Sunteți pe pagina 1din 8
C M Y K Ne-aţi judecat, ne-aţi condamnat. Am jucat ruleta rusească cu judecătorii şi
C M
Y K
Ne-aţi judecat, ne-aţi condamnat. Am jucat ruleta rusească cu judecătorii şi am câştigat! Omorâţi-ne! Care-i problema?Murim în glorie ca Ayrton Senna!
AA nncchheettaa PP rreesseeiiPPaagg
0088
PP
oolliittiiccaa
PPaagg 0033
•• AAnnuull VVIIII ((VVIIIIII))
•• NNrr 226699 ((333322))
2277IIUUNNIIEE--1100IIUULLIIEE22001144
SSuurrpprriizzaapprreeggăăttiittăăddeepprriimmaarruullHHoorrăăssccuuddeellaa
DDrrăăggăăşşaannii--uull,,uunnşşaannttiieerr
••pprreeţţ::7700bbaannii
PPrruunnddeenniippeennttrruuDDrrăăggăăşşaanniiuullaannuulluuii22001166::MMaarriiaann
iinnuuttiillşşiiuunnddeesseelluuccrreeaazzăă
ffăărrăăppiiccddeeccrreeiieerr!!
FFlloorreeaa,,ccaannddiiddaattllaaffuunnccţţiiaaddeepprriimmaarraalluurrbbeeiivviinnuulluuii!!
PPuummnnuullmmoorrttaallppeennttrruu
Ziarul
PRO ExpreS
De Drăgăşani este
în continuare singurul
ziar care spune
adevărul despre
retardaţii din Justiţie
şi Poliţie şi de aceea,
este supus represiunii
acestor
nenorociţi!
FF llaaggrraanntt DD eelliicctt PPgg
66
DDeecceettrreebbuuiieeaarreessttaatt
GGoogguuddeellaaFFiinnaannţţee??
((ppaarrtteeaaaappaattrraa))
AAtteenneeuullSSăătteessccddeellaaZZăăvviiddeenniinnuu--şşii
ttooţţii ggrreeiiii MMaaffiieeii!!
PP oolliittiiccaa
PPaagg
0033
ddeezzmmiinntteeccaalliittaatteeaaddee
cceellmmaaii
iimmppoorrttaannttcceennttrruuccuullttuurraallddiinnOOlltteenniiaa
NN u mai este
deja de foarte mult timp un secret pentru
nimeni faptul că localitatea Prundeni,
condusă d einimosul primar social-
democrat Ion Horia Horăscu a devenit
preferată de toţi cei care vor să
organizeze întâlniri, mai ales în scopuri
culturale. Aşa se face că, de-a lungul
timpului, Drăgăşani-ul, municipiul aflat
la o aruncătură de băţ de comuna
apropiere
EE
vveenniimmeenntt
a
din
ceea ce ar trebui să
reprezinte Capitala Vinului
Mai degrabă i-am oferi
CC
uullttuurraallPPaagg
0055
celui de al doilea municipiu vâlcean
dispune de tot ce îi lipseşte nu numai
Drăgăşani-ului, dar şi marilor metropole
ale lumii civilizate. Acestea fiind spuse,
credem că este lămurită clar problema de
ce este preferată comuna lui Horăscu de
toţi literaţii lumii, miar nu numai de
figurile scriitoriceşti vâlcene sau ale
patriei române. În atare situaţie, la
Oltean
titulatura de Capitală a României,
comunei Prundeni, iar primarul Horăscu
ar trebui ales imediat preşedintele ţării,
asta dacă chiar vrem să mai salvăm ceva
FFlloorriinneell BBuuttnnaarruu,, cceell mmaaii
bbuunn îînnllooccuuiittoorr ppeennttrruu
ddrrăăggăăşşeenneeaannuull VVaassiillee
BBlleeoottuu,,ppeennttrruu aannuull 22001166!!
din ceea ce a rămas din biata noastră
ţărişoară. Tot la Prundeni, s-au organizat
cenacluri literare de talie naţională,
precum
Rotonda
Plopilor
Aprinşi,
chiar
şi
întrunirile
periodice
ale bibliote-
carilor
vâl-
ceni
s-au
produs
aici
şi multe alte
evenimente.
PPaagg 0033
Prundeni a lui Horăscu a fost lăsat
departe în urmă,principalul motiv fiind
acela că nimeni nu vrea ca un eveniment
care ar trebui să fie consemnat de istorie
să aibă loc în locaşuri într-o stare
avansată de degradare, fără tehnică
adecvată anului 2014 şi aşa mai departe.
Au observat cu toţi că o comună din
imediata
Prundeni, s-au organizat gale ale
cântecului românesc, în cadrul cărora au
fost cinstiţi, de ziua lor, artişti care se
bucură de o faimă atât de mare încât, într-
SSeennaattoorruullCCooccaaaaccoonnttrriibbuuiitt
llaaiinntteennssiiffiiccaarreeaaddiiaalloogguurriilloorr
un oraş ca Drăgăşaniul, ar fi jignitor să li
Cel mai im-
portant, de
până acum, este cel de vineri, 20 iunie
a.c., sub genericul “Colocviile Ateneului
Sătesc Zăvideni”, în cadrul căreia, au
vorbit publicului pasionat de literatură,
istorie, ştiinţă şi adevăr, printre alţi lietraţi
ssoocciioo--ppoolliittiicceerroommâânnoo--
rostească numele la microfon pentru a
fi invitaţi să cânte, printre ruine
bacoviene, populaţiei
se
de seamă şi rezerviştii din cadrul SRI-ul
din toate colţurile ţării
noastre
ggeerrmmaannee
O
HHOOTTEELL -- RREESSTTAAUURRAANNTT
oază de
relaxare şi
distracţie simultan,
în Parcul Drăgăşani-
ului. Locul cel mai
potrivit pentru
orice fel de
festivitate!
PRIMUL LOCAL
DIN MUN.
DRAGASANI
RECOMANDAT
DE VIP-URI
INTERNATIONALE!
OOrrggaanniizzeeaazzăă::
mmeesseeffeessttiivvee,,
ccuuddiivveerrssee
DDRRAAGGAASS
oorrggaanniizzee aazzăă nnuunnţţii,, bbootteezzuurrii,,
AANNII
ooccaazziiii,,llaa
ddiivveerrssee
pprreeţţuurriiIINNCCRREEDDIIBBIILLEE!!
eevveenniimmeennttee pprriivvaattee,, llaa pprreeţţuurrii ffăărrăă
pprreecceeddeenntt îînn iissttoorriiaa DDrrăăggăăşşaa nniiuulluuii
TTEELL:: 00225500--881133 448899
INFORMAŢII
INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI
ŞI
REZERVĂRI LA TELEFON: 0250-813.489
LA TELEFON: 0250-813.489
Singura presă verticală din Vâlcea! ~ NE PUTEŢI CITI, VEDEA ŞI AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro
TU SE• SESI•
LA PĂMÂNT!TU PĂMÂNT!
SIZEZI.
ZEZI. NOI
NOI ÎI
ÎI PUNEM
PUNEM LA
Drãgãsanide
inovat!”
AVANGARDĂDESOCIALPICTORIAL
AAttiittuuddiinnee 0022 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
AAttiittuuddiinnee
0022 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
VIZIONATI-NE VIZIONATI-NE PE PE SITE-UL SITE-UL ZIARULUI ZIARULUI PRO PRO EXPRES: EXPRES: www.publipro.ro

VIZIONATI-NEVIZIONATI-NE PEPE SITE-ULSITE-UL ZIARULUIZIARULUI PROPRO EXPRES:EXPRES:

www.publipro.rowww.publipro.ro

PROGRAMULPROGRAMUL VALABILVALABIL ININ FIECAREFIECARE ZIZI::

08.00 – Lansarea cărţii

„Eminescu pe înţelesul

Drăgăşenenilor”, de Alina Rogobete

09.10

– Publicitate

09.14

– Concursul „Să fii

Campion”, ediţia 2014

10.23

– Publicitate

10.26

– Gheorghe Staiu, cel

mai iubit primar din istoria comunei valcene susani

10.35

– Publicitate

10.38

– Izvorul Bucuriei,

ediţia 2014, la Galicea

10.52

– Publicitate

10.55

– Zilele Municipiului

Drăgăşani - Festivalul de

muzică şi Dans pentru Copii Batca

16.00 - Reluarea Programului

Omul ediţiei

Omul ediţiei LaurenţiuCoca,senatorPSD de Vâlcea, ales în Colegiul Bălceşti-Drăgăşani Pentru că, spre deosebire

LaurenţiuCoca,senatorPSD de Vâlcea, ales în Colegiul Bălceşti-Drăgăşani

Pentru că, spre deosebire de alţi omologi ai lui de pe raza judeţului nostru, se încăpăţânează să-şi menţină caracterul aparte, nerenunţând la obiceiul de a fi singurul parlamentar vâlcean prezent în mijlocul oamenilor, cu prilejul oricărui eveniment şi chiar şi când nu au loc manifestări. Aşa se face că Laurenţiu Coca a fost singurul demnitar prezent la aşa-zisele zile ale municipiului Drăgăşani din acest a, tot astfel după cum Mihai Bolocan, consilier municipal din partea PSD Drăgăşani, a fost singurul politician din partea locului care a fost prezent la respectivele manifestări. Nu îi condamnăm pe politicieni că au ratat evenimentul, pentru că au o scuză: nu aveau oricum ce vedea, dar nu putem să nu-i taxăm punctând că ei sunt singurii vinovaţi că nu aveau ce vedea!

că ei sunt singurii vinovaţi că nu aveau ce vedea! C C i i t t

CCiittiittoorriiiinnooşşttrriiii--aauuaattiittuuddiinneeşşiiddaauuddrreeppttaatteePPRROOEExxpprreeSS--eeddiiţţiiaa226699((333322))::

C ititorii noştri ne dau dreptate din ce în ce mai mult. Şi fac acest lucru public pe forumul de discuţii al site-ului nostru, www.publipro.ro, postând diverse comentarii. Am luat decizia de a

le publica şi în ediţia tipărită a ziarului nostru pentru că poate primarii şi alţi oficiali care ar trebui să ia măsuri în diverse probleme sunt prea proşti şi de aceea nu ştiu să navigheze pe internet. Poate ştiu să citească un zoar. Deşi, din câte am văzut noi până acum, nici măcar atâta lucru nu ştiu cei cărora le-am încredinţat vieţile noastre ca să ni le conducă spre performanţă, însă ei ne conduc spre pierzanie. Ca atare, din când în când, de acum înainte, sub titlul acestei noi rubrici, vom tipări aceste opinii exact aşa cum sunt ele scrise de respectivii noştri cititori:

aşa cum sunt ele scrise de respectivii noştri cititori: n Ca viceprimar, Suă (Adrian Mihai Sanda),

n Ca viceprimar, Suă (Adrian

Mihai Sanda), este

varză!

" Referitor la Sucă, nu ne interesează ce mănâncă el şi familia lui, pentru că nici pe el nu-l interesează de noi! Problema

membrilor vechi este că şi-a bătut joc de organizaţia PNL Drăgăşani,

praf…!!! Ce

măsuri a luat împotriva celor care

au mers în campanie, la

iar ca viceprimar e

europarlamentare, cu PSD-ul? Se vorbeşte, prin târg, că consilierul PNL Adrian Boerescu a făcut campanie PSD-ului, iar el, ca preşedinte de oraganizaţie, nu

avea nici măcar 10 oameni după el. A fost cu ştirea lui? Ce joc au făcut? Ce măsuri a luat, în calitate de preşedinte?? Un lider trebuie să obţină rezultate prin muncă, nu prin minciuni, jocuri şi înşelătorie… !!", scria o anume Elena Popovici, posesoare a e-mail- ului elenapopovici@yahoo.com şi a adresei de I.D.:

86.122.234.169, pe forumul de discuţii al site-ului ziarului nostru, www.publipro.ro, pe data de 18.06.2014, la ora 09.37 P.M., ca şi comentariu la rubrica intitulată " RINGUL PRO EXPRES – ediţia 268 (331)".

" RINGUL PRO EXPRES – ediţia 268 (331)". n Festivalul şi Amfiteatrul Batca Drăgăşani - o

n Festivalul şi Amfiteatrul Batca Drăgăşani - o bătaie de joc la adresa contribuabililor!

"Cetăţenii ar trebui să ştie că Consiliul Local Drăgăşani a alocat fonduri pentru acest concurs şi totodată Clubul Copiilor Drăgăşani a luat taxă de participare. Să vorbim şi de acest juriu, care este tot pe "cunoştinţe", că doar nu vin din plăcere, vin pe bani, şi încă pe bani frumoşi! De locaţie, ce să mai vorbim?? Este în paragină şi se pare că nu a atras atenţia nici primarului, nici doamnei director Lidia Petcan (n.r.: care mai este şi consilier local al municipiului Drăgăşani, bineînţeles, tot din

local al municipiului Drăgăşani, bineînţeles, tot din partea PSD-ului lui Vasile Bleotu) şi nici viceprimarului.

partea PSD-ului lui Vasile Bleotu) şi nici viceprimarului. Ne-am cam săturat să părem proşti!!! Aceste activităţi fac jocul şi interesul unor oamenii! Păcat că nimeni nu ia atitudine! În ce ţară trăim, fraţilor?? Cetăţenii mor de foame şi noi ne batem joc!!! Ar trebui să le fie ruşine să dea ochii cu cetăţenii!!!", scria, pe data de 18.06.2014, la ora 09.19 P.M., pe forumul de discuţii al site-ului ziarului nostru, www.publipro.ro, o anume Irina Popa, posesoare a adresei de e-mail irinapopa@yahoo.com şi a adresei de I.D.:

86.122.234.169, ca şi comentariu la rubrica intitulată " Gafa Săptămânii – ediţia 268 (331)".

