Sunteți pe pagina 1din 3

CURS

05.11.2012
DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE
Contractul de depo!t
"e#te pre$aut !n Noul Cod C!$!l !ntre art. 210%"21&%
"et!'olo(!c) cu$antul depo#!tu' !n#ea'na depunerea unu! *un !ntr"un anu'!t loc+
"pr!n depo!t) a#ta!) #e !ntele(e atat contractul de depo!t) dar #! *unul depo!tat+
"de,!n!t!e- depo!tul e#te contractul pr!n care o per#oana) nu'!ta depo!tar) pr!'e#te de la o alta
per#oana) denu'!ta deponent) un *un 'o*!l cu o*l!(at!a de a"l pa#tra pentru o per!oada de t!'p #!
de a"l re#t!tu!) !n natura atunc! cand e#te #ol!c!tat+
"#copul pr!nc!pal- dupa cu' reulta d!n de,!n!t!a data de le(!u!tor depo!tulu!) #copul pr!nc!pal
ur'ar!t pr!n !nc.e!erea ace#tu! contract) e#te pa#trarea /con#er$area0 lucrulu! 'o*!l depo!tat #!
re#t!tu!rea lu!) ulter!or !n natura) catre deponent+
"pr!n #cop) depo!tul #e deo#e*e#te de alte contracte !n$ec!nate !n care o*l!(at!a de a pa#tra lucrul
apare alatur! de alte o*l!(at!!) de p!lda) !n contractul de $anare"cu'parare) o*l!(at!a de a pa#tra
lucrul !! re$!ne $anatorulu!) dupa !nc.e!erea contractulu!) atunc! cand lucrul nu a ,o#t predat
cu'paratorulu! o data cu !nc.e!erea) ur'and a ,! predat ulter!or+
Caractere 1ur!d!ce
"depo!tul e#te contract real) pentru ,or'area lu! tre*u!e #a e2!#te acordul de $o!nta al part!lor #!
trad!t!unea) predarea e,ect!$a a lucrulu! dat !n depo!t+
"predarea e,ect!$a nu e#te nece#ara atunc! cand depo!tarul det!ne de1a lucrul cu alt t!tlu+
"contractul de depo!t poate ,! (ratu!t #au onero#) re(ula ,!!nd caracterul #au (ratu!t) a,ara de caul
!n care part!le au #ta*!l!t pr!n contract o re'unerat!e pentru det!nerea *unulu! !n depo!t+
"daca e#te (ratu!t) contractul e#te un!lateral) !ar daca e#te onero# de$!ne #!nala('at!c+
"contractul e#te $ala*!l daca #"a !nc.e!at !n ,or'a #cr!#a ad pro*at!one'+
"pr!n contractul de depo!t nu #e tran#'!te propr!etatea a#upra lucrulu! depo!tat) depo!tarul e#te
doar un detentor precar+
"e2!#ta un #!n(ur ca !n care) pr!n depo!t) #e tran#'!te propr!etatea) e#te $or*a de o #pec!e a
depo!tulu!) !n care propr!etar de$!ne depo!tarul) e#te caul *unur!lor ,un(!*!le #! con#u'pt!*!le+
Pr!nc!palele ,or'e de depo!t
"e2!#ta) !n dreptul no#tru) ur'atoarele ,or'e de depo!t-
depo!tul propr!u"!#
"poate a$ea ca o*!ect nu'a! *unur! 'o*!le) nel!t!(!oa#e #! are tre! $ar!ante-
o depo!t o*!#nu!t #au $oluntar
"poate ,! !nc.e!at !ntre per#oane ,!!ce #au 1ur!d!ce+
"cond!t!! de $al!d!tate-
#unt cele (eneral cuno#cute- con#!'ta'ant) capac!tate) o*!ect) caua) ,or'a
con#!'ta'antul !'pl!ca acordul de $o!nta al part!lor la care #e alatura
predarea lucrulu! " poate ,! depo!tat #! *unul altu!a
capac!tatea pentru deponent 3 contractul de depo!t e#te act de
ad'!n!#trare) pentru depo!tar e#te nece#ar #a a!*a capac!tate
depl!na de e2erc!t!u) pentru ca !n per#oana #a #e na#c o #er!e de
dreptur! #! o*l!(at!!+
"e,ectele contractulu! de depo!t-
O*l!(at!!le depo!tarulu!-
"pr!nc!pala o*l!(at!e care !! re$!ne depo!tarulu! e#te de a pa#tra lucrul pr!'!t !n
depo!t #! ra#punde nu'a! !n caul !n care nu a depu# d!l!(enta do$ed!ta pentru
pa#trarea propr!!lor #ale *unur! 3 pr!n ur'are) a!c!) culpa depo!tarulu! e#te
preu'ata+
"depo!tarul nu are dreptul #a #e #er$ea#ca de *un) a,ara de caul cand deponentul
!"a per'!# acea#ta 3 !n caul !n care ,olo#e#te *unul ,ara con#!'ta'antul
deponentulu!) $"a ,! o*l!(at la daune !ntere#e #au c.!ar #anct!un! penale !n caur!
