Sunteți pe pagina 1din 30

RELIGIE

CULTUL CATOLIC

Programa şcolară a fost aprobată prin


ORDIN AL MINISTRULUI
nr. 4769 din 25.10.1999

Religie – Cultul catolic 1


NOTĂ DE PREZENTARE

Disciplina Religie – cultul catolic îşi propune să ofere elevilor posibilitatea cunoaşterii
şi înţelegerii caracteristicilor principale ale propriei confesiuni religioase.
Studierea Religiei ca disciplină şcolară este generată de diversitatea contextului social
actual, când există preocuparea pentru aprofundarea conţinutului moral din partea tuturor
confesiunilor religioase, ca şi pentru valorificarea valenţelor formativ-educative.
Evaluarea programei de Religie – cultul catolic a pornit de la următoarele premise:
- introducerea religiei ca obiect de studiu pe tot parcursul învăţământului
obligatoriu, cu o oră pe săptămână în trunchiul comun;
- abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică, prin cultivarea relaţiilor
interconfesionale şi promovarea respectului faţă de alte confesiuni;
- asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare “Om şi societate”, prin stabilirea
de relaţii cu programele de Istorie, Educaţie/cultură civică, precum şi între arii
curriculare;
- proiectarea unui set unitar de obiective-cadru comune pentru ciclul primar şi
gimnazial, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare şi conţinuturi
specifice fiecărui an de studiu.
Programa de faţă se doreşte a fi un instrument util de lucru atât pentru profesorul de
religie, cât şi pentru ceilalţi profesori care predau discipline din aria curriculară “Om şi
societate”.
Dominantele noului curriculum sunt:
- utilizarea informaţiilor provenite din diferite surse (biblice, istorice etc.);
- dezvoltarea vocabularului specific disciplinei în cadrul comunicării orale sau
scrise;
- rezolvarea de probleme, prin aplicarea metodelor şi procedeelor specifice religiei
ca disciplină de studiu şi nu numai;
- înţelegerea rolului religiei în viaţa prezentă şi a importanţei acesteia de-a lungul
timpului;
- adaptarea conţinuturilor la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor.

Religie – Cultul catolic 2


OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi


desăvârşirii omului

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor


religioase

3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a


istoriei Bisericii

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de


comportament moral-religios

5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de


alte credinţe şi convingeri

Religie – Cultul catolic 3


CLASA I

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele
activităţi:
1.1 să-l definească pe Dumnezeu ca Tată - observarea şi contemplarea lumii încon-
atotputernic, pe Isus Cristos ca frate şi pe jurătoare sub aspectele: frumuseţe, per-
Duhul Sfânt ca dătător de viaţă fecţiune, măreţie;
- conversaţie în grup pe tema cunoaşterii lui
Dumnezeu;
- exprimare plastică (desen, pictură, colaj,
modelaj) şi muzicală cu subiect religios;
- observarea şi comentarea unor imagini cu
subiect religios;
- memorarea unor texte religioase.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele
activităţi:
2.1 să înţeleagă semnificaţia globală a me- - exerciţii de alcătuire de propoziţii simple cu
sajului religios termenii religioşi învăţaţi;
- exerciţii de repovestire/redare a mesajelor
unor texte religioase studiate;
2.2 să construiască enunţuri orale simple cu - exerciţii de alcătuire de propoziţii cu termeni
termeni religioşi învăţaţi daţi pe baza unor imagini cu subiect religios;
- utilizarea noţiunilor învăţate în convorbirile
pe diferite teme.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele
activităţi:
3.1 să povestească evenimente din Evanghelie - exerciţii de povestire a unor lecturi audiate
referitoare la Isus Cristos din texte religioase;
- dramatizarea unor parabole biblice;
- exerciţii de dialog pe tema naşterii şi co-
pilăriei lui Isus/zilei de naştere proprii;
- realizarea de albume de desene, jurnale de-
senate pe teme studiate;
3.2 să descrie obiceiurile familiale şi ale co- - exerciţii de identificare şi descriere a as-
munităţii legate de respectarea duminicii pectelor caracteristice duminicii în familie,
ca sărbătoare creştină în biserică;
- exerciţii de dialog pe tema semnificaţiei zilei
de duminică din punct de vedere creştin.

Religie – Cultul catolic - Clasa I 4


4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele
activităţi:
4.1 să identifice fapte bune/fapte rele din pil- - dialog pe tema mesajului creştin al unor
dele biblice studiate pilde biblice studiate;
- studiu de caz (cu accent pe distincţia bi-
ne/rău în analiza unor situaţii, compor-
tamente);
4.2 să definească crucea ca simbol al iubirii - dialog pe tema semnificaţiei crucii;
lui Dumnezeu faţă de oameni - povestirea unor evenimente biblice care
atestă iubirea lui Dumnezeu şi a lui Isus
pentru oameni;
4.3 să înţeleagă semnificaţia iubirii aproapelui - exerciţii de dialog pe tema formelor de ma-
din punct de vedere creştin nifestare a iubirii faţă de semeni: grijă, aju-
tor;
- joc de rol;
- audierea de poezii, povestiri despre iubirea şi
grija faţă de ceilalţi, animale, natură.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi
convingeri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele
activităţi:
5.1 să manifeste interes şi solidaritate faţă de - participarea la activităţi de caritate;
colegi - jocuri de rol.

