Sunteți pe pagina 1din 150

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAIE


PUBLIC
MASTER
SPECIALIZAREA: CAFEC AN II
Conf. univ. dr. Mihaela BRSAN
ANALIZA I
DIAGNOSTICUL FIRMEI
n lucru.
2013
1
MOTTO
N !"#$%&'(&')*' !"'+&$ +'$ ,$& "*'#-&+./ -&+& +'$ ,$& &-*'0&1'-*./ +& $+''$ +$#' !'
$2$"*'$3. ,$& 4&-' !+5&,4.#&06#7
8C5$#0'! D$#9&-:
2
Capitolul 1 4
Analiza i diagnosticul - instrumente strategice n managementul ntreprinderii...........................4
1.1. Analiza i diagnosticul n managementul strategic al ntreprinderii....................................................................4
1.1.1. Diagnosticul ntreprinderii delimit!ri conceptuale" importan#!" necesitate.................................................4
1.1.2. Tipologia studiilor de diagnosticare.............................................................................................................$
1.1.%. Modalit!#i de realizare a diagnosticului........................................................................................................&
1.2. Analiza economico - 'inanciar! - instrument n procesul de diagnosticare......................................................12
1.2.1. (mportan#a analizei economico - 'inanciare ..............................................................................................12
1.2.2. Metoda analizei economico - 'inanciare....................................................................................................1)
1.%. Dimensiunea strategic! a diagnosticului*diagnosticul strategic al ntreprinderii...............................................2)
Capitolul 2 %4
Metodologia de realizare a diagnosticului + aspecte teoretice i aplicati,e..................................%4
2.1. -reg!tirea diagnosticului ...................................................................................................................................%)
2.2. Documentarea preliminar! ................................................................................................................................%)
2.%. Analiza - diagnostic a mediului intern al 'irmei ..............................................................................................%.
2.%.1. Analiza acti,it!#ii economice.....................................................................................................................%/
Analiza produc#iei 'izice ................................................................................................................................40
Diagnosticul comercial .......................................................................................................................................)1
Analiza mi1loacelor 'i2e 3Acti,e imo4ilizate5.....................................................................................................1
Analiza dinamicii i m!rimii mi1loacelor 'i2e......................................................................................................1
Analiza mi1loacelor 3acti,elor5 circulante..............................................................................................................
2.%.2. Analiza rezultatelor i a renta4ilit!#ii 'irmei.............................................................................................$0
Analiza renta4ilit!#ii prin metoda ratelor..................................................................................................................$%
..............................................................................................................................................................................&4
Capitolul % 101
Diagnosticul 'inanciar al a'acerii.................................................................................................101
%.1. Diagnosticul 'inanciar pe 4aza in'orma#iilor dega1ate de 4ilan#.....................................................................104
%.1.0. -ozi#ia 'inanciar! a ntreprinderii ...........................................................................................................10/
%.1.1. Analiza ec6ili4rului 'inanciar ..................................................................................................................10$
%.1.2. Analiza structurii patrimonial - 'inanciare a ntreprinderii......................................................................11)
%.1.%. 7ol,a4ilitatea i lic6iditatea .....................................................................................................................120
%.1.4 (ndicatori de gestiune 3de acti,itate5 ........................................................................................................124
%.2. Analiza i diagnosticul 'inanciar pe 4aza contului de rezultate......................................................................12.
%.%. Analiza 'lu2urilor de trezorerie .......................................................................................................................1%4
%.4. 8iscurile asociate a'acerii................................................................................................................................1%&
%.4.1. Analiza riscului economic 3de e2ploatare5...............................................................................................140
%.4.2. Analiza riscului 'inanciar.........................................................................................................................14)
%.4.%. Analiza riscului de 'aliment......................................................................................................................14/
%
CAPITOLUL 1
A-$0&3$ )& 2&$1-6!*&+0 ; &-!*#,'-*' !*#$*'1&+' <- ,$-$1','-*0
<-*#'"#&-2'#&&
1717 A-$0&3$ )& 2&$1-6!*&+0 <- ,$-$1','-*0 !*#$*'1&+ $0 <-*#'"#&-2'#&&
171717 D&$1-6!*&+0 <-*#'"#&-2'#&&: 2'0&,&*.#& +6-+'"*$0'/ &,"6#*$-(./ -'+'!&*$*'
9n practica administr!rii i conducerii societ!#ilor comerciale sunt numeroase pro4lemele
cu care se con'runt! managerii acestora. 9n conte2tul tot mai complicatelor rela#ii ntre unit!#ile
economice i mediu" incertitudinea i riscul au dimensiuni din ce n ce mai mari i o 'rec,en#! tot
mai mare de apari#ie. Acestea 'ac ca procesul decizional s! 'ie tot mai comple2 iar costul
greelilor s! 'ie n continu! cretere. -lani'icarea strategic! a acti,it!#ii d! posi4ilitatea
ntreprinderilor s! nu se supun! ci mai degra4! s!-i orienteze ,iitorul" diminu:nd riscul
nerealiz!rii produselor la pia#! la dimensiuni rezona4ile.
-remisa de 4az! n 'unc#ionarea e'icient! a unei 'irme este ca toate acti,it!#ile ei s! se
des'!oare n con'ormitate cu parametrii nscrii n planurile de dez,oltare. -entru o derulare
e'icient! a acti,it!#ilor propuse n direc#ia dorit! managerul tre4uie s!-i asigure posi4ilitatea de
a le controla. Controlul presupune cunoatere 3deci in'orma#ie5 i capacitatea de in'luen#are
3conducere5. Apari#ia unor 'actori pertur4atori" at:t din interiorul ntreprinderii c:t i din
e2teriorul ei" genereaz! ntreruperi sau desincroniz!ri n des'!urarea acti,it!#ilor pre,!zute" ceea
ce determin! ne,oia de control n ntreprindere .
Controlul tre4uie s! asigure con'ormitatea ntreprinderii cu o4iecti,ele acesteia" atri4uite
prin plani'icare" s! men#in! ntreprinderea ntr-o rela#ie de ec6ili4ru" con'orm cu parametrii
sta4ili#i. 9n acest sens se impune e'ectuarea unor analize care s! permit! identi'icarea din ,reme a
tendin#elor ma1ore i a 'actorilor pertur4atori ce se mani'est! n cadrul mediului" n ,ederea
adapt!rii rapide i e'iciente la sc6im4!rile acestuia. Ast'el" deoarece nici o acti,itate nu se
des'!oar! '!r! pro4leme" controlul" ca atri4ut al managementului este indispensa4il i se
des'!oar! n dou! etape
1

a5 - analiza;
45 - diagnosticul
9ntr-o lume unde managerii sunt nclina#i s! caute re#ete simple" analiza detaliat! a
acti,it!#ii a 'ost i este un demers di'icil" pentru c! e2amineaz! acti,itatea su4 toate aspectele"
1
Doina Maria 8o4u" Controlul de gestiune pe baz de bilan" <d. Moldo,a" (ai" 1&&$" pg.4%;
4
compar:nd realiz!rile cu normele i cu e'orturile '!cute" pentru a pune n e,iden#! at:t punctele
'orte c:t i sl!4iciunile sale" at:t oportunit!#ile 3ocaziile5 c:t i pericolele 3restric#iile5 din mediu.
3-ericolele i sl!4iciunile ne arat! unde s! c!ut!m poten#ialul ntreprinderii" tiut 'iind 'aptul c!
poten#ialul unei 'irme este ntotdeauna mai mare dec:t rezultatele prezente pe care le o4#ine.5
Diagnosticul are ca scop identificarea i msurarea cauelor care au dus la diferen!ele
dintre realiri i norme" eviden!iindu#se cauele care provin din con$unctur i cele ce provin
din gestionarea defectuoas a %ntreprinderii .
Cu denumirea de diagnostic de'inim aprecierea '!cut! asupra unei 'irme sau a unei
acti,it!#i a acesteia" pe 4aza in'orma#iilor cantitati,e o4#inute prin analiza economic!" permi#:nd
ca" pornind de la di'eritele analize realizate s! 'ie rele,at! e,olu#ia anormal! a unui 'enomen.
Metoda analizei diagnostic deri,! din metodele de sta4ilire a unui diagnostic medical i
presupune des'!urarea coordonat! a unor ac#iuni speci'ice re'eritoare la urm!toarele aspecte
- studiul 3e2aminarea5 st!rii organismului economic pentru a identi'ica pro4lemele cu
care acesta se con'runt! 3analiza de sistem5;
- determinarea cauzelor generatoare de dis'unc#ii;
- prescrierea m!surilor corespunz!toare de remediere.
-entru a-i asigura dez,oltarea sau simpla men#inere a ec6ili4rului s!u" un organism
economic tre4uie s! 'ie n m!sur! s! sesizeze rapid tul4ur!rile interne sau dezec6ili4rele latente
i s! preg!teasc! din timp ac#iuni de adaptare la sc6im4!ri. 9n practica o4inuit! e2aminarea
rezultatelor i e,enimentelor din ,ia#a unei unit!#i economice i e,aluarea tendin#elor ,iitoare"
pro4a4ile" constituie con#inutul procesului de consultan#! managerial!
2
. Din aceast! perspecti,!
diagnosticul este considerat 'aza opera#ional! a oric!rui proces de consultan#! managerial!" care"
n mod o4inuit" tre4uie precedat de un diagnostic preliminar
%
.
Diagnosticul are un du4lu caracter pre,enti, i curati,; el urm!rete" pe 4aza
simptomelor declarate i a analizei e'ectelor constatate" s! propun! remedii e'iciente" imediate"
dar i de perspecti,!.
-entru sistemele de reglare" diagnosticul rezultat n urma analizelor economico-'inanciare
presupune rele,area simptomelor cu care este con'runtat organismul i sta4ilirea remediilor
necesare unei 'unc#ion!ri cu per'orman#e superioare. Ast'el de simptome" pentru un sistem
economic pot 'i tendin#a de sc!dere a pro'itului" regresul pozi#iei 'a#! de concuren#i" stagnare
sau descretere economic!" creterea costurilor de produc#ie i de des'acere a produselor"
sc!derea producti,it!#ii muncii etc. Cel mai important lucru ns! este 'aptul c! sta&ilirea unui
2
Mar= -inder" 7tuart McAdam" Consultan n afaceri" <d. Teora" 1&&/" pg.%2;
%
Milan >u4r, Management Consulting. Manualul consultantului n management" <d. AMCO8" ?ucureti" 1&&2" pg. $/;
)
diagnostic o&lig la %n!elegerea rela!iilor cau ' efect" fr care orice terapie este sortit
eecului
4
.
Caracteristic pentru analiza diagnostic este 'aptul c! se realizeaz! ntr-o perioad! scurt!
de timp i nu caut! solu#ii de detaliu" ci solu#ii cu caracter glo4al" su4 'orma unor recomand!ri de
solu#ii" precum i a unui program de ac!iune ce va include viitoare analie de detaliu. Aria de
cuprindere a unui diagnostic general este prezentat! n ta4elul nr. 1.1
)

A#&$ 2' +"#&-2'#' $ -& 2&$1-6!*&+ 1'-'#$0


ta4el nr. 1.1
D6,'-&0 A+*&%&*.(& &-%'!*&1$*'
1. -ozi#ia ntreprinderii n mediul n
care ac#ioneaz!
- o4iectul de acti,itate 3produc#ie" comer#" ser,icii5;
- scopul acti,it!#ii;
- o4iecti,ele generale i deri,ate;
- orientarea general!;
2. 7istemul managerial - managementul practicat 3operati," strategic5;
- de'inirea atri4u#iilor" competen#elor i a
responsa4ilit!#ilor pe anumite trepte ierar6ice;
- ni,elul de delegare e'ecti,! i e2ercitarea atri4utelor
conducerii la ni,ele ierar6ice di'erite;
- luarea deciziilor;
- instrumentele de pre,eder i control utilizate;
- asigurarea conducerii i a e,iden#ei personalului;
%. 7trategia de pia#! - o4iecti,ele i conduita 'ormulat!;
- politica de pre# 3orientarea c!tre costuri" cerere sau
concuren#!5;
- segmente de pia#! pentru apro,izionare i des'acere
intern! i e2tern!;
4. Con#inutul acti,it!#ii curente - structura produc#iei;
- destina#ia produselor 3clien#ii5;
- rela#iile cu 4ene'iciarii 3clien#i permanen#i"
temporari5 i organizarea produc#iei;

9n lucr!rile de specialitate
.
se arat! c! o analiz! intern! atent! a punctelor 'orte i sla4e
ale unei ntreprinderi este condi#ia esen#ial! pentru ela4orarea unor strategii de succes" pentru c!
numai n acest 'el oportunit!#ile pot 'i e2ploatate la ma2imum i impactul 'actorilor pertur4atori
poate 'i minimizat. Ca timp" analiza diagnostic se poate e'ectua periodic atunci c:nd se dorete
testarea st!rii i per'orman#elor sistemului sau la solicitarea e2pres! a managerului atunci c:nd se
constat! o diminuare a per'orman#elor" unele dis'unc#ionalit!#i" pertur4a#ii e2terne etc.
De asemeni" se poate e'ectua o analiz! diagnostic pentru sta4ilirea perspecti,elor
ntreprinderii sau pentru e,aluarea acesteia n cazul particip!rii la 4urs!" ,:nz!rii unor acti,e"
4
@eslie A. 8ue" -6Bllis C. Dolland" Strategic Management: concept and experiences" McCraE Dill" 1&$." pg. 1//;
)
Costac6e 8usu" Analiza i reglarea ntreprinderii prin costuri" <d. FC6. Asac6iG" (ai"1&&)" pg.1&);
.
Malcolm McDonald" Mareting strategic" <d.Codecs" ?ucureti" 1&&$" pg. 122;
.
sc6im4area capitalului" emisiuni de ac#iuni" lic6idare a ntreprinderii n caz de 'aliment etc.
9n 'apt" ca metod! managerial! cu caracter general" diagnosticarea poate 'i utilizat! de
orice manager - indi'erent de pozi#ia sa ierar6ic! n structura organizatoric! - n ipostaze ,ariate.
Diagnosticarea este necesar! atunci c:nd
/

- se dorete o analiz! pro'und! a domeniului condus i" pe aceast! 4az!" e,iden#ierea


cauzal! a principalelor dis'unc#ionalit!#i i atuuri;
- se impune 'undamentarea i ela4orarea strategiei glo4ale sau a strategiilor par#iale 3de
cercetare + dez,oltare" comerciale" de produc#ie etc.5;
- se preconizeaz! sc6im4!ri manageriale pro'unde" circumscrise reproiect!rii
3remodel!rii5 manageriale;
- se impune pri,atizarea ntreprinderii" pentru a e,iden#ia critic situa#ia economico-
'inanciar! i managerial! a acesteia;
- se dorete restructurarea ntreprinderii;
- managementul este pus n situa#ia de a derula demersuri strategico-tactice de ansam4lu
sau par#iale;
- se e2ercit! 'unc#ia de control + e,aluare" atri4ut al muncii oric!rui manager" integrat n
procesul de management. Hinalizarea unui ciclu managerial i preg!tirea terenului pentru
derularea altuia sunt asigurate de*prin diagnosticare" tratat! n acest conte2t ca inter'a#! ntre Fce
a 'ost i ce ,a 'i n domeniul condusG;
- se ela4oreaz! planuri de a'aceri" diagnosticarea 'iind o important! component! a
acestora;
- se 'inalizeaz! e2erci#iul 'inanciar i se ela4oreaz! raportul de gestiune al
administratorului. Acesta din urm! pre'a#eaz! diagnosticarea general! sau par#ial! apro'undat!"
la solicitarea ac#ionarilor;
- se ela4oreaz! studii de 'eza4ilitate" ce e2prim! necesitatea i oportunitatea unui demers
in,esti#ional important pentru ntreprindere;
- se sc6im4! ec6ipa managerial! a ntreprinderii" orice preluare de putere 'iind marcat! de
o analiz! critic! a presta#iei managerilor nlocui#i" n principal prin intermediul rezultatelor
o4#inute de acetia.
7e adaug! la acestea" ca element de continuitate i regularitate a diagnosticului" 'aptul c!
este necesar s! se pun! n mod regulat" n scopul adapt!rii e'iciente i rapide la mediu a
urm!toarelor ntre4!ri Cum determin!m strategiile actuale ale ntreprinderiiI Cum 'i2!m
strategiile ,iitoare sau strategiile noiI Cum punem n aplicare strategiile noiI
/
(on Jer4oncu" (on -opa" !iagnosticarea ntreprinderii , teorie i aplicaii" <d. Te6nic!" ?ucureti" 2001" pg. ));
/
171727 T&"6061&$ !*2&&06# 2' 2&$1-6!*&+$#'
7tudiile de diagnosticare sunt delimitate n literatura de specialitate dup! o ,arietate de
criterii ast'el
a5 dup! s'era de cuprindere se distinge
- diagnostic glo4al" care se re'er! la ntreprindere n ansam4lul s!u" pre'a#eaz! demersuri
strategico-tactice de an,ergur! i antreneaz! resurse ,ariate;
- diagnostic par#ial" ca o consecin#! a diagnostic!rii glo4ale ce ,izeaz! una sau mai multe
componente procesuale i structurale ale ntreprinderii" urm!rete depistarea cauzal! a unor
puncte 'orte i sla4e particularizate pe domenii distincte;
45 dup! pozi#ia ela4oratorilor
- autodiagnosticare" realizat! de o ec6ip! de specialiti din interiorul ntreprinderii
in,estigate" o'erind un grad superior de 'undamentare a punctelor 'orte" sla4e i a
recomand!rilor. Ca de'icien#! se consatat! un su4iecti,ism ridicat n a4ordarea pro4lemelor
speci'ice diagnostic!rii.
- diagnosticare propriu-zis!" realizat! de specialiti din a'ara ntreprinderii in,estigate"
o'erind un grad ridicat de o4iecti,itae. Ca de'icien#! s-a constatat c!" necunosc:nd n totalitate
realit!#ile ntreprinderii" 'undamentarea punctelor sla4e i a recomand!rilor este mai pu#in
riguroas!.
- diagnosticare mi2t!" care poate 'i realizat! de c!tre o ec6ip! multidisciplinar! de
speacialiti din interiorul i din a'ara ntreprinderii in,estigate" d:nd posi4ilitatea a4ord!rii
comple2e a pro4lemelor supuse in,estiga#iei" o'erind o calitate deose4it! studiului de
diagnosticare" ,alori'ica4il ca atare n 'undamentarea de strategii i politici realiste.
c5 dup! o4iecti,ele urm!rite
- diagnosticare de rezultate" cu caracter predominant postoperati," re'erindu-se la
rezultatele o4#inute ntr-o perioad! anterioar!" e,iden#iind prin rezultatele o4#inute starea de
s!n!tate a ntreprinderii;
- diagnosticare de ,italitate ce e,iden#iaz! poten#ialul ntreprinderii de a 'ace 'a#! i atest!
capacitatea de redresare a ntreprinderii;
- diagnosticarea de am4ian#!" ce a4ordeaz! ntreprinderea ca o component! a unor
macrosisteme" studiind in'luen#a pe care o are mediul asupra ntreprinderii in,estigate" restric#iile
pe care mediul le impune ntreprinderii;
- diagnostic de e,aluare" cu scopul e,iden#ierii gradului de realizare a o4iecti,elor" ca o
sintez! a celor trei tipuri de diagnostice enumerate n aceast! categorie.
$
Tre4uie '!cut! distic#ia ntre diagnosticul pentru e"aluarea ntreprinderii i
diagnosticul n scopuri strategice. Dac! diagnosticul pentru e,aluarea ntreprinderii urm!rete
caracterizarea static! 31uridic!" te6nic!" economic!" organizatoric-managerial!5 a ntreprinderii n
scopul declarat al sta4ilirii ,alorii de pia#! a acesteia" 2&$1-6!*&+0 !*#$*'1&+ impune ca analia
fiecrui criteriu" mai ales cele de natur economico#financiar" s fie realiate %n dinamic"
apel(ndu#se la metode i tehnici de anali economic" %n scopul a&ordrii multicauale sau
multifactoriale a acestora
=
7 Acele caracteriz!ri care constituie a4ateri cu in'luen#e 'a,ora4ile sau
ne'a,ora4ile semni'icati,e de la situa#ia normal!" se consider! c! reprezint! simptome demne de
re#inut" pentru apro'undarea analizei i 'undamentarea strategiei.
171737 M62$0&*.(& 2' #'$0&3$#' $ 2&$1-6!*&+0&
Diagnosticul ntreprinderii este a4ordat n literatura de specialitate din mai multe
perspecti,e" i sta4ilete" indi'erent de a4ordarea aleas!
#a$ concluziile fa"orabile 3oportunit!#i o'erite de mediul economic n care ntreprinderea
i des'!oar! acti,itatea" precum i atuurile + punctele 'orte + ale ntreprinderii" n 'apt"
resursele" aptitudinile i alte a,anta1e pe care ntreprinderea le posed! n raport cu concuren#ii
s!i. -unctele 'orte pot s! e2iste n domeniul resurselor - materiale" 'inanciare" umane - "
managementului" pie#ei" imaginii ntreprinderii" rela#iilor 'urnizori-cump!r!tori etc 5. Kumite i
Facti, strategicG
&
cuprind
- ceea ce 'unc#ioneaz! corect i este organizat n mod optim;
- ceea ce i con'er! superioritate n raport cu concuren#a i i aduce aprecierea pe pia#!.
Aceste superiorit!#i" uneori pu#in cunoscute" ,or putea 'i apoi e2ploatate n planurile de
ac#iune care rezult! din diagnostic. Dac! el rele,!" de e2emplu" o superioritate ntr-un domeniu
particular 3a,anta1 de cost" calitate mai 4un!" imagine de marc! 'a,ora4il!" rezer,e 'inanciare5"
,a putea conduce la de'inirea unei strategii centrate pe utilizarea acestui 'actor de competiti,itate
pe care l posed! ntreprinderea.
3b$ concluziile nefa"orabile 3riscuri sau pericole datorate aceluiai mediu" i de'icien#ele
+ punctele sla4e + ale ntreprinderii. -unctele sla4e reprezint! limit!ri sau de'icien#e pri,ind
resursele" aptitudinile i competen#ele ce aduc pre1udicii serioase per'orman#elor ntreprinderii.5.
7unt numite i Fpasi, strategicG i cuprind
- de'icien#ele de concep#ie;
- anomalii de structur!;
- sisteme de'ectuoase de in'ormare" de coordonare" de comunicare" de control;
$
(on Jer4oncu" (on -opa" %p. cit., pg. .%;

&
-ascal C6arpentier" La,ier DeroB" .a." %rganizarea i gestiunea ntreprinderii" <d. <conomic!" ?ucureti" 2002"
pg. )0;
&
- de'icien#e ale procedurilor;
- inadaptarea politicii generale la mediu;
- produse prezent:nd sl!4iciuni n raport cu concuren#a sau ne,oile pie#ei;
- dezec6ili4rele ntre di'eritele p!r#i ale ntreprinderii;
- dezec6ili4re n alocarea resurselor" care tind s! 'ie inegal repartizate;
- dezec6ili4re la ni,elul cunotin#elor pe care le posed!3te6nicitate i competen#!
relati,! a di,erselor 'unc#ii5;
- dezec6ili4re ntre o4iecti,e i*sau mi1loacele de care dispun.
Aceste dezec6ili4re tind constant s! se re'ac! deoarece ele rezult! din e,olu#ia
ntreprinderii i din mediul s!u.
9n literatura de specialitate dou! a4ord!ri sunt considerate mai importante" ca i
comple2itate a in'orma#iilor o'erite managementului
a$ funcional 3are ca o4iect de in,estiga#ie 'unc#iile ntreprinderii5;
Hunc#iile 'irmei care 'ormeaz! o4iectul diagnosticului sunt
- funcia &uridic patrimonial" 'unc#ie care asigur! cadrul legal al acti,it!#ii3diagnostic
1uridic5.
Diagnosticul 1uridic i propune punerea n e,iden#! a rela#iilor 1uridice ce apar ntre
agen#ii ce ac#ioneaz! n leg!tur! cu 'irma" a,:ndu-se n ,edere aspecte re'eritoare la legalitatea
constituirii societ!#ii" precum i alte drepturi i o4liga#ii n!scute n acest moment" legalitatea
contractelor nc6eiate3cu parteneri de a'aceri" salaria#i etc5" e2isten#a unor ac#iuni 1uridice n curs"
cu persoane 'izice sau 1uridice i perspecti,ele de solu#ionare a acestora" regimul 'iscal al 'irmei
etc.
' funcia comercial 3diagnostic comercial5 i propune caracterizarea produselor
'irmei3 i a pozi#iei acestora pe pia#!5" a clien#ilor i 'urnizorilor i a tuturor aspectelor ce pot
a,ea rele,an#! asupra compartimentelor de resort ale 'irmei.
O alt! a4ordare n diagnosticul comercial poate a,ea n ,edere componentele politicii de
mar=eting 3produs" pre#" distri4u#ie" promo,are5 i modul lor de integrare la ni,elul 'irmei.
' funcia de producie 3diagnosticul produc#iei5. 9n acest domeniu se culeg date i
in'orma#ii pri,ind gradul de ndeplinire a planului produc#iei 'izice i de utilizare a capacit!#ilor
de produc#ie" ni,elul stocurilor de produc#ie neterminat!" ra#ionalitatea procesului te6nologic i a
'lu2ului te6nologic" e'icacitatea transportului intern i a 'ormelor de organizare a produc#iei n
sec#ii i ateliere" corelarea capacit!#ii de produc#ie cu cererea i a capacit!#ilor di'eritelor ,erigi
organizatorice" producti,itatea muncii 3'izic! i ,aloric!5" per'orman#a proceselor te6nologice"
controlul te6nic de calitate" etc.
10
' funcia de cercetare'dez"oltare. Mn diagnostic n acest domeniu are n ,edere ino,area
de produse 3num!r de produse noi5" ino,area te6nologic!" in,esti#ii strategice" ino,area
organizatoric!3metode de munc!5" etc
' funcia de personal 3diagnosticul personalului5 'ormuleaz! ntre4!ri legate de structura
personalului 3pe categorii de ,:rst!" se2" preg!tire5" pro4leme sociale" gestionarea 'or#ei de
munc!" realizarea o4iecti,elor pri,ind necesarul de personal i ni,elul producti,it!#ii muncii"
indicatorii 'luctua#iei i mic!rii 'or#ei de munc!" preg!tirea" instruirea i per'ec#ionarea
personalului3costuri5" 'ondul anual de salarii3directe" indirecte5" c6eltuieli pentru asigur!ri
sociale" oma1" producti,itatea muncii" etc.
- funcia economic 3diagnostic 'inanciar + conta4il5 - 'ace o4iectul e2pres al analizei
'inanciare" realizat! pe 4aza 4ilan#ului i a contului de pro'it i pierdere. Acest tip de diagnostic
este realizat de cele mai mult ori" deoarece el permite o4#inerea de in'orma#ii e2trem de
importante pri,ind creterea" structura i soliditatea 'inanciar!" ni,elul auto'inan#!rii"
renta4ilitatea aparent!" situa#ia capitalurilor permanente i a trezoreriei" ca o prim! estimare a
,alorii 'irmei.
Diagnosticul 'inanciar-conta4il pune n e,iden#! 4ilan#ul 3mi1loace" resurse" structur!"
dinamic!5" utilizarea mi1loacelor i resurselor 3renta4ilitatea capitalului social" gradul de utilizare
a capacit!#ii de produc#ie5" caracterizarea patrimoniului din punct de ,edere te6nic i economic
3acti,e 'i2e la ,aloarea de in,entar i ,aloarea r!mas!" rata de nnoire a acti,elor 'i2e5" situa#ia
patrimoniului prin prisma ec6ili4rului 'inanciar" lic6idit!#ii i sol,a4ilit!#ii 'irmei" e'icien#a
proceselor prin analiza rezultatelor 3analiza ,eniturilor" a c6eltuielilor" a ci'rei de a'aceri" a
renta4ilit!#ii5" impozite i ta2e datorate i ,!rsate" ram4ursarea creditelor i mprumuturilor
precum i oportunit!#ile i pericolele 'inanciare ale mediului am4iant.
b$ multicriterial 3are n ,edere criteriile de ,ia4ilitate economic! i managerial! ale
ntreprinderii5.
Jaloarea unui diagnostic" oricare ar 'i domeniul s!u" ,a depinde de respectarea unui
ansam4lu de reguli
10

- sta4ilirea c:t mai clar! a o4iecti,elor urm!rite;


- e2isten#a unui c:mp de in,estigare per'ect circumscris acestor o4iecti,e;
- dispunerea de un demers riguros i participati,;
- cunoaterea tuturor ,aria4ilelor i a 'actorilor posi4ili ai e,olu#iei;
- accesul la orice in'orma#ii utile i puterea 3a4ilitatea5 de a le prelucra;
- analiza metodic! a rezultatelor" ast'el nc:t s! 'ie luate deciziile cele mai potri,ite.
10
C6ristian -otiN" %p. Cit." pg. 11;
11
8espectarea acestor reguli creaz! condi#ii pentru realizarea de diagnosticuri pertinente.
1727 A-$0&3$ '+6-6,&+6 ; >&-$-+&$#. ; &-!*#,'-* <- "#6+'!0 2' 2&$1-6!*&+$#'
172717 I,"6#*$-($ $-$0&3'& '+6-6,&+6 ; >&-$-+&$#'
-eter Druc=er
11
,or4ind despre necesitatea cunoaterii propriei ntreprinderi precizeaz! c!
pentru a duce la ndeplinire sarcinile economice ale acesteia 3ntreprinderea tre4uie s! de,in! mai
e'icient!" poten#ialul ei tre4uie e,aluat corect i 'ructi'icat la ma2imum" inclusi, trans'ormarea ei
ntr-una complet di'erit! pentru un ,iitor di'erit5" este ne,oie de n#elegerea realit!#ilor
ntreprinderii pri,it! ca un sistem economic" a capacit!#ii de per'orman#! de care dispune i a
rela#iei ntre resursele disponi4ile i rezultatele poten#iale.
F-rintr-o analiz! economic! pertinent! este posi4il! orientarea strategiilor decizionale ale
ntreprinderii spre alternati,e optimeG
12
.
9nsemn!tatea analizei economice ca tiin#! economic! decurge din 'aptul c!" studiind
rela#iile cauzale i e2prim:ndu-le n ci're" aceasta 3analiza economic!5 de,ine o aplicare practic!
a teoriei economice.
Analizele care se 'ac n scopul cunoaterii ntreprinderii sunt orientate pe urm!toarele
direc#ii
- analiza rezultatelor" a ,eniturilor i a resurselor;
- analiza centrelor de cost i a structurii costurilor;
- analiza de mar=eting;
- analiza cunotin#elor;
- analiza ,alorii
1%
.
Kici una dintre analize nu poate 'i de 'olos dac! ,a 'i pri,it! separat de celelalte;
in'orma#iile 'urnizate de acestea tre4uie ordonate" structurate" puse n rela#ii de cauzalitate
permi#ndu-le ast'el s! ai4! o semni'ica#ie pe care n-ar a,ea-o dac! ar 'i tratate separat.
FO alt! acti,itate care tre4uie organizat! ca o acti,itate distinct!G" spune acelai autor
14
"
Feste analiza economic! a ntreprinderii" a caracteristicilor i a sarcinilor sale i a programului
pentru o4#inerea per'orman#ei. Aceast! acti,itate impune o munc! distinct!" de o importan#!
crucial! i deose4it de di'icil!. Din acest moti," ,a tre4ui numit! o persoan! care s! r!spund! de
ndeplinirea eiG.
11
-eter Druc=er" Managementul strategic" <ditura Teora" ?ucureti" 2001" pg. 10;
12
<mil Doromnea" (ratat de contabilitate, ,ol. 1" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 2001" pg. 2)$;
1%
Dorina ?udugan" Contabilitate i control de gestiune" <D. 7edcom @i4ris" (ai" 2002" pg. 4.&;
14
-eter Druc=er" %p. cit. " pg. 1.2;
12
Analiza economic! constituie un instrument managerial care a1ut! conducerea
ntreprinderii n n#elegerea trecutului i prezentului" n ,ederea 'undament!rii ,iitoarelor
o4iecti,e strategice de men#inere i dez,oltare a ntreprinderii" ntr-un mediu concuren#ial; de
asemeni" analiza 'ace o4iectul preocup!rilor interne ale unor parteneri economici i 'inanciari -
4ancari" interesa#i n realizarea unor ac#iuni de cooperare cu ntreprinderea respecti,!.
Analia economic se &aea pe ideea c %n orice sistem e)ist %n permanen! reerve
%n ceea ce privete perfec!ionarea organirii i conducerii" a %m&unt!irii performan!elor
sale tehnice" economice" financiare" informa!ional#deciionale" c performan!ele sistemului
*%ntreprindere+ pot fi permanent %m&unt!ite printr#o activitate de anali continu.
Din acest punct de ,edere o&iectul analiei economice %l constituie studierea comple2!
la ni,el micro i macroeconomic a rezultatelor o4#inute ntr-o perioad! de timp" n 'olosirea
resurselor materiale" umane i 'inanciare" n str:nsa lor leg!tur! cu 'actorii care le-au determinat"
n scopul identi'ic!rii i utiliz!rii unor noi solu#ii care s! duc! la dez,oltarea i per'ec#ionarea
acti,it!#ii economice.
Din punct de ,edere strategic i ca premis! a diagnostic!rii" analia economic are rol
de control %n cadrul %ntreprinderii. Acesta const! n m!surarea i corectarea rezultatelor o4#inute
n scopul asigur!rii ndeplinirii corespunz!toare a o4iecti,elor proiectate. 7e parcurg trei etape
- sta4ilirea criteriilor de apreciere a ndeplinirii pre,ederilor din planuri i programe;
- determinarea a4aterilor prin compararea realiz!rilor cu criteriile de apreciere sta4ilite;
- corectarea a4aterilor prin e,iden#ierea cauzelor care le-au generat;
Analiza ndeplinirii planurilor i programelor const! practic n asigurarea e,olu#iei
societ!#ii comerciale n limitele parametrilor sta4ili#i prin
- descoperirea 'actorilor care determin! ncetiniri sau acceler!ri ale acti,it!#ii;
- nl!turarea sau ameliorarea 'actorilor cu in'luen#! negati,!;
- promo,area 'actorilor cu e'ecte poziti,e.
Hormularea strategiilor demareaz! cu analiza 'actorilor interni i e2terni ai ntreprinderii.
Analiza 'actorilor e2terni urm!rete identi'icarea oportunit!#ilor i amenin#!rilor"
per'orman#a superioar! 'iind rezultatul potri,irii strategiei cu mediul" iar analiza 'actorilor interni
se identi'ic! cu sta4ilirea Fpunctelor tariG i Fpunctelor sla4eG precum i a competen#elor
distincti,e 3cum ne,oile consumatorilor sunt satis'!cute5. 7e adaug! acestora analiza
porto'oliului a'acerii ast'el nc:t s! 'ie asigurat! pro'ita4ilitatea ntreprinderii printr-un porto'oliu
de acti,it!#i i produse ec6ili4rat" supun:nd organiza#ia unor riscuri minime.
-rezentarea procesului de realizare a unei strategii este nc6eiat! de 'aza de e,aluare i
control a strategiei. <,aluarea per'orman#elor implic! m!surarea rezultatelor ac#iunilor
ntreprinse" iar controlul apare ca o comparare ntre rezultatele dorite i cele o4#inute. -rin natura
1%
sa aceast! 'az! este similar! celei ini#iale
1)
3n care se realiza analiza mediului intern i e2tern al
ntreprinderii5" dar creeaz! premisele pentru realizarea 4uclelor de 'eed-4ac= ale procesului.
8olul 4uclelor de reglare de tip 'eed-4ac= este de a permite inter,en#ia corecti,! asupra
unor elemente a'erente implement!rii strategiei sau c6iar 'ormul!rii strategiei. 7istemul de
'eed4ac= n controlul managerial este e2empli'icat n 'igura nr. 1.4.
1.

Higura 1.4. Circuitul 'eed4ac= n controlul managerial
Sursa: )arold *oontz, C+ril %,!onell, )einz -ei.ric., Management, Mc/ra0')ill 1oo Co., 23456

9ntr-o a4ordare simplist!" pe criteriul naturii di'erite a datelor utilizate" controlul strategiei
se des'!oar! pe dou! direc#ii 'inanciar i ne'inanciar. (nstrumentele 'inanciare sunt cele mai
utilizate pentru e,aluarea" controlul i analiza situa#iei strategice pornind de la premisa c!
indicatorii au gradul cel mai nalt de sintetizare i tipizare i se preteaz! cel mai 4ine pentru
compara#ii i operare.
9n a'ar! de asta" utilizarea indicatorilor" ca instrumente 'inanciare" este determinat! i de
'aptul c!" n general" sistemele i su4sistemele sunt descrise prin parametri i indicatori ce le
de'inesc e2isten#a i 'unc#ionarea.
Cei mai utiliza#i sunt coe'icien#ii 'inanciari" ca raport ntre dou! m!rimi cu e2primare
a4solut!. Com4inarea acestor m!rimi" culese n principal din 4ilan#ul conta4il anual" d! natere
c:tor,a coe'icien#i cu o semni'ica#ie precis!" grupa#i n c:te,a categorii mai importante ast'el
- coeficienii de lic.iditate" care dau o imagine asupra capacit!#ii ntreprinderii de a
'ace 'a#! o4liga#iilor 'inanciare;
- coeficienii de profitabiliate, care dau o imagine asupra capacit!#ii ntreprinderii de a
genera un anumit ni,el al pro'itului;
- coeficienii de acti"itate" care dau o imagine asupra modului n care ntreprinderea
utilizeaz! resursele pe care le are la disozi#ie;
1)
?ogdan ?!canu" Management strategic" <d. Teora" ?ucureti" 1&&/" pg. 22%;
1.
Darold >oontz" CBril OODonell" Deinz Aei6ric6" Management" McCraE-Dill ?oo= Co." 1&$4" pg. ))4;
14
(denti'icarea
a4aterilor
Compara#ii
cu
standardele
M!surarea
per'orman#elor
actuale
-er'orman#e
actuale
Analiza
cauzelor
a4aterilor
-rogramul
ac#iunilor
corecti,e
(mplementarea
corec#iilor
-er'orman#e
dorite
- coeficienii de sol"abilitate" care dau o imagine asupra capacit!#ii ntreprinderii de a
'ace 'a#! totalit!#ii anga1amentelor e2terne pe 4aza resurselor de care dispune.
7tudiul acestor coe'icien#i" pe perioade mai mari" con'er! controlului 'inanciar rolul de
a,ertizare timpurie asupra unor traiectorii nedorite.
172727 M'*62$ $-$0&3'& '+6-6,&+6 ; >&-$-+&$#'
Dic#ionarul e2plicati, al lim4ii rom:ne
1/
arat! termenul de analiz! ca pro,enind din lim4a
'rancez! Fanal+se7, 8anal+ser7" cu sensul de Fmetod! tiin#i'ic! de cercetare care se 4azeaz! pe
studiul sistematic al 'iec!rui element n parte; e2aminarea am!nun#it! a unei pro4lemeG.
Dup! @e -etit @arousse
1$
" termenul de analiz! pro,ine din lim4a greac! unde FanalisisG
are n#elesul de descompunere a ntregului" Fstudiu ela4orat n ,ederea di'eren#ierii elementelor
care compun ntregul" a determin!rii sau e2plic!rii raporturilor dintre acestea sau cu ntregulG.
9n opinia specialitilor" o4iecti,ul analizei economice este sta4ilirea i cuanti'icarea
rela#iilor cauzale ntre indicatorii economico-'inanciari i 'actorii determinan#i. 8ealizarea
acestui o4iecti, presupune parcurgerea" ca metod! proprie" a unui ansam4lu de patru trepte
#etape de lucru$ metodologice i procedee te.nice ast'el
1&

,. Compara!ia" ca metod! de analiz! calitati,!" ,izeaz! o4#inerea unei a4ateri a


indicatorului 'a#! de ,aloarea de re'erin#! luat! ca 4az! de compara#ie. A4aterea ast'el rezultat!
tre4uie separat! pe cauze generatoare i interpretat! prin prisma 'actorilor.
Compara#ia ser,ete analizei n dinamic! e2ist:nd ast'el posi4ilitatea de a e2amina i
aprecia rezultatele economice nu ca m!rimi n sine ci n raport cu un criteriu" cu o 4az! de
compara#ie" sta4ilind ni,elurile" propor#iile i ritmurile de dez,oltare a acestora. 9n cadrul
ntreprinderilor se utilizeaz! urm!toarele categorii de compara#ii
- compara#ii n timp 3compararea 'enomenelor n di'erite momente ale e,olu#iei sale5;
- compara#ii n spa#iu 3pe structuri organizatorice" cu rezultate ale sectorului de acti,itate
sau ale altor ntreprinderi cu acti,it!#i similare" concurente5;
- compara#ii mi2te" at:t n timp c:t i n spa#iu;
- compara#ii n 'unc#ie de un ni,el presta4ilit programe" norme" normati,e" standarde"
clauze contractuale etc.;
- compara#ii cu caracter special care au loc n determinarea e'icien#ei unor m!suri sau
solu#ii te6nico-economice 3compararea ,ariantelor n ,ederea alegerii celei optime5 etc.
9n cazul 'olosirii acestei metode tre4uie respectate cel pu#in urm!toarele condi#ii
1/
!icionarul explicati" al limbii rom9ne" <d Academiei" 1&/)" pg. %4;
1$
@e -etit @arousse" !ictionnaire enciclopedi:ue" <d. @arousse" -aris" 1&&%" pg. .&;
1&
7il,ia -etrescu" !iagnostic economico'financiar. Metodologie. Studii de caz" <d. 7edcom @i4ris" 2004" pg. 1/;
1)
- s! 'ie asigurat! omogenitatea datelor supuse compara#iei 3indicatorii compara#i s! ai4!
acelai con#inut economic i aceeai metodologie de determinare5;
- analiza s! se re'ere la aceeai perioad! de timp 3an" semestru" trimestru" lun! etc.5.
Compara#ia poate 'i e'ectuat! prin intermediul urm!toarelor categorii de indicatori
indicatori a4solu#i" indicatori relati,i" indicatori medii" indicatori de ,aria#ie" indicatori a1usta#i.
Cei mai utiliza#i la ni,elul ntreprinderilor sunt indicatorii a4solu#i i relati,i" ast'el
20

17 I-2&+$*6#& $4!60(&
a5 A4aterea a4solut! a 'enomenului # ;5 reprezint! di'eren#a dintre ni,elul e'ecti, i cel
al 4azei de compara#ie ale aceluiai 'enomen sau rezultat economic" e2primate n unitatea de
m!sur! a indicatorului dat. 9n dinamic! sporul a4solut reprezint! di'eren#a n m!rimi a4solute
dintre ni,elul indicatorului din perioada curent! 315 i cea de 4az! 305. Arat! n m!rimi a4solute
cu c:te unit!#i s-a modi'icat 3a crescut sau redus5 indicatorul n perioada curent! 'a#! de cea de
4az!.
Din punct de ,edere statistic a4aterea reprezint! di'eren#a de ordinul nt:i dintre dou!
,alori ale unei serii dinamice
- cu 4az! 'i2! ;< ;
t
= ;
>

- cu 4az! n lan# ;< ;
t
=;
t'2
45 A4aterea relati,! n m!rimi a4solute #
r

;$ reprezint! di'eren#a dintre ni,elul e'ecti,


al 'enomenului sau rezultatului economic analizat i ni,elul 4azei de compara#ie recalculat n
condi#iile ,olumului e'ecti, al acti,it!#ii" respecti, ponderat cu indicele de cretere #?:$. 7e
determin! cu a1utorul rela#iei
r
; < ;
2
' ;
>

?:

27 I-2&+$*6#& #'0$*&%&
Mrimile relati"e reprezint! rezultatul compar!rii su4 'orm! de raport a doi indicatori
statistici un indicator comparat 3raportat5 i un indicator de 4az! de compara ie 34az! de
raportare5
21
.
a5 (ndicele de cretere e2prim! de c:te ori ni,elul e'ecti, al 'enomenului sau rezultatului
economic analizat a crescut sau a sc!zut 'a#! de ni,elul considerat ca 4az!. 9n dinamic! arat! de
c:te ori indicatorul 34az! de compara#ie5 din perioada de 4az! se reg!sete n indicatorul
3comparat5 din perioada curent!. 7e e2prim! su4 'orm! de coe'icient sau procentual.
Dac! se calculeaz! pentru dou! perioade succesi,e indicele este cu 4az! n lan#.
20
Mi6aela ?rsan, Analiza economico = financiar, suport de curs" Mni,ersitatea te'an cel Mare" 7ucea,a" 2012;
21
<milia Titan i colecti, , Statistic economic" cap. %" pg. 2." 6ttp**EEE.4i4lioteca-
digitala.ase.ro*4i4lioteca*pagina2.aspIidPcap%
1.
- cu 4az! 'i2!
5 100 3
0
0 *
;
;
?
t
;t

- cu 4az! n lan#
5 100 3
1
1 *


t
t
t ;t
;
;
?

45 A4aterea relati,! 3sporul relati," ritmul de modi'icare relati,!5 este rezultatul
compara#iei care e2prim! n procente a4aterea ni,elului e'ecti, de la ni,elul de comparare. 9n
dinamic! arat! procentual c:t reprezint! a4aterea indicatorului de la o perioad! la alta 'a#! de
ni,elul indicatorului n perioada de 4az! 3cu c:t s-a modi'icat procentual indicatorul din perioada
curent! 'a#! de cea de 4az!5.
- cu 4az! 'i2!
100 100 100 100 100
0 0
0
0
0 *


;
t t
;t
?
;
;
;
; ;
;
;
?

- cu 4az! n lan#
100 100 100 100 100
1 1
1
1
1 *

;
t
t
t
t t
t
t ;t
?
;
;
;
; ;
;
;
?

c5 (ndicatorii relati,i de structur! 3m!rimi relati,e de structur!5 se mai numesc ponderi
sau greutati speci'ice i se calculeaz! ca raport ntre parte 3grupa" su4grupa5 i ntreg
3colecti,itatea statistic!5. Ace tia caracterizeaz! ,aria ia ni,elului unei caracteristici din 'iecare
grupa sau su4grup! i #xi$ n raport cu ni,elul totalizat al caracteristicii pentru ntreaga
colecti,itate
3

n
i
i
x
1
5

100
1

n
i
i
i
x
x
gi
unde
gi P ponderea sau greutatea speci'ic! a grupei i n total;
i P num!rul de grupe 3su4grupe5; .
Ace ti indicatori se e2prim! 'ie su4 'orma de coe'icien i" 'ie su4 'orm! de procente
3atunci c:nd rela ia se nmul e te cu 1005 i au proprietatea de aditi,itate suma lor este egal!
cu 1 sau cu 100" n 'unc ie de 'orma de e2primare 3coe'icien i sau procente5.

