Sunteți pe pagina 1din 135

MINISTERULLUCRRILORPUBLICElAMENAJRIITERITORIULUI

ORDINnr.27 /N/
din7.04.1999
Avndnvedere:
AvizeleConsiliuluiTehnico tiinificnr.222/10.03.98, nr.91/04.09.98,inr.92/04.09.1998,
ntemeiulH.G.nr.456/1994republicatprivindorganizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilor
PubliceiAmenajriiTeritoriului,
nconformitatecuHotrreaParlamentuluinr.12/1996 iaDecretuluinr.591/1996,
MinistrulLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriului emiteurmtorul
ORDIN
Art.1 Seaprobreglementareatehnic:
"Normativdesiguranlafocaconstruciilor"IndicativP11899.
Art.2 Reglementareatehnicdelaart.1,sepublicnBuletinul ConstruciilorinbrourdeIPCT
SA.
Art.3 Prezentulordinintrnvigoarela datapublicriiluin BuletinulConstruciilor.
Art.4 Laaceeaidatinceteazvalabilitatea"Normeletehnicedeproiectareirealizarea
construciilorprivindprotecia laaciuneafocului",indicativP11883.
Art.5 DireciaProgramedeCercetareiReglementriTehnice vaaducelandeplinireprevederile
prezentuluiordin.
MINISTRU
NICOLAE NOICA
MINISTERULLUCRRILORPUBLICElAMENAJRII
TERITORIULUI
DIRECIAGENERALTEHNIC
NORMATIVDESIGURANLAFOCA CONSTRUCIILOR
INDICATIVP11899
Elaboratde:
INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETARElTEHNICDECALCULN
CONSTRUCII IPCT SA BUCURETI
DIRECTORGENERAL: ing.erbanSTNESCU
DIRECTORGENERALADJUNCT: dr.ing.DanCPN
EFDEPARTAMENTARHITECTUR: arh.BogdanDDRLAT
RESPONSABILDELUCRARE: arh.MihaiSTOICA
AUTOR: dr.arh.loanVOICULESCU
Coordonatde:
M.L.P.AT. DIRECIAGENERALTEHNIC
DIRECTOR ing.OctavianMNOIU
RESPONSABIL DETEM arh.DoroteiaCOCHECI
NORMATIVDESIGURANLAFOC
ACONSTRUCIILOR
Indicativ:P11899
nlocuiete:P 11883
PARTEAIAPREVEDERICOMUNETUTURORCONSTRUCIILOR
CAP.1.GENERALITI
1.1.SCOP DOMENIUDEAPLICARE
Prezentulnormativstabileteperformaneleiniveleledeperformanadmisibileprivind
"sigurana la foc" a construciilor i este destinat proiectanilor, executanilor, verificatorilor de
proiecte, experilor tehnici i responsabililortehnici cu execuia, proprietarilor sub orice titlu i
utilizatorilor construciilor, precum i organelor administraiei publice potrivit obligaiilor i
rspunderilorcelarevinnconformitatecuLegeaprivindcalitateanconstruciinr.10/1995.
1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la construcii de orice fel i instalaiile
utilitare aferente acestora denumite n continuare "construcii" indiferent de forma de
proprietate sau destinaie. La lucrrile de amenajri sau schimbri de destinaie aconstruciilor
existente,atuncicnd,nmodjustificat,nupotfindepliniteuneleprevederialenormativului,se
vorasiguraprinproiectmsuricompensatoriidesiguranlafoc.
1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ i nst ala i i le i echipamentele tehnologice de
producie (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive, etc.) inclusiv proiectele de montaj aferente
acestora i construciile destinate fabricrii, manipulrii i depozitrii explozibililor, instalaiile
tehnologice n aer liber, construciile nucleare, construciile subterane hidroenergetice i ale
metroului,etc.precumicelespecificeorganizriideantier.
1.1.4. Pentru construciile monumente istorice sau de arhitectur, prevederile prezentului
normativ au caracter de recomandare, urmnd a fi luate, de la caz la caz, numai msuri de
mbuntireasiguraneilafocposibilderealizat,frafectareacaracteruluimonumentului.
1.1.5. Pentruconstruciiiobiectivealestructurilordeaprare
Elaboratde:
INSTITUTULDEPROIECTARE
CERCETARElTEHNICDECALCUL
NCONSTRUCII BUCURETI
Aprobatde:
MINISTRULLUCRRILOR
PUBLICElAMENAJRII
TERITORIULUI
cuordinulnr.27/N/din7.04.1999
naional, ordine public i siguran naional nominalizate prin ordine ale conductorilor
structurilor respective, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigur
msuriledesiguran lafocstabilitedeorganelepropriidespecialitatealeacestora,aprobatede
conductoriistructurilorrespective.
1.1.6. Msurile de siguran la foc ale construciilor trebuie s ndeplineasc crit eriile i
niveleledeperformanprevzutennormativ,stabilindusedelacazlacaz,echipareaidotarea
necesarcumijloaceiinstalaiidesemnalizareistingereaincendiilor,precumicomponena
i dotarea serviciului de pompieri n funcie de categoria de importan a construciei, tipul
construciei,destinaieimrime,riscuriipericoledeincendiu,amplasareitimpioperativide
intervenie a serviciilor de pompieri, densitatea sarcinii termice, rezistena i stabilitatea
construcieincazdeincendiu,precumiscenariiledesiguranlafoc.
1.1.7. Pentrundeplinireacriteriilorinivelurilordeperforman prevzutennormativ,sevor
utiliza materiale i elemente de construcii i instalaii pentru care sunt efectuate determinri
funcionaleidecomportarelafoc(clasedecombustibilitate,rezistenelafoc,propagareflacr,
etc).
1.1.8. Prevederile prezentului normativ, trateaz condiiile i nivelele deperforman specifice
siguraneilafocaconstruciilordincategoriaCdeimportanicudestinaiicurente(civile,de
produciei/saudepozitare,mixte),proiectateirealizatedinmaterialedeconstruciitradiionale
(lemn,metal,beton,piatr,ceramic,sticl).Pentruconstruciiledi ncategoriiledeimportanA
i B se vor stabili i asigura msuri suplimentare de siguran la foc. Materialele i elementele
noi de construcii i instalaii, produse n ar sau importate se utilizeaz n conformitate cu
prevederileagrementeiortehnicealeacestora,emisepotrivitlegii.
1.2.TERMINOLOGIE,CLASIFICRI
1.2.1 Acoperi parte a construciei care o nchide fa de exterior, peste ultimul nivel
construit.Poatefi tipterassaucuarpant.
1.2.2. Arie (construit i desfurat) suprafa orizontal a construciei, delimitat de
elemente perimetrale. Aria construit (Ac) este delimitat de feele exterioare ale pereilor de
nchidereperimetralilanivelulsoclului(planuldecontactcuterenul),iarariadesfurat(Ad)a
unei construcii reprezint suma ariilor construite a tuturor nivelurilor acesteia, subterane i
supraterane,delimitatedefeeleexterioarealepereilordenchidereperimetraliaifiecruinivel.
1.2.3. Atrium(patio,curtedelumin)incintnchisdininterioruluneiconstrucii,delimitat
peunasaumaimultelaturidecelpuin patrunivelurialeconstruciei.
Atriumurile potfiacoperitesauneacoperite.
1.2.4. Clapetantifocdispozitivdenchidere(obturare)rezistentlafoc,montatpetubulatura
de ventilare care strpunge un element de construcie antifoc sau rezistent la foc (n poziie
normaldeschisiprevzutcuacionareautomatimanualncazdeincendiu).
1.2.5. Cldire nalt construcie civil (public) suprateran, la care pardoseala ultimului
nivel folosibil este situat la peste 28 m fa de terenul (carosabilul adiacent) accesibil
autovehiculelordeintervenieapompierilorpecelpuindoulaturialecldirii.
Atuncicndultimele nivelurisunt locuinedetipduplex sautriplex se ianconsiderare
numainiveluldeaccesdincirculaiilecomuneorizontalealecldirii.
Nusuntconsideratecldirinalte:
construciilecarenusuntdestinatesadposteascoameni
cldirile civile (publice) la care deasupra nivelului limit se afl un singur nivel ce ocup
maximum 50% din aria construit a cldirii i cuprinde numai ncperi pentru maini ale
ascensoarelor,spaiitehniceaferenteconstruciei,circulaiifuncionale
cldiricivile(publice)nominalizatennormativ.
1.2.6. Cldire foarte nalt construcie civil (public) la care pardoseala ultimului nivel
folositestesituatianlimeade45m,saumaimult,msuratconformart.1.2.5.
1.2.7. Clasa de combustibilitate caracteristic a unui material sau element, exprimat prin
nivelulparametrilorspecifici,determinainurmaunorncercrstandardizate.
1.2.8. Combustibilitateamaterialelor ielementelordeconstrucii
Capacitateaacestoradeaseaprindeiardencontinuare,contribuindlacretereacantitiide
cldurdezvoltatdeincendiu.
1.2.8.1.Infunciedecomportarealafoc,materialeleielementeledeconstrucii,potfi
incombustibileC0(CA1)saucombustibile.Materialeleielementeledeconstruciecombustibile
seclasificn claseledecombustibilitate:
C1(CA2a)practicneinflamabile
C2(CA2b) dificilinflamabile
C3(CA2c) mediuinflamabile
C4(CA2d) uorinflamabile.
MaterialeledinclaseleC1(CA2a)iC2(CA2b),suntconsiderategreucombustibile.
1.2.8.2. Materialele i substanele ce se depoziteaz, se clasific i n clase de periculozitate,
simbolizateP1laP5.
1.2.9. Compartimentdeincendiuconstrucieindependent(instalaie),precumiconstrucii
comasate sau grupate amplasate la distanele normate fa de vecinti sau volum construit
compartimentatprinpereiantifocfadeconstruciile(instalaiile)adiacente.
n cldirile nalte i foarte nalte compartimentul de incendiu poate fi un volum nchis,
constituit din unul pn la trei niveluri succesive, delimitate de elemente rezistente la foc
conformnormativuluiicuariadesfurattotalconformcompartimentuluideincendiuadmis
pentruconstruciilecivile(publice)degradul I derezistenlafoc.
1.2.10 Comportarelafoctotalitateaschimbrilorfizice ichimice interveniteatunci cndun
material,produssauansamblu,estesupusaciunilorunuiincendiustandard.
1.2.11. Condiii de performan exprimarea performanelor produsului prin criterii i nivele
de performan ale acestuia, corespunztoare exigenelor (preteniilor) de siguran la foc a
utilizatorilor.
1.2.12. Construcii: obiecte construite supraterane (cu sau fr subsoluri ori demisoluri) sau
subterane,avndurmtoareledestinaiiifunciuni:
civile(publice)pentrulocuit,administraie,comer,sntate,cultur,nvmnt,sport,
turism,etc
de producie i/sau depozitare pentru activiti specifice de baz sau auxiliare, (hale,
ateliere,depozite,etc)
mixtepentrudiferiteactiviticivile(publice),deproduciei/saudepozitare,oricivile
(publice)ideproduciei/saudepozitare,nglobatenacelaivolumconstruit.
NOT: Construciile agroindustriale i agrozootehnice se trateaz, dup caz, prin asimilare cu
construciilecivilesaudeproducieoridepozitare,nfunciededestinaiileacestora.
1.2.13. Construcie (cldire) blindat construcie nchis suprateran n care activitatea se
desfoarnumai la luminartificial,avndacoperiipereidenchidereperimetralplini, n
care se prevd numai goluri psihologice i ui de acces. ncperile blindate cu aria construit
(Ac)maimarede700m
2
suntconsiderateconstruciiblindate.
1.2.14. Construcie (cldire) deschis construcie descoperit sau acoperit tip "opron",
deschisperimetralpeminimum2laturioridelimitatdeelementeneetane(plas,trafor,etc).
1.2.15. Construcie(cldire) nchiscldireacoperitinchisperimetralcuperei.
1.2.16. Construcie(cldire)monoblocconstrucienchiscuariaconstruit(Ac)decelpuin
20.000m
2
ilimeamaimarede72m.
1.2.17. Construcie subteran construcie realizat n ntregime sub nivelul terenului
nconjurtor(naturalsauamenajat).
1.2.18. Construcie cldire suprateran construcierealizatpeste cota terenului nconjurtor
(naturalsauamenajat)icarepoateaveasaununivelurisubterane.
1.2.19. Cortin de siguran element mobil de protecie antifoc, specific golurilor mari din
pereiidecompartimentarempotrivaincendiilor.
1.2.20. Criterii de performan condiii n raport de care se evalueaz ndeplinirea unei
cerinedeperforman.
1.2.21. Degajamentprotejatspaiuconstruitnchisdestinatcirculaieiutilizatorilor,alctuiti
separatderestulconstrucieicuelementedeconstrucieorizontaleiverticaleincombustibileC0
(CA1)irezistentelafocconformnormativului,astfelrealizatiechipatnctsnufieinundat
cufumuntimpdeterminatluatnconsiderarelastabilireatimpului(lungimii)deevacuaren caz
deincendiu.
1.2.22. Densitatesarcintermic potenialcalorictotalalunuispaiu,ncpere,etc,raportatla
ariapardoseliiluatnconsiderare(J/m
2
).
1.2.23. Demisol nivel construit al cldirii avnd pardoseala situat sub nivelul terenului
(carosabilului)nconjurtorcumaximumjumtatedinnlimea liberaacestuia iprevzutcu
ferestre n pereii de nchidere perimetral. Demisolul se consider nivel suprateran al
construciei.
Atuncicndpardosealaestesituatsubnivelulterenului(carosabilului)nconjurtorcumaimult
de jumtate din nlimea liber, se consider subsol i se include n numrul de niveluri
subteranealeconstruciei.
1.2.24. Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) goluri practicate n treimea
superioar a nchiderilor perimetrale sau n acoperiul unei construcii, astfel nct s permit
evacuareafumuluiprodusncazdeincendiu(permanentliberesaunchisecudispozitivecarese
deschidautomatncazdeincendiu).
1.2.25. Gradde rezisten la foc capacitate global a construciei sau a compartimentului de
incendiudearspundelaaciuneaunuiincendiustandard,indiferentdedestinaiasaufunciunea
acestuia.
1.2.26. Incendiu proces complex de ardere, cu evoluie necontrolat, datorat prezenei
substanelor combustibile i a surselor de aprindere, a crui apariie i dezvoltare are efecte
negative prin producerea de pierderi de viei, pagube materiale, etc. i care impune intervenia
organizatpentrustingere.
1.2.27. Inflamaregeneralizat(flashover)trecereabrusclastareadecombustiegeneralizat
pesuprafaamaterialelorcombustibiledintrunspaiunchis.
1.2.28. ncpericuaglomerridepersoanencperincaresepotafla simultancelpuin50
depersoane,fiecreiadinacesteareveninduioariedepardosealmaimicde4 m
2
.
1.2.29. ncpere tampon ncpere (sas) de protecie a golurilor din perei, astfel conformat,
alctuitirealizatnctscorespundprevederilornormativului,potrivitroluluipecarelare
ncazdeincendiu.
1.2.30. nvelitoareizolarehidrofugaacoperiurilor(teraselor),curoideasigurareaetaneitii
construcieifadeintemperii.
1.2.31. Limitareapropagriiincendiiloransamblulmsurilorconstructiveideinstalaii,care
mpiedic pentrudurate normate de timp, extinderea incendiului n interiorulcompartimentului
deincendiusaunafaraacestuia.
1.2.32. Mansard spaiu funcional amenajat n volumul podului construciei. Se include n
numruldenivelurisupraterane.
1.2.33. Nivel spaiu construit suprateran sau subteran ai construciilor nchise sau deschise,
delimitate deplanee. Constituie nivel supanta a crei arie este mai mare dect 40 % din cea a
ncperii/spaiuluincareseafl.
1.2.34.Panouridenvelitoareelementeautoportantemontatepearpantealeconstruciilor,cu
roldeizolarehidrofugidupcaztermic.
1.2.35. Perete cortin nchidere perimetral a construciei, realizat cu structur proprie de
rezisten(independentdeceaaconstrucieidecarenumaiseancoreaz),saupanouridefaad
fixatedestructuraconstruciei(frstructurproprie).
Dupcaz,potfiutilizateicombinaiialecelordousisteme denchidereperimetralcuperete
cortin.
1.2.36. Perete sau planeu antifoc (AF) element deconstrucievertical sauorizontal realizat
din materialeincombustibileC0(CA1),avndrezistenalafoccelpuinegalcunivelulstabilit
nfunciededensitateaceamaimareasarciniitermicedincompartimenteledeincendiupecare
lesepar,conformatirealizatpotrivitprevederilornormativului.
1.2.37. Perete sau planeu rezistent la explozie (RE) element de construcie vertical sau
orizontal, realizat din materiale fr goluri interioare, incombustibile C0 (CA1), alctuit i
dimensionat prin calcul astfel nct s reziste la presiunea exploziei volumetrice respective.
Atunci cnd separ compartimente de incendiu, trebuie s ndeplineasc i condiiile stabilite
pentruelementeantifoc.
1.2.38. Peretesauplaneurezistentlafoc(RF)elementdeconstrucieverticalsauorizontal,
realizatdin materialeC0(CA1)curezistenalafoccelpuinegalcunivelulstabilitnnormativ,
nfunciederoluldeprotecielafocpecarelare.
1.2.39. Perete sau planeu etan la foc (EF) element de construcie vertical sau orizontal
alctuitdi nmaterialeC0(CA1)careasiguretaneitateastabilitprinnormativ.
1.2.40. Pereiportanielementedeconstrucieverticaleportantealeconstruciei,caracterizate
princlasadecombustibilitateirezistenlafoc,pentrustabilireagraduluiderezistenlafocal
cldiriisaucompartimentuluideincendiu.
1.2.41. Perei neportani (autoportani) idem perei portani, dar fr ndeplinirea unui rol
structural.
1.2.42. Performan la foc comportarea unui material, produs sau ansamblu supus unui
incendiu,nraportcuutilizarea lui.
1.2.43. Planeu element de construcie orizontal sau nclinat care delimiteaz niveluri ale
construciei,luatncalculpentrudeterminareagraduluiderezistenlafoc.
Planeele pariale (supante), careocupmai mult de40%din aria ncperii n care sunt
dispuse,seiauncalculladeterminareagraduluiderezistenlafoc.
1.2.44. Potenialcalorificvezisarcinatermic.
1.2.45. Platform element de construcie orizontal cu goluri neprotejate n procent de
minimum30%dinarie,(inclusivtip"grtar),frlocpermanentdeactivitateidestinatvizitrii
periodice (max. 8ori/schimb). Platformele nu se iau n calcul la determinarea gradului de
rezistenlafocianumruluideniveluri.
1.2.46. Riscdeincendiuprobabilitatea izbucnirii incendiilornspaiincperi,construciisau
compartimente de incendiu ori instalaii n cele cu funciuni civile (publice) se exprim prin
riscurideincendiu,iarnceledestinateactivitilordeproducieidedepozitareseexprimprin
"categoriidepericoldeincendiu".
1.2.47.Rezistenlafoc(RF)aptitudineaunorprisauelementedeconstruciedeaipstra,
ntrun timp determinat, capacitatea portant, izolarea termic i etaneitatea, stabilite prin
ncercristandardizate.
1.2.48. Sal aglomerat (categorie distinct a ncperilor cu aglomerri de persoane)
ncpere sau grup de ncperi care comunic direct ntre ele prin goluri (protejate sau
neprotejate), n care suprafaa cei revine unei persoane este mai mic de 4m
2
i n care se pot
ntruni simultan cel puin 150 de persoane (sli de spectacole, sli de ntruniri, ncperi pentru
expoziii, muzee, cluburi, cinematografe, comer,cazinouri,discoteci, etc). Cnd sunt situate la
parter,seconsidersliaglomeratecelecumaimultde200persoane.
1.2.49. Sarcin termic suma energiilor calorice degajate prin combustia complet a tuturor
materialelor di n spaiulconsiderat.
1.2.50. arpant ansamblul structural al acoperiului unei construcii, pe care se dispune
suportulnvelitoriisaupanouriledenvelitoare.
1.2.51. Scardeevacuarecirculaieverticalcorespunztordispus,conformat,dimensionat
iprotejatpentruaasiguracondiiideevacuareautilizatorilorncazdeincendiu.
1.2.52. Scar cu trepte balansate scar la care forma n plan a unor trepte este diferit de
celelalte,penlimeauneiasaumaimultorrampe,oriantregiiscri.
1.2.53. Scenarii de siguran la foc combinaii de valori i relaii ntre condiiile i
performanelelafocasigurate,nscopulrealizriisiguraneiutilizatorilor.
1.2.54. Scena amenajat spaiu de joc aferent slii, cu aria minim de 150 m
2
(inclusiv
buzunarele i depozitele acesteia), prevzut cu turn de scen cu sau fr trape n pardoseal i
echipatcudispozitivedemanevrareadecorurilor.
1.2.55. Sistemdeevacuareafumuluiiagazelorfierbinisistemconstituitdindispozitivede
evacuare a fumului i a gazelorfierbini i ecrane verticale coborte sub acoperi sau tavan n
scopull imit r i i saupropagriiincendiilornconstruciilenchisecuariiliberemari(frperei
despritori).
1.2.56. Supantaplaneuintermediarplin,deschispeunasaumaimultelaturifadencperea
ncareestedispus.Seianconsiderareconformprevederilornormativului.
1.2.57. Tambur deschis protecie a golurilor de circulaie funcional din pereii antifoc,
rezistenilafocsaulaexplozie.
1.2.58. Uideevacuareelementemobiledenchidereagolurilordecirculaieievacuaredin
pereiicaredelimiteazdiferitespaiiconstruite.
1.2.59. Ui, cortine i obloane rezistente la foc elemente mobile de protecie a golurilor de
circulaie ievacuaredinpereiicuroldelimitareapropagrii incendiilor,alctuiteiechipate
conformnormativului.
1.2.60. Utilizatori persoane,animalesauobiectecarefolosescsauexploateazconstrucia.
1.2.61. Voletdispozitivdenchidere(obturare)rezistentlafoc,montatpetubulaturi(ghene)de
evacuare a fumului, normal nchis sau deschis n poziie de ateptare prevzut cu acionare
automatimanualncazdeincendiu.
CAP.2.CONDIIIGENERALEDEPERFORMANACONSTRUCIILOR
2.1.RISCDEINCENDIUlGRADDEREZISTEN
Riscdeincendiu
2.1.1. La cldiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, n principal, de densitatea
sarciniitermice(q)stabilitprincaiculidedestinaiarespectiv,
2.1.2. n funcie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu n cldiri civile (publice),
poatefi:
mare: q
i
=peste840MJ/m
2
mijlociu: q=420840MJ/m
2
mic: q
j
=sub420MJ/m
2
2.1.3. nfunciededestinaie(funciune),unelespaii incperidincldirilecivile (publice),
sencadreaznurmtoareleriscuride incendiu:
mare: n care se utilizeaz, sau depoziteaz materiale sau substane combust ibi l e
( arhive, bibl iot eci, muitipiicare,parcajeautoturisme,etc.
mijlociu:n care se utilizeaz foc deschis (buctrii, centrale termice, oficii cu preparri
calde,etc)
mic: celelaltencperiispaii.
nncperilei spaiile echipate cuinstalaiiautomatedestingerea incendiilor,riscurile
mari de incendiupot fi consideratemijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici. Pentru
ntregulcompartiment de incendiu sau cldire, riscul de incendiuconsiderat va fi cei maimare
carereprezintminimum30%dinvolumulacestora.
2.1.4. La construcii de producie i/sau depozitare, riscul de i ncend i u are n vedere natura
activitilor desfurate, caracteristicile de ardere ale materialelor i substanele utilizate,
prelucrate,manipulatesaudepozitate,idensitateasarciniitermice.Laacestearisculdeincendiu
estedefinitprincategoriide pericoldeincendiu,ceexprim:
categoriileA(BE3a) iB(BE3b):posibilitideincendiuiexplozievolumetric(riscfoartemare
deincendiu)
categoriaC(BE2):posibilitideincendiu/ardere(riscmaredeincendiu)
categoria D (BE1a): existena focului deschis sub orice form,n absena substanelor
combustibile(riscmediudeincendiu)
categoria E(BE1b): existena unor materiale sau substane incombustibilen stare rece sau a
substanelorcombustibilenstaredeumiditatenaintat,peste80%(riscmicdeincendiu).
2.1.5. Zonele din ncperi, ncperile, compartimentele i construciile de producie i / sau
depozitarevoraveadefinitrisculde incendiu(fiecarenparte)prinunadincelecincicategoriide
pericol de incendiu, conform tabelului 2.1.5., n funcie de pericolul deincendiu determinat de
proprietile fizicochimice ale materialelor i substanelor utilizate, prelucrate, manipulate sau
depozitateinclusivutilajele,rafturile,paletele,ambalajele,etc.
Tabel2.1.5
CATEGORIIDEPERICOLDEINCENDIU
Categoria
depericol
deincendiu
Caracteristicile
substanelor
imaterialelorce
determinncadrarea
Precizri
0 1 2
A
(BE3a)
Substaneacroraprinderesau
exploziepoatesaiblocn
urma contactuluicuoxigenuldin
aer,cuapasaucualtesubstane
ori materiale.
Lichidecutemperaturade
inflamabilitateavaporilorpn
la28C,gazesauvaporicu
limita inferioardeexplozie
pnla10%,
atuncicndacesteapotformacu
aerulamestecuriexplozive
B
(BE3b)
Lichidecutemperaturade
inflamibilitateavaporilor
cuprinsntre28100C,gaze
sauvaporicu limitainferioar
deexploziemai
marede10%,atuncicnd
acesteapotformacuaerul
amestecuri explozive.
Fibre,prafsaupulberi,carese
degajnstaredesuspensien
cantiticepotformacuaerul
amestecuriexplozive.
NudeterminncadrareancategoriileAiB
(BE3aiBE3b)depericol deincendiu:
folosireasubstanelorsolide,lichidesau
gazoasedreptcombustibilipentruardere
scprileidegajriledegaze,vapori
saupraf,stabiliteconformpct.2.1.7.care
suntncantiticenupotformacu aerul
amestecuriexplozive.
nasemeneasituaiincadrareasefacen
categoriaC,DsauE(BE2,BE1asauBE1b),n
funciededensitateasarcinii termicei
pericoluldeincendiun ansamblu.
C
(BE2)
Substaneimateriale
combustibilesolide.
Lichidecutemperaturade
inflamabilitateavaporilormai
marede100C.
NudeterminncadrareancategoriaC(BE2)
depericol,oricaredinurmtoarelesituaii:
folosireasubstanelorsolidelichidesau
gazoasedreptcombustibilipentruardere
utilizarealichidelorcombustibilecu
temperaturadeinflamabilitatepeste100C
lacomenzihidraulice,rcire,ungere,
filtreitratamentetermice,ncantitide
max.2m
3
,cucondiialuriiunormsuri
localepentrulimitareapropagrii
incendiului
folosireaechipamentuluielectric,care
coninepnla60Kguleipeunitateade
echipament,precumiafluxurilorde
cabluricumaipuinde3,5Kgmaterial
combustibil/mlpeflux
materialeleisubstanelecombustibile
dinspaiulrespectiv,inclusivceledin
utilajecarenusencadreazlaaliniatul2
saucele utilizate latransportulori
depozitareamaterialelorcombustibile,a
unorambalaje, palet esaurafturi
combustibile,dacnu depescn
totalitate105MJ/m
2
Insituaiiledemaisus,ncadrareasefacen
funciedepericoluldeincendiunansamblu,n
categoriaDsauEdepericoldeincendiu(BE1a
sauBE1b).
D
(BE1a)
Substanesaumateriale
incombustibilenstarefierbinte,
topitesauincandescente,cu
degajridecldurradiant,
flcrisauscntei.
Substanesolide,lichidesau
gazoaseceseardncalitatede
combustibil.
E
(BE1b)
Substanesaumateriale
incombustibilenstarerecesau
materialecombustibilenstare
deumiditatenaintat(peste
80%),astfelnctposibilitatea
aprinderiiloresteexclus.
2.1.6. Categoriiledepericoldeincendiusestabilescpezoneincperiprecumiindependent
pentru fiecare compartiment de incendiu n parte i construcie, menionndse obligatoriu n
documentaiatehnicoeconomic.
Cea mai periculoas categorie de pericol de incendiu necompartimentat exi s t ent
nt r o ncpere ( s pa i u) , compartiment de incendiu sau construcie, de regul, determin
categoriadepericolaacestora,cuurmtoareleexcepii:
categoriileAiB(BE3aiBE3b)depericoldeincendiualcrorvolumaferentestemaimicde
5%dinvolumulncperiisauacompartimentuluirespectiv
categoriileCiD(BE2iBE1a)depericoldeincendiucuunvolumaferent mai mic de10%
di n volumulncperiisaual compartimentuluirespectiv,fradepioariede400m
2
.
n cazurile exceptate se iau msuri care s reduc posibilitile formrii concentraiei
locale cu pericol de explozie i a propagrii incendiului spre spaiile nvecinate din cadrul
ncperiisaualcompartimentuluirespectiv.
ncazulexisteneimaimultorcategoriidepericoldeincendiu necompartimentate,situate
n puncte distincte ale ncperii sau ale compartimentului, se iau n consideraie sumele
volumelor aferente i respectiv ale ariilor efective ale fiecrei categorii de pericol. Pentru
categoriileCiD(BE2iBE1a)depericoldeincendiunsumareaseaplicnumaidacdistana
dintrespaiilerespective,estemaimicde40m(msuratpeorizontal).
Pentrucompartimentedei ncendi u sauconstrucii,categoriadepericoldeincendiucea
maipericuloasseextindelantregulvolumalacestoraatuncicndreprezintmaimultde30%
din volumulconstruitalcompartimentuluisauconstruciei.
2.1.7. Pentru determinarea concentraiei amestecului exploziei se ine seama de scprile i
degajrile de gaze, vapori sau praf, att n timpul desfurrii normale a activitii, ct i n
cazurileaccidentaledeavariestabiliteprinproiectlainstalaiiledeutilitiaferente.
Gradederezistenlafoc
2.1.8.Condiiileminimepecaretrebuieslendeplineascelementeleprincipalealeconstruciei
(compartimentului de incendiu) astfel nct ntreaga construcie sau compartiment s poat fi
ncadratntrunanumitgradderezistenlafoc,suntprecizatentabelul2.1.9.
Tabelul2.1.9.
CONDIIIMINIMEPENTRUNCADRAREA
CONSTRUCIILORNGRADEDEREZISTENLAFOC
Gradulderezistenlafoc Nr.
crt.
Tipul
elementelor
deconstrucie
I II III IV V
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Stlpi,coloanepereiportani C0(CA1)
2
1
/
2
ore
C0(CA1)
2ore
C1(CA2a)
1or
C2(CA2b)
30min
C4(CA2d)

2. Pereiinteriorineportani C0(CA1)
30min
C1 (CA2a)
30min
C2(CA2b)
15min
C3(CA2c)
15min
C4(CA2d)

3.
Pereiexteriorineportani C0(CA1)
15min
C1(CA2a)
15min
C2(CA2b)
15min
C3(CA2c)

C4(CA2d)

4. Grinzi,planeenervuri,
acoperiuriteras
CO(CA1)
1or
C0(CA1)
45min
(30min)*
C1(CA2a)
45min
(30min)*
C2(CA2b)
15min
C4(CA2d)

5. Acoperiuriautoportantefr
pod(inclusivcontravntuiri),
arpantaacoperiurilorfr
pod
C0(CA1)
45min
(30min)*
C1(CA2a)
30min
(15min)*
C2(CA2b)
15min
C3(CA2c)

C4(CA2d)

6. Panouridenvelitoarei
suportulcontinuualnvelitorii
combustibile
C0(CA1)
15min
C1(CA2a)

C2(CA2b)

C3(CA2c)

C4(CA2d)

NOT: *n cldirile i compartimentele de incendiu n care densitatea sarcinii termice nu


