Sunteți pe pagina 1din 119

Miron CIHO

Civilizaia Egiptului greco-roman.


Plutarch Despre Isis i Osiris
CUPRINS:
Motivaie.
CAPIO!U! I: "IA#A R$!I%IOASA A $%IPU!UI &N P$RIOADA %R$CO'
ROMANA.
I.(. Noua i)eolo*ie politicoreli*ioasa.
I. +. Atitu)i,ea clerului.
I. -. Reli*ia .arao,ica tra)iio,al/.
I. 0. 1ei i culte ,oi.
CAPIO!U! II: 2ORMA#IA IN$!$CUA!A A !UI P!UARC3.
CAPIO!U! III: P!UARC34 3I$RO%!I2$!$ i !IM5A $%IP$ANA.
III. (. Autorii *reci i ro6a,i )espre ,atura scrierilor e*ipte,e a,tice.
III. +. Plutarch i li67a e*iptea,a a,tica.
CAPIO!U! I": SURS$!$ !UI P!UARC3.
I". (. I,terpreii ca sursa pro7a7ila.
I". +. !ecturile perso,ale ale lui Plutarch.
CAPIO!U! ": MIU! !UI OSIRIS.
". (. Pro7le6atica 6itului e*iptea, a,tic.
". +. Plutarch i co,ceptul )e 6it.
". -. Mitul ori*i,al )espre Osiris i evoluia lui.
". 0. Mitul lui Osiris relatat )e c/tre Plutarch.
CAPIO!U! "I: MIS$RII!$ i S8R58ORI!$ !UI OSIRIS.
"I. (. Misteriile lui Osiris 9, te:tele .arao,ice.
"I. +. Mor6i,tele lui Osiris i peleri,a;ele.
"I. -. Misteriile lui Osiris 9, De Isi)e.
"I. 0. ipolo*ia cale,)arului 9, $*iptul a,tic.
"I. <. S/r7/torile lui Osiris.
CAPIO!U! "II: $SCAO!O%IA $%IP$ANA &N "I1IUN$A !UI P!UARC3.
"II. (. Noiu,ea )e escatolo*ie.
"II. +. $scatolo*ia .arao,ica.
"II. -. $le6e,te )e escatolo*ie *reaca i ro6a,a.
"II. 0. $le6e,te )e escatolo*ie 9, reli*ia e*iptea,a t=r>ie.
"II. <. Plutarch i escatolo*ia e*iptea,a.
CAPIO!U! "III: CONC!U1II.
CAPIO!U! I?: RADUC$R$A MIU!UI !UI OSIRIS.
CAPIO!U! ?: A5R$"I$RI i 5I5!IO%RA2I$
MOI"A#I$.
Cu toate ca 9, ulti6ele )ece,ii ale secolului ,ostru s'a 6a,i.estat u, i,teres crescut .ata
)e opera lui Plutarch4 at=t Moralia c=t i "itae4 ap/r=,) 6ai ales 9, li67ile e,*le>a i .ra,ce>a4
e)iii 7ili,*ve a),otate4 .oarte pui,e au .ost acele stu)ii care au a7or)at tratatul .iloso.ico'
reli*ios De Isi)e et Osiri)e. $ve,tual4 a,u6ite aspecte ale acestei lucr/ri )e 7/tr=,ee a lui
Plutarch au atras ate,ia cercet/torilor.
Di, pu,ct )e ve)ere e*iptolo*ic4 6erituoase au .ost lucr/rile lui !. Par6a,tier @(A(-B i
h. 3op.,er @(A0C'(A0(B. De alt.el4 acest )i, ur6a autor a reuit4 )up/ ce a str=,s 6a;oritatea
re.eri,elor clasice privi,) reli*ia .arao,ica4 sa o.ere o tra)ucere i co6e,tarii care 6ulta vre6e
au r/6as )e 7a>a 9, literatura )e specialitate. &,sa e:e6plele )i, te:tele .arao,ice s'au 7a>at pe
surse vechi sau u,eori chiar au .ost i*,orate.
e6ele )i, De Isi)e et Osiri)e4 9, a,sa67lul lor4 au .ost reluate 9,tr'o te>a )e )octorat a
lui D. 3a,i. Desi autorul este .ilolo* clasic a reuit sa pre>i,te o utila trecere 9, revista a
pri,cipalelor i)ei .iloso.ico'reli*ioase a7or)ate )e Plutarch. D. 3a,i a 9,cercat4 ,u 9,tot)eau,a cu
succes4 sa pre>i,te i co6e,tarii e*iptolo*ice.
P=,/ 9, 6o6e,tul )e .ata4 )i, pu,ctul )e ve)ere al tii,ei e*iptolo*ice4 si,*ura lucrare
accepta7ila este cea a lui D. %. %ri..iths.
&,sa4 )i, (AEC4 a,ul apariiei 6o,u6e,talei lucr/ri a pro.esorului 7rita,ic4 au .ost
pu7licate te:te ,oi4 iar cele e:iste,te 9, pu7licaiile vechi au .ost retra)use cu co6e,tarii utile.
&, cele )i, ur6a4 )i, pu,ct )e ve)ere al .ilolo*ului clasic i al .iloso.ului4 re6arca7ila este
e)iia 7ili,*va a lui C. 2roi)e.o,)4 care spre )eose7ire )e D. 3a,i ,u se ave,turea>/ pe t/r=6ul
e*iptolo*iei.
Pri, i,ter6e)iul pre>e,tei lucr/ri4 a6 9,cercat sa l/6uri6 o serie )e aspecte ale Mitului
lui Osiris4 s/r7/torile i 6isterele acestuia4 i,=,) co,t )e ulti6ele re>ultate o7i,ute 9, )o6e,iul
e*iptolo*iei si4 pe c=t posi7il4 9, )o6e,iul stu)iilor clasice.
Aceasta i,vesti*aie ,u putea .i reali>ata .ara 7ursele )e stu)iu )e care a6 7e,e.iciat 9,
perioa)a (AA<'(AAA la I2AO'Cairo )i, partea acestei i,stituii. Pe,tru o7i,erea 7urselor4
utili>area valoroasei 7i7lioteci i ,u 9, ulti6a i,sta,/ vi>itarea 6o,u6e,telor .arao,ice le*ate )e
su7iectul lucr/rii4 9i e:pri6a6 6ulu6iri .ostului )irector al I2AO4 Pro.. Dr. Nicolae %ri6a.
-. III.+CCC4 5ucureti.
CAPIO!U! I.
"IA#A R$!I%IOASA A $%IPU!UI &N P$RIOADA %R$CO'ROMANA.
I.(. Noua i)eolo*ie politico'reli*ioasa.
$*iptul .arao,ic va cu,oate o )ec/)ere 9,cep=,) cu 6ile,iul Ii. 3r.4 ceea ce va )eter6i,a
i,va>iile i ocupaiile li7ia,a ,u7ia,a4 assiria,a4 persa,a4 *reco'6ace)o,ea,a si4 9, cele )i, ur6a4
ro6a,a. Desi .iecare )i,tre aceste )o6i,aii pre>e,ta a,u6ite particularit/i4 p=,/ 9, epoca lui
Ale:a,)ru cel Mare $*iptul 9i va pastra4 9, ese,/4 vechile structuri i 6e,talit/i.
&,cep=,) cu a,ul --+ 9. 3r. Societatea .arao,ica va su.eri 6o)i.ic/ri pro.u,)e4 9,sa ,u
pute6 accepta p/rerea co,.or6 c/reia ve,irea *recilor ar .i 9,se6,at s.=ritul civili>aiei e*ipte,e
a,tice.
Schi67/rile care au loc o)at/ cu i,au*urarea )o6i,aiei *reco'6ace)o,ie,e au ca
re>ultat4 pri,tre altele4 .or6area u,ei societ/i ,oi4 cea a i6i*ra,ilor *reco'6ace)o,ie,i4 care vor
)ei,e puterea politica. De ase6e,ea4 a)6i,istraia cu,oate ,oi vale,te4 *reaca )evi,e li67a
o.iciala a tarii4 iar ,oua capitala4 Ale:a,)ria4 )evi,e ce,trul spiritual al lu6ii 6e)ite'ra,ee,e4
.ii,) 9, pri,cipal )e ese,/ *reaca.
ChFra 967raca o7iceiuri i 6e,talit/i *receti4 )ar acestea su,t 6ai puti, pre*,a,te
co6parativ cu Ale':a,)ria4 re*iu,ea Deltei i a 2aGGu6'lui.
Di, a,ul -C 9. 3r.4 o)at/ cu ocupaia ro6a,a4 statutul $*iptului se va schi67a
co,si)era7il4 )eve,i,) o provi,cie )epe,)e,ta )irect )e 96p/rat.
&,c/ )i, e:tele Pira6i)elor se )espri,)e i)eea sacrali>/rii puterii re*ale. 2arao,ii erau
socotii .iii i succesorii >eilor. Ca atare4 suvera,ul 9, via'ta era repre>e,ta,tul )ivi,it/ii pe
p/6=,t4 respectiv 3orus. Dup/ 6oarte .arao,ul se i)e,ti.ica cu >eul !u6ii )e Apoi4 Osiris.
Suvera,ul era u, i,ter6e)iar 9,tre >ei i p/6=,te,i4 co,)uc=,) teritoriul i supuii 9,
co,.or6itate cu Maat. Cei care'l vali)au pe .arao, )rept succesor al >eilor erau repre>e,ta,ii
clerului. $i au ;ucat rolul hot/r=tor 9, recu,oaterea o.iciala a lui Ale:a,)ru cel Mare ca re*e al
$*iptului )e Sus i )e Dos. Pro7a7il4 vestitul co,)uc/tor )e oti a .ost 9,coro,at )up/ vechiul
ritual e*iptea,. &, calitatea lui )e suvera, le*iti6 al celor Doua ari i pri, ur6are .iu al
>eului A6o, a .ost pri6it )e preoii te6plului )e la SiHa4 a)6is 9, sa,ctuar4 ceea ce ,u era
per6is u,ui 6uritor )e r=,).
Ptole6eu4 .iul lui !a*os4 c=,) era 9,c/ satrap al $*iptului4 se 7ucura )e 7u,/voi,/
preoilor4 )atorita piet/ii perso,ale i a *e,ero>it/ii sale .ata )e >eii $*iptului. &, a,ul -C< 9. 3r.4
c=,) va .i 9,coro,at re*e i va 9,te6eia o ,oua )i,astie4 cea ptole6aica4 clerul i'a recu,oscut
autoritatea le*iti6a asupra 9,tre*ii tari. De la Ptole6eu $pipha,es cere6o,ia 9,coro,/rii va avea
loc )i, ,ou 9, vechea capitala reli*ioasa a $*iptului4 Me6phis4 iar actul 9, si,e ,u va 9,se6,a o
e*iptia,i>are a puterii. Co,.or6 Decretelor )e la Ca,opus i Me6phis4 )i, a )oua ;u6/tate a
secolului III 9. 3r.4 statuile suvera,ilor au .ost plasate 9, te6plele e*ipte,e4 .ii,) o7iectul u,or
activit/i cultice.
"echea i)eolo*ie .arao,ica a r/6as 9, ese,/ ,eschi67ata. Re*ele 9i asu6a o7li*aiile
cultice4 9i e:ercita calitatea )e st/p=, al Maat'lui pri, asi*urarea proteciei re*atului i a
locuitorilor sai. Pe l=,*/ aceasta )octri,a veche4 potrivit c/reia .arao,ul era u, *ara,t al or)i,ii
u,iversale4 )ar i al sta7ilit/ii propriului re*at4 apare o ,oua i)eolo*ie )e ori*i,e *reaca. &, epoca
co,stituirii statelor ele,istice a .ost ela7orata o ,oua i6a*i,e a re*alit/ii )e c/tre .iloso.ii *reci4
su7 i,.lue,ta stoicis6ului.
Aceasta schi67are a .ost 6arcata )e perso,alitatea i cariera lui Ale:a,)ru cel Mare.
Ast.el4 suvera,ul repre>e,ta 9,car,area tuturor virtuilor4 9,truchip=,) ;ustiia4 vite;ia4 .ila,tropia4
pietatea care'i co,.ereau ori*i,ea )ivi,a.
Pri, ur6are4 9,cep=,) cu secolul III 9. 3r.4 pe teritoriul $*iptului e:istau )oua i)eolo*ii
co6ple6e,tare. U,a era )e ese,/ .arao,ica4 a)ic/ re*ele era *ara,tul echili7rului lu6ii4 i)ee
e:pri6ata 9, special 9, te:tele te6plelor. Cealalt/ era )e ,atura *reaca4 co,.or6 c/reia suvera,ul
era posesorul tuturor virtuilor4 ceea ce 9i */sete e:presia 9, cultul re*al4 .ii,) 9, str=,sa le*/tur/
cu propa*a,)a re*ala4 care se 6a,i.esta pri, i,ter6e)iul: epitetelor o.iciale a)optate )e c/tre
suvera,4 ele6e,telor ico,o*ra.ice speci.ice i scrierilor cu caracter propa*a,)istic.
&, epoca i6periala propa*a,)a era 6ai puti, ,ecesara )atorita .aptului ca ce,trul puterii
se situa 9, a.ara *ra,itelor $*iptului4 iar suvera,ii 9i ./ceau rareori apariia 9, aceasta provi,cie.
I.+. Atitu)i,ea clerului.
$poca *reco'ro6a,a cu,oate schi67/ri treptate ale statutului clerului4 care 9, cele )i,
ur6a se tra,s.or6a 9,tr'o cate*orie sociala rese6,ata 9, .ata ,oilor st/p=,i ai $*iptului4 respectiv
ro6a,ii.
!a vre6ea cuceririi 6ace)o,e,e clerul repre>e,ta 9,c/ o casta 7i,e or*a,i>ata4 .ii,)4 9,
*e,eral4 co,si)erat )ei,/torul puterii i 6ai ales al 9,elepciu,ii. De re*ula4 se poate co,stata
ca la s.=ritul secolului I" 9. 3r. Or*a,i>area i .u,cio,area clerului r/6=, i)e,tice cu cele )i,
epoca .ara'o,ica. e6plele care .u,cio,au 9, calitate )e ce,tre cvasi'auto,o6e erau cele care au
9,cercat sa p/stre>e vechea 6e,talitate .arao,ica pri, i,ter6e)iul te:telor 9,scrise pe pereii lor.
De alt.el4 aceasta te,)i,/ )e i>olare a preoilor a .ost o7servata i )e u,ii autori clasici care au
vi>itat $*iptul.
Reviri6e,tul Me6phis'lui4 9, calitate )e cea )e'a )oua capitala a $*iptului4 a atras
)up/ si,e i co,soli)area po>iiei .a6iliilor )e 6ari preoi ai >eului Ptah4 ceea ce caracteri>ea>/
pri6a ;u6/tate a secolului III s.=rsitul secolului I 9. 3r. Preoii au 9,)epli,it .u,cii sacer)otale4
a)6i,istrative i 6ilitare.
A,ali>=,) situaia clerului )i, )i.erite >o,e ale $*iptului pute6 co,stata o )i.ere,iere
,eta 9,tre statutul i 6o)ul )e viaa proprii u,ui 9,alt .u,cio,ar al u,ui sa,ctuar i6porta,t @ve>i
ca>ul lui Petosiris4 s.=ritul secolului I" 9. 3r.B i statutul u,ui preot )i,tr'u, 6ic te6plu local.
Ale:a,)ru i ur6aii sai au a)optat .ata )e clerul local o atitu)i,e )e tolera,ta4 6ai ales
)atorita .aptului ca acesta repre>e,ta u, spri;i, i)eolo*ic i6porta,t.
O serie )e )ocu6e,te cu6 ar .i: Stela satrapului i 6ai ales
Decretele si,o)urilor @secolul III=,ceputul secolului II 9. 3r.B releva 7u,a'voi,ta ,oilor
st/p=,i ai $*iptului .ata )e reli*ia tra)iio,al/. Marea 6a;oritate a Ptole6eilor a )es./urat o
i,te,sa activitate e)ilitara4 co,strui,)4 6/ri,)4 sau restaur=,) o serie )e lacase )e cult
otui4 pute6 co,stata u,eori o a,u6it/ retice,ta a clerului .ata )e Ptole6ei. Spre
e:e6plu4 o i,scripie 7io*ra.ica a u,ui 6are preot al lui Ptah )i, Me6phis4 )at=,) )i, secolul I 9.
3r.4 9l ,u6ete pe Ptole6eu
?II re*ele io,ie,ilor a c/rui ree)i,a se a.la pe 6alul 6arii *receti.
A,u6ite scrieri cu u, pro,u,at caracter pro.etic4 cu6 ar .i: Cro,ica )e6otica i Satira
olarului4 care au .ost ela7orate4 pro7a7il4 )e preoii )i,
$*iptul )e Sus i )e Mi;loc )i, epoca ele,istica4 6a,i.esta o ostilitate v/)it/ .ata )e *recii
,ecre)i,cioi i suvera,ii lor.
Puterea eco,o6ica a te6plelor repre>e,ta u, pericol pe,tru .arao,ii la*i>i4 care ,'au putut
co,.isca tere,urile >eilor. Si,*ura posi7ilitate )e a .r=,a 967o*/irea clerului superior i
asce,siu,ea acestuia4 a .ost )ese6,area a u,or 9,ali .u,cio,ari re*ali care'i co,trolau ve,iturile
9,cep=,) cu secolul III 9. 3r. Preoii ,u au acceptat o cola7orare ,eco,)iio,at/ cu ,oii st/p=,i ai
tarii4 )esi si,o)ul lor a ce)at 9, .ata suvera,ilor ptole6aici. &, spri;i,ul celor a.ir6ate a)uce6 u,
e:e6plu elocve,t. Decretul )e la Me6phis atesta .aptul ca statuia suvera,ului4 plasata 9, toate
te6plele $*iptului4 ur6a sa .ie a)orata )e e*ipte,iI 6ai 6ult4 )ocu6e,tul 9i cali.ica pe locuitorii
)i, !GJopolis ,ecre)i,cioi )eoarece s'au r/>vr/tit 96potriva t=,/rului .arao,4 Ptole6eu "
$pipha,es.
Cu si*ura,/4 repre>e,ta,ii clerului s'au supus ,oii puteri )i, co,si)ere,te eco,o6ice.
&,cep=,) cu secolul II 9. 3r. Se co,stata o oarecare 9,cor)are 9,tre cler i putere4 6otiv
pe,tru care Ptole6eii au acor)at o serie )e 7e,e.icii 9, .avoarea te6plelor. Decretul )e la
Me6phis 6e,io,ea>/ plata u,or co,tri7uii re*ale la a)resa te6plelor4 care au .ost a6=,ate p=,/
atu,ci )i, cau>a pro7le6elor i,ter,e )atorate 6orii lui Ptole6eu I" Philopator.
De ase6e,ea4 9, ti6pul secolului II 9. 3r. 2arao,ul a re,u,at )e 6ai 6ulte ori la
str=,*erea u,or i6po>ite i ta:e. &, acest co,te:t4 9,tre (+('
((K 9. 3r.4 au .ost e6ise o serie )e or)o,a,e ale lui Ptole6eu "III
$uer*etes II pri, i,ter6e)iul c/rora te6plele au .ost scutite )e i6po>itele a,terioare
)atorate puterii4 *ara,t=,) 9, acelai ti6p )reptul clerului )e a'i a)6i,istra )o6e,iile sacre.
Politica co,ciliatoare a Ptole6eilor .ata )e repre>e,ta,ii te6plelor se )atora u,or 6ic/ri
)e protest. Ast.el4 9,cep=,) cu a,ul +CL 9. 3r.
%recii au .ost alu,*ai )i, he7a )e u, e*iptea, pe ,u6ele )e 3ar6aJhis4 acesta )i,
ur6a .ii,) 9,coro,at ca suvera, al re*iu,ii. I,scripiile 9i recu,osc calitatea )e .arao,4 ilustrata i
)e .ra>a 3ar6aJhis cel care tr/iete ve,ic4 9,)r/*it )e Isis i )e c/tre A6o,raso,ther4 6arele
>eu.
Dup/ ase a,i )e )o6,ie4 9i va succe)a u, alt re*e i,)i*e,4 A,Jh6aJhis4 iar *recii cu
6ari )i.icult/i vor reui4 9, au*ust (KL 9. 3r.4 sa eli7ere>e
he7a pri, i,ter6e)iul *e,e'ralului Co6a,us. Ptole6eu " este recu,oscut )i, ,ou
suvera,4 iar u, )ecret al preoilor )i, Philae4 )i, acelai a,4 a .elicitat .arao,ul pe,tru ca a pus
cap/t a,arhiei.
&,cep=,) cu secolul I 9. 3r. Raporturile )i,tre la*i>i i cler cu,osc ,oi )i6e,siu,i4 care se
vor re.lecta i 9, e:ti,)erea )reptului )e a>il acor)at te6plelor. Pri,cipalele 6otive i,vocate )e
preoi pe,tru acest )e>i)erat au .ost: .aptul ca te6plele a)/posteau i6a*i,ile .a6ililor re*ale i ca
atare cultul era cele7rat 9, .avoarea acestora i 6ai ales e:ti,)erea viole,tei .ata )e l/caurile
s.i,te. Acor)area )reptului )e a>il te6plelor a avut loc 9, i,tervalul AEML'<EML 9. 3r.4 .ii,) vi>ate
cu prec/)ere
hea)elphia i $uhe6eria )i, 2aGGu6. Actul 9, si,e re.lecta o sl/7iciu,e a puterii
la*i>ilor i 9, acelai ti6p o 9,elepciu,e a acestora4 )=,)u'i sea6a ca pot co,trola populaia
,u6ai pri, i,ter6e)iul lacaselor )e cult4 .ata )e care o.er/ co,cesii i6porta,te.
Nu )ei,e6 )ate su.icie,te 9, le*/tur/ cu situaia clerului i a te6plelor )i, epoca i6e)iat
a,terioara cuceririi ro6a,e4 9,sa 6area 6a;oritate a cercet/torilor ,u e:clu)e posi7ilitatea ca
re*i,a Cleopatra
"II sa .i )eter6i,at rui,area clerului i a te6plelor.
Octavia, a co,.iscat tere,urile apari,=,) l/caurilor s.i,te4 ceea ce a )us la pier)erea
auto,o6iei .i,a,ciare a clerului4 )ar le'a o.erit 9, schi67 u, .el )e stipe,)iu6 i6perial care
co,sta 9, *r=u sau 7a,i. &, cel 6ai 7u, ca>4 clerul avea a,sa )e a .olosi4 co,tra u,or su6e
co,si)era7ile4 tere,uri care c=,)va le'au apari,ut. Mai 6ult4 9, a,ul +C ). 3r.4 i)eolo*ul a
)eve,it suprave*hetorul preoi6ii e*ipte,e4 purt=,) titlul )e 6arele preot al Ale:a,)riei i al
9,tre*ului $*ipt.
!i7ertatea te6plelor a .ost co,si)era7il 9,*r/)it/ )atorita .aptului ca au .ost o7li*ate sa
pre>i,te a,ual o evi)e,ta a tuturor preoilor 96preu,a cu averile lor. Dreptul )e a>il a .ost
restr=,s4 iar li7eratea )e a se reu,i pro7a7il a .ost i,ter>isa4 )eoarece4 p=,/ 9, 6o6e,tul )e .ata4
,u cu,oate6 si,o)uri )i, epoca i6periala. Me67rii clerului tre7uiau sa pl/teasc/ a,u6ite su6e
pe,tru a'i e:ercita .u,ciile ecle>iastice4 ceea ce a)ucea 7e,e.icii 9,se6,ate statului ro6a,.
"e,itul preoilor4 )ar i al te6plelor era 6o)est. Preoii au .ost 9, *e,eral re6u,erai pe,tru
cola7orare cu ,oua putere. Ca atare4 te6plele au r/6as u, re.u*iu i u, loc )e p/strare a
tra)iiilor reli*ioase i culturale i,)i*e,e. Casele
"ieii4 care ela7orau pri,cipalele opere teolo*ice4 co,ti,ua sa e:iste4 iar preoii )i, cau>a
.aptului ca i'au pier)ut rolul privile*iat 9, societatea civila s'au re.u*iat 9, lu6ea 6isterioasa a
te6plelor.
I.-. Reli*ia .arao,ica tra)iio,al/
&,/larea u,or sa,ctuare4 9,tre secolele III 9. 3r.
N II ). 3r.4 )e)icate pri,cipalilor >ei ai tarii @3athor4 3orus4 Oh,u64 Isis4 Osiris4 etc.B
atesta4 pri,tre altele4 i vitalitatea reli*iei tra)iio,ale 9, ti6pul st/p=,irii *reco'ro6a,e.
Aceste e)i.icii su,t i 6arturii 9, privi,a te6plelor e*ipte,e4 p/str=,)u'se tra)iia )e
e)i.icare a lor. Apare,t4 u, te6plu ri)icat su7
Au*ustus sau raia, ,u )i.er/ 6ult )e cele )i, ti6pul lui A6e,hotep III sau Ra6ses II4
9,sa o a,ali>a apro.u,)ata ,e )e>v/luie )iversitatea lor.
e6plele su,t co,seci,a 7u,/voi,ei re*ilor la*i>i i a 96p/railor ro6a,i .ata )e reli*ia
e*iptea,a4 9,cep=,) cu Ptole6eu I Soter i p=,/ la
Decius @6i;locul secolului III ). 3r.B. e6plul era co,si)erat a .i o i6a*i,e a lu6ii4 .ii,)
tra,spo>iia arhitecturala a or)i,ii cos6ice4 )ar era perceput i 9, calitate )e casa a >eului4 a)ic/
co,strucia care a)/postea statuia )ivi,it/ii. A .o,)a u, te6plu era echivale,t cu a crea lu6ea
)i, ,ou.
Marile sa,ctuare ale epocii *reco'ro6a,e su,t situate 9, ur6/toarele ae>/ri:
(B De,)era
De,u6ita )e *reciP !ocalitatea este situata pe 6alul vestic al Nilului4 9,tre A7G)os i
!u:or4 .ii,) u,ul )i,tre cele 6ai vechi ce,tre )e cult ale >eiei 3athor. Co6ple:ul arheolo*ic
actual cupri,)e ur6/toarele e)i.icii: .=,t=,ile ro6a,e @situate pe l=,*/ poarta )e ,or) a i,ci,tei
sacre si4 pro7a7il4 )at=,) )i, i,tervalul secolelor III" ). 3r.B4 poarta )e acces )i,spre N. @)ecorat
su7 Do6itia, i raia,B4 6a66isi 'ul ro6a, @locul )e ,atere al >eului4 purt=,) ,u6ele
re*ale ale lui raia, i A,to,i,us PiusB4 6a66isi'ul lui NeJta,e7o I
@cel 6ai vechi e)i.iciu p/stratB4 sa,atoriul @co,struit su7 acelai .arao, autohto,4
cl/)irea .ii,) co,si)erata a avea pute'ri 6a*ico'6e)icaleB4 capela 7arcii sacre @)i, epoca lui
Ptole6eu "III $uer*etes IIB4 lacul sacru4 te6plul >eiei Isis @9,ceput pro7a7il su7 NeJta,e7o I i
ter6i,at )e c/tre
Ptole6eu ? Ale:a,)er IB si4 9, cele )i, ur6a4 6arele te6plu al >eiei
3athor @co,struit 9,tre <0 9. 3r' (L( ). 3r.B.
Pri,tre particularit/ile sa,ctuarului pute6 i,clu)e pre>e,ta u,ui chioc hathoric4 pe
acoperiul te6plului4 )esti,at ritualului u,iu,ii cu )iscul solar4 precu6 i a u,or cripte4
a6e,a;ate pe trei ,iveluri 9, peretele su)ic4 care au servit ca )epo>ite pe,tru o7iecte )e cult i
poate pe,tru arhive.
Cele 6ai i,teresa,te te:te litur*ice au .ost co,sacrate co6e6or/rii 6orii i re,aterii lui
Osiris. Aceasta s/r7/toare4 care s'a cele7rat toa6,a
@S/r7/toarea OhoiaJB )ispu,ea )e u, ritual co6ple:4 i,clu>=,) crearea *r/)i,ii lui
Osiris4 9,6or6=,tarea statuii >eului4 apoi ri)icarea st=lpului );e)4 care si67oli>a re,aterea
)ivi,it/ii.
+B $s,a
!ocalitatea este situata la S. )e !u:or4 pe 6alul vestic al Nilului4 .ii,) ,u6ita )e c/tre
*reci !atopolis. Su7 )o6,ia lui Ptole6eu "I
Philopator @(KC'(0< 9. 3r.B a 9,ceput co,struirea u,ui te6plu )e)icat >eului Oh,u6. Di,
p/cate4 actual6e,te s'a co,servat ,u6ai sala hGpostila4 care )atea>/ )i, a )oua ;u6/tate a
secolului I @i,tervalul )o6,iilor lui Clau)ius i "espasia,B4 )ar su,t vi>i7ile i cartue ale lui
Decius.
!a $s,a4 Oh,u6 avea calitatea )e )ivi,itate creatoare4 .ii,) asociat cu 6ai 6ulte >eie4
6ai ales cu Neith. 2iul lor4 3eQa4 a .ost elo*iat )e te:tele u,ui 6a66isi4 e)i.iciu ast/>i )isp/rut.
Sala hGpostila pose)a 6ulte te:te 6itolo*ice i litur*ice. e6atica pri,cipala a acestora o
repre>e,ta creaia @a)ic/ ri)icarea ceruluiB4 co,.or6 c/reia o6e,irea a .ost 6o)elata )e >eul
olar4 ,/sc=,)u'se pri, i,ter6e)iul celor apte cuvi,te creatoare ale >eiei Neith
-B $).u
Ae>area4 )e,u6ita )e *reci Apollo,ospolis 6e*ale4 este situata la su) )e $s,a4 pe 6alul
". al Nilului. !a +- au*ust +-E 9. 3r.4 9, ti6pul )o6,iei lui Ptole6eu III $uer*etes I4 a avut loc
cere6o,ia .o,)/rii u,ui te6plu )e)icat >eului 3orus4 care ,u a .ost ter6i,at )ec=t 9, <E 9. 3r.
$)i.iciul este cel 6ai 7i,e co,servat te6plu e*iptea, a,tic.
Co,strucia se re6arca pri, e:iste,ta u,or 9,c/peri speciale pe,tru a)/postirea o7iectelor
)e cult i a u,or capele )esti,ate >eilor asociai cu
3orus. C=,)va4 )ispu,ea i )e o 7i7lioteca4 care ,u s'a co,servat4 9,sa te:tele hiero*li.ice
ale salii hGpostile pre>i,t/ i,ve,tarul acesteia. Pereii te6plului au .ost *ravai cu te:te care ,e
.ac cu,oscute 6arile cere6o,ii reli*ioase i ,e o.er/ i,.or6aii privi,) cultele practicate. &, acest
co,te:t4 se re6arca S/r7/toarea victoriei lui 3orus
Cere6o,iile reli*ioase care au avut loc 9, ca)rul acestui a,sa67lu 6o,u6e,tal su,t
e:presii ale i)eolo*iei re*ale e*ipte,e. 3orus a .ost 9,c/ )e la 9,ceputurile civili>aiei .arao,ice
)ivi,itatea protectoare a suvera,ului. "ictoria >eului asupra lui Seth este o i6a*i,e a tri6.ului
re*al asupra .orelor haosului.
S'a presupus ca e*ipte,ii care au ela7orat ritualurile te6plului )e la
$).u au i)e,ti.icat i,a6icul sethia, cu Ptole6eii a.lai la co,)ucere4 atept=,) sosirea lui
3orus cel a)ev/rat4 cel care va eli7era $*iptul )e su7 st/p=,irea str/i,/. Desi pare atractiva4
aceasta ipote>a a .ost co67/tut/.
0B Oo6 O67o
Situat la N. )e Assua,4 pe 6alul estic al Nilului4 O67os este u, a,'sa67lu 6o,u6e,tal
cu u, caracter ,eo7i,uit: te6plul a .ost co,sacrat oi6ului 3aroeris i croco)ilului So7eJ.
&, epoca ptole6aica4 i6porta,ta ae>/rii a crescut: O67os a )eve,it 6etropola pri6ei
,o6e a $*iptului )e Sus4 iar co,strucia te6plului a )e6arat su7 Ptole6eu "I Philo6etor4
ter6i,=,)u'se pe vre6ea Severilor @pri6ele )ece,ii ale sec. III ). 3r.B.
e6plul se co,.or6ea>/ u,ui pla, tra)iio,al4 9,sa totul este )u7lat ast.el: curtea4 sala
hGpostila4 sala s/r7/torilor4 sala o.ra,)elor4 sala
$,ea)ei su,t traversate )e )oua a:e 6e)ia,e4 s/lile veci,e co6u,ica 9,tre ele pri, )oua
pori. Cele )oua sa,ctuare au i,tr/ri separate i ,u co6u,ica 9,tre ele4 iar 9,tre* a,sa67lul
arhitecto,ic este 9,co,;urat )e u, perete )u7lu )e piatra.
Cei )oi >ei4 st/p=,i ai te6plului4 au propria lor .a6ilie )ivi,a: ca atare4 e:ista tria)ele
So7eJ'3athor'Oho,su i 3aroeris'ase,t,e.eret
@Sora cea 7u,aB R Pa,e7taui @St/p=,ul celor Doua P/6=,turiB.
=,/rul >eu Pa,e7taui )ispu,ea )e u, 6a66isi4 )esti,at cere6o,iilor ,aterii )ivi,e.
Siste6ul teolo*ic )e la Oo6 O67o este e:tre6 )e co6ple:.
e:tele i relie.urile care acoper/ pereii te6plului se re.era la litur*hii cultice4 iar ritualul
)i.er/ oarecu6 )e cel al altor te6ple )i, aceeai epoca. &, schi674 co6po>iiile cu caracter
6itolo*ic4 evoc=,) >eii )i,
O67os i le*e,)ele lor4 co,i, )octri,ele o.iciale ce co,stituie theolo*ia speci.ica
te6plului4 9, care se co,.ru,ta i se co6pletea>/ )oua te,)i,e: u,a cu caracter u,iversal i alta
cu caracter local
<B Philae
A,sa67lul 6o,u6e,tal )e la Philae4 )e)icat >eiei Isis4 a .ost e)i.icat 9,cep=,) cu
Ptole6eu II Phila)elphos p=,/ la 3a)ria, i,clusiv4 9,sa a,u6ite vesti*ii )atea>/ 9,c/ )i, ti6pul
)o6,iei lui NeJta,e7o I.
Spre )eose7ire )e celelalte te6ple )i, epoca *reco'ro6a,a4 co6ple:ul )e la Philae i'a
p/strat )e7arca)erul4 precu6 i porticurile )e acces4 ele6e,te i6porta,te ale arhitecturii sacre4
)eoarece statuile )ivi,e au .ost 967arcate pe Nil pe,tru a'i e.ectua voia;ul )e la u, sa,ctuar la
altul.
Pe l=,*/ te6plul pri,cipal al >eiei Isis se 6ai 9,t=l,esc i alte e)i.icii: u, te6plu )e)icat
>eiei 3athor4 altul lui I6uthes @>eul vi,)ec/tor asi6ilat cu *recul AsJlepiosB4 u, te6plu ri)icat
9, o,oarea >eului ,u7ia, Are,s,uphis i 6a66isi'ul u,)e s'a cele7rat ,aterea .iului >eiei Isis4
3arpoJrates. U,ul )i,tre ele6e,tele re6arca7ile ale acestui a,sa67lu este JGosc'ul4 e)i.icat su7
raia,.
e:tele 9,scrise pe pereii te6plui >eiei Isis i 6a66isi'ul ,e o.er/ o i6a*i,e
e)i.icatoare cu privire la atri7uiile acesteia4 recu,oscuta la acea vre6e ca o >ei/ u,iversala.
&, epoca *reco'ro6a,a co6ple:ul a repre>e,tat u, loc )e peleri,a; pe,tru locuitorii
$*iptului4 p/str=,)u'se ,e,u6/rate i,scripii i *ra..iti.
Marile sa,ctuare cu6 ar .i De,)era4 $).u sau Philae erau ce,tre cu o i,te,sa activitate
teolo*ica i cultica4 care au atras ,u6eroi vi>itatori )e pretuti,)e,i. Se pare ca au .ost ca>uri
i>olate4 at=t pe,tru perioa)a *reco'ro6a,a4 c=t i pe,tru etapele a,terioare ale civili>aiei
e*ipte,e. &, 6area lor 6a;oritate te6plele erau 6ici sa,ctuare locale4 care aveau u, cler 6ai
puti, ,u6eros4 la .el ca i ,u6/rul cre)i,cioilor. Papirii *receti ,e i,.or6ea>/ )espre aceste
te6ple i )ispu,erea lor 9, chFra.
Ast.el4 9, or/elul Phila)elphia )i, 2aGGu64 9, ti6pul secolului III 9. 3r.4 au e:istat >ece
te6ple4 care au .ost )e)icate >eilor *reci sau ele,i>ai4 cu6 ar .i Sarapis4 De6eter4 sau chiar
re*i,a Arsi,oe Phila)elphos )ivi,i>ata. Au .ost 9,sa i te6ple ri)icate 9, o,oarea >eilor e*ipte,i
Isis4 hueris4 Pore6a,re @a)ic/ A6e,e6hat IIIBI te6plul )e,u6it 3er6aio, a .ost )e)icat at=t lui
3er6es4 c=t i lui hoth.
&,tr'u, alt or/el )i, 2aGGu64 hea)elphia4 9, ti6pul sec. I 9. 3r.4 au e:istat apte
sa,ctuare4 )i,tre care patru aveau )rept )e a acor)a a>ilI ele au .ost )e)icate >eiei Isis4 lui
3eraJles i >eului croco)il4 P,e.eros.
OerJeosiris4 tot )i, 2aGGu64 cu o populaie )e (<CC )e locuitori4 )ispu,ea 9, sec. II 9. 3r.
De ci,cispre>ece te6ple4 )i,tre care treispre>ece erau )e)icate )ivi,it/ilor e*ipte,e.
&, schi674 la Dush @OGsisB4 9, oa>a Ohar*a4 ,u e:ista 9, i,tervalul secolelor III ). 3r.
Dec=t u, si,*ur te6plu )e piatra.
Aceste e)i.icii ,u aveau )i6e,siu,ile i particularit/ile arhitecturale ale 6arilor
sa,ctuare4 9,sa u,ele )i,tre ele 7e,e.iciau )e u, pla, ori*i,al4 cu6 este ca>ul te6plelor >eului
croco)il )e la Oara,is si
Nar6uthis )i, 2aGGu6.
&, epoca *reco'ro6a,a4 activitatea )es./urat/ )e Casele "ieii 9, ca')rul te6plelor era
)estul )e i,te,sa. I,ve,tarul 5i7liotecii te6plului )i, $).u ,e o.er/ o i6a*i,e asupra activit/ilor
)es./urate )e preoii sa,ctuarului4 pri, i,ter6e)iul te:telor: litur*ice @Cartea )es./ur/rii
cultuluiB4 teolo*ice @A cu,oate toate .or6ele secrete ale >euluiB4 teh,ice @I,struciu,i cu
privire la )ecorarea u,ui pereteB4 astro,o6ice
@Cu,oaterea apariiei perio)ice a astrelorB i cu caracter 6a*ic
@Cartea )e a 9,l/tura )e6o,ul4 )e a 9,)ep/rta croco)ilul4 Cartea )e a prote;a pri,
i,ter6e)iul 6a*iei re*ele 9, palatul sau4 2or6ule )e 9,l/turare a ochiului rauB. U,ele te6ple
co,'ti,eau tratate 6e)icale4 liste *eo*ra.ice @v. P. Du6ilhacB i chiar te:te litera're @v. o 9,v//tur/
prove,ita )e la e7tG,isB
Asa cu6 era )e ateptat4 cucerirea *reaca .ace posi7ila i e:iste,ta u,or ce,tre )e
r/sp=,)ire a culturii4 cu6 ar .i ca>ul 6arilor i,stituii )e la Ale:a,)ria @Museul i 5i7liotecaB4 iar
9, 6etropolele )i, chFra4 i chiar 9, ae>/rile 6ai 6ici4 u,)e au .ost i,stalate co6u,it/i *receti4
s'au creat *i6,a>ii.
$*ipte,ii au avut acces la li67a i cultura *reaca4 arhivele )e la
Nar6uthis4 rece,t pu7licate )e $. 5rescia,i4 .ii,) )ova)a u,ui 7ili,*vis6
@)e6otico'*recescB. Au e:istat situaii 9, care preoii e*ipte,i s'au a)resat propriilor >ei
pri, i,ter6e)iul li67ii *recetiI este ca>ul celor patru i6,uri ale te6plului )e la Nar6uthis4
re)actate 9, secolul I 9. 3r. &, o,oarea >eiei Isis i a .a6iliei sale4 >eul croco)il SoJo,opis i
>eulcopil
A,Jhoes. I,te,ia re)actorului te:telor4 pro7a7il u, preot al te6plului4 era )e a .ace
cu,oscute *recilor4 ,u6ele i 7i,e.acerile >eilor e*ipte,i4 9,sa aceste te:te repre>i,t/ o e:cepie4
)eoarece te6plele vor .i ce,tre 9, care se vor co,serva tra)iiile reli*ioase i culturale4 .ata )e o
cultura *reaca )o6i,a,ta.
&, $poca *reco'ro6a,a4 ca i 9, perioa)ele prece)e,te4 te:tele a,tice au .ost copiate 9,
Casele "ieii. O parte )i,tre te:tele 6itolo*ice sau teolo'*ice ,e su,t cu,oscute pri,
i,ter6e)iul u,or copii tar)iveI este ca>ul Mitului Ochiului Solar4 care s'a co,servat pri,
i,ter6e)iul 6ai 6ultor varia,te )e6otice i a u,ei varia,te 9, li67a *reaca. U, alt e:e6plu este
i Cartea )e a cu,oate 6a,i.est/rile lui Re @P.
5re6,er'Rhi,)B4 copiata 9, secolul I" 9. 3r.4 )e pe u, te:t 6ult 6ai vechi.
Preocup/rile sacer)otale ,u s'au 6/r*i,it ,u6ai la copierea u,or te:te a,tice. &, te6ple s'
a )es./urat o reala activitate teolo*ica4 care i6plica re.lecii asupra 6iturilor4 ,aturii >eilor4
preu6 i ela7orarea u,or ,oi si,te>e4 cu 6e,irea )e a a)apta )i.erite tra)iii4 la particularit/ile
u,ui >eu oarecare. Ast.el4 u, papirus )e la 5erli,4 re)actat 9, )e6otica la s.=ritul secolulu I 9.
3r.4 pre>i,t/ o si,te>a cos6o*o,ica4 o.eri,) lui Ptah rolul ce,tral 9, actul )e creaie4 coro7or=,)
tra)iia 6e6phita cu tra)iia her6opolita,a a celor opt >ei pri6or)iali4 precu6 i cu alte )octri,e.
e:tele cos6o*o,ice )e la $s,a pre>i,t/ o i6a*i,e co6ple:a a actului )e creare a !u6ii
)e c/tre Neith i Oh,u6. !a Oo6 O67o te:tele te6plului .oloseau ,u6eroase tra)iii str/i,e
localit/ii 9, cau>a4 pri, i,ter6e)iul c/rora )ivi,it/ile )e la O67os au .ost 9,corporate 9,
siste6ul heliopolita,. Aceste te:te ,u pot .i privite ca .a,te>ii4 speculaii sau ;ocuri )e cuvi,te4 ci
6ai )e*ra7/ co,stituie re.lecii asupra structurii )ivi,ului i a 6ultiplelor sale .or6e4 .ii,)
9,cerc/ri ale coro7or/rii tra)iiilor 6itice re*io,ale cu tra)iiile u,iversaliste @)up/ A. %ut7u7B.
Acestea )i, ur6a repre>i,t/ u, a,sa67lu )e te6e i ,oiu,i care se re*/sesc 9, .iecare
sa,ctuar @6ai ales 9, te:tele ritualeB i care4 pe 7u,a )reptate4 corespu,) u,or structuri *e,erale
ale reli*iei e*ipte,e.
Aceasta activitate teolo*ica4 care co,serva i re9,,oiete *=,)irea 6itica4 cu,oate o
evoluie aparte4 6ai ales su7 )o6,iile lui Do6itia, si
raia,4 ce re.lecta te,)i,a )e co,servatoris6 a clerului e*iptea,4 care a co,'tri7uit
su7sta,ial la 6e,i,erea li67ii4 *=,)irii i a vechilor tra)iii.
!a 6i;locul secolului " 9. 3r.4 3ero)ot ,ota @II. 0+B ca si,*urii >ei a)orai 9, 9,tre*ul
$*ipt au .ost Isis i Osiris4 ceea ce s'a acce,tuat 9,
$poca *reco'ro6a,a.
Reli*ia $*iptului a r/6as prepo,)ere,t politeista. Divi,it/i ca
3athor4 3orus4 hoth sau So7eJ4 care pose)au 6arile sa,ctuare a6i,tite au atras
,u6eroi cre)i,cioi4 9,sa co,ti,uau sa e:iste i su7 aspectele lor locale4 ca> 9, care cultul lor ,u
se e:ti,)ea 9, a.ara te6plului propriu'>is. &, acest se,s4 vo6 o.eri e:e6plul lui So7eJ cel care4
i,)epe,)e,t )e 6arele sa,ctuar )e la Oo6 O67o4 a .ost a)orat 9,tr'o serie )e te6ple locale4 9,
re*iu,ea 2aGGu64 su7 ,u6e )i.erite4 acestea .ii,) si6ple co,otaii *eo*ra.ice ale >eului4 ast.el:
P,e.eros @Cel cu o .ata a*rea7ilaB la hea)elphia i Oara,isI SoJ,opaios @So7eJ st/p=,ul
i,suleiB la SoJ,opeo,esI SoJ,e7tu,is @So7eJ st/p=,ul )i,
e7tG,isB la e7tG,is4 SoJo,opis la Nar6uthis4 SoJa,o7Jo,,is la
5acchias4 etc. Aceste ,u6e tri6it la u,a i aceeai )ivi,itate4 >eul croco)il4 e:pri6=,)
ataa6e,tul a)oratorilor .ata )e o 6a,i.estare particulara a )ivi,it/ii4 respectiv cea )e )ivi,itate
a propriului lor ora.
$:iste,ta u,or culte locale a.late 9, co,ti,ua asce,)e,ta ,u 96pie)icau a.ir6area
a,u6itor )ivi,it/i4 care au preluat atri7utele altor >eiI i,co,testa7il4 Isis a .ost u,a )i,tre aceste
>eie.
Isis a .ost u,a )i,tre vechile )ivi,it/i ale $*iptului4 care 9,cep=,) cu Re*atul "echi a .ost
cu,oscuta 9, calitate )e 6a6a )ivi,a4 aceasta .ii,) .u,cia ei pri6or)iala. otui4 9, u,iversul
reli*ios al $*iptului ea ,u era )ec=t o >ei/ a Deltei. reptat4 ea a .ost i,clusa aproape 9, toate
6arile siste6e reli*ioase ale $*iptului i 6ai 9,t=i 9, ciclul osiriac si
$,ea)a )i, 3eliopolis. &,cep=,) cu 6ile,iul I ea a reuit sa acapare>e aproape toate
.u,ciile 6arilor >eie at=t )i, $*ipt4 c=t i )i, a.ara *ra,itelor saleE(. &,cep=,) cu $poca
Ptole6aica 9, ci,stea ei au .ost e)i.icate 6arile sa,ctuare 5eh7eit el'3a*ar )i, Delta @u,)e
pri6ele e)i.icii se lea*/ )e ,u6ele lui NeJta,e7o IIB i Philae.
1eia 7e,e.icia )e l/cauri )e cult 9, toat/ >o,a "/ii Nilului: la
Assua, @u,)e pose)a u, sa,ctuar co,struit su7 Ptole6eu III i I"B4 la
Deir Sheluit @)ecorat su7 3a)ria, i A,to,i,us PiusB4 la Coptos @u,)e ea este pre>e,ta 9,
te6plul lui Mi, 9, calitate )e sotie )ivi,aB4 la De,)era
@u,)e te6plul ei era 9, i,ci,ta celui )e)icat >eiei 3athorB4 la
3er6opolis4 O:Gr'hG,chos4 Me6phis4 etc.
&, u,ele ca>uri l/caurile ei )e cult erau si6ple capele )e tara4 av=,) u, ,u6/r re)us )e
cre)i,cioi. U,eori4 serviciul cultic era asi*urat )e u, si,*ur preot4 care era 9, acelai ti6p i
proprietarul Isieio,'lui sauI )eci4 Isis 9, a.ara )e te6plele care i'au .ost )e)icate4 era pre>e,ta 9,
ca)rul ,u6eroaselor sa,ctuare ca >eia sG,,aos @asociata4 9, acelai sa,ctuarB.
1eia cu,oate o e:ti,)ere pro*resiva a .u,ciilor4 iar asi6ilarea ei cu 6arile >eie
@3athor4 Neith4 SelQis4 Satis4 Opet4 SeJh6et4 etc.B o tra,s.or6a 9, $poca ptole6aica i ro6a,a 9,
>eia u,iversala. Ca atare4 .ii,) 6a6a lui 3orus4 cea care 9l va prote;a )e Seth4 ea se va 9,car,a 9,
>eia 6a6a. De ase6e,a4 .ii,) sotia lui Osiris4 pe care'l va re9,via4 ea va )eve,i o >ei/ a
6orilor4 protectoare a "ieii )e Apoi. Asi6ilata cu
Re,e,utet4 >eia recoltei4 ea va si67oli>a .ertilitatea p/6=,tului ara7il.
Isis a 9,)epli,it i .u,cia )e protectoare a re*alit/ii4 ast.el )eve,i,) suvera,a >eilor.
Acest caracter u,iversal al >eiei se re*/sete i 9, te:tele *receti4 iar cultul ei se va
r/sp=,)i i 9, a.ara *ra,itelor $*iptului4 ea si67oli>=,)4 9, ochii str/i,ilor4 vechea civili>aie
e*iptea,a.
Situaia lui Osiris este puti, )i.erita. 2ii,) 6ult 6ai cu,oscut la 9,ceput4 rolul sau era
le*at )e cel al re*alit/ii4 iar )up/ tra)iia veche4 el ar .i )o6,it ca re*e al $*iptului. De alt.el4 el a
.ost i >eu al .ertilit/ii4 iar e:tele Pira6i)elor ,i'l pre>i,t/ ca pe u, >eu care a cu,oscut at=t
6oartea4 c=t i re,aterea.
Cel 6ai vechi ora )e cult al sau a .ost pro7a7il 5usiris )i, Delta i )i, Re*atul Mi;lociu4
A7G)os a ;ucat u, rol )e sea6a pri,tre locurile sale cultice4 )eoarece acolo s'ar .i */sit
6or6=,tul sau. S'au co,servat pui,e te6ple care i'au .ost )e)icate4 9,sa a .ost pre>e,t 9,
,u6eroasele sa,ctuare ale altor )ivi,it/i.
&, $poca ptole6aica i ro6a,a u,a )i,tre cele 6ai i6porta,te s/r7/tori reli*ioase se le*a
)e 6oartea i re,aterea lui Osiris @v. 3ero)ot4 II. L+B. &, te:tele e*ipte,e aceasta s/r7/toare a
.ost ,u6ita S/r7/toarea )i, lu,a OhoiaJ4 )eoarece ea a avut loc 9, ti6pul lu,ii a patra a
a,oti6pului i,u,)aiei. Se presupu,e ca aceasta s/r7/toare ar .i .ost 9, str=,sa le*/tur/ cu puterea
re*ala i 6o)alitatea )e tra,s6itere a acesteia.
Caracterul u,iversal al a)or/rii lui Osiris 9, $*ipt4 9, ti6pul $pocii *reco'ro6a,e4 este )at
)e rolul sau 9, cre)i,a .u,erara. 2iecare )e.u,ct avea oca>ia sa )evi,a u, Osiris4 cu co,)iia
)e a .i 9,)epli,it riturile osiriace4 respectiv copierea te:telor )i, C/rile Morilor4 i )epu,erea
statuetelor lui Osiris 9, 6or6i,te4 pe,tru a asi*ura prote;area celui )e.u,ct.
Cu toat/ acestea4 ,u se poate spu,e ca 9, $*ipt se ti,)ea spre 6o,o'teis64 )eoarece
asista6 6ai )e*ra7/ la u, si,cretis6 speci.ic4 pri, i,ter6e)iul c/ruia ,ici o )ivi,itate ,u'i
pier)ea i)e,titatea.
I.0. 1ei i culte ,oi
Cultele *receti au p/tru,s pe teritoriul $*iptului .arao,ic cu 6ult ti6p 9,ai,te )e ve,irea
la putere a Ptole6eilor4 o)at/ cu i,stalarea colo,itilor *reci pe teritoriul Deltei4 9, re*iu,ea
Me6phisului i 9, >o,a
"/ii Nilului4 )i, a )oua ;u6/tate a secolului "II 9. 3r.
Co,.or6 u,ei relat/ri a lui 3ero)ot4 Psa66etiJ I a apelat la 6erce,arii *reci pe,tru
9,l/turarea assirie,ilor4 i,stal=,)u'i 9, pu,ctele strate*ice4 6ai ales )i, >o,a orie,tala a Deltei.
Dup/ 3ero)ot @II4 EK'EAB4 la 9,ceputul secolului "I4 .arao,ul
A6asis a o.erit *recilor oraul NauJratis4 ae>area )eve,i,) o e,clava *reaca pe teritoriul
e*iptea,4 .ii,) a)6i,istrata )e 6a*istrai *reci4 iar locuitorii au practicat propriul lor cult. Aceste
a.ir6aii su,t 9,t/rite pri, )escoperirea vesti*iilor te6plelor Aphro)itei4 3erei )i, Sa6os4 lui
Apollo4 etc.
!a Me6phis4 ele,o'6e6phitii pose)au u, te6plu co,sacrat lui
1eus 5asileus4 iar caro6e6phitii u, te6plu )e)icat lui 1eus )i,
!a7rau,)a.
&, epoca lui 3ero)ot4 se pare ca echivale,tele *receti pe,tru >eii e*ipte,i erau )e;a 7i,e
sta7ilite i su,t )up/ cu6 ur6ea>/: Dio,Gsos S
OsirisI De6eter S IsisI Apollo S 3orusI Arte6is S 5astetI 1eus S A6o,I
Athe,a S NeithI Aphro)ita S 3athorI 3er6es S hothI 3ephaistos S
PtahI Gpho, S Seth4 etc.4 cu e:cepia lui Posei)o, i Dioscuri. Acest siste6 )e
echivale,te a r/6as 9, vi*oare i 9, $poca *reco'ro6a,a.
Nu6ai parcur*=,) )ocu6e,taia papirolo*ica se poate ti )aca u, ,u6e *recesc se
re.erea la )ivi,itatea *reaca sau la echivale,tul ei e*iptea,4 ca atare4 .iecare ca> tre7uie ;u)ecat 9,
particular4 i,=,) co,t )e co,te:t.
!a s.=ritul seccolului I" i 9,ceputul secolului III4 se poate vor7i )e o r/sp=,)ire a
cultelor *receti4 9, special 9, oraele Ale:a,)ria4 Ptole6ais i re*iu,ea 2aGGu64 ca ur6are a
p/tru,)erii 6asive a *recilor 9, $*ipt. &, Ale':a,)ria pri,cipalele culte e:iste,te erau cel al lui
Sarapis4 care 7e,e.icia )e u, i6porta,t sa,ctuar i cel al >eiei Isis4 care avea 6ai 6ulte
sa,ctua're @la capul !ochias4 pe i,sula Pharos4 u,)e su7 ,u6ele )e Isis Pharia era ve,erata 9,
calitate )e protectoare a 6ari,arilor i a ,avi*aieiB.
Stra7o,4 cel care a vi>itat Ale:a,)ria 9, ti6pul lui Au*ustus4 6e,io,a te6plul lui
Posei)o, i Pa,eio,'ul )i, ce,trul oraului @v.
?"II.(CB.
Di,tre cultele *receti4 cele 6ai r/sp=,)ite 9, Ale:a,)ria ele,istica erau cele ale lui
De6eter i Dio,Gsos4 cu toate ca ,u s'a )escoperit te6plul lor. Sa7atorile 9, ci,stea >eiei
De6eter se ,u6eau
hes6ophoria i De6etria. Dio,Gsos4 96preu,a cu 3eraJles4 au .ost co,si)erai str/6oii
)i,astiei ptole6aice4 iar 9,cep=,) cu )o6,ia lui
Ptole6eu II Phila)elphos s'au cele7rat s/r7/tori .astuoase 9, o,oarea lor.
&, or/elele )i, 2aGGu6 @e7tG,is4 hea)elphia4 Oara,is4 Ma*)olaB ei au .ost la .el
ve,erai4 96preu,a cu >eul cavaler trac4 3ero,
Cucerirea ro6a,a ,'a 6o)i.icat acest aspect4 cultele *receti au r/6as 9, vi*oare4 9,sa au
ap/rut spora)ic i o serie )e culte ro6a,e4 cu6 ar .i cele ale lui Iupiter4 3ercule4 Mercur4 etc. Cu
e:cepia lui Iupiter
Capitoli,us4 care 7e,e.icia )e u, te6plu la Arsi,oe4 se pare ca ro6a,ii sta7ilii 9, $*ipt ,'
au practicat cultul altor >ei 9, 6o) o.icial. Ulterior4 a )eve,it cult o.icial i cel al lui A,ti,oos4
.avoritul lui 3a)ria,4 cel care s'a 9,ecat 9, Nil 9, a,ul (-C4 )up/ care a .ost )ivi,i>at
$chivale,te 9,tre >eii ro6a,i i cei e*ipte,i au .ost .oarte rare4 cu6 ar .i ca>ul lui Iupiter'
3a66o,'Oh,u7is4 atestat pri,tr'o i,scripie )escoperita la Philae. Acest .e,o6e, se e:plica pri,
.aptul ca ro6a,ii ,u s'au sta7ilit 9, ,u6/r 6are 9, $*ipt4 iar ele6e,tele *receti ori ele,i>ate au
stat la 7a>a a)6i,istraiei ro6a,e.
%recii i ro6a,ii ,'au e:clus cultele e*ipte,e i ,'au e>itat sa le practice4 9,sa e*ipte,ii ,u
au avut o atitu)i,e po>itiva .ata )e >eii cuceritorilor. Cu toate acestea4 6o)alitatea *reaca )e
repre>e,tare a >eilor a i,.lue,at'o pe cea e*iptea,a.
Pe,tru a e:plica cultul re*al ele,istic este ,ecesar sa su7li,ie6 i,.lue,ta orie,tala i 9,
particular cea ache6e,i)a. &, oraele *receti4 oa6e,ii4 6ori sau vii4 au .ost co,si)erai sacri4
chiar )aca ,u erau >ei4 i ca atare 7e,e.iciau )e 6a,i.est/ri cultice. 2iecare ora 9i arata respectul
.ata )e .o,)atorul )ece)at4 .apt pe,tru care i Ptole6eu I Soter practica la Ptole6ais u, cult al
.o,)atorului @JtistesB. De ase6e,ea4 *e,eralii victorioi puteau 7e,e.icia )e u, cult4 .ii,) ve,erai
9, calitate )e 7i,e./c/tori i eli'7eratori. Ast.el4 9, *=,)irea politica a secolului I" 9. 3r. S'a
)e>voltat i)eea u,or calit/i )ivi,e sau se6i')ivi,e ale e.ilor4 ase6/,ai >eilor @isotheoiB4 .ara a
.i 9,sa co,si)erai >ei.
Ptole6eu I Soter a i,stituit 9, o,oarea lui Ale:a,)ru sacri.icii i ;ocuri *i6,ice4
9,cre)i,=,) practicarea cultului u,ui preot epo,i64 al c/rui ,u6e a servit pe,tru )atarea
)ocu6e,telor *receti4 )ar i )e6otice.
Ptole6eu II Phila)elphos a i,stituit u, cult 9, o,oarea tat/lui )e.u,ct @cultul .ilialB.
Istoricul Cali:e,e @secolul III 9. 3r.B relata 6area procesiu,e )io,isiaca pe care Ptole6eu II a
or*a,i>at'o la Ale:a,)ria 9,
+E(M+EC cu oca>ia celei )e'a treia Ptole6aia4 )esti,ata co,soli)/rii presti*iului )i,astiei 9,
.ata tuturor *recilor4 )eoarece era u, a*F, isolG6pios. Procesiu,ea )io,Gsiaca4 care ataa >eul
Dio,Gsos )e )i,astie4 era 9,c/ o 6o)alitate )e a su7li,ia caracterul )ivi, al re*elui. Ptole6eu II
Phila)elphos a asociat cultului tat/lui sau i pe cel al 6a6ei sale4 5ere,iJe I.
U, alt cult i,stituit )e c/tre Ptole6eu II Phila)elphos a .ost cultul )i,astic4 care se
re.era la >eii .rate'sora @theoi a)elphoiB4 respectiv
Ptole6eu II i Arsi,oe II. Papirusul el'3i7eh (AA atesta acest cult )i,
+E+M(4 chiar 9,ai,te )e 6oartea lui Arsi,oe II4 care a .ost asi6ilata cu
Aphro)ita i a )eve,it su7 aceasta .or6a patroa,a i6periului 6ariti6 al la*i>ilor. Daca
7a>ele cultului )i,astic au .ost puse )e c/tre Ptole6eu II4 i,au*urarea o.iciala a acestuia i se
)atorea>/ lui Ptole6eu I" Philopator.
Cultul i6perial a .ost o co,ti,uare a cultului )i,astic ptole6aic4 )ar cu )i.ere,e ,ota7ile.
Pri, ur6are4 96p/raii pri6elor )oua secole4 9, 6area lor 6a;oritate4 ,'au acceptat4 )ec=t cu
re>erve4 o,orurile a)use persoa,ei lor ca putere )ivi,a. Au*ustus a acceptat o,orurile )ivi,e4 cu
co,)iia ca acestea sa se a)rese>e 9, acelai ti6p i >eiei Ro6ei. Cultul i6perial s'a )e>voltat
rapi) 9, $*ipt4 ast.el ca4 9, ti6pul )o6,iei lui
Au*ustus4 a,ul L ). 3r. Apare Caesar4 96p/rat4 .iul lui 1eus li7eratorul4 Au*ustus. !u,a
e*iptea,a AthGr @+K octo67rie'+L ,oie67rieB a )eve,it .recve,t Neos Sa7astos @No'ul Au*ustB 9,
o,oarea lui i7erius4 succesorul lui Au*ustus. Preotesele epo',i6e ptole6aice au )isp/rut4 )ar a
.ost creat u, corp )e preoi ai cultului i6perial. De e:e6plu4 la
$uhe6eria )i, 2aGGu6 este a6i,tit4 9, -+ ). 3r.4 u, preot al lui i7erius
Cesar Au*ustus. re7uie 6e,io,at .aptul ca s/r7/torile cultului i6perial erau cele7rate
la )ate .i:e.
Spirit eru)it4 Plutarch ,'a .ost strai, )e realit/ile $*iptului *recoro6a,4 6ai ales )e
aspectele vieii reli*ioase. &, acest capitol a6 scos 9, evi)e,ta4 9,ai,te )e toate4 tr/s/turile
activit/ilor reli*ioase ale $*iptului ele,istic4 )eoarece pri,cipalele surse utili>ate )e *=,)itorul
)i,
Chaero,eea pe,tru a co,cepeP
P Co,stituie lucr/ri ale perso,alit/ilor )i, acea perioa)a. Desi*ur4 pe l=,*/ alte citate
preluate )e la clasicii secolelor "II" 9. 3r.4 Plutarch ,'a i*,orat ,ici reli*ia si,cretista a $*iptului
ro6a, ti6puriu.
CAPIO!U! II
2ORMA#IA IN$!$CUA!A A !UI P!UARC3
O)at/ sta7ilite pri,cipalele aspecte ale vieii reli*ioase a $*iptului *reco'ro6a,4 9,
*e,eral re)ate .i)el )e c/tre Plutarch 9, De Isi)e4 )ar i 9, alte lucr/ri )i, vasta sa opera @at=t 9,
"itae 4 c=t i 9, Moralia B4 se i6pu,e )e.i,irea .or6aiei i,telectuale a *=,)itorului )i,
Chaero,eea.
$)ucaia4 stu)iile4 *=,)irea .iloso.ica i teolo*ica vor co,stitui repere a7solut ,ecesare
pe,tru a )eter6i,a caracterul capo)operei sale .iloso.ico'reli*ioa'se )e 7/tr=,ee4P
Dup/ cu6 au re6arcat R. 2laceliere i D. Iri*oi,4 este ciu)at .aptul ca Plutarch4 cel care a
)escris viaa u,or perso,alit/i *receti i ro6a,e4 ,u i'a re)actat propria 7io*ra.ie. otui4 pri,
i,ter6e)iul operei sale a re)at a,u6ite aspecte sau episoa)e ale propriei vieii. Mai 6ult4 )atorita
la7orioasei activit/i pe care a 9,trepri,s'o4 ,e'au r/6as 6arturii )espre perso,alitatea sa.
Docu6e,taia )e care )ispu,e6 ,u ,e per6ite sa sta7ili6 cu e:actitate ,ici )ata ,aterii4
,ici cea a 6orii sale. Plutarch a prove,it )i,tr'o .a6ilie 9,st/rit/ )i, Chaero,eea4 ceea ce i'a
per6is sa 7e,e.icie>e )e o e)ucaie aleasa. M/rturie ,e stau perioa)a petrecuta la Athe,a4 )ar i o
serie )e c/l/torii pe care le'a 9,trepri,s 9, )i.erite >o,e ale %reciei sau ale I6periului Ro6a,.
2a6ilia se pare ca a ;ucat i u, alt rol4 )e alt.el )ecisiv4 i a,u6e 9, privi,a orie,t/rii spirituale a
t=,/rului. O alta i,.lue,ta s'a )atorat lui A66o,ios4 care pri, .or6aia sa plato,ica a reuit sa
)eter6i,e )e.i,itiv orie,tarea .iloso.ica a t=,/rului. Desi*ur4 la
Athe,a epocii lui Nero4 Plutarch a avut posi7ilitatea sa stu)ie>e toate 6arile )octri,e ale
epocii4 9,ai,te )e toate stoicis6ul i epicureis6ul4 )ar ,u i'au .ost str/i,e ,ici 9,v//turile lui
Aristotel i cele ale scolii peripatetice. Plutarch4 cel care a elo*iat 9, lucr/rile sale 9,tot)eau,a
Athe,a4 se va 9,toarce ulterior cu placere )e 6ai 6ulte ori 9, capitala spirituala a %reciei4
acolo u,)e i se o.ereau . Multe .acilit/i )e stu)iu4 *ratie a7u,)e,tei )e c/ri i )e co,.eri,e )e
toate .elurile.
Di, pu,ctul ,ostru )e ve)ere4 u, rol aparte revi,e u,ui alt episo) )i, viaa lui Plutarch i
a,u6e vi>ita sa 9, Ale:a,)ria4 care a co,stituit u, su7iect )e co,troversa pri,tre cercet/tori.
I,co,testa7ile ,i se par ur6/toarele .apte: Plutarch a vi>itat cu si*ura,/ Ale:a,)ria4 )eoarece el
9,sui vor7ete )e u, ase6e,ea se;ur 9,tr'u,a )i, operele saleI acolo4 .ii,) u, t=,/r )or,ic )e a
acu6ula ,oi cu,oti,e4 )e a se co,.ru,ta cu ,oi realit/i4 cu si*ura,/ a i,trat 9, co,tact cu
preoii i,)i*e,i ele,i>ai4 )ar 6ai ales cu .iloso.i i oa6e,i )e tii,/. Ceea ce pute6 eve,tual
)e)uce4 .ara a )ep/i li6itele speculaiei4 su,t ur6/toarele: ,u putea sa ,u vi>ite>e i,stituiile
cele7re ale oraului4 ,e re.eri6 la Museio, i la
5i7liotecaI 6a,iera 9, care a luat cu,oti,/ cu 9,v//turile .arao,ice s'a 9,scris per.ect 9,
6e,talitatea eclectica4 )ar pre)o6i,a,t plato,ica4 a *=,)itorului )i, Chaero,eea4 9,toc'6ai
)atorita .aptului ca vechii e*ipte,i ,'au e:clus e:iste,ta 6ai 6ultor r/spu,suri la u,ele realit/i
)ate. Daca ar .i sa a,ali>a6 )urata se;urului sau ale':a,)ri,4 9,cli,a6 sa accepta6 opi,ia lui R.
2laceliere i D. Iri*oi,4 i a,u6e ca a petrecut acolo 6ai 6ult ti6p4 pro7a7il c=teva lu,i. &,
schi674 ,u cre)e6 ca a vi>itat i re*iu,ile "/ii Nilului4 )eoarece cu,oti,ele )e care avea ,evoie
pe,tru o i,.or6are c=t )e c=t corecta asupra *=,)irii vechilor e*ipte,i le'a putut )o7=,)i i 9,
re*iu,ea Deltei. Spre s.=ritul )o6,iei lui Nero4 ,or)ul provi,ciei ro6a,e a.late 9, )iscuie
pose)a )e;a ce,tre i6porta,te )e r/sp=,)ire a 9,v//turilor )espre Isis i Osiris4 sau 6ai )e*ra7/
)espre ciclul osiriac. Desi aceasta vi>ita a i,.lue,at 9, 6are parte *=,)irea lui
Plutarch4 ,u se poate a.ir6a ca ea a stat la 7a>a i,.or6aiilor o.erite 9, De
Isi)eI )e alt.el4 a,ali>=,) sursele lui Plutarch vo6 o7serva ca )atele culese perso,al )e pe
teritoriul e*iptea, au o po,)ere 6ult 6ai re)usa co6parativ cu cele preluate )i, lucr/rile
scriitorilor i *=,)itorilor clasici.
$vi)e,t4 Plutarch ,u putea ocoli ce,trul politic i spiritual al
I6periului4 ,e re.eri6 la Ro6a4 pe care l'a vi>itat pe,tru pri6a )ata spre s.=ritul )o6,iei
lui "espasia,.
Dup/ aceasta pri6a etapa a vi>itelor i i6plicit a .or6arii sale i,telectuale4 Plutarch se va
re9,toarce la Chaero,eea @)up/ a,ul AC ). 3r.B4 u,)e va 9,cepe perioa)a cea 6ai proli.ica a
creativit/ii sale. &, co,.or6itate cu opi,ia specialitilor aceasta reve,ire a lui Plutarch 9,
%recia s'ar .i )atorat s.=ritului )o6,iei lui Do6itia,4 iar etapa 9, cau>a )i, viaa lui se
poa'te co,si)era u, verita7il e:il i,terior. Dup/
C. P. Do,es creativitatea lui Plutarch se )atorea>/ ,oii sale li7ert/i.
O)at/ ce tira,ul Do6itia, a .ost asasi,at4 el4 ca i alti *=,)itori4 a avut posi7ilitatea )e a
se e:pri6a li7er. Plutarch a 9,eles ca ,u are ce cauta 9, viaa politica a Ro6ei4 av=,) 9, ve)ere
.aptul ca a acceptat sau cel puti, ,u s'a opus )o6,iei lui Do6itia,.
Ca atare4 el i'a co,ce,trat .orele spre alte preocup/ri4 6ai puti, periculoase. Aceasta
atitu)i,e a .ost co6pe,sata pri,tr'o i6porta,ta activitate literara i pri,tr'o po>iie proe6i,e,ta
9, politica locala i reli*ioasa )e la Delphi. Destul )e t=,/r4 el a acceptat sa )evi,a preot al lui
Apollo la DelphiI poate ca u, rol aparte i'a reve,it i,)irect lui Plato,4 cel care co,si)e'ra oracolul
)e la Delphi . Ae>at u,)e'i 7uricul p/6=,tului. i . C/l/u>a s.=,ta a tuturor oa6e,ilor.. Desi
u,ii autori co,si)era .aptul ca oracolul 9, )iscuie va )o7=,)i )i, ,ou o .ai6a 9,tre )o6,iile lui
raia, i Marc Aureliu4 realitatea este 6ai ,ua,ata.
Delphi4 6ai precis oracolul sau4 ,u va 6ai repre>e,ta aceeai i6porta,ta ca 9, epocile
prece)e,te4 )ar u, lucru pare a .i cert: Plutarch a .ost u,a )i,tre acele perso,alit/i care au
co,tri7uit la reviri6e,tul .ai6ei acestuia. re7uie re6arcat .aptul ca Plutarch a )eve,it ,u ,u6ai
preotul oracolului4 )ar i epi6elet al A6phGctio,ilor4 ast.el o7i,=,) cet/e,ia oraului4 ca i 9,
ca>ul Athe,ei i Ro6ei.
Re.eri,ele la perioa)a )e s.=rit a vieii lui Plutarch4 prove,ite pri, i,ter6e)iul
i,.or6aiilor co,servate 9, !e:ico,ul Su)a i Cro,olo*ia lui
$use7ius repre>i,t/ 9,c/ su7iecte co,troversate pe,tru oa6e,ii )e tii,/.
Dup/ 2. $. 5re,J: Plutarch Has at heart a philosopher rather tha,. A 7io*rapher4
a.ir6aie care este ;usta4 9,sa pe l=,*/ .aptul ca era u,P Re,u6it4 Plutarch a .ost i,struit 9, toate
tii,ele epocii sale4 7e,e.icii,) )e o curio>itate i6e,sa. Se poate co,si)era u, eru)it .oarte 7i,e
i,.or6at4 9,truchip=,) i)ealul lui
&, ti6pul vieii lui Plutarch )octri,a .iloso.ica pre)o6i,a,ta a .ost stoicis6ul4 iar c/tre
secolul II ). 3r. Noiu,ile )e stoicis6 i .iloso.ie se suprapu,eau 9, 7u,a 6/sur/.
&, 9,trea*a sa cariera Plutarch s'a co,si)erat u, opo>a,t al stoicilor4 .ara a avea )i, partea
lor i,.lue,te ,ota7ile4 aceasta )atorita .aptului ca pri,cipiile carei c/l/u>eau .iloso.ia i pri,
ur6are co,cepia sa )espre lu6e ,'au coi,cis cu )o*6ele .u,)a6e,tale ale stoicis6ului. Cu
toate acestea4 6ulte )i,tre cu,oti,ele sau chiar priete,ii sai au .ost stoici4 ori i,.lue,ai )e
*=,)irea stoica. Motivaia acestui .apt este si6pla: pe,tru
Plutarch e:istau stoici pe care'i privea cu respect4 )ar aceasta si6patie .ata )e ei se re.erea
la calit/ile lor i ,u la i)eile e6ise4 iar pe alii i'a co,si)erat lipsii )e orice respect sau chiar
ri)icoli. Rece,t D. P.
3ersh7ell a o.erit o lista a'proape co6pleta a lucr/rilor a,tistoice ale lui
Plutarch4 sco=,) 9, evi)e,ta .aptul ca i,clusiv 9, operele sale care ,u au .ost orie,tate 9,
6o) special 96potriva stoicilor el 9i critica.
Se pare ca Plutarch4 cel puti, aa cu6 reiese )i, lucr/rile sale4 ,'a .ost preocupat )e i)eile
repre>e,ta,ilor co,te6pora,i ai stoicis6ului4 cu6 ar .i Se,eca sau $pictet. Autorul )i,
Chaero,eea a pole6i>at 6ai ales cu repre>e,ta,ii stoicis6ului ti6puriu. Pe 3ecato,4 Pa,aitios
sau
Posei)o,ios i'a )e,u6it 9, *e,eral .iloso.i. Aceasta )esi*ur ,u 9,se6,a ca i,.or6aiile
lui Plutarch )espre stoici s'au oprit la
ChrGsippos4 )ar pute6 vor7i 9, ca>ul lui )e e:iste,ta u,ui stoicis6 cu,oscut pri,
i,ter6e)iul tra)iiei4 i6plicit al c/rilor i )e o .iloso.ie stoica vie4 la care a avut acces perso,al.
Ca>ul lui ChrGsippos ,u tre7uie sa ,e 6ire4 )eoarece el a .ost co,si')erat autoritatea cea
6ai i6porta,ta a .iloso.iei stoice 9, ti6pul vieii lui Plutarch. Ca atare4 citatele sau para.ra>/rile
care provi, )i, lucr/rile lui ChrGsippos su,t ,u6eroase 9, opera lui Plutarch.
Raporturile lui Plutarch cu stoicii au .ost co,si)erate 6ai 6ult sau 6ai puti, i6porta,te
)e c/tre cercet/tori. Dup/ u,ii4 Plutarch a .ost u, opo,e,t al lor 9, ti6pul 9,tre*ii sale viei4 )up/
alii ar .i .ost u, *=,)itor eclectic4 care a oscilat 9,tre Aca)e6ie i Stoa4 iar 9, cele )i, ur6a4
e:ista p/reri co,.or6 c/rora el ar .i .ost u, stoic .ara voia sa. D. 5a7ut a .ost cel 6ai apri*
susi,/tor al pri6ei te>e4 care 9, a,sa67lul ei ,i se pare ;usta.
&,sa tre7uie su7li,iat .aptul ca i,clusiv Plutarch ,'a r/6as ,ei,.lue,at )e stoici. $:e6ple
elocve,te 9, acest ca> su,t De $ apu) Deplhos -KL $'
-KE A i De Isi)e -EE $' -EK A. Nici 9, aceste ca>uri4 alese la 9,t=6plare4 )ar 6ai ales 9,
ulti6ul4 Plutarch ,u se i)e,ti.ica 9, totalitate cu )o*6a stoica4 )eoarece a utili>at i,terpretarea
ale*orica. &, orice ca>4 Plutarch ,a .ost u, .iloso. eclectic )e tipul lui A,tiochus )i, Ascalo,4 cel
care a c/utat o reco,ciliere 9,tre 9,v//turile vechii Aca)e6ii i cele ale Stoaei.
Plato,is6ul lui Plutarch i'a per6is sa .or6ule>e o7iecii )e ,eco,ciliat .ata )e )octri,a
stoicilor. Daca pe,tru stoici Divi,itatea si
Natura au .ost 9, ese,/ i)e,tice4 pe,tru Plutarch scopul pri6ar al vieii u6a,e a .ost
ase6/,area cu Divi,itatea. Plutarch a respi,s vi>iu,ea 6o,ista a stoicilor4 accept=,) )ualis6ul
corp'su.let sau 6aterie'su.let i a perceput e:iste,ta u,ei )ivi,it/i tra,sce,)e,tale.
&, co,clu>ie pute6 a.ir6a ur6/toarele: Plutarch i'a criticat pe stoici 9, co,.or6itate cu
cre>ul sau plato,ist. &,sa Aca)e6ia4 )e la Plato, p=,/ 9, epoca lui Plutarch4 a su.erit i ea o serie
)e 6o)i.ic/ri )octri,ale4 iar repre'>e,ta,tii Stoaei au )eve,it 6ult 6ai 6alea7ili .ata )e )o*6a
stoica ti6purie. Di, aceste 6otive ,u pute6 e:clu)e e:iste,ta u,or i,ter.ere,te 9,tre *=,)irea lui
Plutarch i stoicis6ul ti6pului sau.
$picureis6ul era o .iloso.ie i,.lue,ta a epocii lui Plutarch. P=,/ ,u )e6ult se acre)itase
i)eea co,.or6 c/reia Plutarch a avut o atitu)i,e schi67/toare .ata )e epicureis6. Ast.el4 9,
ti,eree el ar .i acceptat a,u6ite i)ei ale lor4 aa cu6 reiese )i, tratatul De superstitio,e4 apoi
ur6ea>/ o etapa )e si6pati>are cu i)eile epicurie,e4 e:pri6ate 9, special 9, Tuaest. Co,v.4 iar
o)at/ cu opera )e 6aturitate a lui Plutarch pute6 vor7i )e o atitu)i,e critica la a)resa lor.
O7ieciile u,ei ase6e,ea teorii su,t: sursa pri,cipala pe,tru ela7orarea lui De superstitio,e a .ost
pro7a7il o lucrare a ci,icilor i ,u su,t pre)o6i,a,te i)eiile epicurie,ilor. Cu toate e.orturile
9,trepri,se )e C. P. Do,es4 cro,olo*ia lucr/rilor lui Plutarch este )eparte )e a .i soluio,at/. Apoi4
9, De up.4 Plutarch a ,e*at pri,cipiul )e 7a>a al .i>icii epicurie,e: . A cre)e ca pri,cipiul
tuturor lucrurilor su,t ato6ii i vi)ulsupo>itia este .alsa.
N 2BI aceeai opi,ie este e:pri6ata i 9, A)v. Colot. @(((C $ R ((((
2B. &, De Isi)e4 0<4 -LA'A4 Plutarch a ,e*at vala'7ilitatea )octri,ei lui
De6ocrit i $picur re.eritoare la corpuri i,a,i6ate care ar sta la ori*i,ea u,iversului.
Deci4 pri,cipiul )e 7a>a al epicurie,ilor a .ost ,e*at 9, per6a,e,ta )e c/tre Plutarch4 )atorita
.or6aiei sale .iloso.ice.
Ostilitatea lui Plutarch .ata )e a)epii epicureis6ului ,u s'a 7a>at pe i*,ora,ta4 ci pe
cu,oaterea te6ei,ica a .iloso.iei lor. A cu,oscut operele lui $picur4 Colotes i Metro)orus4
.oarte posi7il citi,) lucr/rile ori*i,ale. Ca i 9, ca>ul stoicilor4 atitu)i,ea lui Plutarch .ata )e
epicurie,i varia>/ 9, .u,cie )e perso,alit/ile pe care le )escria 9, lucr/rile sale4 ast.el reui,) sa
.ac/ o )isti,cie 9,tre )o*6e i oa6e,i. $picur a .ost co,si)erat )e c/tre Plutarch ca .ii,) u,
.iloso. ale c/rui opi,ii 6erita toat/ ate,ia. Po>iia sa .ata )e Colotes este )i.erita4 A)versus
Colote6 re.lecta a,tipatia lui Plutarch .ata )e i,coere,ta i lipsa )e 9,v//tur/ a lui
Colotes. Capitolele K'(+ )i, acelai tratat @(((C $' (((- DB ,u repre>i,t/ ,u6ai criticile
lui Plutarch asupra i,terpret/rilor lui Colotes )espre
De6ocrit i $6pe)ocle4 ci i o utila si,te>a a teoriei ato6iste a lui
$picur4 )esi*ur al/turi )e propriile o7iecii. U,eori4 Plutarch i'a e:pri6at a)versitatea
.ata )e a,u6ii repre'>e,ta,ti ai cure,tului a.lai 9, viaa4 cu6 ar .i ca>ul lui 3eraclei)es 9,
lucrarea No, posse suaviter vivi sec. $pic. @(CKL' $ sQQ.B.
re7uie re6arcat .aptul ca 9, a,u6ite situaii Plutarch a 9,eles *reit sau a i,terpretat
ero,at p/rerile epicurie,ilor4 .apt )atorat atitu)i,ii sale critice .ata )e 9,trea*a coal/. Plutarch
.ii,) u, plato,ist co,vi,s4 a re.u>at veri)icitatea teoriei ato6iste4 cea care ,e*a provi)e,a i
i6ortalitatea su.letului4 i rolul i6porta,t acor)at placerii4 co,si)erata )e epicurie,i a .i lucrul cel
6ai )e pre.
