Sunteți pe pagina 1din 143

TESTARE PSIHOLOGIC I

(NOTE DE CURS PENTRU UZ INTERN)


C U P R I N S
CUPRINS - 1
INTRODUCERE - 3
TESTELE PSIHOLOGICE - 4
Definirea testelor psiholoi!e - 4
S!"rt istori! al testelor psiholoi!e - #
S!op"l testelor psiholoi!e - $
%"n! iile test"l"i psiholoi! - $
a& Test"l !a instr"'ent (e ')s"rare * e+al"are - $
,& Test"l !a e antion (e !o'porta'ent - -
!& Test"l !a pro!e("r) stan(ar( (e a('inistrare. !otare /i interpretare a re0"ltatelor --
(& Test"l !a re0"ltat al "nei !ole! ii (e ite'i --
Clasifi!area testelor psiholoi!e - 1
Parti!"larit) i ale prin!ipatelor !ateorii (e teste psiholoi!e - 11
P)r ile !o'ponente ale testelor psiholoi!e - 12
Const"! ia testelor psiholoi!e - 13
Re(a!tarea raport"l"i psiholoi! -14
CRITERII PRINCIP3LE DE 3PRECIERE 3 TESTELOR PSIHOLOGICE - 14
O,ie!ti+itatea - 14
%i(elitatea - 1#
3& Consisten a intern) - 1$
4& Sta,ilitatea - 1$
C& 5eto(a for'elor paralele - 1-
D& %i(elitatea intere+al"atori - 1-
6ali(itatea - 1-
A. 6ali(itatea (e !on7in"t - 11
B. 6ali(itatea (e !onstr"!t - 18
C. 6ali(itatea (e !riteri" - 29
+ali(itatea pre(i!ti+) - 21
+ali(itate !on!"rent) - 21
CRITERII SECUND3RE DE 3PRECIERE 3 TESTELOR PSIHOLOGICE - 22
Utilitatea testelor psiholoi!e - 22
D"rata pronosti!"l"i psiholoi! - 22
1
E+al"area r)sp"ns"rilor - 23
S"rse (e eroare :n e+al"are - 2-
CRITICI 3DUSE TESTELOR PSIHOLOGICE - 21
TEST3RE3 CO5PUTERI;3T< - 28
DO5ENII DE 3PLIC3RE 3LE TESTELOR PSIHOLOGICE - 39
PSIHO5ETRI3 I DI3GNO;3 PSIHOLHOGIC< - 3$
3SPECTE ETICE LEG3TE DE UTILI;3RE3 TESTELOR PSIHOLOGICE - 31
TEST3RE3 INTELIGEN EI - 43
Generalit) i - 43
S!ala (e intelien ) Stanfor( = 4inet 44
S!ala >e!hsler (e Intelien ) pentr" 3("l i ?>&3&I&S&@ #1
5atri!ele Proresi+e Stan(ar( 5P?s@ - #1
5atri!ele Proresi+e Colorate 5P ?!@ (seriile 3. 3, /i 4) - -1
5atri!ele Proresi+e 3+ansate 5P ?a@ - 19
4ateria (e Teste pentr" 3ptit"(ini Coniti+e ?4TP3C@ = 12
Test"l 6er,al (e Intelien ) ?T&+&i&@ - 89
TEST3RE3 3TEN IEI - 81
Test"l (e aten ie !on!entrat) TOULOUSE = PIERON - 82
Test"l (e aten ie (istri,"ti+) PR3G3 - 83
TEST3RE3 5E5ORIEI - 8-
Test"l REA ?a"(iti+ i +i0"al@ - 8-
%i"ra Co'pleB) REA 19#
TESTUL DE 3PTITUDINI 5EC3NICE 53C-CU3RRIE 112
TESTE NEUROPSIHOLOGICE - 11$
NepsD - 11$
GLOS3R - 12#
3NEE3 1 - TESTUL ST3N%ORD = 4INET ?SELEC IUNI@ - 12$
3NEE3 2 - TESTUL 6ER43L DE INTELIGEN < ?SELEC IUNI@ 121
3NEE3 3F >&3&I&S& ?SELEC IUNI@ - 128
3NEE3 4F TESTUL PR3G3 ?a@ - 131
3NEE3 4F TESTUL PR3G3 ?,@ - 131
3NEE3 #F PRO43 REA ?1# CU6INTE@ - 63RI3NT3 3UDITI6< - 132
3NEE3 #F PRO43 REA ?1# CU6INTE@ - 63RI3NT3 6I;U3L<- 134
3NEE3 $F %IGUR3 CO5PLEE< REA- 13$
3NEE3 -F I53GINI 53TRICI PROGRESI6E R36EN - 13-
2
INTRODUCERE
Testarea psiholoi!) este "n (o'eni" !ara!teri0at prin "tili0area (e 'ostre (e !o'porta'ent :n
s!op"l (e a fa!e enerali0)ri (espre o an"'it) persoan)& Prin 'ostre (e !o'porta'ent. se :n ele
o,ser+a7ii reali0ate :n ti'p as"pra sar!inilor efe!t"ate (e o persoan). !are a" fost. (e o,i!ei. pres!rise :n
preala,il& 3!este r)sp"ns"ri s"nt a(esea !o'pilate :n ta,ele statisti!e !are per'it e+al"ator"l"i s)
!o'pare !o'porta'ent"l in(i+i("l"i testat !" r)sp"ns"rile "n"i r"p&
Testele psiholoi!e repre0int) o rafinare siste'ati!) a o,ser+a7iei /i a 'eto(elor (e e+al"are& Ele
'ateriali0ea0). tra("! :ntr-"n (ispo0iti+ eBperi'ental /i (e anali0) psiholoi!) o an"'it) !on!ep7ie sa"
teorie psiholoi!) (intr-o an"'it) perioa() (espre o f"n!7ie sa" (espre f"n!7ionalitatea psihi!)& Gn
!onstr"!7ia pro,ei se refle!t) li'itele !on!ep7iei (e la !are s-a pornit& 3!easta p"ne :n (is!"7ie +aloarea (e
!"noa/tere a "n"i an"'it test&
Test"l psiholoi! se asea')n) !" eBperi'ent"l psiholoi!. (ar are o 'ai 'ai 'are fine7e :n
reali0area e+al")rilor !" !are operea0)& Gn ti'p !e eBperi'ent"l se interesea0) (e leitate. test"l "r')re/te
sesi0area (iferen7elor (intre oa'eni&
Ter'en"l tehni! pentr" tiin a (in spatele test)rii psiholoi!e este psiho'etria&
Testarea psiholoi!) n" este a!ela i l"!r" !" e+al"area psiholoi!)&
Evaluarea psihologic este "n pro!es !are i'pli!) interarea infor'a7iilor (in '"ltiple s"rse ?eB&
teste psiholoi!e. ante!e(ente personale /i 'e(i!ale. (es!rierea si'pto'elor /i pro,le'elor a!t"ale = (e
!)tre s",ie!t"l in+estiat sa" alte persoane (in ant"raH"l apropiat -. pre!"' /i infor'a7ii !olaterale
?inter+i"ri !" alte persoane (espre persoana e+al"at)@&
Testul psihologic este "na (in s"rsele (e (ate "tili0ate :n !a(r"l pro!es"l"i (e e+al"areI (e o,i!ei
este "tili0at 'ai '"lt (e "n test& To i psiholoii reali0ea0) o for') (e testare at"n!i !Jn( f"rni0ea0)
ser+i!ii !)tre !lien7ii sa" pa!ien7ii lor. folosin(. (e eBe'pl". si'ple liste (e +erifi!are pentr" a e+al"a
"nele tr)s)t"ri sa" si'pto'e&
E+al"area psiholoi!) este "n pro!es '"lt 'ai !o'pleB. 'ai a(Jn! i 'ai (etaliat. !are se
fo!ali0ea0) pe psiho(iano0). e+al"area ni+el"l"i (e f"n!7ionalitate sa" (e in+ali(itate al s",ie!t"l"i. a
ni+el"l"i (e aH"tor (ire!t :n trata'ent. pre!"' i (e e+al"are a re0"ltatelor trata'ent"l"i&
3
TESTELE PSIHOLOGICE
Definirea testelr !si"l#i$e
Un test psiholoi! este o pro!e("r) siste'ati!) (e o,7inere a pro,elor (e !o'porta'ent. rele+ante
pentr" f"n!7ionarea !oniti+) sa" afe!ti+). pre!"' /i pentr" e+al"area /i notarea a!elor pro,e :n
!onfor'itate !" stan(ar(ele& 5ii (e instr"'ente (e pre!i0ie pot fi n"'ite ast)0i teste psiholoi!e&
De-a l"n"l ti'p"l"i a" eBistat n"'eroase :n!er!)ri (e (efinire a testlor psiholoi!e& 3(esea
a!este (efini ii se refer) la test !a fiin( o pro,) ?fre!+ent - serie (e pro,e@ !onstr"it) :n s!op"l sta,ilirii
pre0en7ei ?sa" a,sen7ei@ "n"i aspe!t psihi!. a parti!"larit)7ilor (e !o'portare sa" a ra("l"i (e (e0+oltare
psihi!) ?Ro/!a. 18-2@& Tot !a o pro,). folosit) 'ai fre!+ent :n psiholoia (iferen ial). este (efinit i :n
5arele Di! ionar al Psiholoiei ?Laro"sse. 299$@. pro,) !e per'iteK (es!rierea !o'porta'ent"l"i "n"i
s",ie!t :ntr-o sit"a ie (efinit) !" pre!i0ie prin referire la "n r"p (efinit (e s",ie! i plasa i :n a!eea i
sit"a ieK&
3nastasi. 18-$. afir'a !) K"n test psiholoi! este :n 'o( esen7ial o ')s"r) o,ie!ti+) /i
stan(ar(i0at) a "n"i e/antion (e !o'porta'entK&
O alt) (efini ie :i apar ine l"i GreorD. 1882. !are apre!ia0) test"l psiholoi! !a fiin( Ko pro!e("r)
stan(ar(i0at) prin !are se for'ea0) "n e/antion (e !o'porta'ente !are +a fi (es!ris prin !ateorii sa"
s!or"ri i !are fa!e posi,il) "tili0area re0"ltatelor :n pre(i!7ia altor !o'porta'ente. 'ai i'portanteK&
D"p) ReD testele s"nt pro!e(ee stan(ar(i0ate. !on!ep"te pentr" a pro+o!a la s",ie!7ii in+estia7i
rea!7ii :nreistra,ile s", aspe!t"l intensit)7ii. for'ei. ("ratei. se'nifi!a7iei. et!&. (atele o,7in"te fiin(
esti'ate prin referirea lor la +alorile etalon&
Defini7ia 3so!ia7iei Interna7ionale (e Psihotehni!) ?transfor'at) :n 18#$ :n 3so!ia7ia
Interna7ional) (e Psiholoie 3pli!at)@. prel"at) (e H& Pieron :n LL 6o!a,"laire (e la PsD!holoieLL F LLTest"l
este o pro,) (eter'inat). !e i'pli!) o sar!in) (e efe!t"at. i(enti!) pentr" to7i s",ie!7ii eBa'ina7i. !"
instr"'ente pre!ise pentr" apre!ierea s"!!es"l"i sa" a e/e!"l"i sa" pentr" nota7ia n"'eri!) a re"/iteiLL&
Pierre Pi!hot. !onsi(erJn( !) (efini7ia (e 'ai s"s este apli!a,il) n"'ai testelor (e intelien7). (e
aptit"(ini /i (e !"no/tin7e. () "r')toarea (efini7ieF LL Se n"'e/te test 'intal o sit"a7ie eBperi'ental)
stan(ar(i0at). !are ser+e/te (rept sti'"l "n"i !o'porta'ent& 3!est !o'porta'ent este e+al"at printr-o
!o'parare statisti!) !" a!ela al "nor in(i+i0i plasa7i :n a!!ea/i sit"a7ie. !eea !e per'ite !lasarea
s",ie!t"l"i eBa'inat fie !antitati+. fie tipoloi!LL&
3lain Sarton a!!ent"ea0) f"n!7ia (e pre(i!7ie a testelor - pro,) !are per'ite. ple!Jn( (e la "n
!o'porta'ent o,ser+at al "n"i s",ie!t (at-. s) se (eter'ine !o'porta'entele "0"ale. in!l"si+ !ele
+iitoare. se'nifi!ati+e ale s",ie!t"l"i !onsi(erat&
D"p) Oleron testele s"nt instr"'ente f"n(a'entale ale psiholoiei apli!ate. "tile !er!et)rii
(atorit) posi,ilit)7ii (e a eBa'ina n"'ero/i s",ie!7i :n sit"a7ii "nifor'i0ate&
4
%"n!ia (e ,a0) a testelor psiholoi!e este s) ')soare (iferenele (intre in(i+i0i sa" :ntre (iferite
rea!ii !o'porta'entale ale a!el"iai in(i+i( :n (iferite sit"aii !" !are a!esta se !onfr"nt)&
Gn !on!l"0ie. p"te' (efini test"l psiholoi! !a "n instrument de evaluare !e +i0ea0) "n eantion
(e !o'porta'ent i i'pli!) o pro!e("r) standard pri+in( a('inistrarea. !otarea /i interpretarea
re0"ltatelor&
S$%rt istri$ al testelr !si"l#i$e
- Oriinile test)rii psiholoi!e. !a (e altfel ale psiho(iano0ei :n enere. se pier( :n anti!hitate&
- C" trei 'ii (e ani :n "r') I'peri"l Chine0 a (e0+oltat "n siste' (e eBa'inare a f"n!ionarilor
p",li!i. siste' !are s-a p)strat pJn) la :n!ep"t"l a!est"i se!ol& Se testa" !"notinele (in !in!i
(o'enii ?D" 4ois. 18$$@F
1@ !o("l !i+ilI
2@ pro,le'e 'ilitareI
3@ !"notine (e ari!"lt"r)I
4@ +enit"riI
#@ !"notine (e eorafie
- :n Gre!ia anti!). testarea a fost "n aH"tor :n pro!es"l e("!aional& Testele a" fost "tili0ate :n
e+al"area (eprin(erilor intele!t"ale i a !alit)ilor fi0i!e
- Gn E+"l 5e(i". "ni+ersit)ile e"ropene folosea" o serie (e teste pentr" pro'o+area st"(enilor :n
anii s"periori (e st"(ii&
- Testele psiholoi!e !onstr"ite pe ,a0e tiinifi!e (atea0) (oar (e aproBi'ati+ o s"t) (e ani&
- 3pariia lor este leat) (e !onstit"irea. :n a (o"a H"')tate a se!ol"l"i EIE. a psiholoiei tiinifi!e
i. :n !a(r"l ei. a 'eto(elor psiho'etri!e& Gn a!east) perioa() !re/te inters"l so!iet)7ii pentr"
pro,le'ele (e s)n)tate 'ental). (e0+oltare 'ental) nor'al) /i pentr" !a0"rile (e retar( sa" ,oal)
'ental)& 3!estea a" !reat ne!esitatea reali0)rii "nor siste'e o,ie!ti+e (e !lasifi!are a persoanelor&
- Gn 1131 'e(i!"l EsM"irol se o!"p) (e retar("l 'ental sta,ilin( 'ai '"lte ra(e (e la nor'alitate
la i(io7ie& El !onsi(era !) 'o("l (e "tili0are a li',aH"l"i eBpri') !el 'ai ,ine ni+el"l intele!t"al&
- Gn a!!ea/i perioa() 'e(i!"l fran!e0 Se"in se o!"p) (e antrenarea si'7"rilor /i a '"s!"lat"rii la
!opii retar(a7i&
- &'()* +il"e, +%n-t :nfiin7ea0) !ri,%l la.ratr -e testare !si"l#i$/ la Leip0i. Ger'ania
= a!est 'o'ent este asi'ilat $nstit%irii !si"l#iei $a tiin / in-e!en-ent/
- 1114. %ran!is Galtn reali0ea0) pri'a .aterie -e testeI :n a!est an. la eBpo0i7ia interna7ional). pt&
3 penD. :n la,orator"l l"i %r& Galton. se reali0a testarea a!"it)7ii a"(iti+e. a for7ei '"s!"lare. a
ti'p"l"i (e rea!7ie si'pl" ?TRS@ /i a altor f"n!7ii psihi!e si'ple&
#
- 1189. Na'es 5!Oeen Cattell "tili0ea0) pentr" pri'a (at) ter'en"l (e P,ental test0* e+al"Jn(
aptit"(inile intele!t"ale pe ,a0a "nor pro,e !e +i0a" ti'p"l (e rea!7ie /i !apa!itatea (e
(is!ri'inare sen0orial)
- 189#. S!ala 5etri!) a Intelien ei - pri'"l test (e intelien7) ela,orat (e 4inet-Si'on
- 1814. Stern intro("!e ter'en"l (e !oefi!ient (e intelien7)I ?IC@ Q +Jrsta 'intal)*+Jrsta
!ronoloi!)
- 181-. Ro,ert AerRes reali0ea0) testele pentr" :n!orporarea :n ar'ata a'eri!an) :n ti'p"l Pri'"l"i
R)0,oi 5on(ialF 3r'D 3lpha /i 3r'D 4eta
- 1829 = 1849. De0+oltarea 'aHor) a testelor (e personalitate
- 1829. Her'ann Rors!ha!h. Test"l petelor (e !erneal)
- 182-. este ela,orat pri'"l !hestionar !e +i0a orientarea profesional)
- 1838. Wechsler Bellevue Intelligence Scale ela,oarat) (e Da+i( >e!hsler& 6a fi re+)0"t) "lterior
/i :',"n)t)7it) :n anii 18## ?>3IS@ /i 1811 ?>3IS-R@
- 1842. 5inesota 5"ltiphasi! PersonalitD In+entorD ?55PI@
- 1848. Weschler Intelligence Scale for Children ?>ISC@ - re+)0"t /i :',"n)t)7it :n anii 18-4
?>ISC-R@ /i 1889 ?>ISC-III@
- 18$-, Wechsler Primary and Prescholl Intelligence Scale ?>PPSI@
- 18$8. interpretarea !o'p"teri0at) a testelor
S$!%l testelr !si"l#i$e
Sele!7ie*!lasifi!are
Dianosti! /i inter+en7ie
3"to!"noa/tere
Proie!te (e e+al"are a "nor 'o(ifi!)ri inter+enite :n "r'a "nor inter+en7ii e("!ati+e.
psihoterape"ti!e&
Instr"'ente ale !er!et)rii /tiin7ifi!e
1%n$ iile test%l%i !si"l#i$
Pornin( (e la (efini ia (at) (e 3nastasi. :n 18-$. p"te' "r')ri prin!ipalele f"n! ii pe !are tre,"ie
s) le :ntr"neas!) "n ,"n test psiholoi!F
a2 Test%l $a instr%,ent -e ,/s%rare 3 e4al%are
$
3 ')s"ra :nsea'n) a atri,"i n"'ere o,ie!telor sa" feno'enelor potri+it "nor re"li (eter'inate
?Ste+ens. 18#1@& 3!este re"li sta,iles! o !orespon(en7) :ntre propriet)7ile n"'erelor /i propriet)7ile
o,ie!telor*feno'enelor& Testele psiholoi!e +i0ea0) to!'ai a!este atri,"te*tr)s)t"ri spe!ifi!e. !e pot fi
')s"rate prin instr"'ente (e tip"l s!alelor (e ')s"r)& Ele pot fi no'inale sa" or(inale. (e inter+al sa" (e
propor ii&
Prin s!ale no'inale ')s"rarea poate fi reali0at) ori (e !Jte ori !ara!teristi!a st"(iat) per'ite
:'p)r7irea :n !lase (e ele'ente e!hi+alente& Rela7ia (e e!hi+alen7) +i0ea0) ori!e (o") s",'"l7i'i ale "nei
!lase. !are n" tre,"ie s) se interse!te0e ?eB& !ateoriile so!ioprofesionale. seB. +Jrst). ras) et!&@
Prin s!ale or(inale ')s"rarea reali0ea0) ierarhi0area !laselorI !lasele s"nt or(onate. (ar (istan7a
(intre ele n" poate fi esti'at) ?se fa! apre!ieri (e tip"lF foarte ,"n. ,"n. sla,. foarte sla,@. iar re0"ltat"l
poate fi interpretat statisti! prin histora'e&
Gn !a(r"l s!alelor (e inter+al ')s"rarea pres"p"ne o "nitate (e ')s"r) !o'"n) /i !onstant) ?eB&
IC@
.2 Test%l $a e antin -e $,!rta,ent
Test"l psiholoi! reali0ea0) o,ser+a7ii pe "n e/antion (e !o'porta'ente ale "n"i s",ie!t& De
eBe'pl". fie !) se (ore/te e+al"area +o!a,"lar"l"i "n"i !opil. a aptit"(inilor sale arit'eti!e sa"
!oor(onarea 'otri!) la "n pilot. psiholo"l tre,"ie s) alea) (in totalitatea !o'porta'entelor (isponi,ile
!Jte+a repre0entati+e pentr" a le in!l"(e :ntr-o pro,) psiholoi!)&
E/antionarea !ore!t) /i repre0entati+) a !o'porta'ent"l"i (epin(e (e !alitatea /i n"')r"l
ite'ilor& 6aloarea pre(i!ti+) a test"l"i (epin(e (e ra("l :n !are este a!operit !o'porta'ent"l ')s"rat&
$2 Test%l $a !r$e-%r/ stan-ar- -e a-,inistrare* $tare 5i inter!retare a re6%ltatelr
Stan(ar(i0area +i0ea0) o,ie!ti+area i "nifor'itatea pro!e("rii (e testare. :n toate aspe!tele ei
i'portante - (e a('inistrare. notare /i interpretare a re0"ltatelor&
Gn 'o( nat"ral. ti'p"l /i lo!"l a('inistr)rii "n"i test. pre!"' /i !ir!"'stan7ele :n !are el este
a('inistrat. !a /i eBa'inator"l !are-l apli!). afe!tea0) re0"ltatele testelor& Tot" i. s!op"l stan(ar(i0)rii
pro!e("rilor (e testare este (e a fa!e toate +aria,ilele !are s"nt s", !ontrol"l eBa'inator"l"i !Jt (e
"nifor'e posi,il. astfel :n!Jt toat) l"'ea !are apli!) test"l +a ,enefi!ia (e a!elea i !on(i ii&
Stan(ar(i0area se raportea0) la toate etapele test)rii psiholoi!e. respe!ti+ laF
o 'o(alitatea (e apli!are*a('inistrareI
o 'o(alitatea (e !otareI
o 'o(alitatea (e interpretare /i raportare la nor'e*etaloane
-2 Test%l $a re6%ltat al %nei $le$ ii -e ite,i
-
Ite'"l repre0int) "n sti'"l spe!ifi! !are (eter'in) "n an"'it !o'porta'ent !e poate fi !otat /i
e+al"at in(epen(ent&
Core!ta or(onare a ite'ilor ("p) ra("l lor (e (ifi!"ltate - !are se sta,ile/te :n f"n!7ie (e
pro!entaH"l re0ol+)rilor !ore!te. pe fie!are ite'. :n e/antion"l pe !are s-a reali0at +ali(area - fa!e !a
test"l psiholoi! respe!ti+ s) :n(eplineas!) i !on(i ia (e o,ie!ti+itate&
EBist) 'ai '"lte tip"ri (e ite'i !e pot fi !lasifi!a i :nF
a& Ite'i (e tip ese" - s",ie!t"l"i i se !ere s) r)sp"n() li,er la "n ite'
,& Ite'i !" r)sp"ns"ri (ate. !are pot fi. la rJn("l lor. (e tipF
b.1. "da-nu"/ "adevrat-fals (eB& S"nte' :n 39 Noie',rie S@
Ei s"nt "tili0a7i !el 'ai fre!+ent :n testele (e !"no/tin7e i "neori :n testele (e personalitate. (ar
s"nt ina(e!+a7i :n !hestionarele (e atit"(ini sa" :n !ele !e e+al"ea0) si'pto'ele !lini!e -:n a!este
(o'enii n" eBist) r)sp"ns"ri !ore!te sa" re/ite&
3+antaH"l "tili0)rii a!est"i tip (e ite'i este !) s"nt "/or /i rapi( (e a('inistrat&
De0a+antaH"l este (at (e fapt"l !) s",ie!t"l are #9T /anse (e a hi!i r)sp"ns"l&
b.2. cu rspunsuri la alegere ?eB& Care este !apitala Olan(eiS@
Ei s"nt "tili0a7i (e re"l) :n testele (e !"no/tin7e i a" !a prin!ipal a+antaH (i'in"area pro!ent"l"i
!a s",ie!t"l s) hi!eas!) r)sp"ns"rile&
b.3. cu rspunsuri pe scale de tip: "da-nu-nu tiu", "de acord-acord parial-de!acord",
""ntotdeauna-adesea-uneori-niciodat
EB& S"nt o persoan) fri!oas) :n sit"a7ii (e eBtre'eF
:ntot(ea"na
a(esea
"neori
ni!io(at)
b#. cu rspunsuri ce trebuie alturate dup diferite criterii:
$%:
UU 1& pri'"l test (e intelien7) 3& Ra+en
UU 2& test proie!ti+ (e personalitate 4& 4inet-Si'on
UU 3& test (e intelien7) (e r"p C& Rors!ha!h
Clasifi$area testelr !si"l#i$e
1
Se apre!ia0) !) s"nt :n !ir!"la7ie !!a 1-&999 (e teste fapt !are H"stifi!) o !lasifi!are a a!estora
pentr" a ne p"tea orienata :n pro,le'a +alorii lor (e !"noa/tere /i pre(i!7ie& 3se')narea (e !riteri"
?')soar) a!ela/i aspe!t psihi!@ n" eli'in) (eose,irile :ntre teste !" pri+ire la nat"ra ite'ilor. !ole!tarea /i
!otarea r)sp"ns"rilor. prel"!rarea /i interpretarea re0"ltatelor&
Gn literat"ra (e spe!ialitate eBist) n"'eroase :n!er!)ri (e !lasifi!are a testelor psiholoi!e&
5arele Di! ionar al Psiholoiei ?Laro"sse. 299$@ !lasifi!) testele psiholoi!e :n (o") 'ari
!ateoriiF
("p) !ara!teristi!ile in(i+i("ale i'pli!ate :n !"leerea i tratarea infor'a iei +enite (in eBteriorF
teste (e intelien ). (e aptit"(ini. (e !"no tin e et!
("p) !ara!teristi!ile i'pli!ate :n orientarea i !ontrol"l !on("itelorF teste (e personalitate.
te'pera'ent. interese et!&
Ter'en"l (e test are o a!!ep7i"ne lar) :n sens (e pro!e("r) (e ')s"rare sa" (e e+al"are. !eea !e
fa!e s) (istine' :n sens stri!tF
teste !reion-hJrtie. orale /i pe aparate. !are a" (estina7ie psiho'etri!)
in+entare (e personalitate. !hestionare (e interese. pro,e proie!ti+e. for'ele !lini!e aso!iate
teste (e !"no/tin7e&
L"Jn( :n !onsi(erare !riterii enerale. p"te' !lasifi!a 'aHoritatea testelor psiholoi!e :nF
a@& ("p) o,ie!ti+"l in+estiatF
teste (e intelien7)
(e personalitate
(e aptit"(ini
(e !"no/tin7e
(e so!ia,ilitate. et!&
,@& ("p) strateia (e !onstr"!7ie ?se refer) :n spe!ial la ,ateriile (e teste@F
eteroene ?ite'ii sa" s",testele n" !orelea0) :ntre ele@
o'oene ?ra( +aria,il (e inter!orelare@
!@& ("p) 'aterialele "tili0ate = (eoare!e eBist) o 'are +arietate a 'aterialelor "tili0ate. ne re0"')' la a
!lasifi!a testele psiholoi!e :nF
teste +er,ale
teste non-+er,ale&
Sa" - ("p) a!ela i !riteri" - :nF
teste !reion-hJrtie ?+er,ale. proie!ti+-spa7iale.et!@
teste orale
teste !" 'ateriale ?!","ri. ron(ele. i'aini. fi"ri eo'etri!e. teste pe aparate. et!&-
soli!it) "neori perfor'an7a@
8
(@& ("p) 'o(alitatea (e a('inistrareF
in(i+i("ale +s& !ole!ti+e
!" ti'p li'itat ?i'p"s@ +s& !" ti'p neli'itat ?li,er@
e@& ("p) tip"l (e r)sp"ns"riF
!" r)sp"ns li,er. (es!his
!" r)sp"ns la aleere
f@& ("p) tip"l re0"ltatelorF
teste sinteti!e
teste analiti!e
@& ("p) str"!t"r)F
teste pronosti! F teste (e 'at"ritate psihi!). (e 'at"ritate pe(aoi!). (e (e0+oltare
intele!t"al). (e aptit"(ini spe!ifi!e
teste (e ran(a'entF teste (e apti("ni sa" (e !"no/tin7e
teste (ianosti! ?teste analiti!e@
h@& ("p) f"n! ieF
teste (e e+al"are
teste (e efi!ien7)
teste perfor'an7)
teste proie!ti+e
Gn 1888. 3l," a reali0at o !lasifi!are (est"l (e eBha"sti+) a testelor psiholoi!eF
1& :n f"n!7ie (e $n7in%t%l test"l"iF
a@& ("p) 'o("l (e eBe!"tare a sar!inii (e !)tre s",ie!t
teste orale
teste s!rise
teste (e perfor'an7)F
teste !" 'anip"lare (e aparate /i piese
teste a('inistrate pe !al!"lator
,@& ("p) "tili0area li',aH"l"i :n re0ol+area sar!inii
teste +er,ale
teste non+er,ale
!@& ("p) 'o("l (e pro!esare i'pli!atF
teste (e efi!ien7)
teste (e aptit"(ini
teste (e (e0+oltare intele!t"al)
19
teste (e !"no/tin7e
pro,e (e l"!r"
teste sit"a7ionale
teste (e personalitate ?nonintele!ti+e@&
2& :n f"n!7ie (e ,-%l -e a-,inistrare a test"l"iF
a@& ("p) n"')r"l persoanelor !are pot fi eBa'inate si'"ltanF
teste in(i+i("ale
teste (e r"p
,@& ("p) ti'p"l (e eBe!"7ie
teste (e +ite0)
teste (e ran(a'entF
!" li'it) (e ti'p
!" ti'p (e l"!r" neli'itat
3& :n f"n!7ie (e ,-%l -e $tare a test%l%i 5i -e inter!retare a s$r%l%i8
a@& ("p) 'o("l (e sta,ilire a !otei la testF
teste o,ie!ti+e
teste s",ie!ti+e
,@& ("p) 'o("l :n !are se interpretea0) s!or"rile testelor
teste nor'ati+e
teste !entrate pe !riteri"
teste i(iorafi!e
teste ipsati+e
Parti$%larit/ i ale !rin$i!alelr $ate#rii -e teste !si"l#i$e
Testele in(i+i("ale per'it "n eBa'en 'ai prof"n( /i 'ai ri"ros ?eB& !lini!@ spre (eose,ire (e
testele !ole!ti+e&
Ti'p"l i'p"s fa+ori0ea0) s",ie!7ii rapi0i&
Sar!inile !ele 'ai fre!+ente (ate :n teste s"ntF or(onarea. !lasifi!area sa" serierea (e o,ie!te.
i'aini ("p) !"loare. +ol"'. for'). re"tate. aso!ieri (e !"+inte !" :n7eles"ri si'ilare. op"se. !orelate&
Se soli!it) !o'para7ii sa" !)"tare (e !"+inte as!"nse. ri'e. (es!ifrarea (e !o("ri +er,ale. !o("ri (e !ifre.
et!& Se 'ai !ere (efinirea "nor !on!epte. no7i"ni s) se :nto!'eas!) po+estiri. ra7iona'ente. propo0i7ii&
11
Teste +er,ale i'pli!) !o'prehensi"nea ?:n7eleerea@ +er,al) ?:n testele (e !apa!itate intele!t"al)@&
S"nt 'ai re0istente la (eteriorarea psihi!) /i la "0"r)&
Teste non+er,ale s"nt (estinate s",ie!7ilor !" han(i!ap"ri (e +or,ire. analfa,e7i. s"r0i. afa0i!i.
(efa+ori0a7i !"lt"ral. et!& Ele se foloses! /i pentr" testarea :ns"/irilor (eose,ite (e !ele !are i'pli!)
+o!a,"lar"l ?intelien7) pra!ti!). a,ilit)7i spe!iali0ate. !apa!itate (e !o',inare :n spa7i". 'e'orie
toporafi!). a for'elor. +ite0a per!ep7iei. et!&@
Testele sinteti!e se a(resea0) "nor a!ti+it)7i !o'pleBe !e soli!it) an"'ite aptit"(ini& Se finali0ea0)
:ntr-o not) (e ansa',l" !are 7ine sea'a (e re"/ita la (iferite teste sa" s",teste ale ,ateriei&
Testele analiti!e se finali0ea0) !" note (istin!te pentr" !o'ponentele ,ateriei& 3!estea per'it
reali0area (e profile psiholoi!e ?s!)ri ra(ate. stelare. s!atter Q in(i!e (e a,atere a +alorii in(i+i("ale
fa7) (e +aloarea 'e(ie !onsi(erat) tipi!)@&
P/r ile $,!nente ale testelr !si"l#i$e
1. $,!nenta stati$/* 'aterial) a test"l"i. !are !"prin(e. la rJn("l eiF
a. &anualul testului = !on ine , a0a !on!ept"al) a test"l"i. (atele psiho'etri!e aferente
!onstr"!7iei test"l"i. in(i!a ii pri+in( apli!area test"l"i. nor'ele i stan(ar(ele (e interpretare
i (e e+al"are a re0"ltatelor i 'o(alitatea (e re(a!tare a !on!l"0iilor. pre!"' i +aloarea /i
li'itele test"l"i :n !a"0) i st"(ii (e !a0. aneBe !" st"(ii (e +ali(are. st"(ii !riti!e et!
- repre0int) s"rsa prin!ipal) (e infor'a ii pentr" apre!ierea :n!re(erii pe !are p"te' s) o
a+e' :ntr-"n test&
b. &aterialul testului = !"prin(e (iferite tip"ri (e aparate pentr" e+i(en ierea sti'"lilor. !aiet"l
test"l"i. for (e r)sp"ns. 'ateriale pentr" prel"!rare i pentr" 'anip"lare& 3!east) parte asi"r)
sti'"larea !o'porta'entelor (e r)sp"ns&
c. &ateriale au%iliare ?eB& rile (e !ore!t"r) - a,loane. folii !" orifi!ii-. aparate (e ')s"r)@
O(at) !" pro!es"l (e !o'p"teri0are a testelor psiholoi!e !o'ponenta stati!) a s"ferit 'ari
'o(ifi!)ri prin !on(ensarea a!estor infor'a ii i prel"!rarea lor pe !al!"lator&
2. $,!nenta -ina,i$/* (e reali0are a "n"i test. !are !"prin(eF
a. conse&nul testului 9 instr"irea persoanei !alifi!ate profesional. !are apli!) test"l. !" pri+ire
la !on(i iile. reali0area. e+al"area testelor. pre!"' i la instr"!taH"l !e tre,"ie apli!at
s",ie! ilor pe par!"rs"l (esf) "r)rii "n"i testI a(esea a!este infor'a ii s"nt !"prinse :n
'an"al"l test"l"i
b. partea de reali!are a testului / sarcinile testului = !are pot fi si'ple sa" !o'pleBe. (e
(ifi!"lt) i eale sal (iferite& Se poate eBpri'a prinF
12
- o rea! ie 'otorie ?rea! ie sen0orial = 'otorie sa" +er,al) la sti'"li si'pli sa"
!o'ple! i. tappin @
- o per!ep ie sen0orial) ?tahistos!op@
- o a!ti+itate (e r"tin) 'intal) sa" fi0i!) ?a :n ira ,ile. a efe!t"a !al!"le ("p) an"'i i
alorit'i ?eB&test"l Oraepelin@@
- re0ol+area "nei pro,le'e !on!rete sa" a,stra!te
- r)sp"ns"ri la :ntre,)ri pri+in( !o'porta'ent"l. tr)irile. (ispo0i ia
c. evaluarea - eBpri'area re0"ltatelor la test prin "n"l sa" 'ai '"lte p"n!taHe& Ea poate fi
!lasifi!at) :nF
- e+al"are psiho'etri!) +s& e+al"are !o'porta'ental).
- e+al"are stati!) +s& e+al"are (ina'i!)
Cnst%$ ia testelr !si"l#i$e
Cerin ele o,liatorii :n !onstr"irea "n"i test psiholoi! se refer) la "r')toarele aspe!teF
a& Sta,ilirea "nei ne!esit) i = i'pli!) l"area :n !onsi(erare a !erin elor for'ale i infor'ale pentr"
test& Tre,"ie anali0at) ne!esitatea real) pentr" !onstr"! ia test"l"i respe!ti+ i (isponi,ilitatea
pie ei ?tre,"ie !er!etat pentr" :n!ep"t (a!) eBist) "n test si'ilar. pentr" a n" ne repeta@
,& Definirea o,ie!ti+elor i para'etrilor testelor = :n a!east) etap) tre,"ie sta,ilit s!op"l test"l"i ?!"i
se a(resea0) i (e !e a fost ales a!est test@I (e ase'enea. tre,"ie !larifi!at 'o("l :n !are
infor'a ia "tili0at) :n test este "til) i !el"i !are () test"l. pre!"' i n"')r"l ite'ilor i tip"l (e
for'at al ite'ilor i al r)sp"ns"rilor
c. Sele!tarea "n"i r"p (e eBper i :n (o'eni"l respe!ti+ = !" !are se (is!"t) o,ie!ti+ele. s!op"l i
para'etrii test"l"i i se reali0ea0) o pri') 'a!het) a test"l"i
d. S!rierea ite'ilor = fie (e !)tre eBper i :n (o'eni"l respe!ti+. fie (e eBper i :n (o'eni"l test"l"i.
re+i0"irea ite'ilor ?(in p"n!t (e +e(ere al !on in"t"l"i@ (e !)tre !el p" in o persoan) sa" (e !)tre
o e!hip) !are n" a fost i'pli!at) :n s!rierea lor&
e& %a0a (e teren = ite'ii s"nt s"p" i realit) ii Q "n pri' e antion (e ite'i este "tili0at pentr" a fi
testa i s",ie! i reali. (intr-"n an"'it r"p int) ?reali0at pe (iferite !riterii pre!"'F +Jrst). st"(ii.
seB. pre)tire profesional) et!&@I :n "r'a test)rii se +a !al!"la ra("l (e (ifi!"ltate i (e
(is!ri'inare al ite'ilor Q anali0a (e ite'i
f. Re+i0"irea ite'ilor = "r'ea0) anali0ei (e ite'i. +erifi!) o an"'it) :n!)r!)t"r) ne(orit) (e ite'i
sa" preH"(e!) i ?eB&seB"ale sa" leate (e 'inorit) i@I se eli'in) ite'ii !are pot fi in!ore! i.
ne(rep i sa" !are pot le0a an"'ite r"p"ri (e persoane
13
& Reali0area for'"lei finale a test"l"i = se +erifi!) a(e!+area rilei (e s!orare i ite'ii ?(e re"l).
(e !)tre o persoan) (in eBterior@
h& Constit"irea nor'elor i !al!"larea finalit) ii i +ali(it) ii = i'pli!) +erifi!area (atelor tehni!e ale
test"l"i. reali0area pro!e("rilor (e e antionare sa" (e !onstit"ire a lot"rilor (e eBperi'entare.
a('inistrarea i s!orarea for'ei finale a test"l"i. !onstr"irea nor'elor a(e!+ate (e interpretare
Re-a$tarea ra!rt%l%i !si"l#i$
%inali0area eBa'in)riii psiholoi!e se fa!e s", for'a raport"l"i psiholoi!. !are tre,"ie s) ai,) :n
+e(ere atJt tip"l eBa'in)rii. !)t i !erin ele ,enefi!iar"l"i& Raport"l psiholoi! al "n"i eBa'en !lini!
(ifer) :n a'ploare i prof"n0i'e a interpret)rilor (e raport"l psiholoi! al "n"i eBa'en (e sele! ie
profesional). ("p) !"' raport"l pri+in( !onsilierea e("!a ional) (ifer) :n !on in"t i tip (e !entrare pe
pro,le'e (e raport"l (e eBperti0) H"(i!iar)&
Gn eneral. raport"l psiholoi! tre,"ie s) se hi(e0e ("p) "r')toarele prin!ipii eneraleF
- s) !oresp"n() soli!it)rii ,enefi!iar"l"i
- s) fie !lar. f)r) a',i"it) i i s",ie!ti+is'
- s) e+ite ter'enii tehni!i. neintelii,ili ,enefi!iar"l"i
- s) refle!te o,ie!ti+ sit"a7ia
- s) n" fie intr"0i+
- s) respe!te !onfi(en ialitat ea
- s) fie re(a!tat !" profesionalis'. f)r) p)reri s",ie!ti+e * personale
- s) eBpli!e se'nifi!a ia re0"ltatelor pre0ente
3!este prin!ipii s"nt rele'entate prin Stan(ar(ele (e testare e("!a ional) i psiholoi!)&
Una (in !riti!ile a("se 'o(alit) ii (e re(a!tare a rapoartelor psiholoi!e o !onstit"ie
(es!ripti+is'"l eBaerat al !o'porta'ent"l"i s",ie!t"l"i :n ti'p"l eBa'in)rii. f)r) a anali0a i intera
a!este !o'porta'ente :ntr-"n sens an"'e. !eea !e las) (es!his) posi,ilitatea (e interpretare. a(esea
re it) a re0"ltatelor ,enefi!iar"l"i& Gn !on(i iile :n !are se o, in re0"ltate !ontra(i!torii este i'portant !a
raport"l psiholoi! s) pre0inte :n 'o( o,ie!ti+ !onstat)rile i s) :n!er!e s) eBpli!e in!onstan ele.
in!ertit"(inile. (is!or(an ele (intre ele&
CRITERII PRINCIPALE DE APRECIERE A TESTELOR PSIHOLOGICE
14
O.ie$ti4itatea
O,ie!ti+itatea sa" !on!or(an a interpersonal) +i0ea0) ra("l :n !are re0"ltatele o, in"te :n "r'a
a('inistr)rii /i not)rii "n"i test psiholoi! s"nt in(epen(ente (e H"(e!ata s",ie!ti+) a eBa'inator"l"i& Se
poate sp"ne !) "n test este pe (eplin o,ie!ti+ at"n!i !Jn( (i+er i eBa'inatori o, in a!elea i re0"ltate !"
a!ela i s",ie!t&
O,ie!ti+itatea se (eter'in) prin anali0a fi(elit)7ii /i +ali(it)7ii test"l"i respe!ti+&
1i-elitatea
%i(elitatea "n"i test psiholoi! este (efinit) !el 'ai a(esea !a i !alitate a "nei pro,e ?test@ (e a
ar)ta a!eea i +aloare at"n!i !Jn( se repet) ')s"rarea sa" !a i a,sen ) relati+) (intr-o pro,) psiholoi!) a
erorilor (e ')s"rare&
O alt) (efini ie !are a,or(ea0) fi(elitatea prin Kra("l :n !are s!or"rile test"l"i s"nt !onsistente
sa" repeta,ile. a(i!). ra("l :n !are ele n" s"nt afe!tate (e erorile (e ')s"r)K a fost reali0at) :n 181# (e
Stan(ar(s for E("!ational an( PsD!holoi!al Tests& 3lteori la ea se fa!e referire !a fiin( pre!i0ia
')s"r)rii reali0at) (e "n instr"'ent&
3nali0a fi(elit) ii "n"i test porne te (e la !on!ept"l (e eroareI ori!e s!or la "n test psiholoi! este
re0"ltat"l s!or"l"i real i al "nei erori (e ')s"r)&
Se poate sp"ne. :n eneral. !) ori!e test psiholoi! este fi(el (a!)F
1& este lipsit (e erori (e ')s"r). (e!i este pre!is
2& ori!e persoan) o, ine s!or"ri eale la test i la o for') paralel) a a!est"ia
%i(elitatea "n"i test poate fi !al!"lat) pe ,a0a a patr" 'eto(e. i an"'eF
'eto(a !onsisten7ei interne !oefi!ien7i (e !onsistenta intern)I
test - retest !oefi!ien7i (e sta,ilitateI
'eto(a for'elor paralele !oefi!ien7i (e e!hi+alen7)I
'eto(a fi(elit)7ii intere+al"atori !oefi!ien7i intere+al"atori&
A. Cnsisten a intern/
Consisten a intern) +i0ea0) ')s"ra :n !are to i ite'ii test"l"i ')soar) a!eea i +aria,il)&
3nali0a !onsisten ei interne. respe!ti+ anali0a !orela7iei !e eBist) :ntre fie!are ite'i. se fa!e prin
!al!"larea coeficientului de consisten intern, prin 'ai '"lte 'o(alit) iF
a& pornin( (e la s!or"rile o,ser+ate la "n test. pentr" anali0a !onsistentei interne pot fi $al$%la7i
"r')torii $efi$ien7iF Cron,a!hI
3
G"tt'anI
29
/i
21
O"(er Ri!har(son
1#
,& prin ,et-a :n;%,/t/ irii . !are pres"p"ne :'p)r irea test"l"i :n H"')tate i !al!"larea
!oefi!ient"l"i (e !onsisten ) intern) :ntre !ele (o") p)r i. +aloarea l"i repre0entJn( +aloarea
!oefi!ient"l"i (e fi(elitate& O alt) for') a 'eto(ei :nH"')t) irii este ,et-a :n;%,/t/ irii ite,
$% ite,. prin !are :'p)r irea test"l"i :n H"')tate se reali0ea0) prin sele!tarea ite'ilor pari.
respe!ti+ a !elor i'pari&
<2 Sta.ilitatea
Sta,ilitatea re0"ltatelor test)rii in(i!) :n !e ')s"r). la apli!)ri (iferite :n ti'p. "n s",ie!t o,7ine
a!elea/i re0"ltate la "n test psiholoi!&
Cal!"larea coeficientului de stabilitate se reali0ea0) prinF
a('inistrarea test"l"i la "n r"p (e persoaneI
rea('inistrarea test"l"i ("p) "n inter+al (e ti'p
!al!"larea !oefi!ient"l"i (e !orela7ie :ntre !ele (o") a('inistr)ri&
O +aloare 'are a a!est"i !oefi!ient in(i!) o ,"n) sta,ilitate :n ti'p a re0"ltatelor& Se poate sp"ne
(espre a!el instr"'ent !) este fi(el (eoare!e rele+) a!elea/i +alori ale "nei +aria,ile la ')s"r)tori (iferite
:n ti'p
EBist) o '"ltit"(ine (e fa!tori !are pot infl"en a sta,ilitatea test"l"i& Un"l (intre a!e tia este
inter+al"l (e ti'p :ntre test = retestF (a!) inter+al"l (e ti'p este prea s!"rt eBist) peri!ol"l rea'intirii
r)sp"ns"rilor (ate anterior. iar (a!) a!est inter+al este prea l"n apare posi,ilitatea 'at"ri0)rii
e antion"l"i& Gn !onse!in ). re0"ltatele o, in"te :n "r'a test)rii psiholoi!e pot fi (iferite. 'oti+ pentr"
!are se i'p"ne :ntot(ea"na pre!i0area inter+al"l"i (e ti'p (intre test)ri. !a i !on(i iile apli!)rii&
Un alt fa!tor !are poate infl"en a sta,ilitatea "n"i test :l !onstit"ie ra("l (e (ifi!"ltate al ite'ilorF
:n !on(i iile :n !are i te'ii s"nt fie prea " ori. fie prea (ifi!ili se o, in !oefi!ien i (e sta,ilitate ri(i!a i&
Gn pl"s pot ap)rea s!hi',)ri ale s",ie!t"l"i (e la pri'a apli!are (eter'inate. fie !a "r'are a
efe!t"l"i :n+) )rii r)sp"ns"rilor la ite'i. fie !a "r'are a s!hi',)rilor (e atit"(ine fa ) (e o an"'it)
pro,le') (e la 'o'ent"l pri'ei test)ri&
C2 =et-a fr,elr !aralele
3!east) 'eto() este "tili0at) :n sit"a7ii pra!ti!e !e ne!esit) apli!)ri repetate ale "n"i test
psiholoi! la "n inter+al foarte s!"rt (e ti'p& Gn a!este sit"a ii apli!area a!el"ia/i test fiin( i'proprie . este
1$
ne!esar) apli!area (e fr,e e$"i4alente sa% !aralele ale "n"i test. prin ')s"rarea coeficien ilor de
ec'ivalen &
Do") teste s"nt paralele (a!) pentr" "n s",ie!t erorile (e ')s"r) la !ele (o") a('inistr)ri s"nt
+aria,ile aleatoare in(epen(ente& Gn a!est !a0 ite'ii !elor (o") teste tre,"ie s) fie loi! i0o'orfi ?a(i!) s)
ai,) a!ela/i ni+el (e (ifi!"ltate@
Utili0area :n pra!ti!) a a!estei for'e (e testare psiholoi!) are atJt a+antaHe. !Jt i (e0a+antaHe&
3+antaHele re0"lt) (in fapt"l !) "tili0Jn("-se for'e paralele ale testelor n" 'ai este posi,il)
rea'intirea r)sp"ns"rilor (e !)tre s",ie! i& Gn pl"s. a!east) 'eto() fa!e in"til) !)"tarea r)sp"ns"rilor la
:ntre,)rile la !are s",ie! ii n" a" /ti"t r)sp"n(e&
De0a+antaHele a!estei 'eto(e +in (in fapt"l !) pentr" reali0area !elor (o") a('inistr)ri este
ne!esar "n !ons"' 'ai 'are (e ti'p. este re" (e reali0at fiin( (ifi!il) /i !ostisitoare. iar s",ie!7ii se pot
pli!tisi (a!) test)rile s"nt prea l"ni&
D2 1i-elitatea intere4al%atri
Pentr" testele !are n" a" o !otare o,ie!ti+) ?testele proie!ti+e (e personalitate@ la !are s!or"l este
infl"en7at /i (e interpretarea pe !are o () persoana !are fa!e !otarea este ne!esar (e !al!"lat (e !al!"lat
fi(elitatea :ntre 'ai '"l i e+al"atori&
Se !ere (e la (iferi7i e+al"atori s) !al!"le0e s!or"rile la test ("p) !are se reali0ea0) "n !oefi!ient (e
!orela7ie intere+al"atori. !are eBpri') ')s"ra :n !are test"l este in(epen(ent (e erori (atorate 'o(alit)7ii
(e !otare a r)sp"ns"rilor s",ie!t"l"i&
Inter!retarea $efi$ien ilr -e fi-elitate
3t"n!i !Jn( a+e' (e ales :ntre o '"l i'e (e teste. a+Jn( toate !elelalte !ara!teristi!i eale ?foarte
rar@. este (e preferat test"l !are are !ea 'ai 'are fi(elitate. (ar. (e re"l). test"l !el 'ai fi(el este i test"l
!el 'ai s!"'p&
C" "n ,"n test se o, in in(i!i !are +aria0) :ntre 9.19 = 9.89 ?eB& 9.1# pentr" test"l 4inet-Si'on@&
Gn eneral. se !er ni+ele :nalte (e fi(elitate testelor folosite :n l"area (e (e!i0ii i'portante as"pra
persoanelor i !elor !e :'part in(i+i0ii :n 'ai '"lte !ateorii. pe ,a0a "nor (iferen e relati+ 'i!i :ntre
a!e tia ?eB& :n sele! ia profesional) = teste !" !oefi!ient (e fi(elitate 'ai 'ari (e 9.89@&
Se a!!ept) ni+ele s!)0"te (e fi(elitate !Jn( testele se "tili0ea0) pentr" a l"a (e!i0ii preli'inare =
n" finale - i :n !a0"l testelor !are :'part persoanele :ntr-"n n"')r 'i! (e !ateorii. pe ,a0a "nor
(iferen e in(i+i("ale 'ari&
1-
Da!) "n test este folosit pentr" !o'pararea r"pelor (e persoane. !oefi!ient"l s)" (e fi(elitate
poate fi 'i! ?9.$ = 9.-@& Dar (a!) test"l se folose te pentr" !o'pararea persoanelor :ntre ele. !oefi!ient"l
(e fi(elitate tre,"ie s) fie 'ai 'are (e 9.14&
>ali-itatea
6ali(itatea test"l"i se refer) la ')s"ra :n !are test"l ')soar) !eea !e :/i prop"ne s) ')soare /i !Jt
(e ,ine reali0ea0) a!est l"!r" ?3nastasi. 18-$@ sa" la V')s"ra :n !are test"l :/i :n(epline/te f"n!7iaK
Lin(e'an ?18-1@
3t"n!i !Jn( ne referi' la +ali(itatea "n"i test tre,"ie s) ne p"ne' "r')toarele :ntre,)riF
KTest"l ')soar) !" a(e+)rat !eea !e (ori' s) ')s"r)'SK
VE/antioanele (e !o'porta'ent in!l"se :n test s"nt repre0entati+e pentr" !onstr"!t"l
+i0atSK
Ni!i "n test n" este +ali( pentr" ori!e s!op sa" :n ori!e !onteBt sa" pentr" ori!e !ateorie (e
s",ie!7i& 6ali(itatea tre,"ie (eter'inat) f)!Jn("-se referin7) laF
f"n!7ia test"l"i.
s!op"l "tili0)rii l"i.
!on(i7iile :n !are +a fi "tili0at
!ara!teristi!ile persoanelor !)rora li se a('inistrea0) test"l ?Standards for Educational
and Psychological Tests. 18-4@
6ali(area "n"i test este pro!es"l prin !are se in+estihea0) ra("l (e +ali(itate a interpret)rii
prop"se (e test& Pentr" fie!are (in f"n!7iile testelor ?(e!i0ie. pre(i!7ie@ a" fost for'"late !on(i7ii /i
strateii !oresp"n0)toare (e +ali(are& 3!este strateii se refer) la trei 'ari !ateorii (e +ali(itateF
6ali(itate (e !on7in"tI
6ali(itate (e !onstr"!tI
6ali(itate (e !riteri"&
A2 >ali-itatea -e $n7in%t
6ali(itatea (e !on in"t are :n +e(ere eBa'inarea siste'ati!) a !on7in"t"l"i test"l"i. pentr" a se
+erifi!a (a!) test"l a!oper) "n e/antion repre0entati+ (in (o'eni"l !are se !ere a fi e+al"at prin test
?3nastasi. 18-$@& Pentr" a p"tea +or,i (e o +ali(itate (e !on7in"t ri(i!at) tre,"ie !a ite&ii !are al!)t"ies!
test"l s fie repre!entativi pentr" !eea !e test"l (ore/te s) ')soare&
3nali0a +ali(it)7ii (e !on7in"t a "n"i test tre,"ie s) s"rprin() "r')toarele aspe!teF
11
(efinirea /i (es!rierea (o'eni"l"i (e !on7in"t a test"l"i ?tre,"ie s) fie foarte !lar) /i s)
in!l"() toate fa7etele (o'eni"l"i !are se (ore/te a fi e+al"at@
anali0a ite'ilor !are s"nt in!l"/i :n test
!o'pararea str"!t"rii test"l"i !" (o'eni"l (e !on7in"t&
3!est tip (e +ali(are n" re!la') 'eto(e /i 'o(ele statisti!e. ea f)!Jn("-se (oar pe ,a0) (e
ra7iona'ente& 3(esea apare :n literat"ra (e spe!ialitate /i s", (en"'irea (e validare logic sa" raional&
6ali(area referitoare la !on7in"t se i'p"ne a fi !al!"lat) :n "r')toarele sit"a iiF
:n !a0"l testelor (e !"no/tin7e. at"n!i !Jn( n" eBist) "n !riteri" eBtern a(e!+at pentr"
anali0a +ali(it)7ii (e !riteri"I
:n !a0"l testelor "tili0ate la ')s"rarea "n"i atri,"t !e n" poate fi eBpri'at printr-"n
!onstr"!t
:n !a0"l testelor !are e+al"ea0) perfor'an7a :n '"n!) :n s!op"ri (e sele!7ie /i !lasifi!are a
anaHa7ilor&
<2 >ali-itatea -e $nstr%$t
6ali(itatea (e !onstr"!t se refer) la ')s"ra :n !are se poate s"s7ine !) test"l ')soar) o +aria,il)
sa" o tr)s)t"r) spe!ifi!)& Gn ter'eni enerali V!onstr"!t"lK este sinoni' !" a!ela (e !on!ept * no i"ne.
fiin( "tili0at pentr" a (ese'na o serie (e feno'ene :ntr-"n !a(r" /tiin7ifi!&
6or,i' (e +ali(itate relati+) la !onstr"!t :n !a0"l testelor (e personalitate&
Pentr" a p"tea fi "tili0at /i e+al"at. "n !on!ept tre,"ie !ore!t /i pre!is opera7ionali0at. a(i!)
(es!rierea !onstr"!t"l"i tre,"ie s) fie reali0at) :n ter'eni !o'porta'entali !on!re7i&
Gn opera7ionali0area "n"i !onstr"!t tre,"ie s) "r')ri' "r')toarele etapeF
i(entifi!area !o'porta'entelor !are a" le)t"r) !" !onstr"!t"lI
i(entifi!area altor !onstr"!te. pentr" fie!are (e!i0Jn("-se (a!) a" sa" n" le)t"r) !"
!onstr"!t"l ')s"rat (e testI
al!)t"irea pentr" fie!are !onstr"!t a "nei liste de comportamente prin !are a!estea se
eBpri')& Pentr" fie!are !o'porta'ent. pe ,a0a rela7iilor (intre !onstr"!te. se (e!i(e (a!)
are sa" n" le)t"r) !" !onstr"!t"l ')s"rat (e test&
Gn !onse!in ). sp"ne' (espre "n test !) are validitate convergent (a!) e+al"ea0) a!elea/i
!onstr"!te !a /i alte teste. a(i!) (a!) :ntre s!or"rile sale /i s!or"rile altor teste eBist) o rela7ie f"n!7ional)&
Pe (e alt) parte. "n test are validitate de discriminare (a!) e+al"ea0) alt!e+a (e!Jt alte teste
(espre !are se /tie !) se refer) la !onstr"!te !e n" a" le)t"r) !" !onstr"!t"l ')s"rat (e test& 3!est l"!r"
:nsea'n) !) :ntre s!or"rile la test /i s!or"rile la alte teste sa" +aria,ile n" eBist) o rela7ie f"n!7ional)&
18
6ali(area !on+erent) a "n"i test este ne!esar). (ar n" /i s"fi!ient) pentr" a (o+e(i !) test"l
')soar) !eea !e /i-a prop"s& Corela7ia 'are :ntre (o") teste :nsea'n) !) testele ')soar) a!eea/i l"!r".
:ns) n" se poate sp"ne !) ite'ii !"prin/i :n teste s"nt repre0entati+i pentr" !onstr"!t"l pe !are testele
inten7ionea0) s) :l ')soare&
Eti!hetele atri,"ite testelor repre0int) tr)s)t"rile sa" !ara!teristi!ile pe !are testele ar tre,"i s) le
')soare&
3nali0a fa!torial) sa" anali0a (e !l"steri efe!t"at) as"pra ite'ilor (in testele !are e+al"ea0)
a!elea/i !onstr"!te poate aH"ta la eBpli!area !orela7iilor (intre s!or"rile testelor&
C2 >ali-itatea -e $riteri%
6ali(itatea (e !riteri" se refer) la ')s"ra :n !are test"l este "n ,"n pre(i!tor pentr" "n e/antion (e
!o'porta'ente +iitoare& Gn a!est !a0 perfor'an7a la "n test tre,"ie raportat) la o alt) perfor'an7) pe !are
o n"'i' criteriu&
Criteri"l este o ')s"r) (ire!t) /i in(epen(ent) a !eea !e test"l (ore/te s) pre0i!) ?eB&pentr" "n test
(e aptit"(ini 'e!ani!e !riteri"l repre0int) perfor'an7a :n '"n!a (e 'e!ani!. :n ti'p !e pentr" "n test (e
!"no/tin7e !riteri"l :l repre0int) notele /!olare@&
Criteri"l tre,"ie s) :n(eplineas!) !Jte+a !on(i7iiF
s) fie relevant pentr" a!ti+itatea sa" !ara!teristi!a la !are se refer). a(i!) or(inea
s",ie!7ilor la test s) !oin!i() !" or(inea perfor'an7ei la !riteri"I
s) fie fidel. a(i!) s) fie !onr"ent !" e+al")ri (iferite ale perfor'an7elor la !are se refer).
e+al")ri reali0ate la 'o'ente (iferite&
s) fie practic. a(i!) s) n" !oste '"ltI
s) fie e!primat "n aceleai uniti pentru toate persoanele ?eB& (a!) +alorile +aria,ilei
!riteri" s"nt (epen(ente (e +Jrsta s",ie!7ilor at"n!i a!este +alori tre,"ie transfor'ate :n
!ote stan(ar( ?(e eBe'pl"F 0 sa" T@I
EBe'ple (e !riterii "tili0ate fre!+ent :n anali0area +ali(it)7ii testelor !are +i0ea0) !onstr"!teF
v#rsta = se folose/te !a /i !riteri" :n !a0"l !onstr"!telor !e +i0ea0) pro!ese !are !"nos! o
'at"ri0are ?eB& intelien a. f"n!7iile per!epti+e. et!&@& N" este "n !riteri" ,"n pentr" testele
!are +i0ea0) aspe!te in+aria,ile :n ti'p ?eB& +aria,ilele !e 7in (e te'pera'ent@I
performanele colare = s"nt "n !riteri" ,"n pentr" testele (e !"no/tin7e sa" pentr" testele
!are e+al"ea0) aptit"(ini /!olareI
performanele la diverse programe de instruire special ?'"0i!). sport. et!&@ s"nt !riterii
a(e!+ate pentr" testele (e aptit"(ini spe!ialeI
29
re$ultatele altor teste se "tili0ea0) a(esea !a /i !riteri" :n !onstr"irea (e noi teste ?eB& S!ala
5etri!) a Intelien7ei !onstr"it) (e 4inet-Si'on ?189#@ a folosit (rept !riteri" pentr" teste
"lterioare !onstr"ite :n s!op"l e+al")rii intelien7ei@I
grupele contrastante - pentr" "n test (e intelien7) a!estea ar fi !onstit"ie (in !opiii !e
fre!+entea0) /!oala (e 'as). respe!ti+. !opiii intera7i :n /!oala aH"t)toare&
(ipuri de validitate de criteriu
3so!ia ia Psiholoilor 3'eri!ani a i(entifi!at :n!) (in 18-4 eBsten a a 2 tip"ri (e +ali(itate (e
!riteri". i an"'eF
4ali-itatea !re-i$ti4/
4ali-itatea $n$%rent/
>ali-itatea !re-i$ti4/
Ter'en"l (e pre(i!7ie poate fi "tili0at fie :n sens lar - !Jn( se refer) la pre(i!7ia "n"i test pentr"
ori!e sit"a7ie -. fie :n sens restrJns !Jn( se refer) la pre(i!7ia :ntr-"n inter+al (e ti'p& 6ali(itatea
pre(i!ti+) +i0ea0) !el (e-al (oilea sens i pres"p"ne eBisten7a "n"i inter+al (e ti'p :ntre test /i +erifi!area
!riteri"l"i&
EBF Pentr" "n test !are are !a s!op pre(i!7ia re"/itei /!olare la s!ris-!itit :n !lasa I test"l +a fi
apli!at la intrarea :n !lasa I. iar !riteri"l ?perfor'an7e la !itit@ +a fi +erifi!at fie ("p) "n se'estr". fie la
sfJr/it"l !lasei I&
St"(i"l (e +ali(are al "n"i test !are +i0ea0) prono0a re"/itei la !itire :n !las). tre,"ie s) par!"r)
"r')toarele etape ?O"l!sar. 1819@F
anali0a psiholoi!) a a!ti+it)7ii (e !itireI in(i!area pre'iselor psiholoi!e ale re"/itei la !itireI
aleerea "n"i test sa" a "nor teste psiholoi!e !are eBplorea0) to!'ai a!ele aspe!te psiholoi!e
!are !on(i7ionea0) re"/ita la !itireI
apli!area test"l"i sa" a testelor psiholoi!e (estinate pre(i!7iei re"/itei la !itireI
')s"rarea !riteri"l"i. a(i!) e+al"area ra("l"i (e :ns"/ire a (eprin(erii (e !itire pe ,a0a notelor
/!olare sa" a "nor pro,e (e !itire ela,orate :n a!est s!opI
anali0a !antitati+) /i !alitati+) a re0"ltatelor la test /i la !riteri"I st"(ierea le)t"rii :ntre !ele (o")
!ateorii (e re0"ltate
>ali-itatea $n$%rent/
21
6ali(itatea !on!"rent) pres"p"ne o,7inerea s!or"rilor la !riteri" aproBi'ati+ :n a!ela/i ti'p !"
s!or"rile la test& Distin!7ia loi!) :ntre +ali(itatea pre(i!ti+) /i !ea !on!"rent) n" se ,a0ea0) pe rela7ia
te'poral) (intre test /i !riteri". !i pe o,ie!ti+ele test)riiF
+ali(itatea !on!"rent) are !a s!op re0ol+area "nei pro,le'e pri+in( starea a!t"al) a
s",ie!t"l"i
+ali(area pre(i!ti+) +i0ea0) e+ol"7ia sa :n +iitor&
Pentr" a eBe'plifi!a (iferen7a (intre !ele (o") tip"ri (e +ali(itate "tili0)' :ntre,)ri (e tip"lF
VEste % f"riosSK ?+ali(are !on!"rent)@
VEste posi,il !a % s) (e+in) f"riosSK ?+ali(are pre(i!ti+)@
CRITERII SECUNDARE DE APRECIERE A TESTELOR PSIHOLOGICE
Utilitatea testelr !si"l#i$e
Testele /i-a" (o+e(it "tilitatea :n (i+erse (o'enii. pre!"' :n !lini!). H"sti7ie. /!oal). sele!7ia
personal"l"i. ar'at). !onsiliere pri+in( linia +o!a7ional) sa" pro,le'ele (e +ia7). :n eneral&
Utilitatea testelor !a 'eto() (e psiho(ianosti! este s"s7in"t) (e fapt"l !) per'ite !"noa/terea
siste'ati0at) /i !on(ensat) a s",ie!t"l"i. prin o,7inerea (e infor'a7ii relati+ pre!ise. o,ie!ti+e. :ntr-"n
ti'p realti+ s!"rt& 5ai '"lt (e 1#T (in !a0"ri (e psiho(iano0) a !apa!it)7ilor intele!t"ale s"nt in+estiate
!" teste /i !hiar 'ai '"lt :n !a0"l aptit"(inilor&
Gn psiho(iano0) n" tre,"ie s) pri'e0e 'eto(a. test"l. !i persoana. test"l fiin( (oar "n instr"'ent
printre !elelalte 'eto(e (e psiho(ianosti!&
Testele pro+oa!) !o'porta'ente !are. la rJn("l lor. s"nt eBpresia "nor !ara!teristi!i psiholoi!e&
Co'porta'ent"l pro+o!at este "n e/antion (in repertori"l !o'porta'ental al s",ie!t"l"i& Gntre a!est
!o'porta'ent !"antifi!a,il /i !ara!teristi!ile (in +ia7a (e 0i !" 0i ale s",ie!t"l"i eBist) rela7ii
!"antifi!a,ile eBpri'ate prin !oefi!ien7i (e !orela7ie& EBist) !a0"ri (e fal/i ne!oresp"n0)tori /i fal/i
!oresp"n0)tori& R& ;a00o s!riaF LLCJ7i !opii. a(oles!en7i. a("l7i a" fost prost !onsilia7i (e prestiitatorii
testelorLL& De ase'enea. S& Pa!a"( !itea0) !a0"l "n"i tJn)r !are pro'o+Jn( eBa'en"l psiholoi! (e
sele!7ie. a fost anaHat !a str"nar. (ar a tre,"it s) fie reorientat spre alt) profesie :n !"rs"l instr"irii (e
s!"rt) ("rat) (eoare!e era stJna!i. iar str"n"rile soli!ita" (o'inan7a lateralit)7ii (repte&
C" toate a!estea testele :/i (o+e(es! "tilitatea prin o&iectivitate' 3nastasi ?18-$@ s"erea0) !) ele
s"nt in(iferente ?i'par7iale@ la stat"t"l so!ial al s",ie!t"l"iI :n pl"s. s"nt s"perioarere apre!ierilor
profesorilor sa" s"periorilor pentr" !) n" s"nt infl"en7ate (e s",ie!ti+itatea e+al"atorilor ?profesorii a"
22
ten(in7a s) :i e+al"e0e 'ai ,ine pe !opii si'pati!i. !"'in7i. !onfor'i/ti@& 5eilli arat) !) esti'a7ia
e'piri!) este foarte aproBi'ati+) /i n" se :',"n)t)7e/te (e!Jt foarte p"7in !hiar i :n !a0"l :n !are "n
s",ie!t este !"nos!"t (e-a l"n"l "n"i an&
Gn pl"s. pe lJn) (o'eni"l psiho(iano0ei. test"l per'ite efe!t"area (e !er!et)ri /tiin7ifi!e as"pra
!ara!teristi!ilor r"p"rilor !"lt"rale. profesionale. (e +Jrst). et!. ra7ie !ara!ter"l"i lor stan(ar(i0at&
D%rata !r#nsti$%l%i !si"l#i$
Con(i7ia in!ertit"nii :n "tili0area testelor psiholoi!e !a instr"'ente (e psiho(iano0) este (at) (e
f"n!7ionarea prin!ipi"l"i (e0+olt)rii /i al in+ol"7iei pro!eselor /i f"n!7iilor psihi!e. pre!"' /i a
prin!ipi"l"i (eter'in)rii !o'pleBe. '"ltifa!toriale a !o'porta'ent"l"i "'an& Thorn(iRe a re'ar!at. :n
"r'a "n"i st"(i" lonit"(inal. !) ("p) 29 (e ani pronosti!"rile for'"late pentr" 1999 (e s",ie!7i
eBa'ina7i psiholoi! a" fost sla, +ali(ate (e e+ol"7ia a!estora& 3!east) sit"a7ie p"ne :n (is!"7ie ("rata
+ala,ilit)7ii "n"i pronosti! psiholoi!F el este +ala,il la !opii 'i!i pJn) la trei l%ni. :n ti'p !e la a("l7ii
tineri ("rata se poate :ntin(e pJn) la -i ani. !" a!!eptarea !ara!ter"l"i pro,a,il al pre+i0i"nii&
E4al%area r/s!%ns%rilr
E+al"area este "n (o'eni" spe!ifi! psiholoiei. !" !onota7ie atJt 'eto(oloi!). !Jt /i apli!ati+). ea
a+Jn( :n +e(ere eBplorarea. apre!ierea /i ')s"rarea "nor e+eni'ente psiholoi!e ?%ernWn(e0-4allesteros.
1883@& E+al")' perfor'an7ele profesionale ale "n"i 'anaer. aptit"(inile "nei persoane. (i'ensi"nile (e
personalitate sa" perfor'an7ele /!olare ori profesionale et!& E+al"area este o pra!ti!) !e pres"p"ne
efe!t"area "nor H"(e!)7i as"pra !alit)7ilor sa" parti!"larit)7ilor in(i+i("ale sa" ale !o'porta'ent"l"i
orani0a7ional& D"p) efe!t"area "nei e+al")ri :n ,a0a "n"i stan(ar(. o persoan) poate fi notat). pro'o+at).
san!7ionat) et!&
E+al"area r)sp"ns"rilor se poate reali0a prin 'ai '"lte 'o(alit) iF e+al"area psiholoi!). e+al"area
!o'porta'ental). e+al"area stati!) i e+al"area (ina'i!)&
E4al%area !si"l#i$/ are (rept o,ie!ti+ apre!ierea "n"i in(i+i(. :n eneral :n le)t"r) !" "na sa"
'ai '"lte pro,le'e spe!ifi!e. !"' s"ntF f"n!7i"nile intele!t"ale. tr)s)t"rile (e personalitate. aptit"(inile
spe!iale. pro,le'ele (e s)n)tate. (ifi!"lt)7ile (e :n+)7are. !o'portarea /!olar). (i+erse +aria,ile e'o7ionale
/i so!iale& Da!) e+al"area este f)!"t) :n f"n!7ie (e "n stan(ar( sa" !riteri". sp"ne' !) ea este reali0at) !a
fiin( raportat) la "n !riteri"& CJn( !o'par)' oa'enii :ntre ei. e+al"area este efe!t"at) printr-o raportare la
nor')&
Gn eneral. e+al"area are :n +e(ere eBa'en"l psiholoi!. 'oti+ pentr" !are '"l7i psiholoi o aso!ia0)
eBa'en"l"i prin teste psiholoi!e. (e i pro,le'a e+al")rii s-a (e0+oltat !a arie (e preo!"p)ri pe ')s"r) !e
a" ap)r"t testele (e intelien7). testele (e personalitate. e("!a7ionale /i profesionale ?+o!a7ionale@. (in
23
ne!esitatea (e a se p"ne la p"n!t pro!e("ri statisti!e !are s) per'it) !rearea. anali0area /i opti'i0area a!estor
instr"'ente psiho(ianosti!e&
Teoria /i tehnoloia instr"'entelor prop"se :n a!est s!op a fost (en"'it) Ppsiho'etrieP. iar e+al"area
,a0at) pe a!este instr"'ente. e4al%are !si",etri$/ ?3l,". 2999I Pitari" X 3l,". 188$@& Psiho'etria se
o!"p) (e pro,le'ele 'ate'ati!e ale !onstr"!7iei (e pro,e psiholoi!e. (e st"(i"l +ali(it)7ii /i al fi(elit)7ii /i
(e etalonarea sa" stan(ar(i0area testelor& Contri,"7ia ei la (e0+oltarea 'eto(ei eBperi'entale :n psiholoie
sa" la f"n(a'entarea /tiin7ifi!) a inter+en7iilor psiholoi!e. n" poate fi (i'in"at)&
Gn H"r"l anilor 18$9. :n e+al"area psiholoi!) /i-a f)!"t apari7ia o no") orientareF e4al%area
$,!rta,ental/* al !)rei o,ie!ti+ era ')s"rarea (ire!t) a !o'porta'ent"l"i s",ie!7ilor& Ea :n!ear!) s)
(es!opere ce fa! in(i+i0ii. unde. c#nd /i "n ce circumstane& I'portan7a o,ser+)rii !o'porta'ent"l"i
s",ie!t"l"i pe par!"rs"l s"s7inerii "nei eBa'in)ri aptit"(inale a fost s",liniat) (e Hol,an ?18-9@F P(a!)
psiholo"l se apropie (e s",ie!t. (a!) :l "r')re/te :n 'o("l s)" (e l"!r". (a!) (istine pro!e(eele prin !are
s",ie!t"l a reali0at perfor'an7a. (a!) :n!ear!) apre!ierea +alorii a!estor pro!e(ee :n (ianosti!"l aptit"(inii.
H"(e!ata sa. :n !on(i7iile eBperi'ent"l"i. este s"fi!ient) /i este a(eseori s"perioar) ori!)rei in(i!a7ii
!antitati+eP ?Hol,an@. s",liniin("-se fapt"l !) si'pla !onse'nare a re0"ltat"l"i n" sp"ne prea '"lt. "neori
p"tJn("-ne !hiar orienta re/it&
Criti!ile a("se a!estei for'e (e e+al"are se refer) la fapt"l !) ea intro("!e s",ie!ti+itatea :n
apre!iere. "itJn("-se fapt"l !) Ko,ie!ti+K :nsea'n) o !"noa/tere !Jt 'ai a(e!+at) a realit)7ii& Gn ori!e
!er!etare /tiin7ifi!) eBist) "n fon( (e (ate po0iti+e. (e fapte. peste !are se s"prap"ne o interpretare. o
!on!l"0ie. o teorie&
Se poate +or,i (e 'ai '"lte 'o(elele (e e+al"are !o'porta'ental). !e pot fi :ns) re("se la (o").
prin!ipale ?Pitari" X 3l,". 188$@F
a.r-area n,teti$/ a tr/s/t%rii - are !a o,ie!t (e st"(i" tr)s)t"ri sa" sin(roa'e ?eB&
anBietatea so!ial). (epresia. aorafo,ia@. (e0+olt) instr"'ente pentr" e+al"area lor (e("!ti+) /i
sta,ile/te a(e!+an7a a!estor instr"'ente pe ,a0a 'o("l"i :n !are +aria0) s!or"rile lor :ntre
in(i+i0iI instr"'entele s"nt folosite pentr" a ')s"ra efe!tele +aria,ilelor in(epen(ente :n !a(r"l
r"pelor (e s",ie!7i sa" pentr" a e+al"a efe!tele inter+en7iilor apli!ate in(i+i0ilorI
a.r-area i-i#rafi$/ a $,!rta,ent%l%i - are !a o,ie!t (e st"(i" "n !o'porta'ent spe!ifi!.
(e0+olt) pro!e(ee pentr" e+al"area sa in("!ti+) /i sta,ile/te a(e!+an7a a!estor pro!e("ri pe ,a0a
'o("l"i :n !are +aria0) s!or"rile a!el"ia/i in(i+i(&
Gn teoria psiho'etri!) s!or"l o,ser+at la "n test este !o'p"s (intr-"n s!or real /i o eroare (e ')s"r)&
S!or"l real refle!t) o entitate intern) sta,il). (e!i n" se s!hi',) ?!el p"7in :ntr-"n inter+al s!"rt (e ti'p@& Din
a!est 'oti+. "n instr"'ent (e ')s"r) este apre!iat !a fiin( ,"n. (a!) s!or"rile o,ser+ate la o a!eea/i
persoan). :n (o") o!a0ii. n" (ifer) prea '"lt&
24
Gn !on!ep7ia e+al")rii !o'porta'entale. !o'porta'ent"l n" este. :n 'o( ne!esar. sta,il& 6aria7ia
s!or"rilor o,ser+ate la "n test pentr" "n a!ela/i in(i+i(. poate fi !a"0at) (e s!hi',)rile pro("se :n
!o'porta'ent"l a!est"ia /i n" neap)rat (e i'pre!i0ia intr"'ent"l"i (e ')s"r)& 3t"n!i !Jn( apelea0). tot"/i.
la teste. e+al"area !o'porta'ental) !a"t) s) eBpli!e cau$ele schim&rii, s) (eter'ine +aria,ilele
responsa,ile (e a!easta /i n" fa!e ni!i o pres"p"nere as"pra erorii (e ')s"r)& Deoare!e e+al"area
!o'porta'ental) s"s7ine (epen(en7a (e sit"a7ie a !o'porta'ent"l"i. ea n" "tili0ea0) +ali(area !on!"rent)
