Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT asupra strii educa iei n coal

Puncte tari
-ncadrarea colii cu cadre didactice calificate i titulare
-experien a n derularea activit ilor educative la nivel de coal
-stabilitatea i continuitatea profesorilor dirigin i la clas
-comunicare foarte bun la nivel de coal
-existen a unei culturi organiza ionale tip templu, n care fiecare responsabil de comisie i
ndepline te sarcinile potrivit fi ei postului
-existen a unor mijloace tehnologice ce sus in derularea activit ilor educa ionale la nivel de
coal
-existen a programelor de activit i extracurriculare la fiecare grup i clas
-derularea majorit ii activit ilor educative propuse
-frecven a bun la toate ciclurile de nv mnt
-stare disciplinar bun, fr situa ii de violen a colar sau delicven
-colaborare bun cu familia la ciclul primar
-existen a Cabinetului de documentare i informare n coal

Puncte slabe
-insuficienta implicare a unor cadre didactice n derularea activit ilor educative proiectate la
nivel de coal
-formalism n derularea unor activit i educa ionale la nivel de clas i coal
-insuficienta implicare a familiei i comunit ii locale n activit ile desf urate
-nentocmirea rapoartelor asupra activit ilor educative desf urate
Oportunit i
-a ezarea activit ii educative pe baza noii legi a educa iei i a metodologiilor i regulamentelor
aferente
-ancorarea activit ii colii la necesit ile comun ii locale
-finan area colii pe baza standardelor de cost pe elev
-nivelul cultural mai ridicat al familiilor

Amenin ri
-aplicarea incorect a noilor metodologii i regulamente
-schemele colare prea ncrcate
-fonduri insuficiente asigurate de Consiliul Local prin finan area complementar
-avalan a prea mare de rapoarte i situa ii solicitate colii
-lipsa mijloacelor financiare de stimulare a celor care coordoneaz activit i educative