1/
2. Descompunerea" asigur! pro'unzime studiului prin detalierea i separarea 'actorilor
determinan#i" permi#:nd localizarea cauzelor care determin! a4ateri prin prisma 'actorilor care
tre4uie selecta#i i interpreta#i.
%. Sta&ilirea influen!ei factorilor constituie etapa cea mai important! n care este
determinat sistemul de leg!turi cauzale ntre 'actori i indicator i este cuanti'icat! in'luen#a
'iec!rui 'actor asupra indicatorului.
4. -eneraliarea .sintea/ reultatelor" concluziile i aprecierile asupra 'enomenului
3indicatorului5 studiat precum i propuneri de m!suri ce se impun 'ie pentru nl!turarea cauzelor
care au determinat rezultate negati,e 'ie pentru ridicarea per'orman#elor.
-rocedeul cu cea mai larg! utilizare n m!surarea in'luen#elor 'actorilor este procedeul
su&stituirii valorii factorilorsau *metoda su&stituirilor %n lan!+, utilizat n cazul rela#iilor de tip
determinist" care iau 'orma matematic! de produs sau de raport ntre 'actori.
Q-rincipiul de 4az! al metodei su4stituirilor n lan# const! n considerarea" n cazul unui
'enomen dependent de n 'actori" a unui singur 'actor ,aria4il i n'2 'actori in,aria4ili" apoi a doi
'actori ,aria4ili i n'@ 'actori in,aria4ili i aa mai departeG.
22

Aplicarea acestei metode este posi4il! cu respectarea urm!toarelor principii
15 aezarea 'actorilor n rela#iile de cauzalitate" e2primate su4 'orm! de produs sau raport"
se 'ace n urm!toarea ordine a condi#ion!rii lor economice 'actori cantitati,i" 'actori de structur!
i 'actori calitati,i;
25 su4stituirile 3nlocuirile" compara#iile5 se 'ac succesi," ncep:nd cu 'actorii cantitati,i"
continu:nd cu 'actorul de structur! i nc6eind cu cei calitati,i" pornind de la 'actorii direc#i spre
cei cu in'luen#! indirect!; se e,iden#iaz! ast'el ,aria#ia unui 'actor consider:nd c! ceilal#i r!m:n
nesc6im4a#i 3condi#ia de Fcaeteris pari4usG

5;
Denumirea Qcaeteris pari4usG asociaz! anumite cauze cu anumite e'ecte. Con'orm acestui
principiu cauzele unui 'enomen sunt analizate pe r:nd e2ist:nd presupozi#ia c! to#i 'actorii care
in'luen#eaz! un proces" dar nelua#i n considerare n pro4lem!" nu ac#ioneaz! i prin urmare se
men#in la acelai ni,el pe orizontul de plan analizat. O teorie este 'ormulat! ntotdeauna cu
aceast! clauz! 3adic! p!strarea condi#iilor ini#iale sau" alt'el spus" celelalte condi#ii ram:n
nesc6im4ate5 iar apelarea la ea reprezint! o metod! de simpli'icare a pro4lemelor comple2e.
%5 ,aloarea su4stituit! a unui 'actor se men#ine ca atare n opera#iunile ulterioare 3ceea ce
nseamn! c! 'actorul a c!rui in'luen#! nu a 'ost calculat! nc!" r!m:ne la ,aloarea din 4aza de
22
Mi6ai Rarc!" (ratat de statistic aplicat" <.D.-." ?ucureti" 1&&$" p. /$2;
S
condi#ia Fcaeteris pari4usG m!soar! ,aria#ia unui 'actor n condi#iile n care ,aria#ia celorlal#i 'actori este presupus!
constant!.
1$
compara#ie iar cel a c!rui in'luen#! a 'ost calculat! intr! n calculele urm!toare la ,aloarea
curent!5.
9n e2presia cea mai simpl!" leg!tura direct! de condi#ionare a 'actorilor cap!t! 'orma unei
'unc#ii TP '325.
7e disting urm!toarele situa#ii
2%

- n cazul rela#iei de produs ntre 'actori
8 P a 4 c ; unde 8P 'enomenul supus analizei; a"4"c P 'actorii de in'luen#!
A,em urm!toarele nota#ii
A
>
< a
>
b
>
c
>
6 pentru perioada de 4az!
A
2
< a
2

b
2

c
2
6 pentru perioada curent!
Jaloarea modi'ic!rii totale 3a4aterea a4solut!5 A este
A < A
2
' A
>
< #a
2
b
2
c
2
$ ' #a
>
b
>
c
>
$
M!rimea i sensul in'luen#ei 'iec!rui 'actor se o4#ine ast'el
- in'luen#a modi'ic!rii 'actorului FaG
A
a
< a
2
b
>
c
>
' a
>
b
>
c
>
< # a
2
' a
>
$ b
>
c
>

' influena modificrii factorului 8b7 :
A
b
< a
2
b
2
c
>
' a
2
b
>
c
>
< # b
2
' b
>
$ a
2
c
>

- in'luen#a modi'ic!rii 'actorului FcG
A
c
< a
2
b
2
c
2
' a
2
b
2
c
>
< # c
2
' c
>
$ a
2
b
2
Modi'icarea total!
A < A
a
B A
b
B A
c
9n cazul e2prim!rii modi'ic!rii rezultatului economic su4 'orma a4aterii relati,e 3?A5"
determinarea contri4u#iei 'actorilor se poate realiza prin
a5 raportarea in'luen#elor n m!rime a4solut!" la ni,elul de re'erin#! al rezultatului
economic cercetat
100 100 100 100
0
0 1
0
1


A
A A
A
A
?A ?A
n care
- in'luen#a modi'ic!rii 'actorului FaG
100
0


A
Aa
?Aa

- in'luen#a modi'ic!rii 'actorului F4G
100
0


A
Ab
?Ab

2%
Mi6aela ?rsan" %p. Cit." pg......................
1&
- in'luen#a modi'ic!rii 'actorului FcG
100
0


A
Ac
?Ac
Hiecare rela#ie e2prim! creterea sau reducerea" n procente" a a4aterii de la 4aza de
compara#ie a rezultatului cercetat" ca urmare a modi'ic!rii relati,e a 'iec!rui 'actor.
45 utilizarea indicilor 3programa#i" de dinamic! .a.5 i principiile metodei su4stituirilor n
lan#
1
% 2 1
100
5 ......... 3

n
n
i i i i
?A unde i P indicele 'actorului respecti,.
9n e2emplul rela#iei cu trei 'actori
2
100
c b a
i i i
?A


100
100
2c b a
i i i
?A
Cele trei in'luen#e rezult! pe 4aza urm!toarelor calcule
- in'luen#a 'actorului FaG ?A
a
< i
a
' 2>>
- in'luen#a 'actorului F4G
a
b a
b
i
i i
?A


100

- in'luen#a 'actorului FcG
100 100
2
b a c b a
c
i i i i i
?A- n cazul rela#iei de raport ntre 'actori" modelul economic general de e2primare a
depende#ei este corespunz!tor urm!toarei ecua#ii
b
a
A
" pentru care
modi'icarea total! A < A
2
' A
>
<
0
0
1
1
b
a
b
a


A,:nd n ,edere principiile su4stituirilor n lan# i" n mod deose4it" 'aptul c! su4stituirea
tre4uie s! nceap! cu 'actorul cantitati," procedeele de determinare se di'eren#iaz! n 'unc#ie de
locul pe care l ocup! n rela#ia de raport 'actorul cantitati, 3la num!r!tor sau la numitor5.
7epararea in'luen#ei celor doi 'actori direc#i se ,a 'ace ast'el
dac! 'actorul cantitati, reprezint! num!r!torul raportului
- in'luen#a 'actorului FaG
n m!rimi a4solute
0
0
0
1
5 3
b
a
b
a
a A

n m!rimi relati,e
100 5 3
a
i a ?A

- in'luen#a 'actorului F4G
20
n m!rimi a4solute
0
1
1
1
5 3
b
a
b
a
b A

n m!rimi relati,e
a
b
a
i
i
i
b ?A 100 5 3

Modi'icarea total! 8 P 83a5 U 8345
dac! 'actorul cantitati, reprezint! numitorul rela#iei
- in'luen#a 'actorului F4G
n m!rimi a4solute
0
0
1
0
5 3
b
a
b
a
b A

n m!rimi relati,e
100 100
1
5 3
b
i
b ?A

- in'luen#a 'actorului FaG
n m!rimi a4solute
1
0
1
1
5 3
b
a
b
a
a A

n m!rimi relati,e
a
b
a
i
i
i
a ?A 100 5 3

Modi'icarea total! A < A#b$

B A#a$

- cazul rela#iei de tip determinist de natura sumei i*sau di'eren#ei 3numit! i metoda
4alan#ier!5.
Modelul analitic de e2primare a acestui tip de rela#ie determinist! 34alan#ier!5" este
urm!torul
A < a B b ' c.
(n'luen#ele modi'ic!rii 'a#! de program 3pr5 sau 'a#! de perioada precedent! 305 a ,alorilor
e'ecti,e 315" ale elementelor" se sta4ilesc ca di'eren#!" #in:nd seama de semnul alge4ric pe care l
au n 'ormula care modeleaz! depeden#a 3U sau -5.
A < f#a,b,c$
A < a B b = c
Modi'icarea total! A< # a
2
B b
2
' c
2
$ = #a
>
B b
>
= c
>
5
- in'luen#a modi'ic!rii 'actorului GaG
A
a
< a
2
B b
>
= c
>
= a
>
= b
>
B c
>
< a
2
= a
>
6
- in'luen#a modi'ic!rii 'actorului F4F
A
b
< a
2
B b
2
= c
>
= a
2
= b
>
B c
>
< b
2
= b
>
6
- in'luen#a modi'ic!rii 'actorului FcG
21
A
c
< a
2
B b
2
= c
2
= a
2
= b
2
B c
>
< ' # c
2
= c
>
$ 6
Modi'icarea total! A < A
a
B A
b
B A
c 6
Ast'el determinate" in'luen#ele 'actorilor asupra indicatorului 3'enomenului5 studiat"
nsumate" tre4uie s! 'ie egale. <'ectund aceste calcule putem a'irma cu certitudine c!
nsemn!tatea analizei economice" ca tiin#! economic!" decurge din 'aptul c!" studiind rela#iile
cauzale i e2prim:ndu-le n ci're" aceasta 3analiza economic!5 de,ine o aplicare practic! a teoriei
economice.
A4ordarea 'actorial! a analizei diagnostic este su4liniat! ndeose4i atunci c:nd se pune n
discu#ie riscul de 'aliment. Ast'el" analiza glo4al! a 'alimentului presupune dou! etape
- 'ormularea unui diagnostic pe 4aza unor indicatori 'inanciari;
- completarea diagnosticului pe 4aza e,alu!rii in'luen#ei 'actorilor.
9ntr-un dialog imaginar" Alain ?M8@AMD
24
r!spunde unor ntre4!ri de nespecialist FCa
s! 'aci management tre4uie s! tii a 'olosi ci'rele" pentru c! numai ast'el specialistul i poate
sus#ine argumentele n 'a#a unui nespecialist. <sen#ial este nu s! lucrezi cu ci're" deoarece sunt
specialiti pentru aa ce,a" ci s! tii a le da o semni'ica#ie" s! le trans'ormi ntr-un diagnostic"
ntr-o opinie" n#eleg:nd ipotezele care genereaz! ci'rele" limitele i ,ala4ilitatea lor.G
9n principiu" etapele ce tre4uie urmate n analiza - diagnostic i corela#ia dintre ele este
e2empli'icat! n 'igura nr. 1.)
2)
.
24
Alain ?urlaud" Claude V. 7imon" Control de gestiune" <d. C.K.(. FCoresiG" ?ucureti" 1&&/" pg. $;
2)
Ceorge Moldo,eanu" Analiza organizaional" <d. <conomic!" ?ucureti" 2000" pg. 4$;
22

-reg!tirea diagnosticului
1.
-reg!tirea analizei
Documentarea
preala4il!
2. (denti'icarea simptomelor semni'icati,e pe 4az!
multicriterial!
%. Analiza cauzal! a principalelor dis'unc#ionalit!#i
4. Analiza cauzal! a principalelor puncte 'orte
-remisele diagnosticului
Hig. 1.). -aii diagnostic!rii i corelarea acestora

9n urma compar!rii rezultatelor diagnosticelor pot rezulta patru situa#ii i" ca urmare"
patru modalit!#i strategice de ac#iune" reprezentate n cele patru cadrane din 'igura 1..
2.
.
Oportunit!#ile mediului
puncte puncte
sla4e 'orte

Amenin#!rile mediului
Hig. nr. 1... Cra'icul analizei diagnostic
2.
Mi6ai -!un" Analiza sistemelor economice" <d. A@@" 1&&/" pg. ));
2%
Cadranul 2
S*#$*'1&& 2' #'2#'!$#'
Cadranul 1
S*#$*'1&' $1#'!&%.
Cadranul %
S*#$*'1&' 2'>'-!&%.
Cadranul 4
S*#$*'1&' 2'
2&%'#!&>&+$#'
). Determinarea poten#ialului de ,ia4ilitate i a intensit!#ii
necesit!#ii restructur!rii strategice
.. Analiza 7AOT
/. Hormularea recomand!rilor strategico-tactice
8ecomand!ri
8ecomand!ri
Sursa: Mi.ai Cun, Analiza sistemelor economice, Dd. AEE, 233F, pg.GG6
9n cadranul 1 este reprezentat! cea mai 'a,ora4il! situa#ie" c:nd ntreprinderii i se i,esc
mai multe oportunit!#i i are puncte 'orte care o ndrept!#esc s! ,alori'ice oportunit!#ile
respecti,e" recomand:ndu-se o strategie de dez,oltare agresi,!.
Cadranul 2 prezint! o ntreprindere c!reia i se i,esc oportunit!#i nsemnate" pe care nu le
poate ,alori'ica din cauza sl!4iciunii interne" recomandarea 'iind de a se a4orda o strategie de
redresare n ,ederea elimin!rii punctelor sla4e.
Cadranul % prezint! situa#ia cea mai pu#in 'a,ora4il!" n care ntreprinderea este relati,
sla4!" tre4uind s! 'ac! 'a#! unor amenin#!ri ma1ore din partea mediului. 7e impune n acest caz
e2aminarea" prin intermediul analizei diagnostic" a posi4ilit!#ilor de reducere a ,olumului sau de
redirec#ionare a acti,it!#ii sau ,:nz!rilor pe o anumit! pia#!" 'iind recomandat! o strategie
de'ensi,!.
Cadranul 4 reprezint! situa#ia n care o ntreprindere cu numeroase atuuri nt:lnete un
mediu ne'a,ora4il" strategia utiliz:nd punctele 'orte e2istente pentru a-i crea oportunit!#i n alte
domenii de acti,itate sau pe alte pie#e" i se recomand! utilizarea unei strategii de di,ersi'icare.
(denti'ic:nd comportamentul dinamic al ntreprinderii" managementul modern poate s!
pre,in! i c6iar s! mpiedice apari#ia crizelor printr-o plani'icare pre,izional! a acti,it!#ilor i o
diri1are a pro'iturilor printr-o organizare de tip controlling" precum i printr-un control al
in,esti#iilor i costurilor pe termen scurt i mediu.
Comportamentul dinamic al sistemului" identi'icat prin analizele e'ectuate" poate 'i
caracterizat ast'el
2/

' pasi" ' adapti" + care implic! adaptarea deciziilor la sc6im4!rile ap!rute n mediul
am4iant. H!r! a 'ace ino,a#ii" ntreprinderea se limiteaz! la procese imitati,e" p!str:nd o
capacitate poten#ial! de rezer,!" n special de natur! 'inanciar!;
' acti" = ino"ator + care se realizeaz! prin prospectarea permanent! i sistematic! a
pie#ei i a oportunit!#ilor de e2ploatat. Adaptarea operati,! la sc6im4!ri este nso#it! de diri1area
acti,! a e,olu#iei pie#ei ca urmare a atitudinii adoptate de ntreprindere;
' anticipati"Hproacti"" de sesizare a sc6im4!rilor posi4ile ale pie#ei i de luare a deciziilor
corecti,e nainte ca modi'ic!rile s! se produc! n realitate construind ast'el conte2tul ,iitor.
Aceasta necesit! ela4orarea de pre,iziuni asupra st!rilor con1uncturale" a riscurilor care inter,in
i" n 'unc#ie de rezultatele in,estiga#iilor" lansarea de produse noi sau*i a4andonarea 'a4rica#iei
produselor a c!ror cerere este n declin.
2/
Oprean D." 8aco,i#an D.M." Oprean J." ?nformatic de gestiune i managerial" <d. <urounion" Oradea" 1&&4"
pg. %2;
24
1737 D&,'-!&-'$ !*#$*'1&+. $ 2&$1-6!*&+0&?2&$1-6!*&+0 !*#$*'1&+ $0 <-*#'"#&-2'#&&
Analiza i diagnosticul de tip strategic pun n e,iden#! per'orman#a o4#inut! de
ntreprindere comparati, cu o4iecti,ele strategice sta4ilite contri4uind pe aceast! cale la
consolidrea pozi#iei concuren#iale n cadrul sectorului de acti,itate.
De alt'el conceptul modern de analiz! strategic! a ntreprinderii pune n e,iden#!
acti,it!#ile care contri4uie la realizarea unui produs" ca i componente ale Flan#ului de ,aloriG al
ntreprinderii" 'iind necesar! reg:ndirea pro4lematicii calcula#iei i analizei costului n
concordan#! cu orizontul strategic al ntreprinderii durata de ,ia#! a unui produs" 'azele de
realizare a unor ino,a#ii te6nologice" etapele strategice de rennoire a ec6ipamentelor i n
general accentuarea concuren#ei interna#ionale i necesitatea creerii a,anta1ului concuren#ial.
Conceptele rele,ante pentru analiza strategiei competiti,e de ntreprindere i importante
pentru studiul de 'a#! sunt ciclul de ,ia#! al produsului" ciclul a'acerii" porto'oliul de produse"
a,anta1ul concuren#ial" lan#ul ,aloric.
Ciclul de via! al produsului
<2ist! un ciclu de ,ia#! asociat 'iec!rui produs iar implica#iile strategice ale teoriei
ciclului de ,ia#! constau n aceea c! 'iecare stadiu de e,olu#ie are propriile sale o4iecti,e" mi2uri
de mar=eting i priorit!#i manageriale" di'erite de cele e2istente n celelalte etape.
Ca semni'ica#ie practic!" conceptul ciclului de ,ia#! aduce n aten#ie c:#i,a 'actori de
pia#! 'oarte importan#i pentru plani'icarea strategic!
- no#iunea de e,olu#ie a pie#ei su4 'orma modi'ic!rii situa#iei i a condi#iilor e2istente"
reprezentate printr-o ,arietate de semnale de alarm!" constituie o ,aloroas! contri4u#ie la
'ormarea strategiei de mar=eting.
- recunoaterea unei limite 'inite pentru poten#ialul de pia#! al unui produs pune 4azele
pentru dimensionarea m!rimii unei pie#e. Ki,elurile de penetrare i de utilizare" identi'icate n
oricare punct al pie#ei" reprezint! indicatori ai poten#ialului ,iitor.
- distinc#ia care se 'ace ntre ,:nz!rile pe pia#! i ,:nz!rile ntreprinderii su4liniaz!
importan#a ce tre4uie acordat! tendin#elor nregistrate n e,olu#ia cotelor de pia#!" precum i
concentr!rii asupra pie#ei totale. -e m!sur! ce pia#a se maturizeaz!" este util s! urm!rim cu
aten#ie trendurile de ,:nzare i etapele ciclice ale segmentelor indi,iduale.
- dinamica procesului de di'uzare asigur! indicii 'oarte utile pentru procesul de orientare.
9n timp" grupurile #int! de clien#i su'er! modi'ic!ri i este mai uor s! se o4#in! o ma1orare a
segmentului de pia#! pe parcursul etapei de dez,oltare" c:nd cump!r!torii i 'ormeaz! opiniile
asupra di'eritelor m!rci i ncearc! di,erse alternati,e. -e m!sur! ce pia#a se maturizeaz!" clien#ii
sunt mult mai n cunotin#! de cauz!" deci percep#iile lor asupra tipului de produs i marc! se
2)
modi'ic!. Di'eren#ele ntre m!rci se reduce su4stan#ial i produsul de,ine unul o4inuit"
pierz:ndu-i atri4utul de noutate i Faura de misterG. Cump!r!torii a1ung progresi, s! perceap!
produsul ca pe o mar'! oarecare" un 4un necesar.
- identi'icarea" n cadrul gamei de articole comercializate de aceeai ntreprindere a celor
ce se a'l! n etape di'erite ale ciclului de ,ia#!" este de natur! s! 'aciliteze ec6ili4rarea
porto'oliului de produse" n 'unc#ie de perspecti,ele de dez,oltare ale 'iec!rui produs.
- recunoaterea caracterului ,aria4il pe care l au modelele de e,olu#ie a concuren#ei i a
di,erselor tipuri de strategii competiti,e ce pot ap!rea n 'iecare etap!" reprezint! o 'oarte util!
contri4u#ie la dez,oltarea g:ndirii strategice.
Acest concept este" '!r! ndoial!" un instrument pre#ios de analiz! strategic! dar prezint!
o serie de incon,eniente care 'ac utilizarea sa mai degra4! orientati,! dec:t operea#ional!.
Ciclul de afaceri al %ntreprinderii
7tudiile
2$
asupra economiei arat! c! a'acerile e,olueaz! ciclic" adic! 'luctueaz! ciclic"
trec:nd succesi, prin di'erite 'aze compara4ile ca tr!s!turi" generate de 'actori ce tind a induce o
in'luen#! relati, constant!. Teoria economic!
2&
consider! c! ciclicitatea reprezint! 'orma de
e,olu#ie 'ireasc!" normal! a acti,it!#ii economice.
Analiza ciclicit!#ii n a'aceri se concentreaz! n mod deose4it asupra cauzelor care
genereaz! aceste 'luctua#ii n acti,itatea economic! sau a e,olu#iei situa#iei economico 'inanciare
a ntreprinderii ca o e,olu#ie ciclic! a a'acerilor" glo4al i la ni,el de ntreprindere.
7u4 impactul unui num!r mare de ,aria4ile se contureaz! o anumit! e,olu#ie a a'acerilor
la ni,el de ntreprindere" managementului re,enindu-i responsa4ilitatea de a sustrage
ntreprinderea de la e,olu#ia ciclic! la care este predispus! pentru a-i imprima o e,olu#ie uor
ascendent!. 7e urm!rete ast'el aplatizarea ciclului propriu al a'acerii la ni,el de ntreprindere
prin

e2ploatarea complet! a oportunit!#ilor o'erite de 'aza ascendent! a ciclului propriu"


constituirea de rezer,e legale n 'aza ascendent! pentru a tra,ersa mai uor" '!r! crize ma1ore
'aza urm!toare.
Aceste rezer,e se re'er! n mod deose4it la urm!toarele domenii 'inanciar 3constituire a
unui 'ond de rezer,! pentru a asigura riscul de 'aliment5" 'or#! de munc! 3calitate" producti,itate"
per'ec#ionare5" resurse materiale 3calitate" te6nologie5" management 3stiluri" te6nici5 n scopul
acumul!rii oric!ror alte rezer,e care s!-i asigure ntreprinderii resursele n perioadele de criz! ce
urmeaz! ine,ita4il dup! o perioad! de prosperitate a a'acerilor.
2$
Aurel ?urciu, M1% I Ciclul afacerilor, <d. <conomic!" ?ucureti" 1&&&" pg. 240;
2&
Ki#! Do4rot!" coord." Dconomie Colitic" A7< ?ucureti" <d. Agen#ia de Consulting Mni,ersitar + <'icient 78@"
pg. 144;
S
sunt luate n considerare acele elemente importante pentru studiul de 'a#! 3analiz!" diagnostic5;
2.
Metoda de conducere recomandat! este Fmanagementul prin o4iecti,eG M?O" care" n
opinia specialitilor
%0
'a,orizeaz! e,itarea a ceea ce este cunoscut ca puncte critice n ,ia#a
ntreprinderii. Acest lucru este posi4il deoarece cel mai mare a,anta1 al M?O const! n 'aptul c!
'ace posi4il autocontrolul managerului asupra propriei per'orman#e; m!surarea per'orman#elor
are la 4az! standardele e2primate cantitati, sau calitati, pentru 'iecare o4iecti,.
8e'eritor la M?O" -eter Druc=er
%1
a'irm! c! acesta nlocuiete controlul din a'ar! cu un
control din interior" n sensul c! se spri1in! larg pe autocontrol" la toate ni,ele ierar6ice"
moti,area 'iind generat! tot din interior" o4iecti,ele odat! negociate i acceptate de,enind
moti,ante.
Mn rol deose4it n aplicarea acestei metode de management re,ine diagnosticului

" ca
element de de'inire a momentului pe care l tra,erseaz! ntreprinderea pe traseul ce
caracterizeaz! e,olu#ia a'acerilor ei" i implicit" a riscului de 'aliment" n 'unc#ie de concluziile
'ormulate urm:nd s! se reg:ndeasc! strategiile de urmat.
0ortofoliul de produse .activit!i/
Conceptul de Fporto'oliu de produseG i are originea n teoria 'inanciar!" unde" pentru a
se asigura pro'itul dorit" se recurge la ec6ili4rarea su4 'orm! de porto'oliu a unei ,ariet!#i de
in,esti#ii cu di,erse grade de risc al renta4ilit!#ii
%2
.
-entru orice ntreprindere" porto'oliul acti,it!#ilor prezint! importan#! deoarece re'lect!
structura ntreprinderii din punct de ,edere 'inanciar i al riscului" ca i capacitatea sa de lupt!
concuren#ial!. -orto'oliul este alc!tuit din produse cu anse" riscuri i perspecti,e de randament
proprii" 'iecare de#in:nd o anumit! pozi#ie n matricea porto'oliu. Din aceast! perspecti,!
produsele sunt ,!zute ca in,esti#ii care 'ie au ne,oie de 4ani" 'ie aduc 4ani" 'unc#ie de pozi#ia pe
care o au n porto'oliu.
Alt termen nt:lnit n literatura de specialitate este cel de Fporto'oliu de a'aceriG
%%
"
n#eleg:nd prin acesta totalitatea a'acerilor ntreprinderii di'eren#iate pe 4aza unor criterii ce
permit a4ord!ri strategice distincte. A'acerea este un termen generic utilizat n acest conte2t
pentru un produs ce se adreseaz! unui anumit segment de pia#! sau pentru un tip general de
produs. Din punct de ,edere strategic ntreprinderea se prezint! pe plan intern ca o sum! de
a'aceri distincte" cu caracteristicile lor" iar n plan e2tern ca o sum! de pozi#ii ale acestor a'aceri
n conte2tul mediului competi#ional al unei industrii.
%0
Aurel ?urciu" %p. cit." pg. 2/&;
%1
-eter Druc=er" (.e practice of Management" Deinemann" 1&&)" pg. 1%4;
S
diagnosticul constituie o cercetare asupra c!reia ne-am oprit n capitolul 1;
%2
Malcolm McDonald" Mareting strategic" <d. Codecs" ?ucureti" 1&&$" pg. $/;
%%
?ogdan ?!canu, Management strategic" <d. Teora" ?ucureti" 1&&&" pg. 20);
2/
Managementul porto'oliului de a'aceri presupune analize ale acestuia care se realizeaz!
cu a1utorul unor modele de porto'oliu.
Mn ast'el de model de porto'oliu 3cel mai cunoscut5 este matricea cretere-cot! pia#!
ela4orat! de ?oston Consulting Croup cunoscut! i ca Fmatricea ?CCG i reprezint! o metod! de
clasi'icare a ntreprinderilor sau produselor acestora n 'unc#ie de rata de cretere curent! a pie#ei
i cota de pia#! de#inut!.
@ogica acestui model se 4azeaz! pe dinamica ciclului de ,ia#! al produsului 3rata de
cretere a pie#ei5 i pe e'ectul cur4ei e2perien#ei 3cota relati,! de pia#! i pozi#ia dominant! pe
pia#!5" produsele a'l:ndu-se pe pozi#ii care au 'ost de'inite ast'el "edete 3n care se in,estete
pentru a se men#ine sau ma1ora cota de pia#!5" "aci de muls 3se men#in sau se FmulgG pentru a se
o4#ine 'ondurile necesare n cazul produselor de tip Fcopil pro4lem!G i n acti,it!#ile de
cercetare-dez,oltare5" pietre de moar 3pentru care se re'ormuleaz! o4iecti,ele" pentru a se
asigura un 'lu2 de numerar poziti, sau pentru a micora costurile" ori pentru a le scoate de pe
pia#!5" copii problem 3n sensul de dileme, pentru care se in,estete dac! o'er! perspecti,e
'a,ora4ile n creterea cotei de pia#!5.
Acest model 'iind contestat s-a ela4orat ulterior Fmodelul ?CC2G" care poate 'i utilizat
pentru analizarea situa#iei strategice n mod similar cu modelul -orter. 7e pornete de la premisa
c! a,anta1ul competi#ional este necesar pentru pro'ita4ilitatea a'acerii i c!ile prin care se c:tig!
acesta ,or 'i di'erite" n 'unc#ie de domeniu. Jaria4ilele a,ute n ,edere sunt m!rimea a,anta1ului
competi#ional i num!rul de c!i 3poten#iale surse5 pentru c:tigarea unui a,anta1 competi#ional.
-entru modelul ?CC numai acti,it!#ile n cretere cunosc sc!deri importante ale
costurilor i permit ad1udecarea a,anta1elor concuren#iale dura4ile.
<2ist! i alte modele de porto'oliu opera#ionale pe speci'icul acti,it!#ilor" cum ar 'i
- modelul de pozi#ionare dup! atracti,itate-poten#ial competiti, 3matricea multi'actorial!
a porto'oliului5" dez,oltat! de Ceneral <lectric i 'irma de consultan#! Mc>inseB;
- modelul de e2pansiune produs-pia#!" introdus de (gor Anso'';
- modele 4azate pe e2perien#a strategic! 3Modelul -(M75;
- modelele structurii de ramur! i strategia concuren#ial! 3modelul -orter5;
- matricea Art6ur D. @ittle 3AD@5" a,:nd ca ,aria4ile de 4az! gradul de maturitate a
acti,it!#ii i pozi#ia concuren#ial! a ntreprinderii n domeniul de acti,itate;
- matricea 8oBal Dutc6-76ell sau matricea de direc#ionare a politicilor utilizat! n
<uropa.
2$
Cunoaterea acestui porto'oliu de acti,it!#i 'aciliteaz! o mai 4un! gestionare a lor i
creionarea unor linii strategice separate pentru 'iecare dintre ele" ast'el nc:t ntregul s! 'ie
,alorizat la ma2im.
Avanta$ul concuren!ial
Conceptele de a,anta1 concuren#ial i a,anta1 concuren#ial sustena4il au de,enit e2presii
o4inuite n teoria i practica economic!. A,anta1ul concuren#ial reprezint! capacitatea unei
'irme de a controla cele cinci 'or#e ale conte2tului concuren#ial mai 4ine dec:t ri,alii s!i
%4
3intrarea unor noi concuren#i" amenin#area produselor su4stitui4ile" puterea de negociere a
cump!r!torilor" puterea de negociere a 'urnizorilor i ri,alitatea dintre concuren#ii e2isten#i5" i
realizarea unor produse sau ser,icii superioare pentru consumatori comparati, cu o'ertele de
articole similare ale ma1orit!#ii concuren#ilor
%)
.
(mportant pentru ntreprindere este n#elegerea surselor de a,anta1 concuren#ial care pot
'i
- interne stuctura costurilor" atri4ute speci'ice 3di'eren#iere5" orientare c!tre client"
capacitate de reac#ie 3sinergie5" 'le2i4ilitate organizatoric!" cunoaterea propriilor atuuri i
de'icien#e" n#elegerea dinamicii produsului*pie#ei 3ciclul de ,ia#! al produsului5 i a porto'oliului
de produse" competen#e te6nologice 3ino,a#ia de produs i ino,a#ia de proces5" rela#ii comerciale
etc." sau aa cum le-a numit M. -orter e2ercitarea controlului asupra 'or#elor motrice de cost i
recon'igurarea lan#ului ,aloric;
- e2terne cunoaterea mediului de a'aceri" a concuren#ei" n#elegerea segment!rii pie#ei"
sector de pia#! prote1at" etc.
Mic.el Corter consider c exist dou tipuri elementare de a"anta& concurenial pe
care o ntreprindere le poate a"ea: costul scut i diferen!ierea, fiecare determin9nd anumite
strategii.
-entru a 'i ,ia4il" a,anta1ul competiti, tre4uie s! 'ie dura4il" s! poat! 'i sus#inut o
perioad! ndelungat!" '!r! a putea 'i uor de imitat de concuren#i" n caz contrar a,anta1ul ,a 'i
temporar" 4azat pe ,alori'icarea unei oportunit!#i trec!toare sau o con1unctur! 'a,ora4il!.
Jia4ilitatea presupune ca a,anta1ul concuren#ial al ntreprinderii s! reziste ac#iunii de eroziune
produse de comportamentul concuren#ilor sau de e,olu#ia ramurii economice" prin de#inerea unor
4ariere care s! 'ac! di'icil! imitarea strategiilor sale.
1an!ul valoric
%4
Mic6ael <. -orter" A"anta&ul concurenial" <d. Teora" ?ucureti" 2000" pg.1&;
%)
O,idiu Kicolescu" (on Jer4oncu" Crofitul i decizia managerial" <ditor Tri4una <conomic!" ?ucureti" 1&&$" pg.
10/;
2&
A,anta1ul concuren#ial rezult! din multele acti,it!#i separate pe care le e2ecut! o
ntreprindere pentru proiectarea" produc#ia" mar=etingul" li,rarea i sus#inerea produselor sale" i
de aceea el nu poate 'i n#eles dac! ntreprinderea este pri,it! ca un ntreg" 'iind necesar pentru
analiza surselor de a,anta1 concuren#ial" e2aminarea tuturor acti,it!#ilor pe care o ntreprindere le
e2ecut! precum i modul n care acestea interac#ioneaz! ntre ele.
Mic6el -orter
%.
introduce no#iunea de Flan# de ,aloriG" ca instrument 'undamental de
analiz! a a,anta1ului concuren#ial" descompun:nd ntreprinderea n acti,it!#i rele,ante din punct
de ,edere strategic" pentru a n#elege mecanismul costurilor i sursele de di'eren#iere poten#iale i
e2istente.
Mn termen ec6i,alent este cel de F,oca#ie pro'esional! a ntreprinderiiG
%/
" de'init ca 'iind
o com4ina#ie de competen#e i de a4ilit!#i de a ti i a putea 'ace anumite acti,it!#i" reunite n
cadrul unei ntreprinderi" care contri4uie la o4#inerea unei ,alori nou create i asigur! succesul
ntreprinderii n condi#ii de concuren#!.
@an#ul ,aloric nu nseamn! o sum! de acti,it!#i independente" ci acti,it!#i corelate prin
leg!turi sta4ilite n interiorul lan#ului ,aloric" i care pot duce la a,anta1 concuren#ial n dou!
moduri prin optimizare i prin coordonare. Acti,it!#ile ,alorice" importante pentru studiul de
'a#!" pot 'i grupate n dou! clase mari acti"iti primare i acti"iti de spri&in, n cadrul 'iec!rei
categorii e2ist:nd trei tipuri de acti,it!#i" cu rol di'erit n a,anta1ul concuren#ial directe,
indirecte i de asigurare a calitii.
Benchmar2ingul
7u4 numele de 4enc6mar=ing este cunoscut procesul de c!utare a e2celen#ei" a unor
per'orman#e superioare n raport cu concuren#a" prin aplicarea unor metode mai per'ormante care
permit ntreprinderii s!-i amelioreze per'orman#ele i s! creeze un a,anta1 concuren#ial.
9mprumutat din geometrie" termenul F4enc6mar=G
%$
semni'ic! un reper utilizat ca punct
de re'erin#! 3norm!5 pentru compara#ii 3m!surare i e,aluare5.
De'init ca o nou! practic! managerial!" 4enc6mar=ingul este considerat un proces
continuu de e,aluare a per'orman#elor" nu doar n ceea ce pri,ete produsele*ser,iciile sau
procesele speci'ice n raport cu realiz!ri trecute sau cu norme" ci se re'er! i la 'unc#ii" metode"
practici n raport cu practicile concuren#ilor" liderilor din sector sau c6iar a ntreprinderilor din
alte domenii cu acti,itate per'ormant!.
-otri,it acestei a4ord!ri managementul i ,a pune urm!toarele ntre4!ri
- sunt concuren#ii mai 4uniI
%.
Mic6ael <. -orter , %p. cit." pg. 4%;
%/
Constantin ?!r4ulescu, Sistemele strategice ale ntreprinderii" <d. <conomic!" 1&&&" pg. 10/;
%$
8o4ert C. Camp, Ee 1enc.maring" Wdition 'rancais" XuatriYme tirage" 1&&/" @es Wdition DZ Organisation" 1&&/"
pg. 2/;
%0
- dac! da" de ceI
- i cumI
- ce metode superioare utilizeaz!I
- cum se adapteaz! ei mediuluiI
8!spunsul ,a o'eri un aa numit Fecart de per'orman#!G n raport cu concuren#ii care
poate 'i poziti," negati, sau nul" 'unc#ie de care ntreprinderea se pozi#ioneaz! pe pia#! i-i
sta4ilete strategiile ,iitoare.
Analiza intern! a punctelor 'orte i sla4e nu mai este considerat! o necesitate" este o
premis!" un punct de plecare" ntreprinderea tre4uie s!-i cunoasc! i e,alueze cu e2actitate
poten#ialul i de'icien#ele pentru a n#elege" cu o la 'el de mare rigurozitate" aceleai caracteristici
pentru concuren#i" ce anume i 'ace s! 'ie mai 4uni. H!r! a minimiza rolul analizei interne 3care
n 'apt constituie punctul de plecare al ntregului demers strategic" o'erind 4aza de compara#ie5"
esen#ial n 4enc6mar=ing este n#elegerea i e,aluarea constant! a con1uncturii e2terne.
?enc6mar=ing-ul de,ine ast'el" un nou mod de a 'ace a'aceri" o4lig:nd la o pri,ire spre
e2terior pentru a asigura corectitudinea sta4ilirii o4iecti,elor" o permanent! testare a deciziilor
interne comparati, cu standardele e2terne ale practicilor n domeniu.
Analia valorii
9n conte2tul concuren#ial contemporan este necesar un control permanent al produselor
su4 du4lu aspect al 'unc#iilor pe care le ndeplinesc 3respecti, al concordan#ei cu cererea5 i al
costurilor
%&
. Mn demers util n acest sens este analiza ,alorii.
Aceast! metod! ,izeaz! optimizarea ntregului ciclu de ,ia#! al produsului at:t la ni,elul
produc!torului 3optimizarea costului5" c:t i la ni,elul utilizatorului 3optimizarea 'unc#iei5.
Caracteristicile analizei ,alorii sunt
40

- integreaz! toate 'azele ciclului de ,ia#! i componentele unui produs" at:t n optica
producti,! c:t i n cea de comercializare;
- este un proces de ec6ili4rare a cerin#elor 'unc#ionale cu parametrii te6nici i umani cei
mai adec,a#i" precum i cu costurile implicate" n sensul ,eri'ic!rii ca necesit!#ile 'unc#ionale s!
'ie asigurate la un cost minim;
- utilizeaz! metode pluridisciplinare a'erente tuturor sectoarelor implicate proiectare"
proceduri de testare" ec6ipamente de testare i produc#ie" te6nologie" apro,izionare" am4alare"
comercializare" sistem in'orma#ional;
- este o a4ordare sistemic!" sistematic! i creatoare pentru reducerea costului;
%&
Maria Kiculescu" !iagnostic economic" ,ol. 1" <ditura <conomic!" 200%" pg. 2/$ + 2/&;
40
Monica -etcu" Analiza economico'financiar a ntreprinderii" <d. <conomic!" ?ucureti" 200%" pg. 2&4 -2&);
%1
- este un proces reitera4il n 'unc#ie de nout!#ile ap!rute pe plan tiin#i'ic" te6nic"
te6nologic" organiza#ional etc.;
- consider! prioritar! 'unc#ia produsului i aplic! metoda cea mai adec,at! pentru
e'icientizarea ei" neimpun:nd te6nici presta4ilite;
- o4iecti,ul principal const! n m4un!t!#irea calit!#ii i siguran#ei n 'unc#ionare;
- asigur! aceleai per'orman#e proceselor*produselor sau c6iar superioare la un cost
redus;
- identi'ic! domeniile costurilor e2cesi,e sau inutile;
Ca te6nic! de in,estigare analiza ,alorii este costisitoare i di'icil de realizat. Dar
aplicarea ei reprezint! o modalitate de ameliorare a produselor i per'orman#elor 'irmei. <a
permite realizarea unui produs optim" adic! un produs ce ndeplinete 'unc#iile necesare din
punct de ,edere al ne,oilor cump!r!torilor" n condi#iile unui cost minimal.
0lanificarea strategic
-rin plani'icarea strategic! se n#elege Fprocesul de dez,oltare i men#inerea a unei
strategii potri,ite o4iecti,elor i posi4ilit!#ilor 'irmei i respecti, oportunit!#ilor de mar=eting"
a'late n continu! modi'icareG. O4ser,!m c! plani'icarea strategic! urm!rete de'inirea acti,it!#ii
'irmei pe 4aza a ceea ce urm!rete i de#ine" n raport cu ceea ce e2ist! pe pia#!.
-ornind de la de'ini#ie apreciem c! plani'icarea strategic! presupune analiza a patru elemente
4ene'iciarii acti,it!#ilor 'irmei" procesele 'irmei" resursele 'irmei #i 'irma ns!i.-lani'icarea
strategica se re'era la crearea unei optici pentru ,iitorul 'irmei" nseamna sa pri,esti n ,iitor" sa
e,aluezi oportunitatile de a'aceri si sa pozitionezi ntreprinderea ast'el nc:t sa 'ie prima care sa
4ene'icieze de aceste oportunitati. Hirmele care se a'la la locul potri,it n timpul potri,it nu a1ung
acolo din nt:mplare" ele au 'acut din plani'icarea strategica o prioritate manageriala de ma2ima
importanta.
Modele de Clanificare strategic: Modelul A. !esremaux, Modelul S. %rJal Modelul M.
Marc.esna+ Modelul /. A. Cole Modelul ). Mintzberg
Modele de management strategic
41
Managementul strategic este considerat a 'i procesul prin care managerii sta4ilesc direc#ia
de e,olu#ie pe termen lung a organiza#iei" sta4ilesc o4iecti,ele de per'orman#! speci'ice"
ela4oreaz! strategii pentru asigurarea atingerii acestor o4iecti,e + lu:nd n considerare ,ariate
circumstan#e interne i e2terne + i ntreprind realizarea planului de decizii i de ac#iuni ales
42
.
41
Amedeo (7TOC<7CM" Strategia si managementul strategic al firmei" 6ttp**EEE.4i4lioteca-
digitala.ase.ro*4i4lioteca*carte2.aspIidP2)$[id4P24
42
D. A. Constantinescu i colecti," Management strategic" ?ucureti" Colec#ia Ka#ional!" 2000" p. 2%
%2
Rinta procesului managementului strategic este 'ormularea i implementarea strategiei"
care are ca 'inalitate realizarea pe termen lung a misiunii 'irmei" prin ndeplinirea o4iecti,elor
'ormulate7
M62'0': modelul /. )ofer i !. Sc.endel, Modelul K.A. Cearce ?? i A.1. Aobinson,
Modelul ECA/ al colii de la )ar"ard, Modelul *. Andre0s, Modelul M.K. Sta.l i !.-.
/risgb+, Modelul A. !aft, Modelul 1. /luc, -. *aufman, A. -allec, Modelul K. Carles,
Modelul C. /. )olland i E. -. Aue
- modele rom:ne ti Modelul %. Licolescu
9n teoria i practica mondial! se nt:lnesc numeroase modele de diagnostic glo4al
utilizate n managementul strategic
- 7AOT 3streng6ts" Eea=nesses" opportunities and t6reats5;
- 8olland ?erger;
- A.C. 3Ale2andru C6eorg6iu5;
- ?!ile teanu
- C<MATT;
- ?.C.8.;
- Distogram!;
- Metoda scorurilor 3scoring5.
%%
CAPITOLUL 2
M'*626061&$ 2' #'$0&3$#' $ 2&$1-6!*&+0& @ $!"'+*' *'6#'*&+' )& $"0&+$*&%'
@a 4aza di'icult!#ilor cu care se con'runt! ntreprinderea contemporan! se a'l! 'rec,ent o
inadaptare la conte2tul concuren#ial. @ipsa unei strategii coerente genereaz! di'icult!#i
suplimentare" implic! costuri superioare i sacri'icii inutile i de aceea se consider! c! succesul"
n ultim! instan#!" este o pro4lem! de ,oin#! real!" de g:ndire glo4al!" nelimitat! de considerente
legate de structura de 'unc#ionare" de capacitate de adaptare" de eliminare a 4arierelor arti'iciale
n calea dez,olt!rii
4%
. @uarea unor decizii strategice" cu inciden#! pe termen lung" cere o analiz!
complet! a ntreprinderii i a mediului s!u pentru a limita riscul de eroare.
Analiza - diagnostic caut! s! identi'ice solu#iile de armonizare ntre ac#iunile contrare ale
di'eritelor 'or#e concuren#iale dar i solu#iile prin care 'irma" 4azat! pe Qcompeten#a saG 3puncte
tari i puncte sla4e5" poate s! ,alori'ice oportunit!#ile i s! ocoleasc! restric#iile din mediul s!u
am4iant.
Cu alte cu,inte dac! analiza reprezint! instrumentul care asigur! suportul in'orma#ional
necesar diagnostic!rii" diagnosticul o'er! imaginea de ansam4lu asupra acti,it!#ii 'irmei necesar
'undament!rii i corel!rii strategiilor.
7c6ematic" acest demers se prezint! ast'el
F&17 2717 D','#!0 2' $-$0&3. !*#$*'1&+.
7ursa -. C6arpentier" %rganizarea i gestiunea ntreprinderii" <d. <conomic!" ?ucureti" 2002" pg. $.;
Diagnosticul se realizeaz! prin parcurgerea urm!toarelor etape
4%
<duard" Dinu" Strategia firmei. (eorie i practic" <d. <conomic!" ?ucureti" 2000" pg./;
%4
AKA@(\]
<LT<8K]
AKA@(\]
(KT<8K]
O-O8TMK(T]R(
8<7T8(CR((
-MKCT< TA8(
-MKCT<
7@A?<
O-R(MK(
7T8AT<C(C<
-O@(T(C(
HMKCR(OKA@<
-roduc#ie
Comercializare
8esurse umane
resurse materiale
Hinan#e etc
2717 P#'1.*&#'$ 2&$1-6!*&+0&
+ etap! n care au loc o serie de lucr!ri preg!titoare
1. + cunoaterea preliminar! a 'irmei cu scopul de a sta4ili mpreun! cu conducerea
'irmei aspectele esen#iale i modalit!#ile de a4ordare a ac#iunii de diagnosticare. 7unt realizate
urm!toarele opera#iuni
- se e,iden#iaz! pro4lemele cu care se con'runt! managerul n realizarea politicii generale
a 'irmei;
- sunt studiate rapoartele i procesele ,er4ale nc6eiate cu ocazia controalelor '!cute de
c!tre auditorii interni i e2terni;
- sunt sta4ilite dimensiunile diagnosticului 3glo4al sau par#ial5
- se con,ine asupra responsa4ilit!#ilor ce re,in p!r#ilor implicate n diagnosticare" asupra
modului de cola4orare" pentru a se e,ita paralelismele i" implicit" diluarea de responsa4ilitate;
2. + se sta4ilesc o4iecti,ele diagnosticului 3n 'unc#ie de dimensiunile con,enite5
determinarea punctelor 'orte i sla4e" e,iden#ierea componentelor procesuale i*sau structural-
organizatorice cu poten#ial ridicat" mediu sau sc!zut" depistarea 'actorilor de sus#inere i*sau de
rezisten#! la sc6im4are" e,iden#ierea cauzal! a stadiului realiz!rii unor o4iecti,e etc.
%. + se sta4ilete ec6ipa de diagnosticare care" n mod o4ligatoriu tre4uie s! 'ie
multidisciplinar!" alc!tuit! din specialiti din a'ara i din cadrul 'irmei" 'iecare ndeplinind roluri
4ine de'inite pe parcursul diagnostic!rii" n 'unc#ie de care au sarcini" competen#e i
responsa4ilit!#i speci'ice. 7pecialitii pro,eni#i din interiorul 'irmei in,estigate au rol consultati,"
'urnizeaz! datele i in'orma#iile solicitate re'eritoare la trecutul i prezentul 'irmei i al
componentelor sale" particip! la conturarea punctelor 'orte i sla4e i la e2plicarea cauzelor
generatoare" particip! la ela4orarea recomand!rilor strategico-tactice. 7pecialitii din a'ara 'irmei
sunt" de regul!" consultan#i n management i contri4u#ia lor n cadrul ec6ipei de diagnosticare se
re'er! la 'aptul c! impun metodologia de ela4orare a studiului de diagnosticare" respectarea sa
riguroas!" de'inesc" cauzal" mpreun! cu specialitii interni punctele 'orte i sla4e" 'ormuleaz!
principalele recomand!ri de ameliorare a situa#iei 'irmei.
2727 D6+,'-*$#'$ "#'0&,&-$#.
- reprezint! etapa n care ec6ipa de diagnosticare analizeaz! toate documentele i
in'orma#iile con,enite a 'i puse la dispozi#ia sa de c!tre 'irm!.
(n'orma#iile ce constituie o4iect de studiu se grupeaz! ast'el
- in'orma#ii 1uridice in'orma#ii generale re'eritoare la istoricul 'irmei 3contractul de
societate" statutul" registrul adun!rilor generale" registrul ac#ionarilor etc5" in'orma#ii legate de
%)
dreptul comercial 3acte i contracte pri,ind drepturi de proprietate ale imo4iliz!rilor corporale"
necorporale" 'inanciare" terenuri5" dreptul muncii"legi i reglement!ri 'iscale;
- in'orma#ii comerciale in'orma#ii asupra elementelor care condi#ioneaz! pia#a produse"
clien#i" 'urnizori" concuren#a" re#eaua de distri4u#ie" etc;
- in'orma#ii pri,ind acti,itatea 'irmei din perspecti,! procesual! procesele de 'a4rica#ie
sau prest!ri de ser,icii" calitatea produselor" cercetarea + dez,oltarea" necesit!#ile de
restructurare i in,esti#ii" perspecti,ele te6nice" economice i comerciale etc;
- in'orma#ii pri,ind gestionarea resurselor materiale" umane 3n special5 i
organiza#ionale;
- in'orma#ii 'inanciar-conta4ile 4ilan#ul conta4il i contul de pro'it i pierdere" ane2ele la
4ilan#" conta4ilitatea analitic! a e2ploat!rii;
- in'orma#ii 'urnizate de ter#i date statistice" pu4lica#ii legale etc.
-entru o4#inerea unor in'orma#ii suplimentare" sta4ilirea unor situa#ii de 'apt sau pentru
con'irmarea unor date" corel!ri de date sau concluzii" e'ectuarea unor descrieri" calcule sau
comentarii" se utilizeaz! te6nica inter,iului 3prin c6estionare dinainte sta4ilite5.
Centralizarea tuturor acestor in'orma#ii 3cu caracter general5" ca element de 'ormalizare"
se ,a realiza prin intermediul unor 'ie sintetice a c!ror 'orm! este prezentat! n anexa nr. 2.
2737 A-$0&3$ ; 2&$1-6!*&+ $ ,'2&0& &-*'#- $0 >&#,'&
Acest demers metodologic se impune datorit! 'aptului c! ciclul de 'unc#ionare al unei
ntreprinderi seam!n! mai mult cu o 4ucl! dec:t cu un proces liniar" n sensul c! 'aza 'inal! +
o4#inerea rezultatelor + constituie punctul de re'le2ie i de plecare pentru un nou ciclu de
'unc#ionare. Ca urmare" rezultatele o4#inute n perioada care a trecut ,or ser,i ca 4az! pentru
'i2area unor noi o4iecti,e" put:nd determina re'ormularea politicilor" strategiilor pe termen scurt"
o modi'icare a mi1loacelor sau o sc6im4are a metodelor de gestiune.
44
Trans'orm!rile din mediu determin!" din partea 'irmei" o anume capacitate de
trans'ormare proprie" de autoreglare i o anumit! sinergie 3prin sinergie n#eleg:nd posi4ilitatea
mo4iliz!rii resurselor disponi4ile n ,ederea ndeplinirii unui anumit o4iecti,5. Aceast!
capacitate este necesar! pentru c!" n inter,alul de timp dintre momentul c:nd trans'ormarea din
mediu este cunoscut!" i momentul c:nd sistemul economic este preg!tit s! 'ac! 'a#!" mediul
economic nu st! pe loc" este ntr-o continu! e,olu#ie. Apar noi trans'orm!ri" ast'el nc:t" atunci
c:nd noul sistem este gata s! 'unc#ioneze" datele sunt din nou modi'icate iar organismul
economic 3agentul economic5 risc! s! 'ie tot at:t de neadaptat i de nepreg!tit. 9n acest amplu
44
Octa,ian Va4a" Analiza strategic a ntreprinderii" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 1&&&" pg. 12/;
%.
proces un rol deose4it re,ine identi'ic!rii" prin analiz! economic!" a condi#iilor de supra,ie#uire"
de consolidare sau dez,oltare a acti,it!#ii" dup! caz.
Mediul intern al 'irmei cuprinde dou! cicluri 3acti,it!#i5 care se suprapun n realizarea
acelorai o4iecti,e ale 'irmei
- ciclul de e2ploatare 3economic5 c!ruia i corespunde analiza economic! 3analiza
acti,it!#ii" analiza resurselor materiale i umane" analiza consumurilor*c6eltuielilor5;
- ciclul 'inanciar" c!ruia i corespunde analiza 'inanciar! 3analiza structurii 'inanciar +
patrimoniale" a rezultatelor" analiza riscurilor5.
273717 A-$0&3$ $+*&%&*.(&& '+6-6,&+'
27371717 D&$1-6!*&+0 $+*&%&*.(&& 2' "#62+(&' )& +6,'#+&$0&3$#'
P#62+(&$ reprezint! acti,itatea de com4inare a 'actorilor de produc#ie 3resurse
economice5 i de trans'ormare a acestora n 4unuri materiale i ser,icii. 8olul ei ntr-o
ntreprindere este de a 'urniza 4unuri corespunz!toare cererii de pe pia#! prin aceast! com4inare
3e'icace5 de 'actori de produc#ie care s! permit! atingerea o4iecti,elor e2primate n termeni de
cantitate" calitate" durat! i costuri.
Dimensiunea strategic! a acestei 'unc#ii a su'erit modi'ic!ri esen#iale 'a#! de anii ^.0 'iind
eclipsat! de logica 'inanciar! i comercial!. Deciziile strategice care implic! direct produc#ia se
re'er! la
4)

- dilema Fa 'aceG sau Fa determina s! se 'ac!G 3ma=e or 4uB5. @ogica de a produce prin
intermediul altor ntreprinderi s-a dez,oltat n cea mai mare parte a domeniillor 'unc#iunii de
produc#ie atunci c:nd costurile coordon!rii comerciale 3de tranzac#ie5 sunt in'erioare costurilor
de coordonare managerial!.
- localizarea produc#iei" #in:nd cont de pro2imitatea pie#elor sau a resurselor" de costul
'actorilor de produc#ie" de natura produc#iei i de constr:ngerile proprii 'iec!rei 'irme.
Hunc#ia de produc#ie ntr-o 'irm!" n dimensiunea sa opera#ional!" are n compunere
- acti,itatea de 'a4rica#ie" la ni,elul careia se o4#in produsele ce constituie o4iect de
acti,itate al 'irmei ;
- acti,itatea de ntre#inere i repara#ii ec6ipamente de produc#ie;
- acti,itatea de 'urnizare de utilit!#i;
- acti,itatea de programare" lansare i urm!rire a produc#iei;
- controlul calit!#ii FCTC-AXG;
- metrologie
4)
-ascal C6arpentier" %p. Cit., pg. %/.;
%/
9n acest domeniu se culeg date i in'orma#ii pri,ind gradul de ndeplinire a planului
produc#iei 'izice i de utilizare a capacit!#ilor de produc#ie" ni,elul stocurilor de produc#ie
neterminat!" ra#ionalitatea procesului te6nologic i a 'lu2ului te6nologic" e'icacitatea
transportului intern i a 'ormelor de organizare a produc#iei n sec#ii i ateliere" corelarea
capacit!#ii de produc#ie cu cererea i a capacit!#ilor di'eritelor ,erigi organizatorice"
producti,itatea muncii 3'izic! i ,aloric!5" per'orman#a proceselor te6nologice" controlul te6nic
de calitate" etc.
Diagnosticul produc#iei ar tre4ui s! plece" con'orm noilor a4ord!ri n domeniu
4.
" de la
dou! criterii
4/