ÎN OCHIUL PRESEI
ÎN OCHIUL
PRESEI

*** Din ce în ce mai mulţi cetăţeni se plâng unui senator PSD despre cât de jalnic este viceprimarul municipiului Drăgăşani, Adrian Mihai Sanda, zis şi Sucă de

vinului vâlcean. Mai grav este că acelaşi senator ne-a mărturisit, fără a avea habar de faptul că şi Piaţa Municipiului Drăgăşani este tot sub răspunderea aşa-zisului viceprimar Sanda, până nu l-am informat noi despre acest lucru, arată într-un hal fără de hal. Şi mai important este că senatorul a văzut toate aceste lucruri din postura de simplu vizitatot, cu prilejul aşa- ziselor Zile ale Municipiului Drăgăşani din perioada 6-8 iunie a.c., când a mai constata şi că

Drăgăşani şi cât de rău a făcut acest individ oraşului

Amfiteatrul Batca era într-o paragină de nedescris, încât demnitarului - al cărui partid a câştigat de fapt alegerile, în vara anului 2012, pentru funcţia de primar, avându-l în acest fotoliu, pe acelaşi edil din mandatul anterior, respectiv Cristian Nedelcu - parcă

nici nu îi mai venea să creadă că, pe scena aceluiaşi amfiteatru a venit, a susţinut discursuri electorale în favoarea partidului şi a actualului

primar şi aşa mai departe

poate Cristi Nedelcu ne va mai scutri cu patinoarele, locurile de jnoacă pentru copii şi alte statui şi se va dedica reinventării oraşului, iar nu a investiţiilor ce pot servi cel mult pe post de căcăstori pentru ciori, măcar

Cine ştie,

de gura senatorului său *** Şeful Apavil Drăgăşani, Ion Stuparu, ia cel mai probabil bani de la te miri ce hackeri ca să facă diverse lucrări de racordări la reţeaua de distribuţie a oraşului, însă nu are nici măcar bunul simţ ca să anunţe din timp opririle de apă, ca să nu îşi distrugă oamenii centralele sau alte lucruri de prin case. Ca să nu mai spunem că atât de bine se pricepe în meseria pe care o are că nu ştie că ar putea şi ei să facă astfel de lucrări la lumina lunii, noaptea când nu prea se foloseşte apa, căci majoritatea abonaţilor dorm atunci, iar nu ziua când toată lumea arew nevoie de cel mai indispensabil produs

GGAAFFAA SSĂĂPPTTĂĂMMÂÂNNIIII--eeddiiţţiiaa 226699 ((333322))::

RREEUUŞŞIITTAASSĂĂPPTTĂĂMMÂÂNNIIII--eeddiiţţiiaa226699((333322))::

În această săptămână, cel mai grav au gafat poliţiştii locali din Drăgăşani, este drept, la comandaconducerii, însă noi ştim altceva, anume că dacă tu consideri că ordinul este tâmpit, nu trebuie să îl şi execuţi. Astfel, aceştia au montat benzi care interzice accesul pe o parte a străzii N. Sanda, colţ cu strada Traian. Spunem că este o gafă, în primul rând pt că ni se interzice circulaţia deşi strada este gata. Tot ce ne împiedică să circulăm este că le e greu muncitorilor să pună bordurile dacă trec maşini ep lângă ei, iar a doua că trei poliţişti, inclusiv puţoiul lor de şef au pierdut o jumătate din zi cu asta, în loc să sancţioneze retardaţii care parchează unde li se scoală lor flocii de la coaie

o jumătate din zi cu asta, în loc să sancţioneze retardaţii care parchează unde li se

CARICATURASĂPTĂMÂNII-

ediţia269(332):

Rubrică înfiinţată la cererea cititorilor:
Rubrică înfiinţată la
cererea cititorilor:

În această săptămână, mertul de a fi realizat reuşita săptămânii îi revine primarului liberal al frumoasei comune vâlcene Constantin Cîrstina, pentru faptul că a organizat, la o aruncătură de băţ de cel de al doilea municipiu al Vâlcii, un Festival de promovare a muzicii şi dansului popular cu valoare naţională şi prin care promovează copii pentru a asigura acestei meleaguri o continuitate culturală, mult mai bine decât cei din Drăgăşani, care ştiu doar să se bată cu pumnii în piept că se pricep, când de fapt nu fac altceva decât să umbrească pământul degeaba

fapt nu fac altceva decât să umbrească pământul degeaba STOP BLITZ-ediţia 269 (332): Nenorociţii de la
fapt nu fac altceva decât să umbrească pământul degeaba STOP BLITZ-ediţia 269 (332): Nenorociţii de la

STOP BLITZ-ediţia 269 (332):

Nenorociţii de la Poliţia Locală a Municipiului Drăgăşani, comandaţi de un puţoi de douăzeci şi o flegmă

de ani cu mintea în cinci colţuri, şapte dungi şi opt zări au reuşit să rezolve problema maşinilor parcate pe strada I. C. Brătianu, de o parte şi de cealaltă, bloicând astfel d emama focului circulaţia pe principala cale de acces spre municipiul reşedinţă a judeţului vecin, Argeş, Piteşti. O

să vă întrebaţi de ce îi mai criticăm şi de ce îi mai numim nenorociţi dacă au reuşit acest lucru. Păi, pentru că au reuşit asta doar în după-amiaza zilei de luni, 23 iunie a.c. şi doar pentru că trebuiau să se desfăşoare lucrări de decopertare a străzii cu pricina în vederea asfaltării, atunci când cineva din conducerea Drăgăşani-ului îşi va mai aminti de acest lucru, bineînţeles. În restul timpului, după cum vedeţi şi din imaginea alăturată, pe 24

iunie a.c., deja

maşinile erau parcate la loc,

încurcând circulaţia, iar pe miliţienii lui Filip îi doare la şapcă sau nici măcar. Au arătat că pot, dar însemană că nu vor ca şi în restul timpului, adică şi când nu se fac aşa-zise asfaltări, să-şi facă datoria. Adică, de-a lungul timpului, strada aceasta nu mai are două trotuare, ci doar unul, pe partea stângă, dar deşi strada are doar o bandă pe sensul de

circulaţie, are

parcări pe ambele părţi, iar

trotuar numai pe una

COLŢUL ALB
COLŢUL ALB

RINGUL PRO EXPRES:

COLŢUL NEGRU Îl plasăm în colţul negru, în această săptămână, din nou, pe preşedintele organizaţiei
COLŢUL NEGRU
Îl
plasăm
în colţul negru, în
această săptămână, din nou,
pe preşedintele organizaţiei
municipale a PNL Drăgăşani şi,
din nefericire, totodată şi
viceprimarul acestui municipiu din
partrea formaţiunii politice cu pricina,
Adrian Mihai Sanda, supranumit, încă din
copilărie, drept Sucă de Drăgăşani, se
înţelege dece: pe ntru cât de deştept de da în
gropi era, nu-i aşa şi se pare, la fel de deştept a
rămas şi acum, semn că degeaba au trecut anii peste el!
Aceasta deoarece din ce în ce mai mulţi cetăţeni din
oraş şi nu numai se plâng chiar şi pe la senatorii
şi capii altor partide despre acest individ ca
despre o adevărată ciumă care este
abătută asupra celui de al doilea
municipiu al Vâlcii
Îl plasăm, în această săptămână, în colţul alb, pe fostul viceprimar, actualmente director adjunct al
Îl
plasăm, în
această
săptămână, în colţul
alb, pe fostul
viceprimar, actualmente
director adjunct al Şcolii
Nicolae ălcescu din localitate
şi, totodată şi consilier local din
partea PSD-ului, pentru că deşi
este considerat, pe nedrept, totasl pe
nedrept, şi de liderul PSD Drăgăşani,
Vasile Bleotu, deşi public nu o
recunoaşte, dar mai ales de primarul PSD-ist
Cristi Nedelcu, deşi nici acesta nu recunoaşte
public acest fapt, un trădător, el este un om trup
şi suflet al,ături de drăgăşeneni, el fiind de
fapt singurul politician din arealul politic
al Drăgăşani-ului care a fost prezent la
zilele oraşului, chiar dacă nici el,
ca nici ceilalţi, nu a avut
ce vedea
chiar dacă nici el, ca nici ceilalţi, nu a avut ce vedea CENTRUL NEUTRU O poziţie
chiar dacă nici el, ca nici ceilalţi, nu a avut ce vedea CENTRUL NEUTRU O poziţie

CENTRULNEUTRU

O poziţie neutră, din nefericire, adoptă, în continuare, preşedintele organizaţiei

judeţene Vâlcea, deputatul Cristi Buican, faţă de

din ce în ce mai mulţi cetăţeni care reclamă că viceprimarul şi totodată preşedintele organizaţieii PNL Drăgăşani a dus acest

oraşi şi liberalismul său la cel mai prost nivel la care a fost vreodată în istoria neamului românesc. Din păcate, în loc ca Buican să ia măsură excluderii lui Sanda din partid şi chiar el să ceară, măcar aşa,

de onoare, ca să nu s efacă partidul de râs mai rău decât s-a făcut deja la ultimul examen electoral, ca Sucă de Drăgăşani să fie schimbat şi din funcţia de viceprimar, mai degrabă se mişcă liderii

altor partide, prin luări de poziţii şi atitudine faţă de acest fapt petrecut la Drăgăşani, în urma sesizărilor venite de la oameni, dar deh, ăştia nu se culcă cu rudele lui Sucă, ai, domnule Buican?

Singura presă verticală din Vâlcea! ~ NE PUTEŢI CITI, VEDEA ŞI AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro

AAddmmiinniissttrraattiiee//PPoolliittiiccaa 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014 0033
AAddmmiinniissttrraattiiee//PPoolliittiiccaa
27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
0033

SSuurrpprriizzaapprreeggăăttiittăăddeepprriimmaarruullHHoorrăăssccuuddeellaaPPrruunnddeenniippeennttrruuDDrrăăggăăşşaanniiuull

al cărei preşedinte este chiar Marinică Florea, lăutarii le cântă de patru ori pe ani
al cărei preşedinte
este
chiar
Marinică
Florea,
lăutarii
le
cântă
de
patru
ori
pe
ani
sătenilor
fiind plătiţi
epntru asta
din fonduri
atrase
în
acest
scop de la Uniunea Europeană, în timp ce,
la Drăgăşani, zilele oraşului erau de o
pustietate morbidă dacă nu ar fi existat
măcar clubul copiilro care să pună la cale
un spectacol în cadrul căreia se repetă de la
an la an aceleaşi cântece, cu aceiaşi cau cu
alţi interpreţi. Tot la Prundeni, se strâng
literaţii ţării, cum veţi vedea în pagina cinci
a ediţiei de astăzi a ziarului nostru, sau chiar
literaţii lumii, cum v-am informat în alte
ediţii. De ce se strâng la Prundeni, iar la Drăgăşani? Nimic mai nu simplu:
ediţii. De
ce se strâng la
Prundeni, iar
la
Drăgăşani? Nimic mai
nu
simplu:

pentru că aici, echipa Florea- Horăscu a acţionat numai în intereseul cetăţenilor, iar nicidecum în interesul lor personal, aşa cum se întâmplă la Drăgăşani şi în alte localităţi unde nici nu ştiu care să fure mai mult, ba pentru partid, ba pentru ei înşişi. Aceste lucruri, pe care Marinică Florea le-a asimilat în ultimii aproape opt ani de când este administrator public la Prundeni, de la

mentorul său, primarul Horăscu, îl recomandă pentru o astfel de candidatură. De fapt, noi suntem cei care i-am spus personal lui

Horăscu, dar am şi scris în ziarele Trustului nostru de Presă, că edilul de la Prundeni ar trebui să ajungă edil-şef la Drăgăşani dacă vrem să mai salvăm ceva din acest municipiu pe cale de dispariţie, la ora actuală. Horăscu ne-a mărturisit atunci că ar vrea senator, însă nu va candida nici pentru această funcţie, nici pentru cea de primar la Drăgăşani, deoarece mai are încă proiecte valoroase pentru Prundeni, deşi sincer nu îl înţelegem, pentru că noi chiar nu vedem ce îi mai lipseşte acum Prundeni-

Dar ne bucură că ne-a ascultat şi

ului său

chiar dacă nu face el acest pas, trimite ca şi candidat la Drăgăşani, în 2016, un om pe care el l-a pregătit minuţios. Până şi practică într-ale şofatului a făcut Marinică Florea tot cu primarul Horăscu, asta ca să înţelegeţi că Marian Florea nu este altceva decât clona perfectă a lui Horăscu, pentru comunitatea drăgăşeneană.

aannuulluuii22001166::MMaarriiaannFFlloorreeaa,,ccaannddiiddaattllaaffuunnccţţiiaaddeepprriimmaarraalluurrbbeeiivviinnuulluuii!!

