiei .i Cinan-elor %# contracte+e (mprumuturi pentru7
a! plata primei de rea%i$urare pentru primul an de la intrarea (n ,i$oare a pre+entei le$i' precum .i pentru completarea' dup# ca+' a diferen-ei p9n#
la ni,elul primei de rea%i$urare cu,enite pentru fiecare din urm#torii patru ani.
b! %uplimentarea fondurilor PAI0 nece%are acord#rii de%p#$ubirilor (n ca+ul unor de+a%tre naturale (n care pierderile dep#.e%c capacitatea
%i%temului de a efectua plata tuturor ace%tora.
2! 3ondi-iile de contractare a (mprumuturilor pre,#+ute la alin. 1! %e %tabile%c ulterior' (n conformitate cu le$i%la-ia (n ,i$oare.
/! "e autori+ea+# Mini%terul 4conomiei .i Cinan-elor %# acorde %umele contractate (n temeiul pre,ederilor alin. 1!' prin (nc?eierea cu PAI0 a unor
acorduri %ub%ec,ente de (mprumut.
4! Rambur%area (mprumuturilor %e efectuea+# din %ur%ele proprii ale PAI0.
Art. /4. 2 Autorit#-ile admini%tra-iei publice centrale .i locale ,or pre,edea (n bu$etul anual %umele nece%are pl#-ii primei obli$atorii pentru locuin-ele
aflate (n proprietatea %tatului .i a unit#-ilor admini%trati,2teritoriale.
3API<O6=6 1I
0i%po+i-ii finale
Art. /5. 2 Pentru primul an' proprietarii de con%truc-ii cu de%tina-ia de locuin-# %unt obli$a-i %# (nc?eie contracte de a%i$urare
obli$atorie a locuin-elor p9n# la e)pirarea unei perioade de un an de la data (mplinirii termenului pre,#+ut la art. / alin. 1!.
Art. /6. 2 Pentru anul 2008' primarii' prin compartimentele de %pecialitate ale ace%tora' tran%mit datele pre,#+ute la art. 17 alin. 1! c#tre PAI0' dup#
cum urmea+#7
a! (n ca+ul ora.elor/municipiilor' (n termen de o lun# de la data adopt#rii normelor de c#tre 3.".A.' emi%e (n aplicarea pre+entei le$i:
b! (n ca+ul comunelor' (n termen de / luni de la data adopt#rii normelor de c#tre 3.".A.' emi%e (n aplicarea pre+entei le$i.
Art. /7. 2 >n aplicarea pre+entei le$i' 3.".A. ,a emite norme pri,ind7
a! criteriile de autori+are a a%i$ur#torilor pentru (nc?eierea de contracte de a%i$urare obli$atorie a locuin-elor:
b! forma .i clau+ele cuprin%e (n PA0:
c! %tabilirea comi%ioanelor care %e (nca%ea+# (n condi-iile pre,#+ute de le$e:
d! condi-iile ced#rii (n rea%i$urare a ri%curilor a%i$urate prin PA0:
e! con%tituirea re+er,ei pentru con%tatarea daunelor a%i$urate prin PA0' cu aplicarea principiului mana$ementului %eparat pentru acti,itatea de
a%i$urare obli$atorie a locuin-elor:
f! con%tatarea' e,aluarea .i lic?idarea daunelor:
$! a%pectele pentru care pre+enta le$e pre,ede (n mod e)pre% c# %e re$lementea+# pe acea%t# cale.
Art. /8. 2 >n ,ederea (ndeplinirii atribu-iilor %tabilite prin pre+enta le$e' PAI0 ,a (nc?eia protocoale de colaborare cu %tructurile a%ociati,e pre,#+ute
la art. 28 alin. 1! lit. d!' precum .i cu alte autorit#-i' in%titu-ii %au a%ocia-ii a c#ror contribu-ie la reali+area %copului urm#rit de pre+enta le$e %e
aprecia+# ca fiind nece%ar#.
Art. /8. 2 Pre+enta le$e %e completea+#' (n mod core%pun+#tor' cu le$i%la-ia ci,il#' comercial# .i cu cea din domeniul a%i$ur#rilor .i rea%i$ur#rilor.
Art. 40. 2 ;ormele metodolo$ice de aplicare a pre+entei le$i %e aprob# prin ?ot#r9re a Gu,ernului' la propunerea 3.".A.' (n termen de 80 de +ile de
la data public#rii pre+entei le$i (n Monitorul Oficial al Rom9niei' Partea I.
Art. 41. 2 Pre+enta le$e intr# (n ,i$oare la 120 de +ile de la data public#rii (n Monitorul Oficial al Rom9niei' Partea I.