Sunteți pe pagina 1din 2

An investigation into cyberbullying, its forms, awarness and impact, and the

relationship between age and gender in cyberbullying


Peter Smith, Jess Mahdavi, Manuel Carvalho, Neil Tippet, !!"
#enomenul de cyberbullying este adesea descris ca fiind actul sau
comportamentul inten$ionat agresiv, purtat de c%tre o persoan% sau grup &n mod repetat pe
o durat% &ndelungat% asupra unei persoane care nu se poate ap%ra cu u'urin$% ()hitney *
Smith, +,,-. /lweus, +,,-01
2ullying3ul este o form% de abu4, ba4at% pe de4echilibrul de puteri. poate fi
definit ca un de4echilibru constant 'i sistematic de for$e (Smith and Sharp,+,,5. 6igby,
!+01 Aceste defini$ii se pot e7tinde 'i pentru cyberbullying astfel acesta poate fi definit
ca fiind actul inten$ionat agresiv purtat de c%tre un individ sau grup prin folosirea
mediului virtual, asupra unei persoane care nu se poate ap%ra1 #orme8
3 apel prin intermediul telefonului mobil
3 bullying prin mesa9e te7t
3 bullying prin trimiterea de pe telefonul mobil a imaginilor sau clipurilor video
3 bullying prin intermediul chat rooms
3 bullying prin intermediul mesa9elor instant
3 bullying prin e3mail
3 bullying prin site3uri web
6e4ultate8
:nciden$a cyberbullying8
a0 ! de studen$i (;0 au fost victime ale cyberbullying3ului cel putin o dat%, iar
< ("1";0 au fost agresa$i frecvent &n ultimele luni1
b0 cele mai frecvente forme ale cyberbullying3ului &n interiorul 'i afara 'colii au
fost apelul telefonic, mesa9ele te7t 'i e3mail3ul, &n vreme ce agresarea virtual% pe chat
rooms a fost mai pu$in &nt=lnit%1
c0 apari$ia cyberbullying3ului &n afar% 'colii a fost mai mare dec=t cea &n interiorul
'colii
>=rste 'i gen8
a0 f%r% diferen$e semnificative legate de v=rst%
b0 fetele au fost mai mult cyber victime, mai ales prin mesa9e te7t, dec=t b%ie$ii
c0 p%reri contrastante &n cadrul grupului de b%ie$i, de v=rste diferite, au fost
e7primate &n leg%tur% cu interac$iunea dintre gen 'i v=rst% &n rela$ie cu efectele bullying3
ului prin e3mail
Cuno'tiin$ele despre cyberbullying
a0 r%spunsurile elevilor au fost diferite &n func$ie de cunoa'terea acestora despre
subtipului cyberbullying3ului pre4ent &n grupul lor de prieteni sau &n cadrul 'colii
b0 studen$ii erau familiari4a$i cu cyberbullying3ul prin imagini?clipuri video
(5";0, urmate de apelul telefonic (-@;0 'i mesa9e te7t
Percep$ia impactului cyberbullying3ului
a0 un impact mai crescut dec=t bullying3ul tradi$ional a avut cyberbullying3ul prin
apelul telefonic 'i imagini?video
b0 av=nd un impact egal, au fost notate mesa9ele te7t 'i site3urile
c0 agresiunea prin chat rooms, mail 'i mesa9e instant au fost considerate ca av=nd
un impact mai sc=4ut dec=t formele tradi$ionale ale cyberbullying3ului
Natura cyberbullying3ului 'i cui i se adresea4%
Ma9oritatea cyberbullying3ului a fost raportat ca venind dinspre unul sau mai
mul$i studen$i din aceea'i clas%, ma9oritatea petrec=ndu3se timp de o sapt%m=n%, &n unele
ca4uri desf='ur=ndu3se &ns% pe o perioad% &ndelungat%1 / treime dintre victime nu au spus
nim%nui despre agresiune1
P%reri asupra inter4icerii folosirii telefonului 'i a internetului la 'coal%
a0 ma9oritatea subiec$ilor au considerat c% astfel de m%suri vor conduce la
folosirea telefonului 'i a internetului &n secret
b0 o alt% parere a fost cea, conform c%reia, o astfel de ini$iativ% nu va putea
preveni aparitia cyberbullying3ului &n afara 'colii
Compara$ii cu alte studii
a0 re4ultatele studiului converg cu cele ale unor cercet%ri anterioare organi4ate de
c%tre NAC, unde &ntre ! 'i <; dintre elevi au fost agresa$i prin intermediul virtualului
b0 re4ulatele sunt semnificativ mai mari dec=t cele ale studiilor care au fost
efectuate asupra grupurilor din acela'i an, efectuate de /liver 'i Candappa (!!-0 'i
2alding (!!50