Sunteți pe pagina 1din 42

Facultatea de Contabilitate i Informatic de Gestiune

ASE
Studenti:
Bucureti
2009
Cuprins

INTRODUCERE....................................................................................................................3
Capitolul 1. Reglementari si practici privind impoitul pe pro!it in re!erentialul conta"il
international............................................................................................................................#
Aspecte generale priind Impo!itul pe profit""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#
Recunoa$terea datoriilor $i a crean%elor privind impoitul pe pro!it............................&
Impoitul am'nat..........................................................................................................1(
Evaluare .....................................................................................................................1)
Recunoa$terea impoitului curent $i a impoitului am'nat ......................................1)
Capitolul ). *articularitati privind conta"iliarea impoitului pe pro!it in re!erentialul
conta"il american .................................................................................................................13
Capitolul 3. Calculul si conta"iliarea impoitului pe pro!it: caul societatilor romanesti..1+
$"%" Aspecte fiscale priind impo!itul pe profit""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%&
'ecunoaterea i ealuarea elementelor( tran!ac)iilor i eenimentelor"""""""""""""""""""%&
Dispoi%ii legislative privind impoitul pe pro!it..........................................................1+
Cotele de impunere a!erente pro!itului.........................................................................)(
Sta"ilirea "aei de calcul a impoitului pe pro!it..........................................................)1
*ratamente i practici contabile""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2+
Calculul impoitului pe pro!it.......................................................................................),
*lata impoitului...........................................................................................................)+
Depunerea declara%iilor de impoit pe pro!it................................................................)+
$"2" Studiu de ca!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2,
-etoda impo!itului e.igibil"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2,
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$$
Interpretri i anali!e financiare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$,
-nalia renta"ilit.%ii......................................................................................................3/
-nalia pe "aa ratelor de renta"ilitate.........................................................................3/
In loc de inc0eiere.................................................................................................................#(
1i"liogra!ie...........................................................................................................................#1
)
I/*'012CE'E
Impoitul repreint. cea mai vec0e $i cea mai important. resurs. !inanciar. a!lat. la
dispoi%ia statului. O ical. devenit. o"icei 2n economia de pia%. a %.rilor devoltate $i
democratice spune un lucru care pare parado3al la prima vedere: 4Nimic nu este mai durabil
dect impozitul45 dar care5 2n esen%a5 re!lect. !aptul c. la "aa unei adev.rate democra%ii5
o"liga%iile !iscale5 impoitele5 sunt considerate5 de drept $i de !apt5 o institu%ie cu caracter
permanent.
Impoitul are caracter universal ca o consecin%. a suveranit.%ii statului asupra
contri"ua"ilului5 el !iind o institu%ie de drept pu"lic. !.r. de care nu se poate concepe e3isten%a
statului5 !.c'nd parte organic. din el.
Impoitul pe pro!itul societ.%ii este discutat aprins de mul%i e3per%i. E3ist. p.reri
potrivit c.rora acest impoit nu are nici o 6usti!icare economic.5 deoarece toate impoitele pe
pro!itul societ.%ii vor deveni pro!ituri ale indiviilor $i o"iect al impoitului pe venitul
personal. Cu toate acestea5 impoitul e3ist. 2n toate %.rile devoltate.
Impoitul pe pro!itul societ.%ii a !ost $i este !oarte controversat5 2ntreprin.torii
su"liniind impactul s.u negativ asupra pre%urilor5 deoarece determin. cre$terea costului de
produc%ie5 iar unii politicieni $i economi$ti au sugerat c0iar anularea lui.
-rgumentele economice 2mpotriva impoitului sunt !oarte puternice5 dar acesta are5
totu$i5 numeroase 7calit.%i8 su"liniate de sus%in.torii s.i.
Cu alte cuvinte5 cel mai important rol al impoitelor se mani!est. 2n sens !inanciar5 ele
constituind principalul mi6loc de procurare a resurselor !inanciare pu"lice necesare pentru
acoperirea c0eltuielilor pu"lice .
Re!erindu9se la rolul impoitelor5 economistul !rance 5 *ierre :alumiere5 declara !aptul
c. impoitele pot !i !olosite pentru ; a ncuraja ( sub forma exonerrii ) sau pentru a
descuraja ( sub forma suprataxrii ) o anumit activitate economic . Fr s nceteze de a fi
un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice , impozitul a devenit un mijloc de intervenie n
domeniul economic !i social ;.
Impoitul pe pro!it este una din cele mai importante surse de venituri ale "ugetului
statului $i poate repreenta un instrument !inanciar deose"it de important prin intermediul
c.ruia statul poate interveni 2n economie $i poate in!luen%a activitatea agen%ilor economici.
Se poate men%iona c.5 impoitul pe pro!it de%ine un rol e3trem de important at't 2n
economia unei %.ri5 precum $i 2n activitatea agen%ilor economici iar conta"ilitatea $i analia
acestuia5 precum $i a reultatelor !inanciare5 repreint. un studiu comple35 2n "aa c.ruia pot !i
ela"orate deciii necesare 2n domeniul economico9!inanciar pentru ameliorarea situa%iei
ne!avora"ile $i crearea unor activit.%i noi cu !acilit.%i ad.ugate pentru activitatea de produc%ie.
Standardele Interna%ionale de Conta"ilitate constituie lim"a6ul mondial de raportare
!inanciar. 5 dar pentru Rom'nia5 una dintre cele mai sensi"ile pro"leme legate de aplicarea
Standardelor Interna%ionale de Conta"ilitate o repreint. rela%ia $i leg.tura dintre conta"ilitate
$i !iscalitate5 2n condi%iile deconect.rii principiilor conta"ile de regulile !iscale. Dar $i 2n
aceast. situa%ie e3ista o legatur. 2ntre cele dou.5 $i anume impoitele am'nate.
<n capitolele lucr.rii ce urmeaa a !i preentate va !i e3pusa maniera 2n care Rom'nia
2ncearc. s. se aliniee la aceste standarde de conta"ilitate. Se va particularia prin alegerea
unui Standard de real. importan%. pentru raportarea !inanciar. prin implica%iie acestuia at't 2n
raport.rile unei !irme c't $i prin prisma implica%iilor !iscale la nivelul statului rom'n5 $i anume
Standardul Interna%ional de Conta"ilitate I-S 1) ;Impoitul pe pro!it8.
3
Capitolul %" 'eglementari si practici priind impo!itul pe profit
in referentialul contabil international
Aspecte generale priind Impo!itul pe profit
Se poate spune c. unul din cele mai di!icile Standarde ela"orate de I-SC 5 Norma
international. regelementea. pro"lematica impoitelor curente si am'nate.
Un su"iect !oarte a"ordat 2n literatur. de specialitate este pro"lema raportului 2ntre
conta"ilitate $i !iscalitate. Conta"ilitatea a ap.rut ca necesitate cu scopul de a supraveg0ea $i de
a controla resursele5 c0eltuielile $i reultatele o"%inute din activitatea agen%ilor economici.
Conta"ilitatea tre"uie s. o!ere o imagine !idel. asupra 2ntregii activit.%i a 2ntreprinderii.
De aceea5 cel mai important principiu conta"il este acela al imaginii !idele. <n Rom'nia5 acest
principiu este sursa uneia dintre cele mai mari divergen%e 2ntre conta"ilitate $i !iscalitate5
aceasta nesu"ordon'ndu9se principiului imaginii !idele5 ci principiilor !iscale de impunere a
2ntreprinderii. O e3plica%ie a celor men%ionate anterior ar !i c. din nevoia de a9$i acoperi
c0eltuielile5 statul5 prin intermediul sistemului !iscal este preocupat de a !i3a o serie de reguli
!iscale privind determinarea "aei de impoitare. Regulile !iscale au menirea at't de a stimula
activitatea agen%ilor economici5 c't $i de a o in0i"a. Conduc.torii 2ntreprinderii sunt pu$i 2n
situa%ia de a alege 2ntre preentarea imaginii !idele $i dorin%a de a optimia costul !iscal.
-doptarea unei solu%ii din punct de vedere conta"il atrage dup. sine penali.ri !iscale.
Teoretic se poate vor"i de o ;poluare a conta"ilit.%ii de c.tre !iscalitate8. Speciali$tii
consider. c. pro"lema acut. 2ntre conta"ilitate $i !iscalitate poate !i reolvat. de o manier.
gestionar..<ntreprinderea asa cum dispune de o gestiune !inanciar. $i de o gestiune comercial.
ar tre"ui s. organiee $i o gestiune !iscal.5a c.ror o"iective s. !ie :
C.utarea $i asigurarea securit.%ii !iscale52n sensul respect.rii prescrip%iilor
!iscale de !ond5!orm. $i am'narile impuse de dreptul !iscal =evitarea de c.tre 2ntreprindere a
penalit.%ilor $i sanc%iunilor !iscale>
C.utarea $i asigurarea e!icacit.%i !iscale 2n condi%iile 2n care sistemul !iscal
o!er. modalit.%i de incitare la devoltarea $i cresterea pro!ita"ilit.%ii =g.sirea unui cost !iscal 2n
concordan%. cu o"ectivele $i strategia urm.rit. de 2ntreprindere>.
1
Un sistem "aat pe norme interna%ionale presupune deconectarea conta"ilit.%i de
!iscalitate. Deconectarea nu 2nseamn. 2n$el.torie5 ci acceptarea respectului reciproc al celor
dou. domenii economice5 !iecare5 2n c'mpul s.u de aplicare5 "a'ndu9se pe reguli proprii.
Conta"ilitatea are ca o"iectiv in!ormarea diver$ilor utiliatori5 de la investitor la puterea
pu"lic. $i de la !inan%atorul "ancar la popula%ie5 precum $i asistarea deciiilor ce vor !i luate de
ace$tia. <n acela$i timp5 !iscalitatea se reum. la conceperea de reguli privind calculul "aelor
impoa"ile $i al impoitelor $i ta3elor5 precum $i la controlul respect.rii de c.tre agen%i a
c'mpului lor de competen%e $i prerogative5 con$tient. !iind c. nu are cum s. acopere prin
regulile cu valoare conta"il. adev.rul economic.
*ornind de la aceste considerente 2ntreprinderile vor c.uta 2n permanen%. s. diminuee
2n mod deli"erat masa impoa"il. a opera%iuniilor des!.$urate5 pentru a pl.ti un impoit mai
mic. <n acest !el5 in!orma%ia preentat. 2n situa%iile !inanciare este a!ectat. 2n mod deli"erat.
1ernard Colasse a!irma c.: ;gri6a conta"ilului !rance de a se prote6a 6uridic pare s. !ie mai
1
"orariu #na$%ontabilitate si fiscalitate in dezvoltarea firmei,&d.&x'onto,())*, pa+. (),$()(
#
important. dec't aceea de a !urnia o imagine c't se poate de adev.rat. a 2ntreprinderii prin
intermediul situa%iilor !inanciare pe care le ela"orea.. Dar doctrina este evolutiv. $i se poate
ca 2n viitor s. ne 2ndrept.m spre o interpretare mai economic. $i mai pu%in 6uridic. a acestui
nou principiu8.
)
<n acest sens pe plan mondial s9au !.cut numeroase e!orturi prin care s9a
2ncercat deconectarea conta"ilit.%ii de !iscalitate5 2n ultima perioad. aceste e!orturi au avut
reultate !avora"ile 2n ma6oritatea sistemelor conta"ile5 2n special 2n cele care au aderat la
normele conta"ile interna%ionale.
<n cea mai mare parte a sistemelor conta"ile na%ionale5 reultatul constatat 2n situa%iile
!inanciare serve$te ca "a. de calcul a impoitului pe pro!it de pl.tit de c.tre o 2ntreprindere.
Totu$i legisla%ia !iscal. poate autoria sau prescrie uneori5 ca anumite elemente s. !ie5 2n
scopuri !iscale5 conta"iliate pe "aa altor sume dec't cele aplicate 2n scopul ela"or.rii
situa%iilor !inanciare. E!ectele !iscale ale acestor a"ateri 2ntre reultatul conta"il $i cel
impoa"il pentru un e3erci%iu dat5 conduc la impoite am'nate.
I-S 1) ;Impoitul pe pro!it8 este standardul care analiea. conta"ilitatea impoitului
pe pro!it. O"iectivul standardului este de a prescrie tratamentul conta"il pentru impoitele pe
pro!it. -cest standard mai operea. $i cu recunoa$terea crean%elor privind impoitul am'nat
reultate din pierderile !iscale sau creditele !iscale ne!olosite $i cu preentarea in!orma%iilor
re!eritoare la impoitul pe pro!it.
C0eltuiala cu impoitul pe pro!it recunoscut. de 2ntreprindere 2n timpul perioadei de
raportare !inanciar. tre"uie calculat. 2n !unc%ie de pro!itul conta"il si nu de cel !iscal $i
cuprinde at't c0eltuiala cu impoitul curent5 c't $i pe cea cu impoitul am'nat. <n conta"ilitate5
!iecare activ sau datorie are o valoare conta"il. net.5 care poate di!eri de "aa sa !iscal.. -st!el
de di!eren%e se numesc di!erente temporare5 pot !i deducti"ile sau impoa"ile $i generea.
impoite am'nate5 care la r'ndul lor pot !i crean%e sau datorii.
<n acest Standard I-S 1) sunt !olosi%i urm.torii termeni cu 2n%elesuri speci!ice3
Profitul este surplusul o"%inut de o societate comercial. atunci c'nd venitul total pe
care acesta 2l o"%ine din toate activit.%ile sale dep.$e$te c0eltuielile necesare reali.rii acestor
activit.%i.
Rezultatul contabil este pro!itul net sau pierderea net. a!erent unei perioade5 2naintea
deducerii c0eltuielilor cu impoitul.
Rezultatul impozabil este pro!itul =pierderea !iscal.> pe perioada e3erci%iului5
determinat 2n concordan%. cu regulile sta"ilite de autoritatea !iscal.5 pe "aa c.rora
impoitul pe pro!it este pl.ti"il =recupera"il>.
Cheltuiala cu impozitul pe profit =venitul din impoitul pe pro!it> repreint. valoarea
glo"al. inclus. 2n determinarea pro!itului net sau a pierderii nete pe perioada e3erci%iului 2n
ceea ce prive$te impoitul curent $i pe cel am'nat.
Impozitul curent este valoarea impoitului pe pro!it pl.ti"il =recupera"il> 2n raport cu
pro!itul impoa"il =pierderea !iscal.> pentru o perioad..
)
#tanasiu 'op $ %ontabilitate financiara romaneasca, &d.-ntel%redo, .eva, ())(
,
Impozitul amnat
Datorii privind impozitul amnat sunt repreentate de valorile impoitului pe pro!it5
pl.ti"ile 2n perioadele conta"ile viitoare5 2n ceea ce prive$te di!eren%ele temporare impoa"ile
Creante privind impozitul amnat sunt repreentate de valorile impoitului pe pro!it5
recupera"ile 2n perioadele conta"ile viitoare5 2n ceea ce prive$te:
di!eren%ele temporare deducti"ile
reportarea pierderilor !iscale ne!olosite
reportarea creditelor !iscale ne!olosite
Diferena temporar este di!eren%a 2ntre valoarea economic. =conta"il.> a unei
crean%e sau datorii din "ilan% $i "aa lui !iscal.. Di!eren%ele temporare pot !i:
diferene temporare impozabile5 sunt acele di!eren%e temporare ce vor avea
reultat valori impoa"ile 2n determinarea pro!itului impoa"il al perioadelor viitoare5
atunci c'nd valoarea conta"il. a activului sau a datoriei este recuperat. sau decontat.
diferentele temporare deductibile5 sunt acele di!eren%e temporare ce vor avea
ca reultat valori ce sunt deducti"ile pentru determinarea pro!itului impoa"il al perioadelor
viitoare5 atunci c'nd valoarea conta"il. a activului sau a datoriei este recuperat. sau
decontat..
3
Valoarea contabil a unui activ este valoarea la care activul este 2nregistrat 2n "ilan%
$i se determin. ca di!eren%. 2ntre valoarea de intrare sau valoarea reevaluat.5 pe de o parte5 $i
amorti.rile $i a6ust.rile pentru depreciere5 pe de alt. parte.