Dup/ R. 3ir>el ar .i e:istat )oua etape 6a;ore 9, viaa lui Plutarch4 cea athe,ia,a4
i,.lue,at/ )e scepticis6 i cea )e la Delphi4 caracteri>ata pri, reli*iUser ie.si,, u,) 3a,* >ur
MGstiJ.
$:ista i,)icii co,.or6 c/rora Plutarch ar .i crescut 9,tr'u, 6e)iu .avora7il ,eo'
pitha*oreis6ului4 iar )up/ O. 1ie*ler aceste i,.lue,te s'ar .i )atorat tat/lui lui Plutarch4
Auto7ulos.
Dup/ $. 1eller4 Plutarch era u, pGtha*oraisiere,)er Plato,iJer4 p/rere care 9,
cercet/rile 6o)er,e c=ti*a )i, ce 9, ce 6ai 6ulti a)epi.
Ceea ce se i6pu,e este a,ali>a i,.lue,tei )ecisive a plato,is6ului i 6/sura 9, care
Plutarch se )eli6ita )e teoriile clasice ale cure,tului.
O)at/ 9,cetata activitatea celei )e'a Ci,cea Aca)e6ii4 i)eile plato,is6ului au .ost
r/sp=,)ite pri, i,ter6e)iul u,or *=,)itori aparte.
Acetia au si6it ,evoia sa vor7easc/ )e o apare,ta u,itate a )octri,ei4 )eoarece o)at/ cu
A,tiochus )i, Ascalo,4 Aca)e6ia ca i,stituie a 9,cetat sa 6ai e:is'te. %=,)itorul a6i,tit4 cel
care a reve,it la co,ceptele vechii
Aca)e6ii4 96pru6ut=,) o serie )e i)ei str/i,e plato,is6ului4 6ai ales stoice4 a .ost cel
care a i,au*urat plato,is6ul 6e)iu. Plutarch a ./cut parte )i, r=,)urile acestuia4 .ii,)
i,.lue,at )e u, ,ou cure,t plato,ist4 ,u6it cel orie,tal4 av=,)u'l ca repre>e,ta,t )e sea6a pe
A66o,ios.
Plutarch a .ost co,vi,s ca .iloso.ia sa era 9, co,cor)a,ta cu tra)iia plato,ica i
Aca)e6ica. oto)at/4 a scos 9, evi)e,ta .aptul ca scopul .iloso.iei Aca)e6iei este c/utarea
a)ev/rului. I)eile lui Plutarch au co,stituit pu,ctul )e plecare pe,tru )iscuii ulterioare re.eritoare
la plato,is6. Chiar )aca i6aios a lui Plato, a atras ate,ia u,or *=,)itori cu6 ar .i Aristotel4
Cra,tor sau Cicero4 totui o,tolo*ia plato,ica a .ost cu,oscuta 9, A,tichita'tea t=r>ie )atorita
lucr/rii lui Plutarch: De a,i6ae procreatio,e 9, i6aeo. &, 6o6e,tul 9, care a,ali>a6 aceasta
lucrare vo6 avea oca>ia sa co,stata6 .aptul ca Plutarch c=teo)at/ a pre>e,tat ar7itrar4
co,tra)ictoriu sau )istorsio,at se,surile i)eilor lui Plato,. De alt.el4 3. Cher,iss a evi)e,iat
.aptul ca Plutarch ,u )orea o re)are .i)ela a operei lui Plato,. $l a aparat co,cepiile )ivi,ului
Plato, .ata )e repre>e,ta,ii ti6purii ai cure,tului4 )ar i .ata )e u,ele critici ale stoicilor i
epicurie,ilor. Plutarch i'a co,sacrat lui Plato, trei tratate i6porta,te: cel a6i,tit 6ai sus4 apoi
Plato,icae Quaestio,es i De Isi)eI )e ase6e,ea4 9, .oarte 6ulte opere ale sale )i, Moralia */si6
i)ei plato,ice. Di, aceste 6otive4 )eseori Plutarch a .ost co,si)erat )e ur6ai )oar u, si6plu
repro)uc/tor al i)eilor lui Plato, sau 6ai *rav4 ,ici plato,ist4 )ar ,ici .iloso..
$vi)e,t4 lucrurile stau cu totul alt.elI ca atare se i6pu,e o a,ali>a succi,ta a plato,is6ului
lui Plutarch4 iar i,vesti*aiile ,oastre vor .i *hi)ate )e acele pri,cipii care au c/l/u>it
spiritualitatea acestuia.
(. DI"INIA$A D$!P3ICA
Pe,tru Plutarch4 Apollo ,u este u, si6plu .iu al lui 1eus i !eto care tre7uia a)orat4 ,ici
Soarele4 ci 6ai )e*ra7/ Divi,itatea supre6a a plato,is6ului4 5u,ul )i, Repu7lica4 De6iur*ul
)i, i6aios. O ase6e,ea )ivi,itate poate .i repre>e,tata )e Soare @ca 9, Repu7licaB4 ,ici)ecu6
i)e,ti.icata cu Soarele. &, privi,a ,aturii sale4 Plutarch accepta ,or6ele plato,ice e,u,ate 9,
Repu7lica4 partea a II'a: el este u,itar4 ,eschi67/tor4 7i,e./c/tor4 ,esupus pati6ilor. Orice
6a,i.estare supra,aturala )e.avora7ila tre7uie atri7uita u,ei )ivi,it/i i,.erioare i ,u >eului
supre6. Pe,tru Plutarch >eii ,u su,t altceva )ec=t 6a,i.est/ri ale )ivi,it/ii supre6e. Aceasta
,u are .or6a4 iar per.eciu,ea u,ei ase6e,ea >eit/i co,sta 9, 9,elepciu,ea i ,u 9, puterea ei.
+. Dualis6ul cos6ic
Plutarch este recu,oscut pe,tru te,)i,ele sale )ualiste. Autorul )i,
Chaero,eea pre>i,t/ i,terpretarea sa privi,) opi,iile lui Plato, )espre
De'6iur*4 su7sta,/ i 6aterie 9, De a,i6ae procreatio,e 9, i6aeo.
Dup/ Plutarch4 De6iur*ul crea>/ su.letul i corpul cos6osului4 )ar ,u )i, ,i6ic4 ca atare
De6iur*ul a utili>at pri,cipii precos6ice care au e:istat )i,tot)ea'u,a: (B. O corporalitate a6or.a
)e>or)o,ata i +B. O .or/ e,er*etica iraio,al/ care ti,e 9, 6icare corporalitatea.
&, capitolele L'E4 Plutarch i)e,ti.ica pri,cipiul iraio,al al 6ic/rii cu i,.i,itatea @PB )i,
Phile7os4 )ori,a co,*e,itala
@PB )i, Politicus4 ,ecesitatea
@PB )i, i6aios i su.letul 6ale.ic i )e>or)o,at )i, !e*i ?.
Dup/ Plutarch4 pri, i)e,ti.icarea su.letului precos6ic cu raul4 Plato, a ocolit )i.icult/ile
stoicilor: raul )i, cos6os tre7uie sa ai7/ o cau>a4 )ar aceasta ,u poate .i ,ici >eul care 9,
totalitate este 7u, i ,ici 6ateria care ,u are calitate i este i,erta. Ca atare4 ,u6ai su.letul este
cel care poate cau>a raul @De a,i6ae4 (C(< D'$B.
Co,cepia )ualista a lui Plutarch se )atorea>/4 .oarte pro7a7il4 lui
A6'6o,ios. $a apare 9, De $ apu) Delphos @-A0'AB su7 ur6/toarea .or6a: lu6ea
su7lu,ara este )o6i,ata )e >ei secu,)ari care pose)a caracteristici a,ta*o,ice celor ale lui
Apollo. I,)i.ere,t )e u,)e a ve,it aceasta i)ee4 ea .ace parte )i, vi>iu,ea lui Plutarch )espre
lu6e.
Dualis6ul reapare 9, De Isi)e4 9, care ori*i,ea persa,a a acestuia este clara @ve>i -LA4
A$B. Plutarch i'a i6a*i,at aceasta lu6e ca u, teatru 9, care are loc o )ra6a cos6ica re>ultata
)i, te,siu,ea e:iste,ta 9,tre .orte opuse4 )ar 9, care 7i,ele triu6.a.
-. Su.letul i i,telectul
Plutarch separa ,et su.letul )e i,telect. &, acelai ti6p a ela7orat o teorie a 6orii )u7le
sau 9, )oua etape4 e:pusa 9, 6itul )ialo*ului De .=cie 9, or7e lu,ae @A0< 5'CB. Su.letul i
i,telectul p/r/sesc corpul 9, 6o6e,tul 6orii i ati,* o re*iu,e a !u,ii4 )ar apoi i,telectul lasa 9,
ur6a su.letul i se ri)ica c/tre re*iu,ea Soarelui.
&,tr'u, alt )ialo*4 De *e,io Socratis @<A( D$B4 a.la6 6ai 6ulte )espre relaia i,telect i
su.letulcorp. &, 6o) ,or6al i,telectul este separat4 pluti,) )easupra corpului i acesta este ceea
ce poate .i co,si)erat )e6o,ul ,ostru perso,al4 )ar u,eori el se poate ataa corpului.
Ca atare4 Plutarch a a;u,s la o )ivi>iu,e tripartita: su.let'i,telectcorp4 care corespu,)e 9,
7u,a 6/sur/ altor tria)e ale *=,)irii lui Plato,.
&, cele )i, ur6a tre7uie re6arcat .aptul ca Plutarch a .ost i,.lue,at )e Aristotel i
peripatetici 9, )o6e,iul eticii. &, acest se,s4 u, plato,ist )i, epoca vieii lui Plutarch avea )e ales
9,tre a a)era la )octri,ele peripatetice privi,) 6o)erarea pasiu,ilor @6etriopatheaB i a virtuii ca
.or6a )e e:iste,ta i o )octri,a stoica 6ult 6ai austera a e:tirp/rii pasiu,ilor @apatheiaB. Plutarch
a optat pe,tru pri6a varia,ta4 e:pri6=,)u'i teoria etica 9, eseul De virtui 6orale.
CAPIO!U! III
P!UARC34 3I$RO%!I2$!$ i !IM5A $%IP$ANA
!ucrarea lui Plutarch4 De Isi)e et Osiri)e a .ost a,ali>ata 9, )etaliu4 aproape r=,) cu r=,)4
6ai ales pri, i,ter6e)iul e)iiilor 7ili,*ve4 9,sa cu6 era )e ateptat au r/6as o serie )e aspecte
,eclari.icate. Pri,tre acestea se ,u6/r/ i e:plicaiile o.erite )e c/tre Plutarch re.eritoare la li67a
e*iptea,a a,tica i la hiero*li.e. Desi*ur4 7e,e.icie6 )e u,ele 9,cerc/ri )e clari.icare i
i,terpretare a acestor a.ir6aii4 )ar soluiile o.erite ,'au e:ploatat toate sursele posi7ile4 iar 9,
a,u6ite ca>uri au .ost i,a)ecvate. Parial4 o a,ali>a perti,e,ta a o.erit4 9, calitate )e e*iptolo*4 D.
%. %ri..iths 9, (AEC4 iar )estul )e rece,t $. Iverse, care a e:plicat 6o)alitatea )e percepere a
hiero*li.elor )e c/tre autorii clasici. &, aceasta privi,/4 cea 6ai co6pleta tratare a pro7le'6aticii
o */si6 la
P. Marestai,*4 a c/rui lucrare a .ost pu7licata la 9,ceputul secolului ??4 9,sa ea re.lecta
sta)iul tii,elor e*iptolo*ice i clasice )i, acea perioa)a.
III.(. Autorii *reci i ro6a,i )espre ,atura scrierilor e*ipte,e a,tice
Autorii clasici care au 9,trepri,s c/l/torii 9, $*ipt au v/>ut cu si*ura,/ 6o,u6e,te
.arao,ice4 ca atare era i6posi7il sa ,u .i re6arcat i i,'scriptii hiero*li.ice sau 6/car a,u6ii
i,terprei sa ,u .i e:plicat acestora ,atura scrierilor )i, $*iptul *reco'ro6a,.
otui4 i,terpretarea si67olica o.erita )e *reci asupra a,u6itor realit/i e*ipte,e a avut
i,.lue,te co,si)era7ile i asupra 9,ele*erii siste6ului hiero*li.ic )e scriere. Practic4 aproape
,iciu,ul )i,tre ei @pro7a7il si,*ura e:cepie a .ost Chaere6o,4 ve>i 6ai ;osB ,u pose)a )espre
hiero*li.e cu,oti,e prove,ite )i, pri6a 6=,a4 a)ic/ utili>=,) sau citi,) )irect sursele
.arao,ice.
Dup/ $. Iverse,: ,iciu,ul )i,tre ei ,u s'a 9,cu6etat sa se .a6i'liari>e>e cu pro7le6ele
practice i teoretice ale siste6ului.4 a,u6ite co,cepte au .ost acceptate la 6o)ul *e,eral i
tra,s6ise .ara o a,ali>a critica )e la u, autor la altul. Spre )eose7ire )e e*iptolo*ul )a,e>4 ,oi
a)au*a6 .aptul ca i 9, >ilele ,oastre ase6e,ea erori su,t i,ere,te 9, cercetarea tii,i.ic/. Pri,
ur6are4 ,u vo6 acu>a autorii clasici4 care au avut o 6e,talitate ese,ial6e,te )i.erita )e cea
e*iptea,a a,tica4 ci vo6 9,cerca sa le 9,ele*e6 atitu)i,ea si4 pe c=t posi7il4 sa o e:plica6.
&, cele ce ur6ea>/4 vo6 trece 9, revista pri,cipalele 6arturii ale lu6ii *reco'ro6a,e cu
privire la tipurile )e scriere e*iptea,a a,tica4 9,cerc=,) sa a.la6 )aca Plutarch s'a 9,ca)rat 9,
vi>iu,ea *e,eral acceptata )e autorii clasici sau a reuit sa ias/ )i, acele a7loa,e4 o.eri,) soluii
,oi.
&, co,te:tul i,vesti*aiilor ,oastre4 tre7uie re6arcat .aptul ca u, pasa; )i, 3ero)ot
@Istorii4 II. -LB a .ost )eseori tra)us i a,ali>at. otui4 at=t versiu,ile pre>e,tate4 c=t 6ai ales
i,terpret/rile o.erite au .ost )eseori 9, co,tra)icie cu realit/ile .arao,ice.
U,a )i,tre tra)uceri arata ast.el: %recii 9i 6ic/ 6=i,ile )e la st=,*a la )reapta atu,ci
c=,) scriu litere i calculea>/I e*ipte,ii )e la )reapta la st=,*a4 )ar ei susi, ca 9i 6ic/ 6=,a
spre )reapta4 *recii spre st=,*a. 2olosesc )oua scrieri4 u,a ,u6ita sacra4 cealalt/ populara.
!e*at )e acest .ra*6e,t4 co6e,tariul lui A. 5. !lGo) co6plica i,util lucrurile4 e6i,e,tul
e*iptolo* por,i,) )e la a,u6ite i)ei preco,cepute.
Di, te:t reiese4 .ara ,ici u, )u7iu4 ca 3ero)ot s'a re.erit la )oua tipuri )e scriere )i,
$*iptul a,tic: cea sacra i cea u>uala. !loG) )ori,) sa 6e,i,/ i,terpretarea tra)iio,al/4 co,.or6
c/reia )up/ 3ero)ot ar .i e:istat )oua tipuri )e scriere4 cea hiero*li.ica i cea )e6otica4 re.u>a sa
accepte .aptul ca 3ero)ot a avut 9, ve)ere4 9, pasa;ul )e 6ai sus4 scrierea livresca i ,u cea
6o,u6e,tala4 respectiv cea hieratica i ,u cea hiero*li.ica. 3ero)ot ,u putea sa se re.ere la
6icarea 6=i,ii 9, ca>ul 9, care )escria 6o)alitatea )e e:ecutare a hiero*li.elor4 )eoarece acestea
au .ost cioplite 9, piatra4 chiar )aca 9, preala7il se6,ele au .ost )ese,ate. Ca atare4 tre7uie
tra)use pri, hieratica4 a)ic/ scrierea cursiva a papirilor. 2aptul ca 3ero)ot a6i,tete )e .
Se6,e sacre *ravate. @II. (CLB4 ,u )ove)ete altceva )ec=t ca ,ici pe,tru el ,u era clara
tra)ucerea ter6e,ilor care )ese6,au )e .apt )oua tipuri )i.erite )e scriere. e:tul 9, si,e
vor7ete )e )oua relie.uri )i, Io,ia care ,u au ,i6ic e*iptea,4 .ii,) hittite4 pri6ul )i,tre ele
@)e,u6it relie.ul A )e la Oara7elB poarta o i,scripie hittita @VB )eteriorata. Daca ave6 9, ve)ere
ca 9, acelai para*ra. @II. (CL. (B4 3ero)ot a6i,tete i )e i,scripii hiero*li.ice4 scrise pe stele4
,u ,e pute6 *=,)i )ec=t la .aptul ca )up/ i,.or6aiile pri6ite )e la i,)i*e,i ele,i>ai sau poate
*reci sta7ilii 9, Delta4 scrierea e*ipte,ilor era )e,u6ita sacra4 )eoarece arta )e a scrie era u,
apa,a; al preoilor. &, acest co,te:t4 ,u tre7uie uitata o o7servaie perti,e,ta a lui
W. Spie*el7er*: i,.or6aia a .ost preluata )e 3ero)ot )e la u,4 )eoarece u, preot
e*iptea, ar .i .olosit alti ter6e,i )ec=t si. &, li67a e*iptea,a hiero*li.ele erau )e,u6ite 6)H ,er
@citete: 6e)u ,ecerB cuvi,tele >eului sau 6)H , pra,: @citete: 6e)u e, pera,Jh
B cuvi,tele Casei "ieii4 iar )e6otica s? Sat @citete: >ah satB scrierea )ocu6e,telor.
Sa ,e re9,toarce6 la a.ir6aiile lui 3ero)ot4 pe,tru a 9,ele*e corect cele scrise )e el.
Dup/ cu6 ,e averti>a %. MUller4 hieratica a .ost scrisa )e la )reapta la st=,*a4 )ar 9, ca>ul
se6,elor i,)ivi)uale pa,a scri7ului aler*a )e la st=,*a la )reapta. Pe,tru 9,ele*erea celor
a.ir6ate vo6 e:plica )oua se6,e hieratice4 alese )i, acelai 6a,ual al autorului *er6a,4 a67ele
prove,i,) )i, $poca =r>ie a civili>aiei .arao,ice.
No. (C repre>e,ta se6,ul hiero*li.ic al corpului 6u6i.icatP
Care 9, hieratica secolului II 9. 3r. A .ost e:ecutat )up/ cu6 ur6ea>/:
Pute6 o7serva ca cele trei ele6e,tele care alc/tuiesc se6,ul au .ost trasate pri,
i,ter6e)iul u,ei 6ic/ri )e la st=,*a la )reapta a 6=i,ii.
No. (+< re)a se6,ul hiero*li.ic al leului culcatP Care 9, hie'ratica aceluiai secol II 9. 3r.
A .ost )ese,at pri, trei ele6e,te: coa)a a,i6alului pri, 6icarea 6=i,ii )e la st=,*a spre
)reapta4 corpul )e la )reapta spre st=,*a4 iar la7ele sche6atice )e la st=,*a spre )reapta:
Poate )i, acest 6otiv4 reputatul e*iptolo* D. MXller4 a,ali>=,) r=,)ul -L al aretalo*iei
isiace )e la Me6phis4 a tra)us cuv=,tul *recesc pri, )ie hieratische.
&, co,clu>ie4 pute6 a.ir6a ur6/toarele: 9, ti6pul lui 3ero)ot ,u s'a a;u,s 9,c/ la
)e,u6irile tra)iio,ale ale siste6elor e*ipte,e )e scriere4 .olosite ulterior )e c/tre Chaere6o,4
Cle6e,t )i, Ale:a,)ria si
PorphGros @PB. Ast.el4 se )eose7eau )oua siste6e )e scriere: u,ul a.lat 9, u> co6u,4 ,u6it
)e6otica4 i altul )e,u6it scriere sacra4 accesi7ila ,u6ai preoilor. Cuv=,'tul a .ost i,tro)us 6ai
t=r>iu pe,tru a )ese6,a se6,ele *ravate pe piatra4 iar co,ceptul a )eve,it u, ter6e, *e,eric
pe,tru scrierea e*iptea,a 9, a,sa67lu.
De,u6irea tipurilor )e scriere 9, )ocu6e,tele o.iciale ale
Ptole6eilor )e,ota 9,c/ o a,u6e i,certitu)i,e 9, i)e,ti.icarea e:acta a acestora. &, cele ce
ur6ea>/4 vo6 e:e6pli.ica acest aspect pri, i,ter6e)iul a )oua )ecrete: cel )e la Ca,opus i cel
)e la Me6phis @S
Piatra )e la RosettaB. re7uie re6arcat .aptul ca aceste )ecrete au .ost *ravate pe stele4 9,
partea lor superi'oara cu varia,ta hiero*li.ica a te:tului4 9, 6i;loc ur6=,) cea )e6otica4 iar 9,
partea )e ;os te:tul *recesc. Du)ec=,) )up/ .or6ularea u,or .ra>e4 )ar i )up/ pre>e,ta u,or
echivale,te pe,tru o serie )e ter6e,i4 pute6 )e)uce ca la ori*i,e te:tul a .ost co6pus 9, li67a
)e6otica. S.=ritul .iec/rei varia,te co,i,e o .ra>a ce su*erea>/ ca )ecretele tre7uie
i,scripio,ate 9, trei tipuri )e caractere4 pe stele e:ecutate )i, piatra )ura.
e:tul *rec e : t u l hiero*li.ic
e : t u l )e6otic o scriere sacra 9, scrierea
Casei "ieii 9, scrierea
Casei "ieii si e*iptea,a s c r i e r e a )ocu6e,telor s c r i e r e a
)ocu6e,telor si *reaca s c r i e r e a i,sularilor s c r i e r e a *reaca )e la p @scriereB
sacra 9, scrierea cuvi,telor )ivi,e 9, scrierea cuvi,telor )ivi,e si locala s c r i e r e a
)ocu6e,telor s c r i e r e a )ocu6e,telor si 9, scrierea *recilor , o t a t i a i,sularilor s
c r i e r e a *reaca
a7elul I
a7elul I cupri,)e ter6e,ii )i.eritelor tipuri )e scriere e*iptea,a a,tica aa cu6 apar 9,
cele )oua )ecrete. Se poate o7serva ca 9, pri6ul )ocu6e,t se utili>ea>/4 pe,tru a )ese6,a ceea
ce ,oi )e,u6i6 scriere hiero*li.ica4 tra)iio,al/ e:presie a lui 3ero)ot scriere sacra. Pe
vre6ea lui Ptole6eu al "'lea $pipha,es4 pe,tru aceeai ,oiu,e se va utili>a ter6i,olo*ia
.arao,ica clasica: scrierea Casei "ieii. Acest aspect )e,ota .aptul ca *recii4 sau i,terpretul
*rec4 se .a6iliari>aser/ )e;a cu .ra>eolo*ia .arao,i'ca. O alta o7servaie: aceeai i,certitu)i,e
se o7serva 9, ca>ul Decretului )e la Ca,opus4 9, varia,ta *reaca4 u,)e a.la6 ca stela tre7uia
9,scrisa cu te:te 9, scriere sacra i e*iptea,a i *reaca @ca i cu6 scrierea sacra ,u era )e
ori*i,e e*iptea,aVB. Ulterior4 Decretul )e la Me6phis a)uce o oarecare clari.icare4 ,e re.eri6 )i,
,ou la varia,ta *reaca a )ocu6e,tului: 9, scriere sacra4 locala i *reaca. Oulti6a o7servaie are
9, ve)ere ter6e,ul *rec. Daca a67ele )ecrete vor .olosi4 9, varia,ta hiero*li.ica4 ter6e,ul
tra)iio,al i,sulari4 9, ca>ul varia,tei )e6otice apare o ,oiu,e ,oua: HG,,.
Dio)or )i, Sicilia @KC' +A 9. 3r.B4 pri, i,.or6aiile o.erite 9, cartea a IIIa a 5i7liotecii
Istorice4 r/6=,e 9, *e,eral la percepia lui
3ero)ot )espre tipurile )e scriere e:iste,te 9, $*iptul a,tic. &,tr'a)ev/r4 e*ipte,ii
7e,e.ici'au )e )i.erite tipuri )e scriere: u,ul ,u6it popular4 9,v/at )e toat/ lu6ea i u, altul
,u6it sacru4 cu,oscut pri,tre e*ipte,i ,u6ai )e c/tre preoi4 care l'au 9,v/at )e la tatii lor ca u,
lucru )espre care ,u tre7uie sa vor7easc/.. &,tr'u, alt pasa; )i, acelai te:t @III.
N 0B4 Dio)or )escrie ,atura scrierii etiopie,ilor4 care )up/ a.ir6aiile sale a .ost ,u6ita .
De e*ipte,i sacra. &,ai,te )e a a,ali>a te:tul pre>e,tat tre7uie su7li,iat .aptul ca ,u7ie,ii @S
etiopie,iiB4 9, ur6a u,ui proces )e e*iptia,i>are4 au a)optat scrierea hiero*li.ica a veci,ilor )i,
,or)4 ela7or=,) ulterior o scriere proprie. Ca atare4 9, 6o6e,tul 9, care Dio)or )escrie ,atura
hiero*li.elor etiopie,e4 ,e pute6 )a sea6a c=t a 9,eles )i, cea hiero*li.ica .arao,ica. Daca
se6,ele 9, )iscuie au re)at .i*urile u6a,e4 parti ale copului u6a,4 a,i6ale sau chiar o7iecte4
este clar ca pe,tru Dio)or scrierea hiero*li.ica avea u, aspect picto*ra.ic.
$:plicaiile le*ate )e utilitatea *li.elor su,t ur6/toarele: !a ei4 ,u 96perecherea sila7elor
)a 9,elesul scrieriiI acesta reiese )i, ceea ce 9,sea6,/ o7iectele 9,./iate4 )i, se6,i.icaia
6eta.orica ce are 6e,irea4 pri, e:erciiu4 sa se 9,tip/reasc/ 9, 6e6orie @III. 0. (B. Aceasta
9,sea6,/ ca )u'pa Dio)or hiero*li.ele e*ipte,e aveau u, se,s 6eta.oric i si67olic. Pro7a'7il4 el
,'a 9,eles e:plicaiile pri6ite4 )ar a 9,cercat sa o.ere o i,terpretare 9, co,.or6itate cu cre>ul sau.
&, co,cor)a,ta cu perceperea. Privi,) relaiile .ireti )i,tre .or6a i su7sta,a4 6aterie i i)ee
YvaZ sta7ili o le*/tur/ ale*orica 9,tre cuv=,t i se6,4 co,si)er=,)u'l pe ulti6ul o e:presie
si67olica a pri6ului. Cu toate acestea4 9, te:tul )e 6ai sus se ascu,)e u, s=67ure )e a)ev/r
)espre scrierea hiero*li.ica e*iptea,a. &, cercetarea 6o')er,a a scrierii hiero*li.ice se recu,oate
.aptul ca siste6ul 9, si,e a trecut pri,tr'u, proces co6ple:. Se6,ul hiero*li.ic trece )e la u,
statut i,iial )e ico,4 9, s.era li,*visticii4 ca e:presie a se6,i.ica,tului. Pri, i,ter6e)iul u,or
tra,spo>iii 6eta.orice variate4 9,cetul cu 9,cetul se )ista,ea>/ )e o7iectul re)at4 a;u,*=,) sa
repre>i,te o 6eta.ora .o,etica. $ste 9,sa evi)e,t .aptul ca se6,i.icaiile 6eta.orice sau
si67olice ale lui Dio)or4 i ,u ,u6ai4 su,t )eparte )e cele ale li,*visticii 6o)er,e.
Di,tre toi autorii a,tici4 )up/ opi,ia ,oastr/4 Chaere6o, )i,
Ale:a,)ria a .ost si,*urul care a reuit sa o.ere o i6a*i,e c=t )e c=t coere,ta asupra
scrierilor )i, $*iptul a,tic. Autorul4 care a tr/it 9, secolul
I ). 3r.4 a .ost oarecu6 co,te6pora, cu Plutarch4 .ii,) 6ai 9, v=rsta )ec=t acesta. Sursele
a,tice l'au ,u6it pe Chaere6o, sau i R Di, pu,ctul )e ve)ere al pre>e,tei i,vesti*aii4 ulti6a
titulatura a lui
Chaere6o, ,i se pare se6,i.icativa. &, acea calitate el a avut posi7ilitatea sa scrie )oua
lucr/ri )e re.eri,/: si. Mai ales ulti6a a )eve,it i,.lue,ta 9, 6e)iile *receti4 servi,) ca 6o)el
pe,tru autorii )e 6ai t=r>iu4 cu6 ar .i Cle6e,t )i, Ale':a,)ria sau 3orapollo,.
3iero*ra66ateus era u, i6porta,t titlu preoesc )i, $*iptul *reco'ro6a,4 av=,) 6ai 6ulte
atri7uii: )e a e:a6i,a u, ca,)i)at pe,tru .u,cia )e preot4 )e a i,terpreta visurile4 )e a pre>ice
viitorul4 )ar 6ai ales )e a co,serva cu,oti,ele )espre scrierile i li67ile e*ipte,e a,tice. Di,
aceste 6otive4 su,te6 )e p/rere ca .ra*6e,tul atri7uit c=,)va lui Cle6e,t )i, Ale:a,)ria4
Stro6ata " 04 +C4 -' +(4 - provi,e )e la Chaere6o,4 6ai precis )i, lucrarea.
e:tul 9, )iscuie este )up/ cu6 ur6ea>/: Aceia )i,tre e*ipte,i care au .ost e)ucai4
9,vaa 6ai 9,t=i tipul )e scriere e*iptea,a pe care o ,u6i6 epistolo*ra.icaI 9, al )oilea r=,)4
tipul hieratic )e care se .olosesc scri7ii sacriI 9, .i,al4 9i 9,suesc tipul hiero*li.ic4 care parial
e:pri6a lucruri pri, i,ter6e)iul literelor )e 7a>a4 i care parial este picto*ra.ica. &, 6eto)a
picto*ra.ica o varia,ta e:pri6a lucrurile 9,sei pri, i6itaie4 o alta varia,ta scrie 9,tr'o 6a,iera
6eta.orica4 9, ti6p ce o a treia este pur ale*orica pri, .olosirea a,u6itor e,i*6e. Ast.el4 )aca
voiau sa scrie cuv=,tul Soare4 ei e:ecutau u, cerc4 iar pe,tru cuv=,tul !u,a @ei )ese,auB
.i*ura u,ui cor,4 )up/ varia,ta )e e:pri6are 9, se,s propriu. $i scriu 9, varia,ta 6eta.orica
schi67=,) se,sul i tra,spu,=,)
@se6,eleB 9, virtutea u,ui a,u6it raportI 9, parte4 le 9,locuiesc @cu alte se6,eB4 9, parte le
6o)i.ica 9, )i.erite .eluri. &, acest stil tra,s6it lau)ele la a)resa re*ilor )i, 6iturile reli*ioase i
pe care le i,scripio,au pe 7asorelie.uri. Iat/ u, e:e6plu al celei )e'a treia varia,te4 cel care
utili>ea>/ e,i*6ele: ei repre>e,tau celelalte astre pri, erpi4 )atorita 6ersului lor si,uosI )i,
co,tra4 Soarele pri, corpul u,ui scara7eu4 )eoarece el creea>/ o .or6a rotu,)a )i, e:cre6e,tul
)e 7ou i 9l rotete 9, .ata sa.
2aptul ca autorul 9, )iscuie a avut cu,oti,e )espre scrierea hiero*li.ica ,e este
)e6o,strat i )e u, pasa; )i, >et>es4 $:e*esis i,
Ilia)e64 I. AE. Autorul 7i>a,ti, a rei,ut )i, lucrarea lui Chaere6o, .aptul ca ,oiu,ile au
.ost re)ate pri, i,ter6e)iul literelor i al si67olurilor.
Iat/ co,clu>iile ,oastre cu privire la i,.or6aiile tra,s6ise )e c/tre Chaere6o,: a .ost
si,*urul autor a,tic care a e:plicat c=t )e c=t e:act @VB ,atura scrierii hiero*li.ice i aceasta
9,toc6ai )atorita .aptului ca a .ost u, scri7 sacru. Cle6e,t )i, Ale:a,)ria a preluat 9, totalitate
cele scrise )e el4 .ara a speci.ica sursaI PorphGros a 9,eles ceea ce a putut sa 9,elea*/4 iar
ulterior 3orapollo, a .ost i,teresat ,u6ai )e varia,ta e,i*6atica4 cre=,) 9, a,u6ite ca>uri chiar
hiero*li.e i,e:iste,te la e*ipte,ii a,tici. Cu trecerea ti6pului4 )i, $vul Me)iu4 p=,/ la
Cha6pollio,4 lucrarea )e re.eri,/ a ra'6as cea a lui 3orapollo,4 care a i,)us 9, eroare
cercet/rile ulterioare4 )e'oarece sava,ii ,'au putut e:plica 6a;oritatea a.ir6aiilor cupri,se 9, ea.
O re6arca i6porta,ta este .aptul ca4 spre )eose7ire )e Chaere6o,4 care a 9,cercat sa e:plice i
siste6ul 9, si,e4 3orapollo, a pus acce,t pe eti6olo*ii i e:presii ale *=,)irii 6itice a e*ipte,ilor
a,tici. Soluiile sale4 p=,/ la apariia lui
Cha6pollio,4 au .ost co,si)erate )e ur6ai si,*urele posi7ile. $vi)e,t4 su,te6 )eparte )e
a a.ir6a .aptul ca 3orapollo, a pre>e,tat o vi>iu,e corecta asupra hiero*li.elor4 )ar ,u tre7uie
uitat .aptul ca 6ulte )i,tre e:plicaiile sale au totui o 7a>a reala.
Dup/ aceasta succi,ta trecere 9, revista a p/rerilor a,ticilor )espre ,atura scrierii
hiero*li.ice4 se i6pu,e a,ali>a opi,iilor lui Plutarch.
Dup/ $. Iverse,4 *recii ,'au ./cut ,ici o )i.ere,iere 9,tre hiero*li.e i repre>e,t/rile
ico,o*ra.ice care 9,soeau te:tele. A.ir6aia sa este 9, li,ii 6ari corecta4 9,sa e:e6plul ales ,u
este co,vi,*/tor. $l a pre>e,tat ca suport al ar*u6e,taiei sale u, pasa; )i, lucrarea lui
Plutarch4 De PGthiae oraculis4 [. (+4 0CC' A: $*ipte,ii pe,tru a arata 9,ceputul r/s/ritului
Soarelui4 )ese,ea>/ u, copil st=,) pe o .loare )e lotus.. Pe,tru $. Iverse, aceasta i6a'*i,e . Nu
este e:plicaia u,ei hiero*li.e4 ci o i,terpretare ico,olo*ica a 7i,ecu,oscutei repre>e,t/ri a >eului
Ne.ertu6 st=,) pe o .loare )e lotus i care 9, co6e,tariile teolo*ice este e:plicata ca r/s/ritul
Soarelui. &,ai,te )e a reco,si)era aceste e:plicaii4 tre7uie a6i,tit .aptul ca Plutarch a reluat4
9,tr'o oarecare 6/sur/4 aceeai i)ee i 9, De Isi)e4 [. ((: Si ,ici ,u cre) ca >eul Soare se ri)ica
)i,tr'o .loare )e lotus ca u, ,ou ,/scut4 )ar ei re)au ca atare apariia Soarelui4 si67oli>=,) ra>ele
sale re9,su.leite ri)ic=,)u'se )i, u6i)itate. &, acest pasa; Plutarch a preluat )o*6a stoica a
hr/,irii Soarelui pri, e:alaia ele6e,tului u6e).
Daca trece6 9, revista opi,iile cercet/torilor re.eritoare la aceste )oua pasa;e4 vo6
co,stata ur6/toarele. P. Marestai,* a citat ,u6ai De
PGthiae oraculis4 atr/*=,) ate,ia asupra .aptului ca ave6 )e'a .ace cu o i)ee )eseori
pre>e,ta 9, si67olistica reli*ioasa e*iptea,a a,tica4 )ar a e:clus posi7ilitatea )e a vor7i )e
e:iste,ta u,ui se6, hiero*li.ic. h.
3op.,er a scris )espre ,atura si67olica a i6a*i,ii >eului Soare4 re)at ca u, copil st=,) pe
.loarea )e lotusI este a)ev/rat ca a o.erit u, 6aterial co6parativ .oarte 7o*at4 6ai ales te:te
)e6otice i *receti4 )ar ,u a a6i,tit )e echivalarea ico,ului cu vreu, se6, hiero*li.ic. D. %.
%ri..iths atr/*ea ate,ia .oarte clar asupra .aptului ca: his i,sta,ce.is ,ot a hiero*lGph.4 )ar a
recu,oscut i,terpretarea stoica a celui )e'al )oilea pasa;4 su7li,ii,) .aptul ca i6a*i,ea copilului
st=,) pe lotus este cea a lui
Ne.ertu64 iar 9, perioa)a t=r>ie copilul era ,u6it 3orus sau 9,sui Re.
!a .el a proce)at i D. 3a,i4 .ara a pu,e 9, )iscuie pro7le6atica se6,ului hiero*li.ic ca
atare4 su7li,ii,) .aptul ca 9, $poca *reco'ro6a,a a istoriei e*ipte,e te6a era 9,c/ 9, vo*a4
)eoarece 3oruscopilul a .ost asi6ilat cu Soarele. Nici C. 2roi)e.o,) ,'a l/6urit )ec=t
se6,i.icaia si67olica a i6a*i,ii4 i,voc=,) 6itul her6opolita,4 co,.or6 c/ruia
Soarele s'a ri)icat )i, apa pri6or)iala pe o .loare )e lotusI ca atare4 3orus'3arpoJrates4
,u6it i Ne.ertu64 Soarele care reapare pe ori>o,t )i6i,eaa4 era repre>e,tat st=,) pe o .loare )e
lotus.
Daca vo6 a,ali>a i6a*i,ea pre>e,tata )e c/tre Plutarch4 vo6 o7serva .aptul ca autorul
a,tic a avut parial )reptate. Se6,ul 9, si,e4 catalo*at ca A'+EA4 repre>i,t/ .i*ura u,ui copil st=,)
pe o .loare )e lotus4 .ii,) pre>e,t 9, te:tele )i, perioa)a *reco'ro6a,a. &, 6a66isi 'ul
@casa )e ,atere a >eilorB )i, ca)rul co6ple:ului )e la $).u4 >eul
Oho,su este )e,u6it copilullotus: &, e:e6plul pre>e,tat4 se6,ul hiero*li.ic este o
lo*o*ra6a. &, scrierea cripto*ra.ica a te:telor )i, ca)rul te6plului )e la Oo6 O67o4 avea
valoarea .o,etica Jha @uB. &, calitate )e se6o*ra6a @)eter6i,ativB a avut o utili>are 6ai lar*aI
ve>i spre e:e6plu cuvi,tele he6 6a;estate sau ,eJhe7 lotus. Chiar )aca Plutarch a l/r*it
se6,i.icaia se6,ului hiero*li.ic 9, si,e4 totui o7servaia sa ca ave6 )e'a .ace cu o hiero*li.a
este corectaV Atitu)i,ea sa este )e la si,e 9,eleas/ )aca ave6 9, ve')ere se6,i.icaiile
co,ceptului copil )i, epoca tar)iva a istoriei e*ipte,e @a se ve)ea 6ai ;os i e:plicaiile
re.eritoare la P. Carls7er* No. "IIB.
!otusul al7astru @NG6phaea cerulaca !.B era co,si)erat a .i o specie cu o co,otaie solara.
Dup/ cercet/rile 6ai ,oi s'a putut )e6o,stra .aptul ca i6a*i,ea copilului e>=,) pe o .loare )e
lotus ,u apare 9, ico,o*ra.ia .arao,ica 9,ai,te )e cea )e'a reia Perioa)a
I,ter6e)iara. e6a 9, si,e era lar* repre>e,tata pe o serie )e o7iecte4 cu6 ar .i: 7i;uterii4
a6ulete4 scara7ei4 sarco.a*e i toreutica. &, te:tele 6a*ice i6a*i,ea ,aterii copilului )i, lotus
repre>e,ta u, ico, av=,) o putere re)uta7ila4 care o.erea 6a*icia,ului posi7ilitatea )e a co67ate
cu succes .orele )i.u>e. &, a,u6ii papiri )e6otici i *receti4 6a*icia,ul .ace apel la u, >eu sau4
care 9, calitatea lui )e >eu'copil apare pe 7olta cereasca )i6i,eaa i se tra,s.or6a seara 9,tr'u,
7/tr=,. Aceasta )ivi,itate este cel care e)e pe u, lotus i ilu6i,ea>/ 9,trea*a lu6e sau se
a.ir6a )espre el: . u cel care e>i pe u, lotus i ilu6i,e>i 9,trea*a lu6e locuita.
Plutarch ,'a .ost si,*urul autor a,tic care a scris )espre Soarele re)at su7 .or6a u,ui
copil4 cel care re,ate )i, 6=l4 st=,) pe o .loare )e lotus. Chiar )aca Plutarch ,u 6e,io,a 9, De
Isi)e ca s'a i,spirat )i, lucrarea lui Chaere6o, asupra hiero*li.elor4 se tie ca opera autorului
stoic ,u i'a .ost str/i,/.
&, realitate4 Plutarch ,u era i,teresat 9, 6o) special )e ,atura scrierii hiero*li.ice. 2ii,)
9,ai,te )e toate u, .iloso.4 Plutarch a 9,cercat sa e:plice )i, propriul pu,ct )e ve)ere Mitul lui
Osiris. Cu toate acestea4 curio>itatea i 6ai ales eru)iia sa ,u l'au 96pie)icat sa o.ere a,u6ite
e:plicaii4 oric=t )e va*i ar .i ele4 asupra ,aturii scrierii )i, $*iptul a,tic.
Ca atare4 e:presii cu6 ar .i: @[. L4 -<- 5B sau @[. (C4 -<0 $B su,t pre>e,te 9, De Isi)e. &,
ulti6ul para*ra. 6e,io,at4 Plutarch co6para scrierea hiero*li.ica cu )ictoa,ele pitha*orie,e4
atri7ui,)u'i ast.el o valoare si67olica.
Cele a.ir6ate 6ai sus se pot ar*u6e,ta cu u, pasa; )i, [. -+' -L-
2 )i, De Isi)e: &, orice ca>4 la Sais4 pe pGlo,ul )i, .ata al te6plului >eiei Athe,a4 au
.ost *ravai u, copil4 u, o6 7/tr=,4 )up/ acesta u, soi64 apoi u, peste si4 9, ur6a lor4 u,
hipopota6. Si67olurile 9,sea6,/: O4 voi care su,tei pe cale )e a va ,ate4 o4 voi care su,tei pe
cale sa va sti,*ei4 Y>eul ur/te ,erui,area. Copilul este si67olul ,ateriiZ4 o6ul 7/tr=, Yal
6oriiZI cu a;utorul oi6ului ei re)au u, >eu4 pri, peste ura.4 iar pri, hipopota6 ,erui,area.
&, )ialectul sahi)ic al li67ii copte 9,t=l,i6 a);ectivul at7al cu se6,i.icaia )e ,erui,at4
o7ra>,ic4 9,sa ,u pute6 )e6o,stra e:iste,ta u,ei le*/turi ico,olo*ice 9,tre hipopota6 i aceasta
,oiu,e. A,i6alul 9, si,e a .ost co,si)erat .oarte periculos4 ca atare .ii,) )e ese,/ sethia,a4 )ar
s'a scos 9, evi)e,ta i calitatea sa )e )istru*/tor al recoltei.
Daca 9,cerca6 sa i,terpreta6 succesiu,ea )e se6,e pre>e,tata )e c/tre Plutarch
@pro7a7il:PB4 ,ici chiar )aca lua6 9, co,si)e'rare ele6e,te ale aa',u6itei scrieri cripto*ra.ice
)i, $poca *reco'ro6a',a ,u vo6 putea o.eri tra)ucerea pre>e,tata 6ai sus. Di,tre co6e,tatorii
6o)er,i )oar D. %. %ri..iths a atras ate,ia asupra .aptului ca e:ista o si6ilitu)i,e aproape
per.ecta 9,tre u, pasa; )i, Cle6e,t )i,
Ale:a,)ria4 Stro6ata "4 E. 0(. 0 i cel al lui Plutarch )i, De Isi)e4 si,*ura )i.ere,a .ii,)
pre>e,ta la pri6ul a croco)ilului 9, loc )e hipopota6. 2aptul ca 9, ,oua e)iie a operei lui
Chaere6o,4 va, )er
3orst a i,clus acest pasa; al lui Cle6e,t pri,tre 96pru6uturile )e la
Chaere6o,4 co6plica i 6ai 6ult lucrurile. ra)ucerile o.erite )e c/tre
Cle6e,t i )e c/tre Plutarch ,u puteau sa provi,/ )e la u, hiero*ra66ateus4 )eoarece4
cu6 a6 v/>ut4 9,iruirea )e se6,e hiero*li.ice pre>e,tate ,u are ,ici o se6,i.icaie )aca o
co,si)era6 propo>iie. Pro7a7il Chaere6o,4 sau u, alt cu,osc/tor al scrierilor i li67ilor
e*ipte,e4 a o.erit i,.or6aii re.eritoare la posi7ilit/ile )e i,terpretare i,)ivi)uala a se6,elor 9,
)iscuie. Ulterior4 at=t Plutarch4 c=t i Cle6e,t )i, Ale:a,)ria au 9,cercat sa pre>i,te tra)uceri
coere,te ale 9,tre*ului a,sa67lu4 proprii i,terpret/rilor .iloso.ice ale vre6ii. &, orice ca>4 a67ii
au utili>at surse care ,u erau str/i,e )e siste6ul hiero*li.ic e*iptea, a,tic.
I,*e,io>itatea lui Plutarch i i,te,iile sale )e a cu,oate 6/car ele6tele )e 7a>a ale
scrierii hiero*li.ice su,t )e6o,strate i )e u, .ra*6e,t )i, De Isi)e4 [. <L' -E0 A: Nu6/rul
ci,ci ri)icat la p/trat este e*al cu ,u6/rul caracterelor al.a7etului e*iptea,.. Pasa;ul a .ost
co6e,tat 9, )i.e'rite 6o)uri )e c/tre acei sava,i care s'au preocupat )e capo)opera sa .iloso.ica
)e 7/tr=,ee4 Despre Isis i Osiris. &, pri6ul r=,) tre7uie scos 9, evi)e,ta .aptul ca pe,tru
Plutarch4 )up/ i)eile pita*orie,ilor4 ci.ra ci,ci repre>i,t/ ipote,u>a triu,*hiului4 ceea ce a .ost
echivalata cu 3orus sau cos6osul. Pe,tru P. Marestai,* ci.ra +< ,u poate repre>e,ta )ec=t o
etapa i,ter6e)iara a .or6arii al.a7etului copt4 autorul .ra,ce> atr/*=,) ate,ia asupra .aptului ca
e*ipte,ii ,u au 7e,i.iciat ,icio)at/ )e u, al.a7et 9, se,sul *rec al cuv=,tului. D. %.
%ri..iths a a)us ,oi l/6uriri cu privire la pro7le6atica 9, )iscuie.
$*iptolo*ul 7rita,ic a su7li,iat .aptul ca )aca Plutarch a .olosit ter6e,ul ,u 9,sea6,/ ca
el s'a re.erit ,eap/rat la u, al.a7et cu6 era cel cu,oscut )e c/tre *reci. Apoi4 6ult 6ai plau>i7ila
pare e:plicaia lui re.eritoare la ci.ra +<: copii au alc/tuit u, al.a7et co6pus )i, -(@)ialectul
sahi)icB4 respectiv -+ @)ialectul 7ohairicB se6,e4 )i,tre care +< su,t literele 96pru6utate )i,
*reaca. C. 2roi)e.o,) co6pletea>/ aceste a.ir6aii cu alte o7servaii .oarte utile: aB. Utili>area
al.a7etica a a,u6itor se6,e e*ipte,e provi,e )e la Plato,4 7B. Sursa co6u,a a lui Plato, i a lui
Plutarch ar .i $u)o:os.
!a aceste o7servaii se i6pu, altele: aB. Se6,ele 6o,oco,so,a,tice e*ipte,e a,tice4
,u6ite i al.a7etice4 9, co,.or6itate cu ,oile cercet/ri .o,etice par a .i 9,tr'a)ev/r +< la ,u6/rI
varia,ta lui %ri..iths4 cu ,u6/rul se6,elor *receti )i, al.a7etul copt4 pare .oarte plau>i7ilaI 7B.
Pre>e,tarea succesiu,ii se6,elor 6o,oco,so,a,tice este o creaie sau 6ai )e*ra7/ o co,ve,ie
6ai 6ult sau 6ai puti, acceptata )e e*iptolo*iI D. 2r. TuacJ a 9,cercat sa reco,stituie u,
al.a7et e*iptea, a,tic4 9, care or)i,ea su,etelor s'ar 7a>a pe al.a7etul su)ara7ic vechi. Aceasta
)i, ur6a teorie pare a .i o i,ve,ie a lui D. 2r. TuacJ4 )eoarece scrierea hiero*li.ica4 pri, ,atura
ei4 ,u avea ,evoie )e ela7orarea u,ui siste6 al.a7etic4 chiar )aca ave6 9, ve)ere .aptul ca
evoluia li67ii e*ipte,e a,tice a i6pus treptat trecerea )e la o ,otaie *ra.ica .o,olo*ica4 la u,a
.o,etica4 )ar ,u pur .o,eticaV
O ulti6a o7servaie se re.era la o re6arca a lui Plutarch 9,
Tuestio,es co,vivales I?. +4 -: pri6a litera a al.a7etului e*iptea, este re)ata pri,
i,ter6e)iul se6,ului i7is'lui. Desi ,u ave6 )e'a .ace cu u, pasa; )i, De Isi)e4 a6 co,si)erat sa
re)a6 i acest a6/,u,t4 )eoarece ast.el vo6 avea o i6a'*i,e co6pleta asupra p/rerii lui Plutarch
)espre hiero*li.e. Mai 6ult4 pri, a,ali>a lui4 vo6 avea oca>ia sa sta7ili6 le*/tura cu co,i,utul P.
Carls7er* No. "II.
Docu6e,tul 9, cau>a provi,e )e la e7tG,is )i, re*iu,ea
2aGGu64 .oarte pro7a7il )i, arhivele te6plului local4 )e)icat >eului croco)il SuJhos S.
Starea )e co,servare a papirusului lasa )e )orit4 actual6e,te .ii,) co,servate )oua coli i -
.ra*6e,te. Di, pu,ct )e ve)ere cali*ra.ic4 se6,ele se pot )ata 9, secolul I ). 3r.4 )ar co,i,utul
i li67a;ul ,e )eter6i,a sa accepta6 p/rerea co,.or6 c/reia te:tul a .ost co6pilat c=,)va 9,tre
)i,astia a ??"I'a i 9,ceputul erei creti,e.
&, co,.or6itate cu titlul4 papirusul este o e:plicaie a .olosirii hiero*li.elor4 iar pe,tru a
*ara,ta aute,ticitatea i sacralitatea )ocu6e,tului4 s'a i,tro)us o propo>iie co,.or6 c/reia la
ori*i,e papirusul a .ost */sit 9,tr'u, te6plu al lui Osiris. Desi este o piesa .ra*6e,tara4 ea a .ost
ara,;ata 9,tr'o 6a,iera ase6/,/toare cu )icio,arele ,oastre. Se6,ul hiero*li.ic cursiv este plasat
9, partea )reapta a colii )e papirus4 apoi 9, r=,)uri ori>o,tale ur6ea>/ e:plicaiile se6,ului.
Pre>e,ta u,or se6,e care 9,cep pri, co,soa,a h ,e 9,)ea6,/ sa cre)e6 ca *losele au .ost
ara,;ate lu=,) 9, co,si)erare a,u6ite pri,cipii ale al.a7etului. Pri6ul se6, co,servat4 pe pri6a
coala a papirusului4 este h-7H @ha7uB4 a)ic/ i7is'ul. Pri, ur6are a.ir6aia lui
Plutarch ,i se pare corecta4 iar e:plicaia )estul )e i,teresa,ta: e*ipte,ii l'au pus 9,
.ru,tea al.a7etului )i, cau>a respectului pe care 9l poarta >eului hoth @Tuaest. Co,v. I?4 -.
((B4 al c/rui a,i6al sacru era i7is'ul.
$)itorul te:tului a scos 9, evi)e,ta .aptul ca ave6 9, .ata ,oastr/ o 6ostra si*ura cu
privire la utili>area pri,cipiului acro.o,iei )e c/tre e*ipte,ii a,tici. &, acele ca>uri 9, care
se6,ele hiero*li.ice per6it c=teva i,terpret/ri sau citiri4 autorul a,tic le co,se6,ea>/ separat.
Pe,tru a 9,ele*e e:act cele re)ate )e papirus4 )ar i 6o)alitatea )e *=,)ire a e*ipte,ilor )i,
$poca =r>ie sau *reco'ro6a,a4 vo6 o.eri e:e6pul se6,ului hiero*li.icP @r. KB. !a 9,ceput4 el
este citit pur i si6plu hrH @heruB4 a)ic/ >iua4 u,a )i, se6,i.icaiile acestei lo*o*ra6e. Dup/
acesta ur6ea>/ o e:plicaie picto*ra.ica a se6,ului: A)ic/4 Soarele @Re
B 9, apariia lui )e )i6i,eaa4 pri, i,ter6e)iul c/ruia este co,ceput orice.
e:tul e:plicativ co,ti,ua pri, trecerea 9, t/r=6ul 6itolo*iei4 respectiv co,otaiile 6itice
ale Soarelui: @r. KB A)ic/4 $,ea)a. @r. AB. Ochiul este ,u6it $,ea)a. Discul solar ia ,atere )i,
ochiul )rept al lui Re. 1eia vultur este cea care u,ete arcurile. @r. (CB. $ste a'te,e,4 6asculul.
Uraeusul se ,ate )i, ochiul )rept al lui ReI este coroa,a $*iptului )e
Dos4 pe care o u,ete cu corpul sau. Pe,tru a clari.ica c=teva )i, a.ir6aiile )e 6ai sus va
tre7ui sa o.eri6 a,u6ite e:plicaii scurte. 1eia vultur NeJh7et )i, $l'Oa7 este )e,u6ita 9,
te:tele t=r>ii ochiul )rept al lui Re. Despre a'te,e,4 asi6ilat cu >eul creator Ptah )i,
Me6phis4 se a.ir6a ca este cel care se 9,alta @pe 7olta cereascaB ca i Re. Coroa,a rosie a
$*iptului )e Dos este >eia Nut4 i)e,ti.icata aici cu uraeusul.
Co,clu>ia lui $. Iverse,4 o.erita 9, e:cele,ta e)iie a Papirusului
Carls7er* No. "II4 este .oarte i6porta,ta4 6otiv pe,tru care o repro)uce6: Aceasta
6o)alitate )e a o.eri e:plicaii aceluiai lucru pri, i,ter6e)iul )i'.eritelor i)e,ti.ic/ri 6itice4 care
)eseori su,t opuse4 iar pe,tru *=,)irea ,oastr/ co,tra)ictorii4 este tipica pe,tru *=,)irea
e*iptea,a. .
$:iste,ta u,or ase6e,ea )icio,are )i, perioa)a t=r>ie a civili>aiei e*ipte,e ,'a ./cut
)esi*ur altceva )ec=t sa co6plice lucrurile pe,tru str/i,i. Ca atare4 e:plicaiile o.erite c=teo)at/
)e a,u6ii autori *reci cu privire la ,atura hiero*li.elor ,u tre7uie sa ,e 6ire.
&, co,clu>ia acestui su7capitol se i6pu, ur6/toarele preci>/ri:
Plutarch a 9,cercat sa p/tru,)/ 9, secretele scrierii hiero*li.ice. S'a .olosit at=t )e
o7servaiile pre)ecesorilor sau co,te6pora,ilor sai *reci4 )ar pro7a7il a i,ut co,t i )e a,u6ite
relat/ri ale u,or scri7i sacri4 care au avut posi7ilitatea sa pre>i,te a,u6ite particularit/i ale
scrierii hiero*li.ice. Cu toate acestea4 Plutarch a .ost )eparte )e a utili>a te:tele hiero*li.ice ca
surse )irecte.
III. +. Plutarch i li67a e*iptea,a a,tica
Di,tre autorii *reci4 .oarte puti,i au .ost cei care ar .i cu,oscut li67a e*iptea,a4 )esi ,u
ti6 9, ce 6/sur/4 )ar 9, orice ca> este posi7il ca ei sa .i 9,v/at 6ai )e*ra7/ o serie )e e:presii
u>uale4 a)ic/ ele6e,te ale li67a;ului coti)ia,. Dup/ Dio*e,es !aertios4 Pitha*ora . A 9,v/at
li67a e*iptea',a.. PorphGrios ,e a6i,tea ca Pitha*ora tia li67a sau cu,otea se,sul @B literelor
e*ipte,e. $u)o:os )i, C,i)os ar .i tra)us )i, li67a e*iptea,a Dialo*urile c=i,ilor @B4 care ar
corespu,)e cu u, pasa; )i, P. Du6ilhac @(<. A sQQ.B. Dup/ relat/rile lui Plutarch4 De
Isi')e4 [. (C: . &,tr'a)ev/r4 se spu,e ca $u)o:os a .ost i,iiat )e c/tre
Oho,uphis )i, Me6phis4 Solo, )e c/tre So,Jhis )i, Sais i Pita*ora )e c/tre Oi,uphis
)i, 3eliopolis.. Nu este e:clus ca 9,v/aii *reci 6e,io,ai sa .i 9,suit4 pe l=,*/ ele6e,te )e
)octri,a .iloso.ica e*iptea,a a,tica4 i a,u6ite cu,oti,e )e li67a.
Plutarch4 ca )e alt.el i alti *=,)itori ai A,tichit/ii4 a ur6at 6o,oli,*vis6ul *rec
tra)iio,al. I,clusiv apro.u,)area li67ii lati,e a r/6as 9, a.ara preocup/rilor sale4 ceea ce el
e:plica pri, lipsa ti6pului @
"i. De6.4 +. +B. !a aceasta a.ir6aie ar 6ai tre7ui a)/u*at i presti*iul )e care se 7ucura
li67a *reaca 9, cercurile i,telectuale ale lu6ii 6e)itera,ee,e4 9,ai,te )e toate *receti i ro6a,e.
Dup/ cu6 se tie4 pe,tru *reci *ra6atica a .ost co,si)erata o co6po,e,ta a .iloso.iei.
Aceasta reiese i )i, 6o)alitatea 9, care a .ost perceputa eti6olo*ia. A )e>v/lui ori*i,ea u,ui
cuv=,t si4 9, acest .el4 se,sul sau a)ev/rat 9,se6,a a )e>v/lui u,ul )i, a)ev/rurile ,aturii
Mo)alitatea )e a e:plica se,sul u,ui cuv=,t pri,tr'o eti6olo*ie .a,te>ista 9i are
r/)/ci,ile la 3o6er. Plutarch a preluat aceasta 6eto)a4 utili>=,)'o 9, 6o) co,sta,t. $ti6olo*ia
si67olica sau ale*orica co,sta 9, a releva se,sul ascu,s al u,ui cuv=,t4 co,si)er=,) ca ra)icalul
sau provi,e )e la u, alt cuv=,t cu care4 9, realitate4 ,u are ,ici o le*/tur/ li,*vistica sau se'
6a,tica. Aceste eti6olo*ii se 7a>ea>/ pe pri,cipiul co,.or6 c/ruia ;ocul )e cuvi,te e:pri6a o
relaie cau>ae.ect.
Daca lua6 9, co,si)erare eti6olo*iile o.erite )e c/tre Plutarch 9,
De Isi)e ,u6ai o parte se co,.or6ea>/ acestui pri,cipiu. Iat/ o lista a acestora:
(. Nu6ele lui Osiris 9,sea6,/ cel cu 6ulti ochi @B4 .ii,) alc/tuit )i, ele6e,tele si4 c.. [.
(C4 -<< A. &, li67a e*iptea,a ter6e,ii pe,tru a e:pri6a aceste ,oiu,i su,t aa ;rt @pro,u,/: aa
iretB. Pe,tru pri6ul ele6e,t eve,tual a6 putea avea 9, ve)ere 9, li67a copta .or6a calitativa os
)e la asai a )eve,i 6ult. Pe,tru .or6a iri4 echivalarea este 6ult 6ai )i.icila4 )eoarece at=t 9,
)e6otica4 c=t i 9, copta t 'ul .i,al se p/strea>/: eiaat4 eiat. Aceste .or6e4 6ai ales ulti6a este cea
cure,ta4 .ii,) utili>ate 9, )ialectul sahi)icI eve,tual ,e pute6 *=,)i la ieire )i, )ialectul
lGJopolita,4 )ar care se */sete ,u6ai 9, cuvi,te co6puse. &, orice ca>4 eti6olo*ia ,u6elui
)ivi,it/ii este i,certa4 e:ist=,) 6ai 6ulte soluii propuse )e c/tre sava,i.
+. Nu6ele lui Ma,eros4 .iul cel v=rst,ic al re*elui 5G7los'ului4 ar .i 9,se6,at @[. (E4 -<E
$BI D. %. %ri..iths a propus ca e:presia e*iptea,a 6, ir. ; ceea ce as putea sa 9,)ur sa .i .ost la
ori*i,ea ,u6elui propriu 9, cau>a.
-. Nu6ele oraului Me6phis a .ost e:plicat ca re.u*iul 7u,ului @[. +C4 -<A 5BI ,u
e:ista u, echivale,t e*iptea, pe,tru aceasta eti6olo*ie.
0. Despre apelativul aceluiai ora se spu,e ca se poate i,terpreta ca 6or6=,tul lui
Osiris @4 [. +C4 -<A 5B4 eti6olo*ia propusa .ii,) i,corecta.
<. ar 9,se6,a el care ia i o.er/ @[. +A4 -L+ DB. $:presia 9,sea6,/ cu totul altceva:
I,.er,4 "est4 prove,i,) )i, cuv=,tul e*iptea, a,tic ;6,t. 4 care se */sete i 9, copta su7
.or6a a6,te.
L. &, [. 0(4 -LE D4 Plutarch e:pri6a se6,i.icaia ,u6elui >eului
Seth pri, a .i opresiv. er6e,ul se re.era 6ai )e*ra7/ la u, epitet caracteristic al >eului
raului i al )e>or)i,ii. $ti6olo*ia ,u6elui este i,certa.
E. Pe,tru Osiris s'a avut 9, ve)ere i o alta )e,u6ire O6phis 7i,e./c/tor @[. 0+4 -LK 5B.
2oarte pro7a7il ter6e,ul era o varia,ta pe,tru O,,ophris4 care are la 7a>a e*iptea,a H,,',.r
@citete: He,e,,e.er
B cu se6,i.icaia )e a .i 7u,.
K. 2alsa este i eti6olo*ia pe,tru Isis S a6 ve,it )e 7u,a voie @
L+4 -EL AB.
&, aceste e:e6ple4 alese pe,tru a )e6o,stra e:iste,ta u,or eti6olo*ii si67olice o.erite )e
c/tre Plutarch4 chiar )aca ele ,u su,t corecte4 totui )e,ota a,u6ite cu,oti,e )e li67a
e*iptea,a. $ste i,teresa,t )e re6arcat .aptul ca clasicitii au avut 6ai puti,a 9,cre)ere 9,
Plutarch 9, privi,a acu6ul/rii u,or ,oiu,i )e e*iptea,a4 oric=t )e ru)i6e,tare ar .i ele.
&, schi674 e*iptolo*ii i'au acor)at u, cre)it 6ult 6ai 6are4 su7li,ii,) e.orturile sale 9, a */si
a,u6ite echivale,te 9,tre cuvi,tele *receti i cele e*ipte,e4 sau )e a pre>e,ta chiar eti6olo*ii
corecte.
Dup/ cu6 au )e6o,strat cercet/rile lui D. %. %ri..iths4 eti6olo*iile o.erite )e c/tre
Plutarch i6plica )eseori o .a>a 6ult 6ai ti6purie a li67ii4 )ec=t cea co,te6pora,a lui. &, cele ce
ur6ea>/ vo6 pre>e,ta eti6olo*iile corecte o.erite )e c/tre Plutarch.
(. A6o, 9,sea6,/ ceea ce este ascu,s @[. A4 -0< CB. Aceasta este i eti6olo*ia
acceptata )e c/tre e*iptolo*i4 chiar )aca ,u 9, u,a,i6itate. Dup/ cu6 a su7li,iat %ri..iths este
i6porta,t .aptul ca
Plutarch a ./cut o )isti,cie 9,tre varia,ta *reaca a ,u6elui @B i cea e*iptea,a a,ti'ca.
$ti6olo*ia propusa )e c/tre Plutarch apare i 9,tr'u, te:t e*iptea, )i, ti6pul epocii I6periului4
.ii,) vor7a )e P. Ma*ic 3arris
+. ot 9, le*/tur/ cu aceasta )ivi,itate4 Plutarch a.ir6a ca A6o, este .olosit 9, .or6ule )e
salut @[. A4 -0< DB. Cu toate ca ,u este o eti6olo*ie propriu'>is/4 acesta a.ir6aie a .ost )ove)ita
a .i corecta.
-. $ste 9,tr'a)ev/r vechea )e,u6ire e*iptea,a pe,tru 3orus cel v=rst,ic S 3r'Hr
@citete: 3er'WerB.
0. A6e,thes 9,sea6,/ 9,tr'a)ev/r i I,.er, @[. +A4 -L+ DB @v.
Mai sus e:plicaiile o.eriteB.
<. $*iptul este ,u6it4 ,u6ele .ii,) )erivat )i, a);ectivul ,e*ru @[. --4 -L0 CB. &,
e*iptea,a O6. t 9,sea6,/ cel ,e*ru4 a)ic/ p/6=,tul ,e*ru4 .ii,) u, apelativ al $*iptului.
Cuv=,tul s'a p/strat i,clusiv 9, li67a copta su7 .or6ele: JP Me sau JP Mi.
L. Dup/ [. -04 -L0 D: ,u6ele lui Osiris este pro,u,at )e c/tre preoi4 ceea ce )up/ D. %.
%ri..iths este o vocali>are veche i aute,tica.
E. Ie)era este ,u6ita4 ceea ce 9, vi>iu,ea lui Plutarch 9,sea6,/ pla,ta lui Osiris @[. -E4
-L< $B. Aici ave6 )e'a .ace cu o locuiu,e e*iptea,a *reci>ata4 9, care t 'ul .i,al )i, :t','Ws;r
@citete: Jhet'e,'UsirB a )isp/rut.
K. 5e7o, era 9,tr'a)ev/r u, 9,soitor al lui SethMGpho,4 )ar eti6olo*ia propusa )e c/tre
Plutarch o7stacol4 li6itare este pro7le6atica @[. 0A4 -E( CB. otui4 e:ista a,u6ite posi7ilit/i
)e e:plicare a ei4 )up/ cu6 a su7li,iat 3. D. hisse,.
A. &, [. LK4 -EK 5 a6uleta >eiei Isis este i,terpretata ca 9,se6,=,) vocea este
a)ev/rata4 Plutarch pri, aceasta echivalare )ove)i,) ca a cu,oscut se6,i.icaia e:presiei
e*ipte,e a,tice 6aa'Jheru cel ;usti.icat.
(C. Di, pu,ctul )e ve)ere al ,u6elor proprii pute6 a.ir6a ca
Plutarch a o.erit c=teva varia,te .o,etice care se pot )ocu6e,ta pe,tru
$pocile persa,e i Ptole6aica @v. spre e:e6plu4 [. (C4 -<0 $B. Di, [. K4
-<0 5 este varia,ta *reaca a ,u6elui .arao,ului 5aJe,re,e..
&, co,clu>ie4 se poate a.ir6a .aptul ca Plutarch4 )esi ,u cu,otea li67ile e*ipte,e vechi4
totui s'a str/)uit sa se i,.or6e>e 9, le*/tur/ cu se6,i.icaia u,or ter6e,i sau ,u6e )e >ei.
$.orturile sale 9, acest se,s s'au 9,scris 9, strictul ,ecesar pe,tru a )uce la 7u, s.=rit
co6pu,erea lui
De Isi)e.
CAPIO!U! I"
SURS$!$ !UI P!UARC3
Deoarece Plutarch ,u a cu,oscut scrierile i li67ile e*ipte,e a,tice s'a pus pe 7u,a
)reptate 9,tre7area: ce surse a utili>at pe,tru a re)a 6itul )espre Osiris4 precu6 i alte realit/i ale
$*iptului a,ticP
R/spu,surile la aceste pro7le6e ,u su,t uor )e o.erit4 )eoarece 9, 6ulte ca>uri
presupu,erile i )e)uciile lo*ice su,t pri,cipalele ar*u6e,te.
D. 3a,i a avut 9, ve)ere e:perie,ta perso,ala i lucr/rile citite sau co,sultate )e c/tre
Plutarch. Aceste preci>/ri su,t 7i,eve,ite4 )ar 9, pri'6ul ca> s'ar .i i6pus i a,ali>a i,terpreilor4
6ai precis4 9, ce 6/sur/ a,u'6ite i,.or6aii provi, )e la acetia. Daca ave6 9, ve)ere .aptul ca
Plutarch a e.ectuat 9,tr'a)ev/r o c/l/torie 9, $*ipt i cu acel prile; ar .i petrecut c=teva
lu,i 9, Ale:a,)ria4 ,u pute6 e:clu)e )i,tre sursele sale i eve,tuale i,.or6aii o.erite )e c/tre
i,terprei.
I".(. I,terpreii ca sursa posi7ila
Plutarch .ace )eseori re.eriri la e*ipte,i: preoii >ic @+(4 -<A C
BI 6a;oritatea preoilor >ice @+A4 -L+ CBI e*ipte,ii relatea>/ @++4 -<A
$B4 etc. Aceste a.ir6aii su,t pro7a7il 6arturii ale co,tactului perso,al al lui Plutarch cu
preoii i puti,ii 7ili,*vi ai societ/ii e*ipte,e *reci>ate
C=t privete preoii4 cre)e6 ca o7servaiile lui W. Spie*el7er* re.e'ritoare la sursele lui
3ero)ot se pot aplica i 9, ca>ul lui Plutarch: . Nu au .ost preoii 6ari ai te6plelor acelor vre6i4
care 9, para)isul lor ales4 cu si*u'ra,ta ,'ar .i co,s.i,it sa vor7easc/ cu u, *rec i,)iscret4 ci 6ai
)e*ra7/ preoii )e ra,* i,.erior.
$ste 7i,ecu,oscut .aptul ca pre>e,ta i,terpreilor este atestata 9,
A,tichitate 9, tari locuite )e popoare care au vor7it li67i )i.erite i 9, >o,ele 9, care s'a
)e>voltat o activitate co6erciala i,ter,aio,al/ i,te,sa.
3ero)ot ,e'a relatat )espre ori*i,ea acestora 9, $*ipt: Psa66etiJos le'a )/ruit io,ie,ilor
i carie,ilor care'l a;utaser/ p/6=,turi u,)e sa se sta'tor,iceasca4 u,ii 9, .ata altora4 )e'o parte i
)e alta a Nilului. Iat/ )eci ca le'a )/ruit locurile po6e,ite4 i 9,c/ 6ulte altele c=te le 6ai
./*/)uise4 7a chiar le'a 6ai 9,cre)i,at i ,ite copii )e e*ipte,i ca s/'i 9,vee li67a ele,a. Di,
cei care au 9,v/at atu,ci ele,este se tra* tal6acii )e ast/>i )i, $*ipt.
Dup/ epoca lui 3ero)ot situaia s'a schi67at4 )eoarece .u,cia )e )i, $*iptul *reco'
ro6a, ,'a 6ai .ost re>ervata ,u6ai i,)i*e,i'lor. &,
$poca ptole6aica4 cu e:cepia Cleopatrei "II4 capa7ila sa co,verse>e cu toi str/i,ii care
./ceau parte )i, i6periul co,)us )e ea4 re*ii la*i>i erau toi vor7itori ai u,ei si,*ure li67i. &,
ti6pul 7/t/liei )e la Raphia4 Ptole6eu I" Philopator s'a a)resat sol)ailor e*ipte,i pri,
i,ter6e)iul u,ui i,terpret. &, acea perioa)a a,tura;ul suvera,ului la*i) era 6o,oli,*v. Spre
e:e6plu4 Apollo,ios4 )ioeiJetes a lui Ptole6eu II
Phila)elphos4 a .ost ,evoit sa apele>e la serviciile u,ui i,terpret pe,tru a se 9,trei,e cu
SoJeus4 u, sol)at i,)i*e,. &, a,u6ite te:te tra)ucerea s'a ./cut4 i,terpretul a.ir6=,) ca a ./cut
tot posi7ilul pe,tru a tra)uce c=t 6ai corect4 )ar ,u 9,)r/>,ea sa *ara,te>e re>ultatul. Pro7a7il4
a,u6ite i,.or6aii preluate i )e c/tre Plutarch se )atorea>/ u,or ase6e,ea situaii.
Chiar i u,ii e*ipte,i au .ost ,evoii sa apele>e la serviciile u,or i,terprei4 )eoarece au
i*,orat li67a *reaca. Arhivele lui 1e,o, atesta e:iste,ta i,terpreilor *reci4 pri, i,ter6e)iul
c/rora locuitorii tarii se a)resau st/p=,ilor lor.
Cucerirea ro6a,a ,'a 6o)i.icat peisa;ul li,*vistic al tarii4 cel puti, 9, pri6a perioa)a.
Pre>e,ta i,terpreilor era ,ecesara pe,tru ca li67a *reaca era li67a a)6i,istraiei 9, ca>ul u,ei
populaii 9, 6a;oritate a,al.a7ete. &, )ocu6e,tele vre6ii4 a ,u cu,oate literele ,u 9,se6,a
,eap/rat ca cei ,o'6i,ali>ati erau a,al.a7ei4 ci se re.erea la .aptul ca ,u tiau li67a *reaca.
Cu ti6pul se6,i.icaiile ter6e,ului )e se l/r*ete4 iar cel care'l poarta acu6ulea>/ i alte
.u,cii pe l=,*/ cea )e i,terpretI el poate .i u, a,*a;at al tri7u,alului4 u, scri74 u, poliist sau
chiar u, alt .u,cio,ar4 cu6 ar .i cel )e. &, acest ulti6 ca>4 se presupu,e ca cele )oua .u,cii se
suprapu, sau coi,ci).
Ulti6ele cercet/ri 9,trepri,se )e papirolo*i4 9, special )e c/tre W.
ClarGsse4 au scos 9, evi)e,ta o serie )e .apte i6porta,te. Dispu,e6 )e o serie )e
)ocu6e,te 9, li67a *reaca4 9,cep=,) cu secolul III 9. 3r.4 ela7orate )e c/tre scri7ii e*ipte,i.
Marea 6a;oritate a acestor papiri ,e releva u, te:t cali*ra.iat .lue,t4 scris 9,tr'o *reaca aproape
.ara *reeli.
2aptul ca aceste te:te provi, )e la e*ipte,i ,e este i,)icat ,u6ai )e u,ele )etalii.
$:e6plele pre>e,tate )e c/tre autorul a6i,tit )ove)esc o 9,cercare a scri7ilor e*ipte,i )e a se
a)apta la ,oile co,)iii )e lucru4 9,tr'o societate st/p=,it/ )e c/tre *reci. Ca atare4 ei 9,cearc/ sa
se i,te*re>e 9, lu6ea ele,istica. &, $poca ro6a,a4 chiar te:tele )e6otice au .ost scrise cu a;utorul
Jala6oslui4 ceea ce )e6o,strea>/ i,.lue,ta *reaca asupra culturii e*ipte,e.
Cu toate acestea4 ,u 9,sea6,/ ca toi scri7ii e*ipte,i au .ost capa7ili sa scrie 9, *reaca i
sa 9,elea*/ ceea ce au re)at. &,cep=,) cu a,ul (CC ). 3r. i p=,/ la i,tro)ucerea li67ii copte 9,
viaa coti)ia,a4 a)ic/ o perioa)a 6ai 6are )e )oua sute )e a,i4 e*iptea,ul care )orea sa se
a)rese>e u,ui cu,oscut era ,evoit sa o .ac/ 9, li67a *reaca4 chiar )aca 9, 6a;oritatea ca>urilor
at=t e:pe)itorul4 c=t i a)resa,tul aveau ,evoie )e u, tra,slator. oate acestea s'au )atorat
.aptului ca )e6otica4 la acea )ata4 a )isp/rut aproape co6plet )i, u>a,a vieii coti)ie,e4 .ii,)
li6itata ,u6ai la activit/ile te6plelor.
&, co,clu>ie se pot a.ir6a ur6/toarele: Plutarch cu si*ura,/ s'a .olosit )e serviciile u,or
i,terprei pe,tru a )o7=,)i cu,oti,e re.eritoare la civili>aia e*iptea,a a,tica i 9,ai,te )e toate
la Mitul lui Osiris. Nu se poate ti cu si*ura,/ )aca acetia au .ost *reci sau e*ipte,i4 cu toate ca
,oi a6 su*era pri6a varia,ta4 )atorita .aptului ca pro7a7il Plutarch a vi>itat ,u6ai Ale:a,)ria.
Realit/ile )escrise 6ai sus )up/ i,vesti*aiile lui W. ClarGsse4 se re.ereau4 9,ai,te )e toate4 la
>o,a 2aGGu6'lui.
I". +. !ecturile perso,ale ale lui Plutarch
Pe,tru a stu)ia sursele utili>ate )e c/tre Plutarch 9, scrierea operei s/'le De Isi)e4 D. 3a,i4
a pus4 pe 7u,a )reptate ur6/toarea 9,tre7are: a .ost i,iiat Plutarch 9, 6isteriile lui Osiris sau ale
>eiei IsisP Desi*ur4 9, ca>ul u,ui r/spu,s a.ir6ativ4 Plutarch ar .i )escris 9, opera sa e:perie,ta
perso,a'la4 iar ca atare 6ulte )i,tre 9,tre7/rile le*ate )e sursele utili>ate )e el i'ar .i */sit
re>olvarea. Av=,) 9, ve)ere .aptul ca r/spu,sul la aceasta 9,tre7are este i,cert4 6ult 6ai
i6porta,te su,t lucr/rile utili>ate )e c/tre Plutarch pe,tru a co6pu,e De Isi)e4 6area 6a;oritate
a lor .ii,) citate chiar )e autor.
Dup/ opi,ia cercet/torilor4 ,u este uor )e sta7ilit c=,) a,u6e
Plutarch citea>/ )irect )i,tr'u, autor clasic i c=,) o .ace pri, i,ter6e)iul u,ei alte surse.
Privi,) sursele care co,i, i,.or6aii )espre e*ipte,i4 autorul )i, Chaero,eea 6e,io,a 6ai 6ulti
autori clasici i < opere a,o,i6e.
Pri,tre 6arii a7se,i4 ,ecitati )e c/tre Plutarch4 se ,u6/ra
3ecateu )i, Milet4 3ero)ot i Chaere6o,. &, ca>ul pri6ului4 pute6 presupu,e ca
Plutarch a .olosit surse care au preluat4 .ara sa 6etio,e>e4 a.ir6aiile lui 3ecateu )i, Milet. Mult
6ai surpri,>/tor este .aptul ca
3ero)ot ,u se situ'ea>a pri,tre autorii citai4 cu toate ca el a .ost .i*ura e67le6atica a
*recilor 9, privi,a cu,oti,elor )espre $*iptul a,tic.
Apoi4 se poate a.ir6a ca e:is'ta si6ilitu)i,i 9,tre a,u6ite pasa;e )i, De
Isi)e i Istorii. Se pu,e 9,tre7area: l'a utili>at Plutarch pe 3ero)ot .ara s/'l cite>eP O
pri6a co,statare 9, le*/tur/ cu u, r/spu,s la aceasta pro7le6a ar .i .aptul ca te6ele a7or)ate )e
cei )oi su,t 9, *e,eral cu,oscute lu6ii *receti. Apoi4 Plutarch poate l'a evitat )eli7erat pe
3ero)ot )i, cau>a celor scrise 9, tratatul sau De 3ero)oti 6ali*,itate.
Motivele ,u se re)uc ,u6ai la cele a6i,tite )e c/tre D. 3a,i. Desi*ur4 3ero)ot a .ost
acu>at a .i u, .ilo7ar7ar @K<E AB4 u, e*ipto6a, care a a)us pre;u)icii culturii ele,e. Cu6
a.ir6a 9, prea67ulul lucr/rii4 Plutarch a )orit rea7ilitarea celor )i, 5eoia i Cori,th4 a;u,*=,) ca
la s.=ritul tratatului sa a.ir6e ca a 9,cercat sa spele rui,ea cau>ata )e 3ero)ot celor 6ai 6ari
oa6e,i i celor 6ai 6ari orae ale %reciei. Pute6 lua 9, co,si)erare chiar i e:iste,ta u,ui
te6pera6e,t i,tellectual )i.erit la cei )oi autori4 9,sa ar*u6e,tul citat 6ai 9,ai,te ,i se pare
)icisiv.
Ca>ul lui Chaere6o, este la .el )e i,teresa,t. Dup/ cu6 a6 sta7ilit 9, capitolul prece)e,t
era i6posi7il ca Plutarch sa ,u .i utili>at lucr/rile u,ui hiero*ra66ateus )espre $*iptul a,tic.
Criticile lui va, )er
3orst la a)resa lui D. 3a,i su,t ,e.o,)ate. Oricu64 ulti6ul autor a avut 6arele 6erit )e a'
l i,clu)e pri,tre sursele ,e6e,tio,ate )e c/tre Plutarch.
A se 7a>a ,u6ai pe i)eea ca u,ul )i, cei 6ai autori>ai autori care au co6e,tat De Isi)e4
a)ic/ D. %. %ri..iths4 ,u'l i,clu)e pe Chaere6o, pri,tre posi7ilele surse4 ,u 9,sea6',a ca va, )er
3orst are )reptate.
Ar*u6e,tele pre>e,tate i )e ,oi su,t 9, co,.or6itate cu ;usteea a.ir6aiilor lui D. 3a,i.
otui4 ,u ti6 )i, ce 6otive Plutarch ,u l'a citat pe autorul ale:a,)ri,.
Daca a,ali>a6 sursele lui Plutarch4 ele se pot 96p/rii 9, 6ai 6ulte cate*orii.
(. Autori care ,u s'au )e)icat 9, 6o) special stu)iului u,or aspecte ale civili>aiei
e*ipte,e.