CONŢINUTURI

I. Lumea în care trăim


1. Merg la şcoală
2. Alerg, sar, mă joc, vorbesc...sunt viu
3. Minunăţiile cerului
4. Frumuseţile pământului
5. Crearea omului. Păcatul strămoşesc
6. Persoanele de pe stradă şi din casă
7. Semne creştine religioase
II. În lume sa născut Hristos
1. Când se naşte un copil e sărbătoare. E ziua mea
2. Se apropie ziua lui Isus. Hai cu toţii la Betleem
3. Sfânta Maria, Mama lui Isus
4. Isus sa născut printre noi
5. Magii aduc daruri
III. Sfânta Evanghelie povesteşte viaţa lui Isus
1. Tata şi mama mă ocrotesc
2. Isus trăieşte şi creşte la Nazaret
3. Isus îşi alege prietenii
4. Isus îi iubeşte pe copii
5. Isus se roagă tatălui
6. Isus povesteşte: Pilda talanţilor, Pilda fiului risipitor, Pilda samariteanului milostiv
7. Isus intră în Ierusalim
Religie – Cultul catolic - Clasa I 5
8. Isus ia ultima cină cu prietenii lui
9. Isus îşi dă viaţa pentru că ne iubeşte
10. Isus înviat se arată prietenilor
11. Isus trimite pe Duhul Sfânt
12. O biserică în mijlocul caselor

Religie – Cultul catolic - Clasa I 6


CLASA A II-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să înţeleagă prezenţa lui Dumnezeu în lu- - audierea/lectura textelor din Biblie pe tema
mea creată Creaţiei;
- formularea şi rostirea unor rugăciuni;
- dialog pe tema prezenţei lui Dumnezeu în
lume;
1.2 să identifice nucleul central al mesajului - exerciţii de încadrare a lui Isus ca om în
creştin, Porunca iubirii, în viaţa şi ac- timp şi spaţiu;
tivitatea lui Isus - audierea/lectura unor texte biblice;
- discuţii colective pe tema iubirii creştine.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să explice semnificaţia termenilor religioşi - exerciţii de identificare a termenilor religioşi
învăţaţi în textele studiate;
- exerciţii de completare a unor rebusuri cu
temă religioasă;
2.2 să utilizeze corect termenii religioşi învă- - exerciţii de construire de enunţuri cu ter-
ţaţi în enunţuri simple orale şi scrise menii învăţaţi pe baza unor imagini cu su-
biect religios;
- exerciţii de completare de enunţuri lacunare
cu termenii învăţaţi.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să identifice Sfânta Scriptură ca sursă a - lectura unor texte biblice;
cunoaşterii lui Isus şi a învăţăturii creştine - exerciţii de dialog pe tema specificului şi
structurii Sfintei Scripturi;
3.2 să descrie principalele caracteristici ale - exerciţii de identificare a unei biserici din
Bisericii, Casa Domnului diferite imagini;
- dialog pe tema rolului Bisericii într-o co-
munitate;
- vizitarea unei biserici;
- participarea la slujbe religioase.
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să identifice principalele virtuţi creştine - lectura/povestirea unor fapte ale lui Isus;
din faptele şi învăţăturile lui Isus - dezbatere în grup pe tema învăţăturilor lui
Isus: a asculta, a ierta, a fi darnic, a iubi pe
aproapele nostru, a spune adevărul;
- exerciţii de formularea unor rugăciuni;

Religie – Cultul catolic – Clasa a II-a 7


4.2 să descrie îndatoririle creştine specifice - dialog pe tema consecinţelor unui com-
vârstei portament negativ;
- studiu de caz;
- exerciţii de evaluare a consecinţelor unei
decizii proprii şi a răspunderii personale.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi
convingeri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
5.1 să înţeleagă că iubirea lui Isus se ma- - povestirea unor evenimente biblice care
nifestă faţă de toţi oamenii atestă iubirea şi ajutorul lui Isus faţă de toţi
oamenii (creştini şi necreştini);
- jocuri de rol;
5.2 să descrie caracteristici specifice altor cre- - organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai
dinţe şi convingeri religioase altor culte;
- organizarea de vizite la lăcaşuri de cult ale
altor culte;
- dialog pe tema unor obiceiuri specifice altor
culte;
5.3 să manifeste interes şi respect faţă de - organizarea de acţiuni în comun cu elevi ce
persoane aflate în situaţii dificile sau aparţin altor culte: acţiuni de caritate, con-
colegi ce aparţin altor confesiuni cursuri cu tematică religioasă, serbări şco-
lare.

CONŢINUTURI

I. Dumnezeu Creatorul şi Tatăl meu


1. Din nou la şcoală
2. Dumnezeu este Creatorul şi tatăl meu
3. Sunt fiul lui Dumnezeu
4. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru darurile sale
5. Dumnezeu mă iubeşte
6. Dumnezeu nu mă lasă singur
7. Vorbesc cu Dumnezeu
8. Dumnezeu are prieteni
II. Isus vine la noi
1. Îl aşteptăm pe Domnul
2. Sfânta Maria, Mama lui Isus
3. Sa născut Mântuitorul
4. Crăciunul
III. Isus Învăţătorul meu
1. Isus mă învaţă să ascult
2. Isus mă învaţă să mă rog
3. Isus mă învaţă săi iubesc pe ceilalţi
4. Isus mă învaţă să iert
5. Isus mă învaţă să fiu darnic
6. Isus mă învaţă să spun adevărul
IV. Isus mântuieşte lumea
1. Isus este bun
2. Isus face minuni
3. Isus la ultima Cină
4. Isus este Salvatorul nostru