Valoarea contabil a unei datorii este valoarea la care datoria este 2nscris. 2n "ilan%
$i repreint. suma ce tre"uie platit. de 2ntreprindere pentru ac0itarea datoriei.
Baza de impozitare a unui activ este suma ce va putea !i sc.uta din "ene!iciile
economice impoa"ile atunci c'nd se recuperea. valoarea conta"il. a unui activ. <n
condi%iile 2n care "ene!iciile economice nu vor !i impoa"ile5 "aa de impoitare a unui activ
va !i egal. cu valoarea sa conta"il. $i nu apar impoite am'nate.
Baza de impozitare a unei datorii este valoarea sa conta"il.5 mai pu%in orice sum.
care va !i depus. 2n scopuri !iscale 2n perioadele conta"ile viitoare 2n ceea ce prive$te
respectiva datorie.
Baza fiscal a unui activ sau a unei datorii este valoarea atri"uit. acelui activ sau
acelei datorii 2n scopuri !iscale.
#
*rincipiul conectarii c0eltuielilor la venituri solicita ca impoitul sa !ie conta"iliat
in acealsi e3ercitiu cu operatiunile care l9au generat5 c0iar daca plata asa e!ectiva este
raportata la o perioada ulterioara sau dimpotriva5 este anticipate. De !iecare data cand
e3ercitiul de impoitare al unui venit sau deducti"ilitatea !iscal a unei c0eltuieli di!era de
e3ercitiul de conta"iliare a acelui venit sau aa caelei c0eltuieli5 reulta un impoit amanat.
In tarile cu aliniere a conta"ilitatii la !iscalitate = ?ermania5 @aponia si5 intr9o mai
mica masura5 Spania5 italia5 Aranta>5 sursele de impoite amnate nu sunt numeroase.
Impoitele amanate sunt rar mentionate in situatiile !inanciare individuale din aceste tari
si5 c0iar la nivel consolidat5 sumele sunt in general modeste. In sc0im"5 in tarile anglo9
sa3one5 caracteriate prin deconectarea regulilor conta"ile de cele !iscal5 reglementarea este
destul de precisa5 iar sumele respective sunt uneori considera"ile.
3
?0id practic de aplicare a Standardelor Interna%ionale de Conta"ilitate5 Ed. Economic. )((15pag 1)+91)/
#
#driana Florina 'opa, -leana %osmina 'itulice, Nirela Nichita, -ulia /ianu 0 12tudii practice privind
aplicarea 2tandardelor -nternaionale de 3aportare n 3omnia4, &ditura %onta'lus ())5, pa+.(55
B
Regulile de conta"iliare ale impoitelor amanate se articuluaeaa in 6urul a doua
a"ordari. *rima se opune unui calcul glo"al5 iar cea de a doua promoveaa luarea in
considerare a ansam"lului di!erentelor temporare. In primul grup !igureaa mai ales SU-5
in timp ce Carea 1ritanie si intr9o oarecare masura ?ermania se plaseaa in a doua
categorie. SS-* 1, prevede luarea in considerare doar a di!erentelor care tre"uie sa se
materialiee su" !orma unei creante sau a unei datorii de impoit intr9un viitor apropiat
=c0iar daca e3ista o micare in !avoarea calculului glo"al>.
O alta particulariate merita sa !ie semnalata. Ea priveste o categorie speciala de
di!erente temporare repreentata de pierderile !iscal reporta"ile. *ierderea unui e3ercitiu
este in general deducti"ila din reultatele e3ercitiilor urmatoare5 cel putin un anumit timp.
Intregul reultat de!icitar provoaca ast!el o economie potentiala de impoit5 care nu va
deveni e!ectiva decat daca intreprinderea o"tine intr9un termen !i3at "ene!icii de o marime
cel putin ec0ivalenta cu pierderea reportata. Tinand seama de certitudinea inerenta unei
ast!el de ipotee5 normele conta"ile prevad in general un tratament speci!ic pentru pierderi
!iscal reporta"ile =si totusi in SU-5 aceste elemente sunt tratate ca si alte di!erente
temporare>.
- doua a"ordare priveste tratamentul soldurilor de impoite amanate in decursul
e3ercitiilor urmataoare. Ea permite sa distingem metoda raportului !i3 =;de!erral met0od8>
si cea a raportului varia"il =;lia"ilitD met0od8>.
*rima considera soldul impoitelor amanate ca !iind de!initive .Con!orm metodei
reportului varia"il5 posturile de impoite amante sunt a6ustate in !unctie de modi!icarile
legislatiei. In lumea anglo9sa3ona s9a impus metoda reportului varia"il.
Aranta si ?ermania au poitii opuse. Cotivul tre"uie cautat in ;supletea8 Directivei
a IE9a europene privind alegerea metodelor de conta"iliare a impoitului pe pro!it in
conturile individuale. ?ermania se apropie de re!erentialul international5 insa nu se aliniaa
sistematic te0nicii reportului varia"il. In Aranta se aplica principiul impoitului e3igi"il in
conturile individuale.
In Carea 1ritanie5 conta"iliarea impoitelor amanate in conturile individuale se
!ace in masura in care e3igi"ilitatea sau recuperaraea lor se apreciaa dintr9o perspective de
termen scurt. Norma SS-* 1, nu !urnieaa nici o preciare cu privire la acest termen5 in
timp ce I-S 1) 5 ;Impoitarea pro!itului85 !ace re!erire la o durata de 3 ani.
Redam in cele ce urmeaa principalele surse de impoite amante inventariate in
Aranta:
*ricipalele surse de impoite amanate
a) Pierderi sau chltuieli contabilizate in
cursul exercitiului si deduse din
rezultatul impozabil intr-un exercitiu
ulterior
1>Datorii provioane nededucti"ile
salariatilor la pro!it5 participarae salriatilor la
e!ortul de constructie 5 contri"utii sociale de
solidaritate5 etc
)> Datorii proviionate pentru indemniatiile
de concediere a caror deducti"ilitate este in
e3ercitiul in care se vor a!ce platile.
3> *roviioane nededucti"ile = cum ar !i
proviioanele pentru pensii5 cele pentru
contaracte de!icitare5 etc>
#> -mortismente amanate = in perioadele
+
de!icitare> si de!icitele reporta"ile
,> Cinusurile de valoare dura"ile
=imputa"ile asura plusvalorilor viitoare
dura"ile>
1> *ierderi sau c0eltuieli
conta"iliate in cursul unui e3ercitiu
si deduse din reultatul impoa"il al
aceluiasi e3ercitiu5 dar reintegra"ile
sau suscepti"ile de a !i reintegrate
ulterior
B> *roviioane pentru cresteri de pret
+> *roviioane pentru !luctuatii ale
cursurilor de sc0im" de reluat la reultat
/> *roviioane pentru !luctuatii ale
cursurilor de sc0im" virate la reerve
&> *roviioane pentru implantari comerciale
sau industrial in strainatate
1(> -mortismente derogatorii
11> Contracte de leasing !inanciar: cota parte
a redeventelor deduse si reintegrate la
locatar in e3ercitiul ridicarii optiunii de
cumparare
C> Castiguri sau venituri
conta"iliate in cursul e3ercitiului si
reintegrate in reultatul impoa"il
intr9un e3ercitiu urmator
1)> *roviioane pentru investitii
13> *ulsvalori etalate:
9 plusvalaore ca urmare a unui sinistru sau a
unei indemniatii de e3propriereF
9 plusvalori reultate din !uiune = asupra
"u"urilor amortia"ile>
9 plusvalori de aport al unei intreprinderi
individuale
1#> *lusvalori neimpoa"ile atata timp cat
cesiunea "unurilor nu a avut loc
D> Castiguri sau venituri care vor !i
conta"iliate intr9un e3ercitiu
ulterior si de6a integrate in reultatul
impoa"il al e3ercitiului in curs
1,> Cota parte din "ene!iciile unei societati
de persoane impoa"ila cu ocaia realiarii 5
dar conta"iliata la momentul distri"uirii
1B> Di!erente din evaluarea titlurilor detinute
in porto!oliu:
9 di!erente poitiveF
9 di!erente negativeF
9 provioane pentru depreciere
E> *ierderi sau c0eltuieli care vor !i
conta"iliate intr9un e3ercitiu
ulterior si deduse de6a din reultatul
1+> C0eltuieli in avans
1/> C0eltuieli !inanaciare incorporate in
costul de productie al imo"iliarilor si al
/
impoa"il al e3ercitiului in curs stocurilor =nerecunoscute !iscal>
A> Cauri particulare 1&>Su"ventii pentru investitii considerate
capitaluri proprii :cota parte raamsa de reluat
la reultatul conta"il si al reultatul !iscal
)(> Di!erente din reevaluare =plusvaloarea a
!ost imediat impoitata5 c0iar daca nu a
tranitat inca prin contul de reultate>F
di!erenta de tratament va !i pusa in evident
cu ocaia iesirii din activ a elementelor
reevaluate
)1> Distri"uirea catre asociati a unor reerve
))> Nerespectarea conditiilor de incorporare
in capital a conturilor "locate de asociati
)3> Sc0im"ul de titluriF neimpoitarea
plusvalorilor realiate cu ocaia anumitor
operatii de sc0im"
Consideram ca aceste surse de impoite amanate 5 inventariate de normele !rancee5
ar putea servi drept sursa in ;amena6area8 reglementarilor !iscale nationale. Noul cod !iscal
este !oarte sarac in surse de impoite amanate: amortiarile5 proviioanele5 do"anile si
vanarile cu plata in rate. Nereconsiderarea acestei stari de !apt va avea drept consecinta
perpetuarea vec0ilor ;re!le3e 8 in randul pro!esiei conta"ile. Cu alte cuvinte5 o aplicare
;originala8 a standardelor conta"ile internationale in care va guverna principiul ;!rom over
su"stance8.
,
'ecunoaterea datoriilor i a crean)elor priind impo!itul pe profit
Impo!itul curent al perioadei curente $i al celei anterioare tre"uie recunoscut ca
datorie 2n limita sumei nepl.tite. Dac. suma de6a platit. 2n cea ce prive$te perioada curent. $i
cea precedent. dep.$e$te suma datorat. pentru acele perioade5 surplusul tre"uie recunoscut ca
activ.
Impoitul pe pro!it curent tre"uie recunoscut ca datorie 2n limita sumei nepl.tite. <n
caul 2n care 2ntreprinderea a pl.tit 2n cursul anului mai mult impoit dec't a datorat5 surplusul
se va recunoa$te 2n "ilant ca un activ5 repreent'nd o crean%. privind impoitul pe pro!it curent.
Comentul recunoa$terii se re!er. la s!'r$itul e3erci%iului !inanciar5 o dat. cu 2ntocmirea
situa$iilor !inanciare.
1ene!iciarul a!erent unei pierderi !iscale ce poate !i trans!erat. 2n perioada anterioar.
pentru a recupera impoitul curent al unei perioade anterioare tre"uie recunoscut ca activ.
*ierderea !iscal. poate !i recuperat. !ie din pro!itul impoa"il o"tinut 2n e3ercitiul
anterior5 !ie din pro!itul impoa"il o"%inut 2n e3erci%iul viitor.
,
;Conocromie $i policromie n proiectarea politicilor conta"ile ale ntreprinderii8 de Gte!an 1unea5 Editura
;Economica5 pag.)3,9)#(
&
:a noi 2n tara5 pierderea !iscal. se recuperea. din pro!iturile impoa"ile o"%inute 2n
urm.torii , ani. Contri"ua"ilii care pe o perioad. de trei ani consecutivi au realiat numai
pierderi intr. automat 2n o"iectivul de control al organului !iscal5 pentru constatatea cauelor
care au dus la nerealiarea de pro!it. Nu se recuperea. pierderea !iscal. 2nregistrat. de
persoana 6uridic. 2n caul 2n care are loc diviiunea sau !uiunea. Recuperarea pierderilor se va
e!ectua 2n ordinea inregistr.rii acesteia5 la !iecare termen de plata a impoitului pe pro!it5
potrivit prevederilor legale 2n vigoare. <n acest scop pierderea se reportea.5 lun. de lun.5 p'n.
la 2nc0iderea e3erci%iului5 c'nd se determin. pierderea anual.. Reportul si deducti"itatea
pierderii !iscale se realiea. independent de imputarea pierderii conta"ile. Daca societatea
decide acoperirea pierderii conta"ile din capitalul social5 pierderea !iscal. 2si continu. reportul
pe perioada celor , ani.
-tunci c'nd o pierdere !iscal. este !olosit. pentru a recupera impoitul curent al unei
perioade anterioare5 o 2ntreprindere recunoa$te "ene!iciul drept activ 2n acea perioad. 2n care
apare pierderea !iscal.5 deoarece e3ist. pro"a"ilitatea ca "ene!iciul s. !ie generat c.tre
2ntreprindere $i s. poat. !i evaluat 2n mod credi"il.
B
Impo!itul am4nat
Recunoaterea datoriei cu impozitul amnat.
I-S 1) men%ionea. c. datoria cu impoitul pe pro!it am'nat tre"uie recunoscut.
pentru toate di!eren%ele temporare impoa"ile. E3ist. trei e3cep%ii de la recunoa$terea unei
datorii cu impoitul pe pro!it am'nat5 dup. cum urmea.:
Datorii care provin din recunoa$terea !ondului comercial5 pentru care amortiarea nu
este deducti"il. !iscalF
Datorii care provin din recunoa$terea ini%ial. a unui element de activHpasiv altul dec't
din consolidare5 care 2n momentul tranac%iei nu a!ectea. pro!itul conta"il sau !iscalF
Datorii care provin din pro!iturile nedistri"uite din investi%ii 2n care 2ntreprinderea
este 2n m.sur. s. controlee momentul relu.rii di!eren%ei $i este posi"il ca aceast. reluare s.
nu ai". loc 2n viitorul previi"il.
Recunoaterea unei creane cu impozitul amnat.
O crean%. privind impoitul am'nat tre"uie recunoscut. pentru toate di!eren%ele
temporare deducti"ile5 pierderi !iscale neutiliate5 $i credite !iscale ne!olosite 2n m.sura 2n
care este posi"il ca pro!itul impoa"il din care s. !ie deducti"il. di!eren%a temporara s. !ie
disponi"il cu urm.toarea e3cep%ie:
Aond comercial negativ care a !ost tratat ca $i venit am'nat prin I-S ))5
Recunoa$terea ini%ial. a unui activHdatorii5 alta dec't cea prev.ut. ini%ial $i care 2n
momentul tranac%iei nu a!ectea. pro!itul conta"il sau impoa"il
Crean%ele cu impoitul pe pro!it am'nat pentru di!eren%e temporare deducti"ile ce
reult. din participa%ii 2n sucursale5 !iliale5 2ntreprinderi asociate sau de tip 6oint9venture tre"uie
recunoscute 2n m.sura 2n care este pro"a"il ca di!eren%a temporar. s. se reia 2ntr9un viitor
previi"il5 $i pro!itul impoa"il s. !ie disponi"il5 iar di!eren%a temporar. s. !ie utiliat..
Ealoarea conta"il. a crean%elor cu impoitul pe pro!it am'nat tre"uie reviuit. la
2nc0iderea e3erci%iului $i diminuat. 2n m.sura 2n care nu mai este pro"a"il. disponi"ilitatea
B
6hid pentru inele+erea !i aplicarea -#2 ,( 7 -mpozitul pe profit , #."orariu, -. /ianu, &d. %&%%#3 ())8,
pa+ *9, 95, 9:
1(
unui pro!it impoa"il su!icient pentru a permite utiliarea acestui activ. Orice ast!el de
diminuare tre"uie reluat. 2n m.sura 2n care pro!itul devine su!icient.