!a 'iHlo! (e pre(i!7ie /i ni!i n" pretin(e s) se o,7in) +alori 'ari ale !oefi!ient"l"i (e fi(elitate test-retest
?3l,". 2999@&
E+al"area psiholoi!) este reali0at) :n ,a0a "nor o,ie!ti+e ,ine (eter'inate. p"tJn( a+ea lo! :ntr-"n
!a(r" (e+enit !lasi! (e a('inistrare a "nor pro,e psiholoi!e la "n 'o'ent (at. !a0 :n !are (is!"t)' (espre
o evaluare static sa" :ntr-"n !a(r" 'ai !o'pleB :n !are s"nte' interesa7i (e pre(i!7ia !apa!it)7ii (e
(e0+oltare * :n+)7are a "n"i in(i+i(. !a0 :n !are ne referi' la o evaluare dinamic&
E4al%area stati$/
I'pli!) o e+al"are psiholoi!) :n s!op (e orientare sa" sele!7ie profesional). a(i!) o (eter'inare a
ni+el"l"i aptit"(inal sa" !onstela7iei aptit"(inale la "n 'o'ent (at :n istoria (e0+olt)rii "n"i in(i+i(& Gn a!est
!onteBt s"nt e+al"ate a!hi0i7iile aptit"(inale. tr)s)t"rile (e personalitate a/a !"' s-a" for'at ele pJn) :n
'o'ent"l eBa'en"l"i psiholoi! respe!ti+ ?eB& "n patron !are (ore/te s) anaHe0e "n n"')r (e aen7i
!o'er!iali pe !are s)-i "tili0e0e :n (istri,"irea pro("selor pe !are le fa,ri!). este interesat s) sele!7ione0e
persoane !are s) !oresp"n() stan(ar("l"i aptit"(inal pe !are l-a spe!ifi!at :n fi/a post"l"i respe!ti+@&
Gn a!east) !ateorie in!l"(e' i eBa'in)rile psiholoi!e (e orientare profesional)*+o!a7ional). :n
!are. pe ,a0a re0"ltatelor o,7in"te (e "n tJn)r la o ,aterie (e teste (e orientare profesional). psiholo"l poate
(eter'ina eBisten7a sa" noneBisten7a aptit"(inilor ne!esare inter)rii :ntr-"n prora' (e for'are
profesional) pentr" o an"'it) profesie&
E4al%area -ina,i$/
Este fre!+ent "tili0at) :n (o'eni"l psihope(aoi!. "n(e s"nt :ntJlnite fre!+ent e+eni'ente leate (e
o,7inerea "nei sit"a7ii sla,e la :n+)7)t"r). !a0 :n !are eBa'en"l psiholoi! este orientat pe )sirea !a"0elor
notelor sla,e. (a!) a!estea apar7in ele+"l"i sa" altor fa!tori (e 'e(i" fa'ilial ori /!olar& Pro,ele psiholoi!e
a('inistrate +or fi orientate pe (eter'inarea poten7ial"l"i (e :n+)7are al s",ie!t"l"i*ele+"l"i. pe !apa!itatea
sa (e a profita (e aH"tor"l pri'it :n re0ol+area sar!inilor prop"se (e test& Se ')soar) +ite0a !" !are s",ie!t"l
:n+a7). !apa!itatea sa (e !onser+are /i (e transfer a !elor :n+)7ate&
E+al"area (ina'i!) este '"lt 'ai analiti!). st"(ia0) raport"l (intre !o'peten7) /i perfor'an7). fapt
!e per'ite o +alorifi!are !ore!t) a poten7ialelor latente ale in(i+i("l"i ?O"l!sar. 1819@& 3re o lar)
apli!a,ilitate :n a!7i"nile (e reorientare profesional) sa" re!on+ersie profesional) "n(e la !"rs"rile (e
2#
instr"ire pop"la7ia !are se pre0int) este eteroen) to!'ai s", aspe!t"l a!elor !alit)7i psiholoi!e !are ar
fa!ilita :n+)7area&
O sinte0) a ele'entelor !are (eose,es! e+al"area (ina'i!) (e e+al"area stati!) a fost reali0at) (e
Ha+Jrnean". 2999@&
E4al%area stati$/ E4al%area -ina,i$/
Ur')re/te !e poate fa!e s",ie!t"l :n ti'p"l
e+al")rii&
Gn!ear!) s) s"rprin() !e poate s) :n+e7e
s",ie!t"l&
Se ,a0ea0) pe !eea !e s",ie!7ii a" :n+)7at
:naintea e+al")rii. a(i!) ')soar) "n ni+el (e
perfor'an7) intele!t"al) (eHa (o,Jn(it&
N" se ,a0ea0) pe !eea !e s",ie!7ii a"
:n+)7at :naintea e+al")rii. !i prop"ne
sar!ini (e :n+)7are spe!ifi!e. iar (in 'o("l
:n !are s",ie!t"l le re0ol+). (e("!e profit"l
!oniti+ pe !are a!esta :l poate o,7ine&
E+al"area n" !on7ine o fa0) (e :n+)7are E+al"area !"prin(e /i o fa0) (e :n+)7are.
!" rol"l (e eali0are a sit"a7iilor (e pornire
pentr" to7i s",ie!7ii&
S",ie!t"l n" este aH"tat s) re0ol+e sar!ina !are
i-a fost (at) :n +e(erea e+al")rii&
S",ie!t"l este aH"tat pe par!"rs"l re0ol+)rii
sar!inii pri'ite :n +e(erea e+al")rii& Se
"r')re/te 'o("l :n !are el +alorifi!) a!est
aH"tor s", for'a profit"l"i !oniti+&
E+al"area poten7ial"l"i (e :n+)7are (ina'i!). "tili0ea0) trei pro!e(ee f"n(a'entale ?H)+Jrnean".
2999@F
1& antrena'ent"l pe par!"rs"l pro!es"l"i (e testareF s",ie!t"l este antrenat /i !ore!tat !ontin"" !Jn(
!o'ite o eroareI la final. se fa!e o e+al"are prin soli!itarea re0ol+)rii in(i+i("ale a "nei sar!ini
2& pro!e(e"l pre-test = :n+)7are = post-test&
a& (a$a pre)test este si'ilar) !" testarea psiho'etri!) o,i/n"it)& S!op"l ei este (e a e+al"a
ni+el"l aptit"(inal la !are se )se/te s",ie!t"l& %olose/te teste psiho'etri!e o,i/n"ite&
,& (a$a "nvrii !onst) :n aH"tarea s",ie!t"l"i s) re0ol+e ite'ii nere0ol+a7i :n fa0a pre!e(ent).
pre!"' /i al7i ite'i (e test noi&
!& (a$a post)test este (estinat) e+al")rii efe!telor :n+)7)rii prin ')s"rarea transfer"l"i :n+)7)rii
/i inter)rii :n str"!t"rile operatorii !oniti+e a !"no/tin7elor in("se :n fa0a (e :n+)7are
3& 'o(el"l !o'pleB al e+al")rii (ina'i!e& 3!esta !on7ine !in!i fa0eF
a' (a$a pre)test
,& (a$a de egali$are a cunotinelor& 3re :n +e(ere a("!erea la a!ela/i ni+el a !"no/tin7elor
s",ie!7ilor&
!& (a$a formrii *"nvrii+&
2$
(& (a$a post-test&
e' (a$a de aplicare a noilor cunotine "n pro&e cu caracter specific
C"antifi!area perfor'an7elor se poate fa!e !antitati+ ?n"')r"l aH"toarelor a!or(ate !are se pot
stan(ar(i0a@ sa" !alitati+ ?aH"toare a(aptate !onteBt"l"i (e testare@&
Do'"7a ?1888@ 'en7ionea0) patr" o,ie!ti+e ale e+al")rii (ina'i!eF
Opti'i0area e+al")rii intelien7ei = (atele o,7in"te :n "r'a eBa'en"l"i psiholoi! s"nt 'ai !o'plete
/i 'ai +ali(e& 3stfel. e+al"area (ina'i!) are a+antaH"l !)F
o Reali0ea0) ')s"ri '"ltiple ale perfor'an7elor eli'inJn( r)sp"ns"rile re("n(ante
o E+it) (istorsi"nile (e nat"r) so!io-!"lt"ral) prin pro!e("ra (e eali0are a !"no/tin7elor
o E+al"ea0) (o") !o'ponente i'portante ale intelien7eiF rapi(itatea :n+)7)rii /i efi!ien7a
transfer"l"i&
E+al"area 'o(ifi!)rilor !oniti+e = este +or,a (e posi,ilitatea s",ie!t"l"i (e a-/i !onstr"i noi
str"!t"ri !oniti+e :n +e(erea a(apt)rii la !erin7ele sar!inii (e re0ol+at& 3!easta :nsea'n) /i
i'pli!area ne'iHlo!it) a s",ie!t"l"i :n pro!es"l (e :n+)7are /i (e s!hi',are
Pre(i!7ia pri+in( a!hi0i7iile "lterioare = este "tili0at) !apa!itatea (e :n+)7are a s",ie!t"l"i. i'pli!area
l"i :ntr-o sit"a7ie real) (e :n+)7are& 6ali(itatea e!oloi!) a a!estor pro,e este s"perioar) prin
s"rprin(erea profit"l"i reali0at (e s",ie!t :n "r'a intera!7i"nii !" pro,a ?:n 'o( nor'al. +ia7a
!oti(ian) ne i'pli!) :n per'anen7) :n a!ti+it)7i !are fa! apel la eBperien7a anterioar)@&
O,7inerea (e infor'a7ii "tile pentr" reali0area "nei inter+en7ii psiholoi!e = ne referi' la finalitatea
i'e(iat) a e+al")rii (ina'i!e prin !onstr"irea (e prora'e efi!iente (e (e0+oltare !oniti+)&
S%rse -e erare :n e4al%are
Consi(erJn( a!ti+itatea (e e+al"are !a "n tip (e a!ti+itate !oniti+). !are i'pli!) parti!iparea
Jn(irii. 'e'oriei. repre0ent)rilor. et!. Lan(D i %arr ?!ita i (e Pitari". 1884@ a" ela,orat "n 'o(el
!on!ept"al al e+al")rii :n !are anali0ea0) atJt s"rsele (e infl"en7) (atorate e+al"ator"l"i ?fa!tori
(e'orafi!i. psiholoi!i. profesionali /i (e stat"s@. !Jt /i intera!7i"nile e+al"ator - e+al"at. pre!"' /i
'e!anis'ele !oniti+e. (e a!hi0i7ionare /i (e pro!esare a infor'a7iei o,ser+a ia. !lasifi!area. sto!area /i
rea!t"ali0area& 3"torii a!or() o i'portan7) spe!ial) pro!es"l"i sinteti! (e apre!iere final)&
5o(el"l pre0int) a+antaH"l !) e+i(en7ia0) infl"en7ele pe !are. (eopotri+) pro!esele /i
!ara!teristi!ile e+al"ator"l"i. e+al"at"l"i. /i o,ie!ti+ele "r')rite (e e+al"ator. le eBer!it) as"pra !alit)7ii
e+al")rii. s"erJn( /i !)ile (e a'eliorare ale a!esteia&
4l"' i NaDlor ?18$1@ a" !lasifi!at erorile siste'ati!e ?a!ele erori (atorate e+al"ator"l"i !are apar
!onstant. (e!i n" aleator@ :nF erori ale in("len7ei. efe!t"l halo. erori (e loi!) :n e+al"are. erori (e
!ontrast /i si'ilaritate. erori ale ten(intei !entrale /i erori ale proBi'it)7ii&
2-
Erorile indulgenei se (atorea0) "nor !a(re in(i+i("ale (e referin7) pe !are e+al"atorii le
"tili0ea0) :n for'"larea apre!ierilor. astfel :n!Jt "nii s"nt 'ai in("len7i. al7ii 'ai eBien7i& O in("len7)
eB!esi+) se sol(ea0). :ntr-"n e/antion nesele!7ionat (e apre!ieri. !" (istri,"7ia a!estora :ntr-o !"r,) !"
'e(ia '"lt (eplasat) spre (reapta ?!o'parati+ !" 'o(el"l !"r,ei nor'ale@& O (eplasare :n sens op"s a
!"r,ei. se o,7ine :n !a0"l apre!ierilor "n"i e+al"ator prea eBient& E+itarea a!estor erori se reali0ea0) prin
"r')toarele pro!e(eeF "tili0area s!alelor !" an!ore ,ine for'"late. "tili0area s!)rilor !" (istri,"7ie
for7at). "tili0area s!alelor ,a0ate pe !o'para7ia pere!hilor&
Efectul halo este (efinit prin ten(in7a (e ne l)sa infl"en7a7i. !Jn( apre!ie' o tr)s)t"r). (e
e+al"area altor tr)s)t"ri ale a!el"ia/i in(i+i(& Pitari" ?1884@ (efine/te efe!t"l halo !a fiin( a!ea a"reola
!reat) :n H"r"l personalit)7ii "n"i in(i+i( sa" !a eBtensie a "nei ins"/iri as"pra altor :ns"siri& Efe!t"l
a!estor erori !onst) :n eBaerarea inter!orela7iilor s",!riteriale /i. (rept "r'are. :n pon(erea s!)0"t) a
a!estora :n +arian7a eneral) a siste'"l"i (e apre!iere&
Core!7ia a!estor erori se reali0ea0) !erJn( e+al"atorilor s) apre!ie0e :ntre lot"l pentr" o sin"r)
tr)s)t"r) /i n"'ai ("p) a!eea s) trea!) la "n alt ite' al s!alei. pe !are :l +a re0ol+a :n a!elasi 'o(& O alt)
tehni!) re!o'an() in+ersarea !Jtor+a s!ale :n e!ono'ia siste'"l"i (e e+al"are. astfel :n!Jt pol"l neati+
s) ia lo!"l pol"l"i po0iti+& O +ariant) a a!est"i tip (e erori o !onstiti"e erorile (e loi!) :n e+al"are&
4a0a7i pe o fals) loi!). e+al"atorii. ple!Jn( (e la ni+el"l "nei an"'ite tr)s)t"ri. atri,"ie a!ela/i ni+el /i
altor !ara!teristi!i&
Erorile de contrast i similaritate s"nt !onse!in7a per!ep7iei (e sine a e+al"ator"l"i !a "n etalon
?Pitari". 1884@ :n raport !" !are e'ite toate apre!ierile& Da!) este "n o' foarte onest +a a+ea ten(in7a (e
a-i nota pe !eilal7i 'ai se+er /i (e a spori eBaerat n"'ar"l oa'enilor f)r) onestitate :ntr-"n lot (e
e+al"a7i&
Erorile tendinei centrale s"nt eBpresia lipsei (e !"raH :n e'iterea (e apre!ieri& Ne+oin( s)-/i
as"'e responsa,ilitatea "nor apre!ieri tran/ante "nii e+al"atori e+it) s) foloseas!) eBtre'ele s!alei (e
e+al"are. atri,"in( eBaerat note 'e(ii& Conse!in7a a!estei erori o !onstit"ie :nr)')(irea +alorilor :n
partea !entral) a (istri,"7iei a"ssiene /i re("!erea 'asi+) a (ispersiei&
Erorile de pro!imitate se (atorea0) !onstr"!7iei siste'"l"i (e apre!iere. respe!ti+ nel")rii :n
!onsi(era7ie a efe!telor pe !are +e!in)tatea "nor ite'i le-ar p"tea a+ea as"pra e+al"ator"l"i& 3!este erori
s"nt pre+enite prin intro("!erea. "na ("pa alta. a "nor s!ale (iferite !a tip /i !on7in"t /i !" notare in+ers)&
5)s"ra !ore!ti+) !ea 'ai efi!ient). in(iferent (e tip"l (e eroare. r)'Jne for'area efi!ient) a
e+al"atorilor&
Criti$i a-%se testelr !si"l#i$e
21
Criti!ile a("se :n eneral. testelor psiholoi!e pot fi !lasifi!ate :n (o") 'ari r"pe ?Pieter Drenth.
18-#. ap"( Y!hiop". 18-$@F
1@ !riti!i pri+in( aspe!tele tehni!o-/tiin7ifi!e
2@ !riti!i (e or(in eti!
La rJn("l lor. o,ie!7iile de natur tehnico)tiinific +i0ea0) "r')toarea pro,le'ati!)F
testele (e !"no/tin7e !on7in prea '"lte pro,le'e ,anale
testele (e intelien ) s"nt a(esea reit n"'ite astfel. (eoare!e. (e fapt. ele n" ')soar) inteliena.
!i. 'ai (era,) 'e(i"l !"lt"ral ?!"lt"ral ,a!Rro"n(@
testele !" r)sp"ns"ri la aleere pro("! 'ai (era,) o antrenare a !apa!it)7ilor (e re!"noa/tere
(e!Jt a a!elora (e apre!ire sa" (e aleere !reatoare&
testele ser+es! "n 'o(el (e o' 'e(i" /i 'e(io!r" /i (efor'ea0) personalit)7ile !reatoare.
eB!ep7ionale ?3nastasi. 18-$@&
operea0) ("p) +e!hi"l 'o(el eBperi'ental ,eha+iorist sti'"l - r)sp"ns ?6& Cea"/". 1811@
!on(i ia (e a fi eBa'inat poate !re te ra("l (e anBietate al "nei persoane. !eea !e poate ("!e la
infl"en area !o'porta'ent"l"i i. i'pli!it. a perfor'an ei la teste. re0"ltJn( interpret)ri in!ore!te
ale re0"ltatelor
O,ie!7iile de natur etic se refer) laF
!onfi(en7ialitatea re0"ltatelor in+estia7iei.
'as!area inten7iilor f"n!7ionale ale testelor.
intr"0i"ne :n +ia7a pri+at).
(is!ri'inarea persoanelor (e0a+antaHate !"lt"ral
(is!ri'inarea persoanelor ?!" pre!)(ere a !opiilor@ (e0a+antaHate (e !alasa so!ial) ?!opiii !are
pro+in (in !lasele so!iale periferi!e +or o,7ine perfor'an7e 'ai sla,e la test @
interpretarea re it) la o eti!hetare in!ore!t) ?retar( 'ental@
"tili0area neprofesionist) a infor'a iilor
i'at"ritatea i nesi"ran a e'o ional) a eBa'inator"l"i
Testarea $,!%teri6at/
Co'p"ter"l a (e+enit o pre0en ) o,i n"it) :n la,oratoarele (e psiholoie& Da!) la :n!ep"t
!al!"lator"l a fost "tili0at (oar pentr" prele+area. !ore!tarea i e+al"area rapi() a testelor psiholoi!e. :n
pre0ent aria sa (e "tili0are a !res!"t foarte '"lt& De ase'enea prora'ele statisti!e a" !onstit"it "na
(intre pri'ele apli!a ii :n psiholoie&
28
Gn pre0ent s",ie!t"l r)sp"n(e la :ntre,)ri (er"late pe 'onitor. 'anip"lea0) o tastat"r). "n 'o"se
sa" "n !reion opti!& Con!o'itent. se :nreistrea0) infor'a ii pri+in( a!ti+itatea 'ental). respe!ti+F
n"')r"l i nat"ra erorilor. ti'pii (e rea! ie la pre0entarera sti'"lilor. ("rata re0ol+)rii. or(inea
opera iilor efe!t"ate& 3!este infor'a ii per'it re!onstr"irea strateiilor "tili0ate (e s",ie! i i (e rafinare
a (ianosti!"l"i psiholoi!&
3+antaHele "tili0)rii !al!"latoarelor :n psiholoie /i psiho(ianosti! a" :n +e(ere :n spe!ial +ite0a.
o,ie!ti+itatea /i fleBi,ilitatea a!estora& D"p) GreorD. 1882. !al!"latoarele :n (o'eni"l psiho(iano0eiF
pre0int) test"l*!hestionar"l /i instr"!7i"nile (e l"!r"
a('inistrea0) sti'"lii sa" ite'ii !hestionar"l"i
opti'i0ea0) eBa'en"l psiholoi! prin "tili0area. (e pil(). a testelor a(aptati+e
:nreistrea0) r)sp"ns"rile la teste /i !hestionare
!al!"lea0) !otele testelor /i !hestionarelor pe s!ale /i s",s!ale
!on+ertes! a"to'at s!or"rile ,r"te :n s!or"ri stan(ar(
efe!t"ea0) !on!o'itent prel"!r)ri statisti!e. operJn( !" ,a0e (e (ate (e (i'ensi"ni 'ari
(ianosti!hea0) /i pre0i! !o'porta'ent"l "'an
,a0ate pe re0"ltatele la teste. !al!"latoarele pot re(a!ta raport"l psiholoi!
pot !onstit"i ,)n!i (e (ate. !" a!t"ali0area per'anent) a etalon)rii
Criti!ile a("se !o'p"teri0)rii eBa'en"l"i psiholoi! pornes! (e la (iferen7ele /i si'ilarit)7ile
(intre (iano0a !lini!) /i (iano0a ,a0at) stri!t pe (ate statisti!e&
Cele 'ai serioase !riti!i :n(reptate as"pra !o'p"teri0)rii eBa'en"l"i psiholoi!. +i0ea0)
"r')toarele aspe!teF
testele !o'p"teri0ate s"nt "n foarte sla, s",stit"t al psiholo"l"i /i al e+al")rii
psiholoi!e&
rapoartele psiholoi!e !o'p"teri0ate n" s"nt +ali(e. ele s"nt pro("s"l "nei anali0e
e'piri!e !antitati+e /i a fa!ilit)7ilor artifi!iale oferite (e "n pro("s infor'ati! /i +ersatilitatea
tehni!) a !al!"lator"l"i& Unor astfel (e rapoarte le lipse/te to!'ai fine7ea interpret)rii
!alitati+e. !lini!e&
interpret)rile !o'p"teri0ate n" s"nt personali0ate ?n" s"nt se'nate (e "n psiholo@&
DO=ENII DE APLICARE ALE TESTELOR PSIHOLOGICE
Diano0a psihi!) !ap)t) parti!"larit)7i (istin!te :n f"n!7ie (e s!op"l "r')rit /i (e (o'eni"l "n(e
este eBer!itat)& Gn a!est sens (istine' !si"-ia#n6a -e instr%ire 5i e-%$a7ie. psiho(iano0a apli!at) :n
-,eni%l ,%n$ii. (iano0a psihi!) $lini$/ sa" :n s!op (e $nsiliere& 3!este tip"ri (e (iano0) s"nt
!orelate !" trei (o'enii (istin!te ale psiholoiei apli!ate. psiholoia e("!a7ional). psiholoia '"n!ii /i
39
psiholoia !lini!)& Preo!"p)rile spe!ifi!e ale a!estor (o'enii ale psiholoiei apli!ate :/i p"n a'prenta
as"pra spe!ifi!"l"i tip"rilor (e (ianosti!& De altfel. tehni!ile !on!rete (e psiho(iano0) a" fost
(e0+oltate :n s:n"l a!estor (o'enii /i !a o !onse!in7) a !o'en0ilor so!iale a(resate a!estor (o'enii&
D,eni%l !si"e-%$a inal
Do'eni"l psihoe("!a ional !onstit"ie "n"l (intre !ele 'ai +aste !J'p"ri (e apli!a ie pentr" test"l
psiholoi!&
3pli!area ')s"r)torilor !ara!teristi!ilor psihi!e prin teste :n (o'eni"l !olar este fre!+ent) atJt :n
a!ti+itatea (e :n+) are. !Jt i :n !ea (e !er!etare. "n(e s"nt e+i(en ia i fa!torii !are !on(i ionea0)
ran(a'ent"l !olar&
Testele psiholoi!e s"nt folosite :n (o'eni"l /!olar pentr" aleerea !elor 'ai a(e!+ate 'iHloa!e
(e e("!are /i instr"ire. pre!"' /i a "nor 'iHloa!e (e ,ilan7 /i (e sti'"lare a (e0+olt)rii !apa!it)7ilor /i
talentelor. a a!ti+it)7ilor !reati+e& Gn a!est !onteBt testarea psiholoi!) repre0int) o etap) i'portant) a
a!ti+it)7ii (e orientare /!olar) prin !are. la sfJr it"l "n"i !i!l" e("!a ional. se :n!ear!) o p"nere (e a!or( a
profil"l"i aptit"(inal. a aspira7iilor !opil"l"i. !" a!el se'ent al "ni+ers"l"i profesi"nilor :n !are el poate
a+ea !el 'ai 'ari /anse (e s"!!es&
Un (o'eni" +ast (e apli!are a testelor "r')re/te opti'i0area pro!es"l"i e("!ati+ :n (",l"l sens.
e+al"Jn( (isponi,ilit)7ile !opil"l"i (e a se a(apta la sar!inile /!olare /i (epistJn( ra("l (e a(aptare a
!on(i7iilor (e instr"ire la !ara!teristi!ile ele+ilor& Gn a!est s!op testarea psiholoi!) e+al"ea0) ni+el"l
in(i+i("al al aptit"(inii /!olare /i al !o'ponentelor ei - intele!t"ale /i atit"(inal-'oti+a7ionale& Se
"r')re/te e+al"area !opiilor !" !erin7e spe!iale i (epistarea !a0"rilor (e (efi!it 'ental. pre!"' /i
e+al"area ni+el"l"i (e se+eritate al a!est"iaI s"nt (epistate (i+ersele !a0"ri (e t"l,"r)ri /i (i0ar'onii ale
personalit)7ii :n for'are& Pe (e alt) parte. s"nt e+al"a i !opiii s"pra(ota i :n s!op"l in(i+i("ali0)rii
')s"rilor e("!ati+e&
O (ire! ie (e pri' ran :n apli!area instr"'entelor (e ')s"rare psiholoi!) :n 'e(i"l /!olar este
repre0entat) (e e+al"area 'at"rit)7ii /!olare. (e ')s"rare a prores"l"i ran(a'ent"l"i :n pro!es"l
instr"!ti+-e("!ati+. !are son(ea0) !ara!teristi!ele 'e'oriei. aten7iei. :n7eleerii. strateiile (e a,or(are a
pro,le'elor loi!e prin !are se reali0ea0) for'ele :nalte (e :n+)7are. pre!"' i e+al"area poten7ial"l"i (e
:n+)7are&
O a'ploare (eose,it) :n a!ti+itatea /!olar) o are testarea !"no/tin7elor. (e n" 'ai 'i!) i'portan )
fiin( e+al"area !o'porta'ent"l"i rela7ional-so!ial al !opiilor&
Gn (o'eni"l !er!et)rii test"l este "til pentr" pro,area efi!a!it) ii 'eto(elor (e pre(are. pentr"
for'area r"p"rilor (e ran(a'ent. pentr" opti'i0area "tili0)rii 'iHloa!elor a"(io+i0"ale :n pre0entarea
'aterial"l"i (e :n+) at. pentr" +erifi!area efe!telor instr"irii prora'ate i a"to'ati0ate& Pentr" reali0area
31
a!estor !er!et)ri este ne!esar) reali0area 'ai :ntJi a "n"i psiho(ianosti! (e ,"n) !alitate. sta,ilit
!onfor' "n"i 'eto(oloii !oresp"n0)toare ne+oilor spe!iale (in (o'eni"l :n+) )'Jnt"l"i ?eB& (a!) "n
!olar n" are "n prores !oresp"n0)tor la le!t"r). !al!"l et!& !" aH"tor"l testelor psiholoi!e se poate
e+i(en ia nat"ra (ifi!"lt) ilor. (a!) (ifi!"lt) ile (e :n+) are s"nt enerate (e o (ifi!"ltate sen0orial) sa"
(a!) :i lipse te o aptit"(ine spe!ial) ne!esar) pentr" "n prores nor'al@&
D,eni%l !si"l#iei $lini$e
Testarea psiholoi!) :n (o'eni"l !lini! se preo!"p) (e a,aterile (e la para'etrii psihi!i (e
nor'alitate ai pro!eseleor psihi!e /i ai personalt)7ii :n eneral& Gn a!est (o'eni" se "tili0ea0) !"
pre!)(ere pro,e proie!ti+e i !hestionare (e personalitate. (ar se pot folosi i teste (e ran(a'ent 'otri!e.
sen0orial i intele!t"al& S!op"l apli!)rii !hestionarelor i testelor (e personalitate este (e a pre!i0a
(ianosti!"l i. "lterior. (e a sta,ili trata'ent"l&
Testarea psiholoi!) :n (o'eni"l !lini! +i0ea0) testarea st)rii pre0ente a pa!ient"l"i /i a 'o("l"i
:n !are se a(aptea0) la sit"a7iile !on!rete. a pro,le'ati!ii !o'porta'entelor si'pto'ati!e. a sit"a7iei
so'ati!e a pa!ient"l"i. a (ina'i!ii /i str"!t"rii personalit)7ii. a !o'porta'ent"l"i interpersonal. a
prin!ipiilor 'orale /i atit"(inilor so!iale. a f"n!7iilor /i i(entit)7ii e"l"i. a 'e!anis'elor (efensi+e /i (e
!opin. a !onfli!telor /i (ina'i!ii lor. a i(entit)7ii /i i'ainii (e sine. a intelien7ei. a,ilit)7ii !o'peten7ei
(eter'inan7ilor so!iali /i sit"a7iilor !"rente (e +ia7). a pro,le'elor (e e!oloie so!ial) /i fa'ilial). a
!ontrol"l"i /i a"to!ontrol"l"i !o'porta'ent"l"i et!&
Prin in+estiarea t"t"ror aspe!telor (e 'ai s"s. psiholo"l !lini!ian !on!"r) al)t"ri (e psihiatr" la
pre!i0area (ianosti!"l"i /i la aleerea ')s"rilor psihoterape"ti!e a(e!+ate. l":n( :n !onsi(ereare toto(at)
re0er+ele !o'pensatorii (e !are (isp"ne persoana afe!tat)& 4alint ?18-$@ !onsi(er) !) psiholo"l
!lini!ian. :n !alitate (e !ola,orator al psihiatr"l"i. are "r')toarele rol"ri :n !lini!a psihiatri!)F
- pre)tirea pa!ient"l"i ?:n s!op"l a(apt)rii la sit"a ia (e eBa'inare prin test@
- a('inistrarea testelor ?eB&pentr" e+al"area intelien7ei. a psihopatoloiei@
- :nreistrarea r)sp"ns"rilor pa!ient"l"i
- e+al"area r)sp"ns"rilor
- +ali(area testelor
D,eni%l !si"l#iei in-%striale i r#ani6a inale
Testarea psiholoi!) :n (o'eni"l psiholoiei in("striale i orani0a ionale :/i prop"ne s)
(es!ifre0e poten7ial"l in(i+i("al al persoanei pornin( (e la !erin7ele post"rilor (e '"n!) /i s) e+al"e0e
ra("l lor (e !o'pati,ilitate& S!op"l final este a!ela al "nei a(apt)ri opti'e la soli!it)rile post"l"i (e
32
l"!r"& Ca /i :n (o'eni"l psiholoiei /!olare. psiholo"l fa!e o pre(i!7ie as"pra re"/itei profesionale a
persoanei e+al"ate. pe ,a0a ni+el"l"i :ns"/irilor in+estiate. respe!ti+. :n "r'a e+al")rii aptit"(inilor
!oniti+e /i psiho'otorii. a poten7ial"l"i 'anaerial et!&
3(aptarea profesional) este "n !on!ept lar !are +i0ea0) n" (oar ran(a'ent"l /i !alitatea '"n!ii
"n"i o'. (ar /i ra("l (e satisfa!7ie leat (e '"n!a prestat) /i n" :n "lti'"l rJn( ni+el"l (e si"ran7) !"
!are :/i (esf)/oar) '"n!a fa7) (e "n poten7ial (e a!!i(enta,ilitate i'pli!at (e a!ti+itatea respe!ti+)&
3!ti+itatea (e psiho(iano0). prin re0"ltatele ei :n e+al"area psiholoi!) a persoanei. "r')re/te
f"n(a'entarea (e!i0iilor !ore!te (e orientare. (e sele!7ie /i (e reparti7ie& Pe (e alt) parte. re0"ltatele
eBa'en"l"i psiholoi! f"n(a'entea0) a!ti+itatea (e !onsiliere a persoanelor :n tra+ersarea "nor etape
i'poratante ale !"rri!"l"'-"l"i lor profesioanlF shi',area profesiei. :ntre7inerea profesional) :n !on(i7iile
peri')rii profesionale. a!!i(ente. :n,oln)+iri et!&
Psiholoia '"n!ii*orani0a ional) in!l"(e 'ai '"lte (o'enii :n !are se "tili0ea0) o a') +ariat)
(e instr"'ente psiho(ianosti!e. !are a" fost r"pate ?5"!hinsRD. 1889@ :nF
) Psihologia personaluluiF sele! ia personal"l"i. instr"irea profesional) i reparti ia profesional)I
')s"rarea perfor'an elor profesionaleI proie!tarea i anali0a '"n!ii
- Consilierea profesional i orientarea "n carier F e+al"area intereselor profesionale i a,ilit) ilor :n
+e(erea re!o'an()rii re!o'penselor i esti'area ra("l"i (e '"l "'ire +i0a+i (e (r"'"l par!"rs :n
!arier)
- Psihologia organi$a ional F anali0a 'e!anis'elor f"n! ionarii r"p"rilor. s!hi',area i (e0+oltarea
orani0a iilor pentr" a (e+eni 'ai efi!iente
- Psihologia consumatoruluiF re!la'a i 'arRetin"l pro("selor i ser+i!iilor prin pris'a e+al")rii
!ons"'ator"l"i
- Psihologia inginereasc *ergonomia+F e+al"area perfor'an elor "'ane :n !onteBt"l siste'elor o'-
'a in)I proie!tarea 'a inii astfel :n!Jt s) sporeas!) pro("!ti+itatea i s)n)tatea '"n!itorilor
D,eni%l !si"l#iei frensi$e
Do'eni"l psiholoiei H"(i!iare ?forensi!e@ :l !onstit"ie :n esen7) (e+ian7a. !on("itele !are se
:n(ep)rtea0) (e la nor'ele 'orale sa" leale (o'inante :ntr-o !"lt"r) (at) ?4o(an X !ola,&. 1813@&
Tehni!ile /i instr"'entele (e in+estiare "tili0ate :n psiholoia H"(i!iar) s"ntF o,ser+a7ia.
eBperi'ent"l. an!heta psihoso!ial) /i an!heta H"(i!iar) !a 'eto(e spe!ifi!e ?pe ,a0) (e !hestionar /i
inter+i"@. 'eto(a ,iorafi!). 'eto(a anali0ei pro("selor a!ti+it)7ii. son(aH"l (e opinie et!& Gn !a(r"l
a!estora test"l psiholoi! are o 'are i'portan ). :n spe!ial prin inter'e(i"l testelor (e personalitate&
33
St"(i"l /i anali0a !o'pleB) a !o'porta'entelor "'ane i'pli!ate :n pro!es"l H"(i!iar ri(i!)
serioase pro,le'e psiholoilor. !" pre!)(ere at"n!i !Jn( s"nt folosite :n (o'eni"l pro,a i"nii. !a0 :n !are
s"nt i'portant (e e+i(en iat erorile (e ')s"rare (atorate inter+en iilor "nor fa!tori siste'ati!i&
D,eni%l !si"l#iei ,ilitare
3r'ata SU3 "tili0ea0) testele psiholoi!e (in an"l 181-. o(at) !" intrarea :n r)0,oi& Ro,ert 5&
AerRes si !ola,oratorii s)i a" testat psiholoi! !" testele 3r'D 3lpha si 3r'D 4eta peste 1&- 'ilioane (e
re!r" i. in!l"0Jn( i 42 999 ofi eri& Din a!el 'o'ent se poate sp"ne !) s-a n)s!"t psiholoia 'ilitar)
a'eri!an)& Gn!epJn( !" an"l 1838 a !res!"t interes"l pentr" psiholoia 'ilitar). :n spe!ial pentr"
pro,le'ele (e sele! ie. !lasifi!are i reparti ie a 'ilitarilor& 3stfel a fost proie!tat 3r'D General
Classifi!ation Test ?3GCT@. !are a fost "tili0at :n al (oilea ra0,oi 'on(ial pentr" testarea a 12 'ilioane
'ilitari& Gn paralel a" fost !onstr"ite i alte ,aterii (e teste pentr" a fi "tili0ate la sele! ia pentr" (iferite
ar'e spe!iale&
Gn Ro'Jnia :n 1811. (o!tor"l 'ilitar 6i!tor 3nastasi" a intro("s. pentr" pri'a (at) :n ar'ata
ro'Jn). sele! ia i !ontrol"l 'e(i!al al personal"l"i na+iant&
3pli!a iile e+al")rii psiholoi!e :n ar'at) a" :n +e(ere trei (o'enii 'aHoreF
1& 'anae'ent"l personal"l"i i reparti iei la (iferite spe!ialit) i 'ilitare&
2& e+al"area so!io-psiholoi!)
3& e+al"area !lini!)
O(at) !" intrarea Ro'Jniei :n N3TO aria "tili0)riii testelor psiholoi!e :n (o'eni"l 'ilitar a
!"nos!"t o p"terni!) eBtin(ere. testele fiin( folosite :n (i+erse (o'enii pre!"'F
) selec ia pentru instruire primar - se apli!) (iferit (e !)tre (iferite na i"ni. :n f"n! ie (e (e0+oltarea
ser+i!iilor psiholoi!e ale ar'ateiI a!olo "n(e ser+i!i"l 'ilitar este o,liatori". e+al"area psiholoi!) o
s"pli'entea0) pe a!eea 'e(i!al)& Pro,ele psiholoi!e la !are se apelea0) s"ntF The Co'p"teri0e(
3(apti+e S!reenin Test ?C3ST@ i 3r'e( %or!es C"alifi!ation Test ?3%CT@&
) screening i testare pentru instruirea primar - !onstit"ie (o'eni"l !el 'ai i'portant (e apli!are a
testelor psiholoi!e i (e 'are interes !" pri+ire la orientarea re!ent) (e !o'p"teri0are a eBa'en"l"i
psiholoi!I "na (in ,ateriile (e teste !o'p"teri0ate !" !ele 'ai eBtinse !er!et)ri este 3r'e( Ser+i!es
6o!ational 3ptit"(e 4atterD ?3S634@&
) selec ia i screening)ul speciali tilor = eB& !ontrolori (e trafi! aerian. pilo i. artileri ti. tr"pele spe!iale
et!&
) cunoa terea factorilor generali "n recrutare - "tili0ea0) instr"'ente (e !er!etare psiho-so!iale i
e!ono'i!e pentr" a o,tine "n profil eneral infor'ati+ (espre re!r" i&
34
) proceduri de reparti ie la diferite arme = opti'i0ea0) reparti ia pe !Jte+a spe!ialit) i 'ilitare
'aBi'i0Jn( perfor'an ele. sta,ilitatea personal"l"i 'ilitar i poten ial"l (e reJn!a(rare :n for ele ar'ate
) selec ia candida ilor pentru corpul de ofi eri - tehni!ile "tili0ate p"n a!!ent"l :n pre0ent pe str"!t"rarea
"nor teste (eri+ate (in a!ti+itate. pe !onstr"irea "nor sit"a ii si'"late ?teste sit"a ionale@ i pro,e (e
personalitate& OSS-"l. pre!"rsor"l CI3. a proie!tat o ,aterie (e teste !o'pleB). !are in+estihea0)F
'oti+a ia pentr" a! i"ni infor'ati+e. enerie i ini iati+). intelien ). sta,ilitate e'o ional). !on("!ere i
si"ran )& Ca instr"'ente (e sele! ie s"nt "tili0ate teste !reion-hJrtie. inter+i"l. teste sit"a ionale.
e+al"area !oleilor i o,ser+area :n sit"a ii eBtra profesionale&
) anali$a muncii = !"prin(e anali0e ale post"rilor pentr" fie!are spe!ialitate 'ilitar)& 3nali0a '"n!ii este
orientat) pe aspe!te !aF i(entifi!area sar!inilor. e+al"area i'portan ei i !Jt (e !riti!) este sar!ina
respe!ti+). anali0e !o'porta'entale. fre!+en a perfor'an ei !er"te. (ifi!"ltatea :n+) )rii sar!inii
respe!ti+e et!& US 3ir %or!e "tili0ea0) "n siste' !o'p"teri0at (e anali0) psiholoi!) - Co'prehensi+e
Data 3nalDsis Prora' ?COD3P@&
) sisteme de msurare i evaluare a performan elor recru ilor "n perioada de instruire i evaluarea
periodic = "tili0ea0) siste'e efi!iente (e e+al"are (iferen iate pe spe!ialit) i 'ilitare&
) de$voltarea carierei militare = se reali0ea0) prin inter'e(i"l (iferitelor siste'e (e orientare
profesional) ?'ilitara@ !o'p"teri0ateF US Na+D +o!ational infor'ation sDste' ?N6IS@. US 3r'D
e("!ation infor'ation sDste' ?3REIS@. US 3r'D Offi!er !areer infor'ation an( plannin sDste'
?OCIPS@ et!&
D,eni%l !si"l#iei trans!rt%rilr
Testarea psiholoi!) :n (o'eni"l psiholoiei transport"rilor are o tra(i ie respe!ta,il). !e :n!epe
:n an"l 1819. !Jn( 5"nster,er a !reat "n test (e aptit"(ini profesionale pentr" +at'ani. test !onsi(erat a
fi pri'"l pro!e(e" (e sele! ie a parti!ipan ilor la !ir!"la ia r"tier)& 3!east) a!ti+itate a !"nos!"t "lterior
o i'portant) (e0+oltare. :n pre0ent testele fiin( "tili0ate 'asi+ :n la,oratoarele (e testare psiholoi!) (in
transport"ri&
EBa'inarea :n a!est (o'eni" este per'anent) i se reali0ea0) !" n"'eroase teste. fie ele (e tip
!reion = hJrtie. fie pe aparate ?foarte !ostisitoare@& Datorit) !ost"rilor. ti'p"l"i :n(el"nat pentr"
apli!area. (ar i pentr" interpretarea testelor psiholoi!e :n "lti'ii ani s-a eBtins la s!ar) lar) "tili0area
test)rii !o'p"teri0ate. !eea !e a f)!"t posi,il) i orani0area la,oratoarelor :n re ea. !" pre!)(ere :n
(o'eni"l transport"rilor aeriene i fero+iare&
D,eni%l !si"l#iei s!rti4e
3#
Testarea psiholoi!) este "tili0at) at"n!i !Jn( se ri(i!) pro,le'a !ont"r)rii profil"l"i psiholoi! al
H"!)torilor (e e!hip) sa" al !elor !are pra!ti!) atletis'"l i este "r'at) (e (iano0a psiholoi!)& 3!est
pro!es este o,liatori" :naintea :n!eperii pre)tirii psiholoi!e& 3stfel se pot :',"n)t) i perfor'an ele
sporti+e. pentr" e+al"area !)rora s"nt "tili0ate :n spe!ial teste (e ran(a'ent psihi! i teste (e
personalitate&
D,eni%l $er$et/rii tiin ifi$e
Ela,orarea "n"i test psiholoi! poate fi !onsi(erat) o a!ti+itate (e !er!etare :n sine (in !a"0a
n"'eroaselor (ate !are tre,"ies! !ole!tate. sele!tate pe ,a0a ipote0elor ela,orate. +erifi!ate i "lterior.
e+al"ate. prin reali0area "nor (e'ers"ri eBperi'entale& D"p) ela,orarea i +erifi!area !riteriilor (e
apre!iere a test"l"i a!esta poate fi "tili0at :n !er!etarea tiin ifi!). !a insr"'ent +ali( (e in+estia ie&
Cer!etarea tiin ifi!) este "tili0at) !" pre!)(ere :n (o'eni"l psiholoiei (iferen iale. prin
!o'pararea ran(a'entelor (iferitelor r"p"ri (e s",ie! i. (in p"n!t (e +e(ere al a,ilit) ilor sen0iti+-
'otri!e. !oniti+e. afe!ti+e. 'oti+a ionale. psihoso!iale et!&
Psi",etria i -ia#n6a !si"l#i$/
Psiho'etria este ansa',l"l (e 'eto(e !antitati+e "tili0ate :n psiholoie !are p"n :n !orespon(en )
an"'ite propriet) i ale n"'erelor !" an"'ite propriet) i ale faptelor psihi!e&
La !rearea psiho'etriei :n afar) (e psiholoi a" !ontri,"it. !hiar (a!) n" :n 'o( (ire!t. i filo0ofii&
O serie (e l"!r)ri ap)r"te :n se!olele E6II. E6III i EIE !"prin( i(ei !e +or infl"en a foarte '"lt
!er!et)rile i for'"l)rile (in (o'eni"l tiin elor !o'porta'entale& Un"l (intre a!e tia este filo0of"l i
'ate'ati!ian"l Rene Des!artes. !are s-a o!"pat (e pro,le'a 'o("l"i :n !are s"nt rela ionate pro!esele
'entale i pro!esele fi0i!e& Psiho'etria are o istorie '"lt 'ai !o'pleB). :nainte (e sfJr it"l se!ol"l"i al
EIE-lea i :n!ep"t"l se!ol"l"i EE eBistJn( preo!"p)ri intense :n a!est sens ale '"ltor a"tori
?eB&>&>"n(t. %r&Galton. E&>e,er. N&Cattel et!&@. fie!are a+Jn( o parte (e !ontri," ie la !rearea a!est"i
(o'eni" eBtre' (e i'portant. (ar i '"lt !ontro+ersat al psiholoiei&
In(iferent (e (isp"tele pri+in( VpaternitateaK "nei no i"ni sa" a alteia. la tre!erea (intre "lti'ele
(o") se!ole ale 'ileni"l"i 2 s-a pro("s :n (o'eni"l psiholoiei "n salt (eose,it prin pro'o+area
'eto(elor !antitati+e :n tiin a psiholoiei& 3stfel. feno'enele psihi!e. prin eB!elen ) s",ie!ti+e. a" p"t"t
fi ')s"rate i e+al"ate 'ate'ati!. r)sp"n0an("-se "neia (intre !ele 'ai serioase a!"0e. (in !a"0a !)reia
'"lt ti'p psiholoiei n" i-a fost a!or(at stat"t"l (e tiin )&
3$
Gn!ep"t"l se!ol"l"i EE se !ara!teri0ea0) prin apari ia pri'ei !ateorii (e teste - testele (e
intelien )& D"p) !e 3& 4inet i T& Si'on a" al!)t"it pri'a VS!al) 'etri!) a intelien eiK !e !"prin(ea 39
(e ite'i. a a+"t lo! o intensifi!are f)r) pre!e(ent a interes"l"i pra!ti!ienilor pentr" a!este instr"'ente !e
:n!ep a fi apli!ate :n !oli. :n!hisori. tri,"nale pentr" !opii et!&
3pli!area "nor teste psiholoi!e si'ple. !ole!tarea "nor infor'a7ii prin o,ser+a7ie. inter+i"
ana'nesti!. 'eto(a ,iorafi!) repre0int) a,ia :n!ep"t"l pro!es"l"i (e psiho(iano0)& Desprin(erea
se'nifi!a7iilor (atelor ,r"te. printr-"n pro!es !o'pelB (e p"nere :n rela7ie a faptelor pentr" a (es!ifra
in+arian7ii personalit)7ii. este a(e+)rat"l pro!es (e psiho(iano0)& Instr"'entele prin!ipale "tili0ate :n
psiho(iano0) s"nt test"l psiholoi!. o,ser+a ia !o'porta'ent"l"i +er,al sa" non+er,al i inter+i"l&
Diano0a psihi!) este o ra(iorafie a atri,"telor personalit)7ii. o a!7i"ne !o'pleB) (e !ole!tare /i
siste'ati0are a infor'a7iilor (espre o an"'it) persoan) :n s!op"l a'elior)rii a(apt)rii a!esteia la 'e(i"l
/!olar. fa'ilial. al '"n!ii /i la !onteBtele (e +ia7)&
Psiho(iano0a este (eopotri+) (is!iplin) (i(a!ti!) /i (is!iplin) apli!at) :n !on!ert"l ra'"rilor
psiholoiei. nefiin( posi,il) :n afara teoriei /tiin7ifi!e. (eoare!e ar (eenera :ntr-o a!ti+itate !e n" are
ni'i! !o'"n !" pra!ti!a /tiin7ifi!)&
Psiho(iano0a are '"lte p"n!te (e interse!7ie !" psiholoia eBperi'ental)& 5"lte (in 'eto(ele /i
tehni!ele eBperi'entale a" (e+enit. prin stan(ar(i0are /i etalonare 'iHloa!e (e psiho(iano0)& De
ase'enea. este (e (orit !a :ntot(ea"na eBa'en"l psiholoi! (ianosti! s) :'pr"'"te rioarea /i
eBa!titatea eBperi'ent"l"i& N" 'ai p"7in a(e+)rat este !) '"n!a (e psiho(iano0). (at fiin( o,ie!t"l s)"
:n !ontin") s!hi',are. (at) fiin( "ni!itatea /i !ara!ter"l in(i+i("al al rela7iei s",ie!t-psiholo. repre0int)
(e fie!are (at). prin ipote0ele a+ansate /i prin +erifi!area lor. "n pro!es ase')n)tor eBperi'ent"l"i& Pe (e
alt) parte. '"lte (in 'iHloa!ele (e psiho(ianosti! s"nt "tili0ate !a 'iHloa!e antrenate :n eBperi'ente
?testele psiholoi!e@&
Este (e a/teptat !a o(at) !" infor'ati0area /i !i,erneti0area 'ai t"t"ror (o'eniilor a!ti+it)7ii
"'ane pon(erea pre)tirii /!olare /i profesionale s) o!"pe (in !e :n !e 'ai '"lt spa7i" :n ("rata 'e(ie (e
+ia7)& Ca atare. rol"l test)rii psiholoi!e :n (o'eni"l psiho(pe(aoi! este (e a/teptat s) Hoa!e "n rol tot
'ai i'portant :n a'eliorarea ran(a'ent"l"i /!olar /i. :n eneral. :n !re/terea ni+el"l"i (e a(aptat,ilitate
la eBien7ele /!olare&
5o,ilitatea (in !e :n !e 'ai !res!"t) a profesiilor. enerat) (e !)"tarea per'anent) a "nor noi
s"rse (e renta,ilitate /i a noi ni/e (e pia7). +a spori !erin7ele (e a(aptare rapi(). (e re!on+ersie
profesional). (e :ntre7inere !ontin") a !o'peten7ei profesionale. soli!it)ri !are n" +or r)'Jne f)r) e!o"
as"pra e!hili,r"l"i psihi! eneral. as"pra s)n)t)7ii 'entale& Prin "r'are +a !re/te tot 'ai '"lt rol"l
test)rii psiholoi!e i al (iano0ei :n !onsilierea persoanelor pe tot par!"rs"l +ie7ii pentr" a !re te ra("l
(e a(apta,ilitate la noile i tot 'ai soli!itantele !erin e ale +ie ii&
3-
3!!ent"area (is!repan7elor so!iale /i e("!a7ionale. pe ("rata tran0i7iei prel"nite !)tre e!ono'ia
(e pia7) +a spori pon(erea 'inorit)7ii (e0a+antaHate !"lt"ral /i e("!a7ional :n ansa',l"l pop"la7iei 7)rii
noastre& Psiho(iano0a +a tre,"i s) r)sp"n() pro+o!)rii (e a r)'Jne i'par7ial). ra7ie "nei 'eto(oloii
a(e!+ate. :n (o'eni"l a!ti+it)7ii (e orientare sele!7ie /i plasare :n '"n!) a a!estor !ateorii so!iale&
Pe (e alt) parte. (e0+oltarea so!iet)7ii ro'Jne/ti pe !oor(onatele e!ono'iei (e pia7). "n(e
op7i"nea li,eral) p"ne a!!ent pe +aloarea in(i+i("al). pe !o'peti7ie. +a ar"'enta :n plan i(eoloi! rol"l
elitelor. iar :n plan"l realit)7ii e("!a7ionale +or tre,"i sti'"late +Jrf"rile& Gn !onse!in ). testarea
psiholoi!) i (iano0a +a tre,"i s)-/i a!or(e 'eto(oloia :n sens"l (e!el)rii !a0"rilor (e s"pra(otare /i
!ontin")rii efort"rilor (e proie!tare a "n"i 'e(i" e("!a7ional (iferen7iat&
5o(ifi!)rile :n str"!t"ra soli!it)rilor. :n pri+in7a raport"l"i (intre i'pli!area plan"l"i psiho'otor.
:n s!)(ere. /i a !el"i !oniti+. :n !re/tere. (in "lti'ele (e!enii /i !ele (in +iitor !are n" s"nt re" (e
:ntre+)0"t. in(i!) ten(in7a (e a!!ent"are a rol"l"i pronosti! al s",str"!t"rilor !oniti+e /i afe!ti+e al
!alit)7ilor interati+e ale personalit)7ii pentr" s"!!es"l o!"pa7ional& Prin "r'are este (e a/teptat s) !reas!)
:n !ontin"are rol"l 'eto(elor (e psiho(ianosti!are a aptit"(inilor !oniti+e. :n spe!ial al intelien7ei.
pre!"' /i al 'eto(elor pentr" in+estiarea personalit)7ii. !are e+ol"ea0) !)tre o +i0i"ne interati+).
holist). "'anist) /i !are a!!ent"ea0) (rept !ara!teristi!) f"n(a'ental) a personalit)7ii. efi!a!itatea&
Gn !onse!in ). este (e a teptat !a rol"l psiholo"l"i :n Ro':nia. :n !onteBt"l pro+o!)rilor a!t"ale
a(resate psiholoiei. s) se a'plifi!e tot 'ai '"lt&
ASPECTE ETICE LEGATE DE UTILIZAREA TESTELOR PSIHOLOGICE
EBa'en"l psiholoi! /i "tili0area testelor psiholoi!e. (ar /i ori!e a!7i"ne pe plan psiholoi! are
n"'eroase i'pli!a7ii so!iale /i eti!e& 3sist)' la o "tili0are a,"0i+) a "n"i instr"'entar psiho(ianosti!
al)t"ri (e o'iterea "nor nor'e ele'entare ale respe!t)rii (rept"rilor o'"l"i. 'oti+ pentr" !are "nele 7)ri
/i-a" ela,orat "n siste' H"ri(i! (e prote!7ie. toto(at) fiin( re(a!tate nor'e eti!e /i stan(ar(e (e "tili0are a
testelor psiholoi!e /i pra!ti!are a psiholoiei&
Stan(ar(ele sta,ilite (e 3so!ia ia Psiholoilor (in Ro'Jnia pentr" testare psiholoi!) !"prin( atJt
nor'e profesionale pentr" "tili0area test"l"i. !Jt i nor'e pentr" pro!e("rile (e a('inistrare&
Din p"n!t (e +e(ere al "tili0)rii test"l"i a!este nor'e !"prin(F
- prin!ipii enerale (e "tili0are
- testarea !lini!)
- testarea e("!a ional)
- testare "tilit) ii test"l"i
- li!en ierea i !alifi!area profesional) i o!"la ional)
- e+al"area prora'"l"i
31
A. Pentr" a$ti4itatea s!e$ifi$/ a test/rii !si"l#i$e nor'ele profesionale rele'entea0)F
a. calificarea e%a&inatorului = se !onsi(er) !) pot "tili0a teste psiholoi!e (oar profesioni ti
!alifi!a i. !areF
- a" !"no tin e as"pra ')s"r)rii psiholoi!e
- !"nos! istori!"l pro,elor pe !are le "tili0ea0)
- a" eBperien ) :n "tili0area testelor
- a" !"no tin e :n (o'eni"l :n !are apli!) testele
- a" ni+el"l (e !o'peten ) ne!esar !"'p)r)rii i "tili0)rii fie!)r"i test
Una (in !erin7ele f"n(a'entale ale test)rii psiholoi!e este !a testele s) fie 'Jn"ite n"'ai (e "n
personal !alifi!at& 3!easta este "na (in ')s"rile l"ate pentr" a proteHa s",ie!7ii (e "nele a,"0"ri !are pot
fi !o'ise !" o!a0ia eBa'in)rilor psiholoi!e& Utili0area a,"0i+) (e teste /i testarea psiholoi!) !on("s)
(e nespe!iali/ti este eBtre' (e ()"n)toare. atJt pentr" s",ie!t. !Jt /i pentr" anaHator. :n sens"l !) se
poate aH"ne la "tili0area "nor infor'a7ii false& Lipsa (e !"no/tin7e (espre testele psiholoi!e.
+"lari0area lor. interpret)rile eronate /i il"0ia !) ori!ine pose() "n test :l poate /i a('inistra /i interpreta.
a ("s la '"lte ne:n7eleeri !" pri+ire la nat"ra testelor /i "tilitatea lor& Toto(at). a!este false !on!ep7ii
(espre teste /i eBa'en"l psiholoi! a" enerat n"'eroase !riti!i /i re+olte antitest&
Psiholoii tre,"ie s)-/i apere /i respe!te profesia& Nor'ele interne (e proteHare s"nt ,ine
rele'entate. :ns) ins"fi!ient !"nos!"te :n pre0ent. 'oti+ pentr" !are se i'p"ne o !o'"ni!are 'ai
eBtins) !" p",li!"l lar. o e("!are a a!est"ia :n !eea !e pri+e/te in+estiarea /tiin7ifi!) a personalit)7ii.
pre!"' /i aten ionarea !" pri+ire la a a-0isa KtestareK pe !are o fa! persoanele nea+enite. !are a" alte
spe!iali0)ri (e!Jt a!eea (e psiholo& Ins"fi!ienta !o'"ni!are /tiin7ifi!) !" p",li!"l a l)sat !J'p li,er (e
a!7i"ne 0iari/tilor. i'postorilor /i (iletan7ilor s) pop"lari0e0e "n (o'eni" al /tiin7ei pentr" !are n" a" ni!i
o pre)tire&
Sol"7ia prop"s) /i a!!eptat) (e n"'eroase state este !a (rept"l (e profesare a psiholoiei s) fie
a!or(at pe ,a0a "nor stan(ar(e (e !o'peten7). a "nor li!en7e a!or(ate (e for"rile leale (e !ontrol a
a!ti+it)7ii psiholoilor& 3stfel. "n anaHator sa" "n s",ie!t s"p"s "n"i eBa'en prin teste psiholoi!e
tre,"ie s) poat) !ontrola !o'peten7a eBa'inator"l"i&
Ori!e +iolare a nor'elor eti!e (e "tili0are a testelor psiholoi!e tre,"ie s) !on("!) la san!7i"ni !a
ori!e fals. 'erJn( pJn) la retraerea (rept"l"i (e pra!ti!are a profesiei sa" (e pe(eaps) !onfor' !o("l"i
penal&
Gn eneral. (istri,"7ia testelor psiholoi!e este restrJns) la persoanele !are a" !el p"7in "n 'aster
:n psiholoie sa" !"rs"ri e!hi+alente ori fo!ali0ate pe o an"'it) pro,le') (e psiho(iano0)& 3lte (o+e0i
ale !o'peten7ei pot fi titl"l (e (o!tor sa" !el (e a,sol+ent al "n"i !"rs (e /tiin7e aprof"n(ate& Si'pla
a,sol+ire a "nei fa!"lt)7i (e psiholoie este ins"fi!ient)&
38
Cataloaele !are pre0int) teste psiholoi!e spe!ifi!) /i ni+el"l (e !o'peten7) ne!esar !"'p)r)rii
/i "tili0)rii "n"i test psiholoi!& Pentr" st"(en7ii !are "tili0ea0) teste psiholoi!e. :n '"lte 7)ri se pretin(e
(e !)tre (istri,"itorii (e teste se'n)t"ra persoanei responsa,ile (e a!ti+itatea st"(ent"l"i respe!ti+&
b. calitatea procedurilor i instru&entelor de &surare = se refer) la !alitatea intrinse!) a a!estora -
"n test n" este lansat pe pia7) f)r) !a anterior a!esta s) fi fost +erifi!at&
!& ob inerea consi& &)ntului subiectului pentru e%a&inarea psi'ologic = pres"p"ne o,lia ia
psiholo"l"i (e a eBpli!a s",ie!t"l"i 'oti+"l eBa'in)rii = :n for') s!ris). se'nat) (e a',ele
p)r i&
d. confiden ialitatea re!ultatelor - se refer) la inter(i! ia (e a !o'"ni!a re0"ltatele test)rii "nei ter e
persoane. f)r) !onsi' )'Jnt"l s",ie!t"l"i&
Re0"ltatele eBa'en"l"i psiholoi! leate (e pro,le'ati!a orani0a7ional) ?n" (e !ea spe!ifi!)
(iano0ei !lini!e sa" e("!a7ionale@ se !o'"ni!) :n pri'"l rJn( s",ie!t"l"i& El are (rept"l s)-/i !"noas!)
re0"ltatele perfor'an7elor la testele (e aptit"(ini /i (e !"no/tin7e& C" el se pot ini7ia /i "nele (is!"7ii pe
'arinea !on!l"0iilor la testele (e personalitate& Tot el (e!i(e (a!) re0"ltatele test)rii se +or !o'"ni!a
'ai (eparte sa" n"&
Gn !on(i iile :n !are s",ie!t"l eBa'inat repre0int) "n peri!ol pentr" sine sa" pentr" alte persoane
re0"ltatele se pot !o'"ni!a 'e(i!"l"i. a+o!at"l"i sa" psiholo"l"i a!est"ia&
Gn !on(i iile eBa'in)rii r"p"rilor n" se afi ea0) re0"ltatele eBa'en"l"i psiholoi!. f)!Jn("-se
p",li!) (oar o apre!iere (e tip a('is * respins. pentr" a e+ita s"spi!i"nea +iol)rii inti'it) ii s",ie! ilor
eBa'ina i& Confi(en 7ialitatea este o pro,le') (eli!at)& Gntre,area f"n(a'ental) !are se p"ne :n a!est !a0
este !ine are a!!es la (atele eBa'en"l"i psiholoi! /i !e (ate poate s) ofere psiholo"lS
Utili0area ,)n!ilor (e (ate !o'p"teri0ate fa!ilitea0) p)strarea !onfi(en7ialit)7ii eBa'in)rilor
psiholoi!e& Co'paniile apelea0) tot 'ai fre!+ent la astfel (e sol"7ii. psiholo"l fiin( "ni!"l r)sp"n0)tor
(e p)strarea se!"rit)7ii (atelor& 4)n!ile (e (ate a" '"ltiple a+antaHe :n sens"l !) ele per'it sto!area "n"i
+ol"' 'are (e infor'a7ii pe "n spa7i" relati+ restrJns. per'it re)sirea "/oar) a infor'a7iei !)"tate /i. (e
ase'enea. (er"larea "nor prora'e (e !er!etare "tile&
e. co&unicarea re!ultatelor testrii = se reali0ea0) prin sinteti0area lor s", for'a raport"l"i
psiholoi!. ("p) prel"!rarea i interpretarea re0"ltatelor ?n" s", for'a lor ,r"t)@&
Pro,le'a !are se p"ne n" este atJt (e !o'"ni!are a re0"ltatelor eBa'en"l"i psiholoi!. !i a
'anierei :n !are tre,"ie s) se fa!) a!east) !o'"ni!are& Psiholo"l tre,"ie s) fie foarte pre+)0)tor /i atent
la !eea !e !o'"ni!) (eoare!e 'o("l s)" (e eBpri'are poate (a na/tere la !onf"0ii& ?eB& '"lte persoane
49
!onsi(er) !) +aloarea "n"i IC in(i!) o !ara!teristi!) fiB) a in(i+i("l"i. !are poate pre(eter'ina ni+el"l
reali0)rii sale intele!t"ale@& Perfor'an7ele la "n test pot infl"en7a +ia7a "n"i in(i+i(& C"noa/terea
re0"ltatelor la "n test (e !"no/tin7e poate (es!"raHa "n st"(ent sa" :l poate 'o,ili0a - tot"l (epin(e (e
'o(alitatea :n !are :i este p"s) pro,le'a&
f. specificarea efectului discri&inatoriu al test"l"i as"pra r"pelor 'inoritare = se ri(i!) :n
!on(i iile "tili0)rii test"l"i :n sele! ia profesional) i al eBisten ei "n"i sin"r pra (e
a('isi,ilitate
Ter'en"l (e 'inoritate este l"at :ntr-"n sens foarte lar. el (efinin( "n an"'it r"p. n" eB!l"si+
etni! ? eB&pro,le'a (is!ri'in)rii seB"ale. (e na7ionalitate. +Jrst) et!@&
Con(i7iile !"lt"rale spe!ifi!e "nei 7)ri se eBtin( /i la (o'eni"l psiholoiei& Se /tie !) testele
')soar) (iferite e/antioane !o'porta'entale. ori. a!este !o'porta'ente s"nt (eter'inate !"lt"ral&
3!easta este eBpli!a7ia '"ltor (iferen7e :n !eea !e pri+e/te perfor'an7ele la testele (e atit"(ini. +alori.
'oti+a7ionale. (e intelien7) et!&
O riH) (eose,it) a psiholoilor se :n(reapt) spre transp"nerea testelor (intr-o !"lt"r) :n alta& Da!)
"n"i e"ropean i se (a" pro,le'e leate (e ')s"rarea te'perat"rii :n s!ala %ahrenheit /i n" :n Celsi"s. el
+a :ntJ'pina 'ari (ifi!"lt)7i :n re0ol+are& Pro!e("rile (e a(aptare pri+es! "tili0area "nor tehni!i pre!"'
anali0a (e !on7in"t. "tili0area r"p"rilor (e eBper7i sa" retro+ersi"nea&
3l)t"ri (e a!este tehni!i (e l"!r" !alitati+e a" fost (e0+oltate /i o serie (e pro!e("ri statisti!e 'ai
'"lt sa" 'ai p"7in sofisti!ate& Pro,le'a !ea 'ai a!"t) se refer) :ns) la interpretarea s!or"rilor (e test& De
pil(). (a!) psiholo"l o,ser+) !) la "n test (e !o'prehensi"ne +er,al) "n r"p 'inoritar o,7ine "n s!or
'ai 'i! (e!Jt alt"l. este fires! s)-/i p"n) :ntre,area (e !e s-a pro("s a!east) (iferen7) (e perfor'an7)S
Ca"0ele ar p"tea fi '"ltipleF o ins"fi!ient) !"noa/tere a li',ii. !aren7e e("!a7ionale. o 'oti+a7ie s!)0"t)
sa" alte !a"0e& Gn a!este !a0"ri psiholo"l tre,"ie s) opere0e !" nor'e (iferen7iate pe r"p"ri 'inoritare&
Ori!e testare psiholoi!) are /i o an"'it) (o0) (e s",ie!ti+itate& O sele!7ie profesional) reali0at)
!" aH"tor"l testelor psiholoi!e poate a("!e "n !J/ti "nei !o'panii. 'ai 'are (e!Jt (a!) n" se apelea0)
la a!est 'iHlo!. :ns) re0"ltat"l "nei sele!7ii profesionale n" !onfir') re"/ita profesional) 199T&
Psiholo"l are responsa,ilit)7i 'aHore fa7) (e 'aterial"l "'an !" !are l"!rea0)& 3!esta este
'oti+"l pentr" !are psiholoia apli!at) se i'p"ne s) fie proteHat) (e lei i nor'e !lare. !are s ) n" 'ai
per'it) pre0en a i'postorilor&
g. protecia inti&itii subiectului
C" o!a0ia "n"i eBa'en psiholoi! se p)tr"n(e :n inti'itatea s",ie!t"l"i. se Vs!or'one/teK +ia7a
sa pri+at)& Testele (e personalitate fa! foarte ,ine a!est l"!r". a!esta fiin( /i o,ie!ti+"l "tili0)rii lor&
41
Utili0area "nor teste. !"' s"nt !ele (e personalitate. i'p"n psiholo"l"i as"'area "nei 'ari
responsa,ilit)7i /i o 'are (is!re7ie&
Psiholo"l are o,lia7ia s) eBpli!e s",ie!t"l"i 'oti+"l eBa'en"l"i psiholoi! /i s) o,7in) a!or("l
a!est"ia (e a se s"p"ne la test& 3!ela/i l"!r" pri+e/te /i (i+"larea re0"ltatelor test)rii psiholoi!e&
De'ers"l se!+en7ial al "nei eBa'in)ri psiholoi!e :n s!op (e sele!7ie profesional) este "r')tor"lF
li se eBpli!) s",ie!7ilor o,ie!ti+"l eneral al eBa'en"l"i psiholoi!&
se tre!e la eBa'inarea psiholoi!) propri"-0is) ?psiholo"l tre,"ie s) se asi"re !) to7i
!an(i(a7ii a" :n7eles instr"!7i"nile (e l"!r" /i /ti" !e a" (e f)!"t@
se interpretea0) (atele test)rii psiholoi!e&
se (is!"t) !" fie!are !an(i(at :n parte re0"ltat"l o,7in"t /i i se !ere a!or("l (e a intro("!e
sa" n" re0"ltat"l :n ,a0a (e (ate a !o'paniei& Da!) r)sp"ns"l este VNUK. at"n!i proto!oalele
se (istr"& Da!) r)sp"ns"l este VD3K (atele eBa'in)rii se sto!hea0) /i a!estea pot fi "tili0ate
:n s!op"ri eBperi'entale sa" !" o!a0ia ini7ierii altor (e!i0ii (e personal&
:n 'o( o,i/n"it tre,"ie e+itat) afi/area re0"ltatelor eBa'en"l"i psiholoi!& %or'"la
re!o'an(at) este (e a afi/a n"'ai n"'ele persoanelor sele!tate. f)r) alte (ate !are ar p"tea
!onstit"i o +iolare a inti'it)7ii& Cei nere"/i7i la "n eBa'en (e sele!7ie ni!i n" tre,"ie a'inti7i&
3!est l"!r" se i'p"ne 'ai ales !Jn( s"nt "tili0ate teste (e intelien7) sa" (e personalitate.
eti!hetele nefiin( in(i!ate :n a!este !a0"ri (eoare!e ar p"tea le0a "nii s",ie!7i&
Dis!re7ia /i p)strarea anoni'at"l"i s"nt ele'ente !are tre,"ie s) !ara!teri0e0e a!ti+itatea
psiholo"l"i&
4& Pr$e-%rile -e testare !si"l#i$/
Pro!e("rile (e testare psiholoi!) rele'entate (e nor'ele profesionale +i0ea0) atJt !erin ele
pentr" pre0entarea test"l"i. !Jt i !erin 7e pri+itoare la eBa'en"l propri"-0is (e testare&
Ori!e eBa'en psiholoi! tre,"ie 'ai :ntJi pre)tit. pre)tire !are :n!epe !" +erifi!area test"l"i
!are +a fi "tili0at. n" s", aspe!t"l (atelor psiho'etri!e. !i al fel"l"i :n !are a!esta este pre0entat
s",ie!7ilor ?este +or,a 'ai '"lt (e o eBtensie a +ali(it)7ii (e aspe!t@& Un test re(a!tat ne:nriHit. !" re/eli
(e ortorafie. p)tat. !" fi"ri (esenate eronat et!& +a fa!e o i'presie proast) s",ie!7ilor !are n" se +or
i'pli!a :n sar!in) a/a !"' se !ere. afe!tJn("-le perfor'an7ele sa" !res!Jn("-le ni+el"l anBiet)7ii +i0a+i
(e eBa'en"l psiholoi!&
Orani0area eBa'en"l"i psiholoi! i (er"larea a!est"ia !onstit"ie. (e ase'enea. +aria,ile !are
pot afe!ta perfor'an7ele s",ie!7ilor& EBa'enele psiholoi!e i'pro+i0ate :n !on(i ii ne!oresp"n0)toare -
:n s)li lipsite (e 'ese. !" o l"'ino0itate i'proprie. )l)ioase. neaerisite et!& +or ("!e la (istorsionarea
re0"ltatelor&
42
De ase'enea. tre,"ie pre!i0at) inter(i! ia (e a eBa'ina s",ie! ii pre0en i la eBa'inare !are n"
s"nt pre)ti i sa" n"- i (a" !onsi' )'Jnt"l& S",ie! 7ii eBa'ina7i ("p) '"lte ore (e '"n!) ?eB& la ie/irea
(in s!hi',@ !Jn( s"nt (eHa o,osi7i sa" poate !hiar ep"i0a i a". (e ase'enea. perfor'an e s!)0"te la
testare&
Gn !onse!in ). este in(i!at !a eBa'en"l psiholoi! s ) fie an"n7at (in ti'p. !" spe!ifi!area "nor
!on(i7ii 'ini'e (e !onfort. pretinse s",ie!t"l"i ?s) n" se pre0inte la eBa'en o,osit. s) n" fi !ons"'at
al!ool. s) n" fie :n in(isponi,ilitate fi0i!) (e a fi testat psiholoi! et!&@&
De ase'enea. se a!or() aten ie e+ent"alelor (efi!ien e sen0oriale !are pot 'o(ifi!a i ele
perfor'an a s",ie! ilor ?eB& (a!) este !a0"l. s",ie! ii s"nt aten iona i s) ai,) o!helarii (e +e(ere as"pra
lor@& Unele instit"7ii pretin( !hiar se'narea "nei (e!lara7ii (e !)tre s",ie!t :n a!est sens&
Gn s!op (i(a!ti! eBist) i posi,ilitatea "nei a a-n"'ite Vtest )ri oar,eK. posi,il) :n !onteBt"l :n !are
se :ns"/es! "nele tehni!i (e e+al"are psiholoi!)&
Gn ori!e alt s!op "n eBa'en psiholoi! pretin(e pre0en7a psiholo"l"i&
TESTAREA INTELIGEN EI
GENERALIT I
3ptit"(inea ne () ')s"ra ra("l"i (e orani0are a siste'"l"i personalit)7ii s", aspe!t a(aptati+-
instr"'ental !on!ret& 3ptit"(inile s"nt siste'e sa" s",siste'e opera7ionale s"perior (e0+oltate !are
'iHlo!es! perfor'an e s"pra'e(ii :n a!ti+itate& 3ptit"(inea arata !e poate in(i+i("l. n" !e /tie elI eBist)
persoane !are pose() '"lte !"no/tin7e. (ar n" /ti" s) opere0e !" ele& 3ptit"(inile (epin( (e ere(itate i se
for'ea0) prin :n+) are& La na/tere. o'"l (isp"ne (e o ere(itate !are pri+e/te 'orfoloia f"n!7iilor
oranis'"l"i. posi,ilit)7ile (e a!7i"ne ale !reier"l"i i oranelor (e si' et!& 3+Jn( o ,a0) ere(itar). !are
este +aria,il) (e la "n in(i+i( la alt"l. aptit"(inea se !onstr"ie/te prin eBers)rile prileH"ite (e a!ti+itate.
(e!i se (o,Jn(e/te. astfel !) :ntre ere(itar i (o,Jn(it n" este o opo0i7ie. !i. 'ai (era,). o !ontin"itate.
(ar n" se poate sta,ili !Jt se (atorea0) ere(itar"l"i i !Jt se (atorea0) (o,Jn(irii. fiin( posi,il !a
poten7ial"l ere(itar s) n" fie +alorifi!at (e!Jt par7ial. (ar i a!est poten7ial poate fi (ep)/it i !o'pensat&
In !onstr"irea aptit"(inilor "n rol foarte i'portant :l a" a!ti+itatea. antrena'ent"l si perfe!7ionarea
:n (ire!7ia :n!lina7iilor personale. (ar si a !elorlalte lat"ri ale eBistentei so!iale&
3ptit"(inile se !lasifi!a astfelF
43
a@ ("p) ra("l (e !o'pleBitate F
- si'ple ?ele'entare@ !are se spriHin) pe "n tip o'oen (e operare sa" f"n!7ionare. ele 'iHlo!es!
a!7i"nile si !on(i7ionea0) efi!ienta in an"'ite lat"ri ale a!ti+it)7ii& EBe'pl" F a!"itatea +i0"ala.
olfa!ti+a. si'7"l rit'"l"i. 'e'oria '"0i!alaI
- !o'pleBe. !are s"nt for'ate (in aptit"(ini si'ple. (ar n" prin :ns"'are. !i !a sinte0a& EBe'pl"F
aptit"(inea '"0i!ala. !are este for'ata (in aptit"(ini si'pleF si'7"l rit'"l"i. 'e'oria '"0i!al).
a"0"l '"0i!al. et!&
,@ ("p) sfera (e apli!ati+itate pot fiF
- spe!iale. !are 'iHlo!es! efi!ienta a!ti+itatii intr-"n an"'it (o'eni" ?sporti+. '"0i!al. tehni!.et!&@I
- enerale. !are s"nt "tile pentr" 'ai '"lte sa" toate (o'eniile& EBe'pl"F spirit"l (e o,ser+a7ie.
intelienta&
3ptit"(inile enerale n" pot sa :nlo!"ias!) aptit"(inile spe!iale. ele le pot (oar !o'pensa intr-
o an"'ita ')s"ra&
!@ ("p) nat"ra pro!eselor psihi!e prin !are se eBpri'a F
- aptit"(ini sen0orial-per!epti+e ?eB& +e(erea spa7iala@I
- aptit"(ini psiho'otorii ?eB& !oor(onarea 'an"ala@
- aptit"(ini intele!t"ale ?eB& intelienta@&
S", (en"'ire (e aptit"(ini enerale s"nt re"nite 'ai '"lte f"n!7ii psihi!e. !are. pe (e o parte s"nt
i'pli!ate in toate for'ele (e a!ti+itate. iar pe (e alta parte. s"nt proprii t"t"ror oa'enilor& 3!estea s"nt
i'aina7ia. 'e'oria si intelienta propri"-0isa&
In 'o( !"rent. in !alitate (e aptit"(ine enerala se ia (oar intelienta. ei s",s"'Jn("-i-se atJt
'e'oria. !at si i'aina7ia. fapt !e si-a )sit !on!reti0area pra!ti!a in ela,orarea si +ali(area s!alelor (e
intelienta ?4inet-Si'on. Ter'an >e!hsler-4ell+"e. 3leBan(er@&
SCALA DE INTELIGEN STAN1ORD - <INET