315 caracterul produselor


325 tipurile de Fsa,oir + 'aireG 3oameni" metode" maini5 utilizate pentru a le produce.
@egat de caracterul produselor sunt identi'icate patru categorii de produse
- de supra"ieuire" ca 4az! a acti,it!#ii unei ntreprinderi" cu costuri complete considerate
competiti,e de c!tre comercian#i" pentru care se caut! ma2imizarea 'a4rica#iei cu toate
mi1loacele disponi4ile din ntreprindere;
- produse sensibile la producti"itate, care nu ridic! pre4leme de apro,izionare sau de
'a4rica#ie" i care" dac! ar 'i posi4il s! se modi'ice o caracteristic! te6nic! sau s! se m!reasc!
pu#in cantit!#ile 'a4ricate ar de,eni produse interesante" posi4il a 'i clasate n categoria
produselor de supra,ie#uire;
- produse complementare de saturaie" care ar putea 'i 'a4ricate '!r! pro4leme plec:nd de
la resursele i capacitatea de produc#ie e2istente pentru acoperi e,entualele di'eren#e de
capacitate care ar atrage i o reducere a costului unitar al produselor;
- produse noi, n dez"oltare a c!ror 'a4rica#ie este legat! de planul de in,esti#ii i de
reac#ia noilor clien#i" necesit:nd o supra,eg6ere deose4it!.
Analiza porto'oliului de produse
273717171 S&!*',0 &-2&+$*6#&06# %$06#&+& *&0&3$(& "'-*# +$#$+*'#&3$#'$ $+*&%&*.(&&
2' "#62+(&' )& +6,'#+&$0&3$#'
Dimensionarea acti,it!#ii de produc#ie i comercializare se 'ace prin utilizarea unui
sistem de indicatori ,alorici/ 'iecare prin con#inut" mod de determinare i putere in'orma#ional!
caracteriz:nd anumite aspecte ale acti,it!#ii unei 'irme. Acest sistem cuprinde urm!torii
indicatori
4.
Q ...noua regul! a 1ocului pie#ele cunoscute sunt saturate iar pie#ele ,iitoare nu ,in singure. <ste trea4a 'iec!rui
ntreprinz!tor s! le descopere propun:nd o o'ert! ino,atoare" rati'icat! de client...G" Octa,e CNlinier" 1&&$" citat de
C. @a,alette" %p. Cit., pg. %)%;
4/
Ceorges @a,alette" Maria Kiculescu" Strategii de cretere" <d. <conomic!" ?ucureti" 1&&&" pg. %));
%$
$: "#62+(&$ ,$#>. >$4#&+$*. .3f/ care e2prim! ,aloarea 4unurilor 'a4ricate" a lucr!rilor
e2ecutate i ser,iciilor prestate ntr-o perioad! de timp 3e2erci#iu 'inanciar5" destinate li,r!rii
3,alori'ic!rii n a'ara ntreprinderii5. Jaloric" produc#ia mar'! 'a4ricat! se poate determina n
dou! ,ariante de calcul
315 prin nsumarea elementelor amintite mai sus
Mf < Npf B Nle B Nsp" n care
Jp' P ,aloarea produselor 'a4ricate 3produse 'inite" semi'a4ricate destinate li,r!rii"
produse reziduale ,alori'ica4ile5;
Jle P ,aloarea lucr!rilor e2ecutate;
Jsp P ,aloarea ser,iciilor prestate.
325 prin nsumarea urm!toarelor elemente
3 pornind de la rela#ia Si B ?#Mf$ = D#M"$ < Sf$,
Mf < M" B #Sf = Si$ < M" B Ms" n care
M" P ,aloarea produc#iei ,:ndute;
Ms P ,aria#ia produc#iei stocate 3,aria#ia stocurilor de produse de la s':ritul respecti,
nceputul perioadei5.
4: "#62+ &$ %A-2*. .3v/ !$ C&>#$ 2' $>$+'#& .Ca/ considerat indicatorul cel mai
reprezentati, pentru e2primarea ,olumului acti,it!#ii" calculat prin nsumarea ,eniturilor din
li,r!ri de 4unuri" e2ecutarea de lucr!ri i prest!ri de ser,icii ntr-o perioad! determinat!. -entru
ne,oile interne ale 'irmei se poate sta4ili at:t ci'ra de a'aceri din acti,itatea de 4az! c:t i
produc#ia mar'! ,:ndut! i ncasat!.
+: "#62+(&$ 'B'#+&(&0& !$ "#62+(&$ 1064$0. .3e/ ce dimensioneaz! ntreaga
acti,itate a ntreprinderii ntr-o perioad! de timp i cuprinde produc#ia mar'! 'a4ricat! la care se
adaug! produc#ia imo4ilizat! #Mi5" aceasta din urm! incluz:nd imo4iliz!rile corporale realizate n
regie proprie" produc#ia neterminat! i produc#ia destinat! consumului propriu.
8ela#ia de calcul este
Me < Mf B Mi < M" B #Sf = Si$ B Mi
-roduc#ia e2erci#iului este un indicator eterogen datorit! 'aptului c! are n componen#!
elemente ce sunt e,aluate at:t la pre#uri de ,:nzare dar i n costuri de produc#ie ceea ce
a'ecteaz! compara4ilitatea datelor" incon,enient care s-ar putea nl!tura prin e,aluarea tuturor
elementelor n costuri standard sau presta4ilite.
2: %$06$#'$ adugat .4a/ reprezint! creterea 3plusul5 de ,aloare o4#inut din acti,itatea
te6nico - producti,! a ntreprinderii" prin ,alori'icarea resurselor sale materiale" te6nice" umane
i 'inanciare" respecti, surplusul de ncas!ri peste ,aloarea consumurilor pro,enind de la ter#i.
%&
(mportan#a acestui indicator decurge din 'aptul c! permite aprecierea structurii" metodelor
de produc#ie" strategiilor ntreprinderii" ca e2presie a producti,it!#ii glo4ale" a 4og!#iei create la
un anumit ni,el de acti,itate.
To#i aceti indicatori au menirea de a caracteriza ,olumul produc#iei industriale pri,it din
di'erite puncte de ,edere" rele,:nd 'iecare n parte anumite aspecte ce pot 'i studiate - pentru
aceeai perioad! de timp + e,iden#iindu-se anumite corel!ri ce pot sta la 4aza adopt!rii unor
decizii orientate c!tre m4un!t!#irea acti,it!#ii des'!urate.
273717172 A-$0&3$ 2&-$,&+&& $+*&%&*.(&& "' 4$3$ &-2&+$*6#&06# %$06#&+&
Analiza dinamicii indicatorilor ,alorici permite sesizarea modului de 'undamentare a
programelor de produc#ie i comercializare precum i sta4ilirea gradului de realizare a acestora
comparati, cu ni,elurile programate sau cu realiz!rile perioadelor anterioare.
Analiza situa#iei concrete din ntreprindere se realizeaz! n raport cu corela#iile normale
care tre4uie s! e2iste ntre indicatorii ,alorici men#iona#i7 Teoretic se admite egalitatea ntre to#i
indicatorii ,alorici" semni'ic:nd 'aptul c! 'a#! de o 4az! de raportare se men#in aceleai
propor#ionalit!#i ntre elementele care di'eren#iaz! indicatorii respecti,i" situa#ie care n practic!
nu poate 'i nt:lnit! datorit! sc6im4!rilor cantitati,e i calitati,e care au loc n derularea
a'acerilor.
7e consider! normale urm!toarele situa#ii
-
?Mf ?Ca
" care semni'ic! 'ie men#inerea imo4iliz!rilor n stocuri 3n cazul egalit!#ii5"
'ie tendin#a de reducere a acestora" ci'ra de a'aceri nregistr:nd o dinamic! superioar!.
Dinamica in'erioar! a Ci'rei de a'aceri n raport cu produc ia 'a4ricat! #?Ca O ?Mf$
semni'ic! creterea stocului 'inal" constituind un semnal de alarm! asupra reducerii ,:nz!rilor i
creterii imo4iliz!rilor n stocuri" aten#ion:nd asupra riscului legat de ,anda4ilitatea acestora.
-
" ?Me ?Mf
care re'lect! o situa#ie poziti,! ca urmare a creterii mai rapide a
produc#iei o4#inute destinate li,r!rii 'a#! de creterea produc#iei e2erci#iului i reducerea
stocurilor de produc#ie neterminat! i a consumului intern" '!r! a a'ecta des'!urarea normal! a
acti,it!#ii de produc#ie;
-
" ?Me ?Na
care indic! reducerea ponderii consumurilor pro,enite de la ter#i n
,olumul total al acti,it!#ii realizate de ntreprindere pe seama c6eltuielilor materiale" ar!t:nd
creterea gradului de ,alori'icare a resurselor materiale.
A-$0&3$ "#62+(&'& >&3&+'
(ndicatorii 'izici oglindesc 'idel acti,itatea de produc#ie" ne'iind a'ecta#i de pre#uri supuse
eroziunii monetare.
40
P#62+(&$ >&3&+. reprezint! totalitatea ,alorilor de ntre4uin#are rezultate dintr-o
acti,itate industrial-producti,! care pot 'i puse n circuitul economic.
Analiza acestui indicator este necesar! pentru urm!rirea modului n care 'irma i
realizeaz! o4liga#iile contractuale" este asigurat! concordan#a dintre cerere i o'ert! i se poate
sta4ili gradul de ,alori'icare a unor categorii de resurse materiale. <la4orarea programelor de
'a4rica#ie este necesar! din urm!toarele considerente
- n mod normal se consider! c! ntreaga produc#ie are des'acerea asigurat! prin contracte
cu 4ene'iciarii" ceea ce 'ace ca ela4orarea programelor de 'a4rica#ie s! porneasc! de la
necesitatea respect!rii o4liga#iilor 'a#! de acetia" asumate prin contracte sau alte anga1amente;
- prin modul de concepere tre4uie s! asigure o nc!rcare corespunz!toare a capacit!#ilor
de produc#ie pe ntreaga perioad! de timp considerat!;
- s! 'ie n concordan#! cu posi4ilit!#ile de apro,izionare cu resursele materiale i s!
asigure utilizarea ra#ional! a acestora;
- s! nu implice ,aria#ii n timp a necesarului de 'or#! de munc!.
Analiza produc#iei 'izice a4ordeaz! urm!toarele pro4leme
#2$ Analiza realizrii programului de producie pe total i pe sortimente
#@$ Analiza structurii produciei
315 -entru analiza realiz!rii programului de produc#ie pe total i pe sortimente se
utilizeaz! urm!toarele te6nici
a. indicii indi,iduali de ndeplinire a programului de produc#ie 3(_5;
4. coe'icientul mediu de sortiment 3>s5;
c. coe'icientul de nomenclatur! 3>n5.
#a$ ?ndicii indi"iduali #?:$ rele,! gradul de ndeplinire a programului de 'a4rica#ie la toate
sortimentele i se determin! ca raport procentual ntre ni,elele ,alorice considerate 3pr-
programat" 1-e'ecti, realizat5
100
1

pr
:
:
?:
@a ni,elul ntregii produc#ii" dac! producia este omogen
100
1
1
1

n
i
pr
n
i
:i
:i
?:
;
41
n cazul produciei eterogene
100
1
1
1

n
i
i pr
n
i
i
p :i
p :i
?:
" unde unde p
i
#pre de
contractareHplanificat, cost de produc ie / este 'actor de omogenizare.
De'icien#a acestui indicator const! n 'aptul c! ascunde compens!ri ntre grade di'erite de
realizare la sortimente 3dep!iri sau nerealiz!ri5" de'icien#! corectat! prin calculul coe'icientului
mediu de sortiment.
#b$ Coeficientul mediu de sortiment #*s$ are ca principiu de 'undamentare
necompensarea nerealiz!rilor la unele sortimente cu dep!irile la alte sortimente" i se determin!
n urm!toarele ,ariante
415
5 100 3
1
1
min

n
i
pr pr
pr
n
i
pi :i
pi :i
*s
;
425
100 100
1
Z Z
2
1
Z


+

n
i
pr
n
i
pr
gi i: gi
*s
" n care

n
i
pr
pi :i
1
min
- ,aloarea produc#iei" recalculat! n limita pre,ederilor" determinat!
prin compararea ,alorii realizate pe produse cu ,aloarea pre,!zut! n program i luarea n calcul
a ni,elului minim 3con'orm principiului neadmiterii compens!rilor5;

Z
pr
gi
ponderea pre,!zut! a sortimentelor la care nu s-au realizat pre,ederile;
i_ P indicele de realizare a pre,ederilor la sortimentele respecti,e;

Z Z
pr
gi
ponderea pre,!zut! a sortimentelor la care s-a realizat" respecti," dep!it
programul de 'a4rica#ie.
M!rimea ma2im! a acestui coe'icient este 1. 7e nt:lnesc urm!toarele situa#ii
15 >s P 1" c:nd programul de 'a4rica#ie a 'ost realizat la toate sortimentele n propor#ie
de 100`" sau c:nd programul de 'a4rica#ie a 'ost realizat i dep!it la toate sortimentele"
indi'erent de propor#ia de realizare;
25 >s a 1" c:nd programul de 'a4rica#ie nu a 'ost realizat at:t pe total c:t i pe sortimente"
indi'erent de propor#ia de nerealizare" sau c:nd programul de 'a4rica#ie a 'ost realizat i dep!it
pe total" dar cel pu#in la un sortiment nu s-a realizat ni,elul pre,!zut.
42
Constatarea unor a4ateri 'a#! de de pre,ederi tre4uie s! 'ie nso#it! de precizarea cauzelor
care au determinat-o.
Acest coe'icient ,a 'i completat" pentru o mai 'idel! imagine a situa#iei analizate" cu
#c$ coeficientul mediu de nomenclatur care se determin! cu rela#ia
L
n
*n 1
" n care
n P num!rul pozi#iilor la care nu s-a realizat programul
K P num!rul total al pozi#iilor din program
-entru e2empli'icare consider!m urm!toarele date ipotetice
S&*$(&$ #'$0&3.#&& "#62+(&'& >&3&+' *$4'0 -#7 271
Kr.
crt
-rodusul Cantitatea
'a4ricat!
34uc5 :i
(ndice de
realizare
3`5 i:i
-re#
pi
3lei5
Jaloarea produc#iei
pi :i
3lei5
7tructura ,aloric!
a produc#iei 3`5
gi
-roduc#ia
recunoscut! a
'i realizat!
:imin pi
pr 1 pr 1 pr 1
1. A 10) 1). 14$")/ )0 )2)0 /$00 1/"$) 2%"/0 )2)0
2. ? %20 2&% &1"). %. 11)20 10)4$ %&"1$ %2"04 10)4$
%. C 220 24) 111"%. 22 4$40 )%)0 1."4/ 1."2) 4$40
4. D 1&0 22) 11$"42 41 //&0 &22) 2.")0 2$"01 //&0
total - - - - 2&400 %2&2% 100"0 100"0 2$42$
(ndicele de realizare a planului
` &$ " 111 100
2&400
%2&2%
100
1
1
1

n
i
pr
n
i
pi :i
pi :i
?Mi
Coe'icientul mediu de sortiment
` .& " &. 100
2&400
2$42$
4
1
4
1
min

i
pr
i
pi :i
pi :i
*s
` .& " &. &..& " 0
.0$2 " 0 %)$/ " 0
100
)0 " 2. 4/ " 1. $) " 1/
100
5 ). " &1 1$ " %& 3
100 100
2
4
1
Z Z
2
4
1
Z
sau
gi i: gi
*s
i
pr
i
pr

+
+ +
+7e constat! c! programul de produc#ie la ni,el de 'irm! a 'ost realizat i dep!it cu %)2%
lei" (_i P111"&$ `" acti,itatea produc!torului put:nd 'i apreciat! ca poziti,!. Analiza apro'undat!
4%
sesizeaz! ns! c! pe sortimente" propor#ia de realizare este de numai &.".& `" cu nerealiz!ri la
produsul ? ceea ce nseamn! c!" n cazul n care la acest produs nu e2ist! stocuri" 'irma nu poate
onora n totalitate o4liga#iile contractuale asumate cu 4ene'iciarii. <'ectul economic al
nerealiz!rii sortimentale a programului de produc#ie cu + %"%1` 3&.".&-1005 este de -&/2 lei 3n
i
n
i
pr
pi :i pi :i
1 1
min
5 reprezent:nd produc#ie ne'a4ricat! la care se adaug! stocuri de
produse necontractate" nerecunoscute de client i deci ne,anda4ile" n ,aloare de 44&) lei.
Acest coe'icient ,a 'i completat" pentru o mai 'idel! imagine a situa#iei analizate" cu
8+: +6'>&+&'-*0 ,'2& 2' -6,'-+0$*#. 8C-: care se determin! cu rela#ia
L
n
*n 1
" n care
n P num!rul pozi#iilor la care nu s-a realizat programul de 'a4rica#ie
K P num!rul total al pozi#iilor din program
9n e2emplul dat coe'icientul de nomenclatur! este de 0"/) sau /)`" ceea ce nseamn! c!
produc#ia nu s-a realizat la 2)` din sortimentele 'irmei respecti,e" 'iind necesar! o analiz!
detaliat! a acestor pozi#ii din nomenclator i luarea unor decizii care s! regleze aceast! situa#ie.
C$0&*$*'$/ ntr-o a4ordare modern!" nu se mai limiteaz! 3con'orm modelului 'ordian de
organizare5 la un control Qa posterioriG al con'ormit!#ii produselor n raport cu un ansam4lu de
norme ci poate 'i de'init! ca ansam4lul demersurilor de ameliorare ini#iate pentru a satis'ace
clien#ii prin calitate" costuri i durate pe 4aza unui control al proceselor i al produselor i
datorit! implic!rii oamenilor.
Criteriile pri"ind calitatea produselor se re'er! la
- ,olumul i structura costurilor cu calitatea;
- costul cu pre,enirea de'ectelor;
- costuri cu identi'icarea de'ectelor de calitate;
- costuri cu lipsa de calitate 3noncalitatea5
- locul produselor 'irmei n ierar6ia zonal!" na#ional! i interna#ional! a calit!#ii;
- ponderea produselor dintr-o clas! de calitate n ,aloarea total! a produc#iei;
- gradul de organizare a acti,it!#ilor de AX i CTC;
- e2isten#a unui sistem total de management al calit!#ii 37TMC5
Analiza calit!#ii produselor*ser,iciilor se des'!oar! pe dou! ni,ele
,. Analia general a calit!ii produselor5serviciilor
9n literatura de specialitate pentru e'ectuarea acestei analize sunt prezenta#i urm!torii
indicatori
44
- dinamica reclama#iilor din partea 4ene'iciarilor" utiliz:ndu-se n calcule num!rul de
reclama#ii" ,aloarea produselor reclamate sau num!rul de reclama#ii ce re,in la 1000 lei li,r!ri;
- dinamica re'uzurilor din partea 4ene'iciarilor" 'olosind ponderea produselor re'uzate n
totalul produc#iei li,rate sau num!rul re'uzurilor ce re,in la 1000 lei li,r!ri;
- dinamica c6eltuielilor cu remedierile n termen de garan#ie" e2primat! ca sum! a4solut!
sau ca ni,el ce re,ine la 1000 lei produc#ie;
6. Analia calit!ii produc!iei diferen!iate pe clase de calitate
-rincipalele criterii ce stau la 4aza grup!rii produselor pe clase de calitate sunt
- calitatea materiei prime 'olosite;
- procedeele te6nologice utilizate la prelucrarea materiei prime;
- a4aterile de la normele interne care reglementeaz! parametrii de calitate ai produselor
respecti,e.
Analiza calit!#ii la ni,elul unui produs se 'ace pe 4aza urm!torilor indicatori
a5 coe'icientul mediu de calitate3 * 5
100
1
1
1

n
i
n
i
n
i
i gi
* sau
:i
i :i
*
" n care
:i P cantitatea de produse din 'iecare clas! de calitate
gi P ponderea 'iec!rei clase n totalul produc#iei
i P ci'ra care indic! clasa de calitate 31" 2" %" etc5
Cu c:t ,aloarea acestui coe'icient se apropie de 1 3calitatea (5 situa#ia se apreciaz!
'a,ora4il; cu c:t ,aloarea coe'icientului este mai mare de 1 situa#ia eate ne'a,ora4il!.
45 pre#ul mediu al produsului 3 C 5

n
i
n
i
:i
pi :i
C
1
1
Dac! pre#ul mediu scade se presupune o nr!ut!#ire a calit!#ii produc#iei" 'apt ce se ,a
re'lecta n reducerea rezultatelor 'irmei.
Creterea calit!#ii produselor 3proceselor5*ser,iciilor" #in:nd seama de 'aptul c! acestea
tre4uie s! satis'ac! ne,oi reale" din ce n ce mai so'isticate" constituie o preocupare ma1or! a
'irmei" atestarea calit!#ii de c!tre organisme interna#ionale con'erind o garan#ie pentru creterea
prestigiului" ,:nz!rilor i a pro'itului.
4)
A-$0&3$ %A-3.#&06# 8+&>#'& 2' $>$+'#&:
Din nomenclatorul de indicatori ce caracterizeaz! ,olumul acti,it!#ii i per'orman#ele
'irmei i 'ace o4iectul diagnosticului economic" +&>#$ 2' $>$+'#& $#' '%&2'-*' %$0'-('
,$-$1'#&$0' 2&- #,.*6$#'0' ,6*&%'
D=
:
.,/ repreint valoarea i volumul afacerilor realiate de >&#,. prin e2ercitarea curent!
a acti,it!#ii sale pro'esionale. -entru n#elegerea strategiei i pozi#iei 'irmei pe pia#! ci'ra de
a'aceri ,a 'i considerat! n urm!toarea structur! ci'ra de a'aceri din e2ploatare 3acti,itate de
4az!5 i ci'ra de a'aceri n a'ara e2ploat!rii 3din alte acti,it!#i5. Cunosc:nd m!rimea ci'rei de
a'aceri se o4#in in'orma#ii re'eritoare la
- m!rimea 'irmei 3e2primat! i prin ,olumul ,:nz!rilor5" constituind unul din principalii
determinan#i ai strategiei 'irmei"
- starea economic! 3ce desemneaz! rezultatele economice ale des'!ur!rii acti,it!#ii
'irmei" comparati, cu resursele sale5. O stare economic! 4un! semni'ic! o4#inerea i ,:nzarea
unei cantit!#i mari de 4unuri i ser,icii" reprezent:nd o ,alori'icare ridicat! a capacit!#ilor sale"
'inalizate ntr-un pro'it i o lic6iditate corespunz!toare.
.6/ d dimensiune pie!ei firmei/ e2prim:nd capacitatea e'ecti,! a pie#ei" util! ndeose4i
n studiile de mar=eting i n strategiile de dez,oltare ale 'irmei" prin indicatorii
- cota de pia#! + e2prim! ponderea ce re,ine 'irmei pe pia#a produsului sau grupei de
produse din care 'ace parte i se calculeaz! prin raportarea ,olumului de ,:nz!ri al 'irmei la
,olumul de ,:nz!ri totale ale produsului pe pia#a considerat!;
- rata de cretere a pie#ei + se e2prim!" de regul!" prin ritmul de e,olu#ie al ,:nz!rilor;
- gradul de satura#ie al pie#ei" analizat glo4al" pe produs i c6iar pe tipodimensiuni" se
calculeaz! prin raportarea ,olumului ,:nz!rilor la ,olumul cererii pe aceeai pia#! i n aceeai
perioad!.
9n general o4iecti,ele 'irmei sta4ilesc ceea ce tre4uie realizat n termeni de ,enituri"
pro'it i cot! de pia#!" atingerea ni,elelor prognozate d:nd dimensiune pozi#iei strategice a
'irmei.
.7/ st la &aa calculului unor importan!i indicatori de eficien! 3pro'it" rata
renta4ilit!#ii5 constituind n acelai timp un element esen#ial n rela#ia cost - ,olum de acti,itate -
pro'it i n determinarea pragului de renta4ilitate. Analiz:nd pragul de renta4ilitate se pot
proiecta ,:nz!rile necesare care s! genereze pro'itul dorit.
4$
Mi6aela ?rsan" %p. cit." pg
4.
-ozi#ia ci'rei de a'aceri n sistemul de per'orman#e economice al 'irmei 3per'orman#a
'irmei n#eleas! ca aptitudine a 'irmei de a-i m!ri ,olumul de acti,itate5 este consolidat! prin
leg!tura dintre interesele generale ale managerilor i ma2imizarea ci'rei de a'aceri sau a
,:nz!rilor" op#iunea managementului 'iind" n general" ma2imizarea ci'rei de a'aceri n limite n
care s! 'ie realizat i un pro'it rezona4il.
Conceptual" ci'ra de a'aceri poate 'i a4ordat! ca
# cifra de afaceri total .Ca/" reprezint! ,olumul total al a'acerilor unei 'irme" e,aluate la
pre#urile pie#ei 3respecti, ncas!rile totale5. 8egulamentul pri,ind aplicarea @egii conta4ilit!#ii n
#ara noastr! precizeaz! c! ci'ra de a'aceri se calculeaz! prin nsumarea ,eniturilor realizate din
li,r!rile de 4unuri" e2ecutarea de lucr!ri i prestarea de ser,icii i a altor ,enituri din e2ploatare
3e2clusi, re4uturile" remizele i alte reduceri acordate clien#ilor5;
- cifra de afaceri medie 8 Ca :/ re'lect! ncasarea realizat! pe unitatea de produs sau
ser,iciu;
p
M
Ca
Ca
;
# cifra de afaceri marginal .Ca
m
: e2prim! ,aria#ia ncas!rilor unei 'irme #PCa$
generat! de creterea sau sc!derea cu o unitate a cantit!#ii ,:ndute #P:$.
Ca
m
:
Ca

# cifra de afaceri critic.minim5prag/ .Ca


min
/ reprezint! acel ni,el al ncas!rilor la care
se asigur! acoperirea c6eltuielilor" pragul de la care 'irma ncepe s! produc! pro'it. Ca
determinare pentru Ca
min
se utilizeaz!

rela#ia
c"
C.f
Ca

1
min
" n care
C.f P suma c6eltuielilor 'i2e
c" P ni,elul mediu al c6eltuielilor de circula#ie ,aria4ile3c6eltuieli ,aria4ile medii la 1
leu sau 1000 lei ci'r! de a'aceri5;
Analiza diagnostic a ci'rei de a'aceri ,izeaz! urm!toarele aspecte
- dinamica ci'rei de a'aceri
- structura ci'rei de a'aceri
- 'actorii de in'luen ! asupra e,olu iei ci'rei de a'aceri
E- 2&-$,&+. e,olu#ia ci'rei de a'aceri tre4uie urm!rit! pe mai mul#i ani" pe total i pe
elementele componente" e,iden#iind ast'el tendin#a n ,iitorul apropiat dar i 'actorii" interni sau
e2terni" care-i pun amprenta asupra e,olu#iei sale.
4/
<2aminarea ci'rei de a'aceri pe mai multe e2erci#ii permite sta4ilirea tendin#ei acti,it!#ii
'irmei cretere puternic! sau sla4!" sta4ilitate" regresie lent! sau rapid!.
Ci'ra de a'aceri 8a c!rei ,aloare se preia din C6-*0 2' "#6>&* )& "&'#2'#':/ este e,aluat!
n unit!#i monetare curente ceea ce 'ace ca pentru o corect! apreciere a per'orman#elor
comerciale ale 'irmei n timp s! se corecteze ,aloarea acesteia cu indicele pre#urilor domeniului
de acti,itate" respecti, e,aluarea ei n pre#uri compara4ile. Dac! nu se corecteaz! ,aloarea ci'rei
de a'aceri cu ni,elul in'la#iei 3ci'ra de a'aceri n pre#uri compara4ile5" in'orma#iile i pierd mult
din 'ia4ilitate" put:nd crea iluzia de cretere i s! masc6eze o stagnare sau o regresie a ,olumului
de acti,itate.
Ci'ra de a'aceri corectat! 3real!5 se o4#ine corect:nd ci'ra de a'aceri n lei curen#i cu rata
in'la#iei ast'el
Ca real! #tB2$ <
100
1
1

+
ip
Ca
t
Ast'el" n 'unc#ie de tendin#a real! de e,olu#ie" 'irma i ,a alege strategia de dez,oltare
corespunz!toare.
S*#+*#$ %A-3.#&06# i modi'icarea ei n timp caracterizeaz! structura cererii i
sc6im4!rile n e,olu#ia acesteia ca urmare a unor ritmuri di'erite n dinamica ,:nz!rilor pe grupe
de m!r'uri sau pie e. Mn indice superior de cretere a ,:nz!rilor la o grup! de m!r'uri m!rete i
ponderea ei n ,olumul total al ,:nz!rilor. 7tructura ,:nz!rilor este reprezentat! de indicii
ponderali 3de structur!5 calcula#i ca raport procentual ntre ,:nz!rile grupelor i ,olumul total al
,:nz!rilor" cu rela#ia
100
Ca
Ca
gi
i
" n care
Ca
i
+ ci'ra de a'aceri a'erent! elementului component 8i7 3acti,it!#i" grupe de m!r'uri"
etc.5;
Ca + ci'ra de a'aceri total!.
<,olu#ia acesteia rezult! at:t din in'luen#a asupra cererii a 'actorilor 'ormati,i ai pie#ei c:t
i consecin#a op#iunii managementului n politica de sortiment" de delimitare de pro'ilul
concuren#ilor sau de c:tigare a pie#ei.
O alt! metod! utilizat! n analiza structural! a ci'rei de a'aceri 3n special n cazul
structur!rii ci'rei de a'aceri pe clien#i5 este metoda A?C 3cunoscut! i su4 numele de metoda
4$
-areto sau 20*$05
4&
. -rin aplicarea acestei metode se poate studia puterea de negociere a 'irmei n
raport cu clien#ii.
Aplicarea metodei A?C pentru gestiunea partenerilor comerciali a condus la segmentarea
clientelei n trei categorii
- Categoria A10` dintre clien#i contri4uie cu .0` la ci'ra de a'aceri a 'irmei;
- Categoria ? %0` dintre clien#i contri4uie cu %0` la ci'ra de a'aceri a 'irmei;
- Categoria C .0` dintre clien#i contri4uie cu 10` la ci'ra de a'aceri a 'irmei;
8ealizarea unei ast'el de segment!ri a ci'rei de a'aceri pe tipuri de clien#i permite
sta4ilirea unor concluzii utile n 'undamentarea deciziilor pri,ind ,olumul acti,it!#ii cu implica#ii
pri,ind securitatea i renta4ilitatea 'irmei. Categoria A are o contri4u#ie semni'icati,! la
renta4ilitatea 'irmei" implic:nd ns! i riscuri pe m!sur!" deoarece incapacitatea de a-i onora
contractele a unui client din aceast! categorie ,a a'ecta considera4il situa#ia 'inanciar! a 'irmei.
Categoria ? asigur! cel mai mare grad de sta4ilitate i constituie un risc moderat pentru
ntreprindere. Categoria C se caracterizeaz! prin renta4ilitate sc!zut!" dar i prin riscuri reduse"
intrarea n incapacitate de plat! a unui client din aceast! categorie nea'ect:nd n mod
semni'icati, ci'ra de a'aceri.
<,olu#ia di'erit! a ci'rei de a'aceri pe ast'el de structuri poate 'i determinat! de cauze
cum ar 'i
- supra 3su45e,aluarea cererii i dimensionarea corespunz!toare a produc#iei;
- nerealizarea produc#iei pre,!zute din di'erite cauze;
- sc!derea cererii sol,a4ile a poten#ialilor cump!r!tori;
- calitatea produselor;
- concuren#a" etc.
Analiza 'actorial! a ci'rei de a'aceri are n ,edere urm!toarele dependen e
a$ dependena de "olumul #structura$ desfacerilor i strategiile de pre
89
Ca : 3v ; 4m/ n care
M" P produc#ia ,:ndut!" care" 'actorial" depinde de cantitatea ,:ndut! 3:"i5 i pre#urile de
,:nzare #p"i5 M" P

n
i
p"i :"i
1
49
Al#i autori 3D.Margulescu" J. 8o4u + !iagnostic economico'financiar" <ditura 8omcart5 atri4uie ponderi di'erite
celor trei categorii 310`" 40` i respecti, )0`5
)0
7il,ia -etrescu" Marilena Mironiuc" Analiza economico'financiar" <ditura Tiparul" (ai" 2002;
4&
Nm P ,aloarea m!r'urilor ,:ndute 3incluz:nd aici toate celelalte acti,it! i ale 'irmei
supuse ,:nz!rii ser,icii prestate" lucr!ri e2ecutate" m!r'uri ,:ndute n sistem comercial cu
amanuntul sau en-grosss5 dependente 'iecare de cantitatea ,:ndut! #:"&$ i de pre ul de ,:nzare
#p"&$


n
&
p"& :"& Nm
1
Ca P M" B Nm :

n
i
p"i :"i
1
U

n
&
p"& :"&
1
4: 2'"'-2'-($ C&>#'& 2' $>$+'#& 2' "6*'-(&$00 &-*'#-
&,/ poten!ialul uman
8,
1
3 5
100
n
i
gi 0i
Ca Lp - E s

n care
Lp
P num!r salaria#i;
- P producti,itatea medie anual! a muncii
E P num!rul locurilor de munc!
s P coe'icientul sc6im4urilor
gi P structura personalului pe categorii
0i P producti,itatea muncii*categorie de personal
&6/ fondul de timp de munc
3 5 Ca Lp - Lp z 0z (z 0z (z . 0. (. 0. / <- +$#':
z P nr. zile lucrate*persoan!*an
(z P nr. total de zile lucrate de ntreg personalul anga1at
. P ore lucrate*zi*persoan!*an
(. P nr. total de ore
)1
Maria Kiculescu" !iagnostic global strategic" <d. <conomic!" ?ucureti" 1&&/;
)0
0z P producti,itatea zilnic! 3lei*zi*persoan!5
0. P producti,itatea orar! 3lei*or!*zi*persoan!5
43: "6*'-(&$00 *'5-&+
; 2'"'-2'-($ 2' 1#$20 2' <-3'!*#$#' *'5-&+. $ ,-+&&
Ca Ai Ca
Ca Lp - Lp Lp Lp / AAi
Lp Lp Ai

" n care
Ca
Lp

producti,itatea medie anual! a muncii;
Ai
Lp

gradul de nzestrare te6nic! a muncii #/$6
Ca
Ai
randamentul 3e'icien#a5 Acti,elor imo4ilizate #AAi$.
; 2'"'-2'-($ 2' +$"$+&*$*'$ 2' "#62+(&' 8'B"#&,$*. "#&- $+*&%'0' 2&- 'B"06$*$#' @
>&B' )& +&#+0$-*' @ "' +$#' >&#,$ 0' $#' 0$ 2&!"63&(&':

Ca Ac Ai Aif Ca
Ca Ae Ae
Ae Ae Ac Ai Aif

" n care
Ae + ,aloarea medie a acti,elor de e2ploatare;
Ae
Ca
- e'icien#a utiliz!rii acti,elor de e2ploatare;
Ac + ,aloarea medie a acti,elor corporale;
Ai + ,aloarea medie a acti,elor imo4ilizate 3mi1loace 'i2e5;
Ai'- ,aloarea medie a acti,elor imo4ilizate n 'unc#iune 3producti,e5;
" "
Ac Ai Aif
Ae Ac Ai
- greutatea speci'ic! a elementelor n totalul categoriei din care 'ace parte.
D&$1-6!*&+0 +6,'#+&$0
Diagnosticul comercial tre4uie s! permit! managementului ntreprinderii s! aprecieze n
ce m!sur! acti,itatea din domeniul comercial reuete sau nu s! ,alori'ice pe pia#! rezultatele
acti,it!#ii des'!urate" concretizate n produse" lucr!ri sau ser,icii
)2
. Ast'el" prin acest diagnostic
sunt caracterizate produselor 'irmei din punct de ,edere al pozi#iei acestora pe pia#!" a clien#ilor
)2
Constantin ?!r4ulescu" !iagnosticarea ntreprinderilor aflate n dificultate economic" <d. <conomic!" ?ucureti"
2002" pg. .%
)1
i 'urnizorilor i a tuturor aspectelor ce pot a,ea rele,an#! asupra compartimentelor de resort ale
'irmei.
(ndicatorii utiliza#i cu prec!dere n diagnosticul comercial sunt:
1. cota de pia#! calculat ca raport ntre ,:nz!rile 'irmei analizate i ,:nz!rile de pe
segmentul de pia#! analizat

n
&
i& i&
i i
p
C M
C M
C
1
unde
1 P 1"n 'irmele care ac#ioneaz! pe pia#a produsului i6
X
i1
P cantitatea de produse i ,:ndute de 'irma &6
-
i1
P pre#ul produsului i utilizat de 'irma &;
2. puterea pe pia#! a 'irmei reprezint! capacitatea acesteia de a domina pia#a" respecti, de
a-i elimina concuren#ii atunci c:nd interesele 'irmei o cer i se e2prim! prin rata mar1ei nete
3rata renta4ilit!#ii comerciale + Arc5
100
Ca
Cn
Arc
unde
Cn + pro'it net " Ca + ci'ra de a'aceri
Ku este o4ligatoriu ca o 'irm! care are o cot! de pia#! ridicat! s! posede i o rat! a
renta4ilit!#ii mare" dependen#a 'iind de cele mai multe ori in,ers!" 'irmele care doresc s! domine
pia#a practic! de o4icei pre#uri de ,:nzare situate cu pu#in peste costuri.
%. atracti,itatea produselor 3analiza porto'oliului de produse5 reprezint! o m!rime
calitati,!. Cel mai 4un mod de diagnosticare a atracti,it!#ii 'irmei l constituie un studiu de pia#!
care s! e,iden#ieze pre'erin#ele segmentului de pia#! ales" analizat n compara#ie cu
caracteristicile intrinseci ale produselor ,:ndute e'ecti, de aceasta.
4. analiza clien#ilor are n ,edere
- importan#a acestora 3rela#iile cu clien#ii tradi#ionali5;
- capacitatea de plat! 3mai ales dac! e2ist! clien#i de care ntreprinderea este dependent!"
caz n care intereseaz! sol,a4ilitatea acestora i e'ectele comportamentului i a situa#iei lor
'inanciare asupra ntreprinderii5;
- e2isten#a restan#elor i durata de ncasare a crean#elor cu precizarea c!" dei ca tendin#!
acest indicator tre4uie s! ai4! ,aloarea c:t mai mic!" nu tre4uie pierdut din ,edere 'aptul c! se
pot accepta durate de decontare a crean#elor mai ndep!rtate pentru clien#ii importan#i i 4un
platnici.
9n calcule se 'olosete indicatorul durata de decontare a creanelor firmei sau termenul
mediu de recuperare a creanelor clieni #(rc$, calculat cu rela#ia
)2
%.0
Ca
Cc
(rc
n care
Cc + crean#e comerciale 3clien#i necasa#i5
Ca + ci'ra de a'aceri
9n literatura de specialitate se precizeaz! c! pentru a re'lecta un ni,el normal de
lic6iditate a crean#elor comerciale acest termen ar tre4ui sa 'ie de %0 + 4) zile" orice dep!ire
sporind necesarul temporar de 'inan#at al ntreprinderii i poate 'i semn al unor clien#i n
di'icultate 'inanciar!. 7e pre'igureaz! ast'el riscurile legate de clien#i clien#i incer#i" clien#i r!u
platnici" clien#i la care se pre'igureaz! sc6im4!ri ale conducerii" n structura organiza#ional! sau
a ac#ionariatului etc.
). analiza 'urnizorilor are n ,edere criteriile de alegere a acestora 3calitatea i pre#ul
produselor li,rate" ritmicitatea apro,izion!rii" capacitatea de a r!spunde la solicit!ri nepre,!zute
etc5" precum i durata de plat! a acestora ca e'ect al ,:nz!rilor. (ndicatorul utilizat" termenul
mediu de plat al furnizorilor#(pf$ se calculeaz! cu rela#ia
%.0
Ca
;z
(pf
n care
;z + datorii la 'urnizori 3'urnizori nencasa#i5; Ca + ci'ra de a'aceri;
<c6ili4rul acti,it!#ii comerciale se realizeaz! numai dac! (pf Q (rc
Concluziile desprinse n urma analizei 3in'luen#ate i de e,olu#ia 'actorilor e2terni
ntreprinderii5 ,or 'i consemnate n fia sintetic a diagnosticului acti"itii i a diagnosticului
comercial
27371727 A-$0&3$ #'!#!'06# >&#,'&
6.7.,.6.,. Analia # diagnostic a resurselor umane .personalului/ i a
managementului firmei
Hiecare unitate patrimonial!" indi'erent de natura acti,it!#ii 3produc#ie" prest!ri ser,icii"
comer#5" utilizeaz! 'or#a de munc!" ca resurs! a c!rei 'olosire e'icient! n acti,itatea operati,! i
de conducere" constituie premisa poten#!rii resurselor materiale i 'inanciare ale ei.
Diagnosticul resurselor umane are n ,edere modul n care personalul 'irmei este
asigurat 3numeric5 i utilizat pentru realizarea o4iecti,elor acesteia.
8esursele umane por 'i a4ordate din cel pu#in dou! puncte de ,edere
- ca dimensiune i structur!;
- de pe pozi#ia e'icien#ei utiliz!rii personalului.
9ncadrarea unei ntreprinderi cu personal con'orm ne,oilor constituie" teoretic" premisa
realiz!rii per'orman#elor proiectate; practic" realizarea acestor per'orman#e depinde de structura"
calitatea i modul de 'olosire a personalului.
)%
7c!derea" n dinamic!" a num!rului de salaria#i se apreciaz! di'erit n 'unc#ie de cauzele
care au generat-o. Dac! aceast! sc!dere este consecin#a unei politici de'ectuoase de recrutare i
asigurare cu personal" situa#ia se apreciaz! negati," deoarece conduce la deteriorarea
per'orman#elor 3sc!derea ci'rei de a'aceri i a altor indicatori de rezultate" sc!derea renta4ilit!#ii
etc.5 i a imaginii 'irmei pe pia#!. 7c!derea num!rului de salaria#i poate 'i i rezultanta
restr:ngerii acti,it!#ii" ceea ce sugereaz!" ntr-un conte2t concuren#ial dat" tra,ersarea de c!tre
'irm! a unor di'icult!#i de natur! i amploare di'erite. Aceste di'icult!#i re'lect!" 'ie incapacitatea
'irmei de a 'ace 'a#! restric#iilor impuse de mediul economic n care acti,eaz!" 'ie e'ectul
propagat al unor imper'ec#iuni i dezec6ili4re de natur! macroeconomic!. Dar" sc!derea
num!rului de salaria#i poate 'i i consecin#a 'a,ora4il! a modi'ic!rii raportului de ec6ili4ru dintre
poten#ialul uman i cel material" ca urmare a rennoirii acti,elor corporale" a creterii gradului de
te6nicitate al acestora.
<ste recomandat a se a,ea n ,edere urm!toarele aspecte
- adec,area num!rului de salaria#i cu necesit!#ile reale ale 'irmei 3e,itarea
supradimension!rii personalului5;
- adec,area cali'ic!rii personalului potri,it speci'icului 'irmei i politicile de
per'ec#ionare" policali'icare promo,ate de 'irm!;
- concordan#a ntre munca prestat!" ni,elul de cali'icare al lucr!torilor" categoria medie a
lucr!rilor i ni,elul de salarizare;
- e2isten#a unui program de promo,are a personalului;
- indicatorii 'luctua#iei i mic!rii personalului;
- ra#ionalitatea acti,it!#ii de selec#ie a personalului;
- calitatea condi#iilor de munc! n sec#ii" ateliere" sectoare de acti,itate;
- climatul social protec#ia muncii 3num!r de accidente" m4oln!,iri pro'esionale5"
protec#ia social! 3ni,elul datoriilor la 4ugetul asigur!rilor de stat" locuin#e i alte ser,icii sociale
'urnizate lucr!torilor" num!r de salaria#i concedia#i" locuri de munc! noi create etc5" organizarea
sindical! i ni,elul presiunilor e2ercitate asupra managementului;
-ersonalul ntreprinderii ,a 'i analizat su4 aspectul structurii lui pe ,:rste i se2e" ni,el de
preg!tire 3superior" mediu5" cali'icare i ni,el de 'ormare 3ca un criteriu esen#ial de apreciere a
capacit!#i ntreprinderii de a realiza per'orman#e5" ,ec6ime etc. <ste important de ,!zut n ce
m!sur! personalul este 'idel ntreprinderii i care sunt posi4ilit!#ile de nlocuire n caz de plecare"
iar n caz de pensionare" dac! este pre,!zut! o succesiune. 9n acest sens" ntreprinderea tre4uie s!
dispun! de o politic! de reciclare a ntregului personal e2istent la toate ealoanele" care s!
)4
permit! nu numai stap:nirea domeniului n care lucreaz! dar i a,ansarea personalului n alte
'unc#ii.
-rincipalii indicatori ce pot 'i calcula#i pentru a e,iden#ia micarea personalului sunt
- coe'icientul intensit!#ii intr!rilor" calculat ca raport ntre num!rul salaria#ilor intra#i n
'irm! ntr-o anumit! perioad! de timp 3un an5" i num!rul de salaria#i e2isten#i n aceeai
perioad!;
- coe'icientul intensit!#ii ieirilor" calculat ca raport ntre totalul plec!rilor 1usti'icate i
num!rul mediu de salaria#i;
- coe'icientul mic!rii totale 3Mt5" calculat ca raport ntre suma intr!rilor i ieirilor de
salaria#i i num!rul mediu al acestora.
- gradul de sta4ilitate + ce caracterizeaz! 'irma din perspecti,a sta4ilit!#ii poten#ialului
uman" calculat cu rela#ia /s < 2 = Mt.
7arcinile personalului tre4uie studiate separat pentru a se cunoate ni,elul lor i pentru a
se ,edea cum se situeaz! scara salariilor n raport cu pro'esia" dar i cu alte ntreprinderi
apar#in:nd aceluiai sector. 7tarea de spirit care domnete" climatul social al 'iec!rui sediu al
ntreprinderii i 'ilialelor sale" rolul sindicatelor 3cercetarea con'lictelor" num!rul zilelor de
gre,e5 sunt de asemenea aspecte esen#iale care tre4uie re#inute.
7e poate determina pe 4aza elementelor susmen#ionate 3ca o concluzie a diagnosticului5
gradul de atracti,itate al 'irmei prin
- posi4ilit!#ile de 'ormare pro'esional!;
- 'luctua#ia 'or#ei de munc!" n general" din care manageri" specialiti cu studii superioare"
muncitori de nalt! cali'icare;
- m!rimea salariului mediu din 'irm!" comparati, cu m!rimea salariului mediu din zona
de amplasare a 'irmei" ramura din care 'ace parte" la ni,el na#ional.
Diagnosticul 'or#ei de munc! tre4uie completat cu aspectele calitati,e" de e'icien#! ale
acestei resurse. (ndicatorul utilizat n acest scop este "#62+*&%&*$*'$ ,'2&' $ ,-+&& 8- :
determinat! la di'erite ni,ele temporale 3an" semestru" lun!" zi" or!5 dar i la di'erite ni,ele
organizatorice 3acti,it!#i" sec#ii*sectoare de acti,itate" categorii de personal" etc5.
9n general" productivitatea unui factor e2prim! e'icacitatea cu care el este 'olosit i
cap!t! trei 'orme distincte
a/ # productivitatea total.<
i
/ a unui 'actor oarecare i se de'inete ca 'iind cantitatea total!
de produc#ie3M5 care se poate o4#ine 'olosind acel 'actor" n condi#iile n care ceilal#i r!m:n
constan#i. Ast'el" consider:nd 'unc#ia de produc#ie ca 'iind dependent! de x
i
'actori + < f#x
i
$, i
))
x
2
'iind considerat a 'i 'actorul uman" producti,itatea acestuia ,a 'i dat! de rela#ia +
2
< f#x
2
, x
i'2
>
$,
n care x
i'2
>
este ,aloarea constant! a celorlal#i 'actori" care 1oac! rolul de parametri;
&/ ' productivitatea medie.
i 0 / a unui 'actor i este e2presia raportului ntre m!rimea
produc#iei3M5 i cantitatea x
i
utilizat! din 'actorul respecti," determin:ndu-se cu rela#ia
i
i
x
M
0

c/ ' productivitatea marginal.=
mi
/ a unui 'actor i e2prim! ,aria#ia produc#iei# M5
determinat! de ,aria#ia masei 'actorului cu o unitate" ar!t:nd ce produc#ie suplimentar! se o4#ine
atunci c:nd masa3sau ,aloarea5 'actorului crete cu o unitate. 8ela#ia de calcul este
i
mi
x
M
0

7pre deose4ire de producti,itatea medie care re'lect! modul de utilizare a 'actorului n


totalitatea sa" producti,itatea marginal! nu #ine cont dec:t de consecin#ele ultimei unit!#i utilizate
din acel 'actor. Dac! 0
mi
Q
i 0 ,
aceasta din urm! nu poate dec:t s! creasc! pe seama aportului
unit!#ii adi#ionale a 'actorului considerat; n situa#ia in,ers!" c:nd 0
mi
O
i 0 , ultima unitate a
'actorului considerat a,:nd o e'icien#! n sc!dere" ac#ioneaz! n acelai sens i asupra mediei.
-roducti,itatea marginal!" ca 'orm! de e2primare a e'icacit!#ii 'actorilor are anumite
limite determinate de 'aptul c! este un raport de m!rimi a4solute" a c!rui ,aloare este sensi4il
in'luen#at! de unitatea de m!sur! 'olosit! pentru e2primarea ,olumului de acti,itate. -entru
eliminarea acestui incon,enient s-a introdus no#iunea de elasticitate a acti,it!#ii la ,aria#ia
'actorilor e2prim:nd sensi4ilitatea acti,it!#ii la modi'icarea 'actorilor. <2presia analitic! a
elasticit!#ii este
i
mi
i
i
i
i
i
i
x +
0
0
x
+
x
+
x
x
+
+
x
x
+
+
e

*
Coe'icientul ast'el calculat are semni'ica#ia de rat! de cretere procentual! a acti,it!#ii
determinat! de creterea cu un procent31`5 a 'actorilor. 9n 'unc#ie de ,aloarea coe'icientului de
elasticitate specialitii propun segmentarea cur4ei acti,it!#ii n trei zone de semni'ica#ie" ast'el
- zona (" denumit! Fzona randamentelor cresc!toareG" n care e Q 2;
- zona ((" denumit! Fzona randamentelor descresc!toareG" n care 1 0 e ;
- zona (((" denumit! Fzona randamentelor negati,eG" n care e O > ;
0roductivitatea muncii se determin! prin raportarea e'ectelor o4#inute ,aloarea
produc#iei e2erci#iului 3Xe5" ,aloarea ad!ugat! 3Ja5" produc#ia o4#inut! destinat! li,r!rii 3X'5"
).
ci'ra de a'aceri 3Ca5 la e'ortul '!cut num!rul de lucr!tori 'olosit 3Kp5 sau timpul de lucru utilizat
3T-zile sau ore5 i e2prim! ,aloarea realizat! de un lucr!tor n unitatea de timp
5 3
5 " " 3
( Lp
Ca Na Mf Me
-
9n 'unc#ie de 'actorii care pot in'luen#a e,olu#ia producti,it!#ii muncii se disting
urm!toarele ,ariante de calcul
a5
100
1

n
i
0i gi
-
" n care
gi P ponderea lucr!torilor 3structura timpului de munc!5 pe acti,it!#i sau structuri
organizatorice n num!rul lor total;
0i P producti,itatea muncii la ni,elul structurii luate n calcul.
45 0z z - " n care
z + num!r mediu de zile lucrate * persoan!
0z + producti,itatea zilnic!
c5 alte modele 'actoriale caracteristice altor domenii de acti,itate 3comer#" turism5 a c!ror
construc#ie #ine seama de particularit!#ile 'iec!rui domeniu.
)%
Cuanti'icarea in'luen#elor 'actorilor cuprini n aceste sisteme 'unc#ionale multiplicati,e
se poate 'ace prin metoda su4stituirii ,alorii 'actorilor" su4 rezer,a 'olosirii cu pruden#! a
rezultatelor o4#inute n procesul decizional.
Mtilizarea n diagnosticul personalului a acestui indicator se do,edete a 'i important
pentru c! modi'icarea acestui indicator" n sensul creterii" are urm!toarele consecin#e
- ac#ioneaz! direct asupra reducerii c6eltuielilor cu salariile;
- in'luen#eaz! ,olumul des'acerilor de m!r'uri 3ncas!rilor5 care contri4uie la r:ndul s!u
la reducerea ni,elului relati, al costurilor constante;
- contri4uie la accelerarea ,itezei de circula#ie a m!r'urilor i ca urmare se realizeaz!
economii la c6eltuielile pentru manipularea" p!strarea" sortarea" am4alarea m!r'urilor" la do4:nzi
i comisioane 4ancare;
- duce la creterea renta4ilit!#ii.
7arcina managementului
)4
n utilizarea resursei umane este aceea de a 'ace oamenii
capa4ili realiz!rii per'orman#ei" s! 'ac! e'icace punctele tari i nerele,ante sl!4iciunile lor.
)%
Mi6aela ?rsan" 7te'ani#! buu" Analiza economico'financiar n comer i turism : metodologie de realizare"
<ditura Didactic! i -edagogic!" ?ucureti" 201%" pg..
)4
-eter Druc=er" T6e neE realities" <d. Mandarin -aper4ac=s" " 1&&0" pg. 221;
)/
Concluziile desprinse n urma analizei 3in'luen#ate i de e,olu#ia pre,izi4il! a 'actorilor
e2terni ntreprinderii5 ,or 'i consemnate n fia sintetic a diagnosticului personalului.
R'3'#%'0' 2' +#')*'#' $ "#62+*&%&*.(&& ,-+&& se structureaz! ast'el
a$ rezer"e legate de promo"area progresului te.nic6
-rogresul te6nic presupune dotarea 'irmei cu mi1loace de munc! moderne i introducerea
unor te6nologii a,ansate. -romo,area progresului te6nic este impus! de ns!i necesitatea
ridic!rii calit!#ii acti,it!#ii la ni,elul e2igen#elor unei economii concuren#iale. 8ezer,ele
creterii producti,it!#ii muncii legate de progresul te6nic se re'er! la in,esti#ii n utila1e
per'ormante i te6nologii de produc#ie 3reducerea consumului speci'ic de resurse pe unitatea de
produs*ser,iciu" creterea calit!#ii produselor" optimizarea proceselor etc5" ra#ionalizarea
te6nologiei comerciale i 6oteliere 3e2tinderea apro,izion!rii directe" preluarea de c!tre industrie
a unor opera#iuni e'ectuate tradi#ional de comer#" promo,area 'ormelor moderne de ,:nzare5"
dez,oltarea i modernizarea 4azei materiale pe 4aza unor solu#ii constructi,e moderne" dotarea
unit!#ilor operati,e cu utila1e i mi1loace de munc! per'ec#ionate.
b$ rezer"e legate de promo"area managementului performant6
Holosirea ra#ional! a lucr!torilor" ca rezer,! a creterii e'icien#ei muncii" presupune
delimitarea 1ust! a sarcinilor pe di'erite categorii de lucr!tori i determinarea rela#iilor de
cooperare ntre ele; repartizarea optim! a 'ondului de timp de munc! n cadrul unui sc6im4;
redistri4uirea sarcinilor n perioadele de ,:r' de acti,itate; e2ecutarea acti,it!#ilor au2iliare" '!r!
a st:n1eni acti,itatea principal!.
Managementul modern pune accent pe moti,area salaria#ilor" ca 'actor de 4az! al
amelior!rii per'orman#elor personalului anga1at. 9n acest caz" se impune analiza sistematic! a
indicatorilor
- salariul mediu lunar;
- dinamica salariului mediu3pe total i pe categorii de salaria#i5;
- indicele de corela#ie ntre dinamica pre#urilor i dinamica salariilor;
- structura salaria#ilor pe trane de salarii;
- ,aloarea glo4al! a primelor 10 salarii3 cele mai mari5;
- raportul dintre salariile mari i mici;
- ponderea salariilor ,aria4ile;
- partea de capital de#inut! de salaria#i;
- ,aloarea medie anual! a altor 'orme de ,enit3di,idende" participa#ii" prime5 o4#inute de
un salariat.
)$
Compara#iile n timp i spa#iu ale acestor indicatori permit identi'icarea posi4ilit!#ilor noi
de moti,are a lucr!torilor.
c$ rezer"e legate de aciunea factorilor bio'psi.o'sociali6
Hactorii lega#i de nsuirile indi,iduale ale salaria#ilor 'actori 4iologici 3,:rst!" se2" stare
de s!n!tate etc.5" psi6ologici 3aptitudini" moti,a#ie" interesele urm!rite" ,oin#a de munc!"
atitudinea 'a#! de munc!5" sociali 3condi#iile de ,ia#!" calitatea mediului 'amilial" acti,itatea
politic! i spiritual!" condi#iile socio-culturale5" 'ac ca selec#ionarea i repartizarea personalului
s! se 4azeze pe o apreciere special! a deose4irilor indi,iduale" care in'luen#eaz! 6ot!r:tor
e2ercitarea pro'esiei i rezultatele o4#inute. Al#i 'actori n m!sur! s! asigure ameliorarea
per'orman#elor care tre4uie lua#i n considerare se re'er! la asigurarea cu locuin#e" mi1loace de
transport" gri1a 'a#! de copii" spri1inirea 'emeilor mame" satis'acerea ne,oilor cultural-sporti,e
etc.
d$ rezer"e legate de ali factori, cu aciune indirect.
- propriet!#ile m!r'urilor propuse spre ,:nzare3datorit! ,olumului di'erit de munc! pe
care-l necesit!5;
- structura des'acerilor care se modi'ic! ca urmare a modului de mani'estare a cererii
popula#iei;
- sezonalitatea produc#iei i consumului;
- situa#ia economic! i social! a teritoriului aezarea geogra'ic!" densitatea i structura
socio-pro'esional! a popula#iei care determin! m!rimea i 'rec,en#a cump!r!rilor.
- con1unctura economic! ni,elul pre#urilor" rata in'la#iei" politicile micro i
macroeconomice etc.
Managementului firmei" ca o4iect al diagnosticului" i se pun n e,iden#! parametrii
constructi,i i 'unc#ionali ai componentelor sale ma1ore metodologic!" decizional!"
in'orma#ional!" organizatoric! sau pe 'unc#iile ce de'inesc managementul ca proces pre,iziune"
organizare" coordonare" antrenarea 3implicarea personalului5" control + e,aluare" 'iindu-i conturat
principalele per'orman#e manageriale.
(n'orma#iile utilizate ,or 'i grupate n
))