O crean%. cu impoitul pe pro!it am'nat tre"uie recunoscut. pentru o pierdere !iscal.
neutiliat. c't $i pentru credite din impoite =credite !iscale> neutiliate5 2n m.sura 2n care este
pro"a"il s. se dispun. de "ene!icii impoa"ile viitoare5 asupra c.rora vor putea !i imputate
aceste pierderi !iscale $i credite de impoit neutiliate
Diferene temporare impozabile
O datorie privind impoitul am'nat tre"uie recunoscut. pentru toate di!eren%ele
temporare impoa"ile5 cu e3ceptia m.surii 2n care datoria privind

impoitul am'nat reult. din:
%" Recunoa$terea ini%ial. a !ondului comercialF sau
2" Rcunoa$terea ini$ial. a unui activ sau a unei datorii intr9o tranan%ie care:
Nu este o com"inare de 2ntreprinderiF si
<n momentul reali.rii tranac%iei5 acesta nu a!ectea. nici pro!itul conta"il5 nici
pro!itul impoa"il =pierderea !iscal.>
*entru di!eren%ele temporare impoa"ile asociate investi%iilor 2n !iliale5 sucursale sau
2ntreprinderi asociate5 precum $i intereselor 2n asocierile 2n participa%ie5 tre"uie recunoscut. o
datorie privind impoitul am'nat.
Diferente temporare deductibile
O crean%. privind impoitul am'nat tre"uie s. !ie recunoscut. pentru toate di!eren%ele
temporare deducti"ile 2n limita 2n care este pro"a"il ca pro!itul impoa"il va !i disponi"il si
!a%a de care di!eren%a temporar. deducti"il. s. poat. !i utiliat.5 cu e3cep%ia caurilor 2n care
crean%a privind impoitul am'nat apare 2n urma:
Aondului comercial negativ care este tratat drept venit 2nregistrat 2n avans 2n
con!ormitate cu I-S ))5 Com"in.ri de 2ntreprinderiF sau
Recunoa$terii ini%iale a nuni activ sau a ne"i datorii in cadrul unei tranac%ii care nu
repreint. o com"inare de 2ntreprinderi $i la momentul realiarii tranac%iei nu a!ecteaa nici
pro!itul conta"il5nici pro!itul impoa"il =pierderea !iscal.>
Pierderi fiscale i credite fiscale neutilizate
O crean%. privind impoitul am'nat tre"uie recunoscut. pentru reportarea pierderilor
!iscale $i a creditelor !iscale neutiliate 2n limita pro"a"ilit.%ii c. va e3ista pro!it impoa"il
viitor !a%. de care pot !i utiliate pierderile $i creditele !iscale ne!olosite.
E3isten%a pierderilor !iscale neutiliate este o dovad. a !aptului c. s9ar putea s. nu
e3iste pro!it impoa"il viitor.
+
Reevaluarea creanelor nerecunoscute privind impozitul amnat
:a !iecare data a "ilan%ului5 o 2ntreeprindere reevaluea. crean%ele nerecunoscute
privind impoitul am'nat.<ntreprinderea recunoaste o crean%. privind impoitul am'nat
nerecunoscut. anterior 2n m.sura 2n care a devenit pro"a"il !aptul c. pro!itul impoa"il viitor
va permite recuperarea crean%ei privind impoitul am'nat.
Investiii !n filiale" sucursale i !ntreprinderi asociate i interesele !n asocierile !n
participaie
Di!eren%ele temporare apar atunci c'nd valoarea conta"il. a investi%iilor 2n !iliale5
sucursale $i 2ntreprinderi asociate sau a intereselor 2n asocierile 2n participa%ie di!er. de "aa
!iscal. a investi%iei sau a interesului5
+
6hid practic de aplicare a 2tandardelor -nternaionale de %ontabilitate, &d &conomic,()),,pa+.,;<
11
Ealuare
Datoriile =respective crean%ele> privind impoitul curent pentru perioada curent. $i
pentru cele anterioare tre"uie evaluate la valoarea ce se asteapt. a !i pl.tit. c.tre autorit.%ile
!iscale5 !olosind ratele de impoitare care au !ost reglementate sau aproape reglementate p'n.
la data "ilan%ului.
Crean%ele $i datoriile privind impoitul am'nat tre"uie evaluate la ratele de impoitare
ce se asteapt. a se aplica pentru perioada in care activul este realiat sau datoria este decontat.5
pe "aa ratelor de impoitare care au !ost reglementate sau aproape reglementate p'n. la data
"ilan%ului. Crean%ele $i datoriile privind impoitul am'nat $i impoitul curent sunt evaluate
!olosind5 de regul.5 ratele de impoitare care au !ost reglementate. Totu$i 2n unele 6urisdic%ii5
anun%area ratelor de impoitare de catre guvern are e!ectul unei reglement.ri e!ective5 care
poate urma anun%ului la o perioad. de c'teva luni. <n ast!el de circumstan%e5 crean%ele $i
datoriile !iscale sunt evaluate !olosind ratele de impoitare anun%at.
-tunci c'nd la niveluri di!erite ale pro!itului impoa"il se aplic. rate de impoitare
di!erite5 crean%ele $i datoriile privind impoitul am'nat sunt evaluate !olosind ratele medii ce se
asteapt. a !i aplicate pro!itului impoa"il a!erent perioadelor 2n care di!eren%ele temporare sunt
asteptate a se relua.
Evaluarea datoriilor privind impoitul am'nat $i a crean%elor privind impoitul am'nat
tre"uie s. re!lecte consecin%ele !iscale ce ar decurge din modul 2n care 2ntreprinderea
anticipea.5 la data "ilan%ului5 s. recuperee sau sa sting. valoarea conta"il. a activelor $i a
datoriilor sale.
Ealoarea conta"il. a unei crean%e privind impoitul am'nat tre"uie reviuit. la !iecare
dat. a "ilan%ului. O 2ntreprindere tre"uie s. reduc. valoarea conta"il. a unei crean%e privind
impoitul am'nat 2n m.sura 2n care nu mai este pro"a"il ca su!icient pro!it impoa"il sa !ie
disponi"il pentru a permite utiliarea "ene!iciului unei p.r%i a crean%ei privind impoitul
am'nat sau a totalit.%ii acesteia.Orice ast!el de reducere se impune a !i reluat. daca se
deovedeste ca e3ist. posi"ilitate s. !ie disponi"il su!!icient pro!it impoa"il
'ecunoaterea impo!itului curent i a impo!itului am4nat "
Conta"iliarea e!ectelor impoitului curent $i a celui am'nat ale unei tranac%ii sau ale
altor evenimente este consecvent. cu conta"iliarea tranac%iei sau a evenimentului 2n sine.
Impoitul current $i cel am'nat tre"uie s. !ie recunoscute ca venit sau ca $i c0eltuiala in
pro!itul net sau pierderea net. a!erent. perioadei5cu e3cep%ia caului 2n care acel impoit apare
din :
O tranac%ie sau un eveniment care s. !ie recunoscute direct in capitalul
propriu52n aceia$i perioad. sau 2n una di!erit.
Com"in.ri de 2ntreprinderi care sunt repreentate de o ac0ii%ie
Impoitul curent si impoitul am'nat tre"uie s. !ie de"itate sau creditate direct 2n
capitalurile proprii dac. aceste impoite sunt a!erente elementelor care au !ost de"itate sau
creditate direct 2n capitalurile proprii52n aceia$i perioad. sau 2ntr9o perioad. di!erit..
1)
Capitolul 2" 5articularitati priind contabili!area impo!itului pe
profit in referentialul contabil american
a" 'ecunoasterea impo!itului amanat
Impoitul am'nat este 2nregistrat in numele tuturor e!ectelor !iscale viitoare generale de
evenimente constatate in conturi =concep%ia e3tensiva>
Impoitul am'nat este evaluat pe "aa regulilor !iscale care sunt aplica"ile in momentul in
care impoitul va !i e!ectiv pl.tit sau recuperat.
Consecin%ele !iscale ale previiunilor de reultate viitoare sau ale previiunilor de
sc0im".ri de legisla%ie !iscala tre"uie sa r.m'n. !.r. incidenta asupra calculului impoitelor
am'nate ale e3erci%iului
/
.
b" 1iferente temporare
-cestea pot include:
Eenituri impoa"ile5 dup. ce ele au !ost conta"iliate
C0eltuieli deducti"ile din punct de vedere !iscal5 dup. ce ele au !ost conta"iliate
Eenituri impoa"ile5 2nainte ca ele sa !i !ost conta"iliate
C0eltuieli deducti"ile5 din punct de vedere !iscal5 2nainte ca ele sa !i !ost 2nregistrate
-lte circumstan%e care stau la originea di!eren%elor temporare:
6 Reducerea "aei amortia"ile !iscale5 ca urmare a creditului de impoit
6 Creditul de impoit a c.rui constatare este am'nata =decalata>
6 Opera%ii convertite la cursurile istorice
6 Cre$terea amorti.rii !iscale5 ca urmare a reevalu.rii
6 ?ruparea de 2ntreprinderi conta"iliata pe "aa metodei ac0ii%iei.
c" -etoda de calcul
5rocesul de calcul consta in:
Identi!icarea di!eren%elor temporare si a m.rimii acestora
Identi!icarea naturii m.rimii si datei scadentei de!icitelor 7reporta"ile 2nainte8 cat si a
creditelor de impoit
Evaluarea m.rimii impoitelor am'nate pasive relative la di!eren%ele temporare impoa"ile5
prin utiliarea cotei de impoit aplica"ile
Evaluarea impoitelor am'nate active relative la di!eren%ele temporare deducti"ile si la
reporturile de!icitare5 prin utiliarea cotei de impoit aplica"ile
Evaluarea impoitelor am'nate relative la creditele de impoit reporta"ile
Reducerea m.rimii activelor de impoit am'nate printr9un proviion5 daca in !unc%ie de
elementele pro"ante este mai pro"a"il dec't impro"a"il =pro"a"ilitate mai mare de ,(I>
ca5 par%ial sau total5 crean%a de impoite am'nate sa nu !ie recuperataF m.rimea
proviionului tre"uie sa !ie su!icienta pentru a reduce valoarea crean%ei de impoite la
nivelul unei m.rimi5 ast!el 2nc't sa !ie mai pro"a"il dec't impro"a"il de recuperat.
-etoda de calcul consta in:
utiliarea posi"ilit.%ilor o!erite de regulile !iscale pentru previiunea anilor in cursul c.rora
di!eren%ele temporare vor in!luenta asupra impoitului de pl.tit =ta3 planning strategies>.
Determinarea e!ectului sc0im".rii de legisla%ie !iscala asupra reultatului perioadei in
cursul c.reia a !ost decisa sc0im"area =perioada in care a !ost pu"licata legea>.
/
FELEAG, N. - Sisteme contabile comparate vol. I: Contabilitile anlo-sa!one, "#c#re$ti, E%it#ra Economic, &'''
13
d" 5re!enta in situatiile financiare
*reentarea in "ilan%:
Impoitul am'nat pe termen scurt provine din di!eren%ele temporare care:
6 vor genera un e!ect de impoit in cursul anului urm.tor
6 viea. un activ sau un pasiv clasi!icat in categoriile elementelor pe termen scurt
*reentarea in contul de pro!it si pierdere:
Componentele c0eltuielilor sau veniturilor re!eritoare la impoit tre"uie sa !ie indicate in contul de
pro!it si pierdere sau in ane3a:
6 Impoitul de pl.tit sau de primit
6 Impoitul am'nat
6 Creditele de impoit
6 Su"ven%iile statului5 in m.sura in care ele au !ost contestate ca o reducere a
c0eltuielilor cu impoitul
6 Economiile de impoit ce provin de la imputarea de!icitelor anterioare
6 -6ust.rile de impoite am'nate5 ce provin din sc0im".rile de legisla%ie !iscala
-ceasta analia nu este !urniata dec't pentru impoitul asupra "ene!iciilor ce provin din activit.%ile
ce se men%in.
-lte in!orma%ii de !urniat:
-ne3a tre"uie sa men%ionee:
6 motivele pentru care c0eltuiala cu impoitul a!erent e3erci%iului este di!erita de
c0eltuiala teoretica privind impoitul =aplicarea la reultatul conta"il 2naintea
impoit.rii a cotei de impoit in vigoare>
6 valorile si datele scadentelor a!erente pierderilor si creditelor de impoit
reporta"ile.
e" E.emple de calcul si inregistrarea impo!itului amanat
n S.U.-.5 conta"iliarea impoitelor asupra "ene!iciilor se !ace ca $i 2n caul normei
interna%ionale I-S 1) a"ordarea !iind "ilan%ier..
-ctivele $i pasivele din impoite pe pro!it am'nate sunt calculate la s!'r$itul !iec.rei
perioade pentru toate di!eren%ele temporare ce e3ist. 2ntre valorile conta"ile $i !iscale ale
elementelor de activ $i pasiv.
Conergenta IAS %2 7FAS %09
=ransferuri intra$companie cu active
A-S 1(& interice recunoasterea creantelor de impoit amanat in legatura cu
trans!eruri intra9companie a acti"elor nemonetare pentru di!erenta dintre "aa !iscala a
activelor in 6urisdictia !iscala a cumparatorului si costul acestora raportat in situatiile
!inanciare consolidate. Cai mult decat atat5 orice cionsecinte care au impact asupra
impoitului pe pro!it la nivelul vanatorului sunt amanate pana cand activele sunt vandute
unei parti din a!ara grupului consolidat.
Spre e3emplu5 presupunem situatia in care !iliala din strainatate a unei companii
mama din SU- vinde stocuri comapniei mama americane. Orice castig din aceasta
operatiune va !i eliminat in vederea intocmirii situatiilor !inanciare consolidate5 iar !iliala
1#
va inregistra o creanta de impoit amanat pentru orice ta3e platite la nivel local. Castigul si
orice creante de impoit amanat asociata va !i amanata pana in momentul in care stocul va
!i vandut catre o societate din a!ara perimetrului de consolidare. In plus5 cumparatorul nu
va inregistra niciun activ de impoit amanat pentru di!erenta intre valoarea conta"ila si
!iscala stocurilor.
I-S 1) nu mentioneaa o ast!el de e3ceptie si precieaa ca e!ectul impoitelor
amanate tre"uie recunoscute !olosint rata de impoit !olosita in statul cumparatorului la
momentul realiarii tranactiei.
In cadrul e!ortului de realiare a procesului de convergenta5 A-S1 a a6uns la
concluia ca aceasta e3ceptie tre"uie inlaturata din prevederile standardului A-S 1(&.
Ca o consecinta5 companiile vor recunoaste creante de impoit amanat oentru
di!erentele temporare reultate din trans!erurile intra9companie nemonetare reliate intre
6urisdictii !iscale.
#ctive si datorii in valuta
A-S 1(& interice recunoasterea impoitelor amanate pentru di!erentele reultate
din reevaluarea activelor si datoriilor nemonetare in valuta evaluate la cursul istoric5 din
moneda locala in moneda !unctionala =atunci cand moneda !unctionala este aceeasi cu
moneda de raportare> ca urmare a :
6 Evolutiei cursului de sc0im"
6 Inde3arii5 pentru motive !iscale.
Spre e3emplu5 consideram o companie din ?ermania care a inregistrat active si
datorii nemonetare in euro =moneda locala> si care doreste sa reevaluee aceste active si
datorii in dolari in scopul ela"orarii situatiilor !inanciare =presupunem ca dolarul american
este si moneda !unctionala>. Daca in conta"ilitate activele si datoriile sunt inregistrate in
moneda locala =euro> acestea vor !i reevaluate in dolari prin !olosirea unui curs de sc0im"
istoric. -vand in vederea ca valoarea !iscala a respectivelor active nu s9a sc0im"at se naste
o di!erenta intre "aa !iscala a activelor5 respectiv datoriilor si ec0ivalentul in dolari
americani a costului istoric.
-ceste di!erente vor reulta in di!erente temporare ta3a"ile sau deducti"ile datorita
cursului de sc0im" !olosit5 in momentul in care activele vor !i incasate si datoriile platite.
Este de asteptat ca A-S1 sa inlature aceasta restrictie ast!el incat A-S 1(& sa !ie
cin!orm cu prevederile standardului I-S 1).
Indepartarea acestei restrictii va reulta in recunoasterea impoitelor amanate
a!erente variatiei cursului de sc0im" si inde3area de9a lungul timpului a respectivelor
variatii.