Religie – Cultul catolic – Clasa a II-a 8


5. Cristos a înviat şi sa înălţat la cer
V. Biserica Casa Domnului
1. Isus trimite pe Duhul Sfânt
2. Duminica este Ziua Domnului
3. Preotul prietenul lui Isus şi al nostru

Religie – Cultul catolic – Clasa a II-a 9


CLASA A III-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să identifice caracteristici ale lui Dum- - lectura/povestirea unor texte biblice;
nezeu Tatăl manifestate prin Isus Fiul - exerciţii de analiză a caracteristicilor ac-
tivităţii lui Isus: cheamă, eliberează, vindecă
şi mântuieşte, iubeşte pe cei marginalizaţi
etc.;
1.2 să descrie realizarea promisiunilor făcute - dezbatere colectivă pe tema semnificaţiei
de Dumnezeu lui Avram, lui Moise şi po- atributului de Mântuitor al lui Isus;
porului lui Israel prin Isus - exerciţii de explicare a semnificaţiei Sfintei
Împărtăşanii;
1.3 să înţeleagă Învierea lui Isus ca fundament - dialog pe tema semnificaţiei Învierii lui Isus;
al credinţei creştine - jocuri de rol;
- exerciţii de prezentare şi analiză a obice-
iurilor şi tradiţiilor legate de Sărbătoarea
Învierii lui Isus.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să construiască, oral şi scris, texte scurte - exerciţii de utilizare a termenilor religioşi
cu conţinut moral-religios învăţaţi în diferite contexte;
- realizarea de compuneri cu subiect religios
pe baza unui suport vizual sau a unui şir de
întrebări;
2.2 să manifeste interes pentru lectura unor - lectura unor texte cu specific religios din
povestiri cu subiect religios literatura pentru copii;
- realizarea de jurnale de lectură.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să înţeleagă semnificaţia creştină a unor - lectura unor texte biblice;
elemente biblice: principalele rugăciuni, - exerciţii de explicare a rolului şi importanţei
adevăruri de credinţă, cele şapte sacra- textelor biblice în viaţa unui creştin;
mente, cele zece porunci
3.2 să definească principalele caracteristici ale - dialog pe tema rolului Bisericii ca fami-
Bisericii ca tip de comunitate lie/comunitate care ascultă Cuvântul lui
Dumnezeu, celebrează Sfânta Euharistie,
trăieşte în fraternitate şi în slujirea aproa-
pelui;
3.3 să înţeleagă importanţa ascultării Cuvân- - exerciţii de identificare a unor similitudini
tului lui Dumnezeu ca izvor principal al de mesaj între icoană, text biblic şi text
cunoaşterii mesajului creştin liturgic;
- participarea la slujbe religioase.

Religie – Cultul catolic – Clasa a III-a 10


4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să descrie viaţa Sfintei Maria Fecioara ca - lectura de texte biblice;
model de comportament creştin - exerciţii de caracterizare a Sfintei Maria
Fecioara;
- dialog pe tema evenimentelor şi încercărilor
dificile din viaţa Sfintei Maria;
- exerciţii de explicare a semnificaţiei sărbă-
torilor creştine de Sfânta Maria;
4.2 să înţeleagă semnificaţia sacramentului - exerciţii de explicare a rolului şi
spovezii ca iertare a păcatului caracteristicilor sacramentului spovezii;
- joc de rol;
- dezbatere colectivă pe tema păcatului;
4.3 să conştientizeze semnificaţia condiţiei de - dialog pe tema Botezului ca modalitate prin
“fiu al lui Dumnezeu” al fiecăruia care fiecare devine fiu al lui Dumnezeu.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi
convingeri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
5.1 să înţeleagă necesitatea manifestării res- - analiza unor parabole biblice;
pectului faţă de alte credinţe, rase, culturi, - dialog pe tema iubirii de sine şi a iubirii
în conformitate cu modelul lui Isus aproapelui;
5.2 să accepte faptul că şi alte comunităţi - exerciţii de identificare a caracteristicilor
religioase sunt purtătoare de valori principale ale altor confesiuni religioase;
- exerciţii de stabilire a asemănărilor şi
deosebirilor dintre propria confesiune şi alte
confesiuni.

CONŢINUTURI
I. Dumnezeu izvorul fericirii
1. Iartăne, Doamne!
2. Dumnezeu este Tatăl nostru
3. Dumnezeu este Creatorul şi Stăpânul tuturor lucrurilor
4. Dumnezeu vrea să trăim fericiţi
5. Dumnezeu ne cunoaşte şi se îngrijeşte de noi
6. Prin Botez devenim fiii lui Dumnezeu
7. Dumnezeu nea creat liberi
II. Emanuel Dumnezeu este cu noi
1. Dumnezeu ne promite un Salvator
2. Dumnezeu o alege pe Maria ca Mamă a lui Isus
3. Dumnezeu niL trimite pe Mântuitor
III. Isus niL face cunoscut pe Tatăl
1. Isus ne învaţă săL urmăm
2. Isus este atotputernic ca şi Tatăl său din ceruri
3. Isus ne învaţă să facem voinţa lui Dumnezeu
4. IubiţiL pe Dumnezeu şi iubiţivă unii pe alţii
5. Isus ne învaţă să iertăm
6. Isus ne învaţă să iubim adevărul
7. Isus ne spune: Fericiţi cei curaţi cu inima

Religie – Cultul catolic – Clasa a III-a 11


8. Isus ne spune: Păcatele îţi sunt iertate
IV. Isus mântuieşte lumea
1. Patima, moartea şi învierea lui Isus
2. În Sfânta Împărtăşanie Isus ne dă Trupul şi Sângele Său
3. Isus se înalţă la Tatăl
V. Isus trimite pe Duhul Sfânt
1. Coborârea Duhului Sfânt
2. Cei care îl urmează pe Isus vor ajunge în cer
3. Îţi mulţumim, Doamne!