PP regătit ani de zile de către cel mai bun primar din judeţul nostru,

respectiv social-democratul Ion Horia Horăscu de la Prundeni, unde a ocupat funcţia de administrator public (funcţi cunoscută şi ca înlocuitor de primar), fostul cameraman de la postul local de televiziune Vâlcea Trei Drăgăşani, Marian Florea (foto dreapta) şi-a anunţat deja intenţia de a candida, în vara anului 2016, la funcţia de şef al executivului local din cel de al doilea municipiu al Vâlcii. Ceea ce nu ştie Marian Florea la ora actuală este de la ce partid va vface acest lucru. Marinică spune că anul 2015 va fi cel în care se va decide asupra acestui aspect. Ceea ce ştie Florea este că poate face la Drăgăşani mult mai multe lucruri bune decât cei care au condus pânăp acum destinele acestui oraş, întrucât este hotărât să pună în practică ceea ce a învăţat de la primarul-minune din Prundeni, Ion Horia Horăscu (foto stânga). Iar pentru cei care încă nu ştiu ce a făcut mentorul lui Marinică Florea, Horăscu, dacă mai există oameni care încă nu ştiu ce a făcut acesta la Prundeni, vă reamintim că luxul pe care l-a impus Horăscu cetăţenilor din Prundeni nu se regăseşte nici măcar în marile metropole ale lumii. Horăscu a ajuns chiar până într-acolo încât să le construiască şi locuinţe, din bani publici, oamenilor sărmani, în timp ce primăria de la Drăgăşani îi pune pe oamenii care nu au după ce bea apă să plătească chirie lunară pentru nişte aşa-zise locuinţe sociale care sunt de fapt cutii cu acoperişuri, în cartierul primăverii, lângă o topitorie care şi aşa îi omoară cu zile pe bieţii nevoiaşi. La Prundeni, graţie şi proiecteleor derulate cu ajutorul Asociaţiei Administratorilor publici

derulate cu ajutorul Asociaţiei Administratorilor publici F F l l o o r r i i

FFlloorriinneell BBuuttnnaarruu,, cceell mmaaii bbuunn îînnllooccuuiittoorr ppeennttrruu

ddrrăăggăăşşeenneeaannuull VVaassiillee BBlleeoottuu,,ppeennttrruu aannuull 22001166

DD upă cum se ştie deja foarte bine, după ce a pierdut toate

încercările prin instanţă de a demonstra că ANI greşeşte şi că el nu etse incompatibil cu funcţia de deputat, Vasile Bleotu nu mai are nici o şansă să candideze, din postura actuală, pentru vreun alt mandat de parlamentar. În această situaţie, pentru alegerile din iarna anului 2016 pentru Parlamentul

României, este musai ca PSD-iştii din Drăgăşani să propună publicului elector un alt candidat pentru funcţia de deputat. Actualmente, PSD-ul dispune de doi senatori pe Colegiul Bălceşti- Drăgăşani, dar de nici un deputat pe Colegiul

Şi nici la varianta cu doi

senator nu s-ar fi ajuns, dacă PPDD-istul Florinel Butnaru nu ar fi realizat că acest partid nu are nici o şansă şi, în consecinţă, dacă nu s-ar fi transferat în “barca” pesedistă. Acum, Butnaru şi cu Coca, după toate rapoartele, sunt cei mai muncitori senatori, nu raportat numai la restul senatorilor vâlceni, dar chiar la restul senatorilor per ansamblul întreg Parlamentului Românesc. De asemenea, Butnaru şi Coca sunt singurii demnitari vâlceni care dupăp ce s-au văzut realeşi ori, în cazul lui Butnaru, ales pentru prima oară în acaestă funcţie, nu au uitat să mai treacă să discute şi să se vadă cu cei care le-au dat girul lor pentru a ajunge aici. Aşa se face că cei doi au o prezenţă şi o activitate bună şi intensă, atât în Parlament, precum şi în teritoriu. Cum Laurenţiu Coca va fi, indiscutabil, candidatul PSD Drăgăşani pentru un al treilea mandat ca senator, în iarna lui

Drăgăşani

un al treilea mandat ca senator, în iarna lui Drăgăşani 2016, PSD-ul trebuie să ia o

2016, PSD-ul trebuie să ia o decizie cu cine va ieşi în faţa electoratului, la Drăgăşani, pentru funcţia de deputat. O

alegere mai bună nu ar putea face factorii de decizie ai PSD-ului, în afară de

actualul senator Florinel Butnaru

dacă vor să fie atât apreciaţi, cât mai ales votaţi de publicul elector, deoarece aceasta este pretenţia votanţilor de la orice partid: să propună, mai ales pentru

Asta

asemenea funcţii, oameni care măcar se prezintă cum, cât şi când trebuie, la serviciu, dacă mai sunt şi atât de serioşi în a le reprezenta oamenilor interesele, aşa cum fac Butnaru şi Coca, atunci este cu mult mai bine. De asemenea, Butnaru are multe proiecte ca senator, dar proiectul său de suflet, aşa cum chiar noi v-am mai informat şi în ediţiile anterioare ale ziarului nostru, îl reprezintă cel care ar aduce ţării noastre cel mai bun privilegiu în domeniul agriculturii depână acum, respectiv negoţul cu berbecuţi în Qatar, proiect de care Butnaru s-a ocupat atât d emult încât până şi de organizarea vizitei în teritoriu a ambasadorului Qatar-ului în Vâlcea s-a ocupat personal, iar acesta, graţie lui Butnaru care i-a arătat dotările Vâlcii, a propus agenţilor economici şi populaţiei vâlcene să se gândească foarte serios pentru că ţara sa este interesată să cumpere de la noi chiar şi apă. Faptul că a atras spre zona Vâlcii, din punct de vedere economic, una din cele mai bogate ţări, face din Butnaru unul dintre senatorii cei mai merituoşi şi singurul om pe care PSD-ul îl poate propune pentru a reprezenta Drăgăşani-ul în Camera Deputaţilor Români dacă chiar vrea să mai salveze ceva din cel de al doilea municipiu vâlcean, aceasta mai ales în ceea ce priveşte economia care cândva era înfloritoare aici, iar acum este una cu pământul. Asta pentru că Butnaru nu numai că deja şi-a făcut relaţii cu una din ţările cele mai bogate, nici că este un parlamentar muncitor, dar pentru că chiar vrea să facă ceva pentru oameni

SSeennaattoorruullCCooccaaaaccoonnttrriibbuuiittllaaiinntteennssiiffiiccaarreeaa

ddiiaalloogguurriilloorrssoocciioo--ppoolliittiicceerroommâânnoo--ggeerrmmaannee

n data de 17 iunie 2014 a avut

loc o întrevedere bilaterală a

Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat cu membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Budestag-ul german la Palatul Parlamentului cu scopul

intensificării dialogului între cele două ţări şi identificării unor măsuri de reformă a sistemului social, educaţional şi economic al României. Delegaţia Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Budestag-ul german a fost primită de către preşedintele Comisiei pentru muncă din Senat, domnul senator Liviu Marian Pop, vicepreşedintele Comisiei, doamna senator Vasilica Steliana Miron, domnul senator Laurențiu Florian Coca

şi domnul senator Alexandu-Petru

Frătean. Subiectele abordate în cadrul acestei întâlniri au vizat relţia de cooperare româno – germană atât din punct de vedere economic, Germania fiind principalul nostru partener comercial, cât şi din perspectiva sistemelor de protecţie şi asistenţă

socială. O altă temă de interes abordată

a avut în vedere funcţionarea

mecanismului de dialog social în ambele ţări. Prin această întâlnire constructivă dorim să adoptăm bunele practici din sistemul german şi să le

implementăm în ţara noastră în dorinţa

de reformare a mecanismelor de

protecţie socială, legislaţie a muncii şi dialogului social. România continuă să îşi concentreze eforturile pentru

ÎÎ

continuă să îşi concentreze eforturile pentru Î Î consolidarea unui mediu economic stabil şi predictibil. În

consolidarea unui mediu economic stabil şi predictibil. În acest sens, avem în vedere constant construcţia unui mediu adecvant pentru dezvoltarea profesională, creşteri salariale semestriale şi demararea mai multor programe guvernamentale cu scopul de a oferi mai multe locuri de muncă cetăţenilor, astfel încât să deţină un nivel de trai satisfăcător.

- materiale de construcţie, - AZOTAT DE AMONIU, - amenajări interioare şi exterioare, - făină,
- materiale de
construcţie,
- AZOTAT DE
AMONIU,
- amenajări
interioare şi
exterioare,
- făină,
- furaje,
- utilaje şi unelte
de construcţie
- etc.
SC GRIG AUTO SRL DRAGASANI, A deschis UN
sscc DDAAYYMMOONN ssrrll
DRĂGĂŞANI
Ne găsiţi în mun. Drăgăşani,
pe strada Tudor Vladimirescu,
vis-a-vis de Supermarket Lidl
sau la telefon: 0723-582.771
IMPUNATOR SHOW ROOM, LÂNGA SCOALA CU
CLASELE I-VIII “NICOLAE BALCESCU” dragasani
Noi am adus
Duster-ul şi
noul Logan,
la Drăgăşani!
Ne găsiţi în municipiul
Drăgăşani, pe strada Regele
Carol, lângă Copy Center Cip Sit
srl. Relaţii şi comenzi la numărul
de
telefon: 0250-812.350 şi
SE OFERĂ ŞI TRANSPORT GRATUIT, DAR NUMAI PE RAZA MUNICIPIULUI DRĂGĂŞANI
0250-813.395
Singura presă verticală din Vâlcea! ~ NE PUTEŢI CITI, VEDEA ŞI AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro
FFoottoorreeppoorrttaajj //AAnncchheettaa PPrreesseeii 0044 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
FFoottoorreeppoorrttaajj
//AAnncchheettaa
PPrreesseeii
0044 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014

DDooccttoorruull FFoolleeaa îîll vvrreeaa ppee KKllaauuss JJoohhaanneess llaa ccoonndduucceerreeaa PPNNLL!!

ÎÎ ncepând de astăzi, preţ de două zile, aşadar până mâine, 28 iunie a.c., la
ÎÎ ncepând de astăzi, preţ de două zile, aşadar până
mâine, 28 iunie a.c., la Bucureşti, la Palatul
Parlamentului, are loc un Congres Extraordinar în
cadrul PNL-ului, pentru votarea statutului şi a noului
preşedinte. Liberalii trebuie să aleagă între Ioan Ghişe,
fostul primar al Braşov-ului şi Klaus Johanes, actualul
primar al celui mai evoluat mediu urban ardelenesc,
respectiv Sibiul. Delegaţia de liberali de la Vâlcea care
va participa la acest congres cu drepturi de vot depline
numără 40 de membrii, dintre care şase sunt din
totodată preşedinte al Colegiului PNL Drăgăşani, Tiberiu
Costea, primarul comunei Lungeşti, Gheorghe Bran,
consilier local al municipiului Drăgăşani, jurista Elena
Caplea, de asemenea, consilier local din partea PNL-ul
în legislativul celui de al doilea municipiu al Vâlcii,
Claudiu Popa şi Gheorghe Anghel, primarul comunei
olanu. Gheorghe Folea ne-a dezvăluit franc cu chiar
două zile înainte de a pleca spre congresul cu pricina care
va fi opţiunea sa, declarându-se destul de convins că şi
majoritatea delegaţiei sale gândeşte în aceeaşi direcţie.
Astfel, Folea ne-a spus că "(
)
clar votez cu Johanes.

Colegiul PNL Drăgăşani. Este vorba despre doctorul orleştean Gheorghe Folea, consilier judeţean, vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PNL Vâlcea şi

Pentru că reprezintă, într-adevăr şi prezentul şi viitorul! Este o concluzie pe care am tras-o după ce marţi, 17 iunie

a.c., o delegaţie formată din circa 30 de liberali vâlceni a mers la Bucureşti şi am discutat vreme de o oră şi jumătate, atât cu Ioan Ghişe,

cât şi cu Klaus Johanes, iar Ghişe nu poate reprezenta decât trecutul pentru partidul nostru!", a spus Folea.

decât trecutul pentru partidul nostru!", a spus Folea. P P r r i i m m

PPrriimmaarruull CCîîrrssttiinnaa pprreeggăătteeşşttee oo nnoouuăă eeddiiţţiiee ddee vviiss aa ttrraaddiiţţiioonnaalluulluuii BBââllccii aall OOrrlleeşştteenniilloorr

edilului şef din Orleşti, duminică, pe scenă, vor urca, printre alţii, Nelu Bâţână, Rodica Nicolescu,
edilului şef din Orleşti, duminică, pe scenă,
vor urca, printre alţii, Nelu Bâţână, Rodica
Nicolescu, Maria Ghinea, Cornel Cojocaru,
seara încheind-o aceiaşi Florin Peşte şi
Laura care s-au bucurat anul trecut de un
succes răsunător. De asemenea, primarul
Cîrstina promite multe alte surprize. De
reţinut că, în acest an, manifestările încep de
sâmbătă, 28 iunie a.c., când vor urca pe
scenă copii pasionaţi de folclor şi nu numai
de pe raza comunei Orleşti. Atracţiile serii
vor fi însă, fără doar şi poate actriţa de
teatru de revistă de un umor ieşit din comun
Jeni Nicolau şi simbolul muzicii populare
româneşti, inegalabilul Petrică Mâţu Stoian.
a finele acestei săptămâni, mai exact
sâmbătă, 28 iunie a.c. şi duminică, 29
CCooppiiiiii ddiinn OOrrlleeşşttii,, îînnccăă iinntteerreessaaţţii ddee
LL
iunie a.c, pe stadionul comunal Orleşti va
avea loc ediţia 2014 a unui eveniment care a
intrat deja în istoria acestor locuri,
devenind repede cunoscut în toate colţurile
ţării. Este vorba despre Bâlciul
Orleştenilor, un eveniment care anual
adună în comuna primarului Constantin
Cîrstina mii de iubitori de cântec, dans
popular şi voie bună nu numai din Vâlcea
dar din întreaga ţară. În acest an, potrivit
ffrruummuusseeţţiillee ccâânntteeccuulluuii şşii ddaannssuulluuii ppooppuullaarr!!
CC
u
mai
puţin
de
două
săptămâni
în
urmă,
a
avut
loc,
în
frumoasa
comună
SSeennaattoorruull BBuuttnnaarruu aattrraaggee aatteennţţiiaa aassuupprraa nnooiilloorr
pprroovvooccăărrii ddiinn ddoommeenniiuull ddrreeppttuurriilloorr oommuulluuii
Orleşti,
“patronată”
de
inimosul
primar
liberal
Constantin
Cîrstina (foto),
o
nouă ediţie a
unui concurs de cântec şi dans popular practic
destul de proaspăt pe scena culturală a judeţului
nostru, intitulat mai mult decât sugestiv
Festivalul Flori de Primăvară. Potrivit şefului
executivului local de la Orleşti, Constantin
Cîrstina, Şcoala Orleşti s-a clasat pe primul loc
la secţiunea dansuri şi solişti vocali, în cadrul
secţiunii pe învăţâmânt primar, iar la secţiunea
pe învăţământ gimnazial, comunitatea orleşteană
a
împărţit premiul I, la dansuri, cu şcoala
Călimăneşti. Aceste rezultate nu pot decât să ne
bucure peste măsură deoarece arată că sudul
Vâlcii şi Vâlcea în general, iar Orleştiul, în
principal, încă dispun de copii pasionaţi de
frumuseţile tradiţiilor populare româneşti, ceea
ce ne garantează că nici dansurile şi nici cântul
popular nu vor dispărea prea curând din peisajul
vitivinicol al judeţului nostru. În atare situaţie,
se impune să mai facem şi precizarea că, la
această manifestare de talie şi importanţă
naţională, s-au întrecut concurenţi de vârste
fragede de la zece şcoli d epe raza judeţului
nostru şi nu numai. Premiile au constat în
diplome, iar frumoasa şi recent renovata şi
modernizata sală de spectacole a căminului
cultural din Orleşti, în ciuda dimensiunilor sale
care întrec cu mult noua casă de cultură a
Drăgăşani-ului, încă neterminate - dar acest
lucru nu mai este o noutate, cunoscut deja fiind
faptul că edilii comunelor din jurul celui de al
doilea municipiu al Vâlcii sunt mai harnici şi
mai pricepuţi decât conducerea Drăgăşaniului -,
s-a dovedit neîncăpătoare, în să atmosfera a fost
una de basm, aşa cum îi place primarului
Cîrstina, ca lucruile organizate sub patronajul
său, să fie numai la superlativ
SSeennaattoorruull CCooccaa nnuu uuiittăă pprriimmaa ddrraaggoossttee:: aa ssăărriitt îînn
aajjuuttoorruull mmiinneerriilloorr ddiinn RRoommâânniiaa,, pprriivviinndd ttaaxxeellee!!