%otele de taxe aplicabile
A-S 1(& mentioneaa ca di!erentele temporare sa !ie inmultite cu cota de impoit
pe pro!it promulgata in vedearea sta"ilirii creantei sau datoriei de impoit amanat5 in timp
ce I-S 1) permite utiliarea ratei de impoit pe pro!it promulgata sau a ratei su"stantial
promulgate.
1,
In acest sens5 A-S 1(& va !i modi!icat pentru eventualele companii din a!ara SU-
apropiindu9se de structura I-S1. -celasi lucru se va intampla si cu I-S 1) in conte3tul
companiilor americane.
%ontabilizarea impozitelor amanate pe baza elementelor de capital
-m"ele standarde precieaa ca recunoasterea initiala a elementelor de capital se va
!ace in contrapartida cu capitalul. Totusi5 cele doua a"ordari di!era din alte puncte de
vedere. A-S 1(& mentioneaa ca modi!icarile ulterioare a impoitelor amanate care au !ost
conta"iliate initial pe "aa capitalului sa !ie alocate elementelor de e3ploatare5 in timp ce
I-S 1) precieaa ca aceste impoite amanate tre"uie conta"iliate in continuare pe "aa
elementelor de capital.
Ca parte a e!ortului de convergenta5 I-S1 intentioneaa sa preia cerintele de
alocare in decursul perioadei care se gasesc in A-S 1(&.
1B
Capitolul $" Calculul si contabili!area impo!itului pe profit3
ca!ul societatilor romanesti
$"%" Aspecte fiscale priind impo!itul pe profit
<n acceptie general.5 standardul conta"il repreint. o regul. sau un ansam"lu de
reguli care reglementea. 2nregistrarea $i evaluarea 2n conta"ilitate5 ela"orarea $i
preentarea in!orma%iei conta"ile 2n situa%iile !inanciare. <n lim"a !rance.5 termenul de
standard are semni!ica%ia de norm. care are semni!ica%ia unei date de re!erin%.. Aiecare
standard este centrat pe un set de principii generale5 pe o tema conta"il. sau un sector
de activitate institu%ionaliat. <n raport cu s!era de aplicare5 standardele pot !i
interna%ionale5 europene $i na%ionale =locale>.
Continutul economic(func)ia contabil i coresponden)ele conturilor din planul de
conturi general aprobat prin 0-F5 /r" %&+28200+
<n planul de conturi5 impoitul pe pro!it se situea. pe poi%ia ##118Impoitul pe
pro!it8 $i !ace parte din clasa # 7Conturi cu ter%ii8. Conta"ilitatea ter%ilor asigur. eviden%a
datoriilor $i a crean%elor unit.%ii patrimoniale 2n rela%iile acesteia cu !urniorii5 clien%ii5
personalul5 asigur.rile sociale5 "ugetul statului5 unit.%ile a!iliate din cadrul grupului5
asocia%i5 ac%ionari5 diver$i de"itori $i alte persoane !iice sau 6uridice.
Contul ##1 %ine eviden%a decont.rilor cu "ugetul statuluiH"ugetele locale privind
impoitul pe pro!it. Este cont "i!unc%ional. Soldul creditor repreint. sumele datorate de
unitate5 iar soldul de"itor5 sumele v.rsate 2n plus.
:a acest cont se asocia.5 c'nd se creditea'5 contul corespondent de"itor
B&18C0eltuieli cu impoitul pe pro!it8 $i B&/8C0eltuieli cu impoitul pe venit $i cu alte
impoite care nu apar 2n elementele de mai sus8 =adic. nespeci!icat. e3pres> care se
tratea. 2n ordinea cronologic. a conturilor la clasa B din *lanul de Conturi ?eneral.
<n *lanul ?eneral de Conturi5 apro"at prin OCA 1+,)H)((,5 contul ##18Impoitul pe
pro!it8 se devolt. 2n dou. conturi sintetice de gradul II:
Contul ##118Impoitul pe pro!it curent8
Contul ##1) 7Impoitul pe pro!it am'nat 8
&
Contul ##11 7impoitul pe pro!it curent8 %ine eviden%a impoitului pe pro!it calculat
con!orm cu legisla%ia !iscal. privind impoitul pe pro!it. Este cont de *asiv. Soldul creditor
repreint$ sumele datorate5 "ugetul pentru impoite pe pro!it. I se asocia. la creditare5
contul &B118C0eltuieli cu impoitul pe pro!it8
1(
'ecunoaterea i ealuarea elementelor( tran!ac)iilor i eenimentelor
1ispo!i)ii legislatie priind impo!itul pe profit
&
>"F'$6hid practic de aplicare a -#2, 'artea ,, pa+.(8<
1(
?adislau 'osser, 6heor+e ?ambru, @o+dan ?ambru 0 ABndrumtor practic actualizat si completat4 &diia
a C---$a, &d. #ndrei Da+una,())9,pa+. ,9<
1+
Important pentru analia impoitului pe pro!it este sta"lirea categoriilor de
contri"ua"ili pl.titori de impoit. -cestea sunt di!erite de la o %ar. la alta . *entru Rom'nia
categoriile de pl.titori de impoit pe pro!it sunt urm.toarele:
a. *ersoanele 6uridice rom'ne5 pentru pro!itul impoa"il o"%inut din orice surs.5 at't din
Rom'nia5 c't $i din str.in.tate:
regiile autonomeF
companiile na%ionaleF
societ.%ile na%ionaleF
societ.%ile comerciale indi!erent de !orma 6uridic. de organiare $i !orma de proprietate5
inclusiv cele cu participare de capital str.in sau cu capital integral str.inF
societ.%ile agricole $i alte !orme de asociere agricol. cu personalitate 6uridic.F
organia%iile cooperatisteF
institu%iile !inanciare $i de creditF
!unda%iile.
". *ersoanele 6uridice str.ine care des!.$oar. activit.%i printr9un sediu permanent 2n
Rom'nia asupra pro!itului impoa"il atri"ui"il acelui sediu permanent. Sediul permanent nu
include !olosirea de spa%ii pentru depoitarea sau distri"uirea de m.r!uriF
c"*ersoanele 6uridice $i !iice nereidente care des!.$oar. activita%i 2n Rom'nia 2ntr9o
asociere !.r. personalitate 6uridic. asupra p.r%ii din pro!itul impoa"il al asocierii atri"ui"ile
!iec.rei persoane
d.*ersoanele 6uridice str.ine care realiea. venituri in leg.tur. cu propriet.%i
imo"iliare situate 2n Rom'nia sau din v'nareaHcesionarea titlurilor de participare de%inute de o
persoan. 6uridic. rom'n. asupra pro!itului impoa"il a!erent acestor venituri
e.-socierile dintre persoane !iice reidente $i persoane 6uridice rom'ne care nu dau
na$tere unei persoane 6uridice5 pentru veniturile realiate at't 2n Rom'nia c't $i 2n str.in.tateF
e.institu%iile pu"lice5 pentru veniturile e3tra"ugetare din activit.%i economice
des!.$urate 2n condi%iile legii.
11
#unt scutii de la plata impozitului pe profit$
a. treoreria statuluiF
b. institu%iile pu"lice5 pentru !ondurile pu"lice5 inclusiv pentru veniturile proprii $i
disponi"ilit.%ile realiate $i utiliate potrivit :egeii nr. ,((H)(() privind !inan%ele
pu"lice5 cu modi!icarile ulterioare5 $i Ordonan%ei de urgen%. a ?uvernului nr. #,H)((3
privind !inan%ele pu"lice locale5 dac. legea nu prevede alt!el
c. persoanele 6uridice rom'ne care pl.tesc impoitul pe veniturile micro2ntreprinderilorF
d. !unda%iile rom'ne constituite ca urmare a unui legatF
e. cultele religioase5 pentru veniturile o"%inute din activit.%i economice care sunt utiliate
pentru sus%inerea activit.%ilor cu scop carita"ilF
f. cultele religioase5 pentru veniturile o"%inute din producerea $i valori!icarea o"iectelor
$i produselor necesare activit.%ii de cult5 potrivit legii5 $i pentru veniturile o"%inute din
c0irii5 cu condi%ia ca sumele respective s. !ie utiliate5 2n anul curent sau 2n anii
urm.tori5 pentru 2ntre%inerea $i !unc%ionarea unit.%ilor de cult5 pentru lucr.rile de
construc%ie5 de repara%ie $i de consolidare a l.ca$urilor de cult $i a cl.dirilor
ecleiastice5 pentru 2nv.%.m'nt $i pentru ac%iuni speci!ice cultelor religioase5 inclusiv
11
Codul Aiscal in conte3tual integr.rii europene5?0id practice pentru 2n%elegere si aplicare5Ed. Contaplus
)((+5 pag 1,391,#
1/
veniturile din desp.gu"iri su" !orm. ".neasc.5 o"%inute ca urmare a m.surilor
reparatorii prev.ute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietateF
g. institu%iile de 2nv.%.m'nt particular acreditate5 precum $i cele autoriate5 pentru
veniturile utiliate5 2n anul curent sau 2n anii urm.tori5 potrivit :egii 2nv.%.m'ntului
nr. /#H1&&,5 repu"licat.5 cu modi!ic.rile $i complet.rile ulterioare $i Ordonan%ei de
urgen%. a ?uvernului nr. 1+#H)((1 privind unele m.suri pentru 2m"un.t.%irea
!inan%.rii 2nv.%.m'ntului superior5 cu modi!ic.rile ulterioareF
h. asocia%iile de proprietari constituite ca persoane 6uridice $i asocia%iile de locatari
recunoscute ca asocia%ii de proprietari5 potrivit :egii locuin%ei nr. 11#H1&&B5
repu"licat.5 cu modi!ic.rile $i complet.rile ulterioare5 pentru veniturile o"%inute din
activit.%i economice $i care sunt sau urmea. a !i utiliate pentru 2m"un.t.%irea
utilit.%ilor $i a e!icien%ei cl.dirii5 pentru 2ntre%inerea $i repararea propriet.%ii comuneF
i. Aondul de garantare a depoitelor 2n sistemul "ancar5 constituit potrivit legiiF
j. Aondul de compensare a investitorilor5 2n!iin%at potrivit legii.
k. 1anca Na%ionala a Rom'niei
l. Aondul de garantare s pensiilor private52n!iin%ate potrivit legii
Organia%iile nonpro!it5 organia%iile sindicale $i organia%iile patronale sunt scutite de
la plata impoitului pe pro!it pentru urm.toarele tipuri de venituri:
cotia%iile $i ta3ele de 2nscriere ale mem"rilorF
contri"u%ii ".ne$ti 2n natur. ale mem"rilor $i simpatian%ilor
ta3ele de 2nregistrare sta"ilite potrivit legisla%iei 2n vigoareF
veniturile o"%inute din vie5 ta3e $i penalit.%i sportive sau din participarea la
competi%ii $i demonstra%ii sportiveF
dona%iile $i "anii sau "unurile primite prin sponsoriareF
dividendele5 do"'nile $i veniturile realiate din v'narea9cesionarea titlurilor de
participare o"%inute din plasarea veniturilor scutiteF
venituri pentru care se datoreaa impoit pe spectacole
resursele o"%inute din !onduri pu"lice sau din !inan%.ri neram"ursa"ileF
veniturile realiate din ac%iuni ocaionale precum: evenimente de str'ngere de !onduri
cu ta3. de participare5ser".ri5tom"ole5 con!erin%e5 utiliate 2n scop social sau pro!esional5
potrivit statutului acestoraF
veniturile e3cep%ionale reultate din cedarea activelor corporale a!late 2n proprietatea
organia%iilor nonpro!it5 altele dec't cele care sunt sau au !ost !olosite 2ntr9o activitate
economic.F
sumele primite ca urmare a nerespect.rii condi%iilor cu care s9a !.cut dona%iaH
sponsoriarea5 potrivit legii5 su" reerva ca sumele respective s. !ie utiliate de c.tre
organia%iile nonpro!it5 2n anul curent sau 2n anii urm.tori5 pentru realiarea scopului $i
o"iectivelor acestora5 potrivit actului constitutiv sau statutului5 dup. ca.
veniturile realiate din desp.gu"iri de la societ.%ile de asigurare pentru pagu"ele
produse la activele corporale proprii5 altele dec't cele care sunt utiliate 2n activitatea
economic.
sumele primite din impoitul pe venit datorat de persoanele !iice
veniturile o"%inute din reclam. $i pu"licitate5 realiate de organia%iiile nonpro!it de
utilitate pu"lic.5 potrivit legilor de organiare $i !unc%ionare5 din domeniul culturii5 cercet.rii
1&
$tiin%i!ice5 2nv.%.m'ntului5 sportului5 s.n.t.%ii5 precum $i de camerele de comer% $i industrie5
organia%iile sindicale $i organia%iile patronale
1)
Organia%iile nonpro!it5 organia%iile sindicale $i organiatiile patronale sunt scutite
de la plata impoitului pe pro!it si pentru veniturile din activitati economice realiate pana
la nivelul ec0ivalentului 2n ron a 1,.((( euro5 intr9un an !iscal5 dar nu mai mult de 1(I din
veniturile totale scutite de la plata impoitului pe pro!it.
Contri"ua"ili care des!$oar. activita%i de natura "arurilor de noapte5clu"urilor de noapte
discotecilor5cainourilor sau pariurilor sportive5inclusive persoanele 6uridice care realiea.
aceste venituri in "aa unui contract de asociere si la care impoitul pe pro!it datorat pentru
aceste activitati este mai mic de ,I din veniturile respective sunt o"ligate la plata unui
impoit de ,I aplicat acestor venituri realiate.
Cotele de impunere aferente profitului"
Cota de impo!it pe profit care se aplic. asupra pro!itului impoa"il este de %9:5 cu
e3ceptiile prev.ute 2n lege:
a;<n caul persoanelor 6uridice care au o"%inut5 2nainte de 1 iulie )((35 certi!icatul
permanent de investitor 2n ona de!avoriat.5 scutirea de impoit pe pro!itul a!erent
investi%iilor noi se aplic. 2n continuare pe perioada e3isten%ei onei de!avoriate.
b;Contri"ua"ilii care au e!ectuat c0eltuieli cu investi%ii 2nainte de 1 iulie )(()5
potrivit Ordonan%ei ?uvernului nr. )+H1&&B privind acordarea de !acilit.%i persoanelor care
domiciliea. sau lucrea. 2n unele localit.%i din Cun%ii -puseni $i 2n Reerva%ia 1ios!erei
4Delta Dun.rii45 repu"licat.5 cu modi!ic.rile ulterioare5 $i care continu. investi%iile con!orm
ordonan%ei men%ionate5 "ene!icia. 2n continuare de deducerea din pro!itul impoa"il a
c0eltuielilor distinct eviden%iate5 !.cute cu investi%iile respective5 !.r. a dep.$i data de 31
decem"rie )((B.
c;Contri"ua"ilii care 2$i des!.$oar. activitatea 2n ona li"er. pe "a. de licen%. $i care
p'n. la data de 1 iulie )(() au realiat investi%ii 2n ona li"er.5 2n active corporale
amortia"ile utiliate 2n industria prelucr.toare5 2n valoare de cel pu%in 1.(((.((( USD5
"ene!icia. de scutire de la plata impoitului pe pro!it5 2n continuare5 p'n. la data de 31
decem"rie )((B. Dispoi%iile preente nu se mai aplic. 2n situa%ia 2n care survin modi!ic.ri 2n
structura ac%ionariatului contri"ua"ilului. Codi!icarea de ac%ionariat 2n caul societ.%ilor
cotate se consider. a !i o modi!icare a ac%ionariatului 2n propor%ie de mai mult de ),I din
num.rul ac%iunilor5 pe parcursul unui an calendaristic.
d;Contri"ua"ilii care o"%in venituri din activit.%i des!.$urate pe "a. de licen%. 2ntr9o
on. li"er. au o"liga%ia de a pl.ti impoit pe pro!it 2n cot. de ,I pentru pro!itul impoa"il
care corespunde acestor venituri5 p'n. la data de 31 decem"rie )((#.
e;Unit.%ile prote6ate destinate persoanelor cu 0andicap5 de!inite prin Ordonan%a de
urgen%. a ?uvernului nr. 1()H1&&& privind protec%ia special. $i 2ncadrarea 2n munc. a
persoanelor cu 0andicap5 apro"at. cu modi!ic.ri $i complet.ri prin :egea nr. ,1&H)(()5 cu
modi!ic.rile ulterioare5 sunt scutite de la plata impoitului pe pro!it dac. minimum +,I din
sumele o"%inute prin scutire se reinvestesc 2n vederea ac0ii%iei de ec0ipament te0nologic5
ma$ini5 utila6e5 instala%ii $iHsau pentru amena6area locurilor de munc. prote6ate. Scutirea de la
plata impoitului pe pro!it se aplic. p'n. la data de 31 decem"rie )((B.
