Sunteți pe pagina 1din 26

Legea audiovizualului (actualizata pana la data de 09 octombrie 2003)

EMITENT: PARLAMENTUL
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. 1
Dipozitii generale
Coniliul !ational al Audiovizualului
Continutul comunicarii audiovizuale
"egimul #uridic al proprietatii in domeniul
audiovizualului
Licente i autorizatii
Limitele dreptului de e$cluivitate
Contraventii i anctiuni
ART. 1
In sensul prezentei legi, termenii utilizati au urmatorul inteles:
a) diuzare ! transmisia initiala prin ir sau prin unde radioele"tri"e, in"lusi# prin satelit, in
orma "odata sau ne"odata, a ser#i"iilor de programe destinate pu$li"ului% diuzarea in"lude si
"omuni"area programelor intre persoanele izi"e sau &uridi"e detinatoare de li"enta audio#izuala sau
a#iz de retransmisie, in s"opul rediuzarii "atre pu$li", ara a "uprinde ser#i"iile de "omuni"atii "are
urnizeaza inormatii ori alte mesa&e pe $aza de "erere indi#iduala, "um ar i: tele"opierea, $azele de
date ele"troni"e si alte ser#i"ii similare%
$) retransmisie ! "aptarea si transmiterea simultana a ser#i"iilor de programe sau a unor parti
importante din asemenea ser#i"ii, prin ori"e mi&loa"e te'ni"e, in integralitatea lor si ara ni"i o
modii"are, diuzate de radiodiuzori si destinate re"eptionarii de "atre pu$li"%
") radiodiuzor ! persoana izi"a sau &uridi"a a#and responsa$ilitatea editoriala pentru
al"atuirea ser#i"iilor de programe destinate re"eptionarii de "atre pu$li" si "are asigura diuzarea
a"estora dire"t sau prin intermediul unui tert%
d) ser#i"iu de programe ! ansam$lul programelor de radiodiuziune sau de tele#iziune, al
emisiunilor si al "elorlalte elemente ale unor ser#i"ii spe"ii"e, urnizat de un radiodiuzor, su$ o
anumita denumire si identii"at printr!o sigla, in "azul tele#iziunii, sau printr!un semnal sonor de
identii"are, in "azul radiodiuziunii%
e) "omuni"are audio#izuala ! punerea la dispozitie pu$li"ului, in general, sau unor "ategorii de
pu$li", prin ori"e mi&lo" de "omuni"atie ele"troni"a, de semne, semnale, te(te, sunete, inormatii
sau mesa&e de ori"e natura, "are nu au "ara"terul unei "orespondente pri#ate%
) program sau emisiune ! o "omuni"are audio#izuala identii"a$ila, in "adrul unei su""esiuni
orare a ser#i"iului de programe, prin titlu, "ontinut, orma sau autor%
g) distri$uitor de ser#i"ii ! ori"e persoana "are "onstituie si pune la dispozitie pu$li"ului o
oerta de ser#i"ii de programe pe "ale radioele"tri"a terestra sau prin satelit, prin ori"e mi&lo" de
"omuni"atie ele"troni"a, in"lusi# prin satelit, pe $aza de relatii "ontra"tuale "u radiodiuzorii ori "u
alti distri$uitori%
') pu$li"itate ! ori"e orma de mesa&, diuzat ie in $aza unui "ontra"t "u o persoana izi"a sau
&uridi"a, pu$li"a ori pri#ata, in s"'im$ul unui tari sau al altor $enei"ii, pri#ind e(er"itarea unei
a"ti#itati "omer"iale, mestesugaresti, proesionale, "u s"opul de a promo#a urnizarea de $unuri,
1
in"lusi# imo$ile si ne"orporale, sau prestarea de ser#i"ii "ontra "ost, ie diuzat in s"opuri
autopromotionale%
i) pu$li"itate mas"ata ! prezentarea in programe, prin "u#inte, sunete sau imagini, a $unurilor,
ser#i"iilor, denumirilor, mar"ilor "omer"iale sau a"ti#itatilor unui produ"ator de $unuri ori prestator
de ser#i"ii, da"a a"easta prezentare este a"uta in mod intentionat de radiodiuzor, in s"op pu$li"itar
nede"larat, si "are poate "rea "onuzie in randul pu$li"ului "u pri#ire la ade#aratul sau s"op% o
asemenea orma de prezentare este "onsiderata intentionata mai ales atun"i "and este a"uta in
s"'im$ul unor a#anta&e materiale, a unor ser#i"ii re"ipro"e sau al altor $enei"ii "u ee"t similar%
&) teles'opping ! diuzarea "atre pu$li" a unor oerte "omer"iale dire"te pri#ind urnizarea
"ontra "ost a unor $unuri, in"lusi# $unuri imo$iliare si ne"orporale, sau, dupa "az, prestarea unor
ser#i"ii%
)) sponsorizare ! ori"e "ontri$utie a"uta de o persoana izi"a sau &uridi"a neimpli"ata in
a"ti#itati de radiodiuziune sau de tele#iziune ori in produ"erea operelor audio#izuale, da"a a"easta
"ontri$utie este destinata inantarii programelor audio#izuale, in s"opul promo#arii propriului
nume, a mar"ii "omer"iale, a imaginii sau a propriilor a"ti#itati ori produse%
l) drepturi de e("lusi#itate ! drepturile o$tinute de "atre un radiodiuzor, in temeiul unui
"ontra"t, de la organizatorul unui e#eniment si*sau de la proprietarul ori, dupa "az, administratorul
lo"ului unde se desasoara e#enimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi #izati, in
#ederea diuzarii tele#izate e("lusi#e de "atre a"est radiodiuzor, pe o zona geograi"a determinata%
m) e#eniment de importanta ma&ora ! ori"e e#eniment, organizat sau neorganizat, "are poate
prezenta interes pentru o parte importanta a pu$li"ului si "are este "uprins in lista apro$ata de
+onsiliul National al Audio#izualului%
n) li"enta audio#izuala ! a"tul &uridi" prin "are +onsiliul National al Audio#izualului a"orda
unui radiodiuzor alat in &urisdi"tia Romaniei dreptul de a diuza, intr!o zona determinata, un
anume ser#i"iu de programe%
o) li"enta de emisie ! a"tul &uridi" prin "are Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei
Inormatiei a"orda titularului de li"enta audio#izuala, in "onditiile sta$ilite de a"easta, dreptul de a
utiliza, pentru o perioada determinata, una sau mai multe re"#ente radioele"tri"e, dupa "az, in
"onormitate "u li"enta audio#izuala%
p) autorizatie de retransmisie ! a"tul &uridi" prin "are +onsiliul National al Audio#izualului
a"orda dreptul de retransmisie pe teritoriul Romaniei a unui ser#i"iu de programe "are nu se
in"adreaza in pre#ederile art. ,- alin. .1) si ./).
!!!!!!!!!!!!!
Litera d) a art. 1 a ost modii"ata de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. /
.1) 7reptul de diuzare si dreptul de retransmisie a ori"arui ser#i"iu de programe, ale unui
radiodiuzor, respe"ti# distri$uitor de ser#i"ii, "are se ala su$ &urisdi"tia Romaniei, sunt
re"unos"ute si garantate in "onditiile prezentei legi.
./) 8e "onsidera radiodiuzor alat su$ &urisdi"tia Romaniei:
a) ori"e radiodiuzor sta$ilit in Romania in "onormitate "u pre#ederile alin. .3)%
$) ori"e radiodiuzor "are indeplineste "onditiile pre#azute la alin. .1).
.3) In intelesul prezentei legi, un radiodiuzor este "onsiderat a i sta$ilit in Romania da"a
indeplineste una dintre urmatoarele "onditii:
a) radiodiuzorul are sediul prin"ipal in Romania, iar de"iziile editoriale asupra ser#i"iilor de
programe sunt luate in Romania%
$) sediul prin"ipal al radiodiuzorului se ala in Romania si o parte ma&oritara a ortei de
mun"a impli"ate in a"ti#itatea de diuzare lu"reaza in Romania%
") de"iziile editoriale asupra ser#i"iilor de programe se iau in Romania si o parte ma&oritara a
ortei de mun"a impli"ate in a"ti#itatea de diuzare lu"reaza in Romania%
2
d) da"a personalul impli"at in a"ti#itatea de diuzare lu"reaza in Romania si intr!un alt stat
mem$ru al Uniunii Europene si, apli"and "riteriile de la lit. $) si "), nu se poate sta$ili da"a "ea mai
mare parte a personalului impli"at in a"ti#itatea de diuzare lu"reaza in Romania sau in a"el stat
mem$ru al Uniunii Europene, radiodiuzorul este "onsiderat "a a#and sediul in Romania da"a sediul
sau prin"ipal este in Romania%
e) da"a "ea mai mare parte a personalului impli"at in a"ti#itatea de diuzare nu lu"reaza ni"i
in Romania si ni"i intr!un alt stat mem$ru al Uniunii Europene, radiodiuzorul #a i "onsiderat "a
a#and sediul in Romania da"a a in"eput sa emita pentru prima oara in Romania si mentine in
prezent o legatura sta$ila si ee"ti#a "u e"onomia Romaniei.
.1) Radiodiuzorii "arora nu li se apli"a ni"i unul dintre "riteriile pre#azute la alin. .3) sunt
"onsiderati a i in &urisdi"tia Romaniei da"a se ala in una dintre situatiile urmatoare:
a) utilizeaza o re"#enta a"ordata de Romania, prin autoritatea pu$li"a "ompetenta%
$) desi nu utilizeaza o re"#enta a"ordata de Romania, utilizeaza o "apa"itate de satelit
apartinand Romaniei%
") desi nu utilizeaza o re"#enta a"ordata de Romania si ni"i o "apa"itate de satelit apartinand
Romaniei, utilizeaza o legatura as"endenta la satelit situata pe teritoriul Romaniei.
.-) 7a"a in sta$ilirea &urisdi"tiei apli"a$ile "riteriile pre#azute la alin. .3) si .1) nu sunt
rele#ante, atun"i radiodiuzorul #a i "onsiderat in aara &urisdi"tiei Romaniei.
!!!!!!!!!!!!
Alin. .3) si .1) ale art. / au ost modii"ate de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata
in M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 3
.1) Prin diuzarea si retransmisia ser#i"iilor de programe se realizeaza si se asigura
pluralismul politi" si so"ial, di#ersitatea "ulturala, ling#isti"a si religioasa, inormarea, edu"area si
di#ertismentul pu$li"ului, "u respe"tarea li$ertatilor si a drepturilor undamentale ale omului.
./) Toti radiodiuzorii au o$ligatia sa asigure inormarea o$ie"ti#a a pu$li"ului prin
prezentarea "ore"ta a aptelor si e#enimentelor si sa a#orizeze li$era ormare a opiniilor.
.3) Raspunderea pentru "ontinutul ser#i"iilor de programe diuzate re#ine, in "onditiile legii,
radiodiuzorului, realizatorului sau autorului, dupa "az.
ART. 1
Prezenta lege re"unoaste si garanteaza dreptul ori"arei persoane de a re"eptiona li$er
ser#i"iile de programe de tele#iziune si radiodiuziune oerite pu$li"ului de "atre radiodiuzorii
alati su$ &urisdi"tia Romaniei si a statelor mem$re ale Uniunii Europene.
ART. -
.1) Li$ertatea de diuzare pe teritoriul Romaniei a ser#i"iilor de programe tele#izate si
radiodiuzate ale radiodiuzorilor alati su$ &urisdi"tia statelor mem$re ale Uniunii Europene este
re"unos"uta si garantata prin prezenta lege.
./) 4ptiunea ori"arei persoane "u pri#ire la programele si ser#i"iile oerite de radiodiuzori
sau de distri$uitorii de ser#i"ii este se"reta si nu poate i "omuni"ata unui tert de"at "u a"ordul
persoanei respe"ti#e.
ART. 9
.1) +enzura de ori"e el asupra "omuni"arii audio#izuale este interzisa.
./) Independenta editoriala a radiodiuzorilor este re"unos"uta si garantata de prezenta lege.
.3) 8unt interzise ingerinte de ori"e el in "ontinutul, orma sau modalitatile de prezentare a
elementelor ser#i"iilor de programe, din partea autoritatilor pu$li"e sau a ori"aror persoane izi"e
sau &uridi"e, romane ori straine.
