Sunteți pe pagina 1din 2

OBIECTUL : Limba engleza

CLASA : ix e
An scolar: 2013- 201
!ro"esor: monica #$e%r&%a aro%ari%ei
F i s a privind rezultatele obtinute
la testele initiale
com$e%en%e :
C1 completarea mesajelor lacunare
C2 utilizarea timpurilor verbale in functie de contextul dat
C3 extragerea de informatii generale si specifice dintr-un text dat
C4 deducerea seunsului cuvintelor din context
C5 producerea unui discurs scris clar , coerent in care sa relateze experiente personale
'ealizarea com$e%en%elor:
Nr. competenta c1 c2 c3 c4 c5
Nr. elevi care l-au
realizat
in totalitate 0 0 0 13 2
partial 10 12 ( 2 10
deloc ) 3 * - 3
A$recierea c& no%e :
Note sub 4 4 5 6 7 8 9 10
Nr.
elevi
11 1 1 - 2 - -

edia clasei! 3.62 (trei 62%)
+reseli "rec,en%e:
Cuvinte utilizate in context gresit
Nerecunosterea timpurilor verbale , confuzii in ceea ce priveste utilizarea lor ! is walking ever" da"
#ntrebari formulate gresit, lipsa auxiliarului din enunturile interogative
Cuvinte uzuale scrsie gresit- # ride $%rite& "ou a leter $letter&, # wood li'e $%ould&, a verry good $ver"&, maby $ma"be&
!ropozitii fara subiect- "es, is (!C!, because is ver" funn"!!!sau fara predicat- it ver" good!
)crierea nationalitatilor si a limbilor cu litera mica
*ipsa particulei ) la timpul prezent la persoana a ###a sg- +e live in !!
Confuzii in ceea ce priveste adverbul ,-** si adjectivul .//0 1 +e pla"ed ver" good
Confuzii intre expresia ITS si adjectival posesiv ITS
2edactarea de scrisori fara formulade inceput si inc+iere si fara conectori
Obser,a%ii si mas&ri :
)timularea comunicarii orale si scrise prin largirea sferei de reprezentari
Corectarea exprimarii si expresivitatii prin activitati specifice
/ferirea unor sarcini care solicita utilizarea unou cuvnte noi pornind de al unele imagini, carti sau materiale diverse
valorifincand contexte din activitati precedente
3precierea unor comportamente pozitive
#ncurajarea autoevaluarii si a evaluarii colegilor
)ustinerea informatiilor din manual cu fise ajutatoare
2edactarea unor diverse tipuri de mesaje scrsie in care sa se relateze experiente personale
Traduceri din si in limba engleza lucru diferen4iat $fi5e de lucru pentru recuperare 6 dezvoltare&7
aplicarea unor metode interactive 1 centrate pe elev7
elaborarea unor fi5e de lucru, care urm8resc rezolvarea unor sarcini de la general la particular 5i de la no4iuni mai simple,
la cele mai complexe7
evaluarea continu8 5i periodic8 a tuturor elevilor prin fi5e de evaluare care urm8resc mai multe categorii de itemi9
subiectivi, obiectivi 5i semiobiectivi7
verificarea temelor pentru acas8 5i observarea sistematic8 a elevilor!
preg8tirea suplimentar8 diferen4iat8 pentru elevii cu dificult84i de :nv84are $pentru elevii foarte slabi dict8ri 5i transcrieri
pentru remedierea gre5elilor de scriere&7
discu4ii cu p8rin4ii!