Sunteți pe pagina 1din 15

Inspectia fiscala

1. Sfera inspectiei fiscale


Inspectia fiscala este reglementata de O.G nr. 92/2003. Aceasta este exercitata de
catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin intermediul directiilor de
specialitate si cuprinde ansamblul actiitatilor care au ca scop erificarea ba!elor de
impunere" a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale" corectitudinii si exactitatii
indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili" respectarii preederilor legislatiei fiscale si
contabile" stabilirea diferentelor obligatiilor de plata" precum si a accesoriilor aferente
acestora.
Atributiile inspectiei fiscale sunt urmatoarele #
Constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor re!ultate din
actiitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane priind legalitatea
si conformitatea declaratiilor fiscale" corectitudinea si exactitatea indeplinirii
obligatiilor fiscale" in ederea decoperirii de elemente noi releante pentru
aplicarea legii fiscale.
Analiza si evaluarea informatiilor fiscale in ederea confruntarii declaratiilor
fiscale cu informatiile proprii din alte surse.
Sanctiunea, potriit legii" a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru
preenirea si combaterea abaterilor de la preederile legislatiei fiscale.
$a modalitate de reali!are a inspectiei fiscale" organul fiscal poate proceda la #
% examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului &
% erificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din eidenta
contabila a contribuabilului &
% discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la repre!entantii legali
ai contribuabililor sau imputernicitii acestora" dupa ca! &
% solicitarea de informatii de la terti &
% stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata &
% erificarea locurilor unde se reali!ea!a actiitati generatoare de enituri
impo!abile &
'
Inspectia fiscala
% dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii &
% efectuarea de inestigatii fiscale&
% aplicarea de sanctiuni potriit preederilor legale.
In tot timpul inspectiei fiscale" organul fiscal poate solicita explicatii scrise ori de
cate ori acestea sunt necesare pentru clarificarea si definitiarea constatarilor priind
situatia fiscala a contribuabilului. (aca persoana careia i s%au solicitat explicatii in scris
refu!a sa raspunda la acestea" organele de inspectie fiscala or transmite intrebarile
printr%o adresa scrisa" stabilind un termen util de cel putin ) !ile lucratoare pentru
formularea raspunsului" iar in ca!ul in care nu se primeste raspunsul solicitat" se a
consemna refu!ul in raportul priind re!ultatul inspectiei fiscale sau in procesul%erbal.
*oate aceste explicatii solicitate de la contribuabilul supus inspectiei fiscale se or da in
scris" prin +nota explicatia +
'
.
,ersoanele supuse inspectiei fiscale pot fi toate acele persoane" indiferent de forma
lor de organi!are" care au obligatii de stabilire" retinere si plata a impo!itelor" taxelor"
contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat" prea!ute de lege.
Acestea or fi selectate de catre organul fiscal competent" fara a putea face obiectii cu
priire la procedura de selectare folosita.
2. Drepturile si obligatiile contribuabililor
In timpul desfasurarii inspectiei fiscale" contribuabilii au urmatoarele drepturi #
dreptul de a solicita din proprie initiatia sa fie controlati &
dreptul de a fi instiintati despre inspectia fiscala la care urmea!a sa fie supusi &
dreptul dea solicita" pentru motie intemeiate" amanarea datei de incepere a
inspectiei fiscale &
'
(umitru A., Florescu" ,aul $oman" Gabriel -alasa" +Fiscalitatea in .omania +" /ditura All -ec0"
-ucuresti" 200)" pag. 2)1
2
Inspectia fiscala
dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor si ordinul de sericiu in ba!a caruia
se a desfasura inspectia fiscala &
dreptul de a fi informati in legatura cu drepturile si obligatiile pe care le au in
timpul desfasurarii controlului &
dreptul ca actiitatea sa le fie afectata cat mai putin pe durata desfasurarii
inspectiei fiscale &
dreptul de a fi repre!entati de un imputernicit" in relatiile cu organul fiscal.