- in'orma#ii re'eritoare la su4sistemul metodologic sisteme de management utilizate de


'irm! 3managementul prin o4iecti,e" prin 4ugete" prin proiecte" prin e2cep#ii5" metode i te6nici
de management utilizate de managerii de pe di'erite ni,ele ierar6ice 3diagnosticarea" delegarea"
edin#a" ta4loul de 4ord" agenda managerial!" gra'icul sarcinilor managerului" ta4elul decizional"
4rainstormingul5" stilul de maangement" alte metodologii utilizate n analiza i per'ec#ionarea
))
(on Jer4oncu" (on -opa" !iagnosticarea firmei" <d. Te6nic!" ?ucureti" 2001" pg. &$;
)&
managementului i a componentelor sale" de natur! economic! analiza 'actorial! proceselor i
'enomenelor" controlul de gestiune etc.;
- in'orma#ii re'eritoare la su4sistemul decizional caracterizarea deciden#ilor indi,iduali i
de grup" lista deciziilor adoptate" ncadrarea tipologic! a acestora" modalitatea de 'undamentare
i adoptare act sau proces decizional" etc.
- in'orma#ii pri,ind su4sistemul in'orma#ional principalele in'orma#ii ,e6iculate"
ncadrarea tipologic! a acestora" situa#iile in'orma#ionale 3documentele5 'olosite" 'lu2urile i
circuitele in'orma#ionale principale n care acestea sunt antrenate" maniera de tratare 3manual"
automatizat5" gradul de in'ormatizare a proceselor de munc! 3de e2ecu#ie i de management5"
gradul de dotare cu calculatoare a 'irmei" alte aspecte. Asigurarea unui sistem decizional
'unc#ional" e'icace i e'icient pentru 'iecare 'irm! este esen#ial! ntruc:t condi#ioneaz! decisi,
per'orman#ele sale.
- in'orma#ii re'eritoare la componenta organizatoric! componentele procesuale
3'unc#iuni" acti,it!#i" atri4u#ii" sarcini5 i caracteristicile acestora" componentele stucturale
3posturi" 'unc#ii" compartimente" ponderi ierar6ice" ni,eluri ierar6ice" rela#ii organizatorice5 i
particularit!#ile acestora" documentele organizatorice 38OH" organigram!" 'ie de post5" tipul de
structur! organizatoric!" ncadrarea cu personal a structurii organizatorice" alte aspecte.
Analiza structurilor organizatorice urm!rete e2isten#a unei organigrame care e,iden#iaz!
leg!turile ierar6ice i 'unc#ionale 3n caz contrar se ,a cere ntreprinderii s! o ntocmeasc!5.
Aceast! sc6em! tre4uie s! 'ie nso#it! de o situa#ie actual! a 'unc#iilor n raport cu ,:rsta"
care ne permite s! cunoatem" n orice moment" dac! succesiunile sunt 4ine preg!tite i asigurate
la toate ni,elurile ierar6ice i dac! e2ist! riscul de apari#ie a QgolurilorG n anii urm!tori. <ste
studiat! cu aten#ie organigrama" pentru a ,edea" nu at:t calitatea oamenilor" c:t mai ales modul
ra#ional n care sunt distri4uite 'unc#iile n ntreprindere i maniera n care in'orma#ia circul! de
la un ealon la altul" at:t n plan ,ertical c:t i n plan orizontal. <ste 4ine de sesizat dac!
instruc#iunile i in'oma#iile circul! cu uurin#! de sus n 1os i de 1os n sus 3su4 aspect ierar6ic5
i dac! e2ist! comunicare ntre ser,icii" '!r! de care nu se poate spera ntr-o ,erita4il!
coordonare. Tre4uie studiat! apoi organizarea 'iec!rui ser,iciu" n special" organizarea conta4il!
i e2isten#a unui control de gestiune.
-rezentarea acestor date i in'orma#ii re'eritoare la parametrii constructi,i i 'unc#ionali
ai componentelor manageriale 3metodologic!" decizional!" in'orma#ional! i organizatoric!5
permite conturarea principalelor per'orman#e manageriale.
9n categoria per'orman#elor manageriale se nscriu
.0
- 'rec,en#a sc6im4!rilor manageriale" de ansam4lu sau la ni,el de component!
managerial!" a4ordat! ca necesitate i oportunitate;
- competen#a managerilor" e,iden#iat! de cunotin#ele" calit!#ile i aptitudinile
manageriale pe care le posed! 3di'eren#iat" 'unc#ie de pozi#ia iera6ic! pe care se a'l!5;
- decizii de calitate adoptate n timp real i ac#iuni corespunz!toare ini#iate pentru
aplicarea lor;
- in'orma#ii de calitate" transmise operati, 4ene'iciarilor" manageri i e2ecutan#i;
- instrumentar managerial adec,at situa#iilor manageriale i economice speci'ice 'irmei;
- apelarea 'rec,ent! la metodologii de proiectare*reproiectare i ntre#inere a 'unc#ion!rii
managementului i componentelor sale;
- a4ordarea ec6ili4rat! a componentelor procesuale i structurale" din punct de ,edere
decizional;
- coresponden#a dintre tipurile de decizii i pozi#ia ierar6ic! a deciden#ilor;
- maniera de satis'acere a ne,oilor in'orma#ionale ale managerilor;
- gradul de apropiere a managementului de e2ecu#ie 3dat de num!rul de ni,eluri ierar6ice5;
- coresponden#a posturi-titulari de posturi;
- maniera de structurare a autorit!#ii pe ni,eluri ierar6ice; coresponden#a dintre o4iecti,e
i componentele procesuale ale 'irmei;
- calitatea documentelor organizatorice" etc.
6.7.,.6.6. Analia resurselor materiale i a condi!iilor de e)ploatare
R'!#!' ,$*'#&$0' reprezint! componentele 'izice ale capitalului unei ntreprinderi i au
n componen#a lor
- acti,ul 'i2" imo4ilizat cl!dirile" utila1ele i ec6ipamentele de produc#ie;
- acti, circulant materiile prime i materialele" resursele energetice.
-rincipalele aspecte urm!rite n analiza resurselor se re'er! la
- asigurarea ntreprinderii cu resurse
- utilizarea resurselor
- e'icien#a utiliz!rii resurselor
A-$0&3$ ,&F06$+'06# >&B' 8A+*&%' &,64&0&3$*':
Analia dinamicii i mrimii mi$loacelor fi)e
Dinamica acti,elor imo4ilizate tre4uie analizat! at:t pe 4aza ,alorii de in,entar 3ini#iale5"
c:t i a ,alorii medii anuale" 'iind direct legat! de in,esti#iile din cursul e2erci#iului.
9n analiza dinamicii acti,elor imo4ilizate se urm!rete e,olu#ia ,alorii medii sau a ,alorii
de in,entar 4rute n cursul e2erci#iului pe total sau pe categorii de imo4iliz!ri 3corporale"
.1
necorporale" 'inanciare5" o aten#ie deose4it! tre4uind s! se acorde imo4iliz!rilor corporale ce
particip! nemi1locit la procesul de produc#ie.
17 A-$0&3$ ,&F06$+'06# >&B' *6*$0'
Aprecierea %60,0& &,64&0&3.#&06# +6#"6#$0' are la 4az! date 'urnizate de situa#iile
'inanciare corectate cu in'orma#iile pri,ind imo4iliz!rile utilizate care nu 'ac parte din
patrimoniul ntreprinderii i cu ree,alu!rile sistematice necesare
).
.
D&-$,&+$ ,&F06$+'06# >&B' se analizeaz! pe 4aza indicatorilor
)/

a$ Modificarea absolut a mi&loacelor fixe:


i
f
P
1 i
f
-
0 i
f
; ; P
1
;
-
0
;
;
unde 'i + ,aloarea mi1loacelor 'i2e din categoria QiG;
H + ,aloarea mi1loacelor 'i2e totale.
b$ Modificarea relati" a mi&loacelor fixe:
3`5 i
f
P
100
0
0 1

i
i i
f
f f
sau
100
0
0 1
3`5


;
; ;
;
c$ Coeficientul intrrilor de mi&loace fixe:

100
1

;
?
*
unde ( + ,aloarea intr!rilor de mi1loace 'i2e.
d$ Coeficientul ieirilor de mi&loace fixe:
100
;
D
*
D
unde < + ,aloarea ieirilor de mi1loace 'i2e.
e$ Coeficientul micrii globale a mi&loacelor fixe:
100
+

;
D ?
*
M/
Jaloarea acestor indicatori se 1udec! n str:ns! corela#ie cu e,olu#ia produc#iei" respecti,
a ci'rei de a'aceri i cu 'aza de maturitate a ntreprinderilor. De,ansarea mi1loacelor 'i2e de c!tre
ritmul ci'rei de a'aceri constituie" ca regul! general!" e2presia 'olosirii e'iciente a mi1loacelor de
munc! disponi4ile pentru ntreprinderile a'late n 'az! de maturitate. Haza de demara1 sau
cretere poate 1usti'ica de,ansarea ritmului ci'rei de a'aceri de c!tre cel al mi1loacelor 'i2e.
27 A-$0&3$ !*#+*#&& )& !*.#&& ,&F06$+'06# >&B'
S*#+*#$ $+*&%'06# &,64&0&3$*' pune n e,iden#! ponderea categoriilor de imo4iliz!ri
necorporale" a categoriilor de imo4iliz!ri corporale i a imo4iliz!rilor 'inanciare. 7tructura
imo4iliz!rilor corporale are importan#! n e'icien#a general! a acti,elor i re'lect! compozi#ia
).
Monica -etcu + QAnaliza economico'financiar a ntreprinderii7" <ditura <conomic!" ?ucureti" 200%" p. 1)1
)/
Maria Kiculescu + !iagnostic economicG" ,ol. (" <ditura <conomic!" ?ucureti" 200%" p. 14.
.2
te6nologic! a capitalului 'i2. Creterea ponderii imo4iliz!rilor corporale acti,e ampli'ic!
e'icien#a general! a acti,elor imo4ilizate.
A-$0&3$ !*#+*#&& ,&F06$+'06# >&B'
S*#+*#$ $+*&%'06# &,64&0&3$*' pune n e,iden#! ponderea categoriilor de imo4iliz!ri
necorporale" a categoriilor de imo4iliz!ri corporale i a imo4iliz!rilor 'inanciare. 7tructura
imo4iliz!rilor corporale are importan#! n e'icien#a general! a acti,elor i re'lect! compozi#ia
te6nologic! a capitalului 'i2. Creterea ponderii imo4iliz!rilor corporale acti,e ampli'ic!
e'icien#a general! a acti,elor imo4ilizate.
A-$0&3$ !*#+*#&& ,&F06$+'06# >&B' permite e,iden#ierea acelor categorii spre care s-a
orientat programul in,esti#ional al ntreprinderii. De o4icei" programul in,esti#ional este orientat
n direc#ia acelor mi1loace 'i2e care particip! direct i nemi1locit la o4#inerea de produse 'inite"
e2ecutarea de lucr!ri" etc
)$
.
Analiza tradi#ional! se 4azeaz! pe indicatorul QCoeficientul de structur7 pe categorii de
mi&loace fixe #g
i
$:
100
M;
mf
g
i
i
Acest coe'icient de structur! de'inete ponderea 'iec!rei grupe" su4grupe" clase i
su4clase de mi1loace 'i2e n totalul acestora.
Des utilizat n analiza economic! este indicatorul RCoeficientul mi&loacelor fixe acti"e7
)&
#mf
a
$
100
M;
mf
mf
a
a
unde mfa + ,aloarea mi1loacelor 'i2e acti,e.
7tructura mi1loacelor 'i2e poate 'i analizat! i pe 'unc#ii ale ntreprinderii" e,iden#iindu-se
ast'el resursele te6nice a'ectate
cercet!rii + dez,olt!rii;
apro,izion!rii;
produc#iei;
distri4u#iei.
A-$0&3$ !*.#&& ,&F06$+'06# >&B'
7tudiul !*.#&& ,&F06$+'06# >&B' se realizeaz! cu a1utorul indicatorilor
.0

)$
Kicolae Ceorgescu" Jasile 8o4u + QAnaliz economico'financiarG" <ditura A7<" ?ucureti" 2001" p. 2%&
)&
Mi1loacele 'i2e acti,e sunt cele care concur! n mod direct la realizarea n 4une condi#ii a procesului de
e2ploatare.
.0
Maria Kiculescu" op. cit." p. 1)4
.%
a5 Coeficientul de rennoire" care e2prim! raportul dintre mi1loacele 'i2e intrate prin
in,esti#ii 3(n,.5 i ,aloarea total! a acestora
100
.

M;
?n"
*
r
Acest indicator permite estimarea importan#ei programului de in,esti#ii n raport cu
capacit!#ile e2istente. O ,aloare ridicat! a indicatorului e2prim! preocuparea ntreprinderii
pentru dez,oltarea capacit!#ilor sale de produc#ie i de distri4u#ie. Dep!irea unui anumit prag
comport! i o cretere a riscului legat de
sc6im4area con1uncturii economice;
sc6im4area te6nologiei;
neasigurarea sporului de producti,itate scontat;
asigurarea ,:nz!rii produselor 3ser,iciilor5 realizate cu noile capacit!#i.
O ,aloare redus! a indicatorului arat! c! ntreprinderea e2ploateaz! capacit!#ile e2istente"
e2ist:nd riscul Qm4!tr:niriiG capacit!#ilor disponi4ile" cu toate consecin#ele ce decurg pe planul
producti,it!#ii i e'icien#ei. 8iscul crete pe m!sur! ce ntreprinderea se orienteaz! spre
di,ersi'icarea acti,it!#ilor" respecti, spre crearea i lansarea de noi produse.
b$ Coeficientul de uzur:
100
M;
A
*
u
unde A + suma amortiz!rii cumulate.
<,olu#ia acestei rate e2prim! politica de in,esti#ii a 'irmei Qm4!tr:nireaG mi1loacelor
'i2e 3creterea ratei5" men#inerea st!rii lor 3sta4ilitatea ratei5" respecti, QntinerireaG mi1loacelor
disponi4ile 3diminuarea ratei5.
c5 Coeficientul de modernizare" care reprezint! ponderea n totalul mi1loacelor 'i2e a
celor modernizate 3M5
100
M;
M
*
m
(ndicatorii de stare prezenta#i sunt utili cadrelor de conducere at:t pentru 'undamentarea
deciziilor pri,ind ntre#inerea" modernizarea i dez,oltarea acti,elor corporale 3'i2e5" c:t i
pentru n#elegerea modi'ic!rii rezultatului i a perspecti,ei acestuia.
37 A-$0&3$ *&0&3.#&& ,&F06$+'06# >&B'
A-$0&3$ >606!&#&& &-*'-!&%' $ ,&F06$+'06# >&B' se 'ace" n principal" pe 4aza urm!torilor
indicatori
.1

.1
Kicolae Ceorgescu" Jasile 8o4u" op. cit." p. 242
.4
2. /radul de utilizare a capacitii de producie" se determin! ca raport ntre ,olumul
e'ecti, al produc#iei 3X15 i ,olumul ma2im al acesteia" a'erent capacit!#ii de produc#ie 3X ma25"
ast'el
100
ma2
1

M
M
C
C
@. ?ndicele de utilizare intensi" #?u$" reprezint! produc#ia medie pe unitatea de
caracteristic! a utila1ului" pe unitatea de timp" ast'el
( *
M
?
u

n care X + capacitatea de produc#ie" respecti, ,olumul produc#iei;


> + caracteristica utila1ului 3dimensiunea5;
T + timpul de lucru.
Cu c:t indicele de utilizare intensi,! este mai mare" cu at:t i gradul de 'olosire a
capacit!#ii de produc#ie este mai mare. -otri,it acestei logici" nseamn! c! ,olumul produc#iei
apare su4 'orma 'unc#iei X P '3>" T" (u5" ceea ce 'aciliteaz! determinarea in'luen#ei 'iec!ruia din
cei trei 'actori.
S. Aandamentul mediu pe utila& sau pe unitatea de timp
8andamentul mediu constituie o 'orm! sintetic! de re'lectare a utiliz!rii mi1loacelor 'i2e.
<l poate 'i determinat i analizat" dup! cum urmeaz!
pe utila&" ca raport ntre ,olumul produc#iei 3X5 i num!rul mediu de utila1e 3 Lu
5
u
u
L
M
A
pe unitatea de timp de lucru" determinat ca raport ntre ,olumul produc#iei 3X5 i
timpul de lucru al utila1elor 3Tu5
(u
M
r.
Dac! se are n ,edere 'unc#ia X P '3
r. t Lu " "
5" respecti, X P r. t Lu " rezult! c!
modi'icarea ,olumului produc#iei se e2plic! prin in'luen#ele e2ercitate de cei trei 'actori.
D7 A-$0&3$ '>&+&'-('& *&0&3.#&& ,&F06$+'06# >&B'
Mtilizarea e'icient! a acti,elor imo4ilizate este un 'actor de ridicare a e'icien#ei
economice generale" 'iind condi#ionat! de e2isten#a unor corela#ii 'a,ora4ile ntre ritmurile de
cretere a unor indicatori lua#i n calculul e'icien#ei.
.)
-entru caracterizarea e'icien#ei acti,elor imo4ilizate se utilizeaz! un sistem de indicatori
care compar! produc#ia #M$ sau pro'itul #C$ cu ,aloarea acti,elor imo4ilizate 3sau a
imo4iliz!rilor corporale5
a$ Naloarea produciei# profitului$ la 2>>> lei acti"e imobilizate #Ai$:
gic ?ic
Ai
?c
?c
C M
Ai
C M
?
Ai
1000
5 3
1000
5 3
n care ?ic + e'icien#a imo4iliz!rilor corporale;
gic + ponderea imo4iliz!rilor corporale n acti,ele imo4ilizate.
Creterea e'icien#ei acti,elor imo4ilizate impune corela#ia Ai 1 M
? ? >
5 3 i este determinat!
de ridicarea e'icien#ei imo4iliz!rilor corporale 3?ic5 i de creterea ponderii acestor imo4iliz!ri
3gic5 n acti,ele imo4ilizate 3Ai5.
<'icien#a imo4iliz!rilor corporale depinde de e'icien#a imo4iliz!rilor corporale acti,e
3?ica5 i de ponderea imo4iliz!rilor corporale acti,e 3gica5 n totalul imo4iliz!rilor corporale
gica ?ica
?c
?ca
?ca
1 M
?ic 100 1000
5 3
b$ Dficiena imobilizrilor corporale poate 'i determinat! i cu a1utorul raportului
1000 1000
)
-
L ?c
L M
?ic
n care: MHL P - - producti,itatea medie anual! a muncii;
?cHL P ) - gradul de dotare te6nic! a muncii.
8idicarea e'icien#ei imo4iliz!rilor corporale este condi#ionat! de e2isten#a unor decala1e
ntre ritmurile de cretere a indicatorilor" cum ar 'i
. ; ;
) -a ?c M ca M
? ? ? ? ? ? > > >
A-$0&3$ ,&F06$+'06# 8$+*&%'06#: +&#+0$-*'
(n structura economic! a ntreprinderii" acti,ele circulante 1oac! rolul de o4iect asupra
c!ruia se realizeaz! ac#iunea de prelucrare i trans'ormare. Acti,ele circulante se deose4esc de
acti,ele imo4ilizate prin 'aptul c! ,aloarea lor" anga1at! ntr-un poces economic" se reg!sete n
totalitate n produse i*sau ser,iciile rezultate" iar prin ,:nzarea-ncasarea acestora se permite
re,enirea capitalului concretizat n acele acti,e" la starea ini#ial!" de 4ani" n ntregime + la
s':ritul ciclului 'inanciar respecti,
.2
.
Des'!urarea ciclului de e2ploatare necesit! de#inerea de acti,e 'izice i 'inanciare 3acti,e
circulante5 grupate n trei categorii
- stocuri de materii prime" produc#ie n curs de 'a4rica#ie i produse 'inite;
- crean#e asupra clien#ilor;
.2
D.?uc!taru - op.cit." p.1.4
..
- crean#e di,erse de e2ploatare.
Hunc#ionarea normal! i continu! a ciclului de e2ploatare este asigurat! prin e2isten#a
stocurilor care care apar ca urmare a 'aptului ca 'lu2ul 'izic al intr!rilor i cel al ieirilor este
discontinuu.
Constituirea stocurilor este rezultatul unei decizii de in,estire. Hondurile in,estite n
stocuri sunt imo4ilizate pentru o perioad! de timp mai mare sau mai mic! i tre4uie 'olosite cu
e'icien#!. <'ortul 'inanciar de in,estire n stocuri tre4uie comensurat pe 4aza sumei lic6idit!#ilor
e'ecti, imo4ilizate" #in:ndu-se seama de durata imo4iliz!rii" de 'lu2urile de lic6iditate
intermediare ce apar p:n! la consumul sau ,:nzarea stocurilor" de c6eltuielile de p!strare-
depozitare" de alte c6eltuieli administrati,e" pentru ca n 'inal s! se e,alueze renta4ilitatea
rezultat! din de#inerea de stocuri.
Constituirea unor stocuri mari la ni,elul unit!#ilor patrimoniale poate a,ea in'luen#e
poziti,e n cazul unei e,olu#ii ne'a,ora4ile a pre#ului materiilor prime sau a o4#inerii unor
condi#ii mai 'a,ora4ile din partea 'urnizorilor pentru a,ansarea unor comenzi mari.
(n'luen#ele pot 'i i negati,e n urm!toarele situa#ii sc!derea pre#ului materiilor prime"
modi'icarea te6nologiei de prelucrare a materiilor prime" apari#ia unor nlocuitori superiori
calitati," pierderi din degrad!ri 'izice sau morale.
Dimensionarea stocurilor este opera#iunea prin intermediul c!reia se sta4ilete necesarul
optim de acti,e circulante materiale" pentru o anumit! perioad! de timp e2primat ,aloric" n
,ederea realiz!rii n 4une condi#ii a o4iectului i ,olumului pre,izionat al acti,it!#ii.
M!rimea stocurilor sau ni,elul lor de 'ormare este in'luen#at! de o serie de 'actori dintre
care cei mai importan#i sunt
.%

'rec,en#a li,r!rilor 3apro,izion!rilor5 de la 'urnizori;


strategiile care pot 'i aplicate de 'urnizori n organizarea i derularea li,r!rilor c!tre
clien#i;
cantitatea minim! care poate 'i comandat! de un client unui 'urnizor n condi#ii
economice a,anta1oase sau la pre#uri accesi4ile;
capacitatea de transport a mi1loacelor 'olosite n aducerea resurselor materiale n corela#ie
cu distan#a de transport;
condi#iile naturale i de clim!;
propriet!#ile 'izico-c6imice ale 4unurilor stocate;
capacitatea de depozitare e2istent!" disponi4il! sau care poate 'i nc6iriat!;
,olumul i structura produc#iei;
.%
C6eorg6e ?!anu" Mi6ai -ricop" op. cit." p. &$ + &&
./
normele de consum;
durata de comand!-apro,izionare;
c6eltuielile de lansare a comenzilor de apro,izionare i c6eltuielile de stocare;
periodicitatea 'a4rica#iei la produc!tor;
amplasamentul stocurilor de resurse materiale.
Dimensionarea stocurilor este o pro4lem! legat! de 2'*'#,&-$#'$ -'+'!$#0& 2'
>&-$-($#' $ +&+00& 2' 'B"06$*$#'" n general" i a stocurilor" n particular.
17 O"*&,&3$#'$ ,.#&,&& !*6+#&06#
Optimizarea m!rimii stocurilor tre4uie s! se 'ac! #in:nd cont de urm!toarele criterii
.4

- constituirea unor stocuri" n ,olumul i structura care s! asigure des'!urarea continu! a
procesului de produc#ie n ritmurile i propor#iile sta4ilite" n condi#iile 'olosirii complete i
intensi,e a capacit!#ilor de produc#ie" utiliz!rii 1udicioase a resurselor materiale" sporirii continue
a pro'itului ntreprinderii;
- adaptarea operati,! a ,olumului i structurii stocurilor la modi'ic!rile inter,enite n
structura produc#iei i consumului" n te6nologiile de 'a4rica#ie" n asimilarea de noi materiale cu
caracteristici superioare" n m4un!t!#irea continu! a calit!#ii produselor;
- asigurarea unui ,olum al stocurilor" ast'el nc:t s! se realizeze un raport optim ntre
ni,elul stocurilor de materiale" costurile stoc!rii i dinamica pro'itului;
- dimensiunea stocurilor i perioada lor de asigurare s! permit! accelerarea ,itezei de
rota#ie a acti,elor circulante materiale" readucerea n circuitul economic a stocurilor cu micare
lent! sau '!r! micare" eliminarea stocurilor care nu sunt necesare" a pierderilor i degrad!rilor n
timpul depozit!rii i stoc!rii;
- ntregul proces de stocare s! 'ie suscepti4il la m4un!t!#irile aduse de per'ec#ionarea
continu! a procesului de apro,izionare;
- creterea continu! a e'icien#ei economice i a gestiunii stocurilor prin reducerea
c6eltuielilor materiale.
Analiza stocurilor de materiale constituie o component! de 4az! a analizei gestiunii
resurselor materiale. 9n cadrul unei unit!#i patrimoniale" analiza stocurilor de materiale ,izeaz!
mai multe aspecte. O prim! pro4lem! se re'er! la e,olu#ia stocurilor comparati, cu ci'ra de
a'aceri. Mn al doilea aspect n analiza stocurilor se re'er! la e,olu#ia lor 'a#! de un ni,el
considerat al acestora 3stoc normat" mediu" ma2im sau orice alt! categorie5. De aceea" 'iecare
unitate patrimonial! tre4uie s!-i sta4ileasc! limita stocurilor i s! urm!reasc! respectarea
acesteia.
.4
Dumitru Hund!tur!" %p. cit." p. 2..
.$
27 A-$0&3$ *&0&3.#&& )& '>&+&'-('& *&0&3.#&& #'!#!'06# ,$*'#&$0'
9n analiza utiliz!rii resurselor materiale se 'oloseste indicatorul ' consumul specific de
material sau norma de consum care re'lect! cantitatea ma2im! de materii prime" materiale"
com4usti4il" energie etc. ce se poate consuma pentru 'a4ricarea unei unit!#i de produs sau pentru
e2ecutarea unei lucr!ri n anumite condi#ii de produc#ie - particularit!#ile constructi,e i
te6nologice ale produselor etc.
Korma de consum este 'ormat! din
.)

- consumul net sau util de materiale #Cn$6


- pierderi datorate procesului te6nologic #Ct$6
- pierderi nete6nologice #Cnt$6
- materiale re'olosi4ile rezultate in procesul te6nologic #Mrt$
- materiale re'olosi4ile rezultate in a'ara procesului te6nologic #Mrat$.
Korma de consum constituie un element de 4aza n construirea planului de apro,izionare.
-entru ma1oritatea materialelor" norma de consum poate 'i e2primat! ast'el
Lc#cs$ < Cn B Ct B Mrt B Cnt B Mrat
<l se urm!rete n dinamic! i n raport cu normele de consum. 9n acest scop se determin!
indicele consumului speci'ic
100
0
1

cs
cs
?
cs
-entru caracterizarea sintetic! a e'icien#ei utiliz!rii resurselor materiale se recomand!
construirea unui sistem de indicatori pe 4aza unor modele care s! permit! e,iden#ierea leg!turii
dintre consumul de resurse materiale i di'erite laturi ale acti,it!#ii economico-'inanciare a
ntreprinderii. -rincipalii indicatori sintetici pe 4aza c!rora poate 'i apreciat! e'icien#a utiliz!rii
resurselor materiale sunt
Croducia obinut la 2>>> lei "aloare material consumat cu rela#ia
1000 1000M
p :
M
Mf
unde M + ,aloarea resurselor materiale consumate.
Naloarea adugat la 2>>> lei "aloare material consumat pe 4aza modelului
1000 1000


M
"a Me
M
Na
Crofitul aferent cifrei de afaceri la 2>>> lei "aloare material consumat utiliz:nd
modelul
.)
6ttp**EEE.ru4inian.com*dictionarcdetalii.p6pIidP%4).
.&
1000 1000
Z Z
M
c : p :
M
C
" "
unde
Z
M
- ,aloarea materialelor consumate a'erente ci'rei de a'aceri.
Niteza de rotaie a stocurilor reprezint! un indicator calitati, e2prim:nd e'icien#a 'olosirii
acestora. <a se e2prim! prin intermediul a doi indicatori
..

,iteza de rota#ie n zile sau durata n zile a unui circuit" num!r de zile de stocare 3indic!
num!rul de zile n care 4unurile sunt stocate n unitate;
coe'icientul ,itezei de rota#ie sau num!rul de circuite pe care le parcurg stocurile ntr-o
perioad! de timp 3de o4icei" un an5. Apro2imeaza de cate ori stocul a 'ost rulat pe
parcursul e2ercitiului 'inanciar.
Niteza de rotaie n zile #N$ se determin! ca un raport n care la num!r!tor se nscrie
produsul dintre stocul mediu 3 S 5 i num!rul de zile din an sau semestre 3T5" iar la numitor
,olumul ci'rei de a'aceri 3Ca5 anual sau trimestrial" e2primat!" pentru comparailitate" n cost
(
Ca
S
N
Acelai rezultat se o4#ine raport:nd perioada de timp 3T5 la coe'icientul ,itezei de rota#ie
sau num!rul de circuite 3KC5" n cazul n care acesta este cunoscut
LC
(
N
Coeficientul "itezei de rotaie sau num!rul de circuite 3KC5 pe care le parcurg stocurile
ntr-o perioad! de timp se calculeaz! 'ie ca raport ntre ci'ra de a'aceri 3Ca5 i stocul mediu 3 S 5"
'ie ca raport ntre perioada de timp 3T5 i ,iteza de rota#ie n zile 3J5
N
(
LC sau
S
Ca
LC
7tocurile medii se calculeaz! ast'el
4
;
2

trim
an
f i
trim
S
S
S S
S
unde
trim
S
- stocul mediu trimestrial;
7i + stocul ini#ial al trimestrului;
7' + stocul 'inal al trimestrului;

an
S
- stoc mediu anual.
..
Mi6ai Toma" op. cit." p. 12$
/0
Jiteza de rota#ie a stocurilor tre4uie s! 'ie comparat! n timp pentru a se trage concluzii
i a se ac#iona asupra ni,elului stocurilor n 'unc#ie de interesele unit!#ii patrimoniale.
Accelerarea ,itezei de rota#ie are in'luen#e poziti,e asupra pro'itului i ratei renta4ilit!#ii.
Accelerarea "itezei de rotaie a stocurilor se poate asigura prin ac#iuni de natur! te6nic!"
organizatoric! i 'inanciar! care tre4uie s! 'ie aplicate n 'iecare 'az! a procesului de e2ploatare
apro,izionare" produc#ie i comercializare.
9n 'aza apro,izion!rii sunt necesare decizii i ac#iuni care s! asigure eliminarea perioadei
de inacti,itate din cauza insu'icien#ei apro,izion!rii.
Des'!urarea continu! a procesului de produc#ie necesit! e2isten#a unui stoc permanent
de materii prime i materiale. -er'ec#ionarea apro,izion!rii poate a,ea loc prin creterea
operati,it!#ii" adaptarea rapid! la condi#iile de pia#!" selectarea 'urnizorilor dup! anumite criterii"
nc6eierea contractelor la timp i respectarea lor. 9n aceast! 'az! este necesar s! se reduc!
pierderile n timpul transportului" manipul!rii i depozit!rii. O cauz! a ncetinirii ,itezei de
rota#ie n aceast! 'az! const! n apari#ia de stocuri supra necesare" ca urmare a contract!rii
eronate sau sist!rii 'a4rica#iei unor produse.
9n 'aza de produc#ie" ,olumul stocurilor depinde" n cea mai mare parte" de costuri i de
durata ciclului de 'a4rica#ie. Orice modalitate de reducere a acestora reprezint! i un mod de
accelerare a ,itezei de rota#ie a stocurilor. 8ealizarea acestui o4iecti, se poate 'ace prin
organizarea corespunz!toare a produc#iei" sta4ilirea unor 'lu2uri ra#ionale de 'a4rica#ie i prin
alegerea celor mai per'ormante te6nologii de 'a4rica#ie.
9n 'aza comercializ!rii" des'acerea produselor i ncasarea rapid! a contra,alorii lor au ca
e'ect ntregirea lic6idit!#ii. Cradul de lic6iditate general! a ntreprinderii se determin! raport:nd
total acti,e circulante la total acti,e pe termen scurt. J:nzarea imediat! a produselor 'inite are
loc atunci c:nd acestea corespund cerin#elor pie#ei ca ,olum" structur! i calitate. Accelerarea
,itezei de rota#ie n 'aza de comercializare se poate realiza prin reducerea perioadei de decontare"
o4#inerea ritmic! a produselor i prin reducerea timpului de sortare i am4alare.
Ca element de competiti,itate 3'actor esen#ial al di'eren#ierii produselor5 i ca Qarm!G
concuren#ial!" *'5-6061&$ utilizat! constituie o4iect al diagnosticului pentru c!" dincolo de
dimensiunea 'izic!" ea a de,enit o ,aria4il! de decizie. <ste considerat! un atu pentu o 'irm!
ino,atoare 3o amenin#are pentru o 'irm! urm!ritoare sau imitatoare5 care are pri,ilegiul cercet!rii
i dez,olt!rii n raport cu acti,itatea de produc#ie
./
.
-entru a recurge la analiza te6nologiei ntreprinderea tre4uie mai int:i a e,alueze
patrimoniul s!u te6nologic i apoi s! m!soare 'or#a concuren#ial! pe care ar o4#ine-o.
./
-ascal C6arpentier" %C. Cit." pg. 110;
/1
Analiza te6nologic! e,alueaz! porto'oliul te6nologic al 'irmei" identi'ic! stadiul de
dez,oltare a acesteia" i se des'!oar!" n general pe dou! ni,ele
# pe produse" pentru a identi'ica te6nologiile pe care 'irma tre4uie s! le domine pentru a
putea duce la 4un s':rit acti,it!#ile necesare;
# pe procese de produc!ie" urm!rind a ar!ta cum tre4uie s! se organizeze mai 4ine
'a4rica#ia pentru a realiza cerin#ele de calitate" o4#inerea unor economii
dimensionale i 'le2i4ilitatea aparatului de produc#ie.
Criteriile te6nice i te6nologice care 'ac o4iectul diagnosticului strategic sunt
!otarea te.nic i te.nologic
- ,olumul i structura acti,elor 'i2e;
- gradul de uzur! a acti,elor 'i2e;
- gradul de uzur! moral! a acti,elor 'i2e;
- gradul de uzur! moral! a te6nologiilor;
- gradul de nzestrare te6nic! a muncii;
- gradul de mecanizare i automatizare a proceselor de produc#ie;
- gradul de utilizare a capacit!#ii de produc#ie.
- Capacitatea de nnoire i modernizare a produselor i te.nologiilor
- ritmul nnoirii i moderniz!rii produselor i te6nologiilor;
- ponderea produc#iei" reprezentat! de produse noi i modernizate n ultimii %
ani" n totalul produc#iei;
- gradul de organizare a acti,it!#ilor de concep#ie te6nic!;
- gradul mediu de 'olosire a poten#ialului te6nic al inginerilor" te6nicienilor"
maitrilor;
- disponi4ilitatea de a proiecta i asimila produse de mare comple2itate;
- disponi4ilitatea di,ersi'ic!rii produc#iei i ser,iciilor.
27371737 A-$0&3$ +6-!,0& 2' #'!#!' 8$ +5'0*&'0&06# >&#,'&:
Orice ntreprinz!tor #considerat raional, care in9nd seama de resursele pe care le
deine, ia decizia de a produce acea marf care'i permite cea mai bun "alorificare a acestora5
tie c! pentru a-i ma2imiza pro'itul este necesar 'ie s! minimizeze costurile totale cu care o4#ine
un anumit ni,el al produc#iei" 'ie s! ma2imizeze produc#ia care se poate o4#ine 3i ,inde5 cu un
ni,el dat al costurilor. Ja tre4ui optimizat aadar" ,olumul i structura produc#iei dar i
consumul de resurse" ast'el nc:t costurile a'erente s! 'ie minime pentru o renta4ilitate ma2im!.
T4
.$
7il,ia -etrescu" Analiza economico'financiar" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 200%" pg. 12/;
/2
Managementul costurilor implic! sta4ilirea unor costuri normale" care constituie un
criteriu de compara#ie a comportamentului di'eritelor categorii de c6eltuieli7 S-* +6-!&2'#$*'
-6#,$0' <- *'6#&$ )& "#$+*&+$ '+6-6,&+. #,.*6$#'0' ,.#&,&
; !*$-2$#2'0' 2' +5'0*&'0&" sta4ilite pe 4aza te6nologiilor de 'a4rica#ie" care asigur!
o4#inerea produselor la parametrii proiecta#i;
- -&%'00 +'0 ,$& !+$3* $0 +5'0*&'0&06# nregistrate n ramura de acti,itate respecti,!;
- +6!*#&0' +$#' $!&1#. - "#6>&* -'* $-$0 '+5&%$0'-* do4:nzii a'erente capitalului
propriu.
9n plus" este important ca n 'iecare unitate s! e2iste un "0$- 3program" 4uget5 al
costurilor" care s! 'ie n permanen#! adaptat condi#iilor concrete n care au loc procesele
economico-producti,e" constituind" de asemeni" 4$3. 2' #$"6#*$#' "'-*# #'$0&3.#&0' >&'+.#'&
"'#&6$2'.
7e a'irm! n literatura de specialitate
.&
c! cel mai 4un control al costurilor presupune
raportarea resurselor la rezultate" pentru c!" costurile nu apar de la sine" ci sunt puse n slu14a
o4#inerii unui anumit rezultat" i" prin urmare" ceea ce conteaz! nu este ni,elul a4solut al
costurilor ci raportul ntre e'orturi i rezultate.
De aceea n analiz!" al!turi de dinamica c6eltuielilor este urm!rit! i e'icien#a lor" n
coresponden#! cu ,eniturile pe care le genereaz!.
-entru managementul ntreprinderii prezint! o deose4it! importan#! structurarea
c6eltuielilor dupa natura lor" aa cum sunt ele tratate n conta4ilitatea 'inanciar! i prezentate n
contul de F-ro'it i pierderiG
a5 - c6eltuieli de e2ploatare" reprezint! consumurile e'ectuate n scopul realiz!rii
o4iectului de acti,itate i cuprind
- materii prime i materiale consuma4ile;
- energie electric! i ap!;
- com4usti4ili;
- lucr!ri i ser,icii e2ecutate de ter#i;
- salarii i c6eltuieli asimilate acestora;
- impozite" ta2e i ,!rs!minte asimilate;
- amortiz!ri i pro,izioane.
45 - c6eltuieli 'inanciare
- pierderi din crean#e imo4ilizate legate de participa#ii;
- pierderi din ,:nzarea titlurilor de plasament;
.&
-eter H. Druc=er" Managementul Strategic" <d. Teora" ?ucureti" 2001" pg. )&;
/%
- di'eren#e ne'a,ora4ile de curs ,alutar;
- do4:nzi pl!tite a'erente creditelor contractate.
c5 -c6eltuieli e2traordinare" acele c6eltuieli care nu sunt legate de acti,itatea normal! a
unit!#ii patrimoniale i cuprind
- c6eltuieli legate de opera#iuni de gestiune 3desp!gu4iri" amenzi" penalit!#i5;
- pierderi din calamit!#i;
- c6eltuieli legate de opera#iuni de capital 3,aloarea conta4il! a imo4iliz!rilor cedate5.
(ndicatorul reprezentati, pentru urm!rirea e,olu#iei c6eltuielilor" al!turi de dinamica
c6eltuielilor n ,olumul lor a4solut" este
17 "'-*# 26,'-&0 &-2!*#&$0:
Rata medie a cheltuielilor sau cum se mai nt:lnete n literatura de specialitate> rata
medie de eficien! a cheltuielilor" cheltuieli la ,999 lei venituri .cifra de afaceri/" oglindind"
indi'erent de denumirea aleas!" consumul de resurse.
Calculul acestui indicator 3la ni,el total5 se 'ace n urm!toarele ,ariante
315
1000 1000
1
1

n
i
i
n
i
i
t
t
t
t
"t
c.
C. A sau
Nt
C.
C. A
325
100
1

n
i
i
t
rc. gi
C. A
3%5
1000 1000
1

Ca
c.
Ca
C.
C. A
n
i
i
t
t
345

n
i
i i
n
i
i
i
t
p :"
c :"
C. A
1
1
n care

n
i
i
c.
1
- suma c6eltuielilor pe categorii de acti,it!#i 3e2ploatare" 'inanciare"
e2cep#ionale5;

n
i
i
"t
1
- suma ,eniturilor pe categorii de acti,it!#i 3e2ploatare" 'inanciare" e2ep#ionale5;
gi
- structura ,eniturilor pe acti,it!#i 3centre de cost5
/4

100
t
i
i
Nt
"t
g
i
rc.
- rata medie a c6eltuielilor pe acti,it!#i

1000
i
i
i
"t
c.
rc.
:"
i
- produc#ia ,:ndut! e2primat! n unit!#i 'izice;
i c - costul mediu de produc#ie unitar;

n
i
i
n
i
i i
i
:"
c :"
c
1
1
;
i
p
- pre#ul mediu unitar de ,:nzare.

n
i
i
n
i
i i
i
:"
p :"
p
1
1
Calculul acestui indicator poate 'i detaliat la ni,el de acti,itate" produs" ser,iciu
sau categorii de c6eltuieli de e2ploatare 3materiale" salariale" ,aria4ile" 'i2e" directe" indirecte5.
N6*.: 9n cursul unui e2erci#iu 'inanciar 3#in:nd cont de 'actorul timp5" su4 in'luen#a
in'la#iei" a strategiilor de pia#! ale 'irmei" costurile de produc#ie 3
5
i
c
i pre#urile de ,:nzare
5 3
i
p
,ariaz!" ceea ce 'ace ca" costul curent i pre#ul curent s! 'ie considerate ca ,alori medii.
O importan#! deose4it! are $-$0&3$ +5'0*&'0&06# 2' 'B"06$*$#' care" 'iind legate de
acti,itatea normal!" curent! a unit!#ii patrimoniale 3acti,itate ce cuprinde opera#iile cu caracter
economic i comercial pri,ind apro,izionarea" produc#ia i comercializarea 4unurilor5" de#in
ponderea cea mai mare i 'ac o4iectul e2pres al analizei economice. (n'orma#iile o4#inute din
analiza acestor c6eltuieli a1ut! ntreprinderea n alegerea strategiilor ce-i o'er! posi4ilitatea s!
concureze pe pia#! n condi#ii de per'orman#!.
D&$1-6!*&+0 +5'0*&'0&06# 2' 'B"06$*$#' presupune rezol,area urm!toarelor pro4leme
- caracterizarea general! i e'icien#a c6eltuielilor de e2ploatare;
- analiza c6eltuielilor ,aria4ile i 'i2e;
- analiza c6eltuielilor materiale;
- analiza c6eltuielilor salariale;
- analiza costului unitar;
- metodologia de cuanti'icare a c!ilor de reducere a costurilor.
/)
E- 2&-$,&+." analiza c6eltuielilor de e2ploatare ,izeaz! e,olu#ia acestora
F>
3care poate 'i
propor#ional! cu cea a ci'rei de a'aceri" cu aceeai tendin#! dar cu ritmuri mai lente - dega1:nd
surplus de rezultat - sau cu ritmuri mai rapide + erod:nd rezultatul -5" e,iden#ierea modi'ic!rilor
inter,enite de la o perioad! la alta sau 'a#! de o4iecti,ele urm!rite" pe total i categorii de
c6eltuieli.
D&- "-+* 2' %'2'#' !*#+*#$0" analiza c6eltuielilor de e2ploatare urm!rete
modi'ic!rile inter,enite n structura c6eltuielilor" determinarea importan#ei" ca ni,el al costului i
ca pondere n totalul c6eltuielilor" pentru a identi'ica acele categorii de c6eltuieli a c!ror
ameliorare genereaz! economii semni'icati,e 3cu condi#ia s! nu 'ie a'ectat! calitatea produselor5
i care necesit! aten#ie deose4it! din partea managerilor.
A-$0&3$ '>&+&'-('& 06# se 'ace utiliz:nd urm!torii indicatori
a5 Cheltuieli de e)ploatare la ,999 lei venituri din e)ploatare . c.e A /" pe total i
categorii de c6eltuieli" cu rela#iile
a
1
5 pentru ni,elul total al c6eltuielilor de e2ploatare
1000
1
1

n
i
i
n
i
i
"te
c.e
Nte
C.e
c.e A

a
2
5 pe categorii de c6eltuieli de e2ploatare
1000
Nte
c.e
c.e r
i
i
a
%
5 pe tipuri de acti,it!#i de e2ploatare 3,:nz!ri de m!r'uri" li,r!ri de produse" e2ecut!ri
de ser,icii" produc#ia stocat!" produc#ia imo4ilizat!" alte ,enituri de e2ploatare5
100
1

n
i
i i
rc.e g
c.e A
" unde
g
i
' structura ,eniturilor din e2ploatare pe tipuri de acti,it!#i;
100
Nte
"te
g
i
i

rc.e
i
- rata c6eltuielilor de e2ploatare la 1000 lei ,enituri pe tipuri de acti,it!#i.
1000
i
i
i
"te
c.e
rc.e
45 Cheltuieli de e)ploatare aferente cifrei de afaceri la ,999 lei cifr de afaceri.
Ca
c.e A /
/0
Monica -etcu" Analiza economico'financiar a ntreprinderii" <d. <conomic!" ?ucureti" 200%" pg. 20);
/.
Calculul acestui indicator i g!sete 1usti'icarea n 'aptul c! ci'ra de a'aceri constituie
principala component! a ,eniturilor de e2ploatare" de#in:nd ponderea cea mai mare i ca atare" i
,a 'i ataat! ponderea cea mai mare a c6eltuielilor de e2ploatare. Dou! modele 'actoriale
de'inesc aceast! rela#ie
4
1
5
1000
1
1

n
i
i i
n
i
i
i
Ca
p :"
c :"
c.e A

4
2
5
100
1

n
i
i i
Ca
rc.e g
c.e A
unde :"
i
- ,olumul 'izic al produc#iei ,:ndute;

i c - costul mediu pe produs;

i
p

' pre#ul mediu de ,:nzare pe produs 3e2clusi, TJA5;
g
i
- structura produc#iei ,:ndute pe produse;
rc.e
i
- c6eltuieli de e2ploatare a'erente ci'rei de a'aceri la 1000 lei ci'r! de a'aceri
pe produs"
1000
i
i
i
p
c
rc.e
;

n
i
i
i
c :"
1
- produc#ia ,:ndut! e2primat! n cost mediu de produc#ie;

n
i
i i
p :"
1
- produc#ia ,:ndut! e2primat! n pre# mediu de ,:nzare 3ci'ra de
a'aceri5.
A-$0&3$ >$+*6#&$0. $ +5'0*&'0&06# ,a cuanti'ica in'luen#ele 'actorilor care le determin!
ni,elul i dinamica" ,a sta4ili cauzele e,olu#iilor" n scopul identi'ic!rii posi4ilit!#ilor de
reducere. M!surile ce tre4uie luate n ,ederea creterii e'icien#ei c6eltuielilor se reg!sesc n
cauzele i 'actorii de in'luen#!.
(nterpretarea in'luen#elor 'actorilor tre4uie e'ectuat! n 'unc#ie de cauzele i condi#iile
care au generat modi'ic!rile. Ast'el" in'luen#a structurii produc#iei poate 'i apreciat! ca 1usti'icat
'a,ora4il! doar dac! modi'ic!rile de produse sunt consecin#a sc6im4!rii raportului dintre cerere
i o'ert! n 'a,oarea cererii anumitor produse 3c6iar dac! ni,elul c6eltuielilor la 1000 lei ci'r! de
a'aceri pe produse este mai mare dec:t cel mediu programat pe ntreprindere5. Modi'icarea
pre#urilor la ni,elul 'iec!rui produc!tor 3o'ertant de produse5" poate 'i consecin#a unor cauze
dependente sau independente de acti,itatea ntreprinderii" 'iind necesar! e,iden#ierea condi#iilor
//
concrete care le-au generat 3sc6im4area raportului dintre cerere i o'ert!" m4un!t!#irea calit!#ii
produselor" sc6im4area destina#iei produsului" acordarea de 4oni'ica#ii" e,olu#ia cursului de
sc6im4" inter,en#ia statului n cazul produselor de importan#! na#ional! sau strategic! etc5.
Creterea costurilor este interpretat! ca a,:nd o in'luen#! negati,!" 'iind n ma1oritatea
cazurilor" consecin#a dep!irii consumurilor speci'ice normate" sc!derii producti,it!#ii muncii"
diminu!rii gradului de utilizare a capacit!#ii de produc#ie i alte cauze care re'lect!
dis'unc#ionalit!#i" cu e2cep#ia cazului c:nd 'olosirea unor materii prime i materiale de calitate
superioar! celor pre,!zute se re'lect! n m4un!t!#irea calit!#ii produselor i creterea pre#uluide
,:nzare al acestora.
27 E- 26,'-&0 +6,'#+&$0 indicatorii speci'ici costurilor sunt
# volumul a&solut al cheltuielilor de circula!ie" ce reprezint! suma c6eltuielilor con'orm
programului sau con'orm documentelor de raportare i generalizare i de e,iden#! analitic! a
conta4ilit!#ii;
# nivelul relativ al cheltuielilor de circula!ie .Nch/" care e2prim! m!rimea c6eltuielilor
n raport cu ,olumul acti,it!#ii economice 3des'acerilor5 i se calculeaz! ca raport ntre ,olumul
a4solut al c6eltuielilor i ,olumul des'acerilor" cu rela#ia
lei
Ca
C.
L
c.
5 1000 3 100
- este un indicator calitati, al acti,it!#ii economice" e2presie
par#ial! a e'icien#ei acesteia" e2prim:nd c6eltuielile necesare pentru des'acerea a 100 sau 1000
lei mar'!. 7e calculeaz! pentru comer#ul cu am!nuntul" cu ridicata" pe ntreprinderi comerciale i
pe total comer#.
Considerat indicator reprezentati," este a4ordat n analizele 'actoriale n urm!toarele
,ariante de calcul
3a5
100
1

n
i
nc.i gi
Lc.
n care g
i
P structura ci'rei de a'aceri pe centre de cost 3acti,it!#i" sectoare5
nc.i P ni,elul relati, al c6eltuielilor pe acti,it!#i
345 tiind c! Lc. < Lc." B Lc.f

rela#ia de calcul de,ine
/$

100
100
1
x
Ca
C.
nc."i gi
Lc.
f
n
i
+

; cuantumul reducerii5creterii nivelului curent al cheltuielilor de circula!ie.3/, o4#inut


prin di'eren#a dintre ni,ele 3curent!-1" de re'erin#! + 0 5 cu rela#ia
M < L
c.2
' L
c.>