depete840MJ/m
2
,(cuexcepiacldirilornalte,foartenalte icusliaglomerate,celecare
adpostescpersoanecarenusepotevacuasingure,icuechipamentdeimportandeosebit),se
potaplicavalorilerezistenelorlafocdinparanteze.
2.1.9. Toate elementele principale ale construciei, funcie de rolul acestora, trebuie s
ndeplineasc condi i i l e minime de combustibilitate i rezisten la foc prevzute pentru
ncadrarean gradulrespectivderezistenlafoc,caracterizndstabilitatealafocaconstruciei.
Pentrucaunelementalconstrucieiscorespundlaunanumitgradderezistenlafoc,
trebuie s ndeplineasc ambele condiii minime (att cea de combustibilitate ct i cea de
rezisteniafoc)precizatentabelul2.1.9.
2.1.10.Gradul de rezisten la foc al construciei sau al unui compartiment de incendiu este
determinat de elementul su cu cea mai defavorabil ncadrare i se precizeaz obligatoriu n
documentaiatehnicoeconomic.
2.1.11.Lastabilirea graduluiderezisten la foc,respectiva stabilitii la focaconstruciei, nu
seiaunconsiderareurmtoarele:
2.1.11.1.arpantaisuportulnvelitoriiconstruciilordegradulIIsauIII,cupod,dacplaneul
spre pod nu este suspendat de arpanta acoperiului, iar golurile acestuia sunt protejate prin
elemente de nchidere rezistente la foc minimum 30 minute. La cldirile nalte i foarte nalte
acoperiurilecupodvorfirealizateintegraldinmaterialeC0(CA1).
2.1.11.2. nvelitoarea acoperiurilor de orice fel, i nci usi v termoizolaia i hidroizolaia
montate asupra unui suport C0 (CA1) continuu, rezistent la foc conform condiiilor din tabelul
2.1.9.(nafardetabl).
2.1.11.3. Luminatoarele i cupolele (incombustibile sau combustibile) a cror arie nsumat (n
proiecie orizontal) nu depete 25% din aria spaiului nchis n care sunt dispuse i cele ale
atriumurilor, indiferent de arie, realizate cu structur C0 (CA1) i vitrri din materiale
C0...C2(CA1,laCA2b).
2.1.11.4. Pardoselile i tmplria (ui, ferestre, obloane), inclusiv fiile fixe pentru iluminatul
naturalexecutatedinmaterialeC2C3(CA2biCA2c),nsuprafademaximum10%dinaria
pereteluiexterioriastfeldispuseintreruptenctsnufavorizezepropagareaincendiuluidela
unnivellaaltulinlungulcldirii.
2.1.11.5. Pereii interiori despritori neportani sau panourile fr rol de limitare a propagrii
incendiilor incombustibile sau din materiale combustibile cu geam ori cu plas de srm, dac
nlimea nsumat a panourilor pline combustibile este de cel mult 1,20m precum i alte
categorii de perei despritori combustibili a cror folosire este admis conform prezentului
normativ.
2.1.11.6. Finisajele interioare, precum i plafoanele suspendate i pardoselile tip estrad din
construcii care ndeplinesc condiiile de combustibilitate prevzute pentru planee, sau cnd
utilizarealoresteadmisconformprezentuluinormativ.
2.1.11.7.Platformelemetaliceielementelemetalicecarenufacpartedinstructuraderezisten
aconstruciei.
2.1.11.8. Elementele constructive ale marchizelor, windfangurilor, serelor, verandelor,
pridvoarelor,etc.
2.1.12. n construciile n care densitatea sarcinii termice nu depete 420MJ/m
2
i materialele
combustibile suntastfeldistribuitenct s nupericliteze stabilitateaconstrucieiprinnclzirea
local a unor elemente de construcie n timpul incendiului, se admite utilizarea structurilor
metalice neprotejate sau parial protejate i reducerea corespunztoare a rezistenei la
foc a stlpilor, pereilor i planeelor pn la minimm 15 minute, considernduse c structura
ndeplinete condiiile pentru gradul II rezisten la foc. n aceleai condiii se pot reduce i
rezistenelelafocalestlpilor,pereiloriplaneelorrealizatedinaltemateriale.
Lacldirinalte,foartenaltei la sliaglomerate,precumilaceledeproduciei/sau
depozitarevorfirespectateiprevederilespecifice.
2.1.13. Structurile metalice neprotejate sau parial protejate pot fi utilizate, n condiiile
normativuluingeneralla:
compartimente i spaii echipate cu instalaii automate de stingere cu ap care asigur rcirea
elementelorpetimpulnormat
construciisuprateranecumaximum15,00m nlime.
2.1.14. Lautilizareastructurilormetalice neprotejatesauparialprotejate,se voravean vedere
rolulelementuluinasigurareastabilitiiconstruciei,categoriadeimportanaconstruciei,
numruldepersoanei valoareabunuriloradpostite,precumiurmrileposibilealeprbuirii
construcieidatoritaciuniifocului.
2.2.AMPLASAREACONSTRUCIILORlCONFORMAREA LORLAFOC.
Amplasarea
2.2.1. Construciile supraterane civile (publice) de producie i/sau depozitare, de regul, se
amplaseazcomasatesaugrupateladistanenenormatentreele,nlimiteleunorcompartimente
deincendiuspecifice,cuariimaximeadmisenfunciededestinaie,gradulderezistenlafoc
cel mai dezavantajos, riscul de incendiu i numrul de niveluri cel mai mare, (lund n calcul
sumaariilorconstruiteefective).
2.2.2. Construciileindependenteigruprilesaucomasriledeconstruciiconstituiteconform
art.2.2.1., se amplaseaz astfel nct s nu permit propagarea incendiilor o perioad de timp
normat sau, n cazul prbuirii, s nu afecteze obiectele nvecinate, respectnduse distanele
minime de siguran din tabelul 2.2.2. ori compartimentnduse prin perei rezisteni la foc
alctuiicorespunztordensitiisarciniitermiceceleimaimari,potrivitnormativului.
Tabel2.2.2.
Distanedesigurana
Distaneminimedesiguran(m)fadeconstrucii
avndgradulderezistenlafoc
Gradde
rezistenla
foc III III IVV
III 6 8 10
III 8 10 12
IVV 10 12 15
NOT: 1. Pentru construciile de producie sau depozitare din categoria A sau B (BE3a,b) de
pericoldeincendiu,distaneledesiguranfadecldiricualteriscurisaucategoriidepericol
deincendiu,semajoreazcu50%,fra fimaimicide15,00m.
2. n cazuri justificate tehnic, n cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili
distane mai mici pe proprie rspundere, prin hotrri scrise ale consiliilor de conducere
respective, dac adopt msuri de protecie compensatorii, stabilite prin proiect i scenarii de
siguranlafoc.
2.2.3. Construciile cu destinaii sau funciuni diferite, grupate sau comasate n cadrul unui
compartiment de incendiu, se separ ntre ele cuperei i planee corespunztoare destinaiilor,
riscuriloricategoriilordeincendiu,precumidensitiisarciniitermice,conformprevederilor
normativului, iar ntre compartimentele de incendiu, dac nu sunt asigurate distanele de
siguran, se prevd elemente despritoare verticale antifoc sau rezistente la foc (perei)
dinmaterialeC0(CA1),rezistente lafoccorespunztordensitiisarciniitermice,darminimum
3oreidupcaz,rezistentelaexplozie.
n cldiri nalte i foarte nalte se pot realiza compartimente de incendiu conform
prevederilorspecificeacestora.
Conformarelafoc
2.2.4. Construciilenansambluielementeledeconstruciialeacestoravorfiastfelalctuitei
conformatenctsnufavorizezepropagareafoculuiiafumului.
2.2.5. Pe ct posibil, activitile cu riscuri mari de incendiu se dispun n zone distincte ale
construciei, iar cele cu pericol de explozie la ultimul nivel. Atunci cnd aceast dispunere nu
este posibil tehnic sau funcional se iau msurile de protecie i compartimentare necesare,
conformprevederilornormativului.
2.2.6. Prin dispunerea funciunilor n construcie i asigurarea msurilor de protecie
corespunztoare, se va urmri eliminarea posibilitilor de propagare uoar a fumului i a
foculuinafaracompartimentelorncaresaprodusincendiul,precumiprotejareaacestorafa
deaciuneaunuiincendiudinvecintatealor.
2.2.7. Funciunile diferite dintro construcie, de regul, se separ cu elemente de construcii
verticaleiorizontalerezistentelafoc,astfelalctuiteidimensionatenctsnupunnpericol
viaautilizatoriloruntimpdeterminat.
2.2.8. Construciilecufunciunimixte(civile,deproduciei/saudepozitare),voraveadispuse
funciunile periculoase, n zone distincte i prevzute elemente de separare corespunztoare
riscuriloricategoriilordeincendiu,precumidensitiisarciniitermiceaacestora,prinpereii
planee rezistente la foc, ale cror goluri funcional necesare vor fi protejate corespunztor
prevederilornormativului.
2.2.9. Pentrulimitareapropagriifumuluiifoculuinconstrucii,serealizeazcompartimente
de incendiu, iar n interiorul acestor compartimente se recomand prevederea elementelor de
separarerezistentelafoc.
2.2.10.Ariile construite admise pentru compartimente de incendiu ale construciilor civile
(publice), de producie i/sau depozitare, sunt precizate difereniat n normativ, corespunztor
graduluiderezisteniafocidestinaieiconstrucieirespective.
2.3.ALCTUIRI CONSTRUCTIVE
Dispoziiigenerale
2.3.1. Construciileielementeledeconstrucii,ngeneralsealctuiescirealizeazastfelnct
snufavorizezeapariiaipropagareaincendiilor.
2.3.2. Elementele de construcie combustibile se recomand s nu aib goluri interioare iar
eventualele goluri interioare ale acestora vor fi ntrerupte, de regul, la cel mult 3,00 m pe
verticali6,00mpe orizontal.ntreruperilesepotexecutadinacelaimaterialcaielementul.
Golurile din elementele combustibile verticale nu trebuie s comunice cu cele din
elementelecombustibileorizontale.
ntreruperea continuitii golurilor orizontale se realizeaz obligatoriu n dreptul pereilor
despritoriiaracelorverticalendreptulplaneelor.
ntreruperea continuitii golurilor interioare este obligatorie i la placrile combustibile
alepereiloritavanelor,darnusereferlacanaleledeventilare,laspaiuldedeasupratavanelor
suspendatecuroldeventilareprecumilaspaiiledin podulcldirilor.
2.3.3. Cont i nui t at ea component el or combust ibi l e aleacoperiurilorfrpod,trebuies
sentrerupcelpuinndreptul rosturilordetasare,dilataresauseismicealeconstruciilor, prin
intercalarea unor elemente CO (CA1), de minimum 1,00 m lime, sau alte sisteme acceptate
caresasigurelimitareatransmiteriiarderii.
Plafoanesuspendate
2.3.4. Plafoanele suspendate combustibile trebuie s aibe continuitatea ntrerupt, cel puin la
limitapereilorncperiiindreptulrosturilordetasaredilatarealeconstruciei.ntreruperilese
realizeazprinfiiincombustibilesauspaiiliberenplanulplafonului,deminimum0,60m.
2.3.5. La plafoanele combustibile sau incombustibile suspendate de planee, de regul,
continuitateagoluluidintretavaniplaneusentrerupe,prindiafragmedi n materialeCOlaC2
(CA1laCA2b),sauncazurijustificatetehnic,prinperdelededrencere,dispuselamaximum25
mpedoudireciiperpendiculare.
Suntexceptateplafoanelesuspendatecare nusuntpline(tetipperforat, lamelar,fagure,
grtarsaualtelesimilare).
Galerii,canale
2.3.6. Montareanaceeai galerie,canalsauestacadaunorconducteorisistemedetransport
pentrulichidesaugaze,alcroramestecpoateproduceexploziesauincendiu,nuesteadmis.
2.3.7. Galeriile, canalele i estacadele destinate transportrii substanelor combustibile, cele
caretrecpedeasupraconstruciilor,precumicelecareconstituiecideevacuareapersoanelor,
vorfiexecutatedinmaterialeCO(CA1).
2.3.8. Galeriile i canalele nchise, prin care se transport materialele combustibile sau conin
materiale ori elemente combustibile, vor avea asigurate posibiliti de evacuare a fumului i,
dupcaz,agazelorfierbini.
2.3.9. La trecerea canalelor, conductelor sau cablurilor prin perei i planee antifoc sau
rezistentela foc,sevorluamsuricorespunztoaredeetanarea golurilordin jurulacestoracu
alctuirirezistentelafoc,potrivitprevederilornormativului.
2.3.10.La intrarea n construcii a galeriilor, estacadelor i a canalelor de orice fel, se vor lua
msurideprotecieagolurilornfunciedenatura materialelordincaresuntexecutate,precum
i a celor transportate, de destinaia spaiilor spre care acced i de rolul de protecie la foc al
pereteluitraversat.
Atuncicndnormativulnuimpunemsurideproteciespecialevorfiprevzuteuipline,
iar n cazuri justificate n care condiiile tehnice sau funcionale nu permit montarea acestora,
golurilesepotprotejacuperdelededrencere.
Fac excepie estacadele, galeriile i canalele deschise realizate din elemente CO (CA1),
prin care se transport materiale incombustibile, la care protejarea golurilor este obligatorie
numaicndtraverseazpereiantifoc.
2.3.11.nconstruciilede gradulI. . . I I I derezisten la foc,deregul,pereiituturorghenelor
verticale pentru conducte trebuie s fie CO (CA1), rezisteni la foc minimum 15 minute, cu
excepiacazurilormenionatennormativ,ncaresuntnecesarerezistenemaimari.
Trapeleiuiledevizitarepracticatenpereiighenelorverticalepentruconducte,trebuie
sfierealizatedinmaterialeCO(CA1)sau,dupcaz,C1sauC2(CA2a,CA2b).
2.3.12.Gheneleverticalepentruconducteicabluri,latrecerealorprinplaneevoraveanchise
spaiile dintre conducte sau cabluri, cu elemente CO (CA1), rezistente la foc minimum 30 de
minute,ntoatecazurilencarepereiiitrapelesauuilelordevizitarenusuntrezistentelafoc
minimum30deminute.
Latrecereaprinpereiidecompartimentareantifoc,gheneleorizontalesenchidnjurul
conductelor i a cablurilor, cu materiale CO (CA1) cu rezisten la foc echivalent cu cea a
elementuluistrpuns.
Elementele i materialele de construcie utilizate pentru protecia, nchiderea sau
mascarea instalaiiloriaechipamentelor,trebuiesfieceipuinC2(CA2b), recomandnduse
COsauC1(CA1sauCA2a).
Couri,tuburi
2.3.13. Courile de fum (sau de ventilare) i sobele, se alctuiesc, execut i izoleaz fa de
elementelecombustibilealeconstrucieiconformreglementrilortehnicenacestdomeniu,astfel
nct s nu conduc la incendii datorit transmiterii cldurii sau a scprilor de gaze fierbini,
flcri,scntei,etc.
2.3.14. Hoteledecaptareadegajrilordeclduraleunorechipamente,dispozitive,aparate,etc.
i tubulatura acestora, de regul, vor fi realizate din materiale CO (CA1) i izolate fa de
elementeleimaterialelecombustibilealturate.ncazurijustificatefuncional,acesteapotfiC1
sauC2(CA2asauCA2b).
2.3.15. Elementele de construcie care separ de restul construciei camerele i crematoriile
pentru gunoi, vor fi realizate din materiale CO (CA1) rezistente la foc minimum 1 or i ui
rezistente la foc minimum de 30 de minute. Camerele i crematoriile vor avea asigurat
evacuarea fumului n exterior prin tiraj natural organizat, minimum 1 % din arie, sau prin
sistemmecanic.
2.3.16. TuburilepentrugunoivorfirealizatedinmaterialeCO(CA1),iaraccesuldinconstruciela
acestea seasigur,deregul,prinexterior(logii, balcoane),sauprinncperetamponseparat
derestulconstrucieiidecasascriiprinpereiiCO(CA1),rezisteni lafoc minimum1or i
uiplinecuautonchidere,cuexcepiileprecizatennormativ.
Ascensoare
2.3.17. Puurile ascensoarelor i n general ale sistemelor de transport pe vertical, inclusiv
ncperile pentru mainile aferente acestora, se separ de restul construciei prin elemente CO
(CA1)curezistenalafoccorespunztoareriscului(categorieidepericol)deincendiu,tipuluide
cldireidestinaiei,darnumaipuin de1orpentrupereiiplanee.
Puurile ascensoarelor de intervenie n caz de incendiu, vor corespunde
prevederilorspecificeacestora.
2.3.18. ncaseledescrideevacuarenuesteadmisamplasareaascensoarelorpentrumateriale,
precumiaoricruisistemdetransportdematerialepevertical.
2.3.19. Pentruascensoareledepersoanenglobatencasedescrisauamplasatenatriumuriori
dispusenexteriorulconstruciilor,precumicelepentruacceslaplatforme,galeriisaupasarele
deschise, nu este obligatorie separarea de restul construciei prin elemente rezistente la foc,
conformprevederilorart.2.3.17.
Finisaje
2.3.20. Finisajulpeciledeevacuareapersoanelortrebuiesfie,deregul,CO(CA1).Seadmit
prdoselidinlemnimochetedemaximum2cmgrosime,precumifinisajele dinfoliidemax.0,5
cm grosime,carevor fi lipitepesuportCO(CA1),cuexcepiileprevzute nnormativ.
2.3.21. La placarea cu materiale combustibile apereilorCO (CA1),rezisteni la foc, se vor lua
msurilecorespunztoaredeprotecie,cumsunt:tratarecusubstaneignifuge,ntreruperilocale
ale continuitii materialelor combustibile, prevederea instalaiilor automate de stingere, etc,
conformprevederilorreglementrilortehnice.
2.3.22. Finisajele i tratamentele termice sau fonice combustibile montate pe perei CO (CA1)
rezisteniiafoc,nuvorcreagoluricuadncimeamaimarede20cmfadeacetia.
2.3.23. Plafoanele false, placrile, tratamentele termice i fonice, pardoselile nalte, precum i
finisajelecombustibilevorfimontatesauprotejatefadeaparateelectrice,corpurideiluminat
ingeneraldeoricesursdenclzire,astfelnctsnufieposibilaprinderealor.
Pereicortin
2.3.24.Pereii cortin utilizai la nchiderile perimetrale ale construciilor, de regul, se
realizeaz din materiale i elemente de construcie CO la C2 (CA1 la CA2b), asigurnd
rezistena la foc corespunztoare condiiilor de ncadrare n gradul de rezisten la focal
construciei.
2.3.25.Pereii cortin vorfi astfel proiectai, alctuii i realizai nct s ntrzie propagarea
incendiilordelaunnivellaaltul,attprinexteriorulconstruciei(pefaad),ctiprininteriorul
construciei.
2.3.26.Pentru ntrzierea propagrii incendiilor prin exteriorul construciei (pe faad) vitrrile
pereilorcortinseseparpeverticalprinzoneplinecunlimeadeceipuin1,20m,etanela
focminimum30minute.
2.3.27.n dreptul planeelor de rezisten ale construciei i pe toat grosimea acestora, spaiul
l iber dintre peretele cortin i planeu se etaneaz cu materiale CO (CA1), asigurnduse
minimum30deminute etaneitate la foc
k
astfel nct s se ntrzie propagarea incendiilorprin
interior. n toate situaiile, pentru o mai bun comportare la foc se pot aplica i vopselele
termospumante.
2.3.28.Pentru ntrzierea propagrii fumului i a focului, la pereii cortin care nu au parapete
piine CO (CA1) rezistente la foc minimum 30 de minute, sub planeele de rezisten ale
construcieisedispun ecranecontinuedecelpuin0,50mnlime din materialeC0(CA1),etane
la foc minimum 30 minute. Atunci cnd plafoanele false sunt dispuse la limita inferioar a
ecranelor, n plafoane se vor asigura spaii libere (traforuri) prin care fumul s ptrund n
spatele ecranului. Ecranele pot fi nlocuite cu instalaie automat tip drencer care s asigure
perdeadeprotecie.
2.3.29. Pereiicortin seancoreazcuelementedinoel destructuraderezistenaconstruciei
pecareonchideperimetral.
2.3.30. MaterialeletermoizolanteutilizatelapereiicortinvorfiC0...C2(CA1...CA2b).
Casascrii
2.3.31. Pereiicaselordescrinchisedinconstruciiledegradul L.lllderezistenlafoc,
deregul,trebuiesfieC0(CA1),rezistenilafocminimum2orei30minuteidupcaz,rezisteni
laexplozie,iar ncldiriledegradulIVirespectivVderezistenlafoc,eipotfi
C1(CA2a)sauC2(CA2b),curezistenlafocdeminimum30minute irespectiv15minute.Fac
excepiesituaiileprevzutennormativ.
Grosimeadeperetedi n spatelenielorsauliurilorprevzutenpereiicaselordescri,
trebuie s asigure rezisten lafoc deminimum45minutepentru construciilede gradulI...IIIi
respectiv15minutelaceledegradulIV...Vderezistenlafoc.
2.3.32. Planeelecldirilor dingradul I. . . I IIderezistenlafoccare separcaseledescriicile
lordeieirespreexteriorfaderestulconstruciei,trebuiesfieC0(CA1)curezistenlafocde
cel puin 1 or. La cldirile de gradul IVVse vor respecta condiiile de ncadrare n gradul de
rezistenlafoc.
2.3.33. Grinzile, podestele i rampele scrilor interioare nchise sau deschise trebuie s fie C0
(CA1),curezistenalafocdeminimum1orn cldiriledegradul I. . . IIIicelpuin din clasaC2
(CA2b) i rezisten la foc 45 minute n construcii de gradul IV, respectiv 15 minute n
construciidegradulVderezistenlafoc.Facexcepiiesitua iileprecizatennormativ.
2.3.34. Elementeledeproteciea golurilordeacceslacaseledescrideevacuare,vorndeplini
condiiileprevzutennormativ.
Atrium
2.3.35.Prevederilenormativuluisereferlaatriumurilenchise,acoperiteculimeadecelpuin
7H (n care H este cea mai mic nlime a atriumului, dar minimum patru niveluri ale
construciei).
2.3.36.Realizarea unor atriumuri care nu ndeplinesc condiiile minime de dimensionare
precizate,esteadmis numaidacse iaumsuricorespunztoaredeproteciecare smpiedice
transmiterea focului de la un nivel la altul, prin efectul de co (protecia golurilor cu elemente
rezistentelafoc,copertine,balcoane,perdeledeap,etc,dupcaz).
2.3.37.Pentru nchiderile perimetrale ale atriumurilor, de regul, se utilizeaz materiale i
elemente de construcie CO (CA1), rezistente la foc minimum 15 minute cu excepia unor
materiale aferente vitrrilor (garnituri, chituri, masticuri, etc.) care pot fi din clasa de
combustibilitateC1sauC2(CA2asauCA2b).
2.3.38.Atuncicndatriumurilesenchidperimetralcupanourivitratefaderestulconstruciei,
acestenchideriserealizeazastfelnctsnufavorizezepropagareaincendiilordelaunnivella
altul. Vitrrileseseparpeverticalprin zoneplinecunlimeadecelpuin1,20m,etane la
focminimum1or.
Zoneleplinedintrevitrri,potfinlocuitepeplaneeorizontalecontinue(copertine),CO
(CA1),rezistentelafocminimum1or,ilimeadecelpuin1,20mmsuratpeorizontal.
2.3.39.Circulaiilecomuneorizontalecaresuntdeschisespreatrium,seprevdlalimitalorspre
atrium(subplanee)cuecranecontinue din materialeCO(CA1),etanelafocminimum1or,cu
nlimea de cel puin 0,50 m, realizate similar prevederilor art. 2.3.28., fr a fi admis
nlocuirealorcuinstalaieautomattipsprinklersaudrencer.
2.3.40.Dacdinconsiderentefuncionaleseprevdpereipentruseparareaatriumurilorderestul
construciei, acetia trebuie s fie C0 (CA1) cu rezistena la foc corespunztoare densitii
sarciniitermice,darminimum1or.Vitrrileacestoranuvordepi30%dinsuprafaaperetelui
ivorfiC0(CA1),rezistentelafoccelpuin15minute,dacnormativulnustabiletealtfel.
2.3.41.natriumurisepotutilizadotri(fixesaumobile)dinmaterialeC0...C2(CA1laCA2b),
iar densitatea sarcinii termice nu va depi 420 MJ/m
2
. La determinarea densitii sarcinii
termiceseianconsiderarecelmaimarenivelalatriumuluidelimitatdeperei,(nafaraceluide
laparter).
2.3.42.LuminatoareleicupolelecareacoperatriumurilesepotrealizacustructurC0(CA1)i
vitrriC0...C2(CA1laCA2b)carenu seiaunconsideraieladeterminareagraduluiderezisten
lafocalconstruciei.
2.3.43. nconstruciilecuatrium,nuserecomanddispunereaadiacent neseparatdeatrium,a
unorspaiicuriscmaredeincendiu.Atuncicndtotuiseprevd,(pentruactiviticomerciale,
expoziii permanente cu exponate combustibile i altele similare cu densitatea sarcinii termice
peste840MJ/m
2
),acestespaiiseechipeazobligatoriucuinstalaiiautomatedesemnalizarei
stingereaincendiilor.
2.3.44. Depozitele de materiale i/sau substane combustibile neseparate fa de atriumuri prin
elementerezistentelafoccorespunztoaredensitiisarciniitermice,nusuntadmise.
ncperidedepozitare
2.3.45. ncperile de depozitare a materialelor i substanelor combustibile solide cu aria mai
mare de 36 m
2
situate n construcii cu alte destinaii, de regul, se separ fa de restul
construciei prin perei i planee C0 (CA1) avnd rezistena la foc corespunztoare
densitiisarciniitermice(tabel2.4.2.),dacnormativulnustabiletealtfel.
Construciilepentrudepoziteserealizeazconformprevederilorspecifice.
2.3.46. Golurile de comunicaie funcional din elementele de compartimentare ale depozitelor
precizatela2.3.45.seprotejeazcuelementecorespunztoareprevederilornormativului.
Evacuareafumuluincazdeincendiulaacestedepoziteesteobligatorieiseasigurprin
dispozitive cu deschiderea automat n caz de incendiu, avnd aria liber de minimum 1% din
suprafaapardoseliisaucusistememecanicededesfumare,corespunztoralctuite,distribuitei
dimensionate.
ncperipentruinstalaiiutilitare
2.3.47. Staiile de pompare a apei pentru incendiu, grupurile electrogene care constituie surse
electrice de rezerv ce alimenteaz dispozitive de protecie la foc, vane de incendiu i altele
similare,seseparderestulconstruciei,deregul,prinpereiC0(CA1),frgoluriiculimit
derezisten la focdecelpuin3oreiplanee1ori30deminute,avndasigurataccesuor
dinexterior. Se admite i comunicarea cu restul construciei a acestor funciuni numai dintrun
coridor comun, prin u cu rezistena la foc de minimum 1 or i 30 minute, echipat cu
dispozitivedeautonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu.
2.3.48.Sliledecazaneaferente sistemuluidenclzire central se separderestulconstruciei
prin perei i planee din materiale C0 (CA1) cu rezistena la foc conform reglementrilor
specifice,darminimum1ori30 deminute.
npereiideseparareseadmitgoluridecomunicarecurestuiconstruciei,protejatecuui
C0(CA1),rezistentelafocminimum15 minute.
2.3.49.ncperile pentru ventilatoare, filtre, camere de desprfuire i cicloane, prin care se
vehiculeazgaze,vapori,prafsaudeeuri combustibileseseparfuncionalfaderestuicldirii
prinelemente despritoareC0(CA1),cu rezistenala foccorespunztoare,darcelpuin1or.
Accesul iaacestencperi,deregul,trebuiesfiedinexteriorsaudinncperi frriscurisau
pericoledeincendiu (cu densitateasarciniitermicesub105MJ/m
2
).
Spaiicu pericoldeexploziecategoriaA(BE3a)iB(BE3b)depericoldeincendiu
2.3.50.Construciilecareadpostescfunciunicupericoldeexplozieserealizeazdinmateriale
ielementedeconstrucie C0(CA1).
Laconstruciileindependentecupericoldeexplozieserecomandutilizareaelementelor
deconstrucieuoare,C0(CA1),iaracoperiulacestorconstruciitrebuiesfiefrpod.
2.3.51.ncperileispaiilecupericoldeexploziecategoriaA(BE3a)sauB(BE3b)depericolde
incendiu, dac nu pot fi dispuse n afara construciilor cu alte destinaii, se separ de restul
construciei prin elemente C0 (CA1), rezistente la explozie i, dup caz, la foc, corespunztor
alctuiteidimensionaten conformitatecuprevederilereglementrilortehnicedespecialitate.
Planeeleielementelelordesusinerevorfiastfelexecutatenctsnufiedeplasatede
suflulexpioziei.
2.3.52.Practicarea unor goluri n pereii rezisteni la explozie nu este admis dect n cazuri
excepionale, impuse de necesiti tehnologice sau funcionale i numai dac sunt protejate
corespunztorprevederilordinprezentulnormativ.
2.3.53.Strpungerea pereilor rezisteni la explozie de ctre conducte, conductoare sau cabluri
electrice, este admis numai n cazuri de strict necesitate i n condiiile lurii msurilor de
proteciecaresasigurempiedicareatreceriivaporilor,gazeloriprafuluicombustibil.
2.3.54. Planeele rezistente la explozie, trebuie s ndeplineasc condiiile asigurate de ctre
pereiirezistenilaexplozieaispaiuluirespectiv.
2.3.55. ncperile i spaiile cu pericol de explozie nu vor avea tavane false i zone neventilate
care s faciliteze producerea concentraiilor periculoase de aer cu gaze, vapori sau praf
combustibil.nncperilecudegajrideprafcombustibil,finisajulvapermitecurireauoara
suprafeelor.
2.3.56. ncperile i spaiile nchise cu pericol de explozie trebuie s aibe asigurate n pereii
exteriori sau n acoperi, goluri pentru decomprimare n caz de explozie, cu aria total de
minimum0,05m
2
la1m
3
dinvolumulncperiirespective.Adoptareaunuiprocentmaimiceste
admispebazaunuicalcul justificativ,dincare s rezultecprin aceasta stabilitatea cldirii nu
esteafectat.
Gol ur i l e pentru decomprimare se amplaseaz n vecintatea surselor de explozie,
avndusenvederecaefectulsufluluiexplozieinexteriorulconstrucieisnuafectezeobiecte
nvecinatesaucipublicedecirculaie.
2.3.57. Golurile ce se prevd pentru decomprimare n caz de explozie pot fi nenchise sau
nchise. Elementele de nchidere, proiectate i realizate astfel nct s cedeze la presiunea
datoratexploziei,potficonstituitedin:panourisauporiunideperete sau acoperidetipuor
(dislocabilesaurabatabile),ferestrei/sauluminatoarecugeamsimplunearmatcarescedezela
presiuneadecelmult118daN/m
2
.
2.3.58. n spaiile n care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze, vapori sau praf,
stratuldeuzuralpardoselilortrebuiesfieexecutatdinmaterialecarela lovire s nuproduc
scnteicapabilesiniiezeaprinderearespectiveloramestecuriexplozive.
2.3.59. nncperiispaiicupericoldeexplozie,tmplriaisistemeledeacionareaacesteia
sevorrealizasauprotejaastfelnct,prinmanevrare,snuproducscnteicapabiles iniieze
aprindereaamestecurilorexplozive.
2.3.60. Delimitarea zonelor di n construcii pn la care se extind msurile de protecie impuse
de spaiilencadratencategoriileA(BE3
a
)iB(BE3
b
)depericolde incendiusefaceavndn
vedereposibilitateaprezeneiamestecurilordeaercugaze,vaporisaupraf,nconcentraiicares
prezinte pericol de explozie, n timpul funcionrii normale i n caz de avarie a instalaiilor
utilitareaferente.
2.4. LIMITAREAPROPAGRIIFOCULUII AFUMULUI
Dispoziiigenerale
2.4.1. Elementele de construcii, perei i pianee utilizate pentru limitarea propagrii
incendiiloriaefecteloracestora,precumiaexploziilor,suntdetipul:
antifoc(AF)
rezistentelafoc(RF)
rezistentelaexplozie(RE)
etanelafoc(EF)
Proteciagolurilorfuncionaledinacesteelementedeconstrucii,serealizeaz,dupcaz,
cuui,obloane,cortine,ncperitamponsautamburideschii,alctuiteidimensionateconform
normativului.
2.4.2. nfunciededensitateaceamaimareasarciniitermicedinspaiilepecareledesparte,de
regul, pereii trebuuie s reziste la foc conform tabel 2.4.2., dac prevederile normativului nu
stabilescaltecondiii.
Tabel2.4.2.
Densitateasarciniitermice(q)
(MJ/m
2
)
Rezistenalafocminimadmis
(ore,minute)
<210 30minute
210 420 1or
421 630 2ore
631 840 3ore
841 1260 4ore(3)*
1261 1680 5ore(3)*
1681 2940 6ore(3)*
>2940 7ore(3)*
NOT: *) Valoarea de 3 ore (paranteze) se aplic n toate cazurile n care se prevd instalaii
automatedestingereaincendiilor.
ELEMENTEANTIFOCIPROTECIAGOLURILORDINACESTEA(AF)
Pereiantifoc
2.4.3. Pereii antifoc se execut di n materiale CO (CA1), astfel amplasai, alctuii i
dimensionai nct s reziste la efectele incendiilor din compartimenteie de incendiu pe care le
separ.
2.4.4. Pereii antifoc trebuie s ndeplineasc n caz de incendiu funcia de compartimentare,
pstrnduistabilitatea,rezistenelemecaniceicapacitateadeizolaretermicpetimpulnormat,
nfunciededensitateasarciniitermiceconformtabelului2.4.2.darcel puin3ore.
2.4.5. Incldirile parterincazurileprecizatennormativ,compartimentareaantifocsepoate
realizaprinpereiCO(CA1)careasigurnumairezisteniafocprevzutlaart.2.4.2.
2.4.6. nconstruciilecustructuridi n betonarmatsaumetalice, pereiiantifocpotfinglobai
directnacestestructuri,carevorfiastfelexecutatesauprotejatenctsaibrezisten lafoc
celpuinegalcucuceanecesarpentrupereiiantifocrespectivi.
2.4.7. Pereii antifoc care separ, pe anumite poriuni ale lor, spaii cu pericol de explozie,
trebuie s ndeplineasc pe aceste poriuni i condiiile prevzute pentru pereii rezisteni la
explozie.
2.4.8. Nuseadmitencastrareanpereiiantifocaplaneelorsauaelementelorconstructivecare
au rezisten la foc mai mic de 2 ore, perminduse numai rezervarea acestora (liber sau
articulat). Rezemarea grinzilor metalice pe perei antifoc se realizeaz astfel nct grinda
dilatatsnudeampingerilateralenpereteleantifoc.
2.4.9. Rosturile dintre pereii antifoc i planee, stlpi, acoperiuri i pereii exteriori ai
construciei,seetaneazcumaterialecaresasigureorezistenlafocdecelpuin1ori30
deminute.
2.4.10.Pereii antifoc trebuie s depeasc planul exterior a! acoperiurilor, luminatoarelor,
pereilor din clasa de luminozitate C3 sau C4 (CA2c,d), pe care i intersecteaz (fig. 2.4.10.),
astfel:
0,60 m (msurat pe vertical), fa de orice astfel de element combustibil al
acoperiuriloriluminatoarelor
aflatelamaipuinde
Fig.2.4.10.
1pereteantifoc2luminator3acopericombustibil4nchidere perimetralcombustibil(pereiexteriori)
4,00mdistandepereteleantifoc,inclusivaacoperiurilorcusuportdintablitermoizolaie
j/sauhidroizolaienecombustibile.
0,30m(msuratpeorizontala)fadepereiexterioriistreainidinclasadecombustibilitate
C3sauC4,respectiv(CA2c,d).
2.4.11.Depireadectrepereiiantifocaplanuluiacoperiurilorcunvelitoareitermoizolaie
executate din materiale combustibile montate pe plac din beton armat, precum i a
acoperiurilorexecutatenntregime din materialeC0(CA1),nuesteobligatorie.
2.4.12.Pereii rezisteni la foc cu rol de perei antifoc prevzui la art.2.4.5., trebuie s
depeascplanulexterioraiacoperiurilor,luminatoarelorpereiloretc.combustibilipecarei
intersecteaz,conformprevederilorstabilitepentrupereiiantifoc.
2.4.13. Peacoperiuri,peodistandecelpuin4,00mnambeleprialeperetelui,antifocsau
rezistentlafoc,luminatoareletrebuiesfiedinmaterialeC0(CA1),fixeicugeamarmat(fr
ochiurimobile).
2.4.14. Depireaplanuluiacoperiurilor,alstreainilorsauapereilorcombustibili,clasaC3sau
C4(CA2c,d),poatefinlocuitprinfiiC0(CA1)deacoperi,streainsaurespectivdeperete,
culimeadecelpuin6,OOm.
2.4.15. ncazulcldirilorcunlimidiferite,deregul,pereiiantifocseprevdlaconstruciacea
mai nalt (fig. 2.4.15.), pe toat nlimea acesteia sau pe cel puin 8,00 m nlime fa de
construciamaijoas.
Se admite prevederea pereilor antifoc la construcia mai joas dac aceasta este astfel
alctuitnctincendiulsnusepoatpropagaprindepireapereteluiantifoc(fig.2.4.15.).nacest
sens,pedistanade6,00mdelaconstruciamainalt,poriuneadecldiremaijoastrebuies
ndeplineascurmtoarelecondiii:
acoperiul (terasa) s fie fr goluri, cu rezisten la foc de minimum 1 or i nvelitoare C0
(CA1) sau protejat cu materiale C0 (CA1) (ap de ciment slab armat, dale, pietri, zgur,
mortardeperlit,etc)
ncperile din poriunea respectiv s fie prevzute cu instalaii automate de stingere a
incendiilor,atuncicnddensitateasarciniitermicedininteriorullordepete840MJ/mp.
2.4.16. Pereii antifoc se amplaseaz astfel nct s se evite posibilitile de propagare a
incendiului dintrun compartiment de incendiu n altul, prin golurile neprotejate din pereii
exteriori,dispuse lacolurileintrndealeconstruciilor,(fig.2.4.16.a.)sauprinincendiereaunor
construciicombustibileamplasatenvecintate(fig.2.4.16.b.).
2.4.17. n cazurile n care pereii antifoc sunt amplasai la colurile intrnde ale cldirilor n
form de L sau U (fig.2.4.16.), golurile din pereii exteriori adiaceni se dispun astfel nct
distanadintreelesfiedecelpuin4,00m.Atuncicndseprevdgolurifuncionalenaceast
poriune, se consider protejate dac sunt cu tmplrie fix C0 (CA1) i geam armat, ori cu
elemente de nchidere rezistente la foc 45 minute, prevzute cu autonchidere sau nchidere
automatncaz deincendiu.
Fig.2.4.15.
1pereteantifoc:2construciejoas3construcienalt
4acoperi/planeu(RF>1or)
2.4.18.Strpungerea pereilor antifoc cu elemente metalice este admis, dac se iau msuri
mpotrivatransmiteriiclduriiprinconductibilitate(alegereaunortraseejudicioase,ndeprtarea
materialelor combustibile, protejarea local a elementelor metalice, etc). Golurile din jurul
elementelor metalice se vor realiza astfel nct s permit dilatarea liber a acestora i se
etaneazcumaterialeCO(CA1)laC2(CA2b),caresasigureorezistenlafocdeminimum1
ori30deminute.
2.4.19.Traversarea pereilor antifoc de ctre conducte, canale de ventilare, conductoare i
cablurielectrice,esteadmisnumaidacsuntndepliniteurmtoarelecondiii:
spaiile libere n jurul conductelor, cablurilor i conductoarelor electrice, etc, (inclusiv cele
pozatencanale),senchidcumaterialeCO(CA1),asigurnduserezistenalafocegalcuceaa
peretelui
canaleledeventilarecetrecprinperetevorfi incombustibile,iar goluldintrepereteiacestea
seetaneazcumaterialeCO(CA1),rezistentelafoccelpuin1ori30deminute
trecereaconducteloriacanalelordeventilareserealizeazastfelnctsnuproducdislocri
aleunorporiunideperetedatoritdilatriilorsubefectulcreterilordetemperatur
canaleledeventilareseprevdcusistemedeobturare,cunchidereautomatncazdeincendiu
(clapeteantifoccurezistenalafocmin.1
1
/
2
ore)
seasigurevitareaaprinderiimaterialelorcombustibiledinvecintateacanalelordeventilarei
a conductelor metalice, datorit cldurii transmise prin conductibilitate (trasee corespunztoare,
termoizolare.etc).
Proteciagolurilordinpereiantifoc
2.4.20.Pereiiantifoc,deregul,serealizeazfrgoluri.Practicareaunorgolurinacetiperei
se admite numai atunci cnd activitatea sau funcionalitatea impun prevederea lor (pentru
circulaie, transport, supraveghere, etc.) i sunt protejate corespunztor prevederilor
normativului.
Suprafaatotaladmisdegoluri nutrebuie s fiemaimarede 25%dinceaaperetelui
antifocncaresuntpracticate.
2.4.21.Golurile de circulaie, transport, supraveghere, etc. Din pereii antifoc i, dup caz,
planeeantifoc,seprotejeazobligatoriucuelementecorespunztoare,carepotfi:ui,obloane,
cortine,ncperitamponsautamburideschiiantifoc,realizateconformnormativului(laplanee
seutilizeaznumaiobloanesauchepenguri).
Ui,obloane,cortineantifoc
2.4.22. Golurile funcionale di n pereii antifoc, avnd rezistena la foc 1 or i 30 minute i
echipatecudispozitivedeautonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu,nfunciede
cerinelefuncionale.
2.4.23. Uile antifoc i sistemele lor de nchidere, trebuie s ndeplineasc condiiile din
reglemetriletehnicespecifice.
2.4.24. Obloanele antifocicortineledesiguranantifoc,sealctuiescirealizeaz,n general,
similarcuuile antifoc.
ncperitamponantifoc
2.4.25. ncazulcnddatoritunorcondiii funcionale,proteciagolurilordinpereiiantifocnu
sepoaterealizaprinui,obloanesaucortineantifoc,golurilesepotprotejaprinncperitampon
antifoc.
ncperileantifocserealizeazconformschemeidinfig.2.4.25.iacondiiilordin
normativ.
Fig. 2.4.25.
1 pereteantifoc2 planeulncperiitampon 3 pereiincperiitampon4 uirezistentelafoc.
2.4.26.PereiiiplaneelencperilortamponantifoctrebuiesfieCO(CA1)irezistenilafoc
celpuin1or.
Se recomand ca amplasarea ncperilor tampon s se fac alipit peretelui antifoc i s
fie dispusespre spaiilecudensitateasarciniitermicemaimic.
2.4.27.npereiincperilortamponseadmitepracticareanumaiagoiurilorstrictnecesarepentru
circulaie. Pentrurealizarea ventilriisauevacurii fumuluidinncperiletamponsepotrealiza
golurinpereisauplanee.
2.4.28.Golurilepentrucirculaiepracticatenpereiincperilortamponantifoc,seprotejeazcu
uirezistenteiafoccelpuin45minute,prevzutedupcaz,cudispozitivedeautonchideresau
cunchidereautomatncazdeincendiu.
Tamburideschiiantifoc
2.4.29.n cazuri excepionale, cnd datorit necesitilor funcionale, protecia golurilor di n
pereii antifoc nu se poate realiza cu ui, obloane, cortine sau ncperi tampon antifoc, pot fi
prevzuitamburideschiiantifoc.
2.4.30.Tamburii deschii antifoc trebuie s aib limea egal cu cea a golului protejat, iar
lungimeatotaldeminimum4,00m. Amplasarea lor poatefifcut al ipitpereteluiantifocsaun
ambele prialeacestuia(conformfig.2.4.30.).
Fig.2.4.30.
1 pereteantifoc2 planeultamburuluideschis3 pereiitamburului deschis4 sprinklere
(drencere).
2.4.31. Pereii i planeele tamburului deschis antifoc trebuie s fie realizai din materiale C0
(CA1),frgoluriicurezistenalafocde minimum1or.
ntamburiideschiitrebuiesseprevadsprinkleresaudrencerecuacionareautomat
ncazdeincendiu,amplasate cteunullafiecare1m
2
desuprafaorizontalatamburului.
Planeeantifoc
2.4.32. Planeele antifoc sunt elemente de construcie orizontale sau nclinate care delimiteaz
volume nchise din construcii nalte i foarte nalte (compartimente de incendiu constituite din
unul pn la trei niveluri succesive cu aria desfurat prevzut n normativ) , sau separ
funciunicuriscurimarideincendiu.
2.4.33.PlaneeleantifocserealizeazdinmaterialeCO(CA1),curezistenala focminimum2
oreifrgolurisaucugoluristrictfuncionale,protejateconformnormativului.
ELEMENTEREZISTENTELAFOClPROTECIAGOLURILOR(RF)
Pereiiproteciagolurilor
2.4.34.Condiiile minime i de rezisten la foc pentrupereiirezisteni la foc, sunt stabilite n
prezentulnormativ,precumin reglementriletehnicedespecialitate.
Pentru cazurile n care reglementrile nu prevd condiii speciale, combustibilitatea i
rezistenalafocaacestorpereisestabileteprin documentaiatehnicoeconomicnfunciede
gradul de rezisten la foc al construciei, densitatea sarcinii termice a ncperilor i rolul de
separarealpereilor.
2.4.35. Golurile de circulaie funcional practicate n pereii rezisteni la foc se protejeaz
corespunztorcondiiilorprecizatennormativinreglementriletehnicedespecialitate.
Planeeiproteciagolurilor
2.4.36.Planeele pot constitui elemente de ntrziere a propagrii incendiilorn interiorul unui
compartiment de incendiu, numai atunci cnd sunt rezistente la foc conform prevederilor
normativului i nu au goluri, sau dac golurile practicate n ele sunt protejate cu elemente de
nchiderecorespunztoare.
2.4.37.Condiiile privind combustibilitatea i rezistena la foc a planeelor folosite pentru a
separantreelespaiicufunciuniimportanteincpericuriscmaredeincendiu,precumiale
planeelorcaredelimiteazcideevacuare,suntceleprevzutennormativinreglementride
specialitate.
2.4.38.Golurile funcionale di n planeele intermediare rezistente la foc, care constituie
elemente de ntrziere a propagrii focului, se protejeaz prin elemente rezistente la foc,
prevzutedupcaz,cudispozitivedeautonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu.
n cazuri justificate cnd nu se potrealiza elemente rezistente la foc, protecia golurilor
poate fi asigurat numai prin prevederea pe conturul golului (sub planeu), a unor ecrane CO
(CA1)iperdeledeapcuintrarenfunciuneautomatncazdeincendiu,saualtesistemede
protecieagrementatetehnic.
2.4.39. ncldirilecupod,degradul I. . . IIIderezistenlafocgolurile prevzutenplaneelespre
podseprotejeazcuelementedenchidererezistentelafocminimum30minute.
Separareaporiunilormansardatealeconstruciei,fadepoduri aleacesteiaserealizeaz
cupereiCO(CA1)rezistenilafocminimum2ore,iargoluriledecomunicarefuncionaldin
acetia seprotejeazcuuirezistente lafocminimum45deminute,echipatecudispozitivede
autonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu.
ELEMENTEREZISTENTELAEXPLOZIElPROTECIA GOLURILOR(RE)
2.4.40. Elementele de separare fa de restul construciei, a ncperilor cu pericol de explozie
(categoriile A (BE3a) i B (BE3b) de pericol de incendiu), vor fi CO (CA1) i rezistente la
explozie.
2.4.41. Separarea ncperilor sau spaiilor cu pericol de explozie fadealte ncperi curiscuri,
categoriile depericol saudestinaii dincldire, inclusiv fa de ncperile tampon, trebuie s se
facprinpereiiplaneerezistentelaexplozie,alctuiteirealizateconformnormativului.
2.4.42. Alctuireaidimensionareapereilorrezistenilaexploziesedeterminprincalculastfel
nct acetia s nu se prbueasc sub efectul suprapresiunii care se produce n ncperile
respective, funcie de suprafeele de decomprimare asigurate (ferestre, panouri, luminatoare,
acoperiurizburtoare,trape,etc).
2.4.43. Pereii rezisteni la explozie trebuie s mpiedice i propagarea incendiului din spaiile
nvecinatesprencperilecupericoldeexplozie,rezistenalorlafocfiindstabilitnfunciede
densitateasarciniitermiceancperilorrespective.
2.4.44. Practicarea unor goluri n pereii rezisteni la explozie nu este admis dect n cazuri
excepionale, impuse de necesiti funcionale i numai dac sunt protejate corespunztor
prevederilor dinprezentulnormativ.
2.4.45.Strpungerea pereilor rezisteni la explozie de ctre conducte, conductori sau cabluri
electrice, se admite numai n cazuri de strict necesitate funcional, cu condiia respectrii
prevederilornormativului.
2.4.46.Golurile de comunicare funcional prevzute n pereii rezisteni la explozie, se
protejeaz pri n ncperi tampon antiex, i numai n cazuri excepionale justificate tehnic prin
tamburi deschii antiex. Aceeai prevedere se aplic i pentru comunicarea ntre ncperi cu
pericol de explozie, n cazurile n care comunicarea direct ar prejudicia sigurana sau atunci
cndncperilesuntsituatencompartimentedeincendiudiferite.
2.4.47.ncperiletamponitamburiideschiiantiexprevzuinpereiirezistenilaexplozie,se
realizeaz similar celor de la pereii antifoc, recomandnduse ca pereii i planeele acestor
ncperi s fie amplasate spre spaiile mai puin periculoase. Uile ncperii tampon antiex vor
aveaasiguratenafardecerineleprevzutelapct.2.4.28.imsurispecificedeprotecieastfel
nctprinmanevresnupermitscnteicapabilesiniiezeaprindereaamestecurilorexplozive
respective.
2.4.48.La ncperile tampon i tamburii deschii antiex ce separ spaii n care se produc
degajri de gaze, vapori sau praf cu pericol de explozie, trebuie s se ia msuri pentru ca n
timpulexploatriinormalessempiedicetrecereaacestoradintropartencealalt.
2.4.49.Pentruplaneelerezistentelaexplozie,sevorrespectaprevederilereferitoarelaalctuire,
dimensionare i celelalte condiii stabilite pentru pereii rezisteni la explozie (pct.2.4.42 la
2.4.45.).
2.4.50.Planeeleielementelelordesusinerevorfiastfeldimensionateirealizatenctsnu
fiearuncatedesuflulexploziei.
Elementeetanelafoc(EF)
2.4.51.Elementele etane la foc (EF) se prevd n cazurile, condiiile i n conformitate cu
normativulireglementriledespecialitate.
2.4.52.Pentrucaunelements fieconsideratetan,trebuiesndeplineasccondiiile normate
deetaneitatestabilitenreglementriletehnice.
2.5.EVACUAREFUM(DESFUMARE)lGAZEFIERBINI
Dispoziiigenerale
2.5.1. Prin desfumare se urmrete extragerea din spaiile incendiate a unei pri din fumul i
gazele de ardere n scopul asigurrii condiiilor de evacuare a utilizatorilor i a folosirii
mijloacelordeintervenielastingere,precumidelimitareapropagriiincendiilor.
In spaiile construite i necompartimentate, cu aria liber peste 10.400 m
2
, se asigur
evacuareafumuluiiagazelorfierbininexterior,conformnormativului.
2.5.2. n principiu, desfumarea se asigur prin tiraj natural, organizat sau mecanic, realiznd
circulaiaaeruluin spaiulconsideratievacuareafumuluinraport cuaerulintrodus,sauprin
diferene de presiune ntre spaiul protejat i cel incendiat pus n depresiune, ori printro
combinaieacelordoumetode.
2.5.3. Canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului n caz de incendiu (desfumare). trebuie s
ndeplineascurmtoarelecondiiitehnicegenerale:
seciunea s fie cel puin egal cu suprafaa liber a gurilor de evacuare ale unui nivel al
construciei,lacaresuntracordate
raportuldintrelaturileseciuniicanalelor(ghenelor)snufiemaimarede2
canalele(ghenele) s fierealizatedi n materiale C0(CA1), etanela focminimum15minute,
dac prevederile normativului nu stabilesc rezistene mai mari atunci cnd canalele (ghenele)
pentru evacuarea fumului traverseaz ncperi cu alte destinaii dect cele pentru care sunt
prevzute, vor avea aceeai rezisten la foc cu a pereilor sau planeelor care delimiteaz
destinaiarespectiv
canalele (ghenele) principale colectoare vor fi verticale, fi i nd admise destinaii de maximum
2%
lungimile racordurilor orizontale ale canalelor de evacuare a fumului, ntre guri i ghenele
verticale,vorfictmaiscurteposibil.
2.5.4. Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului i cele de evacuare a fumului se
repartizeaz alternat, distribuinduse ct mai uniform n spaiul protejat, astfel nct s asigure
circulaiaaeruluiievacuareafumului,ndeplinindcondiiilespecificeprevzutennormativ.
2.5.5. Introduceriledeaersepotrealizaprin:
goluri(guri)practicatenfaade
uilencperilorcaresedesfumeaz,practicatenpereiiexterioriaiconstruciei
ncperisaucoridoarensuprapresiune,oricaresuntbineaerisite
scrinenchise ncasedescri
goluri(guri)deintroducere,racordatesaunulacanaleighene.
Evacuareafumuluiseasigurpringolurinacoperisauperei,conformnormativului.
2.5.6. Dispozitivele de protecie (obturare) a golurilor de introducere sau evacuare, trebuie
realizate cu acionare automat sau manual, conform prevederilor normativului. Acionarea
automatadispozitivelordeprotecie vafintotdeaunadublatde comandmanual.
nplus,laconstruciile echipatecuinstalaiiautomatedestingere,seasigurposibiliti
de acionare pentru personalul existent n spaiul protejat i care s poat comanda local
desfumarea,naintedepornireainstalaieidestingere.
2.5.7. Dispozitivele de acionare a elementelor de protecie (obturare) a golurilor trebuie s
asigure:
deschidereagolurilor(gurilor)icanalelor din volumulconsiderat
oprirea ventilatoarelor care nu sunt prevzute pentru evacuarea fumului n caz de incendiu
(desfumare).
2.5.8. Comandamanualcentralizatsaulocaladispozitivelor dedeschiderepoatefirealizat
prinsistemmecanic,electric,pneumaticsauhidraulic.
n funcie de tipul construciei i prevederile specifice, comanda manual centralizat
trebuieamplasatlaserviciuldepompierisaulaunaccesprincipalalconstruciei.
2.5.9. Comandaautomatadispozitivelordeprotecieagolurilor(gurilor)trebuieasiguratde
instalaia de semnalizare a incendiilor din ncperea sau spaiul respectiv sau de dispozitive
locale(fuzibil),atuncicndnuseprevdinstalaiidesemnalizare.
2.5.10.Prevedereadispozitivelordedesfumare,precumiasistemelordeevacuareafumuluii
agazelorfierbiniprodusencazdeincendiu,esteobligatoriensitua iile icondiiilestabilite
deprezentulnormativ.
Evacuareafumului(desfumare)
Desfumareprintirajnatural organizat
2.5.11. Desfumareaprintirajnaturalorganizatserealizeazprinintroducerideaerievacuri
defumcarecomuniccuexterioruldirectsauprincanale(ghene),astfeldispuse,dimensionatei
realizatenctsasigurecirculaiaaeruluinvolumulprotejatievacuareafumului.
2.5.12. Introducerea aerului se realizeaz conformprevederilor art.2.5.5., iar evacuarea fumului
prin goluri n faade (libere sau nchise cu dispozitive care se deschid automat n caz de
incendiu), prin canale i ghene, ori prin dispozitive (trape) cu deschidere automat dispuse n
acoperi sau n treimea superioar apereilor exteriori ai ncperii. Dispozitivele de evacuare a
fumului dispuse n pereii exteriori, asigur desfumarea pe maximum 30,00 m adncime a
ncperii.
2.5.13. Dispozitivele pentru evacuarea fumului n caz de incendiu, vor avea o suprafa liber
normat,raportatlaariancperiipecareoprotejeaz,conformprevederilornormativului.
2.5.14. Golurile de ventilare natural permanent deschise, practicate n acoperi sau n treimea
superioarapereilorexteriori,sensumeazlasuprafaalibernecesardesfumrii.
2.5.15. Dispozitivele de protecie a golurilor (gurilor) pentru desfumare (volei, panouri, trape,
etc.)trebuiesfie(npoziiedeateptare)realizatedinmaterialeC0(CA1)etanelafocpentru
celedeintroducereaaeruluiirezistentelafocpentruceledeevacuare,curezistenalafocegal
cuacanaluluipecaresuntmontate.Pentrugolurileprevzutenacoperisaunpereiiexteriori,
acestecondiiinusuntobligatorii.
Desfumareamecanic
2.5.16. Desfumarea prin tiraj mecanic se asigur prin evacuarea mecanic a fumului i
introducerea natural sau mecanic a aerului, astfel nct s asigure circulaia aerului n spaiul
protejatievacuareafumului.
Desfumarea mecanic poate fi asigurat i prin realizarea suprapresiunii n spaiul
protejatdefum(ncperitampon,degajamenteprotejate,casedescri,etc).
2.5.17. Introducerea natural a aerului se realizeaz conform prevederilor art.2.5.5., iar cea
mecanicpringurideintroducereracordateprincanale(ghene)launventilator deintroducere.
2.5.18. Evacuarea fumului se asigur prin guri racordate prin canale (ghene), la ventilatorul de
evacuare(extragere).
2.5.19.Canalele(ghenele)trebuiesndeplineasc,deregul,condiiileprevzutelaart.2.5.3.i
nplussfieetanelaaer.
2.5.20.Viteza aerului la gurile de introducere nu va depi 5 m/s, iar gurile de introducere
mecanicaaeruluitrebuiesasigureminimum60%dindebitulevacuat.
2.5.21.Gurile de desfumare trebuie s fie protejatecu volei din materiale C0 (CA1), etani la
focla introduceri i rezisteni la foc la evacuri n poziie de ateptare, cu rezistena egal cu a
canalului(ghenei).
Nuesteobligatorieprevedereavoleiloratuncicndcanalele(ghenele)sunt
aferenteunuisingurnivelconstruit.
2.5.22.Raportul dintra latura mare i cea mic a unei guri (deschideri) de introducere sau
evacuarevafidecelmult2.
2.5.23.Dispozitivele de acionare a voleilor de protecie se realizeaz conform prevederilor
art.2.5.6. 2.5.9. i trebuie s asigure punerea automat n funciune a ventilatoarelor de
desfumare.
2.5.24.Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie astfel realizate nct s poat funciona la
temperaturade400Cafumului,celpuinoor.Legturadintreventilatoricoloan(ghen),se
realizeazdinmaterialeC0(CA1).
2.5.25. Starea de funcionare sau nefuncionare a ventilatoarelor aferente desfumrii va fi
semnalizatlaserviciuldepompierisaunaltelocuriundepermanenaesteasigurat.
2.5.26.Instalaiile,inclusivventilatoarelededesfumare,trebuiesfiealimentateelectricdintro
sursnormaliosurselectricderezerv.
2.5.27. Sistemul de ventilare normal sau de condiionare a unei construcii, poate fi utilizat i
pentru evacuarea fumului produs n caz de incendiu (desfumare), dac ndeplinete toate
condiiilespecificedesfumrii.
Condiiispecificededesfumare
Casedescrinchise
2.5.28.Pentru evitarea inundrii cu fum a caselor de scri de evacuare nchise, desfumarea
acestorase poate realiza prin tiraj natural organizat sau prin punerea nsuprapresiune fa de
ncperileadiacentecucarecomunic.Evacuareamecanicafumuluidincaseledescrinueste
admis.
2.5.29. Desfumarea prin tiraj natural organizat a casei de scri nchise, se realizeaz prin
deschiderea automat i manual a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat n treimea
superioar a ultimului nivel al casei scrii) i a gurii (deschiderii) de introducere a aerului
(prevzutnparteadejosacaseiscrii).
2.5.30. mpiedicareaptrunderiifumuluincaseledescrideevacuareprinsuprapresiunefade
ncperile nvecinate cu care comunic, se realizeaz prin introducerea mecanic a aerului n
scar, ori prin evacuarea mecanic a fumului din ncperile adiacente incendiate cu care
comunicsauprincombinareacelordoumetode(fig.2.5.30.).
Suprapresiunearealizatlauilenchisealecaseidescri,vaficuprinsntre20i80Pa.
Debitul trebuie s asigure o vitez de cel puin 0,5m/s n dreptul uilor de acces la nivelul
incendiat,considernduilenchiselacelelalteniveluri.
Laparteasuperioar,casadescritrebuiesaibdispozitivdeevacuareafumului(trapa)
cu aria liber determinat conform normativului, dar cel puin 1m
2
, avnd asigurate posibiliti
de deschidere prin comand de la nivelul de acces n scar. Deschiderea dispozitivului (trapei)
trebuiespoatficomandatidelaserviciuldepompieri.
Atunci cnd accesele la casele de scri sunt protejate cu ncperi tampon, se asigur
suprapresiunenncperiletampon.
2.5.31. Pentru evitarea inundrii cu fum a circulaiilor comune orizontale nchise ale
construciilor, se poateasigura punerea nsuprapresiune a acestora fa de ncperile adiacente
cucare comunic,saudesfumarealorprintirajnatural organizatori mecanic.
2.5.32. Asigurareaevacuriifumuluidin circula iile comuneorizontalenchiseesteobligatorie
n situa iilestabilitennormativ.
Circulaiilecomuneorizontalenchise
2.5.33. Atunci cnd ncperile adiacente sunt prevzute cu evacuri de fum, (naturalorganizat
sau mecanic) circulaiile comune orizontale nu mai necesit desfumare, asigurnduse o
suprapresiune de cca. 20 Pa fa de ncperile cu care comunic direct sau de care sunt izolate
prinncperitamponnsuprapresiune.
2.5.34.Desfumarea prin tiraj naturalorganizat a circulaiilor comune orizontale nchise se
realizeazncondiiileprevzutelaart.2.5.11.la2.5.15.,potriviturmtoarelereguli:
introducerile de aer i evacurile fumului (gurile) se dispun alternat, la distane orizontale
msuratenaxelecirculaiilorcaresnudepeasc10,00mn liniedreaptsau7,00mn linie
frnt
uile ncperilor accesibile publicului s fie situate la mai mult de 5,00 m de orice gur de
introduceresaudeevacuare
guriledeintroducereiceledeevacuarevoraveasuprafeedeminimum0,10m
2
pentrufiecare
fluxdeevacuarealcirculaiei comuneorizontale din zonapecareodesfumeaz
gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai nalt la maximum 1,00 m fa de
pardoseal, iar guri l e deevacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de
pardoseal(trebuindsseaflentreimeasuperioaracirculaieicomune)
Deschiderile n faade pot constitui guri de introducere i/sau de evacuare, dac respect
condiiilededispunereprecizate.
2.5.35.Desfumareamecanicacirculaiilorcomuneorizontalenchise,serealizeazncondiiile
prevederilorart.2.5.16.la2.5.27ipotriviturmtoarelorreguli:
gurile de introducere a aerului i de evacuare a fumului se dispun alternat, n funcie de
localizrileriscurilordeincendiu,ladistaneorizontalemsuratenaxele circulaiilordecel
mult15,00mnliniedrepti10,00mnliniefrnt
uile ncperilor accesibile publicului s fie situate la mai mult de 5,00 m de orice gur de
introduceresaudeevacuare
guriledeintroduceresedispuncupartealorsuperioarlamaximum1,00mdepardoseal,iar
guriledeevacuarevoraveaparteadejos(parapetul)laminimum1,80mdepardoseal(trebuind
sseaflentreimeasuperioaracirculaieicomune)
poriunile de circulaie comun cuprinse ntre o gur de evacuare a fumului i una de
introducereaaerului,trebuiesaibasiguratundebitdeextrageredecelpuin0,5m
3
/spentru
fiecarefluxdeevacuareasigurat.
ntimpulfuncionriidesfumrii,diferenadepresiunedintrecasadescrideevacuarei
circulaia comun orizontal desfumat, trebuie s fie mai mic de80 Pa, la toate uile nchise
alescrii(fig.2.5.35.).
Evacuareafumuluiiagazelor fierbini
2.5.36. Tn situaiile stabilite de normativ, pentru limitarea propagrii incendiilor n construcii
frpereiinterioridespritoripentruasigurareaevacuriifumuluiiagazelorfierbiniprintiraj
naturalorganizat,seprevd(nacoperi)sistemealctuitedindispozitivedeevacuareiecrane
verticale C0 (CA1), coborte sub tavan, n funcie de densitatea sarcinii termice din spaiile
respective,conformtabelului2.5.36.
Tabel2.5.36.
Distanamaxim(m)ntre:
Densitateasarcinii
termice"q"(MJ/mp)
Raportuldintresuma
ariilorlibereale
dispozitivelor
(deschiderilor)iaria
ncperii
axeleadou
deschideri
ecranelesuspendate
subtavan
q< 420 1 : 150 45 75
420<q< 840 1 :125...1: 80 35 70
840<q<1680 1 : 8 0 . . . 1 :60 35 70
1680<q<4200 1: 60... 1 :40 30 30
q>4200 1 : 30 30 30
2.5.37.Dispozitivele pentru evacuarea fumului i a gazelor fierbini vor fi distribuite ct mai
uniformiprevzutecudeschidereautomatimanual.
Golurilepermanentdeschise(ventilri)dinacoperisaudintreimeasuperioarapereilor
exteriori,sensumeazlasuprafaanecesarevacuriigazelorfierbini.
2.5.38.Atunci cnd se prevede evacuarea mecanic a fumului i a gazelor fierbini, aceasta va
respectaurmtoarelecondiii:
dispunereaecranelorCO(CA1)subplafon,corespunztorprevederilorspecificeevacuriiprin
tirajnatural organizat(art.2.5.36.i2.5.44.):
prevederea gurilor de evacuare se realizeaz astfel nct s se asigure cel puin ogur la
maximum320m
2