.1) Nu "onstituie ingerinte de"iziile si instru"tiunile a#and "ara"ter normati#, emise de
+onsiliul National al Audio#izualului in apli"area prezentei legi si "u respe"tarea dispozitiilor
3
legale, pre"um si a normelor pri#ind drepturile omului, pre#azute in "on#entiile si tratatele ratii"ate
de Romania.
.-) Nu "onstituie ingerinte pre#ederile "uprinse in "odurile de "onduita proesionala pe "are
&urnalistii si radiodiuzorii le adopta si pe "are le apli"a in "adrul me"anismelor si stru"turilor de
autoreglementare a a"ti#itatii lor, da"a nu "ontra#in dispozitiilor legale in #igoare.
!!!!!!!!!!!!
Alin. .1) al art. 9 a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. ,
.1) +ara"terul "onidential al surselor de inormare utilizate in "on"eperea sau ela$orarea de
stiri, de emisiuni sau de alte elemente ale ser#i"iilor de programe este garantat de prezenta lege.
./) 4ri"e &urnalist sau realizator de programe este li$er sa nu dez#aluie date de natura sa
identii"e sursa inormatiilor o$tinute in legatura dire"ta "u a"ti#itatea sa proesionala.
.3) 8e "onsidera date de natura sa identii"e o sursa urmatoarele:
a) numele si datele personale, pre"um si #o"ea sau imaginea unei surse%
$) "ir"umstantele "on"rete ale o$tinerii inormatiilor de "atre &urnalist%
") partea nepu$li"ata a inormatiei urnizate de sursa &urnalistului%
d) datele "u "ara"ter personal ale &urnalistului sau radiodiuzorului, legate de a"ti#itatea pentru
o$tinerea inormatiilor diuzate.
.1) +onidentialitatea surselor de inormare o$liga, in s"'im$, la asumarea raspunderii pentru
"ore"titudinea inormatiilor urnizate.
.-) Persoanele "are, prin ee"tul relatiilor lor proesionale "u &urnalistii, iau "unostinta de
inormatii de natura sa identii"e o sursa prin "ole"tarea, tratarea editoriala sau pu$li"area a"estor
inormatii, $enei"iaza de a"eeasi prote"tie "a &urnalistii.
.9) 7ez#aluirea unei surse de inormare poate i dispusa de instantele &ude"atoresti numai
da"a a"easta este ne"esara pentru apararea sigurantei nationale sau a ordinii pu$li"e, pre"um si in
masura in "are a"easta dez#aluire este ne"esara pentru solutionarea "auzei alate in ata instantei
&ude"atoresti, atun"i "and:
a) nu e(ista sau au ost epuizate masuri alternati#e la di#ulgare "u ee"t similar%
$) interesul legitim al di#ulgarii depaseste interesul legitim al nedi#ulgarii.
ART. :
.1) Autoritatile pu$li"e a$ilitate asigura, la "erere:
a) prote"tia &urnalistilor in "azul in "are a"estia sunt supusi unor presiuni sau amenintari de
natura sa impiedi"e ori sa restranga in mod ee"ti# li$era e(er"itare a proesiei lor%
$) prote"tia sediilor si a lo"alurilor radiodiuzorilor, in "azul in "are a"estea sunt supuse unor
amenintari de natura sa impiedi"e sau sa ae"teze li$era desasurare a a"ti#itatii lor.
./) Prote"tia &urnalistilor si a sediilor sau a lo"alurilor radiodiuzorilor, in "onditiile alin. .1),
nu tre$uie sa de#ina prete(t pentru a impiedi"a sau a restrange li$era e(er"itare a proesiunii ori a
a"ti#itatii a"estora.
ART. 6
7esasurarea de per"'ezitii in sediile sau lo"alurile radiodiuzorilor nu tre$uie sa pre&udi"ieze
li$era e(primare a &urnalistilor si ni"i nu poate suspenda diuzarea programelor.
CAP. 2
Coniliul !ational al Audiovizualului
ART. 12
.1) +onsiliul National al Audio#izualului, denumit in "ontinuare +onsiliu, este autoritate
pu$li"a autonoma su$ "ontrol parlamentar si garantul interesului pu$li" in domeniul "omuni"arii
audio#izuale.
4
./) +onsiliul este autoritate uni"a de reglementare in domeniul ser#i"iilor de programe
audio#izuale, in "onditiile si "u respe"tarea pre#ederilor prezentei legi.
.3) In "alitate de garant al interesului pu$li" in domeniul "omuni"arii audio#izuale +onsiliul
are o$ligatia sa asigure:
a) respe"tarea e(primarii pluraliste de idei si de opinii in "adrul "ontinutului ser#i"iilor de
programe transmise de radiodiuzorii alati su$ &urisdi"tia Romaniei%
$) pluralismul surselor de inormare a pu$li"ului%
") in"ura&area li$erei "on"urente%
d) un raport e"'ili$rat intre ser#i"iile nationale de radiodiuziune si ser#i"iile lo"ale, regionale
ori temati"e%
e) prote&area demnitatii umane si prote&area minorilor%
) prote&area "ulturii si a lim$ii romane, a "ulturii si lim$ilor minoritatilor nationale%
g) transparenta mi&loa"elor de "omuni"are in masa din se"torul audio#izual%
') transparenta a"ti#itatii proprii.
.1) +onsiliul isi e(er"ita dreptul de "ontrol asupra "ontinutului programelor oerite de
radiodiuzori numai dupa "omuni"area pu$li"a a a"estor programe.
.-) +ontrolul e(er"itat de +onsiliu asupra "ontinutului ser#i"iilor de programe oerite de
radiodiuzori si a oertei de ser#i"ii de programe asigurate de distri$uitorii de ser#i"ii se realizeaza,
de regula, periodi" si ori de "ate ori +onsiliul "onsidera "a este ne"esar sau primeste o plangere "u
pri#ire la nerespe"tarea de "atre un radiodiuzor a pre#ederilor legale, a normelor de reglementare
in domeniu sau a o$ligatiilor ins"rise in li"enta audio#izuala.
.9) +onsiliul este o$ligat sa sesizeze autoritatile "ompetente "u pri#ire la aparitia sau e(istenta
unor pra"ti"i restri"ti#e de "on"urenta, a a$uzului de pozitie dominanta sau a "on"entrarilor
e"onomi"e, pre"um si "u pri#ire la ori"e alte in"al"ari ale pre#ederilor legale "are nu intra in
"ompetenta sa.
ART. 11
.1) +onsiliul este "ompus din 11 mem$ri si este numit de Parlament, la propunerea:
a) 8enatului: 3 mem$ri%
$) +amerei 7eputatilor: 3 mem$ri%
") Presedintelui Romaniei: / mem$ri%
d) 0u#ernului: 3 mem$ri.
./) Propunerile nominalizeaza "andidatul pentru postul de titular, pre"um si "andidatul pentru
postul de supleant si se inainteaza $irourilor permanente ale "elor doua +amere, in termen de 1-
zile de la data de"lansarii pro"edurii de numire.
.3) ;irourile permanente ale "elor doua +amere inainteaza propunerile "omisiilor permanente
de spe"ialitate, in #ederea audierii "andidatilor in sedinta "omuna.
.1) In urma audierii "omisiile permanente de spe"ialitate into"mes" un a#iz "omun pe "are il
prezinta in sedinta "omuna a +amerei 7eputatilor si 8enatului.
.-) +andidaturile se apro$a "u #otul ma&oritatii deputatilor si senatorilor prezenti, in "onditiile
intrunirii "#orumului "elor doua +amere%
.9) Mem$rii +onsiliului sunt garanti ai interesului pu$li" si nu reprezinta autoritatea "are i!a
propus.
.,) 7urata mandatului mem$rilor +onsiliului este de 9 ani, iar numirea a"estora se a"e
esalonat, in un"tie de e(pirarea mandatului.
.:) In "azul in "are un lo" in +onsiliu de#ine #a"ant inaintea e(pirarii mandatului, a"esta #a i
o"upat de supleant pana la e(pirarea mandatului initial de 9 ani.
!!!!!!!!!!!!!
Alin. .-), .,) si .:) ale art. 11 au ost modii"ate de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223
pu$li"ata in M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 1/
5
.1) Mem$rii +onsiliului au un"tie de demnitate pu$li"a asimilata un"tiei de se"retar de stat.
./) +alitatea de mem$ru al +onsiliului este in"ompati$ila "u un"tiile pu$li"e sau pri#ate, "u
e("eptia "elor dida"ti"e, da"a nu dau nastere unor "onli"te de interese.
.3) In timpul e(er"itarii mandatului mem$rii +onsiliului nu pot a"e parte din partide sau din
alte stru"turi politi"e.
.1) Mem$rii +onsiliului nu au dreptul sa detina a"tiuni sau parti so"iale, dire"t sau indire"t, la
so"ietati "omer"iale "u a"ti#itati in domenii in "are ei s!ar ala in "onli"t de interese "u "alitatea de
mem$ru al +onsiliului.
.-) Mem$rii +onsiliului "are, in momentul numirii, se ala in una dintre situatiile pre#azute la
alin. ./)!.1) au la dispozitie un termen de "el mult 3 luni pentru renuntarea la "alitatea sau la
a"tiunile respe"ti#e, perioada in "are nu au drept de #ot in "adrul +onsiliului.
.9) In "azul nerespe"tarii pre#ederilor prezentului arti"ol persoana in "auza este demisa de
drept, lo"ul sau de#enind #a"ant, urmand sa ie o"upat de supleant, la propunerea "omisiilor
permanente de spe"ialitate ale Parlamentului.
ART. 13
.1) Mem$rii +onsiliului pot i demisi, la propunerea "omisiilor de spe"ialitate ale
Parlamentului, in urmatoarele situatii:
a) in "azul in"apa"itatii de a!si e(er"ita un"tia pentru o perioada mai mare de 9 luni%
$) in "azul unei "ondamnari penale apli"ate printr!o 'otarare &ude"atoreas"a ramasa deiniti#a.
./) In s"opul apli"arii pre#ederilor alin. .1) +onsiliul sesizeaza Parlamentul.
ART. 11
.1) +onsiliul este "ondus de un presedinte, asimilat un"tiei de ministru, numit prin #otul
Parlamentului, dintre mem$rii +onsiliului, la propunerea a"estora. Mandatul este de 9 ani.
./) In a$senta presedintelui "ondu"erea +onsiliului este asigurata de #i"epresedinte.
.3) <i"epresedintele este ales prin #ot se"ret de "atre +onsiliu, in prezenta a "el putin 6
mem$ri ai a"estuia, pentru un mandat de 9 ani.
.1) 7a"a un"tia de presedinte sau #i"epresedinte de#ine #a"anta, se pro"edeaza la alegerea, in
"onditiile alin. .1) si .3), a unui presedinte, respe"ti# #i"epresedinte.
!!!!!!!!!!!!
Alin. .1) si .3) ale art. 11 au ost modii"ate de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223
pu$li"ata in M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 1-
.1) In indeplinirea un"tiilor si a atri$utiilor "e ii re#in potri#it prezentei legi, +onsiliul emite
de"izii, instru"tiuni si re"omandari, in prezenta a "el putin : mem$ri si "u #otul a "el putin 9
mem$ri.
./) 8edintele +onsiliului sunt pu$li"e, "u e("eptia "azului in "are se propune presedintele si se
alege #i"epresedintele, in "onormitate "u pre#ederile art. 11 alin. .1) si .3).
.3) <otul este totdeauna des"'is, "u e("eptia situatiilor pre#azute la art. 11 alin. .1) si .3).
.1) E(primarea ie"arui #ot des"'is este insotita de moti#area a"estuia.
.-) 7e"iziile +onsiliului a#and "ara"ter normati#, in"lusi# moti#area a"estora, se pu$li"a in
Monitorul 4i"ial al Romaniei, Partea I.
.9) 7e"iziile +onsiliului, altele de"at "ele pre"izate la alin. .-), in"lusi# moti#area a"estora,
pre"um si instru"tiunile si re"omandarile emise de +onsiliu se a" pu$li"e.
.,) A"tele a#and "ara"ter normati# emise de +onsiliu pot i "ontestate la instanta de
"onten"ios administrati# de "atre ori"e persoana "are se "onsidera pre&udi"iata de a"estea.
.:) 7e"iziile a#and "ara"ter indi#idual se "omuni"a "elor interesati si intra in #igoare de la
data "omuni"arii, da"a nu se pre#ede altel.