# ritmul reducerii5creterii nivelului curent al cheltuielilor de circula!ie, e2prim!
m!rimea procentual! a reducerii*creterii ni,elului curent al c6eltuielilor n dinamic! i 'a#! de
?.J.C. i se calculeaz! cu rela#ia
100
0

c.
L
M
A

# suma economiilor o&!inute din reducerea cheltuielilor de circula!ie.?/, care re'lect!
e'ectul economic al reducerii ni,elului relati, al c6eltuielilor de circula#ie. 7e calculeaz! cu
rela#ia
100
1
M Ca
D

unde Ca
2
P des'aceri e'ecti,e de m!r'uri
C6!*0 )& 2'+&3&$ !*#$*'1&+. $ <-*#'"#&-2'#&&
G1
9n managementul resurselor 3materiale" umane" 'inanciare5 unei 'irme" n#elegerea
conceptelor cost" pre#" pro'it este a4solut necesar!" mai ales pentru orientarea managerilor spre
o4iecti,ele generale ale acesteia economicitate" pro'ita4ilitate" competiti,itate. Calcula#ia
costurilor i analiza lor se constituie at:t n instrument in'orma#ional c:t i instrument de
gestiune ce ,izeaz! m4un!t!#irea per'orman#elor 'irmei.
@eg!tura care e2ist! ntre analiza costurilor 3c6eltuielilor5 i strategia unei 'irme se
concretizeaz! n dou! aspecte pe de o parte" rezultatele o4#inute din conta4ilitatea i analiza
costurilor stau la 4aza deciziilor strategice ale ntreprinderii 3conta4ilitatea de gestiune 'urnizeaz!
in'orma#ii pri,ind costurile pe produse" ser,icii" acti,it!#i i alte structuri din cadrul
ntreprinderii5" iar pe de alt! parte " in'orma#iile 'urnizate de analiza costurilor pot constitui 4aza
unui ansam4lu de micro - decizii care duc progresi, la sc6im4area ns!i a strategiei 'irmei.
/1
Mi6aela ?rsan" Contabilitate i control de gestiune" suport de curs" Mni,ersitatea bte'an cel Mare " 7ucea,a"
2012" disponi4il la adresa Ee4
6ttp**EEE.seap.us,.ro*et*component*option"comcdocman*tas="catc,ieE*gid")$*(temid"%/*lang"8omana*
/&
-rin compararea c6eltuielilor cu ci'ra de a'aceri o4#inut! pe produs*ser,iciu" se pot
calcula mar1ele" respecti, renta4ilitatea corespunz!toare 'iec!rui ni,el de analiz!" iar analiza
comparati,! a mar1elor i renta4ilit!#ilor pe produse" ser,icii st! la 4aza deciziilor pri,ind
porto'oliul de produse*acti,it!#i al 'irmei.
Costul acti,it!#ii de,ine ast'el un indicator calitati, ce ocup! o pozi#ie central! n
sistemul indicatorilor la ni,el de 'irm! i al celor 'olosi#i pentru m!surarea i aprecierea creterii
economice.
Costul acti,it!#ii nu este o m!rime dat! i nu are un caracter constant" 'iind in'luen#at de o
multitudine de 'actori" cum ar 'i ,olumul produc#iei i des'acerilor" structura des'acerilor"
pre#urile 'actorilor de produc#ie utiliza#i" ni,elul calitati, al 'or#ei de munc! i al ec6ipamentelor
te6nice de produc#ie*des'acere" organizarea acti,it!#ii etc.
8educerea costurilor" considerat! cale important! n creterea pro'itului" presupune
a5 per'ec#ionarea acti,it!#ii de apro,izionare semnarea unor contracte de apro,izionare
a,anta1oase" ra#ionalizarea acti,it!#ii depozitelor" dimensionarea optim! a stocurilor" reduceri de
pre#uri la produsele greu*lent ,anda4ile;
45 reducerea c6eltuielilor materiale;
c5 creterea producti,it!#ii muncii" creterea cali'ic!rii personalului etc.
273727 A-$0&3$ #'30*$*'06# )& $ #'-*$4&0&*.(&& >&#,'&
27372717 P#6>&* )& #'-*$4&0&*$*' @ +6-+'"*' )& ,62$0&*.(& 2' 2'*'#,&-$#'
-entru a putea 'i considerate ra#ionale" acti,it!#ile economice tre4uie s! 'ie aduc!toare de
pro'it" de o anumit! m!rime" care s! permit! n'!ptuirea unor scopuri indi,iduale" de grup i
colecti,e.
-ro'itul constituie" n economia de pia#!" ra#iunea de a 'i a oric!rui agent economic" 'iind
considerat un c:tig ce remunereaz! 'actorii de 4az!" clasici ai produc#iei capitalul" p!m:ntul"
munca" 'iind urm!rit" din punct de ,edere strategic pe dou! orizonturi de timp termen scurt i
termen mi1lociu i lung.
8enta4ilitatea re'lect! capacitatea 'irmei de a produce pro'it" oglindind ntr-o 'orm!
sintetic! e'icien#a ntregii acti,it!#i economice a ei i este una din 'ormele de e2primare a
e'icien#ei economice.
M!surarea e'icien#ei economice se 'ace #in:nd cont de anumite criterii de e'icien#! 3grad
de economisire" grad de ,alori'icare" ni,el de actualizare5" n dou! ,ariante
- n m!rime a4solut!" prin metoda di'eren#ei" o4#in:ndu-se soldurile intermediare de
gestiune mar1a comercial!" ,aloarea ad!ugat!" <?< 3e2cedentul 4rut din e2ploatare5" pro'it din
e2ploatare" pro'it 'inanciar" pro'it e2cep#ional" pro'it net etc;
$0
- n m!rime relati,!" cu a1utorul indicatorilor de e'icien#!" o4#inu#i prin raportarea
e'ectelor la e'ortul depus pentru o4#inerea lor 3e'ect util pe unitatea de cost antrenat!5 i
,ice,ersa 3cost speci'ic pentru o4#inerea unei unit!#i de e'ect util5 + rate ale renta4ilit!#ii.
-entru e2primarea renta4ilit!#ii unui agent economic" de o manier! general!" se utilizeaz!
doi indicatori
profitul #rezultatul exerciiului$, ca m!rime a4solut! a renta4ilit!#ii;
rata profitului #rata rentabilitii5" ca m!rime relati,!.
Reultatul e)erci!iului
(n'orma#iile necesare analizei pri,ind rezultatul e2erci#iului sunt preluate din contul de
pro'it i pierderi + ane2! la 4ilan# + i din 4ugetul de ,enituri i c6eltuieli 3?JC5" ntocmit pentru
aceeai perioad!
Contul de rezultate" care grupeaz! ,eniturile i c6eltuielile pe tipuri de acti,it!#i de
e2ploatare" 'inanciar! i e2cep#ional!" este sursa primar! de date n analiza renta4ilit!#ii i
permite determinarea indicatorului glo4al al renta4ilit!#ii rezultatul e2erci#iului 3nainte i dup!
impozitare5 i a trei indicatori par#iali
1. rezultatul e2ploat!rii;
2. rezultatul 'inanciar; 3nsumate aceste dou! rezultate 'ormeaz! rezultatul curent5
%. rezultatul e2cep#ional" al c!rei importan#! nu tre4uie supraestimat! deoarece" prin
de'ini#ie" el nu are tendin#a s! se reproduc! i nu poate ocupa un loc determinant n
analiz!.
Ast'el
8ezultatul total P rezultatul din e2ploatare U rezultatul 'inanciar U rezultatul e2cep#ional
sau
Aezultatul total #N
totale
= C.
totale
$ < #N
expl
= C
#costul mrfurilor "9ndute$
= C.
expl
$ B #N
financ
= C.
42urrent
$
B #N
excep
= C.
excep
-entru analiza 'actorial! sunt opera#ionale urm!toarele modele 'actoriale
a/ analia reultatului la nivel de %ntreprindere
-entru c! prima dimensiune a renta4ilit!#ii ntreprinderii o reprezint! masa ntregului
rezultat 3naintea impozit!rii5 + rezultat 4rut 3Ab5 + analiza 'actorial! surprinde acest aspect n
diagnosticul renta4ilit!#ii glo4ale.
315
t t
C. Nt Ab

325
100
"
1


n
i
i i
t
rb g
b r care n b r Nt Ab
" unde
$1
Nt
t
= ,enituri totale
C.
t
= c6eltuieli totale
b r - rezultatul mediu 4rut la 1 leu ,enituri totale
t
Nt
Ab
b r
i
g
- structura ,eniturilor pe categorii de acti,it!#i
i
rb
- rezultatul 4rut la 1 leu ,enituri pe categorii de acti,it!#i
i
i i
i
"t
c. "t
rb

&/ analia reultatului e)ploatrii


8ezultatul e2ploat!rii #Ae$ e2prim! aprecierea e'ortului real al 'irmei '!r! a lua n
considerare modul de 'inan#are i elementele e2cep#ionale i impozitele.
7unt utilizate urm!toarele modele 'actoriale
315
e e
C. Nt 8e
325
100
" 8e
1n
i
i i
e
e
re g
e r
. 0 t p L . 0 ( Nt
care n e r Nt
3%5
Ne Me
Ne
Mf
Me
Mf
Mf
p L
Mf
p L
8e
O
O
8e
345
Ne Ae
Ne
Ae
8e
8e
n care
e
Nt
- ,enituri din e2ploatare
e
C.
- c6eltuieli pentru e2ploatare
( + 'ond total de timp de munc! 3ore5
. 0 - producti,itatea medie orar!
p L
- num!rul mediu de salaria#i
t - timpul mediu de lucru pe salariat 3ore5
e r - rezultatul mediu al e2ploat!rii la 1 leu ,enituri din e2ploatare
$2
i
g
- structura ,eniturilor din e2ploatare pe categorii de ,enituri de
e2ploatare*acti,it!#i
i
re
- rezultatul e2ploat!rii la 1 leu ,enituri din e2ploatare pe categorii de ,enituri
de e2ploatare*acti,it!#i
i e
i
i
"t
re
8e

p L
Mf
- gradul de nzestrare a muncii
Mf
Mf O
- ponderea mi1loacelor 'i2e direct producti,e
O Mf
Me
- randamentul mi1loacelor 'i2e direct producti,e
Me
Ne
- gradul de ,alori'icare a produc#iei e2erci#iului
Ae - acti,e de e2ploatare 3imo4ilizate i circulante5
Ae
Ne
- e'icien#a acti,elor de e2ploatare
c/ pentru c! cifra de afaceri .Ca/ de#ine ponderea cea mai mare n structura ,eniturilor de
e2ploatare" indicatorii prezenta#i la pct. 315" 325" 3%5" 345 pot 'i determina#i lund n calcul Ca n
locul Nt
e
. 9n m!sura n care se poate identi'ica pe unitatea de produs sau ser,iciu ,eniturile i
costurile a'erente" analiza poate 'i detaliat! pe 4aza urm!toarelor modele 'actoriale
3c.15n
i
n
i
i i i i
c :" p :"
1 1
8e
3c.25
c
r Ca 8e
" cu
100
100
1

Ca
A
r g
r
e
n
i
ci i
c
n care
c
r
- rata renta4ilit!#ii comerciale 3a'erent! e2ploat!rii5
i
g
- structura ci'rei de a'aceri pe acti,it!#i*produse
ci
r
- rata renta4ilit!#ii comerciale pe acti,it!#i*produse.
Aceast! rat! se poate descompune n 'actori speci'ici 'iec!rei acti,it!#i pre#ul de
,:nzare i costul complet unitar pentru acti,itatea de produc#ie" rata mar1ei comerciale i ni,elul
relati, al c6eltuielilor de circula#ie pentru acti,itatea de comer#" ncasarea medie i costul mediu
pe unitatea de presta#ie n ser,icii etc.
Analiza renta4ilit!#ii prin metoda ratelor
8ata renta4ilit!#ii este o m!rime relati,! care e2prim! e'icien#a cu care sunt utiliza#i i
com4ina#i 'actorii de produc#ie. Acest lucru 'ace ca" n condi#ii de pro'ita4ilitate identice" costuri
$%
di'erite s! determine renta4ilit!#i di'erite d:nd posi4ilitatea unei reale compara4ilit!#i n timp"
spa#iu sau cu ,alori standard acceptate sau ela4orate de organisme de specialitate.
Di'eritele modele 'actoriale utilizate" construite pe 4aza datelor din contul de rezultat sau
din 4ilan#" prin raportarea unui rezultat 3e2cedentul 4rut al e2ploat!rii" rezultatul din e2ploatare"
rezultatul e2erci#iului5 la un indicator de efort 3costuri" ci'r! de a'aceri" capital in,estit" capital
propriu etc.5" au putere in'ormati,! di'erit!" oglindind e'icien#a di'eritelor laturi ale acti,it!#ii
economice a 'irmei i ,or e2prima 'ie interesele in,estitorilor 3caz n care indicatorii ,or 'i
construi#i n 'unc#ie de capitalul anga&at
F@
$" 'ie interesele managerului 'irmei 3caz n care
indicatorii ,or 'i construi#i pe 4aza mi1loacelor economice angrenate pentru o4#inerea rezultatului
- capitalul a"ansat
FS
5.
0rincipalii indicatori sunt>
$: #$*$ #'-*$4&0&*.(&& +6,'#+&$0'/ ca e2presie at:t a politicii comerciale a 'irmei
3apro,izionare" stocare" ,:nzare5 c:t i a politicii de pre#uri" e,alu:nd capacitatea ntreprinderii
de a genera pro'it pentru o m!rime dat! a ci'rei de a'aceri.
9n 'unc#ie de o4iecti,ele analizei i s'era de in,estigare acest indicator poate 'i calculat
prin considerarea" n calitate de e'ect" a rezultatului 4rut al e2ploat!rii 3<?<5" rezultatul
e2ploat!rii" rezultatul a'erent ci'rei de a'aceri" rezultatul net al e2erci#iului
7e calculeaz! n urm!toarele ,ariante
#2$ Aata rentabilitii comerciale brute 3rata mar1ei 4rute5 care re'lect! e2cedentul 4rut
din e2ploatare sau rezultatul e2ploat!rii la 100 lei ci'r! de a'aceri
100
38e5

Ca
D1D
r
cb
#@$ Aata rentabilitii comerciale aferente cifrei de afaceri
32.1.5
100
1
1 1


n
i
i i
n
i
n
i
i i i i
c
p :"
c :" p :"
r
" n care

n
i
i i
p :"
1
+ produc#ia ,:ndut! e2primat! n pre# ,:nzare" e2clusi, TJA 3ci'ra de
a'aceri5;
/2
capitalul anga&at - Capitalurile pe termen lung 3proprii i mprumutate5 necesare pentru ca o a'acere s!
'unc#ioneze 36ttp**EEE.in,estopedia.com*terms*c*capitalemploBed.asp5
/%
capitalul a"ansat ' suma de 4ani in,estit!*a,ansat! de c!tre ac#ionari*creditori n acti,ele ntreprinderii" n scopul
de a o4#ine pro'it. 3. @. C8(CO8(<JA T6e Creat 7o,iet <ncBclopedia" %rd <dition 31&/0-1&/&5. d 2010 T6e Cale
Croup" (nc. 6ttp**encBclopedia2.t6e'reedictionarB.com*Ad,ancedUCapital
$4

n
i
i i
c :"
1
+ produc#ia ,:ndut! n cost de produc#ie.
32.2.5
100
1

n
i
c i
c
i
r g
r
" n care
g
i
+ structura ,:nz!rilor pe grupe de produse3ser,icii" acti,it!#i5;
i
c
r
+ renta4ilitatea comercial! a'erent! 'iec!rei grupe de produse3ser,icii" acti,it!#i5.
32.%5 pentru ntreprinderile din s'era comercial!
Lc. * r
c

" n care
* - cota medie de adaos comercial 3mar1a comercial!5
Lc. + ni,elul relati, al c6eltuielilor de circula#ie 3
100
Ca
C.c
Lc.
5
#S$ Aata rentabilitii comerciale nete 3rata mar1ei nete5 arat! c:t pro'it net al e2erci#iului
se o4#ine la 100 unit!#i de ci'r! de a'aceri realizat!.
100
Ca
An
r
cn

Compar:nd acest indicator cu indicatorii similari ai 'irmelor concurente se poate aprecia
n ce m!sur! 'irma a ,alori'icat poten#ialul pie#ei i sc6im4!rile inter,enite n cadrul acesteia i
e'icien#a aplic!rii politicilor de pia#! i pre#uri.
-rincipalele rezer,e de cretere a ratei renta4ilit!#ii comerciale ,izeaz!
sporirea ,:nz!rilor;
creterea puterii de negociere a 'irmei cu 'urnizorii i o4#inerea unor pre#uri de
ac6izi#ie a materiilor prime i materialelor" ser,iciilor a,anta1oase" ameliorarea structurii
,:nz!rilor n sensul creterii ponderii celor cu o mar1! comercial! indi,idual! mai mare"
accelerarea rota#iei stocurilor" optimizarea c6eltuielilor" ma2imizarea pre#urilor de ,:nzare etc.
7e recomand! a se ac#iona asupra rezer,elor poten#iale de cretere a renta4ilit!#ii
sporirea ci'rei de a'aceri ca 'actor cu cea mai mare nsemn!tate deoarece 'iecare unitate de mar'!
,:ndut! este purt!toarea unui ,enit 4rut" mai ales dac! ritmul des'acerilor dep!ete pe cel al
costurilor" e'icientizarea consumului de resurse" orientarea corespunz!toare a politicii i logisticii
comerciale etc.
4: #$*$ #'-*$4&0&*.(&& #'!#!'06# +6-!,$*' 8R
c
: arat! capacitatea acestora de a dega1a
prin consum pro'it 4rut. Matematic se sta4ilete ca raport ntre rezultatul 4rut 3al e2erci#iului"
$)
curent" al e2ploat!rii" a'erent ci'rei de a'aceri5 i e'ortul propriu re'lectat n costurile ce
determin! rezultatele respecti,e" ast'el
100
5 " e2p " " 3
5 " e2p " " 3 8e

afaceri de cifrei aferente loatare curente totale C.eltuieli
afaceri de cifrei aferent loatare curent ui exercitiul zultatul
A
c
+: #$*$ #'-*$4&0&*.(&& '+6-6,&+' .a capitalului anga$at/ 8R
e
: 3rate de randament5
Aceast! rat! are 'ormulate mai multe accep#iuni
c.2 rata rentabilitii acti"elor #rentabilitatea de exploatare - rezultatele dega1ate de
capitalurile a,ansate pentru des'!urarea unei acti,it!#i" considerate ca ansam4lul acti,elor
'inan#ate pe seama resurselor anga1ate

$ #A%A - Q8eturn On Assets$ m!soar! per'orman#a


acti"ului total numit i capital a,ansat 3pentru acele ntreprinderi cu acti,e 'inanciare mari5 sau a
acti"ului de exploatare numit i capital economic i este e2presia capacit!#ii managerului de a
asigura o gestiune e'icient! a acti,it!#ii de e2ploatare.
9ntr-o alt! de'ini#ie rata renta4ilit!#ii economice re'lect! raportul dintre un rezultat
economic i mi1loacele economice a,ansate pentru o4#inerea acestuia
/4
.
100
.
8e5 " 3
100
5 3
8e5 " " 3

+ +

banesti !isp L;A brute fixe Acti"e
D1D Ctb
circulant i fix total Acti"
D1D Cn Ctb
A
e
Mtilizarea n construirea ratei a unui anumit rezultat determin! o ,iziune speci'ic!
semni'ica#iei rezultatului ast'el
/)
- utilizarea rezultatului e2ploat!rii sau a pro'itului 4rut 3,ariant! destul de uzitat! n
literatura de specialitate rom:neasc!
/.
5 ,a determina o rat! independent! at:t de politica 'iscal!
3'iind e2clus! in'luen#a 'iscalit!#ii asupra indicatorului5 i de structura capitalurilor 3politica de
'inan#are5" c:t i de 'lu2urile e2traordinare;
- dac! rata renta4ilit!#ii economice ,a 'i construit! pe 4aza e2cedentului 4rut al
e2ploat!rii"
,a 'i independent! i de politica pri,ind amortizarea capitalului te6nic" pe l:ng! elementele
men#ionate anterior;
- 'olosirea pro'itului net arat!" n opinia altor autori
//
"
/$
'aptul c! pro'iturile ce re,in
in,estitorilor n capitaluri n ntreprindere sunt constituite din pro'itul net i din do4:nzile anuale
pl!titte creditorilor
S
contrapartida din acti,ul 4ilan#ier a resurselor atrase prezente n pasi,; acti,ul economic reprezint! ansam4lul
acti,elor 'inan#ate pe seama resurselor prezente n pasi,"
/4
H. -ierre" Nalorisation dUentreprise et t.eorie financiere" <dition d^Organisation" -aris" 2004" pg. 2);
/)
C6. J:lceanu" J. 8o4u" K. Ceorgescu" Analiz economico'financiar, <ditura <conomic!" ?ucureti" 2004" pag.
2/$
/.
Marilena Mironiuc" Analiza economico'financiar. Dlemente teoretico'metodologice i Aplicaii" <d. 7<DCOM
@i4ris" (ai" 200." pg. %/%;
//
Jictor Dragota .a." Management financiar, ,ol 1" <d. <conomic!" 200%" pg. 2)2;
/$
8. C6arles MoBer" Vames 8 McCuigan" 8ames6 -. 8ao" ;undamentals of Contemporar+ ;inancial Management"
@
nd
Ddition, T6omson 7out6-Aesrtern" Canada" 200/" pg.114;
$.
O rat! a renta4ilit!#ii economice mai mare dec:t rata in'la#iei asigur! rennoirea i
creterea acti,elor sale ntr-o perioad! scurt!.
9n scopul apro'und!rii analizei aceast! rat! poate 'i descompus! n rate e2plicati,e ast'el
100
38e5
100
38e5

Ca
Ctb
At
Ca
At
Ctb
A
e
n care
At
Ca
- rota#ia acti,ului prin ci'ra de a'aceri 3,iteza de rota#ie5
100
Ca
Ctb
- rata mar1ei 4rute 3e'icacitatea comercial! a ntreprinderii5
Creterea renta4ilit!#ii economice se poate realiza" 'ie pe seama acceler!rii rota#iei
acti,elor" 'ie prin creterea mar1ei comerciale 3di'eren#a dintre ci'ra de a'aceri i costuri5. 9n
practica economic! aceste dou! posi4ilit!#i sunt di'erit ,alori'icate n 'unc#ie de natura acti,it!#ii
i de strategia urmat!.. Ast'el" n industrie" 'irmele realizeaz! rate de renta4ilitate economic!
ridicate pe seama unor cote de pro'it mai mari i nu printr-o rota#ie mai rapid! a acti,elor.
9ntreprinderile din s'era comer#ului opereaz! cu mar1e de pro'it mai reduse" dar 4ene'iciaz! de o
rota#ie mai accelerat! a acti,elor.
c.@ rata rentabilitii capitalului in"estit#anga&at$ #A%? =Aeturn %n ?n"estment$
Aceast! a4ordare are n ,edere 'aptul c! n aprecierea renta4ilit!#ii economice tre4uie s!
se #in! seama de 'aptul c! ea tre4uie s! ai4! o m!rime care s! permit! ntreprinderii remunerarea
ac#ionarilor i creditorilor" n concordan#! cu ni,elul de risc pe care acetia i l-au asumat
in,estind n ntreprindere sau mprumut:nd-o. -rin urmare m!rimea sa este str:ns legat! de
ni,elul renta4ilit!#ilor o4#inute de 'iecare in,estitor de capitaluri n parte.
Matematic este de'init! ca 'iind raportul procentual dintre rezultatul e2erci#iului nainte
de deducerea sarcinilor 'iscale 3Ctb5 3<2cedentul ?rut de <2ploatare-<?<" rezultatul e2ploat!rii-
8e5 i capitalul in,estit #Ci$" propriu #*
pr
$ i mprumutat 3!t - pe termen lung" mediu i scurt5"
ar!t:nd c:te unit!#i monetare de rezultat re,ine la 100 unit!#i monetare de capital in,estit.
100
Ci
Ctb
A
e
"
Ci < *
pr
B !t <
5 3 !n(S !f(S !(E *
pr
+ + +
9n aceste condi#ii" rata renta4ilit!#ii economice tre4uie s! 'ie egal! cel pu#in cu costul
mediu ponderat al capitalului 3CMCC5" calculat cu rela#ia
5
100
1 3
2 1
ci
Ci
!f
r
Ci
*
r CMCC
pr
+ " n care
$/
r
2
+ rata de remunerare a capitalului propriu

r
@
+ rata de remunerare a datoriilor3rata do4:nzii5;
*
pr
+ capitalul propriu;
!f + datorii 'inanciare 3DT@UD'T75
!n(S P datorii ne'inanciare pe termen scurt 3'urnizori" creditori s.a.5
ci + cota de impozit pe pro'it
S
8enta4ilitatea economic! este su'icient! dac!
A
e
Q CMCC
8ata renta4ilit!#ii economice tre4uie aadar s! remunereze capitalurile in,estite" cel pu#in
la ni,elul ratei medii a do4:nzii" plus riscul economic i 'inanciar pe care i l-au asumat cei care
au plasat capitalul n ntreprindere. De ni,elul acestei rate sunt interesa#i" n primul r:nd
in,estitorii actuali i cei poten#iali 3ac#ionarii i 4!ncile5" care o compar! cu renta4ilitatea unor
alte 'orme de plasament
/&
3do4:nzile la depozitele 4ancare" c:tigul din plasarea capitalului la
alte ntreprinderi etc.5" dar i managerii" pentru care un ni,el ridicat al acestei rate semni'ic! o
gestiune e'icient! a capitalurilor in,estite. 9n acest sens ei compar! rata renta4ilit!#ii economice
cu rata medie a costului capitalului #Aci$ #CMCC$" put:ndu-se nt:lni urm!toarele situa#ii
- Ae Q Aci #CMCC$ cu semni'ica#ia unei acti,it!#i ce dega1! o renta4ilitate
economic! superioar! costului capitalului" nregistr:ndu-se o ,aloare adaugat! economic!
poziti,! care ,a spori ,aloarea de pia#! a ntreprinderii;
- Ae O Aci#CMCC5 nseamn:nd c! renta4ilitatea o4#inut! nu poate acoperi
solicit!rile 'urnizorilor de capital" nregistr:ndu-se o ,aloare adaugat! economic! negati,! i o
reducere a capitalurilor proprii.
-ro4lema utilizarii acti,elor totale sau a capitalului in,estit n determinarea ratei
renta4ilit!#ii economice este destul de contro,ersat! n literatura de specialitate ns! 1usti'icarea
sa rezult! din 'aptul c! acti,ele economice 3capitalul economic5 corespund unor aloc!ri de
'onduri 3proprii i mprumutate5 prezente n pasi,
$0
" men#in:ndu-se permanent egalitatea ntre
S
Costul capitalului propriu este destul de de'icil de m!surat deoarece anga1amentele luate de c!tre conducerea
ntreprinderii 'a#! de proprietari" sunt 'ormale" ceea ce 'ace m!surarea costurilor destul de di'icil! n compara#ie cu
determinarea costului capitalului mprumutat" unde e2ist! anga1amente clare de remunerare a creditorilor. De o
manier! general! ns!" costul capitalului propriu este" de 'apt" costul pe care 'irma l suport! pentru plata
di,idendelor c!tre ac#ionari sau ,a 'i dat de rata renta4ilit!#ii 'inanciare.
S
utilizarea Rci7 n aceast! rela#ie se 1usti'ic! prin 'aptul c! do4:nda este o c6eltuial! deducti4il! 'iscal" ast'el nc:t
costul mprumuturilor genereaz! o economie de impozit 'a#! de costul capitalului propriu.3reduce 4aza impoza4il! pt
calculul iz*pro'it5
/&
renta4ilitatea unor alte 'orme de plasament utilizat n compara#ie este identi'icat cu ceea ce literatura economic!
numete Qcost de oportunitateG
$0
M&5$'0$ O-6>#'&/ Management financiar#!"6#* 2' +#!/ FEAA/ I$)&/ 200HI
$$
cele dou! elemente. Acest lucru transpune o identitate 'undamental! ntre acti, i pasi, care" de
'apt" sunt dou! reprezent!ri di'erite ale aceleiai m!rimi economice.
2: #$*$ #'-*$4&0&*.(&& >&-$-+&$#'8Rf: 8ROE @ #'*#- 6- EJ&*K @ #'-*$4&0&*$*'$
+$"&*$0#&06# "#6"#&&:
- arat! capacitatea surselor proprii de 'inan#are 3capitalurilor proprii5 de a genera rezultat.
<ste un indicator prin prisma c!ruia posesorii de capital apreciaz! e'icien#a in,esti#iilor
lor" sau" dup! caz" oportunitatea men#inerii acestora. -rin intermediul lui se re'lec! e'ectul
gestiunii glo4ale a ntreprinderii 3e2ploatare" 'inanciar!" e2traordinar!5" ar!t:nd capacitatea
managementului ntreprinderii de a asigura" prin des'aurarea acti,it!#ii" renta4ilizarea
capitalurilor care i-au 'ost ncredin#ate spre gestionare de ac#ionari.
@iteratura de specialitate 'ace legatura dintre renta4ilitatea 'inanciar! i pro,enien#a
capitalurilor
$1
'iind" prin aceasta" sensi4il! la structura 'inanciar! a ntreprinderii i in'luen#at! de
gradul de ndatorare. -rin urmare managerii ,or 'i interesa#i de o structur! 'inanciar! i strategii
de 'inan#are 3prin capital propriu sau mprumuturi pe termen lung5 care s! p!streze un ni,el
corespunzator al acestei rate" pentru a-i putea p!stra pozi#iile i a realiza criteriile de
per'orman#! ale 'irmei3rezultate care s! asigure remunerarea aportorilor capital" creterea
ntrerpinderii" ec6ili4rul structurii 'inanciare5.
7e calculeaz! n dou! ,ariante
$2

d.,/ renta&ilitatea financiar a capitalului propriu/ ca raport procentual ntre pro'itul


net 3rezultatul e2erci#iului5 i capitalul propriu
100
pr
n
f
*
C
A
d.6/ renta&ilitatea financiar a capitalului permanent,
100
p
n
f
*
C
A
9n aceast! optic! renta4ilitatea 'inanciar! este sensi4il! la modi'ic!rile din structura
capitalului i in'luen#at de gradul de ndatorare.
<,olu#ia indicatorului" ca e'ect al gestiunii glo4ale a ntreprinderii" se e2plic! prin
descompunerea n rate e2plicati,e ast'el
$1
Marilena Mironiuc" %p. Cit" pg. %/&;
$2
Aurel ('!nescu" Jasile 8o4u" Analiza economico'financiar" <d. A7<" ?ucureti" disponi4il la adresa
6ttp**EEE.4i4lioteca-digitala.ase.ro*4i4lioteca*pagina2.aspIidPcap4" pg. 2&
$&
315 p
p
pr
n
pr
n
pr
n
f
*
Ca
*
*
Ca
C
*
Ca
Ca
C
*
C
A
1
100 100 100
" n care
pr
*
Ca
+ rata de rota#ie a *
pr
3e'icien#a utiliz!rii capitalurilor5
100
Ca
C
n
+ rata renta4ilit!#ii comerciale.
p
pr
*
*
- rata autonomiei 'inanciare la termen
325
p pr
p
n
pr
n
pr
n
f
*
Ca
*
*
Ca
C
*
Ca
Ca
C
*
C
A 100 100 100
" n care
pr
p
*
*
e2plic! dependen#a renta4ilit!#ii 'inanciare de gradul de ndatorare prin 'aptul c!
descompunerea sa duce la urm!toarea rela#ie
At
*
!(E
*
*
*
!(E *
*
*
pr pr
pr
pr
pr
pr
p
+ +
+
1
At' rata de ndatorare la termen
Ma2imizarea renta4ilit!#ii 'inanciare presupune
ma2imizarea rezultatului e2erci#iului pe seama creterii ,olumului de acti,e totale i a
amelior!rii mar1elor" 4azate pe optimizarea acti,it!#ii n domeniile organiz!rii interne" gestiunii
stocurilor" calit!#ii produselor i ser,iciilor" gestiunii comerciale etc.
creterea renta4ilit!#ii capitalurilor in,estite prin 'olosirea intensi,! a imo4iliz!rilor
corporale i reducerea ne,oii de 'ond de rulment 3n special prin reducerea stocurilor i a
crean#elor clien#ilor5;
minimizarea capitalurilor proprii anga1ate pentru un ,olum dat al capitalurilor
in,estite" cu condi#ia ca ,enitul o4#inut prin ndatorare s! 'ie superior costului datoriilor.
8enta4ilitatea 'inanciar! este principalul indicator pri,ind per'orman#ele 'irmei 3dei este
a'ectat! de con,en#iile conta4ile ce stau la 4aza determin!rii pro'itului net i de elementele de
natur! 'iscal!5" care depinde de 1uste#ea politicii comerciale 3renta4ilitatea comercial!5" de
e'icien#a capitalului a,ansat 3renta4ilitatea economic!5 i de politica 'inanciar! 3structura
&0
'inanciar!" de modul n care ntreprinderea i 'inan#eaz! acti,itatea prin capitaluri proprii sau
prin mprumuturi5 a acesteia.
9n cadrul analizei" se poate studia i leg!tura dintre rata renta4ilit!#ii 'inanciare" rata
renta4ilit!#ii economice i rata do4:nzii" prin intermediul gradului de ndatorare sau a p:rg6iei
'inanciare i a cotei de impozit pe pro'it. Hiecare dintre aceste categorii de rate e2prim! modul de
'inan#are a unei 'orme de capital. Ast'el" dac! rata renta4ilit!#ii economice e2prim! e'icien#a
utiliz!rii capitalurilor in,estite" rata renta4ilit!#ii 'inanciare i rata do4:nzii e2prim! modul de
remunerare acelor dou! componente ale acestuia 3capitalul propriu i capitalul mprumutat5. 9n
condi#iile unei rate a renta4ilit!#ii economice date" orice modi'icare a raportului dintre capitalul
propriu i capitalul mprumutat conduce la modi'icarea ratei renta4ilit!#ii 'inanciare
(nterdependen#a dintre cele trei rate 3economice" 'inanciare" a do4:nzii5 este e,iden#iat!
n rela#ia
( )
,
_

1
1
]
1

+
100
1
i
pr
d e e f
c
*
!f
r A A A " n care
r
d
+ rata medie a do4:nzii la capitalul mprumutat
( )
( )

,
_

financiare datorii !f
S
d
do4:nzii suma
;
pr
*
!f
+ rata le,ierului 'inanciar 3coe'icient de ndatorare; !f + datorii 'inanciare5;
c
i
+ cota de impozit*pro'it.
Modi'icarea structurii 'inanciare determin! ,aria#ii ale renta4ilit!#ii 'inanciare.
Ast'el" la creterea coe'icientului de ndatorare renta4ilitatea 'inanciar! ,a crete doar n
condi#iile n care renta4ilitatea economic! este mai mare dec:t costul capitalului mprumutat pe
termen mediu*lung prin credit 4ancar sau o4ligatar. Creterea ponderii creditelor n aceast!
situa#ie este util! pentru 'irm! i generatoare de ,aloare pentru ac#ionari
$%
. Dac! costul capitalului
mprumutat este mai mare dec:t renta4ilitatea economic!" orice cretere a gradului de ndatorare
,a diminua renta4ilitatea 'inanciar! i ,a duce la diminuarea ,alorii 'irmei.
Dac! renta4ilitatea economic! este egal! cu costul datoriei creterea gradului de
ndatorare nu a'ecteaz! renta4ilitatea 'inanciar! i" n aceste condi#ii" decizia asupra structurii
'inanciare tre4uie s! ai4! la 4az! alte criterii dec:t pro'ita4ilitatea capitalurilor proprii cum ar 'i
accesi4ilitatea di'eritelor modalit!#i alternati,e de 'inan#are 3credite sau emisiune de ac#iuni5 i
urm!rirea unei structuri ec6ili4rate ntre di'eritele grupuri de interese ale proprietarilor.
$%
Daniel Mana#e" !iagnosticul i e"aluarea ntreprinderilor cotate i necotate" (nstitutul 8om:n de Cercet!ri n
e,aluare (8OJA@" ?ucureti" 2002" pg. 24$;
&1
Cu alte cu,inte" gradul de ndatorare are e'ect poziti, asupra renta4ilit!#ii 'inanciare
numai dac! renta4ilitatea economic! este mai mare dec:t rata medie a do4:nzii pe pia#a
'inanciar!" '!c:nd plasamentele di,erilor in,estitori n ntreprindere" atracti,e
$4
.
2737272 A-$0&3$ "#$10& 2' #'-*$4&0&*$*'
9ntr-o economie concuren#ial! produc!torul" n interesul s!u pentru a o4#ine pro'it" nu
poate in'luen#a nici pre#ul cu care cump!r! 'actorii de produc#ie 3mi1loace" 'or#! de munc!"
o4iecte ale muncii5 i nici pre#ul de ,:nzare al 4unurilor pe care le produce ,inde. Ceea ce poate
controla sunt costurile acti,it!#ii sale i poate contri4ui cu decizii optime la diminuarea lor.
Dac! se admite c! orice proces se concepe ca o contri4u#ie a 'actorilor de produc#ie"
pentru a constitui o structur! optim! de produc#ie cu costuri minime unitare" atunci singura
,aria4il! asupra c!reia produc!torul poate ac#iona" este ni,elul acti,it!#ii sale" o4iecti,ul 'iec!rui
ntreprinz!tor 'iind ma2imizarea pro'itului.
Ce se nt:mpl! ns! n rezultatele 'inanciare ale 'irmei dac! ni,elul presta4ilit al
acti,it!#ii" ca ,olum sau ,aloare" se modi'ic! 3'luctueaz!5I
$)
Managementul 'irmei" n interesul
realiz!rii ac#iunilor propuse" se con'runt! mai ales cu analiza consecin#elor acestora Care ar 'i
e'ectul asupra pro'itului dac! s-ar reduce pre#ul de ,:nzare i s-ar ,inde mai multe produseI Ce
,olum al ,:nz!rilor ar tre4ui realizat pentru a se acoperi costurile 'i2e generate de dez,oltarea
'irmei prin ac6izi#ionarea unor noi ec6ipamenteI
7c6im4!rile n dimensiunea ni,elului de acti,itate 3M5 a'ecteaz!" n mod e,ident
dimensiunea costurilor ,aria4ile 3C."$ i 'i2e 3C.f$6 ,olumul ,:nz!rilor 3:"5 i al ci'rei de
a'aceri 3Ca5; ni,elul pro'itului 3C5.
9n teoria i practica economic! studiul rela#iei dintre costuri # volum de activitate # profit
reprezint! con#inutul analizei cu acelai nume. Cunoaterea acestei rela#ii 'ace capa4il
managementul 'irmei de a-i e2ercita atri4utele n ,irtutea unor in'orma#ii a4solut necesare" n
special cele pri,ind ni,elul de acti,itate la care nu se o4#ine pro'it 3pragul de renta4ilitate5"
ni,elul de acti,itate care poate asigura pro'itul dorit; ni,elul de acti,itate corespunz!tor
pro'itului ma2im.
Comportamentul celor trei ,aria4ile cost - ,olum de acti,itate - pro'it a 'ost studiat de
economiti i este o'erit ca model de analiz! oric!rui produc!tor 3'irm!5 pentru a identi'ica
ni,elele critice ale acti,it!#ii sale.
7e numete prag de renta&ilitate cantitatea de produse 3M5 sau ci'ra de a'aceri 3Ca5
dincolo de care 'irma nregistreaz! pro'it. 9ns!i creterea 'irmei este impus! de 'aptul c!
'unc#ionarea acesteia de,ine renta4il! de la un anumit ni,el minim al acti,it!#ii.
$4
Marilena Mironiuc" %p. Cit." pg %$0
$)
C.8usu" %p. cit." pg. 1%$;
&2
-ornind de la e,olu#iile speci'ice ale costurilor medii 3totale" 'i2e i ,aria4ile5" corelate cu
,aria#iile o'ertei 'irmei" pot 'i identi'icate dou! puncte marc:nd ni,eluri critice ale acti,it!#ii +
pragul de nc6idere 3C5 i pragul de renta4ilitate 3CA5. -unctul mort sau punctul critic reprezint!
ni,elul de acti,itate 3ci'ra de a'aceri5 care a4soar4e n totalitate c6eltuielile de e2ploatare ale
unei perioade iar rezultatul este nul. -unctul mort" denumit i Qprag de renta4ilitatee" e,iden#iaz!
ni,elul minim de acti,itate la care tre4uie s! se situeze ntreprinderea pentru a nu lucra n
pierdere. Dep!ind acest ni,el" acti,itatea societ!#ii de,ine renta4il!" deci riscul economic ,a 'i
cu at:t mai mic cu c:t ni,elul punctului mort ,a 'i mai redus. Determinarea pragului de
renta4ilitate se poate 'ace" dup! caz" n unit!#i 'izice" ,alorice sau n num!r de zile" pentru un
singur produs" sau pentru ntreaga acti,itate a ntreprinderii.
-rin rele,area corela#iilor e2istente ntre cost" pre# i ,olum al des'acerilor" analiza
pragului de renta4ilitate permite clari'icarea unor aspecte re'eritoare la importan#a relati,! a
di'eritelor categorii de costuri; 'elul n care acestea ,ariaz! n 'unc#ie de ,olumul produc#iei"
precum i modul n care respecti,ele ,aria#ii pot 'i controlate anticiparea in'luen#elor e2ercitate
de modi'ic!rile de structur! ale produc#iei" ale pre#urilor i ale costurilor" asupra pro'ita4ilit!#ii
'irmei; determinarea capacit!#ii de produc#ie necesar! atingerii renta4ilit!#ii ma2ime;
oportunitatea accept!rii" sau nu" a unor contracte de o anumit! m!rime ori natur! etc.
9n esen#!" calcularea pragului de renta4ilitate conduce la determinarea ,olumului minim
al produc#iei" sau al des'acerilor" de la care o 'irm! ncepe s! realizeze pro'it. Totodat!" se poate
identi'ica i ,olumul ma2im recomandat al des'acerilor" p:n! la care 'irma tre4uie s!-i e2tind!
produc#ia pentru a ma2imiza pro'itul" n raport cu capacitatea de produc#ie instalat! sau cu
in,esti#ia e'ectuat!.
9n 'unc#ie de con#inutul indicatorilor economico-'inanciari considera#i i de reprezentarea
gra'ic! utilizat!" se disting dou! ,ariante ale pragului de renta4ilitate
$.
modelul liniar 3'igura 15
i modelul neliniar 3'igura 25.
$.
Mircea Coea" @umini#a Kasto,ici" D"aluarea riscurilor, Metode i te.nici de analiz la ni"el micro i
macroeconomic" <d. @u2 @i4ris" ?rao," 1&&/" pg. %1;
&%
C6*Jt Jt
C6t

pierderi
pro'it
C6,
C6'
Xc Xma2
;ig. 2 Modelul liniar al pragului de rentabilitate
Sursa: /eorgeta Nintil, %p. cit., pg. 2F56
Higura 1 prezint! modelul liniar" corespunz!tor c!ruia e,olu#iile pre#ului 3ale ,enitului5"
ale costurilor 'i2e i ale celor ,aria4ile" se apro2imeaz! su4 'orma unor drepte.
(poteza liniarit!#ii 'unc#iei costului ,aria4il introduce n modelul de analiz! a pragului de
renta4ilitate ideea pro'itului ma2im in'init continuu pentru un ,olum in'init al produc#iei
,:ndute
$/
.
7pre deose4ire de aceast! manier! de a4ordare" n modelul neliniar de analiz! opereaz!
criteriul de ma2imizare a pro'itului cunoscut n teoria microeconomic! su4 'orma egalit!#ii dintre
,enitul marginal i costul marginal. 8eprezentarea gra'ic!" n acest caz" e,iden#iaz! dou! puncte
de ec6ili4ru 3ce de'inesc un domeniu de pro'ita4ilitate
$$
5" datorit! caracterului progresi, pe care-l
do4:ndesc unele costuri ,aria4ile ca urmare a ac#iunii legii randamentelor descresc:nde.Jolumul
optim al produc#iei Mo ,a 'i cel corespunz!tor c!ruia di'eren#a dintre ,eniturile i costurile totale
este ma2im!.
Higura 2 ,izualizeaz! modelul neliniar" cel mai adec,at analizei marginale.
Hig. 2 Modelul neliniar al pragului de renta4ilitate
Sursa: /eorgeta Nintil, %p. cit., pg. 2F46
M62'00 0&-&$# $0 "#$10& 2' #'-*$4&0&*$*'
$/
Marilena Mironiuc" Analiza performanelor economico'financiare ale ntreprinderii" <d. Vunimea" (ai" 1&&&" pg.
220;
$$
Toader C6erasim" %p. cit." ,ol. 2" pg. )0;
&4
C6*Jt C6
pierderi
-r2 Jt
pro'it
pierderi
-r1
C6'
Xc1 Xo Xc2 X
(potezele pe care se 4azeaz! acest model se re'er! la
- un cost ,aria4il unitar constant 3c"5 n raport cu creterea ,olumului produc#iei ceea ce
nseamn! c!" indi'erent de ,olumul 'izic al produc#iei ,:ndute 3M"5" c6eltuielile ,aria4ile pe
unitatea de produs sunt constante" ,ariind n sc6im4 ,olumul total al acestora 3C."5;
- un pre# unitar de ,:nzare constant 3p5 indi'erent de ,olumul produselor 'izice ,:ndute
3M"5" alt'el spus" pia#a a4soar4e toat! produc#ia la acelai pre#.
7e disting trei situa#ii" corespunz!tor a trei tipuri de ntreprinderi" ast'el
a5 @a ntreprinderile monoproducti,e 3'a4ric! un singur produs5 pragul de renta4ilitate n
unit!#i 'izice se determin! cu rela#ia
mc"
C.f
c" p
C.f
M"
pr

n care
M"
pr
P ,olumul 'izic 3critic5 al produc#iei ,:ndute pentru a atinge pragul de renta4ilitate;
p = c" P mar1a asupra c6eltuielilor ,aria4ile 3mc"5 sau mar1a 4rut! de acumulare pe
unitatea de produs;
7e remarc! 'aptul c! de cele mai multe ori se lucreaz! cu un ni,el al pre#ului a,:nd
m!rimea p < c"#2 B m$, n care m + mar1! care d! posi4ilitatea ntreprinz!torului s!+i
recupereze inclusi, costurile 'i2e i s! o4#in! un pro'it normal" dei" n cazul concuren#ei
imper'ecte" ,olumul ,:nz!rilor este dependent de ni,elul pre#urilor" ntre cele dou! m!rimi
e2ist:nd un raport in,ers propor#ional i" se pune ast'el pro4lema determin!rii pre#ului la care
capacitatea de produc#ie se ,a 'olosi" cel pu#in la ni,elul normal" ceea ce 'ace necesar!
cunoaterea 'unc#iei cererii 3lucru care se nt:mpl! 'oarte rar5.
Analiza sta4ilit!#ii pro'itului e,iden#iaz! urm!toarele aspecte
- n M"
pr
ntreprinderea nu dega1! nici pro'it nici pierdere. (nsta4ilitatea pro'itului este cu
at:t mai mare cu c:t ntreprinderea este mai aproape de punctul s!u critic. C:nd ni,elul de
acti,itate 3Ca5 se situeaz! n ,ecin!tatea punctului critic" o mic! ,aria#ie a ci'rei de a'aceri
antreneaz! o mare ,aria#ie a pro'itului;
- C:nd M" O M"
pr
costurile dep!esc Ca" iar ntreprinderea lucreaz! n pierdere;
- C:nd M" Q M"
pr
costurile sunt compensate de o ci'r! de a'aceri su'icient de mare pentru
a dega1a i pro'it.
Cu c:t M" 3produc#ia ,:ndut!5 este mai mare 'a#! de acest punct critic" cu at:t mai mult
pro'itul ,a crete" nglo4:nd mar1ele unitare 4rute a'erente ,:nz!rilor suplimentare 3c6eltuielile
'i2e sunt a4sor4ite de1a de ,:nz!rile realizate p:n! la punctul critic5.
-unctul de ec6ili4ru nu este un concept static" nu e2ist! un punct critic a4solut" ci un prag
de renta4ilitate cu un anumit orizont de calcul. Acest lucru are n ,edere urm!toarele elemente
&)
c6eltuielile 'i2e" repartizate asupra ntregii produc#ii" 'iind cu at:t mai reduse pe unitatea de
produs cu c:t ,olumul produc#iei este mai mare" ,or 'i recuperate prin ,:nz!rile ini#iale 3,:nz!ri
realizate p:n! la atingerea punctului critic5.
9n realitate ns!" c6eltuielile 'i2e nu prezint! o anumit! constan#! pentru toate ni,elurile
de acti,itate" i de aceea" c6iar dac! costurile ,aria4ile respect! regula propor#ionalit!#ii"
modi'icarea costurilor totale determin! apari#ia unui nou prag de renta4ilitate.
Totodat!" n realitatea economic!" pre#ul de ,:nzare nu poate r!m:ne constant" deoarece
concuren#a o'er! situa#ii di,erse. Ast'el" n cazul sc!derii cererii pe pia#! 3nepre,!zut! de
ntreprindere5" pre#urile ,or sc!dea. Acest 'enomen ,a 'i nso#it de nt:rzierea pl!#ilor" creterea
stocurilor" a pro,izioanelor pentru e2ploatare c:t i a celor pentru riscuri i c6eltuieli. Drept
urmare" c6eltuielile relati, constante sporesc considera4il" iar pro'itul ,a nregistra o sc!dere
semni'icati,!.
9n consecin#!" ,a crete ni,elul pragului de renta4ilitate" iar n reprezentarea gra'ic!
acesta se ,a deplasa spre dreapta pe a2a a4sciselor. 9n cazul n care cererea de produse pe pia#!
crete" pre#urile i implicit pro'itul ,or crete" determin:nd o sc!dere a punctului critic" deci o
deplasare spre st:nga pe a2a a4sciselor.
-entru a determina pragul de renta4ilitate n unit!#i ,alorice 3Ca
pr
$, la ntreprinderile
monoproducti,e" se nmul#ete pragul de renta4ilitate n ,olum 3M"
pr
5 cu pre#ul de ,:nzare unitar
3p5 o4#in:ndu-se urm!toarea rela#ie
p
mc"
C.f
M" p Ca
pr pr

dar
Amc"
p
mc"
100
atunci
Amc"
C.f
Ca
pr

n care" Amc"

+ rata mar1ei asupra costului ,aria4il unitar.
-otri,it ultimei rela#ii" pragul de renta4ilitate reprezint! ,aloarea ci'rei de a'aceri pentru
care suma c6eltuielilor 'i2e este egal! cu mar1a a4solut! asupra costului ,aria4il.
45 -entru unit!#ile care produc i comercializeaz! o gam! ,ariat! de produse
3poliproducti,e + celelalte ipoteze men#in:ndu-se5" calculele ,or a,ea n ,edere m!rimi medii ce
caracterizeaz! ntreg ansam4lul" iar pragul de renta4ilitate ,aloric pentru ntreaga acti,itate a
'irmei" sta4ilit pe 4aza contului de pro'it i pierdere" are urm!torul model
3`5
5 3
MCN
absolute C.f
Ca
pr

n care MCJ3`5 - rata mar1ei asupra c6eltuielilor ,aria4ile la ni,el de 'irm!;
&.
c5 -entru unit!#ile din sectorul de comercializare a m!r'urilor" pragul de renta4ilitate se
determin! n mod similar" lu:ndu-se n calcul toate c6eltuielile unit!#ii" inclusi, costul m!r'urilor
,:ndute la pre#ul cu am!nuntul. -articularit!#ile n sta4ilirea rela#iilor de calcul se re'er! la
indicatorii utiliza#i di'eri#i 'a#! de cei ai 'irmelor producti,e pentru c! n acest sector de acti,itate
nu se creeaz! noi ,alori materiale" ci doar se sporete ,aloarea m!r'urilor ,:ndute. Dac! se are n
,edere mecanismul speci'ic de asigurare a pro'itului din adaosul comercial 3Ac5 cuprins n pre#ul
de ,:nzare cu am!nuntul" atunci pragul de renta4ilitate se determin! pe 4aza rela#iei
$&

AD < > C.t < Ca, unde
C.t < Cm B C.c, iar
Ca < Cm B Ac
unde AD - rezultatul e2ploat!rii; Cm - costul de cump!rare al m!r'urilor; C.c - c6eltuiala
comerciantului" numit! uzual c6eltuiala de circula#ie;
Ac - mar1a comercial! 3adaos comercial5" adic! ,aloarea pe care o adaug! comerciantul la
,aloarea produselor ac6izi#ionate pentru a 'i re,:ndute.
Din rela#iile de mai sus rezult!
Cm B C.c < Cm B Ac C.c < Ac
C.c < C." B C.f, C." < Ca Lc."
Lc." = ni,elul relati, al c6eltuielilor ,aria4ile
" * Ca Ac
* - cota medie de adaos comercial 3rata mar1ei comerciale5
nlocuind C.c, C." i Ac n rela#ia C.c < Ac rezult!
Ca Lc." B C.f < Ca * Ca# * ' Lc."$ < C.f
9n aceste condi#ii ci'ra de a'aceri prag ,a 'i dat! de rela#ia
Lc." *
C.f
Ca
pr

