Sunteți pe pagina 1din 60

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

Facultatea de Sociologie i Comunicae


De!atamentul de Stiinte Sociale i ale Comunic"ii
#$$$%$ Ba&o'( Bd) Eoilo n) *#( +++)unit,')o
SUPORT DE CURS
Program de studii- SOCIO.O/IE
Disciplina- E0ISTE1O.O/IE
Titular curs- lecto uni') d) Daniela SOREA
Bao'
*$2%
EPISTEMOLOGIE
INTRODUCERE
(De la filosofia analitic la Internet)
Gnoseologia este ramura filosofiei ce are ca obiect cunoa terea. Epistemologia (de la gr.
episteme cunoa!tere sigur) este ramura filosofiei ce are ca obiect cunoa!terea cert. In msura
"n care se admite ca modalitate a cunoa!terii certe !tiin#a$ epistemologia este teorie a cunoa!terii
!tiin#ifice. Re%endicat "n egal msur de !tiin# !i filosofie$ aceast teorie a cunoa!terii !tiin#ifice
apar#ine$ "n %irtutea conceptelor specifice utili&ate !i a performan#elor ob#inute p'n "n pre&ent$
filosofiei.
Intre gnoseologie !i epistemologie func#ionea& o rela#ie cu conota#ii recesi%e. (noseologia$ ca
teorie general a cunoa!terii$ subsumea& epistemologia. Epistemologia "!i construie!te discursul
u&'nd de considera#ii filosofice generale$ dar %i&ea& e)clusi% cunoa!terea !tiin#ific. In msura "n
care este e)emplar$ acest discurs poate constitui modelul !i !ansa gnoseologiei$ "n conte)tul
cunoa!terii contemporane. (noseologia se subordonea& "n felul acesta idealului epistemologic.
Epistemologia modern "ncepe$ consider Teodor Dima ("n Dialectica procesului de
cunoatere) cu Ren* Descartes. Incorporarea mi!crii "ntre ideile clare !i distincte$ "n %irtutea
corelrii "ntinderii cu g'ndirea$ aplicabilitatea demersului matematic la "ntreaga !tiin# !i$ nu "n
ultimul r'nd$ dega+area subiectului epistemic acti%$ constituie fundamente ale de&%oltrilor de tip
epistemologic.
In sens restr'ns$ termenul epistemologie nu acoper "ntreaga filosofie a !tiin#ei. ,fera lui
cuprinde empirismul logic !i di%ersele orientri filosofice ce se constituie "n reac#ii mai apropiate
sau mai "ndeprtate la acesta.
-
V propun acum o cltorie n istoria filosofiei contemporane. Scopul cltoriei e cel de
clarificare a locului epistemologiei ( i al diverselor orientri epistemologice)n acest context.
Empirismul logic constituie unul dintre curentele semnificati%e de&%oltate "n cadrul filosofiei
analitice. Dominant la "nceputul secolului ..$ aceasta consider limba+ul obiect de drept al
filosofiei !i anali&a logic a limba+ului drept unic metod de in%estigare filosofic.
/ilosofia analitic desf!oar dou orientri principale0
1. Analiza formal. 2rintre precursorii acestei orientri pot fi considera#i0 (.3. 4eibni&$ 5.
5ol&ano$ (. /rege. 4ucrarea programatic a orientrii este Principia at!ematica" scris de 5.
Russell !i 1.N. 36ite6ead.
/ilosofia analitic de orientare formal se caracteri&ea&$ dup Ilie 2'r%u ("n #eoria cunoaterii
tiin$ifice) prin0
utlili&area logicii matematice
e%iden#ierea deficien#elor limba+ului natural
construc#ia unor limba+e ideale
traducerea propo&i#iilor !tiin#ifice !i filosofice "n aceste limba+e
originarea problemelor filosofice "n neconcordan#a formei %erbale cu forma logic a
e)presiilor
In cadrul orientrii formale se de&%olt$ "n ordine cronologic$ atomismul logic$ empirismul logic
!i empirismul pragmatic.
7. Curentul filosofic cunoscut sub numele de atomism logic este legat de !coala analitic de la
Cambridge$ "n fapt de personalitatea central a acesteia$ 5. Russell ("l ti i de la seminar$ cel cu
Pro%lemele filosofiei)$ !i de 4. 3ittgenstein (#ractatus logico&p!ilosop!icus$ ti i de asemenea$
84imitele limba+ului meu98)$ strlucitul student al celui dint'i.
1nali&a logic$ potri%it concep#iei repre&entan#ilor atomismului logic$ de&%luie un ni%el ultim al
limba+ului$ constituit din propo&i#ii simple$ cu semnifica#ie cunoscut din e)perien#. 1cestor
propo&i#ii simple$ numite propozi$ii de %az$ sau atomare$ le corespund$ "ntr:un i&omorfism perfect$
fapte atomare$ formate din obiecte indi%iduale$ propriet#i !i rela#ii ale lor. 1tomismului logic "i este
proprie teoria ade%rului coresponden#.
2ropo&i#iile atomare pot fi conectate$ "n conformitate cu logica propo&i#ional$ "n propo&i#ii
moleculare$ crora le corespund fapte moleculare. Cuno!tin#ele generale !i abstracte sunt
construc#ii logice din date sen&oriale.
1tomismul logic a influen#at considerabil empirismul logic !i orientrile epistemologice
ulterioare acestuia.
;. 'mpirismul logic repre&int curentul analitic de&%oltat "n principal de Cercul de la Viena (<.
,c6lic=$ 26. /ran=$ O. Neurat6$ R. Carnap$ >. (?del)$ Grupul de la Berlin (@. Reic6enbac6$ C.(.
@empel) !i Acoala de la Cambridge (R. 5rait6Baite$ /.2. RamseC). In aceea!i direc#ie pot fi
"nscrise demersurile !colilor de logic !i filosofie de la 4Bo% !i Dar!o%ia (1. Tars=i$ E. 4u=asieBic&)$
ale !colii de la O)ford (1.E. 1Cer) !i ale !colii de la 2aris (4. Rougier). Empirismul logic constituie
po&i#ia neopo&iti%ist "n domeniul filosofiei !tiin#ei. Trsturile lui caracteristice sunt$ dup Ilie
2'r%u$ ("n #eoria cunoaterii tiin$ifice) urmtoarele0
considerarea fi&icii matemati&ate drept standard al oricrei cunoa!teri$
reducerea filosofiei la logica !tiin#ei$
predilec#ia pentru construc#ia de limba+e artificiale$
%alori&area induc#iei$
atitudine antimetafi&ic$
anali&a !tiin#ei "n conte)tul +ustificrii.
F. 'mpirismul pragmatic$ din punct de %edere cronologic al treilea curent analitic de orientare
formal$ s:a de&%oltat cu precdere "n ,U1. ,ub semnul acestui curent se a!ea& scrierile lui
3.%an O. Guine$ N. (oodman$ <. 36ite. Trsturile comune acestora$ relati% greu de dega+at$
sunt (cf. Ilie 2'r%u$ "n #eoria cunoaterii tiin$ifice)0
respingerea di6otomiei analitic:sintetic$
"ncercarea de a elimina din enun urile teoretice entit#ile abstracte$
elaborarea unor concep#ii pragmatice despre cunoa!tere !i %erificare$
tentati%e de re%alori&are a ontologicului.
5. Analiza neformal. Nscut ca reac#ie la anali&a formal desf!urat de atomismul logic !i
de neopo&iti%ism$ aceast orientare analitic propune o anali& a limba+ului obi!nuit. Cunoscut
sub numele de filosofie lingvistic" orientarea se re%endic de la lucrarea Principiile eticii" a lui (.E.
<oore$ !i are repre&entan#i semnificati%i la Cambridge ((.E. <oore$ 4. 3ittgenstein : a doua
perioad$ E. 3isdom) !i O)ford ((. RCle$ /r. 3eismann$ E. 4. 1ustin$ 2./. ,traBson$ ,t.
@amsp6ire). Discursurile acestora se a!ea& cu greu sub un numitor comun. O tentati% de i&olare
a trsturilor comune neunitarelor demersuri de filosofie ling%istic poate %i&a e)tinderea cercetrii
la limba+ul eticii$ esteticii$ dreptului !i religiei$ de asemenea$ caracterul nesistematic al anali&ei
acestora !i considerarea problemelor filosofiei ca "ncurcturi de limba+ (cf. Ilie 2'r%u "n #eoria
cunoaterii tiin$ifice). 1ceste probleme nu se datorea& comple)it#ii limba+ului obi!nuit$ ci utili&rii
neadec%ate a acestuia. ,arcina filosofiei const "n reorientarea cu%intelor de la "ntrebuin#area lor
metafi&ic la cea adec%at$ de &i cu &i. ,emnifica#ia cu%intelor$ consider repre&entan#ii filosofiei
ling%istice$ este re&ultatul folosirii lor efecti%e !i al con%en#iilor. Construirea limba+elor artificiale
poate fi util filosofiei !tiin#ei$ dar nu +ustific "nlocuirea limba+ului natural$ remediabil !i subtil$ "n
celelalte demersuri filosofice. 1nali&a ling%istic este orientat cu predilec#ie spre e)presii ce
desemnea& conduite mentale !i comportamente %oluntare. Cercetarea acestor e)presii
e%iden#ia& dublul statut al limba+ului obi!nuit "n anali&a neformal0 acela de obiect al anali&ei !i$
simultan$ %e6icul al re&ultatelor acesteia.
-
Primele reacii critice la programul empirismului logic au fost "nregistrate c6iar "n interiorul
acestuia.
1stfel$ R. Carnap semnalea& dificult#ile de corelare a termenilor obser%a#ionali cu cei
teoretici$ "n conformitate cu preten#ia de definibilitate complet emis de repre&entan#ii curentului
logic empirist. <odalitatea propus de Carnap pentru dep!irea acestor dificult#i %i&ea&
elaborarea unor enun#uri condi#ionale care s delimite&e c'mpul obser%a#ional "n care poate fi
"ntrebuin#at un termen teoretic$ diminu'nd preten#ia ini#ial.
De asemenea$ C.(. @empel demonstrea& c teoria confirmrii$ specific empirismului logic$
produce parado)uri. @empel "ncearc s determine condi#iile ce se impun oricrei teorii %iabile a
confirmrii. O defini#ie "n concordan# cu aceste condi ii poate e%ita parado)urile.
2o&i#iile critice de&%oltate de R. Carnap !i C.(. @empel se altur empirismului pragmatic (prin
3. %an O. Guine care critic dogmele analiticit#ii !i reduc#ionismului !i "nlocuie!te modelul
empirist logic cu unul 6olist) !i filosofiei ling%istice "ntr:un prim %al de reac#ii la empirismul logic.
1ceste reac#ii %in din interiorul filosofiei analitice !i nu contra&ic presupo&i#iile ei fundamentale.
(a$ionalismul critic$ orientare epistemologic legat de numele lui >.R. 2opper$ se "nscrie "n
acela!i prim %al de reac#ii la empirismul logic.
>.R. 2opper ("l ti i$ de asemenea$ de la seminar) consider eronat din punct de %edere logic
confirmarea unei teorii !tiin#ifice prin consecin#ele ei empirice. Din afirmarea consec%entului nu
poate fi dedus logic afirmarea antecedentului. E)perimentele nu pot confirma teoria. O pot$ "ns$
testa. 2opper propune "nlocuirea modelului inducti% standard al teoriei !tiin#ifice cu un model
ipotetico:deducti%. Consecin#ele empirice ale ipote&elor de&%oltate "n cadrul unei teorii !tiin#ifice pot
fi %erificate sau infirmate e)perimental$ teoria fiind astfel coroborat sau falsificat. Coroborarea
este un concept gradual. /alsificarea este definiti%. /alsificabilitatea se constituie "n criteriu de
comparare a teoriilor !tiin#ifice. E)perimentele falsificatoare trebuie "ncura+ate. 2rogresul !tiin#ei
este dependent de se%eritatea testelor la care sunt supuse teoriile.
E.3.N. 3at=ins$ 1. <usgra%e$ @. 1lbert sunt considera#i continuatori ai orientrii ra#ionalist
critice.
>.R. 2opper respinge inducti%ismul empirist$ reduce preten#ia de confirmare la testarea (adic
la coroborarea sau falsificarea) teoriilor !i "nlocuie!te modelul standard cu un model ipotetico:
deducti%. Cu toate acestea$ demersul popperian pstrea& perspecti%a ling%istic asupra !tiin#ei !i
metoda logic de cercetare a acesteia$ controlul teoriilor prin apel la e)perien# precum !i
concep#ia despre caracterul ne!tiin#ific al metafi&icii. 1cestea sunt caracteristici ale empirismului
logic. Din acest ultim moti%$ opo&i#ia ra#ionalismului critic la empirismul logic nu este considerat
absolut.
-
Hona de reac#ii relati% critice la empirismul logic se "n%ecinea&$ fr a se intersecta
programatic$ cu po&i#iile epistemologice asumate de fi&icienii repre&entati%i ai epocii. Discursurile
acestora urmresc identificarea modalit#ii corecte de raportare la lume !i accesea& tangen#ial
presupo&i#iile logic empiriste$ fr a face din anali&a lor critic un centru e)plicit de interes.
2entru 1. Einstein$ 4. de 5roglie !i E. ,c6r?dinger aspectul probabilist al lumii este pro%i&oriu$
depin&'nd de capacit#ile limitate ale cercettorului antrenat "n procesul de "nregistrare a realit#ii.
2entru N. 5o6r$ 3. @eisenberg !i <. 5orn$ lumea este alctuit$ "n c6iar esen#a ei$ dup legi
probabilistice. Disputa se desf!oar "n +urul unor concepte cu mare "ncrctur epistemologic
(realitate$ e)perien#$ clasic$ obiecti%itate) !i pstrea& statutul pri%ilegiat al !tiin#ei "n asumarea
onticului. Identificarea articula#iilor subtile ale teoriilor fi&icii de ultim or au e%iden#iat un model
specific de desf!urare a cercetrii !tiin#ifice concrete. Ignor'nd perspecti%a ling%istic$ acesta se
pstrea& "n conte)tul raportrii ling%istice la realitate !i sublinia& importan#a e)perimentalului "n
cercetarea !tiin#ific$ trsturi caracteristice empirismului logic. <ulte dintre dimensiunile acestui
model$ "ncep'nd cu abordarea dinamicii demersului cogniti%$ se %or regsi "n discursul ra#ionalist
critic desf!urat de >. R. 2opper.
-
Al doilea al de reacii critice la empirismul logic este repre&entat de po&i#iile filosofice
reunite sub denumirea de noua filosofie a tiin$ei$ !i de neora$ionalismul dialectic. Cele dou
orientri atac presupo&i#iile generice ale empirismului logic.
Originat "n preocuprile legate de logica descoperirii !i de anga+area teoretic a limba+ului
obser%a#ional$ desf!urate de N.R. @anson "n lucrarea odelele descoperirii$ sub influen#a
cercetrilor lui C6.R. 2eirce referitoare la ra#ionamentul abducti% (8inferen a ctre cea mai bun
e)plica ie8)$ noua filosofie a !tiin#ei se opune simultan empirismului logic !i ra#ionalismului critic.
Intre repre&entan#ii si semnificati%i trebuie enumera#i0 T6. >u6n ( i pe >u6n "l ti i de la
seminar$ e cel cu tiin a normal ca re&ol%are de pu&&les)$ ,t. Toulmin$ 2.>. /eCerabend$ I.
4a=atos.
2resupo&i#iile comune discursurilor desf!urate de repre&entan#ii anterior men#iona#i se
refer la modificarea statutului epistemologiei !i a metodelor ei de in%estigare. In accep#iune
empirist logic$ rostul epistemologiei este normati%$ const "n elaborarea unui model spre care
trebuie s tind teoriile !tiin#ifice concrete. 1nali&a logico:matematic a !tiin#ei se constituie "n
metod eficient de "ndeplinire a acestui rost. Noua filosofie a !tiin#ei propune orientarea
epistemologiei spre descrierea !i e)plicarea !tiin#ei "n e%olu#ie !i spre utili&area unei metode de
anali& istorico:sociologic pentru atingerea acestui scop. E)perimentele !tiin#ifice nu sunt
neutre teoretic. E%aluarea teoriilor depinde de presupo&i#ii ontologice istoric determinate. In
acest conte)t$ repre&entan#ii noii filosofii a !tiin#ei propun modele distincte de e%olu#ie a !tiin#ei !i
de integrare a rolului factorilor sociali !i istorici "n acestea.
-
Curentul filosofic cunoscut sub numele de neora$ionalism dialectic se altur noii filosofii a
!tiin#ei "n tentati%a de reorientare a discursului de tip epistemologic. Repre&entan#ii
neora#ionalismului dialectic$ (. 5ac6elard$ /r. (onset6 !i E. 2iaget$ fr a intra "n dispute desc6ise
cu sus#intorii empirismului logic$ desf!oar demersuri ce se opun din alt perspecti%
"ntreprinderii radicale$ rigide$ antiistorice$ desf!urate de ace!tia. ,pre deosebire de noua filosofie
a !tiin#ei$ pentru care esen#ial "n anali&a e%olu#iei !tiin#ei este cercetarea factorilor socio:istorici$
neora#ionalismul dialectic aduce "n centrul preocuprilor epistemologice dimensiunea psi6ologic a
actului !tiin#ific$ dimensiune e%iden#iat "n practica !tiin#ific. Curentul %alorific po&i#ia =antian
referitoare la rolul constructi% al subiectului "n constituirea e)perien#ei$ "ntr:o aprofundat cercetare
a procesului cogniti%. <ecanismele de cre!tere dialectic a cunoa!terii constituie centre comune
de interes pentru repre&entan#ii neora#ionalismului dialectic.
Eean 2iaget este creatorul epistemologiei genetice$ orientare ce e)plicitea&$ pe fondul utili&rii
metodelor psi6ogenetice "n cercetarea epistemologic$ aportul psi6ologiei "n re&ol%area
problemelor de cunoa!tere.
-
Al treilea al de reacii critice la adresa empirismului logic este caracteri&at de tendin#a de
dep!ire a di6otomiei dintre paradigma logic:empirist !i cea istorist:muta#ionist de abordare a
!tiin#ei. Dup 2. >. /eCerabend$ po&i#iile empirist logice se subsumea& paradigmei logicianului$
opus net paradigmei antropologului$ caracteristic noii filosofii a !tiin#ei. 2entru epistemologii din
cel de:al treilea %al$ opo&i#ia paradigmelor nu este absolut. In procesul %erificrii inter%in elemente
nera#ionale$ iar "n descoperiri nu se poate face abstrac#ie de ra#ional. <odelele cogniti%e elaborate
"n acest conte)t "ncearc s e%iden#ie&e caracterul complementar al celor dou paradigme.
De aici ncolo" p)n la precursorii empirismului logic" materialul e facultativ" e pentru cei ce
c!iar au curiozit i epistemologice" nu pentru rezolvarea su%iectului de examen.
7.Orientarea empirist logic este continuat de post&pozitivism$ curent repre&entat de scrierile
lui @. 2utnam$ R. RortC$ R. C6ris6olm$ ,. >rip=e$ !i de !coala finlande& de logic inducti%$ prin E.
@inti==a$ preocupat de dep!irea di%ergen#elor dintre empirismul logic !i ra#ionalismul critic.
Desc6iderea spre ontologia umanului$ spre antropologie !i a)iologic$ subminea& po&i#ia
antimetafi&ic a acestor filosofii de ascenden# analitic.
Noua filosofie a !tiin#ei este continuat de 4. 4audan$ care propune utili&area unui criteriu
pragmatic de e%aluare a teoriilor !i "ncadrare a acestota "n tradi#ii de cercetare$ de 2aul 4oren&en$
creatorul unei epistemologii constructi%iste ce respinge acceptarea necritic a !tiin#elor efecti%e$
propun'nd inter%en#ia acti% a epistemologului "n elaborarea teoriei !tiin#ifice$ !i de repre&entan#ii
!colii sociologice de la Edinburg$ pentru care ra#ionalitatea este dinamic !i !tiin#a repre&int o
form de cunoa!tere oarecare.
Opo&i#ia dintre continuatorii empirismului logic !i cei ai noii filosofii a !tiin#ei se reduce (cf.
1ngela 5ote&$ "n Studiu introductiv la %olumul etamorfoze actuale n filosofia tiin$ei) la opo&i#ia
mai slab dintre realism !i relati%ism epistemologic. 2entru reali!ti$ scopurile cogniti%e sunt
comune tuturor oamenilor de !tiin#$ iar criteriile de alegere "ntre teorii sunt unanime. ,uccesul
!tiin#ei se datorea& caracterului referen#ial al ade%rului. Cunoa!terea !tiiin#ific se refer la
lumea real ce admite o singur descrip#ie ade%rat$ independent de punctul de %edere al
subiectului cunosctor. 2entru relati%i!ti$ scopurile !i %alorile cogniti%e nu sunt msurabile ra#ional.
Criteriile propuse pentru alegerea "ntre teorii ri%ale s:au do%edit temporare !i degradabile "n timp.
,c6imbrile de paradigm presupun muta#ii "n con%ingerile subiecti%e.
Discursul lui 2. 4oren&en "nt'lne!te scrierile postpo&iti%i!tilor pe terenul unui
neotranscendentalism relati% rsp'ndit "n cadrul acestui al treilea %al de reac#ii la empirismul logic.
2o&i#ia transcedentalist afirm e)isten#a unor cadre conceptuale sau structuri ling%istice
constituite$ ce condi#ionea& orice discurs despre cunoa!tere !i e)perien#. Neotranscedentalismul
constituie (cf. Ilie 2'r%u$ "n *ntroducere n epistemologie) o modalitate intern de autorefle)ie !i
auto%alidare a !tiin#ei$ repre&ent'nd o %ariant slab de desc6idere a epistemologiei la e)perien#a
istoric.
;. Curentul filosofic numit structuralism epistemologic este re&ultatul unei alte "ncercri de
dep!ire constructi% a opo&i#iei clasice dintre empirismul logic !i noua filosofie a !tiin#ei. E. ,need
!i 3. ,tegm3ller$ repre&entan#ii acestui curent$ "ntreprind un demers de a)iomati&are a teoriei
epistemologice a lui T6. >u6n$ utili&'nd metoda asamblist propus de 2. ,uppes. 1ceeast
metod$ probat cu succes de ctre descoperitorul ei$ "n a)iomati&area unor teorii din mecanic !i
genetic$ utili&ea& limba+ul teoriei mul#imilor !i permite e%itarea unor limba+e logic formali&ate.
<odelul structuralist al teoriei !tiin#ifice elaborat de ,need !i ,tegm3ller u&ea& de concepte ca
nucleu al teoriei !i modele poten$iale !i e%iden#ia& posibilitatea interpretrii diferite a unui
construct formal "n modele diferite.
F. In al treilea %al de reac#ii la empirismul logic se integrea& !i confruntrile dintre empiri!ti !i
reali!ti$ desf!urate pe fondul unei ascenden#e comune !i contestate.
