Sunteți pe pagina 1din 14

ORGANE DE MA!

INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E


- 54 -
Capitolul 4
ASAMBL"RI SUDATE
/#, 6, 7, ##, #4, #9/
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 55 -
4.#. GENERALIT"$I
a) Caracterizare
Sudarea este procedeul tehnologic care const! din mbinarea direct! a unor
piese metalice identice sau similare (din punct de vedere al compozi"iei chimice) prin
aducerea pn! la topire a suprafe"elor al!turate, cu sau f!r! surs! exterioar! de
c!ldur!, cu sau f!r! adaos de material, cu sau f!r! interven"ia unei for"e exterioare.
Observa"ie - n aceast! lucrare se fac referiri numai la sudura electric% cu electrod.
n zona sudurii pot fi puse n eviden"! structuri diferite de a materialelor
pieselor mbinate (v. fig. 4.#), ceea ce face ca propriet%&ile mecanice s% fie mai
sc%zute, s! existe tensiuni $i deforma&ii.
Fig. 4.#. Sec"iune transversal! printr-un cordon de sudur! cap la cap.
Asambl!rile sudate au o larg! utilizare n construc"ia de ma$ini, de la
produc"ia de unicate, la serie mare, inclusiv la recondi"ion!ri.
b) Avantaje 'i dezavantaje
Avantaje
economie de material;
timp redus de execu"ie;
se preteaz! la automatizare;
rebuturile sunt relativ pu"ine;
utilajele necesare sunt relativ ieftine;
asigur! o bun! rigidizare;
asigur! o bun! etan$are.
Dezavantaje
cordoanele reprezint! puternici concentratori de tensiune;
controlul este relativ scump;
calitatea sudurii manuale depinde mult de calificarea sudorului;
necesit! detensionare;
pentru suprafe"ele cu rol func"ional necesit! prelucr!ri de finisare.
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 56 -
c) Clasificare
Din punct de vedere a pozi"iei relative a pieselor cordoanele de sudur! sunt
cap la cap (piese n prelungire), ca n figura 4.2, sau de col& (piese suprapuse), ca n
figura 4.3.
Fig. 4.2. Tipuri de cordoane de sudur! cap la cap.
Fig. 4.3. Tipuri de cordoane de sudur! de col".
d) Sudabilitatea materialelor
Sudabilitatea este proprietatatea unui material de a se preta la sudare.
O"elurile au o bun! sudabilitate care este invers propor"ional! cu con"inutul de
carbon echivalent, care "ine cont de elementele de aliere:

+ + + +
+ +
=
aliate oteluri [%] 4 / Mo #5 / Ni 5 / Cr 6 / Mn C
carbon oteluri [%] 4 / Si 4 / Mn C
C
e
(4.#)
Fontele au o sudabilitate sc!zut! $i de aceea se evit! utilizarea lor n construc"ii
sudate.
Aluminiul are o sudabilitate mic! n condi"ii normale, dar se sudeaz! foarte bine n
mediu inert sau n cmp de ultrasunete.
e) Principii de calcul
Sec"iunile cordoanelor de sudur! trebuie s! fie verificate prin calcule de rezisten"!
chiar dac! din punct de vedere dimensional nu par periculoase.
n general, calculele exacte aferente cordoanelor de sudur! sunt dificile $i
controversate. De aceea, calculele uzuale au un puternic caracter conven"ional.
Astfel, n cazul n care n cordoane se suprapun att tensiuni normale ct $i
tangen"iale, tensiunea echivalent! se determin! prin teoria a III-a de rezisten"!
la cordoanele cap la cap $i prin nsumare geometric! la cordoanele de col". De
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 57 -
asemenea, cordoanele de sudur! de col" se calculeaz! la forfecare indiferent de
solicitarea real!.
n figura 4.4 sunt puse n eviden"! sec"iunile periculoase pentru cordoanele de
sudur! cap la cap $i respectiv pentru cele de col". Indiferent de geometria real!,
grosimea de calcul este:

=
colt de s 7 , 0 s
2
2
cap la cap s
a (4.2)
Lungimea de calcul a unui cordon de sudur! "ine cont de imperfec"iunile de la
fiecare cap!t al cordonului:=
capete fara l
capat un a l
capete doua cu a 2 l
l
c
(4.3)
Fig. 4.4. Sec"iunile periculoase ale cordoanelor de sudur!.
f) Tensiuni admisibile
n cazul solicit!rilor statice, tensiunile admisibile pentru sec"iunile
cordoanelor de sudur! (T
as
) se stabilesc n func"ie de cele ale materialelor de baz!
(T
a
):
2 # a as
K K T T = (4.4)
K
#
= 0,75# este un factor de corec"ie care "ine cont de condi"iile subiective n care
s-a realizat sudura (calificarea sudorului, condi"iile de mediu etc.).
K
2
este un coeficient de corec"ie care depinde de tipul cordonului $i de solicitare,
avnd urm!toarele valori aproximative:

=
colt de le solicitari toate 65 , 0
forfecare 65 , 0
cap la cap torsiune 75 , 0
oiere cov in , tractiune 8 , 0
e compresiun 9 , 0
K
2
(4.5)
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 58 -
Observa"ii
Deoarece K
#
K
2
< #, rezult! c! tensiunile admisibile ale cordoanelor de sudur!
sunt ntotdeauna mai mici dect cele ale materialelor de baz!.
Solicitarea cea mai periculoas! pentru cordoanele de sudur!, indiferent de tipul
lor, este forfecarea.
n cazul solicit!rilor variabile n timp, tensiunile admisibile pentru sec"iunile
cordoanelor de sudur!, corespunz!toare unui coeficient de asimetrie al ciclului (T
as,R
),
se stabilesc n func"ie de cele ale materialelor de baz! pentru acela$i coeficient de
asimetrie (T
a,R
) tot prin intermediul coeficien"ilor K
#
$i K
2
. n plus, se "ine cont $i de
factorul concentratorului de tensiuni (
k
> #), de factorul dimensional ( < #) $i
respectiv de cel de calitate a suprafe"ei ( < #):
k
2 # R , a R , as
K K T T

= (4.6)
Observa"ii:
Deoarece T
as,R
<< T
a,R
, rezult! c! pentru asambl!rile sudate, solicit!rile variabile
sunt foarte periculoase.
n aceast! lucrare, vor fi prezentate n continuare numai situa"ii n care solicit!rile
sunt statice.
4.2. CALCULUL CORDOANELOR DE SUDUR" CAP LA CAP
4.2.#. Dou% table, cordon drept
O astfel de asamblare, a dou! table de grosime s $i l!"ime b, este reprezentat!
n figura 4.5. Conform principiilor de calcul din paragraful precedent, cotele de calcul
ale sec"iunii cordonului de sudur! sunt a = s $i respectiv b - 2a. Rela"iile de verificare
depind evident de solicitare.
Fig. 4.5. Dou! table, cordon drept. Fig. 4.6. Dou! table, cordon nclinat.
Trac"iunea simpl! dat! de for"a F:
( )
s ts
a 2 b a
F

= (4.7)
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 59 -
ncovoierea simpl! dat! de momentul M
i#
:
( )
ias
2
# i
# is
6
a 2 b a
M

= (4.8)
ncovoierea simpl! dat! de momentul M
i2
:
( )
ias
2
# i
# is
6
a a 2 b
M

= (4.9)
Observa"ie: Deoarece b >> s, este evident c!
is2
>>
is#
. Rezult! c! ncovoierea cu
momentul M
i2
trebuie evitat!!
Solicitarea compus! de ntindere cu for"a F $i ncovoiere cu momentul M
i#
:
as # is ts s , ech
+ = (4.#0)
4.2.2. Dou% table, cordon nclinat
n figura 4.6 este reprezentat! asamblarea sudat! a dou! table de grosime s $i
l!"ime b (ca n cazul precedent) printr-un cordon cap la cap nclinat fa"! de direc"ia
for"ei de ntindere F cu unghiul 90
0
. n aceast! situa"ie grosimea de calcul a
sec"iunii cordonului este tot a = s, dar lungimea de calcul este b/sin - 2a.
For"a F se poate descompune n dou! componente, una perpendicular! pe
planul sec"iunii cordonului, iar cealalt! cu suportul con"inut n acest plan, care vor da
solicit!ri diferite. Astfel, componenta Fsin solicit! cordonul la ntindere:

=
a 2
sin
b
a
sin F
ts
(4.##)
iar Fcos la forfecare:
|

|
'
\
|

=
a 2
sin
b
a
cos F
fs
(4.#2)
Solicitarea fiind compus!, tensiunea echivalent! corespunz!toare este:
as
2
2
fs
2
ts s , ech
a 2
sin
b
a
cos 3 # F
4

+
= + = (4.#3)
Observa"ie - Asamblarea se poate optimiza n sensul c! se poate determina valoarea
unghiului de nclinare a cordonului pentru care tensiunea echivalent!
din cordon este minim!.
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 60 -
4.2.3. Dou% &evi
Fig. 4.7. Dou! "evi.
Dou! "evi, caracterizate de
diametrele d $i D, sudate cap la cap, sunt
reprezentate n figura 4.7. ntr-o astfel de
situa"ie, cordonul formeaz! un contur
nchis, deci nu are capete. Grosimea de
calcul este a = (D - d)/2, dar este mai
comod ca rela"iile s! se scrie direct func"ie
de d $i D. Se vor considera trei solicit!ri
simple posibile.
Trac"iunea dat! de for"a F:
( )
tas
2 2
ts
d D
4
F

= (4.#4)
ncovoierea dat! de momentul M
i
:
tas
4 4
i
is
D
d D
32
M

= (4.#5)
Torsiunea dat! de momentul M
t
:
tas
4 4
t
ts
D
d D
#6
M

= (4.#6)
4.3. CALCULUL CORDOANELOR DE COL$
4.3.#. Dou% table, cordoane frontale
Asamblarea sudat! dintre dou! table de grosime s, l!"ime b $i suprapuse pe
lungimea l, prin intermediul a dou! cordoane de col" frontale, este reprezentat! n
figura 4.8.a. Sec"iunile periculoase ale celor dou! cordoane au cotele de calcul a =
0,7s $i respectiv b - 2a.
Mai nti se consider! solicitarea simpl! de ntindere dat! de for"a F. Conform
schi"ei din figura 4.8, aceasta se poate descompune n dou! componente: F
#
, avnd
suportul n planul sec"iunii periculoase $i respectiv F
2
, perpendiular! pe acela$i plan.
Cele dou! componente solicit! diferit cele dou! cordoane. Astfel, F
#
d! forfecare:
( ) ( ) a 2 b a 2
2
2
F
a 2 b a 2
F
#
fs

= (4.#7)
iar F
2
trac"iune:
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 6# -
Fig. 4.8. Dou! table, cordoane frontale.
( ) ( ) a 2 b a 2
2
2
F
a 2 b a 2
F
2
ts

= (4.#8)
Tensiunea echivalent!, determinat! conven"ional prin nsumare geometric!
este:
( )
as
2
fs
2
ts s , ech
a 2 b a 2
F

= + = (4.#9)
Se observ! c! structura rela"iei (4.#9) este similar! cu cea care s-ar ob"ine
considernd direct c! for"a F foarfec! cele dou! cordoane. n plus, la cordoanele de
sudur! la col" toate tensiunile admisibile sunt egale ntre ele, deci $i cu cea de
forfecare. %innd cont de aceste considera"ii, rezult! c! de$i solicitarea dat! de for"a F
este de trac"iune, calculul se poate face n mod conven"ional la forfecare:
( )
fas F , fs
a 2 b a 2
F