Drepturile omului joacă un rol foarte important în relaţiile dintre cetăţeni şi stat, deoarece ele controlează şi reglează exercitarea puterii statului asupra persoanelor, acordă libertăţi persoanelor în relaţia cu statul şi solicită statelor să satisfacă necesităţile umane de bază ale populaţiilor care se află în jurisdicţia lor. Unul dintre aspectele interesante legate de drepturile omului la ora actuală este acela al impactului noilor tehnologii şi al mijloacelor de comunicare în masă asupra respectării sau nerespectării anumitor drepturi ale omului. Un exemplu interesant şi foarte recent asupra cărora vă atrag atenţia astăzi, dragi colegi, este acela al respectării dreptului la viaţă privată în mediul online. Operatorul celui mai utilizat motor de căutare din lume a înfiinţat un site şi o comisie de experţi, pe 29 mai, pentru a respecta o decizie a Curţii Europene de Justiţie (CEJ) conform căreia utilizatorii pot cere atât Google, cât şi altor motoare de căutare pe Internet să şteargă din rezultatele căutărilor online unele link-uri către ştiri, decizii judecătoreşti şi alte documente care conţin informaţii inadecvate, irelevante sau care încalcă dreptul la viaţă privată. Deşi decizia Curţii Europene de Justiţie a fost o surpriză pentru Google şi alte companii de profil aflate în atenţia Uniunii Europene pentru practicile în domeniul respectării vieţii private, este deosebit de important să cunoaştem şi să înţelegem provocările actuale aduse de noile tehnologii şi mijloace de comunicare în masă privind respectarea anumitor drepturile umane fundamentale. De altfel, trebuie să reţinem că blocul comunitar vrea să extindă prerogativele autorităţilor de reglementare în domeniul protejării datelor, astfel încât acestea să poată

aplica amenzi în cazul nerespectării prevederilor legale, fapt care ne priveşte în mod direct din poziţia noastră în forul legislativ suprem al unei ţări membre UE. Este necesar să înţelegem implicaţiile acestei decizii asupra reglementărilor viitoare pentru a putea ajusta şi adapta legislaţia românească referitoare la protecţia datelor. Într-o lume în care tehnologia depăşeşte de multe ori imaginaţia multora dintre noi, este nevoie să ştim că şi legislaţia poate depăşi aşteptările unor jucători importanţi pe piaţa noilor tehnologii de comunicare prin decizii precum cea menţionată mai sus. Dincolo de acest caz concret, este nevoie să ne îndreptăm atenţia în mod clar către problemele etice şi juridice ridicate de Internet, căci acesta este o parte integrantă a realităţii actuale.", a susţinut, într- una dintre recentele sale declaraţii politice senatorul social-democrat vâlcean Florinel Butnaru (foto).

DD e formaţie inginer miner, cu experienţă de ani buni de lucru în domeniu, circuitul
DD
e formaţie inginer miner, cu experienţă
de ani buni de lucru în domeniu,
circuitul
agricol; -taxe
senatorul social-democrat vâlcean Laurenţiu
Coca (foto) a sărit din nou în ajutorul acestora,
formulând, în cadrul şedinţei Senatului
României din data de 16 iunie a.c., o întrebare
către Ministrul Finanţelor Publice, Ioana
Petrescu, al cărei obiect era Numărul, modul de
calcul şi aplicare a taxelor şi impozitelor pentru
carierele de lignit şi al cărei text îl reproducem
integral în cele ce urmează: "Stimată Doamnă
Ministru, taxele şi impozitele prevăzute pentru
terenurile aflate în proprietatea carierelor de
lignit, în legislaţia actuală (Legea minelor
nr.85/2003actualizată; CODUL FISCAL cu
NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE-
actualizate şi completate) datorită unor
interpretări ale organismelor competente în
stabilirea cuantumului acestora, pot să genereze
artificial desfăşurarea unei activităţi
neeconomice, cu pierderi, conducând chiar la
oprirea lucrărilor de extragere a cărbunelui,
desfiinţarea a mii de locuri de muncă, iar în
perspectivă şi mai rău, la importul de cărbune.
De asemenea, energia electrică şi termică,
produsă pe cărbune are tendinţa, şi din motivele
expuse, să devină necompetitivă pe piaţă. Pe
scurt enumerăm câteva din taxe şi impozite:-
Impozit datorat pe terenul aflat în proprietate-
lei/mp;-taxa de exploatare-lei/kmp; taxa de
excavare-lei/mp-fară precizări suficiente de
aplicare, ajungându-se la situaţia aberantă de a fi
multiplicată de 3-5-8 ori pentru acelaşi metru
pătrat sau de încasare şi în anii în care efectiv în
zonă nu se mai fac excavări, dar nu s-a redat în
şi
impozite
pe
salarii;
-
redeventa
minieră-4%
din producţia
realizată;
acciza
la
cărbunele
vândut
la
populaţie sau
persoane
SSCCFFLLOORRIIXXCCOOMMPPAANNYY
juridice
care
nu
deţin
certificat
de
CCOONNSSTTRRUUCCTTSSRRLL
utilizator
final;
-taxa
o
pe construcţii
00225500--771177 770088
speciale;
impozit
pe
profit;
-TVA.
Doamnă
ministru,
pentru
evita desfiinţarea unor activităţi de exploatare,
profitabile în sine, vă rog să efectuaţi o analiză a
gradului şi modului de taxare şi impozitare a
acestui domeniu de activitate, în scopul
simplificării procedurilor şi eliminării
posibilităţii producerii unor excese. Solicit
răspuns scris.", se arată în textul documentului
dat publicităţii de către Biroul Parlamentar al
senatorului râmnicean.
a
se
Singura presă verticală din Vâlcea! ~ NE PUTEŢI CITI, VEDEA ŞI AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro
FFoottoorreeppoorrttaajj 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014 0055 A A t t e e
FFoottoorreeppoorrttaajj 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014 0055
FFoottoorreeppoorrttaajj
27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
0055

AAtteenneeuullSSăătteessccddeellaaZZăăvviiddeenniinnuuîîşşiiddeezzmmiinntteeccaalliittaatteeaa

mmeerriittaattăăddeecceellmmaaiiiimm ppoorrttaannttcceennttrruuccuullttuurraall

ddiinnOOlltteenniiaa

gazieră, arena „Tehnologiei inverse” - spionaj

- General (r) Dr. Mircea Chelaru -

Identitatea naturală şi suveranitatea simbolistică.

- Comandor (r) Conf. univ. dr.

Olimpiu Glodarenco, Director al

Muzeului Militar Naţional, Bucureşti - Catastrofa Marinei Româneşti în august-septembrie 1944

- Prof. univ. dr. Corvin Lupu -

Conflictele îndelungate dintre Nicolae Ceauşescu şi instituţia Securităţii s-au „decontat” în decembrie 1989.

- Prof. univ. dr. Petre

Ţurlea - Rolul istoricului în formarea Statului Unitar Român.

- Prof. univ. dr.

Nicolae Radu - România

la Masa Tăcerii? Spiritul demisiei şi obedienţa majorităţii.

- Comandor (r) Conf. univ. Emilian I.

Munteanu - Creştinismul în „Oltenia de sub munte”.

- Mircea Vâlcu-

Mehedinţi - Mişcarea de

rezistenţă anticomunistă.

- Prof. dr. Gheorghe

Dumitraşcu - Dinamica

socială în modernizarea reformelor haretiene.

- Col. (r) dr. ing.

Anatol Munteanu -

Cauzele războiului cu Transnistria

(1991-1992) şi implicarea Federaţiei Ruse.

- Col. (r) Filip Teodorescu, un

maestru în contraspionajul românesc

- Prof. univ. dr. Cristian Troncotă -

D.S.S., Sfârşit sângeros

- Col. (r) dr. Tiberiu Tănase -

Preocupările lui Mihai Viteazul, Şerban Cantacuzino, şi Constantin Brâncoveanu pentru informaţii secrete

Sătesc de la pricina înţelesul
Sătesc de la
pricina
înţelesul

de încăpătoarei biblioteci comunale, din satul Cîlina. În deschidere, a fost prezentat un superb program artistic susţinut de Ansamblul folcloric "MÂNDRELE" de la Prundeni, condus şi pregătit de veşnic tânărul şi neobositul profesor de limba şi literatura română Cornel Roşianu şi de Grupul Folcloric "HAIDUCII" de la Amărăşti, condus şi dirijat de primarul acestei altă comună frumoasă d epe meleagurile Vâlcii, prof. Constantin Drăghici, coleg de partid cu şeful

executivului local din Prundeni. La ora 16.15 primarul Ion Horia Horăscu a susţinut un emoţionant cuvânt de deschidere, după care s-au citit mesajele sosite din partea invitaţilor care din probleme serioase, nu au putut fi prezenţi la manifestarea cu pricina. De la ora 16.45, s-au desfăşurat efectiv lucrările ediţiei 2014 a Colocviilor Ateneului Sătesc din Zăvideni, debutul fiind reprezentat de vizionarea filmului documentar intitulat "Un Sta1ingrad

ineri, 20 iunie a.c. şi sâmbătă, 21 iunie a.c., în superba

comună vâlceană Prundeni, condusă de inimosul primar social-democrat Ion Horia Horăscu, aşadar, sub auspiciile Colocviilor Ateneului Sătesc Zăvideni, a avut loc Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice intitulată mai mult decât sugestiv "Ştiinţă- Istorie-Intelligence", organizată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România; Societatea Culturală ART- EMIS; Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din cadrul S.R.I. Sucursala Vâlcea şi de Primăria Comunei Prundeni -

VV

- Prof. univ. dr. Nicolae Melinescu - Libertăţi şi constrângeri în relatările din teatrul de
- Prof. univ. dr. Nicolae
Melinescu - Libertăţi şi
constrângeri în relatările
din teatrul de operaţiuni
anti-piraterie maritimă
„Atalanta”.
- Daniel Neguţ - UZPR
Evenimentul a fost
moderat de Comandor (r)
Prof. Univ. Dr. Jipa Rotaru,
Ion Măldărescu, preşedinte
al Societatăţii Culturale
1a Dunăre". Sâmbătă, 21 iunie a.c., în
cadrul celei de a doua zi a
manifestărilor, lucrările au continuat,
tot în primitoarea sală de spectacole a
Ateneului Sătesc din Zăvideni,
începând cu ora zece. Faptul pentru
care invitaţii s-au întrunit la o oră atât
d
ematinală, în comparaţie cu prima
zi
a evenimentului, îl reprezintă cea
de a doua parte a programului zilei de
sâmbătă care a inclus o vizită,
începând cu ora 14.00, la Mănăstirea
Arnota, unde s-a desfăşurat partea a
treia a lucrărilor acestei sesiuni. Nu
trebuie uitată lista invitaţilor de
onoatre la acest eveniment. Pe
aceasta, au figurat: Acad. Dinu C.
Giurescu, vicepreşedinte al
Academiei Române, l.P.S. Varsanufie
Gogescul, Arhiepiscop al Râmnicului,
ART-EMIS, Ion Horia
Horăscu - primarul
comunei Prundeni -
gazdă a
evenimentului.
Deschiderea lucrărilor
sesiunii a avut loc
vineri, 20 iunie a.c., la
ora 15.30, după o
masă servită în sălile
d eprotocol ale extrem

P.S. Emilian Lovişteanu, Episcop Vicar al Râmnicului, Psih. Dumitru Cornoiu, Prefectul Judeţului Vâlcea, Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ec. Gigi Ion Matei, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea. Lucrările s-au concretizat într-un melanj reuşit între o lecţie unică de istorie şi una asemenea, de cultură, într-o atmosferă de basm, aşa cum îi place şefului executivului local din Prundeni, social-democratul Ion Horia Horăscu.

local din Prundeni, social-democratul Ion Horia Horăscu. Ateneul Sătesc Zăvideni. Au prezentat materiale deosebit

Ateneul Sătesc Zăvideni. Au

prezentat materiale deosebit de interesante:

- Comandor (r) Prof. Univ. Dr.

Jipa Rotaru - Generalul Senator Ioan Emanoil Florescu.

