Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la limba i literatura rromani matern Varianta 9
Pagina 1 din 2

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ABSOLVENII CLASEI A VIII-A

Anul colar 2013 - 2014

Proba scris la Limba i literatura rromani matern
Varianta 9

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.


SUBIECTUL I (45 de puncte)
DEL PES O TKSTO
An-jekh ukar milajesqo dves, p-o themesqo drom phirenas i Baxt thaj i God.
Sar sas but tato avri thaj paolas i rt, i God phenel:
- Phej!e, dikh paol i kali rt akana thaj i dats te as maj angle. Me kamavas
te sovas i texarine kaj te na malavas vareso nasulimata p-o drom. I Baxt amboldel:
- Si tut aimos. But khini sem vi me. Dikh! Me sovava kothe p-o makar e
dromesqo.
- Na-i mito! - phenel i God, si maj mito te as maj dur e dromesar. Te na
utavel amen vareso phirno
I Baxt, erali, i kamel thaj sovel an-o drom. I God durl, sode hudes e
barrea, thaj thol pesqo ero tele, te sovel p-i ar.
Ka-o makar e ratqo, kaar jekh abv, avel jekh barvalo manu pesqe
vurdonea. Vov tradel sig le duj zorale thaj ukare grasten.
Sar angaravdsas vi o honut, kana resle pae i Baxt, le grasta daradile thaj sig
irisarden o vurdon thaj lien te naen p-i vzi. Sar, nisar, tha` na maj dikhle vi e orre
God thaj nakhle e vurdonea opral lae. aj ke kodolesqe, le manua vi te avel len but
god, but mangen te avel len vi baxt. //
(I Baxt thaj i God - palal o Nikolae Pandelik)

1. Xramosaren savo si o ttulo, o autro thaj e personur e dine literarone operaqe!
5 pnktur
2. Xramosaren an-e trin rndur so tume xatren anar i frza: aj ke kodolesqe, le
manua vi te avel len but god, but mangen te avel len vi baxt.! 5 pnktur
3. Ambolden gaikanes o tksto dino maj opre! 5 pnktur
4. Arakhen e mamujutne alava / antonmur va: dves, tato, avri, paol, but!
5 pnktur
5. Roden thaj xramosaren pan alava save si an-o genitvo kzo! 5 pnktur
6. Roden thaj xramosaren pan kernavn / vrbur save si ka-o konunktvo mdo.
Keren lena veste propozcie! 5 pnktur
7. Roden thaj xramosaren pan panavn / adektvur. 5 pnktur
8. An-i propozcia: Ka-o makar e ratqo, kaar jekh abv, avel jekh barvalo manu
pesqe vurdonea., o subijkto thaj o predikto si . . 5 pnktur
9. Roden thaj xramosaren pan pakernavn / advrbur. 5 pnktur

Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la limba i literatura rromani matern Varianta 9
Pagina 2 din 2

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)

1. Nakhaven i sintgma o laho rrom anar savorre siklile kzur, ka-o jekhipen vi ka-o
butipen! 10 pnktur
2. Nakhaven i kernavni / o vrbo drabarel ka-e savorre bienutne mdur!
10 pnktur
3. Vakren, pane propoziciene, palal tumaro ppu / tumari mmi! 10 pnktur
4. Xramosaren pane propoziciene so tume xatren anar o godver phenipen: Phen
manqe kaa phires, kaj te phenav tuqe kon san!! 10 pnktur
5. Nakhaven i enutni sarnavni von (nmaj o trinto eno ka-o butipen) anar savorre
siklile kzur! 5 pnktur

S-ar putea să vă placă și