= (4.20)
Observa"ie - Aceast! conven"ie va fi aplicat! n continuare direct.
Se consider! solicitarea simpl! de ncovoiere dat! de momentul M
i
. Pentru a
putea face calculul conven"ional la forfecare, momentul se nlocuie$te printr-un cuplu
de dou! for"e t!ietoare T (v.fig. 4.8.a) ale c!ror suporturi sunt plasate n dreptul
mijloacelor grosimilor sec"iunilor periculoase ale cordoanelor (v.fig. 4.8,b). Astfel,
bra"ul cuplului este:
a 7 , 0 a
2
2
l
2
2
2
a
2 l + = + (4.2#)
deci:
a 7 , 0 l
M
T
i
+
= (4.22)
a)
b)
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 62 -
%innd cont c! fiecare for"! T foarfec! un singur cordon, rezult!:
( ) ( ) ( )
fas
i
M , fs
a 2 b a a 7 , 0 l
M
a 2 b a
T

+
=

= (4.23)
n cazul n care for"a F $i momentul M
i
ac"ioneaz! simultan (solicitarea este
compus!), tensiunea echivalent! se ob"ine prin nsumare algebric!:
fas M , fs F , fs fs
+ = (4.24)
Observa"ie - n cazul solicit!rii la ncovoiere, dac! asamblarea este realizat! cu un
singur cordon frontal, calculul conven"ional la forfecare nu este posibil.
n aceast! situa"ie, tensiunea de ncovoiere este:
( )
ia
2
i
is
6
a 2 b a
M

= (4.25)
4.3.2. Dou% table, cordoane laterale, solicitare centric%
n acest caz, cele dou! table de grosime s sunt suprapuse pe lungimea l, dar au
l!"imi diferite (v.fig. 4.9). Tabla mai ngust! are l!"imea b. Cele dou! cordoane
laterale au cotele de calcul a $i respectiv l - 2a.
Fig. 4.9. Dou! table, cordoane laterale, solicitare centric!.
Procednd ca n paragraful precedent, indiferent de tipul solicit!rii, calculul se
face la forfecare.
Trac"iunea simpl! cu for"a F:
( )
fas F , fs
a 2 l a 2
F

= (4.26)
ncovoierea simpl! cu momentul M
i
:
a 7 , 0 b
M
T
i
+
= (4.27)
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 63 -
( ) ( )
fas
i
M , fs
a 2 l a a 7 , 0 b
M

+
= (4.28)
Dac! solicitarea este compus!, la ntindere cu for"a F $i la ncovoiere cu
momentul M
i
, se folose$te tot rela"ia (4.24), dar pentru tensiunile date de (4.26) $i
respectiv (4.28).
4.3.3. Dou% table, cordoane combinate
Fig. 4.#0. Dou! table, cordoane combinate.
Aceast! asamblare este realizat!
prin intermediul a dou! cordoane
laterale (ca n cazul anterior) $i a unuia
frontal (v.fig. 4.#0).
Toate sec"iunile periculoase au
grosimea de calcul a. Cele trei cordoane
formeaz! un contur deschis $i de aceea
lungimile de calcul sunt l-a pentru
cordoanele laterale (au un singur cap!t)
$i respectiv b pentru cordonul frontal
(nu are capete).
Pentru a putea rezolva problema
reparti"iei sarcinii pe cele trei cordoane,
se face ipoteza simplificatoare conform c!reia tensiunile din cordoane sunt egale ntre
ele. Pe baza acestei ipoteze, sarcina se poate descompune n dou! componente, una
pentru cordoanele laterale, iar cealalt! pentru cordonul frontal. Pentru aceste
componente se pot aplica rela"iile din paragrafele precedente, dar cu lungimile de
calcul reactualizate.
Astfel, pentru solicitarea simpl! la ntindere cu for"a F, utiliznd rela"iile
(4.26) $i (4.20), se poate scrie:
( ) [ ] ab a l a 2 F F F
F , fs fr lat
+ = + = (4.29)
Rezult!:
( )
fas F , fs
ab a l a 2
F