Imputernicirea trebuie sa fie in forma scrisa" sa fie inregistrata la organul fiscal si
sa cuprinda urmatoarele elemente #
% datele de identificare" atat ale contribuabilului erificat" cat si ale persoanei
imputenicite &
% perioada pentru care imputernicitul are putere de repre!entare &
% limitele imputernicirii.
dreptul de a fi erificati o singura data pentru fiecare impo!it si pentru fiecare
perioada supusa erificarii &
dreptul de a primi o doada scrisa in ca!ul retinerii unor documente sau elemente
materiale &
dreptul de a fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale in legatura cu
constatarile re!ultate din inspectia fiscala &
dreptul de a beneficia e asistenta de specialitate acordata de 2uristi" experti
contabili" contabili autori!ati" etc &
dreptul de a apela la sericiile unui expert in ederea intocmirii de experti!e
solicitate de organele fiscale &
dreptul de a%si exprima punctul de edere cu priire la faptele si intamplarile
releante in luarea deci!iei &
dreptul de a pre!enta" in scris" punctul de edere cu priire la constatarile
inspectiei fiscale &
dreptul de a contesta masurile dispuse ca urmare a inspectiei fiscale &
dreptul de a fi prote2ati pe linia secretului fiscal.
3
Inspectia fiscala
In ceea ce priesc obligatiile acestea sunt urmatoarele #
o obligatia de a se pre!enta la sediul organului fiscal &
o obligatia de a colabora la desfasurarea in conditii optime a inspectiei
fiscale" prin respectarea drepturilor organelor fiscale si acordarea
spri2inului necesar in exercitarea acestor drepturi &
o obligatia de a furni!a toate informatiile releante pentru stabilirea starii de
fapt fiscale" prin pre!entarea faptelor cunoscute de catre acesta" in
intregime" conform realitatii si prin pre!entarea mi2loacelor doeditoare
care ii sunt cunoscute &
o obligatia de a pune la dispo!itia organului fiscal toate actele" inscrisurile"
documentele" registrele sau eidentele contabile" care stau la ba!a
calcularii corecte si in cuantumul legal a impo!itelor datorate &
o obligatia de a doedi actele si faptele care au stat la ba!a declaratiilor
sale &
o obligatia de a permite organelor fiscale accesul in orice incinta a sediului
in care isi desfasoara actiitatea contribuabilul sau in alte locuri in care
exista bunuri impo!abile ori in care se desfasoara actiitati aducatoare de
enituri&
o obligatia de a da la sfarsitul inspectiei fiscale o declaratie scrisa pe propria
raspundere din care sa re!ulte ca au fost puse la dispo!itia organelor
fiscale toate documentele si informatiile releante pentru inspectia fiscala &
o obligatia de a indeplini masurile prea!ute in actul intocmit cu oca!ia
inspectiei fiscale" in termenele si conditiile stabilite de organele de
inspectie fiscala.
1
Inspectia fiscala
3. Drepturile si obligatiile organelor fiscale
In exercitarea atributiilor ce le rein" organele fiscale au urmatoarele drepturi #
dreptul de a examina documentele aflate in dosarul fiscal al contribuabulului &
dreptul de a solicita pre!enta contribuabilului la sediul organului fiscal.
3olicitarea se a face in scris" a fi comunicata contribuabilului cu cel putin ) !ile
inaintea datei fixate pentru intalnire si a cuprinde in mod obligatoriu # data" ora si
locul la care contribuabilul este obligat sa se pre!inte & ba!a legala a solicitarii &
scopul solicitarii & documentele pe care contribuabilul este obligat sa le pre!inte &
dreptul de a stabili felul si olumul examinarilor in functie de ca! si de limitele
prea!ute de lege &
dreptul de a obtine orice acte necesare determinarii corecte a situatiei fiscale a
contribuabilului &
dreptul de a primi copii de pe orice acte" inscrisuri" documente" registre sau
eidente contabile ale contribuabililor &
dreptul de a lua in considerare orice eidente releante pentru impunere tinute de
contribuabil &
dreptul de a stabili in sarcina contribuabilului diferente de impo!ite si taxe" de a
calcula doban!i de intar!iere" penalitati si penalitati de intar!iere pentru neplata la
termenele legale a impo!itelor si/sau taxelor datorate" conform preederilor
legilor fiscale &
dreptul de a stabili obligatii fiscale prin asimilare sau estimare in anumite situatii &
dreptul de a retine pe o perioada de maximum 30 !ile" in scopul prote2arii
impotria instrainarii sau distrugerii" in sc4imbul unei doe!i scrise si semnate de
)
Inspectia fiscala
organul fiscal" a tuturor actelor ce fac doada stabilirii" inregistrarii si ac4itarii