- Prof. univ. dr. George G. Potra -

Demiterea lui Nicolae Titulescu văzută de Foreign Office - Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea - Ştiinţa, tehnica şi tehnologia petro-

CCăărrţţiilleepprrooffeessooaarreeiiddrrăăggăăşşeenneenneeAAlliinnaaRRooggoobbeetteeddeesspprreeGGiibbMMiihhăăeessccuu

şşiiMMiihhaaii

EEmmiinneessccuu,,aapprreecciiaatteellaajjuussttaavvaallooaarreeddeeaaddeevvăărraaţţiiiiffiiiiaaiinneeaammuulluuiişşiilliitteerraattuurriiiirroommâânnee

PP

e masa expoziţiei de carte, în mijlocul expoziţiei de

artă plastică din holul Ateneului

încă o mai fac. Cei mai impresionaţi s-au declarat renumitul

colonel Filip Teodorescu un geniu român în ale contraspionajului pentru care suedezii, în tinereţea sa, oferiseră guvernului românesc greutatea colonelului cu

în aur pentru ca statul român să li-l cedeze lor

pentru a se folosi de inteligenţa sa, dar şi mai impresionat de lucrarea cu pricina a fost colonelul moldovean Anatol Munteanu, care a şi promis că va fi prezent la fiecare lansare de carte a Alinei Rogobete din viitor Nici prof. univ. dr. Nicolae

Iată aşadar

cum profesoara de limba şi literatura română de la Şcoala Tudor Vladimirescu din Drăgăşani, Alina Rogobete (foto) a salvat onoarea Capitalei Vinului Vâlcean odată în plus, prima oară când a făcut acest lucu fiind atunci când s-a apucat de scris cărţi, aceasta deoarece, din generaţia sa, cel puţin, deşi alte profesoare de limba română din urbea vinului au pretenţia că au experienţă şi că sunt deştepte din cale afară, Alina este singura care s-a remarcat în domeniul publicistic

Zăvideni care, cum spuneam, în perioada 20-21 iunie a.c,

găzduit un eveniment cultural de o importanţă naţională

deosebită, şi-au aflat un loc de cinste şi cărţile iscusitei

profesoare de limba şi literatura română de la Drăgăşani, Alina Rogobete, intitulate “Gib I. Mihăescu -

Remember” şi “Eminescu, pe

Drăgăşenenilor”. De fapt, de reţinut că Alina Rogobete

fost ambasadorul municipiului Drăgăşani, la acest

eveniment. Altfel, dacă nu s-ar fi răsfoit cărţile ei şi

dacă aceasta nu ar fi luat parte la evenimentul cu pricina, atunci cel de al doilea municipiu al Vâlcii ar

fi rămas odată în plus de

după ce că nu mai are industrie, nici de cultură nu

mai este în stare. Rezerviştii SRI prezenţi la eveniment au apreciat mai ales cartea Alinei Rogobete despre Mihai Eminescu, simâind imediat că majoritatea documentelor culese de profesoara drăgăşeneană erau din arhiva instituţiei pe care aceştia au servit-o o viaţă şi

Melinescu nu s-a arătat mai puţin atras

“căruţă”, dovedind că,

s-a arătat mai puţin atras “căruţă”, dovedind că,
UUnnaallttpprrooiieeccttddeeppeessttee6600ddeemmiilliiaarrddeeddeelleeii
UUnnaallttpprrooiieeccttddeeppeessttee6600ddeemmiilliiaarrddeeddeelleeii
vveecchhii,,llaaPPrruunnddeennii,,mmaarrccaaIIoonnHHoorriiaaHHoorrăăssccuu
MM iercuri, 25 iunie a.c., a fost aprobat
un nou proiect de anvergură,

marca Ion Horia Horăscu, extrem de benefic, din absolut toate punctele de vedere, pentru întreaga comunitate din Prundeni, în principal, dar şi pentru Vâlcea şi întreaga ţară, în general. Este vorba despre proiectul din cale afară de ambiţios privind modernizarea drumurilor comunale în comuna Prundeni - canalizare strada Dealul Viilor, un proiect finanţat prin PNDL - HG 28/2008. Valoarea totală a proiectului aprobat la mijlocul acestei săptămâni este de 6.010.508,00 lei noi, adică puţin peste 60 d emiliarde de lei vechi. Perioada de implementare este de fix doi ani, adică mai exact, de la data de 01.02.2014, până la data de 01.02.2016. Proiectul se încadrează în tipul de investiţie pentru spaţiul rural şi vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, dezvoltarea infrastructurii de transport în zonă, asigurarea accesului neîngrădit în nici cel mai nesemnificativ mod al populaţiei şi consumatorilor industriali la această infrastructură, protejarea moştenirii

culturale şi naturale în spaţiul rural, în vederea realizării

Oportunitatea investiţiei este

unei dezvoltări durabile

justificată din următoarele considerente: -numărul mare al locuitorilor deserviţi de aceste obiective; -numărul mare al societăţiilor comerciale existente în zona cu pricina; -mărirea gradului de confort şi siguranţă a populaţiei; -investiţia are importanţă mare din punct de vedere economic, facilitând accesul mijloacelor de transport şi al utilajelor în zona pieţei; - mărirea gradului de siguranţă a locuitorilor şi crearea premizelor unei dezvoltări sociale şi economice prin crearea a noi locuri de desfacere precum şi locuri de muncă pentru localnici.

SS--aaddaattoorrddiinnuullddeeîînncceeppeerreeaa lluuccăărriilloorr
SS--aaddaattoorrddiinnuullddeeîînncceeppeerreeaa
lluuccăărriilloorr
ppeennttrruurreeaabbiilliittaarreeaaDDJJ667777,,ŞŞuuşşaannii--MMăădduullaarrii
JJ oi, 19 iunie a.c., în frumoasa comună vâlceană Şuşani
s-a dat ordinul de începere a lucărilor privind

reabilitarea DJ 677 Mădulari - Şuşani. Această investiţie a fost adjudecată prin licitaţie electronică cu suma de aproximativ 59,9 milioane de lei de către asocierea firmelor Strabag şi Cazicom, având fixat un termen de execuţie de 12 luni, chiar dacă iniţial se vorbise despre un termen de 19 luni. La această zi importantă pentru comuna Şuşani a ţinut să fie prezent şi preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea (foto dreapta), care încă de la început a ţinut să precizeze faptul că această întâlnire o aştepta încă din anul 2008. „Predarea amplasamentului este una din bucuriile mele, mai ales că am auzit nişte lideri de partid care au lansat ideea că acest drum trebuia realizat de mai demult, dar nu am vrut eu, lucru care nu este absolut deloc adevărat. Eu nu am promis nimic niciodată fără să am garanţia că pot realiza acest lucru, deşi nu este uşor să te ţii de cuvânt, iar eu unul sunt mulţumit pentru că am lăsat ceva în urma mea şi în această comunitate. Acest proiect pentru care ne aflăm la Şuşani a fost depus de data 25 decembrie 2008, dar din cauza lipsei banilor a trebuit să stea în aşteptare, dar iată că s-a acum am început lucrul şi la modernizarea DJ 677 Mădulari - Şuşani, drum care are o lungime totală de 23,630 kilometri. Printre alte caracteristici tehnice, acest drum va avea o lăţime de 8 metri, cu o lăţime a carosabilului de 6 metri, va avea şanţuri betonate pe o lungime de 42,45 kilometri, 18 staţii de autobus, 72 de podeţe tubular, precum şi 220 metri liniari de

ziduri de sprijin”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea. La rândul său, primarul comunei Şuşani, inimosul liberal Gheorghe Staiu (foto în stânga, la microfon),

a subliniat că refacerea acestui drum reprezintă cea mai mare

realizare din istoria acestei localităţi, şi că încă din anul 1991 toate administraţiile locale precedente, începând de la foştii primari, până la preşedinţii de Consiliu Judeţean şi terminând cu parlamentarii şi-au propus modernizarea DJ 677 Mădulari

- Şuşani. Se impune să vă reamintim că meritul principal

pentru care Gheorghe Staiu şi-a garantat un loc important în istoria meleagurilor vâlcene dar chiar şi în istoria patriei

noastre şi aşa mult prea încercate, este cel de a fi edilul care

a adus primul petec de asfalt în această aşezare rurală

Singura presă verticală din Vâlcea! ~ NE PUTEŢI CITI, VEDEA ŞI AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro

AAnncchheettaa PPrreesseeii //PPoolliittiiccaa 0066 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
AAnncchheettaa PPrreesseeii
//PPoolliittiiccaa
0066 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
//PPoolliittiiccaa 0066 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014 D D e e c c e

DDeecceettrreebbuuiieeaarreessttaattGGoogguuddeellaaFFiinnaannţţee??((ppaarrtteeaa44))

şa cum v-am promis, continuăm ancheta noastră de presă împotriva mafiei din

Finanţele Vâlcene. Iar dacă până acum, în trei ediţii consecutive, am prezentat modul în care era văzut şeful Finanţelor Vâlcene căruia i s-a luat fotoliul de sub găoaza sa infectă de mult timp însă, ca un despot comunist cum este el de când se ştie pe pământ, Gheorghe Gogârnoiu (foto dreapta) îşi foloseşte numele şi caracterul porcin (Gogu) şi relaţiile făcute deloc cinstit şi încă este şef al Fisc-ului vâlcean chiar dacă legal nu mai are acest drept, în ediţia curentă, ne-am propus să vă arătăm cum parlamentari care nu au treabă cu judeţul nostru, au luat totuşi atitudine împotriva acestui nenorocit. Astfel, la data de 18 martie 2008, printr-o interepelare adresată lui Varujan Vosganian, ministrul economiei şi finanţelor, la acea vreme, de către deputatul Dan Dumitru Zamfirescu (foto stânga), Grupul parlamentar al Partidului România Mare, se arată că până şi parlamentarii cunoşteau caracterul de gangster al şefului Finanţelor vâlcene de care mult încercatul nostru judeţ pare să nu mai scape, de am ajuns să ne rugăm ca Gogârnoiu să dea mai iute ortul popii, întrebând în acelaşi timp chiar cum nu îl vede Dzeu la cât de mult ne-a jecmănit pe noi bieţii truditori ai neamului care din sudorile şi abstiennţele noastre ţinem acaestă biată ţară, cu banii pe care îi plătim la stat sub formă de taxe şi impozite. În acel document, respectivul deputat menţiona următoarele lucruri, aşa cum reiese din textul cu pricina pe care nu numai că vi-l reproducem integral în cele ce urmează, dar vă şi informăm că puteţi să îl citiţi oricând, pe internet, pe site-ul parlamentului ori printr-o simplă căutare pe google după numele gangster-ului din fruntea Fiscului Vâlcean, Gheorghe Gogârnoiu:

"Domnule ministru, vă supun atenţiei cazul Gheorghe Gogârnoiu, director executiv al Directiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Vâlcea din 2001. Acesta prosperå pe an ce trece. Are în proprietate opt terenuri, optsprezece apartamente în Râmnicu Vâlcea şi în alte localităţi din ţară, o vilă la Bujoreni, o casă la Lãdeşti, iar de curând a început construcţia unui bloculeţ, foarte aproape de centrul Ramnicului, acolo unde terenurile costă o avere. Gheorghe Gogârnoiu îl va avea ca vecin în blocul pentru care, în dala de 09072007, a solicitat Consiliului Local Râmnicu Vâlcea avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism, pe un alt mahăr al finanţiştilor locali, Nicolae Gratie, actualmente şef serviciu la DGFP Vâlcea. De asemenea, Gheorghe Gogãrnoiu are şi pachete de acţiuni considerabile la societăţile comerciale Uzina Mecanică S.A., Info Service SRL, Oil Tudav SRL, toate trei din Râmnicu Vâlcea, precum şi la Băile Olăneşti S.A. din staţiunea balneo- climaterică Olăneşti. Şi totuşi nu posesiunile sale sunt elementele principale pentru care ĭl aduc în discuţie pe directorul finanţelor publice din Râmnicu Vâlcea, ci un alt aspect mult mai grav,

AA

şi

Râmnicu Vâlcea, ci un alt aspect mult mai grav, A A şi achiziţionat în acte 70

achiziţionat în acte 70 de tone de uleiuri, nu sfau identificat stocuri de uleiuri minerale sau produse finite la depozitul de carburanţi din Brezoi. Chiar agenţii de pază au declarat că în acea perioadă nu s-au descărcat sau încărcat din rezervoare, astfel de produse. În registrul de intrare-ieşire nu s-a evidenţiat niciun mijloc de transport care sã facă livrarea. De asemenea, şefiil depozitului, Ghergel Mihai, a declarat acelaşi lucru. Mai mult, supraveghetorul fiscal Gabriela Dumitrescu nu recunoaşte semnătura şi ştampila aplicate în data de 24.01.2006 pentru cele 70 de tone. Pentru a scăpa de povara ilegalităţilor impuse de Gheorghe Gogârnoiu, omul de afaceri vâlcean Cristian Gãmălie, fost administrator al societăţii respective, a depus împotriva acestuia o plângere penală. El s-a autodenunţat, dezvăluind faptul că i-a dat şpagă lui Gogârnoiu în repetate rânduri. "Începând cu anul 2005, am primit de la Gogârnoiu Gheorghe, în calitatea sa de Director General al DGFP Vâlcea, autorizaţii de utilizator final pentru uleiuri minerale în număr de 12, pe care le-am plătit cu mita de 10.000 de euro pe bucata. În total, acest serviciu m-a costat 120.000 de euro, sumă pe care nurnitul Gogârnoiu a primit-o de la mine.", se arăta în plângerea penală depusă de Gămălie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Omul de afaceri susţine că nu este un caz singular, Gogârnoiu făcând "parte integrantă dintr-o reţea a timbrelor false", practicând acelaşi sistem, mai ales cu evazioniştii de alcool pe care ii şi protejază. Gămălie mai susţine că există şi alte firme unde acest Gogârnoiu este implicat direct, supraveghind activitatea infracţională", cum ar fi SC G&R SRL, SC "Nicoil" SRL şi SC "Macomie" SRL, ultima fiind vândută pentru ascunderea ilegalităţilor comise, circumscrise evaziunii fiscale. Aceste societăţi au deţinut şi