Gn!ep"t"l se!ol"l"i 29 se !ara!teri0ea0a prin aparitia pri'ei !ateorii (e teste - testele (e
intelienta& Preo!"parile pentr" st"(i"l (iferentelor in(i+i("ale a" apar"t in 1894. !an( 5inister"l
Instr"!tiei P",li!e al SU3 a l"at (e!i0ia (e a inlat"ra (in s!oli !opiii !are n" era" !apa,ili sa in+ete
satisfa!ator. 'ai pre!is. !ei retar(ati 'ental& Rasp"ns"l l"i 3&4inet ?parintele psiho'etriei@ si T&Si'on la
a!easta !o'an(a so!iala a !onstat in oferirea "n"i instr"'ent psiho(ianosti! - pri'a Vs!ara 'etri!a a
intelienteiK al!at"it) (in 39 (e ite'i or(onati in f"n!tie (e (ifi!"ltatea lor&
D"pa a!est 'o'ent a a+"t lo! o intensifi!are fara pre!e(ent a interes"l"i pra!ti!ienilor pentr" a!este
instr"'ente !e in!ep a fi apli!ate in s!oli. in!hisori. tri,"nale pentr" !opii et!&
44
Test"l l"i 4inet a fost s"p"s "nor '"ltiple re+i0"iri si tra("!eri in E"ropa (ar 'ai ales in 3'eri!a&
Re+i0"irea fa!"ta (e L&Ter'an in 181$ !onfera a!est"i test (en"'irea (e Stanfor(-4inet Intellien!e
S!ale. (en"'ire !are se pastrea0a si asta0i&
3!est s-a ,a0at pe o te'eini!a preatire (e nat"ra teoreti!a si 'eto(oloi!a& Pri'a +arianta a
test"l"i !"prin(ea 3 pro,e !are +i0a" (e0+oltarea 'otorie si 2- (e pro,e !are ')s"ra" a,ilitatile !oniti+e& 5ai
'"lt (e H"'atate (intre ite'i era" (estinati !elor !" o a!!ent"ata retar(are si toti ite'ii !"prin(ea" sar!ini
!e a+ea" leat"ra !" pro,le'ele +ietii !oti(iene& 3ranHarea finala a sar!inilor a fost (eter'inata prin
a('inistrarea s!alei la "n lot (e #9 (e !opii nor'ali. !" +arsta intre 2 si 12 ani. pre!"' si pe "n esantion
(e !opii retar(ati 'ental&
3!east) pri'a +arianta a s!alei a fost !on!ep"ta pentr" i(entifi!area retar(atilor 'ental !" +arste
intre 2 si 12 ani si s-a ,a0at pe i(eea !a intelienta este o !o'po0itie (e 'ai '"te a,ilitati si !a nat"ra ei
se s!hi',a o(ata !" +arsta&
5eritele test"l"i a" fost e+i(en iate (e !atre D&R&Goo(eno"h. in 1848F
- este !on!ep"t fara pretentia (e a 'as"ra !ate+a fa!"ltati in(i+i("ale. fiin( 'ai (era,a (estinat sa
apre!ie0e (e0+oltarea 'entala enerala a !opil"l"i printr-"n r"p eteroen (e sar!iniI
- este "n test s!"rt si pra!ti!F pres"p"ne 'ai p"tin (e o ora pentr" a('inistrare si ne!esita p"tine
e!hipa'enteI
- test"l 'asoara !eea !e a"torii a" !onsi(erat a fi fa!tor"l esential al intelientei. si an"'e H"(e!ata
pra!ti!aI
- ite'ii a" fost or(onati la "n ni+el (e (ifi!"ltate a(e!+at +arstei&
In 189# s!ala a s"ferit o pri'a re+i0ie. a"torii !onstienti0an( li'itele ei. 'ai ales (o"a (intre eleF
- lipsa (ire!tiilor stan(ar( pentr" a('inistrare.
- lipsa "nor pro!e("ri o,ie!ti+e pentr" (eter'inarea s!or"l"i total&
Re+i0"irea a !onstat in in!l"(erea 'ai '"ltor teste !are sa 'asoare o paleta 'ai lara (e a,ilitati
'entale la !opii !" +arsta intre 3 si 13 ani& Dintre !ei #1 (e ite'i. (oar 1- era" in!l"si in +ersi"nea (in
189#. noii ite'i p"nJn( a!!ent as"pra H"(e!atii. inteleerii si rationa'ent"l"i. iar no"a +ersi"ne per'i Jn( i
(iferenierea !opiilor nor'ali. ea fiin( apli!ata pe "n lot (e 399 (e !opii !" +arsta intre 3 si 13 ani&
O alta i',"natatire a s!alei (in 1891 a fost intro("!erea !on!ept"l"i (e +arsta 'entala. !are este
re0"ltat"l la test"l !e !oresp"n(e +arstei !ronoloi!e a "n"i r"p (e !opii nor'ali&
Ur')toarea re+i0ie a s!alei ?1811@ !"prin(ea !in!i s",teste pentr" fie!are (intre !ele 11 ni+el"ri (e
+arsta i per'itea o e+al"are 'ai rafinat) a intelienei& S!ala este eBtinsa. in!l"0an( si "n ni+el pentr"
a("lti. !" teste !oresp"n0atoare&
In E"ropa s-a" fa!"t re+i0"iri ale s!alei in Ger'ania ?>&Stern. 1812@ si in 3nlia ?C&4"rt. 1821@&
Gn SU3 s-a" efe!t"at !ele 'ai '"lte re+i0iiF in 1891 o +ersi"ne a s!alei (in 189#. iar in 1811 o
tra("!ere a +ariantei (in 1891& %&O"hl'ann a eBtins +arianta s!alei (in 1891. in Hos. (e la 3 ani la 3 l"ni.
4#
(an("-i (en"'irea (e S!ala O"hl'ann-4inet. a!east) +arianta fiin( "na (in pri'ele in!er!ari 'as"rare a
intelien ei !opiilor foarte 'i!i& 3 fost s"p"sa re+i0"irii in 1822. apoi in 1839& R&AerRs tra("!e S!ala
4inet-Si'on si o eBtin(e in an"l 181#& El s!hi',a !on!ept"l (e +arsta 'entala p"nan( in lo! o s!ala pe
p"n!te& In 1823 eBtin(e s!ala in Hos i'pli!an( a!or(area (e p"n!te in lo!"l !re(itelor in ani si l"ni pentr"
rasp"ns"rile !ore!te&
Cea 'ai a'pla si 'ai !"nos!"ta tra("!ere si re!onstr"!tie a reali0at-o LeZis Ter'an. (e la
Uni+ersitatea Stanfor(. +arianta !"nos!"ta s", n"'ele Stanfor(-4inet Intellien!e S!ale&
In 181$. L&Ter'an prop"ne !a +aloarea !oefi!ient"l"i sa fie in'"ltita !" 199. pentr" a e+ita
eBpri'area 0e!i'ala. astfel apare for'"la !are s-a raspan(it in toata l"'eaF I?9653>C ?65Q+arsta
'entala. 6CQ+arsta !ronoloi!a@&
3!easta no"a s!ala. !onstr"ita (e L&Ter'an in 181$. a fost s"p"sa pana in pre0ent la patr" re+i0iiF
in 183-. 18$9. 18-2. 181#& Con!eptele l"i 4inet. si an"'e +arsta ,a0ala. +arsta - plafon. +arsta 'entala.
a" fost retin"te. (ar Ter'an a (orit sa 'eara (in!olo (e intentiile l"i 4inet (e a (epista (oar retar(atii
'ental& El a (orit sa !ree0e "n test !are sa poata (iferentia ni+el"rile sa" ra(ele (e (e0+oltare a a,ilitatii
intele!t"ale intr-o pop"latie nor'ala& Un astfel (e test poate fi folosit n" n"'ai pentr" i(entifi!area si
prono0area a,ilitatilor !opiilor retar(ati. !i si pentr" pre(i!tia perfor'antelor s!olare si a altor !riterii ale
!opiilor nor'ali&
6arianta (in 181$ apare s", (en"'irea Re4i6ia Stanfr--<inet si E@tin-erea S$alei -e
inteli#enta <inet-Si,n& Ite'ii a" fost r"pati pe ni+el"ri (e +arsta. iar test"l a !ir!"lat apoi s",
(en"'irea S$ala -e inteli#enta Stanfr--<inet. !are s-a (o+e(it a fi s"perioara +ariantelor 4inet-Si'on
(in toate p"n!tele (e +e(ere&
Printre !ele 'ai i'portante ele'ente (e no"tate pot fi 'entionate "r'atoareleF
-apar (ire!tiile stan(ar( pentr" a('inistrare si s!orareI
-s"nt ela,orate nor'ele sa" etaloaneleI
-n"'ar"l testelor a !res!"t (e la #4 la 89. ren"ntan("-se la "nii ite'i (in +ariantele initiale si a(a"an("-
se "n n"'ar 'are (e ite'i noi&
In !onstr"irea a!estei s!ale. Ter'an a in!l"s teste !are n" era" atat (e (epen(ente (e eBperientele
(e in+atare spe!ifi!e (in s!oala. a+Jn( !on+inerea !a testele (e intelienta tre,"ie sa !"prin(a sar!ini !are
sa a,or(e0e eBperientele !o'"ne ale !opiilor intr-o !"lt"ra (ata& Gn pl"s. Ter'an a a!!ent"at nat"ra
eneti!a a intelientei si fapt"l !a test"l (e intelienta tre,"ie sa 'asoare potential"l ere(itar&
L&Ter'an si aso!iat"l sa" 5&5errill a" in!ep"t re+i0"irea in 182$ a s!alei (in 181$. ple!an( (e la
(o"a neaH"ns"ri 'aHore ale a!esteiaF
-+ali(itatea s!a0"ta a an"'itor ite'iI
-nerepre0entati+itatea nor'elor&
4$
In 183- a" fost p",li!ate (o"a for'e alternati+e ale test"l"i& Ele a" fa!"t posi,ile testarea si
retestarea !" for'a e!hi+alenta pentr" a (eter'ina (a!a an"'ite eBperiente sa" trata'ente a" s!hi',at
+aloarea CI-"l"i& 3!easta s!ala a fost eBtinsa in Hos pana la 2 ani si in s"s pana la trei ni+el"ri s"perioare
ale a("lt"l"i& %ata (e +arianta anterioara s!ala (in 183- a a+"t 'ai '"lti si 'ai +ariati ite'i& S-a"
intro("s teste noi pri+in( perfor'anta si s-a" re("s testele +er,ale&
Din !ele (o"a for'e alternante a fost !onstr"it in 18$9 "n sin"r instr"'ent. (estinat pentr"
s",ie!tii !" +arsta intre 2 ani si +arsta a("lta& 6arianta pre0inta o serie (e no"tati !"' ar fiF
-+ariate o,ie!te (e Hoa!a pentr" ni+el"rile (e +arsta 'ai s!a0"taI
-"n 'an"al al test"l"iI
-o ,ros"ra !" foi (e rasp"ns&
Ti,!%l ttal -e a-,inistrare este -e ra. insa +aria0a in f"n!tie (e o serie (e +aria,ileF
eBperienta si (eprin(erile eBa'inator"l"i. +arsta si ni+el"l a,ilitatii eBa'inat"l"i&
De o 'are "tilitate pra!ti!a apare 5an"al"l. !are !"prin(e (ire!tii 'ai !lare pri+in( !on("ita !el"i
!e apli!a testele. sta,ilirea raport"l"i !" s",ie!t"l. 'oti+area a!est"ia&
In 18-2 s-a i'p"s ne!esitatea re+i0iei nor'elor "r'arin("-se o,tinerea "nor noi etaloane&
In 181# este p",li!ata "na (intre !ele 'ai ela,orate ,aterii (e intelienta. s", n"'ele (e S$ala -e
inteli#enta Stanfr--<inet ?a patra e(itie@ si s", se'nat"ra "nor psiholoi (e prestii"F R&L&Thorn(iRe.
E&Haen si N&Sattler& 3!easta s!ala se ,a0ea0a pe "n 'o(el ierarhi! al a,ilitatii !oniti+e. !e !"prin(e la
ran("l l"i 3 ni+el"ri si a fost !onstr"ita pentr" a p"tea fi folosita la ,as%rarea a.ilitatilr $#niti4e a
s%.ie$tilr $% 4arsta intre A si AB -e ani2 Ea "r'areste si .ie$ti4e s"pli'entareF
-(e a (iferentia intre ele+ii retar(ati 'ental si ele+ii !" (ifi!"ltati (e in+atareI
-(e a aH"ta la inteleerea 'oti+"l"i pentr" !are "n ele+ are (ifi!"ltati (e in+atare in s!oalaI
-(e a i(entifi!a ele+ii talentati&
3!easta ,aterie $%!rin-e8 ,aterialele !entr% s%.teste* ,an%al%l !entr% a-,inistrare si
s$rare* ,an%al%l te"ni$* faia -e ras!%ns stan-ar-2
4ateria !"prin(e 1# teste !" ite'ii aranHati in or(inea !res!atoare a (ifi!"ltatii. fiin( (ese'nati !"
litere (e la 3 la A& %ie!are ni+el are (oi ite'i. !" "n ra( (e (ifi!"ltate aproBi'ati+ eal& EBa'inator"l
tre,"ie sa sta,ileas!a in raport !" fie!are test. +arsta ,a0ala si +arsta-plafon. 5an"al"l pentr" a('inistrare
oferin( infor'atii (etaliate !" pri+ire la 'o("l !"' se pro!e(ea0a&
Cele &C teste $%!rin- 8
Test"l I = 6o!a,"lar ?!ontine 4$ (e ite'i. (intre !are 14 s"nt i'aini a "nor o,ie!te !o'"ne. 32 pre0inta
!"+inte pe !are s",ie!tii tre,"ie sa le (efineas!a&@
Test"l 2 = 5e'orarea 'arelelor ?eBa'inat"l +e(e pentr" !in!i se!"n(e "n aranHa'ent al 'arelelor.
apoi tre,"ie sa-l repro("!a (in 'e'orie folosin( 'arele !e pot fi r"pate in patr" for'e si trei !"lori&@
4-
Test"l 3 = Cantitati+ ?ite'i 1-2 soli!ita s",ie!tilor sa plase0e !ore!t 0ar"rile. sa n"'ere. sa a("ne. sa
s!a(a. sa for'e0e serii loi!e (e n"'ere& Ceilalti ite'i soli!ita re0ol+area "nor pro,le'e !antitati+e
pre0entate +i0"al sa" oral&@
Test"l 4 = 5e'orarea propo0itiilor ?eBa'inat"l tre,"ie sa repete an"'ite propo0itii pre0entate (e
eBa'inator& @
Test"l # = 3nali0a str"!t"rii ?este sin"r"l test !" ti'p i'p"s. (e a!eea ne!esita folosirea !rono'etr"l"i&
Pri'ii sase ite'i "tili0ea0a for'a (e l"!r" iar ite'ii --42 "tili0ea0a !","rile al,e si nereI sar!ina
eBa'inat"l"i este pentr" an"'iti ite'i (e a repro("!e "n 'o(el oferit !" aH"tor"l "nei i'aini. pentr" alti
ite'i (e a repro("!e !" aH"tor"l !","rior "n 'o(el oferit (e eBa'inator&@
Test"l $ = Inteleerea ?pri'ii sase ite'i soli!ita eBa'inat"l"i sa arate (iferite parti ale !orp"l"i "n"i
!opil. a !ar"i i'aine este pre0entata pe "n !artonas. ite'ii --42 !er s",ie!t"l"i sa (ea "n rasp"ns +er,al
la intre,ari pri+in( e+eni'ente !o'"ne&@
Test"l - = 3,s"r(itati ?este apli!at n"'ai s",ie!tilor !" ni+el (e intrare 3-L. !arora li se !ere sa arate !e
este resit in !a(r"l "nor i'aini a,s"r(e&@
Test"l 1 = 5e'orarea !ifrelor ?s",ie!t"l"i i se pre0inta o serie (e !ifre. pe !are el tre,"ie sa le repete in
a!eeasi or(ine. apoi in or(ine in+ersa&@
Test"l 8 = Copierea ?pentr" ite'ii 1-12 eBa'inat"l tre,"ie sa repro("!a 'o(elele eBa'inator"l"i fa!"te
(in !","ri. pentr" ite'ii 13-21 tre,"ie sa repro("!a (esene oferite& Se poate folosi ra(iera&@
Test"l 19 = 5e'orarea o,ie!telor ?s"nt pre0entate i'aini !" "n"l sa" 'ai '"lte o,ie!te apoi eBa'inat"l
tre,"ie sa le i(entifi!e in or(inea !ore!ta a aparitiei lor&@
Test"l 11 = 5atri!ele ?s",ie!t"l tre,"ie sa !o'plete0e o,ie!t"l lipsa (intr-o serie. la ite'ii 1-22
folosin("-se "n for'at ,a0at pe aleerea '"ltipla iar la ite'ii 23 folosin("-se "n for'at s!ris&@
Test"l 12 = Serii (e n"'ere ?eBa'inat"l"i i se arata o serie (e n"'ere aranHate ("pa o an"'ita re"la. pe
!are tre,"e sa o (es!opere si apoi sa !o'plete0e seria !" in!a (o"a n"'ere& S",ie!t"l poate folosi !reion
si hartie. iar ti'p"l ?fara a fi i'p"s@ sa fie (e (o"a 'in"te&@
Test"l 13 = In(oit"l si taierea hartiei ?eBa'inator"l in(oaie si taie ,"!ati (e hartie iar eBa'inat"l folosin(
"n for'at !" rasp"ns"ri la aleere. sele!tea0a i'ainea !e (e'onstrea0a !"' +a arata hartia !an( +a fi
(espat"rita&@
Test"l 14 = Relatii +er,ale ?eBa'inator"l n"'este patr" l"!r"ri. eBa'inat"l sp"ne prin !e se asea'ana
pri'ele trei si prin !e se (eose,es! (e al patr"lea&@
Test"l 1# = Constr"irea e!"atiei ?s",ie!t"l are sar!ina (e a !onstr"i o relatie 'ate'ati!a. folosin( n"'ere
si si',ol"ri operationale&Se s"erea0a !a ti'p"l afe!tat fie!ar"i ite' sa fie (e (o"a 'in"te. fara sa fie
i'p"sI se poate folosi !reion si hartie&@
A-,inistrare si s$rare
41
3!easta e(itie a s!alei se apli!a (e !atre "n eBa'inator eBperi'entat. intr-"n lo! linistit. fara s"rse
(e (istraere& Pentr" a apli!a si interpreta !ore!t testele. este ne!esar !a eBa'inator"l sa fi tre!"t printr-"n
pro!es (e for'are pentr" a('inistrarea testelor in eneral si "n pro!es (e for'are pentr" a('inistrarea
a!estei ,aterii. in spe!ial&
La ran("l sa". 'an"al"l pentr" a('inistrare ofera s"estii folositoare pri+in(F
- 'o("l (e a(aptare a testeor la spe!ifi!"l in(i+i("al.
- 'o("l (e (e0+oltare si 'entinere a raport"l"i eBa'inator*eBa'inat.
- 'o("l in !are sa fie testati !opiii pres!olari
Ti'p"l 'e(i" pentr" a('inistrarea intreii ,aterii se sit"ea0a intre $9 si 89 (e 'in"te si este (e
(orit. pentr" o ,"na 'as"rare a 'o("l"i (e f"n!tionare intele!t"ala. sa fie apli!ate toate testele& 3"torii
re!o'an(a insa !a eBa'inator"l sa apele0e la "na (intre ,ateriile s"erate pentr" (iferite r"p"ri (e
+arsta& De ase'enea. re!o'an(a pentr" an"'iti s",ie!ti. !a apli!area ,ateriei sa se fa!a in (o"a sesi"ni&
Pentr" !onse'narea re0"ltatelor este "tili0at Caiet"l (e rasp"ns stan(ar(. !are are "n n"'ar (e 49
(e paini& Pe pri'a paina s"nt inreistrate s!or"rile partiale si totale !e al!at"ies! se!ti"nea a (o"a&
Se!ti"nea intai !"prin(e (ate (e i(entifi!are a s",ie!t"l"i& Se!ti"nea a treia !"prin(e fa!torii
!o'porta'entali !are afe!tea0a perfor'anta la test& %olosin("-se o s!ala !" !in!i trepte. se !onse'nea0a
ra("l (e atentie. ni+el"l rea!tiilor in ti'p"l testarii. ra("l (e in(epen(enta e'otionala. !o'porta'ent"l
(e re0ol+are a pro,le'elor. in(epen(enta fata (e eBa'inator. li',aH"l eBpresi+ si re!epti+. (ifi!"ltatea in
a sta,ili o relatie !" a!easta persoana&
Ple!an( (e la p"n!t"l (e intrare pentr" "n s",test. eBa'inator"l a('inistrea0a ite'i pana !an( se
sta,iles! ni+el"l ,a0al si ni+el"l-plafon& D"pa !e a" fost atinse !ele (o"a ni+el"ri.se tre!e la s!orare& Se
a!or(a 1 p"n!t pentr" re"sita la "n ite' si 9 p"n!te pentr" ese!& S!or"l este !on+ertit in s!or"l stan(ar( al
+arstei. ,a0at pe ta,elele (e nor'e. !oresp"n0ator +arstei !ronoloi!e a s",ie!t"l"i& S"nt ins"'ate
s!or"rile pentr" !ele patr" arii !oniti+e. iar re0"ltat"l este transfor'at. in ,a0a ta,el"l"i (e nor'e. in
s!or"l !o'po0it& 3!esta este "n in(eB lo,al al perfor'antei intele!t"ale& El este o esti'are a fa!tor"l"i #
al l"i Spear'an Q a.ilitate ,entala #enerala&
Stan-ar-i6are
Lot"l (e stan(ar(i0are a !"prins peste #&999 (e s",ie!ti. !" +arsta intre 2 si 23 (e ani. sele!tati pentr" a
fi repre0entati+i in raport !" pop"latia SU3 in an"l 1819& S",ie!tii a" fost (istri,"iti in 1- r"pe (e
+arsta& In sta,ilirea esantion"l"i a" fost l"ate in sea'a o serie (e +aria,ile pre!"'F rei"nea eorafi!a.
(i'ensi"nea !o'"nitatii. rasa. seB"l. stat"t"l so!io-e!ono'i!&

