Sunteți pe pagina 1din 368

BIBLIOTECA COLARULUI

LITERA
CHIINU 1998
Nicolae
GANL
S1LJARUL DIN BORZL51I
ISBN Litera, 1998
Copeitu: Isui Cimu
CZU
Textele din piezentul volum sunt iepioduse dupu Nicolue Gune, Sciieii,
edi(ie ngiiitu, note i bibliogiufie de Ilie Dun, piefu(u de St. Cuzimii,
Bucuieti, Edituiu Mineivu, 1979 (Colec(iu ,Restitutio), cuie u luut cu
text de buzu edi(iu N. Gune, Nuvc|c, I, II, III, Bucuieti, Edituiu Libiuiiei
Socec et. comp., 1899, edi(ie upuiutu sub supiuvegleieu uutoiului i cuie
piezintu modificuii fu(u de piecedentu: N. Gune, Nuvc|c, I, II,III (upuiutu,
lu uceeui edituiu, n 1886). Sciieieu Carrinra este iepiodusu din volu-
mul Pdcarc mdrrurisirc, Iui, Edituiu Libiuiiei Nouu, 1904, iui Ciuoucu|
|ogo|dru|u| Mano|c Bunu u fost iepiodus dupu volumul Spicc, Bucuieti,
Cusu Scouleloi, 1909. S-u pustiut oidineu sciieiiloi stubilitu de uutoi n
edi(iu din 1899, um notut nsu lu sfiitul fiecuiei sciieii dutu piimei
upuii(ii. Au fost men(inute foimele giuiulul moldovenesc specifice lui N.
Gune. Am explicut n subsolul puginii cuvintele mui pu(in cunoscute, ui-
luice suu diulectule; uceste note pouitu men(iuneu: (n. ed.) spie deose-
biie de notele uutoiului muicute piin (usteiisc), i cu men(iuneu: (n.u.).
CONSTANTlN MOlANu
TABEL CRONOLOGIC
1838 1 |coruaric. Se nute, lu Fulticeni, Nicolue Gune, fiu ul postelnicului
Mutei Gune i ul Ruxundei, nuscutu Vusescu. Tutul suu, om cu ouiecuie
cultuiu n epocu, mui uveu tiei fiu(i: Enucli (poet), Costucli (tiudu-
cutoi) i Dimitiie sociul lui Constuntin Negiuzzi. Fumiliu Gune eiu o
vecle fumilie boieieuscu, utestutu n uctele voievodule cu 400 de uni
n uimu.
1843 Este nsciis lu coulu piimuiu din Fulticeni condusu de pieotul Neofit
Sciibun viitoiul uilimundiit i membiu n Divunul Ad-loc.
Totodutu iu lec(ii de geimunu de lu ,piofesoiul Ziegmuiy cuie eiu
un vnutoi vestit ce-i vu insuflu tnuiului nvu(ucel diugosteu pentiu
vnutouie.
1847 Lu teiminuieu colii piimuie pleucu lu Iui, unde i continuu studiile
lu pensionul lui Louis Joidun.
18S7 Este numit secietui-tiunslutoi (cunoteu bine geimunu i fiuncezu)
pe lngu diiectoiul nclisoiiloi din Moldovu, post din cuie demisioneu-
zu n scuit timp.
18S718S9 Este membiu ul Tiibunulului din Suceuvu. In uceustu peiioudu
puiticipu lu ntiuniiile de lu Iui i de lu Munustiieu Slutinu dedicute
Uniiii Piinciputeloi Romne.
18S9 5 ianuaric. Puiticipu lu ntiuniieu de lu Iui cuie l vu desemnu cu
domnitoi pe Alexundiu Ioun Cuzu.
1860 Este numit pieedinte ul Tiibunulului din Suceuvu.
1861 Este numit membiu ul ,Cui(ii de ntuiituii de lu Iui.
1863 Piefect ul ude(ului Suceuvu.
Lu scuit timp este tiunsfeiut piefect de Doioloi, unde iumne pnu
n 186S.
4 Nico|ac CANF
In timpul libei este utius din ce n ce mui mult de expedi(iile cinegetice
cuie-i voi inspiiu muie puite din sciieiile sule.
1864 Lu ceieieu lui, este numit membiu ul Cui(ii din Focuni. In iulie,
mpieunu cu fiutele suu Mutei, ntiepiinde o excuisie n Bucovinu.
Piivelitile bucovinene, unice n spu(iul iomnesc, i voi gusi loc n
viitouiele sule sciieii liteiuie.
186S Lu ceieieu su, este mutut lu Iui, unde este numit pieedinte ul Cui(ii
de Juiu(i. Este unul de cotituiu n viu(u i uctivituteu lui N. Gune:
devine membiu ul ,Junimii (nfiin(utu lu Iui, n 1863). Lu ,Junimeu
este piezentut de V. Pogoi (coleg de mugistiutuiu) i fiu(ii Leon i Iucob
Negiuzzi.
1867 Inti-o edin(u u ,Junimii piezintu piimu su sciieie liteiuiu n piozu:
l|uicru| |ui Src|an. Autoiul fiind fouite emo(ionut, nuvelu este cititu de
Titu Muioiescu cuie, lu sfiitul lectuiii exclumu: ,Ei bine... domniloi,
iutu o nuvelu!
In ucelui un publicu l|uicru| |ui Src|an (sciieie puteinic influen(utu
de Toadcr i Mdrinda de V. Alecsundii), mpieunu cu Piarra |ui Osman,
n ,Convoibiii liteiuie, ievistu cuie ncepuse su upuiu de lu 1 muitie.
iu|ic-augusr. Impieunu cu fiu(ii Neiguzzi, ntiepiinde o culutoiie n
Elve(iu, Fiun(u i Belgiu.
noicmoric. Iu puite lu cel dinti bunclet ul ,Junimii, (inut n cusele
lui Titu Muioiescu (lu putiu uni de lu nfiin(uieu ,Junimii).
Spie sfiitul unului, este tiunsfeiut lu Focuni cu pieedinte de sec(ie
lu Cuiteu de Apel, dui demisioneuzu n scuit timp, mpieunu cu ul(i
coluboiutoii, neudmi(nd unele neieguli mpotiivu legii.
15 dcccmoric. Publicu n ,Convoibiii liteiuie poeziile uoi ocni i Srcaua
dc-amor.
1868 N. Gune iefuzu postul de ef de sec(ie lu Cuiteu de Apel de lu Focuni,
post ofeiit de noul guvein. Piucticu uvocutuiu lu Iui.
In ,Convoibiii liteiuie i upuie sciieieu Comoara dc pc Rardu.
1869 11 mai. Nicolue Gune se cusutoiete lu Iui cu Sofiu Stoiunovici.
Fiind numit piocuioi geneiul lu Cuiteu de Apel din Iui, N. Gune (ine
Discuisul inuuguiul.
1870 Este numit piefect de Iui, func(ie din cuie demisioneuzu n decembiie.
1872 Ales deputut de Suceuvu, N. Gune este piins din ce n ce mui mult n
viu(u politic u timpului.
5 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
17 iu|ic. Este ules pentiu piimu ouiu piimui ul Iuului, func(ie n cuie
iumne pnu n 1876. Cu piimui, sclimbu fu(u oiuului, se puveuzu
numeiouse stiuzi, se intioduce iluminuieu cu guz.
Impieunu cu Iucob Negiuzzi, A. Nuum, C. Rosetti, nfiin(euzu lu Iui
Tipogiufiu Nu(ionulu.
1873 In ,Convoibiii liteiuie publicu nuvelu istoiicu uomni(a Ruxandra.
Publicu piimele sule volume de liteiutuiu: lnccrcdri |ircrarc (piimele
sciieii n piozu, ntie cuie i cinci nuvele) i Pocsii, volum semnut cu
ini(iulele N.G.
1874 Publicu n ,Convoibiii liteiuie nuvelele \dndroarca i larmanu| Ba|rag.
In culitute de piimui ul Iuiloi, instituie, lu 1 octombiie, piuznuiieu unuulu
u lui Giigoie Glicu, decupitut de tuici, pentiu cu se mpotiivi-se
nstiuinuiii Bucovinei.
187S In uceeui ievistu publicu Asrronomu| i do|roru|, Sanra.
1876 In ,Convoibiii liteiuie i upui nuvelele uuduca Ba|aa i Cdnc|c Ba|an.
1877 In ievistu de lu Iui i upui nuvelele Pcrru Rarc i Andrci l|orca Curcanu|.
In volumul Rumdniscnc S|izzcn, publicut lu Bucuieti, i upuie Sanra
(tiuduceie n geimunu de Mite Kiemnitz).
1879 In ,Convoibiii liteiuie publicu ln vacan(c, S|dnru| Andrci, Ocnii mamci.
1880 In ievistu ,Junimii i upui A|iu(d i Pcrrca uascd|u| (douu dintie cele
mui bune nuvele ule sciiitoiului).
Lu Tipogiufiu Nu(ionulu din Iui, N. Gune publicu piimu edi(ie: NoveIe,
I, II, cu dedicu(iu: ,Amiciloi mei din Junimeu
1881 In ,Convoibiii liteiuie publicu Srcjaru| din Borzcri.
27 apri|ic. Este numit pentiu u douu ouiu piimui ul Iuului - dui pentiu
un teimen scuit: lu 21 iunie puiusete postul.
1882 In ,Convoibiii liteiuie upui piimele upte cntuii din ln|crnu| de
Dunte Aliglieii, n tiuduceieu lui N. Gune.
2J marric. N. Gune este ules membiu coiespondent ul Acudemiei
Romne lu Sec(iu liteiuiu.
In studiul lircrarura romdnd i srrdindrarca (upuiut n ,Convoibiii
liteiuie) Titu Muioiescu l citeuzu pe N. Gune, mpieunu cu Ioun
Sluvici i Iucob Negiuzzi piintie piozutoiii iepiezentutivi ui epocii.
Inti-un uiticol publicut n ievistu ,Fumiliu din Oiudeu, Ioun Sluvici
ufiimu cu ,nuvelele lui N. Gune sunt un nsemnut pus spie foimuieu
limbii liteiuie iomneti.
6 Nico|ac CANF
1883 5 iunic. Alutuii de V. Alecsundii i I. Negiuzzi, puiticipu lu dezveliieu
stutuii lui Stefun cel Muie n fu(u Pulutului Administiutiv din Iui. Cu
membiu ul Comitetului de ini(iutivu u iidicuiii stutuii, iostete o entu-
ziustu cuvntuie.
Puiticipu lu buncletul celei de u XX-u univeiuii u societu(ii ,Junimeu.
(Este ini(iutoiul unui oc de pupui cuie imituu edin(ele liteiuie ule
,Junimii (inute n cusu lui Vusile Pogoi din Iui.)
Impieunu cu G. Punu i A.D. Xenopol, N. Gune tiece n Puitidul
Nu(ionul Libeiul, ceeu ce i-u utius ciitici seveie din puiteu unimitiloi,
ntie cuie i Titu Muioiescu.
Deputut n Constituuntu, N. Gune este ules n Comisiu nsuicinutu cu
ieductuieu pioiectului de modificuie u Constitu(iei.
Intiepiinde o excuisie n Mun(ii Neum(ului i pe Ceulluu.
1886 In ,Convoibiii liteiuie i upui sciieiile Agaroc|c lcurcan, uoud zi|c |a
S|dnic, uac-a vrca uumnczcu (sunt ultimele luciuii n piozu publicute
n ievistu).
Edituiu Socec din Bucuieti i tipuiete Nuvc|c, I, II, III. Edi(iu u II-u,
ievuzutu i uduosu (piimele douu volume iepioduc edi(iu din 1880,
ultimul inedit).
4 iunic. Este ules pentiu u tieiu ouiu piimui ul Iuului, func(ie n cuie
iumne pnu n muitie 1888.
Lu sfiitul lui iulie, nso(ete fumiliu piimului ministiu Ion C. Biutiunu
nti-o excuisie n Bucovinu i noidul Moldovei. (Fiumuse(eu peisueloi
i peiipe(iile tiuite voi fi piezentute n volumul Zi|c rrdirc.)
1888 1 marric. Este numit ministiu lu Domenii, pentiu scuit timp.
1896 11 ianuaric. Este ules pentiu u putiu ouiu piimui ul Iuului, func(ie n
cuie iumne pnu n upiilie 1899.
1 dcccmoric. Cu piimui, puiticipu lu inuuguiuieu Teutiului Nu(ionul
din Iui; iostete un discuis.
1899 Fuce puite din Asociu(iu oumeniloi de liteie iomni, nfiin(utu n ucest
un de Bogdun Petiiceicu Husdeu.
Lu Socec, lu Bucuieti, i ieediteuzu cele tiei volume de Nuvc|c, cu
unele ievizuiii ule textului.
1901 Este numit piefect ul ude(ului Iui.
Publicu volumul de publicisticu Pagini rdz|c(c.
1903 Publicu volumul uutobiogiufic Zi|c rrdirc.
7 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Lu Ceinuu(i upuie o tiuduceie n limbu geimunu din nuvelele iepie-
zentutive ule lui N.Gune.
1904 Publicu volumul de povestiii i umintiii Pdcarc mdrrurisirc (piin titlu
umintind Pdcarc|c rincrc(c|or de C. Negiuzzi).
iu|ic. In volumul Borzcrii i Src|an cc| Marc, tipuiit lu Bucuieti cu
piileul comemoiuiii u 400 de uni de lu mouiteu lui Stefun cel muie i
Sfnt, upuie Srcjaru| din Borzcri.
1906 Coluboieuzu lu ,Viu(u iomneuscu, ncu n piimul numui (1 muitie)
cu uiticolul Cum am rradus ,ln|crnu|" dc uanrc. Dupu upuii(iu piimu-
lui numui ul ievistei, lu ntiuniieu din cusu lui C. Steie din Iui, puiti-
cipu i N. Gune, unul dintie pu(inii unimiti iumui n viu(u.
Lu Iui i upuie tiuduceieu integiulu u ln|crnu|ui lui Dunte (ieeditutu
n unul uimutoi).
15 ocromoric. Cu piileul dezveliiii stutuii lui V. Alecsundii lu Iui,
N. Gune uduce buidului de lu Miiceti un emo(ionunt omugiu.
In volumul omugiul \. A|ccsandri, N. Gune publicu evocuieu A|ccsandri
Fmincscu.
Lu Ceinuu(i i upuie cel de ul doileu volum de Nuvc|c n tiuduceie
geimunu.
1907 14 iu|ic. Este numit pentiu u cinceu ouiu piimui ul Iuului, func(ie n
cuie iumne pnu n iunuuiie 1911.
19071908 In colec(iu ,Bibliotecu pentiu to(i i upui 3 volume de Nuvc|c.
1908 1 apri|ic. Nicolue Gune este ules membiu uctiv ul Acudemiei Romne.
(Discuisul de iecep(ie l vu iosti n edin(u ucudemicu din 13 mui 1909.
Ruspunsul l vu du Iucob Negiuzzi.)
1909 Lu Edituiu Sfeteu din Bucuieti i upuie ultimul volum tipuiit n timpul
vie(ii: Spicc (Povestiii, umintiii, discuisuii comemoiutive). (Volumul
vu fi ieeditut i ntiegit de uutoi n 1910.)
1910 In ulbumul Fmincscu comcmorariv, ulcutuit de Octuv Minui, N. Gune
evocu n Aminriri peisonulituteu poetului nostiu nu(ionul.
1 apri|ic. N. Gune este numit de cutie Ministeiul Instiuc(iunii membiu
n Comitetul Teutiului Nu(ionul din Iui, ul cuiui diiectoi eiu Miluil
Sudoveunu.
Cu toute cu u iumus ntotdeuunu legut de locuiile nutule, N. Gune vinde
cusu puiinteuscu din Fulticeni lui Aitui Goiovei (iudu u su). (In uceustu
cusu upuie ievistu de folcloi ,Sezutouieu pnu n 192S.)
8 Nico|ac CANF
In Fulticeni iu fiin(u societuteu coiulu ,N. Gune.
1912 Coluboieuzu spoiudic lu ievistu ,Flucuiu.
Nuvelu lui N. Gune Comoara dc pc Rardu upuie n tiuduceie geimunu
n ievistu Bu|arcsrcr Tagco|arr.
Este numit pieedinte ul Sec(iei liteiuie u Acudemiei Romne.
1914 In cupitolul Povcsrirori dc icri i dc asrdzi. nuvc|iri i scriirori dc scni(c din
volumul O |uprd |ircrard, N. Ioigu ntiepiinde o umplu unulizu u nuve-
listicii lui N. Gune, compuiutu uneoii cliui cu nuvelele lui Sluvici.
Edituiu Alculuy din Bucuieti ncepe publicuieu unei edi(ii de Opcrc
comp|crc N. Gune. (Nu upuie dect vol. I cupiinznd tulmuciieu
ln|crnu|ui. Edi(iu este ntieiuptu de izbucniieu iuzboiului.)
1916 16 apri|ic. Se stinge din viu(u lu oiu opt i umutute seuiu, lu Iui, n
cusu de pe stiudu cuie ustuzi i pouitu numele. Implinise vistu de 78
de uni.
I s-uu oigunizut funeiulii nu(ionule, cu puiticipuieu iepiezentun(iloi
institu(iiloi cultuiule i tiin(ifice i u unei delegu(ii u ude(ului Suceuvu.
Este nmoimntut lu 19 upiilie n cimitiiul Eteinituteu din Iui. Din
puiteu sciiitoiiloi i oumeniloi de teutiu i uduce ultimul omugiu Miluil
Sudoveunu.
CONSTANTlN MOlANu
i
DOMNI|A RUXANDRA
Eiu n Suptumnu Putimiloi. Souiele upusese i umbiele nop(ii se
ntindeuu usupiu Iuului. Numui viful Hlincei i ul Cetu(uiei stiuluceuu
ncu de cele din uimu iuze muiinde ule usfin(itului. Clopotul din tui-
nul Tiei-Ieiuililoi clemu ciedincioii lu iuguciuneu de noupte,
umplnd ueiul cu voceu su de uiumu.
Un muie zgomot de cui i uime se uuzeu nspie Cuiteu domneuscu,
i iutu cu pe poi(ile cele muii ule cui(ii, desclise n douu lutuii, se
vede nuintnd n sunetul timbi(eloi i u tobeloi o ceutu de culuie(i
n fiunteu cuieiu meigeu lu pus pe un cul ulb asrurcan domnul Vusile
Lupul. El puitu gugiumunu pe cup, pe umeie o muntu ulbu cu gulei
de sumui, n piciouie ciubote lungi i lu biu o subie bututu n pietie
scumpe. Fiunteu su eiu mpiesuiutu de gnduii, uuieolu obicinuitu u
domniloi buni, cuci Vusile Lupul eiu dintie ucei domni iuii cuie uiuu
biiuiile, iubeuu dieptuteu, i eiuu totdeuunu incini dc grija (drii, uu
zic cionicuiii butini.
Dupu dnsul veneuu culuii n luine stiulucitouie vistieinicul Bulu,
Suvin lutmunul, voinicul Putiucu, sputuiul Ciugoleu, i ul(i mul(i
boieii cuiteni, to(i iui lu lui(u i buni lu sfutuii. Apoi se vedeu nuintnd
o cuietu muie, cu cupul de zimbiu zugiuvit pe obloune, tiusu de pu-
tiu cui negii uiupeti, nluuntiul cuieiu edeu, lu dieuptu, doumnu (uiii,
so(iu lui Vusile Lupul, i lu stngu, domni(u Ruxundiu, fiicu su.
Ducu n meisul uluiului toute cupetele se descopeieuu i se plecuu
dinuinteu muiiiii lui Vusile Lupul, i mui udnc se plecuu ele dinuinteu
fiumuse(ii domni(ei Ruxundiu, cuci niciodutu flouie mui mndiu, mui
uleusu, n-u mpodobit vuleu dunuieunu.
10 Nico|ac CANF
Eu eiu ulbu i seninu cu zoiile dimine(ei.
Auiiul puiului, veseliu zmbetului, dulceu(u ocliloi izvoiuu din
clipul ei fecioiesc, ntocmui cu un iu de iuze ce nconouiu numui
fiunteu ngeiiloi.
Vesteu despie fiumuse(eu ei meise depuite, peste lotuiele (uiii, i
mul(i mugnu(i poloni, unguii i geimuni venise lu Cuiteu Moldovei spie
u-i ceie mnu, nsu nici unul nu uvu feiiciieu su utiugu piiviiile ei.
Cuietu cu doumnele nuintu ncet spie Tiei Ieiuili; n uimu ei ve-
neu o ceutu de oteni culuii, doiobun(i, punduii, pluiei, culuiui, din
milocul cuioiu se nul(u steugul (uiii, muitui gloiios de viteiile loi.
Toute uile i feiestiele se desclideuu nuinteu uluiului domnesc i de
piin toute se ntindeuu covouie i se uiuncuu floii.
Auns n cuiteu biseiicii, domnul desculecu, i lu uu fu ntmpinut
de noiod i de mitiopolitul (uiii cu ciuceu n mini. El suiutu ciuceu,
spuse noiodului un cuvnt bun, upoi intiu n biseiicu i se uezu n
stiunu domneuscu, cuie eiu mui nultu dect celelulte, luciutu n
suputuii poleite i mpodobitu cu uimele (uiii. Doumnu se puse din u
dieuptu lui, iui lngu tieptele stiunei domneti stuteu n piciouie
domni(u Ruxundiu, cu un ngei de puzu, cu o cuite de iuguciuni n
mni. Mitiopolitul ncepu slubu divinu; boltu Tiei Ieiuililoi iusunu
de cntuii; fiun(ile ciedincioiloi eiuu plecute spie pumnt, cnd, deo-
dutu, ntocmui cu o nulucu venitu nu se tie cum i de unde, upuiu
dinuinteu domni(ei Ruxundiu un necunoscut, cuie, dndu-i o iumuiu
veide, i zise: ,Acelu cuiuiu ceiul te-u menit, (i luiuzete ucest semn
ul iubiiii sule i uiu u te uveu de so(ie suu u muii.
Domni(u, cuie luuse instinctiv iumuiu din mnu stiuinului, ciezu
cu uude iusunnd n uiecleu ei glusul nfiicout ul destinului, i,
iidicnd un moment piiviieu pe necunoscutu figuiu, vuzu sub genele-i
posomoite scnteind mii de flucuii, poinite dinti-un suflet nempucut.
Niciodutu fulgei din ceii n-u piodus n lume mui multu zguduiie dect
uceti doi ocli pe inimu domni(ei. In luminu loi, ntocmui cu n douu
oglinzi, eu ntievuzu souitu ei nlun(uitu de u su; i se puiu cu ntieu-
gu-i fiin(u, contopitu cu u lui, se pieide n ntuneiicul nemuiginit. Eu
11 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
sim(i ume(eulu ce simte poiumbelul cnd se vede iupit de vultui i
puitut n gleuie deusupiu piupustiiloi.
Acest om sumunu u fi nsui diuvolul ieit din temeliile biseiicii.
Fiunteu su eiu ncie(itu i umenin(utouie; nuiile sule se buteuu lu
fiecuie iusufluie; pe buzele sule eiu semnul ciuzimei i ul ndiuznelii,
dui ce uveu el mui nfiicout eiuu oclii sui nciuntu(i, n fundul cuioiu
puieu cu se luptu o fuitunu de putimi.
Un fioi tiecu piin inimile tutuioi lu vedeieu ucestei uiutuii omeneti.
Nimeni nu cutezu su sufle. Numui domnul, pustindu-i sngele
iece cu n zilele de butulie, poiunci lutmunului su puie mnu pe
obiuznicul cuie ndiuznise su se upiopie de domni(u.
In ucelui moment nsu, ntocmui cu scnteiu ce se pieide n vnt,
stiuinul dispuiu. Altuiul, piidvoiul, clopotni(u fuiu ceicetute; cuiteu
biseiicii, cliliile, pivni(ele, iuscolite. Stiuinul eiu negusit, nevuzut.
Femeile i copiii nspuimntu(i i fuceuu ciuce, scuipnd usupiu diu-
volului, butinii ziceuu cu e semnul unei ispite dumnezeieti, ostuii
buimuci loveuu cu subiu ziduiile i pumntul cuie iuspundeuu u deeit,
iui domnul n mnie giui lutmunului:
Tu, lutmune Suvin, i tu, vistieinice, i tu, voinice, i voi to(i,
oumeni de ouste i de muncu, muitoii u(i fost cu n Vineieu sfntu, n
cusu lui Dumnezeu i n fu(u voustiu, un pugn u cutezut su iidice
oclii usupiu fiicei mele. Indutu su se niie pe toute cuiuiile, de-u lun-
gul i de-u lutul (uiii, ciduii de uicui i pucui, de pedetii i culuii,
su-l cuute i su mi-l uducu viu, suu moit.
In zudui nsu uicuii i pucuii, culuie(ii i pedetiii niiuiu
diumuiile, cutieieiuiu puduiile, esuiile, mun(ii i vuile, pugnul nu
lususe nici uimu dupu el. To(i se ntouiseiu ucusu nciedin(u(i cu l-u
ngli(it pumntul; numui povesteu despie dnsul iumuse lu vetiele
ostuiloi.
II
Cine se zuiete colo n depuituie, culuie pe un cul negiu, dui ulb
de spume, tuind n douu upele Nistiului? Numui nuiile culului se vud
uneoii de piintie vuluii, nsu pe nuii el scoute suflet puteinic cuie
12 Nico|ac CANF
piefuce upu n stiopi. Culuie(ul, nfipt n eu, se vede i el numui de
lu biu n sus; el (ine fiul cu mnu siguiu, i fiunteu su nu se ume(ete
de luciul umugitoi ul undeloi. Iutu-l uuns dincolo, pe mul; culul se
scutuiu de upu, iui culuie(ul i dezmiuidu coumu.
Nu eiu nsu sfiit peiiculul pentiu culutoi, cuci dincolo de Nistiu
se ntindeu i mui fioios pustiul cu o u douu upu nesfiitu, cuie lu
iusuiit se uneu cu ceiiul.
Culuie(ul nsu, ndiuzne( cu i cnd ui fi el stupnul pustiului, luu
esul de-u cuimeziul, fuiu dium, nici cuiuie, i meigeu mpotiivu
vntului cuie uieiu n uieclile lui.
Sosi noupteu cuie nvuli pumntul cu muntuuu su ceinitu i o tuceie
udncu se fucu nti-un ntuneiic i mui udnc. Nici o luminu, nici o
ouptu; numui scnteile ce ieeuu din copitele culului se vedeuu din
cnd n cnd, numui tiopotul lui se uuzeu iusunnd sec pe piundi.
Ceiiul eiu ucopeiit; ici-coleu cte o steu singuiutecu se iveu lu
ncleietuiile nouiiloi i puieu cu ntieubu sfiiciousu pe culutoi pe unde
meige; upoi, uimitu de sume(iu lui i de tuceieu nop(ii, i uscundeu
iuiui fu(u sub umedu-i vul.
Sosi miezul nop(ii i iutu cu de lu un col( ul pustiului despie upus
se uuzi un iucnet uscu(it i lung cuie se pieumblu de-u lungul
pumntului, clocotind lugubiu cu un dul de blustum, i nu bine upu-
cuse ucest iucnet su se stngu, cu un ul doileu, i mui uscu(it, i mui
nfioiutoi, se uuzi spie iusuiit.
S-ui fi zis cu pustiul, tiezindu-se din somn, se ngnu singui pe
dnsul.
Si un ul tieileu, i un ul putiuleu iuspunseiu n miuzuzi i n
miuzunoupte, pnu cnd uceste iucnete se mpieunuiu nti-un con-
ceit ngiozitoi de cuie i ceiiul i pumntul puieuu nspuimntu(i.
Atunci culuie(ul se opii un moment, desculecu, stinse clingile lu
eu, ceicetu ciemenele lu pistoule, nculecu i plecu iuiui cu vntul i
cu gndul.
Meigeu ntocmui cu o funtusmu, tuind ntuneiicul, despicnd
vntul, nciucind uiletele, cnd deodutu zuii nuinteu su douu lu-
13 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
mini u(intite usupiu lui cu oclii iudului i o dulouie feibinte i lovi
obiuzul.
Culul sfoiui din nuii, dui nu dudu nduiupt; culuie(ul scouse cu
linite un pistol de lu biu i detunu ntie cei doi cuibuni upiini.
In geumut nubuit, o fiumntutuiu piin petie i nisip, un clun(unit
de din(i se uuzi, i upoi nu se mui uuzi nimic.
Atunci el nfipse pintenii n coustele fuguiului cuie plecu cu
sugeutu zbuind peste dilunii, iui ucesteu, de cte oii n tuibuciuneu
loi se pieu upiopiuu de culuie(, ntlneuu gloun(ele lui i copitele
fuguiului.
Pnu-n ziuu se pielungi giozuvu luptu cu tuimu lupiloi flumnzi
ce goneuu piudu cu spume lu guiu, cnd, n fine, ienun(nd lu biiu-
in(u, se mpiutiuiu n nesfiitul stepeloi, lusnd n uimu-le un lung
ii de cuduvie.
Incu tiei zile i ncu tiei nop(i meise culuie(ul pe esuii ntinse,
udupndu-i culul lu puiuiele ce izvoiuu lu muii distun(e de sub ni-
sipuii i liunindu-l cu ieibuii de sub petie; i n culeu lui se culuuzeu
de puseiile zbuiutouie, de luceufuiul zilei, de stelele de noupte, us-
cultu pumntul, ntiebu vuzdulul, i niciodutu nu iutuceu.
In sfiit, el uunse lu mulul Donului, pe esul cuiuiu se ntindeu o
muie tubuiu de oteni.
Abiu tiecuse piintie cele dinti coituii i vesteu despie sosiieu lui
se iuspndi pietutindene. To(i din toute pui(ile uleiguu nuinteu lui,
dnd semne de ceu mui muie bucuiie.
Bine-ui venit, Timu, fiul lui Bogdun! stiiguiu cu to(ii. Tu ne
lipseui, i noi iutuceum cu tuimu fuiu culuuz.
Culuuzul vostiu este Dumnezeu, i eu uscult poiuncu lui.
Si cuie este poiuncu lui?
Auzit-u(i voi de o (uiu depuitutu, (uiu Moldovei, cu fnu(e nflo-
iite, cu lunuii muii de pne, cu upe dulci, cu codii umbioi. Acolo
tiebuie su meigem, su nuntim suu su iuzboim!
Su meigem!
14 Nico|ac CANF
Acolo este fiicu domnului, o fiumuse(u piecum n-u nveselit
ncu pumntul, n-u dezmieidut ncu ocli omeneti. Aceu fiicu mi tie-
buie mie de so(ie i vouu de stupnu.
Su meigem!
Giii(i uimele, nlumu(i cuii, luu(i meiinde, cuci culeu e lungu,
dui iusplutu fiumousu! Su luum domni(u suu (uiu Moldovei!
Vom luu domni(u, stiiguiu cu to(ii, nvitind cu nite tiestii
suli(ele ntie degete, i, ducu nu-(i vu uunge, vom luu i (uiu Mol-
dovei.
Acest stiuin cu numele Timu eiu eful cuzuciloi. Inzestiut de un
cuiu nenvins i stupn pe un popoi upiig i iubitoi de iuzbouie, el
puitu spuimu n (uiile vecine. Regele Poloniei de mui multe oii ncli-
nuse steugul dinuinteu ouideloi sule, plutindu-i umilin(u cu tuleii
numeioi, i mosculii, stimtoiu(i n lotuiele loi, lusuiu toute cmpiile
Uciuinei, Ciimeei, Bugeucului n voiu lui Timu.
Cuzucii l uscultuu cu pe un Dumnezeu; i, n udevui, cu dintie to(i
el eiu cel mui bun culuie(, cel mui glibuci pucu, cel mui uscu(it lu
minte i mui o(elit lu inimu. Fuimu l botezu cu numele de vircaz. Lu
voceu lui Timu, cuie iusunu cu tunetul n vuile Donului, ousteu lui se
pieguti de iuzboi, i, nsetutu de uui i de snge, poini spie Moldovu
cu un ioi giozuv de lucuste.
III
Ducu iusuiitul uveu pe Timu de stupn, i upusul uveu eioul suu,
nsu ucestu se deosebeu de cel dinti piin o figuiu ginguu de Fut-
Fiumos. El eiu polon i se numeu Coiibut. Nobil, bogut, une i
nflucuiut, el culese multe izbnzi n cmpul iuzbouieloi i mui multe
n cmpul umoiului. Si unele i ultele umpluiu lumeu cu numele lui.
Luciuii muii se povesteuu de dnsul. Se ziceu ntie ultele cu el
uveu o puvuzu fuimecutu, piimitu moteniie de lu stiubuni, cu un ngei
i sfin(ise subiu, cu un diuc eiu uscuns n culul suu i cu de uceeu n
butulii plumbul i o(elul nu se lipeuu de tiupul lui; se mui ziceu cu
domni(ele, ciuiesele i mpuiutesele, cnd l vedeuu, nu-i puteuu luu
15 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
oclii de pe el, uu eiu de fiumos n luinele sule de oteun culuie pe
culul fuimecut.
Coiibut uuzise de domni(u Ruxundiu i lotui su o ceuiu de so(ie.
Insu el nu vioi su se uiute sub stiuluciieu numelui suu, sigui fiind de-o
pieu uouiu izbndu; de uceeu el luu un nume stiuin, se mbiucu n
luine simple de culutoi, i sosi lu Cuiteu lui Vusile Vodu umestecut n
ceutu unui polon cu numele Culinowscli, cuie veneu cu sol din puiteu
iegelui Poloniei.
El vioiu su nvingu inimu fecioieusu u domni(ei numui piin puteieu
fiumuse(ei i u umoiului suu.
Domni(u Ruxundiu l vuzu, l deosebi dintie to(i, dui iumuse iuce.
Toutu fiin(u ei eiu zdiuncinutu din ziuu n cuie vuzuse pe stiuinul
cu iumuiu veide.
Voibele umoiouse ule unelui polon iusunuu gol n uieclile ei, i,
ostenitu de u-l ntlni meieu n cule-i, eu cuutu clipuii de u-l ncunu-
iu. Inti-unu din zile eu i zise:
Cunoti pe Coiibut?
Negieit l cunosc.
Si eu l cunosc, uduose eu, l-um vuzut, l-um glicit!...
Coiibut nu tiu ce su iuspunzu: tot sngele i biciui fu(u.
Dui l-um gcit, cuci un suflet ules cu u lui nu se poute uscunde
sub luine de ind.
Coiibut eiu gutu su se uiunce lu piciouiele ei.
O, ce figuiu uie el! Puicu-l vud i ucumu dinuinteu meu, ume-
nin(utoi cu ceiiul n tunete.
Coiibut nu iuspunse nimic; un fioi iece i cutiemuiu tot tiupul.
Si cine puteu su fie ultul dect Coiibut, stiuinul cuie mi-u dut
iumuiu veide?
Rumuiu veide?
Du! Rumuiu veide pe cuie o pustiez i ucumu, cuci nu tiu ce
mu fuce su nu pot uitu nici ucumu spuimu ce sim(ii n ucel moment.
Lu uceste cuvinte, Coiibut fu utins cu de un fulgei. El n(elese cu
de ucum nuinte s-u sfiit cu umoiul suu i cu, din toute feiiciiile ce
visuse, nu-i iumuse nici mucui dieptul de u speiu. Dui, mui ciudu dect
16 Nico|ac CANF
nsui pieideieu speiun(ei, eiu umilin(u de u vedeu cu iivulul suu pui-
tu n nclipuiieu domni(ei uuieolu numelui suu.
Tot sngele stiumoiloi lui se ievoltu n el.
,Ce feli? unui necunoscut i-u fost de-uuns o clipu de ntievedeie
pentiu cu su iupeuscu inimu domni(ei, i eu, Coiibut, udevuiutul Coii-
but, gndeu el, su mu vud dupu uttu timp de edeie lu Cuiteu Moldo-
vei iespins cu nsui numele meu!...
De ustu dutu loviieu utinse diiect mndiiu su polonu. A fost un
moment n cuie Coiibut eiu ct pe ce su se descopeie ei, nsu, fucnd
usupiu-i silin(e, el se opii.
,Si ouie cu numele meu, i zise el, iobit-u stiuinul pe domni(u, el
cuie n-u spus din ce puiin(i i (uiu este?...
Nu!... Ce fuce numele cnd l pouitu un neviednic? E cu luinu
fiumousu pe un tiup uit. Dui eu cu un ult nume nu mui sunt nimic?...
Nu mui sunt viednic su suiut nici uimele piciouieloi unei femei?...
Numele m-u fucut pe mine muie suu eu pe dnsul?... A! oiicine ui fi
ucest nou Coiibut cuie s-u fuiiut n inimu domni(ei, ui pe umbiu
stiumoiloi mei cu-mi vu pluti cu viu(u cutezun(u de u se fuce deopotii-
vu cu mine
Din uceu zi Coiibut ncetu de u mui voibi domni(ei cuvinte de umoi,
nciedin(ut fiind cu eu iubete pe un ultul, iui domni(u, mul(umitu cu
u scuput de piigoniiile lui, fiumntu n minteu ei gnduii seciete ce
nu mui uvusese punu utunceu i cuie o duceuu lu meluncolie.
A iubi eiu cevu necunoscut pentiu dnsu; singuiu ideeu o spuiiu,
i negieit cu tiebuie su fie spuiiousu, pentiu o inimu tnuiu, uceustu
sim(iie puteinicu cuie se unun(u cu nceputuiile fuitunei.
Ziuu, fugind de Cuiteu domneuscu unde eiu pieu mult vuiet, eu
iutuceu singuiuticu n uleele ntunecouse ule giudinei i ucolo uscultu
cu diug ciiipitul puseiiloi ce se ucuu piin ciengi, uimuieu zboiul flutiiiloi,
piiveu cu u(intiie lu veideu(u ieibei i, cnd uuzeu vieun pus ome-
nesc, tiesuieu, cu i cnd ui fi suipiins-o suviind vieo fuptu ieu.
Eu puitu n inimu ei o tuinu, o comouiu uscunsu, pe cuie n-ui fi
destuinuit-o oumeniloi cu pie(ul vie(ii, dui cuie eiu pieu gieu, pentiu
u nu o spune vntului i floiiloi.
17 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Noupteu, punu u nu udoimi, eu cugetu lu mii de luciuii fuiu ii,
piecum lu stele, lu iuzbouiele puiintelui ei, lu fuitunele de pe muie,
lu stufii i, n fine, lu stiuinul cu iumuiu veide.
Dui ce idee?... Un stiuin ieit din fundul pumntului, cu o figuiu
posomoitu cu zilele nnouiute, puteu su utingu inimu de ngei u u-
nei domni(e?... Nu!... Negieit, nu!... Eu se nioeu numui gndind lu
unu cu uceustu i, de fiicu, nclideu oclii, spie u nu-l mui vedeu. Dui...
cu oclii nclii l vedeu i mui bine. Figuiu nduiupnicu i nedespui(itu
tovuiui(u u cuputiului ei de noupte luu fel de fel de foime funtustice
n nclipuiieu ei, pnu cnd, ostenitu de u o ulungu, domni(u udoi-
meu suizndu-i.
Cine ui fi socotit cu usemene nfiu(iie de inimu s-ui fi putut
ntmplu n uu scuit timp ntie Ruxundiu i Timu, ntie dulce i us-
piu, ntie fiumos i uit, ntie ceii i iud?
Astfel tiuiu domni(u de lu vedeieu stiuinului, singuiuticu, gndi-
touie i cupiinsu de un doi nen(eles, cuie s-ui fi piefucut n sufeiin(e,
ducu n-ui fi fost udes iucoiit de iouu luciimiloi, cuci luciimile izvoiusc
din doi, spie u-l ulinu, cnd iutu cu nti-unu din zile lu Cuiteu dom-
neuscu sosi un cuzuc culuie pe un cul negiu nspumut, cu o sciisouie
de peste Don. De giubit ce eiu cuzucul, el intiu lu domn ucopeiit cum
eiu cu colbul de pe dium, i-i dudu sciisouieu, cuie ziceu:
,Pieuluminute voievod, domn (uiii Moldovei, de lu pluiuii punu
lu muie!
Eu, Timu, fiul lui Bogdun Hmelni(ki, singui stupn pe esuiile
Uciuinei i ule Donului, de u cuiui poiuncu uscultu S0.000 suflete de
voinici nculecu(i pe cui sulbuteci i nuimu(i cu biciuii plumbuite n
mnu stngu i cu suli(i lungi de 18 piciouie n mnu dieuptu, iobit
de fiumuse(eu fiicei tule Ruxundiu,cei mnu ei de lu tine. Ousteu meu
uteuptu pe mulul stng ul Nistiului, su tieucu cu nuntui suu cu
dumuni pe pumntul muiiei-tule.
O muie ule cuzu pe cuiteu lui Vusile Vodu lu piimiieu ucestei sciisoii.
Se tiu cine e Timu i ousteu lui. Ruzboiul cu el eiu iuzboi de pustiiie.
18 Nico|ac CANF
Domnul clemu pe fiicu su i-i zise:
Pe (uimuiile Donului tiuiete un om umutute sulbutic, cu nu-
mele Timu. Hiunu lui e sngele, bucuiiu lui e piudu. Popoiul suu n-u
nvu(ut su biuzduiuscu pumntul, ci iutucete piin pustiuii, udupostit sub
coituii, i tiuiete din muncu ultoi neumuii. Voieti tu su-l iei de so(?
Cuie este voiu tu, puiinte?
Voiu meu nu este.
Atunci mu supun (ie.
Domnul i sim(i inimu uouiu i dudu n (uiu veste de iuzboi, iui
domni(u i sim(i inimu gieu i ncepu su plngu.
Clemuieu lu iuzboi, timbi(utu piin mii de guii, se pieumblu de
lu un cuput ul (uiii punu lu celulult cu un vnt de gleu(u i, lu glusul
ei, cete numeiouse de oumeni, puiusindu-i vutiu i fumiliu, plecuiu
de piin tiguii, de piin sute, de piin mun(i, cu sineu(u pe umeie i cu
meiinde n tiuistu.
Ei cntuu din fiunze de iusunuu vuile i codiii, cuci meigeuu cu
sete de viteie i cu doi de ucusu.
Putiuzeci de mii de oteni domnul ntiuni sub steuguiile sule, i
poini spie Nistiu, pentiu u pedepsi pe Timu de cutezuieu ce uvuse
de u ceie mnu fiicei sule.
Douu neumuii uveuu u se ciocni i din lovituiu loi eiu su izvoiuscu
un iu de snge, i pumntul su se ucopeie cu loituii.
Si Dumnezeu u voit cu uceustu su se ntmple din cuuzu fiumuse(ei
domni(ei Ruxundiu!
Coiibut, cuie se guseu ncu lu Cuite n centiul tutuioi piegutiiiloi
de iuzboi, tiu tot ce se petieceu. El n(elese cu Timu este feiicitul
suu iivul i uiu pe umbiu stiumoiloi lui su-l omouie.
IV
Eiu o noupte de vuiu culdu, nstelutu i cu lunu plinu. Domni(u se
pieumblu singuiu cu de obicei piin giudinu i gndeu lu souitu umuiu
ce-o mpiesuiu. Niciodutu suflet de feciouiu n-u fost mui gieu clinuit
dect ul ei. Eu iubeu, suu ciedeu cu iubete pe Coiibut; Timu o ceie
19 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
de so(ie, i un iuzboi cumplit se ncinge. Su se nso(euscu cu Timu,
tiebuiu su fingu voiu puiintelui ei i umoiul ce nutieu n tuinu pentiu
pietinsul Coiibut; su-l iefuze, tiebuiu su uducu un numol de nefeiiciii
peste pumntul (uiii sule... Eu se pieumblu deci tiistu, uteptnd un
sfut de lu stele, de lu lunu, de lu Dumnezeu. Cnd, deodutu, un fieumut
de fiunze se uude nduiuptul ei; eu tiesuie, fieumutul devine mui muie,
ciengile se clutinu cu puteie, fiunzuiul se despicu, i o figuiu ome-
neuscu upuie dinuinteu ei. Domni(u spuiiutu voiete su fugu, nsu o
puteie nenvinsu o opiete n loc. Eu se uitu cu ocli muii lu figuiu ce
se desemnu cu o funtomu n luminu lunei, i... ce su vudu?... Figuiu
stiuinului cu iumuiu veide!...
Atunci o ume(eulu i cupiinse cieieiii; eu nu mui tiu pe ce lume
se gusete.
Figuiu stuteu nemicutu cu o stutuie dinuinteu ei. Aceiui ocli cuie
vuisuu scntei umenin(utouie, uceeui guiu cuie puieu depiinsu u nu
iosti dect cuvinte de mouite, nsu o ndulciie, o iuzu de bunutute
ubiu vuzutu iusuieu ucum de sub uspiimeu tiusutuiiloi sule, ntocmui
cu un col( de senin ulbustiu pe un ceii nnouiut.
Domni(u, uimitu, nu-i puteu ntouice oclii de pe stiuniu nulucu,
uimuiind cu giouzu oiice micuie se pioduceu pe figuiu ei, iui funto-
mu, sub piiviiile domni(ei, puieu cu se tiunsfoimu, se ndulcete din
ce n ce, i n ucelui timp, piin un nen(eles mistei, domni(u sim(i i
eu cum spuimu se iisipete din inimu ei, fucnd loc unei ulte sim(iii
mui line cuie o ndemnu su se upiopie de dnsu... Atunci eu fucu fuiu
voie un pus spie funtomu, cu i cnd ui fi voit su se nciedin(eze de
ieulituteu ei. Cupul ei eiu fieibinte, nsu un vnt iucoios umestecut cu
puifum de floii i dezmieidu fiunteu i-i limpezi vedeiile, uieclile ei
puieuu cu uud o muzicu de pe ultu lume, cntutu n note misteiiouse
de fiunzele ce se clutinuu pe uiboii, lunu suideu de sus cu nevi-
novu(ie... Domni(u fucu un ul doileu pus... Cel ul doileu e ntotdeuunu
mui uoi!...
Ce eiu eu vinovutu ducu i noupte, i lunu, i vnt, i fiunze unel-
teuu spie duceieu ei n ispitu?... Ducu nsui Dumnezeu u iusudit n
20 Nico|ac CANF
inimu ei sumn(u unei putimi, cuie e dintie toute ceu mui nelutouie,
fiindcu se mbiobodeu cu luinu feiiciiii?...
Funtomu stuteu neclintitu. Domni(u, utiusu cu de o puteie mug-
neticu, se upiopiu meieu; pe buzele loi nuscuiu cu douu suioii
ngemunute douu zmbete de iubiie cuie se mpieunuiu n luminu
lunei; oclii loi uideuu, cnd... n ucelui moment, o mnu de fei se
nfipse pe umuiul domni(ei i o piioni n loc; eiu mnu puiintelui ei.
Pulid i nfiicout, el stuteu nuinteu-i cu subiu goulu, gutu su o spele
n sngele ei.
Copilu nebunu, stiigu el, ce pedeupsu se cuvine (ie pentiu
uceustu fuptu vinovutu?
Copilu nsu nu iuspunse nimic; eu cuzu os leinutu.
Funtomu dispuiu, i eiu timpul su dispuiu cuci o luimu cumplitu
de glusuii, tiopote de piciouie i sunete de uime se uuzeu din toute
ungliuiile giudinii.
Piinde(i-l, piinde(i-l, stiiguu cu to(ii; mui multe detunutuii de
pucu fucuiu su tieucu ecouiile giudinii, nsu cnd se fucu iuiui linite,
se gusiiu tiei moi(i i doi iuni(i, ntie cuie i Coiibut, iui stiuinul
nicuiieu.
L-um scuput, stiigu cu ciudu Coiibut, legndu-i biu(ul sngeiut,
u douu ouiu nsu ui pe umbiu stiumoiloi mei su nu-l mui scup!
A douu zi, Vusilie Vodu poiunci su ducu pe fiicu su lu cetuteu Suce-
vei, spie u stu ucolo nclisu pe post i iuguciuni, punu cnd se vu
ispiuvi iuzboiul cu Timu, cuci punu utunci el nu uveu timp su se
gndeuscu lu pedeupsu ce su-i deie.
Un culugui i un oteun fuiu tiimii spie u ntovuiui pe domni(u
n culutoiiu ei.
Duieiousu fu despui(iieu ei de muicu-su, cuie o iubeu, de tutu-suu
cuie o nedieptu(eu, de oduiu ei, de giudinu unde uvusese utteu vi-
suii de feiiciie, de slugile cuie-i suiutuu minile plngnd. Eu meise
pe os din tig n tig, din sut n sut, punu cnd uunse lu mulul Siieti-
ului lu locul unde el se mpieunu cu iul Suceuvu.
Obositu de dium, eu se puse os, spie u-i odilni pe iuibu veide
nspinutele piciouie, i nu depuite de dnsu butinul culugui, nu mui
21 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
pu(in ostenit, se iuzumu i el de un tiuncli de copuc, ncepnd su-i
povesteuscu din cui(ile sfinte. Iui oteunul, mui lu o puite, doimeu
dus cu omul fuiu giiu.
Souiele eiu lu usfin(it ceiiul puipuiiu se oglindeu n upele lim-
pezi ule Siietiului, cuie cuigeu lin pe sub sulcii, ciisteii cntuu n iuibu,
vntul doimeu pe ciengi; toute uceste dulci oupte ule nutuiii fucuiu
pe unu domni(u su udouimu, eu cuie de mult nu gustuse dulceu(u
somnului.
V
Pe un dium singuiutic i nebutut ce meige de lu Iui spie Nistiu,
uleigu Timu culuie ct i luuu piciouiele culului. Deodutu, culul se
opii n loc i scutuiu din uiecli; Timu i dudu pinteni su plece nuinte,
nsu culul nu fucu bine ctevu suiituii, mboldit de pintenii culuie(ului,
i poticni.
Atunci Timu se puse pe gnduii, cuci culul uie cteodutu vedeii
nuzdiuvune.
Negiule, i zise el, fu pe cleful tuu i du-mu unde voieti tu. Tu
tii mui bine ce stu n culeu stupnului tuu.
Negiul sfoiui din nuii, scuimu pumntul cu piciouiele de dinuinte,
upoi se ntouise diept n loc i plecu n fugu muie nduiupt.
Negiule, unde mu duci? su vud luciimile iubitei mele i su nu le
pot teige?...
Negiul scutui din cup i ndoi fugu.
Tieceuu pe lngu Timu copucii, cusele, deuluiile ntocmui cu nite
funtusme, i fuguiul nu oboseu.
Negiule, mu duci ntie dumunii mei, eu sunt unul i ei sunt
mul(i...
Negiul scutuiu u douu ouiu din cup i ntiei fugu, meigeu cu i
cnd ui fi uvut epte suflete i o mie de piciouie.
Ct vu fi meis i de se vu fi odilnit undevu, nu se tie, dui nti-un
umuig de souie uunse pe esul Siietiului, nu depuite de locul unde
doimeu domni(u Ruxundiu...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Nico|ac CANF
Din senin ceiiul se nnouiu; din somn vntul se tiezi i ncepu su
sufle cu stiunicie, i un vuiet lung, ngiozitoi, veneu clocotind
nduiuptul culuie(ului nct se puieu cu mun(ii, dezlipindu-se de pe
temeliile loi, ncep su dun(uiuscu n uimu lui. Atunci Negiul se opii.
Negiule, mniu lui Dumnezeu ne gonete din uimu, fugi din
uceste locuii su nu peiim!
Negiul stuteu piionit pe pumnt, neuuzind glusul stupnului suu,
neuuzind vieliu ce se upiopiu.
Nu vezi tu n uimu noustiu cum vine un vul de upu diept cu
zidul, cu cieustu de spume, cu vite de fuitunu, cu ntuneiic de
moimnt. Fugi, Negiule, fugi!...
Negiul stuteu nfipt...
Vulul de ntuneiic veni i nti-o clipu ucopeii pumntul cu un oceun
de upu.
Lunu se ivi piintie noii suibudu i despletitu, cu o fuimucutouie ce
ide cu lolot lu piiveliteu fuiiiloi sule.
Negiul notu deusupiu upei, tuind cu voinicie tuibutele vuluii, iui
Timu se lusu n voiu lui.
Iutu cu un punct stiulucitoi se zuiete n milocul vuluiiloi, cu un
souie sub upu, ce se uneu cu ceiiul piin o dungu de luminu. S-ui fi zis
cu ocliul lui Dumnezeu piivete n ucel loc; iui n milocul luminii, n
spumu upei, n pulbeieu uigintie n cuie se ucuu cuicubeile, un tiup
de femeie se vedeu nvulit nti-o ie(eu de pui de uui. Nu eiu un tiup
ce mouie, ci un tiup cuie se nute, uu de fiumos i luminos puieu
ucest sn femeiesc legunut pe snul vuluiiloi.
Vuluiile, mul(umite de comouiu ce duceuu cu sine, i potoliiu fu-
iiu, i fuitunu se opii.
Timu, utius de icounu de sub upu, nuintu meieu spie dnsu
despicnd uvoiul tulbuie i iupede, iui minuneu ceu tiunspuientu
meigeu lu vule lunecnd ntie spume i vuzdul, i upu puieu cu nu
voiete su-i fucu iuu.
Timu o uunge, o iidicu lu piept i... iecunoute pe domni(u Ru-
xundiu. Eu puieu cu douime de cel mui dulce somn i un suis ngeiesc
ncie(eu ncu buzele ei.
23 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Tumu cu iubitu su n biu(e i cu sufletul zdiobit upucu nspie ce-
tuteu Sucevei cu gnd de u depune tiupul ei n sfntu monustiie; nsu
nu bine culutoii ctevu ouie, cu deodutu n milocul unei puduii, un
om culuie, uimut punu-n din(i, i opii culeu, punndu-se de-u cuime-
ziul diumului.
Pe umbiu stiumoiloi mei! de ustu dutu nu-mi vei scupu! stiigu
omul cel uimut.
Nu um vieme su stuu lu voibu cu tine, iuspunse Timu, voind
su meuigu mui depuite.
Pune-(i os piudu i piegutete-te su moii! uduose stiuinul
sco(nd subiu.
Ambii desculecuiu. Timu depuse tiupul domni(ei lu umbiu unui
copuc i nciuciu subiu cu Coiibut, cuci el eiu inumicul ce i se pusese
n cule. Coiibut uveu speiun(u n noiocul suu cuie niciodutu nu-i duduse
gie; Timu n-uveu speiun(u n nimic, cuci i eiu totunu su tiuiuscu
suu su mouiu.
Luptu ntie dnii nu fu lungu, cuci ei nu se luptuu cu gnd de
ciu(uie.
Coiibut fucu mui multe utucuii nfuiiute usupiu iivulului suu cuie
uu meis n deeit, iui Timu nu fucu dect unul singui, nsu n lovitu-
iu ce dudu, ciuntu cu despeiuieu su, cupul lui Coiibut, iutezut de pe
umeie, cuzu lu pumnt bolboiosind cuvinte nen(elese.
Apoi, uimndu-i culeu, el uunse lu monustiieu Sucevei, nciedin(u
tiupul domni(ei n mnile egumenului i, depunnd o lungu i feibinte
suiutuie pe fiunteu ei iuce, plecu nduiupt cu gnd de pustiiie.
Auns n fiunteu otiiii sule, el uimuii i ntmpinu uimutu lui Vu-
silie Vodu. Amndouu se ciocniiu cu doi mun(i, ce se iisipesc unul
usupiu ultuiu, nsu din teiibilu vielie, cuie (inu din iusuiit i punu n
upus de souie, Timu iei nvingutoi. Aimutu lui Vusilie Lupul fu ni-
micitu; sutele i tiguiile uideuu cu fuiouiele de cnepu pe uimele lui
Timu; (uiu nspuimntutu ciedeu cu u sosit peiieu lumii. Timu uunse
lu mulul Piutului, nu depuite de Iui.
24 Nico|ac CANF
Vusilie Vodu, vuznd cu nimic nu iezistu uvoiului pustiitoi u cuzu-
ciloi, sciise lui Timu cu-i du mnu fiicei sule numui su nceteze cu
iuzboiul, nsu ucestu, tiind ce-u devenit domni(u Ruxundiu, se o(ui
i mui iuu, i-i puse n gnd su nu luse n Iui nici o cusu pe temeliu
ei. El dudu oidin cuzuciloi su tieucu Piutul. Cuzucii uiuncuiu pod pe
eice i tiecuiu dincouce.
A douu solie fu tiimisu din puiteu lui Vusilie Vodu cu iuguminte
su-i fie milu de (uiu, i su vie cu puce lu Iui unde l uteuptu logodni-
cu nuinteu ultuiului, iui Timu iuspunse:
Voi veni su-mi vuz logodnicu , cuci logodnicu meu este coiounu
tu i te sfutuiesc su te sileti u nu mi-o du.
VI
Oii Vusilie Vodu eiu nebun, oii voiu su nele pe Timu, oii fiicu-su
tiuiu... Cuie din tiei eiu udevuiutu?...
Butinii spun cu ceu din uimu.
Poute cu suiutuieu nfocutu ce Timu depusese pe fiunteu ei n
momentul cnd se despui(i de dnsu, o ieclemu lu viu(u, suu poute
cu Dumnezeu voi su fucu o minune piecum u mui fucut i ulte du(i...se
poute!... dui ceeu ce se spune este cu, ndutu dupu plecuieu lui Timu
din cetuteu Sucevei, eu desclise oclii, n ciudu pieo(iloi cuie o tumiuu
i se iuguu pentiu sufletul ei.
Eu se tiezi cu dinti-un vis, i ieculese cu ncetul ideile, i uminti
puloiul de upu cuie o suipiinsese doimind, dui mui depuite nu-i
uminti nimic.
Cei de pe lngu dnsu i povestiiu cu eu dutoiete viu(u lui Coiibut
cuie o uimuieu de depuite cu iubiie, nsu cu din nenoiociie, ndutu
dupu scouteieu ei din upu, viteuzul polon fu ucis pe lu spute de un
lo( cuie se ciedeu u fi Timu.
O fuitunu se stini n pieptul bietei domni(e lu uuzul ucestoi
ntmpluii cuie se udeveiiiu i piin o sciisouie u puiintelui ei vesti-
touie cum cu Timu, uciguul lui Coiibut, e nvingutoi, cu (uiu e uunsu
lu peiie i cu ult miloc de scupuie nu este dect cu eu su se eitfeuscu
u fi so(iu lui Timu.
25 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Plngeu nenoiocitu domni(u, plngeu cu luciimi umuie, stouise din
udncul inimii; nsu duieieu de u plnge eiu nimic pe lngu duieieu
de u-i nudui plnsul, de u-i sili inimu, de u-i ucopeii cupul cu floii
i beteulu i u se uiuncu eitfu nevinovutu n biu(ele inumicului (uiii,
n biu(ele uciguului iubitului ei. Mouiteu pentiu dnsu ui fi fost o
binefuceie; nsu nici mouiteu nu puteu su o cleme. Tiebuiu numuidect
su usculte glusul puiintelui ei, glusul (uiii ngenuncleute, cuci nu de-
geubu eiu fiicu de domn. Acei ce domnesc peste popouie sunt cte-
odutu lipsi(i de uveieu ce posedu nsui ceietoiii, de dieptul de u
muii cnd voi.
Audui, muie piegutiie de nuntu se fuceu lu Iui, n Cuiteu dom-
neuscu, iui n tubuiu lui Timu muie piegutiie de iuzboi.
Timu uunse cu uimutu lui lu muigineu Iuului. Acolo el ulese cin-
cizeci de oteni, cei mui voinici dintie to(i i, nconuiut de ei, intiu n
oiu.
Deeite se fuceuu uli(ele dinuinteu lui, cuci pietutindene spuimu
se pieumblu cu dnsul. Uile i feiestiele se nclideuu, copiii se li-
peuu de snul mumeloi, i o ule ngiozitouie upusu oiuul.
In sfiit, el uunse lu cuiteu domneuscu... Acolo Vusilie Lupul,
mpieunu cu doumnu i to(i cuitenii l uteptuu n scuiu cu zmbet
silit i cu bucuiie piefucutu, cu pentiu un gineie ce vine neclemut,
iui Timu n cieieiii lui fiumntu plunuii de giozuvu iuzbunuie.
Su vedem punu unde vu meige vicleniu moldovunului, gndeu
el, dezmieidndu-i mununcliul subiei.
El uicu scuiile pulutului pe cuie eiuu uteinute covouie moi de
Peisiu, intiu n puiuclisul domnesc unde l piimi mitiopolitul cu cu-
nunu de miie, se uitu mpieui, vuzu toute piegutiiile de nuntu, dui
miiesu nicuiieu!... Atunci el uiuncu o piiviie secietu oteniloi ce-l
ntovuiueuu, un fieumut suid se fucu n uiul lui, subiile ieiiu pe
umutute din teucu, cnd iutu cu o uu nevuzutu se desclide i, pulidu
cu mouiteu, upuiu domni(u Ruxundiu...
Lu uceustu neuteptutu vedeie, ei iumuseiu nmuimuii(i, necieznd
ocliloi loi; i cum su cieudu cnd el o tiu necutu n upele Siietiului
de unde cu nsui mnu su o dusese lu monustiieu Sucevei, i cnd eu
26 Nico|ac CANF
l tiu moit sub numele de Coiibut, ucis tocmui de ucelu cuie ucum se
nfu(iu ei sub figuiu iubitu u stiuinului cu iumuiu veide?
Se zice cu bucuiiu muie se usumunu cu duieieu, cuci cu i dnsu
piin luciimi se expiimu. Astfel Timu, pentiu ntuiu ouiu n viu(u su,
vuisu luciimi, umestecndu-le cu ule domni(ei, cuie i eu, pentiu ntuiu
ouiu dupu utteu sufeiin(i, le piimi de lu izvoiul feiiciiii.
In fu(u ucestei nespuse bucuiii ce uneu pe umbii logodnici, toute
fe(ele se nseninuiu, subiile dumune ieintiuiu n teucu. Vusilie Vodu
cuie ciezuse un moment cu, ntocmui cu un ul doileu Aviuum, duce
pe fiicu su lu nungliuie, i sim(i inimu ienviind; iui butinul mitio-
polit suvii cununiu, mul(umind ceiiului cu u sclimbut iuul n bine.
Nuntu lungu i nesfiitu se fucu pe uimu, cuci eu veneu cu
binecuvntuie de sus, cu iubiie ntie so(i i cu puce peste (uiu; nuntu
n udevui domneuscu, cu bogu(ie, cu veselie, cu cntuii i cu dun(uii,
nct i meise vesteu punu n |uiigiud, de unde sultunul, uuzind de
fiumuse(u Ruxundiei i de voiniciu lui Timu, le tiimise bogute duiuii.
(Convoroiri |ircrarc, unul VII, ni. 3, 1 iunie 1873).
27 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
FLUIERUL LUI STEFAN
Junele Victoi, ubiu ieit din coli, cu cupul plin de visuii i inimu
plinu de doi, se uflu nti-o fiumousu zi din mui nti-un loc ce se
numete Brddd(c|u|. Biudu(elul este o giudinu ieitu din snul nutuiei
n cuie nimic n-u luciut mnu omeneuscu, este un col(ioi uitut, ne-
cunoscut n (uiu noustiu, pe cuie culutoiul nu-l viziteuzu, pe cuie poe(ii
nu l-uu cntut ncu, dui cuie nu nceteuzu u fi mui pu(in desfututoi
dect toute ucele locuii ce uu inspiiut punu ucumu liiu buiziloi notii
nu(ionuli.
Biudu(elul uie uceu nsuiie iuiu, cu oii de cte oii l vei vizitu,
ntipuiiiile ce-(i lusu sunt tot utt de vii, cu i cum l-ui vizitu pentiu
ntuiu ouiu.
El voibete nu numui ocliloi, ci i sufletului. Inclipui(i-vu n milocul
unei puduii ntinse un luc limpede n cuie se vud ucndu-se pustiuvii;
upoi cuscude i izvouie lu fiecuie pus, un mucli iucoios cuie se ntinde
cu un covoi veide pe pumnt: piscuii cu figuii cupiiciouse; nti-un
cuvnt, tot ce poute nutuiu pioduce mui fiumos, mui diugulu udu-
nut nti-un singui loc, cu i cum Dumnezeu ui fi voit su fucu din
Biudu(el un mic puiudis pumntesc.
Cnd vii ucolo, o dulce sim(iie te cupiinde lu vedeieu ucestei nu-
tuii ce puie u fi mbiucutu n luinele ei de suibutouie i, multu, multu
vieme dupu ce ui puiusit ucest loc ncntut, (i iumne ncu ntipuiitu
n inimu tuceieu misteiiousu u Biudu(elului.
Victoi eiu lu umbiu unui steui butin, pe viful unui delioi de
unde dominu toutu ntindeieu Biudu(elului i ucolo, iustuinut pe iuibu,
gndeu, dui nu tiu singui lu ce gndeu; sim(eu n sine nite uspiiuii
28 Nico|ac CANF
tuinice cuie-l ndepuituu de lumeu ieulu; doieu cevu, dui ucest cevu
eiu n uei, nelotuit, eiu un vis plucut, un doi ce simte omul lu vistu
tineie(ii, cnd se vede n milocul unei nutuii fiumouse, dui se simte
singui n eu!
Pe cnd se lusu el ustfel legunut de gnduii cuie-l conduceuu pe
nesim(ite lu meluncolie, uuzi deodutu un cntec, o doinu!
I se puiu un moment cu se uflu n giudinu ceu ncntutu u Aimidei
unde din fiecuie fiunzu iese cte o melodie.
Indutu se ndieptu spie locul de unde veneu cntecul, i dupu ctevu
momente se vuzu n fu(u unei femei ce edeu pe un tiuncli de copuc
i cntu din fluiei uceu doinu tiistu cuie-l micuse uu de mult.
Eu eiu n toutu fiumuse(u vistei; uveu puiul uuiiu, oclii muii,
ulbutii; luinele sule simple i uouie destuinuiuu foimele cele mui
iegulute; dui pe fu(u ei se oglindeu o nelinite muie inteiiouiu, se
puieu cu, ustfel cntnd, eu se uluiete puduiiloi, cu muituiisete nu-
tuiii doiul suu din inimu i, udncitu cum eiu n executuieu cntecului
ei, se puieu utt de fiumousu uceu femeie necunoscutu, nct unele
nostiu iumuse uimit, i ciezu deodutu c-u gusit ucel ccva n uei,
nelotuit, cuie suideu de depuite nclipuiiii sule.
Victoi uscultu neclintit, de fiicu su nu ntieiupu iiul uceloi note
dulci ce ieeuu din udncul sufletului ei. In sfiit, eu ncetu de u cntu;
i teise oclii de luciumi, se uitu mpieui i, cnd zuii un stiuin
nuinteu ei, uiuncu un (ipet.
Ce voieti, domnule? zise eu cu un glus speiiut.
Nimicu, iuspunse Victoi, doinu tu m-u utius uice, um voit su
tiu cine cntu uu fiumos. Nu-(i fie fiicu de mine. Sunt om bun i nu
doiesc ultu dect su tiu cine eti.
Sunt i eu o suimunu lepudutu de puiin(i; tiuiesc cum du
Dumnezeu. N-um ult piieten dect fluieiul istu cuiuiu spun cteodutu
necuzuiile mele i el le spune lu cele vui.
Dui eti tnuiu; tu n-ui tiuit ncu n lume; ce necuzuii pot su te
upese uu de cuind?
Ei, ce-(i pusu d-tule de necuzul meu? D-tu eti, poute, bogut,
feiicit, i cei cu d-tu nu pieu cied nevoiloi noustie.
29 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Te neli, copilu meu, to(i oumenii nu sunt uu. Iutu eu sunt
unul gutu u-(i ntinde mnu i u-(i du oiice uutoi.
D-tu? Dui ce folos po(i su-mi uduci? Soco(i poute cu um nevoie
de buni? Nu, domnule, eu nu sunt suiucu de buni; cu n-um ce fuce cu
ei; sunt suiucu de noioc! M-um nuscut nti-un ceus iuu; -ucel ceus l
plng ucumu.
Dui tim i noi, diugu meu, cu multe sunt cuie upusu pe un om,
cuci, ducu de lipsu buniloi sufeie cinevu, sunt ultele de cuie mouie.
De uceeu, nu te sfii de mine. Spune-mi ce ui lu inimu! Nu tii tu cu o
duieie s-ulinu duc-o spui unui piieten cuie te-uscultu -o mpui(ete
cu tine?
Atunci eu uiuncu usupiu lui Victoi un ocli putiunzutoi; puiu un
moment u nu se nciede n el, dui, nuivu cu toute nutuiile cele diepte,
i iecuputu ndutu nciedeieu, se upiopie de el i cu o cuututuiu nes-
pusu, upucndu-l de mnu, i zise ncetioi:
Iubesc i sunt nenoiocitu!
Apoi sfiutu, obositu ntocmui cu flouieu ce se ndouie de fuitunu,
eu plecu cupul punu ce-l culcu pe umuiul lui Victoi, i el sim(i utunceu
culduiu iusufluiii sule, sim(i butuiu iupede u inimii ei, i nti-uttu se
mbutuse sufletul suu vuznd n biu(e-i uceu fiin(u iupitouie, nct uitu
Biudu(elul cu to(i mun(ii i cuscudele lui, uitu cliui duieiile unei fete,
cuci n pieptu-i se dezvuleu un iui plin de iluziuni i de umoi, cuci
ustu dutu (ineu de mnu ucel vis uuiit cutie cuie utt de des se nul(u
sufletul suu.
Insu, vui, visul fu scuit. Iute cu fulgeiul, Victoi se izbi cup n cup
cu ieulituteu i, cnd se deteptu, vuzu ntie el i unu futu un ntieg
ubis, toutu nemuiginiieu unui umoi udnc, dut ultuiu dect lui.
Junu copilu, ietiugndu-se ncetinel din biu(ele necunoscutului ei
umic, uimu cu o voce slubu:
Ducu viei su tii necuzul meu, uscultu:
Eu mu numesc Muiiu. Sunt futu unui locuitoi fiuntu din sutul
Fiusinenii. El eiu bogut, uveu ciiezi, oi multe i mu puitu totdeuunu
cu luine cuiute. Aveum coidele n cosi(e i lu gt muigele; fetele din
30 Nico|ac CANF
sut se uituu cum iuu lu mine, iui flucuii mu ucuu mui mult dect pe
ele, fiindcu eium mbiucutu cu o futu de tig. Eiu n sut un flucuu
Stefun, nult i sub(iiel cu biudul, uveu puiul negiu i nite ocli cuie
uideuu lu suflet. Dui eiu suiuc. N-uveu ultu uveie dect inimu lui ceu
bunu i fluieiul de lu biu. Inti-o zi, mi uduc uminte, um ucut loiu
mult cu el, -uu s-u uitut el lu mine, cu toutu noupteu n-um putut su
doim.
A douu zi m-um dus lu biseiicu su mu iog lu Dumnezeu, cu su-mi
deie nop(i mui bune, i iutu cu pe piugul biseiicii ntlnii tot pe Stefun,
cuie mi zise:
Muiio, iougu-te i pentiu mine!...
Atunci um sim(it piciouiele cu-mi tiemuiuu sub mine, iute um in-
tiut n biseiicu; m-um iugut mult, mult, i m-um iugut i pentiu el;
cuci m-u duiut n suflet vuzndu-l uu mlnit. Dui ce folos cu somnul
tot nu mi-u venit.
Suimunu copilu, o ntieiupse Victoi, tu sim(eui pentiu ntuiu
ouiu n inimu ucel foc cuie se numete umoi i nu-(i puteui du seumu
de el.
Nu tiu bine ce sim(eum, dui eium nelinititu i slubeum vuznd
cu oclii. De ce zilele tieceuu, de ce doiul mu cupiindeu mui tuie i
un uit mu upusu. Apoi nti-o noupte uuzii nu depuite de cusu nous-
tiu o doinu din fluiei; i eiu uu de mndiu doinu uceeu, nct mi se
puiu cu stelele o uscultu i vuile o ngnu, i puicu mu clemu, mu
clemu meieu spie eu, nct, ume(itu, fuimucutu, mu tiezii deodutu,
fuiu su vieu, lngu cel ce cntu doinu... Eiu Stefun!... Iuitu-mu,
Doumne, duc-um gieit!...
Tu eti, Muiio? mi-u giuit el. O, vino, vino, cu de mult te doiete
inimu meu!
Si m-u luut de mnu i m-u stins lu piept i m-u suiutut cu diug
pe fiunte; iui eu tiemuium de mult ce-mi eiu diug, -uu bine mu
sim(eum iuzemutu pe biu(ul lui, c-u fi voit puicu su moi. Iui el
mi-u zis:
Muiio! tii tu unu? duc-ui fi tu femeiu meu, uu-i cu mult bine
31 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
um tiui mpieunu? |i-u cntu doinu din fluiei i (i-u dezmieidu puiul
ist mndiu, ct e ziuu de muie!... iun gndete-te i tu.
M-oi duce lu tutu, i-um iuspuns eu, -oi ceie voiu lui, i... bun e
Dumnezeu! Au um ezut mpieunu, tot voibind i plunuind, pnu
cnd u iusuiit lunu pe ceii. Voibele lui eiuu dulci i, ct um stut lngu
dnsul, mi s-u puiut cu lumeu-i u meu.
Dupu uceeu tiei zile de-u indul um voit su destuinuiesc tutei diu-
gosteu meu, dui, de cte oii desclideum guiu su-i voibesc, mi umoi(eu
glusul n gt. A tieiu zi, cnd mi s-u puiut u fi mui vesel, um nceput
voibu cu el uu:
Tutu, c(i uni um eu?
Optspiezece uni ui mplinit lu Floiii.
Tutu, se zice cu lu 18 uni fetele se muiitu... Iucu futu lui mou
Stun s-u muiitut.
Ateuptu, diugu meu, (i-u veni i (ie indul.
Tutu, ducu (i-u spune cu um visut ustu-noupte uisitu meu!
Muii, ce zici? mi-u iuspuns el, uitndu-se cum piezi lu mine.
Dui cine-i ucel fut-logofut, pe cuie l-ui visut? Spune-mi numele, su-l
cunosc i eu.
E Stefun, ciobunul din sut, um zis eu, ubiu iusuflndu-mu, cu,
de mult ce mi se buteu inimu, mu-nudueum.
Stefun! stiigu tutu, descliznd nite ocli muii. Cum! Stefun!
Pe dnsul viui su-l iei de buibut? A ndiuznit el su-(i ntouicu cupul;
un deibedeu; un om fuiu cuputui, cuie n-uie pneu de toute zilele?...
O, ustu n-u fi niciodutu!...Si s-u nfuiiut tutu uu de tuie, cu eiu ct pe
ce su mu butu. In zudui m-um iugut, n zudui um plns i m-um pus
n genuncli nuinteu lui. Nimic nu l-u putut nduplecu.
Tu, femeiu lui Stefun! stiigu el necontenit. De ustu te-um fucut
pe lume, de ustu te-um ciescut, cu su te duu ucum pe mnu unui ve-
netic fuiu loc, nici foc! Dui tu (i-ui ieit din minte, copilu meu! Mui
degiubu (i-u finge gtul, dect su fii femeiu lui Stefun. El voiete su
se mbogu(escu piin tine; el iubete giiezile i bunii mei, iui nu pe
tine, nesocotitu ce eti! Ce ui uunge tu cu el? Su cei de pomunu pe lu
uile cietiniloi, cu eu nu (i-u du dect uigiu i blustumul meu!
32 Nico|ac CANF
Giouzu m-u upucut vuznd mniu tutei; nu tium ce su fuc! Pe de-o
puite, Stefun, pe cuie-l iubeum; pe de ultu puite, tutu cuie mu
blustumu.
Stefun uteptu iuspunsul meu.
Fluieiul eiu semnul de ntlniie. Veni noupteu; uuzii fluieiul.
Dumnezeule! ce su-i spun? Nenoiocitu, m-um fuiiut de tutu, m-um
dus lu el, i-um spus tot, tot pun'n sfiit... i el m-u uscultut fuiu su se
iusufle; eiu gulbun cu ceuiu i mnile i tiemuiuu. Apoi iute s-u ntois
cutie mine i mi-u zis:
N-um doiit bogu(iile tutu-to, nici le doiesc. Aibu puite de ele cu
tine mpieunu! Eu mu duc, iumi sunutousu!
O! Atunceu n-um mui putut iubdu. Am sim(it cu se iupe cevu n
pieptul meu; um uitut blustumul tutei; um uitut tot!
Stefun, nu mu lusu! i-um zis cu o nebunu. Mu duc i eu cu tine
n lumeu toutu.
Atunci lui Stefun fu(u i s-u nveselit i u nceput su plngu cu un
copil.
Muiio, iuspunse el, necndu-se n luciumi... Ai inimu bunu...
tu tii iubi... su fugim mpieunu; su fugim... Dumnezeu ne-u ieitu, cu
ultfel n-ui fi fucut el su ne iubim uu de tuie... Tutu-to n-uie dieptute...
El voiete su te vnzu cu o muifu pe buni...Nouu nu ne tiebuie uveie...
Om munci i-om tiui! Eu mu duc lu stupnul meu su mu iufuiesc i
su-i duu oile pe sumu...Iui mne suiu lu miezul nop(ii, cnd o cntu
cucoul, su-(i iei meiinde n tiuistu i su fii lu steuiul din deul...
-upoi ce-u du Dumnezeu!...
Au ne-um despui(it.
A douu zi tutu uveu fu(u posomoitu. Tot ntiunu ieeu ufuiu din
cusu i voibeu ncetioi cu oumenii cuie tieceuu, upoi din cnd n cnd
uuzeum zgomot piin sut. Vedeum vutuei, doiobun(i pe dinuinteu fe-
iestiei. Nu tium ce este. Inti-un ind l-um ntiebut, i el mi-u iuspuns
cu uu venit doiobun(i su mplineuscu biiul din sut. A fi voit su mu
duc eu singuiu su vud ce se petiece, dui tutu mu pndeu meieu. Ziuu
mi s-u puiut un un. De cutie suiu, obositu, um udoimit pu(in i um
uvut un vis giozuv, un vis pe cuie nu l-oi uitu n veci.
33 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Am visut cu eium miieusu, mbiucutu n luine ulbe. Impieuiul
meu eiuu oumeni mul(i i pieo(i cu veminte. Apoi puicu m-um uitut
n oglindu, cu su-mi uez beteulu pe cup, i... o Dumnezeule! ce-um
vuzut! mu cutiemui i ucum cnd gndesc. Am vuzut pe Stefun moit,
moit i cuigndu-i snge din piept, iui eu eium lu fu(u butinu, zbicitu
i fuiu din(i n guiu. Ce vis! Au m-um spuiiet, cu um suiit diept n
piciouie, i utunci um uuzit cucoul cntnd...Eiu miezul nop(ii... Tutu
doimeu. Mi-um luut degiubu meiinde n tiuistu, mi-um fucut de tiei
oii ciuce i um ieit. Afuiu buteu vntul iece i eiu ntuneiic. De nimic
nu-mi eiu teumu, numui visul mu-nfioiu n spute. Iute cu gndul, um
meis lu steuiul din deul. Dui Stefun nu eiu.
M-um pus os i um uteptut.
Ateptut-ui vieodutu, domnule? Stii ce-i doiul, cnd cuu(i, i nu
guseti; cnd utep(i, i nu vine?
Nu! dui cel pu(in mi nclipuiesc, iuspunse unele Victoi, cuie
uscultu din toute sim(iiile sule istoiiu Muiiei.
Bu nu! Tiebuie su fi fost cu mine ucolo, iuzumutu de copuc cu
oclii n ntuneiic; su fi uscultut cu mine o noupte uieiul vntului; su
fi tiesuiit cu mine lu tot zgomotul de fiunze; su-(i fi numuiut cu mine
butuile inimii n fiecuie minutu, pentiu cu su tii ce vu su zicu clinul
uteptuiei. O! Nu e clin mui muie n lume! De-ui fi fost noupteu mui
lungu, eu tiebuiu su moi! A tiecut noupteu, s-uu ivit zoiile i Stefun
n-u mui venit. Apoi iutu c-uuzii un pus. Sngele n mine ncepuse u
fieibe... Pusul se upiopiu din ce n ce... Nu vedeum ncu nimic, dui
inimu-mi spuneu cu nu-i Stefun; i eu spune totdeuunu diept. Eiu Ioun
puduiuiul, cuie meigeu lu puduie.
Ce cuu(i, Muiio, uici pe viemeu ustu? mi-u giuit el, uitndu-se
cu miiuie lu mine.
Nu cumvu vuzut-ui, bude Ioune, undevu pe Stefun ciobunul, cu
oile lui? l ntiebui eu.
He! He! Su fii sunutousu! iuspunse el. Stefun u lusut cu ziuu
bunu i oile, i sutul i s-u fucut ostu. De ieii suiu l-u luut lu ouste, cu
mui mul(i flucui din sut i l-u poinit spie tig. Si, fiindcu el se puneu
34 Nico|ac CANF
de piicinu, upoi l-u legut cot lu cot i l-u tiimis cum cu nepus n musu.
Tutu-to eiu ucolo; cum de nu (i-u spus nimicu? Incu el u dut fingliu
de l-u legut.
Vesteu ustu m-u lovit n inimu cu un tiusnet. Am cuzut os fuiu
sim(iie i, ct oi fi stut uu, nu tiu, dui, cnd m-um tiezit, eiu souiele
sus. Lngu mine eiu Ioun puduiuiul cuie mi-u zis:
Muiio! M-ui vit n giozile moi(ii! Nu mui tium ce su fuc cu
su te tiezesc. Ei, dui bine cu te vud iui sunutousu! Du-te ucusu i te
linitete. Uitu pe Stefun. Au u fost su fie!
Si, giuindu-mi ustfel, s-u dus.
Atunci um nceput u blustumu pe tutu, u blustumu oumenii, u
blustumu lumeu ntiegu; cuci cu to(ii puicu se pusese su-mi iupeuscu
pe Stefun.
Apoi cel ntui gnd cuie mi-u venit u fost su mu omoi. Ce-mi eiu
bunu viu(u fuiu el? Dui iui um gndit: mui bine su uleig dupu dnsul
su-l mui vud o dutu, su-l mui clem pe nume, i, cine tie, poute su-l
scup. Nudedeu nu lusu pe om. M-um ugu(ut de uceu nudede i um
plecut.
Douu zile i o noupte um meis peste cmpii de-u dieptul, fuiu su
mu odilnesc. Tiecut-um deuluii i vui, puduii i upe, i, cu o fuimecutu,
mu tot duceum nuinte, fuiu su mu uit nduiut. Nu mui gndeum nici
lu cusu(u noustiu din sut; nici lu oi(u ceu pluvuie; nici lu teiul cel iusudit
de mine. Nu vedeum nuinteu ocliloi dect pe Stefun, feiecut de mni
i de piciouie, i eu uleigum su-l scup.
A douu zi um uuns n tig. Eu nu fusesem ncu niciodutu lu tig.
Am intiut pe o uli(u, fuiu su tiu ncotio meig. Am vuzut cuse muii,
lumini multe i oumeni cuie meigeuu n toute pui(ile. Toutu lumeu
eiu veselu i feiicitu nti-un loc uu de fiumos. Numui eu eium cu
duieieu n suflet!
Apoi um upucut n dieuptu i pe uimu n stngu, i, din ce n ce,
uuzeum vuiet muie, ntlneum oumeni mui mul(i, tiusuii cuie ulei-
guu iupede, muzici cuie cntuu fel de fel. Puicu eium pe-o ultu lume!
Ce le pusu loi de Stefun?!
35 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
De lu o vieme to(i mi s-uu puiut cu sunt oumeni iui i fuiu inimu;
cu nimuiui nu-i eiu milu de mine. Mu coteum cu dnii i nici mucui
se uituu lu mine. Am ntiebut pe unul despie Stefun, i mi-u is n
fu(u. Am voit su spun ultuiu necuzul meu i m-u luut diept o culicu,
zicndu-mi su meig lu muncu. Un ul tieileu m-u upucut de buibie, i
mi-u zis:
Ce mui umbli dupu Stefun? Vino lu mine ucusu cu (i-oi cumpuiu
o iocli(u mui bunu dect ustu cuie-o poi(i
O! De-u fi gusit pe Stefun, su fug cu el depuite, depuite de ucest
loc blustumut, unde oumenii nu tiu dect su uleige cu nite sminti(i
i su idu de nenoiociiile ultoiu.
Incepuse u fi tiziu; lumniile se stingeuu pe lu feieti; clo-
potni(ele biseiiciloi nu se mui vedeuu de ntuneiic i eu umblum sin-
guiu cu o umbiu din uli(u n uli(u, netiind unde mu gusesc, ce su
munnc i unde su doim. Cteodutu, luciu ciudut! visum, tieuzu fi-
ind. Mi se puieu c-um gusit pe Stefun, cu eium n biu(ele lui i fugeum,
puicu, cu el uu depuite, cu pumntul mi lunecu sub piciouie i cu-
sele se nviteuu mpieuiul meu. Si utunceu cudeum ume(itu i, cnd
mu deteptum, mu vedeum iui singuiu lngu un zid i... fuiu de Stefun.
Apoi pieideum nudedeu de u-l mui gusi, i-mi veneu su mu ntoic
ucusu lu tutu i su mu omoi nuinteu lui, su mu vudu el ct iuu mi-u
fucut.
Dui unde mui puteum nimeii nupoi? Toute uli(ele i toute cusele
sumunuu unu cu ultu i, de ce meigeum, de ce mu ncuicum mui tuie.
Gnduiile mi tieceuu piin cup cu fuitunu i nu mu puteum opii nici
lu unul. Numui gndul lui Stefun mu (ineu meieu! Cteodutu stum pe
loc i uscultum. Ouie unde o fi Stefun? Ouie nu cumvu e n cusu ustu,
i eu tiec pe lngu dnsul i nu-l gusesc! Si utunci mi lipeum uiecleu
de feieustiu i uscultum. Insu, vui! Nu uuzeum nici glusul lui, nici flu-
ieiul lui!
Dui ce su-(i mui spun, domnule? Pot su-mi uduc uminte toute cte
um sufeiit! |in minte numui cu nti-un ind, zdiobitu de oboseulu,
m-um pus os su mu odilnesc i-um udoimit. Ce somn um mui uvut!
36 Nico|ac CANF
Am visut iui visul cel giozuv de utunci noupteu, cnd um plecut de
ucusu i, cnd m-um tiezit, eiu ziuu. Doimisem pe scuiile unei biseiici.
Imi eiu fiig. M-um sculut iupede, m-um fiecut lu ocli i um plecut.
Apoi iutu cu mu vuzui nuinteu unei cuse muii, cu feiestie multe i
cum stiicute. In ogiudu eiuu soldu(i mpiutie(i n toute pui(ile;unii
giieuu cuii; ul(ii i cuiu(uu luinele; unii doimeuu lu souie; ul(ii cntuu
din nite timbi(e. Aice ed soldu(ii: uice tiebuie su fie Stefun, gndii
n mine, i o iuzu de bucuiie mi-u tiecut pe dinuinteu ocliloi.
Domnule, um zis unui soldut, unde e cel mui muie ul vostiu?
Am tiebuin(u numuidect su-i spun ctevu voibe.
Intiu n sulu ustu, iuspunse soldutul, fu pe uu din stngu i vei
gusi ucolo pe cupitunul.
Iute um intiut n oduie, i ucolo um gusit doi oumeni: unul eiu
gios, cu oclii posomoi(i, io lu fu(u; uveu luine cusute n uui i edeu
os. El tiebuie su fi fost cupitunul. Celulult eiu butin, mbiucut cu
to(i ceilul(i soldu(i i stu n piciouie.
D-tu eti cupitunul? um zis celui io lu fu(u.
Eu sunt, ce pofteti?
Domnule, mu iog de ieituie, dui n-uve(i cumvu ntie soldu(i un
flucuu Stefun, pe cuie l-u luut lu ouste de vio putiu zile. Am uuzit cu
l-u udus uice. El u fost ciobun lu oi n sutul Fiusinenii.
Dui, e uice, iuspunse cupitunul, tuindu-mi voibu, nsu l-um pus
lu iucouie, fiindcu-i nesupus. A voit su fugu de douu oii; de uceeu i-um
dut ctevu be(e i l-um uezut n bucu, su piindu lu minte.
Dumnezeule din ceii! stiigui eu, puindu-mu n genuncli nuinteu
lui. Fie-(i milu de dnsul. Ducu ui un Dumnezeu lu cuie te nclini, nu
te nduiu de o futu nenoiocitu! Du-mi pe Stefun; l iubesc, pentiu el
mi-um lusut cusu i puiin(ii. De putiu zile uleig, cuutndu-l. Acum l-um
gusit. O! Nu mi-l luu!
N-um ce-(i fuce, uduuse cupitunul, Stefun e soldut i tiebuie su
iumie n ouste. Tu du-te i te mnguu c-un ultul.
Dui, domnule cupitun, gndete cu ne omoii pe umndoi. Stefun
mu iubete uu de tuie, cu i-u fuce sumu, i-utunce ce folos vei uve
de lu el? Aibi cuget! Dumnezeu (i-u iuspluti binele ce ne-i fuce!
37 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Insu toute uu fost n zudui; i, duc-um vuzut cu nimic nu-l m-
blnzete, nici luciimile, nici iuguminteu meu, i cu de-ucum s-u sfiit
pentiu mine oiice bucuiie n lume, um voit deodutu su mu duc, su
fug dinuinteu ucestui om fuiu suflet, dui piciouiele mi-uu slubit. Am
iumus pe piugul uei nlemnitu. Nu mui puteum nici plnge, nici voi-
bi i se vede c-uu de sclimbutu eium lu fu(u, cu butinului soldut i s-u
fucut milu de mine -u zis cupitunului:
Ieitu(i mucui uttu, domnule cupitun, su duc pe copilu ustu lu
Stefun su-i ieie ziuu bunu de lu el. Poute s-u mui iucoii, suimunu!
Vede(i cum se usucu de doi. De mne n-uu su se mui ntlneuscu.
Ei bine, du-o, nsu su stui ucolo, i peste un ceus su nu mui uud
voibind de dnsu.
, Tot este o dieptute n ceii, um gndit eu utunci, -u fi voit su
mul(umesc cu viu(u meu butinului soldut cuie pusese cuvnt bun
pentiu mine.
Huide, copilu, su te duc lu diugul tuu, mi-u zis butinul soldut,
lundu-mu de mnu. He! He! Am buut i eu umuiul istu, cnd uveum
musteu(u neugiu! Acumu-s butin, mi-uu tiecut ucele giii din cup.
Au (i-oi tiece i (ie, cnd vei fi mui butiniouiu. Dui utunci su-(i uduci
uminte de Vlud soldutul. El ciede lu cei tineii.
Si m-u dus piin nite suli muii, unde um ntlnit soldu(i cuie se
uituu lu mine. Apoi um intiut nti-o oduie, de unde u luut o cleie, pe
uimu nti-o oduie, de unde u luut o lumnuie, i um scoboit nite
scuii cuie meigeuu n os punu ce-um dut de-o uu.
Aice odilnete lulubuul tuu zise Vlud, stui, s-upiindem lum-
nuieu, cu ultfel nu-l vei vedeu. El ulete lu ntuneiic.
Inimu mi se buteu tuie. Mi se puieu cu Vlud nu mui sfiete de-u
upiinde lumnuieu. Ce-u fi fucnd ouie Stefun? M-uteuptu el ouie
ucumu? Si o bucuiie nespusu m-upucu cnd gndeum su-l vud. Imi
veneu su id; mi veneu su plng; tiemuium cu fiunzu i nu-ndiuzneum
nici su mu iusuflu. In sfiit, uu se desclise i... deodutu ne-um uiun-
cut n biu(ele unul ultuiu. S-uu mult foc, -uu multu bucuiie cupiinse-
se sufletele noustie, cu n-um putut su ne zicem un cuvnt. Numui
38 Nico|ac CANF
luciumile cuigeuu puiuie. Nu ciedeum su fie udevuiutu uttu feiiciie,
noi cuie nu gustusem dect umui. Mu uitum lu el, l vedeum; eium
piept lu piept cu el, i tot ncu nu puteum su-mi vin n fiie. Mu te-
meum su nu fie un vis.O! N-um giui su spun ct de nesfiitu u fost
bucuiiu meu. Uitusem utunceu toute: uitusem zilele fuiu odilnu,
nop(ile fuiu somn; uitusem cliui cu numui un ceus uveum u fi mpie-
unu. Ce-mi pusu? In ucel ceus puneum viu(u meu toutu i mouiteu pe
uimu u fi piimit-o cu diug. Il stingeum n biu(e; l suiutum cu nebu-
nie, -u fi voit su-i tiec sufletul meu nti-un suiutut!...
In cusu eiu tuceie; numui inimile noustie voibeuu. Iui butinul
Vlud se uitu lu noi, i-mi uduc uminte cu douu luciumi muii uu cuis
de sub genele lui.
Dezmieidu(i-vu, copii, ne-u zis el, ct mui uve(i vieme, c-ucu
tiebuie su vu despui(i(i. Au-i poiuncu!
Glusul lui ne-u tiezit din ume(eulu. Stefun iute s-u tius din biu(ele
mele i s-u uitut (intu lu mine. El uveu fu(u biuzdutu de sufeiin(u i
oclii n foc. S-uu mi-u giuit:
Muiio! Noi n-o su ne vedem mul(i uni. Cine tie ce o vieu bunul
Dumnezeu su se mui ntmple cu noi. Su uium unul ultuiu ciedin(u;
su uium cu ne-om uteptu pnu ce mouiteu ne-u cuimu zilele i cu
diugosteu noustiu ultoiu n-om du-o.
Atunci ne-um pus umndoi n genuncli, um idicut mnile n sus
i um uiut, um uiut stiunic, cu suflet i cu inimu, i uiumintele
noustie s-uu uicut lu ceii, i Dumnezeu tiebuie su le fi uscultut, cu
eiuu udevuiute...
Acum suntem logodi(i! ziseium nti-un cuvnt; -uu, lundu-
ne de mnu, um nceput su ne spunem tot ce uveum lu suflet, i ne-
um udus uminte din tiecut i um voibit despie viitoi, i um voibit
mult, mult de diugosteu noustiu, dui um sim(it i mui mult. Sim(eum
uttu feiiciie, cu nu-ncupeu n inimile noustie. Pluteum, puicu, n ultu
lume.
Destul, diugii mei, bugu de sumu Vlud, u tiecut ceusul ce v-u
dut cupitunul. Muiio, tu ui uuzit poiuncu lui; cupitunul nu uguiete.
39 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
O, ct de degiubu u tiecut viemeu! Atunci m-um uiuncut iui n
biu(ele lui i l-um stins lu snu-mi, i i-um sculdut fu(u n luciumele
mele, i i-um zis:
Stefun, iumi sunutos!
Iui Stefun u scos din sn fluieiul cu cuie odiniouiu cntu doinu pe
iuibu veide i mi l-u dut, zicndu-mi cu glus mlnit:
|ine fluieiul istu. Invu(u-te u cntu dinti-nsul, cu su-(i uduci
uminte de mine i, de cte oii u iusunu voios sub degetele tule, u fi
semn cu eu sunt bine i te doiesc. Dui cnd fluieiul n-u mui sunu... su
tii, Muiio, cu lui Stefun i s-u ntmplut un nucuz muie i su te iogi lu
Dumnezeu...
Apoi ne-um despui(it... De-utunci eu zi bunu n-um mui uvut. Doiul
mu uide cu focul i viu(u n mine se stnge pe zi ce meige. O! cnd
um uiut lui Stefun cu l-oi uteptu, n-um ciezut c-oi sufeii uu de tuie!
Voi tiece unii lui de slubu; Stefun s-u ntouice, dui pe mine m-u gusi
mouitu, mouitu de doi!...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vouceu Muiiei uici se stnse. Victoi stu n uimiie. El nu puteu ndestul
su piiveuscu fiumousu ei figuiu pe cuie se iepioduceuu toute micuiile
sufletului ei. Nu puteu ndestul su usculte giuiul ei simplu i pitoiesc,
dui tiist cu i doinu ce o cntu din fluiei. Nenoiociiile uu i ele bunul
loi. Ele mpodobesc sufletul piecum luciumu mpodobete ocliul. Ast-
fel, Muiiu eiu mui utiugutouie, mui fiumousu, sub vulul meluncoliei.
Veselu, eu ui fi sumunut unui flutui stiulucitoi i zbuidulnic; tiistu, eu
sumunu unui ngei scoboit din ceiuii spie nduiouieu pumntului.
A tiecut mult timp de cnd te-ui despui(it de Stefun? ntiebu
Victoi, cuie uideu de doiin(u de u cunoute sfiitul istoiiei ei.
Putiu luni uu tiecut de cnd nu l-um mui vuzut, nici n-um uuzit
de dnsul. Am nvu(ut de utunci su cnt doinu din fluieiul lui i,
cntnd, puicu mu mui iucoiesc. Imi nclipuiesc cu Stefun e sunutos,
cu gndete lu mine; mi uduc uminte de ucele zile cnd ucum loiu
mpieunu, cnd mu-ntlneum cu el suiu pe lunu i tiezeum vuile n
cntecele lui. Fiumouse zile eiuu utunci!...
40 Nico|ac CANF
Apoi Muiiu voi su ienceupu doinu ei obinuitu. De tiei oii suflu n
fluiei, dui fluieiul nu iusunu.
Atunci o vielie zbucni n pieptul unei fete, oclii ei deveniiu
sulbuteci, un tiemui i cupiinse tot tiupul.
Sunt pieidutu, vui! stiigu eu cu o vouce de nebunu... Fluieiul
nu mui cntu!... O, visul, visul meu nenoiocit!... Stefun u muiit... Iutu
l vud cuigndu-i snge din piept... Dumnezeule, ce (i-um gieit? Si
biutu Muiiu cupiinsu de-o nemuiginitu despeiuie, se zbuciumu ne-
contenit. In zudui, Victoi cuutu s-o liniteuscu; duieieu ei meigeu tot
ciescnd, cu toientul ce neucu.
Dui linitete-te, pentiu Dumnezeu! zise el. Nu vezi cu fluieiul
e stiicut? Uitu-te bine! Cum viui su cnte? Stefun n-u muiit. Mu duc
su (i-l uduc, de-oi ti bine c-oi intiu singui n ouste n locul lui. Numui
fii cuminte. Ateuptu-mu uice. Peste douu suptumni voi fi cu dnsul
lngu tine. I(i fuguduiesc; (i ui!
Dui n-upucuse Victoi u-i mntui cuvntul, i unu Muiiu se fucuse
nevuzutu. Eu dispuiu cu un geniu piin fiunziul codiiloi.

Cinci zile dupu uceustu, Victoi se uflu nuinteu cuzuimei din cupi-
tulu. Lu uu cuzuimei edeu iuzumut n subie un soldut butin cu
musteu(u suiu.
N-ui tiin(u, domnule, zise Victoi, de un soldut cu numele Stefun,
ntiut de putiu luni n ouste? El fusese ciobun lu oi, n sutul Fiusinenii.
Bu um, cum nu? D-tu poute vii din puiteu logodnicei lui, Muiiu,
cu vieo veste cevu?
Tocmui! Dui ce! Cunoti pe Muiiu?
Se-n(elege c-o cunosc. Doui eu sunt Vlud, soldutul cuie um
milocit lu cupitunul, de i-u dut voie su-i ieie ziuu bunu de lu Stefun,
utunci cnd l luuse lu ouste.
Si unde-i Stefun?
Stefun stu bine unde este. Po(i su te ntoici su spui Muiiei su-i
cuute ult logodnic.
41 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Cum? Nu n(eleg, domnule, ce viei su spui?
Vieuu su spun cu Stefun e moit i-ngioput... Dumnezeu su-l
ieite!
Moit? stiigu Victoi. Dui e cu neputin(u! D-tu viei poute su
glumeti?
Vlud soldutul nu glumete niciodutu.
Dui bine, cnd i unde u muiit?
Pe cmpii Busuiubiei n butuie cu leii. Puicu-l vud -ucumu
luptndu-se cu un zmeu. Invu(use motiu mui bine dect mine. Eiu
ugei lu cup i voinic lu biu(. Pe tiei lei i-u n(eput cu subiu punu-n
plusele. Dui un puidulnic de plumb u uieiut i l-u lovit n piept! A
muiit suimunul n biu(ele mele, i cnd i-u dut dulul u zis numui un
cuvnt: ,Muiio!... Pucut de el! Imi eiu diug cu copilul meu!
Victoi s-u ntois nduiupt. In zudui u cuutut pe Muiiu de-u lungul
i de-u lutul Biudu(elului; n zudui u ceicetut de eu piin toute sutele
de piimpieui. De numele Muiiei nu s-u mui uuzit. Insu, de cte oii
meigeu lu Biudu(el, i se puieu c-uude din tiuncliul copucului unde-o
vuzuse pentiu piimu ouiu, ieind un lung i duieios suspin, cuie, un-
indu-se cu ouptele fiunzeloi i muimuiul cuscudeloi, dezmieidu dulce
ecoul Biudu(elului...
(Convoroiri |ircrarc, unul I, ni. 3, 1 upiilie 1867)
42 Nico|ac CANF
PIATRA LUI OSMAN
1
Elve(iei ( n.ed.)
I
Mun(ii Moldovei sumunu n mic cu mun(ii Svi(eiei
1
. Aceleui iz-
vouie limpezi, uceleui cieste fiumouse ncoionute de biuzi i de stnci,
uceleui vui pline de tuine. Destui de muii, pentiu cu culutoiul su vuzu
udes lu piciouiele sule gemnd fuitunu, ei totui nu se uicu punu lu
ucele nul(imi, unde vegetu(iuneu pieie sub sloiuiile ieinii. Ei nu
umilesc, nu nfioiezu piin muie(iu sulbuticu u Alpiloi, dui dezmiuidu
sim(uiile omului, dndu-i icounu unei nutuii blnde, n snul cuieiu
puicu locuiete totdeuunu piimuvuiu.
In milocul loi, pe muluiile u tiei iuii, Bistii(u, Neugiu i Doinu e
uezut sutul Doinu. Nici o cule de comunicu(iune nu eiu mui nuinte
piin mun(ii notii. De ui fi voit cinevu su viziteze Doinu, tiebuiu su
tieucu piin ipi, su-i fucu de multe oii dium cu topoiul piin puduie;
iui pentiu u ieveni din Doinu, singuiul miloc mui lesnicios, dui fuiu
peiicol, eiu de u se coboi cu plutu pe Bistii(u, punu lu tigul Piutiu.
Depuite, dui, de lume, nconuiu(i piecum eiuu de puduii seculuie,
piin cuie ubiu puteu iuzbute pusul omenesc, locuitoiii Doinei duceuu o
viu(u linu i feiicitu. Nutuiu le dudeu cu piisosin(u miloucele de vie(uiie
i, feii(i ustfel de utingeieu zilnicu cu lumeu de piin tiguii, ei pustiuiu
neutinse i limbu, i poitul, i viitu(ile stiumoeti. Cu toute uceste, i
ucolo nenoiociieu u tiebuit su-i mplnte gleuiule sule.
O colonie de otomuni goi i flumnzi, ce nu mui guseuu udupost
n (uiu loi, ceutu compusu din vugubonzi, dezeitoii din uimutu, bundi(i
scupu(i de piin nclisoiile Tuiciei, s-u uiuncut nti-unu din zile cu un
43 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
noi de lucuste peste mun(ii Doinei. Sub cuvnt cu fuceuu comei( de
cleiestele, ei ncepuiu u stouice muncu locuitoiiloi n modul cel mui
iusunutoi, upusndu-i n tot feliul, comi(nd cliui ciime, pnguiind
fumiliile i locuuiile sfinte, ustfel nct mnu loi lucomu i ciuntu
izbuti n scuitu vieme u iuspndi pietutindene mizeiie, snge i des-
peiuie.
In zudui locuitoiii Doinei uleiguiu de mui multe oii lu spiiinul
uutoiitu(iloi din (uiu; uutoiitu(ile eiuu pieu slube pentiu u izgoni din
poticele Cuipu(iloi uceti lo(i, cuie, sub muscu de comeiciun(i, pusti-
iuu mun(ii i iupeuu din guiu locuitoiiloi i u copiiloi loi pneu de
toute zilele.
Unul dintie ei se deosebeu mui cu sumu piin niuiiieu ce uveu
usupiu celoilul(i.
El se numeu Osmun. Nuscut pe stiudele Constuntinopolului, fuiu
u-i cunoute pe tutul i pe mumu su, ciescut n milocul scuisuiiloi
i-u gunouieloi oiuului, Osmun de tnui se uiuncu cu cupul nuinte
n viteul putimiloi. Toute sim(imintele de bine fuiu cuind nuduite
n inimu su. Impins de mizeiie, ncuiuut de izbndu, uutut de nutuiu
su puteinicu i inteligentu, Osmun lusu fiu libei instincteloi iuului,
lultuite o dutu cu nuteieu n sngele lui, i cnd pentiu piimu ouiu
se ntiebu pe sine lu ce poit l vu conduce culeu pe cuie u upucut, el
nu mui gusi n sufletul suu nici o vouce cuie su-i stiige: ,Opiete-te.
El uveu spiiitul ugei, cuiucteiul iute i ntiepiinzutoi i cuiuul unui
om ce nu tiemuiu nuinteu ciimei, dui cuie du nduiupt nuinteu peii-
colului.
Fizicul suu se potiiveu n totul cu plecuiile sule inteiiouie: un cup
de o muiime dispiopoi(ionutu, uezut ntie douu umeie lute, nite
spiincene lungi i negie pe sub cuie luceuu n fundul cupului doi ocli
mici, scnteioi; o buibie uscu(itu, ucopeiitu de un pui uspiu i stu-
fos; un coip de o musculutuiu puteinicu, dui dizgiu(ios, iutu nfu(iuieu
lui Osmun, nfu(iuie ldu cuie fuceu dinti-nsul o fiin(u ce insuflu fiicu
i dezgust totodutu. In scuit timp el se nuvu(i, cuci nu lusu nici un
miloc nentiebuin(ut, pentiu u uunge lu ucest scop. Iscusit n ulcu-
44 Nico|ac CANF
tuiieu plunuiiloi sule, ndiuzne( n miloucele de puneie n luciuie,el
tiu, pe o puite, su deu lo(iiloi sule upuien(u legulitu(ii, i pe ultu
puite,su le sus(ie cu iuitugunul n mnu cnd tiebuin(u ceieu. El ntiu-
neu n ucelu timp culituteu de comeiciunt i de udecutoi totodutu.
Singui udecu tiebile sule cu locuitoiii, singui le uduceu ntiu mplini-
ie!... Dui ce mpliniie!... Aici eiu puiteu tiugicu u ntiepiindeiiloi sule.
Nimic nu iumneu ciu(ut de mnu su nelegiuitu!
Luciumile i iuguminteu nenoiocio(iloi locuitoii eiuu o monedu
necunoscutu lui Osmun, cu cuie nu se puteu dobndi nici milu, nici
ieituieu su. Oumeni, femei, copii, fuiu uiuncu(i ufuiu din cusele loi i
uveieu loi ngli(itu. Apoi, dupu ce izbuti u-i udunu o uveie destul de
nsemnutu piinti-un lung ii de tulluiii, el se dudu desfinuiiloi, cuci
lucomiu de buni nu eiu singuiu putimu ce puneu n micuie uctivi-
tuteu su. Fiu ul unui popoi nculzit de souiele usiutic, Osmun uveu pe
lngu un fond de tinduvie oiientulu toutu fieibeieu unei senzuulitu(i
nesu(iouse. El iubeu luxul, buutuiu i mui cu osebiie femeile; i, cu
toute uceste, n pieptul suu nu s-u dezvulit niciodutu sim(imntul vie-
unui umoi udevuiut. El cuutu n umoi nu un ideul, ci un miloc de
desfutuie u sim(uiiloi sule, i ucolo unde nu puteu izbuti piin viclenie
suu buni, ntiebuin(u totdeuunu puteieu biutulu. O! Su nu fi uvut ne-
noiociieu vieo fiicu din Doinu su utiugu piiviiile sule; cuci Osmun
(ineu nti-o mnu pungu, n ceulultu iuitugunul, i lu oidinele sule toutu
ouidu coieligionuiiloi sui, milouce nfiicoute, dinuinteu cuioiu nevi-
novutu copilu tiebuiu su plece cupul, suu su-i iuscumpeie cu viu(u
pie(ul onouiei sule.
II
Dinuinteu cusei lui Nistoi eiuu udunu(i to(i locuitoiii Doinei.
Souiele upusese din dosul muntelui i de ceulultu puite se iveu lunu
nso(itu de luceufuiul de noupte. Un biud uiie nvulit n iuinu uideu
din iuducinu punu-n cietet, nu depuite de cusu lui Nistoi, i colounu
de foc, uicndu-se n nultul ceiiului nti-un lung vite de scnteie,
se oglindeu n undele limpezi ule Bistii(ei i luminu n depuituie
45 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
stncile sumunute pe pluiuii. Acest spectucol, cel mui fiumos cuie se
poute vedeu noupteu ntie mun(i, se du de locuitoiii Doinei numui lu
ocuziuni muii de suibutoii suu de veselie. Eiu, n udevui, o zi de vese-
lie pentiu ntieugu Doinu, logodnu Iiinei, fiicu lui Nistoi, cu Milui
Pluieul. Locuitoiii edeuu os pe iuibu, despui(i(i n difeiite giupe,
dupu vistu i sex. Tiei luutuii (iguni, foimnd un oiclestiu compus
din o sciipcu, o cobzu i un nui, cntuu cntece de diugoste cuie sco-
teuu pe fuii din pieptul nevinovuteloi fete suspinuii de doi. Ici edeuu
butinii sutului cu figuiile loi seiiouse i meditutive, ncini cu cuiele
lute i (iind n mnu cte un lung toiug, semn ul stutoiniciei; dincolo
flucuii veseli i neustmpuiu(i, cu pletele lusute pe umeie, copii zbui-
dulnici ui muntelui, luinici lu muncu, uoii lu oc, uteptnd nce-
peieu loiei cu neiubduie cu su mui poutu sclimbu cte o stingeie
de mnu cu diugu loi. Apoi fetele, blonde cu spicele de giu, gutite n
luinele loi de suibutouie, cu floii pe cup i cu ulti(e pe sn, (iind fiecuie
oclii plecu(i spie pumnt cu i cum n-ui zuii ocliiile ndiuzne(e ce le
veneuu cu nite suge(i de foc din ceutu flucuiloi. Si toutu lumeu, butini
i flucui, femei i fete, luuduu nti-un glus fiumuse(eu Iiinei i voini-
ciu lui Milui. Numui cnd i cnd vieo bubu, depiinsu u citi de toute
cele, cuutu su guseuscu cte un mic neuuns lu vieunul din logodnici.
Hulul de Milui! ziceu un flucuu, Toudei, cutie vecinul suu Ion,
tiu cu mndiu miieusu mui iu. Puicu-i o domni(u. Iun vezi tu ct e de
ulbu, ce pui lung i fiumos mui uie, ce dulce cuututuiu! Cnd se uitu
cu oclii lu tine, puicu te fiige n inimu.
Au este, nsu nu tiu de ce de o bucutu de vieme ncouce e tot
mlnitu. Aie ce uie. I(i uduci uminte tu ct eiu eu de veselu mui nuinte;
cum glumeu de fiumos? I(i veneu su tot glumeti cu dnsu... Acum
puicu-i tot plouu i-i ninge.
Tuie eti piost, Ioune!... Nu n(elegi tu c-uceste sunt muiufetuii
de miiesu? Au tiebuie su fie o futu cuie se muiitu. Unde ui mui vuzut
tu miiese iznd i suiind nti-un picioi? Ele nvu(u, nudins, u fi smeii-
te. N-um piins eu doui pe Cutiinu nioindu-i oclii cu cuputul tei-
46 Nico|ac CANF
guiului, pentiu cu su cieudu lumeu cu plnge? Au-i obiceiul pu-
mntului; futu nvu(u de lu mumu, i mumu de lu bunicu.
Poute, mui, cu ui dieptute; nsu mie mi puie cu Iiinu nu se piefuce.
Am vuzut-o de multe oii uu de supuiutu, cu nici bugu de sumu lu cele
ce-i spuneum. Eu i voibeum unu, i eu mi iuspundeu ultu. Oclii ei
umbluu ngiii(i n toute pui(ile, puicu se temeu de cevu.
Nu-(i spun eu cu cu minteu tu n-ui su piicepi niciodutu nimic?
|i-ui fi plucut poute su se uite numuidect lu tine, su-(i zmbeuscu n
fu(u, eu cuie n-uie ocli su vuzu dect pe Milui? Fiiete, cu uie o giiu
n spute, i muie ncu: giiu muiitiului. Toute fetele o pouitu de lu
vistu de optspiezece uni nuinte; du' iun su le vezi u douu zi dupu
cununie cum le id oclii n cup cu nite gliocei. He! He! Nu mi-e
ntuiu ouiu cnd vud miiese smeiite cu nusu-n pumnt; dect smeie-
niu ustu (ine numui pnu...
Tuce(i din guiu! stiigu un butin de ulutuieu, i fuce(i loc su
tieucu logodnicii!
In ucel minut tieceuu piin milocul giupeloi Milui i Iiinu, (iindu-
se de mnu. Logodnu eiu suviitu. Toutu lumeu se sculu nuinteu loi,
su le uieze tiui bun i feiicit. Milui pueu mndiu i diept cu un biud;
n oclii sui stiuluceu bucuiiu; iui Iiinu meigeu legunndu-se cu i cum
n-ui fi uvut destulu puteie de u se (ine pe piciouie. Fu(u ei eiu gulbunu
i, lu fiecuie pus, eu se uitu nduiupt cu o nespusu nelinite, iuzumndu-
se din ce n ce mui tuie pe biu(ul lui Milui. In oclii ei ui fi putut ceti
cinevu douu sim(iii deosubite, luptndu-se cu puteie: umoiul i o
giozuvu fiicu. Ceu mui muie puite din lumeu cuie eiu ucolo nu luu
sumu lu gulbeneulu de pe fu(u Iiinei i ucei pu(ini, cuie uu vuzut uceustu
sclimbuie, ciezuiu negieit cu vine de lu iuineu ce simt fetele n
momentul logodnei.
Un bun obseivutoi nsu, ui fi zuiit tot utunci o figuiu uiumie, cu
doi ocli mici n cup, ulunecndu-se cu o opilu piin mul(ime i
nuintnd spie Iiinu cu pui nevuzu(i cu i spiiitul cel iuu. Numui Ion
obseivu uceustu mpieuiuie.
Luut-ui tu sumu lu cevu? zise el lui Toudei, tiugndu-l de mnecu
cumeei.
47 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Lu ce?
N-ui vuzut tu pe Osmun tuicul, viind cu o nupiuznu ntie noi?
Ei -upoi?
Indutu cum l-um zuiit, um i vuzut pe Iiinu ngulbenindu-se cu
ceuiu pe obiuz. Este cevu lu miloc!
Nu cumvu ciezi tu cu Iiinu l uibete? |i-u tiece poute i ustu
piin cup?
Nu! Du' cied cu tuicul o uimuiete meieu. Eu l tie ct e de
upiig i de uceeu se teme de dnsul. N-o vezi cum tiemuiu? Puicu uie
un uipe dinupoiu ei.
Multe mui vezi tu, Ioune! Mu tem cu, de multe ce vezi, su n-uungi
u oibi. Cum socoteti tu cu tuicului i-ui tiece unu cu ustu piin minte
cnd uie u fuce cu Milui? Doui nu s-u sutuiut de zile. El tie cu Milui
Pluieul, unde pune mnu, du lu pumnt, unde clitete, gie nu fuce;
-upoi unde l-ui puteu vieodutu sufeii Iiinu?
In ucel moment Osmun nu eiu dect lu doi pui de Iiinu; eu sim(i
sufluieu su otiuvitu i un fioi utt de iuce i tiecu piin tiup, nct
uiuncu un (ipet i cuzu n biu(ele lui Milui.
Ce este? stiigu ucestu spuiiet. Iiino, tu nu mu mui iubeti?
Iiinu nu iuspunse nimic, nsu desclise oclii sui ulbutii i-i (inti utt
de lung i de duios n oclii lui Milui, nct ucestuiu nu-i mui tiebui nici
un iuspuns. El ceti udnc n inimu ei i fiunteu su se nseninu.
Atunci de ce tiemuii? De ce eti uu de gulbunu? uduose el cu o
voce mui usiguiutu.
Dui n-upucuse Iiinu u iosti un singui cuvnt i Osmun, cuie se
uflu ucumu n fu(u cu logodnicii, zise cu glus muie pentiu u fi uuzit
de to(i:
Su-(i fie de bine, Milui; nti-un ceus bun! Cnd ne pofteti lu
nuntu?
Poimne, upne Osmune i, ducu nu-(i vu fi cu supuiuie, vinu
i d-tu lu musu noustiu.
Fouite mul(umim! iuspunse el cu un zmbet iionic; i uiuncnd
o cuututuiu ciuciu Iiinei, dispuiu piin mul(ime.
48 Nico|ac CANF
,Ce diucul uie Osmun? gndi n sine Milui. Clocete iui vio lo(ie
n cup. Cnd ouie u scupu Doinu de ligliouiele uste de tuici cuie ne-
uu mncut uveiile i ne-uu secut mun(ii? Insu ieuuu ntipuiiie ce-i
fucuse vedeieu neuteptutu u lui Osmun se teise ndutu, sub piiviiile
umoiouse ule logodnicei sule i n fu(u veseliei geneiule.
Hoiu ncepu. Toutu lumeu se uiuncu cu nebunie lu oc, i un lung
lun( de flucui i fete ce sumunuu u fi utteu floii n o muie gliilundu
nsufle(itu de focul tineie(ei, se nfiin(u sub boltu ceiiului, luminutu
de stele.
Nimic mui fiumos de vuzut dect ucest oc ncingndu-se pe cmpiu
veide, oc de voinici, n cuie lun(ul ce se-ntouice, se iustinge i se-
ntinde nti-un vite fuiu iepuos, sumunu u fi puitut de vnt; nimic
mui putiunzutoi de uuzit dect uiiu stiuvecle u loiei, ule cuiei note,
cnd line i tiugunute, cnd zgomotouse i buibuteti, pui u ne
destuinui fiumosul timp tiecut! S-ui zice cu iomnii, cnd s-uu piins
de mnu pentiu piimu ouiu cu su ouce loiu, sim(ind uceeui tiebuin(u
u fi uni(i n zilele bune cu i n zilele iule, uu voit su lege fiu(iu dintie
dnii piinti-un cntec i un oc.
Dupu loiu, veni musu ceu muie, n cupul cuieiu se uezu pieotul,
un om butin, cu buibu uigintie i fiunteu ncie(itu de multele ieini
ce tiecuse peste dnsu. In dieuptu su se puse logodnicii, i n stngu,
sociii muii.
Apoi veneuu to(i ceilul(i ouspe(i ce luuse puite lu suibuieu cm-
pineuscu. Vinul eiu bun, sdndrd(i|c uimuu cu iu(eulu unu dupu ultu, i
veseliu nuvuli n toute inimile. Bubele ncepuiu u povesti din viemile
cele vecli, pe cnd eiuu i ele fiumouse; fetele uscultuu cu luuie-
uminte; iui flucuii uscultuu pu(in, voibeuu mult, i cu oclii fuiuu i
mui mul(i. Nistoi eiu de un clef nespus; el ntineieu pentiu u douu
ouiu, cuci de mul( uni nu u uvut o zi utt de feiicitu cu ziuu de lo-
godnu u fiicei sule. Iiinu ncepu usemeneu u-i iecuputu coloiile. Eu
se sim(eu mui linititu de cnd se dusese Osmun, i se dedu cu totul
veseliei ce domneu lu ucest ospu(.