Religie – Cultul catolic – Clasa a III-a 12


CLASA A IV-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să-l definească pe Dumnezeu drept - lectura unor texte biblice;
Creator şi Părinte, iar pe Isus ca Ema- - dezbatere colectivă pe tema creării lumii de
nuel/Dumnezeu cu noi către Dumnezeu;
- exerciţii de prezentare a lui Isus ca Întrupare
a cuvântului lui Dumnezeu;
1.2 să înţeleagă semnificaţia Alianţei ca re- - lectura biblică;
laţia lui Dumnezeu cu poporul său - dialog pe tema istoriei patriarhilor ca istorie
a alianţelor şi Noua Alianţă încheiată de
Isus.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să utilizeze corect termenii religioşi în- - identificarea, în textele biblice, a termenilor
văţaţi în diferite contexte sinonimi, cu sens propriu/figurat;
- elaborarea de texte cu subiect religios sau
nereligios în care să utilizeze termenii în-
văţaţi;
2.2 să identifice ideile principale dintr-un text - exerciţii de alcătuire a planului de idei a unui
religios şi să construiască rezumatul tex- text religios dat;
tului pe baza planului de idei - exerciţii de dialog pe baza unui plan de idei.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să identifice principalele caracteristici ale - dialog pe tema specificului Bibliei: structură,
Bibliei cărţi componente, deosebirile dintre Vechiul
Testament şi Noul Testament;
- exerciţii de folosire a sumarului şi de iden-
tificare a unor texte în Biblie;
3.2 să descrie evenimente din istoria Patriar- - lectura unor texte biblice;
hilor şi perioada Profeţilor - exerciţii de analiză a cauzelor dezbinării
regatului lui Israel;
- dialog pe tema semnificaţiei mesajului Pro-
feţilor biblici;
- jocuri de rol, dramatizare;
3.3 să înţeleagă semnificaţia venirii lui Isus în - exerciţii de identificare a coordonatelor spa-
trecerea de la Legea Veche la Legea Nouă ţiale şi temporale ale evenimentelor biblice
studiate;
- exerciţii de analiză a contextului venirii lui
Isus în istoria poporului său.

Religie – Cultul catolic – Clasa a IV-a 13


4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să conştientizeze importanţa libertăţii în - lectura de texte biblice: exilul, întoarcerea la
viaţa unui bun creştin Ierusalim;
- dezbatere colectivă pe tema importanţei şi
formelor de manifestare a libertăţii în viaţa
oamenilor;
- studiu de caz;
4.2 să identifice virtuţi creştine şi păcate în - exerciţii de analiză a unor evenimente bi-
analiza comportamentului personajelor bi- blice referitoare la faptele regilor, profeţilor,
blice studiate apostolilor, minunile lui Isus;
- dialog pe tema semnificaţiei păcatului ca
despărţire de Dumnezeu.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi
convingeri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
5.1 să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi - studii de caz pe următoarele teme: iertare,
atitudini moral/religioase manifestate în solidaritate, colaborare, competiţie;
diferite contexte - exerciţii de rezolvare a unor situaţii con-
flictuale din clasă, grupul de prieteni;
- jocuri de rol;
5.2 să descrie obiceiuri şi tradiţii specifice - lectura unor lucrări bibliografice pe tema
altor culte dată;
- organizarea de întâlniri şi discuţii cu re-
prezentanţi ai altor culte.

CONŢINUTURI

Vechiul Testament
I. Dumnezeu creează lumea prin iubire
1. Ce este Biblia sau Sfânta Scriptură?
2. Dumnezeu creează lumea
3. Oamenii pierd Paradisul. Cain şi Abel
4. Noe şi potopul
II. Istoria Patriarhilor o istorie a alianţelor
1. Abraham părintele celor ce cred în Dumnezeu
2. Iosif şi fraţii săi
3. Chemarea lui Moise
4. Prima noapte de Paşti. Trecerea Mării Roşii
5. Călătoria prin pustiu şi Alianţa
6. Ţara făgăduinţei: Canaan
7. Iosua, Ghedeon şi Samson
8. Primii regi ai lui Israel: Saul, David şi Solomon
9. Dezbinarea regatului lui Israel
III. Profeţii o vestesc pe Maria
1. Ilie profet al Regatului de Nord
2. Profeţii Isaia şi Ieremia
3. Ezechil un profet din vremea exilului

Religie – Cultul catolic – Clasa a IV-a 14


4. Întoarcerea la Ierusalim
Noul Testament
I. Isus Întruparea cuvântului lui Dumnezeu
1. Isus este Mesia
2. Ioan Botezătorul. Botezul lui Isus
3. Isus alege doisprezece apostoli
4. Minunile săvârşite de Isus
5. Pildele lui Isus (Fiul risipitor, Samariteanul milostiv)
II. Isus încheie Noua Alianţă
1. Cina cea de Taină
2. Patimile şi moartea lui Isus pe cruce
3. Învierea lui Isus şi înălţarea Sa la cer
4. Prin biserică, Isus este prezent în mijlocul nostru