obligatiilor fiscale de catre contribuabili &
dreptul de a solicita contribuabilului furni!area de informatii" erbal sau in scris"
pentru stabilirea starii de fapt fiscale &
dreptul de a solicita explicatii scrise" in ca!ul in care acestea sunt necesare pentru
clarificarea si definitiarea constatarilor priind situatia fiscala a contribuabilului
si in ca!ul in care se costata abateri acestea or fi amendate contraentional &
dreptul de a solicita informatii de la persoanele fi!ice" 2uridice" asociatii sau alte
entitati fara personalitate 2uridica" care pot da relatii in legatura cu starea de fapt
fiscala anali!ata &
dreptul de a inspecta si de a face constatari faptice cu priire la natura actiitatilor
producatoare de enituri impo!abile" in pre!enta contribuabilului sau a unei
persoane desemnate de aceasta &
dreptul de a solicita spri2inul organelor de politie si 2andarmerie in ca!ul in care
contribuabilul nu permite organelor fiscale accesul in orice incinta a sediului in
care el isi desfasoara actiitatea sau in locuri in care exista bunuri impo!abile ori
in care se desfasoara actiitati aducatoare de enituri &
dreptul de a apela la sericiile unui expert pentru intocmirea unei experti!e &
dreptul de a constata contraentiile si de a aplica sanctiunile prea!ute de legea
fiscala &
dreptul de a confisca" in conditiile legii" obiectele sau produsele repre!entand
bunuri sustrase de la plata impo!itelor si taxelor" precum si sumele in lei si in
aluta dobandite ilicit &
dreptul de a erifica modul de aducere la indeplinire a masurilor dispuse de
organele fiscale & dreptul de a beneficia de protectie din partea organelor abilitate
ale statului" la solicitarea acestora.
In ceea ce prieste obligatiile" acestea sunt #
obligatia de a instiinta contribuabilul in legatura cu actiunea de inspectie
fiscala ce urmea!a sa se desfasoare" prin transmiterea unui ai! de
inspectie fiscala &
5
Inspectia fiscala
obligatia de a pre!enta contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul
de sericiu &
obligatia de a instiinta contribuabilul in legatura cu drepturile si obligatiile
ce ii rein in timpul inspectiei fiscale &
obligatia de a consemna in registrul unic de control inceperea inspectiei si
constatarile re!ultate &
obligatia de a efectua inspectia afectand cat mai putin actiitatea
contribuabilului &
obligatia de a efectua inspectia intr%un mod cat mai obiecti &
obligatia de a cunoaste si aplica corect preederile legislatiei contabile si
fiscale si normele de aplicare a acestora &
obligatia de a asigura contribuabilului dreptul de a%si exprima punctul de
edere asupra faptelor si impre2urarilor releante in luarea deci!iei &
obligatia de a da atentie contestatiilor contribuabilului &
obligatia de a indruma contribuabilul in ederea aplicarii preederilor
legislatiei fiscale &
obligatia a de a motia deci!ia de impunere &
obligatia de a pastra secretul asupra informatiilor pe care le detin &
obligatia de a nu se anga2a direct sau indirect in relatii de afaceri cu
persoanele fi!ice sau 2uridice controlate &
obligatia de a sesi!a organele de urmarire penala in legatura cu anumite
constatari a unor infractiuni &
obligatia de a nu pretinde si de a nu primi nici un fel de bunuri in natura
sau in bani &
obligatia de a nu%si crea aanta2e in legatura cu sericiul sau cu exercitarea
functiei .
6
Inspectia fiscala
4. Procedura de desfasurare a inspectiei fiscale
In primul rand organul fiscal are indatorirea sa anunte contribuabilul cu priire la
actiunea ce urmea!a a se desfasura" prin trimiterea unui ai! de inspectie fiscala.
$ontinutul acestui ai! de inspectie fiscala este prea!ut de lege si potriit acesteia" el
contine # temeiul 2uridic al inspectiei fiscale" data de incepere a inspectiei fiscale"
obligatiile fiscale si perioadele ce urmea!a a fi supuse inspectiei fiscale" posibilitatea de a
solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.
Ai!ul de inspectie fiscala trebuie comunicat contribuabilului in scris" inainte de
inceperea inspectiei fiscale" cu 30 !ile pentru marii contribuabili si cu ') !ile pentru
ceilalti contribuabili
2
.
$omunicarea ai!ului de inspectie fiscala nu este necesara cand inspectia se
desfasoara pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului sau in ca!ul unor actiuni
indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati" potriit legii" precum si in ca!ul
controlului inopinant .