deţin şi în prezent autorizaţii de utilizator final pentru achiziţionarea fără accize de uleiuri minerale asemănătoare cu benzina şi motorina. Acestea sunt vândute către diverse staţii de distribuţie a carburanţilor şi se scad cu marfă în contabilitate, pe casele de mareat. De altfel, şeful finanţelor Vâlcea nu este străin nici de afacerile dubioase cu fier vechi din judet şi nici de privatizarea "Alutus Turism". În acest joc al ilegalităţilor, Gogârnoiu Gheorghe este susţinut şi de Miriţoiu Aurel (comisar şef al Gărzii Financiare Vâlcea), care practică un instructaj permanent asupra agenţilor economici protejaţi pentru a se pierde urma ilegalităţilor. Miriţoiu este personajul care îl serveşte pe Gogârnoiu cu credinţă, trimiţându-i oamenii să facă controale la sânge la agenţii economici", se arăta în textul interpelării parlamentarului PRM-ist. Aşadar, dacă parlamentarii au luat public atitudine, dacă presa naţională a dezvăluit amănunţit activitatea infracţională a gangsterului din fruntea Fiscului Vâlcean, dacă la Guvern se ştia, dacă ANI l-a găsit incompatribil şi aşa mai departe, de ce mai este nevoie, vă întrebă,m noi, cei d ela PRO ExpreS ca să îl arestaţi pe Gogârnoiu? De un flagrant? Păi, domnilor de la DNA, căutaţi-ne pe noi că suntem dispuţi să îi organizăm un flagrant. Avem şi ce să-i cerem în schimbul acelor bani marcaţi! Ce ziceţi? Vreţi să arătaţi că nu sunteţi o instituţie care anchetează doar ce vrea preşedintele Băsescu, atunci haideţi să-i gfacem figura şefului Finanţelor Vâlcene ca să îl trimitem odată pentru totdeauna acolo unde îi este locul. Şi noi, dar şi primarul Horăscu de la Prundeni are şi mai multe chestiuni cu care îl putem agăţa ca să-i facem filajul necesar arestării! Până atunci, vom reveni, în ediţiile următoare ale ziarului nostru cu şi mai mjulte relatări de acest gen, ca parte a anchetei noastre de presă.

pentru care de mult timp ar fi trebuit să primească ani grei de închisoare. Incepând din anul 2001, în localitatea Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, au început

să se manifeste unele evenimente grave legate de exploatarea minelor de sare. Acestea au constat în surparea galeriilor şi a caselor construite în zona acestora, ca şi în apariţia riscului inundãrii cu saramura a celor aflate în avalul exploatarilor respective. În această conjunctură nefericita soluţia aleasă de specialişti

a fost de a se inunda

galeriile deja exploatate şi aflate în pericol iminent de prăbuşire cu motorină, o substanţă care nu mai permitea dizolvarea sării, dar şi consolidarea pereţilor minei. Achiziţionarea motorinei s-a fãcut prin intermediul SC Oil Tudav

SRL administrată de Tudor Maria, o femeie de afaceri din judeţul Vâlcea cu foarte mare influenţă

în

spectrul politic local. Motorina era scutită de

accize, iar firma respectivă, ca utilizator final, trebuia autorizată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice coordonată de Gheorghe Gogârnoiu, fapt care s-a şi petrecut de altfel. Valoarea acestei tranzacţii s-a ridicat la suma de

trei milioane de euro fãrã accize. Dupã operaţiunea de achiziţie însă, motorina a luat alte destinaţii, fiind valorificată pe piaţă, la preţul de vânzare practicat la pompele Petrom care include şi acciza. În acest fel s-a produs o evaziune fiscală cotata de specialiştii gărzii financiare locale la peste un milion de euro în beneficiul SC Oil Tudav SRL şi în detrimentul statului român. O altã “afacere” autorizată de Gheorghe Gogârnoiu, aflată în prezent în cercetarea DNA Braşov, este cea legată de avizarea SC Ecopaint SRL Râmnicu Vâlcea pentru achiziţionarea de la rafinăriile Vega

Steaua Română Câmpina de uleiuri minerale

pentru fabricarea de lacuri şi vopseluri. Ca şi în cazul precedent, aceastã societate a beneficiat, în anul 2005, de autorizaţii de utilizatori finali pentru

achiziţionarea de uleiuri minerale în regim de scutire de la plata accizelor. Societatea a avut contract de închiriere cu “Hidroconstnictia” SA Râmnicu Vâlcea pentru patru rezervoare existente

localitatea Brezoi (Vâlcea). După expirarea

în

acestuia, au fost eliberate alte autorizaţii, deşi documentaţia era incompletă. Rodica Popa, referent la Compartimentul Autorizatii, a declarat că a primit documentaţia incompletă, fără contractul de închiriere, asta întrucât aşa a cerut directorul general Gheorghe Gogãmoiu. Deşi în data de 24.01.2006 SC Ecopaint SRL a

Gogãmoiu. Deşi în data de 24.01.2006 SC Ecopaint SRL a S S e e n n

SSeennaattoorruull LLaauurreennţţiiuu CCooccaa ccoonnddaammnnăă ""jjooccuull ddee--aa

mmooţţiiuunneeaa""

ÎÎ ntr-o declaraţie politică susţinută în Şedinaţ

Senatului României în data de 24 iunie a.c., senatorul social- democrat vâlcean Laurenţiu Coca (foto) a luat atitudine împotriva trândăviei şi a copilăriilor din Legislativul patriei. "Abia au trecut câteva zile de când oficiali ai UE ne recomandau să nu speculăm politic Acordul de parteneriat şi Strategia pentru absorbţia fondurilor europene 2014-2020

şi iată că senatorii opoziţiei s-au

şi repezit, cu o moţiune chiar pe tema incriminată. Totuşi, reprezentanţii Guverului ar trebui să le mulţumească semnatarilor moţiunii pentru că i-au forţat să pună faţă în faţă incompetenţa crasă a foştilor guvernanţi, cu ridicolul procent de 7% fonduri europene accesate în 5 ani, cu programele blocate din cauza guvernelor Băsescu – Boc –Ungureanu, prin comparaţiie cu saltul excepţional de 35%, cu deblocarea şi intrarea în faza operaţională a tuturor programelor – tot atâtea realizări într-

un an şi jumătate ale Guvernul actual, susţinut de PSD. De altfel, oficiali ai UE au apreciat aceste succese spunând că

România şi-a învăţat lecţia gestionării acestor fonduri. Într-

o recentă intervenţie, purtătorul de cuvânt al comisarului

pentru dezvoltare regională, Johannes Hahn ne spunea că: "

în România nu există în acest moment nicio întrerupere, nu

avem întreruperi sau suspendări de programe sau plăți. Acesta este un lucru bun, nimic nu poate opri banii să curgă și, chiar dacă au fost întreruperi în trecut, aceasta nu înseamnă că România a pierdut acei bani. În concluzie, nu există întreruperi şi nici suspendări ale programelor în această perioadă şi aceasta arată că sistemul funcţionează bine". Chiar de la prima pagină a textului moţiunii ne dăm seama că semnatarii săi se bazează pe premise false, pe

ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene şi apreciază, citez, faptul că anul 2014 va fi unul de vârf în atragerea fondurilor europene. 3. În fine, cel de-al treilea considerent pentru motivarea moţiunii ar fi chipurile lipsa de coordonare şi incapacitatea ministrului responsabil de a prezenta o strategie coerentă a României pentru fondurile europene. Găsim în această formulare demagogică tupeul unor veleitari care nu au ştiut şi nu au putut decât să aducă 7% fonduri europene în 5 ani şi să atragă blocarea sau suspendarea tuturor programelor operaţionale. Cât priveşte nepriceperea şi demisia ministrului de resort, vă întreb cui aţi da dumneavoastră această responsabilitate dintre cei care aţi semnat moţiunea? Vă anunţ că avem cel mai bun

ministru pentru fondurile europene şi nu cred că cineva în acest moment ar putea egala expertiza, capacitatea şi performanţele ministrului Teodorovici! Noi nu ne jucăm de-a demisia. Aceasta este specialitatea altora, pe care-i puteţi căuta printre iniţiatorii acestei iresponsabile şi utopice propuneri de demisie.", se arată în documentul cu pricina.

de demisie.", se arată în documentul cu pricina. SSeennaattoorruull vvââllcceeaann LLaauurreennţţiiuu
SSeennaattoorruull vvââllcceeaann LLaauurreennţţiiuu CCooccaa iinntteerrvviinnee ppeennttrruu ssaallvvaarreeaa
SSeennaattoorruull vvââllcceeaann LLaauurreennţţiiuu CCooccaa iinntteerrvviinnee
ppeennttrruu ssaallvvaarreeaa hhootteelluurriilloorr rroommâânneeşşttii
ÎÎ n şedinţa Senatului României din data de 16 iunie a.c., în plin sezon estival, senatorul
vâlcean social-democrat Laurenţiu Florian Coca (foto), şi-a manifestat interesul deosebit
pentru salvarea din paragina accentuată în care au fost lăsate de nepăsarea celor care ne-au condus
până acum destinele turismului românesc hotelurile româneşti.
El a luat atitudine faţă de acest fapt, adresându-i o întrebare
Ministrului delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri şi turism,
Florin Nicolae Jianu, întrebare care a avut ca obiect posibilităţile
de intervenţie ale statului în situaţia structurilor hoteliere lăsate
în paragină. În textul întrebării, se menţionează: "Domnule
ministru, M-am bucurat să citesc într-un interviu pe care l-aţi dat,
cu ceva timp în urmă, Agerpres, că între preocupările
dumneavoastră prioritare se află şi, citez: “structurile hoteliere
privatizate şi nefolosite sau lăsate în paragină”. În legătură cu
această problema aş dori să ştiu: 1) Care sunt, din punctul
dumneavoastră de vedere, posibilităţile de intervenţie ale statului
şi/sau ale comunităţilor/ autorităţilor locale de a le face
funcţionale şi reintroduce în circuitul economic, turistic şi alte
servicii. 2) Dacă măsurile fiscale pe care le preconizaţi pentru
domeniul turismului pot avea vreo contribuţie în sensul repunerii
acestor structuri în valoare. Solicit răspuns scris.".

minciuni populiste. Ne scriu că în motivarea moţiunii au

avut în vedere: 1. Intârzierea nepermisă a semnării Acordului de parteneriat pentru 2014-2020. Nu este vorba de nici o întârziere. Niciunul din cele 28 de state nu a semnat până în prezent un asfel de acord. Aceeaşi doamnă Shirin Wheeler, citată mai sus, aprecia recent că nu există nici un risc şi că "Acordul de parteneriat România-CE ar putea fi adoptat până în septembrie". Atunci unde este întârzierea nepermisă. Nepermisă de cine? De domnii Haşoti, Oprea şi Antonescu?! Să fim serioşi, ce ştiu aceşti domni despre absorbţia fondurilor europene? 2. Mai vorbesc semnatarii moţiunii despre Amatorismul în redactarea draft-urilor de Acord, respinse succesiv de Comisia Europeană. Din nou fals. Între reprezentanţii Guvernului şi cei ai Comisiei a avut loc un intens schimb de idei, de observaţii, pentru ca în final să se ajungă la un document bine fundamentat, aplicabil şi cu efecete benefice pentru dezvoltarea României. Sub acest aspect, personalităţi care cunosc bine procedurile ne spun că România sub guvernarea actuală se află pe un drum bun în

România sub guvernarea actuală se află pe un drum bun în Singura presă verticală din Vâlcea!

Singura presă verticală din Vâlcea! ~ NE PUTEŢI CITI, VEDEA ŞI AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro

PPuubblliicciittaattee 0077 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
PPuubblliicciittaattee
0077
27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
PPuubblliicciittaattee 0077 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014 MESERIAŞ, EXECUT INSTALAŢII TERMICE ŞI SANITARE,

MESERIAŞ, EXECUT INSTALAŢII TERMICE ŞI SANITARE, LĂCĂTUŞERIE SUDURI GARDURI, PORŢI, BALUSTRĂZI, GRILAJE ETC. RELAŢII LA: 0723-852.501

Dulgher cu experienţă, execut lucrări de dulgherie, zidărie, armături, cofraje, plăci, săpături fundaţii. Relaţii la telefon: 0350-409.825.

În fiecare zi de marţi, vineri şi duminică, îl găsiţi sub podul de la Goranu,
În
fiecare zi de
marţi, vineri şi
duminică, îl găsiţi
sub podul de la
Goranu, în Târgul de
chilipiruri al
municipiului Râmnicu
Vâlcea

Vând casă în comuna Voiceşti, la 7 km de Drăgăşani, cu patru camere, bucătărie, beci foarte mare, două magazii, pătul, fântână în curte, boltă, 10 arii de teren, dintre care 12 rânduri de viţă-de-vie. Casa se vinde mobilată. Este situată la strada principală, cu posibilitate de racordare la reţelele de apă şi canalizare + un hectar teren arabil în extravilan. Preţ:

15.000 EUR, uşor negociabil. Relaţii la telefon: 0766-751.290 sau la magazinul I.F. Răduca, situat la 80 m de această locuinţă.