!!!!!!!!!!!!
6
Alin. .-), .9) si .,) ale art. 1- au ost modii"ate de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223
pu$li"ata in M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
Alin. .:) al art. 1- a ost introdus de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 19
.1) A"ti#itatea +onsiliului este inantata de la $ugetul de stat si din #enituri e(tra$ugetare.
./) Presedintele +onsiliului este ordonator prin"ipal de "redite.
ART. 1,
.1) +onsiliul este autorizat:
a) sa sta$ileas"a "onditiile, "riteriile si pro"edura pentru a"ordarea li"entelor audio#izuale%
$) sa sta$ileas"a pro"edura de a"ordare a autorizatiei de retransmisie%
") sa eli$ereze li"ente audio#izuale si autorizatii de retransmisie pentru e(ploatarea ser#i"iilor
de programe de radiodiuziune si tele#iziune si sa emita de"izii de autorizare audio#izuala%
d) sa emita, in apli"area dispozitiilor prezentei legi, de"izii "u "ara"ter de norme de
reglementare in #ederea realizarii atri$utiilor sale pre#azute e(pres in prezenta lege si, "u pre"adere,
"u pri#ire la:
! asigurarea inormarii "ore"te a opiniei pu$li"e%
! urmarirea e(primarii "ore"te in lim$a romana si in lim$ile minoritatilor nationale%
! asigurarea e"'idistantei si a pluralismului%
! transmiterea inormatiilor si a "omuni"atelor oi"iale ale autoritatilor pu$li"e "u pri#ire la
"alamitati naturale, starea de ne"esitate sau de urgenta, starea de asediu ori de "onli"t armat%
! prote"tia minorilor%
! apararea demnitatii umane%
! politi"i nedis"riminatorii "u pri#ire la rasa, se(, nationalitate, religie, "on#ingeri politi"e si
orientari se(uale%
! e(er"itarea dreptului la repli"a%
! pu$li"itate, in"lusi# pu$li"itatea ele"torala, si teles'opping%
! sponsorizare%
! programarea si diuzarea emisiunilor ori programelor pri#ind "ampaniile ele"torale%
! responsa$ilitatile "ulturale ale radiodiuzorilor%
e) sa ela$oreze instru"tiuni si sa emita re"omandari pentru desasurarea a"ti#itatilor in
domeniul "omuni"arii audio#izuale.
./) +onsiliul este "onsultat in pro"esul de deinire a pozitiei Romaniei si poate parti"ipa, prin
reprezentanti, la nego"ierile internationale "u pri#ire la domeniul audio#izual.
.3) +onsiliul este "onsultat "u pri#ire la toate proie"tele de a"te normati#e prin "are se
reglementeaza a"ti#itati din domeniul audio#izual ori in legatura "u a"esta.
.1) +onsiliul este autorizat sa soli"ite si sa primeas"a de la radiodiuzori si distri$uitori de
ser#i"ii de programe audio#izuale ori"e date, inormatii si do"umente "are pri#es" indeplinirea
atri$utiilor sale, a#and o$ligatia sa pastreze "onidentialitatea datelor "are nu au "ara"ter pu$li".
ART. 1:
.1) +onsiliul isi ela$oreaza propriul regulament de organizare si un"tionare, "are se apro$a
"u #otul ma&oritatii mem$rilor sai.
./) In #ederea e(er"itarii atri$utiilor +onsiliul isi "onstituie o stru"tura un"tionala proprie,
in"lusi# stru"turi teritoriale de "ontrol si monitorizare, "are sunt pre#azute in regulamentul propriu
de organizare si un"tionare.
.3) Personalul de spe"ialitate al +onsiliului este al"atuit din un"tionari pu$li"i si personal
in"adrat "u "ontra"t indi#idual de mun"a, salarizati potri#it pre#ederilor art. 6:.
.1) 5un"tionarii pu$li"i din "adrul +onsiliului nu pot i mem$ri in "onsiliile de administratie
ale radiodiuzorilor pu$li"i sau pri#ati, in organele de "ondu"ere ale radiodiuzorilor si ni"i nu pot
7
sa e(er"ite un"tii sau sa detina a"tiuni ori parti so"iale intr!o so"ietate "omer"iala titulara a unei
li"ente audio#izuale.
.-) In s"opul apli"arii dispozitiilor alin. .1), un"tionarii pu$li"i din "adrul +onsiliului #or
depune la presedintele +onsiliului o de"laratie de "onormare pe propria raspundere.
ART. 16
.1) In #ederea sta$ilirii strategiei in domeniul utilizarii re"#entelor radioele"tri"e, a Planului
national de re"#ente radioele"tri"e alo"ate "omuni"arii audio#izuale si pentru analizarea
pro$lemelor legate de utilizarea spe"trului radioele"tri" destinat "omuni"arii audio#izuale, pre"um
si a "elor pri#ind noile dez#oltari te'nologi"e "u impa"t asupra "omuni"arii audio#izuale, se
instituie o "omisie mi(ta "onsultati#a, "ompusa din 3 mem$ri propusi de +onsiliu si 3 mem$ri
propusi de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei.
./) +omisia mi(ta "onsultati#a adopta propriul regulament de organizare si un"tionare, "are
#a i apro$at de "ondu"erile "elor doua autoritati.
ART. /2
.1) A"ti#itatea +onsiliului este analizata de "atre Parlament, prin dez$aterea raportului anual,
"are se prezinta pentru anul anterior, si ori de "ate ori "omisiile de spe"ialitate ale Parlamentului
soli"ita presedintelui +onsiliului rapoarte spe"ii"e.
./) Raportul anual de a"ti#itate a +onsiliului se depune la "omisiile de spe"ialitate ale
Parlamentului, pana la data de 1- aprilie.
.3) In situatia in "are "omisiile de spe"ialitate resping raportul anual al +onsiliului, a"esta este
o$ligat "a in termen de 32 de zile sa prezinte "omisiilor reunite un program de masuri "on"rete
pentru remedierea lipsurilor semnalate, program "e #a i depus spre dez$atere si apro$are "omisiilor
de spe"ialitate ale Parlamentului.
.1) Raportul "omisiilor de spe"ialitate asupra raportului anual de a"ti#itate a +onsiliului si,
dupa "az, programul de masuri se supun dez$aterii in plenul +amerelor reunite ale Parlamentului, in
prezenta mem$rilor +onsiliului.
.-) Mem$rii +onsiliului au o$ligatia sa isi insuseas"a "on"luziile rezultate in urma
dez$aterilor si sa isi asume raspunderea pentru indeplinirea programului de masuri sta$ilit prin
'otarare a Parlamentului.
.9) Raportul "omisiilor de spe"ialitate se reera la legalitatea a"ti#itatilor +onsiliului, pre"um
si la "ore"titudinea si transparenta operatiunilor inan"iare.
.,) In indeplinirea misiunii sale de garant al interesului pu$li" +onsiliul are o$ligatia de a
pu$li"a rapoarte periodi"e pri#ind modul in "are isi e(er"ita atri$utiile.
CAP. 3
Continutul comunicarii audiovizuale
ART. /1
.1) E#enimentele de importanta ma&ora pot i diuzate in e("lusi#itate numai da"a diuzarea
nu pri#eaza o parte importanta a pu$li"ului din Romania de posi$ilitatea de a le urmari in dire"t sau
in transmisie de"alata in "adrul unui ser#i"iu de programe "u a""es li$er.
./) Lista e#enimentelor "onsiderate de importanta ma&ora se sta$ileste prin 'otarare a
0u#ernului, la propunerea +onsiliului, si #a i "omuni"ata +omisiei Europene% modii"arile
ulterioare urmeaza a"eeasi pro"edura. In perioada de preaderare la Uniunea Europeana lista isi #a
produ"e ee"tele dupa pu$li"area 'otararii 0u#ernului in Monitorul 4i"ial al Romaniei, Partea I.
.3) Prin 'otararea 0u#ernului mentionata la alin. ./) se pre"izeaza pro"entul din populatie
"are reprezinta o parte importanta a pu$li"ului% prin a"eeasi 'otarare se sta$ileste pentru ie"are
e#eniment de importanta ma&ora da"a diuzarea in dire"t a a"estuia se #a a"e in tot sau in parte, ori
da"a, a"olo unde interesul pu$li" o "ere, diuzarea de"alata a a"estuia se #a a"e in tot sau in parte.
.1) E(er"itarea de "atre radiodiuzorii alati in &urisdi"tia Romaniei a drepturilor e("lusi#e de
diuzare a unor e#enimente de"larate de un stat mem$ru al Uniunii Europene "a iind de importanta
8
ma&ora si "are sunt "uprinse in lista pu$li"ata in =urnalul 4i"ial al Uniunii Europene nu poate pri#a
o parte importanta a pu$li"ului din respe"ti#ul stat de posi$ilitatea de a urmari a"ele e#enimente, in
dire"t sau de"alat, "onorm pre#ederilor sta$ilite de a"el stat mem$ru.
ART. //
.1) 7e la data aderarii ori"e radiodiuzor alat in &urisdi"tia Romaniei #a rezer#a operelor
europene o proportie ma&oritara din timpul sau de diuzare, "u e("eptia timpului "onsa"rat
inormatiilor, maniestarilor sporti#e, &o"urilor, pu$li"itatii, pre"um si ser#i"iilor de telete(t si
teles'opping.
./) Pana la data aderarii #a i rezer#ata o proportie semnii"ati#a operelor audio#izuale
romanesti. A"easta proportie, a#and in #edere responsa$ilitatile inormationale, edu"ationale,
"ulturale si de di#ertisment ale radiodiuzorului ata de pu$li"ul sau, #a i realizata progresi#, pe
$aza unor "riterii "orespunzatoare.
.3) +onsiliul #a urmari apli"area pre#ederilor alin. .1) si ./).
.1) Me"anismele "omplete ale masurilor de implementare #or i sta$ilite de +onsiliu.
ART. /3
.1) In sensul prezentei legi, sunt opere europene:
a) opere originare din Romania sau din statele mem$re ale Uniunii Europene%
$) opere originare din terte state europene "are sunt parte la +on#entia europeana pri#ind
tele#iziunea transrontiera, "are indeplines" "onditiile pre#azute la alin. .3)%
") opere originare din alte state europene si "are indeplines" "onditiile mentionate la alin. .1).
./) Pre#ederile alin. .1) lit. $) si ") sunt apli"a$ile su$ rezer#a neadoptarii de "atre statele
respe"ti#e a unor masuri dis"riminatorii impotri#a operelor pro#enite din Romania sau din statele
mem$re ale Uniunii Europene.
.3) 4perele mentionate la alin. .1) lit. a) si $) sunt opere realizate in prin"ipal de "atre autori si
lu"ratori rezidenti in unul dintre statele respe"ti#e, "are indeplines" una dintre urmatoarele "onditii:
a) sunt realizate de unul sau mai multi produ"atori sta$iliti in unul sau mai multe dintre statele
respe"ti#e%
$) produ"tia a"estor opere este super#izata si "ontrolata ee"ti# de "atre unul sau mai multi
produ"atori sta$iliti in unul sau mai multe dintre statele respe"ti#e%
") "ontri$utia "oprodu"atorilor din a"este state la totalul "osturilor de "oprodu"tie este
preponderenta, iar "oprodu"tia nu este "ontrolata de unul sau mai multi produ"atori sta$iliti in aara
statelor respe"ti#e.
.1) 4perele mentionate la alin. .1) lit. ") sunt opere realizate e("lusi# sau in "oprodu"tie "u
produ"atori sta$iliti in unul sau mai multe terte state europene "u "are Romania sau Uniunea
Europeana a in"'eiat a"orduri reeritoare la se"torul audio#izual, da"a a"este opere sunt realizate in
prin"ipal de "atre autori si lu"ratori rezidenti in unul sau mai multe state europene.
.-) 4perele "are nu sunt "onsiderate opere europene in sensul alin. .1), dar "are sunt realizate
in $aza unor tratate $ilaterale de "oprodu"tie in"'eiate "u terte tari, #or i "onsiderate opere
europene, in s"opul apli"arii pre#ederilor prezentei legi, da"a "oprodu"atorii din Romania sau din
statele mem$re ale Uniunii Europene urnizeaza un pro"ent ma&oritar din totalul "osturilor
produ"tiei, iar a"easta nu este "ontrolata de unul sau mai multi produ"atori sta$iliti in aara
Romaniei si a statelor mem$re ale Uniunii Europene.
