Sunteți pe pagina 1din 5

Fia disciplinei

FIA DISCIPLINEI: MANAGEMENTUL EXPLOATAIILOR AGRICOLE


1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Specializarea / Programul de studii

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca


tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
Management
Economie
Licen
Economie agroalimentar i a mediului

2. Date despre disciplin

Managementul exploataiilor
agricole
Codul disciplinei
ELR0156
2.2 Titularul activitilor de curs
Lect.univ.dr. Vinceniu Vere
2.3 Titularul activitilor de seminar Lect.univ.dr. Vinceniu Vere
I
I 2.6 Tipul de
Sumativ
2.4 Anul de studii
2.5 Semestrul
evaluare

I
V
2.1 Denumirea disciplinei

2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn

din care: 3.2 curs

3.3 seminar/laborator

3.4 Total ore din planul de


nvmnt

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

or
e

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual

2
2
8

69

2
0
1
3
3
0
3
3

3.8 Total ore pe semestru

12
5

3.9 Numrul de credite

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competene
Nu este cazul
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Studenii se vor prezenta la prelegeri avnd telefoanele mobile nchise.


Studenii se vor prezenta la seminarii avnd telefoanele mobile nchise.
Termenul predrii lucrrii de seminar este stabilit de titular de comun acord cu
studenii.
Nu se accept amnarea predrii lucrrilor.
Studenii pot recupera seminarul cu o alt grup n cursul sptmnii respective.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competenele specifice acumulate


S cunoasc terminologia de specialitate utilizat n managementul exploataiilor agricole li s
poat opera corect cu ea.
S cunoasc modul de organizare i funcionare al exploataiilor agricole.
nsuirea metodelor de optimizare a structurilor bazei materiale i a proceselor de producie i de
munc din cadrul exploataiilor agricole
S cunoasc organizarea proceselor de munc n producia vegetal i animal
S cunoasc i s identifice particularitile manageriale ale exploataiilor agricole.
S cunoasc i s identifice domeniile prioritare i programele de finanare existente.
S poat implementa normele metodologice, msurile i programele din domeniul exploataiilor
agricole.
S poat analiza din punct de vedere economico-financiar viabilitatea economic a exploataiilor
agricole.
S poat analiza critic relaiile exploataiilor agricole cu mediul extern: piaa agricol de
aprovizionare i piaa de vnzare a produselor agricole.
S poat valorifica resurselor naturale, umane i financiare ale exploataiilor agricole
S poat elabora studii de pia i planuri de afaceri pentru exploataiile agricole.
S poat elabora strategii viabile de dezvoltare ale exploataiilor agricole.
S poat analiza i evalua critic anumite situaii decizionale folosind metodele i tehnicile specifice.

S demonstreze capacitatea de aplicare a principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n


cadrul propriei strategii de munc.
S poat identifica rolul i responsabilitile proprii n cadrul unei echipe plurispecializate.
S participe la proiecte avnd caracter tiinific i s demonstreze capacitatea de a identifica
oportuniti pentru propria dezvoltare profesional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general Cunoaterea de ctre studeni a particularitilor modului de organizare i funcionare al
al disciplinei
exploataiilor agricole, a diversitii acestora, precum i a metodelor de optimizare a
activitilor specifice.

7.2 Obiectivele
specifice

nsuirea corect de ctre studeni a conceptului de exploataie agricol, ca form de


ntreprindere specific agriculturii;
cunoaterea diversitii formelor exploataiilor agricole n condiiile statului de drept i
a economiei de pia;
transmiterea cunotinelor privind structurile exploataiilor agricole i a metodelor de
optimizare a acestora.
cunoaterea de ctre studeni a diversitii resureselor de producie ale exploataiilor
agricole i caracteristicile acestora;
studierea modalitilor de alocare a resurselor i apreciere a efectelor obinute;
nsuirea procedurilor de asigurare i utilizare raional a diferitelor categorii de
resurse: resurse funciare, resurse tehnico-materiale, resurse umane.

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de
predare
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere

Observaii

Exploataia agricol: noiune, tipologie


1 prelegere
Structura de producie a exploataiilor agricole
2 prelegeri
Structura organizatorica a exploataiilor agricole
1 prelegere
Dimensiunea exploataiilor agricole
2 prelegeri
Resursele de producie ale exploataiilor agricole
2 prelegeri
Organizarea teritoriala a exploataiilor agricole
2 prelegeri
Organizarea resurselor tehnico-materiale ale exploataiilor agricole
2 prelegeri
Organizarea resurselor de munc
1 prelegere
Planificarea activitii economice a exploataiilor agricole
1 prelegere
Bibliografie:
1. BOLD, ION CRCIUN, AVRAM: Economia financiar. Bucureti: Ceres, 1994.
2. HARTIA, SERGIU: Folosirea optim a resurselor din agricultur. Bucureti, Ceres, 1979.
3. MATEOC-SRB, NICOLETA: Exploataia agricol. Timioara: Agroprint, 1999.
4. OANCEA, MARGARETA:
5. OTIMAN-PUN, ION: Economie rural. Timioara: Agroprint, 1999.
6. SAMOCHI, BORIS: Managementul muncii n agricultur. Cluj-Napoca: Risoprint, 1997.
7. TOFAN, ALEXANDRU: Organizarea unitilor agricole. Iai: EcoArt, 1995.
8. VOICU, RADU: Economia i managementul exploataiilor agricole. Bucureti, Tribuna Economic, 2000.
Observa
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
ii
Seminar introductiv, exploataia agricol: noiune, tipologie
Dezbateri pe baza unor studii de caz
1
prezentate de cadrul didactic.
seminar
Studii de caz privind analiza i optimizarea structurii de
Simularea unei situaii de optimizare
2
producie a exploataiilor agricole
a structurii de producie i analiza
seminari
efectelor generate
i
Studii de caz privind structura organizatoric a exploataiilor
Simularea unei situaii de optimizare
1
agricole
a structurii organizatorice i analiza
seminar
efectelor generate