A,:nd n ,edere c! di'eren#a 3 * - Lc."5 este rata mar1ei nete A


mn
, adic! mar1a negre,at!
de c6eltuieli raportat! la ci'ra de a'aceri" ultima rela#ie se mai poate scrie ast'el
mn
pr
A
C.f
Ca
7e o4ser,! c! ci'ra de a'aceri prag pentru ntreprinderile din s'era distri4u#iei crete direct
propor#ional cu c6eltuielile 'i2e i scade atunci c:nd crete rata mar1ei nete.
9n procesul decizional" prezint! interes deose4it" sta4ilirea pragului de renta4ilitate n
zile" a,:nd semni'ica#ia datei calendaristice la care pragul de renta4ilitate este atins 3e2emplu
dac! -8zile P )1 zile" nseamn! c! ci'ra de a'aceri corespunz!toare pragului de renta4ilitate a
'ost atins! pe data de 20 'e4ruarie5. Aceasta se sta4ilete ast'el
$&
D. M!rgulescu" M. Kiculescu" J. 8o4u, !iagnostic economico'financiar" <D. 8omcart" ?ucureti" 1&&4" pg. 244;
&/
%.) -r
realizata
pr
zile
Ca
Ca
Acest model are o serie de ipoteze ideale cum ar 'i
- c6eltuielile ,aria4ile sunt propor#ionale cu ,olumul produc#iei" deci randamentele
'actorilor de produc#ie sunt considerate constante. 9n realitate ns!" numai o parte dintre
c6eltuielile ,aria4ile sunt propor#ionale;
- ,eniturile totale sunt de asemenea" considerate liniare" ceea ce semni'ic! 'ie c!
produsele sunt de cerere in'init elastic! 'ie c! pre#ul este 'i2 concuren#! pur! i per'ect!5;
- produc#ia este considerat! a4solut omogen! i de serie mare i nu prezint! modi'ic!ri
structurale importante.
9n ciuda acestor imper'ec#iuni" gra'icul se constituie ntr-un instrument important de
adoptare a unor decizii pri,ind momentul alegerii unor in,esti#ii de e2tindere sau de
modernizare.
M62'00 -'0&-&$# $0 "#$10& 2' #'-*$4&0&*$*'
Modelul neliniar de analiz! pleac! de la premisa mult mai realist! c! n realitate costurile
,aria4ile nu e,olueaz! strict propor#ional cu e,olu#ia ,olumului produc#iei 3acti,it!#ii5" 'ie din
ra#iuni te6nice" 'ie din ra#iuni 'inanciare. Costurile ,aria4ile sunt 'unc#ii cresc!toare de ,olumul
produc#iei3acti,it!#ii5" dar este posi4il! diminuarea costurilor ,aria4ile ncep:nd de la un anumit
,olum al produc#iei3acti,it!#ii5 i" n consecin#!" costurile totale nu ,or mai 'i reprezentate gra'ic
printr-o dreapt!. De asemenea" diminuarea pre#ului de ,:nzare poate pro,oca o cretere
nonpropor#ional! a ,olumului ,:nz!rilor care" mai departe" determin! ntreprinderea s!-i
utilizeze la ma2imum sau s!-i e2tind! capacitatea de produc#ie 3acti,itate5 e2istent!" cu
consecin#e asupra ma1or!rii costurilor ,aria4ile.
Acest model de reprezentare al pragului de renta4ilitate pune n e,iden#! amploarea i
sensul sc6im4!rilor sur,enite n m!rimea componentelor costului de produc#ie" corespunz!tor cu
modi'ic!rile inter,enite n ,olumul total al produc#iei.
7pre deose4ire de ipoteza liniarit!#ii 'unc#iei costului ,aria4il" care introduce n modelul de
analiz! a punctului de ec6ili4ru ideea pro'itului ma2im in'init continuu pentru un ,olum in'init al
produc#iei ,:ndute" n modelul neliniar de analiz! opereaz! criteriul de ma2imizare a pro'itului
cunoscut n teoria microeconomic! su4 'orma ,enitul marginal egal cu costul marginal.
8eprezentarea gra'ic! e,iden#iaz! dou! puncte de ec6ili4ru" unul in'erior i altul superior"
un Gdomeniu de renta4ilitateG" n care ntreprinderea o4#ine pro'it dac! ,a ,inde o cantitate din
&$
produc#ia sa care se situeaz! ntre cele dou! puncte de ec6ili4ru. Cu alte cu,inte" rezult! c!
pentru ca o 'irm! s! o4#in! pro'it ma2im este necesar ca produc#ia sa" ca ni,el optim" s! 'ie
cuprins! ntre dou! limite 3_
-81
" _
-82
5 care desemneaz! ni,elurile critice a'erente celor dou!
puncte de ec6ili4ru 3-r1" -r25. -entru a realiza acest ,olum optim al produc#iei este ne,oie de o
capacitate de produc#ie de o anumit! m!rime ce de'inete dimensiunea optim! a 'irmei.
Mn alt a,anta1 al acestui model - comparati, cu modelul liniar - l constituie marcarea
precis! a punctului de ec6ili4ru -r2 care indic! m!rimea optim! a ,olumului produc#iei - i"
implicit al des'acerilor - pentru care 'irma i ma2imizeaz! pro'iturile.
9n cazul modelului liniar" pro'itul ma2im o4tena4il - reprezentat de supra'a#a ncadrat!
ntre dreapta corespunz!toare ,enitului i cea corespunz!toare costului total - pare a 'i limitat
doar de capacitatea de produc#ie instalat!" adic! de cantitatea i calitatea mi1loacelor de
produc#ie i a 'or#ei de munc!" n care s-au materializat in,esti#iile ini#iale.
9n realitate" atingerea i men#inerea - pe perioade mai ndelungate de timp - a acestei
limite" are ca e'ect o cretere su4stan#ial! a costurilor de produc#ie" e2ist:nd riscul" ca la un
moment dat 'irma s! nregistreze pierderi 'inanciare.
Vusti'icarea rezid! - la ni,elul produc!torului - n creterea inerent!" at:t a c6eltuielilor de
ntre#inere i de repara#ii" c:t i salariilor directe i indirecte" propor#ional cu e'ortul suplimentar
'!cut 3regimul intensi, de utilizare al mi1loacelor de produc#ie conduc:nd la c!deri accidentale
mai 'rec,ente" inter,en#ii pre,enti,e - e'ectuate la perioade mai scurte de timp - de reglare i de
ntre#inere a utila1elor; stimularea material! a personalului n ,ederea creterii producti,it!#ii
muncii" sau a e'ectu!rii de ore i*sau sc6im4uri suplimentare etc.5.
Mn alt aspect" deloc de negli1at" este con'erit i de modi'ic!rile inter,enite n mediul
e2ogen" reprezentat de pia#!" mai ales n condi#iile e2isten#ei unei puternice concuren#e.
7c6im4area raportului cerere-o'ert!" n detrimentul celei din urm! 3cerere in'erioar! o'ertei5" ,a
conduce la sc!derea pre#urilor practicate pe pia#!. Consecin#a ,a 'i" e,ident" diminuarea mar1ei
4rute de contri4u#ie la pro'it" n condi#iile men#inerii constante a costului de produc#ie.
Calculul i analiza pragului de renta4ilitate poate 'i reluat ori de c:te ori sur,in
modi'ic!ri ale 'actorilor endogeni i*sau e2ogeni. Doar n acest 'el se pot o4#ine in'orma#iile"
precise i corecte" necesare lu!rii de decizii - prompte i e'iciente + pri,ind costurile i pre#urile.
Cele dou! modele ale pragului de renta4ilitate" au calitatea de a se completa reciproc"
o'erind in'orma#ii deose4it de importante n procesul de control al costurilor" in'orma#ii care nu
ar putea 'i 'umizate printr-o a4ordare separat! i unilateral!.
A%$-*$F'0' *&0&3.#&& "#$10& 2' #'-*$4&0&*$*'
&&
Mtilizarea celor dou! ni,ele ale pragului de renta4ilitate i a diagramei ni,elelor critice
o'er! dou! mari categorii de in'orma#ii
?. informaii = i, n acelai timp, principii - ce #in regulile de 4az! ale pro'ita4ilit!#ii
oric!rei acti,it!#i economice i anume
- o 'irm! care nu produce" nregistreaz! pierderi 'inanciare egale cu c6eltuielile sale 'i2e
totale;
- pentru perioade limitate de timp o 'irm! poate supra,ie#ui" dac! ,eniturile sale 4rute
sunt cel pu#in egale cu ,aloarea costurilor ,aria4ile totale 3deci" pre#ul de ,:nzare tre4uie s! 'ie
cel pu#in egal cu c6eltuielile ,aria4ile unitare5;
- acceptarea unor contracte ale c!ror comenzi nsumate nu anga1eaz! capacitatea de
produc#ie instalat!" la a realiza un ,olum de produc#ie superior primului punct de ec6ili4ru 3-<(5"
este ec6i,alent! cu a lucra 'ie n pierdere" 'ie cu pro'it zero;
- zona de ma2im! pro'ita4ilitate" n raport cu in,esti#ia '!cut! ntr-o a'acere" este cuprins!
ntre ,olumele de produc#ie corespunz!toare celor dou! puncte de ec6ili4ru 3C
D2
i C
D@
5; aceast!
zon! corespunde inter,alului n care cur4a costului marginal este situat! su4 dreapta ,enitului
marginal;
- cu c:t ,olumul produc#iei dep!ete mai mult punctul de ec6ili4ru 3C
D@
5" cu at:t mai
mari ,or 'i i pierderile 'inanciare" diminu:ndu-se ast'el" n mod corespunz!tor" pro'itul o4#inut
p:n! la acel punct; decizia de a se proceda la o asemenea sporire a ,olumului produc#iei" poate 'i
1usti'icat! - numai n cazul 'irmelor puternice - de adoptarea unei strategii agresi,e de pia#!" cu
scopul penetr!rii i al acapar!rii zonelor tradi#ionale de des'acere ale concuren#ei.
??. informaii cu caracter specific" ce e,iden#iaz! consecin#ele e,entualelor modi'ic!ri -
dorite" sau impuse de mediul e2tern - ale componentelor structurii costului" a pre#ului sau a
produc#iei.
Alte a,anta1e - cu caracter general - con'erite de analiza pragului de renta4ilitate i a
diagramei ni,elelor critice" rezid! n
- caracterul de instrument rele,ant de in'ormare i decizie" la ni,elul conducerii
superioare" de urm!rire i control - a c6eltuielilor i a realiz!rilor - la ni,elul conducerii
operati,e;
- prezentarea i n#elegerea e'icient! a corela#iilor e2istente ntre c6eltuieli i ,enituri;
- posi4ilitatea di'eren#ierii pro'iturilor realizate ca urmare a ,olumului acti,it!#ii" de cele
o4#inute ca rezultat al e'icien#ei acesteia;
- asocierea clar! a costurilor ,aria4ile la di'eritele 4unuri realizate" costurile 'i2e
nemai'iind considerate ca nemi1locit legate de producerea lor;
100
- posi4ilitatea ela4or!rii unor norme de control a acti,it!#ii de produc#ie" caracterizate
prin conciziune i claritate" tocmai datorit! renun#!rii la repartizarea c6eltuielilor 'i2e pe articole
de 'a4rica#ie;
- depistarea produselor sau a acti,it!#ilor care nu sunt renta4ile i identi'icarea
posi4ilit!#ilor de cretere a pro'iturilor.
27D7 D&$1-6!*&+0 ,'2&0& 'B*'#-
CAPITOLUL 3
DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL AFACERII
Orice a'acere" orice organiza#ie prezint! aspecte 'inanciare" reg!site n documentele
conta4ile de sintez!" reprezent:nd pentru utilizatorii in'orma#iilor 'inanciare" cei care i pun
pro4lema alegerii i a aloc!rii resurselor 'inanciare" F4aza de dateG necesar! n luarea deciziilor
economice i 'inanciare.
9n literatura economic!" pentru re'lectarea Fntreprinderii n termeni 'inanciariG
&0
la
s':ritul e2erci#iului se utilizeaz! di,erse accep#iuni 4ilan# conta4il" documente conta4ile de
sintez!" conturi anuale" situa#ii 'inanciare" rapoarte 'inanciare.
(ndi'erent de titulatura su4 care se reg!sesc n conta4ilitate aceste documente se
constituie n o'erta conta4ilit!#ii la s':ritul e2erci#iului 'inanciar
Titulatura de Fsitua#ii 'inanciareG este utilizat! de Cadrul Ceneral al (A7? 3Consiliul
pentru 7tandarde (nterna#ionale de Conta4ilitate5" unde se precizeaz! c! Fsitua#iile 'inanciare
constituie o parte a procesului de raportare 'inanciar!. Mn set complet de situa#ii 'inanciare
include de regul!" un 4ilan#" un cont de pro'it i pierdere" o situa#ie a modi'ic!rilor pozi#iei
'inanciare3care poate 'i prezentat! n di,erse moduri 'ie ca o situa#ie a 'lu2urilor de trezorerie
3situa#ia 'lu2urilor de 'onduri5" 'ie su4 'orm! de note i alte situa#ii e2plicati,e 3parte integrant! a
&0
?el,erd <." Keedles Vr." DenrB 8. Anderson" Vames C. CaldEell" traducere"8Crincipiile de baz ale contabilitii7"
<d. Arc" C6iin!u" 2000" pag.22
101
situa#iilor 'inanciare5. -ot 'i incluse de asemenea" materiale i in'orma#ii suplimentare sau
deri,ate care ,in n completarea acestora
&1
.
8ela#ia dintre componentele situa#iilor 'inanciare este una interdependent!. ?ilan#ul"
componenta situa#iilor 'inanciare ce descrie pozi#ia 'inanciar! a ntreprinderii" este conectat din
punct de ,edere in'orma#ional cu celelalte componente ale situa#iilor 'inanciare. Conectarea cu
contul de pro'it i pierdere se realizeaz! prin rezultatul e2erci#iului. ?ilan#ul prezint! m!rimea
rezultatului e2erci#iului" n timp ce contul de pro'it i pierdere e2plic! 'ormarea acestuia.
Conectarea cu situa#ia 'lu2urilor de trezorerie este realizat! prin lic6idit!#ile
ntreprinderii. ?ilan#ul prezint! m!rimea lic6idit!#ilor" iar situa#ia 'lu2urilor de trezorerie e2plic!
'ormarea acestora. Conectarea cu situa#ia modi'ic!rii capitalurilor proprii se realizeaz! prin
elementele de capital propriu. @a r:ndul s!u" i contul de pro'it i pierdere este conectat cu
situa#ia modi'ic!rii capitalurilor proprii" prin in'orma#iile re'eritoare la rezultatul reportat"
rezultatul e2erci#iului. Kotele e2plicati,e cuprind complet!ri sau detalieri ale celorlalte
componente ale situa#iilor 'inanciare.
Diagnosticul 'inanciar 3parte component! a diagnosticului glo4al" economic al 'irmei5
este de'init n literatura de specialitate
&2
drept Qstudiu metodic a situa#iei i e,olu#iei unei
ntreprinderi su4 aspectul structurii 'inanciare i a renta4ilit!#ii" plec:nd de la 4ilan#" contul de
rezultate i alte in'orma#ii o'erite de ntreprindere" mai ales din ane2e i raportul anualG.
Acest diagnostic 'inanciar r!spunde mai multor o4iecti,e
- permit la inter,ale regulate s! se 'ac! o analiz! asupra gestion!rii trecute" asupra
realiz!rii ec6ili4rului 'inanciar" asupra renta4ilit!#ii" sol,a4ilit!#ii" lic6idit!#ii i riscului 'inanciar
al ntreprinderii.
- stau la 4aza deciziilor luate at:t de direc#ia general! c:t i de direc#ia 'inanciar! cu
pri,ire la in,esti#ii" 'inan#are" distri4u#ia di,idendelor etc.;
- constituie 4aza pre,iziunilor 'inanciare;
- ser,esc ca instrument de control de gestiune.
-entru administratori" importan#a diagnosticului dat prin analiza 'inanciar! este
'undamental!" deoarece aduce clari'ic!ri necesare lu!rii deciziilor" nu numai n politica
'inanciar! ci i n politica general! a ntreprinderii.
Cu utilitate n gestiunea 'inanciar! pe termen lung 3deciziile pri,ind in,esti#iile"
'inan#area i repartizarea pro'itului5 dar i pe termen scurt 3deciziile de trezorerie" gestiunea
trezoreriei i a ciclului de e2ploatare5" acest diagnostic 3cunoscut n literatura de specialitate su4
numele de management 'inanciar5 determin! 1udec!#i asupra s!n!t!#ii 'inanciare a ntreprinderii"
&1
Cadrul Ceneral al (A7?" paragra'ul /
&2
Ailli -!,!loaia" Marius -arasc6i,escu" C. Co1ocaru" Analiza financiar" <d. K<M8OK" Hocani" 1&&4" pg. /;
102
punctelor 'orte i sla4e ale gestiunii 'inanciare prin care se pot aprecia riscurile trecute" prezente
i ,iitoare ce decurg din situa#ia 'inanciar! i r!spunde ne,oii managerului n a a,ea in'orma#ii
despre a'acerea sa legate de
&%
' cretere: cum s-a des'!urat acti,itatea ntreprinderii n perioada e2aminat! i care a
'ost ritmul creterii acesteia n raport cu ritmul sectorului" dac! ntreprinderea are su'iciente
resurse pentru in,esti#ii i un necesar de 'ond de rulment satis'!c!tor prntru acti,itatea curent!
'!r! riscul de a dezec6ili4ra structurile 'inanciare;
- rentabilitate: dac! rezultatele o4#inute sunt pe m!sura mi1loacelor 'olosite i dac!
creterea a 'ost nso#it! de o renta4ilitate su'icient!;
' ec.ilibru: care este structura 'inanciar! a ntreprinderii i dac! aceasta este ec6ili4rat!"
n sensul aptitudinii ntreprinderii de a 'ace 'a#! anga1amentelor pe termen scurt i lung" n
conte2tul raportului ntre masele de capitaluri proprii sau mprumutate;
' riscuri: care sunt ele" dac! ntreprinderea prezint! puncte de ,ulnera4ilitate i dac!
e2ist! un risc de 'aliment crescut sau nu.
(n'orma#iile necesare acestui diagnostic se o4#in din documentele de sintez! + ?ilan#"
Contul de pro'it i pierdere" 7itua#ia modi'ic!rii capitalului propriu" 7itua#ia 'lu2urilor de
numerar" adaptate i prelucrate n 'unc#ie de o4iecti,ele ,izate prin diagnostic.
Deciia de investire se refer la plasarea capitalurilor ntr'o anumit operaiune n
anumite condiii de cost al capitalului utilizat #propriu sau mprumutat$ i de rentabilitate
scontat.
Costul capitalului utilizat este preul pe care trebuie s'l plteasc ntreprinderea pentru
a se apro"iziona cu capitaluri i, n acelai timp, rentabilitatea minim cerut de aductorii de
fonduri #acionari, creditori$ pentru a finana proiectele ntreprinderii. !ac ntreprinderea
in"estete n proiecte cu rentabilitate mai mic dec9t costul capitalului "a fi sancionat de pia
astfel nc9t ntr'o finanare prin ndatorare "a obine pierderi contabile n msura n care
rezultatele financiare sunt mai mici dec9t c.eltuielile financiare #rata plus dob9nda$ sau, dac
ntreprinderea este finanat prin capital propriu pierderile contabile se recupereaz
micsor9ndu'l pe acesta. Vn sc.imb, dac ntreprinderea in"estete n proiecte cu rentabilitate
mai mare dec9t costul capitalului, indiferent de maniera de finanare, nu nunmai c nu "a a"ea
probleme cu suportarea c.eltuielilor financiare, dar se creeaz i posibiliti reale de cretere a
"olumului capitalului propriu.
Se poate aplica n decizia de in"estiii umtorul raionament:
' toate in"estiiile a cror renta&ilitate costul capitalului pot fi acceptate
&%
7il,ia -etrescu" !iagnostic economic'financiar" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 2004" pg. 1);
10%
' toate in"estiiile a cror renta&ilitate @ costul capitalului trebuie respinse
Deciia de finan!are reprezint opiunea ntreprinderii n acoperirea ne"oilor de
finanare a proiectelor a"ute n "edere fie prin fonduri proprii fie prin mprumuturi. %ricare ar
fi ns structura financiar ea "a nregistra rezultate poziti"e dac rentabilitatea obinut sau
pre"izionat este superioar costurilor de finanare.
9ntr-o a4ordare general!" pentru a'acerile a'late n derulare" diagnosticul 'inanciar
cuprinde
&4

1. Mn studiu al 4ilan#ului" 3static i dinamic" pe orizontal! i pe ,ertical!" 'iecare pun:nd


n e,iden#! corela#ii cu semni'ica#ii deose4ite n aprecierea situa#iei 'inanciare a ntreprinderii5;
2. Mn studiu al contului de rezultat pentru a studia per'orman#ele dega1ate de
ntreprindere.
%. Analiza planului 'inanciar pentru a'acerile a'late at:t la de4ut 3cu rolul de a
documenta" 1usti'ica i con,inge5 c:t i pentru cele n derulare 3n ,ederea unor noi in,esti#ii5.
N6*. 9n general 'iecare indicator analizat se ,a compara cu minimum trei repere
- ni,elul nregistrat n anii anteriori pentru a se constata e,olu#ia indicatorului n sensul
reducerii sau creterii;
- ni,elul nregistrat ca o medie n sectorul de acti,itate n care ac#ioneaz! ntreprinderea
analizat!;
- ni,elul nregistrat de cel mai important concurent din sectorul de acti,itate respecti,"
care se constituie ca Q #int!G.
3717 D&$1-6!*&+0 >&-$-+&$# "' 4$3$ &->6#,$(&&06# 2'1$F$*' 2' 4&0$-(
?ilan#ul este documentul conta4il de sintez! prin care se prezint! elementele de acti, i
pasi, 3mi1loacele i resursele5 la nc6iderea e2erci#iului i n alte situa#ii pre,!zute de lege"
grupate dup! natur!" destina#ie i lic6iditate" respecti, dup! natura" pro,enien#a i e2igi4ilitate.
<lementele de pasi, ,izeaz! 'ondurile de care a 4ene'iciat ntreprinderea 3capitalurile proprii ale
asocia#iilor" pro,izioanele" datoriile de e2ploatare" 'inanciare5" iar cele de acti," utiliz!rile acestor
'onduri" cu titlu dura4il 3acti,e imo4ilizate5 i cu titlu pro,izoriu i ciclic 3acti,e circulante5.
Acti,ul i pasi,ul re'lect! aceeai realitate ,azut! su4 'orma mi1loacelor de 'inan#are i a
utiliz!rii acestora la acelai moment" ceea ce impune ec6ili4rul permanent ntre acti,ele i
pasi,ele 4ilan#ului" indi'erent de 'orma de prezentare a acestuia3ta4elar! sau n list!5.
-entru necesit!#ile de analiz! 'inanciar! se are n ,edere posi4ilitatea utiliz!rii a
urm!toarelor tipuri de 4ilan#
&4
-etre ?rezeanu 3coord5" Diagnostic financiar = instrumente de analiz financiar" <d. <conomic!" ?ucureti" 200%"
pg.%..-%./;
104
; 4&0$-( >&-$-+&$# 8"$*#&,6-&$0:" corespunde unei analize 'inanciar patrimoniale clasice"
tradi#ionale" care are ca 'inalitate descrierea patrimoniului ntreprinderii n ,ederea unei e,alu!ri
patrimoniale care poate interesa at:t proprietarii c:t i creditorii.
@ogica 4ilan#ului 'inanciar se 4azeaz! pe criteriul lic6idit!#ii cresc!toare a acti,ului i
e2igi4ilit!#ii cresc!toare a pasi,ului.
@ic6iditatea cresc!toare a posturilor de acti, este disponi4ilitatea din ce n ce mai mare a
acestora de a de,eni Flic6ideG i de a acoperi ne,oile ntreprinderii" n 'runtea acti,ului
a'l:ndu-se ,alorile imo4ilizate" cele mai pu#in Flic6ideG" iar la s':rit disponi4ilit!#ile" cele mai
Flic6ideG.
Clasarea posturilor de pasi, n ordinea e2igi4ilit!#ii cresc!toare semni'ic! 'aptul c!
e2igi4ilitatea unei surse de 'inan#are este legat! de scaden#a sa" primele posturi 'iind cele mai
lent e2igi4ile 3capitalurile proprii5" iar ultimile" cele mai e2igi4ile 3datoriile pe termen scurt5.

7c6ematic" 4ilan#ul 'inanciar se prezint! ast'el
B&0$-(0 >&-$-+&$#
Acti, P Lecesar -asi, P Aesurse
Lecesar permanent
Acti, imo4ilizat netf1 an
Acti, circulant net f1 an
Capitaluri permanente
1.Capitaluri proprii
2.Datorii cu scaden#ef1 an
Lecesar temporar
1.Acti, circulant neta1 an
2.(mo4iliz!ri 'inanciare a1 an
%.Disponi4ilit!#i3Trezorerie acti,!5
Aesurse temporare
1.Datorii cu scaden#ea1 an
2.Credite 4ancare curente3Trezorerie pasi,!5
Total acti, Total pasi,
Clasamentul acti,elor i pasi,elor dup! criteriul ,ec6imii pune n e,iden#!" printr-o
simpl! lectur! orizontal!" echili&rele sau deechili&rele structurale ale 4ilan#ului" acesta 'iind
utilizat pe plan interna#ional con'orm Kormei 1% a (A7C" precum i n cazul conturilor
consolidate.
(mportan#a 4ilan#ului 'inanciar n analiza 'inanciar! decurge din 'aptul c! ser,ete la
determinarea mar&ei de securitate financiar prin intermediul fondului de rulment" care permite
ntreprinderii s! 'ac! 'a#! riscurilor pe termen scurt" garant:nd sol,a4ilitatea acesteia.
10)
; 4&0$-( >-+(&6-$0 !$ '+6-6,&+" care regrupeaz! posturile de 4ilan# pe marile 'unc#iuni
ale ntreprinderii 3in,esti#ii" e2ploatare" 'inan#are" trezorerie5 n scopul e2plic!rii >-+(&6-.#&&
economice a ntreprinderii
7c6ematic" 4ilan#ul 'unc#ional se prezint! ast'el
B&0$-(0 >-+(&6-$0
Acti, P Wtilizari -asi, P resurse
?. ;uncia de in"estiii #acti"e aciclice$
Mtiliz!ri 3acti,e5 sta4ile 34rute5
?N.;uncia de finanare
8esurse sta4ile 3aciclice5
1.Capitaluri proprii
2.Datorii 'inanciare sta4ile 3durata f1 an5
%. Amortismente" pro,izioane
??. ;uncia de exploatare #acti"e ciclice$
1.Acti, circulant de e2ploatare
2. Acti, circulant n a'ara e2ploat!rii
Aesurse de exploatare #ciclice$
1. Datorii de e2ploatare 3datorii a 1 an"
'urnizori" anga1a#i" stat...5
2. Datorii n a'ara e2ploat!rii 3'urnizori de
imo4iliz!ri" di,idende de plat!...5
???. ;uncia de trezorerie
Acti, circulant 'inanciar 3disponi4ilit!#i5
Total acti,e Total pasi,
?ilan#ul economic ela4orat n optica 'unc#ional! permite e,iden#ierea a dou! categorii de
utiliz!ri n acti, 3de e2ploatare i n a'ara e2ploat!rii5" iar n pasi, a dou! categorii de resurse3de
e2ploatare i n a'ara e2ploat!rii5.
(mportan#a 4ilan#ului 'unc#ional n analiza const! n 'aptul c! permite aprecierea
sta4ilit!#ii structurii 'inanciare a ntreprinderii prin intermediul trezoreriei nete i e2prim!
independen#a dintre structura 'inanciar! i natura acti,it!#ii sale.
9n analiza 4ilan#ului se 'olosesc mai multe procedee
,. analia &ilan!ului pe oriontal const! n e2aminarea corela#iilor dintre grupele i
posturile din acti,ul 4ilantului" n compara#ie cu cele din pasi," e,iden#iind m!sura n care
acti,ele imo4ilizate i circulante s-au 'ormat pe 4aza surselor 'inanciare din pasi, 3analiza
ec6ili4rului 'inanciar5;
6. analia &ilan!ului pe vertical presupune studierea separat! a grupelor de acti, i
pasi, a 'iec!rui post care se ncadreaz! n grupele respecti,e pentru a determina greutatea
speci'ic! a acestora i a modi'ic!rilor inter,enite n grupele i posturile de 4ilan#. <a se re'er! la
- analiza structurii 4ilan#ului i a modi'ic!rilor care au inter,enit n con#inutul grupelor"
capitolelor i posturilor;
- analiza situa#iei stocurilor la nceputul i la s':ritul perioadei de gestiune;
- analiza crean#elor ntreprinderii;
10.
- analiza o4liga#iilor ntreprinderii i a posi4ilit!#ilor de lic6idare a acestora din
disponi4ilit!#ile 4!neti.
7. analia com&inat const! n 'olosirea concomitent! a celor dou! procedee mai sus
ar!tate pun:nd accent pe utilizarea metodei ratelor" 'iind tipul de analiz! cel mai rasp:ndit n
practic!.
371707 P63&(&$ >&-$-+&$#. $ <-*#'"#&-2'#&&
Coziia financiar a ntreprinderii de'inete o anumit! stare 3'el" mod5
&)
n care se g!sete
ntreprinderea din punct de ,edere 'inanciar" con'erind acesteia capacitatea de reac#ie la
sc6im4!rile mediului n care i des'!oar! acti,itatea. <ste re'lectat! n principal prin 4ilan# i
notele e2plicati,e.
9n (A7 1 - -rezentarea situa#iilor 'inanciare se 'ace clar precizarea c! situa#iile 'inanciare
au ca scop general tre4uie s! o'ere o imagine 'idel! a rezultatelor i pozi#iei 'inanciare a unei
societ!#i la s'aritul e2erci#iului 'inanciar" o'erind in'orma#ii utile unei categorii largi de
utilizatori.
-ozi#ia 'inanciar! este descris! de urm!toarele elemente resursele economice pe care le
controleaz! 3acti,ele5" structura de 'inan#are 3datoriile i capitalurile proprii5" i o serie de
indicatori economico + 'inanciari importan#i 3lic6iditatea i sol,a4ilitatea5
<cua#ia 'undamental! a pozi#iei 'inanciare este de 'orma
CA0ABA1 0RC0RAD .ACBA4 N?B/ : ACBA4 # DABCRAA .0ASA4/
O ntreprindere are o pozi#e 'inanciar! poziti,! n cazul n care capitalul propriu este mai
mare sau cel pu#in egal cu datoriile cu ,aloare economic!. Aceast! condi#ie indic! 'aptul c!
ntreprinderea" ca su4iect de drept" are posi4ilitatea s! pl!teasc! o4liga#iile 'a#! de ter#i" at:t pe
parcursul des'!ur!rii acti,it!#ii sale c:t i la lic6idarea sa.
Analiza poziiei financiare se bazeaz pe datele din bilan i se refer la:
- analiza resurselor economice controlate de ntreprindere" adic! analiza acti,elor i
datoriilor 3analiza ec6ili4rului 'inanciar5;
- analiza structurii 'inanciare a acti,elor" datoriilor i capitalului;
- analiza lic6idit!#ii i sol,a4ilit!#ii ntreprinderii" e2primate prin ratele acestora;
- analiza gestiunii acti,elor i datoriilor.
95
-relucrat dupa D<L" termenul Qpozi#ieG @oc pe care l ocup! cine,a sau ce,a 3n raport cu altcine,a sau cu
altce,a5; 'el" mod n care este aezat cine,a sau ce,a 3n spa#iu5; mod n care cine,a reac#ioneaz!" se comport! etc.
ntr-o mpre1urare dat!" situa#ie
10/
371717 A-$0&3$ '+5&0&4#0& >&-$-+&$#
<c6ili4rul 'inanciar este parte constituti,! a ec6ili4rului economic i e2prim! egalitatea i
corela#iile dintre necesarul de resurse 'inanciare i posi4ilit!#ile de constituire a acestor resurse
3corespunde studiului pe orizontal! a 4ilan#ului5.
Analiza ec6ili4rului 'inanciar al ntreprinderii urm!rete re'lectarea raporturilor de
egalitate ntre sursele de 'inan#are i utiliz!rile resurselor 'inanciare" dintre ,eniturile i
c6eltuielile a'erente des'!ur!rii acti,it!#ii ntreprinderii pe termen scurt" mediu i lung.
<c6ili4rul 'inanciar al 4ilan#ului conta4il presupune un ec6ili4ru ntre cele dou!
componente ale sistemului utiliz!ri 3ne,oi5 i resurse. -entru a se asigura o stare de ec6ili4ru
per'ect" ar tre4ui ca acti,ele i pasi,ele s! 'ie per'ect corelate din punct de ,edere al
Qmaturit!#iiG" respecti,
Acti,e cu lic6iditate peste un an P -asi,e cu e2igi4ilitate peste un an;
Acti,e cu lic6iditate su4 un an 3cu e2cep#ia celor de trezorerie5 P -asi,e cu e2igi4ilitate
su4 un an 3cu e2cep#ia celor de trezorerie5;
Acti,e de trezorerie P -asi,e de trezorerie.
O ast'el de gestiune ar presupune ca toate scaden#ele pl!#ilor i ale ncas!rilor s! 'ie
per'ect corelate" respecti, zilnic s! se poat! asigura un ec6ili4ru per'ect ntre ncas!ri i pl!#i.
?inen#eles c!" n practic! rareori se ,a putea asigura aceast! stare de ec6ili4ru. 9n aceste
condi#ii" se recomand! s! se nregistreze un sold de trezorerie poziti, 3dar nu de mari
dimensiuni5" pentru a se putea 'ace 'a#! e,entualelor crize de lic6iditate.
Analiza pe 4aza 4ilan#ului 'inanciar i propune" nainte de orice" e,iden#ierea acestei
st!ri de ec6ili4ru. 7e poate a'irma c! aceast! op#iune este speci'ic! mai mult institu#iilor 4ancare
i mai pu#in managementului 'inanciar al 'irmei.
Analiz:nd pe orizontal! 4ilan#ul 'inanciar" se consider! c! Fmeninerea ec.ilibrului
financiar se realizeaz atunci c9nd resursele permanente finaneaz utilizrile permanente iar
resursele temporare finaneaz utilizrile temporare7
2T
.
-ornind de la un anumit ec6ili4ru care tre4uie s! e2iste ntre durata unei opera#ii de
'inan#at i durata mi1loacelor de 'inan#are corespunz!toare" 4ilan#ul 'inanciar pune n e,iden#!
dou! reguli principale ale 'inan#!rii" respecti, 315 ne"oile permanente de alocare a fondurilor
bneti "or fi acoperite din capitaluri permanente, ndeosebi din capitaluri proprii" n timp ce
325 ne"oile temporare "or fi, n mod normal, finanate din resurse temporare.
Kerespectarea regulilor de 'inan#are ,a determina o situa#ie de dezec6ili4ru 'inanciar"
care se ,a mani'esta 'ie printr-un stres 3presiune5 pentru managerul 'inanciar" care ,a 'i o4ligat
1.
Ceorgescu" K." 8Analiza bilanului contabil7, <d. A7<" ?ucureti" 1&&&" p. &4
10$
s! asigure 'inan#area unor acti,e ce tre4uie s! se a'le permanent la dispozi#ia 'irmei din pasi,e
temporare" 'ie un cost prea ridicat al procur!rii de capiatluri" dat 'iind 'aptul c!" n principiu"
capitalurile pe termen lung prezint! un cost mai ridicat.
Cele dou! p!r#i ale 4ilan#ului 'inanciar" cuprinz:nd elemente de acti, n str:ns!
coresponden#! cu cele de pasi," re'lect! ec.ilibrul financiar pe termen lung i ec.ilibrul
financiar pe termen scurt.
A. Andicatorii a&solu!i ai echili&rului financiar sunt
315 Hondul de rulment 3;A5
325 Kecesarul de 'ond de rulment 3L;A5
3%5 Trezoreria #($
<c6ili4rul 'inanciar rezult! din con'runtarea acestor indicatori cu rela#ia
;A = L;A < (
81: F6-20 2' #0,'-* 8+$"&*$0 2' 0+#: 8FR:
C:nd sursele permanente sunt mai mari dec:t necesit!#ile permanente de alocare a
'ondurilor 4!neti" ntreprinderea dispune de un >6-2 2' #0,'-* 8FR:. Acest e2cedent de
resurse permanente dega1at de ciclul de 'inan#are al imo4iliz!rilor poate 'i utilizat sau QrulatG
pentru rennoirea acti,elor circulante. Deci" 'ondul de rulment apare ca o mar1! de securitate
'inanciar! care permite ntreprinderii" s! 'ac! 'a#!" '!r! di'icultate" riscurilor di,erse pe termen
scurt
&.
. Aceast! mar1! de securitate 'inanciar! garanteaz! sol,a4ilitatea ntreprinderii permi#:nd
acesteia" n caz de pro4leme comerciale sau la ni,elul ciclului 'inanciar al e2ploat!rii"
conser,area unei anumite autonomii" respecti, a unei independen#e 'inanciare 'a#! de crean#ierii
s!i.
Ko#iunea de 'ond de rulment poate a,ea mai multe 'ormul!ri" ns! dou! dintre ele
prezint! interes n mod deose4it. <ste ,or4a de 'ondul de rulment net sau permanent" pe de o
parte" i 'ondul de rulment propriu pe de alt! parte. Hondul de rulment permanent pe 4aza
4ilan#ului 'inanciar constituie un 'ond de rulment lic6iditate sau >6-2 2' #0,'-* >&-$-+&$#
R;A;7 i poate 'i sta4ilit prin dou! modalit!#i
&/

2. ;A; < CAC?(AEWA? CDAMALDL(D


34
' LDN%? CDAMALDL(D#acti"e imobilizate$
#exclusi" amortizrile de acti"$ #n "aloare net$
&.
J. Dragot! i Colecti," Management financiar = Analiza financiar i gestiune financiar operaional = "ol.2"
<d. <conomic!" ?ucureti" 200%" pag. 1)) i urm!t.
&/
C. Jintil!" !iagnosticul financiar i e"aluarea ntreprinderilor" <d. Didactic! i -edagogic!" ?ucureti" 1&&$"
pag. 2%.
&$
Capitalurile permanente e2clusi, amortiz!rile de acti," dac! 4ilan#ul este e2primat n ,alori 4rute.
10&
9n aceast! a4ordare 'ondul de rulment 'inanciar este o parte a capitalurilor permanente
dega1at! de eta1ul superior al 4ilan#ului pentru a acoperi ne,oile de 'inan#are din partea de 1os a
4ilan#ului 3a acti,elor circulante5" r!mas! dup! 'ina#area imo4iliz!rilor.
@. ;A; < AC(?N C?ACWEAL( LD(
33
' !A(%A?? MA? M?C? !D WL AL
#cu lic.iditate O 2 an$ #inclusi" creditele bancare curente$
9n aceast! ipotez!" 'ondul de rulment 'inanciar e,iden#iaz! surplusul acti,elor circulante
nete n raport cu datoriile temporare" sau partea acti,elor circulante ne'inan#at! de datoriile pe
termen scurt.
-rima modalitate de e2primare este speci'ic! practicii i literaturii de specialitate din
Hran#a" iar a doua" #!rilor anglo-sa2one. Dar" tre4uie men#ionat c!" indi'erent de modalitatea de
calcul" n logica 'inanciar! nu e2ist! dec:t un singur 'ond de rulment 'inanciar.
9n 'unc#ie de m!rimea celor dou! mase 4ilan#iere din partea de sus a 4ilan#ului 'inanciar"
pot 'i puse n e,iden#! urm!toarele trei situa#ii
; C$"&*$0#& "'#,$-'-*' L A+*&% &,64&0&3$* -'* ML FRF L 0.
Deoarece 'ondul de rulment 'inanciar este poziti," capitalurile permanente 'inan#eaz! o
parte din acti,ele circulante" dup! 'inan#area integral! a imo4iliz!rilor nete. Aceast! situa#ie pune
n e,iden#! 'ondul de rulment 'inanciar ca e2presie a realiz!rii a ec6ili4rului 'inanciar pe termen
lung i a contri4u#iei acestuia la n'!ptuirea ec6ili4rului 'inanciar pe termen scurt.
; C$"&*$0#& "'#,$-'-*' N A+*&% &,64&0&3$* -'* ML FRF N 0.
Jaloarea negati,! a H8H re'lect! a4sor4irea unei p!r#i din resursele temporare pentru
'inan#area unor ne,oi permanente" contrar principiului de 'inan#are ne,oilor permanente li se
aloc! resurse permanente. Aceast! situa#ie genereaz! un dezec6ili4ru 'inanciar" care tre4uie
analizat n 'unc#ie de speci'icul acti,it!#ii des'!urate de ntreprinderea respecti,!. Dezec6ili4rul
poate 'i considerat o situa#ie periculoas!" alarmant! n cazul ntreprinderilor cu pro'il industrial"
'iind o situa#ie permis! ntreprinderilor cu acti,itate comercial!" pentru care datoriile 'a#! de
'urnizorii de m!r'uri pot 'i asimilate resurselor permanente.
; C$"&*$0#& "'#,$-'-*' M A+*&% &,64&0&3$* -'* ML FRF M 0.
Aceast! situa#ie mai pu#in pro4a4il!" implic! o armonizare total! a structurii resurselor cu
necesit!#ile de alocare a acestora.
Cornind de la a doua modalitate de calcul a fondului de rulment financiar, pe baza
elementelor din partea de &os a bilanului, pot fi e"ideniate de asemenea trei situaii:
; A+*&% +&#+0$-* -'* L D$*6#&& "' *'#,'- !+#* ML C$"&*$0#& "'#,$-'-*' L A+*&%
&,64&0&3$* -'* ML FRF L 0.
&&
-ro,izioanele pentru deprecierea acti,ului circulant ne'iind considerate resurse permanente" n mod corespunz!tor
acti,ele circulante ,or 'i preluate n calculul H8H la ,aloarea net! corespunz!toare ,alorii reale a acestora.
110
Aceast! situa#ie re'lect! o perspecti,! 'a,ora4il! ntreprinderii su4 aspectul sol,a4ilit!#ii
sale.
; A+*&% +&#+0$-* -'* N D$*6#&& "' *'#,'- !+#* ML C$"&*$0#& "'#,$-'-*' N A+*&%
&,64&0&3$* -'* ML FRF N 0.
Aceast! rela#ie re'lect! situa#ia n care acti,ele circulante trans'orma4ile n lic6idit!#i sunt
insu'iciente pentru ram4ursarea datoriilor pe termen scurt i re'lect!" cel pu#in la prima ,edere" o
stare de dezec6ili4ru" o situa#ie ne'a,ora4il! su4 aspectul sol,a4ilit!#ii. Dac! scaden#a medie a
acti,elor circulante este mai apropiat! dec:t a datoriilor pe termen scurt" ec6ili4rul 'inanciar
poate 'i asigurat i n condi#iile unui H8H negati,. Acesta este cazul ntreprinderilor cu acti,itate
comercial!.
; A+*&% +&#+0$-* -'* M D$*6#&& "' *'#,'- !+#* ML C$"&*$0#& "'#,$-'-*' M A+*&%
&,64&0&3$* -'* ML FRF M0.
9n aceast! situa#ie" cel mai pu#in pro4a4il!" acti,ele circulante acoper! QstrictG datoriile pe
termen scurt" '!r! posi4ilitatea dega1!rii unui e2cedent de lic6iditate.
Se constat c ambele modaliti de stabilire a fondului de rulment pun n e"iden dou
aspecte diferite dar complementare ale aceluiai indicator.
Hondul de rulment 'inanciar poate 'i analizat" n continuare" n 'unc#ie de structura
capitalurilor permanente 3proprii sau mprumutate5" analiz! care pune n e,iden#! gradul n care
ec6ili4rul 'inanciar se asigur! prin capitalurile proprii. 7e pot construi doi indicatori
- >6-20 2' #0,'-* "#6"#& 8FR":" indicator ce rele,! gradul de autonomie 'inanciar!"
sau de li4ertate n luarea deciziilor de in,esti#ii pri,ind dez,oltarea ntreprinderii" adic!
e2cedentul capitalurilor proprii n raport cu imo4iliz!rile nete. 7e determin! cu rela#ia
;A p < CAC?(AEWA? CA%CA?? = ?M%1?E?XYA? LD(D
Mn 'ond de rulment propriu negati, nu tre4uie interpretat ca 'iind o situa#ie ne'a,ora4il!"
cel pu#in pe termen scurt" ci doar un poten#ial semnal de alarm! pentru ,iitor.
- >6-2 2' #0,'-* <,"#,*$* 8F#<: " re'lect! m!sura ndator!rii pe termen lung" pentru
'inan#area ne,oilor pe termen scurt
;A < ;A = ;A p
Dac! a,em n ,edere structura de 'inan#are a 'ondului de rulment 'inanciar" constat!m c!
e2isten#a acestuia 3H8 poziti,5 nu e2prim! ntotdeauna o situa#ie de ec6ili4ru 'inanciar n condi#ii
de autonomie 'inanciar! 3H8 propriu - poate 'i negati,5" ntruc:t 'ondul de rulment 'inanciar
poate 'i constituit integral pe seama mprumuturilor pe termen lung 3H8 mprumutat - poziti,5"
iar mar1a de siguran#! pe care acesta o asigur! pentru 'inan#area ne,oilor temporare prote1eaz!
111
ntreprinderea de riscul insol,a4ilit!#ii numai p:n! la scaden#a acestor datorii nu i n
perspecti,!.
Cractica economic consider c pentru societile cu profil industrial, fondul de
rulment ar trebui s reprezinte 2HS din mrimea cifrei de afaceri.
82: N'%6&$ 2' >6-2 2' #0,'-* 8NFR:
-ornind de la un anumit ec6ili4ru care tre4uie s! e2iste ntre ne,oile temporare i
resursele temporare" 4ilan#ul patrimonial pune n e,iden#! un alt indicator de ec6ili4ru 'inanciar
denumit -'%6&$ 2' >6-2 2' #0,'-* 8NFR:.
L;A < LDN%? (DMC%AAAD #acti"e circulanteBacti"e de regularizare exclusi"
disponibilitile$ = ADSWASD (DMC%AAAD #datorii curente, pe termen scurtBpasi"e de
regularizare exclusi" credite bancare pe termen scurt$
Dac! ne,oia de 'ond de rulment este poziti,!" ea semni'ic! un surplus de ne,oi
temporare" n raport cu resursele temporare posi4ile de mo4ilizat. 7itua#ia n care ne,oia de 'ond
de rulment este poziti,!" poate 'i considerat! normal!" numai dac! este rezultatul unei politici de
in,esti#ii pri,ind creterea ne,oii de 'inan#are a ciclului de e2ploatare. 9n caz contrar" ne,oia de
'ond de rulment poate e,iden#ia un decala1 ne'a,ora4il ntre lic6iditatea stocurilor i crean#elor"
pe de o parte" i e2igi4ilitatea datoriilor de e2ploatare" pe de alt! parte" respecti, ncetinirea
ncas!rilor i urgentarea pl!#ilor. Jaloarea sa negati,! e,iden#iaz! surplusul resurselor
temporare" n raport cu ne,oile corespunz!toare de capitaluri circulante" sau necesit!#i temporare
mai mici dec:t sursele temporare posi4ile de mo4ilizat.
Asemenea situa#ie poate 'i apreciat! 'a,ora4il" dac! este rezultatul acceler!rii rota#iei
acti,elor circulante i al anga1!rii de datorii cu scaden#e mai mari" adic! s-au urgentat ncas!rile
i s-au rela2at pl!#ile. Acesta este un caz 'rec,ent nt:lnit la ntreprinderile cu acti,itate
comercial!" datorit! creditelor - 'urnizor mult mai mari dec:t creditele - client. 9n acest caz"
ne,oia de 'ond de rulment negati,! constituie o surs! temporar!" care nu tre4uie 'inan#at!" ci
dimpotri,!" ea 'inan#eaz! 'ondul de rulment i trezoreria.
9n caz contrar" ne,oia de 'ond de rulment negati,! e,iden#iaz! o situa#ie ne'a,ora4il!"
datorat! unor ntreruperi temporare n apro,izionarea i rennoirea stocurilor" sau n acti,itatea
de produc#ie.
83: T#'36#'#&$ -'*. 8TN:
9n cadrul analizei patrimoniale" di'eren#a dintre 'ondul de rulment 'inanciar i ne,oia de
'ond de rulment reprezint! *#'36#'#&$ -'*. 8TN:.
(L < ;%L! !D AWEMDL( = LDN%?A !D ;%L! !D AWEMDL(
Trezoreria net! poziti,! este rezultatul ntregului ec6ili4ru 'inanciar al ntreprinderii.
112
Dac! trezoreria net! este poziti,!" atunci e2cedentul de 'inan#are" e2presia cea mai
concludent! a des'!ur!rii unei acti,it!#i e'iciente" se ,a reg!si su4 'orma disponi4ilit!#ilor
4!neti n conturi 4ancare i n cas!. 9nregistrarea unei trezorerii nete poziti,e n cadrul mai
multor e2erci#ii succesi,e e,iden#iaz! o renta4ilitate economic! ridicat! i posi4ilitatea plas!rii
renta4ile a disponi4ilit!#ilor 4!neti pentru nt!rirea pozi#iei ntreprinderii pe pia#!.
Trezoreria net! negati,! semni'ic! un dezec6ili4ru 'inanciar" un de'icit monetar acoperit
prin anga1area de noi credite pe termen scurt. Aceast! situa#ie e,iden#iaz! dependen#a
ntreprinderii de resursele 'inanciare e2terne i ast'el se limiteaz! autonomia 'inanciar! a
ntreprinderii pe termen scurt. Aceast! dependen#! 'inanciar! nu tre4uie s! 'ie interpretat!
implicit ca o stare de insol,a4ilitate.
<c6i,alen#a ntre 'ondul de rulment 'inanciar i ne,oia de 'ond de rulment corespunde
unei situa#ii n care ec6ili4rul trezorerie este per'ect asigurat" '!r! e2cedent" sau '!r! de'icit.
Aceasta nseamn! c! 'ondul de rulment 'inanciar permite 'inan#area integral! a ne,oii de 'ond de
rulment" i atunci ntreprinderea poate e,ita dependen#a sa 'a#! de resursele de trezorerie.
Din analiza e,olu#iei trezoreriei de la un e2erci#iu la altul" se desprinde un indicator cu o
deose4it! putere de sintez! denumit +$!5;>069. Creterea trezoreriei nete" pe perioada
e2erci#iului conta4il analizat" reprezint! cas6-'loE-ul perioadei #C;$, determinat con'orm
rela#iei
C; < (L
2
= (L
>
, unde
(L
2
#(L
>
$ - trezoreria net! la s':ritul 3nceputul5 e2erci#iului conta4il
Dac! cas6-'loE-ul perioadei este poziti," aceast! situa#ie re'lect! o cretere a capacit!#ii
reale de 'inan#are a in,esti#iilor" n consecin#! o m4og!#ire a acti,ului net real" o con'irmare a
ma1or!rii ,alorii propriet!#ii. O ,aloare negati,! a cas6-'loE-ului" sugereaz! o situa#ie in,ers!.
((. <c6ili4rul 'inanciar poate 'i analizat i prin ratele de finan!are ast'el
' rata finanrii stabile #Afs$, care re'lect! m!sura n care resursele 'inanciare grupate n
capitaluri permanente" acoper! utiliz!rile grupate n acti,e permanente; re'lect! n ,alori relati,e
ec6ili4rul 'inanciar pe termen lung. 8ata arat! gradul n care acti,ele sta4ile sunt 'inan#ate din
pasi,e sta4ile
Afs <
nete e imo4ilizat Acti,e
permanent Capital
Dac! 8'c f 100 `" atunci acti,ele curente sunt 'inan#ate integral din surse curente i
e2ist! un necesar de 'ond de rulment iar dac! 8'c a 100 `" atunci acti,ele curente sunt 'inan#ate
doar par#ial din surse curente iar di'eren#a neacoperit! o reprezint! necesarul 'ondului de
rulment.
11%
' rata finanrii globale #Afg$, adic! a necesarului de 'ond de rulment din 'ondul de
rulment net" arat! m!sura n care e2cedentul neutilizat de resurse permanente acoper! ne,oile
ciclice neacoperite.
8ata m!soar! propor#ia n care necesarul de 'ond de rulment 3K'r5 este acoperit pe
seama 'ondului de rulment net 3Hrn5
8'g P
rulment de 'ond de Kesar
net rulment de Hond
Dac! 8'g f 100 `" K'r este 'inan#at integral prin Hrn i se creaz! trezoreria net!
poziti,!. 9n sens in,ers" dac! 8'g a 100 `" K'r este 'ina#at par#ial pe seama creditelor 4ancare pe
termen scurt iar trezoreria este negati,!.
Crupele" su4grupele i indicatorii de 'olosit pentru analiza diagnostic economic i
'inanciar pot 'i modi'icate sau completate" reduse sau e2tinse" n raport cu particularit!#ile 'irmei.
-entru toate cazurile" m!surarea in'luen#ei 'actorilor se 'ace prin utilizarea metodei su4stituirii
,alorii 'actorilor.
AAA. Analia Situa!iei Nete .patrimoniului net/.Activul net conta&il/
-atrimoniul net are semni'ica#ia de a,ere a ac#ionarilor calculat! pe 4aza 4ilan#ului
patrimonial sau" mai e2act" re'lect! situa#ia acti,elor ntreprinderii dup! deducerea datoriilor.
-atrimoniul net se poate determina n dou! moduri
1. -rin metoda sintetic! care presupune realizarea di'eren#ei dintre acti,ul total i
datoriile totale.
Catrimoniu net P Acti" total = !atorii totale
Aceast! rela#ie constituie de 'apt ecua#ia 'undamental! pe care se 4azeaz! 4ilan#ul
conta4il.
2. -rin metoda aditi,! ce presupune nsumarea surselor de 'inan#are
Catrimoniu net < Capital social B Aezer"e B Aezultat reportat B Aezultatul exerciiului
= Aepartizri din rezultatul exerciiului
7itua#ia neta reprezint! Facti,ul neanga1at n datoriiG" respecti, capitalul propriu al
ntreprinderii" constituind su4iect de interes at:t pentru ac#ionari c:t i pentru creditori.
-entru acionari, care i asum! un risc prin in,estirea capitalului lor n speran#a unor
4ene'icii ,iitoare" o ,aloare cresc!toare a acestui indicator e2prim! o stare de normalitate 'iind
consecin#a unei gestiuni s!n!toase" a unui management e'icace care a a,ut ca rezultat creterea
a,erii lor" n principal prin rein,estirea unei p!r#i din pro'itul net.
-entru creditori" care i asum! un risc de insol,a4ilitate prin creditele acordate" de
m!rimea situa#iei nete 3a acti,ului realiza4il la un moment dat5 depinde posi4ilitatea acestora de
114
a recupera" n caz de 'aliment" capitalul mprumutat
-ractica economic! a demonstrat c! n structura patrimoniului net" e,olu#ia dinamic! cea
mai accentuat! o au sursele constituite pe 4aza renta4ilit!#ii nregistrate" precum rezer,ele ori
'ondurile proprii ma1orate pe seama pro'itului net. 8ezultatul reportat" n cazul pro'itului
nerepartizat ,a ma1ora patrimoniul net" iar n cazul pierderii neacoperite ,a diminua patrimoniul
net. Capitalul social se poate modi'ica n cazul apari#iei unor noi aporturi.
371727 A-$0&3$ !*#+*#&& "$*#&,6-&$0 ; >&-$-+&$#' $ <-*#'"#&-2'#&&
Analiza situa#iei 'inanciar + patrimoniale se realizeaz! pe 4aza datelor din 4ilan#
recurg:nd la un procedeu 'rec,ent utilizat n analiza 'inanciar! + metoda ratelor
100
3corespunde
studiului pe ,ertical! a 4ilan#ului5.
8atele de structur! patrimonial! se sta4ilesc ca raport ntre un post 3sau o grup! de
posturi5 de acti, sau pasi, i totalul 4ilan#ului" precum i ca raport ntre di'erite componente de
acti, sau de pasi,. Dei simpl! din punct de ,edere te6nic" aceast! metod! 'urnizeaz! in'orma#ii
edi'icatoare pri,ind situa#ia 'inanciar! a 'irmei din punct de ,edere al surselor de 'ina#are 3pasi,5
i al utiliz!rii i materializ!rii acestora 3acti,5" mai ales n cazul analizelor comparati,e n timp i
spa#iu pentru a situa mai corect ntreprinderea n mediul s!u concuren#ial.
37172717 A-$0&3$ #$*'06# 2' !*#+*#. $0' $+*&%0&
a5 Aata acti"elor imobilizate #A
Ai
$, calculat! ca raport procentual ntre acti,ele
imo4ilizate i totalul 4ilan#ului" reprezint! de 'apt ponderea elementelor patrimoniale ce ser,esc
ntreprindea n mod permanent i re'lect! gradul de in,estire a capitalului n ntreprindere i
gradul de imo4ilizare a acti,ului
100
total Acti,
e imo4ilizat Acti,e