5. C. %an /raasen ("n *maginea tiin$ific$ 7JKL) propune ca alternati% la realismul !tiin#ific !i
la relatarea literal ade%rat pe care acesta o ofer despre lume$ o solu#ie empirist. In empirism
!tiin#a nu poate dep!i limitele fenomenului. Empirismul constructi% propus de %an /raasen
urmre!te elaborarea unor modele adec%ate fenomenelor$ iar capacitatea de e)plicare corect a
acestora$ numit adecvare empiric$ se constituie "n criteriu de e%aluare a teoriilor !tiin#ifice$ ca
alternati% la criteriul realist al ade%rului.
R.N. (iere ("n 'xplicarea tiin$ei$ 7JKK) propune "nlocuirea ipote&ei atacabile a i&omorfismului
enun#urilor teoretice cu realitatea cu ipote&a mai modest a similarit#ilor "ntre modelele teoriei !i
realitate. /u&iunea pe care o propune (iere$ "ntre realism !i un criteriu naturalist de e%aluare a
teoriilor !tiin#ifice$ permite %alorificarea comportamentului oamenilor de !tiin# ca argument
"mpotri%a empirismului lui %an /raasen0 pentru cercettori$ particulele elementare cercetate au
e)isten# real !i acest fenomen nu poate fi e)plicat "n c'mpul unei teorii empiriste care
pctuie!te$ astfel$ prin inadec%are empiric. R.N. (iere consider c adoptarea unui criteriu
pragmatic opera#ionalist$ potri%it cruia ce%a este real dac este controlabil fi&ic$ poate sal%a
orientarea realist "n epistemologie.
M. In conte)tul aceleia!i tentati%e de aducere a paradigmelor epistemologice clasice "n po&i#ii
complementare se a!ea& !i demersurile de elaborare a unei noi filosofii a naturii.
Discursurile desf!urate de R. T6om$ <. 5unge$ I. 2rigogine$ D. 5o6m urmresc (cf. 1ngela
5ote&$ "n Studiu introductiv la %olumul colecti% etamorfoze actuale n filosofia tiin$ei) constituirea
unui ansamblu minimal de categorii !i principii necesare caracteri&rii oricrei e)isten#e fi&ice.
/undamentele acestor discursuri trebuie cutate "n domenii !i teorii semnificati%e ale !tiin#ei (teoria
catastrofelor$ teoria sistemelor$ termodinamic$ mecanica cuantic). Desf!urrile lor propun
"nc6egarea e)perien#elor umane "ntr:un "ntreg coerent !i abordea& lumea ca totalitate organic.
-
Etapa actual "n filosofia !tiin#ei poate fi numit$ "n bun tradi#ie european$
postepistemologic. Di%ersificarea disciplinelor !tiin#ifice !i conturarea profilurilor acestora impune
constituirea unor epistemologii specifice$ de ramur. 1cestea urmea& disciplinele suport "n
procesul de tot mai ad'nc speciali&are$ "ndeprt'ndu:se de po&i#ia epistemologic ini#ial.
1bordrile interdisciplinare$ incontestabil folositoare cre!terii cunoa!terii$ erodea& perimetrul
"ntreprinderilor net epistemologice. Discu#iile referitoare la statutul epistemologic al
interdisciplinarit#ii$ considerat disciplin sau conte)t disciplinar$ diminuea& !ansele unei definiri
curate a epistemologiei.
/i&ica actual "nt'lne!te$ "n c6iar domeniul su de in%estigare$ paranormalul. Complicate solu#ii
!tiin#ifice t'r&ii se do%edesc similare unor re&ol%ri ancestrale$ uluitoare "n simplitatea lor$ tributar
"n#elepciunilor pierdute. /rit+of Capra !i EacNues 5ergier desf!oar "n aceast direc#ie discursuri
impresionante. ,imilarit#ile "mping faptul e)tra!tiin#ific peste grani#ele !tiin#ei. Demersul
epistemologic intr$ din acest moti%$ "ntr:o ilegitim !i periculoas e)trapolare$ ridic'nd preten#ii de
cunoa!tere cert asupra unui obiect ce nu poate fi cunoscut cu certitudine.
Desc6iderile spre ontologic$ antropologie$ a)iologie sau pra)iologie$ pe care le manifest
epistemologia contemporan$ !i tentati%ele de e)tindere a abordrilor 6ermeneutice la discursul
despre !tiin# diminuea& eficien#a defini#iei ini#iale a epistemologiei. Toate aceste considera#ii
pledea& pentru intrarea filosofiei !tiin#ei "ntr:o &on postepistemologic !i +ustific speran#ele de
constituire a unei teorii unice$ m'ntuitoare$ de larg cuprindere.
O astfel de teorie trebuie s asume impactul e)plo&iei informa#ionale generate$ de facilit#ile
te6nice de comunicare$ ce caracteri&ea& ultimii ani. E%olu#ia epistemologiei ar putea "nregistra un
%ira+ statutar$ de la filosofia !tiin#ei spre filosofia comunicrii !tiin#ifice.
2RECUR,ORI 1I E<2IRI,<U4UI 4O(IC

/ran& 5rentano (7KFK:7J7O)
/ran& 5rentano este primul filosof contemporan ce a utili&at anali&a logic a limba+ului pentru
de&legarea problemelor filosofice (nu pentru desfiin#area filosofiei). 5rentano este un ad%ersar al
platonismului. 2otri%it lui$ e)presia ling%istic "ngduie operarea cu fic#iuni "n locul lucrurilor. In
lucrarea intitulat Despre clasificarea fenomenelor psi!ice (7J77)$ 5rentano indic trei surse de
eroare "n raportarea uman la lume0
psi6ic$ legat de ignorarea caractererului inten#ional al iubirii !i urii !i de considerarea
obiectului acestora ca e)terior indi%idului care manifest aceste sentimente
istoric$ legat de preluarea necritic a unor %ec6i concep#ii
ling%istic$ legat de utili&area aceluia!i nume pentru diferite fenomene$ de utili&area
aceleia!i e)presii cu sensuri diferite !i de utili&area +udec#ilor ce par ("n mod fals) a lega
repre&entri (e)0 +entaurul nu exist.). In ca&ul acestui tip de eroare$ e)presia las ca "n locul
lucrurilor s intre fic#iuni. 2entru e%itarea erorii$ este necesar distingerea sensului propriu de
cel impropriu ale existentului$ adic a lucrurilor de esen#ialit#i (fic#iuni produse prin folosirea
limbii$ e)0 ,n corp exist +orporalitatea exist- ,n g)nditor g)ndete ceva +eva este
g)ndit- 'xist .udec$i adevrate'xist adevruri.) !i obiecte ficti%e (considerate lucruri$
e)0 'u nu cred c divinitatea exist 'u cred n neexistan$a divinit$ii- /arl va fi rege /arl
este un viitor rege- 0 este imposi%il 'xist o imposi%ilitate a lui A.)
Datorit multiplelor semnifica#ii ale lui este (e)isten# real$ e)isten# g'ndit$ ec6i%alen#$
subordonare$ identitate)$ a fi este eronat ec6i%alat cu a exista. /ilosofia trebuie$ arat 5rentano$ s
elabore&e o imagine global asupra e)istentului.
(otlob /rege (7KMK:7J;P)
1n lucrarea Sens i semnifica$ie (7KJ;)$ (. /rege socote!te c niciun limba+$ nici unul artificial$ cu
e)presiile riguros definite$ nu poate elimina toate sursele de eroare$ dar este de&irabil
"naintarea spre edificarea unei limbi logic perfecte.
E)ist$ arat /rege$ dou! surse de eroare la ni%elul limba+ului0
folosirea e)presiilor cu sens !i fr semnifica#ie (sensul este "mprt!it$ nu este total
subiecti%$ ca "n repre&entriQ presupo&i#ia tacit a e)isten#ei referentului generea& eroarea)
e)isten#a e)presiilor cu sensuri diferite "n diferitele folosiri (asocierea mai multor sensuri cu
aceea!i semnifica#ie "ncarc e)presiile cu polisemie)
Inlturarea surselor de eroare este posibil$ arat /rege$ "ntr:un limba+ ideal ce cuprinde ("n cea
mai mare msur) e)presii scurte !i e)acte$ un nume propriu (cu%'nt$ semn$ cone)iune de
semne$ e)presie) e)prim'nd sensul !i desemn'nd semni"icaia sa.
Intr:o limb logic perfect0
fiecare e)presie ce se constituie ca nume propriu din semne e)istente desemnea& un
obiectQ
niciun semn nou introdus ca nume propriu nu poate fi lipsit de semnifica#ie.
Un limba+ real nu poate fi clarificat fr a trasa "n prealabil distinc#iile !i corela#iile din limba+ul ideal.
1TO<I,<U4 4O(IC
Atomismul logic repre&int$ din punct de %edere cronologic$ prima dintre orientrile
analitice "n filosofia secolului ... Repre&entan#ii si semnificati%i$ 5ertrand Russell !i 4udBig
3ittgenstein$ au influen#at considreabil apari#ia !i de&%oltarea empirismului logic.
5ertrand Russell (7KO;:7JOL)
Bertrand #ussell (7KO;:7JOL)$ personalitate central a Acolii de la Cambridge$ a
elaborat$ "mpreun cu matematicianul 1.N. 36ite6ead$ Principia at!ematica (7J7L:7J7F)$ lucrare
monumental cuprin&'nd re&ultatele anali&ei conceptelor !i rela#iilor fundamentale din matematic.
4ucrarea a e%iden#iat semnifica#ia instrumental a logicii moderne pentru cunoa!terea !tiin#ific.
Tra%aliul desf!urat pentru finali&area ei a clarificat po&i#ia filosofic a lui 5. Russell.
In lucrarea Paradoxurile logicii (7JLP)$ 5. Russell reformulea& parado)urile aprute "n teoria
mul#imilor0 orice predicat se aplic sie!i sau nu$ ter#ul este e)clusQ dac se aplic sie!i$ e
predicabilQ dac nu se aplic sie!i$ e impredicabilQ termenii predica%il !i impredica%il sunt
predicate$ a!adar e)ist predicat predicabil !i predicat impredicabilQ predicatul impredicabil$
dac este predicabil$ "!i atribuie sie!i proprietatea !i astfel este impredicabilQ dac este
impredicabil$ nu:!i atribuie proprietatea !i este astfel predicabil. (E)0 parado)ul brbierului).
E)ist$ a!adar$ erori de logic generatoare de paradoxuri "n edificiul matematicii. Russell propune
o te6nic de anali& logic "n logica simbolic pentru e)plicarea parado)urilor$ elabor'nd teoria
tipurilor logice. Teoria limitea& posibilit#ile "ngduite de asertare0 ceea ce cuprinde toate
elementele unie mul#imi nu poate fi element al acelei mul#imi. Enun#urile uni%ersale (#o$i...)
trebuie deosebite de enun#urile singulare. Russell propune reinterpretarea enun#urilor uni%ersale
cu a+utorul func#iilor propo&i#ionale pentru a li se stabili domeniul de semnifica#ie (e)0 #o$i
oamenii sunt muritori Dac 0 este om" atunci el este muritor)0
f())7$ pt )U$ unde U este domeniul de semnifica#ie ("n afara lui func#ia nu are sens$
"ntruc't e)ist argumente pentru care func#ia nu are %aloare de ade%r)
Domeniul de semnifica#ie repre&int tipul logic. Ierar6i&area tipurilor permite eliminarea
parado)urilor (un "ntreg nu poate con#ine elemente care se definesc prin el "nsu!i)$ odat cu
prsirea logicii moniste (care operea& cu #o$i2$ sub presupo&i#ia e)isten#ei unui "ntreg) "n
fa%oarea logicii atomiste (conform presupo&i#iei alctuirii lumii din fapte singulare de di%esitate
ireductibil).
<etoda adec%at filosofiei este anali$a. 1ceasta permite identificarea propo&i#iilor atomare
corespun&'nd strilor de fapt atomare !i a modului "n care din acestea$ cu a+utorul constantelor
logice$ sunt alctuite enun#urile moleculare). Orice enun#$ arat Russell$ trebuie e)aminat !i
redus la componente de ma)im simplitate. 4imba+ul curent con#ine mai mult dec't enun#uri
moleculare. Intr:un limba+ logic perfect pentru fiecare obiect simplu nu ar e)ista dec't un singur
nume. 1u semnifica#ie doar cu%intele care desemnea& ce%a ce e)ist "n mod real. +er%er"
Pegas" centaur nu sunt nume proprii (au semnifica#ie prin raportare la obiect)$ ci descrip#ii
prescurtate (nu presupun e)isten#a referentului$ dob'ndindu:!i semnifica#ia aparent din
raporturile dintre "n#elesurile numelor componente).
,crierea intitulat Pro%lemele filosofiei (7J7;) constituie (cf. <ircea /lonta$ "n 3ertrand
(ussell i nceputurile filosofiei analitice" studiu introducti% la 5. Russell$ Pro%lemele filosofiei)
prima lucrare de filosofie analitic. 1ceasta din urm este caracteri&at de reducerea problemelor
filosofice la problerme de clarificare analitic. 1nali&a conceptual$ sau anali&a logic a
conceptelor$ poate fi utili&at "n domeniile descoperirii !i criticii filosofice. Ca instrument al
descoperirii$ este folosit de Russell pentru preci&area conceptului de cunoa!tere$ iar ca
instrument critic$ facilitea& demontarea construc#iei =antiene din +ritica ra$iunii pure$ "n %irtutea
imposibilit#ii e)isten#ei unor ade%ruri sintetice a priori.
/ilosofia trebuie abordat$ consider filosoful engle&$ cu aparatul de clarificare
conceptual de care dispune logica modern. Toate problemele filosofice pot fi reduse la probleme
de logic. In felul acesta$ c'mpul interoga#iilor filosofice se "ngustea&$ iar preten#iile argumentati%e
cresc.
Ideile lui 5. Russell au influen#at crea#iile multora dintre filosofii contemporani. 4.
3ittgenstein$ R. Carnap !i "ntreg Cercul de la Diena$ 3. %an O. Guine$ >. R. 2opper stau sub
semnul logicismului filosofului de la Cambridge.
4udBig 3ittgenstein (7KKJ:7JP7)
Lud%ig &ittgenstein (7KKJ:7JP7)$ strlucit discipol al lui Russell$ ocup o po&i#ie
aparte "n istoria filosofiei. Datorea& aceast po&i#ie semnificati%elor diferen#e de orientare
filosofic manifestate "ntre #ractatus logico&p!ilosop!icus !i scrierile ulterioare acestuia.
3ittgenstein reia "n #ractatus logico&p!ilosop!icus (7J;7) interoga#ia =antian cu pri%ire la
posibilitatea !i condi#iile cunoa!terii$ oper'nd dou tran&i#ii0
de la critica facult#ilor umane de cunoa!tere la critica limba+ului
de la problema ade%rului la problema sensului propo&i#iilor
Elementele ultime ale cunoa!terii$ consider 3ittgenstein$ sunt propozi$iile elementare$ (enun#uri
"n care unui subiect i se atribuie un predicat). 1cestea repre&int atomii cunoaterii$
corespun&toare propo&i#iilor atomare despre care %orbea Russell. 2ropo&i#iile elementare sunt
corelatele realit#ii structurate atomar. Delimitarea lor contribuie la "nlturarea surselor de
ne"n#elegere.
#ractatus logico&p!ilosop!icus condensea& po&i#ia filosofic a lui 3ittgenstein "n !apte propo&i#ii
principale !i propo&i#iile deri%ate ale acestora.
2ropo&i#iile principale$
4. 5umea este tot ceea ce are loc (se petrece).
6. +eea ce are loc" faptul" este existen$a strilor de lucruri.
7. #a%loul logic al faptelor constituie g)ndirea.
8. 9udecata este propozi$ia ce are un sens.
:. Propozi$ia este o func$ie de adevr de func$ii elementare.
;. 'xist o form general a func$iei de adevr....
<. Despre ceea ce nu se poate vor%i" tre%uie s se tac.
formulea& dimensiunile ontologic (propo&i#iile 7:;)$ gnoseologic (propo&i#ia F) !i analitic
(propo&i#iile M:R) ale filosofiei lui 3ittgenstein. 2ropo&i#ia O repre&int conclu&ia #ractatus:ului$
semnal'nd$ potri%it unora dintre comentatori$ dimensiunea mistic a g'ndirii autorului.
Ontologie (propo&i#iile 7!i ;)
Obiecte ce formea& substan#a lumii sunt a!e&ate "n re#ele de cone)iuni. 1ceste re#ele fac
posibile strile de lucruri. /aptul$ adic ceea ce are loc$ este e)isten#a unei stri de lucruri.
,uma faptelor alctuie!te lumea real. 1ceasta nu se suprapune dec't par#ial realit#ii care
repre&int e)isten#a !i non:e)isten#a strilor de lucruri.
=4.4. 5umea este ansam%lul faptelor" nu al lucrurilor.>$ arat 3ittgenstein. 1stfel$ lucrurile nu pot fi
g'ndite dec't ca purttoare de propriet#i. Cone)iunile obiectelor sunt logice "ntruc't structura
lumii corespunde structurii logicii.
S4.47. ?aptele n spa$iul logic formeaz lumea.8 mai arat 3ittgenstein. Spaiul logic repre&int
ansamblul in%ariabil al posibilit#ilor de combinare a componentelor$ adic a faptelor$ ca stri de
lucruri.
4umea real diferit de celelalte lumi posibile este re&ultatul actuali&rii anumitor componente ale
realit#ii.
(noseologie
Conceptul central al gnoseologiei lui 3ittgenstein "l repre&int cel de ta'lou$ ca transpunere a
realit#ii. Tabloul este o repre&entare a faptului "n spa#iul logic. (,pa#iul logic "ngduie
repre&entarea e)isten#ei !i non:e)isten#ei strilor de lucruri.). In aceast accep#iune$ tabloul are
c'te%a caracteristici0
nu este imagine pictural ci structur matematic
nu este refle)i%$ nu:!i poate repre&enta propria form (faptele pot fi stabilite dar nu se poate
stabili modul "n care au fost stabilite)
nu e)ist tablou a priori ade%rat
tabloul are sens$ sensul su fiind con#inutul su descripti%. 2ropo&i#ia T7.66:. +eea ce ta%loul
reprezint constituie sensul su> condensea& teoria descripti% a sensului cunoa!terii
/ilosofia limbii (propo&i#iile M:R)
Tablourile sunt propo&i#iiQ o propo&i#ie are sens dac este imagine a strilor de lucruri sau dac
poate fi transformat "ntr:o asemenea imagine ("n ca&ul propo&i#iilor elementare sensul este
e%identQ "n ca&ul propo&i#iilor comple)e este necesar pentru transformare utili&area tabelelor
func#iilor de ade%r).
2ropo&i#iile care redau stri de lucruri (au sens) sunt +udec#i.
,uma +udec#ilor repre&int g'ndirea. 1ceasta este mai pu#in cuprin&toare dec't limba+ul.
4imba+ul repre&int totalitatea propo&i#iilor. E)presiile lui dep!esc sfera propo&i#iilor cu sens. Din
acest moti%$ limba+ul tra%este!te Utrdea& g'ndirea.
/orma logic a limba+ului difer de forma limba+ului natural. E)ist o sinta) logic a unei limbi
ideale diferit de sinta)a oricrei limbi naturale. Construc#iile ei corespund faptelor. 1ceast
sinta) logic prescrie regulile de constituire a e)presiilor cu con#inut descripti% (!i sens). =:.;.
5imitele lim%a.ului meu semnific limitele lumii mele.> Notea& 3ittgenstein.
O limb edificat dup regulile unei sinta(e ce prescrie condi#iile de sens ale propo&i#iilor
repre&int condi#ia oricrei cunoa!teri.
Lim'a)ul natural crea& sensuri false$ aparen#e. 1cestea sunt erori ce pot fi "nlturate prin
utili&area unui limba+ ce le e)clude$ "ntruc't se supune sinta)ei logice.
/ilosofia$ arat 3ittgenstein$ repre&int o continu "nclcare a condi#iilor pri%ind sensul
propo&i#iilor. /ilosofia este o surs de probleme lipsite de sens$ probleme ce nu pot cpta
rspuns deoarece oamenii nu "n#eleg logica limba+ului lor. In acest conte)t$ filosofia trebuie s:
!i sc6imbe (nu s:!i piard) func#ia$ de%enind critic! a lim'a)ului. ,copul demersului critic este
cel de clarificare logic a g'ndirii.
In felul acesta filosofia nu mai este doctrin$ ea este acti%itate.
<etoda +ust a filosofiei consta$ astfel$ "n a nu spune dec't ceea ce se poate spune (adic prpo&i#ii
ale !tiin#elor naturii) !i a semnala "n orice enun# metafi&ic lipsa de semnifica#ie a unor termeni.
Conclu&ia
@<. Despre ceea ce nu se poate vor%i tre%uie s se tac.> consider 3ittgenstein "n "nc6eierea
#ractatus:ului. Este ceea ce$ aparent parado)al$ 3ittgenstein tocmai nu face prin #ractatus.
1ceasta deoarece rolul acestei lucrri filosofice este de a semnala lipsa de sens a propo&i#iilor
filosofice (inclusi% a propo&i#iilor #ractatus:ului)0
=;.:8. propozi$iile mele explic licrurile n aa fel nc)t cel care m n$elege le recunoate la sf)rit
ca a%surde" dacprin intermediul acestoraApe %aza lorAa reuit s le depeasc. ('l tre%uie" ca
s spunem aa" s arunce scara pe care s&a urcat). #re%uie s depeasc aceste propozi$ii" apoi
vede lumea corect.>
+ercetri logice (7JPF) este lucrarea definitorie pentru cea de:a doua perioad de crea#ie
filosofic a lui 3ittgenstein. 1cesta dep!e!te modalitatea de raportare la limb caracteristic
#ractatus:ului$ prin elaborarea unri noi teorii a semnifica#iei. In #ractatus$ 3ittgenstein creditea&
cu sens doar enun#urile formulate "ntr:o limb construit dup modelul propus de 5. Russell !i
identific semnifica#ia e)presiei cu obiectul desemnat de aceasta. In +ercetri logice sensul
e)presiei cuprinde !i ceea ce se g'nde!te prin aceasta$ iar semnifica#ia unui cu%'nt const "n
utili&area lui$ "mbin'nd componenta cogniti% cu o component interac#ional. 1nali&a limba+ului
curent de%ine$ "n acest conte)t$ indispensabil "n#elegerii mecanismelor limbii. 9oc de vor%ire
constituie conceptul central al +ercetrilor logice !i presupune interac#iunea %orbitorilor.
,emnifica#iile se constituie la confluen#a unor reguli ling%istice cu %alabilitate intersubiecti%. ,uma
celor din urm alctuie!te gramatica +ocurilor de %orbire.
2roblemele filosofice sunt gre!eli de limba+. /ilosofia "!i pierde$ "n acest conte)t$ func#ia
e)plicati% !i pe cea normati%$ dar "!i pstrea& utilitatea terapeutic. ,arcina ei const "n
clarificarea critic a limba+ului$ iar metodologia ei adec%at este de tip obser%a#ional.
De la #ractatus logico&p!ilosop!icus la +ercetri logice atitudinea filosofic a lui 4.
3ittgenstein e%oluea&$ consider 1ndrei <arga ("n +unoatere i sens) "ntr:o direc#ie relati%ist0
atomismul logic se "ndulce!te "n interac#iuni comunicati%e$ limba+ul curent este repus "n drepturi cu
statut de metalimba+ indispensabil !i semnifica#ia:descriere las locul semnifica#iei prin folosire.