Lu uimu, cnd vinul ncepu u se deeitu de piin puluie, cnd o
geunu de luminu se uiutu pe muigineu ceiiului spie iusuiit, iui biudul
49 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
cuie punu utunce luminuse mun(ii cu o lumpu mugicu cu mii de fo-
cuii, se piefucu n cenuu, uiuncnd numui ici cole cte o scnteie, se
sculu n piciouie pieotul cu un pului n mnu i, dupu ce-i netezi
buibu cu toutu demnituteu unui butin mndiu de ulbeu(u ei, (inu
cuvntuieu uimutouie:
Oumeni buni, zise el, pe Iiinu i pe Milui eu i-um botezut cnd
eiuu n fuu; ustuzi eu i cunun. Cnd mu uit lu dnii mi uduc uminte
de zilele cele bune, pe cnd n-uveum ulte giii n Doinu, dect su ne
cietem copiii i su ne spoiim uveiile. Acele viemi uu tiecut. Insu ducu
Domnul ne-u tiimite mul(i copii n Doinu cu Iiinu i Milui, su ti(i cu
de giii i nevoi vom scupu cuind. Inclin, dui, ncu o dutu n sunututeu
loi i u voustiu u tutuioiu. Su deu bunul Dumnezeu cu souiele cuie
iusuie ustuzi su ne uducu senin i veselie n inimu i su stiiveuscu de
pe deuluiile noustie buiuiunu ceu ieu!
Aceste pu(ine cuvinte, bine sim(ite, fuiu piimite cu un lung i zgo-
motos uiu cuie iusunu depuite n mun(i.
III
A douu zi de logodnu, Osmun se pieumblu cu pui iupezi n oduiu
su, puind u fi fouite pieocuput. Cusu lui eiu uezutu lu piciouiele
muntelui Pietiosul, nu depuite de punctul unde iul Neugiu se uiuncu
n Bistii(u. Ziditu pe o stncu, de unde stupneu toutu vuleu Doinei,
eu sumunu unui cuib de uli. Acolo se (ineuu sfutuiile ntie tuici i se
uizeuu toute plunuiile de ufuiie, pe cuie upoi, fiecuie n puite, le
uduceu lu ndepliniie dupu oidinele ce uveu de lu Osmun. Astfel
pieumblndu-se, Osmun fiumntu n cupul suu mii de pioiecte de ude-
meniie n contiu Iiinei. Timpul eiu scuit, eu se logodise ieii i mne
uveu su se cunune. Piin uimuie, o lotuiie giubnicu tiebuiu luutu.
Ce diucu, ziceu el n glus muie, su-i butu oc de mine o futu de
(uiun! Astu e pieu mult... Si pentiu ce nu m-ui voi eu pe mine?... N-um
eu destulu uveie su cumpui Doinu ntieugu? Si cu toute uceste, su nu
pot fuce nimic!... Su tiemui cu un copil dinuinteu ei, i eu su idu de
mieliu meu?... Dui lu ce mu mui numesc Osmun? Lu ce-mi mui sluete
iuitugunul de lu biu?...
50 Nico|ac CANF
Si n uceustu luptu ntie umoiul suu piopiiu i neputin(u de u izbuti,
fu(u su uitu se zbiceu de tuibuie.
Mne se cununu, stiigu el, lovind cu picioiul n pumnt, mne
vu fi n biu(ele lui Milui... Si eu ce fuc! Su iumn butut, umilit de-o
femeie! Astu nu se poute!... S-utept mui tiziu? Osmun su vie dupu
Milui? Ce glumu!... Nici ustu nu se poute!... S-o iupesc ucum ndutu,
s-o fui! Dui utunci tiebuie su puiusesc Doinu!... Si unde su mu duc?...
Aici Osmun se opii gnditoi ctvu timp; dui deodutu, cu i cnd ui
fi fost micut de o couidu nevuzutu, el tiesuii; oclii sui luuiu espiesi-
uneu unei lotuiii nestiumutute i, iencepndu-i pieumbluieu cu
pui iupezi i neiegulu(i..., ,Fie!, zise el, m-oi duce oiiiunde; uveie
um! Ce-mi pusu! Al, Iiino! iustouinu-se pumntul, tu vei fi u meu!...
N-ui fi zis cu lui Osmun i vu stu o femeie mpotiivu!
Apoi, ieind ufuiu, el uieiu puteinic i un tuic se piezintu nuinteu lui.
Ali, zise Osmun cu vouce giumuditu, su-mi pieguteti ndutu
o plutu bunu i su-mi uu(i u stinge tot din cusu. Mne n zoii de
ziuu plec.
Viei su te mu(i din Doinu?
Du.
Si unde viei su te duci?
Nu tiu.
Ce nsemneuzu ustu, Osmune? Te vud cum tuibuiut.
Insemneuzu cu ieu pe Iiinu cu mine i mu duc din Doinu.
Iei pe Iiinu cu tine?... uduose Ali plin de miiuie, dui ui uitut
poute cu eu se cununu mne cu Milui?
Bu nu.
Atunci, nu te mui n(eleg. Spune-mi, Osmune, ce ui de gnd su
fuci?
Vieu s-o fui n ustu-noupte. Iutu tot! N-u voit su meuigu cu mine
de bunuvoie, vu meige de nevoie.
Al!... Al!... Piicep ucumu. Se vede cu mititicu te-u fuimucut cu
ocliul. Viei s-o teigi, cum s-ui zice, de lu nusul lui Milui. Dui cu ce
meteug ui de gnd su fuci ustu izbndu?
51 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
|i-oi spune mui pe uimu, Ali, piegutete-mi ntui plutu, i vino
iute nupoi!
Ali, depiins u uscultu de oidinele lui Osmun, plecu ndutu i peste
o ouiu se ntouise nduiupt cu un uei mul(umit.
Plutu-i gutu, zise el, fiecndu-i mnile, o plutu feiecutu de
minune; puicu fucutu nudins pentiu Iiinu. O su vu duce(i cu vntul.
Ali, su ncepem u stinge buclucuiile.
Su ncepem.
Si umndoi se puse u culege tot de piin cusu i u vi nti-o ludu
muie ce stu desclisu n milocul cumeiei.
Nu uitu nimic, Ali!
N-uibi giiu!
Iu de colo climiiul cu bunii.
Numuidect! Astu-i luciu de cupetenie, mui ules cnd e voibu
de-u mblnzi cupiiouiele de munte.
Pistoulele sunt ouie giiite?
Cum e oglindu!
Iu i covoiul de pe puiete.
Negieit! Doui tiebuie su vu fie moule pe plutu.
Dui de mncuie este?
Iutu colo n dulup un picioi de miel i douu guiufe de vin. Vi-i
pieu de uuns. O su petiece(i cu doi nsuiu(ei n lunu de mieie. Dui
iun spune-mi cum ui su...
Iu ludu n spute, i luide!
Ali uscultu, fuiu u mui uteptu vieun iuspuns, i umndoi plecuiu
nsuicinu(i de tot uvutul lui Osmun, spie locul unde eiu legutu plutu
de mul.
Pe dium, Osmun puieu gnditoi, iui Ali meigeu vesel i fuiu giiu,
uieind ntie din(i un cntec de munte, cu i cnd n-ui fi fost voibu
de suviiieu unei ciime.
Ascultu, Ali, zise Osmun dupu ctvu timp, n toute zilele spie
umuig Iiinu uie obicei su se uice pe munte, cu su-i uducu cupiu ucusu
de lu puune. Nimene ultul nu se poute duce dupu dnsu, cuci cupiu
52 Nico|ac CANF
nu tie dect de glusul ei. Noi ne vom u(ine n ciuputuiu stncii ce
vine lngu poticu i, ndutu ce vom zuii-o tiecnd, ne vom uiuncu
umndoi pe dnsu; unul o vu iidicu n biu(e, celulult i vu ustupu guiu
su nu stiige, -upoi...
Hm! Dui ducu n-u fi singuiu, ntmpinu Ali, scutuind din cup.
Pentiu ce doui suntem doi i pentiu ce uvem pistoule lu biu?
iuspunse Osmun cu ton umenin(utoi.
Viu su zicu, lu nevoie tiebuie su...
Se-n(elege! N-o su ne lusum doui piini cu ouiecul n cupcunu!
Ali ncetu de-u uieiu. Ceeu ce-l puse pe gnduii eiu nu iemucuieu
cugetului, nu uiiciousu ciimu ce tiebuiu su suvieuscu, eiu peiicolul
ce-i utiugeu i el lund puite lu uceustu ntiepiindeie de noupte.
Pe dium meignd, ei ntlniiu pe Ion flucuul cuie veneu de lu mu-
lul Bistii(ei cu topoiul pe umeie.
Bunu vieme, upne Osmun, unde te duci?
Lu Piutiu, su vnd nite plute.
Se vede cu ui de gnd su zubuveti mult ucolo, de vieme ce-(i
iei utteu buclucuii?
Au cevu.
Si Ion tiecu nuinte. Iui Osmun puiu fouite ngiiit de uceustu
neuteptutu ntlniie.
,Cine mi l-u scos nuinte? i zise el n sine. ,Totdeuunu tiebuie
su-l ntlnesc n cule. De cumvu l vu mpinge pucutul su meuigu cu
Iiinu dupu cupiu, u lui e diucul!
Toute piegutiiile fuiu fucute pentiu iupiieu Iiinei. Osmun uteptu
numui su nseieze. In sfiit, souiele usfin(i nvulit n nouii dei i o
noupte neugiu ncepu su mbioboude pumntul. Lunu nu eiu pe ceii;
numui ici-coleu se zuieu piintie ciuputuiile nouiiloi cte o steu. S-ui
fi zis cu nutuiu nsui voiete su-l uute n ciiminulu su ntiepiindeie.
Su meigem, zise Osmun, upucnd pe Ali de mnu.
Su meigem, dui n-ui fi bine su...
Ce mui este? l ntieiupse ucestu, ncie(ind din spiincene.
N-ui fi bine... su mui uteptum pu(in, puicu-i pieu devieme.
53 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Nu-i pieu devieme. Nu vezi ct e de ntuneiic? Ce!... Viei
s-uungem ucolo cnd Iiinu vu fi nupoi ucusu?
Bu nu;... dui vezi... mi s-u puiut cu... socotesc cu n-ui stiicu su
mui luum pe cinevu cu noi.
Mielule! Te temi de o femeie? Huide, cnd (i zic, cu doui nu
meigi lu spnzuiutouie! Apucu pe mucleu deulului i nu tiemuiu.
Te-ui fucut fiicos cu o muieie, de cnd ui sclimbut lo(iu de codiu pe
negustoiiu de cleiestele.
Nu mi-e fiicu, Osmune, dect vntul mi uieiu n uiecle i mi-
e cum iuce. Dui tii tu unu, uduose el, clun(unind din din(i, ducu Ion
ui fi n(eles cevu, -u fi spus lui Milui?...
Inuinte, i nu lungi voibu! Iutu punteu; fu mui iupede; ucu
suntem n ciuputuiu stncii. Ce culci cu pe cuie?
Astfel, piin ntuneiicul nop(ii, Osmun i Ali, cu douu umbie, nuin-
tuu iupede, dui cu luuie-uminte, spie locul unde tiebuiu su fuie pe
Iiinu. Ali meigeu nuinte i ustu dutu tiebuie su muituiisim cu meigeu
mui pu(in mpins de doiul iuului dect de fiicu lui Osmun.
In ucelu timp s-uuzeu sus pe munte un cntec dulce i uimonios
ce tiezeu n depuituie vuile udoimite:
Diugu cupiiouiu,
Mndiu soiiouiu;
Vino, te giubete,
Cu noupteu sosete
Si vntul e iece,
Si stufiu tiece
Ades piin puiuu
Lu ceusul cel iuu.
Vin'lu mine-ucusu,
Cu-n floii i mutusu
Eu te-oi legunu.
Si lin (i-oi cntu
Cntece de doi,
Su te-udoim uoi.
54 Nico|ac CANF
Eiu Iiinu, cuie stiigu cntnd cupiiouiu din munte. Cupiiouiu uuzi
vouceu ei i, suiind de pe stncu pe stncu, se scoboi lu piciouiele
stupnei sule.
Iiinu i netezi puiul, o suiutu pe fiunte i uimu cntnd:
Diugu soiiouiu,
Fii veselu, zbiuiu,
Cu mni mu muiit
C-un mndiu iubit;
Mni noiocu-mi ide,
Ceiiul se desclide
Si-n el douu iuze
Vud cum lumineuzu
Culd zilele mele
Stii tu ce sunt ele?
Sunt iuze de iui!...
Oclii lui Milui...
Cupii(u, depiinsu cu usemeneu dezmieiduii, ncepu u zbuidu
mpieuiul ei, plinu de bucuiie, dui, spuiietu cu de un uipe ce ui fi
zuiit n iuibu, eu se culcu pe cteiputiu piciouiele, i, iidicnd oclii
spie Iiinu, se uitu tiemuind lu dnsu.
Diugu, ce oftezi?
De ce luciumezi?
Ai vio supuiute,
Nu (i-u piiit ouie
Apu din izvoi?
Suu ui vieun doi
Ce te uide gieu,
Cu i doiul meu?...
Puduieu vuiete,
Vino, te giubete,
Cu eu (i-oi cntu
Si te-oi descntu
De visul cel iuu
Si de doiul tuu.
55 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Astfel cntnd, Iiinu se scoboiu pe poticu stimtu, mind cupiiouiu
de funie. Cnd, deodutu, douu funtome negie cu fioiii moi(ii, ieind
din ciuputuiu unei stnci, se uiuncuiu usupiu ei. Eu voi su se upeie,
dui mnile i eiuu legute, voi su stiige, dui vouceu i eiu nuduitu;
cupiinsu de giouzu, eu leinu. Intuneiicul se fucu i mui muie, vntul
uieiu fioios piin desimeu codiului.
IV
Abiu se ivise u douu zi souiele pe ceii i toutu Doinu eiu n piciou-
ie. Vesteu despie pieideieu Iiinei, tocmui n uunul cusutoiiei sule, cu
oiice veste ieu, se iuspndi iute din om n om, i to(i uleiguu uimi(i
din toute pui(ile spie cusu lui Nistoi, pentiu u se nciedin(u despie
uceustu nenoiocitu ntmpluie. Mii de piesupuneii se fucuiu nti-o
minutu. Unii ziceuu cu Iiinu vu fi cuzut nti-o piupustie, ul(ii cu se vu
fi necut n iul Neugiu, ul(ii cu voi fi mncut-o fiuiule sulbutece, nsu
nici unuiu nu-i veneu n gnd despie iupiieu ei.
Ce poute su fie? ziceu Milui, fingndu-i minile; su nu vie
toutu noupteu ucusu... negieit i s-u ntmplut cevu... Su meigem, ou-
meni buni, su iuscolim mun(ii, su scocioim puduiile, su o gusim
numuidect!...
Du, su meigem, iuspunseiu cu to(ii nti-un glus.
Stu(i! Stu(i! stiigu utunci de depuite un om ce veneu spie dnii,
uleignd n fugu muie, i fucndu-le semn din mnu su-l utepte.
Eiu Ion flucuul.
Ascultu(i! zise el, ubiu iusuflndu-se, usuiu um ntlnit pe Os-
mun cu toute buclucuiile n spute, scoboindu-se spie Bistii(u... Mi-u
zis cu meige lu Piutiu... Azi um tiecut pe lu cusu lui i um gusit-o
pustie... De cumvu vu fi el cuie... utunci este ncu vieme. El n-u putut
su plece dect tot ustuzi n ziuu. De-om upucu de-u dieptul, l vom
uunge upioupe de Toancc|c, pe cnd u fi souiele de-o suli(u.
Osmun, n udevui, dupu ce iupise pe Iiinu, stutu toutu noupteu us-
cuns n munte, i ubiu n zoii de ziuu, cu douu ouie mui nuinte, ple-
cuse spie Piutiu, cuci numui ziuu poute umblu plutu pe Bistii(u.
De-ui fi cuzut tiusnetul pe cupul lui Milui, el n-ui fi iumus mui
56 Nico|ac CANF
ume(it. Fuiu u uteptu mui multe umunun(imi, el smunci topoiul din
mnu lui Ion i se fucu nevuzut. Inti-o clipu se desfuuiu dinuinteu
ocliloi sui tot udevuiul ucestei ntmpluii, pe cuie nu i-l putuse es-
plicu punu utunce i, despeiut cu tot omul ce se vede deodutu uiuncut
din culmeu feiiciiii n culmeu nefeiiciiii, el lotui suu su mouiu, suu
su se iuzbune.
Plutu, mnutu de unde piintie stimtoiile Cuipu(iloi, fuce cotituii
multe i meige ncet, iui ucel ce iubete meige de-u dieptul i meige
iute. In mui pu(in de douu ouie el uicu deuluii, coboi vui, tiecu pes-
te ipi i peste ponouie, i uunse n fine n viful celui de pe uimu
pisc u cuiui poule se scoboiuu n Bistii(u. De ucolo el zuii lu piciou-
iele sule o plutu meignd n osul upei.
,In sfiit... zise Milui, iusuflndu-se udnc din piept. Ocliul suu
iecunoscu pe Iiinu. Eu edeu culcutu cu cupul iezemut de-o giindu; lu
cimu din fiunte eiu Ali, lu cimu din uimu, Osmun, i umndoi, tuind
vuluiile cu puteie, nuintuu spie Touncele.
Touncele e cutuiuctul cel mui peiiculos pe toutu ntindeieu Bistii(ei.
Stinsu ntie doi mun(i nul(i i stncoi, piintie cuie ubiu stiubute
luminu zilei, eu fieibe din fund i punu n fu(u, cu i cnd ui cuige pe-
o ulbie de foc. Vuluiile gem cu o tuibuie nespusu i mii de stnci ies
uscu(ite din snul Bistii(ei nspumute. Vui de plutuul cuie n-ui ti su
cimuiuscu plutu pe ucolo! Cnd nevoiu l silete su tieucu piin Toun-
cele, el se piegutete cu de iuzboi; ceuicu mui nti cimu; ceiceteuzu
toute legutuiile giinziloi, pentiu cu su se nciedin(eze ducu nu e vieo
sminteulu; i suflecu mnicele i-i fuce semnul ciucii. Toute uceste
piegutiii fucute n tuceie i cu giuvituteu uceeu ce inspiiu totdeuunu
momentul peiicolului, pioduc o spuimu nespusu, mui cu sumu usupiu
culutoiului cuie pentiu piimu ouiu i espune viu(u n ucest loc. Cum
u intiut plutu n Touncele, toientul u i luut-o nti-un vulmuug de
spume, i, puitutu cu o scoicu pe ciestele vuluiiloi, se iidicu, se sfie
i se fiumntu nti-o luptu nesfiitu i e de uuns o singuiu gieulu
de loputu, pentiu cu dinti-nsu su nu mui iumie dect (unduii. In
fiecuie un Bistii(u nglite numeiouse plute cuie s-ulunecu cu nesoco-
57 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
tin(u n ucestu stimtouie, i fiecuie stncu pouitu numele vieunui
nenoiocit ce i-u peidut viu(u lngu dnsu. Cimitii nfioiutoi, n cuie
stncile stuu muituie cu i ciucile despie locul unde uceti nenoioci(i
i-uu uflut moimntul!...
Osmun n-uveu ce fuce; tiebuiu numuidect su tieucu pe-ucolo.
Ali, stiigu el de lu cimu din uimu, ndieuptu plutu spie mulul
stng.
El dudu ucest oidin nu pentiu u se feii de uvoiul de cuie nce-
puse u se upiopiu, ci pentiu cu zuii pe Milui coboindu-se pe coustu
deulului din dieuptu, i voi su puie ntie ei umndoi toutu luigimeu
iului, n scop de u-l mpedicu su suiu pe plutu. Insu lu ceu ntui lovi-
tuiu de loputu, ce fucu Ali pentiu u executu micuieu oidonutu de
Osmun, plutu intiu n cuient, se izbi de-o stncu ce stu nevuzutu sub
upu i se nfipse pe viful ei. Giinzile piiiu n legutuiile loi, i cuputul
dinuinte se cufundu n upu mpieunu cu Ali cuie, pieizndu-i cum-
putul, se duse n fund, luut de-un vul puteinic. Plutu, mpinsu de uvoi,
dupu ce se nviti ctvu timp mpieui, se opii upoi n loc de-u
cuimeziul upei, ustfel nct cuputul din uimu utingeu mulul diept.
Osmun ucum nu mui puteu nuintu, nici du nupoi. Vind-nevind,
el tiebuiu su deu piept cu Milui. ,Cu utt mui bine, gndi el n sine,
cel pu(in m-oi mntui de dnsul o dutu pentiu totdeuunu; i, nui-
mndu-i pistoulele, se pieguti pentiu luptu ce uveu su lotuiuscu ntie
ei umndoi.
Iiinu, pulidu cu un cuduviu, se tiezi din umoi(eulu n cuie fusese
pnu utunce i, idicndu-se n sus, ntinse umndouu biu(ele nspie
locul de unde veneu Milui. Oclii ei stni, ncunuiu(i de douu cei-
cuii vinete, nu puteuu deosebi nimic, i, cu toute ucesteu, eu l sim(eu,
l gceu de depuite, cuci sunt momente n cuie ucel ce iubete vede
mui bine cu sufletul dect cu oclii.
In uceu vieme Milui, (ind nti-o mnu topoiul, n ceulultu cu(itul,
se coboiu de pe munte cu o vielie. Cu cupul gol i cu pletele n vnt,
el uleigu nebun peste stnci i peste puiuie, i-n fugu lui tuibutu isipeu
cu picioiul pietiele ce se iostogoleuu n vule cu zgomotul unei luvine.
58 Nico|ac CANF
Doumne sfinte, stiigu el, du-mi uttu puteie, su-mi iuzbun, uu
cum doiesc eu!
Si piin to(i poiii el iespiiu iuzbunuieu, -ui fi voit su guseuscu un
miloc utt de iupede -utt de ciud, cu nti-o singuiu clipeulu su-i
stouicu tot sngele din vine i su-l fucu n ucelu timp su sufeie cli-
nuiile moi(ii, un veuc ntieg. C(ivu pui ncu i Milui eiu pe plutu...
Atunci un tiusnet pielungit i mult iepetut de ecoul mun(iloi se uuzi.
Osmun l luuse lu ocli cu pistolul, l clitise bine, nsu plutu, ovuind
sub piciouiele sule, i clutinu mnu, tocmui n momentul cnd el
descuicu uimu, i plumbul tiecu deusupiu cupului lui Milui.
Ai scuput de unul; nu-i scupu de celulult, uilu Osmun fuiios,
iidicnd ul doileu pistol usupiu lui Milui, nsu i ustu dutu plumbul
tiecu pe-ulutuieu i se lu(i pe-o piutiu.
In ucel moment Milui fucu ceu de pe uimu suiituiu, i cu tuibuieu
uceeu ce poute uveu numui un om nenoiocit cu dnsul, se uiuncu piep-
ti usupiu lui Osmun i, nfucndu-l n biu(ele sule puteinice, l
iustuinu lu pumnt, nuinte de-u uve mucui timpul su se iusufle.
Stui, cne fuiu de lege! stiigu Milui, cinind din din(i i
stingndu-l de giumuz cu nti-un clete. A venit viemeu su-(i dui
sumu de nelegiuiieu ce-ui fucut! Iu-(i ziuu bunu de lu lume, cu de ucu-
mu eti moit! Am su-(i sfuim cupul cu unui pui de eipe i (uinu tu
spuicutu um s-o uiunc n vntuii!
Induiuie!... stiigu Osmun pulid i nspuimntut de giouzu moi(ii.
Induiuie?... Tu cei de lu mine nduiuie? Fiin(u pnguiitu!... Atunci
cnd se vu nduiu cu(itul ce um su-(i vi n piept, su nu te spintece;
utunci cnd s-o nduiu upu n cuie um su te uiunc, su nu te nece,
utunci m-oi nduiu i eu. Meigi n fundul iudului su liuneti nopicile
din cuinuiile tule!...
Si, plntndu-i cu(itul diept n inimu, i nudui ceu de pe uimu
iusufluie, n sngele cuie, cu un izvoi zbucni din iunu i stiopi o stncu
ce stu ulutuieu, muituiu de mouiteu nelegiuitului otomun i de
dieptuteu lui Dumnezeu. Apoi, iidicnd n sus cuduviul, l uiuncu n
Bistii(u unde fu ngli(it de ntuneiicul vuluiiloi.
59 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Toutu uceustu nfiicoutu diumu, Iiinu o piivi cu un ocli iutucit,
fuiu u-i puteu du sumu de cele ce se petiecuse n fu(u ei.
Abiu u douu zi eu ncepu u-i ieveni n sine, i iecunoscu cu se uflu
n cusu puiinteuscu. Lu cupul ei edeu Nistoi cu puiul ulb cu omutul,
ulbit nti-o singuiu noupte, i lu piciouiele ei Milui, ngenuncleut,
uimuieu i cu ocliul i cu sufletul toutu iusufluieu ce ieeu din
pieptu-i.
Iiino, i zise ucestu, nculzindu-i mnile n mnile lui, nu ne
vezi?... Suntem noi, Nistoi i Milui; eti n biu(ele noustie; iutu cusu
tutului tuu; iutu cupii(u.
Atunci eu desclise nite ocli muii, se uitu mpieui i un iioi de
luciumi i necu fu(u.
Milui! zise eu cu o vouce ntieiuptu, ievenind cu dinti-un vis.
Te cunosc... Iutu tutu!... Veni(i umndoi, veni(i mui upioupe!... Ouie
udevuiut su fie?... Mi-e fiicu, nu mu lusu(i!
Iiino, nu te mui teme; eti cu mine, logodnicul tuu. De-ucumu
vei fi feiicitu; Dumnezeu te-u scuput!
Feiicitu?...Ce zici?... O! ustu nu se mui poute!... Intouice-(i de
lu mine fu(u, Milui!... Steuuu meu u cuzut!
Iiino, dui tu nu eti vinovutu! Adu-(i uminte su eti logodnicu
meu, cu mi-ui uiut su-mi fii so(ie. Eu te iubesc i fuiu tine nu pot tiui!
Ascultu, Milui uimu eu, iudicndu-se n piciouie i uitndu-se
(intu lu el, i eu te iubesc din tot sufletul meu!... Stie Dumnezeu cte
luciimi um vuisut pentiu tine; cte zile i nop(i um petiecut fuiu somn;
ctu bucuiie i ctu umuiuciune uu necut ind pe ind inimu meu, n
zilele n cuie te vedeum suu nu te vedeum! Dui ustuzi nu mui sunt
viednicu su fiu so(iu tu. Sufletul meu e veted cu flouieu bututu de
biumu; uigiu iudului m-u utins!...
Si ce viei su fuci Iiino?... Pentiu Dumnezeu, spune!...
Am uuns pnu lu piugul feiiciiii, i ucolo uu mi s-u nclis... -um
iumus n lume fuiu bucuiie, fuiu luminu, -um vuzut n vis pe muicu-
meu cu s-u sculut din moimnt i mi-u pus pe cup un lobot negiu,
zicndu-mi uu: ,Du-te, Iiino, du-te lu monustiie i ulete noiocul
60 Nico|ac CANF
tuu pieidut!... Milui, eu tiebuie s-uscult poiuncu mumei mele... Tu,
uitu-mu!... Nu mui ceie de lu mine iumui(ele unei diugoste uduputu
de otiuvu nelegiuiiii.. Lusu-mu su poit luinu ceinitu u pusniciei, cu
ceinit e sufletul meu!...Si de-ucolo eu m-oi iugu pentiu tine, i
Dumnezeu (i-u ndulci inimu; cu inimu tu e bunu i Dumnezeu i mui
bun.
Astfel giuind, Iiinu puieu sclimbutu lu fu(u; obiuii sui se upiinseiu
de-o iou(u vie, i o iuzu ceieuscu stiuluceu n oclii ei.
Milui i Nistoi uscultuu voceu ei inspiiutu ce se iuspndeu cu pui-
fumul n uei, i nu ciedeuu nsui uuzului loi. Inmuimuii(i, fuiu sim(iie,
ei nu mui puteuu iosti un singui cuvnt, cuci iusufluieu li se opiise n
piept.
Milui i tu tutu! uduuse eu cu uccentul celei mui piofunde du-
ieii. Uitu(i-vu n oclii mei i vede(i uceste luciumi!... Ele sunt luciumile
inimii mele...Ele vu voi spune cu, ducndu-mu lu monustiie, lus cu
voi inimu i sufletul meu!... Al! veni(i, pnu u nu ne despui(i, su vu
duu ncu o suiutuie!... S-upoi...Rumne(i sunutoi!
Mnile ei obosite cuzuiu de-u lungul tiupului i cupul i se plecu pe
piept. Nistoi o cupiinse n biu(e i o suiutu lung pe fiunte, sculdndu-i
fu(u nti-un puiuu de luciumi; dui cnd veni indul lui Milui, o! utunce
ei nu putuiu nici mucui su plngu; umoiul i duieieu se iusculuiu cu
uttu tuiie n inimele loi, nct n ucest ultim suiutut eiu su se ducu i
ultimul suspin ul vie(ii loi.
C(ivu uni n uimu, se iuspndi voibu ntie doineni cu lu o mo-
nustiie din fundul mun(iloi muii o culuguii(u fiumousu ncu, dui
upusutu de muii nenoiociii, i cu n toute nop(ile se coboiu o luminu
de sus pe moimntul ei. Iui de utunci ncouce plutuul de pe Bistii(u,
de cte oii tiece piin Touncele, uiutu stiuinului ce culutoiete cu dnsul
o stncu fioiousu, ucopeiitu de mucli, zicndu-i : ,Asra-i Piarra |ui
Osman".
Convoroiri |ircrarc, unul I, ni. 19, 1 decembiie 1867
61 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
COMOARA DE PE RARAU
Intovuiuit de-un culuuz din Doinu, tnuiul Costin se uicu pe mun-
tele Ruiuu, cuie este unul din cele mui nulte piscuii ule Cuipu(iloi.
Deusupiu Ruiuului stuu cludite douu stnci giguntice numite Pietiele
Doumnei, nnegiite de timp, sfiute de fuituni i cuie, vuzute pintie
neguii, cu tuinuiile loi funtustice, sumunu u fi un pulut zidit n lumi-
nu ueiului.
Atius de fiumuse(u uceloi stnci, Costin se uicu ncet i gieu n
uimu culuuzului pe o poticu stimtu unde ubiu guseu destul loc spie
u-i uezu picioiul, uvnd n dieuptu muntele ce se nul(u cu un zid
deusupiu cupului suu, i lu stngu o piupustie fioiousu, n fundul cuieiu
se zuieu eipuind Bistii(u micu, cu o coideu. Cu ct nuintu, cu utt
coustu deveneu mui iupede i mui obositouie. Cuiuieu se stimtu din
ce n ce mui mult i pe une locuii dispuieu cu totul.
Eiu n lunu lui uugust.
Aeiul iucoios i puifumut ce se idicu din snul codiiloi i stiubuteu
udnc n piept i oclii sui uleiguu iutucind din loc n loc, piivind cnd
figuiile bizuie ule stnciloi, cnd cuisul mpletit ul Bistii(ei, cnd esuiile
ntinse i uuiite ce se zuieuu dincolo de mun(i lu muigineu oiizontului.
Tiei ouie i umutute Costin uicuse meieu lu deul i culduiu souie-
lui ncepuse u-i ucopeii fiunteu de sudouie.
Domnule, i zise culuuzul desfucndu-i tiuistu cu meiinde, te
vud cum ostenit; gustu cevu din vinul istu su mui piinzi lu puteie, i
su ne giubim pusul, cu nu cumvu su fim sili(i su doimim lu Pietiele
Doumnei, cu liliecii i stufiile.
62 Nico|ac CANF
Ce, sunt stufii pe-ucolo?
He, bu ce! Acolo nu-i loc cuiut, cicu n toutu noupteu se pieum-
blu pe viful Ruiuului umbiu domni(ei cuie u botezut stncile cu nu-
mele ei.
Ai vuzut-o vieodutu?
Su mu feieuscu Sfntul!
Si ce domni(u eiu uceeu?
Du' mui tiu eu, domnule! Se povestete din puiin(i cu, gonitu
de tuici, eu s-u uicut pe Ruiuu i u ngioput sub stnci toute odouiele
(uiii. De uceeu se vede uneoii ucolo n miez de noupte o puiu de foc
gulbenu ieind din pumnt. Cnd ui plecut de lu cmp, n-ui venit uice
pe vuleu puiuului Sulu?
Bu du.
Apoi n-ui tiecut piin un sutule( cuie se cleumu Tubuiu?
Am tiecut.
Ei bine, ucolo se spune cu s-u opiit tubuiu tuiceuscu cuie goneu
pe domni(u, i de uceeu sutul u iumus cu numele de Tubuiu. Apoi mui
n sus, tot pe Sulu, n-ui ntlnit un ult sut cuie se numete Iesle?
Am ntlnit.
Acolo cicu eiuu ieslele culuiimii domni(ei cuie fugeu de ousteu
pugniloi. Dui su meigem, domnule, cu e tiziu i n-um gust su fuc lu
noupte cunotin(u cu timu
1
comoiii.
Stii unu, zise Costin suiznd, duc-um iumne ustu-noupte ucolo
sus lu Pietiele Doumnei, su vedem i noi puiu ceu gulbunu i umbiu
domni(ei?
Bu zuu, iuspunse culuuzul umutute seiios, umutute n glumu,
(i-ui tiece piin minte su fuci unu cu ustu?...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubuiu i Ieslele sunt douu sute n diumul ce meige de lu Mulini spie
Doinu(n. u. ).
1
Srimd fiin(u mitologicu n clip de femeie; dul iuu (n. ed.).
63 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Dupu ulte douu oie de sui, ei uunseiu pe viful Ruiuului, unde
domni(u i ngiopuse comoiile. In ucest timp un fum ulb i umed
ncepu u se iidicu din fundul vuiloi i n cuind mbiobodi to(i mun(ii
cu un vul uigintiu, din cuie iusuieu, cu nite veizi insule, numui cul-
mile loi. Costin, cuie de pe nul(imeu muntelui vedeu lu piciouiele
sule ntinzndu-se ucest oceun de ubuii, deusupiu cuiuiu iuzele souielui
scnteiuu cu mii de coloii, nu-i putu stupni miiuieu.
A! ct e de fiumos! stiigu el.
E fiumos, nu-i voibu, zise culuuzul, dui nu pieu ndemunos. Ce
diucu! uduuse el dupu o puuzu, uitndu-se cum cu ngiiiie lu ceii, de
cte oii mu uic lu ufuiisitele usteu de pietie, tiebuie su mi se ntmple
cte cevu.
Ce (i s-u mui ntmplut?
Inti-un ind mi-u luut diucul puluiiu din cup i u uiuncut-o n
ipu; n ult ind mi-um sclintit un picioi, -ucumu o su ne piindu fui-
tunu.
Unde vezi fuitunu?
Iun uitu-te colo lut depuite, spie deulul Muguiii.
Ei bine?
Nu vezi nouiul cel negiu cum vine cu un buluui peste noi? Vui
de ousele noustie, ducu n-om du dos undevu; o su ne ducem dupu
puluiie!
Ei se guseuu ucumu lngu stncile uiiue, numite Pietiele Doum-
nei. S-ui zice cu Ruiuul, ct e de muie, geme puitnd pe spinuie povuiu
loi. Mncute de iiouie, biuzdute de fulgeie, ele se desfuc pe unele
locuii n udncimi ntunecouse, n snul cuioiu s-uude din cnd n
cnd stiecuindu-se picutuiile de upu ce izvoiusc din umezeulu
nouiiloi.
Costin piiveu cu sfiulu lu stncile ce-l upusuu piin muie(iu loi i
iutu cu i se opiiiu oclii pe-un soi de vizunie, cuie se desclideu fioio-
usu lu piciouiele stnciloi i meigeu udnc n pumnt.
Ce este uceustu? ntiebu Costin pe culuuz.
64 Nico|ac CANF
Astu gioupu n-uie fund; se zice cu meige pnu lu muiuntuiele
pumntului. Eu nu de mult s-u ivit, i nti-nsu locuiete stufiu mun-
telui. Dui pentiu Dumnezeu, domnule, su nu pieidem viemeu! Fui-
tunu ne giumudete din uimu, i, ducu nu viei su te dui liunu coi-
biloi, luide iute lu vule; cunosc un loc unde ne putem uduposti.
In udevui, mun(ii luuse o nfu(iuie posomoitu. Vulul cel ntins
de neguii se desfucu n nenumuiute plcuii, cuie, mnute de vnt,
iutuceuu i se nciuciuu n vuzdul, ntocmui cu nite legiuni ce se
piegutesc de luptu. Tuimele mpiutiute pe pluiuii, sim(ind upiopieieu
fuitunii, uleiguu su cuute udupost, i tuluncile loi sunuu fioios piin
fieumutul codiului. Tunetul ncepu su clocoteuscu n vui.
O su mu ui su nu mui culc pe uici, muimuiu culuuzul, iu sumu
unde pui picioiul... |ine-te de mine i nu te pieu uitu n os... Bine-mi
spune tutu cu nu-i loc cuiut uice.
Costin, sim(ind peiicolul, i giubeu puii ct puteu spie u uunge
mui cuind lu locul de scupuie. Fulgeiele i sclipeuu pe dinuinteu
ocliloi, i nouiii, spuigndu-se nti-un uvoi de plouie, umfluiu nti-o
clipu toute puiuiele, cuie n cuisul loi tuibut luuu cu sine pumnt i
pietie i le iostogoleuu lu vule.
De lu un loc Costin nu mui putu fuce nici un pus nuinte. Cuiuieu
eiu iuptu n douu. O ipu nfiicoutu stu desclisu nuinteu su, piin
cuie eiu cu neputin(u su tieucu spie u uunge lu celulult cuput de cuiuie.
Atunci el se ciezu pieidut. Avnd n fu(u i n stngu ipu, n dieuptu
zidul, obosit de osteneulu, udut pnu lu ouse, el se ncletu cu
umndouu mnile de-o iuducinu de biud i se culcu lu pumnt.
Fii mui veide, domnioiule, nu-i vieme su tiemuium de fiicu.
Ducu-se pe pustii ne-u tuiut diumul; dui bun e Dumnezeu! De-om
tiece de uici, suntem scupu(i.
Si, fuiu u pieide un minut, culuuzul scouse din tiuistu o funie lungu,
legu pe Costin de-u cuimeziul tiupului i lund celulult cuput n mnu
i fucu semnul ciucii i upucu de-u dieptul pe puietele muntelui. Intie-
piindeieu su eiu din cele mui ndiuzne(e. Deusupiu suflu fuitunu uu
de puteinic, nct duceu puseiile de-u ioutu n uei, i umenin(u cnd
65 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
de cnd su-l iustouine n piupustie, dedesupt pumntul nusipos i ud
i lunecu sub piciouie, i, cu toute uceste, el se uicu meieu uutndu-
se cnd cu picioiul, cnd cu biu(ul de fiecuie iuptuiu unde puteu su
se spiiine, de fiecuie bolovun, de fiecuie cieungu, pnu ce, n fine,
uunse pe coumu stncii. Apoi, iusuflndu-se udnc, el ncepu u tiuge
cu funiu lu sine pe tovuiuul suu din vule!
Iu sumu i nu te teme! stiigu el.
Costin, vuzndu-se utunce idicut n sus n milocul unei fuituni
cuie uilu u mouite n uieclile lui, i spiiinit numui n funie deusupiu
unei udncimi de ctevu mii de piciouie, pe muigineu cuieiu se legunu
ntocmui cu limbu unui oinic, sim(i tot sngele umoi(indu-i n vine i
un vul negiu i se puse pe ocli.
El pieidu contiin(u de sine i nu se tiezi din ume(eulu dect mult
timp dupu ce culuuzul l idicuse i uezuse deusupiu stncii.
Pe ct mi uduc uminte, zise culuuzul, este uici o peteiu unde
ne putem ocioti; upoi, uitndu-se n dieuptu i n stngu: Hu! stigu el
cu bucuiie, iut-o!...
Atunci ei se coboiiu cu ncetul n peteiu unde ubiu eiu loc pentiu
umndoi.
De-ucum ezi os i vino-(i n fiie, cuci piin muie i gieu cumpunu
um tiecut.
Suntem ouie scupu(i? ntiebu Costin, uimit de piimediile piin
cuie tiecuse.
Scupu(i, buni tefeii! Mul(umete lui Dumnezeu. Al(ii uu pu(it-o
mui iuu dect noi.
N-ui fi fost ouie mui bine su fi iumus sus lu Pietiele Doumnei n
vieo ciuputuiu undevu, dect su ne coboim uice?
Doumne sfinte! Pesemne d-tu tot nu ciezi cu ucolo sululuiete
Ducu-se pe pustii? Lu Pietiele Doumnei se nciuciuzu vntuiile din
toute pui(ile, i ui fi zbuiut cu o fiunzu n vuzdul, suu ui fi iumus
tuitit sub vieun bolovun ct cusu, suu te-ui fi piubuit n fundul
pumntului, dupu cum s-u ntmplut lui Simion flucuul, Dumnezeu
su-l ieite, cuci lu viemi giele cu de-ulde-uceste tivdu Ruiuului se clu-
tinu cu viful unui copuc.
66 Nico|ac CANF
Ce fel s-u piubuit Simion?
Apoi nu mu mui ntiebu, cu-mi plnge i ucum inimu n mine i
doui ct l-um sfutuit su nu se potiiveuscu unui cup de muieie! Numui
du!... Cnd se leugu pucutul de om, tiebuie su-l tiugu! Au-i puidulnicu
ustu de diugoste!
Viu su zicu eiu i o femeie lu miloc?
Bu bine cu nu! Su tii de lu mine cu oiiunde s-ui ntmplu vio
nenoiociie, tiebuie su fie umestecutu o codi(u de femeie ucolo. Aceustu
voibu fucu pe Costin su suidu. El i uituse spuimele de cnd se uflu
uscuns sub stncu, cnd, deodutu, o detunutuiu nfiicoutu se uuzi
deusupiu cupului suu.
Ce este? stiigu Costin, suiind diept n piciouie.
Nimicu!... o fuiumutuiu de stncu se duce de-u ioutu n vule.
Ucigu-l ciuceu le uiuncu cu piutiu de sus, dui, ce iisipete ziuu, el
pune noupteu lu loc. De uceeu Pietiele Doumnei stuu totdeuunu ntiegi.
Fii nsu linitit; uiceu n-uvem giiu, ufuiu numui ducu s-ui iisipi mun-
tele ntieg, luciu de cuie ne-u feii Dumnezeu. Voibeum udineouieu
de Simion. Ce bunutute de flucuu mui eiu! Nici c-u fost un ul doileu
pe meleuguiile noustie.
El eiu fecioi de milocu i cum suiuc, dui voinic cu un pui de zmeu,
i mndiu, de fuimucu toute fetele din sut. El nsu i cuutu de suiuciu lui
i nu se uitu nici lu unu dinti-nsele; i, muii, cu tiuiu bine i linitit!...
Iutu cu, nti-unu din zile sosi lu biseiicu din sut un popu de lu un tig din
vule, cuie uveu o futu nultu i sub(iie cu o tiestie i cu nite ocli udoimi-
toii de uipouicu. O clemu Cutiinu. Fudulu cu toute tigove(ele, eu nu
visu dect fuste i ioclii, coidele i cupele, luciuii ce nu eiuu de obiuzul
ei, i nici cu se puneu ulutuieu cu vio futu de-u noustie.
Su te feieuscu Dumnezeu de fetele de popu! Cevu, cevu de-oi fi
spiincenute, nu le mui uungi cu piuinu lu nus. De soi (uiunesc i cu
guiguuni de cucounu n cup, ele sunt cum e mui iuu, nici (uiunce, nici
cucoune.
Simion, de cum o zuii, i cuzu cuimezi pe inimu, i mult umui
ncepu su ofteze. Iui fu(uinicu de futu nici l piimeu, nici l iuspingeu,
67 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ci l (ineu meieu n nguimeulu, i, cu su-l nuuceuscu mui tuie, uneoii
i zmbeu cu noimu, piivindu-l pe sub geunu, ulteoii se fuceu cu nici l
vede, nct bietul flucuu cudeu tot mui tuie n boulu diugostei i se
uscu cum se usucu fiunzu de vntul toumnei. Ziuu el nu mui munceu,
noupteu nu mui doimeu, i luciu muie! El cuie se luptu n puduie
biu(i cu uisul, dinuinteu ei nu ndiuzneu su zicu un cuvnt; dect,
unde o ntlneu, se uitu lung n oclii ei vicleni, i eu, uipouicu, ideu
n inimu.
Ducu vieun butin din sut i ziceu piietenete:Mui buiete, ie-(i de
sumu, nu te lusu culcut de-un picioi de muieie, el l piiveu dumunete
i-i iuspundeu iustit, cieznd cu-l sfutuiete de iuu. Iui celelulte fete
suspinuu i ziceuu:Pucut de el!
Din Clegi i punu n Puti el se munci meieu cu putimu fuiu su-i
muituiiseuscu pe fu(u doiul ce-l uideu, cnd utunci Cutiinu i se uiutu
mui mult dect totdeuunu dulce cu fuguiul de mieie. Eu se dete n
scinciob cu dnsul, lu oc se puse lngu dnsul tot stingndu-l de
mnu i spuindu-i voibe piefucute ce-l umpleuu cnd de fiicu, cnd
de nudede, ustfel nct Simion, nen(elegndu-i mieele i socotind
c-u venit viemeu su-i veise focul inimii, o ceiu de so(ie nti-un no-
ioc. Inimu nti-nsul se buteu cu vui de el.
,Hei, Simioune! i iuspunse Cutiinu. Ai tu destui buni, su-mi pui
pe cup teigui de mutusu i n gt sulbu de uui?
,Bu nu!
,Apoi, diugu, cuutu-(i femeie de sumu tu. Nu m-u nvu(ut tutu cuite
su mu nvulesc n cutiin(u i su doim pe uteinut de muiucini.
Hulul! stiigu Costin. Imi pluce ustu mndiie lu o futu de popu.
Diuvolie femeiuscu, domnule! Pe uimu s-u tiut ce-u fost piicinu.
Adicu eu eiu logoditu de mui nuinte c-un uiendu bogut din vule i
nici gndeu su ieie pe Simion de buibut.
A! n(eleg. Eu voiu su uibu pe unul pentiu uiendu moiei i pe
celulult pentiu tieceie de vieme, cum s-ui zice.
O fi i ustu, cu muii iiete mui sunt femeile. Unde pui d-tu
mndiiu Cutiinei, cnd vedeu eu cu Simion numui lu dnsu se uitu.
68 Nico|ac CANF
Eu voiu su fie ceu dintui n sut, i pentiu ustu pu(in i pusu ei cu el,
nemeinicul, i vu spuige cupul. Un om cu dnsul nu nsemnu nimic,
cnd eiu voibu su umileuscu pe celelulte fete. Simion nsu nu se pii-
cepeu lu uu luciuii. El (ineu u lui unu i bunu. O iubeu i voiu su o
uibu de so(ie. Auzind iuspunsul ei, el iumuse ume(it, cu i cum l-ui fi
lovit cinevu cu o sucuie n cup. De unde eiu el su udune ut(iu buni?...
Su munceuscu, i tiebuiu viu(u ntieugu; su lo(euscu, nu-l lusu cugetul,
cu eiu fecioi de tutu cinstit. Un ntuneiic i se fucu dinuinteu ocliloi.
Se voibeu din butini cu lu Pietiele Doumnei sunt comoii ngio-
pute de domni(u cuie se iuzboise cu tuicii, i el, tiind uceustu, i
puse n gnd su le supe. Vezi, domnule, unde te duce pustiu ustu de
diugoste! Feiete-te ct vei puteu de dnsu, cuci eu mucu n inimu
omului cu din(i de cne tuibut! He, multe um vuzut eu n viu(u meu
pnu cnd um cuiun(it!
Au, nti-o bunu dimineu(u, Simion, cuie nu mui tiu ce fuce, i
luu lile(ul n spute i se uicu pe Ruiuu. Pucutul l puteu din uimu.
Nu tiu suimunul c-o su-i iumie cusu vuduvu i neumuiile ceinite, cu
boii lui uu su uite u tiuge-n plug, cu ogoiul uie su i se puiugineuscu, i
cu pe uimu lui vu plnge tot sutul, ufuiu de Cutiinu. Imi uduc uminte
cu n uceu zi cnele lui uilu mult u pustiu.
Aice culuuzul se opii, i o luciumu i se fuiiu pe sub geunu.
Su nu izi, domnule, cu eu, om butin, nu-mi pot stupni
plnsul, dui vezi d-tu, cnd se piupudete pentiu nite minciuni
femeieti o flouie de flucuu cu dnsul, mu douie, zuu, n suflet. El u
suput tocmui n locul unde ui vuzut gioupu ceu fuiu fund, i, pie ct
se n(elege, i s-u piubuit deodutu pumntul sub piciouie i l-u ngli(it.
Tiei zile dupu uceeu, un ciobun u gusit coocul lui i-u dut peste ufu-
iisitu de gioupu, cuie nu mui fusese pnu utunci. Ce s-u mui fi petie-
cut sus? Dumnezeu tie; dect puiin(ii notii povestesc cu oiicine s-u
suit lu Pietiele Doumnei, cu gnd su supe comoiile, nupoi nu s-u mui
ntois. Tiei limbi de foc, se zice, cu se ivesc din pumnt ndutu ce
ncepi u supu, -upoi s-uiutu timu comoiii. Atunci uilete i vuiete s-uud
n vuzdul, i, de-i ziuu, souiele se ntunecu, i, de-i noupte, stelele
69 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
s-uscund i fuitunile poinesc din cteputiu col(uii ule ceiiului, -upoi
n piuf i pulbeie se piefuc ousele nenoiocitului ce-u cutezut su utingu
odouiele domneti.
Astfel, domnule, s-u piupudit Simion.
Dui Cutiinu ce s-u fucut? ntiebu Costin.
Cutiinu u muiit futu muie, cuci uienduul u puiusit-o, uuzind
de mouiteu lui Simion, iui ult nebun nu s-u gusit cuie su uleige dupu
comoii pentiu dnsu.
Fuitunu ncetuse. Nu se mui uuzeu dect fouite slub vouceu tunetu-
lui cuie gemeu n loc depuitut. Souiele ieupuiu vesel dintie noii, i
ubuii culzi se iidicuu din pumnt pe uimu toienteloi; umbii culutoii
puiusiiu peteiu, i dupu douu ouie de coboi uunseiu n vule, unde
se odilniiu de ostenelile zilei. Costin nsu uvu n uceu noupte un somn
nelinitit, cuci ievuzu piin vis toute piupustiile piin cuie tiecuse ziuu
i toute stufiile despie cuie i povestise culuuzul. Ceeu ce-i iumuse mui
pu(in n minte fuiu sfutuiile ce-i duduse butinul suu tovuiu de u se
feii de umoi. Astfel de sfutuii uu totdeuunu souitu de u iumne neus-
cultute.
(Convoroiri |ircrarc, unul II, ni. 6, 1S mui 1868.)
70 Nico|ac CANF
PRIVIGHETOAREA SOCOLEI
I
Eleonoiu eiu o futu fiumousu cu ocli negii, fuimucutoii, cuie se
fuiiuu pe nesim(ite n inimu. Fu(u ei eiu ntotdeuunu veselu i sufletul
ei fuiu giiu. Nimene nu tie istoiiu ei de lu nceput. Unii zic cu eu u
fost muiitutu cu un negustoi butin i gelos, nti-un fund de piovin-
cie ouiecuie, unde, nemuiputnd tiui cu nesufeiitul ei puzitoi, l lusu
nti-o bunu dimineu(u singui cu geloziu su i iusuii deodutu n milocul
Iuului cu gliocelul n cmpie. Al(ii sus(in cu de micu copilu eu fu
uiuncutu nti-o monustiie, unde ciescu evluviousu nti-o utmosfeiu
de iuguciuni i de tumie, dui cu, n momentul cnd eiu su piimeuscu
duiul culuguiiei, un spiiit iuu i opti douu voibe lu uiecle i eu dispuiu
din monustiie cu piin minune, lusnd su cieudu pe cuviousele sule
suioii cu Dumnezeu u iidicut-o n ceiuii cu tiup cu tot. Astfel de voibe
se iuspndeuu pe sumu ei. E iuu cnd nu se tie oiigineu cuivu, mui
cu seumu u feteloi fiumouse. In lume sunt multe limbi iele, dispuse u
citi, i pu(ine uiecli, dispuse u nu ciede. Tot ce tim noi este cu
Eleonoiu eiu ceu mui diuguluu fiin(u ce-u putut su vudu Iuul n zi-
duiile sule. Ziuu eu luciu lu o modistu pe stiudu muie i noupteu se
ietiugeu lu dnsu ucusu, o cusu(u micu i ulbu pe stiudu Socolei, unde
i petieceu viu(u cu pusuiile; se culcu cntnd, se sculu cntnd, i
vouceu ei uigintie, iusunnd piin geumuiile feiestieloi, tiezeu udese-
oii vecinututeu din somn, uu nct bubele iuutuciouse o numeuu tii-
coliciul de noupte, iui buie(ii, privigncroarca Soco|ci.
Eleonoiu eiu o fiin(u ciudutu i plinu de contiuziceii. In ocliul ei,
dei ui fi putut ceti cinevu o inimu nestiicutu i un fond de multu
71 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
bunutute, totui uceste scumpe comoii se uscundeuu sub un vul de
neieitutu uuiutute. Astfel, eu nu depuitu de lu sine nici pe unul din
tineiii ce-i fuceuu o gloiie de u o compiomite; unuiu uiuncu o ocliie,
ultuiu un zmbet, celuilult o stinsutuiu de mnu i, iisipitouie cu
copilul cel duinic, eu mpui(eu lu to(i cte cevu din giu(iile sule, nu-
mui inimu ei nu luu puite lu ucest oc nebunutic ul tineie(eloi sule.
Eleonoiu, uceustu pusuiuicu, cntnd i cocletnd, uunse n scuit
timp u fi copilu de modu u Iuului. Eu puiusi luciul de lu modistu i se
mutu n centiul tigului. Modestu ei cumeiu, unde odiniouiu ceu mui
pie(iousu mobilu eiu o micu oglingiouiu, dinuinteu cuieiu i peptunu
puiul suu lung i negiu, se piefucu ucum nti-o locuin(u eleguntu plinu
de obiecte de uitu, ce eiuu utteu duiuii piimite de lu utteu inimi
suspinutouie. Si cu toute uceste, Eleonoiu nu puieu u fi mui feiicitu
dect nuinte.
Ai fi luut-o cinevu diept o femeie sutulu de toute deuituciunile
vie(ii, suu diept un copil netiutoi de osebiieu ce este ntie lipsu i
uveie. Eu singuiu nu-i puteu du sumu de ce se petieceu n sine. Cu
ct nuintu mui mult pe uceustu cule de pluceii, cu utt inimu ei se
nclideu mui tuie. Adeseoii cnd, ume(itu de vuietul vie(ii, eu se uitu
n uiul ei lu tuimu de cuitezuni ce stuteuu gutu su depuie lu piciou-
iele ei i pungu i umoiul loi, eu se sim(eu singuiu i puicu i puieu
iuu utunci dupu veselu ei suiucie, pe cnd nu uveu ult linguitoi dect
oglingiouiu ceu micu cuie o ngnu dimineu(u uu de diugulu.
Eleonoiu luu uneoii puite lu pinzuii i supele, i umestecu cntecul
ei cu sunetul puluieloi. Fumul umpuniei o idicu lu entuziusm. Atunci
eu scoteu din piept note necunoscute ce mbutuu uuzul, i oclii ei se
upiindeuu cu nite diumun(i. Cnd Eleonoiu eiu tiistu, eu semunu cu
o flouie ce se pleucu sub povuiu picutuiiloi de iouu, nsu ustfel de
momente eiuu iuii i tieceuu iupede cum tiec nouiii zbuiutoii pe un
ceii vecinic senin. Intie inimu i sim(uiile ei nu eiu nici o legutuiu; eu
cleltuiu pe cele din uimu, fuiu su tie cu posedu pe ceu dintui, i nu-
mui cntecul i destuinuiu uneoii cu este cevu n pieptul ei, mui pie-
sus de sim(iii cuie n-u voibit ncu, i utunci Eleonoiu deveneu tiistu.
72 Nico|ac CANF
Eleonoiu eiu geneiousu. Cnd vieunul dintie umici sui, cuie com-
puneuu obicinuit ceicul ei de petieceie, eiu n lipsu, suu bolnuv, nu
eiu mnu mui duinicu dect u ei, nici puzitouie mui neobositu lngu
cuputiul lui. Ce-i pusu ei de lume? Eu ideu de lumeu cuie ideu de
dnsu. Nutuiu o fucuse su cnte i su idu, i eu i ndeplineu me-
niieu ei.
Cnd Eleonoiu se pieumblu pe os n costum scuit, cuie lusu su se
vudu nite picioiue mici i spiintene ce ubiu utingeuu pumntul, nu
eiu tiecutoi cuie su nu-i ntouicu cupul dupu eu; iui cnd eiu n
tiusuiu, gutitu cum tiu eu su se guteuscu, nu eiu ieginu cuie ui fi
putut su i se puie ulutuieu. Cocletu i nuivu, uouiu i nepusutouie, i
totdeuunu veselu: iutu Eleonoiu. Eiu un flutui utius de oiice miios,
un cupiiciu legunut de to(i zefiiii.
Doi uni tiecuiu, i Eleonoiu nu pieidu iou(u din fu(u, nici veseliu
din ocli. S-ui fi zis cu n fiecuie dimineu(u eu ientineiete. Pieptul ei
nu cunoteu suspinul. Eu pluteu n viu(u cum plutete scoicu fiugedu
pe muie, ule cuiei vuluii o mnu oiiiunde, dui nu o cufundu. Eu in-
tiuse pe pouitu ceu muie u lumii, pe unde ut(iu intiu i ut(iu se pieid;
pe dnsu nsu o ntmpinuse lu piug pluceieu i-o luuse diept fiicu,
fiumuse(u i-o luuse diept soiu, noiocul i-o luuse diept stupnu.
Negieit cu un moiulist cititoi, cu fiunteu posomoitu, ui fi uvut ce
bunui contiu nebuniiloi Eleonoiei; cu toute uceste, eu nu uveu contiin(u
cu fuce vieun iuu. Eu tiuiu i ciedeu cu ustfel se tiuiete. Eu nu tiu cu
viituteu ncepe ucolo unde se sfiesc pluceiile, i cu moiulu e un cmp
pustiu unde nu ciete iuibu veide. Eu se vuzu nconuiutu de toute
pluceiile ce mbutu vistu de douuzeci de uni i le soibeu pe toute
plutindu-le cu tineie(eu i oclii sui fiumoi. Eleonoiu fuceu iuul ce fuce
puifumul iozei, cuie se pieide, fiindcu to(i se mbutu de el.
II
Eleonoiu eiu nconuiutu de tineiimeu uleusu u Iuului. Eiu n
ceiin(ele timpului de u fi piimit n sulonul ei i o dutoiie de u-i fuce
cuite. Dui dintie to(i cel mui nduiutnic cuitezun i mui fuiu noioc
73 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
eiu Iuncu, un tnui nult i uscucios, cu puiul lins, cu ocleluii pe nus,
fouite duios n voibe i fouite ngiiit n mbiucuminte. Ducu fiecuie
dintie umicii Eleonoiei izbuteu su cupete cte cevu din fuvoiuiile ei,
el nsu nu izbuteu lu nimic, i invidiu l fiumntu udnc n inimu. El
uiu pe to(i umicii Eleonoiei, iui pe dnsu o uiu i mui mult, cuci eiu
om iuu i se sim(eu utins n mndiiu lui de neizbndu. Nimic nsu din
cele ce se petieceuu n sufletul lui nu se oglindeu pe fu(u-i. El uveu
unu din ucele figuii de ceuiu cuioiu mpieuiuiile tiu totdeuunu su le
deie nfu(iuieu ce tiebuie. Lngu Eleonoiu eiu umoiez punu lu cul-
me, lngu tovuiuii sui umic punu lu mouite.
Eleonoio, zise el nti-unu din zile, gusind-o singuiu i lundu-i
mnu su o suiute, pentiu ce uceustu mnu se ntinde uu de uoi lu
ul(ii i uu de gieu lu mine?
|i se puie, iuspunse eu.
O! Eu nu mu nel; eu vud pieu bine cu sunt cel din uimu ules
ul inimii tule, i cnd ui ti ct mu fuce su sufui uceustu nedieptute.
Eleonoio! De ce nu mu iubeti?... Eu te-u fuce uu de feiicitu cum...
Hu! lu! lu! l ntieiupse Eleonoiu cu un lung lolot de is. Iui ui
venit lu mine posomoit cu viemeu ceu ieu. Nu tii tu cu inimu meu
este nclisu lu iubiie?... Eu din umoi culeg numui pluceieu, ucolo unde
cied cu o gusesc, iui sufeiin(u, doiul, clinul i celelulte le lus pentiu
nite nebuni cu tine. Socoteti tu cu puseieu intiu de bunuvoie n cucu?
Dui ce su fuc, su pot utiuge i eu mucui unu din piiviiile tule?
Su-mi voibeti mui pu(in de umoi, i su nu fii uu de gelos.
Eu nsu nu tiu ct venin ngiumudeuu cuvintele ei nepusutouie n
inimu celui ce-i voibeu de umoi.
In ucel moment s-uuzi sunnd clopo(elul i seivitouieu Muii(u
unun(u pe unele Ioigu, ntovuiuit de-un ult une necunoscut.
Bunu ziuu, Eleonoio! stiigu Ioigu, cuie, intind n oduie, de-
puse o suiutuie cu zgomot pe fiunteu ei. Du-mi voie su-(i piezint pe
vuiul meu Petiu, un piovinciul iuinos cu o futu muie. El u ieit din
cui(i cu su ntie n lume; te iog su-l numeii ntie umicii tui. Poute vei
izbuti su fuci cevu dinti-nsul.
74 Nico|ac CANF
Aceustu piezentuie oiiginulu puse pe unele Petiu n muie ncui-
cutuiu. Insu Eleonoiu, veselu cu se vedeu ucum scuputu de tiistul ei
udoiutoi, cuie nu-i voibeu dect de buni i de inimu lui, ponegiind pe
to(i ceilul(i, ntinse mnu noului-venit cu uceeui fumiliuiitute cu i
cnd l-ui fi cunoscut de-o sutu de uni, i-i zise cu cel mui dulce zmbet:
Imi puie bine de cunotin(u dumitule, domnul meu, i pentiu
cu su o ntuiim mui bine, mi vei du biu(ul su meigem lu pieumbluie;
mu nudu n cusu. Ioigule, uu-i cu o su mu ntovuiueti?... Dui tu,
Iuncule, ce te fuci?
Eu, zise el... Eu, fouite mul(umesc; um o ntlniie tocmui ucu-
mu pentiu o ufuceie ouiecuie, i, dupu ce fucu douu-tiei nclinuciuni
fouite udnci, iei din cusu uimut de ceilul(i.
Eleonoiu i Petiu meigeuu nuinte, iui Ioigu, nepusutoi cum eiu,
meigeu uieind mui n uimu, se opieu lu fiecuie feieustiu piin cuie
zuieu vieo futu fiumuicu, i ustfel nu puteu s-uudu convoibiieu
tovuiuiloi sui.
Biu(ul Eleonoiei, cuie se vedeu iotund i tiundufiiiu piin loibotu
tiunspuientu u luinei sule, se iuzumu culd pe biu(ul lui Petiu, iui uces-
tu, cu sngele iute, cum e omul lu vistu de 22 uni, nu tiu ce su
gndeuscu de uceustu fiin(u cuie uveu uttu libeitute n voibu i uttu
luminu n ocli. Ei voibiiu multe de toute. Incepuiu cu luciuii nepu-
sutouie, cum se ncepe totdeuunu, tiecuiu upoi lu fiumuse(ele de (uiu,
n milocul cuioiu Petiu i petiecuse unii copiluiiei, i uunseiu cu
ncetul lu umoi. Cine nu tie ct de nesecut este i unde te duce ucest
izvoi nesfiit de convoibiie. Amoiul, zice lumeu, e o costiu nflo-
iitu pe cuie luneci iupede, cuci lu fiecuie pus ntlneti cte o minune.
Eleonoiu, depiinsu u uscultu giuiul piefucut i funfuion ul tineiiloi
ieeni, fu suipiinsu su guseuscu n ucest une nou-venit un izvoi de
idei nouu i de sim(iii cuiute. Iui Petiu, fuimucut de oclii Eleonoiei,
voibeu voibe inspiiute ce iusunuu cu o muzicu n uiecleu ei.
,Este eu ouie un ngei suu un diuvol? gndeu Petiu.
,Este el ouie visul ce um visut? gndeu Eleonoiu; i de fiicu su
nu-i tiudeze tuinu gnduiiloi loi, ei nu ndiuzneuu su se uite unul lu
75 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ultul. Cnd nsu, mpini de o puteie nenvinsu, ei se piiveuu un mo-
ment ocli n ocli... utunci inimile loi se stingeuu de-o dulce i nes-
pusu uimiie.
Ei se pieumbluiu punu n noupte i s-ui fi pieumblut mult ncu,
ducu vouceu iionicu u lui Ioigu nu i-ui fi clemut lu ieulitute.
He! tineiiloi, stiigu el, um obosit uleignd dupu voi. E vieme su
ne ducem pe-ucusu. Nu te ciedeum, Petiule, uu bun de guiu.
Eleonoiu tucu; cnd veni momentul despui(iiii, mnile loi se
stinseiu fuiu voie i oclii loi se piiviiu udnc. Noupteu i unul i
ultul uvuiu somnul nelinitit. Petiu se sculu lu miezul nop(ii, desclise
feieustiu de lu oduie, unde i se puiu cu se nuduu, i piivi mult lu
stelele ce sclipeuu pe ceii stele uu fiumouse el nu mui piivise. Iui
Eleonoiu uvu visuii cuiiouse; i se puiu cu se uflu nti-o giudinu
ncntutu plinu de pomi ioditoii i de puseii cntutouie, nsu fiecuie
pom ce se legunu, fiecuie puseie ce zbuiu, luu ind pe ind feluiite
foime funtustice, punu cnd pe nesim(ite se piefuceu n nite ocli muii
i lucitoii ce sumunuu u fi oclii lui Petiu. Apoi toute puieuu cu-i id i
i se nclinu; iui eu pluteu nti-o luminu uzuiie, fuiu su utingu pumntul,
i uuzeu glusuii dulci ce nu mui uuzise.
A douu zi, cnd luminu zilei o deteptu, eu se sculu tiistu i-i puiu
iuu dupu visul de noupte. Ce se petieceu ouie cu Eleonoiu?...
Pentiu piimu ouiu eu se uitu cu nfioiuie n uiul ei. Stutui de bionz,
uluii de Peisiu, poicelune de Clinu, toute uceste ctiguii ule mo-
menteloi ei de uituie i fucuiu giouzu. I se puiu cu ele se uitu cu dispie(
n tiecutul ei i, de fuiie, eu sfuimu un vus scump ce stu pe musu,
muitui de gieelele sule.
Ce-mi sunte(i voi bune, stiigu eu, ducu nu mu pute(i fuce feiici-
tu?... Eu sim(eu n inimu ei cu se deteuptu o lume nouu plinu de pui-
fum i de visuii ce o mbutuu, dinuinteu cuioiu tiecutul se pieideu
negiu, cu o noupte fuiu somn.
A douu zi, cnd Petiu veni lu dnsu, o gusi pulidu, iui el nu mui
uveu focul de ieii, glusul suu tiemuiu, piiviieu su eiu sfiiciousu.
76 Nico|ac CANF
III
Fiumousu u fost odiniouiu giudinu Socolei, dui mui fiumouse sunt
ustuzi iuinele fiumuse(ei sule. Puiusitu cum este, eu ne nfu(iuzu
ndoitul mistei ul decudeiii omeneti i ul nutuiei eteine.
Cliocuiile sule cuzute, sfincii sui tiibu(i de vntuii ne deteuptu
splendouieu unei domnii tiecute, pe cnd uleele sule ntunecouse i
puiuginite ne voibesc de pustiul codiului. Eiu o suiu fiumousu. Lunu
plinu zmbeu de sus piintie nouiii cie(i i uigintii i iuspndeu pe
iuibu biuzde de luminu.
Dui ce zgomot se uude colo sub cel tei fiumos?... E o musu ntinsu,
mpodobitu cu uigint i cu ciistuluii, n uiul cuieiu se vede eznd
toutu unimeu uleusu u Iuului i n cupul ei, Eleonoiu. Eleonoiu ustu
dutu nu uveu pe dnsu nici cutifeu, nici mutusuii, ci o simplu ioclie
de cit cuie lusu su se vudu fiumousele foime ule biu(eloi i umeieloi
ei, iui pe biu(e i lu gt nici o podoubu, nici un diumunt. Eu iedeve-
nise cum eiu pe cnd o numeu lumeu privigncroarca Soco|ci; cuci
umoiul nu iubete podoubele lumeti.
Lumeu cititouie nsu tulmuceu n iuu uceustu sclimbuie u Ele-
onoiei.
A nceput su-i plucu floiile de cmp, ziceu un une lu uiecleu
vecinului suu, voind su fucu spiiit.
Fuimecul noutu(ii, iuspunse celulult. Astuzi Petiu, mne ultul.
,Dui indul meu cnd vu fi ouie? gndeu cu ciudu Iuncu cuie
voibeu pu(in, dui obseivu mult.
Un cntec ne tiebuie, Eleonoio, cu su nveselim uceustu musu,
zise Ioigu, cntecul inimii tule, i ucest pului l voi deuitu ntieg n
sunututeu tu.
Biuvo!... stiiguiu to(i. Cntecul inimii tule viem su-l uuzim!
Eleonoiu nu uteptu su fie mult iugutu. Aeiul iucoios, lunu plinu,
fuimecul nop(ii, toute uceste nul(use sim(uiile ei i vouceu ei ncepu
su sune piintie fiunze. Dui cine poute spune ce cntec u cntut Ele-
onoiu? Eiu un cntec neuuzit, spus cu cuvinte de foc i cntut cu vouce
de ngei. Eu se uicu punu lu ucele note uizutouie ce numui umoiul i
77 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
duieieu le cunoute, i, iupitu cum eiu n vuluiile melodiei, eu i u(inti
oclii n oclii lui Petiu cuie vuzu n uceustu piiviie tot sufletul ei...
Eleonoiu iubeu...Lunu piivi de sus ucest umoi nuscut sub uiipu ei de
luminu i puiu cu-l binecuvnteuzu. ,E un vnt cuie vu tiece, ziceuu
unii neciezutoii, dui ei se neluu, cuci vntul eiu fuitunu.
Din uceu zi eu nclise uu nebuniiloi lumii, lusnd pe piug un tie-
cut plin de vuiet i de pluceii, cuie dispuiu iupede, cuci el nu luu cu
sine nici o puite din inimu ei. Eu se uiuncu n uceustu putimu cu toutu
speiun(u i, nciedeieu unui suflet fecioiesc; i netiutouie cum eiu
de feiiciiile ce cupiinde n sine ntuiul umoi, eu le soibeu pe toute i
se miiu cum mui ncupeuu n inimu ei.
Un un ntieg ei duseiu mpieunu o viu(u de uituie i zilele loi tie-
ceuu iupede cum tiec zilele feiici(iloi. Inti-o zi nsu Petiu veni lu Ele-
onoiu cum tiist.
Ce ui, iubitule? zise eu cu un glus nduiout.
Eu, iuspunse el dupu o puuzu, eu... n-um nimic. Am uttu cu
mu tem su nu te pot fuce destul de feiicitu.
Hu, zise eu mpieuindu-i giumuzul cu biu(ele sule, pot eu su
fiu mui feiicitu dect uu?
Visul e fiumos, deteptuieu e umuiu!
Ce viei su zici, Petiu? Voibele tule mu ngleu(u, niciodutu nu
te-um vuzut uu.
Voi su zic cu umoiul e un copil dulce, dui sclimbucios; mne
poute tu nu vei mui gusi n mine ucel om pe cuie ustuzi l iubeti.
Lumeu cu pluceiile ei te iecleumu nencetut; puteu-voi eu su-i (in tot-
deuunu locul n inimu tu?
Alungu uceste gnduii, iubite, i-nsenineuzu-(i piiviieu. Nu vezi
tu n oclii mei cu eu nu te pot uitu? Pentiu ce uceustu neciedin(u n
feiiciieu noustiu?
Petiu vedeu n udevui stiulucind n oclii ei umoiul cel mui udnc,
dui uceustu nu-l nseninu, cuci sufletul suu nu eiu senin.
Souitu! souitu! esclumu el, multe poute su distiugu. Nu vezi tu
ufuiu uei, spu(iu, libeitute, lumeu cuie se micu cu nmiitele ei comoii
78 Nico|ac CANF
de pluceii i feiiciii; toute uceste, pe cuie tu le-ui puiusit pentiu mine,
conspiiu ucumu contiu noustiu; cuci multe legutuii te leugu ncu de
lume, Eleonoio!
Voi iupe ucele legutuii, iuspunse Eleonoiu, um pentiu mine
umoiul, i el, cuie mi du feiiciieu, mi vu du i puteieu. Lumeu, zici
tu, conspiiu contiu noustiu. Ce-mi pusu mie de dnsu? Am eu ouie
su-i cei cevu? Ct um fost n lume, eu mi-u dut totul, i um fost suiucu;
ustuzi cnd m-um ietius de dnsu, sunt bogutu, cuci te um pe tine, i
um totul. O! dui tu ui dieptute su te ndoieti de mine. Tiecutul meu
este un muitui gieu n contiu meu. Am gieit mult, n udevui, dui n
ziuu n cuie te-um iubit pe tine, um piimit un nou botez cuie m-u
spulut de toute. Petiu, ciede-mu; mui cuind vu ncetu su-mi butu ini-
mu n piept dect su ncetez eu de u te iubi.
Aceste cuvinte iostite cu uccentul duieiii nduiouiu pe Petiu; el o
copiinse n biu(e i puceu fu ncleiutu piin un suiutut.
Cu toute uceste, voibele lui Petiu, dei puteuu fi zise fuiu scop n
nite momente de tiiste(u cuie udes nusc fuiu cuuze n milocul celei
mui muii feiiciii, totui fucuiu ntipuiiie usupiu Eleonoiei. O nelinite
i iumuse n suflet. De utunci i se puieu necontenit cu Petiu e tiist i
gnditoi. Eiu uceustu puieie suu ieulitute? Nu tim. Eu nsu se puse u-l
ceicetu pe fuii; fiecuie micuie, fiecuie voibu u lui Petiu cuutu su o
esplice; nsu de ce obseivu mui mult, de ce mui mult se iutuceu n
cugetuii.
,Nu cumvu mi uscunde el cevu?... gndeu eu n sine; i ideeu cu
legutuiile lumii pot su-l despuitu odutu de dnsu i stingeu inimu giozuv.
,Al! bu! zise eu, nvingndu-i temeieu. Petiu nu mu vu lusu! El e
bun, -upoi gusi-vu el ultu cuie su-l iubeuscu cu mine?
Dui vui! In zudui Eleonoiu cuutu su ulunge gnduiile ce o mpie-
suiuu. Indoiulu intiuse cu uipele n inimu ei i-i ulunguse somnul de
lu ocli i suisul de pe buze. Eu ncepeu ucum su cunouscu puiteu
ceu mui umuiu u iubiiii, duieieu!
Inti-unul din ucele momente de tiiste(u, seivitouieu Muii(u i
unun(u pe Iuncu.
79 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Su intie, zise eu.
Iuncu nu fusese lu dnsu de multu vieme, i, dei ucest om i eiu
fouite displucut, totui eu sim(eu ucum tiebuin(u su comunice cu cine-
vu; singuiututeu o upusu.
Mu scuzu(i, domniouiu, cu vu nelinitesc cu piezen(u meu, zise
Iuncu cu un uei plin de dulceu(u. Doiin(u de-u vu ievedeu dupu un
timp uu de ndelungut u fost mui puteinicu n mine dect teumu de u
vu supuiu. Totodutu um u vu iemite cevu din puiteu lui Petiu, cuie se
iougu su-l ieitu(i cu, fiind pieu ocuput, n-u putut veni singui.
Aceste zise, el bugu mnu n buzunui, scouse un plic pe cuie l
dudu Eleonoiei cu o mul(umiie ce nu o puteu uscunde.
Eleonoiu se ngulbeni cu ceuiu; iutu sciisouieu ce con(ine ucel plic:
,Scumpu meu,
Dumnezeu voiete su ne despuitu. Peste ctevu zile eu mu nsoi.
Adu-(i uminte de feiiciiile noustie din tiecut i te iog nu mu blustumu!
Petiu
Iuncu obseivu toute micuiile figuiei ei, nsu ce slubu oglindu e
figuiu, cnd e voibu su iepioducu o duieie uu de muie!... Numui cel
ce sufeie tie ct de nesfiitu e sufeiin(u su, dui nu o poute spune,
nici uiutu.
Lusu-mu singuiu, domnule, zise eu, um tiebuin(u de linite.
Iuitu-mu, Eleonoio, cu (i-um piicinuit fuiu su vieu uceustu duieie.
Mni vu tiece supuiuieu tu cum tiec toute n lume... i... lu ievedeie!
IV
Eleonoiu iumuse mpietiitu. Multu vieme eu nu putu su-i ievinu
n sim(iii, stnd nti-o stuie desuviitu de umoi(iie, cu i cnd ui fi
puiusit-o cliui puteieu de-u sufeii. Eu ceti i ieceti de-o sutu de oii
sciisouieu cuie-i desfuuiuse udevuiul, pnu cnd vedeieu i se ntunecu
i noimu cuvinteloi i se pieidu n minte. Deodutu eu tiesuii; se duse
cu pui iepezi lu biuiou i ncepu u sciie. De mult nsu ce eiu giubitu,
80 Nico|ac CANF
mnu-i tiemuiu. Inti-o umutute de ouiu eu sciise vio zece mici epis-
tole. Apoi sunu, i seivitouieu Muii(u se piezintu nuinteu ei.
Tiimite ndutu pe-un om cu uceste sciisoii su le ducu lu udiesu
loi, i tu vino nduiupt, cuci um tiebuin(u de tine.
Inti-o clipu Muii(u ndeplini oidinele stupnei sule.
Acumu, vino su-mi pepteni puiul cum tii tu mui bine.Vieu su
fiu fiumousu, n(elegi tu, fiumousu.
O! n-um tiebuin(u su-mi duu multu osteneulu pentiu uceustu.
Su-mi pieguteti upoi iocliu ceu ulbu cu floii de uui, i pe cup
su-mi pui un vul de guz piins n o gliilundu de luciumiouie.
Muii(u desclise nite ocli muii, plini de miiuie.
Ce mu piiveti uu, nu n(elegi?
Diept su vu spun, nu n(eleg.
Ei bine! uflu cu ustuzi mu muiit!
Domniouiu se muiitu!... stiigu Muii(u ui cuiei obiui se upiinse-
iu de bucuiie. Dmniouiu se muiitu... O! ce bine-mi puie!... Degiubu,
degiubu lu oglindu, um su vu fuc fiumousu cum n-u mui fost miieusu n
Iui. Bine-mi spuneu mie gndul... Dui... um su vu fuc eu o iuguminte.
Spune.
Ducu vu ve(i muiitu, vu iog su nu mu puiusi(i. Eu nu vieu su mu
despuit de bunu meu stupnu. Vieu su vu vud n cusu voustiu deplin
feiicitu i eu su vu sluesc ct voi tiui.
N-uibi nici o giiu, Muii(u. Eu um gndit lu tine. Tu vei uveu
puiteu ceu mui muie u feiiciiii. Iutu uceste diumunte, zise eu uiutndu-
i o cusetu plinu de odouie, (i le duu (ie... Ele (i voi usiguiu tiuiul
pentiu totdeuunu, i, ducu vei voi su te muii(i, ele (i voi fi zestieu.
Noi nsu vom tiebui su ne despui(im, cuci uu ceie souitu. Eu tiec de
ucumu n ultu viu(u, unde tu nu mu po(i uimu.
Muii(u se uitu lu cusetu cu odouie i i se luuu oclii; eu nu puteu su
cieudu cu uttu bogu(ie este u ei. Ame(itu, eu se uiuncu lu piciouiele
Eleonoiei, niind cuvinte nen(elese de mul(umiie.
Destul, Muii(o, i zise Eleonoiu; eu tiebuie su mu mbiuc mui
cuind; viemeu tiece i ouspe(ii mu uteuptu lu nuntu. Giubete.
81 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Muii(u ncepu su-i mpleteuscu puiul cel de ubunos. Ce sclimbuie
n biutu Eleonoiu! Eu se uitu n oglindu i nu se mui cunoteu. Fu(u ei
eiu mbutinitu. Scump u mui plutit gieulele tineie(eloi sule, cuci le-u
plutit cu pie(ul feiiciiii. Amoiul, cuie i-u pus n inimu comoiile viitu(ii,
i-u pus totodutu pe cup cununu de muitii.
Domniouiu! i unde fuce(i nuntu? o ntiebu Muii(u cu sfiulu.
Sub teiul cel muie din giudinu Socolei. Vieu cu nuntu meu su
fie uu de fiumousu, nct vesteu su-i meuigu n toutu lumeu.
Ave(i dieptute, domniouiu; i eu n(eleg cu d-voustiu. Nuntu
tiebuie su fie nuntu. Dui miiele vostiu, uu-i cu e domnul Petiu? Cine
ultul ui puteu su ieie o miieusu uu de bunu i fiumousu?
Miiele meu e Petiu zici tu?... Si tot sngele i se giumudi n
inimu. Dui e Petiu, lui vieu su-i nclin sufletul meu pentiu vecie. Mu
nso(esc cu dnsul pe viu(u i dincolo de viu(u, pentiu cu totdeuunu
su pot fi lngu el i nici o puteie omeneuscu su nu mu mui poutu
despui(i. Vieu su-l upui de iule; su-i ndulcesc visuiile de noupte, i el
su nu tie de unde-i vine binele, i su tie numui ct l-um iubit. Vieu
cu sufletul meu, ievuisut n sufletul lui, su pluteuscu n feiiciie cu doi
lucefeii n zoii, i lumeu pe cuie o blustum su se uite cu invidie lu noi.
Si eu su nu fiu su vu vud!... zise Muii(u ui cuiei ocli nu se
ntoiceuu de lu cusetu.
Eleonoiu, eiu ucum gutu... Eu uveu toute podoubele de miieusu.
Huine ulbe, luciumiouie pe cup i luciumi n ocli... Dui unde se du-
ceu Eleonoiu? Ce gnduii uveu eu?
Eu poini cu giubiie spie uu, uunsu pe piug, eu se opii i clemu
pe Muii(u.
Vino su te suiut, Muii(o, zise eu, depuind o suiutuie pe fiunte-i.
Cnd vei fi feiicitu, su-(i uduci uminte de stupnu tu cuie i-u udus
uminte de tine.
Apoi eu iei, se uiuncu n tiusuiu ce stu ufuiu i plecu lu Socolu.
Acolo o uteptu o musu muie, bogutu, ntinsu sub ucelu tei unde cu
un un mui nuinte eu i cntuse cntecul inimii sule. Aceiui tineii
cuie fusese utunci, eiuu i ucum invitu(i, ufuiu de Petiu cuie lipseu.
82 Nico|ac CANF
Lu sosiieu ei un ura zgomotos fucu su clocoteuscu vuile de piim-
pieui.
Piivigletouieu Socolei! Tu nu eiui menitu su tneti lu umbiu,
stiiguiu cu to(ii. Bine-ui venit iuiui ntie noi!...
Am venit ntie voi, cu-mi eiu doi su vu vud. Inti-un un multe s-uu
petiecut. V-um clemut pe voi, cuie mu ti(i cum eium, su mu vede(i
cum sunt. Un cntec m-u dus dintie voi ucum un un, un cntec mu
ieuduce, dui ucestu e cel mui fiumos i cel mui din uimu.
Eleonoio! Ce voibe voibeti tu? ziseiu unii.
Eleonoio! Ce luine poi(i tu? ziseiu ul(ii.
Sunt miieusu, nu mu vede(i? O su-mi ucu(i ustuzi lu nuntu, sub
ucest tei cuie u umbiit ntuiul meu umoi...Dui ucum iubesc pe-un ultul.
Acestu e miiele meu. O! cnd u(i ti ct e de fiumos!... Oclii lui sunt
udnci cu ulbustiul ceiiului i suiutul lui dulce cu suiutul lui Dumnezeu.
Si un giozuv suis ncie(i buzele ei. Eu vuisu upoi umpunie n
puluiul fiecuiuiu, dui n puluiul ei uiuncu un piuf pe fuii.
Voi cuie u(i ncunuiut tineie(ele mele, nu vu puteum lusu, fuiu
su-mi iuu ziuu bunu de lu voi.
Ce fel ziuu bunu, stiiguiu cu to(ii.
Dui, ziuu bunu, cuci ucest pului l beuu n sunututeu miielui
meu.
Eleonoiu eiu pulidu cu ceuiu. Eu ciocni puluiul cu umicii ei, upoi
l soibi fuiu su se iusufle.
In sfiit! zise eu, nu e gieu de u tiece piugul vie(ii, cnd
nefeiiciieu te duce de mnu. Acum lusu(i-mu su-mi cnt ncu o dutu
cntecul inimii mele.
To(i tucuiu, i eu ncepu su cnte; dui ustu dutu cntecul ei eiu
nfiicout, stiident, eiu cntecul despui(iiii. Fiecuie notu eiu blustem
ce uiuncu lumii pe cuie o puiuseu. Cntnd, eu ntievuzu piin minte
toute fuzele tineie(ei sule plinu de iutuciii i de cuin(e, de umoi i de
duieie, i toute uceste se iisipeuu ucum cu un vis ul dimine(ei. Vis
umui; deteptuie mui umuiu!
Cnd Eleonoiu sfii de cntut, eu cuzu obositu pe scuun. Oclii ei
stiuluceuu cu sticlu.
83 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
L-um iubit, zise eu cu o vouce ntieiuptu i um fost feiicitu...
Ce-mi tiebuie mui mult?... Nu mi-u fost sciis su fiu stupnu pe souitu
lui. El nu-i cu mine oifun n lume; el uie tutu i mumu i o logodnicu
cuie-l cleumu; iui eu n-uveum dieptul su-l iupesc din biu(ele loi i su
mu pun umbiu souielui ce-i stiulucete n viitoi... Al! simt cu mu uide
uice, zise eu, puind mnu pe piept, i cupul mi se nvitete.
Eleonoio! Ce este?... ziseiu umicii ei, ncunuind-o. Tu sufeii;
mnile tule sunt iuci, buzele tule sunt vinete?
Nu-i nimic, iuspunse eu. Sunt fouite bine. Iu vede(i colo, uiutu
eu spie iusuiit, ct e de fiumos! Acolo mi se desclide lumeu unde
totdeuunu e piimuvuiu. Acolo um su fiu miieusu lui.
Oclii Eleonoiei se ucopeiiiu de-o ceu(u; vouceu ncepu su i se
stngu.
Rumne(i sunutoi, voi cuie m-u(i nvu(ut su id!... zise eu
uitndu-se lu umicii ei. Acumu tiu su i plng. Rumi sunutousu, tu
viu(u, n cuie um gustut mult dulce i mult umui!... i voi upe limpezi
u Socolei, copuci, veideu(u, iumne(i sunutoi! De-ucum nuinte ve(i
desfutu ocli mui feiici(i dect ui mei... Iui tu, Petiule, tu, cuie n cuind
vei stinge mnu miiesei tule... te ieit.
Lu uceste de pe uimu cuvinte Eleonoiu muii.
Luciimi cuigeuu din to(i oclii lu vedeieu ucestei nenoiocite fiin(e
cuie u tiecut piin lume iupede cum tiec stelele ce cud din ceii; numui
singui Iuncu stu iuce, cu fu(u de muimuiu i cu sufletul de gleu(u.
(Convoroiri |ircrarc, unul IV, ni. 7, 1 iunie 1870)
84 Nico|ac CANF
VINATOAREA
I
Cucoul, butnd din uiipi pe guidul (uiinei, nu de mult vestise mie-
zul nop(ii, cnd coinul vnutoiesc se uuzi iusunnd lu cuiteu de pe
moiu Soicovu. O muie vnutouie de ceibi, lupi i poici sulbutici se
dudeu de stupnul moiei, lu cuie se udunuse to(i umutoiii de piin
oiuele i sutele nvecinute.
Ziuu se uiutu fiumousu. Spie upus se vedeuu ncu stelele sclipind
nti-o luminu pulidu, iui spie iusuiit o geunu tiundufiiie se nul(u pe
ceii cu o speiun(u de feiiciie, stiopind cu iouu pumntul nsetut.
Lu sunetul coinului, cete de oumeni poiniiu spie cuite, niiu(i pe
uli(ele sutului, unii uimu(i cu be(e pentiu luituiulu, ul(ii cu puti pen-
tiu vnut, uvnd fiecuie meiinde n tiuistu i speiun(u de u mpucu
ceu mui muie dinanic din codiu.
Lu cuite domneu o muie micuie, ntocmui cu o piegutiie de iuzboi; s-
ui fi zis cu un uvnt de viteie cupiindeu toute inimile lu upiopieieu luptei
cu puduieu, i, fiecuie uiuncnd pe umeie uimu bine giiitu, soiu omului
n nevoie, sim(eu n sine mui cu tuiie dieptul suu de stupn usupiu nutuiei.
Seful vnutouiei mpui(i lu to(i pucuii (uiuni piuf i plumbi ndeu-
uns, dezbutu upoi plunul vnutouiei cu giuvituteu unui geneiul de
uimutu ce cuind uie su nfiunte inumicul, nsemnu liniu de utuc u
luituiloi, liniu de pndu u pucuiloi i, dupu ce totul fu bine piegutit,
ntieugu ceutu plecu spie puduie, unii culuii, ul(ii pe os, uspiind cu
poftu ubuiii dimine(ei i cntnd doine de ule suu cntece de veselie,
dupu cum se sim(euu inspiiu(i de iusuiitul souielui suu zgomotul
iuzboinic ul vnutouiei.
85 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
In scuit timp, puduieu fu ncinsu de douu lun(uii de oumeni, cnd,
deodutu, lu sunetul coinului, cuie eiu semnul de ncepeie u vnutouiei,
mii de (ipete sulbutice, sunete de ciomege, uieiutuii uscu(ite tieziiu
ecouiile de piin udncul ipiloi, fucnd su tiemuie de fiicu cliui fiun-
zele de uiboii: s-ui fi zis cu butinii fiusini i steuii se iustouinu sub
viumuiu unui potop ce nuvulete usupiu puduiii. Lu uuzul ucestui
clocot nfioiutoi, liniu pucuiloi stuteu tucutu, uteptnd fiecuie lu
locul suu, uscuns piintie fiunzuii, sosiieu vieunei fiuie sulbutice, spie
u o mpiocu cu foc.
Dui n uceustu uteptuie ce sumunu u fi fuiu sfiit, fiecuie mo-
ment este nsemnut piin butuiu inimii. Nu este vnutoi ct de vecli,
ct de ispitit cuie su-i poutu stupni neustmpuiul ,Poute vu veni pe
uci, poute vu veni pe dincolo, i zice el, piegutindu-i uimu, i ocliul
suu se muiete uu, cu ui voi puicu su stiubutu piin muduvu copuciloi.
Cel mui mic sunet piin fiunzele uscute iuspunde de-u dieptul n ini-
mu su; el i opiete sufluieu, uscultu, ntieubu i nici o notu nu scupu
nepeiceputu din giuiul tuinic, uimonios, ul puduiii.
Apoi iutu cu iusunu o detunutuiu de pucu n uiipu stngu u
vnutoiiloi, uimutu de mui multe ultele n uiipu dieuptu i n centiu,
punu cnd focuiile se nmul(esc pe toutu liniu, vestind fiecuie cte un
duel singuiutic, duel de mouite ntie om i fiuiu.
Cu ncetul nsu luituii se upiopie de pucui, uiletele se potolesc,
focuiile nceteuzu i cu to(ii se udunu giumudu n poiunu ceu mui upio-
piutu pentiu u numuiu piudu dobnditu.
Ziuu ne-u meis n plin, zise stupnul moiei cutiu mul(imeu ce-l
nconuiu, doi ceibi, putiu lupi i un poic, ufuiu de muiun(iuii ce nu
se numuiu.
Si fiecuie ncepu su istoiiseuscu mpieuiuiile mpucutuiii sule,
piesuiute negieit cu ouiecuie nevinovute nfiumuse(uii, obicei ne-
dezlipit de tulentul oiicuiui bun vnutoi.
Dut-ui n cevu? ntiebu piopiietuiul pe unele Alexundiu, cuie
veneu cu pucu n spute i cu puluiiu cum pe ceufu.
Am iustuinut un lup, iuspunse ucestu cu snge iece.
86 Nico|ac CANF
Ce spui, iubite?... ui mpucut un lup!... stiigu Costucli de-ulu-
tuieu. Ce nupuste u fost su deie peste suimunu dilunie!...
Costucli eiu un om scuit i gios, cu glusul cum iuguit, tomnutic
de vistu, cu fu(u, dei pu(in vetedu, dui nvioutu de nite ocli veizi
i luutoii n is, un muculit, n sfiit, cuie meigeu lu vnut mui mult
de petieceie, plucndu-i mncuieu bunu, buutuiu multu i glumele
mui piesus de toute, iui n contiu femeiloi uveu, cum s-ui zice, un
dinrc de cnd i iumusese numui unul dinuinte, i se vuzu silit su punu
ocleluii pe nus.
Fucnd c(ivu pui nuinte, el se upiopie de un lup fouite muie
cuie stu cu din(ii ini(i, lungit lu pumnt, n milocul unui giup de
buie(i ce-i buteuu oc de el cu de-un dumun fuiu puteie, fucndu-i
piolodul cu feluiite mustiuii: cuie pentiu un miel fuiut mui un din
stnu; cuie pentiu un mnzut sugiumut n ocol n Clegile tiecute...
i, impunnd tuceie buie(iloi, el zise clutinnd ulnic din cup:
Acestu-i nefeiicitul ntiu pomeniie, cuie u dut clioi peste
plumbii lui Alexundiu?
Piecum zisei, iuspunse Alexundiu, voind su nfiunte piiviiile
iionice ule tovuiuulu suu.
Inupoi lu puduie!... stiigu Costucli, lovind fuiios cu stiutul putii
lupul dupu cup.
Dui... O! minune!... lupul, deteptut cu piin fuimec de puteinicu
lovituiu ce piimise dupu cup, se iidicu deodutu pe piciouie i, cu iu(eulu
fulgeiului, dispuiu n puduie, tiecnd piin toutu mul(imeu vnutoiiloi,
uimi(i de neuteptutu su nvieie.
Un is geneiul i zgomotos se stini dupu uceustu scenu comicu
cuie buimuci nti-uttu pe unele Alexundiu, nct eiu ct pe ce su se
upuce lu lui(u cu glume(ul Costucli cuie se iostogoleu pe iuibu de is.
Puce vouu tutuioi!... zise Nicolui, un vnutoi luuduios, cu
musteu(u bine iusucitu i cuie se legunu diz pe piciouiele sule mbot-
foiute... Lupul e gios de obiuz, eu unul nu-i duu ciezuie n ctu vieme
este ncu n pieleu lui. Am vuzut multe n viu(u meu vnutoieuscu, cu
doui nu de ieii suu de ulultuieii (in pucu n mnu. Au, odiniouiu,
cnd vnum n munte, mi-u ieit o mutululu de uis nuinte...
87 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Su ne u(inem lu istoiiu uisului!... l ntieiupse Costucli sclipind
din ocli, i su lusum minciunile su cuigu.
Tuci din guiu, viubieiule!... minciuni spui tu cuie mputi nu-
mui ciociluni de pe diumuii... Ziceum cu deodutu o mutululu de uis
mi-u ieit nuinte fuiu veste...
N-u fost cumvu vieo veveii(u?
Bu eiu un cogeumite Marrin blunit de iuinu, cuie iupeu copucii
din iuducinu. Aveum pucu ncuicutu cu plouie...
Si ui uiuncut-o os, su nu se fucu piimedie.
Bu um pus-o lu ocli i um uteptut su-mi vie uisul n (el; i cnd
mi-u venit uu cu lu 100 de pui, cuci eu um obicei su nu duu de-
upioupe...
Se n(elege, un uis muie ct un stog, cine l-ui nimeii mui de-
upioupe? -upoi de depuite e i mui uoi de-u fugi.
Fuge cine fuge, iui nu un vnutoi cu mine, iuspunse Nicolui,
supuiut de ntieiupeiile lui Costucli... Aveum, zic, pucu ncuicutu cu
plouie i, cnd mi-u veni n (el cu lu 100 de pui...
Mi se puie cu eiu numui 99.
Mui, ce didulu mui eti!... Nici cu lui pe om su voibeuscu.
Atunci, zic, um descuicut (euvu stngu i l-um clioit de ocliul stng...
Vu su zicu: focul i ocliul!
Bu bine cu nu, iuspunse Nicolui cuie puieu cu ciete n bot-
foitele sule ct un uiie. Uisul u nceput u se iostogoli lu pumnt,
moinuind de iusunu puduieu, iui eu, n-um ce fuce, mu upiopii de el
pe utunci eium mui neispitit de ntmpluiile vnutului cnd,
deodutu, uisul, cuie nu-i mui vedeu nici viful nusului, uuzind negieit
vuietul puiloi mei, se iupezi n diiec(iu meu cu cupul plecut, i nu
tiu cum se nimeii, cu iustuinndu-mu peste el, mu pomenii
nclipui(i-vu luciu poznu! culuie pe gieubunul lui.
Hu! lu! lu!... ncepuiu cu to(ii su idu cu un clef nespus. Pucut
cu nu eiu i Alexundiu culuie pe lupul lui de udiniouie! Ce diuguicu
u(i fi ucut mpieunu!
Su lusum povetile i su ne punem lu musu, bugu de sumu
stupnul moiei; viemeu tiece i punu-n suiu mui uvem douu butui.
88 Nico|ac CANF
Ce poveste?... iuspunse Nicolui, utins de cuvintele piopiietuiu-
lui. E utt de udevuiut, cu i ucum, cnd mi uduc uminte, mi se
zbuilete puiul n viful cupului.
Auzi(i, domniloi!... I se zbuilete puiul n viful cupului, stiigu
nenduiutul Costucli cu glus muie, i, uiuncndu-se fuiu veste usu-
piu lui Nicolui, i smulse cuciulu de pe cup, uiutnd spectutoiiloi o
tivdu goulu, u cuiei piele stiuluceu de-o ginguu colouie tiundufiiie.
Veseliu uunse lu culme.
Biuvo!... biuvo!... L-ui piins cu ocuuu micu, stiiguiu cu to(ii.
Ducu istoiiu uisului vu fi tot utt de udevuiutu, piecum e udevuiut cu
uie pui pe cup, utunci meiitu su-i dum cuite lu mnu de cel mui muie
mincinos i piin uimuie, vnutoi.
Cu to(ii upoi, spnzuind putile pe ciengile copuciloi, se uezuiu
pe iuibu lu pinz, lund fiecuie ce upucu, unul o coustu de iepuie,
ultul o uiipu de cuicun, i, cu ct mncuu mui mult, cu uttu beuu
mui mult, iui unecdotele i glumele se nciuciuu cu fulgeiele piintie
puluiele pline cu Cotnui i Odobeti.
Punu-n suiu se mui fucuiu douu butui n funduiile cele mui udnci
ule puduiii, cuie uvuiu de iezultut ncu c(ivu lupi, vulpi i poici, i,
dupu ce souiele usfin(i n dosul deulului nti-un noiun de iou(u, uuiind
numui vifuiile copuciloi, iui de ceulultu puite se uiutu lunu n ciui
nou cu un (eiculun gulbun mpieui, ntieugu ceutu u vnutoiiloi se
udunu n Poiunu numitu u Ceibului, unde se fucuse toute piegutiiile
pentiu petieceieu nop(ii, i piin milocul cuieiu uipuiu piintie muluii
nveizite i umbiite de fiusini pletoi, un mic iule( limpede cu lucii-
mu, lu undu cuiuiu se udupuu ceibii i cupiiouiele.
II
Un foc uiie uideu n Poiunu Ceibului uiuncnd n vuzdul piin
ntuneiicul nop(ii un ioi de scntei ce puieuu cu se umestecu cu stelele.
Routu mpieui edeuu pucuii lu voibu, istoiisind de ntmpluiile
zilei tiecute i plunuind pentiu ziuu viitouie. Un ceuun muie i negiu
lu fund uezut pe piiosteie clocoteu lu foc, uiuncnd stiopi fieibin(i,
89 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
cuie sfiiuu pe cuibuni upiini, i lngu ceuun un (uiun cuiunt, (innd
luleuuu ntie din(i, nviteu cu melesteul fuinu n ceuun.
Rupede un pumn de suie, Ioune, zise (uiunul cuiunt, ndiep-
tndu-i cu ungliu cuibunele n luleu.
In ucelu moment Ion tuinu suieu, zicnd: ,Cu noioc!.
Aduogu ncu o mnu de fuinu, s-o mui nvitoim. Si fuinu cei-
nutu piin situ, cuise n ceuun cu o plouie sub(iie.
Gutu! stiigu Simion iustuinnd mumuligu pe fundul de lemn
bine iuzuluit... De-ucum lu mpui(eulu, copii!
Apoi el luu o u(u i, dupu ce o fucu su zbinie ntie degete, tuie
mumuligu n fulii, dnd lu to(i luituii i pucuii cte o dieuptu puite.
Tot cu ncetul, uduose el; de fiecuie cuciulu cte o bucutu... uu...
ustu-i liunu (uiunului, i lu voie, i lu nevoie. Boieiii n-o munncu
dect cu su-i ceice gustul.
Nu mu uitu pe mine, mo Simioune, zise Costucli; cu nu te voi
uitu nici eu cu un pului de vin de cel de vistu dumitule.
Su tiuieti, cucoune!... vinul nu se leupudu, el e mnguieieu
omului n necuzuii.
Si cum zici, mo Simioune, (ine un pului de mnguieie.
Simion dudu pe gt puluiul ce-i ofeii Costucli.
Muii, cu bun e, cucoune!... lunecu cu untdelemnul.
Acumu, ducu cunoti pe cinevu cuie su tie u cntu n tiicu, din
fluiei, din cimpoi suu din fiunzu, pune-l su-mi cnte de inimu-ulbus-
tiu uici lu zuieu steleloi i focului; um un gieu pe inimu de cnd um
fucut su nvie lupul lui Alexundiu. Cte oi o su mui munnce nemei-
nicul!...
Indutu! iuspunse Simion... Mui Rudule! Mui Rudule!... Iu vin'
cu tiicu ncouce.
Lu stiigutul lui, iei din giumudu un flucuu de-o fiumuse(u iuiu. El
uveu fu(u ulbu cu luptele, oclii negii cu cuibunele, nite plete lungi ce
flutuiuu pe umeiii sui lu(i cu o coumu de zimbiu, i milocul cuimut
cu lu o copilu.
Cine-i ucest Fut-Fiumos? ntiebu Costucli.
E fiul meu, iuspunse Simion. Iu zi cevu din tiicu, Rudule.
90 Nico|ac CANF
Ce su zic, tutu?...
Apoi ce-oi vieu boieiii.
O loiu, zise Costucli; su ncepem cu ocul i, cnd vom voi su
udoimim, vom ntouice-o pe ule.
Atunci Rudu se puse pe un tiuncli de copuc i ncepu su cnte o
loiu de oc. Eiuu utt de cuiute, utt de vesele i utiugutouie notele
ce tnuiul cntuie( scoteu din tiicu, ucest piimitiv instiument
ciobunesc, nct Costucli, sim(ind fuinici piin piciouie, suii n sus i
ncepu su ouce mpieuiul focului.
Lu mine, copii!... stiigu el, udiesndu-se cutie un giup de tineii
luitui cuie stuteuu mui lu o puite tupilu(i pe iuibu i uscultuu ugile
boieiiloi, fuiu su ndiuzneuscu u se umestecu n voibele loi; i nfucnd
vio c(ivu dinti-nii cum cu voie, cum fuiu voie, foimu un lun( de
loiu lu cimu cuiuiu se puse el, n ciudu uniloi ce-i puitu n spute.
Tot n loc i lu soioc!... zise un buiut cuie ncepeu su se ume(euscu
de fieibeieu ocului.
Iucu unu, iucu douu,
Leleu cu iocli(u nouu!
iuspunse un ultul, lovind de douu oii cu picioiul n pumnt.
Iucu douu, iucu tiei,
Leli(u cu ocli cupiii!
(ipu Costucli, nemuiputndu-i stupni piciouiele.
\drros inainrc!... stiiguiu ceilul(i piivitoii, sim(indu-se i ei
cupiini de-un clef nebun. ua(i mcrcu!... Sd sc aprindd pdmdnru| dc
|ocu| cd|cdic|or i cd|cdic|c dc doru| |cmci|or!
Si unul cte unul se piinseiu n scuit timp lu oc, uu nct Nicolui
cu lungile sule botfoite, i sfiosul Alexundiu, i piopiietuiul moiei,
cuie de ustu dutu uituse iglimoniconul suu de stupn, intiuiu n dun(
cu o fuiie de copii.
Cine ui fi vuzut ustfel, ntie umbiele nop(ii i luminu gulbie u focu-
lui, uceustu loiu n cuie i tineii, i butini, i (uiuni se (ineuu de
91 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
mnu nti-un ceic de fiu(ie, ucnd i fiumntnd pumntul lu sunetul
tiicui, u cuiei tonuii se umestecuu cu ouptele iule(ului i plpitul
focului, s-ui fi ciezut tiunspoitut n uceu vieme binecuvntutu pe cuie
povesteu o numete veucul de uui.
Nu mui pot, zise Costucli, ubiu iusuflndu-se. V-um pus pe culeu
udevuiului, de-ucum eu mu ietiug cu cinste dinuinteu focului.
Nu-i pupuc, nu-i nimic, uduose Nicolui, puiusind i el ocul n
cuie fucuse su iusune n cuden(u muie(ele sule botfoite. Su mu vede(i
pe mine n fu(u cu vieo spincenutu de muieie, -upoi su zice(i de-i
ocul oc, i cleful clef. Au odiniouiu mi-uduc uminte...
Iui ncepe istoiiu uisului, l ntieiupse Costucli.
Bu nu, u unei femei cuie...
Cuie te-u oibit cu fiumuse(u lu 100 de pui depuituie.
Bu nu, pe cuie...
Pe cuie n-ui vuzut-o niciodutu, ui pe muselele uisului ce-ui
culuiit, piecum n-um vuzut nici noi pe titvu tu puiul ce eiu su (i se
zbuileuscu udineuoieu. Nicolui, nu ne stiicu cleful cu biuouvele tule!
Hoiu conteni i dun(uitoiii obosi(i se puseiu mpieuiul focului.
Nicolui nu-i mui uimu istoiiu cuci nime nu-l uscultu.
O doinu, Rudule! zise Alexundiu cuie, eznd culcut pe-un stiut
de fn, uimuieu cu oclii scnteile ce se pieideuu n vnt.
Alexundiu eiu mui mult poet dect vnutoi. El iubeu lu vnut ueiul
libei, cmpul veide, puduieu misteiiousu, iui cnd i se nfu(iu vieo
cupiiouiu, uitu udeseoii cu uie pucu n mnu.
Rudu teise tiicu cu mnecu cumuei, i ceicu sunetul i ncepu
upoi doinu. Doinu oiiicnd e fiumousu, dui cntutu noupteu lu lumi-
nu focului, sub boltu steleloi, n uuzul ceibiloi i u cupiiouieloi, e cu o
iouu dulce ce se ievuisu pe inimu. Rudu, cuie de utteu oii tiezise
din somn mieilele puduiii cntnd doinu n zoii de ziuu cnd duceu
oile n poineulu, tiu su scoutu sunete ce n udevui meigeuu lu suflet,
sunete ulnice, sunete vesele, cu vuluiile nestutoinice ule inimii sule
tineie.
Ce miouiu te-u nvu(ut su cn(i doinu uu de bine? ntiebu Cos-
tucli.
92 Nico|ac CANF
Iutu miouiu, iuspunse Rudu, ntinznd mnu spie un col( ul
poienii i uiutnd o cupiiouiu cuie se upiopiu fuiu sfiulu de giupul
oumeniloi.
In ucelu moment Nicolui puse pucu lu ocli spie u pedepsi pe
ginguu ouspe(u u puduiii de ndiuzneulu ce uvuse su tulbuie liniteu
vnutoiiloi.
Jos uimu!... Mui vnutoi de stiuclini, stiigu Costucli lovind cu
un bu( peste (uvile putii lui Nicoui. Nu vezi cu cupiiouiu e mblnzitu?
Iun piivete cum se uitu de cuiios lu scufiliu tu goulu. Du-te mui bine
i o piinde cu mnile.
Lusu(i, su mu duc eu, zise unele Alexundiu, uleignd spie
cupiiouiu cuie-l uteptu cu uieclile plecute i cu botul ntins, cu i
cum ui fi voit su-i ceuiu de mncuie.
In momentul nsu cnd Alexundiu eiu su puie mnu pe dnsu, eu
flutuiu din uiecli i fucu o micu suiituiu nupoi; utunci el nuintu mui
cu luuie-uminte, iui ugulnicu de cupiiouiu suii iuiu nupoi, pe uimu
n dieuptu, upoi n stngu, lunecnd totdeuunu din mnile lui, toc-
mui n momentul n cuie eiu su o upuce i, ustfel zbuind, eu se ufun-
du meieu n puduie uimuiitu pus cu pus de unele vnutoi cuie nu se
nduiu su ienun(e lu speiun(u de-u o puteu umugi i piinde.
Eiu upioupe miezul nop(ei. Costucli, nemuigndind lu Alexundiu
cuie dispuiuse din milocul vnutoiiloi, iugu pe mo Simion su-i spuie
o poveste din viemeu vecle; dui n-upucuse ucestu su zicu: ,A fost o
bubu i un moneug, cu to(i vnutoiii osteni(i loiuiuu dui n lumeu
visuiiloi. Numui doi suu tiei stiueii iumuseiu spie u liuni focul pnu
n ziuu.
III
Alexundiu tot meigeu nuinte uimuiind cupiiouiu cuie, ntocmui
cu o cocletu ce voiete su pielungeuscu doiul uibitului ei, suieu cnd
ici, cnd coleu, nedepuitndu-se pieu mult, dui nici upiopiindu-se
ndestul, spie u cudeu n mnile lui; cnd, deodutu, uitndu-se
mpieui, el se vuzu singui n milocul puduiii, fuiu su-i mui uducu
93 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
uminte de unde u venit i pe unde tiebuie su se ntouicu nduiupt.
Spuimu i cupiinse inimu, i fiunteu i se ucopeii de sudouie. El ncepu
su (ipe din toutu puteieu plumniloi, spie u fi uuzit de tovuiuii sui,
dui nime nu-i iuspunse dect un ecou depuitut cuie puieu cu ide de
dnsul.
Apoi iute se sui nti-un copuc cu doui vu zuii luminu focului ncotio-
vu; nsu nimic!... Sus, stelele nenumuiute sclipeuu pe cmpiu ulbustiie,
os, codiul umenin(uioi se ntindeu cu o peiie sub oclii sui.
Un moment el stutu n lotuiieu de-u nu se mui coboi din copuc,
temndu-se de fiuiule sulbutice n contiu cuioiu nu uveu cu ce su se
upeie; dui, mui pustind n inimu o iumui(u de speiun(u de u iegusi
culeu pe unde u venit, el se dete iupede os, cnd iutu cu ntlni din
nou oclii cupiiouiei cuie puieu u-i zice cu blnde(u: ,Ce, te-ui
spuiiut?... vino dupu mine... Atunci, uducndu-i uminte cu cupiiouiu
l-u fucut su iutuceuscu piin puduie, el intiu nti-o fuiie nespusu i
ncepu su uleige dupu dnsu piin desimeu copuciloi, fuiu su buge de
sumu cu lu fiecuie cieungu iumneu cte o bucutu din luinele sule. In
sfiit, el stutu pe loc iuzbit de osteneulu; pieptul i se buteu tuie; iui
nu depuite de dnsul vicleunu cupiiouiu se opii i eu, piivindu-l meieu
i udemenindu-l su tot nuinteuscu.
,Ciudui luciu, i zise el; uceustu cupiiouiu cuie-mi zmbete i
mu utiuge, ce su fie?... Este puieie suu udevui... Si ideeu cu un fuimec
i stupnete pusul i-i ntunecu minteu l fucu su se nfiouie i mui
giozuv. Din ucel moment luciuiile ce-l ncunuiuu ncepuiu su piuidu
pentiu dnsul fiin(u loi ieulu, umestecndu-i-se sub feluiite foime fun-
tustice, cuie de cuie mui spuimntutouie. Copucii i se puieuu nite
uiie nfiicou(i, cu tivdu punu lu ceii i cu biu(ele ntinse spie dnsul,
pentiu u-l sfuiu; tufuiii uigintu(i de luminu putieguiuiiloi, nite dilunii
cu ocli de sticlu i cu din(ii ini(i; pumntul, un fuinicui de uipi;
puiuile, nite upe fioiouse fuiu fund unde doimeuu cuiucuti(ele cu
mii de piciouie ncolutucite. Apoi toute uceste vedenii ncepuiu su cu-
pete giui i micuie, i, n fieumutul ce-i ume(eu cieieiii, se umeste-
cuu cntecul bulneloi, mioiluitul m(eloi i mii de ulte glusuii cuie
94 Nico|ac CANF
uiluu u mouite n uieclile lui, foimnd lu un loc un conceit i un
dun( de funtome ce puieuu unume venite de piin (intiiimuii spie u se
desfutu nuinteu lui. Minutele tieceuu cu seculele, cuci el pieiduse i
contiin(u despie timp, cnd, iutu n fine cu o geunu de luminu se
uiutu lu iusuiit ieuducnd buibu(iu n inimu lui i gonind, mpieunu
cu ntuneiicul, spuimele ce-l clinuiuu.
Atunci, cuie fu miiuieu lui, cnd, desfucndu-se neguiile dimine(ei,
se vuzu deodutu cu piin ncntec dinuinteu unei cusu(e ncunuiutu
cu veideu(u pe u cuiei piispu edeu o tnuiu futu blondu ce toiceu
linitit n fuicu, nvitind fusul lu piciouiele ei, iui pe piispu, lngu
dnsu, cupii(u, pe cuie Alexundiu o uimuiise utt de mult, stuteu tu-
pilutu cu oclii u(inti(i n oclii stupnei sule, voind puicu u-i zice: ,|i
l-um udus... Niciodutu n-u fost deteptuieu mui plucutu dupu un vis
uit, dect vedeieu ucestei ulbe copile dupu utteu emo(iuni tiecute.
Alexundiu i fiecu oclii i nu eiu sigui ducu vedeieu nu-l neulu.
Eu uveu oclii ulbutii cu vioielele; pe cosi(ele ei uuiite stiuluceuu
picutuii de iouu ce zoiile dimine(ei stiecuiuse din ceii; piciouiele ei
goule, mici i spiintene, puieuu cu se sfiesc su utingu umedele floii ce
mpodobeuu covoiul de veideu(u de dinuinteu piispei sule.
Iui cnd fiumousu copilu iidicu oclii usupiu unelui Alexundiu,
cuie, cu inimu tuibuiutu, se upiopiu de dnsu, i se puiu ucestuiu cu o
plouie de feiiciie cude de sus pe sufletul suu.
Eiu un clip de znu nti-un ievuisut de zi.
Bine-ui venit, stiuine!... zise eu c-un glus dulce cuie puieu u fi
un tuinic iusunet din viemile povetiloi. De cuu(i udupost dupu os-
tenelile nop(ii, tieci piugul i vei gusi ce-(i tiebuie.
Eu voiesc su mu sculd n luminu ocliloi tui, iuspunse Alexundiu,
uimit de fiumuse(ele ei, cuci tu eti un ngei ce Dumnezeu mi-u tii-
mes n cule spie u mu fuce su uit sufeiin(ele nop(ii.
De vii cu gnd bun, stiuine, intiu n cusu meu; de nu, ntouice-
te de lu uu... uici n-u culcut picioi de om cuie su cugete u-mi iupi
somnul nop(iloi; cuci, dei mu vezi singuiu, dui nu sunt fuiu upuiuie.
Am floiile cuie mu piivesc cu ocli de diugoste; um pusuiile ce-mi
95 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
cntu n stieuinu cusei; um uceustu cupiiouiu, soiu meu de lupte, nzes-
tiutu cu suflet nuzdiuvun cuie ede tupilutu lu piciouiele mele; ele
mu nvu(u u deosubi voibu bunu de voibu ieu i-mi ntuiesc inimu
mpotiivu stiuiniloi udemenitoii.
Cine eti tu, fiumousu copilu, u cuiei giui mbutu uuzul i u
cuiei piiviie nculzete sufletul?... Eti tu fiin(u pumnteunu suu znu
fuimucutouie cuie, voibindu-mi de bine, mi voieti iuul?... Spune-mi
de tiebuie su fug suu su iumn, cuci, dei mu tem de tine, dui simt cu
te iubesc.
Stiuine, luinele tule sunt iupte, minteu tu e tuibuiutu de
ntmpluiile nop(ii. Alungu nulucile ce te mpiesouiu i vino cu mine
su-(i speli fu(u n upu de izvoi.
Atunci eu l luu de mnu i-l duse nu depuite de cusu lu un mic
izvoiu ce cuigeu piintie fiiele de iuibu, n undu cuiuiu Alexundiu i
iucoii fiunteu; upoi eu l ieconduse n oduie, o oduie micu plinu de
miios i de veideu(u, i-i dete o cupu de lupte pe cuie Alexundiu o
buu nsetut, nedezlipindu-i oclii de pe fiumousu ei figuiu.
Iu, vezi souiele ucolo lu muigineu pumntului, mbiucut n mun-
tiu lui ioie de dimineu(u, zise eu uiutnd spie iusuiit. El ubiu ucum
s-u tiezit din somn i tu ncu n-ui doimit. Ruzumu-(i cupul pe cuputuiul
ucestu i iougu-te lu Dumnezeu su deie odilnu ocliloi tui. Eu voi stu
lngu tine, voi touice n fuicu, i-(i voi cntu un cntec ce m-u nvu(ut
mumu.
Unde-i muicu-tu? ntiebu Alexundiu.
Muicu meu douime, iuspunse eu, i douu luciumi lunecnd din
ulbustiul ocliloi ei cuzuiu pe fiugedu-i sn; upoi, nvitind fusul, eu
ncepu su cnte:
Flutui tineiel,
Cu ulbe-uiipiouie,
Ce pe floii te legeni
Si te sculzi n souie,
Su iei bine sumu
Lu ceu mndiu flouie,
96 Nico|ac CANF
Cu-n potiii uscunde
Rouu-otiuvitouie.
De clipu-i fiumos,
Nu te-udemeni!
Vicleunu-i miios,
Flutui, nu-l soibi!
Vezi tu mui depuite
Sub veide tulpinu,
Sfiousu cum ude
O micu sulcinu?
Eu nu-i mbiucutu
In luine-uuiite,
Dui uscunse uie
Bunuii nmiite.
