Sunteți pe pagina 1din 4

Programa analitic (curruculumul cursului)

Denumirea cursului Drept vamal


Titularul cursului lect. univ. mag. Cau Ion
Ciclul (L-
licena, M-
masterat)
L
Codul
cursului
S.07.O.054.2 !nul "# Semestrul #""
$r. credite 4
Lim%a de
instruire
&om'n(rus
)orma de e*aluare +inal
(E examen, V-
verificare)
,
Ore din -lanul de .n*/m'nt 0
Ore studiu
indi*idual
0
Total ore -e
semestru
020
Facultatea
Economie General
i Drept
Domeniul general
de studii/
specializarea
381.1 Drept
Catedra Drept pulic

Categoria +ormati* a cursului (F-fundamental, G-general, S-de secialitate, !-
s"ci"-umanistic, M-de "rientare ctre alt d"meniu)
S
Categorie de o-/ionalitate a cursului (#- "$ligat"rie, %- "i"nal, L- li$er alegere) O
$umrul ma1im de studen/i care se -ot .nscrie la curs 25
Condi/ii de acces
O%ligatorii
2nsu3irea *oca%ularului 4uridic. Cunoa3terea 3i
.nsu3irea ramurilor de dre-t -u%lic.
&ecomandate
Cunoa3terea literaturii 4uridice de s-ecialitate 3i a
reglementrii 4uridice .n *igoare.
)undamentare
Disci-lina !Drept vamal" este menit s anali5e5e institu/ia ra-ortul 4uridic
*amal de autoritate6 necesar -entru a-licarea -ractic a legisla/iei *amale .n
*igoare6 -entru *iitorii 4uri3ti .ntru -racticarea -rocedurilor de *muire6
a-licare a metodelor de determinare a *alorii .n *am6 -er+ectarea declara/iei
*amale .n detaliu6 -recum 3i -artici-area la controale *amale 3i
re-re5entan/ .n instan/ -e dosare din s+era *amal.
Aprobat la edina catedrei
Drept public,
proces-verbal
nr. 1 din 30.08.2012
Aprobat la Consiliul
Facultii !cono"ie
#eneral i $rept
%$ecanul Facultii&
proces-verbal
nr. din
Aprobat la Co"isia "etodico-tiini'ic
a Facultii !cono"ie #eneral i $rept
nr.(( din (((((((
)e' catedr,
(((((((((((
$ecan, *reedintele
Consiliului
(((((((((((((
*reedintele Co"isiei
((((((((((((((((
$umrul total de ore (-e semestru) din -lanul
de .n*/m'nt
(&-curs te"retic, S-seminar, L-activiti de
la$"rat"r, '-r"iect sau lucrri ractice)
Total C S L P
0 70 70 8 8
1
O%iecti*ele(&e5ultatele
.n*/rii
#iectivul -rinci-al al disci-linei const .n studierea reglementrii 4uridice
*amale .n *igoare -rin -risma at't al as-ectelor teoretice6 c't 3i a celor
-ractice. $ezultatele %nv&rii *or +orma a%ilit/i .ntru cunoa3terea temeinic
al institu/iilor 4uridice *amale -entru -restarea calitati* de asisten/ 4uridic
.n -ractica din domeniul dat.
'n rezultat studen&ii vor do(ndi)
- &"metene de cun"a(tere) s anali5e5e elementele de indi*iduali5are
de determinare a *alorii .n *am 3i a-licarea dre-turilor de im-ort e1-ort.
!-licarea regimurilor *amale.
- &"metene de c"nducere a activitil"r) s con3tienti5e5e im-ortan/a
a-licrii con+orme a legisla/iei *amale .n tim- 3i s-a/iu9 s inter-rete5e
