Sunteți pe pagina 1din 163

Philip Jos Farmer

Dayworld
Terminus
Traducere de:
Radu erban
Editor: Lucian Borleanu
Tehnoredactarea: Ela Trandair
Redactor: !onstantin Dumitru
!operta: "rupul D#!$%&
!opyri'ht ( Philip Jos Farmer )**+
Translation !opyri'ht ( Editura Lucman ,++)
Titlul ori'inal:
Dayworld brea- up
Toate drepturile pentru edi.ia de a./ sunt re0er1ate Editurii Lucman2 Reproducerea
inte'ral/ sau par.ial/ a te3tului /r/ acordul editurii este inter0is/ 4i 1a i pedepsit/
conorm le'ilor 5n 1i'oare2
Editura Lucman 6 Bucure4ti
Bd2 7l2 82 !u0a nr2 *)9 sectorul )
!omen0ile pot i trimise pe adresa
editurii sau la
teleon:a3: +)2,,;2<<2==
8>B? *<;6*@;*6A)6+
,
Ruperea lanului
Pentru maBoritatea oamenilor din secolul ;= 7D9 anotimpurile trec rapid: 4ase din
cele 4apte 0ile ale s/pt/mCnii sunt petrecute 5ntr6o stare de anima.ie suspendat/2 Dn
acest el9 resursele reduse ale unei planete ra'ile pot i proteBate de ra1a'iile unei
popula.ii prea numeroase2
Pentru sp/r'/torul de 0i Eilliam Duncan Fcunoscut 4i sub numele de Je !airdG9
care are cCte o identitate deosebit/ pentru iecare 0i a s/pt/mCnii9 1ia.a este oarte
dierit/2 Dup/ ce 4i6a petrecut o mare parte a 1ie.ii urm/rit de autorit/.i9 el se tre0e4te
acum 5ntr6o po0i.ie de in1idiat9 dar oarte periculoas/2 Dntrea'a structur/ a Dayworld6ului
a aBuns 5n momentul unei cri0e inale2 8ar Duncan are cheile lan.urilor ce lea'/ aceast/
lume2 !unoscCnd secretele pe care 'u1ernul le .ine ascunse de atCta timp publicului
stonat9 el este hot/rCt s/ distru'/ odat/ pentru totdeauna sistemul Dayworld2 Dar pentru
asta 1a trebui s/ se ascund/9 s/ lupte9 s/ ucid/ 4i s/ re0iste suicient de mult 5n libertate2
;
Un prolog care este totodat un epilog
de 7riel !airdsdau'hter
Tat/l meu obi4nuia s/ m/ pre0inte drept iica mea9 istoricul2
Jeerson !er1antes !aird nu a 1isat niciodat/ c/9 5ntr6o 0i9 1a i o personalitate
proeminent/ 5n 1ideo6c/r.i9 4i c/ 54i 1a ocupa locul al/turi de Robin Hood9 Eilhelm Tell9
"eor'e Eashin'ton 4i multe alte personaBe icti1e9 semi6icti1e sau oarte reale9 din
le'ende 4i istorie2 ?ici nu a anticipat c/ iica lui 5i 1a cerceta 1ia.a2
De ce eu9 copilul lui9 a trebuit s/ ac cercet/ri asupra luiI ?u l6am cunoscut eu pe
deplin9 nu am a1ut eu 5n a.a ochilor toat/ 1ia.a lui9 de la na4tere 4i pCn/ acumI
?u9 nu am a1ut6o2 Dn primul rCnd9 abia dac/ l6am 1/0ut de cCte1a ori9 dup/ ce am
terminat liceul2
Dn al doilea rCnd9 nu 4tiam c/ el a1ea mai multe 1ie.i9 nu doar una9 ca to.i ceilal.i2
!Ct despre 5nceputurile 1ie.ii lui9 ceea ce 4tia el despre ele era o minciun/2 ?umai
p/rin.ii lui 4tiau ade1/rul2 Dup/ moartea lor9 nu l6a mai 4tiut nimeni2 Tat/l meu nu
cuno4tea ade1/rul9 de4i e posibil s/6l i .inut ascuns adCnc 5n memoria lui9 inaccesibil
oric/rui cod de apel2
#n alt lucru despre po1estea lui2 ?u s6a 5ntCmplat 5nainte de miBlocul secolului )
?2E2 F?oua Er/G9 care era numit de antici secolul ,) 72D2 !eea ce a /cut el s6a 5ntCmplat
cu peste dou/ mii de ani mai tCr0iu2
Dou/ mii de ob6ani9 adic/2 7cesta este un termen care nu mai este olosit 5n
calculele oiciale sau 5n con1ersa.ia cotidian/2 ?u mai e3ist/ dieren.a dintre ob6ani 4i
sub6ani2 7dic/ 5ntre timpul obiecti1 4i cel subiecti12 ?e6am 5ntors la sistemul antic9 atunci
cCnd ne reerim la timp2 Totul re1ine9 dar nu mai este ceea ce a ost 5nainte2
Pe 1remuri9 5n perioada pe care o numeam ?oua Er/9 noi am crescut 5n acea a4a6
numit/ Lume a Jilelor2 Eram obi4nui.i cu ea 5nc/ de pe 1remea cCnd de1eniser/m
suicient de mari ca s/ 5n.ele'em2 P/rea ce1a oarte natural2
7st/0i9 copiii de 4coal/ trebuie s/ 5n1e.e despre Lumea Jilelor: stonere pentru
oameni9 di1i0area celor 1ii 5n 4apte 4i dieren.a dintre ob6timp 4i sub6timp2 Pentru copii9
este o istorie ascinant/9 de4i presupun c/ ei sunt la el ca ceilal.i copii9 de peste tot 4i din
toate timpurile2 7r preera s/ se Boace2
Totu4i9 lumea de dinaintea na4terii lor li se pare probabil la el de ciudat/ cum mi se
p/rea mie9 pe 1remea cCnd eram copil9 perioada anterioar/ ?oii Ere2 i acum9 cCnd am
cinci0eci de ani9 din punct de 1edere i0iolo'ic9 dar de apt trei sute cinci0eci de ani9
num/ra.i dup/ rota.iile P/mCntului 5n Burul >oarelui9 perioada de dinaintea ?oii Ere mi se
pare stranie2
!opiii 5n1a./ c/ lumea a ost 5mp/r.it/ pe 1remuri pe na.iuni9 c/ e3istau mai multe
state9 iecare a1Cnd propriul 'u1ern2 7poi al/ c/9 dup/ o lupt/ lun'/ 4i sCn'eroas/9 a
ap/rut un 'u1ern mondial2 Dn ciuda num/rului mare de mor.i din timpul r/0boiului9 pe
planeta aceasta tr/iau 5nc/ opt miliarde de oameni2 Dn al.i o sut/ de ani9 timp obiecti19
a1eau s/ ie 0ece miliarde2 Poate unspre0ece2 Planeta nu putea '/0dui atCt de mul.i9 mai
ales din cau0/ c/ poluarea 4i distru'erea p/durilor otr/1eau rapid 1ia.a2
Dar atunci a 5nceput s/ ie olosit/ practic in1en.ia cunoscut/ sub numele de stoner2
>uspendarea mi4c/rii moleculare 5n corpurile 1ii prin aplicarea ener'iei electrice a
schimbat enorm societatea 4i a schimbat a.a P/mCntului2 Dn bine9 din multe pri1in.e2 Dar
din altele9 nu2
Popula.ia lumii a ost 5mp/r.it/ 5n 4apte9 iecare 4eptime tr/ind 5ntr6o sin'ur/ 0i a
s/pt/mCnii2 $amenii din celelalte 4ase 0ile se alau 5n stonere9 1ia.a lor iind 5ntr6un el de
suspendare a mi4c/rii9 de4i 5n realitate nu era chiar suspendat/2 Era 5n'he.at/2 $amenii
de mar.i9 de e3emplu9 trebuiau s/ intre 5n aceste containere ca ni4te co4ciu'e 5nainte de
mie0ul nop.ii9 erau stona.i 4i9 la scurt timp dup/ aceea9 oamenii de miercuri erau
destona.i2 i a4a mai departe2 %ar.ea urm/toare9 cet/.enii acelei 0ile erau destona.i 4i 54i
reluau 1ia.a 5ntrerupt/2
7sta era2 Dn iecare 0i9 numai )9) miliarde de oameni consumau resursele de ap/ 4i
de hran/9 era necesar/ 'olirea re0iduurilor a numai )9) miliarde de oameni9 4i a4a mai
departe2
@
Dar opt miliarde 5n total erau 5nc/ prea mul.i2 74a 5ncCt 'u1ernul mondial a impus
un control al na4terii aproape imposibil de 5n4elat9 iar popula.ia a 5nceput s/ scad/ spre
num/rul pe care 'u1ernul considera c/ planeta 5l putea '/0dui /r/ apari.ia eectelor
ne'ati1e2 !hiar 4i a0i9 5n ciuda numeroaselor noastre libert/.i9 p/rin.ii 4tiu c/ nu pot a1ea
mai mult de doi copii9 decCt dac/ 'u1ernul ridic/ temporar interdic.ia9 5n anumite 0one2
Dar nici un cuplu nu poate a1ea mai mult de trei2
Lumea Jilelor nu era o #topie2 #topia este imposibil/9 pentru c/ natura uman/
5nn/scut/ este non6utopic/2 %aBoritatea oamenilor acceptau sistemul9 de4i nu lipseau
resentimentele 4i protestele2 Totodat/9 e3istau multe raude9 minciuni 4i lupt/ pentru
putere 5n ierarhia 'u1ernului2 ?u a1eai cum s/ scapi de asta2 i /r/ 5ndoial/ 5nc/ mai
e3ist/ a4a ce1a2 "u1ernul9 ca toate celelalte 'u1erne din istorie9 trebuie urm/rit cu
aten.ie 4i trebuie 1eriicat9 .inut pe calea cea bun/2 Dn aceast/ pri1in./9 lucrurile nu s6au
schimbat deloc2 !ei 'u1erna.i trebuie s/6i 'u1erne0e pe 'u1ernatori2
Pe acele 1remuri9 e3istau Ksp/r'/tori de 0iK9 oameni nemul.umi.i 4i proscri4i9 care
u'eau de restric.iile 1ie.ii 5ntr6o sin'ur/ 0i2 Pu.ini dintre ei sc/pau de poli.i4ti9 care erau
numi.i euemistic or'anici9 iar de cet/.eni9 KcopoiK2 !Cnd era prins9 un sp/r'/tor de 0i era
trimis 5ntr6o institu.ie de reabilitare2 Dac/ se considera c/ reabilitarea lui nu era posibil/9
era stonat permanent2
Tat/l meu era unul dintre ace4ti sp/r'/tori de 0i2 Dar el era dierit de al.ii2 El a1ea
5n spate o or'ani0a.ie secret/ puternic/9 ce 5i oerise o identitate dierit/ pentru iecare 0i
a s/pt/mCnii9 4i care6l aButa s/ certiice aceste identit/.i2 !u mult 5naintea na4terii lui Je
!aird9 un cet/.ean de mar.i9 un om de 4tiin./ numit 8mmerman descoperise un miBloc de
5ncetinire a procesului de 5mb/trCnire2 !u aButorul acestuia9 o persoan/ a c/rei durat/ de
1ia./ era de o sut/ de ani9 putea tr/i 4apte sute de ani2 Dar cum sistemul stonerului
permitea unei persoane s/ tr/iasc/ de 4apte ori durata unei 1ie.i normale9 8mmerman 54i
putea olosi F886ul Factorul de 5ncetinire a 5mb/trCniriiG ca s/ tr/iasc/ o mie patru sute de
ani2
El p/strase F886ul pentru sine 4i pentru unii membri ai amiliei lui2 %ai tCr0iu9 F886ul
a ost acordat 4i membrilor or'ani0a.iei lui din ce 5n ce mai lar'i9 KimmeriiK2 Je !aird9
nepotul 4i str/nepotul lui9 era curier pentru immeri2 El Ksp/r'ea 0iuaK9 asumCndu64i cCte
o identitate pentru iecare 0i9 a4a 5ncCt s/ poat/ duce immerilor mesaBele ce nu trebuiau
s/ treac/ prin canalele electronice2 Totodat/9 el 5ndeplinea di1erse sarcini pentru 4eii
immeri9 sarcini ce nu trebuiau cunoscute de immerii cu 'rade mai mici2
Dn cele din urm/9 tat/l meu a de1enit cele 4apte persoane2 7tunci9 Panthea >nic-9
un detecti19 a aBuns 5ntCmpl/tor pe urmele lui2 Dn timp ce 5l urm/rea9 ea a ost capturat/
de immeri2
8mmerman era acum !onsilier mondial9 cu identitatea als/ de Da1id Jimson
7nanda2 ?epotul lui9 Je !aird9 se 5ndr/'ostise de >nic- 4i repre0enta acum un pericol
pentru immeri2 8mmerman ordon/ uciderea nepotului lui2
Halal loialitate 4i dra'oste a./ de cei de acela4i sCn'eL
Dn acela4i timp9 cele 4apte personalit/.i ale lui !aird se luptau pentru preluarea
controlului corpului lui2 8mmerii9 con4tien.i de asta9 5l considerau acum un pericol dublu
pentru ei2
De4i !aird a ost prins9 el nu le6a putut spune nimic despre acti1it/.ile lui anterioare
celor care6l capturaser/2 ?ici chiar olosirea ire0istibilului dro' al ade1/rului nu6l /cu s/6
4i de01/luie acti1it/.ile ile'ale2 !aird suerise o c/dere psihic/ 4i de1enise acum o
persoan/ nou/9 care nu a1ea nici o amintire despre precedentele lui 4apte personalit/.i2
7poi9 a e1adat din 5nchisoarea 5n care se ala9 lucru presupus imposibil9 4i a u'it din
statul %anhattan 5n Los 7n'eles2
Dn timpul lun'ii sale odisei9 el o sal1/ pe >nic- dintr6un depo0it de stonare2 >nic-
usese stonat/ 4i plasat/ acolo dup/ ce usese condamnat/ de c/tre 'u1ern 5ntr6un
proces secret ile'al2 7cest lucru usese /cut la insti'area indirect/ a lui 8mmerman
Facum consilierul mondial 7nandaG2 El se temea c/ >nic- a1ea s/ tr/de0e lucrurile pe
care le 4tia despre immeri2
Tat/l meu Fcare acum 54i spunea DuncanG9 >nic- 4i un to1ar/4 al lor au ost
captura.i de 7nanda 5n Los 7n'eles2 Dar tat/l meu 4i >nic- i6au ucis pe body'uar0ii lui
7nanda 4i l6au prins pe acesta2 !aird a e3tras de la 7nanda9 olosind dro'ul ade1/rului9 o
comand/ secret/ de acti1are a unui circuit de trecere peste orice bariere2 7ceasta i6a
permis s/ emit/ 5n 5ntrea'a lume9 /r/ ca 'u1ernul s/6i poat/ 5ntrerupe transmisia2 El a
=
de01/luit ade1/rul despre modul 're4it 5n care64i olosea 'u1ernul mondial puterea9
despre minciunile acestuia 4i despre e3isten.a actorului de 5ncetinire a 5mb/trCnirii2
Duncan Fadic/ tat/l meu9 Je !airdG 4i >nic- au u'it din apartamentul lui 7nanda9
de la etaBul superior al unui dintre ora4ele6turn ale Los 7n'eles6ului2 Dar acum 4i
poli.i4tii9 or'anicii9 se 5ndreptau 5n 'rab/ spre turn2
!eea ce urmea0/ este po1estirea a1enturilor lui 4i ale lui >nic-9 5ncepCnd cu acel
moment2 74a cum 1e.i 1edea9 o mare parte a lor a trebuit reconstituit/2 ?u 4tim ce
'Cndea !aird 5n momentele respecti1e2 ?ici nu 4tim de ce s6a transormat 5ntr6o
persoan/ nou/ Fcredem c/ aceasta e ultimaG2
Dntr6un el9 a ost ultima2 Dar din acel moment9 el nu a mai de1enit niciodat/ un
adult9 din punct de 1edere psihic2 8ar oamenii de 4tiin./ au moti1e bune s/ cread/ c/
tr/s/turile lui de caracter actuale sunt cele ale persoanei lui ini.iale9 Jeerson !aird2 Dar9
a4a cum 1e.i 1edea9 nu aceasta a ost personalitatea lui ori'inar/2
Tat/l meu nu64i aminte4te nici acum schimbarea ciudat/ 5n acea persoan/
ori'inar/9 ini.ial/2 !u toate acestea9 mult dup/ e1enimentele descrise mai Bos9 oamenii de
4tiin./ au olosit o tehnic/ nou/ 4i e3trem de a1ansat/9 care le6a permis s/ se 5ntoarc/ 5n
timp 4i s/ ai4e0e undele cerebrale ale lui !aird din acea perioad/2 ?u este o citire a
'Cndurilor2 Este un proces lun' 4i costisitor9 iar pentru subiect este dureros2 Dar
acti1itatea mental/ ai4at/ pe ecrane a permis sa1an.ilor s/ interprete0e mai mult sau
mai pu.in e3act ceea ce s6a 5ntCmplat 5n acel e1eniment crucial 4i e3trem de important
din 1ia.a tat/lui meu2
7stel9 ei au putut conchide9 cu o si'uran./ destul de mare9 c/ cele descrise 5n
continuare s6au 5ntCmplat cu ade1/rat2
?$TM: E1enimentele care au condus la Dayworld Terminus sunt descrise pe lar' 5n
Dayworld 4i 5n partea a doua a acesteia9 Rebelul din Dayworld9 de Philip Jos Farmer2
N
Capitolul 1
Fu'a de ce1a este totodat/ o u'/ spre ce1a2
Dn timp ce aler'a pe acoperi4ul turnului9 Duncan se 'Cndi cCt de ade1/rat era acel
1echi pro1erb chine0esc2 $riunde mer'ea9 5n u'a lui de puterea or'anic/9 de KcopoiK9
d/dea peste al.ii2 Erau ca ni4te stoluri de l/custe2 El 4i Panthea >nic-9 partenera lui
proscris/9 erau recoltele pe care 1roiau acele l/custe s/ le de1ore0e2
6 ?u 4i dac/ am 4i eu un cu1Cnt de spusL 0ise el9 'CCind2
6 PotimI 5ntreb/ ea9 imediat din spatele lui2
Duncan nu r/spunse2 Trebuia s/64i re'le0e respira.ia2 Dar uria nu trebuia 4i ea
conser1at/2 Era de mult ca o maree ro4ie ce cre4tea 5n interiorul lui9 atras/ de KlunaK de
nedrept/.i pe care le suerise2 Furia aceea ataca ra.iunea 4i discre.ia 4i amenin.a s/ le
0drobeasc/2
?orii Bo4i ai nop.ii pulsau datorit/ luminii relectate de turnurile din Los 7n'eles2 Dn
to.i cei dou/0eci de monoli.i ce se 5n/l.au din apele 'olului L7 se aprindeau 4i se
stin'eau lumini9 iar sirenele urlau ca ni4te animale prinse 5n capcan/2 Erau ultimele
a1ertismente pentru cet/.enii de luni s/ mear'/ 5n stonerele lor2 7colo9 ei urmau s/
de1in/ tari ca ni4te diamante 4i s/ r/mCn/ 5n stare de incon4tien./ pCn/ 5n lunea
urm/toare2 !u opt minute 5nainte de mie0ul nop.ii9 numai cC.i1a dintre cet/.enii de luni
a1eau s/ se ale 5nc/ aar/ din cilindrii lor2 7ce4tia erau poli.i4tii de tran0i.ie de luni9 care
r/mCneau la posturi pCn/ cCnd erau 5nlocui.i de poli.ia de tran0i.ie de mar.i diminea./9 la
scurt timp dup/ mie0ul nop.ii2
!opoii din acea 0i 1/0user/ pe ecranele din sec.ii 4i pe cele de pe strad/ mesaBele
transmise de Duncan2 !um circuitele de prioritate 5nc/ unc.ionau F4i a1eau s/ o ac/
pCn/ ce in'inerii descopereau cum s/ le opreasc/G9 copoii de tran0i.ie de mar.i a1eau s/
1ad/ 4i ei mesaBele de pe ecrane 4i pe cele tip/rite2 i la el 4i cet/.enii de mar.i9 la
ie4irea din stonere2
!et/.eni ai lumiiL
"u1ernul 1ostru a .inut secret/ o ormul/ de 5ncetinire a 5mb/trCnirii de 4apte ori2
Dac/ a.i a1ea6o a.i putea tr/i de 4apte ori mai mult2 !onsiliul mondial 4i al.i 5nal.i oiciali
o olosesc ca s/64i prelun'easc/ propriile 1ie.i2 i o ascund de 1oi2 8at/ ormula2
Dedesubt era ormula chimic/ 4i instruc.iunile de preparare a actorului de 5ncetinire
a 5mb/trCnirii2
7l doilea mesaB:
!et/.eni ai lumiiL
"u1ernul 1/ minte de mii de ob6ani2 Popula.ia lumii nu este de opt miliarde2 Este de
numai dou/ miliarde2 Repet: dou/ miliarde2 7ceast/ di1i0iune artiicial/ a lumii 5n 4apte
0ile nu este necesar/2 !ere.i ade1/rul2 !ere.i s/ 1i se permit/ s/ 1/ 5ntoarce.i la sistemul
natural de 1ia./2 Dac/ 'u1ernul se opune9 re1olta.i61/L ?u 1/ mul.umi.i cu minciunile
'u1ernului2 Re1olta.i61/L
%esaB autori0at de Da1id Jimson 7nanda9 cunoscut 4i sub numele de "ilbert !hin'
8mmerman2 De asemenea9 autori0at 4i transmis de Jeerson !er1antes !aird2
Duncan 4i >nic- tra1ersar/ 5n u'/ acoperi4ul spre o structur/ de acces din partea
estic/ a turnului2 Dntre acea structur/ 4i trapa prin care urcaser/ erau peste dou/ sute de
metri2 Trebuia s/ aBun'/ acolo 5nainte ca aerona1ele or'anicilor s/ ateri0e0e pe acoperi4
sau ca ceilal.i copoi care p/trunseser/ 5n apartament din etaBul de sub acoperi4 s/ urce 4i
ei scara2
Duncan se opri9 respirCnd 'reoi9 la cubul metalic ce repre0enta accesul spre casa
sc/rii2 >nic- 1eni lCn'/ el2 Ea respira mai u4or2 R/maser/ pe loc9 cu um/rul drept spriBinit
de u4a casei de acces2 Duncan ridic/ mCna 4i ar/t/ prin 5ntuneric spre 1est2 ?i4te lumini
portocalii rotitoare9 ce luminau slab o orm/ 5ntunecat/ de sub ele9 se apropiau rapid de
acoperi49 prin aer2
6 Oor ateri0a lCn'/ trapa deschis/9 0ise el2 Oor 1orbi cu copoii din apartamentul lui
7nanda2 7poi 1or 1eni s/ caute 5n toate casele de acces2 tiu c/ am urcat pe acoperi42
<
6 Oor comanda aprinderea luminilor de aici9 spuse ea2 Trebuie s/ lu/m o na1/2 E
sin'ura noastr/ 4ans/2
Duncan 4tia la ce se 'Cndea ea2 Dac/ deschideau u4a acum9 ar i ost da.i de 'ol de
lumina ce s6ar i re1/rsat din interiorul casei de acces2 La apropierea na1ei copoilor9
ace4tia i6ar i 1/0ut 4i le6ar i transmis celor din apartamentul de la ni1elul inerior s/ urce
scara2
6 Oino aici9 5n spate9 0ise el9 trecCnd 5n un'hiul orb al cl/dirii2
Ea 5l urm/ chiar la timp ca s/ nu ie tr/dat/ de luminile ce se tre0ir/ brusc la 1ia./
din l/mpile Plie' rotunde uria4e9 amplasate 5n lun'ul 0idurilor de un metru 4i Bum/tate
5n/l.ime din Burul acoperi4ului2
Duncan se uit/ spre est9 peste parapet2 Deocamdat/ nu se 1edea nici o lumin/ care
s/ indice apropierea unor a1ioane ale copoilor dinspre celelalte turnuri2 Dar >nic-9 care se
uita pe dup/ col.ul casei de acces spre 1est9 0ise:
6 Oine una2 Oa ateri0a 5n cCte1a minute2 Poate chiar mai repede2
$ clip/ mai tCr0iu9 continu/:
6 >unt mai rapide decCt credeam2 $ na1/ ateri0ea0/ lCn'/ trapa camerei
han'arului2 Doi copoi2
Duncan 4i6i ima'in/ pe oi.eri coborCnd din a1ionul 5n orm/ de canoe2 Lumina de la
trapa pe Bum/tate deschis/ a1ea s/ .C4neasc/ 5n sus9 ca un semnal pentru toate celelalte
na1e ce urmau s/ apar/ curCnd2 Trapa se retr/'ea ori0ontal9 5ntr6o ni4/ din acoperi42
Dedesubt era camera han'arului din care el 4i >nic- urcaser/ pe o sc/ri./2 !amera ducea
5n apartamentul uria4 al bunicului s/u9 consilierul mondial 7nanda9 a c/rui identitate real/
era "ilbert !hin' 8mmerman2 7nanda 4i subalternul lui9 !arebara9 0/ceau incon4tien.i 4i
erau sin'urii r/ma4i 5n 1ia./ 5n apartament2
Duncan 4i >nic- nu reu4iser/ s/ p/r/seasc/ apartamentul pe u4a ce se deschidea
spre coridor2 !opoii din holul din a.a apartamentului le blocaser/ ie4irea 4i 5ncepuser/ s/
distru'/ u4a ca s/ poat/ intra2 Din cCte 4tia el9 era posibil ca acum s/ i aBuns deBa 5n
han'ar2 Trebuia s/ ac/ ce1a2 >nic- se 'Cndea la acela4i lucru2 D4i lipi 'ura de urechea lui
4i spuse:
6 7cum ori niciodat/2
>nic- a1ea 5n mCn/ arma acceleratoare de protoni9 pe care o .inea cu cap/tul
bulbos 5n sus2
6 Tu uit/6te dup/ col.9 5n partea aceea9 spuse Duncan9 ar/tCnd cu capul spre col.ul
de dup/ care 1eniser/2 Eu m/ uit pe partea asta2
>nic- se duse la col.ul sud6estic al casei de acces9 iar Duncan porni spre nord2 !Cnd
aBunse acolo9 se uit/ din nou 5n sus9 ca s/ se asi'ure c/ nu se apropia o alt/ na1/ dinspre
1est2
!e era de /cutI
74a cum spusese odat/ anticul roman >eneca9 K"ladiatorii 54i pl/nuiesc strate'ia 5n
aren/K2
De unde 1enise acest 'CndI !ate'oric nu de la personalitatea cunoscut/ sub
numele de Duncan2
>coase pe Bum/tate capul de dup/ col.2 $ na1/ aerian/ ateri0ase la doi metri de
mar'inea trapei2 LCn'/ trap/ st/tea 5n picioare un copoi 5mbr/cat 5n uniorm/ 4i casc/
1erde2 >ub deschidere se 1edea partea de sus a unei alte c/4ti2 #nul dintre poli.i4ti
cobora scara ca s/ in1esti'he0e2 !el/lalt st/tea de pa0/2 !u spatele la Duncan2
Duncan 54i retrase capul 4i se uit/ 5n spate2 >nic- se apropia de el2
6 7i 1/0utI 5ntreb/ el2
Ea aprob/ din cap2
6 Trebuie s/ 5ncerc/m s/6l doborCm9 spuse Duncan cCnd >nic- aBunse lCn'/ el9
reerindu6se la omul care st/tea lCn'/ trap/2 i trebuie s/ o acem /r/ ca partenerul lui
s/64i dea seama2 !Cnd spun: 7cum222
Dnchise 'ura2 #n b/rbat spunea ce1a9 oarte aproape de el9 pe o 1oce sc/0ut/9 de4i
mult mai puternic/ decCt a lui Duncan2 !opoii urcaser/ pe sc/ri9 de la ni1elul ),=2 >nic-
se 5n1Crti pe loc 4i se 'hemui9 cu arma ridicat/2
Duncan 54i sim.i inima tres/rind 5n noaptea propriului corp9 dar nu intr/ 5n panic/2 $
b/tu pe um/r pe >nic-2 Ea nu se uit/ 5n spate2 ?imic nu o putea ace s/64i mute pri1irea
de dup/ col.2
6 $colesc pe cealalt/ parte9 4opti el2
A
Ea aprob/ din cap2
Duncan se 5ndep/rt/ rapid9 cu arma pre'/tit/2 Era recunosc/tor aptului c/ ci0mele
lui a1eau t/lpi moi2 Poli.istul de lCn'/ trap/ era aplecat9 cu mCinile pe 'enunchi9 aparent
spunCndu6i ce1a partenerului s/u din camera de dedesubt2 Duncan spera c/ a1ea s/ ie
preocupat 4i 5n continuare2 Dnainte s/ treac/ dup/ col.9 mai 5ntoarse capul9 doar cCt s/
1ad/ 5n lun'ul casei de acces2 Dntre timp9 1ocea unei emei se al/turase celei a
b/rbatului2
$i.erul de lCn'/ trap/ se uita 5n continuare 5n Bos9 prin deschi0/tur/2 Duncan se
apropie rapid de cel/lalt col. al structurii9 se opri9 ascult/ 4i apoi s/ri dup/ col.2
>nic- ie4ise de dup/ col.ul ei9 cu o secund/ 5nainte2 Poli.i4tii erau cu a.a spre ea9
cu armele ridicate2 7mCndoi 54i .ineau armele 5ndreptate 5n sus2 ?imeni nu spuse nimic9
de4i Duncan au0i un icnet scurt9 chiar 5nainte s/ dea col.ul2
>nic- le spuse 5ncet celor doi s/ se duc/ 5n partea oarb/ a structurii de acces2
6 Dac/ 1/ 'Cndi.i s/ 5ncerca.i ce1a9 .ine.i cont c/ partenerul meu e chiar 5n spatele
1ostru9 0ise ea2
6 74a este9 spuse Duncan din spatele lor9 /cCndu6i s/ tresar/2
!Cnd aBunser/ cu to.ii 5n spatele cl/dirii9 Duncan 5ntinse mCna spre b/rbat 4i emeie
4i le lu/ armele2 >nic- le spuse celor doi s/ se 5ntoarc/ cu a.a spre perete 4i s/ se
spriBine cu palmele de el9 cu picioarele dep/rtate2 !ei doi se supuser/9 cu e.e sumbre 4i
strCn'Cnd din bu0e de urie2
Duncan 4i >nic- 1orbiser/ 5ncet pentru c/ era posibil ca sta.iile radio ale copoilor s/
ie deschise 4i 5n le'/tur/ cu operatorul de la sec.ie2 !u toate acestea9 era e1ident c/ cei
doi 1orbiser/ 5ntre ei9 4i nu 5n sta.ie2 Duncan duse un de'et la bu0e9 /cCndu6le semn s/
r/mCn/ t/cu.i2 7poi se duse 5n spatele lor 4i le opri sta.iile radio din c/4ti2
Dn ciuda ri'ului9 poli.i4tii transpirau2 Teama se amesteca cu mirosul emanat de
corpurile lor2
6 >coate.i61/ c/4tile 4i uniormele9 spuse Duncan 5ncet2 PCn/ la desuuri2
6 RepedeL 0ise >nic-2 >au o s/ le scoatem de pe cada1rele 1oastreL
Poli.i4tii se supuser/ repede2 Dup/ ce se de0br/car/9 r/maser/ 5n picioare9
tremurCnd2 Duncan 54i .inu arma 5ndreptat/ spre ei9 5n timp ce >nic- lua casca 4i
uniorma emeii2 Poli.ista era mai solid/ decCt >nic-9 dar materialul uniormei se strCn'ea
sau se l/r'ea ca s/ se potri1easc/ celui care6l 5mbr/ca2 7poi9 >nic- 54i 5ndrept/ arma spre
cei doi9 5n timp ce Duncan punea arma b/rbatului la curea9 sub Bachet/2 Di 5ntinse lui
>nic- arma emeii9 dup/ care 54i puse uniorma b/rbatului2 Dnainte s/ aBun'/ la
Bum/tatea 5mbr/catului9 >nic- 5i 5mpu4c/ 5n cea/ pe cei doi pri0onieri9 cu arma re'lat/ pe
P7R7L %EDQ2 Ra0ele 1iolete .C4nir/ din protuberan.a de la cap/tul armei 4i cei doi se
pr/bu4ir/2 !apul emeii se i0bi de podea9 al b/rbatului9 de 0idul structurii de acces2 Peste
Bum/tate de or/9 cCnd a1eau s/ se tre0easc/9 urmau s/ aib/ cCte1a 1ase de sCn'e sparte
5n creier 4i dureri de cap puternice2
Duncan se 5nior/9 tres/rind cCnd 5n sta.ia din c/4ti se au0i 1ocea unui b/rbat2
6 Raportea0/9 7bieL
?u9 7B9 un cod pentru b/rbatul spriBinit de perete2
Duncan roti cadranul sta.iei 4i spuse:
6 7ici 7B2
>pera c/ spusese cu1intele de recunoa4tere corecte2
>e uit/ la codul alb mare de identiicare a adresei scris pe mar'inea structurii2
6 ?ici o urm/ de suspec.i9 spuse el2 Oedem acoperi4ul9 din casa sc/rii de la intrarea
num/rul R)9 )= a casei de acces2 $ na1/ or'anic/ se al/ lCn'/ trapa deschis/222
6 7m primit acel raport9 7B9 spuse 1ocea2 Re.ine2 R/mCne.i la posturi9 lCn'/ casa
de acces2 !ei de mar.i sunt pe drum ca s/ 1/ 5nlocuiasc/2 !Cnd 1or aBun'e acolo9
raporta.i6le situa.ia9 apoi porni.i imediat spre sec.ie2 ?u mer'e.i la apartamentele
1oastre2 Raporta.i la sec.ie prin ecranele de perete2 7poi intra.i imediat 5n stonerele de
ur'en./ de acolo2 Repet2 Trebuie s/ 1/ stona.i la sec.ie2 Dn.elesI
6 Dn.eles2
6 Terminat9 7B2
6 Terminat9 spuse Duncan 4i trecu comutatorul c/4tilor pe $FF2
6 7m au0it totul9 spuse Panthea >nic-2
Duncan se uit/ la ceasul de la mCn/2
*
6 #n minut dup/ mie0ul nop.ii2 Poate c/ schimbul nu 1a aBun'e aici imediat2 7u
primit deBa ordinele9 dar cred c/ 1a dura cel pu.in 0ece sau cincispre0ece minute2 Trebuie
s/ se 5mbrace9 4i a4a mai departe2
>nic- ridic/ un de'et9 indicCndu6l pe b/rbatul alat de cealalt/ parte a structurii9 cel
ce st/tea lCn'/ trapa deschis/2
6 El 4i amicul lui 1or i schimba.i de asemenea2
6 $ s/6l doborCm chiar acum9 spuse Duncan2 Trece.i arma pe EP9 ascicul 5n'ust2 Eu
1oi olosi ni1elul P7R7L8J7RE2 ?6ar trebui s/ ie surprins9 cCnd ne 1om apropia de el2
Dac/ b/nuie4te ce1a9 cCt timp suntem 5nc/ 5n aara ra0ei pentru parali0are9 lichidea0/6l2

)+
Capitolul 2
Poli.istul de lCn'/ trap/ se plimba acum 5ntr6o parte 4i 5n cealalt/9 5ntrebCndu6se
probabil cCnd 1a i schimbat2 !Cnd 5i 1/0u pe Duncan 4i >nic-9 5i pri1i scurt9 de la
apro3imati1 4ai0eci de metri dep/rtare2 7poi se aplec/ peste mar'inea deschiderii9
mi4cCndu64i bu0ele2
Dup/ aceea9 poli.istul se 5ndrept/ 4i se 5ntoarse spre ei9 5n timp ce se apropiau2
Erau acum la dou/0eci de metri de el2 Duncan ridic/ arma9 pe care o scosese din toc 4i o
ascunsese 5n spatele piciorului9 5n timp ce omul se uitase 5n interiorul han'arului2
Poli.istul p/ru surprins 4i mCna lui 0bur/ spre tocul armei2 Ra0a 1iolet/ ce .C4ni din arma
lui Duncan 5l i0bi 5n piept2 Poli.istul se 5mpletici 4i c/0u 5n 4e0ut9 cu 'ura deschis/9 dar /r/
s/ spun/ nimic2 Duncan 5l 5mpu4c/ din nou9 de data aceasta e3act sub curelu4a de la
b/rbie a c/4tii2 $mul 54i arunc/ bra.ele 5n sus 4i c/0u pe spate9 lo1indu6se u4or cu casca
de p/mCnt2 !Cnd Duncan aBunse la el9 a1ea ochii deschi4i 4i sticlo4i2 >nic- aler'/ pe
lCn'/ Duncan la mar'inea trapei 4i se uit/ 5n Bos9 5n lumina puternic/ a han'arului2 7poi
se 5ndrept/ repede2
6 ?u e nimeni aici2 Probabil c/ partenerul lui a intrat 5n apartament2
Duncan puse 5n bu0unarul Bachetei pachetele de alimentare ale armei poli.istului2
6 >/ mer'em9 0ise el2
8ntr/ 5n carlin'a a1ionului 4i se a4e0/ pe scaunul pilotului2 Dnainte s/ apuce s/64i
le'e cureaua de si'uran./ 4i s/6i i3e0e 5nchi0/toarea9 >nic- era deBa 5n spatele lui2 Trase
cupola peste el9 apoi trecu butonul P$EER pe $?2 Luminile LPQ RE7D& se aprinser/
imediat ce >nic- 54i prinse 4i ea le'/turile2 Duncan ap/s/ butonul LP $? 4i e3amin/
panoul cu instrumente9 ca s/ se asi'ure c/ toate sistemele erau 'ata de operare2 Dup/
ce ap/s/ butonul FL $?Q9 ridic/ 1olanul 5n a.a lui 4i ap/s/ cu piciorul stCn' pedala de
accelera.ie2
?a1a se ridic/ 5ncet 4i se 5ntoarse spre cap/tul nordic al turnului2
6 $h9 ohL 0ise >nic-2 8es poli.i4ti din casele sc/rilorL Dntr6o du0in/ de locuriL
Duncan nu se uit/ 5n spate2 Porni a1ionul spre nord9 spre un 0id ce se 5n/l.a la un
metru dou/0eci deasupra acoperi4ului2 Dup/ ce trecu de el9 5mpinse 1olanul de control 5n
a./2 ?a1a intr/ rapid 5ntr6un picaB abrupt2 De4i nu aprinsese luminile de mers sau
arurile na1ei9 putea s/ 1ad/ supraa.a palid/ a 'olului Los 7n'eles2 Dn ap/ sclipeau
luminile relectate ale turnurilor2 Dndrept/ na1a9 dar aceasta continu/ s/ coboare2 >in'ura
do1ad/ a cre4terii bru4te a puterii ce6i 5ncetinea c/derea era str/lucirea de pe ecranul
ER"2 !hila i0bi apa cu un scrC4net puternic2 71u sen0a.ia c/ spatele na1ei se 1a rupe2 La
el 4i al lui2 !u e3cep.ia respira.iei lui 'reoaie9 era lini4te2 Dar 5n carlin'/ nu intra ap/
deloc2
6 8isuseL spuse >nic-2 !red c/6mi iese 4ira spin/rii prin dosL
De'etele lui Duncan aler'au pe panou9 reducCnd luminile instrumentelor pCn/ cCnd
abia mai reu4ea s/ 5n.elea'/ ce indicau2 !onstat/ c/ 5nc/ erau prea puternice9 a4a c/ le
stinse de tot2 !obor5 4i mai mult na1a 5n ap/9 pCn/ cCnd deasupra apei mai r/mase
numai carlin'a2
$ orma.ie de 4ase na1e cu luminile de semnali0are sclipind 5n alb9 portocaliu 4i
1erde se apropia dinspre 1est2 Probabil c/ decolaser/ de pe turnul central9 cartierul
'eneral al maBorit/.ii a1ioanelor or'anice2 Jidul 5nalt al turnului ascunse oarte rapid
na1ele2 7cestea ateri0au pe acoperi42
6 Peste cCte1a minute 1or 5ncepe s/ ne caute9 spuse >nic-2 8mediat ce 1or reu4i s/
1orbeasc/ cu poli.istul pe care l6ai doborCt 4i 1or ala ce s6a 5ntCmplat2
6 P/i /la n6o s/ 4tie 5n ce direc.ie am pornit2
Duncan 54i sim.ea 'Ctul uscat9 ca un an'renaB de ro.i din.ate r/mas /r/ lubriiant2
6 Ei bineI 5ntreb/ >nic-2
Duncan se 5ntoarse ca s/ o poat/ pri1i2 Lumina relectat/ de nori nu era suicient de
puternic/ pentru a6i putea 1edea a.a2 $chii aceia c/prui mari9 structura delicat/ a
craniului9 nasul mic9 bu0ele mari9 dar poate pu.in cam prea sub.iri 4i b/rbia rotund/ 6
toate acestea erau ascunse2 !asca 5i acoperea p/rul ne'ru scurt2
6 Turnul de distribuire a ener'iei electrice este la sud61est9 0ise el2
6 tiu2 Eram 4i eu acolo cCnd ai cerut h/r.ile re'iunii9 spuse ea2 !Cnd a ost astaI
7cum trei 0ileI 7i spus222
))
6 7m spus c/ se al/ 5n 0ona Baldwin Hills9 5nainte ca dealurile acelea s/ ie ni1elate
4i s/ ie construit turnul de distribu.ie2 Hai s/ mer'em acolo2
6 De ceI
Duncan 5i e3plic/2
6 E4ti nebunL spuse ea2 Dar 5mi place2 De ce s/ nu 5ncerc/mI Este o idee disperat/9
dar222
6 >6ar putea s/ mear'/2 $ricum9 ce a1em de pierdutI ?u se 1or 'Cndi niciodat/ c/
am ace a4a ce1a2
6 !e 5nseamn/ 5nc/ o crim/ 5mpotri1a statuluiI spuse ea2 Dmpotri1a statului
criminal2
Oocea ei9 de4i nu la el de r/'u4it/ ca a lui9 5i tr/da surescitarea2
6 Tunul ne 1a i de aButor9 continu/ >nic-2
Tonul ei l/sa s/ se 5n.elea'/ c/ abia a4tepta asta2
Duncan 5ntoarse na1a9 ca s/ ocoleasc/ ba0a turnului2 7pa se re1/rsa peste partea
din a./ a parbri0ului9 5n timp ce na1a 5nainta cu opt -ilometri pe or/2 Deasupra9 luminile
sclipitoare ale altor na1e aeriene se 5ndreptau 5n 1ite0/ spre turn2 Duncan 1/0u luminile
unei na1e de supraa./ apropiindu6se repede 4i l/sCnd 5n urm/ un siaB alb2 !obor5 na1a
pCn/ cCnd doar cinci centimetri din parbri0 r/maser/ deasupra apei2 !Cnd na1a se
apropie 4i mai mult9 1/0u c/ era un 1as or'anic9 a c/rui siren/ urla2
74tept/ s/ treac/ pe lCn'/ ei 4i s/ se 5ndep/rte0e9 dup/ care ridic/ pu.in na1a lor 4i
continu/ 5naintarea9 cu 0ece -ilometri pe or/2 Jece minute mai tCr0iu9 iritat de 1ite0a
prea mic/9 ridic/ na1a al.i cC.i1a centimetri deasupra apei2 7poi acceler/ la 4ai0eci 4i cinci
de -ilometri pe or/2 L/sar/ 5n urm/ 4i 5n dreapta Turnul #ni1ersit/.ii2 Jece minute mai
tCr0iu dep/4ir/ 4i Turnul %arelui !on'res al P/mCntului2 Dn a./9 cu 1Crul 5ncercuit de
lumini str/lucitoare9 se 0/rea orma mic/ 4i lat/ a turnului de distribu.ie de la Baldwin
Hills2 >pre deosebire de celelalte turnuri9 popula.ia lui 0ilnic/ era oarte mic/9 numai cinci
sute de b/rba.i9 emei 4i copii2 $ sut/ erau in'ineri 4i tehnicieni2 !am Bum/tate din ei
erau treBi acum2 Restul probabil c/ se culcaser/ la ie4irea din stonere2 To.i locuiau la
ultimul ni1el2
?a1a plutea prin noapte9 din cCnd 5n cCnd 1alurile lo1ind partea inerioar/ a chilei2
>ub supraa.a nea'r/ erau 1reo cincispre0ece metri de ap/ 4i apoi n/mol adCnc2
Dedesubt 0/ceau r/m/4i.ele 1echiului Los 7n'eles9 scuundat cu peste dou/ mii de ob6ani
5n urm/9 prin topirea calotelor de 'hea./ polar/2 Lemnul 4i hCrtia se descompuseser/ 5n
molecule9 iar sarea9 ca un 4oarece ira19 ron./ia lent stCncile pr/bu4ite2
Dn Duncan mocnea o urie care9 dac/ ar i ost 1i0ibil/9 l6ar i transormat 5ntr6un
licurici uman9 5ntr6o bali0/9 o .int/ perect/ pentru 1Cn/tori2 ?u 1roia s/ ie atCt de orbit
de urie2 7ceasta 5i 5ntuneca Budecata 4i el nu64i putea permite asta2 Pentru moment9 nu6i
p/sa2 Dac/ discre.ia putea i considerat/ cea mai mare calitate9 atunci el era total lipsit
de ea2 >e arunca 5n a./ cu lipsa de Budecat/ 4i iresponsabilitatea unui taur 5n a.a capei
matadorului2
?u9 nu era a4a2 %atadorul 6 oamenii din turn 6 nu 4tia c/ 1enea2 i el a1ea s/64i
controle0e mCnia2 71ea s/64i diriBe0e or.a a4a 5ncCt s/6i alimente0e ra.iunea9 nu s/ i6o
5ntunece2 !el pu.in9 a4a spera2
7cum9 turnul ne'ru de patru sute de metri l/.ime 4i o sut/ cinci0eci de metri
5n/l.ime ocupa tot cCmpul lor 1i0ual9 drept 5n a./2 $pri na1a pentru o clip/2 La o sut/ de
metri dep/rtare era un comple3 de docuri ce pornea de la intrarea arcuit/ lar'/ de la
ba0a turnului2 Din camera uria4/ o lumin/ slab/ ilumina antomatic na1ele cu pCn0e 4i
electrice ancorate lCn'/ docuri 4i 5n lun'ul C4iilor de amarare2 7cestea apar.ineau
oicialilor din administra.ie 4i in'inerilor2 ?u se 1edea nici un om2
Ridic/ na1a 4i intr/ pe sub arcad/ 5n camera mare2 7proape de cap/tul ei era un 4ir
de lituri2 Dincolo de ele9 o u4/ mare ducea spre un coridor lun' 4i 5nalt9 conorm
dia'ramei pe care o studiase cu cCte1a 0ile 5nainte2 ?a1a 5naint/ pCn/ aBunse aproape de
u4/9 din ea picurCnd ap/ pe podeaua de ciment2 #4a era un p/trat cu latura de trei metri
4i culisa 5n lateral9 5ntr6o ni4/ din perete2 7cum era 5nchis/2
Pere.ii cenu4ii ai camerei erau probabil ecrane monitor acti1ate2 >e 5ndoia c/ se uita
cine1a la monitoare9 5n centrul de control al turnului2 7ltel9 semnalele de alarm/ ar i
r/sunat 5n 5ntrea'a u0in/2 Dar dac/ ar i 5ncercat s/ treac/ prin acea u4/9 ar i au0it
dan'/tul 4i 1uietul sirenelor2
),
7p/s/ ni4te butoane2 Partea superioar/ a botului na1ei se des/cu 5n dou/9
sec.iunile lon'itudinale ridicCndu6se2 7poi un tun u ridicat de mecanismul din interiorul
botului2 Era un model !lass 8889 de numai 4ai0eci de centimetri lun'ime9 dar de trei0eci
'rosime9 iar bulbul de la cap/tul de tra'ere era mare cCt capul lui Duncan2 Dup/ ce
mane1r/ na1a a4a 5ncCt tunul s/ ie 5ndreptat e3act spre Bum/tatea superioar/ a p/r.ii
din dreapta a u4ii9 r/suci comutatorul !? PER RD&2 LCn'/ el era butonul !$?T F8RE9 pe
care6l ap/s/2
Din bulb .C4ni o ra0/ 1iolet/9 care de0inte'r/ plasticul sub.ire al u4ii9 /cCnd o
'aur/2 Ridic/ imediat na1a cu Bum/tate de metru9 ra0a t/ind o linie 1ertical/ de 0ece
centimetri l/.ime2 De pe mar'ini ie4ea um9 dar aerul condi.ionat 5l elimina rapid2 !aird
t/ie un p/trat cu latura de un metru9 mi4cCnd na1a 5n sus9 5n lateral9 5n Bos 4i apoi din
nou 5n lateral2 Dntre timp9 au0ea slab 5n casc/ alarmele 5nnebunite2
6 Trebuie s/6mi ridic cupola9 spuse >nic-2 >6ar putea s/ ie ne1oie s/ olosesc arma2
6 $P9 0ise Duncan2
$prise tunul 4i 5naint/ cu na1a pCn/ cCnd botul acesteia intr/ 5n 'aur/2 7poi
comand/ na1ei s/ se deplase0e spre stCn'a9 5mpin'Cnd u4a 5n ni4a din perete2 7duse
na1a 5napoi spre centrul deschiderii 4i .C4ni pe coridorul lun' 4i 5nalt din a./2 >nic- 54i
ridicase cupola2
?a1a 5ncetini cCnd aBunse la intersec.ia cu un hol perpendicular pe primul2 71ea loc
s/ coteasc/ la dreapta9 dar numai la cC.i1a centimetri de 0id2 >pre cap/tul holului9 ai
c/rui pere.i erau plini de i'uri 4i desene mi4c/toare9 un om ie4i pe o u4/2 71ea ochii mari
4i 'ura deschis/2 !apul unei emei ap/ru pe o u4/9 5n spatele lui2 Ea se uit/ o clip/ 4i apoi
capul disp/ru2 $mul se arunc/ 5n spate 4i disp/ru 4i el2
Duncan 5mpinse na1a dincolo de u4a de pe hol9 pCn/ ce aBunse la 'eamurile mari
ale biroului centrului de control2 !Cnd opri9 >nic- s/ri pe podea9 cu cCte o arm/ cu
protoni 5n iecare mCn/2 Duncan 5ntoarse na1a spre stCn'a9 pupa 4i botul ei 0'Criind cei
doi pere.i2 Dar reu4i9 4i acum era 5ndreptat/ direct spre 'eam2 Dincolo de acesta se
1edea o camer/ mare9 plin/ cu ecrane de perete 4i 1reo cinci0eci de bancuri de lucru2
$peratorii ie4eau 5n u'/ pe cele trei u4i de acces2
>nic-9 5n pra'ul intr/rii din hol a biroului9 5mpu4c/ o emeie 5n picior9 5nainte ca
aceasta s/ aBun'/ la u4/2 Femeia .ip/ 4i c/0u9 apoi 5ncerc/ s/ se ridice9 dar nu reu4i2
Duncan ap/s/ o dat/ butonul !? %7? F8RE2 Ra0a str/punse 'eamul 4i /cu o 'aur/
5n 0id9 e3act deasupra unei u4i pe care se 5n'r/m/deau s/ ias/ operatorii ce urlau
5n'ro0i.i2
Ra0a aceea usese tras/ numai ca s/ creasc/ teama oamenilor din birou 4i cate'oric
a1usese eectul dorit2
7cum pe pere.i clipeau cu1intele portocalii: #R"E?SM9 8?TR7RE ?E7#T$R8J7TM2
7larmele continuau s/ urle2
Duncan roti na1a pCn/ o aduse cu botul 5n direc.ia din care 1enise2 Dup/ ce trecu
comen0ile pe H$LD9 cobor5 repede 4i aler'/ 5n birou2
);
Capitolul 3
Fiecare ecran de perete indica ora e3act/2 Era e3act ),:;)2 >pera s/ poat/ pleca 5n
cinci minute9 adic/ 5nainte ca poli.i4tii de la celelalte turnuri s/ poat/ aBun'e acolo2 De
copoii locali trebuia s/ scape a4a cum puteau2
>nic- o trase pe emeia care urla 5n continuare spre un birou 4i 5i stri'/:
6 Taci din 'ur/L ?u te 1oi ucide dac/ aci ceea ce 1reauL
Femeia 5ncepu s/ suspine9 cu a.a palid/ 4i ochii mari2 Duncan o aBut/ pe >nic- s/ o
care spre un scaun 4i s/ o a4e0e pe el2 Piciorul drept al emeii era '/urit9 din partea din
spate a coapsei pCn/ 5n a./2 Dar ra0a cauteri0ase ambele r/ni2
6 $pre4te alarmeleL url/ el2
Femeia spuse icnind un cu1Cnt de cod 5n ecranul din a.a ei 4i sirenele 4i
a1ertismentele luminoase se oprir/2
!apul unui om ap/ru pe una din u4ile de ie4ire2 Duncan trase spre el2 Din mar'inea
u4ii ie4i um2 !apul se retrase2 Duncan aler'/ spre u4/9 ca s/ se asi'ure c/ omul plecase2
Dn spatele lui9 >nic- urla alte ordine 4i emeia se 1/ic/rea:
6 ?u pot ace astaL %/ 1or pedepsiL
6 ?u9 nu o 1or aceL 0ise >nic-2 7i ost or.at/L $ricum9 dac/ nu o aci9 te 1oi ucide
euL 7le'eL
Duncan se opri chiar lCn'/ u4/9 se 'hemui 4i se uit/ pe dup/ mar'inea ei2 Pe holul
lun' nu era nimeni9 dar omul ar i putut intra pe una dintre u4ile deschise de pe hol2 ?u
conta2
!Cnd se 5ntoarse la birou9 operatoarea rostise deBa comanda pe care i6o ordonase
>nic-2
Pe ecranele de pe pere.i clipeau acum codurile pe care le introdusese operatoarea9
5n ciuda 5mpotri1irii sale2 i9 pentru prima dat/ 5n istoria Erei ?oi9 to.i cei din ora4 ur/
destona.i 5n aceea4i clip/2
!u e3cep.ia turnului de distribu.ie a puterii de la Baldwin Hills9 iecare dintre cele
dou/0eci 4i unu de turnuri con.ineau un milion de oameni pentru iecare 0i 4i alte 4ase
milioane 5n stonere2
!odurile pro1ocaser/ introducerea simultan/ a ener'iei 5n to.i cilindrii 5n care se
alau cet/.eni 5mpietri.i2 Destona.ii a1eau s/ cread/ c/ aceea era diminea.a 5n care erau
ei pro'rama.i s/ tr/iasc/2 !et/.enii de mar.i9 miercuri9 Boi9 1ineri9 sCmb/t/9 duminic/ 4i
luni urmau s/ ie oarte deruta.i9 reali0Cnd c/ erau treBi 4i cei din celelalte 0ile2
D4i putea ima'ina 4ocul 4i haosul din iecare din cele dou/0eci 4i unu de turnuri2
Peste o sut/ patru0eci de milioane de oameni erau 5n'r/m/di.i 5n spa.iul care putea
'/0dui conortabil numai dou/0eci de milioane pe 0i2
7cesta era primul 4oc2 7l doilea a1ea s/ ie produs la 1ederea mesaBelor lui Duncan
de pe ecranele6perete2
>nic- 54i trecu arma pe P7R7L8J8E %ED8E 4i trase o ra0/ 1iolet/ 5n ceaa emeii
operator2 7ceasta se pr/bu4i 5n a./9 peste birou2
Jece secunde mai tCr0iu9 Duncan 4i >nic- erau 5n aerona1/ 4i accelerau pe coridor2
Dncetinir/ la prima intersec.ie 4i cotir/ la dreapta2 Botul 4i pupa na1ei trecur/ la numai
cC.i1a centimetri de pere.i2 7poi aceasta .C4ni pe un hol lun'9 pCn/ aBunse la o u4/
neobi4nuit de lar'/2 >e opri 4i se roti cu nou/0eci de 'rade9 aBun'Cnd cu a.a spre u4/2
Dincolo de u4/ era o camer/ circular/ enorm/9 puternic luminat/9 de opt0eci de
metri diametru9 5nalt/ de trei0eci de metri 4i 5nconBurat/ de 'alerii2 Dn centru sclipea un
cilindru purpuriu9 care a1ea Bum/tate din diametrul camerei 4i se 5n/l.a pCn/ la dou/0eci
4i cinci de metri2 Duncan 4tia c/ sub podea era un cablu de cincispre0ece metri 'rosime9
care intra 5n ba0a cilindrului2 Era conectat la un cilindru mai mic din interiorul celui mai
mare9 4i de pe mar'inile acestui cilindru porneau 5n Bos dou/0eci 4i unu de cabluri9 iecare
de trei metri 'rosime9 intrCnd 5n ba0/ 5n lun'ul peretelui mantalei e3terioare2 !ablul mare
aducea ener'ia transmis/ de comple3ul 'i'antic din De4ertul %oBa1e2 !entrul acelui
comple3 era un pu. care usese ars cu acceleratori de protoni pCn/ la distan.a necesar/
pentru e3tra'erea c/ldurii din mie0ul metalic al P/mCntului2 #n con1ertor termionic
transorma c/ldura 5n electricitate 4i o parte a acesteia era trimis/ la u0ina de pe Baldwin
Hills9 din statul Los 7n'eles2
)@
Toate ecranele monitor din acea camer/ useser/ oprite9 de asemenea2 Locuitorii9
inclusi1 poli.i4tii locali9 nu 4tiau unde era na1a lor2
Duncan trecu tunul pe oc continuu9 la putere ma3im/2
Tunul emise o ra0/ 1iolet de 0ece centimetri 'rosime9 5n cilindrul purpuriu2 Pentru
cCte1a secunde9 punctul purpuriu 5n care lo1ise ra0a r/mase neschimbat9 cu e3cep.ia
unei u4oare 5ntunec/ri2 7poi peretele se deschise 4i ra0a trecu prin 'aur/ spre cilindrul
interior2 7lte cCte1a secunde se au0i numai t/cerea miilor de me'awa.i concentra.i 5ntr6o
ra0/ de cincispre0ece centimetri 'rosime 4i sim.ir/ aerul 5nc/rcat 5n o0on9 care le /cea
ochii s/ l/crime0e 4i le 5n.epa n/rile2
>nic- coborCse din na1/ 4i st/tea 'hemuit/ lCn'/ u4/9 cu dou/ arme cu protoni
pre'/tite2 Duncan se uita mereu 5n ambele p/r.i9 atent s/ nu apar/ cine1a la 1reunul
dintre capetele holului2 71ea 5n mCn/ o arm/9 iar cealalt/ era pe scaunul de lCn'/ el2
Dintr6o dat/9 >nic- stri'/:
6 Poli.i4ti 5n 'aleriiL
Duncan nu putea s/6i 1ad/9 probabil erau 5n 'aleriile de sus2 Fl/c/ri9 um9 scCntei
ierbin.i 4i un mu'et ce ar i putut i produs de o sut/ de cascade ?ia'ara .C4nir/ din
'aura de pe mar'inea cilindrului2 Duncan u asur0it 4i 5nconBurat rapid de un nor orbitor
4i des care 5i r/nea ochii9 5i ardea p/rul din nas 4i 5i strCn'ea pl/mCnii cu ni4te de'ete
ierbin.i2 Dncepu s/ tu4easc/ 4i au0i sunetele identice scoase de >nic-9 care se urca pe
scaunul din spatele lui2
>nic- nu putea s/ 1orbeasc/9 dar 5l b/tu pe um/r9 semn c/ putea s/ porneasc/2
Duncan 5ntoarse na1a pe loc2 Fumul era atCt de 'ros 5ncCt ascundea ra0a 1iolet
str/lucitoare a tunului2 7poi .C4ni 5n a./ 4i 5n acela4i timp ap/s/ butonul $FF al tunului2
Brusc9 norul r/mase 5n spatele lor9 de4i continua s/ se umle pe hol9 iar aerul de1eni
dulce 4i curat2 Holul nu mai era luminat 4i din asta deduse c/ toate cablurile de distribu.ie
a puterii erau arse 4i topite2 Dn orice alt/ clip/ ar i stri'at de bucurie2 Dar acum nu putea
decCt s/ tu4easc/ 1iolent2 ?a1a 0'Crie peretele lateral9 rico4/ 4i se i0bi de peretele opus2
7poi .C4ni prin arcad/ 4i deasupra apelor 'olului Los 7n'eles9 ca o s/mCn./ scuipat/9 5n
timp ce Duncan se chinuia s/ 1ad/9 cu ochii plini de lacrimi 4i 5ndurera.i2
Pe acoperi4uri 4i podurile care conectau anumite turnuri nu se mai 1edeau lumini2
>tr/lucirea relectat/ de norii Bo4i disp/ruse2 ?umai sclipirile cCtor1a na1e de supraa./ 4i
aeriene ar/tau c/ acel mare ora46stat e3ista acolo2
$chii 5ncetar/ s/6i mai l/crime0e 4i durerea sc/0u pu.in9 a4a 5ncCt reu4i s/ distin'/
luciul palid al p/r.ii de Bos a norilor de deasupra Turnului Burban-9 din spatele Dealului
Hollywood2
Ridic/ cupola9 continuCnd s/ tu4easc/2 >pre turnul din care tocmai ie4iser/ se
5ndreptau cel pu.in o du0in/ de na1e ale poli.i4tilor9 cu arurile aprinse2 $cupan.ii lor erau
probabil deruta.i 4i ner1o4i2 Dn mod cert luau le'/tura radio cu cartierele lor 'enerale9
5ntrebCnd ce pro1ocase acea 5ntunecare total/2
?a1a lui9 acum 5n ap/9 aproape total scuundat/9 se 5ndrepta 5ncet spre nord61est2
Duncan 5i spuse r/'u4it lui >nic-9 printre spasmele de tuse9 ceea ce 1roia s/ ac/ 5n
continuare2
6 E4ti de acordI o 5ntreb/ 5n inal2
6 E 4i mai nes/n/tos decCt ceea ce tocmai am /cut2 Dar 5mi place2
Dndrept/ a1ionul9 cu luminile aprinse acum9 spre lateralul Turnului #ni1ersit/.ii9
prima lui oprire2 Dac/ erau 0/ri.i de poli.i4ti9 ace4tia a1eau s/ presupun/ c/ erau de6ai
lor2 8ar cCnd a1eau s/ descopere ade1/rul9 urma s/ ie prea tCr0iu ca s/ mai ac/ ce1a2
"/si o deschidere arcuit/ uria4/ la ni1elul 0ece 4i ateri0/ acolo2 %ai erau alte dou/
na1e 4i nu se 1edea nimeni2 tia c/ 5n/untru trebuia s/ ie cel pu.in un poli.ist de 'ard/9
care nu putea s/64i p/r/seasc/ postul9 pentru c/ ordinele 5i cereau s/ stea acolo2 8ar acel
om trebuia s/ aib/ o lamp/ mobil/ de ur'en./ care s/6i lumine0e biroul2
Dup/ un nou acces de tuse9 mai pu.in 1iolent acum9 porni 5mpreun/ cu >nic- pe
holul ce pornea din port 4i intrar/ 5ntr6o camer/ unde o emeie9 ser'ent clasa a doua9
st/tea sin'ur/ la un birou2 Lampa era atCrnat/ de un cCrli'9 5n centrul ta1anului2 Femeia
se ridic/ 0Cmbind9 de4i pu.in cam 5ncordat/9 4i spuse:
6 %/ bucur s/ 1/ 1/d2 >unt sin'ur/2 !um mer' treburile aar/I 7.i alat ce1aI
>nic- 54i scoase arma din toc9 o 5ndrept/ spre emeie 4i spuse:
6 %Cinile sus2
Poli.ista de1eni palid/9 deschise 'ura9 dar se supuse2
)=
6 !e e astaI 5ntreb/ ea cu o 1oce tremurat/2
6 %ai e cine1a aiciI 5ntreb/ Duncan2
Ea ne'/ din cap2
6 ?u o s/2229 5ncepu s/ spun/9 dar se opri2
6 ?u o s/ sc/p/mI 5ntreb/ >nic-2
Femeia nu r/spunse2
6 Te a4tep.i s/ 1in/ cine1a curCndI 5ntreb/ Duncan9 tu4ind din nou2
Femeia ne'/ iar din cap2
>nic- merse 5n spatele ei9 5i lu/ arma 4i 4i6o puse la curea2 7poi se duse la un
dul/pior montat pe perete 4i 5l deschise2 Dup/ ce 5i cercet/ con.inutul9 lu/ dou/ tuburi cu
D7 4i patru pachete de alimentare pentru armele cu protoni9 pe care le b/'/ 5n
bu0unarele Bachetei2 >e duse la chiu1eta din col. 4i b/u cu sete2 !Cnd termin/9 5ndrept/
arma spre emeie9 cCt timp b/u 4i Duncan2
6 Orem mCncare9 spuse apoi >nic-2 7rat/6ne unde este depo0itat/2
Femeia 5i conduse pe hol9 tot cu mCinile ridicate9 spre buc/t/ria sec.iei2 8ntrar/9
Duncan .inCnd ridicat/ lampa 'rea2 >e 5ntoarser/ o clip/ mai tCr0iu9 cu o cutie plin/ cu
conser1e 4i dou/ deschi0/toare2 Lui i6ar i pl/cut s/ aduc/ 4i ni4te delicatese9 dar acestea
erau stonate2
>nic- o le'/ cu c/tu4e pe emeie de piciorul unui birou 4i apoi plecar/ cu lampa 4i
arma ei9 cu pachetele de alimentare 4i dou/ lanterne9 5n timp ce ea protesta c/ o l/sau 5n
5ntuneric2 Dnainte s/ ias/ din birou9 emeia 5ncepu s/6i 5nBure 4i s/6i amenin.e2
!Cnd aBunser/ 5n port9 1eriicar/ cele dou/ na1e or'anice de acolo2 !ea cu trei
locuri nu numai c/ era mai rapid/9 dar a1ea 5nc/rc/turi de ener'ie complete pentru motor
4i tun9 care era un tun !lasa O oarte puternic2 Dup/ ce depo0itar/ mCncarea9 armele
suplimentare 4i lampa 5n sec.iunea din spate9 urcar/ 5n carlin'i2 Duncan solicit/ ai4area
h/r.ii 'olului 4i a 0onei adiacente de care a1ea ne1oie2 ?a1a 0bur/ spre marele re0er1or
de la col.ul nord6estic al 'olului /r/ s/ aprind/ arurile 4i aproape de supraa.a apei2
7Buns/ la re0er1or9 na1a se 5n/l./ pe lCn'/ di'ul din beton9 .C4ni peste lacul mare 4i apoi
urm/ direc.ia spre rCul Los 7n'eles2 !Cnd aBunse la o 5ntindere mare de ap/ numit/ Lacul
Pan' 6 pe 1remuri Lacul Hu'hes 6 Duncan 1ir/ spre dreapta 4i urm/ un drum de plastic
cu trei ben0i9 spre Boron2 7cesta era un sat mic9 ce repre0enta o sta.ie ener'etic/ pentru
1ehiculele de supraa./ care c/l/toreau 5ntre !omple3ul Ener'etic Termionic %oBa1e 4i
Los 7n'eles2 Duncan stinse arurile cu mult 5nainte s/ aBun'/ la el9 intr/ 5n de4ert pe o
distan./ de cincispre0ece -ilometri 4i apoi 5ntoarse din nou spre drum2
Dncepuse s/ plou/ 0dra1/n9 iar tunetele 4i ul'erele creau un ade1/rat iad la 1est 4i
5n spate9 a./ de ei2
Dn timp ce pluteau deasupra autostr/0ii9 5ndreptCndu6se spre un comple3 alat la o
sut/ de -ilometri distan./9 Duncan 54i ima'in/ a'ita.ia 4i nebunia din Los 7n'eles2 7cum
probabil c/ or'anicii 54i d/duser/ seama cine pro1ocase totul2 Totu4i9 ei erau ne1oi.i s/
5ncerce 5ntCi s/ reinstaure0e ordinea9 4i abia dup/ aceea s/ se lipseasc/ de o parte din
personal ca s/6i caute pe el 4i pe >nic-2 7bia dup/ ce era 5nlocuit distribuitorul de ener'ie
distrus puteau 5ncepe 1Cn/toarea2 i nici nu 4tiau unde erau u'arii2
Pentru Duncan 4i >nic-9 stratul de nori repre0enta un a1antaB2 >ateli.ii sta.ionari de
deasupra 0onei nu puteau s/ 1ad/ prin nori2 Echipamentul lor 5n inraro4u era
opera.ional9 dar na1a lui nu emitea suicient/ ener'ie de acel 'en ca s/ ie detectabil/2
%otorul "ernhardt al na1ei producea o distorsiune electroma'netic/ ce putea i sim.it/ de
sateli.i2 Dar urtuna electric/ ce se apropia a1ea s/ anule0e 5n curCnd 4i acea capacitate2
RCnBi sardonic2 !eea ce /cuser/ el 4i >nic- 5n Los 7n'eles era o nimica toat/ a./
de ce a1eau s/ pro1oace la centrala ener'etic/ %oBa1e2 7sta dac/ lucrurile ie4eau a4a
cum pl/nuise el2
Furtuna 5i aBunse din spate 4i 5i lo1i cu ploaie9 ul'ere 4i tunete2 Duncan aprinse
arurile ultra1iolete9 care s/6l aBute 5n detec.ia terenului2 Ful'erele erau suicient de
rec1ente 4i de apropiate ca s/ poat/ 5nainta 5ncet2 !incispre0ece minute mai tCr0iu9 na1a
aBunse la mar'inea unei '/uri2 8ar sub ei se 5ntindea cea mai mare m/rea./ reali0are a
omenirii2
>au9 oricum9 una dintre ele2 E3istau numai cinci0eci pe cele cinci continente 4i toate
a1eau aceea4i m/rime2
?a1a se a4e0/ pe bu0a unei depresiuni circulare de trei0eci de -ilometri diametru9
alat/ la trei0eci de metri sub ni1elul m/rii2 Fusese s/pat/ 5n stCnc/ cu dou/ mii de ob6ani
)N
5n urm/2 Luminile care 1eneau de la cl/dirile ei 4i de pe p/mCnt str/luceau atCt de
puternic prin ploaia toren.ial/9 5ncCt Duncan 4i >nic- puteau s/ 1ad/ turnul cilindric alb
din miBlocul depresiunii 4i cl/dirile a4e0ate 5n cerc 5n Burul lui2 Turnul a1ea trei -ilometri
diametru 4i o sut/ cinci0eci de metri 5n/l.ime2 Pere.ii lui erau /cu.i din carton de cinci0eci
de centimetri 'rosime9 4i usese supus ener'iei de stonare9 de1enind astel in1ulnerabil la
orice cantitate de c/ldur/9 poate cu e3cep.ia celei din nucleul unei stele2
Turnul acoperea un pu. de opt sute de metri diametru9 care cobora pe o distan./ de
dou/ mii 4apte sute de -ilometri 5n interiorul p/mCntului2 !ap/tul conductei din centrul lui
era aproape de mar'inea mantalei P/mCntului 4i a centrului lichid e3terior al acestuia2
!/ldura adus/ sus era trimis/ 5n turn prin 0eci de conducte ce mer'eau ori0ontal 5n al.i
cilindri uria4i plasa.i 5n Burul turnului central2 7ce4tia con.ineau con1ertoarele termionice9
dispo0iti1e e3traordinare care transormau c/ldura 5n electricitate2
Pentru acestea e3istau ni4te conductoare electrice de cincispre0ece metri 'rosime9
care mer'eau la structurile aranBate 5ntr6un al treilea cerc2 7ceste structuri erau
transormatoarele 4i9 de la ele9 conductoare subterane transportau ener'ia la
transormatoarele 4i centrele de distribu.ie a ener'iei din 0ece departamente 1estice9
care mai erau numite 4i state2
Sinta lui Duncan era cl/direa 5n care se ala transormatorul nr2 N2 7cesta se ala pe
mar'inea 1estic/ a cercului e3terior 4i era /cut din o.el2 Dn consecin./9 pere.ii lui nu
puteau re0ista 5n a.a tunului accelerator de protoni !lasa O din botul na1ei2
Luminile de la cl/dirile re0iden.iale clipeau slab 5n ploaie9 la ba0a 1/ii
Brobdin'na'ian2 ?u se 1edeau lumini de 1ehicule pe drumurile ce /ceau le'/tura 5ntre
structurile interioare 4i casele personalului2
6 8ntr/m 4i ie4im9 spuse tare Duncan2 Dac/ radarul lor nu ne sesi0ea0/ imediat9
putem s/ o acem2 E oarte probabil s/ se 5ntCmple a4a pe ploaia asta9 4i 1om sta cCt mai
aproape de supraa./2
Era si'ur c/ pe mar'inea '/urii 4i la ba0a ei erau plasate turnuri radar2 PCn/ acum
nu 1/0use nici unul2 %ai era posibil 4i ca ele s/ nu ie 5n unc.iune2 ?imeni9 5n toat/ istoria
?oii Ere9 nu 5ncercase s/ atace un comple3 'enerator termionic2 >ecuritatea era probabil
destul de leBer/9 mai ales 5ntr6o astel de noapte urtunoas/2
Trecu na1a peste mar'ine2 Dac/ cerul ar i ost senin 4i soarele ar i trimis c/ldur/
5n pu.ul adCnc9 ar i e3istat un curent de aer ascendent9 ie 0i9 ie noapte2 Dar ploaia
r/cise aerul 4i acum era iarn/2 ?a1a u prins/ 5n curentul descendent al 1Cntului 1estic
puternic din spatele ei 4i u aruncat/ pe lCn'/ peretele 'ropii9 spre ba0/2 Duncan aplic/
ener'ia de 5n/l.are9 ca s/ contracare0e cum1a curentul de aer descendent 4i cobor5 cu o
1ite0/ de patru0eci 4i cinci de -ilometri pe or/2 !Cnd aBunse aproape de ba0a 'ropii9
5ncetini na1a 4i apoi intr/ 5ntr6o curb/ din care re1eni la numai cC.i1a metri deasupra
solului2 ?a1a acceler/9 aBun'Cnd la o 1ite0/ de )N+ -ilometri pe or/9 pCn/ cCnd se
apropie la trei -ilometri de .inta lor2
7tunci mic4or/ 1ite0a9 pentru c/ 5n acel ritm nu ar i ost prea u4or s/ opreasc/9 pe
distan./ scurt/2
!Cte1a minute mai tCr0iu9 opri na1a2 Era la cincispre0ece metri deasupra solului9 cu
botul 5ndreptat spre o.elul din Burul con1ertorului uria42
PCn/ acum nu au0iser/ 4i nu 1/0user/ nici o alarm/9 sonor/ sau luminoas/2
Tunul 54i proiect/ asciculul 1iolet2 Din metal 5ncepu s/ ias/ um9 dar ploaia 5l
5mpiedica s/ se duc/ prea departe2
Trecu un minut2 Dou/ minute2
8ndicatorul de 5nc/rc/tur/ a tunului de pe panoul de instrumente ar/ta c/ se
consumaser/ dou/ treimi din pachetul de ener'ie al acestuia2
Duncan opri tunul2 ?i4te sirene 5ncepur/ s/ 1uiasc/ 4i lumini portocalii s/ clipeasc/
pe metalul 4i pe partea din a./ a cl/dirilor 5ndep/rtate2 P/trate luminoase se aprinser/
brusc la ba0a '/urii2 #4ile 'araBelor 4i han'arelor se deschiseser/9 ca s/ permit/ ie4irea
ma4inilor de supraa./ 4i a na1elor aeriene2
Duncan ridic/ 4i 5ndep/rt/ na1a de con1ertor9 accelerCnd pCn/ cCnd .C4ni peste
mar'inea '/urii cu trei sute de -ilometri pe or/2 71ea radarul pornit9 dar chiar dac/ 5n
a./ e3ista 1reun turn radar9 acesta nu ap/ru pe cadranul na1ei2
Dup/ ce re1eni la ori0ontal/ la trei0eci de metri deasupra suprae.ei De4ertului
%oBa1e9 na1a aBunsese la 1ite0a ei ma3im/9 de cinci sute de -ilometri pe or/2 $ 5ncetini
pCn/ la o sut/ cinci0eci de -ilometri pe or/9 5naintCnd prin ploaie 4i printre ul'erele albe
)<
4i ierbin.i2 Dn acela4i timp9 aprinse arurile 4i luminile de noapte2 !obor5 la un metru 4i
Bum/tate deasupra suprae.ei de4ertului2 >nic- icni cCnd 5n a.a lor se 5n/l./ o stCnc/ ca
un monolit2 Duncan roti renetic de 1olan 4i 5n acela4i timp rCn/2 %ar'inea u0elaBului
aproape 0'Crie stCnca2 Trecut de ea9 continu/ s/ rCne0e pCn/ aBunse la opt0eci de
-ilometri pe or/2
%ult 5n spatele lor9 sclipind slab la dierite altitudini9 neclare din cau0a ploii dese9 se
1edeau relectoarele a 0eci de na1e ale copoilor2
)A
Capitolul 4
E3tras de pe o band/ 5nre'istrat/ de !onsilierul %ondial de %iercuri9 Ji ?e0awi
8bson9 4i trimis/ prin curier secret celorlal.i consilieri mondiali2
F$L$>8S8 !$D#L DE DE>!8FR7RE T)@A*!2
TER"ES8 7!E7>TM !$%#?8!7RE D#PM 7>8%8L7RE
Re: 8namicii !ommonwealth6ului P/mCntului9 Jeerson !er1antes !aird9 alias
Eilliam >t2 "eor'e Duncan et alia F1e0i 8nde3G 4i Panthea Pao >nic-9 alias Jenny Po
!handler et alia F1e0i 8nde3GQ2 Di1er4i istorici eminen.i 4i de o loialitate ne5ndoielnic/ au
declarat c/ istoria s6a 5ncheiat o dat/ cu ondarea ?oii Ere2 8storia a ost 5nlocuit/ de
simpla derulare a unor e1enimente obi4nuite2 De4i astel de declara.ii nu trebuie luate
prea 5n serios9 ele sunt ade1/rate9 5n anumite pri1in.e2 !el mai important aspect este
acela c/ ?oua Er/ a d/ruit tuturor oamenilor Oia.a Bun/ Fcum i se spuneG9 dar a 5nl/turat
toate surpri0ele2
Parado3al9 pro'resul continu/ s/ e3iste9 dar schimbarea nu2 De apt9 schimbarea
e3ist/9 de4i este atCt de lent/9 5ncCt nu este sesi0abil/ 4i resim.it/ de cet/.eni la ni1el
indi1idual2
Rasismul9 discriminarea se3ual/9 na.ionalismul9 s/r/cia9 poluarea 4i nesi'uran.a
economic/ au ost eliminate2 !onlictul 4i preBudec/.ile rasiale care e3istau 5naintea ?oii
Ere 4i 5n primele 0ile ale acesteia au disp/rut2 !auca0ienii9 mon'olii9 ne'rii9 amerindienii
4i abori'enii australieni s6au contopit 4i au de1enit mai mult sau mai pu.in de ras/ brun/2
Totu4i9 a disp/rut mai mult decCt simpla 1arietate a culorii pieii2 7 disp/rut o mare parte
4i a KculoriiK 1ie.ii de toate 0ilele9 de4i al.i actori9 5n aara dieren.elor rasiale9 au
contribuit 5ntr6o m/sur/ 4i mai mare la aceast/ pierdere2
Dn principiu sunt de acord cu istoricii 4i sociolo'ii care au declarat cele de mai sus2
Dar o astel de pierdere de KculoareK nu poate i e1itat/ 5n 1ia.a cotidian/2 Trebuie pl/tit
un pre. pentru orice bun cump/rat2 $rice a1antaB presupune 4i un de0a1antaB2
7cestea sunt ni4te cli4ee 4i truisme9 dar nu 5mi cer scu0e pentru ele2 8storia este o
serie de di1erse astel de cli4ee 4i truisme2 ?umele oamenilor9 e1enimentele 4i locurile se
schimb/9 a4a cum 4i eectele r/0boiului9 comer.ului9 4tiin.ei 4i tehnolo'iei 5n istorie
1aria0/2 FDin ericire9 pe P/mCnt nu au mai e3istat r/0boaie de ,+++ de ob6aniG2 Dar9 5n
principal9 este o 1orba de o reciclare 5ntre.inut/ de l/comie 4i idealism9 mai ales de
l/comie2 7tCt l/comia9 cCt 4i idealismul au ost 4i sunt alimentate de dorin.a de putere9
indierent ce ar pretinde cei 5n cau0/2
De apt9 1reau s/ aBun' la ideea de Erou al 8storiei2 71e.i cu to.ii o educa.ie bun/9
cu unul sau mai multe titluri de doctor2 De aceea9 nu trebuie s/ 1/ e3plic eu rolul Eroului
Fb/rbat sau emeieG 5n mitolo'ie9 le'end/ 4i istorie2 Toate epocile9 5n aar/ de a noastr/9
au a1ut o multitudine de astel de eroi2 ?oua Er/ are o lips/ remarcabil/ de astel de
oameni2 >in'urul personaB important9 cunoscut de iecare cet/.ean9 este Jerry Pao ?el2 El
a condus re1olta destinat/ e4ecului a coloni4tilor mar.ieni 5mpotri1a !ommonwealth6ului
P/mCntului2 7 repre0entat subiectul a nenum/rate drame9 iar noi am permis Bucarea
acestora9 pentru c/ ele sunt un catali0ator pentru sentimentele rebele 4i de nemul.umire
ale cet/.enilor2 7ceast/ po0i.ie este 5n concordan./ cu re'ula secret/ de 'u1ernare a
cet/.enilor ?oii Ere2 i anume: permite oamenilor s/ aib/ parte de toat/ libertatea pe
care 4i6o doresc 6 5n anumite limite2 Las/ lesa cCt mai lun'/2 ?u6i tra'e aproape decCt
atunci cCnd aBun' prea departe2 Dac/ este posibil9 nu permite cet/.enilor s/ 1ad/ mCna
de ier din m/nu4a de catiea2
7ceast/ re'ul/ este pentru propriul lor bine2
Oorbesc despre eroi9 pentru c/ ?oua Er/ are acum unul nou2 %ai e3act9 doi2
7ce4tia sunt proscrisul Jeerson !er1antes !aird9 cunoscut acum sub numele de
Eilliam >t2 "eor'e Duncan9 4i proscrisa n/scut/ Panthea Pao >nic-9 a c/rei ultim/
identitate als/ este Jenny Po !handler2
Permite.i6mi s/ trec 5n re1ist/ pe scurt 1ie.ile 4i carierele celor doi9 5nainte s/ trec la
te0a mea despre ei ca eroi 4i apoi la pericolul pe care6l repre0int/ ei pentru
!ommonwealth6ul P/mCntului2 ?oi 5i pri1im pe cei doi drept nele'iui.i9 sp/r'/tori de 0i9
criminali 4i sub1ersi1i2 Pe scurt9 ni4te personaBe ne'ati1e2 Dar mul.i cet/.eni 1or ace 5n
mod si'ur din ei ni4te eroi9 la el cum oamenii de rCnd din 1echea 7n'lie 4i >co.ie au
/cut eroi din Robin Hood 4i Eilhelm Tell9 iar cei din 1echea !hin/ i6au transormat 5n eroi
)*
pe >un' !huan' 4i banda lui2 >au9 5n 1echea na.iune a >2#279 pe John Dillin'er 4i Jesse
James2
!aird6Duncan9 cum 1a i numit 5n continuare9 4i >nic- combin/ natura politic/ a lui
Hood9 Tell 4i >un' cu natura anti6social/ semi6psihopat/ a lui Dillin'er 4i James2
Repet o parte din datele bio'raice ale celor doi numai pentru a6mi e1iden.ia
punctul de 1edere reeritor la modul 5n care au de1enit ei criminali 4i impactul lor
poten.ial asupra noastr/9 adic/ asupra istoriei2 >/ sper/m c/ e3act asta 1or de1eni 4i ei
curCnd 6 istorie2
P/rin.ii lui Jeerson !er1antes !aird9 care acum 54i spune Duncan9 au ost doctorul
Ho'an Rondeau !aird9 doctor 5n medicin/ 4i biochimie9 4i doctorul 7lice "an !er1antes9
doctor 5n ilo0oie9 biolo' molecular2 7ce4tia s6au n/scut 5n statul %anhattan9 la el ca 4i
iul lor9 sin'urul lor copil2 Doctorul 7lice "an !er1antes era iica aimosului biochimist dr2
"ilbert !hin' 8mmerman2 Totodat/9 8mmerman era bunicul doctorului Ho'an Rondeau
!aird9 tat/l lui Jeerson2 8mmerman era atCt bunicul9 cCt 4i str/bunicul lui Jeerson
!er1antes !aird2
74a cum 4ti.i9 departamentul or'anic a alat abia recent c/ 8mmerman a descoperit
5n tinere.e ceea ce este numit acum Keli3irulK9 sau F882 7dic/ un actor de 5ncetinire a
5mb/trCnirii2 !Cnd este administrat unei persoane9 5ncetine4te 5mb/trCnirea de 4apte ori2
#n copil care ar tr/i 5n mod normal )++ de sub6ani9 dac/ prime4te eli3irul la na4tere 1a
tr/i <++ de sub6ani2 Dar datorit/ sistemului lumii pe 0ile9 durata 1ie.ii lui se 1a e3tinde la
<++ de ob6ani9 adic/ acel copil 1a tr/i acum @*++ de ob6ani2
Dac/9 ipotetic 1orbind9 copilul ar tr/i 5n iecare 0i9 el ar supra1ie.ui pCn/ la 1Crsta de
<++ ob6ani2 >au <++ de sub6ani9 5ntrucCt9 5n ca0ul lui anii obiecti1i 4i cei subiecti1i ar i
acela4i lucru2 Dn timpul 1ie.ii lui9 p/mCntul s6ar roti de <++ de ori 5n Burul soarelui2
>6ar putea spune c/ 8mmerman a ost doctorul Faust al ?oii Ere2 El a a1ut 5n mCini
un dar ce ar i putut i o bineacere sau un blestem pentru omenire9 depinde cum pri1e4ti
lucrurile2 Pentru indi1id9 ar i un dar de la Dumne0eu9 dac/ mi se permite s/ olosesc o
astel de ra0/ supersti.ioas/2 >e 4tie c/ e3ist/ 5nc/ mult prea mul.i cet/.eni care cred 5n
Dumne0eu2 Dar mul.i cred 4i 5n astrolo'ie9 'hicirea 1iitorului9 antome9 5n'eri9 demoni9
1r/Bitorie 4i Bocuri de noroc2
Pentru societate9 ar i un blestem2 ?oi Fprin asta m/ reer la consilierii mondiali din