=erite i li,ite ale s$alei
48
S!ala Stanfor( = 4inet. a patra e(itie. este "n"l (intre !ele 'ai ela,orate instr"'ente pentr" 'as"rarea
intelientei& In "r'a nen"'aratelor st"(ii efe!t"ate a" fost s!oase in e+i(enta o serie (e 'erite
in!ontesta,ile. (ar si "nele li'ite&
Dintre ,eritele s!alei a'inti' "r'atoareleF
- ni+el inalt al +ali(itatiiF s!ala a aratat o ,"na +ali(itate !on!"renta. (e'onstrata (e +alorile !orelatiilor
!" alte instr"'ente psiho(ianosti!e folosite pentr" 'as"rarea a,ilitatilor !oniti+eI
- ni+el inalt al fi(elitatiiF +aloarea !oefi!ientilor pri+in( !onsistenta interna a s!or"l"i !o'po0it si a
s!or"rilor pe fa!tori este foarte inalta. !" o eroare stan(ar( a 'as"rarii (e 'ai p"tin (e !in!i p"n!teI
- eB!elenta stan(ar(i0areF pro!e("rile (e stan(ar(i0are s-a" (o+e(it a fi foarte ,"ne. esantion"l fiin(
al!at"it in f"n!tie (e 'ai '"lte +aria,ile. pre!"' rei"nea eorafi!a. 'ari'ea !o'"nitatii.
apartenenta etni!a. +arsta. seB. stat"t so!ioe!on'i!I
- pro!e("ri ,"ne (e a('inistrare. !onfir'ate (e pra!ti!aI rasp"ns"rile ,or(erline s"nt pro,ate si s"nt
oferiti ite'i-eBe'pl" pentr" !ele 'ai '"lte s",testeI
- instr"!ti"ni (e apli!are si 'ateriale ale testelr a(e!+ateF (ire!tiile (e apli!are a testelor s"nt "sor (e
!itit. 'aterialele s"nt ,ine !onstr"ite si s"nt atra!ti+e. ite'ii-eBe'pl" la '"lte teste aH"ta s",ie!tii sa
inteleaa !erintele sar!iniiI lipsa "n"i ti'p i'p"s !onstit"ie "n a+antaH pentr" s",ie!tii !are n" pot
o,tine perfor'ante s", presi"nea ti'p"l"iI
- !riterii (e s!orare folositoareF !riteriile pentr" s!orare a" fost preatite !" 'are atentieI "n n"'ar (e
eBe'ple (e'onstrea0a apli!a,ilitatea prin!ipiilor (e s!orare&
Li,itele s!alei se refer) la "r')toarele aspe!teF
- lipsa "nei ,aterii !o'para,ile (e-a l"n"l t"t"ror ni+el"rilor (e +arsta a!operite (e s!alaF a!easta este
o li'ita serioasa. (eoare!e s!or"rile o,tin"te (e !opiii (e (iferite +arste s"nt ,a0ate pe (iferite
!o',inatii (e s",teste& N"'ai sase s",teste s"nt apli!ate la toate +arstele& Do"a teste in!ep la !el 'ai
s!a0"t ni+el (e +arsta si se opres! la ni+el"l anilor a(oles!entei& Patr" s",teste in!ep la +arsta (e - ani
si se apli!a pana la !el 'ai inalt ni+el (e +arsta& Un s",test in!epe la +arsta (e 12 ani si se apli!a pana
la !el 'ai inalt ni+el& N"'ai la (o"a ni+el"ri "n"i !opil i se pot a('inistra toate !ele 1# teste& Lipsa
!ontin"itatii (e-a l"n"l ni+el"lilor (e +arsta pre!"' si in interior"l s",testelor fa!e (ifi!ile
'onitori0area s!hi',arilor in perfor'anta la s",teste si reali0area "nor st"(ii lonit"(inale&
- intin(erea s!or"rilor este +aria,ilaF s!ala es"ea0a in a oferi o a!eeasi intin(ere a s!or"rilor !o'po0ite.
a s!or"rilor pe fa!tori sa" a s!or"rilor la s",teste pentr" toate ni+el"rilor (e +arsta a!operite (e s!ala&
- spriHin li'itat pentr" s!or"rile !elor patr" arii !oniti+eF anali0a fa!toriala n" ofera s"port pentr"
s!or"rile !elor patr" arii !oniti+e (e-a l"n"l t"t"ror ni+el"rilor (e +arsta a!operite (e s!ala&
- (ifi!"ltati in s!orarea rasp"ns"rior
- (ifi!"ltati in interpretarea nor'elor pentr" s",testele la !are a" fost esti'ate +alorile s!or"rilor s!alate
pentr" a!eeasi +arsta&
#9
- a,senta (es!rierii pro!e("rii pentr" sta,ilirea !riteriilor (e (iferentiereF n" eBista infor'atii ni!i in
5an"al"l tehni!. ni!i in Ghi("l (e a('inistrare si s!orare pri+in( n"'ar"l (e ite'i !e tre,"ie
a('inistrati inainte (e a opri testarea&
- eBaerat (e l"n ti'p"l (e a('inistrareF (in !a"0a !a "n sin"r s",test este pre+a0"t !" ti'p i'p"s.
perioa(a (e apli!are a s!alei pe (iferiti s",ie!ti poate fi foarte 'are& 3 apli!a intreaa ,aterie pe "n
a(oles!ent poate sa ("re0e (o"a ore sa" !hiar 'ai '"lt&
- p"n!te pentr" ni+el (e intrare in!ore!tF p"n!tele pentr" ni+el"l (e intrare in(i!ate in Ghi("l (e
a('inistrare si s!orare pot sa n" fie potri+ite pentr" toti !opiii& De a!eea. test"l poate fi in 'o(
nene!esar prel"nit si !opiilor li se pot apli!a ite'i !are s"nt prea (ifi!ili la in!ep"t"l test"l"i&
In !on!l"0ie. se poate apre!ia !a S!ala (e intelienta Stanfor(-4inet. e(itia a patra. este "n"l (intre
!ele 'ai !"nos!"te si 'ai (e'ne (e in!re(ere teste !e 'asoara a,ilitatile intele!t"ale& S!ala plea!a (e la o
teorie p"terni!a. ,a0ata pe !er!etari 'ai re!ente in psiholoia !oniti+a si a!opera o '"lt 'ai lara paleta
(e (eprin(eri !oniti+e ale eBa'inat"l"i (e!at e(itiile anterioare& In pra!ti!a s-a i'p"s 'ai ales in
testarea !opiilor. pentr" a (ianosti!a retar(area 'entala. pentr" a pronosti!a si eBpli!a a!hi0itiile
a!a(e'i!e&
SCALA +ECHLSER DE INTELIGENTA PENTRU ADULTI
( +AIS)
Gn an"l 1831. Da+i( >e!hsler a p",li!at pri'a +ersi"ne a SC3LELOR DE INTELIGEN <
>ECHSLER. i an"'e. THE >ECHSLER-4ELLE6ENUE SC3LE. !are a !onstit"it "n 'o'ent (e
!otit"ra in psiho'etrie. (eoare!e el a("!e "nele no"t) i :n !eea !e pri+e/te testarea intelientei. per'i7Jn(
!al!"larea 'ai '"ltor s!or"ri si. toto(at). sta,ilirea profil"l"i in(i+i("al !a "r'are a !o',in)rii
a,ilita7ilor& Ca o no"tate apare posi,ilitatea !al!"l)rii I, de performan &
3 (o"a for'"la a s!alei. The Wechsler -rmy a. a fost !onstr"ita in an"l 1842. iar ("p) :n!etarea
r)0,oi"l"i. respe!ti+ in 184$. a fost p",li!ata o +ersi"ne 'o(ifi!ata si eBtinsa. s", (en"'irea Wechsler)
Bellevue Intelligence Scale . II'
O no"a +arianta a fost p",li!ata in 18## ? Scala Wechsler de inteligenta pentru aduli . W-IS @.
pentr" a ')s"ra intelienta a("l7ilor !" +Jrsta !"prinsa intre 1$ si -# (e ani. a!easta fiin( !onsi(erata o
!ore!7ie pentr" [(eteriorareK. fiin( apli!ata la s!or"rile eBa'ina7ilor (e la eBtre'itatea s"perioara a
ni+el"rilor (e +Jrsta& Din p"n!t (e +e(ere a !on7in"t"l"i. n" eBista (iferen7e fata (e +ariantele anterioare.
a(i!) s!ala +er,ala !"prin(e sase s",teste. iar s!ala (e perfor'anta !in!i s",teste& Ite'ii s"nt aranHa7i in
or(inea !res!)toare a (ifi!"lt)7ii. iar testarea la "n s",test parti!"lar :n!etea0) ("p) "n n"')r spe!ifi!at
(e ite'i pre0enta7i in s"!!esi"ne lor&
#1
Pentr" ela,orarea a!est"i test (e intelienta. >&3&I&S&. >e!hsler porne/te (e la pre'isa !) a!est
no" instr"'ent psiho(ianosti! n" este o ')s"ra a poten7ial"l"i eneti! in(epen(ent (e eBperien7a& Ceea
!e 'asoar) test"l este re0"ltat"l "nei intera!7i"ni !o'pleBe intre (e0+oltarea ,ioloi!a si eBperien7a
s",ie!t"l"i& 3stfel. el (efine/te intelienta !a fiin( D %n a#re#at sa% $a!a$itate #l.ala a in-i4i-%l%i
-e a a$7ina inten7inat* -e a #En-i ra7inal si -e a a.r-a efi$ient ,e-i%l sa%F2 S!ala I >e!hsler-
4elle+"e a fost stan(ar(i0ata pe "n e/antion (e 1&911 (e s",ie!7i al,i. !" +Jrsta !"prinsa intre 19 si $9 (e
ani sele!ta7i in f"n!7ie (e o serie (e +aria,ile. pre!"'F +Jrsta. o!"pa7ia. ni+el"l (e pre)tire. (ar in(iferent
(e ,"na inten7ie. e/antion"l n" a fost repre0entati+ pentr" :ntreaa pop"la7ie a("lta (in S&U&3&
In 18-#. >e!hsler re+ine as"pra a!estei (efini7ii si. in "r'a "nei re+i0ii. !onsi(era intelienta !a
fiin( [$a!a$itatea in-i4i-%l%i -e a :n7ele#e l%,ea* -e a a$7ina as%!ra ei si in4enti4itatea -e a fa$e
fata !r4$/rilr si sli$it/rilr a$estei l%,iF2 3stfel. el !onsi(era !a a,or(area 'e(i"l"i i'pli!a 'ai
'"lt (e!Jt (eprin(erile !oniti+e. si an"'e fa!torii afe!ti+i ?e'o7ionali@ si !onati+i ?+oin7a. str)("in7a@&
>e!hsler +e(ea intelienta enerala !a pe o f"n!7ie a personalit)7ii. in a!ela/i ti'p ea fiin(
'"lti(eter'inata& In !on!ep7ia l"i >e!hsler. o persoana intelienta este !apa,ila sa a,or(e0e 'ai efi!ient
soli!it)rile +ie7ii. in(iferent (e nat"ra lorF a,stra!ta. pra!ti!a sa" so!iala& 3stfel (iferen7ierea (intre
persoane 'ai inteliente si 'ai p"7in inteliente ne!esita o ')s"rare '"ltipla. a(i!) o ')s"rare a
!o'ponentelor !oniti+e. afe!ti+e.si !onati+e&
De ase'enea. >e!hsler a !reat i (o") +ariante pentr" !opii ?>&I&S&C&. !" for'a sa re+i0"it).
>&I&S&C-R. i +arianta !o'p"teri0at) >ISC-R 5i!ro@@ i o a treia +ariant) pentr" perioa(a pre/!olar) i
pri'ar) ?>&P&P&S&I& = (e ase'enea. !" re+i0ii repetate@. !are a" (e+enit teste !lasi!e "tili0ate :n foarte
'"lte )ri&
3!easta s!al) (e intelien ) "r')rea atinerea 'ai '"ltor .ie$ti4eF
- testarea s",ie!7ilor nor'aliI
- testarea s",ie!7ilor han(i!apa7i ?in plan lin+isti! sa" sen0orio-'otor@I
- testarea t"l,"r)rilor !lini!eI
- testarea (i0a,ilitatilor in in+itare&
In 1811 a fost p",li!ata S!ala >e!hsler pentr" a("l7i = re+i0"ita ?>e!hsler 3("lt Intellien!e
S!ale. >3IS-R@. !" +arianta !o'p"teri0at) >3IS - 5i!ro& Deose,irile fa ) (e +ariantele anterioare
!onsta" :nF
- "tili0area li',aH"l"i in(iferent (e seBI
- repre0entarea in s",testele Infor'a7ii si Co'pletarea i'ainiiI
- s!hi',)ri 'ai 'ari in s",testele Gn7eleere si Si'ilit"(iniI
- s",test"l Infor'a7ii a fost s"p"s !elei 'ai se+ere re+i0ii. !" 29 (e ite'i prel"a7i (e la >3IS si 8
ite'i :nlo!"i7i&
#2
>3IS-R are eBa!t a!ela/i n"')r si a!elea/i s",teste pre!"' >3IS 18##& S",testele !o'ponente
s"ntF
a) s%.testele 4er.ale8
1& Informaii - s",test"l este for'at (in 28 (e :ntre,)ri !are se refera la o serie (e
infor'a7ii enerale. aranHate in or(ine (e la "/or la re". si la !are se r)sp"n(e !" !Jte+a !"+inte
sa" n"'ere& Testarea :n!epe !" ite'"l #I ite'ii 1-4 s"nt a('inistra7i (oar (a!a eBa'inat"l n"
re"/e/te la ite'"l # sa" $& Testarea :n!etea0) !Jn( s",ie!t"l e/"ea0) la !in!i ite'i !onse!"ti+i&
R)sp"ns"rile la :ntre,)rile la a!est s",test. !are s"nt !otate 1?!ore!t@ sa" 9?in!ore!t@ s"nt afe!tate
(e ni+el"l (e pre)tire !"lt"rala& S!or"l 'aBi' posi,il Q 28&
2& /nelegerea ) este for'at (in 1$ :ntre,)ri in or(inea !res!)toare a (ifi!"lt)7ii. !are
soli!ita r)sp"ns"ri (etaliate& R)sp"ns"rile s"nt !otate 9. 1 si 2 p"n!te. in f"n!7ie (e !alitatea si (e
ra("l (e :n7eleere eBpri'at& Testarea !ontin"a pana !Jn( eBa'inat"l e/"ea0) ? s!or 9 p"n!te@ la
patr" :ntre,)ri !onse!"ti+e& Se :n!epe !" ite'"l 3& Da!) s",ie!t"l e/"ea0) la ite'ii 3. 4. si #. i se
a('inistrea0) ite'ii 1 si 2& S!or 'aBi' posi,il Q 32 p"n!te& 3!est s",test ')soar) !"no/tin7ele
pra!ti!e. ra7iona'ent"l so!ial si a,ilitatea (e a orani0a infor'a7ia&
3& -ritmetica = pentr" ite'"l 1 se foloses! /apte !","ri !olorate in ro/" pe (o"a fete . al,
pe alte (o"a fete si ro/" si al, pe alte (o"a fete& S",test"l !on7ine 14 pro,le'e (e arit'eti!a in
or(ine !res!Jn(a a (ifi!"lt)7ii& Testarea :n!epe !" ite'"l 3 si :n!etea0) ("p) patr" e/e!"ri
!onse!"ti+e& Ite'ii 1 si 2 s"nt oferi7i (a!a la Ite'ii 3 si4 se e/"ea0)& R)sp"ns"rile s"nt !otate 9 sa"
1 p"n!t si !" o ,onifi!a7ie (a!a s"nt re0ol+ate foarte repe(e si. e+i(ent . foarte !ore!t . pro,le'ele
19-14&
4& 0emoria cifrelor = !"prin(e /apte serii (e !ifre ?(e la trei la no"a !ifre intr-o serie@.
!are tre,"ie sa fie repetate in a!eea/i or(ine. si alte serii (e !ifre ?(e la (o"a la opt intr-o serie@.
!are tre,"ie repetate in sens in+ers& Testarea la [ Cifre in or(ine (ire!taK :n!epe !" !itirea !" +o!e
tare a trei !ifre ?!ate o !ifra pe se!"n(a@ (e !Jtre eBa'inator& S",ie!t"l"i i se (a" instr"!7i"ni sa
repete fie!are serie i'e(iat !e eBa'inator"l a ter'inat !itire seriei (e !ifre& Do"a :n!er!)ri ?(o"a
set"ri (iferite (e !ifre s"nt (ate pentr" l"ni'ea fie!)rei serii& Testarea !ontin") pJn) !Jn(
eBa'inat"l e/"ea0) la a',ele :n!er!)ri ale seriilor sa" ("p) !e re"/e/te la toate seriile& La
[ Cifrele in or(ine in+ersaK. eBa'inat"l"i i se !ere sa sp"n) !ifrele in sens in+ers ("p) !e
eBa'inator"l a ter'inat (e !itit seria in or(ine (ire!ta& Testarea :n!epe !" seria (e (o"a !ifre . in
or(ine in+ersa. si !ontin"a pana !e eBa'inat"l e/"ea0) la a',ele :n!er!)ri ale seriilor sa" pana
re"/e/te la toate seriile& S!or"l la fie!are set (e !ifre. atJt in sens (ire!t !at si in sens in+ers este 9
p"n!te ?a',ele :n!er!)ri e/"ate@. 1 p"n!t?o :n!er!are re"/ita@ si 2 p"n!te ? a',ele :n!er!)ri
re"/ite@& S!or"l 'aBi' posi,il Q 29&
#3
#& Similitudini . !"prin(e 14 ite'i (e for'a F [In !e ')s"ra 3 si 4 s"nt ase')n)toriS K
Ite'ii s"nt pre0enta7i in or(inea !res!Jn(a a (ifi!"lt)7ii. iar testarea se opre/te ("p) !e s",ie!t"l a
e/"at la !in!i ite'i la rJn(& R)sp"ns"rile s"nt !otate 9. 1 si 2 p"n!te. in f"n!7ie (e !alitatea si
ra("l (e :n7eleere ar)tat& Testarea :n!etea0) ("p) patr" e/e!"ri !onse!"ti+e& P"n!taH"l 'aBi' Q
21 p"n!te& 3!est s",test 'asoare Jn(irea loi!a sa" a,stra!ta. a,ilitatea (e a !ateoriali0a si
enerali0a&
$& 1oca&ular = eBa'inat"l tre,"ie sa (efineas!) 3# (e !"+inte. pre0entate in or(inea
!res!)toare a (ifi!"lt)7ii& Testarea :n!epe !" ite'"l 1 pentr" eBa'ina7ii !are pre0int) a,ilita7i
+er,ale 'o(este. iar pentr" !eilal7i. !" ite'"l 4& R)sp"ns"rile la fie!are !"+Jnt s"nt !otate 9. 1 si 2
p"n!te. in f"n!7ie (e ra("l (e :n7eleere a !"+Jnt"l"i ar)tat (e !Jtre eBa'inat& Testarea
:n!etea0) !Jn( !in!i !"+inte n" s"nt (efinite !ore!t& P"n!taH 'aBi' Q -9 p"n!te& 3!est s",test a
fost (estinat sa 'asoare ni+el"l (e !"noa/tere a !"+intelor. (eprin(erea leata (e a,ilitatea
'entala enerala si pentr" prono0area perfor'antei a!a(e'i!e& De ase'enea. s!or"l la a!est
s",test este folosit pentr" interpretare s!or"rilor s!)0"te sa" :nalte la alte s",teste ale >3IS. !a i
pentr" e+al"area intelien ei pre'or,i(e la pa!ien ii !" (eteriorare !ere,ral)&
.)2 s%.teste -e !erfr,an /
-& -ran2are de imagini = 'aterial"l la a!est s",test este for'at (in 19 set"ri (e plan/e.
fie!are !on7inJn( o se!+en7a loi!a (intr-o serie ?o an"'ita po+estire sa" o an"'ita :ntJ'plate@&
Pentr" fie!are set eBa'inator"l pre0int) !artona/ele in (e0or(ine ?(e fapt. el tre,"ie sa le a/e0e
7inJn( sea'a (e n"')r"l (e pe spatele !artona/"l"i@ si in(i!a s",ie!t"l"i sa le rearanHe0e seria in
or(ine loi!a& Testele 1-4 tre,"ie f)!"te in $9 (e se!"n(e. set"rile #-1 in 89 (e se!"n(e si 129
se!"n(e pentr" set"rile 8-19& Testarea :n!etea0) !Jn( eBa'inat"l e/"ea0) la patr" ite'i
!onse!"ti+i. :n!epJn( !" ite'"l 2& R)sp"ns"rile s"nt !otate 9.1.2 p"n!te. in f"n!7ie (e
!ore!tit"(inea aranHa'ent"l"i. si fie!are !artona/ are o litera (e i(entifi!are in f"n!7ie (e !are se
poate +erifi!a !ore!tit"(inea aranHa'ent"l"i fata (e 'o(el&
1& Cu&uri = 'aterialele pentr" a!est s",test s"nt no"a !","ri. !" fete ro/ii si al,e. si no"a
(esene !" s"prafe7e al,e si ro/ii& EBa'inat"l"i i se (a" instr"!7i"ni sa refa!) 'o(el"l fie!)r"i
(esen !" aH"tor"l a patr" !","ri. in an"'ite !a0"ri. si !" no"a !","ri. in alte !a0"ri& Do"a :n!er!)ri
s"nt per'ise la pri'ele (o"a (esene si o :n!er!are la fie!are (esen !are "r'ea0)& Cotarea se fa!e
astfelF 1. 1 sa" 2 p"n!te pentr" (esenele 1 si 2I 9 sa" 4 p"n!te pentr" (esenele 3 si 8I intre 1 si 3
p"n!te ,onifi!a7ie. a()"ate pentr" reali0area rapi(a si perfe!ta la (esenele 3 si 8& Testarea
:n!etea0) !Jn( patr" (esene !onse!"ti+e pri'es! 9 p"n!te& 3!est s",test este folosit pentr" a
')s"ra a,ilitatea (e a per!epe si anali0a o str"!t"ra +i0"ala !" toate !o'ponentele sale&
#4
8& -sam&larea o&iectului . test"l !"prin(e patr" asa',l)ri ale "nor ele'ente !are sa
!on("!) la reali0area "nei !onfi"ra7ii !" sensF a@ 'ane!hinI ,@ profil "'anI !@ 'anaI (@ elefant&
Ti'p"l afe!tat pentr" reali0are este (e 129 (e se!"n(e. la Ite'ii 1 si 2. si 119 (e se!"n(e la Ite'ii
3 si 4& S!or"l la fie!are asa',lare este (eter'inat prin n"')r"l (e ele'ente !ore!t asa',late.
plasateI ,onifi!a7ii s"nt a!or(ate pentr" asa',l)rile !ore!te si rapi(e& S!or"rile posi,ile pentr" o
re"/ita !o'pleta f)r) a tine sea'a (e ,onifi!a7ii pentr" ti'p s"nt "r')toareleF a@ 'ane!hin = #
p"n!teI ,@ profil "'an = 8 p"n!teI !@ 'ana = - p"n!teI (@ elefant = 1 p"n!te& S"nt a('inistra7i to7i
ite'ii la to7i s",ie!7ii&
19& Completarea imaginii - 'aterial"l pentr" a!est s",test !"prin(e 29 (e 'i!i plan/e !are
in!l"( i'aini (in !are lipse/te o an"'ita parte& S",ie!t"l"i i se a!or(a 29 (e se!"n(e pentr"
fie!are i'aine pentr" a in(i!a sa" a arata partea !are lipse/te& S!or 'aBi' posi,il Q 29&
11& Cod . 'aterial"l pentr" a!est test se afla pe (3-I- 4E 5-SP67S & In prin!ipi".
!onsta intr-"n sir (e !ifre. iar pentr" fie!are eBista "n se'n ?se arata@ & S",ie!t"l tre,"ie sa
!o'plete0e in fie!are (in !ele 83 (e !as"te si',ol"l !oresp"n0)tor n"')r"l"i& Testarea :n!epe !"
o serie pra!ti!a pentr" fa'iliari0are. ("p) !are ii s"nt a!or(ate 89 (e se!"n(e pentr" a "'ple
!as"tele !" si',ol"rile !ore!te& S!or 'aBi' posi,ilF 83& 3!est s",test a fost f)!"t pentr" a ')s"ra
aten7ia. rapi(itatea si persistenta in a re0ol+a sar!ini per!ept"al = 'otorii&
A-,inistrare i s$rare
Gn!eperea pro,eiF -pentr" s",ie!7ii s", 1 ani /i pentr" !ei 'ai 'ari s"spe!7i (e :nt:r0iere 'intal) se
:n!epe pro,a (e la ite'"l 1I
- 1-19 ani - se :n!epe (e la ite'"l #I
- 11-13 ani - se :n!epe (e la ite'"l -I
- 14-1$ ani - se :n!epe (e la ite'"l 11&
Da!) "n s",ie!t (e 1-1$ ani o,7ine 'aBi'"' (e p"n!te la pri'ii 2 ite'i !are i se pre0int).
pri'e/te 'aBi'"' (e p"n!te la ite'ii pre!e(en7i& Da!) n" o,7ine 'aBi'"' (e p"n!te la pri'ii 2 ite'i. i
se +or a('inistra ite'ii pre!e(en7i. :n or(ine (es!res!)toare. p:n) !:n( re"/e/te la (oi ite'i !onse!"ti+i
?f)r) a 7ine sea'a (e :n!ep"t"l pro,ei@& Gn a!est !a0. se a!or() 'aBi'"' (e p"n!te pentr" ite'ii pentr"
!are are (ispens) ?ite'ii anteriori@ /i se !ontin") test"l p:n) !:n( se :nreistrea0) # e/e!"ri !onse!"ti+e&
Ti'p"l total (e apli!are este intre $9 si 89 (e 'in"te. (ar a!esta poate +aria in f"n!7ie (e
eBperien7a eBa'inator"l"i si (e personalitatea !el"i eBa'inat& Test"l +a tre,"i apli!at intr-o !a'era
lini/tita. aerisita si ,ine il"'inata& EBa'inat"l tre,"ie sa /tie (e !e r)sp"n(e la test. iar eBa'inator"l
tre,"ie sa pre!i0)ri pri+in( nat"ra test"l"iF :ntre,)rile s"nt or(onate (e la "/or la re"I n" este (e a/teptat
!a o persoana sa reali0e0e perfe!t la fie!are ite'& D"p) !e eBa'inarea a :n!ep"t. s",ie!t"l tre,"ie sa fie
##
:n!"raHat. fara insa a i se sp"ne (a!a r)sp"ns"l (at la "n ite' este !ore!t sa" re/it& CJn( se l"!rea0) !" "n
an"'it s",test. 'aterialele !are n" s"nt "tili0ate s"nt 7in"te in afara !J'p"l"i per!epti+ al s",ie!t"l"i&
D"p) apli!area test"l"i si !onse'narea r)sp"ns"rilor in Caietul de rspuns, s!or"l ,r"t al
eBa'inat"l"i la fie!are s",test este !on+ertit intr-"n s!or stan(ar(. !" o 'e(ie Q 19 si o (e+ia7ie ?SD@ Q 3&
Cele sase s!or"ri s!alate (e la Scala ver&ala s"nt :ns"'ate pentr" a (a suma scorurilor scalate ver&ale&
Cele !in!i s!or"ri (e la Scala de performanta s"nt :ns"'ate pentr" a (a s"'a scorurilor scalate de tip
performanta& S!or"rile s!alate la toate !ele "nspre0e!e s",teste s"nt :ns"'ate pentr" a reali0a suma
scorurilor scalate pentru "ntreaga scala' %ie!are (in !ele trei s"'e ale s!or"rilor s!alate este apoi
!on+ertita intr-o +aloare CIF ,I ver&al, ,I de performanta, si ,I glo&al& %ie!are (in !ele trei s!ale CI este
,a0ata pe o 'e(ie Q 199 si o (e+ia7ie stan(ar(?SD@ Q 1#. in !a(r"l fie!)r"i r"p (e +Jrsta al
eBa'inat"l"i&
Pro!e("ra interpret)rii pe ni+el"ri s"!!esi+e& 3!easta pro!e("ra este leata (e n"'ele l"i G& Groth
= 5arnat?18--@ si repre0int) re0"ltat"l sinte0ei si inter)rii "nor 'o(alitati (e a,or(are !are apar7in l"i
R&>& Oa'pha"s?1883@. 3&S& Oa"f'an?1889. 1884@. N& H& Ora'er ?1883@. N&3& Nalieri? 1883@ si N&
Sattler?1882@&
3!easta interpretare pres"p"ne par!"rerea a !in!i ni+el"riF
Ni+el"l I = Interpretarea CI lo,alI (eter'inarea ran"rilor per!entile si !lasifi!area CIF
Ni+el"l II = interpretarea CI +er,al si a CI (e perfor'anta. pre!"' si a s!or"rilor fa!toriilor si r"p"rilor
a(i7ionaleF
a@ CI +er,al-i (e perfor'anta? se interpretea0) (a!a 6-P este (e 12 p"n!te si 'ai '"lt@I
,@ S!or"ri pe fa!toriF Gn7eleerea +er,ala. Orani0area per!ept"ala. Re0istenta la (istraere.
6ite0a (e pro!esare? n"'ai la >ISC@I se interpretea0) (a!a apar (iferen7e se'nifi!ati+e intre
'e(ia la trei s!or"ri >3IS sa" patr" in(eB >ISC-III si s!or"rile fa!tor"l"i rele+antI
!@ Gr"p"ri a(i7ionaleF !ateoriile l"i 4annatDne. profil"rile 3CID*SC3D. r"p)rile l"i Horn&
Ni+el"l III se fa!e interpretarea +aria,ilit)7ii s!or"rilor la s",teste ?3nali0a profil"l"i@
Ni+el"l I6 se anali0ea0) +aria,ilitatea intras",test
Ni+el"l 6 se reali0ea0) o anali0a !antitati+a
Cara$teristi$i -ia#nsti$e 5i $lini$e ale s$alei
Cara!teristi!a !ea 'ai e+i(ent "til) a S!alelor >e!hsler-4elle+"e este :'p)r7irea lor :n (o") p)r7iF
"na 6er,al). !ealalt) (e Perfor'an7)& 6aloarea sa a priori !onst) :n a!eea !) ea per'ite !o'pararea
fa!ilit)7ii "n"i s",ie!t (e a folosi !"+inte /i si',ol"ri !" aptit"(inea (e a se ser+i (e o,ie!te /i a per!epe
s!he'e ?pattern"ri@ +i0"ale& Gn pra!ti!). a!east) separare este H"stifi!at) prin (iferen7ele :ntre !apa!it)7ile
as"'ate /i aptit"(inile profesionale (i+erse& Gn eneral. f"n!7ionarii (e ,iro" /i profesorii re"/es! 'ai
,ine la testele +er,ale. :n ti'p !e l"!r)torii 'an"ali /i '"n!itorii re"/es! 'ai ,ine la testele (e
#$
perfor'an7)& 3!este !orespon(en7e s"nt s"fi!ient (e ri(i!ate pentr" a a+ea o +aloare (e orientare
profesional). 'ai ales !Jn( este +or,a (e a(oles!en7i (in li!ee sa" (in fa!"lt)7i&
Gn afara raport"l"i lor posi,il !" aptit"(inile profesionale. (i+eren7ele :ntre notele testelor
6er,ale /i !ele ale testelor (e Perfor'an7). 'ai ales !Jn( s"nt i'portante. interesea0) :n spe!ial pe
!lini!ian& 3!easta (eoare!e ase'enea (e0a!or("ri s"nt :n 'o( fre!+ent aso!iate !" an"'ite tip"ri (e
patoloie 'intal)& De fie!are (at) !Jn( o t"l,"rare 'intal) pro("!e o s!hi',are :n !apa!itatea (e
f"n!7ionalitate a in(i+i("l"i. :n eneral ..pier(ereaV !are re0"lt) n" este "nifor'). !i afe!tea0) 'ai '"lt
"nele aptit"(ini (e!at altele& 3!est fapt este fre!+ent "tili0at :n 'o( s"'ar :n psihiatrie /i ne"roloie.
"n(e t"l,"r)rile sa" (efi!ien7ele spe!ifi!e s"nt !onsi(erate !a si'pto'e patono'oni!e ale (i+erselor
tip"ri ?!lase@ (e ,oli& T"l,"r)rile (e en ..f"a (e i(eiK (in t"l,"rarea !i!loti'i!) /i t"l,"r)rile (e
'e'orie (in al!oolis'"l !roni! ?psiho0a OorsaRoff@ s"nt eBe'ple ,ine !"nos!"te&
Gn li'itele se'nifi!a7iei (ianosti!e a (iferen7elor 'ari (intre aptit"(inile +er,ale /i aptit"(inile (e
perfor'an7) :n ansa',l"l lor. !onstatarea eneral) este :n 'aHoritatea t"l,"r)rilor 'intale. !) alterarea
f"n!7iei este 'ai 'are :n (o'eni"l Perfor'an7ei (e!Jt :n (o'eni"l 6er,al& 3!east) o,ser+a7ie este
+ala,il) pentr" toate tip"rile (e psiho0e. 'ala(iile orani!e ale !reier"l"i /i :ntr-"n an"'it ra( 'ai 'i!
(ar tot sensi,il. :n 'aHoritatea psihone+ro0elor& N"'ai (o") r"pe !ontra0i! a!east) !onstatare eneral)I
!ea a personalit)7ii psihopati!e a a(oles!ent"l"i /i !ea a (e,ilit)7ii 'intale prof"n(e& Cele (o") r"pe
re"/es! 'ai ,ine la testele (e Perfor'an7) (e!Jt la testele 6er,ale& Este interesant (e notat !) !ele (o")
r"peF psihopa7i a(oles!en7i /i (e,ili 'intal se (eose,es! (e !elelalte st)ri psihopati!e prin a!eea !)
(efi!ien7a lor (e f"n!7ionalitate este (atorat) 'ai !"rJn( "nei ..lipseK (e!Jt "nei pert"r,)ri sa" a "nei
(e0orani0)ri a !apa!it)7ii (e f"n!7iona,ilitate&
Gn 'o'ent"l e+al")rii (iferen7elor :ntre notele testelor +er,ale /i testelor (e perfor'an7) tre,"ie
,ine :n7eles s) se 7in) sea') (e +aria,ilitate. !hiar pentr" in(i+i0i nor'ali&
Printre in(i+i0ii !are a" "n C&I& (est"l (e apropiat (e 'e(ie. o +aria7ie (e 1-19 p"n!te :ntre nota
6er,al) /i nota (e Perfor'an7). :ntr-"n sens sa" :n !el)lalt este :n li'ita nor'al)& La fel !a /i total"l.
(ire!7ia (iferen7ei +aria0). (e ase'enea. :n f"n!7ie (e +Jrst) /i (e ni+el"l intele!t"al al in(i+i("l"i&
S",ie!7ii !" o intelien7) s"perioar) re"/es! :n enere 'ai ,ine la testele +er,ale /i s",ie!7ii !" o
intelien7) inferioar) reali0ea0) note 'ai ,"ne la s",testele (e perfor'an7)&
O a (o"a !ara!teristi!) a S!alei >e!hsler-4elle+"e. "til) (in p"n!t (e +e(ere !lini! este
posi,ilitatea (e a !o'para :ntre ele /i la ori!e ni+el (e f"n!7ionalitate. (iferitele aptit"(ini 'intale testate
(e a!east) S!al)& 3!est l"!r" a fost reali0at prin fapt"l !). pe (e o parte a!ela/i tip (e 'aterial este "tili0at
:n :ntreaa S!al) /i pe (e alt) parte. !) s",testele i0olate ale S!alei a" o i'portan7) eal) :n !ontri,"7ia lor
la nota lo,al)& Co'pararea notelor s",ie!t"l"i la testele i0olate a (e+enit astfel posi,il). la fel !a /i
!er!etarea pattern"rilor (e teste se'nifi!ati+e& Pentr" anali0a ori!)r"i pattern este ne!esar s) !"noa/te'
!are este nota s",test"l"i pentr" ori!are not) total) (at) /i +aria7iile a!estei note !are se 'o(ifi!) o(at) !"
#-
+Jrsta& Dat fiin( fapt"l !) s",testele a" fost eali0ate :ntre ele. :n !eea !e pri+e/te i'portan7a lor. nota
'e(ie pres"p"s) la "n s",test (at :n raport !" ori!are not) total) (at) poate fi o,7in"t) !" o ,"n)
aproBi'a7ie. :'p)r7in( nota total) la 19&
Pro,le'a !are se p"ne este !ea a (efinirii notei !are +aria0) :ntr-o 'anier) se'nifi!ati+)& 3!easta
tre,"ie fie :n 'o( ne!esar sta,ilit ("p) !ele (o") +ali()riF !lini!) /i statisti!) = /i n" n"'ai pentr" ori!are
not) (at). !i (e ase'enea pentr" ori!e !o',ina7ie posi,il) a notelor&
Gr"pele !lini!e !are o,7in :n eneral o not) 'ai ri(i!at) la testele 6er,aleF
= reistr"l t"l,"r)rilorr 'entale orani!e
= reistr"l t"l,"r)rilor psihoti!e
Gr"pele !lini!e !are o,7in :n eneral o not) 'ai ri(i!at) la testele (e Perfor'an7)F
= t"l,"r)rile (e !o'porta'ent
= (efi!ien ele 'intale
#1
=ATRICELE PROGRESI>E STANDARD
=P(s)
Cnsi-era ii #enerale
Cer!et)rile fa!toriale arat) !) an"'ite f"n!7ii 'intale s:nt :n str:ns) le)t"r) !" intelien7a
eneral). a(i!) s:nt foarte Vsat"rateK :n intelien7)& Prin V')s"rareaK perfor'an7elor "nor astfel (e f"n!7ii
p"terni! sat"rate :n intelien7) se poate (eter'ina ni+el"l intelien7ei enerale. a(i!) se pot !onstr"i teste
(e intelien7) !are s) n" fie fie !o'p"se (in sar!ini psiho'etri!e eteroene. !i s) !"prin() pro,e
o'oene&
Intelien7a eneral) a fost s"erat) (e %& Galton ?11$8@. apoi ')s"rat) /i (ianosti!at) pentr"
pri'a (at) (e Ch& Spear'an ?teoria fa!tor"l"i VK - 1814. teoria !elor (oi fa!tori - 1814-1831@& Th"rstone
?1831@ post"lea0) str"!t"ra '"ltipl) ?'"ltifa!torial)@ a intelien7ei. ne:n( eBisten7a fa!tor"l"i VK /i.
i'pli!it. str"!t"ra "nitar) a intelien7ei&
R& 4& Cattell. :n teoria intelien7ei fl"i(e /i !ristali0ate. s"s7ine eBisten7a a (o") tip"ri (e
intelien )F intelien7a eneral) fl"i() ?VfK@. a(i!) a poten7ia,ilit)7ilor 'intale latente. neinfl"en7ate (e
!"lt"r) ?sa" intelien7) (e tip V3K. ("p) D& He,,@ /i intelien7a eneral) !ristali0ate ?V!K@. !are este
pro("s"l intera!7i"nii aptit"(inii fl"i(e !" infl"en7ele !"lt"rale for'ati+e ?intelien7a V4K ("p) He,,@&
3ptit"(inea fl"i() atine ni+el"l 'aBi' (e (e0+oltare la 14-1# ani. r)':ne la a!est ni+el p:n) la !!a& 29
(e ani /i s!a(e :n 'o( treptat p:n) la $# (e ani& Spre (eose,ire (e VfK. V!K are "n p"n!t (e "r!are 'ai
lent ?(e la 14 la 29 (e ani. +ariin( ("p) e/antionale !"lt"rale@ /i r)':ne la ni+el"l atins pe toat) ("rata
+:rstei a("lte ?!hiar /i p:n) la $# (e ani@&
Test"l V5atri!elor Proresi+e Stan(ar(K ?Stan(ar( Proressi+e 5atri!es. Sets 3-E@. a fost
ela,orat :n 1831 (e N&C& Ra+en. :n !ola,orare !" L& S& Penrose. apoi re+i0"it :n 184- /i 18#$& %iin( +or,a
(e "n test o'oen (e intelien7) eneral). 5P?s@ s:nt !onstr"ite astfel :n!:t s) Va!opereK ni+ele +ariate
?sla, - 'iHlo!i" - ,"n@ ale a,ilit)7ii 'intale /i s) fie apli!a,ile la toate +:rstele ?!opii. a("l7i. ,)tr:ni@.
in(iferent (e ni+el"l (e /!olari0are. na7ionalitate sa" !on(i7ie fi0i!)&
Teoria ierarhi!) a str"!t"rii aptit"(inilor. ela,orat) (e P& E& 6ernon ?18#9@. s", infl"en7a l"i
Spear'an /i C& 4"rt. ne s"erea0) !) test"l Ra+en a,or(ea0) intelien7a eneral) ple!:n( 'ai ales (e la
fa!tor"l spa7ial 'e!ani! VOK F V'K& Din a!est 'oti+. eBa'inarea "nei persoane n"'ai !" test"l Ra+en n"
ofer) i'ainea Vtotal)K a intelien7ei enerale a s",ie!t"l"i& 3!easta este !a"0a pentr" !are N&C& Ra+en
re!o'an() aso!ierea 5P?s@ !" S!ara (e +o!a,"lar 5ill Hill /i a 5P?!@ !" S!ara (e intelien7) Cri!hton&
Gn pra!ti!a eBa'in)rii intelien7ei enerale a ap)r"t. :ns). ne!esitatea ela,or)rii "n"i test fi(el /i
sensi,il (e efi!ien7) 'intal). apli!a,il la persoanele !" !apa!it)7i intele!t"ale ,"ne /i foarte ,"ne. :n
+e(erea sta,ilirii (iferen7elor :ntre persoane !" aptit"(ini s"perioare& Test"l V5atri!elor Proresi+e
#8
3+ansateK ?3(+an!e( Proressi+e 5atri!es. Sets I an( II@. ela,orat (e Ra+en :n 1841 /i re+i0"it :n
!ola,orare !" G& 3& %o"l(s :n 184- /i 18$2. ser+e/te a!est"i s!op pra!ti! /i poate fi apli!at :n!ep:n( (e la
+:rsta (e 11 ani&
Gn 184-. N& C& Ra+en !onstr"ie/te V5atri!ele Proresi+e Colorate ?Colo"re( Proressi+e 5atri!es.
Sets 3. 3, an( 4@. p",li!ate :n 1848 /i re+i0"ite :n 18#$& 3!estea s:nt (estinate eBa'in)rii intelien7ei
enerale a !opiilor ? # \ ani - 11 ani@ /i ,)tr:nilor ?$# ani - 1# ani@&
Re0ol+area !ore!t) a !elor 3$ (e ite'i ?Ra+en !olorat@* $9 (e ite'i ? Ra+en stan(ar(@* 41 (e ite'i
?Ra+en a+ansat@ !"prin/i :n +ariantele 5atri!elor Proresi+e pres"p"ne :n7eleerea str"!t"rii 'o(el"l"i ?a
Gestalt"l"i@. (es!operirea prin!ipiilor (e aranHare a fi"rilor :n interior"l 'o(el"l"i /i e+al"area ra("l"i
:n !are "na (in !ele $*1 fi"ri parti!"lare a/e0ate s", 'o(el ar p"tea !o'pleta la!"na (in 'o(el& 3!est
ansa',l" (e opera7ii 'intale ar !oresp"n(e !" intelien7a eneral). a(i!) !" e("!a7ia rela7iilor /i
e("!a7iilor !orela7iilor ?(efini7ie (at) (e Spear'an fa!tor"l"i VK@&
Perfor'an7ele la test"l Ra+en se s!hi',) foarte '"lt :n f"n!7ie (e +:rsta s",ie!t"l"i. :ntr"!:t
re"/ita la test este !on(i7ionat) :n pri'"l r:n( (e intelien7a eneral) fl"i()&
Gn !on!l"0ie. test"l Ra+en eBa'inea0) spirit"l (e o,ser+a7ie. !apa!itatea (e a (esprin(e. (intr-o
str"!t"r). rela7iile i'pli!ite. !apa!itatea (e a 'en7ine pe plan 'intal infor'a7iile (es!operite ?'e'oria (e
s!"rt) ("rat)@ /i a,ilitatea (e a opera !" ele. :n 'o( si'"ltan. pe 'ai '"lte plan"ri& Pro,a Ra+en este prin
eB!elen7) intele!t"al). e+i(en7iin( /i tr)s)t"ri (ina'i!e. te'pera'entale /i 'oti+a7ionale ale
personalit)7ii&
Pre6entarea test%l%i
Test"l 5P?s@ !"prin(e $9 (e ite'i sa" pro,e ele'entare& %ie!are ite' !onst) (intr-"n (esen
a,stra!t. a(esea (intr-"n r"paH (e fi"ri ?V'atri!eK@. (in !are lipse/te o parte& Gn "r'a eBa'in)rii
'atri!ii. s",ie!t"l tre,"ie s) (e!i() !are este fi"ra "ni!) ?(in !ele /ase*opt oferite pe a!eea/i plan/). s",
'atri!e@ potri+it) pentr" V:n!hi(ereaK !ore!t) a 'atri!ii&
Pro,ele s:nt r"pate :n !in!i serii (e !:te 12 'atri!i. seriile fiin( notate !" litere 3-E& %ie!are serie
(e0+olt) o te') (iferit) ?3 - sta,ilitatea (e rela7ii :n str"!t"ra 'atri!ii !ontin"e. 4 - analoii :ntre
pere!hile (e fi"ri ale 'atri!ii. C - s!hi',)ri proresi+e :n fi"rile 'atri!ii. D - per'"t)ri (e fi"ri :n
interior"l 'atri!ii. E - (es!o'p"neri :n ele'ente ale fi"rilor 'atri!ii@&
De/i !"prin(e "n sin"r en (e sar!ini. prin +arietatea te'elor sale 5P?s@ poate e+i(en7ia
!apa!itatea (e restr"!t"rare ?'o,ilitate-rii(itate 'intal)@ /i (e transfer. :ntr"!:t s",ie!t"l :/i eBersea0)
tehni!a (e re0ol+are !hiar :n !"rs"l par!"rerii pro,elor&
%ie!are serie :n!epe !" o sar!in) "/oar) ?a !)rei re0ol+are apare V(e la sineK@. "r'at) apoi (e 11
pro,le'e (e (ifi!"ltate !res!:n()& Unele !er!et)ri arat) :ns) !) or(inea (e (ifi!"ltate a ite'ilor n" este
$9
ri"ros proresi+) /i prop"n reor(onarea ite'ilor :n interior"l test"l"i& Seriile se s"!!e( tot :n or(inea
(ifi!"lt)7ii ra(ate. !eea !e fa+ori0ea0) o :n+)7are real) pe par!"rs"l pro,le'elor&
Seria A !"prin(e 'atri!e stati!e. !" 'o(ele o'oene& S",ie!t"l poate s) )seas!) fi"ra "ni!)
ne!esar) pentr" !o'pletarea 'atri!ii (in !ele /ase oferite prinF anali0a /i (iferen7ierea per!epti+) fin) a
ele'entelor 'atri!ii. :n7eleerea rela7iilor :ntre ele'entele str"!t"rii. i(entifi!area p)r7ii la!"nare.
!o'pletarea 'arinilor p)r7ii la!"nare ?a V!:'p"l"iK@ !" fie!are fi"r) (in !ele /ase (ate s", 'atri!e /i
prin sinte0a 'arinilor&
Gn seria < fie!are 'atri!e se !o'p"ne (in patr" ele'ente. iar !el (e-al patr"lea lipse/te& Gn ite'ii 4
1
/i
4
2
. !ele patr" p)r7i ale 'atri!ii s:nt i(enti!e& Gn ite'ii "r')tori ele'entele (ifer) /i for'ea0) "n :ntre !"
o str"!t"r) rela7ional) loi!)& Sar!ina s",ie!t"l"i !onst) :nF (es!operirea analoiei :ntre (o") fi"ri
?sta,ilirea rela7iilor@. (iferen7ierea treptat) a ele'entelor ?!apa!itatea (e a !on!epe si'etrie :ntre fi"ri@&
Ele'ent"l potri+it pentr" !o'pletarea la!"nei se alee (in /ase +ariante&
Seria C este for'at) (in 'atri!e (e !:te no") ele'ente or(onate ?3 3@. (in !are "l"l lipse/te& Pro,ele
seriei se re0ol+) prin (es!operirea s!hi',)rilor proresi+e ale fi"rilor :n interior"l 'atri!ii& %i"rile
pre0int) 'o(ifi!)ri !ontin"e (e po0i7ie /i s!hi',)ri spa7iale (ina'i!e. !are (eter'in) :',o)7irea
fi"rilor at:t pe plan or0ontal. !:t /i +erti!al ?totalitatea ele'entelor noi :n fi"ra !are lipse/te@& R)sp"ns"l
!ore!t se alee (in opt posi,ilit)7i&
Seriile D 5i E !"prin( !:te 12 'atri!i. iar fi"ra potri+it) pentr" !o'pletare se alee (in opt +ariante
pre0entate s", fie!are 'atri!e& Pro,ele (in seria D s:nt reparti0ate ("p) prin!ipi"l restr"!t"r)rii fi"rilor
pe plan ori0ontal /i +erti!al& Re0ol+area !ore!t) pres"p"neF "r')rirea re"larit)7ii !onse!"ti+e a fi"rilor
/i alternarea lor :n str"!t"ra 'atri!ii ?(es!operirea !riteriilor s!hi',)rii !o'pleBe@& Pro,ele (in seria E se
re0ol+) prin opera7ii (e a,stra!ti0are /i sinte0) (ina'i!) !e a" lo! :n pro!es"l :n(irii s"perioare& Se !ere
o,ser+area e+ol"7iei !o'pleBe. !antitati+e /i !alitati+e. a /ir"rilor !ineti!e& Ele'ent"l !are lipse/te poate
fi !o'pletate pe ,a0) (e opera7ii ale,ri!e ?a("nare. s!)(ere@ efe!t"ate as"pra ele'entelor 'atri!ii&
Desf/5%rarea e@a,in/rii
Test"l poate fi apli!at in(i+i("al sa" !ole!ti+ ?:n!ep:n( (e la 1 ani@. !" li'it) (e ti'p sa" !"
re0ol+are :n ti'p propri"& Ti'p"l 'e(i" ne!esar re0ol+)rii !elor $9 (e ite'i este (e 49-#9 (e 'in"te.
rit'"l (e a!ti+itate al s",ie!t"l"i p"t:n( fi !onsi(erat nor'al p:n) la ti'p"l 'aBi' (e $9 (e 'in"te& Se
/tie. :ns). !) s", 39 (e ani rit'"l re0ol+)rii test"l"i este '"lt 'ai rapi(. ti'p"l 'e(i" fiin( (e 39-3# (e
'in"te&
N&C& Ra+en este (e p)rere !) :n !er!et)rile !" !ara!ter eneti! sa" :n st"(iile !lini!e este prefera,il
s) n" se fiBe0e "n ti'p li'it) (e re0ol+are. (eoare!e !apa!itatea 'aBi') (e :n(ire !lar) +aria0) 'ai
p"7in :n f"n!7ie (e s)n)tate /i se perfe!7ionea0) 'ai p"7in prin par!ti!) (e!:t +ite0a "nei a!ti+it)7i
$1
intele!t"ale (e pre!i0ie& Gn a!est !a0. 5P?s@ ')soar) :n pri'"l r:n( !apa!itatea 'aBi') (e o,ser+a7ie /i
(e :n(ire !lar)&
Da!) test"l se apli!) :n s!op"l ierarhi0)rii 'e',rilor "n"i an"'it r"p ?sele!7ia profesional) a
!an(i(a7ilor@. este prefera,il) respe!tarea "n"i ti'p li'it) ?se re!o'an() ti'p"l 'aBi' (e 39 (e 'in"te@.
!are se !o'"ni!) s",ie!7ilor& Test"l ')soar). :n a!est !a0. !apa!itatea efe!ti+) (e re0ol+are a sar!inii :n
ti'p"l (at&
Datorit) fapt"l"i !) re0ol+area pri'elor pro,e este (eose,it (e "/oar). s",ie!t"l :n7elee sar!ina
!" "n !onse'n preala,il 'ini'& 6o' pre0enta tot"/i. :n !ontin"are. "n !onse'n (etaliat. (estinat
eBa'in)rii !ole!ti+e. !are poate fi a(aptat /i :n testarea in(i+i("al)&
Gn sit"a7ia (e eBa'inare !ole!ti+). se (istri,"ie fie!)r"i s",ie!t "n eBe'plar (e test tip)rit ?s",
for') (e !aiet@ /i o fi/) personal) (e !otare pentr" :nreistrarea r)sp"ns"rilor& Caiet"l-test r)':ne :n!his.
:n fa7a s",ie!7ilor. p:n) la se'nal"l (at pentr" :n!eperea pro,ei& S",ie!7ii !o'pletea0) :nt:i (atele
personale ?n"'ele. +:rsta. lo!"l (e '"n!)*/!oala. o!"pa7ia. (ata na/terii. (ata eBa'in)rii@. :n r",ri!ile
!oresp"n0)toare ale fi/ei (e !otare. ("p) !are toate !reioanele se p"n pe 'as)& S",ie!7ilor li se !ere
aten7ie sporit) /i s:nt a+erti0a7i s) n" s!rie ni'i! pe !aiet"l-test&
Cnse,n8 V3+e7i :n fa7) "n !aite !" $9 (e plan/e*(esene& Ele s:nt aranHate :n !ini! r"pe. notate !" literele
3. 4. C. D /i E& Gn fie!are serie*r"p) s:nt 12 pro,le'e. aranHate :n a/a fel :n!:t la :n!ep"t"l fie!)rei serii s:nt pro,e
'ai "/oare. iar la sf:r/it"l lor pro,e 'ai rele& Des!hi(e7i !aietele la pri'a pain)& Gn partea (e s"s a painii ?li se
arat) 'atri!ea 3
1
@ se afl) "n (esen notat !" 3
1
. (in !are lipse/te o parte ?li se arat) partea r)'as) al,)@& S", a!east)
i'aine 'are se afl) $ fi"ri ase')n)toare !a for') !" por7i"nea oal)*r)'as) al,) (in (esen"l 'are& N"'ai "na
(in a!este fi"ri !o'pletea0) :n 'o( !ore!t. !a for') /i !a (esen. i'ainea 'are ?li se arat) 'atri!ea 3
1
@&& Care
este a!ea fi"r) "ni!)SK Da!) !ine+a r)sp"n(e !ore!t. sp"ne'F V%oarte ,ineK& Da!) !ine+a r)sp"n(e re/it.
sp"ne'F V5ai :n(i7i-+)]K 3poi. in(iferent (a!) a" )sit sa" n" fi"ra a(e!+at). !ontin")'F V(a!) alee' fi"ra
nr& 1. o,ser+)' !) ea !o'pletea0) (esen"l !a for'). (ar :n interior n" are a!ela/i (esen& 3!ela/i l"!r" :l !onstat)'
/i :n !a0"l fi"rilor 3 /i #& %i"ra nr& 2 este nepotri+it). fiin(!) n" !"prin(e ni!i "n (esen& Liniile (in interior"l
fi"rilor 4 /i $ s:nt la fel !" !ele (in i'ainea 'are& Care se potri+e/te. (intre 4 /i $S %i"ra nr& $ n". (eoare!e are o
parte al,). in!o'plet) ?li se arat)@& De!i. fi"ra 4 este !ea !ore!t). fiin(!) pri'ele (o") lini"7e ori0ontale (in
interior"l ei ?li se arat)@ /i !ele patr" lini"7e +erti!ale (e la 'arinea interioar) ?li se arat)@ !ontin") eBa!t lini"7ele
neter'inate ale i'ainii 'ari&
Yi a!"'. s!rie7i :n r",ri!a !oresp"n0)toare ?3
1
@ a fi/ei pri'ite (e fie!are n"')r"l 4. a(i!) n"')r"l
fi"rii !ore!te& 3+e7i riH) s) s!rie7i r)sp"ns"l +ostr" :n r",ri!a !e poart) seria /i n"')r"l pro,le'ei& 37i
:n7eles !"' tre,"ie s) l"!ra7iSK
Gn !a0"l :n !are s",ie!7ii ?sa" "nii (intre ei@ n" a" :n7eles. se reia !onse'n"l. apoi se !ontin")F VGn
a!est !a(r" 'are se afl) o i'aine !o'p"s) (in an"'ite fi"ri& 3!este fi"ri sa" (esene n" s:nt al!)t"ite
la :nt:'plare. !i ("p) o an"'it) re"l)& 3!east) re"l) tre,"ie s) o (es!operi7i la fie!are pro,). !a s)
p"te7i !o'pleta partea r)'as) al,) !" "na (in !ele /ase*opt fi"ri !are se afl) s", i'ainea 'are& Tre!e7i
$2
s"!!esi+ (e la o pro,) la alta& S) n" o'ite7i /i s) n" s)ri7i peste ni!i o plan/)& Respe!ta7i neap)rat or(inea
lor& Chiar (a!) a+e7i i'presia !) a7i re0ol+at re/it o pro,). s) n" +) :ntoar!e7i la ea& R)sp"ns"l +ostr".
a(i!) n"')r"l fi"rii alese. :l s!rie7i !" aten7ie :n r",ri!a !oresp"n0)toare a fi/ei personale& E+ent"alele
re/eli le !ore!ta7i prin t)ierea ?!" !reion"l@ n"')r"l"i re/it /i n" !" ra(iera&K
D"p) !e eBa'inator"l s-a !on+ins ?pe ,a0a pro,elor 3
1
-3
#
. la !are este in(i!at s) se (ea aH"tor@ !)
to7i s",ie!7ii :n7ele sar!ina. li se pre!i0ea0) ti'p"l (e re0ol+are /i se () !o'an(aF VGn!epe7i s) l"!ra7i !:t
'ai !ore!t /i :!t 'ai repe(e posi,il&K ?(a!) este +or,a (e o eBa'inare !" li'itarea ti'p"l"i@ sa" VL"!ra7i
atent& S) n" +) r),i7i prea '"lt& Gn!epe7i]K ?(a!) ti'p"l este neli'itat@&
Conse'n"l poate fi s!"rtat. :n f"n!7ie (e ni+el"l (e :n7eleere al s",ie!7ilor& EBa'inator"l n" +a
oferi !elor eBa'ina7i ni!i "n fel (e aH"tor !are (ep)/e/te li'itele instr"!7i"nilor&
Gn !a0"l eBa'in)rii in(i+i("ale. eBa'inator"l :ns"/i notea0) r)sp"ns"rile s",ie!t"l"i :n fi/a (e
!otare& Yi :n a!est !a0 se respe!t) instr"!7ia ?!" 'i!i 'o(ifi!)ri i'p"se (e apli!area in(i+i("al) /i !"
posi,ile pres!"rt)ri@& (a!) s",ie!t"l :/i 'o(ifi!) r)sp"ns"l ales. eBa'inator"l notea0) !ore!tarea prin
t)ierea r)sp"ns"l"i anterior /i :ns!rierea !el"i no" :n a!eea/i r",ri!)& La e+al"area re0"ltatelor. la a',ele
'o(alit)7i (e apli!are. se ia :n !onsi(era7ie "lti'"l r)sp"ns in(i!at (e s",ie!t&
Ctarea r/s!%ns%rilr
Se a!or() !:te 1 p"n!t pentr" fie!are r)sp"ns !ore!t& P"n!taH"l o,7in"t prin n"')rarea
r)sp"ns"rilor !ore!te se !al!"lea0) atJt pentr" fie!are serie ?!ote par7iale@. !Jt /i pentr" test"l :ntre ?!ota
total)@& S",ie!t"l poate reali0a !el '"lt $9 (e p"n!te ?!ota 'aBi')@& Pentr" n"')rarea /i !otarea rapi() a
r)sp"ns"rilor !ore!te se re!o'an() folosirea rilei (e !ore!7ie ?!are se +a a/e0a peste fi/a personal) a
s",ie!t"l"i@&
Grila =atri$elr Pr#resi4e Ra4en - Stan-ar-
Seria
Ite,%l
A < C D E
1. 8 9 : ; <
2. = > 9 8 >
3. ? ? ; ; :
#. 9 9 : < 9
*. > ? < : ?
+. ; ; 8 > =
,. > = = = ?
-. 9 > ? 8 >
.. ? 8 < ? ;
1/. ; ; > 9 9
11. 8 8 ? = 8
12. = = 9 > =
$3
Inter!retarea $antitati4/ a re6%ltatelr
Cota ,r"t) n" are se'nifi!a7ie psiholoi!) l"at) i0olat& Ea pri'e/te +aloare (ianosti!) :n raport
!" re0"ltatele stan(ar(i0ate ?etalon@ /i !o'porta'ent"l s",ie!t"l"i :n sit"a7ia (e eBa'inare&
Datele a("nate for'ea0) "n Vli',aH al siste'elorK. !are !on7ine /i +ehi!"lea0) :n for') !o(ifi!at)
infor'a7ii. sens"ri psiholoi!e& Gn7eleerea se'nifi!a7iei psiholoi!e !"prinse :n !on("ite /i :n
perfor'an7e pres"p"ne VinterpretareaK ?(e!o(ifi!area@ lor. pe ,a0a !"noa/terii !o("l"i&
Raportarea perfor'an7ei la etalon per'ite sta,ilirea ?:n !entile sa" CI@ ni+el"l"i (e intelien7)
eneral) al s",ie!t"l"i&