debituldeextragereauneigurivafidecelpuin1rrf/spentru100m
2
delimitaideecrane,i ar
pentruncperevafideminimum 1,5m7s
la un ventilator de evacuare pot fi racordate maximum dou volume delimitate de ecrane, iar
debitulventilatoruluipoatefiredusladebitulnecesarceluimaimarevolumracordat
introducereaaeruluisepoaterealizamecanicsaunatural,prinparteadejosapereilor,ctmai
aproapedepardoseal.
2.5.39. Prevederea dispozitivelorpentru evacuarea gazelorfierbini nu este obligatorie n zonele
construciei situate la mai puin de 30 m de pereii exteriori ce au n treimea superioar a
ncperilordeschiderisauferestreprevzutecuochiurimobilecaresedeschidautomatncazde
incendiu,cusuprafaalibernecesaricareasigurevacuareagazelorfierbini.
Cnd acionarea manuala nu se poate face din apropierea dispozitivelor de evacuare
(trape,ferestre,etc.)iarcentralizareacomenzilornueste justificattehnic,se admiteca acestea
snufieprevzutecuacionaremanual.
n cazul utilizrii sistemelor de dispozitive i ecarne pentru evacuarea gazelor fierbini,
numaiesteobligatorieprevedereadispozitivelordeevacuareafumului(desfumare).
2.5.40.Deschidereaautomatadispozitivelordeevacuareafumuluiiagazelorfierbini,ncaz
deincendiu,sepoatefaceindividualsaun grup.
2.5.41.n construciile prevzute cu instalaii automate de stingere, acionarea automat a
dispozitivelordeevacuareagazelorfierbinitrebuiesse facdupdeclanarea instalaiilorde
stingere.
2.5.42.n construciile prevzute cu luminatoare, evacuarea gazelor fierbini se va asigura
obligatoriu prin ochiuri mobile ale acestora, care s ndeplineasc condiiile dispozitivelor de
evacuareagazelorfierbini.Facexcepiesituaiileprecizatelaart.2.5.39.
2.5.43.Laconstruciileetajate,evacuareafumuluiiagazelorfierbiniseasigurseparatpentru
fiecare nivel, iar canalele respective care traverseaz alte niveluri vor avea perei C0 (CA1) cu
rezistenlafocdecelpuinior.
Seexcepteazsit ua iiledeosebite,justificatetehnic,caresuntstabiliteprinreglementri
specifice.
2.5.44.Ecranele vor cobora sub plafon n aa fel nct marginea lor inferioar s se afle, de
regul,ctmaijos,darcelpuin0,50msub plafon.
nlimeaecranelorsubplafonpoatefireduscumaximum1/3,dacprinamplasarealor
la distan mai mic dect cea prevzut n tabel i prin suprafaa de deschidere asigurat se
realizeaz condiii echivalente de limitare a propagrii laterale a gazelor fierbini, sub plafonul
ncperilor.
n ncperi cu plafoane suspendate, continuitatea golurilor dintre acestea i planeul de
rezistentrebuientreruptndreptul ecranelor,cumaterialCO(CA1).
2.5.45. Ecranele vor fi astfel alctuite i dispuse nct s realizeze o casetare a spaiului de sub
acoperi.Fiecarecasetvafiprevzutcucelpuinundispozitivdeevacuareagazelorfierbini.
Dispunerea ecranelor se face, de regul, pe latura elementelor de rezisten din zona riscului
potenialdeincendiu.
Nuseadmitetraversareaecranelordectreelementecombustibile.
2.6.CI DEEVACUARENCAZDEINCENDIU
Dispoziiigenerale
2.6.1. nconstrucii,compartimentedeincendiu,ncperiialtespaiiconstruitevorfiasigurate
ci de evacuare prin care, n caz de incendiu, persoanele s poat ajunge n exterior la nivelul
terenului sau al unor suprafee carosabile, n timpul cel mai scurt i n condiii de deplin
siguran.
Pentru circulaiile funcionale aferente locurilor n care prezena oamenilor apare
ntmpltorsuntvizitatedecelmult8oripeschimbpentruverificri,precumialncperilor
pentru fumat sau ale grupurilor sanitare, condiiile prevzute pentru cile de evacuare nu sunt
obligatorii.
2.6.2. Cile de circulaie prevzute pentru funcionarea normal a construciilor trebuie s
asigure i evacuarea persoanelor n caz de incendiu. Ci special destinate evacurii se prevd
numaiatuncicndcelefuncionalesuntinsuficientesaunupotsatisfacecondiiiledesiguranla
foc.
2.6.3. Prevederile din norm constituie condiii obligatorii la proiectarea i realizarea cilorde
evacuare a persoanelor din construciile al cror finisaj interior este executat din materiale
tradiionale:piatr,ceramic,sticl,lemn,metal.
ncazulmaterialelordefinisajcarencomparaieculemnulseaprindmaiuor,propag
flacra la suprafa mai rapid sau eman mai mult fumori gaze, prin proiect se vor lua msuri
suplimentaredeprotecie,nconformitatecuspecificaiiletehnicealeproduselorrespective.
2.6.4. Ci de evacuare n caz de incendiu sunt considerate circulaiile libere care, ndeplinind
condiiile stabilite prin prezentul normativ, asigur evacuarea prin ui, coridoare, degajamente
holurisauvestibulurilanivelulterenuluisaualunorsuprafeecarosabileastfel:directprincase
descrideevacuareprinterasebalcoanelogii,pasajedeevacuare.
2.6.5. Ci de evacuare pot fi considerate i cele care trec prin ncperi sau spaii din cldiri
civile(publice)saudeproducie,n conformitateicurespectareacondiiilor din normativ.
2.6.6. Nu constituiecideevacuarencazde incendiu,n general:ascensoareletrecerileprin
uiantifoccaresepotblocanpoziianchissauprinuincuiatentimpulfuncionriinormale
acldiriitreceriledestinategarniturilordetrencaretransportncrcturipericuloasegaleriile,
tunelurile,etc.princaresetransportsauvehiculeazsubstanecupericoldeincendiu,explozie,
intoxicare,asfixierecuaburcupresiunemaimarede1atm.
2.6.7. Uilencuiatentimpulfuncionriinormale,potconstituiadouacaledeevacuareaunei
poriuni di n construciesauantregiiconstrucii,cuexcepiasliloraglomerate,dac:
alctuireaidimensionarealorcorespundprevederilordinprezentulnormativ
suntdotatecusistemedenchideredeschidereuormanevrabilefrcheie,cepotfiacionate
dinzonaceseevacueazsausuntprevzutecupanouridinsticlsecurizatcudimensiunicare
spermittrecereafluxurilordeevacuareicuparapetedemaximum0,40m.ncazulpanourilor
din sticl, se vor prevedea mijloace de spargere i indicatoare corespunztoare. Panourile din
sticlsecurizatastfelrealizatepotfiamplasateiindependent,lngui,marcatecorespunztor
iastfeldispusenctsfieuorderecunoscut.
2.6.8. Ceadea douacaledeevacuarepoateficonstituitidinunasaumaimulteferestre(cu
ochiurimobiledemin.0,75mlimei1,00mnlimeliber),avndparapetullacelmult1,50
m deasupra nivelului terenului sau al unei terase prin care se poate face evacuarea la nivelul
terenului,pentru:
a) ncperilesuprateranecucelmult50depersoane
b)ncperilesituatelasubsolsaudemisol,dacpentregnivelulexistcelmult30depersoane
iseasigurninteriorscrifixedeacceslaparapetelemainaltede1,20m.Laacestencperi
se admit i trape de min. 0,80x0,80 m prevzute n interior cu scri fixe de acces care asigur
evacuareadirectdinexterior.
Lacldirinalte,foartenalteisliaglomeratenuesteadmisasigurareaprinferestrea
celeideadouacaledeevacuare.
2.6.9. Alctuireaelementelordeconstrucieiafinisajelorutilizatepeciledeevacuare,sevor
stabilinconformitatecuprevederileprezentuluinormativ.
2.6.10. Traseelecilordeevacuaretrebuiesfiedistincteiindependente,astfelstabilitencts
asigure distribuia lor judicioas, posibilitatea ca persoanele s recunoasc cu uurin traseul
spreexterior,precumicirculaialesnicioas.
Ciledeevacuare,nutrebuiesconducspreexteriorprinlocurincarecirculaiapoate
fiblocatncazdeincendiudatoritflcrilor,fumului,radiaiilortermice,etc.
Numrcideevacuare
2.6.11. n construcii, compartimente de incendiu sau poriuni de construcii independente di n
punctuldevederealcirculaiei,deregul,persoaneletrebuiesaibacceslacelpuindouci
deevacuare,carepect posibil,sducndireciiopuse.
A doua cale de evacuare poate fi constituit din ferestre sau trape exterioare dac prin
acestea se asigur evacuarea n condiii corespunztoare de siguran a persoanelor, conform
prevederilornormativului,art.2.6.8.
2.6.12. Asigurareauneisingurecideevacuareesteadmisatuncicndconformproiectului,la
fiecarenivelsepotaflasimultanmaximum20depersoaneindiferentdetimpul(lungimea)de
evacuare realizat, precum i n cazurile n care numrul persoanelor este mai mare dar timpul
(lungimea)traseuluideevacuaresenscrievaloareaadmispentrucoridoarenfundate,nfuncie
de gradul de rezisten la foc, risc, sau categorie de pericol de incendiu, tip de cldire, i
destinaie,conformprevederilornormativului.
La cldirile nalte, foarte nalte i slile aglomerate, precum i n situaiile stabilite n
normativ,suntobligatoriiminimumdouci deevacuare.
2.6.13. Alctuirea i gabaritele cilor de evacuare, timpul (lungimea) de evacuare, traseele,
precum i numrul de fluxuri de evacuare, trebuie s asigure circulaia lesnicioas i fr
obstacole,conformnormativului.
Alctuireacilordeevacuare
Ui
2.6.14.Uile folosite pe cile de evacuare trebuie s fie cu deschidere de tip obinuit, pe
balamalesaupivoi.
2.6.15.Peciledeevacuarenuseadmiteutilizareauilorcaresepotblocadatoritfuncionrii
defectuoaseamecanismelorlorauxiliare,precumiuiledet ip glisant,ghilotin,basculant,etc.
Fac excepie uile pentru maximum 5 persoane capabile s se evacueze singure, precum i
cazurileprevzutennormativ.
Uile pliante i cele turnante (cu foi care pot fi uor pliate) pot fi folosite pe cile de
evacuare numai dac n acestea sau n imediata lor apropiere sunt prevzute ui pietonale
obinuite(pebalamale)saupanouridin sticlsecurizatcfart.2.6.7.
2.6.16.Deschidereauilordepetraseulevacurii,deregultrebuiessefacnsensuldeplasrii
oamenilorspreexterior,cuexcepiauilorprincareseevacueazcelmult30depersoanevalide
iacazurilorprevzutennormativ.
2.6.17.Prin deschidere, uile de evacuare nu trebuie s se mpiedice una de alta sau s
stnjeneascevacuarea.
2.6.18.ndreptuluilordeevacuarenuseadmitpraguricunlimeamaimarede2,5cm.Dac
acestea sunt necesare, se vor racorda la pardoseal prin pante. n situaiile admise de normativ
uiledeevacuarepracticatenalteuicudimensiunimari,potaveapraguricunlimeactmai
mic,darnumaimultde0,40m.
Scriinterioare
2.6.19.Scrile interioare pot fi nchise (amplasate n case proprii de scar) sau deschise
(amplasatenholuri,vestibuluri,atriumuri,etc.) potrivitprevederilornormativului.
Scriledeevacuare,deregul,trebuiesseduc,peaceeaivertical,delaultimulnivel
pentru care asigur evacuarea, pn la nivelul ieirii n exterior la nivelul terenului ori al unor
suprafeeexterioarecarosabile,saupeoterasdepecareevacuareapoateficontinuatpn la
nivelulterenului.
Persoaneleintratencasascrii,trebuiespoatajungefraomaiprsi,pnlanivelul
ieiriinexterior.
Fac excepie scrile di n interiorul apartamentelorde locuit i scrile ntrerupte la care
evacuarea di n punctul de ntrerupere pn la nivelul terenului poate fi continuat n siguran
printerasesauprinaltecasedescrisauholuricuaccesdirectnexterior.Legturadirectntre
douscriinterioarentrerupte,trebuiesserealizezeprintrunpaliercomun.
2.6.20.Pentruampiedicaptrundereafumuluipeciledeevacuareipropagareaincendiilorde
laun nivel laaltul,scrile, indiferentdac sunt luatesaununcalcul la evacuare,deregul,se
separ de restul cldirii prin perei i planee alctuite conform prezentului normativ. Scri
interioaredeschisesuntadmisenumain cazurileicondiiilemenionatennormativ.
nchiderea casei scrilor trebuie s se fac astfel nct accesul persoanelor la cel puin
douscrideevacuare,acoloundeacesteasuntobligatorii,sfieposibilfrasetreceprincasa
vreuneiadinele.
2.6.21.Holurile etajelor n care debueaz liber scri de evacuare,pot fi asimilate cu casele de
scri,dacsuntdestinatenumaipentrucirculaiesauateptareidacsuntseparatefaderestul
construciei,conformprevederilorpentrucaseledescrirespective.
2.6.22.n pereii interiori ai caselorde scri se potpractica numai goluri de acces la nivelurile
construciei. Pentru iluminarea casei de scri, a vestibulurilor de etaj i a coridoarelor, se pot
prevedeagolurinumaincondiiileadmisedenormativiprotejatecorespunztor.
2.6.23.Golurile de acces la casele de scri de evacuare, se protejeaz conform prevederilor
normativului,deregulprin:uiplinesaucugeamsimplusauarmat,oriuietaneirezistente
la foc,sauncperitampon,nsituaiileadmiseconformnormativuluii corespunztorrealizatei
echipate. n toate situaiile, uile de acces la casele de scri, se prevd cu sisteme de
autonchideresaunchidereautomat,dupcaz,cuexcepiacelordelacldiriledelocuitcarenu
suntcldirinaltesaufoartenalte.
2.6.24.Caseledescrideevacuarealenivelurilorsuprateraneserecomandsnufiecontinuate
nsubsolulcldirilor,iarcndaceastanuesteposibilsaujustificat,seadmitenumaincondiiile
stabilitelaart.2.6.25la2.6.28.
2.6.25.Atunci cnd n subsolurile respective sunt numai ncperi cu risc mic de incendiu i au
densitatea sarcinii termice rezultat din mobilier, finisaje i materiale adpostite de maximum
210 MJ/m
2
, scrile de evacuare continuate la subsol, se separ n acelai mod ca la nivelurile
supraterane,dacnnormnusedispunealtfel.
2.6.26.n cazurile n care ncperile subterane au ferestre cu suprafaa total de min. 1/100din
suprafaapardoseliiiadpostescdestinaii(funciuni)similarecelordelanivelurilesupraterane
sauspaiitehnice,depozite,oriatelieredentreinereocupndcelmult1/4dinaria construita
nivelului,deregul,caseledescricontinuatelasubsolsesepardenivelurilesubteranelafelca
lacelesupraterane,iargolurile deacces seprotejeaz prinuirezistente lafocminimum45de
minute,prevzutecudispozitivedeautonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu.
2.6.27.Rampadeacceslasubsolpoatefidispusncontinuareacaseidescrisupraterane,dac
esteseparatderampeleaferentenivelurilorsuprateraneprinpereirezistenilafocminimum2
orei30min.,iplaneerezistentelafocmin.1or,recomandndusecaevacuareasubsoluluis
serealizezeindependentdenivelurilesuprateranealecldirii.Subsolulpoatecontinuafuncional
cu casa de scri a nivelurilor supraterane, de regul, printrou etan la foc 1 ordispus la
cotaparterului,nafaracazurilorncarenormativuldispunealtfel.
2.6.28. Scrile supraterane de evacuare a persoanelor pot avea rampe directe (neseparate) spre
subsol atunci cnd asigur accesul la ncperi i spaii legate funcional de cele supraterane i
dac aceste funcionaliti sunt separate de restul subsolului cu alte destinaii prin perei C0
(CA1) rezisteni la foc minimum 3 ore i ui etane la foc 1 or (1 h 30' pentru ncperi cu
densitateasarciniitermicede840MJ/m'saumaimare).
2.6.29. n casele de scri de evacuare nu vor fi amenajate spaii de lucru, de depozitare ori cu
alt e destinaii (n afar de circulaie) i nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru
utilizritehnologice,conductepentrulichidecombustibilesautuburicolectoaredegunoisaualte
materiale.
Seadmiteamplasareancasascrilorainstalaiilorcarenuprezintpericol deincendiu
sauexplozie,dacnureducgabaritulnecesarpentruevacuare.
ncazulamplasriituburilorcolectoaredegunoisaualtemateriale,nncperiadiacente
separate, dar care comunic cu casele scrilor de evacuare, se vor lua msuri corespunztoare
pentruasempiedicaptrundereafumuluiiafoculuincasascrii.
2.6.30. Caseledescriserecomandsfieluminatenatural,directdinexterior.
2.6.31. Iluminatul natural al caselor de scri se poate face indirect, prin goluri protejate cu
elementerezistente lafocminimum30minute,dincoridoare sau ncpericudensitateasarcinii
termicesub105MJ/m
2
.
2.6.32. nconstruciidegradull l l l derezisten lafoc,deregul,iluminatulnumaiculumin
artificial se admite dac se asigur, n caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scri
prin dispozitive automate i cu o comand manual, avnd seciunea de cel puin 5% din
suprafaaorizontal construitaacestora,darminimum1m
2
iseasigurfuncionareanorice
momentaunuisistemdeiluminatartificial.Excepiefacsitua iilenominalizaten normativ.
2.6.33. Golurilepentruiluminarepracticatenpereiiexterioriaicaselordescrivorfiprotejate
contraradiaieitermicecerezultntimpuleventualelorincendiiprodusenconstrucii,instalaii
saudepozitedinvecintatealor,sauchiarnporiunialeaceleiaiconstrucii,situateladistane
maimicidectceleadmiseconformart.2.2.2.
2.6.34. Scri de evacuare interioare deschise se admit n cazurile i condiiile prevederilor
normativului, n funcie de destinaie, precum i atunci cnd asigur evacuarea a cel mult dou
nivelurisuccesive.
2.6.35. Caseledescrideevacuare,trebuiesaibieirilanivelulterenuluisaualunorsuprafee
exterioarecarosabile,astfel:
a) directnexterior
b)prinholsauvestibul
c) prin coridor de maximum 10 m lungime, cu acces n exterior direct sau printrun hol sau
vestibul
d)printuneldeevacuareculungimeamaximde200m,cuaccesnexterioricareestealctuit
di n elemente C0 (CA1) rezistente la foc corespunztor densitii sarcinii termice a ncperilor
adiacente,fra finsmaimicide2orepentrupereii1orpentruplanee. Uiledinpereii
tuneluluivorfirezistentelafoc1orsprencpericusarcinatermicpeste420MJ/m
2
iechipate
cudispozitivedeautonchidereautomatncazdeincendiu.
Holul, vestibulul sau coridorul prin care se asigur accesul spre exterior, trebuie s fie
separat de ncperile i coridoarele interioare nvecinate de la parter prin perei C0 (CA1)
rezistenilafocminimumoor,cuexcepiaholurilordetipatriumlacareseasigurmsurilede
proteciespecificeacestora.
2.6.36.Holuriledelaparter,princareseasiguraccesulspre exterioralscrilordeevacuare,pot
comunicalibercugarderobesupravegheate,ncperiderecepiepentrupublicispaiifuncional
necesare(comer,alimentaie,ntruniri,etc.).Toatescriledeevacuareanivelurilorsupraterane,
potaveaaccesul spreexterior printrunholcomun.
Scriledeschise,nsituaiileadmisennormativ,potaveaaccesspreexteriorprinspaiile
ncaresuntamplasate.
Uilecaselordescriprevzutepentruasigurareaevacuriincazdeincendiulanivelul
terenului sau al unei suprafee carosabile, dar neutilizate n circulaia funcional curent, se
prevdcupanouridegeamsecurizat,conformpct.2.6.7.
2.6.37.Grinzile, podestele i treptele scrilor interioare de evacuare trebuie s ndeplineasc
condiiiledecomportarelafocprevzutenprezentulnormativ.
2.6.38.nclinarea rampelor scrilor de evacuare, suprafaa i forma treptelor i a podestelor,
trebuie s permit o circulaie lesnicioas i sigur a persoanelor, respectnduse prevederile
reglementrilorspecifice.
2.6.39.Scrilecurampecurbe(helicoidale)suntconsideratecideevacuarenumainporiunea
de ramp n care limea minim a treptei este de 18 cm, iar limea maxim de 40 cm, dac
trepteleauaceeaiformidimensiunipetoatdesfurareascrii.
2.6.40.Scrilecutreptebalansatepotficonsideratecideevacuare,numaipentruunsingurflux
de evacuare a utilizatorilor, dac ndeplinesc condiiile de alctuire i dimensionare stabilite n
normativireglementriledespecialitate.
2.6.41.n construciile cu trei sau mai multe niveluri, se va asigura posibilitatea de ridicare a
furtunurilorpnlaloculncareurmeazafifolosite,prinferestrelecaselordescriplasatepe
faadele accesibile (cu condiia ca sub aceste ferestre s nu se prevad copertine sau elemente
constructiveproeminentecaresmpiediceridicareafurtunurilor).Atuncicndcaseledescrinu
auferestre,seprevdgoluriculimeadecelpuin20cmsituatepeaceeaivertical,practicate
npodeteorintrevanguri.
Fac excepie casele de scri prevzute cu coloane (conducte) uscate fixe, destinate
alimentriicuapncazdeincendiu.
2.6.42.Scrile de evacuare pot fi nlocuite n toate cazurile prinplanuri nclinate, dac satisfac
prevederile din prezentul normativ i reglementrile tehnice referitoare la scri (nchidere,
rezistenlafoc,dimensionare,etc).
Panteleplanurilornclinatevorfidemaximum1:10(1:8ndreptulieirilordincldire)i
prevzutecustratdeuzurcaresmpiedicealunecareapersoanelor.
Scriexterioaredeschise
2.6.43.Scrile de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate independent n exteriorul
construciei sau alipite acesteia pe maximum trei laturi. Ele pot nlocui scrile interioare de
evacuarenecesaresaupotconstituiocontinuareaacestora,dacsuntexecutatedinmaterialeC0
(CA1),curezistenlafocdeminimum 15minuteidac:
respectprevederilereferitoareladimensionareascrilordeevacuare
suntprotejateconformart.2.6.44.
2.6.44.Scrileexterioaredeschisedeevacuaretrebuiesfieastfelamplasatesauprotejate,nct
circulaiasnupoatfiblocatdeflcrilesaufumulprodusncazdeincendiunconstrucia
pentrucareeleasigurevacuarea,oridatoritavarieriiunorconductedeaburi,lichidesaugaze
combustibile,acizisausubstanetoxice,etc,amplasatelamaipuinde3,00mdegabaritulscrii.
Seconsidersatisfctoareprotejareascrilorprinamplasarealorndreptulunorporiuni
pline de perete C0 (CA1) i minimum 15 minute rezisten la foc, care n proiecie orizontal
depescminimum3,00mgabaritulscrii,sauprinecranareascriicuelementerezistentelafoc
min. 15 minute fa de golurile din perete (cu excepia celor de acces la scri) i conductele
menionatemaisus,careseaflladistanmaimicde3,00metri.
Golurile de acces la scrile exterioare deschise se protejeaz prin ui etane la foc 15
minute,echipatecusistemedeautonchideresauprintreceriicanate,corespunztornecesitilor
funcionale.
Teraseicuriinterioare
2.6.45.Terasele circulabile, balcoanele i logiile care constituie ci de evacuare trebuie s fie
C0(CA1)cuexcepiaizolaiilorcombustibilemontatepeplacdebeton rezistentelafocdecel
puin o or i protejate mpotriva blocrii circulaiei prin cderea unor elemente aprinse ale
construciei.
Teraseleculimemaimicde6,00mibalcoanele utilizate laevacuare,trebuiesfie
protejate cu parapete pline, mpotriva efectelor incendiilor de la nivele inferioare sau din
vecintate.
Potservilaevacuareiporiunialeteraselornecirculabile,dacndeplinesccondiiilede
maisusiseiaumsuridedirijare,organizareiprotecieatraseelorstabilitepentruevacuare.
2.6.46. Curile interioare i spaiile libere dintre construcii pot fi luate n consideraie pentru
evacuareapersoanelorncazdeincendiudacaulimeasuficientpentrutrecereanumruluide
fluxurirezultate din calcul,frafimaimic3,50m.
2.6.47. Evacuarea prin terase, balcoane, logii, curi interioare sau prin spaiile dintre cldiri se
poatefacenumaidaccirculaianupoatefiblocatdatoritflcrilorsauafumului.
Dimensionareacilordeevacuare
Criteriidecalcul
2.6.48. Calculul cilor de evacuare (pentru mai mult de cinci persoane) const n determinarea
gabaritelornecesareistabilirealungimiitraseelor,astfelnctsseasigureevacuarearapiddin
construcie,ntimpulnormat.
2.6.49. Evacuarea persoanelor din construcie se consider c se face ordonat, sub form de
fluxuri (iruri de persoane aezate una n spatele celeilalte), care circul prin cile de evacuare
spreexteriorulconstruciei.
2.6.50. Numrul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor i gabaritele
necesaretreceriifluxurilordeevacuaresecalculeazconformprevederilornormativului.
2.6.51. Limea rampelor scrilor de evacuare, de regul, se determin dup nivelul din care
provinecelmaimarenumrdefluxuri,frasecumulafluxurilecarevindelaniveluridiferite,
cuexcepiileprevzutennormativ.
2.6.52. Dacdeasupraniveluluicaredetermindimensionarearampelorscriiseaflalteniveluri
cu un numr mai mic de persoane, limea poriunii de scar situat deasupra sa poate fi mai
mic, fiind dimensionat corespunztor numrului de persoane cel mai mare al unuia din
nivelurilerespective.
2.6.53.Lascrilecuramperamificate,calculullimiisefacepentrurampaprincipal.Limea
fiecreiramperamificatetrebuiesfiedecelpuin60%dinlimearampeiprincipale.
2.6.54.Limea fiecrui podest al scrilor de evacuare nu trebuie s fie mai mic dect cea a
celeimailaterampepecareointersecteaz.
Lascrilecuramperamificatelimeapodestuluicentralvaficelpuinegalcuacelei
mailateramperamificate.
2.6.55.Atuncicndciledeevacuarenexterioralecelorlaltenivelurisuntcomunecuceleale
parterului,limeaieirilorspreexterior(uidelanivelulparterului)trebuiesasiguretrecerea
numruluitotaldepersoanedeterminatprinnsumarea:
numruluidepersoanecarevinprinscriinterioaredelanivelulcelmai populatalcldirii
60% din numruldepersoaneaflatelaparterulcldirii
60%dinnumruldepersoanecarevinprinscrileinterioaredelasubsol.
Determinareafluxurilordeevacuare
2.6.56.Numruldefluxuricetrebuieasiguratepentruevacuarea persoanelorsedetermincu
relaia:
F = N/C
ncare:
F=numruldefluxuri
N=numruldepersoanecaretrebuiestreacprincaleadeevacuare
C=capacitateanormat,deevacuareaunuiflux
Rezultatele din relaieserotunjesclanumrulntregimediatsuperior.
2.6.57.Numruldepersoane (N)pentru care se calculeaz cile de evacuare este constituit din
capacitateamaximsimultandepersoane,stabilitprinproiectpeniveluriitotalconstrucie.
2.6.58.Capacitatea de evacuare a unui flux (C) se determin n funcie de tipul, destinaia i
riscul(categoriadepericol)deincendiu aconstruciei,conformprevederilornormativului.
2.6.59.Pentruconstruciilencaresepotaflasimultan un numrmaredepersoane,numrulde
fluxuri de evacuare rezultat din calcul pentru uile exterioare ale construciei poate fi redus
procentual,cuacordulbeneficiarului,astfel:
cu10%pentrucelecarenecesit1020fluxurideevacuare
cu20%pentru2130fluxuri
cu25%pentrumaimultde30fluxuri.
Gabaritelec ilordeevacuare
2.6.60.Limealibernecesarpentrutrecereafluxurilordeevacuare,nraportcunumrul
acestora,estedeminimum:
0,80mpentruunflux
1,10mpentrudoufluxuri
1,60mpentrutreifluxuri
2,10mpentrupatrufluxuri
2,50mpentrucincifluxuri
Limileintermediareseconsidervalabilepentrutrecereanumruluiinferior defluxuri.
2.6.61.Limea cilor de evacuare pentru mai mult de 50 de persoane, nu va fi micorat n
sensuldecirculaiespreexterior,chiardacestemaimaredectcearezultatdin calcul.
2.6.62.Dimensiunilebrute(nefinisate)alecoridoarelorialescrilorprecumicelealegolurilor
de comunicaie practicate n pereii acestora(ui), se stabilesc astfel nct spaiul liber necesar
pentru trecerea numrului de fluxuri s nu fie redus cu mai mult de 0,10 m pe nlimea de
maximum 2,10 m de la cota pardoselii (prin proeminene ale pereilor, tocurilor, cptuelilor,
canaturilor, de ui sau ferestre n poziie deschis, finisajelor interioare, instalaiilor, etc).
Limearampelorscrilorsemsoarpnlabalustrade,(carederegulnutrebuiesmicoreze
gabaritulliberalcirculaiei).
2.6.63.n pereii coridoarelori scrilor pentru evacuarea a mai mult de 50 de persoane sunt
admise nie cu parapetul (limit a inferioar) la mai mult de 1,20 m deasupra pardoseiii sau cu
marginealorsuperioarlamaximum0,90mdepardoseal.
2.6.64.Limea coridoarelor, rampeloripodestelorscrilorcesunt utilizate pentru evacuarea a
peste50depersoane nu trebuie s fie redusdeui sau ferestre care sedeschid spre acestea i
potfiblocatenpoziiedeschisdepersoanelecaresedeplaseazpentruaieidinconstrucie.
Facexcepieferestrelealcrorparapetestedecelpuin2,00mfadenivelulpardoselii
saualtreptelor din dreptullor.
2.6.65.Uiledeschisesprepodestelescrilordeevacuarenutrebuiesreducgabaritulacestora,
determinatprincalcul.
nfaauilorascensoarelorpentrupersoane,deregul,limeapodestelorscrilortrebuie
s fie de cel puin 1,60m. Fac excepie cazurile n care uile de palier ale ascensoarelor sunt
glisante sau se nchid rotinduse n acelai sens cu cel n care se deplaseaz fluxul de evacuare
spreexterior,cazurincarelimeapodestuluisepoatereducela1,20m.
2.6.66.Deregul limea liberdetrecerea uneiuideevacuarenu trebuiesdepeasc2,50
m.Daclimeauiiestemaimare,easempartecumontanisolidncastrainspaiidetrecere
culimeademaximum2,50m.
Facexcepieuileacrorlimeestedecelpuindouorimaimaredectcea necesar
treceriifluxurilordeevacuare,precumicelemonumentale.
2.6.67.Limea rampei scrilor de evacuare, de regul, nu trebuie s fie mai mare de 2,50 m
ntre perei i balustrad sau ntre dou balustrade ale aceleiai rampe. Atunci cnd limea
rampeiestemaimare,semparteprinbalustradeintermediarenspaiidemax.2,50mlime.
Nuesteobligatorieprevedereabalustradelorintermediarelarampele:
a) folositeurcnd,pentruaajungelaieire
b) culimeacelpuindedouaorimaimaredectceanecesarfluxurilordeevacuare,sausunt
scrimonumentale.
2.6.68.nlimealiberpeciledeevacuaretrebuiesfiedeminimum2,00m.
Pentrupodurisausubsoluri,aceastnlimepoatefide minimum1,90m iaruile din pod
isubsol potaveanlimealiber de1,80m.
Timpuldeevacuare(lungimeacilor de evacuare)
2.6.69.La determinarea timpului de evacuare, respectiv a lungimii cii de evacuare, se ia n
considerare traseul parcurs n axa cii de evacuare, dela punctul deplecare pn la o ieire n
exterior, sau pn la o scar de evacuare nchis sau deschis, ori degajament protejat, innd
seama de poziia diferitelor echipamente sau obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite,
respectnduseniveleledeperformanadmisennormativ.
2.6.70.La stabilirea timpului de evacuare (lungimi i cii de evacuare) nu se iau n consideraie
distaneleparcurse:
a) pe scrile de evacuare i de la baza acestora spre exterior precum i n interiorul
degajamentelorprotejate
b) n interiorul ncperilor n care nu se depete timpul (lungimea) deevacuareadmis pentru
coridoarenfundate.
2.6.71.Determinarea perioadei teoretice de timp necesare evacurii utilizatorilor se efectueaz
prinraportarealungimilorde evacuareadmiselavitezamediededeplasare,considerat
0,4m/sec.peorizontali0,3m/sec.pevertical(scri,pante).
Marcareacilordeevacuare
2.6.72.Traseele cilor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementrilor
tehnice.
2.6.73.Lacldirilecupestedounivelurisupraterane,ncazulcoborriiscrilordeevacuaresub
nivelul terenului, n condiiile menionate la pct.2.6.24., se vor lua msuri pentru ndrumarea
circulaieideevacuarespreieireanexterior.
2.6.74.Documentaiile tehnicoeconomice ale construciilor vor cuprinde, dup caz, planuri de
evacuare,cuindicareaimarcareacilordeurmatncazdeincendiu.
2.7.INSTALAIIDESEMNALIZARElSTINGEREAINCENDIILOR
2.7.1. Construciile se prevd, dup caz, cu instalaii de semnalizare i stingere a incendiilor,
potrivitreglementrilordespecialitate.
n scopul asigurrii singuranei la foc a utilizatorilor construciilor, instalaiile de
semnalizareistingerea incendiilor,mainile,utilajele,aparatur,echipamenteledeproteciei
produsele pentru prevenirea i stingerea incendiilor necesare, se stabilesc conform prezentului
normativ i a reglementrilortehnice specifice, putnd fi suplimentate conform opiunii
beneficiarului, n funcie de riscurile de incendiu i de condiiile de propagare a incendiilor,de
categoria de importan a construciilor, de importana i valoarea acestora, precum i de
posibilitilerealedealarmare,alertareiintervenieaforelordeintervenie.
2.7.2. Instalaiile de semnalizare i de stingere a incendiilor, se prevd cu acionare manual,
dacobservareaincendiuluisepoate asigurantimputil,saucuacionareautomat.
Acionareaautomatainstalaiilordesemnalizareidestingereaincendiilor,deregul,
se asigur la construcii i spaii unde nu exist o permanent supraveghere uman, cnd
incendiulnupoatefiuorobservatsauatuncicnd,datoritrisculuideincendiuorialcondiiilor
desiguranlafocaoameniloribunurilor,estenecesarointervenierapid.
Instalaiilecuacionareautomatseprevdntotdeaunaicuposibilitideacionaremanual.
2.7.3. Instalaiiledesemnalizareistingereaincendiilorseproiecteaziserealizeazconform
reglementrilortehnice,astfelnctsprezintesigurannexploatare,sasigureposibilitatea
verificriiperiodiceastrilordefuncionare,iareventualelereviziiireparaiissepoatface
cuuurin.
2.7.4. La construciile, spaiile i ncperile echipate cu instalaii automate de stingere, se
prevd instalaii de semnalizare a incendiilor numai cnd sunt sau se afl n construcii de
importandeosebitsaucuriscmare,asigurndusesemnalizareaizbucniriiincendiuluinainte
deintrareanfunciuneainstalaiilorautomatedestingere.
2.7.5. n funcie de importana construciilor, instalaiilor i a spaiilor cu risc de incendiu,
precum i consecinele unor eventuale incendii sau explozii, de la caz la caz, se va analiza i
stabili necesitateaprevederiiuneisemnalizrinaintedeatingereaparametrilorpericuloi,astfel
nctssepoatluamsuridenlturareapericolului.
2.7.6. Obiectivele cu risc mare de incendiu se prevd cu mijloace de alarmare i de alertare a
serviciilorpropriidepompieriirespectivaunitilordepompierimilitari.Laobiectivelemarii
vulnerabilelaincendiu,seasigurmijloacedirectedealertareaunitilormilitaredepompieri.
2.7.7. Caprodusdestingere,poate fiutilizatapa(subformdejeturicompacte,dispersatn
picturi sau pulverizat), spuma (joas nfoiere, medie nfoiere i nalt nfoiere), gaze (inerte,
inhibitori), abur sau pulberi stingtoare, n funcie de natura i cantitatea substanelor i
materialelorcombustibilecarenecesitstingerea.
2.7.8. Instalaiiledestingerecucareseechipeazconstruciileiinst ala iile potfialimentate
din reele publice, cu sisteme de alimentare comune (atunci cnd incintele sunt apropiate i
investitorii sunt de acord) sau cu sisteme de alimentare individuale, (proprii fiecrui obiectiv),
potrivitreglementrilor.
2.7.9. Numruldecalculalincendiilorsimultane,sedetermindupcumurmeaz:
a)Peteritoriul i nci nt el or deproduciei/saudepozitareindependente:
dacsuprafaaestesub150ha,unincendiu
dac suprafaa este mai mare, proiectantul va stabili, n funcie de riscurile de incendiu sau
posibilitiledepropagareaincendiuluintreobiecte,necesitatealuriincalculadouincendii
simultane.
b) Pentru incintele de producie i/sau depozitare, alimentate prin aceleai instalaii cu centrele
populate:
dacsuprafaaincintei deproduciei/saudepozitareestepnla150haicentrulpopulatare
pnla10.000locuitori,unincendiu
dac numrul locuitorilor din centrul populat este de cel mult 25.000, indiferent de suprafaa
incinteideproduciei/saudepozitare,proiectantulstabiletedacestenecesarluareancalcula
douincendiisimultane
dacnumrullocuitorilordepete25.000persoane,numruldecalculalincendiilorsimultane
se determin separat pentru incinte de producie i/sau depozitare i separat pentru centrul
populat,nsumndusevalorilerezultate.
2.7.10.Instalaiile de stingere se proiecteaz, de regul, astfel nct s asigure n permanen
debitul i presiunea minim necesar, pn la terminarea perioadei teoretice de funcionare a
acestora(respectivareprizelordestingere).
Punerea sub presiune a instalaiei prin acionarea manual de la distan, imediat dup
izbucnireaincendiului,seprevedenumaincazurileparticulareadmiseidac nuexistpericol
dedeteriorareainstalaieideacionare.
2.7.11.Reelele exterioare i, dup caz, cele interioare, aferente instalaiilor de stingere cu ap,
vor fi prevzute cu racorduri pentru alimentarea acestora i de la pompele mobile de incendii,
conformreglementrilortehnicedespecialitate.
2.7.12.n situaiile n care obinerea direct de la surs a cantitilor de ap necesare n timpul
incendiilornuesteposibildinpunctdevederetehnic,seprevederezervdeappentruincendiu
(rezervor).Atuncicndalimentarearezervoruluidelasurspoateavealocfrntrerupere,chiar
n timpulincendiului,rezervasepoatereducecuvolumulasiguratdedebitulminimalalsursei.
2.7.13.Rezervadeappentruincendiupoatefipstratmpreuncucantitiledeapnecesare
consumuluideappotabil,menajersauindustrial.
Instalaiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere, drencere sau ap pulverizat),
trebuiesaibprevzutrezervintangibil(proprie)caresasigurefuncionarealorpetimpul
teoreticnormat.
2.7.14.Laobiectiveledin categoriiledeimportanexcepional(A)saudeosebit(B),precumi
la cele vulnerabile la incendiu, instalaiile automate de stingere cu care se echipeaz se vor
proiectairealizaastfelnctsasigureniveleledeperformanadmiseincazuluneiavariila
elementelecomponentedealimentarepnladistribuitorulderefularealpompelordeincendiu.
2.7.15.Instalaiiledestingereaincendiilorvoraveaasiguratealimentareanormaliderezerv
cu energieelectricdelasursecorespunztoareicarepotfi: hidraulice,pneumatice,electrice,
motoarecuardereintern,abur,etc.
2.7.16. Instalaiile de stingere (cu ap, spum, gaze, pulberi, etc.) vor fi astfel proiectate i
realizate nct s poat funciona n caz de incendiu pe toat durata normat de funcionare a
acestora,conformreglementrilortehnice.
I ns t al a i i l e i nt er i oar e de st i nger e se prevd i dimensioneaz n funcie de
mrimeacompartimentelordeincendiu sau aspaiilorprotejate,dupcaz,iarpentruinstalaiile
destingeredinexteriorseianconsiderarentregaconstrucie.
2.7.17.Prin proiectarea i realizarea instalaiilor de ap pentru stingerea incendiilor se vor
asigura condiiile corespunztoare de funcionare conform reglementrilor specifice i vor fi
feritedenghe.
2.7.18.Rezervoarele,bazinele saualtesursedeapreceprevzutepentrustingerea incendiilor,
situate la distane mai mici de 1000 m fa de construcii, vor avea asigurate posibiliti de
alimentareapompelordeincendiumobileiprevzutepuncteledestaionareaacestora.
2.7.19.Punctele de staionare i alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine,
rezervoaresaualtesursedealimentarecuap,sevorstabiliastfelnctradiaiatermicsaualte
efectealeincendiuluilaobiectelenvecinatesnumpiedicedesfurareaaciuniideintervenie.
Rurile, lacurile, iazurile sau fntnile cu debit suficient sau cu adncime
corespunztoare,potfiamenajatepentrualimentareacuapaautospecialelorncazdeincendiu.
2.7.20. Instalaiile de stingere a incendiilor cu spum, pulberi sau gaze, se proiecteaz i
realizeaz conform reglementrilor specifice, asigurnduse funcionarea lor pe timpul normat
(reprize).
2.7.21.La instalaiile de stingere cu spum se utilizeaz numai produse corespunztoare i
omologatepentrustingerealichidelorcombustibilerespective.Pentrulichidelecombustibilecare
distrugspuma,produseledestingeretrebuiesfiedetipspecialantialcool(AR).
2.7.22.Pulberileigazeleutilizatecaprodusedestingerevorfidetipomologatpentruaceasta,
i ar instalaiile fixede stingerecuastfeldeproduse vor avea asiguratecantitiledeprodusede
stingeredeterminateprincalcul,i ncl us i valimentareaderezerv,asigurnduseminimumdou
reprizedestingere.
2.7.23.Instalaiile,dispozitiveleiechipamenteleutilizatepentruevacuareamecanicafumului
(desfumare)ncazdeincendiu,precumiacelordeevacuareafumuluiiagazelorfierbini,vor
corespundecondiiilorspecificeacestoraivorfiagrementatetehnic.
2.8.INSTALAIIUTILITAREAFERENTECONSTRUCIILOR
2.8.1. Instalaiile utilitare aferente construciilor (hidro, electrice, de nclzire, de ventilare,
condiionare i altele asemenea), se proiecteaz i execut astfel nct s nu contribuie la
producereaipropagareaincendiilor,nconformitatecuprevederileprezentuluinormativiale
reglementriledespecialitate.
2.8.2. Sistemele i instalaiile de nclzire se stabilesc n funcie de riscul de incendiu,
destinaia,gradulderezistenlafocimrimeaconstruciilor,fiindinterzisecelecufocdeschis
nspaii(ncperi)careprezintriscurimarideincendiuicelecupericoldeexplozie.
2.8.3. Inst ala iile electrice utilitare aferente construciilor, vor fi corespunztoare riscului i
categoriei de pericol de incendiu, destinaiei i mediului respectiv, potrivit reglementrilor
tehnicedespecialitatealeacestora.
2.8.4. ncperile i spa ii le n care se degaj substane combustibile vor avea asigurate
instalaii pentru evacuarea gazelor, vaporilor, prafului i a pulberilor pe msura degajrii
acestora,astfelnctsseeviteposibilitateaacumulriilorncantitipericuloase.
2.8.5. La realizarea sistemelor i instalaiilor de ventilare sau condiionare, se va urmri
reducereaposibilitilordeformareaamestecurilorexploziveidepropagareaincendiuluiprin
canalele de ventilare, precum i utilizarea unor materiale, elemente i echipamente
corespunztoarerisculuideincendiu,conformreglementrilordespecialitate.
2.8.6. Sistemele i instalaiiledeventilare(condiionare)aspaiilorincperilordincategoria
A, B(BE 3a,b) i C (BE 2) de pericol de incendiu. Separarea instalaiilor i a sistemelor de
ventilareesteobligatorieinsituaiileprecizatedeprezentulnormativireglementriletehnice.
Evacuarea prin acelai sistem sau instalaie de ventilare (condiionare) a substanelor
care, n amestec mecanic sau combinaie chimic pot provoca aprindere sau explozie, este
interzis.
2.8.7. Sistemele i instalaiile de ventilare (condiionare) a ncperilor n care se depoziteaz,
prelucreaz sau manipuleaz substane combustibile, a slilor aglomerate i a ncperilor cu
echipamentei,dupcaz,aparaturdemarevaloaresauimportandeosebit,precumiacelor
cu riscuri mari de incendiu, vor fi independente de celelalte sisteme sau instalaii de ventilare
(condiionare)aleconstruciei.
2.8.8. n interiorul canalelorde ventilare (condiionare) nu se admite montarea conductelorde
lichidesaugazecombustibile,precumiacircuitelorelectrice.
2.8.9. Traversareaelementelordecompartimentareantifocsaurezistentelafocdectrecanale
de ventilare nu serecomand.n cazurile n care aceste traversri sunt absolut necesare, se vor
luamsuripentruevitareapropagriiincendiilorncompartimentelenvecinate.
2.9.CIDEACCES,INTERVENIElSALVARE
2.9.1. Pentru asigurarea condiiilor de acces, intervenie i salvare n caz de incendiu la
construciiiinstalaiiseprevdcidecirculaie(drumuri)necesarefuncionalsauf i i libere
deteren,corespunztoramenajatep e nt r u accesulut i l aj el or iautospecialelordeintervenie
alepompierilor.
Nu este obligatorie asigurarea unor circulaii carosabile (drumuri) la cabane, refugii
turistice, construcii la altitudine (montane), anexe gospodreti, etc. precum i la construcii
ncadratencategoriadeimportanD(redus).
2.9.2. Ciledecirculaie(drumurile)prevzute,vorasiguraaccesulfrobstacoleipedistane
ct mai scurte la construcii,depozite de substane combustibile, puncte de staionare i
alimentarealeautospecialelorisursedeap.
2.9.3. Cile de circulaie i de acces (drumuri) la construcii i incinte construite, care au
ncruciridenivelcu linii c.f.pecarepot staionavagoane,vorfiasiguratecuadouaposibilitate
de traversare,astfelnctaccesulautospecialelordeinterveniencazdeincendiusfieposibil
permanent.
2.9.4. Realizarea de curi nchise pe toate laturile de construcii etajate, nu se recomand. In
cazurile n care se prevd totui asemenea curi, n care autospecialele de intervenie ale
pompierilor nu au acces, este necesar asigurarea posibilitilor de salvare a persoanelor din
cldireprinferestresaugolurialefaadelorconstrucieiaccesibilepentruinterveniaserviciilori
unitilorde pompieri, marcndusecorespunztor, astfel nct s fie uor derecunoscut n caz
deincendiu.
2.9.5. Curile interioare neacoperitecu aria mai mare de 600 m
2
i nchise pe toate laturile de
construcii, situate la nivelul terenului sau al circulaiilor carosabile adiacente ori la o diferen
denivelmaimicde0,50mfadeacestecirculaii,seprevdobligatoriucuaccesecarosabile
pentruautospecialeledeinterveniencazdeincendiu,cugabaritedeminimum3,80mlimei
4,20mnlime.
Pentrucurileinterioaremenionate,situateladiferenedenivelmaimaride0,50m(fr
acces carosabil), se asigur numai acces pentru personalul de intervenie (treceri pietonale), cu
limeademinim1,50minlimeade1,90m.
2.9.6. Construciile blindate vor avea asigurate posibiliti de acces pentru personalul de
intervenie al serviciilor i unitilor de pompieri, prin deschideri prevzute n pereii exteriori,
protejatecupanouriuordemontabiledi nafarimarcatecorespunztor.
2.9.7. Pentruinterveniapersonaluluipompierilordirectdinexterior,nchiderileperimetrale ale
construciilorcupereicortinvoraveamarcatepanouriledevitrareprincaresepoateacceden
circulaiile comune orizontale (holuri, vestibuluri, coridoare, etc.) sau n ncperi cu acces
permanentn circula iilecomune.
Marcarea vizibil di n exterior a cel puin unui acces pe fiecare etaj al construciei este
obligatorie la etajele situate pn la 28,00 m fa de carosabil, pe toate faadele accesibile
autospecialelordeinterveniealepompierilor.
2.9.8. La construciile nchise perimetral cu perei cortin se vor asigura circulaii carosabile n
dreptulpanourilordefaadmarcatepentruaccesulechipelordeinterveniealepompierilor.
2.9.9. n interiorul construciilor, cile de intervenie ale personaluluiserviciilor i unitilor de
pompieri vor fi stabilite, amenajate i marcate corespunztor, astfel nct s fie uor de
recunoscutn caz deincendiu.
2.10.DOTAREACUMIJLOACEDEINTERVENIElSERVICIULDEPOMPIERI
2.10.1.Pentruasigurareaverificrii,supravegheriiiintervenieincazdeincendiu,prinproiect
se va stabili nivelul de dotare a serviciului de pompieri, n funcie de categoria de importan,
mrimea,destinaiaivulnerabilitatealaincendiuaconstruciei.
2.10.2.Echiparea i dotarea serviciului depompieri trebuie s corespund necesitilor practice
asigurrii siguranei la foc a construciei, conform reglementrilor specifice, n funcie de
riscuriledeincendiuiscenariiledesiguranlafoc.
2.10.3.ndocumentaiatehnicserviciuldepompierivaaveastabilitspaiulnecesarfuncionrii
permanente a acestuia, de regul, dispus la parterul sau nivelurile supraterane inferioare ale
construciei.
2.10.4.Serviciul de pompieri va fi dotat cu mijloace de iluminat i comunicaii, aparatur
specific i echipament de protecie, corespunztor riscurilor de incendiu i tipului de
construcie,asigurnduserezervelenecesare.
2.10.5.Construciile se doteaz cu mijloace tehnice de stingere corespunztoare riscurilor i
categoriilor de pericol de incendiu specifice, preciznduse n documentaie tipul acestora i
cantitateanecesar,inclusivrezervelepentrunlocuireaimediat.
PARTEAAIIACLDIRICIVILE(PUBLICE)
CAP.3.PERFORMANECOMUNECLDIRILORCIVILE(PUBLICE)
3.1.RISCURIDEINCENDIUlGRADEDEREZISTENLAFOC
Riscurideincendiu
3.1.1. ncperile,spaiileicldirile civile(publice),voraveadeterminateriscurideincendiu,
conformprevederilorart.2.1.1la2.1.3dinprezentulnormativ.
3.1.2. n funcie de riscurile de incendiu determinate, se asigur condiiile de siguran la foc
performaneleiniveleledeperformanadmisenpartealaanormativului"Prevedericomune
tuturorconstruciilor"inceledi nprezentaparte.
Prin scenarii de siguran la foc elaborate conform reglementrilor de specialitate, n
situaii justificate pot fi adoptate masuri de protecie compensatorii care asigur condiiile de
siguranlafociperformaneleadmiseconformnormativului.
3.1.3. Riscuriledeincendiuseprecizeazobligatoriun documentaiatehnic.
Gradederezistenlafoc
3.1.4. Cldirile civile (publice) vor avea gradul de rezisten la foc, i precizat obligatoriu n
documentaiile de proiectare. Condiiile minime pe care trebuie s le ndeplineasc cldirea,
pentru ncadrarea ntrun anumit grad de rezisten ia foc, sunt cele stabilite n art.2.1.8. la
2.1.14.
3.2.AMPLASARElCONFORMARELAFOC
Amplasare
3.2.1. Cldirile civile (publice), independente, comasate sau grupate n conformitate cu
recomandrile generale, se amplaseaz n zone ferite de riscuri de incendiu existente n
vecintate, la distanele de siguran admise (art.2.2.1. la 2.2.3.), sau se compartimenteaza
corespunztornormativului.
3.2.2. Cldirilepentrupersoanecenusepotevacuasingure,celepentruobiectesauaparatajde
importandeosebit,precumicldirilenalteifoartenalte,nuserecomandaficomasatecu
construciicareaualtdestinaie.
3.2.3. n cazul comasrii mai multor funciuni ntro cldire civil (public) acestea se vor
separacorespunztor,deregul,prinperei iplaneedinmateriale C0(CA1),rezistente la foc
conformnormativului.
Conformarelafoc
3.2.4. Princonformarese voravean vedereprevederileart.2.2.4.la2.2.10.icelespecifice.
Ariile construite ale compartimentelor de incendiu admise pentru construcii civile (publice)
supraterane,suntceleprecizatentabel3.2.4.
Tabel 3.2.4
Ariiconstruiteadmisepentrucompartimentedeincendiuale
cldirilorcivile(publice)supraterane
Ariamaximconstruit (lasol),aunui
compartimentdeincendiu(nnr)
Gradulde
rezistenlafoc
Cldiricuunnivel Cldiricumaimulte niveluri
III 2500
III 1800
IV 1400 1000
V 1000 800
NOTA:1.Pentrucldirileechipatecuinstalaiiautomatedestingereaincendiilor,ariilesepot
majoracu100%. Atunci cndseprevdinstalaii automatedesemnalizarea incendiilor,ariile
sepotmajoracu25%.Majorrilemenionatenusecumuleaz.
2. In cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari peproprie
rspundere,prinhotrriscrisealeconsiliilordeconducererespective.
Tabel3.2.5
Numrdenivelurisuprateranemaximadmisicapacitateacldirilor
civiledegradul lllVderezistentlafoc
Numrmaximde
niveluripentru
cldiriavndgradul
de rezistenlafoc:
Nr.
crt.
Destinaiacldirilor Capacitate
(Numr
maximde
persoane)
III IV V
1 Cldiricareadpostescpersoane
cenusepotevacuasingure
150 2 1 1
Cldiripentrumuzeesauexpoziii
carenuadpostescvalorideosebite
300
Cldiripentrucazaretemporar 200
2
Cldiripentrunvmntde
culturgeneralilicee
480
3 2 1
3 Cldiridelocuit 200 5 3 2
4 Cldiricualtedestinaii,frsli
aglomerate
300 5 2 1
NOTA:ncazurijustificatetehniciasigurndmsurisuplimentaredeprotecie,investitoriipot
adoptaunsingurnivelnplusfadeceleadmise,peproprierspundere,prinhotrriscriseale
consiliilordeconducererespective.
3.2.5. ntrenumruldenivelurialcldirilorsupraterane,destinaia,gradulderezistenlafoci
capacitatealor(numrdepersoane),sevor/espectaurmtoarelecorelaii:
a) n cldirile de gradul l l l de rezisten la foc, indiferent de capacitatea lor, numrul de
nivelurisuprateranenuselimiteaz(cuexcepiacelorcusliaglomeratedegradul II)
b) ncldiriledegradullllVderezistenlafoc,numruldenivelurisuprateraneselimiteazn
funciededestinaieidenumrulde persoaneadpostit,conformprevederilortabelului3.2.5.
3.2.6. n cldirile civile (publice) de gradul lll de rezisten la foc, este admis mansardarea
(realizarea unui nivel construit n volumul podului) dac elementele din structura portant a
acoperiuluiiancperiloramenajatesuntincombustibileiseparatederestulpoduluicuziduri
rezistentelafocminim3ore.
n cldiri de gradul lllV de rezisten la foc, mansardarea (nivel construit n volumul
podului),esteadmisncondiiilerespectriiprevederilortabelului3.2.5.
3.2.7. Depozitareamrfurilorisubstanelorcupericoldeexploziencldirilecivile(publice),
precumiamplasareaatelierelorncareseutilizeazastfeldemateriale,nuesteadmisdectn
cazurilemenionateicurespectareaprevederilornormativului.
3.2.8. Prin conformarea construciilor civile(publice) se va asigura,pe ct posibil, dispunerea
separat a spaiilor cu risc mare de incendiu faa de zonele accesibile publicului, realiznd
msuriledeprotecienecesareconformnormativului.
3.3.ALCTUIRICONSTRUCTIVE
3.3.1. Construciile civile (publice) se alctuiesc corespunztor prevederilor 2.3. ale
normativului, ndeplinind performanele comune i specifice ale acestora. Se recomand
utilizareamaterialelorielementelordeconstrucieCO(CA1).
3.3.2. Atunci cnd conform prevederilor normativului se pot utiliza materiale i elemente din
clasele de combustibile C, la C
4
(CA2a
b cd
), n funcie de condiiile specifice i scenariile de
siguranlafocelaborate,precumiderolulpecarelauncazdeincendiu,seasigurmasurile
deproteciecorespunztoaresiguraneilafoc,potrivitnormativului.
3.3.3. Prin modul de alctuire i realizare, elementele de construcie utilizate nu trebuie s
propagefoculcuuurin.
3.4.LIMITAREAPROPAGRIIFOCULUIlAFUMULUI
3.4.1. Pereii despritori prevzui pentru limitarea propagrii incendiului n cadrul unui
compartiment de incendiu, se recomand s fie CO (CA1) i rezisteni la foc minimum 2 ore
secionnd transversal cldirea (perei care pot fi decalai n plan vertical).
Acetiperei,deregul,seamplaseazlacelmult:
110 mdistan ncldiridegradul I,II i III de rezistenlafoc
70mdistanancldiridegradul IV i Vderezistenlafoc
La cldirile cu pod al cror acoperi este executat din materiale C1C4 (CA2a,b,c,d),
pereiirespectivitrebuiessepareivolumulpodului.
3.4.2. n construcii civile (publice), uile prevzute pe coridoare care intersecteaz pereii
antifociceledinpereiidespritoriprevzuilapct.3.4.1.,potfietanelafocminimum30de
minute, potrivit normativului avnd dispozitive de autonchidere sau nchidere automat n caz
deincendiu,conformcerinelorfuncionaleideevacuarencazdeincendiu.
Tabel 3.4.4.
Condiiiminimepentrupereii planee
Nr.
Crt.
Destinaiaelementului
Condiiiminime
de
combustibilitate
iderez.lafoc
Observaii
1 2 3
1 Pereidespritoriintrencperi
administrativeetc., din
cadrulunorgrupricuoarie
construitdemax.400m
2
C4(CA2d) Cuexcepiapereilordeseparare
tatadeseciideproducie,
depozite,spaiitehniceicide
evacuare
2 Pereidespritoridintregruprile
executateconformnr.crt.1,
precumintrencperile
administrative,sociale,etc.i
ciledeevacuarecomune
C0(CA1)
1or
Cuexcepiiledinnormativ
3 Elementedesepararentrencperi
curiscurilocaledeincendiu
(laboratoare,oficii,buctrii.
arhive,heliograf,xerox,etc),
faderestulcldirii:
perei:
planee
C0(CA1)
1or
Seadmituiplinedelemnsau
metalice(npereiirespectivinu
seadmitepracticareaaltorgoluri
nafarauilorstrictnecesare
pentrucirculaie)