trecut 4i pre0entG am p/strat rata de cre4tere a popula.iei P/mCntului la ni1elul 0ero2 De
apt9 a4a cum dumnea1oastr/ 4ti.i9 dar cet/.enii nu9 am reu4it s/ reducem popula.ia de la
cele 0ece miliarde care tr/iau cu o mie de ob6ani 5n urm/9 la num/rul actual de dou/
miliarde2 Dar popula.ia F4i prin asta m/ reer la toat/ lumea9 cu e3cep.ia oicialilor din
po0i.ii 5nalte ale 'u1ernuluiG crede c/ 5n pre0ent tr/iesc 0ece miliarde de indi1i0i2 ?oi am
/cut asta cu cele mai etice inten.ii9 pentru binele omenirii 4i al P/mCntului2
Binele P/mCntului este acela4i lucru cu binele oamenilor2 ?u 1om permite niciodat/
acestei planete s/ aBun'/ s/rac/ 4i poluat/ din nou9 a4a 5ncCt omenirea s/ ie 5n pericol
s/ dispar/ 6 a4a cum era la 5nceputul secolului UU89 72D2
74a cum am spus9 8mmerman ar i putut ace public eli3irul sau F886ul9 sau ar i
putut s/6l distru'/2 Dn loc de asta9 el a decis s/6l oloseasc/ nu numai pentru sine9 dar 4i
pentru so.ia 4i copiii lui2 >o.ia a ost pus/ s/ Bure p/strarea secretului 5n pri1in.a F886ului9
la el 4i copiii9 cCnd au de1enit adul.i2 Dn cele din urm/9 F886ul a ost dat amiliei e3tinse 4i
apoi 4i altora2 7ce4tia au ormat nucleul unei societ/.i secrete ai c/rei membri 54i spuneau
KimmeriK2 Dup/ un timp9 acest 'rup 5n continu/ e3pansiune a de1enit un corp c1asi6
politic2 Din el s6au desprins 4i alte 'rup/ri politice care erau controlate de immeri9 dar
care nu 4tiau nimic despre F88 sau ori'inile lui2
Din ceea ce am alat de cCnd cu aacerea !aird6Duncan 4i >nic-9 4tim c/ 8mmerman
a decis c/ ar trebui s/ dispar/2 El r/mCnea 5n mod e1ident mai tCn/r decCt contemporanii
lui9 a4a c/ trebuia s/ moar/9 5n aparen./9 5nainte s/64i asume o nou/ identitate2 F>o.ia lui
a murit 5ntr6un accident2G
8mmerman a aranBat reproducerea propriului corp9 care a ost crescut 5n laboratorul
lui Fproprietate a 'u1ernului9 dar administrat de elG2 i a aranBat KaccidentulK care a
distrus par.ial corpul duplicatului lui9 ce a ost identiicat drept el 5nsu4i2
De4i se des/4oar/ o in1esti'a.ie intens/ pentru descoperirea introducerilor de date
alse 5n b/ncile de date 4i a identit/.ilor alse pe care le6a olosit9 5nc/ nu am aBuns la nici
un re0ultat2 Probabil nici nu 1om reu4i2 74a cum am subliniat 5n rapoartele precedente9
controlul datelor 4i supra1e'herea strict/ a cet/.enilor de c/tre 'u1ern ne oer/ o mare
,+
putere2 Dar controlul datelor este o sabie cu dou/ t/i4uri2 ?oi 5l olosim pentru urm/rirea
lu3ului de m/ruri9 de materiale9 a traicului9 4i pentru protec.ia cet/.enilor a./ de ei
5n4i4i 4i a./ de al.ii2 Dar nele'iui.ii au olosit b/ncile de date 5n scopuri personale2 7ceste
introduceri de date alse au ost de obicei detectate9 dar 5n mod si'ur au e3istat 4i
tentati1e reu4ite2 Bine5n.eles9 nu putem 4ti cCt de multe2
8mmerman a disp/rut 4i a de1enit eecti1 un alt cet/.ean2 Dar el continua s/
controle0e or'ani0a.ia immerilor2 7poi 4i6a abandonat identitatea9 probabil printr6o alt/
KmoarteK9 4i a de1enit Da1id Jimson 7nanda2 7cest lucru s6a 5ntCmplat 5n 0ona cunoscut/
5n 1echime drept 7lbania9 acum parte a Departamentului European de >ud6Est2 ti.i cum
a urcat de la ni1elul de conduc/tor de bloc 5n Tirana la cel de consilier mondial2
8n'enio0itatea lui uimitoare este do1edit/ de aptul c/ datele lui bio'raice au ost
cercetate minu.ios 5n timpul acestui urcu4 5n po0i.ii administrati1e9 dar9 de4i alse9 a
sc/pat nedescoperit2
Dup/ ce a aBuns 5n !onsiliul %ondial9 a aranBat 5n mod secret circuitele prioritare ale
comunica.iilor pe canalul de 4tiri2 Dnc/ nu 4tim cum a /cut asta 4i nici nu am reu4it s/
aBun'em la ori'inea circuitului prioritar2 De4i acum putem 5mpiedica transmiterea
mesaBelor9 trebuie s/ '/sim sursa lui ori'inar/2 Deocamdat/ se speculea0/ c/ este
locali0at/ pe unul din cei 4apte mii de sateli.i de comunica.ii2 Dac/ este a4a9 atunci a ost
i3at acolo de tehnicieni spa.iali 4i to.i cei care este posibil s/ i ost implica.i sunt
intero'a.i cu aButorul !e.ei 7de1/rului2
!u toate acestea9 o e3aminare sumar/ a ar/tat c/ trei posibili candida.i au murit 5n
perioada de timp ce a trecut de la plasarea pe satelit a mecanismului de transmisie
prioritar/2 E posibil ca unul sau mai mul.i dintre ace4tia s/ i ost responsabili de ac.iunea
respecti1/2 Dac/ este a4a9 atunci a1em 'hinion2 Totodat/9 ne 5ntreb/m cCte dintre aceste
trei mor.i sunt reale9 4i acest lucru este in1esti'at cu meticulo0itate2
?u se 4tie moti1ul pentru care a creat acest circuit 8mmerman67nanda2 Probabil
/cea parte dintr6un plan de re0er1/ sau poate9 de4i pare incredibil9 din planul lui de a
de1eni dictator mondial2
$ricare ar i moti1ul9 este clar c/ nu se a4tepta ca cine1a s/ ale prin or./ de la el
loca.ia 4i modul de utili0are a circuitului9 4i s/ le oloseasc/ 5n propriul interes2 7ceast/
persoan/ iind propriul lui descendent9 Jeerson !er1antes !aird9 alias Duncan 4i restul2
La un moment dat9 probabil cCnd Jeerson !aird a1ea optspre0ece ani9 i s6a 1orbit
despre immeri 4i F882 El a depus Bur/mCntul9 care pentru el era de dou/ ori mai restricti19
din cau0/ c/ dac/ i6ar i tr/dat pe immeri9 i6ar i tr/dat 4i pe iubi.ii lui p/rin.i2 De altel9
din ceea ce 4tim despre personalitatea lui !aird9 probabil c/ el a ost entu0iasmat de idee
4i dornic s/ Boace un rol acti12 Dup/ absol1irea !ole'iului de >tat din %anhattan6ul de
>ud9 a intrat la 7cademia $r'anic/ din %anhattan 4i a absol1it cu multe premii2 Te0a lui
de doctorat a a1ut drept subiect proilul psiholo'ic 4i procesele neurale ale sp/r'/torilor
de 0i2 !unoscCnd ce a urmat9 putem s/ 1edem cCt de r/u6pre1estitor a ost acest subiect
pentru !ommonwealth2
8mmerii 54i plasau de mult timp membrii 5n di1erse birouri 'u1ernamentale
importante2 !a or'anic9 !aird se ala 5ntr6o po0i.ie 5n care putea ala cCnd e3ista pericolul
detect/rii immerilor 4i putea lua m/suri pentru a1erti0area acestora2 ?u 4tim e3act cCnd
a acceptat rolul de curier pentru immeri2 7cele mesaBe inter6temporale care trebuiau
transmise 1erbal sau prin ben0i duse personal 5i erau 5ncredin.ate lui !aird2 7cesta a
de1enit sp/r'/tor de 0i2 Pentru asta9 a ost ne1oit s/ adopte o identitate dierit/ pentru
iecare 0i2 Dn b/ncile de date au ost introduse date bio'raice alse9 printr6o procedur/ pe
care or'anicii nu au detectat6o 5nc/2
Dn aceast/ perioad/ de 5nceput a ost descoperit/ capacitatea special/ a lui !aird9
una dintre capacit/.ile lui speciale9 atCt de c/tre sine9 cCt 4i de c/tre conduc/torii ala.i 5n
unc.ii importante ai immerilor2
La 5nceput9 !aird doar 54i asuma o personalitate dierit/ pentru iecare 0i2 7poi a
de1enit clar c/ Jeerson !aird nu Buca un rol 4i atCt2 El de1enea eecti1 iecare dintre
acele persoane2 7stel9 de4i personalit/.ile din iecare 0i erau oarte dierite una de
cealalt/9 4i totodat/ dierite de !aird ori'inalul9 el era iecare dintre ei2 %iercurea era
Tin'le9 bancher de date9 Boia Duns-i9 instructor de scrim/9 1inerea9 Repp9 produc/tor6
actor6reporter TO9 sCmb/ta $hm9 un s/r/ntoc 4i barman cu Bum/tate de norm/9
duminic/9 p/rintele Tom Jur1an9 un predicator stradal pe Bum/tate nebun9 4i lunea
8sharash1ili9 ran'er 5n Parcul !entral2
,)
Totu4i9 cam unu la sut/ din el re.inea personalitatea lui !aird2 7cest procent era
suicient ca s/ men.in/ o continuitate 5ntre to.i acei oameni 4i s/64i 5ndeplineasc/ rolul de
curier2
P/rin.ii lui !aird au murit amCndoi9 se pare 5neca.i9 5n timp ce /ceau yahtin' lCn'/
Lon' 8sland2 7sta s6a 5ntCmplat 5ntr6o 0i e3trem de 5nnorat/ 4i urtunoas/2 >ateli.ii nu au
putut s/6i obser1e9 iar semnalul de locali0are al yahtului lor a 5ncetat2 Barca s6a
scuundat9 dar corpurile lor umlate au ost recuperate o s/pt/mCn/ mai tCr0iu2 Este
posibil ca acestea s/ i ost reproduceri crescute 5n laborator2 Din anumite moti1e9 pe
care nu am reu4it s/ le descoperim 6 4i se pare c/ nici !aird nu le 4tie 6 p/rin.ii lui a
trebuit Ks/ dispar/K2 Poate c/ au ap/rut 5n alt/ parte9 cu identit/.i alse9 sau poate c/ au
murit cu ade1/rat2
Dn timp ce era 5nc/ la academie9 !aird s6a c/s/torit 4i a primit permisiunea s/ aib/
un copil2 Fata lui locuie4te acum 5n %anhattan 4i pred/ istorie2 7 ost intero'at/ cu cea.a
ade1/rului 4i s6a do1edit c/ nu 4tie nimic despre F88 sau immeri2
7l doilea talent deosebit al lui !aird9 de data aceasta un talent unic9 este re0isten.a
lui 5nn/scut/ sau educat/ la a4a numitul dro' al ade1/rului2 El reu4e4te s/ re0iste la
eectele D76ului2 Poate min.i cCnd este e3pus ormei pul1eri0ate sau cCnd i se inBectea0/
serul2 De4i este incon4tient 5n timp ce se al/ sub eectul D76ului9 el poate s/ mint/2 7u
ost 5n4elate chiar 4i dispo0iti1ele electronice care monitori0ea0/ indicatori si'uri9 de
'enul minciunii 4i a stresului mental9 cum ar i poten.ialul cCmpului pielii9 compo0i.ia
sCn'elui9 undele cerebrale 4i schimb/rile din mi4carea ochilor2
!aird6Duncan pare capabil nu numai s/6i mint/ pe al.ii9 cCnd e sub eectul D76ului9
dar 4i s/ se mint/ pe sine2
Panthea Pao >nic- este iica unor oi.eri or'anici din %anhattan2 Ea a 5mbr/.i4at
proesiunea p/rin.ilor ei 4i a de1enit detecti16maior9 cu scurt timp 5naintea e1enimentelor
care au adus6o al/turi de !aird2 Dosarul ei era e3celent 4i superiorii 5i recuno4teau
calit/.ile de detecti12 Faptul c/ a primit una din rarele 1i0e temporale demonstrea0/ buna
p/rere a superiorilor despre ea2
Dns/rcinarea lui >nic- era s/ urm/reasc/ o sp/r'/toare de 0i numit/ Doubleday2
!unoa4te.i ce s6a 5ntCmplat dup/ aceea2 Este o po1este complicat/ dar9 5n timpul
derul/rii e1enimentelor9 !aird F4i personalit/.ile luiG au de1enit un pericol pentru immeri2
>nic- a ost capturat/ de immeri 4i !aird s6a opus uciderii ei2
8mmerman 5n persoan/9 adic/ Da1id Jimson 7nanda9 a 1enit cu a1ionul de la JVrich
5n %anhattan ca s/ se ocupe chiar el de problem/2 >e pare c/ 5i lipseau total orice
sentimente amiliale9 c/ci l6a condamnat la moarte pe propriul lui nepot2 Dar !aird a
e1adat 4i a sal1at6o 4i pe >nic-2
Dntre timp9 !aird 5ncepuse s/ se apropie de o c/dere ner1oas/2 Toate personalit/.ile
lui 5ncercau s/ preia controlul 4i s/ scape de ceilal.i2 Dn timp ce u'ea de immeri 4i de
or'anici9 !aird a de1enit temporar catatonic 4i a ost arestat de or'anici2
Dup/ intero'area lui >nic-9 or'anicii au arestat 4i intero'at sub D7 o parte dintre
immeri2 #n cet/.ean de miercuri9 colonelul Pa09 a de01/luit tot ceea ce 4tia2 Bine5n.eles9
nici el nu 4tia c/ 7nanda era 5n realitate 8mmerman9 4i nici aptul c/ 7nanda era 5n
%anhattan2 Dar or'anicii au reu4it s/ prind/ un num/r de immeri de ran' mai mic 4i
m/rturiile lor9 plus a lui Pa09 au rele1at e3isten.a societ/.ii immerilor2
Din neericire9 am ost ne1oi.i s/ o ston/m pe >nic- 4i s/ depunem corpul ei 5ntr6un
depo0it dintr6o pustietate din ?ew Jersey2 tia prea multe 4i era prea ata4at/ de
sal1atorul ei9 !aird9 ca s/ pre0inte 5ncredere c/ 1a p/stra t/cerea2 Factorul principal care
ne6a determinat s/ o reducem la t/cere a ost F886ul2 Publicul nu trebuia s/ ale de
e3isten.a lui2 Dac/ ar i alat9 l6ar i cerut 4i eectele pe termen lun' ar i ost 5n'ro0itoare
pentru societate ca 5ntre'2 Dar noi9 !onsiliul %ondial9 am c/0ut de acord s/ distribuim
F886ul 5n rCndurile noastre 4i a acelora dintre copiii no4tri 5n care puteam a1ea 5ncredere2
7cum9 din cau0a mesaBului lui !aird 4i cWpiilor ormulei F886ului9 distribuite
cet/.enilor din toat/ lumea9 a1em 5n a./ o situa.ie oarte diicil/2 Trebuie s/ recunoa4tem
c/ ormula F886ului e bun/I >au s/ ne'/m asta 4i s/ pretindem c/ este inutil/9 in1en.ia
unui criminal9 4i chiar c/ e posibil periculoas/I >au s/ ced/m potopului de cereri ale
cet/.enilor 4i s/ le permitem s/ aib/ F886ulI >au ceea ce cred ei c/ este F882 7r putea i
un amestec de in'rediente inoensi1e9 care s/ le dea satisac.ia c/ au primit ce1a ce le 1a
permite s/ tr/iasc/ de 4apte ori mai mult2 PCn/ cCnd 54i 1or da seama c/ 5mb/trCnirea lor
,,
nu a ost 5ncetinit/9 1or trece cel pu.in 0ece sub6ani9 adic/ 4apte0eci de ob6ani2 i putem
da 1ina pe !aird2
Dn timp ce de0b/team ce s/ acem cu !aird9 el a e1adat dintr6o cl/dire din care se
presupunea c/ e1adarea este imposibil/2
!aird este oarte derutant 4i alunecos9 modelul perect al tri4orului2 7ceast/ calitate
1a i de asemenea sesi0at/ drept admirabil/ 5n ochii publicului 4i 1a contribui la
5mbun/t/.irea ima'inii lui de erou6rebel2
>e pare c/ 4i6a schimbat din nou personalitatea 5nainte s/ u'/ din %anhattan 5n
p/durile din ?ew Jersey2 i6a numit aceast/ nou/ persoan/ Eilliam >t2 "eor'e Duncan2
7 luat le'/tura cu al.i proscri4i9 oameni care de1eniser/ sp/r'/tori de 0i din di1erse
moti1e criminale2 Ei se ad/posteau 5n tunelurile 1echi de sub un depo0it2 7ceasta era
chiar cl/direa 5n care o dusesem pe >nic-9 stonat/2 !aird a '/sit6o 4i a destonat6o2 Dn
acest timp9 ca s/ ne duc/ deiniti1 pe o cale 're4it/9 a reu4it s/64i creasc/ un duplicat
5ntr6un laborator al 'u1ernului9 de lCn'/ depo0it2 7 /cut cu inteli'en./ ca duplicatul s/
par/ cada1rul lui9 presupus a i ucis 5n timpul unei lupte cu un oi.er or'anic2 !aird l6a
ucis pe acest oi.er2
7poi9 !aird9 >nic- 4i un 5nso.itor F1e0i la inde3 6 Padre !abtabG au mers 5n statul
Los 7n'eles2 7ici au intrat 5n contact cu o 'rupare sub1ersi1/ mai mic/2 7ceasta a a1ut
mai multe nume9 dar 1oi olosi unul sin'ur9 $%!2 7dic/ $ld %an !oyote2 !u e3cep.ia
poate a persoanelor cu ran' 5nalt 5n $%!9 nici unul dintre membrii or'ani0a.iei nu 4tia
despre immeri sau despre F882 $%!6ul era doar o unealt/ a immerilor2
!aird9 >nic- 4i !abtab au ost locali0a.i 5n cele din urm/ de consilierul mondial
7nanda9 adic/ de 8mmerman2 El a ordonat uciderea lor9 nereu4it/9 4i apoi i6a r/pit2 86a
dus9 nu 4tim din ce moti19 5n apartamentul lui secret de la ni1elul ),=9 din La Brea
Tower2 ?ici m/car 'eneralii or'anici ai Los 7n'eles6ului iec/rei 0ile nu a1eau cuno4tin./
de aceast/ re4edin./ secret/ a consilierului mondial2
!ei trei pri0onieri au reu4it cum1a s/ scape2 Padre !abtab a ost ucis9 dar >nic- 4i
!aird6Duncan i6au lichidat pe to.i cei care6i .ineau pri0onieri9 cu e3cep.ia a doi dintre ei2
7ce4tia erau 8mmerman67nanda 4i un complice al lui9 !arebara2 !aird6Duncan a olosit
D76ul asupra bunicului s/u 4i a e3tras de la acesta di1erse date2 Printre care 4i e3isten.a
circuitelor prioritare clandestine pre'/tite de 8mmerman67nanda cu mul.i sub6ani 5n
urm/2 Dup/ ce a ini.iat un mecanism care s/ transmit/ mesaBele lui rebele prin 1ideo 4i
prin tip/rire automat/ 5n 5ntrea'a lume9 !aird6Duncan a chemat cea mai apropiat/ sec.ie
de poli.ie2 86a spus oi.erului de ser1iciu c/ ost comis/ o crim/ 5n acel apartament2 7sta
l6a nedumerit pe oi.er9 c/ci atunci cCnd a apelat re'istrul locatarilor de la acel ni1el a
1/0ut c/ acolo acel apartament ap/rea ca neocupat2 !u toate acestea9 cei cC.i1a or'anici
de tran0i.ie pre0en.i la sec.ie au ost trimi4i acolo2
!aird6Duncan 4i >nic- p/r/siser/ apartamentul printr6o trap/ din ta1an a camerei
han'arului9 5nainte s/ soseasc/ or'anicii 4i s/ ard/ sin'ura u4/ spre apartament2 >e pare
c/ Duncan l6a a1erti0at pe oi.erul or'anic de comiterea crimelor pentru c/ 1roia ca noi
s/ punem mCna pe 8mmerman67nanda9 care 5nc/ tr/ia2 Probabil c/ se a4tepta ca noi s/6l
intero'/m pe bunicul lui sub eectul D76ului 4i apoi s/6l or./m s/ de01/luie lumii
5n4el/ciunea e3traordinar/ pus/ la cale de un consilier mondial2
7r i trebuit s/ 4tie c/ nu 1a i a4a2 7de1/rul din spatele acestui complot a ost
ascuns cCt mai mult posibil2 $ricum9 'eneralul Powatt a hot/rCt c/ era mai bine ca
8mmerman67nanda 4i !arebara s/ moar/ 5n spitalul re0er1at or'anicilor sau la scurt timp
dup/ aceea2 "eneralul 1a i bine r/spl/tit pentru discre.ia lui 4i pentru promptitudinea cu
care ne6a e3ecutat ordinele2
7 ost anun.at/ FmiercuriG KucidereaK consilierului mondial 7nanda 4i a lui !arebara2
De moartea lor au ost acu0a.i !aird 4i >nic-2 PCn/ acum9 atCt cCt a putut ala
departamentul or'anic9 nu e3ist/ nici o b/nuial/ 5n rCndul publicului c/ reportaBele de la
4tiri reeritor la acele mor.i sunt altce1a decCt au ost raportate2 8dentitatea real/ a lui
7nanda nu 1a i de01/luit/9 din moti1e pe care nu e ne1oie s/ le mai enum/r2
!/utarea lui !aird6Duncan 4i a lui >nic- continu/2 Pentru moment9 nu a1em idee
unde se al/2 Dup/ ce au comis uimitoarea crim/ de destonare a tuturor cet/.enilor L276
ului 5n acela4i timp9 au distrus centrul de distribu.ie a ener'iei electrice2 !Cte1a ore mai
tCr0iu9 au distrus cu succes 4i con1ertorul 4i distribuitorul pentru toat/ !oasta de Oest9 iar
apoi au reu4it s/ scape 4i s/ se ascund/2
,;
!ei doi au creat o mare conu0ie9 haos 4i nepl/ceri maBore pentru cet/.enii acestor
departamente politice2 Publicitatea mondial/ la adresa acestor e1enimente p/rea de
nee1itat2
!aird6Duncan 4i >nic- trebuie captura.i 6 oarte rapid2 F/r/ 5ndoial/9 ei pun la cale
alte atacuri 5mpotri1a !ommonwealth6ului 4i sper/ s/ stCrneasc/ o urtun/ de
nemul.umiri de neoprit9 poate chiar o re1olt/2 Recomand ca cei doi criminali s/ ie uci4i
atunci cCnd 1or i locali0a.i9 dac/ circumstan.ele permit asta2 Dac/ sunt pre0en.i martori
ci1ili 4i cei doi criminali se las/ aresta.i 5n mod pa4nic9 atunci trebuie du4i la cea mai
apropiat/ sec.ie de poli.ie2 #n 'eneral de 5ncredere 1a i autori0at de c/tre noi s/ se
ocupe de personal 4i s/ ie aranBat un raport de Kuci4i 5n timp ce 5ncercau s/ e1ade0eK2
>FXR8T#L !$%#?8!MR882
TER"E D#PM 7>8%8L7RE2
,@
Capitolul 5
Duncan era prins oarte rar cu 'arda Bos2 Dar nu s6ar i 'Cndit niciodat/ c/ 1a i
atacat de Panthea >nic-2
"/sise intrarea 5ntr6o pe4ter/ de pe 1ersantul unui munte2 ?a1a sc/pase de ploaia
toren.ial/9 intrCnd pe 'ura de trei metri l/.ime a pe4terii2 Dup/ 1reo doispre0ece metri9
5nclinarea stCncii ta1anului or./ na1a s/ rCcCie podeaua2 Dar dup/ ce 5naint/ cu 'reu
prin holul 5n'ust 4i Bos aBunse 5ntr6o alt/ camer/ mare2 7ici9 Duncan mane1r/ na1a astel
5ncCt o lipi de un perete2
Farurile ei luminau o ca1ern/ de orma unei cutii ce usese c/lcat/ 5n picioare de un
'i'ant2 Podeaua de piatr/ era plin/ cu oase 1echi9 5n mare parte de c/prioare 4i iepuri2
#n miros slab de elin/ su'era c/ acolo st/tuser/ odat/ ni4te pantere2 Duncan 4i >nic-
scoaser/ din compartimentul de ba'aBe din spate lampa luat/ din biroul or'anicilor9 dou/
saltele 'onlabile 4i dou/ p/turi2 Dn timp ce le aranBau pe podea9 lCn'/ na1/9 Duncan
spuse:
6 Oom dormi cCt 1rem de mult 4i222
6 $h9 nu9 nu dormimL spuse ea2
Lampa umplea ca1erna cu o lumin/ 5n care ar i putut 5nota un pe4te 5ntr6un
ac1ariu2 >nic- 54i scosese uniorma 4i st/tea acum 5n picioare9 5n desuurile ei utilitare9 un
tricou purpuriu 4i bi-ini2 P/rul ei drept 4i ne'ru str/lucea ca blana unei oci 4i ochii c/prui
parc/ str/luceau2 Era 1orba9 bine5n.eles9 de ima'ina.ia lui9 dar 4i craniul ei delicat cu
pome.i 5nal.i de sub pielea bron0at/ p/rea s/ radie0e lumin/2 Era un craniu rumos9 dac/
se poate spune a4a ce1a despre un craniu2
>nic- 54i ridic/ bra.ele 4i 54i scoase tricoul2 >Cnii ei erau ni4te 'loburi mici 4i
perecte9 cu sCrcuri uria4e9 ro02 7poi 54i des/cu capetele cu KariciK ale bi-ini6lor9
de0'olindu64i p/rul pubian neobi4nuit de des9 5ntunecat 4i str/lucitor2
>e arunc/ pe Duncan ca o panter/2 7cesta /cu un pas 5n spate 5n a.a atacului ei9
/r/ s/ se opun/9 4i c/0u pe saltea9 cu >nic- deasupra lui2 De4i el era 5mbr/cat complet9
sc/p/ repede de haine9 cu aButorul ei2
6 ?u m/ a4teptam2229 spuse Duncan2
6 TaciL
"ura ei se lipi de bu0ele lui2
Dup/ aceea9 5n timp ce ea st/tea cu capul 5ntins pe pieptul lui 4i el o cuprinsese cu
bra.ul9 Duncan se 5ntreb/ care era moti1ul pentru care s/rise eecti1 pe el2 >nic- nu
/cuse 4i nu spusese nimic care s/6l ac/ s/ cread/ c/ 5l interesa din punct de 1edere
se3ual2 i atitudinea lui a./ de ea usese oarecum neclar/2 La 5nceput9 cre0use c/ era
5ndr/'ostit de ea2 Din cCte 4tia el9 acest lucru se putea datora aptului c/ o iubise9 5n
ostele lui personalit/.i2 Pe care nu 4i le amintea2 Dar setea ei de sCn'e 5l de0'ustase
pu.in 4i hot/rCse c/ nu era posibil s/ o iubeasc/2 !a 4i cum o deci0ie mental/ putea s/
aib/ 1reo inluen./ asupra unei deci0ii emo.ionale2 Dar reac.ia lui acum9 a./ de ea9
usese mai mult decCt dorin.a de a se elibera de dorin.a i0ic/2 >e contopise cu ea 5ntr6un
e3ta0 ce putea pro1eni numai din dra'oste9 nu din dorin./ i0ic/2
7mCndoi useser/ atCt de plini de rene0ie din cau0a ac.iunilor 5ntreprinse 5n acea
0i2 >e3ul era sin'ura modalitate de a arde 5nc/rc/tura mare a ner1ilor lor2
Dar 5n curCnd de1eni e1ident c/ nu reu4iser/9 c/ 5nc/ erau oarte tensiona.i2 >nic-
5ncepu s/6l s/rute peste tot 4i9 abia dup/ ce se cuplar/ de 5nc/ patru ori9 se 'olir/
deiniti12 Dn cele din urm/ r/maser/ 5ntin4i 5n t/cere9 acoperi.i de sudoare 4i respirCnd
'reu2
Dup/ o 1reme9 Duncan ie4i 5n ploaie 4i st/tu o 1reme acolo9 0'ribulindu6se sub
pic/turile reci9 dar sim.indu6se ericit 4i cur/.at2 >nic- i se al/tur/9 dup/ cCte1a
momente2 Ful'erele din apropiere 5i luminau slab2 >nic- .ip/ de e3altare 4i 5l cuprinse din
nou2 >e scuundar/ 5n p/mCntul rece 4i tare 4i do1edir/ c/ nu erau atCt de 'oli.i cCt
cre0user/2
Ful'erul nu e la el de s/lbatic ca noi9 'Cndi Duncan2
>e 5ntoarser/ 5n pe4ter/9 tremurCnd2 >e 4terser/ cu prosoapele scoase din
compartimentul de ba'aBe2 D4i unser/ 'enunchii r/ni.i pe p/mCntul pietros cu o unsoare
din trusa de prim6aButor2 7poi mCncar/ cu l/comie9 ea 1orbind ericit/ aproape tot timpul2
Era o schimbare2 De obicei9 el era cel care 1orbea2
,=
6 Le6am ar/tat noi tic/lo4ilorL spuse >nic-2 i le6o 1om mai ar/ta din nouL ?u ne 1or
uitaL
6 7sta o 1om l/sa pe mCine9 0ise el2
>e tCr5 pe saltea 4i se 5n/4ur/ 5n p/tura oarte sub.ire9 dar cald/2
6 Orei s/ 1ii lCn'/ mineI
6 ?u pot dormi cu altcine1a 5n pat9 spuse ea2
>e aplec/ 4i 5l s/rut/ cu blCnde.e9 dup/ care se duse pe salteaua ei2 7dormi
probabil imediat9 de4i Duncan a1u impresia c/ o au0ise murmurCnd:
6 222 pCn/ la cap/t2
7cesta era lucrul cel mai 'reu de 5n.eles la ea2 Di ura pe indi1i0ii care6i aranBaser/
acea 5nscenare 4i n6ar i e0itat s/6i ucid/ pe cei responsabili9 dac/ i se oerea oca0ia2 Dar
ea nu era o re1olu.ionar/ autentic/2 Pentru ea9 traiul 5ntr6o sin'ur/ 0i a s/pt/mCnii nu
era ce1a 're4it2 Ea 1roia doar s/6i ac/ pra pe oicialii corup.i care scuipaser/ pe
loialitatea 4i credin.a ei a./ de sistem2
Dar asta nu conta9 54i spuse Duncan2 !eea ce /cea ea era 5n a1oarea cau0ei
re1olu.iei 4i ea 5l putea aButa s/ 5nceap/ distru'erea lumii 0ilelor2
Duncan se ridic/ din pat tCr0iu9 5n.epenit 4i cu dureri de oase2 >nic- dormea9 cu
capul a4e0at 5ntr6o parte pe pern/ 4i cu 'ura deschis/2 Duncan scoase o conser1/9
deschise capacul ata4at 4i se uit/ cum apa din/untru 5ncepe s/ se 5nne'reasc/ 4i s/
iarb/2 7poi ie4i aar/9 ca s/64i bea caeaua2 !Cnd se 5ntoarse9 >nic- se tre0ise9 dar era
5nc/ 5n pat2 Duncan deschise o cutie 4i i6o 5ntinse2 Ea se ridic/ cCt timp b/u9 cu p/tura pe
umeri2 !Cnd termin/9 5ntreb/:
6 i acumI
6 Ploaia s6a oprit9 dar stratul de nori este 'ros 4i este mai ne'ru spre 1est9 decCt
spre est2 >e pare c/ se apropie o alt/ urtun/2 Dac/ e a4a9 plec/m2 71em aproape
cincispre0ece -ilometri de teren deschis9 5nainte s/ aBun'em 5n p/dure2 ?u 1om a1ea
probleme cCt 1om i e3pu4i9 dac/ nu trece nici o patrul/ 5n 0bor prin apropiere2
>nic- u de acord c/ p/rea reali0abil2 ?u se opuse nici cCnd el propuse s/ se
5ntoarc/ la !omple3ul La Brea Tower2
6 7m putea u'i 5n pustietate 4i se poate s/ nu im prin4i 5nc/ mult timp9 spuse
Duncan2 Dar a4a nu 1om ace nimic care s/6i sCcCie2 ?u se 1or a4tepta s/ ne 5ntoarcem
5n acela4i loc din care am u'it2
6 i apoi 1om cCnta dup/ urecheI
El nu r/spunse2 Dntrebarea ei era retoric/2
Timp de o or/ /cur/ e3erci.ii i0ice9 ca s/ treac/ timpul2 Dntre timp9 1Cntul9 care era
relati1 blCnd cCnd se tre0ise el9 5ncepuse s/ 4uiere dincolo de 'ura pe4terii2 Peste 5nc/ o
or/9 ploaia 5ncepu s/ p/trund/ 5n pe4ter/2 Bubuitul tunetului era ampliicat de eectul de
ecou al pe4terii2 Ful'erul lo1i 5n apropiere 4i un copac despicat se pr/bu4i cu un trosnet
abia au0it2
6 %/ 5ndoiesc s/ ias/ 1reo patrul/ acum9 spuse Duncan2
71eau noroc9 cu e3cep.ia ca0ului 5n care era lo1i.i de ul'er2
>ateli.ii de obser1are useser/ re'la.i acum s/ detecte0e cCmpul electroma'netic al
oric/rei na1e de m/rimea celei a lui Duncan2 Po0i.ia 4i direc.ia na1elor urmau s/ ie
comparate cu cele ale 0borurilor autori0ate2 Dn momentul 5n care echipamentul de
detec.ie obser1a o na1/ neautori0at/9 a1ea s/ transmit/ asta celor mai apropiate sec.ii
de poli.ie2 8ar satelitul urma s/ continue s/ urm/reasc/ na1a suspect/9 5n timp ce
a1ioanele or'anice se strCn'eau s/ o intercepte0e2
!u toate acestea9 pe timpul urtunii9 Duncan 4i >nic- erau 5n si'uran./2 Desc/rc/rile
electrice p/c/leau detectorii2
#neori9 Duncan credea c/ el era una dintre acele persoane rare al c/ror
Kma'netism personalK atr/'ea tychenonii2 7cestea erau ni4te particule postulate de
pseudo6sa1an.i9 cum ar i astrolo'ii 4i metai0icienii9 4i primiser/ numele dup/ Tyche9
0ei.a 'reac/ antic/ a ansei 4i ?orocului2 >e spunea c/ tychenonii se strCn'eau 5n Burul
anumitor indi1i0i ca pilitura de ier pe un ma'net9 4i astel duceau la cre4terea cantit/.ii
de noroc 4i 4ans/ pentru persoana respecti1/2 Era o simpl/ supersti.ie9 bine5n.eles2
Dar el a1usese oarte mult noroc2 PCn/ atunci2
!u o mie de ob6ani 5n urm/9 toat/ acea 0on/ era un de4ert2 Fusese ne1oie de trei
sute de ob6ani din ?oua Er/ pentru pul1eri0area stCncii 4i crearea solului nou9 pentru
popularea lui cu 1iermi 4i alte orme de 1ia./ creatoare de sol9 4i pentru plantarea
,N
copacilor2 Fuseser/ s/pate albii de rCuri 4i usese adus/ ap/ din mun.i2 7cum9 acolo unde
5nainte useser/ mii de -ilometri p/tra.i de p/mCnt uscat 4i lipsit de 1ia./9 1erdele
copacilor 4i tuelor bucura ochiul2
E3act pe sub ace4ti copaci 0bura na1a lor9 5n linie relati1 dreapt/9 spre statul Los
7n'eles2
La ora trei dup/6amia0a9 Duncan parc/ na1a sub cren'ile unui conier mare9 pe
1ersantul unui munte2 T/iar/ cren'i 4i le sti1uir/ peste na1/9 l/sCnd o c/rare mic/ pCn/
la ea2 Pu.in mai sus9 pe pant/9 era o proeminen./ stCncoas/9 cu o ca1itate sub ea9 a4a c/
se ascunser/ 5n umbra acesteia2 7colo a1eau s/ stea pCn/ aproape de r/s/ritul 0ilei
urm/toare2
71eau o bun/ 1ederea asupra turnurilor din L79 precum 4i a traicului pe ap/ 4i
aerian2
Petrecur/ o parte a 0ilei stCnd 5n carlin'a na1ei 4i urm/rind canalele de 4tiri de pe
ecranele au3iliare2 Reporterii 54i pierduser/ calmul proesional9 de4i 5ncercau din 'reu s/6
4i st/pCneasc/ a'ita.ia 4i indi'narea2 Ei raportar/ c/ cei doi criminali Funeori 5i numeau
super6criminaliG9 Duncan 4i >nic-9 erau responsabili pentru atacurile 5mpotri1a
!ommonwealth6ului $r'anic al P/mCntului9 asupra >tatelor de pe !oasta de Oest 4i a
statului Los 7n'eles 5n particular2
%ar.i9 spre sCr4itul dimine.ii9 useser/ aduse echipamente cu diriBabile nucleare 4i
cu aerona1e uria4e9 din statele >an Die'o 4i >acramento2 PCn/ mar.i dup/6amia0/
useser/ instalate piesele de schimb2 Dar ener'ia nu usese disponibil/ pCn/ la 5nlocuirea
echipamentului distrus de la centrul termionic2 7bia la )):++ p2m2 usese redat/ ener'ia
electric/ pentru !oasta de Oest2
La )+:++ p2m2 5n acea diminea./ de miercuri9 5n Los 7n'eles usese reinstaurat/
ordinea2 !ei destona.i9 din toate 0ilele9 5n aar/ de miercuri9 useser/ trimi4i 5napoi 5n
cilindrii lor2 !et/.enii useser/ 4oca.i9 deruta.i 4i cuprin4i de panic/ cCnd se tre0iser/
destona.i to.i odat/9 5ntr6un ora4 cuprins de 5ntuneric2 Los 7n'eles6ul usese eecti1 o
cas/ de nebuni9 iar locuitorii lui trecuser/ prin cea mai 'roa0nic/ e3perien./ din 1ia.a lor2
%area maBoritate nu putuser/ s/64i p/r/seasc/ apartamentele2 Dncuietorile ac.ionate
electric ale u4ilor nu se puteau deschide2 Locuin.ele9 proiectate s/ 5ntre.in/ numai
chiria4ii unei 0ile9 useser/ pline de oameni care nu a1eau cea mai mic/ idee despre ceea
ce se 5ntCmpla2
$prirea aerului condi.ionat dusese la 5ncetarea intr/rii lu3ului de aer proasp/t 5n
apartamente2 7partamentele erau acum pline cu oameni suplimentari9 care consumar/
rapid o3i'enul disponibil2 $r'anicii useser/ or.a.i s/ taie 5ncuietorile u4ilor ca s/6i
elibere0e pe chiria4i2 Fusese o procedur/ oarte lent/9 de4i useser/ pu4i la treab/ to.i
muncitorii ora4ului2 Tot nu e3istau suiciente arme cu protoni disponibile ca s/ se
accelere0e t/ierea 5ncuietorilor9 dar useser/ adu4i or'anici 4i muncitori din >an Die'o 4i
>anta Barbara9 cu armele lor2
!hiar 4i a4a9 usese un ade1/rat iad9 4i useser/ raportate sute de ca0uri de c/deri
ner1oase2
$ra4ul 5nc/ era tulburat2 De4i cet/.enilor li se spusese s/ se pre0inte la munc/9
ace4tia erau prea 0'udui.i ca s/64i 5ndeplineasc/ sarcinile obi4nuite2
La iecare 0ece minute9 reporterii le spuneau spectatorilor c/ trebuie s/ i'nore
minciunile de pe copiile trimise de criminalii inami 4i sociopa.i9 Duncan 4i >nic-2 !et/.enii
trebuiau s/ distru'/ imediat acele mesaBe2
6 >labe speran.e9 spuse Duncan2 Oor i prea curio4i ca s/ nu le citeasc/2
Reporterii mai raportar/ c/ cei doi criminali erau 5nc/ 5n libertate2 Dar arestarea lor
era iminent/2 PCn/ atunci9 to.i cet/.enii trebuiau s/ ie aten.i2 Dac/ 5i obser1a cine1a9 nu
trebuia s/ 5ncerce s/6i re.in/2 Duncan 4i >nic- erau 5narma.i 4i periculo4i2 !et/.enii care6i
1edeau trebuiau s/6i anun.e pe or'anici9 care urmau s/ se ocupe de problem/ 5n
continuare2
>e mai raport/ moartea lui Da1id Jimson 7nanda9 !onsilierul %ondial9 4i a altor
oameni masacra.i 5n apartamentul lui 7nanda9 de la ni1elul ),=2
6 L6au ucisL spuse 5ncet Duncan2
?u era surprins2 Dar cCt scoseser/ de la el cu aButorul D76ului9 5nainte s/6l ucid/I
PCn/ acum9 reporterii nu spuseser/ nimic despre moti1ul pentru care un consilier
mondial a c/rui locuin./ era 5n JVrich9 El1e.ia9 1enise pe neanun.ate la Los 7n'eles2
,<
6 8at/9 spuse Duncan2 Dntre'ul ora4 ne e deschis2 Oa mai dura ce1a timp pCn/ s/ ie
5nlocuite 5ncuietorile2 Putem intra 5n orice apartament2
6 7cum9 cCnd to.i or'anicii 4i cet/.enii 4tiu cum ar/t/mI
Pe ecrane ap/ruser/ ima'inile lor9 5n timp ce 5n partea inerioar/ erau ai4ate datele
lor biolo'ice2
6 Oom '/si rapid un loc 5n care s/ ne ascundem2 7l naibii de rapidL
>pre sear/9 st/teau unul lCn'/ cel/lalt pe saltelele lor9 sub proeminen.a stCncoas/2
T/ceau de o 1reme9 timp 5n care Duncan 54i aduna curaBul ca s/ 1orbeasc/ despre ceea
ce6l preocupase cea mai mare parte a 0ilei2
6 ?u sunt un timid9 Thea9 0ise el2 %/ 5ntrebam222 ar i mai bine totu4i s/ o spun222
trebuie s/ 4tiu2
6 !e anumeI 5ntreb/ ea2
>e 5ntorsese spre el2 Duncan 5ntoarse capul9 ca s/ o pri1easc/ 5n a./2 E3presia ei
spunea c/ era posibil s/6i i 'hicit 5ntrebarea2
,A
Capitolul 6
6 %/ iube4tiI
Ea se strCmb/9 dar m/car nu rCse2
6 ?u 4tiu2 Eu222 !e este dra'osteaI
6 Este diicil s/ deine4ti dra'ostea9 0ise Duncan2 Totu4i9 maBoritatea oamenilor 4tiu
cCnd sunt 5ndr/'osti.i2
Ea st/tea lCn'/ el9 pe saltea2 7cum9 se ridic/9 1eni 5n a.a lui 4i se l/s/ pe 1ine2
6 Te admir 4i te respect oarte mult9 spuse >nic-2 Probabil mai mult decCt pe orice
alt om cunoscut9 4i am cunoscut mul.i2 7m 5ncredere deplin/ 5n tine 4i nu te6a4 tr/da
niciodat/2 Dac/ mi6a4 da 1ia.a pentru tineI ?u 4tiu2 Dac/ aceast/ capacitate de a6.i
sacriica 1ia.a pentru cel iubit este ade1/ratul test al dra'ostei9 atunci222 pur 4i simplu nu
4tiu2 %i6a4 pune 1ia.a 5n pericol pentru tine2 De apt9 am /cut6o deBa de multe ori 4i /r/
5ndoial/ a4 ace6o din nou2
R/mase t/cut/ pentru o clip/2 !CrCitul r/'u4it al unei 'ai.e se au0i de unde1a din
apropiere 4i Duncan 1/0u un 4oim planCnd 5n 1Cnt2
6 !ate'oric9 e4ti mai mult decCt satis/c/tor 5n pat2 Dar dra'ostea9 dra'ostea
ade1/rat/ 5nseamn/ mai mult decCt atCt2 tii asta2 Dac/ a4 1rea s/ tr/iesc tot restul
1ie.ii al/turi de tine 4i s/6.i nasc copiiI
R/mase din nou t/cut/2 7poi 54i mu4c/ bu0a 4i continu/:
6 ?u cred2 E clar c/ nu sunt obsedat/ de aceast/ idee 4i sunt suicient de realist/ ca
s/ 4tiu c/ o 1ia./ casnic/ obi4nuit/9 ca so.ie 4i mam/ ar222 ei bine9 cred c/ m6ar pune la
0id9 m6ar ace neericit/2 Dar222
Duncan a4tept/ cCte1a secunde 4i 5ntreb/:
6 Dar ceI
Ea ridic/ din umeri2
6 Pur 4i simplu9 nu 4tiu2 >/ ii 5ndr/'ostit 5nseamn/ s/ ii 5nnebunit dup/ altcine1a9
s/ ii posedat2 tiu c/ acest sentiment dispare de obicei dup/ o perioad/ lun'/ petrecut/
5mpreun/ 4i este 5nlocuit de un 'en mai lini4tit de dra'oste2 Dn care te sim.i bine cu
partenerul t/u9 5.i lipse4te atunci cCnd e plecat pentru o 1reme9 4i a4a mai departe2 Dn
clipa asta222 eu nu sunt posedat/2 Dar tuI
6 74 putea i ericit2
6 E4ti posedatI
6 Eu nu cred c/ asta 5nseamn/ dra'oste2
>nic- se ridic/9 se 5ntoarse 4i se uit/ spre 1ale2
6 Eu da9 spuse ea2 Dar nu sunt 5nnebunit/ dup/ tine9 5n modul 5n care l6am spus2
8deea de a tr/i cu tine tot restul 1ie.ii nu m/ entu0iasmea0/9 nu este ce1a /r/ care nu a4
putea suporta s/ tr/iesc2
>e 5ntoarse repede 4i se uit/ la el2
6 >per c/ nu te6am r/nit2 Dar nu a4 i sincer/ dac/ a4 spune c/ te iubesc 5n modul
la care te reeri tu2 !a s/ spun ade1/rul9 Duncan9 dac/ sunt 5ndr/'ostit/ de ce1a9 atunci
este 1orba de munca mea2 7dic/ munca pe care o /ceam 5nainte ca aceste reptile s/ mi6
o r/peasc/2 7sta iubeam9 asta m/ /cea cu ade1/rat ericit/2 7m tr/it cu mai mul.i
b/rba.i9 dar nu a mers niciodat/2 Ei m/ 5ncurcau222 nu 5nsemnau mare lucru2
6 ?u 1oi mai 1orbi niciodat/ despre asta9 spuse el2
Ea se l/s/ din nou pe 1ine 5n a.a lui 4i 5i lu/ mCna mare 5ntre mCinile ei micu.e2
6 D.i datore0 1ia.a2 8ar asta tot nu m/ ace s/ te iubesc a4a cum 1rei tu2
6 PrieteniI spuse el2
6 >untem mai mult de atCt2
6 $P2 >untem mai mult de atCt2 7sta e suicient pentru mine2 >ubiectul nu 1a mai i
adus 5n discu.ie222 decCt dac/ 1ei dori tu asta2
>nic- se ridic/9 se 5ntoarse 4i porni prin p/dure2
Duncan se sim.ea respins9 de4i de apt nu a1ea nici un drept s/ simt/ asta2 ?ici un
dreptI !e 5nsemna astaI
Dn clipa aceea9 a.a unui copil ap/ru pe ecranul s/u mental2 Era aceea4i a./ care 5i
ap/ruse ul'er/tor 5n minte9 nu cu mult timp 5n urm/2 7cum9 o recunoscu ca iind propriul
lui chip9 cCnd a1ea = ani2 Prima dat/ cCnd 5l 1/0use9 p/ruse al unui copil de 0ece ani 4i nu
,*
usese si'ur c/ era 1orba de el2 De data aceasta tr/s/turile erau cate'oric ale lui9 dar
acum apar.inCnd unui copil de cinci ani2 Fa.a era oarte trist/2
D4i scutur/ capul9 dup/ ce a.a disp/ruse2
!e naiba 5nsemna acea halucina.ie9 sau ce era eaI
Era 5nceputul unei c/deri ner1oaseI
?u 4tia 4i nu a1ea ce ace 5n pri1in.a asta2
Joi9 cu o or/ 5nainte de r/s/rit9 aerona1a ie4i din p/dure 5n apele estice ale 'olului2
>e scuund/ pCn/ cCnd supraa.a apei aBunse la ni1elul b/rbiei pilotului9 dup/ care porni
5ncet spre La Brea Tower !omple32 !erul era 5nc/ 5nnorat9 dar se a4teptau s/ se
5nsenine0e la cCte1a ore dup/ r/s/rit2 Duncan nu 1/0u nici o na1/ a copoilor9 dar trecu pe
lCn'/ cCte1a 1ase de supraa./ mai mari9 care aduceau m/ruri de pe 4lepurile ancorate
5n port9 aar/ din 'ol2 ?a1ele de transer erau 5n drum spre docurile de la ba0a turnurilor9
unde urmau s/ descarce m/rurile2
>e apropie de un doc 4i 5ncetini na1a2 Docul era ormat din dou/ spar'e61aluri care
porneau de la ba0a turnului9 4i din unul curbat9 care proteBa par.ial deschiderea2 ?a1a
intr/ 5n apa calm/ 5n care erau ancorate 0eci de 1ase mici cu pCn0e 4i b/rci cu motor9
precum 4i dou/ iahturi mari2 Dincolo de ele se 5n/l.a al doilea ni1el al turnului2 !onduse
1asul lui 5ntre cele dou/ iahturi9 5ndreptCndu6se spre un doc plutitor2 Dn spatele lui era
intrarea9 o arcad/ de doispre0ece metri l/.ime9 1i0ibil/ 5n lumina r/s/ritului2
?u era nimeni 5n acel loc re0er1at cet/.enilor din clasele superioare9 care 54i puteau
permite astel de 1ase scumpe 4i ta3e de docare2
7pa 5mpin'ea lateralul b/rcii 5n doc2 >nic- ie4i aar/2 Duncan pro'ram/ 1erbal na1a
4i apoi ie4i 4i el2 ?a1a se scuund/ sub ap/9 cu cupolele deschise2 71ea s/ se opreasc/ la
atin'erea undului9 la apro3imati1 cincispre0ece metri adCncime9 iar apoi s/64i 5ntrerup/
ener'ia2
R/maser/ pe loc pentru o clip/9 amCndoi 5n uniorme de poli.i4ti9 p/rCnd doi oi.eri
care a1eau toate drepturile s/ se ale acolo2
8ntrarea de la ba0a turnului era o arcad/ uria4/ 5n spatele c/reia era o sal/ de sport
mare2 Trecur/ printre 0idurile sumbre9 intrCnd 5ntr6un hol lun' 4i 5nalt2 #4ile de pe hol
permiteau accesul 5n camere mari2 Dn spatele celor cCte1a u4i care erau deschise se
1edeau camere de conerin./9 un num/r mare de cilindri de stonare ce trebuiau olosi.i
de cei ce r/mCneau pe nea4teptate peste noapte sau 5n ca0 de accidente9 s/li de mas/9 o
camer/ de 4ah 4i un teren de handbal2 !Cnd aBunser/ la un 4ir de birouri9 Duncan intr/ 5n
cel mai apropiat9 >nic- 1enind imediat 5n spatele lui2 Dar ea spuse:
6 Oine cine1aL
Duncan se 5n1Crti pe loc2 %Cna lui >nic- era pe patul armei din toc2 7u0ir/ 1ocea
unui b/rbat 4i9 cCte1a secunde mai tCr0iu9 a unei emei2
6 ?e6am putea ascunde 5n/untru9 dar e posibil ca ei s/ 1in/ chiar aici9 spuse 5ncet
Duncan2 E mai bine s/ ie4im9 ca 4i cum am i ni4te poli.i4ti 5n c/utarea u'arilor2
6 >6ar putea s/ ie 4i ei poli.i4ti2
Duncan ridic/ din umeri 4i ie4i 5n hol2 Femeia se opri din 1orbit 4i icni9 ducCnd mCna
la piept2 B/rbatul p/ru 4i el surprins2
6 %6a.i speriatL 0ise emeia2 7.i ap/rut a4a9 din seninL
6 >6a 5ntCmplat ce1aI 5ntreb/ b/rbatul2
>e opriser/ amCndoi2
6 74 1rea s/ 1/d actele dumnea1oastr/ de identitate9 spuse Duncan2
6 HeiL 0ise b/rbatul2 ?oi am 1enit aici doar ca s/ na1i'/mL Este 0iua noastr/ liber/9
a4a c/ 5ncepem de1remeL
Duncan ridic/ mCna dreapt/9 cu stCn'a plasat/ pe arm/2
6 Este necesar s/ 1/ 1/d actele de identitate2
6 tii cine suntem noiI spuse r/stit b/rbatul2
>e 5nro4ise la a./2
6 7ctele9 1/ ro'9 inter1eni 4i >nic-2
6 ?u 4tiu9 spuse emeia2 Probabil c/ au un moti1 serios2 Haide9 %anny9 ii
cooperant2
Femeia ridic/ medalionul 5n orm/ de stea cu cinci col.uri ce atCrna de un lan. prins
la 'Ct 4i 5l 5ntinse spre Duncan2 B/rbatul9 cu a.a 4i mai ro4ie9 deschise 4i 5nchise 'ura de
mai multe ori9 apoi 54i scoase steaua2 !a mul.i al.i cet/.eni9 purtau medalioane 5n care
cardul de identitate repre0enta centrul stelei2
;+
6 Oreau 4i eu s/ 1/ 1/d acteleL spuse b/rbatul2 ti.i c/ este dreptul meuL
6 Bine5n.eles9 spuse calm Duncan2 Dup/ ce 1eriic/m2
B/rbatul era cam de 5n/l.imea lui9 dar mai 5n 1Crst/ 4i cam 'ras2 Femeia era cu
cC.i1a centimetri mai 5nalt/ ca >nic-2 !um amCndoi purtau robe lar'i9 dieren.a de talie
dintre ele nu conta mult2 Dac/ era ne1oie9 el 4i >nic- puteau 5mbr/ca acele robe2
>nic- r/mase cu cei doi9 iar Duncan se 5ntoarse 5n birou2 "/si o ant/ 5n perete 4i
acti1/ 1ocal ecranul de deasupra ei2 !eru o copie9 scoase cardul b/rbatului 4i 5l introduse
5n ant/ pe al emeii2 $ clip/ mai tCr0iu se 5ntoarse 5n hol9 cu copiile 5n mCna dreapt/2 >e
duse la >nic- 4i 5i spuse 5ncet:
6 !red c/ a1em noroc2
7lbert Par- Lair 4i "ene1re Tomata Pin'sley erau e3ecuti1i 5n DT8E9 Departamentul
Transporturilor pentru 8mport6E3port2 DT8E se ocupa 5n principal de traicul de alimente 4i
bunuri manuacturate care intrau 4i ie4eau din Los 7n'eles2 Lair era prim asistent al
Directorului Principal al DT8E2 Pin'sley era 4eul >ec.iunii de >tatistici al DT8E2
Erau so. 4i so.ie 4i locuiau 5ntr6un apartament de la ni1elul ),=2 >in'urul lor copil
a1ea dou/0eci de sub6ani 4i era student la !ole'iul de tiin.e Economice Ber-eley9 5n
statul >an Francisco2
6 71e.i ser1itori 5n cas/I 5ntreb/ Duncan2
6 Da9 spuse Pin'sley2
6 >unt 5n apartamentul 1ostru a0iI
6 ?u9 r/spunse Pin'sley9 cu o 1oce tremurCnd/2
Duncan le 5napoie medalioanele 4i cardurile de identitate2 7poi 5mpreun/ cu >nic- 5i
conduser/ pe Lair 4i Pin'sley 5n camera de 4ah2 !ei doi r/maser/ 5n picioare 5ntr6un col.9
deBa oarte ner1o4i2 Duncan 4i >nic- erau 5ntr6un alt col.9 1orbind 5ncet2
6 Locul acesta este !lubul Foremast9 spuse Duncan2 Presupun c/ este re0er1at
pentru elit/2
B/rbatul se 5ncrunt/ 4i 0ise:
6 >olicit s/ 1/ e3plica.i comportamentul incaliicabil 4i s/ 1/ identiica.iL
6 %er'em direct 5n apartamentul 1ostru9 spuse Duncan2 Dac/ ne 5ntClnim cu 1reun
cunoscut al 1ostru9 1/ 1e.i purta normal2 ?u 5ncerca.i s/ a1erti0a.i pe cine1a2 Oe.i i uci4i
amCndoi2
Fa.a lui Lair de1eni din nou ro4ie2 $mul deschise 'ura9 dar nu reu4i s/ articule0e
nici un cu1Cnt2 L/sa impresia c/ se suoca2 Pin'sley icni 4i de1eni 4i mai palid/2
6 ?u sunte.i poli.i4tiL 0ise 5n cele din urm/ Lair2
6 "ata9 nu mai scoate.i nici un cu1Cnt9 decCt dac/ 1/ salut/ cine1a9 spuse Duncan2
6 ?u 1e.i sc/paL 0ise Lair2 Ooi222
Duncan 5l i0bi cu pumnul 5n stomac2 Lair se 5nco1oie9 .inCndu6se cu mCinile de
burt/9 4i bolborosi ce1a2 !Cnd se 5ndrept/9 5nBur/ 5ncet9 dar merse 5mpreun/ cu ceilal.i pe
hol9 5n lini4te2 Tremura9 la el ca 4i Pin'sley2
7Bunser/ la litul re0er1at locatarilor de la ni1elul ),= 4i urcar/2 PCn/ acum e bine9
54i spuse Duncan2 ?u a1eau s/ opreasc/ deloc pCn/ la ultimul ni1el9 decCt dac/ litul era
oprit de or'anici9 din cine 4tie ce moti12 ?u 1edea nici un moti1 s/ se 5ntCmple asta2 Dar
era posibil ca la ultimul ni1el s/ ie ni4te poli.i4ti2 i chiar erau2
Duncan 5i 1/0u 4i ie4i din lit9 dup/ ce 5i spuse lui >nic- s/6i .in/ pe ceilal.i doi
5n/untru9 pCn/ cCnd 1eriica el holul2 Erau doi or'anici9 un b/rbat 4i o emeie9 5n uniorme
de patrulare2 !urelu4ele tocurilor port6arm/ erau 5nchise 4i nu p/reau deloc a'ita.i2
Duncan se 5ntoarse pe Bum/tate 4i spuse 5ncet9 ca s/ nu poat/ i au0it de or'anicii
ala.i la trei0eci de metri de el2
6 Oin Pat 4i Patachon9 0ise el2 Oeriicare de rutin/9 se pare2 Haide aar/2 #cide6i pe
/4tia doi9 dac/ creea0/ probleme2 Eu m/ 1oi ocupa de P 4i P2
6 Purta.i61/ ca 4i cum 1ia.a 1oastr/ ar depinde de modul 5n care 1/ preace.i2 !eea
ce este perect ade1/rat9 de altel9 le spuse >nic- lui Lair 4i Pin'sley2
$r'anicii 5ncetiniser/9 cCnd 5l 1/0user/ pe Duncan2 7cesta se 5ntoarse din nou cu
a.a spre ei9 5n timp ce ceilal.i ie4eau din lit2 Le 0Cmbi or.at 4i trecu al/turi de >nic-9 5n
spatele pri0onierilor lor2 Lair 4i Pin'sley mer'eau cu 'Ctul 4i spatele oarte .epene2 >e
mi4cau ca ni4te robo.i2
6 F/r/ semne cu ochiul9 /r/ e3presii aciale9 nimic care s/ le atra'/ aten.ia9 0ise
Duncan2
;)
!ei doi erau oarte 5nsp/imCnta.i 4i aproape de starea de panic/2 Era posibil s/
5nceap/ s/ .ipe9 s/ se a'a.e de poli.i4ti sau chiar s/ o ia la u'/2 Trecur/ pe lCn'/ copoi9
care 5i pri1ir/ pe pri0onieri 4i 54i 5nclinar/ capetele 5n semn de salut2 $are Lair 4i Pin'sley
5i cuno4teau din 1edereI $are aptul c/ cei doi nu r/spunser/ la salut a1ea s/6i
nedumereasc/9 sau chiar s/6i alerte0e pe poli.i4tiI
Duncan 5nclin/ din cap 5n direc.ia lor 4i continu/ s/ mear'/2 >im.i cum capul 5i
01Ccnea9 cCnd aBunse lCn'/ ei2 Era ca 4i cum o mCn/ antomatic/ 5i pictase o .int/ pe
cea/2
>e ab.inu cu 'reu s/ nu se 5ntoarc/ 4i s/ se uite dup/ ei2 $bser1/ c/ toate u4ile de
pe hol a1eau ni4te '/uri cu mar'ini 5nne'rite9 5n locurile unde useser/ arse 5ncuietorile2
Ecranele6perete de pe coridorul lar' 4i cu ta1an impun/tor ai4au numeroase desene 4i
peisaBe9 iar din loc 5n loc erau scene istorice din dramele de tele1i0iune2 7cestea useser/
pro'ramate de chiria4ii din acea 0i9 ca decora.iuni ale holului2 Dn 0iua urm/toare9 ai4aBele
a1eau s/ ie dierite2
Duncan nu se uit/ 5n spate decCt dup/ ce Lair 4i Pin'sley se oprir/ 5n a.a u4ii
apartamentului lor2 Poli.i4tii disp/ruser/2 Era posibil totu4i s/64i aminteasc/ mai tCr0iu c/
1/0user/ la ni1elul ),= doi oameni care sem/nau perect cu criminalii c/uta.i2
Lair introduse de'etele 5n 'aura din u4/9 ca s/ o tra'/ 5n ni4a din perete2
6 %i6a.i spus c/ ser1itorii 1o4tri nu sunt 5n apartament a0i9 le spuse >nic-2 7r i bine
s/ i spus ade1/rul2
Pin'sley 5ntoarse capul spre ea2
6 ?u sunt proast/2
#4a se deschise2 >nic- intr/ prima9 sco.Cndu64i arma2 Duncan /cu semn cuplului s/
intre 5naintea lui2 >e uit/ pe hol9 5ntr6o parte 4i 5n cealalt/9 dup/ care intr/ 4i 5nchise u4a2
Pe hol nu era nimeni2
Foaierul era spa.ios 4i a1ea un co1or 'ros9 cu modele antice amerindiene2 7cestea
erau pe placul ocupan.ilor de Boi9 Lair 4i Pin'sley2 Dar dac/ celor de 1ineri nu le pl/ceau9
ei putea schimba modelele co1orului dup/ 'ustul lor2 !Cte1a set/ri la ecranele6pere.i 4i o
comand/9 4i liniile 4i culorile co1orului se schimbau a4a cum 1roiau cei de 1ineri2
Duncan le spuse celor doi s/ stea 5n oaier9 5n timp ce >nic- 1eriica apartamentul2
7poi9 pe peretele oaierului ap/ru a.a ei9 0Cmbitoare2
6 8ntra.i2 Totul pare 5n re'ul/2
8ntrar/ 5ntr6o camer/ de 0i oarte mare9 dup/ standardele cet/.enilor obi4nui.i2
71ea pere.ii cenu4ii9 iar ecranele acestora useser/ oprite2 La ordinul lui Duncan9 Lair 4i
Pin'sley se a4e0ar/ unul lCn'/ cel/lalt9 pe canapea2 >nic- intr/ 5n camer/9 din sala de
mese2
6 Po.i s/ te ui.i 4i tu dac/ 1rei9 dar sunt dou/ dormitoare9 dulapuri personale mari9
dou/ b/i9 o sal/ de 'imnastic/ mic/9 camera stonerelor9 camera unui copil9 cu dou/
paturi 4i un lea'/n 6 5n stonere sunt cinci copii 6 o camer/ de Boac/9 o camer/ pentru
Bocuri 4i o buc/t/rie uria4/2 ?u sunt atCt de mari ca ale lui 7nanda9 dar nici ei nu sunt
consilieri mondiali2
6 74tepta.i pe cine1a a0iI 5i 5ntreb/ Duncan pe cei doi de pe canapea2 71e.i 1reo
5ntClnire 5n aara apartamentuluiI 74teapt/ cine1a 1reun apel de la 1oiI >au 1/ poate
apela cine1aI
!ei doi cl/tinar/ din cap2
6 ?u mer'e.i la cump/r/turi a0iI ?u 1/ aduce nimeni ce1a acas/I
6 ?u9 spuse Pin'sley9 r/'u4it/2 70i e ultima 0i din wee-end6ul nostru de trei 0ile2 Pot
s/ beau un pahar cu ap/I
Duncan aprob/ din cap 4i se uit/ la >nic-2 7ceasta o 5nso.i pe emeie la baie2 >e
l/s/ t/cere pentru o 1reme9 5n care Lair 5ncerc/ s/6l ac/ pe Duncan s/64i 5ndep/rte0e
pri1irea9 dar nu reu4i2
6 !e se 5ntCmpl/I 5ntreb/ Lair 5n cele din urm/2 E clar c/ nu sunte.i or'anici2
Dn loc s/ r/spund/9 Duncan acti1/ 1ocal o band/ de pe perete 4i ceru !analul ,A2
>e aprinser/ dou/ p/trate de un metru l/.ime2 Pe cel din stCn'a ap/ru un reporter care
relata 4tirile locale 4i cele ale lumii de Boi2 Pe cel din dreapta ap/rur/ dou/ repre0ent/ri
ale lui Duncan 4i >nic- 4i datele lor biolo'ice9 peste care era scris cu litere albe:
RE!$%PE?>M PE?TR# 8?F$R%7S88 !E P$T !$?D#!E L7 7RE>T7RE7 L$R 6 ;+ +++
!RED8TE2
$chii lui Lair se m/rir/ 4i omul p/li2
;,
6 Ooi222L
Duncan aprob/ din cap 4i spuse:
6 Da9 noi suntem2
Oru s/6i asi'ure c/ nu 1or p/.i nimic9 dac/ cooperau2 Dar r/mase cu 'ura deschis/2
Fa.a acelui copil9 a.a lui9 ap/ruse din adCncurile min.ii9 ca o antom/ prin podea2 Era
trist/2 7cum era contorsionat/ de222 de ce anumeI DurereI "roa0/I
7poi a.a disp/ru2
6 >6a 5ntCmplat ce1aI 5ntreb/ >nic-2
;;
Capitolul 7
6 >unt bine9 spuse el2 %i6a trecut ce1a prin minte222 dar a disp/rut2 Poate 1a re1eni2
De ce nu6i spunea lui >nic- despre acea a./I
?u a1ea idee ce 5nsemna 4i era si'ur c/ ea nu putea s/6l aBute2 %ai mult9 era posibil
ca ea s/ 5nceap/ s/64i pun/ intreb/ri 5n le'/tur/ cu capacitatea lui de a continua acea
lupt/ pentru supra1ie.uire2 Dac/ re1enirea acelui chip era simptomul unei c/deri mentale
6 Dumne0eule9 spera c/ nu era a4a 6 atunci ea nu trebuia s/64i ac/ 'riBi numai ca s/ nu
ie prins/ de cei care6i urm/reau9 ci 4i pentru el2 8ar asta putea s/ toceasc/ acel cu.it
oarte ascu.it care era >nic-2
Dac/ acea halucina.ie 6 oare asta eraI 6 a1ea s/ de1in/ mai rec1ent/9 pCn/ acolo
5ncCt s/6i 5ncurce 'Cndurile 4i comportamentul9 a1ea s/6i spun/ lui >nic-2 PCn/ atunci9
era mai bine ca ea s/ nu aib/ 5nc/ o problem/ pe cap2
Le 1orbi celor dou/ K'a0deK2
6 Ooi2 Hai s/ mer'em 5n camera de stonare2 Dar mai 5ntCi da.i6mi cardurile de
identitate2
!ei doi se ridicar/ de pe canapea2
6 !e o s/ ne ace.iI 5ntreb/ Pin'sley2
6 Oe.i pl/ti pentru astaL spuse Lair2 ?u suntem ni4te oarecareL
6 Prostii9 0ise Duncan2 Da.i6mi cardurile2
!ei doi t/cur/9 dar p/lir/ 4i 5ncepur/ s/ tremure2 >nic- porni 5n a.a lor9 Duncan 5n
spate2 8ntrar/ 5ntr6o camer/ 5n care se alau paispre0ece cilindri 5n picioare9 4i trei cutii ca
ni4te l/di.e2 Toate a1eau u4i cu 'eamuri rotunde9 mari2 Fe.ele ocupan.ilor din doispre0ece
dintre cilindri pri1eau spre peretele opus9 prin sticl/9 iar cei trei copii mici se uitau 5n sus9
la ta1an9 prin 'eamurile stonerelor2 >nic- deschise u4ile cilindrilor 'oi 4i le /cu semn lui
Lair 4i Pin'sley s/ intre2
Femeia p/rea mai lini4tit/2 ?u a1ea s/ ie ucis/2 B/rbatul stri'/ din cilindrul lui9
chiar 5nainte ca >nic- s/ 5nchid/ u4a:
6 Tic/lo4ilorL Ooi i de a./ cCnd 1e.i i stona.i pentru totdeauna 4i 1oi222
>nic- mi4c/ comutatoarele de la ba0a cilindrilor2 !ei doi de1enir/ instantaneu
statui9 mi4carea lor molecular/ se 5ncetini9 corpurile de1enir/ reci 4i tari2 Fe.ele 4i ochii lor
erau ca ai unor mor.i2 Dar cCnd a1ea s/ ie pornit/ din nou ener'ia9 urmau s/ re1in/ la
1ia./9 iar ochii lor s/ relecte lumina9 nu 5ntunericul2
Duncan se 5ntoarse 5n camera de 0i9 unde lu/ cardurile de identitate de pe canapea2
>nic- se uita prin dulapurile personale ale 'a0delor lor2 Duncan intr/ 5n buc/t/rie2
Peretele din spate al acesteia era lipit de peretele din spate al altui apartament2 D4i set/
arma pe 7RDERE DE 7PR$7PE 4i /cu o t/ietur/ 5n perete pCn/ la o adCncime de 0ece
centimetri2 !Cnd >nic-9 atras/ de mirosul materialului ce se de0inte'ra9 intr/ 5n
buc/t/rie9 el trasase o poten.ial/ ie4ire2 %ai trebuiau str/pun4i 5nc/ doi centimetri de
lemn 4i plastic 5nainte s/ poate 5mpin'e p/tratul 5n camera de dincolo2 !are era9 /r/
5ndoial/9 buc/t/ria apartamentului din spatele celui 5n care se alau2
>nic- nu6l 5ntreb/ ce /cea2 tia c/ el se asi'ura ca9 5n ca0ul 5n care erau ataca.i de
poli.i4ti pe intrarea principal/9 s/ aib/ o ie4ire prin spate2
6 Probabil c/ e doar o risip/ de ener'ie9 spuse Duncan9 dar orice iepure 54i asi'ur/ o
'aur/ de ie4ire din 1i0uin/2
6 8epurele Brer a1ea chiar mai multe2
6 ?oi nu mai suntem 8epurele Brer2 >untem Lupul Brer2
Duncan se adres/ unui perete6ecran 4i acti1/ !analul de 8norma.ii ,;)2
%ai 5ntCi ceru loca.ia depo0itelor din !omple3ul Turnului La Brea9 unde erau
depo0itate spray6uri cu 1opsea2 >e pare c/ acea inorma.ie nu era la dispo0i.ia publicului2
F/r/ nici o alt/ e3plica.ie2 Pe ecran ap/ru doar: D7TELE !ER#TE >#?T >E!RETE2
DnBur/ 5ncet9 r/mase cCte1a secunde 5ncruntat9 apoi introduse cardul lui Lair 5n ant/
4i repet/ cererea2 De data aceasta primi inorma.ia2 Lair9 oicial al Departamentului de
Transporturi pentru 8mport6E3port9 a1ea acces la acele date2
>pray6urile erau depo0itate la ni1elul N9 5n sectorul de est2
Duncan 5ntreb/ dac/ erau tuburi ce con.ineau spray F ade0i12 7cestea erau olosite
5n 'eneral pentru lipirea metalului pe metal sau a metalului pe plastic2 Dn acel moment
e3istau 5n depo0it ), +++ de astel de tuburi9 un sert dintre ele con.inCnd lichid F6ade0i12
;@
$ clip/ mai tCr0iu9 5n cutiu./ c/0u o copie a aranBamentului camerelor 4i a m/surilor de
securitate ale depo0itului2
>nic-9 care pre'/tea micul deBun9 5ntreb/:
6 >pray6uriI
6 7proape 5n iecare col.9 al iec/rei str/0i9 din toate ora4ele din lume9 se al/ cCte
un stClp cu un monitor TO9 0ise el2
6 >pune6mi ce1a ce nu 4tiu2
6 Pul1eri0e0i F6ade0i1 pe ecranele monitoarelor 4i acestea de1in oarbe2 %ai mult9
1opseaua nu poate i r/0uit/ sau di0ol1at/2 $rice ecran cu F6ade0i1 trebuie 5nlocuit2
6 !ine 1a ace astaI 5ntreb/ ea2 ?u e tot o idee ireali0abil/I
6 Eu 1oi da e3emplul2
6 i 1ei i arestat imediat2
6 %6am s/turat de u'a asta 4i de lupta deensi1/L 0ise Duncan9 5ncruntat 4i cu
obraBii ro4ii2
6 !alm2 Dac/ mer'i la un col. de strad/9 sau chiar la dou/spre0ece9 4i spraye0i
monitoarele9 nu 1ei ace altce1a decCt s/6i iri.i pe copoi2
6 >6ar putea s/ de1in/ o piatr/ aruncat/ 5n ap/2 #nda de 4oc se 1a 5ntinde2 Poate
5mi 1or copia 4i al.ii 'estul2 7tunci 1or i mai multe pietre aruncate9 4i undele 1or interera
4i 1or de1eni o urtun/2
>nic- puse dou/ arurii pline cu mCncare pe mas/ 4i spuse:
6 >tai Bos2 %/nCnc/2 Oei r/mCne /r/ combustibil2
6 8mediat2
Duncan se opri cu a.a spre ea2 %Cinile lui se deschideau 4i se 5nchideau9 ca aripile
unui 1ultur mare9 chiar 5nainte s/64i ia 0borul2
6 "u1ernul ace tot posibilul s/ .in/ iecare 0i cCt mai i0olat/ de celelalte2 Dar e3ist/
o anumit/ cantitate de comunica.ii ine1itabile 4i le'ale 5ntre 0ile2 %aBoritatea 5ntre
departamente 4i abrici oiciale2 i e3ist/ multe comunica.ii inoensi1e 5ntre 0ile9 5ntre
cet/.enii obi4nui.i2 !um sunt mesaBele l/sate pentru 0iua urm/toare sau pentru cea
precedent/2 De obicei9 astea sunt 5n le'/tur/ cu aptul c/ unii nu p/strea0/ apartamentul
suicient de curat 4i ordonat2 !el pu.in Bum/tate din lume a primit copiile mesaBelor pe
care le6am trimis prin canalul prioritar2 !ealalt/ Bum/tate 1a ala despre ele2 Totodat/9
po.i paria c/ immerii 4i 'rupurile lor au3iliare nu sunt sin'urele or'ani0a.ii sub1ersi1e din
lume2 Oor primi 4i altele mesaBele 4i 1or dori s/ ac.ione0e2 De e3emplu9 dac/ putem s/6i
insti'/m cu un sin'ur incident de sabotaB raportat9 cum ar i 1opsirea monitoarelor9
atunci e posibil ca 4i ei s/ ac/ la el2 i e3ist/ mul.i nemul.umi.i care s6ar putea s/6i
urme0e sau s/ '/seasc/ propriul mod de e3primare a nemul.umirii a./ de 'u1ern 4i a./
de separarea 0ilelor2 %ai ales dac/ 'u1ernul 1a insista c/ F886ul nu e3ist/2
>t/tea 5n picioare9 5ncruntCndu6se la ea9 a'itCndu64i 5n continuare pumnii2
6 ?u am ne1oie de prele'eri9 spuse >nic-2 7m prins ideea2
6 >cu0e2 7m ost prea 5nl/c/ratI ?u putem ace mare lucru dac/ nu a1em aButor9 o
or'ani0a.ie care s/ aib/ tentacule 5ntinse adCnc 5n 'u1ern2
Ea rCse 4i spuse:
6 Oorbe4ti ca 4i cum ar i ni4te caracati.e2
6 "u1ernul este o caracati./2 71em ne1oie de ni4te contra6caracati.e2 E3ist/ $%!6
ul222
6 !are a 5ncercat s/ ne ucid/9 cCnd am de1enit un pericol pentru ei2
6 Da9 dar bunicul meu a recunoscut c/ el era 4eul2 El e mort acum2 Fie $%!6ul este
atCt de speriat 5ncCt s6a desiin.at9 ie altcine1a a preluat puterea2 8ar acea persoan/ s6ar
putea s/ 1ad/ c/ situa.ia s6a schimbat 4i s/ 1rea s/ ne primeasc/ 5napoi2
6 Pu.in probabil2
6 Dar posibil2 Este sin'ura or'ani0a.ie pe care o cunoa4tem2 Deci222
6 DeciI
6 8at/ ce cred c/ ar trebui s/ acem2
>nic- ascult/ pCn/ la sCr4it9 /r/ s/6l 5ntrerup/2 7poi ridic/ din umeri 4i spuse:
6 !e altce1a am putea aceI !el pu.in pentru moment2
Joia trecu 5n lini4te9 de4i Duncan 4i >nic- nu erau prea lini4ti.i2 Dn ciuda celor spuse
de Lair 4i Pin'sley9 era posibil s/ ie apela.i de 1reun prieten sau de cine1a de la birourile
lor2 Duncan 4i >nic- urm/rir/ 4tirile9 5n pau0e /cCnd e3erci.ii9 dormind 4i mCncCnd2 Erau
;=
interesa.i 5n principal de pro'resele /cute 5n c/utarea lor2 ?u e3ista nici un astel de
pro'res9 de4i reporterii 4i buletinele oiciale or'anice spuneau contrariul2
Dn 0iua urm/toare9 la scurt timp dup/ mie0ul nop.ii9 5ntCmpinar/ cuplul de 1ineri9
cCnd ace4tia ie4ir/ din stonere2 Duncan 4i >nic- nu .inur/ cont de protestele lor2 Dup/ ce
olosi D76ul pe care6l luase de la sec.ia de poli.ie a Turnului #ni1ersit/.ii9 Duncan 5i
intero'/2 !ei doi spuser/ c/ acea 0i era una dintre cele trei 0ile de wee-end ale lor2 !a 4i
chiria4ii de Boi9 a1eau de 'Cnd s/ se duc/ s/ na1i'he0e2 %ai tCr0iu9 trebuia s/ se
5ntClneasc/ cu ni4te prieteni9 pentru un spectacol 5n direct la un teatru de la ni1elul ),;2
Duncan 5i or./ s/ ac/ apeluri prin care s/64i anule0e 5ntClnirile2 Dup/ aceea9 5i
b/'ar/ 5napoi 5n stonere 4i 5i 5mpietrir/2
Dn timp ce ser1eau cina9 Duncan spuse:
6 Thea9 nu cred c/ putem s/ mai st/m mult 5n acest apartament2 !e acem dac/
chiria4ii de mCine nu au 0i liber/I Ei au un copil9 4i la el 4i o parte dintre ceilal.i2 Dac/
ace4tia trebuie s/ mear'/ la 4coal/I ?u are nici un rost ca p/rin.ii lor s/ lase un mesaB 5n
care s/ spun/ c/ copii sunt bolna1i2 7utorit/.ile ar trimite un doctor care s/6i consulte2
6 i eu tot la asta m/ 'Cndeam9 0ise ea2 De ce s/ nu ne mut/m 5n apartamentul lui
7nandaI
El o pri1i i3 pentru o clip/9 apoi 0Cmbi2
6 Msta6i modul de 'Cndire care6mi placeL E ultimul loc din lume 5n care s6ar a4tepta
s/ mer'emL
Duncan se ridic/9 cu aruria pe Bum/tate 'oal/9 4i se duse la peretele6ecran2 !a
r/spuns la cererea lui ap/ru dia'rama ni1elului ),=2 7partamentul lui 7nanda era marcat
tot ca ?E$!#P7T2 Era aproape de scara de ur'en./ public/9 ce ducea la structura de
acces de pe acoperi49 5n spatele c/reia se ascunseser/ el 4i >nic- pentru o 1reme2
Trebuia s/ mear'/ aproape un -ilometru pe coridoare ca s/ aBun'/ la apartament2 Pe
drum erau multe monitoare 4i posibil chiar 4i poli.i4ti2
Presupuneau c/ iecare monitor din L7 6 sau chiar de pe toat/ !oasta de Oest 6
usese setat s/6i recunoasc/2 Bine5n.eles9 poli.i4tii se amiliari0aser/ cu tr/s/turile lor2 8ar
cet/.enii 5i 1/0user/ des pe canalele de 4tiri2 El 4i >nic- se uitaser/ deBa 5n toate
dulapurile personale ale chiria4ilor acelui apartament9 olosind cardurile de identitate ale
acestora2 Le luaser/ de la 'Cturile stona.ilor 4i le destonaser/ 5n cutia6stoner din
buc/t/rie9 olosit/ pentru destonarea hranei2 >coaser/ din dulapuri ni4te peruci9 un
accesoriu la mod/ atCt pentru b/rba.i9 cCt 4i pentru emei9 4i aleser/ dou/ dintre ele2 D4i
puser/ ni4te robe lun'i peste uniorme 4i p/l/rii cu boruri lar'i pe cap2 7poi e3ersar/ un
mers dierit2 >nic- 54i 5ndoia pu.in 'enunchii 4i reduse le'/natul bra.elor2 Totodat/ se
coco4/ pu.in2 Duncan mer'ea cu picioarele mai .epene 4i 54i .inea coatele lipite de corp9
5n timp ce64i le'/na bra.ele2
Dup/ ce se pri1ir/ unul pe cel/lalt cum mer'eau prin camera de 0i 4i hol9 /cur/
alte cCte1a aBust/ri minore2 Printre acestea9 mic4orarea lun'imii pasului2 Duncan 54i ridic/
pu.in b/rbia9 iar >nic- 54i 5nclin/ pu.in capul spre stCn'a2 Ea 54i mai aplic/ 4i un ruB care6i
/cea 'ura s/ par/ mai mare2 7mCndoi 54i 5ndesar/ pu.in/ 1at/ sub bu0a superioar/2
;N
Capitolul 8
La @2;+ p2m29 p/r/sir/ apartamentul9 ducCnd pe umeri ni4te 'en.i 5n care a1eau
c/4tile de poli.i4ti 4i alte articole2 Pe coridor erau oameni care se 5ntorceau de la birourile
lor2 Duncan 5nlemni cCnd 1/0u patru poli.i4ti 5n direc.ia 5n care se 5ndreptau el 4i >nic-2
Dar ace4tia trecur/ repede pe lCn'/ ei9 ca 4i cum ar i a1ut ni4te treburi ur'ente 4i
serioase 5n alt/ parte2
!incispre0ece minute mai tCr0iu9 Duncan 4i >nic- erau 5n a.a u4ii apartamentului
lui 7nanda2 "aura din u4/ usese acoperit/ cu o band/9 peste care usese pul1eri0at
ciment cu uscare rapid/2 Peste u4/ erau dou/ C4ii 1er0i9 ale c/ror capete erau lipite de
perete9 4i pe care era scris cu litere albe: J$?M 7 DEP7RT7%E?T#L#8 $R"7?8!2
7cele cu1inte erau suiciente pentru cet/.enii care respectau le'ea2 ?u trebuia s/ li
se mai spun/ 4i c/ intrarea neautori0at/ era inter0is/2
Duncan 4i >nic- aruncar/ o pri1ire la si'ilii 4i la semn 4i trecur/ mai departe2
%onitorul de la cap/tul 5ndep/rtat al coridorului a1ea s/6i ilme0e cum ie4eau pe u4ile ce
duceau la sc/rile publice2 7sta nu 5nsemna nimic9 decCt dac/ monitorul usese setat ca s/
transmit/ o alarm/ la cartierul 'eneral al or'anicilor9 dac/ cine1a olosea acea ie4ire2
Foarte pu.ini oameni o oloseau 4i dac/ un poli.ist 5i 1edea /cCnd6o9 era posibil s/ de1in/
b/nuitor2 Dar din cCte 4tia Duncan nu e3ista nici un moti1 ca monitorul s/ anun.e
cartierul 'eneral dac/ cet/.enii oloseau acele u4i2
#rcar/ pe scara oarte lar'/ spre structura de acces2 7ceasta nu a1ea monitoare 5n
interior9 permi.Cndu6le astel s/64i scoat/ hainele de deasupra 4i perucile9 /r/ s/ ie
obser1a.i2 Dup/ ce 54i puser/ c/4tile9 umplur/ sacii de um/r cu hainele celelalte 4i cu
perucile pe care le scoseser/2 !Cnd ie4ir/ din cl/dire9 b/tea un 1Cnt u4or2 ?ori mici
treceau spre est9 mult deasupra lor2 Pe acoperi4 nu mai era nimeni altcine1a2 %erser/
spre trapa care ducea 5n camera han'arului din apartamentul lui 7nanda2 !a 4i u4a
apartamentului9 aceasta era si'ilat/ cu ben0i 1er0i 5ncruci4ate 4i cu semnul: J$?M 7
DEP7RT7%E?T#L#8 $R"7?8!2
Era necesar s/ taie ben0ile9 ca s/ poat/ deschide trapa2 >nic- arse mecanismul
5ncuietorii cu o ra0/ 5n'ust/ a armei ei2 Duncan 5n'enunche 4i introduse lama sub.ire a
unui bricea' 5n spa.iul dintre supraa.a acoperi4ului 4i mar'inea trapei2 Trapa era din
plastic sub.ire 4i u4or9 dar dur2 Folosind cu.itul drept pCr'hie9 Duncan reu4i s/ 5mpin'/
placa la o parte9 suicient ca s/64i ba'e de'etele 5n deschi0/tur/2 >nic- 5l aBut/ s/
5mpin'/ 4i placa se retrase 5n ni4a din podea2 Deschiser/ trapa doar atCt cCt s/ treac/
prin ea2 >nic- se l/s/ 5n Bos9 .inCndu6se de mar'ine cu de'etele 4i cu bra.ele 5ntinse9
dup/ care 54i d/du drumul s/ cad/ pe podeaua de dedesubt2
Toat/ aceast/ acti1itate era 5nre'istrat/ de sateli.ii de supra1e'here2 ?u conta9
decCt dac/ ace4tia erau seta.i s/ dea alarma dac/ se ilma 1reun comportament suspect
5n acea 0on/2 i era posibil s/ se 5ntCmple asta2 Dar ei erau ne1oi.i s/ ri4te2
>nic- lipi o scar/ de mar'inea trapei2 !ap/tul ei superior era e3act sub trap/2