.9) 4perele "are nu sunt opere europene in sensul alin. .1) si .-), dar "are sunt realizate in
prin"ipal de "atre autori si lu"ratori rezidenti in Romania sau in statele mem$re ale Uniunii
Europene, #or i "onsiderate opere europene, in s"opul apli"arii prezentei legi, intr!un pro"ent
"orespunzator pro"entului "ontri$utiei "oprodu"atorilor din Romania sau din statele mem$re ale
Uniunii Europene la totalul "osturilor de produ"tie.
ART. /1
9
.1) 4ri"e radiodiuzor alat su$ &urisdi"tia Romaniei #a rezer#a operelor europene "reate de
produ"atori independenti ata de a"ei radiodiuzori "el putin 12> din timpul sau de diuzare, "u
e("eptia timpului "onsa"rat inormatiilor, maniestarilor sporti#e, &o"urilor, pu$li"itatii, pre"um si
ser#i"iilor de telete(t si teles'opping, sau "el putin 12> din $ugetul sau de programe.
./) In operele europene "reate de produ"atori independenti #a i in"lusa o proportie
"orespunzatoare de opere re"ente, respe"ti# de opere diuzate in urmatorii - ani dupa produ"erea
lor.
.3) Un produ"ator este independent ata de un anumit radiodiuzor da"a a"ti#itatea sa de
realizare a unor produ"tii audio#izuale este sustinuta inan"iar intr!o proportie mai mi"a de /-> din
a"eleasi surse "u ser#i"iul de programe in "adrul "aruia se diuzeaza produ"tia sa si da"a detine mai
putin de /-> din "apitalul so"ietatii "are inanteaza ser#i"iul de programe in "auza.
ART. /-
Pre#ederile art. //!/1 nu se #or apli"a ser#i"iilor de programe destinate unei audiente lo"ale,
asigurate de radiodiuzori "are nu a" parte dintr!o retea nationala.
ART. /9
7iuzarea unei opere "inematograi"e se poate a"e numai in perioadele anume pre#azute in
"ontra"tele in"'eiate "u detinatorii drepturilor de autor.
ART. /,
.1) Pu$li"itatea si teles'oppingul se diuzeaza grupat, tre$uie sa ie usor de identii"at prin
mar"a&e "orespunzatoare si tre$uie sa ie separate de alte parti ale ser#i"iului de programe prin
semnale opti"e si a"usti"e.
./) 8poturile pu$li"itare si de teles'opping pot i diuzate izolat numai in "azuri e("eptionale
sta$ilite "a atare de +onsiliu.
.3) Te'ni"ile su$liminale sunt interzise in pu$li"itate si teles'opping.
.1) Pu$li"itatea mas"ata si teles'oppingul mas"at sunt interzise.
ART. /:
.1) Inserarea spoturilor pu$li"itare, in"lusi# a "elor autopromotionale sau de teles'opping, se
poate a"e numai intre programe. 7a"a se respe"ta "onditiile pre#azute la alin. .1)!.,), spoturile de
pu$li"itate sau de teles'opping pot i inserate si in timpul unui program, astel in"at:
a) integritatea si #aloarea programului respe"ti# sa nu ie pre&udi"iate, tinandu!se seama de
pauzele iresti ale a"estuia si de durata si natura lui%
$) drepturile de autor sa nu ie pre&udi"iate.
./) 8o"ietatea Romana de Radiodiuziune si 8o"ietatea Romana de Tele#iziune, in "alitate de
ser#i"ii pu$li"e, pot insera spoturi pu$li"itare, in"lusi# autopromotionale sau de teles'opping,
numai intre programe.
.3) In "adrul programelor al"atuite din parti autonome sau in "adrul diuzarii unor "ompetitii
sporti#e ori a altor e#enimente sau emisiuni stru"turate similar, "are "ontin pauze, spoturile de
pu$li"itate si teles'opping pot i introduse doar intre parti sau in pauze.
.1) 7iuzarea operelor audio#izuale, "um sunt ilmele "inematograi"e sau ilmele realizate
pentru tele#iziune, "u e("eptia serialelor, oiletoanelor, programelor distra"ti#e si a do"umentarelor,
da"a durata lor programata este mai mare de 1- de minute, poate i intrerupta o singura data pentru
ie"are inter#al de 1- de minute% o noua intrerupere este permisa numai da"a durata lor programata
este "u "el putin /2 de minute mai mare de"at doua sau mai multe perioade "omplete de 1- de
minute.
.-) 7a"a un program de tele#iziune, altul de"at "ele mentionate la alin. .3), este intrerupt de
spoturi de pu$li"itate sau de teles'opping, tre$uie sa e(iste un inter#al de minimum /2 de minute
intre doua pauze pu$li"itare su""esi#e in interiorul programului respe"ti#.
10
.9) Este interzisa inserarea de pu$li"itate sau teles'opping in "adrul diuzarii oi"ierii unui
ser#i"iu religios.
.,) Programele de stiri si reporta&ele de politi"a interna, do"umentarele, programele religioase
si programele pentru "opii, a "aror durata programata este mai mi"a de 32 de minute, nu pot i
intrerupte de pu$li"itate sau teles'opping% da"a durata programata a a"estora este de "el putin 32 de
minute, atun"i se #or apli"a, "orespunzator, dispozitiile alin. .-).
ART. /6
.1) Pu$li"itatea, in"lusi# pu$li"itatea autopromotionala, si teles'oppingul tre$uie sa respe"te
urmatoarele "onditii:
a) sa nu ae"teze dez#oltarea izi"a, psi'i"a sau morala a minorilor%
$) sa nu pre&udi"ieze demnitatea umana%
") sa nu in"luda ni"i o orma de dis"riminare pe moti# de rasa, religie, nationalitate, se( sau
orientare se(uala%
d) sa nu adu"a oensa "on#ingerilor religioase sau politi"e ale telespe"tatorilor si
radioas"ultatorilor%
e) sa nu stimuleze "omportamente daunatoare sanatatii sau sigurantei populatiei%
) sa nu stimuleze "omportamente daunatoare mediului%
g) sa nu stimuleze "omportamente inde"ente sau imorale%
') sa nu promo#eze, dire"t sau indire"t, pra"ti"i o"ulte.
./) Pu$li"itatea si teles'oppingul "are adu" atingere intereselor legale ale "onsumatorilor sunt
interzise.
ART. 32
4ri"e orma de pu$li"itate sau teles'opping pentru tigari sau pentru alte produse din tutun este
interzisa.
ART. 31
Pu$li"itatea sau teles'oppingul pentru produsele medi"ale si tratamentele medi"ale pentru
"are este ne"esara o pres"riptie medi"ala este interzis.
ART. 3/
Pu$li"itatea si teles'opping!ul pentru $auturi al"ooli"e tre$uie sa respe"te urmatoarele
"onditii:
a) sa nu ie adresate minorilor sau sa nu prezinte minori "onsumand $auturi al"ooli"e%
$) sa nu sta$ileas"a o legatura intre "onsumul de al"ool si im$unatatirea "alitatilor izi"e,
psi'i"e sau a a$ilitatii in "ondu"erea de #e'i"ule%
") sa nu sugereze "a prin "onsumul de al"ool se pot o$tine perormante so"iale sau se(uale%
d) sa nu sugereze "a al"oolul are "alitati terapeuti"e sau "a a"esta este stimulent, sedati# sau
mi&lo" de rezol#are a pro$lemelor personale%
e) sa nu in"ura&eze "onsumul e(agerat de al"ool si sa nu puna intr!o lumina negati#a
"onsumul moderat sau a$tinerea de la "onsumul de $auturi al"ooli"e%
) sa nu prezinte drept o "alitate "ontinutul ridi"at in al"ool al $auturilor.
ART. 33
.1) Pu$li"itatea nu tre$uie sa pro#oa"e ni"i o dauna morala, izi"a sau intele"tuala minorilor
si, in spe"ial:
a) sa nu instige in mod dire"t minorii sa "umpere un produs sau ser#i"iu, prin e(ploatarea
lipsei de e(perienta sau a "redulitatii a"estora%
$) sa nu in"ura&eze in mod dire"t minorii sa isi "on#inga parintii sau pe alte persoane sa
"umpere $unurile sau ser#i"iile "are a" o$ie"tul pu$li"itatii%
11
") sa nu e(ploateze in"rederea spe"iala pe "are minorii o au in parinti, proesori sau alte
persoane%
d) sa nu prezinte in mod ne&ustii"at minori in situatii peri"uloase.
./) Teles'oppingul tre$uie sa respe"te "onditiile mentionate la alin. .1) si sa nu in"ite minorii
sa in"'eie "ontra"te pentru #anzarea sau in"'irierea de $unuri ori ser#i"ii.
ART. 31
.1) Programele sponsorizate tre$uie sa indeplineas"a urmatoarele "onditii:
a) "ontinutul si programarea a"estora nu tre$uie, in ni"i o "ir"umstanta, sa ie inluentate de
sponsor, astel in"at sa nu ie ae"tate independenta editoriala si responsa$ilitatea radiodiuzorului
in raport "u programele respe"ti#e%
$) denumirea sau mar"a sponsorului tre$uie sa ie distin"t e#identiata "a atare pe par"ursul
programelor respe"ti#e%
") sa nu in"ura&eze a"'izitionarea sau in"'irierea produselor ori a ser#i"iilor sponsorului sau
ale unui tert, in parti"ular prin reeriri promotionale spe"iale la a"este produse ori ser#i"ii.
./) Ni"i un program nu poate i sponsorizat de "atre persoane izi"e sau &uridi"e a "aror
a"ti#itate prin"ipala este a$ri"area sau "omer"ializarea tigarilor ori a altor produse din tutun.
.3) 8ponsorizarea programelor de "atre persoane ale "aror a"ti#itati in"lud a$ri"area ori
"omer"ializarea produselor medi"ale sau a tratamentelor medi"ale se poate a"e numai prin
promo#area numelui sau a imaginii persoanei respe"ti#e.
.1) Programele de stiri si emisiunile inormati#e pe teme politi"e nu pot i sponsorizate.
ART. 3-
.1) Timpul de diuzare dedi"at pu$li"itatii, "u e("eptia erestrelor de teles'opping pre#azute
la art. 39, nu poate depasi 1-> din timpul zilni" de diuzare, iar impreuna "u spoturile de
teles'opping nu poate depasi /2> din timpul zilni" de diuzare.
./) 7urata spoturilor de pu$li"itate si a spoturilor de teles'opping nu poate depasi 1/ minute
din timpul ori"arei ore date% in "azul tele#iziunii pu$li"e durata a"estora nu poate depasi : minute
din timpul ori"arei ore date.
.3) In #ederea apli"arii dispozitiilor prezentului arti"ol pu$li"itatea nu in"lude:
a) anunturile a"ute de radiodiuzor in legatura "u propriile programe si produsele au(iliare
dire"t deri#ate din a"este programe%
$) anunturile de interes pu$li" si apelurile in s"opuri "arita$ile transmise in mod gratuit.
!!!!!!!!!!!
Alin. .1) al art. 3- a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 39
.1) 5erestrele dedi"ate transmisiei teles'oppingului de "atre un ser#i"iu de programe "are nu
este dedi"at e("lusi# teles'oppingului tre$uie sa ai$a o durata neintrerupta de minimum 1- minute.
./) Numarul ma(im de erestre #a i de : pe zi% durata lor "umulata nu #a depasi 3 ore zilni".
A"estea tre$uie sa ie delimitate prin semnale opti"e sau a"usti"e "orespunzatoare.
ART. 3,
7ispozitiile prezentei legi se #or apli"a in mod "orespunzator ser#i"iilor de programe dedi"ate
e("lusi# teles'oppingului, in"lusi# in "eea "e pri#este limitarea duratei pu$li"itatii, in "onditiile art.
3- alin. .1).
ART. 3:
7ispozitiile prezentei legi se #or apli"a in mod "orespunzator ser#i"iilor de programe dedi"ate
e("lusi# autopromo#arii, in"lusi# "u pri#ire la limitarea duratei "elorlalte orme de pu$li"itate, in
"onditiile art. 3- alin. .1) si ./).
12
ART. 36
.1) Este interzisa diuzarea de programe "are pot ae"ta gra# dez#oltarea izi"a, mentala sau
morala a minorilor, in spe"ial programele "are "ontin pornograie sau #iolenta ne&ustii"ata.
