Sunteți pe pagina 1din 9

Nr.

2
1. Dintre caracteristicile managementului public enumerate mai jos una face
exceptie. Care?
A. managementul public reuneste un ansamblu de procese si relatii de management, care
apar intre componentele sistemului administrativ;
B. procesele desfasurate in sectorul public sunt atat procese administrative cat si
procese de executie;
C. obiectul managementului public este satisfacerea interesului public;
D. relatiile de management din institutiile publice reprezinta raporturile care apar in
sistemul administrativ;
2. Care dintre aspectele de mai jos nu se refera la caracteristicile specifice ale
organizatiei publice in comparatie cu cea privata?
A. responsabilitatea fata de cetatean si fata de reprezentantii alesi;
B. organizatiile publice tind sa aiba un nr redus de obiective;
C. organizatia publica opereaza in conditii de inexistenta sau existenta limitata a
concurentei;
D. dificultatea masurii performantelor organizationale.
3. Dintre elementele de mai jos care influenteaza aplicarea demersului strategic in
institutiile publice unul face exceptie. Care?
A. misiunile si scopurile organizatiei publice sunt deseori definite in reglementari legale;
B. perioadele de timp incluse in documentele strategice sunt de multe ori prea reduse;
C. greutatea stabilirii unor rezultate masurabile in sectorul public;
D. intensificarea concurentei;
4. Dintre nivelurile organizarii sistemice corespunzatoare modelului sistemic
economico-administrativ al dezvoltarii locale enumerate mai jos unul face exceptie.
Care?
A. selector;
B. transductor;
C. dezvoltator;
D. realizator;
!. Dintre elementele sensibile"" ale managementului strategic unul face exceptie.
Care?
A. managementul strategic este un mod de a imbunatati activitatea managerului public;
B. in elaborarea strategiilor publice este recomandata implicarea comunitatii si
cetateanului;
C. implementarea reprezinta un concept esential in managementul strategic;
D. demersul strategic este exclusiv atributul managementului superior.
#. $na dintre afirmatiile de mai jos definesc motivele economice care impun
reforma in administratia publica. Care?
A. introducerea tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor in administratia publica;
B. cetatenii, ca beneficiari ai serviciilor publice sunt tot mai exigenti;
C. structura puternic ierarhizata lasa locul unor noi tipuri organizatorice bazate pe
structuri descentralizate;
D. nevoia sectorului privat de a avea o administratie moderna, flexibila si deschisa
parteneriatului public privat.
%. Dintre principiile avute in vedere in procesul de elaborarea a strategiei de
reforma in administratia publica unu face exceptie. Care?
A. separarea functiilor politice de cele administrative;
B. definirea clara a rolului, responsabilitatilor si relatiilor intre institutii;
C. amplificarea procedurilor administrative;
D. autonomia decizionala;
. delegarea unor competente si desconcentrarea unor servicii;
&. Dintre principiile care definesc strategia de dezvoltare a unei administratii
orientate catre cetatean unul face exceptie. Care?
A. aplicarea unui sistem de standardizare a serviciilor menit sa defineasca cerintele de
calitat e pe care treb sa le indeplineasca acestea;
B. imbunatatirea sistemelor de perfectionare profesionala;
C. acordarea de premii pentru calitatea serviciilor oferite in vederea cresterii motivatiei
prestarilor de servicii;
D. asigurarea permanentei in prestarea serviciilor;
'. (ransferurile de competente au in vedere urmatoarele aspecte cu o exceptie.
Care?
A. treb sa fie insotite de transferul resurselor corespondente;
B. treb sa fie completat printr!un efort paralel de desconcentrare a atributiilor care
continua sa intre in responsabilitatea statului;
C. treb sa fie definite in functie de vocatia principala a fiecarui nivel de colectivitate;
D. treb sa permita unei colectivitati teritoriale sa-si exercite tutela asupra unei alte
colectivitati;
, treb sa defineasca, in interesul general, un anumit numar de obligatii pt colectivitatile
locale;
1). Ce este desconcentrarea?