1)
N. C.ndoiu5 %odul fiscal comparat ())8$())*$())95 1ucure$ti5 )((B5 pag.)&931
)(
f;<n caul 1.ncii Na%ionale a Rom'niei cota de impoitare este de /(I.
13
Contri"ua"ilii care des!.$oar. activit.%i de natura "arurilor de noapte5 clu"urilor de
noapte5 discotecilor5 cainourilor sau pariurilor sportive5 inclusiv persoanele 6uridice care
realiea. aceste venituri 2n "aa unui contract de asociere5 $i la care impoitul pe pro!it datorat
pentru activit.%ile prev.ute 2n acest articol este mai mic decat ,I din veniturile respective
sunt o"liga%i la plata unui impoit de ,I aplicat acestor venituri realiate.
Stabilirea ba!ei de calcul a impo!itului pe profit"
*ro!itul impoa"il se calculea. ca di!eren%. 2ntre veniturile realiate din orice surs.
$i c0eltuielile e!ectuate 2n scopul reali.rii de venituri5 dintr9un an !iscal5 din care se scad
veniturile neimpoa"ile $i la care se adaug. c0eltuielile nededucti"ile. :a sta"ilirea pro!itului
impoa"il se iau 2n calcul $i alte elemente similare veniturilor $i c0eltuielilor potrivit
normelor de aplicare
Cea mai mare importan%. a actului !iscal !iind repreentat. de c0eltuielile recunoscute.
Unele c0eltuieli sunt recunoscute pe deplin5 iar altele5 numai p'n. la o anumit. limit.
prev.ut. de lege5 sumele ce dep.$esc acest. limit. !iind pl.tite din pro!itul r.mas dup.
impoitare.
Dup. cum am men%ionat 5 "aa de impoitare este in!luen%at. de un num.r de reduceri
!iscale5 cum ar !i reducerile pentru investi%ii5 credite de impoit.Una din cele mai !recvente
reduceri este posi"ilitatea de includere a pierderii su!erite 2n anii anteriori.
Elementele patrimoniale din "ilan%ul de la s!'r$itul anului5 care se actualiea. la
in!la%ie5 se dimensionea. 2n !unc%ie de soldul acestora la 2nceputul anului $i de modi!ic.rile5
intr.rile respectiv ie$irile5care au loc 2n cursul anului !iscal
5rofitul impo!abil < =enituri totale 7 C>eltuieli totale 7 =enituri neimpo!abile ?
C>eltuieli nedeductibile
=eniturile sunt compuse din:
%" Eenituri din e3ploatare =venituri din v'narea produselor5 a lucr.rilor e3ecutate $i a
serviciilor prestate> din produc%ia stocat.5 de imo"ili.ri5 su"ven%ii de e3ploatareF
2" Eenituri !inanciare5 venituri din participa%ii5 din imo"ili.ri !inanciare5 din crean%e
imo"iliate5 din titluri de plasament5 din di!eren%e de curs valutar5 sconturiF
$" Eenituri e3cep%ionale5 venituri din opera%iuni de capital5 desp.gu"iri5 penalit.%i
2ncasate din cedarea activelor.
C>eltuielile repreint. sume pl.tite5 a!erente veniturilor:
%" C0eltuieli cu materii prime5 materiale5 m.r!uri5 lucr.ri5 servicii e3ecuta"ile5 c0eltuieli
cu personalul5 c0eltuieli cu impoitele $i ta3ele5 c0eltuieli cu amortiarea5 cu primele de
asigurare pentru activele corporale sau prime de asigurare pentru personalF
2" C0eltuielile !inanciare sunt c0eltuielile privind titluri de plasament cedate5 do"'ni
pl.tite5 pierderi din crean%e legate de participa%iiF
$" C0eltuieli e3cep%ionale5 opera%ii de capital $i opera%ii de gestiune.
Veniturile neimpozabile7
%" Dividende primite de c.tre o persoan. 6uridic. rom'n. de la o alt. persoan. 6uridic.
rom'n.. Sunt5 de asemenea5 neimpoa"ile5 dup. data ader.rii Rom'niei la UE5 dividendele
primite de la o persoan. 6uridic. str.in.5 din statele UE5 dac. persoana 6uridic. rom'n. de%ine
13
%ontabilitatea financiar romneasc conform cu .irectivele &uropene5 Ed. Intercredo5 )((+5 pag.)BB
)1
minimum 1,I 5 iar de la 1.(1.)((& 1(I din titlurile de participare la persoana 6uridic. str.in.5
pe o perioad. ne2ntrerupt. de cel pu%in ) ani5 care se 2nc0eie la data pl.%ii dividenduluiF
2" Di!eren%ele !avora"ile de valoare a titlurilor de participare5 2nregistrate ca urmare a
2ncorpor.rii reervelor5 "ene!iciilor sau primelor de emisiune la persoanele 6uridice la care se
de%in titluri de participare5 precum $i di!eren%ele de evaluare a investi%iilor !inanciare pe termen
lung. -cestea sunt impoa"ile la data transmiterii cu titlu gratuit5 a cesion.rii5 a retragerii
titlurilor de participare5 precum $i la data retragerii capitalului social la persoana 6uridic. la
care se de%in titlurile de participareF
$" Eeniturile neimpoa"ile5 prev.ute e3pres 2n acorduri $i memorandumuri apro"ate
prin acte normativeF
#" Eeniturile din anularea c0eltuielilor pentru care nu s9a acordat deducere5 veniturile
din reducerea sau anularea proviioanelor pentru care nu s9a acordat deducere5 precum $i
veniturile din recuperarea c0eltuielilor nededucti"ile.
Cheltuieli deductibile
%" C0eltuielile cu ac0ii%onarea am"ala6elor5 pe durata de via%. sta"ilit. de c.tre
contri"ua"ilF
2" C0eltuielile e!ectuate5 potrivit legii5 pentru protec%ia muncii $i c0eltuielile e!ectuate
pentru prevenirea accidentelor de munc. $i a "olilor pro!esionaleF
$" C0eltuielile repreent'nd contri"u%iile pentru asigurarea de accidente de munc. $i
"oli pro!esionale5 potrivit legii5 $i c0eltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de
riscuri pro!esionaleF
#" C0eltuielile de reclam. $i pu"licitate e!ectuate 2n scopul populari.rii !irmei5
produselor sau serviciilor5 2n "aa unui contract scris5 precum $i costurile asociate producerii
materialelor necesare pentru di!uarea mesa6elor pu"licitare. Se includ 2n categoria c0eltuielilor
de reclam. $i pu"licitate $i "unurile care se acord. 2n cadrul unor campanii pu"licitare ca
mostre5 pentru 2ncercarea produselor $i demonstra%ii la punctele de v'nare5 precum $i alte
"unuri $i servicii acordate cu scopul stimul.rii v'n.rilorF
+" C0eltuielile de transport $i caare 2n %ar. $i 2n str.in.tate e!ectuate de c.tre salariati $i
administratori5 precum $i pentru alte persoane !iice asimilate acestora5 sta"ilite prin normeF
9" Contri"u%ia la reerva mutual. de garantare a casei centrale a cooperativelor de
creditF
&" Ta3ele de 2nscriere5 cotia%iile $i contri"u%iile o"ligatorii5 reglementate de actele
normative 2n vigoare5 precum $i contri"u%iile pentru !ondul destinat negocierii contractului
colectiv de munc.F
," C0eltuielile pentru !ormarea $i per!ec%ionarea pro!esional. a personalului anga6atF
9" C0eltuielile pentru marJeting5 studiul pie%ei5 promovarea pe pie%ele e3istente sau noi5
participarea la t'rguri $i e3poi%ii5 la misiuni de a!aceri5 editarea de materiale in!ormative
propriiF
%0" C0eltuielile de cercetare5 precum $i c0eltuielile de devoltare care nu 2ndeplinesc
condi%iile de a !i recunoscute ca imo"ili.ri necorporale din punct de vedere conta"ilF
%%" C0eltuielile pentru per!ec%ionarea managementului5 a sistemelor in!ormatice5
introducerea5 2ntre%inerea $i per!ec%ionarea sistemelor de management al calit.%ii5 o"%inerea
atest.rii con!orm cu standardele de calitateF
%2" C0eltuielile pentru prote6area mediului $i conservarea resurselorF
))
%$" ta3ele de 2nscriere5 cotia%iile $i contri"u%iile datorate c.tre camerele de comer% $i
industrie5 organia%iile sindicale $i organia%iile patronaleF
%#" *ierderile 2nregistrate la scoaterea din eviden%. a crean%elor ne2ncasate5 2n
urm.toarele cauri:
procedura de !aliment a de"itorilor a !ost 2nc0is. pe "aa 0ot.r'rii 6udec.tore$tiF
de"itorul a decedat $i crean%a nu poate !i recuperat. de la mo$tenitoriF
de"itorul este diolvat5 2n caul societ.%ii cu r.spundere limitat. cu asociat unic5 sau
lic0idat5 !.r. succesorF
de"itorul 2nregistrea. di!icult.%i !inanciare ma6ore care 2i a!ecteaa 2ntreg
patrimoniul.
Cheltuieli deductibile limitate7
%" C0eltuielile de protocol 2n limita unei cote de )I aplicat. asupra di!eren%ei reultate
dintre totalul veniturilor impoa"ile $i totalul c0eltuielilor a!erente veniturilor impoa"ile5
altele dec't c0eltuielile de protocol $i c0eltuielile cu impoitul pe pro!itF
2" Suma c0eltuielilor cu indemnia%ia de deplasare acordat. salaria%ilor pentru deplas.ri
2n Rom'nia $i 2n str.in.tate52n limita a de )5, ori nivelul legal sta"ilit pentru institu%iile pu"lice.
$" C0eltuielile sociale5 2n limita unei cote de p'n. la )I din !ondul de salarii. Intr. su"
inciden%a acestei limite cu prioritate a6utoarele pentru na$tere5 a6utoarele pentru 2nmormantare5
a6utoarele pentru "oli grave sau incura"ile $i proteele5 precum $i c0eltuielile pentru
!unc%ionarea corespun.toare a unor activit.%i sau unit.%i a!late 2n administrarea
contri"ua"ililor: gr.dini%e5 cre$e5 servicii de s.n.tate acordate 2n caul "olilor pro!esionale $i
ale accidentelor de munc. p'n. la internarea 2ntr9o unitate sanitar.5 muee5 "i"lioteci5 cantine5
"ae sportive5 clu"uri5 c.mine de ne!amili$ti5 precum $i pentru $colile pe care le au su"
patrona6. <n cadrul acestei limite pot !i deduse $i c0eltuielile repreent'nd: tic0ete de cre$.F
cadouri 2n "ani sau 2n natur. o!erite copiilor minori $i salaria%ilor5 cadouri 2n "ani sau 2n natur.
acordate salariatelor5 costul presta%iilor pentru tratament $i odi0n.5 inclusiv transportul5 pentru
salaria%ii proprii $i pentru mem"rii de !amilie ai acestora5 a6utoare pentru salaria%ii care au
su!erit pierderi 2n gospodarie $i contri"u%ia la !ondurile de interven%ie ale asocia%iei
pro!esionale a minerilor5 a6utorarea copiilor din $coli $i centre de plasamentF
#" *erisa"ilit.%ile5 2n limitele sta"ilite de organele de specialitate ale administratiei
centrale5 2mpreuna cu institu%iile de specialitate5 cu aviul Cinisterului Ainan%elor *u"liceF
+" C0eltuielile repreent'nd tic0etele de mas. acordate de anga6atori5 potrivit legiiF
9" C0eltuielile cu proviioane $i reerve5 2n limita prevaut. de legeF
&" C0eltuielile cu do"'nda $i di!eren%ele de curs valutar5 2n limita prev.ut. de legeF
," C0eltuielile e!ectuate 2n numele unui anga6at5 la sc0emele !acultative de pensii
ocupa%ionale5 2n limita unei sume repreent'nd ec0ivalentul 2n lei a )(( de euro 2ntr9un an
!iscal5 pentru !iecare participantF
9" C0eltuielile cu primele de asigurare private de s.n.tate5 2n limita unei sume
repreent'nd ec0ivalentul 2n lei a )(( de euro 2ntr9un an !iscal5 pentru !iecare participantF
%0" C0eltuielile pentru !unc%ionarea5 2ntre%inerea $i repararea locuin%elor de serviciu
situate 2n localitatea unde se a!l. sediul social sau unde societatea are sedii secundare5
deducti"ile 2n limita corespun.toare supra!e%elor construite prev.ute de legea locuin%ei5 care
se ma6orea. din punct de vedere !iscal cu 1(I. Di!eren%a nededucti"il. tre"uie recuperat. de
la "ene!iciari5 respectiv c0iria$iHlocatariF
)3
%%" C0eltuielile de !unc%ionare5 2ntre%inere $i repara%ii a!erente unui sediu a!lat 2n
locuin%a proprietate personal. a unei persoane !iice5 !olosit. $i 2n scop personal5 deducti"ile 2n
limita corespun.toare supra!e%elor puse la dispoi%ia societ.%ii 2n "aa contractelor 2nc0eiate
2ntre p.r%i5 2n acest scopF
%2" C0eltuielile de !unc%ionare5 2ntre%inere $i repara%ii a!erente autoturismelor !olosite
de anga6a%ii cu !unc%ii de conducere $i de administrare ai persoanei 6uridice5 deducti"ile limitat
la cel mult un singur autoturism a!erent !iec.rei persoane !iice cu ast!el de atri"u%ii. *entru a !i
deducti"ile !iscal5 c0eltuielile cu parcul de autoturisme tre"uie 6usti!icate cu documente legale.