./) 7iuzarea programelor "are pot ae"ta dez#oltarea izi"a, mentala sau morala a minorilor
se poate a"e numai da"a, prin alegerea inter#alului orar de diuzare sau datorita mi&loa"elor te'ni"e
ne"esare re"eptiei, minorii nu au a""es audio sau #ideo la programele respe"ti#e.
.3) 7iuzarea programelor pre#azute la alin. ./) se poate a"e numai dupa prezentarea unei
atentionari a"usti"e sau grai"e, pe toata durata programului asigurandu!se prezenta unui sim$ol
#izual de a#ertizare.
ART. 12
Este interzisa diuzarea de programe "are "ontin ori"e orma de in"itare la ura pe "onsiderente
de rasa, religie, nationalitate, se( sau orientare se(uala.
ART. 11
.1) 4ri"e persoana izi"a sau &uridi"a, indierent de nationalitate, ale "arei drepturi sau interese
legitime, in spe"ial reputatia si imaginea pu$li"a, au ost lezate prin prezentarea de apte ine(a"te in
"adrul unui program, $enei"iaza de dreptul la repli"a sau la re"tii"are.
./) +onsiliul #a adopta pro"edura ne"esara e(er"itarii ee"ti#e a dreptului la repli"a sau la
re"tii"are, pre"um si ori"e alte masuri ne"esare, in"lusi# san"tiuni, in #ederea garantarii dreptului la
repli"a sau la re"tii"are intr!o limita rezona$ila de timp de la primirea "ererii soli"itantului.
.3) 7iuzarea re"tii"arii sau a"ordarea dreptului la repli"a nu e("lude dreptul persoanei lezate
sa se adreseze instantelor &ude"atoresti.
ART. 1/
.1) Pentru in"ura&area si a"ilitarea e(primarii pluraliste a "urentelor de opinie radiodiuzorii
au o$ligatia de a rele"ta "ampaniile ele"torale in mod e"'ita$il, e"'ili$rat si impartial.
./) In apli"area "ore"ta a pre#ederilor alin. .1) +onsiliul #a emite norme "u "ara"ter
o$ligatoriu, #a "ontrola respe"tarea pre#ederilor legale si ale normelor emise si #a san"tiona
in"al"area a"estora.
CAP. %
"egimul #uridic al proprietatii in domeniul
audiovizualului
ART. 13
.1) Radiodiuzorii sunt persoane de drept pu$li" sau pri#at.
./) Regimul radiodiuzorilor de drept pu$li" se reglementeaza prin lege organi"a.
.3) Radiodiuzorii de drept pri#at, "are sunt persoane &uridi"e, se "onstituie si un"tioneaza
su$ orma so"ietatilor "omer"iale.
.1) 7reptul de proprietate asupra a"tiunilor sau a partilor so"iale se poate transera in
"onormitate "u pre#ederile prezentei legi si "u "onditia sa nu adu"a atingere drepturilor si
o$ligatiilor pre#azute in li"enta sau li"entele detinute de so"ietatea "omer"iala respe"ti#a.
.-) 4ri"e persoana izi"a sau &uridi"a "e detine sau do$andeste o "ota egala sau mai mare de
12> din "apitalul ori drepturile de #ot ale unei so"ietati "omer"iale titulare de li"enta audio#izuala
ori de li"enta de emisie sau ale unei so"ietati "are "ontroleaza o so"ietate titulara a unei astel de
li"ente are o$ligatia de a notii"a a"easta situatie +onsiliului, in termen de o luna de la data la "are a
a&uns la a"easta "ota.
.9) A"tiunile reprezentand "apitalul so"ial al so"ietatilor "omer"iale pe a"tiuni nu pot i de"at
nominati#e.
13
.,) Este interzisa utilizarea numelui unei alte persoane, in ori"e mod, de "atre o so"ietate
"omer"iala "are soli"ita a"ordarea unei li"ente audio#izuale ori de emisie sau a ori"arei alte
autorizatii pri#ind un ser#i"iu de "omuni"are audio#izuala ori "are "ontroleaza o so"ietate titulara a
unei astel de li"ente ori autorizatii, in s"opul eludarii pre#ederilor prezentei legi.
ART. 11
.1) Pentru a prote&a pluralismul si di#ersitatea "ulturala, "on"entrarea proprietatii si e(tinderea
"otei de audienta in domeniul audio#izualului sunt limitate la dimensiuni "are sa asigure ei"ienta
e"onomi"a, dar "are sa nu genereze aparitia de pozitii dominante in ormarea opiniei pu$li"e.
./) In intelesul prezentei legi si pentru determinarea "otei de piata a ser#i"iilor de programe,
se "onsidera "a:
a) piata ser#i"iilor de programe de tele#iziune "uprinde toate ser#i"iile de programe diuzate
la ni#el national de radiodiuzorii alati in &urisdi"tia Romaniei, in"lusi# ser#i"iile pu$li"e de
programe de tele#iziune "u a"operire nationala%
$) piata ser#i"iilor de programe de radiodiuziune sonora "uprinde toate ser#i"iile de
programe diuzate la ni#el national de radiodiuzorii alati in &urisdi"tia Romaniei, in"lusi#
ser#i"iile pu$li"e de programe de radiodiuziune "u a"operire nationala.
.3) 8e "onsidera "a un radiodiuzor detine o pozitie dominanta in ormarea opiniei pu$li"e, la
ni#el national, in "azul in "are "ota sa de piata depaseste 32> din piata ser#i"iilor de programe
diuzate la ni#el national.
.1) 7eterminarea "otei de piata a ie"arui radiodiuzor national, regional si lo"al se a"e anual,
prin media "otei de piata inregistrata in "ursul anului respe"ti#, pe toata durata de diuzare.
.-) Masurarea "otelor de piata se realizeaza prin sistem ele"troni".
.9) Audienta si "otele de piata ale posturilor de radio se masoara prin pro"edura inter#ie#arii
dire"te.
.,) Pre#ederile alin. .3) nu se apli"a ser#i"iilor pu$li"e de radiodiuziune si tele#iziune.
.:) 4 persoana izi"a sau &uridi"a, romana sau straina, poate detine "el mult doua li"ente
audio#izuale de a"elasi tip in a"eeasi unitate administrati#!teritoriala sau zona, ara posi$ilitatea de
a detine e("lusi#itatea.
.6) 4 persoana izi"a sau &uridi"a poate i in#estitor ori a"tionar ma&oritar, dire"t sau indire"t,
la o singura so"ietate de "omuni"atie audio#izuala, iar la altele poate detine "el mult /2> din
"apitalul so"ial.
.12) In sensul prezentei legi:
a) li"enta audio#izuala nationala da dreptul la o diuzare a "arei zona geograi"a de a"operire
"uprinde o audienta potentiala de peste 92> din populatia re"enzata a tarii%
$) li"enta audio#izuala regionala da dreptul la o diuzare a "arei zona geograi"a de a"operire
reprezinta o audienta potentiala "uprinsa intre 3> si /2> din populatia re"enzata de pe teritoriul a 3
pana la : &udete%
") li"enta audio#izuala lo"ala este li"enta a "arei zona geograi"a de a"operire si a "arei
audienta potentiala sunt mai mi"i de"at "ele pre#azute pentru o li"enta audio#izuala regionala%
d) li"entele audio#izuale a"ordate pentru muni"ipiul ;u"uresti sunt "onsiderate li"ente lo"ale.
!!!!!!!!!!!!!
Alin. .12) al art. 11 a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 1-
.1) Masurarea audientelor si a "otelor de piata #a i realizata in "onormitate "u standardele si
uzantele internationale de institutii spe"ializate desemnate prin li"itatie.
./) Li"itatia #a i organizata de "atre o "omisie ormata din - reprezentanti ai radiodiuzorilor,
- reprezentanti ai agentilor de pu$li"itate si - reprezentanti ai +onsiliului.
.3) Prima li"itatie se #a organiza in "el mult un an de la intrarea in #igoare a prezentei legi, iar
urmatoarele se #or organiza din 1 in 1 ani.
14
.1) +onsiliul #a $enei"ia in mod gratuit de rezultatele masuratorilor.
ART. 19
.1) La ni#el regional si lo"al determinarea pozitiei dominante in ormarea opiniei pu$li"e se
a"e luandu!se in "onsiderare "ota de piata a ser#i"iilor de programe de tele#iziune si a ser#i"iilor
de programe de radiodiuziune sonora, "u a"operire regionala sau lo"ala.
./) 8e "onsidera "a un radiodiuzor detine o pozitie dominanta in ormarea opiniei pu$li"e, la
ni#el regional sau lo"al, in "azul in "are "ota de piata "umulata a ser#i"iilor de programe de
tele#iziune si*sau, dupa "az, de radiodiuziune diuzate in zona respe"ti#a depaseste /->, "umulat,
din piata ser#i"iilor de programe de tele#iziune si de radiodiuziune diuzate la ni#el regional sau
lo"al.
.3) Pentru determinarea "otei de piata a ie"arui radiodiuzor se apli"a pre#ederile art. 11 alin.
.1)!.9).
ART. 1,
.1) Prin derogare de la pre#ederile art. 13 se pot a"orda li"ente audio#izuale autoritatilor
pu$li"e lo"ale, "u "onditia:
a) sa nu e(iste ni"i o alta li"enta audio#izuala pentru un ser#i"iu de programe lo"al%
$) sa oere e("lusi# ser#i"ii de inormare pri#ind "omunitatea respe"ti#a.
./) In "azul a"ordarii unei alte li"ente audio#izuale li"enta a"ordata in "onditiile alin. .1) se
retrage de drept.
ART. 1:
4ri"e persoana &uridi"a titulara a unei li"ente audio#izuale are o$ligatia de a pune in
permanenta la dispozitie pu$li"ului urmatoarele "ategorii de inormatii:
a) denumirea, statutul &uridi" si sediul so"ial%
$) numele reprezentantului legal si ale prin"ipalilor aso"iati ori a"tionari%
") numele persoanelor responsa$ile de "ondu"erea so"ietatii "omer"iale si ale "elor "are isi
asuma, in prin"ipal, responsa$ilitatea editoriala%
d) lista pu$li"atiilor editate de persoana &uridi"a respe"ti#a si lista "elorlalte ser#i"ii de
programe pe "are le asigura.
ART. 16
5un"tionarea radiodiuzorilor este supusa regulilor de transparenta, potri#it "arora persoanele
"are e(ploateaza un ser#i"iu de programe sunt o$ligate sa adu"a la "unostinta +onsiliului
urmatoarele:
a) s"'im$arile inter#enite in "ursul e(ploatarii ser#i"iului in "eea "e pri#este "ategoriile de
date mentionate la art. 1:, in ma(imum 32 de zile de la produ"erea a"estora%
$) alte "ategorii de date pri#ind un"tionarea ser#i"iului, dupa intrarea a"estuia in a"ti#itate.
!!!!!!!!!!!!
Litera a) a art. 16 a ost modii"ata de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
CAP. &
Licente i autorizatii
ART. -2
7iuzarea unui ser#i"iu de programe de "atre un radiodiuzor alat in &urisdi"tia Romaniei se
poate a"e numai in $aza li"entei audio#izuale si, dupa "az, si a li"entei de emisie.
ART. -1
15
Pro"edura si "onditiile de eli$erare si modii"are a li"entei audio#izuale se sta$iles" prin
de"izie a +onsiliului.
ART. -/
.1) Li"enta audio#izuala se eli$ereaza ie in $aza unui "on"urs, in "azul unul ser#i"iu de
programe diuzat pe "ale radioele"tri"a terestra, ie in $aza unei de"izii a +onsiliului, in "azul unui
ser#i"iu de programe diuzat prin ori"e alte mi&loa"e de tele"omuni"atii.
./) La "on"ursul pentru o$tinerea li"entei audio#izuale pot parti"ipa numai soli"itantii "are au
o$tinut, in preala$il, a#izul te'ni" eli$erat de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei,
in "onditiile sta$ilite de a"easta.
.3) Li"entele audio#izuale pentru ser#i"iile pu$li"e de radiodiuziune si de tele#iziune se
eli$ereaza ara "on"urs.
.1) 7iuzarea pe "ale radioele"tri"a terestra a ser#i"iilor pu$li"e de radiodiuziune si de
tele#iziune se realizeaza de "atre un operator de retele de tele"omuni"atii, in $aza li"entei a"ordate
a"estuia de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei.