Duncan cobor5 cCte1a trepte9 5nipse apoi cu.itul 5n partea inerioar/ a pl/cii9 aproape de
mar'ine9 4i 5mpinse2 Placa se 5nchise2 !obor5 scara 4i aBunse lCn'/ >nic-2 Trecur/ prin
toate camerele9 cu armele 5n mCini2 >e 1edeau o mul.ime de semne ale luptei din timpul
e1ad/rii lor2 Printre acestea9 pete de sCn'e uscat 4i contururile trasate cu cret/ ale
cada1relor pe care Duncan 4i >nic- le l/saser/ 5n urma lor9 atunci cCnd u'iser/2
Dn acele camere lu3oase a1eau tot ce le trebuia2 !um puteau i surprin4i de
or'anicii ce era posibil s/ se 5ntoarc/ 5n apartament din 1reun moti1 anume9 trebuiau s/
ie 5n permanen./ 5n alert/2 Duncan st/tea de pa0/ cCt dormea >nic- 4i in1ers2 Totu4i9
nici unul dintre ei nu se l/sa cuprins de o nelini4te e3a'erat/2 %Cncar/ bine9 /cur/ multe
e3erci.ii 5n sala de 'imnastic/ bine echipat/9 1orbir/ mult9 mai ales Duncan9 4i se uitar/
la canalele de 4tiri 4i la spectacole educati1e 4i distracti1e2 tiau c/ trebuia s/ plece din
apartamentul lui 7nanda pCn/ miercuri2 Dn acea 0i9 Lair 4i Pin'sley a1eau s/ ias/ din
stonerele lor9 cu o po1este care a1ea s/6i pun/ pe Bar pe poli.i4ti2 8ar or'anicii9 alCnd c/
cei doi criminali erau 5nc/ 5n turn Fsau c/ useser/G9 a1eau s/64i intensiice cercet/rile2
La 4tiri nu se spusese nimic despre descoperirea aerona1ei pe care Duncan o
trimisese pe undul docului2 Dar asta nu 5nsemna mare lucru2 $r'anicii a1eau moti1e
serioase ca s/ nu inorme0e publicul 5n le'/tur/ cu asta2 Era posibil ca ei s/
supra1e'he0e locul9 5n e1entualitatea c/ nele'iui.ii a1eau s/ 1in/ s/ o oloseasc/ din nou2
;<
%ar.i9 la 5nceputul dup/6amie0ii9 Duncan ai4/ 5n studioul lui 7nanda toate canalele
de 4tiri2 ReportaBele din iecare 0i acordaser/ mult timp ispr/1ilor lor9 pentru c/ iec/rei
0ile trebuia s/ i se e3plice 5n detaliu ce /cuser/ cei doi2 74a cum se a4tepta Duncan9 pe
lCn'/ relatarea istoriei lor9 erau pre0entate inter1iuri cu oicialit/.i2 7cestea pretindeau c/
tot ce era scris 5n mesaBul lui Duncan era o minciun/2 Faptul c/ popula.ia lumii era de
numai dou/ miliarde9 4i nu de 0ece miliarde9 a4a cum declara 'u1ernul9 era ce1a e1ident
absurd 4i asta putea i demonstrat oarte u4or2
6 Prin acelea4i metode pe care le6au olosit la recens/minte9 5i spuse Duncan lui
>nic-2 "u1ernul controlea0/ b/ncile de date2 $rice inorma.ie pro1enit/ din ele este
modiicat/ de 'u1ern2
%aBoritatea comentariilor din buletinele de 4tiri se reereau la aptul c/ ormula din
copiile tip/rite putea cre4te de 4apte ori durata de 1ia./2 !u toate acestea9 ca s/
do1edeasc/ publicului c/ ormula nu era corect/9 biolo'ii 'u1ernului a1eau s/ oloseasc/
acel eli3ir9 sau F889 5n e3perimente asupra drosoilelor2 7cestea a1eau o 1ia./ destul de
mic/9 5ncCt olosirea ormulei 4i eectele ei pe termen lun'9 sau absen.a acestora puteau
i demonstrate 4tiin.iic2
6 Lon'e1itate m/rit/9 spuse Duncan2 ansa de a tr/i de 4apte ori mai mult este 5nc/
o chestie pentru care oamenii 1or lupta2 Dac/ 1a i emis un raport als9 1a trebui s/
pro1oc/m a'ita.ie2 !are nu se 1a 5ncheia decCt atunci cCnd 'u1ernul 1a do1edi /r/ cea
mai mic/ 5ndoial/ c/ F886ul nu este bun2 8ar asta nu se poate2
La iecare cinci minute erau ai4ate pe toate canalele ima'inile tridimensionale ale
lui Duncan 4i >nic- 4i datele lor biolo'ice2
6 Dnarma.i 4i periculo4i9 spuse un reporter2 #ci'a4i psihopa.i 4i total anti6sociali2
!/uta.i pentru spar'erea 0ilei9 acti1it/.i anti6'u1ernamentale9 atacuri 1iolente9 posedarea
de carduri de identitate alse9 opo0i.ie la arestare9 distru'erea propriet/.ii 'u1ernului9
tentati1/ de crim/9 crim/ 4i multe alte /r/dele'i2 ?$#L Tocmai am ost inorma.i c/
recompensa pentru identiicarea 4i locali0area acestor criminali a ost ridicat/ la patru0eci
de mii de credite2 Dar orice cet/.ean care 5i 0/re4te nu trebuie 5n nici un ca0 s/ 5ncerce
s/6i prind/ pe criminali2 !i doar s/ raporte0e imediat c/ i6a 0/rit 4i locul 5n care se al/9 la
cel mai apropiat departament or'anic2 Repet9 nu 5ncerca.i s/6i prinde.i pe criminali2
"u1ernul se teme s/ nu moar/ 4i al.i cet/.eni ne1ino1a.i2
6 ?e1ino1a.iL stri'/ >nic-2
Pu.ine lucruri o 0'uduiau9 dar acu0a.iile nedrepte aduse 5mpotri1a ei treceau dincolo
de acea atitudine calm/ 4i e3puneau la1a 5ncins/ ce ardea dedesubt2 Duncan nu o
condamna pentru acea e3plo0ie2 Ea usese modelul or'anicului perect2 !re0use cu
sinceritate 5n rolul ei de ap/r/tor al le'ii 4i nu 5nc/lcase niciodat/ principiile etice ale
poli.i4tilor9 stabilite 5n re'ulamentele 4i ben0ile cu re'uli ale departamentului2 8 se oerise
mit/ de trei ori 5n cariera ei 4i re0istase de iecare dat/9 /r/ cea mai mic/ urm/ de
e0itare sau re'ret2
6 74 1rea s/6i ucid pe tic/lo4ii aceiaL spuse >nic-2 >/6i calc 5n picioareL
6 >6ar putea s/ ai oca0ia9 0ise Duncan2 PCn/ atunci2229 ad/u'/ el9 /cCnd semn cu
mCna spre canalele de 4tiri2
7ten.ia pe care o acorda 4tirilor se ba0a de apt pe o speran./ e3trem de ira1/2 ?ici
el9 nici >nic- nu a1eau idee ce 54i doreau s/ apar/2 Dar dac/ 1edeau acel ce1a9 a1eau s/6l
recunoasc/2 Probabil2
7bia se a4e0ase iar9 cCnd s/ri 5n picioare9 cu a.a radiind 4i ar/tCnd cu de'etul spre
!analul A2
6 7coloL 7sta e9 Dumne0euleL
>nic- se ridic/ 4i ea repede2
6 !e anumeI
6 ?u ceL !ineL
Pe toate canalele erau date din cCnd 5n cCnd inter1iuri luate cet/.enilor de pe
strad/2 Reporterii erau deseori reu0a.i cu cu1intele: K?u am nimic de spusK2 Dar e3istau
unii care erau dornici s/64i e3prime p/rerile pro sau contra2 #nul dintre ace4tia9 o emeie9
1orbea acum9 a.a ei umplCnd pentru o clip/ ecranul2 Dedesubt ap/rea numele ei 4i
num/rul cardului de identitate9 scrise cu litere portocalii str/lucitoare2
Donna Lee !loyd era o emeie rumoas/9 de 5n/l.ime medie9 cu piele m/slinie9 p/rul
blond 4i ni4te ochi alba4tri a c/ror culoare deschis/ se putea datora depi'ment/rii2 Roba
;A
ei nu era aceea4i ca atunci cCnd Duncan o 1/0use ultima dat/9 dar purta aceia4i pantoi
'albeni9 cu tocuri mari2
6 Fa.aL >emnul de pe runtea eiL spuse Duncan2
>nic- se 5ncrunt/9 apoi 0Cmbi2
6 Femeia care ne6a adus bile.elul9 la scurt timp dup/ ce am sosit 5n L79 0ise ea2
%esa'erul $%!2
Pe runtea Donnei Lee !loyd era un tatuaB9 o 01astic/ mic/ 4i nea'r/9 pe dreapta9
simbolul sectei 'autama ori'inale2
6 ?u cred un cu1Cnt din acel mesaB re1olt/tor9 spunea ea9 cu o a./ oarte serioas/2
>per c/ copoii9 adic/ or'anicii9 5i 1or prinde pe ace4ti criminali 5n'ro0itori 4i 5i 1or aduce 5n
a.a Busti.iei2
6 %ul.umesc9 cet/.ean/9 spuse reporterul2
Fa.a lui !loyd disp/ruse 4i usese 5nlocuit/ de a unui b/rbat2 Duncan spuse
ecranului s/ dea 5napoi 5nre'istrarea 4i s/ se opreasc/ cCnd a.a ei era 5n prim plan2 D4i
not/ num/rul cardului de identiicare pe carne.elul de pe m/su.a de caea din a.a
canapelei2 7poi chem/ i4ierul turnului 4i scrise adresa ei2
6 E clar c/ 1rea s/ se acopere9 spuse >nic-2 7i 0ice c/ iube4te 'u1ernul9 iar pe noi
ne ur/4te de moarte2
6 Tu nu ai ace la elI 0ise Duncan2
!u numai cCte1a s/pt/mCni 5n urm/9 cCnd Duncan9 Padre !abtab 4i >nic- ie4iser/
din sta.ia de imi'rare ca s/ mear'/ 5n !omple3ul La Brea Tower9 acea emeie se
apropiase de ei2 P/rea c/ 1rea s/ le spun/ ce1a9 dar 5n loc de asta 5i strecurase un bile.el
lui Duncan 4i plecase repede2 Pe not/ erau instruc.iuni s/ se 5ntClneasc/ cu cine1a
necunoscut9 la ora *2++ p2m29 la >norter2 7ceasta era o ta1ern/ din apropierea locuin.elor
lor9 la ni1elul doispre0ece9 aproape de mar'inea 1estic/ a 0onei blocului de 1est a
turnului2 Persoana necunoscut/ a1ea s/6i recunoasc/ 4i s/ stabileasc/ contactul cu ei2
!loyd era curier pentru 'rupul sub1ersi1 numit pe 1remea aceea $%!9 'rup care le
/cuse rost de cele trei identit/.i noi 4i de apartamente2 ?u o mai 1/0user/ de atunci2
PCn/ acum2
7dresa ei era un apartament pe strada Tripita-a nr2 ;N@9 ni1elul ),2 Proesiunea:
or'ani0ator:cercet/tor de date9 liber proesionist9 autori0at s/ munceasc/ 5n orice
departament non6'u1ernamental2 "> +9=2 7sta 5nsemna: pe Bum/tate sub1en.ionat de
'u1ernul na.ional2
6 Locuie4te 5ntr6o sec.iune a s/r/ntocilor9 spuse >nic-2
6 !aliornienii ar i spus c/ e o sec.iune a molu4telor9 0ise Duncan2
6 $ s/r/ntoac/9 spuse ea9 nereu4ind s/64i ascund/ de0'ustul din 1oce2
6 Hei9 sunt doar ni4te oameni care preer/ s/ nu munceasc/ norm/ 5ntrea'/9 pentru
a a1ea mai mult timp liber2
6 Para0i.i9 0ise ea2 !e s6ar 5ntCmpla dac/ toat/ lumea ar 1rea s/ munceasc/ doar
din cCnd 5n cCnd9 sau delocI
6 8mportant este c/ doar o mic/ minoritate ace asta2 Dar s/ trecem peste2 Este
irele1ant pentru ceea ce trebuie s/ acem noi2
!um 1/0use numele Barry "ardner !loyd lCn'/ al Donnei 5n i4ier9 5l 1eriic/ 4i pe
acesta2 Barry era so.ul Donnei 4i locuia 5n acela4i apartament2 7tunci cCnd muncea9 el
era chelner la un restaurant de clas/9 patronat de oiciali 4i tehnicieni 5nal.i ai 'u1ernului2
De4i era marcat drept credincios9 ca 4i Donna9 i se permisese s/ munceasc/ 5ntr6un
restaurant9 pentru c/ acesta era proprietate pri1at/2
6 $ surs/ bun/ de inorma.ii pentru o or'ani0a.ie sub1ersi1/9 spuse Duncan2
%Cncarea 4i b/utura de0lea'/ limbile2
6 %/ 5ndoiesc c/ a /cut ce1a cu ceea ce a au0it9 tr/'Cnd cu urechea9 spuse ea2
Era urioas/ pe or'ani0a.ia c/reia ea 4i Duncan 5i apar.inuser/ pentru scurt/ 1reme2
Duncan nu o condamna pentru asta9 c/ci 'rupul 5ncercase s/6i ucid/9 atunci cCnd
cre0user/ c/ repre0entau un pericol pentru ei2 Dar el era de p/rere c/ dac/ reu4eau s/
p/trund/ mai adCnc 5n interior9 s/ se apropie de conduc/tor9 ar i putut s/ oloseasc/
'rupul2 8mmerman F7nandaG or'ani0ase 'rupul care se autodenumise9 printre altele9
P#P7 4i $%!2 Dar el era mort2 Dn consecin./9 altcine1a preluase totul2 7sta dac/ $%!6ul
nu se de0inte'rase la moartea conduc/torului ei2 $ricum9 8mmerman nu era 4eul local 4i
acea persoan/ era posibil s/ conduc/ 'rupul9 5nc/2
?u puteau ala asta decCt 5ntr6un sin'ur mod2
;*
Di e3plic/ lui >nic- ce 1roia s/ ac/9 ar/tCnd spre ecranul mare pe care erau ai4ate
h/r.ile ni1elelor ),= 4i ),2
6 Litul particular cu care am urcat cu Lair 4i Pin'sley este la stCn'a9 cCnd ie4i pe
u4/2 Dar dac/ o iei la dreapta9 aBun'i la 4irul de lituri publice2 Lu/m un lit public pCn/ la
ni1elul ),2 !oborCm aproape de Blue %oon Pla0a2 %er'em pe Ei'ht6Eays !auseway cale
de patru blocuri9 apoi cotim pe Tripita-a >treet2 Trebuie s/ trecem pe lCn'/ patru col.uri
cu monitoare de strad/2
6 i pe lCn'/ cine 4tie cC.i poli.i4ti care se 1or uita la noi2
6 Da9 dar 1a i 1orba de rutin/2 Probabil c/ ei 5nc/ mai cred c/ am u'it 5n p/duri2
>nic- ridic/ din umeri2
6 Trebuie s/ m/nCnci m/rul9 ca s/ descoperi dac/ e otr/1it2 >au s/ i6l dai altcui1a
s/ mu4te din el9 dar nu mai e nimeni aici2
>acii de um/r erau 5mpacheta.i 4i pre'/ti.i pentru plecare2 Di ridicar/ 4i Duncan
5ncepu s/ de0acti1e0e ecranele6pere.i2 >e opri 4i apoi spuse:
6 >taiL Oreau s/ 1/d asta2
6 Tal-6show6ul de pe ,AI 5ntreb/ >nic-2
6 Da2
>ubiectul era uciderea lui 7nanda2
@+
Capitolul 9
!riminalistul9 un proesor din Turnul #ni1ersit/.ii9 conorm subtitr/rii cu alb9
spunea:
6 !eea ce nu 5n.ele'9 printre altele9 este cum au reu4it s/ intre presupu4ii criminali
5n apartamentul consilierului mondial2 Din rapoartele pe care le6am 1/0ut9 nu e3ist/
semne de intrare or.at/9 cu e3cep.ia celor /cute de or'anici9 cCnd au r/spuns la apelul
indi1idului care 54i spune !aird2 i cum e posibil ca numai trei oameni9 de4i oarte bine
5narma.i9 s/ i ucis to.i acei body'uar0i 5narma.iI %ai mult9 cum au 4tiut presupu4ii
criminali c/ 7nanda era 5n apartament2 !onorm 4tirilor 4i din cele spuse de or'anici9
apartamentul consilierului nu era listat 5n i4ierul ora4ului2 ?imeni nu 4tia c/ 7nanda
a1eau un apartament acolo2 De asemenea222
6 >cu0/6m/9 proesore >hinn9 0ise 'a0da emisiunii2 !Cte o 5ntrebare9 pe rCnd2 %aior
Hai09 1re.i s/ r/spunde.i la prima 5ntrebareI !um au intrat criminalii 5n apartamentul
consilierului2
6 ?u pot r/spunde la asta pentru moment9 0ise maiorul Hai02 Dar222
6 i cum au reu4it criminalii9 presupu4ii criminali9 spuse >hinn9 s/ treac/ peste toate
sistemele de securitate electronice 4i s/ transmit/ acele mesaBe tele1i0ateI
"a0da: O/ ro'9 proesore >hinn2 F/r/ 5ntreruperi2
6 %/ bucur/ c/ unii oameni nu 5n'hit pe nemestecate tot ce le spun autorit/.ile9 0ise
Duncan2 Poate c/ 1or e3ista mai mul.i ca >hinn2
PCn/ atunci9 'u1ernul permisese cet/.enilor s/64i e3prime p/rerile reeritoare la
moti1ele lui 4i ale lui >nic-2 Dar dac/ 5ncercau s/ mu4amali0e0e totul pentru c/ prea
mul.i puneau 5ntreb/ri ca ale lui >hinn9 atunci ar i produs o urtun/ de proteste2 %ai
mult9 cet/.enii urio4i s6ar i 5ntrebat de ce 'u1ernul nu le respecta drepturile
constitu.ionale2
"u1ernul a1ea o mare problem/ pe cap9 dar el nu6l comp/timea pentru asta2
Dmbr/ca.i 5n uniorme ie4ir/ pe aceea4i cale pe care intraser/ 4i 5nchiser/ trapa 5n
urma lor2 >oarele str/lucea puternic2 >ateli.ii le 5nre'istrar/ mi4c/rile pCn/ cCnd intrar/ 5n
casa de acces2 Dup/ aceea9 a1eau s/ ie ilma.i de monitoarele din casa sc/rilor 4i de pe
holuri 4i str/0i2 7sta nu 5nsemna nimic9 cu e3cep.ia ca0ului 5n care useser/ posta.i
or'anici care s/ urm/reasc/ toate 5nre'istr/rile /cute pe !oasta de Oest2 >e 5ndoia c/ se
5ntCmplase a4a ce1a2 ?u e3ista nici pe departe suicient personal pentru asta9 iar cei
disponibili 1eriicau probabil ilmele /cute 5n de4ert 4i p/duri9 de pe o 0on/ oarte 5ntins/2
!Cnd copoii a1eau s/ ale c/ el 4i >nic- useser/ 5n turn9 a1eau s/ derule0e probabil
toate ben0ile monitoarelor din acea 0on/2 Dar atunci era deBa prea tCr0iu2
8mediat ce aBunser/ 5n casa de acces9 se schimbar/9 punCndu64i perucile9 p/l/riile 4i
robele2 ?u erau acelea4i pe care le olosiser/ atunci cCnd p/r/siser/ apartamentul9 Boi2 Dn
apartamentul lui 7nanda '/siser/ o mul.ime de costume 4i peruci9 5n dulapul lui 4i 5n cele
ale ser1itorilor lui9 b/rba.i 4i emei2 7cum9 5mbr/ca.i altel9 coborCr/ treptele pCn/ la
ni1elul )+2 De acolo intrar/ pe u4i 4i p/4ir/ 5n traicul dup/6amie0ii2
!u e3cep.ia etaBelor de la ba0/ 4i al celui mai de sus ale turnului9 celelalte
respectau acela4i tipar 5n interiorul diametrului de un -ilometru 4i Bum/tate2 O/0ut de
deasupra9 iecare dintre cele ),; de ni1ele ar/ta ca .inta unui arca42 !entrul .intei era
pia.a central/ mare2 oselele erau cercurile2 Patru str/0i drepte porneau de la perimetru9
tra1ersau cercurile 4i se 5ntClneau 5n pia.a central/2 7rterele de circula.ie drepte 4i
circulare intersectau pie.e mai mici9 5n care se alau ma'a0ine9 s/li de 'imnastic/9
patinoare9 s/li de bowlin'9 teatre Kli1eK9 ta1erne de cartier 4i discoteci2
Duncan 4i >nic- ie4iser/ din casa sc/rilor la intersec.ia lui Ei'ht6Eay !auseway9
cercul de pe perimetrul e3terior9 4i Blue %oon >treet9 care tra1ersa turnul pe a3a est6
1est2 Pornir/ pe trotuarul plin de pietoni2 >trada era 4i ea a'lomerat/ de bicicli4ti9
tricicli4ti 4i cCte1a ma4ini electrice2 $ ma4in/ de patrulare a poli.i4tilor trecu pe lCn'/ ei9
cei doi or'anici din/untru pri1ind pietonii din spatele unor ochelari cu lentile octo'onale
mari9 5ntunecate2 Duncan 4i >nic- mer'eau 5ncet9 a1Cnd 'riB/ s/ se ereasc/ cCt mai mult
posibil9 dar /r/ s/ tre0easc/ aten.ia2 %er'eau aproape de partea rontal/ a
apartamentelor 4i 54i potri1eau pasul cu cei care mer'eau pe partea e3terioar/ a
trotuarului2
@)
%a4ina de patrulare trecu mai departe9 se pare /r/ ca or'anicii s/64i dea seama c/
trecuser/ pe lCn'/ cei doi u'ari2
Ta1anul albastru ca cerul al ni1elului )+ era plin de nori albi lun'uie.i2 Deasupra
acestora se mi4ca o imita.ie de soare2 Po0i.ia lui era identic/ cu cea a soarelui real9 din
e3teriorul turnului2 La toate ni1elele9 cu e3cep.ia primului 4i ultimului9 e3ista un soare
0iua 4i o lun/ noaptea Fdac/ era lun/ 4i la e3teriorG2 $ ilu0ie optic/ /cea ca soarele s/ ie
5n po0i.ia corect/ pe KcerK9 indierent unde st/teai9 la cap/tul estic sau 1estic al str/0ii9
sau 5n pia.a central/2 Temperatura era 5ntotdeauna de ,@ 'rade !elsius9 iar 1ite0a
1Cntului era de cinci -ilometri pe or/2
Dn timp ce pietonii 'r/bi.i treceau pe lCn'/ el9 Duncan prindea rCnturi de
con1ersa.ie2
6 222 a spus c/ 7nanda era ca acel cali Harun al6Rashid 6 mer'ea printre cet/.enii
L76ului ca 4i cum ar i ost unul dintre noi222 de'hi0at222 1roia s/ 4tie ce 'Cnde4te omul
obi4nuit222 cine naiba a ost Harun al6RashidI
6 ?6ai 1/0ut niciodat/ serialul K?op.i arabeKI Pe ce lume tr/ie4tiI
6 222 copoii nu r/spund la toate 5ntreb/rile2 Le e1it/2
6 222 dac/ ne ascund cu ade1/rat realitatea despre acest F889 1a trebui s/ pl/teasc/
4i222
6 222 atCt de multe personalit/.i 5ncCt e n/ucitor2 ?u e de condamnat9 dac/ e nebun2
6 222 tipul minte2 ?umai dou/ miliardeI !e e cu porc/ria astaI
6 222 trebuie s/6i admiri2 7i mai au0it de altcine1a care s/ scape atCt de mult dup/
ce 4i6a b/tut Boc de copoiI
6 De 4apte ori mai multI Dac/ e ade1/rat9 4i trebuie s/ ie9 atunci nu trebuie decCt
s/6l teste0e9 iar nenoroci.ii din 'u1ern nu 1or a1ea cum s/ nu ni6l dea 4i nou/2
6 222 plea1/9 ni4te nenoroci.i2 7ce4ti doi criminali ar trebui s/ ie 5nchi4i pe 1ecie9
/r/ tele1i0or 4i222
Duncan 4i >nic- 5naintar/ pCn/ 5n pia./9 mer'Cnd 5ncet9 ca ni4te cet/.eni inocen.i2
7colo intrar/ 5ntr6un ma'a0in mare 4i apoi pe o u4/ deasupra c/reia scria: >Y>2 7ceea
era o camer/ de odihn/ public/9 5n care pentru moment erau numai cC.i1a oameni2
8ntrar/ 5n separeuri dierite 4i se de0br/car/ de robe9 peruci 4i p/l/rii2 Dup/ ce 54i puser/
altele9 pe care le scoseser/ din sacii de um/r9 ie4ir/ din ma'a0in2 %ai merser/ cCte1a
c1artale 4i aBunser/ la un 4ir de lituri publice2 Duncan ap/s/ butonul pentru ni1elul ),2
#4ile se deschiser/ 4i intrar/ 5n lit9 5n care se mai alau doar cC.i1a pasa'eri2 !et/.enii
unui ni1el treceau rareori 5n altul2
!oborCr/ la ni1elul ), 4i merser/ pCn/ '/sir/ un alt ma'a0in2 7ici repetar/
procedura de la ni1elul )+2 !Cte1a minute mai tCr0iu9 erau la col.ul dintre str/0ile ?ine
>a'es 4i Eic-endord2 7colo9 cotir/ la dreapta2
%onitoarele din partea de sus a stClpilor cu semaoare din iecare col. erau la trei
metri 5n/l.ime 4i erau ormate din dou/ p/trate sub.iri9 cenu4ii9 plasate 5n un'hi drept
unul a./ de cel/lalt2 PCn/ acum9 nu suprapuseser/ ima'inile cu Duncan 4i >nic- cu cele
ale computerelor de la cartierul 'eneral2 7ltel9 cei doi ar i ost 5ncercui.i de mult de
poli.i4ti2
>au poate c/9 54i spuse Duncan9 or'anicii a1eau ordin s/6i urm/reasc/ de la
distan./9 5n speran.a c/6i 1or conduce la al.i ile'ali4ti2
Pu.in probabil2 Erau prea dornici s/6i prind/ pe Duncan 4i >nic- cCt mai rapid posibil
4i s/6i duc/ la o sec.ie de poli.ie2 >au unde a1eau ordin s/6i duc/2 !ei doi erau prea
aluneco4i9 le sc/paser/ de prea multe ori printre de'ete2
Dnc/ patru intersec.ii 4i alte perechi de monitoare 5n iecare2 >e apropiau de
destina.ia lor2 Dn mod normal9 cum acela era un district re0iden.ial9 pe trotuare ar i
trebuit s/ ie pu.ini oameni2 Dar acum erau mul.i pe strad/9 discutCnd a'ita.i cu 1ecinii
lor9 'esticulCnd renetic9 unii luturCnd copiile mesaBelor lui 5n mCini2 Duncan nu 1roia s/
ie 1/0ut intrCnd 5n apartamentul lui !loyd2 Dar trebuiau s/ mear'/ mai departe9 ca 4i
cum ar i a1ut treburi acolo2
!a la maBoritatea apartamentelor9 partea rontal/ a casei amiliei !loyd era un
ecran uria42 Duncan se opri 4i 5l studie2 !eea ce setea0/ chiria4ii pe ecranele e3terioare
ale caselor lor le de01/luie deseori psihicul2 8ma'inile 4i ormele multicolore care se
succedau rapid p/reau s/ ie 5n esen./ reli'ioase2 Pe undal era un ul'er 4i un nor
5ntunecat de urtun/9 din spatele c/ruia str/lucea partea de sus a soarelui2 ?orul se uml/
4i umplu peretele9 repe0indu6se spre pri1itor2 7poi ul'erele se 5nmul.ir/ 4i de1enir/ tot
@,
mai str/lucitoare9 5ncCt acum i'urile erau iluminate clar9 5nainte s/ dispar/ din nou 5n
5ntuneric2
#na dintre ele era Buddha9 con1en.ionalul Buddha mon'oloid stCnd 5n po0i.ia
clasic/2 7cesta se repe0i 5n aer 4i se transorm/ 5ntr6un prin. hindus tCn/r 4i rumos9
>iddhartha2 8ma'inea se i0bi 4i se contopi cu a unui 5n'er cu piele alb/ 4i aripi9 apoi
de1eni un corp alun'it9 aripile de1enind ul'ere2 Din 'ura lui .C4ni o emeie cu piele
m/slinie 4i aspect indian9 iar din 'ura ei ie4i un b/rbat ce sem/na cu !hristos9 care
scoase din bu0ele 5ncercuite de barb/ un arab 6 %ahomedI 6 care scoase 4i el din 'ura
lar' deschis/ un amerindian 6 HiawathaI 6 care 1omit/ un coiot9 care scuip/ o creatur/
pe Bum/tate om9 pe Bum/tate coiot 6 mitul amerindian al lui $ld %an !oyoteI 6 care
scoase un iepure alb uria4 6 $wasso al indienilor oBibwayI 6 din a c/rui 'ur/ uria4/ ie4i un
p/ianBen uria4 4i ne'ru 6 ?andi9 1icleanul p/ianBen din 7ricaI
%etamoro0ele parc/ nu se mai terminau9 dar 5n cele din urm/ se 5ncheiar/ cu un
copil 5nconBurat de l/c/ri2 7poi ciclul porni de la 5nceput9 cu Buddha2
>nic- 5l prinse pe Duncan de bra. 4i 0ise:
6 Dumne0euleL Fa.a lui BuddhaL E a taL
Dntr6ade1/r9 sem/na cu el2 Dar disp/ru prea repede ca s/ ie si'ur2
6 Probabil c/ .i6au pro'ramat a.a chiar a0i9 spuse >nic-2 7sta 5nseamn/ c/ sunt de
partea ta9 c/ te admir/2
6 $ prostie9 0ise el2 >6ar putea ca un poli.ist care trece pe aici s/ obser1e
asem/narea2
6 ?u9 este prea rapid/ ca s/ o obser1i dac/ nu te ui.i cu aten.ie2
Duncan ap/s/ pe sonerie2
De la monitorul de deasupra u4ii se au0i 1ocea unui b/rbat2
6 !ine esteI
!ei din/untru puteau s/6i 1ad/ pe el 4i pe >nic-2 Duncan ridic/ pri1irea2
6 Trebuie s/ discut/m cu tine222 cet/.ene !loyd2
6 71em ni4te probleme personale9 deocamdat/2 !ine sunte.iI
Duncan deschise 'ura s/6i spun/ c/ 4i el a1ea ni4te probleme 4i c/ erau oarte
ur'ente2 Dar se au0i 1ocea unei emei9 care stri'/:
6 Barry9 este elL i e 4i emeiaL
6 !ineI spuse b/rbatul2
Dup/ cCte1a secunde9 ad/u'/:
6 Dumne0euleL 7i dreptateL Dar ce222I
>e au0i 1ocea unei alte emei9 tare 4i speriat/:
6 ?uL ?u6i l/sa.i s/ intreL Trimite.i6i de aici pCn/222
>unetul u oprit2
@;
Capitolul 10
#4a se retrase 5n ni4a din perete2 Duncan p/4i 5n camera de 0i9 urmat 5ndeaproape
de >nic-2 Familia !loyd st/tea lCn'/ o canapea 4i se holba la el2 $ emeie cu p/r ne'ru
lun' u'ea pe hol2 Disp/ru pe o u4/ din dreapta ei2 Duncan 4tia c/ u4a respecti1/ ducea
5n camera de stonare2
Duncan aler'/ pe lCn'/ cei doi !loyd pe hol 4i intr/ pe u4/2 Teama lui c/ emeia
a1ea s/ utili0e0e un perete6ecran ca s/ cheme or'anicii era neondat/2 Ea se apropie de
el9 0Cmbind strCmb2
6 7m intrat 5n panic/9 spuse emeia2 ?u 1roiam s/ 4ti.i c/ sunt aici2 >unt din222
6 222 $%!I
Ea se opri9 ochii m/rindu6i6se pu.in2
6 Da2 De4i a ost $%!9 apoi P#P7 4i acum este altce1a2 De unde 4tiiI
6 7m 'hicit2 >istemul acesta blestemat al celulelor olosit de $%!222 ma3im un
contact o dat/9 iecare s/ 4tie numai un sin'ur alt membru2
8e4i pe hol 4i o a4tept/ pe emeie s/6l urme0e 4i apoi s/ porneasc/ 5n a.a lui2 La
5ntoarcerea 5n camera de 0i9 5i '/si pe cei doi !loyd pe canapea9 >nic- stCnd lCn'/ u4/2
71ea mCna 5n rob/9 'ata s/ scoat/ pistolul2 Duncan ridic/ 'eanta emeii9 pe care aceasta
o abandonase 5n u'a ei9 4i 5i 'oli con.inutul pe m/su.a de caea2
6 !e222I 5ncepu ea9 apoi 5nchise 'ura2
"r/mada era ceea ce era de a4teptat s/ '/seasc/ 5n 'eanta unei ci1ile9 cu e3cep.ia
unui sin'ur articol2 %icu.ul spray cu D72 De.inerea lor de o persoan/ care nu /cea parte
din departamentul or'anic era ile'al/ 4i chiar 4i or'anicii le oloseau 5n condi.ii oarte
stricte2
Duncan ridic/ tubul 4i 0ise:
6 71eai de 'Cnd s/6l olose4ti asupra amiliei !loydI
Femeia aprob/ din cap2
6 Este o m/sur/ de securitate pe care o lu/m de cCte ori este ne1oie2 Dn situa.ia
pre0ent/222
Flutur/ mCna9 5n semn c/ acum totul se ducea de rCp/2
6 !are e numele t/u 4i num/rul cardului de identitateI
6 $h9 nu9 nu 1/ pot spuneL 7r i prea periculosL
Duncan se adres/ celor doi !loyd2
6 !e nume olose4te ea atunci cCnd lucrea0/ cu 1oiI Este sin'urul 1ostru contactI
Donna !loyd 1orbi 5nainte ca so.ul ei s/ apuce s/ deschid/ 'ura2
6 ?ume de cod F$U2 i9 da9 ea este sin'urul nostru contact2
E0it/ 4i Duncan ridic/ tubul de D79 spunCnd:
6 7r i mai bine s/6mi spui tot ade1/rul2
Femeia ridic/ din umeri2
6 Hm9 bine9 oricum ai scoate totul de la mine2 De4i nu e ca0ul s/ ii atCt de
amenin./tor2 >untem de partea ta2 Toat/ lumea din acest apartament este din $%!9 cu
e3cep.ia celor de 1ineri2 L/s/m mesaBe unii pentru ceilal.i9 atunci cCnd ni se ordon/ asta2
Duncan /cu semn spre >nic-2
6 F$U9 d/6i cardul t/u de identitate2
6 %/ ba'i 5n mare neca0L se tCn'ui emeia2
6 D/6i6l2
Foarte palid/ la a./ 4i tremurCnd9 emeia 54i scoase medalionul de la 'Ct9 imita.ie
de aur9 la cap/tul c/ruia era atCrnat cardul de identitate2 >nic- lu/ cardul lun'uie.
albastru 4i 5l introduse 5ntr6o ant/ din perete2 Dn partea de sus a ecranului ap/rur/
numele9 Harper >heppard Jaccoud9 4i num/rul cardului2 8ma'inea ei se rotea 5ncet9 a4a
5ncCt s/ poat/ i 1/0ut/ din a./9 proil9 spate 4i din nou proil2 7poi ima'inea9 5nc/
5n1Crtindu6se9 se mic4or/9 4i Bum/tate din ecran se umplu cu datele ei bio'raice2
Locuia la ni1elul )@ 4i lucra cu norm/ 5ntrea'/9 4ase ore9 ca tehnician laborant
pentru un departament de cercetare bio6chimic/ par.ial pri1at9 dar par.ial sub1en.ionat
de 'u1ern2 Era nec/s/torit/ 4i /r/ copii2 PCn/ cu 0ece sub6s/pt/mCni 5nainte tr/ise cu un
b/rbat9 Johnson !hu "oldstein9 tehnician de aerona1e2
6 "oldsteinI 0ise Duncan2 i el e $%!I
@@
6 L6am propus drept candidat9 spuse Jaccoud2 Dar mi s6a spus c/ bea prea mult 4i
c/ 1orbe4te prea mult2 ?u cred c/ acesta a ost moti1ul real9 dar a ost respins2 ?u bea
chiar a4a de mult2
6 Poate c/ ace deBa parte din $%!9 dar cei de sus nu au 1rut ca tu s/ 4tii asta9 0ise
>nic-2
Jaccoud p/ru 4ocat/2 >e a4e0/ pe canapea9 lCn'/ cei doi !loyd2
6 >unt si'ur c/ a.i 1/0ut cu to.ii 4tirile9 spuse Duncan2 !eea ce nu 4ti.i este c/
consilierul mondial 7nanda a ost 4eul $%!6ului 4i Dumne0eu 4tie al cCtor alte or'ani0a.ii
sub1ersi1e2 Este mort9 dar sunt si'ur c/ poli.i4tii l6au intero'at sub D79 5nainte s/ moar/2
Doar dac/ nu era 5n com/2 Eu a4a sper2 $ricum9 cine1a i6a luat locul ca 4e al $%!6ului 6
asta dac/ identitatea persoanei respecti1e nu a ost de01/luit/ de 7nanda2 Ooi risca9
sperCnd c/ nu este ca0ul2 Deci9 iat/ ce am de 'Cnd s/ ac2 Ooi urca pe scara ierarhiei9
pCn/ 1oi '/si acea persoan/2
7r/t/ spre Jaccoud 4i spuse:
6 Tu e4ti a doua treapt/2
6 E o nebunieL 0ise ea2 i este imposibilL ?u 4tiu cine este le'/tura mea superioar/2
?u am 1/0ut6o decCt o sin'ur/ dat/2 Eu primesc mesaBe prin TO9 care pentru neini.ia.i
par o con1ersa.ie inoensi1/2
6 !u ce oca0ie ai 1/0ut6oI
6 7m ost con1ocat/ o dat/ ca s/ m/ 5ntClnesc cu acea emeie2 Dntr6un depo0it9 la
scurt timp dup/ ce am ost recrutat/ 5n $%!2
6 Recrutat/ de cineI
Jaccoud 5ntoarse capul 4i se uit/ la Donna !loyd9 care st/tea lCn'/ ea2
6 Ea m6a recrutat2 Este 1eri4oara mea2 ?e cunoa4tem din copil/rie2 Ea este cea care
m6a con1ins s/ intru 5n or'ani0a.ie2
6 La naibaL 0ise Donna2 ?6ar i trebuit s/ spui222
Jaccoud o 5ntrerupse2
6 !e mai contea0/I $ricum m6ar i intero'at cu D76ul2
>e uit/ la Duncan 4i 5ntreb/:
6 ?u6i a4aI
El aprob/ din cap2
6 De aceea e mai bine s/ nu min.i2 7cum9 descrie persoana care e le'/tura ta
superioar/2
?u u surprins cCnd ea termin/ de 1orbit2 E3perien.a lui personal/ 5n ceea ce pri1ea
contactul cu o persoan/ din e4alonul superior al $%!6ului era identic/ cu a ei9 cu e3cep.ia
aptului c/ el se 5ntClnise cu respecti1a persoan/ 5ntr6o sal/ de sport2 7cea persoan/
misterioas/ purtase 'lu'/9 usese mascat/9 cu o rob/ lar'/ 4i 1orbise printr6un aparat de
distorsionare a 1ocii2
>e l/s/ t/cere pentru o clip/2 7poi9 Jaccoud spuse:
6 $h9 la naiba9 oricum ai ala de la mine9 dac/ 5mi administre0i D7L ?u ar i trebuit
s/ o acL tiam c/ era inter0is9 c/ era periculos 4i prostescL $ mare tCmpenieL Dar eram
prea curioas/L ?u m6am putut ab.ineL 7m urm/rit6o9 dup/ ce a p/r/sit salaL
Duncan 0Cmbi2
6 7 ost o prostieL i periculos2 Dac/ ar i alat ce ai /cut9 acum ai i moart/2
B/nuise c/ ea 54i urm/rise persoana de le'/tur/ atunci cCnd se reerise la ea ca la o
emeie2
6 $h9 Dumne0eule9 doar nu o s/ le spuiI 0ise Jaccoud2
6 Oom p/stra acest secret 5ntre noi9 spuse Duncan2 !orectI 5ntreb/ apoi9 pri1indu6i
pe cei doi !loyd2
Barry !loyd se trase de un col. al must/.ii lui dese 4i 0ise:
6 Foarte corect2 Din momentul 5n care 4tim asta9 suntem 5n pericol la el de mare ca
F$U222 ca Jaccoud2
6 Dmi pare oarte r/u9 0ise slab Harper Jaccoud2
6 7i urm/rit6o2 !are e numele ei9 adresa9 4i num/rul de identitateI 5ntreb/ Duncan2
>au nu 4tiiI
Jaccoud inspir/ adCnc 4i spuse:
6 Ba 4tiu2
Dup/ o pau0/9 5i spuse inorma.ia9 5ncet 4i chinuit9 ca 4i cum ar i scos iecare
cu1Cnt pe rCnd din 'Ct9 cu rCn'hii /cute din sCrm/ 'himpat/2
@=
Jaccoud se strecurase dup/ le'/tura ei 4i o urm/rise din spatele unei 'r/me0i de
cutii2 7Buns/ 5ntr6un col. 5ntunecat9 emeia 54i scosese articolele cu care se de'hi0ase9 le
b/'ase 5ntr6un sac de um/r 4i ie4ise din depo0it2 Jaccoud9 5nc/ speriat/9 dar impulsionat/
de acea curio0itate prosteasc/9 o urm/rise de la distan./2 Femeia luase litul pCn/ la
presti'iosul ni1el ),=2 Jaccoud a4teptase ca indicatorul litului s/ arate la ce etaB se
oprise2 7poi luase un alt lit 4i coborCse din acesta e3act la timp ca s/ 1ad/ spatele
emeii9 cCnd aceasta cotea la cap/tul unui coridor lun'2 Jaccoud aler'ase pCn/ la acel col.
4i se uitase dup/ el2 8nima i se strCnsese de ric/2 $ 1/0use pe emeie intrCnd pe o u4/2
Dup/ ce u4a se 5nchisese9 Jaccoud se dusese 4i notase adresa2
!Cnd se 5ntorsese 5n apartament9 apelase i4ierul turnului 4i 1/0use cine locuia 5n
acea 0i la acea adres/2
6 ?u o s/6i spui c/ am urm/rit6o9 nuI
6 ?u e ne1oie9 0ise Duncan2
Femeia era Lin !o0umel Erlend9 c/pitan6detecti1 la sec.ia , de la ni1elul )))2
6 !Cnd am alat c/ era or'anic9 am ost 4i mai speriat/2 $are era o $%! idel/I >au
un poli.ist care se iniltraseI ?u puteam s/ o raporte0 unui superior9 pentru c/ ea era
superiorul meu2 !hiar dac/ a4 i a1ut pe altcine1a c/ruia s/6i raporte09 tot nu a4 i putut2
7stel a4 i recunoscut c/ nu am ascultat ordinele2
6 Oom ala noi dac/ e de bun/ credin./ sau e spion9 0ise Duncan2 %/ 5ndoiesc s/ ie
a4a2 Tu 4i cei doi !loyd 4i cine 4tie cC.i al.ii a.i i ost ridica.i de mult9 dac/ nu era o $%!
autentic/2
Di /cu semn lui >nic-2 7ceasta se apropie de Jaccoud cu tubul de D7 5n mCn/2
Jaccoud se l/s/ pe spate9 spunCnd:
6 O6am spus ade1/rul2 !hiar e necesar s/ ace.i astaI
6 !red c/ ai spus ade1/rul9 0ise Duncan2 Dar trebuie s/ im si'uri2
>nic- 5ntinse mCna cu tubul 4i ap/s/ cu un de'et butonul din 1Crul acestuia2
Pulberea de culoare 1iolet/ lo1i a.a lui Jaccoud2 !Cte1a secunde mai tCr0iu9 emeia era
incon4tient/2 8ntero'atoriul dur/ Bum/tate de or/9 dar Duncan nu al/ prea multe 5n plus
a./ de ceea ce ea 5i spusese deBa2 Fu mul.umit totu4i c/ ea nu era un spion2
7poi 1eni rCndul celor doi !loyd2 De la ei nu al/ nimic 5n plus9 decCt c/ 4i ei erau
membri sinceri ai $%!6ului2 Dar nu era necesar s/ do1edeasc/ asta9 5i spuse Barry !loyd2
Dn deiniti19 useser/ intero'a.i de cCte1a ori9 5n acelea4i condi.ii9 de le'/tura lor
superioar/ 4i de al.i $%! care locuiau 5n acel apartament2 Duncan 4tia asta9 dar insistase
s/6i intero'he0e 4i el2
6 E posibil ca oamenii s/64i schimbe credin.a9 dintr6un moti1 sau altul2 >au poate c/
ai ost descoperit 4i or.at s/ ac.ione0i ca a'ent al copoilor2 ?u cred asta9 dar trebuie s/
m/ asi'ur2 ?u am aBuns pCn/ aici a1Cnd 5ncredere 5n oameni2 !u e3cep.ia partenerei
mele2
?u u surprins cCnd9 dup/ ce Jaccoud 4i amilia !loyd 54i rec/p/tar/ con4tiin.a9
ace4tia insistar/ s/6i intero'he0e cu D7 pe el 4i pe >nic-2
6 O6a4 l/sa s/ o ace.i9 5n alte circumstan.e9 0ise el2 Dar 1oi 4ti.i si'ur cine suntem2
?e6a.i 1/0ut destul de des la TO2 ?u 1reau s/ pierd timpul iind intero'at de 1oi2
Di 5ntreb/ dac/ puteau ace rost de carduri de identitate alse pentru el 4i >nic-2
6 !u peruci9 machiaB9 o barb/ als/ 4i olii pentru amprente9 pentru e1entualitatea
c/ 1a trebui s/ ne identiic/m 5n acel mod2
Barry !loyd s/ri 5n picioare2
6 71e.i de 'Cnd s/ ie4i.i iar pe str/0iI Dar pute.i s/ 1/ ascunde.i oarte bine aiciL De
ce s/ risca.iI
6 Oom olosi acest loc9 spuse Duncan2 Dar de acum 5ncolo m/ 1oi ascunde numai
cCnd e absolut necesar2 7tunci cCnd e3ist/ o 4ans/ s/ atac/m9 atac/m2
Barry !loyd se l/s/ s/ cad/ 'reoi pe canapea2
6 O/ 1or prinde9 mai de1reme sau mai tCr0iu2 Probabil mai de1remeL !eea ce
5nseamn/ c/ ne 1or prinde 4i pe noi2
Duncan nu6i spuse c/ era imun la D72 !u cCt 4tiau mai pu.ini asta9 cu atCt mai
bine2 Desi'ur9 dac/ era capturat/ 4i >nic-9 ea9 neiind imun/9 ar i spus totul2
6 7ceast/ $%! nu mai este o or'ani0a.ie de ne1olnici9 0ise Duncan2 Este 1remea s/
atac/m2 >unte.i cu to.ii b/'a.i 5n asta9 ie c/ 1/ place sau nu2
6 ?u e4ti superiorul nostruL 0ise Donna !loyd2
@N
J1astica de dreapta de pe runtea ei era acum 4i mai 5ntunecat/9 din cau0a palorii
e.ei2
6 Preiau conducerea9 spuse el 4i 54i plas/ mCna pe patul armei cu protoni2 7re
cine1a ce1a de comentatI
!ei trei r/maser/ t/cu.i2
6 Repede9 pute.i s/ ne ace.i rost de acte 4i de alte chestiiI
Harper Jaccoud aprob/ din cap 4i spuse:
6 Oa i riscant9 mai ales acum2 Dar se poate ace2 ?u pot re0ol1a a0i2 Oa trebui s/
a4tepta.i pCn/ mar.ea urm/toare2
Duncan nu 1roia s/ stea 5n apartament o ob6s/pt/mCn/ 5ntrea'/2 $ lu/ pe >nic-
de6o parte 4i 5i spuse 5ncet2
6 ?umai unul dintre noi poate mer'e dup/ Erlend2 !el/lalt trebuie s/ stea aici s/6i
p/0easc/ pe cei trei2 ?u 1reau s/ 5ncerce s/ o a1erti0e0e pe Erlend2
6 De ce ar ace6oI
6 ?u 4tiu de ce9 dar cine 4tie ce le trece prin minteI
6 7m putea s/6i KadormimK din nou 4i s/6i 5ntreb/m dac/ 1or s/ o a1erti0e0e2
6 >impla 5ntrebare s6ar putea s/ le ba'e aceast/ idee 5n cap2 D76ul poate a1ea
eecte oarte ciudate uneori2 Dn plus9 nu 1reau s/ mer'em prea departe cu ei 4i s/ ne
de1in/ ostili2
6 Familia !loyd pare s/ te admire tare mult2 7ltel nu ar i pus a.a ta pe Buddha de
pe ecranul din a.a apartamentului2
6 Dar JaccoudI
Ea se 5ncrunt/9 apoi spuse:
6 $P2 Du6te tu la Erlend2 Eu r/mCn2 7sta 4i 1roiai9 nuI
Duncan aprob/ din cap2
6 D/6mi tubul cu D72
@<
Capitolul 11
Duncan era sin'ur 5n lit9 5n timp ce urca spre ni1elul ),=2 De4i p/rea lini4tit9 chiar
ericit 6 luiera 5n surdin/ un cCntec nou9 !ome $ne9 !ome 7ll 6 era e3trem de con4tient
de e3isten.a monitoarelor pe lCn'/ care trecuse 4i pe lCn'/ care urma s/ treac/2 Printre
acestea num/rCndu6se 4i monitorul din cutia litului9 instalat acolo pentru si'uran.a
pasa'erilor9 bine5n.eles2
PCn/ acum9 tychenonii pe care 5i pl/cea s/6i cread/ aduna.i deasupra lui 5i
purtaser/ noroc2 Peruca 4i roba colorat/ 5l aButaser/9 la el 4i aptul c/ 54i b/'ase 1at/ sub
bu0a de sus 4i c/ mer'ea 5ntr6un stil dierit2
?u sunase din apartamentul amiliei !loyd pentru c/ pe ecranul ei ar i ap/rut
automat num/rul de ori'ine al apelului2 !um nu a1ea nici un card de identitate pe care
s/6l poat/ olosi lini4tit9 nu6i putea teleona nici de la 1reun teleon public2 i chiar dac/
ar i a1ut9 nu ar i putut acoperi por.iunea 1ideo9 a4a 5ncCt s/64i ascund/ a.a9 /r/ s/ o
ac/ s/ de1in/ b/nuitoare2
Litul se opri2 8e4i 5n Blue Dolphin Hall9 ni1elul ),=2 7cesta ar/ta la el ca toate
celelalte coridoare9 sin'ura dieren./ repre0entCnd6o ai4aBele de pe rontispiciul
apartamentelor2 Porni pe Blue Dolphin Hall9 coti9 merse pe un alt hol9 coti din nou 4i
aBunse 5n a.a u4ii ),;N de pe Pi''utt Hall2 >in'urii obser1atori de pe hol erau
monitoarele de la capetele lui2 7p/s/ soneria9 obser1Cnd 5n acela4i timp c/ mecanismul
5ncuietorii u4ii usese 5nlocuit2 Trecur/ cCte1a secunde9 dup/ care 1ocea unei emei se
au0i de deasupra2 Ea pierduse cCte1a clipe ca s/ 5l 1eriice9 5nainte s/ r/spund/2
6 !u ce te pot aButaI
6 E4ti c/pitanul ErlendI
6 Da2 !ine e4tiI
Oocea ei era 5ncordat/2
6 $%!9 spuse Duncan2 P#P72 E7B7>>$2
#ltimul era numele curent al or'ani0a.iei la care Duncan a1ea s/ se 'Cndeasc/
5ntotdeauna sub denumirea $%!2 7lase noul nume de la Jaccoud2
#rm/ o t/cere lun'/2 Probabil c/ Erlend era 4ocat/2
6 %ai e cine1a cu tineI 0ise ea2
6 ?imeni9 dup/ cum po.i s/ 1e0i9 spuse Duncan2
$ nou/ t/cere lun'/2
6 ?u e bine s/ stau prea mult aici9 spuse el2
#4a 5ncepu s/ se deschid/2 !ine1a 1orbea 5n/untru 6 un pro'ram de 4tiri2 Duncan
p/4i 5n a./9 a4teptCnd ca u4a s/ se deschid/ suicient ca s/ poat/ intra2 >e opri cCnd
abia a1ea loc s/64i treac/ umerii2 Erlend9 o ro4cat/ 5nalt/ 5ntr6un halat de cas/9 st/tea 5n
miBlocul camerei de 0i2 %Cna ei dreapt/ se le'/na9 .inCnd o arm/ cu protoni 5ndreptat/
spre podea2 Era clar c/ nu 4tia si'ur ce era cu el 4i era pre'/tit/ pentru orice2 >au a4a
credea ea2
6 #4/L Dnchide6teL spuse ea9 dup/ intrarea lui2
!Cnd u4a 5ncepu s/ se 5nchid/9 Duncan mi4c/ mCna stCn'/ pe care o .inea la spate2
6 >tai9 spuse ea2 %Cinile222
Ra0a 1iolet a armei lui9 i3at/ pe parali0are medie de la distan./ mic/9 o i0bi pe
Erlend 5n piept2 Ea 54i ridicase arma spre el9 dar 'enunchii i se 5nmuiar/ 4i c/0u pe spate9
ra0a armei ei lo1ind col.ul superior al camerei2 7rma c/0u9 iar ra0a se opri9 cCnd de'etul
ei p/r/si tr/'aciul2
Duncan se apropie de corpul pr/bu4it 4i 5i lu/ pulsul2 B/tea 5ncet 4i nere'ulat2 Pielea
ei era palid/ 4i a1ea ochii deschi4i2 Dup/ ce 5i lu/ arma 4i o b/'/ la centur/9 sub roba lui9
Duncan o ridic/ pe Erlend 4i o a4e0/ pe canapea2
Reporterul de la 4tiri9 un b/rbat rumos9 cu o 1oce oarte adCnc/9 probabil
5mbun/t/.it/ prin computer9 spunea:
6 222 autori0at s/ anun. c/ !ommonwealth6ul a decis c/ este 5n interesul poporului
s/ ie inormat de ultima descoperire reeritoare la criminalul Jeerson !er1antes !aird9
alias Eilliam >t2 "eor'e Duncan9 alias multe alte nume2 !aird are talentul unic de a
putea min.i chiar sub eectul D7L ?u se 4tie deocamdat/ dac/ aceast/ capacitate
deosebit/ a lui este un talent 5nn/scut sau repre0int/ eectele unui medicament anti6D7
necunoscut de 4tiin./L #na dintre implica.iile 'ra1e ale acestei capacit/.i de a min.i sub
@A
D7 este aceea c/ criminalul !aird9 alias Duncan9 nu poate i tratat conorm procedurilor
le'ale actuale2 Dn aceste momente9 !urtea de Justi.ie %ondial/ studia0/ acest aspect nou
4i222
Duncan reduse 1olumul2 >e 5ntreb/ de ce a1usese 'u1ernul ne1oie de atCta timp
5nainte s/ de01/luie talentul lui unic2 7poi re1eni la problemele curente2
74tept/ Bum/tate de or/ 5nainte ca Erlend s/64i recapete cuno4tin.a9 pulsul ei s/
rede1in/ normal 4i culoarea s/6i re1in/ 5n obraBi2 Di d/du un pahar cu ap/2 Ea r/mase
t/cut/ la 5nceput9 dar 5ncepu s/ proteste0e cCnd el scoase un tub cu D7 din sacul de
um/r2 Erlend c/0u 5ntr6o parte pe canapea9 cCnd pulberea o atinse pe a./ 4i 5n interiorul
'urii2 Duncan o a4e0/ din nou drept 4i 5ncepu intero'atoriul2
7cesta trebuia s/ ie simplu 4i u4or de 5n.eles2 !Ct timp era sub eectul D76ului9
subiectul era aproape la el de strict ca un computer2 >ubiec.ii dro'a.i nu oereau
niciodat/ inorma.ii 1oluntar2 7cestea trebuiau e3trase pas cu pas9 iar uneori 5ntreb/rile
trebuiau reormulate2
Duncan 4tia c/ ea era persoana care pretindea c/ este2 Di luase cardul de identitate
5n timp ce era le4inat/ prima dat/ 4i 5l olosise ca s/6i ale datele biolo'ice2 >coase de la
ea po1estea recrut/rii 5n $%! 4i alte cCte1a acti1it/.i de dup/ acel moment2 7sta dur/2
7poi o 5ntreb/ ce 4tia despre 8mmerman67nanda2 Ea nu 4tia c/ 8mmerman era acum
7nanda9 4i de apt nu 4tia nimic despre 8mmerman2 ?u 4tiuse nimic nici despre F889
actorul de 5ncetinire a 5mb/trCnirii9 5nainte ca mesaBele lui Duncan s/ apar/ la tele1i0or2
6 !are este numele superiorului t/u 5n or'ani0a.ia cunoscut/ drept $%!9 P#P7 4i
E7B7>>$I 5ntreb/ apoi Duncan2
6 ?u 4tiu2
6 L6ai 1/0ut 1reodat/ pe 4eul t/u directI
6 Da2
6 Descrie aspectul i0ic al superiorului t/u direct2
74a cum se a4teptase9 persoana respecti1/ a1usese pe ea o rob/9 masc/9 purtase
m/nu4i9 4i 1orbise printr6un distorsionator 1ocal2
Dntreb/rile urm/toare rele1ar/ c/ Erlend se 5ntClnise de 4ase ori cu acea persoan/2
7cele 5ntClniri a1useser/ loc 5n 4ase locuri dierite 4i /r/ s/ mai ie altcine1a de a./2
6 >upra1e'hetorul t/u a luat 1reodat/ contact cu tine prin alte miBloaceI
6 Da2
6 !um anumeI
6 Prin intermediul ecranului2
Toate comunica.iile pe ecran ai4au numele 4i cardul de identitate al celui care
apela2 Dar 5n acest ca0 nu putea i a4a2
$ 5ntreb/ pe Erland dac/ a1ea 1reo teorie reeritoare la moti1ul pentru care
superiorul ei 5nc/lcase aceast/ re'ul/2
6 Da2
6 !are este aceast/ teorieI
Fa.a lui Erlend se schimonosi ca 4i cum ar i r/sucit interiorul pieii 5n Burul unui
'Cnd2 Descrierea simpl/ mer'ea u4or2 $rice se apropia de abstract era diicil2 Dup/
apro3imati1 dou/0eci de secunde9 reu4i s/ prind/ esen.a problemei2
>e p/rea c/ superiorul ei nu transmitea mesaBele TO prin canale le'ale2 >uperiorul
introdusese un circuit de si'uran./ sau o matrice 5n ba0a b/ncii de date2 %esaBele erau
direc.ionate de la punctul de transmitere la casa ei2 Probabil c/ banca de date a1ea o
instruc.iune ascuns/ s/ nu 5nre'istre0e mesaBul 5n i4ierele credit6debit2 i ca acestea s/
ie 4terse imediat dup/ transmisie2 %esaBele erau scurte9 codate 4i repre0entau loca.ia 4i
ora urm/toarei 5ntClniri2
6 !Cnd ai primit ultima dat/ un mesaB de la superiorul t/uI 5ntreb/ Duncan2
Di spuse data9 s/pt/mCna 4i ora9 pentru e1entualitatea 5n care ea nu mai era si'ur/
de ele2
6 7st/ sear/9 la ora 4apte9 r/spunse Erlend2
6 !are era mesaBulI
6 H!6)*,A2 LD2 72 )+:;+P2 @L2 ))@*E2 FL$7T !L2 ;D $P2
R/spun0Cnd la 5ntreb/rile lui9 spuse c/ nu 4tia ce 5nsemna H!6)*,A2 Duncan 54i
spuse c/ acel cod era olosit probabil de superior pentru sistemul lui de 5ndosariere sau
pentru al ei2 LD 5nsemna locul de 5ntClnire2 7 5nsemna a0i2 @L a1ea semniica.ia ni1elul @ al
turnului2 )+:;+P era ora de 5ntClnire din acea sear/2 ))@* era adresa2 E repre0enta est2
@*
Erlend ceruse directorului turnului s/ ai4e0e toate c/ile de circula.ie de la ni1elul @9
5ncepCnd cu FL$7T2 ))@* East Floatin' !loud 71enue era un depo0it2 ;D $P 5nsemna c/
Erlend trebuia s/ intre pe u4a marcat/ cu ; 4i c/ aceasta a1ea s/ ie 5ncuiat/2
6 !um indici c/ ai primit mesaBulI 5ntreb/ Duncan2
6 >pun: KFunc.ionea0/K2
#rm/toarele lui 5ntreb/ri se reerir/ la stadiul cercet/rilor or'anicilor2
Erlend r/spunse c/9 atunci cCnd plecase de la sec.ie9 departamentul credea c/ cei
doi criminali se alau 5nc/ 5n pustietate2 #rm/rirea era oarte intens/2 %ul.i or'anici din
maBoritatea statelor 1estice useser/ transera.i ca s/ participe2 Dn iecare 0i a1eau s/
continue urm/rirea pCn/ la prinderea celor doi2
%onitoarele din L7 erau setate ca s/6i recunoasc/ pe Duncan 4i >nic-I
Erau2
Fuseser/ ata4ate 4i detectoare de miros la monitoareI
?u2
6 De ce nuI 5ntreb/ Duncan2
Probabil c/ nu e3istau suiciente ca s/ ie ata4ate la iecare monitor2 Dn plus9 munca
4i timpul necesare pentru a4a ce1a ar i ost titanice2 8nstalarea lor ar i durat 4apte0eci
de 0ile consecuti1e2 Totu4i9 toate patrulele trebuiau echipate cu acele dispo0iti1e2
6 !Cnd le 1or primi toateI
6 Dn trei ob6s/pt/mCni2
7sta era lini4titor2 #n detector de miros era la el de in ca nasul unui o'ar2 Dac/
era setat s/ recunoasc/ mirosul corporal al unui indi1id9 putea detecta o molecul/ a
acelei persoane dintr6un milion de alte molecule2 ?ici m/car parumarea e3cesi1/ nu le
putea p/c/li2
>e 'Cndi la eni'ma superiorului lui Erlend2 $are acea persoan/ era aceea4i cu cea
pe care o 5ntClnise 5n sala de 'imnastic/I Pe 1remea aceea9 Duncan olosea cardul de
identitate 6 dar nu 4i personalitatea 6 lui 7ndrew Oishnu Beewol2 >e 'Cndise atunci cum
aranBase acea 5ntClnire persoana mascat/2 Probabil c/ aranBase o orbire temporal/ a
monitoarelor de pe strada ce ducea la sal/2 7sta trebuia /cut2 Pentru ca intrarea lui 5n
cl/dire s/ nu ie 5nre'istrat/2 ?u putea mer'e pe strad/ 4i s/ intre 5n sal/ mascat2
Probabil se schimbase 5n acel echipament de de'hi0are dup/ ce intrase 5n camera 5n care
1enise ulterior Duncan9 sub numele de Beewol2 El 6 dac/ era b/rbat 6 trebuise s/
opreasc/ temporar monitoarele 4i 5n momentul 5n care intrase Duncan 5n cl/dire2
7sta indica aptul c/ superiorii din $%! a1eau acces la comanda monitoarelor2 Le
olosise ile'al9 dar trebuia s/ ie capabil s/ controle0e sau s/ opreasc/ orice in1esti'a.ie
ce ap/rea din cau0a opririi monitoarelor2 Duncan 4tia c/ monitoarele erau 1eriicate
oarte rar9 cu e3cep.ia ca0urilor 5n care era declan4at/ 1reo alarm/ sau era identiicat
cine1a ce trecuse pe acolo2 $rice persoan/ capabil/ s/ opreasc/ monitoarele 4i s/
ascund/ asta de or'anici trebuia s/ ie un oicial or'anic2 #nul alat 5ntr6o po0i.ie 5nalt/ 5n
ierarhie2
Dn noaptea aceea9 cCnd acea persoan/ se 5ntClnea cu Erlend9 trebuia s/ aranBe0e o
anumit/ sec1en./ de oprire temporar/ a monitoarelor2 7sta 5nsemna c/ Duncan9 care
inten.iona s/ se duc/ 5n locul lui Erlend9 nu a1ea s/ ie ilmat2 8ar superiorul din $%! nu
putea s/ obser1e dac/ mai era cine1a pe strad/9 5n a.a depo0itului2
%ai a1ea o sin'ur/ 5ntrebare2 !e 4tia Erlend despre 5ncercarea de ucidere a lui9 a lui
>nic- 4i a lui Padre !obI
Era r/spunse repede9 chiar dac/ se acu0/ chiar pe sine2 >uperiorul ei 5i ordonase s/
trimit/ oameni de'hi0a.i 5n poli.i4ti9 care s/6i ucid/ pe cei trei2 De4i nu64i 5ntrebase
superiorul de ce trebuiau uci4i acei trei membri $%!9 i se spusese moti1ul2 $r'anicii erau
pe urmele lor2 "urile lor trebuiau 5nchise pentru 1ecie9 5nainte s/ ie captura.i 4i s/ spun/
tot ce 4tiau despre or'ani0a.ie2
!Cnd Erlend rede1eni con4tient/9 se ridic/9 clipind rapid2 Dup/ ce b/u paharul de
ap/ 5ntins de Duncan9 spuse slab:
6 Ei bineI
Dn loc s/ r/spund/9 el 54i scoase peruca9 bucata de 1at/ de sub bu0/ 4i cele de
plastic introduse 5n nas2 Ea nu6l recunoscu timp de cCte1a secunde2 7poi duse o mCn/ la
piept9 spunCnd:
6 Dumne0euleL
=+
6 74 i oarte neericit dac/ a4 i ne1oit s/ te ucid9 spuse el2 Dar a4 ace6o2 ?ici tu nu
ai e0itat s/ aranBe0i uciderea mea2
6 74a mi se ordonase9 0ise ea2 74 i ost ucis/ dac/ nu a4 i ascultat2
>e opri 4i apoi ad/u'/:
6 Presupun c/ o s/ m/ uci0i2
6 De ce a4 ace6oI Doar dac/ nu 5ncerci 1reo prostie2 7tunci o 1oi ace2 Lucrurile se
1or schimba9 Erlend2 7cest costum de %ic-ey6%ouse 1a de1eni al unui leu urios2 Eu sunt
noul 4e al or'ani0a.iei9 indierent ce 1e.i spune sau ace tu sau superiorul t/u2 Dac/
comenta.i9 1e.i muri2 Dac/ superiorul t/u nu este capul $%!6ului9 atunci 1oi urca scara
mai sus9 pCn/ 5l 1oi '/si pe cel din 1Cr2
6 E4ti nebunL
6 Dac/ trebuie2
Dn ciuda protestelor 4i amenin./rilor ei9 Erlend u or.at/ s/ intre 5n camera de
stonare2 Dup/ ce 5i lu/ cardul de identitate9 Duncan 5nchise u4a cilindrului 4i mut/
comutatorul pe P$R?8T2 Fa.a ei se opri la miBlocul unei 'rimase9 ca 4i cum ar i 1/0ut
%edu0a2
=)
Capitolul 12
!u arma setat/ pe >T#?9 Duncan 5l 5mpu4c/ 5n cea/ pe omul mascat2 7cesta se
pr/bu4i 5n a./ peste 'r/mada de cutii din spatele c/reia urm/rea pe Erlend2 !apul 5n
ca'ul/ se i0bi de podeaua tare2 Duncan ocoli cele dou/ rCnduri de cutii sti1uite2 Dntoarse
corpul moale pe spate2 Dup/ ce 5i scoase masca9 1/0u a.a unui b/rbat cu piele m/slinie
4i p/r ne'ru2 !utele de deasupra ochilor lui erau anormal de mari2 ?asul era cCrn2 7r/ta
de apro3imati1 trei0eci 4i cinci de sub6ani2
tiind c/ omul a1ea s/ ie le4inat cel pu.in patru minute9 Duncan 5i lu/ colierul 4i
cardul de identitate ata4at de acesta2 >coase apoi arma din tocul b/rbatului9 obser1Cnd
c/ acesta purta haine ci1ile sub rob/2 !ardul9 introdus 5ntr6o ant/ din cel mai apropiat
perete ecran9 acti1/ ai4area unei ima'ini tridimensionale care se 5n1Crtea u4or 4i a
datelor bio'raice2 $mul era detecti16colonel Pieth 7lan >immons2 FDuncan se 5ntreb/ 5n
trecere de ce 54i scria primul prenume PiethG2
>immons era oi.er or'anic 4e de mar.i9 pentru !omple3ul La Brea Tower2 Locuin.a
lui era9 bine5n.eles9 la ni1elul ),=2 Era c/s/torit 4i a1ea cota ma3im/ de copii9 amCndoi
sub doispre0ece ani2 >alariul lui sub6anual era de N@ +++ de credite2
#n am/nunt 5l surprinse pe Duncan2 Prima so.ie a lui >immons usese detecti1ul6
c/pitan Lin !o0umel Erlend2 Duncan 4tia din datele bio'raice ale lui Erlend c/ aceasta
di1or.ase de un >immons2 7tunci asta nu 5i spusese nimic2 RCse 5ncet2 Erlend nu 4tiuse
niciodat/ c/ str/inul misterios9 superiorul ei9 era propriul ei so.2 Probabil c/ >immons
rCdea 0dra1/n sub masca lui9 5n timpul 5ntClnirilor lor clandestine2
Duncan se 5ntoarse la corp9 puse cardul la loc 4i 5l trase pe >immons mai adCnc pe
culoarul ormat de dou/ rCnduri de cutii mari sti1uite2 #n minut mai tCr0iu9 >immons
deschise ochii 4i 5ntoarse capul 5ntr6o parte 4i 5n cealalt/2 7poi9 5nc/ conu09 se holb/ la
Duncan2 Duncan .inea tubul cu D7 5n mCna stCn'/9 pre'/tit s/ pul1eri0e0e9 dac/
>immons 5ncerca s/6l atace2 7poi 54i scoase peruca9 cu cealalt/ mCn/2
$chii lui >immons se m/rir/2
6 %/ recuno4tiI 5ntreb/ Duncan2
>immons 5n'hi.i 5n sec 4i spuse r/'u4it:
6 !airdL DuncanL !um ai reu4it222I
6 >/ te '/sescI 7m metodele mele2
6 #nde e222 eaI
6 ErlendI Dn clipa asta este 5ntr6un stoner2
6 Ea .i6a spusI
6 7m olosit D79 0ise Duncan2 ?ici unul dintre oamenii care mi6au spus ceea ce am
1rut s/ alu nu au a1ut ce ace2 74a c/ nu te mai 'Cndi la pedepsirea lor2 !e6.i ace
capulI
6 %/ doare2 Dar nu r/u2
6 7m tras la putere minim/9 spuse Duncan2 >unt acti1e monitoarele de aiciI ?u
min.i2 Tu ai i 5n pericol mai mare decCt mine2
6 >unt pornite9 dar primesc ca ima'ine o camer/ 'oal/2
6 Te cred9 0ise Duncan9 dar 1oi 1eriica oricum2
>coase tubul de la spate 4i 5l apropie rapid la cC.i1a centimetri de a.a lui >immons2
7p/s/ butonul2 >immons le4in/9 cu capul 5ntors 5ntr6o parte2 Dup/ ce 5ndrept/ capul lui
>immons9 Duncan 5i i3/ sacul de um/r sub cap2 Re'reta c/ nu6l putea intero'a pe
>immons 5ntr6un loc mai lini4tit 4i mai si'ur2 Dar nu putea s/6l duc/ 5n apartamentul
amiliei !loyd sau al lui Erlend2 Trebuia s/ ob.in/ pe loc inorma.iile pe care le dorea2
D4i puse sacul de um/r lCn'/ >immons 4i se a4e0/2 Prima dintre numeroasele
5ntreb/ri pe care le a1ea era despre opera.iunea circuitului prioritar pe care6l olosise
>immons ca s/ o apele0e pe Erlend2
Duncan deschise 'ura s/ 1orbeasc/2 !apul lui >immons 5l i0bi puternic 5n b/rbie2
Duncan r/mase conu0 cCte1a secunde9 timp 5n care >immons se rosto'oli 5ntr6o
parte 4i se ridic/ pe Bum/tate9 dup/ care s/ri asupra inamicului s/u2 Poate c/ atacul ar i
ost 4i mai rapid9 dar >immons nu64i rec/p/tase total or.ele2 Lo1itura nu6l n/uci pe
Duncan9 iar >immons nu reu4i s/ se ridice de pe podea la el de repede ca 5n condi.ii
normale2 !u rele3ele unui lupt/tor antrenat9 piciorul stCn' al lui Duncan .C4ni 5n a./2
Lo1itura nimeri 5ntre picioarele lui >immons2 7cesta url/ de durere 4i c/0u 5ntr6o parte9
=,
.inCndu6se de 1intre2 Duncan se ridic/ 5n picioare9 dar nu atCt de repede cCt ar i /cut6o
dac/ n6ar i ost ame.it de i0bitura 5n b/rbie2 Dl i0bi pe >immons cu piciorul 5n b/rbie 4i
apoi 5n coaste9 de dou/ ori2 De4i nu era incon4tient9 >immons se 5nmuiase2 71ea 'ura
deschis/9 ochii lucio4i2 ?u p/rea s/ simt/ durere2
Duncan 54i re1enise dup/ lo1itura nea4teptat/ a lui >immons9 dar mental era 5nc/
n/ucit2 ?u putea 5n.ele'e de ce nu a1usese eect D76ul2 Era e1ident c/ >immons mimase
incon4tien.a2 Totu4i9 tubul de D7 unc.ionase 5n ca0ul lui Jaccoud 4i Erlend2 >immons era
imun la spray9 dar nu 4tia de ce2 Duncan se sim.ea ca 4i cum ar i aler'at 5ntr6o curs/9 5n
care era pe primul loc9 4i apoi se i0bise brusc de un perete de sticl/2
Din cCte 4tia9 el era sin'urul om din lume in1ulnerabil la dro'ul ade1/rului2
Bine5n.eles9 era posibil s/ mai e3iste 4i al.ii2 Dar capacitatea aceea era oricum atCt de
rar/9 5ncCt 4ansele de a da peste un alt om care s/ o posede erau e3trem de mici2
!l/tin/ din cap9 ca 4i cum nu i6ar i 1enit s/ cread/ ce se 5ntCmpla9 4i se uit/ 5n
sacul de um/r al lui >immons2 Printre lucrurile pe care le '/si era un tub mic de D7 4i un
set de c/tu4e6band/2 Dl rosto'oli pe >immons pe burt/ 4i strCnse banda lun'/ ade0i1/
peste 5ncheieturile lui2 7poi 5l propti pe >immons cu spatele de cutia de la ba0a unei
'r/me0i2
>immons tu4i9 se strCmb/ din cau0a durerii 4i deschise ochii2
Duncan 54i rec/ b/rbia 5n1ine.it/ 4i spuse:
6 7i ost inBectat cu un 'en de anti6D72
$ spuse ca pe o airma.ie9 nu ca pe o 5ntrebare2
6 Da9 0ise >immons2 i era 'ata s/ te 5n1in'2
Duncan /cu doi pa4i 5n a./9 r/mCnCnd 5ns/ destul de departe ca s/ nu poat/ i
atins de ci0mele lui >immons2 >e uit/ 5n Bos 4i 0ise:
6 ?u sunt du4manul t/u9 atCta timp cCt nu insi4ti s/ ii du4manul meu2 Te6am
pul1eri0at cu D7 pentru c/ altel nu a1eam cum s/ scot ade1/rul de la tine2 7cum se pare
c/ sunt ne1oit9 dac/ nu coopere0i2
>immons 5l pri1i 5ncruntat2
6 tii c/ eu pot re0ista la eectele D7I 5ntreb/ Duncan2 !/ pot min.i cCt timp sunt
incon4tient2
>immons aprob/ din cap2
6 Deci nu e4ti 5n pericol dac/ sunt prins2 ?u te 1oi tr/da2 ?umai tu 4tii c/ sunt aici 4i
numai eu cunosc identitatea ta2 Dac/ sunt9 pot ne'a c/ 4tiu ce1a despre tine2 $ricum9 tu
o s/6mi spui totul2
6 De ce a4 ace6oI
6 Dac/ nu6mi spui cine este superiorul t/u direct9 1ei muri2 7cum9 pe loc2 Oorbesc
serios2 Pot s/6.i spun c/ am de 'Cnd s/ preiau conducerea $%!2 Este o or'ani0a.ie
lini4tit/ 4i inutil/9 dar asta se 1a schimba2
>immons mCrCi 4i 0ise:
6 ?u 4tii ce a1em noi de 'CndL
6 7de1/rat2 Dar am inten.ia s/ alu asta2 $ricum9 1a i mult mai 'reu decCt
credeam2 Tu ai anti6D76ul9 4i deci 4i superiorul t/u trebuia s/ aib/9 dar cei din ran'urile
de mai Bos nu au2 De ceI
Dn timp ce a4tepta r/spunsul lui >immons9 se 'Cndi2 !u numai o ob6s/pt/mCn/ 5n
urm/ olosise D76ul asupra bunicului lui9 "ilbert 8mmerman9 alias !onsilierul %ondial
Da1id 7nanda2 8mmerman nu re0istase D76ului2 i totu4i el era 4eul $%!6ului 4i probabil
al multor alte 'rup/ri sub1ersi1e2 De ce nu se inBectase cu anti6D7I
>immons 1orbi2 ?u era prost2 ?u 1roia s/ moar/2
6 Foarte bine2 7nti6D76ul 6 noi 5i spunem 76D7 6 a ost creat 5ntr6un laborator din
%anhattan9 de un 'rup aliat2 Probabil de cel c/ruia 5i apar.ineai cCnd erai !aird2 #n
pachet a sosit aici mar.ea trecut/9 tCr0iu2 Trebuia dat numai oicialilor din po0i.ii oarte
5nalte ale $%!6ului din iecare 0i2 Pe atunci nu 4tiam nimic despre 7nanda 4i nici c/ se
ala 5n Turnul La Brea2 >e pare c/ el nu usese inBectat 5nc/9 dar nu 4tiu de ce2 Poate c/
76D76ul lui usese trimis la JVrich pe o rut/ secret/9 dar el era deBa 5n L79 din cau0a
ur'en.ei repre0entat/ de 1oi doi2 7ltel nu ai i putut olosi D76ul asupra lui2 !e ironie9
nuI Dac/ ar i a4teptat9 ar i ost imun2 8ar tu nu ai i alat niciodat/ de la el cum s/
trimi.i mesaBele prin circuitul prioritar2
6 Presupun c/ nu 4tii cine e superiorul t/u9 spuse Duncan2 7 ost 5ntotdeauna
mascat 4i 5mbr/cat 5n rob/ cCnd 16a.i 5ntClnitI
=;
6 PCn/ a0i diminea./9 spuse >immons2 i6a de01/luit identitatea dup/ ce am ost
inBecta.i amCndoi cu 76D72 7 spus c/ nu mai e ne1oie s/ ne acem 'riBi din pricina
intero'atoriilor2
6 E3ist/ 4i alte metode prin care un om poate i or.at s/ 1orbeasc/9 0ise Duncan2
6 >unt ile'ale2
Duncan 0Cmbi2
6 >i'ur2 !ine este superiorul t/uI
%u4chii aciali ai lui >immons p/rur/ s/ 5n'he.e2
6 El2229 spuse or'anicul2
6 E 'reu s/6.i 5n1in'i obiceiurile 1echi9 0ise Duncan2 Dar o po.i ace2
>e uit/ la ceasul de mCn/2 Era )+:;*2 PCn/ la )):;+9 maBoritatea celor din ora4
a1eau s/ se pre'/teasc/ s/ intre 5n stonere2 La scurt timp dup/ mie0ul nop.ii9 cet/.enii
de miercuri a1eau s/ ias/ din stonerele lor2 Dntre timp9 >nic-9 amilia !loyd 4i Jaccoud
probabil mureau de nelini4te2 Jaccoud trebuia s/ se 5ntoarc/ 5n apartamentul ei 5nainte de
mie0ul nop.ii2 !ei doi !loyd nu trebuiau s/64i ac/ 'riBi 5n le'/tur/ cu stonarea pentru c/
chiria4ii de miercuri erau 4i ei din $%!2 Dar >nic-9 impulsi1/ cum era9 putea s/ se duc/
5n apartamentul lui Erlend ca s/6l caute pe el9 oricCt de periculos era asta2 >au poate
aBun'ea la conclu0ia c/ el usese prins de copoi 4i pleca din L72 ?u9 ea nu ar i /cut asta
5nainte s/ ale si'ur ce se 5ntCmplase cu el2
6 ?u te pot duce la el9 0ise >immons2
D4i 5ntinse bra.ele 4i se strCmb/ de durere2
6 Dn.ele' asta2 >pune6mi doar ce 1reau s/ 4tiu2 !e 1oi ace dup/ aceea2222
Fa.a lui >immons ar/ta ca 4i cum ar i ost strCns 5ntr6o men'hin/2 Deschise 'ura2
Dar nu putea s/ 1orbeasc/2 Teama 4i 5mpotri1irea 5i blocau 'Ctul2
6 Trebuie s/ o aci9 0ise Duncan9 5ndreptCnd arma cu protoni spre el2 $ s/6.i ard
de'etele de la picioare unul cCte unul9 pCn/ 1ei 1orbi2 ?u6mi 1a ace nici o pl/cere asta9
dar o 1oi ace2 Dac/ 1oi i ne1oit s/6.i ard ie 4i un sin'ur de'et9 dup/ aceea 1a trebui s/
te ucid2 ?u 1ei putea in1enta o po1este despre cum s6a 5ntCmplat asta9 care s/6i satisac/
pe superiorii t/i2 ?u 1reau ca ei s/ ale ce1a9 a4a c/ te 1oi ucide dup/ ce 1ei spune totul2
i o 1ei ace2 #ciderea ta 1a i doar 5nc/ unul dintr6un 4ir lun' de ca0uri nere0ol1ate2
6 Bine9 5.i spunL stri'/ >immons2
Duncan 5ncerc/ s/ nu64i arate u4urarea2 !redea c/ era capabil s/64i duc/ la
5ndeplinire amenin./rile9 dar nu a1ea de unde s/ 4tie si'ur asta decCt atunci cCnd era
obli'at s/ o ac/2 Era si'ur c/ nu 1roia s/6l torture0e pe acel om9 chiar dac/ el usese
or'ani0atorul tentati1ei de ucidere a lui Duncan 4i >nic- 4i al lichid/rii lui !abtab2
6 Este Eu'ene "odwin Dis0no9 4eul e3ecuti1 de a0i al B/ncii de Date L7L Dumne0eu
s/ m/ aButeL
6 Te asi'ur c/ nu6.i 1a putea ace nimic9 spuse Duncan2 #nde locuie4teI
?u u surprins cCnd al/ adresa lui Dis0no2 Persoana care conducea Banca de Date
a1ea o putere imens/2 El putea introduce /r/ mare diicultate date alse 5n banc/ 4i era
cel mai pu.in probabil s/ ie prins2 %ar- Twain scrisese odat/: K>pune.i6mi supersti.iile
unei na.iuni 4i 1oi putea controla acea na.iuneK2 7de1/rul era c/ persoana care controla
lu3ul de inorma.ii al unei na.iuni putea controla acea na.iune2 >au9 5n acest ca09 statul
Los 7n'eles2 Bine5n.eles9 Dis0no trebuia s/ ac/ ceea ce 5i ordona 'u1ernul9 dar putea
ace 4i ceea ce 1roia $%!6ul 6 sau consilierul mondial 7nanda 6 /r/ ca s/ ie prins2
$dat/ pornit9 >immons r/spunse la toate 5ntreb/rile lui Duncan2 Dn cinci minute9
acesta al/ toate inorma.iile de care a1ea ne1oie2 >au de care credea el c/ a1ea ne1oie2
Era posibil s/ e3iste 4i alte 5ntreb/ri pe care ar i trebuit s/ le pun/2 !Cnd a1ea s/ ale
acele 5ntreb/ri9 urma s/ ie prea tCr0iu2
Des/cu ben0ile de la 5ncheieturile lui >immons9 dar se trase 5n spate9 cCnd acesta
se ridic/9 amor.it2
6 ?u .i6am rupt nici o coast/9 nuI 5ntreb/ Duncan2
6 !red c/ nu2
6 ?u uita s/ sete0i simul/rile ca s/ se opreasc/ 4i s/ se 4tear'/2
6 ?u sunt incompetentL spuse >immons2
6 ?u9 dar ai multe pe cap acum2 i nu uita2 Te duci acas/ 4i nu 5ncerci s/6l
a1erti0e0i pe Dis0no2
6 Pentru Dumne0euL e3clam/ >immons2 %6ar ucideL
=@
6 Tu nu o 1ei ucide pe Erlend9 spuse Duncan2 ?u ai a1ut ce ace2 Dis0no nu6.i 1a
ace nimic9 4i nici altora9 pentru c/ nu poate2 Ooi a1ea eu 'riB/ s/ nu o ac/2
Totu4i9 ca s/ ie si'ur c/ >immons nu6l 1a alerta pe Dis0no9 Duncan 5l dobor5 din
nou9 cu un alt oc al armei2 >immons a1ea s/ se simt/ r/u pentru o 1reme9 dar trebuia
scos din ac.iune pentru cel pu.in dou/0eci de minute2 Duncan plec/9 dup/ ce 5i scosese
c/tu4ele lui >immons2 Jece minute mai tCr0iu st/tea 5n a.a apartamentului lui Dis0no9 de
la ni1elul ),=2 %ai erau 0ece minute pCn/ la mie0ul nop.ii 4i pe pere.ii ecran de pe
coridoare pClpCiau a1ertismente portocalii 4i emiteau un sunet slab9 ca de siren/2
P/4i 5n ni4a u4ii9 unde nu mai era 1i0ibil2 7rse 5ncuietoarea9 .inCnd arma aproape de
burt/9 apoi 5mpinse mecanismul cu patul armei2 Dncuietoarea c/0u 5n/untru2 Plasticul u4ii
se r/cise deBa2 B/'/ 5n 'aur/ trei de'ete 4i trase2 #4a se retrase 5n ni4a din perete9 destul
de 'reu2 8ntr/9 cu arma pre'/tit/2 De4i luminile din camer/ erau aprinse9 pere.ii erau
cenu4ii 4i t/cu.i2 Dnchise u4a 4i trecu prin dou/ camere mari9 5nainte s/ intre 5n holul
principal2 Dl tra1ers/ repede9 dar atent9 oprindu6se ca s/ deschid/ toate u4ile 4i s/ se uite
5n/untru2 Dis0no 4i amilia lui ar i trebuit s/ se ale 5n cilindrii lor9 dar nu 1roia s/ ri4te
nimic2
Dup/ ce se asi'ur/ c/ toate camerele erau 'oale9 cu e3cep.ia celei cu stonere9 intr/
5n aceasta din urm/2 Oeriic/ pl/cile de identitate de la ba0a cilindrilor 4i trecu
comutatorul de alimentare cu ener'ie al chiria4ilor de miercuri pe $FF2 7poi mi4c/
comutatorul de la ba0a stonerului lui Dis0no pe P$EER $?2
Bancherul de date era oarte 5nalt 4i e3traordinar de lat 5n umeri2 Pe pielea lui
m/slinie erau trasate dun'i curbe9 depi'mentate2 P/rul ne'ru era strCns 5n coc9 cu un ac
din ar'int 1eritabil 5nipt 5n el2 B/rbia era acoperit/ de un cioc ne'ru 4i oarte unsuros2 De
lobii urechilor 5i atCrnau doi cercei 'rei9 5n orm/ de 0i'60a'9 repre0entCnd ni4te ul'ere2
Era de0br/cat complet9 cu e3cep.ia unui slip purpuriu2
7r/ta oarte modern 4i oarte calm2 Dar r/mase cu 'ura deschis/ 4i p/li cCnd 1/0u
un b/rbat cu arma 5ndreptat/ spre el2 $chii i se m/rir/ de uimire 4i team/2