Pri,tre acetia i'a6 ,u6i pe heopo6pos )i, Chios si
?e,opha, )i, Colopho,. Pri6ul @-EK' -+( 9. 3r.B4 elev al lui Isocrates4 a .ost istoric i
retor4 iar lucr/rile sale au .ost utili>ate )irect sau i,)irect pe,tru i,.or6aii privi,) >oroatris6ul
@0E4 -EC 5B i pe,tru a.ir6aia ca popoarele )i, vest ,u6esc iar,a Cro,us4 vara Aphro)ite4 iar
pri6/vara
Persepho,e @LA4 -EK $B. ?e,opha, )i, Colopho, @<EC' 0KC 9. 3r.B4 .iloso. i poet4 a .ost
citat )estul )e iro,ic )e c/tre Plutarch re.eritor la 6a,iera 9, care e*ipte,ii 9i priveau >eii: )aca
ei cre) 9, >ei4 sa ,u'i ;eleasc/I )aca o .ac sa ,u'i 6ai ,u6easc/ >ei. @EC4 -EA 5B.
+. Autori care se re.era oca>io,al la istoria sau 6itolo*ia
$*iptului a,'tic.
A,ticlei)es4 u, istoric athe,ia, )i, secolul III 9. 3r.4 a .ost autorul u,ei Istorii a lui
Ale:a,)ru4 iar 9, lucrarea &,toarcere acas/ se pare ca a practicat o .iloso.ie apropiata lui
$uhe6eros. Plutarch 9i atri7uie a.ir6aia ca >eia Isis a .ost .iica lui Pro6etheu4 precu6 ca ea a
.ost 6/ritat/ cu Dio,Gsos @-E4 -L< 2B.
Arche6achos )i, $u7ea4 autor care a tr/it 9, secolul III 9. 3r.4 a i)e,ti.icat4 pro7a7il 9,
lucrarea sa4 a,u6ite )ivi,it/i )i, )i.e'rite tari4 .apt a6i,tit i )e c/tre Plutarch @+E4 -L( $:
Sarapis S Pluto i Isis S
Persepho,eB.
Castor )i, Rho)os4 u, scriitor )i, secolul I 9. 3r.4 a ela7orat lucra'rea Despre Nil4 )i, care
Plutarch a preluat i,.or6aia cu privire la cei care pecetluiesc 7oii ce ur6ea>/ a .i sacri.icai
@-(4 -L- 5B.
Dei,o, )i, Colopho,4 secolul III. &. 3r.4 a .ost autorul u,ei aprecia'7ile lucr/ri )espre
persi4 i,titulata PersicaI aceasta ar .i .ost sursa lui Plutarch )espre re*ele persa, OJhos4 cel care
ar .i sacri.icat taurul
Apis @-(4 -L- CB.
PhGlarchos4 scriitor )i, secolul III 9. 3r.4 autorul u,ei Istorii 9,
+K )e c/ri4 a .ost citat )e c/tre Plutarch4 care'i ri)iculi>a a.ir6aia co,.or6 ca'reia
Dio,Gsos ar .i .ost pri6ul care a a)us 9, $*ipt4 )i, I,)ia4 )oi tauri: Apis i Osiris.
Socrate )i, Ar*osMOhos a .ost *ra66aticul )i, a c/rui opera s'a i,spirat Plutarch pe,tru a
re)acta para*ra.ul -< )i, De Isi)e.
-. Autori care au scris *e,uri )eve,ite clasice 9, epoca ele,istica:
Ae*Gptiaca4 eolo*ie e*iptea,a sau Despre Nil.
Aristo,4 u, .iloso. peripatetic co,te6pora, cu Stra7o,4 care a scris )espre Nil4 i'a .ur,i>at
lui Plutarch i,.or6aia co,.or6 c/reia e*ipte,ii l'au ,u6it pe .iul lui 1eus i al >eiei Isis @a)ic/
pe Dio,GsosB
3arsaphes4 ,u Osiris @-E4 -L< $B.
Arista*oras )i, Milet4 )i, secolul I" 9. 3r.4 autorul u,ei
Ae*Gptiaca 9, cel puti, )oua c/ri i'a e:pri6at p/rerea )espre a7sti,e,ta preoilor )e la
sarea prove,ita )i, 6are sau )i, lacuri s/rate.
Plutarch l'a criticat4 a.ir6=,): a cre)e4 cu6 .ace Arista*oras4 ca sarea este i6pura4
)eoarece 6ulte creaturi 6ici 6or 9, procesul )e cristali>are )up/ ce au .ost pri,se4 este o prostie
@<4 -<+ 2B.
$uhe6eros )i, Messi,a4 secolul I" 9. 3r.4 a .ost autorul u,ei lucr/ri care purta titlul )e
I,scripia Sacra 9, ca)rul c/reia a i)e,ti.icat >eii cu oa'6e,i )ivi,i>aiI pri,tre aceste >eit/i4
$uhe6eros a a6i,tit i c=iva e*ipte,i. Plutarch a avut o atitu)i,e critica la a)resa
euhe6eris6ului @++4 -<A DI +04 -LC D'$B.
!eo, )i, Pella4 co,te6pora, cu 3ecateu )i, A7)era4 a scris o carte Despre >eii $*iptului.
A .ost co,si)erat u, precursor al lui
$uhe6eros4 ceea ce reiese i )i, co,statarea lui Plutarch: . !eo,4 cel care re)uce )ivi,ul
la ,ivelul u6a, @+-4 -LC AB.
3ella,icos )i, !es7os @secolul " 9. 3r.B a .ost autorul u,ei vaste cro,ici care cupri,)e i
Ae*Gptiaca4 9, ca)rul c/reia a o.erit i,.or6aii )es'pre teritoriul $*iptului4 le*ile e:iste,te4 orae
i reli*ie.
Plutarch s'a i,spirat )i, lucrarea sa4 prelu=,) o a.ir6aie re.eritoare la .aptul ca preoii au
pro,u,at ,u6ele lui Osiris4 3Gsiris @-04 -L0 DB.
3eraclei)os )i, Po,t @--K' -(C 9. 3r.B4 a)ept al .iloso.iei lui
Plato,4 s'a 7ucurat )e 6ulta 9,cre)ere )i, partea lui Plutarch. Autorul 9, )iscuie4 9,
lucrarea Despre Oracole4 a 9,cercat sa sta7ileasc/ le*/turi 9,tre >eii *reci i cei e*ipte,i. &, De
Isi)e el a preluat i,.or6aia lui
3eraclei)os co,.or6 c/reia oracolul )i, Ca,opus ar .i .ost cel al lui Pluto
@+E4 -L( $2B.
3er6aios4 care a tr/it pro7a7il 9, secolul I ). 3r.4 a ela7orat lucra'rea Despre e*ipte,i.
Plutarch a preluat )e la acesta i,terpret/rile ,u6elui lui Osiris4 respectiv cel puter,ic @-E4 -L<
$B i 7i,e./c/tor
@0+4 -LK 5B.
0. Sursele pri,cipale ale lui Plutarch
Desi cei trei autori4 a c/ror i,.lue,ta asupra lui Plutarch va .i )e>7a'tuta 9, co,ti,uare4 .ac
parte )i, cate*oria )e 6ai sus4 9i vo6 trata separat )atorita po,)erii pe care au avut'o 9,
ela7orarea lucr/rii De Isi)e.
Or)i,ea pre>e,t/rii acestora va co,ti,ua sa .ie al.a7etica.
$u)o:os )i, C,i)os @0CK' -<<B a .ost .ai6osul 6ate6aticia,4 astro,o64 6e)ic4 .iloso.4
retor4 istoric i *eo*ra. care a petrecut (L lu,i 9,
$*ipt su7 )o6,ia lui Necta,e7o4 9,tre -KC' -K(4 u,)e a 7e,e.iciat )e 9,v//turile lui
Oho,uphis )i, Me6phis @De Isi)e4 (C' -<0 AB. Plutarch avea cu,oti,e )espre lucrarea lui4 &,
;urul lu6ii @De Isi)e4 L' -<- CI
No, posse suav.4 (CA- CB4 care cupri,)ea i Ae*Gptiaca. Citatele re.eritoare la $u)o:os
)i, De Isi)e su,t pre>e,tate 9, co,ti,uare. &, L4
-<- 5C citi6: Di, aceste 6otive ei cre) ca 7eia 9i scoate )i, 6i,i pe oa6e,i i 9i
9,,e7u,ete4 )eoarece au .ost u6plui4 9, ti6p ce 7eau4 cu s=,*ele str/6oilor lor. $u)o:os4 9,
Cartea a II'a )i, a sa Descriere a lu6ii spu,e ca aceste a.ir6aii su,t ./cute )e c/tre preoi.
Cele7rul *=,)itor al A,tichit/ii ,e'a o.erit i,.or6aii i )espre 5usiris: . &, ti6p ce 6ulte
6or6i,te ale lui Osiris e:ista 9, $*ipt4 corpul lui se a.la la
5usiris. Acesta a .ost i locul )e ,atere al lui Osiris. Dup/ spusele lui4 totui4 aposiris
,u ,ecesita ,ici o e:plicaie at=ta vre6e c=t ,u6ele 9, si,e 9,sea6,/ 6or6=,tul lui Osiris @+(4
-<A 5'CB. Relaia )i,tre
Gpho, i poli*o,ul cu <L )e laturi este )escrisa 9, -C4 -L- A. Despre Isis i viaa
se:uala4 Plutarch 6e,io,a: . $u)o:os a.ir6a ca Isis este u, ar7itru 9, pro7le6ele )e iu7ire
se:uala @<+4 -E+ DB. Plutarch a relatat i o alta a.ir6aie cu privire la 1eus i i6posi7ilitatea lui
)e a 6er*e: $u)o:os a.ir6a )espre 1eus ca e*ipte,ii relatea>/ 9, 6iturile lor ca picioarele sale
au .ost lipite ast.el ca el ,u putea sa 6ear*/ i a petrecut ti6pul 9, i>olareI i Isis4 t/i,) i
separ=,) aceste parti ale corpului acestuia4 l'a 9,>estrat cu o 6icare uoar/ @L+4 -EL CB.
Desi*ur4 acestea su,t re.eri,ele )irecte la $u)o:os )i, C,i)os4 )ar Plutarch i'a )atorat 6ult 6ai
6ult.
3ecateus )i, A7)era a .ost co,te6pora, cu Ptole6eu I Soter4 scrii,) o lucrare i,titulata4
9, care a socotit ca >eii ,u su,t )ec=t suvera,i )ivi,i>ai sau ele6e,te perso,i.icate. Acest
raio,a6e,t a .ost ela7orat )e c/tre so.iti4 pre*/ti,) tere,ul pe,tru co,cepiile lui $uhe6eros.
Multe i,.or6aii )i, opera sa au .ost preluate )e c/tre Dio)or )i, Sicilia. &, De
Isi)e apar ,u6ai )oua citate cu re.erire la 3ecateu )i, A7)era. 3ecateus )i, A7)era
a.ir6a ca e*ipte,ii .olosesc4 )e ase6e,ea4 aceasta e:presie @a)ic/: A6o,B atu,ci c=,) ei saluta
pe ci,eva4 cuv=,tul .ii,) u,ul )e a)resare @A4 -<0 DB. ot )e la el provi, i i,.or6aii re.eritoare
la vi,ul re*ilor: De ase6e,ea4 re*ii4 )eoarece ei erau preoi4 7eau o ca,titate )e vi, prescrisa )e
scrierile sacre4 cu6 a.ir6a 3ecateu @L4 -<- 5B. Dup/ cu6 a su7li,iat D. 3a,i 96pru6uturile lui
Plutarch )e la 3ecateu )i,
A7)era su,t 6ult 6ai ,u6eroase )ec=t cele 6e,io,ate )irect. Autorul .ra,ce> a propus
ur6/toarele prelu/ri4 ,e6e,tio,ate )e c/tre Plutarch4 pe care4 )i, cau>a i6porta,tei lor4 le vo6
repro)uce 9, cele ce ur6ea>/. &, pri6ul r=,) se pare ca 3ecateu )i, A7)era este la ori*i,ea
a.ir6aiei cu privire la poarta )e 7ro,> a te6plului )i, Me6phis al lui Apis @+A4 -L-
CB. O alta posi7ila a.ir6aie preluata )e la 3ecateu este cea 9, co,.or6itate cu care Apis a
.ost co,si)erat i6a*i,ea su.letului lui
Osiris @+A4 -L- CB. Apoi4 e:plicaiile re.eritoare la cultul a,i6alelor ar .i )e aceeai
prove,ie,/ @E+4 -KC ACB. Desi*ur4 Plutarch ,'a preluat toate i,.or6aiile o.erite )e c/tre
3ecateu )i, A7)era .ara u, spirit criticI ave6 9, ve)ere 6ai ales co,cepia teolo*ica ,aturalista a
acestuia.
Oricu64 sursele lui 3ecateu pot .i co,si)erate si*ure i cre)i7ile4 ast.el 9,c=t Plutarch a
avut posi7ilitatea )e a prelua i,.or6aii corecte )espre e*ipte,ii a,tici.
Ma,etho, )i, Se7e,,Gtos a .ost co,si)erat ca repre>e,t=,) pri,cipala sursa pe,tru
Plutarch 9, ela7orarea lui De Isi)e. Daca i,e6 co,t )e .aptul ca Ma,etho, era u, e*iptea,
ele,i>at4 )ar 9,ai,te )e toate u, hiero*ra66ateus )i, 3eliopolis 9, ti6pul )o6,iei pri6ilor )oi
re*i
Ptole6ei4 a.ir6aia )e 6ai sus este pe )epli, ;usti.icata. Ma,etho, a scris cel puti, trei
lucr/ri co,sacrate reli*iei: Cartea Sacra4 Despre
S/r7/tori i Despre vechile o7iceiuri i pietate. Pro7a7il pri6a a .ost sursa pri,cipala
pe,tru Plutarch. Autorul )i, Chaero,eea l'a citat pe
Ma,etho, )e ci,ci ori 9, De Isi)e. &, pri6ul r=,) o .ace c=,) se re.era la >eul A6o,: &,
ti6p ce 6a;oritatea 9,c/ cre)e ca A6o, @ceea ce ,oi vo6 6o)i.ica 9, A66o,B este ,u6ele lui
1eus pri,tre e*ipte,i4 Ma,etho, )i, Se7e,,Gtos cre)e ca acesta se6,i.ica ceea ce este ascu,s i
ascu,)erea este )ese6,ata pri, acest cuv=,t @A4 -<0 C'DB. Descrii,) colosul lui Pluto4 Plutarch
a.ir6a: C=,) colosul a .ost trasportat i e:a6i,at4 i6otheus i,terpretul i Ma,etho, )i,
Se7e,,Gtos au tras co,clu>ia ca acesta a .ost i6a*i,ea lui Pluto4 )e)uc=,) aceasta )i, c=i,ele
Cer7er i arpe. $i l'au co,vi,s pe Ptole6eu ca ,u repre>i,t/ u, alt >eu )ec=t pe Sarapis @+K4
-L+ AB. Al treilea citat se re.era la >eul
5e7o,: U,ii a.ir6a ca 5e7o, a .ost u,ul )i,tre 9,soitorii lui Gpho,4 )ar Ma,etho,
a.ir6a ca 9,sui Gpho, este ,u6it 5e7o, @0A4 -E( CB.
&, [. L+4 -EL 54 Plutarch scria: . $i ,u6esc 6a*,etita osul lui 3orus i .ierul osul lui
Gpho,4 cu6 ,e relatea>/ Ma,etho,. Ulti6a i,.or6aie atri7uita lui Ma,etho, se re.era la
sacri.icarea 7/r7/iilor vii: &,tr'a)ev/r4 9, $ileithGaspolis ei o7i,uiau sa ar)a 7/r7aii vii cu6
,e'a relatat Ma,etho,4 ,u6i,)u'i thGpho,ie,i. @E-4 -KC DB. Pe l=,*/ aceste citate4 se pare ca
Plutarch a preluat i alte i,.or6aii )i, lucr/rile lui
Ma,etho, pe,tru a scrie De Isi)e. Acestea ar .i: eti6olo*ia e*iptea,a a ,u6elui Athe,ei
@L+4 -EL AB4 ta7uul re.eritor la porc i sacri.icarea acestuia 9, o,oarea Soarelui i a !u,ii @K4 -<-
2' -<0 AB4 )atele re.eritoare la s/r7/torile osiriace si4 ,u 9, ulti6a i,sta,/4 6o)alitatea )e
preparare a JhGphi'ului @KC4 -K- $'24 -K0 CB. &, literatura )e specialitate e:ista o co,troversa cu
privire la 6a,iera 9, care Plutarch l'a utili>at pe Ma,etho,. U,ii autori au e:clus posi7ilitatea ca
el sa .i citit )irect opera lui Ma,etho,4 iar alii au a.ir6at co,trariul. Dup/ opi,ia ,oastr/4 cre)e6
ca Plutarch i'ar .i )at sea6a )e i6porta,ta i,.or6aiilor o.erite )e c/tre Ma,etho, i ca atare i'a
citit scrierile. Cu si,*ura,ta4 )aca )orea sa o.ere o co6pilaie )espre 6itul osiriac i ,u ,u6ai4
Plutarch ar .i recurs i la alte lucr/ri *e, Ae*Gptiaca )i, A,tichitate. Cre)e6 ca i,te,ia sa a .ost
6ai ales pre>e,tarea u,ei i,terpret/ri plato,ice a 6itului4 aa cu6 va reiei )i, co,clu>iile
pre>e,tei lucr/ri4 .ara a i*,ora sursele socotite )e el a .i cele 6ai cre)i7ile. Oricu64 i)eea
utili>/rii )e c/tre Plutarch a u,ei surse u,ice4 cu6 ar .i Ma,etho,4 Apio, ori lucrarea u,ui .iloso.
stoic4 sau ca el ar .i parcurs ,u6ai u, ,u6/r restr=,s )e autori 9, ori*i,al4 pare a .i ,everi)ica
)aca ave6 9, ve)ere 6o)alit/ile )e )ocu6e,tare ale lui Plutarch utili>ate 9, 9,trea*a sa opera.
<. Surse e*ipte,e a,ticeP
&, ca>ul 9, care a6 avea 9, ve)ere posi7ilitatea .olosirii )e c/tre
Plutarch a u,or i>voare .arao,ice4 ele ,'au putut .i utili>ate )irect4 )eoarece e*iptea,a lui
Plutarch era )eparte )e a'i per6ite acest lucru.
2aptul ca s'a re'.erit la *e,ealo*iile re*ilor @-K4 -LL CB ,u 9,sea6,/ ca a co,sultat
listele re*ale e*ipte,e a,tice. I,.or6aia putea prove,i .oarte 7i,e )e la Ma,etho, )i, lucrarea
acestuia. De I6,urile sacre ale lui Osiris @<+4 -E+ 5B ar .i au>it )e la i,terpreii pe care i'ar .i
9,t=l,it cu prile;ul vi>itei sale 9, Ale:a,)ria @v. 6ai susB. Situaia pare a .i i)e,tica i cu . Aa'
,u6itele c/ri ale lui 3er6es @L(4 -E< CB.
Daca ar .i sa pre>e,ta6 o si,te>a a celor a.ir6ate p=,/ acu64 ar tre7ui sa scoate6 9,
evi)e,ta .aptul ca Plutarch s'a .olosit )e ,e,u6/rate surse pe,tru a co,cepe De Isi)e4 utili>=,)
pe,tru .iecare capitol i,.or6aii )i.erite. otui4 cel 6ai 6ult se apelea>/ la Ma,etho,4 $u)o:os
)i, C,i)os i 3eca'teu )i, A7)era. &, privi,a capitolelor ++'
+E i -C4 care se re.era la euhe'6eris6 i )e6o,olo*ie4 a6 putea avea 9, ve)ere surse )i,
secolul III4 9, orice ca> ?e,ocrates i ChrGsippos au .ost evi)e,iai pe,tru )e6o,olo*ia lor.
Dualis6ul i >oroastris6ul @[[. 0<'
0AB au .ost ela7orate pe 7a>a i,.or6aiilor lui heopo6pos4 )ar pro7a7il i a celor
)ei,ute )e c/tre $u)o:os. $vi)e,t4 ,u pute6 i*,ora i o serie )e i,.or6aii care se lea*/ pri,
,atura lor )e $poca Ro6a,a: pre.eri,a lui 3orus pe,tru cal4 .olosirea ie)erei 9, cult4 s/r7/toarea
Char6osG,a i pre>e,ta ter6e,ului.
CAPIO!U! "
MIU! !UI OSIRIS
". (. Pro7le6atica 6itului e*iptea, a,tic
De.i,iia co,ceptului )e 6it a repre>e,tat u,a )i, cele 6ai co,troversate pro7le6e ale
e*iptolo*iei. Merite )eose7ite revi, 9,v/ailor *er6a,i care au avut o preocupare aproape
co,sta,ta 9, aceasta privi,/. &,cep=,) cu u,ul )i,tre pio,ierii e*iptolo*iei 6o)er,e
3. 5ru*sch4 co,ti,u=,) cu S. Schott4 apoi cu $. 5ru,,er'raut4 s'a 9,cercat sa se
r/spu,)/ la ur6atoa'rele 9,tre7/ri: 9, ce co,sta ese,a 6iturilor 9, $*iptul a,tic i c=,) au ap/rut
ele. Desi*ur4 opi,iile lor ,'au .ost i)e,tice4 ele corespu,>=,) )e cele 6ai 6ulte ori te,)i,elor )e
7a>a ale epocilor 9, care au .ost .or6ulate.
Pe,tru Schott ,'au e:istat 6ituri 9, a)ev/ratul se,s al cuv=,tului 9,ai,te )e $poca
Di,asticului i6puriu4 9,sa 9, e:tele Pira6i)elor pute6 )epista ur6e ale .or6arii lor. I,iial ar
.i e:istat povestiri )espre >ei4 iar co,.or6 opi,iei aceluiai e*iptolo*4 ar .i .ost cele7rate
a,u6ite ritualuri4 care ,u aveau ,ici o le*/tur/ cu 6iturile. De aici provi,e teoria cu privire la
e:iste,ta u,or 6Gthe,.rei Rituale,.
Cea 6ai ela7orata )e.i,iie a 6iturilor a .ost o.erita )e c/tre D.
Ass6a,,. Dup/ el4 6itul este o povestire )espre lu6ea )ivi,a care pose)a calit/i ,arative
reale4 cu6 ar .i 9,ceputul4 cupri,sul i 9,cheierea.
$l a ar/tat ca literatura 6ortuara )i,ai,te )e $poca I6periului ,u este ,arativa4 ca atare ,u
poate .i utili>ata pe,tru a )e6o,stra e:iste,ta 6iturilor 9, epocile ti6purii ale istoriei .arao,ice.
Desi 9, e:tele
Pira6i)elor ,e su,t pre>e,tate eve,i6e,te )i, lu6ea >eilor4 ele ,u co,stituie ,araiu,i i
ca atare ,u pot .i co,si)erate 6ituri. Nici 6/car
Papirusul Dra6atic )e la Ra6esseu6 ,u este o ,araiu,e aute,tica4 ci u, ritual. &, ceea ce
privete episo)ul re.eritor la 3orus i Seth re)at 9,tr'u, papirus )e la Illahu,4 Ass6a,, co,si)era
ca acesta era 6ai )e*ra7/ u, )esc=,tec 6a*ic4 )ec=t o ,araiu,e.
Datorita i6porta,tei pe care o pre>i,t/ 9, cercetarea e*iptolo*ica4 vo6 a,ali>a4 9, cele ce
ur6ea>/4 6ai pe lar* teoria lui D. Ass6a,,.
Cercet/torul *er6a, co,stata ca ,oiu,ile )e 6it i 6itic su,t uti'li>ate i,a)ecvat 9,
e*iptolo*ie4 ele put=,) .i 9,locuite )e cele 6ai 6ulte ori cu alte co,cepte4 6ai puti, ipotetice4 .ara
a pier)e )i, e:presivitate. Pri,tre aceste ,oiu,i 9,locuitoare se ,u6/r/: lu6ea )e )i,colo )e
6oarte4 cerul i lu6ea >eilor.
D. Ass6a,, pre>i,t/ a6/,u,it raportul )i,tre 6it4 pe )e o parte4 i lu6ea >eilor4
ritual4 e:presie 6itica4 pe )e alta parte. $l reuete sa )eli6ite>e 6ai e:act ,oiu,ea )e 6it
)e cele trei co,cepte apropiate 6e,'tio,ate si4 ast.el4 sa se apropie )e o )e.i,iie 6ai e:acta a
,oiu,ii )e 6it.
2or6area 6itului este co,si)erata ca u, proces ce apare a7ia 9,
Re*a'tul Mi;lociu4 sau 6ai si*ur 9, $poca I6periului4 i co,ti,ua ,e9,trerupt p=,/ la
s.=ritul istoriei e*ipte,e. Doar 9,tr'u, si,*ur ca> el recu,oate ca 9,tr'u,ul )i, para*ra.ele
e:telor Pira6i)elor ar putea .i vor7a )e ele6e,te ale 6itului lui Osiris.
D. Ass6a,, i)e,ti.ica trei caracteristici co,stitutive ale 6itului i a,u6e: aB. Coere,ta
,arativa4 7B. A,corarea 9, spatiu i ti6p i cB. Schi67area co,stelaiilor )e persoa,e.
AB. Se poate vor7i )espre 6ituri atu,ci c=,) ele e:pri6a sau ,area>/ lu6ea >eilor 9,
.or6a ei i atu,ci c=,) u, eve,i6e,t este repre>e,tat ca episo) 6itic le*at )e o povestire. &,
.i,alul e:pu,erilor sale4 vor7ete )e 6it .olosi,) ,oiu,ile )e *e,ote:t i .e,ote:t.
%e,ote:tul repre>i,t/ 96pletirea aciu,ilor i eve,i6e,telor )e 7a>a4 respectiv structura
eve,i6e,telor a.lata 9, spatele te:telor4 iar .e,ote:tul este supra.aa .or6ulata ver7al a te:telor
propriu'>ise4 respectiv e:presiile 6itice.
Ast.el4 Ass6a,, a;u,*e la ur6/toarea caracteri>are: 6iturile su,t 9, pri,cipiu
tra,sce,)e,te ale *e,ului sau 6e)iului i pot .i tra,spuse 9, .or6a u,ei epopei4 a u,ui 7as64
catre,4 )ra6e4 a u,ui )a,s sau chiar 9, )ecorul u,ui vas sau al u,ui si*iliu. Pri, ur6are4
9,suirea )e ,arativ ,u poate .i 9,eleas/ ca o caracteristica a .e,ote:tului @)e e:e6plu4 o
epopeeB4 ci tre7uie privita la ,ivelul *e,ote:tului4 ca 6itul 9,sui4 care se va caracteri>a pri,
,arativitate.
D. 1ei)ler co,si)era ca Ass6a,, su7aprecia>/ sau eli6i,a e:presiile ,e',arative4 cu6 ar
.i i6,urile4 te:tele )ra6atice sau i6a*i,ile. Mitul poate .i e:pri6at i su7 .or6a )escriptiva sau
co6u,icativa4 )ar poate e:ista i 9,tr'u, viitor eter,4 atu,ci c=,) este co,ceput escatolo*ic.
Pe,tru a ilustra acest lucru4 1ei)ler a ela7orat u, 6o)el *ra.ic su*estiv: 7B. Ass6a,, co,si)era ca
a,corarea u,ei povestiri 9,tr'u, trecut ,e)e.i,it @)e e:e6plu acel a .ost o)at/ al 7as6elor
,oastreB a)uce eve,i6e,tele )i, s.era repetiiei4 care este caracteristica ritualului4 9, s.era pre'
>e,tului4 proprie 6itului.
Dar4 )esi 6itul apari,e 9, *e,eral trecutului4 a,corarea lui spaial/ i te6porala 9, lu6ea
>eilor ,u este 9,tot)eau,a e:plicita4 put=,) .i co,statata )oar i,)irect pri, a,ali>area te:telor.
CB. &, .ra*6e,tul Mit versus lu6ea >eilor4 Ass6a,, s'a pro,u,at hot/r=t 96potriva
u,ei ae>/ri pe acelai ,ivel a celor )oua co,cepte citate 9, titlu4 aa cu6 susi,ea S. Schott. $l
co,si)era ca si6pla al/turare a lui Osiris4 Isis i 3orus repre>i,t/ o co,stelaie )e perso,a;e )i,
lu6ea >eilor4 )ar 9, ,ici u, ca> u, 6it. Dup/ Ass6a,, o co,stelaie presupu,e a,u6ite
i,teraciu,i sociale preluate )i, lu6ea reala4 ca )e e:e6plu4 co6porta6e,tul co6ple: al *ri;ii
6ater,e a >eiei
Isis pe,tru 3orus4 9,cep=,) )e la al/ptare i e)ucare4 p=,/ la ap/rarea copilului.
A7ia u, ,u6/r 6ai 6are )e co,stelaii )e >ei4 967i,ata cu i,trarea i ieirea 9,
aciu,e a a,u6itor persoa,e4 9,)epli,ete o co,)iie )e 7a>a pe,tru e:iste,ta 6itului.
Ass6a,, ,u6ete co,stelaia o icoa,a4 9,cerc=,) sa )e.i,easc/ pe scurt 6itul
e*iptea,4 acce,tu=,) 9, 6o) special ico,icitatea: Miturile su,t icoa,e @co,stelaii4 i6a*i,i )e
re.eri,/B etalate 9, povestiri4 care se pot retra*e )i, ,ou 9, ico,icitatea lor pura4 .ara s/'i piar)/
i)e,titatea.
Co,stelaia 6a6/'copil te6ati>ea>a 9, i6a*i,ea )e icoa,a c=6pul )e i,teraciu,e sociala
*e,erala a creterii copilului .ara caracteristici i,)ivi)uale speciale i )e aceea poate .i utili>ata
9, orice co,te:t reli*ios 9, care este vor7a )e creterea copilului. Se poate .ace o co6paraie
li7era 9,tre 6itolo*ia e*iptea,a i ico,o*ra.ia reli*ioasa c=,) utili>ea>/ i6a*i,ea cuplului Isis
lacta,s.
Noiu,ea )e co,stelaie4 )up/ Ass6a,,4 repre>i,t/ u, i,stru6e,t e.icie,t pe,tru
)i.ere,ierea 9,tre atri7uirea u,or roluri sociale )i.eritelor perso,a;e )i, lu6ea >eilor
@)i6e,siu,ea culticaB i posi7ilit/ile )e aciu,e corespu,>/toare pe )e o parte4 i 6a;oritatea
*rup/rilor )e purt/tori )e ro'luri 9,tr'u, 6it @)i6e,siu,ea 6itica B4 pe )e alta parte.
Privi,) caracteri>area *e,erala a 6itului e*iptea, se opu, )oua i,terpret/ri4 cea care a
.ost ,u6ita ,arativitate i cea ,u6ita ico,icitate.
Pri, ,arativitate se 9,ele*e aici )e.i,iia 6o)i.icata a 6itului ca o secve,ta )e aciu,e
clar co,turata4 coere,ta @*e,ote:tualB4 ale carei ele6e,te @.u,ciiB 9i e:tra* 9,se6,/tatea a7ia
)i, co,te:tul aciu,ii.
&, spatele ,oiu,ii )e ico,icitate se a.la opi,ia lui Ass6a,,4 co,.or6 c/reia 6iturile ar
.i icoa,e )e>voltate 9, povesti sau co,stelaii4 care ,u su,t i,cluse i,iial ca ele6e,te )e si,e
st/t/toare ,e',arative 9, secve,tele aciu,ii.
Ca ur6are4 6iturile e*ipte,e su,t .ie secve,te )e aciu,i i,)epe,)e,te4 ce su,t i,tro)use
secu,)ar 9, alte co,te:te reli*ioase @)e e:e6plu4 aa'>isele te:te ale 6orilorB4 .ie i,vers4 aciu,i
separate4 i>olate4 preluate pri, proiecie )i, lu6ea reala i atri7uite >eilor4 care co,stituie sta)iul
i,iial4 )i, care se co,struiete4 a7ia 9, etapa a )oua a i,terpret/rii lu6ii >eilor4 o le'*atura 9,tre
aciu,i.
Ast.el )e aciu,i 9,l/,uite s'ar .i putut cristali>a4 )up/
Ass6a,,4 9,c/ )i, Re*atul Mi;lociu4 sau cel 6ai si*ur )i, $poca
I6periului4 9, 6ituri .i:e.
Deoarece toate 6iturile e*ipte,e p/strate 9,ai,te )e $poca
I6periului au .ost tra,s6ise 9, .or6a cultica4 6iturile av=,) 9, *e,eral u, caracter
e:plicativ4 este *reu )e sta7ilit 9, 6o) siste6atic 9,t=ietatea 9, ca)rul si,ta*6ei ,arativitate
versus ico,icitate. Di.icultatea creste i )atorita .aptului ca 6a;oritatea le*/turilor cultice tre7uie
recuperate )i, 6ateriale scrise4 ela7orate 6ai t=r>iu.
Di, pu,ct )e ve)ere istoric4 se pu,e 9,tre7area )aca 9, cele 6ai vechi )ove>i ale
6iturilor se poate recu,oate procesul )e>volt/rii lor )i, proieciile reli*ioase. Pe,tru 6otivul
cultic este )eose7it )e i6porta,ta )i,astia a "'a4 )eoarece se presupu,e e:iste,ta u,ui arhetip al
e:telor Pira6i)elor4 care ,u ar putea .i cu 6ult 6ai vechi )ec=t te:tul )i, perioa)a
.arao,ului U,as )e la s.=ritul )i,astiei a "'a. Deoarece perioa)a atest/rii te:telor 9, .or6a .i,ala
,u tre7uie sa coi,ci)/ ,eap/rat cu )ata apariiei i)eilor .or6ulate 9, ele4 su,te6 o7li*ai sa lua6
9, co,si)eraie i i)eile 6ai vechi @)i, i,tervalul )i,astiilor C' 0B.
Deci4 9,cep=,) cu )i,astia a "'a se poate presupu,e e:iste,ta le*/turilor )e aciu,e 9,
lu6ea >eilor4 co,si)erate 9, )epli,/tatea se,surilor 6ituri.
D. 5ai,es a respi,s4 pe 7u,a )reptate4 co,cepiile lui S. Schott4 $.
3or,u,* i D. Ass6a,, co,.or6 c/rora pe,tru a ela7ora u, 6it era a7solut ,ecesara
pre>e,ta u,or >eit/i a,tropo6or.e. &, 6ulte societ/i a,tice4 )eci i6plicit i 9, $*iptul .arao,ic4
a,i6alele pot .i ori su7iect al aciu,ii4 ori 6itul co,i,e i perso,a;e >oo6or.eI 6ai 6ult4 9, epoca
si,cretis6ului t=r>iu al reli*iei .arao,ice su,t pre>e,te 9, calitate )e perso,a;e pri,cipale ale
6iturilor i,clusiv )ivi,it/i hetero6or.e.
$ste u, .apt 7i,ecu,oscut ca 9, li67a *reaca cuv=,tul este 9,ru)it cu ver7ul a pro)uce4 a
povesti. !a ori*i,e su7sta,tivul )e 6ai sus ,u se6,i.ica raporturile )i,tre >ei4 ca atare 9,
O)Gssea 9,t=l,i6 i se6,i.icaia )e cuv=,t @O).4 ?IM<L(MB.
r/s/turile istorice ale 6itului au ap/rut 9, $poca $le,istica.
Autorii *reci au co,.erit 6iturilor orie,tale i i6plicit celor e*ipte,e a,tice4 tr/s/turi
*receti. Spre s.=ritul secolului I" 9. 3r.4 3ecateu )i,
A7)era i $uhe6eros au 9,cercat sa o.ere o e:plicaie raio,al/ a 6iturilor4 co,si)er=,)u'
le ca povestiri )espre oa6e,i )e ra,* superior.
I)eea este ele,istica4 co,.or6 c/reia ,u6ai acele .apte 6itice care i,)ica tr/s/turi istorice
su,t co6prehe,si7ile. $ste .oarte posi7il ca prototipul acestei 6o)alit/i )e *=,)ire sa .i .ost cel
e*iptea, a,tic. De .apt4 )up/ U. !u.t4 pri6ul e:e6plu al u,ui 6itistorisit )i, $*ipt este o
povestire cupri,sa pe ,aosul )escoperit la el'Arish4 )at=,) )i, ti6pul )o6,iei lui Necta,e7o I. &,
ca>ul $*iptului a,tic4 6itulistorisit s'a )e>voltat 9, 6o6e,tul 9, care i,)i*e,ii au avut )e;a o
le*/tur/ sta7ila cu *recii. &, $poca $le,istica a $*iptului se,surile colective au .ost 9,locuite cu
cele i,)ivi)uale. $*ipte,ii i,struii ,'au r/6as str/i,i .ata )e aceste i)ei. Istorisirea 6iturilor s'a
)e>voltat )up/ ce i)eile ele,is6ului s'au r/sp=,)it 9, $*ipt4 iar 9, ti6pul )o6i,aiilor persa,e4
e*ipte,ii au acceptat i)eile *recilor ca u, se,ti6e,t al eli7er/rii lor .ata )e ;u*ul per'sa,.
!a e*ipte,i ,u e:ista o i,ter)icie 9, privi,a relev/rii i6a*i,ii u,ui >eu4 )ar se co,stata o
)eose7ire ,eta 9,tre i6a*i,e i .or6a reala4 cea )i, ur6a ,epre>e,tata oa6e,ilor )e r=,) )ec=t 9,
ca>uri e:cepio,ale.
&, !u6ea )e Apoi era posi7il ca e*iptea,ul sa va)/ .or6a reala4 )eci >eul 9,sui4 9,sa pe
p/6=,t cel cre)i,cios tre7uia sa se 6ulu6easc/ cu i6a*i,i i i,ter6e)iari i sa tr/iasc/ cu
)ori,a ,esatis./cut/ )e a ve)ea per.eciu,ea >eului.
Pe,tru si6plul a)orator se co,.u,)a i6a*i,ea )ivi,it/ii cu >eul4 iar preoii co,si)erau
i6a*i,ea )ivi,it/ii u, i,ter6e)iar 9,tre o6 i )ivi,itate. Oa6e,ii puteau )eve,i copii ai >eilor
o)at/ cu ,aterea lor sau puteau )ove)i ca su,t i6a*i,i ale >eilor pri, aciu,ile 9,trepri,se.
2arao,ul era pri6ul .iu4 pri6a i6a*i,e a >eului creator i aproape toate co6e,tariile
e*ipte,e )espre o6 9, calitate )e i6a*i,e a >eului se re'.ereau la el. &, epoca pira6i)elor @)e la
)i,astia a I"'aB4 re*ele era .iul >eului solar4 9,sa 9,cep=,) cu Re*atul Mi;lociu4 .arao,ul )evi,e
i6a*i,ea )ivi,it/ii.
I6a*i,ea >eilor era o realitate )isti,cta pe,tru e*ipte,i i ca ur6are ,ecesita respect i
ve,eraie.
2or6a )e 6a,i.estare a >eilor i tr/s/turile acestora ,u su,t co,sta,te4 ci ele se )e>volta i
se 6o)i.ica )e'a lu,*ul istoriei e*ipte,e.
1eii su,t pe,tru e*ipte,i .orele care e:plica lu6ea i ,u tre7uie sa le cere6 eluci)area
acestor .orte4 )eoarece ele tra,s6it i,.or6aii 9,tr'u, li67a; speci.ic 6itului. 2iecare 6it ,u
releva i ,u i,terpretea>/ )ec=t o parte a realit/ii4 9,sa >eii 9, totalitatea lor i a realit/ilor )i,tre
ei releva i i,terpretea>/ realitatea co6pleta a lu6ii.
". +. Plutarch i co,ceptul )e 6it
Atitu)i,ea .iloso.ilor .ata )e 6it s'a e:pri6at pri, i,ter6e)iul a,tite>ei 6it'lo*os. Pri, se
9,ele*ea o a7or)are raio,al/ a eve',i6e,telor. Dup/ Aristotel . Iu7itorul )e 6ituri este
oarecu6 u, .iloso.4 caci 6itul a .ost ,/scocit pe 7a>a u,or 9,t=6pl/ri 6i,u,ate4 pe,tru e:plicarea
lor .
!a .el )e i,teresa,t este i u, pasa; )i, Plato,4 i6aios4 <A CD: C=,) ci,eva4 )e )ra*ul
u,ei )esti,)eri4 lasa u, ti6p )e o parte vor7irea )espre realit/ile ve,ice i e:a6i,ea>/ 9,
a6/,u,t e:pu,erile verosi6ile privitoare la )eve,ire4 el 9i procura ast.el o placere )e care ,u are
cu6 s/'i para rau4 u, a6u>a6e,t cu6p/tat i respo,sa7il . Cercet/toarea \.
"er',iere4 cit=,) pasa;ul )e 6ai sus4 se 9,tre7a lo*ic: oare 9, acest spirit i'a co6pus
Plutarch 6iturile4 ca u, ;oc @B i ca o rela:are @'PBP
R/spu,sul o.erit4 )up/ p/rerea ,oastr/4 este i,co6plet. Dup/ clasicistul .ra,ce>4 Plutarch
a ./cut )eseori re.eriri la purele .a7ulaii4 la .iciu,i )esti,ate sa )electe>e au)itoriul i pe,tru
a'i 9,sp/i6=,ta4 )ar a preci>at ca Plutarch ,icio)at/ ,u a apreciat acest *e, )e creaii ale
poeilor.
Daca )ori6 sa caracteri>a6 atitu)i,ea lui Plutarch .ata )e 6it4 tre7uie sa ave6 9, ve)ere
6ai 6ulte a.ir6aii ale sale4 at=t )i, "iei paralele4 c=t i )i, Moralia4 care ,e )e>v/luie o
oarecare e>itare )i, partea *=,)itorului )i, Chaero,eea. Pe,tru a susi,e aceasta atitu)i,e
oscilatorie a lui Plutarch vo6 re)a 9, cele ce ur6ea>/ trei pasa;e se6,i.icative. &, De %lor. Ath.4
-0K A'5 se a.ir6a: Mitul are caracteristica )e a .i o povestire 6i,ci,oasa4 care se asea6/,/ cu o
povestire veri)ica. &, aceeai or)i,e )e i)ei4 Plutarch scria 9,
A6atorius4 EL+ A: 2ara a cre)e 9, totalitate 9, 6ituri4 ,u le re.u>4 ,ici ,u le cre)ite> 9,
totalitate. Nici 9, De Isi)e4 <K' -E0 $ ,u */si6 o p/rere cu 6ult )i.erita )e cele pre>e,tate 6ai
sus: Nu tre7uie sa trata6 6iturile ca povestiri a7solut aute,tice4 ci sa lua6 )i, .iecare ceea ce
este co,ve,a7il i verosi6il. Pri, ur6are4 Plutarch a 6a,i.estat at=t o atitu)i,e ,e*ativa4 c=t i
u,a po>itiva .ata )e 6it 9, *e,eral.
Deseori pe,tru Plutarch co,ceptul re>i)a 9, a.ir6aii ,ea')evarate i )eplasate4
i,co,*rue,ta @B .ii,) o caracteristica a 6iturilor. oto)at/4 6itul ,u i,spira 9,cre)ere @B4 este lipsit
)e co,i,ut4 ca atare ,u este )e6, )e a .i luat 9, co,si)eraie.
Aprecierile po>itive asupra 6itului su,t c=teo)at/ e>ita,te4 )ar ele e:ista 9, opera lui
Plutarch. Caracterul alu>iv al 6itului releva u, a)ev/r ascu,s4 )eseori re)at pri,.
Raportul )i,tre .iloso.ieM.iloso. i 6ituri este )e ase6e,ea 6e,io,at )e c/tre Plutarch. &,
De Isi)e4 A' -<0 5 se a.ir6a ca u, re*e ales )i, r=,)ul lupt/torilor )evi,e 9, 6o) auto6at preot
i ca atare su7iectul u,ei .iloso.ii care este ascu,sa 9, 6a;oritatea 6iturilor i povestirilor. Dup/
Plutarch4 .iloso.ii pot chiar .iloso.a pri, i,ter6e)iul 6itului.
Miturile vechi cer respect )i, partea celui care le citete4 9, acest se,s Plutarch o.eri,)
c=teva a.ir6aii 9, De Isi)e. otui4 scepticis6ul sau 6ai )e*ra7/ acea e>itare )e care a6 vor7it
6ai sus caracteri>ea>/ opi,ia lui Plutarch )espre 6ituri4 care )e>v/luie ,i cr])ulit] e:cessive4 ,i
scepticis6e sGst]6atiQue.
". -. Mitul ori*i,al )espre Osiris i evoluia lui
Osiris era pri,cipala )ivi,itate a $*iptului .arao,ic al carei ,u6e a .ost asociat cel 6ai
pre*,a,t cu !u6ea )e Apoi. Divi,itatea 9, cau>a4 repre'>e,tata 6ai ales a,tropo6or.ic4 ,u a .ost
u, >eu )i,astic4 cu6 a .ost ca>ul lui Re sau A6o,Re. Pro7a7il ori*i,ar )i, 5usiris4 Osiris a;u,*e
sa repre'>i,te 9, e:tele Pira6i)elor re*ele 6ort )ivi,i>at. &, ur6a r/sp=,)irii cultului sau4
perso,alitatea >eului cap/ta ,oi vale,te: la
Me6phis4 9, ur6a asi6il/rii >eului SoJaris4 9i va acce,tua aspectul .u,erarI la 3eliopolis
a .ost i,te*rat $,ea)ei4 )eve,i,) o >eitate solara i astralaI la A7G)os 9l 9,locuiete pe
Ohe,ta6e,tiu4 av=,) atri7utul )e >eu al ,ecropolei i )e st/p=, al 6orilor. Cel 6ai t=r>iu 9,
epoca
Re*atului Mi;lociu el a )eve,it >eul 6orii4 iar atri7utele sale 9, aceasta calitate se e:ti,)
asupra a tot ceea ce este 6uritor. Osiris este u,ul )i,tre >eii cei 6ari ai $*iptului4 )ar ,u .ii,a
supre6a4 cu6 este ca>ul >eului Soare 9, a,u6ite etape ale civili>aiei .arao,ice. &, aceasta
calitate4 )i, $poca I6periului4 Osiris4 pe l=,*/ .aptul ca este >eul i,co,testa7il al 6orilor4 )evi,e
i >eul u,iversal al ,aturii. S/r7/toarea cultului sau are loc 9, a )oua ;u6/tate a lu,ii OhoiaJ4
s.=ritul a,oti6pului i,u,)aiilor. &, cele )i, ur6a4 )atorita prelu/rii u,or atri7uii ale >eului
)i,astic Re4 a .ost i6plicat 9, politica reli*ioasa a preoilor e*ipte,i.
otui4 perioa)a )e 6a:i6a )e>voltare a cultului )ivi,it/ii 9, cau>a a .ost $poca =r>ie4
)e atu,ci )at=,) i 6area 6a;oritate a )ocu6e,telor scrise le*ate )e .ii,a lui Osiris. Pri,cipalul
sau sa,ctuar a .ost la Philae4 iar pri, i,scripiile te6plului )i, De,)era s'a co,servat cel 6ai
i6porta,t te:t re.eritor la Ritualul 6isteriilor lui Osiris 9, lu,a
OhoiaJ.
!a 9,ceputul e:pu,erii ,oastre4 vo6 ;usti.ica e:iste,ta 6itului sau 9, ca)rul e:telor
Pira6i)elor4 ur6=,) ca apoi sa pre>e,ta64 9, li,ii 6ari4 evoluia 6itului ori*i,al al lui Osiris.
Daca ave6 9, ve)ere repre>e,t/rile paletelor4 ale capetelor )e sceptre pre)i,astice4 )ar i
ale altor o7iecte )i,astice ti6purii4 pute6 co,stata ca i6a*i,ea lui Osiris ,u apare pe ele4 9,
schi674 )easupra sereJh'lui4 soi6ul'3orus este aproape o6,ipre>e,t. Acest aspect4 )esi apare,t
lipsit )e se6,i.icaie4 9i va */si e:plicaia 9, e:pu,erea ,oastr/ )e 6ai ;os.
Mitul lui Osiris a .ost pe,tru e*ipte,ii a,tici u,ul .oarte i6porta,t4 av=,) o vechi6e
co,si)era7ila4 ceea ce reiese i )i, .aptul ca ocupa u, rol )e sea6a 9, cea 6ai veche cule*ere )e
te:te reli*ioase )i,
$*ipt4 e:tele Pira6i)elor. Dup/ cu6 a )e6o,strat . %. Alle,4 6ulte )i, )esc=,tecele
sale au .ost ulterior re.olosite 9, e:tele Sarco.a*elor4 9,
Cartea Morilor i 9, alte cule*eri care se utili>au 9, litur*hia .u,erara i 9, ritualul >il,ic
al te6plelor.
e:tele Pira6i)elor4 ela7orate 9, i,tervalul )i,astiilor ""I4 cu sco'pul )e a *hi)a .arao,ul
)ece)at 9, !u6ea )e Apoi4 ,u pre>i,t/ u, 6it coe're,t al lui Osiris4 a)ic/ o ,araiu,e 9, se,sul
aristotelic al cuv=,tului.
Pro7a'7il4 )i, aceste 6otive D. Ass6a,, a co,si)erat ca 6itul 9, )iscuie a .ost ela'7orat
6ult 6ai t=r>iu. otui4 Mitul lui Osiris aa cu6 ,e releva e:tele Pira6i)elor4 este alc/tuit )i,
6ai 6ulte ,araiu,i sau4 )up/ cu6 le )e,u6esc u,ii cercet/tori ai .e,o6e,ului4 co,stelaii
i,)epe,)e,te care4 reu,ite i a,ali>ate corect4 pot co,stitui u, pu,ct )e plecare 9, a,ali>a acestui
6it.
Cu toate acestea4 9, ca)rul e:telor Pira6i)elor u, loc 6ult 6ai i6porta,t revi,e u,ui alt
6it4 cel al lui 3orus. Acesta 96preu,a cu >eul
Seth au .ost a,*a;ai 9,tr'u, co,.lict viole,t4 9, ur6a c/ruia 3orus i'a pier)ut u, ochi4 iar
Seth testiculele. 1eul hoth a .ost cel care a i,terve,it 9, .avoarea lui 3orus4 iar ochiul .urat i'a
.ost retroce)at. Dup/ ce i'a recuperat ochiul4 3orus l'a pre>e,tat .arao,ului4 acesta )i, ur6a
i)e,ti.icat cu >eul Osiris: 3orus i'a recuperat ochiul )e la Seth4 o.eri,)u'i tie @a)ic/
.arao,uluiB @PGr. [. <A(B. Ochiul a )eve,it pe,tru .arao, u, 6i;loc pri, care el ur6a sa .ie
prote;at )e actele viole,te ale lui Seth: O4 Re*e4 a6 ve,it i 9i a)uc ochiul lui 3orus4 ca s/'i
9,*ri;eti .ata cu el4 ca el sa te curee4 ca par.u6ul lui sa .ie pe ti,e.
Par.u6ul ochiului lui 3orus este pe acest Re*e4 el 9,locuiete e.lu:ul tau i te prote;ea>/
)e u6e>eala 6=i,ii lui Seth. @PGr. [. +C' +(B.
re7uie su7li,iat u, aspect i6porta,t al 6itului: cu aceasta oca>ie este i,te*rat 9,
,araiu,e i Osiris4 )eoarece .arao,ul a .ost i)e,ti.icat cu el4 iar Seth )evi,e ,u ,u6ai i,a6icul
lui 3orus4 ci i al lui Osiris.
Pri, ur6are4 Seth are o atitu)i,e )u6/,oas/ .ata )e Osiris: O4 Seth4 acesta )e aici este
.ratele tau Osiris4 care .usese resta7ilit4 cu scopul )e a trai i a te pe)epsiI )aca el tr/iete4 atu,ci
i Re*ele va trai @PGr. [.
Osiris a .ost 6asacrat )e c/tre Seth4 )esi para*ra.ele re.eritoare la a'cest act cri6i,al al lui
Seth su,t 6ai puti, e:plicite: O4 OsirisRe*e4 il a)uc pe acela care ar putea sa te uci)/4. U, cuit
este pre*/tit pe,tru el @PGr. [. (--AB.
Naraiu,ea co,ti,ua cu relatarea .aptului ca Osiris a .ost atacat pe p/6=,tul )i, %ehesti
i )o7or=t pe 6alul )i, Ne)it. 1eiele Isis si
NephtGs au por,it 9, c/utarea .ratelui lor i l'au */sit4 ur6=,) apoi s/'l ;e'leasca.
&, co,.or6itate cu )oua pasa;e )i, e:tele Pira6i)elor4 >eul
3orus este acela care'l i6o7ili>ea>/ pe Seth i'l a)uce 9, .ata lui Osiris: 3orus l'a a)us
pe Seth tie @OsirisB4 el ti l'a )at tie4 9,*e,u,chiat su7 ti,e.
Puterea lui este 6ai 6are )ec=t acesta @PGr. [. (L-+BI . $l @3orusB l'a )o7or=t pe Seth
pe,tru ti,e @Re*ele'OsirisB4 le*at4 tu .ii,) 9, posesia Ja'ului sau. 3orus a poru,cit sa .ie pri,s
pe,tru ti,e4 tu .ii,) 6ai 6are )ec=t el.
Desc=,tecul Y-<LZ poate .i ,u6it cel al triu6.ului lui Osiris4 >eul hoth .ii,) cel care a
co,tri7uit la aceasta victorie.
!o*ic ur6ea>/ ;u)ecata lui Seth4 cel care a .ost a)us 9,ai,tea >eilor )i, 3eliopolis4 u,)e
tri7u,alul )ivi, a .ost pre>i)at )e c/tre %e7.
Pri,cipala acu>aie a)usa lui Seth a .ost viole,ta la a)resa lui Osiris. &, acest episo)
3orus ,u )ei,e u, rol i6porta,t4 )eoarece recla6a,tul i i,culpatul erau Osiris i Seth4 iar
ver)ictul s'a pro,u,at 96potriva lui
Seth: Osiris a .ost reco6pe,sat cu u, vast re*at4 i,clu>=,) cerul i p/6=,tul4 C=6purile
)i, Ialu4 satele lui 3orus i cele ale lui Seth4 oraele i ,o6ele.
Pe )e alta parte4 9, e:tele Pira6i)elor e:ista pasa;e co,.or6 c/rora aceasta ;u)ecata )i,
3eliopolis 9i avea ca prota*o,iti pe 3orus si
Seth4 6otivul .ii,) ochiul .urat al pri6ului.
U, alt episo) i6porta,t se re.era la ,aterea lui 3orus. &, 6itul ori*i,al se au 9, ve)ere
cel puti, )oua aspecte ale acestui .apt: u,ul astral4 9, co,.or6itate cu care 9, ur6a relaiei )i,tre
Osiris i >ei/ IsisSothis se va ,ate 3orusSope). &, co,.or6itate cu cealalt/ varia,ta4 >eul 'copil4
)e,u6it i 3orus'cel't=,ar4 s'a ,/scut )up/ 6oartea lui
Osiris4 iar prota*o,itii ,'au echivale,t astral.
Ceea ce a reieit clar este .aptul ca 9, e:tele Pira6i)elor 7e,e.icie6 )e .apt )e relatarea
a )oua 6ituri: cel al lui 3orus i cel al lui
Osiris.
&, vra;7a )i,tre 3orus i Seth cei )oi prota*o,iti su,t .rai4 iar 9, episoa)ele care
relatea>/ cearta )i,tre Osiris i Seth4 ulti6ul )evi,e u,chiul lui 3orus i .ratele lui Osiris. re7uie
re6arcat .aptul ca Seth este )e 6ai 6ulte ori 6e,io,at 9, e:tele Pira6i)elor 9, calitate )e .rate
al lui Osiris4 )ec=t ca .rate al lui 3orus.
U, alt aspect i,teresa,t4 copilul )i, Mitul lui Osiris este )i.erit )e puter,ica >eitate care
este capa7ila s/'l 6utile>e pe Seth )i, Mitul lui
3orus. &,tr'u, papirus )e la Illahu, este )escris episo)ul relaiilor ho6ose:u'ale )i,tre
3orus i Seth4 u,)e 3orus ,u pare a .i u, copil. &, co,.or6itate cu ,oile pasa;e )i, e:tele
Pitra6i)elor )escoperite )e c/tre D. !ecla,t4 cei )oi >ei su,t )e aceeai v=rsta4 iar 9, episo)ul
ho6ose:ualit/ii i,iiatorul pare a .i 3orus.
Daca ave6 9, ve)ere *e,ealo*ia celor )oi >ei4 i aceasta )i.er/.
Osiris poate .i .iul lui Atu6 i Shu4 e.,ut4 %e7 i NutI este 9, acelai ti6p .ratele lui
Isis4 Seth i NephtGs4 iar 9, cele )i, ur6a tat/l lui
3orus. &, ca>ul *e,ealo*iei lui 3orus pose)a6 i,.or6aii 6ai pui,eI el este .iul lui
Nut4 %e7 i poate al >eiei 3athor.
#i,=,) co,t )e .aptul ca relaia )i,tre re*e i 3orus apare )e;a 9, ti6pul )i,astiei I4 )aca
,u chiar 6ai 9,ai,te4 este lo*ic ca vra;7a )i,tre
3orus'Seth este 6ai veche )ec=t cea )i,tre Osiris'Seth.
U, alt aspect i6porta,t 9, acest se,s este .aptul ca re*ii pri6ei )i,astii a istoriei .arao,ice
,e su,t cu,oscui 6ai ales pri, i,ter6e)iul ,u6elui R 3orus. Di, pu,ctul )e ve)ere al i)eolo*iei
re*ale4 )oi .arao,i )i, ti6pul )i,astiei a II'a4 a)ic/ SethPeri7se, i 3orusSethOhaseJhe6ui4 se
a7at )e la aceasta re*ula. &, ca>ul pri6ului4 s'ar putea presupu,e e:iste,ta u,ei re7eliu,i a
susi,/torilor lui Seth4 a)ic/ o a7a,)o,are a vechiului protector 3orus i 9,locuirea lui cu o
)ivi,itate r/>7oi,ic/. Se pare ca lucrurile au .ost oarecu6 apla,ate4 )eoarece ulti6ul .arao, al
)i,astiei4 3orusSethOhaseJhe6ui4 preia a67ele ,u6e @3orus i SethB 9, calitate )e protectori4
situaie re.lectata i 9, tra)ucerea ,u6elui sau: 3orus i Seth4 cei )oi puter,ici. &, perioa)a
Re*atului i6puriu4 $*iptul era o 6o,arhie a7soluta4 .arao,ul .ii,) co,si)erat o
9,car,are a )ivi,it/ii. eoretic4 )ar ,u i practic4 toi supuii erau e*ali 9, .ata 7u,ului >eu SP
@,r ,.r4 citete: ,ecer ,e.erB care4 cu e:cepiile a6i,tite4 a .ost i)e,ti.icat cu )ivi,itatea 3orus.
Dup/ D. %. %ri..iths co,topirea 6itului 3orus i,to the Osiria, sGste6 Has the )eli7erate
achieve6e,t o. the 3eliopolita, theolo*ia,s.
De;a la s.=ritul a,ilor ^0C ai secolului ,ostru4 A. Schar.. a recu,oscut e:iste,ta a )oua
cicluri 6itice i .aptul ca le*e,)a lui 3orus era )e ese,/ istorica. $*iptolo*ul *er6a, a
ar*u6e,tat ca 3orus ,'a .ost i,clus 9,
$,ea)a )e la 3eliopolis4 )eoarece teolo*ii )i, localitatea a6i,tita erau 6ult 6ai i,teresai
)e >eii ,aturii4 )ec=t )e povestiri av=,) u, caracter istoric. De aici a a;u,s la co,clu>ia ca
u,i.icarea celor )oua 6ituri a avut loc puti, )up/ epoca cre/rii siste6ului 7a>at pe e,ea)a4 a)ic/
9, pri6a ;u6/tate a Re*atului "echi.
Dup/ D. %. %ri..iths lipsa i,iial/ a lui 3orus )i, $,ea)a )e la
3eliopolis re>i)a 9, alte 6otive. Divi,itatea 9, cau>a a .ost i)e,ti.icata cu re*ele a.lat 9,
viaa. 2u,cia )e 7a>a a curii >eilor )i, 3eliopolis era )e a se pro,u,a asupra )repturilor
)ivi,e ale re*elui p/6=,tescI ;u)ec/torii aveau echivale,tul lor 6itic 9, corporaia >eilor care
;u)ecau cererile lui 3orus i ca atare4 3orus ,u putea .i u,ul )i,tre ;u)ec/tori.
eolo*ii te6plelor e*ipte,e ,'au uitat ,icio)at/ vechile te:te4 care au .ost 967o*/ite 9,
co,ti,uu cu ,oi ele6e,te. Ca atare4 a.ir6aia cercet/toarei %. $,*lu,) co,.or6 c/reia preoii ,'
au stu)iat i i,terpretat u, te:t )e 7a>a4 )i, co,tra au creat altele ,oi ,i se pare .orat/. Dusteea
preci>/rii ,oastre va reiei 9, ur6a pre>e,t/rii succi,te a evoluiei Mitului lui Osiris )up/
perioa)a ela7or/rii e:telor
Pira6i)elor.
Di,tre episoa)ele 6itice ale $*iptului a,tic4 scri7ii au 6a,i.estat o pre.eri,/ .ata )e
,aterea4 ti,ereea i o7i,erea puterii p/6=,te,e )e c/tre 3orus. Cea 6ai )etaliata i 9, acelai
ti6p coere,ta )escriere a acestui episo) )i, Mitul lui Osiris apare 9, e:tele Sarco.a*elor4 6ai
precis 9, Desc=,tecul Y(0KZ. "iitoarea ,atere a 6ote,itorului tro,ului lui Osiris era u,
eve,i6e,t i6porta,t 9, lu6ea >eilor e*ipte,i4 ca atare >eia Isis a)uce la cu,ostii,ta .aptul ca este
9,s/rci,at/: Dup/ su.lul u,ui 6eteorit4 ceea ce chiar i'a 9,sp/i6=,tat i pe >ei4 Isis s'a tre>it
9,s/rci,at/ )e s/6=,/ .ratelui ei Osiris. Ast.el4 .e6eia s'a tre>it su7it4 cu i,i6a 7ucuroasa ca
@poartaB s/6=,a .ratelui ei Osiris. $a spu,e: O4 >eiV $u su,t Isis4 sora lui Osiris4 care pl=,*e
pe,tru tat/l >eilor Osiris4 cel care a apla,at 6/celul celor )oua tari4 a c/rui s/6=,a este acu6 9,
p=,tecul 6eu. A6 co,ceput .or6a u,ui >eu 9, i,teriorul ovarului ca .iul 6eu4 cel care se va a.la
9, .ru,tea $,ea)ei4 cel care va co,)uce acest p/6=,t4 cel care va .i 6ote,itorul lui %e74 care'i
va susi,e tat/l i care'l va 6asacra pe Seth4 i,a6icul tat/lui sau Osiris .
e:tul )esc=,tecului co,ti,ua cu o i,vocaie a >eiei Isis la a)resa >ei'lor4 av=,) scopul )e
a le solicita protecia: "e,ii voi >ei4 ast.el 9,c=t sa pu'teti asi*ura protecia lui 9, i,teriorul
p=,tecului 6euV Cu,oatei 9, i,i6ile voastre ca st/p=,ul vostru este acest >eu4 care se a.la 9,
sta)iul sau )e s/'6=,ta4 6ai 6are i 6ai .ru6os )ec=t ei4 96po)o7it cu )oua pe,e )i, lapis'
la>uli.
1eul supre64 Atu6Re4 9,)ea6,/ la pru)e,ta: O4 spu,e Atu6Re4 i,i6a sa este
9,eleapt/V O4 .e6eieV De u,)e tii ca el4 pe c/rel cree>i 9, ovarul tau4 este u, >eu4 st/p=, i
6ote,itorul $,ea)eiP $u su,t Isis4 6ult 6ai i,spirata i 6ai 9,eleapt/ )ec=t toi >eiiV
&,tra)evar4 este u, >eu 9, i,teriorul p=,tecului 6euV $l este s/6=,a lui OsirisV
Apoi4 Atu6Re a spus: Daca eti 9,s/rci,at/4 atu,ci sa te ascu,>i4 o4 st/p=,aV Sa ,ati cu
ceea ce eti 9,s/rci,at/4 96potriva voi,ei >eilorV
Caci4 9,tr'a)ev/r4 el este s/6=,a lui OsirisV Sa ,u vi,a acel vr/;6a care l'a ucis pe tat/l
lui4 )eoa'rece el va )istru*e s/6=,/ 9, sta)iul sau i,cipie,tV Cel puter,ic=,6a*ie @S 3orusB sa se
tea6a )e el @S
SethBV.
Divi,it/ile4 9, special Atu6Re4 *ara,tea>/ protecia ./tului a.lat 9, p=,tecul >eiei Isis:
O4 >eiV Au>ii acesta R spu,e Isis R ceea ce Atu6
N Re4 st/p=,ul Cetatii'I6a*i,ilor'Sacre4 )eclaraseV $l a )ecretat pe,tru 6i,e protecia
.iului )i, p=,tecul 6eu4 el a creat o protecie pe,tru el 9, acest p=,'tec al 6eu4 )eoarece el tia ca
el @3orusB este 6ote,itorul lui
Osiris. A .ost asi*urata protecia _oi6ului )i, i,teriorul acestui p=,tec al 6eu )e c/tre
Atu6Re4 st/p=,ul >eilorV .
&,ai,te )e ,atere4 >eia Isis pre>i,t/ ./tului c=teva i,struciu,i: "i,o i iei pe p/6=,t4
ca sa poi i6pu,e respect4 9,c=t ur6aii tat/lui tau Osiris sa te slu;easc/I ast.el ca eu sa pot
)eter6i,a ,u6ele tau4 9,c=t sa ati,*/ ori>o,tul4 trec=,) peste .ort/reele
Cetatii'Celui'cu',u6ele'ascu,s. Iei pri, .ora )i, i,teriorul trupului 6eu4 c=,) .orta')e'
a*itatie a cupri,s trupul 6eu4 c=,) .orta')e'a*itatie i'a ati,s li6itele4 apari 9, lu6i,a soarelui.
Noua >eitate este ateptat/ cu ,er/7)are: O4 _oi6ule4 .iul 6eu
3o'rusV Sta7ilete'te 9, aceasta tara a tat/lui tau Osiris4 pri, acest ,u6e al tau )e _oi64
peste .ort/reele Cetatii'Celui'cu',u6ele'ascu,sV.
&, cele )i, ur6a4 ur6aul lui Osiris 9i .ace apariia pe lu6e: O4 >eiV Privii'l pe 3orusV
Su,t 3orus'_oi6ul care se a.la )easupra .ort/reelor Ce'tatii'Celui'cu',u6ele'ascu,s. 17orul
6eu a ati,s
Ori>o,tul4 i'a6 )ep/it pe >eii cerului4 ast.el ca 6i'a6 sta7ilit locul 6ai sus )ec=t cei
"echi. A*resorul @SSethB ,u poate ati,*e ,ici pri6ul 6eu >7or4 ast.el locul 6eu este )eparte )e
Seth4 i,a6icul tat/lui 6eu Osiris.
A6 traversat )ru6urile eter,it/ii c/tre apus4 )up/ ce 6'a6 ri)icat pri, >7orul 6eu. Nu
e:ista >eu care sa 6a poat/ e*ala4 ast.el ca acu6 6a pot r/>7u,a .ata )e i,a6icul tat/lui 6eu
Osiris4 cel care va .i pus su7 sa,)alele 6ele pri, i,ter6e)iul ,u6elui 6eu )e Ra>7u',ator. Su,t
3orus4 ,/scut )e Isis4 a carei protecie a e:istat 9, i,teriorul ova'ruluiV
Nu pot .i atacat )e su.lul )e .oc al *urii tale4 ,ici ceea ce a.ir6i 96potriva 6ea ,u 6a
poate ati,*eV Su,t 3orus4 prea )eparte )e oa6e,i i >eiV
Su,t 3orus4 .iul lui IsisV .
Sa r/6=,e6 9, ca)rul aceleiai te6e4 a)ic/ al ,aterii i al creterii copilului )ivi,. Pri,
i,ter6e)iul u,or te:te *ravate pe statui i stele 6a*ice vo6 a.la a6/,u,te 9, le*/tur/ cu acest
episo) al Mitului lui
Osiris. Copilul3orus4 cel ,ea;utorat4 a .ost co,si)erat )e c/tre vechii e*ipte,i prototipul
tuturor pacie,ilor4 iar .ora 6a*ica a >eiei Isis 9,truchipa 6o)elul a;utorului 6e)ical. U,ul
)i,tre cele 6ai repre>e,tative 6o,u6e,te 9, acest se,s este cel )e,u6it Stela lui
Metter,ich4 )at=,) )i, ti6pul )o6,iei lui NeJta,e'7o II i ri)icat 9, ci,stea preotului
Nesu'Atu6.
Ceea ce este se6,i.icativ 9, co,te:tul stu)iului ,ostru se lea*/ )e 9,ceputul Desc=,tecului
?"I al stelei: Su,t Isis4 cea 9,s/rci,at/ cu copilul ei4 cea care l'a6 purtat pe 3orus cel )ivi, i
i'a6 )at ,atere lui
3orus4 .iul lui Osiris4 9, cui7ul )i, Ohe66is. A6 .ost .oarte 7ucuroasa )i, acest @6otivB4
)eoarece a6 v/>ut 9, el pe R/>7u,/torul tat/lui sau.
!'a6 ascu,s i l'a6 t/i,uit )e .rica Aceluia @S SethB. A6 traversat
Ia6'ul ceri,) tot r/sti6pul @acestaB )e tea6a r/u./c/torului..
Pe 7u,a )reptate4 M. !ichthei6 a scos 9, evi)e,ta .aptul ca 6a;oritatea i6,urilor a)resate
>eului Osiris .ace alu>ii la 6itul sau. Cele )i, ti6pul Re*atului Mi;lociu4 ori tra,s6it 9, acest
se,s i,.or6aii *e,erale4 ori i,scripiile lor se re.era la ele6e,te ale 6isteriilor lui Osiris
@v. 6ai ;osB.
Mult 6ai se6,i.icativ este cele7rul i6, )at=,) )i, perioa)a
I6periului4 cca. (<<C' (0CC 9. 3r.4 p/strat la Mu>eul !ouvre @No. C. +KL
B. Stela .u,erara ci,trata a .ost ri)icata )e c/tre A6e,6es4 superi,te,)e,t al 7oilor i
sotia sa st/p=,a casei4 Ne.ertari.
A6e,6es4 96preu,a cu .a6ilia lui4 participa la u, osp/ .u,erar 9, ci,stea st/p=,ei casei4
5aJet4 cea ;usti.icata4 prile; cu care recita I6,ul lui Osiris. e:tul este i6porta,t )eoarece
pre>i,t/ o si,te>a c=t )e c=t co6pleta a Mitului lui Osiris4 aa cu6 era el receptata )e c/tre clerul
the7a, 9, ti6pul )i,astiei a ?"III'a.
!/s=,) )eoparte ele6e,tele co,stitutive ale i6,ului4 cu6 ar: titlul4 ,u6ele4 6a,i.est/rile4
.or6ele locale ale lui Osiris4 pre>e,tarea )ivi,it/ii ca >eul pri6or)ial i calitatea lui )e st/p=, al
U,iversului4 vo6 9,cepe a,ali>a te:tului )e la r=,)ul A al stelei. Pasa;ul 9, )iscuie
@r=,)urile A' (-B ,e relatea>/ )o6,ia terestra a lui Osiris.
@r. AB $l este cel 6are4 pri6ul )i,tre .raii sai4 pri6ul ,/scut al
$,ea)ei4 cel care a sta7ilit Maat'ul pe cele )oua 6aluri i cel care i'a i,stalat .iul 9, locul
tat/lui sau. $l este l/u)at )e tat/l sau %e74 9,)r/*it )e 6a6a sa Nut. $ste .oarte puter,ic c=,) 9l
r/stoar,/ pe cel re7el4 c=,) cu 7raele'i puter,ice uci)e @r. (CB a)versarul sau. @$l este cel careB
i,stalea>/ .rica 9, i,a6icul @S cel care urlaB sau4 a,e:=,) .ro,tierele 9,)ep/rtate ale celui rau.
$ste hot/r=t c=,) 9i calca 9, picioare pe re7eli.
$ste 6ote,itorul lui %e7 9, re*atul Celor')oua'ari4 caci el @S %e7B i'a v/>ut 6eriteleI
@)e ase6e,eaB4 i'a ce)at co,)ucerea @r. ((B tarilor4 pe,tru .ericirea lor. $l a 9,cre)i,at acest
p/6=,t 9, 6=,a lui4 @ca siB apele sale4 v=,turile sale4 ve*etaia sa4 toate vitele sale4 tot ceea ce
>7oar/4 tot ceea ce plutete @9, aerB4 reptilele sale4 a,i6alele sale )i, )esert @au .ostB ce)ate @r. (+B
.iului @>eieiB Nut4 pe,tru care Cele')oua'ari su,t 6ulu6ite. Urc=,)u'se pe tro,ul tat/lui sau R
ase6e,ea lui Re4 c=,) se 9,alta spre ori>o,t i aea>/ lu6i,a )easupra te,e7relor R el @S OsirisB a
lu6i,at u67ra pri, cele )oua pe,e ale sale4 a i,u,)at Cele')oua'tari ca
@r. (-B Ato, la 9,ceputul )i6i,eii. Coroa,a sa a t/iat cerul 9, )oua4 a .rater,i>at cu
stelele. @el esteB *hi)ul tuturor >eilor4 i)eal la co6a,)a4 l/u)at )e 6area $,ea)a4 9,)r/*it )e c/tre
6ica $,ea)a.
Sora i sotia lui Osiris4 >eia Isis4 )o6,ete 96preu,a cu el: @r.
(-B Sora lui l'a aparat4 ea care 9,)ep/rtea>/ i,a6icii @S crai,iciiB @r. (0B4 cea care respi,*e
.orele pertur7atoare pri, .or6ulele *urii ei4 cea cu li67a su7tila4 vor7a .ara sl/7iciu,e4 cea
per.ecta 9, *uver,are.
1eia Isis este cea care va .ace tot posi7ilul s/'l */seasc/ pe
Osiris4 cel o6or=t4 9,sa tre7uie re6arcat .aptul ca te:tul ,u a6i,tete ,i6ic 9, le*/tur/ cu
acel act ori7il: @r. (0B IsisAJhet4 cea care 9i prote;ea>/ .ratele4 care'l caut/4 .ara sa se o7oseasc/
@r. (<B4 cea care a parcurs acest p/6=,t 9, )oliul ei. $a ,u s'a oprit p=,/ ,u l'a */sit..
Ur6ea>/ u, episo) i6porta,t al 6itului i a,u6e procrearea lui
3orus: @r. (LB @$a esteB cea care ri)ica ceea ce este 9,covoiat 9, >eul cu i,i6a sl/7it/4
care a e:tras s/6=,a lui4 a procreat u, ur6a4 a al/ptat copilul 9, si,*ur/tate4 .ara ca ,i6e,i sa
cu,oasc/ u,)e era el.
1eia Isis este ,evoita sa .ac/ recu,oscuta le*iti6itatea lui 3orus la succesiu,ea tro,ului
terestru al lui Osiris: @r. (LB @$a este ceaB care l'a i,stalat @pe 3orusB4 c=,) 7raele sale au
)eve,it puter,ice4 9, i,teriorul cet/ii @r. (EB lui %e7. $,ea)a se 7ucuraV "i,o4 @tuB4 .iul lui
Osiris4 3orus4 cel cura;os4 ;usti.icat4 .iul @>eieiB Isis4 6ote,itorul lui
OsirisV ri7u,alul s'a reu,it pe,tru el4 $,ea)a i st/p=,ul a tot ceea ce e:ista4 st/p=,ii
;ustiiei s'au u,it acolo @r. (KB4 cei care 9i 9,torc capul )i, cau>a ,e)rept/ii. @$iB stau 9, cetatea
lui %e7 pe,tru a o.eri .u,cia @re*alaB st/p=,ului lor4 re*alitatea aceluia c/ruia ea tre7uie
tra,s6isa.
3orus i vocea sa su,t ;usteV
&, co,.or6itate cu ur6/torul pasa;4 3orus )evi,e st/p=,ul
U,iversului: @r. (KB 2u,cia tat/lui sau i'a .ost )ata i a .ost 9,coro,at @r. (AB )i, or)i,ul
lui %e74 lu=,) co,)ucerea asupra celor )oua 6aluri.
Coroa,a a .ost )ura7il i,stalata pe capul sauV Pe,tru a .i proprietatea sa4 p/6=,tul a .ost
6/suratV Cerul i p/6=,tul su,t su7 autoritatea sa. @r.
+CB Ato, se supu,e hot/r=rilor sale4 @ca siB v=,tul ,or)ic4 r=ul4 i,u,)aia4 ar7orele vieii i
toate pla,tele..
Ulti6a parte a i,scripiei .ace re.eriri la recu,oti,/ ar/tat/ )e oa'6e,i lui 3orus:
2iecare este 7ucuros4 i,i6ile su,t vesele4 *=,)urile su,t vesele4 .iecare ;u7ilea>/4 .iecare a)ora
7u,/tatea lui. Ce pl/cut/ este )ra*os'tea lui .ata )e ,oiV 5u,/tatea lui 9,co,;oar/ i,i6ileV Mare
este )ra*ostea lui 9, toate piepturileV $i au pre>e,tat @r. +(B .iului >eiei Isis a)versarul lui.
"iole,ta acestuia este ,i6icitaV Raul s'a pro)us .ata )e cei care urla @S i,a'6iciiBV Cel care a
96pi,s spre viole,ta4 )esti,ul l'a a;u,sV 2iul lui Isis i'a r/>7u,at tat/l4 iar ,u6ele sau a )eve,it
ilustru i 7i,e./c/tor. 2ora este pusa la @r. +-B locul eiV A7u,)e,ta este resta7ilita )atorita le*ilor
acestuiaV "ocile su,t li7ereV Dru6urile su,t )eschiseV Ce 7ucuroase su,t cele )oua 6aluriV Raul
a )isp/rutV Cel care acu>a a .ost 9,)ep/rtatV P/6=,tul este li,itit @9, paceB su7 st/p=,ul sau
V Dreptatea a .ost resta7ilita @r. +0B pe,tru st/p=,ul eiV I,;ustiiei i se 9,toarece spateleV 2ie
ca i,i6a ta sa .ie 7ucuroasa4 We,,e.erV 2iul >ietei
Isis a luat coroa,a4 iar .u,cia tat/lui sau i'a .ost tra,s6isa 9, cetatea lui
%e7. Re a >is @toate acesteaBV hoth le'a scrisV ri7u,alul )ivi, l'a acceptatV Iat/ ceea ce a
or)o,at pe,tru ti,e tat/l tau %e7V Sa se .ac/ cu6 a poru,cit elV
U,ul )i,tre cele 6ai r/sp=,)ite episoa)e ale 6itului )e c/tre *=,)irea 6itica e*iptea,a
a,tica a .ost !upta )i,tre 3orus i Seth. I)eea )e a e:plica o oarecare realitate pri, i,ter6e)iul a
)oua e,tit/i opuse este pre>e,ta i 9, 6e,talitatea .arao,ica. 3orus i Seth au a;u,s sa
9,truchipe>e tot ceea ce este opus 9, lu6ea e*iptea,ului. Co,.lictul )i,tre cei )oi prota*o,iti se
)es./oar/ pe )oua pla,uri: o lupta .ratrici)a4 care se 9,cheie pri, 96p/carea celor )oi4 apoi
co,.lictul este 6otivat )e 9,cercarea .iului @3orusB )e asi r/>7u,a tat/l @OsirisB4 cel ucis )e
u,chiul sau @SethB i 9, ur6a c/ruia4 el o7i,e coroa,a p/6=,teasc/. &, a67ele ca>uri4 scopul
luptei este o7i,erea supre6aiei asupra $*iptului.
De'a lu,*ul epocilor4 cele )oua varia,te4 )i,tre care pri6a este o re.lectare a luptei pe,tru
u,i.icarea celor )oua tari @$*iptul )e Sus i )e
DosB4 iar cea )e'a )oua este e:presia r/>7u,/rii tat/lui ucis i ocuparea tro,ului $*iptului4
se 9,trep/tru,).
!iteratura ra6essi)a ,e'a p/strat u, te:t i6porta,t al acestui episo) pri, i,ter6e)iul P.
Chester 5eattG Nr. (. Pri6a parte se re.era la ;u)ecata )i,tre 3orus R cel care )orete sa o7i,/
calitatea )e 6ote,itor le*iti6 al tro,ului e*iptea, R i Seth R cel care reve,)ica supre6aia pri,
calitatea )e a .i socotit cel 6ai puter,ic. Di,tre ;u)ec/tori .ac parte i >ei care ,u su,t
co6po,e,ii $,ea)ei heliopolita,e: Neith i 7er7ecul )i,
Me,)es.
I,iial ;u)ec/torii heliopolita,i 9i )au c=ti* )e cau>a lui Seth.
1eia Isis 9i e:pri6a ,e6ulu6irea. _e)i,a tri7u,alului )ivi, ur6ea>/ sa ai7/ loc pe o
i,sula4 iar Isis4 la cererea lui Seth4 ur6ea>/ a .i e:clusa.
otui4 Isis se tra,s.or6a 9,tr'o .ata .ru6oasa i 9l se)uce pe Seth.
&, ur6a ,oii )eci>ii a ;u)ec/torilor4 3orus este 9,coro,at cu coroa,a al7a4 )ar Seth ,u
accepta se,ti,a4 iar procesul co,ti,ua pri, i,ter6e)iul u,or 9,treceri. Cei )oi se vor co,.ru,ta
su7 .or6a u,or hipopota6i. 1eia Isis 9,cearc/ sa i,tervi,/ cu u, harpo,4 )ar Seth 9i taie capul.
Ochiul lui 3orus este scos. R/,ile se vor vi,)eca i lupta va co,ti,ua4 co,.ru,tarea .ii,) acu6
)e ,atura ho6ose:uala. C=,) Seth cre)e ca a 9,vi,s4 se )ove)ete ca el este cel 9,s/6=,at.
Desi se pro,u,a )i, ,ou se,ti,a4 a)ic/ 3orus este co,si)erat cel )rept iar Seth cel ,e)rept4 ea ,u
poate .i aplicata4 )eoa'rece Seth ,u o accepta.
Ulti6a 9,trecere are loc pri, i,ter6e)iul u,or cor/7ii4 9,vi,*/torul .ii,) )i, ,ou 3orus.
Di, cau>a i,)eci>iei co,ti,ue a 6e67rilor co6pletului )e ;u)ecata4 se apelea>/ la Osiris.