ART. -3
Nu pot soli"ita li"enta audio#izuala so"ietatile "omer"iale in "are un aso"iat sau un a"tionar
"are detine o "ota mai mare de 12> din "apitalul ori din drepturile de #ot ale so"ietatii a ost
"ondamnat penal prin 'otarare &ude"atoreas"a ramasa deiniti#a.
ART. -1
Li"enta audio#izuala "uprinde:
a) numarul li"entei%
$) datele de identii"are a titularului a"esteia%
") tipul ser#i"iului de programe%
d) denumirea si elementele de identii"are ale ser#i"iului de programe%
e) ormatul de prin"ipiu al ser#i"iului de programe si stru"tura programelor%
) zona de diuzare%
g) perioada de #ala$ilitate%
') a$rogata%
i) mi&lo"ul de tele"omuni"atii olosit pentru diuzare si detinatorul a"estuia%
&) re"#enta sau re"#entele asignate, dupa "az.
!!!!!!!!!!!!
Litera ') a art. -1 a ost a$rogata de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. --
.1) Li"enta audio#izuala se a"orda pentru o perioada de 6 ani, atat in domeniul radiodiuziunii
sonore, "at si in "el al tele#iziunii.
./) Termenul "urge:
a) de la data o$tinerii autorizatiei te'ni"e de un"tionare, in "azul diuzarii pe "ale
radioele"tri"a terestra%
$) de la data o$tinerii de"iziei de autorizare audio#izuala, in "azul diuzarii prin ori"e alte
mi&lo"e de tele"omuni"atii.
.3) Li"enta poate i prelungita pentru o perioada de in"a 6 ani, in "onditiile sta$ilite de
+onsiliu.
ART. -9
.1) Li"enta audio#izuala poate i "edata "atre un tert numai "u a"ordul +onsiliului si "u
asumarea de "atre noul titular a tuturor o$ligatiilor de"urgand din li"enta.
16
./) 5a" e("eptie de la pre#ederile alin. .1) li"entele a"ordate institutiilor de in#atamant,
"ultelor si autoritatilor administratiei pu$li"e.
.3) 7e"izia +onsiliului #a i emisa in termen de 32 de zile de la data soli"itarii.
ART. -,
.1) Li"enta audio#izuala se retrage de "atre +onsiliu in urmatoarele situatii:
a) titularul nu in"epe diuzarea ser#i"iului de programe, in "onditiile sta$ilite prin li"enta, in
termen de 1/ luni de la o$tinerea li"entei audio#izuale, "u e("eptia "azului in "are diuzarea se a"e
pe "ale radioele"tri"a terestra% +onsiliul poate a"orda o prelungire de in"a 9 luni in situatii
&ustii"ate%
$) titularul in"eteaza sa diuzeze ser#i"iul de programe pentru "are i s!a a"ordat li"enta
audio#izuala mai mult de 1- de zile, pentru moti#e de natura te'ni"a, si mai mult de 69 de ore,
pentru ori"e alte moti#e%
") "a urmare a in"al"arii normelor pri#ind regimul proprietatii in audio#izual, pana la
in"adrarea in "ota de piata admisa%
"?1) "a urmare a in"al"arii pre#ederilor alin. .:) si .6) ale art. 11 si ale art. -9%
d) titularul nu depune la +onsiliu, in termen de 9 luni de la data apli"arii unei amenzi, do#ada
a"'itarii a"esteia%
e) la "ererea titularului.
./) Li"enta audio#izuala pentru diuzarea ser#i"iului de programe pe "ale radioele"tri"a
terestra se retrage si in urmatoarele situatii:
a) titularul nu o$tine, din moti#e "are ii sunt imputa$ile, de"izia de autorizare audio#izuala, in
termen de 92 de zile de la data o$tinerii autorizatiei te'ni"e de un"tionare%
$) "a urmare a retragerii li"entei de emisie.
!!!!!!!!!!!!
Litera "?1) a art. -, a ost introdusa de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. -:
.1) 7iuzarea ser#i"iului de programe poate in"epe dupa o$tinerea de"iziei de autorizare
audio#izuala.
./) 7e"izia de autorizare audio#izuala se a"orda de +onsiliu, in termen de 32 de zile de la
data o$tinerii de "atre titularul de li"enta audio#izuala a do"umentului de autorizare "orespunzator,
emis de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei.
ART. -6
.1) In "azul in "are diuzarea unui ser#i"iu de programe impli"a utilizarea unei re"#ente
radioele"tri"e terestre, a"easta se a"e in $aza li"entei audio#izuale, pre"um si a li"entei de emisie,
"are se a"orda, in mod o$ligatoriu, de "atre Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei
titularului de li"enta audio#izuala, in "onditiile prezentei legi.
./) 8unt interzise operarea si e(ploatarea li"entelor audio#izuale de "atre alte persoane de"at
detinatorii de drept ai a"estora.
ART. 92
Pro"edura si "onditiile de eli$erare si modii"are a li"entei de emisie se sta$iles" de Ministerul
+omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei.
ART. 91
.1) Li"enta de emisie se a"orda pentru o perioada de 6 ani, atat in domeniul radiodiuziunii
sonore, "at si in "el al tele#iziunii.
./) Termenul "urge de la data emiterii autorizatiei te'ni"e de un"tionare.
17
.3) Li"enta poate i prelungita pentru in"a o perioada de 6 ani, in "onditiile sta$ilite de
Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei.
ART. 9/
.1) Titularul li"entei de emisie are o$ligatia de a plati anual, anti"ipat, un tari de utilizare a
spe"trului, sta$ilit de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei.
./) In "azul in "are titularul li"entei de emisie utilizeaza retele de emisie in"'iriate, plata
tariului de utilizare a spe"trului "ade in sar"ina proprietarului retelei.
.3) 4$ligatia de plata a tariului "orespunzator primului an de emisie de#ine s"adenta in 1-
zile de la o$tinerea li"entei de emisie.
.1) Tariul pre#azut la alin. .1) se a"'ita Inspe"toratului 0eneral pentru +omuni"atii si
Te'nologia Inormatiei.
.-) 7ispozitiile prezentului arti"ol nu se apli"a ser#i"iilor pu$li"e de radiodiuziune si
tele#iziune.
ART. 93
Monitorizarea si "ontrolul parametrilor pre#azuti in li"enta de emisie ata de reglementarile
te'ni"e in #igoare din domeniul radio"omuni"atiilor, respe"ti# monitorizarea si "ontrolul a"estora
pe par"ursul perioadei de #ala$ilitate a li"entei, se realizeaza, dire"t sau prin intermediul unei alte
persoane &uridi"e de drept pu$li" sau pri#at, de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei
Inormatiei, in $aza unei pro"eduri sta$ilite de a"easta.
ART. 91
Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei poate modii"a, din moti#e te'ni"e sau
din moti#e "e tin de s"'im$area Planului national de alo"are a re"#entelor, re"#enta si datele
te'ni"e ale a"esteia, pre#azute in li"enta de emisie, ara intreruperea ser#i"iului si "u asigurarea unei
re"eptii de "alitate e"'i#alenta.
ART. 9-
Li"enta de emisie se retrage de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei in
urmatoarele situatii:
a) titularul nu o$tine, din moti#e "are ii sunt imputa$ile, autorizatia te'ni"a de un"tionare in
termen de 1/ luni de la data o$tinerii li"entei de emisie%
$) titularul nu o$tine, din moti#e "are ii sunt imputa$ile, de"izia de autorizare audio#izuala in
termen de "el mult 92 de zile de la data o$tinerii autorizatiei te'ni"e de un"tionare%
") pentru in"al"area o$ligatiilor pre#azute in li"enta de emisie%
d) "a urmare a retragerii li"entei audio#izuale%
e) titularul nu depune la Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei, in termen de 1-
de zile de la s"adenta o$ligatiei anuale de plata, do#ada a"'itarii tariului de utilizare a spe"trului,
aerent anului respe"ti#% ) titularul nu depune la Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei
Inormatiei, in termen de 9 luni de la data apli"arii unei amenzi, do#ada a"'itarii a"esteia%
g) la "ererea titularului%
') in"eteaza sa mai emita pentru mai mult de 1- de zile, pentru moti#e de natura te'ni"a, si
mai mult de 69 de ore, din ori"e alte moti#e.
ART. 99
Li"enta de emisie poate i "edata "atre un tert numai impreuna "u li"enta audio#izuala, "u
a"ordul preala$il al +onsiliului si al Ministerului +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei si "u
asumarea de "atre noul titular a tuturor o$ligatiilor de"urgand din li"ente.
ART. 9,
18
In termen de 9 luni de la data intrarii in #igoare a prezentei legi +onsiliul #a ela$ora strategia
de a"operire a teritoriului national "u ser#i"ii de programe audio#izuale si #a nominaliza regiunile si
lo"alitatile a"operite de a"estea si o #a trimite Ministerului +omuni"atiilor si Te'nologiei
Inormatiei.
ART. 9:
In s"opul garantarii interesului pu$li" +onsiliul re#izuieste anual strategia de a"operire a
teritoriului national "u ser#i"ii de programe audio#izuale.
ART. 96
.1) Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei ela$oreaza Planul national al
re"#entelor radioele"tri"e, denumit in "ontinuare Plan.
./) Prin Plan se a"e sta$ilirea re"#entelor destinate diuzarii ser#i"iilor de programe
audio#izuale.
.3) Planul este ela$orat in termen de 9 luni de la primirea strategiei de a"operire a teritoriului
national "u ser#i"ii de programe audio#izuale, "u respe"tarea tratatelor si a a"ordurilor
internationale la "are Romania este parte.
ART. ,2
Planul #a "uprinde toate re"#entele, pre"um si datele te'ni"e aso"iate, pentru diuzarea
ser#i"iilor de programe audio#izuale destinate pu$li"ului, "u pre"izarea "ara"terului lo"al, regional
sau national al a"estora.
ART. ,1
Prin Plan sunt disponi$ile "el putin 1 retele nationale de radiodiuziune sonora si 3 retele
nationale de radiodiuziune tele#izata, "are se asigneaza astel:
a) / retele nationale in 5M destinate radiodiuzorului pu$li" ! 8o"ietatea Romana de
Radiodiuziune, in $anda ++IR, o retea nationala in AM, o retea pentru posturile regionale si lo"ale
in AM si 5M, pre"um si re"#ente de emisie in $anda de unde ultras"urte, pentru diuzarea
emisiunilor pentru strainatate%
$) / retele destinate radiodiuzorilor de radiodiuziune pri#ati%
") / retele destinate radiodiuzorului pu$li" ! 8o"ietatea Romana de Tele#iziune%
d) o retea destinata radiodiuzorilor de tele#iziune pri#ati.
ART. ,/
Planul se pu$li"a in Monitorul 4i"ial al Romaniei, Partea I, in termen de 32 de zile de la
apro$are.
ART. ,3
Utilizarea statiilor de emisie sau a retelelor de tele"omuni"atii alate su$ &urisdi"tia Romaniei,
in s"opul diuzarii sau retransmisiei ori"arui ser#i"iu de programe pe, respe"ti# de pe teritoriul
Romaniei, se poate a"e numai dupa o$tinerea autorizatiei te'ni"e de un"tionare a a"estora, de la
Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei, pe $aza pro"edurii sta$ilite de a"easta.
ART. ,1
.1) Retransmisia de ser#i"ii de programe de "atre distri$uitorii de ser#i"ii se #a a"e numai pe
$aza a#izului eli$erat de +onsiliu.
./) Pentru o$tinerea a#izului distri$uitorii au o$ligatia de a "omuni"a +onsiliului stru"tura
oertei de ser#i"ii de programe retransmise.
.3) 7istri$uitorii de ser#i"ii au o$ligatia de a notii"a in preala$il +onsiliului ori"e modii"are
in stru"tura oertei de ser#i"ii de programe retransmise.
19
.1) +onsiliul retrage a#izul pre#azut la alin. .1) in "azul in "are un distri$uitor de ser#i"ii
retransmite un ser#i"iu de programe ara detinerea drepturilor de retransmisie.
ART. ,-
.1) Retransmisia ori"arui ser#i"iu de programe, diuzat legal de "atre radiodiuzori alati su$
&urisdi"tia Romaniei sau su$ &urisdi"tia unui stat "u "are Romania a in"'eiat un a"ord international
de li$era retransmisie in domeniul audio#izualului, este li$era, in "onditiile legii.