Lu eu, flutuiu,
Te giubete,zboii,
Ceie diugulu
Din snu-i umoi!
Si ustfel cntnd, eu nviteu meieu fusul; iui Alexundiu se uflu
sub un fuimec nen(eles. Piin glusul ei uigintiu ce ucopeieu ciiipitul
pusuiiloi, el uuzeu feluiite tonuii dulci i iupitouie ce puieuu u fi
cntute din viouie, din luipe depuitute i, ntie ultele luciu ciu-
dut! i se puiu cu uude doinu ceu fiumousu cntutu din tiicu lui
Rudu.
Apoi oclii sui se ngieuiuiu ustfel, cu nu se mui puteuu fixu pe nici
un obiect, puteiile i umoi(iiu, minteu su se legunu pe vuluii de gnduii
nelotuite, iui eu cntu, cntu nvitind fusul:
Lu eu, flutuiu,
Te giubete, zboii,
Ceie diugulu
Din snu-i umoi!
punu cnd Alexundiu udoimi pe cuputuiul de floii ce-i piegutise fiu-
mousu cntuieu(u. Ct vu fi doimit uu, nu se tie; dui somnul suu fu
97 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
dulce, odilnitoi. El uvu visuii stiunie, icoune ule tutuioi emo(iuniloi
ce-l tuibuiuse, ntie cuie unul mui cu sumu i iumuse ntipuiit. I se
puiu cu blondu copilu cuputu uiipi i cu ncet, ncet se piefucu nti-un
mic nouiu ulbustiu, cuie, dupu ce pluti ctvu timp n vuzdul, i mpie-
mui fiunteu i-l suiutu. Suiutul eiu de foc! Atunci... el suii diept n
piciouie, se uitu mpieui, i, n loc su ntlneuscu figuiu fiumousei
copile u cuiei suiutuie uideu ncu pe fiunteu lui, ntlni fu(u neugiu i
nuspiitu de souie u lui mo Simion.
Floiile din feieustiu eiuu vetede, pusuiile din stieuinu nu mui
cntuu i cupiiouiu se dusese.
Unde mu gusesc, mo Simioune? ntiebu Alexundiu teigndu-i
oclii.
In cusu de om bun, iuspunse ucestu.
Dui eu unde-i?...
Cuie eu?
Copilu ceu buluie cuie uie o cupiiouiu i cntu uu de fiumos.
S-u dus, iuspunse moneugul suiznd, su culeugu sulcinu din
cmp.
Su meigem dupu dnsu!...
Su meigem!... dui mi-e cu, de vom luu opinci de fiei i ciu de
o(el, le vom ioude punu cnd vom gusi-o.
Atunci su uteptum uici.
Ct pentiu ustu, po(i su o utep(i uici punu cnd vei uveu buibu
lu genuncli; eu tot nu vu veni.
Spune-mi, moule, ce s-u fucut?
Vom uflu mui tiziu, de-u vieu Dumnezeu.
Alexundiu stutu mult pe gnduii, cu cupul plecut, cu piiviieu
iutucitu, upoi, ntocmui cu omul ce se supune unei duieiouse lotuiii,
el zise lui mo Simion:
Su ne ntouicem lu tovuiuii notii.
Dintie toute, voibu uceustu e ceu mui cuminte, iuspunse mo
Simion.
98 Nico|ac CANF
IV
Bunu dimineu(u! zise Costucli unelui Alexundiu, cuie sosise
pulid i seiios n milocul vnutoiiloi. Iun piivi(i-l ce obiuz uie i ce
guliu cuututuiu!.. Spune-mi, tineie, de unde vii uu de opuiit?
De unde vin!...
Al! ul! ntmpluieu e mui giozuvu dect ciedeum. Tnuiul u
oftut!... uduuse piopiietuiul moiei.
Vuz fuste de femeie piin cuututuiu lui, zise Nicolui, iusucindu-i
musteu(u. Alexundiu e un beibunt.
Ouie nu cumvu cupiiouiu ceu de ustu-noupte eiu vieo fui-
mucutouie piefucutu, bugu de sumu Costucli cu un uei iuutucios. S-uu
vuzut i de uceste!
Bu bine cu nu, iuspunse Nicolui; cliui mie mi s-u ntmplut
odutu cnd...
Lu diucu cu povetile tule!... putinu de minciuni ce eti!... stiigu
Costucli, spuiiut de nouu istoiie cu cuie Nicolui l umenin(use. Mui
bine su ntiebum pe ginguul nostiu umic ce i s-u ntmplut ustu-
noupte? Doimit-u n vieun luc cu bioute suu pe biu(ele moi u vieu-
nei zne din puduie?
Unde-um fost i ce-um vuzut mi este cu neputin(u su spun, zise
Alexundiu, cuci singui nu tiu de-um fost tieuz suu um visut.
Toute se voi lumuii mui pe uimu, zise mo Simion. Iui mui ntui,
ducu nu vu este cu supuiuie, su-mi du(i voie, cinsti(i boieii, su vu fuc
o iuguminte.
Spune, mo Simioune!
Buietul meu Rudu, doinuul de usuiu, cuie cliui ustuzi mplinete
24 uni cei mul(i nuinte! u intiut n tounele nsuiutului; el u
gusit o futu dupu gustul lui i voiete su o ieie de so(ie. Ducu vieunul
dintie d-voustiu vu uveu bunututeu su-i fie nun, eu voi ndiuzni su-i
uduc o cupiiouiu plocon.
Bucuios, mo Simioune, bucuios! iuspunseiu cu to(ii. Su vie
logodnicii, i de nun vei ulege singui pe cine vei voi dintie noi.
99 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Veni(i copii!... stiigu moneugul, i n ucelu moment upuiu Rudu
dinduiuptul unui fiunzui, ducnd de mnu o copilu blondu cuie (ineu
oclii plecu(i spie pumnt; eu eiu mbiucutu n luine de miieusu, uvnd
cumeu de boiungic cusutu n dungi uuiite i pe cup o cununu de floii
mpletitu cu fiie de beteulu.
Ciiu eu! zise Nicolui. De ce n-um cunoscut-o eu mui nuinte!
Eu este!... zise Alexundiu, tiesuiind i lund iute pe Costucli lu
o puite.
Cuie eu?
Copilu ceu din puduie... cu cupiiouiu nuzdiuvunu... i cuie cntu
fiumos, de te-udouime...
Nu te n(eleg...
Cliui ustuzi dimineu(u um vuzut-o lu cusu ei n puduie, cuci lu
dnsu m-u dus cupiiouiu... i eu mi cntu uu de dulce, i se uitu lu
mine cu uu ocli, nct mi se puiu cu ce vud este o minune i ce uud
un cntec din ceii; iui eu, obosit cum eium de ostenelile nop(ii, mu
sim(ii cupiins de-o ume(eulu nespusu i udoimii n uuzul cntecului
ei. Cnd nsu m-um tiezit, eu nu mui eiu. Costucli... piivete-o ct e
de fiumousu!
In udevui, e fiumousu, iuspunse ucestu dupu ce-o piivi ctvu
timp; fiumousu, dui nu pentiu tine.
Ducu (i-u spune cu o iubesc?!
Te cied, diugul meu, nsu niciodutu umoiul tuu n-u putut su vie
mui fuiu vieme dect ucumu.
Ce su fuc?
Su-(i culci pe inimu i su te pui lu nul(imeu nefeiiciiii tule, i
fiindcu tocmui ucumu ne tiebuie un nun pentiu u o cununu cu Rudu,
upoi tu tiebuie su te eitfeti u mplini uceustu suicinu.
Domniloi, stiigu Costucli n glus muie, fuiu u mui lusu lui Alexun-
diu timp su se gndeuscu, piietenul nostiu Alexundiu mi-u spus cu
voiete su uibu cinsteu de u cununu pe Rudu cu fiumousu lui miieusu,
i cu le du zestie doi boi i o vucu. Piimitu este ceieieu lui?
Piimtu! Piimitu!... Uiu!.. Su tiuiuscu logodnicii!... iuspunseiu
cu to(ii, uiuncnd cuciulile n uei, diept semn de bucuiie.
100 Nico|ac CANF
Fie!... zise Alexundiu, u cuiui inimu sngeiu de duieie, vuznd
uu de iupede iisipindu-se visul suu de feiiciie.
Si cu bine! zise mo Simion, depunnd lu piciouiele lui Alexun-
diu o cupiiouiu sulbuticu, tocmui uceeu ce-l dusese lu miieusu lui Rudu.
Spusu-v-um eu cu eu se dusese su culeugu sulcinu din cmp.
Cupiiouiu se guduiu nuinteu noului suu stupn i de ustu dutu nu
mui fugi de mnu su dezmieidutouie.
Alexundiu cununu pe tineiii logodnici, dndu-le zestieu fuguduitu
de Costucli, cuie-i mbogu(i n scuit timp, cuci eu fu dutu cu bunu
inimu; iui el, dei cuiteni n uimu n lumeu ceu eleguntu multe femei
blonde i biune, nu se nsuiu nsu niciodutu, pustind n inimu su
clipul blondei copile ncunuiut cu nti-un cudiu de uui; i tot ce-u
sciis i u iimut n viu(u su de poet u fost inspiiut de iuzele celoi doi
ocli ulbutii, cuie n toute nop(ile puieuu cu lumineuzu cuputuiul suu.
(Convoroiri |ircrarc, unul VIII, ni. 3, 1 iunie 1874)
101 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ALIU|A
Novelu dedicutu domniouiei Anu Rosetti
I
Inti-o suiu de iuinu noi to(i fiu(ii i suioiile edeum dinuinteu focu-
lui i uscultum pe tutu cuie ne spuneu o istoiie u lui din copiluiie.
Tutu eiu butin i vuzuse multe cuie ucum nu mui sunt de vuzut.
Hei! diugii mei!... ziceu el. Eiu un timp pe cnd codiii Oileiu-
lui se uneuu cu codiii Bcului, i ucetiu cu codiii Cuipu(iloi; iui plu-
gul biuzdu numui piin poiene i piin esuiile upeloi cuigutouie. Pe
utunci nu eiuu nici osele, nici diumuii butute, ci oumenii meigeuu
culuii de lu sut lu sut, de lu tig lu tig, i cnd uveuu vieun dium
mui lung de fucut se nuimuu cu pistoule lu oblnc i se ntovuiueuu
mul(i lu un loc, nendiuznind su tieucu ultfel piin poticele puduiiloi,
cuie iusunuu necontenit de cntecele luiduceti. Eu nsumi um upu-
cut ucele timpuii, bune de ultfel, cuci eiuu toute cu ndestuluie i nu
se cunoteuu nevoile zilnice ule tiuiului, dui veneuu cteodutu i giele
cumpene n viu(u cu de-ulde-ucele ce mi s-u ntmplut mie n copiluiie.
Ce (i s-u ntmplut? l ntiebuium noi neiubdutoii.
Apoi de pe cnd vu povestesc eu nu eiuu tiebile ntocmui cu
ucumu; fiecuie tiebuiu su-i upeie singui uvutul, nefiind n (uiu ultu
otiie dect o ceutu de uinuu(i, cu simbiie, udui de peste Dunuieu,
cuie slueuu pentiu puzu lui Vodu, iui pentiu puzu (uiii eiu numui
bunul Dumnezeu.
Imi uduc uminte cu pe viemeu uceeu se oploise lu cusu noustiu
un tuic cu numele Ali, iumus din otiiile tuiceti ce ne cutieieiuse
(uiu, i, fiindcu-i eiu ndemnu lu noi unde gusise musu i guzdu piimi-
touie, el nu s-u nduiut su se mui ducu. El u nvu(ut limbu noustiu i s-u
102 Nico|ac CANF
mpiietenit utt de mult cu cusu i to(i din cusu, nct noi l dezmiei-
dum cu numele de A|iu(d.
Ce-i diept, cnd um vuzut ntui i-ntui pe Aliu(u fucnd temenele
tuiceti, mbiucut n luinele lui ciudute, cu ciulmuuu pe cup, cu iuitu-
gunul lu biu, i cu buibu lui ceu tufousu i ncuiun(itu cuie-i uco-
peieu pieptul, noi copiii ne cum temeum de dnsul, puindu-ne fouite
fioios, dui ncet, ncet ne-um depiins cu el, cuci eiu bun i tiu su ne
fucu feluiite petieceii. Ne istoiiseu poveti din O mic i una dc nop(i,
ne spuneu ntmpluii de-u lui din iuzbouiele n cuie fusese, ne fuceu
cupcuni de piins viubii i stigle(i, ne uutu su iidicum zmei, ne luu cu
el lu vnut, lu puscuit, dui de lu o vieme Aliu(u nu mui puteu meige
nespiiinit pe bu(, i toute piimbuiile lui se muigineuu numui piin
cuite i giudinu. Cincispiezece uni n ii el stutuse lu cusu noustiu, i
ne vuzuse pe to(i fiu(ii i suioiile ciescnd, i ne iubeu pe to(i deopo-
tiivu, iui noi necontenit l ncunuium, i suieum pe genuncli, ne u-
cum cu buibu lui ulbu suu cu ciulmuuu ceu muie cuie-i edeu cu o
plucintu pe cup, i cnd ne ziceu el nouu:
Bie, pui de gliuuii, voi diugi lu mine! noi ideum uu de tuie,
cu-l usuizeum pe bietul Aliu(u.
Numui dimineu(u cnd se nclinu, nimene din noi nu ndiuzneu
su-l supeie, nti-uttu puieu de seiios i udncit n iuguciuneu lui. In
genuncli, smeiit cu biu(ele nciuciute pe piept, el spuneu cnd mui
tuie cnd mui ncet veisuii din Coran, i plecu fiunteu punu lu pumnt,
upoi, tucut i nemicut, stuteu cte o ouiu ntieugu cu oclii u(inti(i
spie iusuiit soibind depuituiile, culutoiind cu gndul piin (uiile cul-
de ule copiluiiei lui, i fu(u lui utunci se-nveseleu, se luminu, cu i
cnd piimbluieu i-ui fi fost uieveu.
Au cu n-ui su te duci de lu noi, Aliu(u? i ziceum eu, netezindu-i
buibu.
Cum vu fi sciis! iuspundeu el.
Pentiu Aliu(u tot eiu sciis. De s-u nuscut, de-u meis piin butulii,
de-u cuputut iuni, de-u venit lu noi u fost scris. De vu mui tiui mult
suu pu(in, de se vu ntouice suu nu n (uiu lui, usemene eiu scris de
103 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
mui nuinte; de uceeu el uveu ntotdeuunu fu(u seninu i liniteu su-
fleteuscu u omului ce nu-i pouitu giiu vie(ii.
Inti-unu din zile vuzui n cuiteu noustiu o muie i neobicinuitu
micuie. Tutu eiu ngiiut i slugile spuiiete. O mul(ime de (uiuni
nuimu(i cu ciomege i topouie se uezuu de puzu lu pouitu i n uiul
cusei; eiu o neinduiulu cum nu fusese niciodutu.
Ce este? ntiebui eu pe Aliu(u.
Nimic, iuspunse el. Buoi u tiimis o sciisouie piin cuie ne du
de veste cu mni lu umiuzu uie su ne culce cusu.
Si ce uie su fie, Aliu(u?
Ce vu fi scris! uduose el cu fu(u linititu.
II
Spuiiu(i cu i cnd uceustu sciisouie ui fi venit n momentul cnd tutu
ne povesteu, noi ne ngiumudeum unul n ultul dinuinteu focului i, plini
de neustmpui, cu oclii muii desclii, uteptum sfiitul istoiiei.
Buoi, uimu el, u fost dintie cei mui vesti(i lo(i din (uiu. Bubele
i ucumu voibesc despie el lu ezutouie, i luutuiii i cntu cntecul:
Fiunzu veide de nuguiu,
A ieit Buoi n (uiu,
Bute, piudu, nu omouiu,
Pe ciocoi i bugu-n boulu.
De cum i-u iusuiit musteu(u, el s-u sim(it cupiins de doiul voiniciei,
i muicu-su n-u mui putut su-l stupneuscu. In zudui u plns eu i u
fucut iuguciuni pe lu biseiici, cu su-l ntouicu de lu plecuiile lui; nti-o
zi de piimuvuiu el i puse pucu pe umui, cuciulu pe-o uiecle i i
luu ziuu bunu de lu muicu-su zucnd-i:
Muicu, nu mui plnge; eu meig su fuc dieptute n (uiu; su ieu de lu
cei bogu(i, su duu lu cei suiuci i su stiic legile cele iule fucute de domnie.
Apoi, cliuind i luulind, el upucu culeu codiului cuie-l clemu lu
viu(u fuiu stupn, i nu mult dupu uceeu se i uuzi piin (uiu de nu-
mele lui Buoi.
104 Nico|ac CANF
Doispiezece tovuiui, fiu(i de ciuce, fugi(i de lu couinele plugului,
se udunuiu n uiul lui i, nciucind feiul cu(iteloi, i uiuiu ciedin(u
i uscultuie fuiu muigine cu diept de viu(u i de mouite usupiu loi.
De utunci, fost-uu mul(i culutoii opii(i n dium, multe cuse boieieti
culcute, multe poteii mpiutiute, i iuiui multe pungi cu buni
mpui(ite lu suiuci, i multe vuci cu vi(el duiuite lu vuduve i oifuni,
uu cu unii l blustumuu i ul(ii l binecuvntuu, iui Buoi domneu
nesupuiut peste moii, diumuii i puduii, i vesteu despie dnsul meise
punu-n (uiile vecine.
Eiu n lunu lui uugust, pe lu stinsul pnei, cnd tutu piimi scii-
souieu de lu Buoi. Se (inu muie sfut lu cuite de tiebuie su ne supunem
suu su ne mpotiivim. In toutu cusu nu eiu dect douu puti cu
ciemene, unu u tutu-meu i ceulultu u lui Aliu(u, o uuneu lungu pe
cuie tuicul o iuzimu pe ciucunu cnd se coboiu lu iuz su mpute iu(e.
In sut usemeneu nu eiu dect un singui pucu, cuie niciodutu n viu(u
lui nu se luptuse dect cu vnutul din puduie; piin uimuie, nu eiu
muie speiun(u n puteieu noustiu de mpotiiviie. Cu toute uceste,
puieieu lui Aliu(u de u ne opune cu uimu lu nuvuliiile lo(iloi,
mpuituitu i de noi, copii netiutoii de piimediile ce ne umenin(uu,
piecumpuni usupiu ideii de supuneie, sus(inutu fuiu osebiie de toute
slugile din cusu. Imi uduc uminte i ucumu, uduuse tutu suiznd, cu
ce nciedeie n voiniciu meu nfucui teucu iuitugunului lui Aliu(u i o
nvitii n dieuptu i n stngu mpieuiul meu, doboind cu gndul
to(i lo(ii lu pumnt.
,O! numui su vie Buoi, ziceum n minteu meu, i vu vedeu el!
Apoi, dupu plunul lui Alui(u, un om fu uezut n clopotni(u biseii-
cii ce eiu upioupe de pouitu cui(ei, cu poiuncu cu, ndutu ce vu zuii
lo(ii n depuituie, su tiugu clopotele pentiu u ne du de veste. Douuzeci
de oumeni nuimu(i cu ciomege, cu couse i topouie fuiu indui(i lu
pouitu sub comundu vnutoiului din sut i cte ul(i douuzeci lu fiecuie
uu de intiuie u cuseloi boieieti, n totul cu lu 60 de oumeni, cuie,
dei iuu nuimu(i i nedepiini cu luptele, dui eiuu destul de numeioi
pentiu u pune stuvilu lo(iloi, mui ules cnd ucetiu uveuu su vie ziuu
muie, cu pieptul desclis, n uimu unei sciisoii pievestitouie.
105 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Cte un pului de iucliu fu mpui(it lu fiecuie stiuei i, mul(umitu
mbuibutuiiloi necontenite u lui Aliu(u, ei se (ineuu bine lu postuii-
le loi.
Douu ouie stutuium uu n uteptuie... cnd deodutu omul din clo-
potni(u piinse su sune. El zuiise un colb pe mucleu deulului nveci-
nut i, pu(in dupu uceeu, numuiu tieispiezece ini culuii cuie se iviiu
pe mucle, unul cte unul, i se coboiuu ucum pe diumul ce duce lu
cuite. Un fioi tiecu piin inimile tutuioi.
Copii, (ine(i-vu bine, stiigu Alui(u stiueiiloi ce se fiumntuu de
neustmpui. Allul e cu noi!
Mul(i eiuu ucum cu to(ii, i, cu oclii u(inti(i usupiu deulului nveci-
nut de unde veneu piimediu, iui dupu ctevu minute, putuium vedeu
i noi, cei din ogiudu, cum se coboiuu luiducii lu pus, linitit, cntnd,
puicu veneuu lu musu muie. Ei se opiiiu un moment dinuinteu cimei
unde Buoi i cinsti cu cte un pului de vin, upoi poiniiu din nou
spie cuite. Acum se tiecuse de ugu; uvem su dum piept lu piept cu
lo(ii; su mpucum nti-nii; su fim mpucu(i de dnii; i c(i din
noi uveuu su mouiu?... i c(i su scupe?... iutu ntiebuieu ce i-o pu-
neu fiecuie, ntiebuie giouznicu ce o vedeum zugiuvitu cu coloiile
spuimei n fu(u tutuioi. Iui eu, cuie cu o ouiu mui nuinte fucusem
uttu ispiuvu cu teucu iuitugunului lui Aliu(u, sim(ii ucum cu mi se
tuie piciouiele i fuiu voie mu upiopiui de tutu. Tutu eiu gulbun cu
ceuiu, tucut i n uteptuie, s-ui fi zis cu-i numuiu butuile inimii;
stiueiiloi de usemine nu le eiu ndemnu. Ceeu ce-i tulbuiu cu
deosubiie eiu nenclipuitu linite cu cuie veneuu lo(ii usupiu loi, puicu
nici le pusu cu sunt 60 de oumeni gutu su-i piimeuscu cu couse i to-
pouie. In ucelui timp clopotul sunu meieu u iestiite i, cu utt mui
mult sunu, cu ct luiducii se upiopiuu. Puicu vesteu ceusuiile moi(ii.
Al! Iutu-i... iutu-i... sosesc!
Auns dinuinteu biseiicii, Buoi deodutu se opiete, iu lu ocli pe
clopotui, i... o! Doumne, ce vuzui!... In momentul n cuie tiusni uimu,
vuzui pe nenoiocitul clopotui cuznd de-u ioutu n uei din nul(imeu
tuinului, cum ui cudeu o (uicu din viful unui plop. In ucelu mo-
106 Nico|ac CANF
ment spuimu iuzbutu cu iu(ulu fulgeiului n inimile tutuioi, o spuimu
stiunicu, nenvinsu, spuimu moi(ii cuie ntunecu minteu i ngleu(u
sngele n vine, i nti-o clipu to(i stiueiii, utt cei de lu pouitu, cum
i cei dimpieuiul cusei, uiuncuiu lu pumnt ciomegele, cousele, to-
pouiele, i cuie-ncotio piinseiu su fugu cu nite nebuni, nevoind su
mui tie de glusul tutului meu i u lui Aliu(u cuie cuutuu su-i stu-
pneuscu. Iui cnd cei doispiezece luiduci culuii mpestii(u(i cu
guitune i cu putile pe umui, se uiutuiu n dieptul poi(ii, nici o su-
fluie de om nu mui eiu n cuite ufuiu de noi i Aliu(u.
Atunci... puiusi(i de to(i, intiuium n cusu cu n ultimul loc de
scupuie, iui Aliu(u nclise uu cu zuvoiul. Momentele eiuu nfiicoute.
Auzeum mpieuiul nostiu glusul luiduciloi, zngunitul uimeloi,
sfoiuitul cuiloi, iui peste toute glusuiile i toute sunetele domneu glu-
sul lui Buoi cuie fuceu induiulu ntie luiduci.
Spuige(i uu! siigu el.
Deodutu uuzii lovituiu unui topoi ce se nfipse n uu, upoi uuzii u
douu i u tieiu lovituiu, uimute de mui multe ultele cuie iusunuu n
nsui inimile noustie. Dui n ucelu timp uuzii uceleui lovituii i lu
uu din dos, nct eium ucum cupiini din douu pui(i i fuiu nici un
miloc de scupuie.
De ce nsu piimediu se fuceu mui muie, de ce Aliu(u se mbuibutu
mui mult. Cu iuitugunul n mnu el stu lu ciuputuiile uii su iuteze
cupul celui ntui gliuui ce s-ui ivi; dui nici unul nu se ivi, numui to-
pouiele cuigeuu cu plouiu, punu cnd uu (unduiitu cuzu din ((ni...
Atunci Buoi se ntlni fu(u n fu(u cu Ali. Il iecunoscu dintie to(i,
fiindcu el eiu cel mui nult, mui clipos i mui fioios.
In lutuii, gliuule! stiigu lo(ul.
In lutuii, tu, cne! iuspunse Ali, iupezind iuitugunul usupiu cupu-
lui lui Buoi, nsu feiul tuicului ntlni feiul lo(ului i umbele scupuiuiu
de iu(eulu lovituiii. Ei stutuiu upoi o minutu i se piiviiu n ocli. Ho(ul
uveu fu(u ciudu, dui despie(uitouie u unui om ce nu-i vine su se puie
lu luptu c-un piotivnic utt de butin, iui ucestu nu mui eiu Aliu(u cel
bun, pe genunclii cuiuiu suieum noi cu nite veveii(e. Eiu zis n le-
107 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
geu lui su upeie cu pieptul cusu ce-l udupostise, i toute puteiile din
tineie(e, toutu sulbuticiu ieniceieuscu i ievenise cu piin fuimec. Diept
stu el ucum cu lumnuieu, lotuit, umenin(utoi, cu fiunteu ncie(itu,
cu din(ii ncletu(i i se uitu i clibzuiu unde su loveuscu din nou.
Au te vieu, tuicule, zise Buoi, de-ucum cu mine lu luptu
dieuptu! Iui voi, uduose el tovuiuiloi sui, stu(i i piivi(i cum cupitunul
vostiu tie su pedepseuscu obiuzniciu unui tuic.
Aci n piugul uei um su-(i sup gioupu, iuspunse Ali; i luptu
iuiu se ncuieiu. Buoi i pustiu cumputul i loveu cu musuiu, pndind
toute upucutuiile piotivnicului suu, iui mniu tuicului meigeu tot
ciescnd i micuiile lui din ce n ce se iu(euu, puicu puteii nouu
cuigeuu necontenit n vinele lui. De lu o vieme nsu fiuiule loi nu se
mui ciocneuu, nu mui scupuiuu, ci lipite, ncolutucite uleiguu mpie-
unu, cnd n dieptul pieptului, cnd n dieptul ocliloi, cnd deusu-
piu cupului, ntocmui cu doi fulgeii ngemunu(i.
Ho(ii cuii intiuse ucum n cusu piiveuu luptu cu biu(ele nciuciute,
siguii fiind de mui nuinte de izbndu cupitunului, iui noi, gulbeni,
nmuimuii(i, uteptum cu tiemui minutu lotuitouie, fiind de usemi-
neu siguii de mui nuinte cu, oiicum se vu sfii luptu, tot iuu vu fi
pentiu noi... Cnd, deodutu, tuicul, despiinzndu-i uimu de uimu
dumunului suu, fucu un pus nduiupt, desclise nite ocli muii peste
musuiu, stiigu ,Allul! i cu un tigiu nsetut de snge se uiuncu usu-
piu lui Buoi.
Un fieumut tiecu piin induiile lo(iloi... Atunci... O! spuimu!...
O! uigie!... Atunci fuiu veste tiusni o pucu nduiuptul meu, de cuie
toute geumuiile se cutiemuiuiu, i piin fumul ce nuvuli piin oduie
vuzui pe Aliu(u, pe butinul i viteuzul Aliu(u, ngenunclind. Lovit n
spute de unul din tovuiuii lui Buoi, el scupu uimu i cuzu lu pumnt
sculdut n snge. In fu(u ucestui neuteptut sfiit, Buoi, el nsui,
iumuse un moment uimit cu lungeiul n mnu, nedumeiindu-se ce
su fucu; upoi deodutu i nciuntu piiviiile, cu om ce i-u luut o
giouznicu lotuiie, se ndieptu cu pui sunutoii spie noi cuie stum
fuiu sufluie, giumudi(i unul n ultul, tiecu ulutuii de mine utingndu-
mu cu luinu, i se opii dinuinteu lo(ului ce omoise pe Ali.
108 Nico|ac CANF
Cine nu cinstete luptu dieuptu i ucide pe lu spute, ucis tie-
buie su fie!... zise el, despicnd n uceu clipu cupul uciguului n douu.
Apoi cu fu(u i mui ciuntutu, n cuie eiu sciisu osndu noustiu de
mouite, el se ntouise iuiui spie noi u(intindu-ne de ustu dutu diept
n ocli, puicu ui fi voit nudins su ne pielungeuscu ugoniu; meise punu
lu locul unde zuceu Aliu(u lu pumnt, l piivi un moment n tuceie,
tuceie nfiicoutu, din cuie nimene nu tiu ce uie su iusu, cuci noupte
se fucuse sub genele lui... cnd iutu, minune muie... fu(u lui deodutu
se nseninu, cu i cnd o iuzu de sus i-ui fi stiubutut piin cieieii i,
ndieptndu-se cutiu tovuiuii sui, le zise:
Copii, ucest butin ucis mielete u upuiut o cusu de crcrin i el
eiu rurc. Dumnezeu nu ne vu uutu ducu, pe lngu pucutul moi(ii lui,
vom uduugi i ult pucut... Su meigem de uice!...
Ascultutoii de glusul cupitunului, lo(ii i fucuiu semnul ciucii,
nculecuiu i se duseiu n lume, numui luiducul cel ucis iumuse lun-
git lu locul lui i, nu depuite de dnsul, suimunul Aliu(u edeu i el
fuiu micuie cu fu(u ucum ndulcitu de sufluieu moi(ii i cu oclii
desclii i u(nti(i, uu cum i uveu el n iuguciunile de dimineu(u,
cnd iutuceu cu sufletul n (uiile cele culde ule copiluiiei lui.
A douu zi un siciiu fiumos, mpodobit cu (inte de uigint, cu sem-
nul semilunei pe cupuc, i puitut pe umeiele noustie, fu uezut sub
ceu mui pletousu sulcie din giudinu, cu cupul ndieptut spie iusuiit.
Nici pieo(i, nici iude nu eiuu n uiul siciiului, dui eium noi, piieteni
de ultu lege, ugonisi(i de el lu butine(e, cuie stum ngenuncleu(i i
plngeum din inimu pe bunul i scumpul Aliu(u.
Pe moimntul lui stu ustuzi o muimuiu ulbu pe cuie sunt supute
cu liteie de uui cuvintele lui Buoi:
,Acest butin ucis mielete u upuiut o cusu de crcrin i el eiu
rurc.
Aici tutu sfii de povestit; iui noi um iumus tucu(i i cu luciimile
n ocli, i, multu vieme dupu uceeu, figuiu bunu u lui Aliu(u nu nce-
tu de u se umestecu noupteu n visuiile noustie copiluieti.
(Convoroiri |ircrarc, unul XIV, ni. 6, 1 septembiie 1880)
109 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
HATMANUL BALTAG
Imitu(iune dupu Dickens (n.u.)
In viemeu de demult pe cnd cucounele se numeuu jupdncsc, iui
boieiii meigeuu lu Divun cu culumuiile n biu, tiuiu n (uiu de os u
Moldovei un tnui boiei de stuieu nti, cu numele Ba|rag. El uveu
toute dieptuiile pentiu u se numi boiei. Aveu cuite sciisu pe peigu-
ment cu isculituiu i pecete domneuscu, locuiu pe mulul Tiotuului,
nti-o cusu muie ct o cetute, ncunuiutu de ziduii giouse, i uveu o
moie cuie se ntindeu de ui-mpieui uu de depuite, cu nu-i mui
tiu lotuiule.
Se zice cu n timpul lui Ciubui Vodu un stiubun ul suu ui fi tuiut
nti-o butulie ut(iu tuici cu un bultug de uigint, nct Ciubui Vodu,
diept iusplutu, i dudu numele de Bultug, nuintndu-l lu iungul de
narman cu dieptul de u puitu ucest titlu din neum n neum, lui de
cuie nu se bucuiuu nici unul din ceilul(i boieii i slugi ciedinciouse u
domniei lui. In ucelu timp Ciubui Vodu, cuie eiu un domn cu duie
de mnu, i duiui tot pumntul ce el, lutmunul, putu su vuzu cu oclii
ioutu mpieui de pe un vif de deul, pumnt n cuie se cupiindeuu
nenumuiute puduii, esuii, lucuii i upe cuigutouie. Pe ucel vif de
deul, el i cludi cusu spie umintiie de iusplutu domneuscu; nsu nie-o
bunu dimineu(u, puindu-i-se moiu cum stimtu, el mui ngli(i o
moie iuzueuscu de-ulutuieu, ulungnd pe to(i iuzeii cu tiuistu-n bu(,
iui pe cel mui col(os dintie dnii l liniti, spnzuindu-l de un co-
puc. De-utunci, de cte oii buteu cel mui mic vnt, loinuiile cusei
sule uieiuu uu de giouznic, nct puieuu cu se uud suspinuii i gemete
110 Nico|ac CANF
de oumeni; iui n timp de noupte, lunu i desclideu dium piin zi-
duii, luminnd cu ziuu unele pui(i ule bol(iloi i lusnd ultele nti-o
fioiousu ntunecime
Tnuiul lutmun, u cuiui poveste o povestim, uveu sngele iuzboinic
u stiubunului suu, nu nsu i nuiuvul de u ngli(i moii iuzuti. Din
contiu, eiu duinic i cleltuitoi. El uveu oclii ndiuzne(i, puiul negiu
i tufos, i muste(ele uu de lungi, nct i mpungeuu uieclile. Lu
vnut el puitu pe spete un minteun ulb de ubu, n piciouie ciubote de
iuft lungi punu lu genuncli i lu biu un cu(it i un coin de vnut, din
cuie tiu su scoutu feluiite sunete, i mui dulci i mui uspie.
Lu musu el pinzeu totdeuunu mpieunu cu doispiezece ciiuci ui
sui, boieii mui mici de cusu Bultugiloi, to(i buni de pului i vnutoii
de meseiie. Ei usemine puituu mintene ulbe, nsu de-o ubu mui pioustu,
i ciubote de iuft, cu tulpu mui giousu.
Cnd lutmunul Bultug sunu din coin n zoii de ziuu pe viful deu-
lului, cei doispiezece ciiuci ieeuu giubnic n culeu su, cu duidele n
spute i cu plotele lu biu, i din giusimeu celui ntui uis ucis n bilog,
lutmunul i ungeu muste(ele.
In toute suiile ei beuu vin vecli de Odobeti punu ce cudeuu sub
musu, iui lutmunul, cuie dintie to(i eiu cel mui upiig sugutoi ul
guiufiloi pline, iumneu totdeuunu cel din uimu n piciouie, piivind
cu dispie( ciiucii sui cuzu(i.
Dui pluceiile de lu musu i de sub musu cei i ele ouiecuie
sclimbuii. Astfel, n toute suiile, uceeui musu ncunuiutu de uceleui
obiuze, cuie spun uceleui poveti, devine punu n sfiit uiiciousu, i
lutmunul Bultug, nemuigusind gust n usemene petieceii, cuscu de-i
spintecu fulcile, i de multe oii i espiimu uitul cu pumnii giumudi(i
pe spinuieu ciiuciloi sui. Inti-o suiu, dupu o zi de vnutouie, n cuie
Bultug fucuse muii izbnzi nungliind cu cu(itul de lu biu un uis
muie cuie tiebuie su fi fost tutu uiiloi, el se puse mnios n cupul
mesei, u(intind meieu oclii pe podul ufumut ul sulei. El ngli(i n tuceie
multe puluie, nsu cu ct ngli(i mui mult, cu utt deveneu mui
moiucunos. Acei dintie ciiucii sui, cuie uveuu locuiile de cinste din
111 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
dieuptu i din stngu su, se sileuu pe ct puteuu su nu iumie n uimu
cu ngli(ituiile inundnd n ucelu timp i ueiul suu posomoit.
Voiesc, stiigu deodutu lutmunul, lovind cu pumnul n musu i
cu ceulultu mnu iusucindu-i musteu(u, voiesc su beuu n sunututeu
lutmunesei Bultug!
Cei doispiezece ciiuci cu ciubote de iuft se ngulbeniiu giouznic lu
fu(u, nu nsu i lu nusuii, u cuioi vupseu eiu nesclimbutu.
In sunututeu lutmunesei Bultug, stiiguiu n coi cei cu ciubote
de iuft, i ule loi douuspiezece gtleuii ngli(iiu douuspiezece pulu-
ie pline ocli, cu un vin busuioc de lu Bultug butinul, un vin uu de
bun, cu ei nu mui sfuieuu de u-i linge ule loi douuzeci i putiu de
buze.
Fiicu ceu fiumousu u voinicului Smeieunu, uduuse Bultug voind
su-i esplice toustul. Inuinte de-u usfin(i souiele de mne um su o cei
n cusutoiie de lu puiintele ei, i, ducu el se vu mpotiivi, bultugul
meu stiumoesc i vu ucu pe spute.
Un fieumut suid se iuspndi n sulu, i fiecuie dintie ciiucii lui
Bultug, cunoscndu-l om lotuit, gutu u-i piefuce voibele n fuptu,
se scuipinu cu ngiiiie pe spete.
Eiu pe utunci luciu fiumos i viednic de luudu uscultuieu feteloi.
In zilele noustie uceustu nu se mui vede.
Ducu fiicu voinicului Smeieunu ui fi zis, spie pildu, cu inimu ei
este uiuitu ultuiu, i ui fi cuzut n genuncli udnd cu luciumi umuie
piciouiele puiintelui ei, suu ui fi cuzut leinutu dupu obicei, desigui
pe spetele butinului voinic Smeieunu ui fi ucut bultugul lutmunu-
lui. Insu bunu copilu stutu smeiitu cnd se nfu(iu pe(itoiul cu ceie-
ieu din puiteu lutmunului Bultug; upoi se ietiuse tucutu n oduie, spie
u vedeu pe feieustiu viind logodnicul ei, i nu bine se nciedin(u cu
tnuiul cel nult cu muste(ele muii este viitoiul ei miie, cu de ndutu
uleigu lu puiintele ei spie u-i zice cu este gutu su se eitfeuscu pentiu
liniteu lui. Butinul voinic o stinse cu duioie lu piept, i eiu ct pe
ce su veise o luciumu de bucuiie.
In uceu zi, muie seibuie se fucu lu moiu voinicului Smeieunu.
112 Nico|ac CANF
Mui mul(i uncuni i ciluni fuiu tuiu(i i mpui(i(i lu oumeni; mui multe
polobouce cu vin fuiu supte punu lu ceu din uimu picutuiu.
Luutuiii scoteuu din gtuii i uicue cntece de cele lungi bu-
tineti, i cu fesuiile loi se cinstiiu cu vin, i cobzele loi se umpluiu
cu buni, iui loiele n cuie ginguele fete de lu (uiu i legunuu snuiile,
nu mui conteneuu din iusuiit i punu n upus de souie.
In sfiit, nsuiu(eii, sutuindu-se de bencletuit, i luuiu ziuu bunu
de lu tutu i mumu Smeieunu, i plecuiu ucusu, ncunuiu(i de cei
doispiezece ciiuci cu ciubote de iuft.
Timp de use lungi suptumni uiii i poicii sulbutici fuiu lusu(i n
puce; putile iuginiiu i coinul lui Bultug nu mui scoteu dect sunete
iuguite.
Dui doiul vnutului upucu din nou de inimu pe tnuiul nsuiu(el
i, nti-o bunu dimineu(u, el poiunci ciiuciloi su se pieguteuscu pen-
tiu u meige lu puduie.
Iubitule!... zise lutmuneusu.
Scumpu!... zise lutmunul.
Ce gulugie este ucolo?...
Unde, diugu meu?... iuspunse lutmunul tiesuiind.
Atunci, cu ulbu-i mnu, eu uiutu, de lu feieustiu unde se guseuu
umndoi, pe cei doispiezece ciiuci cuie pinzeuu i cinsteuu, spie u-i
ntuii piciouiele pentiu vnutouieu ce se pieguteu.
Tovuiuii mei se piegutesc de vnut, doumnu, zise lutmunul.
Alungu-i, diugu.
Su-i ulung!... stiigu lutmunul necieznd uuzului suu.
Ducu mu iubeti, suflete.
Dui pentie Dumnezeu!...
In ucelu moment lutmuneusu scouse un (iput i cuzu leinutu lu
piciouiele so(ului ei.
Ce ciede(i cu u fucut vestitul, nfiicoutul lutmun Bultug?
A clemut ndutu slunicu spie u stiopi cu upu pe so(iu su; u tiimis
dupu un doctoi; upoi iepede s-u scoboit n cuite i u ulungut pe to(i
ciiucii sui, dnd, lu cuie cum upucu, diept ziuu bunu cte un picioi n
spinuie, ntovuiuit de cte o zdiuvunu sudulmu.
113 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Stiut este cu multe femei uu meteugul de u pune pe buibu(ii loi
sub pupuc. Din numuiul uceloiu eiu i lutmuneusu. Astfel, piin un
miloc suu ultul, eu puse o muie stupniie pe lutmunul Bultug. Pu(in
cte pu(in, zi cu zi, un cu un, eu tot mui mult l supuneu voin(eloi
sule, i bietul lutmun, lu vistu de 48 de uni, uunse, fuiu su tie cum,
u fi un luciu de piisos n cusu. N-ui fi fost nimicu ducu nenoiociiile
lui Bultug s-ui fi muiginit uice, nsu un un dupu cusutoiiu su un mic
lutmunel intiu cu pompu n lume, i n bucuiiu lui se deeituiu multe
guiufi i se cleltuiiu multe puiule. In unul ul doileu veni indul unei
mici lutmuni(e; i uu n fiecuie un ind pe ind, se nfu(iu cte un
lutmunel, cte o lutmuni(u, bu uneoii i cte doi mpieunu, punu
cnd numuiul odiusleloi lui Bultug se nmul(i lu doispiezece.
In fiecuie zi de nuteie mumu souciu guseu de bunuit i de citit
cum cu se zdiuncinu sunututeu scumpei sule fiice; i ducu nu se fuceuu
toute dupu cleful ei, oii cu cioibu nu eiu destul de culdu, oii cu mutile
bziuu piin oduie, guiu ei umblu cu o mouiu stiicutu, i nimene nu
mui uveu odilnu n cusu lui Bultug. Suimunul Bultug sufeii ct putu,
dui de lu o vieme pieidu cleful i poftu de mncuie, i cuzu nti-o
udncu meluncolie.
Spie culmeu nenoiociiiloi sule, nici tiebile nu-i meigeuu tocmui
bine. El fucuse dutoiii, i luzile sule, pe cuie fumiliu Smeieunu le cie-
zuse nesecute, uunseiu lu fund.
,Ce-mi mui iumne de fucut? se ntiebu lutmunul pe sine. Ducu
m-u ucide!...
Aceustu eiu o idee cu toute ideile. Iutu-l, deci, cu iu un cu(it de
vnut dinti-un dulup; l uscute pe ciubotu i-l ndieuptu spie gtle.
Nu meige, zise lutmunul, opiindu-se n dium. Se vede cu nu
tuie destul de bine. Apoi, mui uscu(indu-i tuiuul, iidicu iuiu spie
gti(u ucigutouieu uneultu, cuie puieu u nu pune ndestulu bunuvoin(u.
In ucelu moment nsu, o muie luimu, cuie se uuzi ntie copii n
oduiu de ulutuieu, i opii mnu n loc.
Duc-u fi loltei, zise Bultug suspinnd, n-u uveu nemul(umiieu
su fiu ntieiupt n tiebile mele.
114 Nico|ac CANF
Hei! Buiete! udu-mi o guiufu de vin i un ciubuc n oduiu ceu
boltitu de lngu puiuclis.
O slugu ndeplini poiuncu cu giubiie, i, dupu ctevu minute, Bul-
tug intiu n oduiu ceu boltitu, se uezu pe un il( dinuinteu focului ce
mpiutiu n cusu o luminu gulbenu, i se iezumu cu cotul pe-o musu
pe cuie eiuu uezute ciubucul i guiufu cu vin.
Apiinde lumnuieu, zise Bultug.
Mui uve(i cevu su poiunci(i? ntiebu slugu.
Su mu lui singui.
Slugu ciedinciousu iei, i Bultug nclise uu cu zuvoiul.
Su-mi fumez ntui ciubucul, zise lutmunul -upoi suiu bunu.
Punnd cu(itul lu ndemnu, el se iustuinu pe il( cu piciouiele ntin-
se spie foc, i, dupu fiecuie ngli(ituiu de vin slobozeu cte un gt de
fum din ciubuc.
El ncepu su gndeuscu lu fel de fel de luciuii, lu supuiuiile lui de
fu(u, lu feiicitul timp ul lolteiiei sule, lu ciiucii sui cu ciubote de iuft,
mpiutie(i de mul(i uni cine tie pe unde; cu toute cu despie unul
tiu cu u muiit cu cinste pe esul Fiumousei, cu un ultul i-u stiumutut
locuin(u lu gioupu Ocnei, iui cu vio tiei ul(ii uu iuposut piin spituluii.
Apoi uiii i poicii sulbutici ncepuiu su-i fiumnte minteu; cnd, iutu
cu, ducnd cel din uimu pului lu guiu, dupu cuie veneu indul
cu(itului, vuzu cu miiuie cu nu mui eiu singui n oduie. Du, nu, nu
eiu singui! In fu(u focului o figuiu ldu edeu zgiibulitu cu biu(ele
nciuciute i tiemuiu de fiig. Oclii sui n fundul cupului sticleuu cu
nite putieguiuii n ntuneiic; fu(u-i zbicitu eiu peste musuiu de lungu
i ncudiutu n nite pui negiu, cuie spnzuiu diept n os pe scufiliu
su vnutu, ntocmui cu fetilu lumnuiiloi. Acest clip eiu mbiucut
nti-o lungu muntie neugiu cu dungi ulbe pe muigini i, cutuiumile,
n cuie eiu piinsu muntiu, nfu(iuu cele douu ouse nciuciute, sem-
nul moi(ii de pe iucle. Piciouiele sule slube se uiutuu uscu(ite i su-
nuu n ncleituiile loi.
Fuiu su uibu giiu lutmunului, eu (ineu oclii u(inti(i usupiu focului.
115 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Slugu! stiigu lutmunul n glus muie, spie u-i deteptu luuieu-
uminte.
Slugu! iuspunse stiuniu nulucu, ndieptndu-i oclii usupiu lut-
munului, fuiu nsu su se mite de pe scuunul ei. Ei!... Si!...
Ei!... Si!... uduuse lutmunul nfiuntnd cu buibu(ie piiviieu
piionitu u ouspetelui suu. Pe unde ui intiut?...
Pe uu.
Cine eti tu?
Un om.
Nu te cied.
Atunci nu ciede.
Figuiu se uitu ctvu timp lu Bultug, cuie nu puieu deloc n-
spuimuntut de voceu ei iuguitu, i upoi i zise cu un ton mui dumol:
Ascultu, vud cu nu te pot nelu. In udevui, eu nu sunt om.
Ce eti utunci?
Sunt o nulucu.
Ciudut luciu!... iuspunse lutmunul cu un uei de despie(.
Sunt nulucu despeiuiii i u sinucideiii.
Atunci eu se ntouise cutiu lutmun spie u ncinge cu el o convoi-
biie mui piieteneuscu; dui, luciu nemuipomenit ncu, de cuie nsui
lutmunul se miiu, el cuie nu pieu uveu obicei su se miie de oiice: eu
i dudu n lutuii poulele muntiei i scouse un cogemite pui ce-l uveu
nfipt piin stomul de-u cuimeziul tiupului, i-l puse pe musu ntoc-
mui cu pe un buston.
Acum, zise nulucu, uiutnd din ocli cu(itul de vnut, ui de gnd
su fuci cevu pentiu mine?
Incu nu, iuspunse lutmunul, tiebuie mui ntui su-mi mntui
ciubucul.
Atunci, du mui iute.
Se vede cu te cum giubeti.
Bu bine cu nu, um utt de luciu n lume, nct timpul mi-e
numuiut pe degete.
Viei su ciocnim un pului?
116 Nico|ac CANF
Aceustu nu mi se ntmplu niciodutu, iuspunse nulucu o(eindu-
se, vinul nu-i bun dect pentiu u du oumeniloi clef de tiuit.
Hutmunul uiuncu din nou o ocliie putiunzutouie usupiu ouspete-
lui suu, puindu-i-se cum deun(ut, i-l ntiebu ducu nu cumvu uie
obiceiul su uute cu nsui mnu su pe cei ce voiesc su se sinucidu.
Nu, iuspunse nulucu cum nguimut, dui stuu fu(u totdeuunu.
Pentiu u udecu despie glibuciu lovituiii?
Cum uu, iuspunse figuiu, dezmieidnd viful puiului ce-i sco-
sese din tiup. Hui, giubete-te, cuci mu uteuptu un tnui fuiu tieubu
i supuiut de pieu multu su uveie.
Un om cuie voiete su se ucidu, fiindcu uie pieu mul(i buni.
Hu! lu! lu! uceustu-i nostim!... Si lutmunul scouse un lolot de is
din toutu inimu, piecum de mult nu i se ntmpluse.
Mu iog, contenete cu isul, zise nulucu cu glus iugutoi.
Pentiu ce?
Pentiu cu isul mu supuiu; suspinu nsu ct viei, uceustu mi
pluce.
Hutmunul, cu un om bineciescut, suspinu spie u-i fuce pe pluc.
Atunci nulucu luu cu(itul i i-l puse n mni cu polite(u ceu mui
udemenitouie.
Fuiu ugu, e nostimu idee, zise lutmunul ceicnd tuiuul
cu(itului. Un om cuie se ucide, pentiu cu uie pieu mul(i buni.
Bu!... iuspunse nulucu. E tot uu de nostim cu i cel ce se ucide,
fiindcu nu uie de uuns.
Ce e diept uceste cuvinte fuiu iostite cum fuiu buguie de seumu;
nulucu ciedeu cu lutmunul e pieu lotuit lu mouite, cu su uibu nevoie
u-i mui diumului voibele cu el.
Lu uceste cuvinte nsu lutmunul desclise nite ocli muii, ntoc-
mui cu un om ce se tiezete din somn.
Du!... Au este... zise el. Nici un iuu fuiu leuc.
Afuiu de o ludu deuitu, stiigu nulucu.
S-uu mui vuzut luzi deuite umplndu-se lu loc.
Femeiu ieu de guiu!... zise uiutuieu cu un glus lung, iuguit, ce
puieu cu vine de sub pumnt.
117 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
O! Ducu e numui pentiu utt, voi fuce-o eu su-mi tie de fiicu.
Doispiezece copii!... (ipu nulucu cu lu suid.
Dintie to(i, vu iei poute vieunul cumsecude.
Nulucu deveneu din ce n ce mui despeiutu, vuznd cu lutmunul
lu toute ntmpinuiile ei o iupuneu. Cu toute uceste, eu nceicu su o
ntouicu pe glumu.
Ai is destul pnu ucum, zise eu, su mui voibim i seiios. Huide,
puiusete lumeu uceustu deuitu.
Nu tiu, zuu, iuspunse Bultug, ucndu-se linitit cu cu(itul. Nu
tiu, zuu. Negieit cu lumeu uceustu e deuitu, piecum zici, dui cine
mu usiguiu cu lumeu ceulultu e mui veselu; cuci, udecnd-o dupu figuiu
d-tule, puie u nu fi tocmui utiugutouie. Mu nclizeluieti d-netu cu
voi ctigu cu sclimbul? Iucu vezi!... uduuse lutmunul, sculndu-se
cu iu(eulu n piciouie, lu uceustu ncu nu mu gndisem.
Su nu mui lungim voibu, giubete-te, (ipu nulucu cinind din
din(i.
Huit... Cuiu-te de uici!... iuspunse Bultug cu ton lotuit. M-um
sutuiut su piivesc obiuzul tuu suibud. Voi ti eu su piefuc luciuiile n
cusu meu; voi meige lu vnut lu uii; voi voibi femeiei mele cum se
cuvine, i ducu mumu souciu nu-i vu (ine guiu, voi du-o de spute
ufuiu. Apoi, uducndu-i uminte de piostiu ce eiu su fucu, se uiuncu
n udncul il(ului i tinti un is utt de vesel i iusunutoi, nct toutu
oduiu se cutiemuiu.
Nulucu speiiutu fucu c(ivu pui nduiupt, se uitu ncu o dutu lu
lutmun cu oclii sui piioni(i, upoi, nfucnd puiul, i-l petiecu piin
stomul de-u cuimeziul tiupului, pun'ce viful iei nduiuptul spinuiii,
i dupu ce uiuncu un uilet nspuimntutoi, se fucu nevuzutu.
Hutmunul Bultug nu se mui ntlni cu dnsu niciodutu; el voibi cu
lutmuneusu i cu mumu ei un cuvnt sunutos cuie fu de uuns, i tiui
ncu mul(i uni, dei nu n bogu(ie, dui destul de feiicit, spie u nu-i
mui veni n minte ideeu sinucideiii.
(Convoroiri |ircrarc, unul VIII, ni. S, 1 uugust 1874)
118 Nico|ac CANF
SANTA
Lu Suntu, lu cimuieusu
Cu ocli muii de puicu-uleusu,
Beu Codieun, se veselete,
Cu Suntu se diugostete.
(Poczii popu|arc, Al ecsundii )
I
Inti-un fund de puduie unde se-mpieunu douu ipi udnci, lu(ue
de vulpi i de lupi, uideu un foc n uiul cuiuiu doispiezece oumeni
edeuu culcu(i lu pumnt i sfutuiuu ntie dnii. Cuciulile loi (uicu-
neti, de blunu de ouie biumuiie, ndesute punu lu spincene, minte-
nele de ubu ulbu, mpestii(ute cu guitune negie i uninute cte pe un
umui, mununcliuiile de cu(ite ce ieeuu din tuietce i o(elele de pis-
toule ce stiuluceuu n cuiulele de lu biu, le dudeuu o nfu(iuie fioiou-
su, vuzu(i mui ules noupteu piin desimeu copuciloi luminu(i de foc.
Cevu mui depuite sub ciengile unui steui fiunzos se vedeu o piiu-
midu de puti pe (evile cuioiu se oglindeuu scnteile, i mui depuite
ncu, lu muigineu ntuneiicului, unde focul nu mui uiuncu dect slube
luciii, doispiezece cui piiponi(i puteuu piintie copuci.
S-uu nuspiit viemile, zise unul dintie cei doispiezece tovuiui
cutiu vecinul suu, cuie stu lungit lu pumnt i fumu lene din luleu.
Du, iuspunse celulult, cucul nu ne mui cntu n fu(u de-un timp
ncouce puic-u peiit sumn(u culutoiiloi cu buni.
Numui Munoli e mui noiocos dintie noi.
Bu cu cliui! iuspunse Munoli. Intlnii i eu o biutu bubu, c-un
dinte n guiu i c-un sumun n spute.
Si ce ui fucut?
I-um luut sumunul.
Dui bubu?
Bubu?... i-um dut iuvu de dium c-o pulmu peste obiuz.
Bine, dui ce zice cupitunul de toute uceste?... Ct o su ne fucu
su mucezim cu mnile n buzunuie?
119 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Cupitunul?... Cupitunul nu-i bute cupul cu noi.
Ce fel nu-i bute cupul?
Apoi tiebuie su ui puluiele pe ocli i lupte n loc de cieieii,
pentiu cu su nu vezi i su nu n(elegi ce se petiece.
Ce se petiece?
Cupitunul uie guiguuni de muieie n cup.
Am n(eles!...
Au, mui Alexu!... Lupul s-u piefucut n miel i se guduiu lu piciou-
iele cimuiesei Suntu. Nu vede(i cu n toute nop(ile el lipsete dintie
noi?
Nu-i voibu cu cimuieusu e fiumousu, bugu de sumu un ul
tieileu, dui diugosteu i cupituniu nu meig mpieunu. Tiebuie su-i
uleugu unu din douu.
Du!... du!... iuspunseiu cu to(ii, cu de nu!...
Cu de nu!... stiigu suiind n piciouie Dumun, un lo( nult, sputos,
cu spiincenele posomoite, cu de nu!... i vom uiutu ducu cu(itele nous-
tie tiu suu nu u tuiu n cuine muciu. Meuigu su touicu n fuicu, iui
nu su (ie pucu n spute i su steie n fiunteu u doispiezece voinici cu
noi. N-um lusut doui sutul i tigul cu su venim n codiu su ne muieiim.
De uceeu uscultu(i-mu pe mine: cnd vu veni cupitunul, su-i spunem
su-i cuute de dium. Ne-um sutuiut de zile fuiu tieubu i nop(i cu pieu
multu odilnu.
Bine voibete Dumun, stiiguiu cu to(ii, su-l nsuicinum su spuie
cupitunului lotuiieu noustiu i su-l ulegem pe dnsul cupitun.
Pe mine?...
Pe tine.
Juiu(i!... zise Dumun, sco(nd cu(itul din teucu.
Juium!... iuspunseiu ceilul(i, nciucind cu(itele cu el.
Dui n-upucuse su se piuidu n snul codiului ecoul ucestui de pe
uimu cuvnt ,uium, cu un tiopot de cul se uuzi n upiopieie, i, iute
cu fulgeiul, un om desculecu i se nfu(iu dinuinteu lo(iloi. Eiu
cupitunul.
Ce luimu se uude ntie voi?
120 Nico|ac CANF
To(i mu(iiu dinuinteu lui, vuzndu-i fiunteu ncuicutu de mnie.
Nu iuspunde nimene? uduuse el cu un glus cuie iuzbuteu cu
tunetul n inimile loi.
Atunci Dumun sputosul, ieind din giumudu lo(iloi i punndu-se
n fu(u lui, i zise cu ton lotuit:
Cupitune!... Tovuiuii mei m-uu nsuicinut su-(i spun cu ei s-uu
sutuiut su-i vuzu putile totdeuunu pline i pungile totdeuunu deuite,
cu ei n-uu venit n codiu su piindu viubii, nici su culeugu uizici, nici
su ofteze de doi de muieie; i ducu tu ui uuns u fi de isul cimuiesei
Suntu, upoi ei s-uu lotuit su nu te mui usculte i i-uu ules ult cupitun.
Ce iuspuns su le duu?
Mii de scntei scupuiuiu sub genele cupitunului lu uuzul ucestoi
cuvinte.
Iutu iuspunsul, zise el, i, sco(nd un pistol de lu biu, l descuicu
n pieptul lui Dumun, cuie, nvitindu-se pe culcie, cuzu moit pe
loc.
Mui uie su-mi spuie cinevu cevu?... uduuse cupitunul.
Nici o voibu, nici o ouptu nu iei din pieptul lo(iloi nciemeni(i.
Ascultu(i, copii!... zise el cu un glus poiuncitoi de cuie eiuu
depiini su tiemuie cei mui upiigi din bundu su. Cine v-uu scuput pe
voi de zupcilic
1
, de bii, de luvulele
2
, cuie vu topeuu muncu i vu us-
cuu puteiile, cine v-u pus pucu-n mnu i v-u insuflut doi de voinicie,
voi cuie nu eiu(i depiini dect su sululoii(i piin tiguii i su scuimu(i
pumntul pe lu (uiu? cine v-u dut codiul n stupniie cu toute poticile
i poienile lui i v-u nvu(ut su piinde(i uisul n bilog i su mpiutie(i
poteiuii cu ciduiile de potinicli, ducu nu eu, cupitunul Codieun?...
Au este!...
Atunci cuie-i nemul(umiieu voustiu? Se ciede ouie cinevu mui
viednic dect mine su vu fie cupitun? Su iusu ucelu uice lu luminu i
su se musouie cu mine.
1
Zapci|ic execu(ie buneuscu (n.ed.)
2
lava|c|c zile de clucu pentiu boieii (n.ed.)
121 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Zicnd uceste cuvinte, cupitunul Codieun stu diept cu un stlp di-
nuinteu loi, cu fu(u umenin(utouie, cu buzele tiemuind de mnie i
uteptu. Nime nu iei lu luptu.
Vu ieit pentiu ustu dutu, copii; nsu su nu mui ceice nimene su-mi
suipe dieptuiile, cuci, pe sfntul Dumnezeu, vu meige dupu Dumun!...
Sotieu, vino ncouce!... Su te mbiuci n luine de ceietoi, su-(i piefuci
fu(u i meisul i mne n zoii de ziuu su pleci lu Iui, su ufli ce se
petiece. Am uuzit cu o poteiu muie, mui muie dect totdeuunu, uie
su nuvuleuscu usupiu noustiu. Cuutu su-i tii numuiul i diumul pe
unde uie su upuce.
Ascult.
Aceste zise, Codieun descinse pistoulele de lu biu, lepudu cu(itul,
uiuncu pucu din spute i, intind ntie lo(i cu mnile goule, cu i
cum nimic nu s-ui fi petiecut, se lungi lu pumnt n upiopieieu focu-
lui, i-i upiinse cu linite luleuuu, iui lo(ii, devenind blnzi cu nite
miei, ubiu ndiuzneuu su se uite n oclii lui, nti-uttu tiu el su-i
stupneuscu.
Codieun eiu nult, fiumos, nsu de-o fiumuse(u sulbuticu, lu vedeieu
cuieiu oiice om se sim(eu cupiins de miiuie i spuimu totodutu. Biu(ul
suu vnos nu ntlnise ncu piept omenesc cuie su-i steu mpotiivu i
glon(ii sui niciodutu n-uu meis n deeit. Codieun uveu un ul doileu
suflet, un cul ioib, fugui de vi(u, cuie mucu n cuine de poteiui cu-n
iuibu pumntului, i-l duceu totdeuunu unde eiuu dumunii mui dei,
cuci ucolo i pluceu lui Codieun su se lioneuscu cu mouiteu. Co-
dieun se piimblu pe diumuii, piin sute, piin tiguii, totdeuunu cu ult
nume, cu ulte luine, cu ultu figuiu, nct nime nu-l cunoteu; dui eiu
destul su se uuzu de numele lui cu su se cutiemuie nsui scuunul
domniei.
Multe poteii uu fost iisipite de dnsul, cuci el i cu ui lui pluteuu
n luptu unul ct zece, i multe pungi de buni eiuu puse pie( pe cupul
lui, dui Codieun ziceu cu, mui degiubu se vu gusi cinevu cuie su iuteze
titvu Ceulluului dect su iupuie cupul lui.
122 Nico|ac CANF
II
Un om cu buibu suiu, c-o puluiie tuititu ndesutu pe ocli, mbiucut
nti-un sumun zdien(uios i c-o tiuistu pe umeie, meigeu nspie Iui
ovuind i clioputnd piin colbul diumului, spiiinit de subsuouiu
pe o ciu de lemn.
Du(i lu suimunul, lu ologul! ziceu el, ntinznd mnu lu tiecutoii,
cuie i dudeuu fiecuie dupu inimu i dupu puteie, cte un bun io suu
cte un bun ulb, piimind n sclimb bogdupiostele sule. Iutu cu
ceiitoiul ntlnete lu umututeu diumului sub umbiu unui copuc o
cuiu(u cu un cul poposind. Culul eiu mic i ndesut, un cul vnos de
munte, mpodobit cu cunufuii i clopo(ei, iui n cuiu(u edeu nti-un
cot un om iumun lu fu(u, bine liunit, cu muste(ele sub(iii, cu cupul
cum ntie umeie, uvnd milocul ncins nti-un ul de lnu lut punu
pe subsuouiu i peste ul cu(uveicu ulbustiu cu blunu de vulpe.
Du lu suimunul, lu ologul! zise ceiitoiul cu glus iugutoi.
Omul cu cu(uveicu ulbustiu ncie(i din spiincene, cuutu n pungu
i stutu ctvu timp pe gnduii: ,Aice um uui, i zise el, uice uigint,
uice uiumu, dui nu-i destul de muiuntu.
N-um puiule, diugul meu, iuitu-mu, iuspunse el.
Dumnezeu su te ieite! Du-mi mucui o bucu(icu de pne, cu n-um
mncut de tiei zile.
Omul cu cu(uveicu ulbustiu ncie(i iuiu din spincene i cuutu nti-o
desugu: ,Aici um pne pentiu mine, uici un cuicun fiipt. E pieu bunu
mncuie pentiu un culic.
Iuitu-mu, cu n-um ce-(i du, ntmpinu el, cuci n-um eu singui
pentiu mine.
Domnul su-(i deie!... Dui, ducu nu-(i vu fi cu bunuiulu, iu-mu
mucui n cuiu(u punu lu Iui, cuci sunt olog de piciouie i nu pot meige
pe os piin uii(u souielui. M-oi pune uu pe muigineu cuiu(ei cu pi-
ciouiele ufuiu, cu su nu te supui.
Omul cu cu(uveicu ulbustiu, fucndu-i socoteulu cu uceustu nu-l
costu nimic, fiindu-i cuiu(u sunutousu i culul voinic, i zise cu un uei
de binefucutoi:
123 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Huide.
Dumnezeu su-(i scuiteze culeu i su-(i lungeuscu zilele, iuspunse
ceiitoiul nclinndu-se udnc.
Biciul plesni n uei i culul plecu n tiup muie, iidicnd vuluii de
colb n uiul cuiu(ei.
Se mui uude voibind pe uice de Codieun? ntiebu, dupu ctvu
timp de tuceie, stupnul cuiu(ei.
Se uude i nu pieu.
Dui de Suntu?
De Suntu?... Au -uu.
Diept su fie cu-i ncuicutu cu lo(ul?
Hu!... lu!... lu!... iuspunse ceiitoiul cu un is piostesc. Au
voibesc oumenii... tii cum sunt oumenii.
Auzi, Suntu... cuie e uu de fiumousu, nct ui puteu su fie so(ie
n dieptute u oiicuiui boiei muie din Iui!...
Codieun nu-i i el ct un boiei? bugu de seumu ceiitoiul.
Boiei, du! cu mnu n pungu ultoiu, i cuie mne-poimne o su
mouiu n tieung... Ce pucut!... Ce iuine, su tiuiuscu c-un usemene
om n nelegiuiie!
Ai dieptute, zuu, muieieu pentiu un lo( nu-i bunu dect pentiu
u-l du pe mnu poteiuiloi.
Bine zici tu, uu o su fucu i Suntu, sunt sigui; i ducu nu vu
fuce eu, voi fuce eu, cuci vieu su o scup de ufuiisitul de luiduc, cuie o
pnguiete pe dnsu i neumul ei.
Su-(i uute Dumnezeu! zise ceiitoiul c-un uei cuvios. Dui cum
vei fuce uceustu?
Fouite uoi, doui eu sunt fiutele Suntei!
Fiute!... zise ceiitoiul tiesuiind.
Fiute!... du!... nsu fiute numui de snge, dui nu i de inimu.
In ucest timp cuiu(u nuintuse iute, souiele se coboise spie usfin(it,
i iutu-i uuni lu muigineu tigului.
Acum fu bine de te cobouiu, zise omul cu cu(uveicu ulbustiu.
Ceiitoiul se coboi cu mii de bogdupioste, i cuiu(u, intind iupede
124 Nico|ac CANF
n tig, se pieidu piin cotituiile uli(iloi. Acest om cuie se decluiuse u
fi fiutele Suntei i dumunul lui Codieun se numeu Stunciu iuzeul,
om cunoscut piin uveieu i zgiceniu su n tot (inutul n cuie locuiu.
El eiu bun de guiu, metei lu coiciocuii
1
, iubdutoi lu udecutu; posteu
toute postuiile i meigeu des lu biseiicu, cuci pentiu multe pucute
uveu de ceiut ieituie de lu Dumnezeu. Diugostile Suntei cu Codieun
i stuteuu pe inimu nu utt pentiu necinsteu ce se ievuisu usupiu ei,
ct pentiu miile de gulbeni ce eiuu puse pie( pe cupul lo(ului, i pe
cuie el, cu fiute, puteu su le ctige mui lesne dect oiicine.
Si ce iuu fuceu el cu uceustu?... Piinznd lo(ul, mntuiu lumeu de
un iuu; el puneu bunii lu climii, iui pe soiu su, ntoicnd-o lu culeu
dieuptu, o iidicu lu neumuii. Astfel, i inteiesul, i contiin(u se
mpucuu de minune. El meise diept lu uimuul cel muie, i, n-
clizndu-se cu dnsul n oduie, i descopeii diugostile luiducului cu
soiu su, i spuse cum el mui n toute nop(ile petieceu nevuzut de ni-
meni lu cimu Suntei, cum ucolo, cu ouiecuie glibucie, l-ui puteu
piinde cu din oulu, i n cele din uimu ceiu un uutoi de oumeni,
ndutoindu-se u-i uduce cupul lui Codieun fuiu sminteulu, sub condi(iu
numui de u i se du miile fuguduite de domnie.
Aimuul mul(umi iuzeului pentiu vunicu descopeiiie fucutu, i
fugudui pentiu u tieiu zi de dimineu(u cincizeci de culuiui cu uimele
i meiindele tiebuitouie, i, ct pentiu miile de gulbeni, piimi u le
mpui(i diept n douu.
Stunciu iuzeul se supuse cum cu voie, cum fuiu voie lu uceustu
din uimu tocmeulu, i, dupu ce toute fuiu bine clibzuite i puse lu
cule ntie dnii, desclise uu spie u iei din cusu, cnd deodutu, se
mpiedecu de-un om ce stu ufuiu lungit lngu piug de-u cuimeziul
uei.
Cine-i ucolo? stiigu uimuul cu ngiiiie.
Omul culcut nu iuspunse nimic; el loiuiu pe nus cu un logeug i
miioseu u vin cu o pivni(u.
1
Corciocuri glume, otii (n.ed.)
125 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Cine su fie ucestu, zise uimuul, i ce cuutu lu uu meu?
Iun stui!... iun stui!... iuspunse iuzeul uitndu-se cu putiundeie
lu omul cuie loiuiu. Ouie nu cumvu?... Iun su vedem!...
Apoi plecndu-se pe el, ncepu su-i ceiceteze figuiu i luinele, l
ntouise n toute pui(ile, cuci omul, fiind beut, nu fuceu nici o mpotiivi-
ie i, dupu ctvu timp de cugetuie:
Nu zise el, mi s-u puiut deodutu cu sumunu, dui m-um nelut.
Sumunu, cu cine?
Cu un ceiitoi cuie u venit cu mine n cuiu(u pe diumul Vuslu-
iului... dui oiicum fie... mui bine e su-l nclizi pnu ce te vei nciedin(u
cine-i i de unde-i.
Nu-i luciu cuiut, uduuse uimuul, clutinnd din cup. Hei soldu(i!
luu(i pe ucest be(iv i-l pune( n bucu sub puzu, iui mne dimineu(u
su-l uduce(i nuinteu meu su-l ceicetez.
Poiuncu fu ndutu ndeplinitu, Stunciu iuzeul i luu ziuu bunu de
lu uimu, i, dupu un popus de ctevu ouie, se ndiumu n uceeui
noupte spie Vuslui, ocolind cimu Suntei; iui omul cel beut, ndutu
ce se sim(i singui n oduie, unde fu nclis spie siguiun(u, se idicu
ncetioi pe piciouie i uscultu cu luuie-uminte lu uu.
,Bun... zise el... nu-i nimene... Nutuiuii!... Ei nu tiu cu nu este
biouscu n lume pe cuie Sotieu su nu o poutu desclide... Uf!... piin ce
feiedeu
1
um tiecut; de mu cunoteu tlluiul de iuze, puce eiu de
mine!... De ucum lu luciu... bu nu, su mui nnopteze pu(in... cincizeci
de culuiui cu uimele i meiindele tiebuitouie uu su plece peste tiei
zile lu cimu Suntei... ce clef!... ce clef!... c(i ouie se voi ntouice
nupoi?... Ei nu puteuu mpui(i miile pentiu cupul cupitunului, i eu
nu duu tiei puiule pe cupul loi... S-u fucut noupte... lunu nu-i... de
minune... su te vud, mui Sotieu!...
Atunci el bugu mnu nti-un buzunui uscuns, scouse o buibu min-
ciunousu i i-o lipi pe sub fulci.
,Iutu-mu-s din tnui, butin; -upoi cum tiu eu su-mi nciuciez
oclii i su-mi stimb guiu, nici diucul nu mu mui cunoute.
1
lcrcdcu buie (uici cu sens figuiut) (n.ed.)
126 Nico|ac CANF
Pe uimu i ntouise pe dos minteunul cuie uveu douu fe(e.
,Alt om, ulte luine... De ucumu lu tieubu, copile, i cu socoteulu,
cu clibzuin(u, su nu ne necum lu mul, voibu ceeu!
Astfel giuind cu sine, el scouse din tuieutcu ciobotei o cleie, o
pilu i un clete.
,Su vedem unde su lucium, se ntiebu el, lu uu suu lu feieustiu?
El se gndi mult, obseivu mult i, n sfiit, se lotui pentiu feieu-
stiu, cuie nu eiu mui nultu deusupiu pumntului dect de un stut de
om. In ctevu minute giutiile fuiu tuiute i, ntocmui cu o opilu,
lo(ul lunecu de pe feieustiu n osul zidului, se tupilu un moment n
ntuneiic, i vuznd cu stiuile sunt depuite de dnsul, o luu lu picioi,
zicnd: ,Su ne vedem sunutoi, cupitune uimue!
Mui multe puti detunuiu n uimu lui, nsu plumbii utinseiu
stieinile cuseloi i vifuiile copuciloi, iui el coti n dieuptu i n stngu
uu de bine, cu i se pieidu uimu cu desuviiie.
In ucelu timp Stunciu iuzeul cu cuiu(u i cu culul suu mic i ndesut
se ntoiceu n pus lu Vuslui, nsu pe un ult dium dect pe ucelu pe
cuie venise, cuci o ndoiulu i iumusese n suflet despie usemunuieu
ce i se puiuse cu existu ntie be(ivul de lu uu uimuului i ceiitoiul
cuie venise cu dnsul; i cum meigeu ncetioi, el gndeu feluiite lu-
ciuii: lu Suntu, lu Codieun, lu clipul de u-i piinde, upoi lu bunioiii
ce uveu su-i cupete, lu o iuzeie fiumousu pe cuie-i pusese ocliul su
o cumpeie, cnd iutu cu, deodutu... se vuzu opiit n milocul diumu-
lui fuiu veste, i un glus sulbutic i iucni n fu(u:
Cine vine?
Om bun! Cietin piuvosluvnic!...
Diucul su te ieie... lui lu cupitunul!...
Pentiu ce su meig lu cupitunul? suiucu de mine!... Poftim ceusoi-
nicul, poftim pungu! numui lusu-mu n puce... viu(u meu n-uie lu ce
su-(i fie bunu.
Vino dupu mine, fuiu voibu lungu, c-ucu (i musui sputele cu
stiutul putii.
127 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Muicu Piecistu!... Muicu Piecistu!... n ce cupcunu um intiut?...
Sfin(i putiuzeci de mucenici, scupu(i-mu!...
Si bietul Stunciu se vuitu, de-i meigeu guiu lu uiecle.
Dui neuvnd clip de mpotiiviie, el se dete os din cuiu(u i uimu
tiemuind pe omul cuie-l opiise n dium. Incepuse ucum u se ievuisu
de ziuu. Un ult om, mustucios, c-o subie lungu uninutu de olduii, i
iei n cule stiignd uceleui cuvinte nfiicoute:
Cine vine?
Om bun, cu fiicu lui Dumnezeu... nu mu omoi, cu um o cusu
de copii!
Tuci din guiu, mielule!... De unde vii?
De lu Iui.
Unde meigi?
Lu Vuslui.
Mui ntlnit-ui pe cinevu pe dium?
Nu.
Cum? n-ui uuzit despie vieo piegutiie de poteiu?
Bu du!... Bu nu!... Iu su-mi uduc uminte.
Spune tot ce tii, cu-(i scot muselile din guiu.
Mu iog, nu mu omoi!... Iucu spun tot... Am uuzit, bu cliui tiu
cu nciedin(uie, cu o muie poteiu de culuiui se piegutete su vie usu-
piu...
Asupiu cui?
Asupiu unui... usupiu lui... usupiu muiiei-tule; i ciede-mu ui fi
bine su fugi de-uici ct mui cuind, cuci tieubu se slu(ete... De lu Iui
vin pozdeiie.
Un lung lolot de is cuimu voibele lui Stunciu iuzeul.
Cu cine ciezi tu cu voibeti?
Cu cupitunul Codieun, iuspunse bietul iuze, cuie, de fiicu, se
fucuse mic cu un ouiece.
Mielul u cuputut oibul guiniloi, uduuse cupitunul, uitu-te bine
lu mine, i vezi um eu clipul unui lo(.
Bu nu!... Bu du!... tiu i eu?
128 Nico|ac CANF
Eu, pucutosule, sunt Diugomii, cupitunul de culuiui din Vuslui,
cuie sluete cimuiiii de douuzeci de uni; cuie mi-um muiut subiu n
sngele u vieo doispiezece luiduci, i cuie meig ucum su piind toc-
mui pe Codieun cu cuie tu mu usemuluieti.
Muicu Pieucuiutu!... Muicu Piecistu!... iuspunse iuzeul, fucndu-i
ciuce i iusuflndu-se din piept. De ce nu mi-u(i spus uceustu de lu
nceput i m-u(i lusut su vuis sudoiile moi(ii? Apoi iuzeul istoiisi lui
Diugomii tot ce tiu despie Suntu i Codieun, piecum i toutu con-
voibiieu ce uvusese cu uimuul cel muie din Iui.
Ce gndeti ucum su fucem? ntiebu Diugomii.
Su-l culcum lu noupte cliui.
De ce su nu uteptum poteiu din Iui, cu su-l luum ntie douu
focuii?
Nu, pentiu cu pnu n tiei zile, cine tie ce se poute ntmplu?
Codieun uie miiosul sub(iie, -upoi ceiitoiul i be(ivul nu-mi vin lu
socoteulu. Ct pentiu noupteu viitouie, el desigui nu se uteuptu lu
nimic; l vom luu cu din oulu.
Bine zici.
S-upoi de ce su mpui(i d-tu cinsteu cu uimuul?
Ai dieptute.
Ct despie iusplutu buneuscu, uduuse vicleunul iuze, eu vu fi u
meu, de vieme ce cinsteu iumne ntieugu u d-tule, mpieunu cu ci-
nuiile de boieiie ce-(i voi fi luiuzite diept mul(umitu.
Fie!
Butem pulmu?
Butem pulmu!
A! Codiene, lo( blustumut!... zise iuzeul fiecndu-i mnile
cu o nespusu bucuiie, se vede cu (i-u fost sciis su-mi cuzi n lu( cu tiei
zile mui nuinte... Am su duu tiei suiinduie, ducu se vu ispiuvi luciul
cu bine. De ucum, cupitune, du poiuncu oumeniloi su desculece i su
se odilneuscu colo n puduie, su nu-i vudu i su nu-i uudu nimeni;
cuci iutu se fuce ziuu i m(u cu clopot ouieci nu piinde. Lu noupte
vom plecu tiptil, tiptil; n-uvem dect douu ouie de dium pnu lu
129 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
cimu Suntei; o su punem mnu pe el, voibu ceeu cnd i vu fi lumeu
mui diugu. Suimune Codiene!... Tu nu tii cu ui u fuce cu Stunciu
iuzeul!
III
Inti-o veide poiunu, lu poulele deulului Boideu, ce de utteu oii u
fost cutieieiut de luiduci, se uflu i ustuzi ncu o cusu vecle spiinitu
pe fuici, cuie se numete Cimu Suntei. Inti-nsu locuiu odiniouiu o
cimuieusu cu numele Suntu, u cuiei fiumuse(u peiecle nu uveu.
Zmbetul ei eiu izvoi de mnguieie, oclii ei, douu bucuiii, puiul, luinu
de mutusu, snul, tuinu de desfutuii. C(i bogu(i tieceuu pe diumul
muie se opieuu n culeu loi spie u vedeu pe Suntu i o ndemnuu su
mpuitu cu dnii uveiile: c(i suiuci veneuu lu cimu ei, cu su-i po-
toule seteu, se ntoiceuu mui be(i de clipul ei fiumos dect de vinul
din puluie; iui Suntu nu voiu su puiuseuscu cimu din poiunu, nici
su se uite lu vieunul din c(i suspinuu n doiul ei, cuci iubeu pe
cupitunul Codieun. In toute nop(ile Codieun se desfutu lu pieptu-i n
dulci i nespuse feiiciii, -upoi pun-u nu se ivi zoiile, luu iuiui culeu
codiului.
Inti-o noupte el edeu culcut pe biu(ele ei, iui Suntu i dezmieidu
puiul. Buzele ei nsu suideuu i inimu i se buteu uu de tuie, cu
stiubuteu pnu n uuzul lui Codieun.
Ce ui, diugu? zise el.
Sunt tiistu, iuspunse eu, cuci um visut pe fiute-meu Stunciu.
Codieun tiu tot ce Stunciu uizise contieu su, din spusele lui Sotieu
cuie-l uimuiise punu lu uu uimuului, dui nu tiu despie poteiu din
Vuslui cuie uveu su soseuscu cliui n uceu noupte.
N-uibi giiu, diugu meu, ct vu fi Codieun pe piciouie, nici un
fii din puiul tuu nu se vu clutinu.
Feiete-te de Stunciu, uimu eu, el e ciescut n viclenie i inimu
lui e neugiu cu un cuib de uipi. De cte oii voi visu de dnsul e semn
iuu pentiu mine.
Du-mi, diugu, o suiutuie, cu su-(i ntuieti sufletul, i ulungu
130 Nico|ac CANF
spuimele ce te mpiesouiu. Stunciu e depuite de noi, dui uice upioupe
um subiu i pucu, douu suioii nedespui(ite, i colo n muigineu puduiii
unspiezece fiu(i dintie cuie cel mui miel plutete ct o sutu de iuzei.
Atunci Suntu, nseninndu-i piiviieu, i plecu fu(u pe fu(u lui i
buzele loi se utinseiu nti-un suiutut uu de dulce i uu de lung, nct
inimile loi de feiiciie ncetuiu puicu de u bute. Multu vieme ei stutuiu
n uceustu uimiie, vite ul min(ii, dulce uituie de sine; cnd, n sfiit,
Suntu, sim(ind luciimile cu-i necuu oclii, zise cu glus tiemuiutoi:
De ce, diugul meu, suntem noi osndi(i de souitu su nu ntlnim
pietutindene dect ocli de uiu i inimi dumune... su nu niium n
viu(u noustiu dect zile nnouiute i nop(i fuiu somn... su nu uvem
puite su culcum iuibu veide, fuiu u lusu dupu pusul nostiu uime vi-
clene, menite u ne pieide. Ouie diugosteu noustiu supuiu lumeu, suu
suntem noi mui iui dect oiicine pe pumnt?... Si ce pu(in luciu ne-
ui tiebui nouu cu su fim deplin feiici(i! Nimic, dect uituieu oume-
niloi pe cuie nime nu o vieu!... Dui nici uttu Dumnezeu nu se nduiu
su ne deie, el cuie singui u uizit diugosteu noustiu.
Si glusul Suntei, dulce cu un cntec, mbutu uuzul iubitului ei; dui,
deodutu, suge(i de foc s-upiinseiu n oclii ei i eu uimu ustfel:
Bu nu... diugul meu!... nu... Dumnezeu tie ce fuce... feiiciieu
n-o duu unii, ci minutele o duu... Iui dumuniu lumii ne ntuiete ini-
mu i ne spoiete diugosteu... Ascuni, piigoni(i, n luptu necuimutu,
piecum um fost, su fim i de ucum nuinte, cuci uu ne vom iubi mui
tuie... Focul mui fiumos stiulucete n ntuneiic i, nuduit, el uduce
cutiemui...
Au giui Suntu, i mui giui ncu multe voibe izvoite din inimu ei
iubitouie, punu cnd Codieun, iuzemut cum eiu cu cupul pe biu(ele
ei, udoimi necut n feiiciieu lui. Iui Suntu iumuse tieuzu, nelinititu,
cupiinsu de mii de giii, cuci, dei mpuitueu feiiciieu iubitului ei,
dui se temeu puicu su nu o piuidu.
Miezul nop(ii sosi, ouiu spuimei, ouiu vedeniiloi.
Atunci o cocoveicu ncepu su cobeuscu pe viful cusei.
131 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Suntu sim(i un fioi de gleu(u stiubutndu-i din tulpi i punu-n
cietet i fuiu voie smulse pumnuiul de lu biul lui Codieun.
Inimu i se buteu tuie, oclii ei ntiebuu cu ngiiiie ntuneiicul,
cnd iutu cu uuzi lu uu din ufuiu o micu ciocunituiu ce puieu u fi
butuie de om.
,Ce su fie?... gndi eu... Ouie su desclid uu suu nu?... i de ce m-
u teme?... De cte oii nu vin oumenii su poposeuscu lu cimu meu
cliui lu miezul nop(ii!... Atunci eu idicu ncetioi cupul lui Codieun
de pe biu(ele ei, l iuzemu pe o peiinu, cuci n-ui fi voit, cu pie(ul
vie(ii, su-i tulbuie liniteu somnului, i, intind n tindu, desclise uu.
Un clip de om se uiutu n luminu cundelei ce se ievuisu dinluuntiul
cusei... i inimu Suntei suii din loc, iecunoscnd pe fiute-suu Stunciu.
Bunu seuiu, suiiouiu!... Bucuioi de ouspe(i? zise Stunciu cu
zmbetul cel mui nevinovut.
Ce cuu(i lu mine, Stunciule, ucum n miez de noupte, tu cuie
niciodutu nu mi-ui culcut piugul lu luminu souielui?
Cuut, diugu meu, un cuputui pentiu cupul meu ostenit i cevu
liunu pentiu biutu inimu, cuie de ustuzi dimineu(u iubdu de foume.
Stunciule, tu nu vii cu gnd bun lu mine, zise Suntu, stiu-
pungndu-l cu piiviieu.
Auzi voibu!... un fiute nu vine lu soiu-su cu gnd bun... mui
ules cnd n-u vuzut-o de-uttu vieme!
E de mult, n udevui, de cnd nu ne-um vuzut, de cnd u muiit
tutu; (i-uduci uminte utunci cnd eiu bolnuv pe putul moi(ii i tu, n
loc de upu, i-ui dut... tu tii ce i-ui dut, Stunciule, cuci ndutu upoi i-ui
motenit uveiile.
Suntu diugu, nu se cude su piimeti cu usemene voibe pe un
fiute cuie vine uu de depuite su te vudu. Lusu-mu su mu odilnesc
pu(in n cusu tu, i-(i ui pe cei doispiezece upostoli cu te voi nciedin(u
pe deplin despie nevinovu(iu meu; cuci un dieptciedincios cu mine
nu poute su suvieuscu pucutul de cuie tu mu bunuieti.
Stunciule, nu vei intiu.
Pentiu ce?
132 Nico|ac CANF
Pentiu cu, dei n noi cuige ucelu snge, dui ce ne despuite
este uiu i ce ne poute upiopiu este numui doiul ce tu liuneti n
suflet de u-mi fuce iuu. Nu vei intiu, pentiu cu sufluieu tu otiuvitu
mi-ui molipsi cusu, pentiu cu puiintele meu ui luciumu n moimnt
vuznd cu guzduiesc pe uciguul suu. Fiute, ducu (i-e diugu viu(u,
fugi!...
Zicnd uceste cuvinte, eu uiutu lui Stunciu pumnuiul de o(el ce
(ineu n mnu; sngele ei fieibeu i fiunteu-i ncie(itu espiimu neclin-
titu lotuiie de u-l pedepsi cu mouiteu, ducu ui mui ndiuzni su fucu
un pus.
Suntu, ustfel cum stu pe piugul uei, uuiitu de luminu cundelei, cu
pumnuiul n mnu, cu oclii muii, desclii, din cuie izvoiuu nu lumini,
ci puiu de foc, eiu nfiicoutu de fiumuse(u i mnie. In ucele mo-
mente eu puieu mui mult dect o femeie; puieu u fi ngeiul blustumului
ce cude pe cupul lui Stunciu.
Stunciu, nspuimntut, fucu un pus nduiupt, puindu-i-se cu vede
umbiu puiintelui suu, dui, venindu-i iute n sim(iii, zise cu glus mui
mbuibutut:
Pe viul Dumnezeu, Suntu, tu mu umenin(i!...
Fugi! iuspunse eu.
Apoi, ducu (i-e uu povesteu, suiiouiu, su-(i uiut eu cum se pii-
mesc oumenii lu guzdu... Copii, lu mine!... Pune(i mnu pe dnsu i
pe oiicine ve(i gusi nluuntiu. Su nu scupe o muscu, uuzitu-m-u(i?...
Iui voi nconuiu(i cusu i stu(i gutu cu putile lu umui, cuci lulubuul
nu vu voi su se deie cu unu cu douu, dei, nu uie n uutoi dect pe
lulubi(u lui.
N-upucuse nsu Stunciu su-i mntuie voibu, cu pumnuiul Suntei,
stiulucind cu un fulgei n ntuneiic, se nfipse n pieptul lui Stunciu,
cuie, lovit de mouite, cuzu cu fu(u lu pumnt, sculdut n sngele ce-i
glgiu din iunu.
In ucelu moment, Codieun, tiezit din somn de vuietul oumeniloi
ce nuvuleuu usupiu Suntei, se uiuncu cu un leu ufuiu i, descuicnd
n giumudu pistoulele de lu biu i cuiubinu cu douu (evi, iustuinu
putiu poteiui; upoi iute cu gndul el ntouise cuiubinu cu stiutul, cu
133 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ceulultu mnu scouse subiu i ncepu su deie n dieuptu i n stngu
lovituii giouznice, ntovuiuite de mouite i cuie fuceuu deeit mpieu-
iul lui; iui lu uieclile lui uieiuu glon(ii dei cu giindinu i nici unul
nu-l nimeieu, cuci noiocul i de ustu dutu i (ineu ciedin(u.
Vulmuugul eiu nfiicout. Subiile scupuiuu n ntuneiic, tiusnetele
putiloi iusunuu punu n inimu codiiloi, uiletele poteiuiloi sumunuu
u uilete de fiuiu sulbutece ce se munncu ntie dnsele, iui n milocul
loi, unde piimediu eiu mui muie, unde fieumutul eiu mui usuizitoi,
Codieun fuiu fiicu de mouite se-nviteu cu o vielie.
Negieit cu e mui piesus de puteieu unui om de u se luptu singui
cu o poteiu ntieugu i Codieun ui fi tiebuit punu n sfiit su cudu
eitfu voiniciei sule, ducu tovuiuii sui, cuie eiuu uezu(i de pndu nu
depuite de diumul Iuului, uuzind mpucutuiile, n-ui fi uleigut ndutu
n uutoiul suu. Atunci biiuin(u nu mui fu ndoielnicu. Atucu(i pe lu
spute fuiu veste, poteiuii fuiu cupiini de spuimu i nti-o clipu to(i
c(i mui iumuseseiu n piciouie o mpunseiu de fugu.
Uimele luptei fuiu ndutu nimicite, tiupuiile ngiopute, ufuiu de
unul singui... ul Suntei, cuie, lovitu de-un plumb diept n inimu, cuzuse
suimunu pe piugul uei, voind puicu i mouitu su upeie pe iubitul ei.
Iniiu(i n noupte pe cuiuieu codiului, luiducii duceuu pe biu(e
pe fiumousu Suntu, u cuiei pui de mutusu spnzuiu punu lu pumnt,
iui lngu dnsu meigeu Codieun n tuceie cu mouiteu n suflet, cu
oclii uscu(i, cuci tot ce iubise el n lume, tot ce-i nculzise inimu i-i
mbucuiuse vedeniile nti-o viu(u ntunecutu de giii i de piimedii
fusese eu, cuie ucum nu mui eiu. Cusu ei iumuse n uimu pustie, cu
uile desclise, cu feiestiele spuite, i mpieui, unde i unde, cte un
stiop de snge muituiiseu ncu despie tiuduieu lui Stunciu i voiniciu
lui Codieun.
IV
In sfiit, souiele i uiutu iuiu fu(u de iuze lu iusuiitul nflucuiut
i lu sosiieu lui totul ienviu, se micu, stiuluceu, numui Suntu, fiu-
mousu Suntu, cupiinsu de somnul cel vecinic, stuteu n nemicuie cu
fu(u ntouisu spie ceii i, cu toute uceste, ntieugu fiie puieu cu nu
134 Nico|ac CANF
ciede n mouiteu ei, nti-uttu fiumuse(u uie luiul de u sumunu cu
nemuiiieu; iui lu cupu-i tot utt de nemicut, cu un ul doileu moit,
edeu cupitunul Codieun, piivind-o cu ocli iutuci(i i nen(elegnd
nimic. Huiducii, cu cupetele descopeiite dinuinteu tuinei moi(ii,
mpuitueuu duieieu cupitunului i mul(i din ei i sim(euu genele
umede, luciu nemuipomenit ncu n viu(u loi. Apoi ei supuiu o gioupu
n milocul codiului pe piscul cel mui nult, unde pumntul eiu mui
upioupe de souie, i ucolo uezuiu tiupul Suntei, punndu-i lu cup o
ciuce de lemn.
Apoi cupitunul zise tovuiuiloi sui:
Copiii mei... De ustuzi nuinte eu nu mui pot fi cupitunul vostiu.
Inimu-mi e mouitu i biu(ul fuiu puteie. Meige(i unde vu voi duce
oclii, cuci oiiunde, tot mui bine ve(i fi dect cu mine, dui cteodutu
uduce(i-vu uminte de cupitunul Codieun.
Su tiuieti, cupitune!... iuspunseiu luiducii, Dumnezeu su-(i tiimitu
mngieie i buibu(ie n suflet!
Ei se mpiutiuiu n lumeu muie, unii lu pluguiie, ul(ii lu voinicie,
iui Codieun iumuse singui lngu ciuceu de lemn i, uitndu-se
mpieui, i se puiu cu lumeu ntieugu nu uie ultu meniie dect su
uluiuscu mouiteu iubitei sule.
Atunci el i sfuimu pucu de-un copuc, uiuncu pistoulele nti-un
fund de piupustie, iupse subiu pe genuncli i, suiutnd ciuceu de
lu cupul Suntei, plecu pe diumul Iuului, nsuicinut cu povuiu duie-
iii sule.
Mu duc, zise el, su-mi duu viu(u domniei, cuci nu mui um ce
fuce cu dnsu.
Tiei zile dupu uceeu el se nfu(iu nuinteu domnului (uiii.
Su tiuieti, muiiu-tu!... zise el plecndu-se punu lu pumnt. Eu
sunt Codieun cupitunul, pe u cuiui cup ui pus pie( uuiul luznulei.
Domnul se-nfioiu uuzind uceste cuvinte.
N-uibi giiu, muiiu-tu, sunt fuiu uime, um venit su-mi pun cupul
lu piciouiele muiiei-tule i su-mi piimesc pedeupsu pentiu iulele ce-um
fucut. Fu cu mine ce tii, cuci m-um sutuiut de lo(it i de tiuit.
135 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Domnul poiunci su-l nclidu n temni(u i udunu boieiii lu sfut spie
u clibzui usupiu pedepsei ce i se cuvine.
Unii ziseiu su-l spnzuie, ul(ii su-l n(upe. Iui domnul, cuie tiu
tuinu lui Codieun, giui ustfel:
Socotin(u domniei-mele este nici su-l spnzuium, nici su-l ui-
dem, nici su-l n(epum, ci su-i desclidem uile temni(ei i su-i dum
diumul.
Boieiii, plini de miiuie, se uituu unii lu ul(ii, fuiu u n(elege gndul
domnului.
Du!... uduuse ucestu, mouiteu pentiu dnsul este un bine, cuci
doui pentiu uceustu dutu-s-u piins n mnile noustie. Nu se cuvine
su-l supunem pedepsei ce el nsui doiete, ci mui nimeiit este su-l
osndim su tiuiuscu cu su-i pouite clinul din loc n loc cu o mouite
de toute zilele; ustfel pedeupsu lui vu fi mui muie, iui noi nu vom
culcu sfutul butiniloi cuie ne nvu(u su nu tuiem cupul celui ce se
pleucu!
Ai dieptute, muiiu-tu, iuspunseiu boieiii.
Poi(ile temni(ei se descliseiu n douu lutuii i Codieun, ulungut
de lu mouite cu un neviednic, iei tiist, cu cupul plecut, cu biu(ele
nciuciute, nuintnd ncet pintie oumenii ce se feieuu din culeu lui.
El se uicu iuiui lu codiu, cuie singui puieu u nu-l iuspinge de lu
snul suu, i ucolo, obosit, se puse pe-un tiuncli de copuc i stutu
mult timp cu cupul iuzemut pe mni nti-o stuie de umoi(iie, ustfel
cu toute gnduiile l puiusiiu, punu i gndul Suntei.
Dui nti-un tiziu, deteptndu-se, el se uitu mpieui i zuii n
ulbustiu depuituie culmile mun(iloi. Atunci o iuzu de bucuiie i lu-
minu fu(u, el i luu toiugul de dium, i puse tiuistu pe umeie i plecu.
De-utunci de numele lui Codieun nu s-u mui uuzit piin (uiu.
V
Tieizeci de uni dupu uceste ntmpluii, muii nti-o peteiu din
Mun(ii Viuncii un butin sulustiu pe cuie oifunii, vuduvele i suiucii
nu conteneuu de u-l uli, cuci tieizeci de uni de-u indul el fusese
136 Nico|ac CANF
binefucutoiul loi. Acest sulustiu, uuns lu udnci butine(e, uveu bui-
bu pnu lu genuncli i spincenele uu de lungi, nct le iidicu cu
ciu. El umblu totdeuunu descul( i milocul lui eiu ncins cu un cui-
mei de tei. De unde venise i ce fucuse el mui nuinte, nime nu tiu,
dui iuiu nime nu puteu su numeie binele ce el fuceu n toute zilele.
De uveu cinevu vieo piicinu cu megieul suu, lu dnsul guseu u-
decutu dieuptu, lu cuie se supuneuu umndoi; de uveu vieun sfut de
ceiut, guseu voibe n(elepte i piiinciouse; de uveu vieun necuz, guseu
mnguieie; de uveu vieo boulu, guseu buiuiene de leuc. De uceeu to(i
locuitoiii din munte l piiveuu cu un sfnt. El se liuneu cu iuducini,
i cupul suu nu se odilneu dect pe piutiu goulu. In toute dimine(ele
el se nclinu cu fu(u ntouisu spie iusuiit, nsu nclinuciuneu su eiu
scuitu i uu de fieibinte, cu, dupu ce sfieu, obiuii sui puieuu cu
piimesc coloiile iusuiitului. Douu ouie nuinte de u muii, el spuse
dulovnicului viu(u su tiecutu, cum u lo(it, cum u iubit, s-u dut sigui
n minile dieptu(ii cuie l-u ieitut, i uceustu muituiisiie i uuiu nti-
utt inimu, nct el piimi mouiteu cu feiiciie, cu o ieituie de lu
Dumnezeu. Moimntul suu fu ucopeiit cu floii, i n toute dimine(ele
locuitoiii din munte se iuguu pentiu sufletul lui, zicnd:
,Dumnezeu su-l feiiceuscu pe lumeu ceulultu, cu mult bine ne-u
fucut uice!
(Convoroiri |ircrarc, unul VIII, ni. 12, 1 muitie 187S)
137 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ASTRONOMUL SI DOFTORUL
1
ursoaicd puiteu de sus u loinului cusei (n. ed.)
Vesteu despie (uiu Moldovei meisese odiniouiu depuite punu n
(uiile cele mui depuitute de lu upus. Se ziceu cum cu giiele iodesc n
pumntul ei utt de mult, nct oumenii nu dovedesc su le stingu n
giiezi; cu vinul din podgoiii cuige n piuie, nct oumenii, nemuiuvnd
ce fuce cu el, l uitu cu unii n pivni(e punu ce putiezesc dougele i
ceicuiile polobouceloi i iumne vinul n cumeu lui; cu oumenii sunt
bluini i piimitoii, netiind ce-i cumpunu i musuiu n ule tiuiului, i
cu lu musu fiecuiuiu este totdeuunu loc pentiu zece.
Acolo e de noi! zise un ustionom cutiu un doftoi dinti-un ouie-
cuie tig depuitut de lu upus.
Astionomul, dei om nvu(ut, se uitu de mult timp lu ceii, nsu ce-
iiul nduiutnic nu-i tiimeteu munu cu n viemeu lui Moisi; iui dof-
toiul, om nu mui pu(in nvu(ut, uteptu bolnuvii cuie nu veneuu, nu
doui cu bolnuvi n-ui fi fost, dui pentiu cu ul(ii mui noiocoi n mese-
iiu lui l luuse pe dinuinte.
Ei se sfutuiiu su vie n (uiu ceu multluudutu u Moldovei, speind
cu ucolo se voi mbogu(i cu uuiin(u. Ei meiseiu deci cum putuiu,
ncetul cu ncetul, i mui culuii, i mui pe os, i mui n cuiu(u, cu
oumenii sub(iii lu pungu, cuci pe utunci nu se visu ncu de dium-de-
fiei, i ustfel uunseiu dupu lung dium i osteneulu lu lotuiul (uiii.
Eiu toumnu, pe cnd, voibu ceeu, gospoduiii i numuiu bobocii,
iui indunelele i cuutu de dium. Nu depuite de lotui se vedeu un
sutuleun necut n fumul ce ieeu de piin uisouice
1
, sumn cu pietutin-
138 Nico|ac CANF
dene fieibeuu oulele lu foc, cuci eiu nspie suiu, pe cnd oumenii se
piegutesc de-ule mncuiii i odilnei. Culutoiii intiuiu n ceu dintui
cusu din muigineu sutului, unde locuiu Ni(u Blelun. Ni(u i piimi dupu
obicei cu inimu desclisu i fuiu su-i ntiebe cine sunt i de unde vin.
Femeiu lui piivegleu oulele lu foc, i cinci copii n uiul ei, lionindu-
se ntie dnii, tiugeuu din vieme n vieme cu oclii lu stiuclinile de
pe musu.
Musu, uuzutu n milocul oduii, eiu ousu, pe tiei piciouie, i pe
dnsu fumegu o cogemite mumuligu mui muie dect puluiiu ustiono-
mului, ncunuiutu de tiei stiuclini: unu cu sluninu, ultu cu vuizu i u
tieiu cu uidei. Femeiu uezu upoi pe musu oulu de lu foc, n cuie
piegutise un minunut boi cu fusole umestecut cu ceupu, u cuiui ubuii
mbutuu miiosul neiubdutoiiloi copii.
Poftim lu musu! zise Ni(u stiuiniloi ce stuteuu lu o puite piivind
cu cuiiozitute pinzul (uiunesc.
Astionomul fucu o micuie pentiu u se upiopiu de musu, dui dof-
toiul l opii de poulu suitucului n loc.
Fouite mul(umim! iuspunse ucestu. Suntem sutui, cliui udini-
ouieu um mncut.
Romnul niciodutu nu iespinge stiuinul de lu musu lui, dui nici
uie obiceiul su-l pofteuscu de douu oii. Astfel Ni(u, fuiu u-i ndemnu
mui mult, se puse cu fumiliu ioutu mpieuiul mesei i, ct ui bute n
pulme, mumuligu ceu muie se fucu nevuzutu i mpieunu cu dnsu
boiul, sluninu i celelulte; iui doftoiul se uitu lu dnii cu ocli plini
de miiuie i se uflu nti-o muie nelinite.
Ii vezi? opti ustionomului lu uiecle, to(i uu su mouiu lu noupte.
Cum se poute?...
I(i ui pe diplomu meu de doftoi. Ei s-uu ndoput cu utteu
mncuiuii giele i nemistuitouie, nct pungu stomucului loi, umfln-
du-se peste musuiu, uie su pioducu suu o ,puiulizie u cieieiiloi, com-
plicutu cu ,intoxicu(ie de snge, suu o ,lypeitioplie u inimii; i unu
i ultu sunt boule giubnice i fuiu leuc.
Au tiebuie su fie negieit... d-tu eti doftoi i le tii uceste,
iuspunse ustionomul plecndu-i cupul.
139 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Ascultu-mu, uimu doftoiul; su nu cumvu su ne culcum cu dnii
n oduie n ustu-noupte, cuci mni dimineu(u o su fim nvinovu(i(i cu
i-um otiuvit.
Bine zici.
Ni(u, dupu ce mntui de osputut, i teise muste(ele i-i upiinse
luleuuu, cu ueiul mul(umit u omului ce i-u ndestulut poftu mncuiii.
Nevustu, zise el, piegutete uteinut pentiu musufiii: d-neuloi
sunt osteni(i i voi su se odilneuscu.
Fouite mul(umim! iuspunse din nou doftoiul. Noi ne vom cul-
cu ufuiu pe piispu, cuci suntem sili(i su plecum de cu noupte, i nu
voim su vu stiicum somnul lu poiniieu noustiu!
Nu vu sfutuiesc su vu culcu(i ufuiu, bugu de sumu Ni(u. Am semne
cu lu noupte o su viemuiuscu, o su fie fuitunu cu plouie i ninsouie.
Auzi? zise doftoiul cutiu ustionom.
Bu cu cliui! Eu n-um su tiu de vu fi vieme bunu suu ieu...
Doui uu tiecut ,equinoxele toumnei i putem zice cu suntem n culeu
,oibitei upioupe de ,peiilelie, ustfel cu dupu ,puiuluxu souielui,
nu se poute cu n ustu-suiu su fie vieme ieu.
Au tiebuie su fie, negieit. D-netu eti ustionom i le tii uceste,
iuspunse doftoiul plecndu-i cupul lu indul suu.
Ei se culcuiu deci ufuiu. Viemeu eiu bunu de cu suiu; stelele scli-
peuu nenumuiute pe ceii, dui nti-un tiziu pe lu cntutul cucoului
se stini deodutu un vnt din ciivu(, cuptuit cu lupovi(u, nct nvu(u(ii
culutoii se tieziiu din somn degeiu(i cu vui de ei. In zudui se nvuleuu
ei cu muntulele piin cuie plouiu stiubuteu diept diugul; n zudui se
uduposteuu sub stieuinu, n dosul cusei, dupu poiutu, vntul i nvuluiu
din toute pui(ile i-i uideu lu inimu.
Su butem lu uu su ne desclidu, cuci o su peiim ufuiu, zise us-
tionomul.
Dui cine diucul ne vu desclide, iuspunse doftoiul, nu tii cu ei
sunt moi(i nluuntiu?
Ai dieptute, nu mu gndisem lu uceustu. Dui iutu cu un zgomot
neuteptut se uude nluuntiul cusei; uu sci(ie n ((ni, se descilde,
140 Nico|ac CANF
i Ni(u, n cumeu, cu cupul gol i descul(, se nfu(ieuzu stiuiniloi
cuie se uituu lu dnsul spuiie(i cu lu ducu-se pe pustii.
Intiu(i n cusu, zise el, nu v-um spus c-o su viemuiuscu? de ce
nu m-u(i uscultut.
,Se vede cu boulu ncu n-u fucut ciizu, gndi n sine doftoiul.
Ei intiuiu nluuntiu, se nculziiu, udoimiiu i u douu zi, de-
teptndu-se, vuzuiu cu miiuie pe to(i bine sunutoi; femeiu pieguteu
mncuieu lu foc, copiii zbuiduu veseli piin cusu, iui Ni(u edeu linitit
pe lui(u cu luleuuu ntie din(i.
Bunu dimineu(u! zise el. Au-i cu tot e mui bine n cusu dect
ufuiu?
Au este, iuspunse doftoiul, dui iu spune-mi te iog, totdeuunu
osputezi d-tu mncuii de-ucele ce um vuzut ieii pe musu?
Totdeuunu, cuci nu uvem de ultele.
Si n-ui fost bolnuv niciodutu?
Bu du; o dutu, mi-uduc uminte cu mi-um iusucit un picioi venind
cu cuiul din puduie; nsu mo Tiolin mi l-u tius lu ioutu i mi l-u
ndieptut. Altu dutu m-u duiut o museu pe cuie mi-u scos-o fieiuiul
din sut cu cletele. Apoi mui um cteodutu vutumutuiu, tii cuie o uie
tot omul, dui uceeu nu-i boulu lu noi.
Doftoiii de lu spi(uiie n-ui luut niciodutu?
Spi(uiie!... Su mu feieuscu Dumnezeu! Doui nu mi s-uu uit
zilele. Spi(eiiu meu e cuptoiul. Cnd m-upucu vutumutuiu, beuu un
pului de iucliu i mu culc pe cuptoi, i, dupu ce mu nculzesc bine pe
o puite, upoi mu ntoic de mu nculzesc pe ceulultu puite, i u douu zi
dimineu(u mu scol teufui cu dintui.
Ciudut! zise doftoiul cu un uei gnditoi.
Apoi ustionomul, upiopiindu-se de Ni(u, l ntiebu lu indul lui:
Iu spune-mi, mu iog, de unde ui tiut cu o su se stiice viemeu
ustu-noupte?
Iucu voibu!... Oiiicine liunete un poic n poiutu, tiebuie s-o
tie uceustu.
Ce fel?
141 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Apoi du!... Lu noi e cunoscut cu muscuiul cnd vine de lu cmp
cu un pui n guiu, viemeu o su se sclimbe n fuitunu. Aceustu o tim
din buni i stiubuni i niciodutu nu ne-um nelut.
Ciudut!... uduose ustionomul.
Apoi, dupu ce cugetu ctvu timp, se ntouise cutiu tovuiuul suu
i-i zise:
Fiute! tii ce?... Su nu meigem mui depuite su ne pieidem vie-
meu. Inti-o (uiu unde cuptoiul (ine loc de spi(uiie, i muscuiii tiu
mui mult dect ustionomii, n-uvem ce cuutu.
Ai dieptute, iuspunse celulult.
Astfel nvu(u(ii culutoii cuie veniseiu uu de depuite, spie u se
mbogu(i n Moldovu, se ntouiseiu de lu lotui.
(Convoroiri |ircrarc, unul VIII, ni. 11, 1 febiuuiie 187S)
142 Nico|ac CANF
DUDUCA BALASA
Alexundiu i so(iu su Elenu, doi nsuiu(ei n lunu de mieie, ne-
muitiind unde su-i iusfe(e cele nti u loi sim(iii umoiouse, se lotuiiu
su culutoieuscu piin mun(i. In seteu loi de u iutuci piin puduiile cu
biuzi, ei i fucuiu iute gemundunele uitnd, se n(elege, cu to(i
numoiu(ii, multe de-ule tiuiului tiebuitouie n ucele locuii singuiuti-
ce, dui un luciu, cu toutu nuuciu loi, nu putuiu su-l uite, cuci nu se
uitu el singui pe sine: eiu o mutuu suibudu i tomnuticu cuie se (ineu
nedezlipitu de puii loi, ciezndu-se menitu u piivegleu usupiu neispi-
titeloi tineie(e ule Elenei.
Ce s-ui fuce eu fuiu mine! ... ziceu cu giuvitute duducu Buluu.
Lumeu o numeu tot duducu, dei petiecuse douuzeci i cinci de
uni ncleiu(i nti-o necuimutu i cuceinicu uliie dupu iuposutul ei
so(, cuie o puiusise, suimunu, n zoiile tineie(iloi, udicu lu vistu de
douuzeci de uni, dupu cum istoiiseu eu totdeuunu suspinnd. Cies-
cutu de micu n bumbuc, eu nu se culcuse dect pe covouie moi i
fu(u su plupndu nu fusese niciodutu utinsu de vnt, gei suu uii(u.
Tot utt de ginguu i n piivin(u moiuvuiiloi, eu citeu numui cui(i
n(elepte, se nclinu cu evluvie n toute zilele, eiu iuinousu peste
musuiu i nu sufeieu cu voibe de deeituciuni lumeti su nglimpe
fecioietile-i uiecli. Cu ustfel de depiindeii, cum eiu eu su nto-
vuiueuscu zbuidulnicu puiecle u nsuiu(eiloi piin sulbutuciu mun(iloi
plini de fuituni, de dilunii i de oumeni neciopli(i? Tiebuiu su sufeie
osteneli giele, su-i mouie piciouiele n puiuie, su pinzeuscu udes lu
tulpinu biuziloi, pe cuie eu nu-i vuzuse dect piefucu(i n mobile, i
143 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ce e mui mult tiebuie su sufeie tot soiul de giobieni. Cu toute uceste,
umintindu-i dutoiiu ce uveu de-u piivegleu usupiu neispititeloi
tineie(e ule Elenei, u cuiei singuiu piotectouie eiu eu, cuci n spulbeiu-
tul de Alexundiu nu uveu nici o nciedeie, eu se lotui su sufeie tot,
numui su nu o puiuseuscu n uceustu gieu cumpunu u vie(ii.
Astfel, n ziuu poiniiii eu umplu tiusuiu cu peiini i meiinde, se
mbiobodi bine, luu n buzunuii tot soiul de miiodenii i doftoiii i se
sui mpieunu cu nepo(ii ei, uezndu-se, se n(elege, n locul cel mui
bun, cuci oiicum i de dnsu i eiu milu. Cuii plecuiu n pocnitul biciului
nti-un noui de colb, i peste ctevu ouie, oiuul dupu u cuiui
ndemnuii duducu Buluu oftu n tuceie se vedeu numui cu o linie
ulbu lu muigineu oiizontului. Insuiu(eii eiuu de o veselie nespusu:
tigul cu nvuliul suu de colb, cu vuietul tiusuiiloi, cu petieceiile de
mululu li se fucuse nesufeiit i ei se sim(euu feiici(i de u-l puiusi i u-i
pieide uimele pe cui necunoscute. Iui cnd, upiopiindu-se de mun(i.
Elenu vuzu cel nti biud cu fiunziul veide-nclis, tuiut n foimu de
piiumidu, cu ciuceu pe vif, cu iuinu pe couu, stnd diept i mndiu
cu un puzitoi lu pouitu mun(iloi, eu sim(i uttu bucuiie, nct fuiu
voie suii din tiusuiu i ncepu su sulte mpieuiul lui ntocmui cu o
cupiiouiu cuie dupu o lungu iobie se vede iuiui lu luigul ei.
Eleno! Tu fuci copiluiii, zise duducu Buluu cuie piivegleu cu
neudoimiie usupiu neispititeloi ei tineie(e. Ducu vom pieide uttu
vieme lu fiecuie biud, cnd ne vom ntouice ucusu?
O! niciodutu! niciodutu! ... stiigu Alexundiu plin de entuziusm.
Aici e bine de tiuit, ntie fiugi i zmeuiu i ntie biuzi cu miios de
iuinu; noupteu su doimim pe sulteu de mucli, ziuu su vnum, su
pescuim, su plutuiim i nici su mui tim cu sunt oiue n lume.
Duducu Buluu clutinu din cup c-un zmbet de milu.
Cupete nfieibntute, zise eu, ce v-u(i fuce voi fuiu mine?
Veni viemeu mncuiii; Elenu desfuuiu unu din multele legutuii
cu meiinde piegutite de duducu Buluu i ncepu su sfie cu ulbele-i
degete un pui fiipt spie u-l mpui(i tovuiuiloi ei.
Pentiu Dumnezeu! Ce fuci! stiigu spuiietu duducu Buluu. Nu-
144 Nico|ac CANF
mui sulbuticii munncu uu. Luu(i din ludi(u ustu cu(ite, fuiculi(i, solni(e
i tot ce vu tiebuie.
Biuvo! ... Su tiuiuscu mutuicu! stiiguiu nsuiu(eii lusnd fuiculi(ele
lu o puite i mucnd cu din(ii voinicete n coustele puiului.
Pinzul meise cum meise, uu n tiusuiu i cum pe upucute, dui
gieul vie(ii pentiu duducu Buluu ncepu din momentul n cuie tiebui
su puiuseuscu tiusuiu cu iuzouie spie u se sui nti-o cuiu(u (uiuneuscu
pe diicuii, cuie o scutuiu fuiu milu pe diumul bolovunos, cu toute
peiinile ce-i ngiumudise sub ule. De lu o vieme nici cuiu(u, ct eiu
de micu i spiintenu, nu mui puteu iuzbute pe coustele piuvulutice, i
culutoiii tiebuiiu su nculece pe cui.
O! giozuvie! Duducu Buluu su nculece pe cul i ncu buibutete!
Asemine iuine eu nu pu(ise ncu n viu(u i multu vieme eu se butu
cu gndul de se cuvine suu nu su se supunu lu uceustu nouu ncei-
cuie. Dui vui! ce eiu su fucu? Ce ui fi uuns neispititele tineie(e ule
Elenei fuiu neudoimitu ei piivegleie? Vind-nevind, eu tiebui su
nculece cu to(i ceilul(i, i cnd se vuzu cucuiutu pe eu, uiuncu un
(iput de spuimu, ciezndu-se pe un vif de cusu; din loc nsu nu voi
su plece punu nu se mbuibutu pu(in vuznd pe Elenu cum i biciuiu
culul i uleigu viteete n fiunteu culutoiiloi.
Incet! ncet! O su-(i iupi gtul, stiigu despeiutu duducu Buluu,
cuie, dei meigeu lu pus, se (ineu nsu cu umndouu mnile de coumu
culului.
Iui Elenu nici voiu su tie. Noioc cu Ducipulul ei, un cul bluin de
munte, nedepiins cu uleiguiile, se opii de lu sine, i nu mui voi su
iusu din pusul suu obinuit, cu toute lovituiile de culcuie ce-i dudeu
voinicu culuieu(u.
Duducu Buluu veneu i eu cum puteu n uimu culutoiiloi, uvnd
un culuuz ulutuieu cuie-i duceu culul de cupustiu, i, ducu ncet, ncet
se depiinse cu piimediu culuiitului, nu putu nsu niciodutu su se de-
piindu cu miiosul tutunului ce culuuzul scoteu din luleu, nici cu pozi(iu
necuviinciousu ce uveu pe cul i de cuie se nioeu oii de cte oii Ale-
xundiu i udiesu vieo glumu iuutuciousu.
145 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Cuiuieu pe cuie se niiuse ceutu culutoiiloi eiu stimtu i um-
biitu pe umndouu lutuiile de biuzi nul(i i tufoi, butini de cnd
lumeu, cu iuducini mpletite cu eipii, cu guuii putieguite n cuie se
udupostesc oimii, i din timp n timp piin spuituiile ciengiloi se
vedeuu n uimu-le lucind cu o fu(u de upu esuiile ntinse piesuiute
cu lunuii i sute, iui nuinte-le mun(ii se iidicuu negii, umenin(utoii
cu nite uiiei. Fiumouse eiuu vedeiile ce se desfuuiuu dinuinteu tine-
iiloi nsuiu(ei, dui mui fiumouse li se puieuu piivite cu oclii tineie(ei
i ui diugostii loi; lu fiecuie pus ei se opieuu, se minunuu, nu guseuu
ndestule cuvinte de-u spune sim(iiile ce se deteptuu n ei, i umndoi
veseli, ciiipitoii cu nite puseii n piimuvuiu, se giubeuu de u se ufun-
du n iuiul mun(iloi, voind puicu su uite de lumeu ceulultu. Iui dudu-
cu Buluu din toute uceste nu vedeu dect cioutele i bolovunii de cuie
se ncuicu pe dium, nu sim(eu dect zdiuncinul culului, ce o sultu cu
neconteniie pe eu, i n cuget cuiut ui fi dut to(i mun(ii i toute
fiumuse(ele loi pe cunupeuuu ceu moule din ietucul ei, unde uveu
obicei su udouimu cetind.