Acesta tri6ite o scrisoare )e a6e,i,are4 9, calitatea lui )e >eu al 6orii i 9l o7li*a i,)irect pe
Seth sa recu,oasc/ victoria lui 3orus. Desi 9,vi,s4 Seth este totui )esp/*u7it: i se va per6ite
sa ia loc 9, .ru,tea 7arcii solare4 cu scopul )e a prote;a Soarele 96potriva i,a6icului sau
per6a,e,t4 sarpele)e6o, Apophis.
riu6.ul lui 3orus4 care 9,se6,a pe,tru e*ipte,i reve,irea la starea )e ,or6alitate4
)o6i,ata )e c/tre Maat4 repre>i,t/ ulti6ul episo) al 6itului. 5ucuria *e,erata )e acest eve,i6e,t
a .ost )escrisa i )e te:tul papirusului a,ali>at p=,/ acu6: 3orus s'a ri)icat ca st/p=,itor.
$,ea)a este 9, sar7atoa're4 iar cerul este 9, 7ucurie. &,trea*a tara este pli,a )e e,tu>ias64 c=,) 9l
>/rete pe 3orus4 .iul lui Isis4 aa cu6 i'a .ost tra,s6isa .u,cia tat/lui sau4 a lui Osiris4 st/p=,ul
)e la 5usiris.
O serie )e te:te t=r>ii re)a a,u6ite episoa)e le*ate )e Mitul lui
Osiris. Di,tre acestea ,e vo6 re.eri 9, cele ce ur6ea>/ la o cate*orie aparte )e te:te4 ce
co,stituie )up/ e*iptolo*i Mitul lui 3orus. Su7 aceasta )e,u6ire se 9,ele* ci,ci te:te
@,u6erotate )e la A la $B 96preu,a cu relie.urile a.e're,te ale te6plului )e la $).u. Ma;oritatea
relat/rilor cupri,se 9, aceste te:te hiero*li.ice4 *ravate pe pereii te6plului )e la
$).u4 se re.era la co,.lictul )i,tre 3orus i >eul Seth 9, a,u6ite iposta>e.
Pri6ul episo) co,stituie !e*e,)a )iscului 9,aripat i 9l are ca prota*o,ist pe 3orus )i,
5ehe)et @$).uB4 cel care a repurtat victorii 96potriva i,a6icilor lui Re4 acetia )i, ur6a
i)e,ti.ic=,)u'se )eseori cu
Seth i a)epii acestuia.
U, alt episo) re)a lupta )i,tre 3orus.iul lui Isis @3arsieseB si
Seth4 t=,/rul >eu .ii,) a;utat )e Isis4 )e 3orus )i, 5ehe)et i )e hoth.
&, co,.or6itate cu o alta ,araiu,e4 3arsiese4 )up/ ce l'a ur6/rit pe Seth )i, $lepha,ti,e4
care apare su7 .or6a u,ui hipopota6 rou4 9l 9,.r=,*e i o7i,e prero*ativele re*ale.
&,tr'u, episo) ulterior4 Seth se tra,s.or6a 9,tr'u, 6/*ar rou i este 6/cel/rit )e c/tre
>eul 3orus.
De alt.el4 9, ca>ul te:telor )e la $).u ave6 )e'a .ace cu co,topirea a )oua te6e 6itice:
u,a re.eritoare la lupta )i,tre 3orus si
Seth4 care re.lecta i)eea u,i.ic/rii i u,it/ii $*iptului4 iar cea )e'a )oua pose)a ele6e,te
)i, ciclul osiriac4 9, care 3orus este .iul lui Isis si
Osiris4 cel care'i r/>7u,a ta't/l i'l ,i6icete pe u,chiul sau Seth.
Multe )i,tre te:tele perioa)ei *reco'ro6a,e4 )esi 9, 6area lor 6a;oritate su,t ritualuri
le*ate )e 6isteriile lui Osiris4 c=teo)at/ pre>i,t/ i,.or6aii utile cu privire la a,u6ite aspecte ale
Mitului lui Osiris. Di,tre acestea a6i,ti6: Pl=,*erea >eielor Isis i NephtGs4 Cartea parcur*erii
eter,ita'tii4 Misteriile lui Osiris cele7rate 9, ti6pul lu,ii
OhoiaJ i episoa)ele 6itice tras6ise pri, i,ter6e)iul P. Du6ilhac.
Acest )i, ur6a )ocu6e,t4 care )atea>/ )e la s.=ritul $pocii Ptole6aice sau 9,ceputul
$pocii Ro6a,e4 ,u era ,ecu,oscut autorilor *reci @v.
Ca>ul lui $u)o:os )i, C,i)osB. U, alt autor *rec care a o.erit pasa;e re.eritoare la Mitul
lui Osiris a .ost Dio)or )i, Sicilia.
". 0. Mitul lui Osiris relatat )e c/tre Plutarch
&, cele ce ur6ea>/ vo6 pre>e,ta Mitul lui Osiris4 aa cu6 ,e'a .ost el tra,s6is )e c/tre
Plutarch 9, De Isi)e4 l/s=,) pe,tru 6o6e,t la o parte e:plicarea pasa;elor re.eritoare la s/r7/tori.
Deoca6)at/4 ,e i,teresea>/ )aca Plutarch4 )up/ a.ir6aiile 6ultor cercet/tori4 a re)at R 9, se,sul
strict al cuv=,tului R cea 6ai co6pleta versiu,e a 6itului.
Parcur*=,) De Isi)e4 vo6 o7serva .aptul ca 6itul 9, si,e ,e'a .ost relatat pri, i,ter6e)iul
a opt episoa)e.
(. Naterea >eilor @De Isi)e4 (+4 -<< D' -<L AB
3elios4 o7serv=,) relaia i,ti6a )i,tre Rhea i Oro,os4 a 7leste6at'o pe >e'ita sa ,u poat/
sa ,asc/ 9, ,ici o lu,a4 9, ,ici u, a,. 3er6es4 9,)r/*ostit )e Rhea4 av=,) i el o relaie i,ti6a
cu ea4 a ;ucat )a6e cu
Sele,e4 prile; cu care a c=ti*at a EC'a parte a .iec/rei str/luciri a ei.
Di, totalul acestora4 el a alc/tuit ci,ci >ile4 pe care le'a a)/u*at celor -LC e:iste,te.
Aceste >ile au .ost ,u6ite epa*o6e,ale i 9, ti6pul lor s'a s/r7/torit ,aterea >eilor.
&, pri6a >i epa*o6e,ala s'a ,/scut Osiris4 act 9, ti6pul c/ruia o voce a stri*at: o sa va)/
lu6i,a >ilei st/p=,ul a tot ceea ce e:ista. Ooarecare Pa6Gle4 9, ti6p ce scotea apa la he7a4 a
au>it )i, te6plul lui
1eus o voce care i'a poru,cit sa stri*e: s'a ,/scut Osiris4 re*ele cel 6are i 7i,e.a'
catorul. Oro,os l'a 9,cre)i,at pe Osiris .e6eii4 cu scopul )e a'l creste4 6otiv pe,tru care 9,
ci,stea ei se ti, sar7atorilePa6Glia.
&, ti6pul celei )e'a )oua >i s'a ,/scut Arueris4 ,u6it )e u,ii
Apollo4 iar )e alii 3orus'cel'v=rst,ic. 1iua a treia epa*o6e,ala a .ost re>ervata ,aterii
lui Gpho,4 eve,i6e,t care s'a petrecut ,ici 9, ti6pul i ,ici 9, locul potrivit4 )eoarece el a
p/r/sit p=,tecul 6a6ei sale 9, ur6a u,ei lovituri pri, care a t/iat 7urta ei.
&,tr'o >o,a pli,a )e u6i)itate4 9, ti6pul celei )e'a patra >i4 s'a ,/scut >eia Isis4 iar 9, cea
ulti6a4 a ci,cea4 NephtGs4 ,u6ita eleute
@S.=ritulB4 Aphro)ite4 ori NiJe @"ictoriaB.
&, co,ti,uare Plutarch pre>i,t/ ar7orele *e,ealo*ic al >eilor:
Osiris i Arueris provi, )e la 3elios4 Isis )e la 3er6es4 iar Gpho, si
NephtGs )e la Oro,os.
Di,tre >ilele epa*o6e,ale4 cea )e'a treia a .ost co,si)erata )e re*i ,e.asta4 6otiv pe,tru
care4 p=,/ la ve,irea serii4 ei ,'au 9,trepri,s ,ici o activi'tate.
Para*ra.ul (+ )i, De Isi)e se 9,cheie cu preci>area .aptului ca
Gpho, s'a c/s/torit cu NephtGs4 iar Isis s'a 6/ritat cu Osiris. Ulti6ii )oi s'au iu7it 9,c/
9,ai,te )e ,aterea lor4 .ii,) )e;a u,iti 9, p=,tecul 6a6ei lor. Di, iu7irea lor se va ,ate Arueris.
Dup/ cu6 a6 putut o7serva4 ,araiu,ea )e6area>/ cu o scurta teo*o,ie pri, i,ter6e)iul
c/reia a.la6 )e ori*i,ea i ,aterea pri,cipalelor >eit/i ale ciclului osiriac4 9, ti6pul celor ci,ci
>ile epa*o6e,ale. Ca atare4 teolo*ii care au ela7orat ,araiu,ea au 9,cercat sa sta7ileasc/ o
le*/tur/ .ireasca 9,tre or)i,ea cos6ica i lu6ea reala. $ste evi)e,t ca pe,tru ela7orarea acestei
parti a 6itului s'au avut 9, ve)ere ele6e,te ale cos6o*o,iei heliopolita,e.
Asa cu6 ,e )e6o,strea>/ at=t te:tele4 c=t i co6po,e,tele ico,o*ra.ice ale acestora4
e*ipte,ii tr/iau 9,tr'u, u,ivers co6pus )i, .ii,e i ,u )i, lucruri. 2iecare ele6e,t al acestuia ,u
era co,si)erat u, si6plu co6po,e,t .i>ic4 ci u, i,)ivi) cu o perso,alitate aparte. Ca atare4 cerul
,u era o 7olta i,erta4 ci o >ei/4 cea care co,cepe Soarele 9, .iecare ,oapte4 )=,)u'i ,atere
)i6i,eaa. Duat'ul @S Re*atul MorilorB ,u era o si6pla re*iu,e 6isterioasa pri, care trecea
,oaptea Soarele4 ci 9,sui >eul
Osiris.
&,tr'u, U,ivers alc/tuit )i, .ii,e vii4 actul )e creaie i e:iste,ta ,u su,t pro)usele u,or
.orte i ele6e,te i6perso,ale4 ci re>ultatul )ori,ei i aciu,ii i,)ivi)uale. Ca o e:presie a
acestora4 pe,tru a percepe se6,i.icaia ,araiu,ii re.eritoare la ,aterea U,iversului4 este ese,ial
sa 9,ele*e6 ca'racterul actorilor ei4 respectiv al >eilor.
otalitatea .orelor i ele6e,telor care co6pu, U,iversul e*iptea,4 pe l=,*/ ter6e,ul
*e,eric )e >ei4 se poate echivala cu ter6e,ul )e $,ea)a. Desi se,sul i,iial al cuv=,tului
psDt @citete: pese);etB )ese6,a u, *rup )e ,oua >ei4 ulterior se va re.eri la co,ceptul )e
)ivi,itate4 .ara a avea o le*a'tura cu ,u6/rul >eilor. er6e,ii >ei i $,ea)a su,t )eseori
.olosii ca si,o,i6e. &, accepiu,ea ei clasica4 $,ea)a )escrie relaiile e:iste,te 9,tre ,oua .orte
.u,)a6e,tale ale
U,iversului e*iptea,. &,tre 6e67rii $,ea)ei e:ista o relaie )e or)i, *e,ealo*ic. &, cele
ce ur6ea>/ vo6 re)a sche6a $,ea)ei heliopolita,e:
Atu6 @De6iur*ulB
Shu @aerulB e.,ut @u6i)itateaB
%e7 @P/6=,tulB Nut @CerulB
Osiris Isis Seth NephtGs
Aceasta sche6a este o e:presie a 6o)alit/ii )e re)are a i,ter)epe,)e,tei i a cau>alit/ii
pe care e*ipte,ii le'au v/>ut 9,tre )i.eritele .orte i ele6e,te ale lu6ii ,aturale.
&, co,.or6itate cu te:tele e*ipte,e4 este .oarte pro7a7il ca e.,ut sa .i .ost echivale,tul
at6os.erei )i, lu6ea )e ;os4 iar Shu cel al at6os.erei )i, lu6ea )e sus.
&, .ru,tea $,ea)ei se a.la Atu64 cel care i'a )at ,atere. &, aceasta iposta>a el este tat/l
>eilor4 iar ca )e6iur*ul care se a.la la ori*i,ea tuturor .orelor i a ele6e,telor ,aturii4 el este
st/p=,ul a tot ceea ce e:ista i st/p=, al li6itelor cerului .
Para)o:al4 Soarele poate .i perceput ,u ,u6ai ca sursa $,ea)ei4 i)e,ti.ic=,)u'se as.tel cu
Atu64 )ar i ca pro)usul $,ea)ei pri, i)e,ti.icarea lui cu >eul 3orus. &, calitate )e .iu al lui
Osiris i Isis4 3orus este al (C'lea 6e67ru al $,ea)ei. 3orus ca 6ote,itor al tat/lui sau este
pri6ul 7e',e.iciar al 6arelui ciclu ,atural 9,corporat 9, $,ea)a
3orus se 6a,i.esta i,clusiv 9, Soare4 el este 3orus 9, )iscul solar4 st/p=,ul cerului i
cel al >eiei Nut pe >e,it. Se6,i.icaia ,u6elui este pro7a7il o re.erire la Soare4 ca cel
9,)ep/rtat. Su7 acest aspect el este )eseori )e,u6it 3orus al ori>o,tului4 a)ic/ 3araJhti sau
Soarele4 3orus al ori>o,tului.
Dup/ aceasta succi,ta pre>e,tare4 a7solut ,ecesara 9,ele*erii siste6ului cos6o*o,ic
heliopolita,4 sa trece6 la i)e,ti.ic/rile )ivi,it/ilor4 aa cu6 su,t ele pre>e,tate )e c/tre Plutarch
9, para*ra.ul
(+. Sarci,a ,oastr/ va .i 9,*reu,ata )e .actori cu6 ar .i: si,cretis6ul *recoe*iptea, i
e:iste,ta u,or ele6e,te pur *receti 9,tr'u, co,te:t e*iptea,. oto)at/4 tre7uie re6arcat .aptul ca
u,ii co6e,tatori ai te:tului ,'au */sit 9,tot)eau,a so'lutiile cele 6ai potrivite.
Rhea este Nut4 iar Oro,os este %e7. 3elios este pro7a7il Atu6 sau Re. &, De Isi)e [. <+4
-E+ D4 Plutarch a.ir6a ca Osiris era Soarele.
Aceasta echivalare ,u este lipsita )e e:actitate ,ici 9, ca>ul 9, care ave6 9, ve)ere te:tele
e*ipte,e a,tice. Deseori Osiris a .ost co,ceput ca i6a*i,ea pe p/6=,t a lui Re4 iar cu6 a
su7li,iat D. 1a,)ee: Hhe, o,e speaJs o. Osiris as the i6a*e o. Re 9, heave,4 he is the
terrestrial cou,terpart o. Re^s 7a 9, heave,. I)e,titatea RheaNut este vala7ila ,u6ai 9, ca>ul 9,
care Nut 9,)epli,ete .u,cia )e 6a6a a >eilor. D. %.
%ri..iths citea>/ u, pasa; )i,tr'u, papirus *,ostic4 9, care >eia Nut a.ir6a: Su,t 6a6a
>eilor4 ,u6ita cea cereasca.
Cea 6ai pro7le6atica relatare a acestui para*ra. co,sta 9, .aptul ca >eia RheaNut a co6is
u, )u7lu a)ulter4 cu 3elios R Atu6MRe si
3er6es R hoth. $:plicaia lui D. 3a,i privi,) actul >eiei Nut ca .ii,) u, secret
teolo*ic ,i se pare .orat/. e:tele e*ipte,e a,tice ,u a6i,tesc )e i,.i)elitatea >eiei Nut .ata )e
%e74 9,sa ,e9,ele*erile )i,tre cei )oi ,e su,t cu,oscute. D. %. %ri..iths a6i,tete )oua ca>uri
se6,i.icative 9, acest se,s. U,ul )i,tre acestea are co,otaii astro,o6ice: Nut 9, calitatea ei )e
>ei/ a cerului @av=,) .or6a u,ui porcB 9i 9,*hite copiiistelele '
@re)ai ca purceluiB la apariia Soarelui4 )ar le )a ,atere )i, ,ou 9, 6o6e,tul 9, care
asista6 la apusul astruluiI evi)e,t )i, aceste 6otive4 %e7 9i 6a,i.esta ,e6ulu6irea .ata )e o
6a6a care'i )evorea>/ copiii.
Cel )e'al )oilea ca> se lea*/ )e o i,scripie4 )at=,) )i, ti6pul )i,astiei
???4 care ,e relatea>/ ca >eul %e7 i'a violat 6a6a @pe e.,utB i ca atare a u>urpat
puterea tat/lui sau Shu.
Relaia )i,tre Nut i Soare s'ar )atora u,ei i6a*i,i care apare 9, re'pre>e,tarile
astro,o6ice e*ipte,e a,tice. 1eul Shu o ri)ica pe >eia cerului Nut4 6o6e,t 9, care Soarele i,tra
9, *ura ei su7 .or6a u,ui )isc 9,aripat. Aceasta sce,a a .ost i,terpretata *reit: p/tru,)erea
Soarelui 9, i,teriorul copului >eiei Nut ar .i i6a*i,ea u,ei .ecu,)/ri a >eiei4 )e u,)e e:iste,ta
u,ei i,.i)elit/i a >eiei Nut. Datorita u,ui si,cretis6 i,ter, i e:ter, co6plicat4 la e*ipte,i 6ulte
>eit/i au preluat atri7uiile altor )ivi,it/i. Ca atare4 Nut4 9, calitatea ei )e "aca Cereasca4 se
a.la 9, str=,sa le*/tur/ cu >eiele Mehet'Heret i 3athor4 ca )ivi,itate a e)i.iciilor cu 3athorI ca
6a6a a >eilor i a 6orilor cu Isis4 Neith4 3athor i NeJh7et4 ca 7ocitoare cu Isis etc. $:ista 9,sa
i alti >ei cu care a avut le*/turi4 pri,tre care 9, 6o6e,tul )e .ata ,e i,teresea>/ relaia cu
hoth. &,sa4 9, te:tele )i,astice4 cu6 ar .i i cele ale sarco.a*elor4 Isis a 9,)epli,it
calitatea )e 6a6a a >eului lu,ar hoth. Cu toate acestea4 apropierea i relaia )i,tre Nut @RheaB i
hoth @3er6esB se poate )atora eve,tual >eiei Isis. &,tr'u, te:t ptole6aic ea este ,u6ita . 2iica
lui
hoth4 iar 9, papiriie 6a*ici *receti 3er6es este ,u6it tat/l ei. &,
Aretalo*ia )e la Me6phis4 M - 7c4 se a.ir6a )espre Isis: A6 .ost 9,v/at/ )e c/tre
3er6es4 cu 3er6es a6 )ivi>at literele4 at=t pe cele sacre4 c=t i pe cele )e6otice4 ca sa ,u se scrie
totul cu aceleai @ca'ractereB.
Aceasta .u,cie a >eiei Isis s'ar )atora ,u ,u6ai le*/turii sale cu
3er6es4 ci i cu >eia scrierii la e*ipte,ii a,tici4 Seshat4 sora i .iica a lui
hoth.
D. %. %ri..iths4 9, e:cele,ta a,ali>a a lucr/rii lui Plutarch a.lata 9, )iscuie4 a pus
ur6/toarea 9,tre7are: )e ce se vor7ete )e u, a)ulter al >eiei Rhea cu Oro,os4 )aca spre s.=ritul
capitolului reiese clar ca cei )oi au )at ,atere lui Gpho, i NephtGsP !a pri6a ve)ere 9,)oiala
autorului 7rita,ic pare a .i 9,)rept/it/. Dar )aca i,e6 co,t )e .aptul ca 9, epoca lui Plutarch
ele6e,tele astrale vor avea )i, ,ou 9,t=ietate .ata )e cele chto,ie,e4 este clar ca autorul a,tic
co,si)era ca .ii,) pri6or)iala iposta>a solara a lui Osiris @ve>i 6ai ;os capitolul re.eritor la
escatolo*ie
!a .el )e pro7le6atica este i e:plicarea 7leste6ului pri, i,ter6e)iul c/ruia 3elios a
96pie)icat'o pe Rhea sa ,asc/. Sursele e*ipte,e su,t co,.u>e 9, privi,a u,ei ase6e,ea
i,ter)icii. Sava,ii au 9,cercat sa o.ere totui a,u6ite soluii. $. Drioto, a v/>ut re>olvarea 9,tr'
u, pasa; al u,ui papirus care )escria Ritualul 967/ls/6/rii4 u,)e se pre>i,t/ o i,vocaie la a)resa
>eiei Nut: O4 aceasta 6a6a care a )orit sa co,ceap/ o .iica 9, PerDuat4 pe care o vei hr/,i
pri,tre >ei i >eie i pe care o vei asocia lor. Iat/'te 9,s/rci,at/ 9, ti6pul li7er4 .ara ca ci,eva s/'i
poarte ura.. &, aceasta ura el a v/>ut opo>iia >eului soare .ata )e
Nut4 aa cu6 a .ost e:pri6ata ea )e c/tre Plutarch. D. %. %ri..iths a a.ir6at ca 9,
.ra*6e,tul citat )i, papirusul care )atea>/ )i, secolul I ).
3r.4 re.erirea se .ace la a)resa u,ei .e6ei care )orea sa ai7/ o .ata i ,u la >eia Nut. Mult
6ai plau>i7ila pare a .i e:plicaia lui S. Sau,ero, care se re.era la u, pasa; )i, te:tele te6plului
)e la $s,a4 YEEZ4 (E: I
Mesore: S/r7/toarea lui Oh,u6'Re4 st/p=,ul )i, $s,aI Re a >is aces'tui >eu: >eia Nut
sa ,u ,asc/ 9, aceasta lu,a4 )eoarece eu a6 .ost a)us pe lu6e atu,ciV
Dup/ D. 3a,i 9, P. !ouvre I. -CEA @secolele IIIII 9. 3r.B ar e:ista o alta alu>ie la acest
episo): . Su,t 6a6a ta pe care tat/l tau a l/sat'o 9,s/rci,at/ 9,tr'o >i ,e.asta4 )ar care a ,/scut 9,
7ucurie. $l a preluat aceasta posi7ilitate )e e:plicaie a i,ter)iciei ,aterii )e la e)itorul
te:tului4 D. Cl. %oGo,. &,sa4 citarea parial/ a te:tului4 l'a 96pie)icat sa ;u)ece e:act cele cupri,se
9, acel )ocu6e,t. Pe,tru a ar*u6e,ta cele susi,ute4 vo6 re)a pa'sa;ul 9, )iscuie: e.,ut >ice:
O4 OsirisOhe,ta6e,tiu4 Osiris NV Su,t 6a6a ta pe care tat/l tau a l/sat'o 9,s/rci,at/ 9,tr'o >i
,e.asta4 )ar care a ,/scut 9, 7ucurie. Iau .or6a celei care )evorea>/4 pe,tru a'i r/stur,a pe toi
a)versarii tai.. Deci4 aici apare >eia e.,ut i ,u cea a cerului @NutB4 apoi )up/ cu6 reiese )i,
pasa;ele a,terioare4 >eul Osiris este i)e,ti.icat cu o )ivi,itate astrala4 9, spe/ cu Re. Shu este
Soarele4 iar e.,ut este !u,a4 a)ic/ cei )oi ochi ai lui Re4 ei prote;=,)u'l pe Osiris care a luat
.or6a lui Re. Chiar i epitetul )evoratorul este aplicat >eiei e.,ut.
Deci4 pri, i)e,ti.icarea >eului Osiris cu u, astru @S ReB4 este evi)e,t ca p/ri,ii lui )evi,
auto6at Shu i e.,ut. Daca )ori6 sa */si6 o e:plicaie a episo)ului relatat )e c/tre Plutarch4
atu,ci tre7uie sa lua6 9, co,si)eraie i aceste aspecte. &, aceasi or)i,e )e i)ei4 a6 )ori sa
scoate6 9, evi)e,ta o alta realitate a 6itolo*iei e*ipte,e: >eiei Nut i s'a 9,*/)uit s/'i poarte
copilul 9, p=,tecul ei ,u6ai c=teva >ileI pri, ur6are4 9, 6ulte te:te e*ipte,e )epista6 e:iste,ta
u,or )esc=,tece pe,tru accelerarea ,aterii.
Plato, 9, Phai)ros4 +E0 CD a.ir6ase: A6 au>it4 aa)ar4 ca u,)eva4 9, apropierea )e
NauJratis4 9, tara $*iptului4 tr/ia u,a )i, vechile )ivi,it/i )e pri, partea loculuiI acestui >eu 9i e
9,chi,ata pasarea s.=,ta c/reia e*ipte,ii 9i >ic i7is4 iar >eul 9,sui se ,u6ete heuth. Se spu,e ca
el 6ai 9,t=i a )escoperit ,u6erele i socotitul4 *eo6etria i astro,o6ia4 7a i ;ocul )e ta7le i
>arurile4 9, s.=rit literele.
Pasa;ul citat )i, lucrarea lui Plato, este se6,i.icativ )i, 6ai 6ulte privi,e. hoth a .ost
co,si)erat >eul care a co,tri7uit la .o,)area culturii e*ipte,e4 )eoarece el a o.erit li67a i
scrierile. &,tr'u, i6, e*iptea, a,tic se a.ir6a: Salut tie hoth'!u,a4 cel care ai )i.ere,iat
li67a )e la o tara la alta. Rolul sau )e c/l/u>itor al su.letelor i )e ;u)ec/tor al 6orilor i'a
asi*urat o 6are popularitate4 care 9,cep=,) cu
Perioa)ele Ptole6aica i Ro6a,a s'a a.lat 9,tr'o co,ti,ua asce,siu,e.
%recii care s'au sta7ilit 9, $*ipt l'au i)e,ti.icat cu >eul lor 3er6es. Ca si
hoth4 *recul 3er6es a .ost asociat cu !u,a4 6e)ici,a i re*atul 6orilor.
A67ii au .ost re,u6ii pe,tru i,ve,tivitatea i iretlicurile lor4 erau 6esa*erii >eilor.
Mitul i,ve,tarii scrierii )e c/tre 3er6es e*iptea,ul s'a r/sp=,)it 9, %recia 9,cep=,) cu Plato,. C.
2roi)e.o,) a avut )oua re6arci i6porta,te cu privire la acest su7iect: aB. . &, calitate )e
i,ve,tator al scrierii i scri7 )ivi,4 >eul e*iptea, @a)ic/ heuthB corespu,)ea per.ect *e,ialului
)i, Phai)ros i Phile7os i 7B. 2aptul ca )ivi,itatea a .ost locali>ata la NauJratis a presupus o
i,.lue,ta ele,a4 6ai ales pita*oreica. O alta o7servaie 9, le*/tur/ cu citatul )i, Plato,: .or6a
,u6elui R heuth R era u,a corecta4 )eoarece re.lecta o evoluie .ireasca )i, li67a
6e)ioe*iptea,a4 p=,/ 9, cea copta i *reaca.
Deci4 hoth era co,si)erat cel care a i,ve,tat i ;ocul )e ta7le i >arurile. Plutarch 9, De
Isi)e4 [. (+ a re)at u, episo) 6itic e*iptea,4 )eoa'rece e*ipte,ii4 spre )eose7ire )e *reci4 siau
i6a*i,at ca >eii lor au luat par'te la ase6e,ea ;ocuri. De;a 3ero)ot4 II. (++ a relatat )espre ;ocul
)e >aruri al lui Rha6psi,itus4 iar ulti6ul co6e,tator al te:tului4 A. 5. !loG)4 a pre>e,tat u, pasa;
)i, Povestea lui Set,a Ohae6Hese si
Na,e.erJaptah @S Set,a IB 9, care eroul pri,cipal a 9,cercat sa c=ti*e4 pri, i,ter6e)iul
;ocului )e >aruri4 o carte 6a*ica care sai *ara,te>e re,aterea 9, !u6ea )e Apoi.
Docul la care s'a re.erit Plutarch este pro7a7il cel )e,u6it 9, literatura e*iptolo*ica se,et
sau ta7le. Desi su,te6 )eparte )e a 9,ele*e e:act siste6ul 9, si,e4 cu,oate6 a,u6ite
ele6e,te ale se,et'ului. Supra.aa )e ;oc pose)a -C )e p/tr/ele 9, care erau 6e,io,ate )i.erite
>eit/i4 cu6 ar .i 3orus4 hoth sau Neith. De .iecare parte a ta7lei e:istau ci,ci ;etoa,e4 iar
6ic/rile pe care ur6au sa le 9,trepri,)/ ;uc/torii erau )ecise pri, aru,carea )e aric i )e
e:iste,ta u,or p/trate .astee sau ,e.aste. "ictoria )epi,)ea )e po>iia ;etoa,elor4 care tre7uiau sa
ocupe ci,ci p/trate 6arcate. Pro7a7il la acestea se re.erea
Plutarch. otui4 D. %. %ri..iths ,a e:clus i o eve,tuala co,otaie astro,o6ica a ;ocului4
9, care este ,ecesar sa ave6 9, ve)ere i,clusiv pro7le6atica .a>elor lu,are.
&, ur6a ;ocului4 3er6eshoth a c=ti*at )e la Sele,e a EC'a parte )i, .iecare str/lucire a
ei4 o7i,=,) ast.el < >ile4 pe care le'a a)/u*at celor -LC )e;a e:iste,te. !/s=,) la o parte
)i.icult/ile le*ate )e cale,)arul e*iptea, a,tic @v. capitolul ur6/torB4 ,e vo6 6ulu6i 9,
co6e,tariul )e .ata cu a,u6ite caracteristici *e,erale.
&, pri6ul r=,)4 ,u6/rul e:act al >ilelor o7i,ute )e c/tre hoth este )e < i (ME4 a)ic/ <
>ile4 - ore4 +< 6i,ute i 9, ;ur )e 0K secu,)e.
Pasa;ul a.lat 9, )iscuie i,)ica o atitu)i,e ostila a >eului hoth .ata )e
!u,a. Cele ci,ci >ile au .ost ,u6ite epa*o6e,ale4 iar pri, i,ter6e)iul acestora Plutarch a
)orit sa pre>i,te i,te,ia e*ipte,ilor )e a a)apta cale,)arul lu,ar la cel ci'vil4 solar. &, aceasta
or)i,e )e i)ei4 A. 3.
%ar)i,er a presupus e:iste,ta u,ui co,.lict teolo*ic 9,tre a)epii >eului
!u,ii i cei ai Soarelui.
$chivale,tul *recescului 9, e*iptea,a a,tica era 3rGH r,pt @citete: heriu re,epetB4
9,se6,=,) cele peste a,. Cele ci,ci >ile )e acest *e, repre>i,t/ 9, vi>iu,ea lui Plutarch o
s/r7/toare4 )eoarece atu,ci s'au ,/scut pri,cipalii >ei ai ciclului osiriac.
&, 6e,talitatea e*iptea,a a,tica aceste >ile erau privite )i.ere,iat.
1eia SeJh6et era cu,oscuta 9, calitatea ei )e protectoare a U,iversului i a .arao,ului4
)ar .uria ei a6e,i,a .iecare o6 )e r=,) 9, orice 96pre;urare: 9, ti6pul crepusculului4 la
schi67area a,oti6purilor4 9, 6o6e,tul i,terre*,ului. otui4 cea 6ai puter,ica 6a,i.estare a
acestor a6e,i,/ri a avut loc 9, 6o6e,tul trecerii )e la u, a, la celalalt4 9, ti6pul celor ci,ci >ile
epa*o6e,ale. &6potriva acestui pericol se recitau 9, 6arile sa,ctuare ale tarii ru*a'ciu,i 6e,ite
sa o li,iteasc/ pe >eia te6uta4 )ar i pe,tru ca 9,trea*a ei putere sa se 6a,i.este 9,tr'u, se,s
po>itiv4 .avora7il echili7rului u,iversal.
&, co,.or6itate cu 6/rturiile scrise4 ,u se cu,oate 9,tot)eau,a 9, ce se co,creti>ea>/
aceasta a6e,i,are4 9,sa c=teo)at/ ea este co,si)erata a .i 6oli6a a,ului @ia)u re,epet 9,
e*iptea,aB. 1eia 9i putea tri6ite i e6isarii4 a)ic/ a,u6ii )e6o,i. &, te:tele )e la $).u su,t
pre>e,tate trei cate*orii ale acestora: 6esa*erul4 spiritul i,ter6e)iar i spiritul r/t/citor. Pri6ul
era cel care a,u,/ apropierea u,ui )e>astru i6i,e,t4 cel )e'al )oilea .ii,) e:ecutorul verita7il4
iar cel )e'al treilea si67oli>a u7icuitatea .la*elului pe care'l putea )ecla,a SeJh6et.
Ulterior ei 9i vor pier)e aceste atri'7utii4 cu toii .ii,) 9,s/rci,ai sa cau>e>e 7oala sau
6oartea. $*ipte,ii se pu'teau apara )e aceasta .urie a >eiei SeJh6et pri, i,ter6e)iul u,or lita,ii
sau a u,or o7iecte pro.ilactice.
&, co,clu>ie4 9, ti6pul >ilelor epa*o6e,ale ciclul ,or6al al scur*erii ti6pului @,334
citete: ,ehehB a a;u,s 9, sta*,are. S'a sta7ilit u, echili7ru ,ou4 precar @Dt4 citete: );etB4 care ar
)ura p=,/ la ,es.=rit )aca ,u s'ar lua a,u6ite precauii rituale sau 6a*ice.
re7uie scos 9, evi)e,ta .aptul ca pri6a re.erire la ,aterea >eilor 9, ti6pul celor ci,ci
>ile epa*o6e,ale se */sete 9, e:tele Pira6i)elor4 Des'c=,tecul YLLAZ4 .ara a se a6i,ti care su,t
acei >ei4 ,ici care este or)i,ea ve,irii lor pe lu6e.
Mult 6ai i6porta,te su,t i,.or6aiile o.erite )e te:tele u,or papiri )at=,) )i, ti6pul
$pocii I6periului. Cel 6ai ti6puriu este P.
!ei)e, I. -0L4 )at=,) )i, ti6pul )i,astiei a ?"III'a ti6purii. e:tul papirusului 9,cepe cu
o Carte a ulti6ei >i a a,ului @col. I. (' II. <B4 care co,sta 9, i,vocarea celor (+ >ei care su,t ,u6ii
uci*ai care o ateapt/ pe SeJh6et4 cea care a luat ,atere )i, ochiul lui Re4 6esa*erii pre>e,i
oriu,)e 9, )istricte4 care s/v=resc 6asacre4 care creea>/ a*itaie4 care se *r/7esc pri, tara4 care
tra* cu arcul lor )i, *urile lor4 care va) )e )eparte. e:tul se 9,cheie pri,tr'o prescripie:
Cuvi,te )e rostit )easupra u,ei 7uc/i )e p=,>a .i,a. Aceti >ei sa .ie )ese,ai pe ea i sa .ie
9,>estrata cu (+ ,o)uri. Sa se o.ere lor p=i,e4 7ere i t/6=ie .u6e*=,)/. Sa .ie aplicata pe *=tul
u,ui o6. @U, 6i;'locB )e a salva u, o6 @)eB 6oli6a a,ului. Nici u, i,a6ic ,u va avea putere
asupra luiV
U, 6i;loc pe,tru a 967l=,>i >eii )i, suita lui SeJh6et i hoth. Cuvi,te )e rostit )e c/tre
u, o6 9, ulti6a >i ` p=,/a la >iua )e 9,ceput a a,ului.. Ur6ea>/ e,u6erarea celor ci,ci >ile
epa*o6e,ale i )esc=,tecele protective asociate lor @col. II. <' III. 0B. Acestea )i, ur6a tre7uiau
a)resate celor ci,ci >ei ale c/ror >ile )e ,atere au .ost co,se6,ate atu,ci: Osiris4 3orus4 Seth4
Isis i NephtGs. 2ra*6e,tul 9, cau>a poarta i el o prescripie: Sa se recite. Ca apoi sa se
)ese,e>e aceti >ei cu vopsea *al7e,a i apoi @sa .ie )ateB cu r/i,/ pe o .=ie )e p=,>a .i,a 9,
ti6pul celor < >ile epa*o6e,ale. Ulti6a seciu,e a papirusului pre>i,t/ Cartea celor < >ile
epa*o6e,ale @col. III. 0' (+B4 u, )esc=,tec av=,) u, co,i,ut )estul )e )i.icil4 care pre>i,t/
i)e,ti.icarea 6a*icia,ului cu >eia SeJh6et i ochiul U);at.
e:tul cupri,s 9, acest papirus este 9, 6are parte i)e,tic cu cel e:iste,t 9, P. Cairo KLL-E4
6otiv pe,tru care a6 pre.erat sa re)a6 pasa;ele care ,e i,teresea>/ )i, acest )ocu6e,t. &, acest
scop vo6 utili>a e)iia lui Chr. !eit>4 cel care a *rupat i,.or6aiile o.erite )e papirus 9, 6ai
6ulte pasa;e )isti,cte.
Pri6ul4 care cupri,)e poriu,ea vs. I?4 ((' ?4 04 ,e 9,tii,ea>/: Cele care su,t )easupra4
cele < >ile epa*o6e,ale. Cei 6ai i6porta,i i alei @a)ic/ >eiB4 a c/ror .or6a ,u este 6isterioasa.
2erestete )e ei
V 2aptele lor ,ele*iuite ,u vor 6ai ve,i. Naterea lui Osiris. Naterea lui Y3orus.
NatereaZ lui Seth. Naterea lui Isis. Naterea lui NephtGs. Cel care va cu,oate ,u6ele celor <
>ile epa*o6e,ale4 el ,u va .i 9,.o6etat4 el ,u va .i 9,setat4 5astet ,u'l va 7iruiV $l ,u va i,tra 9,
6area sala @)e ;u)ecataBV $l ,u va 6uri pri, i,ter6e)iul u,ui i,a6ic al re*eluiV $l ,u va pleca
@,u va 6uriB )atorita 6oli6ei a,uluiV $l va )/i,ui 9, .iecare >i4 @p=,/B 6oartea va ve,i4 )eoarece
,ici o 7oala ,u'l va lua 9, posesia sa..
Al )oilea pasa; cupri,)e i,.or6aiile )e pe vs. ?"I: Desc=,tec care va .i rostit 9, ti6pul
celor < >ile epa*o6e,ale i vor .i co,.ecio,ate a6ulete. &,toarce'te4 o4 tu acel i,a6ic4 6ortule.
C=,) vei ve,i 9, ti6pul celor < >ile epa*o6e,aleV Oasele lui sa .ie >)ro7iteV rupul lor sa .ie
a,ihilat 9, ti6pul celor < >ile epa*o6e,ale..
e:tul 9, co,ti,uare ,e va pre>e,ta ,u6ele >eilor4 care vor o.eri pro'tectie4 )e .apt va
preci>a )atele ,aterii >eilor. Ast.el4 9, ti6pul pri6ei >ile epa*o6e,ale se preci>ea>/ ca se va
,ate Osiris4 9, a )oua >i va ur6a ve,irea pe lu6e a lui 3orus. &, a treia >i epa*o6e,ala se va
,ate Seth4 cel care este . 2iul lui Nut4 cel puter,ic. &, a patra >i se va ,ate >eia Isis st/p=,a
6a*iei4 cea care asi*ura sulurile )e scris4 cea care potolete cele )oua tari4 cea cu .ata
str/lucitoare.. I,teresa,t )e re6arcat este .aptul ca )aca >iua prece)e,ta a .ost co,si)erata cea
cu i,i6a puter,ica4 a patra >i era ,u6ita cea . Care cau>ea>/ teroareV &, a ci,cea >i
epa*o6e,ala se va ,ate NephtGs .iica lui Nut4 sora lui Seth .
Ulti6ul pasa; se re.era la u, )esc=,tec care tre7uia rostit 9, ti6pul celor < >ile
epa*o6e,ale i al c/rui co,i,ut ,u i,tra 9, su7iectul a7or)at )e ,oi 9, aceasta lucrare.
Cert este ca P. Salt K+< ,u co,i,e i,.or6aii )espre cele ci,ci >ile epa*o6e,ale4 aa cu6
a presupus D. 3a,i. Daca este sa a)opta6 o re)are cro,olo*ica a i,.or6aiilor )espre aceste >ile4
tre7uie sa ave6 9, ve)ere te:tele *ravate pe pereii te6plului )e la $).u. Doua cale,)are care
a6i,tesc )e s/r7/torile u,or >eit/i su,t )e6,e )e pre>e,tat i )e tra)us.
Poarta ,or)estica a curii te6plului co,serva o i,scripie care se re.era la Cale,)arul
s/r7/torilor lui 3orus: @Pri6a >iB a celor ci,ci peste a,: ,aterea lui Osiris. Se .ace
967r/carea 6arelui st=lp )i,
$).u i al $,ea)ei sale. @A )oua >iB a celor ci,ci peste a,: ,aterea lui 3orus Y.Z 9,
aceasta >i. Se e.ectuea>/ serviciul )ivi, ca 9, .iecare >i i se cele7rea>/ ritualul care tre7uie
9,)epli,it la -C Mesore @laB s/r7/toarea 967r/c/rii. @A patra >iB a celor ci,ci peste a,:
,aterea Y>eiei Isis @PBZ. Se va cele7ra @PBZ pri6a s/r7/toare a >eului. Se va i,tra 9, procesiu,e
i se va a;u,*e la locul pri6ei s/r7/tori Y.Z. Se va a)uce o.ra,)a s/r7/torii puri.ic/rii4 se vor
e:ecuta toate prescrierile 967r/c/rii Y.Z 9, aceasta >i. @A ci,cea >iB a celor ci,ci peste a,:
,aterea lui NephtGs..
Peretele i,terior al >i)ului vestic )e i,ci,ta4 al aceluiai te6plu co,ti',e i u, Cale,)ar al
s/r7/torilor lui 3athor: @Pri6a >iB a celor ci,ci peste a,: ,aterea lui Osiris. Se e.ectuea>/
967r/carea lui Osiris4 cel care se a.la 9, 6i;locul De,)erei. @A )oua >iB a celor ci,ci peste a,:
,aterea lui 3orus. Procesiu,ea Yve,era7ilei >eie @PBZ 3athor )i,
De,)era i a $,ea)ei sale. Se a;u,*e la Yscau,ul sau @PBZ p=,/ la @oraB repausului )e seara.
Apoi ea se va opri la palat. @Atreia >iB a celor ci,ci peste a,: @se o.icia>/B )up/ cere6o,ialul
repausului )e seara Y.Z se pre>i,t/ ,u6eroase o.ra,)e pri, .oc p=,/ la a ,oua ora a )i6i,eii. Se
tri6it purt/torii @)e o.ra,)eB c/tre >eul )i, $).u. Se va opri i se va .ace o >i .ru6oasa. @A
patra >iB a celor ci,ci peste a,: ,aterea lui Isis. S/r7/toarea revelaiei .etei >eiei i a $,ea)ei
sale. @
A ci,cea >iB a celor ci,ci peste a,: ,aterea lui NephtGs Y.Z .
&, $poca Ro6a,a a .ost co,ceput u, alt cale,)ar i a,u6e la
$s,a4 a c/rui tra)ucere o vo6 pre>e,ta 9, cele ce ur6ea>/. "o6 avea prile;ul )e a o7serva
ca i 9, acest te:t su,t a,u6ite schi67/ri4 u,ele )eloc ,e*li;a7ile4 .ata )e cele relatate )e c/tre
Plutarch. $s,a YEEZ4 (K:
Pri6a >i epa*o6e,ala: s/r7/toarea ,aterii lui OsirisI a se pre>e,ta sto.a lui Oh,u6'Re4
sta'p=,ul )i, $s,a i *rupului sau )ivi,. A )oua >i epa*o6e,ala: s/r7/toarea ,aterii lui 3orus i
s/r7/toarea lui
3eJa'copilulI s/r7/toarea revelaiei .etei 9, te6ple 9, aceasta a opta ora.
A treia >i epa*o6e,ala: o.ra,)e YpeZ altar. A patra >i epa*o6e,ala: ,aterea lui IsisI
aceasta este o s/r7/toare .ru6oasa at=t pe,tru cer4 c=t i pe,tru p/6=,t. A ci,cea >i epa*o6e,ala:
s/r7/toarea ,aterii lui
NephtGs..
Pe 7a>a te:telor pre>e,tate4 i,clusiv cel al lui Plutarch4 este clar ca pri6a )ivi,itate care s'
a ,/scut 9, ti6pul >ilelor epa*o6e,ale a .ost
Osiris. Dup/ Plutarch aceasta ,atere a avut loc la he7a4 ceea ce ,u tre7uie sa ,e 6ire4
)eoarece 9, teo*o,ia e*iptea,a4 9, $poca I6periului sau i6e)iat )up/ aceasta )ata4 a avut loc
.u>iu,ea 9,tre A6o,'Re si
Osiris.
D. !ecla,t ,'a e:clus ,ici o eve,tuala supre6aie a lui Osiris la
he7a 9,c/ )e la s.=ritul Re*atului "echi i a scos 9, evi)e,ta .aptul ca 9, ti6pul
)i,astiei etiopie,e asista64 )e .apt4 la creterea i6porta,tei lui
Osiris la he7a. &,tr'a)ev/r4 9, ti6pul acelei )i,astii >eul Osiris a .ost pre>e,t ,u ,u6ai 9,
,ecropolele the7a,e4 a)ic/ pe 6alul vestic al Nilului4 ci i 9, ,u6e'roase ae>/ri ale 6alului estic.
Pe 6o,u6e,tele the7a,e
Osiris poarta ur6/toarele epitete: st/p=,ul )i, 5usiris4 >eul cel 6are4 st/p=,ul
A7G)osului4 cel care este 9, .ru,tea "estului4 >eul cel 6are sau cel care este 9, .ru,tea
"estului4 >eul cel 6are4 st/p=,ul ve,iciei4 re*e,t al eter,it/ii. &, calitatea lui )e cel care este
9, .ru,tea
"estului4 Osiris a .ost co,si)erat st/p=,ul re*atului 6orilor )e pe 6alul st=,* al he7ei.
I6porta,t ,i se pare i u, alt epitet al >eului i a,u6e cel care este per.ect 6ereu4 a)ic/
He,,e.er. Ceea ce este )e6, )e re6arcat este .aptul ca ,u6ele lui Osiris4 He,,e.er a .ost scris
)eseori 9, i,teriorul u,ui cartu re*al4 )eoarece )ivi,itatea 9, cau>a se echivala cu .arao,ul.
&,cep=,) cu secolul I" 9. 3r.4 la Oar,aJ au e:istat 6ai 6ulte capele co,sacrate lui Osiris4
aproape toate .ii,) situate 9, i,ci,ta te6plului lui A6o,4 9, sectorul ,or)estic. e6plul Opet4
situat la N. )e 6arele te6plu al lui Oho,su4 era co,si)erat u, alt loc i6porta,t al cultului >eului
Osiris4 e)i.iciul .ii,) ,u6it palatul lui Osiris.
Av=,) 9, ve)ere locul ,aterii the7a,e a lui Osiris4 se6,i.icativ este i u, pasa; )i, P. 5M
(C+CK: @II4 -CB O4 Osiris4 cel care se a.la 9, .ru,tea celor )i, "est4 6a6a ta te'a ,/scut la @II4
-(B he7a i ai )eve,it u,ul care re9,ti,erete. O4 Osiris4 cel care se a.la 9, .ru,tea celor )i,
"est4 cel care a luat ,atere la he7a4 c=,) tu ai ap/rut pe p/6=,t ca u, copil4 Re a au>it
)e @acestaB 9, ree)i,a lui )i, $*iptul )e Dos i @III4 (B i,i6a lui s'a 7ucurat )i, cau>a ,aterii
tale.
U, te:t )at=,) puti, 6ai t=r>iu4 secolele IIIII 9. 3r.4 P. !ouvre I.
-CEA4 aproape reia i,.or6aiile pre>e,tate 6ai sus: @col. (((4 r. LEB O4
OsirisOhe,ta6e,tiu. Ma6a ta Nut te'a ,/scut la he7a @r. LKB i tu ai luat ,atere su7 .or6a u,ui
copil. "eselie este la apariia ta pe p/6=,t 9, calitate )e t=,/r. C=,) Re a a.lat 9, ree)i,a lui )i,
$*iptul )e Dos4 i,i6a lui era 9, 7ucurie )e ,aterea ta..
A67ele te:te su,t 6arturii ale i6porta,tei cultului >eului Osiris la he7a4 re.lect=,)
,aterea 9, acea localitate a >eului. Nut4 su7 .or6a u,ui hipopota6 @ipet'HeretB4 a o.erit >iua lui
OsirisShu @!u6i,aB 9, te6plul )i, Opet. e6plul >eiei Nut ,u era u, si6plu 6a66isi u,)e se
,asc >eii4 ci locul )e ,atere al lui Osiris >eul care re9,ti,erete perpetuu.
he7a a .ost co,si)erata a .i locul )e ,atere a lui We,,e.er4 9, care el apare 9, calitate
)e lu6i,a. $. Drioto,4 a,ali>=,) o i,scripie a te6plului >eului Oho,su )i, Oar,aJ R We,,e.er
;usti.icat4 re*ele >eilor4 cel care apare ca lu6i,a 9, 5e,e,et R a v/>ut o le*/tur/ 9,tre o parte a
acestei .ra>e @a,u6e: He7e, e, su a ap/rea ca lu6i,aB i pasa;ul )i, De Isi)e4 [. (+4 care evoca
,aterea lui Osiris la he7a4 u,)e a v/>ut lu6i,a >ilei @B.
1eul poarta epitetul @-<<' $B4 ceea ce a .ost co,si)erat )e c/tre
D. %. %ri..iths echivale,tul e:presiei e*ipte,e a,tice ,e7 er );er @,7 r
DrB st/p=, a tot ceea ce e:ista. Aceasta calitate a lui Osiris reiese 9,c/ )i, i6,urile
)at=,) )i, Re*atul Mi;lociu i $poca I6periului: suvera, al >eilor4 6are putere a cerului4
co,)uc/torul celor vii4 re*e asupra celor care se a.la 9, !u6ea )e )i,colo. Apoi4 Osiris este
st/p=, peste a tot ceea ce e:ista i ceea ce ,u e:ista. Aceste calit/i apar i 9,tr'o i,scripie
t=r>ie a te6plului )e la Philae: Cel v=rst,ic4 pri6ul ,/scut al lui %e74 el care a acoperit
p/6=,turile triu6.=,). Re*e al cerului4 co,)uc/tor al tarilor4 6arele suvera, 9, !u6ea )e Apoi4
st/p=, al vieii..
!e*at )e Osiris ,e va 6ai reti,e ate,ia o alta a.ir6aie a lui
Plutarch4 co,.or6 c/reia >eul era 6arele re*e i 7i,e./c/torul @-<<' $
B. &, ceea ce privete pri6a parte a a.ir6aiei4 tre7uie sa ave6 9, ve)ere )oua aspecte:
Plutarch l'a co,si)erat pe Osiris4 )up/ cu6 vo6 ve)ea 6ai ;os4 u, re*e te'restru4 iar pe )e alta
parte pro7a7il i aici se si6te i,.lue,ta persa,a4 9, se,sul ca a .ost o titulatura a re*ilor persa,i.
&,sa cu6 este i ca>ul u,ei alte titulaturi @B i aceasta ar putea .i 6ult 6ai veche )ec=t epoca
ahe6e,i)a. Pro7a7il ar tre7ui sa ave6 9, ve)ere e:presia e*iptea,a a,tica Her ,esuit @Hr ,sHGtB
sau aa ,esuit @aA,sHGtB4 ceea ce a6 tra)uce 6are pri, re*alitate4 care poate .i epitet )ivi,.
C=t privete cuv=,tul 7i,e./c/tor4 Plutarch pro7a7il se re.era la u, epitet al lui Osiris4 9,
iposta>a O6phis @c.. -LK' 54 [. 0+B4 a)ic/
O,,ophris @S We,',e.erB.
Mult 6ai pro7le6atica este i)e,titatea lui 3aroeris. Daca te:tele pre>e,tate 6ai sus
vor7esc )e ,aterea 9, ti6pul celei )e'a )oua >i epa*o'6e,ale a >eului 3orus4 Plutarch a6i,tete
)e varia,ta. Aceasta4 al/turi )e .or6a )i, i,scripiile *receti )escoperite pe teritoriul
$*iptului4 repre>i,t/ o varia,ta *reaca a ,u6elui e*iptea, a,tic 3r R Hr
@citete hor'HerB. Se6,i.icaia e:presiei este )u7la: 3oruscelv=rst,ic ori 3orus'cel'
6are @puter,icB. De;a 9, e:tele
Pira6i)elor @PGr. [. -C(B pose)a6 ,oiu,ea )e 3oruscel'v=rst,ic4 su7 varia,ta .o,etica
3r R s6sH @citete horse6suB4 care 9, te:tele
$pocii =r>ii reapare su7 .or6a 3r R Hr. De .apt4 acest aspect a .ost evi)e,iat i )e c/tre
Plutarch atu,ci c=,) a.ir6a ca 3aroeris a .ost ,u6it i 3orus'cel'v=rst,ic @B @-<<' 2B.
&, ,ici u, ca>4 3aroeris ,u poate .i >eul U,iversului 3or'Wer4 )up/ cu6 a presupus 3.
Du,Jer4 ci 6ai )e*ra7/ o >eitate celesta su7 .or6a )e soi64 care era 9, str=,sa le*/tur/ cu
serviciile cultului re*al. &, te:tele )e la Oo6 O67o4 ele6e,tul Her )i, e:presia 3r R Hr scoate 9,
evi)e,ta e:act aceasta )etaare a >eit/ii .ata )e alte )ivi,it/i4 a)ic/ u,a care se a.la )ea'supra
celorlalte. !a aceasta )ivi,itate se re.era i ur6/torul te:t: 3oruscel6are4 cel care se a.la 9,
.ru,tea !etopolisului . Ceea ce este ciu)at este .aptul ca te:tul ,i'l pre>i,t/ pe 3r'aA @citete
hor'aaB4 u, si,o,i6 pe,tru 3r'Hr. Ulterior >eul a .ost i)e,ti.icat cu 3orus4 .iul lui Isis i Osiris4
.apt co,.ir6at i )e o i,scripie a te6plului )i, $l Oa7: Salut tie 3orus 'cel6are4 .iul lui Osiris4
3orus'cel'puter,ic @varia,ta: 3orus'cel'v=rst,icB4 cel cu ,u6e e:altat4 u,)e cele trei epitete ale
>eului @3r R aA4 3r R Hr i 3rs6sHB su,t .olosite ca si,o,i6e.
Cu6 ,ici te:tele e*ipte,e a,tice ,u su,t 9,tot)eau,a e:plicite 9, pri'vi,ta )i.eritelor
.or6e ale >eului 3orus4 este evi)e,t ca Plutarch i'a co,.u,)at4 spre s.=ritul capitolului4 pe
3aroeris cu 3orus4 copilul >eiei
Isis @a)ic/ cu 3arsieseB.
A,u6ite pro7le6e ri)ica i i,terpretarea eve,i6e,telor care au avut loc 9, ti6pul celei
)e'a treia >ile epa*o6e,ale. A6 o7servat ca te:tele t=r>ii au evitat 6e,io,area ,aterii lui Seth4
6otivul .ii,) si6plu: 9,cep=,) cu perioa)a i6e)iat ur6/toare )i,astiei a ??"'a Seth )evi,e o
.ii,/ )e6o,iaca. !a .el4 9, papirii *receti Seth'Gpho, era co,si)erat o .or/ )ivi,a ostila4 9,sa
9, $poca Ro6a,a4 9, spe/ 9, ti6pul secolului II ). 3r.4 aceas'ta opi,ie ,u era 96p/rt/ita 9,
u,a,i6itate4 )eoarece au .ost ela7orate te:te care vor7esc )e s/r7/tori or*a,i>ate 9, ci,stea lui
Seth'Gpho,.
!ocalitatea Su4 9, ,o6a a ??'a a $*iptului )e Sus4 a carei locali>are e:acta este
,ecu,oscuta4 a .ost socotita ae>area 6itica u,)e s'a ,/scut >eul Seth.
Naterea lui Seth era co,si)erata >iua )e 9,ceput a co,.u>iei. &, te:tul 6itolo*ic ,u6it
Cartea lui Seth: Seth este re7elul ;os,ic. Cel care s'a luptat 9, p=,tec4 tot el a i,ve,tat raul
9,ai,te )e a iei )i, p=,tec4 cel care cau>ea>/ cearta 9,ai,te )e a se ,ate4 .ii,) i pri6ul
,/scut.
"e,irea pe lu6e a lui Seth ,u a .ost u, eve,i6e,t 6itolo*ic lipsit )e i,ci)e,te )eoarece4
atu,ci4 el i'a ./cut au>ita vocea4 a)ic/ a .ul*erat.
Di, aceste co,si)ere,te el a )eve,it st/p=,ul .urtu,ii. Nu este e:clus ,ici .aptul ca
Plutarch ar .i avut 9, ve)ere i e:e6plele ,aterilor ,eo7i,uite )i, 6itolo*ia *reaca.
&,tr'u, pasa; al i,scripiilor )i, te6plul )e la $).u */si6 ur6/torul te:t: A,ul -L- al
re*elui $*iptului )e Sus i )e Dos
Re'3araJhti4 cel care tr/iete ve,ic. Ph. Derchai, a .ost sava,tul care a soluio,at
e,i*6a acestei )ate. A,ul 9, )iscuie este echivale,tul celei )e'a treia >ile epa*o6e,ale )i,
cale,)arele s/r7/torilor4 >i 9, care s'a ,/scut Seth4 6o6e,t priel,ic pe,tru a 9,cepe o revolta
96potriva >eului
N Soare. Ca atare4 s'a presupus4 pe 7u,a )reptate4 o le*/tur/ 9,tre Mitul lui
3orus i 6itul )istru*erii o6e,irii )e c/tre >eia SeJh6et4 aa cu6 este el tra,s6is 9,
Cartea "acii Cereti4 iar >ilele tori)e 6e,io,ate 9, aceasta )i, ur6a cule*ere au .ost ase6uite cu
cele epa*o6e,ale ale cale,)arelor t=r>ii.
A.ir6aia lui Plutarch @-<<' 2B ri)ica cel puti, )oua pro7le6e: locul ,aterii >eiei Isis i
relaia acesteia cu locuri u6e)e sau chiar cu ploaia. D. %. %ri..iths i sava,ii care au co6e,tat
ulterior te:tul au 9,cercat sa situe>e locul )e ,as'tere al >eiei 9, Ohe66is4 9, apropierea
ha7itaiei 5uto. Pro7a7il4 ori*i,ea >eiei Isis tre7uie c/utat/ 9, ae>area
Net;eru )i, ,o6a a (+'a a $*iptului )e Dos4 topo,i6 care apare )e;a 9,
PGr. [[. ((0C i +(KK. Ulterior4 aceasta a .ost echivalata sau cel puti, a avut le*/turi
str=,se cu 3e7it4 a,ticul4 actualul 5eh7eit el3a*ar. &, orice ca>4 localitatea era situata u,)eva 9,
>o,a occi)e,tala a Deltei4 care pe 7u,a )reptate co,i,ea p/6=,t apos i .oarte u6e) @B @-K4
-LL'
AB.
Dup/ cu6 speci.ica I6,ul III a)resat >eiei Isis 9, te:tele te6plului )i, Philae4 Isis este
,or )e ploaie4 care 9,ver>ete p/6=,turile c=,) ea co7oar/. Ulterior4 c=,) a a;u,s >eia
u,iversala4 te:tele vor7esc )e aceasta caliate a >eiei Isis i a,u6e )e st/p=,a ploii: Aretalo*ia
)e la Me6'phis @M <0B4 P. O:G. (-KC4 ++L R ++K i Apuleius4 Met.4 +<.
$ste a)ev/rat ca aceasta calitate a >eiei ,u ./cea parte )i, atri7utele ei per6a,e,te. &,
cale,)arul Pap. Mate6atic Rhi,) e:ista o propo>iie i,teresa,ta 9, co,te:tul .ra*6e,tului )i, De
Isi)e: Naterea >eiei Isis: a plouat. Ph. Derchai, a .ost pri6ul care a v/>ut le*/tura )i,tre
aceasta propo>iie i cea a Pap. Cairo KLL-E u,)e se a.ir6a ca )e >iua ,aterii >eiei Isis se
i,stalea>/ teroarea4 ceea ce ar .i echivale,tul u,or ploi )evastatoare.
Ulti6a >eia ,/scut/ 9, ti6pul celor < >ile epa*o6e,ale a .ost
Neph'tGs4 ,u6e )e ori*i,e *reaca4 iar 9, e*iptea,a av=,) echivale,tul
Ne7et3ut st/p=,a cet/ii.
1ei/ a .ost str=,s le*ata )e ciclul osiriac i 9,ai,te )e toate )e Isis
A6 scos 9, evi)e,ta acest aspect )eoarece vo6 o.eri o ,oua i,terpretare 9, privi,a
ori*i,ii epitetului ,iJe4 atri7uit )e Plutarch >eiei NephtGs @
N 2B.
$:plicaia tra)iio,al/ este )up/ cu6 ur6ea>/: caracterul r/>7oi,ic al >eiei se )atorea>/
le*/turii pe care o are cu .rateleMsoul ei4 Seth. D. %. %ri..iths 6e,io,a trei repre>e,t/ri )i, $poca
Ro6a,a4 9, care NephtGs 9l 9,soete pe A,taios. Doua )i,tre aceste repre>e,t/ri provi, )e la
O=H elOe7=r sau A,taeopolis4 localitate u,)e a .ost ve,erat >eul A,tGHeG4 care era e:presia
perechii )ivi,e 3orusSeth4 a)orata pri, i,ter6e)iul cultului u,ei si,*ure >eit/i. D. 3a,i a scos 9,
evi)e,ta .aptul ca NephtGs apare 9, co6pa,ia >eului vi,)ec/tor *recoe*iptea,
A,taios4 iar >ei/ a )o7=,)it i ea calit/i vi,)ec/toare 9, $poca *recoro6a,a.
&,tr'o situaie 9, care s'a apelat c=teo)at/ la le*/turile i,)irecte )i,tre a,u6ite >eit/i4 pe
7u,a )reptate C. 2roi)e.o,) a.ir6a ca ,iciu,a )i, e:plicaiile o.erite cu privire la epitetul ,iJe
purtat )e NephtGs ,u este co,vi,'*atoare.
Mai 9,t=i tre7uie preci>at ca pe,tru ceea ce stu)iile 6ai vechi )e,u6eau )ivi,itatea
A,tGHeG @S *recescul A,taiosB4 actual6e,te se .olosete Ne6tGHeG Cei )oi c/l/tori.
Dup/ opi,ia ,oastr/4 7a>=,)u',e pe le*/tura str=,sa )i,tre Isis si
NephtGs4 este posi7ila o preluare a epitetului ,iJe )e la >eia Isis. Aceasta )i, ur6a ,u
,u6ai ca poarta )eseori epitetul )e >eia victoriei4 )ar 9, te:tele e*ipte,e )i, perioa)a
*recoro6a,a este i >ei/ r/>7oiului.
&, te:tul Aretalo*iei )e la Me6phis4 M 0( se a.ir6a: Su,t st/p=,a r/>7oiului @B . D.
MXller a.ir6a re.eritor la acest pasa;: 9, te:tele e*ipte,e Isis este 9, le*/tur/ cu co,ceptul )e
victorie4 u, epitet pe care ea 9l 96p/rt/ete cu alti >ei4 )ar M 0( vor7ete )e r/>7oi i ,u )e
victorie. Deci4 9, co,cepia lui ave6 )e'a .ace cu o tr/s/tur/ *reaca a aretalo*ieiI ca atare4
e:presia ,u era la ori*i,e cu si*ura,/ e*iptea,a.
otui4 e:ista c=teva e:e6ple ptole6aice4 care'l co,tra>ic pe D.
MXller. &, pri6ul r=,)4 9,tr'u, i6, a)resat >eiei Isis4 9, te6plul )e la
Assua,4 co,struit )e Ptole6eu al III 'lea sau Ptole6eu al I"'lea4 Isis poarta epitetul )e
cea care se a.la 9, .ru,tea ar6atei. Apoi4 9,tr'u, alt te:t4 care 9,soete u, relie. al lui Ptole6eu
al "III'lea i Cleopatra a II'a sau a III'a 9, te6plul )e la Philae4 se speci.ica: @Dra*ul 6euB .rate4
ai 9,cre)ere 9, Isis4 ea este 6ult 6ai e.icace )ec=t 6ilioa,e )e sol)ai. Di, ,ou la Philae4 pe u,
te:t )i, sala hGpostila a te6plului4 )at=,) )i, ti6pul )o6,iei lui i7erius4 Isis apare ca st/p=,/
7/t/liei.
Aphro)ite era )e,u6irea *reaca pe,tru 6ai 6ulte )ivi,it/i e*ipte,e4 9,ai,te )e toate
3athor4 apoi NephtGs4 )ar i Isis. 2aptul ca )up/ spusele lui Plutarch u,ii o ,u6esc pe >eia
NephtGs i Aphro)ite4 se )atorea>/ u,ei tra)iii )i, $poca =r>ie co,.or6 c/reia NephtGs s'a
,/scut la Diospolis parva4 u,)e a .ost asi6ilata cu 3athor.
&, *e,eral4 toate >ilele epa*o6e,ale au .ost co,si)erate ,e.aste.
Plutarch atri7uia aceasta calitate ,u6ai >ilei 9, care s'a ,/scut Seth4 pro7a7il av=,) 9,
ve)ere caracterul )e6o,iac al )ivi,it/ii @v. 6ai susB.
Cale,)arul )e la Cairo a6i,tete )e o >i )i, a, 9, ti6pul c/reia a .ost cele7rata i o
s/r7/toare a lui Seth4 >i co,si)erata a .i .asta: II AJhet4 >iua +C: 2avora7ilaV 2avora7ilaV
S/r7/torile lui 3orus i Seth. 2a orice 9, ti6pul eiV
Raporturile e:iste,te 9,tre Seth i re*alitate ,u erau 9,tot)eau,a potriv,ice. 2ara a 6ai
co6e,ta situaia )i, ti6pul $pocii hGJsose4 c=,)
Seth era co,si)erat >eul ,atio,al4 tre7uie se6,alat .aptul ca o)at/ cu )o6,ia lui Sethi I
)ivi,itatea 9, )iscuie )o7=,)ete u, rol i6porta,t.
Acest .apt se lea'*a )e politica r/>7oi,ic/ a .arao,ului4 6otiv pe,tru care
Seth a .ost echivalat cu >eul )i,astic. &,sui Ra6ses al IIlea 9i re>erva u, loc aparte 9,
politica sa reli*ioasa4 9,sa )up/ )i,astia a ??'a ,u s'a 6ai co,struit ,ici u, te6plu 9, ci,stea lui
Seth4 iar cele vechi ,'au 6ai .ost restaurate.
%e,ealo*ia >eilor4 9, co,.or6itate cu cele relatate 9, [. (+ )i, De
Isi')e4 este ur6/toarea:
Rhea @NutB b Oro,os @%e7B Rhea @NutB b 3elios @ReM
Atu6B
Gpho, @SethB NephGts Osiris
3aroeris
@eleute4 Aphro)ite4 NiJeB @
ApolloB
Rhea @NutB b 3er6es @hothB Isis b Osiris
Isis 3aroeris @PB @Apollo
Desi para*ra.ul (+ 9i pre>i,t/ pe Isis i Osiris 9, calitate )e p/ri,i ai lui 3aroeris4 9,
*e,eral4 Plutarch 9, De Isi)e ur6ea>/ tra)iia 6itica ori*i,ala4 co,.or6 c/reia copilul celor )oi
>ei este 3orus @v. [. (A4 -<K
D4 6ai ;osB. Poate este vor7a i )e o co,.u>ie )i, partea autorului a,tic @v. 6ai susB. Daca
ave6 9, ve)ere te:tele e*ipte,e t=r>ii4 9,tr'a)ev/r */si6 9, ele re.eriri la 3aroeris R Ohe,ti R
iui4 6are pri, .or/4 .iul lui
Osiris4 ,/scut )e Isis . Dar4 aceasta este o .or6a si,cretista: la OF6
O67o4 3aroeris este ,u6it 3orus 'Ohe,ti 'iuti. &, P. 5re6,erRhi,)
+L4 (L ,u se preci>ea>/ )ec=t u,ul )i,tre p/ri,i: O4 Apophis4 tu i,a6icul lui Re4
3aroeris .iul >ei'tei Isis te va )istru*e.. De .apt4 *recii l'au i)e,ti.icat pe 3orus cu Apollo.
+. Do6,ia terestra a lui Osiris @De Isi)e4 (-4 -<L A5B
&, acest para*ra. Plutarch 9l pre>i,t/ pe Osiris 9, calitate )e re*e4 cel care i'a civili>at pe
e*ipte,i: 9, pri6ul r=,) i'a )epri,s cu 6o)alitatea )e cultivare a *r=ului4 le'a o.erit le*i i i'a
9,v/at sa ve,ere>e >eii.
Osiris era cel care a civili>at 9,trea*a o6e,ire4 6otiv pe,tru care a cutreierat lu6ea.
Ar6ele sale )e co,vi,*ere au .ost: cuvi,tele @poe>iaB i c=,tecele. Datorita acestor tr/s/turi4
*recii au cre>ut ca Osiris a .ost i)e,tic cu Dio,Gsos. At=ta ti6p c=t el este )eparte4 ar6o,ia
$*iptului este asi*urata )e c/tre sotia lui4 Isis.
$ve,i6e,tele ,arate )e 6iturile $*iptului a,tic au .ost co,si)erate )e c/tre locuitorii "/ii
Nilului a .i veri)ice4 ele prece)=,) .aptele care au avut loc 9, ti6pul )o6,iei .arao,ilor. &,
vre6uri 9,)ep/rtate >eii au .ost cei care au co,)us )esti,ele $*iptului4 ca atare e*ipte,ii au
co,si)erat acea perioa)a ca parte i,te*ra,ta a propriei lor istorii.
$:ista o serie )e )ocu6e,te a,tice care4 )esi ,u siste6atic4 relatea>/ )espre ceea ce s'a
petrecut 9, ti6pul >eilor. &, co,.or6itate cu u, papirus .oarte .ra*6e,tar4 p/strat la Mu>eul )i,
ori,o4 or)i,ea >eilor care au co,)us $*iptul a .ost: YPtah4 Re4 ShuZ4 %e74 Osiris4 Seth4 3orus4
hoth4 Maat.. Nu e:ista o tra)iie u,ica 9, privi,a )o6,iei >eilor pe p/6=,t4 ca atare pose)a6
6ai 6ulte )ocu6e,te4 care relatea>/ )isti,ct a,u6ite eve,i6e,te 9, .u,cie )e ce,trele reli*ioase
u,)e au .ost ela7orate. U, te:t )i, ti6pul )o6,iei lui Ptole6eu III
$uer*etes a6i,tete: . !e*ile au .ost create 9, ti6pul lor @a)ic/ al >eilor
B4 A)ev/rul a co7or=t )i, cer pe p/6=,t 9, ti6pul lor..
ra)iia cu privire la e:iste,ta u,or )i,astii )ivi,e s'a p/strat i la autorii *reci. !a
3ero)ot succesiu,ea acestora este )up/ cu6 ur6ea>/:
Pa,4 3eraJles4 Dio,Gsos4 Gpho, i 3orus @II. (00' (0<B. !a Ma,etho, or)i,ea )i.er/4 9,
.u,cie )e versiu,ile p/strate ale operei sale4 iar la
Dio)or @I. (-B 6e67rii )i,astiilor )ivi,e su,t 6ai apropiai )e sche6a heliopolita,a a
>eilor.
&,ai,te )e a a,ali>a relat/rile lui Plutarch4 se i6pu, a,u6ite preci>/ri 9, le*/tur/ cu
opi,iile e6ise )e acei sava,i care au o.erit co6e,tarii cu privire la acest para*ra.. Ceea ce este
surpri,>/tor este .aptul ca )oi e*iptolo*i4 D. %. %ri..iths i W. 3elcJ4 au co,si)erat calitatea )e
civili>ator a lui Osiris )rept o i,ve,ie *receasca. Cercet/torul *er6a, a su7li,iat ca Osiris a
repre>e,tat pe,tru e*ipte,i 6ai ales >eul 6orilor4 iar ceea ce ar .i 9,trepri,s 9,ai,te )e 6oarte ,u
avea pe,tru ei ,ici o se6,i.icaie. $*iptolo*ul 7rita,ic a scos 9, evi)e,ta .aptul ca opi,ia
co,.or6 c/reia Osiris era co,si)erat u, re*e terestru i 6ai ales cel care'i civili>a pe e*ipte,i4
apari,e *recilor i se )atorea>/ i)e,ti.ic/rii lui
Osiris cu Dio,Gsos. h. 3op.,er co,si)era ca aceasta seciu,e a 6itului4 9, 6a,iera 9,
care a .ost relatata )e c/tre Plutarch4 este o creaie a *recilor
Mult 6ai realiste su,t opi,iile e6ise )e clasiciti. Dup/ D. 3a,i4 co6e,tatorii a,teriori ai
te:tului au uitat sa 6e,io,e>e i6porta,tul
I6, al lui Osiris4 9,scris pe o stela .u,erara p/strat/ la !ouvre @C +KLB4 care era prototipul
versiu,ii ele,i>ate. C. 2roi)e.o,)4 re.eri,)u'se la
Osiris civili>atorul4 i,voca4 pe 7u,a )reptate4 .e,o6e,ul i,terpretatio *raeca.
Pe,tru a i,terpreta corect a.ir6aiile lui Plutarch se i6pu,e pre>e,tarea u,or pasa;e )i,
te:tele .arao,ice4 le*ate )e activitatea civili>atoare a lui Osiris.
&, 6ai 6ulte i6,uri ale Re*atului Mi;lociu i ale $pocii
I6periului )ivi,itatea este )e,u6ita 6ote,itorul lui %e74 re*ele >eilor sau re*e al
Nor)ului i al Su)ului. &, calitate )e cel care )o6,ete 9, !u6ea )e Apoi4 Osiris este >eul cel
6are4 st/p=,ul
"estului. &, i,scripia stelei .u,erare a lui Se,se7eJ @5M +C-B4 )at=,) )e la s.=ritul
)i,astiei a ?II'a4 Osiris este st/p=,ul tuturor oa6e,ilor4 cel care este )easupra celor Doua ari
9, totalitatea lor. Dup/ te:tul u,ui i6,4 co,servat pe Ostraco,ul Cairo +<+CA4 )i, ti6pul
)i,astiei a
?I?'a4 el este tat/l i 6a6a o6e,irii. Pri, su.lul lui ea e:ista4 )i, car,ea corpului sau ea
6/,=,c/.
Nu tre7uie uitat ,ici .aptul ca 9, calitate )e Neper4 perso,i.icarea re'coltei4 )ar i a
*r=ului4 Osiris este cel care o.er/ 9,trea*a ve*etaie i toate provi>iile solului.
Osiris este cel care sta7ilete Maat'ul @A)ev/rulB )e'a lu,*ul celor Doua Maluri4 a)ic/
este persoa,a care reali>ea>/ or)i,ea4 i6pu,e ;ustiia i ar6o,ia pe p/6=,t4 9, ti6p ce 9i
,i6icete pe Seth i asociaii lui.
&, co,te:tul a,ali>ei ,oastre4 i6porta,te su,t )oua i6,uri pu7licate )estul )e rece,t )e
c/tre !. ".P A7Jar. Pri6ul4 ,u6it I6,ul II4 este *ravat pe peretele te6plului >eiei Isis )e la
Philae4 Ca6era ?4 peretele ,or)ic4 re'*istrul 6i;lociu4 sce,a )i, st=,*a. e:tul a .ost ela7orat
pe,tru Ptole6eu II Phila)elphos4 el .ii,) cel care recita i6,ul. &, .ata re*elui se */sesc ci,ci
r=,)uri verticale4 .iecare )i,tre ele repre>e,t=,) o stro.a )i, i6,4 iar )easupra lor e:ista u,ul
ori>o,tal care cupri,)e re.re,ul ce tre7uia recitat )up/ .iecare stro.a: !au)a tie4 Isis cea 6are4
1eita6a6a4 )oa6,a cerului4 St/p=,/ i re*i,a >eilor.
I. u eti pri6a sotie re*ala a lui O,,ophris4 Suprave*hetorul supre6 al celor )e aur 9,
te6ple4 2iul cel v=rst,ic4 pri6ul @,/scut )e %e7B.
Re.re,
II. u pri6a sotie re*ala a lui O,,ophris4 aurul4 leul cel care'i ,i6icete a)versarii4
St/p=,ul i co,)uc/torul eter,it/ii.
Re.re,
III. u esi pri6a aleasa a lui O,,ophris4 =,/rul per.ect care 9,trepri,)e 6asacre
Pri,tre ,e6ulu6iii celor )oua tari.
Re.re,
I". u eti pri6a sotie re*ala a lui O,,ophris4 Cea care'i prote;ea>/ .ratele4 _i ve*hea>/
peste cei cu i,i6a sl/7it/.
Re.re,
". u eti pri6a sotie re*ala a lui O,,ophris4 Cel eter,4 care auto9,ti,ereste4 cel care a
creat eter,itatea.
u eti cu el la 5i**eh.
Re.re,
Calitatea )e re*e a lui Osiris este e:pri6ata 9, pri6a stro.a4 pri6ul r=,): Isis este sotia lui
re*ala4 el este re*ele. Atri7utele 6e,io,ate )e i6,urile 6ai vechi su,t si,teti>ate aici pri,tr'o
si,*ura .ra>a: Cel eter,4 care auto9,ti,ereste4 cel care a creat eter,itatea. Osiris este asociat cu
,atura i or)i,ea terestra.
Pe,tru a )e6o,stra 6a,iera 9, care aceste i)ei se pot corela 9,tr'u, se,s 6ai lar*4 vo6
re)a u, alt i6,4 )i, acelai co6ple: arhitecto,ic4 Ca6era "4 peretele vestic:
A. Salut tie Osiris4 st/p=,ul eter,it/ii4 Re*ele celor Doua ari4 cel care este 9, .ru,tea
p/6=,turilor rivera,e.
Co,)uc/torul i)eal4 Mare 9, placere 9, corpul lui Nut4 9,)r/*it )e @tat/l sau4 atu,ci c=,) a
ap/rutB.
"l/star re*al4 c=,) el a o7i,ut coroa,a al7a4 Cel care a v/>ut lu6i,a >ilei )i, p=,tec
96preu,a cu uraeii pe capul sau.
Cel care a creat lu6i,a 9, corpul 6a6ei sale4 C=,) el a ilu6i,at .raii sai 9, p=,tec.
Cel t=,/r ve,ic4 cel care a ri)icat eter,itatea4 C=,) a 967r/iat cu 7raele sale
p/6=,turile.
Cel care a 6o)elat A)ev/rul i a a,ulat 6i,ciu,a4 C=,) el i'a 9,suit tro,ul lui Atu6.
5. @1eulB 6/re4 care a i,tro)us o.ra,)ele4 Cel cu .ata @6i,u,ata i 7ar7a lu,*aB4
@Cel auritB4 av=,) @capulB colorat )e lapis'la>uli.
Cel v=rst,ic4 pri6ul ,/scut al lui %e74 $l a preluat triu6.=,) co,trolul asupra
p/6=,turilor.
Re*ele cerului4 co,)uc/torul p/6=,turilor4 6arele suvera, al
!u6ii )e Apoi.
St/p=, al vieii4 c=,) i'a 9,l/turat i,a6icul4 C=,) su.letele sale au cupri,s o6e,irea.
Copil str/lucitor4 el este apa care i,u,)a4 2ii,) ,/scut 9, pri6a @>iB a A,ului.
I6,ul la a)resa lui Osiris ,'a .ost o creaie a preoilor )e la
Philae. Dup/ cu6 a )e6o,strat 2. 3i,t>e4 cea 6ai veche versiu,e a lui )atea>/ )i, ti6pul
)i,astiei a ??"I'a4 .ii,) *ravat pe capela a)oratoarei )ivi,e A,Jh,es,e.eri7re )e la Oar,aJ. ot
)i, acea perioa)a )atea>/ i o copie 9,scrisa pe o statuie )e la !ouvre4 apoi o alta versiu,e4 puti,
6ai t=r>ie4 se a.la *ravata pe soclul u,ei statui co,servata la
Ou,sthistorisches Museu6 )i, "ie,a.
2ra>eolo*ia acestor i6,uri este .oarte ase6/,/toare cu cea a i6,urilor lui Osiris *ravate
pe stele .u,erare i cele care 9,soesc sce,ele ri'tuale )i, ur6/toarele te6ple *recoro6a,e:
Oala7sha4 e6plul lui
Opet )i, Oar,aJ i De,)era.
Aceste i6,uri su,t 6arturii i6porta,te ale teolo*iei osiriace )i,
$po'ca =r>ie a istoriei $*iptului a,tic. Osiris ,u este privit ca o si6pla )ivi,itate a
;u)ec/ii 6orilor i a 6orilor 9, *e,eral4 ci este cel care co,)uce cerul4 p/6=,tul i !u6ea )e
Apoi. $l este >eul i,u,)aiei i al ve*etaiei4 Nilul i viaa 9,s/i. $l s'a ,/scut re*e4 e:ercit=,)u'
i autoritatea asupra teritoriului $*iptuluiI 9, aceasta calitate el a sta7ilit or)i,ea i ar6o,ia
9,l/tur=,) raul i 6i,ciu,a. $l este cel care a i,tro)us pre>e,tarea o.ra,)elor i ritualurile.
Acest caracter u,iversal al lui Osiris 9i are r/)/ci,ile 9, i6,ul p/strat pe stela )e la
!ouvre @C +KL4 v. 6ai susB. ra)iia osiriaca 9, aceasta .or6a s'a r/sp=,)it i la su) )e $*ipt4 iar
9, reli*ia 6eroitica el a .ost 9,corporat 9, i6,urile a)resate >eului i,)i*e, Se7ui6eJer. Aceasta
tra)iie s'a tra,s6is co,ti,uu i pe teritoriul $*iptului )i, $poca
I6periului p=,/ 9, $poca *reco 'ro6a,a i .oarte pro7a7il a i,.lue,at i autorii *reci.
De alt.el4 9, Aretalo*ia )e la Me6phis4 M E4 >eia Isis a.ir6a: $u su,t cea care a6
)escoperit *r=ul pe,tru o6e,ire4 iar 9, I6,ul Nr. Ial lui Isi)orus4 r=,)ul -4 Isis este ,u6ita Deo
@De6eterB4 cea 6ai ilustra4 )es'coperitoarea 9,tre*ii viei.
De;a 3ero)ot @II. <AB a i)e,ti.icat'o pe Isis cu De6eter4 ca atare4 p=,/ ,u )e6ult s'a
acre)itat i)eea co,.or6 c/reia >eia e*iptea,a a preluat o serie )e atri7ute )irect )e la De6eter. !.