./) Retransmisia pe teritoriul Romaniei a ser#i"iilor de programe, diuzate de "atre
radiodiuzori alati su$ &urisdi"tia statelor mem$re ale Uniunii Europene si re"eptionate pe teritoriul
a"estor state, este li$era si nu ne"esita ni"i o autorizare preala$ila.
.3) +onsiliul poate restrange temporar dreptul de li$era retransmisie a unui anumit ser#i"iu de
programe pro#enind din statele mem$re ale Uniunii Europene, da"a sunt indeplinite "umulati#
urmatoarele "onditii:
a) ser#i"iul de programe in"al"a e(pli"it, semnii"ati# si gra# pre#ederile art. 36 sau 12%
$) pe par"ursul ultimelor 1/ luni radiodiuzorul a mai in"al"at de "el putin doua ori
pre#ederile art. 36 sau 12%
") +onsiliul a notii"at in s"ris radiodiuzorului in "auza si +omisiei Europene respe"ti#ele
in"al"ari si despre masurile pe "are intentioneaza sa le adopte in "azul in "are o asemenea in"al"are
se produ"e din nou%
d) "onsultarile "u statul mem$ru al Uniunii Europene de pe teritoriul "aruia se a"e transmisia
si "u +omisia Europeana nu s!au "on"retizat intr!o intelegere amia$ila, in termen de 1- zile de la
notii"area pre#azuta la lit. "), iar in"al"area la "are se a"e reerire "ontinua, "u "onditia "a, in
termen de doua luni de la notii"area masurilor luate de Romania, +omisia sa nu i luat o de"izie
asupra in"ompati$ilitatii a"estor masuri ata de legislatia "omunitara.
!!!!!!!!!!!!
Litera d) a alin. .3) al art. ,- a ost modii"ata de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223
pu$li"ata in M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. ,9
4ri"e distri$uitor de ser#i"ii "are retransmite un ser#i"iu de programe "are se in"adreaza in
pre#ederile art. ,- alin. .1) si ./) #a notii"a +onsiliului statul su$ &urisdi"tia "aruia se ala
radiodiuzorul respe"ti# si, dupa "az, a""eptul de retransmisie a"ordat.
ART. ,,
Retransmisia unui ser#i"iu de programe "are nu se in"adreaza in pre#ederile art. ,- alin. .1) si
./) se poate a"e numai in $aza autorizatiei de retransmisie.
ART. ,:
4ri"e persoana interesata, a#and responsa$ilitatea editoriala a unui ser#i"iu de programe,
poate "ere +onsiliului eli$erarea unei autorizatii de retransmisie pentru un anumit ser#i"iu de
programe.
!!!!!!!!!!!!
Art. ,: a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in M4NIT4RUL
45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. ,6
Pro"edura de eli$erare, modii"are si de retragere a autorizatiei de retransmisie se sta$ileste
prin de"izie a +onsiliului.
ART. :2
20
Retransmisia ori"arui ser#i"iu de programe "are a o$tinut autorizatie de retransmisie se poate
a"e li$er, de "atre ori"e distri$uitor de ser#i"ii, ara ni"i o autorizare preala$ila, in "onditiile art. ,1.
ART. :1
+onsiliul #a pu$li"a anual lista "uprinzand ser#i"iile de programe "are $enei"iaza de
autorizatia de retransmisie.
ART. :/
.1) 4ri"e distri$uitor "are retransmite ser#i"ii de programe prin retele de tele"omuni"atii are
o$ligatia sa in"luda in oerta sa ser#i"iile de programe ale 8o"ietatii Romane de Tele#iziune
destinate pu$li"ului din Romania, pre"um si alte ser#i"ii de programe, li$ere la retransmisie si ara
"onditionari te'ni"e sau inan"iare ale radiodiuzorilor pri#ati, alati su$ &urisdi"tia Romaniei, in
limita a /-> din numarul total de ser#i"ii de programe distri$uite prin reteaua respe"ti#a.
./) In limita posi$ilitatilor, distri$uitorii "are retransmit ser#i"ii de programe prin retele de
tele"omuni"atii #or in"lude in oertele lor de programe "analul T<R +ultural, "u "onditia alo"arii
ondurilor ne"esare "atre 8o"ietatea Romana de Tele#iziune, pentru olosirea gratuita a
de"odoarelor.
.3) In mediul rural, pentru retele "u mai putin de 122 de a$onati 8o"ietatea Romana de
Tele#iziune poate asigura gratuit re"eptia programelor pu$li"e, in #ederea retransmisiei.
.1) In lo"alitatile in "are o minoritate nationala reprezinta o pondere mai mare de /2>
distri$uitorii #or asigura si ser#i"ii de transmitere a programelor "are sunt li$ere la retransmisie, in
lim$a minoritatii respe"ti#e.
.-) In limita posi$ilitatilor, distri$uitorii "are retransmit ser#i"ii de programe prin retele de
tele"omuni"atii #or in"lude in oertele lor de programe ser#i"iile pu$li"e ale 8o"ietatii Romane de
Radiodiuziune, ale unui program de radiodiuziune national si ale unui program de radiodiuziune
lo"al, pri#ate.
CAP. '
Limitele dreptului de e$cluivitate
ART. :3
4ri"e persoana are dreptul de a primi inormatii pe "ale audio sau audio#izuala "u pri#ire la
ori"e pro$lema sau e#eniment de interes pu$li".
ART. :1
In a"est s"op intinderea dreptului de e("lusi#itate do$andit prin "ontra"t de un radiodiuzor,
numit in "ontinuare radiodiuzor primar, este limitata de dreptul ori"arui alt radiodiuzor, numit in
"ontinuare radiodiuzor se"undar, de a diuza e(trase "u pri#ire la e#eniment, "u "onditia sa nu il
pre&udi"ieze pe autor sau pe titularul drepturilor de e(ploatare, dupa "um urmeaza:
a) prin inregistrarea semnalului unui radiodiuzor primar in s"opul diuzarii unui e(tras%
$) prin asigurarea de "atre organizator sau de alte persoane indreptatite a a""esului
radiodiuzorului se"undar la lo"urile in "are se desasoara e#enimentul de interes pu$li", pentru
realizarea propriilor inregistrari in s"opul editarii unui e(tras.
ART. :-
.1) E(trasul reprezinta o s"urta su""esiune de imagini si sunete "u pri#ire la un e#eniment de
interes pu$li", in s"opul inormarii pu$li"ului asupra aspe"telor esentiale ale e#enimentului
respe"ti#.
./) 7a"a un e#eniment de interes general este al"atuit din mai multe elemente autonome din
pun"t de #edere organizatori", ie"are element #a i "onsiderat un e#eniment de interes pu$li".
.3) 7a"a un e#eniment de interes general se deruleaza pe par"ursul mai multor zile,
radiodiuzorii se"undari au dreptul la diuzarea unui singur e(tras pentru ie"are zi.
21
.1) Indierent de al"atuirea si desasurarea e#enimentului de interes general, durata e(trasului
nu #a putea depasi 3 minute.
.-) E(trasele #or i utilizate numai in "adrul $uletinelor inormati#e o$isnuite.
.9) Toate elementele programului sau ale inregistrarii neutilizate pentru realizarea e(trasului
#or i distruse de radiodiuzorul se"undar dupa diuzarea e(trasului.
.,) In "azul in "are e(trasul este realizat prin inregistrarea semnalului unui radiodiuzor
primar, el tre$uie sa mentioneze numele a"estuia sau sa "ontina sigla lui, "u e("eptia "azului in "are
radiodiuzorii impli"ati de"id altel.
.:) E(trasul nu poate i diuzat inainte "a radiodiuzorul primar sa i diuzat e#enimentul, "u
e("eptia "azului in "are radiodiuzorul primar nu diuzeaza e#enimentul timp de /1 de ore de la
produ"erea lui.
.6) Un e(tras diuzat nu poate i rediuzat de"at da"a e(ista o legatura dire"ta intre "ontinutul
sau si un alt e#eniment de a"tualitate.
ART. :9
8u$ rezer#a altor aran&amente "on#enite intre parti, radiodiuzorii primari nu #or putea
impune radiodiuzorilor se"undari plata dreptului de diuzare a unui e(tras.
CAP. (
Contraventii i anctiuni
ART. :,
4ri"e "lauze "ontra"tuale, indierent de parti, "are in"al"a, in domeniul audio#izualului,
dreptul pu$li"ului de a primi inormatii de interes pu$li" si li$era "on"urenta sunt nule.
ART. ::
.1) 8upra#eg'erea respe"tarii, "ontrolul indeplinirii o$ligatiilor si san"tionarea in"al"arii
pre#ederilor prezentei legi, pre"um si a de"iziilor si instru"tiunilor "u "ara"ter normati# emise in
$aza si pentru apli"area ei re#in +onsiliului, "u e("eptia pre#ederilor art. 1 lit. o), art. 9/, 93 si ,3, a
"aror respe"tare, supra#eg'ere, "ontrol si, respe"ti#, san"tionare a in"al"arii re#in de drept
Ministerului +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei, in "onormitate "u atri$utiile pe "are le are,
"onorm legii.
./) Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei poate delega e(er"itarea atri$utiilor
"e ii re#in potri#it pre#ederilor alin. .1) unei alte persoane &uridi"e de drept pu$li" "u atri$utii de
supra#eg'ere si "ontrol in domeniul tele"omuni"atiilor.
.3) In e(er"itarea atri$utiilor de supra#eg'ere personalul de "ontrol poate soli"ita
radiodiuzorilor sau distri$uitorilor de ser#i"ii inormatiile ne"esare in apli"area prezentei legi,
pre"izand temeiul legal si s"opul soli"itarii, si poate sta$ili termene pana la "are a"este inormatii sa
ie urnizate, su$ san"tiunea pre#azuta de prezenta lege.
!!!!!!!!!!!!!
Alin. .1) al art. :: a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. :6
E(er"itarea a"ti#itatii de "ontrol pre#azute la art. :: se realizeaza, in "onditiile prezentei legi,
astel:
a) din oi"iu%
$) la "ererea unei autoritati pu$li"e%
") "a urmare a plangerii depuse de o persoana izi"a sau &uridi"a ae"tata in mod dire"t prin
in"al"area pre#ederilor prezentei legi.
ART. 62
22
.1) +onstituie "ontra#entii urmatoarele apte:
a) diuzarea unei opere "inematograi"e in aara perioadelor pre#azute in "ontra"tele in"'eiate
"u detinatorii drepturilor de autor%
$) utilizarea de te'ni"i su$liminale in "adrul pu$li"itatii sau teles'oppingului%
") utilizarea pu$li"itatii mas"ate sau a teles'oppingului mas"at%
d) programarea si diuzarea de programe, "u in"al"area pre#ederilor art. /: alin. .9) si .,), art.
/6!33, art. 31 alin. ./)!.1), art. 36 alin. .1), art. 12 si ale art. :- alin. .1)!.6)%
e) retransmisia de "atre un distri$uitor a unui ser#i"iu de programe "are nu se in"adreaza in
pre#ederile art. ,- alin. .1) si ./) si nu a o$tinut autorizatia de retransmisie%
) retransmisia de "atre distri$uitori a ser#i"iilor de programe, "u in"al"area art. ,1 si :/%
g) a$rogata%
') diuzarea unui ser#i"iu de programe in aara zonei spe"ii"ate in li"enta audio#izuala%
i) nerespe"tarea pre#ederilor legale pri#ind a"ordarea dreptului la repli"a%
&) diuzarea unui ser#i"iu de programe ara a detine, dupa "az, li"enta audio#izuala, de"izie de
autorizare audio#izuala, li"enta de emisie sau autorizatie te'ni"a de un"tionare%
)) e(ploatarea li"entelor audio#izuale de "atre alte persoane de"at titularii de drept ai a"estora.
./) 5aptele pre#azute la alin. .1) se san"tioneaza "u amenda de la -2.222.222 lei la
-22.222.222 lei.
.3) In "azul in "are +onsiliul de"ide "a ee"tele unei apte pre#azute la alin. .1) sunt minore,
#a adresa o somatie pu$li"a de intrare in legalitate.
.1) Indi#idualizarea san"tiunii in "azul sa#arsirii uneia dintre "ontra#entiile pre#azute in
prezenta lege se a"e tinandu!se seama de gra#itatea aptei, de ee"tele a"esteia, pre"um si de
san"tiunile primite anterior, pe o perioada de "el mult un an.