5P?s@ - Etalon ele+i. test !ole!ti+. Ro'Jnia ?I& Hol,an@
Cen- >GRSTA CRONOLOGIC
tile &H ani &C ani &I ani &( ani &' ani &) ani AJ ani
)J
'J
(C
(J
IJ
CJ
HJ
BJ
AC
AJ
&J
48
4$
4#
43
41
31
3#
32
28
2-
1#
#3
#9
48
41
4#
42
38
3#
32
28
1$
#3
#1
#9
48
4$
44
41
31
3#
32
21
#3
#9
48
41
4$
43
49
3-
32
21
1#
#$
#3
#2
#1
48
4-
4#
42
41
31
31
#4
#3
#1
#9
41
4#
44
41
31
3-
21
#2
48
41
4$
44
42
49
3-
3$
33
24
Perfor'an7ele intele!t"ale astfel V')s"rateK ?prin raportare la etalon@ pot fi lo!ali0ate :n !in!i ni+ele
(iferite (e intelien7)F
Gra("l IF intelien7) s"perioar) - perfor'an7a s",ie!t"l"i. raportat) la perfor'an7a 'e(ie a
r"p"l"i (e +:rst) (in !are fa!e parte. atine sa" (ep)/e/te !entil"l 8#I
Gra("l IIF intelien7) peste 'e(ie - perfor'an7a atine sa" (ep)/e/te !entil"l -# ?II^ F
perfor'an7a atine sa" (ep)/e/te !entil"l 89@I
Gra("l IIIF intelien7) (e ni+el 'e(i" - perfor'an7a se sit"ea0) :ntre !entilele 2#--# ?III^ F
perfor'an7a (ep)/e/te !entil"l #9I III- F perfor'an7a se sit"ea0) s", !entil"l #9@I
Gra("l I6F intelien7) s", ni+el"l 'e(i" - perfor'an7a n" (ep)/e/te !enit"l 2# ?I6- F
perfor'an7a n" (ep)/e/te !enti"l 19@I
$4
Gra("l 6F (efi!ien7) 'intal) - perfor'an7a n" (ep)/e/te !entil"l #
Cota total) reali0at) (e !)tre s",ie!t poate fi interpretat) /i :n ter&eni ce coeficient de
inteligen (012, :ntr"!Jt fie!are perfor'an7) !oresp"n(e "nei +alori (efinite 01& 6alorile 01 !are
!oresp"n( s!or"rilor reali0ate (e s",ie!7ii :ntre 1 /i 39 (e ani ?Repan@
Transformarea re$ultatelor "n ,I
Cota
total)
6Jrsta !ronoloi!) ?:n ani@
1 1
1
*
2
8 8
1
*
2
19 19
1
*
2
11 11
1
*
2
12 12
1
*
2
13 13
1
*
2
1$-39
1& <; >: >= =@ =< =8 =; =A 8: 8: 8> 8> A
2& <8 <A >< >? =: => =8 =? 8@ 8@ 8: 8< A
3& <> <9 >: >9 >A =< == =; =? =A 8@ 8@ A
4& << <; <A >8 >? =@ =< =8 =9 =? =A =A A
#& <@ <= <? >= >; >A =: == =; =; =9 =? A
$& :? <> :; >< >8 >? =@ =< == =8 =; =9 A
-& :9 <: <8 >: >> >; >? =: => == =8 =8 A
1& :8 <@ <> <A >< >8 >9 >A =< =< == == A
8& := :? << <? >@ >> >8 >? =@ =: =< => A
19& :< :; <@ <; <A >< >= >9 >A =@ =: =< ==
11& :@ :8 :A <8 <9 >@ >> >8 >? >? =@ =@ =<
12& @A :> :9 <> <; <A >: >= >8 >9 >A >A =:
13& @9 :< :; << <= <? >@ >< >8 >; >9 >? =@
14& @; :@ <@ <> <; <? >: >= >= >= >; >9 >?
1#& @= @A :> :A <: <8 <9 >@ >< >> >8 >8 >9
1$& @< @9 :: :9 <@ <> <; <? >: >< >> >= >=
1-& @: @8 :@ :; :? << <= <9 >@ >@ >< >> >=
11& ?AA @= @? := :9 <@ <> <8 <? <A >: >< >>
18& ?A? @< @9 :> :8 :A <: <= <9 <? >@ >@ ><
29& ?A; @: @8 :: := :? <@ <> <; <9 <? <A >@
21& ?A8 ?AA @= :@ :< :; :A <: <= <8 <9 <? <A
22& ?A= ?A? @< @? :: :8 :9 <@ <> <= <; <9 <?
23& ?A< ?A; @: @9 @A :> :; :? << <> <8 <8 <9
24& ?A: ?A8 ?AA @8 @? :< := :9 <@ <: <> <= <8
2#& ?A@ ?A> ?A? @= @; :@ :> :; :A <@ << <> <=
2$& ??A ?A< ?A; @< @8 @A :< := :? :A <: << <>
2-& ??9 ?A: ?A8 @: @> @? :@ :> :; :9 :A <@ <:
21& ??; ??A ?A> ?AA @< @; @A :: :; :; :? :A <@
28& ??= ??? ?A< ?A9 @@ @8 @9 :@ := :8 :9 :? :A
39& ??> ??; ?A@ ?A; ?AA @> @; @A :< :> :; :9 :9
31& ??< ??8 ??A ?A= ?A9 @< @8 @9 :: :< := :8 :;
32& ??: ??= ??9 ?A> ?A; @@ @> @; :@ :: :> := :8
33& ?9A ??< ??; ?A: ?A8 ?AA @< @= @? @A :< :> :>
34& ?9? ??: ??= ?A; ?A= ?A9 @@ @> @9 @? :: :< :<
3#& ?99 ?9A ??> ??? ?A< ?A; ?AA @< @; @9 @A :@ ::
3$& ?9; ?9? ??: ??9 ?A@ ?A= ?A9 @@ @= @; @? @A @A
3-& ?9= ?99 ??@ ??8 ??A ?A< ?A8 ?AA @> @= @9 @? @?
31& ?9> ?98 ?9? ??= ??9 ?A: ?A= ?A9 @< @> @8 @9 @9
38& ?9< ?9= ?99 ??< ??; ??A ?A< ?A8 @@ @< @= @8 @8
$#
49& ?9@ ?9< ?98 ??: ??= ??9 ?A@ ?A> ?AA @@ @> @= @=
41& ?;A ?9: ?9= ?9A ??< ??; ??? ?A: ?A9 ?AA @< @> @>
42& ?;? ?9@ ?9< ?9? ??: ??= ??9 ?A@ ?A8 ?A9 @@ @< @:
43& ?;9 ?;? ?9: ?9; ?9A ??< ??8 ??? ?A> ?A8 ?AA @@ @@
44& ?;8 ?;9 ?;A ?9= ?9? ??: ??> ??; ?A: ?A> ?A9 ?AA ?AA
4#& ?;= ?;8 ?;? ?9> ?9; ?9A ??: ??= ??A ?A@ ?A= ?A9 ?A9
4$& ?;> ?;= ?;; ?9< ?9= ?99 ?9A ??< ??9 ??? ?A< ?A= ?A8
4-& ?;: ?;> ?;8 ?9@ ?9> ?9; ?9? ??: ??8 ??; ?A@ ?A< ?A>
41& ?;@ ?;: ?;> ?;A ?9: ?9= ?9; ?9? ??> ??= ??? ??A ?A:
48& ?8A ?;@ ?;< ?;9 ?9@ ?9< ?9= ?9; ??: ??< ??8 ??9 ??A
#9& ?89 ?8? ?;@ ?;; ?;? ?9: ?9< ?98 ?9A ??@ ??> ??= ??9
#1& ?8; ?89 ?8A ?;= ?;; ?;A ?9: ?9> ?99 ?9? ??: ??< ??8
#2& ?88 ?8; ?89 ?;> ?;8 ?;9 ?;A ?9: ?98 ?9; ?9? ?9A ??>
#3& ?8> ?88 ?8; ?;: ?;> ?;; ?;9 ?;A ?9> ?9> ?9; ?99 ??:
#4& ?8< ?8> ?8= ?;@ ?;< ?;= ?;8 ?;9 ?9: ?9: ?9= ?9; ?9A
##& ?8: ?8: ?8> ?8? ?;@ ?;< ?;> ?;8 ?;A ?;A ?9< ?9< ?99
#$& ?8@ ?8@ ?8: ?89 ?88 ?;: ?;< ?;> ?;9 ?;9 ?;A ?;A ?98
#-& ?=? ?=A ?8@ ?88 ?89 ?8A ?;@ ?;: ?;8 ?;8 ?;9 ?;9 ?9>
#1& ?=9 ?=9 ?=? ?8= ?88 ?89 ?8? ?;@ ?;> ?;> ?;8 ?;8 ?9:
#8& ?=; ?=; ?=9 ?8< ?8= ?8; ?8; ?8? ?8? ?;: ?;: ?;< ?;A
$9& ?== ?== ?=8 ?8: ?8< ?88 ?8; ?8A ?8A ?8A ?;@ ?;@ ?;A
Pentr" s",ie!7ii !" +:rste !"prinse :ntre 39-$9 (e ani. CI se !al!"lea0) !" aH"tor"l
"nei for'"le (e !ore!7ie ?re"/ita fiin( sensi,il) la fa!tor"l +:rst)@F
CI
3#-$9 ani
_
,I
ta&el 1III
1$ 39
9
9
199

? U @

5P?s@ - perfor'an7a a/teptat)
>:rsta $rnl#i$/ K
1$-39
3#
49
4#
#9
##
$9
199
8-
83
11
12
-$
-9
De eBe'pl". T& 4& ?6C_#9 ani. !ota
total)_33@& S!or"l"i (e 33 (e p"n!te :i
!oresp"n(e pentr" se'ent"l 1$-39 (e ani
CI_1$. iar la +:rsta (e #9 (e ani
perfor'an7a a/teptat) este 12& Ca
"r'are. CI_
1$
12
199 194 1 = . 19#&
$$
Perfor'an7a a/teptat) ?:n T@
>Ersta $rnl#i$/ K
1$-39 199
3# 8-
49 83
4# 11
#9 12
## -$
$9 -9
EBe'pl". T'B' *1C B =A ani+. Cotat total B ;; puncte' S!or"l"i (e 33 (e p"n!te la
+Jrstele !ronoloi!e (e 1$-39 (e ani :i !oresp"n(e "n ,I B :> *ta&elul >+' Se :n'"l7e te 1$
!" 199 /i se :'parte re0"ltat"l la 12 ?perfor'an7a a/teptat) la #9 (e ani@& De!i.