".P A7Jar a co67/tut aceasta teorie4 su7li,ii,) ur6/toarele: >eia e*iptea,a a .ertilit/ii4 a
ve*etaiei4 etc. A .ost Re,e,utet4 care ,u a .ost i)e,ti.icata cu Isis4 su7 .or6a Isisher6uthis
@3er6uthisB )ec=t 9, $poca Ptole6aicaI 9, sursele e*ipte,e Osiris a .ost cel care era co,si)erat
)escoperitorul practicilor a*ricole.
Acest aspect reiese )i, )oua pasa;e ale P. Chester 5eattG I4 6ai e:act ?I"4 (C: u,)e
Osiris este ,u6it re*e4 .iul lui Re4 6are pri, a7u,)e,ta i st/p=,ul provi>iilor i ?I"4 (+: $u
@S OsirisB su,t cel care a creat or>ul i secara'al7a pe,tru a .ace sa tr/iasc/ >eii i creaturile )e
)up/ >ei4 )eoarece ,ici u, >eu sau ,ici o >ei/ ,u era capa7il sa o .ac/
Pri, ur6are4 atri7utele lui Osiris au .ost tras.erate >eiei Isis4 ceea ce a .ost .acilitat )e
i)e,ti.icarea >eiei Isis cu De6eter.
&, ca>ul 9, care 9,cerca6 sa sta7ili6 le*/turile )i,tre Isis si
De6eter4 acestea ,u pot .i )epistate )ec=t 9,tr'o si,*ura )irecie: )e la
Isi)e la De6eter4 )eoarece pri6a e:istase cu 6ult 9,ai,tea >eiei *receti4 iar Isis a .ost
re>ultatul u,ei evoluii 9,)elu,*ate4 ea a;u,*=,) la o 6aturitate cu 6ult 9,ai,te ca De6eter sa .i
e:ercitat asupra ei vreo i,.lue,ta.
Cu6 De6eter este cu,oscuta 6ai ales )i, epocile ho6erica i clasica )i, istoria %reciei4
este 6ai puti, pro7a7il ca ea sa .i putut e:ercita vreo i,.lue,ta asupra >eiei Isis su7 aspectul ei
ori*i,al. Ceea ce a re>ultat )up/ $poca Ptole6aica a .ost crearea u,ei >eie Isis puter,ic ele,i>ata
i ca atare )i.erita )e cea ori*i,ala.
Ne 9,toarce6 la Aretalo*ia )e la Me6phis 9, care4 la M +- si
M+04 >eia Isis a.ir6a: I'a6 9,v/at @pe eiB sa ve,ere>e i6a*i,ile >eilor4 a6 .o,)at
i,ci,tele sacre ale >eilor.
&, I6,ul I )e la Philae4 3orus4 .iul >eiei Isis este cel care a creat te6plele $,ea)ei i a
6o)elat .iecare i6a*i,e )ivi,a4 iar 9, I6,ul lui
Osiris )e la Philae4 )up/ cu6 a6 v/>ut4 Osiris a .ost cel care a i,tro)us i6a*i,ea >eilor4
a)ic/ i'a i,iiat pe e*ipte,i s/'i ve,ere>e >eii.
U, alt e:e6plu )e tra,s.er al atri7utelor )ivi,e4 )e la Osiris la >eia Isis4 re*/si6 9, M (L
al aceleiai Aretalo*ii )e la Me6phis: $u a6 creat ceea ce este puter,ic i 9, M -K: Cu 6i,e
)reptatea are putere.
&, ca>ul pri6ei a.ir6aii pute6 vor7i )e u, corespo,)e,t e*iptea, a,tic4 .ii,) vor7a )e
e:presia a sta7ili )reptatea @se6e, 6aatB4 care 9, 6a;oritatea ca>urilor a .ost 9,soit/ i )e
a.ir6aia a 9,l/tura 6i,ciu,a.
&, I6,ul lui Osiris )e la Philae a6 v/>ut ca Osiris era )e,u6it cel care a 6o)elat
A)ev/rul i a a,ulat 6i,ciu,a4 ceea ce ,e a)uce a6i,te )e u, pasa; )i, cele7rul i6, )e la
!ouvre @v. 6ai susB i care )i, ,ou corespu,)e a.ir6aiilor lui Plutarch )i, [. (-.
O re6arca i6porta,ta a lui !. ".P A7Jar tre7uie evi)e,iata: . Se,sul .ra>ei a sta7ili
A)ev/rul i a 9,l/tura 6i,ciu,a pose)a 9, te:tele e*ipte,e o se6,i.icaie cos6olo*ica4 etica i
politica4 9, ti6p ce tra)ucerea ei parial/ 9, *reaca scoate 9, evi)e,ta rolul civili>ator i le*islator
al >eiei Isis.
Du)ec=,) )up/ aceste e:e6ple citate 6ai sus4 se poate presupu,e ca la 7a>a ela7or/rii [.
(- )i, lucrarea De Isi)e au stat )ocu6e,tele e*ipte,e )i, $poca *reco'ro6a,a4 tra)use 9, li67a
*reaca4 pe care ulterior Plutarch le'a preluat4 6e,i,=,) .ra>eolo*ia caracteristica li67ii *receti4
)ar 9,tro)uc=,) i u,ele ele6e,te pur *receti4 cu6 ar .i .aptul ca Osiris i'a 9,v/at pe oa6e,i sa
c=,te i sa recite.
Se pare ca at=t Dio)or @I. (0' +CB4 c=t i Plutarch au .olosit aceeai sursa4 9,sa relat/rile
pri6ului su,t a7u,)e,te i c=teo)at/ i,coere,te4 9, ti6p ce la Plutarch se re6arca caracterul
co,cis i lo*ic al e:pu,erii.
-. Moartea lui Osiris @De Isi)e (-4 -<L 5DB
Dup/ ce Osiris s'a 9,tors )i, c/l/toria e.ectuata4 cu scopul )e a civili>a o6e,irea4 )up/
relat/rile lui Plutarch4 Seth a or*a,i>at u, co6plot 96potriva lui. Co6plicii erau E+ la ,u6/r4 la
care s'a a)/u*at i re*i,a )i, $thiopia4 pe ,u6ele ei Aso.
Seth i acoliii sai au recurs la u, vicleu*. &, secret au 6/surat corpul lui Osiris4 iar la
)i6e,siu,ile respective au co,.ecio,at u, sarco.a* sple,)i). Pe,tru a'l pri,)e 9, capca,a pe
Osiris4 Seth i asociaii lui au or*a,i>at u, osp/4 la care a .ost i,vitat i Osiris.
Atracia acestui eve,i6e,t a .ost sicriul a7u,)e,t )ecorat4 care a atras ate,ia i,vitailor.
&, acel 6o6e,t4 Seth a ./cut o propu,ere: celui care i se va potrivi sarco.a*ul 9l va pri6i ca)ou.
Desi*ur4 >a)ar,ic au 9,cercat i,vitaii4 )eoarece ,u6ai c=,) Osiris s'a 9,ti,s 9, el4 s'a putut
o7serva ca era pe 6/sura lui. Atu,ci4 Seth i co6plicii sai au 9,chis repe)e capacul sarco.a*ului4
l'au ,ituit i au tur,at plu67 6oale peste el.
Apoi4 sicriul a .ost pus pe Nil4 pe 7raul ta,itic4 cu scopul )e a se 9,)repta spre 6are.
Di, aceste 6otive4 e*ipte,ii ,u6esc 7raul ta,itic al Nilului rau .a6at i )/u,/tor. Dup/
Plutarch4 eve,i6e,tul a avut loc 9, >iua a (E'a a lu,ii AthGr4 atu,ci c=,) Soarele trece pri,
co,stelaia Scorpio,ului4 iar )ata ar repre>e,ta .ie a,ul +K al )o6,iei lui Osiris4 .ie ,u6/rul
a,ilor pe care i'a tr/it.
Acest para*ra. )i, De Isi)e se poate socoti4 pe 7u,a )reptate4 cel 6ai i6porta,t 9, privi,a
e:plic/rii ese,ei 6itului. Desi*ur4 r/6=, o serie )e e,u,uri ale lui Plutarch care ,u pot pri6i
9,c/ r/spu,suri sau e:plicaii su.icie,t )e co,vi,*/toare.
Pri6a chestiu,e se lea*/ )e4 )espre care ti6 ca era re*i,a )i,
$thiopia4 pro7a7il Su)a,ul )e Nor)4 9,sa 9,cerc/rile sava,ilor )e a e:plica ori*i,ea
,u6elui su,t ,u6ai ipote>e )e lucru4 ,eacceptate )e tii,/ e*iptolo*ica. Ceea ce p/rea 6ult 6ai
i6porta,t pe,tru Plutarch era .aptul )e a o i)e,ti.ica pe cu v=,turile su)ice4 cele care 96pr/tie
,orii a)uc/tori )e ploaie i ca atare i,u,)aiaI ea este 9, aceasta iposta>a a;utorul lui Seth4
co,si)erat 9, ca>ul )e .ata .ora secetei.
Al/turi )e re*i,a4 la co6plotul 96potriva lui Osiris participa i cei E+ )e co6plici ai
lui Seth4 eve,i6e,t povestit i )e c/tre Dio)or @I.
+(B4 .ara 9,sa a preci>a ,u6/rul asociailor. e:tele e*ipte,e 6e,io,ea>/ asociaii lui
Seth4 )ar ,ici ele ,u speci.ica ,u6/rul acestora. Cel 6ai )es utili>at ter6e, 9, li67a e*iptea,a
pe,tru re)area acestora era se6aHetG4 care i,iial )ese6,a4 9, i,scripiile Re*atului
Mi;lociu4 u, *rup )e sol)ai. &, te:'tele te6plului )i, $).u ei repre>i,t/ 9,tot)eau,a
)i.eriii asociai ai lui Seth4 96potriva c/rora se luptau 3orus i harpo,ierii sai. Daca trupele lui
3orus poarta u, ,u6e aparte4 .ii,) i .orte 6ilitare reale4 se6aHetG era u, ter6e, va*4 care se
re.erea la toi cei care erau u,iti cu Seth4 .ii,) aliaii u,ei .or6e speci.ice luate )e c/tre
acesta.
Sicriul lui Osiris este re)at )e c/tre Plutarch pri, i,ter6e)iul cuv=,'tului4 iar ulterior @[.
(<4 -<E A i [. 004 -LK DB pri, sarco.a*.
2aptul ca Plutarch a6i,tete ca sicriul era )ecorat e:cesiv re.lecta o realitate e*iptea,a.
&,cep=,) cu $poca I6periului4 p=,/ 9, $poca *reco'ro6a,a4 sarco.a*ele i carto,a;ele4 pe l=,*/
6ultitu)i,ea )e te:te 9,scrise pe pereii i,teriori i e:teriori ai acestora4 au .ost 7o*at )ecorate cu
sce,e 6itolo*ice. At=t te:tele4 c=t i ico,o*ra.ia provi, )i, 6arile cule*eri reli*ioa'se4 cu6 ar .i:
Cartea Morilor4 Cartea Porilor4 A6)uat4 Cartea Caver,elor i Cartea Nopii. $ste i,teresa,t )e
re6arcat .aptul ca 9,tr'u, te:t 6a*icP. Ma*ic 3arris K4 A' A4 (0 R a .ost )escris u, episo) 9, care
se relata povestea u,ui *i*a,t )e E(M+ coti4 care pri, i,ter6e)iul u,or aciu,i 6a*ice i,tra 9,tr'u,
chivot )e ((M+ coti. Mai 6ult4 9, PGr.
[.(K0 se a.ir6a: $l este cel care se a.la 9, sala >eilor @S locul 967/ls/6/riiBI el este cel
care se a.la su7 .u6i*ariI el este cel care este 9, la)aI el este cel care este 9, chivot.. Dup/ O.
Sethe episo)ul )escris se re.era la pu,erea >eului Osiris 9,tr'u, cosciu*.
Aceasta versiu,e a claustr/rii lui Osiris 9, sarco.a*4 9, 6a,iera 9, care a .ost ea re)ata )e
c/tre Plutarch4 este )up/ W. 3elcJ u, a6/,u,t )e ese,/ *reaca4 )eoarece e*ipte,ii ,u 9i ./ceau
*ri;i 9, a cu,oate 6o)ul 9, care s'a pro)us u, a,u6it eve,i6e,t4 a)ic/ ,'ar .i .ost i,teresai )e
)etalii.
Pe l=,*/ .aptul ca ipote>a lui W. 3elcJ este atr/*/toare4 )ar 9, acelai ti6p )iscuta7ila4
ese,a acestei relat/ri a .ost o.erita chiar )e c/tre
Plutarch: 9,chi)erea lui Osiris 9,tr'u, sicriu ,u se re.era la altceva4 )ec=t la retra*erea i
)ispariia apei @a)ic/ a NiluluiB .
Ulti6ul cercet/tor care a co6e,tat De Isi)e 9, a,sa67lul ei4 ,e re.e'ri6 la D. 3a,i4 a
susi,ut ca )escrierea 6orii lui Osiris a cu,oscut 6ai 6ulte varia,te: >eul a .ost ucis .ie )e u,
a,i6al4 .ie )e u, o6 @aceasta .ii,) varia,ta pri6itiva a 6ituluiB4 ori pur i si6plu )ivi,itatea s'a
9,ecat 9, apele Nilului.
&, pri6ul r=,)4 ele,istul .ra,ce> a avut 9, ve)ere .u>iu,ea 9,tre
Mitul lui 3orus i cel al lui Osiris. &, acest se,s pose)a6 u,ele ele6e,te care pot pro7a
veri)icitatea a.ir6aiei sale4 9,sa 9, u,ele ca>uri el 6er*e prea )eparte4 presupu,=,) ur6/toarele:
,ous retrouvo,s plus tar) le 6oti. )u 6eurtre par u, pourceau sous leQuel Seth s^]tait )]*uis].
&, De Isi)e [. K4 -<0 A4 Plutarch scrie: . C=,) ei sacri.ica u, porc i 9l 6/,=,c/ 9, .iecare
a, 9, ti6pul !u,ii pli,e4 ei @a)ic/ e*ipte,iiB re)au o povestire co,.or6 c/reia Gpho,4 9, ti6p ce
a ur6/rit u, porc 9, ti6pul !u,ii pli,e4 a )escoperit sarco.a*ul )e le6, 9, care era corpul lui
Osiris i l'a s.=iat. Iat/ care su,t ele6e,tele reale le*ate )e acest .ra*6e,t.
&, te:tele e*ipte,e e:ista u, ta7u cu privire la .olosirea ,u6elui porcului4 )ar i a
repre>e,t/rii sale 9, arta. Ast.el4 e*ipte,ii au pre.erat o )es'criere va*a a porcului ca u, a,i6al
care *roh/ie @rerB sau ca u, a,i6al )e 6lati,/ @saGB. Dup/ P. Du6ilhac ?II4 (E4 *roh/itul sau
r/c,etele porcului erau co,si)erate4 )e c/tre e*ipte,ii ,o6ei a ?"IIIa a
$*iptului )e Sus4 e:presii i 6a,i.est/ri ale urii. &, 6itolo*ia e*iptea,a porcul4 i 9,
special 6asculul4 a .ost co,si)erat u, a,i6al tGpho,ia,. At=t
C (<E4 c=t i D5 ((+ relatea>/ u, episo) 9, care Seth s'a tra,s.or6at 9,tr'u, porc ,e*ru
9, ti6pul co,.lictului sau cu >eul 3orus i ar .i 6utilat ochiul lui 3orus4 pertur7=,) or)i,ea
cos6ica. Dup/ 3. e "el)e the )o6esticate) pi* re6ai,) a )isor)erlG ele6e,t Hithi, or)ere)
culture.
Porcul a .ost asociat cu re>i)uurile4 6ur)/ria i )e>or)i,ea4 ca atare era u, ca,)i)at
priel,ic pe,tru i6puritate 9, siste6ul reli*ios. Datorita creterii i6porta,tei i i,.lue,tei cultelor
lui 3orus i Osiris4 a,i6alul sethia, 9, )iscuie a c/p/tat o recu,oatere )i, ce 9, ce 6ai 6are 9,
calitate )e ele6e,t i6pur. Dar por,i,) )e la aceste a)eva'ruri i,co,testa7ile i a;u,*=,) la
susi,erea u,ui .apt ireal R a)ic/ uci)erea lui
Osiris )e c/tre u, porc R ,i se pare o )e,aturare a realit/ilor e*ipte,e a,tice.
Sa reve,i6 9,sa la e:plicaiile 9, le*/tur/ cu a.ir6aia lui Plutarch re'.eritoare la 6otivul
9,chi)erii lui Osiris 9,tr'u, sicriu. &, li67a e*iptea,a e:ista u, ter6e,4 re);HeH4 care
)ese6,ea>/ totalitatea lichi)elor care para'sesc corpul u,ei )ivi,it/i. &, co,.or6itate cu pasa;e
)i, e:tele Pira6i')elor @[[. EKK i (-LCB4 ele su,t secreiile pro)use )e ca)avrul lui Osiris.
e:tele ,u preci>ea>/ or*a,ul secretor al acestor lichi)e ale ca)avrelor4 ele .ii,) u6orile ieite
)i, corp sau u6orile 6e67relor. &,cep=,) cu e:tele Pira6i)elor4 re);HeH ale lui Osiris au
.ost asi6ilate cu apele Nilului 9, ti6pul i,u,)aiei. Ritualul4 6e,io,at i )e autorii clasici4
pro7a7il 9,cerca )escrierea u,ei ,oi i ori*i,ale .or6e )e tra,s.or6are a )e.u,ctului 9, Osiris: 9,
apele Nilului li6.ele )e.u,ctului se a6esteca cu cele ale lui Osiris. De.u,ctul se i)e,ti.ica 9,
totalitate cu Osiris i .u>iu,ea cu re);HeH este *ara,tul re,aterii celui )ece)at. Osiris se
tra,s.or6a 9,tr'o )ivi,itate hi)rica: 6oartea sa este si67oli>ata pri, sc/)erea pro*resiva a apelor
Nilului4 p=,/ la ,ivelul 6i,i64 9, ti6p ce rev/rsarea apelor 9,se6,a re',asterea >eului 9, si,e4 a
6ortului4 )ar i re*e,erarea ,aturii. 2u>iu,ea 9,tre Osiris i Nil a )at ,atere4 9, $poca *reco
'ro6a,a4 u,ei repre>e,t/ri 6ai puti, o7i,uite a lui Osiris4 ve,erata la Ca,opus4 ,u6ita
OsirisCa,opusI este vor7a )e o statuie a >eului su7 .or6a u,ui vas 7o67at cu cap u6a,.
Relaia )i,tre Osiris i i,u,)aie ,u i6plica .aptul ca el a 6urit 9,ecat i 6ai ales ca la
,oGa)e )^Osiris est u, ]l]6e,t capital )u 6Gthe.
&,ai,te )e a a,ali>a veri)icitatea acestor a.ir6aii4 tre7uie sa su7li,ie6 .aptul ca )esi
Mitul lui Osiris a ;ucat u, rol ese,ial 9, cre)i,a reli*ioasa a $*iptului .arao,ic4 ,u toate
ele6e,tele sale ,e su,t cu,oscute 9, aceeai 6/sur/. $piso)ul cu privire la 6oartea lui Osiris a
.ost u,ul asupra c/ruia e*ipte,ii ,'au i,sistat4 )eoarece era co,si)erat u, eve,i6e,t ,epl/cut. !a
Dio)or @I4 +(. (B e:ista o re6arca i,teresa,ta cu privire la acest episo): Cu toate ca preoii
i,user/ 6ulta vre6e ascu,sa 6oartea re*elui @a)ic/ a lui OsirisB4 s'a 9,t=6plat totui ca4 )up/
trecerea a,ilor4 u,ii sa )ea 9, vilea* 6uli6ii ceea ce p=,/ atu,ci .usese t/i,uit.
&, orice ca>4 )esi 9, r=,)ul e*iptolo*ilor s'a r/sp=,)it i)eea co,.or6 c/reia Osiris a pierit
9,ecat4 aceasta te>a se 7a>ea>/ pe .asci,aia e:ercitata )e teoria apotheosis 7G )roH,i,*. U,ul
)i,tre ele6e,tele care susi, aceasta teorie 9l co,stituie u, te:t 7ili,*v4 9, care pe,tru ver7ul
e*iptea, hesG ave6 echivale,tul *recesc.
Pri, i,ter6e)iul ar*u6e,taiei pe care o vo6 pre>e,ta 9, cele ce ur6ea>/4 vo6 9,cerca sa
)e6ostra6 .aptul ca i acest episo) al 6itului a cu,oscut o evoluie co,ti,ua4 el ,eli6it=,)u'se
,u6ai la o a,u6it/ cate*orie )e te:te4 ci a .ost pre>e,t 9, 6a;oritatea e:pu,erilor care au avut
le*/tura cu reli*ia sau 6a*ia e*iptea,a a,tica.
Deseori 6oartea lui Osiris ,u era speci.icata4 poate i,te,io,at4 )ec=t pri, i,ter6e)iul
u,or e:presii va*i4 cu6 ar .i 6area ,ele*iuire
@Qe, aaB sau ,ele*iuirea *rava @Qe, aaB.
De'a lu,*ul istoriei .arao,ice4 c=teo)at/4 au .ost a)use a,u6ite preci'>ari. Ast.el4 9,tr'u,
)esc=,tec al e:telor Pira6i)elor se a.ir6a: Rea6i,'teste'i Seth4 pu,e'te 9, spiritul acestui
cuv=,t pe care l'a pro,u,at %e74 aceasta a6e,i,are pe care au ./cut'o >eii 96potriva ta 9,
Cetatea Pri,tului la 3eliopolis4 )eoarece tu l'ai )o7or=t pe Osiris pe p/6=,t. @PGr. [[.
A<E' A<KB. &, PGr. [. AE+ citi6: u ai ve,it s/'i caui .ratele Osiris4 )up/ ce Seth l'a o6or=t pe
partea sa4 9, acest loc al
%ehesti'ului. &, Papirusul Du6ilhac ?I4 +C '+( citi6: Pe,tru a .ace sa vor7easc/ capul
tat/lui tau Osiris4 pe,tru a se cu,oate locul u,)e su,t 6e67rele sale 9, ur6a ,ele*iuirii pe care a
co6is'o Seth pe 6alul Ne)itluiI el a co6is ,ele*iuirea i6e)iat )up/ a7ata;ul re.eritor la el @S
OsirisB
&, co,.or6itate cu u, te:t 6itolo*ic4 Seth . A 9,ceput sa .ac/ *rava ,ele*iuire pe 6alul
his'lui.
Potrivit acestor alu>ii4 6oartea lui Osiris a surve,it pe p/6=,t4 pe 6alul apei. Desi*ur4
tra)iia oscilea>/ 9,tre Ne)it4 %ehesti i his4 )ar 9, orice ca> se re.era la topo,i6e care i6plica o
locali>are terestra. &, acest co,te:t este i,teresa,t )e re6arcat .aptul ca pri6ele )oua ae>/ri4 9,
scriere hiero*li.ica4 poarta se6o*ra6a p/6=,tului4 a tarii:P 2ara a avea ceva acvatic a priori4
chiar )aca secu,)ar evoca valurile care aproape ati,* aceste locuri.
otui4 aceste alu>ii su,t i,su.icie,te pe,tru a co67ate te>a 9,ec/rii. $:ista 9,sa u,ele
te:te4 )e alta cate*orie4 6ult 6ai co,vi,*/toare: . $i ,u te vor sc/pa ,icio)at/ )e locul u,)e ai
)erivat
@PGr. [. L(<BI pe,tru ca Osiris era pe pu,ctul )e a )eriva pe apa taI Isis i NephtGs
priviser/4 9l recu,oscuser/ i .useser/ stupe.iate )i, cau>a lui.
3orus a or)o,at lui Isis i NephtGs4 ca )e 9,)at/ ce ele 9l vor a,u,a 9, privi,a lui Osiris4
sa ,u 96pie)ice )erivarea lui @eolo*ia Me6phita4 r.
L(BI a6 c/utat locul u,)e era st/p=,ul 6eu. A6 */sit tara celui care a )erivat pe,tru
pri6a )ata pe acest r=u4 acolo la ,or) )e 5usiris @$).u4 I4 +((4 A' (CBI atu,ci Osiris spu,e: c=t
)e 6are este acest p/6=,tV Se ,u6ete a'Her. Osiris era .oarte 7i,e aici. Seth 9l a.la. Iat/ ca
Seth vi,e 9, *ra7a. $l a s/v=rit 6area ,ele*iuire 96potriva )u6a,ului sau. $l s.=rea )eriv=,)
pe apa. Atu,ci4 Nu, @apele pri6or)ialeB i,tra 9,tr'o 6=,ie e:tre6a )i, cau>a acestuia. @P. Salt
K+<4 ? S "4 I4 (' <BI a6 c/utat locul u,)e era st/p=,ul 6eu. A6 */sit tara celui care a )erivat
pe,tru pri6a )ata pe acest r=u acolo4 la ,or) )e 5usiris @$).ou4 I4 +((4 e>a 9,ec/rii lui Osiris4
vi>i7il i,.lue,at/ )e atracia co,ceptului )e apoteo>a pri, 9,ecare4 se 7a>ea>/ pe accepiu,ea
a se 9,eca care se atri'7uie ver7ului 63G @citete: 6ehiB 9, te:tele citate. Se6,i.icaia acesteia
este a se scal)a4 a .i scu.u,)at4 a se scu.u,)a4 a )eriva4 a pluti pe apa .
Daca ave6 9, ve)ere a.ir6aiile lui 3ero)ot @Istorii II. ACB i u, ca> cele7ru4 ,e re.eri6 la
A,ti,ous4 a.la6 ca 6oartea pri, 9,ecare poate )eter6i,a o ve,eraie particulara. Dup/ ertullia,4
ter6e,ul hesG se poate aplica u,ui 9,ecat: esietos. "oca,t Quos aQuae ,ecaveru,t. Dup/ spusele
lui D. Tuae*e7eur . Nu ,e pute6 )a sea6a )i, aceasta 6/rturie ca ,oiu,ile 9,ecat i hesG se
acoper/ i ,u ,e per6ite sa o.eri6 echivale,ta hesG S 9,ecat4 cu toate ca aceasta i,terpretare
pare a .i co,.ir6ata )e echivalarea cuv=,tului *recesc scu.u,)at 9, apa cu hesG4 se6,i.icaie
pe care o re*/si6 9, copta .
!a ori*i,e hesG 9,se6,a cel l/u)at4 iar ulterior el )o7=,)ete se6,i.icaia )e scu.u,)at
9, apa. $voluia se6a,tica a cuv=,tului se ataea>/ co,cepiei co,.or6 c/reia u, o6 sau u,
a,i6al poate .i )ivi,i>at pri, scu.u,)area 9, apa sau chiar 9, alt lichi). &, orice ca>4 co,ceptul ,u
i,clu)ea i ,ecesitatea i,terve,iei 6orii la 6o6e,tul scu.u,)arii. &, co,clu>ie4 hesG i,)ica
caracterul supra,atural al 6ortului4 caracter ce )ecur*e4 9, a,u6ite ca>uri4 )i, 9,ecare sau 6ult
6ai *e,eral )i, scu.u,)area rituala sau )i, alte cau>e4 care .ac )i, 6ort o7iectul u,ei ve,eraii
speciale .
&, co,clu>ie4 Osiris a .ost o6or=t pe p/6=,t4 iar ulterior corpul sau R 9,chis 9,tr'u,
sarco.a* R a .ost aru,cat 9, apa. I6porta,t pe,tru stu)iul ,ostru este .aptul ca Plutarch a re)at
varia,ta ori*i,ala a 6orii lui
Osiris4 a)ic/ uci)erea lui )e c/tre Seth4 i,te,ia lui .ii,) )e a e:plica ale*oric ciclul ,aturii
la e*ipte,i. Ulterior4 oa6e,ii )e tii,/ au i,ve,tat u, 6it al 6itului4 a)ic/ )e la si6pla )eriva
pe apa a corpului >eului au a;u,s la 6oartea pri, 9,ecare a acestuia.
0. Doliul i pri6a c/utare a lui Osiris @De Isi)e4 (04 -L< D R 2B
Plutarch relatea>/ ca pri6ii care i'au )at sea6a4 )ar 9, acelai ti6p au i r/sp=,)it vestea
6orii lui Osiris au .ost pa,ii i satGrii4 care locuiesc l=,*/ Ohe66is. Autorul )i, Chaero,eea
asocia ,oiu,ea )e pa,ica cu ,eli,itea su7ita *e,erata )e aceasta atitu)i,e a pa,ilor. Isis4 9,
6o6e,tul 9, care a a.lat vestea tra*ica4 i'a t/iat o 7ucla )i, par4 967r/c=,)u'i ves6i,'tele )e
)oliu. 1eia se a.la 9, oraul Coptos4 al c/rui ,u6e este asociat cu ter'6e,ul Joptei, a .i privat
)e cevaI 9, ca>ul )e .ata4 se 9,cerca o e:plicaie eti6olo*ica le*ata )e pier)erea voita a uvielor
)e par.
Isis4 cupri,sa )e tristee i )urere4 a por,it 9, c/utarea 6arelui )ece)at4 9,tre7=,) pe
.iecare trec/tor4 chiar i pe copii4 )aca ,u l'au v/>ut pe Osiris4 6ai precis sarco.a*ul acestuia. Cei
care au o.erit a,u6ite i,)icii 9, le*/tur/ cu sicriul lui Osiris au .ost copiii4 care au o7servat
cosciu*ul 9,)rept=,)u'se spre 6are pri, 7raul ta,itic al Nilului. Acest .apt 9l )eter6i,a pe
Plutarch sa a.ir6e ca copiii pose)a puterea pre)iciei4 .ii,) 9, stare sa i,terprete>e su,etele
r/spu,surilor oraculare4 pe care le au) at=ta ti6p c=t se ;oaca 9, ;urul te6plelor.
Cu acelai prile;4 Isis a.la i )e le*/tura )i,tre Osiris i sora ei
Neph'tGs4 )ova)a acestei relaii .ii,) cu,u,a )e sul.i,a pe care a */sit'o.
NephtGs4 speriata )e eve,tualele represalii )i, partea lui Gpho,4 a a7a,)o,at copilul lor4
iar Isis a .ost cea care a por,it 9, c/utarea lui. Cu a;utorul c=i,ilor ,ou,ascutul a .ost */sit4 iar Isis
l'a crescut i l'a tra,s.or6at 9, *ar)ia,ul ei4 ,u6i,)u'l A,u7is.
I,*e,io>itatea lui Plutarch este )i, ,ou )ove)ita )e c/tre e,u,urile pre>e,tului para*ra..
Acestea r/spu,) ceri,elor i,terpretatio *raeca4 )ar 9, acelai ti6p )oresc sa .a6iliari>e>e
cititorul cu varia,tele locale ale 6itului lui Osiris.
Ma;oritatea co6e,tatorilor te:tului au scos 9, evi)e,ta .aptul ca 9,ce'putul ,araiu,ii este
rupt oarecu6 )i, co,te:t4 )eoarece ele6e,te ale 6itu'lui )io,Gsiac au .ost i,tro)use .ara a se
9,cerca o e*iptia,i>are a lor apar 9, cultul )io,Gsiac )i, secolul " 9. 3r. &, calitate )e 9,soitori ai
satGrilor i evi)e,t ai lui Dio,Gsos. Dup/ opi,ia ,oastr/4 Plutarch ,'a ./cut o co,.u>ie 9,tre
localitatea Ohe66is i i,sula o6o,i6a )i, Delta. &, 6o6e,tul 9, care vor7ete )e Pa, era .iresc
sa 9,cerce pre>e,tarea echivale,tului sau e*iptea, Mi,4 cel care 7e,e.icia la
Pa,opolis )e u, i6porta,t ce,tru )e cult. At=t Pa,4 c=t i Mi, su,t )eseori repre>e,tai
ithGphallic4 iar pri6ul era 9,ai,te )e toate o )ivi,itate a .ecu,)it/ii i a viri'litatii. Dup/ cu6 a
re6arcat 3. %authier4 iposta>a ithGphallica a .ost si,*ura pe care au rei,ut'o *recii 9, 6o6e,tul
9, care l'au echivalat pe Mi, cu Pa,. Nu tre7uie uitat ,ici .aptul ca >eul e*iptea, avea ca epitet
pri,cipal pe ,e.eru .ru6usee4 ceea ce era o alu>ie la phallusul sau )e )i6e,siu,i 6ari4 a.lat 9,
erecie.
Pri, ur6are4 Ohe66is'ul citat )e c/tre Plutarch se situea>/ aproape )e localitatea Coptos4
.ii,) ,u6it 9, te:tele e*ipte,e a,tice
Ohe,tG Me,u4 Ohe,e6 Me,u4 care au )at 9, copta .or6ele s6i,4 6i,. &, li67a *reaca
cele 6ai r/sp=,)ite .or6e su,t sau4 iar actual6e,te4 .osta capitala a ,o6ei a I?'a a $*iptului )e
Sus4 se ,u6ete
AJh'6=6.
I,teresa,t este i u, pasa; )i, Dio)or I. (K. (' <4 care pre>i,t/ eve,i'6e,te ase6/,/toare
cu cele relatate )e c/tre Plutarch: Se spu,e ca
Osiris4 9, e:pe)iia sa. &l lua cu si,e i pe Pa,4 ci,stit cu )eose7ire 9, tara $*iptului4 caci
e*ipte,ii 9i aea>/ statui 9, toate te6pleleI 6ai 6ult4 ei au 9,te6eiat 9, he7ai)a i u, ora care se
,u6ete Che66o4 ceea ce s'ar tal6acii ca oraul lui Pa,. Osiris i'a luat i pe satGri 9, e:pe)iia
sa . opo,i6ul su7 varia,ta @eve,tual siB ar prove,i )i, .or6a e*iptea,a reco,stituita c
Ohe66i,.
O7servaia lui D. 3a,i co,.or6 c/reia a6 avea )e'a .ace cu o le*/tur/ 9,tre >eul Osiris i
Pa, ,i se pare i6porta,ta. Mi,4 9, calitatea lui )e so al >eiei Isis4 se poate su7stitui cu Osiris. !a
Coptos 6or6=,tul lui Osiris era )e .apt 6or6=,tul lui Mi,Osiris4 ceea ce e:pri6a o .u>iu,e
)epli,a a teo'lo*iei lui Mi, cu 6itul osiriac. O repre>e,tare curioasa )e la te6plul )i, 3i7is pare
sa co,.ir6e acest lucru. Mi,4 9, calitatea lui )e st/p=, al Coptos'ului4 este culcat 9,tr'u,
6or6=,t4 9, spatele )ivi,it/ii se a.la >eiele Isis i NephtGs4 iar la e:tre6itatea )i, )reapta a
sce,ei relicva )i, A7G)os. U, te:t care 9,soete sce,a preci>ea>/: Cuvi,te rostite )e c/tre
NephtGs4 cea care ve*hea>/ asupra .ratelui ei4 Osiris. Aceasta sce,a repre>i,t/ o i6a*i,e a
riturilor .u,erare 9, 7e,e.iciul >eului 6ort Mi,Osiris.
2aptul ca Pa, putea )a ,atere i)eii )e pa,ica este curios.
Noiu,ea av=,) aceasta se6,i.icaie se 9,t=l,ete 9, te:tele 6ai t=r>ii4 cu6 ar .i Dosephus
2lavius4 5ell. Iu).4 <. +. < i PolG7ios4 Istorii4 +C. L.
1eia Isis4 sotia lui Osiris4 a a.lat )e 6area ,ele*iuire la Coptos.
De ce toc6ai 9, acea localitateP R/spu,sul se lea*/ )e cele a.ir6ate )e ,oi 6ai sus4 i
a,u6e )e .aptul ca Plutarch )orea sa pre>i,te cititorilor sai i varia,te locale ale cultului >eiei
Isis i ale lui Osiris. !a Coptos se a.la sa,ctuarul )i, Su) al >eiei Isis4 6o)elul 6eri)io,al al
Iseu6'ului )i,
Delta4 )e la 5eh7eit el3a*ar.
Nu ,u6ai te:tele *receti4 )ar i cele e*ipte,e )ove)esc pre>e,ta >ei'tei Isis la Coptos.
&,tr'o i,scripie hiero*li.ica prove,i,) )i,tr'u, te6plu ptole6aic citi6: C=t )e 6ari au .ost
la6e,taiile 9, provi,cia celor Doi _oi6i. @Ast.el4 te6plulB a .ost ,u6it Casa"a)uvei. De
ase6e,ea4 @>eiaB ,u6i,)u'se "/)uv/ . Cultul >eiei este atestat pri, i,ter6e)iul a ,u6e'roase
te:te prove,ite )i, localitatea ,u6ita )e e*ipte,ii a,tici %e7tiu4 ase'>are situata pe 6alul )rept al
Nilului4 la cca.
0C J6 N.
N ". )e !u:or. Chiar autorii a,tici cu6 ar .i Ptole6eu4 Pli,iu sau Stra7o, cu,oteau
ae>area4 iar 9, ti6pul secolului ?"4 u, *eo*ra. ara74 MaQri>i4 povestea )e e:iste,ta la Coptos a
u,ui te6plu 9, rui,e care pose)a i6a*i,ea u,ei >eie ti,ere )e culoare ,ea*ra4 i,=,) 9, 7rae u,
copil @S Isis lacta,sB.
$ti6olo*ia ,u6elui oraului4 9, varia,ta lui Plutarch4 e:pri6a 6ai )e*ra7/ u, o7icei le*at
)e )oliu4 v=,) aici se6,i.icaia )e a t/ia
@9, 7uc/iB 4 iar a'i lovi pieptul 9, se6, )e )oliu4 )ec=t u, ;oc )e cuvi,te 9,tre i
,u6ele e*iptea, al oraului4 9, copta Je7to.
1eia a.ectata )e 6oartea lui Osiris i'a t/iat u, s6oc )e par i i'a 967r/cat i hai,ele )e
)oliu. Dup/ sursele clasice4 7ucla )e par a lui
Isis a .ost )epusa 9, te6plul )e la Coptos. U, peleri, )i, ti6pul secolului II ). 3r.4 a.lat la
Coptos4 scria u,uia )i,tre p/ri,i: 9,ai,te )e toate4 6a ro* pe,tru s/,/tatea )u6,eavoastr/4
./c=,) suplicii co,ti,ue pe,tru )u6,eavoastr/ 9, .ata uviei @>eiei IsisB )e la Coptos. Dup/
Aelia, @N. A.4 (C4 +-B >eia Isis a .ost ve,erata la Coptos4 9, special 9, ca)rul ritualurilor
)e ;elire4 iar !ucia, vor7ea )e .irele )e par ale >eiei
Isis ca relicva s.=,ta )e la Me6phis. $:ista i o pla,ta ,u6ita uviele
Isi)ei @B.
Ca o paralela i,teresa,ta pute6 a6i,ti 7ucla re*i,ei 5ere,iJe.
Sotia lui Ptole6eu III $uer*etes a )e)icat Aphro)itei o 7ucla )i, parul ei 9, se,s )e
6ulu6ire ca soul ei s'a 9,tors )i, cel )e'al treilea r/>7oi siria,I relicva )ispare4 a;u,*=,)
pri,tre co,stelaii4 u,)e a .ost )escoperita )e astro,o6ul Co,o,.
&, te:tele *receti )i, ,o6a coptita )eseori 9,t=l,i6 ,u6ele ` copta s ;i;Hi4 7 Yi YHi `
e*iptea,a a,tica vocali>ata c ;aGt;aGaH 7ucla )e par. P. 5ru:elles $. EL(L ,e .ace cu,oscut
u, ,u6e .e6i,i, R 7ucla lui Isis. Pe 7a>a )atelor o,o6astice i reli*ioase4 e*iptolo*ul D.
\oGotte a sta7ilit ca >eul o6o,i64 )i, i,scripiile coptite era la ori*i,e o perso,i.icare a puterii
6a*ice atri7uite parului >eiei Isis.
O7iceiurile e*ipte,e le*ate )e )oliu ,e su,t )escrise )e c/tre
3ero)ot @II. -LB: &, alte parti4 preoii >eilor poarta parul lu,*4 9, $*ipt 9,sa i'l tu,) )e
tot. Alte ,ea6uri au o7iceiul4 9, se6, )e ;ale4 s/'i ra)a capul4 6ai ales ru)ele apropiateI
e*ipte,ii 9,sa4 rai )e o7icei4 c=,) se 9,t=6pla sa le 6oara ci,eva4 9i lasa sa le creasc/ parul i
7ar7a. &,
$poca *recoro6a,a acei preoi care purtau par se socoteau a .i pe)epsii
Dusteea a.ir6aiilor lui 3ero)ot ,e este )ove)ita pri, ur6/toarele: aB. &, li67a e*iptea,a
e:ista o serie )e cuvi,te care e:pri6a ,oiu,ea )e )oliu4 ;elire i )urere care pose)a ca
se6o*ra6a trei .ire )e par:PI pri,tre acestea a6i,ti6: iaJe74 *aseH sau sa6et. &, ca>ul ulti6ului4
i,teresa,t )e re6arcat este .aptul ca se6,i.icaia )e 7a>a a cuv=,tului este s6oc )e par4 care
.i*urativ poate 9,se6,a ;elire.
5B. &, Cartea "iselor4 P. Chester 5eattG III4 K4 (EI A4 (A se su*erea>/ .aptul ca
6ultitu)i,ea )e par si67oli>a )oliul.
CB. I,vesti*aiile 9,trepri,se )e c/tre Chr. DesrochesNo7lecourt au ar/tat ca e*ipte,ii
aveau o7iceiul )e a purta 9, ti6pul )oliului parul li7er4 care a .ost le*at pe cretet ,u6ai )e o
si,*ura 7e,tia )e p=,>a.
Dup/ perioa)a )e ;elire4 parul4 care a .ost l/sat sa creasc/4 a .ost t/iat la lu,*i6ea lui
,or6ala. Di, aceste 6otive e:presia a t/ia s6ocul )e par poate .i 9,eleas/ ca s.=ritul )oliului.
Ca atare4 cu6 9, te:tele e*ipte,e a,tice ,u e:ista ,ici o re.erire precisa la atitu)i,ea >eiei
Isis4 9, 6a,iera relatata )e c/tre Plutarch4 i i,=,) co,t )e cele a.ir6ate 6ai sus4 pute6 co,chi)e
ca *estul >eiei era la ori*i,e *recesc.
I6a*i,ea >eiei care'i caut/ soul este pre>e,ta )e;a 9, e:tele
Pira'6i)elor4 apoi reapare 9, cele7ra stela )e la !ouvre @C +KLB. !a
Plutarch eve,i6e,tul este )escris )up/ cu6 ur6ea>/: . Isis4 c=,) u67la pretuti,)e,i
9,tr'o stare )e tristee4 ,u trece pe l=,*/ ,i6e,i .ara s/'l a7or)e>e.. Acest pasa; este .oarte
ase6/,/tor cu cele cupri,se 9,tre r=,)urile (0' (< ale I6,ului c/tre Osiris )e la !ouvre: Isis.4
cea care 9i prote;ea>/ .ratele4 care'l caut/ .ara sa se o7oseasc/4 cea care a parcurs acest p/6=,t 9,
)oliul ei. $a ,u s'a oprit p=,/ ,u l'a */sit..
Delirea lui Osiris ,e este pre>e,tata pri, i,ter6e)iul 6ai 6ultor sce,e i te:te e*ipte,e
a,tice. Re.eritor la acestea )i, ur6a se poate a.ir6a ca ele au 9,re*istrat ritualul ce tre7uia
9,)epli,it 9, ti6pul procesiu,ilor .u,e'rare e.ectuate 9, .avoarea lui Osiris 9, ti6pul lu,ii
OhoiaJ. P. 5re6,erRhi,) @5M (C(KKB co,i,e u, ase6e,ea te:t4 cu,oscut su7 ,u6ele )e
C=,tecele lui Isis i NephtGsI u, alt papirus av=,) u, co,i,ut si6ilar este P. 5M (C+CK4 apoi
e:ista u, te:t 6ai scurt co,servat 9, P. 5erli, -CCK4 cu,oscut su7 ,u6ele )e !a6e,taiile lui
Isis i NephtGs4 care a .ost ataat u,ui 6a,uscris )i, Cartea Morilor )e)icat u,ei .e6ei @eretB
)i, $poca Ptole6aica. Acest ulti6 te:t a .ost a)aptat ceri,elor serviciilor .u,e'rare ale u,ei
persoa,e private4 rolul celor )oua >eie .ii,) e*al4 spre )eose7ire )e C=,tece.4 u,)e NephtGs
este 96pi,sa 9, u67ra sau cel puti, are u, rol secu,)ar. I,scripiile te6plelor )e la De,)era4 $).u
i Philae co,i, te:te ase6/,/toare4 care au .ost recitate cu prile;ul 6isteriilor lui Osiris.
Daca 9, acest para*ra. )i, De Isi)e Plutarch evoca )urerea >eiei
Isis pri, i,ter6e)iul u,ui si,*ur cuv=,t4 te:tele 6ai sus citate su,t 6ai a6ple. Daca citi6
!a6e,taiile lui Isis i NephGts pasa;ele ,e )e6ostrea>a o pro.u,)a )urere e:pri6ata pri,
i,ter6e)iul u,ui a)ev/rat poe6 )e )ra*oste: Isis vor7ete4 ea >ice:
"i,o spre casa ta4 vi,o spre casa taV
u cel al 3eliopolisului4 vi,o spre casa ta4 u ,u ai i,a6iciV
O copil .ru6os4 vi,o spre casa taV
De 6ult ,u te'a6 v/>utV
I,i6a 6ea te ;elete4 ochii 6ei te caut/4 e caut sa te va)V
Su,t sora 6a6ei tale4 u ,u 6a vei p/r/siV
1eii i oa6e,ii te caut/4 Pl=,* 96preu,a )up/ ti,eV
Potrivit a.ir6aiilor lui Plutarch4 >eia Isis4 9, ti6pul c/ut/rii trupului soului ei4 este
a;utata )e c/tre copii @-<L $B4 care su,t capa7ili sa i,terprete>e oracolele pri, i,ter6e)iul
su,etelor au>ite. De aici ,e pute6 )a sea6a ca Plutarch a 6utat sce,a aciu,ii )e la Coptos 9,
>o,a
Deltei4 6ai precis la Me6phis. &, Serapeu6'ul )i, aceeai localitate e:ista cataco67ele
taurilor sacri. Apis era re,u6it 9, $poca ele,istica i pe,tru oracolele sale. Acest aspect tre7uie
s/'l lua6 9, co,si)erare 9, 6o6e,tul 9, care )ori6 sa i,terpreta6 a.ir6aiile lui Plutarch.
Dup/ Aelia, @((. (CB e*ipte,ii preti,) ca Apis este u, e:cele,t *hicitor. Dar cel care. &l
va 9,tre7a )espre viitor4 va pri6i r/spu,sul sau pri, vocea copiilor4 care se i,spira pe ,eateptate4
c=,) se ;oaca la e:teriorul te6'plului i )a,sea>/ la su,etul .lautului. Dup/ D. 3a,i este .oarte
pro7a7il ca la Serapeu6ul )i, Me6phis copiii sa .i .ost ataai cultului >eului i pre'>iceau
viitorul4 iar presupusul ;oc oracular ar .i avut loc pe )ro6os'ul )i,ai,tea 6asta7ei su)ice.
&, orice ca>4 aceste 6o)alit/i )e .u,cio,are a oracolelor erau str/i,e e*ipte,ilor a,tici4
)eoarece proce)ura )e 7a>a la ei era ur6/toarea: 9, a,u6ite perioa)e ale a,ului4 6ai ales cu
prile;ul s/r7/torilor reli*ioase4 statuia u,ei )ivi,it/i )i,tr'u, te6plu era purtata pe o 7arca )ivi,a
)e c/tre preoii puri.icatori i ar/tat/ populaiei. Cu aceste oca>ii cre)i,cioii co,sultau opi,ia
>eului a)res=,) 9,tre7/ri )ivi,it/ii. Acesta era 9,tre7at )irect sau 9i erau pre>e,tate )oua
)ocu6e,te4 )i, care >eul tre7uia sa accepte u,ul. Divi',itatea 9i o.erea r/spu,sul pri, apropierea
sau retra*erea .ata )e solicita,t4 a)ic/ preoii 6icau 9, .ata sau 9, spate 7arca )ivi,a. &, *e,eral4
r/spu,surile orale ale >eilor erau .oarte rare4 iar c=teo)at/ r/spu,surile o.erite erau su*e'rate )e
te:tele e*ipte,e pri, i,clu)erea e:presiei >eul era .urios.
Pro7le6atica relaiilor i,ti6e avute )e >eia NephGts cu Osiris este 6ult 6ai co6ple:a 9,
6itolo*ia e*iptea,a4 )ec=t 6a,iera 9, care a re)at'o Plutarch.
&,sa4 6ai 9,t=i sa a,ali>a6 i alte a.ir6aii ale autorului )i,
Chaero,eea 9, le*/tur/ cu acest su7iect. &, De Isi)e4 [. -K4 -LL 5 R Cciti6: $i @e'
*ipte,iiB au co,.erit ,u6ele )e NephtGs e:tre6it/ii p/6=,tului4 re*iu,ii )e l=,*/ 6u,i i p/rii
care se 6/r*i,ete cu 6area.
Di, aceste 6otive ea este ,u6ita i eleute i @e*ipte,iiB spu, ca tr/iete 96preu,a cu
Gpho,. C=,) Nilul se rev/rs/ i apele sale se 9,ti,) i asupra re*iu,ilor 6/r*i,ae4 aceasta este
,u6ita u,irea lui Osiris cu
NephtGs4 care este )ove)ita i )e pla,tele care 9,colesc @acoloB. Pri,tre acestea se ,u6/r/
i sul.i,a care4 9, co,.or6itate cu 6itul4 a c/>ut i a .ost uitata4 )eve,i,) u, i,)iciu pe,tru
Gpho, ca 9, c/s,icia lui s'a 9,./ptuit o ,ele*iuire. NephtGs l'a ,/scut pe A,u7is ,ele*iti6.
otui4 9, *e,ealo*iile re*ilor4 ei @e*ipte,iiB au 9,re*istrat ca NephtGs4 c=,) s'a 6/ritat cu
Gpho,4 a .ost 6ai 9,t=i sterila..
Desi*ur4 Plutarch pri, i,ter6e)iul a.ir6aiilor sale a avut 9, ve)ere o e:plicaie
6itolo*ica a u,or .e,o6e,e ,aturale4 le*ate 9,ai,te )e toate )e re'varsarea Nilului. Apoi4 ,ici
a,alele i listele re*ale e*ipte,e a,tice ,u a6i,tesc )e sterilitatea >eiei NephGts4 iar a6/,u,tul
este ,ecu,oscut i pe,tru Ma,etho,. &, Desc=,tecul Y<-0Z4 [. (+E- )i,
e:tele Pira6i)elor a.la6 ca 9, ca>ul 9, care >eia NephtGs s'ar 9,)repta cu i,te,ii
)u6/,oase c/tre 6or6=,tul re*al4 atu,ci sa i se a6i,teasc/ ei care este ,u6ele pe care 'l
poarta: I6itaie )e .e6eie care ,u are va*i, . Se,sul acestor a.ir6aii este total )i.erit: 9,
)esc=,tecul respectiv ,e su,t pre>e,tate4 ca o eve,tuala a6e,i,are4 a,u6ite tr/s/turi ,e.ireti4
a)ic/ opusul celor reale4 ale u,or >ei'tati le*ate )e cultul re*al i i6plicit )e cel al lui OsirisI
tr/s/turile respective par a .i 6ai )e*ra7/ e:presii 6eta.orice ale )u6a,ilor re*elui'Osiris.
Aceasta supo>iie a ,oastr/ este 9,t/rit/ i )e 6ulte te:te e*ipte,e a,tice i chiar )e
se6,i.icaia ,u6elui >eiei NephtGs: st/p=,a caseiI potrivit cre>ului e*iptea, a,tic pri,cipala
6e,ire a ei era )e a asi*ura ur6ai. De alt.el4 chiar pe,tru Plutarch4 9, co,.or6itate cu 6itolo*ia
tra)iio,al/4 o >ei/ tre7uie sa .ie ori vir*i,a4 ori 6a6a.
Relaia )i,tre NephtGs i Osiris este a6i,tita i )e u, pasa; )i, P.
Dra6atic Ra6esseu64 col. -A: >eia Isis a )escoperit raporturile e:iste,te 9,tre Osiris i
NephtGs )eoarece aceasta a p/strat 6irosul aro6atic al corpului >eului.
Pe l=,*/ aceste re6arci4 a6 )ori sa )iscuta6 c=teva pasa;e )i, a,u6ite te:te socotite )e
c/tre D. %. %ri..iths4 )ar i )e e)itorii ulteriori4 ca .ii,) )ove>i si*ure ale a)ulterului NephtGs
'Osiris.
Pasa;ele )i, P. 5re6,erRhi,) L4 +L sQQ. i (04 +C sQQ. $:pri6a 9,tr'a)ev/r )ori,a
se:uala4 )ar ,u a >eiei NephtGs4 ci a lui IsisI iat/ r=,)urile 9, )iscuie: @L. +LB Su,t .e6eia
7e,e.ica pe,tru .ratele eiV
"i,o repe)e la 6i,e4 Deoarece )oresc s/'i va) .ata4 )up/ ce ,'a6 v/>ut .ata taV
&,tu,eric e:ista pe,tru ,oi 9, locul 6eu4 Chiar 9, ti6p ce Re este pe cer .
@(04 +CB "i,o la ,evasta ta 9, paceV
I,i6a ei palpitea>/ )atorita iu7irii .ata )e ti,e.
$a te 967r/iea>/4 i tu ,'ai p/r/sit'oV
I,i6a ei se 7ucura v/>=,) .ru6useea ta..
Daca citi6 C=,tecele >eiei Isis i NephtGs )i, P. 5re6,erRhi,)4 atu,ci aceasta )ori,/
este 6ai )e*ra7/ caracteristica pe,tru a67ele >eie:
N ++B O4 Suvera,e4 vi,o 9, paceV
&,l/tur/ pro7le6e )i, casa ,oastr/V
r/iete cu ,oi )up/ co6porta6e,tul u,ui 7/r7atV
"o6 reve,i la aceasta pro7le6atica a celor )oua >eie 6ai ;os4 ,u 9,ai,te )e a ,e e:pri6a
)i, ,ou re>erva .ata )e u, pasa; )i, P. Warre, +( )i, !ei)e,4 S P%M !?II4 rt. Col. I4 r. 0'<: . $l
@OsirisB se 9,)r/*ostete )e propria sora Se,ephtGs I ,u6ele >eiei ,u este i)e,tic cu NephtGs4 ci
)up/ cu6 ,e )e6o,strea>/ u, pasa; si6ilar )i, P%M ?II4
+-<: Su,t Isis4 ,u6ita roua. Su,t $se,ephGs4 ,u6ita pri6/vara4 a)ic/ se re.era la Isis
cea .ru6oasa S $se,ephesMSe,ephtGs i ,u la IsisNeph YthZ Gs4 )up/ cu6 a presupus O.
Prei>e,)a,>.
I)eea a)ulterului apare clar 9,tr'u, te:t copt )i, P. Ma*ic Paris @
P%M I"4 A0 sQQ.B4 )ocu6e,t care )atea>/ )i, secolul I" ). 3r. i este u, )esc=,tec )e
)ra*oste av=,) u, su7iect 6itic: relaia lui Osiris cu
NephtGs: O)at/ Isis a ve,it )i, )esert 9, ti6pul pr=,>ului4 vara4 2ii,) secata )e ,isip4 cu
ochii ei u6plui )e lacri6i4 Cu i,i6a ei pli,a )e rui,e.
at/l ei4 6arele hoth4 a ieit 9, 9,t=6pi,area ei.
$l a 9,tre7at'o: Ce ti s'a 9,t=6plat .iica 6ea Isis4
@CaB tu eti secata )e ,isip4 @caB ochii tai su,t u6plui )e lacri6i4
@CaB i,i6a ta este pli,a )e rui,e4 @caB es/tura hai,ei tale este 967i7ata cu lacri6ile
ochilor taiP
$a 9i spu,e: Nu @esteB vi,a 6ea4 tat/l 6eu4 hoth5a7ui,ulV
Su,t copleit/ @)i, cau>aB co6pa,iei 6ele .e6i,i,e.
A6 )escoperit u, secret.
&,tr'a)ev/r4 @cert este caB NephGts se culca cu Osiris4 $l .ii,) .ratele 6eu4 copilul 6a6ei
6ele4 Cu6 su,t i euV
$l 9i spu,e: $ste u, a)ulter 96potriva ta4 2iica 6ea IsisV
Re6arca6 .aptul ca 9, te:tele e*ipte,e a,tice4 6ai ales 9, cele )e )ra*oste4 ,oiu,ea )e
sora era i)e,tica cu cea )e sotie @e*. Se,etB4 iar cea )e .rate are o se6,i.icaie i)e,tica cu cea )e
so @e*. Se,B. &, orice ca>4 a)ulterul a .ost aspru pe)epsit )e societatea e*iptea,a.
&, 6ulte te:te reli*ioase 9,t=l,i6 ,oiu,ea )e 6a6e sau cele )oua 6a6e pe,tru o
si,*ura persoa,a4 care su,t apelative pe,tru str/6oii u,ui re*e sau u,ui >eu. U,eori pri, cele
)oua 6a6e se 9,ele*e clar ca ele erau Isis i NephtGs. &, PGr. [. ((<0 i)eea este 6ai )etaliata:
Isis l'a co,ceput4 NephGts l'a creat. &, P. 5erli, -CCK se spu,e lui
Osiris @<4 <B: 2iul tau 3orus pe care cele )oua surori l'au ,/scut4 este 9, .ata ta . &, P.
5re6,erRhi,) +4 L Osiris este ,u6it taurul celor )oua surori4 iar 9, acelai te:t @+4 AI -4 ++B4 el
este solicitat sa 9,trei,/ relaii cu a67ele >eie4 e:act cu6 proce)ase 9,ai,te. &, co,clu>ie se
i6pu, ur6/toarele preci>/ri: 9, ca>ul lui 3orus cele )oua 6a6e su,t
Isis i NephtGs. Isis este 6a6a reala a lui 3orus4 .iul lui Osiris4 iar sora ei
NephtGs o asista 9, calitate )e )/)ac/.
Dova)a a)ulterului )escris 6ai sus era o cu,u,a )e sul.i,a uitata )e c/tre Osiris. Sul.i,a
este o pla,ta er7acee4 )i, *e,ul Melilotus4 .a6ilia le*u6i,oaselor4 av=,) l/stari 9,ali p=,/ la +4 <
64 .ru,>e tri.oliate i .lori *al7e,e sau al7e. 2ii,) o pla,ta aro6atica4 ea era si6ilara cu cele care
au .ost plasate su7 capul )e.u,cilor cu scopul )e a le o.eri posi7ilitatea )e a i,spira par.u6ul
vieii. Pla,ta 9, si,e4 Melilotus o..ici,alis !.4 a .ost i)e,ti.icata )e specialiti cu o le*u6i,oasa
aro6atica
@)e*a;a u, 6iros )e .=, 9, ti6p ce se )eshi)ratea>/B4 ,u6ita 9, te:tele e*ipte,e a.4 a.a4
a.at sau a.aG. O specie apropiata este Melilotus i,)ica
!.4 care era .olosita 9, $*iptul a,tic pe,tru 96pletirea *hirla,)elor.
Dup/ i,vesti*aiile lui S. Au.rere4 9, te:tele $pocii *recoro6a,e4 pla,ta a. era o specie
ve*etala co,su6a7ila 9, ciu)a *ustului ei a6ar4 care se poate i)e,ti.ica cu !actosa virosa !.
Aceasta )i, ur6a are propriet/i se)ative4 6otiv pe,tru care este utili>ata 9, prepararea
6e)ica6e,telor.
Desi ar .i te,ta,ta e:plicarea a)ulterului pri, i,ter6e)iul u,ei pla,te cu particularit/i
hip,otice4 r/6=,e6 pe l=,*/ pri6a varia,ta i a,u6e i)e,ti.icarea pla,tei a. 'si a )erivatelor sale
.o,etice R cu
Melilotus o..ici,alis !. S *r.
Isis a.l=,) )e a)ulterul lui Osiris cu NephtGs i 6ai ales )up/ ce aceasta )i, ur6a va
a7a,)o,a ,ou',/scutul )i, cau>a .ricii .ata )e Seth4 va por,i 9, c/utarea copilului. Ast.el4
Plutarch se a7ate )e la versiu,ea o.iciala a 6itului4 iar Dio)or @I. KE. -B pre>i,t/ c=t )e c=t
varia,ta o.iciala: U,ii povestesc ca Isis4 por,i,) 9, c/utarea lui Osiris4 era c/l/u>it/ )e c=i,i4
care ,u lasa sa se apropie )e ea .iarele s/l7atice i trec/torii.
&, a67ele ca>uri4 A,u7is4 >eul 967/ls/6/rii4 a .ost re)at su7 aspectul u,ui c=i,e. &,
*e,eral4 Dio)or a pre>e,tat 6ai .i)el riturile isiace *reco'e*ipte,e4 cu o si,*ura e:cepie:
procesiu,ea a .ost co,)usa )e u, purt/tor al 6/tii lui A,u7is i ,u )e u, c=i,e @Dio)or I4 KE. +B.
$:presia l/tr/tor A,u7is .olosita )e autorii lati,i se re.erea la aceasta 6asca su7 .or6a
)e c=i,e4 al c/rui purt/tor4 )up/ Apuleius4 Met. ((4 ((4 i,ea 9, 6=,a st=,*a u, ca)uceus i 9, cea
)reapta pal6a viscus.
&, $*iptul a,tic e:istau4 aa cu6 )ove)esc i,scripiile i repre>e,ta'rile 6or6i,telor4
c=teva rase )e c=i,i. De;a 9, $poca proto)i,astica cu,oate6 hie,a @!Gcaeo, pictusB4 acalul
@Ca,is lupaster4 co,si)erat a)eva'ratul prototip pe,tru A,u7isB4 vulpea e*iptea,a @Ca,is vulpes
ae*GptiacusB i vulpea )esertului @Ca,is >er)a
!upul a .ost i este i,e:iste,t 9, .au,a $*iptului. %recii au v/>ut 9, ca,i)ele @c=i,e4 acal4
vulpeB )i, Assiut4 lupulI tre7uie ,otat .aptul ca ter6e,ul e*iptea, He,es acal a .ost tra,s6is 9,
copta su7 .or6a ouH,s care are i se6,i.icaia )e lup.
A,u7is4 ca i WepHaHat )i, Assiut i Ohe,ta6e,tiu )i, A7G)os4 apari,ea >eilor care
erau repre>e,tai su7 .or6a u,or ca,i)e. Divi,itatea a .ost co,si)erata i,ve,tatorul 967/ls/6/rii4
iar ,oiu,ea )e Het 967alsa'6ator ,u era altci,eva )ec=t A,u7is. &, $poca =r>ie acesta
co,)ucea ritualurile )e 967/ls/6are4 .ii,) cel care se a.la )easupra 6isterelor @e*iptea',a herG
seseta SB. Rolul sau .u,erar a .ost relie.at i )e u, alt epitet cel care se a.la )easupra sa,ctuarului
sau.
WepHaHat se6,i.ica )eschi>/tor )e )ru64 .ii,) re)at ca u, c=i,e sau acal ,e*ru st=,)
9, picioare. Pe,tru *reci4 Assiut4 pri,cipalul loc )e cult al >eului4 era4 iar a,i6alul care'l 9,./ia a
.ost i)e,ti.icat *reit cu lupul. &, procesiu,ile reli*ioase ale )i.eritelor >eit/i el era cel care se
a.la 9, .ru,tea procesiu,ilor.
Di,tre A,u7is i WepHaHat4 *recii i ro6a,ii au rei,ut ,u6ele pri6ului4 )e alt.el )up/
opi,ia ,oastr/ WepHaHat ,u era )ec=t o iposta>a a lui A,u7issacalul. Autorii clasici au
i)e,ti.icat 9, $*ipt cel puti, patru localit/i cu ,u6ele CG,opolis4 cea 6ai vestita .ii,) situata 9,
,o6a a
?"II'a a $*iptului )e Sus. %recii au .olosit pe,tru a re)a ,oiu,ile )e c=i,i s/l7atici4
acali i lupi ter6e,ul *e,eric.
&, literatura e*iptea,a A,u7is era )e,u6it .iul lui Osiris4 .iul lui
NephtGs4 )ar i .iul a67ilor. Su*estiv 9, acest se,s este u, pasa; )i, P.
Du6ilhac "I. -: C=t privete pe 3oruscopilul @3arpoJratesB4 care se a.la 9, acel loc4 @elB
este A,u7is4 .iul lui Osiris4 c=,) era u, copil lu6i,at 9, 7raele 6a6ei sale Isis. &,ai,te )e
$poca Ptole6aica le*/tura )i,tre NephtGs i A,u7is era atestata spora)ic )e te:tele e*ipte,e4 iar
9, acelai i,terval )e ti6p se cu,osc ,u6eroase )e)icaii la a)resa lui
Sarapis4 Isis i A,u7is.
A,u7is a 6ai .ost socotit i .iul lui Re4 ca atare )eseori poarta epitetul cel care a)uce
lu6i,a4 care este 9, stricta co,cor)a,ta cu acalul care tra*e 7arca soarelui pe 7olta cereasca. Ca
atare4 era i u, >eu al lu6i,ii4 o tr/s/tur/ i6porta,ta a >eului care ,u co,travi,e cu .u,cia lui
pri6ara )e suprave*hetor al 6orilor 9, !u6ea )e Apoi.
&, 6itolo*ia e*iptea,a t=r>ie A,u7is avea le*/turi cu >eul PtahI 9,tr'u, te:t 6a*ic4
A,u7is apare ca .iul lui Ptah.
Culoarea )o6i,a,ta a lui este ,e*rul4 )ar A,u7is este )ivi,itatea capa7ila s/'i schi67e
culoarea )up/ propria )ori,/. Di, aceste 6otive el apa're 9, P. 5rooJlG, 0E. +(K. 0K b K<4 +. (L
ca av=,) o co6portare si6ilara ca'6eleo,ului.
2aptul ca A,u7is a .ost asociat cu culoarea rosie4 a)ic/ se vor7ete )e c=i,ii roii4 se
)atorea>/ pro7a7il i,.lue,tei astro,o6iei *receti. Ca atare4 9, $poca *recoro6a,a A,u7is a .ost
asi6ilat cu
SothisSirius4 ce apare 9, a,tichitate ca o stea rosie. !ucia, @"er. 3ist.
I. (LB ,otea>/ ca locuitorii )e pe Sirius su,t oa6e,i cu capete )e c=i,e.
<. Descoperirea lui Osiris la 5G7los @De Isi)e4 (< '(L4 -<E AD
1eia Isis a reuit sa a.le ca sicriul purt=,) corpul lui Osiris a .ost aru,cat )e valurile 6arii
pe 6alurile 5G7los'ului i )epus 9, 6i;locul u,ui ta6ari:. Acesta 9,tr'u, i,terval )e ti6p se va
tra,s.or6a 9,tru, ar7ust i6presio,a,t4 care va a)/posti sicriul 9, tru,chiul sau. Re*ele
5G7los'ului va t/ia tru,chiul ar7ustului4 )i, care va co,.ecio,/ o coloa,a pe,tru
susi,erea acoperiului propriului palat.
Isis4 s.=iat/ )e )urere4 a.l=,)u'se la 5G7los4 se aea>/ pe 6ar*i,ea u,ei .=,t=,i. Acolo
i,tra 9, )iscuie cu servitoarele re*i,ei4 96pleti,)u'le parul4 iar par.u6ul ei s'a i6pre*,at i 9,
pielea acestora.
Cu6 re*i,a a luat act )e cele 9,t=6plate4 tri6ite )up/ persoa,a ,ecu,oscuta R a)ic/ Isis R
i >ei/ )evi,e )oica .iului cel t=,/r al suvera,ei. Re*ele 5G7los'ului a .ost ,u6it )e c/tre
Plutarch MalJathros4 iar re*i,a Ashtarte4 Saosis4 ori Ne6a,u,.
&, calitatea ei )e )oica4 Isis4 9, loc )e s=,4 9i o.er/ copilului sa su*/ )i, )e*etul ei i
,oaptea 9,cearc/ s/'l treac/ pri, 7ote>ul .ocului.
Isis se tra,s.or6a 9, r=,)u,ica4 >7ur=,) 9, ;urul coloa,ei )i, palatul re*al. Re*i,a 5G'
7los'ului va )escoperi a)ev/rata i)e,titate a )oicii4 )ar 9, acelai ti6p 9i va priva propriul copil
)e ,e6urire.
Isis4 )up/ ce 9i )e>v/luie i)e,titatea4 va solicita coloa,a i va )e7arasa sicriul )e le6,ul
care'l 9,co,;uraI ea va 9,veli 7uc/ile 9,tr'o p=,>a4 le va stropi cu par.u6 i le va 9,cre)i,a
perechii re*ale.
Dup/ relat/rile lui Plutarch4 )i, acel 6o6e,t locuitorii
5G7los'ului vor ve,era le6,ul care se a.la 9, te6plul >eiei Isis. 1eia4 aru,c=,)u'se pe
sicriu4 va 9,cepe ;elirea celui )isp/rut4 a)ic/ a lui Osiris.
&,ai,te )e toate4 socoti6 ca tre7uie soluio,ata se6,i.icaia cuv=,tului .olosit )e c/tre
Plutarch. $*iptolo*ul O. Sethe a socotit )e cuvii,/ ca acesta re)a u, co,i.er4 le6, pe care
e*ipte,ii 9l i6portau )i, re*iu,ea 9, )iscuie pe,tru co,.ecio,area sarco.a*elor. Mai rece,t4 3.
5ei,lich esti6a ca )escoperirea lui Osiris ascu,s 9,tr'o era ei,e 6Gthische
U6schrei7u,* )es 2i,)e,s )er .Xr )e, Sar* )es Osiris 7esti66te, 3ol>4 ceea ce4 )up/ spusele
acestui autor4 e:plica )e ce
Plutarch situea>/ sce,a la 5G7los.
Daca aceste co,si)eraii su,t perti,e,te4 ,u r/6=,e alta soluie )ec=t ca autorul *rec sa .i
utili>at u, ter6e, 7ota,ic c/ruia i se co,.er/ cel 6ai a)esea se,sul )e 6/r/ci,e4 ceea ce este
*reu )e a)6is 9, pre>e,tul ca>4 )eoarece 6/r/ci,ii ,'au .ost )escoperii )eloc pe solurile litorale4
spre )eo'se7ire )e )iverse specii )e ta6ari: apari,=,) .lorei siroli7a,e>e.
Dup/ $. Chassi,at4 vechii *reci au co,si)erat a .i ta6ari: i acesta va .i 6ult 6ai t=r>iu4
pe,tru ara7i4 u, 6/r/ci,e4 $rica ar7orea !.4 care au creat ast.el4 )e 7u,a voie o co,.u>ie av=,) 9,
ve)ere )i6esiu,ile.
&, li67a copta s'au p/strat4 pri,tre altele4 ur6/toarele )e,u6iri pe,tru ta6ari:: eriJio, @`
*r.B4 6uriJio, @` *r.B i oci @` e*. IsG ` isrtB. 2olosirea 9, a,u6ite te:te 6e)icale *receti a
e:presiei .ructe )e 6/r/ci,e arata aparte,eta acestor .ructe *e,ului a6ari: sp. Ast.el4 c=,)
Paul )i, $*i,a releva echivale,ta 9,tre *ala )e ste;ar i .ructul )e 6/r/ci,e 9, prepararea u,ui
colir astri,*e,t4 el se *=,)ete la *alele )e ta6ari:4 7o*ate i ele 9, ta,i,.
&, co,clu>ie4 pe,tru 6otive le*ate )e .ito*eo*ra.ie4 c=t i )e le:icul 7ota,ic *rec4 ,i se
pare )e cuvii,/ sa tra)uce6 pri, ta6ari:. &, *e,eral4 ericaceele su,t ar7uti i su7ar7uti4 cu
.ru,>e c/>/toare4 ta6arica'ceele su,t ar7uti4 su7ar7uti i ar7ori. Cu6 ta6ari:'ul era o ese,/
6oa'le4 p/rile )e cur7ura ale sarco.a*elor erau co,.ecio,ate )i, acesta.
Relaiile co6erciale )i,tre $*ipt i 5G7los su,t atestate 9,c/ )e pe vre6ea )i,astiei a I"a4
c=,) pe teritoriul oraului .e,icia, au .ost )escoperite .ra*6e,te cera6ice purt=,) cartuele
.arao,ilor )i, ti6pul
Re*atului "echi. Se presupu,e ca aceste o7iecte au .ost o.erite 9, schi67ul preiosului
le6, )e ce)ru .olosit la .a7ricarea sarco.a*elor. !a vre6ea respectiva ,u pose)a6 ,ici o )ova)a
cu privire la a)orarea lui
Osiris la 5G7los i ,ici o eve,tuala i)e,ticare a acestuia cu a66u>A)o,is.
P=,/ la Plutarch4 episo)ul *i7lit al 6itului era ,ecu,oscut4 iar paralele citate )e c/tre h.
3op.,er su,t 6ai t=r>ii. Di,tre acestea )e6,a )e rei,ut este a.ir6aia lui !ucia,4 De Dea SGria4
E4 0<0' < co,.or6 c/reia u, cap )e papirus al lui Osiris este tri6is a,,ual pe 6are )i, $*ipt
spre 5G7'los. Aceasta preci>are4 coro7orata cu cea a lui
Plutarch4 ,e poate 9,)rept/i sa presupu,e6 e:iste,ta u,ui cult ele,istic sau ro6a, al lui
Osiris la 5G7los. &, co,.or6itate cu 6/rturiile i,vesti*aiilor arheolo*ice4 a)orarea la 5G7los a
lui OsirisA)o,is ,u a avut loc 9,ai,te )e $poca I6periului e*iptea,.
Relatarea episo)ului *i7lit al lui Plutarch poarta a6pre,ta u,or puter,ice i,.lue,te
*receti4 re.eri,)u',e la ase6/,/rile e:iste,te cu
I6,ul ho6eric al >eiei De6eter. Pre>e,tarea pe scurt a acestuia ,e va e)i.ica 9, privi,a
aspectelor co6u,e i 9, acelai ti6p asupra sursei )e 7a>a a lui Plutarch. 1eia De6eter4 por,ita
9, c/utarea .iicei ei
Persepho,e4 r/pit/ )e 3a)es4 str/7ate p/6=,tul 9, A >ile cu torte apri,se.
&, a >ecea ,oapte4 3elios o i,.or6ea>/ ca Persepho,e a .ost o.erita )e
1eus lui 3a)es. Atu,ci4 De6eter4 lu=,) 9,./iarea u,ei .e6ei 9, v=rsta4 se a,*a;ea>/ ca
)oica la palatul re*elui Oeleos )i, $leusis. $a 9l va al/pta pe t=,/rul pri,t De6opho, i va
9,cerca s/'l i6ortali>e>e pri, 7ote>ul .ocului. &,sa4 Meta,eira4 6a6a copilului4 )escoper/
i)e,titatea lui
De6eter4 care 9i va relua aspectul )ivi, i va cere sa i se ri)ice u, te6plu 9, $leusis.
1eia se va sta7ili 9, te6plu i se va 967r/ca 9, ves6i,te )e )oliu4 re.u>=,) sa se 9,toarc/ 9,
Oli6p4 p=,/ ,usi va re*/si .iica. Ca se6, al r/>7u,/rii4 ea va tri6ite seceta pe p/6=,t4 9, ur6a
c/reia 1eus va )eci)e ca 3er6es sa o a)uc/ pe .iica >eiei De6eter )e la
3a)es.
"aria,ta lui Plutarch co,i,e i ele6e,te e*ipte,e4 )i,tre care cel 6ai i6porta,t ,i se pare
tra,s.or6area >eiei Isis 9, r=,)u,ica. 3iru,)o rustica a .ost asociata )eseori cu >eia Isis. Apoi4
9, loc s/'l al/pte>e la s=,4 Isis pu,e )e*etul 9, *ura copilului4 *est care a .ost i,terpretat ca u, rit
)e a)opiu,e e*iptea, a,tic. De ase6e,ea4 a .ost relevat co6porta6e,tul )i.erit al >eiei Isis la
.=,t=,aI )aca >eia De6eter atra*e co6pasiu,ea pri,eselor re*ale4 Isis coa.ea>/ i par.u6ea>/
servitoarele re*i,ei )i, 5G7los.
Pre>e,ta >eiei Isis la 5G7los se )atorea>/ 9,ai,te )e toate >eiei
3athor4 cea care )i, $poca I6periului a .ost )e,u6ita st/p=,a
5G7los'ului. Datorita le*/turilor )i,tre e*ipte,i i pri,ii oraselorstate .e,icie,e4 9,
special ai 5G7los'ului4 cultul )ivi,it/ilor .e,icie,e se i6ple6e,tea>/ 9, $*ipt. Ast.el4 Ashtarte a
.ost asi6ilata cu 3athor4 iar aceasta 9, varia,ta 3athorAshtarte cu >eia Isis. re7uie re6arcat
.aptul ca 9,ai,te )e secolul "II 9. 3r. Nu se poate vor7i )e u, cult al >eiei Isis pe teritoriul
.e,icia,. !e*/turile )i,tre e*ipte,i i localit/ile coastei .e,icie,e e:plica pre>e,ta 9, relatarea lui
Plutarch a u,or ,u6e cu6 ar .i
MalJathros R pro7a7il o varia,ta *reci>ata a ,u6elui >eului .e,icia,
MelJarth R sau Ne6a,us4 acesta )i, ur6a )e ori*i,e se6itica4 .ii,) 9, str=,sa le*/tur/ cu
A)o,is.
&, ceea ce privete eti6olo*ia ,u6elui Saosis4 poate h. 3op.,er a avut )reptate v/>=,)
9, el epitetul soteira @salvatoareaB4 atri7uit )eseori >eiei Isis.
Si,te>a pre>e,tata )e c/tre Plutarch4 poate preluata )e la
Ma,etho,4 re.lecta o tra)iie .arao,ica re.eritoare la c/utarea le6,ului ,ecesar
co,.ecio,/rii sarco.a*ului >eului Osiris.
L. &,toarcerea )e la 5G7los i ,aterea lui 3orus @De Isi)e4 (L'(E4
-<E D$B.
Dup/ )e*a;area sicriului i o7i,erea lui4 >eia Isis se va apleca asupra acestuia stri*=,) )e
)urere i )isperare4 stri*ate 9, ur6a c/rora 7/iatul cel t=,/r al suvera,ilor )i, 5G7los va 6uri.
!u=,)u'l cu ea pe celalalt 7/iat al re*elui4 se va 9,)repta spre
$*ipt4 9, )ru6 sec=,) al7ia r=ului Phai)ros. A;u,sa 9,tr'u, loc pustiu4 Isis va )es'chi)e
capacul sicriului i 9i va lipi str=,s .ata )e cea a lui
Osiris4 apoi 9l va ;eli. Copilul cel 9, v=rsta a v/>ut 9, tai,a actul >eiei i )i, cau>a u,ei
priviri 9,.rico/toare a acesteia4 va 6uri.
Plutarch reia o a.ir6aie 6ai veche @)i, [. KB4 susi,=,) ca )up/ alti 6artori Ma,eros4
7/iatul 9, )iscuie4 s'a 9,ecat 9, 6are. Dup/ o alta versiu,e povestita )e c/tre Plutarch4 t=,/rul s'
ar .i ,u6it Pelusius4 )e u,)e provi,e ,u6ele oraului @Pelusiu6B .o,)at )e c/tre >eia Isis.
Ma,eros ar .i cel care a i,ve,tat 6u>ica i poe>ia4 iar )up/ u,ii
Ma,e'ros ,u a .ost u, ,u6e )e persoa,a4 ci o e:presie .olosita la petreceri.
Stri*atele >eiei Isis la care se re.era Plutarch su,t 6e,io,ate 9, te:tele e*ipte,e i
9,soesc 6o6e,tul 9, care .iul ei 3orus a .ost atacat )e .ii,e 6ale.ice.
Pe )e alta parte4 sursele .arao,ice ,u 6e,io,ea>/ u, r=u ,u6it
Phai)ros4 )ar este .oarte pro7a7il ca Plutarch se re.erea la Nahr2e)ar4 care cur*e la su) )e
5G7los.
Pasa;ul )i, De Isi)e4 [ (L4 -<E D cu privire la secarea al7iei r=ului ,e a6i,tete )e
versurile )i, I6,ul ho6eric al >eiei De6eterI >eia4 )ori,) s'o recapete pe .iica ei Persepho,e4
se 967raca 9, hai,e )e )oliu i tri6ite seceta pe p/6=,t: U, a, ,ecru/tor tri6ise: p/6=,tul ,u
6ai o)r/slea s/6=,a..
Dup/ h. 3op.,er 9, acest episo) su,te6 6artorii re9,toarcerii >eiei Isis 9, $*ipt. &,
realitate ,u6ai 9, [. (K pute6 )e)uce ca >eia se a.la )e;a 9, $*ipt. Plutarch4 9, [. <C4 -E( D4
vor7ete )e o s/r7/toare cu oca>ia Plec/rii lui Isis )i, 2e,icia @B4 care ar .i avut loc 9, >iua a E'
a a lu,ii G7i. R. MerJel7ach le*a aceasta re.eri,/ a lui Plutarch )e s/r7/toarea OiJellia
6e,io,at/ )e c/tre Decretul )i, Ca,opus4 a.ir6=,) ca este i)e,tica cu Navi*iu6 Isi)is
s/r7/torita la < 6artie. Pe 7u,a )reptate4 2. Du,a,) a respi,s o ase6e,ea teorie4 preci>=,) ca
s/r7/toarea
OiJellia pre>i,t/ o cere6o,ie )e )oliu4 .ii,) )escrise la6e,taiile >eiei
Isis care i'a pier)ut soul4 iar cealalt/ o evoca )e;a pe >eia u,iversala4 patroa,a 6arilor4
care i,au*ura ,avi*aia la 9,ceputul pri6/verii.
Di, relatarea lui Plutarch lipsesc )oua episoa)e ese,iale ale 6itului: procrearea lui 3orus
)e c/tre Isis i Osiris i ,aterea 6ote,itorului. Poate pri6ul a .ost re)at si67olic pri,
i,ter6e)iul propo>iiei: Isis i'a lipit str=,s .ata )e cea a lui Osiris.
Nici u, te:t e*iptea, ,u a6i,tete )e *estul >eiei Isis )e a )eschi)e sicriul4 act care a
repre>e,tat u, sacrile*iu pe,tru e*ipte,ii a,tici )eoarece cel )ece)at ,u putea sa se 7ucure )e o
viaa ,oua 9,
!u6ea )e Apoi4 )ec=t )aca 7e,e.icia )e u, sicriu4 )e u, 6or6=,t si*ur i )e accesorii
.u,erare.