+
= (4.30)
n cazul solicit!rii simple de ncovoiere cu momentul M
i
, prin utilizarea
rela"iilor (4.28) $i (4.25) se ob"ine:
( ) ( )

+ + = + =
6
ab
a l a a 7 , 0 b M M M
2
M , fs fr lat i
(4.3#)
de unde:
( ) ( )
fas
2
i
M , fs
6
ab
a l a a 7 , 0 b
M

+ +
= (4.32)
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 64 -
Dac! trac"iunea $i ncovoierea se suprapun, atunci tensiunea echivalent! se
verific! tot cu rela"ia (4.24), dar pentru expresiile date de (4.30) $i(4.32).
4.3.4. Dou% table, cordoane laterale, solicitare excentric%
n figura 4.## este reprezentat! asamblarea prin dou! cordoane laterale, dintre
dou! piese avnd aceia$i grosime s: o tabl! de l!"ime mai mare $i un profil L cu
aripi egale.
Fig. 4.##. Dou! table, cordoane laterale, solicitare excentric!.
mbinarea este solicitat! la ntindere de for"e F al c!rui suport trebuie
considerat n dreptul centrului de greutate G al profilului, deci excentric fa"! de cele
cordoane.
Datorit! excentricit!"ii, sub ac"iunea for"ei F, cele dou! cordoane vor fi
solicitate diferit: cu F
#
cordonul mai apropiat de centrul de greutate al profilului $i
respectiv cu F
2
cel!lalt cordon. Evident:
F F F
2 #
= + (4.33)
Dac! se noteaz! cu e
#
$i e
2
(conform geometriei profilului e
#
< e
2
) distan"ele
de la suporturile for"elor F
#
$i F
2
pn! la axa care trece prin centrul de greutate al
profilului, atunci bilan"ul momentelor celor dou! for"e fa"! de un punct situat pe ax!
este:
2 2 # #
e F e F = (4.34)
Prin rezolvarea sistemului cu dou! necunoscute format din ecua"iile (4.33) $i
(4.34) se ob"ine:

=
+

=
2 #
#
2
2 #
2
#
e e
e F
F
e e
e F
F
(4.35)
Deoarece e
#
< e
2
, rezult! c! F
#
> F
2
. Deci, este ra"ional ca lungimile l
#
$i l
2
ale
celor dou! cordoane s! fie diferite $i anume l
#
> l
2
.
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 65 -
n concluzie, n cazul unei solicit!ri excentrice, cordoanele laterale,
decuplate att ca nc!rcare ct $i ca lungime, se calculeaz! separat:
( )
( )

=
fas
2
2
2 fs
fas
#
#
# fs
a 2 l a
F
a 2 l a
F
(4.36)
4.3.5. Roat% din&at% n construc&ie sudat%
n general, exist! mai multe solu"ii constructive $i tehnologice de realizare a
ro"ilor din"ate de dimensiuni mari. n figura 4.#2 este reprezentat! una dintre
variantele posibile pentru o roat! din"at! n construc"ie sudat!.
Fig. 4.#2. Roat! din"at!.
Fig. 4.#3. Schi"e pentru stabilirea diametrelor
de calcul.
Butucul ro"ii este sudat de discul intermediar prin dou! cordoane plasate la
diametru D
b
, iar discul este sudat de coroana din"at! tot prin dou! cordoane, plasate la
diametrul D
c
.
Observa"ie - Umerii tehnologici pentru pozi"ionarea axial! a discului intermediar
fa"! de butuc (la diametrul D
b
) $i fa"! de coroan! (la diametrul D
c
) se
neglijeaz!.
Grosimile de calcul ale sec"iunilor periculoase sunt a
b
(pentru cordoanele de
la diametru D
b
) $i respecctiv a
c
(pentru cordoanele de la diametrul D
c
).
Rolul asambl!rilor este transmiterea momentului de torsiune de la arborele pe
care se monteaz! butucul la roata din"at! conjugat!, sau invers. Deci, att cordoanele
de la diametrul D
b
ct $i cele de la diametrul D
c
sunt solicitate de momentul M
t
.
Cordoanele fiind continue, calculul lor se poate face fie direct la torsiune, fie
conven"ional la forfecare.
Sec"iunile periculoase ale cordoanelor sunt tronconice $i nu plane. De aceea,
calculul de r!sucire este posibil numai cu ajutorul unui mic artificiu $i anume
rabaterea sec"iunilor periculoase ntr-un plan perpendicular pe axa ro"ii (v.fig. 4.#3).
Astfel, sec"iunile periculoase devin inelare fiind m!rginite de diametrele D
b
$i D
b
+ 2a
(la nivelul butucului), respectiv D
c
- 2a $i D
c
(la nivelul coroanei).
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 66 -
Rela"ia de verificare a tensiunii de torsiune pentru cele dou! cordoane de la
diametrul D
b
este:
( )
tas
b b
4
b
4
b b
t
b , ts
a 2 D
D a 2 D
#6
2
M