Continuitatea "ntre cele dou etape "n filosofia lui 3ittgenstein este dat de asumarea limba+ului ca
o condi#ie de natur transcendental a oricrei cunoa!teri. ,ub semnul acestei asumri se %a
a!e&a o bun parte din filosofia contemporan.
E<2IRI,<U4 4O(IC
Empirismul logic repre&int %arianta 8soft8$ postbelic$ a po&iti%ismului logic interbelic. Denumirea
de empirism logic a fost propus de R. Carnap (unul dintre teoreticienii de seam ai orientrii$ %om
re%eni asupra ideilor lui) pentru a i&ola$ "ntr:o accep iune foarte restr'ns$ forma moderat a
acestei orientri..
Conte)tul epistemologic al apari#iei empirismului logic este marcat de0
problema fundamentelor matematicii0 autonomi&area matematicii a suscitat interesul pentru
unificarea discursurilor de specialitate !i$ implicit$ pentru elaborarea unui limba+ specificQ
problema fundamentului unitar al matematicii$ conturat "n acest conte)t$ a cptat di%erse
rspunsuri repre&entati%e pentru mai multe orientri0 formalism$ intui#ionism$ logicism.
Orientarea logicist$ prin interesul pentru structura logic a teoriilor !tiin#ifice !i pentru limba+ele
logice specifice$ a sus#inut metodologia de anali& logic a discursului !tiin#ific$ de%enit
emblematic pentru empirismul logic. 1utonomi&area matematicii a e%iden#iat rolul dublu$
deducti%:transformator (sintactic) !i constituti%:formati% (semantic)$ al matematicii "n
cunoa!terea !tiin#ific. Empirismul logic e)ploatea& independen#a matematicii e)clusi% pe
latura ei sintactic. ,epararea categoric "ntre sintactic !i semantic define!te modalitatea
empirist logic de abordare a faptului !tiin#ific.
cri&a fi&icii la "nceputul sec. ..0 e%olu#ia nea!teptat a fi&icii (prin teoria relati%it#ii !i mecanica
cuantic) "n prima +umtate a secolului trecut a pus sub semnul "ntrebrii capacitatea filosofiei
de a construi teorii pri%ind realitatea. Teoriile filosofice ale momentului se do%edeau neadec%ate
conform noilor de&%luiri %enite dinspre fi&ic. Constat'nd !i recunosc'nd faptul c nu are la
"ndem'n mi+loacele pentru a in%estiga realitatea nou ce se contura pentru fi&icieni$ filosofia s:
a repliat$ asum'ndu:!i rolul de a anali&a reali&rile cercetrii !tiin#ifice.
2rogresele din logic$ matematic$ filosofia limba+ului au determinat$ "n acest conte)t$ apari ia
unui nou tip de filosofie empirist. 2otri%it acesteia$ unele probleme trebuie re&ol%ate iar altele
(celelalte) trebuie respinse ca lipsite de sens.
Repre&entan#ii empirismului logic au asumat !i au respectat c'te%a po&i#ii filosofice comune$
socotite presupo&i#ii ale orientrii0
perspecti%a ling%istic asupra !tiin#ei0
2otri%it acestei presupo&i#ii$ !tiin#a este formulat "n teorii !tiin#ifice. Teoriile !tiin#ifice sunt sisteme
logice de propo&i#ii ce pot fi descompuse "n propo&i#ii legate prin conectori logici. Conectorii
conser% caracteruul de propo&i#ie al componentelor !i astfel teoria "n ansamblul ei este o
propo&i#ie (R. Carnap$ Pro%lema logicii tiin$ei$ 7JFP).
doctrina fi&icalist0
2otri%it acestei presupo&i#ii$ ba&ate pe distinc ia analiticUsintetic$ !tiin#ele pot fi logico:matematice
sau factuale$ "n func#ie de tipul de propo&i#ii utili&at. *tiinele logico+matematice operea& cu
propo&i#ii analitice$ fiind astfel reductibile la logic. 2ropo&i iile matematicii nu descriu lumea$ ci
"nregistrea& deci&ia utili&atorilor lor de a opera cu simboluri. ,ingurele propo&i ii analitice sunt
a priori. <atematica pur este analitic$ geometria (dup Euclid) are dou pr i0 una analitic ce
nu spune nimic despre lume$ ci descrie sisteme geometrice posibileQ cealalt este un set de
enun uri sintetice care spun ce sistem geometric se aplic lumii. *tiinele "actuale operea& cu
propo&i#ii sintetice$ fiind astfel reductibile la fi&ic. Orice propo&i#ie din !tiin#ele factuale$ c6iar
apar#in'nd psi6ologiei sau sociologiei$ paote fi e)primat "n termenii fi&icii. ,tudiul filosofic
asupra !tiin#ei (adic epistemologia ca metadisciplin!) se poate limita la studiul logicii !i cel al
fi&icii. (R. Carnap$ Sintaxa logic a lim%a.ului$ 7JFM).
1sumarea acestor presupo&i#ii a a%ut c'te%a consecin#e teoretice semnificati%e pentru orientare0
1. Criteriul de demarca#ie este eri"ica'ilitatea.
In%estigarea asupra ade%rului unei teorii este precedat de stabilirea caracterului !tiin#ific al
acesteia. Demarcarea$ adic separarea teoriilor !tiin#ifice de cele ne!tiin#ifice cere stabilirea unui
criteriu de demarca#ie. ,unt tiin ifice enun urile cu sens$ adic (aminti i:%$ % rog$ de Russell)
enun urile cu %aloare de ade%r. Un enun# are sens (adic i se poate atribui %aloare de ade%r)
dac poate fi %erificat direct sau indirect. Enun#urile pentru care nu pot fi elaborate metode de
%erificare trebuie eliminate ca ne!tiin#ifice. Este ca&ul metafi&icii$ socotit "n empirismul logic lipsit
de sens$ necogniti%$ poe&ie.
,ingurele enun#uri cu sens sunt cele %erificabile. ,unt %erificabile enun#urile referitoare la
fenomene$ elaborate empiric. Derificabilitatea repre&int astfel criteriul logic empirist de
demarca ie(R. Carnap$ Vec!ea i noua logic$ 7JF7).
C'te%a obser%a ii aici0 7. ,ensul este dat de semnifica ie. 1 cunoa te semnifica ia "nseamn a ti
cum s %erifici. In empirismul logic %erificabilitatea este apropiat conotati% de testabilitate$ adic
de stabilirea %alorii de ade%r a enun ului.
;. Derifica ionismul repre&int unul dintre principiile 8tari8 ale empirismului0
potri%it lui$ e)perien a este singura surs de semnifica ie i cunoa tere.
5. 2roblemele legate de !tiin# (de ade%rul teoriilor) pot fi elucidate prin anali&a limba+ului
!tiin#ific.
Dac !tiin#a este ansamblul teoriilor !i teoriile !tiin#ifice sunt sisteme de propo&i#ii$ problemele
legate de !tiin# pot fi elucidate prin anali&a limba+ului lor. Teoria este o propo&i#ie. Teoria
"ntemeiat (acceptabil) este o propo&i#ie ade%rat. Daloarea de ade%r a propo&i#iei poate fi
stabilit utili&'nd metoda anali&ei logice a limba+ului !tiin#ific.
Dficult#ile de deci&ie asupra %alorii de ade%r a teoriilor pot fi dep!ite prin atomism logic !i
programe reducti%e.
Criteriul de demarca#ie (%erificabilitatea) stabile!te caracterul !tiin#ific al unei teorii. 1supra %alorii
de ade%r a acesteia (dup ce a fost acceptat ca tiin ific utili&'nd %erificabilitatea drept criteriu
de demarca ie) nu se poate decide direct "ntruc't0
con#ine operatori logici
con#ine termeni teoretici (ace!tia nu sunt direct accesibili e)perimental i interpretabili pe
domeniile realit#ii).
1stfel$ cerin#a deci&iei asupra %alorii de ade%r a teoriei impune abordarea0
a. 2roblemei operatorilor logici 0
In anali&a logic a limba+ului$ orice teorie corect constituit se descompune "n propo&i#ii !i conectori
logici. Deci&ia presupune identificarea propo&i#iilor componente !i a influen#ei conectorilor
asupra %alorii de ade%r a acestora (cu a+utorul func#iilor de ade%r$ e%iden iate$ % aminti i$ de
4. 3ittgenstein).
Teoria !tiin#ific are "n alctuire0
propo&i#ii ade%rate sau false prin structura lor (analitice$ pentru e%aluarea acestora deci&ia
logic este suficient) !i
propo&i#ii factuale (sintetice). Daloarea de ade%r a acestora scap procedeelor e%aluati%e strict
logice$ utili&area func#iilor de ade%r fiind insuficient. 1ceast situa#ie cere adoptarea ipote&ei
atomismului logic (adic a e)isten#ei unui ni%el ultim al limba+ului$ cel al propo&i#iilor atomare).
b. 2roblemei termenilor teoretici 0
2ropo&i#iile care con#in termeni teoretici (e). for#$ putere$ energie) nu sunt direct %erificabile.
2entru %erificarea lor au fost elaborate dou tipuri de programe reducti%e0
programe %i&'nd elaborarea unei teorii alternati%e din enun#ul creia au fost elimina#i termenii
teoreticiQ
programe %i&'nd elaborarea unui enun# al teoriei "n care termenii teoretici sunt "nlocui#i cu
%ariabile cuantificabile e)isten#ial0
u 7$ u;9un V (u7$ u;9un$ o7$ o;9..on)$ unde o7$ o;9..on sunt termeni obser%a ionali
1stfel (aWb), pentru ca teoria$ o con+unc#ie de numr finit de propo&i#ii elementare (construite cu
termeni e)perimentali care dau con#inutul empiric al teoriei)
T p7X p; X99pn
s fie ade!rat! este necesar !i suficient ca fiecare propo&i#ie elementar s fie ade%rat.
Deci&ia asupra ade%rului teoriei se mut astfel la ni%elul propo&i#iilor elementare. ,itua#ia aceasta
presupune e)isten#a coresponden#ei biuni%oce propo&i#ii elementareYstri de lucruri (sunt
ade%rate propo&i#iile elementare pentru care strile de lucruri au loc$ sunt fapte) sus#inut de
3ittgenstein.
Epistemologia de orientare analitic urmre!te reconstruc#ia ra#ional a !tiin#ei. <etodologic$
aceast reconstruc#ie presupune anali&a logic !i restructurarea limba+ului !tiin#ific$ a sistemelor
conceptuale !i a teoriilor !tiin#ifice.
2e fondul identificrii !tiin#ei ideale cu fi&ica e)primabil matematic$ se de&%olt interesul
pentru structura !i statutul teoriilor !tiin#ifice. Re&ultatul acestui interes este elaborarea unui model
sistematic al structurii unei teorii !tiin#ifice0
<odelul standard0
T{D$ Dt$ Do$ 1$ Ri$ Rt$ C}
D0 mul imea termenilor teoriei
Dt0 mul#imea termenilor teoretici
Do0 mul#imea termenilor e)perimentali (obser%a#ionali0 DoD: Dt)
10 a)iome (propo&i#ii construite cu termeni din Dt)
Ri0 mul imea regulilor de interpretare a termenilor obser%a ionali "n domeniul realit#ii
Rt0 reguli de traducere a Dt "n Do
C0 consecin#ele empirice ale teorieiQ acestea decurg logic din a)iome$ con#in numai termeni
obser%a#ionali !i determin con#inutul empiric al teoriei.
C. Teoriile constituite inducti% trebuie confirmate.
4ogica deducti% furni&ea& conclu&ii certe ale ra ionamentelor corecte cu premise ade%rate. In
logica inducti% conclu&iile sunt sus inute de premise$ dar nu sunt garantat certe. 2otri%it lui <.
,c6lic= (%om re%eni asupra lui$ ca repre&entant important al empirismului logic)$ omul de tiin
caut regulile ce gu%ernea& cone)iunea e)perien elor i repre&int singura cale prin care se pot
face predic ii. Dar nici cele mai bune doe&i "n fa%oarea unei teorii tiin ifice nu sunt decisi%e$ e)ist
"ntotdeauna posibilitatea erorii. ,e po tface predic ii ra ionale despre e)perien ele %iitoare$ dar fr
garan ii. Nu e)ist cale alternati% ctre cunoa tere "n afara e)perien ei.
Empirismul logic "ncearc s demonstre&e cum do%e&ile e)perimentale ar putea sus ine teoria$
e)plic'nd rela iile dintre enun urile care alctuiesc teoria tiin ific i enun urile care descriu
obser%a iile. Obser%a iile sunt particulare$ tiin a urmre te generali&ri. In accep iunea larg a lui
Carnap$ logica inducti% este teoria tuturor argumentelor bune care nu sunt deducti%e0 inferen e
inducti%e$ proiec ii (inferen e despre ca&ul urmtor$ nu despre toate ca&urile)$ abduc ii (induc ii
e)plicati%e$ inferen e spre cea mai bun a)plica ie). Ast"el, -n empirismul logic o teorie este
con"iramt! atunci c.nd se poate deria de la ea o propo$i ie ade!rat! despre "enomene
o'sera ionale.
In conte)tul discursului epistemologic centrat pe modelul standard al teoriilor$ progresul !tiin#ific
dob'nde!te un caracter cumulati%. Cre!terea cunoa!terii este posibil prin lrgirea domeniului de
aplicabilitate al unei teorii$ sau prin integrare a teoriilor diferite "ntr:o teorie cuprin&toare. O teorie
confirmat rm'ne definiti% "n limitele domeniului ini#ial de defini#ie.
E%olu#ia epistemologiei "nregistrea& dep!irea modelului standard ini#ial. ,:a impus$ "n acest
conte)t$ rediscutarea rolului termenilor teoretici "n !tiin#ele empirice$ interpretarea realist a teoriilor
!tiin#ifice (ca descrieri ale unor entit#i !i procese nonobser%abile$ legate indeterminat de
obser%abil) !i e)plicitarea modalit#ii de conectare a fenomenelor cu aparatul teoretic. Datorit
dificult#ilor de ordin practic$ a fost admis ulterior o %ariant mai slab a principiului %erifica#ionist
al semnifica#iei$ prin %erificabilitate poten#ial sau confirmabilitate.
Intre %ulnerabilit ile i obiec#iile principale aduse empirismului logic figurea&0
4a ni%el logic0
"n confirmarea teoriilor0 logic$ TZT%,Q dac T este teoria$ i , orice propo&i ie do%edit
e)perimental ade%rat$ enun ul T%, 7 (este ade%rat) i astfel T7 (este ade%rat).
1semntor$ dac TZR$ logic TX,ZR$ , put'nd fi orice propo&i ie pe care ade%rul lui R o
confirm.
pentru %erificabilitate ("n scopul e)cluderii filosofiei i tuturor enun urilor tiin ifice "n interiorul
tiin ei)0 Enun ul pXN este %erificabil (i se poate stabili %aloarea de ade%r) dac p este do%edit
e)perimental falsQ N poate fi orice propo&i ie$ pXN este o propo&i ie compus %erificabil. 1stfel$
un enun de felul Apa e mai grea dec)t ueliul i Spiritul a%solut guverneaz lumea ar trebui admis
ca enun tiin ific.
4a ni%el filosofic0
caracterul "ndoielnic al ipote&ei atomismului logic (nu a fost "ntemeieat teoretic e)isten#a
propo&i#iilor elementare !i necesitatea acestora)Q
caracterul "ndoielnic (nenecesar) al principiului coresponden#ei biuni%oce al lui 3ittgensteinQ
abordarea unilateral a rela#iei teoreticului cu e)perien#a !i caracterul simplificator al
interpretrii dup modelul standard.
In pofida acestor critici$ empirismului logic nu i se poate contesta pledoaria pentru rigoare !i
claritate$ nici "ncercarea de sistemati&are a discursului !tiin#ific. ,ocotit adesea rigid i prea te6nic
(8e)erci iu de ciop'r ire logic8)$ a impus un program de cur enie transdisciplinar i fle)ibilitate
intelectual$ emblematice pentru tiin a i ra ionalitatea contemporan.
CERCU4 DE 41 DIEN1
+ercul de la Viena repre&int gruparea filosofic definitoriu legat de po&i#ia empirist
logic. 2rogramul Cercului a fost redactat de Rudolf Carnap$ @ans @a6n !i Otto Neurat6 !i publicat
"n 7J;J$ sub titlul +oncep$ia tiin$ific despre lume. De orientare net antimetafi&ic$ programul
propune %alori&area cercetrii !tiin#ifice e)perimentale "n abordarea tuturor problemelor teoretice !i
practice !i acordarea re&ultatelor din di%ersele discipline "ntr:o !tiin# unitar$ utilat cu un sistem
de concepte neutre formal. Atiin#a ideal este fi&ica matemati&at$ iar sistemul su conceptual este
re&ultatul unui proces de ordinare spre conceptele primare$ "ntemeiate empiric.
<orit& ,c6lic= (7KK;:7JFR)
Morit$ Sc/lic0 (7KK;:7JFR) este considerat animatorul Cercului. /i&ician !i filosof$
acesta consider c sarcina cunoa terii const "n descrierea rela iilor dintre obeicte$ nu "n
determinarea esen ei acestora. ,c6lic= de&%olt o teorie a cunoa terii ba&at pe distinc ia dintre
cunoa tere (care este formal) i trire (care este con inut). 3ittgenstein sus inea "n #ractatus c
suma enun urilor cu sens ( cu con inut descripti%$ adic) repre&int cunoa terea$ grani#ele
acesteia fiind fi)ate logic. ,c6lic= consider c nu poate fi e)primat$ "mprt it con inutul care este
trire. Numai forma poate fi "mprt it. Comunicarea intersubiecti% se reali&ea& doar la ni%el
formal. ,c6lic= elaborea&$ "n spri+inul acestei sus#ineri$ teoria de"iniiei implicite 1"n #eoria
general a cunoaterii$7J;P). In defini ia implicit$ conceptele fundamentale sunt definite astfel
"nc't s satisfac a)iomele (spre deosebire de ca&ul defini iei concrete "n care conceptele ultime
sunt luate din intui ie i re%elea& rela ia cu realitatea). ,emnifica ia conceptelor depinde astfel de
alegerea a)iomelor.
Teoria defini#iei implicite este utili&at de ,c6lic= pentru respingerea metafi&icii
considerat lipsit de sens. /ilosofiei$ distinct de metafi&ic$ "i re%ine sarcina delimitrii
enun#urilor cu sens de cele fr sens$ prin intermediul aparatului logicii simbolice. ,ensul
enun#urilor depinde$ consider <. ,c6lic=$ de posibilitatea lor principial de %erificare. 1cest punct
de %edere %a fi "nsu!it de "ntreg Cercul de la Diena. In opo&i#ie cu orientarea rigid empirist a
c'tor%a dintre membrii acestuia$ ,c6lic= optea& pentru o accep#iune larg a termenului de
%erificabilitate$ acord'nd sens !i enun#urilor a cror %erificare poate fi doar g'ndit. 2rogramul
Cercului de la Diena a fost$ "n acest sens$ mai reduc ionist dec't po&i ia lui ,c6lic=.
Otto Neurat6 (7KK;:7JMP)
Otto 2eurat/ (7KK;:7JMP) este unul dintre repre&entan#ii de seam ai Cercului de la
Diena. 2reocuprile lui sunt orientate spre neta separare a !tiin#ei de metafi&ic. ,tudiul +i ale
concep$iei tiin$ifice despre lume (7JF7) recunoa!te actului filosofic e)clusi% dimensiunea
descripti%$ propun'nd "nlocuirea termenului de filosofie cu cel de concep$ie tiin$ific despre lume
i e%iden#iind desprinderea acesteia de metafi&ic.
Neurat6 pledea& pentru e%olu#ia disciplinelor !tiin#ifice spre o !tiin# unitar$ sus#inut
cu aparat logic. ,ub semnul acestei !tiin#e unitare se pot a!e&a !i disciplinele sociale$ cu condi#ia
ie!irii lor din &ona speculati%ului.
Otto Neurat6 este sus#intorul teoriei coeren#ei "n demersul tradi#ional filosofic de
conceptuali&are a ade%rului. 2otri%it acestei teorii$ un enun# este ade%rat dac este "n
concordan# cu celelalte enun#uri acceptate de comunitatea interogatoare.
Rudolf Carnap (7KJ7:7JOL)
#udol" Carnap (7KJ7:7JOL) este considerat (cf. 1. <arga$ "n +unoatere i sens) cel
mai producti% dintre membrii Cercului de la Diena !i unul dintre marii filosofi ai epocii
contemporane. In scrierile sale$ orientarea empirist logic "!i gse!te formularea canonic$ iar
anali&a logic a limba+ului atinge ma)imul de riguro&itate.
In lucrarea 'dificiul logic al lumii (7J;K) Carnap consider teoria tiin ific drept sistem
ordonat de concepte deri%ate din conceptele fundamantale raportate la datul nemi+locit. ,us#inerea
sa se ba&ea& pe dou premise0 una po&iti%ist$ referitoare la reductibilitatea realit#ii la datul
nemi+locit$ !i cea de:a doua$ !tiin#ific$ referitoare la utilitatea logicii simbolice "n e)plorarea
realit#ii. Dalabilitatea acestui sistem de constituire a conceptelor este condi#ionat de edificarea lui
"ntr:o &on neutr filosofic.
2roblemele filosofiei se datorea& unor erori de limba+$ consider Carnap$ "n studiul
Depirea metafizicii prin analiza logic a lim%a.ului (7JF7). 2ropo&i#iile metafi&icii sunt lipsite de
sens$ a) fie pentru c operea& cu cu%inte crora li se atribuie "n mod eronat semnifica#ie$ b) fie
pentru c procedea& sintactic gre!it.
a) Carnap reia teoria %erifica#ionist a sensului0 sensul unui cu%'nt este dat de semnifica#ia sa
(asemenea con inutului descripti% despre care %orbea 3ittgenstein) !i aceasta este recunoscut
cu%'ntului doar dac propo&i#iile elementare "n care acesta apare sunt reductibile la propozi$ii
protocolare. 2ropo&i#iile protocolare sunt propo&i#ii de obser%a#ie. Conceptele metafi&icii nu sunt$ "n
acest conte)t$ %erificabile.
b) /ilosofia utili&ea& abu&i% limba+ul comun$ consider Carnap$ e)emplific'ndu: i sus inerea cu
un fragment din +e este metafizicaB$ eseul lui @eidegger0 8Cum stau lucrurile cu acest nimic[
Nimicul este mai original dec't nega ia i dec't negarea91ngoasa de&%luie nimicul98.
/ragmentul operea& (limba+ul permite acest lucru) cu nimicul ca nume de obiect e)istent.
E)ist mai multe feluri de propo&i ii cu sens0
tautologii (sunt ade%rate "n ba&a formei lor$ sunt analiticeQ nu bspun nimic despre realitate$
ser%esc la transformarea enun urilor asupra realit iiQ sunt propo&i ii din logic$ matematic)Q
contradic ii (nega ii ale tautologiilor)Q
propo&i ii de e)perien $ apar in'nd tiin elor empirice.
