Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
Toti membri comisiei sunt profesori calificati;
Trei membri ai comisiei metodice au gradul didactic I ,iar 2 membri
gradul didactic II;
Membri comisiei participa la cursuri de formare si perfectionare;
Doi profesori sunt metodisti ai ISJ, fac parte din consiliul consultativ
al disciplinelor chimie si biologie, sunt experti nationali pentru
management ;
Doi profesori sunt formatori CCD, formatori in rogramul
!SD"# ,,Competente crescute pentru cadrele didactice$;
Doi profesori sunt %xperti C in rogramu !SD"#,, Invatam
impreuna$;
#n membru al comisiei metodice este membru al Consiliului de
&dministratie;
#n profesor este evaluator national pentru manualele scolare
Comunicarea si colaborarea in cadrul comisiei metodice este eficienta;
reocuparea pentrtu autodotare si achi'itionarea de mi(loace
multimedia este o constanta a activitatii profesorilor
rofesorii sustin lectii cu suport multimedia
rofesorii aplica metoda de predare pe ba'a proiectelor ) IntelTeach
Membri comisiei publica articole in lucrari de specialitate;
atru profesori sunt membri in colectivele de redactie ale publicatiilor
de specialitate *Delta, TIM, si +enesis,
rofesorii asigura pregatirea elevilor capabili de performanta
rofesorii de fi'ica si chimie indruma elevii pentru publicarea
articolelor-re'olvari de probleme in revista Delta si revista TIM
.unctionea'a grupele de excelenta la biologie) clasa a /II & in
colaborare cu profesorii de la Scaoala +enerala ,,Constantin Savoiu$
si la chimie)clasa a /III &
rofesorii sunt membri in comitetele de organi'are a olimpiadelor,
concursurilor scolare, simpo'ioanelor, conferintelor nationale
%levii obtin re'ultate remarcabile la concursurile si olimpiadele
scolare ) etapele (udetene si nationale;
Doi profesori au fost insotitori ai lotului (udetean la olimpiada
nationala
rofesorii sunt propunatori de subiecte pentru concursurile si
olimpiadele scolare
Toti profesorii din comisia metodica se implica in reali'area de
activitati extrascolare
Toti profesorii manifesta disponibilitate de munca in echipa si
promovarea imaginii scolii
Sunt promovate parteneriatele scolare
Toti profesorii utili'ea'a TIC in activitatile de predare)evaluare
Doi dintre membrii comisiei metodice au experienta manageriala ca
directori ad(uncti
PUNCTE SLABE
0aboratoarele au statut de sala de clasa;
%xista un singur laborator de informatica
Dotarea cu aparatura si ustensile de laborator este insuficienta
"itmicitatea notarii nu este asigurata corespun'ator
OPORTUNITATI
Implicarea elevilor in programe si proiecte;
Diversificarea ofertei de optionale;
/alorificarea potentialului creativ al elevilor;
AMENINTARI
0ipsa de motivare a elevilor pentru invatare;
"educerea numarului de ore prin modificarea planului cadru1