6 >unt Eillliam >t2 "eor'e Duncan9 cunoscut 4i drept Jeerson !er1antes !aird2 Hai
s/ mer'em 5n camera de 0i9 s/ st/m de 1orb/2
Seap/n 4i cl/tinCnd din cap9 Dis0no porni 5n a.a lui Duncan spre camera de 0i2
==
Capitolul 13
$ra care ap/rea pe peretele ecran era ):)+ 72%29 miercuri2
Dn camera de 0i erau patru oameni: Eu'ene Dis0no9 so.ia lui9 pe nume $l'a Phan
>arahsdau'hter9 4i cei doi chiria4i adul.i de miercuri9 RaBit Belleporte %ayair 4i %aya
Dibrun Lutter2 8mediat ce Duncan alase de la Dis0no c/ so.ia lui 4i locatarii 0ilei
urm/toare erau membri $%!9 5i destonase pe to.i2
Totodat/ 5l or.ase pe Dis0no s/ recunoasc/ aptul c/ el era 4eul 'eneral al
or'ani0a.iei9 5n acea 0on/2 7sta se 5ntCmplase abia dup/ ce Duncan amenin.ase c/6i 1a
arde de'etele de la mCini 4i picioare2 7cum9 Duncan 4tia 4i numele tuturor oamenilor cu
po0i.ii 5nalte 5n $%!6ul din L72 %aBoritatea erau poli.i4ti sau operatori 5n b/nci de date2
Duncan 5i spusese lui Dis0no c/ el prelua conducerea $%!6ului2
6 O/d c/ nu6.i place asta9 0ise Duncan2 Dar acum a trecut 1remea minciunilor 4i a
ac.iunilor m/runte2 %esaBele mele au produs 1Cl1/ 5n 5ntrea'a lume 4i trebuie s/ proit/m
de aceast/ oca0ie ca s/ acem totul s/ se transorme 5ntr6o rebeliune2 Eu sunt cel care
este normal s/ o conduc/9 chiar dac/ trebuie s/ stau ascuns pentru o 1reme2 7m mult/
e3perien./ 5n lupt/9 iar dosarul meu este oarte 'r/itor 5n acest sens2 7m planuri pentru
continuarea luptei2 Tu ai recunoscut c/ nu ai nici un plan2
6 %omentul este prost alesL spuse Dis0no2
6 ?u 1a i niciodat/ mai a1orabil2 Este 1remea ac.iunii2 7cum am ne1oie de
acceptul 1ostru9 al tuturor9 ca eu s/ iu 4eul2 7m ne1oie de cooperarea 1oastr/ deplin/9
chiar dac/ nu 1/ con1ine aptul c/ am preluat conducerea 4i chiar dac/ 1/ teme.i de
consecin.e2 O6a.i pierdut 1remea prea mult timp2 Ooi a.i beneiciat de a1antaBele
actorului de 5ncetinire a 5mb/trCnirii 4i ale anti6D76ului2 Trebuie s/ pl/ti.i pentru asta2
8at/ care este scenariul2 To.i membrii $%! trebuie s/ primeasc/ F88 4i anti6D72 7.i ost
oarte e'oi4ti9 p/strCndu6le numai pentru e4aloanele 5nalte9 pentru elit/2 !eea ce a ost o
prostie9 oricum2 !um poate s/6i mint/ pe poli.i4ti o persoan/ din e4aloanele inerioare9
dac/ este prins/I PCn/ la urm/ 16ar i tr/dat2 i nu e3ist/ alt miBloc mai bun pentru a6.i
asi'ura loialitatea 4i recuno4tin.a decCt dotarea unui membru cu F882 Deci9 eu am
transmis ormula F886ului 5n mesaBul meu 4i pute.i i si'uri c/ cet/.enii 1or ace rost de
ea9 chiar ile'al2 Dac/ putem '/si un miBloc ca inorma.ia despre anti6D7 s/ aBun'/ la
urechile publicului9 1om ace 4i asta2
6 "u1ernul controlea0/ toate laboratoarele9 spuse Dis0no2
6 7sta nu i6a 5mpiedicat pe immeri s/6l abrice pentru oamenii lor9 replic/ Duncan2
Ba0a F886ului o repre0int/ o bacterie care suer/ o muta.ie2 Poate i culti1at/ 5n orice
buc/t/rie 4i apoi inBectat/ cu u4urin./2 Problema este s/ d/m F88 la suicient de mul.i
oameni9 a4a 5ncCt ei s/6l poat/ transmite altora2 Dar asta se 1a 5ntCmpla /r/ ca $%!6ul
s/ se amestece prea mult2 Oor e3ista o mul.ime de oameni9 de pe tot 'lobul9 care 1or
ura bacteria din laboratoare9 dac/ este ne1oie9 4i apoi 1or produce chiar ei muta.ia 4i
cultura ori'inal/2 8deea c/ 54i pot lun'i 1ia.a de 4apte ori 5i 1a ace s/ 4i6l doreasc/ cu
disperare2 "u1ernul se 1a opune9 dar pCn/ la urm/ 1a i ne1oit s/ cede0e2 7ltel se 1a
pr/bu4i2
6 8ar noi 1om i martiri9 spuse so.ia lui Dis0no9 $l'a >arahsdau'hter2
6 Poate c/ nu2 Este posibil9 dar nu putem da 5napoi din cau0/ c/ s6ar putea s/ im
martiri2
Duncan 54i e3plic/ ideea de mai multe ori2 7poi trecu la probleme mai practice2 !Ct
de repede putea Dis0no s/ ac/ rost de acte de identitate pentru el 4i >nic-I
De4i /r/ tra'ere de inim/9 Dis0no spuse c/ %aya Lutter putea aranBa totul imediat2
Dar accesoriile i0ice ce 5nso.ea cardul 8D a1eau s/ dure0e ce1a2 Era posibil s/ le
primeasc/ pCn/ 5n seara acelei 0ile2 Dis0no 4i >arahsdau'hter a1eau s/ r/mCn/ nestona.i
5n acea 0i9 dar %ayair 4i %aya Lutter trebuiau s/ mear'/ la birourile lor2 ?u a1eau nici o
scu0/ plau0ibil/ ca s/ sune 4i s/ anun.e c/ r/mCneau acas/2 Dar astel puteau s/
aranBe0e ob.inerea accesoriilor i0ice2 Dis0no a1ea s/ se ocupe de introducerea datelor
alse9 c/ci putea ace acest lucru din apartamentului lui9 4i putea s/ o ac/ chiar dac/
acea 0i nu era 0iua lui le'al/2
Totodat/ el aranB/ ca Duncan s/ poat/ ob.ine o le'/tur/ si'ur/ cu apartamentul 5n
care 5i l/sase pe >nic- 4i amilia !loyd2 Duncan nu 1ru s/ le de01/luie adresa2 Dar 4tia c/
trebuia s/ se 5ntoarc/ acolo2
=N
$ ro4cat/ rumoas/ r/spunse la apelul lui la apartamentul amiliei !loyd2 $
recunoscu ca iind Lucia >horemoor !la1in'9 una dintre locatarii de miercuri2 74a cum se
a4teptase9 ea usese pus/ la curent cu tot ce se 5ntCmplase pCn/ 5n clipa 5n care el
p/r/sise apartamentul2 >nic- p/ru oarte u4urat/ cCnd 5l 1/0u2 7poi se 5nurie2
6 De ce naiba nu mi6ai spus ce se 5ntCmpl/I 7m ost oarte 5n'riBorat/2 De apt9
Donna 4i Barry intraser/ 5n panic/ deBa2 i nici eu nu eram departe2
6 %/ 5ndoiesc de asta9 spuse Duncan2
6 Ei9 oricum9 am ost 5n'riBorat/2
6 ?u 16am putut suna 5n si'uran./ mai 5nainte2 Dar totul mer'e bine222 pCn/ acum2
D.i 1oi e3plica cCnd 1oi 1eni acolo2
6 Totul este cu ade1/rat 5n ordineI 5ntreb/ Donna !loyd9 care st/tea acum lCn'/
>nic-2
6 Da2 Disear/ pe la 4apte destona.i to.i oamenii din $%! din apartament2 >pune.i6le
ce se 5ntCmpl/2 Eu 1oi completa detaliile2 >itua.ia s6a schimbat mult 6 5n bine2 Rela3a.i6
1/2 Ooi aBun'e acolo la opt2
6 7m ratat toat/ distrac.ia9 nuI 5ntreb/ >nic-2
6 !eea ce am /cut eu nu putea i /cut decCt de o persoan/ sin'ur/2 Era posibil ca
doi s/ ie prea mul.i2 Dntrerup le'/tura acum2
Dup/ ce 5ncheie apelul9 54i puse 5n sacul de um/r iolele ce con.ineau F886ul 4i anti6
D76ul9 suiciente pentru to.i membrii $%! din apartamentul lui !loyd2 Totodat/9 scoase la
imprimant/ ormulele celor dou/ solu.ii2 La ora 4apte seara9 Dis0no plec/ la o adres/ pe
care nu i6o spuse lui Duncan9 iar acesta nu insist/ s/ o ale2 Probabil c/ Dis0no a1ea
dreptate atunci cCnd sus.inea c/ securitatea cerea ca numai el s/ o 4tie2 La <:;)9 Dis0no
se 5ntoarse 4i 5i 5ntinse lui Duncan un s/cule. mic2 Dn/untru erau dou/ olii mici de
culoarea pieii9 pentru de'etele mari ale lui Duncan 4i >nic-2 7tunci cCnd urmau s/ ie
ne1oi.i s/64i 1alide0e tran0ac.iile pe credit cu cardurile de identitate9 trebuia s/64i apese
de'etele pe placa de 5nre'istrare2 >upraa.a e3terioar/ a de'etelor lui Duncan a1ea pe ea
amprentele unui indi1id numit %a-ro9 care locuia pe acela4i ni1el cu amilia !loyd2
!ealalt/ se potri1ea amprentei lui Julep !hu Hart9 cole'ul de apartament a lui %a-ro2
!um petrecuse cea mai mare parte a 0ilei studiind datele biolo'ice ale lui %a-ro9 Duncan
era acum amiliari0at cu ele2 >nic- a1ea s/ memore0e 4i ea datele lui Hart9 atunci cCnd
a1ea s/ ia cardul 5n primire2
6 71e.i noroc9 0ise Dis0no2 %a-ro 4i Hart se pare c/ s6au speriat atunci cCnd
mesaBele tale prioritare au ap/rut pe ecrane2 Probabil c/ s6au 'Cndit c/ s6a descoperit
totul 4i c/ 1or i ridica.i de poli.i4ti2 74a c/ au disp/rut2 !red c/ au u'it 5n pustietate9
nebunii2 Totu4i9 ei erau considera.i oarte instabili9 a4a c/222
Dis0no 54i mu4c/ bu0a2
6 Oroia.i s/ sc/pa.i de ei9 nuI continu/ Duncan 5n locul lui2 La el cum a.i sc/pat de
8brahim 70imo9 a'entul care ac.iona 5n ma'a0inul de dulciuri 4i medicamente2 La el
cum a.i 5ncercat s/ sc/pa.i de mine 4i de >nic-2
6 Era necesar din moti1e de securitate9 spuse Dis0no2 Dn.ele'i asta2
6 ?u6.i port pic/ pentru asta9 0ise Duncan2 Dar de acum 5nainte9 dac/ cine1a este
considerat drept un risc pentru securitate9 1reau s/ iu 5n4tiin.at2 Oreau s/ iu si'ur c/
suspectul repre0int/ cu ade1/rat un pericol pentru noi2 i e3ist/ 4i alte moduri de
re0ol1are a problemei2 ?u este ne1oie s/ ie uci4i2
6 E4ti moale2
6 Pune6m/ la 5ncercare 4i 1ei ala9 spuse Duncan2
6 Dac/ cei din e4aloanele inerioare 1or 4ti c/ nu 1or i uci4i dac/ 5ncearc/ s/ ne
tr/de0e9 nu se 1or eri9 0ise Dis0no9 cu o a./ ro4ie 4i indi'nat/2
6 ?u e ne1oie s/ 4tie 4i ei c/ nu 1or i uci4i9 spuse Duncan2 Las/6i s/ cread/ c/ 1or i
lichida.i2 Dar pot i stona.i 4i 5n'ropa.i unde1a2
6 !are este dieren.a 5ntre a ace asta 4i a6i lichidaI 5ntreb/ Dis0no9 /cCnd un eort
s/64i reprime rCnBetul de pe a./2
6 Oor a1ea 4ansa ca 5ntr6o 0i s/ ie '/si.i 4i destona.i2
6 Jiua aceea 1a i curCndI 7tunci 1or spune totul poli.i4tilor2
Dis0no a1ea dreptate9 par.ial9 dar Duncan nu a1ea de 'Cnd s/ ucid/ decCt 5n auto6
ap/rare2 !eea ce nu spuse9 bine5n.eles9 era aptul c/ era posibil ca Dis0no s/ ie unul
dintre oamenii de care Duncan urma s/ ie ne1oit s/ scape2 ?u a1ea 5ncredere 5n el2 Era
=<
si'ur c/ lui Dis0no nu6i con1enea c/ el preluase conducerea 4i c/ a1ea s/ proite de orice
oca0ie ca s/6l lichide0e2
8storia re1olu.ionarilor era plin/ de lupte interne pentru putere2 Dis0no repeta doar
aceast/ istorie9 adic/ un tipar al comportamentului uman2
De unde 4tiu astaI se 5ntreb/ Duncan2 ?u6mi amintesc ce 4tia !aird sau oricare alta
dintre personalit/.ile mele9 cu e3cep.ia celei care sunt acum9 dar uneori apar amintiri pe
care nu ar trebui s/ le am2 >cur'eri2 !eea ce 5nseamn/ c/ nu sunt total i0olat de
personalit/.ile anterioare2
Fa.a aceea9 a.a lui cCnd a1ea cinci ani9 ap/ru pe ecranul min.ii2 Dn acela4i timp 6
ceea ce nu se mai 5ntCmplase niciodat/ 5nainte 6 o mCn/ uria4/ se 5ntinse parc/ 5n
interiorul lui9 5i prinse intestinele 4i le trase 5n sus2 Era atCt de ocali0at/ 4i de dureroas/
5ncCt 5i amintea de acel spectacol din serialul lui Paul Bunyan9 pe care6l 1/0use cu cCte1a
s/pt/mCni 5nainte2 !hereste'iul 'i'antic9 5nruntCnd un urs de m/rimea unui eleant9 54i
b/'ase mCna pe 'Ctul ursului9 5l prinsese de intestine 4i 5l 5ntorsese pe dos2
6 !e s6a 5ntCmplatI 5ntreb/ Dis0no2
Duncan se 5ndrept/9 a.a rede1enindu6i calm/9 5n timp ce durerea disp/rea2
6 ?imic2
6 ?imicL 7r/tai de parc/ te i0bise cine1a 5n stomac2
6 $P9 a ost ce1a9 spuse Duncan2 Doar un spasm2 ?u are cum s/ ie din cau0a
mCnc/rii2 ?u am mai mCncat nimic2 ?u contea0/2
Dis0no se 5ncrunt/9 dar nu spuse nimic2 Probabil c/ spera c/ putea tra'e oloase din
acea sl/biciune a lui Duncan 6 oricare ar i ost ea2 ProbabilI F/r/ 5ndoial/L 86ar i pl/cut
s/6l 1ad/ pe Duncan c/0Cnd mort2
Fa.a disp/ruse 6 pentru o 1reme2 ?u 4tia de ce ap/rea din cCnd 5n cCnd9 4i ce
repre0enta ea2 Poate c/ pre1estea o nou/ c/dere ner1oas/2 !hiar dac/ era a4a9 nu a1ea
de 'Cnd s/64i ac/ 'riBi2 Dac/ ar i de1enit obsedat de asta9 nu ar i /cut altce1a decCt s/
'r/beasc/ distru'erea sistemului 0ilelor9 dac/ 5ntr6ade1/r a1ea s/ se produc/ a4a ce1a2
Fa.a care reap/rea putea i doar un simptom al aptului c/ eu6l lui pre0ent nu se
separase total de celelalte personalit/.i2 #n simptom al unei maladii mentale minore9 o
mic/ deec.iune2
>au 'Cndea asta doar ca s/ 5ndep/rte0e teamaI
?u se mai 'Cndi la acel subiect tot restul serii2 Fu prea ocupat s/ lucre0e cu Dis0no
4i cu ceilal.i trei2 La opt seara9 suna la u4a apartamentului amiliei !loyd2 $ clip/ mai
tCr0iu9 discuta cu >nic-9 amilia !loyds 4i chiria4ii de miercuri2
=A
Capitolul 14
Joi9 Duncan 4i >nic- muncir/ din 'reu9 oprindu6se numai ca s/ se odihneasc/9 s/
ac/ e3erci.ii 4i pentru necesit/.i i0iolo'ice2 !u inorma.iile primite de la Dis0no9
contactar/ patru0eci 4i opt de 4ei ai unor 'rupuri sub1ersi1e aliate9 din multe p/r.i ale
lumii2 Di0no s6ar i 5mboln/1it9 cum se e3prim/ >nic-9 dac/ ar i 4tiut cCte rute secrete de
comunica.ii olosiser/2 Le spusese cum s/ le accese0e9 dar 5i s/tuise s/ nu le acti1e0e
decCt 5n ca0uri de e3trem/ ur'en./2 8ar dup/ p/rerea lui9 5n pre0ent nu e3ista un astel
de ca02
6 ?u 4ti.i dac/ or'anicii nu le supra1e'hea0/ 4i 5nre'istrea0/9 la cel/lalt cap/t9
spuse el2 $ sin'ur/ sc/pare 4i suntem cu to.ii mor.i2
Primul lucru pe care6l /cu Duncan dup/ ce64i declar/ identitatea u s/ transmit/
ormulele F88 4i 76D72 7poi le spuse celor cu care luase le'/tura la ce oloseau ele2 #nii
dintre ei 4tiau totul despre actorul de 5ncetinire a 5mb/trCnirii9 dar numai unul primise 76
D76ul2
Duncan le spuse c/ acum el era 4eul suprem9 capul tuturor or'ani0a.iilor ile'ale2 Le
ordon/ s/ r/spCndeasc/ F886ul 4i 7nti6D76ul prin membrii lor2 %ai mult9 trebuia s/
oloseasc/ orice miBloc suicient de si'ur ca s/ lase oi cu aceste ormule 5n locurile 5n
care puteau i '/site de public2 %iBloacele pentru reali0area acestui lucru erau l/sate la
ale'erea lor2
6 Dn elul acesta9 putem ace oamenii s/ 5nceap/ s/ r/spCndeasc/ sin'uri aceste
date 4i s/ cree0e probleme 'u1ernului2
La 5nceput nimeni nu r/spunsese personal la apelul lui2 %ul.i sunaser/ ei ca s/
1orbeasc/ cu el2 !C.i1a nu r/spunseser/ deloc2 To.i cei cu care 1orbeau erau 4oca.i cCnd
au0eau c/ era !aird9 alias Duncan2
?u pierdea prea mult timp cu o persoan/2 Dup/ ce 54i declara identitatea 4i 54i
e3punea pe scurt planurile9 le trimitea un mesaB lun'9 tip/rit2
6 De unde 4tii c/ 1or ac.iona conorm planuluiI 5ntreb/ >nic-2
6 ?u 4tiu9 4i nu am cum s/6i or.e0 s/ o ac/2 Dar destul de mul.i dintre ei 1or ace
ce1a2
>nic- era perect de acord cu ceea ce /cea el2 Dar9 ca 4i Duncan9 4tia c/ mai
de1reme sau mai tCr0iu cine1a a1ea s/ ie prins2 7cea persoan/ putea min.i9 pentru c/ i
se administrase anti6D76ul2 Dar mai e3istau 4i alte moduri de alare a ade1/rului9 chiar
dac/ erau ile'ale9 iar or'anicii le cuno4teau pe toate2
!hiria4ii de 1ineri nu erau din $%!9 a4a c/ Duncan 4i >nic- petrecur/ acea 0i 5n
stonere2 8ntrar/ 5n cilindrii amiliei !loyd9 5n'hesuindu6se lCn'/ celalalt ocupant pCn/
cCnd aBun'eau 5ntr6o po0i.ie 'hemuit/2 7poi ener'ia 5i transorm/ 5ntr6o substan./ solid/2
>Cmb/t/ ie4ir/ din cilindri9 o dat/ cu chiria4ii din acea 0i 4i cu cei doi !loyd2 Donna 4i
Barry r/maser/ nestona.i cea mai mare parte a 0ilei9 pentru c/ erau oarte 5ncCnta.i de
ideea c/ sp/r'eau 0iua2 Duncan 5i olosi ca s/6l aBute la transmiterea mesaBelor2 Lemuel
Ji-o >hurber 4i >arah6John Pan'olin Tan9 oamenii de sCmb/t/9 54i petrecur/ maBoritatea
timpului la ser1iciu2
Dncuietoarea de la u4/ usese 5nlocuit/ 1ineri2 !onorm spuselor celor de la 4tiri9
5ntrea'a popula.ie urma s/ aib/ 5ncuietori noi pCn/ la sCr4itul urm/toarei 0ile de luni2
!ei doi !loyd 54i /ceau treaba 5n camere separate9 ea 5n buc/t/rie9 el 5n baie2
Donna9 care era o budist/ autentic/9 insist/ s/ ac/ o pau0/ de o Bum/tate de or/ pentru
incanta.ia 5n a.a !ercului Primar2 7cesta era o ram/ de mahon cu dou/spre0ece col.uri9
cu o l/.ime de patru centimetri9 spriBinit de un buet2 Pe el erau 5ncastrate dispo0iti1e
electronice care transmiteau o holo'ram/ a lui Buddha 5n po0i.ia lotus9 5n centrul
cCmpului ne'ru2 Dn timp ce Donna cCnta Prima !eremonie 5n limbaBul de mult disp/rut
Pali9 Buddha se mic4ora 5ncet9 p/rCnd c/ se retr/'ea 5n dep/rtare2 Dup/ cincispre0ece
minute9 disp/ru2 Ea continu/ s/ cCnte 5n a.a ?imicului9 cum 5i spunea9 pCn/ cCnd
Buddha reap/ru9 parc/ la mare distan./9 4i apoi re5ncepu s/ creasc/2
Barry !loyd era un discipol al cultului !ei !inci 7dep.i ai Domnului2 Ei credeau c/
orice credincios putea s/ se acorde0e9 pCn/ cCnd aBun'ea 5n re0onan./ cu 1ibra.ia de
ba0/ a uni1ersului 6 indierent ce o i 5nsemnat asta2 Pentru a aBun'e 5n aceast/ stare9 54i
combina ru'/ciunile cu cCntatul la un instrument mu0ical2 7cesta era un instrument
electronic cu dou/ antene2 !Cnd mCinile lui Barry se mi4cau 5n interiorul cCmpul electric
=*
emis de antene9 se au0ea o mu0ic/9 el controlCnd tonurile 4i tonalit/.ile2 Prin asta9 Barry
de1enea una cu 1ibra.iile cosmice 4i se plimba printre ele pCn/ cCnd aBun'ea 5n acord cu
uni1ersul 4i cu Dumne0eu2
Duncan ar i ost nelini4tit c/ a1ea astel de oameni ira.ionali 5n $%!9 dac/ nu l6ar i
cunoscut pe r/posatul lui cole'9 Padre !abtab2 Preotul credea 5ntr6o reli'ie 4i mai ciudat/
decCt cele ale !loyds6ilor2 i cu toate acestea usese destul de ra.ional 4i competent 5n
alte pri1in.e2
!hiria4ii de sCmb/t/9 >hurber 4i Tan9 se 5ntoarser/ de la lucru la @:;+2 >hurber se
uit/ 5n Bur9 la numeroasele sec.iuni sclipitoare ale pere.ilor9 4i 5ntreb/:
6 71e.i pornite numai canale de 4tiriI
6 Da 4i nu am ost prea atent la ele9 spuse Duncan2
F/cu semn cu mCna ca s/ indice sec.iunile9 iecare a1Cnd cCte un canal secret
separat2
6 7m 1orbit cu cole'ii no4tri din toat/ lumea2
6 ?u reu4esc s/ m/ obi4nuiesc cu ideea9 0ise >hurber9 cl/tinCnd din cap2 %/ a4tept
ca 5n orice clip/ s/ dea n/1al/ or'anicii aici2
Duncan ridic/ din umeri 4i spuse:
6 >6ar putea2 Dar dac/ 1or detecta aceste transmisiuni9 o 1or ace doar accidental2
6 !eea ce se poate 5ntCmpla9 0ise >hurber2 >au una dintre acele persoane cu care
1orbe4ti ar putea i 1reun a'ent iniltrat2
Lui Duncan asta nu i se p/rea prea probabil2 To.i membrii 'rup/rilor sub1ersi1e
useser/ intero'a.i 5nainte de introducerea anti6D76ului2
6 $ricum9 >arah6John 4i cu mine suntem urio4i9 spuse >huber2 Pe la ;:;+ am 1/0ut
la 4tiri c/ 'u1ernul suspend/ re0ultatele reerendumului pCn/ la 5ncheierea acestei st/ri
de ur'en./2 tiam c/ 1or '/si un moti1 ca s/ nu .in/ cont de re0ultatL
Duncan 4tia la ce reerendum se reerea2 !u cCte1a ob6s/pt/mCni 5n urm/9 cet/.enii
ora4elor alese primiser/ permisiunea s/ 1ote0e pentru un reerendum 5n care erau
5ntreba.i dac/ 1or sau nu o supra1e'here mai redus/ a cet/.enilor de c/tre 'u1ern2
7ceast/ reducere a supra1e'herii usese preerat/9 cu o mic/ maBoritate2 !a urmare9 era
obli'atoriu9 prin le'e9 ca aceast/ problem/ s/ ie 1otat/ pe plan mondial2 !hiar dac/
maBoritatea 1ota pentru o monitori0are redus/9 detaliile trebuiau stabilite de
repre0entan.ii cC4ti'/torilor2 7poi pro'ramul trebuia supus unui alt 1ot mondial2
Duncan 4tia c/ o 1ictorie a cet/.enilor ar i ost o 1ictorie mic/2 "u1ernul a1ea de
partea lui lo'ica 4i bunul sim.9 atunci cCnd reu0a oprirea supra1e'herii cu aButorul
sateli.ilor2 $chii de pe cer erau absolut necesari pentru re'ulari0area traicului comercial9
pentru obser1area condi.iilor climatice 4i pentru anun.area autorit/.ilor 5n ca0uri de
accidente sau acti1it/.i criminale2 Toate acestea erau /cute pentru binele oamenilor2 ?u
e3ista nici o posibilitate ca sateli.ii s/ ac/ asta9 dar s/ nu 5nre'istre0e 4i ce /cea iecare
cet/.ean din ora42
!u toate acestea9 ora4ele turn erau 5n alt/ situa.ie decCt cele ori0ontale2 %ul.i
cet/.eni nu 5n.ele'eau de ce trebuia supra1e'heat iecare metru p/trat al str/0ilor9 dintr6
un turn2 Era poate pentru binele lor9 dar nu le con1enea2 !et/.enii irita.i propuser/ ca
monitoarele s/ ie oprite 4i olosite doar atunci cCnd raportarea 1reunui accident9 a unei
crime9 sau a 1reunui conlict amilial aducea or'anicii 4i personalul medical 5n 0ona
respecti1/2
7ceasta ar i ost o concesie mic/ pentru 'u1ern2 %ai ales cCnd putea pretinde c/
monitoarele de pe str/0i nu erau unc.ionale9 dar ele puteau r/mCne totu4i deschise2
!Cnd comitetele de supra1e'here ale cet/.enilor a1eau s/ ac/ turul sec.iilor or'anice ca
s/ se asi'ure c/ era respectat/ le'ea9 ei a1eau s/ 1ad/ c/ monitoarele erau oprite2 La
plecarea comitetului9 monitoarele 54i puteau relua acti1itatea2
!u toate acestea9 c/utarea lui Duncan 4i >nic- 4i recentele demonstra.ii spontane 4i
re1oltele minore raportate de canalele de 4tiri Bustiicau men.inerea unei supra1e'heri
totale2 !el pu.in din punctul de 1edere al 'u1ernului9 4i acesta era cel care dicta politica2
6 >e spune c/ la noapte 1a i o demonstra.ie 5n di1erse p/r.i ale ora4ului9 spuse
>hurber2 !ea mai apropiat/ 1a porni din Blue %oon Pla0a2 Eu 4i >arah6John am 1rea s/
im acolo2 Dar or'anicii222
6 Oor i 4i ei acolo9 inter1eni >nic-9 iar 1oi nu 1re.i s/ risca.i s/ i.i ridica.i2
!ei doi !loyd intrar/ 5n camer/ la timp ca s/ aud/ inalul con1ersa.iei2
6 ?oi nu putem mer'e 5n nici un ca09 spuse Barry2
N+
>nic- se uit/ la Duncan:
6 %6am s/turat s/ tot stau 5nchis/ aici2
6 ?u9 0ise acesta2 7r i un risc prea mare s/ te duci acolo2
6 Hei9 spuse Donna9 1oi doi trebuie s/ i.i telepa.i2 Parc/ 1/ citi.i 'Cndurile unul
celuilalt2 7sta se datorea0/ aptului c/ sunte.i de atCta timp 5mpreun/I
6 "Cndim la el 5n anumite pri1in.e9 5n special cCnd e 1orba de ac.iune2 Dar e3ist/ o
mul.ime de momente 5n care nu 4tiu ce naiba 'Cnde4te el2 >e poart/ ca un e3tro1ertit9
dar 5n esen./ este un intro1ertit2
Duncan ridic/ din umeri 4i se adres/ unei sec.iuni a peretelui9 care transmitea
ultimele sarcini pentru acea 0i2 La cel/lalt cap/t9 5ntr6o cas/ din >in'apore9 4eul
ile'ali4tilor din 0on/ primea o copie a pro'ramului de schimb/ri pe care urmau s/6l cear/
re1olu.ionarii2 !el mai mare 4i mai radical articol era cererea de abandonare a sistemului
de 1ia./ pe 0ile al ?oii Ere2 ?u mai era 1ital ca popula.ia s/ ie 5mp/r.it/ 5n 4apte 0ile2
Erau numai dou/ miliarde de cet/.eni9 nu 0ece miliarde9 cum pretindea 5n mod als
'u1ernul2 Era 1remea ca omenirea s/ se 5ntoarc/ la 1ia.a de 0i cu 0i pe care o a1usese pe
1remuri2 Dar maniestul stabilea ce era bine de p/strat din ?oua Er/2 ?u trebuia s/ se
ac/ nici o re1enire la ceea ce usese r/u 5n perioada dinaintea ei2
Lemuel >hurber a4tept/ ca Duncan s/ 5ncheie transmisia ultimei instruc.iuni9 dup/
care spuse:
6 Eu 4i >arah6John trebuie s/ mer'em dup/ cump/r/turi2 ?u st/m mult2
6 ?u 1/ apropia.i de Blue %oon Pla0a9 0ise Duncan2
6 ?ici nu a1eam de 'Cnd9 spuse >hurber2
$ clip/ mai tCr0iu9 plec/ 5mpreun/ cu so.ia lui2 #4a se 5nchise 5n urma lor2
6 !red c/ noi ar trebui s/ ne 5ntoarcem 5n stonere9 0ise Donna2 7r i pl/cut s/ lu/m
cina cu to.ii9 dar hr/nirea tuturor ar 5nsemna un eort inanciar pentru ei2 ?e 1edem
mar.i2
Duncan nu 5ncerc/ s/6i opreasc/9 de4i a1ea s/6i lipseasc/ con1ersa.ia lor 1esel/2 Di
pri1i plecCnd pe hol9 .inCndu6se de mCn/2 7poi se 5ntoarse spre >nic- 4i spuse:
6 !el pu.in noi putem pri1i demonstra.iile de la noapte2 Oom 1edea dac/ a'ita.ia pe
care am stCrnit6o 1a a1ea ca re0ultat mai mult de o simpl/ parad/2
6 Orei s/ 1e0i dac/ tinerii au curaBul s/ spraye0e monitoareleI i poate chiar 4i pe
copoiI
eul de sCmb/t/ le transmisese un mesaB 5n care comunica c/ un num/r mic de
tineri uraser/ spray6uri dintr6un depo0it2 >e l/udau c/ 1or acoperi ecranele monitoarelor
de strad/ cu 1opsea nea'r/2 PCn/ la 5nlocuirea ecranelor9 acele monitoare a1eau s/ ie
oarbe2 eul spusese c/ un membru $%! /cea parte 4i din acel 'rup 4i el su'erase acea
idee2 Tinerii erau cu to.ii de acord9 dar se putea ca pCn/ la urm/ s/ i ost numai 'ura de
ei2
Pe de alt/ parte9 dac/ 54i .ineau promisiunile9 ei puteau s/ inspire 4i pe al.i cet/.eni
ai L76ului s/6i imite2 71eau s/ ie aresta.i 4i pedepsi.i9 dac/ erau prin4i2 Fiind tineri 5ns/9
era probabil s/ nu se 'Cndeasc/ la consecin.e9 a4a cum ar i /cut oamenii mai 5n 1Crst/
4i mai conser1atori2
>e au0i soneria de la u4/2 Duncan 4i >nic- 5nlemnir/ pentru o rac.iune de secund/2
!ei doi !loyd se oprir/ chiar cCnd s/ intre pe u4a camerei stonerelor2 Ecranele de pe
pere.ii din tot apartamentul ai4au mesaBul9 cu litere portocalii clipitoare: >$?ER8E
7!S8$?7TM2 >unetul era puternic 4i constant9 4i deci nu era pro1ocat de >hurber 4i Tan2
#nul dintre ei ar i urmat procedura corect/ 4i ar i introdus cardul de identitate 5n anta
de aar/2 7stel ar i descuiat u4a9 dar ar i trebuit s/ a4tepte ca cei din/untru s/ se uite
la monitorul de la u4/2 Duncan 5l acti1/2 #n b/rbat scund 4i o emeie 5nalt/ se uitau spre
monitor2 7mCndoi purtau costume purpurii cu dun'i mai deschise9 uniormele de lucru ale
Departamentului >anitar 4i de De4euri al statului Los 7n'eles2 Pe epole.ii lor se 1edeau
m/turile aurii ale >ec.iunii 8n'inerilor de %enaB2 8nsi'nele 5n orm/ de cCrpe de pra
simboli0au c/ erau inspectori2
Duncan se adres/ repede amiliei !loyd9 care se 5ntorceau pe hol din camera
stonerelor2
6 Trebuie s/ prelua.i 1oi sarcina2 >/ pretinde.i c/ sunte.i chiria4ii de a0i2
Barry se uit/ la ima'inile str/inilor de pe peretele de deasupra u4ii 4i spuse:
6 !e naiba 1orI
N)
6 ?u 4tiu9 0ise Duncan2 !e1a probleme cu menaBul9 presupun2 Doar dac/ nu sunt
copoi care 1or s/ intre aici 4i s/ ne areste0e /r/ a'ita.ie2
!ei doi !loyd p/lir/9 dar 1ocea Donnei r/mase erm/:
6 De ce s/ nu ne preacem c/ nu suntem acas/I
6 !et/.ene >hurber9 ne l/sa.i s/ intr/m2 7m 1enit s/ cercet/m plCn'erea temporar/
/cut/ de chiria4ii de duminic/2 Departamentul or'anic de duminic/ ne6a l/sat un mesaB2
71em mandat de inspec.ie 4i iat/ actele noastre2
8ma'inea 4i actul oicial al emeii ap/rur/ pe monitorul u4ii2 Era inspector6caporal
Rani 8su Eilliams 4i a1ea autori0a.ia necesar/2
JCmbea9 dar acum spuse cu o 1oce mai dur/ 4i cu o e3presie erm/:
6 tim c/ olosi.i ener'ie suplimentar/ 4i c/ sunte.i acas/2 Deschide.iL
6 $h9 Dumne0euleL spuse Donna2
Duncan 5nBur/ 5ncet2 De4i transmisiunile pe care le /cuse erau nedetectabile9
usese 5nre'istrat/ dep/4irea cantit/.ii de ener'ie olosit/ 5n mod normal2 Dn condi.ii
normale9 ar i ost suicient/ plata prin cardul de identitate2 Era pu.in probabil c/
departamentul ener'iei a1ea s/ atra'/ aten.ia or'anicilor asupra acestui u0 5n e3ces2 Dar
dac/ inspectorii nu erau primi.i9 ei urmau s/ raporte0e aptul copoilor2 i or'anicii puteau
1eni cu un mandat sau s/ plase0e o unitate special/ de supra1e'here care s/ urm/reasc/
acel loc2
Era posibil 4i s/ ie or'anici de'hi0a.i2 >au asasini trimi4i de Dis0no9 54i spuse dup/
aceea2
7ceast/ posibilitate nu putea i respins/ prea u4or2
F/r/ s/ ie ne1oie s/ i se spun/9 >nic- de0acti1ase toate ecranele din apartament9
cu e3cep.ia canalelor de 4tiri 4i a decora.iunilor de perete personali0ate2
6 Donna9 BarryL spuse Duncan hot/rCt2 #nul dintre 1oi s/ r/spund/ imediatL
>pune.i6le c/ tocmai dormea.i2 7poi l/sa.i6i s/ intreL
>nic- era deBa la u4a camerei de stonare2 71ea arma 5n mCn/2
6 i dac/ ei 4tiu cum arat/ >hurber 4i TanI 5ntreb/ Donna2
6 Poate c/ nu e ca0ul9 spuse Duncan2 ?u a1eau nici un moti1 s/ 1eriice asta2
R/spundeL
Dnainte s/ aBun'/ 5n hol9 o au0i pe Donna:
6 >cu0a.i6neL Tocmai dormeam2 7m a1ut o petrecere asear/L
Duncan intr/ 5n camera stonerelor e3act 5n clipa 5n care u4a de la strad/ 5ncepuse
s/ se deschid/2
N,
Capitolul 15
Duncan acti1/ 5n t/cere un ecran9 a4a 5ncCt s/6i poat/ au0i 4i 1edea pe oamenii din
camera de 0i2 Femeia9 Eilliams9 spunea c/ departamentul trebuia s/ ac/ ce1a9 dup/ ce
primise trei plCn'eri inter60ile9 de la chiria4ii de duminic/2 7cestea erau: aptul c/ cei de
sCmb/t/ nu64i puseser/ toate bunurile 5n dulapul personal9 5nainte s/ ie stona.i9 praul
l/sat de sCmb/t/ 4i '/sit de cei de duminic/ la ba0a peretelui buc/t/riei9 5n col.ul dinspre
nord6est9 un sac de 'unoi l/sat sub tobo'anul de 'unoi9 cu resturi care nu useser/
stonate9 aptul c/ cearceaurile murdare nu useser/ 5nlocuite cu unele curate2 La
mustr/rile /cute de cei de duminic/ locatarilor de sCmb/t/ nu li se r/spunsese cu scu0e2
Dn loc de asta9 cei de sCmb/t/ l/saser/ un mesaB obscen 4i insult/tor pentru duminic/2
KB/'a.i61i6le 5n dos9 creiere cu hemoroi0iLK
6 Tic/lo4iiL spuse Donna2 De ce nu locuiesc 5n 0ona s/r/ntocilor9 dac/ sunt atCt de
murdariI
6 !ate'oric9 e3ist/ anumite standarde minime pe care trebuie s/ le lu/m 5n
considera.ie9 spuse emeia inspector2 >untem autori0a.i s/ 1alid/m sau s/ in1alid/m
plCn'erile 4i s/ acem o inspec.ie la a.a locului2
6 Dar a trecut mult de la mie0ul nop.ii acum9 0ise Barry !loyd2 ?u ne pute.i acu0a
pentru murd/rie9 dac/ nu am a1ut oca0ia s/ acem curat9 5nainte de asta2
6 7m primit ordine s/ raport/m starea 'eneral/ de cur/.enie 5n momentul
inspec.iei9 spuse Eilliams2 7cest lucru este cerut de $rdonan.a ?r2 N6!=9 subsec.iunea ;
D2
B/rbatul scund9 >ebta9 nu spuse nimic2 B/rbia lui se mi4ca 5n ritmul 5n care mesteca
un baton de 'um/2
6 7sta este h/r.uire9 0ise Barry2
Dn ciuda serio0it/.ii situa.iei9 Duncan 0Cmbi2 Familia !loyd era atCt de indi'nat/
pentru c/ de apt ei nu erau responsabili de modul 5n care 5ntre.ineau casa cei de
sCmb/t/9 4i totu4i erau ne1oi.i s/ accepte 1ina2
6 Pute.i s/ ne raporta.i9 dac/ 1re.i9 0ise Eilliams cu indieren./2
F/r/ 5ndoial/9 era obi4nuit/ cu acu0a.ii mult mai hot/rCte 4i mai personale2
6 ?e ascundem din nou 5n stonerele de 1ineriI 5ntreb/ >nic- oarte 5ncet2
6 Dn nici un ca09 replic/ Duncan2 ?u putem risca2
6 Bun2 ?ici eu nu 1roiam asta2 Dar cum naiba 5i e1it/mI
Duncan 5i spuse planul lui2
6 7sta e la el de riscant ca intrarea 5n stoner9 spuse >nic-9 dup/ care 0Cmbi 4i
ad/u'/2 Dar 1om putea lupta2
6 ?u6.i dori s/ im ne1oi.i s/ o acem2
Bruneta 5nalt/9 Eilliams9 4i scundul >ebta9 b/rbatul cu piele m/slinie 4i barb/
1opsit/ 5n ro4u9 se apucaser/ de treab/2 >etba ducea o camer/ de ilmat 4i o urma pe
Eilliams9 5n timp ce aceasta 1orbea 5n microonul pe care6l .inea 5n mCn/2 Lumina
camerei lui >ebta urm/rea Bonc.iunea dintre pere.ii ecran 4i co1or9 5n timp ce Eilliams
comenta despre starea de cur/.enie sau absen.a ei9 pentru 0ona din a.a aparatului de
ilmat2 $colir/ toat/ camera de 0i9 apoi se uitar/ pe sub mobila cu orme re'labile2
Eilliams se 5ntinse pe podea 4i spuse:
6 7haL
7poi 5ntinse mCna sub canapea 4i scoase o 4oset/ murdar/2
6 ?u e a noastr/L 0ise Donna2
6 7 cui eI 5ntreb/ Eilliams2
6 De unde s/ 4tiuI spuse Donna2 7r putea i a tic/lo4ilor de duminic/2
Eilliams puse 4oseta 5n s/cule.ul cu probe prins la curea2
8nspectorii 4i cei doi !loyd trecur/ 5n hol2
6 Deschide dulapul personal9 0ise Eilliams2
Din ericire9 u4a dulapului personal usese l/sat/ deschis/2 Dac/ ar i ost 5ncuiat/9
amilia !loyd nu ar i a1ut cardul de identitate necesar deschiderii ei2
Duncan 4i >nic- a4teptar/ 5n spatele u4ii 5ntredeschise a camerei de stonare2
8nspectorii puteau s/ mear'/ dup/ aceea 5n dormitor9 s/ intre direct 5n buc/t/rie sau s/
1in/ 5n camera de stonare2 Dup/ cCte1a cu1inte reeritoare la o aranBare mai ordonat/ a
articolelor de pe raturi9 Eilliams porni 5n a.a celorlal.i 4i intrar/ 5n dormitor2 Duncan 5i
N;
pri1i 4i u mul.umit 1/0Cndu6i pe !loyd c/ r/m/seser/ 5n pra'ul u4ii2 Ei blocau par.ial
1ederea lui Eilliams 4i >ebta spre hol2 7poi Donna trase u4a spre ea9 blocCnd 4i mai mult
1ederea inspectorilor2 Barry /cu cCte1a 'esturi a'itate9 din care Duncan 5n.elese c/ el 4i
>nic- trebuiau s/ se mi4te 5n clipa aceea2
!ei doi !loyd ac.ionau 5n condi.ii de tensiune mai calm decCt se a4teptase din
partea lor2 #nul dintre ei9 poate amCndoi9 b/nuiser/ c/ Duncan 4i >nic- 5i urm/reau prin
intermediul pere.ilor6ecran2
Duncan de0acti1/ ecranele a4a 5ncCt inspectorii s/ nu 4tie c/ useser/ urm/ri.i2 7poi
ie4i pe hol9 cu >nic- imediat pe urmele lui9 4i aler'ar/ 5n camera de 0i2 7colo9 se ascunse
5n spatele unei canapele2 Era aproape de perete 4i era piesa de mobilier cea mai
5ndep/rtat/ de intrarea 5n hol 4i de u4a de intrare 5n apartament2 ?u 1roia s/ ias/ aar/ 4i
s/ atra'/ aten.ia 1ecinilor2 Pe de alt/ parte9 mai era 4i necesitatea de a6i intercepta pe
>hurber 4i Tan9 5nainte ca ace4tia s/ intre cu cump/r/turile2 Dar dac/ /cea asta9 ar i
atras 4i mai mult aten.ia2 Oecinii s6ar i 5ntrebat de ce Tan 4i >hurber nu intraser/ 5n cas/
4i nu l/saser/ acolo cump/r/turile9 5nainte s/ plece iar2
6 Dumne0eule9 1ia.a mea a depins de tot elul de chestii ne5nsemnate9 murmur/ el2
6 !umI 5ntreb/ >nic-2
6 ?u contea0/2
7cum nu mai 5ndr/0ni s/ acti1e0e ecranele6pere.i9 a4a c/ nu putea s/ urm/reasc/
traseul inspectorilor2 Dn clipa aceea9 totu4i9 Donna spuse cu 'las puternic:
6 >per c/ totul a ost 5n ordine 5n dormitor9 nuI #nde mer'em mai departeI
6 Respect/ m/car standardul minim9 0ise Eilliams9 p/rCnd de0am/'it/2
?u r/spunse la a doua 5ntrebare a Donnei2
6 Trebuie s/ 1/d unde se duc9 spuse >nic-2
>e ridic/ de dup/ canapeaua ei 4i aBunsese deBa la Bum/tatea distan.ei pCn/ la
col.ul de la intrarea pe hol9 5nainte ca Duncan s/ apuce s/ spun/ ce1a2
Duncan se ridic/ 4i el pu.in9 a4a 5ncCt s/ o poat/ 1edea2 >nic- scosese capul pe
dup/ col.2 7poi 5l retrase 4i 1eni la el2
6 >unt 5n camera de stonare2
6 $h9 la naibaL 0ise Duncan2
!a r/spuns la e3presia ei nedumerit/9 continu/ :
6 ?u m6am 'Cndit la asta 5nainte2 Dac/ 1or obser1a c/ nici cei de mar.i9 nici cei de
sCmb/t/ nu sunt 5n cilindrii lor9 1or de1eni suspicio4i2 Probabil 5i 1or aresta pe !loyd2
6 !redeam c/ te6ai 'Cndit la asta9 spuse >nic-2
Dn clipa aceea9 u4a din a./ 5ncepu s/ se deschid/2 De4i mi4carea ei era silen.ioas/9
cre4terea luminii 4i 1ocile 1ecinilor de pe strad/ 5l /cur/ pe Duncan s/ se uite de dup/
canapeaua lui2 >hurber 4i Tan intrar/9 ea tr/'Cnd dup/ ea un c/rucior cu dou/ ro.i9 plin
cu saci de hCrtie2 Duncan s/ri 5n picioare9 luturCnd o mCn/ 4i ducCnd un de'et la bu0e2
>nic- ie4i 4i ea de dup/ canapea9 /cCnd semn cu de'etul spre hol2
Tan tocmai 1rusese s/ spun/ ce1a2 Bu0ele ei ruBate ca o 0ebr/ r/maser/ deschise9
dar nu ie4i nici un sunet2 Duncan se duse la ei9 5n timp ce cei doi 5l pri1eau 5ntreb/tori2
!Cnd aBunse lCn'/ ei9 le spuse 5ncet :
6 8nspectoriL Da.i6mi c/ruciorulL i ie4i.i aar/L Re1eni.i peste 1reo Bum/tate de or/L
i suna.i 5ntCiL ?u 1/ identiica.i9 cCnd suna.iL
Tan 4i >hurber ie4ir/2 Duncan trase c/ruciorul 5n spatele canapelei2 >nic-9 care
supra1e'hea holul ca s/ se asi'ure c/ inspectorii nu6i 1/0user/ din buc/t/rie9 se 5ntoarse
4i ea 5n spatele canapelei2 #4a 5ncepu s/ se 5nchid/2 #nul dintre cei doi care tocmai
ie4iser/ a1usese pre0en.a de spirit s/ introduc/ cardul de identitate 5n mecanismul de
5nchidere a u4ii de la e3terior2
6 Era cCt pe ceL 0ise Duncan 5ntins pe podea9 cu >nic- 4i c/ruciorul2
>nic- nu r/spunse2 tia c/ a4a era2
74teptar/ cinci minute 5nainte ca 1ocile slabe s/ de1in/ mai puternice2 "rupul era
acum pe hol2 !ei doi !loyd 1orbeau tare9 a4a 5ncCt Duncan 4i >nic- s/ 4tie cam pe unde
se alau2 F/ceau asta9 de4i nu 4tiau dac/ Duncan 4i >nic- mai erau 5nc/ 5n apartament2
6 Thea9 0ise Duncan2 TCr/4te6te la perete 4i acti1ea0/ iar monitorul interior2
>etea0/6l pentru buc/t/rie 4i camera de stonare2 i r/mCi acolo9 pre'/tit/ s/6l opre4ti 4i
s/ 1ii 5napoi2
>ec.iunea mic/ de comand/9 deplasat/ 1ocal de >nic- 5n partea inerioar/ a
peretelui9 era 5mp/r.it/ 5n patru2 Fiecare din ecrane ar/ta camera 1/0ut/ de pe un ecran
N@
din miBlocul peretelui2 8nspectorii erau 5n camera de stonare2 71ur/ ne1oie de cCte1a
minute ca s/ 1eriice ba0a pere.ilor9 5nainte s/ se uite la stonere2 Probabil c/utau pra pe
acestea9 de4i chiria4ii de sCmb/t/ r/spundeau numai de cilindrii lor2
Duncan r/sul/ u4urat9 cCnd Eilliams trecu pe lCn'/ cilindrii de mar.i /r/ s/ se uite
la ei2 Principala ei preocupare erau cei de sCmb/t/ 4i pe ace4tia 5i ocoli rapid2 7poi le ceru
celor doi !loyd s/ conirme 1ocal 5n 5nre'istratorul ei c/ ea 4i >ebta 54i 5ncheiaser/
inspec.ia2
Totul ar i trebuit s/ ie 5n re'ul/ acum9 54i spuse Duncan9 cu e3cep.ia ca0ului 5n
care cine1a de la cartierul 'eneral al departamentului nu se 'Cndea s/ compare
rec1en.ele 1ocale 5nre'istrate cu cele ale lui >hurber 4i Tan2 Dar acest lucru nu ar i ost
/cut decCt dac/ poli.i4tii erau 5n spatele acelei 1i0ite2
Era posibil ca Eillilams 4i >ebta s/ ie copoi2 Poate c/ ei 4tiau deBa c/ cei doi !loyd
nu erau cine pretindeau c/ sunt2 i poate c/ Eilliams obser1ase stonerele 'oale de mar.i
5nainte ca >nic- s/ porneasc/ monitoarele2 Poate c/ cei doi KinspectoriK a1eau s/ ias/ 4i
s/ dea raportul poli.i4tilor ce6i a4teptau aar/2 7poi9 o echip/ mai mare a1ea s/ dea
bu0na 5n/untru2 ?u2 >hurber 4i Tan i6ar i 1/0ut 4i i6ar i a1erti0at pe el 4i pe >nic-2
Eilliams 4i >ebta nu 4tiau c/ e3istau doi oameni ascun4i 5n apartament2 Dac/ ar i
b/nuit ce1a9 4i6ar i scos armele de sub uniorme 4i i6ar i arestat pe so.ii !loyd2
6 Departamentul o s/ 1/ anun.e dac/ se 1a ace 1reo ac.iune9 spuse Eilliams2
Di /cu semn cu capul lui >ebta s/ o urme0e 4i ie4ir/ din camera stonerelor2 Duncan
5i /cu semn lui >nic- s/ opreasc/ monitoarele de perete2 Ea o /cu 4i se tCr5 rapid 5napoi2
#n minut mai tCr0iu9 inspectorii p/r/sir/ apartamentul2
8mediat ce u4a se 5nchise de tot9 Duncan se ridic/ din spatele canapelei2 Donna .ip/
4i 5l prinse de bra. pe Barry2 7cesta se 5ntoarse 4i 5i 1/0u pe Duncan 4i >nic-2
6 Dumne0euleL e3clam/ el2 ?e6a.i speriatL ?u 4tiam c/ mai sunte.i aici 5nc/L
Duncan le spuse ce se 5ntCmplase2
6 Tan 4i >hurber se 1or 5ntoarce 5n cincispre0ece minute2 Dar mai 5ntCi 1or suna2
6 Era 'ata s/ ac pe mine9 spuse Donna2 Eram si'ur/ c/ 1or 1edea stonerele 'oaleL
Ore.i s/ be.i ce1aI Eu simt ne1oiaL
!Cnd Tan 4i >hurber se 5ntoarser/ 5n apartament9 cei doi !loyd aproape 54i
terminaser/ cupele cu b/utur/2 Duncan 4i >nic- 1ruseser/ s/ le .in/ isonul9 dar
hot/rCser/ de mult s/ se limite0e la un pahar pe 0i2 ?u 1roiau s/ ie ame.i.i9 dac/ erau
1reodat/ lua.i prin surprindere de poli.i4ti2
>hurber 4i Tan erau atCt de 0'udui.i9 5ncCt 5ncercar/ s/6i prind/ din urm/ pe ceilal.i
doi locatari2 !inar/ tCr0iu9 dup/ aceea9 5n timp ce st/teau 5n camera de 0i2 Duncan 4i
>nic- erau sin'urii care p/reau aler.i2 7sta 5n ciuda a'ita.iei de pe canalele de 4tiri2
Demonstra.iile anti6'u1ernamentale acopereau mai multe ni1ele ale iec/rui turn2 Donna
!loyd le urm/ri cCte1a minute9 dup/ care spuse c/ 5i era prea somn2 Dn loc s/ se duc/ 5n
pat9 ea preer/ s/ intre 5n cilindrul ei2
6 7tunci 1oi i de dou/ ori K.eap/n/K cCnd o s/ m/ tre0esc9 spuse ea9 rC0Cnd2
6 Bun/ idee9 0ise Barry2
!ei doi !loyd pornir/ pe hol9 cu bra.ele unul pe dup/ miBlocul celuilalt9 ca s/ se
spriBine s/ nu cad/2
!onorm reportaBelor9 demonstra.iile politice se des/4urau 4i 5n alte state
caliorniene2 ?ici una dintre ele nu usese aprobat/ de departamentul or'anic2 !opoii
urmau s/ aib/ parte de 1remuri 'rele9 54i spuse Duncan2 Dar asta 5nsemna c/ a1eau s/
cree0e probleme 4i protestatarilor2
!analele de 4tiri treceau de la o demonstra.ie la alta9 5n cele din urm/ aducCnd6o 5n
prim6plan pe cea care pre0enta cele mai mari 4anse s/ de1in/ 1iolent/2 7ceasta se
des/4ura 5n Blue %oon Pla0a9 care nu era departe de apartamentul 5n care se alau ei2
Dou/0eci 4i dou/ de sec.iuni de perete ar/tau pia.a 1/0ut/ din puncte dierite2
Demonstran.ii9 5n maBoritate tineri9 erau strCn4i 5n miBlocul pie.ei 4i 5nconBurau CntCna
uria4/ din centru2 >tri'/tele lor r/buneau de pe ecrane9 ceea ce 5l /cu pe Duncan s/
mic4ore0e pu.in 1olumul2
6 Orem mai mult/ libertateL
6 Distru'e.i ochiul de pe cerL
6 Jos cu tr/itul numai o 0i pe s/pt/mCn/L Orem modul natural de 1ia./L
6 !ur/.a.i corup.ia din 'u1ernL
6 Jos tiraniiL
N=
6 La 0id cu ei9 porciiL
6 Da.i oamenilor F886ulL
6 ?u suntem plea1a 1oastr/L Da.i6ne 4i nou/ F886ulL
6 %/nCnci rahat9 Frate mai mareL
!Cnd detectorii de sunet se ocali0au pe 1oci ale indi1i0ilor9 mai au0ir/ :
6 #ra pentru Duncan 4i >nic-L
6 8ertare pentru Duncan 4i >nic-L L/sa.i6i s/ spun/ po1estea ade1/rat/L
6 ?e6am s/turat de minciunile 'u1ernuluiL >pune.i6ne ade1/rulL
%ul.i dintre cei din mul.ime luturau oi 5n aer2 Duncan nu reu4i s/ citeasc/ ce scria
pe ele9 dar presupuse c/ erau copiile celor dou/ mesaBe pe care le transmisese el cu
numai dou/ s/pt/mCni 5n urm/9 moment care p/rea acum atCt de 5ndep/rtat2 i apoi
au0i un transmi./tor portabil r/cnind o parte din mesaBele lui :
6 222 D7!M "#OER?#L >E $P#?E9 REO$LT7S86OML
%ul.imea se a'ita9 schimbCndu64i orma2 "rupurile ormau tentacule care se
5ntindeau9 apoi se retr/'eau2
6 7dunarea ile'al/ din Blue %oon Pla0a este estimat/ la apro3imati1 o mie de
oameni9 spuse un reporter2 Estimarea oicial/ a num/rului demonstran.ilor9 to.i /r/
autori0a.ie 4i deci 5nc/lcCnd le'ea9 este de apro3imati1 cinci0eci de mii2 !eea ce
repre0int/ un num/r oarte mic 5n raport cu popula.ia total/ a >tatului Los 7n'eles6ului9
de dou/0eci de milioane2 De4i %area !art/ $r'anic/ a Drepturilor 4i Responsabilit/.ilor
acord/ oamenilor dreptul s/ demonstre0e din moti1e politice9 sociale 4i economice9
totodat/ stipulea0/ c/ departamentele or'anice locale trebuie s/ emit/ aprob/ri astel de
demonstra.ii2 Dar aceast/ mic/ minoritate de sub1ersi1i 4i nemul.umi.i222
>tr/0ile care porneau din pia./ erau pline de poli.i4ti2 7ce4tia a1eau armele cu
protoni 5nc/ 5n tocuri9 dar a1eau 5n mCini bastoane parali0ante electrice9 bCte 4i 'renade
umi'ene2 Dou/ tancuri enorme cu ap/ sub presiune erau sta.ionate la Bonc.iunile dintre
str/0i 4i pia./9 cu tunurile 5ndreptate spre mul.ime2 Dincolo de cercul nere'ulat al
protestatarilor erau ma4ini de patrulare9 acum pre1/0ute cu tunuri rotati1e alimentate cu
aburi9 care puteau tra'e cu 'loan.e spon'ioase2
Pe unele dintre ecrane ap/rea un 'rup de aerona1e ale copoilor9 care ateri0au pe
acoperi4uri 4i 5n porturile sec.iilor de poli.ie de la di1erse ni1ele ale turnurilor2 Fuseser/
aduse din alte state caliorniene2
7cum9 un 'eneral or'anic urla 5n porta1ocea2
6 Este ultimul a1ertismentL O/ 1e.i 5mpr/4tia imediatL %er'e.i imediat la locuin.ele
1oastreL 7ltel 1e.i i aresta.iL Repet 222L
6 !e 0ice.i de astaI spuse >hurber2 ?ici unul nu pleac/9 nici m/car unulL >tau cu
to.ii acoloL 7sculta.i6iL
#n reporter spunea :
6 222 5n >tatul >an Francisco2 Rapoartele despre lupte cu or'anicii au ost
conirmate2 Repre0entan.ii departamentelor or'anice de acolo declar/ c/ un num/r
necunoscut de demonstran.i au ost aresta.i2 7u e3istat r/ni.i9 dar nici un mort9 iar cCnd
situa.ia se 1a clariica9 1/ 1om comunica num/rul e3act 222
Oocea 'eneralului de au0ea pe deasupra .ipetelor9 urletelor 4i cCntecelor din Blue
%oons Pla0a2
6 $i.eriL 7resta.i6i pe nele'iui.iL Dac/ se opun9 olosi.i procedurile necesare ca s/6i
prinde.iL
6 Doamne9 ce mi6ar place s/ iu acoloL spuse >nic-2 Le6a4 ar/ta euL
Primii poli.i4ti care 5ncercar/ s/ ac/ arest/rile /r/ s/ oloseasc/ or.a e3cesi1/9 a4a
cum era deinit/ de departament9 ur/ respin4i cCnd mul.imea n/1/li peste ei2 !opoii din
spatele lor 5ncepur/ s/64i 5ni'/ bastoanele 5n cei care erau cei mai aproape de ei2
"eneralul stri'a 5n continuare9 dar acestea abia dac/ puteau i au0ite 5n acea '/l/'ie2
7poi cisternele de ap/ 54i lansar/ apa colorat/ 5n ro4u peste capetele oi.erilor9 5n centrul
mul.imii2 %ul.i ur/ doborC.i9 .ipCnd9 urlCnd9 4i se 5n'r/m/dir/ 5n rCndurile camara0ilor lor
de la mar'inea 'rupului2
Dn centru ap/ru o depresiune momentan/9 dar cei doborC.i se ridicar/ din nou2 7poi
cisternele se apropiar/9 .e1ile lor doborCnd 4i ni4te poli.i4ti2 Dintr6o dat/9 5ntrea'a mas/
de oameni era ro4ie din cap pCn/ 5n picioare2 7pa care se r/spCndea pe supraa.a pie.ei
sem/na cu sCn'ele2
NN
6 La naibaL spuse >arah6John Tan2 ?u 1or reu4i s/ mai spele 1opseaua2 >unt
marca.i pentru cel pu.in o s/pt/mCn/L Bie.ii nenoroci.iL Poli.i4tii 5i 1or prinde 5n mod
si'ur9 chiar dac/ o 1or lua la u'/L
Brusc9 mul.imea .C4ni prin cercul de oi.eri2 Trecur/ pe lCn'/ ma4inile de patrulare9
care nu 5ncepuser/ s/ tra'/ cu 'loan.e spon'ioase pentru c/ 5n linia de oc erau 4i
poli.i4ti2 Protestan.ii ie4ir/ din pia./9 atacCnd rCndurile de poli.i4ti de la intersec.iile pie.ei
cu 4oseaua2 %ul.i dintre copoi c/0ur/ la p/mCnt2 La el 4i o parte dintre demonstran.i2
Dar maBoritatea protestatarilor se ridicar/ 4i o luar/ din nou la u'/2 "eneralul st/tea 5n
ma4ina lui deschis/9 stri'Cnd la ei s/ se opreasc/ 4i s/ se predea2 7poi cine1a9 lui Duncan
i se p/ru c/ o emeie9 5nipse 5n burta 'eneralului un baston luat de la un poli.ist2 7cesta
sc/p/ porta1ocea9 se 5nco1oie9 cu mCinile la burt/9 4i c/0u din ma4in/2 Disp/ru 5n
mul.ime2
Dn scurt timp9 cel pu.in trei serturi dintre demonstran.i u'iser/ pe str/0i2 Restul ie
0/ceau nemi4ca.i 5n miBlocul pie.ei9 ie erau aresta.i de poli.i4ti2 7ce4tia din urm/ erau
tCrC.i c/tre stonerele publice de ur'en./ de la mar'inea pie.ei2 Dar num/rul mic de
stonere nu puteau satisace necesit/.ile 4i copoii renun.ar/ s/ le mai oloseasc/2 Di or.ar/
pe restul demonstran.ilor s/ se culce pe Bos 4i le le'ar/ 5ncheieturile la spate2 Pul1eri0ar/
apoi D7 5n a.a tuturor9 aducCndu6i 5n stare de incon4tien./2
6 ?u e r/u pentru un 5nceput9 spuse Duncan2 7u ost pu.ini demonstran.i9 5n raport
cu popula.ia total/2 Dar odat/ cu trecerea timpului9 mul.imea 1a de1eni tot mai mare 4i
mai 1iolent/2 !el pu.in a4a sper2
6 Pentru Dumne0euL spuse >arah6John2 >o.ul meu a adormitL !um naiba poate ace
asta9 cu tot ce se 5ntCmpl/ acoloI
>e ridic/ cl/tinCndu6se de pe scaun2
6 ?u a b/ut niciodat/ atCt de mult2 Poate ar i mai bine s/6l duc 5n pat2
Dl trase pe >hurber de pe scaun2
6 #ita.i61/L stri'/ Duncan2 ?u6mi 1ine s/ credL Protestan.ii se 5ntorcL E mai bine
decCt credeamL
Hoarda 1opsit/ 5n ro4u se apropia9 oamenii aler'Cnd cCt puteau de repede pe
str/0ile pe care u'iser/2 De4i poli.i4tii erau surprin4i9 dar se adunar/ 5n rCnduri
disciplinate 5n centrul pie.ei9 astel in1ersCndu6se situa.ia ini.ial/2 %a4inile de patrulare se
retraser/9 5ntorcCnd a4a 5ncCt tunurile cu 'loan.e spon'ioase s/ ie 5ndreptate spre str/0i2
Turelele tancurilor se rotir/ spre mul.imea care a1ansa2
Demonstran.ii a1eau acum tuburi 5n mCini2 Duncan presupuse c/ le a1useser/ 5nc/
de la 5nceputul demonstra.iei9 dar c/ le .inuser/ ascunse sub haine2 Poate c/ atunci nu
a1useser/ curaBul s/ le oloseasc/2 Dar acum tinerii cet/.eni erau la el de ro4ii de urie 4i
5ndr/0neal/ ca 1opseaua de pe pielea 4i robele lor2 Dn timp ce maBoritatea 5i atacau pe
or'anici9 o parte se urcar/ pe stClpii de monitori0are 4i pul1eri0ar/ pe ecrane un lichid
ne'ru2 7l.ii 54i declan4au spray6urile 5n a.a oi.erilor2
"eneralul reu4ise s/ se urce 5napoi 5n ma4ina lui2 7cum urla ce1a2 Duncan nu6i
5n.ele'ea cu1intele9 din cau0a de 1acarmul inernal2
%ul.imea pul1eri0a acum lichidul ne'ru 4i pe pere.ii6ecran ai cl/dirilor din Burul
pie.ei 4i pe camerele portabile ale echipelor de tele1i0iune2 %ulte dintre ecranele la care
se uita Duncan se 5nne'rir/2
6 Dnne'ri.i6leL stri'/ Duncan9 ridicCndu6se 5n picioare2 7r/ta.i6le 1oiL 7r/ta.i6le c/ nu
sunte.i o turm/ de oiL
>nic- se ridic/ 4i ea de pe scaun9 chiuind2
Luminile se stinser/2
N<
Capitolul 16
6 !e222I 5ncepu s/ spun/ Duncan2
>e uit/ la a.a luminoas/ a ceasului de mCn/2 E3act <:))2
Oocea lui >arah6John Tan se au0i de pe hol2
6 $h9 nuL 8ar s6a oprit curentulL
Duncan spuse cu1intele de cod pentru reacti1area pere.ilor6ecran2 7ce4tia nu se
aprinser/2 ?ici u4a de la intrare nu r/spunse la codul 1erbal2
6 Presupun c/ nu e3ist/ nici o lantern/ sau lumCn/ri 5n dulapul personal de a0i9 nuI
5ntreb/ el2
6 ?u te mai obosi s/ o 5ntrebi pe >arah6John9 0ise >nic-2 7m 1eriicat tot ce e 5n
dulapul lor2 ?u e3ist/ a4a ce1a2
7erul p/rea deBa insuicient2 Dl ap/sa tot mai puternic 4i mai ierbinte2 >e duse spre
perete9 5ntinse mCna 4i 5l atinse cu de'etele9 dup/ care 5ncepu s/ mear'/ 5n lun'ul lui2
7poi se ciocni de >nic-2
>arah6John aBunsese pe pip/ite 5n camera de 0i2 "hidat/ de 1ocea lui >nic-9 '/si
canapeaua2 Duncan era 4i el pe canapea acum2 >im.i parumul emeii 4i mirosul slab al
transpira.iei ei ner1oase2
6 Lem a adormit 5n pat9 tic/los norocos9 spuse ea2
6 %/ 5ntreb ce s6a 5ntCmplat9 0ise >nic-2 De data asta nu am mai deectat noi u0ina
electric/2 Oreun alt 'rup sub1ersi1 de care nu 4tim noiI
6 %/ 5ndoiesc9 spuse Duncan2 Poate c/ e un accident2
El nu credea asta2 Poate c/ a /cut6o 'u1ernul9 54i spuse2 !u ener'ia oprit/ 4i
sin'urele lumini disponibile iind cele de la 1ehiculele poli.i4tilor9 demonstran.ii erau
neaButora.i2 71eau s/ se repead/ 5n toate p/r.ile9 s/ u'/2 $prirea ener'iei electrice
p/rea o m/sur/ oarte drastic/9 dar 'u1ernul era capabil de orice2 Totu4i9 nu a1eau s/64i
asume 1ina2 Puteau plasa responsabilitatea pe seama altcui1a2
>arah6John spuse9 cu o 1oce 'Ctuit/ de panic/:
6 #ltima dat/ a ost 5n'ro0itor2 ?e6am tre0it miercuri 4i am cre0ut mai 5ntCi c/ era
tot mar.i2 Dar cCnd toate celelalte 0ile au ie4it din stonerele lor9 am 4tiut c/ ce1a e 5n
nere'ul/2 %ult timp nu am putut ie4i din apartament2 7 ost ne1oie ca poli.i4tii s/ ard/
5ncuietorile2 ?i s6a spus c/ 1a trebui s/ e1acu/m ora4ul2 >tr/0ile erau pline9 bine5n.eles9
4i222
6 7sta a ost atunci9 spuse >nic-2 tim totul despre asta2
6 Ooi n6a.i ost 5n mul.imea aceea 5n'ro0it/9 0ise >arah6John2
6 ?u cred c/ ener'ia 1a i oprit/ prea mult timp9 inter1eni Duncan2 >/ a4tept/m 4i
1om 1edea9 s/ im calmi9 s/ nu ne a'it/m2
6 P/cat c/ 5ncuietoarea a ost 5nlocuit/9 0ise >nic-2 >6ar putea s/ treac/ ore 5ntre'i
5nainte ca poli.i4tii s/ 1in/ s/ o ard/2 7m putea s/ o acem chiar noi9 dar cum le6am
putea e3plica astaI
6 ?u 1a dura nici pe departe atCt de mult9 spuse Duncan2 >itua.ia e dierit/ acum2
?umai cet/.enii de a0i sunt destona.i9 a4a c/ 1or i numai o 4eptime din cC.i au ost
atunci2 ?umai o 4eptime 1or olosi o3i'enul9 deci aerul 1a dura mai mult2 i sunt mult
mai mul.i poli.i4ti pe str/0i decCt atunci2 Oom a4tepta2
7proape c/ o au0ea pe >nic- oindu6se2 Ea era ac.iunea personiicat/ 4i ura s/ stea
a4teptCnd s/ se 5ntCmple ce1a2 Dac/ trebuia s/ aib/ loc ni4te ac.iuni9 ea 1roia s/ ie cea
care le declan4a2 Pe de alt/ parte9 ner/bdarea ei 5nn/scut/ usese temperat/ de o
disciplin/ erm/ 4i de lun'a ei e3perien./ ca oi.er or'anic2 ?u a1ea s/ ac/ nimic pripit9
decCt dac/ era or.at/ de situa.ie2
$ or/ trecu oarte 5ncet2 >ecundele p/reau s/ se scur'/ prin aerul din ce 5n ce mai
ierbinte 4i mai dens 4i s/ se a4e0e peste ei ca ni4te mici insecte moarte2 !ei patru
1orbeau rar9 cu pau0e mari 5ntre propo0i.ii9 care de1enir/ din ce 5n ce mai scurte2 Dn cele
din urm/9 Duncan se ridic/ de pe canapea2
6 Oa trebui s/ ardem 5ncuietoarea u4ii2
De pe hol se au0i 1ocea lui >hurber2
6 !e naiba se 5ntCmpl/I
Tan se ridic/ 4i se 5ndrept/ pe pip/ite spre el2
6 ?u intra 5n panic/9 LemL stri'/ ea2 !urentul s6a oprit din nou2
NA
6 8arL se au0i 1ocea lui tremurat/2
Tan 4i >hurber intrar/ orbec/ind 5n camera de 0i2 El 5nBur/ cCnd i se e3plic/ situa.ia9
dar dup/ aceea r/mase t/cut2
Duncan 54i spuse c/ teoria lui c/ 'u1ernul ar i oprit ener'ia electric/ era 're4it/2
Desi'ur9 demonstran.ii useser/ 5mpr/4tia.i de mult sau useser/ u'/ri.i 4i aresta.i2 #nde
s6ar i putut ascundeI #4ile apartamentelor lor erau 5ncuiate 4i ei nu puteau intra2 ?u
puteau pretinde c/ erau cet/.eni ne1ino1a.i care se alau pe str/0i cCnd se oprise
curentul2 Oopseaua ro4ie le tr/da minciuna2
Doar dac/ 'u1ernul nu 1rea s/ le6o tra'/ cu ade1/rat cet/.enilor9 54i spuse el2 >/6i
ac/ s/ suere atCt de mult9 5ncCt s/ deteste 6 s/ urasc/ 6 persoanele responsabile pentru
5ntreruperea ener'iei2 De data aceasta nu ei o pro1ocaser/9 dar 'u1ernul a1ea s/ dea
1ina pe ei2 Drept 1ino1a.i urmau s/ ie indica.i el 4i >nic-2
!are a1ea s/ ie po1estea 'u1ernuluiI !/ Duncan 4i >nic-9 criminalii psihopa.i9
sub1ersi1ii nebuni9 atacaser/ din nou u0ina din Baldwin Hills 4i distruseser/
con1ertoarele6'eneratoareI ?u9 nu puteau spune asta9 dac/ 1roiau s/ dea curCnd drumul
la curent2 %ai probabil era ca 'u1ernul s/ declare c/ criminalii reu4iser/ s/ introduc/ o
comand/ de oprire 5n sistem2 8ar in'inerii a1useser/ ne1oie de mult timp ca s/ anali0e0e
comanda pCn/ la punctul de ori'ine 4i s/ o anule0e2
>e sim.ea deshidratat 4i 5i era oarte sete2 7pa nu putea cur'e prin robine.i9 dar el
4i >nic- cotrob/iser/ prin buetul de buc/t/rie al dulapului personal 4i '/siser/ sticla cu
suc de ructe pe care Tan 4i >hurber o aduseser/ de la b/c/nie2 Reu4ir/ to.i patru s/ le
'oleasc/2 7sta ar i trebuit s/ ie mai mult decCt suicient2 Dar acum nu mai a1ea
sen0a.ia c/ aerul era o 'r/mad/ de insecte moarte2 7cestea erau oarte 1ii 4i su'eau
toate luidele corpului lui2
Pip/i peretele9 spre u4/2 Oroia s/ '/seasc/ 0ona 5n care se ala 5ncuietoarea 4i s/ o
ard/2 La naiba cu consecin.ele2 Trebuia s/ ias/ 5nainte s/ moar/ de sete sau din cau0a
lipsei de o3i'en2 Tocmai 54i scosese arma de la curea9 cCnd u surprins de un cioc/nit
puternic 4i rapid 5n u4/:
6 Departamentul or'anicL !ioc/ni.i dac/ m/ au0i.iL
Duncan b/tu 5n u4/ cu patul armei9 apoi 54i lipi urechea de lemn2
6 Da.i61/ la o parteL Oom arde 5ncuietoareaL
#n punct ro4u ap/ru pe u4/9 5n 0ona 5ncuietorii2 Punctul de1eni mai mare 4i Duncan
sim.i mirosul umului2 $ ra0/ 1iolet .C4ni printr6o 'aur/ oarte mic/9 apoi urm/ o curb/2
Ra0a disp/ru2 >e au0i un bubuit puternic 4i sec.iunea t/iat/ c/0u 5n/untru9 cu mar'inile
5nc/ ume'Cnd2 %irosul de lemn ars umplu camera2 $ alt/ ra0/9 de data aceasta a unei
lanterne9 str/luci prin 'aur/9 transormCnd be0na 5n semi5ntuneric2 $ 1oce ampliicat/ de
o porta1oce se au0i de dincolo de 'aur/2
Duncan porni spre hol9 'hidCndu6se cu aButorul acelei lumini9 spunCnd:
6 Thea9 dup/ mineL Tan9 >hurber9 r/mCne.i aiciL
7Bunser/ la u4a dormitorului chiar la timp2 #4a se deschise 4i o 1oce masculin/
puternic/ 0ise:
6 R/mCne.i 5n cas/ deocamdat/L ?u 1rem a'lomera.ie pe str/0i2 71em treab/ de
/cutL
6 %ul.umim9 spuse Tan2
Duncan 4i >nic- a4teptar/ un minut9 apoi merser/ la u4/2 Tan 4i >hurber st/teau 5n
pra'9 respirCnd adCnc2 Dar aerul str/0ii era aproape la el de dens 4i de cald ca cel din
apartament2
Farurile 4i relectoarele a dou/ ma4ini or'anice de patrulare luminau strada2 Erau
parcate la cCte1a apartamente dep/rtare2 Fe.ele locatarilor care 5i pri1eau din pra'ul
u4ilor erau palide 5n lumina slab/2 Patru or'anici ardeau 5ncuietorile2
Trecu o Bum/tate de or/2 Luminile ma4inilor de patrulare 4i ra0ele 1iolet ale armelor
cu protoni era acum mai departe9 pe strad/2 $amenii ie4iser/ din apartamentele lor2 La
5nceput 1orbir/ 5ncet9 apoi totul se transorm/ 5ntr6un 1acarm9 discu.iile adul.ilor
amestecCndu6se cu stri'/tele copiilor 4i .ipetele bebelu4ilor2
6 E 'roa0nic9 spuse >arah6John2 !um 1om ala ce s6a 5ntCmplat9 /r/ tele1i0orI
Fusese 5ncercuit/ 5nc/ de la na4tere de lumin/ 4i de ima'inile mi4c/toare de pe
pere.i2 7bsen.a lor o /cea s/ tremure2 Duncan 4i >nic- useser/ condi.iona.i la un mediu
/r/ ima'ini 5n timpul 'oanei lor prin ?ew Jersey2 Fuseser/ atCt de ocupa.i cu lupta
pentru supra1ie.uire9 5ncCt nu sim.iser/ acea lips/2
N*
!incispre0ece minute mai tCr0iu9 muncitorii departamentului de 5ntre.inere 4i
repara.ii aduser/ l/mpi portabile2 7cestea ur/ plasate la iecare 4ai0eci de metri2 $ereau
o lumin/ slab/ 5n 0ona apartamentului9 care se ala aproape e3act la miBloc9 5ntre dou/
tor.e2 Dar era mai bine decCt nimic 4i p/rur/ s/ 5nsenine0e lumea de pe strad/2
Duncan 4i >nic- se retraser/ 5n camer/2 Tan 4i >hurber r/maser/ 5n pra'ul u4ii2
6 Dac/ nu dau drumul curCnd la curent9 ora4ul 1a i e1acuat2 7erul nu 1a dura la
nesCr4it2
6 Presupun c/ au ost deschise intr/rile de pe acoperi4 4i de la ba0a turnului9 0ise
>nic-2 7sta ar trebui s/ aBute2
6 Probabil2 Dar nu 1a i suicient2 !red c/ cet/.enii 1or i sco4i din turn2 >au cel
pu.in du4i spre perimetre9 unde aerul s6ar putea s/ ie suicient de proasp/t2
6 Orei s/ spui c/ nu putem sta aiciI
6 Putem 5ncerca2 Poate c/ dac/ pleac/ to.i oamenii9 aerul 1a i suicient2
6 7cum cate'oric nu e destul de proasp/t2
6 Putem mer'e cu mul.imea9 dar ar 5nsemna s/ risc/m prea mult2 Dac/ poli.i4tii
sunt aten.i9 1or 4ti c/ acum e momentul potri1it ca s/ ne prind/9 spuse Duncan2 Totu4i222
7utorit/.ile a1eau destul de /cut9 poate mai mult decCt puteau ace a./2 $are
a1eau s/ se 'Cndeasc/ m/car s/ comande or'anicilor s/ ias/ pe teren 4i s/ 5i caute pe
u'ariI Probabil c/ nu2 Pe de alt/ parte9 era oricCnd posibil s/ ie recunoscu.i de un
poli.ist2
!Cte1a minute dup/ aceea9 se apropie o muncitoare de la %YR9 pe o triciclet/
electric/2 Duncan au0i urletul porta1ocii ei cu mult 5nainte ca ea s/ aBun'/ la apartament2
6 7ten.iune9 cet/.eniL 7ten.iune9 cet/.eniL To.i locatariiL To.i locatariiL %er'e.i
imediat spre cap/tul estic al str/0iiL ?u e ca0ul s/ intra.i 5n panic/L %er'e.i spre cap/tul
estic al str/0iiL 7ten.iune9 to.i cet/.eniiL %er'e.i spre cap/tul estic al str/0iiL Este un ordin
al 'u1ernatoruluiL ?u intra.i 5n panic/L %er'e.i spre cap/tul estic al str/0iiL !ap/tul esticL
Este un ordin al 'u1ernatoruluiL Oe.i i e1acua.i pe sc/rile de ur'en./L 7ten.iune9 to.i
cet/.enii222L
Oocea se 5ndep/rt/ spre 1est2 $amenii de pe strad/9 dup/ o oarecare e0itare9
5ncepur/ s/ mear'/ spre destina.ia indicat/2 Li se al/turar/ al.ii9 care 1eneau dinspre
1est2 7poi trecur/ cCte1a autobu0e9 pline cu pasa'eri2 Duncan nu putea s/ 1ad/ cap/tul
str/0ii9 dar 54i ima'in/ c/ mul.imea a1ea s/ se transorme 5n curCnd 5ntr6o mas/ uria4/2
Poli.i4tilor nu a1ea s/ le 1in/ u4or s/ ac/ a./ atCtor oameni9 s/6i 5ndrume pe scar/9 s/6i
ac/ s/ se deplase0e suicient de repede9 dar nu prea repede9 4i s/ le st/1ileasc/ panica2
?u 4tia cum a1eau s/ ie sco4i bolna1ii din spitale2 Dar asta nu era problema lui2
6 !e acemI 5ntreb/ >arah6John2 R/mCnem aici sau mer'em cu eiI
6 ?oi r/mCnem9 0ise Duncan2 Ooi ace.i cum 1re.i9 dar eu cred c/ ar trebui s/
pleca.i2
6 ?e 1edem mai tCr0iu9 spuse ea2
Tan 4i >hurber ie4ir/ 5n strad/ 4i se amestecar/ 5n mul.imea din ce 5n ce mai
numeroas/9 care se deplasa oarte 5ncet2 Dup/ cCte1a minute9 totu4i9 strada se 'oli2 7poi
trecu aceea4i emeie9 repetCnd ordinele de e1acuare2
Dup/ trecerea ei9 Duncan spuse:
6 7r trebui s/ ie suicient aer pentru noi doi2 >e pare c/ nu de1ine mai cald2
Trecu o Bum/tate de or/9 5n care r/maser/ a4e0a.i 5n pra'ul u4ii9 respirCnd aerul
pu.in mai proasp/t9 pre'/ti.i s/ u'/ 5n/untru9 dac/ ap/reau muncitori sau or'anici2
7mCndoi erau oarte obosi.i9 dar nu se puteau duce 5n pat2 Era prea cald 4i prea 'reu de
respirat 5n/untru2 Dn plus9 se 5ntCmpla ce1a ciudat2 $ sim.eau 5n subcon4tient2 7cea
oprire a curentului era de nee3plicat 4i nu a1eau s/ se rela3e0e 5nainte s/ ale ce se
5ntCmplase2 Poate nici atunci2
>e ridicar/ cCnd 1/0ur/ aruri iluminCnd 0ona de dup/ col.ul str/0ii2 $ clip/ mai
tCr0iu arurile a dou/ ma4ini de patrulare sclipir/ puternic2 Duncan se 5nco1ri'/ 4i scoase
capul pe dup/ u4/9 doar atCt cCt s/ 1ad/ cu un ochi2 !Cnd 5l retrase9 spuse:
6 Dou/ 1ehicule or'anice9 parcate de o parte 4i de alta a str/0ii9 5n dreapta noastr/2
Relectoarele lor luminea0/ u4ile de lCn'/ ei2 !Cte un om din iecare ma4in/ mane1rea0/
relectoarele2 Doi oameni din iecare ma4in/ au intrat 5ntr6un apartament2 Fiecare dintre
cei doi car/ cCte un dispo0iti12 ?6am reu4it s/ 1/d ce era9 dar cred c/ e 1orba de
detectoare de mirosuri2
6 Trebuie s/ 1/d 4i eu9 spuse >nic-2
<+
>e aplec/ 4i ea9 dar se uit/ 5n ambele p/r.i9 5nainte s/ se retra'/2
6 E3ist/ acti1itate 4i 5n cealalt/ parte2 !urba 5mi blochea0/ 1ederea9 dar cred c/
sunt ma4ini 4i acolo2 Probabil ac acela4i lucru2
P/rea e3trem de probabil s/ ie 5n c/utarea lor2 !e altce1a ar i putut iI De unde
4tiau c/ el 4i >nic- erau 5n acea 0on/I Dac/ 5l 1/0use 1reun cet/.ean9 sau mai curCnd
dac/ cre0use c/6l 1/0use dar nu era si'ur9 i6ar i anun.at pe or'anici2 Dar de ce 5i c/utau
ei pe criminali acumI De ce nu mai 5nainteI R/spunsul Fdac/ e3ista 1reunulG: probabil c/
tr/d/torul 5l 1/0use cu cCte1a ore 5nainte2 Totu4i9 raportase doar de curCnd9 pentru c/ nu
usese si'ur2 $ /cuse recent9 probabil chiar 5nainte de oprirea curentului2 ?u a1usese
cum s/ o ac/ dup/ aceea2
Da9 ar i putut s/ se duc/ la o sec.ie de poli.ie sau la un poli.ist 4i s/ transmit/
personal inorma.ia2 Dar asta ar i 5nsemnat s/ locuiasc/ aproape de o sec.ie de poli.ie
sau s/ i 1/0ut 1reun or'anic trecCnd9 altel nu s6ar i a1enturat aar/ 5n 5ntuneric2
Dar222 inormatorul trebuia s/ ie aar/ din apartament9 cCnd 54i amintise c/6l
1/0use pe Duncan2 >au poate 5ntr6un ma'a0in care nu a1ea 5ncuietori la u4i2
!onta cum se 5ntCmplaseI >e 5ntCmplase 4i acesta era aspectul important2
!onta c/ poli.i4tii nu 4tiau e3act unde se alau ei2 7ltel ar i 1enit 5n or./ pCn/ 5n
a.a apartamentului9 'ata s/ dea n/1al/ 5n/untru2 De apt9 dac/ ar i 4tiut si'ur c/ se al/
5n acea 1ecin/tate9 ar i umplut str/0ile9 5n c/utarea lor2 Poate c/ 4tiau doar c/ era la acel
ni1el9 sau 5n acel turn2
>e uit/ din nou aar/2 #n poli.ist st/tea lCn'/ iecare ma4in/ 4i 5ndrepta relectorul
pe u4ile apartamentelor 5n care intraser/ cole'ii lui2
Duncan se retrase 4i spuse 5ncet:
6 Dac/ reu4esc s/ ne prind/ cCnd nu sunt cet/.eni 5n preaBm/9 ne pot ace orice2 ?e
pot ucide sau ne pot aresta 4i duce neobser1a.i la cea mai apropiat/ sec.ie de poli.ie2
6 Tu ce cre0iI 5ntreb/ >nic-2
6 Eu cred c/ ar 1rea s/ ale despre toate ac.iunile noastre 4i despre cei cu care ne6
am asociat2 Dar9 dac/ suntem 5n 1ia./9 am putea de1eni oarte stCnBenitori pentru
'u1ern9 plus un el de simbol pentru cei nemul.umi.i 4i pentru radicali2 Dac/ a4 i
!onsiliul %ondial9 a4 preera s/ 4tiu c/ suntem mor.i2
6 Foarte lini4titor9 0ise >nic-2 Hai s/ doborCm cCt mai mul.i putem2
Duncan 0Cmbi2 Oechii 1i-in'i care dispre.uiau alt/ moarte decCt cea 5n b/t/lie erau
nimic pe lCn'/ ea2 Dac/ e3ista Oalhalla9 1al-iriile trebuiau s/ o duc/ 4i pe ea acolo9 chiar
dac/ era emeie2
>nic- 1ru s/ spun/ altce1a9 dar Duncan ridic/ mCna9 /cCndu6i semn s/ tac/2 #n
0'omot slab9 un murmur ca al mai multor 1oci9 se au0ise la u4/2 >nic- se apropie s/ aud/
4i ea2
6 !e e astaI
Duncan se uit/ din nou pe dup/ col.9 >nic- strecurCndu6se 5ntre el 4i u4/ ca s/ 1ad/
4i ea2 !ei doi poli.i4ti de lCn'/ ma4in/ erau cu spatele la ei2 7cum9 luminile de dup/ col.