(ra$e+
"depo!tarul e#te o*l!(at #a (arantee #ecretul depo!tulu!) atunc! cand) pr!n
contract) part!le au #ta*!l!t acea#ta+
"daca) pr!n contract) part!le au #ta*!l!t po#!*!l!tatea !ncred!ntar!! *unulu! catre un
#u*depo!tar) pr!'ul depo!tar $a ra#punde doar de 'odul cu' l"a ale# #au pentru
!n#truct!un!le pe care ! le"a dat #u*depo!tarulu!) a,ara de caul cand ale(erea or!
!n#truct!un!le au ,o#t ,acute d!n nece#!tate #! adu#e) apo!) la cuno#t!nta deponentulu!+
"daca depo!tarul !ncalca pr!nc!pala #a o*l!(at!e #! #c.!'*a ,elul pa#trar!! *unulu!
depo!tat) #au !ncred!nteaa *unul unu! tert) $a ra#punde de acea#ta #! de p!e!rea
*unulu! c.!ar #! pentru ca ,ortu!t+
"la #,ar#!tul depo!tulu!) depo!tarul tre*u!a #a re#t!tu!e *unul depo!tat) !'preuna cu
,ructele pe care le"a cule#) re#t!tu!rea a$and loc la cererea deponentulu! c.!ar daca
#"a #t!pulat un ter'en+
"daca deponentul a decedat) re#t!tu!rea are loc catre 'o#ten!torul ace#tu!a) c.!ar
daca pr!n contract) part!le au de#e'nat o alta per#oana care!a #a !! ,!e re#t!tu!t *unul+
"daca depo!tul e#te cu t!tlu onero#) depo!tarul e#te !ndreptat!t #a #ol!c!te
re'unerat!a cu$en!ta) de la deponent+
"daca depo!tarul a ,acut c.eltu!el! cu *unul depo!tat) poate #a le recuperee de la
deponent+
"depo!tarul poate #a nu re#t!tu!e *unul d!n depo!t daca ace#ta !"a ,o#t cerut de
propr!etar #au de o alta per#oana !ndreptat!ta or! a ,o#t rec.!!t!onat de autor!tatea
pu*l!ca #au daca !"a ,o#t !n alt 'od r!d!cat) potr!$!t le(!! or! *unul a p!er!t d!n ca
,ortu!t.