seadmit
supraluminidincrmizide
sticl,plcidetipS,saugeam
armat.
4 Elementedecompartimentarentre
depozitedematerialecombustibile
cuariamaimarede36m
2
irestul
cladirii,precumintredepozitele
cuobiectedevaloare(ale
muzeelor,arhivelor,bibliotecilor,
etc.)nfunciededensitatea
sarciniitermice,darnu maipuin
de:
perei
planee
C0(CA1)3ore
C0(CA1)2ore
Uilevorfirezistentelafoc11/2
ore,prevzutecu dispozitivede
autonchideresaunchidere
automat.Dacexistinstalaii
automatedestingerea
incendiilor,pereiipotavean
toatecazurile3ore,iarplaneele
11/2ore rezistenlafoc.
3.4.3. Funciunile cu risc mare de incendiu se separ cu perei i planee CO (CA1) avnd
rezistenalafocconformnormativului,iargoluriledecomunicaieprotejatecorespunztor.
Pereii i planeele de separare a diferitelor funciuni cu risc mijlociu de incendiu,
comasatentrocldirecivil(public)trebuiesfieCO(CA1)curezistenlafocdecelpuin2
orepentruperei,respectiv1orpentruplanee.]ncldiriledegradul IV iV,pereiiiplaneele
potfiC1C2(CA1 CA2a,b),rezistentelafoc30minute.Elementeledeseparareafunciunilor
curiscmic,vorrespectacondi i i l e gradului derezistenlafoc.
3.4.4. Condiiile minime pe care trebuie s le ndeplineasc anumii perei i planee din
cldirilecivile(publice)carenusuntnalte,foartenaltesaucusliaglomerate,suntprecizaten
tabelul 3.4.4.
Indiferent de tipul i destinaia cldirii, separarea coridoarelor de evacuare fa de
grupurile sanitare adiacente (bi, duuri, W.C.), se poate realiza conform condiiilor normate
pentruncadrareangradulderezistenlafoc.
3.5.EVACUAREFUM(DESFUMARE)lGAZEFIERBINI
3.5.1. ngeneral,spaiileaccesibilepubliculuivorfiastfelrealizateiprotejatenctsfieferite
de fumncaz deincendiu,respectndusecondiiile specificestabiliteprin normativreferitoare
ladesfumare(art.2.5.1.!a2.5.35.).
3.5.2. ncperile dedepozitareamaterialelorisubstanelorcombustibile solide, cu ariamai
marede36m
2
,precumi caselede scrideevacuareincperiletamponfr luminnatural,se
prevd cu dispozitive de evacuare a fumului, reprezentnd minimum 1 % din aria respectiv a
depozituluii5%aarieiconstruiteacaseidescri(darminimum1m
2
pentrufiecarescar),sau
cusistememecanicedeevacuareafumului.
3.5.3. Circulaiilecomuneorizontale, inclusivncperiletamponicaselede scrideevacuare
ale nivelurilor subterane nchise, destinate publicului, vor fi prevzute cu sisteme independente
deevacuareafumului(desfumare)fadenivelurile supraterane.
3.5.4. Asigurareaevacuriifumuluidinatriumurincazdeincendiu,esteobligatorie.Acestase
realizeaz prin dispozitive cu deschidere automat, care s asigure o suprafa liber de
minimum 1 % din aria celui mai mare nivel al atriumului delimitat de perei fr a se lua n
considerareceldelapartersauprinsistemdeevacuaremecanicafumului,corespunztor
alctuitidimensionat.
n ambele situaii, la partea inferioar a atriumurilor seasigur posibiliti de admisie a
aerului.Acionrileautomatealedispozitivelordeevacuareafumuluivorfidublatedecomenzi
manualedispuselanivelulacceselordinexteriornatriumilaserviciuldepomperi
Atuncicndseasigursupraveghereapermanentaatriumului,evacuareafumului(desfumarea)
sepoateacionanumaimanual.
3.5.5. Pentrulimitareaposibilitilordepropagareaafumuluilaetajelesuperioare,atuncicnd
nlimea atriumului este mai mare de 28,00 m, se recomand izolarea de atrium a nivelurilor
situate n jumtatea superioar a acestuia prin nchideri C0 (CA1), rezistente la foc minimum
15minute.
3.5.6. Toatencperileispaiiledeschisedirectspreatrium(magazinecomerciale,expoziiii
altelesimilarecarenecesitdesfumareconformnormativului),voraveaasigurateposibilitide
evacuareafumuluincazdeincendiu(desfumri)independentedeatrium.
3.5.7. ncperile necompartimentate, cu aria construit mai mare de 10.400 m
2
se prevd cu
sisteme de evacuare a fumului i gazele fierbin i, care s limiteze propagarea incendiilor,
conformart.2.5.36 la 2.5.45.
3.6.CIDEEVACUARENCAZDEINCENDIU
3.6.1. Cldirile publice (civile) vor avea asigurat numrul necesar de ci de evacuare a
utlizatorilor n caz de incendiu, corespunztor dispuse, alctuite i dimensionate, potrivit
prevederilornormativului(art.2.6.1.la2.6.74.).
ncldirilecivile(publice)carenusuntnaltesaufoartenalte,goluriledeacceslacasele
de scri pot avea ui pline sau cu geam spre coridoare, vestibuluri de etaj i holuri, dac se
ndeplinescurmtoarelecondiii:
a) pereiiiplaneeleacestora (coridoarevestibuluri,holuri) auaceeairezistenla foccucele
alecaselordescri
b)ntrecoridoare, vestibuluri sau hol ur i i ncperile adiacente, inclusiv alte case de scri, se
prevduipline
c) eventualele ferestre pentru iluminarea indirect a coridoarelor de etaj sau a holurilor ori
vestibulurilor, practicate n pereii ce le separ de ncperile adiacente, sunt protejate
conformri.2.6.31.
3.6.2. Sunt admisescri de evacuare interioare deschise n construciile publice (civile), dac
servesclaevacuareutilizatorilora cel mult dou niveluri.
Tabel3.6.4.
Capacitideevacuare
Nr.
Crt.
Destinaiacldiri:sauaporiuniidecldirepentru
carese calculeazevacuarea
Capacitateadeevacuare
(C)aunuiflux(numrde persoane)
1. Cldirilecareadpostescpersoaneincapabiledea
seevacuasingure:materniti,staionaremedicale,
cldiripenlrucopiide vrstprecolar,ospicii
pentrualienaimintali,cminepentru btrnii
infirmi,persoanehandicapate,etc.
50
2. Cldirilepentruinvmntdetoategradele,
administrative.socialelaboratoare,studiouri
cinematografice,ideradio,sli deadunri,
auditorii,magazine,expoziii,alimentaiepublic, de
lectur,sport,ateptare,etc.carenusuntsli
aglomeratesaucldirinalteorifoartenalte.
70
3. Cldiridelocuit,administrative,hoteluri,cmine,
cabane,etc. carenusuntcldirinaltesaufoarte
nalte.
80
3.6.3. Scrile amplasate n volumul atriumului i nenchise n case
descriproprii,nuconstituiecideevacuarencazdeincendiu.
Facexcepieatriumurilecunlimeademaximumpatru ni velurialeconstruciei,unde
seconsidercpescara deschisn atrium,sepoateasiguratrecereaunuisingurfluxdeevacuare,
chiardaclimearampelorasigurmaimultefluxuri.
3.6.4. Timpii de evacuare, respectiv lungimi l e maximum admise ale cilor de evacuare din
cldirile civile (publice),suntceiprevzuinprevederilespecificecldirilorcivile (publice),iar
pentruatriumuri conformart.3.6.5.i3.6.6.
Capacitile de evacuare luate n considerare la cldiri civile (publice), suntprecizate n
tabelul3.6.4.
3.6.5. Circulaiile comune orizontale deschise spre atrium (platforme, supante, etc), pot
constitui cideevacuarepentrupersoaneleaflate nncperileadiacente,atuncicndtimpulde
evacuare,respectivdistanaceoaudeparcurs,nudepetevalorilemaxime admisentabelul
3.6.5.,delauaacestorapnlaocasdescrideevacuare(msuratnaxulcilor),nfuncie
degradulderezistenlafocalconstruciei.
Tabel3.6.5.
Timp(lungime)deevacuarepecirculaiideschisespreatrium
Timpdeevacuare(lungimecaledeevacuare)
ndoudireciidiferite ntrosingurdirecie (coridor
nfundat)
Gradulderezistenlafocal
construcieincareseafl
atrimul
secunde metri secunde metri
IiII 88 35 50 20
III 63 25 38 15
IV 40 16 30 12
V 25 10 25 10
3.6.6. Pentru ncperile de dormit ale hotelurilor, cminelor, spitalelor, locuinelor i altele
similare dispuse adiacent atriumurilor, valorile maxime admise ale cilor de evacuare pe
circulaiilecomune orizontaledeschisespreatrium,sereduccu50%fadeprevederileart.3.6.5.
3.6.7. Uilencperilorcaredebueazncirculaiilecomuneorizontaledeschisespreatrium,se
alctuiesciechipeazconformprevederilornormativuluireferitoarelacomunicareantrespaii
cudestinaiidiferiteicideevacuare.
3.6.8. Deschidereauilordepetraseuldeevacuareamaimultde30depersoanevalidetrebuie
ssefacnsensuldeplasriispreexterior.
3.7.INSTALAIIDESEMNALIZARElSTINGEREAINCENDIILOR
3.7.1. n funcie de destinaie, t ip de construcie i capacitatea maxim simultan, se asigur
echiparea i dotarea cu instalaii i mijloace de semnalizare i stingere a incendiilor, potrivit
prevederilor normativului i ale reglementrilor de specialitate, precum i n alte cazuri la
solicitareabeneficiarului.
3.7.2. n cldirile cu atrium, spa iile adiacente acestuia care sunt destinate magazinelor
comerciale,expoziiilorcuexponatecombustibilei,ngeneral,aunorfunciunicuriscurimari
deincendiu,seechipeazobligatoriucuinstalaiiautomatedesemnalizareidestingerecuapa
incendiilor(sprinklere,drencere,appulverizat).
3.8.INSTALAIIUTILITAREAFERENTECLDIRILORCIVILE (PUBLICE)
3.8.1. Echiparea cu instalaii utilitare aferente cldirilor civile (publice), se asigur n
conformitate cu prevederile reglementrilor de specialitate avnd n vedere i cele ale
prezentuluinormativ.
3.8.2. Proiectarea i realizarea instalaiilor utilitare aferente vor avea n vedere evitarea
producerii incendiilor de ctre acestea, precum i a propagrii uoare a focului respectnduse
prevederilereglementrilortehnicespecificeacestora.
3.8.3. De regul, aparatele de preparat i de nclzit trebuie amplasate n ncperi separate de
spaiile accesibile publicului, cu excepia celor agrementate tehnic pentru aceasta, utiliznduse
numain condiiileicumsuriledeproteciestabilite.
3.8.4. Centralele termice de regul, pot fi amplasate n cldirile civile (publice) cu condiia
separrii lorfa de restul construciei prin perei i planee CO (CA1) i rezistente la foc
minimum 3 ore pentru perei i 2 ore pentru planee, cu acces dintrun coridor interior, cu
excepiilestabilitennormativ.
3.8.5. Amplasarea rezervoarelor de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a
vaporilormaimicde55Cncldiri civile(publice),deregul,nuesteadmis,cuexcepiacelor
dealimentareacentralelortermiceiagrupurilorelectrogeneaferentecldirii,ncantitileicu
msuriledeproteciestabilitennormativinreglementriletehnicedespecialitate.
3.8.6. Pentru instalaiile de nclzire care utilizeaz gaze sau lichide combustibile, se vor
respecta regulile tehnice i de siguran specifice, conform reglementrilor tehnice de
specialitate.
3.8.7. Buctriile i preparrile calde vor fi izolate de spaiile accesibile publicului,de regul,
prin pereiiplaneeCO(CA1),rezistentelafocminimumoor,iar uiledecomunicarevorfi
etane minimum15 minute.Facexcepiesituaiileprecizatennormativ.
3.8.8. Buctriileipreparrilecaldedispuselibernspaiilepublicevorfidelimitatecuecrane
deminimum0,50msubplafonrealizatedinmaterialeCO(CA1)curezistenaminimlafocde
15minuteiasiguratendepresiunefaderestulspaiuluincaresuntamplasate.
La buctriile situate n cldirile nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate, hotele se
prevdcuinstalaiispecialedestingere.
3.8.9. Instalaiile de ventilare mecanic i de condiionare, trebuie proiectate i realizate astfel
nctsevitepropagareafoculuiiafumuluinconstruciacivil(public).
3.8.10.Canalele de ventilare vor fi realizate din materiale C0(CA1), iar pentru spaiile n care
publiculareaccesinstalaiiledeventilarevorfiseparatedecelelaltencperi aleconstruciei.
3.8.11.Instalaiile electrice vorfiproiectateirealizate conformreglementrilorspecifice i nu
vorfiutilizatecanalizaii(trasee)princaressepropagefocul.
3.9. CI DEACCES,INTERVENIElSALVARE
3.9.1. Construciile civile (publice) vor avea asigurate ci de acces, intervenie i salvare,
corespunztor alctuite dimensionate i marcate, astfel nct s poat fi utilizate de personalul
careintervinencazdeincendiu.
3.9.2. Ciledeintervenieexterioare vorpermiteaccesuluoralautospecialelordeintervenie
ale pompierilor,fiindmarcateimeninutepermanent libere.Deregul,vorasiguraintervenia
celpuinlaofaadacldirii,cuexcepiasituaiilorprecizatennormativ.
3.9.3. n interiorul construciilor civile (publice) cile de intervenie ale pompierilor, marcate
corespunztor, vor permite accesul uor la principalele circulaii funcionale (orizontale i
verticale),precumilaspa iilecuriscsaupericoldeincendiu.
3.10. DOTAREACUMIJLOACEDEINTERVENIE,SERVICIULDEPOMPIERI
3.10.1.Cldirile civile (publice) se doteaz cu stingtoare, asigurnduse un stingtor portativ
cu pulbere de 6 Kg sau echivalentul acestuia pentru o arie construit de maximum 250 m
2
,
darminimum2stingtoarepefiecarenivelalcldirii.
Stingtoarele portative trebuie s conin produsul de stingere i cantitatea corespunztoare
claseidepericulozitate,previzibilenspaiuirespectiv.
3.10.2.Toate mijloacele de intervenie cu care se echipeaz idoteaz cldirile civile (publice)
vorfiuoraccesibilepersonaluluii meninutenstaredefuncionare.
3.10.3. nspaiileincperilecuriscmaredeincendiusauncareseaflsubstanepericuloase
(parcaje, comer, etc), dup caz se prevd i stingtoare transportabile, potrivit reglementrilor
specifice.
3.10.4. Organizarea serviciului de pompieri civili, echiparea i dotarea acestuia, se stabilesc
potrivitreglementrilor,funciededestinaie,vulnerabilitate,iniveluldeechiparealcldirii.
3.10.5. De regul, construciile civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri civili
atunci cnd capacitatea maxim simultan depete 500 persoane, precum i atunci cnd
mijloaceledestingereaincendiilorcucaresuntechipatenusuntcuacionareautomat.
3.10.6. Cldirile civile (publice) echipate cu instalaii automate de semnalizare i stingere a
incendiilor, vor avea constituite servicii de pompieri care s asigure numai supravegherea i
acionareainstalaiilorspecifice.
3.10.7. Numrul personalului serviciului de pompieri se stabilete n funcie de activitile
operative necesare, riscul de incendiu, importana i vulnerabilitatea construciei, efectele
incendiului,etc.potrivitreglementrilortehniceiscenariilor desiguranlafoc.
CAP.4.PERFORMANESPECIFICECLDIRILOR
CIVILE(PUBLICE)
PERFORMANEALEUNORTIPURIDECLDIRI
CIVILE(PUBLICE)
4.1. PERFORMANEALEUNORTIPURIDECLDIRICIVILE(PUBLICE)
Cldirinalteifoartenalte
4.1.1. Cldirile nalte i foarte nalte vor fi de gradul I de rezisten la foc. Atunci cnd au
poriunicunlimeamaimicde28m,seadmitecacesteasfiedegradulIIderezistenla
foc,dacncazdeincendiunuafecteazstabilitateacldirii. Acoperiurilesauteraseleacestor
tipuridecldiri,serealizeazdinmaterialeC0(CA1).
4.1.2. n cldirile nalte i foarte nalte compartimentele de incendiu pot fi constituite di n
cldiriindependente,poriunialeacestoracuariiconstruitelasoiadmisentabel3.2.4.,saudin
volume nchise ale acestora, (poriuni volumetrice cuprinznd unul pn la trei niveluri
construitesuccesive)cuariatotaldesfuratdemaximum2500m
2
,delimitatedeelementede
compartimentareverticaleiorizontale(pereiiplanee).
Pereii i planeele de compartimentare a volumelornchise menionate,vorfi C0(CA1)
cu rezistena la foc a pereilor stabilit n funcie de densitatea sarcinii termice conform tabel
2.4.2.,iaraplaneelordeminimum2ore.
4.1.3. n cldiri nalte i foarte nalte, densitatea sarcinii termice, rezultat din materialele i
elementele de construcie utilizate (cu excepia pardoselilor lipite), nu va fi mai mare de 275
MJ/m
2
. Densitatea sarcinii termice totale rezultat din materiale i elemente de construcie,
finisaje,mobilierialtematerialeadpostite,serecomandsnudepeasc840MJ/m
2
.
4.1.4. Incperilecudensitateasarciniitermicepeste840MJ/m
2
seseparderestulcldirii pri n
perei cu rezistena la foc corespunztoare densitii sarcinii termice dar minimum 3 ore i
planee cu rezistena la foc 2 ore n cldiri foarte nalte i respectiv o or n cldiri nalte. n
cldirile nalte,goluriledecomunicaiecuciledeevacuarepotfiprotejatecuui, obloanesau
cortinerezistente la focminimum1 h30minute,prevzutecudispozitivedeautonchideresau
nchidereautomatncazdeincendiu.
4.1.5. Pentru ncperile cldirilorfoartenaltencaredensitateasarciniitermicedepete840
MJ/m
2
,seasigur separareaacestoraprinelementedecompartimentareC0(CA1),rezistente la
foc corespunztor densitii sarcinii termice i (ncperile respective) se prevd cu instalaii
automatedesemnalizare istingereaincendiilor.ncldirifoartenaltegoluriledecomunicaie
cuciledeevacuarepracticatenacetipereitrebuiesfieprotejateprinncperitamponiui
cu rezisten la foc de minimum 45 minute prevzute cu dispozitive de autonchidere, sau n
cazurijustificatetehnicprintamburideschii.
4.1.6. Pentru limitarea propagrii incendiilor, ntre poriunile de cldiri cu destinaii diferite,
precumintreciledeevacuareincperileadiacenteacestora,seprevdpereiiplaneeC0
(CA1)rezistentelafoc,nfunciededestinaieidedensitateasarciniitermice.
Elementele de construcie portante ale cldirii nalte sau foarte nalte, care strbat
ncpericudestinaiidiferite,vorfialctuiteiprotejateastfelnctstabilitateacldiriisnufie
afectatn caz deincendiu.
4.1.7. npereiidintrecompartimenteledeincendiu,comunicarease faceprinncperitampon
ale croruisuntetanelafocminimum1orncldirifoartenalte(cedepesc45m)sauui
etane la foc 30 minute la cele nalte (ntre 28 i 45 m). n ambele situaii uile ncperilor
tamponseprevdcusistemedeautonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu.
4.1.8. Pentru limitarea propagrii i ncendi i l or n interiorul compartimentelor de incendiu,
pereii despritori dintre poriunile de cldire cu destinaii diferite, precum i cei dintre
circulaiilecomunedeevacuareincperileadiacente,trebuiesfieC0(CA1),conformtabelul
4.1.8.rezistenilafocmin.2ore,iarplaneelesfieC0(CA1.)rezistentelafoccelpuinoor.
n cldiri nalte i foarte nalte, utilizarea pereilor despritori din clasele de
combustibilitateC2laC4(CA2b d),esteinterzis.
Tabel4.1.8.
Pereideseparareacailordeevacuare
Gradderezisten
lafoc
Niveleminimedecomportarelafocadmisepentrupereiinfunciede
destinaiaidensitateasarciniitermiceaspaiiloradiacente
lacoridoare laholuri lacasedescrinchise
I C0(CA1) 2ore la
cldirifoartenalte
i 1orlacele
nalte
C0(CA1) 2ore
lacldirifoartenalte
i 1orilacele
nalte
C0(CA1) 3 ore
4.1.9.Lanivelurilesupraterane,goluriledeacceslascriledeevacuareseprotejeazcuncperi
tampon care asigur mpiedicarea propagrii fumului conform prevederilor normativului,
realizatecupereiiplaneuC0(CA1)rezistente lafocminimum60deminuteiprevzutecu
ui C0 sau C1, C2 (CA1 sau CA2a,b) etane la foc minimum 30 de minute n cldiri nalte i
respectiv,uiC0C1(CA1CA2a)etanelafocminimum60deminutencldirifoartenalte.
Rampelescriloraferentenivelurilorsubteranesesepardecelesuprateraneprinpereii
planeeC0(CA1),rezistentelafoc.Comunicareantrerampelesubteraneicelesuprateraneeste
admisprintrourezistentlafocminimum90deminute.
Lanivelurilesubteraneaccesullacaseledescriesteadmisnumaiprinncperitampon
prevzutecuuirezistentelafocminim60demi.nuteiasiguratevacuareafumului.
ntoatesituaiile,uile ncperilortamponseechipeazcusistemedeautonchideresau
nchidereautomatncazdeincendiu.
4.1.10. nchiderile perimetrale exterioare ale cldirilor nalte i foarte nalte vor fi astfel
proiectateirealizatenctslimitezetransmitereaincendiilordelaunnivellaaltul.
nchiderile perimetrale exterioare se realizeaz din elemente C0 (CA1) rezistente la foc
minimum 15 minute. Pentru limitarea transmiterii incendiilor pe faade se prevd separri de
minimum 1,20 m, C0 (CA1), etane la foc minimum 30 de minute ntre vitrri i se utilizeaz
numaitmplrieexterioarC0(CA1).
4.1.11. Elementele de compartimentare dintre spaiile de parcare a autovehiculelor i cldirile
nalte i foarte nalte de care se alipesc sau n care se nglobeaz, trebuie s fie C0 (CA1) cu
rezistenlafocdeminimum4 orepentrupereii3orepentruplanee.nacetipereiseadmite
practicareaunorgoluridecomunicaiefuncionalnsprotejateprinncperitamponalecror
uitrebuiesfierezistentelafocminimum1oriprevzutecudispozitivedeautonchideresau
nchidere automat n caz de incendiu sau n cazuri justificate tehnic cu tamburi deschii,
realizaiconformnormativului.
4.1.12. GheneleverticalepentruinstalaiiseseparderestulconstrucieiprinpereiC0(CA1)cu
rezistenalafocminimum30 deminuteinusevordeschidencasascrii.
Ghenele verticale, de regul, se separ la trecerea prin planee care delimiteaz
compartimentedeincendiu,cuelementeC0(CA1),carevorasiguraaceeairezistenlafoccua
planeului strpuns, iar atunci cnd separarea nu este posibil sau justificat tehnic, pereii
ghenelor vor fi de minimum 3 ore rezisten la foc i uile(trapele)lordevizitare,de 1 or i 30
minute.
Ghenele (canalele) orizontale se nchid cu diafragme incombustibile la trecerea prin
pereii care delimiteaz compartimentele de incendiu, asigurnd o rezisten la foc egal cu a
elementuluistrpuns.
4.1.13. Circulaiilecomuneorizontaleicaseledescricarenuaugoluridirectenexteriorprin
care s se poat evacua fumul n caz de incendiu, se echipeaz cu dispozitive sau sisteme de
evacuareaacestuia(desfumare),realizateconformprevederilornormativului.
Evacuarea fumului (desfumarea) spaiilor i ncperilor subterane (subsol), se asigur
independentdecelalnivelurilorsupraterane.
4.1.14. Materialele i finisajele utilizate n cldirile nalte i foartenalte nu trebuie s permit
propagarearapidaincendiilor.
4.1.15.Finisajul pe cile de evacuare trebuie s fie CO (CA1) cu excepia pardoselilor din
mochete de maximum 20 mm grosime si afinisajelor din folii de max.5mm grosime, care
potfidinC0(CA1)sauC1C2(CA2a,
b
)
4.1.16.Plafoanele suspendate vor fi din clasa CO (CAI), cu elemente de susinere CO (CA1)
rezistentelafocmin30deminute.Spaiuldintreplafonulsuspendatiplaneulderezistense
va ntrerupe prin diafragme cu aceeai rezisten la foc, situate la maximum 25 m pe dou
direciiperpendiculare.
4.1.17.Ascensoarele din cldiri nalte i foarte nalte vor avea puuri de ascensoare proprii,
separatederestulconstrucieiprinpereiCO(CA1)rezistenilafocminimum2ore,ncaresunt
admisenumaigolurideaccesdinnivelurileconstruciei.
ntrunsingurpu,sepotdispunemaximumtreicabinedeascensor.
4.1.18.n cldirile foarte nalte, golurile de acces la ascensoare din nivelurile supraterane (de
palier) se protejeaz cu ui rezistente la foc minimum 2 ore, cu nchidere automat, sau prin
realizarea unor paliere de acces la ascensoare separate de circulaiile comune
orizontalecuuirezistentelafoc,cazncare,prinnsumarearezistenelorla focaleacestorui
cucelealeuilorascensoarelor(depalier)seasigurminimum2orerezistenlafoc.
n aceleai condiii, la cldirile nalte golurile de acces la ascensoare (de palier) se
protejeazcuuirezistentelafocmi ni mu m 1or.
4.1.19.Cndascensoareledebueaznsubsolurilecldirii,goluriledecomunicarecunivelurile
subterane se protejeaz obligatoriu cu ncperi tampon prevzute cu ui rezistente la foc
minimum 1 or i 30 de minute i echipate cu dispozitive de autonchidere. Fac excepie
subsolurilecu riscmicde i ncendi u, care seseparlafelcunivelurilesupraterane.
4.1.20.nchiderea automat a uilor de protecie a golurilor de acces la ascensoare (la toate
nivelurilecldirii)trebuieasiguratcentralizatladareaalarmeiilocal,atuncicndtemperatura
atinge90Clapartealorsuperioar,avndprevzuteiacionrimanuale.
4.1.21. n cazul defectrii sau opririi, ascensoarele vor fi astfel realizate nct s permit
aducereacabinelorlaunpalierdeaccesapropiatiarncazdeincendiutoatecabinelevorfiaduse
automatla parter.
Acesteprevederisuntobligatoriiilaaltesistemedetransportsaucirculaiepevertical
ceseprevdncldirilenalteifoartenalte(montecharge,elevatoare,etc).
4.1.22. n cldirile nalte, cel puin unul din ascensoare, uor accesibil, se va realiza
corespunztor cerinelor asigurrii operaiunilor de intervenie n caz de incendiu. n cldirile
foartenalteesteobligatorierealizareaacelpuindouasemeneaascensoaredeintervenie.
Tabel4.1.24.
Timp(lungime)deevacuare
CLDIRINALTE CLDIRIFOARTENALTE
Timpdeevacuare(lungimeamaximaciideevacuare)
ndoudirecii
diferite
ntrosingur
direcie(coridor
nfundat)
ndoudirecii
diferite
ntrosingur
direcie(coridor
nfundat)
Destinaia
cldirii
naltesau
foartenalte
secunde metri secunde metri secunde metri secunde metri
Public,
admini
strativ,
birouri,
nvmnt,
etc.
88 35 38 15 63 25 25 10
Locuinte,
hoteluri,
sntate
88 35 38 15 50 20 25 10
4.1.23.Ascensoarelepentruinterveniencazdeincendiu,vorasiguracapacitateadetransporta
35servanicuechipamentulrespectiv(minimum500Kg)ivorfiastfelrealizateiseparatede
restul construciei, nct s funcioneze cel puin 2 ore de la izbucnirea incendiului. Aceste
ascensoarevorasiguraaccesulpompieriloriatoatenivelurilecldirii,fiindechipatecudispozitive
de apelprioritaralacestorancazdeincendiu.
4.1.24.n cldirile nalte i foarte nalte este obligatorie asigurarea a cel puin dou ci de
evacuaredistincteiindependente.
Capacitatea de evacuare (C) a unui flux de evacuare luat n calcul la cldirile nalte i
foarte nalte este de 70 persoane, dac n normativ nu sunt stabilite capaciti mai mici pentru
uneledestinaiinominalizate.
Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxim admis a traseului parcurs pe cile de
evacuare,de la ua ncperii pn la cea mai apropiat u a ncperii tamponde acces n casa
scrii de evacuare sau degajamentul protejat ( ms ur at conform art.2.6.69.), n funcie de
destinaiacldirii,vorrespectaprevederiletabelului4.1.24.
4.1.25. n cldirile nalte i foarte nalte, la toate nivelurile, fiecare dintre scrile de evacuare
trebuiesfieuoraccesibileprintraseeindependente,deregul,cudireciidiferitededeplasare
iar,iarcelpuinunadintrescriledeevacuare,trebuiesaibaccespeteraspesteultimulnivel.
Lautilizareascrilorrulanteserespectprevederileart.4.1.54.
4.1.26. Cldirilenalteifoartenalteseechipeazidoteazcumijloace,instalaiiisistemede
prevenire i stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice. Fac
excepiecldiriledelocuit.
La cldirile nalte i foarte nalte se asigur ci de intervenie exterioare pentru
autospecialedeintervenie,celpuinpedoulaturi.
4.1.27. Cl di r i l e foartenaltevoraveaconstituiteserviciidepompieri,corespunztorechipate
idotate,dispusepect posibil n apropiereaunuiaccesdelanivelulterenului.
Cldiricusliaglomerate
4.1.28. La slile aglomerate, msurile de siguran la foc se stabilesc n funcie de capacitate,
destinaie,respectivcategoriasliiigradulderezistenlafocal cldirii.
4.1.29. Pentru slile cu mai multe funciuni, msurile de protecie se asigur n funcie de
categoriaceamaidefavorabilaslii,conformnormativului.
4.1.30. Dupdestinaie,slileaglomeratepotfidecategoriaS1sauS2,conformtabelului4.1.30.
Tabel 4.1.30.
Categoriidesliaglomerate
Sli
aglomerate
Destinaiasliiaglomerate
S1 Teatredramaticeimuzicale,slidespectacole,circuri,expoziiicomerciale,
muzeecuexponatecombustibile,magazinecumrfuricombustibile,etc.
S2 Sli pentruproieciicinematografice,cantineirestaurante,slidelectur,
muzeecuexponateincombustibile,expoziiipermanentedeart,auditorii,sli
dentruniri,dedans,deconcert,desport, deateptare,vestiare,decult,
discotec,etc.
NOT: Slile aglomerate a cror destinaie nu este cuprins n tabel, se ncadreaz prin
asimilare.
4.1.31. Corelaia ntre categoria slilor, numrul de locuitori, numrul de niveluri i gradul de
rezisten la foc al cldirilor cu sli aglomerate se asigur conform prevederilor din tabelele
4.1.31.aib.
Tabel4.1.31.a
Corelaiaadmisntreamplasareaicategoriaslilor,
numruldelocuriigradulderezistenla foc al cldirilor
cusliaglomerate
Capacitatea(numrulmaximdelocuri)nfuncie
degradulderezistenlafocalcldirii
Amplasareasliloraglomerate Categoria
slii
I II III
S1 5000 1000 Independentsau
compartimentdeincendiu
S2
Nelimitat
Nelimitat 1500
S1 5000 2000 1000 Alipitpeolaturlaconstrucii
cualtedestinaiisaumaimulte
sliaglomeratecomasate
ntrocldire
S2 6000 4000 2000
S1 3000 2000 1000 nglobatnconstruciicualte
destinaii
S2 5000 3000 1500
Tabel4.1.31.b
Numruldenivelurisuprateraneadmisncldiricusli aglomerate
(poriuneancarepubliculareacces)
Numrulmaximde ni velurisuprateraneadmisn cldiri
avndgradulderezistenlafoc
Categoriaslii
I II III
S1 Nelimitat 5 2
S2 Nelimitat 6 3
NOT (tabel 4.1.31.a.ib.): n cazuri justificate t ehni c, investitorii pot stabili capaciti mai
mari sau numr sporit de niveluri, pe proprie rspundere, prin hotrri scrise ale consiliilor de
conducererespective.
4.1.32.Amenajareasaurealizareasliloraglomeratencldiri independenteparter,degradulIV
V derezistenlafocseadmitenumaipentru:
circuri mobile, magazine i centre comerciale, ntruniri, la care se asigur evacuarea rapid a
spectatorilordirectnexterior
cluburiidiscoteci,precumicinematografecufuncionaresezonieravndmaximum300de
locuri
expoziii provizorii de importan local care nu adpostesc exponate de valoare, potrivit
declaraieiproprietarului(investitorului).
4.1.33. Poriunile de cldire aferente slilor aglomerate nglobate n cldiri cu alte destinaii
trebuiesfieseparatederestulconstrucieiprinelementedeconstruciiC0(CA1)curezistena
la focdemin.3orepentrupereii1
2
1
orepentruplanee.Facexcepiesituaiileprecizaten
normativ.
n mod similar se separ ntre ele i poriunile de cldire aferente mai multor sli
aglomeratecomasate,indiferentdedestinaie.
NOTA: 1. La cluburi, discoteci i cmine culturale,, poriunile aferente diferitelor activiti de
club potcomunicalibercusectorulderecepiealsliidespectacole,precumicucelelaltesli
aglomerate(dereuniuni,conferine,etc).
2. Vestiarele, birourile, amfiteatrele i slile de edine din cldiri administrative, de
nvmnt, i alte cldiri civile cu activiti similare,pot avea ci de evacuare comune cu cele
alecldiriincaresuntsituate.
3. Sliledeconcerte,sliledentruniri,auditoriile, sliledelectur,saloanelededans,
discotecile,sliledesport,sliledealimentaiepublic,sliledeateptare,muzeeleiexpoziiile
cuexponateincombustibiledincldiripublice,potaveagolurinpereii celesepar,protejatecu
uietanelafocminimum15minute.
4. Slile aglomerate, comasate ntro cldire, pot avea goluri pentru circulaie ntre
poriunilecomunedecldireaferent,protejatecuuietanelafoc15minute.
Tabel4.1.34.
Elementedeseparare
Condiiiminimedecombustibilitate
iderezistenalafoc
Nr.
crt.
Destinaia
elementului
Gradul
derezis
ten la
focal
cldirii
perei planee
Observaii
1. Planeelenivelurilor
intermediareamena
jateninterioruls
liloraglomerate
(logii,balcoane,
platforme,etc.)
IIII C0(CA1)
*
*Condiiilerezultate
dingradulde
rezistenla focal
cldirii
III C0(CA1)
1
2
1
ore
C0(CA1)
1or
2. Elementecesepar de
restul construciei
ncperilencareare
accespubliculdinsi
polivalente,expoziii,
etc,inclusivcilede
evacuarealeacestora
cuexcepiaplaneelor
pestesubsol.
III C0(CA1)
1or
C0(CA1)
45min.
Elementelepotfi
C2(CA2b)laci
nematografe.clu
buri,muzeeiex
poziiicucapacitate
maimicde 300de
locurisituaten
cldiride gradul III
derezistentlafoc.
3. Planeelepeste
subsolsaudemisol
attlancperile
accesibilepublicu
lui,ctilacilelor
deevacuare,precum
ilaateliere.
IIII C0(CA1)
11/2 ore
nslidealimentaie
public,rezistena la
focsepoatereduce
la1or cuexcepia
planeelor peste
depozite de
materiale
combustibile
4. Elementede
separarentre
depozitelede
obiectedevaloare
alemuzeelor,arhi
velor,bibliotecilor i
restulconstruciei
CO(CA1)
3ore
C0(CA1)
1ore
Uiledepozitelorvor
firezistentelafoc1
2
1
oreechipatecu
dispozitivede
autoinchidere sau
nchidere automat
n cazdeincendiu
4.1.34. In i nt er i orul compartimentelor de incendiu sau funcionale ale slilor aglomerate,
ncperile cu risc mare de incendiu sau care adpostesc aparataj ori obiecte de importan
deosebit,seseparderestulconstrucieiprinpereiiplaneeacrorrezistenlafoc se stabileten
funcie de densitateasarciniitermice,deimportana bunuriloridenivelulrisculuideincendiu.
Cabi nel e tehnice necesare funcional, pot avea spre sal geamuri rezistente la foc sau
protejatecuobloanerezistentelafocsaucuperdelededrencere,dacacestecabineseseparde
restulcldiriin aceleaicondiiicaisalaaglomerat.
Elementeledesepararetrebuiesndeplineascpelng cerineledemaisusicondiiile
dintabelul4.1.34.
4.1.35. Pereiiiplaneeledeseparareaspaiilornchisepentruparcareaautovehiculelorfade
cldirilecusliaglomeratetrebuiesfieCO (CA1),rezistentelafocmin.4orepentrupereii
respectiv 2 ore pentru planee. n aceti perei se admit numai goluri de acces necesare
circulaiei,protejatecuuirezistentelafoc1ori30deminute,sauncperitamponprevzute
cu ui rezistente la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de autonchidere sau nchidere
automatncazdeincendiu.
4.1.36. Pentruevacuareafumuluidegajatncazdeincendiu(desfumare),laparteasuperioara
slilor aglomerate n care are acces publicul, se prevd dispozitive amplasate judicios, a cror
suprafa total va fi cel puin 1 /100 din suprafaa slii sau se asigur desfumarea prin sistem
mecanic.
4.1.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului n cazde incendiu ce se prevd la partea
superioarasliloraccesibilepubliculuivorfirepartizatectmaiuniform.
Acestea pot comunica cu exteriorul, fie direct, fie prin couri de evacuare cu seciune
echivalent, avnd perei din materiale CO (CA1) cu rezistena la foc de min. 30 minute.
Dispozitivele de evacuare a fumului, trebuie s poat fi acionate i prin comenzi manuale,
uoraccesibiledelanivelulslii.
4.1.38. Elemente decorative interioare, finisajele, tratamentele termice i acustice ale slilor
aglomeratevorfiastfel alctuiteirealizatencts nupropageincendiulcuuurin,conform
prevederilornormativului.
4.1.39. Elementele decorative interioare, finisajele precum i tratamentele termice i acustice
al e sl i l or aglomerate, de regul , vor fi CO (CA1). Acestea pot fi C1, C2 (CA2a,b) sau
executatedinlemniignifugatecelpuinpeparteaneaparent,inclusivscheletuldemontare.Se
recomand ca distanele dintre finisaje sau tratamente acustice i pereii suport s nu fie mai
mare de 15 cm. Golurile astfel realizate vor fi mprite prin diafragme, (care pot fi din lemn
ignifugat),ncelulecudimensiunimaximede3,00x3,00m,astfelnctsseeviteformareade
curenifavorabildezvoltriiincendiilor.
4.1.40. nslileaglomerateianexelelorncarepubliculareacces,plafoanelesuspendatevorfi
C0(CA1).SepotutilizaizonedeplafoanesuspendateexecutatedinC1,C2(CA2a,b)saudin
lemn ignifugat cel puin pe partea neaparent, dac se asigur msuri corespunztoare de
mpiedicareatransmiteriiincendiilordelaoporiunelaalta(prindistane,fiiincombustibile,
etc).
n toate cazurile plafoanele suspendate vor avea elemente de susinere CO (CA1)
rezistente la foc minimum 30 minute, iar spaiul dintre plafonul suspendat i planeul de
rezisten va fi ntrerupt la maximum 25 m (pe dou direcii perpendiculare), cu diafragme
C0(CA1).
4.1.41.Este obligatoriu s se asigure cel puin dou ieiri de evacuare distincte i judicios
distribuite,pentru:
a) fiecarenivelalsliloraglomerate,precumipentrunivelurilede lojiiibalcoanecumaimult
de100persoane
b)foaiere,bufete,garderobei alt encperideservirea publicului, cuariadepeste100m
2
.
4.1.42.La slile cu scene sau podiumuri, circulaia de evacuare va fiastfel organizat nct, de
regul, publicul s nu se deplaseze n di r ec i a scenei. Nu se admite evacuareaprinscen sau
podi um a pub l i cul u i dinsal.
Gabariteleculoarelordeevacuaredini nt er iorul slilor vorcorespundeprevederilorart.
2.6.60.
4.1.43.Capacitiledeevacuare"C"aunuifluxdeevacuareluatn calculla slileaglomeratesunt
st abilitentabel4.1.43.
Tabel4.1.43
Capacitateadeevacuare
Nr.
crt.
Tipulsliiaglomerateigradulde
rezistenlafocalcldirii
Capacitatedeevacuare"C"
aunuifluxdeevacuare
(numrdepersoane)
III 50(70)*
III 35(50)*
1.
Salaglomerat tip S1 i
gradderezistenla foc
IVV 25
II I 65(100)*
III 50(75)*
IV 35
2.
Salaglomerat tipS2 i
gradderezistenla foc
V 25
NOTA:*)Valorile din paranteze se refer numai la circula ii le (trecerile) de evacuare din
interiorulsliloraglomerate(pnlauiledeevacuarealeslii).
4.1.44.Timpiideevacuare(lungimi le maximeadmisepetraseulparcurspeciledeevacuare),
suntstabiliintabelul4.1.44.
4.1.45.Pentru asigurarea evacurii rapide i fr accidente a publicului, n slile aglomerate,
scaunele,bncilei ngeneralmobilierul,sefixeazdepardoseal,astfelnct snufiersturnate
n caz de panic. Fac excepie lojiile, n care se admit maximum 12 scaune mobile, precum i
expoziiileisaloanelededans,ncareserecomandsolidarizarea lorpepachete(frfixarede
pardoseal).
Lasliledentruniricuocapacitatedemaximum200delocuri,scauneleibncilepotfi
nefixatedepardoseal,cucondiia solidarizriintreelepepachetedeminimumtreirnduri.
La slile polivalente se recomand ca scaunele s fie legate rigid ntre ele pe iruri i
rnduri.
Fiecare ir sau rnd trebuie fixat solid la cele dou capete, de pardoseal ori perei, sau
prinssolidardecelelalternduriastfelnctsdevinunpachet.
n toate situaiile, barele de fixare perpendicularepe rndurii aplicate la nivelul pardoselii
voravea celmult20 mmgrosime,iar profilulrotunjit.
Tabel4.1.44.
Timpideevacuare
Timpideevacuare (lungimemaxima cii deevacuare)
Delauasliiaglomeratenexterior, lao
scarsaudegajamentprotejatdupcaz,cnd
evacuareaseface:
Pnlaouaslii
aglomerate
ndoudirecii
diferite
ntrosingur direcie
(coridor
nfundat)
Categoria
slii
aglome
rate
Gradul
derezisten
tlafocal
cldirii
secunde metri secunde metri secunde metri
I iII 80 32 88 35 50 20
III 60 24 63 25 38 15
SalaS1
IViV 30 12 25 10 25 10
I iII 100 40 88 35 50 20
III 80 32 63 25 38 15
IV 60 24 40 16 30 12
Sala S2
V 30 12 25 10 25 10
NOTA:1.Traseeleprinfoaiereiholurialesliiaglomerate,nuseiaunconsiderarelastabilirea
timpului (lungimii) de evacuare normat. Foaierele i holurile vor avea asigurate condiiile de
evacuarestabilitepentrusalaaglomeratrespectiv.
2.Timpul(lungimea)coridoruluinfundatsereferlaporiuni detraseeprincareseaccedela
doucideevacuare,precumila spaiilepentrucaresuntadmise.
4.1.46.Amplasareamobi l ierului n slile aglomeratesefaceastfel nctsserealizezeculoare
detrecereculimicorespunztoare,caresasigureaccesulpubliculuilaieiriledinsal.
4.1.47.La slile cu locuri pe scaune sau bnci, n culoarele dintre pachetele de locuri se pot
prevedestrapontine,dac:
se ridic automat i se menin n aceast poziie, atunci cnd nu suntfoiosite, lsnd liber
limeaculoaruluirezultatdincalcul
fi i nd coborte,rmneliberunculoardeminimum0,80m
nu reduc (n poziie ridicat sau cobort) limea spaiului de circulaie pentru evacuare,
determinatprincalcul,ntrepacheteledescaune.
4.1.48.Peculoareledeevacuaredinsliaglomerate,nuseadmittreptenlungulspaiilorliberede
trecere di nt rernduril edescaune.
4.1.49.Lasliledespectacole,auditorii,slideconcerte,polivalenteialtelesimilare,numrul
maximdelocuridintrunrndsestabiletenfunciedegradulderezisten la focalcldiriii
demodulncaresefaceevacuareapersoanelordinrnd,conformtabelului4.1.49.
NumruldelocuridintrunrndnuselimiteazncldiridegradulIsauIIderezisten
lafoc,dacseprevduiamplasatenpereiilateraliaislii,astfelnctlafiecarecaptalunui
grupdepatrurnduridescaunesexistecteouculimeademin.1,10m.
Tabel4.1.49
Numruldelocuridintrunrnd de scaune
Gradulderezistenlafocalcldirii
IiII III I V i V
Modulde
evacuareal
persoanelor
aflatepeunrnd
Numruldelocuri di nt r unrnd
Pelauncapt 25 14 10
x)
Pelaambelecapete 40 25 20
NOT:
X|
n cazurile cnd este admis amenajarea slilor n construcii de gradul IV i V
rezisten la foc i nu au instalaie interioar de stingere, evacuarea rndurile se asigur
obligatoriulaambelecapete.
4.1.50.Spaiulliberdetreceredintrernduriledescaunetrebuiesfiedeminimum 0,45m.
4.1.51. La amplasarea mobilierului n sli cu locuri la mese, trebuie s se asigure culoare de
evacuarencazdeincendiuinndseamaideurmtoarelerecomandri:
meseledemax.8locuriseamplaseazcucel pu in opartealor,l nguncul oar
mese dreptunghiulare, amplasate cu latura lung perpendicularpeculoarele de evacuare,vor
aveapefiecare lat urcelmult8 locuri,
dacauacceslaunsingurculoarsau16locuridacauaccesladouculoaredeevacuare.La
capeteleacestormesenuseprevdscaunenculoareledeevacuare.
dacnumruldelocuridepeolaturestemaimaredetrei(ntreun culoardeevacuareiperete
) sau de ase (ntre dou culoare) se prevd treceri de acces la culoarele de evacuare, avnd o
limel i ber decelpu i n 0,45m
limea libera a culoarelor de evacuare trebuie s asigure trecerea numrului de fluxuri
determinatprincalcul
ladeterminarealimilorliberedetrecereseaunvedereidimensiunilescaunelor,retraselao
distande0,15mdemargineamesei.
4.1.52.Utilizarea draperiilor,perdelelor, cortinelor,etc. care potntrerupeciledeevacuareale
sl i lor aglomerate,chiaratuncicndsuntincombustibile,esteinterzis.Peciledeevacuareale
sliloraglomeratenuseadmituifalsesauplacricuoglinzi.
4.1.53.Mobilierul care delimiteaz ci de evacuare comune interioare va asigura condiii
corespunztoaredeevacuarea utilizatorilor.
4.1.54.n cldiri cu aglomerri de persoane sau cu sli aglomerate se admit scri rulante, cu
condiia asigurrii cilor de evacuare distincte i independente prin scri normale, realizate
conform normativului. Pentru mpiedicarea ptrunderii fumului de la un nivel la altul, sub
plafoanesevorluamsurideecranareagoluluiscriirulanteiprotejarealuicuperdeledeap
cu intrarea n funciune automat, i / sau manual, n caz de incendiu. La fiecare nivel se va
indicaceamaiapropiatcaledeevacuare.
Indiferentdelimearampei,scararulantpoateficonsideratcasigurtrecerea
u nu i singurflux deevacuare dac:
poatefioprit,delafiecarenivel,printrocomandmanualuor accesibi l
este executat din materiale C0 (CA1), cu excepia finisajului treptelor precum i a
balustradeloriroilor deantrenare
limeatreptelorestedecel puin25cm.
4.1.55.Uile de pe traseul evacurii publicului din slile aglomerate trebuie s se deschid n
sensul evacurii la simpla apsare a sistemelor de nchidere (bar de siguran) i s nu aib
proeminenecarearputeangreunatrecereapersoanelor.Lauileexterioaresaucareseparaalte
funciuni din cldiri, se permit sisteme de zvorre fr ncuiere, uor de acionat n condiiile
aglomerriipersoanelornfaalor.
4.1.56.nslileaglomerate,distanadintretoculuiiiprimatreaptauneirampecarecoboar,
trebuiesfiedeminimum1,60mnfaauiloride1,00mlateral.
4.1.57.Limeascrilordeevacuarencondiiilencarepubliculaflat ladiferiteniveluri,poate
observaincendiulnacelaitimp,ndreptndusesimultansprescri,sedetermindupnumrul
de fluxuri ce provin din nivelul cel mai populat, la care se adaug pentru fiecare din celelalte
niveluri,limeanecesarpentruevacuareaa25%dinpersoaneleaflatelanivelulrespectiv.
4.1.58.Uile de acces la casele scrilor de evacuare nchise vor fi pline. Aceste ui pot fi cu
geam(cuexcepiaslilordeteatru),dacsuntprevzuteinstalaiiautomatedestingerencldire,
inclusivpepodestelecaselordescrirespective.
4.1.59.ncldirilecusliaglomerate,circulaiilecomuneorizontaleicaseledescrinchisece
nu au goluri prin care n caz de incendiu fumul s se poat evacua direct n exterior, trebuie
prevzutecuevacuareaacestuia(desfumare),realizatconformprevederilornormativului.
4.1.60.Limea ieirilor (uilor) de evacuare dela nivelul terenului, trebuie s asigure trecerea
numruluitotaldefluxuricarevinprinscriiatuturorpersoanelordelaparter.
4.1.61.Proiecia de filme i diapozitive trebuie s se fac din cabine special amenajate, atunci
cnd se utilizeaz mai mult de un aparat de proiecie a filmelor neinflamabile, precum i
indiferentdenumrulaparatelorlaproieciafilmelorpebazdenitroceluloz.
4.1.62.Cabinadeproieciepentrupeliculadesiguranianexelesaletrebuiesaibacceslao
cale de evacuare, care poate fi comun cu cele ale publicului, fr a se trece prin sal. La
cabinele de proiecie pentru pelicul de nitroceluloz, se prevede i a doua cale de evacuare,
independentdecelealepublicului.
Accesul dincabineledeproiecieianexeleacestoralaciledeevacuarealepublicului,
esteadmisnumaiprinncperitampon.
A doua cale de evacuare a cabinelor de proiecie poate fi o scar spiral ori cu trepte
balansate,saucuoscarmetalicverticalavndlimeademinimum0,80m.
4.1.63.n faaieiri lor din cl diri sau sl i aglomeratetrebuieasiguratunspaiuliberpentru
persoaneleceseevacueaz.
4.1.64.Cldiri cu sli aglomerate vor fi uor accesibile din drumuri publice, asigurnduse
condiiidedesfurarecorespunztoareaoperaiunilordestingereisalvareapersoanelorncaz
de incendiu.
Platformeleexterioarepentruparcareaautovehiculelorsituatenvecintateacldirilorcu
sliaglomerate,trebuieamplasatenafara gabarituluilibernecesarpentruevacuareapublicului
din cldiri i a cilor de acces a autospecialelor pompierilor lafaadele cldirii i la sursele de
alimentarecuap.
4.1.65.Scrile de evacuare a persoanelor din slile aglomerate pot avea rampe directe spre
subsol, atunci cnd asigur accesul la spaii destinate publicului, iar acestea sunt separate
corespunztorfadealtefunciunidispusensubsol.
4.1.66.Scrile exterioare folosite pentru evacuarea slilor aglomerate trebui s aibe o nclinare
de maximum 1:2, iar rampele i podestele se recomand de minimum 1,60 m lime i s fie
acoperite.
Planurilenclinateacoperitesuntadmisecaieirideevacuaredacndeplinesccondiiile
specificeacestora.
4.1.67.Curile interioarei spaiile dintre cldirile cu sli aglomeratepot fi luate n considerare
pentru evacuarea persoanelor n caz de incendiu, dac au limea suficient pentru trecerea
numruluidefluxurirezultatdincalcul,darnumaipuinde10,00m.
Cldirisubterane
4.1.68.Cldirilecivile(publice)subteranepotfiamplasateindependentfuncionaldealtecldiri
civilesaualipiteoricomasateunorcldiri(publice)supraterane.
4.1.69.Cldirile civile (publice) subterane independente se proiecteaz i realizeaz conform
normativului specific (Normativ de proiectare a construciilor publice subterane NP 25), iar
cele comasate n cldiri civile supraterane (subsoluri ale acestora), conform prevederilor
prezentuluinormativ.
4.1.70. n subsolurile cldirilor civile (publice) supraterane, prin modul de dispunere a
funciunilor i asigurarea msurilor de protecie corespunztoare normativului se va asigura
limitareapropagriifumuluiiafoculuilanivelurilesuprateranealecldirii.
4.1.71. nsubsolurilecldirilorcivile(publice)suprateranenuesteadmisdispunereaunorspaii
sau ncperi cu pericolde explozie, cu substane sau produse explozive, ori gaze lichefiate. De
asemenea,nusuntadmiselichidecombustibilecutemperaturadeinflamabilitatesub55Cnalte
locuridectncelespecialamenajateimarcate,ncantitileicondiiilestabilite.
4.1.72. Poriunile subterane (subsolurile) ale cldirilor civile (publice) supraterane, vor
respecta condi ii le de ncadrare n gradul de rezisten la foc al cldirii supraterane, conform
prevederilor normativului, iar ncperile respective vor avea stabilite i precizate riscurile de
incendiuspecifice.
4.1.73. ncperile i spaiile tehnice dispuse n subsolurile cldirilor civile (publice), vor fi
proiectate i realizate conform prevederilor prezentului normativ i ale reglementrilor tehnice
specifice, asigurnduse evitarea izbucnirii unor incendii la acestea, i propagarea fumului i a
foculuilacldireasuprateranilavecinti.
4.1.74. Materiale i elemente de construcie utilizate n subsoluri vor ndeplini condiiile de
combustibilitateirezistenlafocstabilitennormativ, fiind astfel alctuit eirealizatencts
nuconstituiecide propagareuoarafumuluiifocului.
4.1.75. ncperiledinsubsolcuriscmaredeincendiuvorfiseparatederestulcldiriiprinperei
i planee C0 (CA1), cu rezistena la foc stabilit de normativ, iar golurile de circulaie
funcionaldinacestea,protejatecorespunztor.
4.1.76. Casele de scri i puurile pentru ascensoare sau alte sisteme de transportpe vertical
inclusivncperilepentrumainile aferenteacestoradispusensubsolvorfiseparatederestul
cldiriiprinelementeC0 (CAI)rezistente la focconformprevederilornormativului,iargolurile
deaccesprotejatecorespunztorcerinelorspecificecldiriisupraterane.
4.1.77. Fi nisaj el e, tratamenteletermiceiacusticevor respecta prevederilespecificestabiliten
normativinreglementriletehnicespecifice.
4.1.78.Cile prevzute pentru circulaia funcional n subsolurile cldirilor civile (publice)
supraterane,vorfialctuiteidimensionateastfelnctsndeplineasccondiiilenecesareasigurrii
evacurii ncazde i ncendi u, conformprevederilorprezentuluinormativ.
4.1.79.Subsolurile cldirilor civile (publice) supraterane, vor avea asigurate ci de evacuare
conformprevederilornormativuluiaplicabilecldiriisupraterane,astfelnctncazdeincendiu
utilizatorii s poat ajunge n exterior, la nivelul terenului, n timp ct mai scurt i n condiii de
siguran.
4.1.80.Traseelecilordeevacuaredinspaiilepublicesubterane(subsoluri)trebuieastfelstabilite
nct printro distribuie judicioas a acestora i dimensionare s se asigure recunoaterea cu
uurinadirecieispreexterior,precumicirculaialesnicioasautilizatorilor.
4.1.81.Scrile de evacuare a utilizatorilor spaiilor subterane (subsoluri) n afar de cazurile
admise de normativ vor fi nchise n case de scri i vor avea separate rampele subterane de
rampelescrilorsupraterane.Sepotasiguranumailegturifuncionalentrerampelesubteranei
cele supraterane prin gol ur i de circula ie alct uit e i protejate conform prevederilor
normativului.
4.1.82.Capacitile fluxurilor de evacuare i timpii de evacuare (lungimile maxime ale cilor de
evacuare)cetrebuieasigurai,suntceiprecizainnormativnfunc i e degradulderezistenla
foc alcldiriisupraterane,tipul acesteiaidestinaie.
4.1.83.Evacuareafumului(desfumarea)dinncperileispaiile subteraneseasigurncazurilei
condiiile precizate n normativ, pe niveluri ale subsolului, independent de evacuarea fumului
(desfumarea)ni vel ur i l or suprateranealecldirii.
4.1.84.Echiparea i dotarea spaiilor din subsolul cldirilor supraterane cu mijloace i instalaii
de semnalizare i stingere a i ncendi i lor, se realizeaz conform prevederilor normativului i
reglementrilortehnicedespecialitateavndnvedereansamblul cldiriisupraterane.
4.1.85.Debitele instalaiilor de stingere cu care se echipeaz, vor fi egal determinate de
compartimentuldeincendiusuprateranalcldiriirespective.
4.1.86.Instalaiile utilitare aferente spaiilor i ncperilor din subsolurile cldirilor civile
(publice) supraterane, se proiecteaz i execut astfel nct s evite producerea i propagarea
incendiilor,corespunztorprevederilorreglementrilortehnicedespecialitate(sanitare,electrice,
termice,ventilarecondiionare,etc).
4.1.87.Pentruasigurareacondiiilorcorespunztoaredeintervenieisalvarencazdeincendiu,
seprevdaccesedinexterioricirculaiiinterioarecorespunztoralctuite,protejateimarcate.
4.2. PERFORMANEALEUNORFUNCIUNI(DESTINAII)
Cldiridelocuit
4.2.1. Cldirile de locuit, individuale (familiale) sau colective, independente sau comasate ori
grupate nl i mi t el e compartimentelor de incendiu admise pentru cldiri civile, se amplaseaz
ladistanedesiguran,sausecompartimenteazcorespunztorprevederilornormativului.
4.2.2. Cldirile de locuit se realizeaz din materiale i elemente de construcie care asigur
ndeplinirea prevederilor generale i specifice ale normativului i condiiile de corelaie ntre
gradulderezisten lafoc,numruldeni vel ur i iariacompartimentuluideincendiu, conform
prevederilorart.3.2.4.i3.2.5.
Tabel4.2.3
Condiiipentruelementeledeconstrucie
Nr.crt. Denumireelement
Condiii
minime
Observaii
1 Pereidespritorintrecldiri,
tronsoaneiapartamente
C0(CA1)
1 or
In cldiri degradul IVpotfiC2(CA2b),iar
n celedegradul Vpotfi C3(CA2c).
2 Pereidespritorintrebii
buctrii,fadecelelalte ncperi
ale apartamentuluincldiride
gradul III.
C0(CA1)
15 minute