7ocul desfasurarii inspectiei fiscale trebuie sa prieasca in special pe contribuabilul
supus acestei inspectii" urmand sa se desfasoare" de regula" in spatiile de lucru ale
contribuabilului. ,entru aceasta contribuabilul trebuie sa puna la dispo!itie un spatiu
adecat" precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale. Atunci cand nu exista
un spatiu de lucru adecat pentru derularea inspectiei fiscale" actiitatea de inspectie se
a putea desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de acord comun cu
contribuabilul. In ca!ul in care contribuabilul nu poate asigura un spatiu corespun!ator a
anunta in scris si motiat organul de inspectie fiscala competent.
2
(.( 3aguna" 8(rept financiar si fiscal+" /ditura Osacar ,rint" -ucuresti" '996" pag '99
9
Inspectia fiscala
In ca!ul in care exista sedii secundare" inspectia fiscala se a reali!a de regula atat la
sediul principal cat si la cel secundar. /xista si posibilitatea pentru organul fiscal
competent sa poata delega competenta de efectuare a inspectiei fiscale organelor fiscale
in a caror ra!a teritoriala se afla sediile secundare" ca! in care coordonarea actiitatii de
inspectie fiscala se face de catre organul fiscal in a carui ra!a teritoriala se afla domiciliul
fiscal al contribuabilului.
In ceea ce prieste actiitatea de inspectie fiscala la sediile secundare" aici se
inc4eie" de regula" acte de inspectie care se centrali!ea!a si se definitiea!a in actul de
inspectie inc4eiat de organul fiscal in a carui ra!a teritoriala se afla domiciliul fiscal al
contribuabilului.
$a o exceptie" legea preede ca pentru impo!itele" taxele si contributiile care"
potriit legii" se datorea!a si se platesc de un sediu secundar" sa se inc4eie acte de
inspectie fiscala definitie de catre organul de inspectie fiscala in a carui ra!a teritoriala
se afla situat sediul secundar.
3
*impul in care se desfasoara inspectia fiscala este de regula cel din timpul
programului de lucru al contribuabilului. Aceasta se poate insa desfasura si in afara
programului de functionare a contribuabilului" cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea
conducatorului organului fiscal. Aceasta exceptie se aplica doar in ca!ul indeplinirii
cumulatie a doua conditii # acordul scris al contribuabilului si aprobarea conducatorului
organului fiscal" lipsa acestora sau numai a uneia din conditii face ca orice inspectie
fiscala astfel efectuata sa fie in afara normelor legale" contribuabilul nemaifiind tinut de
obligatiile legale de a coopera cu organul fiscal care nu se incadrea!a in preederile
legii
1
.
(urata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau"
dupa ca!" de compartimentele de specialitate ale administratiei publice centrale in functie
de obiectiele inspectiei" si este limitata de lege in timp" moti pentru care nu poate fi mai
mare de 3 luni. 3i in acest ca! exista o exceptie legala" care se aplica in ca!ul marilor
contribuabili sau al celor cu sedii secundare" ca!uri in care inspectia fiscala nu poate
depasi 5 luni.
3
-ostan Ionel" 8$ontrolul fiscal+" /ditura ,olirom" -ucuresti" 2003" pag 2'3
1
*atu 7ucian" 8(e la lege la practica+ " /ditura All -ec0" -ucuresti" 2005" pag 213
9
Inspectia fiscala
O alta obligatie a organului fiscal este cea referitoare la perioada supusa acestei
inspectii. ,erioada supusa inspectiei fiscale trebuie sa se situe!e inlauntrul termenului de
prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale" orice inspectie ficala care nu se
incadrea!a in termenul de prescriptie mentionat fiind nelegala si putand fi atacata de
contribuabil la instanta de contencios administrati%fiscal pentru oprirea acesteia.
.egula in ceea ce prieste contribuabilii mari este ca perioada supusa inspectiei
fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior. ,entru celelalte categorii de
contribuabili" inspectia fiscala se reali!ea!a asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani
fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale" ea insa se poate extinde
pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale" daca sunt indeplinite
una din urmatioarele conditii #
exista indicii priind diminuarea impo!itelor" taxelor" contributiilor si a altor sume
datorate bugetului general consolidat &
nu au fost depuse declaratiile fiscale &
nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impo!itelor" taxelor" contributiilor si
altor sume datorate bugetului general consolidat.
Atunci cand nici una din conditiile enumerate mai sus nu se regasesc in situatia
contribuabilului supus inspectiei fiscale" organul fiscal nu poate depasi perioada ultimilor
3 ani fiscali" in ceea ce prieste perioada supusa controlului.