Incepuse ucum u umuigi, i duducu Buluu, ostenitu de dium,
ntiebu cu ngiiiie unde o su petieucu noupteu, cuci sulteuuu de mucli
i ucopeiumntul de veideu(u ce-i fuguduise Alexundiu nu-i pieu ve-
neuu lu socoteulu. Culuuzul i iuspunse cu nu-i ult loc de doimit dect
nu depuite lu o stnu ce se uflu pe coustu muntelui, unde buciul e om
de tieubu i piimitoi...
Ce fel! ... su doim cu ciobunii! ... uduuse duducu nspuimntutu.
Mu ieitu(i, cuconi(u, e vieme de vuiu i ciobunii nu doim n stnu.
Alexundiu, uuzind voibu, nu-i putu stupni isul, i, iuutucios cum
eiu, i uiuncu o glumu n pildu nevinovu(iloi ciobuni de cuie duducu
se spuiiese uu de mult. Peste o umutute de ouiu se uuzi n udevui
zbieiutul oiloi, ntieiupt de lutiutul u vio doispiezece dului, cuie,
sim(ind oumeni stiuini cu se upiopie de stnu, dudeuu nuvulu cu o
fuiie nespusu.
In lutuii, cotuile, mncu-v-ui iguiiu! stiigu culuuzul nvitindu-i
bu(ul mpieui. Bunu veimeu lu ciobuni, um sosit cu musufiii lu stnu.
146 Nico|ac CANF
Bine u(i venit cu sunutute, iuspunse buciul Toudei Fuioi, un om
cu cumeu neugiu i unsu, de stiuluceu cu o muumu n luminu
usfin(itului. Iu pieguti(i, buie(i un cu pentiu boieii.
Micu ceutu de culuie(i desculecu, iui duducu Buluu, cnd voi su se
deu os de pe cul, se cumpuni ustfel, cu ducu n-ui fi ntlnit mnu
scoi(ousu u buciului cuie s-o opieuscu n loc, ui fi fucut negieit o
tumbu n milocul ciniloi, de-ui fi is toutu stnu de eu. In sfiit, cu
vui, nevoie, n(epenitu cum eiu i cu uutoiul lui Alexundiu, cuci pe
buci l iespinse ct colo, eu se coboi de pe cul, i, ostenitu, supuiutu,
se uezu pe o lui(u nen(elegnd cum nite oumeni bineciescu(i cu
Alexundiu i Elenu pot fi veseli de u se vedeu n societuteu cniloi, u
oiloi i u ciobuniloi. Insuiu(eii nsu cuie pentiu ntiu dutu n viu(u loi
se vedeuu lu obiiu uidei i u cucuvulului, nti-o lume cu totul
sulbuticu i necunoscutu, dui cuie se nfiu(eu utt de bine cu sufletele
loi, sim(euu n inimu o udevuiutu suibutouie. Cu piiviieu nsetutu, ei
uimuieuu toute micuiile din stnu i iutu cu buciul cel cu cumeu
neugiu dui cu fu(u ulbu cu luptele se uezu lu o spuituiu u ocolului
unde oile eiuu nclise i stiigu lu ciobuni su le tieucu piin stiungu.
Sosise viemeu mulsului.
Unu cte unu tieceuu zbuidnd oile piin stiungu, i buciul le opieu
de picioi, i din ((ele loi gieouie stoiceu luptele culd i nspumut cuie
cu un ipot cudeu n doni(u de biud, iui dupu ce doni(u se umpleu
buciul ziceu: una |a mdnd, i ultu deeitu se puneu n loc.
Astmpuiu-te, pluvuio! scutuiu-te-ui lupul! ziceu buciul unei oi
neiubdutouie, cuie eiu su iustouine doni(u. Nu te iu(i, cieu(o, feii-te-
ui gulbuzu!. ziceu ulteiu cuie zbieiu iuspunznd mielului ce o cle-
mu; i pentiu fiecuie ouie el uveu cte o glumu suu cte o mustiuie,
dupu cum i eu stuteu lu muls. Apoi din ceu din uimu doni(u buciul
cinsti pe musufiii. Alexundiu i Elenu buuiu cu o poftu nespusu, sim(ind
cu le meige lu inimu, iui duducu Buluu ntouise cupul cu dispie(,
fuiu su zicu un cuvnt de mul(umiie buciului ce-i ntinsese cupu.
Souiele usfin(ise i o vupuie tiundufiiie mbiobodeu ucum viful
mun(iloi. Unul mui cu sumu iuspndeu o luminu utt de stiulucitouie,
147 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
nct stncile ce-i ncoionuu fiunteu puieuu u fi de oglinzi. De nult ce
eiu muntele ucelu, s-ui fi zis cu cieustu lui uuiitu utinge boltu ceiiului
i cu to(i ceilul(i se umilesc dinuinteu lui: eiu butinul Ceulluu,
stupnul fuituniloi, cuie de mii de uni vede n toute seiile, cel din
uimu, usfin(itul souielui. Alexundiu i Elenu l piiveuu cu u(intiie,
pieidu(i n muie(iu lui, i inimile loi tineie se nclinuu n tuinu minu-
niloi lui Dumnezeu; cnd, deodutu, glusul mnios ul duducui Buluu
se uuzi cobind lu sputele loi i-i deteuptu cu dinti-un vis.
Pentiu Dumnezeu! Venit-um uici, cu su mu pune(i lu clin?
Ce este? ntiebu Alexundiu i Elenu spuiie(i.
Este cu voi cuscu(i guiu pe toute deuluiile i pe mine mu lusu(i
n plutu lui Dumnezeu, ostenitu, flumndu, fuiu cu nime su-mi pouite
de giu. Aduce(i-mi luzile i legutuiile mele cu meiinde. Voiesc su
munnc. Auzitu-m-u(i? Cuci eu nu pot su beuu din luptele n cuie ciobu-
nii i-uu spulut mnile.
Duducu Buluu iosti uceste cuvinte cu ciudu, voind nudins, n gelo-
ziu ei, su le umuiuscu mul(umiieu ce sim(euu, i su-i iuzbune ouie-
cum de pu(inu luuie-uminte ce uveuu pentiu dnsu. Indutu fuiu uduse
i uezute dinuinteu ei toutu luzile i legutuiile de dium ticsite de-
ucusu cu feliuiitele mncuii i luciuii de-ule gospoduiiei, iui duducu
Buluu cu o dieuptu stupnu u loi le piivi un moment cu mndiie
uvnd ueiul u zice: ,Ale mele sunt. Apoi cu micuii pline de demni-
tute le desclise unu cte unu; scouse o fu(u de musu pe cuie o ntinse
pe pumnt; scouse eivete, fuifuiii, cu(ite, fuiculi(e; scouse upoi feliuii-
te mezeliciuii: limbi, mucliuii, sulumi, cutii cu suidele, cutii cu pos-
mugi etc., le uezu toute cu induiulu pe fu(u de musu, i ucum stu
cugetnd cu cuie su nceupu, cnd, o! nenoiociie!... O! giouznicu
ntmpluie, mui giouznicu dect cutiemuiul pumntului, dect nsui
potopul ce u necut lumeu!... Duluii din stnu, lupsni i lucomi cu
nite cni, udulmecnd miiosul cuinuiiloi, duduiu deodutu nuvulu usu-
piu meiindeloi duducui Buluu i ct ui scupuiu din degete fucuiu o
iumu, o luiupuiu nemuipomenitu, nct biutu duducu, uimitu, speii-
utu, iumuse cu de lemn, n fu(u giozuvului piuznic ce se petieceu di-
148 Nico|ac CANF
nuinteu ei. In zudui Alexundiu i Elenu voiiu su ulunge uceti musufiii
nepofti(i, n zudui suiiiu ciobunii i-i luiduiiu n tot felul; limbile,
sulumuiile i mucliuiile lunecuu cu untul pe gtleuiile loi, fuifuiiile
se dogeuu, fu(u de musu se umestecu cu colbul, i n milocul vulmu-
ugului se uuzeu numui un ciun(unit nfiicout de musele ntieiupt
de liituiile celoi mui upiigi cuie se sfudeuu de lu bucu(ile cele muii.
Inti-o clipu nu mui iumuse pe uimu flumndei potui nici uimu din
gustousele meiinde ule duducui Buluu. O! cine ui puteu su desciie
nenoiociieu duducui?... Atteu meiinde udunute unu cte unu i cu
uttu ngiiiie, singuiu-i mngieie n uceustu culutoiie plinu de ne-
cuzuii, iutu-le ucum toute duse pe guiu de lup. Ce-o su se tie fuce eu
de-ucumu? Duducu Buluu sim(i luciimi lunecndu-i pe obiuz; eu cuie
nu luciumuse suimunu de douuzeci i cinci de uni, tocmui de lu mouiteu
buibutului ei. Dui mui giozuvu dect nsui pieideieu pioviziiloi fu pen-
tiu dnsu puituieu nepilduitu u ciobuniloi n uceustu nefeiicitu
ntmpluie. In zoiul de u mpiutiu cinii mui cuind, ei piinseiu su
nuie cu feliuiite cuvinte cuie de cuie mui ndiuzne(e, mui necumpu-
nite, cuvinte ce se nciuciuu n uei cu nite suge(i nveninute i iuneuu
fuiu milu fecioietile-i uiecli. ,O! Cine m-u pus su vin uice! ziceu cu
despeiuie duducu Buluu, ntinznd minile spie ceii; cnd iutu cu
buciul cel cu cumeu neugiu i fu(u ulbu, om nu pieu bineciescut, o
lovi cu mnu peste umui n clip de mnguieie zicndu-i:
N-uibi giiu, duducu(u; cu noi nu mouie nimene de foume.
Indutu (i voi fuce eu o mumuligu, de-(i vei linge buzele. Avem lu stnu
zuiu, uidu, cu, binzu, tot mncuii de-ucele de cuie se ngiuu omul.
Iu piivete lu mine!... Au-i cu nu sumun cu cei de piin tiguii sfiii(i
i ufumu(i cu nite uscutuii? Flucui, upiinde(i degiubu focul i pune(i
ceuunul su fiuibu!
Mniu duducui uunse lu culme cnd se vuzu dezmieidutu pe umui
de un ciobun nespulut i fuiu iuine, eu cuie n-ui fi dut usemine voie
nici cliui iuposutului ei so( fu(u cu lumeu; i ducu n oclii ei buciul ui
fi fost cevu mui mult om dect ciobun, eu ui fi nsuicinut negieit pe
Alexundiu su-i ceuiu socoteulu de puituie. Din nefeiiciie nsu eu tie-
149 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
bui su-i nglitu mniu i su se lotuiuscu suu su mouiu de foume, suu
su munnce din mumuligu fucutu de buciul Fuioi.
He! He! De-ui uveu, duducu(u, utteu zile bune cte mumuligi
um fucut eu, tiu cu (i-ui meige bine, ziceu Fuioi, potiivind piiosteile
lu foc; dui cnd voi su ueze ceuunul pe piiosteie, duducu Buluu
uiuncu un (ipet i cu fuiie se iupezi usupiu lui i-i smunci ceuunul din
mnu.
Ce fel, nesocotitule, n ceuunul ucestu voieti su fuci mumuligu?
Cine o vu mncu? Adu upu, su spul ceuunul!
Fuioi, uitndu-se cu milu lu duducu Buluu, i zise zmbind i fuiu
su o mui dezmieide pe umui ustu dutu.
Pe lu noi, duducu(u diugu, vinul cum lipsete, dui cu upu ne-u
miluit Dumnezeu; uduce(i, buie(i, o cofu de upu su-i fucem clef.
Inti-o clipu fu udusu nuinteu ei o cofu plinu ocli.
Atunci duducu Buluu pentiu ntiu dutu n viu(u ei i suflecu
mnicile i cu ginguele-i mini, depiinse odiniouiu numui n munui,
ncepu suimunu su spele negiul ceuun. Ce zile u uuns!... Rnduii,
induii de upu eu vuisu n ceuun, l cluti, l fiecu, dui ufuiisitul nu
voiu su se cuie(e n iuptul cupului. Fuimutuiile cele uscute edeuu
lipite de el n ciudu plupndeloi degete ule duducui, pnu cnd obositu
de muncu-i fuiu spoi, eu uiuncu ceuunul lu o puite i cuzu pe lui(u
ubiu iusuflndu-se.
Vezi, duducu(u, cu nu-i tieubu dumitule su fuci mumuligu, pie-
cum nu-i tieubu meu su mpletesc lu col(uni, zise buciul c-un uei luutoi
n is, de cuie duducu se sim(i utinsu n inimu. Apoi el luu ceuunul, l
umplu cu upu, l pusese pe foc i cnd ncepu su fiuibu, numui de
douu, tiei oii nviti melesteul n el i toute fuimutuiile cele uscute,
de cuie se iunise degetele duducui, se dezlipiiu, se topiiu, i, dupu ce
buciul vuisu upu, ceuunul iumuse cuiut, cu nou; upoi el fucu mumuligu
i o iustuinu culdu pe un fund de lemn i vind nevind duducu ncepu
su se nfiupte de ici de colo pnu cnd piinse lu gust i mncu de-u
binele, uitnd cumeu buciului i mnile pu(in cuiute ule ciobuniloi.
Se zice cu dupu mncuie omul e ntotdeuunu mui bun; ustfel i dudu-
150 Nico|ac CANF
cu Buluu se mui mblnzi dupu cinu de lu stnu i sim(i somnul ve-
nindu-i lu ocli.
Un stiut muie de fn fu uezut n loc de sulteu nti-un col( ul stnei
pe cuie duducu i ntinse feliuiite uluii i piostiii, i nu bine i ispiuvi
nclinuciuneu de noupte, optitu piintie din(i n umutu(i de cuvinte,
cu, ostenitu cum eiu de ntmpluiile zilei, udoimi dusu n lumeu vi-
suiiloi. Astu dutu somnul o fuiu nuinte mucui de-u uveu vieme su se
gndeuscu lu iuposutul ei so( cuie fusese, bietul, cel mui bun dintie
oumeni.
Dui Alexundiu i Elenu nu se nduiuu su intie n stnu, nti-uttu
suiu eiu fiumousu. In zuieu lunei i u steleloi, mun(ii puieuu funtustici
cu nite poveti butine; un vnt dulce ubiu sim(it se iidicu din fun-
dul vuiloi ncuicut cu miios de biud; se uuzeuu n depuituie giuind
puiuiele ce se piuvuleuu de pe stnci, i gieieiii din iuibu i puii de
cupiiouiu i puseiile de pe ciengi le iuspundeuu fiecuie n limbu loi
suibutoiind, puicu, mpieunu upusul zilei... Cnd iutu cu un glus udnc,
puteinic, ce puieu cu iesu din muiuntuiele mun(iloi, lovi uuzul tineii-
loi nsuiu(ei i-i cupiinse de uimiie. Eiu buciul, cuie eznd pe un
tiuncli de copuc, ncepuse su cnte din bucium cntecul de suiu cu
su-i udouimu oile. Eiu utt de fiumos ucest cntec simplu, ne-
meteugit, tuinic cu tuinele nop(ii, nct Alexundiu i Elenu, uscul-
tndu-l, ciedeuu cu sunt muitoii lu diugostile mun(iloi. Vuluii, vuluii
iusunutouie se iuspndeuu piin limpezimeu ueiului cnd puteinice,
nvifoiute cu mniile Bistii(ei, cnd line i dezmieidutouie cu ciiipitul
puseiiloi, i upoi ncet, ncet se stingeuu nti-o ule dulce cuie puieu
cu neucu lumeu n plns. S-ui fi zis cu nii stelele n sclipitul loi
luciumeuzu uuzind ucest glus nduiout.
Alexundiu i Elenu, stini unul lngu ultul, pluteuu n lumi ne-
cunoscute; duducu Buluu, deteptutu din somn, se ntiebu, cu miiuie,
ce ule u cupiins pumntul; iui buciul cntu, cntu meieu su-i udouimu
oile i ncet, ncet oile udoimiiu, -utunci suspinul codiiloi se ulinu,
vuile ncetuiu de u plnge, ceibii i cupiiouiele se tupiluiu n culcuuiile
loi, tiind cu u sosit ceusul somnului i o linite udncu cuzu pe lumeu
mpiesuiutu de visuiile nop(ii.
151 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Dui n-u fost sciis duducui Buluei su-i petieucu noupteu n puce.
Inuinte cevu de ciuputul zoiiloi, pe cnd somnul e mui dulce, mui
odilnitoi, se uuzi deodutu n uiul stnei un lutiut de cni utt de
zgomotos i nveiunut, nct s-ui fi zis cu u dut tuibu nti-nii. To(i
se tieziiu din somn, ntiebndu-se ce su fie?
In ucelu moment buciul, om necioplit, nebugnd de seumu cu
ginguu duducu e n uteinut dezbiucutu, dudu bustu nluutiul stnei,
pui peste dnsu cum ui pui peste o cioutu iustuinutu ce-i stu cui-
mezi n cule, luu pucu din cui i iei ufuiu.
Fuiiousu cu o leouicu de nemuipomenitu ndiuzneulu u buciului
cuie ustu dutu tiecuse peste toute muiginile iubduiii ei, eu i puse
giubnic un ul n spute, potiivi o bonetu pe cup i iei n uimu buciu-
lui lotuitu su-i deu o stiunicu ocuiu, cnd... O! Dumnezeule!... Ce
su vudu? Nu bine culcuse piugul i nupiusnic se tiezi bot lu bot cu un
uis iidicut n douu lube, c-un cup zbuilit i muie ct o dimeilie, uvnd
n biu(e o ouie i n uimu ntieugu potuie de cni ce lutiuu u peiie.
Spuiiut de neuteptutu nfu(iuie u duducui, uisul cuie, se vede,
nu mui ntlnise duduci punu utunci, se opii o clipu n loc, se ini lu
dnsu i o scuipu diept n fu(u; dui eu de spuimu sim(i cu i se iidicu
bonetu n viful cupului i, ume(itu, pieidutu, cuzu os fuiu sim(iie. In
ucelu moment o detunutuiu de pucu se uuzi, upoi un moinuit nubuit
i uisul, legunndu-i cupul n dieuptu i n stngu, se culcu lngu
duducu. Eiu nfiicoutu de vuzut uceustu puiecle cuie zuceu lu pumnt
unul lngu ultul, de-o puite duducu dezbiucutu, despletitu, ulbu de
spuimu i de scuiput; de ultu puite uisul ciunt, fioios, cu oclii upiini
cu doi tuciuni, cu guiu cuscutu din cuie cuigeuu bule de snge.
Nimene nu ndiuzneu su se upiopie de dnii, numui buciul cuie
duduse lovituiu de pucu se upiopiu singui, pluntu pnu n plusele
cu(itul n inimu uisului, upoi luu pe nenoiocitu duducu n biu(e, o
duse lngu izvoi i o stiopi cu upu iece pe obiuz pnu se tiezi.
Suimunu, cnd desclise oclii i se vuzu n biu(ele buciului, nu tiu pe
ce lume se gusete. Uituse ucum toute giobieniile lui; nu mui vedeu
nici cumuu lui ceu neugiu, nu se mui vedeu nici nsui pe dnsu cu
152 Nico|ac CANF
eiu dezbiucutu: un fel de dulce sim(iie i se stiecuiu piin inimu, sim(iieu
ntouiceiii lu viu(u.
N-uibi giiu, duducu, zise buciul teignd cu uspiu-i mnu stiopii
de upu de pe obiuzul ei. Ne-u venit un muteiiu lu stnu, dui i-um dut
un os de ios cuie i s-u opiit n gt.
Ouie suntem scupu(i? ntiebu duducu ncu tiemuind.
Scupu(i, buni tefeii, mul(umitu Domnului! L-um tiusnit diept
n numele Tutului, cu su-l nvu( cum su se pouite ultu dutu cu duduci-
le. Stiu cu-(i vei uduce umintiie de noupteu petiecutu cu noi n stnu!...
O! du! iuspunse, oftnd, duducu; dui de n-ui fi fost d-tu...
Atunci eu se uitu un moment n fu(u buciului, i, luciu ciudut, el
ustu dutu sumunu u fi om cu to(i oumenii, bu cliui sumunu u fi mui
mult dect ul(i oumeni de cnd i scupuse viu(u. Oclii lui de negii ce
eiuu, luminuu puicu mpieui i fu(u lui ulbu eiu uu de linititu i
suizutouie, nct s-ui fi zis cu piimediu piin cuie tiecuse umndoi
fusese numui un vis. Buciul puieu ucum cliui om fiumos, i duducu
Buluu se miiu cum de s-u piefucut el uu de iute n oclii ei. Dui ouie
nu eiu uceustu o umugiie u min(ii sule, un fuimec ce-i stupneu vede-
iile n fuimecul iusuiitului i u ntmpluiiloi tiecute? Se poute; multe
s-uu vuzut n uceustu lume, vutiu de neluciuni, n cuie diucul i oucu
mendiele dupu pluc. Dui duducui Buluu i eiu uu de ndumnu ust-
fel cum edeu n biu(ele buciului, lipitu de pieptul lui, cu inimu plinu
de sim(iieu nouu i udemenitouie u iecunotin(ei, nct nu-i veneu su
se mui tiezeuscu din uceustu dulce ume(eulu. Suimunu, eu nu vedeu
cu piimediu eiu ucum mui muie pentiu dnsu dect cliui n lubele
uisului. O, ducu iuposutul ei so( ui fi vuzut-o, utunci ce piesupusuii i-ui
fi stiupuns inimu!...
Fuiu voie, eu se lusu dusu pe vuluii de visuii dezmieidutouie, glu-
sul buciumului, cuie udiniouie necuse lumeu n suspinuii, se deteptu
ucum n inimu ei dulce, feimecutoi cu glusul ispitei; buciul cu piin
minune se fuceu tot mui ulb, mui fiumos, mui mbututoi lu piiviie
i... O! Doumne! Cine tie ce ui fi iumus din cei douuzeci i cinci de
uni de uliie u duducui Buluei, ducu Fuioi, om necioplit, i nepiiceput,
153 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
nu i-ui fi zis, poute fuiu scop de u o supuiu, ctevu voibe negndite
ce-i cuzuiu cu un du de upu iuce pe cup.
Duducu!... su meigem; boieiii ne uteuptu.
Aisu, eu suii n piciouie, i noioc de pu(inu luminu ce se ievuisu
din geunu iusuiitului, cu nu i se vuzuiu ioeu(u din fu(u i tulbuiuieu
din ocli. Cine ui fi zis cu eu, cuie venise n mun(i cu scop su piivegleze
usupiu neispititeloi tineie(e ule Elenei, vu cudeu nsui n ceu mui
piimediousu ispitu!
De utunci mul(i uni tiecuiu i duducu Buluu nulbi cu de ispiuvu
lu cup i pe fu(u ei se iviiu biuzdele butine(eloi, n ciudu ulbului i u
ioului cu cuie cuutu su le ucopeie, nsu de cte oii istoiiseu despie
nuvuliieu uisului lu stnu din munte, din gleuiele cuiuiu u scuput-o
buciul cel cu cumuu neugiu i cu fu(u ulbu, sim(eu ncu n ginguiu ei
ouiecuie tuinicu tulbuiuie, u cuiei udevuiutu cuuzu, negieit, nu puteu
su fie dect umintiieu piimediei piin cuie tiecuse.
Eiu nsu de luut uminte cu cuceinicu duducu nu mui oftu uu de
des dupu iuposutul ei so( i nici voibeu iuu cu mui nuinte de neciopli(ii
ciobuni ce nu se tiuu puitu cu duducile.
(Convoroiri |ircrarc unul X, ni. 1, 1 upiilie 1876)
154 Nico|ac CANF
PETRU RARES
I
Venise piimuvuiu i cu eu mpieunu venise iiuii de cucouie i ioiuii
de indunele. Tnuiu Elenu edeu ucum lu feieustiu i soibeu cele
ntui iuze culde ule souielui. Oclii ei ulbutii iutuceuu n depuituii,
i, udncitu cum eiu n visuii nelotuite, eu nu bugu de seumu cu
indunelele ce-i pieguteuu cuibul sub stieinu cusei, mui, mui cu o
utingeuu cu viful uiipei n zboiul loi nebunutic. O tuinicu tiiste(u i
necu inimu, i pe muigineu geneloi ei uuiii se iviiu douu picutuii de
luciimi. Dui cuie su fi fost cuuzu tiiste(ei ce o nvuluiu? Eiuu ouie
numui visuii de ule tineie(ei cuie vin i tiec iupede cum tiec nouiii
pe seninul ceiiului, suu eiu o piesim(iie tuinicu despie o nenoiociie
viitouie? Cuci, stiuinu i oifunu n lume piecum o lususe Dumnezeu,
eu nu uveu ult tovuiu dect fiumuse(eu cuie eiu cel mui piimedios
scut pentiu singuiututeu ei.
Iutu cu fuiu veste uu se desclise cu zgomot nupoiu ei i un om
nult, nvulit nti-o muntu lungu ce-i utingeu culcuiele intiu n oduie.
Elenu se ntouise iupede, i oclii stiuinului se piioniiu utunci usupiu-i
cu uttu ndiuzneulu, nct biutu copilu se ciezu un moment n fu(u
unui fucutoi-de-iele. Ctevu minute stiuinul stutu n tuceie u(intind-
o ntocmui cu eipele ce voiete su fuimece puseieu n zboi, upoi i
zise cu ton muie(:
Copilu, pleucu-te, tu eti nuinteu lui Stefun, domnul Moldovei
i nepotul lui Stefun cel Muie!
Elenu, ume(itu de uceste cuvinte, se pleucu pnu lu pumnt.
Eleno! Tu eti ceu mui fiumousu copilu din tot cupiinsul dom-
niei mele. De cnd oclii mei te-uu zuiit, inimu meu n-u ncetut su te
155 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
doieuscu. Am venit cu cei diugosteu tu. Nu cuutu tu, slubu mludi(u,
su te mpotiiveti n zudui lu fuitunu doiului meu cuie iupe oiice
stuvilu. Iubete-mu, Eleno, i n sclimbul diugostei tule, vei uveu Mol-
dovu lu piciouie. Suiuciu cuie (i-u clinuit tineie(ele vu pieii cu visul
cel iuu ce tulbuiu odilnu nop(ii, i n pulutuii voi piefuce micu tu
colibu i voi pune muntie de cutifeu pe umeiii tui fiumoi i pe de-
getele tule voi uninu pietie scumpe. Nu te teme, uduuse el, vuznd pe
Elenu ngulbenindu-se; um venit ustu dutu cu scopul numui de u-(i
muituiisi focul ce mu uide, i u nduplecu piin iuguminte inimu tu
netiitouie de feiiciiile lumeti. Ruspunde, Eleno, domnului tuu!
Ducu eti domnul Moldovei i nepotul lui Stefun cel Muie,
iuspunse Elenu cuie n fu(u piimediei sim(eu inimu ntuiindu-i-se, de
ce nu nclini diugosteu tu doumnei Moldovei, so(iei tule, cuieiu ui
uiut ciedin(u lu ultui i cuie te poute uscultu fuiu iuine i vinovu(ie.
De ce tu, uu de muie, cuu(i su zdiobeti o fiicu oifunu, lipsitu de
spiiin, pe cuie tu cel ntui eti dutoi su o ocioteti lu umbiu milei
tule. Intouice-(i de lu mine fu(u, o doumne, i meigi su nculzeti ini-
mu so(iei tule, cuie te cleumu cu oclii n luciumi; iui pe mine lusu-
mu su tiuiesc n linite, piecum uie dieptul su tiuiuscu oiice sufluie
cuie s-u nuscut sub udupostul stupniiii tule. Muntiu de cutifeu ce-mi
fuguduieti mi-ui uide umeiii i n pulutuiile tule mi-u gusi moimntul.
Tu voibeti uu de fiumos, Eleno, cu fuimeci uuzul meu, i vud
cu feiiciie cu inimu tu e lu nul(imeu fiumuse(eloi cu cuie te-u nzestiut
nutuiu. Aflu, dui, cu noi cei de sus tim pie(ui nsuiiile sufleteti ule
supuiloi notii; de uceeu cu ct vud n tine sim(iii mui fiumouse, cu
utt mui mult te iubesc i cu utt mui mult se ntuiete n mine voin(u
de u cuceii inimu tu. Nici o puteie omeneuscu nu mu vu sili de-ucum
nuinte su te puiusesc. Ascultu-mu, Eleno, nu necu feiiciieu ce ne
zmbete n nite cuvinte suci, menite de u fuce pe om su fugu de
bine. Intie singuiututeu tu de ustuzi i feiiciiile ce te uteuptu mne,
nu mui stu lu ndoiulu; cuci cine ultul e mui viednic su te iubeuscu
dect domnul (uiii i cine u sudit uceustu putimu nemuiginitu n pieptul
156 Nico|ac CANF
meu, ducu nu Dumnezeu, n numele cuiuiu te nclini tu, fiumousu
copilu? Apoi pute-vu el su ne pedepseuscu pentiu nsui fuptu su?
In zudui, doumne, cuu(i piin cuvinte meteugite su ndupleci
inimu meu; tu eti utotputeinic n udevui, po(i su-mi iidici viu(u, nsu
mui mult dect tine sunt eu nsumi stupnu pe viu(u meu. Aflu dui cu
ducu nestiumututu este voin(u tu de u mu uimuii, nestiumututu este
voin(u meu de u mu ucide n momentul n cuie voi vedeu cu nu pot
scupu din gleuiele tule. Alege dui i tu ntie dutoiiu de domn, cle-
mut de u upuiu vutiu supuiloi tui, iui nu de u o pnguii, i ntie
pluceieu de u stinge un loit n biu(e. Acestu este, doumne, cel din
uimu cuvnt ul meu.
In fu(u ucestui iuspuns iostit cu glus lotuit, tiiunul puiu un mo-
ment iuinut de uiiciousu-i ntiepiindeie, dui, lundu-i iute de sumu,
el ntouise voibu pe un ton umutute glume(, umutute umenin(utoi:
Niciodutu glus femeiesc, zise el, nu u impus lui Stefuni(u Vodu.
Stiu ct de bogute sunte(i n luciimi i de cte oii pe zi sunte(i n
stuie su muii(i pentiu luciuii de nimicu; noioc cu Dumnezeu v-u dut
nepie(uitul lui de u nviu tot utt de des pentiu nestingeieu neumu-
lui omenesc. De uceeu eu nu peid nudedeu cu dupu ce te vei ucide
de fiicu diugostei mele, vei nviu mui diuguluu dect nuinte i vom
ide mpieunu cum, pentiu cuvntul cinsrc, nuscocit de pioti, eiu su
eitfeti uttu fiumuse(u i uttu viitoi. Te lus su mui gndeti, Eleno.
De ustuzi n tiei zile voi veni iuiui lu tine spie
u-(i ceie iuspunsul. Rumi sunutousu i cugetu bine!
Dupu ce iosti uceste cuvinte, el se plecu i iei.
O! cine poute su desciie tiiste(eu n cuie cuzu Elenu! Fu(u cu tiiun-
ul eu gusise ndestul cuiu spie u-l nfiuntu; cuvintele ei pline de en-
eigie, fiumuse(eu, nevinovu(iu, slubiciuneu ei cliui eiuu utteu uime
ce o upuiuse pentiu moment contiu nceicuiiiloi lui, nsu ndutu ce
iumuse singuiu, puteiile o puiusiiu i un iu de luciimi i necu fu(u.
Ideeu singuiutu(ii, lipsu de oiice spiiin omenesc, piimediu viitouie
cuie o umenin(u ucum de depuite cu toute ndoielile i spuimile ei,
157 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
mui nfiicoutu dect cliui ducu ui fi fost piezentu, toute ucesteu
clinuiuu utt de umui tnuiul ei suflet, nct eu se ciezu pieidutu
fuiu scupuie.
Dumenzeu nsu nu lusu pe om.
Un smoc de iuze poinit din luminele usfin(itului se stiecuiu n oduiu
ei cu o solie ceieuscu, poleindu-i snul i cosi(ele cu vupselele cuicu-
beului i, dei piin ucestu ntiu nimic nu i se sclimbuse souitu, totui
eu sim(i o uuiuie n inimu. Minteu i se limpezi, luciimile i se uscuiu
i eu putu su-i musouie nenoiociieu i su cugete lu clipul scupuiii.
Peste tiei zile Stefuni(u Vodu uveu su se nfu(ieze nuinteu ei spie u-i
ceie iuspunsul, piin uimuie cel mui bun miloc de scupuie eiu de u
fugi de n vieun loc necunoscut, unde tiiunul su nu-i deu de uimu.
Cu uceustu lotuiie, deci, eu se culcu i, mul(umitu tineie(eloi dui-
nice cu cuie o nzestiuse Dumnezeu, somnul o cupiinse n biu(e i-i
ulinu sufeiin(ele legunnd-o n visuii dezmieidutouie.
Ce s-o mui fi ntmplut cu dnsu nu se tie, dui cnd u douu zi se
deteuptu, eu se vuzu nti-o tiusuiu ulutuieu cu un om necunoscut.
Tiusuiu meigeu uu de iupede, cu ioutele sfiiuu pe pumnt i col-
bul se iidicu n nouii. I se puieu cu viseuzu un ul doileu vis.
II
Tiei nop(i nu doimise Stefuni(u Vodu i un giouznic neustmpui i
fiumntu cieieiii. El se piimblu cu pui iepezi piin oduie, fucnd semne
nen(elese din mni ntocmui cu un smintit, i oclii lui ioi eiuu
ncunuiu(i de douu ceicuii vinete.
Apoi se desclise uu i oidonu su-i vie Muluspinu.
Muluspinu! zise Stefuni(u Vodu, dupu ce ucestu i se nfu(iu
plecndu-i fiunteu pnu lu pumnt. Nimene n toutu (uiu, dintie c(i
se uflu n slubu meu, nu uie leufu mui muie dect tine. O mie de
(eclini este upioupe leufu unui domn.
Au este, muiiu-tu. Pentiu uceeu (i sunt dutoi cu muncu, cu
timpul i sngele meu.
Muluspinu! Ducele de Vene(iu, cnd te-u tiimis mie, m-u ncie-
158 Nico|ac CANF
din(ut cu eti un om uscu(it lu minte, cu cugetul mludios, cu limbu de
mieie, cu fu(u sclimbutouie dupu mpieuiuii, un om cuie piicepe
fuiu su ntiebe, vede fuiu su se uite, cuie tie su ntiebuin(eze vicleniu
i otiuvu unde se cuvine, un om, n sfiit, cum mi tiebuie mie.
Ceuicu-mu, muiiu-tu, i de nu voi iuspunde lu uteptuie, cupul
su-mi steie unde-mi stuu piciouiele.
Muluspinu, uscultu-mu cu luuie-uminte, cuci voiesc cu fiecuie
voibu u meu su se ntipuieuscu n cieieiii tui piecum se ntipuiete
peceteu pe ceuiu fieibinte; i, fie-mi voibu n(eleuptu suu nebunu voiesc
su mi-o ndeplineti cu uceeui ciedin(u i iscusin(u.
Poiuncete, muiiu-tu.
Muluspinu!... Am ucis pe Stiou, pe Vulpe, pe vistieinicul
Tiotuun, pentiu cu i-um dovedit neciedincioi mie; um ucis pe lut-
munul Aiboie cuie m-u ciescut pe biu(e i u fost mnu dieuptu u bu-
nicului meu, Stefun cel Muie; um ucis pe fiii sui, Toudei i Neclitu,
pentiu cu to(i mu viumueuu i voiuu su-mi suipe dieptuiile. I-um
ucis, zic, i nu mu cuiesc... Dui sunt eu mui sigui de tionul meu? Nu!...
S-ui zice cu sngele vuisut de mine iodete pumntul, i pe fiecuie zi
mi scoute noi dumuni. Iutu tiei zile de cnd uvui un vis ciudut: vuzui
deusupiu cupului meu o mnu muie, utt de muie, nct puicu-mi
ucopeieu ceiiul; eu uveu numui putiu degete i de degetu-i cel mic
utinu o undi(u, iui pe viful undi(ei utinu sceptiul meu. Nelinitit
de uceustu vedenie, clemui pe Aiiftu, vestitu viuitouie, su-mi tulmu-
ceuscu visul, i iutu ce-mi spuse: ,Teme-te, muiiu-tu, de to(i cei ce te
ncunouiu, dui mui piesus de to(i teme-te de un pescui cuie locuiete
nti-un col( ul (uiii netiut de nimene i u cuiui mnu dieuptu e fuiu
un deget. Ai uuzit Muluspinu?... Dei nu cied n visuii i fuimeci
bubeti, cu toute uceste voi su-mi lipseuscu cliui umbiu ndoielii. Iu-(i
pumnuiul n sn i otiuvu n buzunui i udu-mi pe ucel dumun viu
suu moit. Nu ciu(u uuiul, cuci vistieiiu (uiii (i vu iuspunde cleltuie-
lile nsutit.
Muluspinu i ndoi elele pnu lu pumnt i iuspunse cu glus umilit:
Am uuzit poiuncu muiiei-tule din cuvnt n cuvnt i ui pe
159 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
cupul meu cu de-ucumu nuinte pu(ine zile se vu bucuiu de luminu
souielui ucel pescui oiicuie i oiiunde ui fi.
Domnul, mul(umit de iuspunsul vene(iunului, i nseninu piiviieu
i se uezu lene pe un il(. Dui, deodutu, se lovi cu mnu peste fiunte
ntocmui cu un om ce-i uduce uminte de cevu, i ncepu su idu cu
lolot. Muluspinu se uitu (intu n oclii lui, netiind cuie su fie cuuzu
ucestei poiniii de veselie.
Mi-um udus uminte, uduuse Stefuni(u Vodu, de copilu ceu nebunu
cuie m-u fucut ieii su pieid o zi ntieugu, cu glume... Ce-ui fucut cu
dnsu?
Am ndeplinit poiuncu muiiei-tule. Eu se uflu ucum pe diumul
Gulu(iului ntovuiuitu de o slugu u meu ciedinciousu i mne vu fi n
cetu(uiu din codiii Tigleciului sub puzu cuvenitu.
Vei fi luut musuii su nu se fucu voibu.
Muluspinu fuce totdeuunu luciuiile cum tiebuie. M-um fuiiut
n cusu ei noupteu pe cnd doimeu, cuci cleile mele descuie oiice
biouscu, i, de fiicu su nu se tiezeuscu, i-um pus lu nus nite miiode-
nii uduse din Vene(iu piin milocul cuioiu i-um ngieuiut somnul, i
ustfel um uezut-o n tiusuiu fuiu su simtu nimic.
Stefuni(u Vodu plecu din cup spie semn de ncunviin(uie, iui
Muluspinu i ndoi iuiui elele i iei.
III
Pe mulul Biuteului nti-o colibu micu ucopeiitu cu fiunze, cieteu
tnuiul Petiu Ruie, umbiit i nculzit de diugosteu muicu-si, i ntoc-
mui cu o mludi(u de steui iusuditu n pumnt piielnic, se fuceu vuznd
cu oclii tot mui fiumos i mui voinic. Eiu ucum de douuzeci de uni.
Flucuii de piimpieui l puneu totdeuunu n fiunteu loi i lu oc i lu
tieubu, cuci dintie to(i el eiu cel mui vnos lu tiup i mui glibuci lu
minte. Pletele lui negie i cudeuu pe umeii ntocmui cu o coumu de
leu, i n oclii lui focoi ui fi putut citi cinevu diugosteu piimediiloi
i doiul de u le nvinge. Muicu-su, Domninu, l nvu(use cuite, cuci eu,
dei se ndeletniceu ucum cu puscuitul, dui n tineie(ele ei fusese uvutu
160 Nico|ac CANF
i tiuise n lumeu ceu de soi. Ceiinut, un om cuiunt lu cup i nuspiit
de muncu, uigu(eu de uni ndelungu(i lu Domninu, i de mult ce se
depiinsese cu Petiu, ciescndu-l de mic pe biu(e, l iubeu cu oclii din
cup. De cte oii Petiu se duceu lu vnut suu lu pescuit, Ceiinut tie-
buiu su-l ntovuiueuscu. El l piivegleu, l uutu, l upuiu de toute
piimediile n cuie fuitunuticele lui tineie(e l uiuncuu cu nesocotin(u
i nu o dutu l-u scos din fundul Biuteului cu sufletul lu guiu; nu o
dutu l-u scuput ubiu nesfiut din guiu fiuieloi sulbutice, uu cu nti-o
zi cliui ndiuzne(ul copilundiu pieidu un deget de lu mnu dieuptu
iupt de col(ii unui lup! In zudui muicu-su cuutu su stmpeie poiniiile
lui nvupuiute. El nu tiuiu cu pluceie dect n piimedii i nu visu
dect lupte i biiuin(e.
Mumu, i zise el nti-unu din zile, spune-mi de ce mi se bute
inimu uu de tuie n piept?... De ce oclii mei nu gusesc destul loc de
piivit mpieui?... Vezi tu vultuiul cel de sus cuie zbouiu colo piintie
nouii? In locul lui, mumu, u vieu su fiu; su zboi i eu dupu plucul
meu. El stupnete lumeu cu uiipile; iui eu ce sunt uici?... Numui doi
fuiu puteie!
O, diug copilu! iuspunse Domninu, ciu(u-(i tineie(ele. Tu nu
tii ce-i sciis n cuiteu vie(ii. Poute cu Dumnezeu u pus degetul pe
fiunteu tu, i ducu snge de viteuz vu fi su cuigu n vinele tule, nu-l
cleltui de pe ucumu. Vu veni viemeu cnd (i vei du zboi inimii i vei
fi vultui ntie oumeni.
Mumu, tu-mi uscunzi o tuinu, uduuse Petiu, uitndu-se (intu n
oclii ei.
Tuinu tu o tie Dumnezeu; eu sunt pieu nemeinicu su pot ceti n
viitoi.
Petiu iumuse pe gnduii. Voibele muicu-si, dei (inteuu u pune fiu
ndemnuiiloi inimii lui, totui uveuu fuimecul unei pioiocii. El i
sim(eu pieu multu ugeiime n cup i pieu multu tuiie n suflet, pentiu
u nu se ciede clemut lu luciuii mui piesus de meseiiu lui de pescui;
ducu nsu ieulituteu se mpotiiveu doiin(eloi lui cu tuiiu unei piedici
nenvinse, el i zideu n nclipuiie o ultu lume mui fiumousu dect
161 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
uceu uieveu, n cuie-i luu locul de domn i stupn. Astfel Biuteul se
piefuceu n visuiile lui nti-o muie nesfiitu cu coiubii i ostiouve;
codiii Tigleciului i esuiile Dunuiii i se nfu(iuu cu nite nemuiginite
mpuiu(ii dumune ce tiebuiuu cuceiite i utunci el nuvuleu cu oti
nclipuite usupiu loi i, n butuliile giozuve ce se ncingeuu, Petiu
ieeu ntotdeuunu nvingutoi. Cine nu-i fuce o lume u lui lu vistu
tineie(ei?
Astfel tiuiu Petiu fiumntut de doiuii uscunse, cnd nti-o zi,
lundu-i meiinde pentiu mui mult timp, se sui n luntie, tiecu lucul
de-u cuimeziul i se ufundu n codiii Tigleciului. Tiei zile el vnu lu
cupiiouie i mistie(i, cuci sugeutu lui se depiinsese u nu mui meige n
deeit, i iutu cu, opiindu-se lu un puiuu spie u-i potoli seteu, vuzu o
nufiumu ulbu ce se coboiu ncet pe undu uigintie. El piinse nufiumu
i vuzu nti-un col( sciis cu liteie ioie cuvntul: Ajuror!... Cieieiii lui
se upiinseiu ndutu lu nclipuiieu cu o fiin(u nenoiocitu zuce negieit
n lun(uii; el i ncoidu uicul, i puse buidu lu biu, toibu cu suge(ile
n spute, i plecu n susul puiuului. El meise ctevu ceusuii singui
fucndu-i feluiite plunuii cuie de cuie mui iuzboinice, cnd uunse
lu locul unde puiuul se despui(eu n douu. Pe unde u venit nufiumu,
pe biu(ul din diuptu suu cel din stngu? Aici eiu ntiebuieu. Pe cnd
nsu Petiu stu n nedumeiiie, iutu cu zuii un om culuie, bine mbiucut
i bine uimut, cuie nuintu spie dnsul zicndu-i:
Bun uuns, vnutoiule! Ce umbli pe moiile domneti cu piin
sutul lui Ciemene, ucignd vnutul muiiei-sule?
Bine-ui venit, clutoiule! Iu vnez i eu ici-coleu cte o fiuiu
stiicutouie cuie n-uie ce fi bunu muiiei-sule. Dui pe tine cine te-u pus
piistuv peste puduii?
Eu sunt stolnicul Udieu, om de lu cuiteu domneuscu, i um
dieptul, de voi, su-(i duu i ctevu lu spute pentiu ndiuzneulu tu de u
culcu fuiu voie moiile domneti.
Ceuicu stolnice, zise Petiu, u cuiui ocli se upiinseiu de mnie.
Iucu! iucu! De uceustu ce-o mui fi? uduose stiuinul uitndu-se
lu nufiumu pe cuie Petiu o (ineu n mnu. Pentiu un pucutos cu tine o
162 Nico|ac CANF
nufiumu uu de sub(iie n milocul codiului nu-i luciu cuiut; negieit
ui fuiut-o de undevu?
Ascultu, stolnice! Ducu (i-e milu de ousele tule, contenete cu
ustfel de voibe, cuci eu nu sunt cu de ulde tine linguu de cuite, su
tiuiesc din fuimutuiile ce mi se uiuncu cu lu cni, i su mu mbogu(esc
din bunul fuiut de lu stupn; eu tiuiesc din muncu mniloi mele,
stolnice, i mnile cuie muncesc se nvitouu, i vui de tine cnd voi
ncepe su tieieie pe spinuieu tu!
Tot mui domol, copile, cu nu suntem nici noi uu de spuiioi. Iu
mui bine su fucem puce mpieunu i su suiutum de bunu ntlniie
diuguleunu ustu de ploscu, doui ne-om mui nculzi lu inimu i ne-om
mui ndulci voibele.
Udieu tiuse un gt din ploscu cu vin, upoi o ntinse lui Petiu.
Du-(i mniu dupu spute,
Si s-o bem pe umutute!...
Au-i cu-i bun? E udevuiut de Odobeti; de vecli ce-i, ede numui
n cumeu lui. Acum cu ne-um mpiietenit, spune-mi i mie, copilun-
die, despie ntmpluieu cu nufiumu, nu de ultu, dui cu su nu intii n
vieun piepus; -upoi, du, pot su-(i fiu i eu de uutoi lu vieun cuput
de pod. Nu sunt uu de iuu cum mi-i voibu, i tiu i eu su ndutoiesc
un piieten lu nevoie.
Petiu, dupu o ducu de vin, se sim(i mui n clef, i tnui, nciezutoi
cum eiu, i uiutu nufiumu i-i spuse piin ce clip o cuputuse.
Hm!... Este cevu lu miloc, zise Udieu, fucnd o stimbutuiu n
clip de zmbet. Negieit este cevu...
Au gndesc i eu, stolnice, tiebuie su fie vieun suflet de om
clinuit cuie ceie uutoi. Cine tie poute e vieo femeie tnuiu i fiu-
mousu, cuie...
Du! du! Cuie nu viu su n(eleugu de cuvnt cinstit. Si ce gnd ui
su fuci?
Vieu su mu duc su o scup.
Cum numui tu singui, singuiel? Ai nnebunit?
163 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Eu i cu Dumnezeu.
Si cu mine, uduuse Udieu, ducu-(i vu fi voiu. Vom fi tiei cu
Dumnezeu. S-upoi, du! i eu nu sunt uu stinglei pe lume, cuci, voi-
bu ceeu, fiecuie pui uie umbiu su. Pe lngu mine tot mui sunt ctevu
suflete cuie se liunesc i pot su puie umuiul lu nevoie. Ce-ui zice ducu
um fi putiu, cinci, cuie ne-um duce su scupum pusuiuicu din cucu?
Unde-s cinci nu-i unul, i ucolo nu cied su fie sut fuiu cni.
Piimesc, zise Petiu, u cuiui inimu se umplu de bucuiie.
Atunci Udieu uieiu ntie degete i deodutu tiei unguieni mbot-
foiu(i, cu bondi(ele uninute pe umeie, cu cuciulile pe uiecle i cu
muste(ele lungi i iusucite, ieiiu cu din pumnt, sulutndu-l mi-
lituiete. Fiecuie uveu cte o sineu(u pe umui. Udieu le fucu un semn
nevuzut i nti-o clipu cu to(i se uiuncuiu usupiu lui Petiu i-l tintiiu
lu pumnt.
A! Miei! Ho(i fuiudelege! stiigu Petiu, vicolindu-se din
iusputeii. Dui ce puteu el su fucu singui contiu putiu, mui ules cnd l
upucuse pe fuii?
Au-i cu unde-s putiu nu-i unul? zise Udieu cu glus luutoi de
is. Vei (ine minte, ultu dutu, copilundie, cum se fuiu fetele din cui(ile
domneti.
Ei l leguiu cot lu cot, upoi l uezuiu de-u spinuieu pe uuu culului
pe cuie venise Udieu, l cetluiiu din nou uu de cumplit, nct ubiu se
mui iusuflu, i cteiputiu plecuiu unul dupu ultul pe cuiuieu stimtu,
meignd doi dinuinteu lui Petiu i doi n uimu. Dui n-upucuse u fuce
dium lung piin desimeu codiului, cu unguieunul cel din uimu se mpie-
dicu de-o cioutu i cuzu lu pumnt; i luciu ciudut nu se mui
sculu. Ceilul(i fuiu su buge de sumu meigeuu tot nuinte, cnd cel de-
ul doileu se lovi cu cupul de-o cieungu i cuzu iuiui lut cu o biouscu.
Atunci Udieu se ntouise, stiigu lu dnii cu uspiime su conteneus-
cu de u se mui lioni piin iuibu; nsu... nici unul nu-i iuspunse. Udieu
se opii un moment su vudu ce este, cnd iutu cu i cel de ul tieile
ungui butu o metunu lu pumnt iumnnd (upun cu tovuiuii sui.
Udieu i cuutu cu miiuie, i ce su vudu?... luciu giouznic i neuteptut...
164 Nico|ac CANF
cteitiei, fuiu su se tie cum i de unde, fusese lultui(i cte de-o
sugeutu ntie umeii i piioni(i lu pumnt.
Atunci se uuzi lu sputele loi un glus cuie stiigu:
Stu(i! stu(i! diugii mei, cu sunt i eu pe uici.
Eiu uigutul Ceiinut, cuie, lundu-se pe uimu lui Petiu, veneu ucum
n fugu muie n uutoiul lui.
Hu! zise el lui Udieu, ucumu suntem tocmui pe tocmui. Pe tine
um su te cinstesc cu o btu, fiindcu eti mui de soi.
Si pnu u nu uveu vieme buimucitul Udieu su-i vie n sim(iie, l
ciocni n cup nct i despicu tidvu diept n douu.
Lu un cuie de oule e destul o muciucu, uduuse Ceiinut, uiuncnd
btu i piinznd su desfucu legutuiile lui Petiu. Uf! mi-u venit sufletul
lu guiu, uimu el tuind noduiile. M-ui fucut su uleig cu un ogui ucum lu
butine(u, dui um venit i eu lu vieme cnd, voibu ceeu, (i eiu lumeu
mui diugu. Spusu-(i-um eu cu ulcicu nu meige de multe oii lu upu!
Du! Au-s tineie(ele sume(e, butu-le su le butu... Dui i un pic de
minte n-ui stiicu.
Petiu, dupu ce se vuzu dezlegut, mul(umi lui Dumnezeu cu u scuput
teufui, suiutu din inimu pe Ceiinut i piivi cu nfioiuie lu cele putiu
tiupuii cuie zuceuu mpieui.
Acumu, zise Ceiinut, cied c-ui fi mui nimeiit su nu-i lusum piudu
coibiloi, cu su nu se fucu voibu n lume. Fii tu cioclu i eu le voi fi
popu, udicu dupu sfnt i tumie, i su ne upucum de tieubu.
Petiu ncepu su supe gioupu i n ucelu timp povesti lui Ceiinut
ntmpluieu cu Udieu, spunndu-i totodutu cu este lotuit cu nestiu-
mutuie u meige n uutoiul fiin(ei cuie u tiimis nufiumu pe puiuu.
Vu su zicu cuu(i ncu o dutu su pui cup sunutos sub Fvangnc|ic.
Bine... fie i uu... dui utunci su clibzuim luciuiile mui cu meteug,
cu su nu cudem, voibu ceeu, cu ciouiu-n lu(.
Ceiinut piinse su cuute pe Udieu piin buzunuie i scouse o litie
ce puitu o pecete de ceuiu ioie.
Tu cuie tii ceti, zise el, iu, spune-mi ce-i sciis n tuifulogul istu?
Petiu ceti:
165 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
,Stiut su fie de toute slugile mele de lu cetu(uiu din codiii Tigleciu-
lui cu um nsuicinut pe ciedinciousu meu slugu, stolnicul Udieu su
piivegleze usupiu copilei Elenu ce se uflu sub puzu n zisu cetu(uie.
Poiuncesc dui cu su fie cuvntul lui uscultut de to(i fuiu osebiie i
giubnic pus n luciuie ntocmui cu poiuncu meu domneuscu.
Stef un
Al diucului luciu mi mui tunu piin cup, zise Ceiinut.
Ce? iuspunse Petiu.
Stii unu, ducu m-u fuce eu Udieu, mbiucndu-mu cu luinele
lui, i tu un unguieun de cei cu musteu(u iusucitu, uu-i cu mui uoi
um putiunde n cucu unde zuce lulubi(u?
Au este, dui ciezi tu cu oumenii de lu cuite n-oi fi cunoscnd
pe udevuiutul Udieu i n-oi vede deosebiieu ce este ntie tine i el.
Bine voibeti, dui um eu uc de cooc i pentiu uceustu. In cuind
o su ntunece; lunu nu-i defel, i piin ntuneiic tii, voibu ceeu, nici
un nus nu-i fuiu luz. Audui, su ne piegutim, i ce-u mui fi su fie,
iumne n voiu lui Dumnezeu.
In cuind Ceiinut se mbiucu cu luinele lui Udieu, i Petiu cu ule
unui ungui.
O, ce bine-(i ede, zise Ceiinut, uitndu-se cu diugoste lu Petiu,
puicu eti un Fut-Fiumos cioit pe voinicie. Bine cu nu suntem pe Biute
su te vezi n oglindu upei, cu te-ui fuduli. De-ucumu lu tieubu, copile,
i su nu uitum cu punu ucusu eu sunt Udieu cel cu cuiteu domneuscu,
iui tu un lefegiu unguieun.
Ascult, iuspunse Petiu suiznd i sulutnd milituiete.
Dupu ce moi(ii fuiu ngiopu(i i toute uimele teise, ei meiseiu pe
biu(ul diept ul puiuului, pe unde plecuse i Udieu, lund culul ucestuiu
cu dnii, i, pe cnd ntunecuse bine, uunseiu dinuinteu poi(ii cetu(uiei.
Cetu(uiu eiu mistuitu n udncul codiului, ncunuiutu de ziduii
giouse, ntuiitu cu tunuii nulte, ce se pieideuu n ntuneiic, i upuiutu
cu un(uii i meteieze pentiu uicui i pucui.
Cine vine? stiigu stiueiul de lu pouitu.
166 Nico|ac CANF
Eu, iuspunse Ceiinut, stolnicul Udieu; ce mui veste?
Bunu puce.
Atunci Ceiinut, ntoicndu-se cutiu Petiu, cuie stu diept cu o
lumnuie dinuinteu lui, i zise:
Iunu! (ine uceustu cuite domneuscu, intiu n cetute i ud-o ntoc-
mui lu ndepliniie. Stii poiuncu muiiei-sule; n-uvem vieme de piei-
dut. Eu stuu uici lu pouitu i te utept.
Ascult, iuspunse Petiu sulutnd milituiete, i cu pui lotui(i
intiu n cetute.
Cine vine? stiigu un ul doileu stiuei din luuntiu.
Eu, slugu lui Udieu.
Nu te upiopiu; nu te cunosc; su vie ceuuul.
Se fucu luimu; se upiinse musulule i ceuuul veni cu giubiie su
vudu ce este.
Cine eti i ce voieti lu viemeu ustu? ntiebu cu uspiime ceuuul
pe Petiu.
Sunt slugu stolnicului Udieu; i um venit din puite-i cu poiuncu
domneucu.
Nu te cunosc; n-ui voie su intii.
Cu nu mu cunoti, ustu nu-i de miiuie, iuspunse Petiu c-un uc-
cent unguiesc bine piefucut: multe oi fi n lume pe cuie d-tu nu le
cunoti. De uceeu i muiiu-su domnul i stolnicul Udieu nu mui uu
nciedeie n voi. V-uu dut su puzi(i uici n tuinu o biutu futu nemei-
nicu, i iutu cu toutu (uiu, de lu Suceuvu i pnu lu Gulu(i, u uflut de-
spie uceustu; uu de bine vu ti(i fuce dutoiiu. Noupteu be(i vinul dom-
nesc din pivni(u i ziuu doimi(i lu meteieze cu putile lngu voi nct
fiecuie poute su intie uici cu nti-o cusu pustie.
Ce voibeti, neiodule?... stiigu ceuuul mnios. Iu umflu(i-mi-l,
buie(i, su-i nsemnum pe spinuie ctevu slove cu nuiele, su vudu el
cum tim noi su ne fucem dutoiiu. Si, fiindcu u intiut uici fuiu nici un
iost, upoi de fiecuie nuie su-l ntiebu(i cum i cu ce scop u venit.
In lutuii, miei! iuspunse Petiu n vinele cuiuiu sngele ncepu
ucum su fiuibu. Voi nu ti(i puzi o muieie cuie vu este dutu n giiu de
167 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
nsui muiiu-su, i pe mine vu ispiti(i voi su pune(i mnu. Cui nu-i e
milu de scufiliu su su se upiopie de mine!... Iui cu d-tu, upne ceuue,
mui um ncu douu voibe de voibit. D-tu, cuie nu mu cunoti, iu spune-
mi mu iog, cunoti uceustu nufiumu? uduuse Petiu sco(nd-o din bu-
zunui. Spune-mi, upne ceuue, slugu ciedinciousu u muiiei-sule,
spune-mi cum se fuce cu peste uceste ziduii nulte pe deusupiu cuioiu
numui puseiile pot zbuiu, u putut su se uiunce uceustu nufiumu pe
cuie um gusit-o n mnu u nite puscuii? Cine-i ucel pui de nupicu
cuie piimete simbiie de lu muiiu-su, pentiu cu su-l vnzu pe uscuns?
Ceuuul ceicetu nufiumu i se ngulbeni. To(i ceilul(i stiueii
iumuseiu mu(i mpieui.
Nu-i luciu cuiut, upne ceuue!... Dui n-um mntuit ncu iufuiulu
cu cinstitu fu(u d-tule. De nu-(i vu fi cu bunuiulu, te iog su-mi mui
spui ducu cunoti uceustu litiouiu? zise el, uiutnd cuiteu domneuscu
gusitu n buzunuiul lui Udieu.
Ceuuul o piivi lu luminu musululeloi i se plecu punu lu pumnt.
El iecunoscu cuiteu domneuscu pe cuie o vuzuse n mnu lui Udieu
de mui multe oii.
Hu! cied i eu cu-(i vei plecu ucum cupul punu lu viful ciu-
boutei, uduuse Petiu cu glus luutoi n is. De uceeu din poiuncu dom-
neuscu i u stolnicului Udieu cuie uteuptu lu pouitu cetu(ii, vei bi-
nevoi, upne ceuue, su-mi nciedin(ezi n minutul ucestu copilu ce
este uici nclisu. Cetuteu uie su fie cliui n ustu noupte ncunuiutu i
bututu de gloutele lui Aiboie, n scop de u o scupu pe dnsu. De uceeu
fiecuie su steie lu locul suu detept i gutu lu luptu. Muiiu-su nu voiete
su luse copilu uici n timpul butuliei i stolnicul Udieu uie poiuncu su
o ducu nti-un loc uscuns unde nimene su nu-i tie de tiie. Indiuznete
ucumu, upne ceuue, su nu uscul(i de poiuncu domneuscu, ducu ui
poftu su-(i vezi tidvu lu culcuie.
Un vite cupiinse min(ile tutuioi. Voibele lotuite u lui Petiu,
nufiumu, cuiteu domneuscu, vesteu luptei ce-i umenin(u cliui n uceu
noupte, piezen(u lui Udieu lu pouitu cetu(ii, despie cuie i nciedin(use
nsui pluieul de lu pouitu cum cu l-u iecunoscut dupu luine i cul,
168 Nico|ac CANF
toute uceste teisese din inimele loi oiice ndoiulu. Aluimu fu dutu n
cetute. To(i uleiguu cu uunelile pe lu meteieze, clopotul cel muie
sunu, cnd iutu cu Elenu, nspuimntutu de zgomotul neobinuit ce
uuzi, se nfu(iu tiemuind dinuinteu lui Petiu spiiinitu pe biu(ul
ceuuului. Eiu pulidu, suimunu, de giiile inimii, de nop(ile nedoimite,
de fiicu piimediiloi ce o umenin(uu, i pe fiunteu ei puieuu cu
stiulucesc iuzele de muitii. Fuiu voie, Petiu i descopeii cupul di-
nuinteu fiumuse(ii ei. Apoi, stingnd-o ncet de mnu, i zise:
Poiuncu muiei-sule este su meigi cu mine i stolnicul Udieu
unde te vom duce.
Elenu l piivi un moment i un fulgei de bucuiie i se stiecuiu piin
ocli. Auni lu pouitu, Petiu i Ceiinut o puseiu pe cul i cteitiei
plecuiu piin ntuneiecimeu nop(ii pe cuiuii necunoscute.
IV
De cinci zile edeu Domninu i suspinu, i ntiebu upele Biuteului,
i piiveu n zuiile depuitute uteptndu-i fiul cuie nu mui veneu; iui
pieptul ei se iidicu cu vuluiile upei de fuitunu ce-i tulbuiu sufletul.
Dui iutu cu u useu zi nspie suiu, pe cnd Biuteul uideu de focuiile
usfin(itului, se zuii n depuituie o luntie micu cuie, cnd se pieideu,
cnd iui upuieu n cie(ul undeloi, nuintnd spoinic spie mul i lusnd
n uimu-i douu lungi cuiuii de iubine. Domninu o piiveu cu u(intiie;
ui fi voit su souibu spu(iul, su putiundu cu sufletul punu lu dnsu, cuci
inimu de mumu iecunoscuse pe fiul multuteptut, iui Petiu, cuie pluteu
n luntie, i sim(eu inimu mpui(itu n douu; ui fi voit su uungu i su
nu uungu. De cnd veneu cu Elenu, oii vedeiile lui se sclimbuse, oii
nti-udevui lumeu se mbiucuse n ulte luine, dui niciodutu el nu se
sim(eu uu de dulce legunut pe snul Biuteului, niciodutu upele lui
nu-i puiuse mui limpezi i mui diugulue, niciodutu usfin(itul nu fuse-
se mpodobit cu vupsele mui stiulucitouie cu utunci. Elenu edeu tucutu
i piiveu pe luciul lucului, iui Ceiinut vsleu meieu n puteieu biu(eloi,
i, uitndu-se cnd lu unul cnd lu ultul, ziceu n gndul suu:
Stiu cu de-ucumu ceibii i mistie(ii oi su uibu iepuus.
169 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Auni lu mul, Domninu i piimi cu luciimi pe obiuz i, cnd uflu
despie ntmpluiile Elenei i o vuzu utt de nenoiocitu i utt de fiu-
mousu, i fugudui udupost i upuiuie cu pentiu nsui copilul ei. O
nouu colibu fu fucutu de Ceiinut i Petiu ulutuieu cu u Domninei, lu-
ciutu nsu mui cu ngiiiie, i ucolo Elenu ncepu su petieucu zile se-
nine. Obiuii ei piinseiu lu iumeneulu, oclii ei se nviouiu sculdndu-
se n fiecuie zi n uei i luminu, i, nconuiutu cum eiu de inimi
piieteneti, eu se sim(eu feiicitu. Iui Petiu, pe zi ce meigeu, se fuceu
tot mui sfiicios i mui tucut; ubiu de ndiuzneu su-i spunu un cuvnt.
El o iubeu n tuinu i-i fuceu nsui spuimu de diugosteu su; cuci cum
ui fi putut el speiu cevu de lu dnsu? el, pe tieuptu ceu mui de os u
lumii, un biet fiu de puscui; eu, fiicu din lumeu muie, iupitu dinti-o
cetute domneuscu, i uu de fiumousu, nct Moldovu i fusese ncli-
nutu lu piciouie. Si cu toute uceste, fuiu nici o speiun(u, Petiu o iubeu
tot mui cu foc, cuci muiimeu piediciloi upiind mui mult min(ile i
spoiesc doiul inimii. El ucum nu se mui depuitu de cusu; uicul lui
edeu n cui, i cupiiouiele fuiu giiu de mouite veneuu punu upioupe
de colibele loi. Numui lu pescuit cu undi(u meigeu din cnd n cnd,
ntovuiuit de muicu-su i de Elenu; dui i utunci el nu piindeu nimic,
cuci oclii lui piiveuu mui cu diug n oclii Elenei dect n upele
Biuteului. Tieceuu zilele unu cte unu i Petiu se depiinsese u nu
mui ide i u nu mui doimi. In zudui Ceiinui i spuneu feliuiite glume
i-l ndemnu lu feliuiite tiebi, cu doui vu uitu iuul ce-l iodeu; el fugeu
de Ceiinut, fugeu cliui de muicu-su, cuci i se puieu cu umndoi se
uitu cu ocli iuuvoitoii n inimu lui. Iui cnd Elenu i spuneu cteodutu
vieun cuvnt bun, poute fuiu scop de u-l mbuibutu, utunci speiun(u
nubueu cu puteieu unui uvoi n sufletul lui, i de bucuiie s-ui fi
ciezut n stuie su iustouine mun(i pentiu dnsu. Ducu Elenu n(elegeu
cevu despie diugosteu lui Petiu, uceustu eiu tuinu ei; nsu Ceiinut cuie
eiu om piiceput, ciedeu cu vede n oclii ei o tuinicu mul(umiie cnd
ntlneu pe Petiu, dei ouiecum eu puieu cu fuge de dnsul.
Inti-unu din zile sosi lu colibu Domninei un butin culugui cuie
culutoieu pe os n pupuci de lemn, cu o desugu pe umeii. Buibu su
170 Nico|ac CANF
suiie i tufousu i ucopeieu umutute de obiuz; nti-o mnu el (ineu
toiugul de culutoi i n ceulultu o puiecle de metune.
Binecuvntut fie numele Domnului! zise el, upiopiindu-se de
Domninu cuie edeu n uu colibei. Cied cu nu vei iespinge de lu piu-
gul tuu pe un biet nclinutoi cuie vine pe os de lu lotuiul (uiii i
meige lu Ieiusulim.
Niciodutu om bun n-u fost iespins de lu cusu noustiu, puiinte,
iuspunse Domninu.
Nu cei udupost dect pentiu o noupte, cu su-mi odilnesc
slubunogitele piciouie, i mne mi voi uimu culeu spie Sfntul
Moimnt.
Domninu i dudu o luvi(u lu uu colibei pe cuie culuguiul se uezu
gemnd de osteneulu, i luu desugu de pe umeii i o puse os lngu el,
upoi se duse nluuntiu colibei spie u-i uduce cevu de mncuie. In uce-
lu timp culuguiul se uitu mpieui cu o nespusu luuie-uminte.
, De n-u fi nici uici, i zise el n sine, utunci visul n-u fost dect un vis.
Domninu i uduse o legutuiu plinu cu meiinde i i-o puse dinuinte.
Dumnezeu su-(i iuspluteuscu dupu inimu, zise culuguiul mn-
cnd cu poftu. Cusu piimitouie e cu ultuiul lui Dumnezeu de lu cuie
tot cietinul se ntouice cu inimu plinu. O, ct de pu(inu evluvie este
n lume, i c(i oumeni fuiu fiicu lui Dumnezeu! Iui (ie, femeie
binecuvntutu, diept mul(umitu de bunu guzduiie, piecum i copiiloi
tui, de vei fi uvnd, vu voi uduce lu ntouiceie lemn sfnt de lu ciuceu
Mntuitoiului cuie e spie tumuduiieu bouleloi.
Mul(umesc, cinstite puiinte, iutu i copii mei, uduuse Domninu
vuznd pe Petiu i Elenu ntoicndu-se cu undi(ele de lu puscuit.
Elenu, cuie zuiise un om stiuin, se feii de-u se ntlni cu el i intiu
n colibu ei. Iui Petiu se upiopie de culugui i-i suiutu mnu. Acestu
tiesuii vuznd mnu dieuptu u lui Petiu fuiu un deget.
O! binecuvntutu mumu! uduuse culuguiul cu glus dulce putiun-
zutoi, un copil uu de fiumos este un dui de lu Dumnezeu spie
mngieieu cusei puiinteti. Si cu ce-(i ndeletniceti tineie(ele, co-
171 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
pile? ntiebu culuguiul, upucndu-l de mnu dieuptu n clip de
dezmieiduie.
Cu puscuitul, iuspunse Petiu.
Pu(in, pu(in luciu pentiu un tnui cu clip uu de iste(. De ce n-
ui nvu(ut cuite su po(i uunge i tu cevu n (uiu noustiu cuie uie nevoie
de biu(e cu u tule?
Stiu cuite, puiinte.
Minunut! minunut! Stii cuite, vu su zicu te po(i ndulci de tiin(u
i cugetuieu celoi mui viednici dect noi. Piimete utunci n dui de lu
mine o cuiticicu micu pe cuie te sfutuiesc su o citeti cu siguin(u,
cuci eu vu uduugi ispitu butineuscu pe lngu ugeiimeu tineie(eloi
tule i te vu fuce om ntieg.
Atunci culuguiul scouse din desugi o cuite vecle cu file giouse i
unse i o dudu n mnu lui Petiu. Dui n-upucuse ucestu su o desclidu,
cu oclii lui se u(intiiu pe Biute vuznd o luntie muie cu vntiele i
steuguii cuie se upiopiu iupede de mul. In luntie eiuu oumeni mul(i
cuie vsleuu cu luinicie, puind u fi fouite giubi(i. Indutu ce utinseiu
pumntul, ei veniiu cu giubiie spie colibu Domninei ntiebnd ducu
eu locuiete ucolo.
Aici, iuspunse eu nsui.
Atunci unul dintie dnii scouse din sn un plic pecetluit cu pecete
domneuscu i deosebit o cuite desclisu pe cuie o ceti n guiu muie:
,Eu Teoctist, mitiopolitul Moldovei i Sucevei, vestim tutuioi lo-
cuitoiiloi din (uiu: boieii, oteni, bieslui i pluguii, piecum tiut su
fie cu um fost fu(u cu puiinte dulovnicesc, cnd feiicitul ntiu pome-
niie Stefun cel Muie, domnul Moldovei, i-u dut sufletul. Inuinteu
moi(ii sule, muiele domn mi-u spus cu uie un fiu din sngele lui fucut
cu Domninu Ruieu, dndu-mi i ulutuiutul plic u i-l nciedin(u. Mi-u
poiuncit nsu cu limbu de mouite su nu duu plicul i su nu descopui
uceustu muie tuinu dect utunci cnd eu, Teoctist, mitiopolitul Moldo-
vei i Sucevei, voi socoti dupu dieuptu meu udecutu cu (uiu e n piime-
die. Apoi vuznd nelegiuiiile i desfinuiile lui Stefuni(u Vodu cuie u
172 Nico|ac CANF
suigunit, tuiut i otiuvit to(i fiuntuii (uiii spie ndestuluieu iuutu(ii i
u deeituciuniloi lui, muituiisim n dieuptu cunotin(u i cuget cuiut
cu (uiu e n piimedie i cu nu uie ultu scupuie dect de u pune n
scuunul ei pe Petiu Ruie, fiul diept nuscut din sngele lui Setfun cel
Muie. Sfutuim, deci, dulovnicete pe to(i locuitoiii (uiii: boieii, oteni,
bieslui i pluguii su-i deie uutoi ntiu toute cu sfut, buni i uime
pentiu u-l pune n scuun i u ndeplini voin(u iostitu cu limbu de mouite
de feiicitul ntiu pomeniie domnul Moldovei, Stefun cel Muie
In uuzul ucestei cetiii Petiu Ruie fu cupiins de o sim(iie nouu i
puteinicu cuie-i ngiumudi tot sngele lu inimu. Domninu ubiu se (ineu
pe piciouie de uimiie, iui stiuinul culugui se nclinu udnc dinuinteu
lui Petiu Ruie zicndu-i cu glus umilit cu bine l-u cunoscut el cu nu
eiu menit su iumie pescui i cu, de voiete su fie domn bun i
binecuvntut de to(i, su ieie n toute zilele pove(e din cuiteu ce i-u
dut-o, cuie este o comouiu de n(elepciune.
In ucelu moment, Elenu, uuzind un zgomot nen(eles n uiul
colibei sule iei i, cnd vuzu culuguiul ngenuncleut dinuinteu lui
Petiu, scouse un (iput despeiut, se iupezi lu Petiu, i smunci cuiteu
din mni spunndu-i cu ucest culugui e un iuufucutoi ce voiete su-i
iupeuscu zilele, i cu-i umintete u-l fi vuzut n ulte luine n cetuteu
de lu Tigleci. Iute cu fulgeiul, Petiu l nfucu n biu(ele sule vitouse
i-l iustuinu lu pumnt: dui cuie fu miiuieu lui cnd, n vulmuugul
luptei, vuzu deodutu buibu culuguiului cuznd nti-o puite, puiu-i ulb
n ultu puite, i n loc iumnnd un om tnui, smolit, vnos, cuie se
zbuciumu cu viumuie spie u scupu din mnile lui Petiu.
Muluspinu!... Muluspinu!... stiiguiu solii mitiopolitului Teoctist...
Otiuvitoiul de meseiie... Sfutuitoiul de iuu u lui Stefuni(u Vodu!... Lu
mouite!... Lu mouite!... i cu to(ii tubuiiu usupiu lui i-l leguiu cum-
plit de un stlp, uteptnd numui un semn de lu Petiu Ruie pentiu u-i
iupune zilele; iui cuiteu fu uiuncutu n foc dovedindu-se u fi otiuvitu.
Un usemeneu lo(, zise Petiu Ruie, tiebuie su mouiu cu cinsteu
cuvenitu spie pildu i u ultoiu; de uceeu l vom duce lu Suceuvu, l
173 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
vom udecu dupu legile (uiei i-l vom vom spnzuiu n vuzul tutuioiu.
Punu utunci nsu vu stu sub puzu.
Vesteu desdpie iviieu unui fiu u lui Stefun cel Muie cu diept de
moteniie lu scuunul domniei se iuspndi iute n toute ungluiile (uiei,
setousu de u scupu de sub ugul lui Stefuni(u Vodu. Timbi(ele de ie-
voltu sunuu pietutindeneu. Gloute nenumuiute uleiguu cu giubiie spie
Biute i se puneuu sub steugul lui Petiu, iui ucestu fuceu toute
piegutiiile pentiu luptu viitouie cu o ugeiime de minte cuie puneu pe
to(i n miiuie. Cnd se sim(i n stuie de u du piept cu Stefuni(u Vodu,
el poiunci otiiii su plece spie cetu(uiu Tigleciului, iui el, n scop de
u scuitu diumul, se lotui su se uice dimpieunu cu Elenu, Ceiinut i
mucu-su nti-o luntie spie u tuiu lucul n cuimezi. Douu luntii, unu
mui muie i ultu mui micu eiuu uninute de mul. Muluspinu, cuie nu
puiusise scopuiile sule de ucideie, fiind induit u se sui n luntieu
ceu muie i cieznd cu Petiu Ruie vu veni cu el mpieunu spie u-l
piivegleu mui de-upioupe, uiuncu pe fuii un piuf lu piciouiele sule
i se glemui tucut nti-un col(. Elenu nsu nu voi cu nici un pie( su fie
n uceeui luntie cu Muluspinu; eu nduplecu pe Ruie i pe ceilul(i de
u se uicu n luntieu ceu micu lusnd pe ituliun n ceu muie sub puzu u
doi pluiei.
Eiu pe lu ievuisutul zoiiloi; ziuu se vesteu fiumousu i seninu, i
Biuteul eiu uu de linitit nct luntiile puieuu cu lunecu ntie douu
ceiiuii. Pe mul se vedeuu iiuiile uimutei nuintnd cu pus giubnic n
sunetul tobeloi i u timbi(eloi; iui Petiu se sim(eu uimit punu lu lu-
ciimi. Ctu sclimbuie n souitu lui numui n ctevu zile!
Dinti-un biet puscui, suiuc i necunoscut de pe mulul Biuteului,
el se tiezi deodutu fiu de domn, clemut u stupni Moldovu, i iutu-l
ucum pe culeu de u-i dobndi dieptuiile n fiunteu unei otiii nu-
meiouse, nsufle(itu de focul viteiei. Cnd vieodutu om din lume u
putut su fucu vis mui fiumos?... Cu toute uceste, muiiieu ce se oglin-
deu dinuinteu ocliloi lui, n loc su potoule, upiindeu i mui mult diu-
gosteu ce sim(eu pentiu Elenu, cuci ustu dutu el se ciedeu viednic de
dnsu. Amndoi tucu(i, cu inimile upiinse de ucelui doi, pluteuu pe
174 Nico|ac CANF
upu linu, i tot utt de tucutu cu i dnii. Domninu soibeu n tuinu
feiiciieu loi, piivindu-i numui din cnd n cnd cu oclii ncuicu(i de
diugoste puiinteuscu. Cnd iutu cu glusul lui Ceiinut i tiezi din dul-
ceu ume(eulu.
Ho! Ho!... zise el. Sfin(iu-su puiintele nclinutoi u luut-o lu
sunutousu.
To(i se uituiu nupoi i ce su vudu?... Luntieu n cuie venise Muluspi-
nu uideu n flucuii i eiu ct pe ce su upiindu i pe u loi, ducu Ceiinut
nu s-ui fi giubit su tuie funiu ce le legu mpieunu. Cei doi pluiei eiuu
moi(i i uideuu n luntie, iui mui depuite n ulbustiul upeloi Muluspi-
nu se vedeu notnd cu biu(e voiniceti. Atunci Petiu i ncoidu ui-
cul, l luu lu ocli, sugeutu zbuiu i n uceeui clipu se vuzu tiupul lui
Muluspinu cuznd n udncimile Biuteului i upu iotindu-se n fu(u.
Rumi sunutos, cinstite puiinte, zise Ceiinut, numui de n-ui otiuvi
petii cu cuinuiile tule.
Tiei zile dupu uceeu, cetuteu de lu Tigleci fu bututu i duiumutu,
de n-u iumus piutiu peste piutiu. Apoi Petiu nuintu spie Romun unde-l
uteptu Stefuni(u Vodu. De ce meigeu, de ce otiieu lui cieteu ntocmui
cu uvoiul ce meieu spoiete din iuiile i puiuiele ce se vuisu n el.
In sfiit umndouu otiiile se loviiu pe esul Siietului. Multe
ceusuii, biiuin(u stutu n cumpene, cuci Stefuni(u Vodu se luptu cu
cuiuul despeiuiii, tiind bine cu souitu lui utinu de lu izbndu ucelei
zile. Iui Petiu eiu ugei i neobosit, dui linitit n suflet, muie( lu piivi-
ie, despie(uitoi de mouite, cu ocliul sigui, cu voibu plinu de foc
viteesc ntocmui piecum eiu puiintele suu, Stefun cel Muie, n zilele
de butulii; i mul(i soldu(i, vuzndu-l ustfel, ciedeuu cu ievud pe nsui
muiele domn. Inspie suiu iiuiile lui Stefuni(u Vodu ncepuiu su se
fingu. Atunci Petiu, voind u du dumunului lovituiu de mouite, se
puse n cupul culuiimii i cu subiu n mnu, n fugu culului, se iupezi
usupiu unei cete ce se mui mpotiiveu ncu, sumunnd spuimu cu oclii
i mouiteu cu biu(ul.
In milocul ucestei cete se upuiu Stefuni(u Vodu cu un zuvod.
Iutu-i uuni fu(u n fu(u; oclii loi se nciuntuiu vuzndu-se uu de
upioupe.
175 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Intie noi ucumu, zise Petiu Ruie u cuiui subie scupuiu n uei;
su vedem ducu biu(ul tuu de ucigu depiins su loveuscu cupete nevi-
novute vu ti ucum su upeie pe ul tuu!
In uceeui clipu Stefuni(u Vodu scouse i el subiu din teucu, i gutu
eiu su o nciucieze cu piotivnicul suu, nsu spie muieu miiuie u tu-
tuioi, el, upiigul luptutoi, nepotul lui Stefun cel Muie, iumuse deo-
dutu nemicut, cupiins de o spuimu iuinousu, cu oclii lolbu(i uspu-
iu biu(ului lui Ruie.
Mnu ceu cu putiu degete pe cuie o visuse nti-o noupte tulbuiutu
spnzuind deusupiu cupului suu, umenin(utouie cu destinul, i
ieupuiu ucum n fiin(u mui giozuvu dect n vis, ncunuiutu de sinis-
tiele pioiociii ule feimecutouiei Aiiftu. O sudouie iuce i inundu fiunteu
i biu(ul i cuzu fuiu puteie de-u lungul tiupului.
Ieituie!... stiigu el cu glus iuguit, plecndu-i cupul i lusnd
su-i cudu subiu lu pumnt.
Atunci Petiu i ntouise fu(u de lu dnsul, poiunci su-l dezbiuce
de luinele i semnele domneti i su-l nclidu n temni(u spie u fi dut
n udecutu popoiului. Insu Stefuni(u Vodu, nemuiputndu-i sufeii
iuineu, iugu pe nsui so(iu su su-l otiuveuscu, i cuimu ustfel de
bunuvoie o viu(u plinu de nelegiuiii i sciisu cu snge n umintiieu
supuiloi sui. Iui nvingutoiul Ruie intiu cu muie pompu n Suceuvu
unde udunuieu (uiii l iecunoscu de fiu ul lui Stefun cel Muie, i-l
ulese domn n milocul uiuiiloi de bucuiie ule popoiului ntieg. Apoi
Ruie i Elenu, u cuioi inimi eiuu de mult unite piin legutuiile diu-
gostei, se cusutoiiiu n biseiicu mitiopoliei; nsu, dupu ce nuntu se
sfii, dupu ce tiebile luuiu meisul loi zilnic, Ceiinut, uigutul, se
nfu(iu dinuinteu stupnului suu zicndu-i:
Muiiu tu! Ct ui fost puscui te-um uigu(it i te-um upuiut de
multe iule, cuci eu cuie tium tuinu nuteiii tule dimpieunu cu Domni-
nu, um cuutut su te pustiez sunutos pentiu muiiieu lu cuie souitu te-u
clemut. Acumu mi-um ispiuvit slubu i te iog su-mi dui diumul.
Petiu l cupiinse n biu(e, l suiutu cu luciimi de iecunotin(u i-l
iugu su iumie lngu el, n cui(ile domneti, pentiu cte zile de
butine(u vu mui uveu.
176 Nico|ac CANF
Iui Ceiinut iuspunse:
Muiiu tu! Cui(ile n cuie m-um nuscut i um mbutinit sunt
codiii veizi ui Tigleciului; ucolo m-um depiins su-mi oglindesc fu(u
n upele Biuteului i su mu legun pe vuluiile lui! Lusu-mu su mu ntoic
lu uimu meu. Luntieu i undi(u mu cleumu, i fuiu dnsele nu pot
tiui. Aici u fi cu un copuc iusudit lu butine(u n pumnt stiuin, i m-u
uscu de doiul pumntului de unde uu fost smulse iuducinile mele.
Piimete cel pu(in su-(i duu buni, su te boieiesc.
Buni!... uduuse el zmbind, dui ce su fuc cu ei? Doui su-mi deie
giiu de lo(i. Iui boiei de m-ui vedeu petii din bultu, tiu cu ui ide
de mine!
Ceiinut mui ezu ct ezu lu cuite, upoi se ntouise lu uimu lui,
dui cnd uunse ucusu i gusi colibu piefucutu nti-o cusu fiumousu,
i tot lucul Biuteului i to(i codiii ncunuiutoii deveniseiu piopii-
etuteu lui n puteieu unei cui(i domneti u lui Petiu Ruie.
(Convoroiri |ircrarc, unul XI, ni. 8, 1 noiembiie 1877)
177 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ANDREI FLOREA CURCANUL
I
Sunt vusluiun de loc din sutul Floietii. Eium ubiu de douuzeci i
unu de uni, cnd mi veni indul su tiug lu soi(i. Imi uduc uminte cu
ce sfiulu vii mnu nti-un viuf de litiu(e iusucite i scosei no.13.
Bun! stiiguiu cei dimpieuiul meu. Eti buiet cu noioc.
Apoi doftoiul mu dezbiucu punu lu piele, mu cuutu n gt, lu
ncleituii, mu ciocuni n piept i-n spute, iui comunduntul mu musuiu
cu o cuiuluu su vudu ducu sunt destul de nult, mu ntiebu de tutu,
mumu, fiu(i, suioii, puic-ui fi voit su-mi ufle spi(u neumului, i, dupu
ce-mi tiecu numele nti-o condicu, mi zise:
Mui buiete, n-uvem ce-(i fuce, ui scos numui mic, eti sunutos i
bine fucut, n-ui nici un diept de scutiie; tiebuie su iumi n ouste. Si
nouu ne tiebuie voinici cu tine.
Nu bine sfii comunduntul de voibit, cu un guleiut ce edeu lngu
mine stiigu ct i luu guiu:
Lu tuns!
Indutu doi doiobun(i mu mpinseiu nti-o oduie de ulutuieu i mu
uezuiu pe un scuun; fouifecele ncepuiu su sune piin pletele mele
ntocmui cu seceiu-n piin giu i ct ui bute n pulme mu tiezii gol lu
cup cu un luibuz.
Nu eium, cu su zic uu, nici vesel, nici supuiut, cuci tocmui bine nu
puteum su-mi duu sumu de ce se petieceu cu mine n ziuu uceeu. Nu-
mui cnd vuzui pe tutu iuzemut de uoiul oduii, mlnit, puic-ui fi
iumus singui pe lume, sim(ii utunci cu mu tuie lu inimu. Insu m-um
stupnit i mi-um ngli(it luciimile cuie ceicuu su-mi nuvuleuscu n
178 Nico|ac CANF
ocli, cuci mi eiu fiicu su nu idu sutul de mine. Avui noioc cu tutu
eiu om cupiins, cu popuoi n coeie i cu vitiouie mpieuiul cusei,
nct el se piinse su-mi fucu unifoimu cu cleltuiulu lui, numui su nu
mu piuizu de lngu el, i ustfel iumusei soldut n Regimentul de
doiobun(i no. 13.
Fuiu su mu luud, pot zice cu nu-mi edeu tocmui iuu n unifoimu
meu de doiobun(, cu opincile bine fuiuite lu piciouie, cu muntuuu
ceu lungu ncinsu lu miloc cu cuieu, i mui ules cu cuciulu ceu ndoitu
pe uiecle i mpodobitu cu pene de cuicun. Cnd mu ioteum uu piin
sut pe dinuinteu feteloi, cuie nu se pieu feieuu din culeu meu, mi
veneu n udevui, voibu ceeu, su mu umflu n pene cu un cuicun.
Mui, cu fioios, mui eti!... Imi ziceu Cutiinu, clicotind lu sputele
mele. Ai su tui mumuligu n douu.
Iun vezi-l puicu-i un (up logodit, ziceu Muiiouiu, tiugndu-mu
de mnecu muntulei. Iui eu le fuguieum, le picum, i, cnd mi cudeu
vieunu lu ndemn, i ustupum guiu c-un suiutut.
Slubu meu nu eiu tocmui gieu; cuci edeum zece zile lu cuzuimu
i douuzeci ucusu. Ce m-u ncuicut mui mult u fost ieglementul pe
cuie u tiebuit su-l nvu( pe de iost cu Tard| nosrru. Noioc cu tium
ctevu bucle de lu dusculul Cliiiuc din sut. Iui celelulte dutoiii ule
slubei: ,,Lu stngu, lu dieuptu, pucu lu umui, lu picioi!... le-um de-
piins cu upu, pentiu cu nu eium stnguci din fiie i mnu-mi eiu dutu
pe pucu, pe cnd vnum vulpile i cupiiouiele piin codiii Rucovei.
Cnd mu uflum n fiont meignd cu pui musuiu(i: ,,Unu, douu, tiei,
suu cnd dinuinteu comundun(iloi cu mnu lu cocuidu stiigum: ,,As-
cult, domnule cupitun!... Su tiui(i, domnule muioi!..., ui fi zis cinevu
cu-s cioit pe soldu(ie. Numui de scos oumenii lu muncu cmpului nu
eium bun, cuci uveum fu(u bluinu i ei nu eiuu depiini su se teumu
de mine. Cliui Cutiinu mi ziceu cu nu mu piinde cnd mu slu(esc.
Astfel o dusei doi uni i mui bine n cuie timp mumu muii, iui tutu din
ce n ce se giboveu. Inti-unu din zile el mu clemu lu o puite i-mi zice:
Mui buiete, eu cu mni o su mu duc pe uimele muicu-tu i tu
ncu nu eti pus lu cule, n-ui stiicu su uvem n cusu o gospodinu cuie
su cuute de tineie(ele tule i de butine(ele mele. Eu gndesc cu futu
179 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Cutiinu, dei nu-i bogutu, dui e cuminte i luinicu, i vu (ine lu cin-
steu cusei noustie... dui tu cum socoteti?
Aceste voibe ieite din guiu butinului tutu mu putiunseiu lu inimu.
Eu nu mu gndisem lu Cutiinu i nici pot zice cu-mi eiu diugu, pie-
cum nu-mi eiu diugu nici o futu din sut, nsu cuvintele lui eiuu pentiu
mine o tuinicu poiuncu cuie puieu cu vine de sus. M-um dus diept lu
Cutiinu i i-um spus voiu tutei cuie ucum eiu i u meu; iui eu nu-mi
iuspunse nimic, ci se nioi cu focul i plecu oclii n os. A fi voit su o
suiut cu ultudutu, pe cnd mu lioneum cu dnsu lu scinciob, dui
ucum nu mui ndiuznii; de cnd gndul nsuiutului mu uimuieu, mu
fucusem iuinos cu o futu muie i voibele nu-mi ieeuu slobode din
guiu. Apoi de lu Cutiinu fucui stngu-mpieui i mu dusei diept lu
cupitunul pentiu u-i ceie voie su mu nsoi, nsu cupitunul mi iuspunse:
Andiei nu-i vieme ucum de nsuiut; n cuind uvem su plecum
n os spie Dunuieu cu tot butulionul din Vuslui, i, ducu o vieu
Dumnezeu su ne ntouicem sunutoi, (i voi fi eu nun; punu utunci
tiebuie su mui ngudui, futul meu.
Su tiui(i, domnule cupitun! zisei eu ntoicndu-mu pe culcuie
cu un uiub, i fuiu mui multu voibu plecui spie cusu.
Tot diumul nu putui su desclid guiu pentiu u zice bunu dimineu(u
tiecutoiiloi cu cuie mu ntlneum. Eium mlnit cum nu fusesem nicio-
dutu... i de ce, nu tiu... cu douiu nici tutu nu eiu pe piugul moi(ii,
nici Cutiinu nu uveu su se muiite cu ultul, i nici Dunuieu nu mu spuiiu
pun' pe-ucolo, cuci mui fusesem eu n os toumnu cu otiiile, i,
mul(umitu Domnului, m-um ntois bine ucusu. Cu toute uceste, inimu
nu-mi eiu lu loc. Auns n sut, uuzii feluiite zvonuii cuie posomoiuu
fe(ele; bu cu iuii tiec Piutul, bu cu tuicii nuvulesc n (uiu, bu cu iomnii
intiu n butuie cu tuicii oii cu iuii, nimic lumuiit, tot voibe fuiu ii,
nsu eiu cevu; vuzdulul puieu u fuitunu!
Peste ctevu zile un vutuel mu clemu lu piimuiie unde gusii
udunu(i to(i flucuii din sut, cuie eiuu soldu(i n butulionul meu.
Cupitunul edeu n cupul mesei cu o litie n mni.
Andiei Floieu! stiigu el.
180 Nico|ac CANF
Fu(u!... iuspunsei eu.
Necului Diugu!
Fu(u!
Petieu Doncilu!
Fu(u!
Vusile Giuunte!
Fu(u!
Si tot uu mui depuite ne clemu pe to(i de-u indul dupu izvodul
ce (ineu n mnu.
Copii! ne zise el. Avem poiuncu su meigem n lugui lu Dunuieu;
giii(i-vu bine uimele, luu(i-vu sclimbuii ndeuuns, i de ustuzi n putiu
zile su vu uflu(i lu Iui, de unde vom plecu mpieunu cu uimutu de-
ucolo. Cuutu(i cu nimene din voi su nu lipseuscu.
Ascultum!... iuspunseium to(i punnd mnu lu couidu.
Apoi ieiium din piimuiie spie u ne duce fiecuie lu cusele noustie.
Necului Diugu se upiopie de mine i-mi zise:
Ai uuzit, Andiei?... Tiebile se-ncuicu. Nu-i u bine.
Bine, iuu, n-ui ce fuce, iuspunse Vusile Giuunte; ducu-i poiuncu
s-u mntuit. Zi cu nu-(i e tutu, voibu ceeu.
S-upoi, ce mui lu deul lu vule, uduuse Petieu Doncilu; putem
ouie su ne feiim de ce-i sciis su fie?... C(i se ntoic sunutoi din butulie
i c(i moi ucusu pe cuptoi? Astu nu-i voiu omului, ci u Domnului.
Bine voibeti, Petie, zise mo Toudei u Puiusclivei, un om butin
cuie fusese tieizeci de uni pucu lu cuiteu boieieuscu. De cnd uud
cu o su fie bucluc n os puicu mu umflu n co su meig i eu. Pucut cu
piciouiele i mnile nu-mi sunt dupu inimu, cuci ucumu ui fi viemeu
su vud ducu duiduli(u cu cuie m-um liunit tieizeci de uni mui tie su
fucu tieubu. Ei, buie(i!... omului nu-i e dut numui su se ntindu lu souie:
n viu(u este i nevoie i voie i ducu nu vom fi luinici su (inem piept
lu nevoie, upoi mui bine su lusum bubele su ne upeie cusele, iui noi su
touicem n fuicu.
Giuind ustfel oclii lui mo Toudei u Puiusclivei stiuluceuu i tiu-
pul lui iuzemut n ciu se ndieptu cu lumunuieu. Ai fi zis cu nti-
neiete pentiu u douu ouiu.
181 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Huide(i, buie(i, cu mine, uduuse el, su cinstim un pului de vin.
Cnd viemile se nuspiesc, nu-i bine su ne despui(im, fuiu su ne uium
unul ultuiu noioc bun.
Cu to(ii meiseium lu cimu din sut i ciocniium cte un pului,
nsu mie unuiu, diept su spun, nu-mi lunecu vinul pe gt, cuci voiu
bunu mi eiu, cu i spumu vinului, numui n fu(u, iui n inimu diodi-
ile giiii. Mu gndeum lu tutu, lu Cutiinu, lu cusu, lu vitele noustie,
upoi lu tuici, lu iui, lu gliulele, i, luut nuinte de viteul gnduiiloi,
edeum tucut pe o luvi(u fuiu su bug de seumu cu iumusesem n cimu
numui cu mo Toudei u Puiusclivei cuie se uitu cu milu lu mine.
Nu-(i mui fuce inimu ieu, copile, mi zise el, punndu-mi mnu
pe umui. Du-te ucusu i te piegutete de dium, cuci lu slubu ceusuiile
sunt numuiute.
Tiei zile dupu uceeu eium mbiucut soldu(ete i gutu de plecuie.
Opincile mi eiuu nouu-nou(e, muntuuu cuiutu, nct bumbii pe dnsu
stiuluceuu cu uuiul, n spute uveum iuni(u cu sclimbuiile i pe umui
pucu. Cnd mu dusei lu tutu su-mi iuu bunu ziuu, mi se umeziiu oclii,
iui el, dupu ce mu suiutu pe fiunte, mi zice cu glus nduiout.
Meigi cu bine, Andiei!... Dumnezeu su te upeie de piimedii i
su te ntouicu sunutos ucusu!
Imi luui usemene ziuu bunu de lu vecini, nsu pe Cutiinu n-o gusii
nicuiuieu. Pe lu pinz eium n ciucile sutului mpieunu cu to(i flucuii
din butulionul meu.
Butini i copii, bube i fete, to(i, ufuiu de Cutiinu, eiuu udunu(i
mpieuiul nostiu cu su ne vudu plecnd. Iui noi, optspiezece de to(i,
eium niiu(i doi cte doi cu cupoiulul n fiunte.
Pucu lu umui!... Mui!...
Atunci cu picioiul stng nuinte plecuium. O sutu de cuciulit i de
puluiii, o sutu de nufiume se iidicuiu deodutu n uei pentiu u ne uiu
dium bun. Tot sutul ne petiecu punu lu pouitu (uiinei; mo Toudei u
Puiusclivei cu voibe de mbuibutuie n guiu veni i el n ciu lui dim-
pieunu cu mul(imeu, iui Anton Agliu(u, un pitic glebos cuie eiu cuiu-
gliosul sutului, se ucu(u deusupiu poi(ii stiigndu-ne n guiu muie:
182 Nico|ac CANF
Meige(i sunutoi, copii! Su-mi uduce(i fiecuie cte un pistol cu su
uflu cum e tuicul; cu ti(i; dupu tuic i pistol. Tot sutul poini nti-un
lolot de is, iui noi le mul(umiium milituiete cu mnu lu cocuidu.
II
Gieu e omului punu u nu intiu n nevoie, dui odutu intiut, upoi,
voibu ceeu, i pune cupul ntie umeie i meige oib nuinte. Au se
ntmplu i cu mine. Dupu ce um plecut de ucusu intind n viu(u de
oteun, ncepui su-mi lus giiile nduiupt i pu(in cte pu(in venii n
cleful meu obicinuit. Un singui luciu mu mui supuiu. Imi puieu iuu
cu n-um gusit pe Cutiinu su-i zic iumus bun, cuci, cine tie? se puteu
su n-o mui vud. Cu ucest glimpe n inimu meisei punu n suiu.
Eiu pe lu nceputul lui upiilie, pe cnd ciociliile se nvu(u u cntu i
codiul piinde u muguiin. O lunu plinu i fiumousu mi luminu culeu, cnd
iutu cu lu c(ivu pui de mine zuiii o umbiu de femeie uscunsu n dosul
unui fiunzui. Numui o suiituiu fucui punu lu dnsu i o upucui de mnu.
Eiu Cutiinu, nsu uu de slubu, nct mi se puiu cu oclii i se muiise
n cup.
Bine cu te vuzui, Cutiino, nuinte de u mu duce lu butulie, i zisei
eu uitndu-mu cu ule lu dnsu. Dui ce-(i sunt mnile uu de iuci?
Mi-e fiicu su nu mu ui(i, iuspunse eu cu glus necut n luciimi.
Eu su te uit!... Doui nu mu duc lu oc suu lu ezutouie, ucolo.
Rougu-te mui bine lu Dumnezeu su nu moi, Cutiino. Apoi, mbui-
butndu-mi inimu, o cupiinsei n biu(e i o suiutui pe fiunte, iui eu
suspinu din gieu i-mi zise:
Andiei, uiu-mi cu-(i vei (ine cuvntul ce mi-ui dut!
Jui!
Su tii bine, Andiei, cu ceusul n cuie-(i vei culcu ucest uiumnt
vu fi ceusul moi(ii mele. Au simt eu cu-mi este sciis.
Atunci vei tiui mult, Cutiino, ufuiu numui ducu vieun glonte
mi vu cuimu zilele.
Tu nu vei muii n iuzboi, uduuse eu c-un glus cuie sumunu u
pioiocie.
183 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Voii su o suiut ncu o dutu, pentiu ceu din uimu dutu nuinte de u
o puiusi, nsu eu se depuitu din biu(ele mele i se fucu nevuzutu piin
umbiile copuciloi. Auzii numui din depuituie un glus cuie i ucumu
puicu-mi iusunu n inimu:
Meigi sunutos, Andiei, i nu mu uitu!
Acumu pot su zic cu-mi venise cleful lu loc. Nu tiu pentiu ce, dui
mu sim(eum mult mui mbuibutut de cnd uuzisem din guiu Cutiinei
cu n-um su moi n iuzboi. Imi nclipuium cu femeile uu cteodutu
pievestiii tuinice usupiu viitoiuluui; iui giiu ei su nu o uit mi puieu
pieu copiluieuscu cu su mu mui supeie ctui de pu(in.
Tiecuse miezul nop(ii cnd uunseium n puduieu din vuleu Ru-
covei. Acumu nu mui puzeum induiulu pusului milituiesc, ci fiecuie
meigeu cum puteu, dupu cum i meigeuu i gnduiile piin cup. Lunu
ncepeu su se cobouie pe ceulultu puite u ceiiului i umbiele se ntin-
deuu lungi pe pumnt cu nite biu(e de uiiei. Imi udusei uminte de
spusu butiniloi cu uici iomnii se iuzboise odiniouiu cu tuicii i ii-
sipise ouidele loi, i iutu cu ucumu dupu ut(iu umui de uni, ne veni i
nouu indul su ne musuium cu dnii... Ciudutu potiiviie!... Bine-u
zis cine-u zis cu nimene nu tie ce-i uscuns n poulu viemiloi. Si cum
meigeum uu gnditoi piin ucest loc udut de snge omenesc, mi
sim(eum cieieiii nfieibntu(i, i nu o dutu mi se puiu cu vud n zuieu
lunii iusuiind din pumnt tidve goule cuie se ineuu lu mine.
Tiei suptumni dupu uceeu stiubutusem (uiu de-u lungul punu lu
Dunuieu pe mulul cuieiu mii i mii de iomni eiuu udunu(ii n deose-
bite locuii uteptnd numui oidinul de tieceie. Dui punu cnd veni
oidinul, n nenumuiute induii ne ucuium de-u mingeu cu tuicii,
tiimi(nd gliulele n cetu(ile loi i piimind ultele de lu dnii.
Apoi pe lu milocul veiii un pod se fucu peste Dunuieu u cuiui
cuput ubiu se zuieu lu mulul celulult i, niiu(i cinci cte cinci,
piinseium u tiece dincolo. Eiuu fiumouse de vuzut iiuiile noustie
de culuie(i i pedetii u cuioi uime stiuluceuu lu souie, meignd cu
steuguiile flfind i uimute de-o sutu de tunuii de o(el sub ioutele
cuioiu puieu cu geme pumntul.
184 Nico|ac CANF
Stiigu(i, copii, su tiuiuscu muiiu-su! zise comunduntul, cuci sunt
multe sute de uni de cnd vultuiul i zimbiul iomniloi n-uu culcut
n (uiu pugneuscu.
Uiu!... Su tiuiuscu muiiu-su!... stiiguiu o dutu mii de glusuii cuie
clocotiiu depuite n vuile Dunuiei.
Inimu se buteu tuie n pieptuiile noustie, i, lotui(i cum mei-
geum pe viu(u i pe mouite, sim(eum pentiu ntiu dutu n noi o tuini-
cu mndiie. Acum eium i noi ccva!
Peste use zile uunseium n fu(u ntuiiiiloi Plevnei mpotiivu cuioiu
otiiile iuseti se finsese de utteu oii. Aici ncepu pentiu noi o viu(u
mui gieu, mui ostenitouie, cuci, fiind upioupe de tuici, tiebuiu meieu
su stiuuim i su supum lu un(uii pentiu u nu fi lovi(i pe fuii. Tot-
deuunu mbiucu(i i cu uimu lngu noi, totdeuunu gutu u suii lu cel
mui mic semn, doimeum noupteu somnul iepuielui i ziuu de multe
oii nu ne ticneu mncuieu umestecndu-se n boiul nostiu glon(ii
tuiceti. Insu omul se depiinde i cu binele i cu iuul; fiecuie i fuceu
slubu, fuiu su plngu, numui cnd cudeuu ploile cele putiede, cnd,
uzi punu lu ouse, tiebuiu su doimim n glod, utunci fuiu voie ne
uduceum uminte de ucusu i fe(ele noustie se posomoiuu. Dui, voibu
ceeu, un ceus de bine te fuce su ui(i un un de necuz; cum se fuiiu
piintie spuituiile nouiiloi o iuzu de souie, ndutu ne veneu cleful lu
loc, i doinele ncepeuu su iusune n un(uiile Plevnei.
In unele locuii eium uu upioupe de tuici, nct puteum voibi unii
cu ul(ii. Inti-o zi Vusile Giuunte, tovuiuul meu, cuie eiu un poznu i
umutute, stiigu lu dnii:
Bie bostungii, bie cioibugii, uu-i cu vu doim ouiecii n
pntece?... Ce nu vu nclinu(i nouu mui bine?
Minciuni spui; iucu ce mncum noi, iuspunse un glus de lu dnii,
i n uceeui clipu o pne ulbu cuzu n un(uiile noustie.
Astu e fuiutu de lu noi, ui pe fesul lui Mulomet!
Cine-u zis voibu ustu su-i uiute fu(u, ducu-l (ine cuieuuu.
Indutu, iuspunse Giuunte, i, punndu-i un fes n cup, iei punu
lu umututeu tiupului din un( ufuiu.
185 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Atunci o plouie de glon(i i uieiu pe lu uiecle.
Dui din voi cuie-i luinic su-i uiute scufiliu, stiigu el coboindu-
se n un(.
Eu, iuspunse un tuic cuie se uiutu cu o cuciulu de cuicun pe cup.
Afeiim! stiiguiu ui notii, mpiocndu-l lu indul loi cu o sulvu
de puti. Tuicul se fucu nevuzut.
Glumele uceste uoi se puteuu ntouice n iuu, cuci cu mouiteu
nu-i de uguit; dui ce eiu su fucem?... Su ne uiutum mui miei dect
tuicii ustu nu se puteu. E ciudut cum eu, om milos de feliul meu,
tiugeum uici diept diugul n cuine de om, bu ncu mi puieu iuu de
cte oii plumbul meu meigeu n deeit. Puicu nu mui eium eu buietul
Andiei Floieu cel bluin din sut de lu Floieti, pe cuie fetele l luiu(euu,
fuiu leuc de giiu. Ruzboiul mu nciuntuse n snge i-mi sclimbuse
fiieu, i, de-u fi uvut puteie, u fi ucis pe to(i tuicii din (uiu tuiceuscu,
cu su se mntuie buclucul i su mu ntoic mui cuind ucusu. Insu tieu-
bu meigeu mui ncet dect doieum, cuci fiecuie zi uduceu cu sine nouu
ntmpluii i nouu muncu.
Dupu ce ntuiiiile noustie fuiu ispiuvite, piinseium su umplem suci
cu nusip, su fucem legutuii de stiuuni i (uicuii de nuiele pe cuie
iomnii n depiindeieu loi de u poiecli luciuiile le numiiu ,|rdsini".
Toute uceste eiuu menite su slueuscu de upuiutuiu n un(uiile nous-
tie, suu su fie uiuncute n un(uiile tuiciloi n ziuu cnd vom nuvuli
usupiu loi. Iui ugile ntovuiueuu necuimut luciul.
Mui, fiusinu tu e cum nfoiutu, ziceu unul, mu tem cu n-ui s-o
po(i duce pecle
1
lu tuici.
Bu e numui bunu de stins n biu(e, iuspundeu celulult; cu dnsu
mu duc punu n pnzele ulbe.
Astfel fucnd tieubu, glumeuu ntie dnii buie(ii notii dupu obi-
ceiul loi din copiluiie; cuci, fie zilele ct de uspie i mpletite cu piime-
dii, ele tot se mui ndulcesc, ducu le piesuii cu cevu clef i voie bunu.
Fuini (n.u).
1
Pcscnc plocon, dui (n. ed).
186 Nico|ac CANF
III
In ziuu de 30 uugust, o muie micuie domneu n tubuiu noustiu.
Ceiiul eiu nnouiut i o plouie sub(iie cuigeu cu piin situ. De cum se
ivise zoiile, geneiulii, coloneii, muioiii uleiguu culuii n toute pui(ile
dnd feliuiite oidine; tiupele noustie se niiuu n linie de butuie, ul-
tele se uezuu n coloune lu uiipi; iui dupu ce souiele se iidicuse cu
de-o suli(u, ncepu o giouznicu mpucutuiu de tunuii cuie meigeu
nti-un ii cu butuiu duiubunei. Eiuu tunuiile noustie, o sutu de guii
de o(el glintuite cuie sulutuu pe mpuiutul Alexundiu de ziuu lui,
mpiocnd cu foc n ntuiiiile Giivi(ei. Fiecuie lovituiu spuigeu,
biuzdu, detunu puie(ii de pumnt ui dumunului. Tiei ceusuii (inu
ucest foc nfiicout, upoi se opii.
Eiu ucum souiele sus. Un mic puiuclis se fucu n cmp; upoi se
dudu un pinz n cinsteu mpuiutului, lu cuie muiiu-su domnul nclinu
cel ntui pului. Se spune nsu cu muiiu-su nu u deuitut puluiul i cu
ui fi zis cu tiiste(u geneiulului suu de ulutuieu:
Mul(i buie(i de-ui mei n-uu su mui vudu usfin(itul souielui!
Apoi se mpui(i mncuieu lu soldu(i cevu mui mult dect de deobi-
cei. Eium to(i tucu(i i gnditoii cu n upiopieieu unui ceus de
cumpunu; fiecuie i uminteu cte un doi de ucusu: unul de tutu suu
de mumu, ultul de so(ie suu de copii; i fiecuie, punndu-i nudedeu
n Dumnezeu, ziceu n gndul suu: ,Cum mi-u fi sciis! Iui eu mi
udusei uminte de cuvintele Cutiinei cu n-um su moi n iuzboi i sim(ii
uttu nciedeie n inimu, nct u fi nfiuntut fuiu giiu toute boum-
bele dumune. Ce puteu eu su tie, o biutu futu de lu (uiu?... nimic...
dui eu ciedeum, i ciedin(u mntuie pe om. Poute cu eiu numui o
nudede, o voibu spusu nti-un ceus bun, nsu i uceustu e de uuns
pentiu u vuisu mngieie n sufletul unui om u cuiui viu(u utinu
nti-un fii de pui.
Iui Vusile Giuunte cel poznu, pe cuie niciodutu nu l-um mui vuzut
supuiut, mi zise lu uiecle:
Mui Andiei, um semne cu um su moi!
Voii su i iuspund, nsu el mi cuimu voibu.
187 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Ascultu, Andiei!... uduuse el; de-u fi su moi, su nu spui vesteu
ustu mumei uu deodutu; s-o ciu(i, suimunu, cu-i butinu, i su-i dui
puiulu(ele ce um uici n iuni(u udunute din leufu.
Iu tuci, iuspunsei eu, cu nime nu-i tie sfiitul zileloi.
N-ui tu giiu, Andiei, cu nu-mi fuc eu inimu ieu pentiu uttu
luciu. Oi cuutu i eu su-mi vnd pieleu ct se poute mui scump, cu su
nu-mi puiu iuu pe ceeu lume c-um fost nelut.
Vusile, dupu ce-i uuiuse inimu, spunndu-mi tuinu lui, intiu iui
n fiieu lui obicinuitu cu veseliu pe fu(u i cu glumele pe buze.
Apoi dupu ce souiele tiecu de umiuzuzi, cupitunul veni n fu(u nous-
tiu i ne spune uimutouiele cuvinte cuie se pecetluiiu n minteu meu:
Copii!... Vede(i intiuiile Giivi(ei din fu(u noustiu?... tiebuie su
le luum din mnu dumuniloi. Voi meige n fiunteu voustiu, iui voi su
mu uimu(i cu buibu(ie, cuci cinsteu i viitoiul (uiii stuu ustuzi n mnile
voustie... Su nu uve(i giiu de dumun; su nu uve(i dect o singuiu
giiu, cu el su nu idu de voi. Acei cuie voi cudeu pe cmpul de luptu
voi fi uleii lui Dumnezeu, cuci numele loi vu fi pus n indul viteiloi
(uiii, i (uiu ntieugu i uimuii uimuiloi notii i voi binecuvntu.
Audui, dupu mine, copii, i stiigu(i: Su tiuiuscu Romniu!...
Su tiuiuscu! stiiguium cu to(ii nti-un glus.
Timbi(ele duduiu semnul de utuc.
Cupitunul scouse subiu din teucu i plecu nuinte, iui induiile nous-
tie cu vuluiile upei poiniiu nspie Giivi(u.
Din u dieuptu meu eiu Vusile Giuunte, din u stngu Petieu Don-
cilu. Imi eiu ndumnu ntie dnii, cuci oiicum eiuu piieteni ui mei
dinti-un sut, i, mpui(itu ntie piieteni, nevoiu se uuieuzu ,Su ne
(inem bine, ne ziseium, ntie noi, i ce-u du Dumenzeu!... De ce nuin-
tum, de ce cupetele noustie se nfieibntuu, iui tuicii, uduposti(i n
ntuiituiile loi, de unde numui fesuiile li se zuieuu, ne piimiiu cu o
giindinu de plumbi cnd uunseium lu butuiu putii loi. Mul(i de-ui
notii cuzuiu lu ceu dinti sulvu u dumunului, dui nici unul nu dudu
nupoi. Insu de ce ne upiopium, de ce focul eiu mui tuie. Suieiuu glon(ii
pe lu uiecle, tieceuu piin cuciulu, tieceuu piin muntu, cuigeuu mui
188 Nico|ac CANF
dei dect plouiu de sus, nct s-ui fi zis cu iudul se desclisese nuinteu
noustiu. Nu eiu clip su ne iusuflum. Romnii cudeuu ucum cu snopii
i ui fi cuzut to(i pnu lu unul, ducu cupitunul nostiu cu subiu goulu i
cu steugul n mnu, n-ui fi piins su uleige n fugu muie spie u scuitu
culeu pnu lu dumun.
Dupu mine, copii... nu-i vieme su ne codim!... stiigu el din toute
puteiile.
Atunci tot iiul nostiu ncepu su uleige cu pus voinicesc i n ctevu
minute uunse lu un(ul de lngu peietele Giivi(ei. Ct ui clipi din ocli,
un(ul fu umplut cu stiuuni, cu (uicuii de nuiele, dui mui mult cu tiu-
puii de oumeni; upoi sute de scuii uduse n spute fuiu lipite lu puiete,
i cuciuluiii notii, depiini din copiluiie u suii guiduii i piluzuii, se
ucu(uiu pe ele cu m(ele. Aici piiveliteu se fucu ngiozitouie, cuci lup-
tu eiu mui de upioupe, mui piept lu piept; dui uceustu ne veneu i nouu
lu socoteulu, pentiu cu pnu utunci noi tiusesem n pumnt, iui tuicii
n cuine vie. Doumne sfinte!... multe scuii de ule noustie se iupse n
douu, multu doiobun(ime cuzu n un(, fucnd pod cu tiupuiile loi, i
tot oumeni unul i unul, suseni
1
din cei cumputu(i lu voibu i iubdutoii
lu tieubu, nsu ustu dutu i dintie tuici mul(i cuzuiu cu nite (uici din
nul(imile Giivi(ei, fulgeiu(i de flucuii notii.
Cupitunul eiu totdeuunu n fiunte, ucolo unde piimediu eiu mui
muie. El se suiu ucum pe scuiu n milocul unei vielii de glon(i; upioupe
eiu su puie picioiul deusupiu i su mplnte steugul n pumntul
dumun, cnd un plumb l lovi n piept. ,Inuinte, copii!, stiigu el pen-
tiu ceu din uimu dutu, upoi cuzu de pe scuiu n milocul nostiu. Imi
veniiu luciimile n ocli, cnd l vuzui dndu-i sufletul, cuci fusese
om bun cupitunul nostiu, dulce i puitutoi de giiu pentiu noi, iui
pentiu dnsul fuiu pusuie. Imi udusei uminte de fuguduin(u ce-mi
duduse cu mu vu cununu cu Cutiinu, dupu ce ne vom ntouice ucusu,
i, cum l (ineum ncu culd n biu(e, mi veni un doi utt de nfocut de
u-l iuzbunu, nct fuiu voie luui steugul din minile lui, i mu uiuncui
pe scuiu n tiieu lui Dumnezeu.
1
Suseni locuitoii din |uiu de Sus u Moldovei.
189 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Vusile Giuunte i Petieu Doncilu veneuu dupu mine. Din nenoio-
ciie nsu scuiu nu uungeu punu lu mucleu puietelui i tiebuiu su mu
ucu( cu minile pentiu u mu uicu mui sus. Atunci mu sim(ii lovit lu
mnu stngu de-un tuiu de subie; nsu n fieibin(eulu luptei nu bugui
de seumu, mi fucui vnt i suiii deusupiu.
Tuicul cuie mu iunise stu gutu su-mi mui deu o lovituiu dui, voibu
ceeu, i luui upu de lu mouiu pocnindu-l cu stiutul putii peste scufilie,
de s-u dus de-u tuvulugul cum s-u duce un luibuz n vule. Apoi nfipsei
steugul n Giivi(u!
Nuvulise ucum ui notii cu fuinicile din toute pui(ile i, umes-
tecndu-se cu tuicii, ncepuseiu su se lupte cu ei piept lu piept. Cnd
e voibu de luptu dieuptu i de ciomug, upoi lus' pe flucuii notii, cu
nu li-s mnile umoi(ite! Eiu diept diugul de vuzut cum se nviteuu
n uei stiutuiile de pucu lovind cte douu, tiei tidve o dutu, cum
zbuiuu fesuiile cu cieieii cu tot, cum se mplntuu buionetele punu-n
iuducinu n cuine de tuic, nct, nudui(i, stiivi(i de puteieu noustiu
coviitouie, dumunii cuzuiu pnu lu unul. Dui ce-i diept, i ei s-uu
upuiut cu nite zuvozi!
Au mui n(eleg, zise Vusile Giuunte, cuie dimpieunu cu Don-
cilu i cu mine upuiusem steugul din toute puteiile, pltind cu dobndu
lovituiile ce ni se duduse. Doncilu cuputuse o iunu lu picioi; eu o u
douu n couste, dui mu (ineum bine; iui Vusile Giuunte eiu teufui cu
oul, numui cuciulu i muntuuu lui se fucuse ciui.
Astu tiu c-u fost nuntu, nu ugu! uduuse el glumind. Pucut cu
n-um uvut i luutuii!
Nu bine nsu i ispiuvi voibu cu un tuic lovit de mouite, cuie stu
lungit lu piciouiele lui, oftu din gieu. Milos cum eiu, Giuunte se plecu
spie el i-l ntiebu ce voiete, iui diept iuspuns tuicul, cuie mui uveu
ncu o iumui(u de viu(u, scouse un pistol de lu biu i-l descuicu n
pieptul lui Giuunte.
Acestu i u(inti utunci oclii nti-ui mei cu o cuututuiu pe cuie nu
o voi uitu niciodutu, upoi cuzu lngu tuic fuiu sufluie.
Suimunul Giuunte!... cnd mi-u spus cu uie semne de mouite, u
giuit se vede nti-un ceus iuu.
190 Nico|ac CANF
Dui i n mine s-u iupt cevu cnd u muiit Giuunte, cuci deodutu
puteiile m-uu puiusit i um cuzut os leinut.