Vând autoturism marca Renault Laguna, din anul 2003. Stare foarte bună de funcţionare. Preţ negociabil. Merită văzută! Ofertă unică! Relaţii la numărul de telefon: 0756-113.810

unică! Relaţii la numărul de telefon: 0756-113.810 Un grup de terapeuţi din Piteşti, venim în sprijinul

Un grup de terapeuţi din Piteşti, venim în sprijinul dvs., lucrând pe terapie abă în judeţul Argeş şi în judeţele Vâlcea şi Olt… Sub coordonator specializat.Pentru cei interesaţi, mai multe relaţii şi înscrieri, se pot face apelând: 0766-427.118

Caut urgent apartament sau o garsonieră de închiriat. Suntem o familie. Relaţii la: 0761-040.445

Vând casă cu 5 camere locuibile la parter şi 5 camere nefinisate la etajul 1, mansardă, baie, bucătărie, sursă proprie de apă, termopane, încălzire centrală pe bază de combustibil solid şi GPL. Anexe în curte: pătul, coteţe porci etc. Suprafaţă totală 1200mp, pret 170.000 ron. Imobilul este situat în comuna Verguleasa, sat Poganu, la 3,5 km de primăria municipiului Drăgăşani. Relaţii la telefon: 0736-109.095

Vând casă în municipiul Drăgăşani, pe strada Tudor Vladimirescu, cu patru camere locuibile, antreu, pivniţă, 2 camere în lucru, grădină, fântână, 23 arii de pământ arabil. Preţ: 1,6 miliarde de lei vechi (160.000 lei RON), negociabil. Relaţii la telefon: 0749-595.385

Vând presă de balotat tablă şi fier vechi, completă, cu toate piesele, perfect funcţională. Preţ negociabil. Relaţii la: 0764-344.841

BANCURILE

SAPTAMANII:

• Apel telefonic la o agentie de fotomodele. O voce pitigaiata spune:

- Alo! Agentia de fotomodele

Royal Models?

-

Da.

-

As vrea sa stiu. Cât platiti pentru

o

sedinta foto?

-

De platit, platim foarte bine, dar

suntem si foarte exigenti. Primim doar fotomodelele care se încadreaza în masurile 90-60-90.

- O, din punctual acesta de vedere

va asigur ca nu vor fi niciun fel de probleme. La mine coincide întru

totul: si înaltimea, si vârsta, si greutatea.

• La gradinita, invatatoarea

intreaba un copilas:

- Ce vrei sa te faci cand vei fi

mare?

- Eu, cand voi fi mare, vreau sa

ma fac parlamentar!

- Cum asa?

- Ca sa pot sa ma scobesc in nas si

sa dorm toata ziua fara sa ma mai certe mamica!! Hihi!

• Intr-o zi, Alinuta o intreaba pe bunica ei:

- Bunico, tu ai avut vreodata un amant??

La care bunica casca gura mare, surprinsa, isi pune mainile in cap

si fuge spre intrarea in pod, de

unde se intoarce cu un schelet scos din lada de zestre:

- Aoleu ce-am uitat!!!

• - Ce cadou vrei sa-i faci sotiei

tale, de Mos Nicolae?

- Toata dragostea mea!

- Ce vorbesti, asta-i curata risipa!

De Craciun ce-o sa-i mai dai?

Executăm mobilă la comandă, din lemn masiv (răşinoase, stejar): Mobilier interior: comode, scaune, noptiere,
Executăm mobilă la
comandă, din lemn
masiv (răşinoase,
stejar): Mobilier
interior: comode,
scaune, noptiere,
paturi, pantofare,
cuiere, mese,
etajere, comode tv,
mobilier exterior
(grădină): căbănuţe,
foişoare, hamace,
bănci,mese etc.
Relaţii la telefon:
0765-358.270.

Schimb sau vând apartament cu două camere situat în Drăgăşani, cu apartament cu două camere situat în Râmnicu Vâlcea. Apartamentul este în zona centrală, etaj 1, cu îmbunătăţiri, tâmplărie din termopan la exterior, uşi din lemn stratificat, pe interior, centrală termică proprie marca Ariston, gresie, faianţă, parchet, uşă principală metalică, zugrăvit în lavabil, gazometru, apometre. Mai multe detalii la: 0727-746.300

Vând 2 case, în Drăgăşani, str. Regele Ferdinand nr. 81, în suprafaţă de 90 mp, teren 3.800 mp., deschidere la stradă 22 m. Casa este situată la 60 metri de hotelul Rusidava, vis-a-vis de întreprinderea Prestarea şi dispune de toate utilităţile + garaj şi beci. Preţ 47.000 euro, negociabil. Relaţii la: 0722-557.420

AANNUUNNTTUURRII DDEE MMIICCAA SSII MMAARREE PPUUBBLLIICCIITTAATTEE:: ((ppeennttrruu ppuubblliiccaarree aannuunntt,, aappeellaattii:: 00778866--883355 889977))::

SERVICII:

-Referate, lucrări de licenţă. RAPIDITATE ŞI PROFESIONALISM LA UN PREŢ PENTRU ORICE BUZUNAR. La orice materie, nota 10 este garantată! Rel. la tel: 0729-507.307 -Ofer meditaţii la limba engleză şi limba şi literatura româna- orice nivel, în Drăgăşani. Rel la tel: 0763-

897.954

-Tanara, absolventa de liceu cu

profil economic, caut loc de munca in diverse domenii. Relatii la telefon: 0760-

019.810

VÂNZĂRIAUTO:

Vând piese auto: pompe electrice alimentare benzină şi diesel, în rezervor sau în exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip de automobil Relaţii la: 0744-852.658

Schimb urgent autoturism marca Volkswagen Golf 3, an de fabricaţie 1994, provenienţă Austria, înmatriculat în
Schimb urgent autoturism marca Volkswagen Golf 3, an de fabricaţie 1994, provenienţă Austria, înmatriculat în

Schimb urgent autoturism marca Volkswagen Golf 3, an de fabricaţie 1994, provenienţă Austria, înmatriculat în România în august 2010, cu autoturism marca Audi model A4, an de

fabricaţie în jurul 2000, de asemenea înmatriculat în România sau cu Opel model Vectra C din acelaşi an plus diferenţă de bani. Autoturismul este dotat cu închidere centralizată, cheie cu telecomandă briceag, DVD player, tv, card, stick, în linia bordului, ecran de 6 inch, trapă electrică, proaspăt vopsit gri metalizat, galerie de admisie nouă, sistem injecţie nou, claxon dublu, gps prin satelit, antiradar modificat, adaptat la noile tehnologii radar ale poliţiei rutiere, staţie emisie-recepţie cu rază de 50 km marca President, pompă de benzină nouă, saboţi frâne noi, cilindri frână noi, filtre de aer, polen şi benzină noi, plăcuţe frână noi, telescoape faţă marca Optimal pe ulei şi pe spate marca Sachs tot pe ulei noi, potenţiometru de acceleraţie nou, sondă apă nouă, ambreiaj nou, neavariat, stare impecabilă, proaspăt îmbrăcat în piele, la interior, motor 1,4 benzină. Relaţii la telefon 0729-507.307

Vând Volkswagen Vento TDI, an de fabricaţie 1998, normă de poluare euro II, înmatriculat în România, în august 2010, motor 1,9 cmc TURBO DIESEL, cu consum 4-5%, 360.000

kilometri reali,

distribuţie schimbată

recent, portbagaj

plafon. Preţ 2.500 EURO uşor negociabil. Relaţii la telefon: 0756-644.412

distribuţie schimbată recent, portbagaj plafon. Preţ 2.500 EURO uşor negociabil. Relaţii la telefon: 0756-644.412 pe

pe

uşor negociabil. Relaţii la telefon: 0756-644.412 pe Vând urgent autoturism Suzuki Wagon R+, an fabricatie 2002,

Vând urgent autoturism Suzuki Wagon R+, an fabricatie 2002, provenienţă Germania, înmatriculat în România, în mai 2013, motor 1,3, pe benzină, 16 valve, geamuri fumurii, electrice, oglinzi electrice, cd player marca Kenwood, închidere centralizată pe cheie, bări portbagaj, aer condiţionat, oglinzi electrice, ABS/ESP, unic proprietar în Germania, unic proprietar în România, kilometri parcurşi reali 190.000. Stare ireproşabilă! Merită văzută! Preţ 3.000 EURO. Relaţii la telefon: 0742-322.870 sau 0727-645.411 Total Post angajează curieri pedeştri în localitatea Drăgăşani. Relaţii la: 0372-753.468, sau e-mail la adresa: resurseumane@totalpost.ro

Vând frigidere, televizoare second-hand şi mobilă provenită din import Germania, la preţuri fără concurenţă. Relaţii la: 0767-284.283

la preţuri fără concurenţă. Relaţii la: 0767-284.283 Meseriaş, rezolv orice defecţiune de natură mecanică sau

Meseriaş, rezolv orice defecţiune de natură mecanică sau electrică, la orice tip de autovehicul, la preţuri fără concurenţă. Relaţii la: 0761- 751.914 sau 0755-244.183

Vând butaşi de viţă de vie la preţuri extrem de avantajoase. SOIURI DE MASĂ:

- Muscat Hamburg

- Victoria

- Moldova - Coarnă SOIURI DE VIN:

- Fetească Neagră - Fetească Albă

- Otonel - Busuioacă de Bohotin Preţul se negociază în funcţie de cantitate

Relaţii şi

comenzi la telefon:

0741-168.905 sau

0722-129.119

şi comenzi la telefon: 0741-168.905 sau 0722-129.119 Market-ul La Doi Paşi, cele mai mici preţuri din
Market-ul La Doi Paşi, cele mai mici preţuri din comuna Şuşani. La noi găseşti orice
Market-ul La Doi
Paşi, cele mai mici
preţuri din comuna
Şuşani. La noi găseşti
orice produs, de la
alimente la
echipamente de uz
casnic şi gospodăresc.
DDeellaannooii,,pplleecciişşiiccuuppllaasseellee,,şşiiccuubbuuzzuunnaarreellee
Vand urgent automobil marca Opel, model Vectra B, an de

Vand urgent automobil marca Opel, model Vectra B, an de fabricaţie 1997, motor 1,6 cmc, cu 16 valve, pe benzină, consum mixt 6%, jenţi de aluminiu, suspensii normale şi sport, închidere centralizată, AC, oglinzi şi geamuri electrice, DVD player în linia bordului cu ecran LCD de 3 inch, tobă din inox, cauciucuri de iarnă, înmatriculată în România în 2010, unic proprietar, RCA şi ITP valabile. Preţ 2.500 euro uşor negociabil. Stare excepţională, prezenţă impecabilă. Merită văzută! Relatii la numarul de telefon:

0784-142.442

negociabil. Stare excepţională, prezenţă impecabilă. Merită văzută! Relatii la numarul de telefon: 0784-142.442
negociabil. Stare excepţională, prezenţă impecabilă. Merită văzută! Relatii la numarul de telefon: 0784-142.442
negociabil. Stare excepţională, prezenţă impecabilă. Merită văzută! Relatii la numarul de telefon: 0784-142.442

HOROSCOPUL LUNII IULIE

BERBEC: Pana pe 28 iulie

relatiile Berbecului raman foarte

animate. Parteneriatele tind sa fie tinta unor decizii importante, dar si a unor conflicte sau rivalitati. Evita sa-ti impui punctul de vedere in mod prea direct sau prea ferm! Prima parte a lunii, datorita lui Mercur este o perioada profitabila, excelenta pentru munca intelectuala, dar si pentru intalniri, discutii sau negocieri.

TAUR: Tendintele lunii iulie

2014 sunt, pentru Tauri, mai

degraba practice decat romantice. Abia in ultima decada din iulie

2014 iti creste sensibilitatea la

soapte de amor si ravase

2014 este o luna vie si

efervescenta, care te tine mai tot timpul ocupat(a). Te misti mult, intalnesti multa lume, discuti, negociezi, calculezi, pui tara la cale. Cunosti oameni noi, care iti pot deveni colaboratori.

GEMENI: Venus aduce

optimism si dulceata, iti daruieste sarm si eleganta, iti invaluie gesturile si trupul intr-un val matasos de senzualitate, te face sa starnesti simpatii si dorinte. Daca vrei sa fii fericit(a), trebuie doar sa te lasi in voia ei, sa-i asculti indemnurile si sa-ti deschizi inima. Este rost de castiguri mai mari decat de obicei, de decizii si actiuni financiare, dar exista, deopotriva, un risc de cheltuieli mai mari decat cele obisnuite.

RAC: Dupa ce ti-a fost alaturi un

an de zile, Jupiter paraseste zodia Racului, iar pasiunea si pofta de aventura se mai domolesc. La modul general, scade presiunea, iar procesul se produce treptat, incheindu-se spre finele lunii. Iulie 2014 iti aduce insa si realizari sentimentale: in prima decada si in ultima. Mercur ajunge in Rac pe 13 iulie. Astfel, mintea iti devine alerta, ideile curg, vorbele se insira, indemanarea creste. Urmeaza Venus, care intra in Rac pe 18 iulie 2014, sustinand relatiile de colaborare, dar si contactele sociale, care pot deveni utile dezvoltarii profesionale. In ceea ce priveste banii, incepe o lunga perioada norocoasa: Jupiter intra in casa

banilor Racului pe 16 iulie. Esti intr-o forma excelenta. Simti cum se diminueaza stresul, cum te destinzi si isi recapeti echilibrul. Nu sunt motive sa-ti faci griji pentru sanatate. Doar Luna Plina ar putea sa te tulbure putin in jur de 11-12 iulie. Psihic, te prezinti admirabil: ai incredere in tine, siguranta, buna-dispozitie si optimism.

LEU: In prima parte a lunii iulie 2014, Venus se afla intr-un sector favorabil relatiilor bazate pe amicitie si complicitate. Incepe un an de realizari si satisfactii pe

mai multe planuri

parte a lunii iulie 2014, poti conta pe o foarte buna popularitate, pe

sprijin din partea prietenilor, protectorilor sau simpatizantilor.

FECIOARĂ: A doua jumatate a

Iulie

In prima

lunii iulie 2014 pare cea mai promitatoare in acest sens, gratie trigoanelor pe care Mercur si Venus le fac pe rand cu Neptun, aflat in casa cuplului Fecioarei. Luata in ansamblu, luna iulie

2014 este splendida pentru

promovarea imaginii, pentru

relatiile cu sefii si/sau autoritatile, pentru succes si recunoastere.