Nu poate e)ista %reo propo&i ie metafi&ic despre care s se spun c are sens$ mai arat
Carnap$ "ntruc't sarcina asumat de metafi&ic e cea de pre&entare a cuno tin elor care nu sunt
accesibile tiin elor empirice. /ilosofiei i se condi#ionea& supra%ie#uirea de o sc6imbare de statut0
epurat de enun#urile speculati%e lipsite de sens$ aceasta trebuie s de%in anali& logic0
purificare a cunoa terii de propo&i ii fr sens i clarificare logic a conceptelor din teoriile
tiin ifice. 2ropo&i iile metafi&icii sunt asemntoare artei$ e)prim sentimentul %ie ii.
In lucrarea Sintaxa logic a lim%a.ului (7JFM) Carnap reformulea& criteriul sensului0 un
enun# are sens dac este parte a unui limba+ ce con#ine doar enun#uri confirmabile !i dac este
construit dup reguli de sinta) logic. Enun#urile pot fi abordate formal sau material. <odul formal
de abordare este necesar filosofiei !i aduce cercetarea epistemologic "n pro)imitatea anali&ei
limbii.
,tudiul #esta%ilitate i semnifica$ie (7JFO) constituie o reac#ie la critica "ntreprins de >arl
R. 2opper la adresa criteriului %erifica#ionist al sensului. Enun#urile au sens$ sus#ine "n acest studiu
R. Carnap$ dac sunt confirmabile sau testabile. Un enun# este confirmabil dac poate fi redus
logic$ direct sau indirect$ la propo&i#ii de obser%a#ii. Un enun# este testabil dac i se poate indica
empiric modalitatea de %erificare.
Carnap operea&$ consider 1. <arga ("n +unoatere i sens) distinc#ii ce nu sunt
func#ionale "n practica cercetrii. 1stfel$ induc#ia este %alori&at net "n raport cu deduc#ia$ !tiin#a
propriu:&is este rupt de problematica gene&ei ei !i a factorilor umani ce:i influen#ea& e%olu#ia$
iar +udec#ile despre fapte nu se pot "nt'lni cu +udec#ile despre %alori. 1ceste distinc#ii au fost
e)ploatate "n criticile aduse empirismului logic !i au constituit ba&a unor semnificati%e po&i#ii
epistemologice ulterioare.
CERCU4 DE 41 5ER4IN
@ans Reic6enbac6 (7KJ7:7JPF)
3ans #eic/en'ac/ (7KJ7:7JPF) este un membru important al Cercului de la 5erlin. Este
sus#intorul unei abordri probabilistice a ade%rului$ abordare compatibil cu %i&iunea impus de
mecanica cuantic asupra realit#ii !i cu logica cuantic pe care o construie!te "n spri+inul acestei
%i&iuni. Reic6enbac6 propune o +ustificare pragmatic a inferen#elor inducti%e ca rspuns la criticile
aduse metodologiei empirist logice "n practica !tiin#ific.
De numele filosofului german se leag distinc#ia$ frec%ent utili&at "n epistemologie$ "ntre
demersurile desf!urate "n conte)tul +ustificrii !i demersurile desf!urate "n conte)tul descoperirii
("n 'xperien$ i predic$ie$ 7JFK). 2rima po&i#ie caracteri&ea& empirismul logic !i consider c
obiectul de studiu al epistemologiei este constituit e)clusi% din re&ultatele demersului !tiin#ific. Cea
de:a doua po&i#ie caracteri&ea& "n principal noua filosofie a !tiin#ei !i consider mai importante
pentru epistemolog e%iden#ierea actului creator$ "n desf!urarea lui$ !i "n#elegerea mecanismului
cercetrii !tiin#ifice.
2e structura acestei distinc#ii$ orientrile epistemologice se dispun polar$ suprapun'nd
rspunsurile la criterii di%erse de comparare. 1ceast polari&are %a fi e)ploatat de 2.>.
/eCerabend care a!ea& metodologic discursurile epistemologice fie sub semnul logicianului$ fie
sub cel al antropologului.
Carl (usta% @empel (7JLP:7JJO)
Carl Gusta 3empel (7JLP:7JJO) este unul dintre membrii importan#i ai Cercului de
la Berlin !i unul dintre filosofii ce au de&%oltat o atitudine critic la adresa empirismului logic$ din
interiorul acestuia. Obiec#iile lui @empel sunt "ndreptate "mpotri%a teoriei empirist logice a
confirmrii$ teorie pe care o acu& de generare de parado)uri0
Enun urile tiin ifice trebuie confirmate prin propo&i ii protocolare (propo&i iile
uni%ersale prin propo&i ii particulare). Enun urile tiin ifice sunt implica ii (dac p$ atunci N).
confirmarea lor se face prin adugarea unei propo&i ii protocolare$ e%iden a. Intre enun i
e%iden rela iile pot lua mai multe forme0 p X N0 confirmarea ipote&eiQ p X nonN0 infirmarea
ipote&eiQ nonp X N i nonp X nonN0 situa ii de neutralitate a e%iden ei "n raport cu enun ul.
<ai mult$ pZN implic nonNZnonp (% aminti i$ desigur$ ,a2Z\2e,).
1stfel$ #o i cor%ii sunt negriCDiciun non&negru nu e cor% . 1sta "nseamn$ arat @empel$ c
potri%it teoriei empirist logice a confirmrii prin consecin e empirice$ o propo&i ie de felul Pantoful
al% nu e cor% confirm propo&i ia #o i cor%ii sunt negri .
,olu#ia propus de @empel pentru e%itarea acestei situa ii const "n impunerea unor
condi#ii de confirmabilitate0
Condi#ia de atragere (un enun# care este urmarea unei obser%a#ii este confirmat de acea
obser%a#ie)Q
Condi#ia de consec%en# (o obser%a#ie care confirm orice enun# dintr:o clas de enun#uri
confirm !i orice consecin# a enun#ului din acea clas)Q
Condi#ia de ec6i%alen# (o obser%a#ie ce confirm o ipote& confirm orice ipote& ec6i%alent
cu prima)Q
Condi#ia de consisten# (orice obser%a#ie logic consistent este consistent "n ipote&ele pe
care le confirm).
C.(. @empel este i autorul teoriei nomologice a e)plica#iei (sau teoria e)plica iei prin
subsumare la legi). 2remisa acestei teorii const "n necesitatea utili&rii aceluia!i tip de e)plica#ie
"n diferitele !tiin#e pentru care se dore!te unificare metodologic. In studiul ?unc$ia legilor generale
n istorie (7JM;)$ @empel separ descrierea (ca rspuns la "ntrebarea +e se petreceB) de
e)plica#ie (ca rspuns la "ntrebarea De ce se petreceB)$ consider'nd:o pe cea din urm
caracteristic !tiin#ei.
E)plica ia are dou componente0 E)planandum (ceea ce este de e)plicat) i e)planans (ceea ce
e)plic$ e)plicati%ul). In e)planans sunt cuprinse enun uri despre dou clase de fenomene
condi#ii ini#iale !i limit pentru producerea fenomenului
legi generale
E)plica#ia unui fenomen const "n deducerea enun#ului descripti% referitor la acesta$ din legile
generale !i din condi#iile determinate de producere a lui. 1 e)plica a deduce enun#ul descripti%
referitor la e)planandum din e)planans.
@empel impune e)plica#iei impun condi#ii de adec%are$ concordante cu po&i#ia empirismului
logic0
e)planans s con#in minim o lege general
e)planans !i e)planandum s con#in numai enun#uri cu sens (cu con#inut empiric$ %erificabil)
e)planandum s re&ulte logic din e)planans
e)pplanans s con#in enun#uri ade%rate
Discursul istoric trebuie s respecte cerin#ele pri%ind e)plica#ia operante "n celelalte !tiin#e.
Comportamentul uman este "n "ntregime e)plicabil prin legi generale$ de!i a fost e)plicat
ne!tiin#ific$ dinspre %iitor spre pre&ent$ prin moti%e. Teoria nomologic a e)plica#iei constituie un
punct de referin# "n abordrile ulterioare ale cunoa!terii.
E<2IRI,<U4 2R1(<1TIC
3illard %an Orman Guine (7JLK:;LLL)
&illard an Orman 4uine este principalul repre&entant al empirismului pragmatic.
Discursul su se derulea& la confluen#a filosofiei limba+ului cu ontologicul !i cu epistemologia.
In studiul *dentitate" ostensiune i ipostaz (7JPL)$ Guine "ncearc e%iden#ierea naturii
termenilor singulari !i a raporturilor e)istente "ntre ace!tia !i termenii generali. Termenii singulari
nu se suprapun dec't "ntr:o accep#iune idealist realit#ii$ iar termenii generali$ +ustifica#i prin
eficien# "n economia discursului$ sunt lipsi#i de referin#.
4ucrarea +uv)nt i o%iect (7JRL)$ e%iden#iind rela#ia limbii cu realitatea$ desf!oar un
discurs de orientare 6olist$ "n linia "ntregului scrierilor lui Guine. 4imba este de)teritate social
dob'ndit prin comportament. In consecin#$ semnifica#ia este redus la o proprietate a
comportamentului$ iar propo&i#iile indi%iduale nu sunt integral traductibile. 4imba func#ionea& ca
un "ntreg !i semnifica#ia se poate stabili doar la ni%elul acestuia.
,tudiul (elativitatea ontologic (7JRJ) e%iden#ia& dou dimensiuni ale raportrii
relati%iste la realitate0 domeniul unei teorii poate fi deplin circumscris numai "n func#ie de o teorie
cadru !i imaginea realit#ii este conceput prin prisma teoriilor de+a acceptate.
4ucrarea Adevr prin conven$ie (7JFR) contest distinc#ia dintre !tiin#ele formale !i
!tiin#ele factuale$ sus#in'nd dependen#a logicii !i matematicii de e)perien#.
,tudiul Dou dogme ale empirismului (7JPF) condensea& ma+oritatea ideilor
epistemologice rsp'ndite "n corpul scrierilor lui Guine.
Empirismul modern presupune distingerea net a analiticului de sintetic !i eficacitatea
teoriilor reduc#ioniste. Cele dou presupuneri sunt dogmatice !i trebuie abandonate pentru a
permite metafi&icii s se apropie de !tiin#ele naturii$ arat Guine.
Distinc#ia analitic:sintetic poate fi anali&at la ni%elul limba+ului "n sine. Reformul'nd
ideea analiticit#ii$ pre&ent de+a la 4eibni& !i >ant$ un enun# este analitic dac este ade%rat "n
%irtutea sensurilor !i independent de fapte. 1bordarea sensurilor ca entit#i inten#ionale$ cu statut
ontic intermediar limba+ului !i realit#ii empirice$ nu poate fi sus#inut empiric. In acest conte)t$ o
teorie a sensului trebuie s se refere la sinonimii. Intemeierea sinonimiei ar e)plica analiticitatea.
Cu e)cep#ia ca&ului limit al introducerii unei nota#ii con%en#ionale noi$ defini#ia (inclusi%
"n forma e)plica#iei conceptuale) nu poate "ntemeia sinonimia$ deoarece se ba&ea& pe sinonimii
anterioare.
In limba+ele e)tensionale$ intersubstituibilitatea nu poate constitui temeiul sinonimiei
deoarece nu are caracter necesar. In limba+ele inten#ionale (care con#in un ad%erb de tipul
Tnecesar8 sau un ec6i%alent al acestuia)$ intersubstituibilitatea ar putea garanta sinonimia dar
inteligibilitatea acestor limba+e presupune "n#elegerea prealabil a analiticit#ii.
1naliticitatea nu poate fi "ntemeiat "n limba+ natural prin sinonimie. In limba+ele formale
e)ist reguli semantice ce determin analiticitatea$ dar acestea presupun cunoa!terea
semnifica#iei termenului Tanalitic8$ a!adar nu:l pot "ntemeia.
Distinc#ia analitic:sintetic poate fi abordat !i din perspecti%a raportului dintre limba+ !i
e)perien#. 1de%rul enun#urilor depinde de limba+ !i de fapte e)tra ling%istice. 1nali&a ade%rului
enun#uurilor idetific o component ling%istic !i una factual. Enun#urile analitice sunt enun#uri cu
componenta factual nul. Conform principiului clasic al semnifica#iei$ principiu formulat de /rege
!i Carnap$ semnifica#ia unui enun# const "n condi#iile ade%rului lui. 2rincipiul se ba&ea& pe
posibilitatea de a confirma sau infirma enun#uri i&olate. 1ceast posibilitate constituie e)presia unui
reduc#ionism radical ce nu poate e)plica rela#ia comple) a lmba+ului cu e)perien#a. In fapt$
semnifica#ia oricrui enun# depinde de "ntregul cunoa!terii.
Cele dou dogme ale empirismului sunt solidare$ "n %irtutea comunei lor originri "n
reduc#ionism0 dac se admite posibilitatea confirmrii sau infirmrii unui enun# i&olat$ se poate
admite !i e)isten#a unor enun#uri limit$ confirmabile "n absen#a componentei factuale.
1lternati%a la empirismul dogmatic o constituie abordarea cunoa!terii ca totalitate ce
"nfrunt e)perien#a numai de:a lungul grani#elor$ "ntr:un model 6olist de de&%oltare a !tiin#ei.
2otri%it acestuia$ semnifica#ie empiric are !tiin#a "n ansamblul ei$ nu fiecare dintre enun#urile ce o
alctuiesc. Intregul demersului !tiin#ific se afl "n contact cu e)perien#a de:a lungul grani#elor. Nicio
e)perien# particular nu este legat de un enun# i&olat. Un conflict cu e)perien#a la periferie
determin rea+ustri "n &ona central$ a enun#urilor teoretice.
Atiin#a se afl "n dubl dependen#$ de e)perien# !i de limba+. Ca instrument$ ea se
folose!te de stipulri ireductibile pentru a simplifica legile$ eficienti&'nd raportarea la lumea
sensibil.
Discursul desf!urat de Guine pstrea& cadrul ling%istic de anali& !i concep#ia %erifica#ionist a
semnifica#iei$ trsturi caracteristice empirismului logic. Din acest moti% este considerat o critic
din interior a celui din urm.
Po$iia epistemologic! a lui &. an O. 4uine raportat! la empirismul logic
2remise
comune0
Cadru ling%istic global de anali& a discursului !tiin#ific
1bordare %erifica#ionist a semnifica#iei
Rolul fundamental al obser%a#iei "n stabilirea ade%rului !i a
semnifica#iei
Deosebiri R. Carnap (repre&entant al empirismului
logic)
3. %an Orman Guine (repre&entant al
empirismului pragmatic)
E)ist o distinc#ie de natur "ntre
cunoa!terea analitic (logic !i
matematic) !i cunoa!terea
sintetic (!tiin#e factuale)
4ogica este un limba+$ nu o teorie
4ogica este analitic (e%ident$ fr
con#inut specific$ uni%ersal)
E)plicare metateoretic formalist a
conceptelor (prin anali& "n
conte)tul unui limba+ %id$ structurat
anterior teoriei)
Teorie atomist a semnifica#iei
(semnifica#ia "ntregului cunoa!terii
este determinat de semnifica#ia
pr#ilor !i fiecare enun# poate fi
confirmat sau infirmat i&olat)
<odel atomist de raportare a teoriei
!tiin#ifice la e)perien# (infirmarea
empiric a unui enun#$ parte
component a unei teorii$ pro%oac
infirmarea teoriei "n ansamblul ei$ "n
%irtutea raportrii i&omorfe la
realitate a propo&i#iilor protocolare)
Nu e)ist distinc#ie de natur$ ci
distinc#ie de grad "ntre
cunoa!terea analitic !i cea
sintetic
Nu e)ist distinc#ie de natur "ntre
limba+ !i teorie
4ogica este re%i&uibil
e)perimental (conform mecanicii
cuantice)
E)plicare metateoretic
naturalist a conceptelor (prin
"ntemeiere intuiti% "n conte)tul
limba+ului natural)
Teorie 6olist a semnifica#iei
(semnifica#ia oricrui element
este determinat de "ntegul
cunoa!terii !i enun#urile nu pot fi
confirmate sau infirmate i&olat)
<odel 6olist de raportare a teoriei
!tiin#ifice la e)perien#
(infirmarea empiric a unui
enun# la frontier cu e)perien#a
pro%oac rea+ustarea enun#urilor
din interiorul teoriei$ "n %irtutea
subdeterminrii empirice a
teoriilor
R1]ION14I,< CRITIC
>arl R. 2opper (7JL;:7JJM)
De numele lui 5arl #. Popper (7JL;:7JJM) se leag orientarea filosofic numit
ra$ionalism critic$ considerat reac#ie din primul %al la empirismul logic$ fr negarea presupo&i#iilor
fundamentale ale acestuia. Discursul lui 2opper se desf!oar pe coordonatele abordrii
ling%istice !i "n conte)tul "ntemeierii logice a !tiin#ei$ pstr'nd interpretarea empirist a teoriei
!tiin#ifice$ ca sistem de enun#uri$ !i "ncrederea "n e)isten#a unor norme anistorice de ra#ionalitate.
Criticile lui 2opper la adresa po&i#iei empirist logice %i&ea& inducti%ismul$ teoria confirmabilit#ii !i
discreditarea categoric a metafi&icii.
4ucrarea +ele dou pro%leme fundamentale ale teoriei cunoaterii$ elaborat la
sugestia lui @. /eigl$ membru al Cercului de la Diena$ !i publicat "ntr:o %ersiune prescurtat$ "n
7JFM$ sub titlul 5ogica cercetrii$ repre&int cea mai important scriere a lui 2opper. Notele !i
ane)ele adugate di%erselor edi#ii ale acesteia "nregistrea& e%olu#ia concep#iei epistemologice a
autorului.
2opper repro!ea& concep#iei inducti%iste de de&%oltare a !tiin#ei lipsa unui temei logic
pentru ra#ionamentele amplificatoare !i$ de asemenea$ imposibilitatea de a e)plica originea
propo&i#iilor elementare. In pri%in#a teoriei empiriste a confirmrii$ 2opper e%iden#ia& sofismul ce:i
st la ba& (deducerea antecedentului din confirmarea consec%entului) !i propune reducerea
preten#iilor de confirmare la testarea teoriilor. <ecanismul de testare este opera#ional pe un model
ipotetico:deducti% al !tiin#ei$ model pe care autorul "l propune ca alternati% la modelul inducti%
standard. Considerarea teoriei ca ansamblu deducti% de ipote&e condi#ionea& testarea acesteia
de deducerea consecin#elor ei empirice$ %erificabile e)perimental. Oric't de multe astfel de
consecin#e sunt %erificate e)perimental$ teoria nu poate fi considerat confirmat. Este$ "n sc6imb$
coro%orat$ concept gradual ce indic numrul !i se%eritatea testelor la care a fost supus teoria
!tiin#ific. Infirmarea unei singure consecin#e empirice falsific$ pe de alt parte$ teoria. Derificarea
este pro%i&orie$ semnific apropierea teoriei de ade%r. /alsificarea este definiti%. Inegalitatea
consecin#elor testrii e)perimentale se datorea& restric#iilor impuse de legile logicii !i +ustific
importan#a conceptului de falsifica%ilitate "n discursul popperian. Con#inutul empiric al unei teorii
este dat de numrul consecin#elor empirice ale acesteia. O teorie cu "nalt grad de generalitate are
multe consecin#e empirice !i$ implicit$ multe posibilit#i de falsificare prin testarea lor.
/alsificabilitatea func#ionea&$ "n acest conte)t$ cu statut de criteriu de ierar6i&are a teoriilor
concurente. Utili&area conceptului ca criteriu de demarca#ie permite respingerea preten#iilor de
!tiin#ificitate ale discursului speculati%$ fr a contesta con#inutul cogniti% al metafi&icii.
Atiin#a autentic are$ consider 2opper$ dimensiuni eroice. Eroismul ei %ine$ "n
concordan# cu concep#ia despre falsificabilitate$ din asumarea de ctre cercettori a riscului
infirmrii empirice a teoriilor !tiin#ifice "ndr&ne#e. Teoria trebuie "mpins spre testele cele mai
se%ere$ falsificarea ei trebuie stimulat. E!ecul testrii este e)ploatabil cogniti%$ consider autorul
5ogicii cercetrii$ "ntruc't sus#ine progresul cunoa!terii !tiin#ifice.
2entru 2opper$ aflat "n disput "n aceast pri%in# cu T6omas >u6n$ progresul !tiin#ific
este ra#ional !i se reali&ea& prin rsturnarea repetat a teoriilor !tiin#ifice !i "nlocuirea lor cu altele$
superioare. Ra#ionalitatea progresului pro%ine din posibilitatea de a decide logic asupra
superiorit#ii sau inferiorit#ii unei teorii$ "n raport cu predecesoarea ei. Deci&ia este luat dup
aprecierea caracterului re%olu#ionar !i conser%ati% al noii teorii. 1utorul 5ogicii cercetrii
e%iden#ia& lipsa de semnifica#ie a !tiin#ei normale "n istoria cunoa!terii !i pledea& pentru
perenitatea dimensiunii eroice a discursului !tiin#ific.
>arl R. 2opper consider 5ogica cercetrii e)punere a unei metodologii filosofice critice$ menit s
e%iden#ie&e suportul logic al demersurilor de cercetare !tiin#ific !i s corecte&e pre+udec#ile
opera#ionale "n acest conte)t. ,ub presiunea obiec#iilor %enite din di%erse direc#ii epistemologice$
obiec#ii fa%ori&ate de transparen#a cu care autorul "!i e)pune ideile$ acesta din urm "!i "ndulce!te$
"n numeroasele adugiri !i re%i&uiri fcute %ersiunii ini#iale a lucrrii$ criteriile de e%aluare a teoriilor
!tiin#ifice.
Dep!irea ira#ionalismului !i subiecti%ismului "n cunoa!tere este posibil$ consider 2opper "n
Prelegerile /enan +unoaterea i pro%lema raportului corp&minte (7JRJ)$ "n %irtutea e)isten#ei unei
lumi a con#inuturilor obiecti%e$ independente de condi#ionrile personale sau istorice ale actului
creator. 1ceast lume a treia$ con#in'nd produsele min#ii omene!ti$ deosebit de domeniul faptului
fi&ic !i de cel al psi6ismului
are realitate
furni&ea& criterii anistorice de ra#ionalitate
g&duie!te cunoa!terea obiecti% (teorii$ probleme !i argumente).
Toate organismele re&ol% probleme$ socote!te 2opper. ,c6ema formrii teoriilor0
27 (problema ini#ial) TT (teoria cere "ncerc rspunsul) EE (teste pentru eliminarea
erorilor)2; (noua problem aprut dup testare)....
e%iden#ia& e%olu#ia emergent prin re&ol%are de probleme.
2rincipala obiec#ie adus concep#iei epistemologice a lui 2opper %i&ea& inconsec%en#a
acestuia "n respingerea induc#iei. Conceptul de coroborare repre&int o reintroducere tacit a
acesteia$ "n msura "n care propune selectarea ipote&elor pe ba&a unor propo&i#ii particulare.
Discursul popperian ini#ial$ modificrile suferite ulterior de acesta !i completrile aduse lui
constituie puncte de referin# "n e%olu#ia epistemologiei.