!!!!!!!!!!!!
Litera g) a alin. .1) al art. 62 a ost a$rogata de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223
pu$li"ata in M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 61
.1) +onstituie "ontra#entie nerespe"tarea de "atre radiodiuzorii sau distri$uitorii de ser#i"ii a
dispozitiilor prezentei legi, altele de"at "ele pre#azute la art. 62 alin. .1), pre"um si a de"iziilor
a#and "ara"ter normati# emise de +onsiliu.
./) In "azurile pre#azute la alin. .1), +onsiliul sau, dupa "az, Ministerul +omuni"atiilor si
Te'nologiei Inormatiei #a emite o somatie "ontinand "onditii si termene pre"ise de intrare in
legalitate.
.3) In "azul in "are radiodiuzorul sau distri$uitorul de ser#i"ii nu intra in legalitate in
termenul si in "onditiile sta$ilite prin somatie sau in"al"a din nou a"este pre#ederi, se apli"a o
amenda "ontra#entionala de la /-.222.222 lei la /-2.222.222 lei.
!!!!!!!!!!!!
Alin. .1) si ./) ale art. 61 au ost modii"ate de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223
pu$li"ata in M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 6/
+uantumul amenzilor "ontra#entionale pre#azute la art. 62 si 61 poate i a"tualizat prin
'otarare a 0u#ernului, in un"tie de e#olutia indi"elui inlatiei.
ART. 63
.1) 8an"tiunile pentru in"al"area dispozitiilor prezentei legi se apli"a prin a"te emise de "atre
+onsiliu sau de "atre Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei, pre"um si de "atre
personalul de "ontrol anume imputerni"it al persoanei &uridi"e de drept pu$li" pre#azute la art. ::
alin. ./).
./) 7e"iziile de san"tionare adoptate de +onsiliu in "onormitate "u pre#ederile art. 62 si 61
isi produ" ee"tele de la data "omuni"arii.
23
.3) A"tele emise in "onditiile alin. .1) pot i ata"ate la instanta de "onten"ios administrati#,
potri#it legii, in termen de 1- zile de la "omuni"are% termenul de 1- zile nu suspenda de drept
ee"tele a"estora.
.1) A"tele emise in "onditiile alin. .1) si neata"ate in termenul pre#azut la alin. .3) "onstituie
de drept titlu e(e"utoriu.
!!!!!!!!!!!
Art. 63 a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in M4NIT4RUL
45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 61
+ontra#entiilor "onstatate de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei le sunt
apli"a$ile dispozitiile 4rdonantei 0u#ernului nr. /*/221 pri#ind regimul &uridi" al "ontra#entiilor,
apro$ata "u modii"ari si "ompletari prin Legea nr. 1:2*/22/, "u modii"arile ulterioare.
!!!!!!!!!!!
Art. 61 a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in M4NIT4RUL
45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 6-
.1) In "azul in "are sa#arsirea uneia dintre aptele pre#azute la art. 62 alin. .1) si la art. 61 alin.
.1) adu"e pre&udi"ii gra#e interesului pu$li", +onsiliul poate de"ide apli"area uneia dintre
urmatoarele san"tiuni:
a) o$ligarea radiodiuzorului de a diuza timp de 12 minute, intre orele 16,22 si 16,12, numai
te(tul de"iziei de san"tionare%
$) o$ligarea radiodiuzorului de a diuza timp de 3 ore, intre orele 1:,22 si /1,22, numai te(tul
de"iziei de san"tionare%
") redu"erea "u pana la &umatate a termenului de #ala$ilitate a li"entei audio#izuale, "umulata
"u san"tiunea pre#azuta la lit. a).
./) 8an"tiunile pre#azute la alin. .1) pot i apli"ate numai gradual, astel:
a) san"tiunea pre#azuta la lit. a), numai dupa "e, in preala$il, radiodiuzorul a mai ost
amendat de "el putin doua ori%
$) san"tiunea pre#azuta la lit. $), numai dupa apli"area de "el putin doua ori a san"tiunii
pre#azute la alin. .1) lit. a)%
") san"tiunea pre#azuta la lit. "), numai dupa apli"area de "el putin doua ori a san"tiunii
pre#azute la alin. .1) lit. $).
.3) Intre pre&udi"iile gra#e aduse interesului pu$li" tre$uie "onsiderate si #iolentarea repetata
a moralei pu$li"e, "a si agresarea repetata a #alorilor "ulturale si artisti"e.
!!!!!!!!!!!
Art. 6- a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in M4NIT4RUL
45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 6-?1
+onsiliul poate de"ide retragerea li"entei audio#izuale in "azul sa#arsirii repetate de "atre
radiodiuzori a uneia dintre urmatoarele apte:
a) in"itarea pu$li"ului la ura nationala, rasiala sau religioasa%
$) in"itarea e(pli"ita la #iolenta pu$li"a%
") in"itarea la a"tiuni "are au drept s"op disolutia autoritatii de stat%
d) in"itarea la a"tiuni teroriste.
!!!!!!!!!!!
Art. 6-?1 a ost introdus de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in M4NIT4RUL
45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 6-?/
24
.1) 7e"iziile emise in "onditiile art. 6- si 6-?1 pot i ata"ate la se"tia de "onten"ios
administrati# a "urtii de apel% solutionarea "auzei se a"e in "el mult 1- zile de la sesizare.
./) +ontestatia nu suspenda de drept san"tiunea, dar instanta poate 'otari, la "erere, dupa /1
de ore de la inregistrarea "ontestatiei, suspendarea san"tiunii pana la pronuntarea 'otararii deiniti#e
si ire#o"a$ile.
.3) @otararea "urtii de apel poate i ata"ata "u re"urs la +urtea 8uprema de =ustitie.
.1) @otararea +urtii 8upreme de =ustitie este deiniti#a si ire#o"a$ila si se ia in "el mult 12
zile de la depunerea re"ursului.
!!!!!!!!!!!
Art. 6-?/ a ost introdus de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in M4NIT4RUL
45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 69
.1) +onstituie inra"tiuni si se pedepses" "u amenda penala intre 12.222.222 lei si -2.222.222
lei urmatoarele apte:
a) emiterea sau retransmiterea de programe ara li"enta audio#izuala, li"enta de emisie,
autorizatie te'ni"a de un"tionare sau autorizatie de retransmisie%
$) emiterea pe alta re"#enta, emiterea dintr!un alt amplasament sau nerespe"tarea
parametrilor ori a "onditiilor din li"enta de emisie sau din autorizatia te'ni"a de un"tionare, da"a
autorul aptei nu se "onormeaza somatiei emise de Ministerul +omuni"atiilor si Te'nologiei
Inormatiei%
") produ"erea, importul, distri$uirea, #anzarea, in"'irierea, detinerea, instalarea, intretinerea si
inlo"uirea, in mod ili"it, a dispoziti#elor de de"odii"are utilizate pentru ser#i"iile audio#izuale "u
a""es "onditionat.
.1?1) In "azul nerespe"tarii reglementarilor sau a normelor te'ni"e apli"a$ile, Ministerul
+omuni"atiilor si Te'nologiei Inormatiei #a dispune si "onis"area e"'ipamentului te'ni".
./) 8omarea se poate a"e prin ori"e mi&lo" de "omuni"atie si prin diuzare, de "ei "are
e(ploateaza retele pu$li"e de radiodiuziune si tele#iziune.
.3) 7iuzarea se a"e in mod gratuit, in "el mult 32 de minute de la soli"itare.
.1) In "azul sa#arsirii inra"tiunilor pre#azute la alin. .1) lit. a) si ") instanta poate dispune si
"onis"area e"'ipamentului te'ni".
!!!!!!!!!!!!
Alin. .1) al art. 69 a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
Alin. .1?1) al art. 69 a ost introdus de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
+AP. :
7ispozitii tranzitorii si inale
ART. 6,
.1) Li"entele de emisie pentru "omuni"atia audio#izuala pe "ale radioele"tri"a, a"ordate pe
$aza pre#ederilor Legii audio#izualului nr. 1:*166/, "u modii"arile ulterioare, "onstituie li"ente
audio#izuale, in "onditiile prezentei legi, si raman #ala$ile pana la e(pirarea de drept a termenelor
pentru "are au ost a"ordate% pro"edura a"ordarii li"entelor de emisie se supune a"elorasi "onditii.
./) 7e"iziile "u "ara"ter normati# emise de +onsiliu in temeiul art. 3/ alin. .1) din Legea nr.
1:*166/, "u modii"arile si "ompletarile ulterioare, isi pastreaza #ala$ilitatea timp de "el mult un an
de la data intrarii in #igoare a prezentei legi.
.3) Li"entele de emisie pentru radiodiuziune sau tele#iziune transmisa prin "a$lu, in sensul
art. // din Legea nr. 1:*166/, "u modii"arile si "ompletarile ulterioare, isi pastreaza #ala$ilitatea,
in "onditiile legii.
!!!!!!!!!!!!
25
Alin. .1) al art. 6, a ost modii"at de LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in
M4NIT4RUL 45I+IAL nr. ,26 din 12 o"tom$rie /223.
ART. 6:
.1) In"epand "u data intrarii in #igoare a prezentei legi, salarizarea un"tionarilor pu$li"i si a
personalului in"adrat "u "ontra"t indi#idual de mun"a in +onsiliu se a"e la ni#elul "orespunzator
"elorlalte autoritati pu$li"e autonome alate su$ "ontrolul Parlamentului, "onorm ane(ei nr. I p"t. II
din 4rdonanta de urgenta a 0u#ernului nr. /1*/222 pri#ind sistemul de sta$ilire a salariilor de $aza
pentru personalul "ontra"tual din se"torul $ugetar, "u modii"arile si "ompletarile ulterioare.
./) Pe langa salariul de $aza si sporurile pre#azute de legislatia mun"ii, personalul aparatului
propriu al +onsiliului $enei"iaza si de urmatoarele sporuri:
! spor de sta$ilitate de -!/2> din salariul de $aza% pentru persoane "u o #e"'ime in institutie
de "el putin / ani, ->, si pentru ie"are an in plus "ate 3>, ara a depasi un spor total de /2>%
! premiu indi#idual lunar "onstituit prin apli"area unei "ote de /2> asupra ondului de salarii
apro$at anual prin $uget%
! premiu anual "orespunzator salariului de $aza realizat in ultima luna a anului pentru "are se
a"e plata.
ART. 66
Legea audio#izualului nr. 1:*166/, pu$li"ata in Monitorul 4i"ial al Romaniei, Partea I, nr.
121 din /- mai 166/, "u modii"arile si "ompletarile ulterioare, pre"um si ori"e alte dispozitii
"ontrare se a$roga.
!!!!!!!!!!!!
N4TA:
P"t. /: din LE0EA nr. -61 din /6 o"tom$rie /22/ pu$li"ata in M4NIT4RUL 45I+IAL nr.
,61 din 32 o"tom$rie /22/ pre#ede:
AIn tot "uprinsul Legii audio#izualului nr. -21*/22/ denumirea BBAutoritatea Nationala de
Reglementare in +omuni"atiiCC se inlo"uieste "u denumirea BBMinisterul +omuni"atiilor si
Te'nologiei Inormatiei.A
!!!!!!!!!!!!
Art. II din LE0EA nr. 12/ din , o"tom$rie /223 pu$li"ata in M4NIT4RUL 45I+IAL nr.
,26 din 12 o"tom$rie /223 mentioneaza:
APre#ederile alin. .,) si .:) ale art. 11 si ale alin. .1) si .3) ale art. 11, astel "um au ost
modii"ate prin prezenta lege, se apli"a si mem$rilor in e(er"itiu ai +onsiliului, durata mandatelor
a"estora iind "al"ulata in"epand "u data la "are au ost numiti de Parlament.A
A"easta lege a ost adoptata de +amera 7eputatilor in sedinta din /, iunie /22/, "u
respe"tarea pre#ederilor art. ,1 alin. .1) din +onstitutia Romaniei.
PRE8E7INTELE +AMEREI 7EPUTATIL4R
<ALER 74RNEANU
A"easta lege a ost adoptata de 8enat in sedinta din /, iunie /22/, "u respe"tarea pre#ederilor
art. ,1 alin. .1) din +onstitutia Romaniei.
p. PRE8E7INTELE 8ENATULUI,
74RU I4AN TARA+ILA
!!!!!!!!!!!!!!
26