+
+

= (4.37)
Pentru cele dou! cordoane de la diametrul D
c
, se poate scrie:
( )
tas
c
4
c c
4
c
t
c , ts
D
a 2 D D
#6
2
M

= (4.38)
Pentru calculul la forfecare mai nti trebuie determinate for"ele t!ietoare
corespunz!toare momentului M
t
(v.fig. 4.#3). Astfel, for"a t!ietoare pentru cordoanele
de la diametrul D
b
este:
b b
t
b
a 7 , 0 D
M 2
T
+
= (4.39)
Aceast! for"! foarfec! dou! cordoane de grosime a
b
, a c!ror lungime se
consider! egal! cu circumferin"a cercului de diametru D
b
+ 0,7a
b
. Deci:
( )
( )
fas
2
b b b
t
b b b
b
b , fs
a 7 , 0 D a
M
a 7 , 0 D a 2
T

+
=
+
= (4.40)
Pentru cele dou! cordoane de la nivelul coroanei, avnd grosimea de calcul a
c
$i lungimea de calcul egal! cu circumferin"a cercului de diametru D
c
- 0,7a
c
, for"a
t!ietoare este:
c c
t
c
a 7 , 0 D
M 2
T

= (4.4#)
de unde:
( )
( )
fas
2
c c c
t
c c c
c
c , fs
a 7 , 0 D a
M
a 7 , 0 D a 2
T


=

= (4.42)
Observa"ie - Practica arat! c! rezultatele ob"inute prin aplicarea celor dou! metode
sunt similare.
Fig. 4.#4. Cordoane ntrerupte.
A$a cum s-a precizat, ro"ile din"ate
realizate n construc"ie sudat! au dimensiuni
mari, deci D
c
>> D
b
. n aceste condi"ii, dac! se
consider! c! a
b
= a
c
, din compararea rela"iilor
(4.37) cu (4.38) sau (4.40) cu (4.42), rezult! c!

ts,c
<<
ts,b
sau
fs,c
<<
fs,b
, adic! solicitarea
cordoanelor de la nivelul coroanei este nelijabil!
n raport cu a celor de la nivelul butucului. De
aceea, de multe ori, cordoanele de la diametrul
D
c
sunt ntrerupte (v.fig. 4.#4).
ORGANE DE MA!INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORI E
- 67 -
n aceast! sittua"ie, calculul nu se mai poate face dect la forfecare. Astfel,
dac! pe fiecare parte a ro"ii sunt n
c
cordoane de deschidere unghiular! (n radiani),
atunci:
fas
c
c c
c c
c
c , fs
a 2
2
a 7 , 0 D
a n 2
T
= (4.43)
Rela"ia poate fi folosit! $i pentru dimensionare, adic! pentru determinarea
unghiului minim necesar dac! se impune num!rul cordoanelor n
c
.