Po$iia epistemologic! a lui 5.#. Popper raportat! la empirismul logic
2remise
comune
2erspecti% ling%istic asupra !tiin#ei
<etodic logic de cercetare a !tiin#ei
,ituare "n conte)tul "ntemeierii
E)isten#a unor reguli !i norme anistorice de ra#ionalitate
1propierea discursului filosofiei de riguro&itatea !tiin#ific
Ne!tiin#ificitatea metafi&icii
Deosebiri Empirism logic Ra#ionalism critic (>.R. 2opper)
1bordare inducti%ist a cre!terii
cunoa!terii
<odel standard al teoriilor
2roblema confirmrii teoriilor
Concept de confirmare
Criteriu de demarca#ie0
%erificabilitatea sensului enun#urilor
teoriei
Enun#urile metafi&icii nu au sens
E%iden#ierea aspectului sincronic
2rogresul !tiin#ific este liniar$
cumulati%
1bordare deducti%ist a cre!terii
cunoa!terii
<odel ipotetico:deducti% al
teoriilor
2roblema testrii teoriilor
Concept de coroborare
Criteriu de demarca#ie0
falsificabilitatea teoriei
Enun#urile metafi&icii nu sunt
!tiin#$ dar au con#inut cogniti%
E%iden#ierea aspectului diacronic
al !tiin#ei
2rogresul !tiin#ific are dou
dimensiuni$ este re%olu#ionar !i
conser%ati%
NOU1 /I4O,O/IE 1 ATIIN]EI
Orientarea epistemologic numit noua filosofie a tiin$ei este considerat po&i#ie
repre&entati% pentru cel de:al doilea %al de reac#ii critice la empirismul logic$ ale crui presupo&i#ii
generice le contra&ice. Noua filosofie a !tiin#ei se opune$ "n acela!i timp$ ra#ionalismului critic.
Orientarea este lipsit de unitate de metod !i stil. 1pari#ia ei este legat de preocuprile lui 2.#.
3anson (7J;M:7JRO) %i&'nd logica special a descoperirii. @anson "!i delimitea& ("n odelele
descoperirii$ 7JPK) discursul de po&i#ia lui @. Reic6enbac6$ pentru care filosofia !tiin#ei nu are
dreptul s aborde&e ra#ionalitatea alegerii ipote&elor$ ocup'ndu:se doar de anali&a criteriilor
alegerii acestora. Nu este$ de asemenea$ de acord cu concep#ia lui >.R. 2opper care scoate "n
afara domeniului de anali& logic momentul na!terii teoriei !tiin#ifice.
@anson e)ploatea& ideea ra#ionamentelor abducti%e$ propus de C6. R. 2eirce tocmai pentru
+ustificarea logic a descoperirii !tiin#ifice. 1bduc#ia este o inferen# retroducti%$ de la fapte la
ipote&a e)plicati% a acestora.
Criticii po&i#iei lui @anson au sus#inut c deosebirea modelului retroducti% de modelul ipotetico:
deducti% nu este semnificati%. @anson !i:a restr'ns treptat preten#iile de "ntemeiere logic rigic a
descoperirilor !tiin#ifice$ dar cercetrile epistemologice s:au desc6is la problematica gene&ei
teoriilor.
(ruparea constituit "n +urul acestei problematici pledea& pentru separarea ra#ionalit#ii !tiin#ei
de logicitatea ei. Cunoscut sub numele de noua filosofie a tiin$ei$ gruparea re%alori&ea&
distinc#ia fcut$ cu dou decenii "n urm$ de @. Reic6enbac6 ("n 'xperien$ i predic$ie$ 7JFK)
"ntre demersurile "n conte)tul +ustificrii !i demersurile "n conte)tul descoperirii. T6. Nic=les$ citat
de Ilie 2'r%u ("n *ntroducere n epistemologie)$ e%iden#ia& liniile acestei distinc#ii0
Conte)tul +ustificrii este normati% !i se refer la cone)iunile logice "ntre ideiQ
conte)tul descoperirii este descripti% !i se refer la cone)iunile psi6ologice "ntre
g'nduri.
Conte)tul +ustificrii este legat de testarea ipote&elorQ conte)tul descoperirii
este legat de ob#inerea ipote&elor.
Conte)tul +ustificrii este logicQ nu e)ist o logic a descoperirii.
Descoperirea nu poate fi ra#ionali&at$ este ilogic.
Descoperirea este nediscursi%$ nu poate fi reconstituit ca ra#ionament.
Conte)tul +ustificrii caracteri&ea& epistemologiaQ conte)tul descoperirii
caracteri&ea& psi6ologia$ istoria !i sociologia !tiin#ei.
4ucrrile repre&entan#ilor noii filosofii a !tiin#ei pledea& pentru superioritatea epistemologic a
conte)tului descoperirii. Discursul epistemologic iese$ "n acest conte)t$ din perspecti%a ling%istic
de abordare a faptului !tiin#ific. 4ogica "!i pierde statutul de ustensil necesar de anali& a
cercetrii !tiin#ifice$ iar ra#ionalitatea se do%ede!te istoric !i dependent de conte)t.
,copul "ntreprinderii epistemologice de%ine descrierea !i e)plicarea !tiin#ei reale. Reali&area lui
presupune o abordare socio:istoric a demersului de constituire !i e%olu#ie a discursului !tiin#ific.
Atiin#a este considerat proces "n desf!urare. Re&ultatele ei nu sunt independente de
dimensiunile psi6ologice$ sociale !i istorice ale momentului "n care apar. Condi#iile de testare
e)perimental sunt %ariabile istoric !i e%aluarea ipote&elor este dependent de presupo&i#iile
ontologice implicite. Din aceste moti%e$ teoriile !tiin#ifice sunt$ "n accep#iunea repre&entan#ilor noii
filosofii a !tiin#ei$ incomensurabile. Interesul epistemologilor din aceast orientare este "ndreptat
spre identificarea unit#ilor de con#inut cogniti% ale !tiin#ei !i spre elaborarea unor modele de
e%olu#ie "n concordan# cu "ncrctura psi6o:social !i istoric a demersului creati%.
Noua filosofie a !tiin#ei desf!oar o accep#iune necumulati% !i ira#ionalist a progresului
cunoa!terii. Disputa derulat pe aceast tem "ntre T6. >u6n$ repre&entantul cel mai de seam al
orientrii$ !i >.R. 2opper constituie un punct proteic de referin# "n epistemologie.
T6omas >u6n (7J;;:7JJR)
Structura revolu$iilor tiin$ifice (7JR;)
T/omas 5u/n (7J;;:7JJP) este repre&entantul cel mai de seam al noii filosofii a
!tiin#ei !i autorul lucrrii$ de referin# "n epistemologie$ numit Structura revolu$iilor tiin$ifice
(7JR;).
>u6n consider c modelul standard al empirismului logic !i criticile asociate lui nu furni&ea&
lmuriri cu pri%ire la modul "n care a e%oluat !tiin#a de:alungul timpului. <odelul este normati%$
indic'nd cerin#ele pe care trebuie s le "ndeplineasc o teorie pentru a fi !tiin#ific. >u6n
propune o sc6imbare de obiecti%$ "n spe# orientarea demersului epistemologic spre descrierea
!i e)plicarea demersului de cercetare !tiin#ific. 1ceast sc6imbare de obiecti% asocai& o
sc6imbare de metod$ "n spe# "nlocuirea anali&ei logic:matematice a disciplinei de+a
constituite cu cercetarea socio:istoric a constituirii !i e%olu#iei disciplinei !tiin#ifice.
Im aceasta din urm nu manualul este sursa principal de documentare. <anualul con#ine !tiin#
static$ nu poate e%iden#ia e%olu#ia cercetrii !tiin#ifice. 1lternati%a fericit la cercetarea manualelor
o repre&int articolele din re%istele de specialitate$ memoriile cercettorilor$ coresponden#a
acestora$ prefe#ele lucrrilor !tiin#ifice publicate. 1cestea surprind momentele principale "n
constituirea disciplinelor !tiin#ifice.
/actorul uman esen#ial "n cercetare nu este omul de !tiin# i&olat$ obser% astfel >u6n$ ci
comunit#ile !tiin#ifice$ adic gruprile de oameni de !tiin# din interiorul unei discipline care
"mprt!esc un set de ipote&e fundamentale !i principiile metodologice aferente lor. Cercetarea
epistemologic are$ "n acest conte)t$ un caracter pluridisciplinar$ altur'nd cuno!tin#e psi6ologice$
filosofice$ de sociologia !tiin#ei.
In e%olu#ia ei$ o disciplin !tiin#ific parcurge dou fa&e$ arat >u6n0 o fa& timpurie$
preparadigmatic$ !i fa&a de !tiin# matur$ paradigmatic.
In fa&a preparadigamtic a disciplinei e)ist mai multe comunit#i !tiin#ifice ri%ale$ responsabile de
disputele dintre !coli. 1ceste comunit#i ri%ale au puncte de %edere diferite pri%ind fundamentele
disciplinei. E)isten#a !i sus#inerea acestor puncte de %edere diferite risipesc timpul !i energia
cercettorilor. Nu e)ist un progres considerabil al cercetrii$ ci o permanent reluare a
problemelor.
In fa&a paradigmatic unul dintre punctele de %edere asupra fundamentelor disciplinei este
acceptat de ma+oritatea cercettorilor care alctuiesc astfel o singur comunitate !tiin#ific$
dominat. 1cel punct de %edere acceptat este numit de >u6n paradigm. Dup asumarea
acesteia$ cercetarea a%ansea& spre re&ol%area problemelor specifice.
2aradigma are un caracrter desc6is$ ea las suficiente probleme nere&ol%ate pentru a oferi c'mp
larg de acti%itate cercettorilor. 2aradigma con#ine0
ipote&e pri%ind fundamentele disciplinei
reguli metodologice pentru re&ol%area anumitor clase de probleme
aspecte metafi&ice (3eltansc6auung) presupuse de disciplin.
/a&a paradigmatic est ire%ersibil !i definiti%. Disciplinele au ritmuri inegale de de&%oltare !i
intr$ din acest moti%$ mai de%reme sau mai t'r&iu "n fa&a paradigmatic. Odat intrat "n aceast
fa&$ o disciplin trece printr:o succesiune de perioade de !tiin# normal !i !tiin# e)traordinar.
Atiin# normal este demersul desf!urat de cercettori dup impunerea paradigmei !i acceptarea
standardelor de cercetare comune. Cercettorii re&ol% problemele lsate desc6ise "n paradigma
respecti%. Despre aceste probleme se !tie c admit o solu#ie "n paradigm. >u6n le nume!te pe
acestea probleme puzzles. Ele au sens doar "n interiorul paradigmei. Cercettorii le caut$ rareori
spectaculos$ solu#iile. E)emple la "ndem'n pentru demersurile de cercetare din !tiin#a normal
sunt e)perimentele de i&olare a elemetelor c6imice pentru completarea tabelului lui <endelee% !i
predic#iile pri%ind traiectoriile planetelor.
Cu timpul$ apar probleme ce nu pot fi re&ol%ate "n interiorul paradigmei. 1cestea sunt anomalii.
1cumularea lor determin scderea "ncrederii cercettorilor "n paradigm !i curtarea unor
solu#ii care s re&ol%e cri&a de "ncredere. ,uccesi%$ cercettorii opea& pentru una dintre
urmtoarele solu#ii$ desf!ur'nd un demers de cercetare diferit de cel din !tiin#a normal$ adic
un demers de !tiin# e)traordinar0
ignorarea anomaliilor (pre&ente "n numr mic) !i continuarea cercetrilor pe ba&a paradigmei
elaborarea unei ipote&e ad:6oc care s "mpace anomaliile cu paradigma
sc6imbarea paradigmei$ adic re%olu#ia !tiin#ific.
,c6imbarea paradigmei presupune sc6imbarea comunit#ii !tiin#ifice dominante. 1cest fapt se
produce rar prin con%ertireQ de cele mai multe ori presupune apari#ia unei genera#ii noi de
cercettori.
Dup sc6imbarea de paradigm urmea& o nou periaod de !tiin# normal.
In fa&a paradigmatic se poate %orbi$ arat >u6n$ de dou forme de progres0 cel cumulati$
caracteristic !tiin!ei normale !i const'nd "n acumulare de solu#ii la problemele specifice
paradigmei$ fr descoperiri spectaculoase sau nout#i ma+ore !i$ respecti%$ cel necumulati$ prin
salt$ caracteristic !tiin#ei e)traordinare. Nu e)ist continuitate "ntre paradigme. 1cestea sunt$
consider >u6n$ incomensurabile. Noua paradigm aduce sc6imbri conceptuale$ dispari#ii$
modificri ma+ore$ apari#ii. 2aradigmele oprea& cu limba+e diferite$ sunt intraductibile. Nu se poate
stabili$ din toate aceste moti%e$ care con#inut cogniti% este mai mare. ,ingurul a%anta+ al noii
paradigme "l constituie capacitatea acesteia de a dep!i cri&a$ "n %ederea instaurrii calmului
necesar re&ol%rii de probleme pu&&les.
Concep#iei lui >u6n i s:au adus critici %i&'nd$ "n principal0
istorismul e)agerat$ corelat cu eliminarea componentei logico:matematice din aparatul
epistemologiei
presupunerea e)isten#ei unei componente ira#ionale "n acti%itatea omului de !tiin# (manifest "n
aleferea paradigmei)
banali&area acti%it#ii !tiin#ifice "n !tiin#a normal
circularitatea din definirea comunit#ii !tiin#ifice !i a paradigmei.
2entru re&ol%area situa#iei de circularitate$ >u6n propune fundamentarea epistemologic a
paradigmei !i fundamentarea sociologic a comunit#ii !tiin#ifice.
Caracteristicile abordrii progresului !tiin#ei din perspecti%a lui >.R. 2opper !i a lui T6. >u6n
Caracteristici
comune
1ntireduc#ionism
1ntiinduc#ionism
,tudiul dinamicii cunoa!terii !tiin#ifice
Respingerea modelului cumula#ionist al progresului
2roces re%olu#ionar de trecere de la o teorie !tiin#ific la succesoarea ei
Re&ol%area problemelor este caracteristic esen#ial a practicii !tiin#ifice
(ene&a ipote&elor !tiin#ifice nu este anali&abil logic
Deosebiri >. R. 2opper (ra#ionalism critic) T6. >u6n (noua filosofie a !tiin#ei)
Dinamica produselor unei !tiin#e
optimale
Unitatea de semnifica#ie0 ipote&a
Unitatea de %alidare a cunoa!terii0
indi%idul
Orice obser%a#ie este raportabil
logic la consecin#ele unei teorii !i
mul#imea acestora din urm este
determinat
4ogica descoperirii se refer la
e%olu#ia unei lumi a cunoa!terii
obiecti%e$ independente de subiectul
cunosctor
2rogresul !tiin#ific este "n
concordan# cu principiul
coresponden#ei
2rogresul !tiin#ific are dou laturi$
re%olu#ionar !i conser%ati%$ de
discontinuitate !i de continuitate
(noua teorie contra&ice teoria
anterioar$ dar e)plic succesul
acesteia)
Istoria !tiin#ei re#ine numele celor ce
fac !tiin#a autentic (eroic)
2rogresul cunoa!terii "nseamn
apropiere treptat a acesteia de
ade%r
2rogresul !tiin#ific poate fi afirmat
ra#ional (este ra#ional decidabil dac
o teorie este superioar precedentei)
Dinamica producerii unei !tiin#e
reale
Unitatea de semnifica#ie0
paradigma
Unitatea de %alidare a cunoa!terii0
comunitatea !tiin#ific
Raportul teoriei cu realitatea nu
este strict determinabil logic
4ogica !i metodologia nu
furni&ea& rspunsuri complete la
problematica !tiin#ei !i$ din acest
moti%$ trebuie dep!ite
Istoria !tiin#ei este sum de
muta#ii paradigmatice
,ingurul progres !tiin#ific legitim
este "nregistrat "n perioadele de
!tiin# normal
<a+oritatea oamenilor de !tiin#
fac !tiin# normal
E%olu#ia cunoa!terii nu are un
scop determinat
2aradigmele sunt
incomensurabile
2aul >. /eCerabend (7J;M:7JJM)
1mpotriva metodei (7JOP)
Paul 5. 6e7era'end (7J;M:7JJM)$ repre&entant de seam al noii filosofii a !tiin#ei$ este autorul
lucrrii intitulate 1mpotriva metodei (7JOP).
4ucrarea propune e)tinderea perioadei numit de >u6n Te)traordinar8 la "ntregul cercetrii
!tiin#ifice. 2rogresul este posibil "n absen#a constr'ngerilor metodologice. E)ploat'nd accentele
ira#ionaliste din scrierea lui >u6n$ /eCerabend pledea& pentru anar6ism epistemologic. 2rogresul
este re&ultatul confruntrilor libere$ "n conte)tul opera#ionalit#ii principiului de toleran#
epistemologic0 orice metod este bun dac duce la re&ultatul dorit. 1cti%itatea omului de !tiin#
se a!ea&$ consider /eCerabend$ sub semnul dadaismului.
Caracteristica definitorie a !tiin#ei este$ arat /eCerabend$ capacitatea de a progresa. Atiin#a se
afl "n permanen# "n progres$ e mereu !tiin# e)traordinar "n terminologia lui >u6n$ demers care
nu accept ipote&e !i reguli metodologice comune$ pun'nd la "ndoial %ec6ea paradigm !i
pregtind apari#ia paradigmei noi. Atiin#a$ arat /eCerabend$ e liber de orice constr'ngere
metodologic. Orice teorie epistemologic trebuie s accepte libertatea !tiin#ei !i a cercettorului
pentru a +ustifica posibilitatea progresului. De aici anar6ismul epistemologic. 1ceast po&i#ie are
c'te%a consecin#e0
1. Cercetarea !tiin#ific nu se desf!oar dup o metodologie stabilit anterior$ nu e)ist o
metod !tiin#ific impus. Deconstruc#ia metodei$ sus#inut de /eCerabend$ este un demers
specific postmodernismului. Regulile metodologice "mpiedic progresul "ntruc't sunt
conser%atoare. Totu!i$ nu este %orba despre despre respingerea oricrui apel la metod$ ci
de respingerea ideii de e)isten# a unei metodologii general %alabile pentru !tiin#e.
<etodele de an%ergur limitat re&ol% probleme specifice. Raportul dintre !tiin# !i metod
este gu%ernat de principiul toleran#ei0 orice metod este bun dac duce la re&ultatul
urmrit.
Cercettorul are libertatea deplin "n alegerea metodei utile de cercetrilor sale. 2entru
!tiin# nu e)ist moral. Orice demers metodologic normati% este respins. De aici conota#ia
de dadaism a po&i#iei lui /eCerabend.
2rincipiul toleran#ei implic negarea e)isten#ei unei paradigme unice. Cercettorii de&%olt
strategii proprii$ personali&ate de cercetare. In conte)tul pluralist al coe)isten#ei teoriile
ri%ale !i concurente$ progresul se na!te "n mul#imea alternati%elor$ a confruntrilor.
5. 1dmiterea inter%en#iei unor mecanisme ira!ionale "n alegerea teoriilor sau ipote&elor de
lucru. 1ceste alegeri sunt deci&ii luate "n func#ie de prerile ma+orit#ii !i de trsturile de
personalitate ale cercettorilor$ nu dup criterii obiecti%e. Deci&ia !tiin#ific este similar
celei politice$ sensibil la propagand !i persuasiune.
C. Teoriile !tiin#ifice sunt incomensurabile. Consecin#ele (e)perimentale) ale teoriilor discern
"ntre teroiile ri%ale$ dar orice limba+ de obser%a#ie este anga+at teoretic.
2.>. /eCerabend este autorul distinc#iei sintagmatice "ntre abordarea !tiin#ei prin metoda
antropologului8 !i metoda logicianului. <etoda antropologului const "n studierea comunit#ii
!tiin#ifice din punct de %edere al comportamentului !i orientrii ei ideatice. <etoda logicianului
e)aminea& rela#ia teoriei !tiin#ifice cu modelul ideal. /eCerabend %alori&ea& po&iti% metoda
antropologului. In fapt$ demersurile tuturor repre&entan#ilor noii filosofii a !tiin#ei se a!ea& sub
semnul acesteia.
,t. Toulmin (7J;;: )
*ntelectul uman (7JO;)
St. Toulmin (7J;;:) se "nscrie$ de asemenea$ "n linia noii filosofii a !tiin#ei. 4ucrarea sa$
*ntelectul uman (7JO;)$ este o "ncercare de elaborare a unui model e%olu#ionist al de&%oltrii
!tiin#ei$ model care s furni&e&e rspunsurile la urmtarele "ntrebri0
Ce anume se modific atunci c'nd !tiin#a este "n progres[
Cum se petrec aceste modificri[
1. Toulmin identific drept suport al sc6imbrilor "n !tiin# conceptele !tiin#ifice !i criteriile de
selec#ie a acestora.
conceptele !tiin#ifice0 grupate "n popula#ii de concepte$ acestea generea& "n timp discipline
!tiin#ifice distincte. Cercetarea epistemologic %i&ea& e%olu#ia disciplinelor astfel constituite.
2erspecti%a ling%istic$ arat critic Toulmin$ referindu:se la propo&i#ii masc6ea& conceptele.
,c6imbrile conceptuale urmresc un model e%olu#ionist$ "n care popula#ia de concepte este
similar speciei$ mediul este cel institu#ional !i ino%a#iile conceptuale sunt acceptate similar
printr:un proces similar selec#iei naturale. ,tudiul !tiin#ific "n legtur cu mediul social
conturea& o ecologie social a !tiin#ei. Omul de !tiin# este element al mediului social !i
pro%ocator al selec#iei ino%a#iilor conceptuale.
criteriile de selec#ie0 Omul de !tiin# utili&ea& "n selectarea ino%a#iilor conceptuale trei tipuri de
criterii0 cantitatea de noutate adus de o modificare conceptual
con#inutul ino%a#iei
tipurile de ino%a#ie ce pot fi acceptate "n tradi#ia !tiin#ific a disciplinei
Criteriile ce ac#ionea& la un moment dat "n mecanismul selec#iei determin ra#ionalitatea !tiin#ei la
momentul respecti%. Ra#ionalitatea este un parametru relati%. Odat cu ac6imbrile de mediu$ "n
trecerea de la o etap la alta se modific !i criteriile de selec#ie utili&ate.
5. E)ist "n e%olu#ia !tiin#elor dou tipuri de sc6imbri$ arat Toulmin0
cumulati%e$ prin selec#ia ino%a#iilor !i astfel$ introducerea lor "n tradi#ie)
necumulati%e$ prin apari#ia unor noi criterii de selec#ie. <odificarea criteriilor de selec#ie re%olu#ii
!tiin#ifice. 2rincipalul factor "n producerea acestora este apari#ia unei genera#ii noi de cercettori.
Imre 4a=atos (7J;;:7JOM)
+riticism i creterea cunoaterii (7JOL)
Teoria lui >u6n$ arat 4a=atos$ nu e)plic unele fenomene constatate "n istoria !tiin#ei$ de
e)emplu nu e)plic faptul c$ de!i respins de teoria realti%it#ii$ mecanica neBtonian continu s
func#ione&e cu succes. Nu poate e)plica nici faptul c$ de!i nu e)istau suficiente argumente "n
fa%oarea ei$ teoria lui Copernic a sf'r!it prin a fi adoptat. Intr:o tentati% de e)plicare a acestui
fapt$ 4a=atos a%ansea& ideea e)isten#ei unor pr#i ale teoriilor imune la e)perien#$ adic
neafectate de re&ultatele niciunui test empiric. 1ceste pr#i constituie nucleul tare al teoriei (e)0
rela#ia dintre for#$ mas !i accelera#ie "n mecanica neBtonian).