3 Pereidespritorintreboxele
gospodretisaudedepozitare din
subsolsaudemisol,ncadrul unor
grupridemax.300m.
C4(CA2d)
4 Pereidespritorintregruprile
deboxegospodretimenionatela
pct.3,precumintreacestea i
spaiiletehnicealecldirii
C0(CA1)
1 or
Uilesprecoridoare vorfirezistentela foc
minimum15min.
4.2.3. Elementele de construcie ale cldirilor de locuit grupate sau comasate n cadrul unui
compartiment de incendiu vor ndeplini condiiile stabilite n tabelul 4.2.3., iar pentru elementele
nenominalizate se vor respecta condiiile stabilite n art.2.1.9., corespunztoare
graduluiderezistenlafocasigurat.
n subsolul sau demisolul cldirilor de locuit se pot realiza boxegospodreti, cu condiia
utilizrii acestora numaipentru materialele isubstanele admise(frriscmarede incendiu) i a
asigurriimsurilor deproteciecorespunztoare.
4.2.4. Cldirileindividuale(familiale)partersauparteretajieventual mansard,potfirealizate din
materialeielementedeconstrucieC1ia C4(CA2a,b,c,d),ncondiiilendepliniriicorelaieistabilit
nart.3.2.5.al normativului.
4.2.5. ncldiriledelocuitindividuale(familiale)realizatedinmaterialecombustibile(ncondiiile
admise de normativ), se recomand utilizareafinisajelordinmateriale CO (CA1) nbuctrii i alte
spaiicufocdeschis.
4.2.6. Garajele auto alipite sau nglobate cldirilorde locuit individualese separ de acestea prin
elementedespritoareCO(CAI),curezistenalafocdecelpuin1or.
4.2.7. Blocurile de locuine colective cu apartamente i/sau garsoniere, se realizeaz din
materiale i eiemente de construcie corespunztoare condiiilor de corelaie ntre gradul de
rezistenlafoc, numruldeniveluriiaria compartimentuluideincendiu,stabiliten art.3.2.5.
Blocurile de locuit care se ncadreaz n categoria cldirilor nalte, sau foarte nalte vor
respectaprevederilespecificeacestora.
4.2.8. Cldirile de locuit colective sunt considerate cldiri nalte, dac au peste P+11 niveluri
supraterane.Deasupraniveluluilimitesteadmisunsingurnivelcareocupmaximum50%din
aria construit a cldirii i cuprinde numai ncperi pentru maini ale ascensoarelor,
spltoriiiclctoriicomune,precumispaiitehnice.
Cldirile nalte de locuit, cu nlimea peste 50 m msurat conform prevederilor art.
1.2.5.,sencadreazncategoriacldirilor foartenalte.
4.2.9. n cldirile foarte nalte, pereii i planeele de separare a
apartamentelordelocuitfadespaiilenvecinateicilecomunedecirculaie,trebuiesfieCO
(CA1)rezistentelafocceipuin1or,iargoluriledecomunicarefuncionalaapartamentelorcu
circulaiile comune orizontale se protejeaz cu ui rezistente la foc i etane la fum minimum 30
minutenpoziienchis, fiindprevzutecu dispozitive deautonchidere.
4.2.10. Condiiiledecombustibilitateiderezistenlafocadmise pentrupereiicaredelimiteaz
ciledeevacuaredincldiriledelocuit, suntprecizate ntabelul4.2.10.(dacnusuntcldirinalte
saufoartenalte).
Tabel4.2.10.
Pereiideseparareacilordeevacuare
Niveledecomportarelafocadmise Gradde
rezisten
lafoc
Pereilacoridoare Pereilaholuri
Pereilacasedescri
I C0(CA1)30min. C0(CA1)30min. C0(CA1)2
2
1
ore
II C1(CA2a)30min. C1(CA2a)30min. C0(CA1)2
1
/2ore
III C2(CA2b)15min. C2(CA2b)15min. C0(CA1)2ore
IV C3(CA2c) C3(CA2c) C1C2(CA2ab)15min.
V C4(CA2d) C4(CA2d) C1C2CA2ab)15min.
4.2.11. Scrile de evacuare a persoanelor de la etajul i eventual mansarda locuinelor
individualeprecumidincadrulapartamentelorduplexsautriplex(indiferentdetipulcldiriide
locuit),potfirealizatedinmaterialeclasaC4(CA2d)inenchisencasedescriproprii.
4.2.12.Scrile de evacuare a nivelurilor supraterane pot fi continuate n subsolul cldirilor de
locuitncondiiilestabiliten art.2.6.24.
Suntexceptatedelaprevederile art.2.6.26.,scrilesecundarealecldirilordelocuit,ale
cror goluri de acces sunt separate cuui pline normale de subsolurile n care se gsesc numai
ncperipentruanexegospodreti,(indiferentdesuprafaaferestrelor).
4.2.13. Deschidereauilordelaintrareancldiriledelocuitcarenusuntnaltesaufoartenalte,
sepoatefacespreinterior.
4.2.14. Uile apartamentelor spre casele de scri vor fi de tipul prevzut n normativ, fr a fi
obligatorieprevedereadispozitivelordeautonchiderelacldiriledelocuitcarenusencadreaz
ncategoriacldirilornaltesaufoartenalte.
4.2.15.Capacitateadeevacuare(c)aunuiflux(numruldepersoane)lacldiridelocuit,estede
90persoane.
4.2.16.Timpuldeevacuare,respectivlungimeamaximadmisatraseuluideparcurspe cilede
evacuaren cldiri delocuit,carenusencadreazncategoriacldirilornaltesaufoartenalte,
esteprecizatntabelul4.2.16.
Tabel 4.2.16.
Timpideevacuare
Timpuldeevacuare(lungimemaximde
evacuare)
ndoudirecii
diferite
ntrosingur direcie
(coridor nfundat)
Nr.
crt.
Cldiride
locuit
Gradul de
rezisten la
foc
secunde metri secunde metri
Observaii
I iII 125 50 63 25
IIIi IV 63 25 30 12
1. Cldiricu
apartamente
sau
garsoniere,
carenusunt
naltesau
foartenalte
V 30 12 20 8
Distanelen
interiorul
apartamentelorde
locuitnuse
limiteaz
2. Cldiri
nalte
ifoarte
nalte
I 50
(88)
20
(35)
5
(38)
10
(15)
Valoareadin
parantezeserefer
lacldiricunlimea
maimicde50metri
4.2.17. Scri cu treptebalansate sunt admise pentru evacuareapersoanelor din cldiri de locuit
atunci cnd este necesar asigurarea unui singur flux de evacuare conform normativului,
precumibalansareatreptelorlaprimarampascrilor(lanivelulterenului).
Cldiriadministrative
4.2.18.Cldirile administrative (sedii pentru administraiile centrale i locale, prefecturi,
primrii, financiar bancare, sindicate, birouri, etc), se proiecteaz i realizeaz conform
prevederilornormativului,avndnvederecondiiilespecifice.
4.2.19.n funcie de destinaie i tip de construcie, cldirile administrative se alctuiesc astfel
nct s asigure ndeplinirea condiiilor de corelaie dintre gradul de rezisten la foc, aria
compartimentuluideincendiuinumruldeniveluri,conformprevederilorart.3.2.4.i3.2.5.
4.2.20. n cazul nglobrii unor spaii/ncperi administrative n cldiri publice/civile cu alte
funciuni (de locuit, nvmnt, turism, comer, .a.) se respect prevederile generale de
siguranlafocidispoziiilespecifice.
4.2.21. n toate cazurile, nivelurile subterane (subsoluri, demisoluri) vor fi separate de restul
construcieiprinplaneeC0(CA1)curezistenalafocdeminimum2ore(inclusivelementelede
susinerealeacestora),dacnnormativnusuntprevzutecondiiimaisevere.
4.2.22. Scrile monumentale pot fi deschise pe toat nlimea cldirii administrative dac se
asigur msuri de limitare a propagrii focului i a fumului i se prevd scri nchise
corespunztoareasigurriievacurii.
4.2.23. Serecomandasigurareailuminatuluinaturaldirectalcaselordescrideevacuare.
4.2.24. n funcie de gradul derezisten la foc al cldirii (care nu este nalt sau foarte nalt),
pereiicareseparcilecomunedecirculaieievacuareapersoanelorfaderestul construciei,
vorndeplinii condiiiledecomportarelafocdin tabelul 4.2.24.
Tabel4.2.24.
Pereideseparareacilordeevacuare
Niveleledecomportarelafocadmisepentruperei: Gradde
rezisten
lafoc
lacoridoare laholuri lacasedescrinchise
I C0(CA1)1or C0(CA1)1or C0(CA1) 2
1
/
2
ore
II C0(CA1)45min C0(CA1)1or C0(CA1)2
1
/
2
ore
III C0(CA1)30min C0(CA1) 45min C0(CA1)2
1
/
2
ore
IV C1(CA2a)30min C1(CA2a)30min C1(CA2a)30min
V C2(CA2b)15 min C2(CA2b)15 min C2(CA2b)15 min
4.2.25.Rampele i podestele scrilor sau ale planurilor nclinate, vor respecta condiiile de la
2.3.32.i2.3.33.
4.2.26.Capacitateadeevacuare(C)aunuiflux(F)deevacuare,estedemaximum80persoane,
cu excepia slilor aglomerate i a cldirilor nalte i foarte naite la care se respect msurile
specifice.
4.2.27.Timpiideevacuare,respectivlungimilemaximeadmiseiaciledeevacuarealecldirilor
administrative(cuexcepiasliloraglomerateicldirilornalteifoartenalte)suntprecizaten
tabelul4.2.27.
Tabei4.2.27.
Timpideevacuare
Timpdeevacuare(lungimeamaximaciide evacuare),atunci
cndevacuareaseface:
ndoudireciidiferite
ntrosingurdirecie (coridor
nfundat)
Gradulderezisten
lafoc
secunde metri secunde metri
I iII 113 45 58 23
III 75 30 40 16
IV 40 16 25 10
V 25 10 15 6
Cldiri pentrucomer
4.2.28.Cldirile pentru comer (centre comerciale, magazine, supermagazine, piee nchise,
alimentaie public, prestri servicii, service auto i altele similare), n afara msurilorcomune
prevzute,vorrespectaiprevederilespecifice.
4.2.29.Cldirile pentru comer, independente sau nglobate n cldiri cu alte destinaii, vor
ndeplini condiiile de corelaie dintre gradul de rezisten la foc, numrul de niveluri i aria
compartimentuluideincendiu,prevzutelaart.3.2.4.i3.2.5.,iarncazulnglobriiunorspaii
sau ncperi comerciale n cldiri civile (publice) cu alte funciuni, se vor respecta prevederile
generalealenormativuluiidispoziiilespecifice.
4.2.30.Spaiile comerciale subterane, dispuse n cldiri proprii sau n subsolurile construciilor
supraterane cu alte funciuni, vor fi proiectate i realizate conform reglementrilor tehnice
specifice.
4.2.31. De regul, spatiile comerciale subterane nchise cu aria mai mare de 300 m
2
, vor avea
asigurat evacuarea fumuiui (desfumarea) conform prevederilor normativului, inclusiv a cilor
deevacuarenchiseaferenteacestora.
4.2.32. Depozitele de mn pentru maximum 20% din produseie expuse spre vnzare, aferente
spaiilor comerciale, pot fi separate prin mobilier de spatiile accesibile publicului, dar nu vor
aveaariamaimarede10%dinceaaspaiuluidevnzaredepenivel.
4.2.33. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale vor fi separate de spaiile de vnzare
accesibilepublicului,prinpereiC0(CA1)rezistenilafocminimum2oreiplaneeCQ(CA1)
rezistentelafocminimum1
2
1
ore.
Golurile de circulaie funcional din aceste elemente despritoare se protejeaz cu ui
rezistentelafocminimum45.deminute,prevzutecudispozitivedeautonchideresaunchidere
automatncazdeincendiu.
4.2.34. Depoziteledenivelalemagazinelorcomercialenglobatenconstruciicualtedestinaii,
se compartimenteaz fa de restul construciei (cu alt destinaie) cu elemente de construcie
verticale i orizontale C0 (CA1) avnd rezistena la foc corespunztoare densitii sarcinii
termice,conformai.2.4.2.
4.2.35. Depozitele principale pentru produse combustibile aferente cldirilor sau spaiilor
comercialenglobatenconstruciicualtedestinaii,secompartimenteazcuelementerezistente
lafocfaderestulconstruciei,corespunztordensitiisarciniitermice,ipotrivitprevederilor
normativului.
4.2.36. La construciile pentru comer, se admit scri interioare deschise ntre maximum trei
nivelurisuccesive,cucondiiaasigurriiiauneiscrideevacuarenchise.
Indiferentdenumrullor,scriledeschiseconstituieosingurcaledeevacuareapersoanelor.
4.2.37. In funcie de gradul de rezisten ia foc al cldirilor pentru comer, pereii cilor de
evacuare ale persoanelor (coridoare, holuri, scri nchise) vor ndeplini condiiile din tabelul
4.2.37.
Atunci cnd sunt sli aglomerate sau se afl n cldiri nalte ori foarte nalte sau sunt
subterane,sevorrespectamsurilespecificeacestora.
Tabel4.2.37
Pereideseparareacilordeevacuare
Niveleledecomportarelafocadmisepentruperei:
Gradde
rezisten
lafoc
lacoridoare laholuri lacasedescri
nchise
I C0(CA1) 1
1
/
2
ore C0(CA1) 1
1
/
2
ore C0(CA1) 2
1
/2ore
II CO(CA1) 1or C0(CA1) 1
1
/
2
ore C0{CA1) 2
1
/
2
ore
III C0(CA1) 45min C0(CA1) 45min C0(CA1) 2
1
/
2
ore
IV C1(CA2a) 30min C1(CA2a) 30min C1(CA2a) 45min
V C2(CA2b) 15min C2(CA2b) 15min C2(CA2b) 30min
4.2.38.Rampele i podestele scrilor sau planurilor nclinate vor respecta condiiile de la art.
2.3.32.i2.3.33.
4.2.39.Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare, este de max. 70 persoane cu
excepiasliloraglomerate.
Tabel4.2.40.
Timpideevacuare
Timpdeevacuare(lungimeamaximaciide
evacuare),atuncicndevacuareaseface:
ndoudireciidiferite ntrosingurdirecie
(coridornfundat)
Gradulderezisten
lafoc
secunde metri secunde metri
I iII 105 42 53 21
III 53 21 38 15
IV 38 15 25 10
V 25 10 15 6
4.2.40. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale ci lor de evacuare (cu
excepia sli loraglomerateia cl di r i l or nalteifoartenalte)suntprecizatentabelul4.2.40.
4.2.41. Cile de evacuare ale spaiilor comerciale subterane, de regul, vor fi independente de
celealenivelelorsuprateranecualtdestinaie,iarcomunicareantreacesteaesteadmisnumai
prinncperitampon,ncondiiilenormativului.
4.2.42. Pentru estimarea numrului de persoane ce au acces n spatiile destinate publicului i
care,deregul,reprezintcelpuin2/3dinariamagazinului(centruluicomercial),sevorluan
consideraieurmtoareledensiti:
a) Pentrumagazineseconsideropersoanpe:
1m
2
,laparter
2m
2
,lasubsolurileietajele1i2(fadeteren)
5m
2
,lacelelaltenivelurialesubsoluluiietajelor.
b) Pentrucentrecomerciale(cuariedesfuratdeminimum500m
2
)seconsideropersoanla
5m
2
,indiferentdenivel.
4.2.43. Spaiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu, iar atunci cnd sunt
prevzutecuinstalaiiautomatedestingerecuap,suntconsideratecuriscmijlociudeincendiu.
4.2.44. Scrile interioare de evacuare ale construciilor pentru comer, se recomand s fie
iluminatenatural.
4.2.45. Spaiile comerciale care se ncadreaz n categoria slilor aglomerate, vor respecta i
condiiilespecificeacestora.
4.2.46. nspaiilecomerciale nusuntadmiseproduseexplozivesaucuardereviolent(muniie,
artificii, etc), gaze lichefiate i lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a
vaporilorsub 28C. Fac excepie produsele cosmetice i farmaceutice ambalate n flacoane,
precumimagazinelespecialrealizatepentrucomercializareaunorprodusepericuloase.
Cldiripentrusntate
4.2.47. Cldirile pentru sntate (spitale, policlinici, dispensare, case de copii, aziluri btrni,
etc), vor ndeplini condiiile comune prevzute n normativ, precum i cele din reglementrile
specifice.
4.2.48. Cldirile pentru sntate vor ndeplini condiiile de corelare ntre gradul derezisten la
foc,arieconstruitinumrdeniveluri,conformprevederilorart.3.2.4.i3.2.5.,recomandndu
seutilizareaelementelordeconstruciirezistenteiafoc.
4.2.49. n cldirile pentru sntate n care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa
singure,seinterzicscricurampecurbesaucutreptebalansate,iarscrideschiseseadmitdoar
ntredounivelurisuccesive.
4.2.50. Caseledescrialecldir i lor pentrusntatevorfi,pectposibil,iluminatenatural.
4.2.51. nsituaiilencareevacuareapersoanelordincldiresepoateefectuanumaicunsoitori
(cutargasaucucruciorul),gabariteleminimeliberealecilordeevacuarevor fiurmtoarele:
a) Limi detrecerepentru2fluxuri:
coridoareirampedescrisauplanurinclinate,minimum2,20m
podete/palieredescarsauplanurinclinate,minimum2,60m
lifturiipalierenfaalifturilordepersoanepentrubolnavitransportaicutarga,minimum2,50
m.
b) nlimiledetrecerepeciledeevacuarenuvorfimaimicide2,10m.
4.2.52. nfunciedenumruldenivelurialeconstrucieii denumruldebolnavitransportabili
cu targa sau cruciorul de la nivelul cel mai aglomerat, se recomand ca ascensoarele pentru
acetia s fie astfel alctuite constructiv i alimentate cu energie electric, nct s poat fi
utilizateipentruevacuareabolnavilorncazdeincendiu.
4.2.53. Timpiideevacuare,respectivlungimile maximealecilorde evacuarencldirilepentru
sntate, care nu sunt nalte sau foarte nalte, se asigur innd seama i de necesitatea
transportriibolnavilorcutargasaucruciorul.conf.tabel4.2.53.
Tabel4.2.53.
Timpideevacuare
Timpde evacuare(lungimeamaximacilor
de evacuare),atuncicndevacuarea seface:
ndoudirecii
diferite
ntrosingurdirecie
(coridornfundat)
Gradulderezistena
lafoc
secunde metri secunde metri
I iII 95 38 45 18
III 45 18 30 12
IV 30 12 20 8
V
Numaicldiri
parter
20 8 15 6
4.2.54.Comportarealafocapereilordepecile deevacuare,varespectacondiiiledintabelul
4.2.54.(dacnusuntcldirinaltesaufoartenalte).
Tabel4.2.54
Pereideseparareacilordeevacuare
Nivele decomportarelafocadmisepentruperei:
Gradde
rezisten
la foc lacoridoare laholuri lacasedescri
nchise
I C0(CA1)11/2 ore C0(CA1)11/2ore C0(CA1) 21/2 ore
II C0(CA1)11/2 ore C0(CA1)11/2 ore CO(CA1) 21/2 ore
III C0(CA1) 45 min C0(CA1) 45 min C0(CA1) 21/2 ore
IV C1(CA2a) 30min C1(CA2a) 30min C1(CA2a) 1or
V C2(CA2b)15 min C2(CA2b)15 min
4.2.55. Ascensoarele utilizate i pentru evacuarea persoanelorn caz de incendiu (menionate la
art.4.2.52.), vorfi amplasate n puuri proprii, cu pereidinmateriale CO (CA1), rezisteni la foc
minimum2 ore.
4.2.56. Alctuirea i realizarea rampelor i podestelor scrilor sau a planurilor nclinate vor
respectacondiiiledelaart.2.3.32.i2.3.33.
4.2.57. Pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau cruciorul, se consider
capacitateadeevacuare(C)aunuiflux,demaximum50persoane.
4.2.58. Pentru cile de evacuare a bolnavilor care se pot deplasa singuri, se respect condiiile
generale,darseinterzicscrilecutreptebalansate.
4.2.59. ncldirile pentrusntateetajate,serecomanddispunereancperilorpentrubolnavi
transportabilicutargasaucruciorul,laprimelenivelurisupraterane.
4.2.60. Cldirile pentru sntate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate condiii de accesale
autospecialelor pompi eri l orcel pu in ladoufaade.
Cldiripentrucultur
4.2.61.Cldirile pentru cultur (expoziii, muzee, biblioteci, cluburi, sli, centre i complexe
culturale, cinematografe, teatre, sli polivalente, etc.) n afar de msurile comune stabilit e n
normativ,vorrespectaipecelespecifice.
4.2.62.Cl dir i l e pentrucultur vorndeplinicondiiiledecorelarentregradulderezistenla
foc, aria construit i numrul de niveluri, conform prevederilor normativului, iar atunci cnd
cuprindsliaglomerateiacelorspecificeacestora.
4.2.63.Condiiileiniveleledeperformansereferlacldiripentruculturcarenusuntnalte
ifoartenalteinusencadreazncategoriasliloraglomerate.
4.2.64.SerecomandcaprinalctuireacldirilorpentrucultursseasiguregradeleI,IIsauIII
de rezisten la foc, n funcie de importana i valorile de patrimoniu adpostite, precum i
numruldepersoane.
4.2.65.Cile de evacuare ale construciilor vor respecta prevederile i nivelele de performan
corespunztoare gradului de rezisten la focasigurati destinaii, conform prevederilor
normativului.
Pentru cldirile care nu sunt nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate, comportarea la
focapereilordepeciledeevacuare,varespectacondiiiledin tabelul4.2.65.
Tabel4.2.65.
Pereideseparareacilordeevacuare
Niveleledecomportarelafocadmisepentruperei: Gradde
rezisten
lafoc
lacoridoare laholuri lacasedescrinchise
I C0(CA1)1
1
/
2
ore C0(CA1) 1
1
/
2
ore C0"{CA1) 2
1
/
2
ore
II C0(CA1)1
1
/
2
ore C0(CA1) 1
1
/
2
ore C0(CA1) 2
1
/
2
ore
III C0(CA1)45 min C0(CA1)45 min C0{CA1) 2
1
/
2
ore
IV C1(CA2a)30 min C1(CA2a)30min C1(CA2a) 1or
V C2(CA2b)15 min C2(CA2b)l5min C2(CA2b) 30min.
4.2.66.Cldirile pentru cultura care sunt nalte, foarte nalte sau cuprind sli aglomerate, vor
ndeplininiveleledeperformanspecificeacestora,corespunztorprevederilorspecifice.
4.2.67.Spaiileaccesibilepubliculuidinconstruciilepentruculturvorfiseparatedencperile
anexeitehniceprinpereiiplaneeC0(CA1),rezistentelafocconformnormativului.
4.2.68.nsliledeteatrucareaumaimultde600locuriiscenamenajat,scenaianexelesale
(buzunare,depozite,ateliere,etc.)sesepardesala aglomerat,prinpereiantifoc icortinede
siguran. Fa de alte spaii accesibile publicului, separarea se face prin ziduri CO (CA1)
rezistentela foc minimum3oreiplanee1 or i30minute.
Dac scenele au o suprafa de max. 50 m
2
, ncperile pentru artiti pot avea ui de
comunicaredirectcusalasauscena.
4.2.69. npereiiantifocceseparsectorulsliiaglomeratedescenaamenajat,nafaragolului
portalseadmitepracticareaactedougoluridecirculaie(cteunuldefiecareparteascenei),
lafiecarenivelalcldirii,protejatecuncperitamponavnduirezisteneia_foc45deminute.
nslileprevzutecucortindesiguran, aceste goluriseamplaseaznafaraporiunii
deperetedindreptulslii,astfelnctsnuconducdirectdinscensaudinanexeleacesteian
sala aglomerat sau cile de evacuare a!e publicului iar golurile trebuie protejate prin ui
rezistentelafocde1ori30minute.
4.2.70. Lasiileprevzutecucortinedesiguran,ncazuridestrictnecesitate,legturadintre
scen i ncperile pentru reflectoare, ioji, regie, etc, care comunic liber cu sala, se face prin
ncperitamponcupereiiplaneecurezisten la focde2ore,avnduirezistente lafocde
min.1ori30minute,prevzutecudispozitivedeautonchidere.
4.2.71. PereiiiplaneeiecareseparscenaibuzunarelesceneideanexeleeitrebuiesfieC0
(CA1),curezisteniafocdecelpuin1ori30minute.
Golurile dintre casa scenei i anexele sale (ateliere, cabine, birouri, etc.) inclusiv spre
ciledecirculaieaferente,seprotejeazprinuisaualteelementedeprotecie,curezistenala
focdemin.45minute,echipatecudispozitivedeautonchidere.
4.2.72. Planeeie cabinelor pentru artiti i ale depozitelor de materiale combustibile amplasate
subscen,trebuiesfieC0(CAI)irezistentelafocceipuin 1ori30minutepentrucabinei
3orepentrudepozite.
4.2.73. Pereii care separ depozitele cu materiale combustibile i atelierele anexe cu risc mare
deincendiufaderestulconstrucieitrebuiesfieC0(CA1),curezistenlafocdeminimum4
oreifraltegoluridectcelestrictnecesarecirculaiei.Golurileseprotejeazcuuirezistente
la foc minimum 1 or i 30 minute, echipate cu dispozitive de autonchidere sau nchidere
automatncazdeincendiu.
4.2.74. Acoperiul casei scenei i structurile de rezisten a pasarelelor i grtarelor scenei se
executdin materialeCO(CA1).Goluriledeacceslapasareleseprotejeazcuuirezistente la
foc1 ori30minute,echipatecudispozitivedeautonchidere.
GrtarelepotfirealizatedinmaterialeCO(CA1)sauC1,C2(CA2a oriCA2b).
4.2.75.Planeele care separ scena sau buzunarele scenei de alte ncperi situate deasupra lor,
trebuies fieCO(CA1)curezistenla focdemin.2ore.
4.2.76.Pereiiiplaneelecabineideproieciecumaimultdeunaparatdeproiecieafilmelor,
ale depozitelor i anexelor sale, trebuie sfie CO(CA1) curezistena lafocdemin,2orepentru
perei irespectiv1orpentruplanee.
4.2.77.Cabina de proiecie nu trebuie s comunice direct cu sala ncare se afl publicul dect
prin vizete de proiecie i observare, nchise etan contra fumului cu geamuri i protejate cu
obloane metalice, care prin nchidere n caz de incendiu, s acioneze aprinderea automat a
luminiidinsal.
Dac prin proiecia peliculelor de siguran se folosesc becuri incandescente sau becuri
cudescrcringaze,avndoputeremaimicde2.000W,cabinapoatecomunicaprinuide15
minuterezistenlafoccusalancareseaflpublicul,iar vizetelenutrebuiesfieprotejatecu
obloanemetalicedectdacdepescsuprafaade0,16m
?
.
4.2.78.Comunicareacabineideproieciepentrupeliculedesiguraniaanexelorsalecucile
deevacuarealepubliculuisefacenumaiprinncperitampon.
Uile cabinei de proiecie, alencperiidederulare, ncperii pentru aparatajul electric i
cele ale ncperii tampon prin care comunic cu restul cldirii, trebuie s aib rezisten la foc
minimum15minute.
Toateacesteuitrebuieprevzutecudispozitivedeautonchidere.
4.2.79.Comunicarea dintre cabina de proiecie pentru pelicul pe baz de ni t roceluloz i
anexele sale, precum i cu scrile de evacuare care servesc i alte ncperi, se face numai prin
ncperi tampon.
Uile cabinei de proiecie, ale anexelor sale i ale ncperii tampon, trebuie s fie
rezistentelafoc45minuteiprevzutecudispozitivedeautonchidere.
4.2.80. Deasuprasceneiamenajatenuserecomandsseamenajezencpericualtedestinaii,
iar sub scen nu se vor amplasa depozite de materiale combustibile, precum i ateliere cu risc
maredeincendiu.
4.2.81. ncperea destinat serviciului de pompieri, aferent scenelor amenajate ale slilor cu
peste600locuri,vaaveaobunvizibilitatensceniacceseuoareisigurencazdeincendiu
la ncperile unde sunt necesare manevre sau intervenii n asemenea situaii, precum i din
exterior.
4.2.82. Pentruinterveniancazdeincendiulaprilesuperioarealescenei,lanivelulpodiumului
de joc, i la subsolul acesteia, se va asigura accesul prin case de scri nchise sau prin scri
exterioare. Uile de acces vor fi rezistente ia foc minimum 45 de minute i echipate cu
dispozitivedeautonchidere.
4.2.83. Cortina de siguran, etan contra fumului i rezistent la foc, trebuie s poat fi
cobort,ncelmult40desecunde,prin comanddeladistanimanual.
4.2.84. Sceneleprevzutecucortindesiguran,buzunarelescenelorcuoariemaimarede100
m
2
i fosele pentru orchestr cu peste 50 persoane se prevd obligatoriu cu dou ieiri de
evacuare.
NOT: Ieirile din ncperile menionate la 4.2.84. trebuie s fie distincte de cele ale slii
pentruscenelefrcortindesiguranifoselecumaipuinde50depersoane,unadincilede
evacuarepoatetreceprinsalaaglomerat.
4.2.85. Cile de evacuare ale balcoanelori lojelor din sli cu scene
de teatru, cele ale ncperilor de servire a publicului, precum i cel puin una dintre cele ale
platformelordeschisecumaimultde100persoanedinaltecategoriidesli, nutrebuiesaib
traseulprinsalaaglomerat.
4.2.86. Cel puin una din cile de evacuare din buzunarele scenei i depozite, trebuie s aib
traseulseparatdescen.
4.2.87. Scenelecusuprafaamaimarede150m
2
ibuzunarelecunlimeamaimarede10m
voraveaasiguratevacuareafumuluincazdeincendiu(desfumare)prindispozitivecusuprafaa
liber total de minimum 5% din aria pardoselii, sau sistem mecanic corespunztoralctuiti
dimensionat,conformnormeitehnice.
4.2.88.Dispozitivele prevzute pentru evacuarea fumului (desfumare) n caz de incendiu, la
scene i buzunarele acestora, vor fi acionate automat fie sub efectul temperaturilor, fie la
depirea unor presiuni de 34 daN/m
2
(35Kgf/m
2
) prevznduse i posibilitatea acionrii
lormanuale,dinlocuriaccesibile.
Se admite nlocuirea pn la 40% din suprafaa dispozitivelor de evacuare a fumului
necesare, cu ferestre cu deschidere automat amplasate la partea superioar a scenei (deasupra
grtarelor).
4.2.89.Pentru intervenie n caz de incendiu se va asigura accesul autospecialelor pompierilor,
celpuinlaofaadacldiriipentrucultur.
Cldiridenvmnt
4.2.90.Cldirile de nvmnt (precolar, colari nvmnt superior),vor ndeplini nivelele
deperformanadmisenreglementriletehnicespecificeiprevederilenormativului.
4.2.91.Amplasarea cldirilor, de regul, se realizeaz independent, la distan fa de cldirile
nvecinate cu ait destinaie. Se recomand distane majore cu cel puin 50% fa de cele din
tabel 2.2.2. Atunci cnd se alipesc sau comaseaz cu alte destinaii, se compartimenteaz
corespunztor.
4.2.92.Amplasarea cldirilor pentru nvmnt n apropierea unor cldiri sau instalaii cu
pericoldeincendiusauexplozie,nuesteadmis.
4.2.93.Cldirile de nvmnt se proiecteaz i realizeaz n conformitate cu prevederile
generale,comuneispecificedesiguranlafoc,potrivitreglementrilortehnicedespecialitate,
asigurndusendeplinireacondiiilori nivelelordeperformanadmise,difereniaten funcie
devrstautilizatoriloriprogramelefuncionaledenvmnt.
4.2.94.ncperilecuriscmijlociudeincendiu(laboratoare,depozite,atelierecoal,etc.)vorfi
dispuse, pe ct posibil, izolat fa de spaiile cu aglomerri de persoane, sau separate prin
elementeC0(CA1)rezistentelafoc,alctuiteirealizatecorespunztordensitiisarciniitermice
iarisculuideincendiu.
4.2.95.n condiiile asigurrii funcionalitii specifice, se vor lua msuri delimitare a surselor
potenialedeizbucnirea incendiilorireducereamaterialelori asubstanelorcombustibiledin
spaiileizoneleaccesibileutilizatorilor.
4.2.96. Spaiile auxiliare anexe (centrale termice, staii tehnice, gospodrii de combustibil,
grupurielectrogene,etc.)aferentecldirilordenvmnt,deregul,sedispunindependentsau
atunci cnd se comaseaz sau grupeaz cu construcia de nvmnt se separ prin perei i
planeeCO(CA1)rezistentelafocconformreglementrilortehnice,avndaccesetotalseparate
decelealeutilizatorilorcopii.
4.2.97. nspaiileauxiliareianexealecldiriidenvmntsevorrespectaregulileimsurile
specificedeprotecie,nfunciededestinaiairisculdeincendiualacestora.
4.2.98. Folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile n alte locuri dect cele
specia!amenajateincantitilestabilite,precumifrndeplinireamsurilordeprevenirei
stingereaincendiilorspecificeacestora,suntstrictinterzise.
4.2.99. De regul, cldirile de nvmnt se realizeaz din materiale i elemente de construcie
CO(CA1)irezistente la foc,asigurndusecondiiiledecorelaientre grad,aria construit i
numrul de niveluri stabilite n normativ (art. 3.2.4. i 3.2.5.). Utilizarea materialelor i a
elementelor de construcie combustibile este admis n condiiile normativului i ale
reglementrilortehnicespecifice.
4.2.100. Limitareapropagriifumuluinspaii,ncperi,coridoareiscrideevacuareseasigur
n cldirile de nvmnt, prin prevederea unor elemente despritoare verticale i orizontale
(perei, planee), corespunztor alctuite i dimensionate, precum i prin realizare unor
posibiliti de evacuare uoar a fumului produs n caz de incendiu, corespunztor
reglementrilorspecifice.
4.2.101. ncldiriledenvmntsevorutilizamaterialeifinisajecarenupropaguor focul.
4.2.102. Nu este admis utilizarea materialelor i a finisajelor din mase plastice n spaiile
accesibilecopiilorin general,se vaeliminautilizareacelorcaredegajfumi gazetoxicen
cazdeincendiu.
4.2.103. Deregul,cldiriledenvmnt voraveaasiguratedoucideevacuare, distincte i
independente,astfe!dispuseialctuitenctspoatfiuoraccesibiletuturorutilizatorilor.Fac
excepiesituaiileprevzutenreglementrilespecifice.
ncldirilepentrucopiidevrstprecolarcapacitateadeevacuareaunuiflux(C)vafi
de maximum 50 de persoane, iar n celelalte construcii denvmntde maximum 75 de
persoane.
4.2.104. Cldirile de nvmnt etajate vor avea casele de scri de evacuare nchise, conform
normativului,indiferentdenumrulnivelurilorsuprateranealeacestora.
4.2.105. Alctuirea i dimensionarea cilor de evacuare vor corespunde normativului, dar
indiferentdelimilerezultatedincalcul,uiledispusepeciledeevacuarealepersoanelorvor
avealimeademinimum 0,90 m, iarrampelescrilori coridoarelede cel puin1,20mlime.
Comportarea la foc a pereilor cilor de evacuare, va respecta condiiile din tabelul
4.2.105.
Tabel4.2.105.
Pereideseparareacilordeevacuare
Niveleledecomportarelafocadmisepentruperei:
Gradde
rezisten
lafoc
lacoridoare lahol uri lacasedescri
I C0(CA1) 1
1
/
2
ore C0{CA1) 1
1
/
2
ore C0(CA1) 2
1
/
2
ore
II C0(CA1)1
1
/
2
ore C0(CA11
1
/
2
ore C0(CA12
1
/
2
ore
III C0(CA1)45 min C0(CA1)45 min C0(CA1) 2
1
/
2
ore
IV C1{CA2a)30min C1(CA2a)30 min C1(CA2a)1or
V C2(CA2b)15 min C2(CA2b)15 min C2(CA2b)30min.
4.2.106. La dimensionarea cilor de evacuare se recomand majorarea cu 50 % a limilor
prevzutenparteagenerala normativului.
4.2.107. Caseledecopiiigrdinielerealizatenconstruciietajate,se prevd cu scarexterioar
deevacuare(aetajului),indiferentdenumrulscrilorinterioare.
4.2.108. Pentru slile polivalente din construciile de nvmnt se recomand asigurarea cel
puinaunuiaccesdirectdinexterior(uexterioar)lani vel ul terenuluisauoscarexterioar
deevacuare.
4.2.109.Timpiideevacuare,respectiv lungimi l e maximeadmisealecilordeevacuarencldiri
pentrunvmntncareevacuareautilizatorilortrebuiedirijat(nnvmntprecolar,coli,
licee,internate),cuexcepiacldirilornalte,foartenalteicusliaglomerate,suntprecizaten
tabelul4.2.109.
Tabel4.2.109.
Timpideevacuare
Timp deevacuare(lungimeamaximaciide
evacuare),atuncicndevacuareaseface:
ndoudireciidiferite
ntrosingurdirecie
(coridornfundat)
Gradulderezisten
lafoc
secunde metri secunde metri
IiII 75(50) 30(20) 50 20
III 63(38) 25(15) 38 15
IV 30 12 25 10
V 25 10 20 8
NOT: Val or i l e dinparantezesuntvalabilepentruevacuareacopiilordevrstprecolar.
4.2.110. Timpiideevacuare,respectiv lungimi lemaximeadmise alecilordeevacuarencldiri
pentru nvmnt superior, cu excepia cldirilor nal t e, foarte nalte sau cu sli aglomerate,
suntprecizaten tabelul4.2.110.
Tabel4.2.110.
Timpideevacuare
Timpdeevacuare(lungimeamaxima
ciideevacuare),atuncicndevacuarea
seface:
ndoudirecii
diferite
ntrosingurdirecie
(coridornfundat)
Gradulderezisten
lafoc
secund metri secunde metri
I iII 125 50 63 25
III 75 30 38 15
IV 63 25 30 12
V 38 15 25 10
4.2.111. Cldiriledenvmnt voraveaasigurataccesulautospecialelordeinterveniencaz
deincendiu,lacelpuindoufaade.
Cldiripentruturism
4.2.112. Cldirile pentru turism (hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, etc), vor ndeplini
niveleledeperformanadmisennormativivorrespectaipecelespecifice.
4.2.113. n funcie de destinaie i tip de construcie, se va asigura corelaia ntre gradele de
rezisteniafoc,numruldeniveluriiariacompartimentuluideincendiu,conformprevederilor
art.3.2.4.i 3.2.5.Pentrucldirileturisticecaresuntnalte,foartenaltesaucusliaglomerate,se
vorrespectaperformanelespecificealeacestora.
4.2.114.Pentrucldirilecudestinaieturisticavndmax.P+2ni vel ur i icelmult50persoane
laetaje,seadmitscrideevacuarecutreptebalansatedacacesteaasigurtrecereaunuisingur
fluxdeevacuare,(indiferentdac limea rampei estemaimare)idacsuntrealizateconform
art.2.6.40.
4.2.115.Scrile monumentale pot fi deschise pe toat nlimea cldirii dac asigur limitarea
propagriifoculuiiafumuluincldireisuntrealizateiscrinchisenecesareevacurii.
4.2.116.ncazurilencareconstruciileauinivelurisubterane(subsoluri,demisol),acesteavor
fiseparatedeni veluri le suprateraneprinplaneeC0(CA1),rezistentelafocminimum2ore.
4.2.117.Serecomandasigurareailuminatuluinaturaldirectalcaselordescrideevacuare.
4.2.118.nconstruciipentruturism,niveleledecomportarelafocaleelementelorcarecompun
cile de evacuare vor fi conforme cu cele stabilite n art. i tabel 4.2.24., cu excepia cldirilor
nalte,foartenaltesaucusliaglomerate,pentrucareserespectprevederilespecifice.
4.2.119.Rampele i podestele scrilor sau planurilor nclinate, vor respecta condiiile de la
2.3.32.i2.3.33.
4.2.120. Capacitatea(C)aunuiflux(F) deevacuare,estede maximum70depersoane.
4.2.121. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale cilor de evacuare n cldiri pentru
turismsuntconf.tabel4.2.121(cu excepiacidirilornalte,foartenaltesaucusliaglomerate).
Tabel4.2.121.
Timpideevacuare
Timpde evacuare (lungimea maximacii
de evacuare),atuncicndevacuarease
face:
ndoudirecii
diferite
ntrosingur
direcie (coridor
nfundat)
Gradulderezistenla
foc
secunde metri secunde metri
I iII 100 40 50 20
III 75 30 40 16
IV 38 15 25 10
V 25 10 15 6
4.2.122. Pereiicilordeevacuareapersoanelor(dacnusuntcldirinaltesaufoartenalte), vor
respectacondiiiledintabelul 4.2.122.
4.2.123. Cldirilepentruturismvoraveaasigurataccesulautospecialelor pentruinterveniencaz
deincendiu,lacelpuin doufaade.
Tabel4.2.122.
Perei deseparare acilordeevacuare
Niveleledecomportarelafocadmisepentruperei: Gradde
rezisten
lafoc lacoridoare laholuri lacasedescrinchise
I C0(CA1) 1
1
/
2
ore C0(CA1)1
1
/
2
ore C0(CAI) 2
2
1
ore
II C0(CA11
1
/
2
ore C0(CA1)1
1
/
2
ore C0(CA1) 2
2
1
ore
III C0(CA1)45min C0(CA1)45 min C0(CA1) 2
2
1
ore
IV C1(CA2a)30min C1(CA2a)30min C1 CA2a)1or
V C2(CA2b)15 min C2(CA2b)15 min 02(CA2b)45min.
Cldiridecult
4.2.124. Cldirile de cult (catedrale, biserici, lcauri, case de rugciuni, sinagogi, temple,
etc), precum i ansambl uri l e mnstireti, vor ndeplini performanele corespunztoare
st abil it e n normativ,completatecucelespecificeacestora.
4.2.125. Amplasarea cldirilor de cult, de regul, se realizeaz independent, la distan fa de
cldiri nvecinate,conform prevederilorart.2.2.2.,saucompartimentatefade acestea.
4.2.126.ncadrulansamblurilormnstireti, cldiriledecultpotficomasate saugrupate cualte
construciialemnstirii,ncadrulcompartimentelordeincendiunormate.
4.2.127.Cldiriledecultparter,cucapacitateamaximsimultande 200persoanepotfirealizate
di n materiale i elemente de construcie C4(CA2d) iasigurate numai cu stingtoarencazde
incendiu, iarpentru cele cu capaciti simultane mai mari, se respectprevederile
specificesliloraglomerate.
4.2.128. Cldirile de cult, indiferent de capacitatea maxim simultan, vor avea asigurate cel
puindoucideevacuarea persoanelor,distincteiindependente.Excepiefaccelecu
capacitateamaximsimultande30persoane.
4.2.129. Cldirile decultdegradulIIIVderezistenlafoc,potaveasubpant(balcon)pentru
maximum 30 persoane i a cror evacuare se poate realiza printro scar deschisn parterul
cldirii.
4.2.130.Cldiriledecultcusubsol,voraveaasigurataccesulseparatalsubsoluluiincazuln
careacestacuprindespaiifuncionalenecesarecultului,sepotrealizaicirculaiiinterioarentre
subsol i parter, cu condiia ca acestea s fieprevzute cuui rezistente la foc minimum30de
minuteiechipatecudispozitivedeautonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu.
4.2.131. Utilizarea focului deschis (lumnri, candele, etc.) ncldirile de cult este admis
numaincondi iile asigurriimsurilorspecifice deprevenirea incendiilori,dupcaz,numai
nlocurilestabiliteiamenajatecorespunztor.
4.2.132. Cldirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane i mai mult, vor avea uile de
evacuarecudeschidereanexterior.
4.2.133.Cldiriledecultprevzuteculocurifixe(scaune,bnci,strane),voraveaacestmobilier
fixatdepardosealoriperei,sausolidarizatpepachetedescaune(bnci),conformprevederilor
art.4.1.45.
4.2.134.Timpiideevacuare,respectivlungimilemaximeadmisealecilordeevacuarencldiri
decult,suntprecizatentabelul4.2.134.,(cuexcepiasliloraglomerate).
Tabel4.2.134.
Timpideevacuare
Timp deevacuare (lungimeamaximaciide
evacuare),atunci cndevacuarea seface:
ndoudireciidiferite ntrosingurdirecie
(coridornfundat)
Gradulderezisten la
foc
secunde metri secunde metri
IiII 125 50 63 25
III 75 30 38 15
IV 63 25 30 12
V 38 15 25 10
4.2.135.nstalaiileutilitareaferentecldirilordecult(sanitare,electrice,nclzire,ventilare,etc),
seproiecteazirealizeazconformprevederilorreglementrilortehnicespecificeacestora.
4.2.136. n afara cazurilor exceptate n prezentele prevederi specifice, echiparea i dotarea
cldirilor de cult cu instalaii i mijloace de semnalizare i stingere a incendiilor, se realizeaz
conformreglementrilortehnicespecifice.
4.2.137.Cldiriledecultvoraveaasigurataccesulautospecialelorde interveniencazdeincendiu,
celpuinlaofaad.
Cldiridesport
4.2.138.Cldirile de sport se proiecteaz i realizeaz n conformitate cu prevederile
normativului i ale reglementrilor specifice, asigurnd condi i i de siguran la foc
corespunztoare.
4.2.139. Amenajrile i construciile de sport n aer liber (terenuri, bazine, etc), vor respecta
reglementriledespecialitate aleacestora.
4.2.140. Pentru cldirile de sport care se ncadreaz n categoria slilor aglomerate, vor fi
respectateprevederilenormativuluireferitoarelaacestesli.
4.2.141.Cldiriledesport(nchise),seechipeazidoteazcuinstalaiiimijloacedeprevenire
istingereaincendiilor,potrivitreglementrilordespecialitate.
4.2.142.Cldiriledesportvoraveaasiguratecondiiideintervenieaautospecialelor,lacelpuin
ofaadaacestora,iaratuncicndsuntsliaglomerate,laminimumdoufaade.
4.3.PERFORMANEPROPRIIUNORAMENAJRIlCLDIRI
Amenajri naer liber
4.3.1. La proiectarea i realizarea amenajrilor n aer liber, cum sunt cele pentru ntruniri,
concerte,cinematografe,spectacole,etc.(frpereiiacoperi),seasigurrespectareamsurilor
desiguranlafocstabilitepentruacestea(proprii).
4.3.2. Amenajrilenaerlibersedispunfadevecintiladistaneledesiguranprevzutela
art.2.2.2. sau se compartimenteaz corespunztor. Pentru capacitimai mari de400persoane
simultan,serecomandmajorareadistanelordesigurancu100%.
4.3.3. Princonformareaamenajrilornaerliberspaiilepentrupublicvorfidistanatedescene
laminimum3,00masigurnduse,deregul,circulaiifuncionaleideevacuareapublicului,la
celpuin6,00mfadesceneleamenajate.
4.3.4. Zonele destinate publicului vor avea structuri de rezisten din materiale i elemente de
construcieC0(CA1)curezistenalafocdeminimum15minute,iarlaamenajrileprovizoriin
aer liber sunt admise i cele din clasa C4 (CA2d). Platformele (podinile), pot fi din clasa de
combustibilitateC4(CA2d).
4.3.5. Scaunele utilizatepotfidinclasaC4(CA2d)iar,atuncicndsuntdinmaseplastice vor
corespundeclaseiC2(CA2b)decombustibilitate.
4.3.6. Amenajrile n aer liber voravea asigurate ci de evacuareautilizatorilor corespunztor
dimensionate, prin care acetia s ajung la nivelul terenului nconjurtor sau al circulaiilor
carosabileadiacente.
Timpul de evacuare, respectiv distana maxim de parcurs de la cel mai ndeprtat loc,
pn la un acces la nivelul terenului sauo circulaiecarosabil, va fi de maximum 125 secunde
(50m).
4.3.7. Limile circulaiilor de evacuare la amenajrile n aer liber, se determin prin calcul
conform normativului, considernd capacitatea unui flux de evacuare (C),maximumde150de
persoane.
4.3.8. Distanaliberdecirculaientrernduriledescaune,vafiminimum0,35m.
4.3.9. Scaunel e prevzute la amenajrile n aer liber se solidarizeaz de platforma
(podi n)amenajatsaupepachete, conformart.4.1.45.
4.3.10.Amenajrilenaerliberse prevd cu instalaie de stingere cu hidrani exteriori, pentru
capaciti mai mari de 1000 de persoane, asigurnduse .minimum 51 /secund timp de 60 de
minute.
4.3.11.Amenajrile n aer liber se doteaz cu mijloace de prim intervenie, asigurnduse un
pichetexteriordeincendiulamaximum1000m
2
icteunstingtorportativdecelpuin6Kgla
fiecare250m
2
.
4.3.12.Peciledeevacuareseasiguriluminatdesiguranpotrivitreglementrilor nvigoare
iindicatoaredeevacuarecorespunztoare.
4.3.13.Amenajrile n aer liber vor avea asigurate posibiliti de acces pentru intervenie a
autospecialelorncazdeincendiu,celpuinpeolatur.
4.3.14.Instalaiile utilitare aferente amenajrilor n aer liber, se prevd i realizeaz potrivit
reglementrilordespecialitate.
Campinguri,satedevacan
4.3.15.Proiectarea i executarea campingurilor (amenajri pentru amplasarea corturilor,
rulotelor, csuelor provizorii, etc), cu sau fr cldiri utilitare, se realizeaz conform
prevederilorpropriidesiguranlafocaacestora.
4.3.16.Pentrucldirile utilit are ianexedefinitivealecampingurilor(pentrucomer,alimentaie
public, cluburi, discoteci, grupuri sociale, centrale i spaii tehnice, etc), vor fi respectate
prevederilegeneraleispecificecuprinsennormativ.
4.3.17.Campingurile se amplaseaz la distane corespunztoare fa de vecinti cu riscuri de
incendiu, inclusiv fa de drumuri internaionale i naionale, de regul, la mai mult de 50 m,
precumilaminimum100 m de linii curente C.F.
4.3.18.Prin organizarea interioar a campingurilor se va asigura realizarea unor platforme de
campare cu aria de maximum 800 m
2
, delimitate de circulaii carosabile care s permit
interveniadestingerecelpuinpeolatur.
4.3.20. Platformeleamenajatepentrucamparevorfidelimitatei marcatecorespunztor.
4.3.21.Cldir i le ut ilit areianexdefinitiveseamplaseazla distaneledesiguranst abilit e
la art.2.2.2., considernd platformele de campare drept construcii de gradul V de rezisten la
foc.
4.3.22.Pentrulimitareapropagriiuoareafocului,ntreplatformeledecampare(fiecareavnd
maximum800 m
2
), se asigur cel puindistanade siguran dintre construciidegradul Vde
rezistenlafoc.
4.3.23.Incintele campingurilor cu aria total mai mare de 3000 m
2
se prevd cu mijloace de
alarmarencazdeincendiuiposibilitidealertareapompierilor.
4.3.24.Laincintelecampingurilorcu aria de5000m
2
imaimultse asigurstingereadinexteriora
incendiilor, prin reele cu hidrani exteriori de incendiu sau bazine de ap i pompe mobile.
Debituldestingerevafideminimum51/s,pentruoperioaddefuncionarede 60mi nut e.
4.3.25.Cldirileutilitare ianexdefinitive,seprevdcuinstalaiidesemnalizareistingere a
incendiilorpotrivitreglementrilorspecifice.
4.3.26.Campingurile se doteaz cu mijloace de prim intervenie asigurnduse cel puin un
pichetexteriordeincendiulafiecareplatformdecampare.
Construciile definitive se doteaz cu mijloace de stingere, pot rivit reglementrilor
tehnicedespecialitate.
4.3.27.Serviciul de pompieri se constituie i organizeaz la campingurile cu aria incintei de
10000m
2
imaimult.
4.3.28.Prevederea i realizarea instalaiilor utilitare aferente, se asigur potrivit
reglementrilortehnicedespecialitate.
Cldirimontane
4.3.29.Laproiectareairealizareacldiriloramplasate izolat,nzonemontane,lanlimein
afaralocalitilor,(denumitemontane),cumsuntcabanele,hotelurile,sanatoriile,etc,seasigur
proiectareaprevederilornormativuluicompletatecucelespecificeacestora.
4.3.30.Prin amplasare se va asigura limitarea propagrii uoare a incendiilor la vecinti,
(cldiri,instalaii,masivempdurite,etc),prindistanedesiguranrecomandatedecelpuin5
orinlimeacldirii,darminimumcelenormate.
4.3.31.Cldirile montane, prin conformare vor avea spaiile de cazare separate de celelalte
funciuni(restaurante,buctrii,etc.)prinelementeC0(CA1)irezistentelafocminimum1or.
Pentrusanatoriiserespectidispoziiilespecificecldirilordesntate.
4.3.32.Cldir il e montanepotfidegradulVderezistenlafocimaximumtreiniveluri,dac
seasigurunsistemautomatdesemnalizareialarmareimediatautilizatorilor,iarcapacitatea
maximsimultanestedemaximum100persoane.
4.3.33.Serecomandcaprinproiectareirealizare,ariileconstruite,menionatelaart.
3.2.4.,sfieredusecu50%pentrugradeleIViVderezisteniafocaleconstruciilormontane.
4.3.34.Prinalctuireaelementelordeconstruciesevorlimitaposibilitiledetransmitereuoar
aincendiilor(peverticaliorizontal).
4.3.35.Cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu vor fi sigure, separate de restul
construcieiprin elementerezistente lafocminimum30deminute,iarscrilesenchidn case
de scri separate de restul cldirii prin perete C0 (CA1) cu rezistena la foc de minimum1 or,
atuncicndasigurevacuareaamaimultdeunnivel.
4.3.36.Se recomand ca timpii de evacuare, respectiv l ungi mi l e traseelor de evacuare a
persoanelor la construciide gradul IV i V de rezisten la foc s fie reduse cu cel puin 25%
fadecelemenionatenart.4.2.121.
4.3.37.Spaiile tehnice anexe (central termic, grup electrogen, staie pompare, etc, inclusiv
depozite de materiale sau substane combustibile), se recomand s fie realizate n construcie
independent.Atuncicndacesteasedispunalipitsaunglobatncldire,seseparcuelemente
deconstrucieCO(CA1)irezistentelafocminimum1h30minute.
4.3.38.Cldirile montane se doteaz cu mijloace de prim intervenie (stingtoare portative,
transportabileipichetedeincendiu),corespunztorcondiiilorspecifice.
Cldirile cu capaciti maxime simultane mai mari de 100 persoane i P+3 etaje se
echipeazicuinstalaiidestingere,conformreglementrilortehnicedespecialitate.
4.3.39.Cldirile montane vor avea instalaiile utilitare aferente proiectate i realizate n
conformitatecuprevederilereglementrilordespecialitatealeacestora.
4.3.40.nclzirea local, cu sobe cu acumulare de cldur, este admis n cldiri cu maximum
treiniveluri,cucondiiandepliniriimsurilordeprotecielocalecorespunztoare.
4.3.41.La cldirile montane cu capaciti mai mari de 300 locuri, vor fi organizate servicii de
pompiericonstituitedinpersonalspecialinstruit.
Parcajepentruautoturisme
4.3.42.La proiectarea i realizarea parcajelor pentru autoturisme, se asigur msurile de
siguranlafocprevzutenreglementareaspecific,completatecuprezenteledispoziii.
4.3.43.Spaiile nchise pentru parcarea autoturismelor aferente cldirilor civile (publice) sau
destinate publicului (parcaje publice), sunt considerate spaii sau, dup caz, cldiri civile
(publice),curiscmaredeincendiu.
4.3.44. Amplasareaacestorparcajepublicenchisepentruautoturismepoatefirealizatnglobat
ncldiripublice(civile),alipitacestora,sauindependentela d i s t a n e l e ad mi s e, sau
compartimentatecorespunztornormativului.
4.3.45.Parcajelepublicenchisevorficonformateiafocastfelnctsasigurefuncionalitateai
totodatlimitareapropagriiincendiiiorncldirileciviiepublice.
4.3.46.Se recomand ca parcajele publice nchise, pentru mai mult de 5 autoturisme, s fie
realizate, dup caz, din materiale i elemente de construcie corespunztoare gradului de
rezistenlafocIlaIII
4.3.47.Parcajele publice nchise pentru maximum 5 autoturisme, pot fi de gradul IV sau Vde
rezistenlafoc.
4.3.48.Parcajelenchisepublicesesepardecldireacivil(public)ncaresuntnglobate,prin
planeeCO(CA1)rezistentelafocminimum3hipereiCO(CA1)rezistenilafocminimum4
ore, dacnormativulnuprevedemsurimaisevere.
4.3.49.Parcajele nchise alipite cldirilor de locuit i avnd capacitatea de maximum 3
autoturisme, pot fi separate de acestea prin perei despritori CO(CA1) cu rezistena la focde
minimum1h.
4.3.50.Parcajelepublicenchisevoraveaasigurateposibilitideevacuareautilizatorilorncaz
de incendiu, cutimpde evacuare care s nudepeasc 100 secunde (40 m) n doudirecii i
respectiv63desecunde(25m)ntrodirecie(coridornfundat)nconstruciidegradulI1!de
rezistenlafocirespectiv75i45secunde(30mi16m)IaceledegradulIIIderezistenia
