Sunteți pe pagina 1din 5

Organizarea si func ionarea Guvernului

-Referat Drept Administrativ-


Condrea Alin Anul II, Gr. 2A
Guvernul este autoritatea public a puterii executive, care func ioneaz n baza votului de
ncredere acordat de Parlament si care asigur realizarea politicii interne si externe a rii si exercit
conducerea general a administra iei publice
1
. Numirea Guvernului se face de ctre Pre edintele
Romniei pe baza votului de ncredere acordat Guvernului de Parlament.
Guvernul are rolul de a asigura func ionarea ecilibrat i dezvoltarea sistemului na ional
economic i social, precum i racordarea acestuia la sistemul economic mondial in condi iile
promovrii intereselor na ionale .
Guvernul se organizeaz i func ioneaz n conformitate cu prevederile constitu ionale, avnd
la baz Programul de guvernare acceptat de Parlament.
Pot fi membri ai Guvernului persoanele care! au numai cet"enia romn #i domiciliul n "ar, se
bucur de exerci"iul drepturilor electorale, nu au suferit condamnri penale #i nu se gsesc n unul
dintre cazurile de incompatibilitate.
$
Guvernul este alctuit din primul%ministru #i mini#tri. &in Guvern pot face parte #i mini#tri%
delega"i, cu nsrcinri speciale pe lng primul%ministru, prevzu"i n lista Guvernului prezentat
Parlamentului pentru votul de ncredere. Pre#edintele Romniei desemneaz un candidat pentru func"ia
de prim%ministru, n urma consultrii partidului care de"ine ma'oritatea absolut n Parlament, ori dac
nu exist o asemenea ma'oritate, a partidelor reprezentate n Parlament. (andidatul pentru func"ia de
prim%ministru va cere, n termen de 1) zile de la desemnare, votul de ncredere al Parlamentului asupra
programului #i a ntregii liste a Guvernului.
Programul #i lista Guvernului se dezbat de ctre (amera &eputa"ilor #i *enat, n #edin"
comun. Parlamentul acord ncredere Guvernului cu votul ma'orit"ii deputa"ilor #i senatorilor. Pe
baza votului de ncredere acordat de ctre Parlament, Pre#edintele Romniei nume#te Guvernul.
Primul%ministru #i ceilal"i membri al Guvernului depun individual, n fa"a Pre#edintelui Romniei,
1 +egea nr. ,)-$))1 privind organizarea #i func"ionarea Guvernului Romniei #i a ministerelor, publicat n
../f. nr. 101 din 1.)$.$))1.
$ art. $ al +egii nr. ,)-$)).
'urmntul de credin" fa" de "ar #i popor. Guvernul n ntregul su #i fiecare membru n parte #i
exercit mandatul, ncepnd de la data depunerii 'urmntului.
(onflictul de interese n cazul membrilor Guvernului! prin conflict de interese se n"elege
situa"ia n care persoana ce exercit o demnitate public sau o func"ie public are un interes personal
de natur patrimonial, care ar putea influen"a ndeplinirea cu obiectivitate a atribu"iilor care i revin
potrivit (onstitu"iei #i altor acte normative.
2
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese n exercitarea demnit"ilor publice
#i func"iilor publice sunt! impar"ialitatea, integritatea, transparen"a deciziei #i suprema"ia interesului
public. Persoana care exercit func"ia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau
func"ii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligat s nu emit un act administrativ sau s nu
nceie un act 'uridic ori s nu ia sau s nu participe la luarea unei decizii n exercitarea func"iei publice
de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru so"ul su ori rudele sale de gradul 3.
1
4unc"ia de membru al Guvernului nceteaz n urma! demisiei, revocrii, pierderii drepturilor
electorale, strii de incompatibilitate, decesului, demiterii.
&emisia din func"ia de membru al Guvernului se anun" public, se prezint n scris
primului%ministru #i devine irevocabil din momentul n care s%a lua act de depunerea ei, dar
nu mai trziu de 15 zile de la data depunerii.
Revocarea din func"ia de membru al Guvernului se face de Pre#edintele Romniei,
prin decret, la propunerea primului%ministru. Revocarea are loc n caz de remaniere
guvernamental.
Aparatul de lucru al Guvernului
!