Ai
A
Acest indicator m!soar! gradul de in,estire a capitalului n ntreprinderea respecti,!.
Con#inutul di'erit al componentelor imo4ilizate" precum i reac#ia nuan#at! a acestor componente
la ac#iunea 'actorilor te6nici" 1uridici" economici" 1usti'ic! utilizarea n teoria i practica
economic! a unor rate complementare
a2$ rata imobilizrilor corporale #A
ic
$ calculat! cu rela#ia
100
total Acti,
corporale i (mo4iliz!m

ic
A
M!rimea acestei rate este determinat!" n primul r:nd" de natura acti,it!#ii. 8ata este mare
pentru acele acti,it!#i ce solicit! ec6ipamente importante ca ,olum sau costisitoare i este mic!
n acele acti,it!#i care solicit! o sla4! dotare te6nic!.
100
7il,ia -etrescu" !iagnostic economic' fianaciar" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 2004" pg. 21&;
11)
-entru 'irmele din acelai sector de acti,itate" rata imo4iliz!rilor corporale depinde de
op#iunile strategice ale 'iec!reia" de politica de dez,oltare" de condi#iile concrete n care-i
des'!oar! acti,itatea. Datorit! condi#iilor ,ariate care au inciden#! asupra acestui indicator" este
'oarte di'icil de sta4ilit o m!rime optim!" o rat! de re'erin#!. Totui" specialitii apreciaz! c!"
pentru 'irme compara4ile" rata acti,elor imo4ilizate arat! m!rimea capacit!#ii acestora de a
rezista n cazul unei crize" de a se adapta la sc6im4area 4rusc! a te6nicii sau a cerin#elor pie#ei.
@a 'irmele cu o pondere ridicat! a imo4iliz!rilor corporale" opereaz! mai di'icil o trans'ormare a
acti,elor sale imo4ilizate n disponi4ilit!#i.
a@$ Aata imobilizrilor financiare #A
if
$ care e2prim! intensitatea leg!turilor i rela#iilor
'inanciare pe care o 'irm! le-a sta4ilit cu alte unit!#i" mai ales cu ocazia opera#iilor de cretere i
se calculeaz! ast'el
100
(m

total Acti"
financiare obilizari
A
if
-olitica de in,esti#ii 'inanciare este str:ns legat! de m!rimea 'irmei. Aceasta e2plic!
,alorile mici ale ratei imo4iliz!rilor 'inanciare n cadrul 'irmelor mici i in,ers.
45 Aata acti"elor circulante #A
Ac
$ reprezint! ponderea acti,elor circulante n totalul
4ilan#ului i se calculeaz! cu rela#ia
100
total Acti,
circulante Acti,e

Ac
A
9ntre A
Ai
i A
Ac
se 'ormeaz! rela#ia
1 +
Ac Ai
A A
.
Centru procesul de decizie sunt operaionale ratele analitice ale acti"elor circulante
astfel:
b2$ Aata stocurilor #A
s
$
8ata stocurilor #A
s
$ re'lect! ponderea celor mai pu#in lic6ide acti,e circulante n total
acti,e circulante
100
total Acti,
7tocuri

s
A
Aceasta ia ,alori di'erite de la un sector la altul n 'unc#ie de natura acti,it!#ii mai
ridicate la 'irmele din s'era produc#iei i distri4u#iei de 4unuri materiale i 'oarte sc!zut! n s'era
ser,iciilor.
(nterpretarea e,olu#iei n timp a stocurilor" respecti, a ratei stocurilor" necesit! corelarea
la ni,elul acti,it!#ii" admi#:ndu-se ca ecua#ie minim! de ec6ili4ru structural
?
CA
Q?
S
" unde" ?
CA
+ indicele ci'rei de a'aceri6 ?
S
+ (ndicele stocurilor.
-rin urmare" o cretere a ,olumului de acti,itate genereaz! o sporire 1usti'icat! a
stocurilor. 9ncetinirea rota#iei stocurilor" 'ormarea stocurilor '!r! micare sau cu micare lent! se
11.
apreciaz! negati,! datorit! di'icult!#ilor de trans'ormare n lic6idit!#i i consecin#elor negati,e
asupra sol,a4ilit!#ii 'irmei.
b@$ Aata creanelor comerciale #A
C
$
Cradul de lic6iditate al crean#elor comerciale este mai mare dec:t cel al stocurilor.
100
total Acti,
comerciale Creante

c
A
M!rimea acestei rate este determinat! de natura rela#iilor 'irmei cu partenerii e2terni din
a,al" de termenele de plat! pe care le acord! clientelei sale. <a nregistreaz! ,alori sc!zute sau
nule n 'irmele a'late n contact direct cu o clientel! numeroas! ce-i ac6it! cump!r!turile n
numerar 3comer#ul cu am!nuntul" prest!ri de ser,icii c!tre popula#ie5.
bS$ Aata disponibilitilor bneti i a plasamentelor
8ata disponi4ilit!#ilor #A
!,C
$ arat! ponderea celor mai lic6ide acti,e n totalul acti,elor
circulante" re'lect:nd gradul de lic6iditate imediat! a acti,elor curente.
100
total Acti,
plasament de mo4iliare Jalori Disponi4il
"

+

C !
A
i n analitic" rata disponi4ilit!#ilor i rata plasamentelor.
8ata disponi4ilit!#ilor re'lect! ponderea disponi4ilit!#ilor n patrimoniul 'irmei"
in'orma#iile sale 'iind ns! deose4it de 'ragile" necesit:nd o interpretare nuan#at! de la caz la caz.
9ns!i m!rimea 3ni,elul5 disponi4ilit!#ilor poate a,ea du4l! semni'ica#ie. O ,aloarea ridicat! a
disponi4ilit!#ilor poate re'lecta o situa#ie 'a,ora4il! n termeni de ec6ili4ru 'inanciar" dar poate 'i
i semnul unor resurse ine'icient utilizate" al unor resurse neproducti,e.
De asemenea" tre4uie s! #inem seama de 'aptul c! disponi4ilit!#ile pot nregistra ,aria#ii
de mare amplitudine n inter,ale 'oarte scurte n c:te,a zile ncas!rile pot s! creasc! 'oarte mult
datorit! unor intr!ri importante de 'onduri sau dimpotri,!" s! scad! ca urmare a unor pl!#i 'oarte
concentrate n timp.
37172727 A-$0&3$ #$*'06# 2' !*#+*#. $0' "$!&%0&
Structura financiar a ntreprinderii reprezint! ansam4lul comple2 i coordonat al
di,erselor surse de 'inan#are 'olosite de managerul 'inanciar pentru acoperirea necesarului de
'inan#at. 9n alte opinii se consider! c! structura financiar e2prim! raportul e2istent ntre 'inan#!rile
pe termen scurt i cele pe termen lung. @a ni,elul ntreprinderii" structura 'inanciar! re'lect!
compozi#ia capitalurilor acesteia sau totalitatea componentelor de capital. Din acest moti, structura
'inanciar! mai poart! numele de structura capitalurilor ntreprinderii. 9n consecin#!" structura 'inanciar!
sau structura capitalurilor ntreprinderii este suma ponderilor de participare a acestor surse de
'inan#are la constituirea capitalurilor in,estite n ntreprinderi.
11/
8atele de structur! ale pasi,ului permit aprecierea structurii 'inanciare" a politicii
'inanciare a 'irmei" prin punerea n e,iden#! a compozi#iei pasi,ului rele,:nd aspecte pri,ind
sta4ilitatea i autonomia 'inanciar! a acesteia.
a5 Aata stabilitii financiare #A
sf
$ re'lect! leg!tura dintre capitalul permanent de care
'irma dispune n mod sta4il 3pe o perioad! de cel pu#in 1 an5 i patrimoniul total.
100
total -asi,
permanent Capitalul

sf
A
7itua#ia ntreprinderii este con'orta4il! atunci c:nd raportul are ,alori cuprinse ntre )0`
+ .. `
b$ Aata autonomiei #independenei$ financiare globale #A
afg
$
Autonomia 'inanciar! e2prim! aptitudinea ntreprinderii de a 'ace 'a#! anga1amentelor
'inanciare" m!sur:ndu-se cu a1utorul unor rate care e2prim! gradul de lic6iditate + sol,a4ilitate i
gradul de ndatorare.
5 3 100
total -asi,
scurt termen pe Datorii
5 3 100
total -asi,
propriu Capital
ndatorare de grad A
sau
le patrimonia ii sol"abilit rata A
afg
afg


-onderea capitalului propriu" respecti, a datoriilor n totalul pasi,ului di'er! de la un caz
la altul" n primul r:nd" n 'unc#ie de politica 'inanciar! a 'irmei respecti,e" de condi#iile concrete
ale 'iec!rei 'irme" de e'icien#a deciziilor 'inanciare.
Anumi#i autori recomand! ca satis'!c!toare pentru ec6ili4rul 'inanciar"
% 1 8
a'g

din
capitalul ntreprinderii.
-rin urmare" e2isten#a unui capital propriu egal sau mai mare cu o treime din pasi,ul
'irmei este o premis! a autonomiei 'inanciare a acesteia. Cu c:t indicatorul ia ,alori mai mici
dec:t m!rimea amintit! cu at:t ntreprinderea se e2pune riscului de insol,a4ilitate ca urmare a
dependen#ei prea mari de creditori.
9n cadrul ratei autonomiei 'inanciare glo4ale" semni'ica#ie deose4it! are
415 Aata autonomiei financiare la termen permite aprecierea mai precis! prin implicarea
structurii capitalului permanent.
7e poate calcula dup! rela#iile
315
100
permanent Capitalul
propriu Capitalul

Aft
A
7pecialitii apreciaz! c!" pentru asigurarea autonomiei 'inanciare" capitalul propriu
tre4uie s! reprezinte cel pu#in 1um!tate din cel permanent. Deci ( )
` )0
1

Aft
A
.
11$
325
100
lung i mediu termen pe Datorii
propriu Capital

Aft
A
Acest raport e2prim! gradul de independen#! 'inanciar! a 'irmei" independen#! asigurat!
atunci c:nd capitalul propriu este egal sau mai mare comparati, cu suma o4liga#iilor la termen.
-rin urmare ( )
100
2

Aft
A
.
c5 Aata de ndatorare global #A
ig
$ m!soar! ponderea datoriilor n patrimoniul 'irmei
1 ; 100
total -asi,
totale Datorii
<
ig ig
A A
3..` dup! unii autori5
100
propriu Capital
totale !atorii
A
g 3rata le,ierului 'inanciar5
Con'orm normelor 4ancare datoriile totale ale ntreprinderii nu tre4uie s! dep!easc! de
dou! ori capitalul s!u propriu. 9ndatorarea peste aceast! limit! duce la apari#ia riscului de
insol,a4ilitate.
Cu c:t ,aloarea acestui indicator este mai ndep!rtat! de F1G cu at:t crete autonomia
'inanciar! a 'irmei. <ste perceput ca un indicator de risc 'inanciar ca urmare a 'aptului c!
remunerarea creditorilor este prioritar! i 'i2! n timp ce rezultatul net i lic6iditatea
ntreprinderii 'luctueaz!.
O semni'ica#ie deose4it! n cadrul ratei de ndatorare glo4al! are rata de ndatorare la
termen 3A
it
5 care se calculeaz! prin raportarea o4liga#iilor 3datoriilor5 pe termen mediu i lung 'ie
la capitalul permanent 315
100
permanent Capital
lung i mediu termen pe Datorii

it
A
" 'ie la capitalul propriu
325
100
propriu Capitalul
lung i mediu termen pe Datorii

it
A
.
8ata de ndatorare" indi'erent de 'orma sa de calcul" caracterizeaz! dependen#a
3independen#a5 'inanciar! a 'irmei i gradul de risc al politicii sale 'inanciare.
9ntreprinderea dispune de capacitate de ndatorare la termen c:nd primul raport este mai
mic sau egal cu )0` iar al doilea raport este cel mult egal cu cu 100`.
9n pri,in#a unor structuri structuri 'inanciare ideale sau accepta4ile e2ist! c:te,a principii
esen#iale" printre care amintim
- acti,ele sta4ile 3ciclice sau aciclice5 nu tre4uie s! 'ie 'inan#ate din datorii pe termen
scurt 3de trezorerie5; numai acti,ele ocazionale 3nesta4ile5 pot 'i 'inan#ate tranzitoriu din
asemenea datorii.
- 'inan#area acti,elor sta4ile prin ndatorarea pe termen mediu i lung este admis! cu
condi#ia ca aceasta s! nu reprezinte mai mult de )0` din capitalurile permanente i s! poat! 'i
11&
ram4ursat! progresi, prin auto'inan#are p:n! ntreprinderea a1unge la autonomie 'inanciar!
3'inan#area din capitaluri proprii5
371737 S60%$4&0&*$*'$ )& 0&+5&2&*$*'$
9n general "Fsolva&ilitatea reprezint! capacitatea unei persoane 'izice sau 1uridice de a
stinge la scaden#! o4liga#iile 'a#! de creditorii s!iG
101
" re'erindu-se n mod deose4it la o4liga#iile
pe termen mediu i lung.
Analiza sol,a4ilit!#ii ntreprinderii
102
urm!rete capacitatea acesteia de a-i ac6ita
o4liga#iile totale din resurse totale. -a 4aza acestui indicator se poate e,alua riscul incapacit!#ii
de plat! pe termen lung. Din acest punct de ,edere n aprecierea sol,a4ilit!#ii se utilizeaz! mai
multe rate din structura pasi,ului ce caracterizeaz! autonomia financiar i ndatorarea
ntreprinderii
2>S
7e adaug! acestora urm!toarele rate
Capacitatea de ram&ursare a datoriilor #Crd$ care arat! m!sura n care sursele
poten#iale de auto'inan#are dega1ate din acti,itatea ntreprinderii pot acoperi datoriile totale.
Crd P
totale Datorii
are auto'inant de a Capacitate
Ki,elul optim se consider! a 'i de 1"00 ns! doar su4 ni,elul minim accepta4il de 0"%%
ntrepriderea se a'l! n pericolul incapacit!#ii de plat!.
Capacitatea de ram4ursare a datoriilor cuprinde capacitatea brut de rambursare a
datoriilor #Cbrd$ i capacitatea net de rambursare a datoriilor #Cnrd$.
Capacitatea brut de rambursare a datoriilor #Cbrd$ arat! m!sura n care sursele
poten#iale de auto'inan#are dega1ate din acti,itatea de e2ploatare a ntreprinderii pot s! acopere
datoriile totale ale acesteia.
Cbrd P
totale Datorii
e2ploatare din 4rut <2cedent
Capacitatea net de rambursare a datoriilor #Cnrd$ arat! m!sura n care auto'inan#area
net! poate acoperi datoriile totale ale ntreprinderii. -ractic" arat! un raport ntre sursele proprii i
cele mprumutate sau atrase.
Cnrd P
totale Datorii
ui e2ercitiul area Auto'inan#
Rata cheltuielilor financiare
104
38c'5 arat! m!sura n care c6eltuielile 'inanciare consum!
numerar din acumul!riile 4rute ale acti,it!#ii de e2ploatare.
101
Do4rot!" K." !icionar de economie" <ditura <conomic!" ?ucureti" 1&&&" pg. 11);
102
Hlorea" C." Analiza economico'financiar. (eorie i studii de caz" <ditura Ke,ali" Clu1 Kapoca" 2002" pag )2.
10%
7il,ia -etrescu" %p. Cit., pg. 2%&;
104
Mironiuc" M." Analiza financiar. Studii de caz" <ditura Vunimea" (ai" 2000" pag .0.
120
8c' P
ui5 e2ercitiul productia a'aceri" de ci'ra " e2ploatare din l 3rezultatu e2ploatare din 4rut <2cedent
'inanciare C6eltuieli
Ki,elul ma2im accepta4il este de .0`" peste acesta ntreprinderea se ,a a'la n pericolul
nregistr!rii de numerar negati,.
7e consider!" de asemeni" c! ntreprinderea este sol,a4il! n m!sura n care acti,ul real
este su'icient pentru a-i permite plata tuturor datoriilor. 7unt opera#ionale urm!toarele rela#ii
Rata solva&ilit!ii generale
Aata sol"abilitii general #Asg$ arat! m!sura n care acti,ele totale ale ntreprinderii
pot acoperi datoriile totale ale acesteia. -ractic arat! m!sura n care datoriile pot 'i acoperite pe
seama acti,elor.
Asg P
totale Datorii
acti, Total
Ki,elul minim accepta4il este de 1".." ns! ,aloarea normal! ar 'i de cel pu#in 2"00.
8aportul de sol,a4ilitate general! 38sg5 mai arat! ponderea acti,ului conta4il net
3negre,at de datorii5 n total acti,.
Asg P
acti, Total
conta4il net Acti,
9n cazul acestui indicator ni,elul normal este de cel pu#in )0` " ns! se accept! un ni,el
minim de %)`.
Rata solva&ilit!ii financiare
Aata de sol"abilitate financiar #Asf$ arat! m!sura n care acti,ele totale ale
ntreprinderii pot acoperi datoriile 'inanciare totale.
8s' P
totale 'inanciare Datorii
acti, Total
-entru a se situa n a'ara pericolului incapacit!#ii de plat!" ntreprinderea tre4uie s!
inregistreze un ni,el minim accepta4il de 2"00
-entru ca ntreprinderea s! 'ie ntr-o situa#ie satis'!c!toare nu este su'icient ca ea s!-i
poat! ac6ita datoriile 3s! 'ie sol,a4il!5" ci tre4uie s! le poat! ac6ita la scaden#a con,enit!" adic!
s! posede su'iciente lic6idit!#i pentru a respecta scaden#ele.
1ichiditatea msoar aptitudinea ntreprinderii de a fa obligaiilor pe termen scurt i
reflect capacitatea de a transforma rapid acti"ele circulante n disponibiliti #bani$.
@ic6iditatea se re'er! deci la proprietatea elementelor patrimoniale de a se trans'orma n
4ani" aceasta put:nd 'i i un criteriu de grupare a posturilor n 4ilan#.
121
?ilan#ul rom:nesc su4 'orm! ,ertical!" legi'erat prin O.M.H. nr. &4* 20.02.2001" inspirat
din norma conta4il! interna#ional! (.A.7.1" F-rezentarea situa#iilor 'inanciareG" o'er! date i
in'orma#ii n ,ederea determin!rii unor indicatori de lic6iditate cum ar 'i
- Hondul de rulment;
- @ic6iditatea general! 3current ratio5;
- @ic6iditatea imediat! 3_uic= ratio5.
F6-20 2' #0,'-*
2>G
reprezint! acea sum! cu care totalul acti,elor circulante dep!esc
totalul datoriilor pe termen scurt.
<ste un indicator important al lic6idit!#ii datorit! 'aptului c! datoriile pe termen scurt
reprezint! o4liga#ii ce tre4uie ac6itate ntr-o perioad! mai mic! de un an" iar acti,ele circulante
curente 3pe termen scurt5 reprezint! acti,e ce tre4uie trans'ormate n 4ani sau consumate ntr-o
perioad! mai mic! de un an sau dec:t ciclul normal de e2ploatare 3dac! acesta are o durat! mai
mare de un an5.
-rin de'ini#ie" aa cum prezentam anterior" datoriile curente tre4uie onorate din acti,e
curente. Ast'el" e2cesul de acti,e circulante 'a#! de datoriile pe termen scurt" reprezint! acti,e
circulante nete disponi4ile pentru continuarea acti,it!#ii economice.
Aceast! di'eren#! reprezint! 'ondul de rulment ce poate 'i utilizat pentru cump!rarea de
stocuri" o4#inerea de credite i 'inan#area unor ,:nz!ri n cretere.
Deci" lipsa 'ondului de rulment poate conduce c6iar la 'alimentarea ntreprinderii. Hondul
de rulment se determin! cu rela#ia
F6-2 2' #0,'-* M A+*&%' +&#+0$-*' @ D$*6#&& "' *'#,'- !+#*
L&+5&2&*$*'$ 1'-'#$0. 8+##'-* #$*&6:
F@ic6iditatea presupune e2isten#a unor disponi4ilit!#i 4!neti su'iciente pentru ac6itarea
la scaden#! a datoriilor ntreprinderii 3inclusi, do4:nda pentru mprumuturile acordate de
creditori5 dar i pentru acoperirea unor ne,oi nepre,!zute de mi1loace 4!netiG.
2>T
Acest indicator" nt:lnit n literatura de specialitate
5S
i su4 denumirea de +6'>&+&'-*0
0&+5&2&*.(&& 1'-'#$0' 896#O&-1 +$"&*$0 #$*&6:" este str:ns legat de 'ondul de rulment i este
considerat a 'i un 4un indicator al capacit!#ii ntreprinderii de a-i onora 'acturile i de a-i
ram4ursa creditele contractate.
10)
(onescu" C., ?nformare financiar n contextul internaionalizrii contabilitii" <ditura <conomic!" 200%" pg. 224;
10.
-!,!loaia" A." -arasc6i,escu" M-D."Co1ocaru" C." FAnaliza financiar i modele de politic economic n
societile comercialeG" <ditura Keuron" Hocani" 1&&4" p. 21
4%
7a,a" 7." coordonator pentru ,ersiunea n l4. rom:n!" F!icionar McMilan de economie modernG" <ditura Codecs"
?ucureti" 1&&&" p. .%
122
L&+5&2&*$*'$ 1'-'#$0. 8LG: arat! mar1a con'erit! 'irmei de acti,ele sale curente n
respectarea o4liga#iilor curente. 7e determin! ca raport ntre acti,ele circulante i datoriile pe
termen scurt ale ntreprinderii" cu rela#ia
curente Casi"e
circulante curente Acti"e
E/
5 3

M!rimea acestei rate depinde de ,iteza de rota#ie a acti,elor curente. 7e apreciaz! c!


,aloarea minim! admis! poate ,aria ntre 1"2 + 1"$" 'unc#ie de sectorul de acti,itate. Dac! acest
indicator dep!ete ,aloarea 1" atunci ntreprinderea poate s!-i ac6ite o4liga#iile curente" pe
m!sur! ce de,in scadente" 'iind consecin#a unui 'ond de rulment poziti,.
9n caz contrar" lipsa de lic6idit!#i" consecin#a unui 'ond de rulment negati, poate conduce
la ncetare de pl!#i" ec6i,al:nd cu risc de insol,a4ilitate 3'aliment5.
De multe ori" ns!" indicatorul lic6idit!#ii generale poate conduce la erori de interpretare
i concluzii eronate" deoarece n acti,ele curente 3circulante5 intr! i stocurile 3m!r'uri" produse
'inite5 i crean#ele a c!ror lic6iditate nu este cunoscut! cu certitudine i care a4sor4 resurse
'inanciare semni'icati,e.
-rin urmare acest indicator arat! mai degra4! lic6iditatea poten#ial! a ntreprinderii" n
ipoteza c! c! stocurile pot 'i trans'ormate imediat n lic6idit!#i iar crean#ele comerciale
recuperate ntr-un termen mai scurt dec:t cel n care tre4uie platite datoriile pe termen scurt.
Acest aspect i-a determinat pe 4anc6eri s! calculeze al#i doi indicatori de lic6iditate
0&+5&2&*$*'$ &-*'#,'2&$#. i 0&+5&2&*$*'$ &,'2&$*..
L&+5&2&*$*'$ &-*'#,'2&$#./ !+.3*. 8T'!*0 $+&2 @ P&+O R$*&6: 8LI:/ nu #ine cont de
stocuri i e2clude din calcule crean#ele incerte pentru c! nu pot 'i mo4ilizate rapid pentru a 'ace
'a#! unui necesar urgent de lic6idit!#i.
curente Casi"e
certe Creante itati !isponibil
curente Casi"e
incerte Creante Stocuri curente Acti"e
E?
+

Jalorile raportului" pentru a oglindi o situa#ie normal! de lic6iditate" prin care datoriile pe
termen scurt pot 'i acoperite numai din acti,ele realiza4ile i disponi4ile" mai uor de realizat"
tre4uie sa 'ie cuprinse ntre 0"$ i 1.
L&+5&2&*$*'$ &,'2&$*. 82' *#'36#'#&': 8L&: con'undat! deseori cu lic6iditatea
intermediar!" reprezint! raportul dintre acti,ele lic6ide i pasi,ele curente.
Acti,ele lic6ide sunt compuse din numerar i ma1oritatea in,esti#iilor la termen care pot 'i
rapid trans'ormate n 4ani. 7tocurile nu se pot include n categoria acti,elor lic6ide deoarece" ele
nu pot 'i trans'ormate imediat n 4ani.
5 3 exigibile imediat curente Casi"e
Clasamente itati !isponibil
Ei
+

12%
Acest concept" c6iar dac! este considerat o per'ec#ionare a indicatorului lic6idit!#ii" nu
reprezint! dec:t o imagine complet! i adus! la zi a situa#iei curente a ntreprinderii. De
asemenea" el ignor! intr!rile i ieirile de numerar" de mare importan#! pentru acti,itatea
companiei. Jaloarea minim! a raportului cuprins! ntre 0"2-0"% re'lect! o garan#ie de lic6iditate"
'iind asigurat! ac6itarea o4liga#iilor pe termen scurt.
L&+5&2&*$*'$ 0$ %'2'#' 8L%: apreciaz! m!sura n care creditele 4ancare pe termen scurt
pot 'i acoperite pe seama disponi4ilit!#ilor 4!neti din casierie i conturi 4ancare.
scurt termen pe bancare Credite
bancare conturi si casierie in banesti itati !isponibil
E"
Jalorile de re'erin#! ale indicatorului sunt cuprinse n inter,alul 0"$) + 1"1).
-entru a o4#ine o in'orma#ie n dinamic! cu pri,ire la lic6iditate se impune calcularea
acesteia pe 4aza mai multor 4ilan#uri succesi,e" crendu-se ast'el posi4ilitatea e2prim!rii unei
tendin#e.
(n'orma#iile o4#inute prin calculul acestor indicatori nu pot e2plica ns! contri4u#ia
di,erselor acti,it!#i des'!urate de c!tre ntreprindere la o4#inerea lic6idit!#ii ceea ce 'ace
necesar! apro'undarea studiului asupra componentelor necesarului de 'ond de rulment i a
rela#iilor ntreeprinderii cu ter#ii. 7e are n ,edere 'aptul c! ter#ii in'luen#eaz! direct trezoreria"
ntreprinderea 'iind preocupat! s!-i optimizeze stocurile" s! accelereze ncasarea crean#elor prin
scurtarea termenului de decontare cu clien#ii i" n acelai timp" s! am:ne plata 'urnizorilor" prin
prelungirea termenelor de plat! acordate de acetia. Deri,! de aici o serie de indicatori cunoscu#i
n literatura de specialitate su4 numele de rate de rota#ie sau rate de gestiune care pot 'i
considera#i ca i parametri de lic6iditate.
3717D I-2&+$*6#& 2' 1'!*&-' 82' $+*&%&*$*':
O categorie aparte de indicatori utiliza#i n analiza 'inanciar! sunt &-2&+$*6#&& 2' 1'!*&-'
care 'urnizeaz! in'orma#ii cu pri,ire la
10/

- ,iteza de intrare sau de ieire a 'lu2urilor de trezorerie ale ntreprinderii;
- capacitatea ntreprinderii de a controla capitalul circulant i acti,it!#ile comerciale de
4az! ale sale;
- ,iteza de rota#ie a stocurilor 3rula1ul stocurilor5 - apro2imeaz! de cte ori stocul a 'ost
rulat de-a lungul e2erci#iului 'inanciar
Aceste rate m!soar! gradul de e'icacitate cu care 'irma utilizeaz! resursele pe care le are
la dispozi#ie" m!soar! ,iteza de trans'ormare a acti,elor n lic6idit!#i i cea de rennoire a
10/
OMH- 3Ordinul Ministerul Hinan#elor -u4lice5 1/)2*no,. 200) pentru apro4area reglement!rilor conta4ile
con'orme cu directi,ele europene" n Monitorul O'icial" -artea ( nr. 10$0 din %0*11*200)
124
datoriilor" construc#ia lor pornind de la ideea c! tre4uie s! e2iste un ec6ili4ru ra#ional ntre ci'ra
de a'aceri i elementele de acti, i pasi, ale 'irmei.
M!surarea ,itezei de circula#ie 3rota#ie5 se realizeaz! cu a1utorul a doi indicator
2>4
i
' numrul de rotaii #Lr$ care arat! de c:te ori se rotete elementul de acti, #A$ sau pasi,
#C$, analizat prin ci'ra de a'aceri #Ca$ n perioada de gestiune 3de c:te ori aceste elemente se
trans'orm! din 'orm! material! n 'orm! 4!neasc! prin intermediul ci'rei de a'aceri5
5 3C A
Ca
Lr
' durata n zile a unei rotaii #!z$" care arat! durata medie n care elementul analizat
parcurge ntreg ciclul economic i reapare n 'orma 4!neasc! ini#ial!

(
Ca
C A
!z
5 3
TP perioada de gestiune pentru care se 'ace analiza" e2prim:ndu-se n num!rul de zile
calendaristice ale perioadei respecti,e 3lun!" trimestru" an5.
-rincipalele rate analizate sunt
a$ Niteza de rotaie a acti"ului
2>3
Creterea ,itezei de rota#ie a acti,ului semni'ic! creterea gradului de lic6iditate a
acestuia 3reducerea duratei de recuperare su4 'orm! 4!neasc! printr-o politic! comercial!
dinamic!" o gestiune e'icient! a stocurilor5" m4un!t!#irea structurii acti,elor n corela#ie cu
speci'icul acti,it!#ii.
8educerea ,itezei de rota#ie are ca e'ect principal creterea gradului de imo4ilizare a
acti,elor" re'lect:nd 'ie e2isten#a n stocuri a unor componente greu ,anda4ile 'ie apro,izion!ri
cu elemente de stoc din ra#iuni speculati,e sau ca urmare a unor 'acilit!#i de pre# i*sau decontare
de la 'urnizori. Aceste e'ecte sunt ,ala4ile at:t pentru acti,ele imo4ilizate c:t i pentru cele
circulante.
-ro4lema care se pune n calcularea acestora din urm!" re'eritor la stocuri" este legat! de
,aloarea stocurilor" de 'aptul c! n e,aluarea stocurilor se utilizeaz! metode de e,aluare di'erite
de la o ntreprindere la alta i denatureaz! rezultatele oric!rei compara#ii" de 'aptul c! cel mai
indicat este s! se utilizeze o medie anual! a acestora i c! ci'ra de a'aceri tre4uie e2primat! n
pre#uri de ac6izi#ie sau costuri de produc#ie" ast'el nc:t" rata de rota#ie a stocurilor" calculat!
pentru 'iecare categorie de stocuri ,a 'i dat! de rela#iile
Aata de rotaie a stocurilor de mrfuri:
10$
Dorina Kicoleta @ezeu" Analiza situaiilor financiare ale ntreprinderii" <d. <conomic!" ?ucureti" 2004" pg. 1/1
i urm.;
10&
Marilena Mironiuc" Analiz economico = financiar" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 200." pg. 2// i urm.;
12)
8m' P
%.0
,:ndute mgr'urilor a ac6izitie de Costul
mgr'uri de mediu 7toculAata de rotaie a stocurilor de materii prime:
8mp P
%.0
prime materiilor al ac6izitie de Costul
prime materii de mediu 7tocul

t!S
Aata de rotaie a produselor finite:
8p' P
%.0
complet5 cost 3n ,:ndutg -roductia
'inite produse de mediu 7tocul

b$ "iteza de rotaie a capitalurilor proprii arat! num!rul de utiliz!ri ale capitalului


propriu" modul de 'ructi'icare a resurselor permanente sau arat! num!rul de re'aceri a surselor
mprumutate i atrase pe seama ci'rei de a'aceri ntr-o perioad! de gestiune" respecti, num!rul de
zile necesar pentru restituirea datoriilor pe seama ci'rei de a'aceri.
3727 A-$0&3$ )& 2&$1-6!*&+0 >&-$-+&$# "' 4$3$ +6-*0& 2' #'30*$*'
7tructura contului de pro'it i pierdere pe cele trei tipuri de acti,it!#i permite dega1area
unor solduri de acumul!ri 4!neti poten#iale 3mar1e de acumulare5" destinate s! ndeplineasc! o
anumit! 'unc#ie de remunerare a 'actorilor de produc#ie i de 'inan#are a acti,it!#ii ,iitoare"
denumite solduri intermediare de gestiune 37(C5. 8ealizarea acestui o4iecti, presupune o tratare
preala4il! a contului de pro'it i pierdere pentru a pune n e,iden#! modul de 'unc#ionare i
renta4ilitatea ntreprinderii ca mar1! comercial!" produc#ie a e2erci#iului" ,aloare ad!ugat!"
e2cedent 4rut de e2ploatare" rezultat al e2ploat!rii" rezultat curent i rezultat net al e2erci#iului.
T$4060 S602#&06# I-*'#,'2&$#' 2' G'!*&-'
<lemente de calcul *-ozi#ia n Contul de -ro'it i -ierdere
1 Jenituri din ,:nzarea m!r'urilor3ct /0/5 0%
2 3-5 C6eltuieli pri,ind m!r'urile3ct .0/5 1%
3 M$#F$ +6,'#+&$0. 81 ;2:
4 3U5 -roduc#ia ,:ndut!3ct /01 + /0. U/0$5 02
) 3U5 Jaria#ia stocurilor3ct /11 Uh -5 0) h 0.
. 3U5 -roduc#ia imo4ilizat! 3ct /21 U /225 0/
G P#62+(&$ 'B'#+&(&0& 8D QR Q S:
$ 3-5 Consumuri intermediare inclusi, c6eltuieli pro,enite de la
ter#i3gr..0" e2clusi, .0/" gr..1" gr..2" e2clusi, .215 10U11U12U24
H V$06$#'$ $2.1$*.83QG;=:
10 3U5 Jenituri din su4,en#ii de e2ploatare3/4115 04
11 3-5 C6eltuieli cu impozitele i ta2ele3gr..%5 2)
12 3-5 C6eltuieli cu personalul3gr .4 U.215 14
12.
13 EB+'2'-*0 82'>&+&*0: 4#* 2&- 'B"06$*$#'8HQ10;11;12:
14 3U5 Alte ,enituri din e2ploatare i ,enituri din pro,izioane 0$U1&U22U2&
1) 3-5 Alte c6eltuieli din e2ploatare 2%U2.
1. 3-5 C6eltuieli cu amortizarea i pro,izioanele 1$U21U2$
1G R'30*$*0 2&- 'B"06$*$#'813Q1D;1R;1S:
1$ 3U5 Jenituri 'inanciare 40
1& 3-5 C6eltuieli 'inanciare 4/
20 R'30*$*0 +#'-*81GQ1=;1H:
21 3U5 Jenituri e2traordinare )2
22 3-5 C6eltuieli e2traordinare )%
23 R'30*$*0 'B*#$6#2&-$#821;22:
2D R'30*$*0 4#* $0 'B'#+&(&0&820Q23:
2) 3-5 (mpozitul pe pro'it .0
2S R'30*$*0 -'* $0 'B'#+&(&0&82D;2R:
Aa cum arat! Ta4loul" 7oldurile intermediare de gestiune reprezint!" de 'apt" etape
succesi,e n 'ormarea rezultatului 'inal. Construc#ia indicatorilor se realizeaz! n cascad!
pornind de la cel mai cuprinz!tor 3produc#ia e2erci#iului U mar1a comerciala5 i nc6eind cu cel
mai sintetic 3rezultatul net al e2erci#iului5. Hiecare sold intermediar de gestiune re'lect! rezultatul
gestiunii 'inanciare la treapta respecti,! de acumulare.
9ntocmirea ta4loului soldurilor intermediare de gestiune are ca scop
- aprecierea creterii 4og!#iei" generate de acti,itatea ntreprinderii;
- descrierea repartiz!rii 4og!#iei create de ntreprindere ntre salaria#i i organismele
sociale" stat" ac#ionari" ntreprindere;
- n#elegerea 'orm!rii rezultatului net;
- studiul structurii acti,it!#ii cu a1utorul unor rate care permit analiza e,olu#iei n timp a
acesteia 3de e2emplu" rata mar1ei comerciale" rata ,alorii ad!ugate" ponderea e2portului etc.5;
- studiul mi1loacelor de e2ploatare" 'olosind rate precum randamentul 'or#ei de munc!"
randamentul ec6ipamentului industrial etc.;
- analiza renta4ilit!#ii;
- analiza e,olu#iei n timp prin calcularea ,aria#iei procentuale a principalelor solduri
intermediare de gestiune" identi'icarea cauzelor acestor ,aria#ii i sta4ilirea" dac! este cazul" de
m!suri corectoare
110
.
110
@ezeu" D.K." Analiza situaiilor financiare ale ntreprinderii" <d. <conomic!" ?ucureti" 2004" p. 10/
12/
Mar&a comercial 3Mc$ este primul sold intermediar de gestiune i se re'er! la acti,itatea
comercial! des'!urat! de agentul economic" de distri4u#ie sau la partea pur comercial! a
ntreprinderilor produc!toare. -entru ntreprinderile de distri4u#ie 3comerciale5 aceasta este un
indicator esen#ial i de,ine mai semni'icati,! ca in'orma#ie n acti,itatea de analiz! i gestionare
cu c:t ea este determinat! mai detaliat" respecti, pe produse sau grupe de produse. <ste denumit!
i mar1! 4rut! i se e2prim! adesea ca procent din ci'ra de a'aceri 3,olumul ,:nz!rilor5.
Croducia exerciiului 3Me5 este un indicator care se aplic! n special n cazul
ntreprinderilor industriale. (nclude ,aloarea 4unurilor i ser,iciilor Q'a4ricateG de ntreprindere
pentru a 'i ,:ndute" stocate sau utilizate pentru ne,oile proprii. Drept urmare" produc#ia
e2erci#iului ,a cuprinde trei elemente produc#ia ,:ndut!" produc#ia stocat! 3,aria#ia stocurilor5 i
produc#ia imo4ilizat!.
Ke'iind un sold intermediar de gestiune" ci un post al contului de rezultate" cifra de
afaceri reprezint! un indicator glo4al al ,:nz!rilor" din acti,itatea de distri4u#ie i cea de
produc#ie 3o4#inut prin nsumarea ,:nz!rilor de m!r'uri i a produc#iei ,:ndute5.
Naloarea adugat 3Na5 e2prim! crearea sau creterea de ,aloare adus! de ntreprindere
4unurilor i ser,iciilor pro,enite de la ter#i. Acest sold intermediar de gestiune este o ,aloare
ad!ugat! 4rut! ce realizeaz! 1onc#iunea dintre micro i macroeconomic.
Jaloarea ad!ugat! permite compararea ntreprinderilor pentru a m!sura mai 4ine
contri4u#ia lor n cadrul aceluiai sector de acti,itate. Agentul economic care nregistreaz! o
m!rime superioar! a ,alorii ad!ugate aduce implicit i o contri4u#ie mai important!.
@a ni,el microeconomic" ,aloarea ad!ugat! este un indicator ce permite m!surarea
puterii economice a ntreprinderii" ce se poate determina prin dou! procedee
- ca di'eren#! ntre produc#ia glo4al! a e2erci#iului 3o4#inut! prin raportarea mar1ei
comerciale la produc#ia e2erci#iului5 i consumurile de 4unuri i ser,icii 'urnizate la ter#i pentru
produc#ia respecti,!.
- prin adi#ionarea di,erselor elemente ce compun ,aloarea ad!ugat! respecti,
remunera#iile tuturor 'actorilor de produc#ie" inclusi, a statului" c:t i auto'inan#area
ntreprinderii" respecti," c6eltuielile de personal" c6eltuieli 'inanciare" impozitele" ta2ele i
,!rs!mintele asimilate" legate de acti,itatea ntreprinderii" c6eltuielile cu amortismentele"
impozitul pe pro'it" partea de rezultat trecut la rezer,e" alte elemente de ,aloare ad!ugat!.
Mar1a de acumulare 4!neasc! 3Na$ prezint! un interes aparte n analiza 'inanciar! pentru
c!
i realizeaz! leg!tura ntre ni,elul micro i macroeconomic.
12$
i reprezint! un criteriu pentru aprecierea aportului speci'ic al ntreprinderii la realizarea
produc#iei sale. Jaloarea ad!ugat! este un indicator mai sintetic dec:t ci'ra de a'aceri" care
e,iden#iaz! per'orman#a comercial! a ntreprinderii" respecti, capacitatea sa de ,:nzare i
produc#ie. Jaloarea ad!ugat! este indicatorul care m!soar! aportul speci'ic al ntreprinderii la
realizarea produc#iei sale.
i m!soar! gradul de integrare al ntreprinderii" prin raportul ,aloare ad!ugat! * produc#ie
3CA5.
Cu cat rezultatul raportului este mai mare" cu at:t mai mult ntreprinderea este integrata"
adic! i poate asigura ea ns!i" un num!r mare de 'aze de 'a4rica#ie" merg:nd de la materiile
prime la ela4orarea produselor 'inite" '!r! a recurge la ser,iciile altor ntreprinderi.
i e,iden#iaz! structura e2ploat!rii" prin intermediul ratelor de repartizare a ,alorii
ad!ugate. 8aport:nd remunerarea 'iec!rui participant la ,aloarea ad!ugat! se poate 'ace o
e,aluare a distri4u#iei ,eniturilor glo4ale c!tre partenerii ntreprinderii.
i re'lect! gradul de utilizare al 'actorilor de produc#ie.
Dxcedentul brut al exploatrii 3D1D5 corespunde rezultatului economic al ntreprinderii
generat de opera#iile de e2ploatare independent de politica 'inanciar!" politica de amortizare i de
pro,izioane constituite" 'apt ce determin! s! 'ie considerat ca indicator esen#ial n analizele de
gestiune i n e'ectuarea analizelor comparati,e ntre ntreprinderi.
8olul e2cedentului 4rut al e2ploat!rii" poate 'i urm!rit su4 trei aspecte
15 + este o m!sur! a per'orman#elor economice ale ntreprinderii. Mn <?< su'icient de
mare ,a permite ntreprinderii rennoirea imo4iliz!rilor sale prin amortiz!ri" acoperirea riscurilor
din pro,izioanele constituite i asigurarea 'inan#!rii sale care antreneaz! c6eltuieli 'inanciare" iar
di'eren#a ,a 'i distri4uit! statului 3impozit pe pro'it5" ac#ionarilor 3di,idende5 si*sau conser,at!
prin auto'inan#are.
25 + <?< este independent de politica 'inanciar! 3nu este in'luen#at de ,enituri i
c6eltuieli5" de politica de in,esti#ii 3nu #ine cont de deciziile ntreprinderii pri,ind modalit!#ile de
calcul a amortiz!rii5" de politica de indi,id 3deciziile ntreprinderii pri,ind repartizarea pro'itului
net5" de politica 'iscal! i de elementele e2cep#ionale 3nu ia n calcul impozitul pe pro'it i
rezultatul e2cep#ional5
%5 + <?< reprezint! o resurs! 'inanciar! 'undamental! pentru ntreprindere.
<?< constituie primul ni,el al analizei pri,ind 'ormarea trezoreriei glo4ale ale
ntreprinderii" deci punctul de pornire n ta4loul 'lu2urilor de trezorerie.
Aezultatul exploatrii #Ae$ e,alueaz! renta4ilitatea economic! a unei ntreprinderi i
corespunde acti,it!#ii normale i curente a ntreprinderii" inclusi, opera#iunile e'ectuate n
12&
e2erci#iile anterioare dar a'erente e2erci#iului curent. Ku este luat! n calcul acti,itatea
corespunz!toare opera#iilor 'inanciare i e2traordinare.
Acest rezultat este utilizat n compararea per'orman#elor ntreprinderilor ce au politici
'inanciare di'erite.
<2ist! dou! modalit!#i de calcul
- ca di'eren#! dintre totalul ,eniturilor din e2ploatare #Ne5 i totalul c6eltuielilor din
e2ploatare #C.e$
Ae < Ne = C.e
- pornind de la m!rimea <?< i are rela#ia
Ae < D1D = #Amp BAc.e$ B #A"e B Npr$" unde
Amp + amortiz!ri i pro,izioane
Ac.e + alte c6eltuieli din e2ploatare
A"e + alte ,enituri din e2ploatare
Npr + ,enituri din pro,izioane pri,ind e2ploatarea
-rin prima rela#ie de calcul se 'undamenteaz! strategii i politici pe care le adopt!
managementul ntreprinderii pentru a ameliora rezultatul s!u. Jariantele posi4ile sunt ma1orarea
,eniturile sau diminuarea c6eltuielilor" n condi#iile men#inerii constante a celuilalt 'actor;
sporirea am4elor componente cu respectarea restric#iei ca ritmul creterii ,eniturilor s!
de,anseze ritmul de cretere al c6eltuielilor.
Aezultatul curent #Ac5 reprezint! rezultatul tuturor opera#iilor curente" o4inuite ale
ntreprinderii" 'iind determinat at:t de rezultatul e2ploat!rii curente" c:t i de cel al acti,it!#ii
'inanciare" permi#:nd i aprecierea impactul politii 'inanciare a ntreprinderii asupra renta4ilit!#ii.
Deoarece nu este in'luen#at de elemente e2traordinare" acest sold permite analiza
dinamicii rezultatului curent al ntreprinderii pe mai multe e2erci#ii 'inanciare.
Aezultatul extraordinar sintetizeaz! rezultatul concretizat n pro'it sau pierderi a unor
opera#ii de gestiune sau capital cu caracter e2cep#ional i se calculeaz! ast'el
Aezultatul < Neniturile ' C.eltuielile
extraordinar extraordinare extraordinare
M!rimea rezultatului e2cep#ional constituie o in'orma#ie important!" n special pentru
poten#ialii in,estitori.
Aezultatul net al exerciiului #An$ e2prim!" n m!rimi a4solute" renta4ilitatea net! sau
pierderile a'erente acti,it!#ii ntreprinderii" dup! deducerea din ,eniturile totale a c6eltuielilor
totale i a impozitului pe pro'it.
i 8ezultatul curent 3U*j5
1%0
i 8ezultatul e2traordinar 3U*j5
j C6eltuieli cu impozitul de pro'it 3ct. .&15
P 8ezultatul net al e2erci#iului 3U*j5
8ezultatul net al e2erci#iului este rezultatul care urmeaz! s! 'ie supus deciziei de
repartizare de c!tre adunarea general! a ac#ionarilor sau asocia#ilor" dup! caz.
-e 4aza rezultatului net se determin! dou! solduri QrezidualeG
111
capacitatea de
autofinan!are .CAE/ i autofinan!area .AE/.
Capacitatea de autofinan!are a ntreprinderii reprezint! surplusul monetar generat de
acti,itatea acesteia i re'lect! poten#ialul 'inanciar de cretere economic! a ntreprinderii"
respecti, sursa intern! de 'inan#are general! din acti,itatea indsutrial! i comercial! a acesteia.
Destina#ia sa este s! asigure
- 'inan#area unor ne,oi ale gestiunii curente;
- cresterea 'ondului de rulment;
- 'inan#area total! sau partial! a noilor in,esti#ii;
- ram4ursarea mprumuturilor contractate;
- remunerarea capitalurilor in,estite.
<a aduce o contri4u#ie esen#ial! la ,aria#ia 3creterea5 'ondului de rulment glo4al i se
poate calcula n dou! moduri
- plec:nd de la e2cedentul 4rut din e2ploatare #metoda substracti"$ care se corecteaz! cu
,eniturile ncasa4ile i c6eltuielile pl!ti4ile e2cept:nd acele elemente care dei determin! ,aria#ii
conta4ile nu pro,oac! mic!ri 'inanciare;
- plec:nd de la pro'itul net #metoda aditi"$ in'orm:nd asupra utiliz!rii acesteia pentru
acoperirea pierderilor pro4a4ile i a riscurilor 3pro,izioane5" 'inan#area creterii 3rezultatul pus n
rezer,!5" ...n principiu adun:nd acele elemente care au constituit e2cep#ii la prima metoda de
determinare
N#7 +#*7 M'*62$ !4!*#$+*&%. M'*62$ $2&*&%.
17 ETCEDENTUL BRUT DIN
ETPLOATARE
REZULTATUL NET
27 U Alte ,enituri din e2ploatare 3cu
e2cep#ia celor pro,enite din reluarea
de pro,izioane" din ,:nzarea acti,elor
cedate" su4,en#ii pentru in,esti#ii5
U C6eltuieli cu amortiz!rile
37 - Alte c6eltuieli de e2ploatare 3cu
e2cep#ia c6eltuielilor cu amortiz!rile"
a1ust!rile de ,aloare i pro,izioanele"
c6eltuieli pri,ind acti,ele cedate si alte
opera#iuni de capital5
U C6eltuieli cu pro,izioanele i
a1ust!ri 3din e2ploatare" 'inanciare
i e2traordinare5
111
7il,ia -etrescu, %p. cit.; pg. /& - $2
1%1
D7 U Jenituri 'inanciare 3cu e2cep#ia
,eniturilor din pro,izioane" din
in,esti#ii 'inanciare cedate5
- Jeniturile din a1ust!ri i
pro,izioane 3din e2ploatare"
'inanciare i e2traordinare5
R7 - C6eltuieli 'inanciare 3cu e2cep#ia
c6eltuielilor pentru a1ust!ri i
pro,izioane" in,esti#ii 'inanciare
cedate5
U C6eltuieli cu acti,ele cedate 3ieite
din patrimoniu5
S7 U Jenituri e2traordinare - Jeniturile din ,:nzarea
imo4iliz!rilor
G7 - C6eltuieli e2traordinare - 7u4,en#iile pentru in,esti#ii ,irate
la ,enituri
=7 - (mpozitul pe pro'it
H7 P C$"$+&*$*'$ 2' $*6>&-$-($#' P C$"$+&*$*'$ 2' $*6>&-$-($#'
Di'eren#a dintre cei doi indicatori <?< i CAH deri,! din 'aptul c! <?< reprezint! un
surplus monetar poten#ial din acti,itatea de e2ploatare n timp ce CAH se re'er! la acti,itatea
glo4al! a ntreprinderii.
-e 4aza capacit!#ii de auto'inan#are" se pot sta4ili o serie de indicatori utili n aprecierea
independen#ei 'inanciare a ntreprinderii
$: C$"$+&*$*'$ "6*'-(&$0. 2' #$,4#!$#' $ +5'0*&'0&06# >&-$-+&$#' care
re'lect! numarul de ani necesari pentru a asigura ram4ursarea c6eltuielilor 'inanciare" pe 4aza
capacit!#ii de auto'inan#are anuale dega1ate de ntreprindere.

CA;
financiare C.eltuieli
Aa
4: R$*$ 2' >&-$-($#' $ &-%'!*&(&&06# $-$0' re'lect! propor#ia n care
ntreprinderea poate asigura 'inan#area in,esti#iilor anuale pe seama CAH" n situa#ia n care
ntreaga suma ar 'i alocat! n acest scop.