foc.nconstruciidegradul IViV,timpuldeevacuarepniaounexterior,nuvadepi30
desecunde(12rn).
4.3.51.Asigurarea condiiilor de evacuare n parcajele publice etajate se realizeaz potrivit
prevederilornormativuluideparcaje.
4.3.52.Parcajele publice nchise pentru autoturisme, cu capacitatea mai mare de 5 locuri de
parcare,seasigurcudispozitivedeevacuareafumuiuiprodusncazdeincendiu(desfumare),
asigurnd 0,1% din arie, corespunztor alctuite i dimensionate potrivit normativului sau
sistememecanicedeevacuareafumului.
4.3.53.Echiparea i dotarea cu instalaii i mijloace de prevenire i stingere se asigur potrivit
normativuluideparcaje.
4.3.54.Proiectarea i realizarea instalaiilor utilitare aferente parcajelor publice pentru
autoturismeseasigurnconformitatecuprevederilereglementrilordespecialitate.
4.3.55.Parcajele publice nchise pentru autoturisme cu capacitatea mai mare de 500 locuri de
parcare,voraveaconstituiteserviciidepompieri.
PARTEAAIIIACONSTRUCIIDEPRODUCIEl/SAUDEPOZITARE
CAP. 5. PERFORMANE COMUNE CONSTRUCIILOR DE PRODUCIE l/SAU
DEPOZITARE
5.1.CATEGORIIDEPERICOLDEINCENDIUlGRADEDEREZISTENLAFOC
Categoriidepericoldeincendiu
5.1.1. Zonele, ncperile, compartimentele de incendiu i construciile independente de
producie i/sau depozitare vor avea determinate categorii de pericol de incendiu, conform
prevederilorart.2.1.4.la2.1.7.dinprezentulnormativ.
Atuncicndnconstruciilerespective suntutilizatesaudepozitatelichidecombustibile,
serespectimsurilespecificeacestora,prevzutennormativ.
ncperile,compartimenteleiconstruciilepentruparcareaautovehiculelor,carenusunt
publice,sencadreazncategoriidepericoldeincendiu.
5.1.2. n funcie de categoriile de pericol de incendiu determinate i precizate obligatoriu n
documentaie se asigur msurile de siguran la foc i nivelele de performan comune i
specificeprevzutennormativ.
5.1.3. La instalaiile tehnologice de producie amplasate n aer liber, categoria de pericol de
incendiu se determin de tehnolog, independent pentru fiecare instalaie care prezint
caracteristici diferite din acest punct de vedere, stabilind i dup caz asigurnd msurile de
siguranlafociniveleledeperformannecesareprecizndobligatoriuzonelepnlacarese
aplicmsuriledeproteciestabilite.
5.1.4. Delimitarea zonelor pn la care se extind msurile de siguran la foc impuse de
categoriileAiB(BE3)depericoldeincendiusefaceavndnvedereposibilitateaprezenei
ntimpulfuncionriinormaleincazdeavarieaamestecurilordeaercugaze,vaporisaupraf,
nconcentraiicupericoldeexplozie.
Gradederezistenlafoc
5.1.5. Construciile i dup caz, compartimentele de incendiu destinate produciei i/sau
depozitriivoraveadeterminati precizatndocumentaiegradulderezistenlafoc.
Condiiile minime pe care trebuie s ie ndeplineasc construcia pentru ncadrarea ntr
unanumitgradderezistenlafoc,suntceleprecizatenart.2.1.8.ia2.1.14.
5.1.6.Structurilemetaliceneprotejatesauparialprotejatelafoc,nzoneleexpusedirectradiaiei
termice pot fi utilizate la construcii de producie i/sau depozitarede gradul II de rezisten la
foc,indiferentdedensitateasarciniitermice,nurmtoarelesituaii:
construcii(compartimentedeincendiu),deproduciei/saudepozitarencadratencategoriaD
(BEIa)sauE(BE1b)depericoldeincendiu
construcii(compartimentedeincendiu),deproduciei/saudepozitarencadratencategoria
C(BE2) de pericol de incendiu, cu aria construit de maximum 2000 m
2
i ce! mult 3 niveluri
supraterane,dacseasigurlimitareapropagriiuoareaincendiilordelaunnivellaaltui
construciiparterpentrudepozitecustivenalte,(peste6,00mnlimeastivelor),protejatecu
instalaiiautomatedestingerecuap
construcii pentru parcarea autovehiculelor acoperite dar deschise perimetral, conform
reglementriitehnicespecificeacestora.
NOT:Lareducerearezisteneila focastructurilormetalice,sevaaveanvedereroiulfiecrui
elementnasigurareastabilitiiconstruciei,categoriadeimportanaacesteia,numrul
utilizatorilor,valoareabunuriloradpostiteiurmrile posibilealeprbuiriiconstruciei.
5.2.AMPLASAREAlCONFORMAREALAFOC
Amplasare
5.2.1. Construciile de producie i/sau depozitare independente, comasate sau grupate n
conformitate cu recomandrile generale se amplaseaz la distanele de siguran stabilite n art
2.2.1.la 2.2.3.,sausecompartimenteazcorespunztor.
5.2.2. Construciiledeproduciei/saudepozitarencadratencategoriaAsauB(BE3ab)de
pericol de incendiu, de regul, vor fi amplasate independent, la distane normate sau
compartimentate fa de alte construcii sau instalaii, iar poriunile de construcie alipite ori
nglobate vor fi separate de restul construciei, prin elemente de compartimentare
corespunztoare,avndnvedereiprevederileart.2.1.6.i2.1.7.
5.2.3. La construcii independente, poriuni, spaii ori ncperi cu pericol de explozie
categoriileAiB(BE3ab)sevorprecizaidel i mi t a obligatoriuzoneledeproteciepnla
caretrebuieasiguratemsurilespecificeacestora.
Conformarelafoc
5.2.4. Conformarealafocaconstruciiloricompartimentelordeincendiudestinateproduciei
i/sau depozitrii, va avea n vedere prevederile art.2.2.5 la 2.2.10 i cele specifice acestora,
asigurndndeplinirea condiiilordecorelaiedintrecategoriadepericol,gradulderezistenla
foc,numruldeniveluriiariaconstruit.
5.2.5. Ariileconstruitealeconstruciiloricompartimentelordeincendiuinumruldeniveluri
admisepentruconstruciideproduciei/saudepozitare,suntceleprecizatentabel5.2.5.
5.2.6. Nu se recomand dispunerea ncperilor i spaiilor ncadrate n categoria A sau B
(BE3a,b)depericoldeincendiu,nsubsolurileconstruciilorsupraterane,iaratuncicndaceasta
estejustificattehnicnumaincondiiileseparriiprinplaneurezistentlaexplozie.
5.2.7. nspaiiledeproducienusevordepozitalibermaterialesausubstane(combustibilesau
incombustibile),dectncantitileisorturilestrictnecesarefluxuluitehnologicpentruschimb
delucru.
Tabel5.2.5.
Ariiconstruite i numrdeniveluriadmisepentruconstruciii
compartimentedeincendiualeconstruciilordeproduciei/saudepozitare
Ariamaximconstruit(lasol) admis
pentruconstruciisauuncompartiment
deincendiu(m
2
)
Categoria
depericol
de
incendiu
Gradulde
rezisten
lafoc
Numrde
niveluri
admise
Cldireparter Cldirecu
douniveluri
Cldirecu
treisaumai
multe
niveluri
0 1 2 3 4 5
A,B
(BE3ab)
III 6 nelimitat nelimitat nelimitat
I nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat
II 6 nelimitat 11.700 7.800
III 3 5.200 3.500 2.600
IV 2 2.800 2.000 nuseadmit
C(BE
2
)
V 1 1.200 nuseadmit nuseadmit
III nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat
III 3 6.500 5.200 3.500
IV 2 3.500 2.600 nuseadmit
D(BE1a)
V 1 1.500 nuseadmit nuseadmit
III nelimitat nelimitat nuseadmit nelimitat
III 3 7.800 6.500 3.500
IV 2 3.500 2.600 nuseadmit
E(BE1b)
V 2 2.600 1.500 nuseadmit
NOTA: 1. Ariile construite se pot majora cu 100% pentru construciile i compartimentele de
incendiuechipatecuinstalaiiautomate destingere,saucu50%pentruceieprevzutecusisteme
corespunztoare pentru evacuarea fumului i a gazelor fierbini produse n timpul incendiului,
respectiv cu 25% pentru cele echipate cu instalaii automate de semnalizare a incendiilor.
Majorrilemenionatenusecumuleaz.
2.Laconstruciiicompartimentedeincendiucudousaumaimulteniveluri,sepoate
mriariaparteruluiacestoranlimiteleadmisenumaipentruconstruciiparter,dacplaneulde
deasupra parteruluiesteC0(CA1),rezistentlafocminimum2ore30minutei nuaregoluri.
3.n cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construit mai mari pe proprie
rspundere prin hotrri scrise ale consiliilor de conducere respective. n aceleai condiii, la
construciidegradulIIderezistenlafocpotmrinumruldeniveluridacprocesultehnologic
oimpune,cucondiialuriiunormsurideproteciecaresreducposibilitiledepropagarea
incendiilordelaunnivellaaltul.
5.2.8. Prin conformarea spaiilor de producie i/sau depozitare se va urmri limitarea
posibilitilordepropagarea foculuiiafumului,asigurndusedispunereacelorpericuloasen
zonedistincteiculuareamsurilordeprotecienecesare.
5.3.ALCTUIRICONSTRUCTIVE
5.3.1. Construciile de producie i/sau depozitare se alctuiesc corespunztor prevederilor
subcap.2.3.alnormativului,ndeplinindperformaneleadmise.
5.3.2. Prin modul de alctuire i realizare, elementele de construcie utilizate nu trebuie s
propagefoculcuuurin.
5.3.3. Golurile interioare constructive aie elementelor de construcie vor avea continuitatea
ntrerupt,astfelnctsnufavorizezepropagareafumuluiiafoculuinconstrucie.
5.3.4. ncperile i spaiile nchise ncadrate n categoria D(BE1a) de pericol de incendiu,
trebuiesaibepereiiplaneeCO(CA1).
5.3.5. Plafoanele faise (incombustibile sau combustibile) nu sunt admise la ncperi i spaii
nchisencadratencategoriileAsauB(BE3a,b)depericoldeincendiu.
5.3.6. Elementele de construcie care delimiteaz spaii cu pericol de explozie, din categoriile
Ai B (BE3a,b) de pericol de incendiu, vor fi C0(CA1), iar atunci cnd le separ de restul
construcieiirezistentelaexpiozie.
5.3.7. Grinzile, rampele, podestelei treptele scrilor interioare de circulaie funcional la
platformedelucrufrlocuripermanentedemuncpotfialctuiteirealizatedinmateriale
CO(CA1)inenchisencasedescriproprii.
5.3.8. ncperile de depozitare cu aria mal mare de 36 m
2
, se alctuiesc i se realizeaz
conformprevederilorart.2.3.45.i2.3.46.,precumiaprevederilorspecificeacestora.
5.3.9. Spaiile,ncperile iconstruciile ncadratencategoriaAsauBBE3a,b)depericolde
incendiu, se alctuiesc potrivit prevederilor art.2.3.50. la 2.3.60. din prezentul normativ i a
reglementrilortehnicespecifice.
5.4.LIMITAREAPROPAGRIIFOCULUIlAFUMULUI
5.4.1. Compartimentele de i ncend i u cons t i t ui t conform prevederilor normativului, se
separ de restul construciei prinelemente corespunztoare categoriei de pericol de incendiu i
densitiisarciniitermiceasigurndniveluldeperformannormat.
Inacelaimodvorfiseparatentreeleiporiunialeconstrucieincadratencategoriide
pericoldeincendiudiferite.
5.4.2. n interiorul compartimentelor de incendiu, se prevd elemente despritoare orizontale
i/sauverticale,caresmpiedicepropagareafoculuiiafumuluipeariimariconstruite.
5.4.3. Elementeledeconstrucieutilizatepentrumpiedicarea propagriifocuiuiiafumuluivor
fidetipulcelorstabilitenpct.2.4. dinnormativ,precumiart.2.5.36.la2.5.45.
5.4.4. Inconstruciileparter,ncadratencategoriileC,DsauE (BE2,BE1a,b)depericolde
incendiuseadmite separareacategoriilor maipericuloase(CsauD(BE2ori BE1a)), cuaria
mai marede400m
2
saucuunvolummaimarede10%dincelalcompartimentuluideincendiu,
prinpereiC0(CA1)irezistenilafocminimum3oreatuncicndseparcategoriaC(BE2)fa
de categoria D sau E ( BE1a, b) i respectiv 2 ore cnd separ categoria D (BE1a) fa de
categoriaE(BE1b)depericoldeincendiu(canlocuitoriaipereilorantifoc).
5.4.5. ncadrulcompartimentelordeincendiualeconstruciilordeproducerei/saudepozitare
degradulIlaIIIderezistenlafoc,atuncicnddinmotivefuncionaleseprevdpereiinteriori
C0 (CA1) cu rezistena la foc de minimum 1 or, care separ ntre ele ncperi din aceeai
categorie de incendiu A, B sau C (BE3a,b sau BE2), golurile de circulaie din aceti perei se
protejeaz cu ui rezistente la foc 45 minute, echipate cu dispozitive de autonchidere sau
nchidereautomatncazdeincendiu.
Aceast prevedere nu este obligatorie pentru golurile de circulaie dintre grupuri de
ncperi di n aceeai categorie de pericolde incendiu, careprin nsumareaariilor au mai puin
de400m
2
.
5.4.6. npereiideseparareacaselordescriiaascensoarelor,fadencperisaugrupuride
ncperi de categoria C (BE2) de pericol de incendiu cu aria mai mare de 400 m
2
, golurile de
circulaie se protejeaz cu ui rezistente la foc 45 minute, echipate cu dispozitive de
autonchideresaunchidereautomatncazde incendiu.
Atunci cnd pereii de separare a caselor de scri i ai ascensoarelor sunt rezisteni la
exploziecorespunztorcategoriilorAsauB (BE3)depericol,indiferentdeariaacestora,golurile
decirculaiefuncionalseprotejeazcorespunztorprevederilorart.2.4.46.la2.4.48.
5.4.7. Pereii i planeele de separare a anexelor tehnico sociale, laboratoarelor i atelierelor
anex fa de spaiile din categoriile A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, trebuie s fie
rezistente la explozie, iar gol ur i l e de comunicare strict funcionale din acestea protejate
corespunztorprevederilorart.2.4.40la2.4.50.
5.4.8. PereiidespritoridintrespaiiledincategoriaC(BE2)de pericoldeincendiuianexele
tehnico sociale, laboratoarele i at elierele anex ale acestora (cu excepia grupurilor
sanit are), trebuie s fie C0 (CA1) cu rezistena la foc de minimum 2 ore. Golurile de
comunicaredinacetipereiseprotejeazcuuirezistentelafocminimum45minute,echipate
cudispozitivedeautonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu.
Planeele de separare vor fi C0(CA1), rezistente la foc minimum 45 de minute, iar
eventualelegoluridinacesteaprotejatecuelementedenchidererezistentelafocminimum45de
minute.
5.4.9. n spaiile nchise (ncperile) pentru producie din categoriile C, D sau E (BE2 sau
BE1a,b) de pericol de incendiu, este admis realizarea birourilor destinate personalului care
conducenemijlocitproducia(maitri,supraveghetori,conducere,etc),cuelementeCO(CA1)i
carepotaveaferestrecugeamurisprespaiuldeproducie.
5.4.10. Pentrulimitareapropagriifoculuiiafumuluinspaiile nchise(camerele)cuariilibere
(frpereiinteriori)maimaride 10.400m
2
,dincategoriileA,BiC(BE3a,biBE2)depericol
deincendiu,subtavanul(intradosulplaneului)acestoraseprevdsistemedeevacuareafumului
i gazelor fierbini, alctuite din dispozitive pentru evacuarea produselor arderii i ecrane CO
(CA1),conformprevederilorart.2.5.36.la2.5.45.
5.5. EVACUAREFUM(DESFUMARE)
5.5.1. Asigurarea evacurii fumului (desfumare) prin tiraj natural, organizat sau mecanic, se
realizeazconformprevederilorart.2.5.1.la2.5.30.alenormativului,respectnduseicondiiile
specifice.
5.5.2. Este obligatorie asigurarea evacurii fumului la construciile de producie i cele de
depozitareprecizatennormativ.
Dispozitivele pentru evacuarea fumului prin tiraj naturalorganizat, pot fi dispuse n
acoperi sau n treimea superioar a pereilor exteriori (situaie, n care pot asigura desfumarea
numai pe maximum 30 m adncime a ncperii). Dispozitivele vor asigura suprafaa liber
normat n cazurile i condiiile stabilite de normativ, urmrinduse distribuirea lor ct mai
uniform.
5.5.3. Construciile pentru depozite i ncperile pentru depozitare cu aria mai mare de 36 m
2
,
ncadraten categoriileA,B sauC(BE3a,bsau BE2)depericolde incendiu, vor avea asigurat
evacuarea fumului (desfumarea) prin tiraj natural organizat, cu dispozitive avnd suprafaa
libernsumatdecelpuin1%dinariaspaiilorrespective,sausistemmecaniccorespunztor.
5.5.4. Caseledescrinchise,carenuauferestrespreexterioridupcaz,ncperiletamponde
acces ia acestea, vor avea asigurate posibiliti de evacuare a fumului (desfumare), prin tiraj
natural organizat.
5.5.5. n toate situaiile exceptnd casele de scri evacuarea naturalorganizat a fumului se
poate nlocui cu evacuarea mecanic a acestuia, alctuit i realizat conform prevederilor
normativului.
5.5.6. Atuncicndseasigursistemedeevacuareafumuluii gazelorfierbiniprodusencaz
deincendiu(conformart.5.4.10.),numaiesteobligatorieevacuareafumului (desfumare).
5.5.7. Evacuarea fumului (desfumarea) din spaiile de depozitare va fi independent de cea a
spaiilordeproducie, indiferent de modul n care se realizeaz (prin tiraj natural organizat sau
mecanic).
5.5.8. Canalele de evacuare a fumului (desfumare) care strbat spaii ori ncperi cu alte
funciuni sau categorii, de pericol de incendiu dect cele pentru care sunt prevzute, vor avea
pereii astfel realizai nct s ndeplineasc condiiile impuse de funciunile i categoriile de
pericolrespective.
5.6. CIDEEVACUARENCAZDEINCENDIU
5.6.1. Construciiledeproduciei/saudepozitarevoraveaasiguratecideevacuarencazde
incendiu n numr suficient, corespunztor dispuse, alctuite i dimensionate, potrivit
prevederilorart.2.6.1.la2.6.74.ialecelorspecifice.
La depozitele fr personal permanent de lucru, nu este obligatorie asigurarea cilor de
evacuarencazde incendiu.
5.6.2. nconstruciiledeproduciei/saudepozitare,potficonsideratecideevacuareicele
caretrecprin:
a) ncperisauspaiidincategoriile DsauE (BE1a,b)depericoldeincendiu,dacservesc la
evacuarea persoanelor din spaiile de producie nvecinate sau din anexele tehnico sociale ale
acestora,precumincazurilestabilitelaart.5.6.3.i5.6.6.
b) ncperi sau spaii din categoria C (BE2) depericol de incendiu, dacservesc la evacuarea
persoanelor din spaiile de producie nvecinate, atunci cnd nu constituie singura lor cale de
evacuareadouacaledeevacuarepoateficonstituittotdeunspaiudincategoriaC(BE2)de
incendiu,dactraseelesuntdistincteiseparatentreeieprinpereirezisteniiafocminimum1
or,iargoluriledecirculaiedinacetiasuntprotejatecuelementedenchiderecorespunztoare,
echipatecudispozitivedeautonchideresaunchidereautomatncazdeincendiu
c) ncperi sau spaii din categoriile Asau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, dac servesc la
evacuareapersoanelordinspaiideproduciesaudepozitaredinaceeai categoriede pericolde
incendiuinuconstituiesinguraposibilitatedeevacuare.
5.6.3. Evacuarea persoanelor din birourile destinate celor care conduc nemijlocit producia
(maitri, supraveghetori, conducerea, etc.) amplasate n spaiul de producie sau depozitare se
poateasiguranumaiprinspaiulrespectiv.
5.6.4. Golurile de acces la scrile de evacuare nchise din construciile de producie i /sau
depozitare,seprotejeazprin:
a) uiplinesaucugeamarmat,atuncicndaccesullascarsefacedinspaiinchise(ncperi)
dincategoriaDsauE(BE1a,b)deincendiu
b) uirezistentelafocminimum45deminute,atuncicndaccesullascarsefacedinspaiide
producienchise(ncperi)dincategoriaC(BE2)depericoldeincendiu
c) ncperitamponventilatensuprapresiuneavnduirezistentelafocminimum45deminute,
atunci cnd accesul la scar se face din spaii de produciesau depozitare nchise (ncperi) din
categoriileAsauB(BE3a,b)depericoldeincendiu
d) ui rezistente la foc minimum 1 or i 30 de minute sau ncperi tampon cu ui de 45 de
minute,atuncicndspaiilenchise(ncperile)suntdedepozitareamaterialelorsausubstanelor
combusibilie.
ntoatesituaiile,uiledeprotecieagolurilordeacceslacaseledescriseechipeazcu
dispozitivedeautonchidere.
5.6.5. Golurile de acces la ascensoare sau alte mijloace de transport pe vertical (palier), din
construciiledeproduciei/saudepozitareseprotejeazcu:
a) ui pline C0 (CA1), atunci cnd accesul se realizeaz din spaii de producie i / sau
depozitarenchise(camere)ncadraten categoriaDsauE(BE1a,b)depericoldeincendiu
b) ui rezistente la foc minimum 45 minute, atunci cnd accesul se realizeaz din spaii de
producienchise(camere)dincategoriaC(BE2)depericoldeincendiu
c)ncperitamponventilatensuprapresiuneiprevzutecuui rezistenteiafocminimum45de
minute,atuncicndaccesulserealizeazdinspaiideproduciesaudepozitarenchise(camere)
din categoriaAsau B (BE3a,b) de pericol de incendiu d)ui rezistente la foc 1 or i 30 de
minutesauncperitamponprevzutecuuirezistentelafoc45deminute,atuncicndaccesul
se realizeaz din spaii nchise (camere) de depozitare a materialelor sau substanelor
combustibile.
Uiledeprotecieagolurilordeacceslaascensoaredepalierseechipeazcudispozitive
deautonchideresaudupcaz,cunchidereautomatncazdeincendiu.
5.6.6. Scri de evacuare interioare deschise, sunt admise n construciile de producie i/sau
depozitare,nurmtoarelecazuri:
a) construcii de gradul I I I I , ncadrate n categoria E (BE1b) de pericol de incendiu, dac
servesc la evacuarea persoanelor de la cel mult dou niveluri i n total numrul acestora nu
depete100depersoane
b) construcii de gradul I II, din categoria D (BE1a) de pericol de incendiu, dac servesc la
evacuareapersoanelordelacelmultdouniveluriintotal, numrul acestoranudepete50
depersoane
c) construcii de gradul I II, din categoria C (BE2) de pericol de incendiu, dac servesc la
evacuareaunuisingurnivel,iarnumrultotaldepersoaneestedemaximum30.
5.6.7. Grinzile, rampele, podestele i treptele scrilor interioare deschise de evacuare
menionate la art.5.6.6., trebuie s ndeplineasc condiiile de comportare la foc stabilite la
art.2.3.33.
nconstruciideproduciedegradulI Vderezisten lafocindiferentdecategoriade
pericol de incendiu, atunci cnd scrile deschise sunt prevzute numai pentru accesul
personalului la maini,utilaje,pasarele,platformedeschise,planeecugolurineprotejate,etc.
care nu constituie locuri permanente (fixe) de lucru, grinzile, podestele i treptele acestor scri
deschisedeaccespotfiC0(CA1),curezistenalafocdeminimum15minute.
5.6.8. nconstruciiledeproduciei/saudepozitare,rampelescriloraferentesubsoluluivorfi
separate de rampele scrilor supraterane, inclusiv de parterul construciei, de regul, prin
elemente de construcie C0 (CA1), cu rezistena la foc stabilit nfuncie de densitatea sarcinii
termice,asigurnduseaccesullarampelesubteranedirectdinexterior.
Eventualele goluri de acces funcional ntre rampele subsolului i cele supraterane la
nivelulparterului,seprotejeazcuelementedenchidererezistentelafoc1ori30deminute
echipate cu dispozitive de autonchidere.Fac excepie accesele strict funcionale la subsolurile
tehnice, precum i cazurile n care subsolul nu este separat de construcia suprateran prin
planeuplin,rezistentla foc.
5.6.9. Pentru evacuarea persoanelor din locurile permanente de lucru ale platformelor
supraterane de producie i/sau depozitare deschise {fr nchideri perimetrale), inclusiv a
ncperilor de lucru amenajate pe acestea, se vor asigura indiferent de numrul de niveluri i
categoriadepericoldeincendiuscrinchisesaudeschisede evacuare,amplasate, alctuitei
realizateconformprevederilornormativului.
5.6.10.Scrileexterioaredeschisedeevacuare,seamplaseazirealizeazastfelnctcirculaia
utilizatorilorsnupoatfiblocatdeflcrilesaufumulprodusncazdeincendiulaconstrucia
(platformele)pentrucareseprevd,saulaobiectesituatenvecintate.
5.6.11.La determinarea fluxurilor de evacuare ce trebuie asigurate n caz de incendiu, la
construciile de producie se ia n considerare totalul personalului permanent di n cel mai
numerosschimb,stabilitprinproiect.
Pentru depozite se ia n considerare personalul cu activitate permanent stabilit prin
proiect. Atunci cnd nu este necesar permanent n depozit, condiiile de evacuare nu sunt
obligatorii.
5.6.12.Capacitateadeevacuareaunuiflux(c)sedeterminconform tabel5.6.12.
Tabel5.6.12.
Capacitideevacuare
Construciideproduciei/saudepozitare
dincategoriadepericol deincendiu:
Capacitateadeevacuare(C)aunui flux
(numrdepersoane)
A B( BE3a, b) 65
C(BE2) 75
DE (BE1a,b) 90
5.6.13. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maximum admise ale cilor de evacuare din
construciiledeproduciei/saudepozitare,suntconformtabel5.6.13.
Tabel5.6.13.
Timp(lungime)deevacuare
Construciideproducie
i/saudepozitare
Timpdeevacuare(lungimecideevacuare)
ndoudireciidiferite ntrosingur
direcie(coridor
nfundat)
Pentruparterul
construciei
Pentruetajesau
subsoluri
Pentruparter,
etaje,subsoluri
Categoria
depericol
de
incendiu
Gradulde)
rezisten
lafoc
secunde metri secunde metri secunde metri
AB
(BE3a,b)
III 75 30 63 25 50 20
III 250 100 188 75 63 25
III 200 80 150 60 63 25
C
(BE2)
IV 125 50 75 30 63 25
V 113 45 63 25 63 25
III nuselimiteaz
III 250 100 188 75 63 25
IV 150 60 125 50 63 25
DE
(BE1a,b)
V 125 50 100 40 63 25
NOT: Timpul de evacuare (lungimea maxim a cii de evacuare) nu se normeaz n toate
situaiile n care la fiecare nivel al construciei se pot afla simultan maximum 10 persoane,
indiferentdecategoriadepericoldeincendiuigradulderezistenlafocalconstruciei.
5.7.INSTALAIIDESEMNALIZARElSTINGEREAINCENDIILOR
5.7.1. Construciile de producie i/sau depozitare se echipeaz i doteaz cu instalaii i
mijloace de semnalizare i stingere a incendiilor n conformitate cuprevederile normativului i
ale reglementrilor tehnice de specialitate, precum i suplimentar, ori decteori beneficiarul
solicit.
5.7.2. La stabilirea echiprii i dotrii, trebuie s se aib n vedere utilizarea echipamentelor,
instalaiilor, mijloacelor i substanelor corespunztoare cat egor i i l or de pericol de incendiu,
caracteristicilor de manifestare a acestora i claselor de incendiu, precum i compatibilitatea
acestora,asigurndrealizareasiguraneilafoccorespunztoare.
5.7.3. Instalaiile de semnalizare i stingere a incendiilor la construciile de producie i/sau
depozitare cu pericol de incendiu deosebit sau vulnerabile la incendiu, vor fi astfel real i zat e
nctsasigureparametriifuncionaliincazuluneiavariilaelementelecomponente.
5.7.4. n construciile de producie i / sau depozitare monobloc, se pot prevede hidrani de
incendiu montai n pardoseal, astfel amplasai irealizai nct s poat fiutilizai n caz de
incendiu
5.8. INSTALAII UTILITAREAFERENTECONSTRUCIILOR
5.8.1. Echiparea, proiectarea i realizarea instalaiilor utiiitare aferente construciilor de
produciei/saudepozitare,seasigurnconformitatecuprevederilereglementrilortehnicen
vigoareialeprezentuluinormativ.
5.8.2. Instalaiile utiiitare aferente construciilor de producie i/sau depozitare vor fi
corespunztoare categoriilorde pericol de incendiudin spaiile respective i astfel proiectate i
realizatenctseviteproducereaincedii lor ipropagareafocului.
5.8.3. Instalaiile electrice vor corespunde alctuirii construciei categoriilor de pericol de
incendiualespaiilorrespective,asigurndniveleledeperformanadmise.
5.8.4. Sistemelei instalaiiledenclzire vorfistabilitenfunciedecategoriiledepericolde
incendiu, de mrimea construciilor i gradele de rezisten la foc asigurate, fiind interzis
utilizarea celor cu foc deschis n ncperile, spaiile i construciile cu pericol de incendiu sau
explozie.
5.8.5. Spaiile i ncperile n care se degaj substane combustibile, vor avea asigurat
evacuarea gazelor, vaporilor,prafului ia pulberilor,pe msuradegajrii lor, astfel nct s nu
conduclaformareaunorconcentraiicupericoldeexplozie.
5.8.6. Sistemele de ventilare ale ncperilor i spaiilor n care se utilizeaz, manipuleaz sau
prelucreaz substane inflamabile, vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale
construciei.
5.8.7. Sistemele i instalaiile de ventilare aferente depozitelor cu aria mai mare de 36 m
2
,
pentrumaterialesausubstanecombustibile,vorfiindependentedealtesistemesauinstalaiide
ventilarealeconstruciei.
5.9. CIDEACCES,INTERVENIElSALVARE
5.9.1. Construciiledeproduciei/saudepozitarevoraveaasiguratecideacces, interveniei
salvarencazdeincendiu,astfeldispuseirealizatenctforeledeinterveniespoataciona
ntimpctmaiscurtincondiiidesiguran.
5.9.2. De regul, construciile de producie i/sau de depozitare trebuie s fie accesibile
autospecialelor de intervenie pe cel puin dou laturi. Fac excepie construciile cu aria
desfuratde maximum2000m
2
,lacareaccesuldeinterveniepoate fipeolatur.
5.9.3. Cile exterioare de acces pentru autospeciale, realizate conform prevederilor
normativului,trebuiespermitintervenianspecialnzonelemaipericuloasealeconstruciei,
ladeschiderile(protejatesauneprotejate)dinpereiiexteriori,precumilasurseledealimentare
cuap.
5.9.4. Ciledecirculaieinterioarstabilitepentruinterveniencazdeincendiuvorfialctuite,
echipate i marcate corespunztor, astfel nct s fie uor de recunoscut de ctre personalul de
intervenie.
5.10. DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGERE A INCENDIILOR i
SERVICIULDEPOMPIERI.
5.10.1.Construciiledeproduciei/saudepozitaresedoteazcumijloacetehnicedestingere a
incendiilorcorespunztoareclaselordeincendiudinncperileispaiileacestora.
5.10.2.De regul, se prevd stingtoare portative (de tip corespunztor), prevznduse, un
stingtor de minimum 6 Kg la maximum 150m
2
arie desfurat din categoriile A, B sau C
(BE3a,b sau BE2) i respectiv 200 m
2
la categoriile D i E (BE1a,b), dar minimum dou
stingtoarepefiecarenivelalconstruciei.
5.10.3.n ncperile i spaiile cu aria desfurat mai mare de 500 m
2
i n care se pot afla
lichide combustibile se prevd i stingtoare transportabile, recomandnduse un stingtor de
minimum50Kglafiecare500m
2
.
5.10.4.n spaiile i ncper i le nchise pentru parcarea autovehiculelor se recomand
asigurareaaminimumunstingtorportativlafiecare10locurideparcare,precumistingtoare
transportabileconformprevederilorart.5.10.3.
5.10.5. n afar de mijloacele tehnice de stingere precizate la art.5.10.2. la 5.10.4., spaiile,
ncperile, compartimentele i construciile deproducie i/saudepozitare se doteaz,dup caz,
cu lzi cu nisip, panouri pentru incendiu, etc, n funcie de substanele utilizate i condiiile
specifice.
5.10.6. Mijloaceletehnicedestingerecucareseechipeazidoteazconstruciiledeproduciei
/saudepozitarevorfiastfeldispusenctsfieuoraccesibilepersonaluluincazdeincendiu.
5.10.7. Organizarea serviciului de pompieri, echiparea i dotarea acestuia, se stabilesc potrivit
reglementrilortehnicenfunciedepericoluldeincendiuivulnerabilitate,precuminivelulde
echiparecuinstalaiidesemnalizareistingereaconstruciei.
5.10.8. De regul, construciile sau grupurile de construcii de producie i/sau depozitare vor
aveaconstituiteserviciidepompieriatuncicndariadesfurattotalestemaimarede5000m
2
icategoriileA,BiC(BE3a,biBE2)depericoldeincendiureprezintpeste50%. Beneficiarii
potstabiliconstituireaserviciuluidepompieriiiaariidesfuratemaimici.
5.10.9. Nivelul de dotare i ncadrare cu personal al serviciului de pompieri se stabilete n
funcie de periculozitate, amplasare, vulnerabilitatea la incendiu i efectele unui eventual
incendiu, avnd n vedere i scenariile de siguran la foc conform reglementrilor tehnice
specifice.
CAP.6. PERFORMANE SPECIFICE CONSTRUCIILOR DE PRODUCIE l/SAU
DEPOZITARE
6.1. PERFORMANE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCII DE PRODUCIE l/SAU
DEPOZITARE
Construciidetipobinuit
6.1.1. Construciiledeproduciei/saudepozitaredetipobinuitsuntcelecarenusencadreaz
ntipuriledeconstruciimonoblocsaublindate.
Construciile,spaiile incperiledeproducie voraveastabiliteiprecizatecategoriile
depericoldeincendiu.Lacelededepozitarevorfiprecizatecategoriiledepericoldeincendiui
claseledepericulozitate,stabiliteconformnormativului.
6.1.2. Construciiledeproduciei/saudepozitarepotfidegradulIlaVderezistenlafoc,n
condiiile respectrii corelaiei dintre gradul de rezisten, categoria de pericol de incendiu,
numruldeniveluriiariacompartimentuluideincendiu,conformart.itabel5.2.5..precumia
condiiilordeproteciecorespunztoare.
n cazurile n care se utilizeaz lichide combustibile n cantiti mai mari dect cele
prevzute n normativ, se iau msuri tehnice suplimentare, corespunztor reglementarilor
specificeacestora.
6.1.3. Construciile obinuite pot fi amplasate independent sau grupate ori comasate cu alte
construcii de producie i/sau depozitare n limitele compartimentelor de incendiu admise n
condiiilestabilitennormativ.
Construciiledeproduciei/saudepozitare,deregul nuse grupeazsaucomaseazcu
cldiricivile(publice),fiindobligatoriecompartimentarealorpotrivitprevederilornormativului.
Facexcepieconstruciilecufunciunimixte,lacareseas i gur msuri l e deprotecie
corespunztoareacestora.
6.1.4. Construciile de producie i/sau depozitare obinuite, se amplaseaz fa de alte
construcii nvecinate la distanele de s i gur an prevzute n art.2.2.2., sau se
compartimenteaz prin perei antifoc i, dup caz, rezisteni ia foc sau la explozie conform
normativului.
6.1.5. Princonformareaconstruciilordeproduciei/saudepozitarese vaurmridispunerea
spaiilor cu categorii de pericol de incendiu periculoase pe ct posibil, n zone distincte i
asigurate msurile de protecie la foc corespunztoare, astfel nct n caz de incendiu s nu fie
afectateariimariconstruiteorispunnpericolobiectenvecinatesauelesfie periclitatede
vecinti.
6.1.6. Construciile de producie i/sau depozitare se realizeaz din materiale i elemente de
construcie corespunztoare gradului de rezisten la foc asigurat, conform art.2.1.8 la 2.1.14.,
astfelalctuitenctsnuconduclapropagareauoarafocului.
6.1.7. ninteriorulcompartimentelorde incendiu,pereiiiplaneeleprevzutefuncional,vor
asigurailimitareapropagriifoculuiiafumului,conformprevederilornormativului.
6.1.8. ntre poriunile de construcii independente funcionale dar comasate n cadrul unui
compartiment de incendiu, se prevd elemente despritoare (perei, planee) CO (CAI) cu
rezistena la foc determinat n funcie de densitatea sarcinii termice cea mai mare a spaiilor
adiacente,frafimaimicde1hi30deminute.
AtuncicndseparncperisauspaiicupericoldeexploziecategoriileAsauB(BE3a,b)
elementeledespritoarerespectivevorfiirezistentelaexplozie.
6.1.9. ncperilededepozitareamaterialeiorisubstanelorcombustibilecuariamaimarede
36m
2
,secompartimenteazfaderestulconstrucieiconformnormativului.Laacestencperi
de depozitare,ilacaseledescrideevacuarenchise(frferestre),esteobligatorieasigurarea
evacuriifumului(desfumarea),conformprevederilorart.2.5.1.la2.5.35.
6.1.10. nconstruciiledeproduciei/saudepozitareobinuitevorfiasiguratecideevacuarea
persoanelor corespunztor distribuite, alctuite n, realizcru, nu ate i dimensionate, n
conformitate cu prevederile art.2.6.1. la 2.6.74. i art.5.6.1. la 5.6.13. La depozitele fr locuri
permanentedeluesteobligatorieasigurareacilordeevacuarecazdeincendiu.
6.1.11. Construciile de producie i/sau depozitare obinuite se echipeaz cu instalaii de
semnalizareistingereaincendiilor,potrivitprevederilorreglementrilordespecialitate.nafar
dedomeniulobligatoriudeechipare,beneficiariipotstabiliprevedereaunorastfeldeinstalaiii
naltecazuri.
6.1.12. Instalaiile utilitare aferente construciilor (electrice, termice, sanitare, ventilare, etc.) se
asigurirealizeazconformprevederilorreglementrilordespecialitate.
6.1.13. Pentru intervenien caz de incendiu, construciile obinuite de producie i/sau
depozitare, vor avea asigurate ci exterioare de acces i circulaie pentru autospeciale de
intervenie, de regul,pe cel puin dou laturi. Fac excepie construciile cu aria desfuratde
maximum500m
2
,carepotfiaccesibilepeolatur.
Cile interioare destinate personalului de intervenien caz de incendiu, vor fi
corespunztor alctuite i realizate, de regul, constituite din circulaiile funcionale ale
construciei. Cile interioare de intervenie vor asigura accesul uor n zonele i ncperile
stabilite cu pericol de incendiu, precum i la instalaiile i dispozitivele de siguran la foc
prevzute,marcndusecorespunztor.
6.1.14. Dotareaconstruciiloriinstalaiilorcumijloacetehnicedestingerencazdeincendiui
constituireaserviciuluidepompieri,seasigurconformprevederilorart.5.10.1.la5.10.9.
Construciimonobloc
6.1.15. Construciile de producie i/sau depozitare monobloc, sunt considerate cele care au
limeamaimarede72miariaconstruitpeste20000m
2
.
Gruparea sau comasarea mai multor compartimente de incendiu, separate cu perei
antifociavndgradederezisteniafocdiferite(IlaV),nuconstituieoconstruciemonobloc
nsensulprevederilornormativului,ciogruparedecompartimentedeincendiuindependente,la
fiecare asigurnduse ndeplinirea condiiilor de siguran la foc specifice. Compartimentele de
incendiu vor cuprinde de regul activiti independente, la care se aplic msurile
corespunztoaredeprotecie.
6.1.16.ConstruciilemonobloctrebuiesndeplineasccondiiiledencadrarengradulIsauII
derezistenlafoc,recomandnduseseparareaacestorancompartimentedeincendiu,conform
prevederilorart.itabel5.2.5.din normativ.Construciilemonoblocvorndeplinicondiiilede
performanlafocspecificeacestora.
6.1.17.Construciile monobloc se amplaseaz independent, cel puin la distanele de siguran
normatefadealteconstruciinvecinate,recomandndusedublareaacestora.
6.1.18.Poriuniledeconstruciecupericolmaredeincendiusevordispunenzonedistincte,de
regul,adiacentnchiderilorperimetralealeacestoraipectposibilgrupate.
6.1.19.nconstruciilemonobloc,spaiileicompartimenteledeincendiudincategoriileA,Bi
C(BE3a,biBE2)depericoldeincendiuseprevdnprilelor superioare(treimeasuperioar
apereilorexteriori i/sauacoperi)cudispozitivedeevacuareafumului(desfumare)ncazde
incendiu, realizate conform prevederilor art.2.5.1. la 2.5.35., avnd suprafaa nsumat de cel
puin0,2%dinariancperilorsaucompartimentelorrespective,saucuevacurimecanice.
6.1.20.nconstruciileispaiilenchise(frpereidespritoriinteriori),cuariiliberemaimari
de10400nraleconstruciilormonobioc,incadratencategoriileA,BsauC(BE3a,bsauBE2)
de pericol de incendiu, pentru limitarea propagrii incendiilor se prevd sisteme de evacuare a
fumuluiiagazelorfierbini,realizateconformprevederilorart.2.5.36.la2.5.45.
6.1.21.Construciile de producie i/sau depozitare, monobloc, vor avea asigurate, ci de
evacuare a utilizatorilor, corespunztor dimensionate, distribuite, alctuite i realizate, potrivit
prevederilorart.2.6.1.1a2.6.74.iart.5.6.1.la5.6.13.
6.1.22.Echipareaidotareaconstruciilor deproduciei/saudepozitaremonobloccuinstalaiii
mijloacedesemnalizareistingerea incendiilorseasigurpotrivitprevederilorreglementrilor
tehnicedespecialitate,nfunciedecategoriiledepericoldeincendiudeterminate,degradulde
rezistenlafocasiguratidevulnerabilitateaacestoralaincendiu.
n construciile monobloc se pot asigura i hidrani de incendiu interiori subterani (sub
pardoseal) racordai la reeaua de hidrani exteriori, astfel amplasai nct s poat fi utilizai
pentrustingere.
6.1.23. Instalaiileutilitareaferenteconstruciilormonoblocvorfiproiectateirealizateconform
prevederilortehnicespecificeacestora.
6.1.24. Construciile monobloc se doteaz cu mijloace tehnice de stingere corespunztoare
claselordeincendiudinspaiilerespective(stingtoareportative,stingtoaretransportabile,lzi
cunisip,panouripentruincendiu,etc.)potrivitreglementrilor.
6.1.25. Construciilemonoblocdeproduciei/saudepozitarencadratencategoriileA,BsauC
(BE3a,bsauBE2)depericoldeincendiu,voraveaconstituiteiorganizateserviciidepompieri.
Nivelul de dotare i ncadrarea cu personal se stabilesc conform reglementrilor
specifice.
Construciiblindate
6.1.26. Construciile de producie i/sau depozitare blindate, inclusivncperile blindate cu aria
mai mare de 700 m
2
, se alctuiesc i realizeaz n conformitate cu prevederile normativului
ndeplinindcondiiiledecorelaiestabilitenart.itabelul5.2.5.
6.1.27. Construciile blindate pot fi amplasate independent sau grupate ori comasate cu alte
construcii.
6.1.28. Gruparea sau comasarea construciilor blindate cu alte construcii de producie i/sau
depozitare se poate realiza n limitele compartimentelor de incendiu stabilite n art. i tabelul
5.2.5., asigurnduse separarea funciunilor cu elemente de construcii verticale i dup caz,
orizontale (perei i planee) din clasa de combustibilitate C0 (CA1) i rezisten la foc
determinatnfunciededensitateasarciniitermicedinspaiileadiacente.
Fa de cldiri civile (publice) de care se alipesc, se asigur separarea cu perei de
compartimentarecorespunztoare,iaratuncicndsuntnglobateserealizeazseparareacuperei
iplaneerezistentelafoc,conformprevederilor.
6.1.29. Construciile independente blindate se amplaseaz fa de alte construcii nvecinate, la
distanele de siguran prevzute n art.2.2.2 sau se compartimenteaz corespunztor fa de
acestea.
6.1.30. Construciile blindate vor fi astfel conformate la foc nct s nu faciliteze propagarea
incendiilorpe arii mari, iarspaiile cu pericol mare de incendiu, pe ct posibil, vorfi dispusen
zonedistincte.
6.1.31. Construciile blindate, (inclusiv ncperile blindate cu aria mai mare de 700 m
2
), din
categoriile A, B i C (BE2a,b i BE2) de pericol de incendiu, se prevd cu dispozitive care s
asigureevacuareafumuluincazdeincendiu(desfumare).
Dispozitivelevoraveaarialibernsumatdeceipuin0,2%dinariapardoseliispaiilor
sau compartimentelor respective, fiind alctuite, dist r ibuit e i realizate conform prevederilor
art.2.5.1.la 2.5.35.Evacuareafumului(desfumarea)sepoateasiguraimecanic.
6.1.32.Atuncicndconstruciileblindatesauspaiideschise(frpereidespritoriinteriori)cu
ari i mai mari de 10400 m
2
i ncadrate n categoriile A, B i C(BE3a,b i BE2) de pericol de
incendiu, pentru l i mi t ar ea propagrii incendiilor se asigur sisteme de evacuare a fumului i
gazelorfierbini,realizateconformprevederilorart.2.5.36.la2.5.45.
6.1.33.Construciileblindatedeproduciei/saudepozitarevoraveaasiguratecideevacuarea
utilizatorilor n caz de incendiu, corespunztor distribuite, alctuite i realizate, potrivit
prevederilorart.2.6.1.la2.6.74.iart.5.6.1.la5.6.13.
6.1.34.Construciileblindateseechipeazidoteazcuinstalaiiimi j l oace desemnalizarei
stingerea i ncendi i lor, conformprevederilorreglementrilortehnicedespecialitate,n funcie
de categoriile de pericol de incendiu i vulnerabilitatea la incendiu. n afar de domeniul
obligatoriu de echipare, beneficiarii pot stabili i n alte cazuri prevederea instalaiilor de
semnalizareistingereaincendiilor.
6.1.35.Instalaiile utilitare aferente construciilor blindate, vor fi proiectate conform
reglementrilortehnicespecificeacestora.
6.1.36. Pentruinterveniadinexteriorncazdeincendiu,construciileblindatevoraveaasigurat
accesulautospecialelorde interveniecelpuinpedoulaturi.
Accesul i circulaia personalului de intervenie n construcie, se asigurprin accesele
funcionale ale construciei sau prin panouri de acces prevzute n pereii plini de nchidere
perimetral(exteriori),dispuselamaximum40munuldealtul,uordemontabiledinexteriori
marcatevizibilpentruafiuorderecunoscut.
6.1.37.Construciileblindatesedoteazcumijloacetehnicedestingerecorespunztoareclaselor
deincendiudin spa i i le respectiveconformreglementrilor.
6.1.38.Construciileblindate voravea constituiteserviciidepompiericonformreglementrilor,
nfunciedeariaconstruitdesfurat,categoriiledepericoldeincendiu,importani
vulnerabilitatelaincendiu.
6.2.PERFORMANEALECONSTRUCIILORDEDEPOZITARE
Prevedericomune
6.2.1. Construciile de depozitare i, n general, depozitele de materiale i substane vor avea
stabilitecategoriidepericoldeincendiu,conformart.2.1.4.la2.1.7.,iclasedepericulozitatea
materialelorisubstanelorrespective,potrivitart.6.2.19.
6.2.2. La realizarea depozitelor aferente cldirilor civile (publice) se respect i prevederile
specificeacestorcldiri.
6.2.3. nglobarea ncperilor de depozitare a materialelor i substanelor combustibile n
construcii de producie i n cldiri civile (publice) este admis atunci cnd considerente
funcionaleoimpun,dacsuntasiguratecondiiileimsuriledeproteciestabilitennormativ.
6.2.4. Este admis depozitarea diferitelor materiale i substane n aceeai ncpere, dac
amestecullorsaualvaporilorrespectivinuprezintpericoldeautoaprinderesauexplozie,iarn
cazdeincendiusepotutilizaaceieaiprodusedestingere.
6.2.5. Depoziteledemateriale isubstanepotfiamplasateindependent,grupatesaucomasate
atuncicndsuntnconstruciinchiseiamplasatenumaiindependentatuncicndsuntdepozite
nchise.
6.2.6. Construciile independente de depozitare se amplaseaz fa de obiecte nvecinate la
distanele de siguran stabilite n art.2.2.2. i n reglementri tehnice de specialitate, sau se
compartimenteazconformprevederilornormativului.
Depozitele deschise se ampiaseaz fa de vecinti la distanele normate n prezentul
normativinreglementrispecificeacestora.
Construciilenchisededepozitaregrupatesaucomasatentreelesaucualteconstrucii,
seseparconformprevederilornormativului.
6.2.7. Construciile depozitelor pe care beneficiarul le consider importante sau de mare
valoare,serecomandsfieamplasateindependent.
6.2.8. Laamplasareadepozitelorsearenvederelimitareaposibilitilorcaunincendiuprodus
ndepozitspunnpericolconstruciisauinstalaiinvecinateimportantesaucentrepopulate,
precumiaprindereadepozituluidatoritunuiincendiuproduslaun obiectnvecinat.
6.2.9. Depozitele de materiale i substane combustibile se amplaseaz n zone astfel situate
nct, pe ct posibil, direcia vntului dominant s nu fie spre construciile vecine, iar cnd
aceastanuesteposibilsaujustificattehnic,seiaumsurideproteciecorespunztoare.
6.2.10.Depozitelede l ichide combustibile,deregul,seamplaseaznzonesituatemai
jos dect construciile nvecinate astfel nct s nu fie posibil deversarea sau scurgerea
lichidelor i propagarea incendiului la vecinti, sau se asigur msuri de protecie
corespunztoare(diguri, zidurideprotecie,etc).
De asemenea, prin amplasarea acestor depozite se vor asigura distane i msuri de
proteciefadecursurideap,lacuri,iazuri,bli,etc.situatenvecintate.
6.2.11.Depozitarea materialelor i substanelor combustibile se realizeaz n funcie de
caracteristicile fizico chimice ale acestora astfel nct s nu genereze incendiu i s poat fi
stinsecuaceleaiprodusedestingere.
6.2.12.Depozitareamaterialelorcombustibilesolidempreunculichidesaugazecombustibile,
deregul,nuesteadmis.Facexcepiesituaiileadmisennormativ.
6.2.13.Atuncicndsedepoziteazmaterialesausubstanecare prezintpericoldeautoaprindere,
este obligatorie st abi l irea duratei de depozitare a acestora i luarea msurilor necesare
verificriicreteriitemperaturiilor.
6.2.14. Nu este admis trecerea prin depozite sau ncperi de depozitare, a conductelor care
transportfluidecombustibile(gazelichide),acelordenclzireialereelelorelectriceaferente
altor consumatori. Atunci cnd nu este posibil sau justificat tehnic trecerile respective vor fi
realizate n canalizaii proprii nchise, cu perei i planee CO (CA1), cu rezisten la foc
corespunztoarecondiiilordeseparareimpusededepozit.
6.2.15. Pozarea conductelor pentru ap sau pentru produse care conin ap ori pe care poate
condensaapa,ndepozitepentrumaterialesausubstanecarereacioneazpericuloscuapa,este
interzis.
6.2.16.Materialeleisubstanelecombustibilesepotpstranspaiileincperiledeproducie,
numai n cantitile minime necesare f l u xu l u i tehnologic, precizate prin tema de proiectare.
Depozitarea materialelor i substanelor combustibile n cantiti mai mari se realizeaz n
ncperiproprii,alctuite,realizateiprotejateconformprevederilornormativului.
6.2.17.Depozitele vor avea asigurate ci de acces, circulaii funcionale i de evacuare astfel
dimensionate i realizate nct s asigure limitarea posibilitilor de propagare a focului i
totodats permitinterveniadestingere.
Pentru depozitele fr locuri permanente de lucru (vizitabile de maximum 8 ori pe
schimb),nuesteobligatorieasigurareacilordeevacuarencazdeincendiu.
6.2.18.Depozitele de materiale sau substane combustibile se echipeaz cu instalaii de
semnalizare i stingere a incendiilor corespunztoare materialelor i substanelor depozitate,
precum i a cantitii i importanei acestora, potrivit prevederilor normativului i a
reglementrilortehnicedespecialitate.
6.2.19.Construciile i ncperile de depozitare a materialelor i substanelor, se realizeaz
corespunztorprevederilorart.6.2.1., avndnvederecategoriadepericoldeincendiuiclasa
de periculozitate a acestora, determinat n funcie de aportul pe carel pot aduce la apariia i
dezvoltarea incendiilor, precum i de sensibilitatea lor la efectele incendiilor, conform tabel
6.2.19.
Tabel6.2.19.
CLASIFICAREAMATERIALELORlSUBSTANELORDEPOZITATE
(DUPCLASADEPERICULOZITATE)
Clasade
periculozitate
Caracteristicile
materialelori
substanelor
Felul ambalajului Exemple
P.1.Fr
periculozitate
Materiale
incombustibile
carenupotda
naterelareacii
periculoase
Frambalaje(n
vrac)sau nambalaje
incombustibile
Minereuri,produseipiese
metalice(inerte)ciment,
nisip, beton,materialede
construcii refractare,az
bestfructe,legume,carne
conservencutiimetalice
sauborcanelichide
incombustibile(inerte)
P.2.Cu
periculozitate
redus
A.Materiale dinclasa
P1
nambalajecu
combustibile redus,
menionaten
coloana3.
Minereuriialtemateriale
inerte,nsacisaubutoaie
combustibilepiesemetalice
n foliisauprelategreu
combustibilepiesemetalice,
elementedinbeton,
azbociment,pepaletedin
lemn lichide incombustibile
sau conservenambalaje
incombustibilennavetesau
ldiecombustibileoripe
B.Materiale carese
aprindgreu,auo
vitezredusde
ardereinuauo
puterecaloricmare
Neambalaten
ambalajemenionate
n coloana3
Aparateelectriceobiecte
executatedinbacheliti
rinifenolicemelamin
piei brutebaloideln
(splati uscat)zahr
bruticerealenvracsaun
saciprodusede panificaie
C.Lichide
incombustibile
inerte
nambalaje
combustibile
Lapte:apmineralnbutelii
din plastic,cutiicarton,etc.
A.Materiale din
claseleP.1iP.2
Ambalatencutiide
carton