%$"C0eltuielile cu do"'nda $i di!eren%ele de curs valutar 5vor !i deducti"ile pentru un
nivel al gradului de 2ndatorarea mai mic sau egal cu 3
Cheltuieli nedeductibile:
%" C0eltuielile proprii ale contri"ua"ilului cu impoitul pe pro!it datorat5 inclusiv cele
repreentand di!eren%e din anii preceden%i sau din anul curent5 precum $i impoitele pe pro!it
sau pe venit pl.tite 2n str.in.tate. Sunt nededucti"ile $i c0eltuielile cu impoitele nere%inute la
surs. 2n numele persoanelor !iice $i 6uridice nereidente5 pentru veniturile realiate din
Rom'niaF
2" Do"'nileHma6or.rile de 2nt'riere5 amenile5 con!isc.rile $i penalit.%ile de 2ntariere
datorate c.tre autorit.%ile rom'ne5 potrivit prevederilor legale. -menile5 do"'nile5 penalit.%ile
sau ma6orarile datorate c.tre autorit.%i str.ine ori 2n cadrul contractelor economice 2nc0eiate cu
persoane nereidente $iHsau autorit.%i str.ine sunt c0eltuieli nededucti"ile5 cu e3cep%ia
ma6or.rilor al c.ror regim este reglementat prin conven%iile de evitare a du"lei impuneriF
$" C0eltuielile privind "unurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate
lips. din gestiune ori degradate5 neimputa"ile5 pentru care nu au !ost 2nc0eiate contracte de
asigurare5 precum $i ta3a pe valoarea ad.ugat. a!erent.5 dac. aceasta este datorat. potrivit
prevederilor legaleF
#" C0eltuielile cu ta3a pe valoarea ad.ugat. a!erent. "unurilor acordate salaria%ilor su"
!orma unor avanta6e 2n natur.5 dac. valoarea acestora nu a !ost impoitat. prin re%inere la surs.F
+" C0eltuielile !.cute 2n !avoarea ac%ionarilor sau asocia%ilor5 altele dec't cele generate
de pl.%i pentru "unurile livrate sau serviciile prestate contri"ua"ilului5 la pre%ul de pia%. pentru
aceste "unuri sau serviciiF
9" C0eltuielile 2nregistrate 2n conta"ilitate5 care nu au la "a. un document 6usti!icativ5
potrivit legii5 prin care s. se !ac. dovada e!ectu.rii opera%iunii sau intr.rii 2n gestiune5 dup.
ca5 potrivit normelorF
&" C0eltuielile 2nregistrate de societ.%ile agricole5 constituite 2n "aa legii5 pentru
dreptul de !olosin%. al terenului agricol adus de mem"rii asocia%i5 peste cota de distri"u%ie din
produc%ia realiat. din !olosin%a acestuia5 prev.ut. 2n contractul de societate sau asociereF
," C0eltuielile determinate de di!eren%ele ne!avora"ile de valoare a titlurilor de
participare la persoanele 6uridice la care se de%in participatii5 precum $i de di!eren%ele
ne!avora"ile de valoare a!erente o"liga%iunilor emise pe termen lung5 cu e3cep%ia celor
determinate de v'narea9cesionarea acestoraF
9" C0eltuielile a!erente veniturilor neimpoa"ile5 cu e3cep%ia celor prev.ute prin lege
%0" C0eltuielile cu contri"u%iile pl.tite peste limitele sta"ilite sau care nu sunt
reglementate prin acte normativeF
%%" C0eltuielile cu primele de asigurare pl.tite de anga6ator5 2n numele anga6atului5 care
nu sunt incluse 2n veniturile salariale ale anga6atuluiF
)#
%2" -lte c0eltuieli salariale $iHsau asimilate acestora5 care nu sunt impoitate la anga6at5
cu e3cep%ia prevederilor legeleF
%$" C0eltuielile cu serviciile de management5 consultan%.5 asisten%. sau alte prest.ri de
servicii5 pentru care contri"ua"ilii nu pot 6usti!ica necesitatea prest.rii acestora 2n scopul
des!.$urarii activit.%ii proprii $i pentru care nu sunt 2nc0eiate contracteF
%#" C0eltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contri"ua"ilului5
precum $i cele care nu sunt a!erente o"iectului de activitate5 cu e3cep%ia celor care privesc
"unurile repreent'nd garan%ie "ancar. pentru creditele utiliate 2n des!.$urarea activit.%ii
pentru care este autoriat contri"ua"ilul sau utiliate 2n cadrul unor contracte de 2nc0iriere sau
de leasing5 potrivit clauelor contractualeF
%+" *ierderile 2nregistrate la scoaterea din eviden%. a crean%elor incerte sau 2n litigiu5
ne2ncasate5 pentru partea neacoperit. de proviion. <n aceast. situa%ie5 contri"ua"ilii care scot
din eviden%. clien%ii ne2ncasa%i sunt o"liga%i s. comunice 2n scris acestora scoaterea din
eviden%. a crean%elor respective5 2n vederea recalcul.rii pro!itului impoa"il la persoana
de"itoare5 dup. caF
%9" C0eltuielile 2nregistrate 2n eviden%a conta"il.5 care au la "a. un document emis de
un contri"ua"il inactiv al c.rui certi!icat de 2nregistrare !iscal. a !ost supendat 2n "aa ordinului
pre$edintelui -N-AF
%&" C0eltuielile de sponsoriare $iHsau mecenat $i c0eltuielile privind "ursele private5
acordate potrivit legii
Contri"ua"ilii care e!ectuea. sponsori.ri $iHsau acte de mecenat5 potrivit prevederilor
:egii nr. 3)H1&&# privind sponsoriarea5 cu modi!ic.rile ulterioare5 $i ale :egii "i"liotecilor nr.
33#H)(()5 repu"licat.5 cu modi!ic.rile $i complet.rile ulterioare5 precum $i cei care acord.
"urse private5 potrivit legii5 scad din impoitul pe pro!it datorat sumele a!erente5 dac. totalul
acestor c0eltuieli 2ndepline$te cumulativ urm.toarele condi%ii:
este 2n limita a 3
(
H
((
din ci!ra de a!aceriF
nu dep.$e$te mai mult de )(I din impoitul pe pro!it datorat.
<n limitele respective se 2ncadreaa $i c0eltuielile de sponsoriare a "i"liotecilor de
drept pu"lic52n scopul construc%iei de localuri5a dot.rilor5ac0ii%iilor de te0nologie a in!orma%iei
$i de documente speci!ice5!inan%.rii programelor de !ormare continu. a "i"liotecarilor5
sc0im"urilor de speciali$ti5 a "urselor de specialiare5 a particip.rii la congrese interna%ionale.
1#
%," C0eltuielile cu ta3ele $i cotia%iile c.tre organia%iile neguvernamentale sau
asocia%iile pro!esionale care au leg.tur. cu activitatea des!.$urat. de contri"ua"ili $i care
dep.$esc ec0ivalentul 2n lei a #.((( euro anual5 altele dec't cele prev.ute prin lege.
%9" C0eltuielile repreent'nd valoarea deprecierilor mi6loacelor !i3e5 2n caul 2n care5 ca
urmare a e!ectu.rii unei reevalu.ri5 se 2nregistrea. o descre$tere a valorii acestora.
*ratamente i practici contabile
Calculul impo!itului pe profit
Etapele de calcul a impoitelor am'nate:
%"Se calculea. di!eren%ele temporare impoa"ile pentru !iecare element de activ $i
datorie din "ilan%:
1.I. K 1a. de impoitare
EC- K valoarea conta"il. a activului
1#
%ontabilitatea financiar romneasc conform cu .irectivele &uropene, &d. -ntercredo, ())5, pa+.(99
),
ECD K valoarae conta"il. a datoriei
Lti K di!eren%. temporal. impoa"il.
Ltd Kdi!eren%. temporal. deducti"il.
1.I.K EC-HECD M elemente deducti"ile !iscal
Lt K EC-HECD din "ilant M 1I
Dac. EC- N1I sau ECDO1I KNLti KNdatorii de impoit am'nat
<n conta"ilitate se 2nregistrea.: 99%2 < ##%2
Dac. EC-O1I sau ECDN1I KNLtd KNcrean%. de impoit am'nat
<n conta"ilitete se 2nregistrea. : ##%2 < &9%2
2. Se calculea. datoria H crean%a privind impoitul am'nat
B&1) K ##1) M datorie
Datoria din impoit am'nat K LtiP I cota de impoit
##1) K +&1) M crean%.
Crean%a din impoit am'nat K LtdP I cota de impoit
$.Recunoa$terea 2n "ilan% a crean%elor $i datoriilor privind impoitul am'nat
Sd ##1) KN crean%a din impoit am'nat
Sc ##1) KN datoria din impoit am'nat
#. Recunoa$terea 2n contul 1)1 a mi$c.rilor dintre Si si S! al impoitului am'nat
%2% < 99%2 i &9%2 < %2%
+" Eeri!icarea posi"ilit.%ilor de compensare dintre datoriile $i crean%ele privind
impoitul am'nat.
Impoitul pe pro!it datorat se calculea. $i se 2nregistrea. trimestrial5 paecurg'ndu9se
2n acest scop5 urm.toarele etape:
1. determinarea reultatului conta"il5 cumulat de la 2nceputul anului =RCo>
'e!ultat contabil o < =enituri Curente6C>eltuieli Curente
).determinarea reultatului impoa"il5 cumulat de la 2nceputul anului =RIo>
'e!ultat impo!abil o < 'Co ? C>eltuieli /edeductibile 6 =enituri /eimpo!abile 6
5ierderea fiscal din anii preceden)i
3. Calcularea impoitului pe pro!it datorat5 cumulat de la 2nceputul anului p'n. la
s!'r$itul trimestrului pentru care se !ace calculul =I*C>
I5C < 'Io . Cota de Impo!it
#. Determinarea impoitului pe pro!it a!erent trimestrului pentru care se !ace calculul
=I*T>
I5* < I5C 7 Impo!itul pe profit datorat cumulat la sf4ritul trimestrului
precedent
<n !unc%ie de !luctua%ia reultatului impoa"il de la un trimestru la altul5 di!ren%a
trimestrial. privind impoitul pe pro!it poate !i:
poitiv.5 dac. 2n trimestrul respectiv s9a realiat pro!it
negativ.5 dac. 2n trimestrul respectiv s9a realiat pierdere
)B
Dac. reultatul impoa"il sta"ilit la s!'rsitul e3erci%iului !inanciar este negativ5
aceasta repreint. pierdere fiscal $i se va recupera din pro!iturile impoa"ile o"%inute 2n
e3erci%iile !inanciare urmatoare.
*ierderea !iscal. din anii preceden%i se acoper. trimestrial5 din pro!itul !iscal5 odat. cu
calcularea $i 2nregistrarea impoitului pe pro!it.
Dac. din pro!itul conta"il "rut =mai mare> se scad c0eltuielile cu impoitul pe pro!it
=mai mici>5 reult. profitul contabil net5 care repreint. soldul creditor al contului 1)1 ;*ro!it
$i pierdere;.
<n caul 2n care volumul veniturilor realiate este mai mic dec't cel al c0eltuielilor5
reult. pierdere contabil net5 care repreint. soldul de"itor al contului 1)1 ;*ro!it $i
pierdere8.
*ierderile conta"ile se recuperea. din pro!iturile conta"ile nete 2n urm.torii , ani
consecutivi. *ierderile conta"ile din anii preceden%i se acoper. numai la s!'r$itul e3erci%iului
!inanciar5 c'nd are loc repartiarea anual. a pro!itului net conta"il.
5lata impo!itului
E.rsarea la "uget a impoitului pe pro!it se !ace p'n. 2n data de ), ale lunii urm.toare
2nc0eierii trimestrului. -c0itarea cu 2nt'riere a impoitelor atrage plata unor penalit.%i de
2nt'riere5 calculate 2n !unc%ie de suma datorat.5 nun.rul de ile de 2nt'riere $i cota de
penaliare reglementat. prin lege.
Contri"ua"ili care e!ectuea. sponsor.ri siHsau mecenat5 potrivit prevederilor legii
privind sponsoriarea $i legii "i"liotecilor5 scad din impoitul pe pro!it datorat sumele e!erente5
dac. sunt 2ndeplinite cumulativ urm.toarele condi%ii:
a> Sunt 2n limit. de 3Q din ci!ra de a!aceriF
"> Nu depa$esc mai mult de )(I din impoitul pe pro!it datorat
1,
1epunerea declara)iilor de impo!it pe profit
O dat. cu declara%ia de impoit pe pro!it anual.5 contri"ua"ilii au o"liga%ia s. depun. $i
o declara%ie privind pl.%ile $i anga6amentele de plat. c.tre persoanele nereidente5 care
cuprinde scopul $i suma !iec.rei pl.%i5 numele $i adresa "ene!iciarului. Nu se cuprind 2n aceast.
declara%ie sumele anga6ate sau pl.tite pentru "unurile importate sau pentru transportul
interna%ional.
De men%ionat este !aptul c. contri"ua"ilii sunt r.spun.tori pentru calculul impoitului
pe pro!it.
1,
Codul Fiscal, acualizat, art.21, alin (4)
)+
$"2" Studiu de ca!
-etoda impo!itului e.igibil
C>eltuieli
In urma conta"ili.rii tuturor c0eltuielilor a!erente anului )((+5 "alanta clasei B de
conturi se preinta ast!el:
Simbol cont 1enumire cont *otal sume
B().(1 C0eltuieli cu materialele au3iliare ,,B/
B().() C0elt cu com"usti"ilul deducti"ile !iscal +(1/
B().() C0elt cu com"usti"ilul nededucti"ile &,/
B().(# C0elt cu piese de sc0im" deducti"ile !iscal B13#(
B().(# C0elt cu piese de sc0im" neded !iscal B(
B().(/ C0elt cu alte mat deducti"ile !iscal )3)B3
B(3 C0elt cu o"iecte de inventar deducti"ile !iscal 1&#,(
B(# C0elt cu mat nestocate nededucti"ile +3)
B(# C0elt cu mat nestocate deducti"ile 1(3B/
B(, C0elt cu energia si apa deducti"ile 3#3&1
B(, C0elt cu energia si apa nededucti"ile !iscal B)/
B11 C0elt cu intretinerea deducti"ile ),+
B11 C0elt cu intretinerea nededucti"ile 1&/,
B1).(1 C0elt cu c0iria pct de lucru 1,(((
B1).() C0 cu c0iria cu Re"u 3/,1
B1).(3 C0elt cu c0iria sediu UCR 1#3+B1
B13.(1 C0elt cu asig "unuri !irma 11B3#
B13.() C0elt asig Casco !e" )((# )+)(
B13.(3 -sigurari diverse 1B
B13.(# C0elt cu asig RC- ,B(
B)) Comisioane si onorarii avocat 1,B+)(
B)3.(1 C0elt de protocol asim dividendelor #3(+1
B)3.() C0elt de protocol e3tern nededucti"il )13(/
B)3.(3 *rotocol neded 1B/&,
B)3.(# C0elt de protocol interne deducti"il ))&3B
B)3.(, C0elt ded cu pu"licitatea 1&3
B)#.(1 Transport ded 1)1&
B)#.() C0elt transport e3tern mar!a deducti"il )+3/B&
B)#.(3 C0elt de transport nededucti"il )&(B
B)#.(# Transport ta3i #1+
B), C0elt de deplasare deducti"ile ,(B
B), C0elt de deplasare nededucti"ile BB1B)
B)B C0elt posta5 tele!oane deducti"ile 1,/+1
B)B C0elt cu posta5 tele!on nededucti"ile )//B
B)+ C0eltuieli cu serviciile "ancare si asimilate &1((
)/
B)/.(1 -lte c0elt deducti"ile 3)/,1
B)/.() C0elt serv terti auto /1B
B)/.(3 Servicii avocat 1#(((
B)/.(# C0elt cu servicii !inanciar9conta"ile #&#3/
B)/.(, -lte c0elt nededucti"ile 13)+
B)/.(B C0elt cu servicii notariale 1()
B)/.(+ Servicii parcare #1
B)/.(/ C0elt cu serv salu"ritate Re"u )B#
B)/.(& C0elt serv tiparit tic0ete 1(/++
B)/.1( C0elt cu serv vama #)(,+
B3,.(1 C0elt cu comision Camera de munca 1+,3
B3,.() C0elt cu !ond de mediu ,1
B3,.(3 -lte c0elt cu impoite si ta3e nededucti"ile ++#1
B#1 C0eltuieli cu salariile personalului +(1(+#
B#,.(1 Contri".unitatii la asig.soc. 1,B)&1
B#,.() Contri".unitatii pt.a6utor soma6 1&/3+
B#,.(3 Contri". anga6atorului pt.asig.soc de sanatate #&(+3
B#,.(# -lte c0eltuieli priv.asig.si protectia sociala ,#3,#
B,/.(1 *enaliari comerciale #3
B,/.() Despagu"iri5 ameni catre organele statului )&(&+
B,/.(3 Donatii5 sponsoriare )((((
B,/.(# C0eltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital &,)&
B,/.(/ -lte c0eltuieli de e3ploatare 1#/(,
BB, C0elt cu di! de curs deducti"ile +&)/B
BB, C0elt cu di! de curs valutar nededucti"ile )+/
B/1.(1 C0elt cu amortiarea deducti"ila !iscal 11+B#1
B/1.(1 C0elt cu amort nededucti"ila #B#
B&1 C0eltuieli cu impoitul pe pro!it (
*otal C>eltuieli 2+#029&
-sa cum reiese din "alanta clasei B de conturi societatea a considerat nededucti"ile
urmatoarele tipuri de c0eltuieli:
c0eltuieli cu com"usti"ilul decontate de societate pentru autoturismul proprietate a
asociatului care nu !ace parte din activele societatiiF =&,/ ron>
c0eltuieli cu piesele de sc0im" decontate in mod similar celor mentionate mai susF
=B( ron>
c0eltuieli cu materiale nestocate care nu au la "aa un document 6usti!icativ =+3) ron>
c0eltuieli cu energia si apa: c0eltuieli cu intretinerea a!erente locuintei inc0iriate de
catre asociata societatii in !olos personal =).B13 ron>
c0eltuieli de protocol asimilate dividendelor pe care asociata le9a e!ectuat in !olos
personal. -cestea au !ost considerate c0eltuieli asimiolate dividendelor in
ccon!ormitate cu prevederile articolului +5 alin.=1>5 pct.1)5 lit =d> din :egea ,+1H)((3
M Codul !iscal. =#3.(+1 ron>
)&
c0eltuieli de protocol e3tern nededucti"ile5 repreentand c0eltuielile e!ectuate de
asociat in deplasarile e3terne in !avoarea acestuia5 care nu au la "aa documente
6usti!icative acceptate de catre organele !iscale romane =)1.3(/ ron>
c0eltuieli de protocol ne6usti!icate de documentele cu regim special legal acceptate
=1B./&, ron>
c0eltuieli de protocol nededucti"ile in limita legala de )I con!orm articolului )15
alin. =3>5 lit.a din :egea ,+1H)((39Cod !iscal. =).3)1ron>
C>eltuielile de protocol
"od de calcul7
C0eltuielile de protocol sunt deducti"ile in limita de )I aplicata asupra di!erentei
reultate dintre totalul veniturilor impoa"ile si totalul c0eltuielilor a!erente veniturilor
impoa"ile5 altele decat c0eltuielile de protocol si c0eltuielile cu impoitul pe pro!it.