A. unicitatea sau omogenitatea conceptiei, organizarii si gestiunii serviciilor;
B. activitati "uridice care intra in sarcina unor administratii care dispun de o anumita
autonomie;
C. apropierea statului de locul de aplicare a politicilor;
D. diversitatea structurilor, modalitatilor si actiunilor intreprinse de catre colectivitatile
teritoriale.
11. Dintre principiile managementului in administratia publica enumerate mai jos
uul face exceptie. Care?
A. principiul conducerii unitare;
B. principiul libertatii de actiunii acordate tuturor functionarilor publici;
C. principiul asumarii raspunderii pentru performante.
D. principiul masurarii rezultatelor
. principiul flexibilitatii
12. Ce vizeaza orientarile structurale de tip functional cuprinse in legea
descentralizarii?
A. rezolvarea problemei interventionismului economic al colectivitatilor locale
B. reforma de ansamblu a fiscalitatii locale
C. stabilirea rolurilor institutiei comunale, "udetene si regionale
13. * analiza detaliata a planificarii strategice furnizeaza urm componente cu o
exceptie. Care?
A. misiuni si scopuri generale formulate de managerii situati la nivelurile inferioare
B. analiza mediului
C. evaluarea structurii interne si a resurselor
D. implementarea si controlul planurilor strategice
. evaluarea rezultatelor si evolutiilor
14. Dintre obiectivele strategice de reforma enumerate mai jos unul face exceptie.
Care?
A. schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean
B. restructurarea profunda a administratiei publice centrale si locale
C. consolidarea autonomiei locale administrative si financiare si centralizarea
serviciilor publice
D. stoparea birocratiei in administratia publica
1!. Ce presupune demilitarizarea treptata a unor servicii comunitare?
A. transferarea in subordinea prefecturilor a activitatii de eliberare si evidenta a
pasapoartelor simple, organizarea unui serviciu public judetean specializat.
B. gestionarea coerenta si corecta a carierei functionarului public prin salarizare
corespunzatoare
C. aplicarea unitara si eficienta a sistemului de norme si reglementari in administratia
publica centrala si locala
D. asigurarea coerentei si stabilitatii pe termen lung a cadrului legislativ in domeniul
administratiei publice centrale si locale
1#. Ce este educatia profesionala+
,. un proces prin intermediul caruia se pun in evidenta aptitudinile fiecarei
persoane
B. un ansamblu de procese de analiza a calitatilor candidatilor in scopul numirii pe
posturi si#sau functii intr!o institutie publica
C. procesul de identificare si atragere a candidatilor potentiali
D. este procesul prin intermediul caruia se realizeaza in mod efectiv pregatirea pt meseria
aleasa
1%. Care afirmatie analizeaza rolul ministerelor in cea ce priveste pregatirea
propunerilor de politici din -pania?
A. o initiativa, odata negociata cu celelalte parti interesate, ia in mod definitiv forma
unui proiect de act normativ care treb sa se bazeze pe un memorandum explicativ si pe
unul economic
B. pregatirea propunerilor de politici este constitutionala si devine astfel sarcina
predominanta a ministerelor si a altor instituii publice
C. ciclul de politici in administratie este unul formalizat si legalist, iar elaborarea de
politici consta, in mare parte, in redactarea actelor normative
1&. .n determinarea agendei legislative si de politici planurile ministerelor ar trebui
sa ia in considerare urmatoarele aspecte cu o exceptie. Care?
A. prioritatile guvernamentale nedeclarate
B. intelegerile si anga"amentele internationale
C. problemele politicilor existente $inclusiv problemele de aplicare si implementare%
D. nevoia de a implementa mai eficient politici si de a economisi bani
1'. Dintre valorile de baza promovate de /oul 0anagement 1ublic una face
exceptie. Care?
A. centrarea pe evaluarea performantelor din instituiile publice
B. orientarea institutiilor publice catre piata
C. orientarea asupra managementului in institutiile publice
D. cresterea costurilor cu intretinerea si functionarea aparatului administrativ
2). $nul dintre obiectivele de mai jos nu caracterizeaza functia publica. Care?
A. stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune si formare a functionarilor publici
B. reforma sistemului de salarizare in sensul omogenizarii si tratarii echitabile a tuturor
categoriilor de functionari publici
C. ameliorarea imaginii administratiei publice prin cresterea transparentei actului
administrativ si luarea unor masuri anticoruptie
D. transformarea prefectilor in inalti functionari publici, care sa asigure aplicarea
politicilor guvernului la nivel local
21. -tabilirea regulilor si obiectivelor colective ca activitate majora a sectorului
public se refera la urm aspecte cu o exceptie. Care?
A. identificarea valorilor colective
B. echilibrarea intereselor colective
C. alegerii exprimand criterii multiple
D. alegerile individuale se bazeaza pe consimtamantul public
22.Dintre principiile si valorile de baza pt managementul public la nivelul
administratiei guvernamentale identificate de *sborn si 2aesbler unul face exceptie.
Care?
A. promovarea competitiei intre furnizori de servicii
B. descentralizarea autoritatii si eliminarea managementului participativ
C. promovarea mecanismelor de piata in locul celor birocratice
D. orientarea conducerii institutiilor publice catre realizarea obiectivelor derivate din
misiune
23. 1rintre competentele proprii ce ar putea fi acordate regiunilor putem enumera
urm cu o exceptie. Care?
A. participarea voluntara la finantarea investitiilor de interes general
B. participarea la societatile mixte locale
C. actiunile economice in domeniul formarii profesionale
D. realizarea unor echipamente colective cu acordul altor colectivitati locale sau al
statului
. amena"area turitica
24. Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata?
A. selectia clasament consta in admiterea pe baze anumitor criterii ! a unui nr mare de
persoane care doresc sa fie incadrati in administratia publica
B. selectia multipla se face doar pt un singur loc de munca in functie de aptitudinile
personalului
C. selectia in vederea orientarii, indrumarii si informarii profesionale face departa"area
clara intre candidatii admisi si respinsi
D. selectia clasament ofera informatii suplimentare factorilor de decizie in vederea
repartizarii celor admisi in diferite locuri de munca
2!. 1rincipalii pasi ai structurarii unui model de planificare strategica au in vedere
urm aspecte cu o exceptie. Care?
A. initierea procesului de planificare strategica
B. realizarea unei analize a istoriei organizatiei si a situatiei sale in viitor
C. clarificarea misiunilor si valorilor organizatiei
D. aplicarea analizei &'()
2#. Dintre strategiile promovate de institutiile publice identificate in literatura de
specialitate 34ec5leser si 6ac7off8 una face exceptie. Care?
A. strategia de dezvoltare
B. strategia de transformare
C. strategia de oportunitate
D. strategia de protectie
2%. De ce este necesara dezvoltarea functiei de monitorizare pt dezvoltarea culturii si
practicii evaluarii in cadrul administratiei publice din 9omania?
A. ar putea contribui la realizarea unei intelegeri daca nu comune, cel putin apropiate a
conceptelor legate de evaluare
B. in vederea dezvoltarii si oferirii unor cursuri de pregatire, de scurta sau de lunga
durata, pe tema evaluarii
C. pt a colecta datele necesare exercitiilor de evaluare in mod sistematic
2&. Ce presupune procesul de sc5imbare a administratiei publice in plan strategic?
A. o utilizare mai mare a legilor cadru, creand posibilitati sporite de actiune pt autoritatile
executive
B. o redefinire a rolului statului, in sensul delimitarii acestui rol de cel al
organizatiilor private
C. o schimbare a valorilor si a modurilor de actiune, a functionarilor si a cetatenilor
D. reducerea ierarhiilor, simplificarea procedurilor delegarii executiei sarcinilor publice
2'. Concentrarea in directia reformelor manageriale in administratia publica
determina sc5imbari fundamentale in urm directii cu o exceptie. Care?
A. limitarea dimensiunilor sectorului public
B. cresterea responsabilitatii manageriale
C. centralizare si autonomie financiara la nivel local
D. competente decizionale mai mari la nivel operational
3). Dintre principiile ce caracterizeaza strategia de reforma bugetara intarirea
managementul financiar a controlului intern si a auditului unul face exceptie.