In +urul nucleului se constituie succesi% sau simultan mai multe teorii$ alctuind centura de
protecie a nucleului. 1ceasta este cea care prime!te !ocul testelor empirice.
Din nucleul de cercetare pornesc e)tinderi teoretice$ alctuind programul de cercetare. Ca mul#ime
a teoriilor cu acela!i nucleu$ acesta este re&ultatul unei for#e generati%e$ euristice. <rimea acestei
for#e d capacitatea programului de a reali&a noi e)tinderi din nucleu$ pentru a rspunde
pro%ocrilor testelor empirice.
Euristica are o dimensiune po&iti%$ legat de de&%oltarea programului de cercetare$ !i o
dimensiune negati%$ legat de respingerea asaltului testelor empirice. C'nd nucelul "!i epui&ea&
for#a euristic$ acesta este "nlocuit.
4a=atos contest posibilitatea e)perimentelor cruciale$ "n %irtutea imunit#ii nucleelor la testele
empirice. Nucleele preferabile nu pot fi selectate "n func#ie de re&ultatele acestora. ,ingurul criteriu
de slec#ie este for#a euristic$ generati% a nucleelor.
4arrC 4audan (7JM7:)
Progresul i pro%lemele sale (7JOO)
4audan propune un alt model al de&%oltrii !tiin#ifice$ ba&at pe un concept nou de ra#ionalitate.
<odele teoretice anterioare au e!uat$ arat acesta$ datorit ne"n#elegerii specificului ra#ionalit#ii
!tiin#ei. In aceste concep#ii anterioare$ ra#ionalitatea este socotit cau& a progresului !i criteriu
fundamental "n e%aluarea acestuia. 1portul de ra#ionalitate al unei teorii este determinat dup
criterii semantice (ade%r$ coroborare). 2otri%it acestora$ teoria e cu at't mai ra#ioanl ( !i mai
bun surs de progres) cu c't este mai aproape de ade%r sau mai "nalt coroborat.
Criteriile acestea sunt dificil de aplicat$ arat 4audan. ,unt neopera#ionale$ greu de cuantificat.
,olu#ia alternati% propus de 4audan const"n "nlocuirea criteriilor semantice cu un criteriu
pragmatic (de tipul opera#ionalit#ii sau cuantificabilit#ii)
Obiecti%ul !tiin#ei de:a lungul e%olu#iei ei a constat "n re&ol%area de probleme. O teorie este
formualt pentru a da o solu#ie unei clase anumite de probleme. Capacitatea unei teorii de a
re&ol%a probleme repre&int un criteriu de ra#ionalitate.
2roblemele pe care cercetarea !tiin#ific le are de re&ol%at sunt de natur empiric !i de natur
conceptual.
Pro'lemele empirice cer rspunsuri pri%ind lumea$ realitatea. Ele sunt dependente de teorie0 au
sens$ admit rspunsuri numai raportate la o teorie anumit. 1u caracter istoric$ se pun "ntr:o
anumit perioad$ apoi dispar. Ele apar "n urma constatrii unor fapte !i sunt de trei tipuri0
re&ol%ate$ nere&ol%ate !i anomalii.
O problem e re&ol%at c'nd enun#ul re&ol%rii ei poate fi dedus dintr:o teorie. Re&ol%area e
relatic la o anumit teorie. Diferite teorii re&ol% diferite probleme. O problem poate fi re&ol%at
"ntr:o teorie !i nere&ol%at in alta. 2roblemele nere&ol%ate sunt relati%e la o teorieQ ele cer
det%oltarea teoriei sau elaborarea alteia. 1nomaliile sunt probleme empirice cu re&ol%ri diferite "n
teorii diferite sau probleme re&ol%ate "n unele teorii !i nere&ol%ate "n altele.
Pro'lemele conceptuale$ ignorate mult timp de cercetarea epistemologic$ sunt cele pe care
>u6n le locali&ea& "n fa&a preparadigmatic a unei discipline$ socotindu:le piedici "n calea
progresului. Ele sunt probleme de ordin secund care nu rpi%esc realitatea empiric ci modul "n care
sunt re&ol%ate problemele empirice. 2roblemele conceptuale sunt de dou tipuri0 interne !i e)terne.
Pro'lemele interne %i&ea& fundamentul unei teorii !i modul "n care teoria re&ol% problemele.
Pro'lemele e(terne %i&ea& aprarea teoriei "n confruntrile cu teoriile ri%ale.
,copul !tiin#ei este ma)imi&area numrului de probleme re&ol%ate !i reducerea numrului
celorlalte tipuri de probleme. Conform criteriului pragmatic$ o teorie este mai bun dac numrul
problemelor re&ol%ate de ea este mai mare dec't "n ca&ul altei teorii.
Teoriile pot fi grupate dup strategia utili&at "n re&ol%area problemelor "n tradi#ii de cercetare (e).
atomismul). /iecare tradi#ie ara un numr de teorii succesi%e sau simultane care o e)emplific !i o
constituie. /iecare tradi#ie repre&int un anga+ament metafi&ic !i metodologic.tradi#iile de cercetare
pot "mbrca forme diferite$ "ntin&'ndu:se pe o lung perioad de timp.
#aportul dintre tradiia de cercetare 8i teoriile speci"ice tradiiei are$ arat 4audan$ c'te%a
trsturi caracteristice0
teoriile unei tradi#ii sunt adesea ri%ale sau contradictorii
tradi#iile au caracter normati%$ nu sunt testabile empiric !i nu au func#ii e)plicati%e sau predicti%eQ
teoriile lor sunt testabile !i predicti%e
prin metafi&ica aferent !i metodologia presupus$ tradi#iile determin mrimea !i con#inutul
clasei de probleme ce pot fi re&ol%ate de teoriile specifice
capacitatea unei teorii de a re&ol%a probleme depinde de eficien#a tradi#iei din care face parte
raportul tradi#iei cu teoriile ei nu este unul de implica#ie logic0 pot s apar teorii ri%ale !i
contradictorii "n cadrul aceleia!i tradi#ii
c6iar dac apar teorii independente de tradi#iile recunoscute la un moment dat$ acestea %or fi
nglobate la un moment ulterior "ntr:o tradi#ie nou aprut.
Tradi#iile de cercetare "ndeplinesc c'te%a "uncii0
determin !i delimitea& domeniul problemelor re&ol%abile de ctre o teorie
diri+ea& de&%oltarea selecti% a teoriilor (au rol constr'ngtor)
con#in !i furni&ea& indica#ii pri%ind modul "n care teoriile pot fi de&%oltate pentru a le spori
capacitatea de a re&ol%a probleme
ra#ionali&ea& !i +ustific teoriile specifice
influen#ea& dar nu determin "n totalitate concep#ia despre lume
4audan indic trei criterii de ealu are a tradi#iilor ce cercetare $ anume0
adecarea0 o tradi#ie este mai adec%at dec't alta dac cea mai recent teorie de&%oltat de ea
este superioar (cu capacitate mai mare de a re&ol%a probleme) celei mai recente teorii
de&%oltatede cealalt teorie.
progresul glo'al (e%olu#ia "n timp a adec%rii)0 o tradi#ie poate genera "n timp teorii cu
capacitate de re&ol%are a problemelor din ce "n ce mai mare "n raport cu alt tradi#ie.
tendin#a de progres0 capacitatea unei tradi#ii de a genera teorii superioare "n raport cu tradi#ia
ri%al (e)isten#a temeiurilor pentru a considera c o tradi#ie %a putea produce "n %iitor teorii
superioare).
Criteriile de e%aluare se aplic "n dou conte)te diferite$ anume0
conte(tul accept!rii0 de natur sincron$ acesta %i&ea& modul "n care tradi#iile satisfac criterile
amintite la un moment dat0 este acceptat tradi#ia ce satisface criteriile "nmsur mai mare.
conte(tul urm!ririi0 de natur diacronic$ acesta %i&ea& compararea tradi#iilor din punctul de
%edere al perspecti%elor pe care le ofer.
4audan indic modul de sc/im'are a tradiiilor (dinamica lor) 0
O tradi#ie e%oluea&. E%olu#ie ei pro%oac sectuirea posibilit#ilor de elaborare de teorii sau
modificarea teoriilr anterioare pentru a le spori capacitatea de re&ol%are a problemelor. In paralel
apar noi tradi#ii$ promi#toare. Ele tre&esc intresul cercettorilor !i sunt utili&ate pentru producerea
de teorii noi. Utili&area noilor tradi#ii repre&int re%olu#ii !tiin#ifice. ,pre deosebire de T6. >u6n$
4audan consider c o tradi#ie este "n permanen# supus %erificrii !i criticilor pri%ind
fundamentele ei$ c nu e)ist perioade cu ade%rat normale sau e)traordinare. In orice moment al
cercetrii !tiin#ifice se "mpletesc caracteristicile celor dou tipuri de cercetare.
4audan propune o relaie a raionalit!ii cu progresul diferit de cele conturate "n modelele
anterioare (pentru care teoria este cu at't mai ra#ional cu c't con#ine mai mult ade%r !i progresul
este o consecin# a ra#ionalit#ii)0
2rogresul trebuie +udecat dup criterii pragmatice$ "n spe# tot dup capacitatea de re&ol%are de
probleme. In acest ca&$ ra#ionalitatea este un Spara&it al progresului8. Cu c't o teorie e mai
progresist$ cu at't are o capacitate de a re&ol%a probleme mai mare$ adic e mai ra#ional.
Concep#iei epistemologice a lui 4audan i s:au adus$ de asemenea$ critici0
4audan ocole!te fr s re&ol%e problema epistemologic a %alorii de ade%r a discursului
!tiin#ific !i a referin#ei teoriei !tiin#ifice.
Concep#ia lui 4audan este riscant "ntruc't "n acord cu ea toate alegerile fcute "n trecut de
oamenii de !tiin# pot fi socotite la fel de ra#ionale dac la momentul respecti% repre&entau un
progres.
Criteriul pragmatic al re&ol%rii de probleme este aplicabil numai "n msura "n care se presupune
c problemele !tiin#ifice nu se modific "n timp (altfelnu se pot compara tradi#iile actuale cu cele
anterioare pentru a le considera un progres "n cunoa!tere).
(erard @olton (7J;;:)
*nven$ia tiin$ific (7JK;)
Epistemologia operea&$ arat @olton$ cu dou accep#iuni ale termenului tiin$. Termenul se
refer$ pe de o parte$ la reali&rile !tiin#ifice$ adic la !tiin#a de+a constituit$ !i$ pe de alt parte$ la
acti%itatea de cercetare !tiin#ific$ adic la !tiin#a nsc'nd. 1ceast ultim component a fost
destul de mult %reme ignorat de epistemologi. ,pre ea "!i "ndreapt @olton aten#ia.
In !tiin#a nsc'nd$ diferit de !tiin#a ra#ional constituit de+a$ sunt pre&ente elemente de
ira#ionalitate. 1cti%itatea cercettorului nu respect "n mod absolut canoane ra#ionale. Doi
cercettori interpreteau diferit acela!i fapt.
2entru !tiin#a de+a constituit componenta empiric !i cea analitic sunt suficiente pentru a
caracteri&a orice enun# !tiin#ific. 1cesta se gse!te "n planul empirico:analitic. Dar planul empirico:
analitic nu poate cuprinde !tiin#a nsc'nd. 1ceasta operea& cu presupo&i#ii ce nu apar#in nici
empiricului$ nici analiticului. Ele constituie componenta ira#ional a !tiin#ei$ t/emata. Un robot$ un
calculator nu pot aduce ino%a#ii "n cercetarea !tiin#ific deoarece le lipse!te abilitatea t6ematic.
RE4ED1N]1 E2I,TE<O4O(IC^ 1 ,C@I<5^RII DE 21R1DI(<^ IN /IHIC1 ,EC. ..
/i&ica teoretic a constituit "n prima +umtate a secolului .. terenul unei dispute ideatice cu
mare "ncrctur epistemologic. 2iels Bo/r (7KKP:7JR;)$ sus#inut de &erner 3eisen'erg (7JL7:
7JOR)$ &ol"gang Pauli (7JLL:7JPK) !i Ma( Born (7KK;:7JOL)$ pe de o parte$ !i Al'ert Einstein
(7KOJ:7JPP)$ Er%in Sc/r9dinger (7KKO:7JR7) !i Louis de Broglie (7KJ;:7JKO)$ pe de alt parte$
au de&%oltat interpretri contradictorii referitoare la semnifica#ia modalit#ii cuantice de
repre&entare a lumii. E)igen#ele clasice ale descrierii naturii$ "n %igoare "n perioada declan!rii
disputei$ %i&au continuitatea proceselor naturale$ determinismul !i deri%abilitatea tuturor
caracteristicilor de stare ale unui sistem din caracteristicile strii lui anterioare. Orientrile !tiin#ifice
aflate "n disput se raportea& distinct la aceste e)igen#e.
Teoria cuantelor se conturea& "n fi&ic "n +urul conceptelor de Tcuant de ac#iune8$ propus
de <a) 2lanc=$ Tcuant de lumin8$ propus de 1. Einstein !i Tstructur cuantic a atomului8$
substrat al modelului atomic al lui N. 5o6r !i 1. ,ommerfeld. <ecanica cuantic$ sau noua teorie a
cuantelor$ are la ba& mecanica matricial a lui 3. @eisenberg !i <. 5orn !i mecanica ondulatorie
a lui E. ,c6r?dinger$ ca modalit#i de repre&entare matematic a structurii atomului. 1ceste
modalit#i constituie suportul unor interpretri epistemologice di%ergente$ referitoare la natura
dual a particulelor elementare.
In opo&i#ie cu tentati%ele lui E. ,c6r?dinger !i 4. de 5roglie de acordare a e)igen#elor clasice
de descriere a naturii cu mecanica cuantic$ prin mecanic ondulatorie !i teoria dublei solu#ii$ 3.
@eisenberg a%ansea& ideea accesrii domeniului microfi&ic prin prisma rela#iilor de incertitudine.
1cestea redau limitarea produsului dintre nedeterminarea coordonatelor spa#iale !i cea a
impulsului electronului la %aloarea cuantei de ac#iune a lui <. 2lanc= (_)`_p)a6$ poate % aduce i
aminte)$ fiind +ustificate de demonstrarea de ctre @eisenberg ("n articolul Despre con$inutul intuitiv
al cinematicii i mecanicii cuantice$ 7J;O) a dependen#ei preci&iei de determinare e)perimental a
electronului de lungimea de und a ra&ei luminoase utili&ate "n acest scop.
Niels 5o6r sus#ine$ "n #eoria atomic i descrierea fenomenelor (7J;O)$ c orice obser%a#ie
sau msurare !tiin#ific implic interac#iunea instrumentelor cu sistemul obser%at sau msurat.
Considerarea instrumentului !i a sistemului fi&ic in%estigat prin intermediul acestuia ca "ntreg
indisociabil afectea& posibilitatea de utili&are a conceptelor fi&icii clasice "n abordarea
fenomenelor atomice. In acest conte)t$ 5o6r i @eisenberg elaborea& principiul
complementarit#ii$ referitor la aplicarea conceptelor mecanicii ondulatorii !i corpusculare "n
abordarea domeniului microfi&ic$ !i sublinia& necesitatea descrierii probabilistice a caracteristicilor
de stare ale obiectelor fi&icii cuantice.
Contopirea po&i#iilor lui N. 5o6r !i 3. @eisenberg a generat interpretarea standard a
mecanicii cuantice$ caracteristic *colii de la Copen/aga. ,us#intorii ei s:au ferit s o ata!e&e
%reunei orientri filosofice constituite "n epoc.
3. @eisenberg introduce "n discursul epistemologic conceptul de teorie nc!is ce
circumscrie un sistem a)iomatic necontradictoriu de repre&entare ideali&at peren a naturii.
Dalabilitatea absolut a teoriei "nc6ise este argumentat istoric !i se ba&ea& pe caracterul
compact !i confirmabilitatea ei e)perimental. @eisenberg e%iden#ia& patru teorii "nc6ise "n fi&ic0
mecanica neBtonian$ termodinamica static$ teoria restr'ns a relati%it#ii !i teoria cuantic
nerelati%ist. Intre acestea se stabilesc raporturi de discontinuitate conceptual !i continuitate
metodologic. Teoriile "nc6ise de%in prealabili metodologici ai cunoa!terii. 2rogresul !tiin#ei este
redat prin succesiunea teoriilor "nc6ise. @eisenberg pre&int de&%oltarea cunoa!terii !tiin#ifice ca
pe un proces cu trei fa&e0 constituirea !i e%olu#ia unei teorii "nc6ise (desf!urarea structurilor
abstracte)$ apari#ia unor dificult#i ma+ore "n aplicarea teoriei "nc6ise (de&ordine !i nesiguran#) !i
trecerea la o alt teorie "nc6is (sc6imbarea structurilor de g'ndire).
N. 5o6r de&%olt o concep#ie asemntoare referitoare la e%olu#ia !tiin#ei$ concep#ie ba&at
pe conceptul de generalizare ra$ional. Cei doi semnificati%i sus#intori ai interpretrii standard a
mecanicii cuantice abordea& problematica re%olu#iilor !tiin#ifice prin prisma principiului de
coresponden#.
1lturi de E. ,c6r?dinger !i de 4. de 5roglie$ ale cror "ncercri de men#inere a discursului
fi&icii "n parametrii supo&i#iilor fundamentale clasice au fost men#ionate anterior$ 1. Einstein
desf!oar un demers$ "ndelung sus#inut$ de discreditare a interpretrii standard. 2entru ad%ersarii
acestei interpretri$ admiterea caracterului ireductibil probabilist al mecanicii cuantice este
incompatibil cu spiritul cunoa!terii !tiin#ifice. 4ui Einstein "i displace limitarea unei teorii fi&ice la
descrierea unor situa#ii posibile$ nu reale$ !i sus#inerea completitudinii acestei descrieri. Incercrile
repetate de a construi e)perimente mentale care s infirme rela#iile de nedeterminare sunt semnul
acestui disconfort epistemologic. Einstein consider c incapacitatea mecanicii cuantice de a
caracteri&a complet sistemele atomice indi%iduale afectea& pertinen#a ei "n e)plicarea
caaracterului dual al substan#ei !i "n descrierea sistemelor atomice comple)e. <ecanica cuantic$
probabilist !i incomplet$ nu poate constitui ba&a fi&icii teoretice. ,pre deosebire de aceasta$ o
%iitoare teorie unitar a c'mpului$ determinist !i complet$ ar respecta condi#iile uni%ersal %alabile
de descriere a realit#ii fi&ice !i criteriul de eficien#$ dat de raportarea numrului a)iomelor !i
conceptelor de ba& la aplica#iile empirice ale teoriei.
1titudinea lui Einstein referitoare la statutul !i imperfec#iunile mecanicii cuantice$ repetat
e)primat "n articole !i prelegeri$ !i:a gsit formularea paradigmatic "n articolul publicat "mpreun
cu 5. 2odols=C !i N. Rosen sub titlul Poate fi considerat descrierea fcut de mecanica cuantic
realit$ii completB (7JFP). 1rgumenta#ia desf!urat "n articol se ba&ea& pe urmtoarele
premise (cf. <ircea /lonta "n +uv)nt nainte la lucrarea lui Da%id 5o6m$ Plenitudinea lumii i
ordinea ei)0
-L Criteriul realit#ii (o teorie fi&ic descrie e%enimente !i procese reale$ independente de
obser%ator !i de dispo&iti%ul de obser%are)
-7 Criteriul completitudinii (teoria este complet dac fiecrui element al realit#ii "i
corespunde un element "n teorie)
-; Criteriul %alidit#ii (predic#iile mecanicii cuantice sunt %alide e)perimental)
-F Criteriul separabilit#ii (dou obiecte care nu interac#ionea& sunt separate !i
ac#iunea asupra unuia nu este resim#it de cellalt).
1utorii articolului construiesc un e)periment mental "n care imaginea& separarea celor dou
particule ale unui sistem atomic !i msurarea caracteristicilor de stare ale uneia dintre particule. In
%irtutea apartenen#ei comune la sistemul ini#ial$ pe ba&a acestor msurtori ar trebui s poate fi
indicat e)act !i starea celeilalte particule$ c6iar dac aceasta se afl la mare distan de prima.
Imaginarea solu#iilor de eliminare a acestei situa#ii parado)ale impune$ prin reducere la absurd$
incompletitudinea mecanicii cuantice "n condi#iile respectrii premiselor de argumentare0 dac s:ar
presupune c particulele ac ionea& la distan $ ac iunea lor rm'n'nd nesc6imbat odat cu
mrirea distan ei$ ar fi "nclcat principiul separabilit iiQ dac s:ar presupune c subiectul
cunosctor ac ionea& telepatic asupra particulelor$ ar fi "nclcat criteriul separabilit iiQ criteriul de
%alabilitate nu poate fi pus la "ndoial$ a adar$ pentru a respecta principiile realit ii i
separabilit ii$ trebuie s se srenun e la criteriul completitudinii0 mecanica cuantic nu e complet.
Conclu&ia articolului$ impecabil din punct de %edere logic$ nu poate fi atacat dec't prin
modificarea premiselor. 2. Bo/r amendea& operarea cu criteriul separabilit ii (art'nd c
sistemul alctuit din cele dou particule este un "ntreg indi%i&ibil care nu poate fi anali&at prin
descompunere) i sus#ine inadec%area criteriului clasic al realit#ii fi&ice "n domeniul fenomenelor
cuantice. 4a ni%el atomic$ consider conductorul Acolii de la Copen6aga$ interac#iunea dintre
sistemul fi&ic msurat !i dispo&iti%ele e)perimentale este esen#ial$ intr'nd "n descrierea oricrei
realit#i fi&ice. In acest conte)t$ imposibilitatea de a determina toate caracteristicile microparticulei
nu do%ede!te incompletitudinea mecanicii cuantice$ ci dependen#a e)isten#ei fi&ice a
caracteristicilor respecti%e de dispo&iti%ele e)perimentale. N. 5o6r consider complet mecanica
cuantic !i +ustific aceast completitudine "n %irtutea principiului coresponden#ei. 2rincipiul
limitea& aplicabilitatea legilor mecanicii clasice la ac#iuni fi&ice mari "n raport cu cuanta de ac#iune
!i la mi!cri ale corpurilor cu %ite&e mici "n raport cu %ite&a luminii$ stabilind "nlocuirea legilor
mecanicii clasice cu legile mecanicii cuantice !i ale teoriei relati%it#ii "n ca&ul nerespectrii
condi#iilor de aplicabilitate ale celor dint'i. Teoriile clasice de%in$ "n acest conte)t$ ca&uri particulare
ale teoriilor moderne.
Discursul de&%oltat de repre&entan#ii Acolii de la Copen6aga !i de <. 5orn$ apropiat
ideologic de aceasta$ este caracteri&at de <ircea /lonta ("n Perspectiv filosofic i ra$ionalitate
tiin$ific) drept empirist$ critic !i 6olist. Discursurile ad%ersarilor interpretrii standard a mecanicii
cuantice sunt apreciate ca ra#ionaliste$ necesitariste$ absolutiste. Indelungata lor "mpletire "ntr:o %ie
contro%ers impulsionea& considerabil demersurile epistemologice ulterioare.