B.Materiale cu
combustibilitatemedie
(carenusencadreaz
n claseleP.4.i P.5.)
icuputerecaloric
cei mult27.3J/Kg
noricefelde
ambalaje,cuexcepia
celor din materiale
plasticespongioase
Mobil(frgarnituridin
buret decauciucsauplastic)
iobiecte masivedinlemn
goalebutoaie dinlemn(fr
reziduripericuloase)bambus
panouridinfibredelemn:
produsedinebonitfibre
animale(ln,mtasenatu
ral,pr,etc.)ifibreartificiale
cucombustibilitateredus
(poliamidice,poliesterice,
poliacrilice,polivinilice)
esturi iconfeciiexecutate
din asemeneafibrefibre
vegetale toarsegrossalteie
iperne (frburetde
cauciucsau materiale
plastice)articoledin piele
cripapetrienegrude fum
(ambalatnsacisau
granulat)amidonfinade
cerealezahrcristalizat
pastefinoaseialtearticole
debcnie ambalaten
pungiutun,ceai,legume
uscategrsimi,etc.
P.3.Cu
periculozitate
medie
C.Lichide
combustibile cu
temperatura de
inflamabilitate
maimarede
100C
nambalaje
incombustibile care
potfiintrodusen
cutiidecarton
Vopseledeuleincutii,
borcane,butoaieisimilare
produsefarmaceutice
combustibilencutii,
bidoane, damigene,sticle,
etcubrefianiiglicolin
butoaie saubidoaneuleiuri
vegetale nbutoaie,sau
P.4Cu
periculozitate
mare
A.Materialei produse
dinclaseleP1P.3
nambalajedin
materiale plastice
spongioase
B.Materiale
combustibile cuvitez
mare dearderesaucu
oputere caloricmai
marede27,3J/Kg
Indiferentde forma
deambalare
Lemnnformdetocturi
talafibrevegetale(in,
cnep bumbac)fibre
artificialecuP
c
27.300
J/Kgconfecii executatedin
asemeneafibre,saltelei
plpumicuumpluturi din
buret,cauciucsaumateriale
plasticespongioasefibre
textilevatpaiezegras
mpletituridinnuiele
celuloz, etcxartonhrtie,
cauciucbrutsauprelucrat
materialeplastice iobiecte
confecionatedin acestea(alt
felcartonhrtie,cauciuc
brutsauprelucratmateriale
C.Materialei produse
ncombustibile carepot
suferi deteriorri
mportanten urma
aciunii temperaturilor
nalte,aapei sau
gazelorcorozive.
Indiferentde
natura
ambalajelor
Aparaturaelectrici
electronicavndreleei
contactesensibile
necapsulate tuburi
electroniceutilajei aparate
denaltpreciziebijuterii
medicamenteiproduse
cosmetice,etc.
D.Materialei produse
caresubefectul
temperaturii degaj
cantit'importantede
gazecorozive
Indiferentde
natura
ambalajelor
Policiorurdevinii,tefloni
riniepoxidiceacid
clorhidric clorurdevar,
etc.
E.Lichide
combustibile dinclasa
P.3
nambalaje
combustibile
Lichideambalatenbidoane
din cartonsaunbidoane
princanistredinmateriale
F.Lichide
combustibilecu
temperaturi de
inflamabilitate ntre50
100C
nambalaje
incombustibile care
potfiintrodusen
cutiidecarton
CarburaniDieselmotorin
pcursmoaluleiuri
pentru acionrihidraulicei
deungereuleiuriminerale
cernealtipografic,etc.
A.Materialeinstabile
care sepot
descompuneexploziv
latemperatur
natural.Materiale
care potexploda sub
efectulnclzirii,
frecrii,loviturii saual
ocurilor dedetonaie.
Obiectepirotehnice
Indiferentde
natura
ambalajelor
Acidacrilic,acidcianhidric
acidpercloricanhidruap
oxigenatconcentrat
cloratdeamoniuhidrazin
anhidracetilenacetiluri
(deargint,cupru,etc.)
anhidrcromicazotatde
amoniusaupotasiu,azoturi
bicromatdeamoniusau
potasiubioxiddeclor
hiroxilamina,nitroetan
nidrocelulozuscatperoxii
(deacetii,benoil
zinc)chibrituri defosforaib
muniieexploziv sau
incendiar,explozivcorpuri
pentruartificii,rachete, etc.
B. Materiale carela
contactulcu altemate
riale potdanatere a
reaciiexplozivesau se
potaprinde
Indiferentde
modulde
ambalare
Aceton,acidacetic,acid
fluorhidric,anhidru,amoniac,
etilendiaminperoxizide
potasiusausodiu,etc.
C.Materiale
susceptibilesa se
autoaprind
Indiferentde
modulde
ambalare
Carton asfaltatnrulori
crbunebituminosdeeuri
decauciucsaulnfin
de lucernadepestefosfor
albngrminteorganice
umedemangalseminede
in,etc.
D.Substane oxidante
capabilesiniieze
aprindereamaterialelor
combustibile a
contactulcuacestea.
Indiferentde modul
deambalare
Acidazotic,clorhidric,sulfu
ric bromclorierbicideiod
salpetru(azotatdepotasiu),
etc.
P.5.Cu
periculozitate
deosebitdemare
E.Materiale caresub
efectulcldurii degaj
cantiti maridegaze
combustibile sau
toxice.
Indiferentde modul
deambalare
Acrilonitrilalcaloiziamine
acetonanilincloroform
clorurdemetilesteriiod
iodaipiridin tetrabromme
tan acetatdeplumb,butadi
enfosforsulfatdemetil,
etc.
F.Materiale caren
contactcuapasea
prind,degaj tempera
turi capabilesaprin
dmaterialelecom
bustibile dinimediata
vecintatesau degaj
gazecombustibile
Indiferentde modul
deambalare
Amidalcalinamestecuri
aluminotermicebariucalciu
carburdecalciu(carbid)
hidroxid decalciu(varne
stins)hidrur dealuminiu,
calciu,etc.magneziumetalic
saualiajecuconinut mai
marede30%(masade mag
neziu)potasiumetalic,sodiu
metalicplutoniu,titan,ura
niu,zincpulverulent.
G.Recipieni cugaze
comprimate
Indiferentde modul
deambalare
Recipienificisautrans
porabilecugazesubpresi
unerecipienidetip"Spray",
etc.
H.Substane materiale
solidecareau oputere
calorificmai marede
33,6MJ/Kgsaucarac
Terizate printroarde
re deosebitdeintens.
Lichidecombustibile
cutemperatura dein
flamabilitate maimic
de 55C.Gaze com
bustibile
Indiferentde modul
deambalare
Celuloidiobiectedincelu
loid peliculpebazde
nitrocelulozperoxilin
bicromatdesodiuclorai(de
calciupotasiu,bariu,etc)
permanganatdesodiu,calciu
sauzincproxizidepotasiu,
sodiu,plumbpetrol lampant
benzinsulfuradecarbon,
tolueniei,aceton,gazoli
n,alcooletilic,etc.
Propan,butan,propilen,
hidrogen,butadien,gazde
ifurnal,metan,etc.
6.2.20.Lichidelecombustibilesencadreaz nclase decombustibilitate,n funciede
temperaturadeinflamabilitateavaporiloracestora,conformtabel6.2.20.
Tabel6.2.20.
Clasedecombustibilitatealichidelorcombustibile
Temperaturade
inflamabilitateavaporilor
t
1
,(C)
28C 28
C
C55C 55C100C >100C
Clasadecombustibilitate
alichidelor
LI L II LIII L IV
6.2.21. In funcie de capacitatea de depozitare i clasa de per i culozi tat e a li chidelor
combustibilestocate,categoriiledepozitelordel ichide combustibile,sestabilescconformtabel
6.2.21.
Tabel 6.2.21.
Categoriidedepozitedelichidecombustibile
Capacitateadepozitata(m
3
)
Categoria
depozitului
LichidedinclasaLI LII LichidedinclasaLIII LIV
D1 peste100.000 peste500.000
D2 30.001100.000 150.001500.000
D3 2.501 30.000 12.501150.000
D4 501 2.500 2.50112.500
D5 51 500 251 2.500
D6 1150 51 250
D7 pnla10 pnla50
NOT:ncazulncaresepstreazmpreunlichidecombustibiledinclaseleLI LI I culichide
combustibile din clasele LII I LIV, fiecare 1 m
3
de lichid combustibil din clasele LI LII se
echivaleazcu5m
3
de lichidcombustibildinclaseleLI IILIV.
6.2.22. Depoziteledelichidenrezervoare,dupmodullordeexecuie,potfi:
a)supraterane,cndfundulrezervoarelorseafldeasupraterenuluinconjurtor,laacelainivel
cu el sau la o adncime mai mic dect jumtate din nlimea rezervoarelor, precum i n
cazurilecndni velullichidului estemaisusdecotaterenuluinconjurtorcuminim2,00m
b) semingropate,cndfundulrezervoarelorseaflngropatmaimultdejumtatedinnlimea
acestora,iarnivelulmaximumposibilallichiduluicombustibil nusegsetemaisusde2,00m
fadecotaterenuluinconjurtor
c) ngropate,cndparteasuperioararezervoarelorestecucelpuin0,20mmaijosdectcota
terenuluinconjurtor.
NOT: Cotaterenului nconjurtor se va considera nivelul minim al terenului pe o distan de
6,00mdelamantauarezervoarelor.
6.2.23. nconstruciisauncperialeconstruciilor,ncazurileicondiiileadmisedenormativ,
lichidele combustibile se pot depozita n rezervoare sau recipiente (ambalaje). Indiferent de
modul de stocare a lichidelor combustibile, este obligatorie precizarea categoriei depozitului,
conform art.2.6.21. i asigurarea msurilor de protecie specifice prevzute n normativ i
reglementrile tehnice specifice, astfel nct s se asigure limitarea propagrii incendiilor i
condiiilestingeriicuoperativitate.
6.2.24.Depozitarealichidelorcutemperaturadeinflamabilitateavaporilorsub28C,ncantiti
mai mari de 2,00 m
3
i stocate n recipiente i ambalaje, se recomand s se realizeze n
construciisupraterane.
Depozitenchise
6.2.25.Construciile nchise pentrudepozite de materiale isubstane, (depozite nchise),pot fi
de gradul I V de rezisten la foc n funcie de categoria de pericol de incendiu i clasa de
periculozitate stabilit conform art.6.2.19. cu condiia respectrii corelaiei admise n tabelul
5.2.5.,ntregradulderezistenlafoc,numruldeniveluriiariaconstruitacompartimentului
deincendiu,precumiaprevederilorspecificelichidelorcombustibile.
Facexcepiesituaiileprecizatennormativ.
6.2.26.n cazul n care construcia depozitului este monobloc sau blindat, este obligatorie
respectareaiaprevederilorcorespunztoareacestora,potrivitart.6.1.15.la6.1.38.
6.2.27.Construciile nchise stabilite de beneficiar, n care sunt depozitate materiale, substane,
produse,obiectedevaloare,saucuriscmaredeincendiu,serecomandsfiecompartimentate
cu elemente rezistente la foc n arii construite de maximum 750 m i echipate cu instalaii de
semnalizareistingereaincendiilor.
6.2.28.Construciilenchisededepozitareetajate,trebuierealizatecuplaneeplinerezistentela
foc conform normativului, astfel realizate nct s mpiedice propagarea incendiilor ntre
nivelurileconstruciei.
Eventualele goluri funcionale din planee se protejeaz cu elemente de nchidere
corespunztoare.
Fac excepie depozitele cu platforme de stocare mecanizate, fr locuri permanente de
lucru,lacareplatformele(totale saupar iale)potfimaterialeielementeC0(CA1),rezistente la
foc minimum 15 mminute, dac sunt prevzute instalaii automate de stingere a incendiului la
fiecarenivel.
6.2.29.Construciiledepozitelorcustivemainaltede6,00mtrebuiesndeplineasccondiiile
i nivelele de performan stabilite n reglementrile tehnice de specialitate corespunztor
densitii sarcinii termice i pericolului de propagarea a focului. De regul, aceste depozite cu
stivenalte,trebuieechipatecuinstalaii
automatedestingereaincendiilor.
6.2.30. ncperile de depozitare a materialelor i / sau substanelor combustibile din clasa P4 i
P5 de periculozitate cu aria desfurat mai mare de 36 m
2
se separ de restul construciei cu
elementeverticale(perei)C0(CA1),avndrezistenalafoccorespunztoaredensitiisarci ni i
termice,potrivitart.2.4.2.Atuncicndsuntamplasatencldiricumaimulteniveluri,sesepar
iprinplaneeC0(CA1),rezistenteiafocminimum1hi30minute.
Golurile de circulaie sau funcional necesare, din elementele de separare (perei,
planee), se protejeaz cu elemente corespunztoare, rezistente la foc conform prevederilor
normativului,nfunciedetipulelementuluistrpuns(perete,planeu).
6.2.31. ncperilededepozitareamaterialelori/sausubstanelorcombustibile dinclaseleP2i
P3depericulozitate,cuariadesfuratmaimarede36m
J
seseparderestulconstrucieiprin
pereiC0(CA1)curezistenalafocminimumVAoreidupcaz,planeeC0(CA1)curezisten
lafocminimum1or.
Goluriledecirculaiesaufuncionalnecesaredinelementeledeseparare,seprotejeazcu
elemente rezistente la foc minimum 45 minute, echipate cu dispozitive de autonchidere sau
nchidereautomatncazdeincendiu.
6.2.32. ncperilededepozitareamaterialelori/sausubstanelordinclasaP1depericulozitate,
seseparderestulconstrucieicupereiidupcazplaneeC0(CA1),iargoluriledecirculaie
saufuncionaledinacetiaseprotejeazcuelementedenchidereincombustibile.
6.2.33. Stocuriletampondematerialeisubstanecombustibiledin claseledepericulozitateP4i
P5, n afara celor din fluxul tehnologic, se separ de restul construciei prin perei i dup caz
planeeC0(CA1)curezistenalafocdeminimum3orepentrupereii1Vzorepentruplanee.
Goluriledecirculaiesaufuncionalnecesaredinelementeledeseparare,seprotejeazcu
elemente de nchidere rezistente la foc 1 or echipate cu dispozitive de autonchidere sau
nchidereautomatncazdeincendiu.
Pentru materialele i substanele combustibile din clasele de periculozitate P2 i P3, pereii i
planee de separare pot fi CO (CA1) cu rezisten la foc 1 or, iar golurile de circulaie sau
funcional necesare, protejate cu elemente de nchidere rezistente la foc 45de minute, echipate
cudispozitivedeautonchidere,saunchidereautomatncazdeincendiu.
Pentru clasa de periculozitate P1, separarea se poate realiza cu perei i planee CO
<CA1), iar golurile de comunicare din acestea protejndusecu elemente denchidere
incombustibile.
6.2.34. nncperilededepozitareamaterialelorcombustibiledinclasele depericulozitateP3,
P4iP5,nusuntadmisespaii l ibere pentrubirouri,pentrufinisarea,ncercarea saurepararea
produselordepozitate,precumipentrudistribuirealichidelorcombustibile.
Asemenea spaii se amenajeaz n ncperi proprii, separate fa de cele de depozitare
prinpereiidupcaz,planeeC0(CA1),rezistentelafocconformprevederilorart.2.4.2.
Spaiilederecepieexpediie,deregul,seseparnacelaimod.
6.2.35. Spaiile pentru recepieexpediie, birouri, pentru ncrcarea, finisarea sau repararea
produselordepozitate, precumipentrudi st ribui rea lichidelorcombustibile,seseparfade
ncperilededepozitareamaterialelori substanelorcombustibile dinclaseledepericulozitate
P3,P4irespectivP5prinpereiiplaneeC0(CA1),respectivrezisteni la focminimum2ore
pentru pereii1orpentruplanee.
Golurile de circulaie din pereii de separare fa de depozit, se protejeaz cu ui
rezistente la foc 45 minute, echipate cu dispozitive de autonchidere sau nchidere automat n
cazdeincendiu.
6.2.36. ncazuribinejustificatetehnic,npereiideseparareabirourilorispaiilorderecepie
expediie fa de depozite P3, P4 sau P5, se admit ferestre fixe CO (CA1), rezistente la foc
minimum 45 de minute sau ferestre obinuite, dac sunt protejate cu obloane rezistente la foc
minimum45deminute,echipatecudispozitivedenchidereautomatncazdeincendiu.
6.2.37. Fac excepie de la prevederile art.6.2.35. i 6.2.36. spaiile de recepie expediie ale
depozitelor din clasele de periculozitate P3, P4 i P5, la care se asigur aceleai msuri de
siguranlafoccalancperilede depozitareaferente,situaiilencarenumaieste
obligatorieseparareadedepozit.
De asemenea, la depozitele cu clasa P1 i P2 de periculozitate a materialelor i
substanelor depozitate, nu este obligat orie separarea spaiilor de recepieexpediie i a
birourilor.
6.2.38. Construciilesuprateranenchisepentrudepozitarealichidelorcombustibileserealizeaz
dinmaterialeielementedeconstrucieCO(CA1),rezistentelafoccorespunztornormativului
iareglementrilordespecialitate,asigurndusecompartimentareaantifocidupcazantiexa
ncperilor de depozitare cu capacitatea de maximum 50 m
s
lichide din clasele LI sau LII
(respectivechivalentulacestorapentruLI II iLIV).
6.2.39. ncperilepentrudepozitareaamaximum20m
s
lichidecombustibilenecesareconsumului
funcionalalinstalaiilorutilitareaferenteconstruciei(centralatermic,grupelectrogen,centrale
de nclzire cu aer cald, etc), precum i a celor aferente funcionrii unor echipamente
(ascensoare,platforme,etc.)seseparderestulconstrucieiprinpereiiplanee CO(CA1)cu
rezistenalafocdeminimum2ore.
6.2.40. ncperile prevzute la art.6.2.39. pot avea un gol de acces pentru vizitare practicat n
elementeledesepararefaderestulconstrucieiprotejatcuelementdenchidererezistentlafoc
minimum45deminuteiprevzutcuparapet(prag)cunlimeaastfel stabilitncts nufie
posibilscurgerealichiduluinafarancperiincazdeavarie.
Rezervoareleseprevdcupreapliniconductadeaerisirecuopritordeflcridispusn
exterior.
La aceste ncperi nu este obligatorie prevederea panourilor de decomprimare i a
dispozitivelor de evacuare a fumului (desfumare), iar dac se prevede iluminat acesta va
corespundecategorieidepericoldeincendiu.
6.2.41. n afara rezervorului de zi cu capacitatea de maximum 2,00 m
3
lichid combustibil
amplasat n centrala termic i a celui admis la art.6.2.39., rezerva de combustibil lichid
necesarseprevedenafaraconstruciei,conformprevederilorreglementrilortehnicespecifice.
6.2.42. Depozitarea combustibilului solid aferent centralelor termice, cu capacitatea maxim de
2,00 m
3
, se realizeaz n condiiile stabilite la art.6.2.39., fii nd admis comunicarea cu sala
cazanelor prin ui rezistente la foc minimum 45 de minute.Fac excepie centralele termice cu
capacitimari,lacareserespectprevederilereglementrilortehnicespecifice.
6.2.43.Buncarele pentru combustibili solizi i plniile de alimentare a inst ala i ilor de ardere
aferente centralelor termice, trebuie s fie CO (CA1), asigurnduse msuri de protecie i de
stingerecorespunztoare.
Atunci cnd buncreie sunt cu capacitate mai mare de 3,00 m
3
se separ de restul
construcieiprinpereiiplaneeCO(CA1),rezistentelafocminimum2ore.
6.2.44.Depozitelenchise(construciisauncpericuariamaimarede36m
2
)pentrumateriale
sau substane combustibile se prevd cu dispozitive de evacuare a fumului realizate, conform
art.5.5.1.la5.5.7.,asigurnduse1%dinariapardoselii, iaratuncicnd ncperilededepozitare
dincategoriile A, B, sau C (BE3a,b sau BE2) i clasele de periculozitate P3, P4 sau P5 au aria
liber (fr perei interiori) mai mare de 10.400 m
2
se prevd cu sisteme de evacuare a
f umul ui igazelorfierbini,conformart.2.5.36.la 2.5.45.
Facexcepiesituaiileprecizatennormativ.
6.2.45.Depozitelenchisepentrumaterialeisubstanecombustibileseechipeazcuinstalaiide
semnalizare i stingere a incendiilor conform reglementrilor tehnice de specialitate,
asigurnduseidotareacorespunztoarecumijloacetehnicedestingerencazdeincendiu.
Depozitedeschise
6.2.46.Amplasarea i realizarea depozitelor deschise de materiale i substane combustibile
solide,lichidesaugazoaseserealizeazpotrivitprevederilornormativuluiialereglementrilor
tehnice specifice, asigurnd limitarea pierderilor n caz de incendiu i condiii de intervenie
corespunztoare.
6.2.47.ncazuldepozitriipeaceeaiplatformamaterialelorisubstanelorcombustibiledi n
sorturi diferite, se va asigura dispunerea organizat a acestora, astfel nct s nu favorizeze
propagareaincendiilorpesuprafeemari.
6.2.48.Depoziteledeschisedelichidecombustibile,deregul,seamplaseaznzonesituatemai
jos de obiecte nvecinate. Atunci cnd amplasarea se face la o cot mai ridicat, se iau msuri
care s mpiedice ptrunderea lichidelor combustibile i transmiterea incendiului la obiectele
nvecinate.
n cazul amplasrii n vecintatea unor ape, se iau msuri pentru evitarea inundrii
depoziteloritotodatpentrumpiedicareascurgeriilichidelorcombustibilespreacestea.
6.2.49.Rezervoarele fr perei dubli sau grupurile de astfel de rezervoare supraterane sau
semingropate se prevd cu cuva de retenie mrginit de diguri sau perei C0(CA1)
incombustibili continui, care s reziste la solicitrile mecanice i tehnice produse n
timpulavariiloriincendiilor.
Cuveledereteniesedimensioneazirealizeaznaafelnctsnupermitdeversarea
lichidelornafaralor.
6.2.50.Depozitarea lichidelor combustibile n ambalaje sau recipiente, se poate face pe
platforme deschise executate din materiale C0 (CA1), situate deasupra nivelului terenului
nconjurtoriprevzutcurigoledescurgere.
6.2.51.Depozitele deschise de materiale i substane combustibile se doteaz cu mijloace de
prim intervenie i se echipeaz cu instalaii de semnalizare i stingere a incendiilor
corespunztorreglementrilortehnicedespecialitate.
6.2.52.Pentru accesul i intervenia operativ n caz de incendiu, depozitele deschise vor avea
asigurataccesulpetoatelaturile.
PARTEAAIVACONSTRUCIICUFUNCIUNIMIXTE
CAP.7. PERFORMANECOMUNECONSTRUCIILORCUFUNCIUNIMIXTE
7.1.RISCURIlCATEGORIIDEPERICOLDEINCENDIU,GRADEDEREZISTEN
LAFOC
Riscuriicategoriidepericoldeincendiu
7.1.1. Zonele, ncperile, compartimentele de incendiu i construciile independente cu
funciuni mixte, vor avea determinate i precizate riscurile i dup caz, pericolele de incendiu
specifice,conformprevederilorart.2.1.1.la2.1.7.dinprezentulnormativ.
7.1.2. Pentru funciuni civile (publice) se stabilesc riscuri de incendiu, iar pentru cele de
produciei/saudepozitareriscuriledeincendiuseexprimprincategoriidepericoldeincendiu,
determinateconformprevederilornormativului.
7.1.3. ntro construcie cu funciuni mixte, poriunile de cldiri civile (publice), separate
corespunztor normativuluidecelecu activitideproduciei/saudepozitare,suntconsiderate
cu riscul de incendiu cel mai mare din poriunea respectiv, care reprezint cel puin 30% din
ariadesfurataacesteia.
Atuncicndnconstruciacufunciunimixte,ariadesfurataporiunilorcufunciuni
civile publice reprezint mai mult de 60% din aria desfurat total a construciei, cldirea
respectiv este considerat civil (public) i cu riscul stabilit conform primului alineat, iar n
ansamblu trebuie s ndeplineasc performanele comune i specifice acesteia, conform
normat i vului.
7.1.4. Poriuniledeconstruciicuactivitideproduciei/saudepozitaredintroconstruciecu
funciuni mixte, separate corespunztor normativului de cele cu funciuni civile (publice), sunt
considerate cu categoria de incendiu cea mai periculoas care reprezint peste 30% din aria
desfurataacestora.
Atuncicndnconstruciacufunciunimixte,ariadesfurataactivitilordeproducie
i/sau depozitare reprezint mai mult de 60% din aria desfurat total a construciei, aceasta
este considerat de producie i/sau depozitare avnd categoria de pericol de incendiu stabilit
conform primului alineat, iarn ansamblu trebuie s ndeplineasc performanele comune i
specificeacesteia,conformnormativului(parteaIIlaiaIVa).
Gradederezistenlafoc
7.1.5. Construciile cu funciuni mixte vor avea determinat gradulde rezisten la focasigurat,
precizndusendocumentaie.
La determinarea gradului de rezisten la foc se au n vedere prevederile art.2.1.8. la
2.1.14.idupcaz,condiiilespecificetipuluideconstrucie.
7.2.AMPLASARElCONFORMARELAFOC
Amplasare
7.2.1. Construciile cu funciuni mixte, independente, comasate sau grupate n conformitate cu
prevederile generale ale normativului, se amplaseaz la distanele de siguran stabilite n
art.2.2.1. la 2.2.3., avnd n vedere ansamblul constituit, precum i riscurile (pericolele) de
incendiu ale poriunilorde construcie fadecare se asigur distanele. Atunci cnd nu se pot
asiguradistaneledesigurannormate,secompartimenteazcorespunztornormativului.
7.2.2. Construciile cu funciuni mixte care cuprind activiti cu risc sau pericol mare de
incendiu sau un numr mare de persoane, se recomand s fie amplasate independent, la
distaneledesigurannormatefadevecinti.
Conformarelafoc
7.2.3. Prin conformarea la foc a construciilor cu funciuni mixte, civile (publice), de
producie i/sau depozitare, pe ct posibil, se va urmri dispunerea distinct a funciunilor i
luareamsurilordeproteiespecificeacestora,asigurndusendeplinireacondiilordecorelaie
ntreriscul(categoria)depericoldeincendiu,gradulderezistenlafoc,numruldenivelurii
ariaconstruit,conformprevederilornormativului,avndnvedereprecizrileart.7.1.1.la7.1.4.
7.2.4. Atunci cnd o cldire civil (public) cuprinde activiti civile publice diferite i
independentefuncional,seasigurndeplinireacondiiilordeperformancorespunztoarecele
maisevereprevzutedenormativpentrurespectivelefuncjiunicivile(publice).
Dac aceste funciuni sunt dispuse intro cldire nalt, foarte nalt, sau cu sli
aglomerate,vorfindepliniteicondiiiledeperformanspecificeacestora.
7.2.5. n construciile cu funciuni mixte civile (publice), de producie i/sau depozitare, n
fiecare poruine se asigur ndeplinirea condiiilor deperforman cele mai severe prevzute n
normativ pentru respectivele funciuni avnd n vedere i implicaiile acestora asupra ntregii
construcii.
7.2.6. Prin conformareaconstruciilorcufunciunimixte,sevaasiguralimitareaposibilitilor
depropagareafoculuiifumului attnporiunileincendiate,ctilaporiuniledeconstrucie
cualtefunciuni,lundusemsuriledeproteciecorespunztoare.
7.2.7. n construciile etajate cu funciuni mixte, civile (publice), de orice fel, nu este admis
dispunerea unor spaii sau ncperi cu pericol de explozie, din categoria A sau B (BE3a,b) de
pericoldeincendiu,lanivelurilelorinferioare(suprateranesausubterane).
7.2.8. Dispunerea spaiilor i a ncperilor cu pericol de explozie, din categoriile A sau B
(BE3a,b)depericolde incendiun construciilecufunciunimixtedeproduciei/saudepozitare,
serecomandlaultimulnivelsuprateraniculuareamsurilorde proteciecorespunztoare.
7. 3.ALCTUIRICONSTRUCTIVE
7.3.1. Construciile cu funciuni mixte se realizeaz din materiale i elemente de construcie
corespunztoaregraduluiderezistenlafocnecesarndepliniriicondiiilordecorelaienormate,
naafelalctuitenctsnupropagefoculcuuurin.
7.3.2. Eventualele goluri interioare ale elementelor de construcie vor avea continuitatea
ntreruptconformnormativului,astfelnctsnufavorizezepropagareafoculuiiafumuluipe
ariimariconstruiteintrefunciunisaudestinaiidiferite.
7.3.3. Funciunilediferitedinconstrucieseseparcuelementeverticaleidupcaz,orizontale,
di n clasadecombustibilitate,curezistena la foc determinate conformnormativului,n funcie
de nivelulriscului(categoriei)depericol deincendiuceamaimare,adensitiisarciniitermice
icondiiileperformantespecificefunciunii(destinaiei)itipuluidecldire.
7.3.4. Laalctuireairealizareaporiunilordeconstruciecufunciunidistinctecivile(publice)
de producie i/sau depozitare, se vor ndeplini condiiile de performan specifice fiecrei
funciuni, conform prevederilor normativului, iar ntreaga construcie trebuie s asigure
ndeplinirea condiiilor de performan corespunztoare ansamblului considerat, conform
prevederilorart.7.1.1.la7.1.4.
7.3.5. ncperile de depozitare a materialelor i substanelor combustibile, se alctuiesc,
realizeaziseparderestulconstrucieicufunciunimixtecorespunztorprevederilorgenerale
ispecificeacestora.
Facexcepiencperilededepozitarecuariademaximum36m
2
,lacarenuseimpun
msurideproteciedeosebite.
7.3.6. n situaiile admise de normativ, ncperile cu pericol de explozie, categoria Asau B
(BE3a,b) de pericol de incendiu, dispuse astfel nct s nu pun n pericol construcia, trebuie
alctuite, real izat e i asigurate, cu msurile de protecie necesare, pot rivit reglementrilor
normativului.
7.3.7. Poriuniledecldirecarecuprindsausencadreazncategoriasliloraglomeratevorfi
alctuite corespunztor prevederilor specifice acestora, separnduse de alte funciuni ale
construciei prin elemente de construcie verticale i dup caz, orizontale, corespunztor
normativului.
7.3.8. Poriunile subterane ale construciilor cu funciuni mixte, n care se dispun funciuni
distinctevorndepliniicondiiilespecificeacestora.
7.3.9. La alctuirea construciilor i a elementelor de construcie se respect condiiile de
performan comune stabilite, de la art. 2.3.1. la 2.3.60 .,precum i cele specifice funciunilor
respective.
7.4.LIMITAREAPROPAGRIIFOCULUIlAFUMULUI
7.4.1Funciunile independentedispusenconstruciese separntreeleifadecilecomune
de circulaie i evacuare, prin elemente de construcie rezistente la foc conform prevederilor
normativului.
n cazul n care fu nc i uni l e respective const i t ui e compartimente de incendiu
distincte, separarea acestora se realizeaz, dup caz. cu perei de compartimentare rezisteni la
foc.antifocsauantiex.
7.4.2. Prinmoduldedispunere, alctuireirealizareaelementelordeconstruciedespritoare
sevaasiguralimitareapropagriifoculuiiafumuluilafunciunilealturate,petimpulnormat,
iarncadrulaceleiaifunciuni,apropagriiuoareafoculuiifumuluipeariimari.
7.4.3. Elementele de construcie utilizate pentru limitarea propagrii focului i a fumului,
trebuiesndeplineasccondiiiledeperformangeneraleispecificeprecizatennormativ,n
funciederolulpecarelau.
7.4.4. Separarea funciunilor diferite n cldiri etajate se asigur prin elemente verticale i
orizontale (perei i planee) alctuite i realizate corespunztor spaiului adiacent cel mai
periculos, iar eventualele goluri de circulaie sau funcionale din elementele de separare vorf i
protejateconformnormativului.
7.4.5. Limitarea propagrii focului ntre funciuni diferite dispuse ntro cldire etajat, se va
asiguraipefaade(prinexteriorulnchiderilorperimetrale),prinrealizareaunorporiunipline
ntre golurile succesive din faade (care se suprapun), sau prin alte msuri de protecie
corespunztoare(copertine,ecrane,etc).
7.4.6. Cilecomunedecirculaieievacuare(orizontaleidupcaz,verticale)aleconstruciei
cu funciuni mixte, se separ de diferitele funciuni adiacente, corespunztor riscului sau
categorieidepericoldeincendiuaacestora,potrivitprevederilornormativului.
Goluriledecirculaiedi nacesteelementedeseparare,seprotejeazcorespunztor.
7.4.7. Condiiile de performan ale elementelor de construcie cu rol de limitare a propagrii
focului i a fumului, alctuite i realizate conform art.2.4.1. la 2.4.52, sunt cele stabilite n
normativ,corespunztorfunciunilorrespective.
7.4.8. Spaiilepublicepentruparcareaautoturismelorsepotdispunenconstruciicufunciuni
mixte,cucondiiaseparriilorderestulconstruciei,prinpereiiplaneeconformnormativului.
n elementele de separare sunt admise numai goluri strict necesare de acces i circulaie,
protejatecorespunztor.
7. 5.EVACUAREFUM(DESFUMARE)
7.5.1. Evacuarea fumului (desfumarea) este obligatorie n spaiile i ncperile stabilite n
normativ,potrivitfunciunii(destinaiei) specificeitipuluidecldirecufunciunimixte.
7.5.2. Alctuirea i realizarea evacurii fumului (desfumare), printiraj natural organizat sau
mecanic n construciile cu funciuni mixte, trebuie s corespund prevederilor art.2.5.1. la
2.5.30.iprevederilorspecifice.
7.5.3. De regul, poriunile de construcii cu funciuni distincte, se prevd cu dispozitive
independentedeevacuareafumuluincazdeincendiu,separatedeevacurialefumuluidinalte
funciuni.
Cile de circulaie i evacuare comune (orizontale i vert icale) ale unei construcii cu
funciuni mixte, se pot prevede cu un singur sistem de evacuare a fumului (desfumare),
independentdeevacurilefumuluidinspaiilefunciunilordispusenconstrucie.
7.5.4. Pentrufunciunidiferitecuacelairiscsaupericoldei ncendi u dispusenconstrucie,n
cazurijustificate t ehni c sepot realizainstalaiicomunedeevacuareafumuluincazdeincendiu,
cu condiia lurii msurilor de protecie care s asigure limitarea propagrii incendiilor ntre
funciuniprintubulaturilecarestrpungelementeledeseparareafunciunilor(perei,planee).
7.5.5. Esteobligatorierealizareaindependentaevacuriifumuluincazdeincendiudinslile
aglomerate, din depozite pentru materiale i/sau substane combustibile, precum i din alte
ncperiispaiialeconstrucieicufunciunimixtepecarelestabiletebeneficiarul.
7.5.6. Atuncicndesteobligatorieevacuareafumului(desfumare)dinncperiispaii curisc
mare de incendiu, la acestea se prevd dispozitive sau sisteme de evacuare independente de
evacuareafumului.
7.5.7. Ghenele i canalele pentru evacuarea fumului dintro funciunea distinct, nu trebuie s
treac prin alte funciuni, iar cnd aceasta este justificat tehnic, pe toat poriunea de trecere
pereiighenelorsaucanalelorvorfiCO(CA1)i curezistenalafoccorespunztoaredensitii
sarciniitermicedinspaiulrespectiv,darminimum 2ore.
7.5.8. Cuexcepiacaselordescri,ntoatesituaiile,evacuareanaturalorganizatafumului
se poate nlocui cu evacuarea mecanic a acestuia, n condiiile i cu respectarea prevederilor
normativului.
7.6.CIDEEVACUARENCAZDEINCENDIU
7.6.1. nconstruciilecufunciunimixteseprevdcideevacuarencazdeincendiunnumr
corespunztor dispuse, alctuite i dimensionate, potrivit art.2.6.1. la 2.6.74. i ale prevederilor
specificefunciunilorrespective.
7.6.2. Ciledeevacuarealeconstrucieicufunciunimixtepotfipropriiuneifunciunisaugrup
defunciuni,oricomunetuturorfunciunilordinconstrucie.
7.6.3. Atuncicndciledeevacuaresuntcomunemaimultorfunciunisaututurorfunciunilor
dinconstrucie,ladimensionareialctuiresendeplinesccondiiileperformanecelemaisevere
alefunciunilorrespectivepentrucareseasigurevacuarea.
nporiunisauzoneconstruciancare funciunilerespectivedetermindimensiunimai
micialecilordeevacuare,sepotreducecorespunztorlimileacestora
7.6.4. Separarea ci l or de evacuare fa de funciunile (destinaiile) adiacente, se realizeaz
corespunztorcondiiilorstabilitepentrufunciunilerespectiveitipuluidecldire.
7.6.5. Golurile de acces la cile de evacuare practicate n pereii despritori ai acestora, se
protejeazcuelementedenchiderecorespunztoareriscului(categorieidepericol)deincendiu
idestinaieifiecreifunciunii t ip decldire.
7.6.6. Deregul,scriledeevacuarecomunealeconstruciilorcu funciunimixte,senchidn
casedescri,corespunztor alctuitei separatederestulconstruciei.
Scriinterioaredeschisenenchisencasedescri),sepotprevedenumaincazurilei
condiiilestabilitedenormativ.
7.6.7. Rampele scrilor aferente subsolurilor se separ fa de rampele scrilor supraterane,
inclusivdeparterulconstruciei,potrivitprevederilornormativului.
Facexcepiesituaiilemenionatennormativ.
7.6.8. Cile de circulaie i transport pe vertical (scri, ascensoare, montecharge, etc), se
separ de restul construciei prin perei i dup caz planee, care ndeplinesc condiiile de
performanstabilitennormativ.
Golurile de acces practicate n pereii de separare, se protejeaz obli gat or iu cu
elementedenchidererecorespunztoarenor mat i vul ui .
7.6.9. Atunci cnd se prevd scri exterioare de evacuare, acestea se amplaseaz irealizeaz
astfel nct circulaia utilizatorilor s nu fie blocat de flcrile sau fumul produs n caz de
incendiunconstruciesauobiecteamplasatenvecintate,protejnduseconformnormativului.
7.6.10.La determinarea fluxurilor de evacuare n caz de incendiu, de regul, se are n vedere
construcianansamblu.Atuncicndciledeevacuaresuntcomune,corespunztormoduluin
care construcia este considerat conform prevederilor 7.1.3. i 7.1.4., (civil (public) de
produciei/saudepozitare),seasigurcelemaiseveremsurideproteciespecificefunciunilor.
n cazul n care se prevd ci de evacuare distincte (proprii) unei funciuni sau grup de
funciuni,ladeterminareafluxurilordeevacuareserespectcondiiilestabilitepentrufunciunea
saufunciunilerespective.
7.6.11.Stabilirea numruluidepersoanepentrucarese asigurcondiiiledeevacuarencazde
incendiu, are n vedere nivelul de ocupare i capacitile maxime simultane luate n calcul, n
funciededestinaiaidispunereaacestoranconstrucie.
7.6.12.Capacitatea de evacuare a unui flux (C) se determin corespunztor fiecrei funciuni
luat n considerare, conform prevederilor normativului, iar pentru ntreaga construcie cile
comunedeevacuarevorasiguracondiiilenormatecelemaisevere.
Dac deasupra nivelului construciei supraterane care asigur dimensionarea rampelor
scrilordeevacuareseaflfunciunicarenecesitconformnormativului dimensiunimaimici,
nporiunilerespectivesepotreducecorespunztoracestedimensiuni.
n nici o situaie, nu este admis reducerea dimensiunilor cilor de evacuare pe traseui
pnlaexterioralniveluluicelmaiaglomeratluatnconsiderare.
7.6.13. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale cilor de evacuare, vor
ndeplinicondiiilestabilitennormativpentrufunciunilerespective,iarpentrucilecomunede
evacuare a construciei, cnd este cazul, se respect timpii (lungimile) prevzute pentru
construciaconsiderat(art.7.1.3.i7.1.4.).
7.6.14. Alctuirea i dimensionarea cilor de evacuare n caz de incendiu, vor corespunde
condiiilorstabilitennormativ.
7.6.15. Scrile de evacuare comune ale construciilor cu funciuni mixte, vor avea acces i pe
teraselecldirilorrespective,atuncicndsuntfoartenaltesaucusliaglomerate.
7.7.INSTALAIIDESEMNALIZARElSTINGEREAINCENDIILOR
7.7.1. Construciile cu funciuni mixte se echipeaz i doteaz cu instalaii i mijloace de
semnalizareistingereaincendiilor,corespunztormoduluincareesteconsideratconstrucia,
conform art.7.1.3. i 7.1.4., iar diferitele funciuni ale acesteia corespunztor destinaiei i
riscului (pericolului) de incendiu determinat, potrivit prevederilor normativului i ale
reglementrilortehnicedespecialitate.
7.7.2. Atunci cnd beneficiarul solicit, construcia se poate echipa i dota suplimentar cu
instalaiidesemnalizareistingerefadeprevederilereglementrilortehnicedespecialitate.
7.7.3. La stabilirea echiprii i dotrii, se are n vedere ansamblul construciei cu funciuni
mixte,precumiutilizareainstalaiilor,echipamentelor,mi j l o acel or iproduselordestingere
corespunztoare riscurilor de incendiu i categoriilor de pericol de incendiu din spaiile
respective.
7.7.4. Deregul,construciilecufunciunimixteseechipeazcuinstalaiicomune,careasigur
proteciantregiiconstrucii.
n cazul n care numai o parte din funciunile construciei necesit instalaii de
semnalizare i/sau stingere conform reglementrilor, acestea pot fi prevzute numai n spaiile
respective,proiectantuljustificndtehnicsoluiastabilit.
7.7.5. Pentru supravegherea i controlul permanent al funcionrii instalaiilor de prevenire i
stingere a incendiilor din construciile cu funciuni mixte, de regul, se asigur un dispecerat
central de supraveghere a cldirii dispus pe ct posibil la parter care s asigure urmrirea
funcionriiacestorinstalaiidintoatespaiileconstruciei.
Diferitelefunciunipotaveapunctepropriidesupraveghereicontrolaleinstalaiilorcu
caresuntechipate,daracrorfuncionarevafisemnalizatiladispeceratulcentralalcldirii.
7.8.INSTALAIIUTILITAREAFERENTE
7.8.1. Echiparea, proiectarea i realizarea instalaiilor utilitare aferente construciilor cu
funciuni mixte, se asigur n conformitate cu prevederile prezentului normativ i ale
reglementrilor tehnice specifice, avnd n vedere riscurile (categoriile de pericol) de incendiu
ale funciunilor, (destinaiilor) respective i asigurarea proteciei acestora, precum i a
funciuniloradiacentedecaresuntseparate.
7.8.2. Instalaiile utilitare aferente construciei vor corespunde destinaiilor i riscurilor
(categoriilordepericol)deincendiustabiliteasigurndlimitareapropagrii foculuiiafumului
nconstrucie.
7.8.3. Sistemele i instalaiile electrice, de nclzire, sanitare, ventilare, etc. trebuie s
corespund riscurilor (categoriilor de pericol) de incendiu ale destinaiilor respective, mrimii
construciilor i gradului de rezisten la foc asigurat, potrivit prevederilor reglementrilor
tehnicespecifice.
7.8.4. Spaiileincperilecudegajridesubstanecombustibile,voraveaasiguratevacuarea