Care?
A. trecerea la o finantare bazata pe cerinte si nu pe rezultate asteptate
B. evaluarea sistematica a veniturilor si cheltuielilor sectorului public
C. intarirea controlului intern odata cu delegarea drepturilor si responsabilitatilor
31. Care din afirmatiile de mai jos este falsa?
A. sectorul public este sectorul care dispune de mi"loacele si intrumentele politice pt a
controla societatea prin productie, preturi, finante si administratie publica
B. sectorul public reprezinta ansamblul de intreprinderi publice si ale administratiilor
publice
C. managementul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management,
bine determinate, existente intre componente ale sistemului administrativ
D. sectorul public vizeaza metodele, tehnicile manageriale, activitatea si priceperea cu
care acestea sunt utilizate pt a transpune ideile si politica in programe de actiune
32. Dintre obiectivele avute in vedere de strategia privind modernizarea si
dezvoltarea serviciilor publice de gospodarie comunala unul face exceptie. Care?
A. descentralizarea serviciilor publice si cresterea responsabilitatii autoritatilor locale
B. extinderea sistemelor descentralizate pt serviciile de baza
C. restructurarea mecanismelor de protectie sociala a segmentelor defavorizate ale
populatiei
D. promovarea principiilor economiei de piata si reducerea gradului de monopol
33. Ce vizeaza promovarea masurilor de dezvoltare durabila ca obiectiv al strategiei
privind modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice de gospodarie comunala?
A. gruparea teritoriala a operatorilor de servicii, pt a!i face mai atractivi pt investitorii
strategici
B. promovarea unor programe speciale pt orasele mici in vederea reabilitarii si
modernizarii infrastructurii locale
C. extinderea protectiei sociale pt segmentele defavorizate ale populatiei
D. implementarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii rurale
34. Care dintre principiile de mai jos nu caracterizeaza strategia de dezvoltare a
administratiei publice locale?
A. descentralizarea serviciilor publice
B. autonomia locala
C. cresterea ponderii surselor alocate de la bugetul de stat si cresterea ponderii
veniturilor din taxtele si impozitele locale
D. consultarea cetatenilor in problemele de interes deosebit
. asigurarea transparentei in alcatuirea bugetelor locale
3!. Care este rolul ministerelor in etapa de pregatire a proiectelor de acte
normative?
A. capacitatea de a pregati proiecte de legi si totodata sunt capabile sa lucreze
impreuna cu consiliile legislative pt a rezolva problemele care apar
B. calitatea de a pregati raspunsuri pt propunerile trimise de catre alte ministere pt
consultare
C. finalizarea proiectului pt aprobarea acestuia in acord cu regulile interne pana la nivelul
ministrului
D. analiza documentelor guvernamentale strategice pt a idenifica diferite prioritati
3#. Dintre principiile si:sau motivatiile care stau la baza introducerii de planuri
strategice multianuale enumerate mai jos unul face exceptie. Care?
A. integrarea procesului de luare a deciziilor privind politicile si cheltuielile implicate
B. centralizarea unei parti a autoritatii de luare a deciziilor catre ministere
C. evaluarea si revizuirea politiclor si programelor existente
D. stabilirea plafoanelor de cheltuieli de catre ministere, potrivit cadrelor fiscale si
prioritatilor guvernamentale
3%. 0odernizarea si democratizarea vietii locale are in vedere urm aspecte cu
exceptia unuia. Care?
A. principiul unei noi repartitii a misiunilor inte administratiile centrale si serviciile
desconcentrate ale statului
B. instituirea in marile comune a unei dezbateri privind orientarile bugetare dupa
votarea bugetului posibil si A dar nu sigur!
C. inserarea in presa locala a hotararilor ce autorizeaza interventiile economice ale
colectivitatilor locale
D. intarirea dreptului alesilor in cadrul adunarilor locale
3&. .ntarirea autoritatii statului si a raspunderilor acestuia vizeaza urm actiuni cu o
exceptie. Care?