(ancelaria Primului%.inistru, structur fr personalitate 'uridic, in subordinea direct a
primului%ministru, finan at prin bugetul *ecretariatului General al Guvernului, condus de eful
(ancelariei, cu rang de ministru, numit i eliberat din func ie prin decizie a primului%ministru6 n
cadrul (ancelariei Primului%.inistru i desf oar activitatea unul sau mai mul i secretari de stat i
consilieri de stat, numi i, respectiv elibera i din func ie prin decizie a primului%ministru.
*ecretariatul General al Guvernului, institu ie public cu personalitate 'uridic, in subordinea
2 art 7) #i 71 din +egea 101-$)).
1 art.7$, +egea nr.101-$))2.
5 art. 1 /uG $5-$))7.
primului%ministru, condus de un secretar general cu rang de ministru, a'utat de un secretar general
ad'unct cu rang de secretar de stat, precum i, dup caz, de unul sau mai mul i secretari de stat, numi i,
respectiv elibera i din func ie prin decizie a primului%ministru6 secretarul general al Guvernului este
ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum si pentru institu iile
publice si organele de specialitate ale administra iei publice centrale din subordinea sau coordonarea
Guvernului, a primului%ministru i a *ecretariatului General al Guvernului6
&epartamentul pentru Rela ia cu Parlamentul, structur cu personalitate 'uridic, finan at prin
bugetul *ecretariatului General al Guvernului, condus de ministrul delegat pentru rela ia cu
Parlamentul, care are calitatea de ordonator ter iar de credite. 3n cadrul departamentului func ioneaz
unul sau mai mul i secretari de stat, numi i si elibera i din func ie prin decizie a prim%ministrului.
&epartamentul pentru Proiecte de 3nfrastructur si 3nvesti ii *trine, structur cu personalitate
'uridica, finan at prin bugetul *ecretariatului General al Guvernului, condus de ministrul delegat
pentru proiecte de infrastructur de interes na ional si investi ii strine, care are calitatea de ordonator
secundar de credite. 3n cadrul departamentului func ioneaz unul sau mai mul i secretari de stat, numi i
si elibera i din func ie prin decizie a prim%ministrului.
&epartamentul pentru +upta 8ntifrauda % &+84, structur cu personalitate 'uridic, in cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea prim%ministrului, finan at de la bugetul de stat prin
bugetul *ecretariatului General al Guvernului, condus de un ef cu rang de secretar de stat, numit prin
decizie a prim%ministrului pe o perioad de 5 ani, ordonator ter iar de credite6 &epartamentul pentru
+upta 8ntifraud % &+84 este institu ia de contact cu /ficiul 9uropean de +upt 8ntifraud % /+84 si
asigur, spri'in sau coordoneaz, dupa caz, ndeplinirea obliga iilor ce revin Romniei privind
protec ia intereselor financiare ale :niunii 9uropene, in conformitate cu prevederile art. 2$5 din
;ratatul privind func ionarea :niunii 9uropene, avnd atribu ia de control al ob inerii, derulrii sau
utilizrii fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinan are aferente.
(orpul de control al primului%ministru, structur fr personalitate 'uridic n subordinea
primului%ministru, condus de un secretar de stat, numit si eliberat din func ie prin decizie a primului%
ministru, i finan at prin bugetul *ecretariatului General al Guvernului6 (orpul de control al primului%
ministru controleaz si urmre te activitatea ministerelor si serviciilor publice deconcentrate ale
acestora, institu iilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administra iei
publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome,
companiilor si societ ilor na ionale , societ ilor comerciale si institu iilor financiar%bancare cu capital
ma'oritar sau integral de stat6 (orpul de control al primului%ministru controleaz activitatea institu iilor
publice subordonate autorit ilor administra iei publice locale, cu respectarea dispozi iilor legale
privind regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea autorit ilor
administra iei publice locale.
&epartamentul pentru Rela ii 3nteretnice, structur fr personalitate 'uridic, n subordinea
primului%ministru i n coordonarea secretarului general al Guvernului, condus de un secretar de stat,
a'utat de $ subsecretari de stat, numi i , respectiv elibera i din func ie prin decizie a primului%ministru,
i finan at prin bugetul *ecretariatului General al Guvernului.
8lte departamente, organizate ca structuri cu sau fara personalitate 'uridic, n subordinea
primului%ministru, conduse de secretari de stat sau asimila i ai acestora, a cror infiin are i-sau
func ionare se aprob prin otrre a Guvernului.
<ibliografie!
Rzvan =iorescu % >&rept administrativ #i administra"ie public? 9ditura :niversit"ii >@tefan cel
.are? din *uceava, $))0
Resurse Aeb!
ttp!--AAA.gov.ro-guvernulBBl1a1)),$0.tml
ttp!--AAA.gov.ro-aparatul%de%lucru%al%guvernuluiBBl1a,1.tml

S-ar putea să vă placă și