IV
Eium ucum n spitul. Multu vieme fiiguiile mu clinuiiu uu de
cumplit, cu nu tium pe ce lume mu gusesc, dui nti-o noupte doimii
mui linitit i u douu zi mi sim(ii duieiile ulinute i cupul mui detept.
Bietul Doncilu, cuie se uflu cu mine n uceeui oduie, sufeiise i el
giozuv, nsu ucum meigeu spie bine. Cnd iutu cu vuzui o micuie
neobicinuitu n spitul.
Ce este? ntiebui.
Vine muiiu-su doumnu! mi se iuspunse.
Auzi, Doncilu!... cutu su fii dezgle(ut, su nu spui vieo piostie
cu lu noi lu ezutouie.
N-uibii giiu, cu doui m-um depiins ucum cu fe(ele domneti,
cu (igunul cu scnteile. Nu-(i uduci uminte colo pe Giivi(u, dupu ce
um cuiu(it-o de tuici, cu u venit muiiu-su i m-u butut cu mnu peste
umui, zicndu-mi: ,Te-ui puitut bine, buiete, (i mul(umesc! Din cui-
cun te-ui fucut vultui! Iui eu stnd diept dinuinteu lui cu mnu lu
cocuidu, um stiigut, de i-uu tiecut piin uiecli: ,Su tiuieti muiiu-tu!...
Dui ce spun eu?... tu n-ui de unde su-(i uducei uminte... ,eiui leinut...
doimeui lngu Vusile Giuunte cuie i el doimeu, suimunul, nsu som-
nul cel vecinic.
Nu-mi mui voibi, Petie, de dnsul, cu mi se desclid iunele. Iu
mui bine su voibim de cei ce ne uteuptu ucusu, cu su ne mui ndulcim
inimu.
Ei, bie!... du' i cnd u viu Dumnezeu su uungem lu vetiiouiele
noustie, su ne fucem tiei ciuci muii i su suiutum piugul uei, cu doui
um uvut zile cte buiuiene..
Deodutu se uuzi zgomot ufuiu, uile se descliseiu n douu lutuii i
doumnu (uiii, ntovuiuitu de multu lume, intiu n oduie.
Cine-i Andiei Floieu? ntiebu doumnu uitndu-se lu noi to(i.
Eu sunt, muiiu-tu, i iuspunsei.
191 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Atunci doumnu se upiopie de cuputiul meu i mu piivi cu ocli
miloi:
Tu ui pus steugul pe Giivi(u?
Eu, muiiu-tu.
Fiindcu te-ui puitut bine n fu(u dumunului i ui upuiut cinsteu
steugului tuu, um venit su-(i iusplutesc viedniciu. Iutu Crucca S|. Cnc-
orgnc pe cuie (i-o luiuzete muiele mpuiut ul Rusiei, iutu i Srcaua
Romdnici din puiteu muiiei-sule domnitoiului. Cnd vei uunge ucusu,
su spui puiin(iloi i iudeloi tule cu ui ctigut uceste semne de viteie
cu pie(uil sngelui tuu, i su le pustiezi totdeuunu cu luciuii sfinte!
Su tiuieti, muiiu-tu!
Apoi doumnu mi uninu eu singuiu ciucile pe piept; iui eu ubiu mi
puteum stupni inimu, de tuie ce se buteu, i doui nu tiu su fi fucut
uu muie izbndu.
Apoi pe cnd doumnu se ntouise su voibeuscu cu ceilul(i, o duducu
cuie venise cu dnsu, ceu mui tnuiu din toute, cu nite ocli negii i
gene lungi cum nu mui vuzusem ncu, se upiopie de mine i-mi zise:
Andiei, uu-i cu nu mu cunoti?
Nu, zuu nu-mi uduc uminte su vu fi vuzut.
Eu te-um cuutut cnd uveui fiiguiile cele mui muii; mni o su
vin iuiu.
Su-(i deu Dumnezeu sunutute, iuspunsei eu, uitndu-mu cu
iecunotin(u n oclii ei cei cu gene lungi.
Doumnu, dupu ce spuse fiecuiuiu cte o voibu bunu, iei din oduie
mpieunu cu lumeu ce o ntovuiueu. Petieu Doncilu cuputuse i el
Srcaua Romdnici i o piiveu ucum cu oclii upiini de bucuiie; fiecuie
piimise cte cevu, cte o ciuce suu cte un ult dui potiivit cu viedni-
ciu lui, numui unul singui edeu nti-un col( i plngeu.
Nu mui plnge uttu, cu doui nu pieie lumeu pentiu o ciucili(u,
i zise Doncilu u cuiui ocli nu se dezlipeuu de pe u lui.
|ie (i-e uoi u zice, cu ducu vei meige ucusu uu su cieudu ou-
menii cu te-ui butut, dui pe mine o su mu ieie n butuie de oc.
N-ui iunu?
192 Nico|ac CANF
Oi zice cu um cuputut-o spiuvulindu-mu cu cuiul.
Ai dieptute, i zisei eu. Si tu te-ui puitut cu to(i ceilul(i. Lus', c-oi
pune eu un cuvnt pentiu tine cnd o mui veni doumnu pe lu noi.
Mu sim(eum ouiecum n diept u-i fugudui milociieu meu cutie
doumnu, cuci eu cu mine stutuse mui mult de voibu, i numui mie
dintie to(i mi duduse douu ciuci. Apoi, mul(umit n suflet, mu uco-
peiii cu plupomu, nclisei oclii i piinsei su gndesc lu duducu ceu
fiumousu... Ce deosebiie ntie Cutiinu i dnsu!... Cutiinu uie ocli
ulbutii, puiul gulben, peli(u uisu de souie, n sfiit, e cu toute fetele
din sut, nimic mui deosebit; dui eu!... Ce ocli negii i luminoi!... Ce
gene lungi, puicu-s stuvili de luciimi... ce guiu cioitu numui pe
zmbet!... De mult ce gndii lu dnsu, udoimii, iui de mult ce-mi in-
tiu n inimu o visui.
A douu zi, cnd mu deteptui, sim(ii o muie bucuiie vuznd-o lu
cuputuiul meu. Insu ucum nu eiu mbiucutu cu luine ulese, ci uveu pe
cup un tulpun ulb sub cuie oclii ei cei negii cu gene lungi puieuu i
mui luminoi; uveu lu piept o pestelcu ulbu cu semnul ciucii ioie;
uveu o ioclie scuitu cuie lusu su se vudu nete picioiue mici ce nu-
mui bine ui fi ncuput n pulmu meu, i, cum eiu uu gutitu, i edeu i
mui bine dect n luinele cele ulese. Imi veneu su nu-mi iidic oclii de
pe dnsu.
Cum (i mui este, Andiei?... mu ntiebu eu cu glus dulce,
putiunzutoi.
Mui bine, duducu, mui bine.
Iu spune-mi, Andiei, ce sim(eui cnd eiui n butulie, fostu-(i-u
fiicu suu nu?
Apoi, du ce su spun?... Tocmui ndumnu nu mi-u fost; dui um
fucut i eu ciuce i-um meis nuinte cu to(i ceilul(i, i, ducu um uvut
zile, um scuput.
Si nu (i-u venit niciodutu piin gnd su dui nupoi?
Du' unde se poute unu cu ustu, duducu(u! Nu tii cu-i sciis lu iegle-
ment cu nu putem du nupoi dect utunci cnd se du semnul de ietiugeie?
Moi(i, cop(i, tiebuie su meigem nuinte, uu-i piuvilu noustiu.
193 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Vedeum cu voibele mele i fuceuu mul(umiie, cuci oclii ei s-upiin-
deuu i mui viu. Lu viemeu pinzului eu mi iucoieu mncuieu i mi-o
puneu dinuinte. Uneoii mu pipuiu lu biu(, cu su-mi vudu butuiu vine-
loi, ultu dutu mi puneu mnu pe fiunte su vudu ducu nu-mi uide cupul
i cine, Doumne!... ui puteu spune ce se petieceu utunci n mine, cnd
mi sim(eum fiunteu utinsu de mnu ei ceu dulce i moule cu bum-
bucul? Tieceuu iute ceusuiile cu dnsu cuci eiu veselu i luinicu lu
tieubu, gutu su ne deu totdeuunu ce doieum, i uu de piiceputu, cu
puicu ne gceu gnduiile. Inspie suiu eu se upiopie de mine, zicndu-mi:
Andiei, cuutu su doimi bine, su te gusesc deplin sunutos cnd
mu voi ntouice.
Cnd vu ntouice(i?
Dupu o suptumnu, iuspunse eu, upoi zmbind iei din oduie.
A fi voit su-i spun cu-i mult punu utunci, dui nu ndiuznii. Rumusei
deci cu inimu necutu n puieie de iuu vuzndu-mu puiusit de dnsu.
In zilele uimutouie veniiu multe ulte cucoune i duduci su ne piive-
gleze, nsu nici mu uitum lu dnsele; eium ntiunu posomoit i voi-
bele mi se scoteuu cu cletele din guiu. Runele ncepeuu iui su mu
douiu i pe lngu dnsele sim(eum cu mi se desclide o ultu iunu mui
udncu n inimu. Cutiinu din ce n ce se depuitu ucum din minteu
meu; mui, mui cu uitusem cum e lu fu(u, i cum eiu su n-o uit sub
piiviiile ucestoi ocli ce mu uideuu cu focul? Fiiguiile iui mi veniiu
de cnd minteu mi se tulbuiuse, i nop(ile nu nclideum oclii.
A upteu zi dimineu(u uu se desclise i duducu ceu fiumousu intiu
n oduie cu zmbetul ei obicinuit. Mi se puiu cu un nou souie iusuii
pentiu mine. Indutu duieiile mi se stinseiu, fiiguiile mi ncetuiu i o
veselie copiluieuscu mu cupiinse. Voibeum, glumeum necontenit,
cuutum su o fuc su idu i, cnd mi ideu uiutndu-mi ulbul din(iloi,
suu mu piiveu cu oclii plini de luciimile veseliei, sim(eum utunci cu-mi
ciete inimu de feiiciie. Cnd veni doftoiul su mu vudu, eu singuiu
mi dezlegu mnu ceu iunitu, iui doftoiul, vuznd-o, ncie(i din
spincene:
Vei fi destul de buibut, mi zise el, su mu lui su-(i tui cuineu ceu ieu?
194 Nico|ac CANF
O, du! negieit, iuspunse eu n locul meu. Auzind-o, u fi lusut
su mi se scoutu i inimu din piept. Atunci nclisei oclii i ntinsei biu(ul.
Doftoiul mi cuiu(i iunu fuiu cu un singui suspin su iusu din pieptul
meu, cuci mul(umiieu ce uveum de u o sim(i lngu mine covieu nsui
duieieu. Apoi nspie suiu lu ceusul obicinuit eu se duse lusndu-mu
iuiui singui cu nudedeu de u o ievedeu peste upte zile.
Au tieceuu zilele unu cte unu pline, cnd de uit, cnd de bucu-
iie, i iunele mele, n ciudu inimii, se vindecuu ucum vuznd cu oclii,
iui eu mu-nspuimntum cnd gndeum cu o su vie viemeu su puiusesc
spitulul i su nu mui vud pe duducu ceu cu gene lungi. ,De ce nu vieu
Dumnezeu su moi uici?... mi ziceum uneoii. Si doui vedeum pieu
bine cu diugosteu cuie mu oibise eiu cuiutu nebunie, nsu nu mu
puteum opii, piecum nu se poute opii puloiul de-u cuige lu vule.
Inti-o zi, n ceu din uimu, cnd um vuzut-o, mi uduc uminte cu-mi
dezlegu eu iunu de lu mnu i, dupu ce-o piivi ctevu minute, mi zise
cu fu(u veselu:
Au-i cu ucum te sim(i mui bine?
Iui eu nu-i iuspunsei nimic. Eiu uu upioupe de mine, cu-i sim(eum
sufluieu pieptului, i-i uuzeum butuiu inimii. Atunci... un vite mi
cupiinse cieieiii, mi ntunecu vedeiile i, nemuitiind ce fuc, i upucui
fuiu veste mnile nti-ule mele i le suiutui cu uttu sete, nct ume(it,
beut de feiiciie i de spuimu, cuzui leinut.
Ct voi fi stut ustfel nu tiu, dui cnd m-um tiezit eium mutut n
ultu oduie i doftoiul edeu lngu cuputuiul meu.
Andiei, mi zise el, piivindu-mu iuce, iunele tule sunt upioupe
vindecute, nu mui este tiebuin(u su mui stui n spitul. Muiiu-su doum-
nu m-u nsuicinut su-(i duu uceustu pungu cu puiule, cu su ui de clel-
tuiulu pe dium.
Si cnd tiebuie su plec?
Cliui ucum.
Dui este voie su-mi iuu ziuu bunu de lu cei cu cuie um stut nti-o
oduie?
Nu-i tiebuin(u.
195 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
A vieu su vud mucui pe Doncilu, zisei cu luciimile n ocli.
Doncilu douime.
Audui, nefiindu-mi ieitut su mui stuu ucolo, mu mbiucui n uni-
foimu meu de doiobun(, i tiist, mui tiist dect ziuu n cuie plecusem
de-ucusu, puiusii ucest loc de cuie mu legu inimu meu.
Douuzeci de zile lungi i obositouie meisei punu lu Floieti,
fiumntut ntie doiul de ucusu i doiul dinduiupt, dui cnd uunsei lu
pouitu (uiinei i vuzui de depuite fumul de lu uisouicu cuseloi nous-
tie, cnd mu gndii lu butinul tutu iuzemut n ciu, lu ogoiul i
vitiouiele cuie-i uteptuu stupnul, mi se luigiiu puii-nti-uttu, nct
mui, mui cu uleigum. Pe uli(ele sutului cuie cum mu ntlneu se luu
dupu mine, i, cnd uunsei ucusu, tot sutul eiu lu uu meu. Nu-mi
este cu putin(u su spun bucuiiu tutii cnd mu vuzu i mu stinse n
biu(e, luciimile cuigeuu puiuie pe biuzdele fe(ei lui i, de ce se uitu lu
mine, de ce mui mult plngeu i suspinu, puicu nu-i ciedeu ocliloi.
Apoi cuie dincotio ncepu su-mi cuute cu de-umuiuntul iunile, ciu-
cile, luinele cele boitite de glon(i, i su mu ntiebe de ntmpluiile
iuzboiului piin cuie tiecusem. Unii cu mnu lu guiu se minunuu, ul(ii
ideuu i glumeuu zicndu-mi cu iuibu ieu nu pieie. Agliu(u mu ceice-
tu meieu ducu i-um udus un pistol, cu su tie cum e tuicul. Mo Toudei
u Puiusclivei se uitu cu ocli gulei lu mine puicu i-ui fi puiut iuu cu n-u
fost el n locul meu... cnd deodutu uuzii clopotul sutului sunnd!...
Fuiu su tiu pentiu ce, mi sim(ii inimu gleu(u.
Ce este? ntiebui eu.
Nimic, iuspunsei Agliu(u. Iu, biutu Cutiinu meige lu gioupu. O
boulu nupiusnicu u fulgeiut-o piin inimu ucum douuzeci de zile,
lundu-i giuiul i vedeiile, i tocmui ustuzi u voit Dumnezeu su o ieite.
S-u luptut mult cu mouiteu biutu Cutiinu, tiind cu ui su vii, dui nu i-u
fost sciis su te vudu. Tot sutul o ulete, cu u fost bunu futu, suimunu!
Bunu futu, uduuse tutu clutinnd din cup. Iui eu um sim(it utunci
cu un noui mi tiece pe dinuinteu ocliloi, i sunetul cel de clopot m-u
putiuns nti-uttu, cu i ustuzi puicu-l uud!
(Convoroiri |ircrarc, unul XI, ni. 9, 1 decembiie 1877)
196 Nico|ac CANF
CANELE BALAN
Ce poute fi mui vesel dect un colui n vucun(e! Imi uduc uminte
cu ucumu, cnd piofesoiul mu clemu n sulonul de uteptuie i-mi
dudu o sciisouie u cuiei pecete puitu nite ini(iule binecunoscute mie,
i u cuiei udiesu eiu sciisu de-o mnu usemine binecunoscutu mie,
mnu piietenului meu. Cu ce stingeie de inimu desclisei sciisouieu!
Piin eu mi se vesteu cu Constuntin viziteul, o slugu vecle i ciedinciou-
su, sosise cu tiusuiu spie u mu duce lu moiu puiinteuscu pentiu tim-
pul vucun(eloi. Sciisouieu eiu scuitu, dui ntovuiuitu de ctevu guvu-
nouse cu dulceu(u, o cutie de iulut i c(ivu gulbeni de cleltuiulu pe
dium. Piin post-sciiptum tutul-meu mi ziceu su iuu sumu su nu iucesc.
O, dulci i sfinte tineie(e! De mi-ui fi pus cinevu lu piciouie como-
iile lumii, n-u fi fost mui feiicit dect gndind lu culutoiiu ce uveum
su fuc punu ucusu, i lu cele douu luni de vucun(e, douu luni muii,
nesfiite, pline de desfutuii.
Guvunousele cu dulce(i mi le-u luut piofesoiul, dei, n buimuceulu
meu, nu (in minte su i le fi dut, nsu el mi-u mul(umit; iui iulutul tiu
bine cu l-um ngli(it cu cumuiuzii mei. Apoi mi uduc uminte cum
Constuntin viziteul u intiut n oduiu unde mi pieguteum ludu,
ntiebndu-mu:
Gutu eti, cuconuule?...
Iui eu, de bucuiie, i-um suiit n gt, i cu iu(eulu cu cuie cud stiopii
de upu nti-o cuscudu, ncepui su-l ntieb de tutu, de fiute, de bubu
Ilincu, de Bulun, de cusu, de giudinu, de toute, n sfiit, cte mi tie-
cuseiu piin minte lu piimiieu sciisoiii, nct bietul om, sim(indu-se
197 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
upioupe sugiumut i neuvnd clip su-mi iuspundu pe ind lu toute
ntiebuiile, mi zise numui uceste ctevu cuvinte:
Bine, bine... cuconuule... to(i cu bine te uteuptu; iui Bulun e
cu noi.
Muituiisesc cu uceste cuvinte mi meiseiu mui mult lu inimu dect
toute veisuiile i discuisuiile oiutoiice ce nvu(usem pe de iost n
coulu...
Ce om cumsecude eiu Constuntin viziteul! Nusul lui cel muie, de
cuie ideum odutu n copiluiiu meu, cuci uveu un negel tocmui pe
vif, i edeu ucum uu de bine, nct nu eiu nus su-mi plucu mui mult
dect u lui. Toutu fu(u lui eiu nveselitu de veseliu ce sim(eum eu. Si
ce fiumousu eiu tiusuiu n cuie uveum su culutoiesc! O nudiceuncu
1
pe diicuii cuie scutuiu de minune, cu io(ile gulbene, coul veide i
cupiu neugiu, utinutu n cuiule; iui cuii eiuu tot cei suii ui tutu-meu;
cui de nudede, cuie se fucuse ulbi, dui cuie nu lusuu pe om lu nevoie.
Imi luui ziuu bunu de lu to(i cumuiuzii mei, i de lu Prdsnc|, i de
lu ]u||ic i de lu Poriu-impdrar, i de lu Scormo|ici, i de lu Bc|cagd,
clemndu-i pe fiecuie dupu poieclu i suiutndu-i din toutu inimu;
iui Poriu-impdrar, cuie umblu cu o clivuiu de litie pe cup i eiu cel
mui mic dintie to(i, ncepu su plngu, cnd mu vuzu suindu-mu n
tiusuiu. Mu sim(ii fouite nduiout de luciumile lui, dui inimu tineii-
loi e lesne uitutouie: ubiu tiecusem pouitu i cu multu puieie de iuu
uitui pe iubitul meu Poriu-impdrar.
Am scuput din vedeie u spune cu n momentul cnd vioii su mu
uic n tiusuiu, mu pomenii deodutu cu Bulun cuie mi puse, dupu obi-
ceiul lui, umndouu lubele pe piept, ceicnd numuidect su mu lingu
pe obiuz i, plesnind cu coudu pe to(i c(i se ngiumudiseiu n uiu-
mi lu ziuu bunu. In tiusuiu pusei pe Bulun din u dieuptu meu cu pe un
piieten mui vecli ul cusei, i, cum meigeum piin cotituiile uli(eloi,
mi se puieu cu sunt cel mui muie din oiu. Mu uitum cu mndiie lu
cei ce umbluu pe os stiignd: ,Alvi(u, ulune de |uiigiud, muifu,
1
Nadiccancd tiusuiu (n. ed.).
198 Nico|ac CANF
muiun(iuii! i gndeum n gndul meu: ,Voi vu duce(i fiecuie dupu
nevoile voustie, iui eu mu duc acasd!... O! cte muii i nenumuiute
bunuii cupiinde n sine cuvntul acasd!... Imi eiu degiubu su ies din
oiu cu su mu upiopii mui cuind de ucel col( ul pumntului cuie se
numete acasd, unde uveum su petiec douu luni dupu cleful meu,
fuiu pedugogi cu oclii pnditoii, fuiu clopotul cel supuiucios, cuie
mu tiezeu n toute dimine(ile din somn, fuiu lutineuscu i gieceuscu
cuie-mi fuceuu cupul culindui. Acusu, fie zis n tieucut, mu mui uteptu
i Muiiucu lui Mo Teiinte, o futu oucleu i sub(iiicu, cuie u ciescut
cu mine mpieunu i cuie totdeuunu plngeu cnd plecum lu sfiitul
vucun(eloi. Ce doi mi veni de Muiiucu!... Atunci, sim(ind cu nu mei-
gem destul de iepede, zisei lui Constuntin su mui ndemne cuii. Ei!
Avem i eu diugostele mele, cuci doui mi iusuiise musteu(u i eium
ucum om n tot locul.
Inti-unu din zile, mi uduc uminte cu piiveum lu seceii; iui
Muiiucu, cuie notu n vuluiile giului punu lu biu, se upiopie de
mine i mu ntiebu ncetioi:
Cnd pleci, cuconuule, de lu noi?
Mini, iuspunsei eu.
Si cnd te-ntoici?
Peste use luni.
Ce mult e de ustuzi punu-n use luni, uduuse eu cu un glus duios.
Aceste cuvinte nu-mi mui ieeuu din cup. Desclisei guiu su ntieb
pe Constuntin despie Muiiucu, dui mi veni o tusu cuie-mi cuimu voi-
bu. Apoi, ndieptndu-mi glusul i cuutnd su-l piefuc pe ct se poute
mui nepusutoi, zisei:
Dui Muiiucu noustiu, Constuntine, ce mui fuce?
Muiiucu noustiu e bine, mui bine dect totdeuunu.
Nu s-u mui muiitut? ntiebui eu glumind, spie u nlutuiu oiice
piepus din minteu lui Constuntin, tiind bine cu unu cu uceustu nu
puteu su se fi ntmplut.
Bu su fi(i sunutoi, cuconuule, s-u muiitut dupu dusculul Gleoi-
glie de lu stiunu dieuptu din sut.
199 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Atunci sngele mi nuvuli n cup i, ducu n-ui fi fost Bulun lngu
mine de gtul cuiuiu su mu spiiin, desigui u fi cuzut din tiusuiu. Am
tiecut un sut, douu sute, mui multe puiuie, mui multe lunci, fuiu su
pot iosti un cuvnt; numui cte un oftut din vieme n vieme mi iidi-
cu pieptul. Nu tiu ducu Constuntin viziteul vu fi n(eles cevu, vuznd
iupedeu meu sclimbuie, dui tiu uttu cu nu-mi mui pusu cliui de-ui
fi n(eles. Bu eiu ct pe ce su mu uluiesc lui n guiu muie i su-i spun
tot ce uveum pe inimu, nsu iuineu mu opii, iuineu de u muituiisi
biiuin(u dusculului Gleoiglie usupiu meu.
Vu su zicu Muiiucu ceu oucleu i sub(iiicu, u cuiei glus l uuzeum
n toute sunetele, u cuiei clip l vedeum pietutindene, i pe tublele
de uiitmeticu, i-n dic(ionuie, i-n giumutici i mui cu sumu n inimu
meu, Muiiucu, ceu cuie suspinu cnd plecum de-ucusu, s-u muiitut!...
Piin uimuie, eu nu... du! du! desigui eu nu m-u iubit.
Atunci sim(eum n pieptu-mi o duieie utt de sfietouie vuzndu-
mu despie(uit de dnsu, nct mu ciedeum cel mui nenoiocit om de
pe lume. In zudui mi cntuu ciociliile deusupiu cupului, n zudui
Bulun cuie piicepuse i el, se vede, duieieu meu cuutu su mu lingu pe
obiuz n clip de mnguieie, n zudui se uteineuu dinuinteu meu
fnu(ele nfloiite i lunuiile de giu, n zudui mi cuigeuu puiuiele
limpezi de-u cuimeziul diumului clemndu-mu puicu unume su-mi
iucoiesc inimu n undu loi, eium nesim(itoi lu toute, bu cliui mi eiu
ciudu su vud n uiu-mi nutuiu veselu i zmbitouie, cnd eu eium
uu de tiist. Meisei uu mui multe ceusuii cugetnd, cnd lu Muiiucu
ceu diuguluu, oucleu i sub(iiicu cu floii pe cup, cuie-mi zisese od-
iniouiu cu glus nduiout: ,Ce mult e de ustuzi punu-n use luni; cnd
lu Muiiucu ceu muiitutu pe cuie mi-o nclipuium ucum ncunuiutu
de copii, nvitind mumuligu, glilind pnzu lu puiuu, suu fucnd oblo-
ele dusculului Gleoiglie de lu stiunu dieuptu!... Lu uceustu din uimu
nclipuiie, ce-i diept, sim(eum potolindu-se ntiuctvu flucuiu umoiu-
lui meu, dui n luptu ce se petieceu n minteu-mi tulbuiutu, Muiiucu
ceu diuguluu cu floii pe cup biiuiu uneoii pe ceulultu Muiiucu, ceu
cu obloele, i utunceu focul se upiindeu iuiui viu n inimu meu.
200 Nico|ac CANF
Inti-un ind stiigutul cel obicinuit viziteiesc: tbiiin... mi iusunu
n uiecli i nudiceuncu se opii dinuinteu unei cime. Eiu souiele pe
lu miuzuzi i culduiu nesufeiitu. Bulun scoteu o limbu de-un cot. Con-
stuntin viziteul mi zise cu uvem de poposit un ceus. Ce-mi pusu mie
de ceusul ucelu i de toute ceusuiile ce uveuu su cuigu n viitoi! A fi
putut su stuu ucolo, suu su meig nuinte, suu su mu ntoic nduiut, mi
eiu totunu, cuci nici o bucuiie nu m-uteptu nicuiieu cnd iutu cu un
(igun negiu cu un fund ce ceuun, cie( lu cup cu o ouie (iguie i slut cu
Scuiuo(cli, mi iei nuinte cu o sciipcu n mnu zicndu-mi:
Cuconuule, mncu-(i-u oclii!... Su-(i cnt un cntec penti-un
gologun.
Nu-i iuspunsei nimic, cuci tocmui utunci se petieceu n nclipuiieu
meu luptu cincenu ntie Muiiucu ceu cu floii pe cup i Muiiucu ceu
cu obloele, luptu de lu cuie utinu liniteu u douu luni de vucun(e;
nsu el, de fiicu su nu piuizu gologunul, ncepu su sci(ie cu uicuul
pe stiune, fuiu su mui utepte nvoiieu meu, i n ucelui timp piinse
su cnte i din guiu cu nite stimbutuii uu de ciudute, nct nu mu
putui opii de u zmbi cu tot umuiul ce sim(eum n mine. Bietul Bulun,
nedepiins cu usemene sunete ce-i supuiuu neivele, piinse i el su
lumuiuscu i su uile de iusunu vecinututeu, (iind ustfel ison cntecul
(igunesc.
Sclimbu ultul, stiigu Constuntin, ustupndu-i uieclile.
Indutu, iuspunse (igunul; um su vu cnt un cntec de inimu
ulbustiu su vi se topeuscu oclii n luciimi:
Diugosteu de futu muie
Cu fusolu din culduie
Nici o vin' ncouce n-uie.
Mu sim(ii utins n onouie de uceustu iionie u (igunului cuie-i ineu
din(ii i se uitu (intu lu mine, puic-ui fi gcit necuzul ce mu iodeu; iui
Bulun, nemuiputndu-i stupni neivele, se iupezi cu o sugeutu usu-
piu obiuznicului luutui i-i nfipse col(ii n unteieul lui. Atunci ncepu
o nvulmueulu giouznicu, nu fuiu ouiecuii pui(i comice, ntie (igun i
201 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
cne. |igunul, se culcu lu pumnt, cnd se iidicu n sus, suu se nviteu
mpieui cu un sfiedel; cnd stiigu, scuipu usupiu cnelui, upuindu-
se cu uicuul, cu sciipcu, cu cuciulu, iui Bulun liiu cu un despeiut
i scutuiu din cup uu de viumu, nct i spintecu unteieul de lu gulei
i punu lu culcuie, fuiu su fi uvut vieme Constuntin suu eu su suiim n
uutoiul lui. Pugubu nu eiu muie, cuci ubiu se mui (ineu n i(ele ei
nveclitu luinu u luutuiului, sumunnd mui mult u voloc dect u un-
teieu, nsu (igunul nu eiu tocmui de puieieu meu.
Vui de mine, cuconuule, stiigu el dupu ce Bulun se linitise, ce
mu tiu eu fuce de ucumu fuiu unteieu? Iucu iuinu e lu uu, cum o su
stuu cu sputele goule?
A cui e vinu, ducu stineti cnii cu cntecele tule? i iuspunsei eu.
Cuconuule, mncu-(-u guinile! Anteieul meu plutete ct o moie
boieieuscu, cum pot eu su iumn pugubu de el, cu doui nu l-um fuiut?
Du' mui tiu eu?...
Cuconuule, mncu-(-u cuicunii! Plutete-mi unteieul cu te tiug lu
udecutu i, pe Muicu Piecistu, nu scupi cu cuiu(u i teleguiii de lu lum.
Tieubu ncepeu su se ncuice ntie (igun i mine, nu doui cu (igunul
n-ui fi uvut dieptute, nsu despugubiieu ce pietindeu eiu uu de muie,
nct piicinu dintie noi nti-udevui nu se puteu mntui dect piin u-
decutu suu butuie. Mu lotuii deci pentiu cel de pe uimu miloc de u
dezlegu glceuvu, fiind mui giubnic i mui potiivit cu onouieu meu
de om n tot locul. Cine nu se ciede viteuz lu vistu de usespiezece
uni!
Ascultu, mui (igune, i zisei eu, upiopiindu-mu de el cu pui
muie(i i cu oclii plini de fulgeiele mndiiei, piimete ct fuce nti-
udevui iuptuiu tu de unteieu i nu te obiuznici mui mult, cuci te voi
cipi, suimune, de-(i vei culege singui muselele de pe os.
In ucelui timp fucui n uei i micuieu tiebuitouie pentiu u-mi
ndeplini fuguduin(u.
Auleu, cuconuelule, mncu-te-u fiipt i mpunut cu sluninu!...
Su te feieuscu muicu de lu cuie ui supt lupte su mu utingi cu degetul
202 Nico|ac CANF
cel mic, cu zuu! ciede-mu, voi mutuiu to(i cmpii cu tiupuoiul mutule!
Iucu su-(i uiut!
Si utunci cu un tigiu fucu o suiituiu nduiut, i suflecu mnecile
lusnd su se vuzu nite mucli zdiuveni, de cuie nsui piofesoiul meu
de gimnusticu s-ui fi minunut, i cnd su se iepudu usupiu meu, cuie
uteptum su-l piimesc n guzdu c-un pumn n pntece, lovituiu bine-
cunoscutu cumuiuziloi mei de lu coulu, iutu cu Constuntin viziteul,
cuie se mniu ncet, dui, cnd su mniu, i se ioeu cliui negelul de pe
viful nusului, se puse ntie mine i (igun uiutnd ucestuiu buzu unui
pistol cu douu (evii ce stu uscuns n buzunuiul suu. Atunci cu piin
fuimec (igunul se tupilu lu pumnt i ncepu su se guduie i su se
llizeuscu dinuinteu meu, voind su mu nciedin(eze cu umenin(uiile
lui de udineuoieu fusese numui o ugu. E cuiios cum (igunii se tem
mui mult de pistol dect de oiice ultu uimu de foc, cuci pistolul, zic
ei, uvnd (uvu scuitu, numaidccdr rc improacd in ooraz, iui de pucu
i nclipuiesc cu uu timp su se feieuscu. Aceustu idee sunutousu e
niuducinutu n fiecuie cup (igunesc.
Vuznd, deci, pe dumunul meu suiutndu-mi ucum ciubotele cu
feliuiite linguiii ntie cuie cuvintele: mdnca-(-a ocniorii cci |rumoi,
mdnca-(-a oordjcii cci rumcni, sd rrdicri o mic dc ani, |uminarc oicza-
dca, sd-(i dca uumnczcu dc |iccarc go|ogan cdrc o mic dc ga|ocni,
cuigeuu nesfiite cu o plouie cu giindinu, i uiuncui lu pumnt pie(ul
ntieit ul unteieului suu, iui (igunul mi suiutu mnu pe umndouu
fe(ele, i tiindu-se pe binci punu lu locul unde cuzuse puiulele, le
puse n buzunui i dispuiu.
Audui, mul(umitu pistolului lui Constuntin viziteul, ceuitu se
ispiuvi cu bine n folosul umbeloi pui(i, cuci, ducu (igunul piimi cu
piisosin(u pie(ul unteieului suu sfiut de Bulun, i eu uitui o bunu
puite din duieieu meu. Clipul Muiiucui ceu cu floii pe cup eiu ucum
mui depuite de mine nti-o ceu(u uzuiie din cuie uneoii ubiu l puteum
deosebi, i, cnd se mui upiopiu, utunci cu piin minune se piefuceu n
Muiiucu ceulultu, n oclii cuieiu ntlneum o piiviie ce nu eiu nici de
203 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
diugoste, nici de supuiuie, nici de cuin(u, ci, o Doumne!... eiu, ducu
nu mu nel, de luuie n is. Puicu-mi ziceu: ,Copilule, ce te-ui upiins
uu de iute?
Auzi!... Su-mi zicu copil, mie, cuie tiu meige culuie, tiu vnu,
mie cuie sunt om n tot locul; uceustu eiu ceu mui muie loviie ce mi
se puteu fuce. Fugi dinuinteu meu, umbiu necunoscutouie, cuie
iuspluteti cu butuie de oc un umoi uu de fieibinte! Atunci umbiu se
mui depuitu cevu n nouiul ei uzuiiu lund foime mui plucute cu su
mu mbuneze pu(in, dui nu se depuitu ndeuuns spie u o pieide cu
totul din vedeie. S-ui fi zis cu se oucu cu mine nudins, cu uneoii su
mu mnie, ulteoii su mu mblnzeuscu.
Dupu o ouiu bunu de iepuos Constuntin viziteul nlumu iui cuii;
Bulun i eu ne suiium n tiusuiu i plecuium. Incepui ucum su mu
mpuc cu ciociliile, cu puiuiele, mui ules de cnd zuiii depuite mun(ii
de pe-un deul pe cuie-l uicusem n sudouieu cuiloi.
Piiveliteu mun(iloi mi-u fucut totdeuunu ceu mui vie pluceie, fi-
indcu lu poulele loi m-um nuscut i pe dnii mi-um pieumblut cele
nti piiviii copiluieti. Ii ievedeum ucum iuiu cu o nespusu bucuiie
niindu-se cu un lun( de uiiei lu muigineu oiizontului, mndii, tuinici
i plini de doine. Iutu colo Deleleul, pe viful cuiuiu de utteu oii mi-
um odilnit copoii n gounu cupiiouieloi, iutu Sillu puduiuticu, unde
i ustuzi sululuiete un butin sulustiu uitut de mouite, cu buibu punu
lu genuncli, iutu mun(ii Neum(ului, muituii de viteiile stiumoiloi
notii; iutu, colo mui n depuituie, i Ceulluul, mpuiutul Cuipu(iloi
cu monustiieu Duiuul pe couste i cu Punugliu pe fiunte, despicnd
fulnic ulbustiul ceiiului. Pe to(i i tium uu de bine, cu numele loi, cu
ciobunii loi, bu tium cliui unume cutuie biud, cutuie stncu, cutuie
poticu unde se piimeduise iuinu viun culutoi suu cuzuse vieo fiuiu
sulbuticu n butuile vnutoieti, nct mi se ienfu(iu deodutu ntieg
tiecutul meu nedespui(it de ucele locuii i mu ievuzui utunci cu piin
vis, copil vesel i fuiu giiu, piecum eium n viemeu uceeu, iui nu cu
ucumu tiudut i umuit, cu vieimele duieiii n mine, pe cuie nu-l
puteum smulge, dei mu sim(eum om n tot locul.
204 Nico|ac CANF
Dincouce de mun(i cuige de-u lungul esului upu Moldovei, fucnd
nenumuiute cotituii i ostiouve pintie luncile de sulcii, iui mui ncouce,
mui upioupe de mine, i-n dieuptu i-n stngu meu, se ntindeu cmpul
n vuluii nesfiite de dmbuii i vlcele mbiucute cu sumunutuii,
un udevuiut iui de veideu(u n cuie cntuu, se ucuu i se iubeuu un
popoi de gnduci i pusuiele. Dui ce utiugeu mui mult vedeieu meu
eiu tot icounu Muiiucui ceu oucleuu cu floii pe cup, n nouiul ei uzu-
iiu, cuie pluteu zmbitouie colo pe viful Deleleului cu un souie nou
zumislit din diugosteu inimii mele. Insu ustu dutu vedeieu ei nu-mi
inspiiu dumunie cu mui nuinte usupiu celoilulte fiumuse(i ule nu-
tuiei; din contiu, puieu cu o nfiu(iie se stutoinicete ntie mine i
mun(i i vui i upe. Cliui umintiieu negiei sule tiuduii nu-mi fuceu
ucum un iuu uu de muie, numui ducu u fi fost sigui cu scopul ei n-u
fost vieodiniouiu de u mu luu n is.
Dui uceustu idee, cnd se deteptu n mine, mi umuiu sufletul,
mui ules nclipuindu-mi cu mpieunu cu dnsu u tiebuit su idu
negieit i piostuticul cel de dusculul Gleoiglie de lu stiunu dieuptu.
Si uveuu dieptute su idu, fie voibu ntie noi, cuci um iubit-o fuiu su-i
spun un cuvnt, bu tiemuium cu fiunzu cnd se upiopiu de mine.
Al! dusculul Gleoiglie de lu stiunu dieptu, se vede cu nu e uu de
piost piecum ciedeum.
Astfel, mpiesuiut de feliuiite gnduii, nuintum meieu pe netiute.
Bulun doimeu lngu mine mul(umit de izbndu ce fucuse cu unteieul
(igunului, Constuntin viziteul cnd plesneu cu biciul n uei fuiu nici o
contiin(u de fuptu su, cnd i upuiu negelul de mute, cnd picuiu
de somn, iui cuii, lusu(i n voie, meigeuu meisul loi, punu cnd nti-
un tiziu ne pomeniium cu noupteu n cup. Punu lu cusu puiinteuscu
uveum de meis douu zile ntiegi; piin uimuie, tiebuiu su ne gndim
lu popusul de noupte.
He! le! um tiecut, fuiu su bugum de sumu, de cuiteu lui Tul-
pun, unde eiu su tiugem lu guzdu, zise Constuntin viziteul.
Su ne ntouicem nduiupt, i iuspunsei eu.
205 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Bu nu, cuconuule, nu-i bine su ne ntouicem nduiupt.
Pentiu ce?
Pentiu cu, du, se zice lu noi cei pioti cu nu-(i meige bine ducu
te ntoici din dium, piecum nici ducu ntlneti popu, iepuie suu cofu
deuitu.
Voibu su fie! Huide nupoi, pe iuspundeieu meu.
Iucu uvem, cule de umutute de ceus nuinte, un iutu
1
cliui n
dium, unde ne putem fouite bine odilni.
Nu, nu, voi su meig lu cuiteu lui Tulpun.
Fie i uu, ducu poiunci(i, zise Constuntin scuipinndu-se n cup,
numui, du! su nu fiu eu vinovut.
Constuntin ntouise cuii i pe cnd nseiuse bine uunseium di-
nuinteu cui(ii lui Tulpun.
Cuiteu lui Tulpun eiu cu douu induii pe temelii nulte cu feiestie
mici, cu ucopeiumntul de indilu, uscu(it dupu modu vecle, i ziditu
lu o puite de dium, spie u nu fi ouiecum n vedeieu tiecutoiiloi.
Dinuinteu cusei se iidicu un ind de plopi diep(i i nul(i niiu(i lu
linie, cuie n umuigul zilei puieuu nite funtusme. Ogiudu eiu muie,
mpiemuitu cu zid, nluuntiul cuieiu se vedeu o fntnu cu ioutu i o
lulubuiie, iui lu pouitu un zuvod voinic legut n lun(.
Cnd uunsei lu scuiu vutuful cui(ei mi iei nuinte, i, uflndu-mi
numele, mi fucu cinsteu su mu guzduiuscu n nsui oduiu stupnului
suu, cuie, dimpieunu cu so(iu su, eiu dus n stiuinutute. O femeie
butinu veni su mu slueuscu, nsu mnu ei tiemuiu ustfel, nct, voind
su upiindu o lumnuie, stinse vio tiei, putiu clibiituii, n diumul de
lu cutie i punu lu muc; u tiebuit su-i vin eu n uutoi. Dui nu numui
mnu, ci i nusul i buibu i toute cuinuiile de pe dnsu tiemuiuu
ntocmui cu nite iucituii. S-ui fi zis cu-i e fiig de unii ce-i puitu n
spute. Fuiu voiu meu, compuiui figuiu fiugedu i viouie u Muiiucui cu
bubu cuie mu slueu, i un oftut mi necu pieptul. Bubu mi fucu
uteinutul, mi puse dinuinte nite uscutuii, un pui fiipt, ocliuii i o
1
Raru, rarc lun lu diumul muie (n. ed.).
206 Nico|ac CANF
guiufiouiu cu vin, upoi se uezu pe un scuun n fundul oduii i mu
piiveu cum mncum.
Mu ieitu(i, cuconuule, cu m-um pus os, mi zise eu; sui boieiul
mi du voie su ed dinuinteu lui; cuci sunt mui mult dect o slugu n
cusu. Boieiul mi zice: mumu Axinie.
Sezi, ezi, mumu Axinie, de mine nu te ngiii. Si, uu cum edeu
tiemuind nti-o umutute de luminu n fundul oduii, ncepui su o
obseiv mui bine. Eiu gibovu i uscutu, cu o pestelcu dinuinte, c-un
smoc de clei lu biu i lu cup legutu tuicete, c-un tulpun io uvnd
n puiteu stngu un fionc bine ulcutuit. Fu(u i stiuluceu cu o piele de
suftiun i dintie oclii ei stini, pe umutute nclii, iusuieu un nus
coioiet ntois spie guiu cu pliscul unei cocoveice. Iui guiu-i fuiu din(i
ubiu se mui zuieu dintie nus i buibie. ,Ducu uceustu u fost vieodinio-
uiu fiumousu, gndii eu n mine, tiebuie su fie fouite de mult de utun-
ci. Intipuiiieu ce-mi fucu bubu nu eiu bunu, cuci butine(ele udnci,
vuzute pieu de upioupe, ne uduc fioii i un ouiecuie miios de
moimnt.
In ucelu timp piinsei su obseiv i oduiu n cuie uveum su petiec
noupteu. Toute eiuu vecli mpieuiul meu. Scuunele eiuu de nuc, cu
sputuie nulte i cu iuzumutoii pentiu mni, sumunnd mui mult u
stiuni dect u scuune; ciivutul
1
usemeneu eiu uu de nult, nct un
copil nu s-ui fi putut sui n el; un ceusoinic cu cuc cuie buteu umutu(ile
i sfeituiile eiu uninut deusupiu unui sciin usemeneu vecli, iui pe
sciin uideuu douu lumnuii uezute n nite sfenice de uigint de-o
foimu cum numui pe lu biseiici se vud. Lu feiestie spnzuiuu nite
peidele de udumuscu uninute n mici veiigu(e ce se niiuu pe o vuigu
de fiei. Inti-un cuvnt, nfu(iuieu oduii mi uminteu timpuiile cele
butine despie cuie citisem numui piin cui(i. Dui ce mu inteieseu
mui mult n mbiucuminteu ucestei odui eiu un poitiet vecli de fumi-
lie, zugiuvit n oloi i ufumut, cuie nfu(iu o cucounu butinu cu zu-
lufi dinuinte, cu un mo(oc deusupiu cupului, cu loibote mpieuiul
1
Crivar - put (n. ed.)
207 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
gtului uu de muii, nct cupul ei puieu uezut pe o tipsie; nsu, luciu
cuiios, ducu i-ui fi scos zulufii, mo(ocul i loibotele, ui fi zis cu-i,
bucu(icu iuptu, bubu cuie tiemuiu pe scuun dinupoiu meu.
Asemunuieu eiu uu de muie, nct eiu ct pe ce su mu scol i su-i
fuc o nclinuciune udncu, ceindu-mi ieituie cu um luut-o diept slugu.
A cui e poitietul ucelu? o ntiebui eu cum cu ndoiulu.
Suiucun de mine! N-o cunoute(i? E soiu boieiului nostiu.
Tiuiete, oii u muiit?
Bu u muiit, su nu spun minciuni, de zece uni. Ce mouite u mui
uvut!
Ce mouite?
I(i vu fi somn, cuconuule, mui bine culcu-te dect su uscul(i o
istoiie cuie nu-i pieu veselu.
Bu nu mi-e somn deloc i doiesc fouite mult su o tiu.
Apoi, ducu-i uu, de bunu vieme ce eti fecioiul cuconului Petiucle
Voineu cuie e bun piietin cu boieiul nostiu, cuconul Giigoie Tulpun,
i dc-a purcrca |i iudenie de pe o nepoutu de vuiu ul doileu, upoi cied
cu nu fuc vieun iuu spunndu-(i uceustu istoiie:
Sunt uptezeci de uni, bu nu, spun minciuni , sunt uptezeci i unu
de uni i douu luni de cnd n uceustu cuite, piecum o vezi, o (igun-
cu, cuie u fost fiumousu pe viemeu ei, nuscu o futu. Aceu futu, su nu
bunuieti, eium eu, i, pot su zic fuiu pucut, cu eium fiumuicu n
pelinci, de-(i veneu su mu soibi nti-o linguiu de upu. Au spuneuu
to(i c(i m-uu vuzut. Tiei zile dupu uceeu cucounu Anu Tulpun, stupnu
cusei, nuscu i eu o futu, cuie e ceu din poitiet. Insu eu, futu (iguncii,
i eu, futu cucounei Anu Tulpun, sumunum uu de bine, cu puicu eium
douu suioii de gemene.
Lu uceste cuvinte bubu se butu peste guiu zicnd: ,Tuci, pidulnicu
de guiu, nu spune minciuni!... Cum puteum fi suioii, eu, futu de cu-
counu, i eu, futu de (iguncu?! Insu eiu lu miloc o cimilituiu; tutul
fetei cucounei Anu Tulpun se tiu cine-i; eiu, su nu spun minciuni,
cuconul Miion Tulpun, so(ul cucounei; iui tutul meu nu se tiu cine-i,
i nici eiu voie su se tie. In(elegi ucum?... Bu nu! Eti un copil dc-a
208 Nico|ac CANF
purcrca |i, i nu po(i n(elege de uceste. Destul zis, cu futu cucounei
Anu Tulpun, duducu Suftu, cuci uu i s-u dut numele de botez, tot
cieteu i se fuceu mui fiumuicu, iui eu usemene cieteum i nu zic
cu mu fuceum mui fiumuicu, dui zic cu-i sumunum tot mui mult, n-ui
fi de-o musuiu. Puicu eium douu picutuii de upu i, de n-um fi fost
mbiucute, eu n ioclie de mutusu i eu n cutiin(u, nu ne-ui fi deose-
bit cinevu unu de ultu. Insu, de ce cieteu duducu Suftu, de ce nu
uveu ocli su mu vuzu; iui fiutele d-sule, boieiul de ustuzi, cuconul
Giigoiie Tulpun, cuie s-u nuscut cu vieo doispiezece uni mui tiziu,
bu nu, spun minciuni, cu tieispiezece uni i o lunu, cnd u desclis
oclii n lume ne-u vuzut pe umndouu muiicele i fiumuele, i nu
tiu pentiu ce i cum, dui ne iubeu pe umndouu deopotiivu cu pe
suioiile d-sule. Asemeneu boieiul cel butin, Dumnezeu su-l ieite, ne
iubeu deopotiivu cu pe fiicele sule, dc-a purcrca |i, i din uceustu pii-
cinu se ceitu udeseoii cu so(iu d-sule.
A voit Dumnezeu i pe lu nite Puti s-u suviit din viu(u cucounu
Anu, Dumnezeu s-o ieite; i nu mult dupu uceeu, pe lu Ispus, s-u
suviit din viu(u i cuconul Miion fie-i (uinu uouiu, cu de multe oii
mu (ineu pe biu(e i mu dezmieidu pe uscuns; i uu iumuseium nu-
mui noi tiei: duducu Suftu, ceu din puiete, cuconul Giigoiie, boieiul
nostiu de ustuzi, i eu. Adicu eu, ce, mu mui numui ntie d-loi, uduuse
eu butndu-se iuiui peste guiu. Cuconul Giigoiie u luut moiu n
stupniie, u nfiumuse(ut cusu piecum o vezi, u muiit giudinu, u luigit
(uiinele cumpuind de lu vecini, nti-un cuvnt u mbunutu(it i
nmul(it uveieu, cuci e om piiceput i spoinic lu tieubu. Nu cu-l luud,
dui uu spun to(i c(i l cunosc. Si u voit Dumnezeu de s-u nsuiut
ucum douuzeci i cinci de uni lu Ciuciun; uceustu o (in minte cu ziuu
de ieii, cuci lu nuntu d-sule m-um clefuluit, su nu bunuieti; i
Dumnezeu i-u duiuit doi copilui cuie ucum se uflu in nunrru
1
lu
nvu(utuiu. Iui duducu Suftu, fie voibu ntie noi, tot u ules, pun' ce n-u
mui cules.
1
In stiuinutute (Apus) (n. ed.).
209 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Tieceuu zilele, suptumnele i unii, cuci viemeu tiece, nu uguiete,
udicu noi tiecem piinti-nsu, iui eu stu locului, i duducu Suftu
mbutineu, i, de ce mbutineu mui mult, de ce mui mult mu piigo-
neu i mu uiu. Inti-o zi, n-ui mui fi fost uceu zi ntie zilele mele, pe
cnd cuconul Giigoiie i so(iu d-sule nu eiuu ucusu, mi gusi piicinu
de lu te mieii ce, de lu un rod dc zanar
1
cuie se zuluiise i poiunci su
mu puie os, Dumnezeu s-o ieite, i singuiu cu mnu ei luu biciul i
mu butu cu uiu de soiu i peste cup, i peste piept, i peste ule, punu
ce biciul i cuzu din mnu de osteneulu; i tot m-ui fi butut, de-ui fi
uvut puteie, dui nu mui uveu. Douu luni um fost bolnuvu de mouite,
de-mi (inuse lumnuieu lu cup, dui um uvut zile i um scuput. Iui upoi,
punct lu unul, cliui n ziuu de ustuzi, mieicuii, zise bubu fucndu-i
ciuce, i ducu nu mu-nel cliui pe lu ceusul ucestu, bu nu, spun min-
ciuni, cu douu ceusuii mui tiziu, uduuse eu, uitndu-se lu ceusoi-
nicul cu cuc, udicu tumun pe lu miezul nop(ii, pe cnd duducu Suftu
doimeu mui bine, uuzi suimunu o butuie lu uu; o dutu, de douu oii,
de tiei oii. Eu nu voi su desclidu, dui uu, dei ncuiutu pe dinluuntiu,
se desclise singuiu cu piin minune i ce vuzu!... Doumne, feiete-mu
de usemene ntmpluie!... Vuzu un siciiu cuie intiu singui n oduie
i, dupu ce intiu, cupucul se iidicu cu zgomot i o umbiu ulbu iei
dinuuntiu; i umbiu ceeu cine eiu?... eiu nsui eu, duducu Suftu, uu
cum tiebuie su fie ucum pe ceeu lume i c-un bici n mnu nuintu
spie dnsu, i ncepu s-o butu peste cup, peste piept, i peste ule,
ntocmui cum mu butuse eu pe mine, punu ce suimunu leinu de spuimu
i de duieie. Apoi umbiu i siciiul se fucuiu nevuzute.
A douu zi uu se gusi tot ncuiutu pe dinuuntiu; duducu Suftu n-uveu
nici o vnutuie pe tiup, dui uveu nite fiiguii uu de stiunice, nct
tiemuiu cum tiemui eu ucumu, n-ui fi de-o musuiu. To(i ciedeuu cu
uie su mouiu. Doftoiul, cuiuiu duducu Suftu i destuinuise ntmpluieu,
nu dudeu nudede de ndieptuie, cuconul Giigoiie eiu fouite ngiio-
iut; nsu u tieiu zi fiiguiile o puiusiiu, iumnndu-i numui slubiciuneu
1
De lu rodozanar: dulceu(u din petule de tiundufiii (n. ed.).
210 Nico|ac CANF
tiemuiului, iui u putiu zi u fost deplin sunutousu, i sunutousu u fost
unspiezece luni i douuzeci i nouu de zile. Iui cnd s-u mplinit unul,
punct lu miezul nop(ii, iuiui s-u vuzut pe sine ieind din siciiu, i
iuiui u sufeiit butuiu ceu cumplitu cuie-i piicinuise fiiguiile; i uu n
fiecuie un, n uceeui zi i lu ucelu ceus i se nfu(iu uceeui vedenie
punu cnd lu ul cincileu un o gusiium u douu zi mouitu n uteinut,
Dumnezeu s-o ieite, suimunu, cu eu pucutousu de mult um ieitut-o!...
Bubu uimu mult timp pe tonul ucestu umestecnd meieu cuvin-
tele: sd nu spun minciuni, dc-a purcrca |i, uumnczcu s-o icrrc, n-ar |i
dc-o mdsurd, dui eu n-o mui uuzeum; oclii mei eiuu piiponi(i pe poi-
tietul cel ufumut i, cnd mu ntoisei nti-un tiziu, bubu nu mui eiu.
Rupede um ncuiet uu pe dinuuntiu nvitind cleiu de douu oii n
biouscu, m-um culcut, nsu n-um stins umndouu lumnuiile, ci nu-
mui unu, punnd pe ceulultu lngu cuputuiul meu. Cui nu s-u ntmplut
su cuzu de somn nuinte de u se culcu i ndutu ce se pune n uteinut
su-i fugu somnul, cu i cnd i l-ui luu cinevu cu mnu! Au mi s-u
ntmplut i mie. Cu toute uceste, mu lotuii cu oiice pie( su doim,
cuci uveum tiebuin(u de iepuus pentiu culutoiiu de u douu zi, nsu,
tocmui cnd vieu cinevu su douimu, utunci nu poute. Mu nviteum
n dieuptu, mu nviteum n stngu, mi uezum peiinu n tot feliul i,
spie muieu meu nemul(umiie, mu sim(eum detept cu lu miezul zilei.
Cnd cinevu nu douime, ce fuce?... gndete, i udeseoii gndete
fuiu voie lu luciuii neplucute. Astfel ncepuiu su mu mpiesouie i pe
mine feliuiite gnduii cuie de cuie mui nepotiivite pentiu un om ce
doiete somnul; cnd mi se puieu cu (igunul cel cu sciipcu mu nfucu
n vitousele sule biu(e i mu uiuncu peste cimu, cnd vedeum pe
bubu Axiniu tiemuind n col(ul ei lngu sobu i voind puicu su mu
viueuscu, cnd mi ieveneu n minte istoiiu duducui Suftu ceu din
poitiet, cu toute umunun(imile ei n cuie se n(elege cu umbiu i si-
ciiul uveuu, n ocul nclipuiiii mele, puiteu ceu mui nsemnutu; i
toute uceste mu tuibuiuu ustfel, nct mui cu u pute zice cu-mi eiu
fiicu... Mie fiicu?... Auzi voibu!... Eu, om n tot locul. Voinicete mu
211 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
scului i stinsei lumnuieu ntoicndu-mu cu fu(u lu puiete, lotuit
su ulung din minteu meu o dutu pentiu totdeuunu pe (igun, pe bubu
i pe duducu Suftu.
Dupu ce fucui uceustu ispiuvu, ngiiit su nu mui um iuiui vieo
ntlniie cu uceste supuiutouie fiin(i, ncepui su gndesc lu tutu-meu,
lu fiute-meu, lu Muiiucu. Al! Muiiucu ceu ginguu cu floii pe cup!...
Ce fiumos suspinu eu cnd plecum de ucusu... Deodutu uuzii un zgo-
mot deusupiu sciinului, i inimu-mi suii din loc. Eiu uu cucului de lu
ceusoinic cuie se desclise cu vuiet, vestind cu ouiele uu su sune. In
udevui unspiezece ouie sunuiu i cucul unspiezece oii cntu, upoi
uu iuiui se nclise. ,O! cuc netiebnic!... gndii eu, su-mi ulunge pe
Muiiucu tocmui cnd eiu su-mi zicu: Ce mult e de ustuzi punu n
use luni! Dui Muiiucu se fucuse nevuzutu n nouiul ei uzuiiu; nici
cliui pe Muiiucu ceu cu obloele n-o mui guseum nicuiuieu, dei o
cuutum cu doi n toute ungleiuiile nclipuiiii mele.
De vieme ce i Muiiucu m-u puiusit, nu-mi iumne dect su doim,
zisei eu, cu ntieitu puteie de voin(u; i, ntois cum eium cu fu(u lu
puiete, mu ucopeiii cu plupomu pe cup.
Mi s-u ntmplut su uud n copiluiiu meu cu odiniouiu un viteuz,
cuie ietezuse tiei cupete de tuici, s-u culcut noupteu nti-o cusu pustie
i i-u fost uu de fiicu, nct punu u douu zi u muiit. I-u fost fiicu de
ce?... tiu eu? Deodutu ideeu pustiului, cuie este mui nfioiutouie dect
toute, m-u cupiins. Si eu sunt nti-o cusu pustie, mi zisei: cuci nu-i
nici stupnul cusei, nici femeiu lui, nici mucui o slugu de zuie; nu-i
dect o bubu cuie sumunu mui mult u stufie dect u fiin(u omeneuscu.
Vutuvul uie cusu lui n sut, Constuntin viziteul i Bulun doim n uiu.
O, ce nu- fi dut su um pe Constuntin suu mucui pe Bulun lngu
mine!... Bunul Bulun! Cum l-u fi lusut su mu lingu pe obiuz!... Apoi,
fucndu-mi singui cuiu, ncepui su udec, nu fuiu cuvinte bine nte-
meiute, cum cu nu e pustie cusu lui Tulpun. Pustii sunt numui cusele
cu feiestie spuite, cu ziduii iuinute, cu ucopeieminte iisipite n cuie
locuiesc bulnele; iui cusu lui Tulpun, mul(umitu Domnului, nu e n
indul uceloiu. Insu cu ct mui mult voiete cinevu su scupe de o idee,
212 Nico|ac CANF
cu uttu ideeu uceeu se nduiupnicete u iumne. Astfel, pustiul cu
popouiele sule de nuluci, nu-mi ieeu din minte, n ciudu temeiuiiloi
ce-mi puneum nuinte. O uieiutuiu de vnt ce uuzii fuiu veste piin
loin, ntocmui cu un suspin de ule, mu fucu su cied un moment cu
sunt n milocul unei stepe, nconuiut de dilunii.
Toute uceste se petieceuu pe cnd uveum cupul sub plupomu. Din
nenoiociie nsu, nu puteum su stuu multu vieme uu. Culduiu,
neustmpuiul, fiicu fucuiu su usud uu de cumplit, nct, cu oiice pie(,
tiebuiu su mu descopui pentiu u nu muii nuduit. Dui, spie u nu fuce
multe micuii, de fiicu su nu stinesc diluniile din stepu, piinsei su
tiug cu degetele piciouieloi ncet, ncet plupomu n os... cnd o!
ntmpluie!... o, ceus iuu!... plupomu cuie din nebuguieu meu de sumu
uveu un col( ce utinu de pe put n os, lunecu de pe mine i... deo-
dutu mu tiezii gol, dezuimut i piupudit n milocul ntuneiicului, ex-
pus lu toute funtomele. Cui nu i s-u ntmplut unu cu uceustu nu tie
ce viu su zicu spuimu. Imi uuzeum inimu butnd mui tuie dect limbu
ceusoinicului cu cuc, i iusufluieu mi se opii n piept. Dui o nenoio-
ciie nu vine niciodutu singuiu!... In ucelu timp vuzui lu feieustiu n
zuieu lunei un ce ulb, lung i tiunspuient, cuie se micu necontenit i
u cuiei foime se sclimbuu cnd n om, cnd n elefunt, cnd n uipe
i utunci n dispeiuieu meu, neiumnndu-mi ultcevu de fucut, dect
suu su upiind lumnuieu spie u mu nciedin(u de ieulituteu ucestei
vedenii, suu su utept souitu celui ce u ietezut tiei cupete de tuici, mu
lotuii, se n(elege, pentiu cel dintui miloc, dei nu uveum multu
nciedeie n el. Cu mnu tiemuindu upiinsei luimnuieu i... spie
muieu meu mnguieie vuzui cu nulucu ceu ulbu, lungu i tiunspuientu
nu eiu dect un piosop uninut de feieustiu, usupiu cuiuiu se ievuisuu
piin geumuii pulidele iuze ule lunei.
Fu(u cu uceustu ieulitute, dinuinteu cuieiu se iisipiiu pentiu mo-
ment funtomele ce mu mpiesuiuu, mu sim(ii mui linitit. Avui cuiu-
ul su fuc c(ivu pui piin oduie, fuiu nsu su mu pieu uit mpieuiul
meu, mu suii iuiui n put i mu nvulii numui punu lu gt, ciezndu-
mu ustu dutu n ufuiu de oiice piimedie. Incepui cliui de bucuiie su
213 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ngn un cntec n umintiieu Muiiucui, dui glusul meu tiezi ntie
puie(ii oduiei un ec utt de ciudut, nct spuimu nuvuli iuiui n ini-
mu meu; tot utunci, din nefeiiciie, oclii mi se piioniiu fuiu voie pe
poitietul cel ufumut ce stu utinut tocmui dinuinteu ciivutului meu.
Si... Dumnezeule, ce vuzui!... m-upucu i ucum giozile moi(ii cnd
gndesc... vuzui cu oclii mei, tieuz fiind cu ziuu, vuzui cupul duducui
Suftei tiemuind n piivuzul de lemn, puicu eiu cupul viu u bubei
Axiniu; i tiemuiu uu de tuie, nct i zulufii i mo(ocul, i loibotele
i tiemuiuu s-ui fi zis cu eiu cupiinsu de fiiguiile moi(ii. Puiul mi
se iidicu muciucu n viful cupului i sudoii iuci mi cupiinseiu tot
tiupul. Acum nu mui eiu de ugu; sim(eum, de giouzu, cu-mi veneu
sufletul lu guiu. Su mu iupud usupiu poitietului cu su-l pipui, su mu
nciedin(ezi de-i udevuiut ce vedeum cu ocliii, nu puteum, fiindcu
piciouiele-mi eiuu puiulizute; vind-nevind, tiebuiu su ed n put
dinuinteu figuiei lde u duducui Suftu, cuie din ce n ce se stimbu
i tiemuiu mui mult, i u cuiei ocli stini se piioneuu usupiu meu.
Toutu istoiiu ce-mi spusese bubu Axiniu mi ieveni iuiue n cup
mui nspuimntutouie dect oiicnd; mii de funtome cuie de cuie mui
slute, puieuu cu-mi ncunuiu putul... cnd deodutu cucul iei din
tuini(u su i cntu de douuspiezece oii. Eiu tocmui ouiu cnd seciiul
intiuse n oduiu duducui Suftei, i eu, vui! mu uflum cliui n cusu ei,
n univeisuieu moi(ii ei, i dinuinteu poitietului ei, cuie piin un fuimec
nen(eles, tiemuiu piecum u tiebuit su tiemuie cnd u vuzut uu
desclizndu-se singuiu... Atunci!... o giozuvenie!... uuzii o butuie lu
uu: unu, douu, tiei...
In ucest moment supiem piciouiele mi se dezmoi(iiu, sngele, cuie
punu utunci fusese nclegut n vinele mele, ncepu su ciicule cu
stiunicie, uis suiii diept n milocul oduii, cuci n piimediu muie vine
i buibu(iu muie, i c-un cuiu despeiut desclisei uu...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eiu cnele Bulun cuie, scuipinndu-se lu uiecle, loveu cu cotul
picioiului n uu. Dumnezeule, ce limbu omenescu ui puteu su spuie
214 Nico|ac CANF
bucuiiu ce sim(ii!... Mi se puiu cu din fundul iudului sunt cu piin
ncntec tiunspoitut n milocul feiiciiiloi din iui. Umbiu, siciiul, se
fucuiu nevuzute; cupul duducui Suftei din poitiet ncetu de u se clutinu,
suu poute cu nici s-u clutinut vieodutu; Bulun, dupu ce mu linse de
douu oii pe obiuz, se culcu lngu putul meu, iui eu doimii dus punu
se fucu ziuu muie.
A douu zi, cnd mu deteptui i-mi udusei uminte de cele petie-
cute, sim(ii n mine fouite zdiuncinutu ciedin(u cu sunt om n tot locul.
Fiind nsu cu nici un iuu n lume nu-i fuiu puiteu su ceu bunu, upoi
tiebuie su muituiisesc cu spuimele ce sufeiii mu fucuiu su uit pe
Muiiucu; iui Constuntin viziteul, cnd uflu despie luptu meu cu nulucile
mi zise upuindu-i negelul de mute:
Spusu-v-um eu cu nu-i bine su se-ntouicu cinevu din dium!...
(Convoroiri |ircrarc, unul X, ni. 9, 1 decembiie 1876)
215 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
IN VACAN|E
I
In sfiit, iutu-mu-s ucusu! Cnele Bulun suii cel ntui din tiusuiu
i eiu ct pe ce, n micuiile lui de bucuiie, su iustouine pe bubu Ilin-
cu cuie veneu su mu piimeuscu n scuiu. Biutu bubu Ilincu!... Cum i
sticleuu oclii de feiiciie vuzndu-mu iuiui sub ociotiieu ei pentiu
douu luni de vucun(e. Eu mu ciescuse pe biu(e, mu nvu(use Tard| nos-
rru i se depiinse u mu piivi cu pe copilul ei.
Du' nu vede(i, mu iog, ziceu eu n dieuptu i-n stngu, ce muie
i fiumuel s-u fucut? I-uu iusuiit muste(ele, nu fie de diocli!
Toute slugile din cusu, i fecioiul, i bucutuiul, i cleluiul, i mo
Tomu giudinuiul, mi ieiiu su mu uieze de bunu veniie; unul mi upucu
puluiiu din mni, ultul muntuuu de pe umeie, un ul tieileu gemun-
dunul; eiu n cusu o udevuiutu iuscoulu.
Hui lu boieiul cel butin, mi zise bubu Ilincu cu, Doumne, de
mult v-uteuptu!
Cu stingeie de inimu intiui lu tutu-meu cuie mu suiutu pe fiunte,
mi voibi pu(in dupu obiceiul lui, dui vedeum eu cum se luptu su nvin-
gu o luciimu ce i se stiecuiu de sub gene. Iui dupu ce ieii de lu dnsul,
bubu Ilincu cuie se (ineu giupu de mine, mu duse n cumeiu cu meiin-
de, unde edeuu giumudite pe poli(e, cutii cu iulut, iiuguii de smocli-
ne, cozonuci, pustiumuii, sticle cu vutci i vinupuii, i cte i mui
cte, de cuie duceum doiul lu coulu.
Nu, gustu de ici, cuconuule, gustu de dincolo!... cu lu coulu
tiu cu vei fi mncnd pe sponci...
,Ce-i diept, gndeum eu n mine, mucnd cnd din cozonuc, cnd
din pustiumu; dect o zi lu coulu mui bine douu ucusu. Apoi intiui
216 Nico|ac CANF
n oduiu meu. Ce micu mi puieu oduiu de cnd mu fucusem muie!
Mu piimblum ucum cu pui luigi piinti-nsu cu un udevuiut stupn,
stupn pe fuptele mele, pe timpul meu, pe somnul meu, cuci eium de-
puite de clopotul cel supuiutoi de lu coulu i de pedugogii cu ocli
pnditoii. Eiu tot lu locul lui putul cel luig din fundul oduiei pe cuie
doimeum cnd eium mic, i lu muigineu cuiuiu bubu Ilincu mi iuzemu
scuune de fiicu su nu cud. Eiu tot sobu ceu fuiu stlpi lu guiu cuieiu edeum
n copiluiie ciunclit, uscultnd povetile ce-mi spuneu n nop(ile de iuinu
mo Tomu giudinuiul. He!... cu ce diug uimuieum toute nuzdiuvuniile
din poveti, i cum mi se declideu minteu lu lumeu ceu funtusticu plinu
de zemi, de mpuiu(i i de giudini cu fiucte de uui! Acumu mo Tomu e
cevu mui gibovit, cuci u tiecut vieme lu miloc, dui tot tie su spuie cu
luz despie Cnipdru-\crdc-\oinic i Sraru-Pa|md Barod-Cor.
Douu zile de-u indul mu ndeletnicii cu uezuieu luciuiiloi n
oduie. In puiete mi fucui o punoplie de uime unde uninui un iuitu-
gun vecli, douu pistoule iuginite, pucu ce-mi duiuise tutu-meu de
Anul Nou, toibu, coinul i ploscu vnutoieuscu. Iui n fu(u uimeloi, n
celulult puiete pe o poli(u, uezui uuu, fiul, scuiile, pintenii i tot ce
s-utinge de culuiie.
\dnar i cd|dric! iutu douu cuvinte cuie mu fuimecuu.
Ct despie culuiie, numui Beiul, tietinul meu cel cu coumu iotutu,
tie de cte oii eiu su m-uiunce n milocul cniloi de lu stnu, ducu
nu m-u fi (inut cu umndouu mnile de coumu lui. Ce-i diept, nu
eium tocmui desuviit culuie(. Cnd nsu puneum mnu pe pucu i-i
clun(uneum o(elele, utunci eiu ultucevu!... Puic-o tuinicu fiu(ie, o
legutuiu de diugoste se-nclegu ntie mine i uimu; puicu-mi veneu
su-i stiig: ,Suiiouiu, cu tine n-um lubui!... Apoi de multe oii o uiun-
cum uu fuiu scop lu ocli, mu-n(epeneum voinicete pe piciouie, mu
uitum pe (el, cugetnd n minteu meu ce-ui fi mui gieu de nimeiit, un
leu suu o u(u de puingun, iui cnd o dum os de lu ocli, mi se puieu
cuiios su nu vud cel pu(in leul culcut lu pumnt.
Citisem multe despie vnutoiii de lei din Afiicu, i mu ntiebum
udicu de ce n-u fi eu un vnutoi de lei!... Un vnutoi de uii, cel
pu(in. Ce? nu-s i eu om cu dnii?
217 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Dui punu cnd s-uung su mu musui cu uiii cuie nu pieu foiuu
piin vecinutute, mu lotuii su meig lu viclenele iu(e ce n udevui foiuu
n stulul de pe iuz. Nici o ndoiulu nu uveum cu n-um su mu ntoic cu
toibu plinu. Ce-i o iu(u pe lngu un uis? De cu suiu mi fucui utteu
putioune, cu u fi uvut de unde su stipesc toute zbuiutouiele pun' lu
unu, i tot mi puieuu cu nu-s de uuns; upoi mi pusei pucu i toibu
lngu cuputui i, cu cupul plin de izbnzi vnutoieti, mu culcui lotuit
su plec u douu zi lu iusuiitul souielui. Dui cu omul ce pouitu giiu
poinitului, n loc su mu scol lu ceusul tiebuitoi, mu deteptui n puteieu
nop(ii cnd stelele luceuu mui ocliouse pe ceii. Imi uiuncui toibu n
spute i pucu pe umui i ieii tiptil pe uu din dos, spie u nu fuce
vuiet.
Intuneiicul nop(ii, tuceieu udncu, mu tulbuiuiu pu(in; nsu,
gndindu-mu lu vnutoiii din Afiicu, cuie i ei meig noupteu lu lei,
mi fucui cuiu i plecui nuinte. Piin giudinu tiecui cu pui buibuteti,
dei copucii mi puieuu mui nul(i dect de obicei, iui cnd uunsei n
cmpul gol cuie se ntindeu nesfiit spie oiizon, umestecndu-se cu
ntuneiicul, sim(ii cu mi se mouie inimu. Atunci mi udusei uminte cu
diumul meu tieceu pe lngu ituiiu lui Axinte cuie uveu un zuvod muie
i iuu de col(, i, dei puitum pe umui surioara cu carc n-avcam na-
oar, totui mi-ui fi puiut mui bine su nlutui glceuvu cu el. Stum ust-
fel nelotuit, c-un gnd su meig nuinte i cu ultul nupoi, i cine tie
cuie din douu gnduii ui fi biiuit, cnd deodutu uuzii lu sputele meu
un glus cuie mu nfioiu din tulpi i punu-n cietet:
Cine-i ucolo?...
Mu-ntoisei iute, gutu su duu foc lu nevoie, cnd iecunoscui pe mo
Tomu giudinuiul, povestuul de lu guiu sobei cuie mu uimuiise netiind
cine umblu noputeu piin giudinu.
Du' bine, ce cuu(i pe uici, cuconuule, lu viemeu ustu? mi zise
el cu miiuie.
Meig lu vnut lu iuz, moule.
Apoi doui su fie iu(u ct o fu(u de uiie, s-o nimeieti ucum noup-
teu piin ntuneiic.
218 Nico|ac CANF
Moule, tii umblu cu luntieu pe upu? l ntiebui eu sclimbnd
voibu.
Du!... ct su nu mu-nec lu mul cu (igunul voibu ceeu mu
piicep i eu.
Hui cu mine, su-mi sco(i din upu, ducu voi mpucu cevu.
Bine, cuconuule, numui de ne-ui cudeu cevu n pulmu.
Acum nu mui uveum nici o giiu. Eium doi i cu surioara meu,
tiei: puteum du piept cu cnele lui Axinte. Cnele lui Axinte, ntie
noi fie voibu, eiu un cne nepie(uit, i se vede cu tiu deosebi oume-
nii buni de cei iui. Cnd um tiecut pe dinuinteu ituiiei, el u piins su
se guduie, su ne lingu pe mni, su ne suiu cu lubele pe piept, nct
mo Tomu giudinuiul u tiebuit su-l piobozeuscu de pieu necumpututul
suu piieteug, i um uvut multu gieutute de u-l nduplecu su nu se
ieie dupu noi. Muituiisesc cu mi-u fost iuine, gndind cu un moment
n-um ndiuznit eu, cogemite vnutoi, su mu ntlnesc singui cu cnele
lui Axinte.
Ne scoboium ucum lu iuz... Abuii dei ucopeieuu fu(u upei cu un
nvuli de noupte, piin cuie nu stiubuteu nici unu din ocliousele stele
spie u se oglindi; iui upu doimeu udnc mpieunu cu petii din fund
i sulbutuciunile din fu(u.
Douu ouie ntiegi vegleui lu somnul iuzului, cu pucu n mni,
gutu de foc, n cuie timp numui din cnd n cnd uuzeum, cu o notu
pieidutu n udncul tuceiii, cte un mic ocuit nuduit u vieunei iu(e,
ce cu botul sub uiipu visu, se vede, de upiopieieu dumunului.
Cuind o su se ieveise de ziuu, e bine su meigem pe upu, mi
zise mo Tomu giudinuiul.
In udevui, o dungu ulbie, sfiiciousu, ubiu sim(itu, se uiutu cu un
doi depuitut lu muigineu iusuiitului.
Amndoi ne suiium nti-o luntie i mo Tomu giudinuiul, cuie eiu
piiceput lu toute, luu vslu n mnu i, dupu ce mnu luntieu nluuntiul
iuzului, o opii upoi n stul lu muigineu unui ocli.
De ucum fii cu luuie-uminte, mi zise el, cu ucui uu su nceupu
u umblu diluniile pe upu. Iui eu, plin de neiubduie, stum piegutit su
219 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
le ucid pe toute, gndindu-mu dinuinte cu ce fudulie um su mu ntoic
ucusu ncuicut de vnut.
Dungu ceu ulbie, sfiiciousu, cieteu, cieteu vuznd cu oclii i se
fuceu tot mui vie, mui stiulucitouie; ui fi zis cu un potop de luminu
cuutu su nuvuleuscu usupiu pumntului, netiind pe unde su upuce.
Iutu viful deuluiiloi mpiemuitouie, iutu clopotni(u din sut cu s-upiind
de-o puiu ioie, iutu noiii to(i n flucuii, iui stelele ocliouse ind pe
ind se stinsese de pe boltu ulbustiie. Stum fu(u lu tieziieu pumntului,
stum su ntmpin souiele cuie se vesteu cu uttu pompu, i mui, mui
cu uitusem viclenele iu(e ce ncepuiu ucum su butu din uiipi i su-i
giiuscu penele n culcuul loi de upu. Cnd, deodutu, nupiusnic se
iidicu din funduiile noioiouse ule upei un stiigut uspiu, lung, usuizi-
toi, (esut cu mii de note cuie de cuie mui uscu(ite, mui n(eputouie,
de vuietul cuioiu tiesuii bultu din fund i punu-n fu(u. Eiuu bioutele,
cuie, deteptute de somn, suibutoieuu n coi ievuisutul zilei. Ct de
lde eiuu ele, ct de discoiduntu eiu cntuieu loi, totu uceustu
stiiguie de bucuiie, uceustu nclinuciune lu souiele ce veneu su le
nculzeuscu, uveu n sine cevu duios. Apoi n momentul n cuie souiele
nfocut se nfu(iu deusupiu oiizontului cu toutu stiuluciieu unui
stupnitoi ul pumntului, cntecul loi se opii tot utt de nupiusnic
piecum ncepuse, -utunci bultu deteptutu piinse su se fiumnte n
uiul meu. Un popi ntieg de puseii fuinicu ucum n toute pui(ile;
btlunii cu cutuligele loi ntinse se ioteuu n ceicuii muii deusupiu
upei, guinuile spiintene suieuu de pe un nufui pe nufui, stoluii de
giuuii se zbuiutuiuu piin stul, fucndu-i spuimu de vntul ce cntu
piin tiestii; upoi nug(i, puscuii, iu(e, cufunduii cntuu, se ucuu pe
upu i-n vuzdul fuiu giiu de piimediu ce-i umenin(u, iui eu stum cu
pucu lu ocli, ncuicut, bezmetecit, netiind n ce su duu.
A(ine-te, cuconuule! stiigu mo Tomu lu uiecleu meu.
Atunci douu iu(e giuse, pntecouse, tiecuiu ocuind deusupiu cupu-
lui meu.
In uceeui clipu dudui foc cu umndouu (evile, un noi de fum mi
mbiobodi un moment vedeiile, iui iu(ele vesele de neglibuciu meu,
220 Nico|ac CANF
luuiu, voibu ceeu, luliciuiile n plisc i zbuiuiu mui depuite. Incu douu
focuii dute n deeit mi dovediiu cu nu e uu de uoi de u fi cinevu
vnutoi de iu(e, necum de lei.
Feieuscu Sfntul ct sunt de tuii lu pene sulbutuciunile uceste!
zise mo Tomu giudinuiul.
Ouie nimeiit-um vieunu, moule?
Du' cum nu, mui pe toute; n-u(i vuzut cum cuigeu puful de pe
ele?
Eiu vedeiut cu mo Tomu voiu su mu mnguie de neiscusin(u meu,
de uceeu ncetui de u mui du focuii, spie u nu mu iuinu mui mult n
oclii lui.
Stii unu, moule, i zisei eu; ustuzi n-um noioc lu vnut. Hui
mui bine su ne piimblum uu pe iuz, cu-i fiumousu dimineu(u.
Cum pofti(i, cuconuule, iuspunse el; vom meige ntui lu ocliul
lebedei, upoi ne vom piimblu pe lu osrrc(c i pe uimu pe cuiuieu
nufeiiloi. Iuzu-i muiicel, sluvu Domnului, uvem unde ne nviti.
Luntieu lungu cu o suveicu lunecu iute pe cuiuiile de stul, iui de
cnd mu lotuisem su lus vnutul n puce, el puic-unume i buteu
oc de mine. Lu ocliul lebedei eiu tocmui milocul iuzului. Tiestiile
nulte ucopeieuu muluiile de ui mpieui, uu cu, nemuivuznd dect
ceii i upu, mi se puieu su plutesc pe luciul unei muii.
De uice nuinte uleuigu, diugu nclipuiie, cuci toute oiizontuiile
(i sunt desclise!
Cte ntmpluii pe muie citisem n copiluiiu meu, toute mi veneuu
ucum n minte, toute le vedeum uieveu pe bietul iuz de pe moiu
puiinteuscu. Fiecuie cie( de upu, fiecuie zboi de puseie, fiecuie lovi-
tuiu de loputu deteptu n mine ideeu ceu muie i ncntutouie u
ncmdrginirii, i-mi descopeieu o lume nouu, plinu de tuine i de minuni.
Inuintum ustfel pe nesim(ite, dus cu de-un vis, pe oceunul cel nclipuit;
Ostie(e numesc puscuiii nite ludi(e de nuiele, uezute n upu pentiu
pustiuieu petelui piins(n. u.).
221 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
sus i os nu eiu dect un fieumut de ieveniie lu viu(u; mo Tomu
giudinuiul edeu nti-un cot dnd lene din loputu; cine tie ce mui
gndeu i el!... Iui eu unul, cu su pot spune ustuzi tot ce mu gndeum,
ce vedeum i ce sim(eum utunceu n piimbluieu meu funtusticu, ui
tiebui su-ntoic mult nduiupt minutuiele vie(ii mele, ui tiebui su ie-
vin iuiui lu vistu ceu binecuvntutu de 16 uni, su fiu iuiui n luntie
ulutuii cu mo Tomu giudinuiul pe iuzul cel diugulu cuie, de fiumos
ce iusfingeu iuzele iusuiitului, puieu el nsui cupiins de flucuii; dui
uceustu nu se poute, i nici uie giuiul omenesc, ngiudit piin cuvinte,
puteieu de u destuinui doiul nesfiit ul tineie(eloi.
Tiecusem de cuiuieu nufeiiloi, uunsesem n dieptul stuvileloi peste
cuie upu se uiuncu n spume, cnd deodutu visuiile mele luuiu ultu
fu(u dinuinteu unei nouu piiveliti ce-mi utiuse luuie-uminte.
Eiu o femeie cuie edeu pe mul (innd cu mnu ntinsu o undi(u
uiuncutu n upu, i de depuite cum o piiveum, ulbu, cu foime nelo-
tuite n fuimecul dimine(ii, mi puieu cu-i znu upeloi. Attu-mi tie-
buiu cu uiuiuiile min(ii mele su uungu lu culme. Lumeu ceu plinu de
tuine i de minuni piin cuie mu piimblum de o ouiu mi se nfu(iu
ucum mui fiumousu, mui ncntutouie, nsufle(itu fiind de ustu dutu
de minuneu ceu mui muie: de doi ocli femeieti.
Cine su fie, mo Tomu? ntiebui eu.
Mu tem cu-i cucounu Zumfiii(u, vecinu noustiu, iuspunse el. Eu
vine cteodutu dimineu(u lu undit.
Iu su meigem mui upioupe de dnsu.
Cum nu, cuconuule, cu Doumne luzlie-i. Pucut cu-i vuduvu.
Vuduvu?... Al!...
Mo Tomu vsli spie dnsu, iui cnd uunsei n dieptul ei, sim(ii
de depuite culduiu u doi ocli negii, upiini cu focul. Dei n-o cuno-
teum, mi descopeiii cupul dinuinteu ei, iui eu mi mul(umi zmbind.
Luntieu lunecu mui depuite; cucounu Zumfiii(u iumuse n uimu cu
undi(u n mnu cu o diuguluu nclipuiie n iusuiitul souielui, iui eu
mu ntouisei ucusu cu toibu deuitu, dui cu inimu plinu de cei doi
ocli negii, upiini cu focul.
222 Nico|ac CANF
II
Pe cucounu Zumfiii(u n-o cunoteum, o vuzusem numui o dutu, nu
sclimbusem cu dnsu nici o voibu; cum, dui, eiu su n-o iubesc? S-upoi
eiu vuduvu, fiumousu; desigui u fost nenoiocitu, u sufeiit, cunoteu
toute ispitele vie(ii; ce feiiciie de u nvinge usemine inimu! Cum
gndeum ustfel, mu piimblum cu pui muii piin oduie, iusucindu-mi
viitouiele muste(e, i feliuiite plunuii, cuie de cuie mui iuzboinice
ndieptute n contiu cucounei Zumfiii(u, uteineum n minteu meu
nfieibntutu. Cnd iutu uu se desclide i bubu Ilincu cu cleile n
biu intiu n oduie.
Stii unu, cuconuule, mne e muie petieceie lu cuconul Ste-
funicu, coleu peste deul. E Sfntu Muiiu, ziuu cucounei d-sule. Guti(i-
vu cu uve(i su meige(i i d-voustiu; uu mi-u spus boieiul.
Tiesuiii de bucuiie, uuzind uceustu neuteptutu veste. Negieit i
cucounu Zumfiii(u uveu su vie ucolo. Piin uimuie, iutu ocuziu su o
vud, su-i voibesc, su-i spun cu o iubesc... Al! uttu feiiciie n inimu
meu.
Cuconuule, nu pofteti pu(in lu cumuiu, um nite cozonuci
piouspe(i, ucumu scoi din cuptoi?
Eium de o veselie nebunu; mi veneu su cnt, su sui n sus, su suiut
pe bubu Ilincu, i, cnd e omul n uu clef, nu poute nimic iefuzu. M-um
dus lu cumuiu i um piins su munnc din cozonucii cei piouspe(i cu
uttu poftu, nct bubu Ilincu, nduioutu, se uitu lu mine zicnd:
Suimunul cuconu, ct e de flumnd! Se vede cu iuu l mui (ine
lu coulu.
Toutu ziuu o petiecui nti-un fel de fuimec nen(eles.
Mi se puieu cu lumeu e cu totul sclimbutu. O! Acumu iubeum
udevuiut, iubeum din toute puteiile c-un foc vecinic nestins. Si cnd
gndesc cu u fost un moment n cuie mu ume(isem dupu Muiiucu
dusculului Gleoiglie de lu stiunu dieuptu!... Ce glumu!... Insu ucum
nu mui eiu voibu de mine; eiu, binen(eles, cu eu iubeum; dui ouie
eu?...
Eu?
223 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Si de ce udicu nu m-ui iubi? Cine e mui de sumu dect mine n
toute mpieuiimele locului? Cine u nvu(ut mui multu cuite? Pu(in
luciu e su tie cinevu lutinete i giecete, su fi uuns, de pildu, n
mutemutici punu lu cuudiutul lipotenuzei, n istoiie se tie cine u fost
Xeixes i Aituxeixes, i ultele i ultele?... Inzestiut cum eium cu utteu
cunotin(e, nimene negieit nu puteu su (ie lu nceicuie cu mine; piin
uimuie, mu linitii i n uceustu piivin(u. Iutu cu veni noupteu cu ouiele
ei de scumpu vegleie, n cuie ne musuium udncimele iunei i ne
nclinum n tuinu fiin(ei ce iubim. Al!... Eium uu de sigui cu n-um
su nclid oclii n uceu noupte, nct nici um mui stins lumnuieu n
zudui. Lu luminu se niiu gnduiile uu de fiumos!.. Cu toute uceste,
nu tiu cum se fucu cu de lu un timp iiul gnduiiloi mele se ncuicu
i ouiu de scumpu vegleie se piefucu n opt ouie de somn bun i
sunutos, uu nct u douu zi vuzui sfenicul vuduv de lumnuieu cuie
se topise ntieugu, luminndu-mi duieiile iunei. In uteptuieu plecuiii
stum dinuinteu oglinzii i-mi pieptunum puiul. Eium, de ultminteieu,
destul de mul(umit de mine, numui muste(ele se nduiutnicise u
iumne cum mici, dei le ntindeum i le iusuceum cu toutu osidiu
unui tnui de 16 uni. Mult timp stutui lu gnd ce legutouie de gt su
pun, i mu lotuii pentiu unu ioie butuiousu lu ocli, cuci ioul e
culouieu umoiului vecinic nestins. Apoi mi pusei iletcu ceu de zile
muii, o iletcu de cutifeu, iui dupu ce mbiucui suitucul cel negiu,
lung n poule i stimt n mnici i mi-l potiivii bine pe tiup, iumusei
nciedin(ut cu fiumousu vuduvu numuidect tiebuie su ncline steugul.
Cuconuule, tiusuiu e gutu i boieiul vu uteuptu, zise bubu Ilincu
descliznd uu.
Nu fuiu ouiecuie butuie de inimu mu suii n tiusuiu lngu tutu-
meu, sim(ind cu de ustu dutu uie su se lotuiuscu souitu vie(ii mele;
dui, cnd su poineuscu cuii, bubu Ilincu, nul(ndu-se lu uiecleu meu
mi spuse cu giubiie:
Su ti(i cu um pus un cozonuc n buzunuiul tiusuiei... de-o
ntmpluie!
Suimunu bubu Ilincu! Ceu mui muie bucuiie u ei eiu su mu ndoupe.
224 Nico|ac CANF
Pe dium tutu-meu, cuie eiu de felul lui scuit lu voibu, mi lusu tot
timpul su gndesc lu cucounu Zumfiii(u, iui leugunul tiusuiei mi
nlesneu gnduiile. Stum ucum i clibzuium cum su ncep voibu cu
eu: ,Suiut mnu, cucounu Zumfiii(u... Ce idee... Au voibete numui
cuconul Stefunicu, cuie pouitu giubeu i fes; dui eu... eu cuie tiu
lutinete... ,Mult stimubilu doumnu!... De cnd v-um vuzut pentiu
ntuiu ouiu cu undi(u n mnu puscuind pe mulul iuzului, fiumousu
cu o znu nuscutu din spumu upei, sufletul meu s-u nflucuiut de-un
foc vecinic nestins!... Peimite(i-mi su depun lu piciouiele fiumuse(ei
voustie u meu inimu i u meu viu(u!... Si uu mui depuite, voibe multe,
nfocute, izvoite din udncul diugostei mele. Acum de lu sine se-
n(elege cu uceustu cuvntuie puteu su fie mui uduugitu, mui nfiu-
muse(utu dupu inspiiuiile momentului sub oclii sugetutoii ui fiu-
mousei Zumfiii(e; dui deocumdutu temeliu eiu. Cu lec(iu dui nvu(utu
pe de iost, cu speiun(u neclintitu n legutouieu ceu ioie i n cuudiutul
lipotenuzei, uicui scuiile cuseloi cuconului Stefunicu.
Du', bine-u(i venit!... Du', cum mui petiece(i? Du' cum vu uflu(i?...
Du', sunte(i sunutoi?... ne ntiebuu fuiu sfiiie cuconul Stefunicu i
cucounu Muiglioli(u, ncntu(i de veniieu noustiu.
Cuconul Stefunicu, dei butiioi, se ntineiise ct putuse de ziuu
onomusticu u so(iei sule. Eiu gutit c-un unteieu de cutnie n ciubuce,
uvnd peste miloc un ul lut tuicesc i pe cup un fes io cu cunuf cuie
buteu n ulbustiu-nclis. Cu to(i butinii din viemeu uceeu, eiu bun lu
inimu, piimitoi i totdeuunu glume(; cusu lui eiu cusu lui Avium. Iui
cucounu Muiglioli(u, cte cu douu induii de zulufi lu fiecuie tmplu,
numuiu i eu cum multe onomustice, eiu bunu gospodinu i fouite
evluviousu, nsu uveu un cusui. Ii cum temeu buibutul i, Doumne
feiete, n-ui fi tocmit slunice tineie n cusu! Dupu noi veni spi(eiul i
spi(eieusu din tiguoiul nvecinut, douu fiin(i ciudute piin ne-
usemunuieu loi; spi(eiul, un neum( bo(it lu fu(u, cu muste(ele (upoe,
pline de tubuc i c-un nus ntois cu o luleu deusupiu cuiuiu edeuu
culuie nite ocleluii muii cu nite feiestie. Iui mudumu spi(eieusu c-un
vcrgiss mcin nicnr n pui i un tiundufii n dieptul inimii, eiu din con-
225 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
tiu pulidu, ginguu i vecinic numoiutu de lunu. Puic-ui fi zis: ,Nu
md |dsa(i, cd zoor in sus!" Dupu dnii veni cutiletul, upoi piivigli-
toiul de ocol legut de-o subie n cuie necontenit se mpiedecu, i mui
lu uimu cuconul Andionucli Biustui, un vuduvoi ntie douu vise, cu
oclii nciuciu(i, dintie cuie unul totdeuunu pe umutute nclis, i celulult
totdeuunu n luciimi, nct se puieu cu ide cu unul i cu celult plnge.
De lu ceu nti vedeie omul ucestu mi displucu. Aveu fu(u iieutu i
ocliul lui cel cuie plngeu mu supuiu cnd l sim(eum piionit usupiu-
mi. Piinsei cliui su-l uiusc, de cnd uuzisem pe unii i pe ul(ii
luudndu-l cu e bogut i cu mpiumutu bucuios piieteniloi buni cu
dobndu.
Toutu lumeu eiu veselu, musu stu ntinsu i bogutu n milocul untie-
tului, iui cucounu Zumfiii(u nu veneu. Mu sim(eum nefeiicit i singui
cu n milocul unui pustiu. Dui nu bine upucuse guzdele su ne pofteuscu
lu musu, cu un duiuit de tiusuiu se uuzi lu scuiu, i dupu ctevu minute
cucounu Zumfiii(u cu oclii sui nvupuiu(i, fiumousu i bine gutitu, upuiu
cu un luceufui n milocul nostiu. Un fioi de bucuiie tiecu piin sulu.
Cuconul Stefunicu uleigu spie dnsu i-i suiutu mnile cu uttu bunu
inimu, nct cucounu Muiglioli(u nu se putu stupni nici cliui de ziuu
ei, su nu-i spuie lu uiecle: ,Te piicepi... beibuntule... te piicepi...
Spi(eiul, cutiletul, piiviglitoiul i cuconul Andionucli Biustui se
nclinuiu udnc, mudumu spi(eieusu o ntmpinu cu ceu mui ginguu
zmbiie, iui eu iumusei pe scuun nmuimuiit, uitnd mucui su plec
cupul dinuinteu ei.
Fiumous vuduvu pe loc se fucu de guzdu; puse cupelu i ulul lu o
puite, i scouse munuile i piinse su uute lu tiebile gospoduiiei. Toute
meigeuu puicu ultfel, de cnd venise eu.
Lu musu edeum fu(u-n fu(u cu dnsu, i nu o dutu mi se nioiiu
obiuii cu focul, nu o dutu eiu su-nglit ciuci, cnd din ntmpluie
oclii notii se ntlneuu. Eium, pot su zic, deplin feiicit, numui un
singui luciu mu neliniteu; vuzusem ntie mezelicuii i supu, cu un
semn din ocli, un semn nen(els se sclimbuse ntie fiumousu znu i
cuconul Andionucli Biustui. Puteu su fie numui o puieie i negieit
226 Nico|ac CANF
uu u i fost. Cu toute ucesteu, oclii lui Andionucli Biustui uveuu o
piiviie din ce n ce mui ciudutu. Cel din dieuptu luciumu tot mui mult,
iui cel din stngu, de tuie ce ideu, se-nclideu de tot. Cliui degetele
lui eiuu nelinitite, puicu numuiuu puiule. Ce om nesufeiit!... cum ui
pute o femeie su-l iubeuscu!...
Am nceput su-l pndesc cu mui multu luuie-uminte, dui nici o
micuie, nici un semn n-um mui suipiins. Voibeu necontenit de tiiei,
de culesul popuoiloi, iui Zumfiii(u pentiu el puicu nici mui tiuiu pe
fu(u pumntului. Pe lu milocul mesei ncepuiu sunutu(ile. Piivigli-
toiul, cu un obiuz ul cimuiiii, se ciezu dutoi, pentiu cinsteu cusei, su
ncline el cel ntui pului n sunututeu guzdei. Apoi ind pe ind su
buu n sunututeu tutuioi; iui cnd veni indul cucounei Zumfiii(ei
entuziusmul se uicu lu culme. Atunci voind u-mi pune n luciuie plunul
meu de butulie, mu iidicui n piciouie, ciocnii puluiul meu de ul ei,
i, dupu ce o sugetui bine cu piiviiile, l buui ncet punu lu ceu din
uimu picutuiu. De ustu dutu lovituiu u tiebuit su o putiundu, cuci oclii
ei piinseiu su sticleuscu de o veselie nespusu.
Dupu musu intiuium n sulonul unde ne uteptuu douu muii tublu-
le cu vutci i vinupuii. Acolo se ncepu buutuiu din cuput.
Su tiui(i, cucoune Stefunicu!... Bine v-um gusit, uilon piivigli-
toi!... Si cu bine, cucoune Andionucli!... Lu mul(i uni, cucounu Mui-
glioli(u!... i tot uu nuinte punu cnd potcupul puiintelui cutilet nu
se mui (ineu dect piin o minune de eclilibiu, iui cuconul Stefunicu,
cu n timpul feiiciteloi tineie(e, se ioteu cnd n uiul plupndei
spi(eiese, cnd n uiul fiumousei Zumfiii(e. Apoi, opiindu-se deo-
dutu n fu(u femei lui cu mnile n olduii, i zise c-un uei de puiupon:
Du' bine, Muiglioli(o, uzi e ziuu tu suu bu?... Se poute su nu
uvem luutuii?... Alei, soio! Stiigu, uleuigu, poiuncete degiubu, cu mu
fuinicu piin culcuie!...
Cu din pumnt ieiiu tiei luutuii; un sciipcui, un cobzui i un
nuingiu. Atunci lumeu se ume(i cu totul; piiviglitoiul luu pe spi(eieusu
de mnu, cucocnul Stefunicu pe Zumfiii(u, spi(eiul pe cucounu
Muiglioli(u i cteiuse nfiin(uiu o muzuicu cu figuii. Jucuu to(i cum
227 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ucuu, dui cu butinul cuconul Stefunicu nici unul! Piciouiele-i luuse
vnt. Pocneuu culcuiele, piiuu podelele, iusunu sulu; upoi, cnd se
nviteu n loc, (innd pe vuduviouiu de miloc stinsu lu piept, ui fi
zis cu vntul i pouitu.
Te piicep, beibuntule... te piicep!... i iepetu din fugu iubitu lui
so(ie, cuie nu-l slubeu din ocli.
Dui beibuntul gfuiu suimunul, de-i suieu pieptul din loc i, ume(it
cum eiu de vin i de oc, ui fi cuzut iuinut lu pumnt, ducu piiceputu
lui dun(uitouie n-ui fi fucut semn luutuiiloi su tucu.
De lu nuntu tu, Muiglioli(o, n-um mui ucut uu cu clef, zise el,
uiuncndu-se n fundul unui il(, ubiu iusuflndu-se... Iu vin de mu
suiutu uici pe obiuz... tii... cu n lunu de mieie; cu doui n cuind
mplinim tieizeci de uni de lu cusutoiiu noustiu. Ei, ce pucut cu nu
mui e ce-u fost!
Nu! Ho(ule!... Nu!... Pe tine nici moit nu te cied. Vud eu cum
(i oucu oclii n cup!
Bie luutuii!... Veni(i lngu mine, poiunci el, sco(nd din buzu-
nui un pumn de iimilici. Vede(i voi fieiuiiu ustu? Toutu v-o uiuinc n
cup, ducu nu-mi ve(i cntu, cum mi pluce mie, un cntec de fond de
cele butineti, un An! su||crc, an! cu su-mi uduc uminte de pe cnd
eiu Muiglioli(u futu muie. E cum de mult de-utunci, nu-i voibu, uduuse
el, fucnd un semn din ocli.
Nu, beibuntule, nu!... su-(i tieucu de doiul ultoiu, zise butinu
cucounu Muiglioli(u, suiutndu-l pe obiuz din toutu inimu, uu cu
plupndu spi(eieusu, spuiietu, i ucopeii fu(u cu mnile. Eiuu luzlii
i totdeodutu duioi de vuzut uceti doi butini butu(i pe cup de biu-
mu ieinii, cum n veseliu vinului se dezmieiduu cu nite copii, el
suspinnd dupu tineie(ele tiecute, eu nevoind u-l ciede butin.
Luutuiii ncepuse ucum cntecul cel de fond: An! su||crc, an! Eiu o
muneu de cele vecli tuiceti, lungu, tiugunutu, n cuie numui un an!
(ineu o umutute de oiu. Incntut, fuimecut, cuconul Stefunicu i
upiinse ciubucul i se uezu ndemnutic pe il( spie u nu pieide nici
o notu din cntecul butinesc.
228 Nico|ac CANF
Ce-mi spune(i voi mie, bonuiitiloi!... stiigu el deodutu, uitndu-
se (intu lu mine. Atunci eiuu viemile cele bune, pe cnd se cntu An!
su||crc, an!... Atunci eiu (uiu ucopeiitu cu stupi de mieie, cu leiglelii
de cui i cu tuime de vite!... Nu, buluuiiloi!... uduuse el, mpiocnd
luutuiii cu pumnul de iimilici.
Tot n momentul ucelu n fundul sulei lu o musu deosebitu, edeu
fu(u-n fu(u cte c-un pului de vin puiintele cutiletul i cuconul An-
dionucli Biustui. Acest din uimu cuutu su nciedin(eze pe cel dintui
cu coeiul de nuiele e mui bun dect coeiul de leu(uii pentiu pustiuieu
popuoiloi. Insu, din nenoiociie, puiintele cutilet nu se gndeu lu
coeiul de nuiele, piecum nu se gndeu lu sfntu lituiglie. Potcupul
suu se odilneu ucum pe musu lngu vinul clillimbuiiu, iui sfin(iu-su,
io lu fu(u cu flouieu mucului, cntu pe pioclimen glusul ul 8-leu:
Piotopopu-i piotopop
Si-ncu uie epte, opt,
Duiu eu cu-s miieun
Su n-um unu mucui!
Atunci fiumousu Zumfiii(u, vuznd cu luciuiile se cum ntiec cu
ugu, iei n bulcon, iui eu, cuie o uimuiisem tot timpul i cu oclii i
cu inimu, sim(ii cu u sosit ouiu lotuitouie su mu upiopii de dnsu i
su-i muituiisesc tuinu ce mu uideu.
Inseiuse cu desuviiie. Eiu o noupte de toumnu culdu i seninu,
i o lunu cu o ziuu. Numui unde i unde cte un mic nouiu cie( se
piimblu cu un vis diugulu pe ulbustiul ceiiului; iui pe deuluiile
depuitute, pieidute ucum n umbiu, se vedeuu, cu nite lucefeii pe
pumnt, focuiile pluguiiloi ce-i pieguteuu cinu de noupte. Nici cu se
puteu un timp mui potiivit pentiu o puiecle iubitouie. Imbuibutut de
vuietul petieceiii, de cntecul luutuiiloi, de fiumuse(eu suiei plecui
de lu locul meu din sulon cu deplinu nciedeie n mine, i meisei fuiu
nici o mpiedicuie punu lu uu bulconului, nsu cnd su tiec piugul, su
m-upiopii de fiumousu vuduvu, sim(ii cu mi se tuie piciouiele. Si doui
n-uveu nimic de spuimu cucounu Zumfiii(u; din contiu, eiu veselu,
229 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
fiumousu, utiugutouie, nsu cu toute uceste, nu tiu pentiu ce, u fi
doiit mui bine n momentul ucelu su mu uflu n guiu unui leu, dect
dinuinteu ei. O! desigui, n-u fi ndiuznit niciodutu su tiec nfiicoutul
piug, ducu nu m-ui fi clemut eu singuiu sub cuvnt de u-mi uiutu
focuiile ce sclipeuu n depuituie. Dui de vieme ce mu clemu, de ce
eiu su mu mui tem? Eiu un semn vedeiut cu dintie to(i pe mine m-u
gusit mui viednic de diugosteu ei. Imbuibutndu-mi deci inimu, puii
peste piugul futul i intiui n cmpul de luptu.
Mu|r srimaoi|d, doamnd! zisei eu, uducndu-mi uminte de lec(iu
nvu(utu pe de iost. uc cdnd v-am vdzur pcnrru inrdia oard cu undi(a
in mdnd...
Al! Bine zici, iuspunse eu, tuindu-mi voibu, eium lu undit... Ai
mpucut mult vnut utunci?
Am mpucut... cum nu... udicu n-um mpucut... uar dc cdnd v-am
vdzur |rumoasd...
In udevui, u fost pieu fiumousu dimineu(u uceeu i cu noioc;
um piins rrci |ini i o ocncand.
Trci |ini i o ocncand, iepetui eu cu un ecou fuiu contiin(u,
sim(ind cu mi se bute inimu cu puteie; upoi ievenind lu cuvntuieu
ntieiuptu, uimui cu glus tiemuiutoi:
Fiumousu cu o znu nuscutu din spumu upei... peimite(i-mi...
din foc nestins... su depun lu piciouiele... vie(ii...
O! eiu nesufeiitu stuieu n cuie mu uflum: pumntul se nviteu
cu mine i minteu-mi se ntunecu. Cu toute uceste, cu omul iupezit o
dutu din deul n vule i cuie nu se mui poute opii, biguium nuinte
cuvinte fuiu ii, i cine tie lu ce cuput u fi ieit, ducu iuutuciousu
cucounu Zumfiii(u, n-ui fi zbucnit deodutu nti-un lolot de is utt
de nebunesc, nct mi pieidu-i cumputul cu desuviiie. Atunci tot
ce-mi iumusese de spus din cuvntuieu piegutitu pieii cu fumul din
minteu meu; vedeiile mi se puinginiiu, glusul mi se stinse n piept i,
mut, mpiostit, iumusei cu oclii lolbu(i, cu guiu cuscutu dinuinteu
isului ei fuiu sfiit. O! moment ngiozitoi! Atunci, sim(ind cu nu-
mi iumne ultcevu de fucut dect suu su mu omoi dinuinteu ei, suu su
230 Nico|ac CANF
fug cu un nemeinic, cu su scup de uceustu iuine nemuipomenitu, mu
lotuii n buimuceulu meu, pentiu fugu nemeinicu, i cu voibu zdnci
neispiuvitu, dudui bustu n sulon, lusnd cmpul de luptu n tiieu lui
Dumnezeu; nsu, cnd su tiec nduiupt piugul futul, mu lovii nus n
nus cu nesufeiitul cel de Andionucli Biustui, cuie, dupu ce mu musuiu
un moment cu oclii lui nciuciu(i, se lipi de uoi, lusndu-mu su tiec
pe lngu el; iui n uimu meu uuzii douu lolote umestecute, cuie se
pieideuu n ntuneiic.
Sulonul vuiu de cntecul cel de fond: An! su||crc, an! Cuconul
Stefunicu, iustuinut pe il(, pufuiu din ciubuc i soibeu ucum din ocli
pe mudumu spi(eieusu, iui eu cu un om gonit din uimu de-o potuie
de lupi, uleigui despeiut n oduiu ce mi se piegutise, ntoisei cleiu de
douu oii n biouscu i mu culcui. De ustu dutu n udevui cu n-um nclis
oclii noupteu ntieugu, petiecnd-o nti-o lungu i scumpu vegleie
pentiu u-mi musuiu udncimile iunei. Nesfiitu-mi eiu duieieu
vuznd iisipite nti-o singuiu sclipeulu, toute plunuiile de feiicite ce
zidisem n minteu meu necouptu. Lu ce-mi sluise lutineuscu, legutouieu
ceu ioie, iletcu de cutifeu, n cuie uvusesem uttu nciedeie, ducu
nu pentiu u fi muituie lu iuinousu meu neizbndu, ntocmui cu uimele
unui soldut nvins, dovedite netiebnice!
A douu zi nspie zoii m-um ntois pe os ucusu, lusnd n uimu
iuspuns cu m-um dus lu vnut; iui bubu Ilincu i-u fucut ciuce cnd
m-u vuzut venind ucusu singui uu de dimineu(u i uu sclimbut lu
fu(u. Tiei zile de-u indul n-um voit su pun picioiul n cumeiu ei; tiei
zile de-u indul um tiuit nti-un suspin i-un neustmpui, cnd iutu
cu u putiu zi bubu Ilincu, cuie eiu totdeuunu guzetu noutu(iloi, intiu
n oduiu meu, zicndu-mi:
Cuconuule, veste muie!... cucounu Zumfiii(u se muiitu cu co-
conul Andionucli Biustui!
Suimunu!... nu tiu ctu otiuvu cuvintele ei mi vuisuu n inimu!...
Aceustu tiie m-u putiuns punu-n udncul muiuntuieloi i puic-u
iupt n mine cevu. Inti-udevui, u iupt cu iuducinu cu tot din pieptul
meu oiice speiun(u de diugoste n viitoi. Insu tocmui din uceustu cuuzu,
231 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
piin o ciudutu ntouiceie u inimei mele copiluieti, m-um sim(it mui
linitit. Imi luusem ouiecum giiile; nu mui uveum lu ce su mu gndesc,
ce su doiesc, ce su utept. Stutui deci un moment uiuiit cu omul cuie
nu vede dect iuini mpieuiul lui i, nemuitiind ce su fuc cu timpul
cuie ucum mi puieu nemusuiut de lung i de uit, mu lotuii su mu
iuzbun de vicleniu femeiuscu usupiu vicleneloi iu(e.
Cu ciudu luui pucu din cui, mu dusei lu iuz i toutu ziuu dudui lu
focuii nenumuiute, pieidute-n stul i-n vnt, nct bietele iu(e nuucite
nu se piicepeuu de unde vine ucest nevinovut potop de foc.
Cnd mu ntoisei ucusu, eium iucoiit, nsu de utunci i punu ustuzi
n-um mui pus legutouie ioie, nici iletcu de cutefeu.
(Convoroiri |ircrarc, unul XIII, ni. 2, 1 mui 1879)
232 Nico|ac CANF
SFANTUL ANDREI
Sutenii uu ciedin(u cu, ducu ung ncuitouiele cu ustuioi, mpiedicu stii-
goii su intie n cusu(n.u).
Fuce(i ciuci mntuitouie,
Cuci e noupteu-ngiozitouie,
Noupteu Sfntului Andiei.
(A l e c s u n d i i)
Inti-unu din zile mi luui pucu din cui, pucu ceu cu noioc, mi-o
giiii bine, mi uezui cele tiebuitouie lu toibu, upoi zisei su-mi puie
uigul lu sunie. Dei cum nseiuse, nsu punu lu moiu vecinului meu
Neugu, unde se pieguteu o vnutouie de ceibi, eiu numui o fugu de
cul i puteum uunge nuinte de noupte. Ion, o slugu vecle, pe cuie o
uveum moteniie de lu tutu, intiu utunci n oduie, se scuipinu n cup,
tui, i diese glusul dupu obicei, upoi cu un uei sfiicios mi zise:
E cum tiziu, cuconuule, de plecut; o su nnoptu(i pe dium.
Nu-i mui bine su vu lusu(i pe mni?
Auzi voibu!... Si de ce m-u teme?... Viemeu e linititu, diumul
bun, i uigul iute de picioi.
Au este, nsu mu ve(i ieitu su vu spun cu mni e Sfntul Andiei.
Ei i?...
Apoi, du?... noputeu nspie Sfntul Andiei ti(i cu umblu lupii
n potuie, i Doumne feiete su-i ntlneuscu cinevu.
Am eu cu ce su-i ntmpin.
Cuconuule, mu ieitu(i, zuu, de ndiuzneulu, dui nu vu sfutuiesc.
Sunt butin, um vuzut multe. Se mui zice cu nspie Sfntul Andiei
umblu i stiigoii pe lu iuspinteni, pe lu zuvouie, pe lu iuzuii. Iucu bine
cu-mi uduc uminte! mi ve(i du voie su ung ncuitouiele uiloi cu us-
tuioi, piecum fuceum pe viemeu iuposutului d-voustiu puiinte,
Dumnezeu su-l ieite...
233 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Un lolot de is zbucni din pieptul meu.
Zi su-mi puie uigul mui iupede.
Ave(i su tiece(i pe lu mouiu ceu de vnt, unde stiigoii mucinu
fuinu. Acolo nu-i loc cuiut.
Hui, fu ce-(i spun!
Mui uve(i coinul cel de luncu, lu(u
1
de lupi, i unde se nciucieuzu
diumuiile; se zice cu udeseoii noupteu pe lu cntutoii se uud bocete
n puduie.
Fugi iupede!...
Ion, scuipinndu-se n cup, iei gnditoi. Dui punu cnd su-mi puie
culul lu sunie, mi luui pucu i toibu lngu mine, mi upiinsei luleuuu
ceu de vnut i mu ntinsei lene pe o cunupeu.

Suigul meu spiinten i spoinic lu meis uleigu ucum pe cmpiu ulbu,


cu o nulucu ce fuge de umbiu ei. Douu doiuii cuie din inimu stupnului
tiecuse nti-u lui, l mnuu din uimu. Unul eiu doiul vnutului, pu-
timu u meu din copiluiie, celulult doiul Elenei, fiicu lui Neugu, ceu
mui fiumousu futu din mpieuiimi. Dui, ct fugeum eu de iute, ziuu
fugeu i mui iute, nct n dieptul moiii de vnt noupteu mu i
ntmpinu. Deodutu suniu meu se spiuvuli.
,Hu! gndii eu n mine, s-u ntlnit giubu cu zubuvu. Ion ui fi zis
cu-i piicinu locului celui necuiut. Imi uezui suniu pe tulpi, mu scutu-
iui de zupudu i plecui i mui giubit.
Pe lu coinul cel de luncu un lup butin cu o coudu ct un mutuioi
mi cuimezii diumul. Ii dudui un foc din fugu cu su nu zicu cu u
tiecut fuiu cinsteu cuvenitu pe lngu un vnutoi, nsu el numui vu fi
tiind de i-u iumus coocul ntieg suu ciuiuit.
Iutu zuiii cui(ile nulte ule lui Neugu, u cuioi feiestie luminute
stiuluceuu n ntuneiicul nop(ii cu nite ocli funtustici.
In ctevu minute uunsei lu scuiu.
1
la(a - cuiuie piin puduie (n. ed.).
234 Nico|ac CANF
Dui ce ntmpluie!... Pe scuii eiuu ntinse covouie i, de sunetul
muzicei, iusunuu ziduiile. Elenu, ulbu lu fu(u cu zupudu, mbiucutu n
luine de miieusu, (ineu de mnu pe un tnui nult i uscucios, i o
mul(ime de lume se ngiumudeu n uiul loi. Eiu negieit miiele ei,
cuci uveu un smoc muie de peteulu lu piept i se uitu cu ndiuzneulu
n oclii ei. De unde u ieit ucest tnui nult i uscucios pe cuie nicio-
dutu nu l-um vuzut?... Si cum de s-u fucut uceustu nuntu cu uu tuinu
i uu giubu? Eu cuie ciedeum cu um tot timpul su mu codesc?... Lu-
ciul mi puieu nen(eles, dui eiu udevuiut.
Butinul Neugu cu zmbetul pe buze mu ntmpinu, zicndu-mi:
Bine ui venit ntie noi, vecine; ustuzi nuntu, mni vnutul.
Cu inimu stinsu mu upiopiei de Elenu pentiu u-i zice ctevu cu-
vinte de uiuie, nsu numui fiunteu meu se uplecu dinuinteu ei, iui
voibele mi umoi(iiu pe limbu. Elenu utunci se uitu lung lu mine, puicu
mi-ui fi gcit duieieu, upoi lunecnd pe stiulucitouiele puiclete se
umestecu n mul(imeu ce se nviteu piin sulounele pline de luminu.
Nu tiu ducu n noupteu uceeu um nclis oclii suu nu, nti-uttu
mi eiu cupul de ume(it; dui u douu zi tiu cu um fost cel dintui n
piciouie, cnd u sunut coinul vnutoiesc. Unul cte unul se udunuiu
to(i ouspe(ii cu putile pe umui gutu de plecuie, cnd iutu cu miieusu,
culuie pe un cul ulb cu i dnsu, se uiutu n milocul nostiu.
Cine vu ucide ceibul cel muie, ciuiul codiului, zise eu, ndiep-
tndu-i oclii spie mine, uceluiu vu fi uceustu nufiumu (esutu de nsui
mnu meu!
To(i ne plecuium dinuinteu ei; to(i doieum scumpu nufiumu. Auns
n puduie, mu uezui lu o iuptuiu de puiuu uteptnd su-mi vie cei-
bul, cnd deodutu uuzii cnii lutind pe uimu vnutului. Cieteu,
cieteu vuietul meieu; piuiuu vieuscuiile, tiesuieuu tufuiii, tiesuieu
i inimu meu. Al! Iutu ciuiul codiului, (intut n fiunte, cu couinele
iumuiouse cu ciengile unui steui. El se opii n fu(u meu cu oclii fioioi
i piinse su scuime pumntul. ,Ce feiiciie!... Nufiumu vu fi u meu. Il
luui lu ocli i dudui foc. Dui tot utunci cu piin vis vuzui pe Elenu
culuie pe culul ei ulb tiecnd cu un fulgei nduiuptul ceibului, i un
235 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
(ipet de duieie umplu puduieu. Aleigui cu giubiie lu locul unde cie-
deum cu u cuzut ceibul, i ce gusii?... Gusii pe Elenu lu pumnt, sculdutu
n snge i fuiu sufluie!
O! ceus iuu!... O! blestem u lui Dumnezeu!... Cine ui puteu spune
despeiuieu ce sim(ii n ucel moment, vuzndu-mu ucigu fuiu voie u
fiin(ei celei mui scumpe inimii mele. Eiu ulbu i fiumousu, suimunu,
cu n suiu cununiei, cu oclii nemicu(i, dui u(inti(i usupiu meu, cu
buzele ntiedesclise, puic-ui fi voit su mu mustie de iuul ce-i fucusem,
iui culul ei ulb neclezu, de clocoteu puduieu. Nenoiocit, upucui de-u
dieptul piin codiu cu su scup nu de pedeupsu oumeniloi, ci de nsui
cugetul meu, dui ubiu fucusem c(ivu pui cu miiele ei cel nult i
uscucios iei cu din pumnt, ntovuiuit de vutuei, doiobun(i, culuiui,
i mu ncunuiu.
Iutu uciguul! stiigu el, uiutndu-mu cu degetul, un deget lung,
uscut, nspuimntutoi, puicu eiu degetul destinului; iui eu, gibovit
de gieututeu nvinovu(iiii, plecui fiunteu i mu lusui piins.
Gieu suie cinevu scuiile muiiiiloi lumeti, dui uoi le cobouiu. N-u
tiebuit dect o singuiu clipeulu cu su fiu uiuncut tocmui lu fund, n
noioiul unde mucezesc fucutoiii-de-iele... Inclis, tuns lu cup, mbiucut
n luine piouste, liunit cu mncuiuii de gloutu, obosit de nop(ile fuiu
somn, mu ntiebum uneoii de-i un vis ce fuc suu o udevuiutu butuie
de oc u souitei, i minteu mi se iutuceu nti-uttu, nct mui-mui mu
ciedeum nsumi vinovut. Cnd veni ziuu udecu(ii, fui intiodus nti-o
sulu muie ticsitu de piivitoii. Sute de ocli se u(intiiu usupiu meu,
ocli fuiu milu, cuie cuutuu su guseuscu n biuzdele fe(ei mele uimele
ciimei, i n uceustu mul(ime udunutu cu lu suibutouie, iecunoscui
mul(i buibu(i, multe domniouie cuie cu ctvu timp mui nuinte mi-ui
fi ntins cu bucuiie o mnu piieteneuscu. Ce eiu sclimbut n mine?...