Religie – Cultul catolic – Clasa a IV-a 15


CLASA A V-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să definească rugăciunea ca mijloc de - formularea şi rostirea de rugăciuni;
dialog cu Dumnezeu - dialog pe tema tipurilor de rugăciuni şi a
rolului acestora în viaţa unui creştin;
1.2 să înţeleagă semnificaţia Sfintelor Sacra- - dialog pe tema semnificaţiei Sfintelor Sa-
mente cramente: semne văzute ale harurilor ne-
văzute dăruite de Dumnezeu, mijloc de re-
laţionare cu Dumnezeu şi cu aproapele nos-
tru, chemare a omului pentru a fi părtaş la
viaţa divină, mijloc prin care Isus acţionează
în lume;
- dialog pe tema importanţei unor sacramente
în viaţa creştină.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să utilizeze corect termenii religioşi ce - exerciţii de identificare a semnificaţiei unor
definesc Sfintele Sacramente în expri- termeni în diferite contexte;
marea orală şi scrisă - utilizarea de glosare, dicţionare, liste de cu-
vinte;
- completarea de rebusuri cu tematică religioa-
să;
- observarea şi comentarea unor imagini şi
texte cu conţinut religios.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să înţeleagă semnificaţia Sfintei Liturghii - dezbateri colective pe tema semnificaţiei
ca centru al vieţii creştine Sfintei Liturghii şi a locului acesteia în sluj-
bele Bisericii;
- participarea la slujbele religioase;
3.2 să descrie principalele caracteristici ale - exerciţii de identificare în Sfânta Scriptură a
Sfintelor Sacramente pasajelor referitoare la sacramente şi comen-
tarea lor;
- dialog pe tema semnificaţiei caracteristicilor
sacramentelor: materii, forme, semne, sim-
boluri, ritualuri, obiceiuri şi tradiţii;
- exerciţii de analiză a istoricului unor sa-
cramente;
- vizionarea de filme sau înregistrări video cu
Sfintele Sacramente.

Religie – Cultul catolic – Clasa a V-a 16


4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să conştientizeze importanţa primirii sfin- - dialog pe tema rolului primirii sacramen-
telor sacramente telor;
- realizarea unor diagrame şi tabele crono-
logice cu momentele în care se primesc
sacramentele;
4.2 să înţeleagă angajamentele ce decurg din - dialog pe tema angajamentelor făcute la
promisiunile făcute la primirea unor sa- botez, chemarea de slujire în Biserică;
cramente - participarea la ceremoniile legate de unele
sacramente.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi
convingeri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
5.1 să descrie elementele specifice ale sacra- - vizitarea bisericilor altor confesiuni;
mentelor la principalele confesiuni creş- - organizarea de întâlniri şi dezbateri cu re-
tine prezentanţi ai altor culte;
5.2 să identifice elemente comune între culte - exerciţii de identificare a caracteristicilor
creştine comune şi a diferenţelor dintre formele sa-
cramentelor la diferite culte;
- dialog pe tema elementelor de unitate dintre
diferite culte.

CONŢINUTURI

I. Introducere în sacramente
1. Scopul omului pe pământ
2. Despre har
3. Despre rugăciune
4. Ce sunt sacramentele? Împărţirea şi rolul lor
5. Semne şi simboluri în liturghie
II. Sacramentele iniţierii creştine
1. Botezul
Instituirea, definiţia, materia şi forma sacramentului
Celebrarea sacramentului
Roadele sacramentului
2. Mirul sau Confirmaţiunea
Istoricul şi importanţa sacramentului
Definiţia, materia şi forma sacramentului
Semnele şi ritualurile sacramentului
Roadele sacramentului

3. Euharistia
Vechea şi Noua Alianţă
Definiţia, materia şi forma sacramentului
Condiţii pentru a primi Sfânta Împărtăşanie
Sfânta Liturghie. Liturghia cuvântului şi Liturghia euharistică
III. Sacramentele de vindecare
1. Pocăinţa sau Spovada
Religie – Cultul catolic – Clasa a V-a 17
Păcatul şi consecinţele sale în viaţa omului
Instituirea, definiţia, materia şi forma sacramentului
Condiţiile necesare pentru celebrarea sacramentului
Ritualul sacramentului
2. Maslul sau ungerea bolnavilor
Definiţia, materia şi forma sacramentului
Celebrarea şi roadele sacramentului
IV. Sacramentele de slujire a comunităţii
1. Preoţia
Întemeierea, definiţia, materia şi forma sacramentului
2. Căsătoria
Definiţia, materia şi forma sacramentului
Scopul căsătoriei. Datoriile celor căsătoriţi
V. Despre sacramentalii

Religie – Cultul catolic – Clasa a V-a 18


CLASA A VI-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să înţeleagă semnificaţia creştină a Celor - lectură din Biblie;
zece porunci - dezbatere colectivă pe tema semnificaţiei
Celor zece porunci: semn al iubirii lui
Dumnezeu faţă de oameni şi nu elemente de
constrângere, temelie a raporturilor omului
cu Dumnezeu şi cu semenii;
- exerciţii de analiză a Celor zece porunci prin
prisma poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi
faţă de semeni, instaurată de Isus;
1.2 să conştientizeze importanţa respectării - dialog pe tema semnificaţiei Zilei Domnului
Zilei Domnului în viaţa creştinului în Sfânta Scriptură şi a modului de sfinţire a
acesteia.
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să diferenţieze între sensul propriu şi sen- - utilizarea de glosare, dicţionare, enciclo-
sul figurat al unor termeni biblici pedii;
- completarea şi crearea de rebusuri pe teme
date;
- exerciţii de utilizare a unor termeni religioşi
în diferite contexte, cu diferite sensuri;
2.2 să identifice caracteristicile metaforei şi - exerciţii de analiză comparativă a unei pa-
parabolei biblice rabole/metafore literare şi a uneia din Biblie.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să analizeze învăţăturile creştine transmise - lectura din Biblie;
prin Cele zece porunci - dialog pe tema formelor de manifestare a
Poruncilor lui Dumnezeu în viaţa obişnuită
(în familie, în biserică, în societate);
3.2 să identifice în Sfânta Scriptură şi în texte - studiu de caz: care din personajele biblice,
patristice de referinţă cazuri de respec- sfinţi au respectat/nu au respectat Poruncile
tare/nerespectare a poruncilor lui Dumne- lui Dumnezeu;
zeu - redactarea de compuneri, portrete ale unor
personaje biblice;
- exerciţii de identificare a păcatelor împotriva
Poruncilor lui Dumnezeu;
3.3 să explice semnificaţia Poruncilor Bise- - lectura din Biblie;
ricii ca expresie a grijii acesteia faţă de - exerciţii de analiză a semnificaţiei Porun-
oameni cilor Bisericii: participarea la sacramente,
postul, sărbătorile anului liturgic.