Studii de caz privind dimensiunea exploataiilor agricole


Studii de caz privind optimizarea utilizrii resurselor de
producie ale exploataiilor agricole i a efectelor economice
asupra creterii produciei.
Studii de caz privind organizarea teritorial a exploataiilor
agricole

Studii de caz propuse de cadrul


didactic i elaborate de studeni.
Simularea unor situaii privind
optimizarea utilizrii resurselor de
care dispune exploataia agricol.
Dezbateri pe baza unor studii de caz
pregtite de studeni.

Studii de caz privind organizarea resurselor tehnico-materiale

Dezbateri pe baza unor studii de caz


pregtite de studeni.

Resursele de munc ale exploataiilor agricole

Dezbateri pe baza unor studii de caz


pregtite de studeni.
Dezbateri pe baza unor studii de caz
pregtite de studeni.

1
seminar
3
seminari
i
2
seminari
i
2
seminari
i
1
seminar
1
seminar

Studii de caz privind planificarea activitii economice a


exploataiilor agricole
Bibliografie:
1. BOLD, ION CRCIUN, AVRAM: Economia financiar. Bucureti: Ceres, 1994.
2. HARTIA, SERGIU: Folosirea optim a resurselor din agricultur. Bucureti, Ceres, 1979.
3. MATEOC-SRB, NICOLETA: Exploataia agricol. Timioara: Agroprint, 1999.
4. OANCEA, MARGARETA:
5. OTIMAN-PUN, ION: Economie rural. Timioara: Agroprint, 1999.
6. SAMOCHI, BORIS: Managementul muncii n agricultur. Cluj-Napoca: Risoprint, 1997.
7. TOFAN, ALEXANDRU: Organizarea unitilor agricole.Iai: EcoArt, 1995.
8. VOICU, RADU: Economia i managementul exploataiilor agricole. Bucureti, Tribuna Economic, 2000.
9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Elaborarea programei analitice s-a realizat prin consultarea i colaborarea cu speciali ti din domeniu: Agen ia de
Pli i Intervenie pentru Agricultur, Agenia de Dezvoltare Regional N-V. La discuiile legate de elaborarea
curriculei au participat i efi de exploataii agricole dar i cadre didactice din alte departamente din UBB sau din
alte instituii de nvmnt superior. ntlnirea a vizat identificarea nevoilor i ateptrilor angajatorilor din
domeniu i coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituii de nvmnt superior.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Cunoaterea sistemului conceptual, al


exploataiilor agricole i a mediului specific n
care acestea funcioneaz.
Cunoaterea structurii de producie i a celei
organizatorice a exploataiilor agricole.
Cunoaterea problematicii dimensiunii i a
resursele de producie ale exploataiilor agricole.
Capacitatea de a organiza din punct de vedere
teritorial, al resurselor tehnico-materiale i al
resurselor de munc exploataiile agricole.
Capacitatea de a planifica activiti economice
din cadrul exploataiilor agricole

Examen scris sub forma


unui test compus din
ntrebri gril i ntrebri
cu rspuns liber.
Pentru a lua n
considerare punctajul de
la seminar studentul
trebuie s obin cel puin
jumtate din punctajul
anunat la proba scris.

10.3 Pondere
n nota final

70%

10.5
nsuirea i nelegerea problematicii tratate la
Portofoliu de probleme i
30%
Seminar/laborator curs i seminar.
studii de caz individuale
Capacitatea de a explica i utiliza corect noiunile ce trebuie predate la
finalul semestrului la o
nsuite i modelele parcurse.
Identificarea argumentelor proprii pentru analiza dat convenit de comun
acord cu studenii.
unei situaii.
Capacitatea de a rezolva probleme decizionale.
10.6 Standard minim de performan

S cunoasc principalele noiuni cu care opereaz managementul exploataiilor agricole.

S poat utiliza principalele metode de optimizare a diferitelor componente ale exploataiilor agricole.

S cunoasc modalitile de organizare a diferitelor componente ale exploataiilor agricole.


Data completrii
31.08.2012

Semntura titularului de curs


...........................................

Data avizrii n departament


departament ............................................

Semntura titularului de seminar


.....................................................

Semntura directorului de
..............................................................