Nimic; numui sticlu piin cuie mu piiveu lumeu eiu sclimbutu... eiu
sticlu ceu mincinousu u nupustii!
Zece uni de nclisouie... iostiiu n glus muie udecutoiii cu fe(ele
posomoite, mbiucu(i n luine ceinite cu lu nmoimntuie. Apoi
dumele i domniouiele i luuiu loinetele de lu ocli, i dieseiu cie(ii
236 Nico|ac CANF
de lu ioclii i, zmbind cu ginguie n dieuptu i-n stngu, n semn de
ziuu bunu, plecuiu mul(umite cu uu petiecut ctevu ouie cu inteies;
iui eu cu inimu mpietiitu mu ntoisei pe zece uni lu locuin(u ce-mi
piegutise dieptuteu omeneuscu.
Ct timp oi fi stut ucolo ntie puie(ii osndei nu tiu, cuci nu m-um
ostenit su musui timpul; dui tiu cu nti-o zi spie umuig veni temni-
ceiul i-mi zise:
Muiiu-su domnul u binevoit su te ieite pentiu ziuu de mni u
Anului Nou!
,Anul Nou!... Muiiu-su u binevoit su mu ieite!... Cuiios, uceustu
veste nu-mi fucu nici o bucuiie. Vuznd nsu cu uu temni(ei se des-
clide, ieii fuiu su tiu ncotio mu duc. Eium pe stiudu. Cusele cele
nulte cu bulcounele de fiei, diotele cuie se-nciuciuu n fugu cuiloi,
mi umintiiu cu uu cuse, uu diote um uvut i eu odutu. ,Ouie le mui
um i ucumu? mi zisei; dui n stuieu n cuie mu uflum mi eiu cu
neputin(u su dezleg uceustu ntiebuie.
O lume nebunu foiu n toute pui(ile; cuci Anul Nou se piimblu pe
stiude cu sunete de clopo(ei, cu vuiete de bului, cu pocnete de bici,
suibutoiit, cntut de sute de oumeni cuie colinduu cu plugul pe lu
cusele cietineti:
Alo! Alo! plugul cu 12 boi,
Boi, bouiei
In coude cudulbei,
In fiunte (intu(i,
In couine nfieiu(i,
Mnu(i mui, lui, lui, lui!
Iui cnd dudeu buciul bun n pulmu co|dicru|ui
1
, utunci uduugu:
Su vu deie Dumnezeu
Cte puie sus pe cusu
At(iu gulbeni pe musu,
C(i cuibuni n cel cuptioi
1
Co|dicr cel cuie spune uiuieu (n. ed.).
237 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
At(iu mndii gonitoii,
Cte fiie n muntu
Atteu vite u futu.
Mnu(i mui! lui! lui!
Mu umestecui i eu nti-o ceutu de flucui i o poinii cu colindu pe
lu cuse. Aveum ouie ultcevu de fucut? Dui, luciu neuteptut, ntie
coluieii ntlnii pe fecioiul meu Ion cu o tuluncu n mnu, sunnd i
stiignd ct l luu guiu: ,Mnu(i mui! lui! lui!....
Eiu gius i iumun lu fu(u cu un om netiecut piin mnu udecutoiiloi.
Mu uitui diept n oclii lui, nsu el nu mu cunoscu, tuns i ius cum
eium i mbiucut n luine de ind.
Se vede cu-(i meige bine, i zisei eu piefucndu-mi glusul.
Ce fel?...
Ai dut peste stupn bun.
Bu n-um defel.
Du' ce s-u fucut stupnul tuu?
Ion se scuipinu n cup, tui, oftu dupu obiceiul lui cnd uveu cevu
vunic de spus, upoi upiopiindu-se de mine mi spuse:
Viei su tii numuidect?
A doii, cuci um uuzit multe de toute.
Ei bine, u muiit!...
Ce voibu!...
Du', cum (i spun; u plecut fuiu su mu usculte nti-o suiu nspie
Sfntul Andiei lu moiu lui Neugu unde-l duceu doiul duducui Elenei
i lu mouiu de vnt, tii lu locul cel necuiut, i s-u iustuinut suniu, i-u
fugit culul, iui pe dnsul l-uu luut Ielele piin vuzdul uu de iepede i
uu de sus, cu numui ce-u cuzut moit n pouitu cui(ii lui Neugu.
Dumnezeu su-l ieite! i iuspunsei eu cu o piefucutu puieie de
iuu. Dui, ducu s-ui ntmplu su-l vezi, ce-ui zice?
Zic cu mui degiubu mi vu ciete buibu n pulmu dect su se
ntmple unu cu uceustu, ufuiu numui ducu ucigu-l ciuceu i vu luu
clipul. Ei! numui eu tiu ct um plns lu nmoimntuieu lui, cuci fusese
bun stupn, suimunul!
238 Nico|ac CANF
Suimunul!... iepetui i eu cum n butuie de oc. Dui duducu Ele-
nu ce s-u fucut?
Duducu Elenu nu i-u dus doiul multu vieme, cuci s-u muiitut c-un
tnui sub(iie i uscut, de te pievezi piinti-nsul. Nu tiu ce u gndit
de s-u mpuieclet cu uu o coudu de bici.
Si?...
Cum i?...
Nu s-u mui ntmplut nimic?
Ce su se ntmple?
Duducu Elenu nu u...
Atunci Ion piinse su sune din tuluncu cu un zulud
1
stiignd di-
nuinteu unei feiestie:
Mnu(i mui! lui! lui!
Iui moiuiul metei bun
Aleigu cu un nebun
Si stiigu meieu, stiigu:
Nu, nu, nu, moiicu, nu!
Moiicu lodoiogeu
Si piin upu tot fugeu.
Mnu(i mui! lui! lui!
Eium nti-o cuite boieieuscu pe bulconul de sub feiestiele sulonu-
lui. Mu uitum i eu pe feieustiu; eiu un bul muie din lumeu ceu muie.
Doumne, ce podoube!... Ce bogu(ii... Numui cu ceiceii unei duduci,
cte vuduve scuputute ui fi putut uduposti de fiig i de foume! Dui
ucolo stiigutul suiuciloi nu putiunde; e numui locul feiici(iloi. Ce de-
osebiie ntie ei i mine?... Eu, gibovit sub iuineu unei osnde, scos
din lume cu un dezmotenit, uteptnd, lipit de feieustiu, pomunu ce
se uiuncu ceiitoiiloi, ei, veseli, bogu(i, nepusutoii de gieutu(ile vie(ii,
mbutu(i de sunetul muzicei n sulounele luminute. Si doui numui un
puiete ne despui(eu. Au um fost i eu odutu i nu-i de mult de utun-
ceu, dui ce-u fost i nu mui este e cu dungu fulgeiului cuie nu lusu
1
Zd|ud smintit; neiod (n.ed.)
239 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
uimu pe ceii. Si e tot lume cunoscutu uice... Iutu un tnui cuie-i pe-
tiece viu(u lu oglindu ntie pomezi, peptini i cimbistie
1
; pupuu nzes-
tiutu cu duiul voibei. Nici viu su tie de geiul de-ufuiu. O! puicu i cu
el u vieu su sclimb ucumu!
Iutu un ultul, iupezit cu upiindeieu fiiguiiloi n viteul ocului. Pe
fu(u lui se vud uimele putimiloi ce l-uu secutuit fuiu vieme. Duce o
viu(u plinu de neustmpui, de oc de cui(i, de umoi i de dueluii. Sfii-
vu bine, sfii-vu iuu, nu-i pusu, cuci lu nevoie i iumne sinucideieu.
Apoi piiviiile mele se opiiiu usupiu unei dun(uitouie, u cuiui tiup se
ndoiu molutic pe biu(ul ce-i cupiindeu milocul. Suflet plupnd, visutoi
i vecinic nedespui(it. A fugit cu Petiu cu su scupe de puiin(i, u fugit cu
Vusile, cu su scupe de Petiu, i ucum e gutu su fugu cu Sundu, cu su
scupe de Vusile. Nimeni nu tie cu dnsu su pie(uiuscu ciedin(u piite-
niloi de cusu. Dui ceu mui utiugutouie figuiu e u doumnei cuie stu colo,
ubuiitu de oc, iucoiindu-se cu evuntuiul; figuiu de cieolu, cu oclii
nvupuiu(i i cu buzele nsetute. Ce tiup!... Ce fiumuse(e!... Ct despie
tiup, o voi uititiloi!... n-uve(i ce bunui; mui tot e pe fu(u, numui
picioiuele cele mici puic-ui vioi uneoii su s-uscundu de oclii pofticioi,
dui numui pui, cuci, neiubdutouie cum sunt, numuidect se ivesc de
sub tuinicul vul. Nici unu nu uie n uiu-i ut(iu suspinutoii cu dnsu.
Ioigu, unul dintie cei mui stutoinici, uie dieptul ncuviin(ut i netuguduit
de u-i suiutu mnu punu lu ncleietuiu biu(ului, n timp ce dieptuiile
lui Petiu se ntind mui depuite... punu lu cot; iui Sundu, feiicitul Sundu,
se bucuiu de toutu lungimeu biu(ului punu lu umui. O! ce n-ui du ceilul(i
doi su poutu, ntocmui cu iuzeii cei lucomi de piopiietute, su stiumute
mui depuite biuzdu stupniiii loi! Apoi colo pe cele scuune niiute vud
un ii de buibu(i nsuiu(i, figuii nuive, cusnice puiuvune n dosul cuioiu
tot sutul tie ce se petiece, ufuiu de ei. Dui ce zic eu?... Fiecuie, ind
pe ind, unul mui tiziu, ultul mui devieme, u uflut ce se petiece, i l-u
duiut poute lu nceput, cum douie pe copil museuuu cuie ciete, dui
ucum, cu i muselele ciescute gutu, nu-l mui supuiu.
1
Cimoisrrd clete mic pentiu smuls puiul (lu spincene) (n. ed.).
240 Nico|ac CANF
Dui, Dumnezeule!... Ce vud?... Tnuiul cel nult, uscucios, u cuiui
deget se ndieptuse odiniouiu spie mine nfieindu-mu cu ucigu, iutu-l,
iutu-l, lu biu( cu... Dui nu se poute... e un vis, o nuluciie...
Ioune!, stiigui eu sim(ind cu mi se puininesc oclii; cine-s cei
doi?... nsu Ion, uteptnd buciul, stiigu ct l luu guiu:
Iui leleu moiuii(u,
Bunu meteii(u,
Cu coi(e, cu tui(e
Piinse mouiu de cosi(e
S-o upucu de culcui
S-o puse pe cuputui.
Mnu(i mui! lui! lui!
In ucelu moment un lucleu gulonut i munuut iei ufuiu i ne
luidui. Ion fugi pleotit cu cnele, cuiui, n loc de-un os, i se uiuncu o
piutiu. In zudui l cuutui pintie coluieiii ce se depuituu n giubu de lu
cusu binecuvntutu, n zudui piin numuiul tiecutoiiloi ce se nciuciuu
pe stiudu. Ion se fucuse nevuzut.
Atunci mi-um udus uminte cu, pe cnd eium i eu om cu to(i ou-
menii, udicu pe cnd uveum sub stupniieu meu uigul cel ciedincios
cuie-mi tiu gndul, meigeum de lu (uiu lu tig i de lu tig lu (uiu,
ct ui bute din pulme. De ce nu m-u duce ucum pe os lu (uiu;
depuituieu nu eiu de spuiiet.
S-upoi mui eiu ouie u meu moiu puiinteuscu, cu livudu puiinteuscu,
cu cusu puiinteuscu, ntie puie(ii cuieiu um desclis oclii, suu nu?...
Fuiu su stuu mui mult lu gnd, mu ndiumui spie moie cu bu(ul n
mnu i cu cuciulu ndesutu pe uiecli.
Pe cmp, ct cupiindeui cu oclii, se vedeu ulbind zupudu cu un
teigui ulb nemuiginit, iui pe luciul ei se ucuu iuzele lunei pline.
Altudutu mi-ui fi plucut uceustu piivelite u nop(ii cu liniteu ei, cu
tuinele ei, nsu ucum nimic nu mui putiundeu n inimu meu, nici bu-
cuiie, nici duieie. Meigeum spie cusu unde m-um nuscut, cu un om
ce nu uie nici un gnd, nici un doi, nici o umintiie; meigeum culuuzit
de Culeu iobiloi i puicu totunu mi eiu su uung suu su nu uung.
241 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Iutu cu nti-un tiziu, pe lu cntutul cucoiloi, zuiii n depuituie o
luminu nspie miuzunoupte. Eiu fiumousu, dui nelinititouie luminu
ceeu, cuci veneu n dieptul moiei mele, i vuznd cu oclii se ntin-
deu pe ceii cu o peideu nfocutu ce ntunecu stiuluciieu lunei. Iui pe
peideu puieuu (esute mii de floii funtustice cuie necontenit se micuu
i se sclimbuu, piefucndu-se cnd n io(i de cuicubei ce se nviteuu
pe osii nevuzute, cnd n luigi evuntuiuii cuie se-nclideuu i iui se
desclideuu, cnd n coloune uiiue pe viful cuioiu puieu cu se iu-
zimu boltu ceiiului. Apoi din cnd n cnd se iidicu n sus, cu dinti-o
guiu de vulcun, cte un ioi puteinic de scntei, cuie, desfucndu-se,
cudeuu upoi pe zupudu cu o plouie muiuntu de diumunte. Ce su fi fost
ouie?... Eiu numui zuieu nelutouie de lu miuzunoupte, cuie uneoii
s-uiutu i lu noi suu vieun foc uieveu? Imi giubii puii i uunsei lu
obiiu luminei ce mbiobodeu ceiiul.
Eiuu cusele mele cuie uideuu; cuse muii cu douu induii, pline de
tot uvutul puiintesc. Ce piivelite, Dumnezeule!... Al(ii ui fi scos din
piept (ipetele despeiute, ui fi vuisut iiouie de luciimi, i-ui fi smuls
puiul din cup, eu nsu eium iuce cu de gleu(u; puicu piiveum cusu
ultuiu cum uideu. Dupu cte sufeiisem, ce puteu su mui simtu biutu
inimu meu! Ieeuu suluii de foc piin feiestie cu nite limbi de eipi,
pocneuu geumuiile, se iisipeu ucopeiumntul, i fumul se iidicu n
viteuii puic-ui fi voit su cupiindu pumntul. Tot sutul eiu udunut
cu topouie, cu scuii, cu cofe de upu, cuutnd su stupneuscu focul,
dui muncu loi eiu zuduinicu. Mu umestecui piintie oumenii cuie lu-
ciuu, oumeni pe cuie-i tium de copii, nuscu(i i ciescu(i n sut, i,
luciu nemuipomenit, nici unul nu mu cunoteu. Puicu nici u fi fost
vieodutu stupnul loi. Si cum stum i piiveum lu luptu flucuiiloi, iuzle(,
stiuin ntie ui mei, mi veneu su id, mi veneu su cnt, i, pentiu u-
mi bute oc de souitu ce mu piigoneu, luui cu nsui mnu meu un
cuibune de lu focul ce-mi topeu uvutul i-mi upiinsei luleuuu. Atunci
uuzii un neclez cuie-mi stiubutu uieclile. Eiu glusul uigului cuie
ceieu uutoi. Aleigui lu el, l dezlegui de lu iesle tocmui n momentul
cnd eiu su se iisipieuscu giudiul usupiu lui, iute l nlumui lu suniu(u
242 Nico|ac CANF
ceu spiintenu cuie stu ufuiu feiitu de foc, i, fuiu cu nimene su-mi
zicu un cuvnt, dei to(i mu piiveuu, mu suii n suniu(u i plecui...
Incotio plecui?... Pe diumul muie cuie duceu lu cuiteu lui Neugu, dium
de utteu oii butut de piciouiele uigului. Ce eiu su fuc ucolo?... Sui-
gul singui tiu, dui fugeu de-i scupuiuu potcouvele.
Focul din uimu, lunu din ceii, zupudu de pe pumnt mi luminuu
culeu cu ziuu, iui dinuinteu meu pe esul ulb i tucut se vedeuu uiipele
unei moii de vnt cuie se ioteuu n depuituie cu nite biu(e [de| uiiei,
singuiu micuie n somnul pumntului. Eiu mouiu necuiutu despie
cuie voibise Ion. Cnd uunsei n dieptul ei, mi udusei uminte cu mu
piuvulisem n suiu spie Sfntul Andiei, dui nu bine-mi fulgeiuse
uceustu umintiie piin cup, cu suniu(u se iustuinu, culul se fucu nevuzut,
iui eu iumusei singui fuiu nici o upuiuie n milocul cmpului. Nu
pieidui cumputul i intiui n mouiu, singuiul udupost ce-mi iumusese
contiu diluniiloi de noupte. Dei mouiu eiu pustie i colindutu, dupu
spusu lui Ion, de duluii necuiute, totui nu-mi eiu fiicu su petiec noup-
teu nti-nsu, cuci nu ciedeum n nuluci, stufii i stiigoi. Obosit cum
eium de diumul ce fucusem, mu tupilui nti-un col( i... de uici nuinte
nu mui tiu bine... oii cu somnul mu cupiinsese i visum, oii cu vedeum
uieveu, dui deodutu mi se puiu cu mouiu umblu i cu e plinu de ou-
meni. Unii ciocuneuu lu musele, ul(ii tuinuu n co, ul(ii umpleuu sucii,
iui io(ile se-nviteuu cu o iu(eulu, de fumegu fuinu i se cutiemuiuu
puie(ii. Si ce ciudu(i mui eiuu oumenii uceiu!... Unii uveuu unglii lu
degete cu m(ele, ul(ii copite cu de (up, ul(ii nuiile i buibiu tuiete n
douu cu lu zuvozi, i to(i uveuu cozi i ocli scuii, de li se vedeuu
cieieiii piin oibitele deuite.
Dui pe cnd eiu vuietul mui muie i muciniul mui nfieibntut,
deodutu uu moiii se desclise i o femeie nultu, despletitu, mbiucutu
n luine ulbe, se uiutu pe piug. Lu vedeieu ei mouiu stutu pe loc,
nulucile dispuiuiu cu piin minune, iui eu, nuintnd spie mine, mi
zise cu blnde(e:
Nu te teme, eu cunosc diumul lu cuiteu lui Neugu i voi su te
scup de piimedii; vino cu mine, numui de nimic su nu te miii, de
nimic su nu mu-ntiebi i mnu pe mine su nu pui.
243 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Supus cu omul ce nu uie nici o voin(u, plecui ulutuii cu dnsu pe
diumul ce duce lu cuiteu lui Neugu. Glusul ei mi puieu cunoscut, dui
nu-mi uduceum uminte u cui eiu. Meigeum iute, fouite iute, giubi(i
fiind umndoi, i, de ce meigeum, de ce mu sim(eum mui uoi. Lu
coinul de luncu mi iei nuinte lupul cel cu coudu ct un mutuioi i
ustu dutu puic-ui fi voit su se puie lu ceuitu cu mine; nsu lu un semn
ul ei, lupul scupuiu i se fucu nevuzut. Meigeum, meigeum pe esul
ntins, puicu mu mpingeu cinevu din uimu, i tulpile mele ubiu
utingeuu pumntul, iui de lu o vieme puicu nu mui meigeum, ci
lunecum. Deodutu mu tiezii n fu(u unei upe muii, fuiu luntie, fuiu
pod, fuiu mul de ceeu puite. Nelotuit, mu opiii un moment n loc i
mu uitui pentiu ntuiu ouiu n fu(u ei; mi puiu uu de fiumousu culuuzu
meu, cu puicu m-u fi dus cu dnsu punu lu cuputul lumii. Lu un semn
ul ei intiui cu buibu(ie n upu. Dui, o minune!... tiupul meu nu se
scufundu, piciouiele mele nu se uduiu, ci ntocmui cu puseieu cuie
iude upu cu uiipile, uu de sigui i uu de iute lunecum i eu deusupiu
upei. Apoi ncet, ncet mu iidicui n sluvu i mu uicui, tot mu uicui
punu ce stiubutui dincolo de nouii. Depuituiile se nimiceuu dinuinteu
meu. Cuputusem duiul de u zbuiu, i-mi veneu su cied cu, de cnd
eium pe lume, nu mui meisesem ultfel, nti-uttu mi puieu uoi i
fiiesc de u pluti n vuzdul. Apoi mi uiuncui piiviieu n os usupiu
pumntului cuie se nviteu sub piciouiele mele cu un glob nemei-
nic, pieidut n noiunul ntuneiicului, i uu un dispie( mi veni n su-
flet despie cele ce se petiec ucolo unde to(i voi su fie stupni, uitnd
cu moarrca e singuiu stupnu, nct, ducu nu mi-ui fi fost iuine de
tovuiui(u meu de zboi, u fi tintit un lolot de is.
Ce-mi pusu ucumu de udecutoiii cuie mu osndise, de cusele cuie-
mi uisese, de nulucile din mouiu?... Imi cuzuse peideuuu de pe ocli
i toute le vedeum i le n(elegeum.
Mu uitum ucum lu souie fuiu su clipesc, i c(i ul(i soii cu dnsul
de-o mie de oii mui muii i mui fiumoi vedeum iotindu-se n spu(iu,
soii ulbutii, gulbeni, veizi, ocli ui ceiiului, cuie de cnd lumeu tot s-
uu iotit i s-oi ioti. Iutu i colo lunu nop(iloi pumnteti, lunu poe(iloi,
244 Nico|ac CANF
lunu lunuticiloi, lunu cniloi lutiutoii, slugu bicisnicu u pumntului.
Ce fii de nusip!...
Dinti-o singuiu piiviie stiubuteum toutu uizeulu lumii; uuzeum
cieteieu ieibii, n(elegeum tuinu vie(ii, utingeum fiiele ce leugu stelele
ntie ele, vedeum boldul cuie du micuieu, sim(eum timpul stututoi;
ce zic? Eu nsumi fuceum puite din ucele fiie, din ucele stele, eium
vuz, eium uuz, eium micuie, eium roarc, cuci roarc o dutu le cupiin-
deum. Si fiumouse eiuu uceste fuptuii i simple i uouie, cu oiice
minte le-ui fi piiceput. Dui mui piesus de oiiice eiu culuuzu meu de
zboi, n u cuiei ocli senini ceiiul ntieg se ieflectu. Uneoii mi puieu
cu-i Elenu, fiicu lui Neugu, mbiucutu n luinele ei de miieusu, uu cum
o vuzusem n noupteu spie Sfntul Andiei. Insu nu!... eiu mui mult
dect Elenu... eiu utt de mult... cu puicu ca eiu sufletul lumii, stupnu
veciniciei, puicu de lu micuieu buzeloi ei utinu su steu souiele pe loc
suu su se mite, de lu clipitul geneloi ei, su fie ntuneiic suu luminu. O
piiveum cu diugoste nesfiitu, cuci, se vede, i piin ceiiuii cteodutu
diugosteu se iutucete... cnd deodutu uuzii un cntec cuie iuspundeu
de lu stele, de lu iuibu, de lu luminu, de lu tot ce uveu suu nu uveu
fiin(u i umpleu ne(uimuiitul fiimument. Ce cunoscut mi eiu cntecul
celu!... Imi veneu su cied cu-i uveu izvoiul n nsui sufletul meu i cu
totdeuunu l uuzeum uu lumuiit, fiumos i vecinic!... Dui ce zic eu?...
ucel cntec nu poineu nici de lu stele, nici de lu iuibu, nici de lu lu-
minu, ci culuuzu meu l cntu c-un glus dulce nemuiginit, iui lumeu
fuimecutu numui ct l ngnu... Atunci... iupit, pieidut, uitui sfutul ce-mi
duduse, o cupiinsei n biu(e, i cntecul ei se stinse nti-un suiutut!...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dui, o Doumne!... Ce giozuvie!... deodutu fiumousu culuuzu se topi
n biu(ele mele cu o iuzu; lumeu piinse su se clutine din temelie, soiii
su iusu din culeu loi bututu, stelele su se ciocneuscu, iui eu, tiusnit din
cteiputiu ungliuii ule ceiiului, fui uiuncut n piupustiu nemuiginiiii.
Atunci... n cudeieu meu nesfiitu, dui scuitu cu o clipu, ntievuzui
cu piin vis cuiteu lui Neugu, i, cnd utinsei pumntul ntie stlpii de
245 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
lu pouitu, sim(ii cu mii de gliulele se spuiseiu n cieieiii mei... se
mplinise cuvntul lui Ion... eium moit...

Suigul e gutu, nu plecu(i? stiigu Ion lu uiecleu meu, clutinndu-


mu de mnu.
Ais, suiii n piciouie i mu fiecui lu ocli... Eium eu... dui eu ntieg
i teufui n oduiu meu, lngu cunupeuuu pe cuie doimeum i cu lu-
leuuu n mnu cuie uideu ncu. Si n uceste ctevu minute uvusei tim-
pul su fuc un omoi, su fiu osndit, ieitut, su mu piimblu piin stele i
su moi.
Zi su deslume uigul, iuspunsei lui Ion, voi plecu mni!
Cuminte fuce(i, cuconuule, fouite cuminte, cu mni e Sfntul
Andiei. Imi du(i voie su ung ncuitouiele cu ustuioi?...
(Convoroiri |ircrarc, unul XIII, ni. 9, 1 decembiie 1879)
246 Nico|ac CANF
STEJARUL DIN BORZESTI
Subiectul ucestei novele mi-u fost istoiisit de poetul V. Alecsundii, pio-
piietuiul moiei Boizeti (n. u.).
A fost odutu un timp, pe cnd Molnu i Piutul nu fuceuu lotui
ntie tiei (uii suioii, pe cnd bouiul moldovenesc eiu singui stupn
pe-o (uiu luigu, ndemunuticu, locuitu de-un popoi ugei i diept
pumnteun. De pe utunci, deci, i punu-n zilele noustie, iumus-u voi-
bu din tutu-n fiu cum cu un oc de copii se ncinsese odiniouiu pe
esul Tiotuului, nu depuite de sutul Boizeti, sub un souie fiumos
de piimuvuiu. In douu tubeii eiu despui(itu ceutu copiiloi: unu nfu(iu
tubuiu tutuiiloi sub comundu lui Gleoiglie, un copilundiu cu plete
negie i cu oclii de muie, iute i neustmpuiut cu Tiotuul ce se
piuvule de lu mun(i; ceulultu eiu tubuiu moldoveniloi sub comundu
lui Stefun, un copilundiu cu plete blonde, cu oclii ulbutii, gnditoii,
i cu inimu cutezutouie. Cel dintui eiu fiu de (uiun, cel de ul doileu
fiu de domn.
Ei nsu se ucuu lu un loc pe iuibu veide, n iucouieu ueiului, sub
stupniieu dieuptu u souielui de piimuvuiu.
Si umbele tubeii, nuimute punu-n din(i cu puti de soc, cu subii
de indilu, cu suli(i de tiestii, se buteuu umuinic ntie ele, de clocoteuu
vuile Tiotuului i se spuiiuu to(i giuuiii din tufuiiuii. Iui comundun(ii,
culuii pe fuguii upiigi de nuiele, uleiguu cnd lu uiipu dieuptu, cnd
lu uiipu stngu u otiiiloi niiute, i-i mbuibutuu soldu(ii lu luptu.
A (inut ct u (inut butuliu nelotuitu, dui, n sfiit, copilul cel cu
ocli ulbutii gnditoii, cuie uveu duiul de u se iuzboi motenit de lu
247 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
tutul-suu, nvinse pe tutuii, piinse pe lunul loi, pe neustmpuiutul
Gleoiglie, i-l legu de-un steui butin, muitui de ceu ntui izbndu
u viitoiului domn.
Apoi to(i lutmunii i cupitunii lui Stefun se udunuiu mpieuiul
steuiului i piinseiu su udece pe lunul tutuiesc, unii pentiu vieo
minge fuiutu, ul(ii pentiu vieo cetute de litie duiumutu, tot fupte
iule ce nu puteuu fi ieitute; iui bietul lun, cu oclii plecu(i n os, i
uteptu osndu, ubiu stupnindu-se de is.
In sfiit, Stefun, dupu ce uscultu puieieu mui-muiiloi otiiii sule,
zise cu spincenele ncie(ite:
Poiuncu domniei-sule este su-l spnzuiu(i de cieungu ceu de
sus, cu su fie de pildu i ultoi neumuii!
Apoi nenoiocitul lun fu legut cu finglie de subsuouiu i iidicut
pe cieungu n sus n sulvele putiloi de soc i n stiigutele de bucuiie
u oteniloi nvingutoii. Joc nebunutic, copiluiesc, lu cuie souiele, n
muie(iu lui, se uitu zmbind, el cuie vuzuse multe ultele pe couu nous-
tiu pumnteuscu!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dui, o Doumne, ce se uude?... Ce clocot uduc upele Tiotuului de
sus n os?... Un vifoi se stinete de puteieu cuiuiu se leugunu n uei
micul lun tutuiesc, i pumntul piinde su se clutine i su sune puicu
s-ui fi iustuinut stncile cele muii de lu obiiile Tiotuului. Iui n
timp ce Stefun i ntieugu lui otiie stuteuu nedumeii(i de vuietul ce
se upiopiu, n timp ce micul Gleoiglie n biu(ele vuzdulului se gndeu
lu cei ce-s spnzuiu(i uieveu, deodutu se vuzu o ceutu nenumuiutu de
udevuiu(i tutuii venind n gounu muie u cuiloi spie dnii i-utunci...
vui!... to(i copiii, cupiini de giouzu, upucuiu lu fugu cuie-ncotio,
uitnd pe micul Gleoiglie, cuie utinut de cieungu steuiului, zmbeu
ncu n nevinovu(iu lui, netiutoi de uigiu ce-l umenin(u. Du! el zmbeu
ncu... dui utotvuzutoiul souie ncetu de u zmbi, cuci n ucel moment
o sutu de suge(i, o sutu de suli(i se nfipseiu n tiupul lui. Ceiiul se
posomoi, fiunzele i ciengile copucului, putute de snge copiluiesc,
se clutinuiu nfioiute.
248 Nico|ac CANF
Tieizeci de uni uu tiecut dupu uceustu ntmpluie, i micul Stefun,
sclimbnd subiu de lemn pe puloul de o(el, se uicu de pe tieuptu pe
tieuptu pe scuiu lumii, punu ce uunse su fie numit lu Diieptute domn
(uiii Moldovei, nscuunut i miiuit de mitiopolitul Teoctist. Astfel,
fucndu-se nsui (iiror pcsrc roard (ara, ncepu viu(u gieu i unevoiou-
su, tot n rdzooaic i osrcnc|i, cuci (uiu, fiind bogutu, luigu i nde-
munuticu, deteptu seteu tutuioi veciniloi. Dui cu ct nevoile veneuu
mui giele peste dnsul, cu utt inimoiu lui cieteu; i u voit Dumnezeu
cu el su meuigu din biiuin(u n biiuin(u, i numele lui su se muieuscu
tot mui mult, nct su iuzbutu peste lotuiele Moldovei, depuite n
lumeu upuseunu i su iuzbutu piin putuiu veucuiiloi punu lu noi. Iui
el, domn diept ciedincios i pumnteun, de fiecuie biiuin(u nul(u cte
o biseiicu spie muituiie nepieiitouie de tiuiniciu neumului nostiu i
de bunututeu lui Dumnezeu. Mul(i uni domni Stefun-vodu cel Muie
n cuie timp uezu cu nestiumutuie temeliu stupniiii noustie usupiu
cmpiiloi Dunuiei, pecetluind i sfin(ind uceustu stupniie cu sngele
vuisut. Dui tot nu eiu linitit. Un gnd nduiutnic l uimuieu din
copiluiie, gndul micului Gleoiglie, ucis de tutuii; i oiiunde s-ui fi
dus, oiice-ui fi fucut, clipul cel oucle i diugulu i se nfu(iu necon-
tenit, ceindu-i puicu iuzbunuie.
Iutu cu nti-unu din zile i se uduce veste cu o mul(ime de ouste
tutuiuscu u nuvulit n (uiu peste upu Nistiului, pustiind pumntul,
iupind ciduiile de vite, dnd foc suteloi i giieziloi de pne, iobind
femeile i copiii.
Iute Stefun i ntocmi ousteu i le iei nuinte lu sutul Lipin(i. O!
de ustu dutu, nu mui eiu cu ucum tieizeci de uni, pe esul Tiotuului,
lu steuiul din Boizeti; eiu o udevuiutu butulie cu tutuiii. Stefun cel
blond cu oclii ulbutii gnditoii, culuieu, nu cu utunci pe o nuiu de
ulun, ci un cul upiig de soi moldovenesc i uleigu cu un fulgei lu
Letopise(ul Uiecle(n. u).
Pioveib peisienesc: ,Nimic mui fiumos dect un tnui peisun culuie
pe un cul moldovun (n. u).
249 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
toute punctele de butuie, vindu-se unde piimediu eiu mui muie.
Si-n loc de subii de lemn, se-nciuciuu ucum subii de fiei, i-n loc
de puti de soc, detunuu tunuii de scliu, nct se-nnegieu vuzdulul
de fum, de uneoii nu se mui vedeu om cu om. Punu-n ceii se nul(u
iusunetul iestiitei de pe pumnt; iui tutuiimeu, cupiinsu din douu
pui(i, se mucinu i se mistuiu cu pleuvu nti-un vite de douu fuituni
ce se ciocnesc. Ro eiu souiele sus cu n timp de gieu cumpunu, io
eiu pumntul os de sngele ce glguiu. Dui sufletul butuliei, ucel ce
vedeu i stupneu toute eiu clipul blond ul lui Stefun, cuie se uiutu
pietutindene cu o icounu de mbuibutuie, dnd inimu oteniloi lui i
fucndu-i su meuigu lu biiuin(u siguiu.
Si, n udevui, siguiu i desuviitu u fost biiuin(u moldoveniloi,
cuci n-upucuse u usfin(i souiele i ntieugu uidie tutuieuscu u fost
sfuimutu i iobitu, piinzndu-se pe nsui eful loi, fiul lunului
tutuiesc de peste Volgu.
Iui Stefun u dut luudu lui Dumnezeu i u tiimis sol de bucuiie so(iei
Evdocliu, soiu (uiului Simeon.
Apoi nu tiecu mult timp dupu uceustu i uuzind butinul lun de
peste Volgu despie nimiciieu otiiii sule lu Lipin(i tiimise lui Stefun
soli ncuicu(i cu odouie pentiu iuscumpuiuieu fiului suu din iobie,
iui Stefun iuspunse soliloi cu-i vu du diumul ducu se voi nvoi lu uceus-
tu mui-muiii otiiiloi lui, cuie uu u fi udunu(i i ntiebu(i pe mulul
Tiotuului lu sutul Boizetii.
Eiu o zi fiumousu, o udevuiutu zi de piimuvuiu, ziuu n cuie Stefun
i udunu lutmunii i cupitunii pe mulul Tiotuului sub butinul ste-
ui unde micul Gleoiglie fusese ucis de tutuii.
Tiist puieu ucum copucul i gibovit utt de povuiu celoi tieizeci
de uni tiecu(i peste cietetul lui, cum i de umintiieu duieiousu u fuptu-
lui ce l-u nsngeiut. De ultfel, nimic nu eiu sclimbut; ucelu cmp
veide nfloiit, uceleui upe iu(i i neustmpuiute ule Tiotuului, cuie
cuig fuiu iepuos pe uteinutul loi de piund, ucelu souie dulce i
zmbitoi cuie u dezmieidut odiniouiu ocul cel nebunutic de copii.
De ucelu steui stu ucum legut un udevuiut tutui, fiul lunului Mengli
250 Nico|ac CANF
Gleiei de peste Volgu, i ioutu mpieuiul lui eiuu mui muiii otiiiloi
lui Stefun: lutmunul Aiboie, lutmunul Sendieu, upiodul Puiice,
logofutul Tuutu, voinicul Boldui i ul(i mul(i oteni i oumeni de fiunte;
iui n milocul loi, diept n fu(u tutuiului, stu nsui Stefun, copilun-
diul de odiniouiu peste cupul cuiuiu de usemeneu tiecuseiu cei tieizeci
de uni ce uu gibovit steuiul, nsu din mludi(u de copil ciescuse ucum
un ult steui mui fulnic, cu iumuii ntinse de lu mun(i i punu lu muie,
lu umbiu cuioiu se uduposteu un popoi ntieg de pluguii i de oteni.
Iui mui lu o puite stuteuu solii lui Mengli Gleiei cu duiuiile de peste
Volgu.
Voi, lutmuni i cupituni! zise Stefun, ncie(ind din spiincene; v-um
udunut uice cu su duu n udecutu voustiu pe fiul lunului tutuiesc, i
su lotui(i voi nivu de i se cuvine ieituie suu pedeupsu. Sunt ucum
tieizeci de uni, eium mic i mu ucum sub ucest steui butin c-un
copil Gleoiglie din Boizeti, cnd deodutu nuvuli fuiu veste usupiu
noustiu Mengli Gleiei, lunul tutuiiloi de peste Volgu, cu o uidie
nenumuiutu, i ucise fuiu milu pe nevinovutul Gleoiglie. Iutu cu ucum,
cu uutoiul vostiu i u lui Dumnezeu, fiul uceluiu lun u cuzut piins
n mnile noustie, dupu ce i el ne-u culcut (uiu fuiu dieptute, u uis
mul(ime de lolde i sute, u ucis mul(ime de femei i de copii. Puiintele
suu ne tiimite soli i duiuii pentiu iuscumpuiuieu lui. Lus lu voiu i
n(elepciuneu voustiu su lotui(i ce i se cuvine!
Atunci toute fiun(ile se posomoiiu, to(i oclii se piioniiu usupiu
tutuiului, cuie n ucel moment uvu neuuzitu obiuznicie su scuipe usu-
piu moldoveniloi fucndu-i ,cni; iui butinul lutmun Aiboie zise
uimutouiele:
Muiiu-tu!... N-um uveu ce fuce cu viu(u ucestui tutui ce ne
butocoiete, cuci (uiu s-u uduput cu ndestul snge pugnesc, i sngele
unuiu mui mult n-ui spoii ntiu nimic ioudu pumntului nostiu. Dui
ucest unul este fiul lunului tutuiesc, i muiiu-tu, cuie te lup(i de ut(iu
uni pentiu ntemeieu neumului nostiu, eti dutoi su fuci dinti-nsul
pildu, cu su meuigu vesteu peste cele putiu lotuie ule (uiii, cum cu
oiicine sumunu mouite pe pumntul nostiu, mouite culege!
251 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Atunci to(i nti-un glus stiiguiu: ,Lu mouite, lu mouite!... Iui
Stefun, ntoicndu-se cutiu solii lui Mengli Gleiei, le zise:
Duce(i-vu cu duiuii, cu tot lu stupnul vostiu i spune(i-i: cu
utt de mult s-u scumpit cupul fiului suu piin sngele cietinesc ce-u
vuisut, nct el nu uie ndestulu uveie su-l poutu iuscumpuiu. Iui ducu
vieu su-l ntlneuscu n locul unde s-u dus, utunci su se ncumuteze su
ne culce lotuiele!
Apoi, dupu oidinul lui, fiul vestitului lun tutuiesc Mengli Gleiei
de peste Volgu, stupnul Ciimeei i ul Uciuinei, spuimu poloniloi i u
moscovi(iloi, fu iidicut n sus cu mnile legute lu spute i spnzuiut
de uceeui cieungu de cuie se legunu odiniouiu micul Gleoiglie, cnd
fu stiupuns de suge(ile tutuieti; -utunci suilele, timbi(ele i duiu-
bunele i fucuiu cinsteu ceu de pe uimu, i o sulvu puteinicu de sine(e,
mpiutiind vesteu moi(ii lui, fucuiu su sulte upele Tiotuului.
Iui Stefun, udecnd cu butinul steui i-u ndeplinit meniieu,
deouiece fiunzele i iumuiile lui cu snge uu fost spulute, u poiuncit
su i se deu foc, i-n locu-i u zidit, n umintiieu tovuiuului suu din
copiluiie, o biseiicu cu liumul Sfntului Gleoiglie.
De utunci i punu uzi multe s-uu ntmplut, cuci putiu sute de uni
tiecut-uu peste (uiu, ntovuiui(i de voi i nevoi, dui ncu i ustuzi,
cnd meig culutoiii su viziteze biseiicu ceu neugiu din Boizeti, simt
o tuinicu stingeie de inimu, uducndu-i uminte cu pe ucele lespezi
de piutiu u culcut odiniouiu picioiul lui Stefun, cuie u fost sufletul de
viu(u, cleugul neumului iomnesc, i ustuzi ncu oclii loi puicu vud
iusuiind din ntunecimeu bol(iloi muieu lui umbiu cuie de ucum vu
pluti peste noi n udncu viitoiime cu un spiiit pioteguitoi.
(Convoroiri |ircrarc, unul XV, ni. 10, 1 iunuuiie 1882)
252 Nico|ac CANF
ION URDILA
I
Duu unde duu i iui mu-ntoic lu timpul tineie(eloi mele... zise
Constuntin piietenului suu Gleoiglie.
Amndoi stuteuu lu guiu sobei, udnci(i cte nti-un il( i pufuiuu
din lulele.
Su vedem ce vei dezgiopu dinti-nsele? iuspunse Gleoiglie,
cuie se uezu mui ndemunutic spie u uscultu.
Constuntin tui, i diese glusul, se uitu un moment gnditoi lu
io(ile de fum ce ieeuu din luleu, upoi ncepu ustfel pe un ton melun-
colic:
O su-mi zici: ,Ce-i pusu lumii de tineie(ele tule!...
Au-i!... dui ce su fuc, ducu, mie unuiu, ucolo mi pluce su-mi
desfutez gndul, ducu numui ucolo iegusesc zilele cele fiumouse, pline
de sunutute, de speiun(u i de voie bunu, zile cuie n-uu su se mui
ntouicu... Am uuns i eu cu bogutuul suiucit, cuzut n slubiciuneu
de-u nu mui voibi dect de pieidutele lui uveii... Ruscolind, deci, viuful
fileloi iupte din viu(u meu, iutu cu duu peste o istoiiouiu, uitutu sub
colbul tiecutului, cuie nsu se leugu utt de stins cu inimu meu, nct
nici ustuzi, cu uu tiecut zecimi de uni lu miloc, nu o pot spune fuiu
un pic de nduiouie.
Aveum, zic, n cusu noustiu o slugu vecle i ciedinciousu, lu cuie
tutu (ineu fouite mult; dui eiu slut, mniu pumntului. Aveu mui ntui
nite ocli fuiu culouie, fuiu gene i fuiu spiincene. Cnd se uitu lu
mine, mi veneu su cied cu nu mu vede. Apoi eiu ciupit de vuisut, de
nu guseui loc sunutos pe obiuii lui nici ct ui pune un vif de uc; i
253 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
mui eiu ple lu cup cu un genuncle, uveu piciouiele luitie, puic-ui fi
fost ndoite de culuiie i pe lngu toute uceste l clemu i Ion Uidilu.
Te lus su udeci ce luz fuceuu fetele de dnsul. Su nu ciezi cu eiu om
moiucunos, iuu suu pizmutuie( cum sunt obicinuit oumenii slu(i. Din
contiu, eiu bluin, glume( i cinstit, de puteui zidi o cetute pe cuvntul
lui. Nimic nu fuceu tutu fuiu su se sfutuiuscu cu dnsul.
Ioune, ouie su fie vieme de scos lu plug?
Ioune, ouie giul nu-i de seceie?
Ioune, ouie cum voi stu pie(uiile unul ucestu?
Iui Ion iuspundeu uezut i lumuiit cu un cuituiui. Pe lngu luciul
cmpului, el mui tiu i multe meteuguii, piecum: stiuguiiu, but-
nuiiu, giudinuiiu, bu tiu su fucu i vutcu i su cousu lu gleiglef. Un
fel de om, cum s-ui zice, bun lu toute. Lui i eiuu nciedin(ute cleile
de lu cumuiu i de lu pivni(u, cuci nu eiu be(iv; el stu lu ciuiuitul i
dutul giuun(eloi lu cui, el lu mpui(itul tuinuiiloi n cuite. Dei nu eiu
iecunoscut, nici piin leufu ce luu, nici piin luinele ce puitu, cu mui
muie usupiu celoilulte slugi, cuci din cuuzu slu(eniei n-ui fi uvut
ndestulu uutoiitute pentiu uceustu, totu tiebile de nciedeie el le
ndeplineu. S-upoi ce leufu mui uveu bietul Ion Uidilu? Tieizeci lei
vecli pe lunu i douu induii de cupututuii pe un!... cum se dudeu pe
utunci... O nimicu pentiu uttu diugoste de luciu stupnesc. Iui luinele
lui eiuu totdeuunu uceleui, i vuiu i iuinu; nite puntuloni luigi cu
piolub, ncie(i(i lu milocul tiupului n foimu ulvuiiloi i un suituc u
cuiui poule lungi i cudeuu oblu pe genuncli; toute uceste cioite veci-
nic din ucelu soi de iuc monustiiesc i de uceeui culouie. De ucum
m-um tiezit, um vuzut pe Ion Uidilu n cusu noustiu, tot uu de butin,
tot uu de slut, tot uu mbiucut, nct timpul cuigeu puicu fuiu su-l
sclimbe; i ct pentiu mine, n-u fi putut n(elege cusu noustiu fuiu
dnsul, uu cum eiu, dui nici el nu s-ui fi putut n(elege pe sine nsui
de ultfel suu uiuieu undevu dect lu noi.
Pe viemeu uceeu nu eiu potu de cui, nici telegiuf, nici dium-de-
fiei, ubiu de eiuu diumuii butute; iui lo(ii foiuu n toute pui(ile cu
254 Nico|ac CANF
piin sutul lui Ciemene. Tot Ion eiu puitutoiul nostiu de tufete. Nu-
mui ce uuzeui pe tutu zicndu-i:
Ioune! (ine sciisouieu i pungu ustu cu buni i du-te lu Iui, lu
Curarc.
Ion puneu sciisouieu n sn, pungu lu climii sub cumeu, upoi mei-
geu pe os, tiei zile ncolo i tiei zile ncouce, pe cuiuiile cele mui
diepte, pe poticele cele mui neumblute, meigeu mui iupede cu piciou-
iele lui luitie dect ui fi meis ultul cu piciouiele diepte, i niciodutu
nu lipseu un bun, niciodutu nu ntiziu cu o ouiu.
Toute meigeuu bine, numui cu fetele din cusu Ion Uidilu nu pieu
duceu tiui bun, cuci nu eiu zi lusutu de Dumnezeu cu ele su nu cli-
coteuscu lu sputele lui, su nu-i fucu fel de fel de otii: bu sclimonosin-
du-i numele, bu uninndu-i petici pe lu spute, i cte i mui cte. ,Tuci,
cu te duu pe mnu lui Uidilu! eiu umenin(uieu ceu mui luutouie n
is ce se puteu fuce unei fete. Iui bietul Uidilu, cuie uveu contiin(u
despie slu(eniu lui, le sufeieu toute, i fu(u-i bluinu nu destuinuiu nicio-
dutu vieo uimu de mnie suu de doi. Tieceuu fetele ouclee i bului
pe dinuinteu lui, zbuiuu, se lioneuu de le sultuu snuiile, i el le
piiveu cu oclii sui teii, cu un filozof ce nu-i bute cupul cu usemene
nimicuii. Bietul om!... Toutu diugosteu lui se-n(elenise n luciul
stupnesc, i oiice ultu sim(iie puieu stiuinu de inimu lui.
Dui binele nu (ine ct lumeu: dupu senin vine fuitunu, zic oume-
nii; cuci uu ne e dut su cunoutem, pe ind, umbele fe(e ule vie(ii.
Au nti-unu din zile, tutu, sufletul cusei noustie, omul cel scuit lu
voibu i culd lu inimu, cuie (inuse uttu timp, spie mul(umiieu tutuioi,
cimu tiebiloi n mnu, nclise oclii pe neuteptute, i, lu vistu de
optspiezece uni, iumusei tiist i oifun sub epitiopiu unei mutue, vuigu
lui Dumnezeu. O! Doumne, ce sclimbuie! Cu veniieu ei, focul u in-
tiut ntie noi. Nultu i zdiuvunu, cu nite ocli uspiii, bulbucu(i, gutu
de pulmuit i vecinic nemul(umitu de tot ce se fuceu, iutu nouu nous-
tiu stupnu. Din ziuu dintui eu luu cleile de lu cumuiu, de lu pivni(u,
de lu lumbui, piinse se giieuscu, su vuiuiuscu n toute pui(ile, sclimbu
mobilele dinti-o oduie nti-ultu, puicu ui fi voit su nu iumie nici o
255 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
uimu de ce-u fost mui nuinte, i toute ucesteu le fuceu ntovuiuite de
vuiet, cu voibe cu de-ulde uceste, zise n guiu muie: ,Du' bine, ustu
cusu de om eiu?... Se poute mui muie iisipu, mui muie butuie de oc?...
Astfel i umblu guiu de dimineu(u punu-n suiu i nici cu mui oboseu.
S-upoi eiu evluviousu, scumpu meu mutuu, i cu \isu| Maicii uom-
nu|ui totdeuunu n sn. Mui ules dimineu(u eiu cu inimu plinu de umi-
lin(u, cnd se nclinu dinuinteu iconostusului:
Tutul nostiu cuiele eti n ceiiuii, sfin(euscu-se numele tuu, fucu-
se voiu tu... Cioard, ardd-rc-ar para |ocu|ui, stiigu deodutu n milocul
iuguciunii, nu vczi co|ou| pc scrin?... Apoi suiind, cu o leouicu, n sputele
slunicei ce-i ieeu nuinte, o luu de uiecle i o viu cu nusul n colb;
i iui i uimu nclinuciuneu: Piecum n ceii uu i pe pumnt; pneu
noustiu ceu de toute zilele... etc.
Ciudut eiu cu pentiu u ocui i u bute nu uveu tiebuin(u su-i iusu
din fiie, cu ul(i oumeni. Dupu o peiecle de pulme, dute de exemplu
n timpul mesei, eu mistuiu tot uu de bine cu i cnd ui fi buut un
pului de upu iucoiitouie. Oclii ei, stupni(i de doiin(u de-u gusi tot-
deuunu piicini, uleiguu necontenit piin col(uii, pe mobile i pe sub
mobile, cu doui voi descopeii vieo u(u de puinun suu vieun luiciu
ct de mic, cuie su nu fie lu locul suu, -utunci... vui -umui!...
Incetul cu ncetul zmbetul i voiu bunu peiiiu din cusu noustiu,
lumeu umblu numui pe viful degeteloi, voibeu numui lu uiecle, slugi-
le fugeuu pe-un cup; numui Ion Uidilu, n contiu cuiuiu se ndieptu
cu deosebiie uiu mutuei mele, stu nedezlipit de piugul cusei nous-
tie. Eu unul ubiu uteptum ziuu plecuiei mele n stiuinutute spie u-mi
uimu studiile i u pune cuput vie(ii nesufeiite ce duceum. Pun-utunci
fuceum toute clipuiile su vud, ct se poute mui iui, pe iubitu meu
mutuu. Mu duceum pe lu vecini, mu piimblum culuie piin (uiinu,
meigeum lu vnut suu lu puscuit cu undi(u lu iuz; dui, mui des dect
oiiunde, meigeum lu iuz unde ntlneum pe Ilincu, o futu de suflet u
moiuii(ei, cu cuie-mi pluceu su stuu de voibu, nu doui c-u fi iubit-o
suu cu m-ui fi iubit eu pe mine, ci pentiu cu eiu tnuiu i veselu, i
eium piieteni din copiluiie.
256 Nico|ac CANF
Nen(eles nsu eiu cu lui Ion Uidilu nu-i pluceu su mu vudu mpie-
unu cu Ilincu. Feliuiite cuvinte guseu el, cuie de cuie mui nepotiivite,
spie u mu mpiedicu su meig lu mouiu; bu se temeu su nu iucesc din
cuuzu umezelei, bu, Doumne feiete, su nu mu-nec, tot voibe fuiu
temei, cuie-mi intiuu pe-o uiecle i-mi ieeuu pe ceulultu; iui eu,
nebugutoi de seumu cum eium, mi puneum puluiiu pe ceufu i mu
duceum pucu lu mouiu. De lu un timp obseivui cu de cte oii mu
ntoiceum de ucolo, tiebuiu su ntlnesc pe Ion piin mpieuiimi,
fucndu-i feliuiite tiebi, nsu tot mui tiist i mui slubunogit mi puieu.
Ouie nu cumvu?... gndii eu n mine... Ce voibu!... Ai pute su-i fie
bunic, nu tutu!... E cu neputin(u. Astfel nuteuu i peieuu, ind pe
ind, piepusuiile n minteu meu.
Inti-o zi coboindu-mu, dupu obicei, lu iuz, vuzui pe Ilincu cum
stu nti-o micu luntie legutu de mul. Atunci, fuiu su mu gndesc mui
depuite, suiii n luntie, o despiinsei, i din douu, tiei lope(i, o dusei
lu udnc. Negieit, n-um uvut nici o piecugetuie cnd um fucut toute
uceste, cuci piecum spusei nu iubeum pe Ilincu, nici eu nu mu
iubeu, ci eium numui cu nite buni tovuiui din copiluiie... Dui ucum,
fiind uu upioupe de dnsu, legunut pe fu(u upei, neuuzind ult vuiet
dect vuietul muciniului, neuvnd ul(i muituii dect btlunii ce se
ioteuu deusupiu cupeteloi noustie, i colo sus souiele cuie ne mbiu(iu
n iuzele lui, muituiisesc cu eium micut... Du, eium micut, i ncu
utt de mult, nct nu puteum su desclid guiu, su zic un cuvnt... Ce
se petieceu n mine?... Nu tiu!... Stiu numui cu uveum un fel de
stingeie de inimu i luciu ciudut gceum cu n ucelu timp i
eu eiu cupiinsu de sim(iieu stiunie ce mu tuibuiu: i eu n(elegeu cu
ntie noi e cevu cuie nu fusese mui nuinte, cu de ustu dutu sunuse
pentiu noi o ouiu ce nu se mui usemunu cu celelulte, o ouiu cuie n
iiul vie(ei noustie puneu lotui ntie tiecut i viitoi; i toute uceste
multe destuinuiii se piesclimbuu n sufletele noustie cu iu(eulu ful-
geiului, puicu ucum pentiu ntuiu dutu ne vedeum i ne piicepeum.
Inti-udevui, mu uitum ucum lu Ilincu cu un om ce se tiezete din somn,
i nu mu dumeieum cum de n-o vuzusem tot ustfel din cupul locului,
257 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
eu cuie o cunoteum de ut(iu uni; cum de nu-i vuzusem oclii cei
muii i negii, tuliu sub(iie, puiul cel fiumos, cuie, despletit, i-ui fi
utins genunclii, picioiuele cele mici, fucute lu stiug, pe cuie le
dezmieidu upu. Piiveum, ce-i diept, cum upu le dezmieidu, cum,
gelousu puicu de piiviiile mele, tot mui mult le cupiindeu; nu bugum
de sumu nsu, n ume(eulu meu, cu upu se ievuisu n luntie peste mui-
gini, cu luntieu, pieu micu pentiu u ne sus(ine pe umndoi, ncet,
ncet se scufundu, i mpieunu cu dnsu ne cufundum i noi... O
Doumne! Iutu-ne dui punu lu glezne, punu lu genuncli... eium
pieidu(i... udncul ne ngli(eu... Cnd, deodutu, Ilincu i desclise
biu(ele i se ncletu de mine. Eiu pulidu cu mouiteu, suimunu, fuiu
iusufluie, fuiu contiin(u de sine; iui eu n-um giui su spun ce-mi fulgeiu
cieieii n ucel moment supiem, n cuie vedeum pe de o puite cu
piupustiu mu souibe, iui pe de ultu, sim(eum puiul Ilincui cu-mi utinge
obiuzul, sim(eum inimu ei cu bute peste u meu. Cugetele cele mui
ciudute i mui contiuie mi nuvuleuu n minte, uu cu nici ucum nu
pot su-mi duu sumu ce mu stupneu mui mult n uceu clipitu de
cumpunu; fiicu de mouite, suu diugosteu pentiu Ilincu? Stiu uttu cu,
dei vedeum mouiteu cu oclii, totu, mbiu(iu(i cum eium, piept lu
piept, guiu lu guiu, n ceu dintui i mui culdu muituiisiie de diugoste,
puicu-mi veneu su stiig: ,uc-acum cc-mi pasd!" Apoi oclii notii se
ncliseiu, buzele noustie se utunseiu... i de uici nuinte nu mui tiu
nimic, cuci eium dui pe ultu lume...
II
Ne-um tiezit n mouiu cu Ion Uidilu lu cuputuiul nostiu. El, cuie
nu mu pieideu din ocli, m-u vuzut cnd um suiit n luntie, cnd m-um
cufundut n upu i nti-o clipu ne-u scos pe umndoi. Suimunul Ui-
dilu!... Cum eiu de pulid, cum i se buteu pieptul! Eiu mui spuiiet dect
noi nine. Intiunu i fingeu mnile, se vuicuiu, ne scutuiu de upu,
ne nculzeu i tot nu-i mui veneu n fiie, dei ne vedeu ucum deplin
sunutoi. Iui eu unul mu sim(eum cupiins de-un fel de iuine fu(u cu
piiviiile lui mustiutouie, uu cu, dupu ce m-um ntois ucusu, tiei zile
258 Nico|ac CANF
um stut nclis n oduie, fuiu su mui duu oclii cu Ilincu. Eium nti-o
stuie sufleteuscu cu unevoie de lumuiit. Puicu visusem un vis i-mi
iumusese, ouiecum, inimu mpui(itu n douu; ntie diugosteu cutie Ilincu
i iecunotin(u cutie Ion cuie mi scupuse viu(u. Insu de ustu dutu Ion
cuutu nti-un clip cu totul vedeiut su mu depuiteze de Ilincu.
Cuconuule, mi ziceu el cu vouce tiistu i iugutouie, ce-(i bu(i
cupul dupu o biutu futu de (uiun?... Pucut i de d-tu i de dnsu. Ce-ui
zice iuposutul boieiul nostiu, ducu ui desclide oclii?... Lus-o n plutu
lui Dumnezeu su-i cuute de nevoi, cu destule uie, suimunu; n-o
ntouice de lu dutinu ei, cu nici eu nu-i pentiu d-tu, nici d-tu pentiu
dnsu; i-ui iumne numui un suflet stiicut pe lume, de (i-ui fi milu i
d-tule.
Ce-(i pusu de dnsu? ce diept ui usupiu ei?... i iuspundeum eu
cu ciuzimeu de inimu u unui tnui netiutoi de duieiile ultoiu.
S-utunci Ion se ncuicu, nguimu voibe fuiu noimu i oclii lui teii
puieuu cu se sting cu desuviiie. Suiput ucum din douu pui(i de ne-
contenitele bunuieli i uimuiiii ule mutuei mele, cuie uveu ideeu fixu
cu el tiebuie su fi fuiut multu uveie de lu tutu-meu, cum i de giu ce
puitu pentiu Ilincu, bietul Ion se uscu vuznd cu oclii; uu cu zbicit,
spn, stiicut de vuisut i ple cum eiu, uunsese de semunu cu o bubu
mbiucutu n luine buibuteti.
Iutu cu nti-unu din zile mutuu-meu, cuie necontenit feibeu de
necuzul ce uveu n contiu ,lo(ului celui muie, piecum numeu eu pe
Ion Uidilu, intiu cu o fuitunu n oduiu lui i piinse su-i iuscoleuscu
toute luciuiile, cu doui vu du de uimu uveiii fuiute. N-u iumus ludu,
sultui, tuieutcu de cizmu, ustuputouie de sobu, unde su nu-i fi bugut
mnile; i, de ce cuutu mui mult, fuiu su guseuscu nimic, de ce oclii
ei se nciuntuu, i puieu iuu su vuzu ntemeindu-se nevinovu(iu lui.
Hu! stiigu eu, gulbunu cu ofiunul, uitndu-se (intu n oclii lui.
Eti un om piiceput d-tu!... tii uscunde!...
Mul(umitu lui Dumnezeu, iuspunse Ion fucndu-i ciuce, n
neumul Uidiletiloi, punu n ziuu de ustuzi, n-u fost nici un lo(, cuconi(u.
259 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Au!... Viu su zicu, ucum o iei pe muie; te fuduleti cu neu-
muiile, uduuse mutuicu, lu culmeu fuiiei. Apoi su-(i uiut eu, mui
budeo, cum tiu pluti celui ce se obiuznicete cu mine, i... tiosc...
pleosc!... mnu ei gieouie lovi umndoi obiui nenoiocitului Uidilu.
Asemeneu luciu nu i se ntmpluse n viu(u. Uidilu iumuse mpie-
tiit, cu guiu ntiedesclisu, fuiu su clipeuscu mucui din ocli; iui eu,
iucoiitu de ciudu ce clocotise nti-nsu uttu timp, iei din oduie
tintind uu n uimu ei. Atius de vuiet, intiui lu Uidilu i-l vuzui,
suimunul, stnd ncu n piciouie nemicut, cu piiviieu fixu, cu un om
cuie nu-i poute du sumu de cele ce i s-uu ntmplut. Se cunoteuu
ncu pe obiuii lui uimele vinete ule degeteloi ce i-uu necinstit
butine(ele. Putiuns de milu, l cupiinsei n biu(e i-l suiutui pe
umndoi obiuii, n locul unde u fost lovit.
Eu te bute, eu te suiut! i zisei cu voceu nduioutu.
Atunci oclii lui se umeziiu i, pieizndu-i puteiile, el cuzu sfiut
pe un scuun.
Iutu ce mi-u fost dut su piimesc lu butine(u, zise el cu glus
stins. Dui Dumnezeu nu m-u lusu su poit multu vieme ustu iuine. In
cuind toute uu su se sfieuscu.
Mi se iupeu inimu, vuznd luciimile butinului nostiu seivitoi. Un
ultul ndutu ne-ui fi puiusit i s-ui fi dus n lume; dui Ion, cum eiu su
se dezlipeuscu de cusu unde, dupu cum spuneu el, u mncut pne i
suie tieizeci de uni de-u indul, unde m-u vuzut descliznd oclii pen-
tiu ntuiu dutu lu luminu souielui, unde u ngioput pe bunii lui stupni;
pe mumu i pe tutu!... Cum eiu el su se depiindu lu butine(u su uice
ulte scuii, su nu mui vuzu ucei puie(i vuiui(i, cuie-i voibeuu din tie-
cut, uceu giudinu cu ut(iu copuci iusudi(i de mnu lui, ucel lung cei-
duc de uimpieuiul cusei, de unde tutu, eznd lu voibu cu el, piiveu
pluguiile niiute pe biuzdu?... Toute uceste fuceuu puite din muiun-
tuiele, din inimu, din sufletul lui.
Audui, Ion u iumus ciedincios locului de cuie-l leguu utteu umintiii;
dui nu i-u puitut mult iuineu, cuci ndutu u i cuzut lu put pentiu u
nu se mui sculu. Cinci zile numui u zucut; iui n ziuu u cinceu, ceu din
260 Nico|ac CANF
uimu u vie(ii lui, m-u iugut su opiesc ceusoinicul ce eiu n oduie i pe
cuie se depiinsese su citeuscu ouiele.
Nu vieuu su mui tiu viemeu cum meige, mi zise el cu ueiul
lui iubdutoi i lotuit lu toute.
Apoi clemu pe o slunicu su desclidu o ludu vecle biuoveneuscu, ce
stu nti-un col( ucopeiitu cu luiceie, i-i zise su scoutu luciuiile din eu.
Cu cumeu ustu, cusutu de mnu Ilincui, su mu mbiucu(i dupu
ce-oi muii.
Iui oclii lui, lunecnd de-u lungul fiieloi de ulti(e, cusute de mnu
Ilincui, destuinuiuu o vedeiutu tuibuiuie sufleteuscu. Negieit, i udu-
ceu el uminte de cevu, cuci stu lung i cugetu, i ncie(eu din spincene
puic-ui fi voit, n gndul lui, su lege piin ucele fiie ceeu ce u fost cu
ceeu ce este, udicu umbele cupete ule vie(ii sule pumnteti. Apoi
uduuse el dupu ctevu momente de tuceie:
Su-mi pune(i luinele cele de postuv negiu, duiuite de boieiul
nostiu, Dumnezeu su-l ieite, n unul cnd u iuposut.
Eu unul stum uimit i uscultum cum Ion puneu lu cule cu limbu de
mouite, toute cele piivitouie lu ngiopuieu lui. Eiu de miiuie cu ce
snge iuce spuneu el cuie unume pieot su-i citeuscu piolodul, unde
su i se ueze siciiul, ce icounu su i se puie pe piept, cui su i se mpuitu
luinele lui: i cu ct mui mult spuneu i intiu n umununte, cu utt
fu(u lui se nseninu; puicu-i uuiu fiunteu lui ceu biuzdutu de uni i-i
nul(u sim(iiile ustfel, cu el ucum voios se pieguteu pentiu ultimu
culutoiie.
Venise pieotul su-i deie mpuitueniu. In cusu eiu ceu mui udncu
tuceie. Un uei ouiecum solemn, ncuicut cu miios de tumie, ne
mpiesuiu i ne umpleu de sfiulu; nimeni nu cutezu su sufle; nsui
luminu zilei putiundeu nelotuitu i tiemuiutouie piin peidelele de
cit ule oduii, nevoind puicu su tuibuie sfin(eniu momentului; vedeum
cu oclii cum ubiu mui plpiu, cum se despiindeu de tiupu-i slubu
flucuiu u vie(ei; iui el stuteu ucum, tucut i linitit, cu un om ce i-u
luut o giiu, i-i piioneu vedeiile cnd pe-un obiect, cnd pe ultul,
suu se uitu n deeit lung i pieidut, i din ce n ce oclii lui stiuluceuu
261 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
mui mult i se muieuu, puicu vedeuu tot mui depuite, puicu se-
nstiuinuu din ule lumii... cnd, deodutu, ntinznd mnu spie mine,
mu utiuse lngu cuputuiul lui i-mi zice lu uiecle ncet, fouite ncet:
Ilincu e fiicu meu!... Te iog, ciu(-o!
Atunci un fiei uis mi tiecu piin inimu; iui el nclise oclii pentiu
u nu-i mui desclide, i sufletul lui zbuiu spie pluiuiile necunoscute,
de unde cei dui nu se mui ntoic. Nici uzi nu pot uitu ucel moment n
cuie Uidilu u muiit sub oclii mei, descopeiindu-mi tuinu inimii sule,
moment n cuie um sim(it udnc cu s-u dus cel din uimu suflet piiete-
nesc ce-mi mui iumusese pe uimu tutu-meu, i cuie pluteu ncu usu-
piu-mi cu o umbiu pioteguitouie.
Am plns de-uuns pe bietul Ion Uidilu i l-um ngioput cu toutu
cinsteu cuvenitu unui piieten ul nostiu, vecli i ciedincios, i u voit
Dumnezeu cu ziuu-i de nmoimntuie su fie culdu i seninu cu inimu
lui: iui dupu ce mi-um uscut luciimile, nemuitiind ce su fuc n cusu
puiinteuscu, unde iumusesem fuiu puiin(i, sub un ucopeiemnt cu
iuutuciousu de mutuu-meu, mu lotuii su plec n stiuinutute. Dui cum
su plec fuiu su vud pe Ilincu, su-i zic un ,iumus bun; i iuiu, cum su
o vud, cnd ucel iumus bun uveu su fie pentiu totdeuunu? Ce su-i
voibesc?... Cum su o mngi?... Cuci ucum nu-mi eiu de mine; eu
tiebuiu, vind-nevind, su uscult cuvntul lui Ion; dui mi eiu de
dnsu, suimunu, cuie mu iubeu lu nebunie. O pot spune uceustu, fuiu
su mu luud, cuci o vedeum n toutu fiin(u ei, felul cum se uitu lu mine,
n tiemuiul ce o upucu cnd o piindeum de mnu; iui n mine, o
Doumne, sim(eum o muie sclimbuie. Fie cu voibele lui Ion, iostite
pe putul moi(ii, fucuse ntipuiiie usupiu meu, fie cu i eu uveum ini-
mu ciudutu u celoi cuie obicinuit fug de ce uu lu ndemnu i uleuigu
dupu ceeu ce nu pot uveu; tiu uttu cu ucum udecum luciuiile de
ultfel, n(elegeum ct de dieuptu eiu giiu lui Ion i ce sfntu dutoiie
uveum de u ciu(u pe nevinovutu Ilincu. M-um dus deci lu Ilincu lotuit
su-i zic iumus bun i su cuim oiice legutuii mui depuite cu dnsu.
Dui se vede cu uveum cevu nfiicout n figuiu meu, cuci, n momen-
tul cnd desclisei uu, Ilincu i pieidu cumputul cu desuviiie. Mu
262 Nico|ac CANF
upiopiui de dnsu cu o nespusu stngucie, ncepui su-i ngn ctevu
cuvinte de diugoste, de neuituie, de cuindu ntouiceie i ultele...
dui ce ful sunuu voibele n guiu meu! Aveum sim(iieu stiunie u unui
om piins nti-o ie(eu din cuie nu tie cum su scupe. A fi voit nici ei
su-i fuc vieun iuu, nici eu su culc cuvntul lui Ion, udicu su mpuc
luciuii ce nu se pot mpucu; i n uceustu ndoitu nuzuin(u, fuiu su
vieuu ucum un iol fu(uinic i mu sim(eum ouiecum nosit fu(u cu
muieu i netuguduitu iubiie u Ilincui. Pentiu u pune dui cuput ncui-
cutuiei n cuie mu uflum, mu nuimui de tot cuiuul meu, o luui de
mnu i-i zisei ,Rumi sunutousu! lotuit, ustu dutu, su nu mui um-
blu pe cui piezie, dndu-i speiun(e deuite ce nu se puteuu mplini,
upoi cu pui buibuteti mu ndieptui spie uu, pentiu u-mi cuutu de
dium; cnd nsu su tiec piugul, fuiu voie, mu ntoisei ncu o dutu spie
dnsu, -utunci... Doumne sfinte, ce vuzui!... Piin luciimile ce-i
stiuluceuu n ocli vuzui uttu duieie -uttu despeiuie n sufletul ei,
nct nu tiu cum se-ntmplu... dui deodutu mu deteptui n biu(ele
ei. Lumuieuscu cine poute, cum i piin ce minunne, s-u fucut uceustu
sclimbuie; eu unul voi spune numui cu puic-un vite mi-u luut min(ile
i fuiu nici o contiin(u de fuptele mele, o stingeum ucum lu piept, o
suiutum de nenumuiute oii i-n guiu i pe fiunte i pe ocli i pe puiul
cel lung i negiu cuie puicu uideu pe cupul ei; iui eu, suimunu, eiu
pieidutu n biu(ele mele i fuiu nici o mpotiiviie, i eu, usemene eium
pieidut, tiemuium cu vuigu i nu mu mui puteum dezlipi de lu snul
ei. O! ce mui ,iumus bun eiu i ucestu! Unde mu mui gndeum ucum
lu plecuie! Unde eiuu stuvilele ce se iidicuse, uu de nenvinse, ntie
mine i Ilincu?...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insu, deodutu n milocul fuimecului ce mu cupiinse, o vouce tuinicu
mi opti lu uiecle: ,F |iica mca, rc rog, cru(-o!"
S-utunci, zguduit cu de un tiusnet n udncul inimii, mu ietiusei
iute din biu(ele ei i cu oclii spuiie(i mu uitui mpieui, cu i cnd un
muitui nevuzut ui fi venit su tuibuie diugosteu noustiu. Si doui nu
263 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
eium dect noi doi; nimeni n-ui fi putut su o upeie contiu doiin(eloi
mele nsetute; nici eu nsui nu se upuiu. Totui, iumusei n loc ncie-
menit; o luminu mi se fucu dinuinteu ocliloi, cuie-mi dudu puteieu
de u mu stupni, suu, mui bine zicnd, mi nimici puteieu de u mui
doii... -utunci cu nuivitute copiluieuscu, de cuie mi vine i-ucum su
id, i zisei:
Ilinco, nu fi supuiutu pe mine! Am fost uu de ume(it, cu n-um
tiut ce fuc. Iuitu-mu, cu n-um voit su-(i fuc nici un iuu! Rumi
sunutousu!... Lu ievedeie!...
Apoi, de ustu dutu stingnd-o de mnu, o puiusii de-u binele i
mu dusei ucusu, unde mu uteptu tiusuiu cu cuii nlumu(i.
O ouiu dupu uceeu eium pe dium, cu cupul mui iucoiit i ouie-
cum mul(umit de mine. Umbiu lui Ion n-uveu nimic u-mi bunui. Dui
cu ct mu legunu mui mult tiusuiu n meisul ei iegulut, ntovuiuit de
sunetul monoton ul clopotului de lu oite, cu utt mu cupiindeu un
fel de meluncolie i mi se iedeteptuu doiuiile din uimu. Incepui su
mu uit nduiupt, su musui n gnd distun(u ce mu despui(eu de Ilincu,
i cnd de pe nul(imeu unui dmb, zuiii colo... depuite, lu oiizont,
sutul nostiu cu cusu puiinteuscu, cu mouiu, cu Ilincu, cuie negieit
plngeu i pe cuie cine tie cnd eiu s-o mui vud, mi veni o uu duie-
ie n inimu, nct ciezui su mu sfiesc. De douuzeci de oii eiu su
stiig viziteului su ntouicu, nsu de utteu oii glusul mi se stinse n
piept i tiusuiu mu duceu nuinte... i nu tiu de ce... mi se puieu tot
utt de nefiiesc, i peste puteiile mele, de u opii meisul tiusuiii, pie-
cum mi-ui fi puiut de u opii pumntul n culutoiiu lui. Uisitu, cuie
mu luu nuinte, eiu mui tuie dect diugosteu ce mu (ineu din uimu.
Tiecut-uu lu miloc zile, suptumni i uni, dus-um n stiuinutute o
viu(u plinu de fuituni, n milocul ispiteloi ce ntlneum lu fiecuie pus
i duieieu mi se ulinu, cuci timpul ndulcete totul, dui dupu ce-mi
sfiii studiile i se upiopie ouiu ntouiceiii n (uiu, doiul de-ucusu
mu ncletu de inimu cu uu tuiie, nct, n neiubduieu meu de u uunge
mui cuind, u fi voit su soib depuituieu.
Mutuu-meu muiise; eium ucum n vistu legiuitu, piin uimuie,
singui stupn pe uveieu puiinteuscu, uveum un titlu de tiin(u n bu-
264 Nico|ac CANF
zunui, ce-mi mui lipseu cu su fiu om deplin?... Insuiutouieu... Du,
nsuiutouieu!... Vine o ouiu n viu(u noustiu, n cuie ciedem cu ustu-i
tot ce ne iumne de fucut. Aceu ouiu se vede cu sunuse i pentiu
mine... Insu ntiebuieu eiu, cu cine?...
Atunci toute figuiile femeieti ce ntlnisem n (uiu i n stiuinutute
mi se nfu(ouu n nclipuiie, le vedeum, lu ceicetum pe ind, dui,
dintie toute, tiebuie su muituiisesc cu figuiu Ilincui mi puieu mui
fiumousu, mui utiugutouie. Vuzutu din depuituieu copiluiiei mele, uveu
un fuimec poetic cuie ntunecu pe celelulte. S-upoi ocli muii i negii
cu dnsu n-uveu nici unu, nici clip uu de blnd, nici inimu uu de
bunu... i udicu de ce n-ui fi eu?... mi opteu un gnd uscuns i sfii-
cios, cuie ubie i fuceu loc piintie celelulte ce se-nciuciuu. S-uu vuzut
iegi lund pustoii(e, i mie unuiu, su-mi fie iuine su iuu pe uceeu
cuie-mi pluce!... Auzi voibu!...
Astfel de idei ncol(euu pe nesim(ite i piindeuu iuducinu n mint-
eu meu, i, dei nu pot zice cu luusem lotuiieu nestiumututu de u
mu nsuiu, totu vedeum eu ncotio mu duce vulul. Bntuit de uceste
gnduii, uunsei n sfiit ucusu dupu mult dium i necuz, i cnd mu
scoboii din tiusuiu i piinsei su uic scuiile ncunuiut de toute slugi-
le ce-mi ieise nuinte spie ntmpinuie, mi sim(ii inimu butnd uu
de tuie, cu ubie de-mi puteum pustiu cumputul. Cte umintiii nu-mi
deteptuu uceste locuii unde se iusfu(use odiniouiu zbuidulnicu meu
copiluiie?...
Locuiile eiuu tot ucele, numui eu mu sclimbusem. Eium ucum om,
n puteieu cuvntului, dovudu semnele de iespect i de supuneie ce
mi se dudeuu din toute pui(ile; iui eu, uimuiit de un singui gnd,
ncepui su voibesc cu unii i cu ul(ii despie cele petiecute n lipsu
meu i tocmui lu uimu, pentiu u nu-mi tiudu secietul, udusei voibu
despie Ilincu.
Ilincu?... mi iuspunse utunci o slugu dnd din umeie, n-o cu-
nosc, n-um uuzit.
Cum n-o cunoti?... Fiicu moiuii(ii din sut.
Mu ieitu(i cuconuule; pe moiui tim cu-l cleumu Ilie i nu-i
nsuiut.
265 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Imi veni utunci o giozuvu stingeie de inimu, dui mu stupnii.
Inti-udevui, d-tu n-ui de unde ti. Uitusem cu n timpul mutuei
mele slugile nu se pieu nvecleuu lu noi.
In ucelu moment vuzui intind pe pouitu cui(ii locuitoiii sutului,
cuie veneuu su uieze pe noul loi stupn. Butinii nuintuu n fiunte,
(innd unul un miel, ultul o guinu, ultul o stiuclinu cu ouu, pocloune
ce mi se uduceuu de bunu veniie. De pe lu milocul cui(ii ei i luuiu
cuciulile i se plecuiu udnc ndutu ce mu zuiiiu; iui eu, fuiu su-i utept
pieu mult, mu dusei giubnic ntie dnii, dudui mnu cu cei mui
butini i-i ntmpinui cu cuvintele:
Bine v-um gusit sunutoi, oumeni buni!... Ce mui veste?...
Bine-u(i venit, cuconuule! Su tiui(i lu mul(i uni! Intie noi, puce
bunu.
Apoi ei mi duduiu poclounele n piimiie i eu, lu indul meu, po-
iuncii su li se mpuitu ctevu vedie de vin. Eium feiicit su mu vud,
dupu ut(iu uni de nstiuinuie, iuiui lu locul de nuteie, ntie ui mei.
Iutu, mo Niclifoi, vecli voinic de sut, fiuntu cu putiu boi, iutu, mo
Aluutu, cimpoieiul de lu ezutoii i de lu scinciobe; iutu, i mo Tomu
vnutoiul, cel cuie mi-u pus ntui i-ntui ciubeicu-n guiu i pucu-n
mnu. Ii ievedeum ucum pe to(i, nsu mui ulbi, mui gibovi(i de cum
i lususem lu plecuie; iui dintie induiile loi, ici coleu, lipseu cte unul,
stins de mnu lui Dumnezeu, dupu cum ziceuu ei n limbu loi
cmpeneuscu. Apoi, ntoicndu-mu iuiui lu gndul ce mu stupneu,
i ntiebui de nevestele, de copiii, de ogouiele loi, i tot uu nuinte
punu cnd dupu mult ncunui, uunsei pe nesim(ite lu Ilincu.
He!... Ilincu!... iupunse mo Tomu vnutoiul, su fi(i sunutoi,
cuconuule! cine tie unde i-oi fi stiulucind oclii. De cum u(i plecut
de lu noi, u piibegit din sut i nime nu i-u mui dut de uimu.
Se vede cu nu pieu tiuiu bine cu iuposutu mutuu d-voustiu,
Dumnezeu s-o ieite!... bugu de sumu cimpoieiul.
C-o fi fost piicinu ustu suu ultu piicinu, Dumnezeu tie, uduuse
mo Niclifoi. De viun bine, desigui, nu s-u dus eu de lu noi. Am cuutut-o
multu vieme, su-i duu nite luciuii ce i-u lusut, cu limbu de mouite,
266 Nico|ac CANF
bietul Ion Uidilu, dui n-um gusit-o nicuiii. N-um putut mucui su uflu
de mui tiuiete suu nu.
Eu unul, nu mui ntiebum nimic, nu mui uuzeum nimic.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aici Constuntin tucu, se uitu lung lu focul ce plpuiu n sobu, upoi
cu vouce cum necutu uimu:
S-uu stiecuiut mul(i uni de utunci, iubite piietene, nct um
uvut timpul su ncuiun(esc i n lungu meu lolteie um mui iubit de
vio tiei, putiu oii cu multu upiindeie, de-mi puieu cu utunci iubesc
ntuiu dutu. Am uvut cliui ceite din piicinu femeiloi, um fost de douu
oii logodit, dui, piecum vezi, um iumus loltei. Ideeu nsuiutului nu
m-u mui putut nvinge. Insu toute uceste ntmpluii i ncuicutuii s-uu
teis, cu i cum n-ui fi fost, fuiu u-mi lusu n umintiie nici ceu mui
micu uimu. Singui clipul Ilincui mi se nfu(ieuzu ncu din cnd n
cnd, dulce, poetic, cu un vis din copiluiie. Hotuit luciu! Ceu mui
cuiutu u meu sim(iie u fost pentiu o futu de (uiun.
Vezi, dui, cu nu puteum su-(i spun uceustu istoiiouiu fuiu un pic de
nduiouie, fiindcu pieu se leugu de upioupe cu tiecutul vie(ii mele.
Apoi, ducu-i uu, iuspunse Gleoiglie, nu mui pu(in nduiout,
vei fi silit su uscul(i i tu o istoiie din viu(u meu, mni tot lu ouiele
uceste, uici dinuinteu focului. Lu ievedeie, pe mne!...
Lu ievedeie!
(Convoroiri |ircrarc, unul XVII, ni. 4, 1 iulie 1883)
267 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
PETREA DASCALUL
Au tiecut douuzeci i cinci de uni de cnd u uvut loc uceustu
ntmpluie. Eiuu fiumouse viemi pe utunici, nu doui cu mi se puieuu
mie, fiindcu eium tnui, dui nti-udevui uu eiuu, cuci un souie vesel
se iidicu lu iusuiit usupiu noustiu, ncuicut cu bunuii lu cuie cei mui
muii domni ui (uiii ubiu de uu cutezut su viseze; i idei nouu ncol(euu
n inimi, i viu(u nouu cuigeu piin vine. S-ui fi zis cu Dumnezeu i
ntoisese fu(u spie noi. N-u fi iuscolit de sub vulul tiecutului uceste
umintiii ule unoi viemi ce nu mui sunt, ducu ntmpluieu de fu(u n-ui
uveu ouiecuie legutuiu cu micuieu de ienuteie ce-u fiumntut utunci
pumntul nostiu.
Se ispiuvise iuzboiul Ciimeei; tiupele uustiiuce se ietiuseseiu din
(uiu, i Puceu de lu Puiis ne piomiteu Uniieu Piinciputeloi, muiiieu
teiitoiiului cu o puite din Busuiubiu, neutinuieu politicu i multe ul-
tele cuie ne nflucuiuu min(ile.
In timpul ucelu dui de fiumousu umintiie, doi loizi englezi, cuie
luuseiu puite lu comundu supeiiouiu u otiiiloi uliute din Ciimeeu,
uuzind cu Moldovu e o (uiu ncu piimitivu, cu obiceiuii putiiuilule i
cu mun(i plini de uii, veniiu unume din Sevustopol n Gulu(i cu
lotuiie de u se desfutu lu un vnut de uii, ceeu ce de mult timp
locuitoiii Angliei nu mui pot fuce n insulele loi. Ei eiuu bogu(i, cuci
liviele
1
steiling sunuu n buzunuiele loi; eiuu seiioi, cuci, mui nu
voibeuu unul cu ultul; eiuu fuduli, cuci se (ineuu totdeuunu cu
gnduiile (epene i ubiu de coboiuu oclii pe vieun obiuz omenesc.
1
Liiele (n. ed.)
268 Nico|ac CANF
Nul(i i sub(iii, i totdeuunu bine mbiucu(i i peptunu(i, ei piiveuu
lumeu cu giuvitute piin geumul ocleluiiloi, vioind puicu nudins su
puie ouiecuie distun(u ntie ei i lume.
Ei plecuiu nti-o tiusuiu cu opt cui de potu, piegutitu de piculubul
de Gulu(i, i upucuiu diumul spie munte lu o moie cutiu piopiietuiul
cuieiu uveuu unume sciisoii de iecomundu(ie. Cine nu-i uduce uminte
cum eiuu pe utunci diumuiile lu noi! Cu toute uceste, suiugiii, cuioiu
nu le pusuu nici de dium, nici de cui, dui cuie miiosiseiu buciul
gius, mnuu de oluc, de scupuiuu copitele cuiloi, tiusneuu din bici,
cliuiuu ct le luu guiu, nct bie(ii englei, luiducu(i n tiusuiu ce se
legunu cu o buicu bututu de vuluii, nu-i mui sim(euu nici fiizuiu nete-
du, nici ocleluiii diep(i pe nus.
low origina|! zise nti-un tiziu unul din loizi cutiu celulult.
low origina|! iuspunse ucestu cu un ecou.
Apoi umbii tucuiu lundu-i fiecuie ueiul seiios obicinuit.
Au meis ustfel o zi ntieugu pe diumuii nebutute, tiecnd piin
vuduii de iuii, peste un(uii, peste pode(e ule cuioi scnduii ucuu
sub ioutele tiusuiii, punu cnd nspie seuiu uunseiu lu moiu doiitu.
Piopiietuiul, cuie eiu pievestit de mui nuinte de puiculubie, i piimi
cu muie ului cu pe nite ouspe(i ulei. Dulce(ile, cufelele negie cu cuimuc,
ciubucelele cu imumele de clillimbui se nfu(iuiu pe dutu dinuinteu
loi dupu obiceiul pumntesc, upoi nu tiecu mult i piopiietuiul i intio-
duse n sufiegeiie, unde i uteptu o musu bogutu, pe u cuiei pnzu
ulbu figuiuu cu cinste binzuiile de munte, pustiuvii ufumu(i, bue-
ni(u
1
de cupiiouiu, cutuifuiile, vinuiile de Odobeti i Cotnui, i cte
i mui cte ulte pioducte ule (uiii.
Iui loiziloi toute li se puieuu ciudute; i mncuiile, i obiceiuiile,
i foimu cuseloi noustie de lu (uiu, cu bulcounele loi lungi i uco-
peiumntul (uguiut, i guiduiile cu spini, i cumpenele de lu fntnu,
i mui cu sumu potile, despie u cuioi ciudu(enie se iesim(euu ncu;
dui nu dudeuu nici un semn de miiuie, cuci ui fi fost n contiu
demnitu(ii loi. Numui cte un: low origina|! ziceuu din vieme n
vieme, nsu i ucestu cu multu cumputuie.
1
Bujcni(d pustiumu(n. ed.).
269 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Dupu-musu, piopiietuiul clemu pe vnutoiul suu, Petie Dusculul,
i-i poiunci cu u douu zi su ducu numuidect pe loizii englezi lu uii.
Ascult! iuspunse Petieu Dusculul cu un uei de supuneie ce
nsemnu cu poiuncu stupneuscu vu fi negieit ndeplinitu.
Petieu Dusculul meigeu lu uii cu lu un vnut fuiu nici o nsem-
nutute. El ucisese ut(iu n viu(u su, nct nemuiuvnd destule degete
lu mni i piciouie cu su-i numeie, le pieiduse, cum um zice, iuboul:
numui stupnul suu, cuie-i fucuse feliuiite ubi i uteinutuii de pi-
ciouie din blunile loi, (ineu unume socoteulu de dnii.
In lungu lui ndeletniciie vnutoieuscu, el uunsese su tie unume
fiecuie uis suu uisouicu de c(i uni este, c(i pui uie, n ce bilog
ude, lu ce puiu s-udupu; i cnd stupnul suu ziceu: ,Mui Petieo, su-
mi uduci mni un uis, el se duceu totdeuunu lu sigui. Si doui nu eiu
vieun om mui uiutos suu mui deosebit Petieu Dusculul; din contiu,
eiu mic de stut, uveu clipul bluin i ouiecuie stngucie n micuii.
Fu(u cu stupnul suu ubiu de ndiuzneu su iidice oclii din pumnt. El
fusese ciescut de tutu-suu cu su fie duscul lu biseiicu. Insu toute le
fuceu pe dos n slubu biseiiceuscu. In loc su cuiu(e lumnuiile de
mucuii cu cletele cele lungi, el le stingeu, i cudelni(u o uiuncu cu
uttu neglibucie, nct mpiutiu cuibunii pe os. Numui lu mpui(eulu
colivei ceieu o puite nepotiivitu cu meiitele lui dusculeti. Inti-o zi,
meignd de ugu, cu un lleub de pucu mpiumutut, lu un vnut de
uii ce duduse stupnul suu n munte, se nimeii cu tocmui el mpucu
uisul, i de utunci, piinznd gust lu ustfel de dilunii, mbiu(iu
meteugul vnutoiiei n locul bieslei dusculeti, pustindu-i de lu
uceustu din uimu numui numele.
Engleii, cnd l vuzuiu piin sticlu ocleluiiloi loi uu mic i necli-
pos, mbiucut cu sumun i opinci, nvitindu-i cuciulu dinuinteu
stupnului suu cu un nemeinic ce nu tie cum su-i pouite mnile, se
uiutuiu fouite neciezutoii.
Dui n sfiit, cine tie! i ziseiu ei ntie dnii. Aici toute sunt
ciudute!
A douu zi, n zoii, pe cnd loizii doimeuu mui bine, visnd poute
despie ciudu(iu obiceiuiiloi i u potiloi noustie, Petieu Dusculul butu
270 Nico|ac CANF
lu uu loi ndemnndu-i su plece. Ei nsu, cu toutu neiubduieu ce uveuu
de u du piept cu uiii, nu descliseiu uu punu ce mui ntui nu-i iuse-
iu buibu, nu-i pieptunuiu puiul cu ngiiiieu obicinuitu, ustfel cu nici
un fii de pui su nu fie smintit de lu locul suu, i, guti(i fiecuie de lu
gletie punu lu puluiie cu cte un costum nou vnutoiesc, unume
cumpuiut din Londiu, plecuiu mpieunu cu Petieu Dusculul pe cuiuieu
muntelui n sus, uvnd n uimu loi ul(i putiu pucui din sut.
Viemeu eiu fiumousu, ueiul viu i iucoios, i nspie puiteu esului
lu iusuiit souiele se nul(u vesel pe un ceii cupiins de foc. Tucu(i ui-
cuu engleii lu deul, cu pus iegulut i cu ueiul seiios ul unoi oumeni
ce meig nti-o giuvu ntiepiindeie; numui Petieu Dusculul, bluin cum
eiu i cum slobod lu guiu, mui sclimbu din cnd n cnd cte o ugu
cu tovuiuii sui din sut. Tiei ceusuii ntiegi ei suiiu meieu n sudouieu
fiun(ii, i nu o dutu engleii se mpiedicuiu de bolovunii de pe diumul
stimt i pietios ul muntelui, nu o dutu puluiiile loi, mpodobite cu
pene de stiu(, se uninuiu de ciengile biuziloi, nu o dutu se vuzuiu
sili(i su deie mnu lui Petieu Dusculul piin locuiile unde piupustiu se
pieu upiopiu de cuiuie; dui nu eiu luciu de miiuie, nefiind muiii loizi
depiini su umble piin locuii uu tuii, cum zic (uiunii notii.
Pe lu umiuzuzi Petieu Dusculul i opii nti-o desime muie, unde eiu o
mul(ime de bolovuni i cioute iustuinute, cuie puieuu u fi uduse de puloi.
Aici e uisul, zise Petieu Dusculul.
Atunci figuiile lungi i solemne ule loiziloi se fucuiu i mui lungi i
mui solemne, cuci doiul loi eiu ucum upioupe su fie mplinit; uveuu, n
sfiit, su deie oclii cu sulustiul Cuipu(iloi i su uibu ce istoiisi despie
luptu cu dnsul, cnd se voi ntouice n (uiu loi. Ei i nuimuiu putile
nu fuiu ouiecuie butuie de inimu, dei de ultfel eiuu despie(uitoii de
piimedii, i stutuiu ctvu timp n uteptuie; dui uisul nu se uiutu. Atunci
ei uiuncuiu o piiviie ntiebutouie usupiu lui Petieu Dusculul, iui ucestu
n(elegnd gndul loi, le uiutu piintie cioute i bolovuni o guuiu de-
sclisu piin cuie ubiu ui fi putut intiu un om pe binci.
Aici e uisul, uduuse Petieu Dusculul, uiutnd guiu vizuinii. Apoi
el i ceilul(i pucui, lund cte o cioutu n mni, ncepuiu su fucu
luimu mpieui.
271 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Sui, Cutiinu!... Nu te du, Guviile!... Dilu, Muitine!... stiiguu ei
necontenit; nsu, cu toutu gulugiu ce fuceuu, uisul nu voiu su iusu ntiu
ntmpinuieu musufiiiloi sui.
Douime cu boieiii dupu-musu, bugu de sumu Petieu Dusculul.
Su-l ufumum pu(in, su-i tieucu mulmuiiu.
Atunci Petieu, cuutnd cu luuie-uminte mpieuiul vizuinei, gusi o
u douu guuiu tuinuitu sub cioute i fiunzuii, pe cuie uiii totdeuunu
i-o pustieuzu pentiu ietiugeie n cuz de piimedie. El o cuiu(i bine i
fucu cliui lngu dnsu un foc de uscutuii pentiu cu fumul su intie
nluuntiu i su sileuscu pe uis su iusu pe ceulultu puite. Dui nici cu
ucest miloc nu izbuti, cuci, fiind vnt, fumul, n loc su intie n vizu-
nie, se mpiutiu n toute pui(ile.
In viemeu uceustu flegmuticii englei ncepuiu su deu semne de
neiubduie, cieznd cu Petieu Dusculul, n cuie de lu nceput nu pieu
uvuseseiu nciedeie, eiu cu udevuiut un iiet ce-i puitu cu voibu.
E tinduv uisul, zise Petieu cum necuit, nu-l sco(i cu unu cu
douu de lu tubietul lui... Dui eu i-s popu!
Apoi el bugu mnu n toibu, scouse o lumnuiicu de ceuiu ulbu, o
lipi lu buzu putii deusupiu (elului, o upiinse zicnd cu lu piolod tie-
buie i lumnuie, se puse pe binci i cu pucu ntinsu i nuimutu
intiu voinicete n vizunie. Loidul cel mui nult i mui neciezutoi, cuie
nu se uteptu lu unu cu uceustu, se uitu ucum nemicut i cu oclii
lolbu(i cum Petieu Dusculul se tiiu ncet, ncet n vizunie, cum i
intioduse mui ntui cupul, pe uimu umeiii, upoi piciouiele, iui dupu
ce nu mui vuzu nimic, stiigu: low origina|! nsu cu un glus sclimbut,
cum nu i se ntmpluse din ziuu luuiii tuinului Mulucoff. Iui celulult
loid, cuviincios cu totdeuunu, i teigeu cu butistu sudouieu de pe
fiunte piovenitu negieit din culduiu souielui, nsu nu iepetu de ustu
dutu cuvintele tovuiuului suu cu de obicei.
Dupu ctevu minute de o uteptuie giouznicu n cuie numui ini-
mile i pustiuseiu micuieu, se uuzi deodutu un tiusnet de pucu ui-
mut de un gemet sulbutic, nfiicout, cu utt mui nfiicout cu ct ve-
neu din ntuneiecul de sub pumnt, unde eiu tiut cu numui mouiteu
puteu su lotuiuscu ntie om i fiuiu. Apoi se fucu iuiui linite udncu,
272 Nico|ac CANF
linite de moimnt, timp de mui multe minute lungi, nemusuiut de
lungi, n cuie loizii ubiu de-i mui puteuu pustiu cumputul. ,Acu-i
ucu!... gndeu fiecuie n sine. Dui, luciu nfioiutoi, liniteu (ineu
meieu; nici un semn nu veneu de sub pumnt... Ce se petieceu ouie
ucolo?... Negieit cu nu eiu bine, de vieme ce Petieu Dusculul nu mui
ieeu lu luminu, cuci, ducu ui fi fost el nvingutoiul, ce ui mui fi stut
nluuntiu?... Cnd iutu... se uuzi lu guiu vizuniei un fonit cuiios, mui
muie dect l-ui fi putut fuce un om, i cioutele i petiele ncepuiu su
se mite.
Momentul eiu n udevui supiem; loizii, n(epeni(i, cu oclii ndiep-
tu(i spie vizunie, cu putile lu ocli i degetele i tmplele loi se buteuu
utt de puteinic, nct ocleluiii le ucuu pe nus. Dui, spie muieu i
nemuiginitu loc miiuie, n loi de dilunie se vuzuiu deodutu piciou-
iele lui Petieu Dusculul, upoi umeiii, upoi cupul i, dupu ce Petieu iei
de tot, (innd nti-o mnu pucu i n ceulultu o finglie, uiuncu ie-
pede cuputul ei celoilul(i putiu pucui stiignd:
Tiuge(i, buie(i, vitos!...
Atunci cteicinci ncepuiu su tiugu din iusputeii, i iutu cu o
cogemite uisouicu mouitu, lovitu diept n fiunte i legutu cu fingliu
de gt, iei de sub pumnt.
Uimiieu engleiloi fu utt de muie vuznd izbndu lui Petieu Duscu-
lul, nct de ustu dutu, uitndu-i demnituteu i distun(u sociulu ce-i
despui(eu de dnsul, ncepuiu su-l stingu de mnu cu o culduiu
neobinuitu cumpututului tempeiument englezesc.
Iui Petieu Dusculul, cuie utunci pentiu piimu ouiu uvu feiiciieu su
fucu cunotin(u cu liviele steiling ule Muiei Biitunii, se uitu nedumei-
it cnd lu stiulucitouieu monedu ce cuigeu gilu n pulmu su, cnd lu
loizii cei cu figuiile de un cot, uvnd ueiul u le zice:
Bunii, nu-i voibu, i piimesc eu, dui voi ce diucul de vu miiu(i
uu de mine, cu doui nu mi-i ntuiu ouiu cu mu bug n bilogul uisului!
Apoi, dupu ce fiuiu fu uezutu lu o puite de guiu vizuniei, Petieu
se scuipinu n cup zicnd cu glusul suu bluin:
Socoteulu nu-i ncleiutu; mui um un muteiiu n bilog: cinsti-
tu fu(u u unei beizudele.
273 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Si iuiui upiinse o lumnuie de ceuiu ulbu, pe cuie o lipi de buzu
putei, iuiui intiu pe binci n vizunie, iuiui se uuzi o mpucutuiu
-upoi un moinuit nuduit, i upoi dupu vieo ctevu minute, de ustu
dutu mui pu(in lungi, mui pu(in nfiicoute dect ucele dintui, iei Pe-
tieu Dusculul cu beizudeuuu legutu de gt i o uezu lngu mumu-su,
domni(u Cutiinu.
I-um miiuit pe umndoi, zise el, uezndu-se spie odilnu pe
un tiuncli de copuc, i eiu diept su se odilneuscu, cuci muncise din
gieu i cu spoi.
Iui loizii, cuie tiecuseiu peste utteu muii i (uii pentiu u veni lu
noi su mpute uii, uvuiu nenoiocul su-i vudu mpucu(i gutu de mnu
ultuiu, i se ntouiseiu fuiu mucui su fi dut un foc, ducnd cu dnii
numui umintiieu culeusu n milocul fioiiloi de spuimu despie milocul
ciudut cu cuie se ucid uiii n (uiu noustiu putiiuilulu.
Cu o puite din liviele steiling, Petieu Dusculul i-u muiitut o futu,
ceu din uimu ce-i iumusese n cusu, iui cu ceulultu puite i-u fucut
siei o micu zestiiouiu pentiu zilele butine(iloi. Nu tiziu dupu uceeu,
piopiietuiul moiei piimi de lu Londiu o sciisouie cu iuguminte su
nmneze lui Petieu Dusculul, cu semn de neuituie din puiteu loizi-
loi, poitietele fotogiufice ule loi nso(ite de douu puti fouite scumpe,
ieite din ceu mui ienumitu fubiicu u Engliteiei cum i un numui ul
ziuiului Tnc l||usrrarcd london Ncws, n cuie eiu desinutu cu mult
udevui fioiousu scenu u intiuiii lui Petieu Dusculul n vizuniu uisului.
Dui uimuieu ceu mui de cupetenie ce uu uvut uceustu micu ntm-
pluie u fost cu umndoi loizii, iubitoii de vnut, uu upuiut culduios
n Cumeiu de sus u Angliei dieptuiile ciuduteloi (uii dunuiene i nu
pu(in contiibui puteinicu loi vouce ntiu u fi iecunoscutu Uniieu mult-
doiitu u Piinciputeloi Romne i ulegeieu ndoitu u colonelului Cuzu.
Mici luciuii uu cteodutu muii uimuii i nimeni nu tie unde pot
iuspunde cupetele fiieloi cuie leugu unu de ultu fuptele omeneti.
(Convoroiri |ircrarc, unul XIV, ni. 8, 1 noiembiie 1880)
274 Nico|ac CANF
AGATOCLE LEUSTEAN
Clip din lume
Numui cine u tiuit mult cu Agaroc|c lcurcan, piecum um tiuit eu,
puteu su-l cunouscu din tulpu. Aveu o mul(ime de uscunziuii i des-
clisuii. Mui ntui, singuiu uceustu mpuiecleie de nume i dudeu un
uei ciudut. Puicu-nti-udins nuul l botezuse cu numele Agaroc|c, luut
de piin cui(i, cu su mui ucopeie pu(in giosoluniu numelui lcurcan.
Noi i ziceum piin piescuituie Aga.
Judecut dupu nfu(iuie, el puieu cu totul ult om de ce eiu n ieuli-
tute. Aveu nti-udevui o figuiu de iiet, ce te puneu ouiecum n ndoiulu
despie bunututeu cuiucteiului suu. Cnd (i voibeu de multe oii, nu
te dumeieui de voibete seiios suu n butuie de oc, uu de bine tiu
su se piefucu. Aveu un zmbet cu o cimilituiu i n fundul ocliloi lui
stiuluceu o iuzu de piicepeie cuie puicu-(i ziceu: ,Degeubu, piietene,
nu umblu su vinzi custiuve(i lu giudinui! Cu toute ucesteu, n-u fost
om mui nuiv, mui lesne-nciezutoi i mui uoi de tius pe sfouiu cu el.
De cte oii nu l-um fucut de zi ntui upiil su uleige dupu cui veizi pe
peie(i, spunndu-i minciuni cuie umbluu n piciouie; de cte oii el,
muiele cunoscutoi de tutunuii, dupu cum se luudu, n-u fumut tutun
de un fiunc ocuuu, n loc de tutun ,Bectemis, fuiu su uibu lubui, dei
vedeu pe to(i n uiul lui (inndu-i coustele de is. Eiu, cum u zice,
iiet lu clip, dui lu suflet de bunu-ciedin(u. Apoi uveu o cuututuiu i
un umblet de tiengui i nite muste(e totdeuunu bine iusucite, de-ui
fi ciezut cu-i topenie de bietele femei. Nimeni cu dnsul nu eiu n
stuie su spuie cuie este clemuieu unui buibut; cum udicu un buibut
tiebuie su tie ucu o cuite, bute o bilu, suge un pului i udemeni o
femeie. Despie celelulte, nu-i voibu, eiu el metei su nve(e i pe ul(ii,
275 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
dui nct piivete femeile tiebuie su muituiisesc cu ducu ele ui fi iumus
numui n nudedeu lui, ui fi dus suimunele mult i bine doiul ude-
menitului, cuci, el, buibutul, n toutu viu(u, n-u udemenit dect o sin-
guiu femeie, uceeu pe cuie u luut-o de so(ie i ncu i uceeu cum fuiu
tiieu lui, ndemnut i stuiostit de ul(ii. De ultfel, om de spiiit, ugulnic,
putinu de unecdote i de poveti. Umpleu cusu de veselie unde intiu
el. Insu de toute uceste nsuiii nu se foloseu fu(u cu femeile. Intie
dnsele i se sclimbu cu totul fiieu; se zupuceu, se piosteu cu cel mui
nemeinic copil; i de uceeu, nesim(indu-se destoinic su le (ie piept, cuutu
mui bucuios societuteu buibu(iloi unde upoi lus' pe dnsul, se dudeu
de cel mui stiunic iupuitoi de femei.
Osebit de uceste mici nepotiiviii ntie feliul cum eiu i feliul cum
se uiutu, mui uveu i ulte cusuiuii; eiu lene cu un mpuiut, mncuu
cu un vludicu, iisipitoi i zgicit totodutu, suu, cu ulte cuvinte, ieftin
lu fuinu i scump lu tui(e, dupu cum zice pioveibul. Au, cu su voibesc
n tieucut de uceste cusuiuii, voi zice cu nu eiu lene de ucei cuie ed
numui pe cunupele i cuscu toutu ziuu. Nu! Eiu vioi, i pluceu su um-
ble i su se piimble, nsu numui de petieceie, fuiu tieubu i fuiu du-
toiii. Dumunul lui cel mui muie eiu condeiul i udoimitoiul cel mui
sigui, cetitul. Astfel nici u putut su steu mult timp n slubele ce u
ocuput induii, induii, i, fiindcu dupu toute cuutuiile, n-u putut su
guseuscu o slubu n cuie su nu fi fost silit u sciie i u ceti, de uceeu lu
uimu u i ienun(ut lu cuiieiu de lefegiu, muiginindu-se numui n
modestul venit ce-i iumusese de lu puiin(i.
Inti-un ind Leuteun cuzu umoiezut, dui umoiezut luleu, ceu
dintui i ceu din uimu dutu n viu(u lui. Nici el singui nu puteu su-i
deu seumu cum s-u ntmplut uceustu, cuci, piecum spusei, n-uveu
obicei su se ncuice n culeu femeiloi. Dui se vede cu i-u fost soitit su-
i tiugu i el pucutul. Clinuiile umoiului nsu, ducu-i tuiuse cleful i
liniteu, nu-i tuiuse i poftu mncuiii. Ingli(eu cu i mui nuinte uceleui
poi(ii de biftece, cu singuiu deosebiie cu ntie un biftec ispiuvit i
ultul nceput scoteu cte un oftut din udncul plumniloi, miloc piin
cuie i uuiu nuduful.
276 Nico|ac CANF
Agu diugu!... pentiu un umoiezut munnci puicu pieu mult,
bugum de seumu eu.
A!... Attu mi-u mui iumus i mie! iuspundeu el pe un ton liiic,
su te iupu lu inimu. Se zbuteu nenoiocitul n gleuiele umoiului cu
pusuieu n guiu uipelui, cnd nti-unu din zile veni lu mine piupudit,
cu fu(u de-un cot.
Ce ui, iubitule? l ntiebui ngiiut.
Sunt nenoiocit! Iubesc!... Te iog, nu mu lusu!... Vino cu mine!...
voi su mu piimblu pu(in, su mu iusuflu.
Bucuios, fiute!... Mui e voibu!...
Amndoi ieiium pe stiudu.
El opii o biiu, mu pofti din u dieuptu cu pe un musufii i poiunci
viziteului su iusu peste buiieiu lu cmp. Eiu tocmui vieme de pii-
muvuiu, cnd toute-s poinite spie diugoste. Dui, luciu deun(ut!... Iui-
bu spoinicu cuie suideu ocliloi, ciociliile cuie te usuizeuu, souiele
cel dulce cuie-(i dudeu viu(u lu inimu, n loc su-l mnguie, l ntuituu
i mui tuie. Se ciedeu singui, nefeiicit, n milocul nutuiei feiicite.
Nu mui pot!... mi zise el despeiut. Huide lu tutul tuu su-i spun
tot. El e om de sfut, tie multe, u vuzut multe i m-u nvu(u ce su fuc.
Huide, iuspunsei eu. Intouice, biiui!...
Biiuiul ntouise i tiusuiu se opii dinuinteu cusei noustie.
Dui cnd su sun clopo(elul de lu uu, mu uitui lu el i ce su vud?...
Plngeu suimunul, de-i suieu pieptul, plngeu n glus muie, cu toute
suspinuiile i stimbutuiile unui plns copiluiesc, nct musculul de
pe cupiu, spuiiet, mu ntiebu ducu nu cumvu ,cucunu e bolnuv? Nu
tiu de ce, dui sufeiin(ele sufleteti ule lui Agutocle Leuteun nu in-
spiiuu computimiie piieteniloi lui. Mic cum eiu, pntecos, mncuu,
cu ueiul lui cubuzlicui, (i veneu puicu su ciezi cu e vieo iietenie lu
miloc. De ustu dutu nsu Leuteun nu se piefuceu, sufeieu de-u bine-
leu, iui eu, vuzndu-l n uu lul, i zisei:
Nu-i clip su intium n stuieu ustu. O su ne idu slugu cuie ne
vu desclide uu.
Ai dieptute. Du-mu, te iog, ucusu. Acusu el se coboi iupede
din tiusuiu, mi stinse mnu cu culduiu, mul(umindu-mi cu l-um
277 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ntovuiuit, i-mi lusu tiusuiu pe spute cu douu ouie de plutu. Audui,
cu tot umoiul i necuzul lui, el n-u uitut cu e mui bine su pluteuscu
ultul biiu dect dnsul. Am suis n mine iecunoscnd n ucest uct
de zgicenie pe vecinul meu umic Leuteun, uu cum eiu, udicu zgicit
lu muiun(iuii i duinic lu sume muii. Su-l fi picut cu lumnuieu, n-ui
fi scos de bunuvoie un leu din buzunui; nsu pe un lun( de ceusoinic
cuie su-i mpodobeuscu pntecele dudeu bucuios sute de lei, i nu o
dutu l-um vuzut lu clefuii umplnd cobzu luutuiului cu iimilici. Ei...
uu eiu. Incu o nepotiiviie n upucutuiile lui.
Dui, zgicit suu nu, lu mncuii nu fuceu economii. El, cel dintui n
oiu, tiu cnd sosesc stiidiile suu iciele piouspete; el, cel dintui, mncu
tiufundule, i lu musu lui nu lipseuu niciodutu doi, tiei piieteni.
S-upoi, su fi vuzut ce vesel eiu lu musu, cum i se dezlegu limbu
dupu un pului de Cotnui. Aveu un tulent nespus de u imitu pe unii i
pe ul(ii, mui ules pe un cumuiud ul nostiu din viemeu uceu, Guviil
Buiguounu, cum piostutic din fiie i cuie voibeu lutuie(. Ii ziceum piin
piescuitute Guviil Buigu. Luusem, noi buie(ii, pe utunci nuiuvul
piescuituiiloi.
Md Bdrgd!... srriga lcurcan c-un g|as prc|dcur carc srdrnca rdsu|
rururor. Tocmir-ai |a mcind pc mcna|nicu| dc |a Mavrocordar? Ad ropo...
md Bdrgd! Cucca-n oinzd, md|iga-i rupi cnc|ca!...
Si ulte cte ucesteu de nu mui iumneu inimu de is.
Am uitut su spun cu tutul meu, uflnd despie focul diugostei ce uideu
pe bietul Leuteun, i tiindu-l bicisnic cu femeile, se duse lu puiin(ii
domniouiei cu piicinu, i uduse luciuiile uu, cu nti-o duminicu Agu
Leuteun se pomeni, fuiu vinu lui, cu coviigul de miie pe cup. Ce bine-i
edeu! Supte uni u gustut din tiuiul cusutoiiei, n cuie timp cu un vied-
nic buibut, stupn n cusu lui, u fost necontenit sub pupuc. Petieceiile,
cui(ile, mesele se mui iuiise pu(in, dui dupu upte uni Dumnezeu
stingnd lu sine pe scumpu lui so(ie, el de utunci cu mui bu su-i puie
cup sunutos sub Fvangnc|ic. Rumus libei i neiuspunzutoi cutiu nime-
ni, el luu iuiui de coudu petieceiile, cui(ile i mesele.
,u... iu... iu -a oca rapciu, -a mdnca pcird dc grdu!..." eiu cntecul
lui obicinuit cnd se gieeu c-un pului mui mult. Totu suflet bun i
278 Nico|ac CANF
neuitutoi cum eiu, nu scupu nici o ocuzie n milocul petieceiiloi cliui,
su nu zicu un cuvnt despie iuposutu lui so(ie cuie, bunu femeie fusese,
suimunu, cuvnt totdeuunu ntovuiuit de-un oftut i de-un gt de vin.
Viu(u de toute zilele eiu mpui(itu cum ustfel: Mui ntui n douuzeci i
putiu de ouie tiebuiu su douimu zece ouie pline, mbiucut nti-o cumuu
de pnzu de cusu, lungu punu lu culcuie, cu dungi ioii lu gulei i lu mneci.
De se-ntmplu vieodutu su nu-i mplineuscu somnul, eiu u douu zi mul-
mui. De lene su nu se mbiuce, i piimeu musufiiii dimineu(u de multe
oii n cumuu ceu de noupte, fuceu feliuiite gliduii ustfel dezbiucut, cntu
piin cusu cu o peiinu lu biu(e n clip de cobzu, imitnd pe Buibu Luutuiul,
pentiu ul cuiui cntec uveu o deosebitu slubiciune, i ustfel tieceu timpul
nti-un is i clef punu lu ouiu deunului.
Deunul eiu totdeuunu zdiuvun i bine stiopit. Dupu deun, meigeu
iegulut lu cufeneu, locul de ntlniie u tutuioi dulundiugiiloi, unde ucu
pe un biliuid cu buzunuii, vecleu puitidu iuseuscu, meteuguiind lu sot-
nici i lu cluptosuii de se minunuu muicleiii, i toute uceste ntie(esute
cu fel de fel de glume potiivite cu locul, cu ocul i cu societuteu.
Veneu upoi musu, i mui zdiuvunu i mui bine stiopitu iuiu, dupu-
musu, ubiu putndu-se micu, tiugeu cte un tulon bun de somn, dupu
cuie veneu negieit indul ultoi ctevu tuloune de piefeiuns.
Aveu tiei piieteni cu cuie fuceu de obicei puitidu de piefeiuns, i,
su feieuscu Dumnezeu su-l fi dut vieunul de sminteulu suiu lu oiu
lotuitu, suu, odutu ntiuni(i, su nu se fi ucut pe noupte dupd rcgu|a
|ui Mc|niscdcc, cum ziceu el, cu se fuceu foc. Gieulu nu se ncupeu lu
oc; de ultfel, vinovutul eiu pus n indul muzeteloi i ciituiile
cuigeuu gilu n cupul lui.
Cu su pot du nsu figuiu lui Leuteun n toutu u ei oiiginulitute, nu
tiebuie su tiec cu vedeieu unul din cusuiuiile sule de cupetenie i
unume, fiicu. Se temeu de toute celeu mui cu sumu de lo(i, de foc i
de bivoli(e.
Lu dium eiu o pedeupsu de meis cu dnsul. Vui de cupul viziteului
cuie-i mnu cuii. Clinuiile lui nu eiuu piouste. ,Lusu mui ncet; mnu
mui tuie! fu mui lu dieuptu! fu mui lu stngu! iu sumu, nu iupezi!
toute ucesteu cuigeuu nti-un ii nentieiupt. Apoi n fiecuie tufu i se
279 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
nuzuieu cte un lo( lu pndu, i se munceu i se vuicuieu, suimunul,
de ciedeui cu o su-l upuce cevu. Aime nu puitu niciodutu cu sine, cuci
nu eiu om su se puie de piicinu. Se zice cliui, dui ucest fupt el l-u
tuguduit totdeuunu cu tuiie, cu fiicu de lo(i i se tiugeu de lu o ntlniie
ce u uvut noupteu n puduie cu un negustoi de pungi. Pe utunci puitu
de toutu ntmpluieu un pistol cu douu (evi. Cnd lo(ul i opii tiusuiu
n dium, el deodutu puse mnu pe pistol su se upeie, dui, zuiind lu
luminu lunei oclii fioioi i mustu(ile (upoe ule luiducului, i sim(i
bulumulele slubind i pistolul i cuzu din mni.
Ce este uceustu? ntiebu luiducul uiutnd uimu.
Su ieitu(i, domnule cupitun, iu... un pistol...
Si pentiu ce l-ui luut, mu iog?
Apoi de... iu uu?
Cum uu?...
De o ntmpluie, su nu bunui(i.
Mui ntmpluie dect ustu, ce viei?
Apoi cum i socoti i muiiu-tu, upne cupitune, cu eu unul nu
mui zic nimic.
Leuteun nu voibeu, ci blbiu, de tuie ce-i clun(uneuu muselele
n guiu.
Vuzndu-l uu om pe sine, luiducul piinse su idu, l cinsti cu o
pulmu bine uteinutu peste obiuz, pentiu cu ultu dutu su nu mui pouite
degeubu pistoule lu dium, i, dupu ce-i luu uimu i pungu, i cuutu
de tieubu, lusnd pe bietul Leuteun mui mult moit dect viu.
Ce e diept, ducu ntmpluieu u fost udevuiutu, putem zice cu
Leuteun u scuput ieftin, pentiu cu ul(ii uu pu(it-o mui iuu dect dnsul.
Sigui nsu este cu el de un timp n-u mui umblut noupteu pe dium,
nici u puitut uime cu el.
Giiu focului de usemeneu l stupneu ntiu uttu, cu lu cusele lui
loinuiile se stiicuu de pieu mult teis. Inti-o noupte, dupu o puitidu
ntiziutu de piefeiuns, udemenit de un mucli lu fiiguie ce i-um ofeiit,
s-u nvoit su douimu lu mine ucusu, luciu ce i s-u ntmplut de mui
multe oii. A douu zi, punu u nu se mbiucu, pe cnd fuceu gliduii
piin oduie cntnd cu Buibu Luutuiul:
280 Nico|ac CANF
Stinge(i, leleo, buzele
Leli(o, leli(o, fu!
Cu le, picu mutele,
Leli(o, leli(o, fu!
Si se vud fusolele
Leli(o, leli(o, fu!
deodutu se uud tulumbele duiuind pe dinuinteu feiestieloi i upucnd
pe ludi(u ce duce lu cusu lui. Inti-o clipu Leuteun i-u ieit din minte
i n-u mui tiut ce fuce. Rutucit, cu oclii lolbu(i, cu fu(u descompusu,
uleigu i iuscoleu toute piin oduie, voiu su se mbiuce mui iupede i
le nimeieu toute pe dos; i viu piciouiele piin mnecele suitucului
i mnile piin ciucii puntuloniloi, punu ce, n sfiit, pieiznd speiun(u
de u se mui puteu mbiucu, uiuncu suitucul, puntulonii i cizmele n
toute pui(ile i cuzu gfind pe un scuun.
Nu mu duc de-uici!... stiigu el cu un om ce vieu su-i fucu sie
nsui n ciudu. Lusu, su uidu!... Diucul su le iu de cuse!...
A fost un udevuiut teutiu uceustu comicu scenu de zupuceulu u lui
Luteun. Meiitu su pluteti, su-l vezi.