:aid Bo/m (7J7O:7JJ;)$ "ncerc'nd o "mpcare a ad%ersarilor$ sugerea& ideea unei
teorii cu parametri ascun i ( E interpretare sugestiv a teoriei cuantice n termenii varia%ileor
ascunse$ 7JP;). 4egile ultime ale naturii nu au$ "n aceast accep ie$ caracter pobabilist. Realitatea
are ni%eluri distincte$ dispuse ierar6ic. Rela iile de incertitudine %alabile la un ni%el sunt inoperante
la altul$ ale crui legi reinstaurea& cau&alitatea i predicitibilitatea. 2oate fi construit o teorie cu
parametri ascun i care s dea completitudine teoriei cuantice$ arat 5o6m$ cu condi ia renun rii
la criteriul separabilit ii. 1cesta$ i nu criteriul completitudinii repre&int ade%ratul centru de
interes al e)perimentului E2R0 sau mecanica cuantic nu e corect$ sau lumea nu paote fi
anali&at "n termeni de realitate separabil. Implica ia ontologic ascuns "n structura matematic
a mecanicii cuantice const "n conturarea realit ii ca plenitudine$ totalitate continu i indi%i&ibil.
5o6m descrie "n Plenitudinea lumii i ordinea ei (7JKL) aceast plenitudine$ aflat "n permanent
curgere. Ni%elurile realului sunt$ "n accep iunea lui$ interconectate. Cercetarea lumii repre&int
descrierea interdependen ei ni%elurilor de realitate "n aceast ordine nf urat . ,ubstan a lumii
este aceea i "n orice parte a ei$ diferen ierile fc'ndu:se dup gradul de "nf urare sau
desf urare a plenitudinii (aceasta se desf oar "n ordine e)plicit i se "nfsoar "n ordine
implicit). 1ceste "nf urriUdesf urri repre&int suportul +ustificati% al mecanicii cuantice i al
teoriei relati%it ii. Cercetarea tiin ific presupune asimilarea faptului cercetat pe ni%elul adec%at
de implicitare. /i&ica contemporan$ mai arat 5o6m$ operea& cu structuri ale fenomenelor
asemntoare 6ologramelor0 fiecare regiune spa io:temporal con ien ordinea total "n sens
implicitQ teoriile tiin ifice concurente e%iden ia& aspecte diferite ale totalit iiQ inteligen a poate fi
implicitat "n flu)ul unitar$ materia i con tiin a fiind proiec ii interdependente ale unei ordini
superioare care nu este nici materie$ nici con tiin .
Paradigmele cunoa8terii la 6. Capra
/rit+of Capra$ "n omentul adevrului (7JK;)$ semnalea& "ncrctura epistemologic a
muta#iei paradigmatice produse "n fi&ic "n prima +umtate a sec. .. !i a consecin#elor acesteia.
Noua fi&ic a impus sc6imbri esen#iale "n conceperea spa#iului$ timpului$ obiectelor$
cau&alit#ii. /i&ica !i:a de&%luit astfel caracterul organic$ 6olist !i ecologic. Uni%ersul descris de ea
este "ntreg indi%i&ibil !i dinamic. In acest conte)t$ TUn numr tot mai mare de oameni de !tiin# sunt
con!tien#i c g'ndirea mistic ofer un fond filosofic coerent !i rele%ant pentru teoriile !tiin#ei
contemporane$ o concep#ie a lumii "n care descoperirile !tiin#ifice pot fi "n perfect armonie cu
scopurile lor spirituale !i credin#ele religioase.8 bpg. OOc arat Capra.
Teoria cuantic operea& cu aspectul dual$ und:particul$ al materiei !i lumii. 2articulele
subatomice nu sunt nici particule nici unde$ dar pre&int aspecte de particul sau de und "n
fiecare situa#ie e)perimental "n care se afl. 3. @eisenberg a e)primat "n rela#iile de incertitudine
imposibilitatea aplicrii depline a conceptelor fi&icii clasice la fenomenele atomice. Caracterul dual
al materiei a pus sub semnul "ntrebrii c6iar realitatea materiei. In fi&ica secolului ..$ e)isten#a
materiei este "nlocuit cu tendin#e de e)isten# e)primate ca probabilit#i. 2articulele subatomice
nu au sens ca entit#i i&olate$ ci ca intercone)iuni "n procesul de obser%are !i msurare. Uni%ersul
"!i de&%luie astfel unitatea$ ca imposibilitate de descompunere a lui "n segmente independente.
Natura este re#ea de rela#ii "ntre pr#ile "ntregului unitar. In fi&ica atomic !i subatomic %ariabilelor
locale li se adaug cone)iuni non:locale. 1cestea sus#in esen#a teoriei cuantice. In interiorul ei$
fiecare e%eniment este influen#at de "ntregul Uni%ers$ conform ordinii e)primate prin legi statistice.
Comportarea oricrei pr#i este determinat de cone)iunile sale non:locale cu "ntregul. In fi&ica
cuantic mintea cercettorului +oac un rol esen#ial "n cercetare. TCaracteristica crucial a teoriei
cuantice este faptul c obser%atorul nu este doar necesar pentru a obser%a propriet#ile unui
fenomen atomic$ ci este necesar c6iar pentru a genera aceste propriet#i.b9c Electronul nu are
propriet#i obiecti%e independente de mintea mea. In fi&ica atomic$ nu se mai poate men#ine
di%i&iunea carte&ian strict "ntre minte !i materie$ "ntre obser%ator !i obser%at.8 bpg. KKc arat
Capra.
1lturi de conceperea Uni%ersului ca re#ea de rela#ii$ teoria cuantic impune !i repre&entarea
materiei "n permanent mi!care$ sub efectul cuantic al reac#iei particulelor prin mi!care la
constr'ngeri. Intruc't particulele subatomice de&%olt %ite&e apropiate de cea a luminii$ descrierea
lor impune utili&area teoriei relati%it#ii. In fi&ica relati%ist spa#iul !i timpul nu pot fi separate.
2articulele subatomice sunt accesibile ca entit#i cuadri:dimensionale "n spa#iu:timp. Ele sunt
modele dinamice cu aspect de spa#iu !i timp. Natura lor este intrinsec dinamic.
Teoria cuantic !i teoria relati%it#ii "ntemeia& de&%oltrile fi&icii contemporane. Teoria
cuantic pre&int particulele ca modele de probabilitate "n re#eaua cosmic ce include !i
obser%atorul con!tient. Teoria relati%it#ii de&%luie caracterul dinamic al Uni%ersului. 1cesta din
urm$ perceput ca "ntreg indi%i&ibil !i dinamic$ este alctuit din modelele procesului cosmic. T4a
ni%el subatomic$ intercone)iunile !i interac#iunile "ntre pr#ile "ntregului sunt mai importante dec't
pr#ile "n sine. E)ist mi!care$ dar$ "n ultim instan#$ nu e)ist obiecte "n mi!careQ e)ist acti%itate$
dar nu e)ist actoriQ nu e)ist dansatori$ e)ist doar dansul.8 bpg. JPc$ arat aristotelian Capra.
,c6imbarea de paradigm din fi&ic are coresponden e "n celelalte &one ale cunoa terii. In
psi6ologie aceast sc6imbare corespunde trecerii de la psi6anali&a freudian (determinist) la
psi6ologia analitic a lui Carl (usta% Eung.
TEO#II ALE A:EV;#<L<I
Conturarea conceptului de adevr constituie una dintre problemele epistemologice de mare
"nsemntate. 1ccep#iunea aristotelian a ade%rului drept coresponden# "ntre enun#uri !i strile
de fapt la care acestea se refer este punct de referin# pentru de&%oltrile ulterioare ale
problemei.
Ade!rul coresponden!
In demersurile de e%iden#iere a conota#iilor semnificati%e ale ade%rului$ interesul pentru
purttorii acestuia se altur interesului pentru posibilele specificri ale conceptului de
coresponden$. 1de%rul a fost considerat$ succesi%$ proprietate a propo&i#iilor pe care omul le
descoper$ proprietate a obiectului denotat$ proprietate a rela#iei propo&i#iei cu denotatul !i$
respecti%. proprietate a propo&i#iilor considerate constructe fr e)isten# de sine stttoare.
Incercrile de definire a ade%rului au dus la cristali&area c'tor%a accep#iuni teoretice distincte
ale acestuia. In teoria coresponden$ei ade%rul este considerat acordul cuno!tin#elor cu realitatea.
In etafizica" 1ristotel stabilea c TO enun#are ade%rat este aceea prin care spui c este ceea
ce este !i c nu este ceea ce nu este8. In empirismul logic$ a!e&at par#ial sub semnul ade%rului:
coresponden#$ ade%rul este considerat adec%are a limba+ului la realitate. Intr:un i&omorfism
riguros$ propo&i#ia este repre&entare pictural a realului. 2o&i#ia logic:empirist$ sus#inut de
scrierile lui 4udBig 3ittgenstein !i de <orit& ,c6lic=$ a primit critici consistente. <ario 5unge
aprecia& i&omorfismul ca inoperant dincolo de structurile matematice. Realitatea ineficient
definit$ arat 5unge$ dep!e!te "n comple)itate teoria !i aceasta din urm con#ine constructe
lipsite de corespondent real. 3illard %an Orman Guine critic accep#iunea logic:empirist dintr:o
perspecti% 6olist. Coresponden#a trebuie cutat$ arat ini#iatorul empirismului pragmatic$ la
ni%elul "ntregii teorii$ nu al enun#urilor elementare$ atomare.
Teoria coresponden#ei$ "n "ntregul ei$ este atacabil din direc#ia inaplicabilit#ii ei "n logic !i
matematic. Este$ de asemenea$ neopera#ional "n ca&ul reconstruc#iei logice a teoriilor factuale.
Rm'ne$ cu toate acestea$ prima dintre marile teorii ale ade%rului !i "ntre acestea$ teoria cu cea
mai mare "ncrctur ontologic.
Ade!rul coeren!
In teoria coeren$ei$ ade%rul este considerat concordan# reciproc a ideilor. 1de%rul:
coeren#$ opera#ional "n filosofia ra#ionalist clasic$ este sus#inut "n filosofia contemporan tot de
unul dintre repre&entan#ii marcan#i ai empirismului logic$ Otto Neurat6$ membru al +ercului de la
Viena$ nucleul orientrii logic empiriste.
Teoria coeren#ei e%iden#ia& importan#a rela#iei dintre propo&i#ii pentru stabilirea %alorii lor de
ade%r. Este$ din acest moti%$ util in%estigrii desf!urrilor argumentati%e. Este$ din acela!i
moti%$ criticabil. Ideea ade%rului:coeren# fa%ori&ea& ample formali&ri dar "ngduie cunoa!terii
cu preten#ie de ade%r s se constituie "n "ntregime "n rela#ia dintre propriile:i instan#e. Cea mai
puternic obiec#ie adus accep#iunii coerentiste a ade%rului %i&ea& posibilitatea e)isten#ei unor
sisteme coerente de erori.
Ade!rul utilitate
#eoria pragmatic a ade%rului "l asum pe acesta ca utilitate. 2rincipalii sus#intori ai
orientrii pragmatice sunt C6arles ,. 2eirce !i 3illiam Eames. 2entru 2eirce semnifica#ia unui
cu%'nt este mul#imea consecin#elor lui e)perimentale !i confirmabile. 2entru Eames$ ade%rul este
de natura procesual. Ideile nu sunt$ ci de%in ade%rate. 1de%rul este procesul de asimilare$
%alidare !i %erificare a sus#inerilor. 2ropo&i#ia este util deoarece este ade%rat !i este ade%rat
deoarece este util. 1de%rul reliefea& utilitatea ideilor.
Obiec#iile epistemologice referitoare la teoria pragmatic %i&ea& amestecul a dou planuri
cogniti%e pe care aceasta "l presupune0 planul semantic$ de definire a ade%rului se confund cu
planul metodologic. 2ragmatismul nu este$ din acest punct de %edere$ teorie a semnifica#iei
ade%rului$ ci cale de in%estigare a aplicabilit#ii ideilor teoretice la faptele particulare.
Din concep#ia pragmatic deri% abordarea instrumentalist a ade%rului. ,t. Toulmin$
repre&entant al noii filosofii a !tiin#ei$ este sus#intorul unui instrumentalism moderat. 2otri%it lui
Toulmin$ legile !tiin#ei sunt instrumente de inferare asupra caracteristicilor fenomenelor. Din acest
moti%$ legile nu pot fi apreciate ca ade%rate sau false ci ca opera#ionale$ aplicabile. In acest
conte)t$ interesul epistemologic trebuie reorientat de la ade%rul propo&i#iilor la adec%area
conceptelor teoretice utili&ate. O %ariant radical a instrumentalismului este desf!urat "n teoria
statistic a deci&iei.
Cele trei mari teorii ale ade%rului au fiecare &one atacabile !i domenii de mare eficien#.
Teoria coresponden#ei !i teoria coeren#ei pot fi complementar utile. 1ccep#iunea ade%rului drept
coresponden# este folositoare "ntemeierii ade%rului teoriilor. 1ccep#iunea coerentist este
eficient "n %erificarea ade%rului teoriilor. Teoria pragmatic le poate "nso#i deopotri% pe celelalte
dou. In abordarea pragmatica$ ade%arul este pri%it "n dinamica edificrii lui. Celelalte dou
abordri operea&$ arat 3. Eames$ o iposta&iere a ade%rului.
Din teoria coerentist deri% accep#iunea consensual a ade%rului. Datorat lui Edrgen
@abermas$ aceast orientare interesea& direct cercetrile din domeniul socioumanului.
#eoria consensului se conturea& "n pro)imitatea problematicii competen#ei comunicati%e.
@abermas propune abordarea comunicrii prin prisma structurii situa#iilor de %orbire posibile. In
actele umane de comunicare sunt anga+ate componente sociale$ e)traling%istice. In actul de
%orbire se de&%luie dubla structur a comunicrii curente0 simultan$ cei doi locutori %orbesc unul
cu altul !i despre obiect.
Aciune comunicati! 8i discurs
In %ia#a social$ comunicarea se poate reali&a "n dou forme0 ca ac#iune comunicati% !i ca
discurs. In ac$iunea comunicativ se transmit informa#ii admise problematic ca %alide. In enun#area
unei propo&i#ii este pre&ent implicit inten#ia reali&rii unui consens "ntre locutori$ sub presupo&i#ia
satisfacerii posibile a patru inten#ii de %aliditate0 inteligibilitatea e)presiei$ ade%rul con#inutului$
+uste#ea interac#iunii cu asculttorii !i %eridicitatea e)primrii. Dimensiunea inten#ional !i inten#iile
de legitimitate caracteri&ea& modelul ac#iunii comunicati%e pure. 1baterea efecti% de la model se
constituie "n regul istoric$ arat @abermas. In discurs nu se transmit informa#ii ci se "ncearc
"ntemeierea ori respingerea inten#iilor de %aliditate ale acestora. In orice discurs se presupune tacit
o situa#ie de %orbire ideal$ reali&abil prin acte de %orbire aflate la dispo&i#ia %orbitorilor$ "n %irtutea
competen#ei lor comunicati%e. ,itua#ia de %orbire ideal e)clude contorsiunea sistematic a
comunicrii !i coerci#ia celui mai bun argument. Este aparen# transcedental !i$ simultan$ condi#ie
a %orbirii posibile.
Informa#iile sunt sigure sau nesigure. 4a ni%elul lor$ arat @abermas$ nu se pune problema
ade%rului. 1de%rul este o preten#ie de %aliditate a ac#iunilor comunicati%e$ put'ndu:se constitui$
din acest moti%$ "n obiect de discurs. Importan#a concep#iei 6abermasiene const$ arat 1ndrei
<arga (+unoatere i sens$ 7JKM) "n e%iden#ierea premiselor sociale ale comunicrii.
i partea ce urmeaz n curs" despre teorie i ipotez" p)n la %i%liografie" este facultativ.
3ucura i&v" a adar" dac a i a.uns p)n aici.

TEO#IA *TII2=I6IC; >2 :ISCIPLI2ELE SOCIO<MA2<L<I
In mod curent$ "n epistemologie teoria !tiin#ific este considerat sistem de propo&i#ii logic
organi&at care sinteti&ea& o anumit cantitate de informa#ie referitoare la un domeniu al realit#ii
pe care "l descrie !i e)plic. Teoria ocup locul central "n construc#ia !tiin#ific. Atiin#a
contemporan$ definibil prin ansamblul teoriilor pe care le cuprinde$ "naintea& cogniti% printr:o
succesiune de teorii. Orice cercetare !tiin#ific urmre!te elaborarea sau consolidarea teoriilor
!tiintifice. ,tructurarea conceptelor unei teorii "ntr:un ansamblu coerent este semn de maturitate
disciplinar.
#olul teoriilor 8tiini"ice -n cre8terea cunoa8terii
Implicarea teoriilor !tiin#ifice "n cre!terea cunoa!terii se reali&ea&$ consider <ario 5unge$
dup urmtoarele direc#ii0 sistemati&area cunoa!terii$ e)plicarea faptelor prin intermediul sistemului
de ipote&e$ e)tinderea cunoa!terii prin predic#ii$ sporirea testabilit#ii ipote&elor. In plus$ teoriile
!tiin#ifice orientea& cercetarea !i impun stiluri noi de g'ndire.
Istoria cunoa!terii !tiin#ifice "nregistrea&$ "n succesiune$ trei modele de cre!tere cogniti%0
modelul categoric:deducti%$ modelul inducti%ist:empiric !i modelul ipotetico:deducti%. In modelul
categoric:deducti%$ de origine aristotelian$ !tiin#a este considerat sistem deducti% de propo&i#ii ce
satisface$ pe l'ng postulatul deducti%it#ii$ urmtoarele postulate0 de realitate$ de ade%r$ de
e%iden#. E%olu#ia !tiin#ei "n c'mpul disputei filosofice clasice "ntre ra#ionalism !i empirism o
"ndeprtea& pe aceasta de modelul categoric:deducti%. <odelul inducti%ist:empiric concreti&ea&
prescrip#iile de ordin cogniti% elaborate de /rancis 5acon. 1cest model asum legile !i teoriile ca
re&ultat al unui proces de induc#ie. /unc#ionalitatea modelului este condi#ionat de admiterea
faptelor brute$ independent de orice interpretare sau idee preconceput !i$ de asemenea$ de
deri%abilitatea teoriilor din fapte brute. In c'mpul modelului de sorginte baconian$ teoria$ ob#inut
inducti% din in%estigarea fenomenelor$ nu are caracter ipotetic.
<odelul cronologic urmtor$ ipotetico:deducti%$ consider teoria !tiin#ific drept sistem de
ipote&e. In acest sistem$ orice enun# este supo&i#ie ini#iala sau consecin# a supo&i#iilor ini#iale.
Teoria !tiin#ific este unitar din punct de %edere sintactic$ prin rela#iile logice e%iden#iabile "ntre
termenii implica#i !i$ de asemenea$ din punct de %edere semantic$ prin referin#a comun a
termenilor teoriei. Cunoa!terea contemporan operea& preferen#ial cu acest model. 2entru >arl
R. 2opper teoriile sunt ipote&e pro%i&oriu nefalse !i demersului cogniti% "i sunt folositoare$ dintre
acestea$ cele mai bogate "n con#inut !i cele mai "ndr&ne#e.
Teoretic 8i empiric -n disciplinele socioumanului
Teoria$ arat ,eptimiu C6elcea$ este o econstruc#ie intelectual prin care un anumit numr de
legi sunt asociate unui principiu din care ele pot fi deduse "n mod riguros.e b #e!nici de cercetare
sociologic$ ;LL7$ pg. 7Pc. Este un ansamblu de enun#uri cu %aloare de ade%r pri%ind rela#ia dintre
fenomene. Intr:o abordare restricti%$ arat Ioan <rginean$ teoria este eset de ipote&e !i propo&i#ii
care au forma logic sau matematic !i care sunt a%ansate pentru a e)plica un domeniu al realit#ii
empirice.e bProiectarea cercetrii sociologice$ ;LLL$ pg. OMc.
2entru disciplinele socioumanului$ cerin#elele abordrii restricti%e a conceptului de teorie sunt
dificil$ de nu c6iar imposibil de satisfcut$ arat <rginean. Utili&area limba+ului natural ridic
probleme considerabile de definire a termenilor iar %alen#ele predicti%e ale teoriilor socio:umanului
sunt "ndoielnice. Realitatea socioumanului este caracteri&at de un mare dinamism !i distorsiunile
de teoreti&are sunt ine%itabile. Clara Dan arat c "n ca&ul in%estigrii socioumanului
falsificabilitatea teoriilor "!i pierde statutul de criteriu de demarca#ie. 1cest fapt se datorea&
imposibilit#ii admiterii unei presupo&i#ii de in%arian# a fenomenelor men#ionate e)plicit "n
interdependen# cu fenomenele studiate.
Rela#ia specific ce se instituie "ntre teoretic !i empiric "n sociouman$ reflectare a raporturilor
speciale e)istente "ntre subiect !i obiect$ d trsturile caracteristice teoriilor !tiin#ifice ale
domeniului. Considerate de <ario 5unge "n anii fOL ca subde&%oltate$ datorit deficitului de teorii
profunde !i cuprin&toare care s %alorifice materialul empiric e)istent din bel!ug$ disciplinele
socioumanului au reu!it "ntr:o etap ulterioar s alture eficient teoreticul cu e)perien#a.
Considerat mult %reme nerepre&entati%$ teoreti&area$ c6iar prematur$ s:a do%edit util$
impun'ndu:se "n !tiin#ele despre om. Disputele legate de statutul cogniti% al istoriei$ prototip ar
disciplinelor incapabile s elabore&e teorii riguros e)acte !i legi uni%ersal aplicabile a
redimensionat interesul pentru teoretic !i teoreti&are "n sociouman.
Traian Rotariu !i 2etru Ilu# (Anc!eta sociologic i sonda.ul de opinie" 4FF<) e%iden#ia&
unitatea func#ional pe care teoreticul !i empiricul o alctuiesc. 1utorii subsumea& conceptului de
teoretic modelele e)plicati%e$ ipote&ele$ teoriile !i reflec#iile cercettorilor. Culegerea datelor prin
care cercettorii contactea& !i iau "n stp'nire realitatea se a!ea& sub semnul conceptului de
empiric. Orice construc#ie teoretic are o minim ba& factual !i orice in%estiga#ie empiric
presupune un minim suport teoretic$ arat Rotariu !i Ilu#. Intre cei doi termeri ai rela#iei se instituie
un raport de feed:bac= po&iti%0 teoria poten#ea& cercetarea concret !i constatrile empirice
suscit formularea ipote&elor !i teoriilor noi. 1cti%itatea teoretic se concreti&ea& "n stabilirea
sc6emelor clasificatoare$ formularea conceptelor comple)e !i a problemelor de cercetare$
elaborarea de predic#ii pe ba&a ipote&elor !i interpretarea faptelor empirice. Cercetarea empiric
"ndepline!te$ arat R.>. <erton$ c'te%a func#ii0 de ini#iali&are a teoriei prin descoperirea unui fapt
uimitor$ de reformulare a teoriei$ de orientare a interesului teoretic !i de clarificare conceptual.