de1eniser/ mai puternice2 7p/ru o ma4in/ de poli.ie9 cu arurile aprinse2 !Cnd lu/ curba9
ap/rur/ 4i cC.i1a poli.i4ti pe Bos9 cu armele 5n mCini2 Dn spatele lor9 mer'Cnd 5ntr6un stil
nedisciplinat9 1enea prima parte a 'rupului9 e1ident demonstran.i aresta.i2 >tri'au
slo'anuri9 Duncan reu4ind s/ distin'/ o parte dintre ele2
6 L/sa.i6ne s/ tr/im 5n iecare 0iL
6 Jos cu 'u1ernulL
6 #n proces corect pentru !aird 4i >nic-L
6 Tr/iasc/ re1olu.iaL
6 Da.i6ne 4i nemurireaL
6 Jos cu porciiL
6 86au adunat 4i 5i duc spre sc/ri9 0ise Duncan2 >au poate 1or s/ duc/ o parte dintre
ei 5n 1reo sal/ 4i s/6i 5ncuie acolo9 pCn/ cCnd 1or a1ea timp s/ se ocupe de iecare 5n
parte2
Poli.i4tii din apartamente pri1eau din pra'ul u4ilor2 Dup/ ce 54i satis/cuser/
curio0itatea9 se 5ntoarser/ 5n/untru2 #n minut mai tCr0iu9 ie4ir/ 4i intrar/ 5n
apartamentele de al/turi2
6 Dncerc/m s/ intr/m 5n mul.imeI 5ntreb/ >nic-2
6 ?u2 Di 1or e3amina pe to.i9 po.i i si'ur/ de asta2
<)
Dn scurt timp9 ultima sut/ de demonstran.i ap/ru de dup/ curb/2 %a4inile de
patrulare 4i poli.i4tii pede4tri care repre0entau arier'arda ap/rur/ 4i ei de dup/ col.2 !ei
doi oi.eri care st/teau lCn'/ ma4ini se urcar/ 5n ele 4i le conduser/ cu cC.i1a metri mai
aproape de pra'ul u4ii 5n care se alau Duncan 4i >nic-2 Dncepur/ s/ pri1easc/ u4ile
asupra c/rora erau centrate relectoarele lor2 7poi9 au0ind alte 0'omote ca de mul.ime
spre 1est9 se 5ntoarser/ s/ se uite 5n acea direc.ie2
Duncan 4i >nic- ie4ir/ 5n u'/ 5n strad/9 sunetul pa4ilor lor iind acoperit de
0'omotul mul.imii2 7cesta sc/dea totu4i9 semn c/ demonstran.ii erau condu4i pe o strad/
alat/ la cap/tul celeilalte2 !Cnd mai erau doar la 4ase metri de poli.i4ti9 Duncan 4i >nic-
traser/ cu armele setate pe putere ma3im/2 80bi.i 5n cea/9 or'anicii se pr/bu4ir/ 4i nu se
mai mi4car/ dup/ aceea2
Duncan intr/ 5n apartamentul din dreapta lui9 >nic- 5n cel de pe partea cealalt/ a
str/0ii2 Duncan putea s/ 1ad/ camera rontal/9 bine luminat/ de relector2 Holul era mai
pu.in luminat9 dar nicidecum 5ntunecat2 !Cnd au0i 1oci 1enind din camera de stonare9 54i
5ncetini pasul2
<,
Capitolul 17
#4a camerei de stonare era par.ial deschis/2 Pri1ind prin cr/p/tura dintre u4/ 4i
perete9 1/0u doi poli.i4ti stCnd 5n a.a unui cilindru2 Femeia 5ndreptase ra0a lanternei spre
u4a deschis/2 Dn cealalt/ mCn/ a1ea o arm/ cu protoni2 B/rbatul .inea un detector de
miros cilindric9 'ri str/lucitor9 de mCnerele din partea de sus a dispo0iti1ului2 71ea ochii
i3a.i pe ecranul sclipitor montat pe aparat2
Era suicient/ lumin/ ca Duncan s/ 1ad/ c/ cele dou/ stonere nu useser/ deschise2
!/utau un criminal ascuns 5ntr6un stoner sau o urm/ de molecule care s/ indice c/
respecti1ul se alase acolo2
6 Durea0/ prea mult9 spuse emeia2 ?i s6a ordonat s/ acem un control rapid2
6 %ai rapid nu se poate9 dac/ 1rem s/ ie 4i eicient9 mCrCi b/rbatul2
>e ridic/ 4i se 5ndrept/ spre cel/lalt cilindru2 Trase cu o mCn/ de mCner9 5n timp ce
emeia 5ndrepta lanterna 4i arma spre interiorul cilindrului2
6 E o tCmpenie9 0ise b/rbatul2 Doar nu sunt atCt de pro4ti s/ stea aici2 7tCta timp
cCt e oprit curentul2 $ricum9 de unde naiba 4tiu ei c/ indi1i0ii se al/ 5n turnI
Duncan p/4i 5n/untru 4i o 5mpu4c/ pe emeie 5n spate2 Ea se pr/bu4i /r/ nici un
sunet9 la atin'erea ra0ei 1iolete2 Dnainte ca ea s/ atin'/ podeaua9 Duncan trase 4i 5n
b/rbat2 Lanterna9 arma 4i detectorul c/0ur/ aproape /r/ 0'omot pe co1orul 'ros2
B/rbatul se pr/bu4i cu a.a 5nainte 5n u4a cilindrului2
!Cnd se 5ntoarse 5n strad/9 Duncan o 1/0u pe >nic- 1enind spre el2
6 ?ici o problem/9 spuse ea2
Lu/ iecare cCte un poli.ist de subra.e 4i 5l tCr5 5n camera de 0i a apartamentului din
care tocmai ie4ise Duncan2 Dup/ ce lipir/ corpurile de un perete9 a4a 5ncCt s/ nu ie
1/0ute de nimeni care s6ar i uitat din pra'9 Duncan 0ise:
6 tim c/ uniormele din apartamentul lui Tan ni se potri1esc2 $ s/ le punem pe
acelea2
La lumina lanternelor luate de la oi.erii incon4tien.i9 aler'ar/ la locuin.a lui Tan 4i
>hurber 4i la cilindrii amiliei !loyd2 #niormele 4i c/4tile useser/ ascunse la ba0a
stonerelor2 >e schimbar/ de haine cCt mai repede cu putin./9 transpirCnd9 respirCnd aerul
st/tut2 7ler'ar/ 5napoi la unul din 1ehiculele de patrulare9 o ma4in/ /r/ capot/ 4i u4/2
Duncan 5ntoarse ma4ina cu a.a spre 1est2 Porni9 l/sCnd cealalt/ ma4in/ 5n spate9
cu arurile aprinse2 8nten.iona s/ oloseasc/ sc/rile de lCn'/ 4irurile de lituri din Blue
%oon Pla0a2 7cestea trebuiau s/ ie mai pu.in a'lomerate decCt sc/rile de ur'en./ de la
perimetrul turnului2 ?u 4tia cCnd a1eau s/ ie descoperite ma4ina urat/ 4i poli.i4tii
le4ina.i2 Dar calcul/ c/ a1eau la dispo0i.ie cel pu.in dou/0eci de minute9 5nainte s/ se
5ntCmple asta2 %irosul lui 4i al lui >nic- urmau s/ ie descoperite de detectoare9 5n mod
ine1itabil2 Poli.i4tii a1eau s/ 1eriice locuin.ele din apropiere 4i s/ descopere mirosul
deosebit de puternic 5n apartamentul lui Tan 4i >hurber2 La re1enirea curentului9 care
putea s/ se 5ntCmple 5n orice clip/ acum9 to.i cei din apartament urmau s/ ie destona.i2
7cesta era sCr4itul membrilor $%!9 chiar dac/ useser/ inBecta.i cu anti6D72 Poli.i4tii
a1eau s/ scoat/ ade1/rul de la ei9 5ntr6un el sau altul2
Lui Duncan 5i p/rea r/u pentru cole'ii lui9 dar nu putea ace nimic pentru ei2 7r i
1rut m/car s/6i poat/ a1erti0a pe Erlend9 >immons 4i Dis0no c/ poli.i4tii a1eau s/ le ia
urma2 Dar el 4i >nic- erau noroco4i dac/ reu4eau s/64i scape propria piele2
E3clama.ia murmurat/ a lui >nic- 5l smulse din medita.ie2
6 $h9 ohL
%Cna ei se strCnse pe patul armei de pe 'enunchi2
La 1reo 4ai0eci de metri 5n a.a lor9 patru tricicluri electrice9 dou/ 5n a./9 luminate
de cele dou/ din spate9 cotir/ la o intersec.ie2 >e 5ndreptau spre ei2 Dar 1ehiculele trecur/
pe lCn'/9 sunCnd din cla3oane 5n semn de salut2 Duncan cla3on/ 4i el2 >nic- le /cu cu
mCna2
Dn a./ era Blue %oon Pla0a9 pia.a mare 5nconBurat/ de multe ma'a0ine9 cCte1a
teatre9 o aren/ de sport9 o sal/ de 'imnastic/9 o 4coal/ 'eneral/9 un liceu 4i un cole'iu9
un spital9 o sec.ie de poli.ie9 un birou al administra.iei superblocului 4i cCte1a depo0ite2
Lumini portabile mari erau aranBate 5n lun'ul mar'inii pie.ei 4i al CntCnilor acum
secate2 L/mpile iluminau o mul.ime de apro3imati1 dou/ sute de oameni de lCn'/
CntCn/ 4i cCte1a 'rupuri mari de or'anici2 #n 1ehicul blindat oarte mare9 cu un tun cu
<;
ap/ pe turel/9 se ala de cealalt/ parte a mul.imii2 %a4ini de patrulare pline cu or'anici 5i
5ncercuiser/ pe protestatari2 Farurile tancului cu ap/ 4i ale ma4inilor luminau e.ele
5ncordate 4i pumnii tremur/tori ai pri0onierilor2 De4i Duncan era prea departe ca s/ le
aud/ cu1intele9 4tia c/ acestea erau insult/toare sau sid/toare2
Dntoarse ma4ina ca s/ porneasc/ pe drumul ce tra1ersa perpendicular strada2 ?u
1roia s/ tra1erse0e pia.a2 Erau prea mul.i poli.i4ti acolo 4i9 de4i ar i presupus c/ el 4i
>nic- erau tot or'anici9 era posibil ca 1reunul dintre ei s/6i recunoasc/2 Luminile erau
prea puternice2
Oroia s/ mear'/ pe strada aceea 4i apoi s/ coteasc/ pe o alta care s/ treac/ pe
lCn'/ pia./2 7stel a1ea s/ aBun'/ direct la un 4ir de lituri 4i la sc/rile de lCn'/ acestea2
6 $h9 la naibaL 0ise Duncan2
Pe strad/ erau multe lumini ale unei mul.imi de ma4ini ale or'anicilor9 tricicluri 4i
dou/ relectoare oarte mari deasupra celorlalte2 #n alt tanc cu ap/2 Luminile de01/luiau
o mas/ 5ntunecat/ 5n spatele luminilor din a./2 7l.i pri0onieri2
%a4ina lui nu a1ea pe unde trece2 Trebuia s/ opreasc/ cCt mai aproape de u4a
apartamentului 4i s/ a4tepte ca mul.imea s/ treac/ pe lCn'/ 1ehiculul lui2
?u a1u 4ansa asta2 $ 1oce ampliicat/ de o porta1oce 1orbi din a.a mul.imii2
6 7ici colonelul Pec-aporeL Dntoarce.iL %er'e.i 5n pia./L
Duncan opri ma4ina9 e3trem de con4tient de luminile care se ocali0aser/ acum pe
a.a lui 4i a lui >nic-2 D/du ma4ina cu spatele Bum/tate de cerc 4i apoi porni 5napoi pe
drumul pe care 1eniser/2
6 >e pare c/ lui Pec-apore nu6i pas/ care este misiunea noastr/9 0ise Duncan2
Rechi0i.ionea0/ tot personalul disponibil2
6 Orei s/ u'imI
6 ?u2 %er'em cu ei 4i ne dep/rt/m la prima oca0ie2
!um nu i se ordonase s/ parche0e ma4ina 5ntr6un anumit loc9 Duncan merse 5n
lun'ul mar'inii pie.ei pCn/ 5ntr6un loc apropiat de tancul de ap/2 %a4ina a1ea botul spre
1est9 spre sc/ri2
!oborCr/ din ma4in/ 4i r/maser/ 5n picioare lCn'/ ea9 cu armele 5n mCini2
!a1alcada intr/ 5n pia./2 Pentru o 1reme se au0ir/ o mul.ime de stri'/te 4i se produse
conu0ie2 "rupul de pri0onieri nou6sosi.i u 5ndrumat cu ordine stri'ate 4i 5mpuns/turi cu
bCtele spre un loc de lCn'/ CntCn/2 7cum erau dou/ 'rupuri de aresta.i9 separate unul
de cel/lalt de CntCn/2 Demonstran.ii nu st/teau 5n rCnd9 a4a cum li se ordonase9 ci se
mi4cau 5ntr6o parte 4i 5n cealalt/9 e3tin0Cndu6se 4i contractCndu6se9 ormCnd pseudopo0i9
ca dou/ amoebe 'i'antice2
Pe deasupra stri'/telor9 .ipetelor 4i urletelor bubui 1ocea colonelului Pec-apore9
prin intermediul porta1ocii lui2
6 Dnceta.i imediat re0isten.a 4i acest 0'omotL P/stra.i t/cerea 4i ace.i e3act ceea ce
1i se ordon/9 altel 1e.i i cu to.ii parali0a.i cu armele protoniceL
Dn timp ce el urla9 un c/pitan d/du peste Duncan 4i >nic-2
6 !e naiba ace.i 1oi doi aiciI Trece.i acolo 4i aButa.i la re.inerea pri0onierilorL
6 ?u ni s6a ordonat s/ aBut/m9 spuse Duncan2 ?i s6a spus doar s/ 1enim aici2
6 8isuse !hristoaseL 0ise c/pitanul cu o a./ schimonosit/ de urie2 #nde naiba 1/
este ini.iati1aI
Dn clipa aceea se aprinser/ luminile2 Pentru moment se l/s/ o oarecare t/cere2
Pec-apore se opri din stri'at 4i pri0onierii nu mai .ipar/2 7poi9 pe m/sur/ ce surpri0a
disp/rea9 re5ncepu 0'omotul2 !/pitanul p/ru surprins9 dar nu oarte tare9 de reaprinderea
luminilor2 Duncan 4i >nic- 5ncepuser/ s/ se 5ndep/rte0e9 cCnd ea stri'/:
6 >ta.i pe locL Oeni.i aici9 amCndoiL
Duncan se 5ntoarse spre ea9 spunCnd:
6 !e s6a 5ntCmplat9 c/pitaneI
Femeia se apropie de el2 $chii ei se 5n'ustar/ 4i 5l pri1i cu aten.ie pe Duncan9 apoi
pe >nic-2 $ e3presie alarmat/ 5i 5nlocui uria de pe a./2 Dntinse mCna spre toc9 5n acela4i
timp stri'Cnd:
6 >unte.i222
Ra0a 1iolet/ a armei lui >nic- o lo1i 5n piept 4i emeia c/0u pe spate9 arma ei
0/n'/nind pe podea2
Duncan se 5n1Crti pe loc9 ca s/ se uite dincolo de tancul de ap/9 a c/rui siluet/ 5i
masca par.ial2 >e p/rea c/ nimeni nu obser1ase 5mpu4c/tura9 dar nu a1ea s/ mai treac/
<@
mult 5nainte ca trupul c/pitanului s/ ie '/sit2 Duncan s/ri spre ea9 o ridic/ pe um/r9 se
duse la ma4in/ 4i o arunc/ pe podea9 sub scaunul din spate2 >nic- s/ri pe scaunul
4oerului2 8mediat ce Duncan ocoli ma4ina 5n u'/ 4i s/ri lCn'/ ea9 ap/s/ pe accelera.ie2
Oehiculul alimentat electric nu a1ea o accelera.ie prea puternic/9 dar ea o ap/s/ la
ma3im2 Doi poli.i4ti pe tricicluri 1eneau 5n pia./ dinspre 1est2 Era clar c/ 5i 1/0user/
aruncCnd6o pe emeie 5n ma4in/2 D4i opriser/ 1ehiculele 4i coborCr/2 Duncan 5l 5mpu4c/ pe
unul dintre ei9 cu arma setat/ pe D8>T %7U2 >nic-9 1irCnd cu o mCn/9 5l 5mpu4c/ pe
cel/lalt2 !opoii c/0ur/ pe spate9 armele lor c/0Cnd pe Bos2 #n uior sub.ire de um se
5n/l.a din piepturile lor pCrBolite2 %a4ina trecu 5n 1ite0/ pe lCn'/ corpurile pr/bu4ite 4i ie4i
pe strad/2 7cum aBunsese deBa la 1ite0/ ma3im/9 4ai0eci -ilometri pe or/2
6 Probabil c/ au transmis prin sta.ie9 0ise >nic-2
6 ?u sunt si'ur de asta2 7bia au a1ut timp s/64i scoat/ armele2 P/reau destul de
surprin4i2
>e 5ndoia c/ cei doi pe care6i 5mpu4caser/ erau mor.i2 >e alaser/ aproape de limita
distan.ei de ac.iune a armelor cu protoni2 Dar erau 5n mod si'ur 'ra1 r/ni.i2
!oloanele uria4e care 5ncercuiau liturile 4i sc/rile de1enir/ 1i0ibile cu cCte1a minute
5nainte s/ aBun'/ la ele2 %a4ina trebui s/ 1ire0e de pe 4osea pe o strad/ 4i s/ mear'/
5nc/ dou/ c1artale2 Duncan 0Cmbi cCnd 1/0u c/ monitoarele de pe strad/ de la ultimele
dou/ intersec.ii useser/ acoperite cu 1opsea nea'r/ ade0i1/2 %onitoarele de la acea
intersec.ie useser/ 4i ele KorbiteK de demonstran.i2 7sta le oerea un a1antaB9 lui 4i lui
>nic-2 De4i curentul re1enise9 acele monitoare nu puteau s/6i 1ad/2
Totu4i9 doi poli.i4ti st/teau lCn'/ cele dou/ coloane 5n care se alau litul 4i casa
sc/rilor2 7ce4tia reac.ionar/ a4a cum era normal la 1ederea altor doi oi.eri care se
apropiau de ei 5ntr6o ma4in/2 !/0ur/9 lo1i.i de ra0ele armelor setate din nou pe P7R7L
%7U2 Ecranele monitoarelor din apropiere nu a1eau s/ transmit/ ima'ini ale luptei la
cartierul 'eneral2 i ele useser/ acoperite cu 1opsea nea'r/2
Duncan 4i >nic- coborCr/ din 1ehicul 4i tCrCr/ cele trei corpuri prin u4a deschis/ a
unui apartament alat 5n cealalt/ parte a str/0ii9 a./ de coloane2 !/pitanul 4i unul dintre
poli.i4ti ur/ introdu4i 5ntr6unul dintre stonerele 'oale2 7l treilea u 5n'hesuit 5ntr6un
cilindru ocupat2 7poi9 'CCind transpira.i9 Duncan 4i >nic- merser/ la intrarea 5n casa
sc/rilor2
7cum9 cCnd ener'ia re1enise9 cet/.enii urmau s/ se 5ntoarc/ 5n apartamentele lor2
#rma s/ ie un proces destul de lun' 4i de conu09 4i maBoritatea or'anicilor ce se ocupau
de c/utarea lor urmau s/ ie ne1oi.i s/ aBute la des/4urarea lui corect/2 !u toate
acestea9 5n scurt timp9 poli.i4tii pe care6i l/saser/ 5n apartamentul amiliei !loyd a1eau
s/64i re1in/2 La el9 cei ala.i sub comanda c/pitanului se 5ntrebau probabil ce se
5ntCmplase cu ea2
Luminile indicatoare de deasupra u4ilor litului se aprindeau 5n dreptul numerelor ce
indicau ni1elele2 Probabil c/ 5ncepuser/ s/6i aduc/ pe cet/.eni9 de4i mai a1ea s/ treac/
ce1a timp 5nainte ca liturile s/ poat/ i olosite de cei ce plecaser/ de la ni1elul )),2
Probabil c/ num/rul de oameni care coborCser/ pe sc/ri era mare2 Foarte pu.ini a1eau s/
doreasc/ s/ urce pe sc/ri la ni1elele superioare2
Pornir/ repede pe sc/ri9 coborCnd cu o mCn/ pe balustrad/2 Treptele a1eau 4ase
metri l/.ime 4i mer'eau pCn/ la palier2 7colo cotir/ 4i aler'ar/ pe urm/toarele2 7cum
useser/ acti1ate 4i ecranele de perete9 dar numai pentru un canal2
Reporterul usese 5nlocuit de un maior or'anic9 Prewett2 Dn timp ce 1orbea9 lCn'/ el
erau ar/tate ima'inile lui Duncan 4i >nic-2 >ub ele scria: F8S8 7TE?S8 L7 7!ET8
!R8%8?7L82 R7P$RT7S8 $B>ERO7RE7 L$R !EL#8 %78 7PR$P87T $F8SER $R"7?8! >7#
L7 !E7 %78 7PR$P87TM >E!S8E DE P$L8S8E2 ?# D?!ER!7S8 >M68 PR8?DES82 >#?T
D?7R%7S8 8 PER8!#L$82
Oocea maiorului Prewett 5i urm/rea 5n timp ce coborau rapid sc/rile2
6 Ener'ia a ost redat/ complet 5n !omple3ul Turn La Brea2 To.i cet/.enii trebuie s/
se 5ntoarc/ la locuin.ele lor9 conorm indica.iilor oi.erilor or'anici2 O/ ro' s/ i.i calmi2
$rdinea a ost restabilit/2 !ei doi criminali c/uta.i de poli.ie9 Jeerson !er1antes !aird9
cunoscut 4i drept Eilliam >t2 "eor'e Duncan sau 7ndrew Oishnu Beewol 4i Panthea Pao
>nic-9 cunoscut/ 4i drept Jenny Po !handler9 au ost 1/0u.i la ni1elul )),2 Pentru
moment9 sunt 5nc/ liberi2 Recompensa pentru orice inorma.ie ce poate duce la
capturarea sau uciderea lor a ost ridicat/ la <=+++ de credite2
i apoi din nou9 de la cap/t2
<=
Duncan obser1/ c/ poli.i4tii 5nc/ nu 4tiau c/ ei erau 5n uniorme2 7ltel ar i transmis
acea inorma.ie2
PCn/ ce el 4i >nic- aBunser/ 'CCind la ni1elul ),9 situa.ia se schimbase2
6 222 au atacat 4i doborCt mai mul.i oi.eri or'anici 4i au luat uniormele a doi dintre
ei2 !riminalii se dau acum drept oi.eri2 Trebuie222
Pe o a treia sec.iune de ecran ap/rur/ Duncan 4i >nic- 5n uniorme de oi.eri 5n
patrul/2 Probabil c/ operatorii lucraser/ rapid la simularea acelor ima'ini2
8mediat dup/ aceea9 ur/ ne1oi.i s/ 5ncetineasc/2 $ mas/ de b/rba.i9 emei 4i copii
urcau pe trepte9 umplCnd spa.iul din perete 5n perete2 De4i mul.i dintre ei 1/0user/
ima'inile9 nici unul dintre cei din mul.ime nu6i recunoscu sau nu d/du nici un semn c/ ar
i /cut6o 6 era posibil ca 5n ca0ul 5n care 5i recunoscuse9 respecti1ul s/ i ascultat ordinul
de a nu 5ncerca s/6i prind/ pe criminali2 Pe de alt/ parte9 54i spuse Duncan9 acea
recompens/ l6ar i aButat s/64i 5n1in'/ rica2 Persoana ar i stri'at numele lor9 4i iind
astel responsabil de capturarea lor9 ar i cC4ti'at cele <= +++ de credite2 Duncan 5ncerc/
s/ se lini4teasc/9 spunCndu64i c/ cet/.enii obosi.i 4i ner1o4i nu /cuser/ le'/tura 5ntre
ima'inile de pe ecrane 4i cei doi poli.i4ti care ap/ruser/ brusc2
!ontinu/ s/ coboare9 5mpreun/ cu >nic-9 or.Cnd ca s/64i ac/ loc pe lCn'/ perete2
De4i cei mai mul.i 5ncercau s/6i lase s/ treac/9 presiunea corpurilor le 5ncetinea
5naintarea2 Dar acest aspect a1ea 4i a1antaBele lui2 Duncan 1/0u c/4tile a doi poli.i4ti ce1a
mai sus2 Erau lCn'/ balustrad/ 4i9 chiar dac/ 1/0user/ casca lui 4i a lui >nic-9 nu /cur/
nimic 5n pri1in.a asta2
Dup/ 0ece minute de 5mpins coborCser/ doar trei ni1ele2 7poi masa de oameni
5ncepu brusc s/ se r/reasc/2 Pe un 4ir de trepte mai urcau numai cC.i1a 5ntCr0ia.i2 8ar pe
urm/torul nu mai era nimeni2
!Cnd aBunser/ la palierul de la ni1elul doi9 se uitar/ dup/ col.2 Doi poli.i4ti st/teau
spriBini.i de cap/tul balustradei de la ni1elul unu2
<N
Capitolul 18
Duncan 4i >nic- se retraser/ la u4ile 'lisante uria4e de la intrarea ni1elului doi2
7runcar/ o pri1ire prin 'eamurile mari 4i se traser/ 5napoi9 s/ nu ie 1/0u.i2 Doi or'anici
st/teau de 1orb/ 5n apropierea u4ii9 triciclurile lor iind la cC.i1a pa4i de ei2
6 Probabil c/ au plasat oi.eri la ie4irea de pe scar/ a iec/rui ni1el9 spuse >nic-2
6 Dac/ e ade1/rat9 atunci abia au /cut6o9 0ise Duncan2
?u 4tia de ce poli.i4tii de la primul ni1el intraser/ dincolo de u4i2 !eea ce conta era
c/ o /cuser/2 >e 5ncrunt/9 ridicCndu64i col.ul drept al 'urii2 Probabil c/ monitoarele erau
pornite9 dar persoana de la !artierul "eneral care urm/rea acti1itatea de pe casa sc/rilor
nu raportase apari.ia criminalilor2 >au poate c/ cine1a de la !" setase monitoarele s/ se
opreasc/ pe rCnd9 5n timp ce el 4i >nic- coborau de la ni1el la ni1el2 !eea ce 5nsemna c/
un oi.er or'anic superior 5i proteBa atCt cCt putea2 Dis0noI >immonsI ?u era o
opera.iune prea periculoas/9 dac/ nu6l urm/rea nimeni pe obser1ator2 Era 1orba doar de
o 5ntrerupere de moment9 pentru iecare ni1el2
Dac/ asta se 5ntCmpla de apt 4i nu era doar o deec.iune9 atunci probabil c/
operatorul 5ncepea s/ ie nelini4tit2 Probabil c/ 4tia c/ Duncan 4i >nic- erau bloca.i de
poli.i4tii de dincolo de u4a acelui ni1el 4i de cei de la picioarele sc/rilor2 8ar el nu putea
5ntrerupe monitoarele prea mult timp2
Duncan 5i spuse lui >nic- ceea ce credea el c/ se 5ntCmpla2
6 Hai s/6i lichid/m pe tic/lo4ii de la primul ni1el9 0ise ea2
Duncan se uit/ peste balustrad/2 $r'anicii9 un b/rbat 4i o emeie9 st/teau pe ultima
treapt/2 Probabil c/ erau obosi.i 6 ca to.i ceilal.i din acest turn9 cu e3cep.ia noastr/9 54i
spuse Duncan2 >e odihneau pentru cCte1a clipe9 lini4ti.i la 'Cndul c/ monitoarele i6ar i
detectat pe criminali9 dac/ coborau pe trepte2 71eau tot timpul s/ ie a1erti0a.i9 dac/ se
5ntCmpla a4a ce1a2 Probabil c/ nu se 'Cndiser/ 5ns/ la toate posibilit/.ile2
!Cnd Duncan 4i >nic- aBunseser/ la Bum/tatea sc/rii9 emeia se ridic/ de pe trepte9
se 5ntinse9 c/sc/ 4i se 5ntoarse spre to1ar/4ul ei2 Tocmai deschisese 'ura9 cCnd ra0a lui
Duncan o lo1i 5n piept2 B/rbatul se aplec/9 lo1it de ra0a lui >nic-9 spriBinindu6se cu
um/rul de balustrad/2 7poi se pr/bu4i 5n a./2
Duncan 4i >nic- setar/ din nou armele pe 7RDERE %7U 4i se uitar/ pe 'eamurile
mari2 >tructura primului ni1el era apro3imati1 identic/ cu a celorlalte2 >trada6perimetru
era oarte lar'/9 la cap/tul ei alCndu6se o alt/ strad/ cu locuin.e9 relati1 5n'ust/2 7colo
erau oameni 5n a.a apartamentelor9 /r/ 5ndoial/ 1orbind despre chinul la care useser/
supu4i2 PCn/ acum9 sin'ura e3plica.ie a 5ntreruperii curentului usese o deec.iune2 ?u se
1edea nici un or'anic9 iar 1ehiculele oi.erilor le4ina.i erau 5n apropiere2
Duncan 4i >nic- acti1ar/ u4ile9 care se retraser/ 5n lateral 5n ni4ele lor9 suicient ca
ei s/ poat/ trece2 7poi 5nchiser/ u4ile2 >e urcar/ pe scaunele triciclurilor 4i se pre'/tir/ s/
porneasc/2 Dn clipa aceea au0ir/ 1uietul sirenelor or'anice2 Dnainte s/ poat/ decide ce s/
ac/9 de pe o strad/ din stCn'a lor ap/ru o ma4in/ de patrulare cu arurile aprinse9
urmat/ de patru oi.eri pe tricicluri2
6 >taiL 0ise Duncan2 Poate c/ nu sunt pe urmele noastreL
>e bucur/ c/ hot/rCse s/ nu u'/2 "rupurile cotir/ 5n 1ite0/ la intersec.ie2
6 7cumL spuse Duncan9 4i pornir/ pe urmele 'rupului2
Duncan porni sirena 4i arurile 1ehiculului2 >nic- la el2 !Cnd 'rupul coti pe o strad/9
Duncan 4i >nic- continuar/ 5n aceea4i direc.ie pCn/ cCnd se apropiar/ de o ie4ire9 care
repre0enta destina.ia lor inal/2
Parcar/ 5n a.a unui cubicul mare9 intrar/ 5n el 4i coborCr/ un 4ir de trepte2 La ba0/
pornir/ pe un hol care conducea la clubul de yahtin' al elitei9 5n care intraser/ 5n noaptea
5n care u'iser/ de pe acoperi42 ?u era nimeni acolo9 de4i monitoarele erau 5n mod si'ur
acti1ate2 7sta dac/ nu cum1a bine/c/torul lor necunoscut continua s/ le 5ntrerup/
pentru ei9 54i spuse Duncan2 Trebuia s/ e3iste o astel de persoan/2 7ltel9 5mpu4carea
celor doi or'anici de la primul ni1el i6ar i adus pe to.i ceilal.i peste ei2
!Cnd aBunser/ la arcada ce ducea spre docuri9 aceea4i arcad/ pe care o olosiser/
5nainte9 ie4ir/ 5n noapte2 !erul senin era plin de stele9 iar alte turnuri 4i podurile dintre ele
sclipeau de lumini2 Era ri'2 7pa clipocea pe lateralul turnului9 sub docuri2 Oasele de pe
ap/ se balansau2 Totu4i9 scena se schimbase considerabil2 Dntre ba0a turnului 4i docuri
erau parcate peste cinci0eci de na1e or'anice2
<<
$i.erii care 1eniser/ acolo de la celelalte turnuri useser/ chema.i ca s/ aBute la
1Cn/toarea criminalilor 4i cu e3odul popula.iei2
Duncan pl/nuise s/ se scuunde dup/ na1a pe care o l/sase la undul apei 4i s/ o
ridice2 7sta presupunea 5ns/ ri'9 ume0eal/ 4i era o sarcin/ diicil/9 pe care nu era prea
ner/bd/tor s/ o ac/2 7cum9 nici nu mai era ne1oie9 mul.umit/ copoilor2
Totu4i9 5n primul rCnd9 de4i asta necesita destul de mult timp9 trebuia s/ sete0e
1ocal pro'ramele tuturor na1elor9 5mpreun/ cu >nic-2 %uncir/ din 'reu9 dar 5ntr6o or/
pro'ramaser/ numai trei0eci2
6 7Bun'e9 spuse Duncan9 transpirat2 >6ar putea ca unii dintre or'anici s/ se 5ntoarc/
la cartierul lor 'eneral 5naintea celorlal.i2
6 De ce s/ nu le distru'em pe celelalteI 5ntreb/ >nic-2
6 %i6ar pl/cea2 Dar dac/ 1reo na1/ de patrulare 1ede 5ntCmpl/tor ra0ele tunului9 s6
ar putea s/ 1in/ s/ in1esti'he0e2
Ridic/ un de'et9 ca s/ arate luminile unui 1as de supraa./ care se ala la aproape
un -ilometru dep/rtare2
Din cCnd 5n cCnd9 cCte o na1/ trecea pe deasupra ba0inului9 dar acum nu se 1edea
nici una2
6 $ s/ m/ uit eu9 spuse >nic-2 Dac/ apare 1reun 1as de patrulare9 5.i 1oi spune s/
opre4ti ocul2
Duncan e0it/2 Era posibil ca o na1/ aerian/ sau ac1atic/ s/ apar/ de dup/ col.ul
turnului 4i s/ obser1e ra0ele 1iolete2 Dar9 la naiba9 el 1roia s/ ac/ lucruri mult mai
riscante 4i periculoase de atCt2 7rdea de o urie care cerea tot mai mult combustibil2
6 $P2
>e urc/ 5n carlin'a na1ei de patru locuri pe care o alesese ca s/ se dep/rte0e de
turn2 Bateriile tunurilor erau pline2 Dup/ ce ridic/ na1a9 o duse 5n cel mai 5ndep/rtat
punct al parc/rii2 7poi o 5ntoarse 4i o aduse la ni1elul solului2 Dup/ ce set/ cadranul la
P#TERE %7U9 5naint/ cu na1a pCn/ cCnd 1Crul tunului aBunse la numai cC.i1a centimetri
de na1a pro'ramat/ pentru distru'ere2 Ra0a t/ie na1a 5n dou/2 D4i 5mpinse propria na1/
mai 5n a./9 botul ei ascu.it aruncCnd 5ntr6o parte Bum/t/.ile b/rcii distruse2 T/ie
nou/spre0ece na1e9 una dup/ cealalt/9 ascultCnd mereu 1ocea lui >nic- 5n receptor2
Toat/ treaba durase numai dou/ minute2
>nic- 1eni 5n u'/ 4i se urc/ pe scaunul de lCn'/ al lui2 RCdea 5ncet9 iar dup/ ce
5nchise parbri0ul9 spuse:
6 $mule9 ce amu0ant a ostL
Duncan aprob/ din cap9 /r/ s/ 0Cmbeasc/2 Ridic/ na1a deasupra apei de dincolo
de docuri2
6 >/ mer'em9 0ise el2
>puse cu1Cntul de cod9 Eris9 ca s/ transmit/ semnalul radio pro'ramelor din
celelalte trei0eci de na1e2 7cestea se ridicar/ de la p/mCnt 4i pornir/ 5n direc.iile setate
pentru iecare2 Luminile de na1i'a.ie 5ncepur/ s/ clipeasc/2
?a1a lor cobor5 5n ap/ pCn/ cCnd supraa.a apei aBunse la ni1elul b/rbiei lui Duncan2
Dn clipa 5n care ei pornir/ spre 1est9 celelalte trei0eci de na1e pro'ramate decolar/9
accelerCnd la 1ite0/ ma3im/2 Jece pornir/ spre nord9 5ndreptCndu6se spre Hollywood
Hills9 de care a1eau s/ se 0drobeasc/2 Jece .C4nir/ spre 1est 4i a1eau s/ continue s/
mear'/ peste 'ol9 ie4ind 5n $ceanul Paciic9 unde urmau s/ r/mCn/ /r/ combustibil 6
dac/ nu se lo1eau 5nainte de na1ele ancorate 5n aara 'olului2 #ltimele 4ase pornir/ spre
est9 0borul lor urmCnd s/ se 5ncheie cCnd se ciocneau de mun.i2
Duncan sa1ur/ ima'inea constern/rii 4i uimirii produse la apari.ia brusc/ a trei0eci
de na1e pe radarele or'anice ale turnului2 ?ici o na1/ de supraa./ nu trebuia s/ se mi4te
5n 0ona L79 decCt dup/ ce erau anun.a.i operatorii de traic din 1Crul dealurilor2 7ce4tia
a1eau s/ ie 4i mai sup/ra.i9 la pr/bu4irea na1elor2
Dup/ ce a1eau s/ constate c/ na1ele a1eau un punct de pornire comun9 Turnul La
Brea9 operatorii urmau s/6i anun.e pe or'anici2 !ei din turn a1eau s/ se 'r/beasc/ spre
docuri9 iar al.ii s/ ie trimi4i cu na1ele lor9 la acelea4i docuri2 8at/9 cCte1a 1eneau deBa9
luminile lor plimbCndu6se pe acoperi4urile turnurilor 4i pe 0idurile altor turnuri2 ?a1ele se
5n1Crtir/ pe deasupra lor9 /r/ s/ 1ad/ na1a lui Duncan9 care a1ea luminile stinse 4i era
scuundat/ aproape total 5n ap/2
6 Dac/ nu6i pot dobor5 pe 0ei9 m/car s/ cree0 ce1a a'ita.ie peste 7cheron9 murmur/
Duncan2
<A
6 PotimI 5ntreb/ >nic-2
6 ?imic important2
?u 4tia de unde 1enise acel 'Cnd9 cate'oric un citat din literatura antic/2 Era si'ur
c/ nu 5n1/.ase acea ra0/ dup/ e1adarea din institu.ia de reabilitare %anhattan2
$ alt/ sc/pare a uneia dintre ostele lui personalit/.i2
Dn a./ era turnul de distribu.ie a ener'iei de pe Baldwin Hills2 Lumina becurilor de
pe acoperi4ul lui se relecta dintr6un diriBabil ar'intiu uria4 4i cCte1a aerona1e enorme2
Duncan era prea departe ca s/ 1ad/ cablurile 5ntinse sub aerona1/9 dar era si'ur c/
acestea se alau acolo2 !analele de 4tiri men.ionaser/ de cCte1a ori c/ 5n cl/dire urma s/
ie instalat un con1ertor:distribuitor au3iliar2 Dac/ ener'ia mai era 5ntrerupt/ 1reodat/9
urma s/ intre 5n unc.ie echipamentul au3iliar2 Reporterii 5i asi'uraser/ pe pri1itori c/ o
nou/ 5ntrerupere era oarte pu.in probabil/2 %/surile de securitate olosite acum a1eau s/
5mpiedice repetarea sabotaBului lui Duncan 4i >nic-2
7rcada prin care intraser/ el 4i >nic- ca s/ distru'/ con1ertor:distribuitorul usese
5nchis/2 Dar Duncan nu a1ea de 'Cnd s/ 5ncerce s/ oloseasc/ acea intrare2
Dn loc de asta9 aduse na1a lCn'/ 0idul turnului9 aproape atin'Cnd cu chila ei metalul
ne'ru tare2 7cum cupola se retr/sese 5n chil/ 4i curentul de aer produs de ascensiune 5l
lo1ea 5n a./2 !hiar 5nainte s/ aBun'/ la acoperi49 5ntoarse na1a cu a.a spre turn2 7Bunse
la mar'ine9 5nc/ urcCnd9 4i apoi deplas/ na1a 5n lateral9 5n lun'ul diriBabilului9 tunul ei
perorCnd supraa.a aparatului de 0bor 4i t/ind inelele9 trans1ersalele 4i celulele de 'a0
din chil/2 %a'niicul diriBabil c/0u9 cu botul 5n Bos9 con1ertorul uria4 4i 'reoi de la cap/tul
cablurilor de sub el tr/'Cndu6l ire0istibil 5n 'olul deschi0/turii2 >e bloc/ acolo9 cu corpul
pe 1ertical/2 Dn acest timp9 Duncan t/iase cele trei na1e aeriene Titan 5n dou/9 iar p/r.ile
ata4ate la cabluri se pr/bu4iser/ 5n deschi0/tur/9 care repre0enta o treime din acoperi42
%uncitorii de pe acoperi4 se 5mpr/4tiaser/9 la c/derea diriBabilului2 Printre ei erau 4i
poli.i4ti9 dar ace4tia erau prea ocupa.i cu u'a9 ca s/ mai aib/ timp s/ tra'/2
Duncan introduse na1a 5n pu.2 "aleriile din pu. treceau pe lCn'/ ei ame.itor2
%uncitorii din ele se holbau la el cu 'ura c/scat/2 7poi trecu pe lCn'/
con1ertor:distribuitor9 un cilindru Brobdin'na'ian care c/0use aproape pe o parte 4i
0drobise multe dintre 'aleriile inerioare2 8ndicatorul de ener'ie de pe panoul lui cu
instrumente era ro4u intens9 cCnd Duncan opri na1a2 >e sim.i ap/sat 5n Bos 5n scaunul lui9
cCnd motorul "ernhardt se str/dui s/ decelere0e suicient de rapid ca na1a s/ nu se
0drobeasc/ de podea2
Ba0a chilei se lo1i de podea 4i s/ri iar 5n sus2 "Ctul lui Duncan scoase ni4te trosnete
ciudate 4i a1u impresia c/ 5i era 5nundat capul 5ntre umeri2 8ndicatorul de ener'ie era din
nou ro4u pal9 iar numerele de pe el sc/0user/ la ),2 Dn a./ era un hol lar'9 pe care
aler'au spre el doi poli.i4ti9 cu arme 5n mCini2 Ra0a tunului na1ei .C4ni printre ei 4i cei doi
se aruncar/ pe cele mai apropiate u4i2 Duncan lans/ na1a pe hol9 5ntorcCndu6i rapid botul
spre dreapta 4i apoi spre stCn'a de cCte1a ori9 5n timp ce mer'ea drept 5n a./2 Ra0a
1iolet/ arse pere.ii9 iar atunci cCnd aBunse 5n dreptul u4ilor pe care disp/ruser/ cei doi
poli.i4ti9 ace4tia nu mai erau acolo2
?a1a tra1ers/ repede holul9 coti la stCn'a 4i porni pe un nou hol2 Dnc/ un 1iraB9 5nc/
un hol2 $ emeie alat/ acolo .ip/ 4i se lipi de perete2 $ ra0/ a armei lui >nic- o parali0/9
5n timp ce treceau pe lCn'/ ea2 Dnc/ un 1iraB 4i aBunser/ 5n holul care ducea la intrarea
prin care trecuser/ ei cu numai cCte1a ob6s/pt/mCni 5n urm/2 De data aceasta9 atacau
din direc.ie opus/2
!a 4i 5nainte9 Duncan opri na1a la u4a spre camera 5nalt/ 5n care se alase
con1ertorul pe care6l distrusese cu tunul2 Dntoarse na1a cu botul spre noul con1ertor2
Ra0ele 1iolete topir/ metalul 4i echipamentul din interior9 5n timp ce in'inerii9 muncitorii
4i or'anicii aler'au aar/2 Dnainte s/ termine9 poli.i4tii din celelalte 'alerii 5ncepuser/ s/
tra'/ 5n el2 Dar erau prea sus ca s/6l poat/ .inti bine2 Fasciculele trase de ei lo1eau
podeaua9 /cCnd '/uri ume'Cnde 5n ea2
Duncan nu 4tia cCt 5i luase s/ distru'/ con1ertorul2 Poate trei0eci sau patru0eci de
secunde2 Dar 4tiu cCnd 54i 5ncheiase sarcina2 Luminile se stinser/2 Dntoarse na1a pe loc 4i
0bur/ cu ea la numai Bum/tate de metru deasupra podelei2 Dnainte s/ aBun'/ 5n locul 5n
care credea c/ era Bonc.iunea holului9 aprinse arurile2 Dn ciuda umului9 acestea 5i
permiteau s/ 1ad/ la apro3imati1 4ase metri 5n a./2 Dn scurt timp aBunse lCn'/ pu.ul
mare 5n care 0/ceau epa1a con1ertorului au3iliar 4i na1ele Titan distruse2 >tinse luminile
4i acti1/ radarul2 8ntr/ 5n pu. 'hidat de acesta9 dar 5naintCnd 5ncet2 #rc/ 4i mai 5ncet pCn/
<*
aBunse aproape de botul diriBabilului2 ?a1a lui se strecur/ 5n sus9 printre epa1a balonului
4i 0idul pu.ului9 ascuns/ de corpul masi1 al diriBabilului2 Din cCnd 5n cCnd din 'alerii
.C4neau ul'ere9 unele 5ndreptCndu6se spre na1a lui9 dar pier0Cnd6o9 pe m/sur/ ce
aceasta accelera2 De sus intra pu.in/ lumin/ de la l/mpile portabile ale echipelor de
lucru9 care le olosiser/ pe lCn'/ luminile de pe acoperi4ul turnului2 !Cnd na1a lor aBunse
aproape de partea de sus a pu.ului9 Duncan 5ncetini2 Dnc/ ascuns de partea superioar/ a
diriBabilului9 trecu peste mar'ine 4i cobor5 aproape de perete2
>nic- 5nchise cupola cCnd na1a era la Bum/tatea distan.ei de mar'inea turnului2 $
clip/ mai tCr0iu9 na1a era scuundat/ pCn/ la cupol/2 Dn aer 4i 5n ap/ erau acum multe
na1e9 cu arurile aprinse 4i ale c/ror detectoare 5n inraro4u 4i radar scanau toat/ 0ona2
Duncan 5ncetini 4i mai mult na1a 4i o scuund/ cu 5nc/ cinci centimetri2 Drumul 5napoi
pCn/ la Turnul La Brea u o 5naintare lent/9 dar aBunser/ la ba0a acestuia /r/ nici un
incident2 74teptar/ acolo pCn/ cCnd pe partea 1estic/ nu mai r/mase nici o na1/
or'anic/2 7poi9 na1a urc/ aproape de perete9 cu cupola deschis/2
De pe acoperi4 se p/rea c/ nu 1enea nici un el de lumin/2 Dac/ e3ista 1reo na1/
or'anic/ acolo9 atunci a1ea arurile stinse2 $pri na1a lor par.ial sub coama 0idului2 Dup/
ce se asi'urar/ c/ nu era nimeni acolo9 urc/ na1a pe acoperi42 >nic- aprinse lanterna ca
s/6l 'hide0e2 7teri0ar/ lCn'/ trap/ 4i coborCr/2 Dn cCte1a secunde deschiseser/ u4a
han'arului 4i coborCser/ 5n camer/9 la lumina lanternei lui >nic-2 Era la el ca atunci cCnd
plecaser/ de acolo9 cu o na1/ par.ial reparat/ 5ntr6un col. al camerei uria4e2
Dup/ ce >nic- spriBini scara de 'ura trapei9 Duncan urc/ 4i 5nchise trapa2 Trecur/ la
lumina lanternelor prin toate camerele9 ca s/ se asi'ure c/ acestea erau libere2 7poi
c/utar/ mCncare 5n numeroasele buete 4i ri'idere2 "/sir/ conser1e9 printre care 4i cu
sucuri de ructe9 precum 4i produse proaspete9 mai mult decCt suiciente s/ le aBun'/
cCte1a 0ile2 $ricum9 nu a1eau de 'Cnd s/ stea acolo mai mult decCt era strict necesar2
%Cncar/ 4i b/ur/ la lumina lanternelor9 discutCnd erici.i despre reu4ita lor2 7poi se
duser/ 5n dormitorul uria4 5n care dormise bunicul lui 5n timpul rec1entelor sale 1i0ite 5n
Los 7n'eles2 Dac/ ar i ost ener'ie electric/9 ar i putut depolari0a erestrele9 dar acum
acestea erau la el de ne're ca noaptea de aar/2 E3ista 4i un a1antaB al acestei opacit/.i2
Dac/ ei nu puteau aar/9 nici cei de aar/ nu puteau s/ 1ad/ 5n/untru2
Duncan c/sc/ 4i se 5ntinse2
6 Focul s6a oprit2 $ s/ m/ culc2 ?ici m/car n6o s/ m/ sp/l pe a./2
6 !eea ce oricum n6ai i putut ace9 0ise ea2 Pompele de ap/ nu mer'2 Toaleta 1a i
o chestie tare urCt/9 pCn/ la re1enirea curentului2
6 Oom .ine u4a 5nchis/9 0ise el2 $ricum9 aici sunt o mul.ime de toalete2
Dncepu s/64i scoat/ Bacheta2
#rm/torul lucru pe care6l reali0/ era c/ se uita 5n sus9 de pe podea2 Fasciculele
luminoase ale unor lanterne 5l orbeau2
$ 1oce b/rb/teasc/ ce p/rea amiliar/ spuse:
6 Dn sCr4it9 16am '/sit2
A+
A)
Capitolul 19
E3tras dintr6un raport secret c/tre !onsiliul %ondial9 /cut de "unther "eronimo
Ja'a-9 %are4al9 Departamentul $r'anic9 $r'anul %inisterial al 7mericii de ?ord Funitate
'u1ernamental/ care cuprinde ostele !anada 4i >#7G:
K222 prin aceasta de1enind absolut necesar/ declararea le'ii mar.iale 5n subpro1incia
!aliornia de >ud2
222 in1esti'a.ii intense au scos la i1eal/ aptul c/ b/nuita or'ani0a.ie tr/d/toare
aBunsese la ni1ele mai 5nalte decCt probabilit/.ile calculate de computer2 >6a alat c/
Dis0no9 'eneral al Departamentului $r'anic al statului Los 7n'eles de mar.i9 card de
identitate nr2 TL763:@=,*&9 era 4eul unui 'rup sub1ersi1 care 54i spunea $%!9 P#P7 4i
alte titluri care se schimbau rec1ent2 B/nuim participarea or'anic/ a mai multor
personaBe9 unele probabil plasate 5n po0i.ii 5nalte9 4i 5n alte 0ile2 $i.erii trimi4i la
apartamentul 'eneralului ca s/6l destone0e au descoperit c/ acesta nu era acolo2 7 ost
'/sit totu4i 5ntr6o na1/ aerian/9 cCnd se pre'/tea s/ u'/2 8 s6a ordonat s/ se predea9
dar a tras asupra oi.erilor9 r/nind unul 4i uci'Cnd un altul2 Focul de ripost/ al poli.i4tilor
l6a ucis pe loc9 de4i am i preerat s/ ie prins 1iu9 pentru intero'are2
222 am i detectat pe Dis0no 4i pe ceilal.i 5n apartamentul 5n care se reu'iaser/
Duncan 4i >nic-9 dac/ acea c/dere a ener'iei electrice nu ar i 5ntCr0iat detectarea
di1erselor circuite ile'ale2
222 se pare c/ 'eneralul Dis0no9 sau poate al.ii 5nc/ neidentiica.i9 i6au aButat pe
!aird 4i >nic- 5n timpul opera.iunilor lor din !omple3ul Turn La Brea2 Faptul c/
monitoarele turnului nu au reu4it s/6i identiice pe cei doi nele'iui.i suntem con1in4i c/ a
ost pro1ocat de unul sau mai mul.i oi.eri or'anici9 care au ac.ionat aceste monitoare 5n
mod criminal 4i tr/d/tor9 a4a 5ncCt alarmele6detectoare s/ nu ie acti1ate2 >e des/4oar/
o in1esti'a.ie intens/ 5n aceast/ problem/ 4i suntem si'uri c/ 1ino1a.ii nu 1or sc/pa din
re.eaua or'anic/9 de aceast/ dat/2
222 recunosc cu re'ret c/222 nu a1em idee unde se al/ 5n acest moment criminalii
!aird 4i >nic-2 Faptul c/ reu4esc s/ scape tot timpul 4i succesul atacurilor lor arat/ clar
sl/biciunea sistemului nostru de securitate2 Dar o parte a succesului lor poate i atribuit/
5ndr/0nelii e3traordinare 4i 4ireteniei lui !aird6Duncan 4i >nic-6!handler2 Dac/ 5mi
permite.i o remarc/ neoicial/ 5n acest raport9 este ca 4i cum Robin Hood 4i Eilhelm Tell
ar i /cut echip/ comun/ 5mpotri1a societ/.ii2 >au ca 4i cum >ten-a Ra0in 4i Lu PZuei ar i
de1enit parteneri2 #n raport6anali0/ anterior al situa.iei Fordonat a i 4tersG 5l compara pe
!aird6Duncan cu anumite personaBe ale mitolo'iei antice2 Printre acestea se num/rau 4i
eroii indieni americani9 $ld %an !oyote 4i Eabasso9 The "reat Ehite Hare2 Dn ciuda
e3a'er/rilor inerente din aceast/ compara.ie9 sau poate tocmai datorit/ lor9 !aird6
Duncan 4i >nic-6!handler au de1enit eroi pentru cet/.enii mai pu.in supu4i le'ii 4i mai
necu'eta.i2
222 actorul maBor al capacit/.ii lor de a se ascunde 4i a se a1entura 5n atacuri 5l
repre0int/ sl/biciunea sistemului nostru2 Timp de o mie de ob6ani9 nemul.umirea 4i crima
au ost elemente minore ale societ/.ii2 ?oua Er/ a ost atCt de aproape de #topie cCt
poate i o societate compus/ din iin.e umane2 Dnc/ din copil/rie9 cet/.enii au ost
condi.iona.i 5mpotri1a 1iolen.ei 4i rebeliunii9 iar eliminarea pericolului s/r/ciei 4i a lipsei
unei case9 abunden.a hranei9 educa.ia liber/9 5n'riBirea mental/ 4i medical/ 4i accesul lor
la principiile 4i procedurile democratice au /cut ca sistemul lumii 0ilelor s/ ie un rai9 5n
compara.ie cu iadul 5n care tr/iau cet/.enii de dinaintea ?oii Ere2 De4i o minoritate s6a
plCns 5n le'/tur/ cu monitori0area de c/tre 'u1ern a cet/.enilor9 maBoritatea par s/ o
accepte2 Ei 5n.ele' c/ o societate nu poate atin'e de0ideratul ?oii Ere decCt dac/ este
supra1e'heat/2
222 mul.umire de sine2 Departamentul or'anic se a4teapt/ la supunere imediat/ din
partea cet/.enilor 5n a.a le'ii 4i a comen0ilor oi.erilor ei2 ?u este de a4teptat o rebeliune
1iolent/ pentru c/ nu e3ist/ nici un moti1 sau cau0/ lo'ic/ pentru a4a ce1a2 !u toate
acestea9 su'ere0 s/ re1ede.i ben0ile %8?TE7 8 >P8R8T#L L#8 H$%$ >7P8E?>9 ale
aimosului psiholo' doctor Bella Jinric- Fordswanter2 Ea sublinia0/ ceea ce denume4te
idiomatic Kspiritul de contradic.ie 5nn/scut al iin.elor umaneK9 5nclinarea ira.ional/ Kde a
se re1olta 5mpotri1a conduceriiK2 74a cum un procent de 0ece la sut/ dintre cet/.eni
repre0int/ Kconduc/tori 5nn/scu.iK9 se estimea0/ c/ trei la sut/ dintre ei sunt Krebeli
A,
5nn/scu.iK2 Dintre ace4tia din urm/9 Bum/tate au tendin.e criminale2 $amenii de 4tiin./ au
eectuat o anali0/ 'enetic/ a unui anumit procentaB de conduc/tori 5nn/scu.i 4i rebeli
5nn/scu.i9 dar nu au reu4it s/ identiice nici un comple3 'enetic 4i nici un actor de mediu
care s/ ie responsabile pentru aceste tr/s/turi de caracter2
222 prea milos 4i permisi12 Politica 'u1ernului de olosire a unei lese lun'i9 care s/ ie
strCns/ numai atunci cCnd principiile 4i procedurile ?oii Ere sunt K5n mare pericolK9
trebuie schimbat/2 $amenii trebuie /cu.i s/ 5n.elea'/ c/ un control mai strict al
ac.iunilor lor este 5n interesul 'eneral2
222 surprins2 ?ici chiar eu9 care sunt mare4al de dou/0eci de sub6ani9 nu b/nuiam c/
popula.ia lumii este de dou/ miliarde9 nu de 0ece miliarde9 cum se spunea 5n ben0ile
educa.ionale 4i 5n rapoartele sub6anuale 'u1ernamentale2 7ccept9 bine5n.eles9
5n.elepciunea consilierilor mondiali de a .ine ascunse aceste numere a./ de toat/ lumea9
cu e3cep.ia persoanelor lor 4i9 desi'ur a unui 'rup mic9 dar de elit/9 al statisticienilor
'u1ernamentali2 7ceast/ manipulare a datelor a ost /cut/ pentru binele 'eneral9
e1ident cu scopul de a pre1eni orice cerere de desiin.are a ?oii Ere 4i 5ntoarcere la 1ia.a
de 0i cu 0i2
Dar acum oiciali 5nal.i au ost inorma.i c/ acu0a.ia lui !aird6Duncan c/ 'u1ernul ar
min.i este ade1/rat/2 Bine5n.eles9 5nal.ilor oiciali li s6a spus ade1/rul9 a4a 5ncCt s/ nu se
simt/ tr/da.i atunci cCnd acesta se 1a ala9 pCn/ la urm/2 7cest lucru s6a 5ntCmplat din
cau0a cererilor tot mai numeroase ale popula.iei ca acu0a.ia lui !aird6Duncan s/ ie
1alidat/ sau in1alidat/2 Eu unul nu 4tiu cum poate i continuat/ manipularea datelor9
dac/ unui corp de oameni de 4tiin./ de0interesa.i 4i de cet/.eni obi4nui.i li se 1a permite
s/ 1eriice datele reeritoare la num/rul popula.iei2 8ar asta pare ine1itabil2
222 a4a cum 4ti.i9 au ost chestiona.i cet/.enii din iecare 0i din apartamentul despre
care am 1orbit 5nainte2 To.i s6au do1edit a i membri ai or'ani0a.iei sub1ersi1e9 cu
e3cep.ia cuplului de 1ineri2 Dn timpul intero'/rii celorlalte 0ile din acel apartament a
de1enit e1ident c/ au capacitatea de a min.i sub eectul D72 7ceast/ capacitate este
asem/n/toare cu cea a lui !aird6Duncan9 dar nu are aceea4i pro1enien./2 7numite
m/suri a c/ror descriere e3act/ nu este necesar/ i6au or.at pe suspec.i s/ m/rturiseasc/
c/ useser/ inBecta.i cu un produs anti6D7 nou6in1entat FOe0i Raportul nr2 $D6H> <;*,6!
pentru detalii2 >e ordon/ 4ter'erea dup/ citire2G2 7ceast/ de01/luire a produs o mare
5n'riBorare 5n rCndurile or'anicilor din toate 0ilele2 De apt9 a deranBat serios
departamentul2 7sta ace ca intero'atoriile 4i in1esti'a.iile s/ ie mult mai pu.in si'ure 4i
determinante2 Totodat/9 apare 5ntrebarea: cCt de r/spCndit/ a ost inBectarea acestui
anti6D7 sau9 a4a cum este numit acum 5n mod oicial9 76D72
222 nu 4tim dac/ sub1ersi1ii din Los 7n'eles 4i %anhattan ac parte dintr6o
or'ani0a.ie mondial/9 dac/ sunt ailia.i cu altele sau dac/ sunt total independen.i2
7ceast/ problem/ este in1esti'at/ oarte serios la ni1el 'lobal 4i 5n iecare 0iK2
A;
A@
Capitolul 20
Duncan se ridic/ cu mintea limpede 4i cu corpul 'ata de ac.iune2 Oru s/ 5ntind/
mCna spre arma din toc9 dar se opri2 7r i ost 5mpu4cat 5nainte s/ poat/ atin'e arma2
6 !e s6a 5ntCmplatI au0i 1ocea lui >nic-2
R/sunase ca 4i cum ar i a1ut 'Ctul plin de pra2 i el 54i sim.ea 'ura oarte uscat/
4i 5l durea capul2
7ceea4i 1oce spuse:
6 7rmele 16au ost luate 5n timp ce era.i incon4tien.i2 $ricum9 nu a1e.i ne1oie de
ele2
Duncan 5ntoarse capul spre dreapta 4i apoi spre stCn'a9 .inCnd ochii 5ntredeschi4i9
ca s/6i proteBe0e de lumina puternic/2 ?um/r/ cinci ascicule9 dar era posibil s/ mai ie 4i
al.i oameni 5n 5ntuneric2
#n b/rbat p/4i 5n cercul de lumin/2 Era de 5n/l.ime medie9 sub un metru opt0eci9 cu
umeri oarte lar'i 4i purta uniorm/ de oi.er or'anic2 Oulturul auriu de pe um/rul lui
stCn' str/lucea puternic2 Duncan recunoscu a.a lar'/9 cu cute proeminente9 4i spuse:
6 !olonelul Pieth 7lan >immonsL
6 E3act9 0ise >immons2 >unt prietenul 1ostru2 O/ 1om duce 5n alt/ parte2 ?u ace.i
'/l/'ie2 7sculta.i ordinele2 8at/ armele 1oastre2 Pachetele de alimentare au ost scoase2
Duncan 54i primi arma de la o emeie care p/4i 5n arena de lumin/2 $ 1/0u pe >nic-9
luCndu64i arma de la un b/rbat2
6 !um ne6a.i prinsI 5ntreb/ Duncan2
6 ?u a.i i aBuns atCt de departe dac/ nu a4 i blocat ecranele monitoarelor9 cCnd a.i
p/r/sit apartamentul 1ostru9 spuse >immons2 Dar nu e timp de 1orbe acum2 E3plica.iile9
mai tCr0iu2
>nic- se uit/ la Duncan2 El ridic/ din umeri9 5n semn c/ pentru moment nu puteau
ace decCt ceea ce le cerea colonelul2 De4i nu era ne1oie s/6i spun/ el asta2
P/r/sir/ apartamentul un minut mai tCr0iu2 Duncan se a4teptase s/ oloseasc/ u4a
dinspre coridor2 Dar ie4ir/ prin apartamentul dinspre camera han'arului2 Trapa era
deschis/ complet 4i o na1/ aerian/ plutea la cC.i1a centimetri de acoperi4ul han'arului2
Era o aerona1/ cu dou/spre0ece locuri9 atCt de mare 5ncCt probabil c/ r/0uise 0idurile
camerei9 la coborCrea 5n han'ar2 Duncan 4i >nic- urcar/ 5n ea2 Patru poli.i4ti se a4e0ar/
5n spatele lor9 iar >immons 5mpreun/ cu al.i doi9 inclusi1 pilotul9 5n a.a lor2
?a1a se ridic/ 5ncet pCn/ trecu de trap/2 Pluti aproape de mar'ine9 5n timp ce doi
poli.i4ti aler'ar/ 4i 5nchiser/ trapa2 7coperi4ul era plin de reu'ia.i 4i din loc 5n loc se
1edeau luminile de ur'en./2 Erau 4i mul.i or'anici9 pentru p/strarea ordinii2 !ei ala.i 5n
apropiere se uitar/ la na1/9 dar o considerar/ doar o parte a e3odului2
?a1a se ridic/ 4i 1ir/ spre nord2
?imeni nu 1orbi9 pe durata 5ntre'ii c/l/torii2 Pilotul ridic/ na1a la o altitudine de trei
sute de metri spre nord9 printr6un traic intens2 Dup/ ce l/s/ 'olul L7 5n spate9 na1a urc/
la 4ase sute de metri2 Pilotul trecu pe automat 4i na1a continu/ s/ 5nainte0e conorm
controlului traicului din Oalley2 D4i crescu 1ite0a9 mer'Cnd acum cu N=+ -ilometri pe or/9
limita ma3im/ a motoarelor ei "ernhardt2 Dnainte s/ aBun'/ la >anta Barbara9 5ncepu s/
coboare2 Pilotul deconect/ pilotul automat 4i 1ir/ spre p/durile dese de la estul 0onei
Turnului >anta Barbara2 Trecu peste cCte1a dealuri aproape la ni1elul copacilor9 apoi
cobor5 na1a 5ntr6o 1ale mic/2 7teri0/ 5n a.a unei cabane oarte mari9 din lemn9 de la ba0a
dealului2 !abana 4i 0ona din Burul ei erau bine luminate2 LCn'/ caban/ erau dou/
han'are 4i un .arc2 #n pCrCu m/ricel trecea aproape de u4a din a./2
8ntrar/ cu to.ii 5n caban/9 tot /r/ s/ 1orbeasc/2 !amera din a./ era mare 4i a1ea
un c/min de piatr/9 5n care ardea un oc de lemne2 Dou/ dintre 0iduri erau pere.i ecran9
pentru moment oprite2 $ scar/ urca la un al doilea etaB9 deschis2 !uplul care6i 5ntCmpin/
a1ea 4apte0eci de ani 4i erau ser1itori9 lucru ce de1eni e1ident imediat2 Ei aduser/ de
b/ut 4i sand1i4uri9 5n timp ce Duncan 4i >nic- erau la baie2 !Cnd Duncan reintr/ 5n
camer/9 i se spuse s/ se a4e0e pe o canapea9 lCn'/ oc2 >nic- i se al/tur/2 7mCndoi
cerur/ ceai cu 'hea./ 4i ur/ ser1i.i2 Dup/ ce b/ur/ rapid un pahar9 mai cerur/ unul 4i 5l
primir/2
!olonelul >immons st/tea 5n picioare9 cu un pahar de 1in 5n mCn/9 4i spuse:
6 7cum9 putem s/ 1orbim2 Dar eu 1oi 1orbi cel mai mult2
A=
Trei dintre poli.i4ti se duseser/ 5n alt/ parte9 dar ceilal.i st/teau pe scaune9 nu prea
departe2 !ei doi ser1itori9 c/rora colonelul le spusese s/ se duc/ 5n stonerele lor9
plecaser/ 4i ei2
6 Probabil c/ 1oi doi sunte.i cei mai 1icleni oameni pe care i6a 1/0ut 1reodat/
P/mCntul9 spuse >immons2 !ate'oric sunte.i printre cei mai aluneco4i 4i9 Dumne0eu 4tie9
cei mai distructi1i2 Dar m6am 'Cndit c/ 1e.i re1eni e3act 5n locul 5n care nimeni nu se 1a
'Cndi c/ 1e.i a1ea curaBul s/ mer'e.i2 !ine altcine1a ar i a1ut tupeul s/ ac/ astaI 74a
c/ am plasat acolo ni4te detectori de 'reutate pe baterie9 ascun4i sub orma unor articole
de mobilier2 !Cnd a.i 1enit 5napoi9 dup/ acea ispra1/ incredibil/222
F/cu o pau0/9 0Cmbi 4i i0bucni 5ntr6un hohot de rCs2 !Cnd se opri9 continu/:
6 Detectorii au transmis o alarm/ radio2 Totodat/9 ei au eliberat 'a0 din
containerele plasate de mine acolo9 tot de'hi0ate2 Restul 5l cunoa4te.i2
6 Dar nu 4tim o mul.ime de lucruri9 0ise Duncan2 !e ai de 'CndI De ce suntem aiciI
>6a 5ntCmplat ce1a care 5.i or.ea0/ mCna9 nu6i a4aI
6 Ooi doi9 mai ales tu9 Duncan9 1e.i Buca 5n e1enimentele ce 1or urma un rol mai
mare decCt crede.i2 >6a terminat cu u'a2 7sta e de domeniul trecutului2 7m decis c/ e
timpul s/ preiau ini.iati1a2 ?u prin atacarea 4i distru'erea echipamentelor 4i oamenilor
deranBan.i9 de4i 1oi a.i /cut mai mult de atCt2 74 5ncepe spunCndu61/ c/ eu am ost 4eul
ade1/rat al tuturor 'rupurilor sub1ersi1e din L7 4i din restul lumii2 Dis0no a a1ut un 'rad
mai mare ca mine 5n departamentul or'anic9 dar eu eram conduc/torul $%!6ului2 !Cnd
Dis0no a ost ucis9 am 4tiut c/ nu 1a mai trece mult pCn/ la descoperirea mea2 74a c/ am
decis s/ trec la ac.iune2 Tu e4ti principala mea arm/2
>e uit/ la ecranul de perete2
6 Este ):+,9 a2m2 chiar 5n clipa asta2 Dn L7 e 0/p/ceal/ mare9 dar noi 1om proita de
toat/ acea conu0ie2 7cum222 1re.i s/ dormi.iI
6 7m putea m/car s/ ne acem o idee despre ce ai de 'Cnd cu noiI 0ise Duncan2
>immons 0Cmbea9 dar 1ocea lui era pu.in mai dur/2
6 Ooi doi sunte.i onora.ii mei oaspe.i2 Dar a4 1rea s/ ace.i ceea ce spun eu2 Oe.i
1edea mai tCr0iu moti1ele2 $amenii mei 4i cu mine a1em mult de lucru 4i m6a4 sim.i mai
bine dac/ 1oi a.i sta lini4ti.i acum9 s/ spunem ca s/ 1/ re1eni.i dup/ 5ndelun'ata 1oastr/
epopee2 7cesta este un loc de odihn/ pentru or'anicii cu unc.ii 5nalte2 Dar nu 1a 1eni
nimeni aici9 cel pu.in pentru o s/pt/mCn/2 Toate re0er1/rile au ost anulate2 !elelalte 0ile
1or primi 4i ele mesaBul9 pute.i i si'uri de asta2 Trebuie s/ a1e.i 5ncredere 5n mine2
6 $ricum nu putem ace altce1a9 coment/ Duncan2 Dar222 ce e cu ser1itorii pentru
restul 0ilelor s/pt/mCniiI Dar cu pa0nicii no4triI
6 ?u6.i mai ace 'riBi pentru detalii2 7m a1ut 'riB/ de tot2
>immons /cu semn cu de'etul 4i trei poli.i4ti se ridicar/ 4i se apropiar/ de Duncan
4i >nic-2
6 !ourt9 !han' 4i 7shwin9 0ise >immons2 Ei sunt umilii 1o4tri supu4i2 $rice a1e.i
ne1oie9 cere.i6le lor2 7shwin 1/ 1a r/spunde 4i la orice 5ntreb/ri9 bine5n.eles9 cu e3cep.ia
celor care ar pune 5n pericol securitatea2 >per c/ 5n.ele'e.i asta9 nuI
8e4i din caban/ 5mpreun/ cu al.i trei poli.i4ti2 7shwin9 un b/rbat destul de slab9 cu o
musta./ deas/ 4i o b/rbie 4i o 'u4/ suprade01oltate9 5i conduse 5ntr6o camer/ de la etaBul
doi2 Dn camer/ erau dou/ paturi 4i o baie2 Dnainte s/ le ure0e noapte bun/9 7shwin scose
dou/ arme cu protoni 4i cCte1a pachete de alimentare din sacul lui de um/r2
6 eul a 0is s/ 1/ dau astea2 Dn primul rCnd9 asta arat/ 5ncrederea lui 5n 1oi2 Dn al
doilea rCnd9 e bine s/ le a1e.i 5n e1entualitatea unui atac2 Este e3trem de improbabil9 dar
nu se 4tie niciodat/2
7shwin se 5nclin/ 4i ie4i din camer/9 5nchi0Cnd u4a 5n spatele lui2
6 !amera e monitori0at/9 probabil9 spuse >nic-2
6 ?u contea0/2 >pune ce 1rei s/ spui2
6 ?u am che de 1orb/9 de4i m/ preocup/ o mul.ime de chestii9 0ise ea2 Dar pot
a4tepta pCn/ mCine222 cCnd ne tre0im2
Jece minute mai tCr0iu9 adormiser/2
Duminic/9 cerul era 5nsorit2 Duncan se tre0i cu pu.in 5nainte de prCn0 4i se duse la
parter2 >nic- ser1ea deBa micul deBun sau prCn0ul9 stCnd la mas/ cu 7shwin 4i dou/
emei2 7cestea9 care useser/ printre poli.i4tii ce6i ridicaser/ 5n 0iua precedent/9 ur/
pre0entate drept Rani 4i Jian'2 Duncan nu scoase nici un cu1Cnt 5n timpul mesei2 >nic-
AN
deschise 'ura oarte rar9 ca de obicei2 !eilal.i 1orbir/ cu 1ioiciune despre un nou mini6
serial2
6 74 1rea s/ alu aranBamentul camerelor de aici9 0ise Duncan9 cCnd aBunse la caea2
i a4 1rea s/ 1/d 4tirile 4i s/ primesc orice inorma.ii a1e.i 4i care nu au ost 5nc/
de01/luite publicului2
6 eul a spus c/ po.i primi orice date ceri9 cu e3cep.ia celor le'ate de anumite
probleme de securitate9 spuse 7shwin2
Prin ereastra deschis/ se au0eau orn/itul 4i tropotul cailor9 precum 4i 1oci
eminine 4i masculine2 De unde1a se au0i cronc/nitul unei ciori2 Din apropiere r/suna
cCntecul rumos al unui cardinal2 Prin minte 5i trecu ima'inea unei case 5n ora42 !asa
a1ea o 'r/din/ cu pelu0/ 5n a./ 4i o alta 5n spate2 Dn 'r/dini erau p/s/ri de tot elul9
prihori9 cardinali9 'ai.e9 colibri9 cinte0oi2 #n 4oim plutea 5n dep/rtare9 c/utCnd porumbei
sau iepuri2 !erul 4i soarele erau reale9 nu ca 5n lumea steril/ a turnurilor9 cu cerul 4i
soarele lor artiiciale9 unde sin'urele p/s/ri erau 5n coli1ii9 5n pie.e9 iar sin'ura 1e'eta.ie
erau arborii pitici2
!asa aceeaI #nde se alaI
6 ?u sunt multe de spus despre acest loc9 0ise 7shwin2 Este o erm/ pentru odihna
4i recreerea or'anicilor cu 'rade 5nalte2 >er1itorii 4i 5n'riBitorii nu 1or i curio4i c/ ne
al/m aici duminica2 Din cCnd 5n cCnd9 5nal.ii oi.eri or'anici spar' 0iua din moti1e pe care
nu trebuie s/ le e3plic/m ser1itorilor2 Ei 4tiu c/ acum e3ist/ o ur'en./9 a4a c/ accept/
aptul c/ noi nu suntem oameni de duminic/2
>e ridic/9 spunCnd:
6 7cum 1om pri1i 4tirile2 ?u numai cele reeritoare la aceast/ 0on/2 tiri din toat/
lumea 4i din di1erse 0ile2
Reporterul de la 4tirile locale era e3trem de preocupat de oprirea curentului din
statul Los 7n'eles2 El spuse c/ se credea c/ responsabili de aceasta erau cei doi super6
criminali9 Duncan 4i >nic-2 Dn 1iitorul apropiat a1eau s/ ie disponibile mai multe detalii2
"eneralul or'anicilor din L76ul de sCmb/t/ a1ea s/ ie 5nlocuit9 /r/ 5ndoial/9 4i urma s/
ie ini.iat/ o anchet/ pri1itoare la competen.a 'u1ernatorului L76ului de sCmb/t/2
Restul 4tirilor erau despre e1enimente locale2 Totu4i9 la iecare 0ece minute9 pe o
sec.iune separat/ a ecranului ap/reau ima'inile 4i datele bio'raice ale celor doi criminali2
Recompensa pentru prinderea lor era acum de ),+ +++ credite2
Dup/ aceea9 7shwin acti1/ pre0entarea di1erselor ben0i din celelalte 0ile 4i din mai
multe p/r.i ale lumii2 Dn mai multe ora4e a1useser/ loc demonstra.ii 4i 0eci de re1olte 5n
or'anele ministeriale ale !hinei9 7ricii de >ud9 Europei de Oest9 Rusiei9 Bra0iliei 4i
7ustraliei2
6 >immons trebuie s/ aib/ o or'ani0a.ie 5ntins/9 spuse Duncan2 E ne1oie de mult/
inluen./ 4i de mul.i oameni ca s/ ob.ii aceste ben0i2
6 E4ti destul de perspicace9 u sin'urul comentariu al lui 7shwin2
Dar p/rea 5ncCntat2
Duncan era mul.umit2 %esaBele lui pro1ocaser/ o urtun/9 a4a cum sperase2 !um
putea i men.inut/ aceast/ stareI !um s/ 5mpiedice stin'erea a'ita.ieiI
E3ista un sin'ur r/spuns2 ?u el9 ci poporul trebuia s/ ac/ asta2 #n om nu poate
distru'e sau sal1a sin'ur o lume2 $amenii trebuiau s/ men.in/ acea urie pCn/ cCnd
aceasta ardea toate unda.iile putrede2
>l/biciunea acelei semi6re1olte 6 asta era9 deocamdat/9 o Bum/tate de re1olu.ie 6
era c/ 5i lipsea o or'ani0a.ie monolitic/ suicient de puternic/ pentru a ie4i 5n a./2
Totodat/ a1ea ne1oie de un conduc/tor hot/rCt9 care s/ coordone0e or'ani0a.ia2 Poate c/
acel impuls care cuprinde uneori masele putea aduce 1ictoria2 Din cCnd 5n cCnd9 5n 0ilele
dinaintea ?oii Ere9 marea mas/ a poporului usese posedat/ de un demon care o /cea s/
ac.ione0e la unison2 7du4i la e3asperare9 ca o entitate cu multe capete dar cu un sin'ur
sulet9 oamenii d/rCmaser/ tirani 4i 'u1erne2
Dn acea dup/6amia0/ se plimb/ 5mpreun/ cu >nic- prin p/dure9 5nso.i.i de 7shwin 4i
de un alt b/rbat2 Dup/ aceea9 7shwin le oeri cai9 ca s/ c/l/reasc/2 De4i nici unul dintre
ei nu mai c/l/rise 5nainte 4i probabil c/ nu a1ea s/ o mai ac/ niciodat/9 se urcar/ pe
animalele blCnde 4i se plimbar/ timp de o or/ pe o c/rare lun'/ 4i 4erpuit/ prin p/durea
din cealalt/ parte a ermei2 7shwin le d/dea instruc.iuni9 5n timp ce c/l/reau2
La scurt timp dup/ ce 54i terminar/ cina9 7shwin cobor5 pe scara mare din lemn2 >e
opri 5n a.a lor 4i spuse:
A<
6 !olonelul 1rea s/ 1/ 1ad/ acum2 O/ ro' s/ m/ urma.i2
Di conduse sus pe trepte 4i apoi pe hol9 pCn/ 5n a.a unei u4i 5n a.a c/reia st/teau
doi copoi 5narma.i2 7shwin cioc/ni la u4/ 4i 1ocea adCnc/ a lui >immons le spuse s/ intre2
!olonelul era a4e0at 5n spatele unui birou mare de mahon9 pe care se alau co4uri pline
cu sere 6 5nre'istr/ri 6 di1ers colorate 4i 'r/me0i de oi tip/rite2 >immons se ridic/ la
intrarea lor2 JCmbetul lui radia bucurie 4i 5ncredere9 4i o imens/ satisac.ie2 B/rbia lui
ascu.it/ p/rea s/ proiecte0e lumin/9 ca 4i cum ar i ost o anten/ de emisie2
6 7m 1e4ti bune pentru 1oi9 0ise el2 >per c/ le 1e.i considera 1e4ti bune2 Dac/
sunte.i de acord s/ mer'e.i9 la noapte plec/m spre JVrich2
AA
Capitolul 21
6 JVrichI 5ntreb/ Duncan2 !apitala lumiiI
6 Da9 spuse >immons 0Cmbind9 cu ochii i3a.i pe a.a lui Duncan9 ca 4i cum s6ar i
str/duit s/6i citeasc/ 'Cndurile2 >tatul El1e.ia2 Locul 5n care !onsiliul %ondial tocmai a
scos lista de nominali0a.i pentru 5nlocuirea lui 7nanda2
6 ?u am 1/0ut asta la 4tiri9 0ise >nic-2
6 ?u a ost anun.at 5nc/2
Duncan nu mai era surprins de accesul lui >immons la inorma.ii care nu erau
accesibile publicului2
6 De ceI 5ntreb/ el2 De ce 1rei s/ mer'em noi acoloI
6 Lua.i loc9 1/ ro'2
>immons se l/s/ pe spate pe scaun9 cu mCinile 5mpreunate la cea/2
6 7.i sc/pat de or'anici 4i dup/ atacurile 1oastre datorit/ 5ndr/0nelii9 spuse el2
LZaudace9 touBours lZaudace2 ti.i ce 5nseamn/ astaI
Duncan 4i >nic- ne'ar/ din cap2
6 !uraB9 curaBul este totul2 Este o ra0/ m/rea./9 5ntr6o limb/ m/rea./2 France0a9
din neericire la el de moart/ ca 4i latina2 Dar spiritul 'alic continu/ s/ e3iste2 !uraBul9
curaBul este totul2 Dn 1oi doi s/l/4luie4te acest spirit2 Dar u'i.i de prea mult timp9 4i este
1remea ca 1oi222 ca noi222 s/ e3ecut/m un atac9 o mi4care strate'ic/ ce 1a a1ea un eect
mai mare decCt oprirea curentului 5n Los 7n'eles de dou/ ori la rCnd9 pentru Dumne0euL
Dn deiniti19 ceea ce a.i /cut 1oi acolo a a1ut numai o 1aloare deranBant/9 de4i cred c/
pentru cet/.enii din L7 a ost mai mult decCt un simplu disconort2
Puse mCinile pe birou 4i se aplec/ 5n a./2
6 8at/ ce propun eu2
De4i se ab.inur/ cu 'reu9 Duncan 4i >nic- ascultar/ /r/ s/6l 5ntrerup/ pCn/ cCnd
>immons termin/ ce a1ea de spus2
6 7sta e9 5ncheie >immons2 !e p/rere a1e.iI LZaudace9 nuI
6 >au sinucidere9 spuse >nic-2 ?u m/ 5n.ele'e 're4it2 Dn principiu sunt de acord cu
tine2 Dar este 1orba de o mi4care decisi1/9 /r/ cale de 5ntoarcere2 E3ist/ 5ntr6ade1/r
4anse s/ a1em succesI
6 ?u putem 4ti pCn/ ce nu o acem9 bine5n.eles2 Tu ce p/rere ai9 DuncanI
6 Dac/ toat/ aacerea este pre'/tit/ a4a cum ne6ai pre0entat6o9 s6ar putea 5ncheia
cu o mare 1ictorie pentru noi2 7m spus: s6ar putea2 De0a1antaBul222 ei bine9 nu6mi place
ideea de a m/ preda222 4i pe >nic-9 o dat/ cu mine222 5n mCinile inamicului2 Pe de alt/
parte9 asta se poate spune despre orice a1entur/2
6 Recunosc c/ riscurile sunt mari9 spuse >immons2 Dar asta nu 16a oprit niciodat/9
pCn/ acum2 Dn plus9 5n aceast/ a0/ a Bocului9 ce altce1a ar i de /cutI
6 7r i o surpri0/ uria4/9 0ise Duncan2 Di 1a lua pe nepre'/tite9 5i 1a de0echilibra2
>e uit/ la >nic-9 care spuse:
6 Duncan 4i cu mine trebuie s/ discut/m pu.in despre asta2 >in'uri2
>immons se ridic/2
6 Bine5n.eles2 %/ a4teptam s/ 1re.i s/ discuta.i problema 5ntre 1oi2 Pute.i olosi
camera asta2 O/ promit c/ nu 1e.i i monitori0a.i2
8e4i9 urmat de 7shwin2 !Cnd u4a se 5nchise9 Duncan spuse:
6 >unt o mul.ime de puncte de si'uran./ 5n plan9 iar copoii nu 1or 5ndr/0ni s/ ne
5mpu4te2 Oom i 5n 1/0ul publicului2
6 Dac/ >immons poate ace ceea ce promite c/ 1a ace9 spuse ea2 Dar ceea ce m/
deranBea0/ cel mai tare este c/ nu 5n.ele' cu ce se ale'e el din asta2 De ce o aceI El 1a
i 5ntr6un pericol la el de mare ca 4i noi2
>nic- a1ea dreptate s/ ie suspicioas/2 i Duncan se 5ntrebase care erau moti1ele
lui >immons2
6 Puterea9 spuse el2 Dac/ reu4im9 el 1a a1ea o putere uria4/2 Probabil c/ este
e3trem de ambi.ios9 de 5ndr/0ne4te a4a ce1a2 R/splata pe care crede c/ o 1a primi este
mai important/ decCt riscul2
6 >au poate e un re1olu.ionar ade1/rat9 0ise >nic-2
6 Da2 Dar nici m/car ace4tia nu sunt condu4i doar de marile idealuri2 Ei 1or s/
0druncine puterea 'u1ernului 5mpotri1a c/ruia se re1olt/9 iar acest 'u1ern trebuie 5n cea
A*
mai mare parte a timpului s/ ie schimbat2 Dns/ 5n adCncul suletului e3ist/ 4i oamea de
putere2
6 Dar noiI 5ntreb/ >nic-2 7sta e 1alabil 4i pentru noiI
Duncan rCse2
6 ?u cred9 0ise el2 ?u am a1ut niciodat/ ambi.ia s/6i conduc pe al.ii2 Dar cine 4tie ce
este acolo9 5n adCncuri9 unde conduce o iar/ nes/buit/I $ricum9 moti1ele lui >immons
nu prea contea0/ acum2 !ontea0/ ceea ce se 1a 5ntCmpla cCnd 1om mer'e la JVrich2
6 %er'emI
6 Eu mer'9 spuse Duncan2
6 7tunci mer' 4i eu2 ?umai c/222
6 DaI
6 !u mult timp 5n urm/ am 1/0ut un spectacol despre Re1olu.ia France0/2
PersonaBul principal9 cred c/ 5l chema Danton9 a ost marele conduc/tor al re1oltei2
Tuturor celor din Fran.a le era o ric/ de moarte de el2 El a ost responsabil pentru
trimiterea la 'hilotin/ a mii de oameni2 PCn/ la urm/ 5ns/9 a ost 4i el condamnat9 4i i s6a
t/iat capul2 Dn timpul procesului9 a spus222 stai pu.in s/6mi amintesc2 $h9 da2 7 spus:
Re1olu.ia este ca >atana2 D4i m/nCnc/ propriii copii2
Duncan nu r/spunse2 Fa.a copilului9 a.a lui9 ardea ca un meteorit 5n mintea lui2 i9
ca 4i 5n ca0ul unei stele c/0/toare9 dispari.ia ei l/s/ 5n urm/ 5ntuneric9 dar un 5ntuneric
ormat din 'roa0/ 4i disperare2
6 !e s6a 5ntCmplatI 5ntreb/ >nic-2
6 8ma'inea acelor capete rosto'olindu6se 5ntr6un co42 ?u contea0/2 ?u e obli'atoriu
ca istoria s/ se repete2
6 ?atura uman/ se repet/9 0ise ea2 Dar ai dreptate2 ?u putem reu0a s/ ac.ion/m
doar din cau0a a ceea ce li s6a 5ntCmplat altora2 ?oi nu suntem ca ei2
Duncan se duse la u4/ 4i o deschise2 7shwin st/tea de pa0/ pe coridor2
6 >pune6i lui >immons s/ suntem 'ata9 0ise Duncan2
$ clip/ mai tCr0iu9 colonelul intr/ 5n camer/9 urmat de 7shwin2 JCmbea9 ca 4i cum
s6ar i a4teptat la o acceptare a propunerii lui2
6 %er'em9 spuse Duncan2 PCn/ la cap/t2
6 BunL E ca tra1ersarea Rubiconului de c/tre 8ulius !aesar2 Jarurile sunt aruncate2
Podurile sunt arse 5n spatele nostru2 %urim sau 5n1in'em2
6 El a 5n1ins9 spuse >nic-2 Dar mai tCr0iu a a1ut parte de un inal urCt2
6 i tu9 Brutus9 0ise >immons9 5nc/ 0Cmbind2 Dn ciuda pruden.ei 4i cinismului lui9 a
a1ut 5ncredere 5n oameni nepotri1i.i2 Eu nu 1oi ace aceea4i 're4eal/2
?u9 5l corect/ Duncan 5n 'Cnd9 1ei ace propriile tale 're4eli2
6 O/ 1oi spune detaliile de care a1e.i ne1oie9 0ise >immons2 PCn/ la mie0ul nop.ii9
cCnd 1om pleca9 trebuie s/ a1e.i toate datele 4i echipamentul ce 1/ sunt necesare2
$ or/ mai tCr0iu9 Duncan merse 5n dormitorul lui 4i se 5ntinse 5n pat2 Dnchise ochii 4i
5ncerc/ s/ scoat/ din adCncurile memoriei sale tot ceea ce 4tia despre Jeerson
!er1antes !aird2 >immons 5i spusese c/ 1a mer'e la JVrich de'hi0at 5n ser1itorul
personal al colonelului2 Dn timpul c/l/toriei trebuia doar s/ r/mCn/ t/cut 4i s/ urme0e
procedurile stabilite pentru 1i0itatorii 0onei intertemporale2 Totodat/9 54i spuse c/ putea
s/ 5nceap/ s/ se 'Cndeasc/ la sine ca la !aird9 nu Duncan2
Dar usese atCt de multe alte personaBe: Bob Tin'le9 Jim Duns-i9 Eyatt Repp9
!harlie $hm9 p/rintele Tom Jur1an9 Eill 8sharash1ili 4i Eilliam >t2 "eor'e Duncan2
7cestea nu erau simple identit/.i asumate de el2 El de1enise acele persoane2 >curtele
identit/.i de tran0i.ie ale lui Da1id "rim 4i 7ndrew Beewol useser/ doar ni4te nume cu