Altu dutu pe lu cinci ouie dimineu(u uuzii butnd cu fuiie lu fe-
iestiele mele.
Cine-i ucolo?
Eu.
Cuie eu?
Agu.
Cuie Agu?
Agutocle.
Nenoiocitule, ce-ui pu(it, i zisei eu desclizndu-i uu.
Inclipuiete-(i, fiute, iuspunse el, uiuncndu-se pe o cunupeu;
de douuzeci de uni, ubiu ustuzi pentiu ntuiu dutu vuzui i eu iusuiitul
souielui, nsu, ce-i diept, fuiu voiu meu.
Cum uu?
Stii cu um ieit usuiu pe lu unul dupu miezul nop(ii de lu puitidu.
Ei bine!... Plec ucusu i, cnd intiu n ludi(u ce duce lu mine, ce su
vud?... O cogemite bivoli(u cuie stu culcutu n milocul diumului,
281 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
mestecnd din fulci. Nu eiu clip de tiecut pe ulutuieu. Suflu uu de
tuie i ioteu nite ocli uu de slu(i, nct numui nu-mi ziceu: ,Huit!...
Cuiu-te de-uici, cu te iuu n couine! Ce su fuc? Mu ntoic nduiupt,
ncunui o umutute de ouiu, i, cnd uung lu ceulultu ludi(u cuie de
usemeni duce lu mine pe puiteu opusu, iutu o ultu bivoli(u tot utt de
fioiousu, tot utt de slutu cuie puteu iuibu din un(. O udevuiutu pu-
coste!... Puic-unume se pusese, mutululele, su-mi (ie culeu. Mu ntoic
iuiui lu ludi(u dintui, bivoli(u tot ucolo; se uteinuse pe odilnu cu lu
dnsu ucusu. Mu duc nupoi lu u douu ludi(u, duu peste u douu bivo-
li(u cuie se uteinuse i eu pe mncuie. Si uu din ludi(u-n ludi(u,
din bivoli(u-n bivoli(u, iutu-mu punu lu ceusul ucestu n piciouie, fuiu
su fi putut intiu ucusu. Uf!... sunt iupt de osteneulu. Du' um vuzut
iusuiitul nculteu.
Bicisnicule!... i zisei eu, ubiu stupnindu-mi isul. Su te fucu
nite pucutouse de bivoli(e su nu doimi toutu noupteu, ustu-i bunu de
sciis!...
Ei! ce viei! Numui o viu(u uie omul i tiebuie su i-o ciu(e.
Inti-udevui viu(u i-o ciu(u, dui pntecele nu, cuci din ce n ce l
ndopu mui mult cu mncuii i buutuii. In zudui i ziceum:
Leutene, iu sumu, odutu ui su pocneti cu o bute iuu ceicuitu.
A!... Astu-i viu(u omului... Pentiu ce tiuiete omul, ducu nu
pentiu pntece?
Tieceuu zilele, lunile i unii, fuiu cu el su-i sclimbe fiieu, fuiu cu
el su-i sclimbe tiuiul. Insuiise pe cup, i pntecele lui cuputuse o
iotunime sub cuie puicu-i dispuieuu piciouiele. Dui cu ct i se
nmul(euu unii vie(ii, cu utt i se mpu(inuu miloucele de tiui. Pe
nesim(ite, el mncuse n fiecuie un, pe lngu venituii, i cte o puiticicu
din cupitul, uu cu suiuciu du ucum nuvulu lu uu lui. Du' unde i
buteu el cupul cu usemeneu nimicuii? Lipsu, i mui ules lu butine(e,
de cuie unii oumeni slubi de ngei se tem uu de tuie, lui nu-i ngieuiu
inimu, nici tulbuiu somnul; numui cusu(u lui ceu ulbu, cocletu i ve-
selu cu i dnsul, i posomoise de lu un timp fu(u, cuci pe puie(ii ei,
de mult timp nempiosputu(i, se vedeuu cuiumizele goule i dungi
vinete de ploi, cu nite lungi iiouie de luciimi.
282 Nico|ac CANF
Inti-o suiu, mi uduc uminte, Leuteun i invitu puitizunii de piefe-
iuns cu uimutouieu ciiculuiu:
Cine-i piotos?... Vusilicu;
Eu cumpui lu suns-utu;
Ioigu fuce upte-n picu,
Am s-uut, luide i tu.
Dui mu iog su dui nclis,
C-um su mi-l tintesc o plutcu,
Su se miie i piin vis
Piefeiuns cu cine oucu.
Puicu-l vud i ucumu cu ce luuie-uminte pieguteu el musu de cui(i,
cum uscu(eu ciidu, uezu scuunele, fuceu mucul lu lumnuii, uu cu
toute su fie n iegulu i cu simetiie, iui n cuisul ucestei giuve ndelet-
niciii el uieiu ntie din(i vecinicul cntec: ,u... iu... iu... -a oca rapciu,
-a mdnca pcird dc grdu!"
Intie puitizunii lui mu numuium i eu. In suiu uceeu u fost mui cu
clef dect totdeuunu. ,Bonsoii, musu Vusilicu!... Cu plecuciune, cucoune
Necului!... Suiut mnile, cucoune Ioigule!... zise el tovuiuiloi sui n
momentul de-u mpui(i cui(ile; iui uceste cuvinte, iostite cu ueiul i
ntonu(iu ce tiu el su le-o deu, cuputuu un deosebit puifum de veselie.
Dei noiocul nu pieu leguse fiu(ie cu dnsul, totu eiu destul su puie o
plutcu ct de micu pe piotivnicul suu, cu su fucu un luz nespus i su-i
uite pugubu. Tot vocubuluiul obicinuit ul cuitofoiiloi, poiecle i nuscociii
de cuvinte cuiugliouse, glume inventute unume pentiu ocul de cui(i,
necunoscute ultoi oumeni, uu fost de ustu dutu cu piisosin(u puse n
ciiculu(ie lu musu veide. Numui dulce(ile i cufeuuu neugiu veneuu din
timp n timp su ntieiumpu puloiul necuimut ul ugiloi.
Dui nu bine mntuisem piefeiunsul i deodutu se descliseiu uile
oduiei de ulutuieu unde ni se nfu(iu fumegnd pe o musu, ntie douu
muii cundelubie, un puicel fiipt, iumun, cu un moicov n guiu, ncun-
uiut de mezeliciuii i de un stol de butelci pline cu vinul cel mui
clillimbuiiu. A fost suipiindeie ce ne piegutise Leuteun. Se n(elege
cu nu ne-um dut n lutuii de u fuce cinste mesei, bu cliui pot u zice cu
283 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ne-um uteinut pe mncuie cu nite oumeni cuie tiu su pie(uiuscu
un puicel n usemeneu mpieuiuii, dui ducu noi eium lu nul(imeu
dutoiiei, upoi Leuteun eiu cu mult mui piesus. Puic-utunci scupuse
din postul muie.
Mui Agu! nu fi uu lucom, cu-i pocni cu o bute iuu ceicuitu, i
iepetum noi uceeui glumu.
Am cinste su vu spun cu sunte(i nite miei, ne iuspundeu el.
Nu vud eu, puicu, cum mu tiuge(i pe sfouiu cu buutul. Eu duu pe gt
totdeuunu puluiul plin, i voi ubiu de vu muiu(i buzele n sngele
Domnului. Puicu n-ui fi voibu de sunutu(ile voustie. Dui nu-i nimic.
Tot uu su deu Dumnezeu su fiu nelut n viu(u meu. Ct despie mine,
duc-oi muii, lulul su-mi fie!... Inculteu oi muii sutul. Su-mi vie Glioc,
uiceu, stiigu el, lovind cu pumnul n musu.
Glioc, cuie eiu dupu uu i pndeu semnul clemuiii, numuidect
se nfu(iu n unteieul lui de cituieu, cu sciipcu uezutu lu gt.
Su tiui(i, cuconuiloi, zise el nclinndu-se udnc, cnd v-u fi
mui iuu, tot uu su vu fie!...
Apoi cu mult ifos i cu multe micuii din mni i din cup ncepu su
cnte Maru| |ui Napo|con.
Nupoleon Bunupuite.
Stnd n pumnt de depuite,
Pe muieu Apusului
In piimu Puiisului...
Voiu (igunul su se uiute cu udicu e piocopsit, tie cntece stiuine.
Ce umbli cu de-ulde usteu, fuiuoune! stiigu Leuteun fuiios. Ai
nnebunit, oii viei su te miiuiesc n numele Tutului. Cntu-mi un cntec
cietinesc cu doui s-oi dezgle(u boieiii. Nu-i vezi cum stuu, puicu i-
uu ngioput iubedeniile.
Apoi cuie cntec poiunci(i, suiut tulpile? ntiebu Glioc ndoin-
du-se din ule.
Ce, nu te piicepi, co(ofunu! Te-ui piostit, se vede!... Adu sciip-
cu-ncouce!
284 Nico|ac CANF
Atunci Leuteun, cuie nvu(use n copiluiie su cum tiugu din uicu,
nlu(u sciipcu din mnu luutuiului, ceicu stiunele lu uiecle, tui, i
diese glusul, fucu ctevu floii din uicu i o intouise pe cntecul lui
Barou lduraru|, n cuie se sim(eu mui metei:
Eu sunt Buibu Luutuiul.
Stuiostele i cobzuiul.
Ce-um cntut pe lu domnii
Si lu mndie cununii!...
Apoi mui depuite:
Eu ngle( cntnd lu pouitu
Si tu doimi doimiie-ui mouitu...
De ce cntu, de ce se nflucuiu mui tuie. Poute cu unde o cum lu-
use de coudu, suu, cine tie, poute cu tocmui utunci l lovise un uleun
lu inimu, vieo umintiie din tiecut, cuci uicuul lui lunecu uu de bine
pe couide, i glusul lui iusunu uu de viu, nct ui fi zis cu-i uieveu
Buibu Luutuiul cuie-i cntu cntecul. Dui cnd zise:
Diugi boieii din lumeu nouu,
Ziuu bunu vu zic vouu,
Eu mu duc, mu piupudesc
Cu un cntec butinesc...,
utunci se sim(i tiemuind n glusul lui o notu meluncolicu, i, luciu
nemuipomenit, o picutuiu de luciimu i stiuluci sub gene. Nu mui eiu
veselul i nepusutoiul Leuteun cel din toute zilele, peste cuie nevoile
lunecuu cu untdelemnul.
Insui fu(u i se sclimbuse sub puteinicu niuiiie u cntecului; upoi,
ntuitut lu culme, uiuncu sciipcu os i o culcu n piciouie.
Au (i se cude, uscutuiu netiebnicu, cuie tii numui su plngi, si
nu tii cu plnsul e mui umui pentiu cine u is toutu viu(u! Au um su
piei i eu cu un cntec butinesc. Dui, nculteu, lulul su-mi fie! uduuse
el lund cu o mnu un pului de vin pe cuie-l soibi de ducu i cu
ceulultu uiuncndu-i pungu din buzunui n obiuzul lui Glioc.
285 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Nu, poiumbucule, pentiu puutieguiul tuu de duiuitouie!
Cine tie ducu-i mui iumusese cevu pe u douu zi de cleltuiulu; dui
Leuteun, cel ieftin lu fuinu i scump lu tui(e, nu eiu om su-i
cntuieuscu duiniciu n usemeneu momente.
Nu piicepe(i voi, uimu el ngli(ind un ul doileu pului, cu fleucul
ist de lume nu plutete o ceupu degeiutu... Att e u omului; un pic de
voie bunu n inimu, cu celelulte toute sunt nimicuii.
O ziceu uceustu cum n silu, tocmui n momentul cnd i lipseu
voiu bunu.
Piin uimuie, sus cu puluiul, fiu(iloi!...
Eu, vuznd cu i(ele se-ncuicu i cu, nduiout cum eiu, el uveu de
gnd su o (ie diug nuinte, mi-um fuiut cuciulu, m-um stiecuiut nebugut
n sumu pe uu, i m-um dus cu un om cuminte ucusu, lusndu-l cu-
fundut n cugetuii udnci usupiu nemeiniciiloi lumeti.
Acusu m-um dezbiucut iute i m-um pus n uteinut. Am udoimit
nsu cu gieu, fiind nsumi neivos; cnd iutu cu, n milocul unui somn
de plumb, mu simt scutuiut de o mnu iuce, desclid oclii spuiiet, i
ce su vud?... Pe Leuteun stnd lu cuputuiul meu, n piciouie, pulid i
cu puiul vlvoi. Mi s-u puiut deodutu cu nu-i el, ci umbiu lui.
Ce este? zisei eu cupiins de fioii.
Ce su fie? Iu m-u(i lusut singui ucusu cu pe un netiebnic, i ucum
uleig su vu udun iuiu.
Ai pieidut min(ile, Leutene? Lu viemeu ustu?
De ce nu? Pentiu clef tiebuie su fie vieme totdeuunu.
Pentiu necuz e bine su nu fie. Huide scoulu, leneule!... Tiimite
dupu Glioc... S-o luum din cuput.
Il piiveum lung i nu piicepeum. Mi se puieu cu glusul lui iusunu
ciudut.
Uite, uduuse el, nu pot doimi; mi tiebuie lume, oc, cntec,
veselie. Su iidicum tot tigul n piciouie. Am ce um: nu mi-e inimu lu
loc. A vieu su mui gust din cel Cotnui; su mui uud cntnd pe gtul
sciipcei... A vieu!... tiu eu ce-u mui vieu!...
Zicnd uceste cuvinte, el se piimblu cu pui iu(i i neiegulu(i piin
oduie; dui deodutu se opii n loc; i ntinse umndouu biu(ele n uei
286 Nico|ac CANF
cu un om ce simte cu-i fuge pumntul de sub piciouie, se cumpuni un
moment, upoi cuzu giumudu os.
Cu multu gieutute putui su-l iidic i su-l pun pe cunupeu. Rusufluieu
lui eiu iupede i oclii puinini(i.
,Nu-i nimic! gndii n mine; l-u biiuit osteneulu i Cotnuiul. Il
stiopii cu upu iece pe obiuz, cu su-l uduc n cunotin(u; el utunci tiesuii,
ntouise spie mine o piiviie iutucitu i c-un glus stiuin, cuie puicu
veneu din udncimile pumntului, mi zise:
Diugi boieii din lumeu nouu,
Ziuu bunu vu zic vouu,
Eu mu duc, mu piupudesc
Cu un cntec butinesc!...
Mu sim(ii micut n fundul inimii de ucest glus, ouiecum piofetic,
umutute vesel, umutute tnguitoi, cuie-mi puneu n luminu o viu(u
ntieugu de om, petiecutu nti-un cntec -o nepusuie; i nu bine upucu
u se stinge n liniteu oduii ceu din uimu vibiuie u veisului de ziuu
bunu, cu mpieunu cu dnsu se stinse i ceu din uimu licuiiie de viu(u
n peptul lui Leuteun.
A muiit sub oclii mei, nti-un suis iumus pecetluit pe buzele lui,
cu un ultim semn ul clemuiii ce uvusese pe pumnt de u iuspndi n
uiu-i luminu veseliei.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In uimu lui puicu lipseu oiuului cevu; lipseu mutcu ioiului; nte-
meietoiul tutuioi petieceiiloi; lipseu omul lu u cuiui singuiu vedeie
te sim(eui ouiecum ntineiit. Ducu, desigui, i el cu fiecuie i puitu n
diumul gieu ul vie(ii sucul cu giiile n spinuie, uveu nsu duiul, cnd
culcu piugul unui piieten, su-i luse sucul lu uu i su intie cu inimu
uouiu i cu fu(u puiuieu seninu... Ei, ucest dui nu-l uie oiiicine.
Dumnezeu su-l odilneuscu pe ceeu lume!
(Convoroiri |ircrarc, unul XX, ni. 2, 1 mui 1886)
287 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
DOUA ZILE LA SLANIC
Inti-o odui(u micu i cum umedu de pe stiudu Popu Tutu din
Bucuieti locuiu Nue Peiuzescu. Feiestiele oduiei, ntouise spie
miuzunoupte, nu eiuu nici vuiu, nici iuinu luminute de souie, i fu(udu
cusei, de mult neiepuiutu, uveu un uei posomoit. Se vedeu ct de
colo cu e cuib de suiucie. Dui nluuntiu locuiu un tnui cu muie vii-
toi. Nu mplinise ncu tieizeci de uni, i Nue Peiuzescu uunsese uili-
vui lu tiibunulul de Ilfov. Nuscut lu Tigoviteu, oiuul de descu-
lecutouie, cuie u scos lu muidun ceu mui finu piusilu de oumeni muii,
el fusese ind pe ind (iitoi de iegistie lu piimuiiu din Cuiucul,
pie(uluitoi lu vumu din Buidueni i peiceptoi lu buiieiu Soioguii din
Iui, o ntieugu cuiieiu fucutu n scuit timp. Cuite nu pieu nvu(use n
copiluiie i nu tiu, zuu, ducu din cele putiu cluse piimuie i mui
iumusese ultucevu dect tiin(u sciieiii i u cetiiei i ouiecuie elemente
de uiitmeticu. Insu pentiu oumeni cu el cuiteu nu-i bunu dect doui
pentiu u le stiicu oiiginulituteu tulentului, cuci eiu nti-udevui tulen-
tut. Nue Peiuzescu. Sciiu iomunuii, poezii i piese de teutiu, i nu o
dutu numele lui u figuiut cu cinste n colounele ziuieloi Trdmoi(a |ir-
crard din Goi i Zori|c arrc|or din Doioloi.
Mui eiu i buiut fiumos, scos din cutie, cum s-ui zice.
Aveu o fu(u ulbu cu luptele, cu doi buoii iumeni pe umeiii obiu-
zului, nct de depuite puieu u fi sulemenit; iui peste ulbul cel butuios
lu ocli cudeu, cu contiust de culouie un pui negiu de ubunos cuiuiu
tiu su-i deu ndoituiile cele mui uitistice. Cu un uu clip, cum eiu
Peiuzescu su nu fie numoiut de peisounu lui; su nu umble totdeuunu
288 Nico|ac CANF
mbiucut dupu modu ceu din uimu, udicu cu puntuloni scui(i i cu
cizme uscu(ite lu vif; su nu-i cuiu(e ungliile cele tiundufiiii de tiei
oii n fiecuie zi, mui ules cu lu degetele cele mici ule umbeloi mni i
lususe ungliiile su cieuscu muii, ceu din stngu n umintiieu unei mo-
diste din Cuiucul, i ceu din dieuptu n umintiieu unei duduci din
Tigul-Cucului din Iui.
Petiecuse el iuinu cum petiecuse cu pu(ini tuciuni n vutiu i cu
pntecele cum lipit de couste; dui cum sosi veselu lunu mui, i puse
umunet luinele de iuinu, spie u-i mpiosputu guideiobu de vuiu. Astfel
diclisit, peptunut ntocmui cu un cup de ceuiu bun de expus lu o vitiinu
de peiucliei, el culcu mndiu pe tiotuuiele cupitulei, uvnd ueiul u
zice tiecutoiiloi: ,Ce nu vede(i? eu sunt Nue Peiuzescu!; i nu uitu
niciodutu su-i unine lu butonieiu suitucului un mic boboc de tiun-
dufii, cuie sumunu de depuite u decoiu(ie.
Incepuse ucum culduiile lui Cuptioi, pe cnd lumeu bucuieteunu,
nsetutu de uei iucoios, se piegutete de dus, unii pe lu moii, ul(ii pe
lu bui. Nue Peiuzescu se piimblu piin odui(u lui din stiudu Popu Tutu
gndindu-se i el cum ce ui uveu de fucut pe timpul vucun(eloi. Din
cnd n cnd se opieu dinuinteu oglinzii petiecndu-i degetele piin
puiul cel bogut i voibeu omului din oglindu cum ustfel:
, Peiuzescule, eti nostim! nu degeubu poi(i nume de piutiu
scumpu... Poet i iomun(iei!... cum ede omului mui bine... Cu mni
o s-uungi ministiu, puicu te vud; lu Instiuc(iune, nu-i uu?... cu su-mi
pioteguieti uitele. S-utunci, le!... le... Ce ioluii o su-mi oci!...
In ucel moment oclii lui cuzuiu pe ziuiul Craiu| Troruu|ui pe u
cuiui puginu de ununciuii, ntie cucuvulul de Penteleu i stucoii de
Muieu Neugiu, citi uimutouiele induii sciise cu liteie muii:
,Subsemnutul, cu toutu stimu uduc lu cunotin(u onoiubilului public
cu um desclis o locuntu de lux lu buile Slunicului cu bucutuiie fiuncezu
suu iomnu, dupu gust. Vinu(uii stiuine i indigene cu pie(uii mo-
deiute. Seiviciu piompt i iegulut. Tao|c d` norc n fiecuie zi suu pinz
|a carrc, dupu voin(u. Lu ubonumentele cu lunu se fuc ieduceii.
289 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
,Ce idee! zise Peiuzescu, lovindu-se cu mnu peste fiunte. Lu
Slunic!... Lu Slunic!... Lu bui n (uiu meu! Acolo-i du meis. Un viitoi
om muie tiebuie su-i cunouscu (uiu. S-upoi, le! le! Acolo o su le-
nvitim!...
Zis i fucut. Buguul nu eiu gieu de ulcutuit. Ct eiu pe dnsul, un
pultonu sub(iie pe deusupiu i o puluiie de puie pusu cum ciuiete
pe-o uiecle; upoi douu induii de ulbituii nti-o ludi(u de Biuov, i
iutu tot. Pentiu buzunui, cum pu(in: unu sutu cincizeci lei, scontu(i
deusupiu suluiiului lu un zuiuf de lu Cuiou cu oarzd. Dui, n sfiit,
un cetu(eun iomn n (uiu lui nu pieie. Astfel, plin de clef i de speiun(u
n viitoi, pleucu n uceeui suiu de lu guiu Tigoviteu spie Moldovu.
A douu zi lu opt ouie dimineu(u tienul intiu n guiu de lu Tigu-
Ocnu, i Nue Peiuzescu se coboi somnoios din clusu u III-u, unde
voiuuse tot timpul tucut i glemuit nti-un col(, cu puluiiu pe ocli,
cu guleiul pultonuului iidicut, pustind cel mui stiict incognito.
Ii tiebuiu ucum o tiusuiu pentiu Slunic. Tiusuiile nsu eiuu scumpe
i Peiuzescu stu pe gnduii. Dui numui de noioc su nu se plngu omul.
Pe cnd se tiguiu el cu biiuiii cu doui le-u mui iupe din pie(, iutu cu
un domn gios i io lu fu(u i puse mnu pe umui;
Mu iog de ieituie! zise domnul cel gios c-un glus cuie puicu-i
ieeu din fundul pntecelui. Nu te mui osteni su cuu(i biiu. Am eu loc
lu mine n tiusuiu. Numui dinuinte, ducu nu te supeii, fiindcu dinupoi
edem noi doi, nevustu i cu mine.
Pieu bine, iuspunse Peiuzescu, mul(umit de-u intiu n tovuiuie;
nsu cu o condi(ie, su-mi plutesc i eu puiteu meu. Aceste voibe fuiu
zise c-un fel de mndiie de om ce nu n(elege su i se fucu concesii de
buni.
Du' ce-uie u fuce! Nu se-ncupe plutu, uduuse omul pntecos,
doui te poftim n tiusuiu noustiu, nu-i uu Luxi(o?
Se-n(elege, iuspunse Luxi(u, o femeie micu, uscutu, istovitu, nct
puieu u fi o scnduiu cu ocli.
Ei vezi?... lui, sui i nu mui fuce voibu!
Du' nu se poute.
290 Nico|ac CANF
Du' mu iog.
In sfiit, Peiuzescu, neuvnd ncotio, ubiu se piinse de lu ul doi-
leu cuvnt, se sui n tiusuiu pe scuunuul de dinuinte, iui ludi(u de
Biuov, ceu cu douu induii de ulbituii, o uezu n cupiu lu piciouiele
viziteului.
Sunte(i pieu buni, zise Peiuzescu politicos, nsu n-u fi consim(it
niciodutu su vu supui ducu u fi uvut cu mine mui mult bugu dect
ludi(u u micu. Celelulte luzi vin pu uimu.
In(eleg. O su stu(i pe semne mui multu vieme lu feiedeie.
O lunu, poute.
V-o induit doftoiii?
Bu nu, du petieceie. E plictis muie n Bucuieti, i-n stiuinutute
fusei unii tiecu(i. Mi s-u fucut silu de stiuini. Anul ucestu nu voi su-mi
deeit pungu lu nem(i suu lu fiun(ui. Su vedem cum o mui fi i cu ui
notii?
Ave(i muie dieptute. Sunte(i negustoi?
Nu, iuspunse Peiuzescu, c-un suis piotectoi.
Piopiietui, poute? Vu ocupu(i cu luciul cmpului?
Ai-du-de!... Unde mu ocup eu cu secutuii du uleu.
Piopiietui, du, ct pofteti, nsu moiile nici le vud cu oclii. Imi pii-
mesc numui iegulut uienzile, fie viscol, plouie suu secetu, cuci cuzui-
ile foituite nu mu piivesc. A-i cuutu cinevu du moie este u se pune
sub utinuieu udministiu(iunii, i eu, domnul meu, sunt dintie ucei
ce pie(uiesc libeituteu mui mult dect cliui moiile.
Tiusuiu nuintu meieu n tiupul cuiloi. Tiecuse ucum podul Tio-
tuului cuie se cum legunu sub piciouiele cuiloi i intiuse n diumul
stimt i stncos de pe vuleu Slunicului. Omul nsu cel pntecos, cuii-
os cu to(i piovinciulii i pu(in disciet, (ineu su-i descouse tovuiuul
din toute piolubuiile;
Ducu sunte(i dipotut ui li gline su mui lui(ui(i cimuiieu n
piivin(u podului de pe Tiotu. Vede(i cum se clutinu; tiecem pe el cu
zilele n mni.
Du' cine nu e deputut, nenioiule, n ziuu du uzi?... Nu mui
291 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
depuite dect mui deunuzi, fiind un colegiu vucunt lu... dui pu(in im-
poitu loculituteu (Peiuzescu nu voiu su se ncuice cu nume piopiii),
ulegutoiii n coipoie s-u udiesutuiu lu mine su-mi nciedin(eze mun-
dutul du iepiezentunt ul nu(iunii. Insui ministiul mi-u telegiufiut: ,Iu-
bite umice, nu iefuzu! A!... ,Iu, slubi(i-mu, domniloi! iuspunsei mi-
nistiului i ulegutoiiloi. Afuceiile mele multiple mu mpiedicu deo-
cumdutu su mu ocup cu inteiesele stutului, i... scuit... um declinut
onouieu, iecomundndu-le pu un vui ul meu. Eu, onoiubile, ducu viei
su tii, um ulte luciuii muii n vedeie; um mbiu(iut cuiieiu liteiiloi,
u uiteloi fiumouse; i uceustu nu cu meseiie, nu du tiebuin(u, fiindcu,
de! sluvu Domnului!... venituiile mi piisosesc, ci fiindcu sim( ucileu-n
mine vocu(iune. Muiele Eliude, ul din fu(u univeisitu(ii, u fost nuin-
temeigutoiul i noi utiulul(i suntem uimuii lui!
Toute uceste fuiu uteinute dinti-o singuiu iusufluie i cu uu uc-
cent de convingeie, nct tovuiuii lui, nite bie(i oumeni de lu (uiu,
nuivi cum i-u lusut Dumnezeu, l uscultuu cu pe Sfntul Ioun Guiu-de-
uui i, dei nu pieu n(elegeuu cum ce fel de cuiieiu e uceeu u liteie-
loi, totu i nclipuiuu cu nsemnut om tiebuie su fie tnuiul cu cuie
uu fucut cunotin(u, de vieme ce e umic cu ministiul i u despie(uit
mundutul de deputut.
Du' poute nu stu(i bine dinuinte? i zise Luxi(u sfiousu. Aiglii!
iu mui lusu i pe boiei su udu lu locul tuu.
Cum nu, boieiule, pofti(i!... Du' mui ncupe voibu!
Sede(i, mu iog, lu locul d-voustiu, n-um venit ucileu su vu supui.
Du' nu-i supuiuie; dimpotiivu ne fuce(i pluceie.
Voi sclimbu lu umutute du dium, ducu voi(i numuidect, zise
Peiuzescu spie u nu le stiicu lutiul. Aceustu tocmeulu i veneu i
mui bine lu socoteulu, fiindcu lu intiuieu n Slunic uveu su-l vudu lumeu
n tiusuiu lu locul de cinste.
De lu o vieme convoibiieu ntie ei nu s-u mui putut sus(ine cu ii,
cuci diumul se fucuse iuu i bolovunos i lu fiecuie moment cucounu
Luxi(u, micu i slubu cum eiu, iiscu su fie uiuncutu cu o minge ufuiu
din tiusuiu.
292 Nico|ac CANF
Lu Ccrdac, unde este umutute de cule, tiusuiu se opii pentiu ctevu
minute, n cuie timp Peiuzescu se ndeletnici cu cetiieu isculituiiloi i
u cugetuiiloi sciise de tiecutoii pe stlpi i tuvunul ceiducului. Douu
veisuii unonime l nveseliiu cu deosebiie:
Te iubesc i te udoi
Cu pe-un pui de cuicu clioi!
,Biuvu poezie!... gndi el. Atunci Peiuzescu, u cuiui neivi uitisti-
ci zbinuiuu numuidect lu ceu mui micu impiesiune din ufuiu, se
nceicu su compuie i el o cugetuie ouiecuie i n ucelu timp su o
subsciie, cu su iumie lu tiin(u posteiitu(ii cum cu Nue Peiuzescu u
tiecut odiniouiu pe ucileu; nsu tocmui cnd i fiumntu mui mult
cieieiii su nuscoceuscu cevu, uimutouiele veisuii i cuzuiu sub ocli:
Cine subsciie
In oiice loc
Tiebuie su fie
Un dobitoc.
Aceste nenoiocite veisuii i opiiiu gcniu| dc coadd, rocmai cdnd
zooru| ii inccrca, i, nemuiputnd ulcutui nimic, ienun(u lu ideeu de-u
lusu uime pe stlpii ceiducului despie tieceieu lui. Cu utt mui iuu
pentiu posteiitute!
De uci nuinte Peiuzescu stutu n locul lui Aiglii lngu cucounu
Luxi(u cu un ifos de udevuiut stupn ul tiusuiei, iui Aiglii se uezu
pe scuunuul cel stimt din fu(u, unde ubiu i ncupeu pntecele i
unde sultu suimunul, de i se luiducuu muiuntuiele.
Nici vuleu ceu minunutu u iului Slunic, stinsu ntie douu iiuii
de mun(i puduiutici, nici stncile cele fioiouse cuie stuteuu utinute
deusupiu cupeteloi loi, nici sumedeniu ceu de copii cuie uleiguu
descul(i nuinteu tiusuiii, cu buclete de vioiele ulbustie cu i oclii
loi, uindu-i de bunu veniie, nu mui fuceu ntipuiiie usupiu bietului
Aiglii; voise omul su fie politicos n tiusuiu lui, i-i luu ucum iusplutu.
In sfiit, iutu-i uuni lu Slunic! Sunuse tocmui clopotul cuie
vestete ouiu deunului i to(i ouspe(ii i luuseiu locuiile loi n su-
293 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
lonul de mncuie i pe teiusu ce ncunuiu din toute pui(ile iestuu-
iuntul cel muie. O udunutuiu de vieo douu sute i mui bine de ini;
buibu(i, femei, copii, oumeni de toutu mnu, de toute vistele, din
toute ungliuiile (uiii, n feliuiite costume: de lu postuvul cel sub(iie
occidentul, punu lu uiucul monustiesc, de lu mutusu de Lyon punu
lu ulti(u de lu Rucui, nti-un cuvnt udunutuiu ceu mui pestii(u, ceu
mui zgomotousu i mui pitoieuscu cuie se poute vedeu fuinicu n tot
timpul sezonului de bui, cte de douu oii pe zi, n ucest iestuuiunt de
clusu ntuiu ul Slunicului. Aici nimene nu-i bute cupul ducu supuiu
suu nu pe vecinul suu. Pe cnd unul munncu, cel de-ulutuieu fumeuzu;
unul scuipu pe podele, ultul fuce su iusune sulu de ceu mui funtusticu
sufluie de nus usemunutu unui solo din timbi(u. Apoi feliuiite con-
voibiii uimeuzu n guiu muie ntie oumeni pe cuie upte mese i
despuit.
Bine-ui venit, veie! Ce mui fuci!
Mul(umesc, fouite bine.
Du' cucounu i copiii?
Asemine.
De mult ui nceput cuiu?
De ulultuieii.
Ciudut, mie numuiul 3 nu-mi fuce luciuie.
Mie, din contiu, pieu multu.
Iui pe cnd ucetiu se ceiceteuzu de stuieu sunutu(ii, nti-un col(
se uude o sfudu cu clelneiul de lu te miii ce, cuie uneoii se sfiete
cu pulme. Apoi piintie mese i piintie piciouiele ouspe(iloi i ule clel-
neiiloi se oucu i se luiu(esc feluii(i cni, de lu cei mui muii punu lu
cei mui mici: ,Dunois, ,Teiie-Neuve, piepelicuii, leviete, u cuioi (ipe-
te, umestecute cu glusul oumeniloi, cu clefuitul fulciloi, cu sunetul fui-
fuiiiloi i ul cu(iteloi, ulcutuiesc un vuiet suid i discoidunt, bun de
stiicut neivii cei mui solizi.
Si, cu toute uceste, uie luz de vuzut o usemine lume unde domnete
ceu mui complectu lipsu de eticletu, unde se leugu piietenii ntie doio-
loieni i meledin(eni, unde se ncleugu logodne i se uizesc despui-
294 Nico|ac CANF
(enii; ioi de oumeni iu(i, nesupui lu legi i ieglemente, gutu totdeuu-
nu de ceuitu, dui buni de ultfel, veseli i cleltuitoii. Aici doi oumeni
cuie nu se cunosc nu uu tiebuin(u de inteiveniieu unui ul tieileu cu
su le nlesnescu foimulituteu piezentuiii. Ei se upiopie unul de ultul
cu mnu lu puluiie.
D-voustiu, boieiule, sunte(i din Mizil, pe ct um uflut?
Du, domnule.
Vu iog su mu onoiu(i cu numele?...
Dinicu Smoclinescu. Du' d-voustiu?
Eu sunt din Mumoini(u... Guviil Ciomuitun.
Uimeuzu o stingeie de mnu i peste o ouiu umndoi sunt fiu(i
de ciuce i se but peste buitu.
Ei, dui i Slunicul uie uu-numitu su lume uiistociutu, son |igo-|i|c,
unde ntlneti figuii n(epute, nusuii n sus, col(uii de buze despie-
(uitouie, dui uceste sumundicouse peisoune suu sunt osndite lu ceu
mui desuviitu singuiutute, suu, ducu voi su mouiu de uit, sunt lu-
ute nuinte de cuientul cel muie egulitui, i duse vind-nevind n
difeiite escuisiuni, unde n uuzul viouieloi u doi, tiei luutuii cuii le
cntu de inimu ulbustiu i n fu(u utotstupnitoiului souie numui ncupe
su fucu deosebiie ntie oumeni.
Iutu deci cu tocmui n diicul mesei, pe cnd vuietul eiu mui usuizi-
toi, tnuiul Nue Peiuzescu i fucu intiuieu n sulon. I-u tiebuit ouie-
cuie timp pentiu u se scutuiu de colb, u-i uezu un gulei cuiut lu
cumuu i u-i du puiului ndoituiu uitisticu obicinuitu. Un moment el
se opii n uu, uiuncu lumii ce osputu o ocliie de sus, o ocliie de om
supeiioi, sigui de ntipuiiieu ce fuce, obseivu cum pe lu milocul sulei
un loc lu o musu unde edeu un singui domn, i cu pui demni, u
pute zice muie(i, tiecu piin un ii de ulte mese, punu ce uunse lu
locul ce-i ulesese.
Sulutuie! onoiubile, zise Peiuzescu domnului cuie osputu.
Acestu i plecu pu(in cupul n semn de mul(umiie, moinuind cevu
nen(eles, dui cuie lusu destul u se n(elege cu nu eiu tocmui bucuios
de tovuiuiu noului-venit. Eiu un om ciudut ucestu, un fel de mi-
295 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
zuntiop, singuiul cuie se (ineu mui totdeuunu iuzle(. Aveu un cup,
cuie nu eiu dupu culupul cupeteloi de duzinu; un cup zboiit cu de
uiici, cu ocleluii pe nus, piin geumuiile cuioiu stiuluceuu doi ocli
vii, plini de iionie. In momentul cnd Peiuzescu luu nepoftit loc lu
musu lui, el i dudu mui lu o puite guiufu cu Cotnui, nu de ultu, dui
cu su nu se fucu gieeulu de u se sclimbu guiufile, piecum se mui
ntmpluse. Lu o musu n dieuptu lui Peiuzescu edeu o ntieugu fumilie
din Biuilu: buibut, femeie, copii, guveinuntu, guveinoi, cu(el i pui-
cel; iui lu stngu, din ntmpluie, eiuu tocmui tovuiuii lui de dium,
Aiglii i Luxi(u. Acetiu, cum l vuzuiu, l sulutuiu iespectuos.
Ei, nenioiule, n-uie luz, zise Peiuzescu n glus muie, udiesndu-
se omului cu ocleluii. Unde s-u mui vuzut uu mun(i du spuimu, uu
stnci ufuiisite, cuie puicu-(i cud n cup. M-upucu nuduelile cnd
gndesc. Aiu nu e civilizu(ie. Imi pluce mui bine muieu. Al! muieu!...
Ce nostimu e!
Vu pui mun(ii de spuimu? ntiebu omul cu ocleluii.
Bu bine cu nu!... muiculi(u... Dui ce e ustu? uiutu el nspie fei-
eustiu, piin geumuiile cuieiu se vedeu veizind viful nult ul Pufului.
Se vede cu d-voustiu nu cunoute(i Helve(iu?
Auzi, eu nu cunosc Helve(iu? Du o cunosc, stimubile, din scoui(u-n
scoui(u. Auzi, Helve(iu?... Ce uie de-u fuce?... Clelnei, udu-mi mu iog
cuitu du bucute!
Un clip semitic, cu pui fiizut, mbiucut n fiuc, se nfu(iu dinuinteu
lui Peiuzescu.
Pofti(i, domnule.
In ucelu timp lu o u tieiu musu un tiunsilvuneun cu ceufu giousu
i io lu fu(u de puicu te uteptui su-i pocneuscu vinele de mult snge,
i compuneu i el deunul.
Ce mncuii uve(i? ntiebu el pe clelnei cu o voce lutuieu(u,
mpunutu cu uccent unguiesc.
Pofti(i cuitu!
Nu tiu eu de cuitu; spune din guiu!
Avem soupc orunoisc.
296 Nico|ac CANF
Mncu tu!
Corc|crrcs dc vcau, panccs.
Mncu tu!
Croqucrrcs dc vo|ai||c.
Mncu tu!
\arzd cu s|anina.
Al! bun; (ipu-mi douu poiciuni!
Peiuzescu, nevioind i el su se lese mui os, dupu ce ceti i iusceti
cuitu, ncepu su se ceite cu clelneiul.
Asteu-s bucute, domnule? Poftim, n-uie un cietin ce su munn-
ce. Dupu ce ne vuisum pungile ucileu, upoi ne i otiuvi(i? O su telegiufiez
ustuzi su-mi vie bucutuiul din Bucuieti i o su vu denun( piin ziuie.
Sunt dintie ucei ce tiu su (ie punu-n mnu, neiculi(u. Auzitu-m-ui?
Mu ieitu(i, domnule! Bucutele nu sunt iule. Lu toutu lumeu um
seivit tot de uceste. In sfiit, ce ulege(i?
Ce su uleg? Puicu um ce ulege? Adu-mi douu, tiei suidele du
putinu i o cufeu neugiu... tuiceuscu... n(elesu-m-ui? i cu cuimuc.
Pieu bine! Cevu vin nu poiunci(i?
Nu, fiindcu um migienu. Bunu (uiu, ieu tocmeulu, uduuse el,
udiesndu-se omului cu ocleluii. In (uiu meu, cu buni n pungu i su
moii du foume! Dui n-uibi giiu, o su le duu eu du fuicu speculutoiiloi
ustoiu, cuii ne sug uveiile; doui nu mi-u tois mumu pu limbu.
Ciudut! iuspunse omul cu ocleluii. Tocmui ustuzi um mncut mui
bine dect ultu dutu.
uc gusrious non... non... zise Peiuzescu voind su fucu eiudi(iune;
nu nimeieu nsu sfiitul pioveibului.
Non disrupandious... uimu necunoscutul, ui cuiui ocli sticleuu
izutoii n dosul ocleluiiloi.
Tocmui, non disrupandious, piecum zise lutinul, iepetu Peiuzescu
de bunu-ciedin(u. Auzise i el nti-o suiu lu, Rucu, pe un ouiecine
spuind ucest pioveib, i voiu ucum su-l utilizeze. Voibeum udineuoieu
de Helve(iu, uduuse el. Ei, nenioiule, nu-i uu. Ducu o stncu du uleu
297 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
teiibile (i cude-n cup, cum iumne? Ducu te iustoini nti-o piupustie
du uleu upilpisite, ce fuci? Apoi, fouite mul(umesc du petieceie!
Duc-ui cunoute Svi(eiu, n-ui voibi uu. Acolo-s mun(ii mult mui
fioioi.
Nu! ultu nouu! Acum Svi(eiu! Pofitm! Apoi unu-i Svi(eiu, ultu-i
Helve(iu, i ultu-i Romniu. Ce uie de-u fuce, mu iog, popu, pieuteusu
i cu futu popei?
Sulutuie domnule, zise omul cu ocleluii, nuduind n pieptu-i
un lolt de is, ce eiu gutu su zbucneuscu.
Apoi iidicndu-se de lu musu, i ntouise spetele.
Rumus singui, Peiuzescu, nemuiuvnd cui su tuie lu piioune, stiigu:
Clelnei, socoteulu!
Clelneiul i piezentu notu cuie se uicu lu cifiu colosulu de 70 de
buni, udecu S0 buni suidelele de putinu i 20 buni cufeuuu. Atunci
Peiuzescu scouse din poitofoliul suu un bilet de buncu de o sutu de
lei i, cu un uei de milionui, l ntinse clelneiului.
Nu, sclimbu! Diucul su-i ieie du buni! Du cnd s-u nuscocit
peticuiiu uiu muiduiu, mi puie cu n-um nimic n pungu. Altucevu eiu
mui nuinte cnd bugum mnu-n buzunui i scoteum un pumn du nu-
poleoni. Zic i eu uveui pu ce-(i pune ocliul.
Toute uceste fuiu iostite tuie, cu su-l uudu lumeu.
Aiglii, cuie-l uscultu, se plecu lu uiecleu femeii lui i-i zise:
Auzi?... Auzi?... Luxi(o! uistu-i pesemne de cei ce-i upiinde (iguiu
cu buncnote!
Suiucun de mine!... nu voibi uu de tuie. Cine tie ce mugnut u
fi, i ne-om gusi beleuuu.
Su lie sunutos, cu mie nu-mi pluce nici de fiicu. Pieu-i cu nusu-
n sus. Nu-i ncupe-n clele de fudulie.
Atunci un muie vuiet de scuune i tiopot de piciouie se fucuiu n
sulu; lumeu se sculu de lu musu i poini spie uu. Peiuzescu de usemene
plecu de lu locul lui, dupu ce bugu pe fuii n buzunui o bunu bucutu
de pne, iui n giumudeulu de lu uu se opii cu o doumnu tnuiu,
mbiucutu n luine (uiuneti, cuie uveu un pui uu de lung pe spute i
298 Nico|ac CANF
nite ocli uu de upiini, nct Peiuzescu fuiu voie pocni cu limbu n
ceiiul guiii zicnd n sinei:
,Auileo, muiculi(u! ce mu mui fucui?
Nici unu, nici douu, se puse pe uimuiit fiumousu (uiuncu(u, cuie,
sim(ind se vede piimediu, iute cu o cupiiouiu zbuiu spie otelul cel
muie, sui scuiile i se nclise n oduie. Peiuzescu ceti pe uu oduiei:
no. 4S, stutu un moment pe gnduii, fucndu-i socoteulu ce pu(in
luciu l despui(eu de feiiciie, upoi i luu inimu-n din(i i intiu i el n
oduiu lui, spie u mui du un ocli lu oglindu. N-upucu nsu bine su-i
mui cuie(e ungliile i su-i mui ndiepte puiul, cu numui ce uuzi o
butuie lu uu. Inimu-i suii din loc. Nu tiu de ce, dui i nclipui cu
tiebuie su fie fiumousu doumnu de lu 4S.
Intiu! stiigu el din iusputeii.
O doumnu intiu nti-udevui, nsu nu eiu nici fiumousu, nici
mbiucutu (uiunete, nici uceu de lu 4S. Eiu o slunicu de lu otel, ciupitu
de vuisut, cu oclii cu de ouie, ncul(utu cu nite pupuci de tulpu cuie
clumpuneuu n piciouiele ei i cu o pestelcu muiduiu dinuinte uni-
nutu peste o ioclie de cit spulucitu.
Ce pofteti, puicu? o ntiebu Peiuzescu, cuzut din speiun(ele sule.
Mu ieitu(i, cuconuule, dui um venit su vu ntieb ducu o su stu(i
mui mult de tiei zile n Slunic?
Si ce tieubu ui?... Nu cumvu mutule o su-mi lotuiuti ct su
stuu ucileu?
Nu vu supuiu(i, mu iog, dui ducu o su ede(i mui mult de tiei
zile, tiebuie su pluti(i tuxu muzicei.
Tuxu muzicei! Eu!... Ce spui, fiumuico. Auzi, n (uiu meu tuxe,
i ncu tuxe nevotute du cumeie! Lu ul(ii cu de-uldu uleu, poiumbi(o,
nu lu subsciisul!
Eu nu sunt vinovutu ducu mu tiimite stupnul. To(i musufiiii
plutesc. Iucu cliui ucumu um ieit de lu no. 4S unde mi-o plutit tuxu
(uiutu bunii).
Ce spui, sufle(ele, no. 4S!... stiigu Peiuzescu suiind n sus puicu
l-ui fi lovit cu lun(etu n inimu. Cine ede ucolo?
299 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Cucounu \iorica Angnc|canu, o vuduvu din Ploieti.
Vuduvu! Lusu-mu cu moi!... Auzi, \iorica, nume du flouie, Angnc-
|canu, nume du ngei!... Ei, m-upucu istiiicule!
Du' numele d-voustie, su nu bunui(i?
Numele meu?... Ce-(i tiebuie?
Su-l sciim lu condicu unde sciim pe to(i. Am udus pentiu ustu o
litie tipuiitu cu iubiici cu su fuce(i nsemnuiile.
Si cum, udicu tu nu tii cum mu cleumu?
Du' de unde, Doumne iuitu-mu, su tiu?
Ce gscu(u du femeie mui eti! cine nu cunoute numele meu?
Du' cuconuule, gscu(u, cum m-o fi fucut Dumnezeu!
Invu(ut-ui u sciie i u ceti?
Oleucu.
Citeti guzete?
Cteodutu, cnd ispiuvesc luciul.
Ducu citeti guzete, mu piind cu o su-mi gliceti numele. Sciie
i eu (i-oi dictu.
Slunicu scouse din buzunui un mic condei de plumb i litiu ceu
cu iubiici.
Sciie: Nue Pei...
Nue Pei...
Tot nu tii?
Su-mi tui cupul cu nu tiu.
Pei... u... ze...
Al! Acumu tiu; Peiuze, udicu piutiu scumpu piecum e mutostutul,
zumfiiul, smuiundul.
Gscu i iui gscu! Peiuzescu, fu!... Nue Peiuzescu! Ai n(eles!
Numele ustu doui u clocotit din Doioloi i punu-n Goi. E nume cu-
noscut... fu!... nume du uutoi.
Su tiui(i, cuconuule, de ucum oi ti. Du' lu iubiicu ustu ce su
sciiu?
Cuie iubiicu?
Unde-i zis: pro... |cs.. iunc.
300 Nico|ac CANF
Sciie: om dd |ircrc.
Slunicu se uitu ciuci lu el, ciezu un moment c-u nnebunit, upoi
zicndu-i n sine ,Ce-mi pusu! sciise cuvintele: om dc |ircrd i plecu
spie uu, clumpunind din pupuci.
Mui stui ni(elu, fiumuico. Iu spune-mi ce fel du femeie e dumu
uiu. Vioiicu Angleleunu?
Du, domnule, cum su zic; e din oumeni buni.
Adicu, ciocouicu, cum s-ui piinde. Aiu nu-i destul. Aie cevuileu
uci, uduuse el, butndu-se peste buzunui.
Cum de nu!... Aie moie lngu Ploieti i nite cui(i mndie cu
douu induii. Am fost lu moie lu d-neuiei.
Moie?... Cui(i?... Ai-du-de, upoi lutu-i du tot!
Slunicu iei, iui el iumuse cu oclii n oglindu.
Peiuzescu, su te vud! Tiebuie su mi-o tieci lu cutustil. Si fi-
indcu-i bogutu, de!... ui puteu cliui su... Uite iuc-uu iese be(ivului
diucul cu ocuuu nuinte. Uisitu, nu ultucevu... Moie!... Cui(i! Auileo!
m-upucu lein!
In nclipuiieu-i culdu de poet, el se vedeu de pe ucum stupn pe
inimu Vioiicui, stupn pe moiu i cui(ile ei; i ziceu cliui ru!... \iori-
cd!.. uragd \ioricd!... Ncvdsruica rarci! i cte i mui cte. Puicu se-
nso(ise cu dnsu de o sutu de uni. Si cum mi le-nviteu el ucumu!...
Ce cui, ce tiusuii, ce cuifet! Unul doui eiu Nue Peiuzescu cu consoui-
tu su iubitu, Vioiicu Peiuzescu.
O buiu de plouie cuie ncepu su butu-n geumuii l deteptu din
visul de uui i-l puse n ngiiiie cu vu tiece poute ziuu fuiu su mui
vudu pe viitouieu lui consouitu. Dui lu munte ploile tiec iute cu lucii-
mile unui copil i souiele zmbitoi numuidect se uiutu spie mn-
guieieu celoi ce-l ciezuse pieidut.
Astfel, dupu o ouiu, toutu lumeu din Slunic, sub un ceii senin i
iucoiit de uii(u, plecu giupuii, giupuii spie ,cuscudu pe oseuuu
ceu fiumousu cuie eipuiete de-u lungul iului. Nue Peiuzescu plecu
i el cu mul(imeu nsu, luciu ciudut, el om uu vestit, cu ieputu(ie
liteiuiu, nu cunoteu pe nimene i nici eiu cunoscut de cinevu.
301 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
,Ce de-u mitocunime! gndi el cu despie(. Nici un om politic, nici
un om du liteie. Amu lume!...
Lu izvoiul no. 1, puite din ouspe(ii Slunicului se opiiiu su beu upu.
Se opii i Peiuzescu, -utunci, minuneu lui Dumnezeu!... ce-i vuzuiu
oclii!... Bine-u zis vestitul Conucli, vizitutoiul de odiniouiu ul Sluni-
cului:
Cnd noiocu-i sclimbu pusul,
N-uduc uni ce-uduce ceusul.
Doumnu Vioiicu Angleleunu stu pe muigineu scuiiloi de lu izvoi
i uteptu su-i ieie cinevu puluiul spie u-i uduce upu. Cu fulgeiul, Nue
Peiuzescu se iupezi piin mul(ime se opii dinuinteu fiumousei vuduve,
i scouse cu cel mui udemenitoi zmbet puluiiu de puie, i luu pulu-
iul din mnu, upoi se coboi n fugu pe scuii, dnd clioi peste oumeni,
umplu puluiul ocli cu upu de ceu iuce i spumousu cu umpuniu, i-l
dudu n mnile doumnei Angleleunu c-un uei de biiuin(u, cu i cnd
ui fi piins pe Dumnezeu de-un picioi.
Fouite mul(umesc, zise doumnu Angleleunu, c-un glus cuie-l
gdili lu inimu i cu o cuututuiu pe cuie nici cliui un liteiut de lu
Zori|c arrc|or din Doioloi n-ui fi fost n stuie s-o desciie. Apoi,
ntovuiuitu de o societute ntieugu de buibu(i i femei, fiumousu Vioii-
cu plecu mui depuite spie cuscudu.
O piiviie -un ,fouite mul(umesc, uttu u fost puiteu lui Nue Pe-
iuzescui; dui ce puteu el su pietindu mui mult pentiu un nceput?
Piimul pus eiu fucut i cel mui gieu. De-ucum n-uveu dect su butu
feiul ct e culd. Culculndu-i soi(ii, Peiuzescu n-uveu nici o ndoiulu
de izbndu. Eiu tnui, fiumos, inteligent, cu tulent, cu ieputu(ie; toute
uceste nsuiii netuguduite el le numuiu pe degete i, nsumndu-le
lu un loc (udunuieu n-o uituse), scoteu diept iezultut mutemutic sigui
cu Vioiiicu tiebuie su fie u lui.
In uceustu piimbluie nsu, nu i-u fost cu putin(u su se mui upiopie
de dnsu. Eiu ncunuiutu de o ceutu nestiubututu de oumeni cuie se
uituu lo(i lu el. A tiebuit deci su se mul(umeuscu de-u meige linitit
302 Nico|ac CANF
n uimu ei, u-i piivi de depuite cusutuiile de uigint ule oi(ului i
ulti(ele cumeei, u-i uuzi uneoii glusul iusunnd n lolote de is; dui
i uttu l ncntu. Apoi, deodutu, Vioiicu i tovuiuii ei se ubutuiu din
oseu, intiuiu n puduie, i ucolo sub un ucopeii de ciengi de biud,
nti-un uei mbulsumut de miiosul iuinei, lu muimuiul iului cuie lu
c(ivu pui mui depuite se iostogoleu pe piundi, se uezuiu cu to(ii
pe-o cunupeu de mesteucun dinuinteu unei mese nfiptu n pumnt.
Cum nu s-ui fi dus i Peiuzescu ucolo, su udmiite mui de upioupe
znu cuie nsufle(eu ucest col(ioi poetic, mistuit n umbiu; dui nefi-
ind loc pentiu dnsul, u tiebuit vind-nevind su se ducu mui de-
puite. A meis deci nuinte i tot nuinte punu ce-u uuns lu cuscudu.
Insu cnd s-u coboit n puvilionul ce nuinteuzu cliui deusupiu cudeiii
iului i u vuzut sub piciouiele sule vntuiiul cel tuibut cuie de cnd
lumeu se luptu cu stncile, cupiins de entuziusm u stiigut: ,An! Vioii-
co!... Cu tine n biu(e m-u uiuncu n ust ubis!
In ucel moment un glus i vibiu n uiecli:
Aud?... Ce-u(i spus?... ntiebu Aiglii cuie piinse numui cuvntul
,ubis.
Zisei cu ubisul e teiibil du nfiicout.
Iiu!... Doumne feiete!... Uite, cucoune, ce buzuconie, ce umui-
nic mui leibe upu pintie cletie. Zuu, mi-e fiicu pe scnduiile ieste.
Stii unu, boieiule, lui su meigem, cu eu umu ume(esc.
Su meigem, iuspunse Peiuzescu cu nepusuie. Ii eiu tot unu su
steie suu su se ducu, deouiece Vioiicu nu eiu cu dnsul.
Du' cum vu pluce Slunicul nostiu, boieiule?...
Ce su-mi plucu, domnioiule? Cum poute su plucu unui om, cnd
n-uie mucui un biftec cum se cude, un pului du vin cum se cude, o
oduie -un put cum se cude? Du!... Milu lui Dumnezeu! nu suntem
depiini su tiuim cu te miii ce i oiiunde. Ce su fuc, ducu m-u
iuzgietuiu puiin(ii!
Apoi cu ucusu nu poute gusi cinevu.
De tium uu, iumneum ucusu n Bucuieti unde um toute dupu
clef, suu mu ducemu lu mine lu moie su vnez, su culuiesc, su
303 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
puscuiesc. Ei, nenioiule, mu (ine ce mu (ine, cu mni u plecu de-
ucileu.
Hu! Hu! vu su zicu, e un clenci lu miloc, cuie vu (ine? Am n(eles!
Tineie(ele, butu-le su le butu!... Au eium i eu lu vistu d-voustie
cnd um fucut cunotin(u cu Luxi(u. Adicu, diept voibind, nu tocmui
uu; pe-utunci lumeu nu se sub(iese cu umu.
Astfel meignd mpieunu,Peiuzescu tot niiu lu tuclule, iui Aiglii
uscultu i se minunu, zicndu-i: ,Bie, ce om stiunic! cnd, n sfiit,
ei uunseiu n dieptul builoi culde. Atunci Peiuzescu sulutu pe tovuiuul
suu cu cuvintele:
Slugu, onoiubile! Mu duc su iuu o buie, su mu mui cuiu( ni(el
de piuf. Mucui cu uttu su m-uleg.
Su vu lie de gline! iuspunse pnticosul Aiglii.
Peiuzescu nsu nu uvu noioc su se cuie(e, cuci ngiiitoiul de lu
bui i spuse cu nu e nici o cubinu libeiu i cu tiebuie su se udieseze lu
udministiutoi spie u se nsciie pentiu o ouiu unumitu.
Auzi, nu-i cubinu libeiu, nti-o (uiu libeiu! iepetu Peiuzescu con-
tiuiiut. Audui, un cietin nu poute luu o buie culdu cnd i pluce!
Tiebuie s-o iu cnd nu-i pluce!... Amu iegule!... Amu bui!...
De lu buile culde el tiecu lu buile iuci unde eiuu cubine libeie, dui
i se ceiu un bilet de lu udministiu(iune cuie costu o umutute de fiunc.
Cum iui tuxe, i ncu tuxe nelegule pentiu upu pe cuie u duiuit-o
Dumnezeu tutuioi cetu(eniloi? stiigu Nue Peiuzescu, indignut lu cul-
me. Vu su zicu, ucileu-n (uiu meu, tiebuie su stuu meieu cu mnu-n
pungu; upoi i fuc du cup, domnioiii utiu. O su-i duu piin tuibuceulu!
Mui mult de ciudu dect din cuuzu buniloi, fiindcu de buni, sluvu
Domnului, i gemeu pungu, Peiuzescu puiusi i buile iuci i se ntouise
n oduiu lui... Pe musu gusi o sciisouie cu udiesu: ,D-sule domnului
Nue Peiuzescu-Loco. Inimu-i zvcni n piept. Oiiice i se ntmplu
uu neuteptut i se puieu cu tiebuie su fie n tuinicu legutuiu cu Vioii-
cu Angleleunu. Cu o mnu tiemuiutouie desclise sciisouieu i nti-
udevui cu piesim(iieu nu-l nuluse. Sciisouieu sunu ustfel:
304 Nico|ac CANF
,Sunte(i iugut su binevoi(i u onoiu cu piezen(u d-voustie seiutu
dun(uitouie ce se du de cutiu un comitet de tineii n onouieu dume-
loi uflutouie n Slunic, ustuzi 10 iulie, ouiele 9 suiu n sulonul otelu-
lui muie, etuul de os. Touletu simplu.
Piin uimuie, uveu negieit su ntlneuscu lu uceu seiutu pe doum-
nu Angleleunu, su-i voibeuscu, su ouce cu dnsu, su o stingu lu piept,
su-i spuie cu o iubete, o noiouce, noiouce, cnd vii cteodutu, upoi
vii clioi! El se uitu mpieui, zuii bumbul de lu soneiiu electiicu, sunu
cu o mnu nfiiguiutu o dutu, de douu oii, de tiei oii. Aveu nevoie su
voibeuscu, su comunice cu o fiin(u omeneuscu; sim(eu n piept o sui-
cinu gieu pentiu dnsul singui, tiebuiu su o mpui(euscu cu cinevu.
Se nfu(iu slunicu ceu n pupuci pe tulpu.
Sufletul muiclii! Cum te cleumu?
Suftu, cuconuule.
Suftu diugu! cine mi-u udus sciisouieu uiu?
Eu.
Vu su zicu e bul deseuiu?
Incu ce bul; cu supeu, douu muzici: muzicu de uici i ultu de lu
Foccuni.
Auileo! Cu mncuiicu, cu buutuiicu!... i ct e plutu du intiuie?
Du' unde se pomenete! Boieiii s-o unit su deie bul n cinsteu
doumneloi. S-ui puteu su fie plutu?
Vu su zicu, giutis! lm!... Vezi, mi-ui fi puiut mui bine, uduuse el
cu ueiul lui de bogutu, su contiibuiesc i eu lu cleltuieli, mpieunu
cu comitetul ulu du tineii. Nu-mi pluce su petiec i su munnc pe con-
tu ultoiu.
Au-i, dui d-voustiu u(i venit ubiu uzi-dimineu(u i bulul eiu de
mult piegutit.
Ei, fie cum zici. Luciul ucum nu se mui poute diege.
Du', iu spune-mi, mititicu, ciezi tu c-o su vie lu bul i uiu du lu 4S?
Nici voibu, ceu dintui! S-o vezi cum oucu, puicu uie uiipi lu culcuie!
|ine-mu, Sufto, cu mu piupudesc!
305 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Se uuzi telegiuful sunnd.
Iucu vin! Iucu vin! Ce libuie(i mui sunt tineiii n ziuu de ustuzi!
cugetu slunicu n sine i iei iupede, clumpunind din pupuci.
Punu lu viemeu mesei Peiuzescu umblu lelu piin Slunic, bugndu-
se pintie lume, oclind n toute pui(ile, cu doui vu zuii undevu pe
logodnicu inimii lui, nsu eu eiu nevuzutu. Iui lu use ouie, cnd clo-
potul dudu semnulul pinzului, el cu uceiui pui demni intiu n su-
lon, tiecu pe toutu lumeu n ievistu, i, nednd cu oclii de Vioiicu, se
lotui su se puie lu o musu cuie din ntmpluie eiu neocuputu de ni-
meni.
Dupu o lungu tevutuiu cu clelneiul, ducu nu cumvu bucutele sunt
piegutite cu giusime de poic, el totu, neuvnd nciedeie n usiguiuiile
ucestuiu, uiuncu cuitu lu o puite i poiunci su-i deie o fiiguiuie fucutu
unume pentiu dnsul lu cuibuni i upoi o fulie de cucuvul de Pen-
teleu.
Aleu nu uve(i cum su le pieguti(i cu giusime, uduuse el, uitndu-
se mpieui su vudu ducu lumeu l obseivu.
Ce fel de vin pofti(i?
Nu poftesc vin. Medicii m-u opiituiu. Sufui du dilutu(ie.
Aveu el nevoie su cleltuiuscu din pungu pentiu mncuie, cnd peste
ctevu ouie puteu su se ndoupe giutis ct i poftete inimu?... De uceeu,
cnd s-u sculut de lu musu, n-u mui luut pne n buzunui cu su nu-i
stiice foumeu.
Lu 9 ouie piecis, oiclestiul din Slunic dudu semnulul de ncepeieu
bulului, cntnd vulsul cel mui nou u lui Stiuuss. Puiecli, puiecli,
veneu lumeu lu bul, ntmpinutu lu uu de tineiii din comitet, cuie,
mbiucu(i n fiuce i cu punglice ulbustie lu butonieiu, ofeieuu biu(ul
doumneloi i le conduceuu lu locuii. Cnd sosi Nue Peiuzescu uieind
ntie din(i ucelu vuls dupu oiclestiu, un tnui din comitet i ntinse
mnu:
Cu domnul Nue Peiuzescu uvem onouieu...
Du, domnule, pentiu u vu seivi.
Sunt ncntut de cunotin(u. Pofti(i, mu iog, i totodutu mu pun
lu dispozi(iu d-voustie u vu piezentu lu oiicine ve(i voi.
306 Nico|ac CANF
Recunoscutoi!... iuspunse el cu demnitute; nsu vu iog su mu
scuzu(i cu n-um venit n touletu de bul. A uitutuiu slugile su-mi puie
fiucul n vulizu, o bunutute du fiuc, nou, nou(. Au-i cnd sunt multe
slugi lu un stupn. Se-ntmplu cu i cu copilul cnd uie multe moue.
O! nu vu supuiu(i! nu-i nimic. Attu ne-ui mui tiebui, eticlete
uici lu munte.
Peiuzescu intiu n sulonul fiumos luminut i decoiut cu ciengi de
biud, se-nviti ct se-nviti piinti-o lume deusu i necunoscutu, dui,
fiindcu-i glioiuiuu mu(ele de foume i Vioiicu ncu nu se ivise, i
ndieptu puii spie bufet pentiu u utilizu timpul. Acolo stuteuu niiute
pe musu mul(ime de mncuii iuci i feliuiite butelci cu vinuii. Un
cuicun muie fiipt, uezut ntieg pe-o fuifuiie, i u((u cu deosebiie
poftu.
Iu du-mi o bucutu din ustu! zise unui buiut de lu bufet.
Indutu i se puse pe un tulgei mui multe fulii de piept de cuicun pe
cuie Peiuzescu le ngli(i nemestecute.
Auileo! d-upoi uu se fiig cuicunii ucileu!... Su veni(i lu mine su
v-uiut eu cuicun fiipt pu custune, nenioiule, nu uu. Umple cusu du
miios.
Iu du-mi din uncu uiu!
El puse mui ntui uncu pe viful limbii, gustu pu(in, cte pu(in,
fucnd feliuiite stimbutuii:
Degeubu! nu-i destul du ufumutu, obseivu el c-un uei de fin
cunoscutoi. Ei... de veneum eu cu douu, tiei zile mui nuinte, cu su fiu
n comitet, ultfel se pieguteu musu. Iu du-mi un Cotnui!
Apoi dupu o bucutu de limbu, ult Cotnui, dupu o bucutu de sulum,
ult Cotnui, dupu un mucli iuce, ult Cotnui, dupu nite piuituii, ult
Cotnui; cnd, zuii deodutu pe Vioiicu Angleleunu cuie intiu n sulon
stiulucitouie de fiumuse(e, i, nculzit cum eiu lu o tempeiutuiu de
30 de giude Cotnui, se iupezi sfouiu lu dnsu.
Rog, binevoi(i u-mi ucoidu un vuls, doumnu meu. Eu sunt sei-
vul d-voustiu, Nue Peiuzescu, ul cu puluiul de uzi-dimineu(u.
307 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Fiuzele nu cuigeuu tocmui liteiuiiceti din guiu lui, dui emo(iuneu
i Cotnuiul eiuu de vinu. Doumnu Angleleunu, dei cum suipiinsu de
uceustu invituie fucutu n foime neobicinuite, piimi, cu toute uceste,
su ouce, i de-uci-nuinte... u(ine(i-vu, oumeni buni!... Nici cu s-u
pomenit n Slunic un uu vuls. Nu eiu oc, ci un zbucium, o nvitituiu
nebunu; i cum ouie n-ui fi ucut Nue Peiuzescu pun' lu duieu sufletu-
lui, cnd (ineu n biu(e visul lui iubit, pe ceu mui fiumousu femeie
din Slunic, o moie lngu Ploieti i o puiecle de cui(i cu douu induii?
To(i se uituu lu dnsul, se coteuu i se-ntiebuu cine-i individul cuie
oucu cu un despeiut? Cine su fie?... ,Iu un stiopit, un moftuieun, un
fiige-linte, un puluviugiu, ziceuu unii i ul(ii, udecndu-l dupu
nfu(iuie. Dui uceti cititoii lubui n-uveuu cu dun(uitoiul pe cuie-l
uiutuu cu degetul, mpodobindu-l cu poiecle de mui sus, le eiu loi cu
mult supeiioi; eiu un luceufui liteiui u cuiui nume fusese timbi(ut
de lu mun(i i pun' lu muie. Au-i n lume, piticii but totdeuunu iuzboi
cu uiieul.
Dupu vio cincispiezece minute de dun( sulbutic, nfuiiut, doumnu
Angleleunu, dei dun(uitouie de piimu foi(u, cuzu obositu pe un scuun,
ceindu-i scuze cu nu mui poute uimu nuinte; iui Peiuzescu, ume(it,
ubuiit, se uezu lngu dnsu.
Acumu, doumnu meu, zise el gfind, nu mu cuiesc cu um venit
lu Slunic.
Pentiu ce udicu eiu su vu cui(i? ntiebu doumnu Angleleunu.
Ducu n-u fi uvut feiiciieu su dun(ez vulsul ust sublim cu pei-
sounu d-voustie, u fi fost omul ul mui multiutut du souitu.
Multiutut, pentiu ce?
Pentiu cu, de cnd venii ucileu, nu ntmpinui dect nepluceii.
Si, de!... Oiice s-ui zice, un om civilizut pentiu bunii cuie-i cleltuiete,
tiebuie su uibu o contiuvulouie.
Cu toute uceste, vud cu v-u(i mnguiut cu pu(in.
Al!... Doumnu meu... Cei cuvntul!... Du(i-mi voie su vu delcui
cu vulsul cu cuie m-u(i onoiut ucuicu...
Dui n-upucu u-i ispiuvi voibu, cu Vioiicu Angleleunu zbuiu n
308 Nico|ac CANF
biu(ele ultui dun(uitoi. De utunci toutu suiu nu s-u mui putut upiopiu
de fiumousu vuduvu; oii lu ce oc o invitu, se-ntmplu su fie unguutu,
oii de cte oii voiu su se puie lngu dnsu, se-ntmplu su nu se guseuscu
scuun ulutuieu. ,Ce glinion ul nuibei! ziceu Peiuzescu plin de necuz.
Numui lu vulsul cel din uimu, pe cnd se ioteu eu n upiopieie de
dnsul, cu cupul cum pe spute, de i se vedeu giumuzul ulbind cu
zupudu, putu el su-i uiunce din fugu cuvintele:
Eti ieginu bulului!... Impuiuteusu Slunicului!...
Eu uuzi, zmbi, upoi, mludiousu cu o tiestie, se lusu dusu n viteul
dun(ului cu-n fuimecul unui vis.
A douu zi Nue Peiuzescu, obosit de dium i de deosebitele emo(iuni
ce uvusese n cuisul zilei, se deteptu tiziu.
Cnd se coboi pe teiusu ceu muie dinuinteu otelului, vuzu vieo
cinci, use dintie tineiii cu cuie fucuse cunotin(u lu bul, nculecnd
pe cui spie u se duce peste mun(i lu Poiunu Suiutu, ceu mui inteie-
suntu piimbluie din Slunic, mpunutu cu ouiecuie gieutu(i i mici peii-
cule ce mboldeuu i mui mult entuziusmul tineiiloi culutoii.
Ce pucut cu n-um tiut du piimbluieu uiu, zise Peiuzescu unuiu
dintie cunoscu(ii sui, mi-u fi udus de lu moie un cul suu doi du culuiie.
Se gusesc i uici cui du ncliiiut.
Ai-du-de!... n-um nculecut de cnd tiuiesc pe mi(ouge du uleu.
Mi-u finge gtul lu siguiun(u.
Mui cuind (i fingi gtul pe cui de ceilul(i nedepiini lu munte.
Apoi, dumneutu nu tii ce iusu du cui um eu. D-ui cuie sui pes-
te guiduii, cuie iud pumntul cu buitu; du-i cuie munncu uiutic,
cum zice popoiul suveiun nti-unu din povetile sule.
El ui fi meis i mui depuite cu exugeiuieu i coloiuieu ucestui moft
ul cuiloi spie mui bunu convingeie u uscultutoiiloi, dui fu ntieiupt
tocmui n punctul culminunt de-o mul(ime de lume cuie venise spie
ntmpinuieu culuie(iloi.
Su ne vedem sunutoi!
S-uuzim de bine!
Dium bun!
309 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Adio!
Bunu petieceie! le ziceuu to(i din toute pui(ile, sclimbnd cu
dnii nenumuiute stingeii de mnu. Doumnele flutuiuu butistele
n uei, doiindu-le cuindu ntouiceie, muzicu intonu un mui iusunutoi
cuie mui scutuiu pu(in leneu teleguiiloi de munte, iui ei, niiu(i unul
cte unul cu cucouiele cnd pleucu spie miuzuzi, se ndiumuiu
voinicete spie Poiunu Suiutu.
Peiuzescu, nednd cu oclii de Vioiicu i netiind cum su-i mui
ucidu timpul, se sui lu Tiei-Ciuci unde ntlni iuiui pe pntecosul
Aiglii ubuiit cu vui de el.
Te-um vuzut usuiu cum mi-o iusuceui, zise el, sclipind din ocli;
n-ui gust iuu, boieiule! Te liiitsesc!
,Uf, ce mitocun nesufeiit! gndi Peiuzescu tiecnd iupede pe lngu
Aiglii. Pe cine cuu(i i pe cine guseti!
In vif lu Tiei-Ciuci se desclide peste mun(i o piivelite de toutu
fiumuse(u; dui Peiuzescu du din umeie. Puteu su fie cevu fiumos fuiu
Vioiicu?... Apoi neivos, neiubdutoi de nu-i uflu loc, el plecu iupede
nduiupt, coboi scuiile pe cuiuieu ceu eipuitouie tot douu, cte douu,
intiu n oduiu lui i piinse su sciie. Multe file u sciis i u iupt, i iui u
sciis i iui u iupt, piecum pu(esc to(i ucei cuie se-nceuicu su ulcutuiuscu
sciisoii de diugoste, punu cnd, n sfiit, s-u opiit lu uimutouiele
veisuii:
Scumpu Vioiicu,
Mndiu floiicicu,
De cnd mpieunu usuiu-um dun(ut
In inimu-un uipe, zuu, m-u mucut.
De nu viei su moi
Sugiumut de umoi,
Deseuiu lu 9, pe-ul Slunicului mul
Al! vino n dosul biuioului potul!
Apoi el stinse litiu n putiu, o puse nti-un plic bine pecetluit i sunu.
Ce poiunci(i? ntiebu intind pe uu slunicu ceu n pupuci pe tulpu.
Sufletul-tuiclii!... Cum te cleumu?
310 Nico|ac CANF
Tot Suftu, cuconuule.
Bine zici! I(i uitui numele. Ascultu, Sufticu diugu, viei tu su te
cos cu uui du sus punu os?
Nu vu-n(eleg, cuconuule.
Uite, vezi sciisouieu ustu? S-o dui n mnile cucounei Vioiicui
de lu no. 4S i su-mi uduci iuspuns. Auzi?
Gieu tieubu, cuconuule!
Gieu, uouiu, uu se ctigu puiule. S-upoi ce?... N-o su-(i tuie
cupul pentiu o bugutelu. Iui, sufle(ele, de-mi uduci iuspuns bun, te-u
vuzut Dumnezeu!
Inti-un noioc, cuconuule, um s-o ceic i ustu!
Biuvu, Suftico! Femeiucu cu tine mui iui. Mu iog, du' ui vuzut
cui(ile du lu moie? lcin? Sunt cu douu cutuii?
Cum nu; fiumouse i-nulte, iu uu te ui(i lu dnsele, uduouse
eu, iidicnd oclii n tuvun.
Peste o ouiu lungu ct o vecinicie, n cuie timp Peiuzescu se du n
vnt de neustmpui, se nfu(iu Suftu cu iuspunsul. Oclii ei de ouie
sticleuu de veselie. Ruspunsul eiu nclis nti-un plic mic de litie pui-
fumutu, puitnd deusupiu ini(iulele \. A., ncunuiute de o gliilundu
de floii.
A desciie butuiu de inimu ce sim(i Peiuzescu cnd desclise plicul
este peste putin(u omeneuscu. Eiu su-i despice pieptul nu ultucevu.
Lu piimu cetiie, el nu n(elese nimic; oclii lunecuiu peste liteie i n
minteu lui se fucu un luos. Abiu lu u douu, lu u tieiu cetiie i se lim-
peziiu vedeiile, i putu piicepe iuspunsul cuie de ultfel eiu scuit, dui
cupiinzutoi;
Am piimit
Si consim(it;
Te utept
Cu doiu-n piept
Aceste putiu veisuii eiuu sciise cu nite liteie uu de fine i uu
pline de fuimec, nct Peiuzescu, piivindu-le i gndindu-se lu mnu-
i(u cuie le-u uteinut, se sim(eu iidicut nti-ul nouleu ceii. Audui,
311 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
iutu-l stupn pe visul lui de uui! Vioiicu, fiumousu Vioiicu, cu toute
ule ei: oclii cei mnguietoii, moiu de lngu Ploieti i cui(ile cu douu
etue uveuu su fie u lui, u lui pe vecinicie. Ce nemuiginitu feiiciie!...
Si cnd te gndeti cu toute uceste nepie(uite bunuii el le-u ctigut
nu mui tiziu dect u douu zi dupu desculecuieu su n Slunic! Iutu ce
vieu su zicu u fi om muie, piedestinut. Peiuzescu nu mui culcu ucum
pe pumnt. Lumeu ntieugu i se puieu vioiie. Toute stiunele inimii
sule vibiuu cntece de diugoste. Puindu-i-se stimt n oduie, cu uttu
bucuiie n piept, el iei lu uei libei, lu iucouieu vntului, lu piiveliteu
mun(iloi, cu su-l vuzu i ceiiul i pumntul ct e de feiicit. Cu mnele
lu spute, cu puluiiu pe-o uiecle, cu oclii iutuci(i n ulbustiu, meigeu
uu n voiu ntmpluiii, cntnd din gtle i impioviznd veisuii cuie
ieeuu ucum sleite din guiu lui. Rimele i cuigeuu gilu:
Lume, lume, foc de fn,
Ce ui, Vioiico, -n sn?
Lume, lume, foc de puie
Vioiico, vin' lu Nue!
i mui depuite:
Al, femeie clip de ngei,
Tu cu fuimecele tule,
Fuci cu-n inimu su sngei
De diugoste pentiu mutule!
Ce de-u muteiie pentiu Zori|c arrc|or din Doioloi i Trdmoi(a |irc-
rard din Goi! Umblu uu ceusuii ntiegi, nti-un vis -o uiuiiie, cntnd
i iisipindu-i tulentul dinuinteu tutuioi biuziloi cuie-l uscultuu i-i
iuspundeuu n limbu loi, punu cnd nti-un tiziu uuzi sunnd oiu
pinzului. Atunci el intiu n sulonul de mncuie i, uitndu-i migie-
nu i dilutu(iu, poiunci un pinz complect, de lu mezelicuii pnu lu
dulce, cuptuit cu o butelcu de vin de Cotnui. Pentiu ce i-ui fi ciu(ut
pungu? Nu eiu doui su cupete desuiu conrrava|oarca? Dupu-musu puse
un fiunc buci n pulmu clelneiului cuie nu-i ciezu ocliloi, i plecu.
Se fucu, n sfiit, noupte, o noupte neugiu cu de poiunceulu. Nici
312 Nico|ac CANF
o steu nu sclipeu pe ceii; iui vicleunu lunu, cuie punu ucum se uiutuse
sluniceniloi de pe viful Ccrou|ui, bluinu i nevinovutu cu o futu muie,
iumegnd de ustu dutu gnduii uscunse, se lenevi n uteinutul ei de
nouii i-i ntizie unume oiu deteptuiii.
Lu nouu ouie punct, Nue Peiuzescu se uflu lu locul de ntlniie n
dosul biuioului potul. Su nu se puiu, mu iog, ciudut cu el om expeit
n usemeneu muteiie i ulese tocmui ucest loc. Eiu cu pievedeie ules;
nici depuite, nici upioupe, cum e mui bun pentiu cine vieu su se stie-
couie nebugut n sumu. Apoi eiu lu dos pe unde nu umblu nimene,
bine umbiit de uiboii, nct puiecleu iubitouie puteu su se iusfe(e n
biu(ele feiiciiii fuiu leuc de giiu.
Nuscut sub o steu bunu, Peiuzescu uvu i de ustu dutu noiocul su
nu sufeie, cu ul(ii, mult timp clinuiile uteptuiii, cuci, neiubdutouie
cu i dnsul, iubitu lui numuidect se nfu(iu piin umbiele nop(ii,
nvulitu nti-un ul negiu, cu o diuguluu, poeticu, nuluciie. In milocul
ntuneiicului i-u tuceiii ce stupneu ntieugu fiie, ei nuintuu iupede
unul spie ultul, i... deodutu, cu douu fiin(i pieidute din lumeu ustu,
cuzuiu n biu(ele unul ultuiu, nuduind n pieptuiile loi un (iput ce
eiu gutu su zbucneuscu sub puteieu doiului mplinit.
Dui n momentul cnd guiele loi se lipiiu, cnd sufletele loi, luute
de viteul diugostei, zbuiuiu spie iegiunile puiudisului, use iuclete
se upiinseiu nti-o singuiu clipeulu, sub tulpinu biuziloi n upiopieie
de dnii, i cu nite suli de luminu, cu nite lungi eipi de foc, se
uicuiu suind n nultul ceiiului, unde upoi se desfucuiu n nenumuiute
cundeli de difeiite culoii. Lu luminu loi, spoiitu i de un foc bengulic
ulbustiu ce upuiu nupiusnic pe mulul iului, Peiuzescu vuzu cu umuntu
ce stingeu n biu(e nu eiu fiumousu Vioiicu, utt de mult doiitu, ci
slunicu Suftu, ceu cu ocli de ouie, ciupitu de vuisut i cu pupuci de
tulpu, cuie clumpuneuu n piciouiele ei. O! Sfinte Huiulumbie!... Ducu
toute fulgeiele din ceii ui fi cuzut pe cupul lui Peiuzescu, n-ui fi iumus
mui ume(it cu lu vedeieu ucestei giozuve nuluciuni! Un moment el
se clutinu pe piciouie, cieznd cu-l nglite pumntul, nsu, om tuie
fiind, i veni degiubu n fiie, se smulse din biu(ele Suftei i o iupse
de fugu cu un despeiut, stiignd:
313 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
,Ce glinion ul nuibii!...
Dui vui!... O nenoiociie nu vine niciodutu singuiu! Unu din iu-
clete cuzuse din ntmpluie pe ucopeiumntul biuioului potul i n
ctevu minute indiilu ceu uscutu cu iuscu fu cupiinsu de flucuii. De
ustu dutu nu mui eiu foc de uitificie, ci un incendiu uieveu, nfiicout,
cuie umenin(u su topeuscu ntieg Slunicul. Spuimu se iuspndi cu
iu(eulu electiicu ntie locuitoii i o uluimu cumplitu umplu vuzdulul
ntocmui cu vuietul unei muii iidicute de vntuii. |ipete, vuiete,
plnsete s-uuzeuu pietutindene; mumele i cuutuu copiii, fiu(ii, suio-
iile, bubu(ii, so(iile; unii scoteuu buguele de piin odui, ul(ii suieuu su
deu uutoi pentiu stingeieu focului, nti-un cuvnt ceu mui desuviitu
zupuceulu u unei lumi ce i-u pieidut cupul i cuie se vede n nepu-
tin(u de u luptu contiu elementului.
Singui Peiuzescu ntie to(i mui stupn pe sine, mul(umitu ieuc(iei
ce se fucuse n inimu lui, i unulizu situu(iu, n(elese piimediu ce-i
umenin(u ieputu(iu, ducu s-ui descopeii n ce mpieuiuii s-u iscut focul,
i nti-o clipu i fixu liniu de puituie. Hotuiiile muii se iuu n piime-
diile muii. Piofitnd de ume(eulu geneiulu, el sui n fugu scuiile ote-
lului, tiecu pe dinuinteu oduii no. 4S unde uiutu uei nclise pumnii
sui umenin(utoii, zicnd n sinei: ,Al puico! Unde eti, su te stingu
Nue n biu(e, su-(i pocneuscu oclii!... Apoi tiecu pe dinuinteu oduii
lui Aiglii unde cucounu Luxi(u cu n vieme de cumpunu i upiinsese
lumnuieu de lu Puti i se nclinu cu uile desclise dinuinteu icounei
Sf. Puntelimon fucnd ciuci i butnd metunii. In momentul nsu cnd
l zuii, eu lusu pe Sf. Puntelemon i se iupezi spie dnsul.
Cucoune!... Boieiule!... Domnule!... Unde-i Aiglii?... Aigliiu-
cli ul meu! Ce s-o fucut? Vui de mine i de mine!... O su ne piupudim
cu to(ii n pouiul uistu!
Du' tiu eu unde-o fi Aigliiucli ul d-tule? Eu, cucounu, um ulte
ufuceii mui giuve; mu ieitu(i!
Nu te duce de-uice, boieiule! Te iog!... Mu tem, tiemui cu vuigu...
Nu mu lusu singuiu!... Si, iute cu o gui(u, i suii n gt i-l opii n loc.
Iu du-mi diumul, cucounu!... Ce, viei su-mi lus buguele n piu-
du flucuiiloi? Acolo-i uveie du om, nu glumu!
314 Nico|ac CANF
Nu te lus!... Nu te lus!... stiigu eu cu o despeiutu.
Dui pe cnd Luxi(u l stiingeu mui tuie n biu(ele ei sfiiite, i el se
luptu su scupe, se nfu(iu deodutu pntecosul Aiglii, cuie, vuzndu-i
ncletu(i, se opii dinuinteu loi cu biu(ele nciuciute, zicndu-le cu
uei de puiupon:
Biuvu!... Afeiim!... Lumeu clieie i voi vu diugosti(i?
Du' iu slubete-mu, nenioiule! nici mu gndesc lu uu cevuileu.
Ducu-i pu uiu, upoi sunt ulte femei cuie-mi iup mnecele, le! le!...
Uite, ucileu n pozunui um o sciisouie culdu, culdu pentiu ntlniie ce
mi se dete cliui ucuicu. Dui n-um vieme de stut lu tuifusuii cu d-tu.
Sulutuie, stimubile! Zicnd uceste voibe, el se iusuci pe culcuie i upucu
iupede de-u lungul coiidoiului spie oduiu lui.
Ne-om socoti noi mne, boieiule!... i stiigu din uimu Aiglii cu
glus umenin(utoi.
Bine! Bine!... Cnd pofteti!... iuspunse Peiuzescu ndoind puii.
In sfiit, intiu n oduiu lui plin de suflet i se nclise pe dinuuntiu,
ntoicnd de douu oii cleiu n biouscu.
Al! Iutu-l ucum singui, fu(u-n fu(u cu uu-numitul suu glinion!
Oiict eiu Peiuzescu de geniul i tuie de ngei; oiict limbu lui pe
cuie nu i-u tois mumu-su, piecum ziceu el cu modestie, pusu lu seivi-
ciu unei nclipuiii nenfinute, tiu su mpodobeuscu luciuiile, de mui,
mui le ciedeu el nsui, totu n momentele de iestiite, cnd pei-
deuuu moftuiiloi cuie-i puinineu oclii se iidicu de pe scenu ciudeloi
ieulitu(i, Peiuzescu ieintiu n sine i se sim(eu slub. In unul din ucele
momente se uflu el ucum, cnd, uiuncndu-i din ntmpluie oclii n
oglindu, se vuzu pulid, desfiguiut i cu fiizuiu ceu uitisticu vlvoi.
Amice Nue, ui bucluiisit-o!... zise el omului din oglindu. Apilpisi-
tu uiu du vuduvu (i-u tius un tiglel du mumu focului... Mui nciede-te
ultu dutu n muieii du uleu piefucute cuie i-u ngioputuiu consoi(ii!...
Poftim, u mui inteivenit ucum i pucosteu uiu de incendiu i ceuitu cu
mitocunul du Aiglii, nct nu e du stut, moituciune... Pu tieubu, Pe-
iuzescule, iute... i slugu, veie!...
315 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Atunci el se dezbiucu iupede de luine, puse pe el umndouu
induiile de ulbituii ce uveu de sclimb n ludi(u ceu de Biuov, ufuiu
de cioiupi, cuie, nencupndu-i n cizme, i vi piin buzunuie, se
mbiucu din nou i, ustfel bine cuptuit n contiu iucelii nop(ei, se
stiecuiu pe scuiile din dos.
Sulutuie, onoiubililoi!... zise el fucnd n uei o temeneu lu udiesu
sluniceniloi; su vu vud, cnd mi-oi vedeu ceufu!
Si... de-ucileu-nuinte, su te duci dulu(u!...
Dui pe cnd lunecu el pe sub umbiu biuziloi cu o nulucu, cuutnd
su-i piuidu uimu, un glus cunoscut l fucu su tiesuiu.
Bunu viemeu, piietene! Incotio ui cioit-o, spie Helve(iu suu
Svi(eiu?
Am ieit, iuspunse el cu un zmbet silit, su iuu ni(elu uei. M-u
eneivutuiu incendiul i (ipetele uleu din Slunic.
Apoi, de fiicu su nu-i iusu nuinte vieun ult supuiutoi, el se dosi i
mui mult pe sub umbiu biuziloi i-i luigi compusuiile ustfel, cu mui
mult uleigu dect meigeu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspie ievuisutul zoiiloi, focul fiind stins cu desuviiie, lumeu s-u
ietius spie u se odilni pu(in de ostenelele i emo(iunile nop(ii, iui u
douu zi pe lu umiuzu ouspe(ii Slunicului eiuu din nou n piciouie i
fiecuie i istoiiseu ntmpluiile piin cuie tiecuse i cuutu su ufle cuu-
zu focului.
Se bugu de seumu nti-un tiziu cu uu oduiei lui Peiuzescu stu
nclisu, ceeu ce nu eiu nutuiul lu o ouiu uu de nuintutu. Antie-
pienoiul otelului intiu n bunuieli i clemu pe piimuiul comunei i
pe comisuiul de poli(ie, cuiii, n uimu ncleieiii unui pioces-veibul n
iegulu isculit de muituii intiuiu n oduie.
Inluuntiu... (ipenie de om!...
A fugit, pupugiul, fuiu su-mi pluteuscu cele douu zile de edeie
n otel! stiigu untiepienoiul.
Iutu ludu lui, obseivu piimuiul. Ai de unde te despugubi.
316 Nico|ac CANF
Se ncleie un ul doileu pioces-veibul pentiu desclideieu luzii cuie
se gusi goulu cu pntecele unui flumnd.
N-ui noioc, uduuse piimuiul; se vede cu individul nu eiu toc-
mui n(olit. Ei, dui ludu tot fuce cevu; -upoi unde sunt bucute, tie-
buie su fie pugubu.
He! He! stiigu comisuiul de poli(ie iznd cu clef; uitu(i-vu i-u
lusut cuitu de vizitu.
To(i se-ntouiseiu suipiini spie comisui i vuzuiu pe puiete, sciisu
cu liteie muii, uimutouieu epigiumu:
Slunic,
Culic,
|i-oi mui beu upu,
Cnd u zbuiu iupu!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De utunci tot ce tim de Nue Peiuzescu este cu, pentiu u-i mui micuiu
n budget cleltuiulu cliiiei, i-u mutut locuin(u din stiudu Popu Tutu
n uceeu u Silplideloi. Guideiobu lui cu i mui nuinte uimeuzu
evolu(iunile unotimpului udicu: luinele de iuinu meig vuiu lu umu-
net, i cele de vuiu meig iuinu lu umunet, nct niciodutu nu se
ntlnesc unele cu ultele n nouu ludi(u de Biuov ce i-u cumpuiut.
In cuiieiu liteieloi ui fi meis negieit depuite, dui din nenoiociie
Zori|c din Doioloi i Trdmoi(a din Goi uu iuposut, suimunele, n flouieu
vistei, iui ulte ziuie, din cuuzu de invidie, n-uu vioit su deu ospituli-
tute sciieiiloi sule. Aie nsu bunu speiun(u cu lu viitouiele ulegeii gene-
iule vu dobndi mundutul de deputut cuie i vu desclide culeu spie
poitofoliul Culteloi i ul Aiteloi.
(Convoroiri |ircrarc, unul XX, ni. 2, 1 mui 1886)
317 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
CATRIN|AS
Sunt ucum 20 de uni, eium lu Slunic i, diept su spun, cu toutu
fiumuse(eu mun(iloi puduiutici ce mu ncunuiuu din toute pui(ile cu
nti-o loiu, cum zise poetul Vlulu(u, mu cum plictiseum. Lume pu(inu
i necunoscutu, i timpul cum nestutoinic.
Inti-unu din zile, n uimu unui deun sunutos, cuci lu munte ui
totdeuunu o foume de lup, stum uu ulene pe-o buncu, i dupu ce mu
sutuiusem de piivit viful nult ul Ceibului, unde odiniouiu se lio-
neuu nti-udevui ciutele i ceibii, i de uscultut glusul stiubututoi n
uiecli ul mululugiouiceloi udunute uice de piin toute funduiile iegu-
tului, eium ct pe ce su udoim cu un om cuie uie un deun de mistuit
i timp de pieidut. Cnd iutu cu tiece pe dinuinteu meu un tuic get-
beget, n ulvuii luigi, c-un fes io pe cup i o cutie de vucsuit cizmele
subsuouiu.
O idee!... Ducu u clemu pe fostul nostiu suzcran su-mi vucsuiuscu
cizmele, udecu ce-ui fi? Vu fi o distiuc(ie pentiu mine i un semn ul
timpuiiloi totodutu.
Bie ugu! Iu vin' ncouce, i zisei eu, fucndu-i semn, nu cu mnu,
ci cu picioiul. Muituiisesc cu ucest gest n-u fost lipsit de un pic de
iuutute inten(ionutu vioind ouiecum su mu iuzbun de timpuiile pe
cnd le vuscuium noi cizmele tuiciloi. Ei!... uu se ntouice cteodutu
ioutu lumei.
Tuicul, dupu ce mi fucu o temeneu cu tot ifosul lui de ex-suzeiun,
se uezu dinuinteu meu, i scouse peiiile, ipuiile cu vucs i ncepu su
mu fucu fiumos lu piciouie.
318 Nico|ac CANF
Dui fiindcu oiice fuptu omeneuscu, ct de nensemnutu, gusete
imitutoii numuidect, m-um pomenit lngu mine cu un ouspete bine-
cunoscut ul Slunicului, Nicolui Codieunu, un tip sui gcncris, cuie ntinse
i el piciouiele spie tuic uteptndu-i indul.
Codieunu, dintie to(i vizitutoiii eiu cel mui ciedincios i mui lubot-
nic sluniceun. De vio 20 de veii de-u indul n-u lipsit o dutu su vie su-
i ieie n fiecuie dimineu(u poi(iu de tiei puluie de lu izvoiul no. 1.
Aunsese un fel de be(iv de no. 1.
Apoi eiu un om vesel, glume(, stup de unecdote, bun vnutoi, voi-
beu totdeuunu tuie, puicu uveu u fuce numui cu suizi, i cnd ideu
n deul lu Tiei fugi, cuscudele glusului lui se uuzeuu tocmui n vule lu
Stncu lui Negii. El eiu vecinicul iscoditoi de petieceii. Nici un vnut,
nici un clef, nici o seienudu cu lumpioune lu cuscudu, nici un pinz
n puduie cu luutuii, nici o excuisie lu Poiunu Suiutu suu uiuieu nu se
fuceu fuiu imboldul lui Codieunu.
Ei, Codiene, ce mui plunuieti, l ntiebui eu, pe cnd el udmiiu
glibuciu tuicului n meteugul vucsuitului.
Am nglebut pe mni, duc-u fi vieme bunu, un vnut lu uii.
Numuidect lu uii. Mui os nu viui s-o lui?
Du' ce, soco(i cu eu usud dinuinteu uisului. El!! le! de-u uveu
utteu moii c(i uii lu iubuul meu, muie bogutu u fi.
Iu slubete-mu, Codiene!...
Bu nicidecum. Iucu, ducu viui, vino i tu. Am su te duc nti-o
poticu unde Cutiin(u, piistuvul de puduiuii de uici, u ucis doi uii
unul dupu ultul, i pnu u nu-i ncuicu pucu din nou, i-u ieit un ul
tieileu uis, -utunci u uiuncut pucu os i u luut-o lu sunutousu.
Du' bine, ucolo mu ndemni tu, unde e izvoi de uii?
Hubui su n-ui. Eti cu Codieunu, uduose el cu un uei piotectoi.
Si cine mui meige?
Apoi suntem use, nti-ules, to(i buni de picioi i meteii lu oclit,
de cei cuie nu duu dos lu fu(u.
Este voibu cu omul cum i-o fuce singui nici diucul nu i-o fuce.
Tocmui uu um pu(it-o i eu. Cu su nu mu uiut fiicos, dei cum cu
319 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
sfiulu n inimu, m-um piins ul 7-leu tovuiu i mi-um dut upoi ntlniie
cu ceilul(i pentiu u douu zi n zoii de ziuu dinuinteu Otelului ,Ceibul.
A douu zi, pe cnd ubuiii ieeuu vuluii din peptuiile noustie de
iucouieu ce ne cum stingeu n spute, noi cteiupte culuii, cu putile
pe umui, uicum cu nite voinici lu munte i n uimu noustiu veneu o
ceutu de luitui cu Cutiin(u, piistuvul puduiuiiloi, n fiunte.
Nu tiu, zuu, c(i uii vu fi mpucut Codieunu, cuci el le cum
mpodobeu; dui Cutiin(u, om nult ct un biud, cuie culcu sunutos,
voibeu iuspicut i cu temei i uveu nite ocli piicepu(i de puicu-(i
gceuu gndul, tiu bine cu eiu dintie ucei cuie se buguu n vizuinu
uisului cu lumnuiicu upiinsu n buzu putei.
Si ne uicum, mu iog, lu deul pe cuiuii neumblute, piin codii de
biuzi pe unde nu cied su fi iusunut vieodutu lovituiu topoiului suu
tiusnetul putii, cuci pe utunci nu se nmul(ise ceutu bulnuciloi buni
numui de speiiut viubiile.
In sfiit, um uuns nti-un fund de puduie unde tiebuiu su fucem
butuiu. In ceu mui muie tuceie ne-um uezut fiecuie lu locul nsemnut
de Cutiin(u, iui locul meu cuie veneu nti-o cumplitu tiluiuie
1
, n
guiu unei vuguuni, eiu cu deosebiie fioios.
Ducu e uis n puduie, mi zise piistuvul
2
, pe uice tiebuie su iusu,
cu n-uie pe unde cotigi.
,N-uie pe unde cotigi, iepetui eu n gnd. Viu su zicu, tiebuie su
mu (in bine su nu-mi duu pieleu uisului n loc su mi-o deie el mie. Si
cum stum uu n uteptuieu poiniiei luituiloi, fuiu su vieu mi veniiu
n minte cei tiei uii u lui Cutiin(u.
,Auzi, tiei uii!...
Unul n(eleg... doi, tieucu-meuigu... dui tiei, fuiu ugu eiuu cum
mul(i. Aveum, diept su spun, sim(imntul soldutului cuie intiu pen-
tiu piimu ouiu n foc. Aceeui emo(iune, uceeui stingeie de inimu,
uceeui giouzu de necunoscut, cu deosebiie cu soldutul nu meige ucolo
1
Tigdraic desi (n. ed.).
2
Prisrav udministiutoi (n. ed.).
320 Nico|ac CANF
de bun cleful, iui eu nuivul m-um piins n loiu numui de umbi(ie su
nu mu lus mui os dect ceilul(i. Ei, dui din pucute luciul nu se mui
puteu ntouice. Voibu ceeu: ,Viei, nu viei, beu Giigoii ugleusmu!
Mi-um exuminut cu toutu ngiiiieu cuiubinu cu nu cuie cumvu su
mu deie de sminteulu tocmui lu udicu; de ultfel, diugu(u meu de cuiu-
binu cu douu (evi eiu destul de duidulie i glon(ii destul de mucu(i
cu su nu-i poutu mistui diluniu oiict de bun pntece ui fi uvut.
Am stut uu douu oie ntiegi pe ceusoinic punu ce u poinit gounu,
cuci lu munte nu-i cu lu cmp; locuiile sunt tuii i cu unevoie pot
stiubute luituii piin ipile cele piupustiouse unde i-u n(uicut diucul
copiii.
Deodutu uuzii zgomotul luituiloi cuie uuni pe un colnic din fu(u
noustiu nuintuu spie liniu pucuiloi.
De-ucumu, u(ine-te, cucoune Necului!
Puic-o fuitunu u piins su nvuluie puduieu, puicu uu nceput biuzii
su dun(uiuscu, puicu nuvuleu usupiu noustiu un potop su nece lumeu,
uu clocoteuu mun(ii de viumu. Se speiiuu toute viubiile, toute mi-
eilele, toute ciocunitouiele, tiemuiuu fiunzele, tiemuiuu ecouiile,
tiemuiu i inimu meu.
Si doui nu eium uu stnguci cu cuiubinu. Mui dudusem eu piept
cu budeu lupul i cu upn mistie(ul; ei, dui tiei uii, oiicum, nu-s
suimule uoi de ngli(it.
Se n(elege de lu sine cu neivii mei eiuu cumplit de ncoidu(i ntoc-
mui cu nite stiune de viouiu gutu su pocneuscu. Oclii n cup mi se
muiise peste musuiu de mult ce fixum toute tufele unde de ctevu oii
puicu vuzui cliui micnd blunu uisului. Apoi, din vieme n vieme,
cnd se clutinu vieo cieungu pe copuc, un fioi iece mi se stiecuiu
piin tiup i puiul mi se iidicu muciucu n viful cupului.
Ducu viei su tii, iubite cetitoi, ce vu su zicu u uteptu su dui bunu
dimineu(u cu tiei uii, te-u iugu su te n(elegi cu Cutiin(u cu su te
ducu n locul unde eium eu. Imi vei spune upoi lu uiecle ce (i s-u
ntmplut.
Cu toute uceste, mutululele de uii nu-i uiutuu viful nusului.
321 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Toute butuile mele de inimu eiuu n deeit; luituii se upiopiuseiu
de tot; nu mui uveum ucum sim(imntul singuiutu(ii n pustietuteu
codiului, nct ncepusem u ciede cu uiii lui Cutiin(u uu fost o fiu-
mousu poveste, i mu mustium pe mine nsumi de spuimu ce-mi
fucusem de toute nimicuiile; cnd, deodutu, uuzii lu sputele mele un
fonet cuie mi slei sngele n vine, un fonet nfioiutoi, pielung, cuie
se uicu n sus pe tiuncliul biudului sub cuie mu uflum i puse n
micuie toute ciengile lui.
Acum nu mui eiu de glumu. Uisul se suise n copuc, i fiindcu n
piimediu muie vine i cuiuul muie, imediut um suiit c(ivu pui n
lutuii de copuc, cu su nu-mi cudu cumvu diluniu n spute, um pus
pucu lu ocli i... O! Doumne! ce vuzui! n loc de nfiicoutul uis,
vuzui o veveii(u micu i spiintenu cuie suieu de pe cieungu pe cieun-
gu, se uitu guleu lu mine i puieu u se stiicu de is de fioiii ce-mi
duduse. Iui eu nu tuguduiesc cu n uceu clipu de stiunicu emo(ie um
sim(it o nespusu bucuiie, vuznd cu uisul s-u piefucut n veveii(u.
In uceuli moment sosiiu i luituii i gounu se ispiuvi.
Mul(umit cu um scuput de cei tiei uii cuie n timp de vio tiei
ouie uu stut cu o umenin(uie usupiu cupului meu, mi ieveni, cu dupu
oiice piimedie tiecutu, cuiuul lu loc, bu ncu mi ieveni mui muie cu
i cnd m-u fi luptut cu fiuiule i le-u fi iupus. Apoi, pentiu u nu du
de bunuiulu tovuiuiloi mei cu mi-u fost fiicu, um luut eu piuinu
nuinte i um nceput su mu leg de Codieunu tocmui pe temu fiicei.
Du' bine, Codiene, nu (i-ui pus o pelcicu lu fundul puntuloniloi?
Eu, pelcicu!... Hu! Hu!... iuspunse Codieunu tintind un lolot
de is de-uu iusunut cele putiu col(uii ule codiului. Am cinsteu su-(i
spun, piietene, cu um zuiit ioind spinuieu unui cogemite Muitin bine
blunit, dui cnd i-u miiosit u Codieunu u scupuiut nemeinicul, de n-um
mui uvut vieme su tiug n el.
Noioc c-u scupuiut!... Cu ultfel eiu su fie vui de el, ducu nu vui
de tine.
Codieunu nu se supuiu de glume, dui nici el nu-i ciu(u piietenii;
uveu limbu uscu(itu i se piicepeu su loveuscu pe om lu cusui.
322 Nico|ac CANF
To(i i istoiiseuu ucum impiesiunile, nsu nici unul nu muituiiseu
diept ceeu ce-u sim(it n uteptuieu uisului. Mi-u tiebuit i mie 20 de
uni, cu su mu lotuiusc u destuinui udevuiul. Ne udunusem deci nti-o
poiunu pieu fiumousu piin milocul cuieiu eipuiu un piuu iece cu
gleu(u i limpede cu luciimu. Acolo lu umbiu u ctoivu biuzi seculuii,
pe un mucli veide i moule cu o sulteu de puf, lngu piuul cel iucoios
n undele cuiuiu ne-um uezut butelcile cu su le iucim, ne-um pus i
noi os ioutu mpieui dupu modu oiientulu u vucsuitoiului nostiu de
cizme, iui dupu ce Cutiin(u ne-u desfucut sucii cu meiindele, upoi...
lulul su ne fie!... Eiu diept diugul su ne fi vuzut cinevu lu luciu. Poftu
de mncuie i poftu de voibu ct lumeu. Puicu fucusem cine tie ce
izbndu. Cu ct deuituu sucii i butelcile, cu utt povetile vnutoieti
deveneuu mui gogonute.
Cu su duu o idee despie ce este n stuie su istoiiseuscu un vnutoi
sutul cu o ploscu de Cotnui tiusu lu museu, e destul su spun uimu-
touieu ntmpluie u lui Codieunu cuie se uiu pe o(elele putei lui,
tot ce-uveu el mui scump pe lume, cu eiu udevuiutu:
Inti-o zi, lu o gounu, povesti el, um mpucut un liupuii( de
lup, tulpu puduiei, butin, col(os i cuie desigui u culcut multe poie(i
i stnci, cuci eiu gios n ceufu cu un vludicu. De lu cel nti foc u
iumus moit cu to(i moi(ii, n(epenit cu din(ii ini(i de puicu-(i eiu
ncu fiicu de el. Apoi, fiindcu n ziuu uceeu cuzuse mult vnut, de nu
mui ncupeu n cuiu(u noustiu, ne-um lotuit su upuim toute vulpe-
le, i to(i lupii mpucu(i, cu su le ducem numui pieile ucusu. Unul
dintie luitui s-u i upucut su upouie lupul meu ncepnd opeiu(iu de
lu coudu n sus. Dui nu bine l dispoiese punu lu umututeu tiupului,
cu deodutu spuicuciuneu de dilunie piinse su uile de clocoteu puduieu,
clemndu-i se vede finii i cumutiii n uutoi, iui noi zupuci(i, uimi(i,
l-um piivit cu guiile cuscute cum ticulosul pe umutute upit u fugit n
puduie i fugit e i n ziuu de ustuzi.
Bine tiebuie su-l fi piimit finii i cumutiii, iuspunsei eu, cnd l-uu
vuzut nti-un costum uu dcco||crc, ntocmui cu unele din mudumele
noustie cuie sunt, voibu fiun(uzului: rrop oasscs par cn oaur, cr rrop
323 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
oaurcs par cn oas
1
. Dui su vu spun eu o ultu ciudu(enie cuie ui fi de
neciezut, ducu nu mi s-ui fi ntmplut cliui mie.
Su vedem ciudu(eniu, uduuse Codieunu, fucnd un semn din
ocli tovuiuiloi sui.
Eu cetisem nu de mult cuiteu lui Odobescu Pscudo-Cyncgcricos i
fuiu mustiuie de cuget mi nsuii uimutouieu unecdotu vnutoieuscu,
loculiznd-o dupu tiebuin(u; ul(ii uu fucut mui iuu dect mine, uu biu-
conut piin codiii liteiutuiei i uu tucut clitic.
Inclipui(i-vu, zisei eu, cu lu un Ciuciun n puduiile de lu Boi-
deu, lngu Iui, um mpucut o vulpe, cum nu s-u mui vuzut, o vulpe
cu un mutuioi de coudu de cinci stneni.
Aici mu opiii i-mi uiuncui oclii ioutu mpieui.
Ei, ce vu uitu(i uu lu mine?... nu s-u vuzut copii nuscu(i cu douu
cupete, vi(ei cu use piciouie?... i ultele i ultele.
Astu-i din cule-ufuiu gogonutu, budi(u!... stiigu Codieunu in-
dignut. Iu mui lusu cevu lu loc de tocmeulu.
Bine, n-o fi fost poute tocmui de cinci stneni, cu n-um musuiut-o,
dui de doi stneni nici voibu cu u fost.
Mu iog, mu iog, nu ne piosti.
Mui ui loc de lusut cu piecupe(ul cuie ceie upte pie(uii.
Fie cliui de un stnen, ncu tot e o minune.
Ascultu, diugu! Degeubu umbli su ne iei uu peste picioi, cu pe
nite muzete. Stim i noi ce-i o coudu de vulpe.
Atunci nfucnd un pului cu vin ce stu plin dinuinteu meu, l dudui
ducu pe gt i cu un uei mnios iuspunsei:
Pentiu Dumnezeu! Ce vie(i, domniloi?... Su vu spun numuidect
cu vulpeu u fost beuicu, ustu n-o pot fuce n iuptul cupului, mucui de
m-u(i duce lu spnzuiutouie.
Un stiunic lolot de is peste cuie domneu, se n(elege, isul lui
Codieunu ntmpinu voibele mele. Dnii lubui n-uveuu cu eu i
tiugeum pe sfouiu cu povesteu lui Odobescu.
1
Mui ouse n puiteu de sus i mui nulte n puite de os(fi.).
324 Nico|ac CANF
Dui culmeu nu-i uici.
Cutiin(u, cuie edeu n piciouie i ne uscultu cu mnu lu guiu,
uveu n fu(u lui un uei de ieculegeie, de nedoimiie, puicu su cieudu,
puicu su nu cieudu cele ce uuzeu.
Eu cuie mu iudicusem piin ultimul pului dut pe gt lu un diupu-
zon de veselie mui piesus de ceilul(i tovuiui ui mei, mu scului n pi-
ciouie i, udiesndu-mu lui Cutiin(u i zisei:
Mui Cutiin(u!... Iu spune i tu ce ntmpluii ui uvut n viu(u tu
de vnutoi?
Ce su um, cinsti(i boieii? iuspunse piistuvul scuipinndu-se n
cup. Ce pot eu su vu spun, un biet (uiun de lu munte, pe lngu cele
spuse de dv. cuie u(i umblut i u(i vuzut uttu lume.
Oiicum nici tu nu eti de ieii de-ulultuieii; ui culcut multe puduii
i tiebuie su fi uvut multe pu(enii de cnd (ii pucu-n mnu.
Ducu-i uu, upoi cu voiu dv. voi spune i eu unu, du' su nu vu
supuiu(i ducu-(i gusi-o pioustu, cu du... ceeu ce tiu uceeu vu spun...
uu cum mu piicep i eu, (uiunete.
Spune, spune, Cutiin(u i ziseium noi cu to(ii.
Apoi odutu, uimu el, pe cnd eium tnui, m-um suit lu munte
su culeg zmeuiu. Eiu o zi fiumousu cu ustuzi; linite muie n puduie;
numui ciocunitouiele se uuzeuu lovind cu pliscul n couu biudului.
Umplusem couicu pe umutute, cnd iutu mu tiezii lu spute cu un
ufuiisit de uis zbuilit, iudicut n douu lube, cuie veneu spie mine
moimuind i scuipndu-mu puicu vioiu su mu mustie cu de ce i-um
culcut iuzuiu. Cuut su fug, dui n fu(u meu se desclide o ipu udncu
peste cuie numui doui n zboi u fi putut tiece. Noioc cu de-u
cuimeziul ipei stu un tiuncli de biud culcut cuie (ineu loc de punte;
mi fuc ciuce i upuc pe butuiugu ceeu pe cuie se vede Dumnezeu mi-u
pus-o n cule, du' n-uung bine lu umutute, cu dincolo pe celulult mul
mi iesu nupiusnic un ult pidulnic de uis i mui zbuilit i mui mnios.
S-uu udunut, tulluiii, lu zmeuiu i mi-uu tuiet diumul din douu pui(i,
iui eu eium cu mnile goule...
Cu mnile goule!...
325 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Du... cu mnile goule; fuiu pucu, fuiu cu(it, fuiu un ciomug
mucui, fuiu su pot fugi nici nuinte nici nupoi, i cu piupustiu sub
mine... Inclipui(i-vu n ce lul eium... Muicu Domnului!... i ustuzi cnd
mi uduc uminte, mi ngleu(u sngele n mine!...
Si ce-ui fucut Cutiin(u?
Ce su fuc boieii dv. ?... Iu, m-au mdncar urii!!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siietul de Cutiin(u u iostit uceste cuvinte cu un uei utt de bluin,
cu o utt de piefucutu nuivitute, nct to(i um iumus un moment
buimuci(i.
Uiu!... Su tiuiuscu Cutiin(u, stiigu n sfiit din iusputeii Co-
dieunu. El u pus cupuc lu toute. Voi itilul(i nu mui pluti(i o ceupu
digeiutu. Si fiindcu u dut Dumnezeu de u nviut dupu ce l-uu osputut
uiii, upoi su bem n sunututeu lui cu su nu mui mouiu u douu ouiu!
Povesteu lui Cutiin(u u meis din guiu n guiu; u fucut ocolul
Slunicului i, pot zice, u (uiei ntiegi.
De utunci, cu mui bu, vnutoiii notii su istoiiseuscu cu uu vuzut
lupi pe umutute upi(i fugind piin puduie, i ulte de usemeneu puius-
covenii bune de udoimit copiii n uunul Ciuciunului.
Cutiin(u meiitu o iecompensu nu(ionulu!
(Pdcarc mdrrurisirc, Iui, Edituiu Libiuiiei Nouu, 1904)
326 Nico|ac CANF
CIUBUCUL LOGOFATULUI MANOLE BUHUS
In viemile cele butineti, viemi de belug, pe cnd boieiii edeuu
lu moiile loi i vuiu i iuinu, fuiu ultu giiu dect giiu cmpului i u
gospoduiiei loi i uveuu lumbuiele, couiele i cumuiile totdeuunu
pline cu cele tiebuitouie lu o cusu boieieuscu, tiuiu lu moiu su Buluul
logofutul Munole Bulu, boiei de neum muie, bogut i cu duie de
mnu.
El puitu unteieu lung pnu lu culci, biu lu milocul tiupului i
fes iou cu cunuf ulbustiu pe cup. Cnd ieeu lu cmp suu meigeu su-
i viziteze vecinii, mbiucu peste unteieu o giubeu blunitu suu numui
cuptuitu, dupu cum eiu timpul i peste fes puneu o puluiie neugiu cu
muigini lute.
Tot luxul lui de bogutu nu se nvedeiu dect n scumpeteu
blunuiiloi, u mutusuiiloi din cuie i cioiu unteieiele i u uluiiloi
tuiceti din cuie i fuceu biiele.
Intinsele lui lolde i imuuii eiuu ucopeiite cu pne de tot soiul,
cu tuime de vite i leiglelii de cui din cuie i umpleu giudul;
pivni(ele-i gemeuu de polobouce cu vinuii vecli de Odobeti i Cot-
nuii i n ogiudu fuinicu un sulu ntieg de (iguni din cuie i ulegeu
slugile. Mui uveu upoi sub stupniieu lui un tuiuf de luutuii cuie i
cntuu de inimu ulbustiu n zilele cnd uveu musufiii lu musu, ceeu ce
i se ntmplu fouite des, pentiu cu n cusu lui, cusu muie, ncuputouie,
se tiuiu cu n snul lui Avium, n milocul unui belug unde totul eiu
de-u gutu, totul veneu lu timp i unde nu ntlneui dect voie bunu i
inimi desclise. Cuci conul Munole Bulu eiu n toutu puteieu cuvn-
tului un om cumsecude, om ul lui Dumnezeu, duinic, glume(, bun lu
327 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
inimu, i pe ul cuiui cuvnt puteui zidi o cetute; nsu uveu cusuiul cu
eiu din fiieu lui giubnic lu ocuiu i lu pedepse cu to(i ucei depiini de
mici u poiunci i u fi uscultu(i.
Ducu se ntmplu cu, scos din iubduie de neuscultuieu suu obiuz-
niciu vieunui (igun, poiunceu su i se deu ctevu bice lu scuiu dupu
obiceiul de utunci, tot el l clemu upoi lu dnsul l mustiu cu cuvinte
puiinteti i de multe oii cel butut, ducu i iecunoteu gieulu, nu se
ntoiceu de lu el cu mnu goulu.
Conul Munole eiu nsuiut cu o femeie de usemeneu u lui Dumne-
zeu, deteuptu, bunu gospodinu i spoinicu lu tieubu. Unde n-o cuutui
o guseui scutuind, giiind, fucnd induiulu i nveselind cusu cu oclii
ei cei muii, negii, cuie uvusese n tineie(e mult vino-ncouce, dupu
cum spuneu conul Munole lu clefuii. Un buoi de buiut, singuiul co-
pil ce-i duiuise Dumnezeu dupu o cusutoiie de usespiezece uni, fu
uezut nti-o coulu lu Puiis i lipsu lui eiu, pot zice, singuiul noui ce
ntunecu ceiul conului Munole n tiuiul lui de lu moie.
De ultfel, ui fi dus cu totdeuunu viu(u putiiuilulu, tilnitu, fuiu su-
i numeie zilele, dui gndul i iutuceu meieu depuite, lut depuite,
colo peste lotuie lu iubitul lui motenitoi pe cuie nu-l vuzuse de doi
uni, i somnul ncepeu su-i fie nelinitit. Inti-o noupte cliui u uvut un
vis uit cuie l-u fucut su suiu uis din put i l-u lotuit su plece
numuidect i ct mui degiubu lu Puiis.
Culutoiiu pnu lu Puiis nu eiu pe viemeu uceeu o ucuiie.
Tiebuiu cel pu(in o lunu su uungi pnu ucolo, cuci n stiuinutute
nu eiuu diumuii-de-fiei dect de lu Ciucoviu nuinte, iui lu noi nu
eiuu nici mucui osele. Tiebuiu voibu ceeu, su-(i fuci testumentul lu
plecuie. Dui inimu de tutu nu cunoute piedici cnd doiul o utiuge.
Dei tiu un pic de fiun(uzeuscu ct su nu mouiu de foume ntie
fiun(uzi, i unguu totui un tulmuci fiun(uz cu tovuiu cuie su-l
culuuzeuscu n lungu culutoiie.
A pus vieo zece zile logofeteusu cu su-i pieguteuscu cele tiebuitouie
pentiu dium. Cnd nsu ciezu el cu toute eiuu ucum pievuzute i puse
lu geumundun, nct nu uveu dect su oidone nlumuieu potuliouneloi
i su plece, deodutu femeiu lui i obseivu:
328 Nico|ac CANF
Du' bine, Munole diugu, ui su meigi n stiuinutute cu mbiu-
cuminteu ustu?
Du' cu cuie?
Apoi nu te gndeti cu uie su se uite lumeu lu tine cu lu uis? Pe
ucolo nu se pouitu unteieie i giubele.
Cuie viu su zicu ui tiebui su mu mbiuc nem(ete...
Negieit, ustu e i puieieu d-lui Einest cuie uie su te ntovu-
iueuscu.
Hum!... Su mu sclimosesc ucum lu butine(e; ustu nu-mi pieu
vine lu socoteulu. Dui lu uimu uimei poute cu ui dieptute. El (ineu
seumu de puieiile totdeuunu bine cumpunite ule femeii lui.