"atunc! cand) !n locul *unulu!) !"a ,o#t r!d!cat #au care a p!er!t) depo!tarul a pr!'!t o
#u'a de *an! #au un alt *un) el e#te o*l!(at #a le dea deponentulu!+
"!n caul !n care *unul depo!tat a ,o#t ,urat or! p!erdut d!n depo!t) deponentul
tre*u!e #a !n,or'ee pe depo!tar) dar #! pe propr!etarul *unulu!) daca e#te altc!ne$a
decat depo!tarul #! #a arate dreptur!le care !! re$!n !n con,or'!tate cu re(ul!le de la
depo!t) #ta*!l!te pr!n contract+
O*l!(at!!le deponentulu!-
"daca depo!tul e#te (ratu!t) deponentul tre*u!e #a r!d!ce *unul depo!tat #! #a
re#t!tu!e c.eltu!el!le pe care depo!tarul le"a ,acut cu *unul dat !n depo!t+
"daca depo!tul e#te onero#) el tre*u!e #a ac.!te) pe lan(a o*l!(at!!le ce reulta d!ntr"
un depo!t (ratu!t #! re'unerat!a cu$en!ta
o depo!t nece#ar
"e#te pre$aut !n Noul Cod C!$!l !ncepand cu art. 212&"21%4
"acea#ta ,or'a de depo!t are loc cu oca!a #! #u* a'en!ntarea unor !nta'plar!
nepre$aute /nu neaparat !'pre$!!*!le0
"ace#te !nta'plar! tre*u!e #a con#t!tu!e un per!col real/nu !'a(!nar0 pentru deponent
#! ce! care !l !ncon1oara+
"!n ace#t ca) deponentul e#te ne$o!t #a !ncred!ntee lucrul altor per#oane #pre
pa#trare) ,ara #a alea(a l!*er per#oana depo!tarulu!) de a#'enea) de cele 'a!
'ulte or! nu are po#!*!l!tatea #a !ntoc'ea#ca un !n#cr!# con#tatator al con$ent!e!)
ca !n care Noul Cod C!$!l pr!n art.212& al!n.2 per'!te do$ada lu! pr!n or!ce '!1loc de
pro*a ad'!# de le(e) !nd!,erent de $aloare
"ca o $ar!etate a contractulu! de depo!t nece#ar) le(!u!torul a #ta*!l!t pr!n art. 2124"
21%4) depo!tul .otel!er) acea#ta pentru ca per#oana care o,era pu*l!culu! #er$!c!! de
caare /.otel!erul0 de$!ne ra#punatoare pentru pre1ud!c!ul cauat pr!n ,urtul)
d!#tru(erea #au deter!orarea *unur!lor adu#e de cl!ent !n .otel+
"le(ea con#!dera ca ,!!nd adu#e !n .otel) ur'atoarele *unur!-
a0 *unur!le a,late !n .otel pe per!oada caar!! cl!entulu!
*0 *unur!le d!n a,ara .otelulu!) pentru care .otel!erul) 'e'*r!! ,a'!l!e! #ale #au
un prepu# al .otelulu! !#! a#u'a o*l!(at!a de #upra$e(.ere pe durata caar!!
cl!entulu!
c0 pentru *unur!le a,late !n .otel #au !n a,ara lu!) pentru care .otel!erul) 'e'*r!!
,a'!l!e! #ale #au un prepu# !#! a#u'a o*l!(at!a de paa #! #upra$e(.ere
pentru un t!'p reona*!l) !n#a !na!nte de caarea cl!entulu! #au dupa
e2p!rarea ace#te! caar!+
"ra#punderea .otel!erulu! e#te l!'!tata pana la concurenta une! $alor! de 100 de
or! 'a! 'are decat pretul pe o ! a,!#at pe ca'era o,er!ta #pre !nc.!r!ere
cl!entulu!+
"!n a,ara de acea#ta ,or'a de ra#pundere l!'!tata) Noul Cod C!$!l a #ta*!l!t #!
caur! de ra#pundere nel!'!tata pentru .otel!er-
a0 daca pre1ud!c!ul e#te cauat d!n culpa #a or! a une! per#oane pentru care
.otel!erul ra#punde
*0 daca *unur!le au ,o#t !ncred!ntate de cl!ent #pre pa#trare d!rect
.otel!erulu!
c0 daca .otel!erul a re,uat pr!'!rea !n depo!t a *unur!lor cl!entulu! pe care)
!n 'od nor'al) tre*u!a #a le pr!'ea#ca
".otel!erul nu ra#punde-
a0 d!#tru(erea or! ,urtul *unur!lor cl!entulu! e#te cauata de c.!ar ace#ta or! de
per#oanele care !l !n#ote#c #au #e a,la #u* #upra$e(.erea lu! or! de $!!tator!!