bio'raii alse ata4ate9 ni4te simple roluri2 7cum9 ca s/ rede1in/ Jeerson !er1antes
!aird9 trebuia s/ mear'/ 5n urm/ cu Duncan 4i cu ceilal.i9 pCn/ la ori'inalul !aird2
?u era o sarcin/ u4oar/2 Probabil c/ nimeni altcine1a din lume nu mai a1usese
atCtea personalit/.i9 poate cu e3cep.ia 1reunui psihopat cu personalitate multipl/2 El era
sin'urul om care le putea crea atunci cCnd 1roia9 care putea s/ de1in/ altul2 Dar
descoperi curCnd c/ 5ndep/rtarea lor era cu totul altce1a2
Dup/ o 1reme renun./ la 5ncercarea chinuitoare de a trece dincolo de Duncan9 cel
mai recent eu al s/u2 Respira 'reoi2 Tehnicile lui mentale e3otice 4i uneori suprarealiste
useser/ inutile2 Duncan r/m/sese 5nipt 5n mintea lui2
Toate celelalte personalit/.i ale lui erau 5nc/ neatinse2 Ele 1orbeau cu 1oci sub.iri9
dar puternice2 De4i presupu4i a i mor.i 4i 5n'ropa.i9 insistau s/ ie re5n1ia.i 4i mi4cau
*+
pu.in pietrele de pe mormintele lor2 Erau cu to.ii ni4te supra60ei sau9 din alt punct de
1edere9 ni4te supra6dia1oli2
El a1ea s/ se numeasc/ din nou !aird9 dar 5n realitate 5nc/ era Duncan2 i nu
reu4ea s/ reali0e0e re5nlorirea total/ a amintirilor 4i psihicului lui !aird2 Oocile
str/mo4ilor lui9 pe care 4i6i crease sin'ur9 puteau s/ 1orbeasc/ din cCnd 5n cCnd2 Ei 5l
aruncau unde1a departe de destinul spre care se 5ndrepta9 la el cum /cea 4i a.a acelui
copil2 Ei 5l transormau 5ntr6o parabol/ auto6distorsionant/9 5ntr6o traiectorie
5ntortocheat/2 Pe curba min.ii lui se alau unde sinusoidale intercalate cu unde
dreptun'hiulare2 Oocile produceau ni4te ul'ere psihice care9 la rCndul lor9 produceau
impulsuri de ener'ie 4i c/deri2 Putea spune c/ de'etele lui nu erau 5ntotdeauna la
comanda reostatului lui mental2 De'etele altora 5ncercau s/ pun/ mCna pe el2
$t/9 5ntrebCndu6se 5n acela4i timp dac/ acel otat era numai al lui2 ?u 4tia cCt de
atent sau nu 5l supra1e'heau ceilal.i 4i nici ce 'Cnduri 4i ac.iuni 5i apar.ineau numai lui
Duncan2
Totu4i9 se sim.i bine cCnd cobor5 5n camera principal/ 4i >nic- 5l salut/ spunCndu6i
KJeK2 7cel nume p/rea primul pas spre recC4ti'area identit/.ii lui ori'inare2 Era ca 4i
cum 5ntr6o camer/ 5ntunecat/ u4a se deschisese pu.in9 l/sCnd s/ intre o ra0/ ira1/ de
lumin/2 Dispo0i.ia i se 5mbun/t/.i mult cCnd 1/0u noile ben0i ai4ate pe ecrane pentru
pasa'eri2 #nele dintre acestea erau canale pentru 4tirile publice2 #nele erau ben0i /cute
de departamentul or'anic numai pentru ochii autorit/.ilor superioare2
!analele de 4tiri erau din trei0eci 4i ce1a de metropole din 5ntrea'a lume 4i din mai
multe 0ile2 De4i sus.ineau po0i.ia 'u1ernului 4i erau cen0urate9 ar/tau totu4i c/ peste tot
erau nelini4ti 4i a'ita.ii considerabile2 !aird obser1/ 5ns/ c/ unele dintre demonstra.iile
populare erau pentru spriBinirea 'u1ernului 4i c/ e3istaser/ cCte1a incidente 5n care
acestea useser/ atacate de protestatari2 ?u era surprins2 %ul.i cet/.eni nici nu 1roiau s/
se 'Cndeasc/ s/ renun.e la sistemul 0ilelor2 8deea 5i nelini4tea pro1ocCndu6le team/ 4i
urie2
Ben0ile or'anicilor ar/tau mult mai multe demonstra.ii decCt cele de pe canalele de
4tiri2 #nele dintre ele erau prele'eri .inute de oi.eri or'anici de 'rad 5nalt9 despre cum
trebuiau controlate aceste demonstra.ii 4i cum trebuiau trata.i conduc/torii lor2 Totodat/9
ele oerea statistici reeritoare la num/rul demonstran.ilor 4i probabilit/.i calculate pe
computer ale succesului 'u1ernului 5n 5n/bu4irea lor2 !eea ce6l interesa cel mai mult pe
!aird era num/rul estimat al cet/.enilor care abricau 4i oloseau ile'al eli3irul de
5ncetinire a 5mb/trCnirii2 !alcularea acestui num/r se ba0a pe num/rul de urturi 4i
atacuri la laboratoarele biochimice 4i al arest/rilor de oameni care 1indeau eli3irul2
OCn0are nu era un cu1Cnt corect2 !omercian.ii schimbau eli3irul pe daruri cump/rate pe
cardurile de identitate ale cump/r/torilor2 Dn unele ca0uri nu e3istaser/ nici aceste
schimburi2 De.in/torii eli3irului 5l oereau pur 4i simplu2
*)
Capitolul 22
La )+:;,9 'rupul de cincispre0ece oameni decol/ de la erm/ 5ntr6o na1/ aerian/
mare2 >e 5ndreptar/ spre nord61est9 spre 7rmada Field9 alat la ,++ -ilometri dep/rtare2
!erul era oarte 5nnorat9 de4i e3istau cCte1a sp/rturi prin care se 1edeau stele str/lucind
slab9 5n cea./2 ?a1a9 pilotat/ pe comand/ automat/9 0bura 5n 1ite0/ la ni1elul 1Crurilor
copacilor9 5n/l.Cndu6se peste dealuri 4i coborCnd 5n 1/i2 Luminile de na1i'a.ie erau stinse2
Drumul din a./ era cercetat 5n inraro4u 4i radar2
Pasa'erii erau t/cu.i9 proteBa.i de 1Cnt de cupol/9 dar neproteBa.i de ura'anul
'Cndurilor9 de 5ndoieli 4i tensiune2 Oocile lor interioare erau puternice2
La )+:=;9 luminile relectate de pe cer de1enir/ mai puternice2 ?a1a .C4ni peste
coama unui deal 4i 7rmada Field ap/ru pe cCmpia de dedesubt2 >e 5ntindea ca un
octopod str/lucitor2 Turnuri de ap/9 turnuri de control9 lansatoare de rachete 4i de
reactoare se 5n/l.au peste tot2 Dn Burul aeroportului imens nu e3ista nici un 'ard2 De ce s/
ie a4a ce1a9 cCnd nu e3istau inamici 5mpotri1a c/rora s/ ie ap/ratI ?u mai e3istaser/
r/0boaie de peste dou/ mii de ob6ani9 iar sen0orii ar i detectat orice p/trundere
neautori0at/ a unei iin.e mai mari de un hCrcio'2
>immons nu le d/duse nici un detaliu despre cum a1eau s/ oloseasc/ aeroportul2
?u e3plicase procedurile olosite pentru tra1ersarea cCmpului 4i transportarea 'rupului de
acolo la JVrich2 !aird presupuse c/ ordinele useser/ transmise prin date introduse 5n
b/ncile departamentului or'anic2 7cestea puteau i chiar le'itime9 de4i scopul nedeclarat
al lui >immons nu era 5n nici un ca0 a4a2
#n ecran din a.a pilotului se aprinse2 7cesta spuse ce1a pe 1oce sc/0ut/ 5n
microonul c/4tii2 $pri comanda automat/ 4i 5ndrept/ na1a spre cCmpul de ateri0are2
?a1a 5ncetini 4i se a4e0/ 5ntr6un spa.iu de parcare marcat2 Lon'eroanele atinser/ pa1aBul
cu capetele lor rotunde 4i spon'ioase2 !upola se retrase2 #4ile laterale se deschiser/2
Pasa'erii 5ncepur/ s/ coboare2 Fiecare dintre ei a1ea pe um/r un sac destul de plin2
7ar/ 5i a4teptau doi oameni2 #nul dintre ei era o emeie 5nalt/9 5n uniorm/ de
poli.ist 4i cu o mantie lun'/ 4i 1erde2 Ea 4i >immons schimbar/ cCte1a cu1inte9 5n timp ce
ceilal.i intrar/ 5n cl/dire2 Dn camer/ mai erau doar trei persoane9 unc.ionarii de 0bor2
Oocile lor r/sunau sec 5n camera uria4/2
>immons se duse s/ 1orbeasc/ cu ei2 !eilal.i din 'rup9 dup/ ce 54i puser/ sacii mari
pe podea9 se a4e0ar/9 5ncepur/ s/ se 5n1Crt/ 5ntr6o parte 4i 5n cealalt/9 sau se duser/ 5n
camera de odihn/2
Pri1ind prin ereastra mare de pe lateralul cl/dirii9 !aird 1/0u 5nc/ un a1ion
ateri0Cnd2 Din el coborCr/ doi b/rba.i 4i dou/ emei2 !u mult 5nainte ca ei s/ intre 5n
cl/dire9 cu rucsacii 5n/l.Cndu6se mult deasupra capului9 Duncan 5i recunoscu pe doi dintre
ei: Barry 4i Donna !loyd2 Fiecare a1ea 5ntr6o mCn/ o cutie mare2
Duncan u la el de surprins 4i bucuros ca 4i cum ar i dat pe nea4teptate peste
ni4te prieteni 1echi2 Donna 54i a4e0/ 0Cmbind cutia pe podea 4i aler'/ spre el2 Dl 5mbr/.i4/
pe !aird 4i 5l s/rut/ pe obra09 apoi 5ncerc/ s/ o cuprind/ cu bra.ele pe >nic-2 >nic-
0Cmbea9 dar se eri de 5mbr/.i4are 4i se 5nclin/ 5n a.a Donnei2
6 !e naiba9 Thea9 spuse aceasta2 ?u mai i a4a receL
Barry 54i pusese 4i el cutia pe podea2 Dl 5mbr/.i4/ pe !aird 4i o prinse pe >nic-
5nainte ca ea s/6l poat/ respin'e2 74a c/ tot ce putea s/ mai ac/ era s/ accepte9 cu cCt
mai mult/ 'ra.ie2
Dnainte ca Duncan s/ le poat/ pune 5ntreb/ri9 >immons anun./ c/ urmau s/ plece2
Di conduse aar/ din camer/9 apoi pe un hol lar'9 cu ta1an 5nalt 4i 5ntr6o alt/ camer/
mare2 La cap/tul unei rampe ce ducea la o u4/ erau un b/rbat 4i o emeie 5n uniorme de
pilo.i2 7ce4tia 5i salutar/ 4i 5i conduser/ printr6un spa.iu 5n'ust9 printr6un burdu 4i
aBunser/ 5ntr6un a1ion mare2 Jece minute mai tCr0iu9 na1a se retrase cu spatele de lCn'/
pod9 5ntoarse silen.ios9 cu e3cep.ia scrC4netelor u0elaBului 6 care era oarte le3ibil 6 4i
apoi 5naintar/ pe o ramp/9 spre catapult/2 Dup/ ce toat/ lumea a1u centurile de
si'uran./ puse 4i scaunele l/sate suicient de mult pe spate 6 pasa'erii erau aproape
5ntin4i la ori0ontal/ 6 se au0i bC0Citul de a1erti0are2 Oocea pilotului 4e le spuse s/ se
pre'/teasc/ de decolare2 >e au0i din nou soneria2 Lumini portocalii 5ncepur/ s/ clipeasc/
pe pere.i 4i ecrane2 Pilotul 5ncepu num/r/toarea in1ers/2 La 0ero9 pasa'erii ur/ 5mpin4i
5n spate9 5n sp/tarele puoase2 >Cn'ele lor se repe0i spre partea inerioar/ a corpului2
*,
!aird u 'ata s/ le4ine2 >e sim.ea aproape imponderabil2 Era un sentiment als9
psiholo'ic2 %otoarele "ernhardt erau pornite 4i na1a 5ncepu s/ se 5nal.e9 ridicat/ 4i
aruncat/ 5nainte de interac.iunea echipamentului ma'netic al a1ionului cu cCmpul
P/mCntului2 #n minut mai tCr0iu9 pornir/ reactoarele2 Fu0elaBul tremura 4i continu/ s/
ac/ a4a aproape pCn/ la cap/tul 0borului2
!Cnd aBunser/ la altitudinea de ,+ +++ de metri9 se au0i iar soneria2 Luminile clipir/
din nou2 Pilotul 4e spuse c/64i puteau ridica scaunele2 Dar nu puteau s/64i sl/beasc/ sau
s/64i scoat/ centurile de si'uran./2
Pasa'erii erau cuunda.i 5n 'Cnduri9 /cCndu64i 'riBi pentru 1iitorul apropiat9
5ntrebCndu6se dac/ totul a1ea s/ mear'/ atCt de bine cum pre0isese >immons2 Fiecare
proiecta o du0in/ de scenarii posibile9 toate pesimiste2 !el pu.in asta presupuse !aird c/
/cea iecare2 El a4a /cea2 ?u 4tia ce se 5ntCmpla 5n mintea indescirabil/ a lui >nic-2
Probabil ima'ini 5n care era 5ncol.it/ 4i trebuia s/64i croiasc/ drum tr/'Cnd 5n inamici9
1i0iuni ericite pentru ea2 Probabil c/ era sin'ura de la bord pe care o bucura perspecti1a
unui conlict cu autorit/.ile2 >immons a1ea poate 4i el ima'ini luminoase ale succesului9
dar acestea nu erau scenele sCn'eroase ale lui >nic-2
?a1a se 0druncin/ cCnd reactoarele pornir/ 5n mar4arier9 5ncetinind6o2 Jece minute
mai tCr0iu9 motoarele cu reac.ie se oprir/ 4i 'eneratoarele "ernhardt preluar/ comanda2
Pasa'erilor li se permise s/ se ridice9 s/ se 5ntind/ 4i s/ ac/ cC.i1a pa4i2 !Cte1a minute
mai tCr0iu trecur/ iar la locurile lor2 >caunele erau acum ridicate complet9 dar ur/ ne1oi.i
s/64i prind/ din nou centurile2 !Cnd tra1ersar/ 1alea Linth6ului9 dincolo de mun.i9 era
luni9 )):;=9 a2m2 !erul era senin9 iar temperatura la sol 5n ora4 era de ,, de 'rade
!elsius2 Lacul JVrich sclipea albastru 4i era plin de culoare datorit/ pCn0elor albe9 ro4ii9
1er0i 4i albastre2 !aird 1/0use ben0i 5n care ap/reau delinii de ap/ dulce care tr/iau 5n
lac2 >tr/mo4ii lor useser/ adu4i acolo cu o mie de ob6ani 5n urm/2 Erau recunoscu.i ca
iin.e con4tiente 4i a1eau acelea4i drepturi ci1ile ca 4i oamenii9 numai c/ nu li se permitea
s/ 1ote0e2 Totu4i9 4eul lor9 care repre0enta consiliul delinilor9 trata cu un repre0entant al
Departamentului 8ntere.ei ?on6umane2 E3istau 4apte repre0entan.i umani9 cCte unul
pentru iecare 0i9 c/ci delinii nu erau obli'a.i s/ adere la or'ani0area pe 0ile a 1ie.ii2
$ra4ul era locali0at 5nc/ la cap/tul nord61estic al lacului2 ?u a1ea suburbii2 Restul
malului lacului era un parc public supra1e'heat de ran'eri2 E3act la mar'inea ora4ului
era un turn rotund9 1erde 5n totalitate9 cu multe erestre9 5nalt de opt etaBe 4i cu un
diametru de doi -ilometri 4i Bum/tate2 Dn partea de sus a1ea o structur/ 'i'antic/ tip
pa'od/9 care a1ea 5n 1Cr un 'lob rotati1 al P/mCntului2 7cesta se mi4ca sincroni0at cu
rota.ia planetei pe propria a3/2 Dn interiorul cl/dirii erau birouri 4i apartamente ale
administra.iilor din iecare 0i a statului El1e.ia 4i ale 'u1ernului mondial2 Totodat/ mai
cuprindea toate ma'a0inele9 restaurantele 4i acilit/.ile de transport necesare locatarilor2
Partea ora4ului din e3teriorul turnului era ormat/ din cl/diri mici cu birouri 4i
apartamente9 nici una mai mare de trei etaBe9 4i case de locuit2 7cestea erau aimoasele
case rotunde cu acoperi4uri 5nclinate pe care !aird le 1/0use 5n multe ben0i educati1e2
!o4urile decorati1e de pe ambele p/r.i 4i erestrele care sem/nau atCt de mult cu ni4te
ochi deasupra unor 'uri 5i aminteau de ilustra.iile lui ?eill9 ale caselor din $02
7acerea $ra4ului ne6turn JVrich era 5n principal turismul2 >ute de mii de oameni
mer'eau acolo 5n iecare an2 !ea mai mare atrac.ie9 5n aar/ de turul turnului9 era corpul
stonat al lui >in T0u9 iul lui Ean' >hen9 ondatorul Erei ?oi2 7cesta st/tea pe un
piedestal9 5ntr6un parc alat aproape de mar'inea lacului2
*;
Capitolul 23
Terenul de ateri0are era la cincispre0ece -ilometri de ora4 4i spre interior9 a./ de
lac2 $ parte a muntelui usese de0inte'rat/ ca s/ i se ac/ loc2 LCn'/ terenul de ateri0are
era sta.ia terminus a c/ii erate9 unde erau coborC.i turi4tii9 stona.i sau nestona.i2 !ei
stona.i erau du4i 5n depo0it9 ca s/64i a4tepte 0iua de reanimare2 !ei nestona.i mer'eau 5n
ora4 cu autobu0e2 Terenul de ateri0are eecti1 era re0er1at 5n principal pentru aerona1e
'u1ernamentale2 ?a1a ateri0/ lCn'/ o cl/dire mare 4i rotund/9 /cut/ din stCnc/ 1erde
artiicial/9 sclipitoare2 !um toate cardurile de identitate 4i planul de 0bor useser/
cercetate9 pasa'erii coborCr/ la sol /r/ alte 5ntreb/ri2 Dn lobby se alau o mul.ime de
oameni9 maBoritatea 5n uniorme ale di1erselor departamente9 to.i 1orbind 5ntre ei cu
anima.ie2
!aird 4i ceilal.i se a4e0ar/ la un rCnd din cap/tul 5ndep/rtat al camerei 4i 54i
introduser/ cardurile de identitate 5n ante2 Personalul Biroului de Turism urm/rea
ai4aBele pe ecran9 dar nu p/rea oarte preocupat de acti1itatea sa2
Procedura decur'ea rapid2 ?ici unul dintre cei din 'rupul lui >immons nu u ne1oit
s/64i plase0e de'etul mare pe plac/9 pentru ca s/ i se compare amprenta di'ital/ cu cea
de pe cardul ai4at2 !ardul 4i 'radul iec/ruia a1eau destul/ 'reutate ca procedurile
normale s/ ie eliminate2
$i.erii TB le /cur/ semn s/ treac/ 4i 'rupul 5l urm/ pe colonelul >immons2 8e4ir/
pe partea cealalt/ a cl/dirii9 unde 5i a4tepta un autobu0 5nchiriat pentru 'rupul lor2 %a4ina
porni silen.ios 4i 5ncet 4i 5n scurt timp intr/ 5n traicul de pe autostrada principal/ spre
JVrich2 ?u erau atCtea ma4ini cCt se a4teptase !aird9 dar ben0ile pentru biciclete de la
mar'inea drumului erau pline2
7utobu0ul ie4i de pe autostrad/ pe o ramp/ 4i intr/ pe un drum lateral2 7cesta
merse pe un drum 4erpuit prin parc9 pCn/ cCnd aBunse la o parcare din apropierea unui
spa.iu deschis 5ntins2 Dn centrul acestui spa.iu era un piedestal de bron0 pe care se ala
corpul 'or'oni0at al lui >in T0u2 Dn 0on/ erau b/nci pentru oameni 4i multe 'herete9 la
care erau 1Cndute loricele9 sand1i4uri9 5n'he.at/9 or'asm 4i b/uturi2 La scurt timp dup/
ce pasa'erii coborCser/ din autobu09 sosi un alt 1ehicul2 Din acesta cobor5 o echip/ de
tele1i0iune2 !aird 4tia c/ aceasta usese chemat/ de >immons9 prin canale 4tiute numai
de acesta2 Faptul c/ al/turi de echip/ nu se ala 4i ine1itabilul oi.er or'anic demonstra
capacitatea de pre1i0iune a lui >immons2 Repre0entan.ii presei primiser/ ordin s/ se ale
acolo9 de la o autoritate aparent le'al/2
Trebuia s/6l admire pe >immons2 !olonelul era 'ata s/64i 1Cre capul 5n 'ura leului9
de4i era oarte probabil s/ ie mu4cat2 LZaudace9 touBours lZaudace2
Totodat/ >immons era 'ata s/ ri4te 4i capetele altor oameni2 7cest lucru nu putea i
e1itat2 $are el9 !aird9 ar i /cut acela4i lucru cu ceilal.i9 dac/ ar i ap/rut oca0iaI
Bine5n.eles c/ da2
ea echipei de tele1i0iune9 o brunet/ 5nalt/ 4i 01elt/9 1orbea cu >immons2 Dn
timpul schimbului de cu1inte intens9 bruneta p/rea nedumerit/ 4i sup/rat/2 Dn cele din
urm/9 dup/ alte cCte1a cu1inte ale lui >immons9 pe care !aird nu reu4i s/ le aud/9 ea
aprob/ din cap2 >e 5ntoarse la echipa ei 4i le 1orbi oamenilor2 7ce4tia 54i ridicar/
sprCncenele a mirare9 iar unii dintre ei p/rur/ 'ata s/ proteste0e9 dar 5i urmar/ cu to.ii pe
>immons 4i 'rupul lui spre centrul parcului2 Turi4tii 4i cei din Bur se apropiar/ 4i ei9 4tiind
c/ urma s/ se 5ntCmple ce1a9 dar /r/ s/ 4tie ce anume2 Printre ei erau mul.i copii2 %ai
mul.i adul.i a1eau camere de ilmat2 Ei urmau s/ 5nre'istre0e 5ntCmpl/rile2 Poli.i4tii9 cCnd
a1eau s/ soseasc/9 urmau s/ 5ncerce s/ coni4te camerele de ilmat9 dar probabil c/ nu
a1eau cum s/ reu4easc/ decCt arestCnd pe toat/ lumea2 $ricum9 nu puteau 4ter'e
memoria pri1itorilor2 71eau s/ 5ncerce s/6i 5mpiedice s/ 1orbeasc/ despre ceea ce
1/0user/2 #nii a1eau s/ ie suicient de speria.i ca s/ tac/2 7l.ii 5ns/ a1eau s/ 1orbeasc/
tocmai pentru c/ li se inter0isese2
!ele dou/ 'rupuri se oprir/ cCnd >immons aBunse 5n a.a corpului lui >un T0u2
$amenii de la tele1i0iune9 iecare a1Cnd 5n mCn/ cCte o camer/ de ilmat mic/9 se
5mpr/4tiar/ ca s/ prind/ ac.iunea din toate un'hiurile2 Trei dintre ei 5mpiedicar/ mul.imea
s/ intre 5n 0ona din Burul monumentului2 7cela ar i trebuit s/ ie un p/mCnt sacru9 de4i
nimeni nu 4tia de ce2 Pri1itorii9 bine condi.iona.i s/ asculte ordinele celor de la
tele1i0iune9 r/maser/ aar/ din cCmpul 1i0ual al camerelor2 Ei obser1au9 dar 5n acela4i
*@
timp participau la un ritual2 !are repre0enta totu4i un mister2 7stel9 era ca un el de
ceremonie reli'ioas/ al c/rei ade1/rat 5n.eles nu era cunoscut de public9 dar care tocmai
prin asta de1enea mai interesant/2
>in T0u9 stonat pentru eternitate sau pentru suicient timp ca s/ poat/ i considerat
o eternitate9 st/tea pe un piedestal 5nalt de bron02 Era 5mbr/cat 5n roba 1erde9 de
asemenea stonat/9 a !onsilierului %ondial >uprem9 un titlu pe care nu6l mai purtase
nimeni dup/ el2 Pri1ea spre e3terior9 cu spatele la ora49 ochii lui deschi4i 5ndreptCndu6se
spre mun.ii de dincolo de lac2 Tr/s/turile lui erau KpurK mon'ole9 oarte rar 1/0ute 5n
pre0ent9 din cau0a hibridi0/rii intensi1e 5ncuraBat/ de 'u1ern2 Dar un bunic usese
sco.ian2 $ bunic/ usese punBabi2 !apul 4i mCinile lui de0'olite erau pictate cu culori 1ii9
pentru acoperirea cenu4iului corpurilor stonate2 P/rul tuns scurt era ne'ru9 ochii la el9
pielea aurie2 #na din mCinile lui9 5ntins/9 .inea 5n palm/ un 'lob mare9 repre0entCnd
P/mCntul9 iar pe una din p/r.ile acestuia erau scrise cu1intele: P7U2 Pe toate cele patru
e.e ale piedestalului erau pl/ci de bron09 pe care era scris numai numele lui9 cu
caractere en'le0e9 lo'lan 4i chine0e4ti2
?i4te emi./toare ultrasonice9 plasate sub cele patru col.uri ale piedestalului9 5i
5mpiedicau pe porumbei s/ se a4e0e pe el2
>immons se uit/ la >in T0u pentru o clip/ 4i apoi se 5ntoarse cu spatele2 Poate c/ 54i
spunea c/ 5ntr6o 0i el a1ea s/ aib/ acela4i ran'2 !orpul 'or'oni0at al lui >immons a1ea s/
stea pe un piedestal9 5n timp ce turi4tii se 5n1Crteau 4i e3clamau 5n Burul lui9 mCncCnd
loricele 4i pr/Bituri9 iar mu0ica a1ea s/ se aud/9 ca 4i acum9 de unde1a din dep/rtare2
!aird9 5n timp ce 5l pri1ea 4i el pe >in T0u9 54i deschisese sacul de um/r9 plasat acum
pe pa1aB9 aproape de ba0a piedestalului2 !eilal.i membri ai 'rupului /cur/ acela4i lucru2
El scoase ce1a ce sem/na cu o rCn'hie oarte lun'/9 dar era de apt un lan. din metal
stonat9 acoperit cu un material maroniu9 pentru protec.ia 5mpotri1a r/celii 0alelor2 La un
cap/t al lan.ului era ata4at/ o curea oarte sub.ire din acela4i metal i0olat2 !aird 54i puse
cureaua 5n Burul taliei 4i o strCnse pCn/ sim.i durere2 7poi 5mpinse un cap/t al curelei prin
cataram/ 4i 5n1Crti cadranul micu. de deasupra 5ncuietorii2
7cum9 cureaua putea i des/cut/ numai de o persoan/ care cuno4tea combina.ia2
7poi9 mi4cCndu6se rapid9 arunc/ cel/lalt cap/t al lan.ului peste partea de sus a
piedestalului2 !ine1a de pe cealalt/ parte prinse lan.ul9 5l trecu peste piedestal 4i !aird 5l
arunc/ din nou 5n sus2 7poi 5i aBut/ pe ceilal.i s/64i le'e lan.urile 5n Burul picioarelor lui >in
T0u2 Dn dou/ minute9 toate lan.urile useser/ strCnse 5n Burul 'le0nelor lui >in T0u9
capetele libere useser/ introduse 5n 5ncuietorile cu ciru ale curelelor9 iar cadranele de la
iecare 5ncuietoare useser/ rotite2
Dntre'ul 'rup era acum le'at de corpul ondatorului Erei ?oi2
!amerele de ilmat ale echipei de tele1i0iune 4i ale spectatorilor 5nre'istrau iecare
mi4care2
>immons plasase pe unii dintre oamenii lui 5n miBlocul mul.imii2 7ce4tia ilmau cu
camere miniaturale 5n orm/ de nasturi sau ornamente2
>immons se 5ntoarse cu a.a spre turn 4i stri'/:
6 7ten.iune9 cet/.eniL 7ten.iune9 cet/.eniL >unt colonelul Pieth 7lan >immons din
Departamentul $r'anic de %ar.i al statului Los 7n'eles9 $r'anul %inisterial ?ord6
7mericanL 7ceast/ emeie 6 0ise el ar/tCnd spre >nic- 6 este u'ara 4i presupus 1ino1ata
Panthea Pao >nic-L 8ar acest om este tot un u'ar 4i un presupus criminalL 86a.i 1/0ut
a.a 4i datele bio'raice pe ecran de multe ori2 El este Jeerson !er1antes !airdL
>e opri pentru o clip/2 Din dep/rtare se apropia 1uietul unor sirene2 Erau 1ehiculele
de supraa./ ale or'anicilor9 care 1eneau 5n 1ite0/9 iind mai aproape decCt indica ni1elul
sunetului9 pentru c/ 1Cntul b/tea dinspre lac spre continent2 Din turn coborau na1e
aeriene9 cu luminile lor portocalii aprinse2 $ du0in/ de alte na1e se apropiau dinspre
sec.iile ora4ului2
6 ti.i cum 'u1ernul9 !onsilierii %ondiali 4i toat/ clica lor de unc.ionari 16au min.itL
url/ >immons2 O6au manipulat9 cet/.eni9 pentru a64i atin'e propriile intereseL 7.i 1/0ut
mesaBele lui !aird9 5n care era e3pus complotul de a 1i se ascunde eli3irul de 5ncetinire a
5mb/trCnirii9 care este totu4i olosit pentru oicialii de ran' mare9 pentru ca ei s/ poate
tr/i de 4apte ori mai mult decCt 1oi9 cet/.enii 5n4ela.i ai a4a60isului !ommonwealth al
P/mCntuluiL
Prima aerona1/ care aBunsese ateri0/ la mar'inea ariei pa1ate din Burul corpului lui
>in T0u2 Dn ea erau 4ase or'anici9 cu armele 5n mCini2
*=
!aird se sim.ea oarte incitat9 dar 4i oarte rece2 $are pielea lui era la el de palid/
ca a celorlal.i din 'rup9 cu e3cep.ia lui >immons9 care era ro4u la a./I
$ alt/ na1/ era 'ata s/ atin'/ p/mCntul 5n cealalt/ parte a cercului2
!C.i1a spectatori 5ncepur/ s/ se 5ndep/rte0e2 !eilal.i p/reau incapabili s/ se
desprind/ de ceea ce 4tiau c/ 5n curCnd a1ea s/ de1in/ centrul unor mari tulbur/ri2 !ei cu
camere de ilmat continuar/ s/ 5nre'istre0e2
6 ?e6am le'at cu lan.uri de >in T0u 4i 1om r/mCne aici pCn/ cCnd ne 1or satisace
cererile 4i cau0a noastr/9 de apt9 cau0a 1oastr/L stri'/ >immons2 $ acem ca semn de
protest 5mpotri1a raudei9 corup.iei 4i acti1it/.ilor ile'ale ale 'u1ernuluiL $ acem9 de4i
4tim c/ 1om i aresta.iL Orem ca acest e1eniment s/ ie public9 ca 5ntrea'a lume s/ aib/
oca0ia s/ 5l 1ad/L !erem ca opinia public/ s/ urm/reasc/ 5ndeaproape procesul 4i s/
proteste0e9 dac/ 'u1ernul ne 1a i'nora drepturile222
#n 'eneral or'anic9 splendid 5ntr6o uniorm/ 1erde deschis9 cu 4nur auriu9 epole.i 4i
o casc/ cu pene9 se 5ndrept/ spre !aird2 Pe a.a lui lun'/ 4i 5n'ust/ se citea urie9 iar
pielea lui era mai palid/ decCt a celor 5nl/n.ui.i2 7rma cu protoni din mCna lui era
5ndreptat/ spre >immons2
6 !olonele >immons9 te areste0 5n numele !ommonwealth6ului 4i a !onsiliului
%ondialL Oei cobor5 de acolo 4i 1ei 5nceta acest discurs sub1ersi1L Ooi9 ceilal.i9 spuse el9
luturCndu64i mCna liber/9 sunte.i aresta.i sub acelea4i acu0a.ii: conspira.ie pentru
subminarea 'u1ernului9 spar'ere de 0i9 u'/ pentru e1itarea arest/rii9 opunere la
arestare9 sabotaB9 diseminare de date alse ile'ale 4i sub1ersi1e9 incitare la re1olt/9
declara.ii inlamatorii 4i alse la adresa autorit/.ii9 u0 ile'al al b/ncilor de date9
introducere de date alse 5n b/nci 4i222
>e opri ca s/ 54i tra'/ respira.ia 4i totodat/ ca s/ sublinie0e acea ultim/ acu0a.ie:
6 !rim/L
!aird obser1/ c/ omul nu men.ionase oprirea curentului 5n L72 Dar el sau al.ii
a1eau s/ aBun'/ 4i la asta2
7lte dou/ aerona1e atinser/ p/mCntul2 Erau pre0ente cel pu.in dou/0eci de 1ehicule
or'anice 4i mai 1eneau 4i altele2 !opoii cereau deBa cet/.enilor care a1eau camere de
ilmat s/ le predea autorit/.ilor2
>immons nu6i d/du nici o aten.ie 'eneralului 4i continu/ s/64i repete mesaBele2 Dar
acum totu4i9 1ocile puternice ale or'anicilor 4i ale cet/.enilor 5mbrCnci.i 5ncepuser/ s/6i
acopere 'lasul2 #n oto'ra curaBos din primul rCnd continua s/ ac/ po0e2 ?ici un poli.ist
nu aBunsese 5nc/ la el2 7poi se opri9 scoase din aparat ilmul9 o ser/ mic/9 4i 5l b/'/ 5n
bu0unar2 L/s/ aparatul s/ cad/9 se 5ntoarse 4i intr/ 5n mul.imea '/l/'ioas/ 4i a'itat/2
"eneralul or'anic url/9 cu a.a ro4ie ca ocul:
6 $pre4te6te din 1orbitL
>immons se opri din discurs ca s/ spun/9 la el de tare:
6 ?u mi6ai citit drepturileL
6 $r'anicilor nu li se citesc drepturileL .ip/ 'eneralul2 Ei le cunoscL
6 ?oi nu suntem or'aniciL spuse !aird2 i nici nou/ nu ne6a.i citit drepturileL
6 Lini4teL !er lini4teL stri'/ 'eneralul 4i ap/s/ butonul armei cu protoni2
Din 1Cr .C4ni o lumin/ 1iolet/ oarte sub.ire9 care atinse b/rbia lui >immons2
7cesta se d/du 5n spate9 5mpleticindu6se9 4i lo1i ba0a piedestalului9 dup/ care se pr/bu4i9
incon4tient9 peste acesta2
6 Brutalitate a or'anicilorL url/ !aird2 !et/.eni9 declar c/ colonelul >immons 16a
spus ade1/rulL %ai mult9 eu pot completa datele pre0entate de elL O/ 1oi spune multe
dintre nele'iuirile comise de 'u1ern9 toate 5mpotri1a drepturilor 4i bun/st/rii 1oastreL
"eneralul 5ndrept/ arma spre !aird 4i ap/s/ pe tr/'aci2
*N
*<
Capitolul 24
!aird se tre0i cu o durere de cap 4i 5n b/rbie9 4i 5n plus cu o durere surd/ a tuturor
mu4chilor2 Durerea nu era continu/2 Pulsa9 ca un semnal dreptun'hiular2 >t/tea 5ntins pe
spate9 pe o mas/ tare9 cu capul pe o pern/ sub.ire2 #n mecanism de scanare9 al c/rui
cap/t rotund 4i alb sem/na cu ochiul lui Dumne0eu 6 un Dumne0eu destul de cretin 6 se
mi4ca 5ntr6o parte 4i 5n cealalt/ pe deasupra lui2 Poli.i4tii st/teau 5n Burul mesei9
supra1e'hindu6i pe el 4i pe doctori.a 5n uniorm/ alb6ro4ie2 #nul dintre ei era 'eneralul
care tr/sese 5n el2 >in'urul ci1il care mai era pre0ent 5n aar/ de doctori./ era un b/rbat
scund 4i solid9 de 1reo 4ai0eci de sub6ani9 cu cel mai mare nas pe care6l 1/0use !aird
1reodat/2
Doctori.a spuse:
6 Te doare capul2
Era o airma.ie9 nu o 5ntrebare2 Di /cu o inBec.ie 5n partea superioar/ a bra.ului
drept 'ol2 Durerea se retrase 5n cCte1a secunde9 ca ni1elul m/rii 5n timpul relu3ului2
Ridic/ bra.ele 4i apoi 54i pip/i 5ncheieturile mCinilor2 !entura 4i lan.urile disp/ruser/2
?u puteau i t/iate cu o ra0/ cu maseri sau protoni9 ceea ce 5nsemna c/ olosiser/ un
scaner de rec1en./9 ca s/ determine combina.ia 5ncuietorilor2
Bine5n.eles9 pere.ii 5nre'istrau tot ce se 5ntCmpla 5n camer/9 iar cei trei poli.i4ti
oloseau camere de ilmat2
$mul cu nas mare 54i /cu loc printre ceilal.i pCn/ lCn'/ mas/2 El lu/ mCna lui !aird
5ntre mCinile lui mari 4i reci 4i spuse:
6 Eu sunt a1ocatul t/u9 cet/.ene !aird2 ?els Lupescu Bearss9 de la irma >hin9
?'uma 4i Bearss9 4i sunt un a1ocat destul de scump2 Dar m6am oerit 1oluntar ca s/ te
repre0int9 /r/ s/6.i cer nici un credit2 !onsiliul %ondial m6a acceptat ca repre0entant al
t/u9 ceea ce era 4i ca0ul s/ ac/9 la naiba2
Oocea lui era adCnc/9 re0onant/ 4i cur'/toare2
6 %ul.umesc9 spuse !aird2 !e e cu ceilal.iI
6 Fiecare dintre ei are cCte un a1ocat2
6 >unt buni cu to.iiI
Bearss l/s/ mCna lui !aird2 JCmbi cu am/r/ciune9 ridic/ din umeri 4i 0ise:
6 Ei222
Doctori.a se uita la ai4aBul de pe unul din pere.ii6ecran2 Pe acesta ap/reau
indica.iile ma4inii care se mi4ca pe deasupra lui !aird2
6 Poate i dus 5n celul/ acum9 0ise ea2
6 ?u te obose4ti nici m/car s/ m/ 5ntrebi cum m/ simtI 5ntreb/ !aird2
Doctori.a p/ru surprins/2 7r/t/ spre ecran 4i 0ise:
6 De ceI
Bearss 54i ridic/ nasul 4i se uit/ la ea 5n lun'ul lui2
6 !hiar a4a9 de ceI ?u e ne1oie de interes personal aici9 nu9 nici un pic compasiune
sau bun/tate2 Las/ ma4ina s/ 1orbeasc/L 8ar atunci cCnd a 1orbit9 spusele ei repre0int/
cu1Cntul di1inL ?u cum1a Dumne0eu are 1reo cone3iune desprins/9 1reo deec.iuneI Lui
Dumne0eu 5i pas/I Dumne0eu trimite tunetele de pe %untele >inai prin intermediul unui
ecranI
Fa.a doctori.ei de1eni ro4ie2
6 7 ost 1eriicat de dou/ ori9 0ise ea2
6 "ata cu prostiileL spuse tare 'eneralul2 Duce.i6l 5n celul/L
6 7m dreptul s/ discut cu a1ocatul meu9 0ise !aird2
6 Toate drepturile tale 1or i respectate cu stricte.eL
Doi poli.i4ti 5l prinser/ de umeri pe !aird 4i 5l ridicar/ 5n 4e0ut2 !Cnd aBunse 5n
picioare9 el constat/ c/9 de4i durerea disp/ruse9 era sl/bit2 !u toate acestea9 spuse:
6 Pot s/ mer' /r/ aButor2
RCse 5ncet 4i ad/u'/:
6 i nu sunt 5ntr6o stare 5n care s/ pot u'i2 Din nou2
Bearss porni imediat 5n spatele lui !aird2 "rupul merse pe hol9 trecCnd pe mai
multe u4i 5nchise2 !aird 4tia c/ pere.ii6ecran monitori0au totul9 pe hol2 ?u a1ea s/ scape
de ochii camerelor de ilmat nici m/car o secund/9 cu e3cep.ia timpului petrecut 5n baie2
i nu era si'ur c/ nu 1a i obser1at 4i acolo2 E3istau 4i multe alte miBloace prin care
*A
ceilal.i s/ se asi'ure c/ el nu sc/pa9 dar asta nu conta2 ?u 1enise acolo ca s/ 5ncerce apoi
s/ u'/2
6 !et/.ene Bearss9 0ise !aird peste um/r2 Tu e4ti a1ocatul meu pentru a0iI tii cine
1a i a1ocatul meu mCineI
6 Eu sunt2 7m primit un pa4aport temporal din cau0a 'ra1it/.ii presupuselor tale
crime2 La el 4i a1oca.ii cole'ilor t/i2
6 Oa i o e3perien./ nou/ pentru tine9 0ise !aird2 >/ tr/ie4ti 5n iecare 0i2
6 7bia a4tept2
"rupul se opri aproape de cap/tul holului2 #n c/pitan ie4i 5n a.a 'rupului 4i spuse
un cu1Cnt de cod al u4ii2 !aird nu reu4i s/ aud/ cu1Cntul2 #4a se retrase 5n dreapta9 5ntr6
o ni4/ a peretelui2 !aird intr/ 5ntr6o camer/ mare9 sim.indu6se oarte obosit2 Pere.ii b/ii
erau orma.i de ni4te pere.i al4i dintr6un col.9 deschi4i 5n partea de sus2 Dn camer/ mai
era mobila s/r/c/cioas/ obi4nuit/ a celulelor pri0onierilor9 inclusi1 echipamentul de
e3erci.ii i0ice9 dar nu era nici un cilindru de stonare2 "eneralul 1orbi despre asta pentru
telespectatorii TO9 spunCnd c/ 5n acest ca0 nu era olosit/ practica de stonare a
pri0onierului9 cu e3cep.ia anumitor inter1ale2 Pri0onierul urma s/ aib/ pri1ile'iul de a64i
consulta a1ocatul de cCte ori dorea9 noapte sau 0i2 "eneralul ar/t/ apoi c/ pri0onierul
a1ea acces la toate cele 4apte0eci de canale9 inclusi1 la cele de 4tiri2 Le'ea cerea ca
pri0onierul s/ le poat/ 1edea9 dac/ dorea2 Dn timp ce 'eneralul 1orbea9 !aird se a4e0/ pe
un scaun2 7poi9 'eneralul i se adres/ direct pri0onierului:
6 !et/.ene Jeerson !er1antes !aird9 pri0onier cu num/rul 8>B6??6*@N,6U9 ai 1reo
plCn'ere reeritoare la arestarea ta sau la tratamentul aplicat 5n 5nchisoare9 pCn/ acumI
6 Da9 spuse !aird2 ?u era necesar 4i a ost o ac.iune brutal/ s/ m/ doborC.i cu o
ra0/ de protoni2
6 7 ost o procedur/ necesar/9 pre1/0ut/ 5n E!8!6N9 ca s/ po.i i adus 5n stare de
incon4tien./9 0ise 'eneralul2 Po.i s/6.i pre0in.i plCn'erile a1ocatului 4i ele 1or i
pre0entate unui tribunal9 la momentul potri1it2
"eneralul ie4i9 urmat de to.i ceilal.i9 cu e3cep.ia lui Bearss2 #4a se 5nchise2 71ocatul
se prinse cu mCna de nasul lui mare 4i 5l strCnse de cCte1a ori2 Poate c/ 5ncerca s/64i
pompe0e curaB 4i 5ncredere din el9 prin 1reun traseu spre creier9 54i spuse !aird2
6 ?u a1em mult timp2 Procesul t/u 5ncepe mCine9 ob6mCine9 adic/9 la prCn02 >6ar
putea s/ se termine pCn/ la ora cinci9 5n aceea4i sear/2 74a s6ar 5ntCmpla9 dac/ ar i un
proces obi4nuit2 >6ar putea ca autorit/.ile s/ 1rea s/ tra'/ de el pe durata tuturor celor
4apte 0ile2 Bine5n.eles9 s6ar putea 4i s/ doreasc/ s/ termine rapid 4i 5n celelalte 0ile s/
arate ben0ile procesului9 pe di1erse canale2 Dar eu cred c/ barosanii 1or s/64i ac/ idee
de reac.ia publicului9 5nainte s/ te condamne2 7i stCrnit o ade1/rat/ urtun/9 prietene2
!hicoti 4i ad/u'/:
6 ?u am mai 1/0ut nimic asem/n/tor9 5n toat/ istoria modern/2
6 Oorbe4ti ca 4i cum 1erdictul ar i deBa dat2
6 $h9 1ei i '/sit 1ino1at9 /r/ 5ndoial/2 $ s/ m/ lupt din r/sputeri 5mpotri1a acestui
1erdict9 4i sunt bun la asta9 oarte bun2 Dar do1e0ile222
>e 5ncrunt/ 4i 54i strCnse din nou nasul2 $are spera s/ constate c/ era mai mic
decCt ultima dat/I >au 5ncerca 5n mod incon4tient s/6l mic4ore0eI >au 5i pl/cea s/ atra'/
aten.ia asupra luiI Era mCndru de el9 5n stilul lui !yrano de Ber'eracI
>e trase 5n a./9 tr/'Cnd 4i scaunul cu el2
6 71ocatul acu0/rii m6a inormat asupra unor chestiuni pe care este le'al obli'at/
s/ le de01/luie2 Ea spune c/ 'u1ernul este oarte hot/rCt ca procesul s/ nu ie
transormat 5ntr6un orum public2 7cu0a.ii nu 1or a1ea oca0ia s/ .in/ nici un el de
discurs2 ?u 1ei putea acu0a 'u1ernul de raud/9 corup.ie sau conspira.ie 5mpotri1a
poporului2 Si se 1a permite doar s/ te declari 1ino1at sau ne1ino1at 5n ca0ul anumitor
acu0a.ii2 Tu 4i cole'ii t/i sunte.i indiscutabil 1ino1a.i 5n aceste ca0uri 4i 1e.i i '/si.i
1ino1a.i2 Tu 4i >nic-9 de e3emplu9 1e.i i acu0a.i de introducerea de date alse 4i de
spar'erea 0ilei2 Oe.i i acu0a.i 4i de atac 5mpotri1a centralelor de ener'ie din L7 4i a
centralelor termice9 precum 4i pentru cau0area de nepl/ceri9 deranB 4i suerin./
cet/.enilor din Los 7n'eles 4i !aliornia de >ud2 %oti1ele pentru care a.i comis aceste
/r/dele'i nu 1or i amintite 5n timpul procesului2
6 ?u po.i ace nimic 5n pri1in.a aptului c/ suntem redu4i la t/cereI 5ntreb/ !aird2
6 $h9 1oi obiecta 4i 1oi ace apelL Dar nu 1oi aBun'e nic/ieri2 Judec/torii m/ 1or
inorma c/ moti1ele inrac.iunilor tale sunt irele1ante pentru procesul le'al2 %oti1ele sunt
**
rele1ante numai pentru terapia pe care .i6o 1or administra terapeu.ii din institu.ia de
reabilitare2
6 7tunci sentin.a este deBa hot/rCt/I
6 i anume c/ nu 1ei i condamnat imediat la 'or'oni0are2 ?u mi s6a spus dac/
doctorii te 1or '/si sau nu de nereabilitat2 Teoretic9 re0ultatele terapiei nu 1or i
cunoscute decCt dup/ ce 5.i 1a i aplicat/2 >6ar putea spune c/ 'u1ernul nu consider/
necesar s/ te stone0e 4i c/ 1rea s/ lase 1iitorul s/ se ocupe de tine2 7sta 5nseamn/ c/9
dac/ sunt in1entate tehnici terapeutice care s/ te poat/ 1indeca9 atunci222
6 tiu asta9 5l 5ntrerupse !aird2 Dar cum r/mCne cu mesaBele TO pe care le6am
trimis9 prin care am acu0at 'u1ernul c/ minte oamenii9 prin care am anun.at raudele ce
sunt comiseI Dac/ nu se aduce 1orba de ele9 publicul se 1a 5ntreba de ce2
Bearss 54i pomp/ nasul 4i 5l pri1i 'Cnditor2 8ndierent ce se 5ntCmpla 5n capul lui9 era
clar c/ el considera c/ era dureros2
6 %esaBele nu 1or i incluse 5n acu0are2 Dar 'u1ernul are de 'Cnd s/ l/mureasc/
aceast/ problem/2 ?u ai de unde s/ 4tii asta9 dar a ost dat/ deBa o declara.ie pe canalele
de 4tiri2 $ po.i 1edea 5n reluare9 dac/ 1rei2 "u1ernul pretinde c/ abia a descoperit
ade1/rul despre consilierul mondial 7nanda9 n/scut "ilbert !hin' 8mmerman2 Dntrea'a
po1este sordid/ 4i murdar/ 6 acestea sunt e3act cu1intele 'u1ernului 6 a ost de01/luit/2
!one3iunile 4i acti1it/.ile tale ca membru al immerilor au ost de asemenea de01/luite2
Dar nu 1ei i acu0at de nimic din toate acestea2 7stel9 orice m/rturie pe care ai 1rea s/ o
aci 4i care ar putea ace r/u 'u1ernului nu 1a i /cut/ public/2
6 i a4a se duce de rCp/ planul lui >immons9 0ise !aird2 Dar ce 1or ace cu F886ulI
Dn problema asta9 publicul nu se 1a da b/tut /r/ o lupt/ 0dra1/n/2
6 "u1ernul a recunoscut c/ a ost o 're4eal/ 5n aceast/ pri1in./2 >6a descoperit c/
F886ul este e3act ceea ce ai spus tu2 Dn consecin./9 1a i administrat oric/rui cet/.ean 5l 1a
cere2 Po.i paria c/ nu o s/ reu0e nimeni2 %ul.i cet/.eni sunt irita.i de aptul c/ nu l6au
primit cCnd erau mai tineri9 4i pentru asta 5i acu0/ pe immeri2 7m 5n.eles 6 procurorul mi6
a spus6o 6 c/ ai pierdut mult din simpatia publicului din cau0a aptului c/ ai /cut parte
din aceast/ conspira.ie elitist/ care a ascuns F886ul publicului2
6 7 e3istat un moti1 bun pentru asta9 spuse !aird2
6 Dncearc/ s/ spui asta celor care se simt 5n4ela.i2 %/ po.i include 4i pe mine printre
ei2 Durata mea de 1ia./ 1a i m/rit/9 dar ar i ost 4i mai mare9 dac/ a4 i primit F886ul
cCnd a1eam dou/0eci 4i unu de ani2
6 Dac/ astea sunt sentimentele tale9 poate c/ nu ar trebui s/ ii a1ocatul meu2
6 >unt un proesionist9 0ise Bearss2 $ricum9 nu 1ei i acu0at pentru ascunderea
e3isten.ei F886ului 4i inter0icerea olosirii lui pentru binele comun2 74a c/ nu am le'/tur/
cu acest element al ca0ului2 Publicul este cel care te 1a condamna pentru asta9 nu
'u1ernul2
6 7tunci9 re1olu.ia este o cau0/ pierdut/I
Bearss 0Cmbi9 ca 4i cum i6ar i /cut pl/cere s/ r/spund/2
6 ?u9 nu este2 Tu ai pornit ce1a care s6ar putea s/64i i pierdut impulsul9 5n anumite
pri1in.e2 Dar oamenii sunt totu4i a'ita.i2 !onsiliul a recunoscut deBa c/ popula.ia lumii
este9 a4a cum ai pretins tu9 de numai dou/ miliarde9 nu de 0ece miliarde2 eul Biroului
de Date ale Popula.iei 4i o parte dintre oamenii lui ala.i 5n po0i.ii 5nalte au ost acu0a.i de
conspira.ie 5n scopul 5n4el/rii 'u1ernului 4i a poporului cu date alse2
6 Pentru Dumne0euL spuse !aird2 Lucrurile au mers repedeL
6 %ult mai repede decCt ar i trebuit9 .inCnd cont de 5ncetineala obi4nuit/ a
e1enimentelor9 spuse Bearss9 0Cmbind 1iclean2 E1ident9 este222
6 $ 5nscenareL 5l 5ntrerupse !aird2
Bearss p/ru pu.in deranBat c/ usese 5ntrerupt2
6 !e pot ace euI continu/ !aird2 Dac/ acu0 'u1ernul de asta9 1oi i pus sub
acu0a.ie 5n timp ce9 teoretic9 dau 5n Budecat/ 'u1ernul2 ?u 1oi reu4i s/ do1edesc nimic 4i
1oi aBun'e la reabilitare2
Bearss ridic/ din umeri2
6 Eu sunt un cinic2 To.i a1oca.ii sunt cinici2 ?u practicarea dreptului m6a /cut cinic9
a4a m6am n/scut2 ?umai cinicii intr/ 5n a1ocatur/2
Dup/ o scurt/ t/cere9 !aird spuse:
)++
6 "u1ernul 6 sau poate numai 7nanda 6 i6au /cut o 5nscenare lui >nic-9 pentru ca
s/ o obli'e s/64i .in/ 'ura 4i ca s/ acopere rauda 'u1ernului2 Bine5n.eles9 nu se 1a
discuta despre asta 5n timpul procesului ei2
6 Dac/ insist/ s/ 1orbeasc/ despre asta 5n ciuda ordinelor tribunalului9 1a i dus/
5napoi 5n celula ei2
6 Dar publicul 1a 1edea 5ntre'ul proces2 Oor au0i obiec.iile ei ini.iale2
6 ?umai cCte1a cu1inte2 >unetul 1a i oprit 4i publicul nu 1a au0i mai mult de
5nceputul protestelor ei2 7sta este le'al9 c/ci curtea 1a hot/r5 c/ declara.iile ei sunt
irele1ante2 Oa i luat/ de acolo 4i .inut/ 5n camera ei pCn/ cCnd 1a accepta s/ 1orbeasc/
numai despre ceea ce tribunalul consider/ drept rele1ant2 Dac/ reu0/9 procesul 1a
continua /r/ ea2 Oa a1ea dreptul s/ pri1easc/ procesul la tele1i0or9 dar nu i se 1a
permite s/ depun/ m/rturie2
6 !eilal.iI >immonsI Familia !loydI
6 La el2 7cu0a.i de conspira.ie pentru subminarea 'u1ernului 4i u'/ ile'al/ de la
Los 7n'eles la JVrich2 7propo9 ilmul cu le'area cu lan.uri a conspiratorilor de
monumentul lui >in T0u a ost rulat 5n toat/ lumea2 "u1ernul a permis asta2 $ mi4care
inteli'ent/2 >e 4tia c/ publicul 5l 1a 1edea oricum ile'al 4i s6a dorit e1itarea acu0a.iilor de
suprimare a libert/.ii cu1Cntului 4i 1i0ion/rii2
!aird cl/tin/ din cap9 a mirare2
6 >6a renun.at la acu0a.iile de crim/I
6 "u1ernul nu are ne1oie de ele ca s/ 1/ condamne2 Totodat/9 se teme c/ nu 1a
reu4i s/ 5mpiedice apari.ia unor do1e0i care s/ arate c/ nici ei nu sunt inocen.i2 !rima
este cea mai 'ra1/ acu0a.ie din c/r.i 4i poate i destul de diicil de declarat irele1an.a9 5n
acest ca02
6 %/ s/tuie4ti s/6mi recunosc de la 5nceput 1ino1/.iaI
)+)
Capitolul 25
6 Hm9 5ncepu calm Bearss2 !a0ul t/u este unic 4i neobi4nuit de diicil2 7dic/9 diicil
pentru 'u1ern2 !apacitatea ta de a re0ista la D7 este bine6cunoscut/2 >e spune c/ po.i
min.i sub eectul dro'ului chiar dac/ e4ti incon4tient2
6 7de1/rat9 spuse !aird2
6 !urtea 4tie c/ acest lucru a ost stabilit9 dar 1a trebui s/ ii supus din nou la D79
ca s/ se stabileasc/ dac/ nu .i6ai pierdut aceast/ capacitate2 Eu 1oi insista9 ca drept al
t/u9 ca la test s/ particip 4i eu 4i cC.i1a oameni de 4tiin./ despre care 4tiu9 sau mai bine
0is cred9 c/ sunt obiecti1i2 Testul 1a i ilmat9 desi'ur2 7sta e problema 'u1ernului2 !a s/
do1edeasc/ c/ min.i9 1a trebui s/6.i pun/ 5ntreb/ri despre anumite probleme2 7cestea
sunt e1enimente cunoscute de 'u1ern2 De e3emplu9 aptul c/ ai atacat centralele
ener'etice2 Tu 1ei recunoa4te asta2 ?u are sens s/ min.i 5n aceast/ pri1in./2 Oei mai i
5ntrebat dac/ s6au 5ntCmplat anumite lucruri care nu s6au 5ntCmplat2 Oei ne'a c/ acestea
s6au 5ntCmplat2 ?u 1ei i 5ntrebat nimic despre e1enimente care s6au 5ntCmplat
personalit/.ilor tale anterioare2 Repetarea testului D7 1a do1edi c/ nu6.i aminte4ti despre
acestea2 7dic/9 nimic semniicati1 sau important din punct de 1edere le'al2 ?u 5.i 1or
pune 5ntreb/ri despre nici o alt/ perioad/ a 1ie.ii tale cu e3cep.ia celei de dup/ e1adarea
ta din institu.ia %anhattan2 7cea perioad/ de timp ulterioar/ cre/rii acelei identit/.i a ta
la care te 'Cnde4ti sub numele de Duncan2
Bearss 54i trase scaunul mai aproape2 ?asul lui era la numai cC.i1a centimetri de al
lui !aird2 JCmbetul lui p/rea o semilun/2
6 PCn/ acum9 raportul sub intero'area cu D7 a repre0entat 5ntotdeauna ba0a
condamn/rii2 Dac/ D76ul arat/ c/ pri0onierul e inocent9 tribunalul 1a decide automat
ne1ino1/.ia lui 4i 5l 1a elibera2 Dac/ D76ul arat/ c/ pri0onierul este 1ino1at9 este decretat
contrariul2 Dar9 pentru prima dat/9 este acu0at/ o persoan/ care 54i poate ne'a 1ina9
chiar dac/ este 1ino1at/2 Eu 1oi pre0enta acest aspect tribunalului 4i ei 4tiu c/ 1oi ace
asta2 !red c/ lucrea0/ chiar acum la aceast/ problem/2 Ooi insista c/ acest ca0 al t/u
este /r/ precedent2 Dn consecin./9 1or trebui create noi precedente 4i acestea 1or de1eni
le'e2 !a0ul t/u 1a i amCnat pCn/ cCnd se 1or stabili aceste le'i2
6 7sta m/ 1a aButa cu ce1a9 pe termen lun'I 5ntreb/ !aird2 ?u 1a trebui s/ se
re1in/ la 1echiul sistem de Budecat/ cu aButorul BuriuluiI >/ se decid/ pe ba0a probelorI
6 Ba da9 a4a 1or ace2 Dar 5n inal nu 1a conta2 ?u e3ist/ nici o 5ndoial/ c/ ai urat
na1a or'anic/ 4i ai distrus centralele ener'etice2 Judec/torii 1or 5ncerca s/ declare c/
aptul c/ .i6ai recunoscut 1ina sub eectul D7 este suicient2 Oor considera aceast/
recunoa4tere suicient/ ca s/ conduc/ procesul oarte repede 4i sub eectul le'ii actuale2
Dar eu 1oi insista c/ tu ai capacitatea s/ min.i sub D72 Faptul c/ ai recunoscut
distru'erea nu 1a mai a1ea atunci nici o rele1an./ asupra 1ino1/.iei sau inocen.ei tale2 Dn
consecin./9 1a a1ea loc un proces9 chiar dac/ toat/ lumea 4tie c/ e4ti 1ino1at2
6 $ s/6.i spun un secret9 dac/ 5l 1ei comunica 4i a1oca.ilor care6i ap/r/ pe >nic-9
>immons 4i pe ceilal.i2
Bearss 4o1/i9 54i 5n/l./ capul9 /cu ochii mari 4i se strCmb/2 7poi9 spuse:
6 Dn re'ul/2 Promit2
6 ?u sunt sin'urul care poate min.i sub eectul da2 !apacitatea mea este natural/2
Dar >immons9 >nic-9 to.i cei din proces 6 au ost inBecta.i cu anti6D72
Bearss se ridic/ de pe scaun9 ca 4i cum brusc ar i de1enit imponderabil2
6 !umI
6 ?oi to.i am ost inBecta.i9 spuse !aird2 i acest anti6D7 este distribuit prin $%! 4i
Dumne0eu 4tie cCte alte or'ani0a.ii2
Bearss 5ncepu s/ se 5n1Crt/ 5ntr6o parte 4i 5n cealalt/9 cu mCna la nas2
6 Blac-stone s/ ne apereL
6 !ineI
6 Blac-stone a ost un Burist en'le0 antic2 ?u contea0/2 Dumne0euleL D.i dai seama
care sunt implica.iileI Bine5n.eles c/ 5.i dai seamaL Oa i necesar s/ i.i Budeca.i cu to.ii
conorm re'ulilor 1echi ale procesului cu Bura.i9 sau oricum de un 'rup de Budec/tori2 i
acest anti6D7 1a aBun'e la cuno4tin.a publicului 5ntr6o 0i2 $amenii 5l 1or cere9 4i 5l 1or
primi9 le'al sau nu2 "Cnde4te6te ce se 1a 5ntCmpla cu sistemul nostru BuridicL
)+,
De4i era surprins de 1e4ti9 nu p/rea deranBat2 !aird 5i 5n.ele'ea reac.ia2 7ceast/
perspecti1/ a1ea s/ aduc/ mai mult de lucru a1oca.ilor 4i s/ conduc/ la o cerere de mai
mul.i a1oca.i2
6 tii9 1ei i un martir9 spuse Bearss9 recCndu64i mCinile2 Dar te po.i consola cu
ideea c/ ai 5nceput o re1olu.ie2 Dn cele din urm/9 sistemul ?oii Ere 1a trebui abolit2 F886ul
1a produce schimb/ri esen.iale pe plan social9 psiholo'ic 4i al popula.iei2 7nti6D76ul 1a
modiica considerabil sistemul nostru le'al 4i Busti.iar2 Pot 5ntre1edea o mul.ime de
schimb/ri9 dar 1or i mai multe9 pe care nimeni nu le poate pre0ice2 ?ici m/car
blestematele lor de computere2
6 ?u e cine 4tie ce consolare9 spuse !aird2 >/ 4tii c/ ai cau0at 1remuri interesante9
nu te scute4te de mChnirea c/ nu po.i lua parte la distrac.ie2
6 Dntotdeauna trebuie s/ 1edem partea bun/ a lucrurilor9 spuse Bearss9 a4e0Cndu6
se din nou2 Dn conclu0ie9 cred c/ ar trebui s/ plede0i ne1ino1/.ia2 >/6i acem s/
munceasc/ pu.in 4i s/ amCne condamnarea2 ?u e4ti de acordI
6 Bine9 ne1ino1at 1a i9 0ise !aird2
6 >tabilitatea ta mental/9 dac/ 5mi permi.i s/ olosesc acest termen9 1a i
pre0entat/ tribunalului9 pentru a i luat/ 5n considera.ie2 7sta ar trebui s/ duc/ la o
sentin./ mai moderat/2
6 ?u9 spuse !aird2 7sta ar i o eschi1are9 o tr/dare a tuturor principiilor pentru care
am luptat2 D.i inter0ic s/ olose4ti aceast/ scu0/2
6 Foarte bine9 de4i p/rerea mea este s/ renun.i la orice speran./ de a sc/pa u4or2
$ricum9 1ei mer'e 5ntr6o unitate de reabilitare2 Ra.ionamentul 'u1ernului este c/9 dac/
e4ti anti6social9 atunci trebuie s/ ii psihopat sau m/car e3trem de ne1rotic2 !um
'u1ernul hot/r/4te dac/ recomandarea unui doctor ca un pacient s/ ie eliberat ca
s/n/tos sau nu trebuie urmat/222
Ridic/ mCinile9 cu palmele 5n sus2
6 >6ar putea s/ stai acolo mult9 oarte mult timp2 >6ar putea chiar s/ ii declarat
incurabil 4i atunci 1ei i 'or'oni0at2
6 >6ar putea2 tii ce m/ doare cu ade1/ratI Eu am de1enit 1oluntar immer2 Dar
>nic-9 ea 54i /cea doar meseria9 4i totu4i a suerit din cau0a asta2 ?umai un ne1olnic ar i
acceptat nedreptatea9 iar ea nu este 5n nici un ca0 a4a ce1a2 Bine5n.eles c/ a de1enit o
proscris/L Tu nu ai i /cut la elI
Bearss 54i pip/i repede cap/tul bombat al nasului9 ca 4i cum tocmai ar i descoperit
o e3crescen./ ciudat/2
6 E posibil ca tribunalul s/ ia asta 5n considerare9 dac/ are cCt de cCt con4tiin./2 Dar
asta doar dac/ Budec/torii cunosc circumstan.ele pedepsirii ile'ale a lui >nic-2 E probabil
ca lor s/ nu le i ost adus/ la cuno4tin./ aceast/ inorma.ie2 8ar 5n tribunal nu 1a i deloc
adus/ 5n discu.ie2
6 Dac/ 1oi i 1reodat/ liber9 5mi 1oi ace un .el 5n 1ia./ din a m/ asi'ura c/ toat/
lumea 1a ala ade1/rul despre ea9 5ntr6un el sau altul2 Oa i reabilitat/L
6 E4ti 5ntr6o continu/ a'ita.ie9 spuse Bearss2 Dar atunci cCnd 1ei intra iar 5n
neca0uri9 s/ m/ an'aBe0i pe mine2 Te admir9 de4i asta nu 5nseamn/ c/ aprob tot ce ai
/cut2
>e opri din mers2
6 7m c/0ut de acord asupra modului 5n care 1ei pledaI
6 ?u e ne1oie s/ mai 5ntrebi2
6 ?e 1edem mCine9 la tribunal2
71ocatul spuse un cu1Cnt de cod spre perete2 >e aprinse un ecran /r/ ima'ine2
6 7m terminat discu.ia9 0ise el2 7cum 5i pute.i administra D7 clientului meu2
>e 5ntoarse apoi spre !aird 4i spuse:
6 Oor 1eni s/ 5nceap/ intero'atoriul peste numai cCte1a secunde2 Este doar o
ormalitate9 ca s/ 1alide0e222
6 tiu2 Te6am au0it de prima dat/9 spuse !aird2
6 Eu 1oi asista la procedur/9 ca s/ te proteBe0 5mpotri1a oric/rei 4mecherii2 Oor i
pre0en.i 4i doi doctori presupu4i obiecti1i2
6 ?u uita ce mi6ai promis2
8ntrar/ 'eneralul9 trei oi.eri9 doi doctori 4i specialistul 5n D72 Duncan se 5ntinse pe
canapea9 a4a cum i se ordonase2 >pecialistul9 o emeie 5ntre dou/ 1Crste9 pul1eri0/ D7
spre a.a lui2 Duncan c/0u 5n ne4tiin./ cu r/spunsurile pre'/tite2 $rice 5ntreb/ri pe care
)+;
nu le recapitulase 5n minte nu contau2 !on4tientul lui prelua ideea9 nu 4tia cum9 4i
r/spundea ca 4i cum el ar i ost trea02
De data aceasta9 mintea lui nu era la el de 'oal/ ca 4i cum ar i ost stonat2 Oisa2
tia c/ 1isa2 %ai 4tia 4i c/ /cea ce1a ce nu se 'Cndise s/ ac/ 4i nici nu 1roia s/
ac/2
!e1a9 un anume ce1a prelua controlul2 Era incapabil s/6l opreasc/2 El9 care a1usese
un autocontrol deplin asupra lui9 cu e3cep.ia acelui unic moment9 5n %anhattan9 era
'u1ernat acum de o entitate sau o parte rebel/ a propriului eu2
Di pl/cea sau nu9 4i era si'ur c/ nu6i pl/cea9 5ncepuse s/ cree0e o nou/
personalitate2
>e lupt/ cu dun'ile puternice care6l 5n1/luiau9 ca 4i cum ar i ost o musc/ prins/ 5n
plasa unui p/ianBen2
$ lumin/ 1iolet9 palid/9 ap/ru la mar'inea nop.ii din interior9 de4i de apt nu e3ista
nici o mar'ine2 Era un r/s/rit /r/ soare9 asta dac/ nu considera creierul lui drept soare2
Lumina se e3tinse 5ncet spre e3terior 6 4i 5n acela4i timp 5n interior 6 pCn/ cCnd
5ntunericul de1eni 1iolet9 cu e3cep.ia unui bloc nere'ulat9 5ntunecat ca ba0altul 5n centrul
care nu era centru2 Dar mar'inile cCmpului de1enir/ a'itate2 Erau pulsa.ii ale unui 1iolet
pu.in mai 5ntunecat9 4i sclipeau 5n orm/ de conuri9 p/trate 4i din.i de ier/str/u2 tia
oarte 1a' c/ ele repre0entau cealalt/ personalitate9 care 5ncerca s/ p/trund/2 7cesta era
momentul 5n care 5ncerca 5n mod con4tient s/ cree0e o nou/ personalitate9 momentul
celei mai mari or.e a lui9 4i 5n acela4i timp al sl/biciunii lui2
Ooci slabe 1eneau de sus9 de acolo de unde nu e3ista nici un sus2 Le recunoscu9 5n
ciuda sl/biciunii lor2 $ri'inalii !aird9 Tin'le9 Duns-i9 Repp9 $hm9 Jur1an 4i 8sharash1ili2
#ltimul care 1orbi era Duncan2 ?u putea s/ aud/ ce spuneau9 dar le 5n.ele'ea tonurile2
Erau pline de urie9 rustrare9 cereau s/ li se permit/ s/ tr/iasc/ pe de6a 5ntre'ul 4i s/
de.in/ controlul corpului 4i min.ii lui2 7sta era imposibil2 #nul sin'ur putea s/ aib/
controlul deplin al acelei case de carne 4i oase n/scut/ drept !aird2
Dn clipa aceea se 'Cndi: Trebuie s/6i ucid pe to.i2
Din lucrul ne'ru din centru 5ncepu s/ cur'/ culoare 6 1iolet 6 4i el 5ncepu s/ se
mic4ore0e2 >e topea9 5n timp ce cCmpul 1iolet din Burul lui de1enea mai 5ntunecat 4i
ormele de la mar'ini se umlau9 iar 1ocile erau tot mai puternice2 >e 5ncord/ s/ 5mpin'/
5napoi ormele amenin./toare2 >in'ura 1oce ale c/rei cu1inte le putea 5n.ele'e era a lui
Duncan2 Par.ial Duncan9 de apt2 7ceasta era b/t/lia principal/2 Fu cuprins de panic/2
Reali0/ c/ dac/ nu cC4ti'a acea b/t/lie9 era posibil s/ i pierdut pentru totdeauna2 !eilal.i
4tiau cum1a c/ el era 5ntr6o situa.ie oarte precar/ 4i c/ acum era oarte ra'il 4i deschisI
>trCnse mental din din.i2 $ 1oce neau0it/9 4i totu4i puternic/9 /cu cCmpul 1iolet s/
tremure2 Formele de la mar'ini9 care cre4teau 5n continuare9 ur/ aruncate 5n spate9
comprimate9 ca 4i cum ar i ost c/lcate de un picior9 apoi 5ncepur/ s/ se 5n1Crt/ 4i ur/
5ndesate sub mar'inea 1i0iunii care nu era o 1i0iune2
!ate'oric9 1ocea nu era a lui Dumne0eu9 dar sem/na cu 1ocea care bubuise de pe
%untele >inai asupra 5nrico4atului %oise2 Era ce1a ce nu admitea rostirea prostiilor2 Era 6
oricine ar i de1enit el 6 1ocea unui 1ulcan 5n plin/ erup.ie2
%ar'inile continua s/ sclipeasc/2 Formele se 5ndep/rtau2 Din ele pornea 5ntunericul9
iar sclipirile nu mai erau de la 1iolet acum9 ci de la 5ntunericul care 5nainta 5ncet spre
e3terior 6 4i spre interior2 Lucrul ne'ru din centru se scur'ea9 ca o lumCnare ce ardea cu
.C4niri de non6lumin/2
Pierdea lupta cu sine 5nsu4i2
#n 'Cnd ca o antom/ pluti pe coridorul unui castel 1echi9 o pre0en./ in1i0ibil/ dar
pre0ent/9 care tra1ers/ 1ioletul2
%ai a1ea pu.in timp2
7sta nu 5nsemna acela4i lucru ca atunci cCnd era 5n contact deplin cu lumea
e3terioar/2 Timpul era un concept oarte 'reu de 5n.eles acolo2 Totu4i9 trecea iltrat 4i 5l
atin'ea 5n treac/t9 ca aripile unui luture pe a.a unui om adormit2 7tin'erea 4i re0iduul
moale al aripii luturelui r/mas 5n urm/ nu6l tre0i la con4tienti0area timpului2 Tre0i 5n el
un 1is 5ntr6un 1is dintr6un 1is2 8deea de timp era 5ndep/rtat/ 5n mod repetat din realitatea
e3terioar/2
Trebuia s/ ac/ asta2 ?u 1roia s/ o ac/2
Dar o /cea2
$ /cea222
)+@
8ma'inea din centru9 nea'r/ ca inima unei pietre9 dar moale precum chitul9 5ncetase
s/ se mai mic4ore0e2 Petele de 5ntuneric se 5n1Crteau acum 5n Burul 1ioletului 6 ca ni4te
ire de pra 5n ochi 6 4i erau aruncate 5napoi 5n bloc2 Dn el ardea un oc ne'ru2 Forma 6
personalitatea 6 ascuns/ 5n acel monolit /r/ mar'ini 5ncepea s/ ias/ la supraa./2
$ a./ tra1ers/ atCt cCmpul ne'ru9 cCt 4i blocul 1iolet2 Era acea a./ care 5i mai
ap/ruse ul'er/tor 4i 5nainte2 Fa.a copilului2 El9 cCnd era mic2
Disp/ru9 l/sCnd 5n urm/ numai 1aluri2 Era ca un cronon 5ntr6o camer/ de 1apori9
numai c/ acea a./9 spre deosebire de particula undei temporale9 putea i 1/0ut/ direct2
8'norCnd eectele ce sc/deau 5ncet9 o cortin/ mi4cat/ de 1Cnt9 dar 5nc/ luturCnd9
ima'inea lui Ba-er ?o Eiley se orm/ din acea mas/2 7r/ta e3act ca el9 ca to.i ceilal.i2
Ba-er ?o EileyI ?u mai au0ise niciodat/ acel nume2
>e umla2 Era ca un balon9 care se 5ntindea9 blocCnd toat/ lumina 1iolet/2 !Cnd
a1ea s/ 5mpin'/ acea lumin/ aar/9 /r/ s/ mai r/mCn/ nici o urm/ din ea9 el a1ea s/ ie
acolo2
8ar cel/lalt el9 !aird9 a1ea s/ dispar/2
7cesta era actul cel mai dur 4i mai dureros2 >/ se predea2
>tri'/ 1iolent: ?uL ?uL ?uL
Era contorsionat 4i sC4iat de durere2
Dar el 6 toate personalit/.ile lui 6 nu puteau 5ndura durerea 4i pierderea9 de4i
cantitatea de toleran./ era dierit/2 !Cnd 5l crease pe Duncan9 probabil c/ se 'Cndise
doar la acea necesitate2 Duncan a1ea o 1oin./ de ier9 era dur9 dur9 dur2 Totu4i222
7cum era mai r/u ca oricCnd2 7tunci usese conectat9 printr6o re.ea oricCt de slab/9
cu222 cu cineI
Lumina 1iolet disp/ruse 4i acum sin'urul lucru pe care putea s/6l 1ad/ 5n a.a lui
era corpul 'ol 4i maroniu6deschis al lui Ba-er ?o Eiley2 !/0u cu el prin spa.iul /r/
lumino0itate9 5n1Crtindu6se 4i rotindu6se la nesCr4it2 !entrul disp/ruse9 ca concept2 ?u
a1ea nici o a3/9 4i totu4i se 5n1Crtea 5n acela4i timp 5n Burul tuturor celor trei a3e2
Dntunericul 5l presa din toate p/r.ile2
Era o lumin/ 5n care 1ocea lui strident/ era aproape 1i0ibil/2
6 ?uL ?uL ?u te cunoscL ?u te 1reauL
7poi9 nimic2 Era piatr/9 omul care 1/0use %edu0a9 4i nu a1ea mai mult/ con4tiin./
decCt piatra2
)+=
Capitolul 26
6 7i 1/0ut toate 5nre'istr/rile cunoscute despre 1ia.a ta de pCn/ acum9 Je9 spuse
emeia psihiatru2 ?u au produs nici cea mai slab/ amintire a 1reuneia dintre
personalit/.ile tale anterioareI
6 7bsolut nimic9 spuse el2
>e 'Cndea la el 5nsu4i ca la Ba-er ?o Eiley2 Dar cum to.i cei de la centrul de
reabilitare insistau s/ i se adrese0e dup/ numele lui ori'inar9 Jeerson !aird9 r/spundea
la acest nume2
>t/tea pe un scaun semi6rabatabil2 Deasupra lui9 ma4ina detectoare se mi4ca 5n
a./ 4i 5n spate pe 4inele ei2 Frec1en.ele ei9 sonic/9 electroma'netic/ 4i laser9 testau
partea superioar/9 rontal/ 4i posterioar/ a capului lui9 precum 4i pielea 'oal/ de pe
picioare 4i piept2 Psihiatrul9 doctor 7rlene "o6Lin' Bruschino9 st/tea 5n a.a lui2 Pri1irea ei
trecea rapid de la a.a lui la ecranul de monitori0are de pe perete 4i 5napoi2 Dn partea
superioar/ a peretelui din spatele ei era un ecran pe care erau 5nre'istrate 4i e3presiile
lui2 7cestea erau introduse 5ntr6o re.ea 4i erau anali0ate de computer2 LCn'/ ecranul din
spatele lui era un altul9 pe care erau 5nre'istrate interpretarea mi4c/rilor lui aciale 4i
schimb/rile de rec1en./ ale 1ocii2
%a4in/ria de deasupra mai a1ea 4i un detector de miros9 care anali0a moleculele ce
se ridicau de pe corpul lui2 !omputerul era atent la orice schimbare ce ar i putut ar/ta c/
el se temea sau min.ea2 Foloseau toate acestea9 de4i do1edise c/ putea trece 1oit 5ntr6o
stare de amne0ie psiholo'ic/ 4i s/64i ac/ propriul corp s/ emit/ particulele unui om ce se
temea 4i min.ea2 Le putea porni sau opri aproape la el de rapid ca 4i cum ar i ap/sat pe
un comutator2 7sta o impresionase pe Bruschino9 dar psihiatrul nu reu4ea s/ 5n.elea'/ de
ce era el capabil s/ o ac/2 >punea c/ el nu ar i trebuit s/64i aminteasc/ cum s/ o ac/2
6 Dar este ade1/rat c/ nu6mi amintesc nimic din ostele mele personalit/.i9 7rlene9
5i spusese !aird2 i totodat/ sunt incapabil s/ cree0 una nou/2 7m 5ncercat de multe ori
de cCnd am 1enit aici 4i nu am reu4it2 Dar am re.inut o parte din acele puteri9 inclusi1
capacitatea de a min.i sub D72
7cum se alau 5n camera mare 5n care !aird 54i petrecea cCte1a ore 5n iecare mar.i2
Dn stCn'a lui era o ereastr/ mare9 cu 1edere spre o paBi4te 5ntins/9 ce se termina cu o
pant/ brusc/2 !Cnd 5ntoarse capul9 1/0u p/r.i din 1alea de dedesubt2 Dn cealalt/ parte a
ei se 5n/l.a 1ersantul abrupt al unui munte9 cu pini la poale9 stCnc/ la miBloc 4i 0/pad/ pe
1Cr2 ?u 4tia unde se ala9 decCt c/ probabil era un stat din 0ona temperat/ superioar/
sau arctic/ inerioar/2 De4i i se permisese s/ stea printre ceilal.i pacien.i de la reabilitare9
nu reu4ise s/ ale nimic de la ei9 reeritor la locul 5n care se alau2 !a 4i el9 useser/ adu4i
acolo stona.i2
7rlene Bruschino era o emeie 5ntre dou/ 1Crste9 oarte dr/'u./9 blond/ cu ochi
alba4tri2 P/rul ei lun' era strCns 5ntr6un coc9 prin care era trecut un ac de p/r ar'intiu9 cu
un diamant artiicial mare la un cap/t2 Pandanti1ul de la 'Ct era o stea cu dou/spre0ece
col.uri9 5n miBlocul c/reia era cardul ei de identitate2 Era ascuns de un ornament ar'intiu
5n orma unui labirint9 5n miBlocul c/ruia se 1edea capul unui minotaur9 Bum/tate om9
Bum/tate taur2 $ricare dintre cele dou/spre0ece 1Cruri ale ornamentului putea i introdus
5ntr6un aparat de emisie6recep.ie9 pentru citirea sau introducerea de date pe card2
Bruschino purta o blu0/ alb/ transparent/9 cu un 'uler de dantel/ 5nalt9 o ust/
pCn/ la 'le0ne 4i sandale2 Din cele cCte1a r/spunsuri la numeroasele 5ntreb/ri pe care i le
pusese despre 1ia.a ei personal/9 !aird alase c/ ea locuia cu doi b/rba.i2 Doctori.a
spusese9 rC0Cnd9 c/ a1ea suicient/ dra'oste ca s/6i cuprind/ pe cei doi b/rba.i 4i cei doi
copii ai ei9 ba chiar 4i mai mult de atCt2
6 Da9 4i sCni destul de mari9 de asemenea9 0isese !aird2
8ar ea i0bucnise din nou 5n rCs2
#n cap/t al aparatului care se mi4ca pe deasupra lui !aird era 5ndreptat spre
7rlene2 7cesta 5nre'istra schimb/rile ei neurale 4i metabolice pe timpul terapiei2 Dn timpul
acestor sesiuni9 psihiatrul trebuia s/ cunoasc/ 4i propriile ei reac.ii2 Dar Bruschino era
calm/ 4i neaectat/ de ric/2 Psihiatrul din %anhattan9 7rs0enti9 se temuse c/ alase prea
multe de la !aird despre acti1it/.ile ile'ale ale 'u1ernului 4i c/ autorit/.ile a1eau s/ se
descotoroseasc/ de ea9 dup/ ce termina tratamentul lui !aird2 Bine5n.eles9 !aird nu64i
amintea asta2 Dar 7rlene9 care 1/0use ben0ile cu !aird 4i 7rs0enti9 5i po1estise despre
)+N
ele2 ?u se re.inea deloc 5n a6i spune tot ce credea ea c/ era important2 !aird o 5ntrebase
ce se 5ntCmplase cu 7rs0enti2 Ea 54i 5ncre.ise runtea 4i spusese:
6 ?u 4tiu2 Dar po.i i si'ur c/ nu a p/.it nimic2 7ltel9 ben0ile acestea nu mi6ar i ost
date mie2
6 ?u sunt si'ur de asta9 spusese el2
>e uit/ din nou pe ereastr/2 7ar/ 5ncepuse 1ara2 PaBi4tea era plin/ de mar'arete 4i
alte lori al c/ror nume nu 5l 4tia2 La mar'inea ei se plimbau c/prioare2 Erau ni4te creaturi
mici9 maronii9 cu pete albe mari2 $ pas/re mare 4i 5ntunecat/9 prea departe ca s/64i dea
seama dac/ era 4oim sau 1ultur9 se 5n/l./9 aButat/ de un curent de aer ascendent2
J/pe0ile de pe 1Crul muntelui str/luceau 5n soarele dup/6amie0ii tCr0ii2 La un moment
dat9 5nainte de 1enirea acestei perioade calde9 0/pe0ile aBun'eau pCn/ la Bum/tatea
muntelui2 >au cel pu.in a4a 5i spusese un alt pacient2
6 ?u am ne1oie de aparat ca s/ m/ con1in' c/ spui ade1/rul9 0ise Bruschino2 !eea
ce 4tii9 de altel2
6 Deci9 ce acem acumI
6 7m trimis un raport prin care atest c/ acum e4ti o alt/ persoan/9 care se
recomand/ drept Ba-er ?o Eiley9 spuse 7rlene2 !onorm cursului normal al birocra.iei9
raportul 1a i studiat de un 'rup de doctori 4i or'anici2 >6ar putea chiar s/ .i se cear/ s/
ii supus unor e3amin/ri de c/tre al.i psihiatri2 Dar atunci 1ei ace o serie de teste 4i 1ei i
eliberat2 7ceste teste inale 1or determina care s/ ie proesia sau aptitudinile tale 4i 1ei i
trimis 5ntr6un loc 5n care s/6.i iei 1ia.a de la cap/t2
7rlene se aplec/ 5n a./2 %Cna ei trecu peste masa mic/ dintre ei 4i se l/s/ u4or
peste a lui2
6 Problema este c/ nu semeni deloc cu ceilal.i pacien.i pe care i6a a1ut 1reun centru
de reabilitare2 Tu pretin0i c/ acum e4ti incapabil s/ orme0i o nou/ personalitate2 Dar 5nc/
po.i min.i atunci cCnd e4ti sub eectul D76ului sau cCnd e4ti inBectat cu alte dro'uri2
"u1ernul nu poate i si'ur c/ nu 1ei re1eni la 1reuna dintre personalit/.ile anterioare sau
c/ nu 1ei crea una nou/2
$t/9 54i retrase mCna 4i continu/:
6 $ricum9 eu am su'erat s/ ii tratat ca orice alt pacient de aici2 Le6am spus c/9
dup/ p/rerea mea9 1ei i un cet/.ean bun9 ad/u'/9 0Cmbind2 Dar cum nu e4ti un candidat
ade1/rat pentru reabilitare9 ci doar un copil nou6n/scut9 care 4tie s/ 1orbeasc/ luent
limba lui matern/9 ar trebui s/ mer'i 5ntr6un stat 1orbitor de en'le0/2 Oei a1ea o 'am/
mare de locuri 4i climate din care s/ ale'i2 Bine5n.eles9 nu 1ei putea primi de lucru ca
or'anic 4i nu te6a4 s/tui s/ proese0i reli'ia2 ?u se pl/te4te bine9 iar 'u1ernul nu 1a
crede 5n reabilitarea ta total/9 dac/ 1ei i un credincios2
6 7cesta nu repre0int/ un element al caracterului meu9 0ise !aird2
6 Ba da9 dar este bine 5n'ropat2 7i ost odat/ preot de strad/ 6 cCnd erai p/rintele
Tom Jur1an2 $ricum9 po.i s/ te 5ntorci la cole'iu 4i s/ porne4ti 5ntr6o proesiune nou/2
Educa.ia ta 1a i 'ratuit/2
6 !e rost are s/ acem specula.ii despre noua mea 1ia./9 dac/ 5n momentul de a./
nu e3ist/ nici o si'uran./ c/ 1oi i eliberatI
6 Eliberat2 7sta ace ca acest loc s/ par/ o 5nchisoare2 ?oi preer/m s/ spunem c/ .i
se 1a da drumul2
!aird 0Cmbi2
6 Tu cre0i astaI
6 ?u este chiar o 5nchisoare2 ?u e4ti condamnat la un anumit num/r de ani2
Depinde de tine s/ ie4i de aici2
6 7sta e 1alabil poate pentru al.ii2 ?u 4i pentru mine2
6 ?u6i ade1/rat2 Dn primul rCnd9 dac/ e4ti eliberat9 1ei i ca un indicator luminos
pentru 'u1ern2 Te pot olosi drept e3emplu al politicii lor umane2
6 Fu'arul de1enit indicator9 spuse el2
Ea 0Cmbi9 0icCnd:
6 DhmL