A6 v/>ut 6ai sus ca actul procre/rii lui 3orus a .ost 6e,io,at )e 6ai 6ulte te:te4 )ar
tre7uie sa scoate6 9, evi)e,ta .aptul ca episo)ul a .ost i6ortali>at i )e ico,o*ra.ia .arao,ica. &,
e6plul lui Sethi I4 capela lui SoJarisOsiris4 peretele )e su)4 e:ista u, 7asorelie. 9, care Isis
apare su7 .or6a u,ui soi64 care este .ecu,)at )e Osiris4 cu toate ca acesta era )e;a 6u6i.icat i
9,ti,s pe patul sau .u,erar.
Pro7a7il4 Plutarch a )orit sa se re.ere la acest eve,i6e,t4 cu,oscut .ie'carui e*iptea,4 )ar
)i, ,ou 6o)alitatea aleasa )e el este si67olica: .iul cel 6are al re*elui )i, 5G7los s'a apropiat )e
Isis 9, 6o6e,tul respectiv4 6otiv pe,tru care ,u putea sa ai7/ )ec=t soarta 6orii.
Ceea ce este i,teresa,t este .aptul ca Plutarch o pre>i,t/ ,u6ai pe >eia Isis 9, calitate )e
7ocitoare. I,clusiv te:tele t=r>ii )i, istoria
$*iptului a,tic le 6e,io,ea>/ pe Isis i NephtGs 9, aceasta calitate.
Dup/ 3ero)ot @II4 EAB4 Ma,eros a .ost si,*urul .iu al pri6ului re*e )i, $*ipt care a
)ece)at )estul )e t=,/r i a .ost ;elit )e 9,trea*a tara.
3ero)ot l'a i)e,ti.icat pe Ma,eros cu !i,us4 .iul Ura,iei i al lui
A6phi6arus4 .ii,) u, c=,t/re vestit care l'ar .i provocat la 9,trecere pe 9,sui Apollo. Se
spu,e ca ar .i .ost ucis )e acesta )i, i,vi)ie. Pro7a7il4 relatarea lui 3ero)ot a .ost 6o)elul )i,
care s'a i,spirat Plutarch4 care se re.era la u, c=,tec )e ;elire a lui OsirisA)o,is4 si67olul
ve*etaiei.
Re.eritor la Pelusiu64 cu6 ,e releva i ,u6ele e*iptea, Casa lui A6o,4 acesta ,u o
avea pe >eia Isis )rept .o,)atoare4 9,sa 9, P. O:G.
(-KC4 E04 Isis este )e,u6ita la Pelusiu6.
E. De>6e67rarea i 9,6or6=,tarea lui Osiris @De Isi)e4 (K4 -<E
2' -<K A R 5B
1eia Isis s'a )eplasat la 5uto4 u,)e crescuse .iul ei 3orus4 i a ascu,s sicriul. Gpho,4
a.lat la v=,/toare4 )escoper/4 i)e,ti.ica i )e>6e67rea>/ corpul lui Osirs 9, (0 parti4
96pr/tii,)u'le.
Isis a.la )e cele 9,t=6plate i pri, i,ter6e)iul u,ei 7arci )e papirus por,ete 9, c/utarea
6e67relor lui Osiris. Plutarch a scos 9, evi)e,ta .aptul ca )e .rica sau ve,eraie .ata )e Isis4
croco)ilii ,u 9i ataca pe cei care ,avi'*hea>a 9, 6lati,i pe o lu,tre )e papirus.
1eia4 )up/ ce va )escoperi parti ale corpului soului ei4 9, locul res'pectiv va ri)ica u,
6or6=,t al lui Osiris. Se relatea>/ i o alta opi,ie ras'p=,)ita pri,tre local,ici. Isis va 6o)ela
i6a*i,i ale p/rilor copului )i, )oua 6otive: pe,tru a .i o.erite )i.eritelor orae i ca atare Osiris
sa .ie ve,erat 9, c=t 6ai 6ulte orae4 )ar i cu scopul )e a'l i,)uce 9, eroare pe Seth4 care tre7uia
sa .ie )erutat 9, privi,a 6or6=,tului real al lui
Osiris.
Isis a reuit sa recupere>e toate p/rile corpului lui Osiris4 6ai puti, phallus'ul4 care .ii,)
aru,cat 9, .luviu a .ost )evorat )e trei specii )e pesti4 6otiv pe,tru care acetia au .ost )etestai
)e e*ipte,i. Isis a re>olvat pro'7le6a4 co,.ecio,=,) u, phallus4 pe care l'a i s.i,it.
$*ipte,ii cele7rea>/ si6ulacrul pri, a,u6ite s/r7/tori.
"echea )ivi,itate a ae>/rii 5uto a .ost >eul creator D;e7atG4 av=,) 9,./iarea u,ui
7=tla,I ulterior4 su7 i,.lu,eta ciclului osiriac4 acesta a .ost asi6ilat )e c/tre 3orus4 .iul >eiei Isis.
Pri6ul cuplu )ivi, )i, 5uto a .ost >eia U);at @Cea "er)eB i .iul ei Ne.ertu6. Mai 9,t=i4 U);at
a .ost asi6ilata cu 3athor4 iar ulterior cu Isis.
&, co,te:tul pasa;ului )i, De Isi)e se6,i.icativ ,i se pare u, .ra*6e,t )i, P. 5ritish
Museu6 (CC<A Y0LZ (04 K' A: @(04 KB
Co,;uraia arsurii. 3orus copilul se a.la 9, @(04 AB cui7. 2ocul a cupri,s corpul sau @lit: a
c/>ut 9, corpul sauB. Ma6a lui ,u era acolo4 cea care putea s/'l co,;ure4 9, ti6p ce tat/l sau a
a;u,s sa .ie )e;a al/turi ` )e a
3api i I6seti .
rec=,) peste a6/,u,tul ca pre>e,tul )esc=,tec a)uce a,u6ite copletari la seria celor
utili>ate 96potriva arsurilor4 vo6 scoate 9, evi)e,ta ele6e,tele 6itice ale te:tului4 9,ai,te )e
toate creterea lui
3orus 9, Ohe66is.
&,c/ 9, e:tele Pira6i)elor @[. (EC- cB se a.ir6a )espre 3orus: Ma6a ta Isis te'a ,/scut
9, Ohe66is4 )up/ care copilul a .ost 9,cre)i,at >eiei U);at )i, 5uto @3ero)ot4 Istorii4 II. (<LI
Plutarch4 De
Isi)e et Osi'ri)e4 [. -KB. er6e,ul >es @>dB are se6,i.icaia )e cui74 iar 9, co,te:tul
6itic a6i,tit 6ai sus se re.era la cui7ul )i, Ohe66is4 a)ic/ la locul )e ,atere al >eului 3orus.
Ohe66is este o localitate 6itica )i, ,or)vestul Deltei4 aproape )e oraul 5uto4 acolo
u,)e Isis l'a prote;at pe 3orus4 pri, i,ter6e)iul .orei sale 6a*ice4 )e toate relele. Dup/ 3ero)ot4
II. (<L era o i,sula plutitoare4 aspect ,ecu,oscut te:telor e*ipte,e a,tice.
Ne,u6/rate te:te 6a*ice vor7esc )e acest episo)4 9,sa 9, co,te:tul )e .ata vo6 o.eri u,
si,*ur e:e6plu. &,tr'u, pasa; )i, P.
5oulaQ "I4 rt. <'L4 e:ista u, )esc=,tec pe,tru 9,)ep/rtarea tuturor 7olilor provocate )e
i,a6ici4 at=t u,ui o6 oarecare c=t i lui 3orus4 cel care se a.la 9, i,teriorul Ohe66is'lui4 oi6ul
` )i, a cui7ul sau.
Motivul era at=t )e r/sp=,)it 9, 6e,talitatea e*iptea,a a,tica4 9,c=t a,u6ite persoa,e
i6porta,te ale societ/ii4 cu6 ar .i
A,Jh,es,e.eri7re4 .iica lui Psa66etiJ II4 au i,clus pri,tre te:tele protectoare 9,scrise pe
propriul sarco.a* i ur6/toarea propo>iie: $a
@S pri,esa )ece)ataB este 3orus )i, Ohe66is4 ea s'a ascu,s )e oa6e,i4 >ei4 spirite i
6ori.
Co,ti,u=,) a,ali>a te:tului )e la 5ritish Museu6 pute6 co,stata .aptul ca tat/l lui 3orus
era >eul Osiris4 cel o6or=t i tra,at )e c/tre
Seth. Daca Osiris era )e;a al/turi ` )e a 3api i I6seti 9,sea6,/ ca a trecut 9, lu6ea
celor )ece)ai. &, co,.or6itate cu 6itolo*ia e*iptea,a4 copiii lui 3orus erau )ivi,it/i
protectoare4 at=t ale lui Osiris4 c=t i ale 6orilor 9, *e,e'ral. &,tr'u, pasa; )i, Cartea Morilor4
capitolul (-E Aciti6: O4 copiii lui 3orus R I6seti4 3api4 Dua6ute. i Te7ehse,u. R e:ercitai'
v/ protecia asupra tat/lui vostru Osiris4 cel care se a.la 9, .ru,tea celor )i, "est @S Re*atul
MorilorB. $i au ;ucat u, rol 9,se6,at 9, procesul )e 967/ls/6are. I6seti era re)at cu cap u6a,4
prote;=,) .icatul4 9, ti6p ce 3api 7e,e.icia )e u, cap )e 7a7ui,4 ap/r=,) pl/6=,iiI
Dua6ute. avea 9,./iarea u,ui acal4 av=,) sarci,a )e a prote;a sto6acul4 iar
Te7ehse,u.4 cel cu cap )e soi64 asi*ura protecia i,testi,elor.
Sa reve,i6 9,sa la a,ali>a te:tului )i, De Isi)e. &, co,.or6itate cu acesta4 >eul Seth a
tra,at corpul lui Osiris 9, (0 7uc/i4 )up/ care le'a 96pr/tiat. e:tele e*ipte,e a,tice pre>i,t/
ci.re )i.erite 9, le*/tur/ cu acest act 7ar7ar al lui Seth. Ast.el4 )up/ te:tul Ritualului &67/ls/6/rii
E4
((4 corpul lui a .ost )istri7uit 9, cele -L )e ,o6e ale $*iptului4 re)at .oarte plastic )e
i,scripia hieratica a papirusului: . $:ista -L )e ,o6e u,)e se co,.ecio,ea>/ .or6e ale lui
OsirisI .or6ele 9, cau>a su,t e.i*ii ale >eului. &,tr'u, te:t al te6plului )e la $).u @I. (EE4 LB se
a.ir6a: Corpul tau e:ista 9, +0 )e ,o6e. Dup/ i,scripiile Misteriilor lui Osiris )i, lu,a OhoiaJ
)e la De,)era s/r7/torile a,uale ale re9,tre*irii4 967/ls/6/rii i 9,6or6=,t/rii lui Osiris au .ost
cele7rate 9, cele (L ,o6e ale celor (L 6e67re ale >eului i 9, toate ,o6ele lui
Osiris @col. (CCB4 cu toate ca ,u6/rul varia>/ 9, .u,cie )e coloa,ele care le co,serva.
Dup/ Dio)or @I. +(. +B4 corpul a .ost )e>6e67rat 9,
+L )e parti. Motivaia acestor )ate4 e:plicaiile o.erite )e Plutarch i 6ai ales localit/ile
care ar a)/posti 6or6i,te ale lui Osiris4 vor .i a6plu )iscutate 9, capitolul ur6/tor.
5arca )e papirus 9, care ,avi*a Isis pri, 6lati,i a .ost re)ata )e c/tre Plutarch pri,tr'
u, cuv=,t @B4 care )eriva )i, e*iptea,a a,tica
@7A;r4 citete 7airB i care s'a p/strat 9, copta su7 .or6ele s 7/ire i 7 7/iri @cosB. O serie
)e autori a,tici @Aesch.4 Supp.4 KE-I 3ero)ot4 II.
0(4 AL4 (EKI Dio)or4 I. AL. KI Ia67l.4 MGst.4 L. <B au .olosit acelai ter6e, *rec pe,tru a
re)a 7arca tipica e*iptea,a4 co,.ecio,at/ )i, papirus. Nu este e:clus ca 7arca,esh6et4 care va .i
)escrisa cu prile;ul a,ali>ei Misteriilor lui Osiris )e la A7G)os4 sa .i .ost .a7ricata tot )i, papirus.
Pri,tre repre>e,t/rile e*ipte,e a,tice4 )ar i 9, te:te4 */si6 )ove>i cu privire la atitu)i,ea
pas,ica a croco)ililor .ata )e )ivi,it/i4 9,ai,te )e toate .ata )e Osiris. !a Mu>eul )e e*iptolo*ie
)i, 5erli, e:ista o .i*uri,a )e *ra,it @I,v. Nr.((0KLB care repre>i,t/ u, croco)il purt=,) pe spate
o 6u6ie osiriaca. !a Philae 7e,e.icie6 )e u, relie. care 9,./iea>/ u, croco)il ce poarta pe
spate o 6u6ie4 iar )easupra acesteia apare o .i*uri,a a >eiei Isis. !a De,)era e:ista u, te:t )i,
care a.la6: A ve,it 3orus i a a)us 6e67rele lui Osiris pe apa4 9, ti6pul acestei >ile4 su7
aceasta .or6a )e croco)il .
$piso)ul phallus'ului a .ost a6i,tit i )e c/tre Dio)or @I. ++. L
N EB: . P/rile rui,oase @ale lui OsirisB4 spu, preoii4 au .ost aru,cate )e
Gpho, 9, .luviu4 .ii,)c/ ,iciu,ul )i,tre p/rtaii la ,ele*iuire ,u vroia sa le ia. Doar Isis a
socotit ca i acestea erau vre),ice )e sl/virile cuve,ite >eilorI i pre*/ti o i6a*i,e a lor4
poru,ci,) sa .ie ae>at/ 9, te6plu i prea6/rita pri, i,iieri i ;ert.e4 ca o icoa,a. $le tre7uiau sa
se 7ucure )e cele 6ai 6ari o,o'ruri. Di, aceste 6otive4 ele,ii care au 96pru6utat cele7rarea
or*iilor )i, $*ipt. Prea6/resc aceasta parte a trupului pe care o ,u6esc phallus..
Spre )eose7ire )e relatarea lui Plutarch4 u, pasa; )i, P. Du6ilhac
5 04 +C sQQ. Certi.ica .aptul ca phallus'ul lui Osiris a .ost re*/sit i )epus 9, oraul
Me,)es.
D. %. %ri..iths ,'a e:clus posi7ilitatea prelu/rii acestui ele6e,t )i, 6itolo*ia *reacaI
ast.el4 Oro,os a t/iat phallus'ul lui Ura,us i l'a aru,cat 9, 6are. U,ii co6e,tatori ai te:tului ,'
au e:clus preluarea )e c/tre Plutarch a u,or ele6e,te )i, ritul phallus'ului )i, procesiu,ile
)io,Gsiace.
$piso)ul relatat )e Plutarch a .ost i,ve,tat cu scopul )e a e:plica repulsia e*ipte,ilor .ata
)e trei specii )e pesti: !epi)otus4 Pha*rus si
O:GrhG,chos. I)e,ti.icarea pri6ei specii ri)ica cele 6ai 6ulte pro7le6e 9, r=,)ul
>oolo*ilorI pro7a7il era o specie )e crap. !a A7G)os au .ost )escoperite 6ulte statuete )e 7ro,>
repre>e,t=,) pestele 9, cau>a. Oraul
!epi)otopolis4 ce,trul )e cult al acestuia4 a .ost locali>at 9, apropiere )e
A7G)os4 6otiv pe,tru care eve,tual pute6 lua 9, co,si)erare relaia )i,tre !epi)otus i
Osiris.
O:GrhG,chosul )i, povestirea lui Plutarch este pro7a7il specia
Mor6Grus. &, epoca clasica acest peste a .ost ve,erat 9, oraul
O:GrhG,chos4 care a preluat )e,u6irea petelui. Pha*rus era pro7a7il specia 3Gperopisus4
care se */sete )i, a7u,)e,ta 9, apele Nilului.
K. "ictoria lui 3orus asupra lui Seth @De Isi)e4 (A4 -<K 5 R $B
Osiris se 9,toarce )i, 3a)es cu scopul )e a'l pre*/ti pe 3orus pe,tru lupta .i,ala cu
Gpho,I 9,sa4 era .oarte i,teresat )e scopul .i,al al lui 3orus. R/spu,sul acestuia se pare ca l'a
li,itit4 )eoarece .iul sau a a.ir6at ca )orete sa r/>7u,e su.eri,ele 9,)urate )e tat/l i 6a6a sa.
Osiris era curios sa a.le cu a;utorul c/rui a,i6al ar .i )orit sa 9,ceap/ 3orus lupta. Acesta
)i, ur6a a respi,s posi7ilitatea .olosirii leului4 ale*=,) calul4 care a .ost co,si)erat 6ult 6ai util
9, )ispersarea i ,i6icirea u,ui i,a6ic a.lat 9, )eruta. R/spu,sul o.erit )e c/tre 3orus l'a li,itit
pe Osiris4 care a socotit ca .iul sau este pre*/tit 9, 6o) corespu,>/tor pe,tru lupta .i,ala
96potriva lui Gpho,.
De partea lui 3orus va trece i >ei/ huerisI aceasta a .ost ur6/rit/ )e u, arpe4 pe care
3orus 9l va ,i6ici.
!upta )i,tre 3orus i Gpho, va )ura 6ai 6ulte >ile4 pri6ul )i,tre acetia iei,)
9,vi,*/tor. Cu toate ca Gpho, a .ost le*at4 Isis 9l eli7erea>/. %estul 9, si,e 9l va sup/ra pe 3orus4
care'i s6ul*e coroa,a 6a6ei sale. Ulterior4 3er6es 9i va 9,locui coroa,a4 care va avea acu6
.or6a capului vacii.
3orus a .ost acu>at )e c/tre Gpho, ca este u, .iu ,ele*iti6. _i )e aceasta )ata cel care va
ve,i 9, a;utorul lui 3orus va .i 3er6es4 care va o7i,e )e la >ei recu,oaterea calit/ii lui 3orus
)e ur6a le*iti6.
Gpho, va .i )i, ,ou 9,vi,s 9, cursul a )oua 7atalii4 iar Isis4 9, ur6a le*/turii sale cu >eul
Osiris )ece)at4 va )a ,atere lui 3arpoJrates4 u, copil pre6atur i sl/7it la 6e67rele sale
i,.eriorare.
U,ul )i, 6otivele pe,tru care Mitul lui Osiris a avut o popularitate 6are au .ost le*/turile
.a6iliale str=,se pe care le'a scos 9, evi)e,ta. Se pare ca acestui .apt se )atorea>/ popularitatea
6itului i 9,
$poca *recoro6a,a a istoriei e*ipte,e4 precu6 i r/sp=,)irea sa 9, 7a>i,ul 6e)itera,ea,4
)esi*ur 9,tr'o varia,ta oarecu6 *reci>ata. Aceasta realitate este 7i,e ilustrata i )e u, te:t
prove,i,) )e la te6plul lui Sethi I)i, Oa,ais: &, ceea ce privete pe oricare va i*,ora acest
)ecret4 Osiris 9l va ur6/ri @ca )e alt.elB i Isis4 sotia lui4 i 3orus4 copilul sau .
2aptul ca 3orus va ale*e calul pe,tru a'i ,i6ici i,a6icul )e6o,strea>/ ca Plutarch ,'a
avut 9, ve)ere varia,ta ori*i,ala a 6itului4 )eoarece utili>area cailor 9, lupta ,'a .ost a,terioara
)i,astiei a ?"III'a.
Aceasta iposta>a a lui 3orus4 poate4 provi,e )i, repre>e,t/rile ale:a,)ri,e pe cai ale
96p/railor. &, orice ca>4 D. 5er*6a, a reuit sa )e6o,stre>e .aptul ca raportul )i,tre 3orus i cai
se poate )ocu6e,ta pe,tru $poca *recoro6a,a4 iar Plutarch a .olosit o sursa ptole6aica t=r>ie.
A,ali>=,) 6otivul4 alti cercet/tori ,u e:clu) ,ici o eve,tuala i,.lue,ta a cultului >eului 3ero,4
)ivi,itate ori*i,ara )i, racia.
&, privi,a pasa;ului re.eritor la utilitatea leului 9, lupte4 este surpri,>/tor ca Plutarch 9i
co,.erea acestuia calitatea )e a .i utili>at 9, 7atalii. Pro'7a7il4 i,terpretarea *reit/ provi,e )i,
.aptul ca te:tele e*ipte,e )eseori echivalea>/ si67olic puterea .arao,ului cu cea a leilor.
1eia hipopota6 hueris avea u, caracter proli.ic 9, ca)rul reli*iei e*ipte,e a,tice4 ea
.ii,) protectoarea .e6eilor 9,s/rci,ate. &,
$poca ro6a,a >ei/ a .ost asociata la O:GrhG,chos cu Athe,a4 cu toate ca aceasta
echivalare este *reu e:plica7ila. &, schi674 hipopota6ul 6ascul a .ost socotit u, a,i6al sethia,
@De Isi)e4 <C4 -E( CB. Di, acest 6otiv Plutarch a socotit'o pe hueris co,cu7i,a lui Gpho,.
&, privi,a luptei )i,tre Seth i 3orus4 Plutarch se pare ca respecta tra)iia e*iptea,a 9,
se,sul ca ,ici el ,u a6i,tete )e o victorie )e.i,itiva a lui 3orus asupra lui SethI 9, orice ca>4
aceasta realitate .arao,ica co,cor)a cu co,cepia )ualista a lui Plutarch.
Schi67area coroa,ei >eiei Isis )e c/tre 3er6es4 re)ata )e c/tre
Plutarch4 respecta o realitate i,)i*e,a. Coa.ura hathorica4 a)ic/ pre>e,ta celor )oua
coar,e care 9,ca)rea>/ )iscul solar4 a .ost 96pru6utata )e c/tre Isis )e la >eia 3athor4 9,sa ea ,u
apare 9, ico,o*ra.ia .arao,ica 9,ai,te )e secolul I 9. 3r. Nu este lipsit )e i,teres ,ici .aptul ca
>eia Isis a .ost i)e,ti.icata cu Io4 )espre care se spu,e ca
1eus a tra,s.or6at'o 9,tr'o vaca @De Isi)e4 [. -E4 -L< 2B.
e:tele e*ipte,e ,u su*erea>/ ca 3orus ar .i u, ur6a ,ele*iti6 al lui Osiris4 9,sa
9,cli,a6 sa cre)e6 ca Plutarch a )orit sa scoat/ 9, evi)e,ta lupta pe,tru supre6aia )o6,iei
p/6=,te,e4 care s'a )at 9,tre
Gpho, i 3orus.
Despre relaia )i,tre Isis i Osiris a6 6ai avut oca>ia sa vor7i64 )ar ceea ce este
i,teresa,t este .aptul ca Plutarch este 6ai puti, e:plicit cu privire la ,atura i ,u6ele ur6aului.
Dup/ cu6 a6 v/>ut4 el vor7ete )e 3arpoJrates i ,u )e 3orus4 .iul lui Isis4 iar pe )e alta parte
propo>iia: . Cel pre6atur i sl/7it la 6e67rele i,.erioare @De Isi)e4 (A4 -<K $B este o alu>ie la
PataiJos i ,u la 3arpoJrates. Apare,t a6 avea )e'a .ace cu o serie )e co,.u>ii ale lui Plutarch4
9,sa *=,)itorul )i, Chaero,eea i pri, acest scurt pasa; s'a )ove)it a .i u, 7u, cu,osc/tor al
reli*iei
$*iptului *recoro6a,.
Nu6ele este .or6a *reaca cea 6ai apropiata a e:presiei e*ipte,e a,tice 3r'pA'?r)
@citete her'pa'here)B4 a)ic/ 3orus copilul.
$:presia )ese6,ea>/ >eitatea 3orus su7 .or6a u,ui copil4 9, *e,eral repre>e,tat *ol4
av=,) capul ras4 )ar or,at cu uvia ti,ereii i purt=,) )e*etul la *ura. Su7 acest aspect apare 9,
e:tele Pira6i)elor u,)e este
3orus copilul al c/rui )e*et este 9, *ura. U, a6/,u,t i6porta,t este .aptul ca varia,ta
scrisa cu articolul pa ,u apare )ec=t )up/ $poca
I6periului4 iar )up/ aceea 3arpoJrate va asi6ila o 6are parte a )ivi,it/ilor care 9l
repre>e,tau pe 3orus copilul. Pri,tre acestea se a.la si
3arsiese @3orus.iul '@>eieiB'IsisB4 a)ic/ ur6aul lui Osiris.
&, $poca $le,istica4 *recii )i, $*ipt i populaia ele,i>ata l'au a)orat la Ale:a,)ria4 la
Pelusiu6 i 6ai ales 9, oraele )i, 2aGGu6. Di, cau>a .aptului ca purta )e*etul la *ura4 a )eve,it
>eul t/cerii i a .ost asi6ilat cu So7eJ4 )eoarece se cre)ea ca croco)ilul ,u avea li67a.
otui4 ,u6ai 9, $poca Ro6a,a reuete sa )ep/easc/ hotarele
$*iptului4 r/sp=,)i,)u'se 9, 7a>i,ul 6e)itere,ea,.
3ero)ot @III4 -EB a.ir6a ca pataiJoi su,t .i*uri,ele .pe care .e,icie,ii le aea>/ la prora
propriilor trire6e. $l e:plica .or6a lor ca o i6itaie a u,ui pi*6eu4 a.ir6=,) ca statuia lui
3ephaistos @S PtahB )i,
Me6phis era .oarte ase6/,/toare. 2i*ura a .ost preluata )e c/tre .e,icie,i )e la e*ipte,i.
At=t la e*ipte,i4 c=t i la .e,icie,i4 pataiJoi au .ost co,si)e'rati .i*uri care 9,)ep/rtea>/ pericolul4
av=,) )eci u, caracter apotropaic. Repre>e,t/rile e*ipte,e ,e arata a.i,it/i cu 5es sau 6ai ales
cu 3arpo'Jrates4 )eoarece pataiJoi erau repre>e,tai )eseori st=,) pe croco)il i su*ru6=,)
erpii.
#i,=,) co,t )e cele relatate4 a.ir6aiile lui Plutarch ,u su,t )eloc lipsite )e 9,eles4 ele
apari, u,ui 7u, cu,osc/tor al reli*iei $*iptului *recoro6a,.
Desi 9, si,te>a 6itului lui Osiris Plutarch ,u'i 9,cheie periplul 7i,e )ocu6e,tat pri,
6e,io,area re,aterii lui Osiris4 totui acest ele6e,t i6porta,t al reli*iei e*ipte,e a,tice a .ost
a7or)at )e el @v. cap.
"IIB.
CAPIO!U! "I
MIS$RII!$ i S8R58ORI!$ !UI OSIRIS
"I. (. Misteriile lui Osiris 9, te:tele .arao,ice
Co,ceptul )e 6isterii 9i are ori*i,ea 9, li67a *reaca4 re.eri,)u'se at=t la 6isteriile
eleusie,e4 c=t i la alte rituri )e prove,ie,a )i.erita.
r/s/turile lor )isti,ctive erau: pre6isa i,iierii participa,ilor4 t/i,uirea actului 9, si,e i
pre>e,tarea )ra6atica a e:perie,telor atri7uite )e 6ituri >eit/ilor i6plicate. Scopul .i,al era
6=,tuirea.
De;a 3ero)ot a.ir6ase ca 6Gsteria )i, Sais su,t la ori*i,ea *recescului thes6ophoria @II.
(E(BI )esi*ur4 el se re.erea la u,ul )i, riturile S/r7/torii )i, lu,a OhoiaJ4 6ai precis la
Navi*area lui Osiris4 care )e o7icei se )es./ura 9, ti6pul ,opii4 9,tre >ilele +0' +< ale lu,ii
OhoiaJ.
&,c/ 9, ti6pul Re*atului "echi au .ost ela7orate rituri si6ilare re.e'ri,)u'se la Osiris4 9,
special 9, localitatea A7G)os. &, [[. E<0'E<< )i, e:te'le Pira6i)elor .u,eraliile re*ale au .ost
le*ate )e cultul lui
Osiris4 .ii,) )es'crise ase6/,/tor u,or sce,e )ra6atice.
&, perioa)a Re*atului Mi;lociu i 9, $poca I6periului4 stele co6e6orative )escoperite la
A7G)os ,e .ur,i>ea>/ i,.or6aii i,teresa,te cu privire la Misteriile lui Osiris4 care au .ost
cele7rate 9, 6arele sa,ctuar al >eului )i, $*iptul )e Sus.
Mo,u6e,tele .u,erare sau co6e6orative )e la A7G)os4 9, i,tervalul a6i,tit4 se pot
96p/rii 9, trei cate*orii: (B. Stele .u,erare )e)icate re*ilor4 cei care )iri;ea>/ 6isteriile4 av=,)
rolul lui WepHaHat4 .iul lui OsirisI +B. U, ,u6/r )e 6o,u6e,te apari,=,) u,or 9,ali
.u,cio,ari laici sau 6ari preoi )i, A7G)os4 i,vestii )e c/tre re*e sa 'l 9,locuiasc/ 9, )erularea
cere'6o,iilor i -B. O serie )e 6o,u6e,te co6e6orative ale u,or si6pli particulari i peleri,i
ve,ii la A7G)os.
Datele o.erite )e aceste stele su,t )estul )e lacu,are 9, privi,a litur'*hiilor4 9, schi67 au
.ost re)ate pe lar* acele ava,ta;e )e care se 7ucurau at=t cei vii4 c=t 6ai ales cei 6ori care
participau la procesiu,i.
Pri, i,ter6e)iul u,or .or6ule )e *lori.ic/ri4 ei 7e,e.iciau )e o serie )e ava,ta;e cu6 ar .i:
9, !u6ea )e Apoi vor )o7=,)i calitatea )e )e.u,ct .ericit4 )e 9,soitor privile*iat al lui Osiris
si4 6ai ales4 i)e,ti.icarea 9, totalitate cu aceasta )ivi,itate.
Derularea 6isteriilor se poate reco,stitui 9, special pri, i,ter6e)iul stelei co6e6orative a
lui IJher,o.ret. Succesiu,ea cere6o,iilor ur6ea>/ sche6a *e,erala a 6itului osiriac 9, .or6a sa
pri6itiva4 9,cep=,) cu relata'rea sce,ei re.eritoare la ieirea lui Osiris )i, i,ci,ta te6plului sau
i asasi,area sa la Ne)it. WepHaHat4 .iul lui
Osiris4 p/r/sete te6plul 9, .ru,tea u,ei procesiu,i4 cu scopul )e a'l a;uta pe tat/l sau a.lat
9, pericol.
Marea ieire @9, e*iptea,a prt aAt4 citete peret aatB ,u este altceva )ec=t 6o6e,tul 9,
care corte*iul .u,erar al lui OsirisOhe,ta6e,tiu @Osiris'cel'care'se'a.la'9,'.ru,tea'"estuluiB
apare 9, pu7lic4 9,)rept=,)u'se c/tre 6or6=,tul sau )i, PeQer. Procesiu,ea pe care o e.ectuea>/
Osiris cel )e.u,ct pri, i,ter6e)iul 7arcii sale ,esh6et4 repre>i,t/ a )oua etapa a c/l/toriei
.u,erare4 co,)usa )e c/tre >eul
hothI aceasta ,avi*are si67oli>ea>/ trecerea apelor4 a)ic/ .ro,tiera 9,tre cele )oua lu6i.
2u,eraliile lui Osiris se )es./oar/ 9, >o,a 6or6i,telor a,tice thi,ite4 la PeQer4 9, pre>e,ta u,ui
,u6/r restr=,s )e o.icia,i.
Pu,ctul cul6i,a,t al 6isteriilor 9l repre>i,t/ re,aterea lui Osiris 9, &,c/perea Aurului
)i, PeQer4 )i, p/cate re)at 6ai puti, )etaliat 9, te:te. Pro7a7il ca s'a co,.ecio,at o statuie ,oua
a lui Osiris )e aur sau placata cu aur4 aceasta .ii,) ae>at/ pe u, pat 9, ateptarea riturilor
rea,i6/rii.
Asa cu6 6itul osiriac co6porta o proce)ura ;uri)ica care co,)uce la victoria )e.i,itiva a
>eului .ata )e i,a6icii sai i )e>vi,ov/irea pu7lica a lui OsirisWe,',e.er la PeQer4 9, pre>e,ta
$,ea)ei )i, A7G)os4 este parte i,te*ra,ta a Misteriilor )i, A7G)os.
Si6ulta,4 9, ti6pul u,ei s/r7/tori aparte4 toi 6orii a.lai 9, ,ecropola su,t che6ai sa
apar/ 9, .ata ;u)ec/torilor )i, !u6ea )e Apoi. Cei care s'au co6portat 9, viaa 9, co,.or6itate cu
preceptele 6orale osirie,e au .ost )eclarai prea.ericii @9, e*iptea,a A:H4 citete aJheHB.
Misteriile se ter6i,a pri, 9,toarcerea triu6.ala a lui Osiris4 care revi,e la A7G)os pe
7arca sa ,esh6et4 9, 7ucuria *e,erala a celor vii )i, ,o6a thi,ita.
R/6=,e )e situat u, episo) pe care IJher,o.ret 9l ,u6ete Marea lup't/ @9, e*iptea,a
a3A aA4 citete aha aaB. Pe )e o parte4 6e,io,area epitetului We,',e.er poate su*era ca este
vor7a )e o ulti6a lupta )ata pe,tru victoria .i,ala a lui Osiris 9,viat i ;usti.icat. Pe )e alta parte4
alu>ia la Ne)it .ace sa ,e *=,)i6 la o lupta a,*a;ata 9, ;urul )e>7r/c/rii >eului4 cuve,ita )up/
asasi,area sa4 9, scopul eli7er/rii corpului i rea)ucerii 9, te6plu. P/rile a,*a;ate 9, lupta ,u
puteau .i )ec=t .orele sethie,e i a)epii lui WepHaHat.
&, co,clu>ie4 se i6pu, a,u6ite o7servaii )e or)i, *e,eral: aB. 5arca ,esh6et4 7arca
tra)iio,al/ a lui Osiris la A7G)os4 ap/rea ca o a)ev/rat/ )u7lura a >eului. Acest aspect este
i6porta,t 9, special c=,) Osiris )e.u,ctul4 Ohe,ta6e,tiu4 9i petrece ti6pul 9, re*atul 6orilor.
O)at/ cu 6o6e,tul 9, care >eul trece .ro,tiera )i,tre cele )oua lu6i4 7arca ,esh6et ,u 6ai este
6e,io,at/. $a reapare atu,ci c=,) >eul 9,viat i )e.i,itiv victorios revi,e triu6.al 9, te6plul sau.
Aceasta i)e,titate 7arca>eu )evi,e o realitate 9,cep=,) cu )i,astia a ?"IIIa4 c=,) Nesh6et a .ost
i,vocata pe stelele .u,erare ca o )ivi,itate aparte.
5B. WepHaHat4 perso,a; ce,tral i pri,cipalul actor al 6isteriilor4 apare cu 6ultiple
.u,cii. $l este 3orus4 .iul lui OsirisI 9, acelai ti6p este i 3are,)otes @3orus care 9i r/>7u,a
tat/lB4 calitate 9, care poarta i epitetul )e .iul 6a6ei sale. Se i)e,ti.ica cu preotul se64
)eoarece el este acela care 9,)epli,ete riturile .u,erare a.late 9, str=,sa le*/tur/ cu 967/ls/6area
corpului tat/lui sau. Divi,itatea 9, cau>a coor)o,ea>/ 9, acelai ti6p i riturile 9,vierii 9,
&,c/perea )e Aur. $ste i )eschi>/tor )e )ru6uri4 a)ic/ )e procesiu,i .u,erare.
CB. U, .e,o6e, )e6, )e re6arcat este a7se,ta totala a >eiei Isis4 ,u ,u6ai 9, 6isterii4 ci
9, *e,eral 9, sa,ctuarul )i, A7G)os. Ave6 )e'a .ace cu u, para)o:: rolul ei este )estul )e
i6porta,t 9, ca)rul 6itului4 )ar ,u apare 9, ,ici o cere6o,ie reli*ioasa. Aceasta situaie s'ar
)atora rolului pre)o6i,at ;ucat )e WepHaHat 9, ti6pul $pocii hi,ite4 c=,) 6isteriile repre>i,t/
u, cere6o,ial al .u,eraliilor re*elui )e.u,ct '
Ohe,ta6e,tiu R i al tra,s6iterii puterii re*ale succesorului sau4 t=,/rul re*e 9, viaa
WepHaHat. &,tr'u, ase6e,ea co,te:t4 >eia Isis ,u'i 6ai avea rostul. Ca atare4 a7se,ta >eiei Isis
)i, 6isteriile )i, A7G)os s'a )atorat supravieuirii u,ei tra)iii locale4 a,terioare i,tro)ucerii lui
Osiris i a 6itului sau 9, s=,ul pa,teo,ului local.
DB. PeQer este locul care )ei,e u, rol ese,ial 9, )es./urarea 6isteriilor4 )eoarece aici se
presupu,e ca e:ista 6or6=,tul lui Osiris4 u,)e a avut loc 9,vierea i ;usti.icarea sa. otui4
locali>area sa *eo*ra.ica 9, i6e,sa ,ecropola pu,e a,u6ite pro7le6e. 3. Sche.er a i)e,ti.icat
PeQer'ul cu actualul U66 elTa^=74 vechiul ci6itir re*al thi,it i a ar/tat ca4 )estul )e ti6puriu4
e*ipte,ii au situat acolo 6or6=,tul >eului. Stelele .u,erare preci>ea>/ ca 9,vierea are loc la PeQer
9, &,c/perea Aurului. Aceasta sala a e:pu,erii statuilor )ivi,e4 )e o7icei4 ./cea parte )i,tr'u,
te6plu4 ca atare este .iresc sa o plasa6 9, te6plul lui Ohe,ta6e,tiu. &,sa4 este puti, pro7a7il ca
>eul4 9,6or6=,tat la PeQer4 sa revi,/ la A7G)os 9, locui,a )e aur a te6plului sau4 pe,tru a pri6i
aici o ,oua .or6a4 apoi sa plece )i, ,ou c/tre PeQer 9, scopul re9,vierii i pri6irii ;usti.ic/rii.
Ast.el4 este lo*ic sa presupu,e6 ca aceasta &,c/pere )e aur se */sete la PeQer4 .ie aproape )e
6or6=,t4 .ie 9,tr'u, e)i.iciu reli*ios4 ocup=,) o po>iie i,ter6e)iara 9,tre 6or6=,t i te6plul lui
Ohe,ta6e,tiu. PeQer va )ese6,a 9, te:te locali>area 6or6=,tului lui Osiris 9, vechea ,ecropola
re*ala i co,strucia 9, care a avut loc re,aterea.
$B. &, *e,eral4 stelele co6e6orative care se re.era la 6isteriile lui
Osiris4 pri, i,ter6e)iul co,i,utului lor4 6e,i, o )iscreie 9, privi,a )erul/rii
cere6o,iilor i a se6,i.icaiei acestora. Secretul a7solut este tr/s/tura )e 7a>a a 6isteriilor. Se
poate a.ir6a ca ,u6ai procesiu,ile4 care se )es./urau pe apa sau pe uscat4 au putut .i ur6/rite )e
pu7licul lar*. Ceea ce este i6porta,t i prioritar este .aptul ca cei care su,t 7e,e.iciarii
)e)icaiilor se i)e,ti.ica 9, totalitate cu Osiris. Cei vi4 care au asistat la cere6o,ii au i,ut sa
preci>e>e acest lucru pe o stela co6e6orativa. %ratie acestor stele4 ei pot spera sa .ie pre>e,i la
cele7r/rile cultice )up/ 6oartea lor i ast.el sa co,ti,ue s/'i p/stre>e ava,ta;ele )o7=,)ite 9,
ti6pul vieii. Pe,tru e*ipte,ii care ,'au putut sa e.ectue>e peleri,a;ul 9, ti6pul vieii4 .a6ilia le
va )e)ica )up/ 6oarte o stela4 ,u )eparte )e locul u,)e se petrec procesiu,ile4 pe,tru ca aceti
)e.u,ci sa ai7/ posi7ilitatea sa asiste la ele 9, eter,itatea lor i ast.el sa 7e,e.icie>e )e aceleai
7i,e.aceri.
U,ii e*iptolo*i au .ost i 9,c/ su,t pesi6iti 9, privi,a )e,u6irii u>itate pe,tru a
)eter6i,a caracterul u,or ase6e,ea tipuri )e te:te4 socoti,) ca ele ,u pot .i co,si)erate 6isterii
clasice4 )eoarece acestea ,'au ap/rut 9, $*iptul a,tic 9,ai,te )e $poca $le,istica. Poate4
pri,cipala o7iecie a acestor sava,i co,sta 9, .aptul ca i,iierea u,or i,)ivi>i sau *rupuri )e
persoa,e 9, secretele cultului ,u su,t caracteristice u,ui $*ipt 9, care tre7urile )i, lu6ea >eilor
erau socotite u, apa,a; e:clusiv al preoilor. 2ara a i,tra 9, )etalii4 tre7uie su7li,iat .aptul ca )e;a
la s.=ritul a,ilor ^LC ai secolului ,ostru4 P. 5ar*uet a atras ate,ia asupra u,or ase6/,/ri oca,te
9,tre Cartea celor Doua Cai i i,iierea lui !ucius )i, M/*arul )e aur. #i,=,) co,t )e aces'te
o7servaii4 su,te6 )e p/rere ca i,.or6aiile tra,s6ise )e stelele co6e6orative )e la A7G)os
)ep/esc cu 6ult caracterul u,or si6ple ritualuri secrete4 6otiv pe,tru care a6 .olosit i ,oi
ter6e,ul clasic )e 6isterii.
e6e i)e,tice apar 9,tr'o serie )e rituri le*ate )e Osiris4 care au .ost cele7rate 9, epocile
ulterioare ela7or/rii stelelor co6e6orative a6i,tite. Cu c=t ,e apropie6 )e $poca =r>ie a
istoriei e*ipte,e a,tice4 .olosirea ,oiu,ii )e 6isterii 9i */sete )i, ce 9, ce 6ai 6ult ;usti.icarea.
Di,tre te:tele cu u, ase6e,ea caracter R chiar )aca co,i,utul lor este )estul )e etero*e,
R a6i,ti64 pri,tre altele4 pe cele )escrise 9, P. Salt
K+<4 9, P. 5re6,erRhi,) sau 9, te:tele te6plelor *reco'ro6a,e. &, acelai ti6p4 ,u ,i se
pare surpri,>/tor .aptul ca e:ista 6ulte ase6/,/ri 9,tre aceste te:te i Misteriile isiace )i, $poca
*recoro6a,a.
"I. +. Mor6i,tele lui Osiris i peleri,a;ele
Desi*ur4 A7G)os ,'a .ost si,*ura localitate care se putea 6=,)ri cu e:iste,ta u,ui
6or6=,t al lui Osiris i ca atare4 socotita o ae>are 9, care se )es./urau peleri,a;e a,uale.
Motivaia acestei situaii este pre>e,tata i )e c/tre Plutarch: Se spu,e ca Osiris pose)a
6ai 6ulte 6or6i,te 9, $*ipt4 )eoarece Isis ri)ica u, 6or6=,t )e .iecare )ata c=,) )escoperea o
parte )i, corp. otui4 a,u6ii autori ,u a)6it aceasta tra)iie. Dup/ ei4 Isis e:ecuta i6a*i,i )i,
.iecare parte a corpului i le )o,a .iec/rui ora4 ca i cu6 ar .i )at corpul 9, 9,tre*i6e. $a )orea
ast.el ca Osiris sa .ie o,orat )e u, ,u6/r 6ai 6are )e orae si4 ca Gpho,4 )aca l'ar .i 9,vi,s pe
3orus4 c=,) el se a.la 9, c/utarea a)e'varatului 6or6=,t4 sa .ie 9,elat )e ,u6/rul 6are al
6or6i,telor care'i vor .i spuse i ar/tate @De Isi)e4 (K4 -<K A5B.
Pri6a te>a pre>e,tata )e c/tre Plutarch se 7a>ea>/ pe tra)iia relicvelor osiriace
co,servate 9, )i.erite 6or6i,te4 pri, ur6are acestea .ii,) 6or6i,te reale. A )oua te>a e:pusa
susi,e e:iste,ta u,ui si,*ur 6or6=,t real4 celelalte .ii,) ,u6ai ce,ota.uri.
De alt.el4 este *reu sa separi ,et cele )oua e:plicaii. Relicvele >eului au ;ucat u, rol
i6porta,t 9, cultul lui Osiris4 iar pe 7a>a i)eii ca
Seth ar .i )ispersat 6e67rele corpului >eului4 preoii 6ai 6ultor orae 9,cercau sa 'si
.or6ule>e prete,ia )e a pose)a 6or6=,tul real al )ivi,it/ii. Nu6/rul relicvelor coi,ci)ea cu cel
al 6or6i,telor4 a;u,*=,) )e la (0 la (L sau chiar 6ai 6ulte.
Di,tre acestea4 Plutarch 6e,io,ea>/ ,u6ai L: . Se spu,e )espre corpul sau ca a .ost
9,6or6=,tat 9, 6ulte locuri. Cu6 se a.ir6a4 6icul ora hi,is este ,u6it ca atare4 )eoarece
acesta este u,icul care'l co,i,e pe Osiris'ul real. Cei 7o*ai i cei i,.lue,i )i,tre e*ipte,i su,t
9,6or6=,tai )e pre.eri,/ la A7G)os4 )eoarece era o o,oare )e a .i 9,6or6=,tai aproape )e
corpul lui Osiris. Alii spu, ca la Me6phis4 u,)e 9l hr/,esc pe Apis 9, calitate )e i6a*i,e a
su.letului lui Osiris4 se o)ih,ete corpul sau. U,ii i,terpretea>/ ,u6ele oraului ca Re.u*iul
celui 7u,4 alii ca Mor6=,tul lui Osiris. Se spu,e )e ase6e,ea ca e:ista aproape )e Philae o
i,sula4 u,)e accesul este i,ter>is i )e care ,ici ,u te poi apropia. Nici p/s/rile ,u >7oar/ c/tre
aceasta i,sula i ,ici pestii ,u se apropie )e ea4 )ar 9,tr'o oarecare >i preoii se )uc sa cele7re>e
riturile .u,erare i )epu, *hirla,)e pe 6or6=,tul care se */sete acolo i care este u67rit )e
pla,ta 6ethis4 a carei 9,/li6e )ep/ete toi 6/sli,ii. $u)o:os a.ir6a ca )esi se spu,e ca 9,
$*ipt su,t ,u6eroase 6or6i,te care pot .i co,si)erate ale lui Osiris4 corpul sau se a.la la 5usiris4
)eoarece acest ora este socotit locul )e ,atere al lui
Osiris. &,sa4 aphosiris ,u ,ecesita ,ici o e:plicaie4 )eoarece chiar ,u6ele acestui ora
se6,i.ica Mor6=,tul lui Osiris @De Isi)e4 +C'
+(4 -<A A R CB.
&, .ra*6e,tul -<A A4 r=,)ul (< )i, 6a,uscris4 e:ista o lacu,a4 care )up/ D. %. %ri..iths
tre7uie co6pletata cu his sau hi,is4 localitatea ,e.ii,) altceva )ec=t .or6a *reci>ata a
cuv=,tului e*iptea,
;e,i @a *r. a copta s ti,B4 6etropola ,o6ei a "III'a )i, $*iptul )e
Sus4 i)e,ti.icata cu actuala ae>are $l'5ir7a. Nu este lipsita )e i6porta,ta ,ici preci>area
ca A7G)os se a.la 9, aceeai ,o6a. Dup/ tra)iia t=r>ie4 Osiris avea le*/turi cu his'ul. &, pri6ul
r=,)4 9,tr'u, pasa; )i, P. 6a*ic !o,)o, f !ei)e,4 col. ??I4 +4 )ocu6e,t ori*i,ar )i,
he7a secolului III ). 3r.4 se spu,e: . Osiris4 re*ele !u6ii )e Apoi4 st/p=, al
9,6or6=,t/rii4 al c/rui cap este la his i piciorul sau la
he7a.4 iar 9, co,.or6itate cu te:tul copt )i, P%M I"4 (C sQ. @sec.
III ). 3r.B co,te:tul se schi67a: Sa .ii l/u)at Osiris4 re*ele !u6ii )e
Apoi4 st/p=,ul 967/ls/6/rii4 el care este la su) )e his @s. ,. Miro, Cihg
B4 cel care este ve,erat la A7G)os.. Ulti6ul te:t a .ost rece,t a,ali>at i )e . DuTues,e4
care a.ir6a )estul )e co,vi,*/tor: he co,,e:io, o.
Osiris Hith A7G)os is u,)erstoo) 7G the re.ere,ce to the hi,ite ,o6e4 o. Hhich A7G)os
is the capital.
&,cep=,) cu Pri6a Perioa)a I,ter6e)iara4 A7G)os'ul a )eve,it pri,cipalul loc )e cult al
lui Osiris. "echii >ei locali SoJaris si
Ohe,ta6e,tiu au .ost asi6ilai )e Osiris 9,cep=,) cu )i,astia a "I'a.
2etiul pri,cipal al oraului era le*at )e Osiris. ot aici se situa i u, 6or6=,t sau 6ai
)e*ra7/ u, ce,ota. al >eului 9,tr'u, loc ,u6it PeQer.
Mor6=,tul a .ost )escoperit )e $. A6eli,eau4 la +C J6 )e ce,ota.ul lui
Sethi I. &, realitate4 6o,u6e,tul )escoperit )e e*iptolo*ul .ra,ce> este .ara 9,)oiala
6o,u6e,tul re*elui D;er )i, ti6pul )i,astiei I i a e:istat o co,.u>ie 9,tre acesta )i, ur6a i
ce,ota.ul lui Sethi I sau Osireio,.
re7uie re6arcat .aptul ca re*ele )ece)at era asi6ilat cu Osiris4 re*elearhetip4 iar
6or6=,tul sau va .i co,si)e'rat cel al lui Osiris. Ca atare4 9,cep=,) cu )i,astia a ?"IIIa4
6or6=,tul lui D;er va .i asi6ilat cu 6or6=,tul lui Osiris. Di, ti6pul )i,astiei saite )atea>/ i o
sce,a pre>e,ta pe u, sarco.a*4 6ai precis o repre>e,tare care re)a 6or6=,tul lui Osiris4 .oarte
pro7a7il cel )e la A7G)osI )easupra 6ovilei 6or6=,tului se a.la patru copaci. Dup/ N. 5au6
aceti ar7ori pre>e,i pe sarco.a*ul Marseille Nr. I,v. +LE ar apari,e *e,ului ta6ari: i au
crescut )easupra Osireio,'ului4 u,)e au .ost )escoperite puuri .u,erare co,i,=,) ur6e ve*etale4
i,clusiv ale *e,ului 9, )iscuie. Ast.el4 A7G)os'ul repre>e,ta cel 6ai .recve,t loc )e peleri,a;
pe,tru e*iptea,ul a,tic @v. 6ai susB.
I6porta,ta ,i se pare o a.ir6aie a lui Stra7o,4 ?"II4 K(-: A7G)os era c=,)va u, 6are
ora4 al )oilea )up/ he7a4 )ar acu6 este ,u6ai o 6ica ae>are. Aceste a.ir6aii ale lui Stra7o,
,e )e6o,strea>/ ca sursa lui Plutarch4 9, acest ca>4 provi,e )i,tr'o epoca a,terioara co,ceperii
%eo*ra.iei.
Pro7le6atica i)e,ti.ic/rii u,ui 6or6=,t al lui Osiris la Me6phis ,u este )eloc at=t )e
si6pla )up/ cu6 a )e)us D. 3a,i. &, pri6ul r=,)4 tre7uie sa ave6 9, ve)ere te:tul 9, si,e:. $i
spu, ca la Me6phis4 u,)e 9l hr/,esc pe Apis 9, calitate )e i6a*i,e a su.letului lui Osiris4 se
o)ih,ete corpul sau. @-<A 5B. Plutarch a 6ai preci>at 9, De Isi)e .aptul ca Apis este o i6a*i,e a
su.letului lui Osiris @c.. [. 0-4 -LK 5 R C i [. +A4 -L+ C
N DB. Apis4 ve,erat 9, calitate )e >eu al .ertilit/ii i al puterii .i>ice4 9i avea pri,cipalul
loc )e cult la Me6phis4 u,)e era )e,u6it tri6isulMvestitorul lui Ptah i 7aul acestuia. Ulterior4
raporturile )i,tre Apis si
Osiris su,t )i, ce 9, ce 6ai puter,ice4 a;u,*=,)u'se la crearea )ivi,it/ii
Osor'3apG4 a)ic/ Sarapis4 iar 6or6i,tele apisilor sacri vor co,stitui u, loc pri,cipal )e
peleri,a; 9, $poca =r>ie a $*iptului a,tic.
Sa a,ali>a6 acu6 pro7le6atica Rosetau'lui4 i)e,ti.icata )e D.
3a,i cu 6or6=,tul lui Osiris )e la Me6phis. %ra.ia ,u6elui 9, 6area 6a;oritate a
ca>urilor este )eter6i,ata )e se6o*ra6a re*iu,ilor 6u,toase i )eertice. Deoarece4 cuv=,tul
apare 9, *e,eral 9, co,te:t .u,erar4 6area 6a;oritate a cercet/torilor a pre.erat s/'l tra)uc/ pri,
,ecropola. C. M. 1ivie respi,*e aceasta tra)ucere4 pre.er=,)'o pe cea a)optata )e Ph. Derchai,
i a,u6e loc )e hala;.
&, privi,a locali>/rii tre7uie sa ave6 9, ve)ere )oua realit/i: repre'>i,ta o >o,a
*eo*ra.ica4 a)ic/ teritoriul )eertic asupra c/ruia 9i e:ercita autoritatea >eul SoJaris 9, i,ci,ta
6e6phita4 i era 9, str=,sa le*/tur/ cu !u6ea )e Apoi4 aa cu6 reiese )i, Cartea celor Doua Cai
si
A6)uat. &,tre cele )oua realit/i ,u e:ista ,ici o co,tra)icie4 )eoarece
SoJaris era o )ivi,itate .u,erara i 9, acelai ti6p st/p=,ul Rosetau'lui.
&,c/ 9, e:tele Pira6i)elor @[. 00<B re*ele a .ost i)e,ti.icat cu
SoJaris al Rosetau'lui. &, ur6a u,or 6arturii )i, $poca I6periului se poate presupu,e ca
,ecropola )e la %i>a a ./cut parte )i, teritoriul soJaria, al Rosetau'lui. Pe,tru u,ii autori4
Rosetau era pur i si6plu ,u6ele ,ecropolei )e la %i>a. Dup/ o alta ipote>a4 Rosetau era o >o,a a
SaQQarei. &, co,.or6itate cu te:tul u,ei stele )e la Serapeu6 )i, ti6pul )o6,iei lui
NeJta,e7o II4 6or6i,tele apisilor sacri erau l=,*/ Rosetau.
#i,=,) co,t )e a.ir6aiile lui Plutarch cu privire la e:iste,ta u,ui 6or6=,t al lui Osiris la
Me6phis4 pute6 spu,e ca acesta era 9, le*/tur/ cu Rosetau: ori repre>e,ta 6or6i,tele
apari,=,) apisilor sacri @si ca atare tre7uie sa ave6 9, ve)ere )ivi,itatea Osiris'Apis4 viitorul
SarapisB4 a)ic/ Serapeu6'ul4 ori a .ost 9, le*/tur/ cu Osiris care l'a asi6ilat pe
SoJaris. Nu6ai ca 9, acest ulti6 ca> ave6 )e'a .ace ,u cu u, 6or6=,t4 ci cu u, te6plu al
lui Osiris co,struit la 7a>a platoului )e la %i>a.
&,ai,te )e a trece la cealalt/ localitate i,)icata )e c/tre Plutarch4 ca posi7il loc )e
6or6=,t4 tre7uie su7li,iat .aptul ca 9, ca>ul
Me6phis'ului 7e,e.icie6 i )e o tra)iie 9, acest se,s: se cre)ea ca
Serapeu6'ul a)/postea .ie capul lui Osiris4 .ie p/rile corpului )ivi,it/ii care au .ost
reu,ite 9, ca)rul acestuia.
Pasa;ul )i, De Isi)e cu privire la 6or6=,tul lui Osiris 9, apropiere )e Philae este
i,teresa,t at=t )atorita .aptului ca o.er/ u,ele )etalii asupra 6or6=,tului 9, si,e4 c=t i 9, privi,a
ritualului care se practica. Dio)or @I. ++. LB scria *reit )espre Osiris cel care se o)ih,ete la
Philae. De .apt4 Porticul lui 3a)ria, )e la Philae a co,servat u, te:t cu privire la 6or6=,tul lui
Osiris4 )espre care se presupu,ea ca e:ista pe i,sula 9,veci,ata ,u6ita 5i**eh. &, $poca
*recoro6a,a s'a r/sp=,)it p/rerea co,.or6 c/reia su7 i,sula se a.la o caver,a uria/ care
a)apastea i>voarele Nilului. Deasupra *rotei e:ista o 6ovila sacra u,)e se spu,e ca a .ost
9,6or6=,tata o parte )i, corpul lui Osiris4 6ai precis piciorul st=,*. %recii au ,u6it i,ci,ta
sacra )e la
5i**eh. er6e,ul corespu,)e e:presiei e*ipte,e a,tice ; At Ha7t @citete iat Ha7etB cu
se6,i.icaia coli,aM6ovila sacra. Plutarch )escrie locul ca u,ul i,ter>is4 u,)e preoii se
)eplasea>/ ,u6ai 9,tr'o a,u6it/ >i4 i se re.erea pro7a7il la o s/r7/toare .u,erara a,uala4 care
)e6ara la ++ OhoiaJ i i,ea >ece >ile. otui4 9, co,cor)a,ta cu
Decretele )e la A7ato, au .ost cele7rate 9, acelai ti6p i ritualuri >il,ice co,st=,) )i,
li7aiu,i )e lapte pe,tru care au .ost ,ecesare -L< )e vase )e o.ra,)e. A .ost i,ter>is c=,tatul4 iar
pe,tru u, a,u6it i,terval )e ti6p pescuitul i pri,)erea pasa'rilor. Pro7a7il la acestea )i, ur6a
se re.era4 )esi*ur 9,tr'o 6a,iera )estul )e ciu)ata4 i Plutarch c=,) a.ir6a ca ,ici p/s/rile ,u
>7oar/ c/tre aceasta i,sula i ,ici pestii ,u se apropie..
Papirusul Do)*so, )i, secolul II 9. 3r. Descrie .aptul ca )oua persoa,e au .ost 6ustrate
)i, cau>a .aptului ca s'au co6portat sca,)alos 9, 96pre;uri6i. U,a )i,tre ele a .ost acu>ata ca
7/use vi, 9, ti6pul ,opii c=,) >eiele @pro7a7il Isis i NephtGsB erau 9, ves6i,te )e )oliu @r.
(<
B4 )ar i pe,tru .aptul ca au c=,tat i au petrecut tre>i,) )i, so6, su.letul lui Osiris @r.
(AB. Dup/ cu6 a re6arcat 2. Du,a,)4 i,sula apari,ea pe 7u,a )reptate at=t lui Osiris4 c=t i >eiei
Isis4 suvera,a )i,
5i**eh4 st/p=,a A7ato,'ului. Isis era cea care se a.la la 5i**eh ca u,a care'i
prote;ea>/ .orele i'l suprave*hea>/ pe cel cu i,i6a o7osita
@a)ic/ OsirisB4 u,)e'l vi>ita 9, .iecare a (C'a >i pe,tru a'i pre>e,ta li7aiu,i.
A,u6ite pro7le6e ri)ica pla,ta 6ethis care u67rete 6or6=,tul lui Osiris i este 6ai
9,alta )ec=t toi 6/sli,ii. 3. Du,Jer a atras ate,ia asupra .aptului ca *rota )e la A7ato, era
,u6ita 6,'t A @citete 6e,'ta
B. Plutarch4 pro7a7il a .olosit pe,tru )e,u6irea copacului care era 9, ;urul 6or6=,tului4
,u6ele pe care e*ipte,ii 9l co,.ereau *roteiI se pare ca el a utili>at o sursa care )e;a preluase
*reit i,.or6aia4 9, orice ca>4 Plutarch are o scu>a: ,'a .ost la .ata loculuiV Ca atare4 este 6ult
6ai plau>i7il sa ave6 )e'a .ace cu ar7orele ;HG @citete ieHeGB4 care apare 9, te:tele )e la A7ato,
9, co,te:tul li7aiu,ilor )e lapte i apa4 iar 7a'ul lui Osiris se spu,e ca se a.la pe acelai ar7ore.
Dup/ 2. Du,a,)4 la 5i**eh e:ista cel 6ai re,u6it 6or6=,t al lui
Osiris4 care co,.erea i,sulei ,u6ele )e I,accesi7ila. Cert este .aptul ca4 era u, loc )e
peleri,a; )estul )e i6porta,t pe,tru re*ii Ptole6ei4 )ar i pe,tru persoa,ele particulare p=,/ 9,
a,ul 0KL ). 3r.
5usiris4 actual6e,te A7u Sar 5a,a4 era o localitate )i, ce,trul
Deltei4 ,u6ita D;e)u i A,);et4 iar 6ai t=r>iu Casa lui Osiris4 st/p=,ul )i, D;e)u.
De,u6irea e*iptea,a PerUsir @Casa lui OsirisB4 a o.erit 9, copta .or6ele s7oucire i 7pouciri4
iar 9, *reaca. !ocalitatea era capitala ,o6ei a I?a )i, $*iptul )e Dos.
Dup/ sursele e*ipte,e a,tice4 9, apropierea 5usiris'ului pute6 locali'>a 6alurile )i,
Ne)it u,)e se presupu,e ca >eia Isis a )escoperit ca)avrul soului ei. A.ir6aiile preluate )e
c/tre Plutarch )e la $u)o:os re.lecta o tra)iie t=r>ie. Ast.el4 )up/ i,scripiile )e la te6plul )i,
$).u 6e67rele lui Osiris se a.la la 5usiris4 iar 9, Papirusul 6a*ic !o,)o, f
!ei)e,4 col. L. +< se vor7ete )e 6arele ca)avru care este la 5usiris4 a)ic/ )e corpul lui
Osiris. Dup/ 3ero)ot @II. L(B4 6oartea lui Osiris a .ost ;elita la 5usiris. Metropola4 ca i A7G)os'
ul4 a .ost u, i6porta,t loc )e peleri,a;. &, aceasta or)i,e )e i)ei4 )up/ e:tele Sarco.a*elor4
5usiris'ul era socotit pu,ctul )e plecare spre 6area c/l/torie ce tre7uia 9,trepri,sa la A7G)os. Nu
pute6 9,cheia re.eririle la acest ora .ara a 6e,io,a ca a .ost co,si)erat i u, i6porta,t ce,tru
pe,tru )es./urarea 6isteriilor >eului 9, ti6pul lu,ii OhoiaJ.
&, privi,a ulti6ei ae>/ri care i'ar reve,)ica )reptul )e a a)/posti 6or6=,tul lui Osiris4
Plutarch4 co,tra>ic=,)u'l pe $u)o:os4 a.ir6a: . aphosiris ,u ,ecesita ,ici o e:plicaie4
)eoarece chiar ,u6ele acestui ora se6,i.ica Mor6=,tul lui Osiris @-<A CB.
Stra7o, @?"II4 (0I (LB 6e,io,a )oua ha7itaii ,u6ite: u,a 9, >o,a N.
N ". a Deltei4 iar a )oua la $. )e Ale:a,)ria. At=t D. %. %ri..iths4 c=t i D.
3a,i au cre>ut ca Plutarch se re.erea cu si*ura,/ la aposiris 6a*,a @cel a.lat la N.'".
De Ale:a,)riaB. Ceea ce se o7serva este .aptul ca
Plutarch ,'a 9,cercat sa spe'ci.ice 6ai 6ult )espre oraul 6e,io,at.
$:plicaia corecta a acestei situaii ,e'a o.erit'o $. Chassi,at.
Dup/ e*iptolo*ul .ra,ce> este vor7a )e o eroare a *=,)itorului )i,
Chaero,eea. 2oarte pro7a7il4 lui Plutarch i s'a e:plicat se6,i.icaia e:presiei tp3t Hs;r
@citete tepehet usirB i i s'a spus ca acesta este ,u6ele )at 9, *e,eral criptei @tp3tB 9, care a .ost
)epusa 6u6ia lui
Osiris. &,ele*=,) *reit i 9,elat )e aso,a,ta4 el a recu,oscut aici cuv=,tul *recesc i a
)e)us )i, acesta ca se re.era la oraul 9, care >eul a .ost 9,6or6=,tat. Cu,oscut .ii,) .aptul ca 9,
6a;oritatea ca>urilor a.ir6aiile sale s'au 7a>at pe surse )ocu6e,tate i pro7ate )e te:tele
e*ipte,e a,tice4 este surpri,>/tor ca Plutarch a situat 6or'6=,tul lui
Osiris 9,tr'o ae>are )espre care 9, te:tele e*ipte,e @hiero*li.ice sau chiar copteB ,u se
spu,e ,i6ic.
"I. -. Misteriile lui Osiris 9, De Isi)e
&,ai,te )e a a,ali>a pro7le6atica 6isteriilor lui Osiris4 aa cu6 a .ost ea perceputa )e
c/tre Plutarch4 cre)e6 ca este ,ecesar sa si,teti>a6 cele a.ir6ate p=,/ acu6 pri, i,ter6e)iul
u,or preci>/ri re.eritoare la 6otivul )e>6e67r/rii corpului 9, $*iptul a,tic.
Actul 9, si,e a .ost atestat arheolo*ic 6ai ales pe,tru perioa)a pre)i,astica a istoriei
.arao,ice. O7iceiul a )isp/rut o)at/ cu apariia i )e>voltarea proce)eului )e 6u6i.icare. &,
schi674 literatura .u,erara a p/strat i6a'*i,ea )e>6e67r/rii4 co,.er=,)u'i o se6,i.icaie
7ivale,ta: .ie repre>e,ta u,ul )i,tre pericolele e:iste,te 9, !u6ea )e Apoi4 care tre7uia 9,l/turat
cu orice pre4 .ie era o percepere a ,evoii )e e:iste,ta4 pe care ,e,u6/rate rituri .u,erare )e
resuscitare au preluat'o 9, se,sul u,ei restituio a) i,te*ru6.
&, co,te:tul 6itului lui Osiris4 )e>6e67rarea corpului >eului are at=t .u,cie4 c=t i
se6,i.icaie )ualista4 corespu,>/toare u,ei tra)iii )ualiste. Seth ,u ,u6ai ca i'a ucis .ratele4 ci a
s/v=rit u, al )oilea act )e viole,ta4 6util=,)u'i corpul.
Dup/ u,a )i, tra)iii4 aceasta )e>6e67rare ,u repre>e,ta altceva )ec=t o co,)iie a
e:iste,tei ulterioare. Reasa67larea 6e67relor lui
Osiris4 )up/ o lu,*a c/utare4 a )eve,it prototipul 7iruirii 6orii.
&67/ls/6area i 6u6i.icarea 9, lu6ea 6itului lui Osiris su,t echivalate cu re)area vieii
corpului. De>6e67rarea este ca atare u, si67ol al )e>i,te*r/rii u,ei e,tit/i vii i i6a*i,ea
6itica a 6orii.
Co,.or6 u,ei alte tra)iii4 acelai episo) 6itic a )eve,it u, 6it etiolo*ic4 e:plic=,)
r/sp=,)irea cultului >eului Osiris pe 9,tre* teritoriul
$*iptului. P/rile corpului au .ost r/sp=,)ite 9, 6ai 6ulte orae ale
$*iptului4 u,)e au .ost p/strate ca relicve s.i,te i .or6au ,ucleul cultului >eului.
&, aceste i6porta,te localit/i ale cultului >eului Osiris4 6e,io,ate )e c/tre Plutarch4
evi)e,t cu e:cepia lui aposiris4 se cele7rau cu ar)oare 6isteriile >eului.
1eia Isis este cea care le va i,stitui4 cu scopul )e a perpetua luptele i su.eri,ele ei i )i,
co6pasiu,e pe,tru oa6e,i: pri, i6a*i,i @
B4 ale*orii @B i repre>e,t/ri @B ea u,ete i,iierile cele 6ai s.i,te @B cu a6i,tirea )urerilor
pe care le'a 9,)urat4 9,chi,=,) ast.el. O 9,v//tur/ )e 6i,te pe,tru 7/r7aii i .e6eile care au
trecut pri, ,e,orociri ase6/,/toare @De Isi)e4 [. +E4 -L( D R $B.
O i)ee ase6/,/toare */si6 i la Dio)or I. +C. L: Pri, ur6are4 trec=,) )e la societatea
oa6e,ilor la cea a >eilor @OsirisB a pri6it )e la
Isis i 3er6es sacri.iciile i toate celelalte o,oruri cele7re. $i au i,stituit pe,tru el @OsirisB
cere6o,iile reli*ioase i ,u6eroase rituri secrete cu scopul )e a e:alta puterea acestui >eu.
Aceste pasa;e re.eritoare la riturile secrete ,e a)uc a6i,te )e )oua rituri .u,erare t=r>ii4
cu,oscute su7 ,u6ele )e Cartea Respiraiilor.
Pri6ul )i,tre aceste rituri este atri7uit >eiei Isis4 iar cel )e'al )oilea lui
hoth4 3e6esul *recilor. I6a*i,ea >eiei Isis4 care e:ecuta ritul .u,erar 9, .avoarea lui
Osiris este 7i,ecu,oscuta. hoth era 9,tot)eau,a cel respo,sa7il )e 9,')epli,irea o.ra,)elor
.u,erare4 el .ii,) i cel care re)acta lista o.ra,)elor. Cele )oua C/ri ale Respiraiilor su,t )estul
)e .recve,te 9, $poca Ro6a,a i au .ost ela7orate 9, .avoarea persoa,elor )e.u,cte. e:tul c/rii
pe care o ,u6i6 ipotetic Pri6a Carte a
Respiraiei )e6area>/ ast.el: &,ceputul )ocu6e,tului pe care Isis l'a ./cut pe,tru .ratele
sau Osiris4 cu scopul )e a re9,via 7a'ul sau4 )e a re9,via ca)avrul sau4 )e a re9,ti,eri .iecare )i,
p/rile corpului sau pe,tru a )oua oara. &, co,.or6itate cu acest )ocu6e,t4 )e.u,ctul va re,ate
ca i Osiris. re7uie 6e,io,at .aptul ca i)e,ti.icarea 7i,ecu,oscuta a )e.u,cilor cu Osiris i
se,sul e:presiei 6uritor care a )eve,it >eu4 )eseori aplicata lui Osiris 9, te:tele .u,erare4 au
.ost surpri,se i )e autorii clasici. Reve,i,) la te:tul e*iptea, )e 6ai sus4 co,clu>ia e:pri6ata ,i
se pare i6porta,ta: Acesta @a)ic/ re9,viereaB este u, lucru care tre7uie 7i,e ascu,s. $l ,u
per6ite ca u, 7/r7at sau o .e6eie s/'l )ivul*e cu voce tare.. &, P. )e6otic 5M (C<CE care
9,cepe cu propo>iia: Cartea pe care Isis a ./cut'o pe,tru Osiris4 scopul 6isteriilor lui Osiris
este i,)icat 9,tr'o 6a,iera *e,erala: tu vei .i puter,ic 9, !u6ea )e Apoi pri, )ecretul lui Isis .
2aptul ca >eia Isis a .ost co,si)erata cea care a i,stituit 6isteriile lui Osiris 9, lu6ea
*recoro6a,a este o p/rere *e,eral acceptata. &, acest se,s citi6 ,u6ai u, pasa; )i, P. O:G. (-KC:
tu eti cea care l'ai ./cut ,e6uritor pe 6arele Osiris. i ai )/ruit tuturor tarilor i,iierea 9,
6isteriile sale. Ma;oritatea sava,ilor este )e p/rere ca la 7a>a 9,te6eierii 6isteriilor )e c/tre
Isis ,u se a.la i,.lue,ta *reaca4 9, ciu)a le*/turilor pe care le are cu De6eter4 .o,)atoarea
cultului eleusia,4 ci ele6e,te ale vieii reli*ioase .arao,ice. De alt.el4 )up/ cu6 a6 v/>ut4 >eia
;oaca u, rol i6porta,t 9, 6itul lui Osiris.
Motivele i,stituirii 6isteriilor erau: pietatea >eiei Isis .ata )e soul ei i co6pasiu,ea .ata
)e oa6e,i. Cre)e6 ca este util sa rea6i,ti6 ca o trasa'tura ese,ial/ a reli*iei e*ipte,e 9, $poca
*recoro6a,a era e:iste,ta su.le'telor avi)e )e 6=,tuire i pre>e,ta >eilor u6a,i.
Ast.el4 Apuleius @Met. ?I4 +<B o ,u6ete pe Isis sa,cta et hu6a,i *e,eris sospitatri:
perpetua.
I,scripiile vor7esc 9, acelai se,s ca i Plutarch. Isis este ,u6ita4 .ii,) pro7a7il acea
>eitate care i'a salvat a)epii )e 6ala)ii i pericole.
M=,tuirea pe care o asi*ura este ,e6urirea @Isis este cea care a i,ve,tat re6e)iul care
o.er/ ,e6urirea4 Dio)or4 I4 +<B4 iar i,stru6e,tele 6=,tuirii su,t i,iierile4 )up/ cu6 ,e pre>i,t/
6ai 6ulte aretalo*ii: Su,t eu @spu,e IsisB care voi i,stitui pe,tru oa6e,i i,iierile. &, Oore
Oos6u LK @(-B Isis i Osiris su,t cre)itai cu o .u,cie si6ilara la i,)icaiile lui 3er6es.
Plutarch4 )up/ cu6 a6 v/>ut4 .olosete cuv=,tul4 care poate i6plica o )octri,a i rituri
secrete sau s/r7/tori av=,) o oarecare tra)iie 6istica. &,ai,te )e autorul )i, Chaero,eea i
3ero)ot a acor)at o i6porta,ta 6are repre>e,t/rilor4 i6a*i,ilor 9, ca)rul 6isteriilor e*ipte,e.
3ero)ot ,u6ete sce,ele 6isteriilor )e la Sais @II. (E(B4 iar Plutarch utili>ea>/ ver7ul
pe,tru a )ese6,a pre>e,tarea )e c/tre preoii e*ipte,i a vacii aurite @De Isi)e4 [. -A4 -LL $B i a
statuilor lui Osiris @De Isi)e4 [4
<(4 -E( 2B.
Plutarch ,u vor7ete )irect )e partea secreta a 6isteriilor lui
Osiris4 )ar el ,u i*,ora acest aspect sil i,voca 9,t=6pl/tor4 9,tr'o paralela cu Dio',Gsos4
a6i,ti,) )espre )e>6e67rarea4 9,vierea i re,aterea lui Osiris4 cele7rate pri, rituri @De Isi)e4
[. -<4 -L< AB.
Plutarch a )escris 9, a,u6ite ca>uri partea pu7lica a riturilor cele7rate 9, ti6pul
6isteriilor lui Osiris.
"I. 0. ipolo*ia cale,)arului 9, $*iptul a,tic
Dup/ M. P. Nilsso,4 ela7orarea cale,)arului e*iptea, a,tic poate .i co,si)erata cea 6ai
i6porta,ta co,tri7uie 9, istoria cro,olo*iei.
Aceasta re6arca perti,e,ta ,u atra*e )up/ si,e i .aptul ca siste6ul .arao,ic )e 6/surare
a ti6pului poate .i co,si)erat u, .e,o6e, soluio,at4 ca atare 6ul'te 9,tre7/ri 9i ateapt/ 9,c/
r/spu,surile 9, privi,a cale,)arelor )i, $*iptul a,tic. U,a )i,tre acestea se re.era la
pro7le6atica )e,u6irii lu,ilor4 .olosita )e siste6ele cale,)aristice e:iste,te 9, $*iptul .arao,ic.
I,ve,ia e*ipte,ilor a,tici 9, 6aterie )e cale,)ar se poate re>u6a ast.el: au 96p/rit a,ul
9, (+ lu,i cu -C )e >ile .iecare4 la care au a)/u*at
< >ile epa*o6e,ale. Siste6ul 9, si,e a .ost ,u6it cale,)ar civil4 )e,u6ire care apare
pe,tru pri6a )ata 9, cursul secolului III 9. 3r. la
Ce,sori,us4 9, lucrarea sa De )ie ,atali4 cap. ?"III.
Se pu,e 9,tre7area: c=te cale,)are au e:istat 9, $*iptul a,ticP
R/spu,sul o.erit ,e va a;uta co,si)era7il 9, 9,ele*erea corecta a )atelor pre'>e,tate )e
c/tre Plutarch cu privire la o serie )e s/r7/tori le*ate )e 6isteriile lui Osiris.
!a 9,ceputul i,vesti*aiei ,oastre vo6 pre>e,ta siste6ele cale,)aristice ela7orate )e
str/i,i4 care au avut 6ai puti,a sau 6ai 6ulta i,.lue,ta asupra )e>volt/rii cale,)arelor e*ipte,e.
&, cele )i, ur6a ,e vo6 co,ce,tra ate,ia asupra tipolo*iei cale,)arelor i,)i*e,e care va co,i,e
cheia pe,tru soluio,area a.ir6aiilor lui Plutarch )i, De Isi)e cu re.erire la s/r7/torile reli*ioase.
(B. Cale,)arul 7a7ilo,ia, a .ost cu,oscut su7 )oua .or6e: p=,/ la cu'cerirea $*iptului )e
c/tre Ale:a,)ru cel Mare s'a utili>at cale,)arul 7a7ilo',ia, propriu>is4 iar )up/ --+ 9. 3r. S'a
r/sp=,)it o varia,ta a acestuia i a,u6e cale,)arul reli*ios iu)aic. &, <-A 9. 3r. Re*ele persa,
CGrus a cucerit 5a7Glo,ul4 iar 9, ;ur )e <+< 9. 3r. 2iul i succesorul sau
Ca67Gses a i,trat pe teritoriul $*iptului4 i,au*ur=,) $poca Pri6ei
Do6i,aii Persa,e. Perii au a)optat cale,)arul lu,i'solar 9, care a,ul cupri,)e .ie (+4 .ie
(- lu,i lu,are i care e:ista 9, parallel cu a,ul solar.
&, ti6pul )o6i,aiei persa,e @<+<' 0C0 9. 3r.B i 6ai t=r>iu4 cu c=iva a,i 9,ai,te )e
cucerirea )e c/tre Ale:a,)ru4 $*iptul ,u i'a a7a,)o,at propriul siste6 cale,)aristic. Ocupa,ii
au utili>at cale,)arul lor 7a7ilo,ia,4 6/rturie st=,) .or6ulele )e )atare )i, papirii ara6ee,i )i,
secolul " 9. 3r.
O)at/ cu cucerirea ale:a,)ri,a i 9,ceputul $pocii Ptole6aice4 cale,)arul 7a7ilo,ia, a
)isp/rut )i, $*ipt4 )ar cu6 Ale:a,)ru cel Mare a per6is e:iste,ta u,ui cartier iu)aic 9,
Ale:a,)ria4 cale,)arul acestora a )eve,it u,ul )i,tre cale,)arele $*iptului.
+B. Cale,)arul lu,ar 6ace)o,ea, a .ost i,tro)us )e Ale:a,)ru al
IIIlea i succesorii sai4 Ptole6eii4 coe:ist=,) cu cale,)arul civil e*iptea,4 iar )e la
6i;locul secolului III 9. 3r.4 cale,)arul lu,ar 6ace)o,ia, a .ost asi6ilat cale,)arului civil. &, cele
)i, ur6a4 cale,)arul 6ace)o,ia, a a)optat structura cale,)arului ,ativ e*iptea,4 6e,i,=,)
,u6ai ,u6ele 6ace)o,ie,e ale lu,ilor.
-B. Cale,)arul iulia, i,tra 9, vi*oare 9,cep=,) cu ( ia,uarie 0< 9.
3r.4 )up/ ce a .ost a)/u*at u, ,u6/r co,si)era7il )e >ile4 trec=,)u'se ast.el )e la vechiul
cale,)ar ro6a, )e -<< )e >ile4 la cel )e .ata cu -L< )e >ile. Cale,)arul iulia, co,sta )i, cicluri )e
0 a,i4 a (0L( )e >ile4 )i, care
- a,i )e -L< )e >ile i u, a, )e -LL >ile. Re.or6a *re*oria,a )i, (<K+ a schi67at raportul
)i,tre a,ii 7iseci i cei )e -L< )e >ile )e la (CCM-CC la
&, $*ipt4 cale,)arul iulia, a .ost utili>at 9, special )e ro6a,ii care au re>i)at 9, $*ipt.
2oarte pro7a7il4 Iulius Caesar4 i,tr=,) 9, co,tact cu a,ul ci'vil e*iptea, .or6at )i, -L< )e >ile4 a
.ost i,.lue,at )e acesta 9, re.or6area cale,)arului ro6a,. Dup/ Pli,iu4 Caesar l'a avut ca
s./tuitor 9, pro7le6e )e astro,o6ie i cale,)ar pe 9,v/atul ale:a,)ri, Sosi*e,es.
Deci4 se presupu,e ca siste6ul iulia,o*re*oria, 6o)er, poate .i co,si)erat u, )esce,)e,t
al cale,)arului e*iptea, a,tic.
0B. Cale,)arul ale:a,)ri, a .ost i,tro)us )e Au*ustus i6e)iat )up/ cucerirea )i, -C 9. 3r.4
care 9, ese,/ era e*al cu cale,)arul civil e*iptea,4 la care se a)/u*ase o >i.
Di,tre aceste patru cale,)are4 cel 7a7ilo,ia, ,'a avut le*/turi istorice cu cel e*iptea,4 cel
6ace)o,ia, a .ost asi6ilat cu cale,)arul civil e*iptea,4 6ai puti, )e,u6irile lu,ilor4 cale,)arul
iulia, a .ost i,spirat )i, cel civil e*iptea,4 iar cel 6ai e*iptea, )i,tre cele a6i,tite a .ost
cale,)arul ale:a,)ri,. Acesta )i, ur6a4 )up/ ce a coe:istat 9,tr'o scurta vre6e cu cale,)arul
civil4 a )eve,it cale,)arul )o6i,a,t al vieii coti)ie,e )i, $*ipt.
&, 6o6e,tul cuceririi ara7e4 L0C ). 3r.4 cale,)arul ale:a,)ri, a .ost 9,locuit )e cale,)arul
lu,ar 6usul6a,4 9,sa a r/6as cale,)arul 6i,orit/ilor creti,e4 iar ast/>i este cale,)arul litur*ic
al 7isericilor copta i etiopie,a.
&,ceputul a,ului e*iptea, putea .i 6arcat )e u, .e,o6e, a*ricol sau astro,o6ic. Daca
ave6 9, ve)ere 9,ceputul a,ului )i, pu,ct )e ve)ere a*ricol4 acesta ,u poate .i )ec=t 9,ceputul
rev/rs/rii Nilului.