100
anuale ?n"estitii
CA;
Ab
+: R$*$ 2' $+6"'#&#' $ 'B+'2'-*0& 4#* re'lect! participarea 'lu2ului
poten#ial de lic6idit!#i" din acti,itatea de e2ploatare" la 'ormarea 'lu2ului total de disponi4ilit!#i
al ntreprinderii

100
A1A
CA;
Ac
2: R$*$ 2' $+6"'#&#' $ #'30*$*0& 'B'#+&(&0& se determin! ca raport ntre
capacitatea de auto'inan#are i rezultatul e2erci#iului ast'el

100
8e

ui exercitiul zultatul
CA;
Ad
8ezultatul e2erci#iului luat n calculul capacit!#ii de auto'inan#are nu este n totalitate
disponi4il pentru auto'inan#are. De aceea" se poate a'irma c! auto'inan#area real! reprezint! acea
parte din capacitatea de auto'inan#are r!mas! disponi4il!" dup! distri4uirea di,idendelor. Aceasta
1%2
pune n e,iden#! aptitudinea real! a ntreprinderii de a se auto'inan#a" dup! deducerea
remuner!rii ac#ionarilor
A*6>&-$-($#'$ M CAF @ D&%&2'-2' 2&!*#&4&*'
Auto'inan#area constituie o surs! intern! destinat! acoperirii ne,oilor de 'inan#are ale
e2erci#iului ,iitor" e2presie a 4og!#iei create de ntreprindere. <a este determinat! de creterea
surselor o4#inute din propria acti,itate a ntreprinderii i care ,or r!m:ne n mod permanent la
dispozi#ia acesteia pentru 'inan#area acti,it!#ii ,iitoare.
9n analiza auto'inan#!rii distingem trei trepte minim!" de men#inere i de dez,oltare.
Autofinan!area minim cuprinde suma amortiz!rii i are rolul de a permite men#inerea
capacit!#ii ntreprinderii. Datorit! in'la#iei i e,olu#iei te6nologice" auto'inan#area minim! nu
este su'icient! pentru rennoirea imo4iliz!rilor necesare" p!str!rii capacit!#ilor de produc#ie
e2istente;
Autofinan!area de men!inere include sursele care ,or asigura n ,iitor acoperirea
c6eltuielilor necesare men#inerii poten#ialului producti, i" respecti," pentru rennoirea
imo4iliz!rilor i acoperirea riscurilor de e2ploatare. -rincipalele iz,oare de 'ormare ale
auto'inan#!rii de men#inere sunt amortiz!rile normale 3ce corespund pierderii reale din
,aloarea imo4iliz!rilor5 i pro,izioanele;
Autofinan!area de devoltare cuprinde" pe l:ng! cea de men#inere" o parte din
rezultatul e2erci#iului" ast'el nc:t s! permit! modernizarea i creterea capacit!#ilor de
produc#ie.
(mportan#a auto'inan#!rii poate 'i argumentat! printr-o serie de a,anta1e pe care aceasta le
o'er! ntreprinderii
8eprezint! o surs! independent! i sta4il!" respecti, un mi1loc sigur de 'inan#are n
anumite situa#ii con1uncturale ne'a,ora4ile pentru ntreprindere;
Con'er! ntreprinderii li4ertatea de ac#iune" prin aceea c! autonomia 'inanciar!
do4andit! prin auto'inan#are i ng!duie acesteia independen#a de gestionare 'a#! de
organismele 'inanciare i de credit;
<ste indispensa4il! pentru 'inan#area in,esti#iilor 3de men#inere" de nlocuire" de
cretere5" cu condi#ia realiz!rii unor in,esti#ii utile i nu de irosire a resurselor;
-ermite 'ranarea indatorarii i" implicit" reducerea c6eltuielilor 'inanciare;
Constituie un indicator pe 4aza c!ruia se poate m!sura randamentul capitalurilor
proprii" respecti, renta4ilitatea 'inanciar!;
1%%
8eprezint! premisa desc6iderii accesului pe pia#a de capital i n atragerea de capital
e2tern.
-rin dimensiunea sa" auto'inan#area dega1at! de ntreprindere 1oac! un puternic rol de
semnalizator al per'orman#elor ntreprinderii" suger:nd poten#ialilor in,estitori capacitatea
acesteia de a utiliza e'icient capitalurile ncredin#ate i de a asigura o remunerare atr!g!toare.
-entru creditori" m!rimea a4solut! i relati,! a auto'inan#!rii certi'ic! capacitatea de ram4ursare
de c!tre ntreprindere a sumelor mprumutate" c:t i ni,elul riscului de neplat!.
9n analiza economic!" pe l:ng! e,olu#ia auto'inan#!rii n m!rime a4solut!" se urm!resc i
ratele auto'inan#!rii" i anume
$: R$*$ $*6>&-$-(.#&& &-%'!*&(&&06# $-$0':
100
anuale in"estitii
are Autofinant
Aa
4: R$*$ $*6>&-$-*$#&& &,64&0&3$#&06# +6#"6#$0' )& -'+6#"6#$0':
100
(m (m

+

e necorporal obilizari corporale obilizari


are Autofinant
Aa
+: R$*$ 2' >&-$-($#' $ -'%6&06# 1064$0' 2' >&-$-($#':
100
finantare de Le"oia
are Autofinant
Ac
L;A Nariatia e imobilizat Acti"e
are Autofinant
+

3737 A-$0&3$ >0B#&06# 2' *#'36#'#&'


Dat 'iind ne,oia entit!#ilor de a 4ene'icia de numerar pentru a-i des'!ura acti,it!#ile"
a-i pl!ti o4liga#iile i a asigura renta4ilitatea in,estitorilor" se impune prezentarea situa#iei
'lu2urilor de numerar.
7tandardul (nterna#ional de Conta4ilitate (A7 / de'inete 'lu2urile de trezorerie 3denumite
i 'lu2uri de numerar sau cas6-'loE n unele lucr!ri5 drept intr!ri sau ieiri de numerar i
ec6i,alente de numerar
112
.
7ursa principal! pentru analiz! o constituie Q7itua#ia 'lu2urilor de trezorerieF" ntocmit! n
con'ormitate cu pre,ederile (A7 / obligatorie n cazul ntreprinderilor mari i opional n cazul
ntreprinderilor mici i mi1locii 3OMH- %0))*200&" art.%" alin.1"25.
Cadrul general pentru ntocmirea i prezentarea situa#iilor 'inanciare din cadrul c!rora 'ace
parte i Qsitua#ia 'lu2urilor de trezorerieF stipuleaz! c! o4iecti,ul acestora Qeste de a 'urniza
in'orma#ii despre pozi#ia 'inanciar!" per'orman#ele i modi'ic!rile pozi#iei 'inanciare a
ntreprinderii" care sunt utile unei s'ere largi de utilizatori n luarea deciziilor economiceF.
112
(A7 /" Standardele ?nternaionale de Contabilitate @>>>" ?ucureti" <ditura <conomic!" 2000.
1%4
Mtilizatorii de situa#ii 'inanciare includ in,estitorii prezen#i i poten#iali" personalul anga1at"
creditorii" 'urnizorii i al#i creditori comerciali" clien#ii" gu,ernul i institu#iile acestuia" precum i
pu4licul. -ri,itor la Qsitua#ia 'lu2urilor de trezorerieF" (A7 / consider! c! aceasta o'er! in'orma#ii
utile pentru e,aluarea capacit!#ii ntreprinderii de a genera numerar" precum i a necesit!#ilor
ntreprinderii de a utiliza 'lu2urile de numerar" respecti, a momentului i siguran#ei gener!rii lor.
9n 8om:nia" situa#ia 'lu2urilor de trezorerie este considerat! o component! a situa#iilor
'inanciare anuale n con'ormitate cu pre,ederile Ordinului Ministerului Hinan#elor -u4lice Kr.
%0))* no,. 200& pentru apro4area 8eglement!rilor conta4ile armonizate cu Directi,ele <uropene
i cu 7tandardele (nterna#ionale de Conta4ilitate.
9n cadrul situa#iei 'lu2urilor de trezorerie" potri,it a4ord!rii 'unc#ionale a acti,it!#ilor
ntreprinderii" 'lu2urile sunt grupate n trei categorii
+ 'lu2uri pro,enite din acti,it!#ile de e2ploatare 3opera#ionale5;
+ 'lu2uri pro,enite din acti,it!#i de in,esti#ii;
+ 'lu2uri pro,enite din acti,it!#i de 'inan#are.
Analiza 'lu2urilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de acti,it!#i este util! pentru
corelarea pro'itului 3pierderii5 cu numerarul; separarea acti,it!#ilor care implic! numerar de cele
care nu implic! numerar; e,aluarea capacit!#ii ntreprinderii de a-i ndeplini o4liga#iile de pl!#i
cas6; e,aluarea 'lu2urilor de numerar pentru acti,it!#ile ,iitoare 3cas6-'loE strategic5. Mtilitatea
analizei este dat! de 'aptul c! ,aria#ia glo4al! a trezoreriei este relie'at! prin soldul de trezorerie"
rezultat din gestiunea acti,elor reale 3din acti,itatea de e2ploatare5 i prin cel rezultat din
opera#iunile de capital care pri,esc in,esti#iile i 'inan#!rile. Atunci c:nd 'lu2urile reale i cele
monetare nu coincid" cum de 'apt se i nt:mpl!" trezoreria se asigur! prin decala1e de pl!#i
asociate acestor 'lu2uri.
Hiecare dintre cele trei categorii de 'lu2uri are impact asupra unei surse sau a unei utiliz!ri
de lic6idit!#i .
7unt consacrate dou! metode pentru determinarea 'lu2urilor de trezorerie 3generate de
acti,it!#ile de e2ploatare" de in,esti#ii i de 'inan#are5
+ metoda direct!;
+ metoda indirect!.
Dei conduc la rezultate identice" (A7 / recomand! entit!#ilor s! prezinte 'lu2urile de
numerar de e2ploatare prin metoda direct! deoarece" aceasta o'er! in'orma#ii utile n estimarea
'lu2urilor de numerar ,iitoare" pe care metoda indirect! nu le poate 'urniza.
1%)
8espect:nd tradi#ia conta4il! american!
11%
" 'lu2urile de numerar din e2ploatare pot 'i
determinate 'ie prin metoda direct!" 'ie prin metoda indirect!" iar 'lu2urile de numerar din
acti,itat!#ile de in,esti#ii i de 'inan#are" prin metoda direct!.
A7 M'*62$ 2&#'+*.
Con'orm acestei metode se opereaz! cu ncas!ri i pl!#i 4rute n numerar.
a5 Hlu2urile de numerar pro,enite din acti,it!#ile de e2ploatare
+ ncas!rile n numerar din ,:nz!rile de 4unuri i prest!rile de ser,icii;
+ ncas!rile n numerar pro,enite din rede,en#e" onorarii" comisioane i alte ,enituri 3care
se pot estima pe 4aza m!rimii ci'rei de a'aceri realizate" corectate cu modi'icarea soldului
crean#elor comerciale din e2erci#iul 'inanciar5;
+ pl!#i n numerar c!tre 'urnizorii de 4unuri i ser,icii 3materii prime i materiale
consuma4ile" ct. .01 U .02 + /412; alte c6eltuieli materiale" ct. .0% U .04 U .0. U .0$; alte
c6eltuieli din a'ar!" cum sunt cele cu energia i apa" ct. .0) + /41%; c6eltuieli pri,ind m!r'urile"
ct. .0/; c6eltuieli pri,ind presta#iile e2terne" ct. .11 U .12 U .1% U .14 U .21 U .22 U .2% U .24
U .2) U .2. U .2/ U .2$ + /41.5. M!rimea acestora se a1usteaz! cu ,aria#ia soldului stocurilor
de materii prime" materiale consuma4ile i m!r'uri prin ad!ugarea di'eren#ei dintre stocul 'inal i
cel ini#ial" respecti, cu ,aria#ia soldului datoriilor comerciale 3ct. 401U40%5 prin sc!derea
di'eren#ei dintre soldul 'inal i cel ini#ial al e2erci#iului 'inanciar;
+ pl!#i n numerar c!tre i n numele anga1a#ilor 3c6eltuieli cu personalul a1ustate cu ,aria#ia
soldurilor conturilor necorespunz!toare5;
+ pl!#i n numerar sau restituiri de impozit pe pro'it" doar dac! nu pot 'i identi'icate n mod
special cu acti,it!#ile de in,esti#ii i de 'inan#are 3se re'er! la c6eltuielile pri,ind impozitul pe
pro'it" ct. .&1+/&1" dac! se presupune c! ntregul impozit pe pro'it este a'erent acti,it!#ii de
e2ploatare5.
45 Hlu2urile de numerar pro,enite din acti,it!#ile de in,esti#ii
+ pl!#ile n numerar pentru ac6izi#ionarea de terenuri i mi1loace 'i2e" acti,e necorporale i
alte acti,e pe termen lung. 7e pot determina pe 4aza creterilor de acti,e imo4ilizate prezentate
n nota 1 la situa#iile 'inanciare i se a1usteaz! cu ,aria#ia datoriilor ntreprinderii c!tre 'urnizorii
de imo4iliz!ri;
+ pl!#i n numerar pentru ac6izi#ia de instrumente de capital propriu i de crean#e ale altor
ntreprinderi. 7e pot identi'ica n ,aloarea creterii elementelor de acti, respecti,e prezentate n
nota 1 la situa#iile 'inanciare;
11%
Cristian \grea4an" Comunicarea financiara pe baza fluxurilor de trezorerie,
6ttp**EEE.oeconomica.ua4.ro*upload*lucrari*$200.1*4/.pd'" pg. %
1%.
+ ncas!ri n numerar din ,:nzarea de terenuri i cl!diri" instala#ii i ec6ipamente" acti,e
necorporale i alte acti,e pe termen lung;
+ ncas!ri n numerar din ,:nzarea de instrumente de capital propriu i de crean#e ale altor
ntreprinderi;
+ a,ansuri n numerar i mprumuturile e'ectuate c!tre alte p!r#i;
+ ncas!ri n numerar din ram4ursarea a,ansurilor i mprumuturilor e'ectuate c!tre alte
p!r#i.
c5 Hlu2urile de numerar pro,enite din acti,it!#ile de 'inan#are
+ ,enituri n numerar din emisiunea de ac#iuni i alte instrumente de capital propriu. 7e
determin! pe 4aza creterii capitalului social" inclusi, a primelor de capital 3ct. 1041 U 1042 U
104% U 10445 i se a1usteaz! cu ,aria#ia crean#elor pri,ind capitalul su4scris i ne,!rsat;
+ pl!#ile n numerar c!tre ac#ionari pentru a ac6izi#iona sau a r!scump!ra ac#iunile
ntreprinderii. 7e reg!sesc n sc!derea capitalului social i a rezer,elor;
+ ,eniturile n numerar din emisiunea de o4liga#iuni" credite" ipoteci i alte mprumuturi.
7unt constituite din creterea mprumuturilor i datoriilor asimilate" nregistrate de ntreprindere
n conturile a'erente" ,eniturile din do4:nzi i alte c6eltuieli 'inanciare oglindite n contul de
pro'it i pierdere;
+ pl!#ile n numerar ale locatarului pentru reducerea o4liga#iilor legate de o opera#iune de
leasing 'inanciar. 7e determin! pe 4aza analizei contractelor de leasing.
F0B#&0' 2' -,'#$# ; *6*$0
+ Kumerar la nceputul perioadei;
+ Kumerar la 'inele perioadei.
8ezultanta 'lu2urilor de numerar din acti,it!#ile de e2ploatare" de in,esti#ii i de 'inan#are
reprezint! trezoreria net!.
B7 M'*62$ &-2&#'+*.
(A7 / i OMH- nr. &4*2001 prezint! metoda indirect! ca alternati,! la metoda direct! de
determinare a 'lu2urilor de trezorerie. -articularitatea acestei metode const! n 'aptul c! pro'itul
net 3sau pierderea net!5 este a1ustat3!5 cu e'ectele tranzac#iilor ce nu au natur! monetar!"
am:n!rile sau anga1amentele de pl!#i sau ncas!rile n numerar din e2ploatare trecute sau ,iitoare
i elemente de ,enituri i c6eltuieli asociate cu 'lu2urile de numerar din acti,it!#ile de in,esti#ii
sau de 'inan#are.
7itua#ia 'lu2urilor de numerar prin metoda indirect! se prezint! n 'elul urm!tor
a5 Hlu2uri de numerar din acti,it!#i de e2ploatare
+ rezultatul net;
1%/
+ modi'ic!rile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant;
+ a1ust!ri pentru elementele nemonetare i alte elemente incluse n acti,it!#ile de in,esti#ii
sau de 'inan#are.
45 Hlu2uri de numerar din acti,it!#i de in,esti#ii
+ pl!#ile n numerar pentru ac6izi#ionarea de terenuri i mi1loace 'i2e" acti,e necorporale i
alte acti,e pe termen lung;
+ ncas!rile n numerar din ,:nzarea de terenuri i cl!diri" instala#ii i ec6ipamente" acti,e
necorporale i alte acti,e pe termen lung;
+ pl!#ile n numerar pentru ac6izi#ia de instrumente de capital propriu i de crean#! ale altor
ntreprinderi;
+ ncas!rile n numerar din ,:nzarea de instrumente de capital propriu i crean#! ale altor
ntreprinderi;
+ a,ansurile n numerar i mprumuturile e'ectuate c!tre alte p!r#i;
+ ncas!rile n numerar din ram4ursarea a,ansurilor i mprumuturilor e'ectuate c!tre alte
p!r#i.
c5 Hlu2uri de numerar pro,enite din acti,it!#i de 'inan#are
+ ,eniturile n numerar din emisiunea de ac#iuni i alte instrumente de capital propriu;
+ pl!#ile n numerar c!tre ac#ionari pentru a ac6izi#iona sau a r!scump!ra ac#iunile
ntreprinderii;
+ ,eniturile n numerar din emisiunea de o4liga#iuni" credite" ipoteci i alte mprumuturi;
+ ram4urs!rile n numerar ale unor sume mprumutate;
+ pl!#ile n numerar ale locatarului pentru reducerea o4liga#iilor legate de o opera#iune de
leasing 'inanciar.
F0B#& 2' -,'#$# ; *6*$0
+ Kumerar la nceputul perioadei;
+ Kumerar la 'inele perioadei.
8ezultatul o4#inut prin aplicarea metodei indirecte este acelai ca i cel o4#inut prin metoda
direct!" di'er! ns! structura 'lu2urilor de numerar re'eritoare la acti,it!#ile de e2ploatare.
Hlu2urile de numerar din acti,it!#ile de in,esti#ii i cele din acti,it!#ile de 'inan#are sunt
determinate prin metoda direct!.
-rin metoda indirect!" pornind de la ,aloarea conta4il! a rezultatului e2erci#iului 'inanciar"
sunt e'ectuate a1ust!ri pentru determinarea 'lu2ului de numerar. 7e are n ,edere c! prin
practicarea unei conta4ilit!#i de anga1ament sunt nregistrate ,eniturile i c6eltuielile n
momentul 'actur!rii lor i nu n momentul ncas!rii sau pl!#ii" iar n calculul pro'itului sunt luate
1%$
n considerare unele elemente de ,enituri i c6eltuieli nemonetare" care nu presupun intr!ri sau
ieiri de numerar din trezorerie" ceea ce 'ace s! creasc! di'eren#a dintre m!rimea rezultatului
realizat i m!rimea numerarului din trezorerie.
-rin e'ectuarea a1ust!rilor se urm!rete
+ eliminarea e'ectelor conta4ilit!#ii de anga1ament prin luarea n considerare a capitalului
de lucru net. Ca atare" din rezultatul e2erci#iului se scade ,aria#ia stocurilor 3materii prime i
materiale consuma4ile" produc#ia n curs de e2ecu#ie" produse 'inite i m!r'uri" a,ansuri pentru
cump!rarea de stocuri5" ,aria#ia crean#elor 3crean#e comerciale i alte crean#e5 i se adaug!
,aria#ia datoriilor de e2ploatare 3decala1ele de pl!#i 'a,ora4ile ntreprinderii puse n e,iden#! de
,aria#ia soldurilor conturilor corespunz!toare5;
+ eliminarea ,eniturilor i c6eltuielilor nemonetare 3amortiz!rile i pro,izioanele
constituite sau reluate pe ,enituri5 prin adunarea c6eltuielilor calculate cu amortizarea i
pro,izioanele constituite i sc!derea ,eniturilor din reluarea pro,izioanelor 3practic" se adun!
toate ru4ricile de a1ust!ri din contul de pro'it i pierdere a1ustarea ,alorii imo4iliz!rilor
corporale i necorporale; a1ustarea ,alorii acti,elor circulante; a1ust!ri pri,ind pro,izioanele
pentru riscuri i c6eltuieli; a1ustarea ,alorii imo4iliz!rilor 'inanciare i a in,esti#iilor 'inanciare
de#inute ca acti,e circulante5;
+ eliminarea acelor elemente de ,enituri i c6eltuieli care nu sunt legate de acti,itatea de
e2ploatare.
-ri,ind metoda de calcul a 'lu2urilor de trezorerie (A7 / recomand! metoda direct!"
aceasta 'urniz:nd in'orma#ii utile pentru estimarea 'lu2urilor ,iitoare de trezorerie" iar prin
metoda indirect! aceste in'orma#ii nu sunt disponi4ile. 9n practic! ns!" ntreprinderile pre'er!
metoda indirect! ntruc:t are o logic! de calcul mai apropiat! de 'ormatul raport!rilor conta4ile.

37D7 R&!+#&0' $!6+&$*' $>$+'#&&
9ntr-o accep#iune sintetic! Qriscul inerent oric!rei acti,it!#i semni'ic! ,aria4ilitatea
rezultatului su4 presiunea mediuluiG.
114
Ko#iunea de risc este insepara4il legat! de cea de renta4ilitate. 8ezultatul unei
ntreprinderi este in'luen#at de 'actorii aleatorii care inter,in n acti,itatea de apro,izionare"
produc#ie i des'acere. Acest risc al acti,it!#ii economice se traduce" n general" prin
,aria4ilitatea rezultatului. Ast'el" ,aria4ilitatea rezultatului este cu at:t mai st!p:nit! cu c:t se
mani'est! un grad mai mare de 'le2i4ilitateG
11)
.
114
Kiculescu " Maria" !iagnostic global strategic" <d. <conomic!" ?ucureti" 1&&/" p.%&/
11)
-arasc6i,escu" M.D" -!,!loaie" A." Metode de contabilitate i analiza financiar" <d. Keuron" Hocani"1&&4" p.)%4
1%&
Ko#iunea de risc este su4stituit! cel mai adesea cu no#iunea de 'le2i4ilitate de'inite prin
capacitatea ntreprinderii de a se adapta i a r!spunde e'icient la sc6im4!rile de mediu.
Delimitarea analizei riscului de analiza renta4ilit!#ii conduce la concluzia c! cele dou! aspecte
nu sunt independente. 8enta4ilitatea tre4uie apreciat! n 'unc#ie de riscul suportat i in,ers"
deoarece ntreprinderile nu-i asum! un risc dec:t n 'unc#ie de renta4ilitatea pe care o sper!. De
alt'el" n Fteoria economic! este tot mai 'rec,ent acreditat! ideea c! ec6ili4rul 'inanciar este
respectat dac! renta4ilitatea unei ntreprinderi compenseaz! riscul asumat" risc dependent n mod
egal de 'actori economici i de politica 'inanciar! a 'irmeiG.
11.
9n 'unc#ie de 'ormele pe care le m4rac! riscul" pro4lematica analizei poate 'i structurat!
ast'el
- analiza riscului economic 3de e2ploatare5
- analiza riscului 'inanciar;
- analiza riscului de 'aliment.
37D717 A-$0&3$ #&!+0& '+6-6,&+ 82' 'B"06$*$#':
8iscul" n general" reprezint! posi4ilitatea apari#iei unui e,eniment care s! pre1udicieze
acti,itatea ntreprinderii. 9ntr-o optic! mai restr:ns! riscul economic reprezint! Fincapacitatea
societ!#ii de a se adapta la timp i la cel mai mic cost la ,aria#iile condi#iilor de mediu 3economic
i social5G. Ast'el" riscul economic e2prim! ,olatilitatea rezultatului economic la condi#iile de
e2ploatare.
11/
8ezultatul ntreprinderii are la 4az! trei 'actori principali cantitile "9ndute, costul i
preul de "9nzare. Hiecare 'actor este supus anumitor restric#ii impuse de ,aria#ia" modi'icarea
mediului economico-social" iar" pe de alt! parte" 'iecare 'actor" prin modi'icarea sa e2ercit! o
in'luen#! di'erit! asupra rezultatului. Dup! natura acti,it!#ii sale i dup! pozi#ia n mediul s!u
economic" rezultatul ntreprinderii este mai mult sau mai pu#in sensi4il la unul i acelai
e,eniment modi'icarea pre#ului energiei i materiilor prime" creterea salariilor" accentuarea
concuren#ei" ino,a#ia te6nologic!. Cradul de sensi4ilitate al rezultatului 'ace c! orice ac#iune
ntreprins! s! de,in! mai mult sau mai pu#in riscant!.
8iscul nu depinde numai de 'actorii principali" ci i de structura costurilor" respecti, de
comportamentul lor 'a#! de ,olumul de acti,itate. 8iscul acti,it!#ii economice sau riscul de
e2ploatare Fprezint! de 'apt riscul legat de ncetinirea randamentelor de e2ploatare 3de
produc#ie5. <l depinde n mod esen#ial de gruparea c6eltuielilor de produc#ie n 'i2e i ,aria4ile i
corecta lor determinareG.
11$
11.
M!rgulescu" D."Kiculescu"M."8o4u" J.!iagnostic economico'financiar" <d. 8omcart" ?ucureti" 1&&4"p.2%&
11/
Co6en" <." Anal+se financiere, @es <ditions dOOrganisation" -aris" 1&&)" p.2&)
11$
-!,!loaie"A." -arasc6i,escu" M.D." Co1ocaru" C, Analiza financiar i metode de politic economic Vn
societile comerciale, <d. Keuron" Hocani" 2004;
140
8ela#iile dintre costurile 'i2e" costurile ,aria4ile i 4ene'iciu 3pro'it5 sunt puse n e,iden#!
prin analiza punctului critic 3punct mort" prag de renta4ilitate5 care constituie un important
instrument 'inanciar.
Analiza riscului economic este parte integrant! a analizei renta4ilit!#ii i constituie" n
special" o premis! a 'undament!rii strategiilor re'eritoare la apro,izionare" gestionarea
capitalului te6nic" produc#ie i comercializare. (nteresa#i de rezultatele analizei riscului economic
pot 'i managerii ntreprinderii" in,estitorii" organiza#iile 'inanciare n scopul acord!rii de credite"
etc. ?aza de date necesar! realiz!rii acestui tip de analiz! se reg!sete n ?ilan#ul patrimonial cu
ane2ele sale" conta4ilitatea de gestiune.
9n analiza 'inanciar! s-a impus c! o modalitate opera#ional! i e'icient! de e,aluare a
riscului analiza pragului de renta4ilitate. -ragul de renta4ilitate este o m!sur! a 'le2i4ilit!#ii
ntreprinderii n raport cu 'luctua#iile acti,it!#ii sale i deci o modalitate de m!surare a riscului.
Denumit i Fci'ra de a'aceri critic!G sau F punct mort opera#ionalG" pragul de renta4ilitate
este punctul la care ci'ra de a'aceri acoper! c6eltuielile de e2ploatare" iar rezultatul este nul.
Dup! acest prag acti,itatea de,ine renta4il!. Alt'el spus" dac! ntreprinderea nu a atins pragul de
renta4ilitate nregistreaz! piederi" dac! ci'ra de a'aceri corespunde pragului de renta4ilitate
pro'itul este nul" iar dac! ci'ra de a'aceri dep!ete pragul de renta4ilitate se o4#ine pro'it.
Analiza riscului economic 3de e2ploatare5 se realizeaz! cu a1utorul indicatorilor calcula#i
at:t cu a1utorul pragului de renta4ilitate" c:t i din perspecti,a ,aria4ilit!#ii rezultatului de
e2ploatare.
A-$0&3$ #&!+0& '+6-6,&+ "6#-&-2 2' 0$ "#$10 2' #'-*$4&0&*$*' se 'ace calcul:ndu-se
urm!torii indicatori
$: &-2&+$*6#0 2' "63&(&' 3

5 al ci'rei de a'aceri 'a#! de pragul de renta4ilitate care se


poate e2prima ast'el
- n m!rime a4solut!

CA
CA CA
1

(ndicatorul de pozi#ie e2primat n ,alori a4solute se mai numete F'le2i4ilitatea a4solut!G


i e2prim! capacitatea 'irmei de a-i modi'ica produc#ia i a se adopta la cerin#ele pie#ei. Cu c:t
acest indicator este mai mare" cu at:t 'le2i4ilitatea ntreprinderii este mai mare" respecti, riscul
economic este mai redus
Cradul de 'le2i4ilitate este dependent de poten#ialul te6nic al 'irmei 3de starea i calitatea
acestuia5" de poten#ialul uman i de structura ei organizatoric!.
- n m!rime relati,!
141
100
1 Z
x
CA
CA CA
CA
CA


(ndicatorul de pozi#ie n m!rime relati,!" a,:nd ca 4az! de calcul ,aria#ia a4solut! a ci'rei
de a'aceri 'a#! de pragul renta4ilit!#ii 3
O
5 se mai numete i Fcoe'icient de ,olatilitateG
11&
. <l
are aceeai ,aloare in'orma#ional! ca i indicatorul a4solut.
-ozi#ia relati,! 'a#! de pragul de renta4ilitate se mai poate calcula i cu rela#ia
100 Z x
CA
CA
CA

Din studii statistice
120
s-a dedus c! ntreprinderile se pot g!si n urm!toarele situa#ii
- insta4il!" c:nd ci'ra de a'aceri se situeaz! cu p:n! la 10` peste pragul de renta4ilitate;
- relati, sta4il!" c:nd ci'ra de a'aceri este cu 20` mai mare dec:t cea corespunz!toare
punctului mort 3reprezint! punctul n care ci'ra de a'aceri acoper! c6eltuielile de e2ploatare +
'i2e i ,aria4ile + dar i c6eltuielile cu do4:nzile" iar rezultatul este nul 5 ;
- con'orta4il!" c:nd ci'ra de a'aceri dep!ete pragul de renta4ilitate cu peste 20 `.
7tructura costurilor" mai precis raportul dintre c6eltuielile ,aria4ile i cele 'i2e" situeaz!
ntreprinderea ntr-o pozi#ie mai mult sau mai pu#in sensi4il! n ceea ce pri,ete ,aria#ia ci'rei de
a'aceri" 'apt ce genereaz! un risc de e2ploatare mai mare sau mai mic. Aceasta este moti,a#ia
pentru care riscul de e2ploatare mai poate 'i apreciat i n 'unc#ie de mar1a c6eltuielilor ,aria4ile"
cu a1utorul indicatorului 0'%&'# 2' 'B"06$*$#' #Ee$ sau coe'icient de elasticitate, component! a
riscului glo4al
121
.
L'%&'#0 'B"06$*.#&& 3Ee5 m!soar! sensi4ilitatea rezultatului e2ploat!rii #Ae$ 3i deci a
pierderilor posi4ile sau c:tigurilor5 la ,aria#ia ,:nz!rilor 3,olum 'izic -M" ci'r! de a'aceri - Ca5"
cu alte cu,inte" e2prim! ,aria#ia relati,! 3`5 a rezultatului e2ploat!rii 3Ae5 n raport cu ,aria#ia
relati,! 3`5 a ,olumului produc#iei 3X'5 sau a ci'rei de a'aceri 3Ca5
122
.
100
100

?Ca
?A
?Ca
?A
Ee
e e
7emni'ica#ia lui este de procent de ,aria#ie a rezultatului e2ploat!rii la o modi'icare cu
1` a ,olumului produc#iei sau ci'rei de a'aceri" riscul de e2ploatare mani'est:ndu-se atunci c:nd
la cretere cu 1` a ,olumului produc#iei sau ci'rei de a'aceri i corespunde o cretere su4 1` a
rezultatului.
R600 +6-*$4&0&*.(&& 2' 1'!*&-' <- "#'%'-&#'$ #&!+0& 2' 'B"06$*$#'
11&
Coea" M."Kasto,ici" @." D"aluarea riscurilor" <d.@u2 @i4ris" ?rao," 1&&/" p.%%
120
Jernimment" -."Hinance dOenterprise" AnalBse et gestion" <d. Dallez" -aris" p.212
121
Ceorgeta Jintil!" !iagnosticul financiar i e"aluarea ntreprinderilor" <.D.-." ?ucureti"1&&$" pag. 1$2;
122
Mi6aela ?rsan" %p. cit. " suport de curs" partea ((" pg. /4 i urm!toarele
142
Acti,itatea oric!rei ntreprinderi" n condi#iile economiei de pia#!" este e2pus! riscului.
-entru manageri este deose4it de important s! cunoasc! limitele acestuia .
8iscul de e2ploatare" care reprezint! una dintre limitele riscului" reprezint! incapacitatea
ntreprinderii de a recupera prin ,:nzarea produselor totalitatea c6eltuielilor e'ectuate cu ocazia
'a4ric!rii acestora. De 'apt" este legat de incertitudinea randamentului acti,it!#ii de produc#ie.
@a ni,elul unui agent economic" riscul de e2ploatare depinde de o serie de 'actori" ntre
care pot 'i enumera#i
- 'luctua#ia costurilor de apro,izionare cu o4iecte ale muncii" n raport de in'la#ie i de
al#i 'actori ;
- modi'icarea cererii" n sensul c! la o cerere relati, constant!" at:t din punct de ,edere
cantitati," c:t i al sortimentelor" riscul economic este mai mic;
- 'luctua#ia pre#ului de ,:nzare" n sensul c! o unitate care ,inde produse pe pie#e
caracterizate prin ,aria4ilitatea pre#ului este e2pus! la un risc mai ridicat" dec:t atunci c:nd
unitatea respecti,! ,inde produse pe pie#e sta4ile;
- calitatea actului managerial la toate ni,elele ierar6ice ale structurii organizatorice i
'unc#ionale ale ntreprinderii;
- ni,elul i ponderea c6eltuielilor 'i2e n c6eltuielile de e2ploatare totale ale unit!#ii" n
sensul c! n situa#ia n care c6eltuielile 'i2e de#in o pondere ridicat! i nu pot 'i diminuate c:nd
scade cererea pentru ntreprindere" riscul de e2ploatare este mare.
De aceea" pentru diminuarea i e,itarea riscului se impune sta4ilirea produc#iei minime
care tre4uie 'a4ricat! i ,:ndut! n ,ederea acoperirii integrale a c6eltuielilor de e2ploatare. 9n
acest sens" un rol deose4it i re,ine conta4ilit!#ii de gestiune i calcula#iei costurilor.
8egulamentul de aplicare a @egii conta4ilit!#ii nr.$2*1&&1 pre,ede la articolul 10) c!
FModul de organizare a conta4ilit!#ii de gestiune este la atitudinea 'iec!rei unit!#i patrimoniale"
n 'unc#ie de speci'icul acti,it!#ii i necesit!#ile proprii ale acesteiaG" ceea ce nseamn! c! 'iecare
unitate patrimonial! i poate alege metoda de conta4ilitate i calcula#ie a costurilor. Mna dintre
aceste metode" care permite determinarea produc#iei minime necesare pentru e,itarea riscului de
e2ploatare este metoda direct - costing. -entru determinarea produc#iei minime" potri,it
metodologiei cerute de aceast! metod! de calcula#ie" se impune gruparea c6eltuielilor de
e2ploatare n ,aria4ile i 'i2e.
Caracterul ,aria4il i 'i2 al c6eltuielilor este legat de modul n care ele se comport!" n
raport cu oscila#iile ,olumului 'izic al produc#iei. C6eltuielile ,aria4ile cuprind acele consumuri
care se modi'ic! n raport cu ,olumul 'izic al produc#iei" cum sunt materiile prime i materialele
au2iliare directe" salariile personalului direct producti," energia" a4urul " apa i com4usti4ilul
14%
'olosite n scopuri te6nologice" c6eltuielile cu repara#iile i ntre#inerea utila1elor i alte c6eltuieli
de e2ploatare. C6eltuielile 'i2e sunt cele care au un ni,el relati, constant" 'a#! de modi'icarea
,olumului 'izic al produc#iei" c! de e2emplu c6eltuielile cu amortizarea mi1loacelor 'i2e ale
unit!#ii" c6eltuielile generate de administra#ie" c6eltuielile generale ale sec#iilor de produc#ie" o
parte din c6eltuielile de des'acere" etc.
Dar aceast! grupare a c6eltuielilor are i un caracter relati," datorat e2isten#ei unor
c6eltuieli care nu sunt nici 'i2e i nici ,aria4ile. <le sunt semi,aria4ile" semi'i2e sau mi2te"
e,olueaz! n trepte" dac! ,olumul produc#iei crete sau scade. Acestea ar putea 'i incluse" 'ie n
c6eltuielile ,aria4ile" 'ie n c6eltuielile 'i2e" pe 4aza unei analize a modului n care au e,oluat
ntr-un inter,al de % + ) ani. De asemenea" s-ar putea 'olosi procedeele statistico-matematice de
separare a c6eltuielilor indirecte n ,aria4ile i 'i2e 3procedeul punctelor de ma2imum i
minimum" procedeul celor mai mici p!trate" etc.5 i urm!rind n timp e,olu#ia lor se pot sta4ili
ponderi pentru 'iecare din cele dou! categorii" ca de e2emplu 20` parte 'i2! i $0` parte
,aria4il!. -onderile respecti,e se aplic! la ,aloarea total! a c6eltuielilor mi2te i se o4#ine c:t
reprezint! partea de c6eltuieli ,aria4ile i respecti," de c6eltuieli 'i2e.
8e'lectarea c6eltuielilor ,aria4ile i 'i2e n conturile din clasa GConturi de gestiuneG a
planului de conturi general" necesit! o dez,oltare n analitic a conturilor din grupa &2 FConturi
de calcula#ieG. Ast'el" conturile analitice ,or 'i 'ormate din mai multe ci're" prin ad!ugarea la
ci'rele constante ale contului sintetic i analiticelor de1a sta4ilite a ci'rei F1G pentru c6eltuielile
,aria4ile sau a ci'rei F2G pentru c6eltuielile 'i2e.
Conta4ilitatea de gestiunea poate o'eri i in'orma#ii cu pri,ire la ,enituri i rezultatul
analitic" prin introducerea unor conturi corespunz!toare + de ,enituri i rezultate pe locuri de
pro,enien#! a acestora. <sen#ial este structurarea c6eltuielilor n ,aria4ile i 'i2e" pentru c!
,eniturile se calculeaz! ponder:nd cantit!#ile cu pre#urile a'erente i respecti, rezultatul 4rut al
e2ploat!rii" ca di'eren#! ntre ,enituri i c6eltuieli.
-entru manager este important s! cunoasc! in'orma#iile pri,ind c6eltuielile ,aria4ile i
'i2e i ,eniturile pentru sta4ilirea punctului de ec6ili4ru 3pragului renta4ilit!#ii5 + care reprezint!
o modalitate important! de m!surare a riscului. -unctul de ec6ili4ru este acea stare a
ntreprinderii" n care ,eniturile o4#inute din produc#ia 'a4ricat! i ,:ndut! acoper! c6eltuielile de
e2ploatare" determinate ca sum! a c6eltuielilor ,aria4ile i 'i2e a'erente produc#iei respecti,e"
nc:t nu rezult! nici pro'it nici pierdere; deci ,eniturile din e2ploatare sunt egale cu c6eltuielile
de e2ploatare.
-e 4aza punctului de ec6ili4ru se pot adopta o serie de decizii de c!tre manageri" cum
sunt
144
- sta4ilirea cantit!#ii de produse necesar! pentru acoperirea c6eltuielilor de e2ploatare i
o4#inerea e,entual a unui anumit ni,el al pro'itului ;
- corela#ia dintre e,olu#ia produc#iei i a c6eltuielilor ocazionate de aceasta;
- anticiparea gradului de utilizare a capacit!#ii de produc#ie" n corela#ie cu un anumit
,olum al pro'itului ce urmeaz! s! se o4#in!" etc.
Conta4ilitatea de gestiune impune sta4ilirea unor standarde pentru c6eltuielile ,aria4ile i
pentru unele 4ugete de c6eltuieli 'i2e" pe locuri de c6eltuieli i pe total e2ploatare. (ntroducerea
standardelor prezint! unele a,anta1e" n primul r:nd legate de simpli'icarea etapei de urm!rire a
c6eltuielilor" asigurarea de in'orma#ii ample i la timp cu pri,ire la ni,elul c6eltuielilor pe 'eluri
i pe locuri 3centre5" despre m!rimea i 'elul a4aterilor. Ast'el" managerul are posi4ilitatea de a
descoperi mai uor cauzele generatoare de c6eltuieli inutile" c!ile de risip! ce tre4uie eliminate n
scopul ma2imiz!rii pro'itului i elimin!rii riscului pe linia apari#iei pierderilor.
37D727 A-$0&3$ #&!+0& >&-$-+&$#
Acest risc pri,ete structura 'inanciar! i depinde de modul de 'inan#are
12%
a acti,it!#ii.
Capitalul propriu 3o parte a acestuia5 mpreun! cu creditele 3a c!ror propor#ii ,ariaz!5" asigur!
resursele necesare procur!rii unui acti, economic un utila1" o linie te6nologic!" etc. -rin
utilizare" e2ploatare" acesta dega1! un rezultat economic. @a r:ndul s!u acest rezultat se ,a
mp!r#i ntre protagoniti" ac#ionarii i nsuesc 4ene'iciul ce con#ine i impozitul" iar cealalt!
parte" su4 'orma do4:nzii" este 'olosit! pentru remunerarea celor ce au acordat creditele.
Dac! a'acerea este 'inan#at! e2clusi, din capitaluri proprii nu comport! nici un risc
'inanciar. 8iscul 'inanciar apare n momentul apel!rii la credite pentru a 'inan#a o acti,itate care
implic! c6eltuieli 'inanciare i in'luen#eaz! renta4ilitatea ntreprinderii i e2prim! sensi4ilitatea
rezultatului curent nainte de deducerea impozitului pe pro'it 3A
i
5 la o modi'icare preala4il! a
rezultatului e2ploat!rii 3A
e
5.
Analiza riscului 'inanciar se poate 'ace dup! o metodologie similar! celei prezentate la
riscul de e2ploatare. 7ingura e2cep#ie o reprezint! 'aptul c! se impune luarea n calcul a
c6eltuielilor 'inanciare 3do4:nzi5 care la un ni,el dat de acti,itate 3pentru o ne,oie de capital
dat!5" sunt considerate c6eltuieli 'i2e.
8ela#ia de calcul este dat! de raportul
fin e
e
e
e
i
i
C. A
A
A
A
A
A
Ef

12%
7il,ia -etrescu" %p. cit., pg. 22%;
14)
n care A
i
< A
e
= C.
fin

R&!+0 *6*$0 81064$0 '+6-6,&+;>&-$-+&$#5 cumuleaz! riscul economic cu riscul 'inanciar
i se m!soar! cu a1utorul 0'%&'#0& *6*$0 care apare ca o Qcompuneree a le,ierului de e2ploatare
cu le,ierul 'inanciar. 8ela#ia de determinare este dat! de produsul
fin fin
fin
C.
MC."
C. C.f M c" p
M c" p
C. C.f M c" p
C.f M c" p
C.f M c" p
M c" p
E; ED E(
8e 5 3
5 3
5 3
5 3
5 3
5 3
Coe'icientul de elasticitate glo4al" ca rezultant! a e'ectelor celor dou! structuri
3opera#ional! i 'inanciar!5 e,iden#iaz! impactul celor dou! categorii de costuri 'i2e 3structurale
i 'inanciare5 asupra trans'orm!rilor ci'rei de a'aceri n pro'it curent 3nainte de impozit5. @uarea
n calcul a c6eltuielilor 'inanciare" care la un ni,el dat de acti,itate 3alocare de capital
mprumutat5 sunt considerate 'i2e" conduce la determinarea unui prag de renta4ilitate glo4al"
con'orm rela#iei
3`5
-r
MC."
C. C.f
Ca
fin
g
+

8iscul glo4al com4in! riscul 'inanciar" dependent de structura de 'inan#are" cu riscul pur
economic" de natur! industrial! i comercial!" generat de rezultatul e2ploat!rii nein'luen#at de
c6eltuielile 'inanciare i de impozitul pe pro'it.
-ozi#ia relati,! a agentului economic n raport cu punctul critic glo4al Z
Crg
se sta4ilete
ast'el
g
g realizata
g
Ca
Ca Ca
-r
-r
-r


9n concluzie" cu c:t coe'icientul de elasticitate glo4al ,a 'i mai ridicat" cu at:t mai mare
,a 'i riscul. Mn raport ridicat semni'ic! 'aptul c! unei diminu!ri date a ci'rei de a'aceri 3'!r! ta2e5
i corespunde o diminuare mai important! a rezultatului net 3,aria#ia 'iind e2primat! n
procente5.
Ko#iunea de risc este important! nu numai pentru aprecierea per'orman#elor ntreprinderii
pe plan economic ci i pentru alegerea celor mai e'iciente m!suri pri,ind 'inan#area creterii sale
economice" deoarece pragul de renta4ilitate realizeaz! 1onc#iunea dintre strategia industrial! i
cea 'inanciar!. Dac! ntreprinderea este ntr-o situa#ie di'icil!" strategia 'inanciar! ce tre4uie
adoptat! const! n reducerea pragului de renta4ilitate '!c:ndu-se apel la capitalurile proprii
pentru 'inan#area in,esti#iilor i nu la anga1area de noi credite care" sporind ni,elul c6eltuielilor
14.
'i2e cu cuantumul do4:nzilor" ma1oreaz! pragul de renta4ilitate. Din contr!" dac! pia#a las! s! se
ntre,ad! o relansare a acti,it!#ii" deci o sporire su4stan#ial! a ci'rei de a'aceri" ntreprinderea
poate s! recurg! la credite noi" ca surse suplimentare pentru actul in,esti#ional" care ,or ridica
ni,elul punctului critic '!r! consecin#e negati,e" ntruc:t ,olumul de acti,itate ,a nregistra o
cretere mai accentuat!.
37D737 A-$0&3$ #&!+0& 2' >$0&,'-*
8iscul de 'aliment intereseaz! at:t in,estitorul poten#ial c:t i managerul 'irmei. De
aceea" ma1oritatea organismelor 'inanciare sunt preocupate de ela4orarea unei metode de
predic#ie a riscului de 'aliment" pornind de la o grupare de rate str:ns corelate cu starea de
s!n!tate sau cu cea de sl!4iciune a societ!#ii comerciale.
9n principiu" se determin! o 'unc#ie care estimeaz! pro4a4ilitatea ca o 'irm! s!
nregistreze pierderi i n consecin#!" s! 'ie n imposi4ilitatea de a-i onora clien#ii i 4!ncile care
i-au acordat credite 3'irma s! 'ie insol,a4il!5.
7ol,a4ilitatea reprezint! capacitatea ntreprinderii de a 'ace 'a#! o4liga#iilor scadente care
rezult! 'ie din anga1amente anterioare contractate" 'ie din opera#ii curente a c!ror realizare
condi#ioneaz! continuarea acti,it!#ii" 'ie din prele,!ri o4ligatorii.
9n sistemul analizei 'inanciar + patrimoniale" analiza aptitudinii ntreprinderii de a 'i
sol,a4il!" de a ac#iona n condi#ii de risc minim ocup! un loc central. <c6ili4rul 'inanciar este un
imperati, pentru orice agent economic "n sensul c! men#inerea sol,a4ilit!#ii este o restric#ie ce
se impune ntreprinderii n mod curent. Orice dereglare pri,ind ac6itarea o4liga#iilor genereaz!
pre1udicii i necesit! o corectur! urgent!. Totodat!" ec6ili4rul 'inanciar este un imperati, a4solut"
adic! nu poate 'i omis su4 nici o moti,a#ie. 9n practica economic! se poate concepe" de e2emplu"
c! o ntreprindere care cunoate o perioad! mai di'icil! s! renun#e la unele o4iecti,e de cretere"
o4iecti,e economice sau sociale. 9n sc6im4" ea nu poate renun#a la asigurarea o4iecti,ului de
sol,a4ilitate" care constituie condi#ia 'inanciar! de supra,ie#uire.
Aprecierea capacit!#ii ntreprinderii de a-i regla n termen o4liga#iile se apreciaz!
nuan#at n 'unc#ie de condi#iile concrete economico + 'inanciare n care-i des'!oar! acti,itatea.
Ast'el" o ntreprindere poate a,ea di'icult!#i temporare sau ocazionale" determinate de e2emplu "
de neacoperirea n termen a unei crean#e sau a acceler!rii pl!#ilor ntr-o perioad! de cretere
rapid! a acti,it!#ii. 9n acest caz" di'icult!#ile de plat! apar c! o e2presie a unei neconcordan#e de
moment" care nu pune n pericol ec6ili4rele 'undamentale i nu a'ecteaz! imaginea 'irmei.
7olu#ii simple pot permite trecerea peste aceste di'icult!#i i reinstaurarea continuit!#ii pl!#ilor
o4#inerea de termene suplimentare din partea 'urnizorilor" am:narea datoriilor 'inanciare"
o4#inerea de mprumuturi pe termen scurt.
14/
9ntreprinderea poate cunoate di'icult!#i 'inanciare periodice" ca de e2emplu nt:rzierea
pl!#ilor n anumite momente ale anului sau n perioade de accelerare a creterii. C6iar dac!
,ia4ilitatea ntreprinderii nu e pus! n pericol" imaginea sa se poate degrada datorit!
pertur4a#iilor periodice.
genera cel pu#in dou! e'ecte
- pe de o parte" anumi#i 'urnizori pot re'uz! continuarea li,r!rilor ;
- pe de alt! parte" ntreprinderera este ne,oit! s! solicite credite de urgen#! i s! accepte
condi#ii nea,anta1oase de creditare 3durat! mai scurt!" do4:nd! mai mare" etc5.
-ermanen#a unor di'icult!#i de ac6itare a o4liga#iilor este e2presia unei 'ragilit!#i
economice i 'inanciare structurale. <le pot genera restr:ngerea acti,it!#ii" reducerea e'ecti,ului
de salaria#i" restructurarea sistemului de gestiune sau" n unele cazuri 'oarte gra,e" 'alimentul
ntreprinderii.
8iscul de 'aliment poate 'i analizat su4 urm!toarele aspecte esen#iale pentru procesul
decizional
analiza statica a riscului de 'aliment pe 4aza 4ilan#ului patrimonial ;
analiza riscului de 'aliment prin metoda scorurilor ;
analiza 'unc#ional! a riscului de 'aliment ;
analiza strategic! a riscului de 'aliment.
3pentru detalii ,ezi literatura de specialitate Silvia 0etrescu" Analia economico financiar"
?d. C?CCAR" 699F/
BIBLIOGRAFIE
1. ?el,erd <." Keedles Vr." DenrB 8. Anderson" Vames C. CaldEell" traducere"8Crincipiile
de baz ale contabilitii7" <d. Arc" C6iin!u" 2000;
2. Coord. (. C!inap" Analiza economico'financiar a firmelor de comer i turism" <d.
Mni,ersit!#ii Cretine FDimitrie CantemirG Clu1 Kapoca" 1&&4;
%. Cornel Crecan!" Analiza afacerilor" <d. <conomic!" ?ucureti" 2002
4. Coea M." Kasto,ici" @." D"aluarea riscurilor" <d.@u2 @i4ris" ?rao," 1&&/"
). Co6en" <." Anal+se financiere, @es <ditions dOOrganisation" -aris" 1&&)"
.. Hlorea" C." Analiza economico'financiar. (eorie i studii de caz" <ditura Ke,ali" Clu1
Kapoca" 2002"
14$
/. Kicolae Ceorgescu" Jasile 8o4u " Analiza economico'financiar, <d. A7<" ?ucureti"
2001;
$. Toader C6erasim" Microeconomie" <d. <conomic!" ?ucureti" 1&&4;
&. (onescu" C., ?nformare financiar n contextul internaionalizrii contabilitii" <ditura
<conomic!" 200%"
10. Octa,ian Va4a" Analiza strategic a ntreprinderii" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 1&&&;
11. C.-. @uca" Keculai Olariu" Dlemente de management financiar, <d. Doso'tei" (ai"
1&&4;
12. @ezeu" D.K." Analiza situaiilor financiare ale ntreprinderii" <d. <conomic!"
?ucureti" 2004"
1%. Daniel Mana#e" !iagnosticul i e"aluarea ntreprinderilor cotate i necotate" (nstitutul
8om:n de Cercet!ri n e,aluare (8OJA@" ?ucureti" 2002
14. Dumitru M!rgulescu coord." Analiza economico = financiar, <d.
Hunda#iei G8om:nia de M:ineG" ?ucureti" 1&&&;
1). Marilena Mironiuc" Analiza performanelor economico'financiare ale firmei" <d.
Vunimea" (ai" 1&&&;
1.. Mironiuc" M." Analiza financiar. Studii de caz" <ditura Vunimea" (ai" 2000
1/. Marilena Mironiuc" Analiz economico = financiar" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 200."
1$. Maria Kiculescu" Analiza economic n turism i comer, <d. Mni,ersit!#ii Cretine
FDimitrie CantemirG ?ucureti" 1&&4;
1&. Maria Kiculescu" !iagnostic global strategic" <d. <conomic!" ?ucureti" 1&&/;
20. Maria Kiculescu" Ceorges @a,alette" Strategii de cretere" <d. <conomic!" ?ucureti"
1&&&;
21. Mi6ai -!un" Analiza sistemelor economice, <d. A@@" 1&&/;
22. Ailli -!,!loaia. Marius -arasc6i,escu" Analiza financiar i modele de politic
economic n S.C., <d. Keuron" Hocani" 1&&4;
2%. Monica -etcu" Analiza economico'financiar a ntreprinderii" <d. <conomic!"
?ucureti" 200%
24. 7il,ia -etrescu" !iagnostic economic' fianaciar" <d. 7edcom @i4ris" (ai" 2004
2). 7il,ia -etrescu" Analiza economico- 'inanciar!" <d. C<CCA8" 200$.
2.. 7il,ia -etrescu" Marilena Mironiuc" Analiza economico'financiar" (eorie i aplicaii"
<d. Tiparul" (ai" 2002;
2/. C6ristian -otiN" Diagnosticul calit!#ii" Metode de expertiz i in"estigaii" <d. Te6nic!"
?ucureti" 2001;
14&
2$. Dumitru -oro1an" Cristina ?ia" Clanul de afaceri" <d. (8<C7OK" ?ucureti" 2002" /
2&. Jernimment" -.";inance d,enterprise, Anal+se et gestion" <d. Dallez" -aris"
%0. @orant <ros - 7tar=" (oan Marius -antea" Analiza situaiei financiare a firmei" <d.
<conomic!" 2001;
%1. C. 7t!nescu" A. ('!nescu" A. ?!icui" Analiza economico'financiar" <d. <conomic!"
1&&.;
%2. Marin Toma" Marius C6i,ulescu " /.id pentru diagnostic i e"aluare a firmei"
<ditat de C<CCA8" 1&&.;
%%. (on Jer4oncu" (on -opa" !iagnosticarea firmei" <d. Te6nic!" 2001;
%4. Ceorgeta Jintil!" !iagnosticul financiar i e"aluarea ntreprinderii" <d. Didactic! i
pedagogic!" ?ucureti" 1&&$;
1)0