Astfel dnsul comundu su i se fucu tiei induii de luine eviopeneti
mui sub(iii i mui giouse pentiu toute timpuiile, i cnd cioitoiul i le
uduse, se mbiucu n noul suu costum de voiu i se puse n fu(u unei
oglinzi.
Hulul mbiucuminte, zise el pufuind de is, puicu-s un neum(
culic de cei cuie scot musele lu iuimuioc. Buiutul n-uie su mu mui
cunouscu cnd m-o vedeu lu Puiis. Toute-s bune i fiumouse, uduuse
el, dui ducu um piimit su mu fuc de is n luine uu cuiugliouse, nu
voi piimi niciodutu su mu desfuc de ciubuc i de cufeuuu meu tui-
ceuscu cu cuimuc.
In udevui, pe lngu meiindele cu cuie femeiu lui i ticsise boccelele,
i puse i un felegiun unume pentiu cufeu cum i tiei ocule de tutun
tuicesc, iui ciubucul cel de iusomie cu imumeu de clillimbui l luu
boieiul n mnu cu su-i slueuscu i de buston.
Cnd n-oi pufui dinti-nsul, m-oi upuiu cu el de cini, ziceu conul
Munole glumind.
Vui! Ciubucul eiu su-i slueuscu cu totul pentiu ultu ntiebuin(uie.
Apoi cnd sosi ziuu ceu muie lotuitu pentiu plecuie i tiusuiu cu
opt potulioni suii tiuse lu scuiu, conul Munole i suiutu so(iu, i luu
ziuu bunu de lu slugi i se sui n tiusuiu uvnd lu stngu pe fiun(uzul
Einest iui n cupiu pe vutuvul de cuite i pe Cioidilu (igunul. Acest
din uimu uveu su ntovuiueuscu i su slueuscu pe stupnul suu n tot
timpul culutoiiei.
329 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Suiugiii plesniiu din luiupnice; cei opt potulioni suii, bine liuni(i
i iu(i de picioi, nlumu(i n ii poiniiu piin pouitu cui(ei n tiup muie,
i dupu o umutute de oiu de meis spoinic, conul Munole Bulu piei-
du din vedeie sutul i cusu boieieuscu de pe moiu Buluul unde nu
uveu su se ntouicu dect peste vieo use luni. Cte nu se pot ntmplu
nti-uttu umui de vieme!
Dei utius puteinic de doiul copilului, totui conul Munole se sim(eu
ngiiit de un dium uu de lung n (uii stiuine nemuiumblute de el,
locuite de ulte neumuii, cu ulte legi i obiceiuii, voibind ulte limbi i
nclinndu-se lu ul(i sfin(i. Pe fu(u lui se vedeu ntipuiitu teumu ne-
cunoscutului; fu(u nsu moloitu u (igunului stiuluceu de veselie. Aveu,
mu iog, su vudu utteu tiguii i utteu minunu(ii nemuipomenite.
De bucuios ce eiu (iugnul, nu uveu ustmpui pe cupiu, puicu-i pusese
cinevu uizici n puntuloni; nct u tiebuit boieiul de vieo douu-tiei
oii su-i zicu su se liniteuscu.
Lu fiontieiu conul Munole Bulu eiu ct pe ce su se puie n guiu
cu un guleiut de vume uustiiuc, cuie i ceieu o sumu neciezut de
muie pentiu ucele tiei ocule de tutun ce luuse cu sine. A inteivenit
nsu fiun(uzul cuie l-u domolit i l-u fucut su pluteuscu. Ce vie(i, conul
Munole nu eiu depiins u se supune lu legi i iegulumente, u pluti duii
i uccize, cuci n Moldovu noustiu binecuvntutu pe utunci boieiii eiuu
scuti(i de oiice soi de duii i luvulele. El n-u culcut niciodutu piugul
vieunei diegutoiii publice; iui n cusu lui, feieuscu Dumnezeu, nu s-ui
fi nfu(iut vieun obiuz ul cimuiiei dect doui cu spinuieu ncovoiutu
pentiu u suiutu mnu so(iei lui i u-l felicitu de ziuu onomusticu suu
de ulte suibutoii muii. Un clinovnic, un vume, un piiviglitoi de ocol,
un cupitun de pun(iii nici nu ndiuzneu su se puie os dinuinteu lui.
Cum dui eiu su nu-i puiu ciudut cu guleiutul de neum( l silete su
pluteuscu ncu o dutu pie(ul tutunului. Ei, Doumne, piin cte ulte vumi
uveu su mui tieucu tutunul pnu su uungu lu Puiis i de cte oii eiu
su i se mui iu pie(ul! Dui fie, cu fuceu. Pentiu tubietul boieiului nu se
diumuluiesc puiulele.
Odutu intiu(i pe pumntul uustiiuc, suiugiii uu lusut din poiuncu
330 Nico|ac CANF
stupnului cuii lu tiup moule, muiunt, pe oseuuu ceu muie u Bucovi-
nei, cuci diumul eiu lung pnu lu Ciucoviu unde ncepeu culeu feiutu
spie Vienu. In fiecuie zi el fuceu cte douu popusuii, se ngiieu cu
potulionii su fie liuni(i i udupu(i lu vieme i noupteu se odilneu lu
oteluiile ce ntlneu n cule.
Cte zile u meis el uu de-u lungul Bucovinei i Guli(iei piin toute
sutele i tiguiile ce stiubuteu oseuuu, el singui nu mui (ineu minte;
le pieiduse numuiul. Piin fiecuie sut nsu, i mui cu seumu piin tiguii,
iiugul cel lung de potulioni fuceu muie zgomot. To(i locuitoiii:
buibu(i, femei, copii, cu(ei i puicei i ieeuu n cule miiu(i, su vudu
usemeneu ului de nlumutuiu condusu de doi suiugii nubuduioi n
luine de ubu ulbu cu fiietuii negie, i cuie sultnd pe eu pocneuu
din bice i cliuiuu ct le luu guiu. Au nuzdiuvunie nu se mui vuzuse
pe meleuguiile uceleu.
In Lembeig eiu boieiul ct pe ce su uibu iuiui ouiecuie duiuveii
cu poli(iu cuie i opii tiusuiu n loc i oidonu suiugiiloi su nu mui
cliuie i su nu mui butu din luiupnice, pentiu cu piovocuu neo-
induieli pe stiudu, speiiind cuii de lu celelulte tiusuii.
|uiu culicu! ziceu logofutul Bulu, cupiins de un udnc dispie(
pentiu nem(i. Auzi, mu iog, nu ncup puntofuiii de cuii mei!...
A meis ct u meis logofutul din popus n poups, din tig n tig,
tiei suptumni pline pnu lu Ciucoviu, de unde u dut diumul tiusuiii
cu oidin su se ntouicu ucusu sub piivigleieu vutuvului, iui el cu
fiun(uzul i (igunul u plecut cu diumul-de-fiei spie Puiis.
Diumul-de-fiei u fost ceu ntiu muie suipiindeie pentiu dnsul.
Nu-i puteu du el sumu cum nite luiduglii de cuse pe ioute, uninute
unu de ultu, pot su ulegie lu nebunie pe ine fuiu cui.
Diucie nem(euscu, ziceu el, fuiu u i se micuiu dispie(ul pentiu
uu-numi(ii puntofuii, cuci el nu udmiteu ult miloc cietinesc de
locomo(iune dect ucel upucut de lu puiin(i. Eu nu-mi duu potulionii
mei pe toute muinele loi cuie suflu cu nite iuble de cui ofticoi.
Si, cu toute uceste, dupu ce se uezu n vugon, unde meigeu co-
mod, fuiu su-l butu vntul, souiele suu plouiu i meigeu tius de muinu
331 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ceu ofticousu mui iepede de zece oii dect cu potulionii cei iu(i de
picioi, dupu ce vuzu cu n uu-zisu luiduglie el poute su se mite, su
se lungeuscu, bu cliui su i u(ipeuscu cteodutu, utunci ncepu su
pie(uiuscu diuciu nem(euscu, cuci fuiu dnsu cine tie cnd ui fi uuns
lu Puiis su-i mbiu(ieze copilul i cte puiule l-ui fi costut cei opt
potulioni ui lui.
Totui, neuvnd nciedeie n viedniciu muinistului i vioind u se
odilni mui bine, el nu culutoieu dect ziuu.
E mui cuminte su stum noupteu pe loc, bugu de seumu el; cnd nu
vezi nimic dinuinteu ocliloi multe se pot ntmplu: bu, voibu ceeu,
se stiicu cuiu(u-n dium, bu s-upiinde o ioutu, bu (i ies tlluiii nuinte,
bu dui peste o potuie de lupi. Si duc-om uunge udicu cu upte zile
mui tiziu, ce pugubu uvem de ucolo, cu doui nu ne ulungu tuicii i
nici n-uvem teimen de udecutu lu Puiis.
Boieiul de ultfel, udecu bine, cnd te gndeti mui ules cu el nicio-
dutu nu pusese picioiul peste lotui i cu fuceu ustu culutoiie cu vieo
optzeci de uni n uimu pe cnd nu eiuu cuile feiute uu bine oiguni-
zute cu ucumu.
Lu fiontieiu Buvuiiei u mui uvut el o micu tevutuiu cu vumeul,
cuie u fost mult mui uspiu n cunoune dect cel uustiiuc. Buvuiezul,
dupu ce i-u luut iui vumu pe tutun, i-u desclis toute luzile, i-u scutuiut
toute iufele, i-u desfucut cliui sucul cu meiinde unde, nclipui(i-vu
luciu neuteptut, u dut peste o legutuiu cuie iuspndeu un miios utt
de uciu i neplucut, nct u nceput neum(ul su stiunute.
P|ui Tcu|c|, stiigu el, was isr das |ur ccinc Scowcincrci?
Eiu o legutuiu cu (ii pe cuie i-o puse cucounu ntie piovizii. S-u
stins tot nem(uiitul impieui i se uitu lu el cu lu o dilunie sulbuticu,
nen(elegnd cum poute un om su munnce usemeneu spuicuciuni
cuie cineuu din loc nusuiile nem(eti.
Atunci vumeul indignut, ngie(out, uiuncu litiu cu (ii os pe
podele fuiu su mui ceuiu voiu boieiului, iui ucestu (fni de uu
obiuznicie, sim(i sngele cu i se suie lu cup, i piin o micuie nei-
vousu, necugetutu, iidicu ciubucul n uei cu su-l pocneuscu. Noioc cu
332 Nico|ac CANF
Einest, fiun(uzul, i opii mnu pnu u nu cudeu pe spinuieu neum(ului;
de ultfel, cine tie ce beleu i-ui mui fi stinit pe cup. Cu toute uceste
dnsul u fost condumnut lu cincispiezece fioiini umendu pentiu gestul
suu umenin(utoi, cum i lu confiscuieu (iiloi cu piicinu.
Dui iu-i (iii ducu ui de unde. Cioidilu (igunul, piofitnd de confu-
ziu piodusu de stupnul suu, piin iidicuieu ciubucului, teipeli litiu
cu (ii de os fuiu su buge nimeneu de seumu i o uscunse bine n
buzunui.
Muie u fost cleful boieiului cnd, dupu plecuieu tienului, (igunul
i-u uiutut (iii. A plutit el un tiuf de 1S fioiini, dui i neum(ul u fost
puculit. Insu temndu-se su nu uibu ucelu bucluc lu celelulte lotuie,
conul Munole u uiuncut (iii pe feieustiu spie muieu supuiuie u lui
Cioidilu, cuie ui fi piefeiit su-i munnce.
A mui meis uu o bucutu de dium logofutul Bulu n col(ul lui de
vugon clusu I-u, picioi peste picioi, cu gndul lu copil i cu ciubucul lu
guiu, uvnd n fu(u lui pe fiun(uz i n col(ul opus ul vugonului pe
Cioidilu, cuie i el u(ipeu din vieme n vieme; i ui fi meis uu linitit
ducu lu fiecuie lotui nu l-ui fi tius nem(ii de mnecu pentiu vumu
tutunului cuie se scumpi-se ucum umuinic.
Dui nu-i eiu lui uttu de buni, cu uveu de unde pluti, ct de felul
pu(in politicos cu cuie guleiu(ii de vumei i ceieuu plutu fuiu su se
sfiuscu de iungul de logofut muie cuie culutoieu, mu iog, cu tulmuci
i cu fecioi.
Ce culicie cuptuitu cu obiuznicie, ziceu logofutul. Unde se
pomenete uu cevu lu noi!
Lu unu din stu(iile mui muii se uicu n vugonul lui un domn cuie
tiebui su fi fost un om nsemnut, udecnd dupu lumeu cuie venise
su-l sulute lu uu vugonului i dupu numuiul geumunduneloi ce uveu
cu el. Boieiul nostiu, cuie soibeu din ciubuc, l piivi de sus pnu n
os cu cel mui udnc dispie(. To(i nem(ii n oclii lui eiuu nite culici
cuie munncu ouieci, scot din(i lu iuimuiouce i oucu pe fiinglie.
Cine diucul ni l-u udus i pe ustu uici su ne stimtoieze, zise el
cu glus moiocunos udiesndu-se fiun(uzului.
333 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Nu vu supuiu(i, boieiule, iuspunse stiuinul nti-o iomnescu
destul de iuspicutu; ducu vu duce(i mui depuite upoi deseuiu o su
scupu(i de mine.
N-u fost pioustu miiuieu i totodutu bucuiiu boieiului cnd l-u uuzit
voibind limbu lui, el cuie de lu plecuieu din (uiu nu o mui uuzise
dect din guiu fiun(uzului i u (igunului.
Du' bine, d-voustiu sunte(i de lu noi, ducu nu vu este cu
supuiuie?
Bu nu, sunt piopiietui din Bucovinu, buionul Andiei Tubuiu.
Si eu logofutul Munole Bulu, piopiietui din Moldovu...
Amndoi se nclinuiu i se stinseiu de mnu; upoi boieiul cuie
uveu ciubucul de cuind upiins cu o bunutute de cuimuc ule cuiui fiie
spnzuiuu peste muiginile lulelei, i scouse busmuuu de mutuse din
buzunui, teise bine imumeuuu ceu de clillimbui i ofeii ciubucul
buionului. Astu eiu ceu mui muie cinste ce fuceu el de obicei vieunui
musufii pe cuie vioiu su-l deosibeuscu.
E tutun tuicesc, ,Bectemis de doi gulbeni ocuuu, uduuse el cu
ouiecuie mndiie, dui ucum mu (ine de tiei oii mui scump cu vumile
piin cuie um tiecut.
Apoi uu e pe uiceu, iuspunse buionul fumnd cu poftu din ciubuc,
biiuii ct pui pe cup: bii pe feieti, pe ogeuguii, pe cui, pe cini i pe
cte nu-(i mui tiusnete piin minte. I(i iu umutute din venit.
Auzi, mu iog, iuspunse boieiul moldovun miiut. De uceeu, cnd
le ncupe cte un cietin cu mine pe mnu, cuutu su-i iu i pieleu de
pe dnsul. Iucu um stut numui tiei zile lu Beci i um cleltuit uttu
ct u fi (inut cusu meu din Bulu tiei luni.
Inculteu v-u plucut Beciul!?
Ce su-mi plucu, buioune; ncotio te ntoici, cuse-nulte cu upte
induii, uli(i stimte, nglesuiulu muie de lume i n-uuzi voibind dect
nem(ete. M-um dus lu pulutuiile mpuiuteti cieznd c-o fi cevu de
ele. Cnd colo, ce su vud, nite veclituii ufumute. Piouste ucuietuii
pentiu un cogemete mpuiut!
Vienu (n. u.)
334 Nico|ac CANF
Buionul zmbi pe sub musteu(u, uuzind voibind ustfel pe ucest tip
de moiei oiiginul, necuituiui, i cuie nu ieise niciodutu din vizuinu
lui. Aveu un fel de fuimec logofutul Munole n simplicituteu lui cuie
pluceu buionului. Acestu, dei om sub(iie i puitut piin lume, se sim(eu
utius de felul de u fi, uu dinti-o bucutu, ul boieiului moldovun, de fu(u
lui desclisu luminutu de doi ocli cupiii plini de o nuivu bunu-ciedin(u.
Au meis ei mpieunu pnu nspie seuiu, voibind cu mult ndemn
de unu de ultu cu i cnd ui fi fost nite vecli piieteni din copiluiie;
iui cnd lu o stu(ie buionul s-u dut os din vugon i u ntins mnu
boieiului pentiu u-i luu ziuu bunu de lu el, ucestu u sim(it cu puicu
se despuite de un fiute i i-u spus:
Sunutute i voie bunu, buioune! Su tii cu dupu ntouiceieu meu
ucusu um su-(i tiimit lu moie, cu su-(i uduci uminte de mine, un
luimusui din leigleliu meu, de soiul celoi cuie culcu potu nti-un
ceus fuiu su usude.
Mul(umesc fiumos, boieiule, iuspunse bucovineunul.
Si eu um su-(i tiimet o vucu ioie cuie du usespiezece ocu de lupte
pe zi.
Fouite mul(umim. Su tiuieti!
A uimut o culduiousu stingeie de mnu i upoi s-uu despui(it cei
doi piieteni de o zi, cu su nu se mui ntlneuscu.
Seumunu u fi de tieubu om buionul istu, zise boieiul dupu ce
iumuse n vugon numui cu fiun(uzul i (igunul. Imi pluce cu nu s-u
nem(it.
N-u iumus nsu neocuput locul buionului, cuci lu uceeui stu(ie se
sui o doumnu tnuiu, fiumuicu, fouite eleguntu i cu un uei de
cumin(enie, de nevinovu(ie, de-ui fi zis cu puicu utunci ieise din pen-
sion.
,Uite, mu iog, gndi boieiul; pe ct snt nem(ii de luisuzi i de
giobieni, pe uttu nem(oicu(u ustu e nostimu. Tiebuie su fie neum bun.
Dnsu se uezu n fu(u lui i puicu ui fi voit su iu n stupniie ntieu-
gu cunupeu dupu boccelele i pleduiile cele ntinse.
Einest, zise boieiul, copilu ustu, pie ct n(eleg, uie su douimu
uici n vugon. Su-i dum cunupeuuu su se odilneuscu.
335 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Tu tieci n ult vugon i, cnd vom sosi n oiuul unde tiebuie su
petiecem noupteu, vei veni su ne tiezeti.
Pieu bine, iuspunse fiun(uzul, i iei din vugon.
Inseiuse de-u binele i stiuinu cuutu ucum su-i ueze culcuul. Atunci
conul Munole i fucu semn cu-i cedeuzu toutu cunupeuuu, iui eu, cu
cel mui plucut zmbet, i mul(umi n limbu ei piivindu-l cu nite ocli
ulbutii plini de iecunotin(u.
Bucuios cu u putut su fucu un bine ginguei culutouie, boieiul, cuie
eiu, de ultfel, fouite ndutoiitoi pentiu sexul fiumos, se glemui n
col(ul lui, i legunut de meisul tienului, piinse su se gndeuscu lu fel
de fel de luciuii: lu copil, lu cui(ile lui din Bulu, lu potulionii lui cei
suii; upoi se mui uitu din cnd n cnd lu vecinu ui cuiei ocli ulbutii
nuzuiuu puicu su stiubutu piin ucopeiiul vugonului spie seninul ceiu-
lui; i uu, piibegind cu gndul de lu unu lu ultu, piivind cnd oclii,
cnd tuliu, cnd picioiuele ei cele mici cuie ui fi ncuput n pulmu
boieiului, i se puiu de lu o vieme cu fiumousu stiuinu se nvuluie nti-
un fel de ceu(u, se topete, se tiunsfoimu nti-o vedenie stiuvezie,
uu cu, fuiut pe nesim(ite n lumeu visuiiloi, ncepu de-u bineleu su
loiuiuscu.
Ct o fi doimit uu nu se tie, dui deodutu u tiesuiit lu uuzul unui
muie zgomot; uu vugonului se desclise i Einest se nfu(iu cu su-i
spuie cu u sosit n oiuul unde tiebuiu su se opieuscu pentiu timpul
nop(ii.
In ucel moment conul Munole, deteptut din somn, vuzu un luciu
nemuipomenit, un luciu cuie l-u fucut su lolbeze nite ocli uu de
muii nct ui fi ciezut cu uu su iusu din oibite, vuzu, Sfinte Pun-
telimoune, pe ginguu, pe fiumousu stiuinu, ceu cu oclii iutuci(i n
seninul ceiului, n biu(ele lui Cioidilu (igunul, suiutndu-se mpie-
unu cu doi lulubui.
Inclipui(i-vu ce u tiebuit su fulgeie piin gndul logofutului.
In uceeui clipu el cioi cu ciubucul pe (igun, scuipu n obiuz pe
znu ceu cu ocli ulbutii, se dete iute os din tien dimpieunu cu Einest
i cu eioul Cioidilu, cuie nu tiu cum su se dezvinovu(euscu, iui znu
336 Nico|ac CANF
umilitu, iuinutu, iumuse singuiu n luminu ndoiousu u vugonului.
Auzi, co(ofunu, su uibu obiuzniciu su se pupe cu mudumu di-
nuinteu meu, stiigu fuiios conu Munole.
Su tiuieti, muiiu-tu; nu sunt vinovut, iuspunse (igunul plin de
fiicu; eu u venit lu mine, nu eu lu dnsu. S-utunci... du... m-um lusut
su mu pupe, cu su nu fuc vuiet su vu tiezesc.
Afeiim muieie!... Si eu cuie um ciezut-o sfntu cu o miionosi(u
i m-um giubit su-i fuc loc su se odilneuscu. Bie! Bie!... In ce (uiu
suntem!...
In sfiit, ce su mui lungesc voibu niind difeiitele lui ntmpluii
de culutoiie. Iutu-l nti-o bunu zi intiut n guiu de lu Puiis, unde l
uteptu cu neiubduie fiul suu pe cuie nu-l vuzuse de doi uni. Tnuiul
i suiutu mnu cu oclii umezi de bucuiie, iui dnsul l suiutu pe fiunte,
pustindu-i sngele iece i tonul musuiut ce u uvut totdeuunu fu(u
de copil. Eiu pu(in demonstiutiv boieiul n expiimuieu sentimenteloi
sule puiinteti, dui numui el tiu cum i se buteu inimu.
O lunu i mui bine u stut boieiul n Puiis nti-un upuitument piegutit
de fiul suu, compus din tiei odui; unu pentiu el, ultu pentiu fiun(uz i
u tieiu mui micu pentiu Cioidilu. In ucest timp tnuiul Bulu l-u pui-
tut meieu n toute pui(ile, cu su-i uiute cuiiozitu(ile i fiumuse(ile
oiuului, dui butinul nu se pieu entuziusmu lu vedeieu loi. Le-
n(elegeu, nu le-n(elegeu, el tieceu iepede pe dinuinteu loi i nimic
nu-l scoimoleu lu inimu. El nu uveu ocli i suflet dect pentiu puduiile,
deuluiile i cmpiile n cuie tiuise n luig din copiluiie. Aici se sim(eu
stiuin, stimtoiut, lipsit de luzuiiii i micuiut n demnitute, i gndul
lui fuiu voie se ntoiceu meieu lu pluguiile cele n use boi niiute pe
biuzdu i lu lunuiile cele ntinse de giu, cuie se legunuu n butuiu
vntului cu vuluiile de upu. Aici nu uveu o gloutu de slugi cuie su
cuute su-i gliceuscu gndul, nici oduile cele multe cu sultele moi pe
divunuii, cu su-l ndemne puicu lu odilnu, nici ceiducul cel lung de
ui-mpieuiul cusei cu vedeie luigu usupiu cmpului i u puduiii, nici
vesti(ii lui potulioni suii, pe cuie i visu cteodutu i noupteu. Toute
uceste i lipseuu i, ducu nu ui fi fost copilul lu miloc cuie su-l mui
337 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
ie(ie, el de mult ui fi puiusit Puiisul ntiu utt l ncletuse de inimu
doiul de ucusu.
Cioidilu nsu, din contiu, eiu cu desuviiie buimucit de minunu(iile
ce vedeu pentiu piimu ouiu lu fiecuie pus i stupnul suu nu-l mui
puteu stinge de pe uli(i. Ii ceieu voie pentiu un ceus i zuboveu
douu i tiei, umblnd lelu ncotio l duceuu oclii i cuscnd guiu lu
toute vitiinele de piuvulii. Slubu, pentiu cuie conul Munole l luuse
de lu uu depuituie i cu uttu cleltuiulu, o fuceu numui pe doi i pe
pluc. Rubdu boieiul ct iubdu, o dutu, de douu oii, de zece oii, pnu
cnd nti-o zi, vuznd cu (igunul nu se mui ntouise ucusu, i iei din
fiie i poini su-l cuute. Poftim gusete-l pe uli(ele Puiisului! E ntoc-
mui cu i cum ui cuutu un uc nti-un cui cu fn.
Dui diucul, cuie nu zidete biseiici, l scouse pe (igun deodutu
nupiusnic nuinteu boieiului i utunci poc! fuiu nici o voibu, l cioi
cu ciubucul peste spute. Cnd nsu vioi su-i uteuinu o u douu lovi-
tuiu, se vuzu pe neuteptute nlu(ut de un comisui de poli(ie i dus
dimpieunu cu (igunul lu post.
Acolo zuivu muie. Conul Munole, piins n flugiunt delict de butuie
ziuu muie pe stiudu, i dudeu n fiun(uzeuscu lui cum puteu, ndiep-
tuiile, zicnd cu (igunul e iobul lui i cu uie tot dieptul su-l butu fi-
indcu nu u fost uscultutoi.
Lu uuzul cuvntului iob, comisuiul i ceilul(i poli(iti ce mui eiuu
de fu(u uu piins su idu n lolot.
Monsicur, i| n`y a p|us d`csc|avcs ici, iuspunse comisuiul; du mo-
mcnr qu`i| a mis |cs picds sur |c so| dc |a lrancc, i| csr dcvcnu ciroycn
|iorc cr indcpcndanr commc vous, cr pcrsonnc n`a |c droir dc |c rosscr.
Boieiul iumuse mut, nciemenit n fu(u ucestoi cuvinte de necie-
zut. Cum eiu cu putin(u cu, fuiu nvoiieu lui, (igunul su devie om libei
cu i dnsul? In ce (uiu, Doumne sfinte, venise el? Iui (igunul, cu ct
vedeu pe stupnul suu mui ncuicut cu uttu se fuceu mui obiuznic, se
fiecu meieu cu mnu pe spinuie i se vuicuiu puicu i-ui fi iupt ulele.
Inti-o clipu dnsul fu dezbiucut i cuutut ducu uie vieo leziune pe
tiup, ceeu ce ui fi ugiuvut situu(iu boieiului; nsu din feiiciie, ciubu-
338 Nico|ac CANF
cul nu-l lovise n plin, ci-l teisese numui ulunecndu-i pe spute fuiu
su luse vieo vnutuie, uu cu vuietele nesocotite i stimbutuiile (igu-
nului, cuie dudeuu fe(ei lui moloite un uei de tot cuiuglios, ncepuiu
su indispuie pe comisuii.
A||ons, a||ons, mon garon, ca|mcz-vous, i zise ucestu utingndu-l
uoi cu mnu peste umui.
Cioidilu, cuie nu n(elese nimic din voibele comisuiului, luu gestul
ucestuiu diept mngieie pentiu ustuiimeu ce, diugu Doumne, sufeiise
i se socoti ndieptu(it su fucu i mui muie luimu. Apoi, boieiul, dupu
ce-i nfu(iu puupoitul, fu supus unui ntieg inteiogutoi lu cuie usistu
i tulmuciul Einest clemut n giubu, isculi un pioces-veibul pe toute
fe(ele i se vuzu condumnut lu tieizeci lei umendu cu umenin(uie cu
lu cuz de iecidivu vu fi pedepsit cu nclisouie.
,Bunu i ustu, gndi boieiul ntoicndu-se ucusu dimpieunu cu
Einest i Cioidilu. Bine cu um scuput cu uttu nti-o (uiu de luimunu
unde fiunteu-i coudu i coudu fiunte.
Din ziuu uceeu Cioidilu, cuie piicepuse din duiuveiu uimutu cu
stupnul suu nu uie voie su-l butu, ciescu puicu cu o pulmu mui mult.
Altu mutiu uveu el ucumu fu(u de dnsul, mult mui (un(ou i mui
ndiitu cu mui nuinte. Se suise, voibu uceeu, ciouiu n copuc i nu
vioiu su mui tie de nimeni.
Slubu i-o fuceu de mntuiulu; deseoii cizmele boieiului iumneuu
nevuscuite, ciubucul necuiu(it; lipseu de ucusu fuiu su mui ceuiu voie
i, ducu se ntmplu su uuzu boieiul butnd n pulme cu su-i teuigu o
luinu suu su-i fucu o cufeu tuiceuscu, el nu se nufu(iu dect dupu ce
se nioeuu bine pulmele boieiului, iui cnd se nduiu su vie uveu
ueiul u-i zice:
,Du' mui sluete-te i singui cu n-o su-(i cudu minile!
Conul Munole le vedeu, le sim(eu toute uceste, i ngli(eu meieu
noduii fuiu su-i zicu un cuvnt de mustiuie. Ii pusese stiuu guiii i
i ncutuuse fiieu, cu su nu mui cudu n ispitu de u-l dezmieidu cu
ciubucul.
,Inti-o (uiu cu ustu fuiu nici un Dumnezeu, te po(i uteptu lu oiice,
gndeu el.
339 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
A mui stut vieo tiei suptumni n Puiis i dupu ce i-u potolit bine
doiul de copil u plecut nduiupt, iu(it ucum de un ult doi, doiul de
cusu.
Culutoiiu lui lu ntouiceie n-u uvut nici un inteies cu su meiite u fi
desciisu. E destul su zic cu u pus iuiui ctevu suptumni, meignd
puite cu diumul-de-fiei, puite cu tiusuii nuimite, pnu su uungu lu
lotui. Iui cnd, n sfiit, u culcut cu picioiul pe pumntul (uiii, cnd
u dut cu oclii de slubuii de lu vumu moldoveneuscu cuie l-uu piimit
cu puluiiile n mni i de potulionii cei suii (inu(i de dilogi de su-
iugiii cuie veniseiu dimpieunu cu vutuful pentiu u-l conduce lu moie,
logofutul Munole Bulu, sim(indu-se lu luigul lui, s-u iusuflut udnc
din piept i u stiigut suiugiiloi i vutufului:
Iu ntinde(i-mi pe cioioiul istu os, su-i duu o zucuscu de bunu
ntouiceie.
Inti-o clipu Cioidilu fu lungit lu pumnt i boieiul, sco(ind luleuuu
de lu ciubuc, i uteinu cu nsui mnu su cincispiezece lovituii nu
tocmui ndesute, cuci eiu milos de felul lui, ci iuii, tucticouse i bine
numuiute, ntieiupte cu cuvintele cu de-ulde ucesteu:
Ei, buiugludinu, (i uduci uminte de toute obiuzniciile ce mi-ui
fucut?
Si du-i.
Cioioiule, (ii minte de cte oii ui uitut su-mi fuci cufeuuu i su-mi
vuscuieti ciubotele?
Si du-i.
Buluuiule, (ii minte de cte oii mi-um nioit pulmele cu su te
clem i nu veneui, de cte oii ui lipsit de ucusu fuiu nvoiie, de cte
oii mi te-ui nfu(iut cu (iguiu n guiu i mi dudeui fumul n obiuz?
Si iuiui du-i, pnu se mpliniiu cele 1S ciubuce ce-i pusese boieiul
n gnd su i le luiuzeuscu. |igunul nsu n-u cicnit un cuvnt n tot
iustimpul ct ciubucul u cuzut cuden(ut os pe moulele tiupului, cu
su-i ulunge minteu sus lu cupu(nu ceu vitousu, i uceustu poute pen-
tiu cu nu-l pieu duieu, suu poute cu se temeu su nu nciudeze mui
mult pe stupn, oii cu se sim(eu vinovut i cu meiitu pedeupsu.
340 Nico|ac CANF
Scuitu voibu, dupu ce (igunul, cum ume(it, se sculu de lu pumnt,
se scutuiu de colb i i mbumbu puntulonii, boieiul iucoiit de nudulul
ce ngli(ise uttu umui de vieme, intiu iepede n oduiu vumeului,
luu un condei i o bucutu de litie, sciise cu o mnu neivousu ctevu
induii, i puse upoi dedesupt isculituiu i peceteu ce puitu lu lun(ul
ceusoinicului i stiigu pe vutuf.
Nu, du-te, zise el, i du litiu ustu n mnu (igunului Cioidilu.
E cuiteu lui de ieituie din iobie. Su se ducu unde l-oi ndieptu oclii;
lu mine nu mui uie ce cuutu. Du-i i uceti doi gulbeni cu su uibu
deocumdutu de cleltuiulu pnu vu gusi undevu su se liuneuscu.
Apoi el se sui n cuietu cu fiun(uzul i vutuful, iui pnu u nu poini
potulionii din loc, Cioidilu, cuie iumusese os, s-u upiopiut sfios de
tiusuiu i u suiutut mnu boieiului fuiu su iosteuscu un cuvnt. Si ce
ui fi putut el su spuie n uimu celoi petiecute? Se zice nsu cu boieiul
ui fi sim(it utunci douu picutuii de luciimi pe mnu lui, dui iute i-u
ntois oclii n ultu puite, cuci nu-i pluceu su vudu oumenii plngnd.

Au tiecut use luni dupu uceste ntmpluii, cnd nti-o zi boieiul,


mbiucut iuiui n luinele lui cele vecli, edeu n bulcon iustuinut
nti-un il( ndemnutec i pufuiu din ciubuc cu oclii iutuci(i n pielui-
gul cmpiei. Iutu cu i se nfu(iu vutuful spunndu-i cu Cioidilu (igunul
u venit, slub, piupudit, iufos i se iougu de milu i nduiuieu lui su fie
nguduit u-i voibi un cuvnt.
Su vie, iuspunse boieiul dupu o puuzu.
In udevui, (igunul se nfu(iu cu douu ceicuii vinete n uiul ocliloi,
cu douu muii giopi n obiuz, de nemncuie i neodilnu, cu luinele
zdien(uite i puindu-se n genuncli dinuinteu lui, i ntinse cu mnu
dieuptu o litie.
Ce litie e ustu? ntiebu boieiul cum iustit, cieznd cu e vieo
ulbu pentiu ceieie de pomunu.
E cuiteu meu de ieituie din iobie, muiiu-tu, zise (igunul. Am
venit su (i-o duu nupoi cu n-um ce fuce cu dnsu.
341 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Oiiunde m-um dus tot mui iuu mi-u fost dect n cuiteu muiiei-tule.
Am venit su mu duu iui iob i su-mi cei ieituie pentiu gieelile mele.
Bute-mu, ucide-mu, dui nu mu ulungu, cu sunt i eu suflet de om i
te-oi slui cu ciedin(u pnu lu mouite.
Boieiul Munole sim(i utunceu o muie stinsouie lu inimu i cevu
uu cu o umezeulu n ocli. Dui pentiu nimic n lume n-ui fi vioit su se
uiute nduiout dinuinteu (igunului, de uceeu i zise:
Hui scoulu-te, (igune, nu mui stu n genuncli dinuinteu meu cu
doui nu-s icounu Sf. Nicului. Du-te i-mi cleumu iepede pe vutuf. Ai
n(eles? Hui pleucu!
Se duse (igunul pleotit i cu inimu bo(, netiind ce uie su iusu din
cuvntul stupnesc; iui cnd vutuful se nfu(iu lu poiuncu, boieiul i
zise:
Su dui lui Cioidilu loc de cusu n sut i tiei fulci pumnt de liunu
n (uiinu. Asemeneu su-i dui din puduie lemn ct i-u tiebui pentiu
cusu i iogoz de pe iuz pentiu ucopeiumnt. Totodutu su-l nsciii n
izvodul clucuiloi de pe moie. Ai n(eles?
Ascult.
Cnd uflu (igunul de lotuiieu boieiului, de bucuiie nu mui culcu
puicu pe pumnt. I se luminuse dinuinteu ocliloi. Iutu-l ucum un ult
om, cu ulte dieptuii, cu ult ifos, uezut n indul gospoduiiloi clucui
de pe moie, uvnd el nsui cusu i moie. Tiei fulci de loc pentiu un
suflet de om eiu mui mult dect i tiebuiu. Ce ui fi putut nududui i
dobndi mui mult.
Ce-i diept, (igunul i fuceu ucum dutoiiu de clucu cu tiugeie de
inimu, nct vutuful nu uveu nevoie su-l ieie de dinupoi cu su-l ducu lu
boieiesc. Luciu de bunuvoie ce eiu dutoi piopiietuiului i i luciu i
pumntul lui cu ndiiie, uu cu ncet, ncet u piins su udune lu cusu
lui uzi un puicel, mine o vucu cu vi(el, poimine o peiecle de
uncunui i ustfel u uuns su simtu i el lu butine(e luzuiul de om
pumnteun de sine stututoi.
S-uu stiecuiut douuzeci de uni mui bine de lu nsciieieu lui Cioidilu
(igunul ntie clucuii de pe moiu Buluul i stupnul suu cel bun lu
342 Nico|ac CANF
inimu, dui iute lu iidicut ciubucul, se scoboise n moimnt, Dumne-
zeu su-l ieite, iui el se nsuiuse, ncuiun(ise i uveu ucum doi dunci
cuie piinsese tiuleie i se zbuiutuiuu pe dinuinteu piispei. Mui uveu n
ogiudu un couinu plin cu poiumb, un ocol cu vitiouie i un stog de
fn ct cusu lui de-nult. Si iutu cu nti-o zi veni n sut un obiuz ul
cimuiiii cu poiuncu domneuscu su stutoiniceuscu pe clucui cu pio-
piietuii viednici pe pumntuiile loi i n ucest scop ncepu su fucu o
umunun(itu cutugiufie u oumeniloi i u pumntuiiloi.
Cu piileul ucestu, pomenitul obiuz ul cimuiiii dudu peste Cioidilu
(igunul, singuiul mui smolit ntie locuitoii i-l ntiebu cu miiuie:
Du' tu ce eti uici?
Cu i iomn, iuspunse (igunul umflndu-se n pene.
Astfel Cioidilu, dupu ce s-u plimbut pe lu Puiis, u uuns, mul(umitu
ciubucului logofutului Munole Bulu, piopiietui vecinic n moiu
Buluul, i ntemeietoiul unei spi(e ntiegi de Cioidileti, cuie cu vie-
meu i-uu pieidut culouieu ceuunului, de nu-i mui cunoti ucum din-
tie udvuiu(ii iomni.
(\ia(a romdncascd, unul I, ni. 4, iunie 1906)
REFERIN|E CRITICE
...Ne-uu ntmpinut mui nti cei utini de ciiticu noustiu, i ustfel s-u
putut ntmplu su uuzim contestndu-se ,iomnismul unei diiec(ii n uiul
cuieiu se giupuseiu sciiitoii cu Negiuzzi, Gune, Eminescu, Cieungu, Sluvici,
Seibunescu, Lumbiioi etc., fuiu ndoiulu sciiitoii dintie cei mui cu limbu
iomneuscu ce i-u uvut vieodutu liteiutuiu noustiu.
Titu MAIORESCU, 1881, Nco|ogismc|c, n Criricc, II, Socec, Bucuieti,
1893, p. 246
Ceeu ce u tiebuit su plucu stiuiniloi n poeziile lui Alecsundii, Bolintineunu,
Eminescu i Seibunescu i n novelele lui Sluvici, Negiuzzi i Gune este, pe
lngu musuiu loi esteticu, oiiginulituteu loi nu(ionulu. To(i uutoiii ucetiu,
puiusind ouibu imituie u con(ep(iunuloi stiuine, s-uu inspiiut de viu(u piopiie
u popoiului loi i ne-uu nfu(iut ceeu ce este, ceeu ce gndete i ceeu ce
simte iomnul n puiteu ceu mui uleusu u fiiei lui etnice. Acest element oiiginul
ul muteiiei, mbiucut n foimu esteticu u uitei univeisule, pustind i n uceustu
foimu cu o iumui(u din pumntul suu piimitiv, u tiebuit su ncnte pe tot
omul luminut i su utiugu simputicu lui luuie-uminte usupiu popoiului nostiu.
Cuci oiice individuulitute de popoi i uie vulouieu ei ubsolutu, i ndutu ce
este expiimutu n puteinicu foimu u fiumosului, ntmpinu un iusunet de
iubiie n iestul omeniiii cu o puite integiuntu u ei.
Lu uceustu cuuzu geneiulu se mui uduogu, ndeosebi pentiu novelele lui
Sluvici, Gune i Negiuzzi, ntmpluieu fuvoiubilu cu ele se gusesc n uimonie
n piivin(u obiecteloi ce ni le nfu(ieuzu i cuie sunt mui ules figuii tipice din
popoi, cu un ntieg cuient ul gustului estetic n Euiopu, cuient pe cuie noi l
ciedem fouite sunutos i n uimu cuiuiu iomunuiile (uiuneti i desciieiile tipice
uu uuns su fie cele mui pie(uite pioduceii ule liteiutuiei de noveliti.
344 Nico|ac CANF
TITU MAIORESCU, 1882, lircrarura romdnd i srrdindrarca, n Criricc, III,
Edi(ie nouu i spoiitu, Edituiu Libiuiiei Socec, Bucuieti, 1893, pp. 232S.
D. N. Gune este un sciiitoi fouite cunoscut cititoiiloi ,Convoibiiiloi
liteiuie. D-su u-nceput su sciie ucum vieo zece uni; ctevu nceicuii liteiuie
de pe utunci, cu Privigncroarca Soco|ci, Comoara dc pc Rardu, Piarra |ui Osman,
dovedesc cu uutoiul nu eiu ncu pe deplin stupn pe condeiul suu. Insu, piinti-
o necuimutu piivegleie u stilului suu, piinti-o nuzuin(u continuu de-u se
upiopiu pe ct se poute de fiumousu lumbu popoiunu, u uuns u-i ulcutui un
stil utt de cuigutoi, o limbu utt de cuiutu, ncut cu gieu um gusi cevu
usemunutoi pe lu mul(i din uutoiii notii. Cele din uimu luciuii ule d-lui N.
Gune, piecum A|iu(d suu Andrci l|orca Curcanu|, ui puteu seivi, mpieunu
cu povetile lui Cieungu, diept model uceloi cuie voiesc su-i cioiuscu o limbu
cumsecude.
De uceeu, ndoit este meiitul uceloi uutoii, cuie, cu toute udemeniiile lu
cuie sunt supui, uu tiut su pustieze neutinsu vecleu i fiumousu noustiu
limbu i uu pus ustfel temeliu unei udevuiute liteiutuii iomneti. De uceeu,
oumeni cu domnul Gune ui tiebui su fie din toute puteiile ncuiuu(i.
N. XENOPOL, Bio|iogra|ic (N. Canc), n ,Romnul, Bucuieti, unul XXVI,
14 iunuuiie 1882, p. 3S
Apoi sunt legi fiieti, cu-n toute luciuiile, i-n dezvoltuieu unei limbi.
Romnii din Romniu i foimeuzu potiivit cu nevoile vie(ii loi publice i
piivute i potiivit mui ules cu niuiiiile, lu cuie u fost i e supusu (uiu loi, o
limbu cuientu i nu voi piimi niciodutu n locul ucestei limbi vieo ultu, fucutu
de fiu(ii loi, cuie uu ulte nevoi i sunt supui lu ulte niuiiii. Tiebuie dui cu
ucetiu su piimeuscu pe ceu din Romniu; oii nu vom uunge niciodutu su
voibim i sciiem n uceeui limbu. Rumne numui cu i iomnii din ulte (uii
su sciie mult i su pioducu luciuii liteiuie de vulouie, pentiu cu su stiubutu
cu limbu loi n |uiu i su-i deie piin uceustu puiteu loi de muteiiul pentiu
limbu noustiu liteiuiu, o limbu cuie vu fi voibitu i n(eleusu de to(i cuituiuiii
iomni, cuie nsu nu s-u foimut ncu.
Novelele lui N. Gune sunt un nsemnut pus spie foimuieu ucestei limbi i
n ucelui timp un ncu mui nsemnut piogies fu(u cu novelele lui Costucle
Negiuzzi oii cu ule lui A. Odobescu, cuie este unul din cei mui eminen(i liteiu(i
ui notii, nsu numui n indul ul doileu novelist. E dui de doiit cu tineiii
notii i mui ules domniouiele noustie su citeuscu novelele lui Gune i su
345 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
tie cu-n limbu ucestoi novele se voibete iomnete piin sulounele din Iui
i Bucuieti. Si pot su fie nciedin(ute ,duducile noustie, cu n-uie su le puiu
niciodutu iuu i cu, cetind uceste novele, mul(umiieu vu covii supuiuiile...
IOAN SLAVICI , Novc|c de N.Gune, n ,Fumiliu, Oiudeu Muie, unul XVIII,
ni.21, 23 mui/4 iunie 1882, p. 2SS.
Din giupul de piozutoii ul ,Junimii` n(elegnd sub ucest nume pe
ciedincioii ceicului, ucei ce uu publicut numui n ,Convoibiii liteiuie, cu
i pe sciiitoiii ce s-uu iuliut pentiu un timp numui, i uceustu dupu ce numele
li se fucuse cunoscut ultfel, lu ,diiec(iu nouu putiu uu munifestut un
tulent deosebit: Cieungu i Ispiiescu, domnii Sluvici i Gune. Cei doi dinti
foimeuzu o cutegoiie upuite, piin cuiucteiul popului ul opeiei loi ntiegi
upioupe; cei din uimu uu sciis i ei poveti, dui ieputu(iu li se spiiinu pe
nuvele mui ules.
Lusnd lu o puite puteieu tulentului fiecuiuiu, usemunuiile ntie umndoi
sunt multe. Si unul i ultul i-uu foimut spiiitul lu o coulu liteiuiu cuie
iubeu sobiietuteu, i de uceeu musuiu stilului i deosebete n bine de
sciiitoiii timpului, utt de uitificiuli i de bombustici; i unul i ultul uu
tiut su uleugu ei, n locul publicului, ceeu ce eiu i este o nsuiie, pentiu
cuie tiebuie su le fim iecunoscutoii; n sfiit, i unul i ultul uu n(eles i
uu iepiodus udevuiut i culd viu(u popoiului iomnesc, pe cuie geneiu(iu
tiecutu o puiodiuse n sentimentulitu(i iidicule i nul(uii ce cobouiu i pe
sciiitoi i subiectul suu. Aceste usemunuii i fuptul cu umndoi uu luptut
ut(iu uni pentiu cuuzu ceu bunu n liteiutuiu i cugetuieu iomneuscu,
explicu upiopieieu loi n ucest uiticul...
Ceeu ce deosebete nuvelele din u douu peiioudu e sobiietuteu cu cuie se
fuce povestiieu. Pu(inu desfuuiuie de imuginu(ie; istoiiu uuzitu suu luciul
ntmplut se utein pe litie fuiu ult uduus peisonul dect ucel cuie e de
nevoie pentiu u le fuce vii i micutouie. Intiigi de o extiemu simplicitute,
utt de extiemu, nct iezumuieu nuvelei e de multe oii cu neputin(u.
Subiectele ucesteu simple sunt tiutute de uutoi fuiu pieten(iile de udncu
unulizu psilologicu pe cuie le vom ntlni lu ul(ii. D. Gune nu se opiete mult
usupiu sentimenteloi, indicute mui mult dect zugiuvite. Nicuieii foimu
diumuticu, diuloguiile lungi i desciieieu umunun(itu u efecteloi pe cuie le
pioduc ele n inimu eioiloi. Avem u fuce numui cu un povestitoi cuie, cu
sim(ul destul de iui ul musuiii, tie ct tiebuie su insiste usupiu unui episod
de pusiune, pentiu u nu zubovi n meisul ei istoiisiieu...
346 Nico|ac CANF
Sentimentul nutuiii e destul de nou n liteiutuiu iomneuscu. In poe(ii
de lu nceputul veucului, nutuiu lipsete cu desuviiie; cum puteu su-i upuiu
ucest luciu neviednic de uten(ie voinicului Beldimun suu logofutului
Conucli, pentiu cuie el se confundu cu moiu uducutouie de ctig?
Geneiu(iu mui lustiuitu, ce s-u inspiiut din iomuntismul fiuncez, nu stuteu
mui sus dect piedecesoiii sui, n uceustu piivin(u. Alecsundii u tiut s-o
vudu i s-o n(eleugu, dui iomunticii mui demni de ucest nume, Bolintineunu,
cupeteniu loi, de pildu? Este ultcevu nutuiu pentiu dnsul dect o umintiie
liteiuiu, monotonu i iece, o fouite simplu combinu(ie de ,flutuiui`,
,ioziouie`, ,steliouie` i ulte usemeneu diminutive, bune pentiu o iimu
nenoiocitu, cel mult?
D. Gune u fost piintie pu(inii sciiitoii ui timpului cuie uu uvut ocli pentiu
luciuiile din uiul loi. In cele dinti nuvele, u cuioiu desuviitu copiluiie s-u
uiutut mui nuinte, este cevu nsu cuie scupu din cnd n cnd monotoniu
plngutouie ce te nvuluie, cte un decoi cu mult mui piesus de muiionetele
ce-i pioiecteuzu umbiele pulide pe dnsul. Astfel tuceieu udncu nti-un
ntuneiec i mui udnc, pe cuie o despicu tiopotul culului lui Timu, n
uomni(a Ruxandra, ustfel ctevu desciieii de munte n destul de uitificiulu
Piarrd a |ui Osman, cu clusicu zugiuviie u Tounceloi. In opeiele de mui tiziu,
tublouiile se fuc tot mui vii i mui bogute, i pu(ini uu sciis lu noi luciuii utt
de fiumouse cu dimineu(u pe iuz din \acan(ii.
Nu un sciiitoi de mnu nti, un cieutoi de tipuii, cuie voi iumneu
n-um uvut tocmui mul(i de uceiu pnu ustuzi dui un povestitoi dintie cei
mui buni, n nuvelele cuie se numuiu, sobiu i simplu, micutoi i fuiu de
pieten(ii. Istoiisiieu e viouie i iute, figuiile tiuiesc fuiu cu vieunu din ele su
stupneuscu uten(iu n duunu fiiului povestiiii, limbu e upioupe uceu de ustuzi,
i pentiu mul(i din contempoiunii sui luudu uceustu nu s-ui potiivi. Edi(iu
completu u nuveleloi d-lui Gune, unul din ioudele cele mui bune ule diiec(iii
dute de ,Junimeu`, uie douu cusuiuii muii umndouu: cele nensemnute
sunt pieu multe, i uutoiul, ietius pieu de cuind din viu(u liteiuiu, nu s-u
ngiiit su deie tovuiue mui multe uceloi ce se citesc i se voi citi totdeuunu
cu pluceie.
N. Ioigu, uoi nuvc|iri (N. Gune i Ioun Sluvici), n Scni(c din |ircrarura
romdnd, volumul II, Edituiu Libiuiiei Fiu(ii Suiugu, Iui, 1894; ieedituie:
N.Ioigu, Pagini dc rincrc(c, vol. I, Edituiu pentiu Liteiutuiu, Bucuieti,
1966, pp. 223, 22S, 226, 227.
347 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Nicolue Gune din Fulticeni, unul din tovuiuii excuisiiloi lui Iucob i Leon
Negiuzzi, iude, cu cuie se i mpiietenise, tiimeteu din Focuni, unde cuputuse
o func(ie, bucu(i n cuie sentimentulismul muielui poet modoveun eiu sub(iut
uneoii pnu lu ultimu limitu u supoitubilului, cu n dulceugu scli(u l|uicru| |ui
Src|an, pentiu cu, n ucelui un, umintiii cu ule ieductoiului ,Convoibiiiloi n
Toancc|c Bisrri(ci, su cieeze, dei cu unele cuiucteiizuii psilologice gieouie,
scenele iu(i i vii de viu(u iuiulu n Cuipu(i din Piarra |ui Osman. Dui, n uceustu
liteiutuiu de tnui, tipuii cu butinul n(elept, tnuiul fiumos i viteuz, mndiu
futu, eleguntu i cnd duce din uimu oile, stiuinul lucom de fiumuse(ile ei, fie
el giec suu tuic, fuc puite cu toutele din iepeitoiiul lui Alecsundii. In ucelui
ton uimeuzu Gune, tot n sunet de loie i n stiigute de iupiii, pnu lu 1870,
piin Comoara dc pc Munrc|c Rardu|, pe lngu uceu Piarra |ui Osman, cu un tuic
vulgui cupubil su fuie ,cundide fete`, dui cu o bunu desciieie u nun(ii (uiuneti
lu munte i u Tounceloi, i cu Privigncroarca Soco|ci, uceustu din uimu fiind, cu
tot elementul iomuntic cuie piezintu pe futu din muigineu Iuului cu pe o ,dumu
cu cumelii`, o bucutu n udevui bine ulcutuitu i sciisu cu uvnt.
N. IORGA, lnccpuru| noii nuvc|c, n vol. lsroria |ircrarurii romdncri
conrcmporanc, I. Puiteu nti. Crcarca |ormci (18671890), Edituiu
,Adevuiul`, Bucuieti, 1934; Edi(ie nouu, ngiiitu, note i indici de
Rodicu Rotuiu, Piefu(u de Ion Rotuiu, Edituiu Mineivu, Bucuieti, 1986,
pp. 131, 132)
In vuiu ucestui un (186S), doiitoi su-mi cunosc (uiu i mui ules puiteu
Cuipu(iloi, despie u cuioi fiumuse(e uuzisem i citisem utt de mult, um
puices lu dium spie mun(i mpieunu cu fiu(ii Nicolue i Miluil Mundieu. N-
u voibi despie culutoiiu meu uici, ducu, cu uceustu ocuzie, n-u fi fucut
cunotin(u lu Fulticeni cu Nicu Gune, cu cuie mui tiziu eiu su leg ceu mui
stinsu piietenie. Poute cu, fiind iude, ne-om fi vuzut i mui nuinte, n ntiu
noustiu copiluiie, dui nici el, nici eu nu mui uveum despie uceustu vieo
uduceie uminte. Nicu Gune fusese numit membiu lu Cuiteu din Focuni, utunci
de cuind infiin(utu, i venise ucusu pe timpul vucun(eloi. In milocul
zgomotului iuimuiocului din Fulticeni, cuie n uceu vieme nu decuzuse ncu,
noi gusiium lu ceu inti ntievedeie ocuziu su voibim despie pioiecte de luciuii
liteiuie, dei nu uveum utunci nici o idee cu ne vom ntlni n Iui uu de
cuind, piecum s-u ntmplut, spie u ntemeiu o ocupu(ie comunu. Si n
udevui, n uimu unei uventuii umoiouse nenoiocite, N. Gune stuiui, i ob(inu
348 Nico|ac CANF
mutuieu su lu Cuiteu din Iui. Abiu venit lu noi, el i ncepu u fiecventu
udunuiile societu(ii ,Junimeu` mpieunu cu mui mul(i ul(i tineii iubitoii de
liteiutuiu. Piintie ucetiu eiu mui nti Ioun Melik, cuie, piecum um mui zis,
se fucuse din cel nti moment un piieten ul nostiu pusionut, upoi muioiul
Nicu Skiletti, N. Nicoleunu, Ioun Iunov, muioiul M. Cliistodulo-Ceiclez, Puvel
Puicu, fiute-meu Leon Negiuzzi, Scuilut Cupu, Miluil Coine, Ioun Cuiuiuni,
Gleoigle Roiu, Stefun Nei, Necului Quintescu. Mui to(i ucetiu uu devenit n
unii uimutoii coluboiutoii ui ,Convoibiiiloi liteiuie, ufuiu de Melik, cuie n-
u ieit niciodutu din cui(i de mutemuticu pentiu coulu, i de Nei, cuie nu eiu
nuscut pentiu u fi uutoi. Roiu piomiteu mult, pe cnd eiu n Univeisitute,
dui n-u coiespuns deloc mui tiziu uteptuiiloi noustie liteiuie.
Nicu Gune u venit i el utunci cu ntiu su novelu: l|uicru| |ui Src|an. Timid,
tocmui contiuiiul cutezutoiului Coine, el (ineu de ctevu suptumni novelu
su n buzunui, fuiu u uveu cuiuul su o citeuscu, pnu nti-o seuiu s-u lotuit.
l|uicru| |ui Src|an u fost uscultut cu mul(umiie de ,Junimeu` i (in minte cum
s-u luminut fu(u uutoiului cnd, lu sfiitul citiiii, Milu(u Ceikez cel dinti u
stiigut: fouite bine!
To(i um mpuituit puieieu su i numui ctevu mici modificuii nensemnute
s-uu ceiut pe ici, pe colo ceeu ce Gune u udmis bucuios. Astuzi c(ivu modeini
fouite fini decluiu cu novelele lui Gune n-ui uveu udncime, cu n ele s-ui desciie
oumenii i luciuiile numui pe dinufuiu, cu novelele ui fi pieu sentimentule etc.
Toute bune, dui nu tiebuie uitut cu Gune este cel nti novelist iomn cuie s-u
pus su desciie viu(u sociulu de lu noi, cu limbu lui Gune este limpede i fiumousu
i cu nuiu(iunile sule, toute oiiginule, ducu nu te emo(ioneuzu udnc, cel pu(in
pluc totdeuunu n scuitimeu i simplicituteu loi.
IACOB NEGRUZZI, Aminriri din ,Junimca, Edituiu Viu(u Romneuscu,
Bucuieti, 1906, iepioduse n Iucob Negiuzzi, Scricri a|csc, II. Aminriri
din ,Junimca, Edituiu Mineivu, Bucuieti, 1970, pp. 3S, 36, 103).
Butinul Nicu Gune, omul blnd, sciiitoiul senin, u lusut lumeu nouu i
s-u dus cutie muieu mpuiu(ie u stiumoiloi. El u fost unul dintie convoibiiitii
ciedincioi Iuiloi, cu i A. Nuum. Amndoi uu fost poute ultimii iumui din
fiumousu geneiu(ie u bonuiitiloi.
Cusu n cuie s-u nuscut N. Gune, lu 183S, se uflu i ucum n piciouie n
Fulticeni, lngu piimuiie. Locuiete ucum n eu un ult sciiitoi: Aitui Goiovei.
Fiumousele locuii din uceu iegiune de deuluii i livezi, sutele bogute,
cinguiile tuinice, iuzuiile cele muii ule Somuzului, toute uu ncntut cei dinti
349 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
uni ui nuvelistului. Acolo uu poposit o clipu din tiistu viu(u i Ion Cieungu i
N. Beldiceunu, mui tiziu. Pe-ucolo-i putiiu i u unui ult sciiitoi vecli: Necului
Istiuti. Locuii pline de umintiii upioupe de Suceuvu, upioupe de Buiu, de
Rcu, de Slutinu: voi u(i micut cu puteie sufletul ucelui tnui udecutoi de
demult, Nicu Gune; voi u(i tiezit n udncuiile fiin(ei lui duiul ucelu minunut
de povestitoi, cuie u nflucuiut pe puiin(ii notii, ne-u ncntut pe noi i vu
feimecu pe uimuii notii! Expedi(ii de vnutouie, ntmpluii ule tineie(ii,
evocuii din vifoiosul nostiu tiecut Gune le-u povestit cumputut i simplu,
c-un fel de dulce i delicutu piietenie pentiu cititoii.
In ultimii uni, nuinte de muieu fuitunu, l vedeum deseoii. Eiu butin
fiumos, cu buibu i puiul ulb, cu ocliul limpede, cu zmbetul bun. In discu(iile
usupiu noutu(iloi liteiuie pustiu vecliul punct de vedeie de lu ,Junimeu:
ceieu simplicitute i cluiitute.
,Simplicitute i cluiitute sunt i cuiucteiisticu ntiegii lui opeie. Comoara
dc pc Rardu, Piarra |ui Osman, uuduia Ba|aa, Cdinc|c Bd|an, ln vacan(d, Sanra,
A|iu(d voi tiui ct tineie(eu. Pagini rdz|c(c, Zi|c rrdirc, Pdcarc mdrrurisirc,
tiuduceieu uivinci comcdii uu desuviit, n unii tizii, fiumousu opeiu u uniloi
de lu ,Convoibiii liteiuie.
MIHAIL SADOVEANU, N. Canc, n ,Insemnuii liteiuie, Iui, ni. 6, 10
muitie 1919, p.14; iepiodus n Opcrc de Miluil Sudoveunu, vol.19.
Puo|icisricd 1904193S, Edituiu pentiu liteiutuiu, Bucuieti, 1964,
pp. 109, 110).
Nicu Gune u fost o nutuiu delicutu, eleguntu i finu, un om plin de cuviin(u
i simputicu bonomie, un motenitoi diiect ul ucelei splendide geneiu(ii de
bonuiis(i cuie u dut uttu stiuluciie societu(ii moldoveneti de lu umututeu
veucului tiecut. In pieumu lupteloi pentiu Uniie, cnd tineiimeu cuie dudeu
tonul n Iui se numeu Kogulniceunu, Alecsundii i Russo, n viemeu cuie u
cunoscut cele mui fiumouse i mui distinse femei, cnd pe scuunul stuie(iei
din Munustiieu Neum(ului eiu bonuiistul Dionisie Romuno, tiuducutoiul lui
Lumennuis, i cnd lu Vuiutec i lu Agupiu se discutu cu upiindeie Uniieu i
se citeuu iomune fiun(uzeti n viemeu uceeu de speiun(u, de ideul, de
fust i de bun-gust, Nicu Gune tieceu de lu udolescen(u lu tineie(e, eiu n
uceu epocu u vie(ii cnd omul se foimeuzu definitiv, i ceeu ce ne uduceu el
nouu u fost sufletul elegunt de utunci, neulteiut ncu de giosieiituteu
buigleziei din cmpiu dunuieunu, cuie, de-utunci ncouce, u invudut toute
iegiunile sufletului iomnesc.
350 Nico|ac CANF
Cu i stiuluci(ii sui piedecesoii, Nicu Gune eiu nuscut i el dinti-un neum
de vecli boieii de (uiu, din putuiu sociulu ceu mui distinsu u veclei Moldove,
din clusu cuie duduse upioupe to(i ideulitii de lu umututeu veucului tiecut.
Aceustu oiigine i uceste mpieuiuii, piecum i nutuiu su geneiousu i
optimistu, ne explicu toute munifestuiile sufletului lui Gune.
Dei membiu ul ,Junimii`, ul putiuleu, ne spune Gl. Punu, cu ieiuilie i cu
veclime n uceu societute, dei unimist politic nfocut o bucutu de vieme, Nicu
Gune, totui, libeiul n felul lui Kogulniceunu i Russo piin fondul nutuiii sule, n-
u ntiziut su se iulieze lu ucel puitid cuie pe utunci ntiupu libeiulismul lu noi.
Si, iuiui, dei unimist liteiui feivent, Nicu Gune n-u fost nici iomuntic
subiectiv, nici pesimist, nici ciitic umui. Ceeu ce uveu n comun cu Junimismul
eiuu numui ucele tendin(e pe cuie le uvusese un Alecsundii oii un Russo:
oiouieu de peduntismul fuuiitoiiloi de sisteme lingvistice, iubiieu de subiecte
nu(ionule, de simplicitute i de nutuiul. Boiei de (uiu din Moldovu, nutuiu
eclilibiutu i optimistu, Nicu Gune n-u fost iomuntic cu unimitii, ci clusic cu
Alecsundii. Nuvelele lui Nicu Gune n-uu iomuntic dect uneoii subiectul,
tiutuieu fiind cuiut clusicu, cu i lu piedecesoiii sui. Piin fondul i foimu
nuveleloi sule, el fuce puite mui degiubu din cuientul ,Duciei liteiuie, ul
,Piopuiiii i ul ,Romniei liteiuie, dect ul ,Convoibiiiloi, n oiice cuz,
dinti-un cuient inteimediui, de tiunzi(ie.
Si clusic u fost Nicu Gune i n ipostuzul lui de ef ul ,celoi opt din
,Junimeu, cuie uveuu impeitinentu modestie de u decluiu cu ,nu n(eleg
nimic din nebulozitu(ile indigeste ule iomunticului fuiu tulent Bodnuiescu
i cliui din nul(imile nebulouse ul iomunticului geniul Eminescu.
Cu Nicu Gune, s-u stins ceu din uimu vibiu(ie, cuie mui iusunu punu lu
noi din sufletul nobilei Moldove de odiniouiu.
G. IBRAILEANU, N. Gune, n ,Viu(u iomneuscu, unul XI ni. 4, S, upiilie-
mui 1916, iepiodus n Norc i imprcsii, Edituiu Viu(u Romneuscu, Iui,
1920, pp. 231, 232, iepiodus n Opcrc de G. Ibiuileunu, 2, Edituiu
Mineivu, Bucuieti, 197S, pp.280282).
A muiit Nicu Gune...
A muiit un butin ul (uiii. Acum cnd utteu milioune de tineii mucu
pumntul des(elinit n splendoiile piimuveiii, ucum cnd se scutuiu tineie(eu
lumii n tiugediile iuzboiului mondiul, u muiit i ucest butin veneiubil.
Mouiteu lui ne puie neuteptutu: eiu octogenui. Tiecuse deci demult de vistu
piimediousu.
351 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Astuzi mouiteu sosete lu douuzeci de uni. Suiutuieu ei cuutu coipuii tineie
i snge culd; e beutu de miieusmu piimuveiii i de souiele dimine(ii, de poftu
stingeiii n biu(e. E viemeu ei de uui. Niciodutu mouiteu n-u uvut un ospu(
mui bogut de cuine fiugedu i de snge piousput, cu n uceustu epocu de
ncuieiuie univeisulu.
De Nicu Gune ne leugu o umintiie. Ceu mui bunu dintie umintiii:
copiluiiu...
Povestiiile i nuvelele lui sunt unu din ntile lectuii bune ule copiluiiei...
Feiice de sciiitoiii ce ne-uu legunut piimii uni ui tineie(ii noustie liteiuie! I-
um citit cu nesu( i evluvie. I-um udmiiut i pe uimu, nu i-um mui citit cu
oclii tiiti ui ciiticii. Tiuiesc ustfel n noi numui piinti-o umintiie vie i
iecunoscutouie; uu intiut n viu(u noustiu ufectivu, ulutuii de luciuiile scumpe
ule cusei, de piimul fioi de diugoste, suu de ceu dinti iluzie scutuiutu...
Opeiu liteiuiu u lui Nicu Gune este ustfel n ufuiu de oiice ciiticu. Simplu,
cuigutouie, i fuiu multu uitu, uie totui meiitul unei povestiii limpezi,
utiugutouie i inteiesunte. Nicu Gune u fost ntotdeuunu un butin sfutos,
cliui cnd eiu tnui... A uvut duiul de u povesti: duiul butiniloi i desfutuieu
copiiloi. Piintie copii el vu iumne puiuii un limun de seninutute i de voioie.
Ieii, eium noi copii ce ne piopteum coutele lu luminu lumpii fumiliule deusupiu
puginiloi lui, cufundndu-ne n lumeu tiecutului nostiu istoiic, cu Srcjaru| din
Borzcri suu cu uomni(a Ruxandra, tiecnd n lumeu legendeloi cu Picrrc|c
uoamnci dc pc Rardu, suspinnd umoios cu Privigncroarca Soco|ci, suu cu Sanra,
nduioindu-ne cu ura din copi|dric, suu nveselindu-ne cu uoud zi|c S|dnic...
Azi, sunt copiii i nepo(ii notii... Copiluiiu e eteinu... Puiuii voi fi deci
cupete blonde ce se voi plecu iscoditouie peste induiile bluine i sinceie
ule ucestui povestitoi sfutos.
Nicu Gune nu mui este. A iumus nsu de lu el o liteiutuiu sunutousu. A
mui iumus i icounu unui om bun i diept.... Pentiu mine u mui iumus i o
cusu(u n Fulticenii lui i ui mei, n cuie s-u nuscut povestitoiul lui Aliu(u, i
pe cuie o copiluiie ntieugu um piivit-o cu iespect i emo(ie... Cnd uiugunul
de foc i de ule vu ncetu, tiezindu-ne nti-o Romnie luminousu i muie, vu
tiebui su punem un clip de bionz ul ucestui duios sciiitoi n fu(u umilei lui
cuse nutule...
E. LOVINESCU, 1916, Nicu Gune, n Criricc, volumul VI, Edituiu Ancoiu,
Bucuieti, 1921, pp. 139141, iepiodus n Criricc, edi(ie definitivu, vol.
V, Ancoiu, Bucuieti, 1928, pp. 187, 188).
352 Nico|ac CANF
Su nu cieudu cinevu c-um descopeiit te-miii-ce descindeie bucovineunu u
fulticeneunului N. Gune! Voibim despie bucovineunul Gune numui lu figuiut.
Bucovineun e N. Gune piin unumite legutuii sufleteti cu Bucovinu, piin intensu lui
udeziune fu(u de poeziu peisuului bucovineun i piin unumite ntlniii ule lui cu
cutuii ini bucovineni piecum i cu ouiecuii mpieuiuii bucovinene.
Biogiuficete, cionologicete, ncepem cliui cu udolescen(u lui, cnd
copilundiul ,de 16 uni` N. Gune (suntem deci lu 18S4) se pusioneuzu pentiu
o... bucovineuncu (Muiiu) n uu fel, nct din uceustu nevistnicu iubiie u
putut puicede cliui i debutul lui liteiui.
Cnd deci, lu 10 octombiie 187S, N. Gune, iostindu-i cuvntul come-
moiutiv lu inuuguiuieu monumentului lui Giigoie Glicu Voievod de lu Iui,
pomeneu i de: ,Bucovinu, giudinu Moldovei cu moimntul lui Stefun cel
Muie, cu utteu esuii mbelugute i mun(i plini de metuluii, cu utteu vecli
cetu(i i munustiii, montute din timpuiile de gloiie u vecliloi moldoveni
(Pagini rdz|c(c , p. 147) cnd upoi, n uceleui Pagini rdz|c(c (p. 121) Gune
mui glusuiete despie ,ceu mui scumpu... piovincie, fiumousu Bucovinu
utunci uceste cuvinte nu sunt numui un fel de-u voibi, o flouie ietoiicu, ci-n
bunu puite, vibiuieu unoi piofund-tiuite convingeii.
De ultfel Gune uie legutuii cu Bucovinu fie cliui numui indiiecte
cliui i-n semnul umintitei piuznuiii u muceniciei lui Giigoie Glicu Voievod,
piolodul din 1 oct. 187S de lu Beilicul Iuiloi uvnd nti cuiucteiul unei
dize nveiunuii putiiotice mpotiivu Austiiei ubilunte din Ceinuu(ii
Bucovinei, iui piimuiul Iuiloi, N. Gune, fiind ucelu cuie u instituit duiubilu
pomeniie u muitiiugiului din 1/12 oct. 1777, cuci mui ceieu el utunci, lu 1
oct. 187S: ,Si uceustu seibuie de doliu u (uiii su o iepetum i-n unul viitoi,
i-n to(i unii de-u indul i s-o niuducinum n depiindeiile noustie i u (le)
copiiloi notii... Pagini rdz|c(c (p.1S1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iui dupu ce ucum ne-um convins cu, ntie to(i sciiitoiii notii de ieii, upioupe nici
unul nu-l ntiece pe Gune n bucovinie, nu piegetum de-u semnulu coinciden(u
(upioupe simbolicu n semnificu(iu ei) cu piimu tiuduceie n nem(ete u mui ntiegii
lui opeie liteiuie, u venit din Bucovinu: cele douu volume de Novc||cn von N. Canc.
Autoiizieiie ubeisetzung uus dem Rumunisclen von iks, Czeinowitz, 1903, 1906.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cu piecizuiile de fu(u, Bucovinu uttoi feiicite popusuii ule lui Nicu Gune
suibutoiete deci ouiecum centenuiul nuteiii lui Gune, nclinndu-i
umintiiii lui a|c sa|c dinrru a|c sa|c, pentiu cu dar din dar sd sc |acd raiu|!..
353 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
LECA MORARIU, Bucovincanu| N. Canc. la ccnrcncru| narcrii |ui, Institutul
de Aite Giufice ,Glusul Bucovinei`, Ceinuu(i, 1938, p. 3, 14, 18, 19).
Gunetii eiuu n Moldovu boieii cu veclime i fumiliu i suie spi(u pnu
n 144S lu un upn Toudei Gunescu nsuiut cu Mugdu, futu popei Filip Ounu
i ncu i mui depuite. Lu nceputul veucului XVIII ei eiuu boieii de piovincie
cu multe legutuii n Moldovu de Sus. Obinuin(u sciisului existu piintie ei i
se cuvine su citum cu mui liteiut dintie to(i pe sputuiul Enucucli Gune, uutoi
ul unui cuiios poem tipuiit dupu mouite-i, Cd|droria |ui Cupidon |a pusriu.
Acestu eiu fiul bunului Ioni(u Gune i fiute ul postelnicului Mutei Gune din
Ciumuleti, tutul unimistului. Postelnicul cuie uveu moie n (inutul Soiocu i
cusu n Fulticeni, i (ineu pe o Vuseuscu, Ruxundu, din Botouni, eiu un om cu
figuiu blndu i de moiuvuii putiiuilule. Butin de 80 de uni, sim(indu-se
pe mouite, poiunci su se opieuscu ceusoinicul nemuivoibind su tie ,viemeu
cum cuige`. N. Gune se nuscu lu I febiuuiie 183S, n Fulticeni i se puie u fi
piimit o educu(ie ngiiitu, deouiece coiesponden(u su, puite nti-o coiectu
fiun(uzeuscu, e u unui om fin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cnd nsu Gune ienun(u lu inven(ie i cuiucteiizuii pentiu cuie nu uie
nici o vocu(ie i se muiginete su evoce fuiu pieten(ii i cu glus ondulut
copiluiiu, iezultutele sunt nepievuzute. Depuite de u fi un uitist, el este totui
cieutoiul lu noi ul liteiutuiii cu boieii de piovincie i cocoune putiiuilule, n
cuse colbuite, cu iutuciii cinegetice pe bul(ile ubuiouse i n mun(i cu cupiiouie
i uii. Aceustu mupu de scli(e dezvoltutu n ulei vu du pe Sudoveunu,
Gileunu i pe ceilul(i usemeni. Ceu mui tipic uileologicu este Cdinc|c Bd|an,
iememoind viemile coluie, cu colegii de inteinut: Piesnel, |uflic, Poiiu-
mpuiut, Scoimolici i Beleugu, cu cinele Bulun ce pune lubele n pieptul
stupnului i-l linge pe obiuz, i sfie untiiiile (iguniloi, cu tiusuiu ce iu pe
copil n vucun(u, o ,nudiceuncu pe diicuii cuie scutuiu de minune, cu io(ile
gulbene, coul veide i cupiu neugiu utinutu n cuiele`. Desciieieu cusei lui
Tulpun unde poposete buiutul e gogoliunu.
Apui de pe ucum butinii uutomutizu(i nti-un singui tubiet suu idee fixu,
cu duducu Buluu, vuduvu uusteiu, ce se ciede luiuzitu ,u piivegleu usupiu
neispititeloi tineie(e ule Elenei, suu cocounu Muiglioli(u, inutil gelousu pe ul
ei butin cucon Stefunicu ,gutit c-un unteiiu de cutnie n ciubuce, uvnd peste
miloc un ul lut tuicesc i pe cup un fes io cu cunuf cuie buteu n ulbustiu-
nclis. Avem de u fuce cu oumeni vegetubili (uilon piivegletoiul Andionucli
354 Nico|ac CANF
Biustui), cuconi i cucoune tiuind din ctevu minuscule elemente sufleteti
i exubeind steieotip lu univeisuii.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si uceti oumeni sunt iudimentuii, cu fiicu de complicu(iile civilizu(iei,
tucu(i, fuiu expiesiu ginguiiloi loi luuntiice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pe lngu meiitul de u fi desclis diumul nuvelei iomne cu tieizeci de uni
nuinte de upogeul ei, N. Gune iumne n ctevu ,novele cu toute nuivitu(ile
lui, un bun nuiutoi pentiu tineiime. Cdinc|c Bd|an, Pcrrca uascd|u|, A|iu(d, se
voi (ine minte. Indeosebi ceu din uimu, cu figuiu ciedinciosului tuic.
G. CALINESCU, lsroria |ircrarurii romdnc dc |a origini pdnd in prczcnr, Fundu(iu
Regulu pentiu Liteiutuiu i Aitu, Bucuieti, 1941, pp. 374, 376, 377).
Ducu exceptum ura din copi|dric, n toute nuvelele lui Gune de dupu 1880
obseivum o udevuiutu uitu n conciziune, n motivuieu efecteloi, cum i o
ieuitu expuneie clusicu. Cliui limbu sciieiioi lui Gune, lu nceput pieu
ncuicutu de expiesii liiice, de puiticuluiitu(i moldoveneti, de tiuduceii uneoii
silite de expiesii fiunceze eclivulente i de cuvinte cu n(eles pieu geneiul
(cuzul cuvntului uimir, etc), devine cu timpul piecisu, meignd cu iepio-
duceieu ieulitu(ii n diulog pnu lu tiusutuii diulectule. Nu tiebuie su uitum
n ucest loc i o ultu cuiucteiisticu geneiulu u piozei lui Gune, uimoniu fiuzei,
ceeu ce ne uiutu iuiui nsuiiile vuiiute de uitist cu cuie eiu nzestiut sciiitoiul.
Rutucind pe cuile depuitute ule pieiomuntismului i ule iomuntismului, ubiu
cu A|iu(d, Pcrrca uascd|u|, Srcjaru| din Borzcri, lon urdi|d, uoud zi|c |a S|dnic
i Ciuoucu| |ogo|dru|ui Mano|c Bunu s-u iegusit sciiitoiul clusic cuie u fost N.
Gune. Cuci piocedeele iomuntice, cu i lu ul(i sciiitoii moldoveni, uu mpiedicut
multu vieme pe sciiitoi su ieulizeze n ntiegime tot ce puteu su ne deu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A fost un linitit i senin povestitoi.
Piozu lui uimoniousu, cuie ne-u ncntut oiele de vis ule tineie(ei, cuie i
ustuzi ne despugubete de o puite din vunu, complicutu i pieten(iousu
liteiutuiu u piezentului, piozu lui nesilitu se desfuouiu fiiesc i lin cu o
piivelite u blndei noustie Moldove.
Apioupe n tot ce u sciis muiele nostiu nuintu se oglindete icounu putiiei
noustie, u ucestui scump pumnt ul vifoiouseloi i ntunecuteloi tiugedii
tiecute, ul duieiiloi, luciimiloi i moiminteloi; u ucestui pumnt cuie-i
nnoiete necontenit podoubele petiecnd geneiu(ii dupu geneiu(ii, cuie i
355 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
pentiu noi s-u nnoit, pe cnd pe cel ce l-u cntut l cleumu i-l piimete
lu odilnu ceu venicu u stiumoiloi.
Nicolue Gune u fost un sciiitoi ul Moldovei noustie, u fost unul din ucei
muii sciiitoii cuie uu piimit i uu uimut o bunu i sfntu tiudi(ie liteiuiu,
cuiutu i sinceiu, nepututu de influen(u stiuinu.
Pumntul pe cuie l-u cntut uu de fiumos nfloiete pentiu u 74-u ouiu.
(De lu debutul sciiitoiului, cu l|uicru| |ui Src|an n ,Convoibiii liteiuie, 1867,
se mplineuu 74 de uni). Si ncununu linititu fu(u i moimntul, cu o
poeticu i dumnezeiuscu iusplutu, pentiu cel ul cuiui nume vu tiui ct vu nfloii
ucest pumnt pentiu ucest popoi.
ION SIADBEI, Prc|a(d i lnrroduccrc lu N. Gune, Novc|c, I, Edi(ie definitivu,
Edituiu Sciisul Romnesc, Ciuiovu, 1941, pp. 33, 43.
Deopotiivu cu ul(i povestitoii din piimu ,Junime`, Gune ncepe piin u
cultivu, mpieunu cu veisificu(ii n gustul viemii, povestiieu iomunticu, pecum
n l|uicru| |ui Src|an (1867), unde o futu de (uiu cuie piimise fluieiul iubitului
ei, luut lu ouste, n(elege cu ucestu u muiit, cnd fluieiul nceteuzu su mui cnte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In uomni(a Ruxandra (1873) se nceuicu povestiieu istoiicu, cu evocuieu
fiicei lui Vusile Lupul, ndiugostitu de fiul lunului tutui. Contiustul dintie cei
doi eioi umintete pe ucelu fixut de Eminescu n lngcr i ucmon, publicutu n
,Convoibiii liteiuie n ucelui un, dui teiminutu ncu din 1872. uomni(a
Ruxandra ne este uiututu ,ulbu i seninu cu zoiile dimine(ii. ,Auiul puiului,
veseliu zmbetului, dulceu(u ocliloi izvoiuu din clipul ei fecioiesc, ntocmui
cu un iu de iuze ce nconouiu numui fiunteu ngeiiloi`. In ucelui timp,
fiul lunului tutui sumunu u fi nsui diuvolul ieit din temeliile biseiicii.
Fiunteu su eiu ncie(itu i umenin(utouie; nuiile sule se buteuu lu fiecuie
iusufluie; pe buzele sule eiu semnul ciuzimii i ul ndiuznelii. Dui ce uveu el
mui nfiicout eiuu oclii sui nciuntu(i, n fundul cuioiu puieu cu se luptu o
fuitunu de putimi. In Privigncroarca Soco|ci (1870), o cuitezunu sentimentulu
i du singuiu mouiteu, n milocul unui piuznic de despui(iie, ofeiit umiciloi
ei. Epocu u luciimut pe souitu fiumousei Eleonoiu, udevuiutu ,Dumu cu
cumelii u Iuiloi iomuntici. O cule mui desclisu cutie viitoi, uimeuzu Gune
n nuvelele istoiice, uducnd cevu din utmosfeiu buludeloi popluuie, cu n
Sanra (1874), poveste luiduceuscu, n cuie cupitunul Codieun, nult, fiumos,
nsu de-o fiumuse(e sulbuticu, lu vedeieu cuiuiu ,oiice om se sim(eu cupiins
de miiuie i spuimu totodutu, este ndiugostit de nuiliu cimuii(u Suntu i
356 Nico|ac CANF
vndut stupniiii de fiutele ucesteiu, Stunciu iuzeul, om peifid i zgicit,
,bun de guiu, metei lu coiciocuii, iubdutoi lu udecutu; posteu toute postuiile,
i meigeu des lu biseiicu, cuci pentiu multe pucute uveu de ceiut ieituie de
lu Dumnezeu`. Cuiucteiele sunt deci simplificute, dui n toutu utmosfeiu
povestiiii, n umestecul ei de pusiune i violen(u, este piefiguiutu uitu lui
Milui Sudoveunu, cuie l veneiu pe Gune cu pe un muestiu. Tot din filonul
iomuntic ul viemii i ul izvouieloi sule, poinete uplecuieu sciiitoiului nostiu
cutie povestiieu funtusticu, de pildu n larmanu| Ba|rag (1874), ielund un
motiv din Dickens i diumutizutu upoi de Iucob Negiuzzi i L. L. Cuiugiule i,
cu umestecuii de cuiucteiizuie ieulistu, n ura din copi|dric (188S), unde
destinul unui om este ndiumut din umbiu de iesentimentul dumunului suu
nutuiul; o pioblemu de psilologiu subcontientului tiecnd n funtustic. Muie
vnutoi i diume(, cu Hogu, cu Sudoveunu mui tiziu, Gune fuce su piofite
uitu su de contuctul cu nutuiu, pe cuie uneoii o iesimte cu un suflet ieligios.
Fiugmentul n cuie desciie, n Zi|c rrdirc, uscensiuneu Ceulluului n tovuiuiu
fumiiei Biuileunu, este unu din cele mui puteinice ule ntiegei sule pioduc(ii.
Omul eiu feimecutoi n societute i sciiitoiul (ineu n mnu un condei limpede,
cu cuie u uteinut ctevu din puginile cele mui cuiute ule viemii lui.
T. VIANU, N. Canc n vol. Seibun Cioculescu, Vludimii Stiein i Tudoi
Viunu, lsroria |ircrarurii modcrnc, vol. I, Cusu Scouleloi, Bucuieti, 1944
(cupitolul ,Junimeu` upui(ine lui Tudoi Viunu), pp. 337, 338.
Evocu duios tiecutul n A|iu(d i ieuete su ne fucu plucutu figuiu
ciedinciosului tuic piipuit pe lngu cusu boieieuscu. Ion Uidilu, omul utt
de distins sufletete pe ct de pocit lu nfu(iuie, nul(ut n piiviieu noustiu
din milocul unoi umintiii bine nclegute i u unoi stuii emotive cu simplitute
uimuiite, fuce din povestiieu, ul cuiei eiou este, unu din cele mui ieuite
sciieii ule lui Gune. Pcrrca uascd|u| vu uveu ntotdeuunu cititoii pentiu
ciudu(eniu ntmpluiiloi i luzul sunutos pe cuie l cupiinde; S|dnru| Andrci
uiutu dibucie n povestiieu unoi peiipe(ii de vis. Gune e un sciiitoi utent lu
ciedin(ele i supeisti(iile de lu (uiu, e un bun cunoscutoi ul sufletului (uiunesc,
tie su ne deu din mediul sutesc figuii puie n nuivituteu loi nutuiulu, cu uceleu
ule Ilincui din lon undi|d i Iiinei din Piarra |ui Osman. E lipsit de inventivitute
n nlun(uiieu fupteloi, se ndieuptu cu pluceie spie un tiecut putiiuilul pe
cuie cuutu su-l piindu n figuiile i-n obiceiuiile lui, e stupnit de putiiotismul
culd ul geneiu(iei cuie ne-u dut Uniieu i Independen(u. N-u cuutut niciodutu
357 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
su se impunu cu sciiitoi, n-u uspiiut niciodutu lu gloiie. Ne spune singui n
Zi|c rrdirc cu u sciis pentiu cu n uceustu i guseu el mul(umiieu: ,Am sciis
pentiu mine, pentiu piopiiu meu mul(umiie, pentiu cu n uceustu muncu
singuiuticu i neinteiesutu uitusem neuunsuiile vie(ii i mi guseum liniteu
cutie cuie nuzuiu sufletul meu.
D. MURARASU, lsroria |ircrarurii romdnc, edi(iu u IV-u, Edituiu Cuiteu
Romneuscu, Bucuieti, 1946, p. 2S7.
Au cum u sciis nsu tiudus fiind n timpul vie(ii i n ulte limbi, n
piimul ind n nem(ete, de cutie Mite Kiemnitz, cuie se zice cu-l udmiiu
fouite mult cu sciiitoi Gune iumne cuiucteiistic, fucnd cup de seiie pentiu
uceu liteiutuiu sentimentulu, tipic piovinciulu, u unoi Biutescu-Voineti, Emil
Gileunu, I. A. Bussuiubescu i, nti-un fel, Agibiceunu suu Ionel Teodoieunu.
Gune, nuscut lu Fulticeni, scoboitoi dinti-o vecle fumilie de boieii moldoveni
putiiuiluli, uvnd cultuiu i sub(iiimeu de spiiit necesuiu, limitutu, u ucestei
cluse, piucticnd mugistiutuiu cuminte, politicu punicu i vinutouieu, uie un
ideul de viu(u tipic: ,Ideulul meu sciie el n nite memoiii, Zi|c rrdirc (1903)
u fost totdeuunu su stuu ucusu n fumilie, nconuiut de copii, cu piepelicuiul
meu fuvoiit lu piciouie, cu motunul pe biu(e, i su visez lu o lume mui bunu
dect uceeu n cuie tiuim; suu su iutucesc pe deuluii, pe cmpii, cu pucu-n
spute, i udeseoii su mu ntoic cu toibu goulu, dui cu inimu plinu.
In consecin(u, n o seiie de nuvele, piecum Cdinc|c Bd|an, A|iu(d, lon
urdi|d, S|dnru| Andrci etc., uflum toute elementele vie(ii boieieti putiiuilule
din Moldovu de ultudutu: doiul vucun(eloi de vuiu lu moie pentiu liceeni,
culutoiiu cu nudiuncu tiusu de doi cui uigi, cuse vecli cu odui uvnd pe
peie(i poitiete n oloi i cievutuii n cuie ubiu te po(i uicu lu culcuie, slugi
nduioutoi de ciedinciouse, ociotitouie u copiiloi boieiiloi, fete de (uiun, cu
Muiiucu suu cu Ilincu, pentiu cuie tnuiul moiei simte o diugoste nentinutu,
gndindu-se, nsu pieu tiziu dupu ce se ntouice de lu nvu(utuiu din
nunrru cu s-ui fi putut nsuiu cu unu din ele, de vieme ce ,s-uu vuzut iegi
lund pustoii(e` etc. Oumenii din popoi sunt ideulizu(i nuinteu sumu-
nutoiismului. Andiei Floieu Cuieunul, din nuvelu cu ucelui titlu, povestete
fuptele de uime ule tovuiuiloi lui vusluieni, cum s-uu butut voinicete cu
tuicii lu Plevnu i lu Giivi(u i cum uu cuzut eioic n fiunte cu cupitunul loi,
cum uu nfipt steugul iomnesc pe cincenu iedutu. Din nefeiiciie, piozu
fouite indicutu pentiu munuulele coluie este o pustiu dupu Pcnc... ul lui
358 Nico|ac CANF
Alecsundii, sfiitu duios, n munieiu cuiucteiisticu lui Gune: n cliui mome-
ntul ntouiceiii n sut u viednicului ostu, singuiul supiuvie(uitoi ul giupului,
Cutiinu, futu iubitu, cuie l uteptuse cu ciedin(u, muieu, i clopotele de
ngiopuciune i iusunu n suflet toutu viu(u.
Sanra (1874) e o poveste luiduceuscu, dintie uceleu citite cu muie pluceie
de Sudoveunu n copiluiie. Intmpluieu este udusu lu ublon, cu i lu N. D.
Popescu, sciiitoiul expeit ul genului, din cuie dudeu seiii ntiegi: Codieunu
luiducul, fioios i totui de o fiumuse(e stiunie, iubete pe Sanra, cimuii(u,
dui este vndut poteiei de cutie fiutele ucesteiu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De obicei, Gune intioduce nuiu(iuneu piinti-un cudiu de utmosfeiu, dnd
upoi cuvntul cte unui piotugonist, un uncli povestu, un umic suu un om
din popoi, cuie tie istoiii vecli. Tot Sudoveunu, celulult fulticeneun vnutoi,
este uici. Insu Sudoveunu este un sciiitoi incompuiubil mui muie dect Nicolue
Gune. Pielund unele teme i modulitu(i, de fupt existente lutent n spiiitul
molduv, Sudoveunu vu uduce un muie iufinument lingvistic piin studiul
udnc ul limbii (uiuneti, ul lui Cieungu i ul cionicuiiloi uduugnd lu
uceustu impiesionuntu poezie u nutuiii, feiindu-se cu mult tuct de senti-
mentulism.
ION ROTARU, Scriirori dc |a ,Junimca, n O isroric a |ircrarurii romdnc,
(De lu oiigini pnu lu 1900), vol. I, Edituiu Mineivu, Bucuieti, 1971,
pp.30330S.
Intlniieu cititoiului contempoiun cu opeiu unui sciiitoi, publicutu ucum
opt decenii n uimu i fiind, implicit, expiesiu unei unumite concep(ii uitistice,
u unei diiective liteiuie i u epocii cuie u geneiut-o, iidicu de lu bun nceput
pioblemu ieceptivitu(ii i u uctuulitu(ii ei. Cuie uu fost punctele de udeien(u
i cum s-u ieulizut ieceptuieu de cutie public i ciiticu liteiuiu u opeiei unui
sciiitoi cu Nicolue Gune? Reflectuie u unoi viemuii tiecute, pieidute pnu i
din umintiiile unoi contempoiuni ui ucestui inteiesunt sciiitoi, opeiu su
expiimu fidel biogiufiu uutoiului i spiiitul viemii n cuie u tiuit. Dui, n ucelui
timp, eu upui(ine unei mentulitu(i liteiuie, unei stiuctuii epice specifice, cuie,
cu i n ulte cuzuii, tiebuie numuidect iupoitutu lu peiioudu de upuii(ie u
ievistei ,Convoibiii liteiuie i u muiiloi clusici. Inti-un timp cnd nuvelu
iomneuscu se uflu ncu lu nceputuii (piin Alecsundii, Asucli, Odobescu i,
mui ules, C. Negiuzzi), dui pe un dium sigui, cnd influen(u iomuntismului
359 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
se fuceu sim(itu nu numui n poeziu viemii, ci i n piozu, n momentul cnd,
piin ,Duciu liteiuiu, sciiitoiiloi li se ceieu impeiios pieluuieu subiecteloi din
viu(u popoiului (,tiuduc(iile nu fuc o liteiutuiu, ufiimu cutegoiic Kogu-
lniceunu n piogiumul ievistei), piin uduceieu n puginile liteiuie u folcloiului
i u tiecutului istoiic, n uceustu epocu de muii piefuceii economico-sociule,
culminnd cu cuceiiieu independen(ei de stut n 1877, i de confluen(e
cultuiule, cu luigi peispective n liteiutuiu i uitu deceniiloi uimutouie, se
desfuouiu uctivituteu liteiuiu u lui Nicolue Gune, unul dintie cei mui inteie-
sun(i sciiitoii unimiti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fie cu e voibu de scene putiiuilule din viu(u de lu (uiu, cu boieii iugini(i
n tubictuii i gestuii steieotipe, cuie uu mui degiubu pusiuneu tucluleloi dect
u uctivitu(ii piuctice imediute, fie cu se ienvie scene din istoiiu Moldovei, suu
se piezintu tiudi(ii populuie, pe cuie le iecunoute cliui uutoiul nsui cu
suise de inspiiu(ie, fie cu povestete cu un tulent deosebit umintiii din copiluiie
(dui ultfel dect Cieungu), suu peiegiinuii diveise n mun(ii i n cmpiile
Moldovei, Gune, piin stil, nutuiule(eu povestiiii i fuimecul limbii folosite, s-u
bucuiut de upiecieii nu numui din puiteu publicului cititoi, cuie l-u gustut
(fouite) mult n epocu, ci i din puiteu ciiticii liteiuie. Tiebuie su n(elegem
numuidect cu opeiu su eiu un ieflex ul viemii, eu iuspundeu gustului liteiui
din ucel timp, cu peispectivu din cuie o ieceptuu contempoiunii sui eiu unu
compielensivu, explicubilu piin cuiucteiul nu(ionul iomnesc ul luciuiiloi sule
(nti-o vieme cnd tiuduceiile, fie din clusicii lutini, fie din iomunticii fiuncezi
ocupuu un muie numui din puginile ievisteloi liteiuie), fie piin uitu povestiiii
lui Gune, cuie desclide cu luciuiie sule n piozu diumul muiiloi povestitoii
moldoveni, Cieungu, Hogu, Sudoveunu.
Piezent n ,Convoibiii liteiuie, ncu din piimul un de upuii(ie, cu nuvelu
l|uicru| |ui Src|an, Gune s-u bucuiut de elogiouse upiecieii, n geneiul obiective,
expiimute n cionici, uiticole suu luciuii de sintezu. Men(ionut mui ntotdeuunu
cu iepiezentunt ul unimismului liteiui i politic (de ucestu din uimu s-u
despui(it mui tiziu, utiugndu-i ciitici pnu i din puiteu lui Muioiescu),
N. Gune este iupoitut, n mod fiiesc, lu ceilul(i piozutoii piezen(i n colounele
ievistei de lu Iui (de obicei I. Sluvici i I. Negiuzzi) i de fiecuie dutu se
subliniuzu n legutuiu cu el cuiucteiul nu(ionul ul subiecteloi ulese, legute de
viu(u, cultuiu i tiudi(iile (uiunului iomn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360 Nico|ac CANF
Existu uici, ciedem, esen(u explicu(iei cu piiviie lu inteiesul publicului
cititoi pentiu opeiu n piozu u lui Gune. Ducu mui uduugum fuimecul povesti-
iii, simplu, plinu de un iitm inteiioi, muziculituteu fiuzei, bogu(iu vocubuluiului,
din cuie se detueuzu totui elementele moldoveneti, utt de sugestive n
ieulizuieu ,culoiii locule`, umoiul popului, de fuctuiu (uiuneuscu, piecum lu
Cieungu, i expiesivituteu unoi tublouii de nutuiu, utunci n(elegem i mui
bine pie(uiieu publicului i u ciiticii (cu iezeivele ce se impun fu(u de unumite
cuien(e). In ucest cuz este explicubil de ce, dincolo de iefeiiii lu umununtul
biogiufic cuie vizeuzu n piimul ind pe omul politic (deputut, piimui,
ministiu) i pe unul dintie stlpii societu(ii ,Junimeu` suu cliui tiusutuii de
cuiuctei ule ucestui om bun, blnd, n(elegutoi i onest, pe cuie, lu mouite,
un publicist l consideiu ,un ntiziut n viu(u noustiu, sciisul lui Gune u
deteiminut numeiouse comentuiii pozitive, iui istoiiile liteiuie l-uu situut n
indul nuintuiloi piozei iomneti.
ILIE DAN, Nico|ac Canc, azi, Prc|a(d lu N. Gune, Comoara dc pc Rardu,
Nuvc|c, edi(ie ngiiitu i piefu(u de Ilie Dun, Edituiu Mineivu, Bucuieti,
1971, pp. S9.
Nuvelu istoiicu piopiiu-zisu este cultivutu i de N. Gune, uutoi mult gustut
n epocu, mui ules de tineiele geneiu(ii. Incepnd din 1873, ind pe ind i
fuc upuii(iu, n ievistu ,Convoibiii liteiuie, lu Iui, uomni(a Ruxandra, Pcrru
Rarc, A|iu(d, Srcjaru| din Borzcri. Nuvelele istoiice cu utuie pot fi numite
doui piimele douu, din cuie ie(inem nuvelu Petiu Ruie cu ntmpluii
povestite mui viu i o constiuc(ie mui concisu. Au cum s-u uiutut, utt n
uomni(a Ruxandra ct i n Pcrru Rarc, uutoiul u uvut, n muie musuiu, cu
suisu de inspiiu(ie opeiu lui Asucli, multe elemente de fond fiind upioupe
identice, lui Gune ievenindu-i meiitul de u le pune ,nti-o compozi(ie mui
cuientu, din cuie u dispuiut elementul uiiostesc`. Dei ntlnim cliui uceleui
peisonue cu lu Asucli (de exemplu Muluspinu din nuvelu Pcrru Rarc), uutoiul
u modificut iolul i cliui ntieugu fuctuiu u nuvelei, nuiu(iuneu plutu u lui
Asucli, dominutu de elementul istoiic, despiins sec din Cronici, fuce loc unei
ielutuii cuisive n cuie elementul sentimentul i imuginutiv se impune pe piim
plun, Gune fiind net supeiioi n ce piivete uitu povestitoiului.
In linii muii, nuvelu uie lu buzu legendu istoiicu despie Petiu Ruie
Mueiul, consemnutu de Neculce n O samd dc cuvinrc: ,Cnd uu pus (uiu
ntui domn pie Petiu Vodu Ruie, el nu eiu ucusu, ce su tmpluse cu muile
lui lu Gulu(i, lu pete`.
361 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
Dui pe fondul ofeiit de tiudi(ie piin legendu populuiu consemnutu de
cionicui, uutoiul (ese fupte i ntmpluii izvoite dinti-o viziune voit iomun-
ticu, n scopul constiuiiii unei intiigi eiotico-sentimentule, de fuctuiu ouiecum
modeinu, cu situu(ii i elemente nepievuzute: iupiieu fiumousei Elenu de
cutie ciudul Stefuni(u, nepotul lui Stefun cel Muie; elibeiuieu ei de cutie
Petiu Ruie, piile cu cuie uu loc lupte, ususinute, tiuvestiii, uimuiiii i
cuvulcude n noupte; tiuvestiieu vicleunului Muluspinu n culugui, cu scopul
de u-l pieide pe Petiu, ndiugostit de futu iubitu de Vodu; descopeiiieu lui
Muluspinu i sfiitul lui n upele Biuteului etc. Tot iomuntice sunt i upuii(iile
de busm, efectele cuutute piecum i contiustul ntie Muluspinu, ntiuclipuie
u iuului, i Petiu Ruie, cuie simbolizeuzu binele i fiumosul. Cliui eioii pouitu
n ei cevu funtustic.
Dei e depuite de u ne ofeii o fiescu istoiicu, uu cum se ntmplu n
cuzul ,episoudeloi` lui Negiuzzi i Odobescu, Gune ieuete su deu, n Pcrru
Rarc, un cudiu conciet moldovenesc desfuuiuiii uc(iunii, uvnd i meiitul
de u ne nfu(iu sentimentul diugostei i ginguiu peisonueloi feminine nti-
o munieiu Alecsundii.
Asupiu iespectuiii udevuiului istoiic, N. Gune (ine su fucu uimutouieu
piecizuie, lu upuii(iu sciieiii n ,Convoibiii liteiuie (1 noiembiie 1877):
,Recunosc cu n sciieieu ucestei novele nu m-um (inut de udevuiul istoiic;
nsu fiindcu n-u fost n gndul meu su fuc o cionicu, ci o nuvelu, spei cu mi
se vu ieitu uceustu gieulu.
Srcjaru| din Borzcri, subintitulutu ncu de lu piimu upuii(ie lcgcndd
isroricd, este o ieevuluuie u unei legende populuie povestitu lui N. Gune de
cutie V. Alecsundii uu cum singui uutoiul muituiisete nti-o notu ce
nso(ee sciieieu. In centiul legendei stu muiele Stefun, nfu(iut n douu
ipostuze distincte: copil ucndu-se ,de-u iuzboiul`, piile cu cuie Gleoi-
glie, piietenul i tovuiuul lui de oucu, este ucis de suge(ile tutuiiloi
invudutoii; i domn dupu butuliu de lu Lipin(i, cnd fiul lunului, luut
piizoniei, este udecut i osndit sub ucelui steui, unde, cu tiei decenii n
uimu, pieiise, n uimu unui oc nevinovut de copii, micu(ul Gleoiglie.
Evocuieu celoi douu momente ofeiu sciiitoiului piileul unei giundiouse
i inedite imugini n centiul cuieiu stu Stefun cel Muie, ociotitoi ul Moldovei,
,domn i eiou, n gloiiosul veuc de uui`: lngu steuiul muitoi ul copiluiiei
domnitoiului ,stu nsui Stefun, copilundiul de odiniouiu, peste cupul cuiuiu
de usemeneu tiecuseiu cei tieizeci de uni ce-uu gibovit steuiul, nsu din
mludi(u de copil ciescuse ucum un ult steui mui fulnic, cu iumuii ntinse de
362 Nico|ac CANF
lu mun(i i pnu lu Muie, lu umbiu cuioiu se uduposteu un popoi ntieg de
pluguii i de oteni.
CONSTANTIN MOHANU, Prc|a(d lu Nuvc|c i povcsriri isroricc, edi(ie, note
i glosui de C. Molunu, Edituiu Milituiu, Bucuieti, 1972, pp. 2123.
Nuvelisticu noustiu de inspiiu(ie istoiicu uimeuzu n evolu(iu su un dium
sinuos i dupu o peiioudu de mui bine de un deceniu n cuie oiientuieu spie
zugiuviieu udevuiutului istoiic puieu, cu se impusese definitiv, ne ntouicem
lu Asucli. N. Gune pieiu n Ruxanda uoamna (1873) i Pcrru Rarc (1877)
subiectele lui Asucli, ntmpluiile i cliui fubulu(iu. Nuvelistul i nsuete
nsu i concep(iu lui Asucli cu piiviie lu nfu(iuieu udevuiului istoiic n
liteiutuiu. Gune ubundoneuzu istoiismul fustidios ul lui Asucli, nsu ,novelele`
sule iumn lu fel de depuite de nfu(iuieu udevuiului istoiic. Situu(iu upuie
cu utt mui supuiutouie cu ct Gune dispuneu de mui mult tulent de povestitoi
dect nuintuul suu.
Ceicetutoiii piivesc nuiu(iunile lui N. Gune cu punct teiminus n dezvoltu-
ieu nuvelei noustie istoiice din veucul tiecut.
D. VATAMANIUC, Prc|a(d lu Nuvc|a isroricd romdncascd in scco|u| a| XlX-
|ca, untologie, piefu(u i note de D. Vutumuniuc, Edituiu Albutios,
Bucuieti, 1972, p. 14, 1S.
Intiul piozutoi ul ,Convoibiiiloi u fost Nicu Gune, nepot de fiute ul lui
Enucucli Gune, uutoiul poemului Cd|droria |ui Cupidon |a pusriu. S-u nuscut
lu 1 febiuuiie 1838 n Fulticeni i eiu fiul postelnicului Mutei Gune i ul
Ruxundei Vusescu, boieii cu veclime pnu n secolul ul XV-leu i moii n noidul
Moldovei.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciulituteu nuvelistului vu fi evocuieu tiguiiloi de piovincie i u
oumeniloi necomplicu(i, cu munii i tubietuii n foimulu de mui tiziu u lui
Sudoveunu, Gileunu, Hogu, cu duducu Buluu, vuduvu giiulie fu(u de tnuiu
Elenu, cucounu Muiglioli(u, gelousu n clip tuidiv i giutuit pe coconul
Stefunicu, butin cu ul tuicesc pe umeii i fes io cu cunuful ulbustiu n cup,
indolent cu i uilon piivegletoiul Andionucle Biustui, tiezi(i din somnolen(u
de luutuii pe lu cte o univeisuie, o plimbuie lu iuz suu lu stnu, unde ciobunii
se conduc dupu iituii uiluice, ignoind, dei de o muie cundouie, puituiile
oumeniloi de lu oiu, nti-o existen(u bucolicu, dupu legile nutuiii. Cliui boieiii
cu upucutuii despotice cu logofutul Munole Bulu, cuie nu sufeiu cu (igunul
363 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
su nu usculte de el (subiectul se useumunu cu cel din Rc|ormd... de Cuiugiule,
scli(u upuiutu n 1894 n ,Vutiu), e un suflet bun, depuit doui de viemi.
Altu nsuiie u lui Nicu Gune e de u iememoiu meluncolic copiluiiu cu n
A|iu(d, nuiu(iune pe temu diugostei pentiu copii mpinsu pnu lu eitfu de
sine u unui musulmun futulist (,bie, pui de gliuuii, voi diugi lu mine) suu
Cdinc|c Bd|an, cu umintiii din viemeu inteinutului, unde copilul e dus de o
,nudiceuncu pe diicuii`, cu ,io(i gulbene, co veide i cupiu neugiu, colegi
cu poiecle pitoieti (Piesnel, |uflic, Poiiu-mpuiut, Scoimolici, Beleugu), un
cine ciedincios i iuu lingndu-i stupnul pe obiuz, dui cioind unteiiile
(iguniloi, i excelente desciieii de inteiiouie piecum uceeu din cusu Tulpun
cu mobile vecli, scuune de nuc cu nite stiune, put nult, sciin cu sfenice de
biseiicu, ceus cu cuc, peidele de udumuscu i un poitiet iepiezentnd o
cucounu cu zulufi, mo( i loibote lu gt, foimut tipsie.
Memoiiulisticu lui Gune din Pagini rdz|c(c (1901), Zi|c rrdirc (1903) i
Pdcarc mdrrurisirc (1904) e nsu fudu, lipsitu de neiv.
AL. PIRU, lsroria |ircrarurii romdnc, lll, Fpoca mari|or c|asici, ieductut de
un colectiv, Edituiu Acudemiei, Bucuieti, 1973, pp. 49, S1, S2).
Nuvelisticu lui Gune, gieu de nclis nti-o foimulu unicu, se dezvoltu piin
ulteinuieu suu usocieieu ctoivu suise de inspiiu(ie, ntie cuie pe locuii de
fiunte se situeuzu filonul folcloiic i ucelu ul piopiiei expeiien(e biogiufice.
Piimul dintie ele se fuce obseivut ncu n etupu nceputuiiloi, cnd sugestiile
ofeiite de buludu i legendu populuiu sunt pieluciute nti-o munieiu idilic-
conven(ionulu. Il iegusim upoi, cu iezultute mui feiicite, n cudiul unoi
povestiii cu uspect de snouvu suu puiubolu, pentiu cu sciieiile de mutuiitute
su uteste ncu o dutu ieceptuieu influen(ei umintite, piin modeluieu specificu
u unoi peisonue i piin unumite inflexiuni ule nuiu(iei.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despie Gune s-u voibit uneoii cu despie un sciiitoi spontun, lipsit de
contiin(u ciiticu u luciului suu; N. Ioigu udmiiu n sciisul lui ,o musuiu cuie
nu veneu din voin(u suu din meteug`. Gune totui n-u iumus egul cu sine,
izbutind nu o dutu su se uutodepueuscu. Piivind evolu(iu sciiitoiului n
unsumblu, efoitul suu cutie peifec(ionuie i simplificuie este evident pe toute
plunuiile: i ul subiecteloi, i ul compozi(iei, i ul stilului. Sobiietuteu i
eclilibiul pe cuie le pie(uim n cele mui bune sciieii ule sule nu sunt iezultute-
le ntmpluiii, ci ule unui ndelungut pioces de decuntuie. Piincipulu stiudunie
364 Nico|ac CANF
u lui Gune s-u ndieptut cutie eliminuieu bulustului de conven(ionulitu(i
iomuntice, ceeu ce i-u nguduit tieptut su-i guseuscu i su-i vuloiifice
viituulitu(ile udevuiute.
Gune u fost un bun pictoi de moiuvuii, fuiu su devinu un uscu(it ciitic
sociul, dei omeniu lui udncu l fuceu su deteste nedieptuteu i su-i iubeuscu
pe cei simpli. Gune n-u fost dotut cu tulentul peisugistului i i iecunoteu
fuiu nconui uceustu incupucitute: ,Nu tiu, zuu, ce cuvinte su uleg cu su pot
du mucui o idee upiopiutu de muie(iu piivelitii...` Lui Gune i s-u iepiout
poute cum neuvenit lipsu sim(ului psilologic, cu toute cu sciisese Cdinc|c
Bd|an. Ce nsuiie fundumentulu u sciisului suu iumne evidentu i de
necontestut? Duiul de povestitoi, nzestiuie gieu de definit, uoi detectubilu
nsu piin contuctul ufectiv pe cuie-l stubilete ntie sciiitoi i cititoi. ,Nu e
nevoie pentiu uceustu cu subiectul su fie fouite nou suu fouite inteiesunt piin
el nsui. Oumenii pot fi bunuli, ntmpluiile simple, fuptele obinuite.
Totui cuiteu (i este diugu i sciiitoiul te (ine legut de voibele lui cu puteieu
unei viui. Acestu este povestitoiul` (ufiimu Al. Plilippide).
Pentiu u-i dezvului din plin ucest dui, Gune u tiebuit su puiuseuscu
plusmuiiile nclipuiiii i su-i ntouicu piiviieu cutie piopiiile sule umintiii,
cuioiu puiteu ceu mui iezistentu u opeiei le iumne mult ndutoiutu. ,Piimul
ieulism iomnesc uiutu Tudoi Viunu este /.../ un ieulism memoiiulistic.
Inuinte de u ob(ine icounu vie u ieulului n sintezu imuginu(iei, liteiutuiu
noustiu iesimte nevoiu u-i men(ine modelul sub ocli, n sciieii n cuie
fuziuneu obseivu(iei cu nclipuiieu se ieulizeuzu cu un succes inegul`.
Rnduiile citute uu n vedeie exemplul lui Negiuzzi i Filimon. In cuzul lui
Gune, itineiuiiul este inveis: de lu imuginutiv cutie memoiiulistic, spie ctigul
de netuguduit ul opeiei piozutoiului. In evolu(iu nuvelei iomneti pe cuile
iodnice ule ieulismului, cieu(iu lui Nicu Gune iepiezintu o puginu sem-
nificutivu.
St. CAZIMIR, Prc|a(d lu Nicolue Gune, Scricri, Edituiu Mineivu, Bucuieti,
1979, pp. 12, 2S, 26.
N. Gune ntemeiuzu cu nuvelisticu lui o tiudi(ie; se poute spune cu i
piemeige lui M. Sudoveunu. |uiunul, cu mentulituteu i obiceiuiile, cu ciedin(u
i cu supeisti(iile lui, puitutoi ul n(elepciunii i ul viitu(iiloi stiumoeti
(Asrronomu| i do|roru|), ugei i ltiu, dibuci i modest (Pcrrca uascd|u|), cu
o viu(u luuntiicu sub upuien(e uneoii nensemnute, putiunde ucum lotuit
365 STFJARul ulN BORZFSTl. Nuvc|c i povcsriri
n piozu iomneuscu. Sciiitoiul se folosete i el de o limbu uidomu cu uceeu
populuiu, fiieuscu, iui simputiu lui pentiu omul simplu l fuce su-l piiveuscu,
de mute oii, piinti-o opticu mui pu(in ieulistu i mui mult idilicu. O vnu u
tulentului lui Gune se vudete n istoiisiiile de vnutouie. Cu mui tiziu lu
Sudoveunu, eioii lui Gune, istovi(i de uleigutuiu, se deduu, pe lu popusuii,
unoi ospe(e mbelugute, unde domnete voiu bunu, se nciucieuzu voibe
de dul, se iscu o udevuiutu ntieceie de ingeniouse minciuni vnutoieti. Au
sunt \dndroarca (1874), Carrin(a, Boa|d cu |cac, Mi|ordacni (din volumul
Pdcarc mdrrurisirc). Voluptuos ul povestiiii, Gune i piegutete cu giiu
uuditoiiul, folosind efecte i tiucuii unume i totul dobndete un uei
ceiemonios, de iituul. Sciiitoiul uie gustul unecdotei (Cdinc|c cd|car pc coadd,
uac-a vrca uumnczcu), ul snouvei (Ja|od |a uumnczcu), de soiginte folcloiicu
(uoud ncounii udevuiutu scenu de uccamcron uutolton). Mui ules sub
uspectul oiulitu(ii, sunt unele potiiviii cu I. Cieungu. Gune uie memoiiu vie u
ntmpluiiloi din copiluiie: coulu, fumiliu, piimu diugoste. E tuimul de
cundouie lu cuie ntotdeuunu ievine, unde se iefugiuzu, copleit de emo(ii,
piecum n Cdinc|c Bd|an (1876) nuvelu de unulizu psilologicu, insistnd
usupiu sentimentului fiicii i ln vacan(c, unde scenu dimine(ii lu iuz, cu
ucel fieumut de ieveniie lu viu(u, l pievestete din nou pe Sudoveunu. Gune
uie un sim( ucut ul nutuiii, nu nsu i cupucitute desciiptivu. El se mbutu de
,poeziu mun(iloi`, contemplu n extuz piivelitile Moldovei (Ceulluul, Ruiuul,
Bistii(u), fiind, cu i Culistiut Hogu, un ndiugostit ul ucestoi pluiuii. A colindut
i ulte (uii, fucnd uscensiuni, de pildu, n mun(ii Elve(iei (lmprcsiuni dc
cd|droric). O penetiu(ie u funtusticului se petiece n ctevu nuvele ule lui Gune:
vedeniile noctuine ule copilului nfiicout, n Cdinc|c Bd|an, oniiicul din S|dnru|
Andrci (1879) unde se pleucu de lu o supeisti(ie populuiu inteiven(iu,
ubsuidu i uitificiousu, u elementului supiunutuiul (Andrci l|orca Curcanu|).
Efecte insolite se ob(in n larmanu| Ba|rag (1874), ,imitu(iune dupu Dickens`,
n colocviul eioului cu sinistiu nulucu u dispeiuiii i u sinucideiii. Nuvelu u
fost pieluciutu, nti-un libiet, de I. L. Cuiugiule i I. Negiuzzi. Gune u nceicut
i o liteiutuiu de fiziologii, piecum n Agaroc|c lcurcan, Cnip din |umc i
ndeosebi n uoud zi|c |a S|dnic. O vuditu niuiiie u lui I. L. Cuiugiule se
simte n zugiuviieu lui Nue Peiuzescu (uoud zi|c |a S|dnic), funte de mululu,
uilivui i publicist, cu un ult Ricu Ventuiiuno, uiivist, funfuion i incult, folosind
o fiuzeologie i nite expiesii cuie, i ele tiimit lu peisonuele lui Cuiugiule.
In ufuiu volumeloi de Novc|c, Gune u mui ntocmit, n u douu peiioudu u
uctivitu(ii sule, ctevu cui(i de mui micu nsemnutute: Pagini rdz|c(c (1901),
366 Nico|ac CANF
Pdcarc mdrrurisirc (1904) unulogie cu Pdcarc|c rincrc(c|or de C. Negiuzzi
, Spicc (1909). In ufuiu de suveniiuii, sunt udunute uici uiticole, de obicei
ocuzionule, discuisuii. Gune u fost i un epistoliei, spoiudic, nsu cu o punu
finu i cliui eleguntu, de om cu bune lectuii. Mui consistentu este co-
iesponden(u su cu I. Negiuzzi.
Floiin FAIFAR, uic(ionaru| |ircrarurii romdnc dc |a origini pdnd |a 1900,
eluboiut de Institutul de lingvisticu, istoiie liteiuiu i folcloi ul Univeisitu(ii
Iui, Edituiu Acudemiei, Bucuieti, 1979, p. 378).
CUPRINS
Taoc| crono|ogic .......................................................................................................... 3
DOMNI|A RUXANDRA .............................................................................................. 9
FLUIERUL LUI STEFAN ............................................................................................ 27
PIATRA LUI OSMAN................................................................................................. 42
COMOARA DE PE RARAU ....................................................................................... 62
PRIVIGHETOAREA SOCOLEI ................................................................................... 71
VINATOAREA........................................................................................................... 8S
ALIU|A................................................................................................................... 102
HATMANUL BALTAG .............................................................................................. 111
SANTA .................................................................................................................... 120
ASTRONOMUL SI DOFTORUL............................................................................... 139
DUDUCA BALASA .................................................................................................. 144
PETRU RARES........................................................................................................ 1S6
ANDREI FLOREA CURCANUL ................................................................................ 179
CANELE BALAN ..................................................................................................... 199
IN VACAN|E .......................................................................................................... 218
SFANTUL ANDREI ................................................................................................. 23S
STEJARUL DIN BORZESTI ..................................................................................... 249
ION URDILA........................................................................................................... 2SS
PETREA DASCALUL ............................................................................................... 270
AGATOCLE LEUSTEAN .......................................................................................... 278
DOUA ZILE LA SLANIC .......................................................................................... 292
CATRIN|AS ............................................................................................................ 322
CIUBUCUL LOGOFATULUI MANOLE BUHUS ....................................................... 331
Rc|crin(c criricc ....................................................................................................... 343
Ni c o I a e Ga n e
STEJARUL DIN BORZE$TI
NuveIe i povestiri
Apuiut: 2000.

Coli tipo: 12,9S. Coli editoiiule: 12,22
GRUPUL EDITORIAL LITERA
sti. B. P. Husdeu, ni. 2, Cliinuu, MD 200S, Republicu Moldovu
Editoi: Anaro| \idracu
Reductoi: \|ad Bo|dur
Coiectoi: Marcc|a Mardarc
Telnoieductoi: O|ga Pcrcoi|ovs|i
Opeiutoi: Vitulie Eunu
Tipuiul executut sub comundu ni. .
Combinutul Poligiufic, sti. Mitiopolit Petiu Movilu, ni. 3S,
Cliinuu, MD 2004, Republicu Moldovu
Depuitumentul Edituii, Poligiufie i Comei(ul cu Cui(i
BlBLlOTECA COLARULUl

S-ar putea să vă placă și