con/inutul normelor legale de natur *amal.
- &"metene de gesti"nare a inf"rmaiei: s e1-lice esen/a a-licrii
normelor 4uridice *amale. !-licarea regimurilor .n tran5ac/iile economice
interna/ionale. Per+ectarea 3i utili5area actelor de -rocedur *amal. S
cunoasc 3i s a-lice eta-ele de declarare *amal.
- &"metene etice) -erce-erea o-ortunit/ilor -e care le o+er
cunoa3terea materiei dre-tului *amal 3i natura ra-orturilor 4uridice ale
su%iec/ilor economici9
&"metene de cercetare: solu/ionarea -ro%lemelor .n sistemul -rocedural al
dre-tului *amal. !-licarea -re*ederilor legislati*e *amale interna/ionale 3i
na/ionale -rin com-ara/ie.
Con/inutul cursului
(materia)
*odulul I. Evolu&ia istoric i structura organelor vamale %n $ep.
*oldova +,/,/-..
*odulul II. /ctivitatea vamal+,/,/-..
*odulul III. Frontiera vamal0 trecerea mr1urilor peste 1rontiera
vamal+3/3/2..
*odulul I3. 4recerea mi5loacelor de transport peste 1rontiera
vamal+3/3/2..
*odulul 3. 6ivrarea mr1urilor0 regimurile vamale+3/3/2..
*odulul 3I. $egimuri vamale suspensive0 cu impact economic+,/,/-..
*odulul 3II. 7ona economic lier0 organizarea activit&ii
acesteia+3/3/2..
*odulul 3III. /ntrepozitele vamale+,/,/-..
*odulul I8. 9er1ec&ionarea vamal+-/-/8..
*odulul 8. 3muirea mr1urilor+-/-/8..
*odulul 8I. :ro;erul vamal+,/,/-..
Total: prelegeri/seminare: 60/30/30
;i%liogra+ia minimal
<rsu #.6 Can/er O.6=agu ".6 Sc>i/e de contri%u/ie la monogra+ia de dre-t
*amal.6 C>i3inu6 200.
Caraiani ?>.6 =anual -entru declara/ii 3i e1-er/ii *amali.6 ,d. Lumina Le16
;ucure3ti6 2000.
Caraiani ?>.6 Diaconu ?.@.6 Te>nici *amale de +acilitare a comer/ului
interna/ional.6 ,d. Lumina Le16 ;ucure3ti6 2007.
=laden. C.6 Dre-t *amal.6 ,d. ,conomic6 ABCuDE3ti6 2000.
&adu ?.6 Dre-t *amal comunitar.6 C>i3inu6 2000.
FGHIJEKKIE LMGNI LIO MEO.F.P. QGRNEENG6 AIMIKEJ 2005D.
SGTBLIN U.A. FGHIJEKKIE LMGNI.6 Q.2004D
VGWMBXBOYE Z.[.6 \ICCB]C^IE RGHIJEKKIE LMGNI.6 _Y. [IMHG6 QIC^NG6
2000D.
\GCCGTING Q.Q.6 PMBG`NBTB [.a.6 FGHIJEKKIE LMGNI.6 _Y. <nitb6
QIC^NG6 2004D.
aMGDGKING A.V.6 \GCCGTING Q.Q.6 FGHIJEKKIE LMGNI.6 _Y. <nitb6 QIC^NG6
2000D.
Codul #amal6 nr. 004c8d"#6 20.07.2000
Codul Contra*en/ional al &= nr. 20e din 24.00.200e
fotr.rea ?u*ernului cu -ri*ire la Tari+ul #amal "ntegrat al &e-u%licii
=oldo*a6 nr. 500 din 04.0e.200c
Legea -ri*ind reglementarea *alutar nr. 28d#" din 20.07.200e
fotr'rea ?u*ernului cu -ri*ire la a-ro%area $omenclatorului =r+urilor al
2
&e-u%licii =oldo*a6 nr.05256 2c.02.2007
fotr'rea ?u*ernului cu -ri*ire la Sistemul "n+orma/ional "ntegrat #amal6 nr.
50 din 0e.05.2007
fotarrea ?u*ernului -entru a-ro%area &egulamentului cu -ri*ire la
acti*itatea ec>i-elor mo%ile ale Ser*iciului #amal nr. 00e din 70.00.200