6 >cu0e9 presupun c/ ar i trebuit s/ elimin acel pro'ram deplorabil pentru 'lume2
?u a1ea nici o amintire real/ a 1ie.ii lui ca u'ar9 dar toate ben0ile pe care le
primise 5i creaser/ o memorie lotant/ e3celent/2 Dorea s/ coopere0e cu societatea9 pe
care o pri1ea ca pe un euemism al 'u1ernului2 %ai bine 0is9 era un euemism9 dac/ una
dintre colocatarele lui9 Donna !loyd9 a1ea dreptate2 $ 1edea din cCnd 5n cCnd 5n sala de
)+<
mas/ sau 5n cea de 'imnastic/2 Ea spunea c/ 5l cunoscuse 5n Los 7n'eles 4i c/ 5l 5nso.ise
la JVrich2 $ credea9 c/ci o 1/0use 5n ben0ile despre le'area cu lan.uri de monumentul lui
>in T0u2 Dar 5nc/ nu era pe deplin real/ pentru el2 De4i o putea atin'e9 o 1edea
transpirCnd9 o au0ea rC0Cnd9 el o pri1ea mai mult ca pe o simulare TO2
7ceasta era una dintre problemele lui9 poate cea mai mare2 ?imeni nu era real2 >e
a4tepta ca oamenii s/ dispar/9 5n orice clip/2 7sta nu se 5ntCmpla niciodat/9 dar sen0a.ia
era permanent pre0ent/2
>in'ura persoan/ c/reia 5i de01/luise acest lucru era 7rlene Bruschino2 Lucraser/
5mpreun/ asupra acestei Kalien/riK9 cum o numea ea2 De4i nu o spusese clar9 probabil era
con1ins/ c/ el nu putea i l/sat s/ plece pCn/ cCnd nu era re0ol1at/ acea Kdistan.areK2
7dic/ pCn/ nu 54i rec/p/ta sen0a.ia de consisten./ 4i permanen./ a lucrurilor 4i
oamenilor2
!aird 5i spusese c/ uneori o 1edea nu ca pe o emeie oarte rumoas/ 4i
atr/'/toare9 ci ca pe un model de atomi2 71ea o orm/9 dar mar'inile ei erau neclare2 Era
5nchis/ 4i proteBat/ de un cCmp electroma'netic care se putea strica 5n orice clip/2 i
atunci ea s6ar i de0inte'rat 4i ar i de1enit un haos luminos2
7sta 5l deranBa9 dar 5n acela4i timp era oarte lini4titor2 Dn elul acesta nu se putea
apropia de ea9 4i de nimeni altcine1a2 ?u putea i r/nit9 pentru c/ 5i pri1ea pe ceilal.i
drept ni4te simul/ri ce puteau i oprite oricCnd2
Totu4i9 care era cau0a acestei deta4/riI La 5ntrebarea lui9 ea 5i su'erase c/ 54i
crease de prea multe ori o nou/ personalitate2
6 La el ca locul Troiei antice9 spusese ea2 tii ce a ost TroiaI
6 Dmi amintesc lucr/rile lui Homer2 7sta este ciudat9 pentru c/ nu6mi amintesc 5n ce
personalitate le6am studiat2
6 Troia a ost unul dintre numeroasele ora4e construite 5n acela4i loc2 Primii oameni
care au tr/it acolo au ost triburile din epoca de piatr/2 Oesti'iile lor au ost acoperite de
cele ale ocupan.ilor ce le6au urmat2 !olibele mici au de1enit sate9 apoi cet/.i 4i ora4e2
Fiecare a ost construit deasupra celui anterior2 Tu e4ti o Troie 5n carne 4i oase2 7i
construit o personalitate dup/ alta9 deasupra celor dinainte2 ?umai ultima9 ca 4i Troia
inal/9 este cea 1i0ibil/9 alat/ deasupra p/mCntului2 Dar toate celelalte e3ist/ sub
aceast/ personalitate pe care o nume4ti Ba-er ?o Eiley2
6 !e 1rei s/ spuiI $ra4ul inal nu a ost inluen.at de cele de sub el2 !el pu.in9 din
cCte 4tiu eu2
6 ?ici o analo'ie nu este perect/2 Dn plus9 nu sunt si'ur/ c/ nu a ost aectat2
E3ist/ a4a numita inluen./ psihic/2
6 Tu9 un om de 4tiin./9 cre0i 5n astaI
6 ?u pot spune c/ cred sau nu2 Este posibil9 de4i nu este do1edit2 Totu4i9 5n ca0ul
t/u222 >/ presupunem c/ Troia inal/9 Troia ta9 a ost subminat/2 7re o unda.ie slab/9 ce
poate i 0druncinat/ de un cutremur de p/mCnt9 iar tunelurile subterane 4i pe4terile se
1or pr/bu4i2 7sta ace ca eectele cutremurului s/ ie mai rele decCt 5n alte ca0uri2 Tu222
6 Eu am ost supus unui astel de cutremur9 ca s/ 0icem a4a9 5n momentul 5n care s6
a n/scut aceast/ nou/ personalitateI $bser1i c/ spun Ks6a n/scutK2 >imt oarte clar9 de4i
nu pot e3plica de ce9 c/ nu eu l6am creat pe Ba-er ?o Eiley2 7m ost or.at s/ o ac2
6 !ine te6a or.atI $ricum9 ai reu4it s/ cree0i un nou eu2 Dar ai aplicat un stres 4i o
tensiune prea mare asupra ta9 ca persoan/222 asupra tuturor persoanelor care ai ost2
!e1a a mers prost2 ?u 4tiu ce9 5nc/2 Poate nu o s/ alu niciodat/2
>e aplec/ 5n a./ 4i 5l lu/ de mCn/2 !aird o sim.i rece 4i moale9 dar mult prea
u4oar/2 $ 1/0u plutind2 >6ar i 5n/l.at dac/ bra.ul de care era ata4at/ nu i6ar i oerit o
'reutate suplimentar/2
6 Te6ai Bucat cu realitatea9 cu personalitatea ta ori'inar/9 prea mult 4i prea dur2
7cum9 ai pl/tit pre.ul9 ai r/mas /r/ credite2 Psihicul t/u nu 1rea s/ mai aib/ prea mult
de6a ace cu realitatea2 Tu nu 1rei s/ ai de6a ace cu ea2
6 Poate c/ nu este 1orba de realitate9 a4a cum o cunoa4tem noi9 0ise !aird2 E3ist/
mai multe ni1ele ale realit/.ii2 Eu 1/d ni1elul atomic2 Pri1irea mea p/trunde prin
realitatea 5n care am ost n/scut9 ca s/ 1ad/ 4i s/ perceap/ o alt/ orm/ a ei2 #na de alt
el2
6 Doar nu ne 1e0i eecti1 ca pe un dans al atomilor9 spuse ea2 Este doar o ima'ine
mental/9 nuI
)+A
6 !ea mai mare parte a timpului2 #neori9 1/d222 e3ist/ o schimbare9 4i ochii mei
comut/ pe o alt/ stare2 O/d sarabanda molecular/ mi4cCndu6se 5n cCmpul ei
electroma'netic2 Este oarte deconcertant222 sau cel pu.in era2 Te po.i obi4nui cu orice9 cu
aproape orice2
6 !red c/ nu min.i2 De ce ai ace6oI
6 De ce a4 ace6oI
Ea 54i lu/ mCna 4i se l/s/ pe spate2
6 Este posibil s/ 1rei s/ ii catalo'at drept bolna1 mental irecuperabil2
6 De ceI
6 Pentru c/ nu po.i 5nrunta realitatea2 >au poate c/ ar trebui s/ reormule0 acest
cli4eu2 ?u 1rei s/ ai de6a ace cu iin.ele umane2 >pune6mi9 cCnd te ui.i pe ereastr/ 4i
1e0i c/prioarele9 le 1e0i 1reodat/ ca atomiI
6 ?u9 0ise el 5ncet2
6 Te6ai uitat 1reodat/ 5n o'lind/ sau la 1reo band/ cu tine 5nsu.i 4i le6ai 1/0ut ca pe
o coni'ura.ie de particuleI
6 ?u 5nc/2
6 Este posibil s/ sim.i9 incon4tient9 c/ tu e4ti coni'ura.ia9 nu oamenii pe care6i 1e0i2
Dar in1erse0i psiholo'ia ori'inar/9 pentru c/ nu po.i s/ supor.i asta9 din cine 4tie ce
moti12 Reali0e0i o proiec.ie2 Dn ceilal.i 1e0i de apt o ima'ine 5n o'lind/ a ta2 ?u ei sunt
atomii2 Tu e4ti2
El ridic/ din umeri2
6 Posibil2
6 "Cnde4te6te la asta2 i mai 'Cnde4te6te de ce prime4ti aceast/ ipote0/ cu atCta
calm2 %ul.i pacien.i ar i considerat6o nelini4titoare2
6 7sta este irea mea9 0ise el2 >au cel pu.in a acestei personalit/.i a mea2 >/ 1ad/
ambele e.e ale unei airma.ii2 Totu4i9 ade1/rul este unul sin'ur2 Toat/ chestia asta
despre e3isten.a mai multor ade1/ruri este o prostie2 7de1/rurile nu au clone2
6 7hL spuse ea9 5ndreptCndu64i spatele2 !e 5nseamn/ astaI
6 !e anumeI
6 !/ ade1/rurile nu au clone2
6 ?u 4tiu9 sincer2 %i6a ie4it din 'ur/ /r/ s/ 'Cndesc2 Dar ceea ce am spus trebuie
s/ ie ade1/rat9 spuse el 4i rCse2 >au poate ceea ce am spus era o clon/ a ade1/rului9 4i
atunci m/ 5n4el2 Dns/ asta e o prostie9 nuI
6 $ prostieI
El se sim.i pu.in nelini4tit2 tia c/ atunci cCnd un pacient spunea c/ airma.ia lui era
o prostie9 se apropia prea mult de ce1a ce 1roia s/ e1ite2 !el pu.in a4a 5i spusese
Bruschino9 iar el citise acela4i comentariu pe una din ben0ile de psihiatrie transmise 5n
camera lui de la bibliotec/2
6 Dac/ 5nseamn/ ce1a9 nu am nici cea mai mic/ idee ce9 0ise2
Ea trecu brusc la un alt subiect2 >au poate era le'at de cel dinainte 5ntr6un mod pe
care doar ea 5l 1edea9 iar el nu2
Bruschino 54i 5mpreun/ mCinile 4i le ap/s/ pe piept2 7r/ta ca 4i cum ar i prins
ade1/rul9 sau o urm/ a ade1/rului9 o pas/re rar/ pe care 1roia s/ o 5nc/l0easc/ la pieptul
ei2
6 74a cum 4tii9 am studiat ben0ile /cute de doctor 7rs0enti9 cCnd te trata 5n
%anhattan2 Dn acela4i timp222
6 $ parte dintre ben0ile pe care le6a /cut2 %/ 5ndoiesc c/ .i le6au dat pe toate2
"u1ernul222
6 Te ro' s/ nu m/ 5ntrerupi2 Dn acela4i timp9 am primit 4i ben0ile /cute de psihiatrul
care te6a tratat 5ncepCnd de la 1Crsta de trei ani 4i pCn/ la 4ase ani2 Erai un copil oarte
timid9 aproape patolo'ic de timid9 conorm rapoartelor9 de4i mie mi se pare c/ era o
Budecat/ prea se1er/2 7poi9 dintr6o dat/9 aproape peste noapte9 ai de1enit un copil oarte
sociabil9 a'resi1 4i prietenos2 7sta s6a 5ntCmplat la cinci222
6 %6ai l/sat s/ 1/d ben0ile2 ?u mi6au tre0it nici o amintire2 Era ca 4i cum a4 i pri1it
un str/in2
6 7u stCrnit ce1a9 0ise Bruschino2 Detectorii au ar/tat asta2 Dar tu .i6ai 5n/bu4it
reac.ia2 $ricum9 psihiatrul din copil/ria ta a ost oarte nedumerit de acea schimbare2 #n
alt psihiatru a /cut o continuare a studiului9 cCnd a1eai dou/0eci 4i doi de ani9 la scurt
timp dup/ moartea p/rin.ilor t/i2 El te6a raportat ca iind mai curaBos 4i mai a'resi1 decCt
)+*
tipul cet/.eanului mediu2 Dar doctorului care te6a e3aminat atunci cCnd ai candidat la
7cademia or'anic/ i6a pl/cut asta2
$chii ei9 care useser/ 5ndrepta.i spre ecranul din spatele lui9 se 5ntoarser/ acum
spre a.a lui !aird2
6 ?ici o reac.ie perceptibil/9 0ise ea2 Dar cred c/ reac.ione0i9 acolo9 unde1a9 5n
adCncuri2
>e uit/ din nou la ai4aBul di'ital de pe peretele din spatele lui2
6 7m dep/4it cu cinci minute timpul nostru2
>e ridicar/ amCndoi2
6 Trebuie s/ ie 'reu s/ trate0i un pacient care nu are copil/rie2 i 5nc/ 4i mai 'reu
dac/ nu are o 1ia./ de adult pe care s/ 4i6o aminteasc/9 de4i nu este un amne0ic real2
6 ?u am mai a1ut niciodat/ un ca0 mai 'reu9 spuse ea2 >unt recunosc/toare pentru
asta2 Din punctul meu de 1edere9 nu e3ist/ ca0uri plictisitoare2 Dar unele sunt pu.in
iritante9 iar maBoritatea sunt obi4nuite2 Dar tu e4ti unic2 ?u sunt si'ur/222
6 De ce aceast/ e0itare9 7rleneI 5ntreb/ el2
6 >6ar putea s/ ii un mutant mental2
6 7sta 5nsemnCnd c/ nu ai precedente conorm c/rora s/ m/ trate0iI
6 Poate2 ?u2 7i dreptate2 ?u am2 7sta te transorm/ 5ntr6o pro1ocare antastic/ 4i222
6 !a0ul meu te 1a ace aimoas/2
Ea rCse 4i 0ise:
6 %/rturisesc c/ m/ 'Cndesc la asta2 Dar nu este un 'Cnd care s/6mi dicte0e
ac.iunile2 ?u9 principalul este c/ tu e4ti unic 4i oarte impre1i0ibil2 ?u po.i i clasiicat
drept schi0orenic2 Eecti19 nu 4tiu cum s/ te clasiic2
6 !e6ai 0ice de Ktotal dat peste capK2
Ea rCdea 5nc/9 atunci cCnd el ie4i din camer/2
Lui !aird nu6i 1enea s/ rCd/2 8mediat ce u4a se 5nchise 5n spatele lui9 soarele9 rCsul9
lumina radiat/ de ea disp/rur/ 4i el r/mase 5ncercuit de 5ntuneric2 Le1iatanul 5l 5n'hi.ise2
Prins 5n stomacul lui 5ntunecat 4i opresi19 el era remodelat de aci0ii de acolo2
))+
Capitolul 27
$ re1olu.ie politic/9 conorm ben0ii6dic.ionar9 repre0int/ o r/sturnare a unui 'u1ern9
a unei orme de 'u1ern/mCnt sau a unui sistem social9 acesta iind 5nlocuit de un altul2
"u1ernul Federa.iei P/mCntului nu usese r/sturnat 4i nici orma lui nu se
schimbase2
!aird 1/0use tot ce 5i putea i pus la dispo0i.ie despre Kre1olu.ieK2 De4i 4tirile TO 4i
ben0ile documentare ar/tau doar o parte mic/ a Knelini4tilorK9 din ele reie4ea clar c/ cel
pu.in o minoritate destul de mare a cet/.enilor lumii protestase 4i 5nc/ protesta acti1
5mpotri1a 'u1ernului2 Dac/ la tele1i0or erau ar/tate un num/r de peti.ii9 demonstra.ii 5n
mas/9 re1olte 4i desene cu 1opsea pe str/0i9 asta 5nsemna ca e3istau alte o mie pe care
nu le ar/tau2 Dar "u1ernul reu4ise s/ ias/ din urtun/9 de4i 5nc/ nu aBunsese 5ntr6un port
si'ur2 7lte urtuni continuau s/ iarb/ la ori0ont2
Tot din ben0ile acelea alase soarta celor cu care se presupunea c/ usese implicat
5ndeaproape 5n crimele lui2 !aird nu a1usese nici un proces din cau0a c/derii lui psihice
prounde 4i pro'resi1e9 cum o numiser/ reporterii2 !u ceilal.i presupu4i conspiratori se
re0ol1ase rapid9 de4i nu atCt de e3pediti1 cCt se a4teptaser/ Budec/torii2 Descoperirea c/
acu0a.ii useser/ inBecta.i cu anti6D7 or.ase o schimbare a procedurilor le'ale2 !u toate
acestea9 probele co1Cr4itoare e3istente 5mpotri1a lor a1useser/ ca re0ultat condamnarea2
!a 4i el9 ei se alau 5n institu.ii 4i9 5n ca0ul 5n care se decidea c/ reabilitarea lor era
imposibil/9 a1eau s/ ie uci4i sau stona.i2
To.i 5i erau necunoscu.i9 nereu4ind s/ tre0easc/ nici o tres/rire de recunoa4tere2
Totu4i9 una dintre emei 6 despre care i se spusese c/ usese partenera lui cea mai
apropiat/ 5n /r/dele'i 6 tre0i 5n suletul 4i 5n 1intrele lui un sentiment oarte apropiat de
aec.iune2 Era Panthea Pao >nic-9 o emeie scund/9 de numai )9<+ metri 5n/l.ime9 01elt/9
dar cu un piept plin9 cu piele m/slinie9 ochi c/prui 4i p/r ne'ru 4i lucios ca al unei oci2
!hiar 4i numai p/rul ei tuns scurt9 b/ie.e4te9 era atr/'/tor2 $asele e.ei ei erau ine2
7tunci cCnd se uita la ea9 putea crede c/ era sin'ura persoan/ care repre0enta mai
mult de o simulare9 de un dans al atomilor2
Di spuse asta lui Broschino2
6 >6ar putea s/ i ost iubita ta9 5i 0ise ea2 Dar9 indierent dac/ a ost sau nu9 se pare
c/ tu ai ost 5ndr/'ostit de ea2
6 74 1rea s/ ie transerat/ aici2 7m sen0a.ia c/ mi6ar i de aButor s/ iu cu ea2
6 >6ar putea s/ nu ie de aButor terapiei ei2 $ricum9 nu poate i transerat/9 mai ales
.inCnd cont de ce amestec periculos a.i repre0entat 1oi doi2
7poi ad/u'/:
6 Este prima dat/ cCnd pari de0am/'it2 E o reac.ie slab/9 dar e3ist/2
!Cte1a sub60ile mai tCr0iu9 !aird descoperi c/ putea s/ simt/ 4i mCnie2
%aniestarea ei e3terioar/ nu usese 5ns/ acea e3plo0ie de urie pe care o 1/0use la al.ii2
Totu4i9 era un sentiment suicient de puternic9 ca s/6i ac/ pl/cere c/ sim.ea acea
sup/rare2 Tocmai se a4e0ase lCn'/ Donna !loyd9 5n sala de mese9 4i 5ncepuse s/64i
m/nCnce salata2 Ea 5ntorsese capul spre el 4i spusese:
6 tii9 Je9 am ost oarte urioas/ pe tine2 i oarte de0am/'it/2 7m cre0ut9 4i 5nc/
o cred9 c/ ai ost un tr/d/tor2 Pur 4i simplu nu puteam222
6 Tr/d/torI !e 1rei s/ spuiI Pe cine am tr/datI Pe tineI
6 Da2 7i ales calea de sc/pare a la4ului2 7i de1enit 5n mod deliberat o persoan/
nou/9 astel 5ncCt 'u1ernul s/ nu te poat/ Budeca pentru toate crimele tale2 ?e6ai
abandonat 5n 1oia sor.ii2 ?u a4 i cre0ut niciodat/ a4a ce1a despre tine2 ?u p/rea ce1a
potri1it cu caracterul t/u2 Dar9 pCn/ la urm/9 care este caracterul t/uI
6 Dmi pare r/u c/ sim.i a4a9 0ise el2 Dar nu 4tiu despre ce 1orbe4tiL ?u am de unde
s/ 4tiu ce1a despre asta 4i nu 4tiu de ce ai aceste sentimenteL Dn plus9 nu cred c/ am
/cut6o 5n mod deliberat2 7 ost222 un el de c/dere ner1oas/2 ?u am a1ut nici o putere
asupra eiL
Ea se strCmb/2
6 Dac/ nu6.i po.i aminti nimic9 cum po.i spune c/ nu ai /cut6o inten.ionatI Dmi
1enea s/ te ucid9 atCt eram de urioas/L 7cum totu4i9 m6am 5ntrebat sin'ur/ cum pot i
urioas/ pe tine9 atunci cCnd tu nu e4ti tuI R/spunsul este c/9 oricum9 sunt de0'ustat/ 4i
urioas/ pe tineL
)))
6 !hiar cre0i c/ sunt222 c/ am ost222 un la49 un tr/d/torI
6 !e alt/ e3plica.ie e3ist/ pentru ce ai /cutI
6 ?u 4tiu2 Dar am aceast/ sen0a.ie c/ nu am a1ut nici un control asupra schimb/rii2
?u o pot do1edi2 Dar a4a simt2
Pe obraBii ei 5ncepur/ s/ cur'/ lacrimi9 din cine 4tie ce moti12 Femeia se ridic/9 5l
s/rut/ rapid pe 'ur/ 4i plec/2 !aird o pri1i pCn/ disp/ru dup/ col.ul de la cap/tul s/lii9
sim.indu6se n/ucit9 ca 4i cum ar i pierdut ce1a ce nu putea deini2 7poi 1enise acea
mCnie9 de4i nici nu 4tia de ce era urios2 >en0a.ia c/ Donna usese nedreapt/ cu elI 71ea
s/ duc/ o 1ia./ oarte mohorCt/9 dac/ nu 54i rec/p/ta intensitatea emo.iilor despre care
doctor 7rlene Bruschino 5l asi'urase c/ erau normale 4i de dorit2 Ea 5i spusese c/ /r/ ele
era doar o antom/ ce bCntuia pe coridoarele umanit/.ii2 De4i a4a cum era acum nu
putea i r/nit emo.ional9 nici nu se putea bucura de 1ia./2 La el de bine ar i putut s/ ie
mort2 ?ici chiar a4a9 5l corectase ea2 7tCta timp cCt era 5n 1ia./9 putea spera c/ 5ntr6o 0i
54i 1a putea rec/p/ta pe deplin omenia9 cu 5nc/rc/tura ei de plictiseal/9 durere 4i
5ncCntare2
6 7tunci cCnd te6ai schimbat prin propriile puteri9 a4a cum ai /cut atunci cCnd te6ai
transormat 5n Ba-er ?o Eiley9 te6ai autodistrus psihic2
6 Trebuie s/6.i spun mereu c/ sunt si'ur c/ nu am /cut asta 5n mod deliberatI
6 $ parte a ta a 1rut6o2 Totu4i9 ca s/ olosesc o alt/ analo'ie9 mCna baronului
Fran-estein a tremurat9 sau calculele au ost 're4ite2 Re0ultatul: un monstru2
De ce o personalitate atCt de 4tears/9 de palid/I se 'Cndi !aird2 Dn loc s/ de1in/ un
luture9 se scuundase 5napoi 5n cocon9 se metamoro0ase din nou 5n lar1/2
Eli3irul de 5ncetinire a 5mb/trCnirii a1ea s/6i creasc/ de 4apte ori durata de 1ia./2
7sta 5nsemna c/ putea tr/i 5n plus trei sute cinci0eci de ani 6 sau poate mai mult2 Oroia el
s/ e3iste 6 nu putea olosi cu1intele Ks/ tr/iasc/K 6 atCt de mult timp 5ntr6o astel de stare
antomatic/I
7poi 54i spuse c/ nu a1ea s/ tr/iasc/ atCt de mult decCt dac/ autorit/.ile erau
con1inse c/ era 1indecat 4i c/ putea i eliberat2 ?u a1ea s/ i se acorde prea mult timp
pentru asta2 Dac/ nu reu4ea9 urma s/ ie stonat2
Dn acest timp 5n care tr/ia9 dac/ nu reu4ea s/ 5n1in'/ 4i s/ ias/ din starea lui
actual/9 a1ea s/ se ale nu pe P/mCnt9 5n Rai sau 5n 8ad9 ci 5n acea ne6lume pe care
anticii o numeau Kpra'ulK2 >im.i o tentati1/ de ior2 Tra1ersa un de4ert 4i nu se putea
5ntoarce 5napoi9 pentru c/ nu e3ista nici un loc 5n care s/ se 5ntoarc/2 Era un de4ert plat 4i
dur9 /r/ oa0e cunoscute9 /r/ pu.uri 4i chiar 4i /r/ miraBe2 F/r/ miraBe9 pCn/ acum2 #n
miraB i0ic era apari.ia ilu0orie a unui obiect 5ndep/rtat9 produs prin curbarea ra0elor de
lumin/ 5n straturile de aer de densitate 1ariabil/2 !eea ce se ala departe p/rea aproape2
$are miraBele mentale repre0entau e3act contrariulI $are ceea ce era aproape p/rea s/
ie departeI
!u1Cntul %iraB ap/ru ca o comet/ din cerurile 5ntunecate 4i nesCr4ite ale min.ii lui2
Pentru moment uit/ de asta2 7larma peretelui ecran 5i atrase aten.ia ca s/ se duc/
5n curtea de e3erci.ii i0ice2 Dar 5nainte s/ aBun'/ acolo9 %iraB ap/ru iar din acea cutie a
Pandorei care era memoria lui2 ?u 4tia unde 5n1/.ase 5n.elesul acelui cu1Cnt sau de ce2
Dar e3ista acolo2 %iraB2 #rcarea lui %ahomed la cer2 !e le'/tur/ a1ea asta cu miraBulI
?ici una9 54i spuse9 cu e3cep.ia pronun.iei identice2 Era doar unul din acele Bocuri de
cu1inte pe care subcon4tientul lui tri4or le aruncase 5n a.a con4tientului2
$are era numai astaI #n tri4or nu ace niciodat/ nimic la 5ntCmplare2 Toate
ac.iunile lui au un scop2 !eea ce era un 0dr/n'/nit 5ntr6un anumit loc producea o
simonie 5n ima'ina.ie9 chiar dac/ ascult/torul recep.iona notele una cCte una2
Faptul c/ 4tia asta nu6l aBut/ s/ 1ad/ le'/tura dintre miraB 4i %iraB2 Poate 5ntr6o 0i222
Jilele trecur/9 cCte una din 4apte9 de4i p/reau s/ 1in/ imediat una dup/ cealalt/2
P/mCntul se 5n1Crti o dat/ 5n Burul soarelui9 trecuse un ob6an 4i el tr/ise cinci0eci 4i dou/
de 0ile2 7notimpurile se apropiau 4i se 5ndep/rtau ca ni4te stea'uri la o parad/ ce trecea
rapid pe lCn'/ tribun/9 pentru ca apoi s/ dispar/ complet2 Dntr6o diminea./ se scula 4i
1edea prima 0/pad/9 de un centimetru 'rosime2 Diminea.a urm/toare9 mar.ea
urm/toare9 a1ea s/ ie de cinci centimetri 'rosime 4i s/ r/mCn/ a4a timp de cCte1a 0ile
de mar.i2 7poi se topea rapid2 Dou/ 0ile mai tCr0iu9 disp/rea total2
Prim/1ara a1ea aspectul unei cobre 1erde6deschis2 ?u treceau multe 0ile 4i de1enea
de un 1erde intens2 Oara nu 5nainta la el de repede ca prim/1ara9 dar nici nu dura prea
mult2 Toamna aducea culori ce s/rb/toreau moartea ce se apropia9 apoi9 parc/ peste
)),
noapte9 p/rea s/ boceasc/ dup/ 'albenul mort9 4i apoi rede1enea alb/9 5n numai cCte1a
sub6s/pt/mCni2
7r i ost pl/cut s/ poat/ pri1i cum anotimpurile ap/reau 5ncet2 Dn ?oua Er/9 ele era
ca emisiunile unui pro'ram de tele1i0iune2 Editorul t/iase /r/ mil/ continuitatea din 1ia.a
real/2
!hiar 4i 1ia.a lui p/rea o schem/ ce 1aria aleatoriu2 Din cCnd 5n cCnd9 ap/reau
psiholo'i9 anatomi4ti9 i0iolo'i9 'eneticieni 4i e3per.i 5n biolo'ia molecular/9 1eni.i s/6l
cercete0e2 PCn/ la sCr4itul anului9 iecare celul/9 iecare molecul/9 iecare or'an 4i sistem
useser/ 5nre'istrate 5n trei dimensiuni 4i 5n 4apte un'hiuri2 Fuseser/ 5nre'istrate iecare
e3plo0ie a iec/rui neuron 4i toate circuitele celulelor san'uine prin sistemul s/u
circulator2 Trilioanele de reac.ii din el9 electrice9 chimice 4i 'lobale9 erau 5nma'a0inate
pentru urm/rire 4i studiu2
Era total e3pus9 mai de0br/cat de atCt nu era posibil s/ ie2
i totu4i 5nc/ repre0enta un mister2
Dntr6o 0i de 1ar/9 a treia 1ar/ de cCnd se ala acolo9 Bruschino spuse:
6 Dac/ noi doi nu pro'res/m curCnd9 1ei i stonat2 ?u a1em la dispo0i.ie o
eternitate2
6 Dncerci s/ m/ aci s/6mi re1in speriindu6m/I 0ise !aird2
Bruschino 5l pri1i cu triste.e2
6 ?u9 absolut deloc2 $ricum9 nu ar mer'e2 7m raportat c/ ai /cut pro'rese9 ceea ce
e ade1/rat2 7i /cut ce1a pro'rese9 4i m/ a4tept s/ mai aci 4i altele2 Dar statul
le'ierea0/ rata acceptabil/ de pro'res a criminalilor candida.i la reabilitare2 Sie .i6a ost
acordat mai mult timp ca oricui9 din cau0a re'resiei tale 5ntr6o alt/ persoan/2 Dn plus9 tu
e4ti un el de erou9 4i statului i6ar pl/cea s/ ac/ public c/ ai ost reabilitat total2
6 Re'resie e un cu1Cnt 're4it9 spuse el2 7m mers 5nainte9 am a1ansat 5ntr6o alt/
personalitate2 #na nou/2 74a c/ nu poate i numit/ re'resie2
6 7cesta nu este un Boc2 >tatul stabile4te re'ulile 4i ia hot/rCrile2 Dn pre0ent nu e4ti
o persoan/ total s/n/toas/2 ?u pari s/ ii un pericol pentru stat 6 am subliniat asta 5n
rapoartele mele2 %/ 5ndoiesc c/ 1ei mai i 1reodat/9 de4i nu pot i si'ur/ sut/ la sut/2 Dar
nu e4ti s/n/tos2 ?ici o persoan/ s/n/toas/ nu 5i 1ede pe ceilal.i ca pe un dans de atomi9
re.inut 5ntr6un cCmp electroma'netic2 Dn plus9 se pare c/ nu6.i pas/ de nimic2 Faci
anumite mi4c/ri2 E4ti suicient de inteli'ent sau de 1iclean ca s/ te por.i a./ de al.ii ca 4i
cum ai a1ea emo.ii reale2 !Cnd e4ti cu mine nu te preaci2 Dar nici pe ceilal.i nu6i
p/c/le4ti cu ade1/rat9 4tiiI
6 i nici pe mine9 spuse !aird2
6 ?ici pe tineI >au pe eu6l t/uI
6 Pe amCndoi2
Fu la el de nedumerit de acel r/spuns ca 4i ea2
Dn mar.ea urm/toare9 aproape de sCr4itul unei 4edin.e relati1 neructuoase9
doctorul Bruschino se opri 4i apoi spuse:
6 !olonelul >immons a e1adatL
>e uit/ la a.a lui9 apoi la indicatoarele de emo.ii de pe peretele din spatele lui2
>Cn'ele lui !aird se uml/ de bucurie2 Fream/tul pe care6l sim.ea 5n corp era ce1a
nou2 ?u era amintirea bucuriei2 Era o emo.ie clar/9 de4i cCte1a secunde mai tCr0iu aduse
cu ea amintirea altor emo.ii9 sau emo.ia unor amintiri9 prea rapide 4i 1a'i ca s/ poat/
identiica oca0iile 5n care se produseser/2
6 Dumne0euleL spuse Bruschino2 $ emo.ie real/L ?u te preaci9 nu6i a4aI
6 7 ost ce1a spontan9 0ise !aird2 tii c/ am reac.ionat prea rapid ca s/ m/ i
pre/cut2
6 Te cred9 spuse ea2 ?umai c/222 nu .i6l aminte4ti pe colonelul >immons9 nuI
6 ?u2 tiu numai ceea ce am 1/0ut despre el pe ben0i2
6 De ce ai reac.ionat atCt de puternic la o 1este despre un necunoscutI
6 Eu sunt pri0onier9 0ise el2 %/ identiic cu el9 sunt de partea lui2
6 Dac/ asta e ade1/rat9 atunci aci pro'rese mai mari decCt m/ a4teptam2
P/rea 5ncCntat/2
6 7 ost prinsI
6 ?u 5nc/2 Dar 1a i prins2
6 Poate2
));
6 >immons a u'it dintr6o institu.ie din care se credea c/ nu se poate e1ada2 ?umai
trei persoane au /cut asta 5n ultimii cinci sute de ob6ani2
6 i eu am ost unul dintre ei9 0ise !aird2 Bine5n.eles9 nu6mi amintesc cum am
/cut6o2
6 De aici nu 1ei sc/pa2 ?imeni nu a reu4it asta2 Dar nici nu6mi ac 'riBi c/ ai 5ncerca2
?u ai dorin.a de a o ace2 Dac/ ai a1ea6o9 nu ai a1ea ocul interior necesar ca s/6.i duci la
5ndeplinire planurile pe care le6ai concepe2
Tonul 1ocii 4i e3presia de pe a.a ei 5l /cur/ s/ cread/ c/ ea ar i dorit ca el m/car
s/ se i 'Cndit la e1adare2 7tunci s6ar i alat pe calea 5ns/n/to4irii2
6 tii 1reun detaliu despre cum a /cut6o >immonsI
6 Detaliile sunt cunoscute numai de or'anici2 De apt9 eu nici n6ar trebui s/ 4tiu
despre >immons2 Dar am sursele mele de inorma.ii9 surse le'ale9 bine5n.eles2
6 i nu ar i trebuit nici s/6mi spui mie despre asta9 nuI
7rlene d/du din mCn/2
6 >unt liber/ s/ ac orice cred c/ ar aButa la reacerea ta2 Dn limite ra.ionale9
bine5n.eles2
6 !e6ai 0ice s/ m/ aBu.i s/ e1ade0I
Ea rCse 4i spuse:
6 Si6a4 putea descrie numeroasele sisteme de securitate care ar ace imposibil/
ie4irea ta de aici2 7sta cred c/ mi6ar i permis2 Te6ar descuraBa 4i te6ar 5mpiedica s/
5ncerci2
6 7i ace6oI
Ea 54i 5n'ust/ ochii 4i se aplec/ 5n a./2
6 !hiar e4ti interesatI 7dic/ te sim.i incitat9 cCnd te 'Cnde4ti la aceast/ posibilitateI
6 Dntr6un el9 spuse !aird2 Dmi place ideea2 %/ plictisesc mult 4i m6am s/turat s/
stau 5nchis2 Dar222
6 DarI
6 !e a4 ace9 chiar dac/ a4 putea s/ scap de aiciI Tot ce e acolo9 aar/222
F/cu semn cu mCna stCn'/9 indicCnd222 ce anumeI ?u 4tia nici el2
6 ?u 4tiu aproape nimic despre ce e aar/ 4i eecti1 nu 1reau s/ ac nimic2 Dns/222 s6
ar putea s/ alu cCte ce1a2
6 Trebuie s/ te descoperi pe tine9 dac/ 1rei s/6mi scu0i cli4eul 1erbal9 spuse ea2
7sta trebuie s/ aci aici2
6 7m o identitate2
6 #n el de222
6 Foarte bine9 0ise el9 sim.ind o mCnie mocnit/2 i cum a4 putea ace ca s/ nu mai
ie doar un el deI222
Dup/ ce se uit/ deasupra 4i 5n spatele lui9 /r/ 5ndoial/ 1eriicCnd indicatorii din
perete9 ea spuse:
6 De cCnd ai 1enit aici nu ai a1ut nici o rela.ie se3ual/2 ?ici m/car nu te6ai
masturbat2 PCn/ mar.ea trecut/ nici m/car nu ai a1ut 1reo erec.ie oneiro'enetic/2 Dn
acea diminea./9 la ;:+N9 ai a1ut o semi6erec.ie2 Oisai2 Despre ce era 1isulI
El e0it/ 4i apoi spuse:
6 Despre tine2
$chii ei se m/rir/ oarte pu.in9 iar pe a.a ei ap/ru o urm/ de pl/cere2 Fusese doar
o schimbare oarte rapid/9 dar e3istase2 !aird era si'ur de asta2 >au poate i se p/ruse9
doar pentru c/ el dorea ca ea s/ ie 5ncCntat/2
6 7i 1rea s/6l descriiI
6 Era prim/1ar/ 4i noi doi eram pe un deal9 deasupra unei paBi4ti2 >oarele era
str/lucitor9 iar paBi4tea era plin/ cu animale de di1erse eluri 6 1ite9 ni4te tauri mari9
c/prioare9 cerbi 4i .api cu coarne mari9 oi 4i berbeci2 i to.i se 0ben'uiau2 Parc/ ar i ost
se0onul 5mperecherii2 ?u 4tiu2 71eam doar o impresie 1a'/ a acestui lucru2 Dar cine1a
din p/durea de pe partea cealalt/ a dealului cCnta la laut2 8ar tu interpretai dansul celor
4apte 1oaluri pentru mine2 Eu st/team 5ntins9 pri1indu6te2 LCn'/ mine era un co4 cu
pCine 4i brCn0/ 4i o cara/ cu 1in2 >coteai 1oalurile unul cCte unul9 5n timp ce dansai222
su'esti12 7poi9 5nainte s/ sco.i ultimul 1/l9 m6am ridicat9 te6am prins 4i te6am trCntit la
p/mCnt2 Dar a1eam doar o semi6erec.ie9 insuicient/ ca s/ mer' pCn/ la cap/t9 iar
ultimul 1/l r/mas era un obstacol2 Si6am spus s/6l sco.i9 dar tu ai 0is c/ eu trebuia s/ ac
asta2 i eu nu puteam2 ?u am reu4it s/6l scot2 7poi 1isul a disp/rut2
))@
6 7i ost uriosI FrustratI Pround de0am/'itI
6 Dntr6un el9 am ost urios2 7tCt de urios cCt sunt eu capabil s/ iu2 i rustrat9 da2
De0am/'it9 dar nu pround2 tii c/ pround este un cu1Cnt al c/rui 5n.eles nu6l cunosc 6
cel pu.in din punct de 1edere emo.ional2
6 !e cre0i despre aptul c/ eu eram emeia din 1isul t/u neterminatI
!aird 54i 5ncruci4/ picioarele9 apoi se 5ntreb/ dac/ era 1orba de o dorin./ reuidian/
de a64i acoperi se3ul2 De ce ar i /cut6oI ?u se 5ntCmpla nimic2 Ba da9 iat/2 $ uml/tur/
oarte mic/ 4i cald/2 !a un balon de aer cald9 care nu era umlat complet9 pentru c/ se
terminase combustibilul ar0/torului2 >au poate c/ balonul a1ea o 'aur/ care se m/rea9
pe m/sur/ ce aerul sc/pa prin ea2
6 E4ti cate'oric cea mai atr/'/toare emeie din acest loc2 7ici nu ai concuren./2 ?u6
mi amintesc de nici o emeie pe care s6o i cunoscut 5nainte s/ 1in aici2 Bine5n.eles9 am
1/0ut ni4te rumuse.i la tele1i0or9 iar Panthea >nic- 5mi creea0/ o anumit/ c/ldur/ 'reu
de deinit9 dup/ cum .i6am spus2 Dar tu e4ti sin'ura emeie pe care o cunosc222 4i 5nc/ ce
emeie2
$braBii ei erau pu.in 5mbuBora.i9 poate din cau0a Benei9 de4i !aird se 5ndoia de asta9
sau poate din cau0a e3cit/rii2 ?u64i putea da seama dac/ aceasta din urm/ era cau0at/
de ima'inile se3uale sau de speran.a c/ /ceau un pro'res real2 Poate c/ era 1orba de
ambele2
Bruschino pri1ea pe lCn'/ el9 la ecran2 Pentru o clip/9 !aird se sim.i iritat2 De ce
5ncerca 5n continuare s/ aBun'/ la el prin intermediul unei ma4iniI Fa.a lui 4i limbaBul
corpului nu 5i erau suicienteI
6 "Cnde4te6te pu.in9 Je9 spuse 7rlene Bruschino2 Oisul 1ine din subcon4tientul t/u2
Problema este: din al cui subcon4tientI 7l lui EileyI !airdI 7l lui DuncanI $hmI
EtceteraI
6 Din al meu222 Din pre0entul meu eu2 Din al cui altcui1aI
6 "Cnde4te6te2
!aird se 'Cndi o 1reme9 b/u pu.in ceai 4i se 5ncrunt/ de cCte1a ori2 7rlene 54i
plimba mereu pri1irea de la a.a lui la peretele din spate 4i 5napoi2 Dn cele din urm/9 el
spuse:
6 Eu9 noua mea persoan/9 nu e3ist de suicient de mult timp ca s/ am un
subcon4tient2 !el pu.in nu unul destul de de01oltat2 >/ 0icem doar unul aproape 'ol2 Dar
asta ar 5nsemna c/ subcon4tientul9 acea mare /r/ ./rmuri9 poate i compartimentat2 >/
1edem2 !aird a a1ut subcon4tientul ori'inar2 Era 5n 5ntre'ime al lui2 7poi !aird l6a creat
pe Tin'le9 4i Tin'le a a1ut o le'/tur/ cu acel subcon4tient2 Dar cea mai mare parte din
ce6i apar.inea lui !aird nu 5i era accesibil2 Totu4i9 cele dou/ nu erau total separate2 7poi
Tin'le l6a creat pe Duns-i2 >au nuI $are !aird a creat toate celelalte 4ase persoane 5n
acela4i timp sau una dup/ cealalt/I >au !aird l6a creat pe Tin'le9 Tin'le pe Duns-i9
Duns-i pe Repp 4i a4a mai departeI
!l/tin/ din cap 4i 0ise:
6 ?u 4tiu2
6 Este 1reo dieren./I 5ntreb/ doctorul2
El 54i ridic/ b/rbia 4i apoi o cobor5 5ncet:
6 >i'ur c/ este9 7rlene2 ?u 4tiu e3act 5n ce el2 $ricum9 e3istau anumite le'/turi
5ntre compartimente2 Eiley ?o Ba-er a distrus totu4i toate aceste le'/turi2 >au nu chiar2
#neori e3ist/ unele ul'er/ri9 nu oarte str/lucitoare9 dar nu 4tiu dac/ sunt doar amintiri
sau persoanele anterioare care spun ce1a2
6 Partea ciudat/ este c/ personalitatea Eiley a p/strat toate amintirile care6.i sunt
necesare ca s/ unc.ione0i9 0ise ea2 ?u a trebuit s/ 5n1e.i din nou s/ 1orbe4ti2 tii s/
cite4ti 4i s/ scrii9 4i 4tii con1en.iile societ/.ii2 De e3emplu nu ai uitat s/ olose4ti urculi.a9
cu.itul 4i lin'ura9 la mas/2 Toate acestea 1in de la !aird 4i de la ceilal.i2
6 $mul nu poate tr/i dac/ are numai o memorie con4tient/9 0ise !aird2 7re ne1oie
4i de una subcon4tient/2 >au9 hai s/ spunem c/ ar putea tr/i /r/ acea memorie
subcon4tient/9 dar atunci ar i doar o Bum/tate de om2
>e ridic/9 cu mCinile 5ncle4tate 4i se 5ncrunt/ la ea2
6 Eu sunt o Bum/tate de omL Relec.ia 5ntunecat/ a unui om9 5ntr6o o'lind/
5ntunecat/L
6 ?u atCt de 5ntunecat/ ca atunci cCnd ai 1enit aici2 7cel !aird pe care l6am 5ntClnit
prima dat/ nu ar i ost capabil s/ se 5nurie a4a2 Faci pro'rese2
))=
El 54i descle4t/ pumnii 4i se a4e0/2 Bruschino se uita la peretele din spatele lui2
6 >6a terminat timpul2 ?e 1edem mCiine2
6 Eu o s/ te 1/d 5nainte de mCine9 spuse el9 5ndreptCndu6se spre u4/2
6 !e 1rei s/ spuiI
6 Dn 1isele mele2
))N
Capitolul 28
$ s/ discut/m oarte succint despre asta9 spuse doctor Bruschino2 Este 1orba
despre ce1a rele1ant pentru capacitatea ta de a6.i schimba personalitatea9 de4i recunosc
c/ nu 4tiu 5n ce el: metamoro0a ta subit/ ca personalitate9 dac/ nu 4i ca persoan/9 la
1Crsta de cinci ani2 Raportul doctorul Heu1elmans conclu0ionea0/ c/ a repre0entat
triumul 1oin.ei libere asupra determinismului 'enetic2 Triumul 1oin.ei libere asupra
determinismuluiL ?u a putut ne'a c/ ai suerit o schimbare ciudat/ de personalitate9 cum
s6a e3primat el2 Dns/ nu a1ea nici o e3plica.ie9 nici o teorie asupra modului 5n care ai
/cut6o2 8 se p/rea oarte diicil de cre0ut c/ un adult 4i6ar putea modiica total
personalitatea2 Dar un copil de cinci ani nu ar i putut s/ o ac/ niciodat/2 i totu4i9
aptele sunt e1idente2
6 ?u 4tiu mai multe decCt el despre ce s6a 5ntCmplat9 0ise !aird2 ?ici m/car nu6mi
amintesc cCnd am a1ut cinci ani2
6 7mintirea e3ist/ acolo2 Dar pCn/ acum nici o tehnic/ 1erbal/9 miBloace
armaceutice9 stimul/ri sau e3plor/ri neurale nu au reu4it s/6.i acti1e0e memoria
copil/riei2
Ei i se p/rea ce1a important9 4i poate c/ 4i era2 Dar el nu se 'Cndea niciodat/ la
asta9 decCt atunci cCnd aducea ea subiectul 5n discu.ie2 8ndierent ce o i 5nsemnat
copil/ria lui9 el era tot mai 1iu9 cu iecare 0i2 $amenii din Burul lui de1eneau mai soli0i9
mai pu.in ectoplasmatici2 El era asemenea unor cristale ce se precipitau 5ntr6un lichid2
Lichidul era personalitatea lui ori'inar/2 !ristalele erau a.etele dure ce ap/reau din
neiin./2
Dncepea s/ se tre0easc/ la 1ia./2
Dintr6o dat/ 5ncetase s/ mai ie un sin'uratic2 Dntre.inea con1ersa.ii cu cei pe care 5i
i'norase pCn/ atunci9 sau de care se erise2 Era 1orba de pacien.i9 asistente9 doctori9
ser1itori 4i chiar or'anici2 Reu4ise chiar 4i s/ 5n1in'/ ne5ncrederea Donnei !loyd a./ de
el2 ?u trecuse mult 4i ea se con1insese c/ omul pe care6l acu0a de la4itate nu e3ista 5n
corpul lui !aird2 i c/ el nu64i schimbase 5n mod 1oit personalitatea2
Dntr6o 0i9 Bruschino 5i spuse:
6 Dncepi s/ te tre0e4ti la realitate2
Dou/ dimine.i mai tCr0iu9 cCnd intr/ 5n camera de 4edin.e9 u 5ntCmpinat de un
parum 1a' de PH nr2 =2 8nspir/ adCnc9 sim.ind c/ldura 5n stomac 4i 5n 1intre2 Pentru o
clip/ se opri 5n u4/9 5n timp ce sa1ura parumul scump 4i eectele lui2 Doctorul 7rlene
Bruschino st/tea 5n picioare 4i 0Cmbea2 >in'ura hain/ de pe ea era dintr6un material
sub.ire 4i semi6transparent2 Parumul 5i conirma inten.ia2 PH nr2 = con.inea eromoni
abrica.i 5n laborator9 e3citan.i atCt pentru b/rba.i9 cCt 4i pentru emei2
6 ?u am ne1oie de el9 spuse !aird2
6 !umI 0ise ea2 $h9 de nr2 =L tiu c/ nu ai ne1oie de el9 dar orice aButor e
bine1enit2 Dn plus9 poate c/ a1eai ne1oie de un semnal2
6 Este prima dat/9 dup/ mult timp9 pentru mine9 spuse el r/'u4it9 5ndreptCndu6se
spre ea2
7rlene ie4i din spatele biroului 4i 5l 5ntCmpin/ la Bum/tatea drumului2 ?u aBunser/ la
canapea2 >e contopir/ pe podea2
Dup/ o a doua repri0/ pe canapea9 se ridicar/ 4i b/ur/ ni4te 1in2
6 7i ost minunat/9 spuse el9 respirCnd 'reu2
6 %ul.umesc2 7m o e3perien./ lun'/ 4i entu0iasm9 de4i cred c/ 5n pri1in.a
entu0iasmului m6ai dep/4it2 Dar eu nu am ost pri1at/ de asta atCta timp2
6 7 ost 'reu pentru mine2
Ea se aplec/ 4i 5l s/rut/ pe obra02
6 i tu ai ost minunat2
6 >per c/ nu am ost 5nre'istra.i9 spuse el2 De4i nu6mi pas/9 la naiba2
6 7m a1ut 'riB/ ca monitoarele s/ ie oprite2 !el pu.in cele de care 4tiu eu2 Dar nu
se 4tie niciodat/2 Dns/9 la el ca 4i tine9 nu6mi pas/2
6 Este 1orba doar de terapie9 sau te6ai sim.it atras/ de mineI 5ntreb/ el2
6 7mbele2 Terapie 4i pentru mine9 5ntr6un el2 Doi b/rba.i nu6mi aBun'2 $h9 cea mai
mare parte a timpului sunt mul.umit/2 Dar din cCnd 5n cCnd222
6 %/ apropii de cap/tul terapieiI
))<
6 ?u2 %Cine ne 5ntoarcem la terapia obi4nuit/2 %6am 'Cndit c/ 5.i doreai o emeie9
iar eu cate'oric te doream pe tine2 7m a1ut anumite ante0ii 6 sper c/ nu te deranBea0/ 6
5n timp ce 'emeam2 Eram posedat/ numai de !aird sau 4i de ceilal.i optI $r'asmele
multiple erau pro1ocate de un penis sau de mai multe9 toate 5n acela4i timpI
6 Era suicient acolo cCt pentru un pluton 5ntre'9 rCse el2 >unt bucuros c/ sunt unul
dintre acei pacien.i cu care doctorii pot ace se32
6 i eu la el2 tii9 pe 1remuri9 psihiatrii ar i ost 5n'ro0i.i de ideea ca un doctor s/
se culce cu un pacient2 Dar acum 4tim mai multe2 >tarea unor pacien.i se 5mbun/t/.e4te
dac/ 5ntre ei 4i doctor e3ist/ o anumit/ simbio0/2 7l.i222 dimpotri1/9 nici nu trebuie s/6.i
treac/ prin minte a4a ce1a2 Totu4i9 e 'reu s/ nu te 'Cnde4ti la asta2
6 i mCineI
6 "/se4te6.i sin'ur o emeie2 Eu doar te6am pornit2
6 Ei bine9 5n nici un ca0 nu am terminat 5nc/9 spuse el9 atin'Cndu6i un sCn2 ?u
5nainte s/ mi se termine timpul2
6 7m anulat celelalte 4edin.e de a0i2 Timpul t/u se 1a termina atunci cCnd nu 1ei
mai putea2 "lumesc9 bine5n.eles2 Po.i 1orbi cCt 1rei9 cCnd termin/m cu canapeaua2
7 doua 0i9 !aird 5ntreb/ o pacient/9 pe Briony Lod'e9 dac/ 1roia s/ mear'/ 5n pat
cu el2 Dar asta se 5ntCmpl/ dup/ o petrecere 5n camera unui pacient9 la care se uitar/ la
un spectacol TO seminar2 Dn mod normal9 partenerii nu /ceau asta decCt dac/
spectacolul era incitant se3ual2 Dar subiectul din acea sear/ era o de0batere reeritoare la
abolirea sistemului lumii 0ilelor: trebuia abolit sau nuI
!aird st/tea pe un scaun9 lCn'/ Briony2 7mCndoi beau cocteiluri2 De4i pacien.ii nu
a1eau 1oie s/ bea b/uturi alcoolice9 decCt dac/ erau alcoolici9 primeau o ra.ie 0ilnic/ de
=+ de 'rame pe or/9 timp de patru ore 6 dac/ doctorul permitea asta2 Dn timp ce
1orbeau9 ea 54i pusese mCna pe bra.ul lui9 apoi pe coaps/ 4i 5n ine pe se3ul lui9 de4i nu o
l/sase acolo prea mult2 El 54i pusese mCna9 u4oar/ ca o pan/9 pe coapsa ei9 4i apoi9 'rea
4i ap/s/toare9 5ntre picioarele ei2 Briony nu numai c/ nu obiectase9 ci 54i strCnsese
picioarele peste mCna lui2 PCn/ acum usese urmat/ procedura aprobat/ social2 B/rbatul
sau emeia trebuia s/ ac/ primul semnal c/ el sau ea era pre'/tit2 7poi9 cel/lalt
r/spundea9 dac/ se sim.ea interesat2
!aird ar i 1rut s/6i su'ere0e s/ p/r/seasc/ petrecerea chiar 5n clipa aceea 4i s/
mear'/ 5n camera lui2 Oroia s/ 1ad/ pro'ramul9 dar ar i putut s/ 1ad/ 5nre'istrarea lui9
oricCnd 1roia2 Totu4i9 'a0dele anun.aser/ c/ ob.inuser/ un supliment de b/utur/ pentru
in1ita.ii lor9 atCta timp cCt nu p/r/seau petrecerea de1reme9 a4a c/ hot/r5 s/ r/mCn/
acolo9 dac/ Briony era de acord2 Ea accept/9 a4a c/ a4teptar/ 5nceperea pro'ramului2
Pro'ramul 8?TER8% pro1enea din %osco1a9 0iua de mar.i9 4i era '/0duit de 81an
>-a1ar 7tatur-2 7ceasta era o blond/ 5nalt/ 4i supl/9 cu 'enunchi noduro4i 4i o reputa.ie
de intelectual/2 7sta 5nsemna c/ se ba0a pe memorie ca s/64i aminteasc/ reerin.ele
complicate9 4i nu pe date ai4ate pe monitoare2 >emnul ei caracteristic era un toia' de
cioban din ar'int9 pe care se 1edeau ima'ini 5n relie din mitolo'ia clasic/ 'reac/9 chine0/
4i sla1/2 ?u 54i lo1ea niciodat/ oaspe.ii cu el9 dar deseori 5l apropia de picioarele lor2 De
obicei ei intrau 5n Boc9 pre/cCndu6se c/ le era team/2 Dn seara aceea9 discu.ia era despre
dorin.a de a desiin.a sistemul ?oii Ere 4i diicult/.ile ce decur'eau din aceasta2
Era un spectacol de clas/9 adic/ se des/4ura 5n 5ntre'ime 5n lo'lan2 Dar cum mul.i
oameni nu 1orbeau luent aceast/ limb/9 erau ai4ate subtitr/ri 5n en'le0/ 4i 5n rusa
standard de mar.i2
8n1ita.ii erau >tanley Ean' Dobros-i9 asistent principal al eului Biroului pentru
Ecosisteme9 $l'a >hin %Vller9 4e al Departamentului "eneral de 8n'ineri al >tatelor
Europene9 Tany 7l1are0 Bal'ladashi9 asistent secund al 4eului Biroului de Lucr/ri de
Reconstruc.ie !i1ile din statul >iberiei de Oest 4i En'els Bahadur Tbilisi9 prim secretar al
Planului de Transport2
7tatur-9 dup/ pre0entarea temei discu.iei 4i a in1ita.ilor: !et/.ene Dobros-i9 ai ost
ales la 5ntCmplare ca s/ 5.i pre0in.i primul p/rerea2 Dn calitate de 4e al Biroului pentru
Ecosisteme9 probabil ai opinii clare reeritoare la subiectul din aceast/ sear/2 >unt si'ur/
c/ ai aranBat o anumit/ sec1en./ de scenarii pentru sarcinile pe care le 1a primi biroul
t/u9 dac/ lumea se 5ntoarce la 1ia.a 0ilnic/2
Dobros-i: Hm2 7h9 da9 hm222 bine5n.eles2 ?u am terminat 5nc/ studiul din cau0a
lipsei de timp9 c/ci suntem oarte ocupa.i cu proiectele noastre curente2 Dar9 dat/ iind
posibilitatea acestei222 catastro/ nu e cu1Cntul potri1it222 acestui proiect ce presupune
))A
cople4itoare222 hm222 care cere un ni1el mare de planuri9 credite9 materiale 4i munc/222 ei
bine222 planiicarea 5n sine9 dac/ un astel de proiect 1a i pus 1reodat/ 5n aplicare222 hm222
este enorm/ 4i necesit/ o222 b/nci de date 'lobale222 la ni1el mondial222 la o scar/
'ar'antuesc/2
Dn subtitrare ap/ru deini.ia cu1Cntului 'ar'antuesc2
Dobros-i 0Cmbi9 ai4Cndu64i din.ii p/ta.i cu suc de palmier2
6 Oa i ne1oie de sub6ani 5ntre'i9 5nainte ca studiul datelor s/ ie 5ncheiat2 8mpactul
asupra ecosistemelor terestre trebuie cercetat oarte serios2 ?u 1rem nici o catastro/
ecolo'ic/9 de 'enul celor produse 5n mod criminal 5n trecut2 i noi222 hm222 trebuie s/ ne
asi'ur/m9 /r/ s/ mai r/mCn/ nici o urm/ de 5ndoial/9 c/ aceast/ 1ast/ schimbare de la
sistemul de 1ia./ 1ertical9 la cele ori0ontale9 nu ne 1a strica munca din ultimele ob6
milenii2 7stel9 ace4ti cet/.eni9 /r/ 5ndoial/ bine inten.iona.i9 dar 5ndruma.i 're4it9 care
cer o 5ntoarcere la sistemul str/1echi9 trebuie inorma.i asupra de0astrelor oarte
probabile 4i a problemelor ce 1or decur'e din schimbare2 Ei222
7tatur-9 luturCndu64i bastonul: %ul.umim pentru acest a1ertisment2
Dntoars/ cu a.a spre camer/9 5n prim plan: 7cesta a ost cet/.eanul Dobros-i9 4e al
Biroului pentru Ecosisteme de %ar.i2 Este e1ident c/ el se opune 5ntoarcerii la sistemul
anterior ?oii Ere2
Dobros-i9 tare: ?u am spus asta2 Doar222
7tatur-: %ai tCr0iu9 cet/.ene Dobros-i2 Oei i ascultat2 !et/.ean/ %Vller2 !a
persoan/ important/ 5n cadrul Departamentului de 8n'inerie "eneral/222
%Vller: >unt 4eul departamentului2
7tatur-9 0Cmbind: !eea ce te ace 4i mai important/2 !a 4e/ a acestui
departament e3trem de esen.ial 4i important9 e4ti pe deplin con4tient/ de implica.iile
schimb/rii unui sistem care unc.ionea0/ corect de cCte1a mii de ob6ani2 7i 1rea s/ aci
cCte1a comentarii introducti1eI
%Vller: !hiar mai multe2 7cest subiect nu trebuie tratat cu u4urin./2 7m studiat
problemele9 adic/ aspectele mai importante222 nu am a1ut timp s/ aborde0 miile de
probleme minore 4i detaliile lor222 acestea do1edesc deseori c/ problemele mari nu sunt
re0ol1abile 4i ne or.ea0/ s/ olosim metode dierite pentru re0ol1area lor9 a problemelor
mari9 adic/222
7tatur-9 5ndreptCnd b/.ul spre %Vller: !are este p/rerea ta 5n acest momentI 7m
5n.eles c/ s6ar putea s/ o re1i0uie4ti9 dac/ ies la i1eal/ date noi2
Dntoars/ din nou cu a.a spre camer/9 continu/: 8?TER8% oer/ numai opinii2 7ici nu
sunt rostite declara.ii oiciale2 !omentariile oicialit/.ilor 5n timpul acestui pro'ram nu le
obli'/ nici pe ele9 nici birourile lor9 s/ ac.ione0e conorm acestor opinii2
%Vller: >unt de acord cu stimatul meu cole'9 cet/.eanul Dobros-i2 %a'nitudinea
sarcinilor implicate este cople4itoare2 Totu4i9 5ntrebarea este le'at/ de posibilitate sau
imposibilitate2 Dac/ este imposibil9 4i acest lucru urmea0/ a i determinat222
7tatur-: Dar de1i0a departamentului t/u este: ?imic nu e imposibil2
%Vller: Hm9 asta nu e chiar o prostie2 Desi'ur9 nu a4 1rea s/ aplic acest peiorati1
obiecti1elor atinse 5ntotdeauna 4i cu mare succes de c/tre departament2 Dar hai s/
1edem2 %otto6ul: ?imic nu e imposibil se aplic/ numai posibilului2 De e3emplu9 nu ai cere
niciodat/ departamentului s/ mute P/mCntul de pe orbita lui2 >au s/ ni1ele0e %un.ii
Himalaya 6 de4i asta ar i posibil9 dar imposibil de scump2 Dn.ele'i ce 1reau s/ spun2
7rlene: Da9 5n.ele'2 Dar9 /r/ sup/rare9 cred c/ e o tCmpenie2 Orei s/6mi spui c/
departamentul t/u9 combinat cu cele ale cole'ilor9 nu pot acoperi cerin.ele schimb/rii de
la sistemul de 1ia./ 1ertical9 la cel ori0ontal9 a4a cum s6a e3primat cet/.eanul Dobros-iI
%Vller: ?u am spus asta2 ?umai c/222
7tatur-: Ba chiar asta ai spus2
%Vller9 ridicCndu6se de pe scaunul ei 4i 5ncruntCndu6se: ?u e ade1/ratL Eu am
spus222
7tatur-9 5ndreptCnd b/.ul spre %Vller: Hei9 hei9 nu te 5ncin'e2 Fii calm/2 Hai s/ o
lu/m lo'ic9 pe ba0a datelor2 F/r/ s/ Bi'nesc 'u1ernul9 pot spune c/ 1oi9 oicialit/.ile
acestui sistem9 de1eni.i uneori aro'an.i2
%Vller9 l/sCndu6se pe spate 4i 5ncle4tCndu64i mCinile9 ro4ie la a./: ?u sunt
aro'ant/9 iar airma.ia ta este insult/toare pentru 'u1ern2 Te6ai 5ndep/rtat de subiect2
Eu222
))*
7tatur-: Dimpotri1/9 tu te6ai 5ndep/rtat2 Dncerci s/ ocole4ti 4i s/ e1i.i subiectul9 s/
ne duci pe o cale stabilit/ anterior2
%Vller d/du din bu0e9 mimCnd un cu1Cnt neau0it2
!aird i se adres/ unui pacient9 Pyotr Oillano1a 7bdullah:
6 !e a spusI !e1a 5n ruse4te9 nuI
7bdullah rCse 4i 0ise:
6 Ebi t1oiu mati2 Du6te6n m/taL $ 1eche 5nBur/tur/ ruseasc/2 ?u am mai au0it6o de
ani de 0ileL
Briony Lod'e 54i 'oli paharul de Eild Tur-ey2
6 ?u pot crede c/ toate acestea nu au ost repetate anterior9 0ise ea2 $icialit/.ile
4tiu de ce se al/ acolo9 a4a c/ 'u1ernul nu ar permite s/ participe o persoan/ care64i
pierde cump/tul2 Totul este un spectacol care trebuie s/ arate propa'anda 'u1ernului 4i
s/ o caricaturi0e0e9 a4a 5ncCt spectatorii s/ nu se plictiseasc/2
#4a apartamentului se deschise 4i intr/ una dintre 'a0de9 cu o a./ ericit/2 71ea 5n
bra.e o cutie plin/ cu sticle2
>e1rin' u 7nnyati anun./:
6 7ten.ie9 toat/ lumeaL 7m de 'Cnd s/ ob.in cCt mai mult/ b/utur/L 7m di1er4i
prieteni care mi6au /cut a1oarea de a6mi 5mprumuta b/utura lor2 Ooi i ne1oit/ s/ le
pl/tesc datoria mult timp de6acum 5nainte dar9 la naiba9 asta eL
Dn ciuda 1acarmului9 !aird continu/ s/ se uite la 8?TER8%2 Tbilisi9 prim secretar al
Departamentului de Planiicare a Transportului9 sus.inu c/ sondaBele eectuate asupra a
;@[ din popula.ie au ar/tat c/ <*[ dintre ace4tia se opuneau abandon/rii 1echiului
sistem2 7tatur- respinse re0ultatele2 Ea pretinse c/ cei care /cuser/ sondaBele 5i
contactaser/ doar pe acei cet/.eni ale c/ror date ar/tau c/ erau conser1atori2 Dn
consecin./9 to.i cei inter1ie1a.i se opuneau oric/rei schimb/ri radicale2 Tbilisi ne'/ asta9
spunCnd c/ sondaBul usese /cut la 5ntCmplare9 cu aButorul computerului2 7tatur- rCse 4i
spuse c/ Tbilisi era 'ata s/ ia 5n mCn/ cap/tul oicial al bCtei2 Personalul ei /cuse o
cercetare aleatorie a ,;+++ de persoane dintre cele solicitate s/64i spun/ p/rerea2
!omputerul raportase c/ absolut to.i cei interesa.i useser/ conser1atori2 Desi'ur9 o
1eriicare punctual/ ar i dus la descoperirea cCtor1a ne6conser1atori2
Tbilisi r/spunse c/ era 4ocat/ s/ aud/ asta 4i c/ nu credea c/ 7tatur- era corect/2
Totu4i9 ea a1ea s/ inorme0e Biroul de Planiicare de acu0a.iile ei2 Datele a1eau s/ ie
re1eriicate 4i s/ ie 5ntocmit un raport9 la timpul potri1it2
6 La timpul potri1it9 spuse Briony2
>e 5ntorsese pe scaun9 cu un pahar de 'in 5n mCn/2
6 7sta 5nseamn/ c/ dac/ publicul 1a uita de acele probleme9 nu 1a i /cut nici un
raport2
Dup/ ce discutar/ mai multe probleme irele1ante9 subiectul u atacat din nou2 Pe
scurt9 oicialit/.ile oerir/ mai multe abord/ri posibile2 !onclu0ia era c/ to.i considerau c/
sistemul ?oii Ere trebuia s/ continue2 Distru'erea lui pur 4i simplu nu era posibil/2 DecCt
dac/ se renun.a la re'ulamentul reeritor la num/rul copilului9 spuse 7tatur-2 7tunci9
muncitorii necesari puteau i lua.i din 'enera.iile urm/toare2 7tatur- recunoscu c/ pentru
asta era ne1oie de timp9 de oarte mult timp2 i c/ a1eau s/ apar/ alte probleme2 Dac/
re0ol1au toate acele probleme9 cum putea i /cut/ schimbareaI
6 Eu m6am s/turat9 spuse !aird2
>e ridic/ 4i 5ntinse mCna spre Briony2
6 Tu ce 0iciI
6 Eu m6am s/turat de mult2
),+
),)
Capitolul 29
#rm/toarele 0ece 0ile 5i ar/tar/ c/ noua lui personalitate de01oltase un sentiment
puternic de compasiune2 7p/ruse din adCncuri ca un le1iatan9 un %oby Dic- m/rinimos9
4i 5l 5n'hi.ise2
Dac/ 1edea pe cine1a neericit9 /cea tot posibilul s/6l lini4teasc/2 >e ocupa de el
pCn/ cCnd sim.ea c/ respecti1ul nu mai era 5n 'hearele disper/rii9 cum se e3prima el2
F/cea totul cu cCt mai mult/ blCnde.e2 Petrecea ore lun'i discutCnd cu oameni care se
sim.eau sin'uri9 iar ace4tia erau atCt de mul.i 5ncCt nu se putea ocupa de to.i2 Poli.i4tii
intrau 4i ei 5n sera aten.iei lui2 >au9 mai bine 0is9 se mut/ el 5n a lor2 Dn ciuda p/rerii
pri0onierilor9 copoii erau 4i ei oameni9 4i mul.i dintre ei erau sin'uratici sau neerici.i2 El
1orbea cu ei9 'lumea 4i uneori le /cea chiar mici comisioane2 Era con4tient c/ o parte
dintre ei 4i mul.i dintre pacien.i 5l considerau un raier din aceast/ cau0/2
Dn timpul unei 4edin.e9 doctorul Bruschino spuse:
6 Dncepi s/ de1ii un ade1/rat personaB aici2 #nii pacien.i 1orbesc despre tine
spunCndu6.i >Cntul Je2 7l.ii222 hm9 5.i spun >Cntul !ic/litor2
6 Dntotdeauna 1or e3ista oameni r/ut/cio4i sau care poate nu 5n.ele'9 0ise el2
Ea cl/tin/ din cap2
6 >incer9 sunt derutat/2 Dintr6un anumit punct de 1edere9 e4ti o 5ncCntare pentru
un psihiatru2 Din altele9 repre0in.i o rustrare total/2
6 ?ici eu nu 5n.ele'2 Dar nu e ne1oie s/ 5n.ele'9 ca s/ iu a4a2 >/ iu9 asta contea0/2
>/ ac ce1a2 >/ ac.ione02 La naiba cu ilo0oiaL
6 7tCta timp cCt ceea ce aci este spre binele t/u 4i al altora2 Dar e4ti mult prea
acti12 7i sl/bit2
6 Dncerc s/ m/nCnc moderat2 PCn/ acum9 am reu4it2
6 %Cncarea e bun/I
6 Foarte bun/2 Dar nu sunt tentat s/ m/nCnc e3a'erat2 %/ simt plin de ener'ie9 plin
de 1ia./9 tot timpul2 7r trebui s/ ii 5ncCntat/2 ?u m/ simt ca o antom/ 4i nu6i mai 1/d
pe ceilal.i ca pe un amestec de atomi2
6 7sta s6ar putea s/ se 5ntCmple din cau0/ c/ te consumi atCt de mult2 !Cnd se 1a
termina combustibilul222 Totu4i9 s6ar putea s/ nu ie a4a2 $ricum9 sunt 5ncCntat/ de
pro'resul t/u remarcabil2
T/cur/ cCte1a clipe2 !aird 54i dorea ca 4edin.a s/ se i 5ncheiat 5n clipa aceea2 71ea
prea mul.i oameni cu care 1roia s/ 1orbeasc/9 oameni care a1eau ne1oie de el2
Trecur/ trei minute9 5n care ea 5l pri1i i39 u4or 5ncruntat/2
6 Dac/ ar i dup/ mine9 0ise ea dup/ aceea9 a4 cere s/ ii eliberat cCt de curCnd2
!red c/ e4ti pre'/tit s/ te 5ntorci 5n societatea din e3terior2 i cred c/ nu 1ei re1eni la
ideile de re1olu.ionar2 Oei i un cet/.ean model9 sunt absolut con1ins/ de asta2
Bruschino ot/2 El a4tept/2 7poi9 ea spuse:
6 Dac/ ar depinde numai de mine9 ai i un om liber 5n cCte1a s/pt/mCni2 Din
neericire9 nu depinde numai de mine2 >unt prea mul.i psihiatri care 1or s/ te studie0e2 Ei
cred c/ te pot anali0a9 c/ pot ala ce este 5n interiorul t/u2 >unt ni4te pro4ti 4i le6am
spus6o2 7sta nu mi6a adus prea mult/ popularitate printre cole'ii mei9 dar nu6mi pas/2
Po0i.ia mea e oarte si'ur/2 Dn deiniti19 sunt nepoata unui consilier mondial2 Pe lCn'/
doctori9 mai e 1orba 4i de !onsiliul %ondial2 Ei trebuie s/ ie oarte si'uri 5n pri1in.a ta2
Dac/ ei 1or i de acord s/6.i dea drumul9 1ei pleca2 Dac/ te 1or elibera9 te 1or olosi drept
miBloc de propa'and/9 drept e3emplu2 Eliberarea ta 1a i olosit/ pentru a se ace
reclam/ liberalismului 4i compasiunii 'u1ernului2 ?u te a4tepta la prea mult/ libertate9
atunci cCnd 1ei ie4i de aici2 Oei i cea mai atent supra1e'heat/ persoan/ de pe p/mCnt2
6 Deci e3ist/ 4anse s/ iu eliberatI
6 %ici2 Te nelini4te4te ideea de a i eliberatI
6 Pu.in9 4i 4tii asta2 De ce m/ mai 5ntrebi9 cCnd po.i s/6mi 1e0i reac.iile pe ecranI
Ea rCse2
6 7sta este una din problemele pe care le ridici2 ?imeni nu este con1ins9 4i 5n primul
rCnd eu9 c/ aparatul poate detecta reac.iile tale reale2 !on'resul %ondial este oarte
nelini4tit de ideea c/ e3ist/ un om pe P/mCnt care este total indescirabil2
6 Doar un omI
),,
6 #nul2 De4i ei continu/ s/ se 5ntrebe dac/ nu mai e3ist/ 4i al.ii ca tine2 ?u le place
asta2 Dn acela4i timp9 se 5ntreab/ dac/ nu cum1a ai putea s/6i 5n1e.i pe al.ii aceast/
aptitudine unic/ a ta9 dac/ este unic/2
6 Poate c/ am a1ut6o la un anumit moment2 Dar nu 4i acum2 ?u 4tiu cum s6a
5ntCmplat9 dar am pierdut acel talent2 Poate din cau0/ c/ o parte a mea s6a s/turat s/ ie
un cameleon psihic2 $ parte care 1rea ca aceasta s/ ie ultima schimbare2 !red2
6 Te cred c/ acum cre0i asta2 Dar e4ti un tic/los plin de tertipuri2 De unde s/ 4tiu c/
nu .i6ai pro'ramat propriul psihic a4a 5ncCt acum s/ nu o 4tii9 dar la un moment dat
cunoa4terea s/ re1in/I
6 Pro'ramatI
6 Prin anumi.i stimuli9 nu am nici cea mai mic/ idee care2 Dar este posibil s/ i /cut
acolo9 5n interior9 ce1a care acum a4teapt/ cu1Cntul de cod potri1it9 sau situa.ia potri1it/2
8ar cCnd se 1a 5ntCmpla asta9 hop9 1a s/ri aar/ un alt Hopa %itic/2
6 D.i Bur c/222
>e opri2
6 E3act2 ?u are rost s/ Buri2 ?u ai nici tu de unde s/ 4tii2
!aird se ridic/2
6 7scult/2 tiu c/ timpul alocat 4edin.ei nu s6a terminat9 dar eu am treab/2 Din
punctul meu de 1edere9 nu mai am ne1oie de terapie2 D.i mul.umesc pentru aButor9 care a
ost e3celent2 %i6ar pl/cea s/ ne mai 1edem din cCnd 5n cCnd9 pentru c/ 5mi ace pl/cere
s/ stau de 1orb/ cu tine2 Dar studiul 4i terapia s6au 5ncheiat2
$chii doctori.ei se m/rir/2 "ura i se deschise lar'2 ?u spuse nimic totu4i9 timp de
aproape dou/0eci de secunde9 dup/ indica.ia ceasului de pe perete2
6 Pentru222L Tu222 te compor.i ca 4i cum tu ai i doctorul 4i eu pacientulL ?u po.i
renun.aL
6 %6am s/turat de toat/ aceast/ pierdere de 1reme 4i de subtilit/.ile politice care
m/ re.in aici2 ?u pot pleca din locul acesta9 dar pot s/ iu ne6cooperant2
6 Te 1or declara imposibil de reabilitat 4i atunci 1ei i stonat2
6 Ooi mai a1ea dreptul s/ ac apel 6 dac/ 54i respect/ propriile le'i2 Ooi ace rost de
un a1ocat bun2 Eu nu6l pot pl/ti9 dar statul 1a i obli'at s/ o ac/2 $rice a1ocat care nu se
teme de stat se 1a arunca pe 4ansa de a cC4ti'a o astel de publicitate2
6 Oorbe4ti seriosL
6 Da2
Ea se ridic/ 5n picioare2 >urprinderea 4i spaima p/rur/ s/ dispar/ 5n acea clip/9 ca 4i
cum ea ar i sidat 1reo le'e a 'ra1ita.iei psihice2 JCmbea2
6 Foarte bine2 Ooi cere imediat s/ ii eliberat 4i 1oi ace tot posibilul s/ pre0int un
ca0 solid2 Este prima dat/ cCnd mi se 5ntCmpl/ a4a ce1a2 ?u prea 4tiu cum s/ reac.ione02
Dar cred c/ e4ti 5ntr6ade1/r 1indecat2 !ate'oric9 e4ti un ca0 perect de re1enire2
6 7sta e o prostie9 spuse el2 ?u a1eam ne1oie de tratament2 71eam ne1oie doar de
recunoa4terea aptului c/ nu eram222 to.i ceilal.i oameni9 c/ nu eram nici unul dintre ei2
Eu sunt Ba-er ?o Eiley9 nimeni altcine1a9 chiar dac/ statul insist/ s/ m/ identiice drept
Jeerson !aird2
6 Trebuia s/ m/ asi'ur de asta9 spuse ea2 >per c/ acum 1or i 4i ei si'uri2
6 Dac/ se 5n4eal/9 1or 4ti cum s/ corecte0e 're4eala2
Trei sub60ile mai tCr0iu9 !aird u anun.at prin TO 4i printr6o hCrtie oicial/ c/ 1a i
eliberat 5n curCnd2 ?u reu4i s/64i dea seama dac/ tremurul u4or care6l cuprinse la
primirea 1e4tii se datora ericirii sau ricii2 KOoi i ericit s/ scap din cocina /staK9 54i spuse
el2 Totu4i9 nu era chiar atCt de bucuros cCt s6ar i a4teptat2 71ea sen0a.ia c/ un oran ar
i sim.it acela4i lucru dac/ i s6ar i spus c/ trebuia s/ plece 4i s/ reu4easc/ s/
supra1ie.uiasc/ 5ntr6o societate a adul.ilor2
$ 5ntreb/ pe doctori./ dac/ principalul moti1 pentru care usese eliberat era
inluen.a pe care o a1ea datorit/ bunicii ei9 consilierul mondial2
6 ?ici toat/ inluen.a din lume nu ar i reu4it nimic dac/ psihiatrii implica.i 5n terapia
ta nu ar i recomandat eliberarea ta9 0ise ea2 Bine5n.eles9 recomandarea mea a a1ut o
mare 'reutate2
6 Dar i6ai cerut bunicii tale s/ aBute la eliberarea meaI
6 !red c/ pCn/ 4i oamenii din Epoca de piatr/ 54i oloseau le'/turile 5n olosul lor
sau pentru al altcui1a9 replic/ ea2
6 i tu le6ai olosit pe ale taleI
),;
Ea 0Cmbi9 dar nu r/spunse2
Dn noaptea de mar.i 5n care era pro'ramat s/ plece9 u in1itatul unei petreceri mari
la care participau pacien.ii9 personalul 4i o parte dintre poli.i4ti2 >e 5mb/t/ bini4or9 trei
emei9 inclusi1 Briony9 5i spuser/ c/ 5l iubeau 4i u ne1oit s/ o lini4teasc/ pe Donna !loyd2
Dn timp ce ea 5l 5mbr/.i4a 4i 5l s/ruta9 5i 4opti:
6 ?u 4tiu ce o s/ se 5ntCmple cu mine2 Pur 4i simplu nu simt c/ am comis o
ile'alitate2 Dar dac/ nu simt cu ade1/rat remu4care 4i re'ret 4i nu6i con1in' de asta9
sunt pierdut/2
6 7nti6D76ul 5.i permite s/ min.i2 74a c/ minte6i2
6 Tu ai min.it ca s/ ii eliberatI
6 ?u2 Dar eu nu am a1ut ne1oie s/ ac asta2
?u 4tia dac/ ea 5i 1a urma satul9 dar era cel mai bun pe care putea s/ i6l oere2
!Cnd se apropie mie0ul nop.ii9 54i lu/ la re1edere de la to.i9 pe rCnd2 Bruschino 5l s/rut/ 4i
spuse:
6 %ult noroc9 >Cntule Je2
6 %ul.umesc pentru tot9 spuse el 4i p/4i 5n cilindru2 Poate ne 1om re1edea cCnd1a2
>e 5ndoia de asta 4i 5i p/rea r/u2 Dar nu putea ace nimic 5n aceast/ pri1in./9 decCt
s/ se simt/ mChnit2 >pera c/ /cuse ce1a bine cCt timp se alase acolo2
#4a se 5nchise2 #ltima pri1ire le6o arunc/ lui doctor Bruschino9 Donna !loyd 4i
Briony Lod'e2 Toate trei plCn'eau2 ?u 4tia de ce9 dar plCnsul era bun pentru cel care
plCn'ea2 7Buta la eliberarea durerii2
>e tre0i 5n mar.ea urm/toare 5n sta.ia de primire a imi'ran.ilor din %anhattan9 o
cl/dire uria4/ care ocupa trei c1artale de pe >trada ), 4i >trada ;@2 8mediat la 1est de ea
erau Eestway Par-way 4i Docul de 8mi'rare de pe Hudson Ri1er2 !Cte1a blocuri mai la
nord era ?ew Lincoln Brid'e2
8e4i din cilindru 5ntr6un ade1/rat Turn Babel9 dar constat/ c/ ceea ce p/rea conu0ie
era9 de apt9 ce1a oarte or'ani0at2 Fu preluat imediat de doi oiciali2 #n poli.ist .inu
echipele de tele1i0iune 5n spatele unei sori9 cCt timp !aird u trecut prin procesul de
identiicare2 8 se /cu holo'rama 4i apoi 5nre'istr/ri ale 1ocii sale9 ale 7D?6ului Fde pe un
ir de p/rG 4i amprentei2 7cestea ur/ introduse 5ntr6un computer9 care 1eriic/ dac/
imi'rantul era 5ntr6ade1/r Jeerson !er1antes !aird9 a c/rui nou/ identitate era ?r2 !Q6
,;A;)*6>T9 cet/.ean al statului %anhattan9 $r'anul %inisterial al 7mericii de ?ord2
#rm/torul pas 5n procedura normal/ ar i trebuit s/ ie comunicarea instruc.iunilor 4i a
adresei la care a1ea s/ stea temporar2 Dn loc de asta9 i se acordar/ cinci minute ca s/
r/spund/ 5ntreb/rilor unei reportere9 Eilma Pere0 >0uchen9 o ro4cat/ superb/ care
1orbea pe un ton ridicat 4i r/spicat2
Ea 5l 5ntreb/ ce sim.ea la 5ntoarcerea 5n %anhattan9 statul 5n care se n/scuse 4i 5n
care locuise pCn/ 5n urm/ cu cC.i1a sub6ani2
El r/spunse c/ nu64i amintea nimic despre asta 4i c/ ea o 4tia oarte bine2
>0uchen: 7i ost eliberat de commonwealth 4i certiicat drept total reabilitat2 Dar
cum r/mCne cu celelalte alter6e'o6uriI
!aird: !e e cu eleI 7u disp/rut 4i sin'urul lucru pe care6l 4tiu despre ele este ceea
ce am 1/0ut pe ben0i 4i ceea ce mi s6a spus2 Ele nu e3ist/ mai mult 5n mine decCt 5n tine2
>0uchen9 .inCnd microonul mai aproape de 'ur/: Deci insi4ti s/ sus.ii c/ ai a1ut o
personalitate multipl/ 4i9 5n consecin./9 e4ti ne1ino1at pe moti1e de nebunieI
!aird9 mi4cCndu64i capul9 ca s/ e1ite s/ ie lo1it 5n 'ur/ de microon: ?u am suerit
de personalitate multipl/9 conorm deini.iei 4tiin.iice a termenului2 ?u am ost niciodat/
nebun2
>0uchen: Te6ar deranBa s/ e3plici celor care ne pri1esc ceea ce 1rei s/ spuiI
!aird: Da2
>0uchen9 0Cmbind or.at9 e1ident luat/ prin surprindere: !e planuri ai pentru 1iitorI
!aird: Planurile nu sunt niciodat/ pentru trecut2 >unt 5ntotdeauna pentru 1iitor2 7m
cerut de lucru ca inirmier 5n spital 4i sper s/ primesc acest post2 Dntr6o 0i s6ar putea s/
mer' la acultatea de medicin/ 4i s/ 5ncerc s/ ob.in diploma de medic2 Dar nu sunt si'ur
de asta2 Depinde2
>0uchen: De ce anume depindeI
!aird: Depinde dac/ 1oi i sau nu h/r.uit de oameni din cau0a a ceea ce au /cut
personalit/.ile mele anterioare2
>0uchen: De ce 1rei s/ ii inirmierI
),@
!aird: E3ist/ mult/ suerin./9 durere 4i lips/ de speran./ 5n aceast/ lume2 74 1rea
s/ aBut la alinarea unora dintre acestea2
>0uchen: Orei s/ aci bineI
!aird: ?u asta 1rem to.iI
>0uchen9 al c/rei 0Cmbet de1eni rCnBet: Bine5n.eles2 ?u o ace pe de4teptul9
cet/.ene !aird2 Orei s/ te re1an4e0i a./ de societate pentru toate crimele pe care le6ai
comisI
!aird: %/nCnci rahat9 cet/.ene >0uchen2 8nsi4ti s/ 1orbe4ti ca o tCmpit/2 Dncerci s/
m/ pro1ociI Si6ar pl/cea s/ te acu0 de h/r.uireI Te6a4 acu0a de prostie9 dar asta nu
repre0int/ o 5nc/lcare a le'ii2
>0uchen: Dmi ac meseria9 asta e tot9 cet/.ene !aird2
!aird: ?u prea bine9 dup/ p/rerea mea2
>0uchen: Te por.i ca un scandala'iu 4i un s/r/ntoc9 cet/.ene !aird2 71em rapoarte
care spun c/ ai de1enit o persoan/ oarte suletist/ 4i miloas/9 dar atitudinea ta nu
do1ede4te deloc asta2
!aird: 7m treab/2 ?u6mi place s/6mi pierd 1remea cu oameni care nu 5ncearc/ nici
un pic s/ m/ 5n.elea'/ 4i care pun 5ntreb/ri stupide2 ?u 1reau s/ iu deranBat de curio4i
care s/6mi pun/ 5ntreb/ri reeritor la ce a /cut corpul meu 6 corpul meu9 nu eu 6 doar ca
s/64i satisac/ o curio0itate bolna1/2 >unt si'ur c/ tu cuno4ti istoria ca0ului meu2 7i
primit6o de la 'u1ern2 Dar dac/ nu te6ai pre'/tit cum trebuia9 asta nu e treaba mea2
8nter1iul a luat sCr4it2
),=
Capitolul 30
!incispre0ece minute mai tCr0iu9 ie4ea din cl/dire pe >trada ),2 Lu/ un autobu0
spre >trada )@ Oest 4i trecu apoi 5ntr6un autobu0 care 5l duse 5n partea cealalt/ a
ora4ului9 pe >trada ) 4i Est )@2 >tr/0ile erau pline de biciclete9 tricicluri electrice 4i
autobu0e2 >in'urele 1ehicule mai mari erau ma4inile de patrulare or'anice2 Oederea
str/0ilor lui natale nu6i tre0i nici o amintire2 Porni spre nord9 c/rCnd sacul de um/r 4i o
1ali0/ mic/9 spre miBlocul enormei >tuy1esant Town Buildin'2 7ceasta a1ea totu4i numai
patru etaBe 5n/l.ime2 J'Crie6norii 5nal.i care repre0entaser/ semnul caracteristic al
%anhattan6ului antic useser/ d/rCma.i de milenii2
8ntr/ 5n cl/direa comple3/9 transpirCnd din cau0a soarelui ierbinte de 1ar/2 "/si
birourile centrale ale conduc/torilor de bloc 4i u 5ndrumat spre apartamentul lui de la
etaBul doi2 8ntroduse cardul de identitate 5n anta u4ii 4i u4a se deschise2 Dup/ ce b/u un
pahar mare cu ap/9 inspect/ locuin.a2 Era atCt de curat/ cCt se a4tepta s/ ie 5ntr6un
district al s/r/ntocilor2 F/cu un du49 54i puse o blu0/ curat/ 4i ustanel/ 4i se duse din nou
la biroul conduc/torului de bloc local9 pentru o 5nre'istrare ormal/2 Bine5n.eles9
secretarul 1/0use banda cu inter1iul lui2 ?u spuse nimic despre asta9 dar chicoti cCnd
!aird 5i spuse numele lui2 Dup/ ce introduse cardul lui !aird9 citi datele de pe ecranul
biroului2
Di 5ntinse cardul 5napoi9 spunCnd:
6 Heterose3ual2 !e p/catL
6 Oia.a e plin/ de de0am/'iri9 spuse !aird9 0Cmbind2
6 i de cli4ee2
6 i de con1ersa.ii 'lume.e2
6 Dumne0eule9 nu pot suporta astaL spuse secretarul2 !on1ersa.iile 'lume.e9 1reau
s/ spun2 Dntotdeauna aduc neca0uriL
6 $mul este n/scut pentru neca0uri9 la el cum scCnteile 0boar/ 5n sus2
6 Foarte ade1/rat2 ?u e din spectacolul "ood %ornin'9 TuesdayLI
6 ?u 4tiu de unde este2 $ 0i bun/ 5n continuare2
6 Termin tocmai la @:;+2 Jiua 1a i practic terminat/2
!aird cobor pe trepte 4i merse pe holurile lun'i spre oaierul de 1est9 apoi tra1ers/