Pro7a7il i,u,)aia a ;ucat u, rol i6porta,t 9, ela7orarea cale,)arului civilI )e .apt4
,u6ele pri'6ului a,oti6p )i, cale,)araJhet R se re.era la i,u,)aie. Daca la ori*i,e i,u,)aia a
6arcat 9,ceputul cale,)arului civil4 acest lucru ,'a )urat 6ult ti6p. De'a lu,*ul secolelor s'a
creat u, )ecala; 9,tre rev/rsare i 9,ceputul a,ului4 i,=,) co,t ca acesta )ura -L< )e >ile.
re7uie 6e,io,at .aptul ca toate acestea ,u i'au 96pie)icat pe vechii e*ipte,i sa
co,si)ere i,u,)aia ca u, 9,ceput al u,or eve,i6e,te i6porta,te.
Datele astro,o6ice su,t le*ate )e apariia heliacala4 9, iulie4 a stelei SothisMSirius. $:ista
6ulte )ove>i ca apariia lui Sothis a .ost co,si)erata 9,ceputul a,ului. Acest lucru este su7li,iat i
)e u, pasa; )i,
Decretul )e la Ca,opus: . &, >iua apariiei lui Sothis ,u6ita cea care )eschi)e a,ul 9,
scrierile Casei "ieii.
Apariia heliacala a stelei Sirius este 6ult 6ai si*ura pe,tru 9,ceputul a,ului e*iptea,
)ec=t i,u,)aia Nilului4 )eoarece pri6ul .e,o6e, era 6ult 6ai sta7il 9, a,ul solar.
De'a lu,*ul )ece,iilor au .ost ela7orate teorii care susi,eau e:iste,ta a )oua cale,)are
sothiace: u,ul lu,ar i altul solar. Cale,)arul lu,ar ori*i,al i)e,ti.icat )e !. 5orchar)t i R. A.
ParJer era u, cale,)ar sothiac lu,ar. Cale,)arul sothiac solar a .ost propus )e O.
Sethe4 )ar ipote>a lui este *reu )e6o,stra7ila.
Alte )oua .e,o6e,e astro,o6ice au .ost co,si)erate ca 6arc=,) 9,ceputul a,ului
cale,)aristic: solstiiul )e iar,a i solstiiul )e vara.
$ste .oarte pro7a7il 9,sa ca aceste .e,o6e,e sa i,tre 9, )iscuie ,u6ai pe,tru perioa)a
t=r>ie a istoriei e*ipte,e a,tice4 9, ur6a i,.lue,telor *receti sau 7a7ilo,ie,e. Solstiiile i
echi,ociile su,t 6e,io,ate 9, P.
De6otic 5erli, (-(0E4 verso b (-(0L verso4 )at=,) )i, secolul I 9. 3r.
Daca este sa r/spu,)e6 la 9,tre7area c=te cale,)are au e:istat 9,
$*iptul a,tic4 a6 putea a.ir6a ca erau )oua: cale,)arul civil i cale,)arul lu,ar4 iar
cale,)arul lu,ar t=r>iu al lui !. 5orchar)t i R. A. ParJer se 7a>ea'>a pe cel civil. De alt.el4
)i.ere,a )e 7a>a )i,tre aceste )oua cale,)are lu,are ipotetice @cel ti6puriu i cel t=r>iuB4 re>i)a
9, sta7ilirea lu,ii acre)itata ca purt/toare a pri6ei !u,i pli,e.
Oa6e,ii )e tii,/ presupu, ca 9, $*iptul a,tic4 9,ai,te )e apariia scrisului4 a)ic/ 9,
i,tervalul 6ile,iilor "I" 9. 3r.4 a .ost ela7orat u, cale,)ar al vieii coti)ie,e care avea u,
caracter lu,ar. O)at/ cu i,ve,ia scrierii a .ost i,ve,tat i u, cale,)ar i,)epe,)e,t )e !u,a4 care
)up/ cu6 ,e )e6o,strea>/ )urata lu,ilor a .ost i,spirat )i,tr'u, cale,)ar lu,ar.
Noul cale,)ar co,sta )i, (+ lu,i4 a c=te -C )e >ile4 plus cele < >ile epa*o6e,ale.
Acest cale,)ar si6plu4 cu,oscut ast/>i su7 ,u6ele )e cale,)arul civil4 a )eve,it
cale,)arul vieii coti)ie,e pe,tru 9,trea*a )urata a istoriei e*ipte,e4 av=,) -L< )e >ile i care era
parallel cu a,ul solar @astro,o6ic
B. otui4 era 6ai scurt )ec=t acesta cu u, s.ert )e >i4 .apt pe,tru care )up/ E-C )e a,i
lu,ile )e iar,a au )eve,it cele )e vara i i,vers. Dup/
(0LC )e a,i4 cale,)arul civil a )eve,it oarecu6 e*al cu cel solar.
Cele (+ lu,i au .ost )ivi>ate 9, trei a,oti6puri a c=te 0 lu,i @(+C >ileB ast.el: aJhet4 peret
i she6u. Cele (+ lu,i au .ost ,u6ite )up/ a,oti6pul c/ruia 9i apari,eau4 iar locul lor 9, ca)rul
a,oti6purilor a .ost i,)icat )e u, ,u6/r. De e:e6plu4 II" aJhet4 II" peret i II" she6u4 ,u6e
care au .ost utili>ate 9, 9,trea*a istorie e*iptea,a.
Rolul cale,)arului lu,ar4 .oarte popular 9, $*iptul pre)i,astic4 a .ost re)us la rolul u,ui
cale,)ar reli*ios i restr=,s la activitatea te6plelor4 iar ,u6ele lu,ilor repre>e,ta at=t ,u6ele
u,ei lu,i lu,are4 c=t i ,u6ele u,ei s/r7/tori )i, acea lu,a lu,ara.
Structura cale,)arelor lu,are este aceeai4 av=,) la 7a>a ciclul perpetuu al .a>elor lu,are4
care )eter6i,a ciclul perpetuu al lu,ilor lu,are. Cei care au alc/tuit cale,)arul tre7uiau sa
)eter6i,e 9,ceputul acestui ciclu perpetuu4 care putea .i sta7ilit pri, ale*erea u,ui eve,i6e,t .i:
al a,ului 9, a.ara ciclului lu,ar i care co,.erea ast.el u, statut special lu,ilor lu,are 9, care acest
eve,i6e,t se pro)ucea.
Datorita .aptului ca ciclul lu,ilor lu,are 9i ur6a propriul curs4 acel eve,i6e,t putea sa
ca)a 9, oricare )i,tre >ilele lu,ii lu,are. !u,a lu,ara 9, care acest eve,i6e,t avea loc co,stituia
9, acelai ti6p 9,ceptul i s.=ritul. $*ipte,ii au co,.erit acestei lu,i lu,are ,u6ele )e cea care
)eschi)e a,ul sau Re3orus al celor )oua ori>o,turi i ,aterea lui Re. Dup/ aceasta lu,a4
ur6ea>/ pri6a lu,a lu,ara 9,trea*a a a,ului lu,ar ,u6ita teJheG @7eia4 )up/ s/r7/toarea 7eiei
cele7rata la acea )ataB.
Deci4 9, $*iptul a,tic erau cu,oscute )oua tipuri )e cale,)are lu,are4 cu o si,*ura
)i.ere,a i a,u6e eve,i6e,tul care era ales pe,tru a )ese6,a 9,ceputul a,ului. Pri6ul tip )e
cale,)ar lu,ar 9,cepea 9, ti6pul verii i era a,u,at )e apariia heliacala a stelei Sothis. Acesta
este cale,)arul lu,ar ti6puriu i a coe:istat )e la 9,ceputul istoriei e*ipte,e cu cale,)arul civil.
!u,a lu,ara 9, care apare steaua Sirius este ,u6ita Hep re,epet. Cale,)arul lu,ar ti6puriu este
9,tr'u, .el parallel cu ciclul a,oti6purilor )aca ave6 9, ve)ere )e,u6irile lu,ilor. De e:e6plu4
,u6ele lu,ii a <' a4 )up/ Hep re,epet4 este she.et7e)et 6irosirea e6eruluiI aceasta lu,a lu,ara
corespu,>=,) lu,ii )ece67rie sau ia,uarie4 c=,) se si6te 9,tr'a)ev/r 6irosul se6i,ei4 )up/
se>o,ul i,u,)aiei.
&, cel )e'al )oilea tip )e cale,)ar lu,ar4 eve,i6e,tul care 6archea>/ 9,ceputul este pri6a
>i a ,oului a, civil4 a)ic/ I aJhet (I pri, ur6are4 acest tip )e cale,)ar lu,ar a .ost ataat
cale,)arului civil i a .ost )e,u6it )e c/tre oa6e,ii )e tii,/ cale,)arul lu,ar 7a>at pe cel civil.
$l a i,trat 9, u>a,a 9, a,ul (-CC 9. 3r. Ca atare4 I aJhet ( civil a avut loc 9, ti6pul lu,ii lu,are
Hep re,epet4 iar ur6/toarea lu,a lu,ara teJheG4 9,cepe cu pri6a !u,a ,oua )i, lu,a civila I
aJhet.
Cale,)arul $7ers )i, secolul ?"I 9. 3r.4 pre>i,t/ lista celor (+ ,u6e ale lu,ilor )i,
cale,)arul lu,ar. Aceste ,u6e varia>/4 cu6 ar .i spre e:e6plu lista t=r>ie )e la Ra6esseu64 care
cupri,)e (+ ,u6e4 )ar cu 6ai 6ulte apelative ale >eilor. Pro7a7il i 9, ca>ul $*iptului a,tic4
atu,ci c=,) se a)au*/ 9,c/ o lu,a la cele (+ lu,i e:iste,te4 se repeta u,ul )i,tre aceste ,u6e.
&, epocile t=r>ii ale istoriei e*ipte,e4 cale,)arul civil purta ,u6ele lu,ilor cu6 ar .i I"
aJhet4 iar ,u6ele lu,are re)au ter6e,i ca: Mi,4 Ptah4 3athor4 etc. $:ista i tra,s.eruri )e ,u6e
ale lu,ilor )e la u, cale,)ar la celalalt4 6ai ales )up/ (-CC 9. 3r.4 cale,)arul lu,ar 7a>at pe cel
civil re.lect=,) le*/tura )i,tre cale,)arul lu,ar i cel civil. Relaia )i,tre cale,)arul lu,ar 7a>at
pe cel civil i cale,)arul civil co,sta 9, .aptul ca ,u6ele lu,ilor 9, cele )oua cale,)are pot .i
privite ca perechi.
Ast.el4 .iecare lu,a civila 9i are propria sa u67ra 9, cale,)arul lu,ar4 iar )atorita
.aptului ca lu,a civila 9,cepea 6ai repe)e )ec=t perechea sa lu,ara tra,s.erul ,u6elui se e.ectua
av=,) 9, ve)ere aceasta )i.ere,/ te6porala. O alta tr/s/tur/ a celor )oua cale,)are o repre>e,ta
)eriv/rile )e ,u6e. &, acest ca>4 u, ,u6/r )e ,u6e au )erivat )i, ,u6ele lu,ilor lu,are cu
scopul )e a .i utili>ate e:clusiv 9, cale,)arul civil. Re>ultatul a .ost crearea u,ui al treilea set )e
,u6e care e:ista pe l=,*/ cele )oua a6i,tite. Noul set )e ,u6e a .ost )eci u,ul civil4 )erivat )i,
cel lu,ar4 av=,) o .u,cie civila chiar )aca era lu,ar pri, eti6olo*ie.
O lista a varia,telor )e ,u6e u>uale 9, li67a *reaca este ur6/toarea: hoth4 Phaophi4
AthGr4 OhoiaJ4 G7i4 MeJheir4 Pha6e,oth4 Phar6outhi4 PaJho,s4 PaG,i4 $piphi i Mesore.
Relaia )e )erivare este evi)e,ta 9,tr'o co6paraie a lui @>eiaB
Re,e,utet i @>eulB Oho,su )i, cale,)arul lu,ar cu cea @s/r7/toarea sau lu,aB a lui
Re,u,etet i cea @s/r7/toare sau lu,aB a lui
Oho,su 9, ,oul set civil. $:ista chiar u,ele ,u6e care su,t i)e,tice4.
Cu6 ar .i: 3athor @AthGrB i Ja'ul Ja'ului @OhoiaJB.
&, co,clu>ie4 cale,)arul civil 9, $*iptul a,tic pre>i,t/ o structura si6pla. Ast.el4 a,ul civil
cupri,)e (+ lu,i4 .iecare cu -C )e >ile4 ur6ate )e < >ile epa*o6e,ale4 .ii,) 96p/rit 9, trei
a,oti6puri: aJhet4 peret i she6u4 .iecare a,oti6p av=,) patru lu,i. Nu6ele lu,ii e*ipte,e
pre>i,t/ )oua co6po,e,te: ,u6/rul i ,u6ele a,oti6puluiI )e e:e6plu4 I she6u
( este >iua 9,t=i a pri6ei lu,i )i, she6u4 a)ic/ al treilea a,oti6p4 respectiv vara. &,
sursele hiero*li.ice e*ipte,e ,u6ele civile se re.era 9,tot)eau,a la a,oti6puri4 iar 9, sursele
ara6ee,e4 *receti i copte acelai ,u6e civil e*iptea, al lu,ii a .ost re)at pri, ,u6e teo.orice4
care su,t o6o*e,eI pute6 o7serva4 eve,tual variaii orto*ra.ice i )ialectale.
$chivale,tele )e ,u6e 9, *reaca i e*iptea,a su,t: hoth S I aJhetI
Phaophi S II aJhetI AthGr S III aJhetI OhoiaJ S I" aJhetI G7i S IperetI MeJheir S II
peretI Pha6e,oth S III peretI Phar6outhi S I" peretI PaJho,s S I she6uI PaG,i S II she6uI
$piphi S III she6u si
Mesore S I" she6u.
Dup/ cu6 a re6arcat D. 3a,i4 i,=,) co,t )e pro7le6atica cale,)arelor e*ipte,e4 )atele la
care au .ost cele7rate a,u6ite s/r7/tori au .ost calculate )i.erit4 ast.el: 9, $poca Ro6a,a pe,tru
u,a i aceeai s/r7/toare vo6 7e,e.icia )e )oua sau chiar trei )ate )i.erite4 e:ist=,) chiar u,ele
s/r7/tori care au .ost cele7rate )e 6ai 6ulte ori.
"I. <. S/r7/torile lui Osiris
I,.or6aiile pe care ,i le o.er/ Plutarch 9, le*/tur/ cu s/r7/torile osiriace ,u su,t prea
)etaliate4 )ar i6porta,ta lor re>i)a 9, preci>area )atelor4 el .ii,) si,*urul autor a,tic care se poate
6=,)ri cu aceasta per.or6a,ta.
L. S/r7/toarea i,u,)aiei @(' < hothB
$ste 6eritul i,co,testa7il al lui D. 3a,i sa )episte>e 9, ca)rul lui
De Isi)e )ata acestei s/r7/tori. Cu toate acestea4 )up/ cu6 vo6 ve)ea4 e:ista u,ele
i,a)verte,te 9, a.ir6aiile sale. Pri6a se re.era chiar la )e,u6irea s/r7/torii: 2ete )e
l^I,o,)atio, ou )u !ever )e Sothis.
Dup/ cu6 a6 preci>at 6ai sus4 e:ista u, )ecala; 9,tre 6o6e,tul 9,ceperii i,u,)aiei i
apa'ritia heliacala a stelei Sothis4 iar )i, pu,ct )e ve)ere astro,o6ic ulti6ul era u, .e,o6e, 6ult
6ai si*ur pe,tru sta7ilirea 9,ceputului a,ului solar. Cu toate acestea4 9, ca>ul i,vesti*aiei ,oastre
,i se pare 6ult 6ai i,)icat sa vor7i6 ,u6ai )e s/r7/toarea i,u,)aiei.
Plutarch ,u 6e,io,ea>/ )irect aceasta s/r7/toare4 )ar 9, 6o6e,tul 9, care se re.era la
sacri.iciile u6a,e )i, $ileithGiaspolis4 care au avut loc 9, ti6pul >ilelor ca,iculare @De Isi)e4 [.
E-4 -KC DB4 acest eve,i6e,t tre7uia sa coi,ci)/ cu s/r7/toarea osiriaca a i,u,)aiei.
Aceasta s/r7/toare a .ost cele7rata pe teritoriul 9,tre*ului $*ipt4 .ii,) 9, str=,sa le*/tur/
cu Isis i Osiris4 6ai precis cultul acestora. Dup/ 6/rturiile a,tice ea a avut loc la ( hoth al
a,ului sothiac @S (A iulie )up/ ca'le,)arul iulia,4 a)ic/ E iulie 9, cale,)arul *re*oria,B4 c=,)
teoretic apare i steaua lui Isis4 a)ic/ Sothis.
Ma,i.estarea are u, caracter se>o,ier4 .ii,) 9, str=,sa le*/tur/ cu ciclul a*rar al Mitului
lui Osiris: i,u,)aia repre>e,ta u,irea lui Osiris4 cel care si67oli>a apele Nilului4 cu >eia Isis4
a)ic/ p/6=,tul ,e*ru al
$*iptului.
&, co,.or6itate cu o tra)iie t=r>ie relatata )e c/tre Pausa,ias @
?. -+. (KB ori*i,ea i,u,)aiei re>i)a 9, lacri6ile >eiei Isis4 cea care pl=,*ea )easupra
corpului >eului Osiris.
Decretul )e la Ca,opus i cel e6is la Me6phis 6e,io,ea>/ aceasta s/r7/toare4 iar )up/
ulti6ul )ocu6e,t ea tre7uia sa )ure>e ci,ci >ile. Potrivit 6/rturiilor literare aceasta s/r7/toare
repre>e,ta u, prile; )e a)u,are a locuitorilor "/ii Nilului4 care'i 6a,i.estau 7ucuria cu acea
oca>ie.
Ritualul s/r7/torii a,tice ,u este cu,oscut cu preci>ie4 )esi D.
3a,i ,i'l pre>i,t/ )estul )e )etaliat4 .olosi,)u'se 9, special )e o7servaiile lui R.
MerJel7ach. Co,.or6 acestuia s/r7/toarea rev/rs/rii
Nilului era o s/r7/toare re*ala4 care ar co6e6ora victoria 6itica a lui
3orus asupra 9,soitorilor lui Seth4 act repre>e,tat pri, str/pu,*erea )i*urilor. Dup/ cu6
a o7servat4 pe 7u,a )reptate4 2. Du,a,) ,i6ic ,u ,e per6ite sa a.ir6a6 ca )ata atri7uita
cele7r/rii victoriei lui 3orus4 a)ic/ i,tervalul +(' +< MeJheir4 tre7uie raportata la ( hoth4 c=,)
9,cepea i,u,)aia.
Cu toate acestea4 se6,i.icaia osiriaca a s/r7/torii este )ove)ita )e a.ir6aiile u,or autori
clasici. &, pri6ul r=,)4 Plutarch @De Isi)e4 [.
-K4 -L< $' -LL AB a6i,tete )e .aptul ca Nilul4 e6a,aia lui Osiris4 acoper/ i .ertili>ea>/
p/6=,turile care repre>i,t/ corpul >eiei Isis. Ca atare4 el su*e'rea>a i o le*/tur/ i,ti6a 9,tre cei
)oi re>ultatul c/reia .ii,) ,aterea lui 3orus.
!a acelai eve,i6e,t se re.era i 3elio)or @$thiop.4 I?. AB c=,) a6i,tete )e s/r7/toarea
rev/rs/rii Nilului4 preci>=,) ca u,irea )i,tre apele Nilului i p/6=,tul $*iptului este 9,s/i sursa
vieiiI co,topirea celor )oua ele6e,te repre>e,ta pe,tru i,iiai u,iu,ea )i,tre Isis si
Osiris.
$piso)ul a .ost relatat i )e c/tre No,,os @Dio,Gs. ???"I4 --('
--+B care a6i,tea )e sotia u6e)a4 a)ic/ )e Isis4 i cali.ica Nilul4 a)ic/ pe Osiris4 ca
u,ul care acoper/ cu s/ruturile sale u6e)e lo*o),ica 9,setata.
&, 9,cheiere este i,teresa,t sa a6i,ti6 o s/r7/toare locala le*ata )e ,aterea >eiei
IsisNepherses la SoJ,opaiu Nesos4 care 9, co,.or6itate cu cale,)arul ale:a,)ri, 9,cepea la +L
$piphi4 a)ic/ -( iulie )up/ cale,)arul *re*oria,. At=t R. MerJel7ach4 c=t i 2. Du,a,) au v/>ut o
le*/tur/ 9,tre ,aterea >eiei i 9,ceputurile i,u,)aiei. Acest e:e6plu ,u e:clu)e )ecala;ul 9,tre
cele )oua .e,o6e,e4 ca i )atele )i.erite la care se s/r7/toreau.
E. S/r7/toarea )istru*erii i,a6icului @A hothB
At=t D. 3a,i4 c=t i C. 2roi)e.o,) au i)e,ti.icat pe )ata )e A
hoth a cale,)arului ale:a,)ri, @S L septe67riePB o s/r7/toare pe care ei au ,u6it'o
ipotetic a ihtio.a*iei )o6estice4 7a>=,)u'se pe u, .ra*6e,t )i, De Isi)e @[. E4 -<- CDB: . Preoii
se a7i, )e @a 6=,caB orice peste i 9, >iua a A' a a lu,ii hoth4 c=,) toi e*ipte,ii co,su6a peste
.ript 9, .ata uii @casei lorB4 preoii ,u *usta pestele4 ci 9l ar) 9, .ata porii @casei lorB.
rec=,) 9, revista s/r7/torile ,atio,ale4 re*io,ale i pe cele i,)ivi)uale cele7rate pe
teritoriul $*iptului ,'a6 reuit sa )epista6 o s/r7/toare a ihtio.a*iei )o6estice. !a o si6pla
a,ali>a a te:tului lui
Plutarch se poate o7serva ca e6.a>a e,u,urilor sale ca)e pe atitu)i,ea preoilor. Se tie
ca e*ipte,ii a,tici4 )esi au socotit 9, *e,eral pestii a,i6ale ,ev/t/6/toare4 totui le'au 96p/rit 9,
.ii,e 7u,e i rele4 )ihoto6ie care a r/6as o tr/s/tur/ caracteristica a reli*iei e*ipte,e t=r>ii.
&, acelai ti6p4 ,u co,si)era6 ca a.ir6aiile lui Plutarch ar tre7ui rup'te )e co,te:t4 a)ic/
)e Mitul lui OsirisI 9, co,.or6itate cu acesta4 >eia Isis a reuit sa recupere>e toate p/rile
corpului tra,at )e c/tre Seth4 cu e:cepia phallus'ului4 care a .ost )evorat )e pesti4 6otiv pe,tru
care 6area 6a;oritate a e*ipte,ilor 9i )etesta @De Isi)e4 [. (K4 -<K 5B. Pute6 vor7i chiar )e u,
ta7u .ata )e pesti4 iar cu6 a.ir6a Chaere6o,: . Di,tre toate pro)usele $*iptului4 ei @e*ipte,iiB se
a7i, sa co,su6e toate speciile )e pesti.. re7uie preci>at ca a,i6alele a.late 9, 6lati,i au .ost
co,si)erate av=,) u, caracter sethia,4 cre)i,a a.lata 9, str=,sa le*/tur/ cu 6itul i cultul lui
Osiris. A 6=,ca u, peste presupu,ea i)eea co,su6/rii u,ui i,a6ic 9,vi,s4 .ii,) vor7a )e Seth
sau )e o 6a,i.estare a acestuia4 iar ar)erea lor se6,i.ica )istru*erea totala a lor.
!a $).u e:ista u, rit al calc/rii 9, picioare a a,i6alelor thGpho,ie,e4 pri,tre care i a
petelui4 acesta .ii,) i)e,ti.icat cu i,a6icul lui 3orus. !a $s,a4 la )ata )e ( PaG,i4 se plasau 0
pesti 9, )irecia celor
0 pu,cte car)i,ale4 u,)e se 9,scriau ,u6ele )u6a,ilor re*elui4 se ar)eau pestii i se
aru,cau resturile lor 9, ca,al.
Cale,)arul >ilelor .aste i ,e.aste )e la Cairo 6e,io,ea>/ 9, pri6a lu,a a a,ului o serie
)e restricii privi,) co,su6area u,or specii )e pesti4 ast.el: pe I aJhet A @(< iulie 9, cale,)arul
*re*oria,4 +E iulie 9, cale,)arul iulia, i (C $piphi 9, cale,)arul JoptB4 pe I aJhet (( @(E iulie 9,
cale,)arul *re*oria,4 +A iulie 9, cale,)arul iulia, i (+ $piphi 9, cale,)arul coptB4 pe I aJhet (0
@+C iulie 9, cale,)arul *re*oria,4 ( au*ust 9, cale,)arul iulia, i (< $piphi 9, cale,)arul coptB i
pe I aJhet
(< @+( iulie 9, cale,)arul *re*oria,4 + au*ust 9, cale,)arul iulia, i (L
$piphi 9, cale,)arul coptB.
&, le*/tur/ cu )ata e:acta a acestei s/r7/tori cre)e6 ca ea ar .i avut loc c=,)va 9, ;urul lui
(< iulie )up/ cale,)arul *re*oria, S +E iulie )up/ cale,)arul iulia,. Desi*ur4 )atele propuse
repre>i,t/ ,u6ai o ipote>a )e lucru.
K. S/r7/toarea lui 3er6eshoth @(A hothB
Dup/ Plutarch: Pe )ata )e (A a pri6ei lu,i @a a,uluiB4 ei @e*ipte,iiB ti, s/r7/toarea lui
3er6es i 6/,=,c/ 6iere i s6ochi,e4 9, ti6p ce a.ir6a: )ulce este a)ev/rul @[. LK4 -EK 5B.
&, Cale,)arul lui
Ra6ses al IIIlea )e la Me)i,et 3a7u este a6i,tita o s/r7/toare a lui
hoth 9, pri6a lu,a a i,u,)aiei4 >iua (A4 iar co,.or6 Cale,)arului )e la $s,a la (A
hoth @se cele7raB s/r7/toarea lui hoth4 cel 6are4 9, 9,trea*a tara.
Mierea a avut u, rol i6porta,t 9, viaa e*ipte,ilor at=t )i, pu,ct )e ve)ere eco,o6ic4 c=t
i reli*ios. At=ta ti6p c=t 9, co6po,e,ta ,u6elui .arao,ului $*iptului )e Dos i,tra i se6,ul
al7i,ei4 9,tre vietate i cultul re*al e:istase o str=,sa le*/tur/I 6ai 6ult4 la Sais4 tot 9, re*iu,ea
Deltei4 e:istase o cetate a al7i,ei4 u,)e se a)ora o .or6a locala a lui Osiris. Dup/ a,u6ite
ipote>e4 corpurile celor )ece)ai au .ost i,ute 9, 6iere4 iar )up/ u, pasa; )i, P. Salt K+<4 al7i,a4
cea care pro)ucea 6ierea at=t )e i6porta,ta pe,tru >ei4 a .ost creata4 ca i 6ierea4 )i, lacri6ile
lui Re. Dup/ o tra)iie a,tica4 6ierea era asociata cu apele 7i,e./c/toare ale Nilului. S6ochi,ele
erau ,elipsite 9, ca>ul u,or o.ra,)e4 av=,) u, oarecare rol i 9, 6e)ici,a .ara'o,ica. Dup/
Plutarch4 6ierea i s6ochi,ele su,t si67oluri ale a)ev/rului4 iar e:presia )e la s.=ritul .ra>ei
citate )i, De Isi)e tre7uie sa se re.ere la o cere6o,ie )e pre>e,tare a o.ra,)ei lui Maat4 )ivi,itate
cu care >eul hoth a .ost 9, str=,sa le*/tur/4 iar 6ierea si67oli>a c=teo)at/ )ulceaa a)ev/rului
)ivi,.
A. S/r7/toarea 7asto,ului solar @+- PhaophiB
Pu,ctul )e plecare 9, 9,cercarea )e eluci)are a ,aturii i )atei acestei s/r7/tori 9l
repre>i,t/ ur6/torul pasa;: Pe >iua )e +- @a lu,iiB
Phaophi ei @e*ipte,iiB cele7rea>/ ,aterea 7asto,ului Soarelui4 )up/ echi,ociul )e
toa6,a4 ceea ce )e,ota ca are ,evoie )e spri;i, i proptea 9, ti6p ce pier)e treptat )i, c/l)ura i
lu6i,o>itatea sa i se 9,)ep/rtea>/ )e ,oi4 co7or=,)4 9,cli,=,)u'se pe ori>o,t @De Isi)e4 [. <+4
-E+ 5CB.
&, pri6ul r=,)4 e:presia 7asto, @suportB al Soa'relui ,u are echivale,t 9, li67a
e*iptea,a. Di, pu,ct )e ve)ere 6itolo*ic cuv=,tul ieHe, se6,i.ica pilo,4 suport al cerului4
)eve,i,) u, si67ol al .orei4 .ii,) 9, special asociat cu localitatea 3eliopolis. Co,ceptul4 6ai ales
9, te:tele $pocii *recoro6a,e4 era i u, epitet .recve,t al lui Osiris4 .ii,) 9, str=,sa le*/tur/ cu
IeHe,et4 a)ic/ De,)era. &, co,.or6itate cu )i.erite varia,te ale 6itului solar e*iptea, a,tic4 Re4
spre s.=ritul )o6,iei sale te'restre4 967/tr=,i,)4 avea ,evoie )e u, 7asto, pe,tru a se )eplasa.
Daca ave6 9, ve)ere ca )e;a 9, epoca lui Plutarch echivale,ta Re @Soare
B S Osiris era o realitate4 pute6 sa ,e *=,)i6 la e:presia 6eta.orica a *=,)ito'rului )i,
Chaero,eea. Cu toate acestea4 o s/r7/toare )e acest *e,4 lu=,) 9, co,si)erare i cele a.ir6ate
p=,/ acu64 ,u e:ista la e*ipte,i. C.
2roi)e.o,)4 av=,) 9, ve)ere ;ocul )e cuvi,te R su*era o sursa *reaca4 )i, p/cate
,ei)e,ti.icata.
Data presupusei s/r7/tori este )i.icil )e sta7ilit. Daca ave6 9, ve)ere ca Plutarch4 )e
o7icei4 ,e pre>i,t/ )atele 9, siste6ul cale,)aristic ale:a,)ri,4 atu,ci +- Phaophi ,u poate .i )ec=t
+C octo67rie4 )ata la care se pot o7serva )i, pu,ct )e ve)ere astro,o6ic a,u6ite pertur7/ri
cau>ate )e echi,ociul )e toa6,a.
(C. 2u,eraliile lui Osiris @(E' +C AthGrB
S/r7/torile osiriace au u, caracter se>o,ier i i6plicit a*ricol.
Dup/ cu6 a6 v/>ut4 pri6a s/r7/toare este cea a i,u,)aiei4 iar a )oua este cea a
se6/,atului i a *er6i,aiei.
Osiris a .ost co,si)erat ca .ii,) 9,car,at 9, pla,te4 iar o)at/ cu retra*erea apelor4 asista6
la reapariia ve*etaiei4 ceea ce poate .i co,si)erata o )escoperire @B a >eului. Perceput ca >eu al
apei4 el a )isp/rut cu .lu:ul Nilului 9, 6are @De Isi)e4 [. -+4 -L- DB. 1eia Isis a .ost cea i6plicata
9, c/utarea soului ei4 Osiris .ii,) re*/sit 9, apa pota7ila a Nilului i 9, *r=ul care 9,coleteI )ar
pe,tru a 9,coli4 era ,ecesara 96pr/tierea *r/u,elor 9, p/6=,t. Ca atare4 Osiris R >eul ve*etaiei
R este 6ort i 9,*ropat4 iar 6oartea >eului i la6e,taiile 9, se6, )e )oliu se a.la 9, str=,sa
le*/tur/ cu ar/turile p/6=,tului. Aceasta este sche6a *=,)irii 6itice a)iace,ta riturilor4
co,stitui,) ceea ce se chea6a .u,eraliile lui Osiris @De Isi)e4 [.0+:B.
&, aceasta or)i,e )e i)ei4 releva,te su,t ur6/toarele a.ir6aii ale lui Plutarch: . $i spu,
ca Osiris a )isp/rut 9, lu,a AthGr. Atu,ci preoii4 pri,tre alte cere6o,ii triste4 pe,tru a .i*ura
)oliul >eiei4 acoper/ o vaca aurita cu u, ves6=,t )e 9, ,e*ru)eoarece ei cre) ca vaca4 ca i
p/6=,tul4 este o i6a*i',e a lui Isis R i o e:pu, co,ti,uu ti6p )e patru >ile4 9,cep=,) cu >iua a
(E'a a acestei lu,i. 2e,o6e,ele pe care le ;elesc su,t patru la ,u6/r: 9, pri6ul r=,) )epl=,*
sc/)erea i retra*erea
NiluluiI 9, al )oilea r=,)4 )i6i,uarea v=,turilor )i, ,or)4 co6plet st/p=,ite )e v=,turile
)i, su)I 9, al treilea r=,)4 scurtarea >ilei4 )eve,ita 6ai puti, lu,*a )ec=t ,oapteaI i 9,ai,te )e
toate4 )e,u)aia p/6=,tului4 96preu,a cu )e>*olirea copacilor4 care cu aceasta oca>ie 9i pier)
.ru,>ele. &, ,oaptea celei )e'a (A >i4 ei co7oar/ spre 6are. Stolistii i preoii a)uc o cista sacra4
care co,i,e o 6ica cutie )e aur. $i toar,/ 9, aceasta puti,a apa pota7ila pe care au a)us'o cu ei i
atu,ci asiste,ta stri*a: Osiris a .ost re*/sit. Dup/ aceea4 a6esteca p/6=,tul .ertil cu apa i
co67i,=,)u'l cu aro6e preioase i t/6=ie4 ei 6o)elea>/ o .i*ura 9, .or6a )e se6ilu,a4 pe care o
967r/ca i o 96po)o7esc4 su*er=,) ast.el ca pe,tru ei aceti >ei su,t ese,a p/6=,tului i a apei
@De Isi)e4 [. -A4
-LL $2B.
Daca a,ali>a6 )atele pe care le )ei,ea Plutarch 9, le*/tur/ cu a,o'ti6purile e*ipte,e se
poate a.ir6a ca acestea ,u se 7a>au pe realitatea .ara'o,ica. &, ti6pul lu,ii OhoiaJ4 ulti6a lu,a a
i,u,)aiei4 v=,tul care 7ate )i, ,or) ,u 9,cetea>/ 9, lu,a )ece67rie. Apoi4 ,u e:ista o )e,u)aie
a p/6=,tului i ,ici o prelu,*ire 6arca,ta a )uratei ,opilor.
!a .el4 ,u se pro)uce o veste;ire a pla,telor4 ur6ata )e c/)erea .ru,>elor4 ci 6ai )e*ra7/
acu6 apar se6,ele ,oii prosperit/i4 o)at/ cu 9,s/6=,area4 care ur6ea>/ sc/)erii ,ivelului
apelor. Di, 9,trea*a povestire a lui Plutarch4 re)ata p=,/ acu64 ,u6ai acest ulti6 aspect
co,cor)a cu realitatea e*iptea,a. De aici se poate tra*e co,clu>ia ca
Plutarch4 ori 6ai )e*ra7/ sursa pe care a utili>at'o4 ,u era )estul )e .a6iliari>at cu
.e,o6e,ele *eocli6aterice ale $*iptului a,tic.
A su*era .aptul ca s/r7/toarea lui Osiris 9, ti6pul lu,ii OhoiaJ @la Plutarch AthGrB a .ost
str=,s le*ata )e u, a,oti6p4 pare sa .ie 9, co,cor)a,ta cu realitatea: ea a .ost o s/r7/toare a
re9,ceperii cultiv/rii p/6=,tului. Dup/ R. A. ParJer s/r7/toarea OhoiaJ a .ost u,a a cale,)arului
lu,ar i ca atare4 )e'a lu,*ul ti6pului4 era 6ai puti, .i:a.
Re.eritor la aceasta s/r7/toare tre7uie preci>at ca a .ost 9,re*istrata 9, .or6a ei )etaliata
,u6ai pri, i,ter6e)iul capelelor osiriace )e la De,)era4 a)ic/ 9, ti6pul ulti6ilor Ptole6ei4 9,
orice ca> )up/ KC 9.
3r. Desi se spu,e ca a .ost cele7rata 9, te6plele 9,tre*ului $*ipt4 9, a.ara )e capelele
i,)icate 6ai sus4 te:tul 6isteriilor apare su7 .or6a u,or pasa;e4 )ar ,icio)at/ 9, 9,tre*i6e4 la
3i7is4 capela lui SoJaris )e la
De,)era4 la Philae4 la $).u i pe o cuva i,e)ita )escoperita la Coptos @
Mu>eul )i, CairoD)$ -E<(LBI alte surse4 u,ele co,i,=,) i,.or6aii 6ai )etaliate4 vor .i
6e,io,ate 6ai ;os.
&, Cale,)arul )e la $).u 9,trea*a lu,a AthGr a .ost ,u6ita Sar7atoa'rea @St/p=,eiB
De,)erei. otui4 e:ista u, i,)iciu 9, le*/tur/ cu coi,ci)e,ta )atelor: 9, Cale,)arul Cairo No.
KLL-E @rt. (04 K'
(CB se a.ir6a )es'pre Isis i NephtGs ca4 la (E AthGr4 9l ;elesc pe Osiris la
Sais i A7G)os'ul este 6artorul sosirii celor care v/rsa 6ulte lacri6i.
Pe )e alta parte4 u,ele ase6/,/ri )i,tre relat/rile lui Plutarch )espre s/r7/toarea )i, AthGr
i te:tele capelelor osiriace )e la De,)era )i, ti6pul s/r7/torii OhoiaJ4 9i )eter6i,a pe u,ii
cercet/tori sa presupu,/ ca ave6 )e'a .ace cu )escrierea aceleiai s/r7/tori.
Discrepa,tele 9,tre ,u6ele lu,ilor se pot e:plica )aca i,e6 co,t )e p/rerile e6ise )e R.
A. ParJer: o soluie 6ult 6ai plau>i7ila este .aptul ca a,ul civil a .ost aproape i)e,tic cu a,ul
sothiac 9, ulti6a parte a vieii lui Plutarch i aceste )ate su,t cele ale a,ului civil re)ate 9,
ter6e,ii cale,)arului ale:a,)ri,. Presupu,=,) ca aceasta s/r7/toare a 9,ceput pe (L AthGr4 (L
AthGr ale:a,)ri, ar .i echivale,tul lui (+ OhoiaJ civil 9, a,ul EL ). 3r. Presupu,=,) ca aceasta
s/r7/toare a luat s.=rit pe
+C AthGr4 +C AthGr ale:a,)ri, ar .i -C OhoiaJ civil 9, a,ul (-+ ). 3r.
$ste pro7a7il ca aceste )ate sa re.lecte u, a, care s'a situat 9,tre EL ). 3r.
Si s.=ritul vieii lui Plutarch.
!a De,)era4 pe acoperiul te6plului e:ista - capele situate la est i - capele vestice4 care
,e .ur,i>ea>/ sce,e i i,scripii si67olice re.eritoare la prote;area ca)avrului lui Osiris i a
pre*/tirii acestuia pe,tru re,atere. Capele ase6/,/toare e:istau i 9, alte locuri s.i,te cu6 ar .i:
Philae4 3i7is4 etc.4 9,sa i6porta,ta acestora era 6ai re)usa.
&, co,.or6itate cu )atele .ur,i>ate )e i,scripiile )e la De,)era4 9, i,tervalul (+' -C
OhoiaJ se cele7rau Misteriile lui Osiris. Pe,tru a 9,ele*e u,ele a.ir6aii ale lui Plutarch se
i6pu,e pre>e,tarea cale,)arului ritual al capelelor osiriace.
1iua )e (+ OhoiaJ repre>i,t/ 9,ceputul 6isteriilor4 care )urea>/
(A >ile. !a a 0'a ora a >ilei @)up/ coloa,a (C( a te:tului )i, capela estica ,r. (B are loc
pre*/tirea or>ului i a ,isipului )esti,at .or6arii statuetei lui Ohe,ta6e,tiu i pre*/tirea relicvei
)ivi,e. $le se c=,t/resc i se a6esteca4 se pu, 9,tr'u, tipar al i6a*i,ii )ivi,e i 9, 7a>i,ul relicvei
)ivi,e4 care su,t )epuse apoi 9, cuva*ra)i,a4 9,tre )oua 96pletituri )e stu. @col. (K4 +-4 (CEB i
u)ate 9, .iecare >i @col. (K' +C4 +-' +<4 (CC'
(CKB4 p=,/ pe +( ale lu,ii.
!a (0 OhioaJ4 la a -'a ora a >ilei @col. ((LB4 9,cepe pre*/tirea 6aterialului )i, care va .i
co,.ecio,at/ statueta lui SoJaris4 care 9,./urat/ 9, ra6uri )e sico6or4 este co,servata 9,tr'u,
vas )e ar*i,t p=,/ pe )ata )e (L OhoiaJ @col. --' -<4 ((L' (+(B.
!a (< OhoiaJ 9,cepe )ecorarea sicriului4 )esti,at sa pri6easc/ i6a*i',ea lui SoJaris @col.
0-4 (0LB. 1eul este )e,u6it OsirisOhe,ta6e,tiu @col. 0+B.4 iar 9, alte pasa;e
SoJarisOsirisOhe,ta6e,tiu
@col. ((LB. Acu6 se vor a6esteca i,*re)ie,tele care co6pu, u,*ue,tul sacru i a c/rui
.ier7ere va 9,cepe pe (K i se va ter6i,a pe +- OhoiaJ
@col. E+4 (0E' (0KB.
!a (L OhoiaJ4 la a -'a oara a >ilei4 u, preot va lua vasul )e ar*i,t co,i,=,) 6aterialul
pre*/tit 9, >iua )e (0 pe,tru co,.ecio,area i6a*i,ii lui SoJaris. $ste a)us tiparul lui SoJaris4
apoi este u,s cu o su7sta,/ i se varsa 9, tipar co,i,utul vasului )e ar*i,t. O)at/ u6plut i
9,chis4 tiparul este ae>at pe u, pat4 9, Ca6era patului4 care se a.la 9, Pavilio,ul acoperit
@col. -<4 (+(' (+<B. &, ti6pul acestei >ile are loc S/r7/toarea )es'chi)erii Casei. Atu,ci4 >eul
iese 96preu,a cu A,u7is4 .ace u, tur al te6plului i al ,ecropolei sacre4 .ii,) prece)at )e 0
o7eliscuri i )e >eii pe suporturile lor @col. K+' K-B. Aceasta s/r7/toare are loc )i, ,ou pe +0
OhoiaJ.
!a (A OhoiaJ statueta lui SoJaris este scoasa )i, tiparul sau @col.
-L4 A+4 (+LB4 .ii,) pusa pe u, soclu )e aur i e:pusa la soare4 apoi u,sa 9, co,ti,uu cu
t/6=ie i stropita cu apa p=,/ 9, +- OhoiaJ.
!a +C OhoiaJ se ese 6area 7ucata )e sto.a4 9,cep=,) cu a K 'a ora a >ilei i se ter6i,a
la aceeai ora )i, a )oua >i @col. <C' <(B.
!a +( OhoiaJ are loc s.=ritul *er6i,aiei. ulpi,ile )e or> *er6i,at care se a.la )easupra
i )e)esu7tul tiparului lui Ohe,ta6e,tiu i a 7a>i,ului relicvei )ivi,e4 9, cuva*ra)i,a4 su,t
scoase4 apoi tra,sportate la ,ecropola sacra pe,tru a .i 9,6or6=,tate @col. (CK' (CAB.
iparul lui Ohe,ta6e,tiu este scos )i, cuva*ra)i,a4 )eci i6a*i,ea sacra a .ost e:trasa.
Cele )oua parti )i, care se co6pu,e4 )up/ ce au .ost u,se cu t/6=ie4 su,t reu,ite i le*ate cu
a;utorul a 0 7e,tie @col. +C4 +<4 ((+B.
Se lasa apoi la soare pe,tru a se usca p=,/ la a <'a ora a >ilei @col. +<B.
Se proce)ea>/ la .el i pe,tru 7a>i,ul relicvei )ivi,e @col. +C4 ((-B4 ale carei )oua parti4
)up/ ce au .ost reasa67late4 su,t 9,velite 9,tr'o sto.a @col. ((-B. iparul lui SoJaris este u,s )e 0
ori cu ulei )e s6ir,a @col.
!a ++ OhoiaJ a avut loc procesiu,ea ,autica pe lacul sacru al te6plului @col. EKB4 la ora a
K'a a >ilei @col. +(4 E-B. $a co,sta )i, -0 )e 7arci )e papirus purt=,) statuile lui 3orus4 hoth4
A,u7is4 Isis4 NephtGs4 .iii lui 3orus i alte +A )e )ivi,it/i4 ca i -L< )e l/6pi @col. +'
N EK4 ((-' ((0B. !a 9,ceputul cere6o,iei4 i6a*i,ile )ivi,e su,t 9,velite 9, 0 sto.e i
tra,sportate la 6or6=,t @col. ++B. U,*ue,tul care a .ost preparat pe (< OhoiaJ i pus pe .oc pe
(K OhoiaJ4 este luat )e pe .oc @col. (0EB.
!a +- OhoiaJ statueta lui SoJaris este pusa pe u, soclu )e 7a>alt la a -'a ora a >ilei4
pictata i apoi uscata ti6p )e + ore la soare. Are loc puri.icarea4 uscarea i prepararea sto.elor @S
p=,>elorB )esti,ate 9,./ur/rii statuii @col. (0K' (0AB. Statueta se pictea>/ cu .i*urile copiilor lui
3orus @col. (0AB4 se .i:ea>/ pe ea cele (0 a6ulete rituale4 apoi se .ier7e vi,ul pe,tru
967/ls/6are.
!a +0 OhoiaJ stauteta lui SoJaris este 9,chisa 9,tr'u, sicriu )e le6, i )epusa 9, 6or6=,t
la ora a A'a a serii. $.i*ia aceluiai >eu ./cut/ 9, a,ul prece)e,t este )e>velita4 iar 7e,tiele ei su,t
9,locuite. Se e:ecuta toate riturile )e 9,6or6=,tare @col. (+AB4 apoi se )epu,e pe ra6uri )e
sico6or @col. AE4 (-CB4 u,)e r/6=,e p=,/ pe -o OhoiaJ4 c=,) este 9,6or6=,tata 9, ,ecropola
sacra. re7uie re6arcat .aptul ca .i*uri,a lui
Ohe,ta6e,tiu i a 7a>i,ului relicvei )ivi,e )i, a,ul prece)e,t su,t scoase4 9,./urate i
9,chise .iecare 9,tr'u, sicriu )e sico6or i vor .i 9,hu6ate tot la -o OhoiaJ. 1iua )e +0 OhoiaJ
este >iua 7ucuriei 9, 9,trea*a ae>are4 )eoarece 9,cep riturile )e 9,6or6=,tare.
I,tervalul +0' -C OhoiaJ are o se6,i.icaie 6istica i6porta,ta.
I6a*i',ea )ivi,a veche @si,*ura a)6isa 9, 6or6=,tul )e.i,itivB4 o)at/ ce a .ost
re9,./urata4 a .ost ae>at/ pe u, pat4 pe ra6uri )e sico6or4 p=,/ la 9,6or6=,tare. Cele E >ile
care 9,cep su7 aceasta .or6a4 si67oli>ea>/ perioa)a )e cretere a lui Osiris la s=,ul 6a6ei sale
Nut4 aceasta .ii,) repre>e,tata pri, ra6urile )e sico6or @col. AKB.
!a -C OhoiaJ are loc 9,6or6=,tarea celor - si6ulacre sacre @statuetele lui SoJaris4
Ohe,ta6e,tiu i relicva )ivi,aB4 9,tip/rite a,ul a,terior @col. ++' +-4 -L4 AL4 ((0' ((L4 (+A '(-(B.
$le su,t co,)use la ,ecropola la ora a -'a a ,opii. Misteriile se s.=resc pri, ri)icarea st=lpului
D;e) @col. +L4 K<4 ALB.
Dup/ cu6 a6 o7servat4 ritualul co,i,e )escrierea 6i,uioas/ a u,ui a,u6it ,u6/r )e
o7iecte .olosite 9, ti6pul cele7r/rii 6isteriilor.
Di,tre aces'tea4 cel puti, L su,t )e6,e )e a6i,tit pe,tru 9,ele*erea corecta a celor
a.ir6ate i )escrise 6ai sus.
I.Cuva'*ra)i,a a lui Ohe,ta6e,tiu %ra)i,a se pre>i,t/ su7 .or6a u,ei cuve p/trate
)i, 7a>alt )e C4
L< c6 @u, cot i + pal6eB latura i C4 +K c6 a)=,ci6e @- pal6e i - )e*eteB. $a se a.la pe
0 suporturi. &, partea )e ;os4 9, 6i;loc are o *aura )e )i6e,siu,i 6ari pe,tru scur*erea apei
v/rsate 9, .iecare >i cu u, vas )e aur ,u6it Heshe74 pe,tru u)area or>ului4 care *er6i,a 9, tiparul
lui
Ohe,ta6e,tiu i 9, 7a>i,ul relicvei )ivi,e. Cuva*ra)i,a era )ecorata la e:terior cu
sce,e repre>e,t=,) lucr/rile *r/)i,ii ca i >eii protectori ai lui Osiris 9, *ra)i,a @col. (LB. Cuva
a .ost 9,velita cu o p=,>a i 9,chisa cu u, capac )e le6, @col. (L4 ((CB. iparul lui Ohe,ta6e,tiu
i 7a>i,ul relicvei )ivi,e u6plute cu or> i ,isip au .ost ae>ate 9, cuva 9,tre )oua 96pletituri )e
stu. @col. (KB. Aceasta cuva*ra)i,a 9,cep=,) cu (+ i p=,/ 9, +( OhoiaJ4 se u)a >il,ic p=,/ ce
se6i,ele *er6i,ea>/.
II. iparul lui Ohe,ta6e,tiu
Acesta era )e aur i co6pus )i, )oua parti4 av=,) aspectul u,ei 6u6ii 9, .or6a u6a,a
care purta o coroa,a al7a. $ra lu,* )e ( cot @S C4
<+ c6B i avea o l/i6e la ,ivelul toracelui )e + pal6e @C4 (< c6B. Cele )oua parti ale
tiparului su,t puse u,a l=,*/ alta 9, cuva i 9,ai,te )e u6plere su,t acoperite 9, i,terior cu o
p=,>a )e 9, pe,tru a evita ruperea 6ula;ului i a .ace 6ai uoar/ 6a,ipularea.
Dup/ ce au .ost scoase )i, tipar4 cele )oua ;u6/t/i ale i6a*i,ii su,t reu,ite 9,tr'o
statueta co6pleta. $a se u,*e cu t/6=ie4 se lea*/ cu 0 7e,tie )e papirus i se e:pu,e la soare
ti6p )e o >i. Ulterior
Ohe,ta6e,tiu este 9,chis 9,tr'u, sicriu.
III. 5a>i,ul relicvei )ivi,e
Acesta era tot u, tipar )ar )e )i6e,siu,i 6ai re)use4 .ii,) utili>at pe,tru co,.ecio,area
u,ei relicve a corpului )ivi,4 .ara a se preci>a care parte. Poate4 repre>i,t/ si67olic relicvele lui
Osiris4 care au .ost a)u,ate )i, 6ai 6ulte orae s.i,te. Di, pu,ct )e ve)ere )o*6atic este 9,
str=,sa le*/tur/ cu Ohe,ta6e,tiu4 .ii,) ,u6ita relicva acestui >eu.
5a>i,ul era )e .apt o cutie p/trat/ )e 7ro,>4 co6pusa )i, )oua parti si6etrice. iparele
acestora au .ost u6plute cu u, a6estec )e or> i ,isip4 .ii,) plasate separat 9, cuva*ra)i,a4
u,)e r/6=, )e la (+
OhoiaJ p=,/ la +( OhoiaJ4 ti6p ,ecesar pe,tru *er6i,area or>ului. Pe +0
OhoiaJ 7a>i,ul )i, a,ul prece)e,t4 u,s cu u,*ue,te i 9,velit 9, p=,>a4 6arcat cu ,u6ele
lui Ohe,ta6e,tiu4 este 9,chis 9,tr'u, sicriu )e sico6or care va .i 9,6or6=,tat pe -C OhoiaJ4 >iua
9,cheierii 6isteriilor.
I". iparul lui SoJaris
Co6parativ cu cel al lui Ohe,ta6e,tiu are u, aspect )i.erit: este 9, .or6a u,ei 6u6ii
a,)roce.ale4 purt=,) o peruca )ivi,a cu uraeus4 i,=,) sceptrul i ap/r/toarea )e 6ute
9,cruciate pe piept i o 7ar7a .alsa. Di.er/ i )i, pu,ctul )e ve)ere al 6aterialelor )i, care a .ost
co,.ecio,at. Dup/ ce a .ost u6plut cu or> i ,isip4 a .ost )epus pe u, pat )e aur4 9,tr'o Ca6era
a patului @col. -L4 A+4 (+LB4 u,)e a .ost p/strat 9,tre (L R (A OhoiaJ @col. -<4 (+(B4 ti6pul
9,tre*ii *er6i,/ri 6istice.
". 5/rcile procesiu,ilor ,autice
Aceste 7arci 6/soar/ ( cot i + pal6e @cca. O4 LK c6B i au .ost e:e'cutate )i, papirus.
Procesiu,ea ,autica )i, ++ OhoiaJ se co6pu,ea )i, -0 )e 7arci 96p/rite 9, )oua *rupe pe lacul
sacru: (E la vest i (E la est @col. EKB. &, 7arci se a.lau tiparul lui Ohe,ta6e,tiu4 7a>i,ul relicvei
)ivi,e i .i'*uri,ele altor )ivi,it/i4 care p/>esc preioasele si6ulacre )ivi,eI ele poarta -L< )e
l/6pi. re7uie re6arcat .aptul ca statuia lui
SoJaris ,u apare 9, aceasta cere6o,ie4 )eoarece ea a .ost 6o)elata pe +0
OhoiaJ.
"I. "aca Re6e,it
"aca Re6e,it R Purt/toarea R era e:ecutata )i, sico6or4 placat cu aur @col. LKB i
6/sura ( cot @S o4 <+ c6B lu,*i6e @col. LAB. $a purta coroa,a ate.4 u, colier )e lapisla>uli4 iar pe
spate i6a*i,ea u,ui scara7eu. 2ii,) sco7ita4 9, i,terior se a.la u, recipie,t s.=,t4 )e .apt o
6u6ie ace.ala. re7uie sa recu,oate6 9, "aca Re6e,it o repro)ucere )e )i6e,siu,i re)use a
sicriului pe care >eia Isis l'a co,.ecio,at pe,tru soul ei.
Se 6ai i6pu, a,u6ite preci>/ri 9, le*/tur/ cu ,atura lui Osiris aa cu6 el se re*/sete 9,
te:tele )e la De,)era. Divi,itatea este )e,u6ita 6arele >eu care re>i)a 9, De,)era4 apoi Cel'
care'este'9,.ru,tea"estului @Ohe,ta6e,tiuB4 SoJaris @.or6a 6e6phita a lui
OsirisB i We,',e.er. Ca atare4 teolo*ii )e la De,)era au optat pe,tru o .i*ura ,aio,al/
a lui Osiris4 .ara pro.u,)e r/)/ci,i locale.
&, co,clu>ie: 6isteriile )e la De,)era erau 9, str=,sa le*/tur/ cu 6oartea i re,aterea lui
Osiris. Dup/ cu6 a6 o7servat4 9, $poca
Re*atului Mi;lociu i a I6periului4 6isteriile )escrise pri, i,ter6e)iul
Cale,)arului )e la Me)i,et 3a7u i stelelor co6e6orative )e la A7G)os ,u aveau u,
caracter a*rar. Acest aspect se acce,tua>a o)at/ cu $poca
=r>ie a istoriei .arao,ice4 6ai ales 9, $poca Ptole6aica.
A6 speci.icat 6ai sus ca la A7G)os4 i ,u ,u6ai4 >eia Isis ,u ;oaca ,ici u, rol 9,
Misteriile lui Osiris. O)at/ cu secolul I" 9. 3r.4 aa cu re>ulta )i, 6/rturiile P. !ouvre N. -(LE
@SB4 rolul ei c=t i al >eiei
NephGts )evi,e )i, ce 9, ce 6ai 9,se6,at. Ast.el4 avea calitatea )e ap/r/toare a corpului
)ivi,4 )e 7ocitoare a lui Osiris4 )ar i )e rea,i6are a >eului )e.u,ct. oto)at/4 este posi7il ca
s/r7/toarea OiJellia )i,
Decretul )e la Ca,opus sa evoce )oliul i,ut )e c/tre >eia Isis.
%recii )i, $*ipt au luat i ei parte la Misteriile lui Osiris4 9,sa pe,tru ei rolul pri,cipal a
.ost )ei,ut )e c/tre >eia Isis4 6otiv pe,tru care acestea au .ost ,u6ite Isieia sau $isieia. &,
co,.or6itate cu Arhivele lui 1e,o,4 6isteriile au .ost cele7rate 9,sa 9, )ece67rie4 co,trar
i,tervalului octo67rie,oie67rie )i, epoca .arao,icaI 6otivele )ecal/rii )atelor au .ost e:puse
6ai sus.
Co6e,t=,) Isia )escrisa 9, P. 3ei)el7er* )i, secolul II ). 3r.4 3.
C. \outie a.ir6a ca aceasta s/r7/toare4 pe care el o echivalea>/ cu cea a lui Plutarch )i,
AthGr4 a .ost i,ut/ 9, lu,a 9, cau>a cel puti, )i, secolul
III 9. 3r. P=,/ 9, secolul II ). 3r. i a )urat 9, total 0 >ile4 )e la (E' +C @
AthGrB4 (-' (L ,oie67rie 9, cale,)arul ro6a,I el a)au*a .aptul ca %e6i,us )i, Rho)os4
scrii,) 9, secolul I 9. 3r.4 a a.ir6at pre*,a,t ca )ata s/r7/torii a variat 9, .u,cie )e a,,us va*us
e*iptea,.. Pri,cipala eroare a )e6o,straiei lui 3. C. \outie co,sta 9, .aptul ca ,u a luat 9,
co,si)erare )atele prove,ite )e la De,)era4 9,sa echivalarea propusa este ;ustaV
e:tul )i, De Isi)e )escrie - rituri: (B. $:pu,erea vacii aurite repre'>e,t=,)'o pe >eia
Isis i ar/t=,) )oliul >eiei la 6oartea lui Osiris4 care a )urat )e la (E4 p=,/ la +C AthGrI +B. O
procesiu,e c/tre 6are4 care a avut loc 9, ,oaptea )e (A AthGr4 9, ur6a c/reia Osiris a .ost */sitI
-B.
Co,.ecio,area u,ei .i*uri,e )ivi,e 9, .or6a )e se6ilu,a4 .oarte pro7a7il pe +C AthGr.
U, pasa; )i, De Isi)e4 [. <+4 -E+ 5 'C: . &, ti6pul solstiiului )e iar,a ei a)uc 9,
procesiu,e o vaca4 cu care se .ace )e apte ori 9,co,;urul te6plului SoareluiI acest circuit este
,u6it C/utarea lui
Osiris4 se re.era la acelai rit ca cel )i, [. -A4 )eoarece acolo se a.ir6a: Osiris a .ost
re*/sitV . Apoi4 re.eri,/ la solstiiul )e iar,a co,.ir6a caracterul se>o,ier al 6isteriilor i
cele7rarea lor 9, ti6pul lu,ii
OhoiaJ4 )esi4 )up/ cu6 a re6arcat D. %. %ri..iths4 .e,o6e,ul are loc )up/ >iua )e +C a
lu,ii OhoiaJ. &, co,.or6itate cu a.ir6aiile lui
3ero)ot @II. (+A' (-+B4 .arao,ul MGJeri,os4 )up/ ce i'a pier)ut .iica4 a co,.ecio,at )i,
le6, .i*ura u,ei vaci sco7ite i poleite cu aur . &, care i'a 9,chis .iica 6oarta. "aca o
repre>e,ta pe >eia Neith )i, Sais4 asi6ilata cu Isis3athor. &, cele )i, ur6a4 3ero)ot a)au*a ca
statuia ei a .ost scoasa o )ata pe a, )i, te6plu: . C=,) e*ipte,ii se 7at cu pu6,ii 9, piept pe,tru
>eul pe care ,u'l ,u6esc 9,tr'o atare 96pre;urare @II. (-+
B. $ste evi)e,t ca >eul care ,u poate .i ,u6it4 ,u este altul )ec=t Osiris.
Dup/ cu6 a6 v/>ut4 9, te:tul )e la De,)era vaca era ,u6ita Re6e,it4 iar statuia ei purta
6u6ia lui Osiris @v. i Dio)or4 I4 K<. <B.
Se pare ca Plutarch ,'a )orit sa i,tre 9, a6/,u,te cu privire la 6isteriile lui Osiris )i,
lu,a OhoiaJ4 )eoarece era )estul )e co6plicat4 iar 9, u,ele ca>uri te:tele @varia,teleB erau
)i.erite. otui4 se pare ca a preluat a,u6ite ele6e,te ale 6isteriilor4 aa cu6 au .ost ele
cu,oscute 9,
Ale:a,)ria. Di, te:tul lui4 ,u se re.era la ,iciu,ul )i, sicriele care co,i,eau u,a )i,
.or6ele lui Osiris4 ci 6ai )e*ra7/ ar corespu,)e coului )i, ro*o;i,a care ar .i co,i,ut o relicva
a >eului4 9, spe/ capul acestuia.
Apoi4 u, alt cuv=,t4 poate i6plica pre>e,ta or>ului.
Acea . Co7or=re spre 6are.4 ar .i o re.erire la ritul ,avi*/rii )i, te:tul )e la De,)era4 cu
preci>area ca pro7a7il 6area )i, te:tul lui este echivale,tul Nilului sau al lacurilor sacre )i,
i,ci,ta u,or te6ple osiriace.
A);ectivul4 re.eri,)u'se la i6a*i,ea >eului4 poate i6plica o asociere a lui Osiris cu !u,a.
Se6,ul ,oului cresce,t va .i 9, le*/tur/ cu re,aterea lui Osiris4 eve,i6e,t care a ur6at )up/ +0
OhoiaJ4 >iua 9,6or6=,t/rii >eului. Desi*ur4 ,u e:ista 9, $*iptul a,tic ,ici o repre>e,tare a u,ui
sarco.a* care are .or6a )e se6ilu,a. &, orice ca>4 o a,u6it/ relaie 9,tre Osiris i !u,a ,e este
i,)icata )e u, pasa; )i, P. 5M
(C+CK4 II. (+.
Plutarch 6ai 6e,io,ea>/ i alte s/r7/tori le*ate )e Mitul lui
Osiris4 ast.el: la ( G7i Re9,toarcerea lui Isis )i, 2e,icia @De Isi)e4 [.
<C4 -E( DB4 Char6osG,a @De Isi)e4 [. +A4 -L+ DB4 la ( Pha6e,oth I,trarea lui Osiris 9,
!u,a @De Isi)e4 [. 0-4 -LK CB4 Revelaiile lui
Isis @De Isi)e4 [. L<4 +EE CB4 la (< PaJho,s !au)a ochiului 9,tre* @
De Isi)e4 [. K4 -<0 AB4 la -C $piphi Naterea ochilor lui 3orus @De
Isi)e4 [ <+4 -E+ 5B. Acestea su,t *reu i)e,ti.ica7ile at=t 9, co,te:tul e*iptea,4 c=t i 9, cel
al lu6ii *recoro6a,e i u,eori chiar i6posi7il )e )atat. Ma;oritatea acestora se lea*/ )e
eve,i6e,te la care ,e'a6 re.erit 9, co,te:tul a,ali>ei Mitului lui Osiris4 iar altele4 pur i si6plu4
su,t 9, co,cor)a,ta cu a,u6ite .e,o6e,e astro,o6ice cu6 ar .i spre e:e6plu echi,ociul )e
pri6/var/.
Dup/ cu6 a6 v/>ut4 9, co,.or6itate cu Misteriile lui Osiris )i, lu,a OhoiaJ4 9, a -C 'a >i
a acesteia a avut loc ri)icarea st=lpului );e) @S si67olul irei spi,/rii a lui OsirisB4 ceea ce 6arca
re,aterea >eului.
Plutarch )orete sa 9,cheie acest periplu al s/r7/torilor 9,tr'o 6a,iera *reaca. A6 v/>ut
ca 9, ti6pul pri6ei >ile epa*o6e,ale a avut loc ,aterea lui Osiris4 c=,) )up/ autorul )i,
Chaero,eea a avut loc s/r7/toarea Pa6Glia. Dup/ u,ii cercet/tori este posi7il ca 9, s/r7/torile
*reco'ro6a,e ale lui Osiris sa .i .ost i,tro)us i ritul phallus 'ului )i, procesiu,ile )io,Gsi'ace.
2aptul ca a,u6ii >ei4 cu6 ar .i Mi,4 5es sau chiar Osiris au .ost repre>e,tai ithGphallic4 este o
chestiu,e )e alta ,atura.
CAPIO!U! "II
$SCAO!O%IA $%IP$ANA &N "I1IUN$A !UI P!UARC3
"I. (. Noiu,ea )e escatolo*ie
&, vi>iu,ea u,or autori ro6=,i4 escatolo*ia este o co,cepie . Despre s.=ritul
u,iversului4 )espre )istru*erea lu6ii i )espre )esti,ul o6ului )up/ 6oarte. De.i,iia4 9,
a,sa67lul ei4 este corecta 9,sa ,ecesita a,u6ite preci>/ri.
er6e,ul a .ost o creaie a lui Oarl %ottlie7 5ret'sch,ei)er4 care4 9,tr'o lucrare pu7licata
9, (KC04 9l .olosete ca echivale,t al co,ceptului ,ovissi6i sau res ,ovissi6ae4 a)ic/ realit/i
ulti6e.
De atu,ci i p=,/ 9, pre>e,t4 ter6e,ul va pri6i o co,otaie 6ai a6pla4 ;usQu^a se
co,.o,)re )a,*eurese6e,t avec )es co,cepts )o, ils .au)rait ri*oureuse6e,t le )isti,*uer4
co66e 6essia,is6e4 apocalGptiQue4 RoGau6e )e Dieu. &, aceasta or)i,e )e i)ei4 i,teresa,te
su,t o7servaiile lui 1Hi We7loHsJG: 6area 6a;oritate a reli*iilor pose)a relat/ri re.eritoare la
9,ceputul lucrurilor4 a)ic/ al >eilor4 al o6e,irii i al lu6ii 9, *e,eralI parallel cu acestea4 ele au
)e>voltat 6itolo*ii privi,) s.=ritul lor4 care pot .i co,cepute po>itiv @spre e:.4 9, ca>ul re*atului
>eului u, ,ou cer i u, ,ou p/6=,tB sau ,e*ativ @cu6 ar .i spre e:.
apusul >eilorB. C=teo)at/ aceste relat/ri se re.era la eve,i6e,te care ur6ea>/ sa ai7/ loc
9,tr'u, viitor 6ai 6ult sau 6ai puti, apropiat. Ca atare4 autorul a6i,tit presupu,e o oarecare
suprapu,ere cu 6esia,is6ul4 ceea ce poate .i co,si)erat . A .or6 o. eschatolo*G.
Pri, ur6are4 la autorii co,te6pora,i ,u e:ista u, co,se,s asupra se6,i.icaiei
co,ceptului )e escatolo*ie4 ea oscil=,) 9,tre parusie4 re,atere4 ;u)ecata4 6oarte4 7eatitu)i,e4
puri.icareMpur*atoriu4 s.=ritul lu6ii4 etc.
Su7li,ie6 .aptul ca teolo*ia 6o)er,a percepe escatolo*ia ca o )octri,a asupra
realit/ilor ulti6e4 por,i,) )e la se6,i.icaia ter6e,ilor *receti si. Ulti6ele lucruriMrealit/i
le vo6 percepe 9, se,sul strict al e:presiei4 a)ic/: i)eea ;u)ec/ii i a pe)epsei4 s.=ritul lu6ii i
re,aterea acesteia4 precu6 i 6o)alitatea pri, care cel )ece)at se rapor'tea>a la acest s.=rit al
lucrurilor. "o6 )isti,*e escatolo*ia i,)ivi)uala )e cea *e,erala sau cos6ica. &, pri6ul ca> vo6
avea 9, ve)ere soarta pers'oa,ei sau 6ai )e*ra7/ a su.letului acesteia )up/ 6oarte4 ceea ce se
6a,i.esta pri,: ;u)ecarea 6ortului i tra,s6i*rarea su.letului spre alte e:iste,te. $scatolo*ia
cos6ica are 9, ve)ere tra,s.or6/ri 6ult 6ai *e,erale cu6 ar .i s.=ritul lu6ii4 ceea ce poate .i
perceput ca o restauraie a u,ei Ur>eit pri6or)ial4 sau tra,s.or6area i i,au*urarea u,ei st/ri )e
per.eciu,e care ,u e:istase 9,ai,te.
"I. +. $scatolo*ia .arao,ica
Reli*ia $*iptului a,tic ,u poate .i co,si)erata e:clusivistaI ea accepta coe:iste,ta 6ai
6ultor a)ev/ruri4 .ii,) lipsita )e orice .or6a ele6e,tara a )o*6ei si4 ca atare4 ,u 7e,e.icia>/ )e o
carte s.=,ta u,ica.
Co,.ru,tata cu o serie )e pro7le6e c/rora ,u le'a c/utat r/spu,s pri, i,ter6e)iul u,ei
teorii u,ice i 6ai ales coere,te4 6e,talitatea e*iptea,a ,'a e:clus a)ev/ruri si6ulta,e4 ceea ce
3. 2ra,J.ort a ,u6it 6ultiplicitG o. approaches.
Mo)alitatea )e *=,)ire e*iptea,a a,tica era u,a 6itica. Materialul 6itic4 te:tual i
ico,o*ra.ic4 )eose7it )e variat i i6e,s4 care sta la 7a>a reli*iei .arao,ice4 ,u c/l/u>ea ,u6ai
co,ceptele pioase4 )ar i percepiile lor )espre ,atura i cos6os. Miturile i le*e,)ele su,t
6a,i.est/ri ale co,cretului i ale ta,*i7ilului4 i6plica o co,cepie )espre u,ivers4 precu6 i
aspectele .u,)a6e,tale ale e:iste,tei4 a)ic/ ciclul per6a,e,t al ,aterii4 vieii4 6orii i re9,vierii4
i,clusiv prelu,*irea e:iste,tei 9,
!u6ea )e Apoi.
$scatolo*ia .arao,ica a .ost cercetata spora)ic )e literatura )e specialitate4 .ii,)
e:a6i,ata 6ai ales cea cos6ica4 )ar .ara sa i se co,sacre o 6o,o*ra.ie.
Poate ,u6ai )atorita .aptului ca se te6eau at=t )e 6ult )e s.=ritul vieii4 vechii locuitori
)e pe 6elea*urile Nilului au ela7orat o co,cepie vasta )espre co,ti,uarea e:iste,tei 9, !u6ea )e
Apoi.
Moartea .i>ica era co,ceputa ca o si6pla tra,>iie )e la o .or6a )e e:iste,ta la alta.
re7uie re6arcat .aptul ca o a )oua viaa ,u era a7solut i)e,tica cu cea pe care )e.u,ctul a tr/it'o
pe p/6=,t4 ci o replica 9, .u,cie )e i6a*i,aia preoilor. &,cep=,) cu te:tele )i,astiei a ?"III'a
apare e:presia Hehe6 a,Jh repet=,) viaa4 a)ic/ a trai )i, ,ou.
otui4 aceasta ,oua e:iste,ta ,u repre>e,ta pe,tru e*iptea,ul a,tic o certitu)i,e pe,tru
)o7=,)irea vieii ve,ice. Cre)e6 ca este su.icie,t sa a6i,ti64 )i, 6ultitu)i,ea )e 6arturii
scrise4 ,u6ai u,ele titluri )i, cule*erea etero*e,a )e,u6ita )e specialiti Cartea Morilor:
Desc=,tec pe,tru a preve,i )ecapitarea u,ui o6 9, re*atul >eilor @cap. ?!IIIB4 Desc=,tec
pe,tru a ,u putre>i 9, re*atul >eilor @cap. ?!"B etc.
ea6a )e a 6uri a )oua oara4 ceea ce ar .i 9,se6,at s.=ritul a7solut al e:iste,tei4 apare i
ea )eseori 9, cule*erile )e te:te reli*ioase: Desc=,tec pe,tru a ,u 6uri )i, ,ou 9, re*atul
6ortului.
Caver,a 6ea este )eschisa4 spiritele ca) 9, 9,tu,eric.
Ochiul lui 3orus 6a .ace s.=,t4 WepHaHat 6'a 6=,*=iat.
O stele ,e6uritoare4 ascu,)ei'6/ pri,tre voiV
%=tul 6eu este Re4 .ata 6ea este puri.icata4 I,i6a 6ea este pe propriul ei loc4 cuvi,tele
6ele su,t cu,oscute.
Su,t Re care se autocreea>aV
Nu te cu,osc4 ,u te caut4 tat/l tau4 .iul lui Nut4 tr/iete pe,tru ti,e.
Su,t .iul tau cel v=rst,ic4 cel care R ti ve)e secreteleV
A6 ap/rut ca re*ele >eilor i ,u voi 6uri )i, ,ou 9, re*atul 6ortului.
De la 9,ceputul Re*atului "echi e*ipte,ii i'au asi*urat *ara,ii pe,tru e:iste,ta eter,a a
propriului corp i a .orelor i6ateriale care )e.i,eau perso,alitatea lor4 care vi>au: co,strucia
u,ui 6or6=,t4 *e,erali>area 967/ls/6/rii4 6ultiplicarea statuilor i ,u 9, ulti6a i,sta,/
ela7orarea riturilor .u,erare. Pe 7u,a )reptate D. \oGotte a.ir6a: a6ploarea ele6e,telor
6ateriale i 6a*ice puse la 9,)e6=,a 6orilor4 pe,tru ^*lori.icarea^ lor4 a r/6as 9,tot)eau,a o
tr/s/tur/ aparte a reli*iei .arao,ice.
Re*atul "echi 6arca i corelarea co,cepiilor )espre lu6e cu
Maat4 ceea ce )eseori a .ost tra)us )e e*iptolo*i pri, a)ev/r. 1eia o6o,i6a repre>e,ta
or)i,ea u,iversala4 )up/ ce Re @tat/l eiB a creat 'o 9, pri6a >i a .acerii. Noiu,ea 9, )iscuie
acoper/ u, spectru .oarte lar*: le*ile politice4 ritualurile4 o7li*aiile sociale4 re*ulile 6orale4 9,tr'
u, cuv=,t tot ceea ce co,tri7uia la 7u,ul 6ers al societ/ii. 2arao,ul4 .iul i succesorul lui Re4
este 9, ese,/ cel care 6e,i,ea 6aat'ul sil o.erea >eilor. Cel ;ust4 o6ul 7u,4 cel .ericit 9, !u6ea
)e Apoi era )e,u6it 6aatG4 a)ic/ cel care apari,e lui 6aat. Re7elul .ata )e propriul re*e4 cel
care a co6is u, sacrile*iu4 pertur7atorul care ate,ta la or)i,ea .u,)a6e,tala a lucrurilor era
ise.etG4 care provi,e )i, cuv=,tul ise.et )e>or)i,e. Aceasta )i, ur6a persoa,a ,u avea
,icio)at/ posi7ilitatea )e a )eve,i ;usti.icat @S 6// R JheruB 9, raport cu Maat.
I)eea ;u)ec/rii 6ortului este a6plu re)ata )e te:tele e*ipte,e p=,/ la 9,ceputul epocii
I6periului4 )i, care re>ulta ur6/toarele: cei care co,tri7uie la ,e*li;area propriei lor e:iste,te
eter,e4 pri, i*,orarea prescripiilor rituale4 )etur,area o.ra,)elor4 etc. "or .i )ui 9, .ata 6arelui
>eu pe,tru a .i ;u)ecai )e au*ustul sau tri7u,al @);a);atB 9, lu6ea su7tera,a @Jher,eeerB.
&,cep=,) cu )i,astia a ?"III'a4 i,scripiile *ravate 9, i,teriorul 6or6i,telor private4 pe
stelele .u,erare prove,i,) )e la A7G)os4 pe 6o7ilierul .u,erar4 pe statui i alte cate*orii )e
6o,u6e,te )epo>itate )e particulari 9, te6ple4 ,e o.er/ )ate4 )eseori 7a,ale i stereotipe4
re.eritoare la ;u)ecarea 6orilor. otui4 cele 6ai cu,oscute provi, )i, cule*erea .u,erara
)e,u6ita Cartea Morilor.
Cel puti, )oua versiu,i ,e su,t cu,oscute. Pri6a se re.era la
Capitolul ???4 cel care cu,oate varia,tele A i 54 a67ele purt=,) titlul: Desc=,tec
pe,tru a ,u per6ite i,i6ii lui N. sa se opu,/ lui 9, re*atul 6ortului . Cea )e'a )oua este cele7ra4
.ii,) vor7a )e Capitolul C??"4 care poarta titlul Declaraie )e ,evi,ov/ie. "i*,eta
capitolului ,e pre>i,t/ 7i,ecu,oscuta sce,a a psihosta>iei4 care .i*urea>/ c=,t/rirea i,i6ii
)e.u,ctului. Ceea ce este i6porta,t 9, co,te:tul )e .ata este 7ala,ta4 6ai precis .aptul ca 9,tr'u,
taler este ae>at/ pa,a care si67oli>a 6aat'ul4 iar 9, cealalt/ i,i6a celui )ece)at. eoretic4 )aca
se 6e,i,e u, echili7ru 9,tre cele )oua talere4 atu,ci 6ortul va putea i,tra 9, lu6ea lui
Osiris4 iar 9, ca> co,trar va .i )evorat )e u, 6o,stru care asista la sce,a.
&, *e,eral4 p=,/ 9, $poca =r>ie echili7rul talerelor este per.ect4 iar 6ortul pro,u,a
)u7la spove)a,ie ,e*ativa4 la 9,ceput *e,erala4 apoi o a )oua pri, care se a)resea>/ celor 0+ )e
;u)ec/tori. ra,s6i*rarea su.letelor este la .el )e 7i,e )ocu6e,tata 9, $*iptul a,tic. Ceea ce
a6 ,u6i su.lete su,t )e .apt )i.erite co6po,e,te i,telectuale ale corpului a.late 9, str=,sa
le*/tur/ cu ele6e,tele lu6ii )ivi,e4 )ar i cu cele ale vieii p/6=,te,e. Oa'ul era co,si)erat
)u7lura spirituala a o6ului4 care se ,ate o)at/ cu acesta4 .ii,) 6o)elat la roata olarului
apari,=,) >eului
Oh,u6. $ra co,si)erat ,e6uritor i u, ele6e,t vital pe,tru co,ti,uarea e:iste,tei 9,
!u6ea )e Apoi. 5a'ul repre>e,ta o co,e:iu,e 9,tre 6u6ie i lu6ea e:terioara4 iar 9, ca>ul >eilor4
o 6a,i.estare a acestora. AJh'ul 9,truchipa capacitatea )e str/lucire a su.letului4 starea i .ora
care e6a,a )i, i,)ivi)4 )ar i puterea )ivi,it/ii.
I)eea s.=ritului lu6ii o pute6 */si 9, )oua tipuri )e te:te )isti,cte:
(B. C=teva cule*eri rare4 reli*ioase i literare4 .oarte ela7orate i )e ,atura .iloso.ica.
A,u,ul s.=ritului lu6ii este pro,u,at c=teo)at/ chiar pri, i,ter6e)iul *urii creatorului. Acest
eve,i6e,t este i6a*i,at ca o repetiie ,e*ativa a creaiei4 pri, retra*erea )e.i,itiva a
creatorului 9, apele pri6or)iale @Nu,B4 ceea ce atra*e )up/ si,e )istru*erea or*a,i>/rii spaiului
i a ti6pului.
+B. A,u6ite te:te .u,erare i )esc=,tece 6a*ice utili>ea>/ aceasta te6a ca o a6e,i,are
teri7ila pe,tru 9,t/rirea e.icacit/ii .or6ulelor.
Daca o oarecare .or/ se opu,e scopului i,vocaiei 6a*ice4 procesul )e creaie 9,cetea>/
sa 6ai e:iste.
I6a*i,ile utili>ate )e aceste )oua tipuri )e te:te su,t 9, parte aceleai 9, ceea ce privete
,i6icirea structurilor spaiului. e:tele 6a*ice re)au 7ucuros 9,treruperea 6ic/rii re*ulate a
Soarelui i chiar 6oartea lui Re. &, opo>iie4 te:tele teolo*ice percep o stare )e poste:iste,a4 9,
care creatorul i Osiris vor su7>ista 9,tr'o .or6a )e e:iste,ta ase6/,/toare st/rii pri6or)iale. U,
si,*ur pasa; )i, e:tele
Sarco.a*elor a7or)ea>/ pro7le6a escatolo*iei. $l se re.era la o parte )i, 6o,olo*ul
st/p=,ului u,iversului )i, Desc=,tecul Y((-CZ: A6 i,staurat 6ilioa,e )e a,i 9,tre 6i,e i cel
o7osit )e i,i6a4 .iul lui %e74 pri, ur6are eu 6'a6 ae>at 96preu,a cu el pe u, si,*ur loc i
6ovilele vor )eve,i oraele i oraele vor )eve,i 6ovile4 .iecare casa o va rui,a pe cealalt/.
O i)ee ase6/,/toare se */sete i 9,tr'u, pasa; )i, Cartea
Morilor4 u,)e Atu6 raspu,)e 9, .elul ur6/tor la pro7le6a privi,) )urata vieii lui Osiris:
u eti )esti,at sa tr/ieti 6ilioa,e )e 6ilioa,e )e a,i4 O )urata )e viaa )e 6ilioa,e )e a,i.
Dar eu voi )istru*e tot ceea ce a6 creat.
Aceasta tara va reve,i la starea )e Nu,4 !a starea )e plutire ca 9, pri6a ei stare.
$u voi .i cel care va r/6=,e 96preu,a cu Osiris4 C=,) 6a voi tra,s.or6a )i, ,ou 9, arpe4
Pe care oa6e,ii ,u'l vor putea cu,oate4 Pe care >eii ,u'l vor putea ve)ea.
Deci4 su7 .or6a u,ui arpe4 Atu6 se va 9,alta 9, apele )i, Nu,4 rea)uc=,) creaia 9,tr'o
stare co6para7ila celei pree:iste,te.
Pro7a7il4 co,cepia )espre s.=ritul lu6ii a .ost i,te*rata i 9,
Povestea Nau.ra*iatului su7 .or6a u,ei ,araiu,i 6itice scurte. Discursul arpelui )ivi,4
care este 6a,i.estarea creatorului4 se pare ca se re.era la )ispariia U,iversului.