fotr.rea ?u*ernului -entru a-ro%area &egulamentului cu -ri*ire la
acti*itatea %rogerului *amal 3i a s-ecialistului .n domeniul *muirii6 nr. 02c06
0c.02.2005
fotr.rea ?u*ernului -entru a-ro%area &egulamentului de a-licare a
destina/iilor *amale -re*5ute de Codul *amal al &e-u%licii =oldo*a6 nr.
0040 din 02.00.2005
fotr.rea ?u*ernului des-re a-ro%area &egulamentului -ri*ind
trans-ortarea mr+urilor -rin -osturile *amale interne de control6 nr.7c26
0e.07.2004
fotr.rea ?u*ernului des-re a-ro%area &egulamentului cu -ri*ire la modul
de introducere 3i scoatere a %unurilor de -e teritoriul =oldo*ei de ctre
-ersoanele +i5ice6 nr. 00e5(70.0c.2007
Legea cu -ri*ire la modul de introducere 3i scoatere a %unurilor de -e
teritoriul &e-u%licii =oldo*a de ctre -ersoane +i5ice nr.05c8d#6
20.02.2002
fotr'rea ?u*ernului cu -ri*ire la regulile de origine a mr+urilor6 nr. 05cc6
07.02.2002
fotr'rea ?u*ernului cu -ri*ire la a-ro%area &egulamentului -ri*ind modul
de declarare a *alorii .n *am introduse -e teritoriul &e-u%licii =oldo*a6
nr.00604.05.2002
fotr.rea ?u*ernului -entru a-ro%area &egulamentului -ri*ind modul de
trans-ortare a -roduselor -etroliere im-ortate nr.476 07.04.2002
Legea -ri*ind acordarea de licen/e -entru unele genuri de acti*itate nr. 4508
d#6 70.07.2000
Legea cu -ri*ire la 5onele economice li%ere nr.4408d#6 27.07.2000
$omenclatorul mr+urilor
Legea cu -ri*ire la reglementarea de stat a acti*it/ii comerciale e1terne6 nr.
00708d"#6 e.0.2000
Te>nologiile didactice
8metodele de -redare8.n*/are8cercetare8e*aluare h e1-unere6 inter-retarea
normelor 4uridice6 anali5a -racticii 4udiciare9
8mi4loacele didactice 8 note de curs ale titularului6 cunoa3terea 3i a-licarea
-ractic a -rogramului la calculator i=oldLe1j6 etc.
=odalitatea e*alurii
+inale
e<amen.
Sta%ilirea notei +inale
(-onderea e1-rimat
.n k)
Dou teste -e -arcursul semestrului -=>
&eu3ita curent (e*aluarea +ormati*) ,=>
&e5ultatul la e1amen(*eri+icare (e*aluarea +inal) -=>
Tim-ul total (ore -e semestru) al acti*it/ilor de studiu indi*idual -retinse studentului
0. Desci+rarea 3i studiul noti/elor de curs
20
e. Pregtire -re5entri orale
5
2. Studiu du- manual6 su-ort de curs 20 c. Pregtire e1aminare +inal 05
7. Studiul %i%liogra+iei minimale indicate 00 00. Consulta/ii 5
4. Documentare su-limentar .n
%i%liotec
8 00. Documentare -e teren 00
5. !cti*itate s-eci+ic de -regtire
seminar 3i(sau la%orator
00 02. Documentare -e "$T,&$,T 5
. &eali5are teme6 re+erate6 eseuri6
traduceri etc.
00 07. !lte acti*it/i 8
3
7. Pregtire teste6 lucrri de control 00 04. !lte acti*it/i 8
TOT!L ore studiu indi*idual (-e semestru) l 020 ore
Data com-letrii: 70.0e.02 Semntura titularului: mmmmmmmmmmmmmmm
+

S-ar putea să vă placă și