Sunteți pe pagina 1din 1

teffa"rhrl

S
ar/ice
S.
&L.
OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
BENEFICIAR: iUTORSURA NICOLETA_ANTONEI.A
ADRESA: SAT PARPANiTA, oRA$ NEGRE$TI,
JUD.
VASLUI
Stufia
$eotefr.nic
1. Scopul studiului geotehnic:
Tema elaborati de proiectant soliciti precizarca succesiunii litologice gi caracteristicile
geotehnice ale terenului, caracteizzrea stabilitigii generale a amplasamentului gi recomandiri privind
solujia de fundare
descriere cit mai aminungiti
gi
adecvati a terenului
ului de fundare care
a construCper
Toate aceste date vor fi utittzate in proiecarea
studiu geotehnic a fost intocmit in conformitate cu
gi verifi carea documentaliilor geotehnice pentru
'4-2007
privind intocmirea
S.C.
ffi
,r*:*h
'
t ':,
,'t*%,
2. Date generale:
".\
"':'wn
2.1. Obiectul documentapei:
;''''%i;
it"
n'"|
caracteristicilor geoteh#ice ale'tefenului de fundare.
Studiul este solicitat de ciSE'bentficlar, inbazaunei teme de proiectare.
ii.31.3;ilJ.;,n
2.2. Lc: cali
z'ur
ru tond
"&&:,nwc1g#
'..W,'i'
i W
Terenul este sit{&"in sat Parpanila, oragul Negregti,
iudepl
Vaslui. Amplasamentul pe
care urmeazd sd setrroiecfg+e si si se construiasci este invecinat astfel- confonn schitei cadastrale:
-
drum .itJr..'i
,"
Terenul .rr" uirtft"in sat Parpanila, oragul Negregti,
iudepl
Vaslui. Amplasamentul pe
care urmeazd sd se.proiecf4 gi si se construiasci este invecinatastfel, conform schipi cadastrale:
nord
-
magazy'sdtesg, sud
-
ptop.ietate Comandaru Constantin; est
-
ptoprietate fuIihai loan; vest
:r.ggm
de inalpme: parter*mansardd; fu"duF continui din beton
^rmaq
structtlra:
iiddne BCA; plangeu: beton airmat peste pafte\ pardoseala: parchet pi gresie; acoperig
$atpanti
lemn pe
gleturte;
t^bft timplirie PVC cu geam teffiopan; tencuieli
i:-alimentare cu apa rece- de Iarc7ea
- canaliz ate-b ran g ament relea
ie electrici-brangame nt l^ releilra existenti
'
-rl
f
l,.t,l'
-inc[lzre-C.T. p" I emne