-> C0eltuieli de protocol K )).&3B ron
1> Eenituri impoa"ile K 3.,#/.(&3 ron
C> C0eltuieli totale K ).,#(.)B+ ron
D> C0eltuieli cu impoitul pe pro!it K ( ron
%heltuieli de protocol deductibile K =19CRDR-> P )I K 1.(3(.+B) P )I K)(.B1, ron
%heltuieli de protocol nedeductible K )).&3B 9 )(.B1, K ).3)1 ron.
c0eltuieli de transport nededucti"il e!ectuate in !avoarea asociatului =).&(B ron>
c0eltuieli de deplasare nededucti"ile repreentand decontarea unei diurne mai
mari decat limita legala sta"ilita prin lege.C0eltuielile cu diurna pot !i deducti"ile
in limita a )5,P suma sta"ilita pentru institutii pu"lice H i.=BB.1B) ron>
c0eltuieli cu posta si tele!on nededucti"ile a!erente apartamentului asociatului
=).//B ron>
alte c0eltuieli din prestatii e3terne care nu au la "aa documente 6usti!icative
=1.3)+ ron>
c0eltuiala cu impoitul pe protocolul asimilat dividendelor si alte ta3e
nededucti"ile =++#1 ron>
alte c0eltuieli cu protectia sociala ce depasesc limita a )I din !ondul de salarii5
c0eltuieli cu a6utoare acordate salariatilor =#(.333 ron>
C>eltuieli cu a@utoare sociale
"od de calcul7
Total c0eltuieli cu a6utoare sociale acordate: ,#.3,# ron
Aondul de salarii: +(1.(+# ron
)I din !ondul de salarii: )I din +(1.(+# K 1#.()1 ron M deductibili
%heltuieli cu protectia soc. nedeductibile: ,#.3,# 9 1#.()1 K #(.333 ron
c0eltuieli privind ameni si penalitati pe care societatea le9a platit in urma unui
control e!ectuat de Inspectoratul Teritorial de Cunca si care a amendat societatea
pentru unele lipsuri cu privire la protectia muncii si organiarea activitatii privind
salariatii =)&.(&+ ron>
alte c0eltuieli de e3ploatare nededucti"ile =1#./(, ron>
3(
c0eltuieli cu di!entele de curs valutar a!erente deconturilor din deplasari in strainatate
ale asociatului corespunatoare c0eltuielilor e3terne nededucti"ile =)+/ ron>
c0eltuieli cu amortiarea imo"iliari ac0iitionate in interesul asociatului =#B# ron>
c0eltuieli cu sponsoriarea =)(.((( ron>.
=enituri
In urma conta"iliarii tuturor veniturilor a!erente anului )((+5 "alanta conturilor din
clasa + pentru anul )((+ se preinta ast!el:
Simbol cont 1enumire cont *otal sume
+(# Eenituri din e3port servicii 33(&1#&
+(# E. din prest servicii piata interna 131&#/
+,/.(3 Eenituri din van.activelor si alte op de capital &,&&
+,/.(/ -lte venituri din e3ploatare 1&()
+B1 Eenituri din participatii )3,(((
+B, Eenituri din di!erente de curs valutar &#&(+
+BB Eenituri din do"ani ,//
*otal =enituri $&,$09$
:a s!arsitul anului )((+5 in cadrul calculul pro!itului !iscal5 societatea considera ca
!iind venituri neimpoa"ile suma de )3,.((( ron ca urmare a incasarii de dividende de la o
societate 6uridica romana.
<nainte de a sta"ili reultatul conta"il tre"uie 2nc0ise toate c0eltuielile $i veniturile
dup. cum urmea. :
%;Anc>iderea c>eltuielilor din e.ploatare3
%2% < :
2.479.461
*ro!it $i pierdere
9 e3ploatare
902 ;C0eltuieli cu materialele consuma"ile8 &/.)(+
90$ ;C0eltuieli cu o"iecte de inventar8 1&.#,(
90# ; c0eltuieli cu materiale nestocate ; 1B(.B,&
90+ ;C0eltuieli cu energia si apa8 3,.(1&
9%% ;C0eltuieli cu 2ntretinerea8 ).)#)
9%2 ;C0eltuieli cu locatii de gestiune 5c0irii8 1B).B1)
C0eltuieli privind m.r!urile
9%$ ;C0eltuieli cu primele de asigurare8 1#.&3(
922 ;C0eltuieli privind comisioane si onorarii8 1,B.+)(
92$ BC0eltuieli de protocol5 reclam. $i pu"licitate8 1(#.#(3
92# BC0eltuieli cu transportul de "unuri $i
persoane8
)+/.#11
92+ ;C0eltuieli cu deplas.ri5 deta$.ri $i trans!er.ri ; /,.#),
929 ;C0eltuieli po$tale $i ta3e de telecomunica%ii8 1/.+,+
92& BC0eltuieli cu servicii "ancare si asimilate8 &.1((
31
92, ;-lte c0eltuieli cu servicii terti8 1,1.++3
9$+ ;C0eltuieli cu alte impoite5 ta3e $i v.rs.minte
asimilate ;
&.,#,
9#% ;C0eltuieli cu remunera%iile personalului8 +(1.(+#
9#+ BC0eltuieli privind asigur.rile $i protec%ia
social.C
)+&.,,,
9+, BDesp.gu"iri5 ameni $i penalit.%i M pl.tite
organelor de control8
+3.#+#
9,%% BC0eltuieli de e3ploatare privind amortiarea
imo"ili.rilor8
11/.1(,
99% ;C0eltuieli cu impoitul pe pro!it8 (
2;Inc>iderea eniturilor din e.ploatare"
: < %2% $"#+2"+9,
*ro!it $i pierdere 9 e3ploatare
&0# CEenituri din lucr.ri e3ecutate $i
servicii prestate8
3.##1.(&+
&+, B-lte venituri din e3lpoatare8 11.,(1
$; Anc>iderea c>eltuielilor financiare
%2% < 99+ &9"+9#
*ro!it $i pierdere 9!inanciare BC0eltuieli din di!eren%e de
curs valutar8
+&.,B#

#; Anc>iderea eniturilor financiare
: < %2%"02 $$0"#9+
&9% BEenituri din imo"ili.ri !inanciare8 *ro!it $i pierdere 9
!inanciare
)3,.(((
&9+ ;Eenituri din di!eren%e de curs valutar8 &#.&(+
&99 BEenituri din do"'niB ,//
+; 'e!ultatul contabil < Total venituriM Total c0eltuieli
Reultatul conta"il K =3.#,).,&/M).#+&.#B1> R =33(.#&,M +&.,B#> K 1.))#.&B/ ron
'e!era legala
Societatea are un capital social in valoare de 1+(.((( ron. -vand in vedere ca
societatea inregistrea pentru prima data pro!it5 nu s9a constituit reerva legala.
Reerva legala este deducti"ila in limita unei cote de ,I aplicata asupra pro!itului
conta"il5 inainte de determinarea impoitului pe pro!it5 din care se scad veniturile
neimpoa"ile si se adauga c0eltuielile a!erente acestor venituri neimpoa"ile5 pana ce aceasta
va atinge a cincea parte din capitalul social su"scris si varsat.
*ro!it conta"il inaintea impoitarii K 1.))#.&B/ ron
3)
Eenituri neimpoa"ile K )3,.((( ron
Reerva ,I K =1.))#./)B 9 )3,.(((>P,I K #&.#&153 ron
Capital social K 1+(.((( lei
Reerva in limita de )(I capital social K 1+(.((( P )(I K 3#.((( ron
Se va constitui reerva legala in valoare de 3#.((( ron
%29 B'eparti!arae profituluiC < %09% Bre!era legalaC $#"000
5ierdere fiscala de acoperit
:a 31.1).)((B societatea preinta o pierdere !iscala in valoare de 3#,.((( ron.
*ierderea anuala se recupereaa din pro!iturile impoa"ile o"tinute in urmatorii , ani
consecutivi.
:uand in considerare toate aspectele preentate mai sus( detaliem mai 6os calculul
propriu9is al pro!itului !iscal si al impoitului pe pro!it a!erent acestuia:
A"=enituri totale $"&,$"09$
B" C>eltuieli totale 2"+#0"29&
C" 5rofit brut %"2#2",29
1" C>eltuieli nedeductibile fiscal 6 total 2&$"9+&
E" 'educeri fiscale Dre!era legala; $#"000
F" =enituri neimpo!abile Ddiidende primite; 2$+"000
G" 5ierdere fiscala 200# de acoperit $#+"000
E" 'e!ultat fiscal DA6B?16E6F6G; 902"&,$
I" Impo!it pe profit 200+ DEF%9:; %&&&&'
Societatea a e!ectuat sponsoriari con!orm unui contract de sponsoriare in suma de
)(.((( ron. *otrivit legii sponsoriarile se scad din impoitul pe pro!it daca indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
1. sunt in limita de 3Q din ci!ra de a!aceri
). nu depasesc mai mult de )(I din impoitul pe pro!it datorat.
Ci!ra de a!aceri 3.##1.(&+ ron P 3Q K 1(.3)3 ron
Impoit pe pro!it 1##.##, ron P )(I K )/.//& ron
*rin urmare5 din sponsoriarea de )(.((( ron se poate deduce din impoitul pe pro!it
suma de 1(.3)3 lei.
*entru anul )((+ impoitul pe pro!it datorat este de:
1##.##, ron 9 1(.3)3 ron K 13#.1)) ron
Dupa sta"ilirea impoitului pe pro!it5 se inregistreaa nota conta"ila pentru
constituirea in conta"iliate a impoitului pe pro!it:
B&1 ;C0eltuieli cu impoitul pe pro!it ; K ##1 ;Impoitul pe pro!it ; 13#.1)) ron

33
-etoda impo!itelor am4nate
Din situa%iile !inanciare ale !irmei am e3tras in!orma%iile legate de active si datorii5
in!orma%ii care dup. p.rerea mea sunt relevante 2n ceea ce prive$te calculul impoitului pe
pro!it at't cel curent c't $i cel am'nat
-ctive si Datorii 31.1).)((B 31.1).)((+
Imo"ili.ri Corporale
Clien%i
-lte active
3+.)((
/.(((
3,.,((
+,.+,(
1(.(((
3,.,((
*roviioane pentru riscuri $i c0eltuieli
9pentru ameni datorate autorit.%ilor
9pentru litigii comerciale
9proviioane pentru garan%ii
-lte datorii
+((
1((
,((
1#.&+,
+((
1,(
1.(((
1,.&+,
:a desc0iderea anului !inanciar )((+5 managerii au reevaluat imo"ili.rile din clasa
1 2n con!ormitate cu prevederile Standardului Interna%ional de Conta"ilitate I-S 1B. S9a
ales ca procedeu de reevaluare imputarea amorti.rii cumulate asupra valorii de intrare a
imo"ili.rilor $i reevaluarea valorii nete. Din calcule a reultat o di!eren%. din reevaluare 2n
valoare de 31./(( . Ealoarea net. reevaluat. este de B,.(((
-m 2mpar%it imo"ili.rile pe dou. clase pentru a comprima in!orma%ia. Clasa 1
cuprinde imo"ili.ri ce se amortiea. linear pe o durat. de )( de ani din punct de vedere
conta"il5 iar din punct de vedere !iscal pe o period. de 1( ani. Clasa ) se amortiea. tot
linear dar pe o durat. de , ani din punct de vedere conta"il $i de # ani din punct de vedere
!iscal.
-mortiarea cumulat. la desc0iderea e3erci%iului )((B:
din punct de vedere conta"il: )(.((( pentru imo"ili.rile din clasa 1 si de #.(((
pentru imo"ili.rile din clasa )F
din punct de vedere !iscal: #(.((( pentru imo"ili.rile din clasa 1 si de ,.(((
pentru imo"ili.rile din clasa ).
<n ceea ce prive$te crean%ele clien%i5 la 31.1).)((B acestea au avut o valoare "rut. de
/.B(( $i a e3istat un proviion de depreciere de B(( nededucti"il !iscal. :a 31.1).)((+5
valoarea acestora a !ost de 1(.B(( $i a e3istat un proviion de depreciere de B((. -cest
proviion este a!erent crean%elor recunoscute la 31.1).)((B $i a devenit deducti"il la
calculul pro!itului impoa"il 2n anul )((+ ca urmare a declan$.rii procedurii de !aliment5
pe "aa 0ot.r'rii 6udec.tore$ti5 la respectivii clien%i neeligi"ili.
<n urma unor sesi.ri r.uvoitoare5 autorit.%ile au desc0is o anc0et. asupra societ.%ii5
aceasta !iind suspectat. c. a poluat mediul 2ncon6ur.tor. :a !inele anului )((B5 anc0eta nu a
!ost 2nc0eiat. dar societatea a constituit un provion5 2n con!ormitate cu prevederile normei
I-S 3+5 pentru amenile estimate a !i pl.tite c.tre autorit.%ile statului. Ealoarea acestuia a
!ost de +((.
-v'nd 2n vedere cota medie realiat. 2n anul precedent5 proviionul pentru garan%ii
este deducti"il pentru #(( 2n )((B $i B(( 2n anul )((+. <n anul )((+ s9au anulat integral
proviioanele pentru garan%ii constituite 2n e3erci%iul )((B.
3#
:a 2nceputul anului )(()5 s9au anga6at c0eltuieli de devoltare 2n valoare de 1.),(5
care au !ost capitaliate urm'nd a se amortia prin metoda linear.5 pe o durat. de , ani. :a
s!ar$itul anului )((#5 c0eltuielile de devoltare au !ost eliminate din "ilan% deoarece nu
2ndeplineau condi%iile de capitaliare care sunt 2n con!ormitate cu norma I-S 3/.
Societatea a sponsoriat mai multe evenimente des!.$urate pe raa municipiului
care au dep.$it limita legal. de ,(( 2n anul )((B $i 3,( 2n anul )((+.
Reultatul conta"il al anului )((B a !ost un "ene!iciu de /.++, iar valoarea de la
!inele anului )((+ este doar de /.+#(.