BALANŢĂ: In primele doua decade din iunie 2014, Soarele se afla in a IX-a casa solara a

Balantei: este timpul sa depasesti niste limite, sa-ti extinzi cunoasterea, sa-ti diversifici experienta. Cu banii este cazul sa fii atent, econom si prevazator, mai ales in a doua decada din iunie 2014. Echilibrul este cam dat peste cap. Lucreaza ordonat si ia lucrurile pe rand, in ordinea importantei!

SCORPION: Cariera

Scorpionului intra pe o panta ascendenta. Iulie 2014 este o luna

de succes in studii, cercetare sau alte preocupari intelectuale, ca si in activitatile legate de mediul universitar, cultural sau publicistic. Prima parte a lunii

iulie 2014 promite sa-ti aduca unele satisfactii financiare. Iulie

2014 vine cu vesti bune: crucea

cardinala, care a pus presiune pe casa sanatatii Scorpionului, se desface incepand de la mijlocul lunii. Poti incepe sa-ti faci proiecte ambitioase, de anvergura.

SĂGETĂTOR: Prima parte a lu-

nii iulie 2014 se anunta deosebita. Prima parte a lunii iulie 2014 este

excelenta pentru a fi petrecuta in doi sau pentru a intalni pe cineva cu care ti-ai putea imparti viata. Partea a doua a lunii iulie este mai domoala, discreta, analitica.

CAPRICORN: Relatiile sunt pentru Capricorni placa turnanta unde se intalnesc mai toate cara-

rile lunii iulie 2014. Relatiile au o inraurire considerabila si asupra vietii profesionale

VĂRSĂTOR: In ultima decada din iulie 2014 este randul casei cuplului Varsatorului sa fie pusa

in lumina

O luna excelenta pen-

tru promovarea imaginii si a talentelor Varsatorilor!

PEŞTI:Te asteapta o luna foarte

romantica. Casa dragostei si a ero- tismului Pestilor este in efervescenta.

Pentru Pesti, iulie 2014 este luna de-

sfatarilor, un regal al trupului si al i- nimii! Cu asa o desfasurare de forte prin casa placerilor Pestilor, iulie ar fi mai potrivit pentru vacanta si dis- tractii, decat pentru munca. Dar, daca trebuie sa muncesti, este musai sa-ti

maresti eficienta, ca sa ai cat mai mult timp pentru activitatile extra-

profesionale

cu utilul! Succesul incununeaza mai ales activitatile creativ artistice, acti- unile de (re)prezentare si munca pe- dagogica. Esti intr-o forma excelen- ta, mai cu seama in primele doua de- cade din iulie 2014. Distreaza-te cat

poti! Este o perioada perfecta pentru

distractii. sursa: www.eastrolog.ro

sau sa imbini placutul

NE PUTEŢI CITI, VEDEA ŞI AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro:

NE PUTEŢI CITI , VEDEA ŞI AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro :

C

M

Y

K

0088 AAnncchheettaa PPrreesseeii 27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
0088
AAnncchheettaa PPrreesseeii
27 IUNIE 2014 - 10 IULIE 2014
DDrrăăggăăşşaannii--uull -- uunn şşaannttiieerr iinnuuttiill şşii uunnddee ssee lluuccrreeaazzăă ffăărrăă
DDrrăăggăăşşaannii--uull -- uunn şşaannttiieerr iinnuuttiill şşii
uunnddee ssee lluuccrreeaazzăă ffăărrăă ppiicc ddee ccrreeiieerr!!
muncitori şi şefii de şantier, dar mai ales
pentru conducerea municipiului Drăgăşani, le
dăm noi un răspuns la această scuză ep
măsura idioţeniei lor, anume: “Ne doare în cur
acceptăm acest lucru, dar, pe lângă faptul că se pot găsi soluţii la
oricare dintre aceste probleme astfel încât să nu fim nevoiţi să
îndurăm acest calvar, căci doar de aceea votăm oameni care să
ne conducă, noi mai avem ceva de spus, anume că indiferent de
DD upă cum se poate
vedea şi cu ochiul liber, din imaginile alăturate, datate şi
explicate, la Drăgăşani se lucrează mai prost de când
oriunde altundeva în această mult încercată ţară a noastră,
mai ales atunci când vine vorba de asfaltări şi alte lucrări ce ţin
strict de infrastructura unui oraş care, iată, este clar mort din
toate punctele de vedere, atât d emort că până şi muncitorii care
lucrează aici nu au nici măcar suficient creier încât să realizeze
că nu este absolut deloc normal să decopertezi toate străzile
oraşului şi să le laşi aşa un timp - indiferent că vorbim doar d eo
pe noi când şi cum lucrează ei şi ce vreme le trebuie pentru ce
lucrare! Să găsească alte soluţii, unele care să nu presupună
paralizarea completă sau nici măcar cea parţială a traficului într-
un oraş şi aşa mult prea mic pentru o circulaţie rutieră normală
şi, pe deasupra, şi ticsit de străzi cu sens unic sau străzi pe care
scuzele invocate până acum, nu ştim ce scuză se mai găseşte
pentru faptul că s-au asfaltat doar sectoare de drum pe care
locuiesc anumiţi ştabi, cum ar fi directorul adjunct al Apavil
Drăgăşani, social-democratul Constantin Bucurei, asfaltul
turnându-se fix de unde începe şi până unde se termină
se parchează după bunul plac, chiar şi în mijlocul străzii, pe
benzile de mers, pentru că SPR-iştii dar şi derbedeii d ela Poliţia
Locală sunt prea ocupaţi să se scarpine în cur, în căutarea de
viermi intestinali aflaţi în stare de te miri ce putrefacţie, ori la
coaie, să-şi adune lăţeii,
proprietatea acestuia
Ca să nu mai amintim de în ce hal se
zi, câteva zile sau luni, sau ani -, până când să demarezi şi restul
lucrărilor, în speţă procedura de asfaltare a acestora
Aşa s-a
prezintă strada Gării, unde abia ce s-au încheiat lucrările de
introducere a aşa-zisei reţele moderne de canalizare!
întâmplat cu toate lucrările desfăşurate la ora actuală, cu banii
obţinuţi în acest sens pe ordonanţa 28, devenită ulterior text de
lege. Astfel, porţiunea din strada prof. N. Sanda care se
intersectează cu strada Traian a fost decopertată de deja mai bine
de o lună şi am văzut că s-au desfăşurat ceva lucrări pe acolo,
însă la închiderea acestei ediţii, respectivul sector de drum tot nu
SSCC NNYYKKDDAANNAA TTRRAAVVEELL SSRRLL
era deschis circulaţiei şi lucrările, bineînţeles
neterminate, de
fapt, în afară de decopertare, zici că nici nu a trecut picior de
lucrător pe acolo, doar derbedeii de la Poliţia Locală Drăgăşani,
să se asigure că pun panglici ca să nu se circule. Apoi restul
acestei străzi, până la intersecţia cu strada Gării, este şi el
decopertat de o săptămână, nu s-a turnat nici măcar o lacrimă de
asfalt, dar, în această săptămână, s-a decopertat şi strada I. C.
Brătianu, drum de interes naţional, chiar dacă are valoare de
drum judeţean, asigurând accesul şi legătura cu Piteştiul şi, în
acelaşi timp, s-au decopertat porţiuni însemnate şi din principala
arteră rutieră a Drăgăşaniului, adică strada Tudor Vladimirescu,
parte a DN 64. Muncitorii şi şefii de şantier cu care am stat de
vorbă, inclusiv domnul pesedist Oproaica, reprezentant al
Consiliului Judeţean Vâlcea şi, direct al preşedintelui acestei
instituţii judeţene, respectiv liderul organizaţiei judeţene Vâlcea
şi preşedinte de Consiliu Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, au şi o
explicaţie: “Având în vedere cât de înşelătoare este vremea în
această perioadă, nu putem turna asfalt oricând, adică şi pe
ploaie, decopertări putem face însă.”. Să ne scutească aceşti
nemernici. pentru fraierii care cred această scuză, la fel pentru
decât să-şi facă datoria şi
să-i determine pe şoferii
indisciplinaţi să-şi vândă
casele ca să plătească
amenzile dacă nu le place
să parcheze corect!”. Între
timp, dacă mai sunt fraieri
care înghit gogoşi şi pun
botul instant la scuze de
genul acestora, ori la ce am
aflat de la consilierul local
social-democrat Dumitru
Dobre, singurul care a luat
atitudine împotriva acestui
fapt, susţinând întocmia
teoria noastră, anume că
atunci când a făcut acest
lucru, i s-a spus că se
aşteaptă după cei de la
Electrica pentru a îngropa
cablurile, ori după
canalizare pentru ca abia
apoi să se asfalteze, ei bine,
vă spunem că poate şi noi
-- CCEELL MMAAII NNOOUU ŞŞII MMAAII DDOOTTAATT BBAARR DDIINN
CCAARRTTIIEERRUULL TTRRAAIIAANN DDIINN RRÂÂMMNNIICCUU VVÂÂLLCCEEAA,,
-- BBIILLIIAARRDD
--JJOOCCUURRII DDEE NNOORROOCC
-- SSEERRVVIIRREE IIRREEPPRROOŞŞAABBIILLĂĂ
-- PPRREEŢŢUURRII PPEENNTTRRUU OORRIICCEE BBUUZZUUNNAARR
tteelleeffoonn:: 00776611--004455338866
-- SSPPĂĂLLĂĂTTOORRIIEE AAUUTTEE CCUU CCEELLEE MMAAII IIEEFFTTIINNEE
ŞŞII MMAAII BBUUNNEE SSEERRVVIICCIIII DDIINN ŢŢAARRĂĂ,,
-- AAGGEENNŢŢIIEE DDEE TTUURRIISSMM
-- TTOOTT CCEE PPOOAATTEE AAVVEEAA NNEEVVOOIIEE UUNN OOMM,, ÎÎNNTTRR--
UUNN SSIINNGGUURR LLOOCC:: LLÂÂNNGGĂĂ FFOOSSTTUULL CCPPLL
((AAUUTTOOGGAARRAA LLEEXXIIMMPPOOLL RRÂÂMMNNIICCUU VVÂÂLLCCEEAA))
LLEEXXIIMMPPOOLL RRÂÂMMNNIICCUU VVÂÂLLCCEEAA)) Nou: S-a deschis, în Curtea Dispensarului Medical din
LLEEXXIIMMPPOOLL RRÂÂMMNNIICCUU VVÂÂLLCCEEAA)) Nou: S-a deschis, în Curtea Dispensarului Medical din

Nou:

S-a deschis, în Curtea Dispensarului Medical din Orleşti cea mai modernă farmacie din sudul Vâlcii, unde găseşti toate medicamentele la preţuri care sfidează concurenţa pe loc!

TAXE SERVICII MEDICALE NEDECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE:

1.

Eliberare adeverinţe medicale şi aviz

C.M.I. FOLEA GHEORGHE, ORLEŞTI

SERVICII MEDICALE COMPLETE ŞI DE ULTIMA GENERAŢIE! În comuna Orleşti, pe drumul către comuna Scundu.
SERVICII MEDICALE COMPLETE
ŞI DE ULTIMA GENERAŢIE! În
comuna Orleşti, pe drumul
către comuna Scundu.
TELEFON:0740-039.160

epidermiologic, la cererea pacientului - 10 RON

2.

RON

3.

cerere-30ron

4.

la cererea pacientului - 20 RON

5.

80

6.

100ron

7.

RON

8.

50

9.

programărilor - 30 RON

Bilete de trimitere/internare,la cerere - 20

Referat medical şi scrisoare medicală,la

Fişă medicală privind antecedentele personale,

Eliberare certificat prenupţial, la cerere - 50-

RON

Eliberare certificat deces persoane neînscrise-

Consultanţă pt. persoanele neînscrise - 80

Consultanţă persoane înscrise,la domiciliu -

RON

Consult medical la cerere, în afara

10. Măsurare T.A., la cerere - 5 RON

11. Intervenţii de mică chirurgie (anestezie

locală, toaletă plăgi, sutură) - 50 RON

12. Tratamente injectabile, la cerere - 5-10 RON

13. Tratamente Chirurgicale la cerere - 10 RON

14. Spălături auriculare - 15 RON

15. Determinarea glicemiei, cu glucometru - 10

RON

16.

glicemie, uree, creatinină, bilirubină totală, calcemie, trigliceride) - 50 RON

17.

Analize sanguine (TGO, TGP, colesterol,

Examen urină - 10 RON

CELE MAI MICI PREŢURI LA CARBURANŢI DIN SUDUL VÂLCII! CALITATE GARANTATĂ DE CEI 17 ANI
CELE MAI MICI PREŢURI LA CARBURANŢI DIN SUDUL VÂLCII! CALITATE GARANTATĂ DE CEI 17 ANI DE ACTIVITATE ÎN DOMENIU
Cel
plin proces de modernizare. În cel
mai mare distribuitor de
carburanţi şi GPL din judeţul
Vâlcea, cu 5 puncte de lucru:
Nou: suntem
în
-- aalliimmeennttaarree iinnssttaallaaţţiiii bbeennzziinnăă,,
-- aalliimmeennttaarree iinnssttaallaaţţiiii ddiieesseell,,
-- aalliimmeennttaarree iinnssttaallaaţţiiii GGPPLL,,
-- ssppăăllăăttoorriiee aauuttoo ((vvaarraa))
- 1 la Orleşti,
mai scurt timp,
- 2 la Rm. Vâlcea,
benzinăria dvs. preferată nu vă va
- 1 la Călimăneşti,
servi numai la cele mai
mici preţuri
după piaţă,
dar şi în cele mai moderne condiţii! Vă aşteptăm!
- 1 la Giuleşti.
Cei
maibuni
carburanţi!Testaţi
de PRO ExpreS şi de
piloţi cunoscuţi în
România!
În Orleşti, ne găsiţi, pe Câmpul Orleşti-ului, la intersecţia
dintre DN 64, drumul către Drăgoeşti şi Strada Viilor
ne găsiţi, pe Câmpul Orleşti-ului, la intersecţia dintre DN 64, drumul către Drăgoeşti şi Strada Viilor