. a(i!) 19#
rot"nHit&
Pe ,a0a CI. s",ie!t"l este in!l"s :n "n"l (in ni+elele (e intelien7)F
=P(s) - $lasifi$are intele$t%al/
?I Ni4el -e inteli#en7/
peste 149
129-149
119-118
199-198
89-88
19-18
-9--8
#9-$8
29-48
9-18
intelien7) eBtre' (e ri(i!at)
intelien7) s"perioar)
intelien7) (eas"pra 'e(iei*"/or s"perioar)
intelien7) (e ni+el 'e(i" ?,"n)@
intelien7) (e ni+el 'e(i" ?sla,)@
intelien7) s", 'e(ie ?lentoare 'intal)@
intelien7) (e li'it)
(efi!ien7) 'intal) "/oar) ?(e,ilitate 'intal)@
(efi!ien7) 'intal) 'e(ie ?i',e!ilitate@
(efi!ien7) 'intal) ra+) ?i(io7ie@
Persoana eBa'inat) poate Vre0ol+aK ?!ore!t sa" re/it@ prin hi!ire "nele (in !ele $9
(e pro,le'e !"prinse :n 5P?s@& N"')r"l aleerilo hi!ite este propor7ional !" total"l (e
r)sp"ns"ri re/ite& Persoanele !" perfor'an7e s!)0"te re0ol+) !ore!t prin hi!ire. :n eneral.
'ai '"lte pro,le'e (e!:t s",ie!7ii !" !ote ri(i!ate& Din a!east) !a"0). "n s!or total s!)0"t
este :ntot(ea"na 'ai p"7in +ali( /i 'ai p"7in fi(el (e!:t "n"l ri(i!at&
Pentr" 'aHoritatea !otelor totale s-a" sta,ilit s!or"rile par7iale a/teptate la fie!are serie&
Prin s!)(erea s!or"l"i par7ial a/teptat (in !ota par7ial) reali0at) se o,7ine (is!repan7a fie!)rei
serii& 3!este (is!repan7e se eBpri') n"'eri! ?(e eBe'pl". 9. -1. `2. -2. `1@ /i !onstit"ie "n
in(i!e al +ali(it)7ii /i fi(elit)7ii re0"ltatelor& S!or"l total !o'p"s (in !ote par7iale !are pre0int)
(is!repan7e peste 2 p"n!te n" poate fi a!!eptat la +aloarea l"i no'inal) !a fiin( o esti'are
pre!is) a !apa!it)7ii intele!t"ale enerale& Tot"/i. :n s!op"ri 'ai enerale. se a!!ept) /i "n
s!or total !e pre0int) (is!repan7e interne 'ai 'ari (e 2 p"n!te !a fiin( relati+ +ali(&
Totali0:n( +alorile o,7in"te ale (is!repan7elor ?in(iferent (e se'n"l ` sa" - @. se o,7ine
in(i!ele (e +aria,ilitate al re0"ltat"l"i ?fl"!t"a7ia :n a!ti+itatea s",ie!t"l"i@& In(i!ele (e
+aria,ilitate - in(i!) o :n!re(ere re("s) re0"ltat"l"i eBa'in)rii. s",ie!t"l fiin( retestat !" o
alt) 'eto()&
C,!6i7ia nr,al/ a s$r%l%i
S$r%l !ar7ial
a5te!tat
la s$r%l ttal -e8
&J &C AJ AC BJ BC HJ HC CJ CC
3 $ 1 8 19 19 19 19 11 12 12
4 2 4 $ - 1 1 8 19 11 11
5 1 2 3 4 $ - 1 19 19 11
6 1 1 2 3 4 - 8 8 19 11
$ 9 9 9 1 2 3 4 # - 19
Inter!retarea $alitati4/ a re6%ltatelr
Intelien7a n" poate fi V')s"rat)K :n stare p"r)& Gn (ianosti!area ei. pe lJn)
!riteri"l pro!es"alit)7ii :',inat !" aspe!t"l (e perfor'an7) ?(e efe!t@. tre,"ie s) 7ine' sea'a
(e :ntreaa personalitate a s",ie!t"l"i eBa'inat& EBisten7a inter(epen(en7elor :ntre intelien7)
/i !elelalte aspe!te ale personalit)7ii n" fa!e :ns) i'posi,il) ')s"rarea intelien7ei& Dar
neliHarea leilor intera!7i"nii !onstit"ie o s"rs) si"r) a (ianosti!)rii in!ore!te& Chiar :n
re0ol+area a!eleia/i sar!ini - !oti(iene sa" eBperi'entale - !ontri,"7iile fa!torilor (e
personalitate +aria0) (e la "n o' la alt"l& La "nii. (e eBe'pl". f"n!7iile psihi!e i'pli!ate se
str"!t"rea0) :ntr-"n 'o( a(e!+at sar!inii. asi"rJn( astfel re"/ita !hiar :n !on(i7iile "nor
aptit"(ini intele!t"ale 'ai 'o(este& La al7ii. (i'potri+). ins"!!es"l - :n pofi(a fa!torilor
intele!t"ali 'ai (e0+olta7i - (e (atorea0) a,sen7ei a"to!ontrol"l"i. a orani0)rii /i planifi!)rii.
a ni+el"l"i 'oti+a7iei& To!'ai a!e/ti fa!tori f"n(a'entali ai a(apta,ilit)7ii la sit"a7iile
pro,le'ati!e. !are !ontri,"ie la in(i+i("ali0area personalit)7ii. s!ap) :n 'are ')s"r) pro,elor
(e intelien7). !eea !e n" :nsea'n) !) eBa'inator"l !are (isp"ne (e o int"i7ie ?insiht@
psiholoi!) (e0+oltat) n" le poate sesi0a&
Sar!ina eBa'inator"l"i. :n !"rs"l (ianosti!)rii. n" se re("!e n"'ai la in!l"(erea
s",ie!t"l"i :n (i+erse tip"ri (e intelien7) sa" (e afe!ti+itate. te'pera'ent et!& (efinite :n
'o( teoreti!& Pornin( (e la tipoloie. psiho(ianosti!ian"l !a"t) s) e+i(en7ie0e
in(i+i("alitatea. "ni!itatea !a0"l"i st"(iat&
Con!reti0area prin!ipiilor 'eto(oloi!e en"n7ate se reali0ea0) prin Varta profesional)K
a psiholo"l"i& Prin for'"larea (iano0ei in(i+i("ale se "r')re/te :n7eleerea. !"noa/terea
Va')n"ntelorK i'portante& EBa'inarea psiholoi!) +a fi astfel !on!ep"t) /i reali0at). :n!Jt s)
per'it) - pe ,a0a interpret)rii !alitati+e a (atelor - !ont"rarea profil"l"i intele!t"al al
s",ie!t"l"i&
Il"str)' !ele sp"se prin pre0entarea !a0"l"i 7.8. ?Cl& a 6III-a. S!& en&. 6C Q 1# ani /i
8 l"ni. seB ,)r,)tes!@F
01 9 ,1:
(i&p 9 3/ &inute.
Datele psiho'etri!e pre0entate in(i!) s",(e0+oltarea 'intal) eneral) a s",ie!t"l"i&
Perfor'an7ele sale :l sit"ea0) la li'ita s"perioar) a (e,ilit)7ii 'intale& Poten7ialit)7ile intele!t"ale
ale l"i 7. 8. s"nt foarte li'itate& Inorarea aproape total) a !oeren7ei loi!e la ;< (s2, !are ne
in(i!) intelien7a eneral) sla,). se (atorea0) !apa!it)7ii re("se (e a sta,ili rela7ii. (atorit)
!anton)rii :n !on("ite operatorii inferioare +Jrstei !ronoloi!e a s",ie!t"l"i&
Gn !ontin"are s",ie!t"l este eBa'inat - atJt pentr" +erifi!area infor'a7iilor f"rni0ate (e
pro,a Ra+en. !Jt /i pentr" !"noa/terea intelien7ei +er,ale - !" pro,e piaetiene ?teste operatorii
for'ale (eF !o',inareI loi!a propo0i7iilor /i propor7ii-pro,a,ilit)7i@. 4INET-SI5ON /i >ISC&
=e!ultateleF 5ota
<iaget
9 0
i
: >?
4inet
9 11 ani i . luni: 01
4inet
9,#: 01>
@185
9,/ - ,#: 01<
@185
9,/ -
,#: 01(
@185
9,/ - ,#.
Perfor'an7a sla,) la test"l Ra+en este !onfir'at) (e nere"/ita s",ie!t"l"i la pro,e
piaetiene ?T&O&%&C&. T&O&%&L&P& /i T&O&%&P&@& S",ie!t"l"i :i s"nt ina!!esi,ile pro,le'ele
for'ale& Capa!itatea (e in+en7ie. (e Jn(ire aso!iati+) /i (e orani0are s"nt ne(e0+oltate&
%a!tor"l (e planifi!are fiin( (efi!itar. s",ie!t"l tre,"ie !on("s. (iriHat :n :n7eleerea /i re0ol+area
pro,le'elor& 3stfel. la pro,a !","rilor /i la aranHarea (e i'aini ?(in >ISC@. f)r) relare
eBtern). s",ie!t"l :nreistrea0) o re"/it) inferioar) !eleia reali0ate :n !on(i7iile a!or()rii
aH"toarelor eBterne& Capa!itatea l"i (e "tili0are efi!ient) a aH"toarelor prora'ate ne per'ite s)-l
(iferen7ie'. prin efe!t"l fa!tor"l"i e("!a,ilitate. (e :ntJr0ia7ii 'intali&
Coefi!ien7ii (e +ali(itate s"nt p"terni! se'nifi!ati+i ?p Q 9.91@& Gn "r'a +erifi!)rii
fi(elit)7ii test"l"i 5P ?s@ ?pro!e(e"l retest)rii@ N&C& Ra+en )se/te !oefi!ien7ii (e !onstan7)
?sta,ilitate@ :ntre 9.13 /i 9.83 la s",ie!7ii :ntre 13 /i #9 ani&
Dispersia 'are a perfor'an7elor la >ISC ?S!ara +er,al)F Gn7eleere `I arit'eti!) - -I
3se')n)ri `I 6o!a,"lar -I S!ar) (e perfor'an7)I Co'pletare (e i'aini ``I 3ranHare (e
i'aini - -I C","ri -I Co( 4 9@ in(i!) eteroenitatea 'are a perfor'an7elor& S",ie!t"l st)pJne/te
ins"fi!ient li',aH"l. !eea !e :i :'pie(i!) a!!es"l la for'ele s"perioare ale Jn(irii +er,ale. la
opera7iile for'ale. fapt !onstant /i la pro,ele operatorii ?piaetiene@& La pro,ele (e anali0) /i
re!onstr"!7ie C'S' pre0int) (ifi!"lt)7i (e anali0). sinte0). enerali0are /i a,stra!ti0are !hiar /i la
ni+el !on!ret& 3ranHarea (e i'aini :n +e(erea re!onstit"irii "nei istorioare e+i(en7ia0) (ifi!"lt)7i
in :n7eleerea. :n !)"tarea (iriHat). :n (esprin(erea i(eii (ire!toare (in !onteBt. :n !ontrol"l !riti!
al ipote0elor& Re0"ltatele sla,e la ra7iona'ent"l 'ate'ati!. !orelat !" perfor'an7a la pro,a
Ra+en /i la pro,ele (e !al!"l (in s!ara 4inet - Si'on in(i!) "n rit' lent /i o nesi"ran7) 'are :n
Jn(ire. al)t"ri (e (ifi!"ltatea (e a opera !" !on7in"t"ri ?infor'a7ii@ a,stra!te /i a,sen7a
(eprin(erilor ele'entare (e !al!"l 'intal& Datorit) !apa!it)7ii re("se (e a orani0a 'aterial"l.
L&S& pier(e fre!+ent infor'a7ii esen7iale& S",ie!t"l 'e'orea0) 'ai ,ine 'ateriale +er,ale
nestr"!t"rate& %i(elitatea :ns). !hiar /i :n a!est !a0 las) (e (orit&
C'S' este ti'i( /i anBios :n sit"a7ii (e eBa'en. pre0int) fre!+ent inhi,i7ii e'o7ionale&
S",ie!t"l apar7ine tip"l"i sla,. !" rea!ti+itate e'o7ional) 'are /i !" re0isten7) re("s) la efort&
3!este tr)s)t"ri se a!!ent"ea0) la a!ele sar!ini +er,ale !are i'pli!) !" pre!)(ere opera7ii
for'ale& S",ie!t"l :n a!este sit"a7ii. !ontrar a/tept)rilor (e+ine pripit /i s"perfi!ial& C'S' se si'te
(eaHat la pro,ele 'ai "/oare. pre(o'inant pra!ti!e. (e/i perfor'an7ele sale ni!i la a!estea n"
(ep)/es! ni+el"l operator !on!ret&
Gn !on!l"0ie. s",ie!t"l pre0int) :ntJr0iere :n (e0+oltarea 'intal). apropiat) (e !onstr"!7ia
eneti!) neter'inat) proprie (e,ililor 'intali& Tot"/i prin !apa!itatea sa (e :n+)7are. s"perioar)
(e,ilit)7ii 'intale. L&S& se (iferen7ia0) (e !ateoria :ntJr0ia7ilor 'intali& Dianosti!F intelien7)
(e li'it)&
Calit/7i !si",etri$e ale =P(s)
6ali(itatea !on!"rent) /i (e !on7in"t a 5P ?s@
S%.ie$7i
>aria.ile $relate
=P(s)
A%tr
?r. >.5. ("n ani2
8cor
total
01
1#9 $ = 13 Ter'en = 5erril E5 9.1$ N&C& Ra+en ?1841@
-9 s", 39 5ill Hill S!or total 9.$9 N&C& Ra+en ?1841@
-9 8 =19 CIT CIP 9.-# E&S& 4arrett ?18#$@
-9 8 = 19 >ISC CIP 9.$8 E&S& 4arrett ?18#$@
-9 8 = 19 CI6 CIP 9.-9 E&S& 4arrett ?18#$@
3- 11 = 12 >ISC CIT 9.$$ T& O"l!sar ?18-4@
3- 11 - 12 >ISC CI6 9.#1 T& O"l!sar ?18-4@
3- 11 = 12 >ISC CIP 9.$2 T& O"l!sar ?18-4@
3- 11 = 12 4inet = Si'on CI 9.-2 T& O"l!sar ?18-4@
3- 11 = 12 4en(er-Sant"!!i S!or total 9.42 T& O"l!sar ?18-4@
3- 11 = 12 Pro,e piaetiene S!or total 9.-2 T& O"l!sar ?18-4@
6ali(itatea pre(i!ti+) 5P?s@
>aria.ile $relate S%.ie$7i (ele4i)
Test"l Re"/ita /!olar) !l& a 6-a ?N-3-@ !l& a 6III-a ?N-38@
5P?s@
Ro'Jn)
5ate'ati!)
4ioloie
&#9
&#8
&$9
&$1
&$-
&$1
MATRICELE PROGRESIVE COLORATE - MP (c)
seriile A* A. 5i <
Test"l Ra+en !olorat. !onstr"it pentr" eBa'inarea !opiilor (e # \ -11 ani. poate
!ontri,"i laF
e+al"area ra("l"i (e 'at"ritate /!olar)I
(es!ifrarea etioloiei ins"!!eselor /!olareI
(ianosti!area ti'p"rie a (efi!ien7ei 'intaleI
!"noa/terea a,ilit)7ii 'intale a (efi!ien7ilor a"(iti+i ?s"r0i /i hipoa!"0i!i@I
eBa'inarea persoanelor !" t"l,"r)ri ra+e (e +or,ire ?afa0ie. ,:l,:ial)@I
eBa'inarea str)inilor. a persoanelor !are n" !"nos! li',a 7)rii respe!ti+e
De ase'enea. se "tili0ea0) la +:rste 'ai :naintate ?$#-1# (e ani@ :n s!op"ri !lini!e
?sta,ilirea (eterior)rii 'intale@ /i antropoloi!e ?st"(ii (e antropoloie !o'parat)@&
5P?!@ eBa'inea0). :n eneral. poten7ial"l intele!t"al /i 'ai p"7in +ol"'"l (e
!"no/tin7e&
Pre6entarea test%l%i
Test"l 5P?!@ !onst) (in trei serii ?3. 3, /i 4@ (e !:te 12 'atri!i& Seriile 3 /i 4 (in
5P?!@ /i !ele (in 5P?s@ s:nt i(enti!e. (ar :n 5P?!@ ele s:nt pre0entate pe "n fon( !olorat&
Seria 3, n" are !orespon(ent :n 5P?s@&
%ie!are 'atri!e este for'at) (intr-o fi"r) sa" o s"!!esi"ne (e fi"ri a,stra!te& Gn
!ol7"l (in (reapta Hos lipse/te "n fra'ent sa" "n"l (in ele'entele !o'ponente ale 'atri!ii&
See'ent"l !are lipse/te este pre0entat. :ntre alte (esene 'ai '"lt sa" 'ai p"7in
ase')n)toare. :n partea (e Hos a foii. s",ie!t"l tre,"in( s)-l i(entifi!e /i s)-l in(i!e&
Pro,ele (in !a(r"l "nei serii s:nt (e (ifi!"ltate !res!:n(). (ar se re0ol+) pe ,a0a
a!el"ia/i prin!ipi". pe !are s",ie!t"l tre,"ie s)l (es!opere&
Datorit) fapt"l"i !) re0ol+area pri'elor pro,e este (eose,it (e "/oar). s",ie!t"l
:n7elee sar!ina !" o instr"!7ie preala,il) 'ini') /i-/i eBersea0) tehni!a (e re0ol+are :n :ns"/i
!"rs"l par!"rerii pro,elor&
Pentr" !a pro,a s) fie 'ai atra!ti+) /i s) 'en7in) aten7ia !opiilor. fi"rile s:nt
(esenate pe "n fon( +i" !olorat& Gn pl"s. :n afar) (e pre0entarea test"l"i s", for') (e !aiet. s-
a !reat o +ariant) :n !are sar!ina apare 'ai !lar. (eoare!e 'atri!ea este (at) s", for'a "nei
plan/ete. iar piesele :ntre !are se )se/te !ea lips) s:nt 'o,ile. !o'pletarea a+:n( lo! :n 'o(
pra!ti!&
Prin$i!iile $are sta% la .a6a $nstr%$7iei test%l%i
Gn (e0+oltarea a!ti+it)7ii intele!t"ale. N& C& Ra+en a i(entifi!at -prin st"(ii eBperi'entale-
eBisten7a "nor 'o'ente !r"!ialeF
a) !opil"l (e+ine !apa,il. :nainte (e toate. s) (istin) fi"rile i(enti!e (e !ele (iferite
?non-i(enti!e@ /i apoi pe !ele si'ilare (e !ele nesi'ilareI
b) !e+a 'ai t:r0i". el apre!ia0) !ore!t orientarea fi"rii. at:t :n raport !" propria persoan).
!:t /i fa7) (e o,ie!tele (in !:'p"l per!epti+I
c) re"/e/te s) per!eap) (o") sa" 'ai '"lte fi"ri (istin!te*i0olate !a f)!:n( parte (intr-"n
:ntre ?o entitate orani0at)@I
d) poate anali0a ele'entele*!ara!teristi!ile :ntre"l"i per!ep"t /i poate fa!e (istin!7ie
:ntre !eea !e este (at :n test /i !eea !e tre,"ie s) a(a"e el :ns"/iI
e) aH"ne s) !o'pare s!hi',)rile s"r+enite :n !ara!teristi!ile per!ep"te /i s) a(opte
!o'para7ia !a 'eto() loi!) (e :n(ire&
5atri!ele la!"nare ?3 12@ /i fi"rile elii,ile pentr" V:ntreireaK 'atri!elor ?$ 12@
s:nt !onstr"ite :n s!op"ri (ianosti!e (iferite& 3!estea pot fi :n7elese prin anali0a !alitati+) a
ite'ilor ?3 12@. respe!ti+ a aleerilor !ore!te /i re/ite ?ta,el"l I-III@& :n raport !" 'o'entele
!r"!iale ale (e0+olt)rii intele!t"ale la !opii&
Gn partea (in st:na-s"s a fie!)r"i ta,el s:nt pre0entate. (e la st:na la (reapta. :n
or(inea !res!)toare a i'portan7ei. a!ele opera7ii 'intale f"n(a'entale !are !on(i7ionea0)
:n7eleerea /i re0ol+area pro,le'elor pre0entate :n 'o( s"!!esi+& Opera7ia esen7ial) este
s",liniat) prin 'aH"s!"le&
Gn partea (in st:na-Hos a fie!)r"i ta,el s:nt r"pate toate fi"rile !are pot fi alese (e
s",ie!t pentr" !o'pletarea 'atri!elor. f"n!7ie (e tip"l (e re/eal) !o'is)& %i"rile s:nt
or(onate :n !in!i r"pe*tip"ri. iar :n interior"l pri'elor patr" se anali0ea0) /i 'ai n"an7at
aleerile re/ite ?notate !" literele a-H@& 3leerile !on!rete ?notate !" B@ for'ea0) !ea (e-a
!in!ea !ateorie&
Gn partea (in (reapta-s"s a fie!)r"i ta,el s:nt !alifi!ate !" litere !ele /ase fi"ri
elii,ile /i prin a!easta se arat) /i re/eala (e ra7ionare :n !a0"l aleerilor ina(e!+ate& Din
partea (e (reapta-Hos se poate afla fre!+en7a !elor 11 tip"ri (e aleeri ?a-B@ :n fie!are serie ?3.
3, /i 4@&
Test"l 5P?!@ este (estinat s) e+al"e0e. :n pri'"l r:n(. !laritatea !apa!it)7ii (e
o,ser+a7ie. :n(irea !lar) /i ni+el"l (e0+olt)rii intele!t"ale a persoanei& R)sp"ns"rile re/ite
n" pot fi "tili0ate :n 'o( satisf)!)tor :n +e(erea e+al")rii !antitati+e a (isf"n!7iei 'intale& Ele
in(i!) (oar "n(e. :n !e /i. e+ent"al. (e !e e/"ea0) s",ie!t"l& Gra("l (e :n!re(ere al
!on!l"0iilor (esprinse :n "r'a anli0ei re/elilor (epin(e. pe (e o parte. (e nat"ra re/elilor.
iar pe (e alt) parte (e n"')r"l lor& 3nali0a re/elilor are o se'nifi!a7ie psiholoi!) 'ai
re("s) :n !a0"rile :n !are se re/e/te :n prea p"7ine*prea '"lte aleeri fa7) (e a!ele !a0"ri :n
!are !ir!a H"')tate (e r)sp"ns"ri s:nt re/ite. a(i!) !ota total) +aria0) :ntre 1#-2- (e p"n!te&
Instr%$7i%ni -e a!li$are
Gn apli!area 'atri!elor !olorate. !a /i a ori!)rei alte pro,e psiholoi!e (e ("rat).
psiholo"l"i n" tre,"ie s)-i s!ape (in +e(ere o !ara!teristi!) a !opiilor. /i an"'e a!eea (e a fi
r),i7i. (e '"lte ori s"perfi!iali sa" neliHen7i ?Hol,an@& Dealtfel. :n a!este 'anifest)ri
!o'porta'entale pe !are poate re/i' (a!) le !atalo)' :ntr-"n fel sa" alt"l. este i'pli!at) /i
o an"'it) !ara!teristi!) a aten7iei !opil"l"i& 3!est fapt pres"p"ne pre0en7a a!ti+) a
psiholo"l"i :n s"s7inerea aten7iei !opil"l"i. a interes"l"i s)" pentr" pro,)&
Inter+en7iile psiholo"l"i +or pre0enta "n aH"tor (at !opil"l"i pe linia 'o,ili0)rii
aten7iei a!est"ia as"pra te'ei& Este ne!esar) o,7inerea asi"r)rii !) 'o(el"l a fost pri+it !"
aten7ie /i !) fi"ra in(i!at) este !onsi(erat) (e !opil !" satisfa!7ie !a fiin( fi"ra !are
!o'pletea0) :n 'o( !ore!t 'o(el"l&
3pli!area test"l"i este pre!e(at) (e o pre)tire (ispo0i7ional) a !opil"l"i prin !are se
"r')re/te n" n"'ai !J/tiarea !opil"l"i pentr" test. (ar /i !rearea "nei an"'ite a',ian7e
psiholoi!e ?nor'ali0area rela7iei psiholo = !opil. s!)(erea st)rii tensionale. aten"area
e'oti+it)7ii sa" in+ers. !rearea "nei an"'ite st)ri (e serio0itate et!&@
Gn !a0"l apli!)rii for'ei (e !aiet a test"l"i 5P ?!@. !opiii n" a" posi,ilitatea Vs) +a()K
re0"ltat"l :n!a(r)rii fi"rii alese :n 'atri!ea la!"nar)& Din a!est 'oti+ ei pier( "/or interes"l
pentr" sar!in) /i (e+in neaten7i& EBa'inator"l tre,"ie s) asi"re 'en7inerea ?sta,ilitatea@
aten7iei s",ie!t"l"i. a(i!) s)-l in!ite pe !opil la per!eperea atent) a 'aterial"l"i&
Copil"l tre,"ie s) se !on+in) sin"r !) fi"ra in(i!at) (e el este "ni!a fi"r)
a(e!+at) pentr" !o'pletarea la!"nei (in 'atri!e&
Seria A
D"p) o s!"rt) (is!"7ie intro("!ti+) ?sta,ilirea !onta!t"l"i@ psiholo"l a/ea0) :n fa7a
s",ie!t"l"i !aiet"l (es!his la ite'"l 3
1
& VUit)-te ai!iK] ?i se arat) 'o(el"l (e s"s@ 3!esta este
"n 'o(el. (in !are lipse/te o ,"!at)& ?s-a t)iat o ,"!at)@& Una (in a!este ,"!)7i ?i se arat) !"
(eet"l fie!are (intre !ele $ fi"ri a/e0ate s", 'o(el@ !o'pletea0) eBa!t a!est ol ?i se arat)
la!"na (in 'o(el@. se potri+e/te ai!i& 3!easta. !are are n"')r"l 1 are a!eea/i for'). (ar
(esen"l n" este potri+it& Gn fi"ra 2. n" este (esen (e lo!& Cea (e-a treia este re/it) (e tot&
%i"ra a $-a este aproape potri+it). (ar ai!i ?i se arat) partea al,) a fi"rii@ este re/it)& N"'ai
"na este !ore!t)& 3rat) !are este !ea !ore!t)&
Da!) s",ie!t"l n" in(i!) fi"ra a(e!+at). psiholo"l !ontin") s) eBpli!e sar!ina pJn)
!Jn( s",ie!t"l +a :n7elee nat"ra pro,le'ei !are tre,"ie s) fie re0ol+at)&
3
2
- 3
3
F VDar (in a!esta. !are lipse/te S 3rat)-'iK Gn !a0"l :n !are s",ie!t"l re/e/te.
psiholo"l poate rel"a 3
1
(e'onstrJn( (in no" sar!ina. ("p) !are re+ine la 3
2
& Da!) s",ie!t"l
re0ol+) !ore!t 3
2
se tre!e la 3
3
. !" a!elea/i instr"!7i"ni !a /i la 3
2
&
3
4
- 3
#
F %)r) a-i l)sa ti'p pentr" aleere. i se sp"ne s",ie!t"l"iF VPri+e/te foarte atent
'o(el"lK ?i se arat) tr)Jn( (eet"l 'are peste 'o(el@& N"'ai "na se potri+e/te total& 5ai
:ntJi s) te "i7i atent la fie!are ?i se arat) !" (eet"l fie!are (intre !ele 19 fi"ri@& N"'ai ("p)
a!eea s)-'i ar)7i a!ea fi"r) "ni!). !are se potri+e/te ai!i ?i se arat) la!"na (in 'o(el@& D"p)
!e !opil"l a ales "na. in(iferent (a!) este !ore!t) sa" re/it). i se sp"neF 3!easta este !ore!t) S
Se potri+e/te ai!i S ?i se arat) fi"ra in(i!at) /i la!"na (in 'o(el@& Da!) s",ie!t"l r)sp"n(e
afir'ati+ ?V(aK@. psiholo"l apro,) aleerea. in(iferent (e !ara!ter"l ei a(e!+at sa"
nea(e!+at& Da!) !opil"l (ore/te s)-/i s!hi',e aleerea. psiholo"l +a sp"neF V4ine. arat)-'i
a!ea fi"r) "ni!) pe !are o so!ote/ti !ore!t)&K
D"p) o no") aleere f)!"t) (e !)tre s",ie!t. in(iferent (a!) este !ore!t) sa" n".
psiholo"l :ntrea,)F V3!easta este fi"ra !ore!t) SK Da!) !opil"l r)sp"n(e afir'ati+.
eBa'inator"l a!!ept) aleerea& Da!) :ns) s",ie!t"l are :n(oieli /i (e (ata a!easta. psiholo"l
!ontin")F VDar !are este !ea !ore!t) SK %i"ra in(i!at) la a!east) :ntre,are se !onsi(er)
(e!i0ia final) a s",ie!t"l"i&
La ite'"l 3
#
se pro!e(ea0) :nto!'ai !a /i la 3
4
&
De la 3
1
la 3
#
psiholo"l poate re+eni ori!Jn(. (a!) este ne!esar. pentr" a il"stra (in
no" sar!ina. sti'"lJn("-l pe s",ie!t la o no") :n!er!are& Da!) !opil"l este in!apa,il s)
re0ol+e !ore!t ite'ii 3
1
- 3
#
. eBa'inarea se :ntrer"pe pentr" a fi rel"at) !" for'a (e plan/et)
?!" piese 'o,ile@ a test"l"i Ra+en !olorat& Da!) :ns) s",ie!t"l re0ol+) "/or /i !ore!t pri'ele
sar!ini. eBa'inarea se !ontin") !" 3
$
&
3
$
- 3
12
F VPri+e/te atent 'o(el"l ] Care se potri+e/te ai!i ?i se arat) la!"na (in 'o(el@
(in a!este fi"ri ?i se arat) !ele $ fi"ri@ S %ii atent. n"'ai "na este !ore!t)& Care este a!eea S
S-o ar)7i n"'ai at"n!i !Jn( e/ti si"r !) ai )sit-o pe !ea !ore!t)&K&
La ite'ii "r')tori se () a!eea/i instr"!7ie. :n ')s"ra :n !are ea este ne!esar)& Da!)
eBa'inator"l repet) prea '"lt instr"!7ia. s",ie!t"l n" +a 'ai fi atent la ea& Din a!est 'oti+.
instr"!7ia. :n !a0"rile :n !are !opil"l este atent /i :n7elee !eea !e are (e f)!"t. poate fi
pres!"rtat)&
Seriile A. 5i <
3,
1
- 3,
#
F La 3,
1
. psiholo"l arat) pe rJn( !ele trei fi"ri ale 'o(el"l"i /i :n !ele (in
"r') la!"naF V6e0i !"' 'er S 3!easta. a!easta. a!easta &&&&&& Care +a fi a!eea S %ii atent ]
Uit)-te pe rJn( la fie!are& N"'ai "na se potri+e/te& Care este a!eea SK
De la 3,
1
la 34
#
. ("p) !e s",ie!t"l in(i!) "na (in !ele $ fi"ri. in(iferent (a!)
aleerea este !ore!t) sa" n". psiholo"l :ntrea,)F V3!easta este fi"ra !are :n!heie ,ine S
?!ore!t@ 'o(el"l ?i se arat) fi"ra aleas) /i la!"na (in 'o(el@ S Ca /i 'ai :nainte. (a!) !opil"l
r)sp"n(e prin V(aK. psiholo"l apro,Jn( r)sp"ns"l. a!!ept) aleerea in(i!at)& Da!) :ns)
!opil"l (ore/te s)-/i s!hi',e p)rerea. psiholo"l pro!e(ea0) :nto!'ai !a /i la seriile 3& El +a
a!!epta (rept !ore!t) aleerea la !are 7ine !opil"l :n !ele (in "r')&
3,
$
- 3,
12
F D"p) a #-a 'atri!e. !opil"l n" 'ai tre,"ie :ntre,at as"pra !ore!tit"(inii
aleerii& Psiholo"l +a sp"ne (oar "r')toareleF VPri+e/te atent 'o(el"l ?i se arat) pe rJn(
fi"rile 'o(el"l"i. apoi la!"na !are "r'ea0) s) fie !o'pletat)@& %ii atent. n"'ai o sin"r)
fi"r) !o'pletea0) !ore!t 'o(el"l ?i se arat) pe rJn( fie!are fi"r)@& Care este a!eea S
3!east) instr"!7ie se +a (a /i la sar!inile "r')toare. :n ')s"ra :n !are ea este ne!esar)&
La seria 4. se () a!eea/i instr"!7ie !a /i la 3
$
& 3ten7ia !opil"l"i tre,"ie orientat)
as"pra 'o(el"l"i ?'atri!ei@ !are "r'ea0) s) fie !o'pletat)& Se s",linia0) !) (in !ele $ fi"ri
pre0entate s", 'o(el. (oar "na sin"r) este a(e!+at). in+itJn("-l s) eBa'ine0e atent fie!are
fi"r) /i s) in(i!e aleerea ("p) !are s-a !on+ins !) a )sit-o pe !ea !ore!t)&
Cei 3$ (e ite'i se re0ol+) f)r) :ntrer"pere :n or(inea pre+)0"t) :n test. (e la :n!ep"t"l
seriei 3 pJn) la sfJr/it"l seriei 4& Instr"!7ia stan(ar(i0at) este (iriHarea 'aBi') (e !are poate
,enefi!ia s",ie!t"l& N" se a!or() ni!i "n fel (e aH"tor !are s) (ep)/eas!) li'itele instr"!7iei
stan(ar(i0ate& De!i0iile. aleerile s",ie!t"l"i n" se !o'entea0)&
3leerea !ore!t). !hiar (a!) s",ie!t"l n" o poate ar"'enta +er,al. se !onsi(er)
r)sp"ns !ore!t&
Psiholo"l notea0) :n fi/a (e r)sp"ns. la fie!are 'o(el. n"')r"l fi"rii in(i!ate (e
!)tre s",ie!t& Este re!o'an(at s) se note0e /i 'anifest)rile !o'porta'entale ale s",ie!t"l"i
:n sit"a7ia (e eBa'inare ?in!l"si+ !ele +er,ale@&
Copiii 'ai (ota7i. s"nt in+ita7i s)-/i !onse'ne0e ei :n/i/i aleerile :n fi/a (e r)sp"ns&
Gn a!este !a0"ri. eBa'inator"l s"pra+ehea0) s"!!esi"nea !ore!t) a ite'ilor ?s",ie!t"l s) n"
:ntoar!) (o") sa" 'ai '"lte paini. Vs)rin(K peste ite'i@ /i !ore!tit"(inea :nse'n)rii
aleerilor ?n"')r"l fi"rii alese s) fie intro("s la lo!"l potri+it :n fi/a (e !otare& 5aHoritatea
!opiilor !" 6C a 1 ani reali0ea0) !ore!t a!east) sar!in)& 3stfel. (e la 6C a 1 ani test"l poate
fi apli!at !ole!ti+. :n !on(i7iile "nei s"pra+eheri atente&
Da!) test"l 5P ?!@ este re0ol+at !ore!t /i "/or (e !)tre s",ie!t"l eBa'inat :n 'o(
in(i+i("al. la +Jrsta (e 1 ani. se poate tre!e :n !ontin"are la seriile C. D. iar :n!epJn( (e la 8
ani la seriile C. D. E ale 5atri!elor Proresi+e Stan(ar(& Gn a!este !a0"ri. perfor'an7a ?!ota
par7ial)@ (e la seria 3, n" se !onsi(er) :n !al!"larea !elei totale& Cota total) astfel o,7in"t) se
interpretea0) ("p) etalon"l Ra+en"l"i ne!olorat&
Pentr" eBa'inarea !ole!ti+) a !opiilor !" 6C a 19 ani. se re!o'an() apli!area
5atri!elor Proresi+e Stan(ar(& Da!) s",ie!t"l :ns!rie 'ai '"lte !ifre :ntr-o sin"r) r",ri!) a
fi/ei (e r)sp"ns. :n !a0"l a('inistr)rii sa" apli!)rii !ole!ti+e a test"l"i. i se atrae aten7ia s)
V/tear)K ?s) taie !" !reion"l@ /i s) r)'Jn) (oar o sin"r) !ifr) :n r",ri!)& Da!) notarea 'ai
'"ltor !ifre se o,ser+) n"'ai ("p) :n!heierea eBa'en"l"i. se !onsi(er) !a /i r)sp"ns !ore!t
"lti'a !ifr) ?!ifra (e la eBtre'a (reapt)@. in(iferent (a!) !elelalte !ifre 'en7ionate s"nt sa" n"
!ore!te&
Ctarea r/s!%ns%rilr
Grila (e !ore!7ie a 5atri!elor Proresi+e Color
Ite,%l
Seria
& A B H C I ( ' ) &J && &A
A 4 # 1 2 $ 3 $ 2 1 3 4 #
A. 4 # 1 $ 2 1 3 4 $ 3 # 2
< 2 $ 1 2 1 3 # $ 4 3 4 #
Cotarea r)sp"ns"rilor este fa!ilitat) prin apli!area rilei (e !otare peste foaia (e
r)sp"ns"ri ?:n !are s"nt !onse'nate aleerile f)!"te (e !)tre s",ie!t@& Se a!or() 1 p"n!t
pentr" fie!are r)sp"ns !ore!t& Prin a("narea t"t"ror p"n!telor reali0ate (e s",ie!t se o,7ine
!ota total)& Ea ser+e/te !a p"n!t (e ple!are pentr" interpretarea perfor'an7ei s",ie!t"l"i.
a(i!) pentr" !"noa/terea ni+el"l"i (e (e0+oltare /i (e efi!ien7) a intelien7ei enerale&
Se o,ser+) (e!i !) perfor'an7a s",ie!t"l"i la 5P ?!@. !a /i la 'aHoritatea testelor. este
eBpri'at) n"'eri! /i (ire!t. s", for') (e !ot) ,r"t) ?n"')r"l r)sp"ns"rilor !ore!te@& O !ot)
,r"t) :ns). o,7in"t) la "n test psiholoi!. prin ea :ns)/i n" are se'nifi!a7ie& Ea tre,"ie
interpretat) :n !o'para7ie !" "n stan(ar( ?etalon@ al re0"ltatelor& Diferen7ele /i s!or"rile ,r"te.
:n eneral. n" repre0int) V(istan7e realeK ?(istan7e a(e+)rate@ :ntre s",ie!7i& Din a!est 'oti+.
!ota ,r"t) o,7in"t) (e "n s",ie!t la 5P ?!@ tre,"ie !o'parat) prin inter'e(i"l etalon"l"i. !"
s!or"l 'e(i" al r"p"l"i (e referin7) ?r"p"l (e +Jrst) (in !are fa!e parte s",ie!t"l@ eBa'inat
:n +e(erea etalon)rii test"l"i&
Inter!retarea re6%ltatelr
Inter!retarea $antitati4/ este pri'"l pas. !are !onst) :n raportarea perfor'an7ei
in(i+i("ale la perfor'an7a etalon ?ta,el"l n"')r"l #@ pentr" sta,ilirea ra("l"i (e intelien7)
a s",ie!t"l"i&
=P ($) Ra4en - Etaln I (R,Enia) reali6at -e $/tre C2 Za"arni$ 5i $la.ratrii :n &)(H
Centile
S$r%ri ($te)
I ani ( ani ' ani ) ani &J ani
&JJ 23 2$ 21 21 33
)J 29 24 2$ 2- 28
'J 11 21 24 24 21
(J 1- 18 22 23 2$
IJ 1$ 1- 29 22 2#
CJ 1# 1$ 11 21 24
HJ 1# 1# 1- 18 22
BJ 14 14 1$ 1- 29
AJ 12 13 1# 1$ 1-
&J 11 12 14 1# 1$
Perfor'an7ele intele!t"ale astfel V')s"rateK ?prin raportare la etalon@ pot fi ierarhi0ate
:n # ra(e ?ni+ele@ (iferite (e intelien7)F
Aradul 1: Inteligen superioar' Perfor'an7a s",ie!t"l"i. raportat) la perfor'an7a 'e(ie a
r"p"l"i (e +Jrst) (in !are fa!e parte. atine sa" (ep)/e/te !entil"l 8#&
Aradul 11: Inteligen peste nivelul mediu' Perfor'an7a atine sa" (ep)/e/te !entil"l -#&
Aradul 11 B: perfor'an7a atine sa" (ep)/e/te !entil"l 89&
Aradul 111: Inteligen de nivel mediu' Perfor'an7a se sit"ea0) :ntre !entilele 2# /i -#&
Aradul 111 B: perfor'an7a (ep)/e/te !entil"l #9&
Aradul 111 -: perfor'an7a se sit"ea0) s", !entil"l #9&
Aradul 1>: Inteligen su& nivelul mediu' Perfor'an7a n" (ep)/e/te !entil"l 2#&
Aradul 1> -: perfor'an7a n" (ep)/e/te !entil"l 19&
Aradul >: 4eficiena mintal' Perfor'an7a n" (ep)/e/te !entil"l #&
Gntr"!Jt re"/ita la 5P ?!@ este sensi,il) fa7) (e fl"!t"a7iile f"n!7ionale ale a!ti+it)7ii
'intale. N&C& Ra+en re!o'an() st"(ierea e+ent"alelor (is!repan7e Va,ateriK !are pot s) apar).
la !ele trei !ote par7iale o,7in"te la seriile 3. 3, /i 4& C" aH"tor"l ta,el"l"i n"')r"l 1.
ela,orat (e N&C& Ra+en. se pot !al!"la (is!repan7ele interne ale !otei totale ?a s!or"l"i total@
fa7) (e s!or"rile a/teptate&
De eBe'pl" (a!) !ota total) ?Q 24 p"n!te@ este !o'p"s) (in !otele par7ialeF 3 Q 8I 3,
Q 1I 4 Q -. at"n!i (is!repan7ele s"ntF -1I 9I `1& Sa". (a!) !ota total) ?Q 2# p"n!te@ este
!o'p"s) (in 3 Q 12. 3, Q 1. 4 Q #. (is!repan7ele s"ntF `2I -1I -1&
Inter!retarea $alitati4/ a !erfr,an7ei
Re0"ltat"l o,7in"t la 5P ?!@ ?!ota total)@ (e/i (epin(e :n pri'"l rJn( (e opera7iile
'intale. (e !alit)7ile intelien7ei. re"/ita este !on(i7ionat) /i (e fa!torii nonintele!t"ali (e
personalitate ?e'oti+itate. anBietate. sta,ilitate - insta,ilitate e'o7ional). anaHarea e"-l"i :n
re0ol+area sar!inii. tr)s)t"ri te'pera'entale et!&@ Pe (e alt) parte. (iferi7i s",ie!7i pot reali0a
a!eea/i perfor'an7) prin 'e!anis'e intele!t"ale (iferite. !eea !e pentr" psiholo n" este
in(iferent& Se'nifi!a7ia psiholoi!) a s!or"l"i total se (esprin(e n"'ai !" !on(i7ia rele+)rii
'e!anis'elor psihi!e prin !are s-a aH"ns la re0"ltat"l respe!ti+& Ceea !e este posi,il prin
interpretarea re0"ltat"l"i final :n raport !" !o'porta'ent"l lo,al al s",ie!t"l"i ?'anifestat :n
sit"a7ia (e eBa'inare@&
Pre0ent)' :n !ontin"are. pentr" il"strare. re0"ltatele eBa'in)rii s",ie!t"l"i T&I& ?Cl& I. S!&
en&. EC Q 1 ani /i 11 l"ni. seB fe'eies!@& S",ie!t"l !" ins"!!ese /!olare a!!ent"ate este
eBa'inat la !ererea :n+)7)toarei&
Gn ti'p"l eBa'in)rii se o,ser+) la T&I&F pri+ire o,t"0)I in!apa!itate (e !on!entrareI
a!ti+itate nestr"!t"rat)I stil (e l"!r" (if"0I a,an(onarea fre!+ent) a sar!iniiI :n7elee re"
instr"!7ia pe !are (e !ele 'ai '"lte ori n" /i-o poate transfor'a :n a"toinstr"!7ie. (atorit)
f"n!7iei relatoare ins"fi!ient (e0+oltate a li',aH"l"i& N" interiori0ea0) sar!ina. se a,ate "/or (e
la ea prin aso!ia7ii spontane. :ntJ'pl)toare. n" !on/tienti0ea0) /i n" tr)ie/te ins"!!es"l&
Cota total) Q 11 p"n!te ?3 Q -. 3, Q 2. 4 Q 2@I
Dis!repan7ele Q `1. -1. 9I
S",ie!t"l totali0ea0) 2# (e aleeri re/ite. (intre !are :n !ele 'ai '"lte !a0"riF repet) :n
'o( stereotip fi"ra re/it)I i(entifi!) :n 'o( ina(e!+at. n" sesi0ea0) (istorsi"nile. orientarea
re/it) /i ele'entele nea(e!+ateI re/e/te :n 'o( siste'ati! la a!ele sar!ini !are se re0ol+a prin
operare si'"ltan) !" (o") sa" 'ai '"lte !riterii et!&
Pe ,a0a a!estor re0"ltate se poate for'"la "n (ianosti! ipoteti! (e (efi!ien7) 'intal)&
Infor'a7iile (ianosti!e f"rni0ate (e 5P ?!@ (e/i s"nt !onfir'ate (e nere"/ita /!olar).
(ianosti!"l r)'Jne ipoteti! pJn) la !onfir'area ?sa" infir'area@ l"i (e alte pro,e (e
intelien7)& Pe (e alt) parte. (ianosti!"l tre,"ie pre!i0at ?De,ilitate 'intal) +s I',e!ilitateS
et!&@. !eea !e (e+ine posi,il tot prin l)rirea 'eto(elor (ianosti!e&
Gn !ontin"are. s",ie!t"l a fost eBa'inat !" s!ara 'etri!) (e ')s"rare a intelien7ei 4inet
- Si'on /i !" pro,e piaetiene ?(e !onser+are a !antit)7ii@&
Datele !antitati+e ?65
4inet
Q # aniI CI
4inet
Q ##I Cota
Piaet
QC
1
@ !on!or(ante atest)
(e,ilitatea 'intal) a!!ent"at). la li'ita i',e!ilit)7ii a s",ie!t"l"i& Gre/elile la 5P ?!@ s"nt
enerate (e repetarea stereotip) a fi"rii nea(e!+ate. (e neanali0are a 'o(el"l"i. nesesi0area
ele'entelor !are se a,at (e la 'o(el& Difi!"lt)7ile !ele 'ai 'ari le :ntJ'pin) :n sesi0area
ase')n)rilor per!epti+e& S",pro,ele !"prinse :n s!ara 4inet - Si'on la 65 (e # /i $ ani. s"nt
sar!ini !are (ep)/es! !apa!it)7ile 'intale ale s",ie!t"l"i& T&I& n" !onser+) !antit)7ileI n" poate
!o'para (o") '"l7i'i !on!rete !o'p"se (in !Jte $ ele'enteI "tili0ea0) (oar i0olat ter'enii
V'"ltK /i Vp"7inKI n" pose() rela7ia !antitati+) V'ai '"lt-'ai p"7inK&
De,ilitatea 'intal) a l"i T&I& este in!ontesta,il)& Se re!o'an() transferarea ele+ei la
/!oala aH"t)toare&
Calit/7i !si",etri$e ale =P ($)
Gn "r'a st"(ierii fi(elit)7ii. prin pro!e(e"l retest)rii ?!oefi!ient (e !onstan7)@. /i a
+ali(it)7ii !on!"rente ?!o'parate@. a"tor"l test"l"i aH"ne la re0"ltate ,"ne , !are ple(ea0) pentr"
+aloarea (ianosti!) a pro,ei 5P ?!olorat@&
Co'para7ii :ntre 5P ?!@. Ter'an - 5errill /i test"l Cri!hton la !opii (e 8 ani
Test%l =P($) Ter,an - =errill Cri$"tn
=P($) 9.19 b 9.# 9.$$ b 9.9$ 9.$# b 9.9-
Ter,an =errill - 9.89 b 9.92 9.13 b 9.94
Cri$"tn - - 9.8# b 9.92
=ATRICILE PROGRESI>E A>ANSATE
=P (a)
Gn +e(erea "nei test)ri rapi(e a intelien7ei enerale. N&C& Ra+en prop"ne pro,a 5P ?a@
- for'a eBperi'ental) :n 1841. iar +ersi"nea pentr" testarea (e r"tin) :n 1843& Test"l "r'ea0)
s) in(i!e ni+el"l intele!t"al - Vs!)0"tK ?(efi!ien7) 'intal)@. V'e(i"K ?intelien7) nor'al)@ sa"
Vri(i!atK ?intelien7) s"perioar)@ - :ntr-"n r)sti'p s!"rt (e eBa'inare& Se "r')re/te. (e
ase'enea. o,7inerea "n"i test 'ai fi(el. sensi,il pentr" (iferen7ierea persoanelor !"
intelien7) (eas"pra 'e(iei /i (e ni+el s"perior&
%a7) (e for'a (in 1843. folosit) :n sele!7ia personal"l"i (e !on("!ere (in ar'at).
pri'a re+i0"ire !o'plet) a pro,ei reali0at) :n !ola,orare !" G&3& %o"l(s ?184-@ - !ap)t) o
"tili0are eneral). !a pro,) ne+er,al) (e (efi!ien7) intele!t"al)& S",ie!t"l !o'par) fi"ri /i
(e0+olt) o 'eto() ra7ional) (e Jn(ire :n ti'p"l re0ol+)rii sar!inilor& Spre (eose,ire (e
testele +er,ale. 5P ?a@ e+al"ea0) poten7ial"l intele!t"al. 'ai '"lt sa" 'ai p"7in in(epen(ent
(e fa!torii e("!a7ionaliI (e ase'enea. :n raport !" testele (e perfor'an7). 5P?a@ ofer)
infor'a7ii (ianosti!e 'ai eBa!te /i 'ai +aloroase&
EBperi'entele efe!t"ate !" 5P ?a@ - +ersi"nea (in 184- s", !on("!erea l"i G&3&
%o"l(s - pre!"' /i anali0a (e ite'i reali0at) (e 3&R& %or,es /i H&G& 4e+ans ?pe ,a0) (e
proto!oale a("nate :n s!op (e orientare /i sele!7ie profesional)@ a" per'is reor(onarea opti')
a pro,elor ele'entare in!l"se :n 5P ?s@& 3stfel. :n 18$2 se ren"n7) la a!ei ite'i (in seria a II-
a !are n" (iferen7ia0) :n(eaH"ns s!or"rile a("l7ilor !" intelien7) (eas"pra 'e(iei& Pro,ele
ele'entare 'en7in"te s"nt rearanHate ("p) fre!+en7a re0ol+)rii lor !ore!te&
5P ?a@ +ersi"nea (in 18$2 este astfel !onstr"it) :n!Jt pro,a s) poat) fi la fel (e ,ine
"tili0at) !" sa" f)r) li'itarea ti'p"l"i (e apli!are&
Test"l Ra+en a+ansat ?18$2@ !"prin(e (o") serii (e s",teste ?total $9 (e ite'i@& Seria I
!onst) (in 12 'atri!i. !are a!oper) toate pro!esele intele!t"ale soli!itate la 5P ?s@. iarseria a
II-a a 5P ?a@ !"prin(e 41 (e ite'i. ai !)ror !o'pleBitate /i (ifi!"ltate !re/te !ontin""&
Seria I este (estinat) fa'iliari0)rii persoanei !" tehni!a (e l"!r" ?("p) !are se
intro("!e eBa'inarea !" seria a II-a@&
Toto(at). ea ser+e/te la eBa'inarea rapi() a intelien7ei. !Jn( se "tili0ea0)
in(epen(ent (e seria a II-a&
S",ie!t"l"i i se pre0int) 'atri!ea n"')r"l 1 !" instr"!7i"nile ne!esare& Este
re!o'an(a,il !a :n :n!heierea eBer!i7i"l"i s) i se sp"n)F VGn!ear!) s) re0ol+i fie!are pro,le')&
Gnainte (e a tre!e la plan/a ?'atri!ea@ "r')toare !are !"prin(e o sar!in) 'ai (ifi!il)& Ca"t) s)
te !on+ini !) ai )sit fi"ra potri+it) pentr" !o'pletarea !ore!t) a 'atri!ei& Controlea0)
eBa!titatea aleerii f)!"teK& 3poi s",ie!t"l este in+itat s) re0ol+e :n !ontin"are ite'ii 2 - 12&
3stfel. :n !Jte+a 'in"te ?!ir!a 19@ se poate sta,ili (a!) s",ie!t"l pre0int) (efi!ien7e 'intale
?!ot) s", $ p"n!te@. intelien7) 'e(ie sa" s"perioar) ?fa!e o sin"r) re/eal)@&
Seria a II-a se a('inistrea0) persoanelor !are re0ol+) f)r) (ifi!"ltate 'ai '"lt (e
H"')tate (in pro,ele seriei I& De 'en7ionat fapt"l !). :n pofi(a ase')n)rii ite'ilor (in !ele
(o") serii. pro,ele (in seria a (o"a s"nt 'ai (ifi!ile& Difi!"ltatea lor !re/te !ontin""& Gn
+e(erea e+al")rii !apa!it)7ii intele!t"ale - atJt (e o,ser+a7ie !Jt /i (e Jn(ire - seria a II-a se
a('inistrea0) f)r) :ntrer"pere /i :n ti'p neli'itat ?'aBi'"' o or)@& Pentr" e+al"area
efi!ien7ei intele!t"ale seria a II-a se apli!) !" ti'p li'itat !a ori!e test (e +ite0) ?("rata
opti') este (e 49 (e 'in"te@&
<ATERIA DE TESTE PENTRU APTITUDINI COGNITI>E
S$%rt istri$
4TP3C a ap)r"t !a "r'are a soli!it)rii 5inister"l"i 5"n!ii /i Soli(arit)7ii So!iale (in
Ro'Jnia (e a se !onstr"i o ,aterie (e teste (e aptit"(ini pentr" !onsilierea profesional)& Ea a
fost p",li!at) (e S&C& Conitro' S&R&L& :n 2993. fiin( reali0at) (e "n r"p (e spe!iali/ti. :n
fr"nte !" prof& (r& 5ir!ea 5i!lea ?(ire!tor (e proie!t@ /i le!tor (r& 3n!a Do'"7a ? !oor(onator
(e proie!t@&
O.ie$ti4e
4TP3C ')soar) aptit"(inile !oniti+e. a(i!) prin!ipalele noastre !apa!it)7i en(oene
(e prel"!rare a infor'a7iei& Ori!e sar!in) pe !are tre,"ie s-o eBe!"t)'. (e la p"nerea "nei
!)r)'i0i :ntr-"n 0i( sa" ri(i!area "nei re"t)7i pJn) la !er!etarea /tiin7ifi!) sa" 'anae'ent"l
"nei !o'panii. ne!esit) prel"!rare (e infor'a7ii& Cantitatea /i !o'pleBitatea pro!es)rii (e
infor'a7ie +aria0) :n f"n!7ie (e nat"ra sar!inii. (ar prel"!r)rile infor'a7ionale s"nt tot ti'p"l
pre0ente& Ca atare. aptit"(inile !oniti+e s"nt !ei 'ai sta,ili /i 'ai p"terni!i fa!tori i'pli!a7i
:n perfor'an7ele noastre&
Gn "r'a st"(iilor efe!t"ate. a" re0"ltat "n n"')r (e opt aptit"(ini !oniti+e. /i an"'eF
1@ 3,ilitatea eneral) (e :n+)7are ?!apa!itatea (e a (o,Jn(i noi !"no/tin7e /i (e a opera !"
ele@&
2@ 3,ilitatea +er,al) ?!apa!itatea (e "tili0are a leBi!"l"i. sintaBeic /i (e !o'prehensi"ne a
teBtelor@&
3@ 3ptit"(inea n"'eri!) ?!apa!itatea (e a :n7elee /i opera !" !on7in"t"ri n"'eri!e@&
4@ 3ptit"(inea spa7ial) ?!apa!itatea (e a re7ine /i (e a opera !" repre0ent)ri 'entale pa7iale@&
#@ 3ptit"(inea (e per!ep7ie a for'ei ?!apa!itatea (e per!epere a !onstan7ei for'ei /i a
(etaliilor o,ie!telor /i (e (is!ri'inare fi"r)-fon(@&
$@ 3,ilit)7i f"n!7ion)re/ti ?!apa!itatea (e a i(entifi!a /i !ore!ta (etalii +er,ale /i n"'eri!e (in
teBtele s!rise@&
-@ Rapi(itatea :n rea!7ii ?!apa!itatea (e rea!7ie 'otorie la sti'"li /i rapi(itatea pro!es)rii
infor'a7iei@&
1@ Capa!itatea (e!i0ional) ?a,ilitatea (e a l"a (e!i0ii !ore!te. !Jt 'ai ra7ionale@&
3"torii 'en7ionea0) !) (en"'irile aptit"(inilor a" fost. pe !Jt posi,il. prel"ate (in
Catalo"l O!"pa7iilor (in Ro'Jnia. pre!"' /i (in Profil"rile O!"pa7ionale. (ar a!olo "n(e a
fost ne+oie s-a p)strat ter'inoloia !onsa!rat) :n literat"ra (e spe!ialitate& 3stfel. ,ateria n"
'ai !"prin(e aptit"(ini aptit"(ini pre!"' !oor(onare o!hi-'Jn).( eBteritate 'an"al).
(eBteritate (iital)& Gn s!hi',. a(a") alte (o") aptit"(ini foarte i'portante pentr" !onsilierea
o!"pa7ional) /i pre(i!7ia perfor'an7elor la lo!"l (e '"n!)F rapi(itatea :n rea!7ii /i !apa!itatea
(e!i0ional)&
N"')r"l total al testelor 4TP3C este 23. (intre !are trei-!ele referitoare la ti'p"l (e
rea!7ie-eBist) (oar :n +arianta soft. (in 'oti+e lesne (e :n7eles& Pre0ent)' 'ai Hos. s"!!int.
testele folosite pentr" opera7ionali0area aptit"(inilor&
A.ilitatea #eneral/ -e :n4/7are
a@ ra7iona'ent"l analiti! ?e+al"ea0) !apa!itatea s",ie!t"l"i (e a o,7ine infor'a7ii noi
(in !o',inarea !elor eBistente@I
,@ transfer"l analoi! ?e+al"ea0) a!ele pro!ese !are ne ofer) posi,ilitatea re0ol+)rii (e
noi pro,le'e pe ,a0a si'ilit"(inii !" pro,le'e (eHa re0ol+ate@I
!@ fleBi,ilitatea !ateori0)rii ?e+al"ea0) !apa!itatea (e a s!hi',a rapi( !riteri"l (e
!ateori0are /i (e a r"pa o,ie!tele pe ,a0a no"l"i !riteri"@I
(@ inhi,i7ie !oniti+) /i 'e'orie (e s!"rt) ("rat) ?e+al"ea0) !apa!itatea (e a inora
fl"B"rile infor'a7ionale nerele+ante :n raport !" sar!ina (e re0ol+at. pre!"' /i reten7ia.
pentr" "n s!"rt ti'p. a infor'a7iilor :n 'e'orie@I
e@ 'e'oria (e l"!r" ?e+al"ea0) !apa!itatea siste'"l"i !oniti+ (e a sto!a pe o s!"rt)
("rat) (e ti'p infor'a7ii rele+ante (in p"n!t"l (e +e(ere al sar!inii /i (e a opera :n paralel !"
a!este infor'a7ii@I
f@ interferen7a !oniti+) ?e+al"ea0) !apa!itatea (e a re0ista la intr"0i"nile altor fl"B"ri
infor'a7ionale (e!Jt !el rele+ant pentr" sar!in)@I
@ aten7ia !on!entrat) ?e+al"ea0) !apa!itatea (e !on!entrare a aten7iei prin sar!ini (e
a'orsaH neati+@
3nali0a fa!torial) ?pe !o'ponente prin!ipale !" rota7ie Pro'aB@ a testelor "tili0ate
pentr" e+al"area 3,ilit)7ii enerale (e :n+)7are a !onfir'at eBisten7a a trei fa!toriF
a@ "n"l aten7ional. !" o :n!)r!are (e &-41 (in partea aten7iei !on!entrate /i (e &4$1 (in
partea interferen7ei !oniti+eI ,@"n"l 'ne0i!. !" o :n!)r!are (e &813 pe inhi,i7ie !oniti+)I !@
"n"l operator. !" o :n!)r!are (e &$41 pe ra7iona'ent. &-84 pe transfer. &$91 pe 'e'oria (e
l"!r" /i &$88 pe fleBi,ilitatea !ateori0)rii&
A!tit%-inea 4er.al/
a@ +o!a,"lar ?e+al"ea0) !apa!itatea (e a opera :n sens"l !"+intelor. pentr" a sta,ili
ra("l (e apropiere se'anti!)@I
,@ sintaB) ?e+al"ea0) a,ilitatea (e a !onstr"i propo0i7ii /i fra0e@I
!@ :n7eleera teBtelor ?e+al"ea0) !apa!itatea (e a (eri+a sens"l a(e!+at al "n"i teBt /i
(e a fa!e inferen7e pe ,a0a teBt"l"i@&
3nali0a fa!torial) a ar)tat !) toate !ele trei teste :n!ar!) "n sin"r fa!tor.(ar :n
propor7ii "/or (iferiteF &134-6o!a,"larI &1$1-SintaB)I &483-Co'prehensi"nea teBtelor&
A!tit%-inea n%,eri$/
a) !al!"l n"'eri! ?e+al"ea0) !apa!itatea (e a reali0a rapi( /i !ore!t !al!"le
'ate'ati!e si'ple "tili0Jn( !ele patr" opera7ii arit'eti!e Fa("nare. s!)(ere. :n'"l7ire.
:'p)r7ire@I
,@ ra7iona'ent"l 'ate'ati! ?e+al"ea0) !apa!itatea (e a fa!e ra7iona'ente pe ,a0a
"nor /ir"ri n"'eri!e@&
3nali0a fa!torial) eBpri') o :n!)r!are i(enti!) a a!el"ia/i fa!tor. respe!ti+ fa!tor"l
n"'eri!F &$3- (in partea a',elor teste&
A!tit%-inea s!a7ial/
a@ i'aini 'entale-transfor')ri ?e+al"ea0) !apa!itatea "nei persoane (e a transfor'a
repre0ent)rile i'aisti!e. :n parti!"lar. prin rotire@I
,@ orientare spa7ial) ?e+al"ea0) !apa!itatea "nei persoane (e a anali0a "n !J'p (e
sti'"li (intr-o perspe!ti+) (at) /i (e a oferi infor'a7ii (espre a!el !J'p. pornin( (e la o no")
perspe!ti+) !er"t)@I
!@ enerare (e i'aini ?e+al"ea0) !apa!itatea "nei persoane (e a re7ine 'ental o serie
(e i'aini /i apoi (e a le !o',ina@&
3nali0a fa!torial) arat) !) !ele trei teste :n!ar!) a!ela/i fa!tor ?fa!tor"l spa7ial@. (ar !"
pon(eri "/or (iferiteF &-##-i'aini 'entale-transfor')riI &128-orientare spa7ial)I &#82-
enerare (e i'aini&
A!tit%-inea -e !er$e!7ie a fr,ei
a@ !onstan7a for'ei ?e+al"ea0) a,ilitatea (e per!epere a !onstan7ei for'ei o,ie!telor@I
,@ per!eperea (etaliilor ?e+al"ea0) a,ilitatea (e per!epere a (etaliilor (in 'aterialele
rafi!e /i o,ie!te@I
!@ anali0a per!ept"al) !o'pleB) ?e+al"ea0) a,ilitatea (e (is!ri'inare fi"r)-fon(@&
3nali0a fa!torial) !onfir') fapt"l !) !ele trei teste :n!ar!) "n sin"r fa!tor ?per!ep7ia
for'ei@ :n propor7ii s'ilareF &-13-anali0) per!ept"al) !o'pleB)I &-93-per!eperea (etaliilorI &
$8#-!onstan7a for'ei&
A.ilit/7i f%n$7in/re5ti
EBist) "n sin"r test !are e+al"ea0) trei aspe!te /i i'pli!) "n sin"r fa!torFa@
per!eperea (etaliilor (in 'ateriale s!rise /i ta,eleI ,@ i(entifi!area (iferen7elor (intre oriinal
/i !opieI !@ i(entifi!area /i !ore!tarea !"+intelor /i !ifrelor :ntr-"n teBt&
Ra!i-itatea :n rea$7ii
a@ ti'p (e rea!7ie si'pl" ?')soar) rapi(itatea rea!7iei la apari7ia "n"i sti'"l@
,@ ti'p (e rea!7ie :n aleeri ?')soar) rapi(itatea aleerii :ntre (o") sit"a7ii-sti'"l@I
!@ ti'p (e rea!7ie :n a!!esarea 'e'oriei ?')soar) rapi(itatea rea!t"ali0)rii "nei
infor'a7ii (in 'e'orie@&
3nali0a fa!torial) rele+) pre0en7a a (oi fa!tori :n !a(r"l !elor trei testeF a@ fa!tor"l
si'pl". !e eBpri') rapi(itatea rea!7iei 'otorii /i este sat"rat (oar (e ti'p"l (e rea!7ie si'pl"
la +aloarea (e &8-4I ,@ fa!tor"l !o'pleB. !e eBpri') rapi(itatea pro!es)rii infor'a7iei /i !are
este :n!)r!at aproape i(enti! (e ti'p"l (e rea!7ie :n aleeri ?&12#@ /i ti'p"l (e rea!7ie :n
a!!esarea 'e'oriei ?&11#@&
Ca!a$itatea -e$i6inal/
EBist) "n sin"r test !are ')soar) ra7ionalitatea (e!i(ent"l"i. a,ilitatea sa (e a e+ita
in(e!i0ia sa" posi,ilele (istorsi"ni !are pot ap)rea :n pro!es"l (e!i0ional& El sat"rea0) "n
sin"r fa!tor&
A-,inistrare i s$rare
4TP3C poate fi apli!at) atJt :n +arianta !reion-hJrtie. !Jt /i :n +arianta soft& Testele
!are ')soar) rapi(itatea :n rea!7ii s"nt n"'ai :n +arianta soft. (eoare!e +arianta !reion-hJrtie
n" !onfer) pre!i0ie ')s"r)rii& Pe (e alt) parte. a+Jn( :n +e(ere n"')r"l (e teste apli!ate. pot
fi (ifern7iate (o") +ariante (e apli!are. /i an"'eF
a@ +ersi"nea l"n). !e pres"p"ne apli!area t"t"ror !elor 23 (e teste. pentr" toate
aptit"(inile& Ti'p"l 'e(i" (e apli!are este (e trei ore /i H"')tate. (ar n" este ne!esar)
apli!area t"t"ror testelor :ntr-o sin"r) /e(in7). ,ateria p"tJn( fi a('inistrat) se!+en7ial. pe
'ai '"lte /e(in7e& Ea are a+antaH"l !) este foarte pre!is) :n sta,ilirea profil"l"i aptit"(inalI
,@ +ersi"nea s!"rt). !onstJn( :n apli!area n"'ai a opt teste. /i an"'e a !elor !are. pe
,a0a anali0ei fa!toriale. s-a" (o+e(it !ele 'ai rele+ante pentr" e+al"area aptit"(inilorI a!east)
+ersi"ne are o a!"rate7e 'ai ,"n). (ar n" este atJt (e pre!is) pre!"' +ersi"nea l"n).
(eoare!e n" !"prin(e toate fa7etele aptit"(inilor&
Ti'p"l (e apli!are este (e aproBi'ati+ -9-19 (e 'in"te&
4TP3C per'ite sta,ilirea ni+el"l"i fie!)rei aptit"(ini. :n f"n!7ie (e perfor'an7ele la
testele aferente. pe !in!i ni+el"ri sa" !lase nor'ali0ate& Ca atare. profil"l aptit"(inal
in(i+i("al se s"prap"ne peste profil"l aptit"(inal al o!"pa7iei& Gn f"n!7ie (e (iferen7a (intre
!ele (o") profil"ri se poate sta,ili ')s"ra :n !are. (in p"n!t (e +e(ere aptit"(inal. o an"'it)
persoan) !oresp"n(e "nei profesii sa" "nei '"l7i'i (e profesii&
Pentr" a oferi 'aBi'"' (e aH"tor !onsilier"l"i. !o'pararea profil"l"i aptit"(inal al
in(i+i("l"i !" profil"rile aptit"(inale ale profesiilor se fa!e :n 'o( a"to'at (e !)tre
!al!"lator astfelF
- ni+el 9 - se sele!tea0) a!ele profesii !are !oresp"n( eBa!t profil"l"i aptit"(inal al
in(i+i("l"iI
- ni+el 1 - se sele!tea0) a!ele profesii !are pres"p"n aptit"(ini !" "n ni+el 'ai Hos
(e!Jt aptit"(inile in(i+i("l"iI
- ni+el"rile 2. 3 /i 4 = se sele!tea0) toate o!"pa7iile !are pres"p"n aptit"(ini !" (o").
trei /i. respe!ti+. patr" ni+el"ri 'ai Hos (e!Jt ni+el"l aptit"(inal al in(i+i("l"i&
Stan-ar-i6are
Etaloanele 4TP3C a" fost !onstr"ite separat pentr" fie!are test pe seBe. respe!ti+ pe
patr" inter+ale (e +Jrst)F 12-1# ani. 1$-11 ani. 11-39 ani /i inter+al"l peste 39 (e ani.
!"prin0Jn( :n final "n n"')r 'ini'*test (e 1&999 (e persoane& 3 fost "tili0at) s!ala
nor'ali0at) !" !in!i !lase. iar pentr" o!nstr"!7ia "n"i etalon a" fost respe!ta7i "r')torii pa/iF
- s-a" or(onat s!or"rile (e la !el 'ai 'are la !el 'ai 'i!I
- s-a sta,ilit fre!+en7a pentr" fie!are s!orI
- s-a sta,ilit fre!+en7a !"'"lat)I
- s-a !al!"lat pro!ent"l fie!)rei !laseI
- s-a reali0at !orespon(en7a s!or-pro!ent (in (istri,"7ia (e fre!+en7) !"'"lat)&
Cara$teristi$i !si",etri$e
3"torii a" f)!"t st"(ii pri+in( atJt fi(elitatea. !Jt /i +ali(itatea& Referitor la fi(elitate.
st"(i"l sta,ilit)7ii :n ti'p a re0"ltatelor testelor (in 4TP3C a fost reali0at la "n inter+al test-
retest (e (o") s)pt)'Jni& 3 fost ales a!est inter+al (eoare!e s-a (orit o anali0) !Jt 'ai stri!t)
a sta,ilit)7ii re0"ltatelor. l"Jn( :n !onsi(erare s"rsele !are pot afe!ta a!est !oefi!ient& 3stfel.
testele !are intr) :n 4TP3C a" "n !oefi!ient test-retest !are +aria0) :ntre &#9 /i &19& 6aloarea
a!estor !oefi!ien7i in(i!) sta,ilitatea s!or"rilor&
Gn !eea !e pri+e/te +ali(itatea a" fost efe!t"ate st"(ii leate (eF 1@ +ali(itatea (e
!onstr"!t. !are a fost reali0at) prin (iferite 'o(alit)7iF +ali(itatea !on+erent) /i (i+erent).
anali0a fa!torial) et!& De ase'enea. pe ,a0a "n"i st"(i"-pilot a fost anali0at) !on!or(an7a
intere+al"atori :n !eea !e pri+e/te !on7in"t"l ite'ilor& 3" fost p)stra7i (oar a!ei ite'i !"
pri+ire la !are eBper7ii a" fost (e a!or( !) se refer) la !onstr"!t"l !e era ')s"rat& Corela7iile
intere+al"atori pentr" ite'ii !are s-a" p)strat a" fost 'ai 'ari (e &89& Con!l"0ia a"torilor se
pre0int) :n fel"l "r')torF [Din!olo (e anali0ele statisti!e. p"n!t"l forte al 4TP3C :l !onstit"ie
fapt"l !) sar!inile test"l"i s"nt. aproape :n toate !a0"rile. i(enti!e !" sar!inile eBperi'entale
!are a" stat la ,a0a !onstr"!t"l"i teoreti!& Ca atare. ele s",:ntin( a!elea/i pro!ese !oniti+e /i
a" o !onsonan7) (eplin)K& 2@ 6ali(itatea (e !on7in"tF referitor la in(i!ele (e (ifi!"ltate a" fost
'en7in"7i (oar a!ei ite'i !" +aloarea :ntre &39 /i &-9. iar :n !eea !e pri+e/te in(i!ii (e
(is!ri'inare a" fost p)stra7i a!ei ite'i a !)ror +aloare este (e 'ini'"' &39&
Gn !on!l"0ie. p"te' apre!ia !) 4TP3C este pri'a ,aterie (e teste !oniti+e pro("s)
(e spe!iali/tii ro'Jni. +ali(at) /i etalonat) ("p) toate riorile /tiin7ifi!e& Este "n eBe'pl" !lar
pentr" psiholoii (e toate +Jrstele :n pri+in7a 'o("l"i !"' tre,"ie reali0at "n ase'enea
[pro("sK psiho(ianosti! a"tohton&
CORELALIILE CU TESTELE DE APTITUDINI
4ateria
G3T4 Clasele
6 S R N >
E EII E EII E EII E EII E EII
Unelte i(enti!e &2- &2# &32 &11 2B( 2B( &22 &22 &2# &1$
Cola7ionare (e n"'e 2CH 2CH &29 &1- &4# &48 &4# &43 &42 &3-
4araHe (e H &2# &2$ &14 &12 &29 2A' &11 &21 2AI &2#
Cal!"l &38 &4- &18 &32 &41 &41 2IB 2IC &31 &39
Serii &3$ &4- &39 &43 2IC 2I' &39 &31 &32 &39
Spa7ial ?(o") (i'ensi"ni@ &2$ &3# 2H) 2H' &4# &4# &1$ &18 &29 &18
6ite0) &29 &28 &1# &1$ &1# &2$ &12 &14 2AB 2A)
Spa7ial ?trei (i'ensi"ni@ &29 &21 &4- 2C& &39 &3$ &9$ &9# &12 &91
Ra7iona'ent arit'eti! &4$ &#3 &2$ &49 &44 2CJ 2CJ &4- &34 &2$
6o!a,"lar 2I) 2(( &14 &31 &41 &41 &28 &21 &43 &31
Se'ne &39 &39 &14 &91 &24 &2$ &21 &24 2BB 2BJ
%or'e &34 &31 &49 &3- 2HB 2B) &28 &2$ &33 &28
C"ie = a/e0are &91 &19 2AJ &98 &92 &9$ &98 &19 &94 &19
T"r'are &11 2&) &14 &91 2&' &1- &1# &9- &11 &1$
3sa',laH &12 &19 &11 &13 2&( &1$ &12 &19 &98 &13
De'ontaH &11 &91 2A& &18 &29 &24 &12 &13 &12 &13
TESTUL >ER<AL DE INTELIGENL
Cnse,n%l este pre0entat pe pri'a pain). (ar n" este inter0is) rel"areaF
V3+e7i :n fa7) "n !aiet !are !on7ine #- (e eBer!i7ii& Pentr" fie!are (in ele +e7i )si la
ti'p"l !"+enit instr"!7i"nile (e re0ol+are& Ti'p"l (e !o'pletare n" este li'itat. (ar are
i'portan7). (e a!eea +) ro s) +) ri(i!a7i /i s)-'i a("!e7i !aiet"l i'e(iat !e a7i ter'inat (e
r)sp"ns la toate :ntre,)rile&K
Ti,!%l -e l%$r% este neli'itat. (ar se !rono'etrea0) ?notat (ire!t pe test. :n 'in"te /i
se!"n(e@& De re"l). apli!area test"l"i ("rea0) $9-89 (e 'in"te&
Grila -e $re$ ie8
1- 2& (@ X @
3- 4& !@ X f@
5- $& !@ X h@
-- 1& (@ X f@
9. Gheorhe
10. !alen(ar X !easorni!
11. sta" X (or'
12. or)/ean X "!eni!
13. inorant X literat
14. !er! X ar!
15. liri! X (ra'ati!
16. soare X :nt"ne!i'e
17. ':n) X !ap
18. 33
19. 1#99
20. 1488
21. +est
22. nea(e+)rat
23. a(e+)rat
24. a(e+)rat
25. a(e+)rat
26. nea(e+)rat
27. a(e+)rat
28. nea(e+)rat
29. a(e+)rat
30. 1$ X 11
31. # X $
32. - X 42
33. 1 X $
34. # X 3
35. 4 X 1
36. 4 X 8
37. # X 1
38. l"ni
39. 3n!a
40. Gn!re'enire
41. er"(it
42. pl:ns
43. interesat
44. '"n!)
45. so!ioloie
46. perfor'an7)
47. penel
48. st:na
49. 5ihai
50. (a
51. n"
52. (a
53. (a
54. n"
55. (a
56. nor(-est
57. Ionel
Centila &J AJ AC BJ HJ CJ IJ (J (C 'J )J &JJ
S$r J-AB AH-A( A' A)-BJ B&-BB BH-BI B(-B) HJ-HA HB-HH HC HI-H' H)-C(
Ti,!
)JM&BF
-
n
'BMJJF
-
)J-&AF
()MA'F
-
'AMC)F
((MACF
-
()MA(F
(BMB'F
-
((MAHF
(JMA&F
-
(BMB(F
IIMBHF
-
(JMAJF
IBM&JF
-
IIMBBF
I&MACF
-
IBMJ)F
C'MHAF
-
I&MAHF
C&MBBF
-
C'MH&F
J
-
C&MBAF
TESTAREA ATEN IEI
Este pro!es"l (e orientare a a!ti+it) ii prin o,ie!ti+e. !are are !a efe!t !re terea
efi!ien ei pro!eselor (e !"leere a infor'a iei i (e eBe!"tare a a! i"nii& Tre0irea aten iei se
poate tra("!e 'ai :ntJi print-o stare (e alert) eneral). o fa!ilitare enerali0at) a re!eptorilor
i efe!torilor. !are n" este (e!Jt preatirea pentr" o fo!ali0are rapi(). a !apa!it) ilor
oranis'"l"i as"pra "nei !ateorii an"'e (e infor'a ii pertinente. !are +in (ire!t (in
'e(i" sa" !are pri+es! "n r)sp"ns al oranis'"l"i&
Pro,ele (e atenie soli!it)F
- !apa!itatea (e !on!entrare a aten iei
- 'e'oria +i0"al)
- !apa!itatea (e (ire! ionare sele!ti+) a aten iei
- !apa!itatea (e (istri," ie a aten iei
- (is!ri'area per!ep iei fiBe
ADRESA<ILITATE F
- !" pre!)(ere persoanelor !are l"!rea0) :n (o'eni"l '"n!ii * orani0a ional. :n
(o'eni"l transport"rilor a"to. fero+iare si na+ale. :n (o'eni"l ar'atei
- a(oles!en ilor i tinerilor :n s!op (ianosti!
- pro,ele (e aten ie soli!it) !apa!itatea (e !on!entrare a aten iei
A>ANTANE 8
- !antitatea 'i!a a infor'atiilor !e tre,"ie
"r'arita
- ti'p"l s!"rt (e apli!are
- e+al"a0a i'pli!it aspe!te ale feno'enelor (e o,oseala
- perfor'anta este e+al"ata in 'o( !antitati+ si
!alitati+ si'"ltan
DEZA>ANTANE F
- ti'p"l s!"rt (e apli!are !e n" le per'ite s",ie! ilor s) (efiniti+e0e test"l
- ner+o0itatea i i'p"lsi+itatea s",ie!t"l"i
- (a!a s-ar prel"ni ti'p"l. ar ap)rea o,oseala. antrena'ent"l. a"to!orela iile. (e!i. :n
final. o (ina'i!) (es!en(ent)
1OR=E UZUALE8
- Teste (e aten ie (istri,"ti+) ?Praa. testele la,irint@
- Teste (e atenie !on!entrat) ?Test"l (e ,araH To"lo"se - Pieron@
TESTUL DE ATENLIE CONCENTRAT DTOULOUSE -PIERONF
TEHNICA DE LUCRU8
- se (istri,"ie fie!)r"i s",ie!t eBe'plar"l (e test !" partea al,) :n s"s
INSTRUCTAN F
3TENdIE] %ie!are (intre ("'nea+oastr) a pri'it !Jte o foaie (e hJrtieI
- N" +e7i :ntoar!e a!este foi (e!Jt at"n!i !Jn( +) +oi sp"ne e"&
- 6) s!rie7iF N"'ele. Pren"'ele /i +Jrsta pe foaie. (ar f)r) s) le :ntoar!e7i
- 3s!"lta7i eBpli!a7iile pe !are +i le +oi (a]
PREZENTAREA PRO<EI8
CJn( +e7i :ntoar!e foile pe !are le-7i pri'it. +e7i +e(ea o pain) !" p)tr)7ele 'i!i !are
a" ni/te !o(i7e. p"se :n (ire!7ii (iferite. !eea !e fa!e !a fie!are p)trat s) fie (eose,it
(e !el)lalt&
Deas"pra p)tr)7elelor. :n partea (e s"s a painii +e7i +e(ea 3 p)trate 'ari !" a!este
!o(i7e&
CJn( +) +oi sp"ne s) :ntoar!e7i foile. ("'nea+oastr) +a tre,"i s) pri+i7i !" aten7ie
a!este p)trate /i s) +ile :ntip)ri7i ,ine :n 'inte&
CJn( +) +oi sp"ne GNCEPEdI. sar!ina ("'nea+oastr) e (e a t)ia !" o linie toate
p)tratele !are sea')n) !" !ele trei (in 'o(el&
CJn( +) +oi sp"ne GNCET3dI. +) +e7i opri (in l"!r" /i +e7i fa!e "n !er! :n H"r"l
"lti'"l"i p)tr)7el la !are a7i aH"ns. fie !) sea'). fie !) n" se')n) !" !el (in 'o(el /i
+e7i p"ne apoi !reioanele pe 'as)&
S-a :n7elesS Gn!epe7i a!"']
Ti'p (e apli!are F 19 'in"te &
EBista 'ai '"lte +ariante ale pro,ei To"lo"se = Pieron&
=ODUL DE CORECTARE
Pentr" ran(a'ent"l lo,al se prop"ne spriHinirea pe totalitatea se'nelor ,arate&
Se poate fa!e raport"l
r