)
5. Clasificarea inspectiilor ficale

$lasificarea inspectiilor fiscale se face dupa intinderea lor asupra diferitelor
actiitati sau raporturi ale contribuabilului erificat.
,rocedura fiscala preede #
o inspectie fiscala generala" care repre!inta actiitatea de erificare a tuturor
obligatiilor fiscale ale unui contribuabil" pentru o peroada determinata de timp &
)
3orin : ;i4aescu" +$ontrolul fiscal+" /ditura 3edcom 7ibris" Iasi" 2002" pag ')9
'0
Inspectia fiscala
o inspectie fiscala partiala" care repre!inta actiitate ade erificare a uneia sau
mai multor obligatii fiscale" pentru o perioada determinabila de timp &
o inspectie fiscala extinsa" care poate cuprinde si alti contribuabili" in afara celui
erificat" care se poate estinde asupra tuturor raporturilor releante pentru
impo!itare" daca acestea pre!inta interes pentru aplicarea legii fiscale.
$el care decide asupra formei de inspectie fiscale pe care o a reali!a este organul
fiscal competent si uneori acesta are obligatia de a arata in ai!ul fiscal pe care%l
comunica contribuabilului forma inspectiei la care a fi supus
5
.
6. Principiile inspectiei fiscale
,rincipiile generale in ba!a carora se desfasoara inspectia fiscala sunt #
principiul independentei" care presupune independenta organului fiscal in
efectuarea controlului &
principiul unicitatii" pentru fiecare impo!it sau taxa si pentru fiecare perioada
efectuandu%se de regula un singur control&
principiul autonomiei organului fiscal fata de celelalte organe in exercitarea
inspectiei fiscale &
principiul ierarhizarii &
principiul teritorialitatii &
principiul descentralizarii &
,rin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau prin acte
ale autoritatilor administratiei publice locale" dupa ca!" actiitatea de inspectie fiscala se
organi!ea!a si se desfasoara in ba!a unor programe anuale" trimestriale si lunare"
aprobate in conditiile stabilite de organele fiscale.
6
5
7. *atu" $. 3erbanescu" (. 3tefan" (. $atarama" A. Nica" +Fiscalitate" de la lege la practica+" /ditura
$.<.-ec0" -ucuresti" 2005" pag 2''
6
;. =3*. ;inea" 7. =*. $4iriac" $. =F. $ostas" +(reptul finantelor publice+" /ditura Accent" $lu2%Napoca"
200)" pag '26
''
Inspectia fiscala
7. Proceduri de control
In ederea reali!arii inspectiei fiscale organele de control pot aplica mai multe
proceduri. >na din procedurile prea!ute de lege este controlul prin sondaj" care consta
in actiitatea de erificare selectia a documentelor si operatiunilor semnificatie in care
sunt reflectate modul de calcul" de eidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate
bugetului general consolidat.
O alta procedura o repre!inta controlul inopinant " care consta in actiitatea de
erificare faptica si documentara" in principal ca urmare a unei sesi!ari cu priire la
existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale" fara anuntarea in prealabil a
contribuabilului
9
.
In sfarsit o ultima procedura de control o repre!inta controlul incrucisat " care
consta in erificarea documentelor si operatiunilor impo!abile ale contribuabilului in
corelatie cu cele detinute de alte persone& controlul incrucisat poate fi si inopinant.
In ceea ce prieste ultimele doua proceduri" la finali!area controlului inopinant sau
incrucusat se inc4eie proces erbal.
9
Acest proces erbal nu repre!inta decat actul premergator raportului de inspectie
fiscala. $u priire la modul de desfasurare a inspectiei fiscale" $odul de procedura fiscala
a stabilit o serie de reguli pe care organul fiscal trebuie sa le respecte. In plan general
inspectia fiscala trebuie sa aiba in edere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturile
2uridice care sunt releante pentru impunere.

9
I. Gliga" + (rept financiar+" /ditura Argonaut" $lu2%Napoca" '995" pag 2)9
9
(" %$. (ragos" +7egea contenciosului administrati" comentarii si explicatii+" /ditura All -ec0"
-ucuresti" 200)" pag '6'

'2
Inspectia fiscala
8. Procesul-verbal de sanctionare a contraventiilor
,rocesul%erbal de constatare si sanctionare a contraentiilor se inc4eie pentru acele
fapte a caror constatare si sanctionare sunt de competenta organelor fiscale" in
conformitate cu legislatia in igoare in domeniul constatarii si sanctionarii
contraentiilor.