A. respectarea stricta a drepturilor constitutionale si legale a autoritatilor publice
B. monitorizarea aplicarii reformei administrative si a performantelor operationale ale
autoritatilor publice centrale si locale
C. asigurarea transparentei cheltuielilor prin informareea periodica a contribuabililor
D. crearea unui sitem informational integrat al administratiei publice centrale si locale
3'. 9eforma administratiei teritoriale treb sa urmareasca urm directii principale cu
exceptia uneia. Care?
A. mai buna definire a organizarii teritoriale a statului
B. modernizarea si democratizarea vietii locale
C. promovarea cooperarii locale, la nivel comunal si la nivel regional
D. incadrarea juridica a cooperarii centralizate
4). Ce presupune abordarea managementului strategic din perspectiva
leader5ipului?
A. o interactiune intre organizatie si mediul acesteia
B. procesul de luare a deciziilor strategice in organizatie
C. cine ia deciziile strategice si care este profilul acestei persoane sau grup!
D. analiza mediului pt identificarea constrangerilor sau oportunitatilor
41. Care afirmatie analizeaza rolul ministerelor in ceea ce priveste prioritatile
guvernamentale in ,ustria?
A. prioritatile privind politicile sunt stabilite de catre *uvern ca intreg si sunt acceptate in
momentul formarii acestuia si, uneori a unei intelegeri de coalitie
B. in conformitate cu regulile de procedura, *uvernul treb sa elaboreze un program
legislativ pt o perioada de cinci ani, descriind legile si cele mai importante decrete
guvernamentale ce trebuie pregatite
C. functionarii publici ai ministerelor, la inceputul unui nou mandat, studiaza in
amanunt programele guvernamentale, strategiile si obiectivele politice pt a putea fi
capabili de a deriva din acestea liniile si actiunile viitoare
D. *uvernul a adoptat &trategia de Dezvoltare pt perioada 2++,!2+-., ce constituie un
document de politici ce trateaza dezvoltarea globala a tarii
42. Care afirmatie de mai jos este falsa?
A. centralizarea presupune unitatea in executia legilor si in gestiunea serviciilor
B. colectivitatile locale sunt persoane morale! juridice, reprezentative si specializate
C. reforma administratiei locale in /omania treb sa aiba la baza adoptarea legii
descentralizarii
D. reforma trebuie sa clarifice repartitiile competentelor intre stat si colectivitatile locale
43. 1entru a putea raspunde la solicitarea anuala a -ecretariatului 2eneral in
procesul de planificare legislativa si de a trimite contributia lor ministerele trebuie
sa aiba in vedere urm aspecte cu o exceptie. Care?
A. prioritatile guvernamentale sunt reflectate in planul ministerului
B. departamentul juridic acolo unde exista! nu este implicat
C. exista un proces de coordonare interna, pt a se asigura ca abordarea globala a
ministerului este realista si echilibrata
D. ministerul are capacitatea de a realiza planul stabilit
44. .n perspectiva ministerele treb sa-si revizuiasca si sa-si corecteze procedurile
interne pt pregatirea propunerilor pt 2uvern acordand o atentie speciala
clarificarii si consolidarii aspectelor enumerate mai jos cu o exceptie. Care?
A. procedurilor de planificare anuala a politicilor
B. procedurilor de consultare a grupurilor interne interesate
C. procedurilor de consultari interministeriale
D. procedurilor de monitorizare, evaluare si raportare a realizarilor si deficientelor
politicilor
4!. $nii specialisti considera ca pricipiile si valorile de baza ale managementului
public la nivelul administratiei guvernamentale au in vedere unele aspecte cu o
exceptie. Care?
A. promovarea competitiei intre furnizorii de servicii
B. concentrarea energiilor in atragerea si castigarea de resurse si nu pentru consumarea
acestora
C. promovarea mecanismelor de piata in locul celor birocratice
D. incurajarea managementului participativ si centralizarea autoritatii
. promovarea mecanismelor de piata in locul celor birocratice
4#.Ce vizeaza obiectivele?
A. dezvoltarea economica si cresterea prosperitatii cetateanului
B. cresterea atractivitatii economice a orasului
C. dezvoltarea infrastructurii
D. actiuni de mar0eting