9
9
c g
c

+


! Q !ore!te
Q resite
o Q o'isi"ni
r Q ran(a'ent
Pentr" !er!etare se pot !onfe! iona rile prin (e!"parea por i"nilor fi"rilor !e
tre,"ie ,arate& Prin s"prap"nerea rilei pe foia (e l"!r" se pot fa!e !ore!t"ri &
Core!tarea !alitati+) se fa!e ("p) for'"la F


c g
c o

+


% 1// sau
n"')r"l r)sp"ns"ri !ore!te posi,ile = n"')r"l (e r)sp"ns"ri o'ise Q n"')r"l (e
r)sp"ns"ri H"ste
De ase'enea. se poate !al!"la +ite0a. ("p) for'"laF
6 Q n"')r"l se'nelor par!"rse F 19
TESTUL PRAGA
(ATEN IE DISTRI<UTI> )
Este "n test ela,orat (e !atre Instit"t"l Psihotehni! (in Praa prin a(aptarea for'ei
in(i+i("ale. i'proprie (e a fi "tili0ata at"n!i !an( este ne!esar sa se eBe!"te 'as"ratori rapi(e
as"pra "nor !ole!ti+e n"'eroase. in spe!ial in 'e(i"l in("strial&
Test"l este !"nos!"t s", n"'ele (e test (e atentie (istri,"ti+a ef Praaff &
El poate fi a('inistrat i in(i+i("al&
Gn afara (e atentia (istri,"ti+a. test"l ser+este si pentr" 'as"rarea re0istentei la
o,oseala psihi!a. prin !o'pararea ran(a'entelor o,tin"te in !ele patr" etape&
Ti'p (e l"!r" F 1$ 'in"te
Test"l !on ine (o") paini F
!a#ina -in stEn#a Q 199 (e !a(rane ?(rept"nhi"ri !" lat"ra (e 1!'&*2!'&@
:n fie!are !a(ran se afl) i'pri'at !" !ara!tere :nro ate i (e (i'ensi"ni 'ai 'ari "n
n"'ar. iar s", a!est n"')r se afl) "n alt"l s!ris !" !ara!ter nor'al i (e (i'ensi"ni
'ai 'i!i & S"nt i'pri'ate :n total. n"'ere (e la 1-199. a e0ate :n (e0or(ine. ("p) o
:'pr) tiere pro,a,ilisti!)&
!a#ina -in -rea!ta ?foaia (e r)sp"ns"ri@ !on ine patr" ta,ele +erti!ale. fie!are ta,el
a+Jn( "n n"'ar (e 2# (e rJn("ri i 2 !oloane& Pe fie!are rJn( (in pri'a !oloan) este
i'pri'at "n n"')r (e la 1-199 :ntr-o or(ine aleatorieI n"'ere !are !oresp"n( !"
n"'erele 'ari i'pri'ate pe paina (in stJna& RJn("rile !e !oresp"n( !elei (e-a
(o"a !oloane ra'Jn li,ere&
Gnainte (e apli!area test"l"i. eBa'inator"l (esenea0a pe ta,la patr" sa" sase
(rept"nhi"ri. in fie!are (intre a!estea s!riin( "n n"'ar !" !ara!tere 'ai 'ari si 'ai
a!!ent"ate si "n n"'ar 'ai 'i! & De ase'enea in (reapta a!est"i (esen se (esenea0a o
!oloana +erti!ala. i'partita in (o"a printr-o linie +erti!ala si intr-o serie (e !as"ta prin
trasarea (e linii ori0ontale& In pri'a parte a !oloanei se s!ri" intr-o or(ine inta'platoare
n"'erele 'ari& Cea (e a (o"a parte a !oloanei fiin( li,era "r'ea0a sa fie !o'pletata pe
'as"ra !e se (a" instr"!ti"nile&
D"pa !e foile a" fost i'partite. (an("-se re!o'an(area sa n" fie (es!hise. eBa'inator"l
sp"ne F K3tentie ] %ie!are (intre ("'nea+oastra a pri'it !ate o foaie (e hartie in(oita&N" +eti
(es!hi(e a!easta foaie (a!at at"n!i !an( +i se +a sp"ne& 3!"' s!rieti-+a. pe !operta. n"'ele.
pren"'ele si +arsta ?e+ent"al (ata si ora !an( se eBe!"ta pro,a@. fara sa (es!hi(eti foaia pe
!are ati pri'it-o& 3s!"ltati !" atentie eBpli!atiile pe !are +i le +oi (a. (eoare!e (e fel"l !"'
+eti as!"lta (epin(e re"sita ("'nea+oastra la a!easta pro,a& Can( +eti (es!hi(e foile +eti
+e(ea !a ele se pre0inta astfel ?se arata (e eBa'inator foaia (es!hisa@& Paina (in stana are
niste n"'ere i'pri'ate !" !ara!tere roase. ase0ate in (rept"nhi"ri& %ie!are (in a!este
n"'ere este insotit (e "n alt n"'ar 'ai 'i!. !are este ase0at in Hos"l fie!ar"i (rept"nhi&
Paina (in (reapta are 'ai '"lte !oloane?patr"@ si in fie!are !oloana s"nt s!rise niste n"'ere
(e s"s in Hos. a+an(. in (rept"l fie!areia "n lo! li,er&
C"' tre,"ie sa l"!ratiS
6eti pri+i pri'"l n"'ar (in pri'a !oloana a painii (in (reapta. !a"tan("-l printre
n"'erele !" !ara!tere roase. !are se ases! pe paina (in stana&Can( il +eti asi. +e(eti !e
n"'ar s!ris !" !ara!ter nor'al si 'ai 'i! ii !oresp"n(e& 3!est n"'ar il +eti s!rie in lo!"l
li,er (in !oloana pri'a. in (rept"l n"'ar"l"i pe !are la-ti !a"tat& 3poi +eti tre!e la al (oilea
n"'ar pe !are. (e ase'enea. il +eti !a"ta printre n"'erele (e pe paina stana si +eti tre!e
n"'ar"l !are il insoteste. in lo!"l li,er (in (rept"l l"i si asa 'ai (eparte& Iata ai!i.pe ta,la +-
a' (esenat o parte (in !eea !e +eti asi pe foile pri'ite& Sa fa!e' "n eBer!iti"?eBa'inator"l
foloseste (esen"l (e la ta,la si fa!e o (e'onstratie as"pra 'o("l"i (e l"!r"@&In a!elasi fel +a
tre,"i sa l"!rati si ("'nea+oastra& 6eti l"!ra pana !e +a +oi sp"ne sa in!etati si at"n!i. +eti
fa!e "n 'i! !er! in (rept"l n"'ar"l"i (in !oloana pana la !are ati aH"ns&N" in!epeti sa l"!rati
(e!at at"n!i !an( +a +oi sp"ne& 3ti inteles S EBista !ine+a !are n" a inteles S
D"pa !e eBa'inator"l s-a !on+ins !a toti a" inteles. sp"ne F ef3tentie ] Des!hi(eti foile
astfel !a sa a+eti paina !" n"'ere in stana si pe !ea !" !oloane in (reapta& Pri+iti n"'ar"l
(in pri'a !oloana. !a"tati-l printre n"'erele (e pe paina (in stana si p"neti n"'ar"l !are-l
insoteste la lo!"l li,er (in pri'a !oloana & efIn!epeti ] D"pa patr" 'in"te F efIn!etati ] %a!eti
"n !er! a!olo "n(e ati aH"ns si in(oiti foile la lo!& Din a!est 'o'ent ni'eni n" 'ai l"!rea0K&
Se lasa o pa"0a (e "n 'in"t. apoi se sp"ne F KDes!hi(eti foile (in no" si !ontin"ati& D"pa !e
ter'inati !" n"'erele (in !oloana intai. +eti tre!e la !oloana a (o"a KGn!epeti]K D"pa patr"
'in"te KIn!eta iK] P"neti !er!"l a!olo "n(e ati aH"ns. in!hi(eti foile si stati linistiti& 6eti a+ea
o pa"0a (e "n 'in"t& Se repeta !ele (e 'ai s"s pentr" etapa a treia si apoi a patra& De!i. test"l
se eBe!"ta in patr" etape a !ate patr" 'in"te. !" o pa"0a (e "n 'in"t ("pa fie!are etapa&
Pentr" "s"rinta !ore!tarii este in(i!at sa se (e!"pe0e (intr-"n test !ele patr" !oloane. !"
sol"tiile 'ar!ate la fie!are in parte. apoi printr-o si'pla alat"rare la eBe'plar"l eBe!"tat (e
s",ie!t. se poate nota p"n!tele re"site. !are !onstit"ie re0"ltat"l ,r"t&3!est re0"ltat tre,"ie
raportat la etalon"l !oresp"n0ator +arstei&
Re0"ltatele s"nt 'ar!ate separat pentr" fie!are (in !ele patr" etape (e l"!r"& 3!estea se
raportea0a la etalon"l etapei respe!ti+e&
Re0"ltat"l total se +a raporta la etalon"l respe!ti+ pentr" total& Este (e se'nalat !a prin
!o'pararea re0"ltatelor o,tin"te in !a(r"l fie!arei etape se pot (eter'ina re0istenta la
o,oseala psihi!a si 'o("l in !are perioa(ele (e l"!r" infl"entea0a as"pra o,oselii psihi!e a
s",ie!t"l"i&
Etalane !entr% 4alrifi$area re6%ltatelr la teste
Re0"ltat"l ,r"t. pe !are il o,tine "n s",ie!t oare!are.repre0inta ran(a'ent"l sa" in(i+i("al
la "n an"'e test& 3!esta este re0"ltat"l a,sol"t. !are insa eB!l"(e afir'atia !a este ri(i!at sa"
s!a0"t. '"lt"'itor sa" n". atata +re'e !at n" eBista "n !a(r" (e referinta la !are a!esta sa fie
raportat&Pe (e alta parte.(a!a se !o'para (oi sa" 'ai '"lti s",ie!ti (e +arste (iferite. (in
p"n!t (e +e(ere al "nei an"'ite aptit"(ini. re0"ltat"l ,r"t o,tin"t (e fie!are (intre ei n" +a
p"tea fi folosit pentr" a se fa!e !o'paratie. (e!at (a!a eBista la (ispo0itie "n 'iHlo! "nitar.
("pa !are sa se apre!ie0e ra("l aptit"(inii la fie!are (intre ei. pentr" a se +e(ea !are (intre ei
este 'ai ,"n&
Da!a se raportea0a re0"ltatele o,tin"te (e s",ie!tii nostrii la etaloanele !onstr"ite pentr"
+arstele respe!tie. se o,ser+a !a l"!r"rile apar '"lt 'ai !lare. p"tan("-se rasp"n(e eBa!t la
toate intre,arile&
Da!a se "r'areste sa se aseas!a in etalon. pentr" +arsta !oresp"n0atoare. se'nifi!atia
!ifrelor !are eBpri'a re0"ltat"l o,tin"t. se o,ser+a !a n"'ar"l (e p"n!te o,tin"t !oresp"n(e
"nei an"'ite !entile&
Datorita siste'"l"i (e notare prin !entile. s-ar p"tea fiBa pre!is se'nifi!atia re0"ltatelor.
p"tan("-se !o'para. (in p"n!t (e +e(ere al "nei aptit"(ini. in(i+i0i (e +arste (iferite & Prin
"tili0area (e etaloane se pot !o'para intre ele aptit"(inile (iferite ale a!el"iasi s",ie!t
p"tan("-se (eter'ina. astfel. "n profil psiholoi! al s",ie!t"l"i & 3stfel. (a!a se "r'areste
!are (intre !ele (o"a aptit"(ini = atentia si re0istenta la o,oseala psihi!a = este 'ai (e0+oltata
la "n s",ie!t. este ne!esar sa se "r'areas!a in etaloanele respe!ti+e !aror !entile !oresp"n(e
re0"ltatele o,tin"te &
Etalon"l !onstit"ie "nitatea (e 'as"ra a "n"i test& Pentr" !a a!esta sa fie +ala,il pentr" "n
an"'it !ole!ti+ este ne!esar sa !"prin(a in al!at"irea l"i. ele'entele repre0entati+e si !at 'ai
n"'eroase ale !ole!ti+"l"i respe!ti+ &
Pentr" test"l (e atentie (istri,"ti+a PR3G3 s"nt (ate etaloanele partiale pentr" fie!are
(in !ele patr" etape (e apli!are & Din !o'pararea a!estora se pot o,tine (ate pri+in( re0istenta
la o,oseala psihi!a & Re0"ltat"l pro+enin( (in totali0area p"n!telor o,tin"te la intre"l test.
ofera posi,ilitatea (e a apre!ia ni+el"l atentiei (istri,"ti+e. in eneral &
Etalon"l spe!ifi! test"l"i Praa F
Eta!a
I II III I> Ttal
>arsta
Centile
&
B
-
&
H
&
C
-
&
I
A
-
%
l
t
i
&
B
-
&
H
&
C
-
&
I
A
-
%
l
t
i
&
B
-
&
H
&
C
-
&
I
A
-
%
l
t
i
&
B
-
&
H
&
C
-
&
I
A
-
%
l
t
i
>arsta
Centil
e
&
B
-
&
H
&
C
-
&
I
A
-
%
l
t
i
199 23 2$ 39 23 23 33 23 24 28 24 2$ 2- 199 18 18 199
89 11 11 23 1- 1- 22 11 11 23 11 1- 22 89 $3 $- 1$
19 1# 1- 21 1# 1$ 18 1$ 1$ 29 1# 1$ 29 19 #1 #8 -3
-# 14 1$ 18 14 1# 11 1# 1# 18 14 1# 18 -# ## #- -9
-9 14 1# 11 13 14 1- 14 14 11 14 14 11 -9 #2 ## $-
$9 13 14 1$ 12 13 1$ 13 13 1$ 13 13 1$ $9 41 #1 $2
#9 12 13 1# 11 12 14 12 12 1# 12 12 1# #9 4# 41 #8
49 11 12 14 19 11 13 19 11 13 11 11 14 49 41 4# #$
39 19 11 13 8 19 12 8 19 12 19 19 13 39 31 42 #9
2# 8 19 12 8 8 11 8 8 11 8 19 12 2# 3$ 49 41
29 1 1 11 1 8 11 1 8 11 1 8 11 29 34 3- 4#
19 - - 8 - - 8 - - 1 $ - 19 19 39 32 49
9 9 9 9 9 9 4 9 2 2 1 1 3 9 19 19 29
TESTAREA =E=ORIEI
TESTUL REO
I'portan7a 'e'oriei :n a!ti+itatea (e !"noa/tere re0"lt) /i (in fapt"l !) :n 'aHoritatea
testelor +er,ale (e intelien7) s"nt in!l"se pro,e (e 'e'orie ?(e !ifre. (e fra0e. et!@& Unele
pro,e (e 'e'orie a" o +aloare (iferen7iatoare sa" (ianosti!) 'ai 'are (e!Jt altele&
Utili0area (iferitelor pro,e (e 'e'orie :n !a(r"l testelor (e intelien7) ()
posi,ilitatea !"noa/terii n"'ai a re0"ltat"l"i lo,al. ele !otJn("-se :n ter'eni (e re"/it) sa"
nere"/it)&
3&ReD a ela,orat o 'eto(i!) (e !er!etare a parti!"larit)7ilor 'e'oriei +er,ale
i'e(iate. !are per'ite o anali0) a pro!es"l"i :n (esf)/"rarea l"i&
Re0"ltatele o,7in"te !" pro,a ela,orat) (e 3&ReD n" se re("! la !onstatarea re"/itei
sa" nere"/itei. !i s!ot :n e+i(en7) (eter'inantele psihi!e. !are inter+in :n nere"/it)& Pro,a
eBplorea0) f"n!7ia 'ne0i!) reliefJn( !apa!itatea (e fiBare /i repro("!ere a ei. fiin( foarte
"tili0at) !a 'eto() (e psiho(iano0) a 'e'oriei& Ea se (esf)/oar) :n !in!i etape. sti'"lii
fiin( !iti7i s"!!esi+ (e eBa'inator&
3&ReD sta,ile/te etaloane pentr" persoanele nor'ale. (e (iferite +Jrste /i ni+ele
!"lt"rale& Gn a!ela/i ti'p. e+i(en7ia0) o serie (e 'anifest)ri si'pto'ati!e. pri+in( +ol"'"l /i
fi(elitatea atJt a repro("!erilor. !Jt /i a re!"noa/terilor. a !o'porta'ent"l"i 'otor /i +er,al.
!are toate :n ansa',l" (a" "n ta,lo" 'ai '"lt sa" 'ai p"7in tipi! pentr" :ntJr0ia7ii 'intali.
pentr" epilepti!i. psihopa7i. insta,ili /i !opii !" (ifi!"lt)7i /!olare&
Pre6entarea !r.ei 5i a te"ni$ii -e a!li$are
Pro,a se (esf)/oar) :n /ase fa0e. pri'ele !in!i fa0e "r')rin( 'e'orarea "nei serii (e
1# !"+inte :n !in!i repeti7ii. iar !ea (e a /asea fa0) "r')rin( !apa!itatea (e re!"noa/tere (intr-
"n teBt a !"+intelor 'e'orate :n fa0ele anterioare& 3&ReD a :nto!'it pentr" fa0ele (e
'e'orare 4 liste (e !"+inte. iar pentr" fa0a (e re!"noa/tere 'i!i teBte :n !are s"nt in!l"se
!"+intele (in !a(r"l listelor pre0entate spre 'e'orare&
5aterial"l +er,al "tili0at pre0int) (ifi!"lt)7i i(enti!e. (ar s-a" al!)t"it 'ai '"lte
+ariante !" s!op"l (e a p"tea "tili0a o alt) list) (e !"+inte sa" teBte :n !a0"l ne!esit)7ii "nei
reeBa'in)ri&
Tehni!a (e l"!r" este (eli!at) /i ne!esit) o o,ser+a7ie ri"roas)&
Pentr" fa0a I s",ie!t"l"i i se () "r')toarea instr"!7ieF [ E" :7i +oi !iti 'ai '"lte
!"+inte. t" le +ei as!"lta /i !Jn( +oi ter'ina (e !itit. :'i +ei sp"ne toate !"+intele pe !are le
+ei 7ine 'inte& Le +ei sp"ne a/a !"' :7i +in :n 'inte. n" tre,"ie s) le sp"i :n or(inea :n !are 7i
le-a' sp"s e". (ar tre,"ie s) sp"i !Jt 'ai '"lte&K
D"p) !e ne asi"r)' !) s",ie!t"l a :n7eles instr"!taH"l. tre!e' la !itirea "neia (in
listele (e !"+inte (in aneBa I& C"+intele tre,"ie pron"n7ate (istin!t. p)strJn( o pa"0) (e o
se!"n() :ntre fie!are !"+Jnt pre0entat& CJn( ter'in)' (e pre0entat liste (e !"+inte pentr" a
!rea o pa"0). eBperi'entator"l sp"neF [3i a"0it toate !"+intele a!estea. sp"ne a!"' toate
!"+intele pe !are le 7i 'inteK& Gn 'o'ent"l :n !are s",ie!t"l :n!epe repro("!erea.
eBperi'entator"l notea0) :n foaia (e proto!ol n" n"'ai !"+intele. !i /i toate 'anifest)rile
+er,ale sa" (e !on("it). a!or(Jn( pentr" e+o!are "n 'in"t& Pentr" a a+ea o in(i!a7ie as"pra
rit'"l"i (e repro("!ere. la fie!are 1# se!"n(e se trae !Jte o linie :n foaia (e proto!ol&
La fa0a a II a s",ie!t"l"i i se () "r')toarea instr"!taHF [ E" :7i +oi !iti :n!) o(at)
a!elea/i !"+inte /i !Jn( +oi ter'ina (e !itit o s)-'i sp"i toate !"+intele pe !are le /ti& Pri'a
(at) ai /ti"t s)-'i sp"i [EK !"+inte. a!"' ai s) po7i s)-'i sp"i 'ai '"lte& Sp"i toate !"+intele
pe !are le /ti. /i pe !ele pe !are le-ai sp"s pri'a (at)& Noi +re' s) :n+)7)' a!este !"+inte /i
tre,"ie s) aH"ne' s) le po7i sp"ne pe toate. f)r) s) 7i sea'a (e or(ine. fiin( (est"l (a!) le
sp"i a/a !"' :7i +in :n 'inteK& Se +a !)"ta !a a!east) no") instr"!7ie s) fie ,ine :n7eleas).
pentr" !a s",ie!t"l s) n" repro("!) n"'ai !"+intele no" a!hi0i7ionate. !i s) repro("!) toate
!"+intele 'e'orate. in!l"si+ pe !ele (in pri'a fa0)& Se +erifi!) (a!) s",ie!t"l a :n7eles
instr"!taH"l p"nJn( :ntre,areaF [ Ce tre,"ie s) fa!iSK. iar la ne+oie se repet) instr"!7ia& D"p)
!itirea listei (e !"+inte. :nainte (e e+o!are. se +a !rea o pa"0) sp"nJn(F [ 3i a"0it toate
!"+intele. s) +e(e' !Jte po7i s) sp"i a!"'K& Da!) s",ie!t"l :ntrea,) (in !Jte !"+inte este
al!)t"it) lista i se !o'"ni!) n"')r"l&
Ti'p"l a!or(at pentr" e+o!area (in a!east) fa0) !Jt /i pentr" fa0ele "r')toare este (e
"n 'in"t /i 39 (e se!"n(e& Da!) s",ie!t"l se opre/te :nainte (e s!"rerea ti'p"l"i /i sp"ne !)
n" 'ai /tie alte !"+inte. +a fi sti'"lat s) fa!) "n efort /i este l)sat s) se Jn(eas!) pJn) !e
tre!e ti'p"l re0er+at repro("!erii& Gn !a0"l :n !are s",ie!t"l repro("!e n"'ai !"+intele noi
a!hi0i7ionate /i se opre/te. i se +a atrae aten7ia s) repete /i !"+intele pe !are le-a sp"s pri'a
(at)&
Gn !a(r"l fa0ei a III a se an"n7) o no") le!t"r) /i se repet) interal instr"!7ia (at) la
fa0a a II-a& S",ie!t"l"i i se !o'"ni!) n"')r"l !"+intelor repro("se !ore!t la pri'a /i a (o"a
fa0). :n a/a fel :n!Jt s) fie interesat :n prores"l s)". f)r) a fa!e ni!i o al"0ie la !"+intele
a()"ate sa" repetate (e 'ai '"lte ori&
%a0ele a I6-a /i a-6-a se (esf)/oar) la fel !a fa0ele II /i III. n"'ai !) la fa0a a 6-a
s",ie!t"l tre,"ie s) fie an"n7at !) a!easta este "lti'a repeti7ie& %a0a a 6-a se apli!) !hiar (a!)
s",ie!t"l aH"ne s) repro("!) toate !"+intele :n fa0ele anterioare&
%a0a a 6I-a este (estinat) !o'par)rii !apa!it)7ii (e re!"noa/tere !" !ea (e
repro("!ere& Instr"!7ia !are se() :n !a0"l a!estei fa0e esteF [E" a' s)-7i !ites! o po+este :n
!are s"nt toate !"+intele pe !are le-a' :n+)7at pJn) a!"'. (ar :n !are 'ai s"nt /i ale !"+inte&
De fie!are (at) !Jn( +ei a"0i "n !"+Jnt :n+)7at (e noi pJn) a!"' s) sp"i [(aK & N"'ai s) fi
atent s) n" te p)!)le/ti /i s) sp"i (a /i la alte !"+inteK& D"p) !e se +erifi!) (a!) s",ie!t"l a
:n7eles instr"!7ia se () !itire "n"ia (in teBtele pre0entate pentr" 'e'orare&
Gn foaia (e proto!ol se notea0) n"')r"l (e or(ine :ns!ris :n (rept"l !"+Jnt"l"i la !are
s",ie!t"l sp"ne [(aK& S"nt notate toate !"+intele. atJt !ele !ore!te. !ele [re/iteK ?i'ainate
(e s",ie!t@. !Jt /i !ele [(",leK ?repetate :n !a(r"l a!eleia/i repro("!eri (e 2-3 ori@&
C"r,a [(",lelorK ?!"+inte sp"se (e 2-3 ori@ ofer) "n in(i!e (e i'pro'ptit"(ine. iar
!ea a re/elilor "n in(i!e al infi(elit)7ii 'ne0i!e&
Se 7ine !ont (e re0"ltatele etalon)rii pe pop"la7ia 7)rii noastre :n e+al"area (iferen7iat)
a !apa!it)7ii (e fiBare /i repro("!ere :n f"n!7ie (e ni+el"l !"lt"ral& De ase'enea. se pot
efe!t"a 'e(ii arit'eti!e pentr" !ele !in!i etape !Jn( pro,a este folosit) in 'aniera test-retest&
Pro,a poate fi folosit) :n !lini!). :n in("strie. :n /!oli et!&. s", for'a test-retest&
Siste,%l -e $tare
3&ReD a sta,ilit pentr" !otare "n ta,el (e +alori 'e(ii pentr" r"pele (e !opii.
a(oles!en7i /i a("l7i i "n etalon pe !entile pentr" s"'a !"+intelor repro("se la !ele !in!i
repeti7ii /i pentr" n"')r"l (e !"+inte re!"nos!"te la fa0a (e re!"noa/tere&
Gn interpretarea re0"ltatelor o,7in"te (e "n s",ie!t eBa'inat !" a!east) pro,) se
pro!e(ea0) astfel F
1& se sta,ile/te !"r,a 'e'ori0)rii /i repro("!erii la !ele /ase fa0e notJn( pe a,s!is)
fa0ele. iar pe or(onant) n"')r"l (e !"+inte !ore!t repro("se /i re!"nos!"te&
2& se sta,ile/te pentr" fie!are repeti7ie n"')r"l !"+intelor false /i (",l"rile. !are. (e
ase'enea. se repre0int) pe rafi!
3!este !"r,e +or fi !o'parate !" !"r,ele etalon sta,ilite (e 3&ReD !are s"nt /i ele
'ar!ate pe rafi! printr-o !"r,) 'e(ie /i "n f"s (e +aria7ie !are se sta,ile/te prin a()"area /i
s!)(erea (e la 'e(ie pentr" fie!are fa0) a 'e'or)rii&
Pe lJn) a!este (ate !antitati+e f"n(a'entale se +a 'ai notaF
a@ rit'"l /i (e,it"l ? n"')r"l (e !"+inte repro("se pe "nitate (e ti'p. se!"n()@
,@ ti'p"l :n !are s",ie!t"l a ter'inat repro("!erea
!@ ra("l (e !ola,orare /i efort"l s",ie!t"l"i
(@ nat"ra !"+intelor false F (ifor')ri. in!o'prehensi,ile. ira(ia7ii so!iati+e. !"+inte (ate
la :ntJ'plare pentr" a !o'pleta n"')r"l seriei pre0entate&
e@ !o'porta'ent"l 'otor /i +er,al al s",ie!t"l"i :n ti'p"l pro,ei

PRO43 REA (e7ine etaloane pe pop"la7ie ro'Jneas!)&
Ta,el !" etaloanele pro,ei (e 'e'orie ReD ?1# !"+inte@
Ni+el (e instr"!7ie Etapele pro,ei /i sti'"lii re7in"7i
I II III I6 6
Ni+el sc$ut (e /!olaritate 4 $ 1 19 12
Ni+el mediu /i &un (e /!olaritate $ 1 19 12 13.8
Anali6a $alitati4/ a re6%ltatelr
Pro,a. prin 'o("l :n !are este !onstit"it) per'ite e+i(en7ierea "nor '"ltit"(ini
(e aspe!te :n le)t"r) !" 'e!anis'"l 'e'or)rii&
1olumul reproducerilor
Consi(erJn("-se nor'al) ori!e !"r,) sit"at) :n H"r"l !"r,ei 'e(ii :n li'itele
f"s"l"i (e +aria7ie sta,ilit :n f"n!7ie (e 'e(ia /i a,aterea etalon. p"te' s) ne ()' sea'a (a!)
s",ie!t"l eBa'inat se :n!a(rea0) :n li'itele nor'al"l"i sa" se sit"ea0) (eas"pra sa"
(e(es",t"l a!estei li'ite& De ase'enea. +o' p"tea o,ser+a fapt"l !). :n eneral. toate !"r,ele
in(i+i("ale (e 'e'orare (e,"tea0) printr-o pant) as!en(ent). !are apoi poate s) :',ra!e
(iferite for'e :n f"n!7ie (e 'o("l !"' se (esf)/oar) a!est pro!es (e 'e'orare&
3&ReD arat) !) for'a !"r,ei este (eter'inat) /i (e al7i fa!tori (intre !are "nii
a!7ionea0) :n sens po0iti+ as"pra a!esteia. iar al7ii :n sens neati+& 3stfel. pe ')s"r) !e
n"')r"l (e !"+inte !re/te a!estea (e+in s"s!epti,ile (e a se aso!ia :ntre ele :n (iferite 'o("ri
/i (e a se aso!ia !" !ele :n!) nefiBate. aspe!t !e fa!ilitea0) re7inerea& De!i !" !Jt sar!ina
!re/te. !" atJt posi,ilit)7ile (e orani0are !oerent) a ansa',l"l"i /i (e areare a noilor (ate
spore/te& 3!estea !onstit"ie "n fa!tor po0iti+ !e Hoa!) "n rol i'portant la s",ie!7ii a!ti+i. !are
se str)("ies! s) str"!t"re0e seria /i s) aso!ie0e ter'enii&
Ca "n fa!tor neati+ poate fi !onsi(erat fapt"l !) fie!are fiBare no") pro("!e
inhi,i7ia e+o!)rii (atelor (eHa fiBate ?inhi,i7ie retroa!ti+)@& Inhi,i7ia retroa!ti+) a!7ionea0) :n
'o( (iferit (e la !a0 la !a0& 3stfel la s",ie!7ii pentr" !are fie!are !"+Jnt este "n !on!ept
(istin!t. inhi,i7ia +a fi sla,) pentr" !) (iferitele ele'ente +or a+ea p"7in) ase')nare :ntre ele&
La s",ie!7ii a !)ror +o!a,"lar este s)ra! /i la !are n"'eroase !"+inte n" e+o!) i'aini
pre!ise. sa" le e+o!) foarte lent inhi,i7ia retroa!ti+) +a fi p"terni!)& De ase'enea a!ei s",ie!7i
!are aso!ia0) a!ti+ /i orani0ea0) :ntre ele !"+intele. s"pri') a!7i"nea inhi,i7iei retroa!ti+e a
noilor fiB)ri as"pra !elor anterioare&
3!7i"nea !o'"n) a a!estor fa!tori () for'e parti!"lare !"r,ei 'e'or)rii
a+Jn( :n +e(ere !) "n"l sa" alt"l (intre fa!tori poate H"!a "n rol prepon(erent. p"tJn( astfel
!onstata "r')toarele tip"ri (e rit'"ri (e a!hi0i7ieF
a@& Ran(a'ent anor'al (e s!)0"t la e+o!area ini7ial). (ar !are !re/te la !elelalte
repro("!eri& %eno'en"l poate s) apar) la "nii s",ie!7i (in !a"0a (ifi!"lt)7ii (e antrenare :n
a!ti+itate. iar la al7ii (in !a"0a e'oti+it)7ii sa" fri!ii (e nere"/it)&
,@& Ran(a'ent s!)0"t la pri'a /i a (o"a repro("!ere. !are apoi !re/te. !"r,a atinJn(
+alorile nor'al"l"i& 3!est feno'en poate s) apar) (atorit) 'anifest)rii 'ai a!!ent"ate a
!a"0elor (e la p"n!t"l a&
!@& Ran(a'ent s!)0"t atJt la e+o!area ini7ial) !Jt /i la !elelalte. fapt !e (enot) o
!apa!itate (e fiBare /i (e e+o!are (efi!itar)&
(@& 3pari7ia [ plato"l"iK final = a(i!) ("p) o !re/tere proresi+). +ol"'"l se fiBea0) la
"n an"'it ni+el& Gn a!est !a0 se pot in!ri'ina fa!tori !aF ins"fi!ien7a efort"l"i /i s!)(erea
'oti+a7iei&
e@& S!)(erea n"')r"l"i (e !"+inte repro("se ("p) "n p"n!t !"l'inant& %eno'en"l se
(atorea0) fie o,oselii pro+o!at) (e efort"l anterior. fie fl"!t"a7iei :n efi!ien7a 'intal)&
f@& %l"!t"a7ia nor'al) :n +ol"'"l repro("!erii& La "nii s",ie!7i a!este fl"!t"a7ii s"nt
pro+o!ate (e o in!apa!itate (e a transporta +ol"'"l 'aterial"l"i 'e'orat (e la o repro("!ere
la alta. iar la al7ii a!estea apar (atorit) [,lo!aH"l"iK sa" [+i("l"iK 'intal (eter'inat (e "n
!o'porta'ent psiho'otor aitat !are la rJn("l s)" este efe!t"l efort"l"i (e e+o!are&
@& Repro("!ere ini7ial) ,"n) "r'at) (e o sla,) a!hi0i7ie. feno'en !e (enot)
in!apa!itate (e efort sa" ref"0"l efort"l"i&
6ol"'"l repro("!erilor 'ai poate fi infl"en7at /i (e o serie (e fa!tori. !e re0"lt) (in
anali0a po0i7iei :n teorie /i a nat"rii !"+intelor fiBateF
- fiBarea aproape eB!l"si+) :n !a(r"l fie!)rei pre0ent)ri a :n!ep"t"l"i /i
sfJr/it"l"i seriei - re7inerea 'ai ,"n) a eBtre'elor este "n feno'en nor'al :n pro!es"l
'e'or)rii& CJn( :ns) feno'en"l (e+ine eBaerat in(i!) o 'e'orare pasi+). :n !are n"
inter+ine efort"l +ol"ntar (e a 'e'ora /i partea !entral)&
- ten(in7a (e a repro("!e !"+intele :n or(inea pre0ent)rii lor - a!easta (o+e(e/te
o sla,) !apa!itate (e orani0are spontan) a !"no/tin7elor&
- ten(in7a (e a :n!epe fie!are e+o!are !" !"+intele ne repro("se :n fa0ele
anterioare - feno'en"l in(i!) fapt"l !) s",ie!t"l este i'presionat (e !"+intele no"
'e'orate. pe !are :n!ear!) s) le e+o!e !Jt 'ai repe(e. :nainte (e a le "ita& Gn a!este
!a0"ri se o,ser+) in!apa!itatea (e a 'ai e+o!a (atele anterior fiBate&
- repetarea '"ltipl) a a!elora/i !"+inte /i in!apa!itatea (e a repro("!e altele -
ReD !onsi(er) !) a!easta este "n se'n al "nei (eterior)ri 'entale ra+e&