In ca!ul in care prin procesul%erbal de constatare si sanctionare a contraentiilor"
agentul economic este sanctionat atat cu amenda contraentionala" cat si cu confiscarea
anumitor bunuri" organul fiscal a descrie in procesul%erbal de constatare si sanctionare
a contraentiilor bunurile supuse confiscarii si a lua in priinta lor masurile de
conserare sau de alorificare prea!ute in dispo!itiile legale. (espre masurile luate se
fac mentiunile corespun!atoare in procesul%erbal.
(aca lucrurile confiscate apartin altcuia decat contraenientului" in procesul erbal
de constatare si sanctionare a contraentiilor se or arata numele" prenumele si domiciliul
persoanei ori denumirea si sediul persoanei 2uridice" in masura in care aceste date sunt
cunoscute.
'0
$and" prin saarsirea contraentiei" s%a pricinuit si o paguba si exista tarif de
ealuare a acesteia" organul fiscal" daca are dreptul sa aplice sanctiunea" stabileste si
despagubirea" facand mentiunea corespun!atoare in procesul%erbal de constatare si
sanctionare a contraentiilor.
(aca pentru contraentia constatata se incasea!a amenda" nu se mai inc4eie proces%
erbal de constatare si sanctionare a contraentiilor" facandu%se doar mentiunea in raport.
'0
I. $ondor" +(rept fiscal si financiar+" /ditura *ribuna /conomica" -ucuresti" '995" pag 30'
'3
Inspectia fiscala
9. Procedura de reverificare fiscala
7egea preede o exceptie ce se refera la posibilitatea conducatorului inspectiei
fiscale competent de a decide reerificarea unei anumite perioade daca" de la data
inc4eierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie" apar date
suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii erificarilor sau erori de
calcul care influentea!a re!ultatele acestora.
''
(atele suplimentare" necunoscute organelor de inspectie fiscala la data efectuarii
inspectiei la un anumit agent economic" pe care se fundamentea!a deci!ia de reerificare
a unei perioade" pot re!ulta" asa cum se arata in normele metodologice" din efectuarea
unui control incrucisat asupra documentelor 2ustificatie ale unui grup de contribuabili
din care face parte si contribuabilul in cau!a sau din obtinerea pe parcursul inspectiei
efectuate la alti contribuabili a unor documente sau informatii suplimentare referitoare la
actiitatea contribuabilului" intr%o perioada care a fost de2a supusa inspectiei fiscale.
(e asemenea aceasta reerificare poate fi facuta si la solicitarea organelor de
urnarire penala sau a altor organe ori institutii indreptatite potriit legii sa faca asemenea
careri ori ca urmare a altor informatii obtinute in orice mod" de natura sa modifice
re!ultatele controlului fiscal anterior.
.eerificarea fiscala se poate face pana la implinirea termenului de prescriptie
extinctia a dreptului de stabilire a obligatiei fiscale.
'2
,rocedura dupa care se 4otaraste reerificarea cuprinde solicitarea organului fiscal
competent care a obtinut informatiile suplimentare ce necesita reerificarea si care se
poate eface pana la implinirea termenului de prescriptie prea!ut la art.99 $. proc.
fiscala" prin intocmirea unui referat in care sunt pre!entate motiele solicitarii. Acest
''
I. Gliga" +(rept financiar+" /ditura <umanitas" -ucuresti" '999" pag '99
'2
(. (ascalu" $. Alexandru" +/xplicatiile teoretice si practice ale $odului de procedura fiscala+" /ditura
.osetti" -ucuresti" 200)" pag '53
'1
Inspectia fiscala
referat este supus aprobarii conducatorului organului de inspectie fiscala competent" iar
dupa aprobare se programea!a actiunea de inspectie fiscala.
In toate ca!urile in care s%a dispus reerificarea" daca nu se constata existenta unei
situatii care sa sc4imbe datele inspectiei fiscale anterioare" nu se a inc4eia decat un
proces%erbal de control cu consemnarea re!ultatelor" fara a se emite o noua deci!ie. In
ca! contrar reerificarea a fi urmata de emiterea unei deci!ii de impunere.
'3

'3
.. -ufan" (. -itea" F. ,opa" F. $iopec" +Introducere in dreptul fiscal" /ditura ;irton" *imisoara" 2000"
pag 322
')