acestora pe msura degajrii lor, separat i astfel realizat nct s nu produc incendii sau
explozii.
7.8.5. Sistemeledeventilareancperilorispaiilorcuriscmaredeincendiu,precumiacelor
pentru public i a slilor aglomerate, vorfi independente de alte instalaii de ventilare ale
construciei.
7. 9. CI DEACCES,INTERVENIElSALVARE
7.9.1. Construciile cu funciuni mixte, trebuie s aib asigurate ci de acces, intervenie i
salvarencazdeincendiu,astfeldispuse,alctuiteirealizatenctforeledeinterveniespoat
acionan timpscurtincondiiidesiguran,conformnormativului.
7.9.2. Construciile supraterane cu funciuni mixte, de regul, trebuie s fie accesibile
autospecialelordeinterveniencazdeincendiu,celpuinpedoulaturi.
7.9.3. Cile exterioare de acces pentru autospecialele de intervenie (drumuri, platforme, etc.)
trebuie s permit accesul i intervenia n special la zonele i funciunile mai periculoase ale
construciei, la cele cu aglomerri de persoane, la deschiderile (protejate sau neprotejate) din
pereiiexterioriperimetrali,precumiiasurseledealimentarecuap.
7.9.4. Alctuirea, conformarea i reaiizarea cilor exterioare de circulaie a autospecialelor de
intervenie,vorcorespundeprevederilornormativuluiiaiereglementrilortehnice.
7.9.5. Cile de acces i circulaiile interioare ale construciei, care asiguri intervenia n caz
de incendiuapersonaluluipompierilor,seechipeazimarcheazcorespunztor,astfelncts
fieuorderecunoscutiutilizatncondiiileincendiului.
7.9.6. Pentru funciuni aleconstrucieicare necesitcondiiispecialedesalvareautilizatorilor
n caz de incendiu (bolnavi, handicapai, etc), se asigur ci de acces, circulaie i salvare
corespunztor dimensionate, alctuite i echipate, conform prevederilor normativului i
reglementrilortehnicespecificeacestora.
7.10. DOTAREACUMIJLOACEDEINTERVENIElSERVICIULDEPOMPIERI
7.10.1. Construciile cu funciuni mixte se doteaz cu mijloace tehnice de stingere
corespunztoare claselor de incendiu din spaiile i ncperile respective, potrivit prevederilor
normativuluii reglementrilortehnicespecificeacestora.
7.10.2. Pentru fiecare funciune se prevd mijloacele tehnice de stingere (stingtoare portative,
transportabile, etc.) necesare, iar pentru ansamblul construciei se asigur dotarea
conform prevederilornormativuluinfunciedencadrareaacesteiancldirecivil(public)sau
deproduciei/saudepozitare conformart.7.1.3.i7.1.4.
7.10.3.Mijloacele tehnice de stingere cu care se doteaz construcia i diferitele funciuni ale
acesteia,sedispunastfelnctspoatfiuoraccesibileiutilizatencazdenevoie.
7.10.4.Nivelul de dotare i ncadrare cu personal a serviciului de pompieri al construciei cu
funciuni mixte se stabilesc n funcie de mrimea construciei, riscuri (categorii de pericol) de
incendiu, vulnerabilitate, tip de construcie, nivelul echiprii cu instalaii fixe de prevenire i
stingere,etc,potrivitnormativuluiireglementrilordespecialitate.
7.10.5.De regul, construciile cu funciuni mixte vor avea constituite servicii de pompieri
(pentruntreagaconstrucie),atuncicndariadesfurattotalestede10.000m
2
saumaimare..
Beneficiariipotconstituiserviciidepompieri i la ariimaimicisau chiar pentrudiferitele
funciunidispusenconstrucie.
CAP.8.PERFORMANESPECIFICECONSTRUCIILORCU FUNCIUNIMIXTE
8.1.PERFORMANEALETIPURILORDECONSTRUCIICUFUNCIUNIMIXTE
Construciidetipobinuit
8.1.1. Construciiledetipobinuitcufunciunimixte,suntconsideratecelecarenusuntnalte,
foartenalte,cusli aglomerate,construciimonoblocblindate.
Construciiledetipobinuitvoraveastabiliteiprecizateriscurileidupcaz,categoriile
depericoldeincendiurespectiv clasele depericulozitateladepozitepentrufiecaredestinaie
saufunciunepecareocuprinde.
8.1.2. Construciiledetipobinuitcufunciunimixte,potfidegradulIV derezistenlafoc,
n condiiile respectrii corelaiei admise ntre gradul de rezisten la foc asigurat, riscul
(categoria) de pericol i aria compartimentului de incendiu, n funcie de ncadrarea
ansamblului construciei n cldire civil (public) ori de producie i / sau depozitare, conform
prevederilorart.7.1.3i7.1.4.
8.1.3. Construciile de tip obinuit pot fi amplasate independent, sau grupate ori comasate cu
alte construcii, n condiiile stabilite n normativ i ncadrrii n limitele admise ale
compartimentelordeincendiu.
8.1.4. Amplasareafadevecintiserealizeaziadistaneledesiguranstabilitenart.2.2.2.,
sausecompartimenteazprinpereiantifoc,oridupcaz,rezistenilafoc.
8.1.5. Prin conformarea construciilor obinuite cu funciuni mixte, se va urmri dispunerea
spaiilor cu riscuri (categorii) mai periculoase n zone distincte i cu msurile de protecie
corespunztoareastfelnctncazdeincendiusanufieafectateariimariconstruite,orispun
npericolobiectenvecinatesauelesfiepusenpericoldevecinti.
8.1.6. Destinaiileifunciuniledistincteiindependentedispusenconstrucie,seseparntre
ele prin elemente de construcie verticale i dup caz, orizontale (perei, planee),
corespunztoare riscurilor (categoriilor de pericol) de incendiu respective, Conform
normativului.
8.1.7. Construciile obinuite cu funciuni mixte vor avea asigurate ci de evacuare n caz de
incendiucorespunztordimensionate,alctuiteirealizate,potrivitprevederilornormativului.
8.1.8. Echiparea i dotarea cu instalaiiimijloace de semnalizare i stingere a incendiilor se
realizeaz conform prevederilor reglementrilor tehnice de specialitate, avnd n vedere
ansamblul construciei.Beneficiariipotstabiliechipriidotricuastfeldeinstalaiiimijloace,
dupcaz,inafardedomeniileobligatorii.
8.1.9. Pentruasigurareacondiiilordeinterveniencazdeincendiu,construciileobinuitevor
avea prevzute ci de acces, intervenie i salvare, conform prevederilor normativului, astfel
nctsafieposibilaccesulautospecialelordeinterveniecelpuinpeolaturaconstruciei.
Construciinalte,foartenalte,cusliaglomerate,monoblocsaublindate
8.1.10. Tipurile de construcii cu funciuni mixte,pot fi cldirinalte i foarte nalte, cldiri cu
sliaglomerate,construciimonoblocsau blindate.
8.1.11. Inconstruciilecufunciunimixte,sepotdispunenumai:
a) diferitefunciunicivile(publice)independentesaunufuncional
b) funciuni civile (publice) i unele activiti de producie i/sau depozitare stabilite n
normativ
c) diferiteactivitideproduciei/saudepozitare.
8.1.12. n cldirile civile (publice) nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate, este admis
dispunereanumaiafunciunilorcivile(publice).
Dispunereanacesteaaunorfunciunidistinctedeproduciei/saudepozitare,estestrict
interzis. Fac excepie activitile aferente funciunilor civile (publice) ce se ncadreaz n
nivelelederisc(atelierentreinere,ediie,depozitare,etc).
8.1.13. nconstruciiledeproduciei/saudepozitaredetipmonobloc,potfidispuseifunciuni
civile(publice),cucondiiaseparriiacestorancompartimentedeincendiudistincte.
8.1.14. Pentru fiecare tip de construcie se vor asigura performanele specifice stabilite n
normativ,iarpentrudiferitelefunciuniserespectcondiiileiperformanelespecificeacestora.
8.1.15. La cldirile civile (publice) nalte, foarte nalte sau pentru sli aglomerate, nu se aplic
prevederileart.7.1.3.i7.1.4.,cldirilerespectivefiindcucaractercivil(public).
8.1.16. Diferitele funciuni independentedin cldirile civile (publice) nalte, foarte nalte sau cu
sli aglomerate, se dispun n compartimente de incendiu separate cuperei i planee C0(CA1)
rezistentelafocconformnormativului.
8.1.17. Pentru fiecare din acestea trebuie ndeplinite condiiile de performan specifice,
prevzutennormativ.
8.2. PERFORMANE ALE UNOR DESTINAII DIN CONSTRUCIILE CU
FUNCIUNIMIXTE
8.2.1. n construciile cu funciuni mixte potfi dispuse funciuni civile (publice), de producie
i/saudepozitare,ncazurileicondiiileadmisedenormativ.
8.2.2. Funciuni civile (publice) distincte care se pot dispune ntro construcie cu funciuni
mixte,deregui,suntcelepentru:
a) locuine,administrative,turism,comeriparcaje
b) adminstrative,comer,sntate,turismiparcaje
c) sntate,locuineiparcajenvmnt,sportiparcaje:
d)cult,adminstrative,locuineiparcaje.
8.2.3. Funciunilecivile(publice)ideproduciei/saudedepozitareadmisentroconstrucie
cufunciunimixte,suntcelecudestinaiidelocuine,administrative,comeriparcaje,mpreun
cuactivitideproduciei/saudepozitarecaresencadreazn categoriileC,DsauE(BE2,BE1
sauBE1b)depericoldeincendiu.
8.2.4. Dispunereantroconstruciecufunciunimixte numaiaactivitilordeproduciei/sau
depozitare din categoriile A(BE3a),B (BE3b), C(BE2), D(BE1a) i E(BE1b) de pericol de
incendiu,esteadmisncondiiileicumsuriledeproteciestabilitennormativ.
Funciunimixtecivile(publice)
8.2.5 ncperile,spaiileifunciunilecivile(publice)dispusenconstruciacufunciunimixte,
voraveastabilitiprecizatrisculdeincendiuspecific,determinatconformprevederilorart.2.1.1.
la2.1.3.
8.2.6 n funcie de riscul de incendiu i densitatea sarcinii termice, fiecare funciune civil
(public)distinctseseparderestulconstrucieiprinpereiiplaneecorespunztoralctuitei
realizate,conformnormativului.
8.2.7 Prin conformarea construciei se va urmri dispunerea distinct a funciunilor cu risc
mare de incendiu, separnduse cu elemente de construcie rezistente la foc corespunztoare
densitii sarcinii termice din spaiile respective i prevederilor normativului, astfel nct s nu
punnpericolaltefunciunicivile(publice)adiacentesauconstrucia.
8.2.8 De regul, funciunile civile (publice) cu risc mare de incendiu nu trebuie dispuse sub
spaii cu aglomerri de persoane sau, n cazul n care aceasta nu este posibil sau justificat
tehnic,seasigurmsurideproteciecorespunztoare.
8.2.9 Construciacufunciunimixtevaaveaasiguratgradulderezistenlafoccorespunztor
ndeplinirii condiiilor de corelaie dintre acesta i numrul de niveluri, aria construit i
capacitateamaximsimultan,conformnormativului.
8.2.10 Laalctuireaconstrucieiiaelementelordeconstrucieaacesteia,serespectcondiiile
de performan stabilite n prezenta parte i art. 2.3.1. la 2.3.60. ,precum i cele specifice din
parteaaIIaanormativului.
8.2.11. Funciunile civile (publice) dispuse n construcie se separ ntre ele i fa de cile
comune de circulaie i evacuare prin elemente rezistente la foc (perei, planee),
corespunztordestinaiiloritipuluidecldire.
8.2.12.Prin dispunerea, alctuirea i realizarea elementelor de construcie despritoare se va
asigura limitarea propagrii focului i a fumului la spaiile adiacente pe timpui normat, iar n
cadrulfunciuniisevampiedicapropagareauoarafoculuiifumuluipeariimari.
8.2.13.Separareafunciunilordiferite serealizeazprinperei i dupcaz,planeerezistente la
foc conform normativului, iar eventualele goluri de circulaie sau funcionale din acestea se
protejeazcuelementedenchiderecorespunztoare.
8.2.14.Prin modul dedispunere i protecie se vor limit a posibilitile de propagare a focului
pe faadele construciei, asigurnduse plinuri ntre golurile succesive din pereii perimetraii
denchidere.
8.2.15.Condiiile de performan ale elemenetelorde limitare a propagrii focului i a fumului
suncelestabilitennormativ (art.2.4.1.la2.4.52.).
8.2.16.Spaiile publice pentru parcarea autoturismelor se separ fa de restul construciei cu
funciuni mixte, prin perei iplanee CO (CA1)cu rezisten la foc normat i n care nu sunt
admise dect gol ur i i e strict necesare ci rcul a i ei funcionale, protejate corespunztor cu
elementedenchidere,potrivitprevederilornormativului.
8.2.17.Evacuareafumului(desfumarea)ncazdeincendiudinspaiilecusliaglomerateicile
lordeevacuare,circulaiilecomuneorizontaleiverticale,precumidindepoziteledemateriale
sau substane combustibile, n situa iile stabilite n normativ, se asigur naturalorganizatsau
mecanic,
8.2.18.Sistemele de evacuare a fumului (desfumare) vor fi independente pentru spaiile
stabilitennormativ,iarcanaleieigheneleacestoranuvorconstituicidepropagareafocului
ifumuluinconstrucie.
8.2.19.Realizareaunorsistemecomunedeevacuareafumului(desfumare)esteadmisnumain
cazurileicondiiilestabilitennormativ.
8.2.20.Construciilecufunciunimixtecivile(publice)potaveacideevacuarecomunetuturor
funciunilorcivile,sauseparatepentru unasaumaimultefunciuni civile(publice) din cldire.
8.2.21.Cile de evacuare vor fi dimensionate, dispuse, alctuite i realizate, conform
prevederilor normativului, iar golurile funcionale de acces la acestea se protejeaz
corespunztor.
8.2.22.La dimensionarea cilor de evacuare ale construciilor cu funciuni mixte civile
(publice)serespectprevederilespecificeacestora.
8.2.23.Prevederea instalaiilor de semnalizare i stingere a incendiilor la construciile cu
funciuni mixte civile (publice), precum i la funciunile distincte ale acestora, se realizeaz
potrivitprevederilornormativuluii alereglementrilortehnicedespecialitate.
8.2.24.Inst ala iile utilitare aferente vor respecta prevederile reglementrilor tehnice de
specialitate,corespunztordestinaiiloririscurilordeincendiu.
8.2.25.Construciile cu funciuni mixte civile (publice) vor avea asigurate ci de acces,
intervenie i salvare, astfel distribuite, alctuite, marcate, echipate i realizate, nct s permit
interveniauoarncazdeincendiu.
8.2.26.Pe ct posibil, construciile cu funciuni mixte civile (publice) trebuie s fie accesibile
autospecialelordeintervenielatoatefaadele,darcelpuinladou.
8.2.27.Cile de acces, intervenie i salvare aferente funciunilor civile (publice) destinate
persoanelorcaretrebuietransportatecutarga,cruciorul,etc.vorfidimensionatecorespunztor.
8.2.28.Construciileifunciunilecivile (publice)dinacestea,sedoteazcumijloacedeprim
intervenie corespunztoare destinaiei i clasei de incendiu a acestora, potrivit prevederilor
normativului.
8.2.29.Construciilecufunciunimixtecivile(publice)voraveaconstituiteserviciidepompieri
atuncicndariadesfurataacestoraestede15.000m
2
saumaimare.
Funciunimixtecivile(publice)iuneleactivitideproduciei/saudepozitare
8.2.30. Funciunile distincte, ncperile i spaiile acestora, admise n construcia cu funciuni
mixte conform prevederilor normativului, vor avea stabilite i precizate riscurile, respectiv
categoriile de pericol de incendiu, determinate conform prevederilor art.2.1.1. la 2.1.7. ale
normativului.
8.2.31. Corespunztor riscurilor i categoriilor de pericol de incendiu stabilite i a densitii
sarciniitermice,fiecare funciune distinct seseparderestulconstrucieiprinpereiiplanee
corespunztoramplasate,alctuiteidimensionate.
8.2.32. Prin conformarea construciei se asigur dispunerea distinct a funciunilor periculoase
saucuriscmaredeincendiu,separndusecuelementedeconstruciecorespunztoralctuitei
dimensionate, conform normativului, astfel nct s nu pun n pericol alte funciuni sau
construcia.
8.2.33. Se recomand ca funciunile civile (publice) s fie dispuse n zone distincte ale
nivelurilorconstrucieifadeceledeproduciesaudepozitare.Atuncicndnuesteposibil sau
justificattehnic,sevorasiguraseparricorespunztoare.
Nu se recomand dispunerea funciunilor civile (publice) direct peste depozite de
materiale sau substane combustibile cu clasa de periculozitate P4 sau P5 i densitatea sarcinii
termicemaimarede840MJ/m
2
,iaratunci cndnuesteposibil, numaiculuareamsurilorcare
smpiedicepropagareafoculuiifumului(separri,proteciecucopertinedeasupraferestrelor,
echipareacui nst al a i i automatedesemnalizareistingere,etc).
8.2.34. Construcia cu funciuni mixte va avea asigurat gradul de rezisten la foccorespunztor
ndeplinirii condiiilor de corelaie dintre acesta i aria construit, numrul de niveluri,
capacitatea maxim i riscul (categoria) de incendiu, dup caz, potrivit normativului, avnd n
vederemodulncareesteconsideratconstruciapotrivitart.7.1.3.i7.1.4.
8.2.35. Construcia i elementele de construcie aferente acesteia se alctuiesc astfel nct s
ndeplineasccondiiiledeperformancomuneispecificestabilitennormativ.
8.2.36.Diferitelefunciunidistinctedinconstrucieseseparntreeleifadecilecomunede
circulaieievacuare,prinelementedeconstrucie(perei,planee)corespunztoareprevederilor
normativului.
8.2.37.Elementeledespritoarealefunciunilor,vorfiastfeldispuse,alctuiteirealizatenct
s asigure limitarea propagrii focului i a fumului n spaiile alturate,petimpul normat, iarn
cadrul fiecreifunciuni smpiedicepropagareafoculuiiafumuluipeariimari.
8.2.38.Golurile de circulaie sau funcionale din elementele de separare, se protejeaz cu
elementedenchidereconformnormativului,nfunciederolulacestorapentrusiguranalafoc.
8.2.39.Elementele de construcie prevzute pentru limitarea propagrii focului i a fumului, se
alctuiescirealizeazpotrivitprevederilorart.2.4.1.la2.4.52.precumiaprecizrilordinprile
II,IIIiIValenormativului.
8.2.40.Evacuarea fumului (desfumarea) n caz de incendiu se asigur corespunztor condiiilor
ifunciunilordispusenconstrucie,(naturalorganizasaumecanic)potrivitnormativului.
8.2.41.Evacuarea fumului (desfumarea) se realizeaz conform prevederilor normativului
referitoarelaaceasta(art.2.5.1.la2.5.35.)fiindobligatorieprevedereaunorsistemeindependente
pentrufunciunilecivile(publice)fadeceledeproducieidepozitare.
8.2.42. Construciilepotaveacideevacuarecomunetuturorfunciunilordistinctedinacestea,
sauseparatepentrudiferitefunciuni.
8.2.43. Cile de evacuare se dispun, alctuiesc, dimensioneaz i realizeaz conform
prevederilor normativului potrivit funciunilor din construcie astfel nct s ndeplineasc
niveleledeperformanspecifice.
8.2.44. Prevederea i realizarea instalaiilor de semnalizare i stingere a incendiilor, vor
corespundefunciunilorrespectiveiclaselordeincendiustabilite.
8.2.45. La proiectarea i realizarea instalaiilor utilitare aferente, se respect prevederile
reglementrilor tehnice de specialitate, corespunztor destinaiei, riscurilor i pericolelor de
incendiu,precumitipuluiconstruciei.
8.2.46. Construciile vor avea asigurate ci de acces, intervenie i salvare, astfel distribuite,
alctuite,marcate,echipateirealizatenctspermitinterveniauoarncazdeincendiu.
8.2.47. De regul construciile trebuie s fie accesibile autospecialelor de intervenie ale
pompierilorlacelpuindoufaade,pecidecirculaiecorespunztoare.
8.2.48. Funciunile distincte i construciile se doteaz cu mijloace tehnice de stingere
corespunztoaredestinaieiiclaseideincendiuaacestora,potrivitnormativului.
8.2.49. Atuncicndariadesfurataconstruciilorsencadreazn limitelestabilite nnormativ
pentrufunciunilecivile (publice) saudeproducie i depozitare vor avea constituite servicii de
pompieri.
Funciunimixtedeproduciei/saudepozitare
8.2.50. Funciunile distincte de producie i/sau depozitare din construciile cu funciuni mixte,
vor avea determinate i precizate categoriile de pericol de incendiu specifice, conform
prevederilorart.2.1.4.la2.1.7.
8.2.51. Corespunztor categoriilor de pericol de incendiu stabilite, a destinaiei i densitii
sarciniitermice,fiecarefunciune,inclusivncperialeacesteia,seseparderestulconstruciei
prinpereiiplaneecorespunztoramplasate,alctuiteidimensionate
conformnormativului.
8.2.52. Princonformareaconstrucieiseasigurdispunereadistinctafunciunilorpericuloasei
separarea acestora cu perei i dup caz cu planee, astfel nct s nu pun n pericol alte
funciunisauconstrucia.
Spaiile,ncperilei funciunilecupericoldeexplozie,cat egoriile AsauB(BE3asau
BE3b),pectposibil vor f idispusela parteasuperioaraconstruciei.Atuncicndnuesteposibil
sauj us t i f i cat t ehni c, seiaumsurideprotecieisepararecorespunztoare.
8.2.53. Construcia va avea asigurat gradul de rezisten la foc corespunztor ndeplinirii
condiiilordecorelaiecuariaconstruit,categoriadepericoldeincendiuinumruldeniveluri.
8.2.54. Elementele de construcie i construcia n ansamblu, vor fi astfel alctuite nct s
ndeplineasccondiiiledecomportarelafocspecificeacestora.
8.2.55. Funciuniledistinctedispusenconstrucie,seseparntreeleifadecilecomunede
circulaieievacuare,prinpereiiplaneecorespunztoarecategoriilordepericoldeincendiu,
densitiisarciniitermiceiacondiiilordencadrarengradulde rezistenlafoc.
8.2.56. Prin dispunerea i alctuirea elementelor de construcie despritoare, se va asigura
limitarea propagrii incendiilor la funciuni adiacente, precum i pe arii mari ale funciunii
respective.
8.2.57. Goluriledecirculaiesaufuncionalnecesaredinelementeledeseparare,seprotejeazcu
elementecorespunztoare,nfunciedecategoriadepericolirolulelementuluidespritor.
8.2.58. Elementele de construcie prevzute pentru limitarea propagrii focului i a fumului, se
alctuiescirealizeazconformprevederilornormativuluireferitoarelaconstruciideproducie
i/saudepozitare(art.2.4.1.la2.4.52.).
8.2.59. Este obligatorie asigurarea evacurii fumului (desfumare) din ncperile i funciunile
prevzutennormativ,potrivitprevederilorart.2.5.1.la2.5.35.i acelor specifice.
8.2.60. Evacuareafumului(desfumarea)dinncperilededepozitarecuariamaimarede36m
2
,
pentrumaterialeisubstanecombustibile,seasigurindependent.
8.2.61. n situaiilen care esteobligatorie evacuareafumului conform normativului, aceasta se
poaterealizanatural organizatsaumecanic.
8.2.62. Construciilepotaveacideevacuarecomunetuturorfunc i uni l or saudistinctepentru
unasaumaimulte func iuni .
8.2.63. Cile de evacuare se dispun,alctuiesc i dimensioneaz corespunztor categoriilor de
pericol de incendiu i destinaiilor respective, asigurnduse separarea lor prin elemente de
construciecorespunztoare.
8.2.64. Construciile se echipeaz cu instalaii de semnalizare i s t i nger e a i ncend i i l or
conformreglementrilor t ehni ce despecialitate.
8.2.65.Instalaiile utilitare aferente se proiecteaz i realizeaz conform reglementrilor
specifice,nfunciedecategoriilede pericol st abilit eidestinaii.
8.2.66.Se asigur ci de acces, intervenie i salvare n caz de incendiu, potrivit prevederilor
normativului referitoare la construcii de producie i/sau depozitare, astfel nct s permit
interveniauoar,nspeciallafunciunilecupericolmaredeincendiu.
8.2.67.Pentru accesul autospecialelor de intervenie se asigur ci de circulaie conform
normativului,astfelnctinterveniasfieposibilpecelpuindoulaturialeconstruciei.
8.2.68.Construciileifunciuniledistinctesedoteazcumijloacetehnicedestingere,nfuncie
depericoliclaseledeincendiualeacestora,conformnormativului.
8.2.69.Construciile cu funciuni mixte de producie i/sau depozitare, vor avea constituite
serviciidepompiericonformprevederilornormativuluiialereglementrilordespecialitate.
C U P R I N S
PARTEAlAPREVEDERICOMUNETUTUROR CONSTRUCIILOR
CAP.1GENERALITI
1.1. SCOP,DOMENIUDEAPLICARE
1.2. TERMINOLOGIE CLASIFICRI
CAP.2 CONDIIIGENERALEDEPERFORMANA CONSTRUCIILOR.
2.1. RISCURIDEINCENDIUlGRADEDEREZISTEN LA FOC
Riscdeincendiu
Gradederezistenlafoc
2.2.AMPLASAREACONSTRUCIILORlCONFORMAREA LORLAFOC
Amplasare
Conformarelafoc
2.3. ALCTUIRICONSTRUCTIVE
Dispoziiigenerale
Plafoanesuspendate
Galerii,canale
Couri, tuburi
Ascensoare
Finisaje
Pereicortin
Casascrii
Atrium
ncperidedepozitare
ncperi pentruinstalaiiutilitare
2.4. LIMITAREAPROPAGRIIFOCULUIlAFUMULUI
Dispoziiigenerale
Elementeantifociprotecia golurilordinacestea
Pereiantifoc(AF)
Ui,obloane,cortineantifoc
ncperitamponantifoc
Tamburideschiiantifoc
Planeeantifoc
Elementerezistentelafociproteciagolurilor(RF)
Pereiiproteciagolurilor
Planeeiproteciagolurilor
Elementeetanelafoc(EF)
2.5. EVACUAREFUM(DESFUMARE)lGAZEFIERBINI
Dispoziiigenerale
Evacuareafumului(desfumare)
Desfumareprintirajnatural organizat
Desfumaremecanic
Condiiispecificededesfumare
Casedescri nchise
Circulaiicomune orizontalenchise
Evacuareafumuluiiagazelorfierbini
2.6. CIDEEVACUARENCAZDEINCENDIU
Dispoziiigenerale
Numrcideevacuare
Alctuireacilordeevacuare
Scriinterioare
Scriexterioaredeschise
Teraseicuriinterioare
Dimensionareacilordeevacuare
Criteriidecalcul
Determinareafluxurilordeevacuare
Gabaritelecilordeevacuare
Timpuldeevacuare
Marcareacilordeevacuare
2.7. INSTALAIIDESEMNALIZAREI STINGEREA INCENDIILOR.
2.8. I NS TALAI I UT I LI TARE AF E RE NT E CONSTRUCIILOR
2.9. CIDEACCES,INTERVENIESISALVARE
2.10. DOTAREACUMIJLOACEDEINTERVENIEl SERVICIUL DEPOMPIERI
PARTEAAIIACLDIRICIVILE(PUBLICE)
CAP.3 PERFORMANTECOMUNECLDIRILORCIVILE(PUBLICE
3.1. RISCURIDEINCENDIUlGRADEDEREZISTENLA FOC
Riscurideincendiu
Gradederezistenlafoc
3.2. AMPLASARElCONFORMARELAFOC
Amplasare
Conformarelafoc
3.3. ALCTUIRICONSTRUCTIVE
3.4. LIMITAREAPROPAGRIIFOCULUIlAFUMULUI
3.5. EVACUAREFUM(DESFUMARE)lGAZEFIERBINI
3.6. CIDEEVACUARENCAZDEINCENDIU
3.7. INSTALAIIDESEMNALIZARE I STINGEREA INCENDIILOR
3.8. INSTALAIIUTILITAREAFERENTECLDIRILORCIVILIE(PUBLICE)
3.9. CIDEACCES,INTERVENIElSALVARE
3.10.DOTAREACUMIJLOACEDEINTERVENIEI SERVICIULDEPOMPIERI
CAP.4 PERFORMANESPECIFICEUNORCLDIRI CIVILE(PUBLICE)
4.1. PERFORMANEALEUNORTIPURIDECLDIRI CIVILE(PUBLICE)
Cldirinalteifoartenalte
Cldiricusliaglomerate
Cldirisubterane
4.2. PERFORMANEALEUNORFUNCIUNI(DESTINAII)
Cldiridelocuit
Cldiriadministrative
Cldiripentrucomer
Cldiripentrusntate
Cldiripentrucultur
Cldiridenvmnt
Cldiripentruturism
Cldiridecult
Cldiridesport
4.3. PERFORMANEPROPRIIUNORAMENAJRIl CLDIRI
Amenajrinaerliber
Campinguri
Cldirimontane
Parcajepentruautoturisme
PARTEAAIIIACONSTRUCIIDEPRODUCIE I/SAUDEPOZITARE
CAP.5 PE R F O R M A N E C O M U N E CONSTRUCIILORDE
PRODUCIEI/SAUDEPOZITARE
5.1. CATEGORIIDEPERICOLDEINCENDIUlGRADEDEREZISTEN LAFOC
Categoriidepericoldeincendiu
Gradederezistenlafoc
5.2. AMPLASARElCONFORMARELAFOC
Amplasare
Conformarelafoc
5.3. ALCTUIRICONSTRUCTIVE
5.4. LIMITAREAPROPAGRIIFOCULUIlAFUMULUI
5.5. EVACUAREFUM (DESFUMARE)
5.6. CIDEEVACUARENCAZDEINCENDIU
5.7. INSTALAIIDE SEMNALIZAREI STINGEREA INCENDIILOR
5.8. I NSTALAI I UTI L I T ARE AFE RENTE CONSTRUCIILOR
5.9. CIDEACCES,INTERVENIElSALVARE
5.10.DOTAREACUMIJLOACETEHNICEDESTINGEREA INCENDIILORl
SERVICIULDEPOMPIERI
CAP.6 PERFORMANTES P E CI F I CE CONSTRUCIILORDEPRODUCIE
I/SAU DEPOZITARE
6.1. PERFORMANEALETIPURILORDECONSTRUCIIDEPRODUCIE
I/SAUDEPOZITARE
Construciidetipobinuit
Construciimonobloc
Construciiblindate
6.2. PERFORMANEALECONSTRUCIILORDEDEPOZITARE
Prevedericomune
Depozitenchise
Depozitedeschise
PARTEAAIVACONSTRUCIICUFUNCIUNI MIXTE
CAP.7 P E R F O R M A N TE C O M U N E CONSTRUCIILOR CU
FUNCIUNIMIXTE
7.1. RISCURIlCATEGORIIDEPERICOLDEINCENDIU,GRADEDE
REZISTENLAFOC
Riscuriicategoriidepericoldeincendiu
Gradederezistenlafoc
7.2. AMPLASARElCONFORMARELAFOC
Amplasare
Conformarelafoc
7.3. ALCTUIRICONSTRUCTIVE
7.4. LIMITAREAPROPAGRIIFOCULUIlAFUMULUI
7.5. EVACUAREFUM(DESFUMARE)
7.6. CIDEEVACUARENCAZDEINCENDIU
7.7. INSTALAII DESEMNALIZARE I STINGERE A INCENDIILOR
7.8. INSTALAIIUTILITAREAFERENTE
7.9. CIDEACCES,INTERVENIElSALVARE
7.10. DOTAREACUMIJLOACEDEINTERVENIE l SERVICIULDEPOMPIERI
CAP.8 P E RF ORM ANE SPECI F I CE CONSTRUCIILORCUFUNCIUNI
MIXTE
8.1. PERFORMANEALETIPURILORDECONSTRUCIICUFUNCIUNIMIXTE
Construciide tip obinuit
Construciinalte,foartenalte,cusliaglomerate,monoblocsaublindate
8.2. PERFORMANEALEUNORDESTINAIIDINCONSTRUCIILECUFUNCIUNI
MIXTE
Funciunimixtecivile(publice)
Funciunimixtecivile(publice)iuneleactivitide produciei/saudepozitare
Funciunimixtede produciei/sau depozitare
INSTITUTULCENTRALDECERCETARE,PROIECTAREIDIRECTIVARE
INCONSTRUCII
Biroulexecutiv
DECIZIANr.45
din30.12.1989
PENTRU APROBAREA INSTRUCIUNILOR TEHNICE PROVIZORII PRIVIND
REALIZAREA PROTECIEI LA FOC CU AZBESTOSPRAY I AZBESTOSPRAY CU
PERLITASTRUCTURILORMETALICEDEREZISTENINDICATIVNP5989
Biroul executiv al Consiliului tiinific al Institutului central de cercetare, proiectare i
directivarenconstrucii
Avnd n vedere prevederile art. 5, litera d din Decretul nr. 170/1976, ct i avizul
CTEICCPDCnr.86din10martie 1989
n temeiul Decretului nr. 170/1976, modificat prin Decretul nr. 31/1983, privind
organizarea i funcionarea Institutului central de cercetare, proiectare i directivare n
construcii,ctiaLegiinr.5/1978,emiteurmtoarea
DECIZIE:
1. Se aprob Instruciunile tehnice provizorii privind realizarea, proteciei la foc cu
azbestosprayiazbestospraycuperlitastructurilormetalicederezistenavndindicativulNP
5989.
2. Instruciunile tehnice provizorii de la pct. 1 intr n vigoare la. data publicrii n
Buletinulconstruciiloriauvalabilitatepnladatade31decembrie1991.
PREEDINTELEBIROULUIEXECUTIV
DIRECTORGENERAL,
dr. arh.GHEORGHEPOLIZU
INSTRUCIUNITEHNICEPROVIZORII
PRIVINDREALIZAREA,PROTECIEDEFOC
CUAZBESTOSPRAYTAZBESTOSPBAY
CUPERLITASTRUCTURILORMETALICE
DEREZISTENA,INDICATIVNP5989
Elaboratede:
INSTITUTUL DECERCETRI NCONSTRUCII
I ECONOMIACONSTRUCIILOR INCERC
Directoradj.tiinific: dr.ing.R.Constantinescu
eflaborator: ing.M.Pun
efstaielacercetrifoc: dr.ing.D.V.Dumitrescu
Elaborator: ing:F. Vasilache
Responsabildinpartea
I.C.C.P.D.C: arh.B. Vancea
Indicativ
NP59/89
INSTRUCIUNITEHNICEPROVIZORIIPRIVIND
REALIZAREAPROTECIEILAFOCCU
AZBESTOSPRAY IAZBEST0SPRAYCUPERLITA
STRUCTURILORMETALICEDEREZISTENT
Completeaz
P11883
1.PREVEDERIGENERALE
l.l. Prezentele instruciuni tehnice se refer la compoziia, modul de punere n oper i
performanele produselor azbestospray i azbestospray cu perlit destinate proteciei la foc a
structurilormetalicenscopulurmririilimiteide rezistenlafocaacestora.
1.2.Proteciilelafocdenumite,,azbestosprayiazbestospraycuperlit"sntdepunerisub
form de tencuial stropit a unui amestec fcnd parte din sistemul cimentazbestperlitap,
aplicateprin intermediulunoramorsepemetalulsablatitratatanticorozivn modcorespunztor.
1.3.Proteciilelafocazbestosprayiazbestospraycuperlitsepotaplicaattlaconstrucii
metalice noi ct i laceleexistente,cucondiiapregtiriicorespunztoareasuprafeeimetalice.
n cazulstructurilormetalicenoi, proiectantulvaprevedeandocumentaieobligativitatealivrriide
ctreuzinafurnizoareaprofilelormetalicesablateiprotejateanticorozivnmodcorespunztor.
1.4.Proteciile de tip azbestospray i azbestospray cu perlit se aplic numai la structurile
metaliceaflatenincintenchise.
1.5.Funciededomeniuldeutilizareproiectantulvastabilildifereniat,grosimeaproteciei,
nconcordancuprebili instruciuniicuprevederileNormelortehnicedeproiectareirealizare
aconstruciilorprivindprotecialaaciuneafoculuiP11883precumiaaltornormespecifice.
Elaborat de:
INSTITUTULDECERCETRI
PENTRUCONSTRUCIIIECONOMIA
CONSTRUCIILOR
Aprobat deICCPDCdecizianr.45din
30.XII.1989
2.MATERIALEIUTILAJE
2.1. Lapregtireaamorseiiaproteciilorpropriuzisesefolosescurmtoarelemateriale:
cimentPa35,conformSTAS150078
azbestcrisotilicdeOrovasubformdefulgi cal.II,conformSTAS331575
latexnatural,concentraie60%,dinimport
cazeintehnictipcheagsauacidcompletsolubiln NH
3
1,5%,conformNTR1494
79Comb.deIndustrializarealapteluiBist ri a Nsud
amoniactehnic,soluieconinnd25% NH
3
,conformSTAS44284
perlilexpandat,conform NT R 9075/80 StaiapilotBufteaaCMC
srmt ras 3mm,conformSTAS88980
plasdesrmtipAZ19 X 0,5, conformSTAS254282.
2.2. Aplicarea proteciei pe suprafaa elementelor metalice se realizeaz cu pistolul de
aplicattencuielistropitetip6MartieTimioarasautipAGRE.
3.CONDIIIDEPREGTIREAAPLICRII
3.1.nainte de nceperea aplicrii proteciei t oat e elementele structurii metalice de
rezistenvorfipusenoper.
3.2.Suprafeelepecareurmeazsseapliceprotecialafoctrebuiesfieprotejateastfel
nctsfieferitedeaciuneaapei,nainte,ntimpulidupaplicareaprotecieilafoc.
3.3.Suprafeele nconjurtoare vor fi delimitate i protejate n scopul de a. evita
deteriorareaimurdrirealorntimpul aplicriiprotecieidetipazbestospraysauazbestospray
cuperlit.
3.4.nainte de nceperea aplicrii proteciei la foc elementele metalice trebuie s fie
protejateanticorozivpeantiersaulaproductor,continuuiuniform,cudoustraturidegrund
G 40450 aplicate cu pistolul i 3 straturi de grund G 7356 aplicate cu pensula, peste metalul
sablatpnlagraduldecurire2,conformSTAS10.166/177.
3.5. Eventualele deteriorri ale proteciei anticorozive, cum ar fi jupuirile i desprinderile
zonale,vorficurateprinperierecuperiadesrmismirgheluiredupcareserefaceprotecia
menionatlapct. 1.2.
3.6. Pentrugrosimialeprotecieilafocmaimaride30mm,estenecesararmarea.Pentru
aceastasesudeazbucidesrm3mmastfelnctplasadearmarespoatfifixat.
3.7.Zoneledeprotecieanticorozivarsdatoritsuduriisevortratacalapct.3.5.
3.8. Toate suprafeele care urmeaz s fie acoperite cu protecie vor fi desprfuite i
degresate cu whitespirit pentru ndeprtarea eventualelor substane grase care pot mpiedica o
bunaderen.
4.PREPARAREAAMORSEIIAMATERIALELORDEPROTECIE
4.1. Prepareaamorseisefacedupurmtoareareetexprimatnpridegreutate:
Primul strat:
latexnatural 25pri
stabilizator 8pri
ciment 42pri
ap 25pri
Aldoileastrat:
latexnatural 25pri
stabilizator 8pri
ciment 40 pri
azbest 2pri
ap 25pri
4.2.Stabilizatorulserealizeazdincazein,amoniaciapnproporiile14:1,5:84,5(pri
ngreutate).
Duponmuiereacazeineinaptimpdeminimum6ore,seadaugsubagitare,timpde
ticu2ore,amoniacul.
Operaia se efectueaz n vase emailate, cu amestector de lemn. Pentru dizolvarea
completacazeinei,amestecul sepstreazpna douazi.
4.3. La prepararea amorsei trebuie s se respecte urmtoarea succesiune a operaiilor:
seamestec latexul cu stabilizatorul, apoi se adaug pasta realizat prin amestecarea apei cu
cimentuli respectivazbestul.
4.4. Pregtirea materialului pentru realizarea proteciei de tip azbestospray se face
respectndurmtoareareet,ngreutate:
azbest 40pri
ciment 20 pri
ap 40 pri
4.5. Pregtireamaterialului pentrurealizareaprotecieideazbestospraycuperlitseface
dupurmtoareareet,ngreutate:
azbest 10pri
perlit 25 pri
ciment 25 pri
ap 50 pri
4.6. naintededozareestenecesarcacimentul,azbestuliperlitulsfiecernuteprinsitacu
ochiurilede4mm,pentruaevitanfundareadispozitivuluideaplicare.
5.APLICAREAPROTECIEIPEELEMENTELEMETALICE
5.1. Aplicarea amorsei se va ncepe numai dacoperaiile de la cap. 3 au fost complet i
corectexecutate.
5.2. Pe toat durata lucrrilor de aplicare precum i 28 zile dup terminarea aplicrii,
temperaturamediuluiambianttrebuiesfie+5... +40
o
C,iarumiditateamax.85%.
5.3. Aplicarea amorsei se va face cu pensula, n dou. straturipregtite ca la pct. 4.1, al
doileastratdndusenumaidupuscareacompletaprimului,darnumaitrziude 4ore.
5.4. Imediat dup uscarea complet a celui deal doilea strat de amorsa se va ncepe
aplicareaprotecieipropriuzise.
5.5. Proteciadetipazbestosprayprecumiceadeazbestospraycuperlit.sevaaplicaprin
pulverizarecupistoluldeaplicattencuielistropitetipAGREsautip6Martie Timioara.
5.6. Primul strat deprotecie va fi de 23 mm grosime ise va aplica de la o distan de
200300mmfadesuprafaadeprotejat.
5.7. Incontinuare,aplicareasevafacedeladistanade700800mm,ntrecerisuccesive
de23mm,nsumnd68mmgrosime.Interuperile,larealizareastratuluide68mmnuvor
fimaimaride10 15minute,pentruaevitastratificareamaterialuluidepus.
5.8. n cazul grosimilor deprotecie mai mari de 30mm, cnd grosimea de strat depus a
ajuns la o grosime de 20 mm se va efectua armarea, la 24 ore de la aplicarea ultimului strat.
Duppozareaplaseidesrmsevorndoicugrijbuciledesrmsudate,astfelcaplasasfie
bine fixat, dup care se va continua aplicarea materialului de protecie, n straturi succesive,
conformpct.5.7.
5.9 Realizarea grosimii toatale se va face n straturi succesive de cte 68 mm, ntre
straturilsnduseunintervaldetimpdemin.4oreimax.48ore,pentruuscareasuperficiala
stratuluianterior.
5.10 ncazulncaretimpulde48oreafost nmodexcepionaldep i t , se vorcu r a
c u aercomprimatsuprafeelepentruindeprtareaprafuluiisevor aplicaceledoustraturide
amors pregtitecalapct.4.1,dupcaresevacontinuaaplicareastraturilordeproteciepropriu
zis.
5.11.Dupuscarea,completaproteciei (cca 30zile),se vaaplicapesuprafaaacestora
emailperclorvi ni l seriaS4030,n3straturi,aplicatecupistolullainterval de1orntreele.
5.12.ncazulapariiei fisurilordupuscare,sauaunordesprinderidematerialdincauza
unor eventuale ocuri mecanice n exploatare, zonele respective se vorpensula cu amorsa i se
vorreparacumaterialdeprotecie.
6.PERFORMANETEHNICE
6.1.Celedou materialedeprotecieazbestosprayi azbestospray cuperlitasigur
creterealimiteiderezisten lafocastructurilormetalicedelacca15minutelavaloridepn
la3orencazulazbestosprayuluiipnla2orencazulazbestosprayuluicuperlit.
Limita de rezisten la foc ce se poateobine prin protecia fermelor, grinzilor i panelor,
cudiferitegrosimidinacestedoutipuridemateriale,seprezintinformativntabelulurmtor:
Limitaderezistenlaloc
1h
45min
1h
1h
30min
2h 3 h
grosimeaprotecieide
azbestospray (mm)
8 14 23 30 40
grosimeaprotecieide
azbestospraycuperlit(mm)
10 20 30 40
7.CONTROLULREALIZRIILUCRRII
7.1. nainte de nceperea lucrrilor de aplicare a proteciei se va verifica pregtirea
suprafeelormetalicecareurmeazsfieprotejateaacumestespecificatlacap.3.
7.2. Toate materialele vor fi nsoite de certificate de calitate, iar n caz de dubiu se vor
efectuadeterminrilerespectivenlaboratoarede specialitate.
7.3.Sevacontrolaexecuiacorectalucrrilorprivindaplicareastraturilordeamorsi
a straturilor de material de protecie, n conformitate cu prevederile prezentelor instruciuni
tehnice (reet, grosime de strat, temperatur i umiditatea mediului ambiant, timpul scurs ntre
aplicareastraturilorsuccesive).
7.4. Se va acorda o atenie deosebit respectrii grosimii de strat aplicat, fcnduse
controale zilnice. La realizarea grosimii totale se admit tolerane de + 1 mm pentru fiecare 10
mmdematerialdeprotecie.
7.5. Concomitent cu aplicarea proteciei se realizeaz probe martor pentru determinarea
densitiiproteciei,carencondiiileunuidozajiauneiaplicricorectetrebuiesfiede1300
50kg/m
3
pentruazbestospray i74025kg/m
3
pentruazbestospraycuperlit.
8.MSURIDEPROTECIAMUNCIIIPSI
8.1. La executarea lucrrilor de aplicare a proteciei se vor respecta prevederile din
urmtoarelereglementri:
Norme republicane de protecie a muncii, aprobatedeMinisterul Muncii i Ministerul
Sntiicuordinelenr.34/1975 respectivnr.60/1975
Normedeprotecieamunciinactivitateadeconstruciimontaj,aprobatedeMCInd.cu
ordinulnr.1233/D1980
Normegeneraledeproteciecontraincendiilor,aprobate prinDecretulnr.290/1977
Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la aciunea
focului,indicativP 11883
Normedeprevenireistingereaincendiilor,aprobatedeM.C.Indcuordinulnr.742/D
1981.