Religie – Cultul catolic – Clasa a VI-a 19


4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să identifice virtuţile creştine cuprinse în - exerciţii de analiză a Celor zece porunci;
Cele zece porunci - dialog pe tema constrângerii/libertăţii de
alegere a respectării/nerespectării poruncilor
biblice;
4.2 să înţeleagă deosebirile dintre normele - redactarea unei liste de reguli pentru cla-
etice contemporane şi poruncile biblice să/comunitate;
- exerciţii de comparaţie între reguli eti-
ce/porunci biblice;
- exerciţii de evaluare a unor situaţii-problemă
din perspectiva respectării poruncilor bibli-
ce/regulilor etice.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi
convingeri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
5.1 să iniţieze şi să participe la pregătirea de - proiectarea şi organizarea de activităţi în
activităţi comune cu copii ce aparţin altor comun (excursii, activităţi de binefacere);
culte
5.2 să identifice principalele etape ale rezol- - jocuri de rol pe tema rezolvării de conflicte;
vării unor situaţii-problemă - exerciţii de argumentare/contraargumentare
a unor opinii, idei;
- studii de caz.

CONŢINUTURI

I. Decalogul. Noţiuni generale


1. Dumnezeu dăruieşte poporului cele zece porunci
2. Isus împlineşte şi perfecţionează cele zece porunci
3. Porunca iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproape
II. Porunca I
1. “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău...”
2. “Să nu mai ai alţi dumnezei afară de mine”
3. Virtuţile teologale: credinţa, speranţa şi iubirea
4. Păcatele împotriva poruncii I
III. Porunca a IIa
1. Numele lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură
2. Păcatele împotriva poruncii a IIa
IV. Porunca a IIIa
1. Ziua Domnului în Sfânta Scriptură
2. Cum sfinţim ziua Domnului
V. Porunca a IVa
1. Familia. Îndatoririle copiilor şi ale părinţilor
2. Biserica mod de organizare. Îndatoririle creştinilor
3. Societatea. Datoriile cetăţenilor faţă de stat şi autorităţi
VI. Porunca a Va
1. Respectul faţă de viaţă
2. Păcatele împotriva poruncii a Va

Religie – Cultul catolic – Clasa a VI-a 20


VII. Porunca a VIa şi a IXa
1. Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
2. Isus ne cere să respectăm trupul. Virtutea curăţeniei
VIII. Porunca a VIIa şi a Xa
1. Isus ne cere să avem grijă de bunuri şi să fim generoşi
2. Respectul faţă de bunurile noastre şi ale apropiaţilor
3. Păcatele împotriva poruncii a VIIa şi împotriva poruncii a Xa
IX. Porunca a VIIIa
1. Adevărul şi minciuna. Isus ne cere să fim sinceri
2. Respectul pentru onoarea aproapelui
3. Păcatele împotriva poruncii a VIIIa
X. Poruncile Bisericii
1. Sărbătorile anului liturgic
2. Rolul postului în viaţa creştinului
3. Participarea la sacramente
XI. Fericirile

Religie – Cultul catolic – Clasa a VI-a 21


CLASA A VII-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să definească Biserica drept popor al lui - analiza comparativă a rolului Bisericii în
Dumnezeu, însufleţit de Duhul Sfânt şi primele veacuri/în societatea contemporană;
călăuzit de păstori sufleteşti - vizionarea de filme didactice pe tema istoriei
Bisericii;
1.2 să recunoască în răspunsul Bisericii Ca- - dezbatere colectivă pe tema planului lui
tolice la întrebările existenţiale o dovadă a Dumnezeu de mântuire a oamenilor: etape,
existenţei unui plan divin în istorie, de semnificaţie.
iubire şi mântuire al cărui moment decisiv
este Isus Cristos
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să definească în mod adecvat conceptele - exerciţii de identificare a sensului corect al
referitoare la istoria Bisericii unor termeni religioşi din liste de definiţii;
- alcătuirea de glosare cu noţiuni de isto-
rie/istoria Bisericii;
- utilizarea de dicţionare, enciclopedii;
2.2 să utilizeze corect termeni religioşi - redactarea de compuneri, studii pe teme
învăţaţi în elaborarea de compuneri şi biblice date;
studii pe teme date - exerciţii de diferenţiere a sensului cla-
sic/actual al unor termeni religioşi.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să descrie evenimentele importante din - realizarea de cronologii cu principalele eve-
istoria Bisericii în primele veacuri nimente din perioada de început a Bisericii;
- lectura şi analiza unor texte istorice refe-
ritoare la evenimentele studiate;
- dialog pe tema cauzelor persecuţiilor creş-
tinilor din primele veacuri;
3.2 să înţeleagă consecinţele Marii Schisme în - realizarea unor studii documentare despre
istoria creştinismului Marea Schismă şi epoca Reformei;
- exerciţii de ierarhizare a cauzelor eveni-
mentelor studiate;
- dialog pe tema libertăţii religioase;
- utilizarea de hărţi, atlase, enciclopedii;
3.3 să descrie aspecte specifice istoriei Bise- - realizarea de biografii şi portrete ale unor
ricii locale personalităţi din istoria Bisericii locale;
- studiu de caz: Viaţa şi activitatea lui…;
- organizarea de vizite la diferite obiective
religioase care prezintă o importanţă deose-
bită pentru istoria Bisericii locale.

Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 22


4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să evalueze consecinţele abaterii de la - jocuri de rol;
normele de conduită creştină - studii de caz pe tema abaterii de la norme;
4.2 să aprecieze importanţa Sfinţilor Părinţi şi - lectura din Biblie;
a modelelor spirituale din istoria Bisericii - elaborarea de liste de bibliografii, proiecte
personale pe tema istoriei Bisericii;
- studii de caz.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi
convingeri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
5.1 să conştientizeze importanţa apartenenţei - participarea la întâlniri ecumenice;
la Biserica universală concomitent cu - dezbatere pe tema semnificaţiei Bisericii
individualitatea conferită de propria con- universale;
fesiune - vizitarea de obiective religioase aparţinând
altor confesiuni;
5.2 să înţeleagă că scopul unei vieţi autentic - dialog pe tema modalităţilor de comuniune
religioase este comuniunea deplină cu cu cei ce aparţin altor culte religioase.
Dumnezeu şi cu semenii

CONŢINUTURI

I. Bicerica în primele veacuri


1. Biserica din Ierusalim (mediul iudaic şi rusaliile)
2. Persecuţiile şi răspândirea Bisericii. Petru şi Paul
3. Persecuţiile din primele veacuri
4. Biserica primeşte libertatea. Edictul de la Milano
5. Conciliile ecumenice de la Niceea şi Constantinopol
6. Conciliile ecumenice de la Efes şi Calcedon
II. Biserica în Evul Mediu
1. Schisma Bisericii Orientale
2. Ereticii şi Inchiziţia
3. Papii în exil la Avignon. Marea Schismă în Occident
III. Biserica în epoca modernă şi contemporană
1. Wiclef şi Hus premergătorii protestantismului
2. Martin Luther şi Reforma protestantă
3. Calvin Reforma în Elveţia
4. Răspândirea protestantismului
5. Henric al VIIIlea şi anglicanismul
6. Reforma catolică. Papii reformatori şi Conciliul Tridentin
7. Iluminismul şi Revoluţia franceză
8. Cultele neoprotestante
9. Conciliul Vatican I şi II
IV. Organizarea Bisericii catolice locale
1. Catolicismul moldovean la începuturi
2. Înfiinţarea şi organizarea Episcopiei cumanilor, a Episcopiei de Siret şi a Episcopiei de Baia
3. Epoca modernă a catolicismului. Episcopia de la Bacău
4. Vicariatul apostolic al Moldovei
5. Episcopia catolică de la Iaşi
Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 23
CLASA A VIII-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului

Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 24


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să înţeleagă semnificaţia Sfintei Treimi ca - lectură biblică;
element central al credinţei: Dumnezeu - exerciţii de analiză a articolelor Crezului;
Tată-Creator, Dumnezeu Fiul–Mântuitor, - structurarea conţinutului Crezului pe idei
Dumnezeu Duhul Sfânt–Dătător de viaţă tematice;

Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 25


1.2 să definească credinţa ca dar al lui Dum- - exerciţii de analiză a mesajului lui Cristos:
nezeu oferit oamenilor din iubire “Fericiţi cei săraci cu duhul…”;
- lecturarea unor texte semnificative din lite-
ratura religioasă şi/sau filosofică.

Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 26


2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să analizeze semnificaţiile actuale ale - exerciţii de identificare a sensurilor posibile
unor termeni utilizaţi în Sfânta Scriptură ale unor cuvinte: iubire;
- utilizarea de dicţionare, glosare;
2.2 să redacteze scurte comentarii pe baza - exerciţii de analiză pe baza textului;
unor texte din Sfânta Scriptură referitoare - exerciţii de argumentare/contraargumentare
la credinţă pe o temă dată;
- lectură biblică;
- elaborarea unor liste de lecturi.
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să definească Biserica drept comunitate - lectură biblică;
care face cunoscut Cuvântul lui Dum- - exerciţii de analiză a Crezului pe unităţi
nezeu, continuă faptele lui Cristos şi tră- tematice, având ca suport Catehismul;
ieşte prin puterea Duhului Sfânt - comentarea momentelor din istoria Bisericii
în care s-a definitivat Crezul;
3.2 să înţeleagă faptul că structurile bisericeşti - exerciţii de analiză a rolului Bisericii la
sunt forme de slujire autentică faţă de întărirea credinţei;
Dumnezeu şi faţă de comunitate - studiu de caz: Cum se implică biserica în
rezolvarea problemelor comunităţii.
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să înţeleagă şi să interiorizeze învăţăturile - elaborarea de liste cu virtuţile creştine tran-
lui Isus referitoare la virtuţile creştine smise prin învăţăturile lui Isus;
- exerciţii de analiză a unor parabole biblice;
4.2 să conştientizeze faptul că păcatul înseam- - elaborarea de liste cu păcatele capitale co-
nă îndepărtarea credinciosului de Dumne- respunzătoare fiecărei virtuţi identificate;
zeu - exerciţii de definire a păcatelor în sens bi-
blic/în sens comun.
4.3 să înţeleagă necesitatea participării active - dialog pe tema rolului Bisericii într-o co-
la viaţa Bisericii munitate;
- participarea la slujbe bisericeşti;
- organizarea de activităţi comune şcoală-bi-
serică.
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi
convingeri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
5.1 să ilustreze prin exemple concrete rolul - formularea unor rugăciuni pe tema credinţei;
rugăciunii în comuniune - organizarea de activităţi de întrajutorare;
5.2 să înţeleagă principiul universalităţii iu- - realizarea de eseuri pe tema libertăţii cre-
birii lui Cristos şi al chemării lui Dum- dinţei;
nezeu la libertatea credinţei ca elemente - participarea la acţiuni caritative şi ecume-
centrale ale creştinismului nice.

Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 27


CONŢINUTURI

I. Existenţa lui Dumnezeu


1. Există sau nu există Dumnezeu? Creaţia ne vorbeşte despre Dumnezeu
2. Cine este Dumnezeu? Însuşirile lui Dumnezeu
3. Preasfânta Treime
II. Dumnezeu Tatăl
1. Prezenţa lui Dumnezeu în Vechiul Testament
2. Cristos ne vorbeşte despre Dumnezeu Tatăl
3. Un tată care ne iartă şi ne iubeşte (Pilda fiului risipitor)
III. Dumnezeu Fiul
1. Cristos împlinirea profeţiilor mesianice
2. Isus Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Mariei
3. Începutul activităţii publice a lui Isus (botezul, ispitirea, nunta din Caana)
4. Învăţătura şi parabolele lui Isus
5. Isus este atotputernic ca şi Tatăl: minunile lui Isus
6. Patima şi moartea lui Isus. Învierea lui Isus (argumente)
IV. Dumnezeu Duhul Sfânt
1. Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură. Numele, denumirile şi simbolurile Duhului Sfânt
2. Acţiunea Duhului Sfânt în viaţa creştinului
V. Biserica
1. Originea, întemeierea şi misiunea Bisericii
2. Organizarea Bisericii
VI. Omul în drum spre viaţa veşnică Păcatele capitale şi virtuţile opuse lor
1. Mândria / umilinţa
2. Mânia / stăpânirea de sine
3. Desfrâul / curăţia
4. Invidia / bunătatea
5. Lenea / hărnicia
6. Lăcomia / cumpătarea
7. Zgârcenia / generozitatea

Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 28


LISTĂ DE CONŢINUTURI PENTRU CULTUL BIZANTIN (GRECOCATOLIC)

CLASA I
1. Lumea nevăzută. Îngerii
2. Lumea văzută
3. Nunta din Caana
4. Orbul din Ierihon
5. Învierea tânărului din Nain

CLASA a IIa
1. Cain şi Abel copiii primilor oameni
2. Noe prietenul lui Dumnezeu
3. Abraham părintele tuturor credincioşilor
4. Moise şi cele zece porunci
5. David. Rugăciunea psalmilor
6. Maria prietena lui Dumnezeu
7. Buna Vestire
8. Vizita la Elisabeta
9. Prezentarea lui Isus la Templu
10. Sfânta familie în Nazaret. Pierderea şi regăsirea lui Isus
11. Isus mă învaţă să ascult de Tatăl
12. Botezul lui Isus
13. Pilda fiului risipitor
14. Pilda samariteanului milostiv
15. Zaheu
16. Parabola oii pierdute şi aflate
17. Potolirea furtunii. Vindecarea paraliticului. Învierea lui Lazăr
18. Duminica Floriilor
19. Patima şi moartea lui Isus
20. Rusaliile. Misiunea Bisericii

CLASA a IIIa
1. Atributele lui Dumnezeu
2. Cele zece porunci
3. Porunca a IVa
4. Sacramentul Botezului
5. Porunca a Va
6. Porunca I, a IIa şi a IIIa
7. Porunca a VIIa şi a Xa
8. Despre păcat şi iertare
9. Porunca a VIIIa
10. Porunca a VIa şi a IXa
11. Sacramentul pocăinţei
12. Sacrametul Euharistiei
13. Iadul şi Purgatoriul

CLASA a Va
1. Ornate şi obiecte de cult
2. Sfânta Liturghie jertfa nesângeroasă a Noului Testament
3. Părţile principale ale celebrării Sfintei Liturghii
4. Sfânta Liturghie centrul cultului religios

CLASA a VIa
1. Legea şi importanţa ei
2. Vocea conştiinţei; fapte bune, fapte rele
Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 29
3. Învăţătura lui Isus oglindită în exemplul sfinţilor
4. Săl punem pe Dumnezeu pe prim plan în viaţa noastră
5. Rugăciunea în diferite religii şi rugăciunea creştină
6. zi întreagă pentru Domnul
7. Săi iubim pe toţi fără deosebire

CLASA a VIIa
N.B. Capitolul al IVlea tratează Organizarea Bisericii grecocatolice
1. Legea strămăşească a românilor
2. Unirea românilor din Transilvania cu Biserica Romei
3. Rolul Bisericii Române Unite pe toate planurile
4. Martiriul episcopilor
5. Suferinţa Bisericii Române Unite

CLASA a VIIIa
1. Virtutea credinţei
2. Virtutea iubirii
3. Virtutea speranţei
4. Alegerea apostolilor

Religie – Cultul catolic – Clasa a VIII-a 30