:a 2nceputul e3erci%iului !inanciar )((B a e3istat un pasiv de impoit am'nat de
)./3+
Evolu%ia imo"ili.rilor 2n cei doi ani lua%i 2n calcul a !ost urm.toarea:
Ealoarea conta"ila "ruta a imo"iliarilor
corporale
C:-S-1 C:-S-) TOT-:
ICO1I:IS-RI
Situatia la desc0iderea anului )((B
RIntrari la inceputul e3ercitiului )((B
KSituatia la inc0iderea e3ercitiului )((B
9Imputarea amortiarii cumulate
RE!ectul reevaluarii la (1.(1.)((+
RIntrari la inceputul e3ercitiului )((+
KSituatia la inc0iderea e3ercitiului )((+
,(.(((
B.(((
,B.(((
=))./((>
31./((
9
B,.(((
1(.(((
9
1(.(((
9
9
1,.(((
),.(((
B(.(((
B.(((
BB.(((
=))./((>
31./((
1,.(((
&(.(((
<n continuare voi preenta ta"loul amorti.rilor conta"ile :
Elemente Imo"iliari Clasa1 Imo"iliari Clasa ) Total
-mortiare cumulata
la (1.(1.)((B
Ramortiare a!erenta
anului )((B
)(.(((
,B.(((H)(aniK)./((
#.(((
1(.(((H,aniK).(((
)#.(((
#./((
-mortiare cumulate
la 31.1).)((B
))./(( B((( )/./((
Imputare amortiare
cumulate asupra valorii
de intrare
Ramortiare a!erenta
anului )((+
=))./((>
B,.(((H)(aniK3),(
9
),.(((H,aniK,.(((
))./((
/.),(
-mortiare cumulat.
la 31.1).)((+ 3.),( 11.((( 1#.),(
<n urma calculului amorti.ri conta"ile5 valoarea "rut. a imo"ili.rilor corporale la
!inele anului )((B era de 3+.)((=BB.(((9)/./((>. Ealoarea acestora la !inele anului
conta"il )((+ este de +,.+,(=&(.(((91#.),(>.
3,

Ealoarea !iscala a imo"iliarilor
corporale
C:-S-1 C:-S-) Total
Situatia la desc0iderea anului )((B
RIntrari la inceputul e3ercitiului )((B
KSituatia la inc0iderea e3ercitiului )((B
RIntrari la inceputul e3ercitiului )((+
KSituatia la inc0iderea e3ercitiului )((+
,(.(((
B.(((
,B.(((
,B.(((
1(.(((
9
1(.(((
1,.(((
),.(((
B(.(((
B.(((
BB.(((
1,.(((
/1.(((
Elemente Imo"iliari Clasa1 Imo"iliari Clasa ) Total
-mortiare cumulata la
(1.(1.)((B
Ramortiare !iscala a!erenta
anului )((B
#(.(((
,B.(((H1(aniK,.B((
,.(((
1(.(((H#aniK).,((
#,.(((

/.1((
-mortiare cumulate la
31.1).)((B
#,.B(( +.,(( ,3.1((
-mortiare !iscala a!erenta
anului )((+
,B.(((H1(aniK,.B(( ),.(((H#aniKB.),( 11./,(
-mortiare cumulate la
31.1).)((+
,1.)(( 13.+,( B#.&,(
1aa de impoitare pentru imo"ili.rile corporale a !ost 2n )((B de 1).&((=BB.(((9
,3.1((> iar 2n )((+ de 1B.(,(= /1.(((9B#.&,(>.

Calculul impo!itului amanat in e.ercitiul 20093
Elemente Ealoare
Conta"ila
1aa de
impoitare
Di!erenta
temporara
impoa"ila
Di!erenta
temporara
deducti"ila
Imo"iliari corporale
Clienti
-lte active
C0eltuieli de devoltare
*roviioane pentru
ameni
*roviioane pentru litigii
*roviioane pentru
garantii
-lte datorii
3+.)((
/.(((
3,.,((
(
+((
1((
,((
1#.&+,
1).&((
/.B((
3,.,((
),(
+((
1((
#((=,((9
1((>
1#.&+,
)#.3((
9
9
9
9
9
9
9
9
9
B((
9
),(
9
1((
9
TOT-: )#.3(( &,(
Datoria cu impoitul am'nat se calculea. ast!el: )#3((P1BIK3.///
Datoria cu impoit am'nat de conta"iliat este de 1(,15 o"%inut din di!eren%a dintre
3./// 9 )./3+
3B
C>eltuieli cu impo!it am4nat < 1atorie cu impo!it am4nat %0+%
Crean%a cu impoit am'nat:&,(P1BIK 1,)
Crean)e cu impo!it am4nat< =enituri din impo!ite am4nate %+2
Calculul impo!itului pe profit curent Gn anul 20093
'e!ultat contabil Gnainte de impo!itare /.++,
? C>eltuieli nedeductibile fiscal
9-mortiarea conta"ila a imo"iliarilor corporale #./((
9C0eltuieli cu proviioane pentru clienti B((
9C0eltuieli cu proviioane pentru ameni +((
9C0eltuieli cu proviioane pentru garantii 1((
9C0eltuieli cu sponsoriarile ,((
61educeri
9-mortiarea !iscala a imo"iliarilor corporale /.1((
9-mortiarea !iscala a c0eltuielilor de devoltare ),(
K'e!ultat impo!abil &"%2+
Impoit pe pro!it curentK+.1),P1BIK1.1#(
C>eltuieli cu impo!it curent < Impo!it pe profit curent %"%#0
Calculul impo!itului amanat in e.ercitiul 200&
Elemente Ealoare
conta"ila
1aa de
impoitare
Di!erenta
temporara
impoa"ila
Di!erenta
temporara
deducti"ila
Imo"iliari corporale
Clienti
-lte active
C0eltuieli de devoltare
*roviioane pentru ameni
*roviioane pentru litigii
*roviioane pentru garantii
-lte datorii
+,.+,(
1(.(((
3,.,((
(
+((
1,(
1.(((
1,.&+,
1B.(,(
1(.(((
3,.,((
(
+((
1,(
B((
1,.&+,
,&.+((
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
#((
9
TOT-: ,&.+(( #((
Datoria cu impoitul am'nat se calculea. ast!el: ,&.+((P1BIK&.,,)
Datoria cu impoit am'nat de la inceputul anului: 3.///
Datoria cu impoit am'ntat este de ,.BB#

'e!ere din reealuare < 1atorie cu impo!it am4nat +"99#
Crean%a cu impoit am'natK#((P1BIKB#
3+
Crean%a cu impoit am'nat de la 2nceputul anului este:)3/R).1/+K).#),
Din calculele !.cute5 reult. c. tre"uie anulat. crean%a din impoite am'nte ce
repreint. di!eren%a dintre soldul !inal de la 2nceputul anului $i soldul !inal de la s!ar$itul
anului. Ealoarea ce tre"uie anulat. este de ).3B1
C>eltuiala cu impo!it am4nat < =enituri din impo!ite am4nate 2"$9%
Calculul impo!itului pe profit curent Gn anul 20093
Reultat conta"il 2nainte de impoitare /.+#(
R C0eltuieli nededucti"ile !iscal
9-mortiarea conta"il. a imo"ili.rilor corporale /.),(
9C0eltuieli cu proviioane pentru garan%ii #((
9C0eltuieli cu sponsori.rile 3,(
9Deduceri
9-mortiarea !iscal. a imo"ili.rilor corporale 11./,(
9-mortiarea !iscal. a c0eltuielilor de devoltare ),(
9C0eltuieli cu proviioane pentru clien%i #((
K'e!ultat impo!abil +"0#0
Impoit pe pro!it curentK ,.(#(P1BIK/(B
C>eltuieli cu impo!it curent<Impo!it pe profit curent ,09
Interpretri i anali!e financiare
Anali!a rentabilit)ii
Renta"ilitatea poate !i de!init. ca !iind capacitatea unei 2ntreprinderi de a o"%ine pro!it
prin utiliarea !actorilor de produc%ie $i a capitalurilor5 indi!erent de provenien%a acestora.
*entru a3primarea renta"ilit.%ii se utiliea. doua categorii de indicatori pro!itul $i ratele de
renta"ilitate. C.rimea a"solut. a renta"it.%ii este re!lectat. de pro!it5 iar gradul 2n care capitalul
sau utiliarea resurselor intreprinderii acuc pro!it este re!lectat de rata renta"ilit.%ii.
-nalia renta"ilitatii se realieaa pe "aa ;contului de pro!it si pierdere85 care arata
modul in care s9a a6uns la o anumita stare patrimoniala !inala5 care au !ost !lu3urile de
venituri si c0eltuieli.
Scopul analiei renta"ilitatii il constituie sta"ilirea per!ormantei proprii in ceea ce
priveste capacitatea actuala si in perspective de a genera pr!it5 ca singura sursa care poate
asigura ampli!icarea activitatii
Anali!a pe ba!a ratelor de rentabilitate
Aiecare indicator are o putere in!ormationala proprie indeplinind o !unctie speci!ica
in activitatea practica de gestionare a capitalului si a plasamentelor de capital.
<n cadrul ratelor de gestionare a capitalului se includ:
3/
A" 'ata rentabilitatii economice a actiului caracterieaa e!icinta
elementelor materaile anga6ate in activitatea !irmei

Relatia de calcul este urmatoarea:
'e < 5rofit brut 8 Acti total F%00

Aactorii care in!luen%ea. modi!icarea ratei renta"ilit.%ii economice a activelor sunt:
a> randamentul activelor imo"iliate
"> vitea de rotatie a activelor circulante
c> rata renta"ilitatii veniturilor
B" 'ata rentabilitatii eniturilor caracterieaa e!icienta intregii activitati a
!irmei in cursul e3ercitiului.
Relatia de calcul este urmatoarea :
' < 5rofit brut 8 =enituri totale F%00
In practica economica internationala se utilieaa si asa9numita ;Rata pro!itului 85
ca raport intre venitul net dupa plata impoitelor si ci!ra totala a vanarilor =ci!ra de
a!aceri>.
C" 'ata rentabilitatii costurilor caracterieaa e!icienta costurilor. In
activitatea practica5 preinta importanta in estimarea si negocierea preturilor de vanare a
produselor sau tari!elor pentru prestari de servicii.
Elementele de calcul ale acestei rate sunt pro!itul "rut si c0eltuielile totale.
'c < 5rofit brut 8 C>eltuieli totale F%00
<n ceea ce priveste marimea acestei rate5 in literatura de specialitate sunt
e3primate opinii potrivit carora aceasta ar tre"ui sa se incadree intre & M 1, I 5 in !unctie
de sectorul de activitate.

1" 'ata rentabilitatii financiare calculata ca raport intre pro!itul net = *n> si
capitalul propriu = Tp> :
'f < 5rofit net 8 Capital propriu F%00
Rata renta"ilitatii !inanciare a capitalului este dependenta de:
a> vitea de rotatie a activelor totale = EH->5 care e3prima volumul vanarilor
pe unitate monetara investita. Cu cat creste rotia activelor este mai mare5
cu atat sporeste e!icienta capitalului investit5 cu atat sporeste e!icienta
capitalului investit5 daca in activitatea de e3ploatare se o"tine pro!it
"> parg0ia !inanciara =-HTp>5 prin care se e3prima5 in mod sintetic5 corelatia
dintre structura !inanciara si capitalul imprumutat
renta"ilitatea neta a veniturilor =*nHE> in care se re!lecta in principal e!icienta activitatii de
e3ploatare.
3&
In loc de inc>eiere"""
<n capitolele acestei lucr.ri se preint. maniera 2n care Rom'nia 2ncearc. s. se
aliniee la standardele internationale de conta"ilitate.
<ncep'nd cu e3erci%iul !inanciar al anului )((B5 practic conta"ilitatea !irmelor
rom'ne$ti !unc%ione. 2n dou. ;vitee8: un e$alon de 2ntreprinderi considerate 8mari85 care
aplic. normele I-S5 $i un alt e$alon de 2ntreprinderi considerate 8mici $i mi6locii85 care au
aplicat5 2ncep'nd cu anul )((35 o variant. simpli!icat. a normelor I-S. S9a constatat c. 2n
%ara noastr.5 normaliatorul conta"il $i9a de!init poi%ia !a%. de normele I-S consider'ndu9
le5 pentru unele 2ntreprinderi5 ca un su"stitut al normelor na%ionale.
-plicarea I-S 1) 7Impoit pe pro!it ; conduce la raportarea mai !idel. a
c0eltuielilor cu impoitul pe pro!it5 c0eltuiala cu impoitul pe pro!it este mai "ine
4corelat.4 cu pro!itul corespun.tor.
4Drumul interna%ionali.rii $i europeni.rii conta"ilit.%ii din Rom'nia trece $i prin
asimilarea produselor convergen%ei 2ntre cele dou. re!eren%iale conta"ile de nivel mondial.
Este5 pro"a"il5 procesul cel mai comple3 c.ruia speciali$tii tre"uie s. 2i !ac. !a%.5 de la
declan$area re!ormelor conta"ile5 dup. 1&&(. Componentele ar0itecturii cadrului conta"il
interna%ional5 inclusiv proiectul de re!orm. a acestui cadru5 standard dup. standard5
principiu dup. principiu5 regul. dup. regul.5 politici conta"ile de recunoa$tere5 m.surare $i
pu"licare a conturilor5 toate acestea sus%inute de studii de ca relevante5 constituie materia
incandescent. a unei revolu%ii !inanciare care se va derula mai multi ani.4

#(
Bibliografie
Bunea Htefan( "onocromie !i policromie in proiectarea politicilor contabile ale
intreprinderii, Editura Economica5 pag.)3,9)#(
Colectiul -F5( 6hid practic de aplicare a 2tandardelor -nternaionale de
%ontabilitate5 Ed Economic.5)((15pag.1)+91)/5133513&91#1
1" Scott Beane( F#2 ,)< #%%>EN=-N6 F>3 -N%>"& =#F&2 -N
%>N2>?-.#=->N5 Ed. C*-5 1&&/
1ecocI Good C"(1osne F"( %omptabilitG internationale7 les -#2H-F32 en 'ratiIue5
Economica5 )((,
Feleaga Jiliana( Feleaga /iculae( %ontabilitate financiara $ o abordare
europeana si internationala5 vol. 19)5 Ed Economica5 )((+
FEJEAGK /"5 2isteme contabile comparate vol. -7 %ontabilitile an+lo$saxone,
1ucure$ti5 Editura Economic.5 1&&&
-ndoiu /"5 %odul Fiscal comparat5 1ucure$ti5 )((B
-orariu Ana5 %ontabilitate !i fiscalitate n dezvoltarea firmei5 Ed.E3*onto5)((,
pag.)(19)(B
-orariu A"( Lianu I"( 6hid pentru inele+erea !i aplicarea -#2 ,( 7 -mpozitul pe
profit 5 Ed. CECC-R )((#5pag. )35,B5B+9+1
54ntea I"( Bodea G"5 %ontabilitatea financiar romneasc conform cu
.irectivele &uropene, Ed. Intercredo5 )((+5 pag.)BB
5op Atanasiu( %ontabilitate financiara romneasc5 Ed.IntelCredo5 )(()
5opa Adriana( 5opa /icu( 'adu Gabriel( Iordan Bradu) Cristian5 %odul Fiscal
n contextual inte+rrii europene 6hid practic pentru nele+ere !i aplicare5 Ed. Contaplus
)((+5 pag. 1,391,+
5opa Adriana Florina( 5itulice Ileana Cosmina( /ic>ita /irela( Lianu Iulia5
2tudii practice privind aplicarea 2tandardelor -nternaionale de 3aportare n 3omnia(
Ed. Conta*lus )((+5 pag.)B+5)++
5osser Jadislau( Jambru G>eorge( Jambru Bogdan5 Bndrumtor practic
actualizat !i completat5 Ed. -ndrei Gaguna5)((B5pag 1B&
#1
.
*ullM '"*"( -#2 ,( -ncome taxes, #ccountancJ =uition %entre ?imited.
KKK-nternational #ccountin+ 2tandards ())8, -nternational #ccountin+ 2tandards
@oard.
NNN"iasplus"com
NNN"iasb"org
NNN"codfiscal"net
NNN"contabilul"ro
NNN"mfinante"ro
#)