(idelitatea reproducerii
Lipsa (e fi(elitate se 'anifest) prin pre0en7a :n repro("!eri a !"+intelor false /i
a !"+intelor (",l"ri ?repetate@&
Din anali0a !"+intelor false se pot (esprin(e "r')toarele feno'eneF
a@ C"+inte false re0"ltate (intr-o ira(iere aso!iati+)& 3pari7ia lor este fa+ori0at) (e o
sla,) inhi,i7ie (e (iferen7iere. !are fa!e posi,il) ira(ierea (if"0) a eB!ita7iei /i prin
a!easta a!t"ali0area altor le)t"ri !orti!ale (e!Jt !ele ne!esare&
,@ C"+intele !are (ese'nea0) o,ie!tele (in a',ian7a s",ie!t"l"i& 3!estea apar !a "r'are
a "nei rea!7ii infantile pre0ent) la in(i+i0ii in!apa,ili (e a se (eaHa (e i'presiile
pre0ente&
!@ C"+intele false prin ase')nare sonor) - apar tot !a "r'are a "nei sla,e inhi,i7ii (e
(iferen7iere&
(@ C"+inte false ap)r"te prin (eri+area !"+intelor pre0entate&
e@ C"+intele false la !are n" se poate sta,ili ni!i o le)t"r) !" seriile (e sti'"li - ele apar
!a "r'are a "nei (e+ia7ii aso!iati+e
f@ C"+inte false !are apar la "na (in repro("!eri. (ar !are (ispar la "r')toarele&
%eno'en"l in(i!) o a!ti+itate aso!iati+) !e se orani0ea0) proresi+. !a efe!t al
a"to!ontrol"l"i&
@ C"+inte false persistente la 'ai '"lte repro("!eri - in(i!) fiBarea "n"i !o'pleB
aso!iati+ !" "n !ontrol ins"fi!ient. ten(in a la a"to'atis'e i la stereotipiiI lipsa (e
!ontrol :n fa a propri"l"i !o'porta'ent&
h@ C"+inte false !e apar la "lti'ele fra0e = o,oseal). s!)(ere a a"to!ontrol"l"i sa" o
oare!are in(iferen7) fa7) (e sar!ina (e eBe!"tat&
i@ Ten(in7a (e a sp"ne ori!e pentr" a reali0a "n n"')r !Jt 'ai 'are (e !"+inte
repro("se&
Din anali0a !"+intelor (",l"ri se pot (esprin(e feno'ene !aF
a@ - n"')r ri(i!at /i aproape !onstant (e !"+inte (",le - efe!t al "nei ins"fi!iente !apa!it)7i (e
orani0are a 'aterial"l"i. i'p"lsi+itate. in!apa!itate (e a ,lo!a i'presiile !are re+in perio(i!
:n !on/tiin7) sa" in!apa!itate (e a s"rprin(e :n a!ela/i ti'p tre!"t"l i'e(iat /i pre0ent"l.
in(iferen a i a,sen a efort"l"i&
,@ - repetarea '"ltipl) !" +o!e tare a !"+intelor repro("se - lipsa !apa!it)7ii (e
interiori0are a !o'porta'ent"l"i +er,al&
!@ - n"')r 'are (e (",l"ri :n!epJn( (e la a treia fa0) - in(i!) apari7ia o,oselii&
(@ - apari7ia !"+intelor (",le. n"'ai la pri'ele repro("!eri - s",ie!t"l a :n7eles pro,a.
:n!epe s) se !on!entre0e /i s)-/i orani0e0e repro("!erile&
e@ - apari7ia (",l"rilor s", for') interoati+) - in(i!) fapt"l !) s",ie!t"l +rea s) se
s"stra) efort"l"i /i !a"t) aH"tor"l eBa'inator"l"i&
La o anali0) atent) se pot (esprin(e i alte parti!"larit) iF
a@ (in anali0a !o'porta'ent"l"i 'otorF
- 3ita ie. esti!"la ii. eBaerare - se pro("!e o ira(iere :n !"rs"l e+o!arii (ifi!"lt) ii (e a
interiori0a !o'porta'ent"l - s"nt se'ne (e infantilis'. nor'ale la s",ie! ii tineri. (ar 'ai
tJr0i" ele s"nt se'ne (e i'p"lsi+itate. (e (e0inhi,i ie. (e insta,ilitate psiho'otorie&
- Repetarea !" las tare a !"+intelor a"0ite. ("pa !e i s-a atras aten ia s",ie!t"l"i s) !ontin"e
!" las s!)0"t - in(i!) o rea! ie infantil). fre!+ent) la s",ie! ii fr"stra i. la !ei !" (eteriorare
intele!t"al)
,@ (in o,ser+a ia s",ie!t"l"i :n ti'p"l pro,ei se o, in "r')toarele (ateF
- S",ie!t"l an"n ) spontan !) e+o!area este ter'inat) i n" 'ai tie ni'i! = !o'portare
infantil) !hiar (a!) a!easta rea! ie inter+ine rapi(. ref"0 (e a fa!e "n efort. lipsa (e tehni!) (e
e+o!are& S",ie!t"l !ontea0) n"'ai pe !apa!itatea (e re inere i'e(iat). (efe!t (e a!ti+itate (e
orani0are i (e aso!iere +ol"ntar)&
- PlJneri. o,ser+a ii persistente !" pri+ire la !apa!itatea (e 'e'orareF se'n !ara!terial
l"area (e !"no tin ) a "n"i ran(a'ent prea s!)0"tI lipsa (e 'at"ritateI !on tiin a "n"i (efi!it
real&
- S",ie!t"l :ntrea,) (in !Jte !"+inte este for'at) seria. !Jte a re in"t. !Jte a "itat = se'n (e
infantilitate. fa'iliaris'. !)"tre (e spriHin. a,sen a efort"l"i&
- Rea! ie (e nep"tin ) fa ) (e l"ni'ea le! iei& La al patr"lea sa" al !in!ilea !"+Jnt s",ie!t"l
an"n ) !) n" 'ai poate re ine ni'i!. !) s"nt prea '"lte !"+inte = refle!t) fre!+ent ins"fi!ienta
!on!entrare 'intal)I rea! ie fre!+ent) la (e'en i in!apa,ili s) 'en in) :n 'o( +ol"ntar "n
!o'porta'ent orientat&
!@ (in anali0a se'nelor interesJn( ran(a'ent"l la pro,a !o'ple'entar (e re!"noa tereF
1& Total"l (e !"+inte re!"nos!"te - prea s!)0"t. !onfir') eBisten a "n"i fa!tor (e a'ne0ie&
3t"n!i !Jn( re!"noa terea este nor'al) i !"r,a (e a!hi0i ie este nor'al). t"l,"rarea
interesea0) e+o!area +ol"ntar)&
2& Un total (e re!"noa tere prea s!)0"t poate in(i!a i o ins"fi!ient) (e0+oltare intele!t"al).
in!apa!itatea (e a (is!ri'ina !"+intele :n+a ate at"n!i !Jn( apar !" o f"n! ie :ntr-o propo0i ie&
3& O lentoare 'are i(eati+) poate antrena o re!"noa tere ins"fi!ient)& S",ie!t"l este (ep) it (e
+ite0a le!t"rii i n" 'ai poate a! iona la 'o'ent"l potri+it&
Din !ele (e 'ai s"s se o,ser+) !) rar "n se'n este 'ono+alent. a+Jn( (e re"l) 'ai
'"lte se'nifi!a ii& 3rta psiholo"l"i este (e a (eprin(e !eea !e este esen ial. ,a0Jn("-se pe
'ai '"lte infor'a ii i pe re0"ltatele o, in"te i la alte pro,e psiholoi!e&
3& ReD a o,ser+at !) :n !"rs"l (e0+oltarii 'entale. !apa!itatea (e 'e'orare !re te :n
trepteF
1& Gntre !opii ?11-12 ani@ i a("l i !" !olari0are ele'entar) i !" profesie 'an"al)
re0"ltatele s"nt ase')n)toare& Di'potri+). (iferen ele apar :ntre (iferite r"pe (e
a("l i !" ni+ele (iferite&
2& La ,)trJni ?-9-19 ani@ se !onstat) o (eteriorare net)&
3& Gn toate r"pele n"')r"l (e !"+inte re ite este. :n eneral. s!a0"t - se poate
!onsi(era !a o ano'alie pre0en a a peste "n !"+Jnt re it i. 'ai ales. persisten a
re elii :n !"rs"l 'e'ori0)rii& Ten(in a (e a (a !"+inte [(",leK 'ai ales pornin(
(e la a 3-a repetare este fre!+ent)& 3!easta in(i!) o fiBare 'ne0i!) p" in or(onat)
i "n !ontrol s!)0"t al e+o!)rii&
4& Copiii a" o (ifi!"ltate apre!ia,il) (e a re!"noa te !"+intele :n+) ate. at"n!i !Jn(
fi"rea0) :ntr-"n teBt& Efort"l re!"noa terii !"+intelor la ,)trJni este e+i(ent i
p"ne :n e+i(en ) a'ne0ia ,)trJnilor&
O,ser+atii eneraleF
- re!"noa te' :ntot(ea"na 'ai '"lte !"+inte (e!Jt p"te' s) e+o!)'I
- !Jn( ra("l (e re!"noa tere este nor'al. (ar !el (e e+o!are este sla, n" se poate
+or,i (e a'ne0ie sa" (e t"l,"r)ri (e 'e'orie. !i se !onsi(er) afe!tat !o'porta'ent"l
(e e+o!are +ol"ntar)I
- :n eneral. re!"noa terile false s"nt foarte rare :n!epan( (e la 1 ani :n s"s. (ar (e+in
'ai fre!+ente la ,)trJni&
- ori!e !"r,) (e 'e'ori0are sit"at) s", !"r,a 'e(ie ri(i!) o pro,le') i tre,"ie
interpretat)& Li'ita (e toleran ) este 'are. (ar per'ite s) se i(entifi!e !" " "rin ) "n
re0"ltat nor'al i. pro,a,il. patoloi!&
1IGURA CO=PLEP REO
Repre0int) o fi"r) eo'etri!) eBtre' (e !o'pleB) !are :n sine n" are ni!i o
se'nifi!a7ie loi!)&
3re 3 fa0eF
1- (e !opiere
2- (e repro("!ere (in 'e'orie
3- (e repro("!ere ("p) o perioa() (e 1 0ile
Pro,a "r')re/te 'o("l (e interare a pro!eselor per!epti+e :ntr-o strateie orientat)
spre re0ol+area (e pro,le'e& Ni+el"l (e str"!t"rare a infor'a7iei per!epti+e +a in(i!a ni+el"l
'intal (e (e0+oltare al s",ie!t"l"i&
Controlul vi$io)motor i atenional - repre0int) 'o("l :n !are s",ie!t"l a aH"ns la "n
ra( (e 'at"rare /i 'o("l :n !are el re"/e/te s)-/i :n(repte aten7ia as"pra sar!inii& S",ie!t"l
+a fi !apa,il s)-/i 'o,ili0e0e ni/te strateii a(e!+ate /i s) :'pie(i!e alte infor'a7ii para0ite&
D,enii -e %tili6are8
1& Gn /!oal) /i r)(ini7). pentr" reali0area "n"i (ianosti! psihi! /i psiho-pe(aoi!&
Re0"ltatele o,7in"te ne per'it sele!7ia !opiilor !" han(i!ap pre!"' /i (ianosti!area
!"s"rilor /!olarilor !" e/e! :n perfor'an7ele /!olare&
2& Clini!)
- afe!7i"ni ne"roloi!e /i psihiatri!e !e ("! la o (era(are a intele!t"l"i afe!tJn( 'e'oria
/i intelien7a. an"'ite for'e ale s!hi0ofreniei. (epresiei. al!oolis'I
- (ianosti!area (in !lini!) f"rni0ea0) in(i!ii !lare as"pra (eterior)rii pre0ente :n ,oli
psihi!eI
3& Cer!etare
- a!east) pro,) repre0int) "n instr"'ent psiholoi! - rel"area eBperi'ental) a str"!t"rilor
opera7ionale ale tria(ei !oniti+eF per!ep7ie. 'e'orie. aten7ie&
4& Dianosti! (iferen7ial
- (e,ilitate 'ental) - ton"s"l 'ental
- t"l,"rarea per!ep7iei
%i"ra n" ne!esit) (in partea s",ie!t"l"i aptit"(ini rafi!e (eose,ite& Difi!"ltatea
apare :n 'o'ent"l :',in)rii fi"rilor eo'etri!e :n ansa',l"& %i"ra !onstrJne la o anali0)
atent) /i la (es!ifrarea le)t"rilor (intre ele'entele fi"rii&
=-alitatea -e a-,inistrare a !r.ei8
Se poate a('inistra in(i+i("al ori!)r"i !ole!ti+& 3+e' ne+oie (eF 'o(el"l fi"rii
!o'pleBe pe o foaie 3#. pe o foaie al,). #-$ !reioane !olorate. "n !reion o,i/n"it. "n
!rono'etr"&
Gn !a0"l a('inistr)rii in(i+i("ale (istine' (o") posi,ilit)7iF
- fa0a (e !opiere ne!esit) !reioane !olorate /i :n a!est !a0 eBa'inator"l
notea0) pe foaia sa (e o,ser+a7ii s"!!esi"nea :n !are s",ie!t"l reali0ea0) fie!are str"!t"r) a
fi"riiI a!easta se poate reali0a /i :n !"rs"l a('inistr)rii !ole!ti+e !Jn( la inter+al re"lat
!o'an()' s",ie!t"l"i s) s!hi',e !"loarea !reion"l"i&
- fa0a (e repro("!ere - n" se foloses! !reioane !olorate&
Este i'portant !a s",ie!t"l s) fie !Jt 'ai atent. s) reali0e0e !Jt 'ai eBa!t& E ,ine !a
(is!"7iile pentr" !opii 'i!i s) fie !Jt 'ai (etaliate& Pentr" !opiii 'ari /i a("l7i instr"!7ia +a fi
spe!ifi!) pentr" fie!are s",ie!t :n parte& D"p) !e s",ie!t"l ter'in) fi"ra. eBa'inator"l
notea0) ti'p"l (e eBe!"7ie a pro,ei /i ia !ele (o") foi ?(e l"!r" /i !ea !" 'o(el"l@& D"p) o
pa"0) (e 3 'in"te :n !are eBa'inator"l (is!"t) !" s",ie!t"l. s",ie!t"l"i i se () o no") foaie /i
este r"at s) repro("!) fi"ra pe !are anterior a !opiat-o& D"p) ter'inarea eBe!"7iei fi"rii se
:nreistrea0) ti'p"l /i eBa'inator"l :i sp"ne s",ie!t"l"i (e eBisten7a !elor 3 fa0e ale pro,ei&
D"p) 1 0ile se +e(e :n !e ')s"r) s",ie!t"l :/i rea'inte/te fi"ra&
Se p"n :n e+i(en7)F
- ni+el"l (e str"!t"rare a a!ti+it)7ii per!epti+e. a(i!) +Jrsta per!epti+) a s",ie!t"l"iI
- 'o("l :n !are a :n7eles /i ri"ro0itatea strateieiI
- ni+el"l (e !on!entrare a aten7ieiI
Inter!retare
- -%!/ ti!%l -e str%$t%rare a -esen%l%i :n fa6a -e $!iere* ( ti!%ri8
1& !onstr"!7ia pe ar')t"r) ? (rept"nhi"l !entral@
se reali0ea0) o ar')t"r). apoi se tra (iaonalele /i !ele (o") 'e(iane ?ori0ontal) /i
+erti!al)@ = tip s"perior (e re0ol+are (e pro,le'e
'o("l (e l"!r" al a("lt"l"i - #$.$ T
2& (etaliile 'i!i s"nt :n!orporate :n ar')t"ra !entral)
s",ie!t"l :n!epe !" reali0area "n"i ele'ent eBtern. ("p) !are +a tre!e la reali0area
ar')t"rii !entrale
s",ie!t"l trasea0) !a(ran"l !entral. (ar in!l"(e /i o parte eBterioar)
s",ie!t"l :n!epe prin trasarea (iaonalelor /i apoi trasea0) (rept"nhi"l !entral
n" are (o'inan7) la ni!i o +Jrst)
poate fi !onsi(erat !a "n tip a!!esori"
apare la $ ani. se (e0+olt) pJn) la 12 ani. !Jn( atine fre!+en7a 'aBi') 49T
(i'in"ea0) la a("lt
3& trasarea "n"i !ont"r eneral
strateie /i 'ai p"7in ela,orat)
!ont"r"l eneral :n !are s"nt plasate apoi toate (etaliile
n" (o'in) la ni!i o +Jrst)
apare la toate +Jrstele !a "n tip a!!esori"
+Jrsta 'aBi') = la 19 ani - 3#T
(ispare sa" e neliHa,il) la a("lt
4& H"Btap"nere (e (etalii
s",ie!t"l reali0ea0) fie!are ele'ent !a :ntr-"n Ho! (e p"00le
f)r) a trasa "n !a(r" (e ,a0)
pot apare re/eli. (ar s",ie!t"l poate reali0a fi"ra aproape !ore!t
(o'in) :ntre #-19 ani = 'aBi'"' la 1 ani = -9T
la a("lt repre0int) "n pro!entaH neliHa,il
#& reali0area "nor (etalii pe "n fon( !onf"0
s",ie!t"l +a tasa "n !a(r" !are n" sea')n) !" 'o(el"l. (ar :n interior"l !a(r"l"i se
+or p"tea re!"noa/te ele'ente = strateie ins"fi!ient ela,orat)
+Jrsta = la 4 ani = #9 T
(ispare la 1 ani
$& repro("!erea fi"rilor ("p) o s!he') sa" str"!t"r) fa'iliar)
s",ie!t"l +a a("!e +a a'inte (e fi"ra 'o(el"l"i /i a ele'entelor sale !o'ponente
fi"ra :n ansa',l" +a se')na !" "n +apor. "n pe/te. o fa7) "'an)
pre0ent la 4-# ani /i (ispare la $ ani
-& 'J0)lit"rile
s",ie!t"l reali0ea0) o fi"r) !are n" 'ai sea')n) (elo! !" fi"ra 'o(elI ni!i ele'entele
si'ple n" 'ai s"nt (e re!"nos!"t
intr) :n !ateoriaF parti!"larit)7i sa" ,i0arerii !are apar :n afe!7i"ni patoloi!e
Inter!retarea $alitati4/ 5i $antitati4/8
N" se 7ine sea'a (e (i'ensi"nea fi"riiI !ontea0) propor7ia :ntre ele'entele fi"rii& Un
alt !riteri" (e interpretare e ti'p"l&
E4l%7ia ti!%rilr -e reali6are la re!r-%$erea -in ,e,rie8
Tip"l -- si'ple 'J0)lit"riI pre0ent ("p) 4 ani
Tip"l $- pre0ent la 4-$ aniI (i'in"ea0) !" +Jrsta
Tip"l #- (o'inant la 4 ani. 'aBi' #. ("p) # ani (e+ine se!"n(arI (ispare ("p) 12 ani
Tip"l 4- 'aBi'"' la 1-19 an. (es!re/te la +Jrsta a("lt)
Tip"l 3- (o'inant :ntre 4-$ ani. 'aBi' la $. apoi (es!re/te !" +Jrsta
Tip"l 2- n" apare :nainte (e - ani. se 'en7ine pJn) la +Jrsta a("lt). atine 'aBi'"l la 14
aniI ni!io(at) n" este "n tip (o'inant
Tip"l 1- (o'inant la 12 ani. atine 'aBi'"' la +Jrsta a("lt)
C,!ara7ie :ntre $ei A ti,!i -e reali6are a !r.ei
Gn fa0a (e !opiere !opiii s", $ ani "tili0ea0) "n ti'p (est"l (e l"n& D"p) 19 ani.
ti'p"l poate fi scurt, mediu sa" lung& Pentr" a("lt. ti'p"l (e reali0are e s!"rt&
La fa0a (e !opiere !opiii s", 4 ani reali0ea0) ni/te pro,e s)ra!e. (oar !Jte+a
ele'ente s"nt re!onos!i,ile& Detaliile s"nt asi'ilate "nor fi"ri fa'iliare !opiilor& Ti'p"l (e
reali0are (ep)/e/te :n eneral 1 'in"te&
D"p) - ani se s!"rtea0) ti'p"l (e reali0are ?H"Btap"nere@. iar ("p) 8 ani se
sta,ili0ea0)&
D"p) 11-12 ani. !ei 'ai '"l7i (intre s",ie!7i reali0ea0) o str"!t"rare /i o asa',lare a
fi"rii :ntr-"n 'o( s"perior. pe ,a0a (rept"nhi"l"i !entral. 'o( (e reali0are (e+enin( apoi
re"l) pentr" a("lt. (in !re/terea perfor'an7ei&
I!te6e8
Str"!t"rarea per!ep7iei este :n !orela7ie (ire!t) !" ni+el"l (e (e0+oltare 'ental)I a!easta poate
fi lo,al inferioar) +Jrstei !ronoloi!e sa" p"te' asista la o (e0+oltare (i0ar'oni!)&
Uneori re0"ltatele sla,e ale s",ie!t"l"i se (atorea0) la,ilit)7ii aten7iei. fati"l"i&
5e'oria poate ("!e la reali0area "nor perfor'an7e s!)0"te&
De0+oltarea per!ep7iei
Gn sta(i"l 1- a!ti+itatea per!epti+) este i'prenat) (e !ara!teristi!i ale Jn(irii int"iti+e.
ire+ersi,ile /i eo!entri!e = pJn) la -. 1 ani& La 4 ani = sin!retis' !are se tra("!e printr-o
!on!entrare a ele'entelor a!estei fi"ri. asi'ilarea lor (efor'at) /i repre0entarea (e (etalii
fa'iliare&
Sta(i"l 2 = -.11 ani = infl"en7a Jn(irii loi!e& Gn a!est sta(i" Jn(irea pre!e(e a!7i"nea&
Per!ep7ia e o,ie!ti+ analiti!). (ispare sin!retis'"l. (ar n" p"te' +or,i :n!) (e "n ra7iona'ent
s"perior (e reali0are&
Sta(i"l 3 = 11.12 ani = +Jrsta la !are se poate +or,i (e "n ni+el s"perior (e per!ep7ie. prin
"tili0area "n"i ra7iona'ent ipoteti!o-(e("!ti+I asist)' la (e0+oltarea intelien7ei operatorio-
for'al). re+ersi,ilitatea Jn(irii /i eli,erarea (e realitatea !on!ret)&
GJn(irea se (eta/ea0) (e real /i este posi,il) restr"!t"rarea opera7ional) a real"l"i :n
f"n!7ie (e "n ele'ent (o'inant !are e i'portant pentr" for'a sa re"lat) /i si'etri!)&
Pr.a ReQ e+al"ea0) per!ep7ia. aten7ia. 'e'oria la "n 'o'ent (at. este o pro,) stati!)&
Cre$tare8
I& CopiereF - !otarea fi"rii re0"ltat) (in !opierea fi"rii !o'pleBe = prin par!"rerea ite' !"
ite' a fi"rii
- :n f"n!7ie (e ti'p"l (e reali0are se !a"t) :n ta,el"l !" ,are'"l (e ti'p
?raportarea la !opiii (e a!eea/i +Jrst)@
- :n f"n!7ie (e folosirea !"lorilor = tip"l (e reali0are
II& Repro("!ereF - la fel !a la I&
Gn f"n!7ie (e !entil"l :n !are se sit"ea0) atJt :n fa0a (e !opiere !Jt /i :n fa0a (e
repro("!ere. !Jt /i :n f"n!7ie (e !entil"l :n !are se atri,"ie la ti'p"l ne!esar !elor 2 fa0e. se
fa!e interpretarea re0"ltatelor ?se "r')re/te aten7ia. ni+el"l (e str"!t"rare a per!ep7iei /i
'e'oria i'e(iat)@
Re4eniri* $er$et/ri8
Un s",ie!t !are se !ore!tea0) are Jn(ire !riti!)& Interpretarea e (iferit) (a!) !ore!t)rile
se pro("! :n fa0a (e !opiere sa" repro("!ere = la repro("!ere = nesi"ran7). :ntip)rire
i'pre!is)& Da!) apar inter+en7ii +er,ale = (orin7) (e perfe!7ionare. a!!eptare (e nor'e&
Ne+oia (e perfor'an7) = are ne+oie (e :nt)rire. (e fee(-,a!R ?[e ,ine SK@ = in+esti7ie (e
enerie& Da!) n" apare in+esti7ia (e enerie. +ali(itatea pro,ei s!a(e&
D"p) !e ela,or)' interpret)rile. ela,or)' /i re!o'an()ri& De eBe'pl". la !er$e!7ia
analiti$/ se re!o'an() eBer!i7ii (e str"!t"rare a per!ep7iei. (e !o'para7ii. (e anali0) a "nor
fi"ri (e !o'pleBitate !res!Jn()&
E+ol"7ia p"n!telor :n fa0a (e !opiere& 6alori se'nifi!ati+e pentr" !"r,a (e +Jrst) /i
,are'"l * !entileF
Ani
Centile
H C I ( ' ) &J && &A &B &H &C A-%lt
P%n$te
&J & B &A &H &) AI AC A' A) AH AC A( A)
AJ A ' &' &C AB AC A( BJ A) A' A' B& BJ
AC A && &) &( A( A' A( BJ BJ A) BJ B& B&
BJ A &A AJ AJ A) A' A( BJ BJ A) BJ BA B&
HJ B &' AA A& A) A) A) BA B& BJ B& BA BA
CJ ' &) AB AA BJ BJ BJ BB BA BJ B& BA BA
IJ ' &) AH AB B& BB BA BH BB BA BA BB BB
(J ) A& AH A( BA BH BA BC BH BH BH BH BH
(C &J A& AC A( BA BH BA BC BH BH BH BH BH
'J && AA AI A' BB BH BB BC BC BH BH BC BH
)J &C AI AI B& BC BH BH BI BC BC BC BC BC
&JJ &) B& A( B& BC BI BI BI BI BI BI BI BI
E+ol"7ia p"n!telor :n fa0a (e repro("!ere (in 'e'orie a fi"rii !o'pleBe& 6alori
se'nifi!ati+e pentr" !"r,a (e +Jrst) /i ,are'"l * !entileF
Ani
Centile
H C I ( ' ) &J && &A &B &H &C A-%lt
P%n$te
&J J A I A ( &H &A &C &H &B &( &' &C
AJ & B ( ' &A &I &C &I &C &C &) AJ &(
AC & H ( ) &I &I &I &( &C &( &) AJ &'
BJ & H ' &J &( &' &I &( &I &( AJ A& &)
HJ & ) && &H &( &) &) &' &( &) A& AA A&
CJ A &J &B &H &' &) AJ AJ &' &) AB AA AA
IJ B && &I &( AA AJ A& AA AJ AA AH AB AH
(J C &H &I &' AB AA AA AB AB AA AC AH AI
(C C &H &( &' AB AA AA AB AH AB AI AC A(
'J I &H &) &' AC AB AA AB AC AB A( AC A'
)J ) A' A& AA A( AI AH AB A' AH A' AI A)
&JJ &H AB AA A' A) A) AI A( BA BB BA A' AC
4are'"l (e ti'p pentr" fa0a (e !opiere
Centile &J AC CJ (C &JJ
Ani
H &C &J ' ( H
C &A &J ' ( B
I &C && ) ( I
( &' && ) ( I
' && &J ( I C
) ' ( I C H
&J &J ) ' H B
&& I C H B A
&A ' C H B A
&B C C H B A
&H C C H H &
&C I H H B A
A-%lt I C H B A
4are'"l (e ti'p pentr" 'e'orie
Centile
Ani
&J AC CJ (C &JJ
H &C I I C B
C &J ) I H A
I &J ' C C B
( C C H H A
' ' C C H A
) ( C H B A
&J &J ( C H A
&& I B A A H
&A &J H B B &
&B C H B B A
&H H B B A A
&C C B B A A
A-%lt I C H B &
TESTUL DE APTITUDINI =ECANICE =AC-?UARRIE
Istri$
3!est test 'asoara aptit"(inea 'e!ani!a. !eea !e i'pli!a aptit"(ini spe!ifi!e. atat in
!eea !e pri+este !oor(onarea o!hi-'ana. !at si in pri+inta rapi(itatii 'is!arii (eetelor si
repre0entarii spatiale&
Test"l a fost p",li!at (e a'eri!an"l 5a!-C"arrie. in 182#& 5a!-C"arrie a (orit sa
!onstr"ias!a "n test !reion-hartie non+er,al. "sor (e apli!at. !are sa n" (epin(a ni!i (e
intelienta enerala. ni!i (e !"nostiintele 'e!ani!e ale s",ie!t"l"i si !are sa ai,a o ri(i!ata
+aloare pre(i!ti+a pentr" re"sita in profesi"nile 'e!ani!e&
A!li$are
Test"l se apli!a in(i+i("al sa" !ole!ti+. se poate apli!a t"t"ror . in!epan( (e la +arsta
(e 19 ani& Tot"si. a+an( in +e(ere s!op"l in !are a fost !on!ep"t a!est test. pre!i0a' !a este
"tili0a,il in orientarea profesionala. pentr" sele!tia (a!tilorafelor. a '"n!itorilor !" profesii
'e!ani!e. a tehni!ienilor (entari. si in eneral. a anaHatilor !are pra!ti!a o '"n!a in !are este
soli!itata (eBteritatea 'an"ala&
Des$rierea test%l%i
Test"l (e aptit"(ini 'e!ani!e 5a!-C"arrie este o pro,a !reion-hartie for'ata (in -
s",teste pre0entata intr-"n !aiet (e 1# paini&
1& O pro,a (e trasaH ?se (esenea0a o linie sin"oasa !are tre,"ie sa trea!a prin (es!hi(erile
liniilor +erti!ale. fara sa le atina&@
2& O pro,a (e tappin ?tre,"ies! p"se 3 p"n!te in fie!are !er!@
3& O pro,a (e p"n!tare ?se p"ne "n p"n!t in fie!are (in !er!"letele sit"ate (e-a l"n"l
"nei linii. la inter+ale (iferite@
4& O pro,a (e repro("!ere ?se !opia0a fi"rile for'ate (in 4 se'ante. in spati"l p"n!tat.
(in (reapta fie!arei fi"ri@
#& O pro,a (e lo!ali0are spatiala ?(e i(entifi!at literele !e !oresp"n( !a lo!ali0are lo!"l"i
si'ilar (in patrat"l 'are@
$& O pro,a (e repre0entare spatiala ?se !ere i(entifi!area n"'ar"l"i (e !ara'i0i !" !are
+ine in !onta!t fie!are (intre !ele # !ara'i0i notate !" B . (in !ele $ ra'e0i or(onate@
-& O pro,a (e "r'arire in la,irint ?se in(i!a. p"n!tele (e sosire a !elor 19 linii
a'este!ate@
%ie!are s",test este pre!e(at (e "n eBer!iti"& 3!este eBer!itii. !a si pro,ele propri"-0ise.
s"nt (ate !ontra-!rono'etr"& Da' in ta,el"l (e 'ai Hos ti'pl" (e l"!r" pentr" fie!are
eBer!iti" si pro,a&
S%.test%l Ti,!%l !entr% e@er$itii Ti,!%l !entr% s%.teste
TrasaH 39 se!"n(e #9 se!"n(e
Tappin 19 se!"n(e 39 se!"n(e
P"n!tare 1# se!"n(e 39 se!"n(e
Repro("!ere 29 se!"n(e 2 'in"te si 39 se!"n(e
Lo!ali0are 39 se!"n(e 2 'in"te
Cara'i0i 29 se!"n(e 2 'in"te si 39 se!"n(e
La,irint #9 se!"n(e 2 'in"te si 39 se!"n(e
Ctarea
Se reali0ea0) in(i+i("al pentr" fie!are pro,aF
- Pentr" VtrasaHK se !onsi(era "n p"n!t fie!are tra+ersare !ore!ta a spatiilor (es!hise (in liniile
+erti!ale& P"n!taH"l 'aBi' pentr" pro,a este 19& Nota se +a tre!e in partea (in (reapta Hos a
painii&
- Pentr" VtappinK se a!or(a "n p"n!t pentr" fie!are !er! !are are in interior 3 p"n!te&
P"n!taH"l 'aBi' pentr" pro,a este -9 (e p"n!te& Nota se +a tre!e in partea (in (reapta Hos a
painii&
- Pentr" Vp"n!tareKse !onsi(era "n p"n!t fie!are !er!"let !are are in nterior "n p"n!t&
re0"ltat"l se i'parte la 3 si se tre!e in partea (in (reapta Hos a painii& P"n!taH"l 'aBi' 33 (e
p"n!te&
- Pentr" Vrepro("!ereK a!or(a' "n p"n!t pentr" fie!are se'ent (e (reapta repro("s !ore!t&
P"n!taH"l 'aBi' pentr" pro,a este 19& Nota se +a tre!e in partea (in (reapta Hos a painii&
- Pentr" pro,a (e Vlo!ali0are spatialaK se !otea0a "n p"n!t pentr" fie!are litera !ore!t
i(entifi!ata& P"n!taH"l 'aBi' pentr" pro,a este 49 (e p"n!te& Nota se +a tre!e in partea (in
(reapta Hos a painii&
- Pentr" pro,a (e Vrepre0entare spatialaK se a!or(a "n p"n!t pentr" fie!are !ara'i(a notata !"
E. !ore!t re0ol+ata& P"n!taH"l 'aBi' pentr" pro,a este 39 (e p"n!te& Nota se +a tre!e in
partea (in (reapta Hos a painii&
Re0"ltate !ore!teF #. $. $. -. #
3. 4. $. 4. #
3. #. 4. #. 4
3. 4. -. 2. #
2. 4. 4. #. 3
#. 4. $. 1. #
- Pentr" Vla,irintK se note0a !" "n p"n!t fie!are linie sin"oasa !ore!t "r'arita& P"n!taH"l
'aBi' pentr" pro,a este 49& Si ai!i nota se +a tre!e in partea (in (reapta Hos a painii&
Notele (e la fie!are s",test se tre! pe pri'a paina. in ta,el"l !entrali0ator !are
!"prin(e re0"ltatele. ("pa !are. a!estea se ins"'ea0a si se i'part la trei. o,tinan("-se o nota
finala&
Re6%ltate $re$te8
La,irint 1 La,irint 2 La,irint 3 La,irint 4
8 3.- 8 -
4 1 - 1
# 19 3. 19 3
1 2 1 $
19 4 - #
1 $ 1 19
$.- - 4 1
- 1 # 2. 8
2 # 2 4
3 8 $ -
Este "til (e re'ar!at fapt"l !a a!"itatea per!epti+a are "n ni+el foarte ,"n la a("lt"l
tanar. (ar pe 'as"ra a+ansarii in +arsta se !onstata o spe!iali0are a per!eptiei potri+it sferei
profesionale. (e!i ne astepta' !a treptat eBperienta pra!ti!a sa ri(i!e treptat ni+el"l a!estor
a,ilitati& Tinan( sea'a !a ni+el"l la !are s"nt soli!itate a!este !alitati in !a0"l s",ie!t"l"i
nostr" este "n ni+el (e ,a0a. apre!ie' !a a!east test ne atrae atentia as"pra aspe!telor !are
pot fi i',"natatite si perfe!tionate prin pra!ti!a si !o'pensate prin sti'"lare 'oti+ationala&
TESTE NEUROPSIHOLOGICE
NEPSO
Prin$i!alele $ara$teristi$i
4ateria NEPSA este a!t"al'ente !el 'ai ,"n instr"'ent (e e+al"are ne"ropsiholoi!)
a (e0+olt)rii !onstr"it spe!ial pentr" !opii (in r"p"l (e +Jrst) 3-12 ani. a(aptat). etalonat) /i
+ali(at) pe pop"la7ia ro'Jneas!). !" pro,e P!hil( - frien(lDP&
N"'ele NEPSA este "n a!roni' !e a fost for'at (in !"+Jnt"l PneuropsihologieP (in
!are s-a p)strat NE (e la neuro /i PSA (e la psihologieD
%"n!7iile ne"ro!oniti+e e+al"ate (e NEPSA s"nt "r')toareleF
f"n!7iile sen0orio'otorii
pro!esare +i0"al-spa7ial)
aten7ie*f"n!7ii eBe!"ti+e
li',aH
'e'orie /i :n+)7are
Pra!ti!. NEPSA per'ite e+al"area t"t"ror 'e!anis'elor ne"ro!oniti+e. (e la !ele
sen0orio-'otorii la !ele s"perioare&
3re o foarte ,"n) +ali(itate !on!"rent) /i pre(i!ti+) i e+al"ea0) !o'peten7ele
ne"ropsiholoi!e ale !opil"l"i. esen7iale pentr" re"/ita a!a(e'i!) /i a(aptarea so!ial)& Test"l
(iferen7ia0) :ntre profil"l nor'al /i !el atipi! (e (e0+oltare&
Cele 2- (e teste ale ,ateriei pot fi folosite :n !o',ina7ii +ariate. !onfor' ne+oilor
!opil"l"i /i inten7iei in+estiati+e a psiholo"l"i&
Testele ,ateriei s"nt pre0entate pe !ele (o") r"p"ri (e +Jrst)F 3-4 ani i #-12 ani&
>Ersta B-H ani
3ten7ia 6i0"al)
Constr"!7ia (in C","ri
Copierea Desen"l"i
Den"'irea P)r7ilor Corp"l"i
%l"en7a 6er,al)
I'itarea Po0i7iilor 5Jinii
Gn7eleerea Instr"!7i"nilor
5e'oria Narati+)
Pre!i0ia 6i0"o'otorie
Pro!esarea %onoloi!)
Repetarea Propo0i7iilor
Se!+en7e 5otorii 5an"ale
Se!+en7e Oro'otorii
Stat"ia
>Ersta C-&A ani
3ten7ia 3"(iti+) /i Set"l (e R)sp"ns
3ten7ia 6i0"al)
4)taia Rit'i!) a Deetelor
Constr"!7ia (in C","ri
Copierea Desen"l"i
Dis!ri'inarea Deetelor
%l"en7a Desen"l"i
%l"en7a 6er,al)
G)sirea Dr"'"l"i
Lo+e/te /i 4ate
I'itarea Po0i7iilor 5Jinii
Gn7eleerea Instr"!7i"nilor
Gn+)7area Listei
5e'oria %e7elor
5e'oria N"'elor
5e'oria Narati+)
N"'ire Rapi()
Pre!i0ia 6i0"o'otorie
Pro!esarea %onoloi!)
Repetarea C"+intelor f)r) Sens
Repetarea Propo0i7iilor
Se!+en7e 5otorii 5an"ale
Se!+en7e Oro'otorii
S)e7i
T"rn"l
DENU=IREA PRLILOR CORPULUI
6JrstaF 3-4 ani
Do'eni"lF Li',aH ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea !opil"l"i (e a (en"'i p)r7ile !orp"l"i


COPIEREA DESENULUI
6JrstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF Pro!esare +i0"ospa7ial) ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea !opil"l"i (e a !opia fi"ri eo'etri!e
,i(i'ensionale


PROCESARE 1ONOLOGIC
6JrstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF Li',aH ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) pro!esarea foneti!) /i este !o'p"s (in (o") tip"ri (e
sar!ini (e pro!esare fonoloi!)& Pri'a parte se refer) la o pro!esare (e ,a0). pres"p"nJn(
i(entifi!area !"+intelor (in se'ente (e !"+inte& 3 (o"a parte este 'ai !o'pleB) /i
e+al"ae0) se'entarea fonoloi!) la ni+el"l fra'entelor (e !"+inte /i la ni+el"l s"netelor
!oresp"n0)toare literelor& Copil"l este r"at s) !ree0e "n no" !"+Jnt prin o'iterea "nei sila,e
sa" a "n"i fone' sa" prin s",stit"irea "n"i fone' (intr-"n !"+Jnt :n alt"l&


=E=ORIA 1ELELOR
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF 5e'orie /i Gn+)7are ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea (e a re!"noa/te fe7e (intr-o sin"r)
eBp"nere. pre!"' /i ("p) o perioa() (e ti'p&


TURNUL
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF 3ten7ie*%"n!7ii eBe!"ti+e ?(e ,a0)@

DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilit)7ile (e planifi!are non+er,al) /i (e re0ol+are (e
pro,le'e

ATENLIE AUDITI> RI SETUL DE RSPUNS
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF 3ten7ie*%"n!7ii eBe!"ti+e ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!este sar!ini (e a!ti+itate !ontin") s"nt 'enite s) e+al"e0e a,ilitatea
!opil"l"i (e a fi +iilent /i (e a-/i 'en7ine aten7ia a"(iti+) /i sele!ti+)I pre!"' /i a,ilitatea (e
a !o'"ta /i 'en7ine "n r"p no" /i !o'pleB (e ele'ente. !are i'pli!) atJt r)sp"ns"ri
si'ilare. !Jt /i !ontrastante& Ite'ii s",test"l"i s"nt pre0enta7i pe !aset) a"(io&


NU=IREA RAPID
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF Li',aH ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea (e a (en"'i l"!r"ri !" +ite0) ?a!!es"l rapi(
la*/i pro("!erea (e n"'e. ')ri'i /i for'e re!"rente@&


SGELI
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF Pro!esare +i0"ospa7ial) ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea !opil"l"i (e a sta,ili orientarea /i (ire!7ia (e
(eplasare a "nei linii& fie!are pain) are opt s)e7i /i o 7int)& Copil"l tre,"ie s) i(entifi!e !ele
(o") s)e7i !are 'er eBa!t :nspre 'iHlo!"l 7intei&


=E=ORIA NU=ELOR
6)rstaF #-12 ani
Do'eni"lF 5e'orie /i Gn+)7are ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea (e a :n+)7a n"'ele "nor !opii pe par!"rs"l a
trei pro,e (e :n+)7are. pre!"' /i rea'intirea a!estora ("p) o perioa() (e ti'p


<TAIA RIT=IC A DEGETELOR
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF %"n!7ii Sen0orio'otorii ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test este !o'p"s (in (o") p)r7iF 4)taia Rit'i!) a Deetelor /i 4)taia
Se!+en7ial) a Deetelor. /i e+al"ea0) (eBteritatea (eetelor /i +ite0a 'otorie& S"nt testate atJt
'Jna preferat). !Jt /i !ea nepreferat)&


ATENLIE >IZUAL
6JrstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF 3ten7ie*%"n!7ii eBe!"ti+e ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) +ite0a /i a!"rate7ea !" !are !opil"l poate s) se
fo!ali0e0e sele!ti+ /i s) :/i 'en7in) aten7ia pe 7inte +i0"ale (in !a(r"l "nei 0one (eli'itate&


I=ITAREA POZILIILOR =SINII
6)rstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF %"n!7ii Sen0orio'otorii ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea !opil"l"i (e a i'ita po0i7ii ale 'Jinii /i
(eetelor&

PRECIZIA >IZUO=OTORIE
6)rstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF %"n!7ii Sen0orio'otorii ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) +ite0a 'otorie fin) /i pre!i0ia !oor(on)rii (intre o!hi
/i 'Jn)& Copil"l :/i folose/te 'Jna preferat) pentr" a trasa o linie :ntr-"n trase" (at&
=E=ORIE NARATI>
6JrstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF 5e'orie /i Gn+)7are ?(e ,a0)@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea (e a repo+esti o istorioar) atJt :n !on(i7ii (e
rea!t"ali0are li,er). !Jt /i :n !ele (e rea!t"ali0are (e ,a0) (e in(i!ii&
CONSTRUCLIA DIN CU<URI
6JrstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF Pro!esare 6i0"ospa7ial) ?De ,a0). pentr" +Jrsta 3-4 aniI EBtins pentr" +Jrsta #-12
ani@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea !opil"l"i (e a repro("!e !onstr"!7ii
tri(i'ensionale&

REPETAREA PROPOZILIILOR
6JrstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF 5e'orie /i Gn+)7are ?De ,a0). pentr" +Jrsta 3-4 aniI EBtins pentr" +Jrsta #-12 ani@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea !opil"l"i (e a repeta propo0i7ii (e o
!o'pleBitate /i l"ni'e !res!Jn()&

STATUIA
6JrstaF Toate +Jrstele
Do'eni"lF 3ten7ie*%"n!7ii eBe!"ti+e ?De ,a0). pentr" +Jrsta 3-4 aniI EBtins pentr" +Jrsta #-
12 ani@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) persisten7a 'otorie /i inhi,i7ia&

GN>LAREA LISTEI
6JrstaF --12 ani
Do'eni"lF 5e'orie /i Gn+)7are ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) !Jte+a aspe!te ale :n+)7)rii /i 'e'oriei +er,ale.
in!l"si+ rea!t"ali0area i'e(iat) /i !ea :ntJr0iat). rata (e :n+)7are /i rol"l interferen7ei (e la
:n+)7area anterioar) /i :n+)7area no")& De ase'enea. este e+al"at) /i reten7ia !"+intelor ("p) o
pro,) (e interferen7)&

1LUENLA DESENULUI
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF 3ten7ie*%"n!7ii eBe!"ti+e ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea !opil"l"i (e a enera !Jt 'ai '"lte 'o(ele
"ni!e prin !one!tarea a 'aBi' # p"n!te pre0entate :n (o") 0oneF "na str"!t"rat) /i alta
aleatoare*nestr"!t"rat)&

REPETAREA CU>INTELOR 1R SENS
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF Li',aH ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) en!o(area /i (e!o(area fonoloi!) prin repetarea "nor
!"+inte f)r) sens pre0entate pe o !aset) a"(io*CD&

GSIREA DRU=ULUI
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF Pro!esarea 6i0"ospa7ial) ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) !"noa/terea rela7iilor +i0"ospa7iale /i a
(ire!7ionalit)7ii. pre!"' /i a,ilitatea (e a folosi a!este !"no/tin7e pentr" a transfera o r"t) (e
pe o si'pl) hart) si'pl) /i s!he'ati!) pe "na 'ai !o'pleB)& Copil"l"i i se arat) o hart)
s!he'ati!) !" o !as) 7int) /i i se soli!it) s) )seas!) a!ea !as) pe o hart) 'ai 'are !" alte
!ase /i str)0i&

1LUENLA >ER<AL
6JrstaF Toate 6Jrstele
Do'eni"lF Li',aH ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea (e a enera !"+inte :n !a(r"l "nor !ateorii
se'anti!e /i fone'i!e spe!ifi!e&

SEC>ENLE =OTORII =ANUALE
6JrstaF Toate 6Jrstele
Do'eni"lF %"n!7ii Sen0orio'otorii ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea !opil"l"i (e a i'ita o serie (e se!+en7e
rit'i!e (e 'i/!are folosin( fie "na. fie a',ele 'Jini&

SEC>ENLE ORO=OTORII
6JrstaF Toate 6Jrstele
Do'eni"lF Li',aH ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) !oor(onarea oro'otorie :n repetarea se!+en7elor (e
arti!"lare&

DISCRI=INAREA DEGETELOR
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF %"n!7ii Sen0orio'otorii ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) a,ilitatea (e a i(entifi!a (eetele folosin( n"'ai
infor'a7ie ta!til)&
LO>ERTE RI <ATE
6JrstaF #-12 ani
Do'eni"lF 3ten7ie*%"n!7ii eBe!"ti+e ?eBtins@
DESCRIEREF 3!est s",test e+al"ea0) !apa!itatea (e a"torelare /i inhi,i7ie& Ne!esit)
'en7inerea (e !)tre !opil a "n"i set !oniti+. fapt !are i'pli!) s"pri'area a!7i"nilor 'otorii /i
pro("!erea (e a!te 'otorii !onfli!t"ale&
Inter!retare
Re0"ltatele e+al")rii s"nt eBpri'ate :ntr-"n !rfil in-i4i-%al al !erfr,an7ei
ne"ropsiholoi!e& 3!est profil repre0int) patern-"l p"n!telor tari /i sla,e ale "nei persoane :n
!a(r"l /i per ansa',l"l !elor !in!i (o'enii& 3!este patern-"ri pot fi !o'parate !" stan(ar(ele
(e (e0+oltare nor'al). (ar /i !" !ele (e (e0+oltare atipi!)&
3(i7ional. !ele 'ai '"lte teste a" s$r%ri s%!li,entare !are per'it o anali0)
(etaliat) a perfor'an7ei !opil"l"i&
Re0"ltatele (ianosti!"l"i f"n(a'entea0) inter+en7ia terape"ti!)&
<enefi$iile %tili6/rii NEPSO
Reali0ea0) (ete!7ia fin) a (efi!itelor ne"ropsiholoi!e. (etaliat pe !in!i (o'enii
f"n!7ionale
Per'ite i(entifi!area /i e+al"area (isf"n!7iilor !orti!ale. :n ')s"ra :n !are a!estea se
refle!t) :n operarea pe "n"l (intre !ele !insi (o'enii f"n!7ionale&
3si"r) posi,ilitatea "nei "r')ri a e+ol"7iei (e0+olt)rii pe ter'en l"n pentr" a
i(entifi!a (ina'i!a a!estor (isf"n!7ii&
Per'ite (iferen7ierea :ntre (e0+oltarea nor'al) * atipi!) la pop"la7ia pre/!olar) /i
/!olar) 'i!)&
Glsar
<aterie -e teste Q !o',ina7ie (e teste re"nite :n +e(erea pre(i!7iei "n"i !riteri" eBtern sa"
pentr" a reali0a o an"'it) str"!t"r)&
Instr%,ent !si"l#i$ Q o pro!e("r) siste'ati!) (e a e+al"a !o'porta'ent"l "neia sa" 'ai
'"ltor persoane
Ite, Q ele'ent al "n"i test !e !onstit"ie o sit"a ie parti!"lar) i Hoa!) rol"l "n"i sti'"l. la
!are s",ie!t"l n" poate (a (e!Jt "n"l (intre !ele (o") sa" 'ai '"lte r)sp"ns"ri pre+)0"te
teoreti! la test ** :ntre,)rile sa" sar!inile ele'entare ?sti'"lii@ (in !are se !o'p"ne o pro,)&
Psi"-ia#n6/ Q a!ti+itate spe!ifi!) !e folose te inter'e(ierea prin (iferite tip"ri (e
instr"'ente pentr" a o, ine infor'a ii +ali(e (espre str"!t"ra. (ina'i!a psihi!) i
personalitatea "nei persoane&
Psi",etrie 9 ansa',l" (e 'eto(e !antitati+e "tili0ate :n psiholoie !are p"n :n
!orespon(en ) an"'ite propriet) i ale n"'erelor !" an"'ite propriet) i ale faptelor psihi!e
S$al/ 9 no i"ne referitoare la ')s"rarea :n psiholoie. "tili0at) at"n!i !Jn( !eea !e este
')s"rat este or(ona,il :ntr-o s"it) (e ni+el"ri
S$al/ -e e4al%are Q instr"'ent (e !er!etare !o'pletat (e "n o,ser+ator !lini!ian
S$al/ -e ,/s%r/ Q ansa',l" (e 'o(alit) i sa" (e +alori o,ser+a,ile ale "nei an"'ite
+aria,ile
S%.teste Q r"paHe (e ite'i (in !o'ponen7a "nor teste
Test Q pro,). folosit) 'ai ales :n psiholoia (iferen ial). !are per'ite (es!rierea
!o'porta'ent"l"i "n"i s",ie!t :ntr-o sit"a ie (efinit) !" pre!i0ie prin referire la "n r"p
(efinit (e s",ie! i plasa i :n a!eea i sit"a ie ** - !ea 'ai eneral) no7i"ne Q prob psi'ologic.
Test 3 s$ar/ 9 o !ole!7ie (e ite'i !are 7intes! a!eea/i :ns"/ire sa" aptit"(ine a+Jn(
proprietatea o'oenitJ7ii&
A N E P E
ANEPA &8
TESTUL STAN1ORD <INET (SELEC IUNI)
La I ani
Pro,a 1F !opierea ro',"l"i
Tehni!aF +e0i pro,a 4 (e la 4 ani
CotareaF (a!a repro("!e !ore!t !el p"tin 2 (esene (in 3 in!er!ari
Pro,a 2F asirea la!"nei in fi"ri
5aterialeF 4 fi"ri (esenate la !are lipses!F "ra. o!hi"l. nas"l. respe!ti+ ,ratele
Tehni!aF la pri'a fi"ra sp"ne'FK"ita-te la !hip"l *fata *fi"ra a!easta si sp"ne-'i !e-i
lipseste&sp"ne-'i !e-i lipseste la fata]K
Pro!e(a' apoi in 'o( analo !" !elelalte fi"ri
N" se a!or(a ni!i "n alt aH"tor&
Ti'p"l a!or(at este (e 29 = 2# se!"n(e la fie!are fi"ra
Se a('it erori 'ar"nteF [o!hiiK in lo! (e [o!hi"lK sa" [ 'ainileK in lo! (e [,rateleK
Cotarea F (a!a re"seste !el p"tin 3 (in 4 in!er!ari
Pro,a 3 F inteleerea?+e0i pro,a alternati+a (e la 4 ani@
Tehni!aF n" repeta' (e!at (e 2 ori
[(a!a plo"a !an( este ora (e 'ers la s!oala . !e tre,"ie sa fa!iSK
[(a!a ar(e !asa in !arre stai . !e tre,"ie sa fa!iSK
[!an( tre,"ie sa ple!i "n(e+a si pier0i tren"l. !e tre,"ie sa fa!iSK
CotareaF (a!a resp"n(e !ore!t la !el p"tin 2 (in !ele 3 intre,ari
Pro,a 4F repetarea "nei propo0itii (e 1$ sila,e
[ iarna !opii aleara !" sania prin 0apa(aK
[ 'erele (in ra(ina noastra s"nt rosii si "stoaseK
[+anator"l se ("!e in pa("re sa i'p"ste "rsiK
Tehni!aF +e0i pro,a 2 (e la # ani
CotareaF se a!or(a p"n!t"l (a!a repro("!e !el p"tin "na (in !ele trei propo0itii&
Se tre! !" +e(erea reselile (e pron"ntare (ar n" inlo!"irea "nor !"+inte !" altele
Pro,a $F n"'ararea (eetelor
Tehni!a FK!ate (eete ai la 'ana astaSK. [(ar la astaSK. [(ar la a'an(o"a !ate aiSK
Si ii arata' 'ainile respe!ti+e
Pri'a pro,a alternati+a la $ aniF !apa!itatea (e a n"'ara
5aterialeF 13 Hetoane
Tehni!aF analo pro,ei 3 (e la 4 ani
CotareaF se a!!epta o sin"ra reseala sit"atie in !are se repeta
Da!a re"seste !el p"tin o n"'arare !ore!ta (in !ele 2 in!er!ari&
3 (o"a pro,a alternati+a la $ aniF analoii ?pro,a +er,ala@
Tehni!aF [a' sa-ti sp"n !e+a (in !are lipseste "lti'"l !"+ant&sa +e(e' (a!a poti sp"ne
!"+ant"l !are lipseste&as!"lta.an(este-te si sp"ne-'i !e !"+ant lipseste]K
[Pasarea 0,oara. pesteleg&&K
[6ara plo"a. iarnag&K
[Le"l este !"raHos.iep"ras"l esteg&&K
CotareaF (a!a sta,ileste !el p"tin 4 analoii !ore!te (in $ in!er!ari&
ANEPA A8
TESTUL >ER<AL DE INTELIGEN (SELEC IUNI)
Citi7i !" aten7ie !"+inteleF
$astan* $rin* .ra-* ste;ar* ,estea$/n* #arafe* %l,2
C"+intele $rin /i #arafe repre0int) n"'e (e flori. spre (eose,ire (e !elelalte !in!i
!"+inte. !are repre0int) n"'e (e !opa!i& De a!eea. s",linia7i !"+intele $rin /i #arafe&
Tot astfel. :n fie!are (in r:n("rile (e 'ai Hos. s",linia7i !ele (o") !"+inte a !)ror
se'nifi!a7ie (ifer) 'ai '"lt (e a !elorlalte !in!iF
10. l%n/* 6i* $alen-ar* ,in%t* an* r/* $easrni$2
11. aler#* f%#* sta%* sar* %,.l%* ,/ !li,.* -r,2
Re0ol+a7i pro,le'ele "r')toareF
&'2 O $al/ -e ":rtie este t/iat/ :n 5ase .%$/7i2 Dintre a$estea* !atr% s:nt t/iate :n$/
-at/ :n !atr%* iar -%/ s:nt t/iate :n trei .%$/7i2 Din file astfel $/!/tate* ;%,/tate ,ai
s:nt t/iate :n$/ -at/ :n -%/2 Gn $:te .%$/7i a fst :,!/r7it/ faiaT
R)sp"ns gggggg&&
18& Dintre n"'erele !"prinse :ntre 1438 /i 1#9-. !are este n"')r"l ale !)r"i !ifre
a("nate (a" s"'a !ea 'ai 'i!)S
R)sp"ns ggggggg&&
20. Dar s%,a $ea ,ai ,areT
R)sp"ns ggggggg&&
21& Da!) 'ere7i spre r)s)rit /i +) :ntoar!e7i :nt:i spre st:na. apoi tot spre st:na. apoi la
(reapta. /i. :n sf:r/it. iar la st:na. :n !e (ire!7ie 'ere7i a!"'F spre est. +est. nor( sa" s"(S
R)sp"ns ggggggg&
HJ2 O, - %nealt/ U !i$tr - culoare, i&agine, co&po!iie, penel, p"n!.
Re0ol+a7i a!"' /i pro,le'ele "r')toareF
ANEPA B8
+2A2I2S2 (SELEC IUNI)
ITE= RSPUNSURI ACCEPTATE
s%. ' ani
1& C"' se n"'e/te a!est (eet S Deet 'are
?Da!) s",ie!t"l sp"ne VUNUK. sp"ne7i VD3.
D3R C3RE ESTE NU5ELE
DEGETULUI SK@
2& C:te "re!hi ai S Do")
3& C:te la,e are "n !:ine S Patr"
4& Ce tre,"ie s) fa!i !a s) fiar,) apa S
O p"ne' la fo!
O :n!)l0i'
O p"ne' la araa0
?sa" ori!e r)sp"ns !are arat) !) apa tre,"ie
:n!)l0it)@
' - &J ani
$& C"' se n"'e/te p"i"l +a!ii S 6i7el
&& - &B ani
-& C:te 0ile are o s)pt)':n) S Yapte
?Da!) s",ie!t"l sp"ne V$K. sp"ne7i s) en"'ere
toate 0ilele@
1& Care s:nt !ele patr" anoti'p"ri S Pri')+ara. +ara. toa'na. iarna ?s",ie!t"l poate
s) n" le sp"n) :n or(ine@
19& C:te o,ie!te s:nte :ntr-o ("0in) S 12
&H - &I ani
14& C:te R s:nt :ntr- ton) S 1999
1#& Cine a (es!operit +a!!in"l !ontra t"r,)rii S Paste"r
1$& De !e "lei"l pl"te/te pe ap) S
Pentr" !) este 'ai "/or
N" este at:t (e re"
Este 'ai p"7in (ens
3pa este 'ai rea
1-& Ce este "n ,aro'etr" S
5)soar) presi"nea at'osferi!)
In(i!) !e fel (e ti'p +a fi. (a!) +a fi
!al( sa" re!e
?s) n" se fa!) !onf"0ie !" ter'o'etr"l@
11& Gn !e !ontinent se afl) China S
3sia
18& Ce este "n an ,ise!t S
Un"l la 4 ani
Un an !are are o 0i :n pl"s
C:n( fe,r"arie are 28 (e 0ile
?Da!) sp"n V%E4RU3RIE 3RE 28 DE ;ILE
OD3T< L3 2 3NIK se a!or() tot"/i "n p"n!t&@
ANEPA H8
TESTUL PRAGA (a) - paina (in stana
(B
8$
&'
38
(
13
H
$$
)(
$1
BB
$2
B&
22
I)
41
H)
#2
BC
82
AB
31
'
##
()
43
)I
39
)A
-3
HJ
18
('
21
AA
4
IC
11
&
14
&)
1-
AH
11
(A
12
C&
-#
IA
2#
'&
3#
)
8-
)&
31
&(
18
I&
#9
BJ
1-
H&
1
)'
4$
'J
8#
II
2
C)
29
CC
19
)C
$-
C'
11
I
13
CH
32
A&
49
HC
8
'H
11
))
48
(C
$8
CI
$3
&J
41
I(
28
B'
-$
B
$4
)B
14
A
81
AJ
-1
HH
#$
((
#
'A
1
BI
$
BA
4-
''
2-
HA
3
)H
$#
CJ
$9
(I
$1
)J
#1
(&
-9
CB
33
C
1$
A(
-2
&B
#8
C(
-8
IB
4#
H'
83
I'
81
B)
1#
A)
-4
&I
88
CA
12
IJ
2$
')
3$
H(
34
IH
#1
A'
42
'B
19
'(
#-
'I
3-
&&
199
'C
21
BH
23
AI
44
B(
-1
HI
84
&JJ
24
&C
--
HB
#4
&A
1$
(H
-
&H
89
(J
#3
AC
1#
TESTUL PRAGA (. !a#ina -in -rea!ta)
-# 34 4$ 199
29 -1 #$ 44
-8 3 - 14
2$ 11 4 3$
2 11 1- 1
11 $2 12 33
-4 -1 $1 12
21 4# 8 31
#- 13 31 48
18 $3 21 41
13 1 18 --
$ -3 84 14
38 -$ 8# #4
#2 # 28 -2
2- 88 3- $9
4- 1# 1# 3#
2# 89 ## 43
$4 $- #1 $#
8$ 19 22 81
#1 $$ 39 41
42 -9 #3 19
$1 $8 23 1$
11 82 32 83
#8 1- 49 24
#9 81 8- 1$
COTAVVVVVV2 GRUPA DE CONTROLVVVVVV2
ANEPA C (a)
PRO<A REO (&C CU>INTE)
>ARIANTA AUDITI>

REA I REA II
Nr&
!rt&
Sti'"li
ET3PE
Nr& !rt& Sti'"li
ET3PE
I II III I6 6 I II III I6 6
1& 6ioar) 1& Par)
2& Copa! 2& %otoli"
3& Cra+at) 3& Crap
4& Y"n!) 4& Dop
#& 6ali0) #& Tr)s"r)
$& Pern) $& 4)r,ie
-& Ure!he -& La!
1& C"7it 1& S)p"n
8& S!ar) 8& Hotel
19& CJine 19& Cal
11& 4anan) 11& Inse!t)
12& Unealt) 12& D"lap
13& 6Jn)tor 13& Oal)
14& G)leat) 14& Sol(at
1#& CJ'pie 1#& 4roas!)
%i"ra 1
Re$%na5tereF CJinele ?1@
'"0i-!ian"l"i ?2@ or, ?3@
!are !Jnta la +ioar) ?4@ stJn(
pe o pern) ?#@ +e!he lJn)
s!ara ?$@ po("l"i ?-@ p)0ea
'Jn!area ?1@ st)pJn"l"i ?8@
s)" al!)t"it) (in pJine ?19@
/i /"n!) ?11@& 5erin(ele ?12@
era" :n!hise :ntr-o +ali0)
?13@ a/e0at) :n spatele
0i("l"i ?14@ printre ,olo+ani
?1#@. "nelte ?1$@ +e!hi. !oHi
?1-@ (e ,anane ?11@ /i )le7i
?18@ r"inite& El :/i !i"li
"re!hile ?29@ /i-/i ar)t) (in7ii
?21@ !)!i +)0"se (eparte pe
!J'pie ?22@. lJn) "n !opa!
?23@ pe !ei (oi prepeli!ari
?24@ ai +Jn)tor"l"i ?2#@ !are.
!" p"/!a ?2$@ pe "')r ?2-@ /i
!"7it"l ?21@ :n 'Jn) ?28@ (ar
f)r) p)l)rie ?39@ /i !ra+at)
?31@ se apropia fl"ierJn( "n
!Jnte! ?32@&
Re$%na5tereF Gntors (in r)0,oi
?1@. sol(at"l ?2@ :/i !)"ta ?3@
prietenii ?4@ la ,ar"l ?#@ "n"i hotel
?$@ "n(e se a("na" (e o,i!ei !a s)
!io!neas!) o oal) ?-@ !" +Gn ?1@& El
l") o tr)s"r) ?8@ !" "n !al ?19@ (ar
o,ser+) !"rJn( !) +ehi!"l"l ?11@
era plGn !" inse!te ?12@ a/a !) se
("se 'ai :ntJi la la! ?13@ /i se
spal) pe tot !orp"l ?14@ !" s)p"n
?1#@& 3poi :/i s!"t"r) hainele ?1$@
(ar o,ser+) !) tot"/i tre,"ie s) le
s!hi',e !" !ele !"rate pe !are le
a+ea :n ("lap ?1-@ /i se :ntoarse
a!as)?11@& 3i!i :/i p"se !ost"'"l
?18@ no" /i porni +esel ?29@ spre
lo!"l ?21@ "n(e so!otea !) se +a
(istra (e 'in"ne& 3H"ns a!olo se
a/e0) :ntr-"n fotoli". !o'an() o
,ere ?22@. o por7ie (e !rap ?23@ /i
pJine ?24@& El s!oase (op"l ?2#@
sti!lei ?2$@. ,)". 'Jn!) tot"l !"
poft) /i 'ai !er" o par) ?2-@&
Deo(at). o ,roas!) ?21@ +enit) (e
n" /ti" "n(e :n!ep" s) sar) pe
po(ea ?28@ /i o'"l ?39@ nostr"
a'"0at n"-/i p"t" st)pJni "n hohot
?31@ (e r:s ?32@&
ANEPA C (.)
PRO<A REO (&C CU>INTE)
>ARIANTA >IZUAL

REA III REA I6
Nr&
!rt&
Sti'"li
ET3PE Nr&
!rt&
Sti'"li
ET3PE
I II III I6 6 I II III I6 6
1& 4an!) 1& To,o/ar
2& Cio,an 2& Per(ea
3& 6ra,ie 3& C"rea
4& Pantof 4& Cafenea
#& C"ptor #& Y!oal)
$& 5"nte $& R"()
-& O!helari -& Soare
1& 4"rete 1& Gr)(in)
8& Ta,lo" 8& Yap!)
19& 6apor 19& d)ran
11& Oaie 11& 5"sta7)
12& P"/!) 12& GJs!an
13& Creion 13& C"loare
14& Teatr" 14& Cas)
1#& Pe/te 1#& RJ"
%i"ra 2
Re$%na5tereF Prietenii ?1@ /e(ea" pe
o ,an!) ?2@ :n r)(ina ?3@ p",li!)
s!hi',Jn( ?4@ p)reri (espre teatr"l
?#@ !are +i0itase (e !"rJn( or)/el"l ?$@
lor (e '"nte ?-@& 5arele a!tor ?1@
H"!ase rol"l ?8@ "n"i !io,an ?19@ !are
!"treiera 7ara ?11@ !" oile ?12@ /i
p"/!a ?13@ l"i& Iarna ?14@ /i-o petre!ea
pe !"ptor ?1#@ a/teptJn( +re'ea
0ilelor ?1$@ !al(e& Un"l (in !ei (oi
?1-@ sp"se !) a!7i"nea ?11@ piesei ?18@
este lipsit) (e interes ?29@ 'ai ales !)
:n "lti'"l ta,lo" ?21@ ap)rea pe s!en)
?22@ "n +apor ?23@ p"s a!olo f)r) ni!i
"n rost& 3"tor"l ?24@ n" 'erit) s) 7in)
"n !reion ?2#@ :n 'Jn) ?2$@. opera
?2-@ l"i 'erit) s) fie /tears) !"
,"retele ?21@& Cel)lalt a'i! ?28@
po+esti !) n" a/teptase sfJr/it"l ?39@
spe!ta!ol"l"i ?31@ (eoare!e :/i "itase
a!as) ?32@ o!helarii ?33@. :l strJnea
"n pantof ?34@. iar pe 'as) ?3#@ :l
a/tepta o stra/ni!) 'Jn!are (e pe/te
?3$@& Or. ar fi fost o re/eal) ?3-@ s)
(ea +ra,ia ?31@ (in 'Jn) ?38@ pe
!ioara ?49@ (e pe ar(&
Re$%na5tereF Un ,)trJn 7)ran ?1@ !"
'"st)7i ?2@ l"ni /e(ea pe o ,an!) ?3@
la soare ?4@. :n r)(ina ?#@ sa. aproape
(e rJ"l ?$@ !e !"rea printre !opa!i
?-@ /i s"pra+ehea Js!an"l ?1@ /i
)inile ?8@& El pri+ea "n !opil ?19@
!are tre!e pe /osea ?11@ prin fa7a
!afenelei ?12@ (e lJn) ar) ?13@
:n(reptJn("-se spre /!oal) ?14@&
Ele+"l ?1#@ :/i "itase ')n"/ile ?1$@.
/ap!a ?1-@. 'anta"a ?11@ /i
hio0(an"l ?18@ (ar s"fla f)r) riH)
?29@ :ntr-o tro'pet) ?21@ /i fJlfJia "n
stea ?22@& El p"rta. leat) !" o !"rea
?23@ (e Jt ?24@ o 'i! to,) ?2#@
+opsit) :n !"lori ?2$@ +ii (ar n" o
p"tea folosi& (in !as) ?2-@ (e ("p)
per(ea ?21@ r"(ele ?28@ /i :n(eose,i
fratele ?31@ 'ai 'i! :l "r')rea" !"
aten7ie pe 'i!"l /!olar ?32@&
ANEPA I8
1IGURA CO=PLEP REO
ANEPA (
I=AGINI =ATRICI PROGRESI>E STANDARD (SELEC IUNI)
A
B

0
1
<I<LIOGRA1IE
1& GR3H35 . N&R&. N3GLIERI. N&3& ?2993@F Han(,ooR of PsD!holoD. +ol19F
3ssess'ent PsD!holoD& Nohn >ileD X Sons&
2& GROTH-53RN3T. G& ?2993@F The Han(,ooR of PsD!holoi!al 3ssess'ent
?4th E(ition@& Nohn >ileD an( Sons
3& RO C3. 5&?18-2@F 5eto(e (e psiho(ianosti!& E(&Di(a!ti!) i Pe(aoi!).
4"!"re ti
4& S5ITH. E&E&. NOLEN-HOEOSE53. S& ?299#@F Intro("!ere :n psiholoie&
E(&a EI6-a& E(&Tehni!). 4"!"re ti
#& STRICOL3ND. 4&R& ?2991@F Gale En!D!lope(Da of PsD!holoD& 2n( e(&
$& CHIOPU. U& ?2992@F Intro("!ere :n psiho(ianosti!& E(&%"n(a iei
H"'anitas. 4"!"re ti
-& hhh5arele Di! ionar al Psiholoiei Laro"sse ?299$@. E(&Trei. 4"!"re ti

S-ar putea să vă placă și