#a!
*0 !n ca de ,orta 'a1ora #! n!c! atunc! cand deter!orarea #au d!#tru(erea
*unulu! #unt e,ecte ale natur!! ale acelu! *un+
c0 .otel!erul e#te o*l!(at #a pr!'ea#ca !n depo!t docu'ente) *an! #au o*!ecte
de $aloare apart!nand cl!ent!lor #a! #! nu poate re,ua acea#ta decat daca
*unur!le #unt deo#e*!t de $aloroa#e) !nco'ode or! per!culoa#e) t!nand cont
de !'portanta #! cond!t!!le de e2ploatare ale .otelulu!
"!n a,ara de depo!tul nece#ar .otel!er) dreptul c!$!l ro'an recunoa#te #! a#!'!leaa
depo!tulu! nece#ar ur'atoarele #!tuat!!-
depo!tul #p!tal!ce#c
depo!tul !n un!tat! care or(an!eaa #pectacole
o depo!t nere(ulat
"e#te acea ,or'a de depo!t care are ca o*!ect *unur! ,un(!*!le #! con#u'pt!*!le)
pr!n natura lor ur'and #a ,!e re#t!tu!te de catre depo!tar) deponentulu!) nu acele
*unur! c! altele de aceea#! natura) cant!tate #! cal!tate+
"pr!n real!area ace#tu! contract) depo!tarul de$!ne propr!etarul *unur!lor pe care le"
a pr!'!t !n depo!t+
"p!e!rea ,ortu!ta a *unur!lor d!n depo!t are loc pe r!#cul depo!tarulu! nu a
deponentulu!) !n *aa re(ule! re# per!t do'!no
"daca e#te $or*a de lucrul de (en #e $or re#t!tu! altele de aceea#! natura) cal!tate #!
cant!tate
"depo!tarul poate ,olo#! *unul a,lat !n depo!t #! are dreptul #a !! culea(a ,ructele
daca *unul e#te ,ru(!,er
depo!tul #ec.e#tru
"Noul Cod C!$!l #e re,era la #ec.e#trul con$ent!onal !ncepand cu art.21%5 #! ne #pune ca
e#te acea ,or'a de depo!t pr!n care doua #au 'a! 'ulte per#oane !ncred!nteaa unu! tert)
denu'!t ad'!n!trator #ec.e#tru unul #au 'a! 'ulte *unur! 'o*!le #au !'o*!le !n pr!$!nta
carora e2!#ta contet#tat!e #au !ncert!tud!ne 1ur!d!ca cu o*l!(at!a pentru ace#ta de a"l pa#tra
#! a"l re#!tu! celu! recuno#cut t!tular al dreptulu! de 1u#t!t!e
"!n a,ara de depo!tul #ec.e#tru con$ent!onal) !n Codul de Procedura C!$!la e2!#ta #! o alta
,or'a de #ec.e#tru denu'!t #ec.e#tru 1ud!c!ar+
"daca) !n caul #ec.e#trulu! con$ent!onal) part!le #unt cele care #ta*!le#c ad'!n!#tratorul
#ec.e#tru) dreptur!le #! o*l!(at!!le ace#tu!a) !n caul #ec.e#trulu! 1ud!c!ar) 1udecatorul e#te
cel care d!#pune a#upra per#oane! denu'!ta #ec.e#tru atunc! cand e2!#ta proce# a#upra
propr!etat!! a#upra unu! lucru '!#cator #au ne'!#cator+
"depo!tarul #ec.e#tru 1ud!c!ar e#te #upu# tuturor !ndator!r!lor care reulta d!n #ec.e#trul
con$ent!onal) re'unerat!a #a o #ta*!le#te !n#tanta.