&, Pro.eia lui No.erti starea tarii este co6parata cu o stare )e ,o,creatie4 iar Re este
i,vitat s/'i re9,ceap/ opera: Ceea ce a .ost creat este 9, starea a ceea ce ,'a .ost creat4 Re poate
re9,cepe ./urirea.
Descrierile escatolo*ice )i, te:tele 6a*ice i .u,erare se )i.ere,ia>/ )e te:tele teolo*ice
pri, .aptul ca s.=ritul lu6ii ,u este la )ispo>iia creatorului. 2e,o6e,ul este pre>e,tat ca o
)istru*ere totala i )e.i,itiva a U,iversului4 .ara a .i 9,./iata vreo .or6a poste:iste,tiala.
Daca pe,tru teolo*i se preve)e o )istru*ere siste6atica i or)o,ata a
U,iversului4 9,tr'u, ca)ru te6poral ,e)e.i,it4 pe,tru *=,)irea 6a*ica ave6 )e'a .ace cu
u, cataclis6 haotic. I)eea este )e;a o7serva7ila 9,
e:tele Pira6i)elor u,)e apar .or6e )e a6e,i,are i,teresa,te4 )e tipul: Daca tu ,u
pre*/teti u, loc pe,tru re*e. P/6=,tul ,u va 6ai vor7i.4 etc.
&, e:tele Sarco.a*elor a,u,ul catastro.ei revi,e u,ui pelica, sau u,ei p/s/ri phoe,i:4
care vor7esc )e a6uirea su7ita a p/6=,tului i a >eului %e7 i )e ,i6icirea spaiului4 e:pri6ata
pri, u,irea celor )oua 6aluri ale Nilului. U, alt pericol pe,tru structura U,iversului este
repre>e,tat )e posi7ila c/)ere a cerului: Daca .ata 6ea va c/)ea pe p/6=,t4 atu,ci .ata lui Nut
va c/)ea pe p/6=,t. Alte a6e,i,/ri se re.era la 9,treruperea cursului solar4 ceea ce se6,i.ica
.aptul ca ti6pul i 96preu,a cu el 9,trea*a creaie se vor opri 7rusc: Re ,u se va 6ai ri)ica i
Re se va opri la 6i;locul cerului. Chiar i 6oartea >eului Re poate .i i,vocata 9, acest se,s:
Daca tu te vei 9,)repta spre 6i,e ca u, arpe oarecare4 atu,ci Re va 6uri..
$ste )i.icil )e evaluat .ora pe care o pose)a aceste a6e,i,/ri pe,tru e*ipte,i. Dup/ D.
Ass6a,, ,u au o i6porta,ta prea 6are4 9, 6/sura 9, care 6a,ipularea cos6osului este u,
pri,cipiu cure,t 9, practicile 6a*ice.
"I. -. $le6e,te )e escatolo*ie *reaca i ro6a,a
!a poeii *reci ti6purii4 3o6er i 3esio)4 ,u */si6 ,i6ic )irect e:pri6at 9, le*/tur/ cu
;u)ecata )e apoi. Dar4 i,a6icii >eilor4 cu6 ar .i tita,ii4 au .ost 9,chii 9, artar @3esio)4
heo*o,ia4 E(- sQQ.I 3o6er4 Ilia)a4 ?I"4 +E<B4 9, ti6p ce a,talos4 itGus i SisGphos au .ost
supui chi,urilor @O)iseea4 ?I4 <EL sQ.B.
Su7 i,.lue,ta or.is6ului i a pita*oricie,ilor i)eile ;u)ec/ii i ale pe)epsirii au )eve,it
prevale,te i su,t )e */sit la scriitorii )e 6ai t=r>iu.
Pita*ora a .ost i,iiat 9, ;u)ecata su.letelor @Ia67licus4 "i. PGth.4 +A sQ.
B i co,.or6 6ai 6ultor re.eri,e a,tice4 el avea u, su.let tra,s6i*ra,t pri,
6ete6psiho>a4 9, cicluri )e c=te +(L a,i4 a;u,*=,) )up/ .iecare )i,tre ele4 la pali,*e,e>a.
Du)ecata or.ica este repre>e,tata pe vase pe care Aeacus4 riptole6os i Rha)a6a,thos apar ca
;u)ec/tori. P.
5oula,*er caracteri>a or.is6ul pri, pesi6is64 puri.icare 6=,tuitoare4 6ete6psiho>a4
pe)epse i,.er,ale4 r/spu,)ere i,)ivi)uala4 6isticis64 9,toarcere a su.letului c/tre )ivi,..
&, *e,eral4 ;u)ec/torii care e:istau i,)epe,)e,t 9, re*atul lui
3a)esMPluto erau trei la ,u6/r: Mi,os4 Rha)a6a,thos i Aeacus4 ei ocup=,) aceste
.u,cii )eoarece au acio,at )rept pe P/6=,t @Plato,4 %or*ias4 <+-B. Misteriile au a)/u*at u, al
patrulea4 riptole6os4 iar
Plato, se re.erea la ei ca la cei patru ;u)ec/tori a)ev/rai )i, 3a)es @
Apolo*ia4 0(B. ot el a.ir6a .aptul ca culpa7ilii . re7uie ;u)ecai *oi cu toii4 )eci sa .ie
;u)ecai )up/ ce au 6urit. _i ;u)ec/torul tre7uie sa .ie *ol4 )eci 6ort4 ca sa priveasc/4 cu su.letul
sau4 su.letul .iec/ruia4 9,)at/ )up/ ce a 6urit4 )eparte )e toate ru)ele sale4 )up/ ce i'a l/sat pe
p/6=,t toate po)oa7ele4 9,c=t ;u)ecata sa .ie )reapta. Cu,osc=,) acestea4 a6 pus 9,ai,tea voastr/
ca ;u)ec/tori pe .iii 6ei4 )oi ,/scui )i, Asia4 Mi,os si
Rha)a6a,thos4 u,ul )i, $uropa4 Aeacus. $i4 )up/ 6oarte4 vor ti,e ;u)ecata pe pa;itea )e
la r/scrucea )e u,)e pleac/ u, )ru6 c/tre I,sulele
2ericiilor i alt )ru6 c/tre artar. Pe cei )i, Asia 9i va ;u)eca
Rha)a6a,thos i pe cei )i, $uropaAeacus. !ui Mi,os 9i voi )a 96puter,icirea )e a )eci)e
asupra ca>urilor ,e)e>le*ate )e ceilali )oi4 pe,tru ca ;u)ecata asupra str/6ut/rii oa6e,ilor sa .ie
c=t 6ai )reapta @
%or*ias4 <+- C' <+0 AB. Se,ti,ele lor sau si67olurile @B se li6itau la su.lete @Plato,4
%or*ias4 <+-I Repu7lica4 ?4 L(0 sQ.B.
I)eile or.ice i pita*orie,e au .ost repro)use )e Pi,)ar @v. spre e:. Oli6picele4 II4 << sQ.B
si4 cu6 a6 v/>ut4 )e Plato,4 )ar co,cepia ;u)ec/ii i a pe)epsei era le*ata )e 6ete6psiho>aI
(C.CCC4 sau 9, ca>ul su.letelor pure -.CCC4 )e a,i trec p=,/ ce su.letele se 9,torc la locul )e
ori*i,e. Du)ecata are loc la s.=ritul vieii4 c=,) su.letul a .ost reco6pe,sat sau pe)epsit 9, locuri
)e corecie. !a s.=ritul a o 6ie )e a,i4 su.letul ale*e u, ,ou corp4 u6a, ori )e a,i6alI a,u6ite
su.lete erau totui prea sl/7ite sa se 9,toarc/ i r/6=, 9,tot)eau,a 9, artar @Plato,4 Phai)ros4 +0K
sQ.I Repu7lica4 ?4 L(0 sQ.B.
Ase6e,ea i)ei erau .oarte r/sp=,)ite pri,tre *reci. Nu6eroase )ate re.eritoare la ;u)ecata
i soarta su.letelor apar 9, satirele lui !ucia, i co6e)iile lui Aristopha,. Autorii )e tra*e)ii
vor7esc rar )espre ;u)ecata 6orilor @$schil4 Suplica,tele4 +(K sQ.I $u6e,i)ele4 +L- sQ.B.
Dup/ stoici4 su.letele rele erau pe)epsite )up/ 6oarte. Se,eca vor7ea )e 6oarte ca )espre
o >i a ;u)ec/ii c=,) se,ti,ele vor .i pro,u,ate )espre toate @$pistulae 6orales4 ??"II 3ercules
.ure,s4 E+E sQ.B.
$picurie,ii au ,e*at toate aceste p/reri4 spu,=,) ca su.letul 6oare o)at/ cu corpul @De
reru6 ,atura4 III4 0(E sQ.B.
&, ti6p ce reli*ia ro6a,a ,u speci.ica ,i6ic )espre ;u)ecata i pe)epsele viitoare4 totui
poeii au acceptat i)eile *receti i ,u6ele ;u)ec/torilor 6orilor4 la care se re.ereau )eseori.
Ast.el4 9, i6a*i,ea ver*ilia,a )espre !u6ea )e Apoi4 Mi,os ;u)eca a,u6ite cri6e4 iar
Rha)a6a,thos ;u)eca 9, artar @Ae,eis4 "I4 -+L sQQ.I <0C sQQ.B.
Co,cepiile )espre s.=ritul tuturor lucrurilor au .ost 6ai )e*ra7/ .iloso.ice4 )octri,a
stoica @co,.la*raieB .ii,) )estul )e populara. Ca atare4 or)i,ea lu6ii @Jos6os'ulB pre>e,te va lua
s.=rit pri,tr'o co,.la*raie totala4 activata )e Soare4 )ar va .i apoi reco,stituita pe 6/sur/ ce
co,.la*raia va )escrete. &, co,.or6itate cu acest pri,cipiu4 U,iversul este u, proces ciclic care
alter,ea>/ pe,tru tot)eau,a 9,tre u, siste6 or)o,at4 )i, care ,oi 9,i,e .ace6 parte4 i o stare )e
.oc pura4 sau lu6i,a 9, .or6ularea lui ChrGsippos. S.=ritul lu6ii pre>e,te ,u va .i o
)istru*ere 9, se,s a7solut4 ,u va i,tro)uce o )isco,ti,uitate4 ci va .i ,u6ai o schi67are
,aturala. Stoicii ti6purii au a)optat o teorie4 respi,sa )e Aristotel @Despre cer4 (. (CB4 co,.or6
c/reia ,u este o si,*ura or)i,e lu6easca ve,ic/4 ci o succesiu,e ve,ic/ )e lu6i. Durata .iec/rei
or)i,i lu6eti i a co,.la*raiilor care o prece) i 9i ur6ea>/4 su,t pre>e,tate ca etape )i, viaa
>eului. O ,oua or)i,e a lu6ii 9,cepe atu,ci c=,) co,.la*raia u,iversala4 o stare )e .oc4 sca)e
pri, schi67area aerului .ier7i,te 9, u6i)itate.
"I. 0. $le6e,te )e escatolo*ie 9, reli*ia e*iptea,a t=r>ie
a7loul policro6 al cre)i,ei e*ipte,e a .ost 967o*/it 9, ti6pul
Ptole6eilor i al I6periului cu ,oi culori. Cea 6ai cu,oscuta )ova)a pe,tru i,.lue,ta
str/i,/ o repre>i,t/ Povestea lui Set,a i Siusire4 u,)e 9, )escrierea I,.er,ului apar i chi,urile
lui a,talos i OJ,os 9, ca)rul e*iptea,4 iar te6a )e 7a>a a ro6a,ului4 vi>ita u,ei persoa,e 9,
viaa 9,
!u6ea )e Apoi ,e a6i,tete )e Or.eu cel care a co7or=t 9, 3a)es i )e
O)Gsseus co,vers=,) cu u67rele 6ortului. &, te:tele .arao,ice t=r>ii se ivesc a,u6ite
pro7le6e )e i,terpretare4 9, ca>ul 9, care repre>e,t/rile ,oi su,t 6ascate pri, .ra>e str/vechi i
)escrieri tra)iio,ale.
Descoperirile apari,=,) perioa)ei I6periului @9, special *iul*iuri i sarco.a*eB arata ca
cel puti, p=,/ 9, secolul II ave6 )e'a .ace4 pe t/r=6ul cre)i,ei 9, "iaa )e Apoi4 cu o lu6e
7o*ata 9, repre>e,t/ri4 care a p/strat 6ulte tr/s/turi ale vechii reli*ii i 6itolo*ii.
Nici 6/car te:tele 6ortuare )e6otice ,u su,t 9,tot)eau,a laco,ice4 ci o*li,)esc o
cre)i,/ )e>voltata 9, viaa viitoare. Cre)i,a 9, viaa viitoare4 ela7orata pe 7a>a vechilor tra)iii4
,u era li6itata la cercul 9,*ust al 9,elepciu,ii preoilor4 ci )i6potriv/ 9,v//turile lor erau
accesi7ile i acelora care ,u cu,oteau )ec=t scrierea )e6otica. Chiar *rupuri )i, populaia
vor7itoare )e *reaca i ara6ea,a au preluat a,u6ite o7iceiuri .u,erare e*ipte,e. &, po.i)a
6e,i,erii 9, co,ti,uare a co,cepiilor .arao,ice4 ,u se poate pu,e la 9,)oiala .aptul ca 6ulti
str/i,i i chiar e*ipte,i )i, perioa)a ro6a,a ,u tiau )ec=t ca4 )up/ 6oarte4 su.letul a;u,*e la
Osiris.
&, istoria )espre Set,a i Siusire 7e,e.icie6 )e o )escriere a salii lui Osiris )up/ vi*,eta
capitolului (+< )i, Cartea Morilor4 la care se a)au*a ele6e,te ,oi. Morii su,t 96p/rii 9, trei
*rupe. Cei ale c/ror .apte rele au .ost 6ai ,u6eroase )ec=t cele 7u,e su,t pre)ai )evoratorului
)e 6ori4 iar su.letele i corpurile lor su,t )istruse. Daca .aptele 7u,e au .ost 6ai ,u6eroase4
)e.u,ctul va .i tra,s.erat ;u)ec/torului )i, cealalt/ viaa4 iar )aca .aptele 7u,e i cele rele s'au
a.lat 9, echili7ru4 atu,ci 6ortul poate sa .ie )e .olos lui SoJarisOsiris. Cu toate acestea4 i6a*i,ea
,u )evi,e 9,c/ co6pleta4 Set,a i Siusire va) i 6ori care tre7uie sa 9,)ure chi,uri cu6plite.
Di, )i.erite )escoperiri i te:te reiese ca psihosta>ia a ;ucat u, rol i6porta,t i 9, cea 6ai
t=r>ie perioa)a a reli*iei e*ipte,e. Co,.esiu,ea ,e*ativa ,u este 6e,io,at/ 9, Povestea lui Set,a
i Siusire4 )ar co,ti,uarea ei este )ove)ita i 9, $poca I6periala. U, te:t a6/,u,it al co,.esiu,ii
se */sete 9, Cartea Morilor ela7orata 9, li67a )e6otica4 9, ti6pul )o6,iei lui Nero. Di,tr'u,
papirus *recesc a.la6 ca ritualul co,.esiu,ii a .ost a)optat i 9, ;ur/6=,tul preoilor.
&, ciu)a rapoartelor ,u6eroase care )ove)esc e:iste,ta 9, co,ti,uare a i)eii )e viaa )up/
6oarte4 ca i a co,.esiu,ii ,e*ative4 cre)i,/ s'a schi67at i 9, acest t/r=6 al a6/,u,telor.
"echea 9,v//tura co,.or6 c/reia i,i6a se c=,t/rete 9, pre>e,ta lui Maat )e partea cealalt/ a
7ala,tei pare sa se scu.u,)e 9, uitare.
Dup/ S. More,>4 9, reli*ia e*iptea,a t=r>ie s'a pro)us o reorie,tare 9, privi,a )eve,irii 9,
Osiris. re7uie avuta 9, ve)ere o i)e,ti.icare totala cu Osiris4 ca> 9, care 6ortul @)e,u6it )e te:te
Osiris
NNB ,u 6ai poate .i )esp/rit )e >eu i )up/ 6oarte are loc o u,io 6Gstica.
Dup/ co,cepia te:telor .u,erare t=r>ii4 )e e:e6plu a C/rii )espre str/7aterea i,.i,itului4
su.letul 7e,e.icia )e puterea )e a vi>ita4 )up/ )ori,/4 toate re*iu,ile cos6osului. Di, $poca
I6periala )ei,e6 c=teva )ove>i privi,) r/sp=,)irea i6a*i,ii s.erice a !u6ii4 i,tro)usa i
acceptata )up/ perioa)a lui Au*ustus 9, 9,tre*ul I6periu4 care ,u a r/6as str/i,/ ,ici pe,tru
co,cepiile reli*ioase ale e*ipte,ilor. I,.lue,ta celor )oi 6ari repre>e,ta,i ai co,cepiei
s.eric*eo6etrice a !u6ii4 a lui
$ratosthe,e i 9, secolul II ). 3r. A lui Clau)ius Ptole6aios4 ,u a r/6as li6itata ,u6ai la
Ale:a,)ria. &, tra)iia .iloso.ica *reaca @Dio*e,e
!aeriu4 I. ((B e:ista p/rerea ca 9, $*ipt cos6osul era co,si)erat a .i rotu,). &, reli*ia
t=r>ie *recoro6a,a i6periul 6orilor a .ost 6utat 9, cer.
&, i6a*i,ile )espre pe)eapsa celor co,)a6,ai persista i6porta,te repre>e,t/ri
tra)iio,ale4 9,sa al/turi )e acestea apar i 6otive )i, reli*iile str/i,e.
Cu,oscutul )evorator )e 6ori )i, vechile vi*,ete e*ipte,e co,ti,ua sa e:iste i 9, $poca
I6periului. &, ti6p ce 9,ai,te se evita re)area activit/ii sale )istru*/toare4 acu6 este 9,./iat
9,tr'o i6a*i,e 9, care calca 9, picioare o .i*ura u6a,a. Cu,oate6 chiar o sce,a 9, care 9,*hite
6orii lipsii )e a;utor. &,c/ o curio>itate4 pe u, *iul*iu )e la
Moscova apar 6ici .i*uri u6a,e 9,tu,ecateI u,ele )i,tre ele se a*ata )e 967r/c/6i,tea
6ortului >ei.icat4 altele 9,cearc/ sa escala)e>e cl/)irea cu pilo,i4 )ese,ata 9, partea superioara a
p=,>ei. Sce,a ,e poate a6i,ti )e
Ae,eis4 "I4 -+< sQ.4 u,)e este )escrisa c/l/toria spre i6periul 6orilor.
Cete )e su.lete se str/)uiesc i,util sa urce 9, 7arca lui Charo,. I6a*i,ea4 co,.or6 c/reia
i,trarea 9, i6periul )e )i,colo )e 6oarte ar putea .i i,ter>isa u,or )e.u,ci4 ,u era str/i,/ ,ici
e*ipte,ilor.
"I. <. Plutarch i escatolo*ia e*iptea,a
&, cele ce ur6ea>/ ,u vo6 o.eri o a,ali>a )etaliata a escatolo*iei lui Plutarch4 pe,tru ca ar
)ep/i scopul pre>e,tului capitol. &,ai,te )e a i,tra 9, )e>7aterea escatolo*iei e*ipte,e aa cu6 a
co,ceputo el 9, De
Isi)e4 se i6pu, a,u6ite preci>/ri.
I)eea u,ei escatolo*ii lu,isolare a .ost a)optata )e pita*orie,i4 apoi a p/tru,s 9,
stoicis6ul eclectic 9, ti6pul lui Posi)o,ius. Dup/ \.
"er,iere este 6ai puti, plau>i7il ca Plutarch sa .i recurs )irect la operele lui $6pe)ocle4
ale lui Pi,)ar sau la 9,suirea co,i,utului t/7lielor or.ice )e aur. Pro7a7il4 au e:istat la Ro6a4 9,
ti6pul )o6,iilor lui raia, si
3a)ria,4 secte or.ice4 )i.erite )e cele pita*orie,e4 care au pro6ovat vechi 9,v//6i,te
reli*i'oase i )e la care s'ar .i i,spirat *=,)itorul )i,
Chaero,eea.
&,sa4 stu)iile rece,te au scos 9, evi)e,ta ur6/toarele:
(B. &, opera lui Plutarch ,u */si6 ,ici o alu>ie la e:iste,ta sectelor sau a ritualurilor or.ice
)i, ti6pul vieii sale i este si*ur ca ,'a .ost i,iiat 9, 6isteriile or.ice.
+B. Nu 7e,e.icie6 )e ,ici o ur6a a u,ui co,tact perso,al al lui
Plutarch cu o a,u6it/ lucrare atri7uita lui Or.eu.
-B. C=teva re.eriri la acesta )i, ur6a provi, )i, operele co,sultate )e c/tre Plutarch.
0B. I,)irect4 opera i )octri,a lui Plato, l'au )eter6i,at pe
Plutarch sa a6i,teasc/ )e Or.eu i or.is6.
<B. Ca atare4 .or6aia i,telectuala a lui Plutarch ,'a su.erit a,u6ite 6o)i.ic/ri )i, cau>a
or.is6ului.
#i,=,) co,t )e cele a.ir6ate4 pute6 co,lu>io,a ca escatolo*ia lui
Plutarch pleca )e la o sche6a plato,ica4 pe care a co6pletato cu u,ele i)ei i,spirate )i,
6isteriile lui Dio,Gsos4 Isis4 Mithras i cele )i, $leusis.
&, a,ali>a ,oastr/ ,e vo6 opri 6ai 9,t=i asupra i6a*i,ii !u6ii )e
Apoi i a su.letelor care s/l/luiesc 9, ea.
&, para*ra.ul +(4 -<A C 'D4 pri,tre altele4 se speci.ica: . Preoii a.ir6a ca ,u ,u6ai
corpurile acestor >ei4 ci i ale tuturor celorlali ,u su,t ,ici ,ecreate i ,ici i,corupti7ile i se
6e,i, 9, .or6a lor )up/ 6oarte i su,t ve,erai4 ,u6ai ca su.letele lor str/lucesc ca astrele 9,
cer.
Su.letul lui Isis a .ost ,u6it C=i,ele )e *reci i Sothis )e e*ipte,iI cel al lui 3orus a .ost
,u6it Orio, i cel al lui Gpho,4 Ursa..
O7servaiile lui Plutarch 9, privi,a ori*i,ii i ,aturii >eilor su,t co'recte i ca atare
re.lecta o realitate a 6e,talit/ii e*ipte,e. &, co,.or6itate cu u, pasa; )i, Povestea luptei )i,tre
3orus i Seth . Dup/ >ei4 oa6e,ii4 at=t cei 6ari4 c=t i cei 6ici4 se vor o)ih,i acolo u,)e eti i
tu.4 a)ic/ 9, lu6ea 6orilor a lui Osiris.
1eii e*ipte,i au o e:iste,ta tra,>itorie4 te6poralaI se ,asc sau su,t creai4 tr/s/turile lor se
6o)i.ica o)at/ cu trecerea ti6pului4 967/tr=,esc i 6or. Aceasta 6oarte este 9,sa o 6eta.ora 9,
co,cepia .arao,ica4 9, se,sul ca asista6 la o ,atere i o )ispariie ciclica a lor4 chiar >il,ica4
ase6/,/toare cu iposta>ele >eului soare4 OhepriReAtu64 a)ic/ cu )ru6ul parcurs )e Soare pe
ecliptica. otui4 9,tr'o >i4 6area lor 6a;oritate va 9,ceta sa 6ai e:isteI )up/ %Utter)e66eru,*
,u6ai >eul creator i Osiris ar 6ai .i r/6as )i, pa,teo,ul at=t )e ,u6eros al vechilor e*ipte,i.
&, pasa;ul re)at 6ai sus4 Plutarch a surpri,s i o alta caracteristica a reli*iei e*ipte,e t=r>ii
i a,u6e .aptul ca su.letele >eilor se vor ri)ica pri,tre stele. Desi*ur4 aceasta cre)i,/ veche apare
la e*ipte,i )e;a 9, ca)rul e:telor Pira6i)elor4 )ar )up/ cu6 a6 v/>ut ,u era str/i,/ ,ici *reci'
lor.
ra)iia heliopolita,a i)e,ti.ica 6ulti >ei sau parti ale acestora cu .e,o6e,ele astrale. Re
repre>e,ta Soarele4 3orus cerul @ochii sai .ii,)
Soarele i !u,aB4 iar Osiris a .ost echivalat cu Orio,. Relaia a .ost )eseori e:pri6ata pri,
)escrierea astrului ca 7a'ul >eului4 iar acest cuv=,t4 care a .ost tra)us )e specialiti pri, su.let4
,u ,e surpi,)e ca a .ost re)at 9, ca>ul lui Plutarch pri,.
Deci4 re*ele )ece)at se u,ete 9, cer cu tat/l sau Re i va trai pri,tre stelele ve,ice.
Ast.el4 i,terpretarea 6orii ca o re9,toarcere spre ceruri este )e ori*i,e e*iptea,a i se va 6e,i,e
p=,/ t=r>iu 9, >o,a "/ii
Nilului. Acest a)ev/r reiese i )i,tr'u, te:t )at=,) )i, -CC ). 3r.4 ,e re.eri6 la ratatul
lui 3er6es ris6e*istos tra)us 9, li67a lati,a. De alt.el4 chiar )espre su.letul lui Asclepios se
spu,e ca . Sa 9,tors 6ai .ericit spre ceruri.
I)e,ti.icarea >eiei Isis cu Sirius4 ,u6ita Sepe)et la e*ipte,i @
Sothis la *reciB4 poate .i e:e6pli.icata )e la cele 6ai vechi p=,/ la ulti6ele )ocu6e,te ale
reli*iei e*ipte,e. Pri6a atestare provi,e pri, i,ter6e)iul Desc=,tecului Y-LLZ )i, e:tele
Pira6i)elor 9, care >eia4 9, iposta>a IsisSothis4 )a ,atere lui 3orusSop)u. &,tr'u, 6it al >eiei
)i, Perioa)a Ptole6aica4 prove,it )e la AsHa,4 ea este ,u6ita st/p=,a cerului4 re*i,a su.letelor
vii ale >eilor @S steleB4 cea care str/lucete 9, cer. 2aptul ca ea )o6i,a stelele se e:plica pri,
perso,i.icarea cu A,ul
Nou4 ea .ii,) co,si')erata st/p=,a 9,ceputului )e a,.
Pe,tru Plutarch se pare ca aspectul e*iptea, al >eiei IsisSothis ,'a .ost cu,oscut4
)eoarece ea apare 9, repre>e,t/rile i,)i*e,e ca o .e6eie4 i,=,) 9, 6=i,i se6,ul vieii @a,JhB i
sceptrul Has4 iar pe cap purta se6,ul ,u6elui @sepe)etBI alteori 96pru6uta coroa,a sau coroa,ele
co6po>ite ale >eiei Isis. &, $poca Ro6a,a4 IsisSothis este u,a )i, perso,alit/ile >eiei cu o 6ie
)e ,u6e.
Pe,tru *reci i ro6a,i iese 9, evi)e,ta aspectul ca,i, al >eiei.
Sothis apari,e co,stelaiei Ca,is Maior4 iar apariia ei 6archea>/ 9,ceputul ca,iculei
verii. &, aretalo*iile >eiei Isis se a.ir6a: Su,t cea care se ri)ica 9, steaua c=i,elui. Daca pe,tru
e*ipte,i steaua era u,a 7e,e.ica4 ,u acelai lucru se poate a.ir6a )espre ea 9, ca>ul *recilor i
ro6a,ilor: SothisMSirius provoac/ ca,icula4 epi)e6ii4 )istru*erea recoltei i a ve*etaiei4 etc. $a
era repre>e,tata su7 .or6a u,ui c=i,e 9, 6icare sau e>=,)4 iar ico,o*ra.ia >eiei IsisSothis4
c/l/ri,) u, c=i,e4 este o tr/s/tur/ a ico,o*ra.iei ro6a,e.
re7uie scos 9, evi)e,ta .aptul ca aceste cala6itai cau>ate )e
IsisSothis ,u erau cu,oscute celor )i, $*ipt. otui4 caracterul ,e.ast al stelei Sothis se
)atora 9, tara .arao,ilor pri, asocierea stelei cu >eia
SeJh6et i cu >eul 3orus.
Ceea ce ,u a6i,tete Plutarch4 ca o realitate a 6e,talit/ii i ico,o*ra.iei e*ipte,e4 este
.aptul ca steaua 9, )iscuie a 6ai .ost ase6uita i cu alte >eie: SeJh6et4 Neith i Sathis4 iar
)atorita si,cretis6ului i,ter, i cu alte >eie care se a.lau 9, str=,sa le*/tur/ cu Isis4 a)ic/ 3athor
i 3esat.
Sothis poate avea i 9,./i/ri 6asculi,e: la Ra6esseu6 9, repre>e,t/rile astrale4 i 9,
e:tele Pira6i)elor4 3orus poate .i i echivale,tul u,ui Sope)6asculi,4 ceea ce poate co,stitui o
)ova)a ca
Sothis3orus era )e .apt o .ii,/ a,)ro*i,a.
&, co,.or6itate cu repre>e,t/rile astro,o6ice4 Osiris a .ost i)e,ti.icat cu Orio, @_ahB4
6otivul .ii,) po>iia co,stelaiei pe 7olta cereasca. $l se a.la la o oarecare )ista,ta )e i,a6icul
sau Seth @
MeseJhtiuB4 .ii,) ur6at )e sotia iu7itoare Isis @SothisMSiriusB. &,tr'u, papirus )at=,) )i,
ti6pul secolului I" 9. 3r.4 pute6 co,stata proiecia celesta a 6itului lui Osiris4 te:t 9, care Isis i
se a)resea>/ lui Osiris )up/ cu6 ur6ea>/: u eti _ah a cerului su)ic. $u su,t Sothis i te
prote;e>.
&i capture>i i,a6icii care se */sesc 9, co,stelaia MeseJhtiu )e pe cerul ,or)ului..
I)e,ti.icarea )i, De Isi)e a lui 3orus cu Orio,'ul este cel puti, ciu)ata. D. 3a,i a 9,cercat
sa o.ere a,u6ite e:plicaii 9, acest se,s: co,.u>ia s'ar )atora aso,a,tei R @PB4 asi6il/rii lui Osiris
)e c/tre 3orus 9, $poca =r>ie a reli*iei e*ipte,e4 3orus este cel care cau>a i,u,)aia 9, calitate
)e Orio,. Acestea ,i se par speculaii4 eve,tual pri6a ipote>a 9,tr=,) 9, )iscuie4 )aca )ori6
,eap/rat sa */si6 o e:plicaie a ,u6elui copt al co,stelaiei Orio, i a,u6e cou,hHr steaua lui
3orus. &, lipsa u,or )ove>i li,*vistice i astro,o6ice si*ure4 9,cli,a6 spre varia,ta o.erita )e 3.
5o,,et: 9, te:tul tra)us 6ai sus ave6 )e'a .ace cu o eroare a lui Plutarch.
&, schi674 i)e,ti.icarea lui Seth cu Ursa Mare este 7i,e )ocu6e,tata. er6e,ul e*iptea,
pe,tru aceasta co,stelaie era 6eseJhtiu4 )ar el ,u a .ost i)e,ti.icat cu Seth 9, 9,trea*a istorie a
civili>aiei .arao,ice. Ca atare4 9, e:tele Pira6i)elor4 el era locul u,)e se a.lau >eii4 iar 9,
e:tele Sarco.a*elor se vor7ea )espre o pasare ,ea*ra 6ale.ica4 care tr/ia 9, 6eseJhtiu. &, P.
3arris I se e:pri6a )ori,a lui
Ra6ses III co,.or6 c/reia sa ai7/ o viaa @at=t )e lu,*aB pe p/6=,t ca i a lui
MeseJhtiu.
I)e,ti.icarea )e.i,itiva a Ursei Mari cu Seth are loc 9, ti6pul )i,astiei ??4 )e6o,strata
)e Cartea >ilei i a ,opii )i, 6or6=,tul lui
Ra6ses "II re.eri,/ la Seth se .ace su7 .or6a )e c=i,e sau 6ai6ua rosie. Co,stelaia
)evi,e caracteristica lui Seth i acoliilor sai4 ca atare opus *rupului OsirisIsis )e pe cerul su)ic.
Crearea co,stelaiei ,e este e:plicata )e u, te:t ptole6aic4 care relatea>/ o re7eliu,e a lui Seth4
care su7 9,./iarea u,ui c=i,e rou a .ost v=,at i )e>6e67rat: )up/ ce el @
3orusB i'a t/iat piciorul @lui SethB4 l'a aru,cat 9, 6i;locul cerului.4 .ii,) p/>it )e c/tre
)e6o,ii Jhaitiu. Preoii )i, ti6pul )o6,iei lui
Necta,e7o II4 au 9,cercat sa i)e,ti.ice 6eseJhtiu cu Osiris4 te,tativa care care a r/6as
.ara re>ultat. &, )ocu6e,tele *receti t=r>ii4 Gpho, co,ti,ua sa se ,u6easc/.
Cu toat/ repulsia 6a,i.estata .ata )e Seth4 teolo*ii $pocii =r>ii ,'au reuit sa eli6i,e
rolul pri6or)ial atri7uit co,stelaiei 6eseJhtiu 9, 6e,i,erea U,iversului.
I6a*i,ea !u6ii )e Apoi apare i 9, para*ra.ul (A4 -<K 5: Se >ice ca )up/ aceea Osiris a
ve,it )i, 3a)es la 3orus4 l'a 9,>estrat i l'a a,tre,at pe,tru 7/t/lie. Cu apare,ta lui si6plitate4
pasa;ul ri)ica o serie )e pro'7le6e4 )e u,)e re>ulta i,terpret/ri )i.erite )i, partea acelor
specialiti care s'au )e)icat a,ali>ei te:tului. Dup/ D. %. %ri..iths acesta este 9, co,cor)a,ta ,u
,u6ai cu 6itul4 )ar i cu cel 6ai vechi i co,sta,t rol al lui Osiris 9, calitatea lui )e st/p=, al
6orii. Pe,tru D. 3a,i re9,toarcerea )i, I,.er, a lui Osiris a .ost o creaie a *=,)irii *receti4
.oarte pro7a7il preluata aici )i, 6itul lui Dio,Gsos4 )eoarece 9, *=,)irea reli*ioasa a vechilor
e*ipte,i ,u e:ista i)eea reve,irii )i, I,.er,.
Dup/ opi,ia ,oastr/ D. %. %ri..iths era 6ult 6ai apropiat )e vechile co,cepte .arao,ice4
)ar a l/sat aceasta chestiu,e ,ee:plicat/. &, pri6ul r=,)4 reve,irea )i, te:tele e*ipte,e este
)eseori o e:presie 6eta.orica. Apoi4 tre7uie sa ave6 9, ve)ere o particularitate a si,cretis6ului
i,ter, e*iptea, a,tic i a,u6e cel )i,tre Re i Osiris. Re pe,etra 9, Osiris i Osiris 9, Re 9,
.iecare >i.. Ca ur6are4 >eul !u6ii )e Apoi )evi,e Soarele 9, ti6pul apusului i al ,opii4 cel care
9i )etept/ pe 6ori )i, so6,ul lor. &, 6ai 6ulte co6po>iii reli*ioase ale epocii
I6periului sa scos 9, evi)e,ta .aptul ca Re4 Osiris i suvera,ul )ece)at au triu6.at .ata )e
toate o7stacolele )i, !u6ea )e Apoi pe,tru a ap/rea )i, ,ou pe .ir6a6e,tul cerului 9, .iecare
)i6i,eaa. $:plicaiile lui !.
". ha7Jar o.erite 9, acest se,s su,t 6ult 6ai i6porta,te: Osiris a .ost i a r/6as 6ai ales
st/p=,ul !u6ii )e Apoi4 )ar teolo*ii heliopolita,i au .ost cei care l'au le*at )e )esti,ul lui Re.
Procesul )e asi6ilare 9,cepe pri, asocierea lui Osiris cu stelele i co,stelaia Orio,4 a;u,*=,)
apoi o )ivi,itate celesta. Aceasta i)e,ti.icare )evi,e 6ult 6ai e:acta o)at/ cu epocile t=r>ii ale
istoriei .arao,ice. &,tr'u, i6, a)resat lui Osiris se spu,e: $l a ap/rut pe tro,ul tat/lui sau ca i
Re atu,ci c=,) se ri)ica la ori>o,t cu scopul )e a o.eri lu6i,a 9, 9,tu,eric.. &, cule*erea
e*iptea,a a,tica ,u6ita A6)uat apare clara i)eea ca 7a'ul lui Osiris apari,e cerului4 iar corpul
)ivi,it/ii4 aa cu6 a a.ir6at >eul soare4 apari,ea !u6ii )e ApoiI apoi4 >eul soare este )eseori
)e,u6it ca 6arele 5a cel care i,tra i p/r/sete !u6ea )e Apoi. &, $poca
Ptole6aica4 Osiris este cel care )ispu,e )e re*atul lui Re4 )eoarece 9,tr'o sce,a a u,ei
capele )i, 3er6opolis4 actual6e,te la 3il)eshei64 Osiris co,.erea .arao,ului re*atul lui Re i ,u
cel propriu4 a)ic/ I,.er,ul. &, 6o6e,tul 9, care 9,cerca6 sa ;u)eca6 acest scurt pasa; )i,
Plutarch ,u tre7uie sa uita6 )e .aptul ca 9, $po'ca =r>ie a reli*iei .arao,ice !u6ea )e Apoi sia
6utat se)iul 9, ceruri4 ca atare tot ceea ce a6 relie.at p=,/ 9, pre>e,t este 6ai uor )e 9,eles.
Desi*ur4 autorul )i, Chaero,eea a avut cu,oti,e i )e a,u6ite re6i,isce,te ale vechilor 6ituri
.arao,ice4 9, cel 6ai rau ca> )e cele care erau 9, vo*a 9, $poca Ptole6aica4 )ar pro7a7il ca a i,ut
co,t i )e 6itul lui Dio,Gsos. Chiar Dio)or relata: Se spu,e ca4 9, vre6urile str/vechi4 pe c=,)
Isis i .iul sau 3orus se pre*/teau sa lupte 96potriva lui Gpho,4 Osirisre=,torc=,)u'se )i,
3a)es i lu=,) 9,./iarea u,ui lupa ve,it 9, a;utorul copilului sau i al sotiei.
&, co,.or6itate cu i,terpretarea )e6o,olo*ica a 6itului4 Plutarch vor7ete )e e:iste,ta
u,ei lu6i su7tera,e i a u,eia celeste4 care au .ost apropiate i u,ite )e c/tre Osiris: . Acest >eu
.ii,) pri,cipiul )irector co6u, a ceea ce e:ista 9, cer i a ceea ce e:ista 9, 3a)es. A,ticii s'au
o7i,uit sa ,u6easc/ pri6a realitate ` sacraa4 iar pe cealalt/ ` pura a @
[. L(4 -E< D$B.
Daca i,e6 co,t )e cele a.ir6ate 6ai sus pe,tru ,i6e,i ,u 6ai este o e,i*6a .aptul ca
Plutarch l'a cali.icat pe Osiris ca pe o >eitate at=t a Cerului4 c=t i a I,.er,ului. 2iloso.ul a,tic
por,ete4 )up/ cu6 a6 v/>ut4 )e la o presupusa eti6olo*ie a ,u6elui4 iar pasa;ul re)at 6ai sus
re.lecta a,u6ite schi67/ri i,terve,ite chiar 9, se6,i.icaia u,ui cuv=,t e*iptea, a,tic.
&, co,.or6itate cu te:tele e*ipte,e4 Osiris poarta4 pri,tre altele4 i )oua epitete
se6,i.icative: pri6ul )i,tre cei )i, vest i st/p=, al cerului. Di,tre acestea pri6a ,ecesita
a,u6ite l/6uriri. !a ori*i,e
Ohe,ta6e,tiu era vechea )ivi,itate a 6orilor @9,./iat ca u, c=i,eB )i, A7G)os4 )ar spre
s.=ritul Re*atului "echi ,u6ele a )eve,it u, si6plu epitet al lui Osiris. &, aceasta calitate4 a)ic/
)e Jhe,tii6e,tiu4 Osiris si67oli>a o )ivi,itate protectoare a 6orilor. &, co,cepia e*ipte,ilor
a,tici4 la vest )e Nil se situa locul )e apus al Soarelui4 acolo u,)e i,tra 9, Duat @lu6ea celor
)ece)aiB. Ca atare4 6a;oritatea 6or6i,telor erau situate 9, acea re*iu,e *eo*ra.ica.
Pri, i,ter6e)iul cuvi,telor i Plutarch4 )up/ opi,ia ,oastr/ .ara a pose)a cu,oti,e
e:acte 9, 6aterie )e li67a e*iptea,a a,tica4 a surpri,s totui o realitate a voca7ularului acesteia4
caracteristica $pocii *recoro6a,e. Dup/ cu6 au scos 9, evi)e,ta autorii 6o,u6e,talului
W7. "I4 p. E<4 li67a e*iptea,a pose)a 6ai 6ulte *lose care au re)at co,ceptul s.=,t ori
sacru: aJh4 se6i4 seta i );eserI acesta )i, ur6a se pare ca este cel 6ai apropiat )e ,oiu,ea 9,
cau>a4 .olosita )e cei care stu)ia>/ istoria reli*iilor. D;eser putea .i utili>at ca u, atri7ut al
)ivi,it/ii. &, co,.or6itate cu a,u6ite pasa;e )i, e:tele Sarco.a*elor4 )ece)atul poate acce)e 9,
lu6ea celesta ,u6ai )up/ ce a )e6o,strat ca este puri.icat4 6u6i.icat i pose)a si67oluri )ivi,e.
Di, acel 6o6e,t al c/l/toriei sale4 )e.u,ctul poate .i ,u6it Osiris NI ast.el4 ca i ceilali >ei4
el poate .i co,si)erat ` s.=,ta sau `sacrua. &,sa4 9, $poca =r>ie are loc o 9,cercare )e 9,locuire
treptata a cuv=,tului );eser cu Ha74 care i,iial se6,i.ica pur4 a .i pur. O alta chestiu,e
i6porta,ta4 9, te:tele 7ili,*ve ale $pocii Ptole6aice4 );eser ,u acoperea se,sul i,iial al
cuv=,tuluiI )e e:e6plu4 9, Decretul )e la Rosetta4 R-S N +LS *r. -+4 ave6 pe,tru acest cuv=,t
*recescul. reptat4 at=t 9, li67a )e6otica4 c=t i 9, cea copta );eser 9,cepe a .i 9,locuit cu ouaa74
av=,) se,surile )e a .i pur4 i,oce,t4 s.=,t.
&, para*ra.ul L(4 -E< $ citi6: Dar cel care pre>i,t/ ele6e,tele cereti i este cau>a
6ic/rii celor )e acolo este A,u7is4 care c=teo)at/ este ,u6it 3er6a,u7is4 at=ta ti6p c=t el
apari,e lu6ii )e )easupra i parial celei )e ;os.. 3er6a,u7is este u, >eu ele,istic4 )ar
eti6olo*ia ,u6elui ,u tre7uie c/utat/ 9, 3r6I,pH4 a)ic/ 3orus 9, calitate )e
A,u7is4 ci 9,tr'o alta asociere: 3er6es @psGchopo6posB i A,u7is.
Motivul acesteia a .ost i,terpretat )i.erit. Dup/ D. %. %ri..iths i D.
Tuae*e7eur4 ar .i pre>e,ta lui hoth @3er6esB i A,u7is 9, sce,ele psihosta>iei. Dup/ P.
5oGla, ele6e,tul co6u, ar .i scrierea4 9, acest se,s tri6i=,) la o re6arca a lui Plato, @Phile7os4
(K 5B. $:iste,ta lui
3er6a,u7is este atestata )e surse papirolo*ice4 o,o6astice i arheolo*ice
Pe,tru pasa;ul lui Plutarch4 totui4 i,terpretarea lui h. 3op.,er ,i se pare cea 6ai
a)ecvata: se au 9, ve)ere 9,suirile a )oi >ei4 3er6eshoth 9, calitate )e >eul !u,ii i A,u7is ca
>eul 6orii4 ca atare 3er6a,u7is .ii,) o )ivi,itate a celor )oua lu6i.
Plutarch a.ir6a .aptul ca Osiris este *recescul 3a)es4 cel care sta 9, p/6=,t i su7
p/6=,t4 .ii,) totui .la o 9,)ep/rtare co,si)era7ila )e p/6=,t. @[. EK4 -K+ $B. Propo>iia 9,
p/6=,t i su7 p/6=,t re.lecta )i, ,ou o realitate a 6e,talit/ii e*ipte,e. A se situa 9, p/6=,t
se re.era la Osiris 9, calitate )e st/p=, al 6or6=,tului i a ,ecropolei4 iar a .i su7 p/6=,t
scoate 9, evi)e,ta acea tr/s/tur/ a lui Osiris co,.or6 c/reia este st/p=, al Duat'lui. 2aptul ca
)ivi,itatea 9, cau>a este u,)eva )eparte )e p/6=,t re.lecta i,.lue,ta teolo*iei heliopolita,e4
potrivit c/reia !u6ea )e Apoi a .ost situata 9, ceruri.
!u6ea pose)a u, corp i u, su.let 9, co,.or6itate cu para*ra.ul
N A4 iar acest su.let 7e,e.icia>/ )e u, ele6e,t re*lator @OsirisB i )e u, ele6e,t p/ti6a4
tita,ic4 irespo,sa7il care este Gpho, @-E(4 5C
B. Aici este pre>e,tat u, )ualis6 6o)erat4 care ,e tri6ite la i)eile e:pri6ate 9,
para*ra.ul 0E4 -EC' 5 9, le*/tur/ cu Ahura M=>)a si
Ahri6a,4 )ar asocierile a.ir6aiilor su,t 9,sa vala7ile ,u6ai pe,tru >oroastris6ul
ti6puriu4 9, co,.or6itate cu care Ahura M=>)a este >eul supre64 st/p=,ul 9,elept4 cel care
creea>/ cele )oua spirite ale lu6i,ii i ale 9,tu,ericului. Pri, a,alo*ie4 Plutarch vor7ete )e
corpurile lui
Osiris @c.. [. <04 -E-' AB4 )ar el ,u este i,clus 9, partea corporala4 )eoarece se i)e,ti.ica
cu ceea ce cur*e i cu 6otivul re*e,er/rii @c.. [.
0A4 -E( A5B. Dup/ cu6 a su7li,iat C. 2roi)e.o,)4 are )eseori u, se,s astrolo*ic4 iar 9, De
Isi)e cuv=,tul re)a u, vechi co,cept e*iptea,. &, co,.or6itate cu Desc=,tecul Y0-LZ )i, e:tele
Pira6i)elor li7aiu,ea a .ost i)e,ti.icata cu rev/rsarea Nilului4 )ar i cu li6.a care se scur*e )i,
ca)avrul lui Osiris. Gpho, ,u poate pertur7a )ec=t lu6ea su7lu,ara @c..
-E- D' -E< 5B4 ceea ce )up/ C. 2roi)e.o,) re.lecta )isti,cia ,eta sta7ilita )e Aristotel
9,tre lu6ea astrelor i lu6ea su7lu,ara.
Di, pu,ctul ,ostru )e ve)ere4 )eose7it )e i,teresa,t este 9,ceputul para*ra.ului <-4 -E+'
$: Isis este pri,cipiul .e6i,i, 9, ,atura4 precu6 i pri,cipiul atotcupri,>/tor al procreaiei i ca
atare este ,u6ita )e
Plato, @i6.4 0A AI <( AB ` Doica a i ` cea care recepio,ea>/ totul a4 9, ti6p ce 6ulti o
,u6esc `cea cu o 6ie )e ,u6ea )eoarece su7 aciu,ea raiu,ii ea se supu,e tra,s.or6/rilor i
acoper/ toate .or6ele corporale i spirituale. Ca atare4 Isis este 6ateria care pose)a u, su.let4
)ar 7e,e.icia>/ at=t )e .or6e corporale4 c=t i spirituale. Co,cepia lui
Plutarch )espre 6aterie pare a .i aristotelica.
Pasa;ul 9, si,e scoate 9, evi)e,ta rolul ;ucat )e >eia Isis 9, ti6pul
$pocii *recoro6a,e. &, pri6ul )i, cele patru i6,uri co6puse )e
Isi)orus4 9, pri6a parte a pri6ului secol 9. 3r.4 pe,tru te6plul >eiei Isis3er6uthis la
Me)i,et Ma)i )i, 2aGGu64 scris 9, he:a6etri i la persoa,a a )oua4 Isis este at=t >eia locala
Isis3er6uthis4 c=t i >ei/ u,iversala i)e,ti.icata cu >eit/ile )e .ru,te *receti i cele ale
Orie,tului Apropiat.
$a este Isis cea cu 6ulte ,u6e i .or6e4 cu6 apare 9, Meta6or.o>ele lui
Apuleius4 9, aretalo*ii4 precu6 i 9, i6,ul a)resat ei 9, P. O:GrhG,chos
(-KC. Nu6ai e*ipte,ii 9i tiau ,u6ele a)ev/rat hiouis4 a)ic/ U,ica.
Pro7a7il4 Plutarch co,stat=,) 9,t=ietatea >eiei i ca atare rolul ei ;ucat 9, ca)rul
co6u,it/ilor )i, 9,tre*ul 7a>i, 6e)itere,ea,4 sia i,titulat )eli7erat opera .iloso.ica )e 7/tr=,ee.
Discut=,) i)e,titatea OsirisApis4 Plutarch releva opi,ia preoilor e*ipte,i care apreciau
ca: . Apis tre7uie co,si)erat ca i6a*i,ea corporala a su.letului lui Osiris @[. +A4 -L+' DB.
Aceasta i)ee a .ost oarecu6 repetata )e c/tre Plutarch 9, 0-4 -LK 5C4 E-4 -KC' $ i 6ult 6ai
e:plicit 9, +C4 -<A' 5: Apis. $ste i6a*i,ea su.letului lui Osiris.
re7uie scos 9, evi)e,ta .aptul ca 9, acest ulti6 pasa;4 Plutarch utili>a cuv=,tul care pare
a .i o tra)ucere pe,tru 7a'ul e*iptea, @c.. i )i, +A.
N DB. O i)ee ase6/,/toare a .ost e:pri6ata i )e c/tre Dio)or )i,
Sicilia4 5. 3.4 I. K<. 04 u,)e re.eri,)u'se la Apis4 a.ir6a: U,ii t/l6/cesc sl/virea ce i se
a)uce pri,tr'o tra)iie care spu,e ca su.letul lui Osiris ar .i trecut 9,tr'u, taur.
Dup/ 6oarte4 su.letul u6a, se */sete 9, re*atul i,ta,*i7ilului4 u,)e )o6,ete Osiris
@-K+ $' -K- AB. Su.letele .ii,elor vii su,t receptorii i,teli*i7ilului4 ce,trul se,>aiilor i al
i,teli*e,tei @-E0 $2B.
$le ,u tre7uie sti,*herite )e *reutatea corpului @-<-' AB4 ,ici )e 7oli4 )e u,)e *ri;a .ata )e
i*ie,a )e care )au )ova)a preoii e*ipte,i @-K-' 5B.
&, .ra*6e,tul -L+' D4 [. +A o7serva6 cel puti, o alu>ie la pali,*e,e>a: !a e*ipte,i i
alte ,u6e au e:plicaii. Ca atare4 locul su7tera,4 u,)e )up/ cre>ul lor a;u,* su.letele4 9l ,u6esc
A6e,thes4 ceea ce 9,sea6,/ ` cel care ia i o.er/ a. Aprecierea ,oastr/ )e 6ai sus este vala7ila
i pe,tru !. Par6e,tier4 )ar C. 2roi)e.o,) ,ea*a orice alu>ie la )octri,a pa'li,*e,e>ei atri7uita
e*ipte,ilor )e c/tre 3ero)ot @II4 (+-' v. 6ai ;osB4 )up/ el .ii,) vor7a . D^u,e *lose sur la
*],]rosit] )^3a)es.. &,cli,a6 sa cre)e6 ca 9, acest pasa; se re.lecta totui o i)ee e*iptea,a
a,tica4 respectiv .aptul ca I6e,tet "estul4 este locul u,)e apu,e Soarele4 pe,tru ca )i6i,eaa4
sa re,asc/ su7 .or6a lui Ohepri i le*/tura cu reviri6e,tul cre)i,elor solareMastrale )i, $poca
=r>ie a istoriei .arao,ice.
A,i6alele pose)a u, su.let @-K+' AB4 )ar Plutarch respi,*e ca i)ee ,everosi6ila .aptul ca
su.letele 6orilor revi, 9, corpul a,i6alelor ve,erate 9, $*ipt. Aceasta teorie a .ost recu,oscuta
)e alti autori a,tici4 cu6 ar .i Celsus @apu) Ori*e,e4 Co,tra Celsu64 I. +C. --KB si
PorphGrios @De A7st4 0. AB. Pe,tru e*ipte,i era o cre)i,/ co6u,a .aptul ca )up/ 6oarte
su.letul poate p/r/si corpul su7 .or6a 7alui4 o pasare cu corp u6a,. Apoi4 )esc=,tecele asi*urau
tra,s.or6area o6ului 9, soi64 croco)il4 *=sca4 etc.4 i)ee pre>e,ta i 9, a,u6ite capitole )i,
Cartea Morilor. Aceste p/reri )espre 6ete6psiho>a )i.er/ )e cele ale pita*oricie,ilor.
Dup/ 3ero)ot @II. (+-B 6ete6psiho>a este )e ori*i,e e*iptea,a4 iar cercet/rile 6o)er,e ti,) a
)ove)i .aptul ca 6/car u,ele i6a*i,i sau sce,e e*ipte,e au i,.lue,at *=,)irea *reaca.
&, co,clu>ie4 se i6pu, a,u6ite preci>/ri: e)itorii care au co6e,tat De Isi)e @9, special
h. 3op.,er4 D. %. %ri..iths4 6ai puti, C.
2roi)e.o,)B ,'au acce,tuat o tr/s/tur/ ese,ial/ a reli*iei e*ipte,e i a,tice 9, *e,eral i
a,u6e aceea )e a situa 3a)es'ul pe 7olta cereasca.
Plasarea su.letelor 9, lu6ea stelelor este o co,cepie e*iptea,a veche4 )ar4 o)at/ cu
r/sp=,)irea 9,v//turii osirie,e cu privire la su.letele ce a;u,* 9, lu6ea su7tera,a4 )ispare )i,
te:tele e*ipte,e a,tice4 chiar )aca ,u 9, totalitate. Reviri6e,tul acestei co,cepii are loc )i, a
)oua ;u6/tate a 6ile,iului I 9. 3r. Plutarch4 )esi a .ost i,.lue,at )e co,ceptele *receti4 6ai ales
)e cele plato,ice4 a reuit sa re)ea cu 6/iestrie aceste realit/i e*ipte,e t=r>ii.
CAPIO!U! "III
CONC!U1II
(. $*iptul cu,oate 9, perioa)a *reco'ro6a,a o ,oua etapa a e:iste,tei sale. Cu toate ca
,u ave6 )reptul sa a.ir6a6 ca este vor7a )espre o epoca 9, care tara 6arelui 3api 9i va pier)e
speci.icitatea 6ile,ara4 totui societatea va cu,oate schi67/ri 9,se6,ate. Mai 6ult ca ,icio)at/4
$*iptul va )eve,i o tara a porilor )eschise4 iar i6pactul cuceririi )e c/tre Ale:a,)ru cel Mare
va .i co,si)era7il. &, aceasta etapa4 i6pactul $*iptului asupra lu6ii *reco'ro6a,e4 aa cu6 a
)e6o,strat S.
More,>4 va .i hot/r=tor pe,tru evoluia ulterioara a civili>aiilor a,tice.
$ste epoca 9, care i,.lue,tele e*ipte,e asupra lu6ii *reco'ro6a,e vor .i se6,i.icative4
)ar 9, acelai ti6p $*iptul va prelua o serie )e ele6e,te ale culturii str/i,ilor. Mai 6ult4 9,
>o,a Deltei Nilului i r/>le 9, chFra se vor crea a)ev/rate i,sule ale civili>aiei *receti. Cu toate
acestea4 $*iptul ,u'i pier)e i)e,titatea ,aio,al/ 6ai ales )atorita preoilor autohto,i care au .ost
6ai proli.ici ca oric=,).
O i6a*i,e reala a acestei etape a istoriei e*ipte,e a,tice este relevata )e ,u6eroasele
)ocu6e,te .arao,ice @scrise 9, e*iptea,a veche i 9, )e6oticaB4 )ar i clasice4 9, special papirii i
i,scripiile *receti.
+. &,tr'o epoca )e schi67/ri politice care caracteri>ea>/ I6periul
Ro6a, ti6puriu i'a )es./urat activitatea u,ul )i,tre cei 6ai )e sea6a *=,)itori ai
A,tichit/ii4 Plutarch. Pose)=,) cu,oti,e e,ciclope)ice4 9, ciu)a co,vi,*erilor plato,iste4
Plutarch a .ost st/p=, asupra ese,ei )octri,elor .iloso.ice ale vre6ii sale. $l a .ost 9,)rept/it4
6ai 6ult ca orici,e4 sa se )e)ice u,ui su7iect care )e 6ulta vre6e a i,citat i,teresul lu6ii
*receti i a,u6e: ese,a reli*iei e*ipte,e a,tice 9, ;urul actorilor ei )e 7a>a4 Osiris i Isis.
Capo)opera sa De Isi)e surpri,)e )oua realit/i ese,iale. &, pri6ul r=,)4 Plutarch a .ost
u,ul )i,tre acei autori clasici care i'au )at sea6a )e .aptul ca a vor7i )espre reli*ia e*iptea,a
9,sea6,/ a a7or)a perso,alitatea i i6plicit Mitul lui Osiris. Acest aspect a .ost surpri,s4 6ult
6ai t=r>iu4 i )e c/tre e*iptolo*ul 7el*ia, Ph. Derchai, @5i. Or.
??4 (AL-4 p. +<B care a.ir'6/ ca a scrie o 6o,o*ra.ie )espre Osiris 9,sea6,/ )e .apt a
scrie o istorie a reli*iei e*ipte,e. &, al )oilea r=,)4 Plutarch4 av=,) 9, ve)ere speci.icitatea epocii
9, care a tr/it4 ,u putea sa o e:clu)/ pe Isis )i, aceasta lucrare4 )atorita vechilor sale le*/turi cu
Osiris i 6ai ales )atorita .aptului ca >eia Isis era o .i*ura )o6i,a,ta a cre>ului reli*ios
9, 9,tre*ul 7a>i, 6e)itera,ea,.
-. $:iste,ta 9, Chaero,eea4 9,c/ )i, secolul II 9. 3r.4 a cultelor e*ipte,e4 i,.lue,ta
pro.esorului sau A66o,ios4 vi>ita la Ale:a,)ria4 .aptul ca a .ost preotul >eului Apollo )e la
Delphi i ,u 9, ulti6ul r=,)4 o pro7a7ila i,iiere 9, 6isteriile )io,Gsiace4 i'au per6is lui Plutarch
sa 9,elea*/ .e,o6e,ul reli*ios si,cretist al $*iptului *recoro6a,.
Desi ,u 9,ele*ea li67a e*iptea,a i ,u putea citi te:tele .arao,ice4 totui4 )atorita
eru)iiei sale Plutarch a acu6ulat i,.or6aii )espre ,atura scrierii hiero*li.ice i a rei,ut o serie
)e e:presii i cuvi,te ale li67ii e*ipte,e.
Plutarch a .ost i,.lue,at co,si)era7il at=t )irect )e c/tre i,terprei4 c=t i i,)irect )e c/tre
preoii sacri pri, i,ter6e)iul operelor lor.
P=,/ 9, pre>e,t4 specialitii ,u au reuit sa sta7ileasc/ cu certitu)i,e reli*ia carei epoci a
$*iptului t=r>iu a .ost re)ata )e c/tre
Plutarch. &,sa4 aa cu6 reiese )i, lucrare4 el a pre>e,tat reli*ia e*iptea,a )i, $poca
Ptole6aica4 cele 6ai 6ulte surse ale sale prove,i,) )i, aceasta perioa)a. De ase6e,ea4 Plutarch
,'a i,te,io,at sa a,ali>e>e reli*ia e*iptea,a aa cu6 s'a r/sp=,)it ea 9, lu6ea 6e)itera,ea,a4 ci
cu6 a .ost perceputa pe teritoriul $*iptului.
0. Plec=,) )e la aceasta ulti6a co,statare4 se ,ate ur6/toarea 9,tre7are: a reuit Plutarch
sa pre>i,te o si,te>a a 6itului osiriac 9, versiu,ea sa ori*i,alaP
Cel 6ai apri* parti>a, al i)eii co,.or6 c/reia Plutarch a pre>e,tat
Mitul lui Osiris total )i.erit )e cel ori*i,al este ". A. o7i, @heolo*ical
Pri,ciples o. $*Gptia, Reli*io,4 NeH \orJ4 (AKA4 pp. (C- sQQ.B. $l a.ir6a ca ,u pute6
avea 9,cre)ere 9, relatarea lui Plutarch4 )eoarece repre>i,t/ o *=,)ire str/i,/ lu6ii e*ipte,e i
ascu,)e se6,i.icaiile )e 7a>a ale 6itului osiriac.
Aceste a.ir6aii se pot co67ate uor. Plutarch a .ost 9,ai,te )e toate u, .iloso. i u, a)ept
al plato,is6ului. Pri, ur6are4 el p/strea>/ tr/s/turile )e 7a>a ale reli*iei e*ipte,e i 9, spe/ ale
Mitului lui Osiris4 9,sa le pre>i,t/ 9,tr'o vi>iu,e proprie4 )o6i,ata )e ele6e,te plato,iste.
Ca atare4 De Isi)e o.er/ ,u ,u6ai i,.or6aii preioase i o 9,cercare )e si,te>a a 6itului
osiriac4 ci i vi>iu,ea plato,ista a lui Plutarch )espre reli*ia e*iptea,a a,tica. Plutarch ,'a .ost u,
*=,)itor care a re)at .i)el co,cepiile lui Plato,4 ci le'a ;u)ecat4 .or6ul=,) ,oi ipote>e pe care le'
a utili>at i,clusiv 9, De Isi)e.
Pri,cipiile care stau la 7a>a .iloso.iei lui Plutarch se re*/sesc i 9, De Isi)e. Ast.el4 Osiris
este pri,cipiul 7i,elui @i,telectul4 .ii,aB4 co,)uc/torul a tot ceea ce este 7u, i st/p=,ul tuturor
lucrurilor 7u,eI
Isis repre>i,t/ su.letul @spaiul4 6icarea4 aspiraiaB. $a este pri,cipiul .e6i,it/ii 9,
,atura4 cel care cupri,)e toate .or6ele creaieiI 3orus repre>i,t/ corpul @cos6osul vi>i7ilB 9,
)eve,irea i 9,cetarea sa4 iar
Gpho, este pri,cipiul raului. De Isi)e scoate 9, evi)e,ta lupta per6a,e,ta 9,tre 7i,e i
rau i ca atare4 co,cepia )ualista a lui Plutarch.
2iecare cercet/tor care )orete sa apro.u,)e>e Mitul lui Osiris i perso,alitatea >eiei Isis
9, $poca *recoro6a,a4 ,u poate sa i*,ore acest tratat .iloso.ico'reli*ios al lui Plutarch. &, ciu)a
li67a;ului .iloso.ic4 u,eori apa're,t co,.u> i a ele6e,telor .iloso.ice i,serate4 De Isi)e a re)at
pri,cipalele etape ale 6itului osiriac.
CAPIO!U! I?
RADUC$R$A MIU!UI !UI OSIRIS
ra)ucerea .ost e.ectuata pe 7a>a e)iiei 7ili,*ve a lui D. %.
%ri..iths4 Plutarch^ De Isi)e et Osiri)e4 Car)i..4 (AEC4 pp. ((K' +0A.
((. Naterea >eilor @De Isi)e4 (+4 -<< D R -<L AB Mitul este relatat )up/ cu6 ur6ea>/4
cel 6ai scurt posi7il4 o6i=,) )etaliile a7solut ,e.olositoare i i,utile. $i a.ir6a ca atu,ci c=,)
Rhea a 9,trei,ut 9, secret relaii cu Oro,os4 3elios a a.lat )espre ea i a pro,u,at
96potriva ei u, 7leste64 ast.el ca ea sa ,u poat/ ,ate 9, ,ici o lu,a sau a,. Apoi4 3er6es4
9,)r/*osti,)u'se )e >eia4 a avut relaii i,ti6e cu ea i apoi a ;ucat )a6e 96potriva !u,ii. $l a
c=ti*at a EC' a parte )i, .iecare str/lucire a ei i pu,=,) laolalt/ ci,ci >ile )i, totalul c=ti*ului
sau4 le'a a)/u*at celor -LCI aceste ci,ci >ile su,t ,u6ite )e c/tre e*ipte,i epa*o6e,ale i atu,ci
cele7rea>/ ,aterea >eilor.
$i spu, ca Osiris s'a ,/scut 9, pri6a >i i cu6 a .ost ,/scut4 o voce a vestit ca
atotst/p=,itorul a v/>ut lu6i,a >ilei. U,ii spu, ca o oarecare Pa6Gle4 care scotea apa la he7a4 a
au>it o voce )i, te6plul lui
1eus4 care o i,struia sa stri*e ca 6arele re*e i 7i,e./c/torul4 Osiris4 s'a ,/scutI )i,
aceasta cau>a4 ea l'a crescut pe Osiris4 Oro,os 9,cre)i,=,)u'l ei4 i ca s/r7/toarea Pa6Glia4
ase6/,/toare Phallopho,iei este cele7rata 9, o,oarea ei.
Se spu,e ca 9, a )oua >i s'a ,/scut 3aroeris4 pe care u,ii 9l ,u6esc Apollo i 3oruscel'
v=rst,ic. &, >iua a treia s'a ,/scut Gpho,4 ,u 9, ti6upl i locul potrivit4 ci s'a eli7erat ple>,i,)
)i,tr'o lovitura partea 6a6ei sale. &, >iua a patra s'a ,/scut Isis4 pe l=,*/ locuri .oarte u6e)e i
9, a ci,cea NephtGs4 pe care ei o ,u6esc eleute @S.=ritB si
Aphro)ita i u,ii NiJe @"ictoriaB.
$i spu, ca Osiris i 3aroeris su,t vl/starii lui 3elios4 Isis al lui
3er6es4 Gpho, i NephtGs ai lui Oro,os. Di, aceste 6otive re*ii o7i,uiesc sa priveasc/
a treia >i epa*o6e,ala ca ,e.asta i p=,/ la 9,serare ,u 9,trepri,) aciu,i pu7lice i ,ici ,u se
preocupa )e propria lor persoa,a.
$i spu, ca NephtGs s'a 6/ritat cu Gpho, i ca Isis i Osiris s'au iu7it chiar 9,ai,te )e a
se ,ate4 .ii,) u,iti 9, i,teriorul p=,tecului. U,ii susi, ca 3aroeris a .ost .ructul u,iu,ii lor i ca
el este ,u6it )e c/tre e*ipte,i 3orus'cel'v=rst,ic i Apollo4 )e c/tre *reci.
+. Do6,ia terestra a lui Osiris @De Isi)e4 (-4 -<L A5B Se spu,e ca Osiris4 c=,) a .ost
re*e4 i6e)iat i'a eli7erat pe e*ipte,i )e 6o)ul )e viaa pri6itiv i aspru. $l le'a ar/tat cu6 sa
creasc/ recolta4 le'a o.erit le*i i i'a 9,v/at sa ve,ere>e >eii. Mai t=r>iu4 el a civili>at 9,trea*a
lu6e 9, ti6p ce a traversat'o4 av=,) ,evoie 6ai puti, )e ar6e4 ci a cucerit 6a;oritatea oa6e,ilor
a)e6e,i,)u'i cu vor7e co,vi,*/toare4 cu toate tipurile )e c=,tece i poe>ii. Di, acest 6otiv4
*recii cre) ca el este i)e,tic cu Dio,Gsos. C=t ti6p el a a7se,tat4 Gpho, ,'a pus ,i6ic la cale
96potriva lui4 )eoarece Isis e:ercita o suprave*here 9, acelai ti6p vi*ile,ta i ri*uroasa.
-. Moartea lui Osiris @De Isi)e4 (-4 -L< 5DB !a 9,toarcerea lui @S OsirisB4 el @S SethB a
or*a,i>at u, co6plot 96potriva lui4 a)u,=,) E+ )e co6plici i av=,)'o ca a;utoare pe re*i,a care
ve,ise )i, $thiopia4 pe care ei au ,u6it'o Aso. Gpho, a 6/surat 9, secret corpul lui Osiris i a
e:ecutat la 6asurile lui @S OsirisB u, sicriu4 care a .ost )ecorat e:cesiv. Acesta @S Gpho,B l'a
)us 9, sala )e osp/uri.
C=,) i,vitaii i'au e:pri6at satis.acia i a)6iraia .ata )e el @S sicriuB4 Gpho,4 9,
*lu6a4 a pro6is ca cel care se va ae>a 9, el i o sa i se potriveasc/4 o s/'i o.ere sicriul ca)ou. $i
@S i,vitaiiB au 9,cercat u,ul c=te u,ul i )eoarece ,ici u,uia ,u'i corespu,)ea4 Osiris a i,trat 9, el
i s'a 9,ti,s. Atu,ci4 co6plicii au aler*at i au tr=,tit capacul i )up/ ce l'au pri,s cu ,ituri pe
)i,a.ara i au tur,at pe el plu67 topit4 ei l'au scos pe r=u i l'au l/sat sa se 9,)repte spre 6are
pri, 7raul ta,itic4 pe care e*ipte,ii 9,c/ 9l ,u6esc4 )i, a'cest 6otiv4 rau .a6at i respi,*/tor. $i
spu, ca aceste eve,i6e,te au avut loc 9, >iua a (E' a a lu,ii AthGr4 c=,)
Soarele trece pri, Scorpio,4 9, a,ul +K al )o6,iei lui Osiris. Dar4 alii a.ir6a ca acesta a
.ost 6ai )e*ra7/ ,u6/rul a,ilor pe care i'a tr/it4 )ec=t cei ai )o6,iei.
0. Doliul i pri6a c/utare a lui Osiris @De Isi)e4 (04 -L< D R 2B Pri6ii care au au>it )e
,e,orocire i au r/sp=,)it vetile i,ci)e,tului au .ost pa,ii i satGrii4 care locuiesc l=,*/
Ohe66is i )i, aceasta cau>a ,eli,itea su7ita i .rea6/tul 6uli6ii su,t 9,c/ re)ate pri,
@ter6e,ulB pa,ica. C=,) Isis a a.lat )espre el4 i'a t/iat u, s6oc )e par i i'a pus hai'
,ele )e )oliu. Ca atare4 oraul este ,u6it p=,/ 9, pre>e,t
Coptos. Alii cre) ca ,u6ele i,)ica pier)ereaI )i, acest 6otiv .olosesc @ter6e,ulB Joptei,
care 9,sea6,/ a .i privat )e. $i su*erea>/ ca Isis4 c=,) u67la pretuti,)e,i 9,tr'o stare )e
tristee4 ,u trecea pe l=,*/ ,i6e,i .ara s/'l a7or)e>e i chiar c=,) ea a 9,t=l,it copii a 9,tre7at )e
sicriu. Se 9,t=6pla ca u,ii )i,tre acetia s/'l va)/ i i'au spus care este acel 7rat pe care priete,ii
lui Gpho, au 96pi,s sicriul spre 6are. Di, acest 6otiv4 e*ipte,ii cre) ca copiii pose)a puterea
pre)iciei i prorocesc pri, i,ter6e)iul acelor urlete pe care le au)4 )i, 9,t=6plare4 c=,) se ;oaca
pe l=,*/ te6ple.
C=,) Isis a a.lat ca Osiris a iu7it'o i a avut relaii i,ti6e cu sora ei4 9, ti6p ce a
co,.u,)at'o4 i a v/>ut )ova)a acesteia pri, cu,u,a )e sul.i,a pe care el a l/sat'o la NephtGs4 ea a
c/utat copilul. NephtGs4 )i, cau>a .ricii .ata )e Gpho,4 i6e)iat )up/ ,atere l'a l/sat 9, voia
soartei.
C=,) Isis l'a */sit cu a;utorul c=i,ilor4 care au co,)us'o pe ea cu )i.icultate i )urere4 ea l'
a crescut i a )eve,it *ar)ia,ul i 9,soitorul ei4 .ii,) ,u6it A,u7is. Se spu,e )espre el ca 9i
p/>ete pe >ei ca i c=i,ii pe oa6e,i.
<. %/sirea lui Osiris la 5G7los @De Isi)e4 (<' (L4 -<E ADB $i spu, ca Isis a a.lat )espre
sicriu ca valurile 9l aru,caser/ pe /r6 9, teritoriul 5G7los'ului i .lu:ul 9l )epusese 9,cet 9,
6i;locul u,ei tu.e )e erica. &, puti, ti6p4 erica va )a ,atere u,ui l/star )e o .ru6usee i )e o
*rosi6e e:traor)i,are4 care se va )e>volta 9, ;urul sicriului i 9l va ascu,)e privirilor. Ui6it 9,
.ata )i6e,siu,ilor ar7ustului4 re*ele a t/iat tru,chiul care4 9, scor7ura sa4 ascu,)ea sicriul i a
./cut )i, el o coloa,a pe,tru susi,erea acoperiului palatului.
Se spu,e ca Isis a a.lat toate aceste )etalii pri, i,ter6e)iul u,ei a)ieri )ivi,e i a ve,it la
5G7los4 u,)e ea se aea>/ la 6ar*i,ea u,ei .=,t=,i4 copleit/ )e )urere i 9,l/cri6at/. $a ,'a
vor7it cu ,i6e,i4 cu e:cepia servi'toarelor re*i,ei4 pe care ea le'a salutat i le'a vor7it cu
a6a7ilitate. $a a 9,ceput sa le 96pleteasc/ parul i sa le 96pre*,e>e 9,tre*ul corp cu par.u6ul
6i,u,at care e6a,a )i, ea. C=,) re*i,a 9i reve)e servitoarele4 ea 9i )orete coa.ura care era
opera acestei ,ecu,oscute i par.u6ul )e a67ro>ie care i6pre*,ase corpul lor. Ast.el4 va tri6ite
)up/ Isis4 o a)6ite 9, i,ti6itatea ei i o .ace )oica t=,/rului .iu al ei. Re*ele se ,u6ea4 se spu,e4
MalJathrosI u,ii spu, ca ,u6ele re*i,ei era Ashtarte4 )up/ alii Saosis sau chiar Ne6a,u,4 ,u6e
al c/rui echivale,t *rec era Athe,ais.
Se spu,e ca Isis a hr/,it copilul )=,)u'i 9, loc )e s=, )e*etul ei s/'l su*/. Noaptea4 ea
aru,ca 9, .oc p/rile 6uritoare ale corpului luiI ea 9,s/i se tra,s.or6a 9, r=,)u,ica i >7oar/
*e6=,) 9, ;urul coloa,ei.
Aceasta va )ura p=,/ 9, >iua 9, care re*i,a surpri,)e sce,a i va tipa v/>=,)u'i copilul 9,
.oc4 ast.el priv=,)u'l )e ,e6urire. 1eia s'a ./cut atu,ci recu,oscuta i va solicita coloa,a care
susi,ea acoperiul. Cu o 6are uuri,/4 ea o va ri)ica i va )ecupa )e ;ur 96pre;urul sicriului
le6,ul )e erica4 apoi 9l va 9,veli 9,tr'o p=,>a .i,a4 va r/sp=,)i asupra lui o ese,/ )e par.u64
)up/ care 9l va 9,cre)i,a re*elui i re*i,ei.
Di, aceasta >i locuitorii 5G7los'ului ve,erea>/ le6,ul4 care se a.la 9, te6plul >eiei Isis.
L. &,toarcerea )e la 5G7los i ,aterea lui 3orus @De Isi)e4 (L'(E4 -<E
D$B Atu,ci4 >eia se va aru,ca pe sicriu i stri*atele ei )e )isperare vor .i at=t )e tari4
9,c=t cel 6ai t=,/r )i,tre copiii re*ali 6oare. Pe cel v=rst,ic l'a luat cu ea4 a plasat sicriul 9,tr'o
7arca i a 9,ceput sa ,avi*he>e. Deoarece 9, >ori4 r=ul Phai)ros a provocat u, v=,t 6ai viole,t4 ea
9,tr'o cri>a )e 6=,ie a secat cursul apei.
De 9,)at/ ce a a;u,s 9,t=6pl/tor 9,tr'u, loc pustiu i a r/6as si,*ura4 a )eschis sicriul4 i'
a lipit str=,s .ata )e cea a lui Osiris4 l'a 967r/iat i a 9,ceput sa pl=,*/. Apoi4 a o7servat ca
7/iatul s'a apropiat 9, li,ite i a v/>ut'o4 s'a 9,tors i pli,a )e 6=,ie i'a aru,cat o privire
9,*ro>itoare. Copilul ,'a reuit sa suporte i a 6urit.
U,ii a.ir6a ca ,u s'a 9,t=6plat asa4 ci cu6 a6 a.ir6at 6ai 9,ai,te
@[. KB4 el a c/>ut 9, 6are i este ve,erat )atorita >eiei4 ,e.ii,) altul )ec=t Ma,e'ros4
)espre care e*ipte,ii c=,ta la osp/uri.
Dup/ alii4 7/iatul se ,u6ea YPalaesti,us sauZ Pelusius i el a )at ,u6ele oraului a carei
.o,)atoare era Isis4 aa cu6 Ma,eros al c=,tecelor era i,ve,tatorul 6u>icii i poe>iei.
U,ii preti,) )i, co,tra4 ca Ma,eros ,u este u, ,u6e )e persoa,a4 ci o e:presie .olosita )e
oa6e,i 9, ti6p ce 7eau i )evi, .ericii: &, s/,/tatea voastr/V. Aceasta este ceea ce vroiau sa
spu,/ e*ipte,ii c=,) stri*au Ma,eros..
E. De>6e67rarea i 9,6or6=,tarea lui Osiris @De Isi)e4 (K4 -<E 2 '
-<K A5B C=,) s'a )us la .iul ei crescut la 5uto4 Isis a ascu,s sicriul.
Gpho,4 cel care v=,a ,oaptea su7 clar )e lu,a4 9l )escoperise. $l a recu,oscut corpul i l'
a t/iat 9, (0 parti i le'a 96pr/tiat.
C=,) va a.la )e cele 9,t=6plate4 Isis va por,i 9,tr'o 7arca )e papirus 9, c/utarea lor4
,avi*h=,) pri, 6lati,i. Di, acest 6otiv croco)ilii ,u'i vata6ea>a pe cei care ,avi*hea>/ 9,tr'o
lu,tre )e papirus4 )ar poate i )e .rica sau )i, cau>a ve,eraiei pe care le'o i,spira >eia.
Se spu,e ca Osiris pose)a 6ai 6ulte 6or6i,te 9, $*ipt4 )eoarece
Isis ri)ica u, 6or6=,t )e .iecare )ata c=,) )escoperea o parte )i, corp.
otui4 a,u6ii autori ,u a)6it aceasta tra)iie. Dup/ ei4 Isis e:ecuta i6a*i,i )i, .iecare
parte a corpului i le )o,a .iec/rui ora4 ca i cu6 ar .i )at corpul 9, 9,tre*i6e. $a )orea ast.el ca
Osiris sa .ie o,orat )e u, ,u6/r 6ai 6are )e orae si4 ca Gpho,4 )aca l'ar .i 9,vi,s pe 3orus4
c=,) el se a.la 9, c/utarea a)ev/ratului 6or6=,t4 sa .ie 9,elat )e ,u6/rul 6are al 6or6i,telor
care'i vor .i spuse i ar/tate.
Di,tre p/rile corpului lui Osiris ,u6ai phallus'ul ,'a .ost */sit )e
Isis4 )eoarece a .ost aru,cat 9, .luviu i )evorat 9,)at/ )e lepi)otus4 .a*rus i
o:GrhG,chos4 pesti pe care ei 9i )etesta cel 6ai 6ult. &,sa Isis 9l va 9,locui pri,tr'u, si6ulacru i
va s.i,ii phallus'ul4 9, o,oarea c/ruia e*ipte,ii cele7rea>/ s/r7/tori chiar i ast/>i.
K. "ictoria lui 3orus asupra lui Seth @De Isi)e4 (A4 -<K 5 R $B Se >ice ca )up/ aceea
Osiris a ve,it )i, 3a)es la 3orus4 l'a 9,>estrat i l'a a,tre,at pe,tru 7/t/lie. Apoi l'a 9,tre7at ce
co,si)era el a .i cea 6ai potrivita 9,)atorire. 3orus a r/spu,s ca r/>7u,area su.eri,elor tat/lui i
a 6a6ei sale.
Osiris l'a 9,tre7at )i, ,ou ce a,i6al co,si)era a .i cel 6ai util pe,tru a por,i 9, lupta.
C=,) 3orus a replicat: Calul4 el a .ost surpri,s i l'a 9,tre7at )e ce ,'a ,u6it 6ai )e*ra7/ leul.
3orus a r/spu,s ca leul este util pe,tru cei care au ,evoie )e a;utor4 9, ti6p ce calul este util 9,
)ispersarea i 9, ,i6icirea i,a6icului a.lat 9, )eruta. C=,) a au>it aceasta4 Osiris s'a 7ucurat ca a
reuit s/'l pre*/teasc/ pe 3orus 9, 6o) corespu,>/tor.
Se spu,e ca4 9, ti6p ce 6ulti au trecut )e partea lui 3orus4 aa si
hueris4 co,cu7i,a lui Gpho,4 a sosit4 iar arpele care o ur6area4 a .ost t/iat 9, 7uc/i )e
c/tre 3orus. Di, acest 6otiv se aru,ca i ast/>i o coar)a 9, pu7lic care este t/iat/ 9, 7uc/i.
!upta a )urat 6ulte >ile i 3orus a ieit 9,vi,*/tor. Gpho, a .ost le*at i preluat )e c/tre
Isis4 care ,u l'a ucis4 ci i'a t/iat le*/turile i l'a l/sat sa plece. 3orus ,'a putut sa 9,)ure aceasta
pasiv4 a ri)icat 6=,a asupra 6a6ei sale i i'a s6uls coroa,a. 3er6es a 9,locuit'o cu u,a av=,)
.or6a capului vacii.
C=,) Gpho, l'a acu>at pe 3orus ca este u, 7astar)4 3er6es a ve,it 9, a;utorul lui 3orus4
iar ulterior >eii au )ecretat calitatea lui )e ur6a le*iti6.
Pe l=,*/ aceasta4 Gpho, a 6ai .ost 9,vi,s 9, )oua lupte. Isis s'a culcat cu Osiris i )up/
6oartea acestuia i a )at ,atere lui 3arpoJrates4 cel pre6atur i sl/7it la 6e67rele sale
i,.erioare.
S2iR_I