Consider'nd teoria drept corp de propo&i#ii articulate "n raport de congruen#$ accep#iune
generos acoperitoare a "ntregului c'mp teoretic$ Rotariu !i Ilu# identific trei raporturi posibile "ntre
teoretic !i empiric0 de anterioritate$ de emergen#$ de posterioritate. Teoriile socioumanului pot fi
slabe sau tari$ arat autorii mai sus men#iona#i. Teoriile slabe$ %agi !i fle)ibile$ se potri%esc
concretului real fr a:l contura riguros. Teoriile tari$ "nalt formali&ate$ sunt mai degrab normati%e
dec't descripti%e "n raport cu empiricul. 2re&en#a teoreticului "n cercetrile empirice poate fi
implicit. 2resupo&i#iile netransparente e)istente "n astfel de situa#ii$ frec%ente "n in%estigarea
socioumanului$ sunt periculoase$ trebuie con!tienti&ate !i e)plicitate.
Ela'orarea teoriilor socioumanului
Robert >. <erton "i recunoa!te sociologiei o structur multini%elar$ marilor teorii
(structuralism$ func#ionalism$ materialism$ fenomenologie) altur'ndu:li:se teorii de rang mediu !i
teorii de rang minim.
1c6im <i6u (*ntroducere n sociologie" 4FF6) indic strategiile fundamentale de elaborare !i
e)tindere a teoriilor "n sociouman0 inferare inducti%$ inferare deducti%$ abordare compo&it !i
e)plica#ie cau&al.
Induc#ia !i deduc#ia$ forme specifice diferite de inferare$ se presupun reciproc "n demersul de
cercetarec. 1bordarea compo&it admite derularea cercetrii prin interac#iunea a trei stadii0
e)plorati%$ descripti%$ e)plicati%. Carl (usta% @empel consider e)plica#ia cau&al un tip special al
e)plica#iei deducti%:nomologice. /orma corect a celei din urm$ arat ,. C6elcea$ este de tipul b4$
Cc E$ unde b4$ Cc$ e)planans:ul$ este alctuit din legea 4$ generali&are a re&ultatelor empirice$ !i
condi#ia concret particular C$ confirmat$ iar E$ e)planandum:ul$ este re&ultatul unor in%estiga#ii
!tiin#ifice. <odurile e)plica#iei cau&ale clasice$ consider <i6u bRc$ sunt repre&entate de cile de
cercetare inducti%a e%iden#iate de Eo6n ,tuart <ill$ "n pofida re&er%elor acestuia "n pri%in#a utilit#ii
lor "n cercetarea socioumanului0 metoda concordan#ei$ metoda diferen#ei$ metoda %aria#iei
concomitente$ metoda re&iduurilor. Toate %ariabilele legate cau&al sunt corelate statistic dar nu
toate %ariabilele corelate sunt legate cau&al$ arat <i6u (*ntroducere n sociologie" 4FF6). ,eptimiu
C6elcea consider c "n cunoa!terea socioumanului determinismul trebuie "n#eles "n sensul
empirismului probabilist. <etafi&ica probabilist este fertil pentru abordarea fenomenelor sociale.
2etru Ilu# (A%ordarea calitativ a socioumanului" 4FFG) semnalea& opera#ionalitatea teoriilor
"ntemeiate "n in%estigarea socialului. Conceptul de teorie ntemeiat conotea& o teorie generat
"n timpul cercetrii efecti%e$ "n interac#iunea dintre culegera datelor !i anali&a lor. 2rocedura de
generare cuprinde$ arat Ilu#$ patru fa&e0 fa&a e)ploratorie$ "n care se e)trag concepte preliminare
din materialul colectat$ fa&a de definire a conceptelor$ fa&a de reducere !i condensare a
enun#urilor !i$ respecti%$ fa&a de integrare$ "n care conceptele implicate sunt puse "n rela#ie empiric
testabil.
(arC >ing$ Robert >eo6ane !i ,idneC Derba (?undamentele cercetrii sociale) consider c "n
!tiin#ele socioumanului teoria este specula#ie ra#ional !i precis asupra rspunsului la o problem
de cercetare$ inclu&'nd moti%ele pentru care rspunsul propus este corect. Teoria legat de
ipote&e descripti%e !i cau&ale nu este insensibil la datele colectate "n desf!urarea cercetrii.
/rec%ent$ cercettorul identific forma corect a teoriei abia dup prelucrarea datelor.
Atiin#ele socioumanului utili&ea& cu predilec#ie limba+ul natural. Utili&area acestuia "n discursul
!tiin#ific este caracteri&at de o cre!tere a preci&iei semantice a termenilor !i de o mai bun
coordonare propo&i#ional$ limba+ul matematic$ incontestabil util cercetrilor contemporane$ nu este
esen#ial abordrii socioumanului. 4imba+ul uni%ersal al disciplinelor celui din urm nu este afectat
semnificati% de procedurile de formali&are. Rela#ia special e)istent "n acest domeniu "ntre
subiectul !i obiectul in%estiga#iei este reflectat de indistinc#ia limba+ului obiect de metalimba+ul
disciplinelor socialului.
,tatutul teoriei !tiin#ifice "n abordarea socioumanului este corelat cu specificul epistemologic al
disciplinelor din acest c'mp cogniti%. ,imilaritatea de natur dintre obiectul !i subiectul cunoa!terii
constituie mie&ul acestui specific$ impregn'nd necesar "ntregul demersurilor in%estigati%e.
IPOTE?A *TII2=I6IC; *I STAT<T<L ACESTEIA >2 CE#CETA#EA SOCIO<MA2<L<I
Ipote&a !tiin#ific este un instrument indispensabil cre!terii cunoa!terii !tiin#ifice !i se regse!te
"n aceasta din urm ca parte a comple)elor cogniti%e constituite de+a !i ca item al procesului de
constituire.
Ealuarea ipote$elor 8tiini"ice
Ipote&a !tiin#ific este un enun# cu %aloare de ade%r incert$ elaborat pe ba&a faptelor !i
legilor !tiin#ifice cunoscute$ "n %ederea e)plicrii altor fapte$ neabordabile direct$ e)perimental.
Utilitatea ipote&ei !tiin#ifice este dependent de plasticitatea ei "n confruntarea cu e)perien#a. In
logic$ ipote&a este o supo&i#ie presupus ade%rat "n %ederea demonstrrii unei te&e deri%ate
din aceasta.
Ipote&ele sunt construc#ii mentale. 4egturile lor cu faptele de obser%a#ie nu sunt uni%oce !i
nici necesare. In elaborarea unei ipote&e$ logica se altur imagina#iei$ intui#iei !i %oin#ei. 4ocul
ipote&ei este$ din acest moti%$ la grani#a dintre subiecti%ul conte)t al descoperirii !i obiecti%ul
conte)t +ustificati% conturate de @ans Reic6enbac6. >. R. 2opper consider c oricrui enun#
!tiin#ific trebuie s i se atribuie caracter ipotetic.
Eficacitatea unei ipote&e o legitimea& pe aceasta$ consider /erdinand (onset6. 2entru a fi
!tiin#ific eficient$ o ipote& trebuie s fie plau&ibil !i testabil empiric. Plauzi%ilitatea ipote&ei este
indicat de consisten#a sa intern !i de compatibilitatea cu celelalte enun#uri acceptate "n c'mpul
cogniti%. #esta%ilitatea presupune operarea e)clusi% cu concepte tangibile e)perimental.
Testarea empiric a ipote&ei se poate face direct sau indirect$ dup cum "n confruntarea cu
e)perien#a intr ceea ce ipote&a enun# e)plicit sau ceea ce aceasta implic. In testarea direct
ipote&ele sunt %erificate. In testarea indirect ipote&ele sunt confirmate. O ipote& %erificat este
ade%rat. O ipote& confirmat poate fi ade%rat "ntruc't toate consecin#ele sale in%estigate
e)perimental sunt ade%rate. O ipote& infirmat este o ipote& cu cel pu#in o consecin#
contra&is de e)perien#. Re&ultatul testrii const "n constituirea suportului e%iden#ial al ipote&ei.
1lturi de plau&ibilitate !i testabilitate$ "n e%aluarea ipote&elor se constituie "n criterii
probabilitatea$ domeniul de adec%are$ preci&ia adec%rii !i poten#ialul de descoperire aferente
ipote&ei.
Ipote&a este mai bogat "n con#inut dec't e%iden#a. 1ceasta din urm ar trebui s fie rele%ant$
adic autentic$ demn de "ncredere !i adec%at bKc. Validarea teoretic$ "nseamn'nd introducerea
ipote&ei "ntr:un sistem de enun#uri ce se sus#in reciproc$ compensea& deficitul informa#ional al
suportului e%iden#ial.
Statutul ipote$ei -n cre8terea cunoa8terii
Rolul ipote&ei "n cre!terea cunoa!terii este$ "n conformitate cu concep#ia lui /erdinand
(onset6$ bine stabilit. (onset6$ repre&entant al neora#ionalismului dialectic$ a conturat o strategie
de anga+are !i "naintare cogniti% centrat pe articularea triplului ori&ont al cunoa!terii cu o
procedur de cercetare "n patru timpi. <ultiplicitatea ori&onturilor !i procedura normal "n patru
fa&e altur sincronicul cu diacronicul "n ceea ce (onset6 a numit teoria autofundrii disciplinelor
tiin$ifice exacte.
In !tiin#ele socioumanului$ specificitatea demersului cogniti% se rsfr'nge asupra statutului !i
caracteristicilor ipote&ei !tiin#ifice. Traian Rotariu aten#ionea& asupra necesit#ii in%entarierii
atente a tuturor ipote&elor implicate "n cercetarea sociologic. ,ensibilitatea actului de cercetare la
+udec#i de %aloare$ sensibilitate caracteristic socioumanului$ face din ipote&ele necon!tienti&ate
centre de perturbare a !tiin#ificit#ii demersului cogniti%.
In domeniul socioumanului$ arat Rotariu$ ipote&ele pot fi formulate pe parcursul desf!urrii
cercetrii$ pe msur ce se ob#in informa#iile. /r a contra&ice strategia gonset6ian$ aceast
posibilitate reclam fle)ibili&area ei$ necesar e)tinderii domeniului ei de aplicare dincolo de
c'mpul !tiin#elor e)acte.
@.A. Statutul ipote$ei -n cre8terea cunoa8terii
Intreprin&'nd o anali& a ipote&elor "n disciplinele socioumane$ ,eptimiu C6elcea (#e!nici de
cercetare sociologic$ ;LL7) define!te ipote&a ca form specific a g'ndirii !tiin#ifice care d
posibilitatea trecerii de la cunoa!terea faptelor la cunoa!terea legilor !i la elaborarea lor. In
aceast accep#iune$ ipote&a difer de principiu$ de a)iom$ de presupunere !i de bnuial.
2rincipiul$ arat C6elcea$ este %alabil "n %irtutea temeinicelor %erificri anterioare$ "n timp ce
%erificarea ipote&ei este ulterioar elaborrii acesteia. O a)iom este ade%rat prin defini#ia ei
"nalt abstract !i$ spre deosebire de ipote&$ nu este direct testabil. 2resupunerea este un enun#
care are func#ie instrumental !i nu se confrunt cu realitatea. 5nuiala este ec6i%alentul ipote&ei
la ni%elul sim#ului comun.
Ipote&a$ mai arat C6elcea$ este un enun# testabil despre rela#ia probabil dintre %ariabile.
/unc#ia ipote&elor const "n ob#inerea de cuno!tin#e noi. ,tructura logic a ipote&elor este de tipul
implica#iei materiale. /alsificarea unei ipote&e nu se face prin confirmarea altei ipote&e ci printr:o
con+unc#ie de antecedent ade%rat !i consec%ent fals. R. >. <erton indic e)isten#a "n procesul
cercetrii socioumanului a dou tipuri de ipote&e0 ipotezele teoretice$ elaborate "n timpul re%olu#iilor
!tiin#ifice$ !i ipotezele de lucru$ caracteristice perioadelor de !tiin# normal. Ipote&ele teoretice
propun interpretri noi pentru fapte !i fenomene cunoscute !i sunt indirect testabile. Ipote&ele de
lucru sunt referitoare la fenomene empirice !i sunt testabile direct. <adelein (raBi& bapud.
C6elceac diferen#ia& ipote&ele de lucru$ dup ni%elul de abstracti&are$ "n ipote&e de uniformi&are a
ca&urilor$ ipote&e de corelare empiric !i$ respecti%$ ipote&e despre rela#iile dintre %ariabilele
analitice.
In in%estigarea socioumanului$ arat C6elcea$ conturarea ipote&elor este fie e)presia
e)perien#ei directe a cercettorului$ fie re&ultatul unei analogii cu fenomene in%estigate "n alte
domenii ale cunoa!terii !tiin#ifice$ fie conclu&ia unei deduc#ii cu premis teoretic. Consider'nd
teoria sociologic drept sistem de ipote&e cu ni%el de ma)im generalitate din care se pot deduce
ipote&e de ni%el intermediar$ la r'ndul lor premise pentru deducerea ipote&elor de lucru empiric
testabile$ aceast ultim modalitate de elaborare a ipote&elor !tiin#ifice furni&ea& posibilitatea
%erificrii indirecte a teoriilor cu grade mari de generalitate. Elaborarea ipote&elor este dependent
de condi#iile pra)iologice ale cercetrii$ de ni%elul de de&%oltare al disciplinei !tiin#ifice !i de
calit#ile cercettorului.
In c'mpul socioumanului$ cercetrile cantitati%e sunt caracteri&ate de formularea a priori a
ipote&elor "n timp ce "n ca&ul cercetrilor calitati%e ipote&ele sunt formulate a posteriori$ mai arat
C6elcea. Eficien#a ipote&elor este dependent de "ndr&neala lor.
Ioan <rginean (Proiectarea cercetrii sociologice$ ;LL7) consider ipote&a o e)plica#ie
plau&ibil care de%ine teorie dac este confirmat de cercetare. Ocup'nd o po&i#ie median "ntre
obser%a#ie !i teorie$ ipote&a nu consemnea& o simpl constatare$ nu este predic#ie !i nu se
a!ea& "n raport de parte:"ntreg cu teoria aferent. Elaborate pe ba&a cuno!tiin#elor dob'ndite
anterior$ ipote&ele orientea& acti%itatea de cercetare. <rginean altur ipote&elor teoretice !i
ipote&elor de lucru pe care le consider deopotri% ipote&e de cercetare$ teoria ipotetic. 1ceasta
din urm este o e)plica#ie adoptat "ntr:un domeniu "n care teoriile nu sunt accesibile prin ipote&e
de cercetare$ %erificabile.
Eo6an (altung (#!eorH and et!ods of Social (esearc!" 4FG<) indic &ece condi#ii "n care
ipote&ele !tiin#ifice sunt %alide0 generalitate$ comple)itate$ specificitate$ determinare$
falsificabilitate$ testabilitate$ predictibilitate$ comunicabilitate$ reproductibilitate !i utilitate. Utili&area
cu preten#ii de !tiin#ificitate a ipote&elor "n disciplinele socioumanului presupune conformarea$ cel
pu#in principial$ la aceste condi#ii de %aliditate. In fapt$ !tiin#ificitatea demersului in%estigati% este
direct dependent de caracteristicile ipote&elor utili&ate.
5ibliografie
7. 5ac6elard$ (aston0 Dialectica spiritului tiin$ific modern$ Ed. Atiin#ific !i Enciclopedic$
5ucure!ti$ 7JKM
;. 5auman$ H.0 Iermeneutics and Social Science$ (regg Re%i%als$ @amps6ire$ 7JJ;
F. 5o6m$ D.0 Plenitudinea lumii i ordinea ei$ 5ucure!ti$ Editura @umanitas$ 7JJP
M. Capra$ /rit+of0 #aofizica$ Ed. Te6nic$ 5ucure!ti$ 7JJP
P. Carnap$ Rudolf0 Semnifica$ie i necesitate$ Ed. Dacia$ Clu+$ 7JO;
R. Cassirer$ E.$ 'seu despre om$ Ed. @umanitas$ 5ucure!ti$ 7JJM
O. Culianu$ I.2.0 'xperien$e ale extazului$ Ed. Nemira$ 5ucure!ti$ 7JJK
K. De>etele$ E. <.$ Roegiers$ ..0 et!odologie du recueil dJinformations$ De 5oec=:3esmael$
5ru)elles$ 7JJF
J. Einstein$1lbert0 +um vd eu lumea$ Ed. @umanitas$ 5ucure!ti$ 7JJ;
7L. /lonta$ <.0 +ognitio $ Ed. 144$ 5ucure#ti$ 7JJM
77. /lonta$ <ircea0 Perspectiv filosofic i ra$ionalitate tiin$ific$ Ed. Atiin#ific !i
Enciclopedic$ 5ucure!ti$ 7JKP
7;. /oucault$ <.0 Ar!eologia cunoaterii$ Ed. Uni%ers$ 7JJJ
7F. (altung$ E.$ #!eorH and et!ods of Social (esearc!$ Cambridge$ 7JKO
7M. (altung$ E.0 et!odologH and Development$ C6ristian E+lers$ Copen6agen$ 7JKK
7P. @abermas$ E.0 +unoatere i comunicare" Ed. 2olitic$ 5ucure!ti$ 7JKF
7R. @eisenberg$ 3erner0 Pai peste grani$e$ Ed. 2olitic$ 5ucure!ti$ 7JOO
7O. @ollis$ <.0 *ntroducere n filosofia tiin$elor sociale$ Ed. Trei$ 5ucure!ti$ ;LL7
7K. Ilu#$ 2.0 A%ordarea calitativ a socioumanului$ Ed. 2olirom$ Ia!i$ 7JJO
7J. >ing$ (.$ >eo6ane$ R.$ Derba$ ,.0 ?undamentele cercetrii sociale$ Ed. 2olirom$ 5ucure!ti$
;LLL
;L. >u6n$ T6omas0 Structura revolu$iilor tiin$ifice" Ed. Atiin#ific !i Enciclopedic$ 5ucure!ti$
7JOR
;7. 4oren&$ >.0 Aa&zisul ru$ @umanitas$ 5ucure!ti$ 7JJK
;;. 4oren&$ >.0 +ele opt pcate capitale ale omenirii civilizate$ Ed. @umanitas$ 5ucure!ti$ 7JJR
;F. 4upasco$ ,.0 5ogica dinamic a contradictoriului$ 5ucure!ti$ Editura 2olitic$ 7JK;
;M. 4Cotard$ E.:/.0 +ondi$ia postmodern$ Ed. 5abel$ 5ucure!ti$ 7JJF
;P. <arga$ 1.0 +unoatere i sens $ Ed. 2olitic$ 5ucure!ti$ 7JKM
;R. <arga$ 1nnrei0 *ntroducere n filosofia contemporan $ ED. Atiin#ific !i Enciclopedic$
5ucure!ti$ 7JKK
;O. <oles$ 1bra6am$ 1.0 Sociodinamica culturii$Ed. Atiin#ific$ 5ucure!ti$ 7JOM
;K. Nicolescu$ 5.0 #ransdisciplinaritatea$ Ia!i$ Editura 2olirom$ 7JJJ
;J. 2'r%u$ Ilie0 'xisten$ i realitate n tiin$ i filosofie$ Ed. 2olitic$ 5ucure!ti$ 7JOO
FL. 2'r%u$ Ilie0 *ntroducere n epistemologie $ Ed. Atiin#ific !i Enciclopedic$ 5ucure!ti$ 7JKM
F7. 2'r%u. Ilie0 #eoria tiin$ific $ Ed. Atiin#ific !i Enciclopedic$ 5ucure!ti$ 7JKM
F;. 2auBels$ 4.$ 5ergier$ E.0 Diminea$a magicienilor$ Ed. Nemira$ 5ucure!ti$ 7JJM
FF. 2opelard$ <.D.$ Dernant$ D.0 arile curente n filosofia tiin$elor$ Ed. Institutului European$
Ia!i$ 7JJJ
FM. 2opper$ >arl$ R.0 5ogica cercetrii$ Ed. Atiin#ific !i Enciclopedic$ 5ucure!ti$ 7JK7
FP. Gui%C$ R.$ Dan Campen6ondt$ 4.0 anuel de rec!erc!e en sciences sociales$ Dunod$ 2aris$
7JKK
FR. Rotariu$ T.$ Ilu# 2.0 Anc!eta sociologic i sonda.ul de opinie$ Ed. 2olirom$ Ia!i$ 7JJO
FO. Russell$ 5ertrand0 Pro%lemele filosofiei$ Ed. 144$ 5ucure!ti$ 7JJP
FK. ,aCer$ 1.0 (ealism and Social Science" ,age 2ublicatoins$ 4ondon$ ;LLL
FJ. ,orea$ D.0 'pistemologia socioumanului. Caiet de seminar$ 5raso%$ Ed. Uni%ersitatii
Transil%ania$ ;LLP
ML. ,tuddert:>ennedC (.0 'vidence and 'xplanation in Social Science$ RoutledgeX>egan
2aul$ 4ondon$ 7JOP
M7. Trigg$ R.0 1n$elegerea tiin$ei sociale$ Ed. Atiin#ific$ 5ucure!ti$ 7JJR
M;. %on 3rig6t$ (.@.0 'xplica$ie i n$elegere$ Ed. @umanitas$ 5ucure!ti$ 7JJP
MF. %on 3rig6t$ (.@.0 Dorm i ac$iune$ Ed. At. Ai Encicl.$ 5ucure!ti$ 7JK;
MM. 3ard$ ,.C.0 (econfiguring #rut!$ RoBmanX4ittlefield 2ublis6ers$ Inc.$ 4an6am$ 7JJR
MP. 3eber$ <.0 #eorie i metod n tiin$ele culturii$ Ed. 2olirom$ Ia!i$ ;LL7
MR. 3inc6$ 2.0 #!e *dea of a Social Science$ RoutledgeX>egan 2aul$ NeB Hor=$ 7JOL
MO. ---0 +unoaterea faptului social$ Ed. 2olitic$ 5ucure!ti$ 7JO;
MK. ---0 'pistemologia tiin$elor sociale$ Ed. 2olitic$ 5ucure!ti$ 7JK7
MJ. ---0 'pistemologie. Erientri contemporane"Ed. 2olitic$ 5ucure!!ti$ 7JOM
PL. ---0 Perspective filosofice n a%ordarea fenomenelor sociale$ Ed. 1cademiei R,R$
5ucure!ti$ 7JKF
P7. ---0 P!ilosop!H of t!e Social Sciences$ Random @ouse$ NeB gor=$ 7JRF
P;. ---0 Postmodernismul$ Ed. Dacia$ Clu+:Napoca$ 7JJP
PF. a---0 SociologH for t!e #KentH&first +enturH$ Uni%ersitC of C6icago$ 7JJJ
PM. ---0 #eoria cunoaterii tiin$ifice $ Ed. 1cademiei R,R$ 5ucure!ti$ 7JK;
PP. ---0 #eorii ale lim%a.ului. #eorii ale nv$rii$ Ed. 2olitic$ 5ucure!ti$ 7JKK
PR. ,orea$ D.0 'pistemologie generala. +aiet de semniar$ Repr. Uni%ersitatii Transil%ania din
5raso%$ ;LLL
PO. ,orea$ D.0 'pistemologia socioumanului. +aiet de seminar$ Edit. Uni%ersitatii Transil%ania
din 5raso%$ ;LLP