strada spre 7cme %emorial Hospital9 care se 5ntindea pe patru c1artale2 >e pre0ent/ la
biroul de an'aBare 4i i se spuse s/ se duc/ 5n diminea.a urm/toare de mar.i pentru primul
lui instructaB de inirmier2 Dup/ aceea9 '/si o ta1ern/ local/9 >e1en >ta'es9 4i intr/ 5n ea2
8nteriorul era spa.ios 4i 5ntunecos9 4i a1ea mai mul.i clien.i decCt ar i '/sit 5ntr6un district
de prima clas/9 la acea or/2 %aBoritatea locuitorilor a1eau 'arantat salariul minim9 dar
a1eau 4i sluBbe cu Bum/tate de norm/2 Dac/ cC4ti'au credite peste o anumit/ 1aloare9 54i
pierdeau salariul 'arantat F>%"G2 74a c/ reu4eau s/ se men.in/ sub aceast/ limit/2 El
inten.iona s/ munceasc/ cu norm/ 5ntrea'/9 a4a c/ nu a1ea s/ ie un s/r/ntoc ade1/rat2
>au9 a4a cum 54i spuneau sin'uri9 >%"6ist2
!ei de la bar 5l pri1ir/ cu indieren./2 ?u erau si'uri c/ nu era un poli.ist 5n haine
ci1ile2 D4i introduse cardul 5ntr6o ant/ a barului 4i comand/ o bere2 Barmanul se uit/ la
identitatea lui 4i la creditul ai4at2
6 HeiL spuse el2 !et/.ene !airdL 7m 1/0ut inter1iul2 Bra1o9 omule2
Dup/ ce st/tu o 1reme 4i trase cu urechea la con1ersa.iile altor consumatori9 !aird
se 5ntoarse 5n apartamentul lui2 ?u a1ea che s/64i petreac/ timpul sin'ur 5n acea sear/2
Dnc/ mai a1ea acea dorin./ de a discuta cu al.ii 4i presupuse c/ aceasta nu a1ea s/
dispar/ niciodat/2 Pe de alt/ parte9 habar nu a1ea ce s/ ac/2 7pel/ orarul e1enimentelor
locale 4i obser1/ c/ urma s/ aib/ loc o 5ntrunire a conduc/torilor de bloc9 la ora 4apte2
Era in1itat 4i publicul2 !um nu 4tia nimic despre situa.ia local/9 se 'Cndi c/ se putea duce
acolo2 Dn deiniti19 era o datorie ci1ic/2 Totu4i9 s/r/ntocii i'norau aceste 5ntruniri9 cu
e3cep.ia ca0urilor 5n care a1eau de /cut 1reo plCn'ere2 i atunci de obicei o pre0entau
mai 5ntCi conduc/torului lor local2 Dl l/sau pe el s/ se ocupe de ea2
Dulapul lui de bunuri personale nu con.inea deloc mCncare2 Dup/ ce se uit/ la un
ai4aB al articolelor disponibile la ma'a0inul local cu mCncare9 cobor5 acolo 4i cump/r/
cCte1a9 precum 4i un c/rucior pliant2 Puse 5n c/rucior cump/r/turile9 pro1i0ii stonate 4i
ni4te ructe 4i 1erde.uri proaspete9 se 5ndrept/ spre lit 4i apoi pe hol9 spre apartamentul
lui2 Tocmai destonase 4i 54i 5nc/l0ise cina9 cCnd un bC0Cit 4i ni4te litere portocalii de pe
),N
pere.i 5i spuser/ c/ primise un apel2 >e 'Cndi c/ era un poli.ist care 5l 1eriica9 a4a 5ncCt
cod/ sistemul audio61ideo2 Pe ecran ap/ru o emeie tCn/r/9 bine 5mbr/cat/ 4i rumoas/9
5n ciuda nasului lun' 4i ascu.it2
Femeia spuse9 e0itCnd pu.in:
6 Tat/I
6 Jeerson !er1antes !aird9 0ise el2 Tu trebuie s/ ii222
8 se p/rea oarecum amiliar/2 $ 1/0use pe ben0ile de la centrul de reabilitare2 Era
7riel >hadiah !airdsdau'hter9 unicul lui copil2
6 D.i cunosc numele2 74 1rea s/ pot spune c/ 5mi amintesc 4i de tine9 7riel9 dar nu
pot2 Dmi pare r/u2
6 tiu asta9 0ise ea2 Dar a4 1rea oricum s/ te 1/d2 7cum2 Pot 1eni la tineI
6 ?u6.i pot reu0a asta2 Dar m/ tem c/ 1ei i oarte de0am/'it/2 >/ nu speri c/6mi
po.i tre0i 1reo amintire2 7r i un eort irosit2
6 Plec imediat de aici2 Ooi aBun'e acolo cam 5n dou/0eci de minute2
!onorm datelor despre ea pe care le ceru dup/ ce 5ntreruperea le'/turii9 !aird al/
c/ 7riel preda istoria la #ni1ersitatea East Harlem2 Trebuia s/ ia metroul East >ide 4i s/
coboare la un ca1artal dep/rtare de 0ona >tuy1esant2 7l/ asta din harta de transport pe
care o apel/ pe ecranul de pe perete2
Era nelini4tit2 Pe obraBii etei se rosto'oleau lacrimi9 atunci cCnd ima'inea ei
disp/ruse2 ?u putea ace nimic ca s/ schimbe situa.ia9 de4i ar i putut s/6i spun/ c/ o
iubea2 Dar acea dra'oste era cea pe care o a1ea a./ de to.i oamenii2 ?u o iubea ca un
tat/ pe iica lui2 >e 5ndoia c/ putea s/ 5n1e.e din nou asta 6 dac/ 5ntr6ade1/r cunoscuse
1reodat/ acel sentiment2 Pentru ca s/ ac/ asta9 ar i trebuit s/ aib/ un contact destul de
constant 4i apropiat cu ea9 din care s/ i01orasc/ acel 'en de dra'oste2 !um locuin.ele 4i
proesiunile lor erau atCt de dierite9 el 4i 7riel a1eau s/ se 1ad/ oarte rar9 probabil2
Ea a1usese ne1oie de mult curaB ca s/6l 1i0ite0e2 %aBoritatea oamenilor l6ar i
e1itat9 dac/ ar i 4tiut cine era2 El era sub o supra1e'here constant/9 nu se 5ndoia de
asta2 Probabil c/ or'anicii 5i implantaser/ un transmi./tor 5n corp9 chiar dac/ era o
procedur/ ile'al/2 7cesta era de putere redus/9 dar ampliicatoarele lor detectoare
puteau s/6i identiice po0i.ia 5n orice clip/2 De4i nu obser1ase pe nimeni care s/6l
urm/reasc/9 era si'ur c/ or'anicii oloseau 4i a'en.i umani ca s/6l 1eriice2 #nul din
moti1ele pentru care alesese s/ locuiasc/ 5ntr6o 0on/ a s/r/ntocilor era acela c/
maBorit/.ii cet/.enilor de acolo nu le p/sa dac/ el era considerat periculos de autorit/.i2
De apt9 chiar le6ar i pl/cut asta 4i l6ar i admirat2 Ei nu de1eneau prieteni cu oricine9
doar datorit/ statutului social al respecti1ului9 sau al aptului c/ era bine 1/0ut de
poli.i4ti2
Presupunea c/ 7riel usese cercetat/ cu minu.io0itate 4i intero'at/ cu aButorul ce.ei
ade1/rului9 pentru c/ era iica lui2 Ea se do1edise ne1ino1at/ de orice participare sau
cuno4tin./ a acti1it/.ilor lui criminale2 Dar 7riel 4tia c/ autorit/.ilor nu le 1a pl/cea aptul
c/ re5nnoia contactul cu el2
!e putea el s/ ac/ pentru eaI Foarte pu.ine2 7r i 1rut s/ o aBute s/ treac/ peste
durerea pricinuit/ de pierderea lui 6 5ntr6un el9 el era mort pentru ea 6 dar nu putea
decCt s/6i ie prieten 4i sus.in/tor2
Deston/ un sert de litru de limonad/ 4i ni4te cuburi de 'hea./2 Dn timp ce bea 5n
camera de 0i9 se uit/ la 4tiri2 Era ar/tat inter1iul lui cu >0uchen 4i 5ncepu s/ ie oarecum
de acord cu p/rerea acesteia c/ usese cam al dracului2
La ba0a ecranului scria: $piniile reporterului nu sunt oiciale9 4i nici cele ale
conducerii canalului9 cu e3cep.ia ca0ului 5n care acest lucru este declarat2
#rm/ ce1a despre apropierea 5ncheierii construc.iei unui sistem ri1eran artiicial 5n
7rabia de >ud2 Dncepu s/ ie mai atent cCnd u diu0at/ o 4tire de ultim/ or/2 tirea
anun.a c/ !onsiliul %ondial primise re0ultatele 1otului prin reerendum al popula.iei lumii
asupra abandon/rii sistemului ?oii Ere2 !ontrar a4tept/rilor inluen.ate de un sondaB
neoicial9 cei 5n a1oarea desiin./rii sistemului actual repre0entau maBoritatea2 Popula.ia
'lobului9 re1i0uit/9 declarat/ oicial9 Kcorectat/K9 era de dou/ miliarde de oameni2 Din
miliardul care a1eau drept de 1ot9 cinci0eci de milioane nu se pre0entaser/ la 1ot2 !ei
care 1otaser/ pentru desiin.are erau peste 4ase sute trei0eci 4i trei de milioane9 o
maBoritate de dou/ treimi2
6 Oocea poporului s6a /cut au0it/L spuse reporterul9 cu o 1oce prea entu0iasmat/
pentru un proesionist2 Bine5n.eles9 acest reerendum este numai o obser1a.ie adresat/
),<
!onsiliului %ondial9 din care reiese dorin.a popula.iei2 Dntreba.i de repre0entan.i 5nal.i ai
lumii presei9 secretarii de le'/tur/ ai celor 4apte consilieri au declarat c/ este c/ este
prea de1reme pentru comentarii din partea au'ustului corp2
%ai urmar/ 4i alte comentarii9 dar !aird le ascult/ doar cu o ureche2 Re1olu.ia
/cuse un pas 5nainte2 Dn ciuda campaniei 'u1ernului de con1in'ere a cet/.enilor c/ o
schimbare era imposibil/9 maBoritatea reu0aser/ s/ accepte aceast/ conclu0ie2
Ecranul se aprinse 5n portocaliu9 se au0i un bC0Cit 4i ima'inea lui 7riel ap/ru 5ntr6o
sec.iune a ecranului de perete re0er1at/ pentru ai4area monitorului u4ii2 !aird 5i deschise
u4a2 7riel 5l 5mbr/.i4/ 4i 5i ud/ pieptul cu lacrimile ei2 !aird plCnse 4i el9 pentru c/ 5i p/rea
r/u pentru ea2 Dup/ ce 5i d/du drumul9 7riel 54i 4terse ochii 4i a.a9 accept/ un pahar cu
limonad/ 4i se a4e0/2
6 Din neericire9 aceasta este o le'/tur/ sim.it/ de o sin'ur/ parte9 spuse ea2 Dmi
dau seama c/ 1echea rela.ie nu mai poate i continuat/2 Dar e4ti tat/l meu9 chiar dac/
e4ti un necunoscut2 Dac/ am putea s/ aBun'em s/ ne cunoa4tem mai bine9 m/car nu am
mai i ni4te str/ini2
6 %i6ar pl/cea oarte mult asta2 Dar o astel de le'/tur/ dintr6o sin'ur/ parte nu e9
de apt9 o le'/tur/ real/2 !eea ce ne6a le'at ini.ial a disp/rut pentru totdeauna2
6 tiu asta2
Lacrimile 5ncepur/ s/ cur'/ din nou2
Discutar/ o 1reme9 po1estindu64i unul celuilalt detaliile 1ie.ii lor recente2 7riel se
c/s/torise cu un oicial din Departamentul >er1iciilor Fi0ice 4i era oarte 5ndr/'ostit/ de
el2 F/cuser/ cerere la Departamentul de Reproduc.ie 4i Dn'riBire a !opilului pentru a primi
permisiunea s/ aib/ un copil 4i se a4teptau s/ o primeasc/2
6 >6ar putea s/ ii bunic2
6 >unt 5ncCntat9 0ise el2 !opilul 4i cu mine putem 5ncepe pe picior de e'alitate9
amCndoi 1om i noi 5n aceast/ 1ia./2
7sta o /cu pe 7riel s/ plCn'/ din nou9 pentru c/ ea 4i !aird nu puteau ace acela4i
lucru2 Dar el spuse c/9 poate9 a1ea s/ ie posibil2 !eea ce 4tia ea despre el putea i de
aButor2 7riel 5l iubise pe 1echiul !aird 4i el spera c/ acea dra'oste a1ea s/ se transorme
treptat 5ntr6o dra'oste a./ de cel care era el acum2
Dup/ o 1reme9 tensiunea dintre ei sc/0u2 Oorbir/ despre altele9 mai ales despre
4tirile despre reerendum2
6 ?u m/ a4teptam s/ ias/ a4a9 0ise el2
6 Tu ai un mare merit 5n asta9 spuse ea9 0Cmbind2 "Cnde4te6te2 Tat/l meu9 marele
re1olu.ionar2
6 Eu9 cel de acum9 nu par s/ iu prea entu0iasmat de schimbare9 dar nici nu simt un
0el conser1ati1 pentru a men.ine lucrurile a4a cum sunt2 Totu4i9 sunt interesat de ceea ce
se 5ntCmpl/2
6 74a 4i trebuie2 Tu ai ost catali0atorul e1enimentelor re1olu.ionare2 $ricum9 ca
istoric9 eu studie0 tendin.ele 4i e1enimentele curente 4i 5ncerc s/ e3trapole0 posibile
e1olu.ii 1iitoare2 >6ar putea ca !onsiliul %ondial s/ nu se opun/ unei schimb/ri chiar atCt
de cate'oric cCt indic/ declara.iile lor oiciale2 Din punctul lor de 1edere9 anumite aspecte
ale schimb/rii pot i de dorit2 %ai ales 5n ceea ce pri1e4te consumul de ener'ie electric/2
!aird ridic/ sprCncenele2
6 >chimbarea 1a a1ea ca re0ultat un consum de 4ase ori mai mare decCt 5n pre0ent2
6 "Cnde4te6te9 0ise ea2 Ener'ia necesar/ pentru c/ldur/9 iluminare 4i combustibil
este mic/ 5n compara.ie cu cea necesar/ ston/rii 4i deston/rii2 Puterea electric/ olosit/
pentru stonare 4i destonare m/nCnc/ apro3imati1 nou/0eci la sut/ din ener'ia
disponibil/2 Ener'ia electric/ ob.inut/ de la panouri sonare9 maree9 ap/ la mare
adCncime 4i surse ma'neto6hidro6dinamice este olosit/ pentru numai 0ece la sut/ din
necesit/.ile noastre2 Puterea de stonare pro1ine din con1ersia c/ldurii din centrul
P/mCntului2 Dar dac/ lumea re1ine la 1ia.a de dinaintea ?oii Ere9 dac/ se termin/ cu
stonarea6destonarea tuturor cet/.enilor lumii9 1om a1ea oarte mult/ ener'ie
suplimentar/2 !are 1a i e3traordinar de ietin/2 De apt9 ceea ce se 1a economisi ar
trebui s/ ie mai mult decCt suicient pentru pl/tirea costurilor cur/./rii tuturor acelor
0one 4i construirea de ora4e noi9 erme9 drumuri 4i a4a mai departe2
6 Este un mare a1antaB9 spuse !aird2 $amenilor ar trebui s/ le plac/ asta2 Dar 5n
alte pri1in.e222 schimbarea 1a implica mult/ munc/ 'rea9 de0r/d/cin/ri9 sacriicii9 o
mul.ime de nedrept/.i9 conu0ie 4i haos2
),A
6 !Cnd oamenii 1or reali0a pe deplin ceea ce li se 1a cere9 se 1or r/01r/ti9 spuse
7riel2 Dac/ 'u1ernul se 1a opune cu or.a 1oin.ei lor9 1a i doborCt de la putere9 sau cel
pu.in cet/.enii 1or 5ncerca s/ ac/ asta2 Oa i mult/ 1/rsare de sCn'e2 >/ ne 'Cndim la
Hobo-en9 de e3emplu2 $amenii din %anhattan6ul de miercuri sunt planiica.i s/ se mute
5n acea 0on/2 Oor locui 5n corturi 4i ad/posturi9 5n timp ce 1or construi ora4ul2 Pentru o
perioad/ nedeterminat/9 ei 1or i 5ntr6un el oameni deposeda.i 4i care 1or sueri de
traumele i0ice 4i psiholo'ice ce nu pot i e1itate 5n astel de ca0uri2 !re0i c/ le 1a pl/cea
s/64i p/r/seasc/ 1ia.a lor lini4tit/ obi4nuit/ ca s/ mear'/ 5ntr6o 0on/ s/lbatic/9 alat/ sub
ni1elul m/rii 6 di'urile sunt sin'urele ce 5mpiedic/ marea s/ se re1erse acolo 6 4i s/ ie
muncitori 5n construc.iiI Oa i ne1oie de o perioad/ lun'/ 4i 'rea 5nainte s/ poat/ muta 5n
case bune 4i s/ se 5ntoarc/ la 1ia.a 4i proesia lor actual/2 !Cnd 1or reali0a cu ade1/rat
ce6i a4teapt/9 1or erupe2 Oa i o re1olu.ie rance0/ 4i o re1olu.ie ruseasc/9 5n acela4i timp2
6 ?u 4tiu9 spuse el2 %aBoritatea cet/.enilor sunt atCt de condi.iona.i 5mpotri1a
1iolen.ei 4i pentru supunere2
6 7dCnc9 5n maBoritatea oamenilor e3ist/ 5nc/ s/lbaticul din Epoca de Piatr/2 7cesta
dormitea0/9 a4teptCnd 4ansa s/ ias/ la supraa./2
$chii lui !aird se deschiser/ lar'9 ca 4i cum ar i ost ac.iona.i de un mecanism din
spatele lor2
6 7proape pot s/ 1/d cum s6a aprins becule.ul de deasupra capului9 0ise ea2
6 Dar dac/ cine1a 1ine cu un plan 1iabil prin care schimbarea s/ ie mult mai lin/ 4i
/r/ s/ presupun/ o munc/ de ne5ndurat din partea cet/.enilor ce trebuie muta.iI
Dac/222I
Oocea lui se stinse2
Ea rCse 4i spuse:
6 7r i ce1a9 nuI Totu4i9 nu6mi pot ima'ina care ar putea i aceast/ scamatorie2 >au
ai tu 1reo ideeI
6 ?u9 0ise el2 ?u chiar2 Dar mi6a trecut prin cap ce1a ul'er/tor2 ?u 4tiu ce a ost2
Poate 1a re1eni2
Oorbir/ despre altele pentru o 1reme 4i apoi urmar/ t/ceri lun'i2 Dn cele din urm/9
7riel spuse c/ trebuia s/ plece2 PlCnse pu.in cCnd 54i lu/ la re1edere2
!aird sim.i pu.in/ durere cCnd u4a se 5nchise 5n urma ei9 dar nu64i d/dea seama
care era cau0a e3act/2 Dn deiniti19 a1eau s/ se mai 1ad/2 Dac/ era imposibil s/ re1in/ la
1echea lor rela.ie9 pentru c/ el nu64i mai aducea aminte nimic9 puteau s/ construiasc/
una nou/2 Dac/ amCndoi doreau asta222 Dntrebarea era9 o doreauI
Dnainte s/ se duc/ 5n pat9 apel/ banda de instruc.iuni pe care trebuia s/ o 1ad/
5nainte s/ se pre0inte la lucru la spital2 Dup/ ce o 1/0u9 era pre'/tit pentru 5ndatoririle
lui9 care erau simple9 la 5nceput2 Dn prima sub6s/pt/mCn/ a1ea s/ ie 5nso.it de un
inirmier 1eteran9 care urma s/6l 5n1e.e tot ce trebuia s/ 4tie2
),*
Capitolul 31
La ora nou/9 /cu cur/.enie 5n apartament 4i apoi cobor5 patul2 !omand/ ecranului
s/6l tre0easc/ cu un sert de or/ 5nainte de dou/spre0ece9 ca s/ poat/ intra 5n stoner9
dup/ care adormi aproape imediat2 71u mai multe 1ise9 dar cCnd se tre0i 54i mai amintea
numai unul dintre ele2 R/mase 5ntins cCte1a minute 5n pat9 dup/ ce din perete r/sunaser/
alarma 4i propria lui 1oce2 >puse peretelui c/ se tre0ise 4i c/ putea s/ tac/2
Oisul era n/ucitor ca 5n.eles9 de4i ori'inile lui erau e1idente2 Dn timp ce se ala 5n
institu.ia de reabilitare9 1/0use KJombies Ha1e ?i'htmares9 TooK9 un ilm de 'roa0/
despre problemele psiholo'ice ale mor.ilor61ii din str/1echiul Haiti2 Oroia s/ ie o satir/ la
adresa sluBba4ilor publici9 dar maBoritatea spectatorilor nu 5n.eleseser/ asta2 %ormCntul
din care hoarda de 0ombie .C4nea aar/ ca s/64i m/nCnce st/pCnul9 pe doctorul61r/Bitor9
repre0enta birocra.ia9 un alt simbol pe care doar cC.i1a 5l 5n.eleseser/2 !aird 1isase scena
inal/ 4i usese 5n'ro0it9 dar 0ombii erau amesteca.i 5n ea cu elemente dintr6un alt
spectacol2 7cesta era KBabes 8n ToylandK9 un rema-e recent dintr6o serie lun'/ a unui
ilm clasic dinaintea ?oii Ere2 >olda.ii robo.i de Buc/rie uria4i9 crea.i accidental de dou/
personaBe stupide 4i comice9 se contopeau cu 0ombii9 de1eneau 0ombi9 4i porneau 5n
mar4 ca s/6i distru'/ pe mon4trii condu4i de diabolicul Barnaby2 !aird au0ise eecti1
mu0ica K%ar4ului solda.ilor de lemnK9 5n timp ce robo.ii 5i 5n1in'eau pe mon4trii dr/ce4ti
ce in1adau Toyland2
Dn timp ce re1enea la realitate9 reali0/ c/ 'emea 5n'ro0it2 #nul dintre mon4trii
urio4i sc/pase de baionetele solda.ilor 4i era 'ata s/6l prind/ pe el 5n 'hearele lui
ascu.ite2
!obor5 din pat9 b/u un pahar cu ap/ 4i se duse 5n camera de stonare2 !Cnd trecu pe
lCn'/ cilindrul de miercuri9 murmur/:
6 Buna diminea.a2
Fa.a dur/ ca diamantul din spatele 'eamului rotund transparent nu6i r/spunse9
bine5n.eles2
E3act 5n clipa 5n care 5nchidea u4a cilindrului9 prinse o ima'ine produs/ de oceanul
a'itat al min.ii lui2 Dumne0eule9 sper s/6mi amintesc astaL 54i spuse2
i 54i aminti2 ?u era con4tient de trecerea celor 4ase 0ile de uitare dintre momentul
5n care pornise ener'ia de stonare 4i cel 5n care ener'ia de destonare readusese
moleculele corpului lui 5n stare de mi4care total/2 ?u era con4tient deloc de e3isten.a
1reunei pau0e2 Dar9 de4i 4tia c/ nu era a4a9 el identiica stonarea cu somnul2 7cesta era
moti1ul 5n'riBor/rii c/ nu64i 1a aminti ideea ce6i e3plodase 5n minte9 ca o no1/2
6 !hiar este ce1aL spuse9 deschi0Cnd u4a 4i ie4ind din stoner2 Din cCte 4tiu eu9
nimeni altcine1a nu s6a mai 'Cndit la astaL
Dnre'istr/ imediat ideea 4i apoi se culc/ din nou2 >e tre0i la 4ase9 /cu e3erci.ii timp
de Bum/tate de or/9 dup/ care 54i pre'/ti micul deBun 4i 5l mCnc/2 $ sec.iune a peretelui
din iecare camer/ clipea 5n portocaliu 4i emitea un bC0Cit slab9 5n timp ce mCnca2 Dup/
ce se duse la baie9 din care ie4i curat atCt la e3terior9 cCt 4i 5n interior9 opri alarma2 ?u
a1ea s/64i uite mesaBul2 #rm/torul pas era s/ solicite un i4ier 4i s/ note0e numele 4i
num/rul unc.ionarului public cu care 1roia s/ 1orbeasc/2 Dup/ ce /cu asta9 plas/ un
mesaB 5n banca de date a respecti1ului2 Dntr6un anumit moment al 0ilei9 Robert
Hamadhani %unyi'umba a1ea s/ citeasc/ ideea lui !aird9 5n biroul lui2 !Ct de repede
a1ea s/ ac.ione0e depindea de caracterul lui %unyi'umba 4i de priorit/.ile pe care le
a1ea 5n acel moment2 Dac/ nu a1ea s/ ale nici o 1este de la el 5n acea mar.i9 mai era 4i
mar.ea urm/toare2
74a cum se a4teptase9 nu primi nici un apel de la %unyi'umba 5n acea 0i9 nici la
spital9 nici 5n apartamentul lui2 D4i ocup/ timpul 5n1/.Cnd unele sarcini pe care trebuia s/
le 5ndeplineasc/ un inirmier2 Printre acestea se num/rau schimbatul a4ternuturilor9
aducerea de lori pacien.ilor9 depo0itarea produselor 4i mutarea pacien.ilor 5n stonere
seara 4i 5napoi 5n paturi9 diminea.a2 #na dintre cele mai interesante 4i pl/cute sarcini era
con1ersa.ia de 0ece minute pe care trebuia s/ o aib/ cu pacien.ii care 1roiau s/ discute9
4i maBoritatea lor 1roiau2 Totodat/9 aButa la aducerea noilor 1eni.i 4i destonarea lor2
7ce4tia useser/ 5mpietri.i 5n stonere de ur'en./ din apropierea locului 5n care li se /cuse
r/u sau useser/ r/ni.i2
);+
!hiar 5nainte de 5ncheierea pro'ramului9 supra1e'hetorul care6l obser1ase 4i
instruise 5i spuse:
6 Te 1ei descurca9 !aird2 >e pare c/ ai o chemare pentru aceast/ proesiune2 E4ti
primul care l6a /cut pe cet/.eanul "ranBean s/ rCd/2 i repre0in.i un ade1/rat spriBin
pentru cet/.eana Blatand2 Ei 5i este oarte team/ de moarte9 dar reu0/ s/ ie stonat/ 4i
s/ a4tepte astel pCn/ se 1a '/si medicamentul pentru tipul ei de cancer2 $ricum9 nu l6ar
primi2 Este prea b/trCn/ ca s/ ie destonat/9 cu e3cep.ia ca0ului 5n care s6ar descoperi
leacul 5ntineririi2 $ricum9 e4ti oarte bun cu ea2 Dar nu cre0i cu ade1/rat toate acele
prostii reli'ioase pe care i le 5ndru'i9 nuI
!aird ridic/ din umeri2
6 De ce s/ nu o ac s/ se simt/ mai bineI
6 74a 4i trebuie2 Dac/ 1rea o lab/ de iepure ca s/6i poarte noroc9 d/6i6o2
Dumne0euleL 7re o sut/ opt0eci de sub6ani9 este pe acest p/mCnt de 4apte sute cinci0eci
4i 4ase de ob6ani2 7i crede c/ s6a s/turat de 1ia.a asta2 Dar nu9 ea 1rea s/ re0iste pCn/ la
ultima r/sulare chinuit/9 5nainte s/ se duc/ 5n ceruri2
!aird era destul de si'ur ca 1a trece /r/ probleme prin perioada de prob/2 ?u a1ea
s/ treac/ prea mult 4i urma s/64i primeasc/ ecusonul9 uniorma 4i 'radul9 ca inirmier
permanent2 7tunci a1ea s/ primeasc/ 4i un salariu bun 4i s/ renun.e la >%"2 8nirmierii9
ca tot restul personalului de ser1iciu9 erau bine pl/ti.i 4i oarte respecta.i2
%ar.ea urm/toare9 a4tept/ pCn/ la trei dup/6amia0a mesaBul lui %unyi'umba2 !Cnd
5ncerc/ s/ ia le'/tura cu el9 un ecran 5i spuse c/ 7sistentul principal al >ecretarului
Principal al $>!!B>9 $iciul >u'estiilor !et/.enilor pentru !re4terea Bun/st/rii >ociale9
nu era disponibil pentru consulta.ii 5n acel moment2 71ea s/ r/spund/ apelului lui !aird
cCt de curCnd posibil2
7cel cCt de curCnd posibil nu se 5ntCmpl/ 5n acea 0i2 i nici 5n mar.ea urm/toare2 !u
pu.in timp 5nainte de ora patru9 !aird 5ncerc/ un nou apel 4i primi acela4i r/spuns2
Tocmai oprise ecranul perete9 cCnd supra1e'hetorul lui9 Ruintus %u Eilliams9 intr/ 5n
camera inirmierilor2
6 Hei9 !aird9 ia 'hiciL Eram 5n camera ser'entului cCnd am 1/0ut o 4tire2 #n tip9 pe
nume %unyi'umba9 un mah/r mare din $>!!B>9 a propus o idee prin care schimbarea
s/ ie posibil/L 7 ost transmis/ pe canale 4i este studiat/ de !onsiliul %ondialL 7 produs
mult/ a'ita.ie2 Reportera de la 4tiri era 'ata s/ aib/ un or'asmL
!aird icni9 ca 4i cum ar i primit o lo1itur/ 5n ple3ul solar2
6 7cest %unyi'umba9 spuse el2 7 propus ca oamenii stona.i acum 5n depo0ite s/ ie
destona.i 4i pu4i s/ munceasc/ la construirea noilor ora4eI
6 DaL 0ise Eilliams9 /cCnd ochii mari 4i ridicCndu64i sprCncenele2 7i 1/0ut 4tireaI
6 ?u2
6 Si6a spus altcine1aI
6 ?u2 %unyi'umba a mai propus 4i ca oamenii destona.i lua.i din depo0ite s/
tr/iasc/ 0i de 0i 5n timp ce muncescI i s/ primeasc/ 'ra.ierea pentru contribu.ia lor la
aceast/ munc/I
6 Da2 Dar spune6mi9 dac/ nu ai 1/0ut6o 4i nu .i6a spus6o nimeni222I
6 Tic/losulL 0ise !aird2 %i6a urat propunerea2 ?umai c/222 poate c/ m/ 'r/besc2
?umele meu nu a ost men.ionatI ?u mi s6a recunoscut aportulI
6 Deloc9 spuse Eilliams2 >pui c/ e ideea taI
6 !ate'oric2
Pe a.a lui Eilliams se citea c/ nu 5l credea pe !aird2 7ceea4i atitudine o adoptar/
to.i cei c/rora le 1orbi !aird9 5ncercCnd s/ do1edeasc/ aptul c/ el era ini.iatorul
K!onceptului %unyi'umbaK2
7sistentul Principal al >ecretarului Principal r/spunse 5n cele din urm/ mesaBului lui
!aird2 El ne'/ c/ primise 1reo comunicare de la acesta2 !Cnd !aird ceru prin tribunal
5nre'istr/rile apelurilor /cute c/tre %unyi'umba9 descoperi9 bine5n.eles9 c/ acestea
useser/ 4terse2 !eea ce nu6l surprinse deloc2
>olicit/ o conerin./ de pres/ 4i 5l denun./ pe %unyi'umba2 !onerin.a u redat/ pe
scurt la 4tiri2 >yuchen9 reporterul 4e9 se ar/t/ oarte sarcastic/ a./ de el9 atCta cCt 54i
putea permite /r/ s/ 5ncalce limitele calomniei2 !aird se a4tepta la asta2 D4i /cuse un
inamic din ea2 Dar nu ar i contat9 chiar dac/ i6ar i ost prieten/2 Era e1ident c/ primise
ordin s/6l discredite0e2
);)
!Cte1a 0ile mai tCr0iu9 reporterii anun.ar/ c/ %unyi'umba usese transerat 5n
JVrich6ul de mar.i2 Primise o cre4tere a salariului 4i un nou 'rad2 71ea s/ ie unul dintre
onora.ii membri ai nou ormatului !omitet de Lucru9 care urma s/ planiice olosirea
criminalilor destona.i2 >e a4tepta ca contribu.ia lui 5n acel 'rup s/ ie 1aloroas/2
!hiar 4i s/r/ntocii din ta1erna >e1en >ta'es /ceau 'lume pe seama preten.iei lui9
de4i ei 5i erau amici2 Pentru o 1reme9 unii dintre ei 5l stri'ar/ Kcet/.ene %unyi'umbaK2
!aird 54i linse r/nile9 care se 1indecar/ rapid2 7r i ost rumos s/ poat/ r/mCn/ 5n istorie
ca ini.iatorul acelei idei2 Dar ceea ce conta cu ade1/rat era ca ideea lui s/ re0ol1e o mare
problem/2
!u toate acestea9 autorit/.ile nu a1eau s/ lase ca problema s/ ie uitat/2 Erau pe
urmele lui9 de4i nu ar i recunoscut asta2 !Cnd aBunsese la Bum/tatea perioadei de prob/9
u chemat 5n biroul c/pitanului 7d >herwin Lennow9 noul supra1e'hetor 4e2 Lennow 5i
5ntinse o oaie ce con.ine un comunicat al Departamentului Educa.iei din %anhattan2
!aird o citi 4i apoi 5l pri1i pe Lennow9 /r/ s/6i 1in/ s/ cread/2
6 ?u se poate2 7ici se spune c/ nu sunt caliicat pentru pre'/tirea ca inirmier
pentru c/ nu am educa.ia de liceu2 i c/ nu o am nici m/car pe cea de 4coal/ 'eneral/L
6 ?u e3ist/ nici o 5nre'istrare 5n acest sens9 0ise Lennow2 7m 1eriicat personal
5nainte s/ te chem2
6 Bine5n.eles c/ nu e3ist/L spuse !aird cu 5nl/c/rare2 Dmi cuno4ti datele bio'raice2
!um ar i putut s/ e3isteI
6 Dmi pare r/u2 Dosarul t/u de lucru 4i inde3ul de capacitate sunt bune 4i nu6mi
place ideea c/ te 1oi pierde2 Poate c/ 1a i doar ce1a temporar9 totu4i2 >6ar putea s/ nu
ie ne1oie s/ te 5ntorci la 4coal/222
6 >/ 5ncep cu clasa 5ntCiL
6 222 dac/ po.i con1in'e Departamentul Educa.iei s/ te e3amine0e direct pentru
diploma de liceu2 Dac/ a4 i 5n locul t/u9 a4 depune imediat o cerere2
6 ?u sunt un scandala'iu9 spuse !aird9 luturCnd oaia ca 4i cum ar i ost un stea'
b/tut de un 1Cnt 5ncins 4i urios2 ?u 1reau decCt s/ iu un bun cet/.ean 4i s/ contribui cu
ce1a la bun/starea societ/.ii2
6 Hmmm9 spuse Lennow9 5mpreunCndu64i mCinile 4i 0Cmbind u4or2 E3ist/ acea
preten.ie a ta c/ cet/.eanul %unyi'umba a urat ideea de la tine2 >6a su'erat 6 nu de
c/tre mine9 te asi'ur 6 c/ acea preten.ie relect/ o anume instabilitate mental/2 Eu unul
nu am dat aten.ie acestor 1orbe2
6 !ine spune astaI
6 ?u 5.i pot spune2 $ricum9 nu asta contea0/2 !i asta9 0ise el9 ar/tCnd oaia2 ?u pot
ace altce1a decCt s/ te concedie09 de4i re'ret c/ trebuie s/ o ac2 !Cnd 1ei a1ea o
diplom/ de liceu 5n dosar9 1oi i ericit s/ te an'aBe0 din nou2 Oechimea pe care ai
acumulat6o 5n timpul perioadei de prob/ 1a i men.inut/2 7sta dac/ te 5ntorci s/ lucre0i
aici2
!aird nu putea ace altce1a decCt s/ se supun/ 4i s/64i pre0inte cererea s/ dea
e3amenele2 !omplet/ ormularul9 de4i nu era si'ur c/ le putea trece9 c/ci memoria lui
era e3trem de selecti1/2 !onorm le'ii9 ar i trebuit s/ primeasc/ un r/spuns la cerere 5n
cel mult patru sub0ile2 !u toate acestea9 trecur/ opt 0ile9 Departamentul Educa.iei
ar'umentCnd c/ circumstan.ele neobi4nuite 5n'reunaser/ deci0ia2 ?u e3plicar/ care erau
acele circumstan.e9 iar 5n r/spuns se spunea c/ nu i6ar i olosit la nimic s/ le cear/2
E3istau9 dar asta nu 5nsemna c/ erau neap/rat 4i ade1/rate2
Dn a dou/spre0ecea sub60i9 dup/6amia0a tCr0iu9 peti.ia 5i u reu0at/2 %oti1: ca0ul
unic al lui !aird /cea necesar ca o camer/ le'islati1/ inerioar/ a %anhattan6ului9
compus/ din 4eii de super6blocuri9 s/ dea o le'e care s/6i acorde acea permisiune2
Le'ea urma s/ ie aprobat/ de camera superioar/9 ormat/ din cinci lideri de districte2
!aird se duse la biroul unc.ionarului 5ns/rcinat cu repre0entarea lui9 7ma0in'
K%ai0ieK "race Haydn2 7ceasta 5i spuse c/ putea depune o peti.ie la camera inerioar/ ca
s/ aprobe o le'e pentru o Ksitua.ie personal/K2
6 Dar simt c/ e3ist/ un complot 'u1ernamental ca s/ ii .inut 5n rCu2 >6ar putea s/
m/ 5n4el2 Tot ce .i s6a 5ntCmplat are Bustiicare le'al/2 Din ceea ce mi6ai spus cred c/9
indierent ce 1ei ace ca s/ a1anse0i9 1ei 5ntCmpina obstacole2 Din anumite moti1e9
'u1ernul 1rea s/ stai la >%"9 1rea s/ te .in/ cCt mai Bos2
6 ?u le pot ace r/u9 spuse !aird2
);,
6 ?u 5ntr6un mod pe care s/6l 4tii2 Totu4i9 ei au probabil moti1ele lor9 pe care9
bine5n.eles9 nu .i le 1or spune2
6 ?u pot sta de'eaba 4i s/ m/ uit la TO2 74 5nnebuni2
6 Poate c/ asta 1or 4i ei2 P/rerea mea este c/ le6ar pl/cea s/ scape de tine pentru
totdeauna2 E4ti o eni'm/9 o cantitate necunoscut/2 Ei nu sunt con1in4i c/ nu6.i 1ei
schimba din nou personalitatea2 i ei cred c/ acea nou/ personalitate ar putea i un
pericol pentru ei2
JCmbi 4i ad/u'/:
6 Dn deiniti19 e3ist/ precedente care s/ Bustiice aceast/ temere2 Dmi pare r/u9
sincer2 Orei s/ m/ 5ntClnesc cu un ap/r/tor public 4i s/ scriem o peti.ie pentru
in1esti'area ca0ului t/uI
!aird se uit/ la pere.ii6ecran2 !Cnd 5ncepuse s/ 1orbeasc/ cu ea9 0ece apeluri erau
trecute pe a4teptare2 7cum erau trei0eci2 De4i nu ar/ta nici o 'rab/9 ea a1ea mult de
lucru2
6 Poate mai tCr0iu9 spuse el2 Trebuie s/ m/ 'Cndesc la asta2
>e ridic/ 4i se aplec/9 cu palmele lipite 5n a.a pieptului2
6 %ul.umesc pentru tot ce ai /cut pentru mine2
6 %i6a /cut pl/cere9 spuse ea2 !e6ai 0ice s/ lu/m cina 5mpreun/9 la ora optI
);;
Capitolul 32
Era cu ade1/rat rumoas/9 de talie medie9 dar 01elt/9 cu un p/r ne'ru cre.9 ochi
ne'ri mari 4i oarte 1ioi 4i o piele cu o depi'mentare in/ de culoarea Badului2 Era
simpatic/9 dar ambi.ioas/2 >tudia pentru un masterat 5n psiholo'ia erodinamicii2 De ce s/
ie interesat/ de un s/r/ntoc care a1ea perspecti1e oarte mici s/ urce la o clas/
superioar/I
$ spusese chiar ea2 !aird repre0enta o eni'm/ 4i9 5n consecin./9 era ascinant2
6 Dn clipa asta nu am nici o rela.ie serioas/9 spuse ea2 !ole'ul meu de camer/ s6a
mutat9 la cererea mea2
6 >6ar putea s/ iu un handicap pentru cariera ta2
Ea rCse 4i 0ise:
6 ?u am spus c/ te in1it s/ te mu.i la mine2 Dn plus9 de unde 4tii c/ m6ai 5ncurcaI
6 Te 1or urm/ri 4i nu le 1a pl/cea dac/ 1ei continua s/ ai un contact strCns cu mine2
6 Las/ asta 5n 'riBa mea2
%ai0ie pl/ti cina9 la un restaurant de clas/ de pe >trada ;@2 !aird descoperi c/ ea
cCnta uneori acolo9 ob.inCnd astel credite suplimentare2 Dn tinere.e usese membr/ a
unei trupe de acroba.i2 D4i amintea dac/ o 1/0use la tele1i0or 1reodat/I El cl/tin/ din
cap2
%ai0ie 54i alesese primele dou/ nume cCnd 5mplinise dou/0eci de ani2 $ persoan/ 54i
putea schimba numele ori de cCte ori 1roia9 atCta timp cCt inorma autorit/.ile de
schimbare2 ?um/rul cardului de identitate r/mCnea acela4i2 7lesese 7ma0in' "race
pentru c/ era titlul cCntecului ei a1orit 4i9 5n acela4i timp9 atr/'ea aten.ia2
6 Dup/ ce mi6ai cerut o 5ntre1edere9 am cercetat datele tale bio'raice de4i9
bine5n.eles9 4tiam destul de multe despre tine9 spuse ea2 #na dinte personalit/.ile tale a
ost Eyatt Bumppo Repp9 scenarist 4i produc/tor de tele1i0iune2 tii c/ scrisul este una
dintre pu.inele proesiuni care nu necesit/ o educa.ie de liceuI
6 ?u9 nu 4tiam2
6 ?u am au0it de nici un scriitor care s/ nu i /cut cole'iul9 dar 5ntotdeauna trebuie
s/ e3iste un 5nceput2 Oe0i tu9 artele au sc/pat cum1a de aceste cerin.e2 Po.i i cCnt/re.9
compo0itor9 mu0ician9 pictor9 sculptor9 poet sau scriitor 4i s/ nu ai liceul /cut2 Presupun
c/ le'iuitorii au considerat c/ aceste proesiuni nu necesit/ educa.ie2 ?u po.i preda art/
/r/ diplom/9 dar po.i s/ o practici2
6 Totu4i9 un barman trebuie s/ aib/ liceul2
6 74a este2 Din neericire9 ai a1ea mari probleme dac/ te6ai apuca de scris scenarii
pentru tele1i0iune2 Dac/ 1ei cere o sluBb/9 nu po.i pre0enta e3perien.a lui Repp ca iind a
ta2 Tu nu e4ti Repp2 i9 oricum9 nu ai ost scenarist 5n lumea de mar.i2 Dac/ dai ni4te
scenarii canalelor 4i mah/rilor le 1or pl/cea9 tot nu 1or 1rea s/ te an'aBe0e2 7r i anun.a.i
de 'u1ern c/ e4ti persona non 'rata2 Dar222 4tii s/ cCn.iI >uicient de bine ca s/ prime4ti
o sluBb/I
6 ?ici pe departe2
6 7i 1reun talent artistic9 5n 1reun domeniuI
6 ?u2
Ea sorbi din paharul de 1in9 5n'ustCndu64i ochii9 dup/ care spuse:
6 7m o idee2 %i6am luat libertatea de a contacta 1ice6pre4edin.ii cCtor1a canale 5n
le'/tur/ cu asta 4i au spus c/ sunt interesa.i2 Dar au ar/tat oarte clar9 chiar /r/ s/ o
spun/9 c/ nu te 1or putea an'aBa2 !u toate acestea9 le6ar pl/cea ideea unui serial ba0at
pe 1ia.a ta2 Te bucuri de o publicitate enorm/ 4i ei sunt de p/rere c/ 'u1ernul nu 1a ace
presiuni ca s/ opreasc/ serialul2 ?u ai a1ea nici un control asupra lui2 Pe de alt/ parte9
1ei i bine pl/tit pentru permisiunea de a i olosit/ 1ia.a ta2 7i putea s/ re1ii atCt de mult
5n aten.ia publicului9 5ncCt s/ or.e0i le'isla.ia s/ aprobe acea le'e special/ pe care o 1rei2
!aird sim.ea o urie amestecat/ cu admira.ie a./ de ea2 Era clar c/ se a'itase ce1a
pentru el2 Probabil c/ toate acestea se 5ntCmplaser/ 5nainte de prima lor 5ntClnire2
6 Dac/ 1oi i de acord cu asta9 canalul m/ poate 5n/.i4a 5n ce mod dore4te9 spuse
el2 Eu 4tiu ce s6a 5ntCmplat2 Tot ce am /cut 1a i dramati0at ca actele unui criminal 4i
/r/ 5ndoial/ la sCr4it m/ 1or pune s/ maniest un re'ret social acceptabil 4i s/ m/
c/iesc2 Dn scenariu nu 1a i nimic ce ar putea i considerat anti6'u1ernamental2 ?imic
despre raudele 'u1ernului9 despre corup.ie 4i crim/2
);@
6 Totul 1a i pre0entat a4a 5ncCt publicul s/ simt/ simpatie a./ de tine9 s/ se
identiice cu tine2 Oei i portreti0at ca un om sincer9 dar care a 're4it drumul2 8ar
schimbarea ta inal/ de personalitate 1a i ar/tat/ ca o renun.are la personalit/.ile tale
anterioare2 7r i un act de abne'a.ie9 sacriiciul menit s/ te separe de actele tale
anterioare2 Dn inal ai i Bunul !et/.ean !aird2
6 7sta 4i sunt9 0ise el2 Dar nu6mi place ca ceea ce am /cut s/ ie interpretat 're4it9
drept acte criminale2 Dns/ 'u1ernul nu 1a 5nceta s/ m/ h/ituiasc/2 ?u m/ 1or l/sa s/ iu
ceea ce ei pretind c/ 1or s/ iu9 4i ceea ce 1reau 4i eu s/ iu2
6 ?u e chiar a4a de r/u9 spuse ea2 %/ reer la scenariu9 atunci cCnd 1a i scris2 %i6a
1enit o idee 'ro0a1/2 Po1estea 1a i spus/ din punctul t/u de 1edere 6 se 1a spune asta
5naintea iec/rui episod 4i 1a i subtitrat din nou din cCnd 5n cCnd9 5n timpul ac.iunii2 Dn
elul acesta poate i ocolit/ orice inter1en.ie a 'u1ernului2 Bine5n.eles9 1a trebui ar/tat 4i
punctul de 1edere al 'u1ernului9 dar acesta poate i minimi0at2 Eu222
6 Tu te6ai 'Cndit la astaL spuse el2 Oorbe4ti ca 4i cum ai lucra deBa pentru acel
canal2
6 $h9 a4a 4i este9 0ise ea2 tii cCte sluBbe suplimentare am2 7ceasta este 5nc/ una2
Eu222 nu .i6am spusI 7m uitat9 5nseamn/2 %6am an'aBat s/ lucre0 la acest proiect2 Msta
este tot un proiect2 i222
!aird se ridic/9 54i 5mp/turi 4er1etul 4i 5l puse pe mas/2
6 Te6ai olosit de mineL De aceea iei masa cu mine 4i de aceea m6ai in1itat practic 5n
patul t/u2 i e4ti unc.ionarul care ar trebui s/ m/ repre0inteL
6 Hei9 stri'/ ea9 p/rCnd urioas/2 Fac tot ce pot pentru tine9 ca unc.ionar public2
?u6mi ne'liBe0 niciodat/ meseria 4i nu las nimic s/ interere0e cu ea2 >/ nu ui.i astaL Dar
nu e nici o le'e care s/ spun/ c/ nu pot ace rost de credite suplimentare sau c/ nu pot
5ncerca orice 1reau2 !hestia asta cu tele1i0iunea e prea bun/ ca s6o rate0i2 Dn plus9 cred
c/ am talent de scenarist2 ?u e ne1oie de cine 4tie ce talent pentru asta9 4tii2 i nu
trebuie s/ ui.i c/ 1a i 4i 5n olosul t/u2 >6ar putea s/6.i schimbe toat/ 1ia.a 5n bineL
6 !ate'oric o 1a schimba pe a ta9 spuse el2 %ul.umesc pentru cin/2
8e4i din restaurant2 ?u /r/ re'rete9 totu4i2 !um ea era in'iner 5n erodinamic/9
probabil c/ 4tia totul despre mecanismul raportului se3ual2 Dns/ re'retele 5i trecur/ rapid2
Ea nu6l iubea9 probabil nici m/car nu .inea la el9 a4a c/ nu putea s/6i oere sin'urul lucru
care ar i contat cu ade1/rat pentru el2
?ou/0eci de sub60ile mai tCr0iu9 ap/ru un episod pilot de dou/ ore al unui miniserial
de 4apte episoade9 $mul care a 0'uduit lumea2 !aird nu u luat pe nepre'/tite9 c/ci
usese anun.at de asta 5n urm/ cu o lun/2 7l/ c/ acel canal nu a1ea ne1oie de
permisiunea lui pentru asta2 $ri'inalul !aird 4i personalit/.ile lui ulterioare9 Tin'le9
Duns-i9 Repp9 $hm9 Jur1an9 8sharash1ili 4i Duncan nu mai e3istau2 ?u trebuia luat 5n
considerare acordul lor pentru a i portreti0a.i2 Partea inal/9 5n care se 1orbea de noul
!aird9 nu era ic.iune2 71ea s/ ie compus/ din ben0i /cute 5n timp ce el se ala la
institutul de reabilitare9 oto'raii cu el mCncCnd9 /cCnd e3erci.ii 4i 1orbind cu ceilal.i
de.inu.i 4i cu or'anicii2 8ma'inile urmau s/ ie 5nso.ite de 1oci ale mai multor
comentatori9 doctori9 reporteri 4i oiciali ai 'u1ernului2 E3istau 4i ilme cu el dup/ ce se
5ntorsese 5n %anhattan2 ?u 4tia c/ useser/ /cute aceste ilme9 dar nu u surprins2
Dn ciuda aptului c/ 54i spunea c/ ar i ost e3trem de deranBant pentru el s/
urm/reasc/ serialul9 era prea curios ca s/6l i'nore2 !Cnd se termin/9 u bucuros c/ se
or.ase sin'ur s/6l pri1easc/2 Dn multe pri1in.e era la el de i'norant 5n pri1in.a ostelor
lui personalit/.i ca orice alt cet/.ean2 >in'ura metod/ pe care o a1ea pentru
determinarea momentelor 5n care pro'ramul de1ia de la ade1/r era compararea
sec.iunilor suspecte cu ben0ile documentare /cute 5n situa.iile respecti1e2 !um
maBoritatea acestora erau reportaBe scurte de 4tiri9 nu prea a1ea cu ce s/ le compare2
7l/ mai multe decCt ar i cre0ut2 >e p/rea c/ acel canal a1usese acces la multe
rapoarte oiciale9 bine5n.eles9 cu permisiunea 'u1ernului2 7stel9 usese ar/tat/ o
reconstituire a e1ad/rii lui din institu.ia din care se presupunea c/ e1adarea era
imposibil/2 !onorm declara.iei anterioare episodului respecti19 scenele erau sut/ la sut/
realiste2
6 Deci a4a am /cut6o9 54i spuse el2
!a 4i al.i spectatori9 u emo.ionat cCnd el9 ca Eilliam >t2 "eor'e Duncan9 o sal1/ pe
Panthea >nic- din depo0itul din ?ew Jersey2 i se minun/ de propria6i de4tept/ciune9
cCnd se strecur/ 5ntr6un laborator de lCn'/ bCrlo'ul u'arilor 4i aranB/ abricarea unui
);=
duplicat care s/ ie '/sit 5n p/dure9 de or'anici2 OCn/toarea usese 5ntrerupt/ pentru o
1reme2 7utorit/.ile cre0user/ c/ a1eau do1ada mor.ii lui2
!u toate acestea9 nu se spuse nimic despre raudele9 minciunile 4i corup.ia din
miBlocul p/turii superioare a ierarhiei2 PersonaBele ne'ati1e era to.i membri ai unor
or'ani0a.ii sub1ersi1e care se iniltraser/ 5n po0i.ii de autoritate9 inclusi1 consilierul
mondial9 decedat acum9 Da1id Jimson 7nanda2
$ parte a spectacolului erau ben0i /cute 5n timpul conerin.elor or'anice reale9 din
timpul cCnd urm/rirea lui !aird era 5n plin/ des/4urare2 7cestea i se p/rur/ interesante2
Era prima dat/ cCnd erau pre0entate public astel de 5ntruniri2 ?u numai c/ oereau o
ima'ine a metodelor copoilor 4i a rustr/rii lor 5n timp ce6l 1Cnau9 dar contribuiau la
cre4terea suspansului9 cu toate c/ spectatorii 4tiau care era sCr4itul2
7ctorul care Buca rolul lui !aird ar/ta e3act ca el2 7sta pentru c/ nu era un actor9 ci
un model simulat pe computer al persoanei reale2 Rolul lui >nic- era Bucat tot de o
simulare2
>e'mentul inal nu se 5ncheie a4a cum i se spusese lui2 Era o ante0ie cu opt
simul/ri ale persoanei lui9 adunate 5ntr6o camer/ 4i 1orbind 5ntre ele2 >Cr4eau prin a se
certa9 deseori chiar 1iolent9 5n le'/tur/ cu ce 5ncepuser/ s/ ac/ 4i cu moti1ul pentru care
direc.ia respecti1/ de1iase spre un inal anti6social2 Dn cele din urm/ recuno4teau c/ se
5n4elaser/2 Ei cre0user/ c/ lupt/ cu 'u1ernul9 dar pCn/ la urm/ se do1edise c/ se luptau
cu al.i criminali2 7ce4tia erau ni4te oiciali 5n po0i.ii minore9 care 1roiau s/ a1anse0e9 care
doreau mai mult/ putere 4i olosiser/ miBloace ile'ale ca s/ ob.in/ asta2
Totul era oarte con1in'/tor9 de4i !aird nu u pe deplin con1ins2 Era sCcCit de
sen0a.ia c/ personaBul !aird ori'inal9 care se presupunea c/ 4tia ce se 5ntCmpla9 nu ar i
ost de acord cu asta2
De4i comentatorii nu spuser/ nimic despre eectele re1olu.ionare inale ale
ac.iunilor lui !aird 4i ale to1ar/4ilor lui9 orice spectator inteli'ent putea s/ 1ad/ aceste
implica.ii2 Datorit/ lui !aird9 societatea nu a1ea s/ mai ie niciodat/ la el2 Factorul de
5ncetinire a 5mb/trCnirii9 anti6D76ul 4i cerin.a publicului de de0inte'rare a sistemului ?oii
Ere de 1ia./ numai 5ntr6o 0i a s/pt/mCnii i se datorau lui !aird2 7r i trebuit s/ ie erou2
>tatui ale lui s/ ie ridicate 5n locuri publice2 >au cel pu.in a4a se p/rea2
Episoadele .ineau dou/ ore /r/ un sert2 !aird reali0/ c/ acea durat/ usese
planiicat/ de produc/tori 4i 'u1ern dup/ comunicatul ce urm/ imediat dup/ ultimul
episod2
7p/ru >0uchen9 1echea lui inamic/2 Ea p/rea oarte 'ra1/9 de4i era obli'atoriu ca
reporterul s/ 0Cmbeasc/9 chiar 4i atunci cCnd anun.a cele mai mari catastroe2
6 !et/.eni9 acesta este un comunicat de ma3im/ importan./L O/ ro' s/ r/mCne.i pe
recep.ieL !onsiliul %ondial tocmai a anun.at c/ >chimbarea a ost ini.iat/L Este lansat/9
deiniti1L Din acest moment istoric9 la A:@N9 J@6%@9 Luna Libert/.ii9 lumea s6a schimbatL
7 5nceput >chimbareaL
#rmar/ altele9 inclusi1 un inter1iu cu Primul >ecretar %unyi'umba9 omul
responsabil de ideea care con1insese !onsiliul %ondial c/ >chimbarea era posibil/2 !aird
ascult/ un minut9 apoi opri monitorul2
Dn timp ce se pre'/tea s/ doarm/ cCte1a ore 5nainte s/ intre 5n stoner9 54i spuse:
E1enimentele 1or ar/ta dac/9 pCn/ la urm/9 %unyi'umba 1a i un erou sau un tic/los2 >6
ar putea s/6i par/ r/u c/ mi6a urat ideea2
);N
Capitolul 33
"u1ernul comunic/ atCt de rapid Planul de !inci0eci de sub6ani9 5ncCt !aird 5n.elese
c/ se 'Cndeau de mult la schimbare 4i trasaser/ planurile necesare pentru 5ndeplinirea ei2
7cum9 cCnd ideea str/lucit/ a lui %unyi'umba p/rea s/ i re0ol1at sau m/car s/ i
mic4orat aceast/ problem/9 !onsiliul %ondial /cuse planuri ce useser/ p/strate mult
timp 5n b/ncile de date9 ca material secret2
Din computere cur'eau planurile de t/iere a anumitor p/duri9 po0i.iile ermelor9
construc.ia drumurilor9 a albiilor de rCuri9 caselor9 abricilor9 aeroporturilor 4i a altor sute
de articole necesare2 !ea mai mare parte a muncii 4i a mane1r/rii ma4inilor 4i robo.ilor
a1ea s/ ie /cut/ de mul.i din cei stona.i 5n depo0ite2 Pe lCn'/ ei9 urmau s/ contribuie
to.i cet/.enii neproducti1i sau semi6producti1i care se oereau 1oluntari pentru aceste
proiecte2
!a cet/.ean /r/ sluBb/9 !aird 4tia c/ 5ntr6o 0i 1a i 4i el chemat 5n cadrul aceastei
or.e de munc/2 "/si anun.ul de a se pre0enta pentru instruc.iuni ai4at pe perete 5ntr6o
diminea./9 cCnd merse 5n buc/t/rie9 imediat dup/ ce se tre0ise2 Lotus Hiatt Ean'9 5n al
c/rei apartament tr/ia acum9 st/tea la mas/ 4i bea caea2 Ea era unc.ionar la un
ma'a0in 4i o cunoscuse cCnd 54i cump/ra o umbrel/2 Era 5nalt/9 cu p/rul ne'ru 4i ochi
alba4tri Fdepi'menta.iG 4i era oarte dr/'u./2 Dar uneori a1ea obiceiul s/ se 1aite despre
aptul c/ usese ne'liBat/ de p/rin.ii ei2 Dn ciuda acestor dispo0i.ii uneori iritante 4i
rustrante9 .inea mult la ea2
Ean' r/mase t/cut/ la intrarea lui2 !aird ot/9 'Cndindu6se c/ emeia c/0use din
nou 5ntr6una din dispo0i.iile ei ne're2 Dar a.a ei 5ntunecat/ nu era cau0at/ de el sau de
p/rin.ii ei2 !i de mesaBul de pe perete2 De4i oprise alarma9 literele continuau s/ pClpCie
portocaliu str/lucitor2
Dn timp ce el citea mesaBul9 ea spuse:
6 tiam eu2 7mCndoiL Oom i or.a.i s/ mer'em 5n s/lb/ticieL 8ar eu nu 1reau s/
mer'2
6 Oom i 5mpreun/2
6 Tu 4i optimismul t/u blestematL spuse ea2 %are brCn0/L
6 Pri1e4te6o altel2 Este o a1entur/2 $ 1acan./ pl/tit/9 cu munc/ inclus/9 pentru ca
s/ nu te plictise4ti2 "Cnde4te6te la toate locurile acelea9 la oamenii pe care6i 1ei
cunoa4te2 Te plCn'eai de cCt de monoton/ e munca de 1Cn0/tor2 Poate c/ 1ei mane1ra
un buldo0er uria42 "Cnde4te6te cCt/ putere 1ei a1ea 5n mCini2 8ma'inea0/6.i c/ .i6ai c/lca
p/rin.ii cu 4enilele acelea mari de metal2
6 Dmi produci 'rea./9 spuse ea9 5ncruntCndu6se2
El 54i puse ni4te caea 4i se a4e0/2
6 ?umai oamenilor 're.o4i li se poate produce 'rea./2
6 Msta e un pro1erb 're.os2
!aird ridic/ din umeri 4i o b/tu pe mCn/2 71ea mult/ compasiune de oerit 4i era
clar c/ Lotus sorbea o mare parte din ea2 #neori9 totu4i9 se erea2 i nu6i pl/cea aptul c/
el st/tea acas/9 5n loc s/ mear'/ la munc/2 Di e3plicase de nenum/rate ori c/ nu era 1ina
lui2
6 Po.i ie4i din cas/9 ca s/ '/se4ti ce1a9 orice9 pentru care s/ ii pl/tit9 replica ea
mereu2
!u toate acestea9 5n 0ilele ei libere era 1esel/ 4i amu0ant/9 4i la el de se3y ca o
pisic/ siame0/ 5n c/lduri 6 asta dac/ nu se 5ntCmpla s/ se 'Cndeasc/ la p/rin.ii ei2 Di
pl/cea s/ ie cole'/ de camer/ cu un b/rbat aimos9 chiar dac/ era 4omer2 El era
recunoscut chiar 4i atunci cCnd mer'eau 5n !entral Par- la un picnic9 4i oamenii 1eneau
5ntotdeauna s/ 1orbeasc/ cu el2 8ar ea str/lucea 5n lumina relectat/2
%ar.ea urm/toare9 se pre0ent/ 5mpreun/ cu Ean'9 raportCnd prin intermediul
ecranului c/ primiser/ anun.ul2 >puser/ ecranului s/ tip/reasc/ acest raport9 5n ca0ul
e3trem de improbabil 5n care nu era 5nre'istrat 5n banca Departamentului de %unc/
Ooluntar/2 74teptar/ 4ase sub6luni 5nainte s/ ie anun.a.i s/ se pre0inte personal 5n
cl/direa D%O6ului din Houston 4i Eomanway2 Lotus 54i sun/ 4eul de la ma'a0in ca s/ 5l
inorme0e c/ nu putea s/ 1in/ la lucru 5n diminea.a urm/toare2 El 5i spuse c/ trebuia s/
se pre0inte la D%O pentru instruc.iuni 5n 0iua ei liber/2 Re'ulile recent emise speciicau
clar acest lucru2 Dup/ ce ea 5i transmise ordinul D%O6ului9 el 5i spuse c/ o 1a suna
);<
imediat2 $ apel/ trei ore mai tCr0iu9 oarte ro4u la a./2 >e certase 0dra1/n cu oicialul de
la D%O2 Di spuse urios lui Lotus c/ 54i putea lua liber2 De4i 5i e3plicase re'ulile acelui
tic/los de la D%O9 tic/losul 5i replicase calm c/ departamentul putea trece peste acele
re'uli9 dac/ circumstan.ele o cereau2
6 ?u ar i admis niciodat/ c/ D%O6ul a /cut o 're4eal/9 spuse 4eul ei2 tie c/ a4a
este9 dar acoper/ 're4eala spunCnd c/ ei pot 5nc/lca re'ula2 Ei bine9 o s/ sun la biroul
re'ulilor departamentale 4i o s/ 1edem dac/ tic/losul acela a min.it2
%ai tCr0iu9 4eul o sun/ pe Lotus 4i 5i spuse c/ nu e3ista nici o permisiune de
prioritate9 5n ca0ul instruc.iunilor de la D%O2 Dar el se calmase 4i 54i spunea c/ era prea
mare b/taie de cap ca s/ ac/ scandal 5n le'/tur/ cu aro'an.a 4i stupiditatea D%O6ului2
>e putea tre0i chiar el 5n ape tulburi dac/ /cea asta9 de4i dreptatea 4i le'ea erau de
partea lui2
!aird 4i Ean' merser/ la D%O la ora opt diminea.a9 5mpreun/ cu aproape trei sute
de al.i oameni2 Dup/ o 5ntCr0iere de o or/9 ur/ introdu4i 5ntr6o camer/ de 1i0ionare2
Banda de instruc.iuni pe care o pri1ir/ ar i putut i transmis/ la el de u4or 5n
apartamentul lor9 dar acolo nu se ala nimeni care s/ r/spund/ la 1reo 5ntrebare2
6 Dmi dau seama cCt de lin/ 1a i >chimbarea9 spuse !aird9 5n autobu09 5n drum spre
cas/2 Foarte bine or'ani0at/9 /r/ rateuri9 /r/ pierderi de timp2
6 Si6am spus eu c/ 1a i un balamuc2
Lotus nu spusese nimic de 'enul acesta9 dar !aird9 discret9 nu coment/2
Dn seara aceea9 5n timp ce se ala 5mpreun/ cu Lotus la >e1en >a'es9 o emeie
uria4/9 numit/ Rui'ley9 ap/ru lCn'/ masa lor2 !u picioarele dep/rtate9 ochii ro4ii 4i o
1oce tulbure9 Rui'ley spuse:
6 Tu e4ti marele re1olu.ionar9 idiotul responsabil de toate astea2
6 De ce anumeI 5ntreb/ calm !aird2 De4i nu recunosc c/ eu sunt re1olu.ionarul2
6 ?u m/ lua pe mine cu porc/ria aia cu personalitatea multipl/L mu'i Rui'ley2 Dac/
nu ai i ost tu9 acum n6ar i trebuit s/ plec s/ muncesc ca o proast/ 5n p/durile din
Hobo-enL 74 putea tr/i a4a cum 1reau eu2 Dar nu9 a trebuit s/ apari tu s/ strici totulL
6 "u1ernul a /cut asta9 nu eu2
6 D/ 1ina pe 'u1ern9 d/ 1ina pe 'u1ernL
!u cCte1a clipe 5nainte9 1ocea puternic/ a lui Rui'ley /cea e3act acela4i lucru la
bar9 blestemCnd 'u1ernul2 7cum9 dintr6o dat/9 !aird era personaBul ne'ati12
Dnainte s/ poat/ protesta din nou9 u doborCt de pe scaun de un pumn puternic 5n
runte2 !/0u r/u9 pe Bum/tate n/ucit9 incapabil s/ se mi4te9 pentru o clip/2 Rui'ley 5i
5nipse 5n coaste tocul ascu.it al pantoului ei2 Lotus .ip/ 4i o lo1i 5n cea/ pe ro4cata
uria4/ cu sticla ei cu bere2 Rui'ley se cl/tin/9 dar 54i re1eni rapid 4i o ple0ni pe Lotus cu
dosul palmei peste 'ur/2 7poi i0bucni b/taia 'eneral/2 !aird r/mase 5ntins pe spate pCn/
la sosirea poli.i4tilor9 de4i ar i 1rut oarte mult s/ se a1Cnte 5n 'r/mad/2 El nu d/duse
nici o lo1itur/9 dar u arestat la un loc cu ceilal.i2 !um nu opusese deloc re0isten./9 i se
permise s/ mear'/ 5n ur'onet/ 5mpreun/ cu al.i cC.i1a scandala'ii mai pa4nici2 Rui'ley
4i cC.i1a dintre ceilal.i ur/ potoli.i cu armele parali0ante 4i stona.i9 iar apoi transporta.i la
sec.ie2 #n Budec/tor le .inu o prele'ere lui !aird 4i Lotus9 pl/tir/ o amend/ mic/ 4i
promiser/ s/ mear'/ la un psiholo' timp de trei 0ile2 Rui'ley 5l scuip/ 5n a./ pe
Budec/tor 4i 5ncerc/ s/6l atace din nou pe !aird2 Fu stonat/ din nou 4i apoi trimis/ la
5nchisoare2
6 7cum trebuie s/6mi iau 4i mai multe libere ca s/ mer' la psiholo'9 spuse Lotus9 5n
timp ce mer'eau spre cas/2 >per s/ nu se mai 5ntCmple niciodat/ ce1a de 'enul acesta2
6 %/ 5ndoiesc c/ 1oi i oarte popular9 0ise el2 E3ist/ prea mul.i ca Rui'ley2 Oor da
1ina pe cel care este cel mai la 5ndemCn/9 4i acela 1oi i eu2
71ea dreptate2 De unde pCn/ atunci usese un erou pentru localnici9 acum era un
proscris2 Primirea obi4nuit/ de care se bucura erau pri1iri ostile 4i insulte murmurate2
Dup/ o 1reme nu mai merse la >e1en >ta'es9 ci 5n alt/ parte9 de4i Lotus se plCn'ea c/ 5i
lipsea 1echiul local 4i prietenii ei2 Primi 4i acolo acela4i tratament din partea celor care
useser/ numi.i 5n proiectul Hobo-en2 Dn cele din urm/9 5ncepu s/ bea mai mult acas/9
ceea ce o /cu 4i mai neericit/ pe Lotus2 Dn inal ea 5l d/du aar/9 plCn'Cnd 4i stri'Cnd c/
el n6o iubise niciodat/2 Oia.a ei usese un iad de cCnd 5ncepuse s/ tr/iasc/ cu el2
7mCndou/ airma.iile erau ni4te denatur/ri ale ade1/rului9 dar !aird nu protest/2 D4i lu/
un apartament de burlac 5n Eest >ide2
);A
$ mai re1/0u pe Lotus de mai multe ori2 ?u putea e1ita asta9 c/ci trebuia s/
mear'/ la acelea4i 4edin.e de instruire9 iar dup/ 5ntruniri era ne1oit s/ 5ndure repro4urile
ei2 Ea spunea c/9 dac/ ar i iubit6o cu ade1/rat9 s6ar i opus atunci cCnd 5i spusese s/
plece2 7r i protestat9 ar i ar'umentat 4i ar i con1ins6o9 dac/ ar i iubit6o cu ade1/rat2
De la plecarea lui se sim.ise oribil9 absolut distrus/2 Dar nu 5l mai 1roia 5napoi2
6 7tunci ar i mai bine s/ nu mai 1orbim unul cu cel/lalt9 spuse el 4i se 5ndep/rt/2
6 E3actL stri'/ ea dup/ el2 Respin'e6m/9 tic/losuleL ?u m6ai iubit niciodat/L 7m
4tiut6o tot timpulL
6 De ce dau to.i 1ina pe mineI 5l 5ntreb/ !aird pe psiholo'9 7drian Poos Hai09 la
ultima lor 5ntClnire2 ?u eu am produs schimbarea2
6 $h9 ba da9 tu ai /cut6o9 0ise Hai02 Dac/ nu ai i ost tu9 nu s6ar i 5ntCmplat
niciodat/ asta2
6 E e1ident c/ 'u1ernul a pl/nuit6o tot timpul9 spuse !aird2
6 Dar nu ar i 1enit atCt de repede9 0ise doctorul Hai02 Poate 5nc/ pentru mult timp9
dac/ nu ai i inter1enit tu2
6 ?u6.i place deloc de mine9 nu6i a4aI 5ntreb/ !aird2 7r trebui s/ ii urios pe
'u1ern9 nu pe mine2 ?u eu sunt cel care a /cut6o2 Eu nu sunt acel !aird ori'inal2 ?ici
m/car nu 1reau s/ iu numit !aird2 Eu m/ 'Cndesc la mine sub numele de Ba-er ?o
Eiley2
6 ?u te po.i a4tepta ca cet/.enii obi4nui.i s/ ac/ dieren.a2
6 Dar tuI i pe tine te6a deranBat >chimbareaI
6 7l naibii deranBL 0ise tare Hai02 %i s6a ordonat s/ mer' 5n Hobo-en9 5n calitate de
consilier al tabereiL tii ce 5nseamn/ asta pentru mine 4i pentru amilia meaI 7i idee la
cCte trebuie s/ renun./mI ?u9 si'ur c/ nu9 s/r/ntoculeL
6 Te6a4 putea raporta pentru atitudine lipsit/ de proesionalism9 pentru anta'onism
4i pentru insulte9 0ise !aird2 Dar nu o 1oi ace2 !ondolean.ele mele2
>chimbarea nu mer'ea rapid2 Trecur/ patru sub6luni 5nainte s/ ie inormat c/
trebuia s/ se pre0inte pentru antrenamentul ca chelner 5ntr6o sal/ de mese din Broo-lyn
Forest Par-2 ?ecesitatea unei diplome de liceu pentru acea meserie usese uitat/2 Timp
de patru sub6s/pt/mCni c/l/tori 0i de 0i cu un autobu0 D%O peste Podul Eashin'ton 4i
apoi spre nord9 spre locul de pre'/tire2 !onorm pl/cii de la poart/9 acea 0on/ usese
ocupat/ 5n 1remurile de demult de un >pital al Oeteranilor 7mericani2 !aird petrecu o
sub6s/pt/mCn/9 sub supra1e'here atent/9 ser1ind mCncare la o mas/ lun'/ de lemn9
5ntr6un ad/post uria42 %esenii erau robo.i pro'rama.i s/ se poarte ca ni4te oameni care
ser1eau masa2 !el care le setase comportamentul ie era un 'lume.9 ie a1ea o ima'ine
oarte cinic/ asupra oamenilor2 %a4inile cu aspect de oameni erau oarte l/mCnde9
ira.ional de preten.ioase 4i neci1ili0ate2 D/rCmau KaccidentalK pahare 4i carae cu ap/ 4i
suc de portocale9 se p/tau cu mCncare pe c/m/4i9 1/rsau mCncare pe mese 4i podele 4i
deseori rC'Ciau 4i tr/'eau 1Cnturi2 PlCn'erile lor reeritoare la 5ncetineala 4i calitatea
proast/ a ser1iciului erau oarte 0'omotoase2
!aird nu al/ niciodat/ de ce tab/ra usese instalat/ acolo 4i nu 5n 0ona Hobo-en2
?u al/ nici de ce era ne1oit s/ 5n1e.e opt ore pe 0i9 timp de dou/0eci 4i opt de 0ile9 un
lucru pe care l6ar i putut 5n1/.a 5n cel mult cinci ore2
7bia a4tepta s/ ser1easc/ oameni ade1/ra.i2 Dar atunci cCnd o /cu9 descoperi c/
cet/.enii ar i putut la el de bine s/ ie robo.i2 >la1/ Domnului9 nu erau la el de
ne5ndemCnatici ca robo.ii9 dar erau la el de preten.io4i9 se plCn'eau mai des 4i mai
0'omotos 4i nu erau mult 5n urma simul/rilor lor mecanice atunci cCnd era 1orba de
5nBur/turi 4i de maniere proaste la mas/2 La 5nceput cre0u c/ asta se datora aptului c/
maBoritatea mesenilor erau s/r/ntoci2 7poi9 o dat/ cu trecerea timpului9 descoperi c/
acolo erau mai mul.i din Kclasa superioar/K9 decCt s/r/ntoci2
>itua.ia se 5nr/ut/.i cCnd mesenii alar/ c/ el era Jeerson !aird9 omul pe care 5l
condamnau pentru situa.ia lor2 "/seau ce1a 5n nere'ul/ 5n tot ce /cea 4i nu se ab.ineau
s/6l insulte2 7proape de cap/tul celei de a treia sub6s/pt/mCni9 u atacat2 #n b/rbat care
bomb/nea reeritor la calitatea mCnc/rii Fpe nedrept9 dup/ p/rerea lui !airdG se ridic/ de
pe scaunul lui9 5l i0bi pe !aird 5n a./ cu aruria lui cu carne 4i 1erde.uri 4i apoi 5i trase un
pumn 5n stomac2
!aird nu u consolat de arestarea imediat/ 4i de condamnarea ulterioar/ a
atacatorului2 El u ne1oit s/ petreac/ dou/ 0ile 5ntr6un pat de spital2 %ai mult9 cu e3cep.ia
unui inirmier9 Robert "i >naw-y9 se p/rea c/ era detestat 4i urCt de tot personalul
);*
spitalului2 >naw-y 5i spuse lui !aird c/ au0ise c/ erau locuri 5n noile echipe de destonare2
Dl s/tui pe !aird s/ cear/ o astel de sarcin/2 !aird se 5ndoia c/ 5n acele 'rupe a1ea s/
scape de resentimentul oamenilor2 Totu4i9 munca ar i ost mai interesant/ decCt cea de
chelner2
Din cCnd 5n cCnd9 !aird 1orbea cu iica lui prin intermediul ecranului2 Di spuse lui
7riel despre problemele lui 4i despre dorin.a de a i transerat 5n echipa de destonare2
6 Era o 1reme cCnd a4 i dispre.uit 5ncercarea de olosire a unor rela.ii ca s/ primesc
o sluBb/9 5i spuse el2 Dar am de1enit mai realist2 >o.ul t/u are o po0i.ie destul de 5nalt/ 5n
Departamentul >er1iciilor Fi0ice2 !re0i c/ m6ar putea aButaI
6 $ 1a ace9 dac/ 4tie ce e bine pentru el9 spuse 7riel2
Trecu o sub6s/pt/mCn/ 5nainte s/ aib/ din nou 1e4ti de la ea2
6 Oe4ti buneL %orris 4i6a olosit inluen.a 4i i s6a promis c/ cererea ta 1a i aprobat/2
Oa i 5n mCinile unui comitet 'eneral9 membrii lui au to.i 1i0e intertemporale9 din cau0a
necesit/.ii unei coordon/ri rapide9 iar o emeie pe care o cunoa4te %orris 6 1rea ca
nimeni s/ nu6i 4tie numele 6 1a a1ea 'riB/ s/ aBun'i 5n 'rupa de destonare2
!ererea u acceptat/9 dar nici le'/turile lui %orris9 nici 1ite0a computerelor nu
puteau accelera 5ncetineala de 'he.ar a birocra.iei2 !aird u inormat abia dup/ dou/ sub6
luni c/ cererea lui usese aprobat/2 Trebuia s/ se pre0inte la o tab/r/ din ?ew Jersey9 la
trei sub6s/pt/mCni din momentul 5n care usese anun.at de numirea lui acolo2 !um era
prea departe ca s/ ac/ na1eta 0ilnic9 54i lu/ o locuin./ acolo2 7ceasta se do1edi a i oarte
aproape de depo0itul din care el9 ca Duncan9 o eliberase pe >nic- din starea ei de
stonat/2 !aird nu al/ asta decCt atunci cCnd i6o spuse 7riel9 5n timpul unei con1ersa.ii la
mare distan./9 dintr6o sear/ de mar.i2 Dup/ o perioad/ de instruc.ie9 trecu la munca sub
supra1e'here direct/2 >arcina lui era s/ ia persoanele destonate 4i s/ le 5ndrume prin
perioada de acomodare2 8 se p/rea o munc/ ascinant/9 de4i uneori dramatic/2
?umai cei s/n/to4i i0ic 4i suicient de tineri erau sco4i din cilindri2 !omiseser/ cu
to.ii ile'alit/.i9 de di1erse 'rade2 #nii dintre ei erau acolo de peste o mie de ob6ani9
a4teptCnd in1entarea unor tehnici psiholo'ice sau a unor tratamente chimice care s/
asi'ure reabilitarea lor2 Dar nu erau trecu.i prin terapie2 Dn loc de asta9 mer'eau s/
munceasc/ pentru !ommonwealth6ul $r'anic al P/mCntului2 %ai mult9 acum a1eau s/
lucre0e 0i de 0i2 "u1ernul hot/rCse ca muncitorii destona.i 4i supra1e'hetorii lor s/ nu
mai ie stona.i 4ase 0ile din 4apte2
?u era u4or s/6i ac/ pe unii destona.i s/ 5n.elea'/ ce se 5ntCmpla2 !Cnd 5n cele din
urm/ reu4eau s/ priceap/9 li se spunea c/9 dac/ nu 1roiau s/ participe la >chimbare9
puteau s/ ie stona.i din nou2 Dac/ ale'eau s/ munceasc/9 la sCr4itul a cincispre0ece
sub6ani erau 'ra.ia.i2 Dup/ care9 dac/ reu4eau s/ nu mai cree0e probleme9 puteau
de1eni cet/.eni cu drepturi depline2
Erau cinci miliarde de oameni 5n depo0ite2 Dintre ace4tia9 aproape un miliard erau
s/n/to4i9 i0ic 4i psihic9 4i suicient de tineri ca s/ ie ale4i ca muncitori2 7sta 5nsemna c/9
5n ciuda procesului lent al deston/rii9 popula.ia P/mCntului a1ea s/ creasc/ cu un miliard
5n urm/torii cincispre0ece ani2 tiind c/ acest num/r de oameni ar i repre0entant o
po1ar/ pentru resursele P/mCntului 4i c/ a1eau s/ ie 'reu de controlat9 'u1ernul urma
s/ destone0e numai apro3imati1 o sut/ de milioane de oameni2 7ce4tia erau 5n maBoritate
criminali condamna.i pentru ile'alit/.i mai mici9 de4i printre ei erau mul.i care useser/
stona.i pentru crime pasionale2
6 $ sut/ de milioane de nebuniL spuse 4eul lui !aird2 Oor trebui .inu.i 5n tabere
5n'r/dite9 p/0i.i de pa0nici 5narma.i2 7ltel 1or u'i 5n p/duri2 ?u e3ist/ suicient personal
pentru urm/rirea lor2 !hiar 4i numai pa0a 4i 5n'riBirea lor este un proiect tare al draculuiL
i asta era destul de r/u9 54i spuse !aird2 !eea ce era 4i mai r/u era c/ cei care6i
p/0eau9 instruiau 4i ser1eau pe destona.i de1eneau 4i ei pri0onieri2
6 Dn Burul taberelor 1a i sCrm/ 'himpat/9 spuse 4eul2 D.i dai seama c/ nu a mai
e3istat un astel de la'/r de peste o mie de aniI
!aird 4tia c/ mul.i dintre cei destona.i nu a1eau s/ se caliice ca muncitori2 Ei a1eau
s/ se 5ntoarc/ 5n cilindri9 urmCnd s/ ie elibera.i al.ii9 care s/64i 5ncerce norocul2
#nul dintre cei ala.i sub supra1e'herea lui9 %ichael >imon >hemp9 era un tCn/r
oarte cinic2
6 %da9 ne promit c/ 1om i liberi dup/ ce 1om construi toate ora4ele noi9 5i spuse el
lui !aird2 Dar stai s/ 1e0i2 !Cnd se 1a termina9 5napoi 5n stonere2 Oor '/si ei 1reo scu0/2
6 Dac/ cre0i asta9 de ce nu ceri s/ ii stonat din nouI
)@+
6 ?u2 $rice este mai bun decCt asta2 !red2
$rice altce1a 5i a4tepta pe >hemp 4i !aird9 ei nu mai erau Ks/ritori peste 0ileK2
71eau s/ 1ad/ iecare r/s/rit 4i iecare apus2 >/ se bucure de cre4terea natural/ 4i lent/
a unei lori9 de la stadiul de s/mCn./9 la boboc 4i apoi la 5nlorire9 /r/ inter1ale lips/ 5ntre
plantare 4i t/iere2
)@)
Capitolul 34
#na dintre sarcinile lui !aird era s/ obser1e 4i s/ e1alue0e conduita 4i atitudinea
celor ala.i sub 5n'riBirea lui2 Dac/ 1reunul dintre ei p/rea prea periculos sau impre1i0ibil9
!aird trebuia s/64i raporte0e p/rerea oi.erului or'anic 4e care se ocupa de acea
sec.iune2 Lui !aird nu6i pl/cea deloc ideea c/ era posibil s/ ie ne1oit s/ trimit/ pe cine1a
5napoi 5n stoner2
>hemp usese selectat pentru destonare din cau0/ c/ usese muncitor 5n construc.ii2
De4i asculta ordinele cu promptitudine 4i cu un 0Cmbet pe a./ 4i de4i nu ar/ta nici un
semn de indisciplin/9 datele lui biolo'ice indicau c/ a1ea un temperament 1iolent2 Fusese
condamnat pentru c/ ucisese un poli.ist care 5ncercase s/6l areste0e2 ?u reu4ise s/ ie
reabilitat9 a4a c/ usese stonat2 >hemp a1ea dou/0eci 4i 4ase de sub6ani pe 1remea
aceea2 #nicul lui copil9 o iic/9 se n/scuse cCnd >hemp a1ea dou/0eci 4i cinci de ani2 Ea
tr/ia 5nc/9 dar era 5n ?ew Ha1en6ul de miercuri9 sub 0ona !onnecticut9 4i a1ea opt0eci 4i
opt de ani2 Fiul ei era mort9 iar nepotul ei 4i un str/nepot tr/iau tot 5n ?ew Ha1en2
6 74 1rea s/6i 1/d9 spuse >hemp2
6 ?6ai nici o 4ans/ s/ aci asta9 0ise !aird2 DecCt dup/ ce 1ei i eliberat ca reabilitat2
8ar terapia o 1ei 5ncepe doar dup/ ce 5.i 5nchei munca aici9 ceea ce 5nseamn/ peste mul.i
ani2
6 !eea ce 5nseamn/ niciodat/9 nu6i a4aI
6 ?u pot spune asta2 Fii realist2 7i i un str/in pentru amilia ta2 ?u e3ist/ un trecut
de intimitate 5ndelun'at/2 Dn plus9 e4ti un condamnat2 7sta i6ar ace s/ se simt/
stin'heri.i2
6 $ s/6i 1/d9 5ntr6un el sau altul2
6 Oei 5ncerca s/ e1ade0iI
>hemp nu r/spunse9 dar inten.ia lui era e1ident/2 !u toate acestea9 !aird nu
raport/ acea con1ersa.ie2 ?u era un turn/tor9 de4i ar i trebuit s/ ie2 Dncerc/ s/6l
con1in'/ pe >hemp s/ nu o ac/9 4i a1u impresia c/ reu4ise2 !u toate acestea9 5ntr6o
diminea./ >hemp nu se pre0ent/ la apel2 Dou/ ore mai tCr0iu u adus 5napoi din p/durea
5n care u'ise9 spre nord2 Faptul c/ usese '/sit atCt de rapid 5l /cu pe !aird s/ 5n.elea'/
c/ 5n corpul lui >hemp usese plasat un emi./tor2 B/nuia c/ to.i destona.ii a1eau astel de
emi./toare 5n corp2 De4i asta era ile'al9 probabil c/ 4i 5n el se ala unul2
Jum/tate de or/ dup/ 5ntoarcerea 5n tab/r/9 >hemp u 5mpins9 urlCnd9 5ntr6un
cilindru9 u stonat 4i apoi dus 5napoi 5n depo0it2 !aird u chemat de 4eul lui2
6 7sta 1a i o pat/ nea'r/ 5n dosarul t/u9 0ise Donald Ture- ?ormandy2 7r i trebuit
s/ ne a1erti0e0i de tendin.ele lui de recidi1are2
6 De unde puteam s/ 4tiuI 5ntreb/ !aird2 ?u mi6a spus niciodat/ c/ 1rea s/
e1ade0e2 86am spus c/ e1adarea e imposibil/2
6 tim asta2 >hemp a ost intero'at sub D7 4i cCnd a ost 5ntrebat dac/ .i6a spus
1reodat/ c/ 1roia s/ 5ncerce s/ e1ade0e9 a ne'at2 Dac/ ar i spus da9 ai i r/mas /r/
sluBb/ 4i probabil ai i ost acu0at de conspira.ie2
!aird se 'Cndi la con1ersa.ia lui cu >hemp2 Era bine c/ >hemp spusese doar c/
1roia s/64i 1ad/ urma4ii K5ntr6un el sau altulK2 $amenii sub eectul D76ului r/spund
oarte punctual la 5ntreb/ri2
6 Oei primi o copie a unei mustr/ri oiciale9 spuse ?ormandy2 Dar9 5n ansamblu9 ai
un dosar bun2 Te 5n.ele'i cu criminalii 4i se pare c/ ei te plac9 de4i chiar 4i asta ar putea
tre0i b/nuieli2 tii cum sunt unii poli.i4ti2 Dar acum nu mai contea0/2 %er'em la Hobo-en2
%unca este aproape terminat/ aici2 7colo 1ei continua s/ aci ceea ce aci 4i aici9 dac/ nu
o dai din nou 5n bar/2
Dou/ sub6luni mai tCr0iu9 se urc/ 5ntr6un tren din apropiere de depo0it 4i c/l/tori cu
un 1a'on ce plutea la cC.i1a centimetri deasupra 4inelor9 5n timp ce era propulsat de
cCmpurile electroma'netice produse de 4irul de inele uria4e ce 5ncercuiau drumul2 >osi la
sta.ia de lCn'/ Hobo-en dup/ dou/0eci de minute2 PeisaBul usese alc/tuit mai mult de
p/duri9 dar la un moment dat trecuse pe lCn'/ un lumini4 mare9 unde ma4ini 4i oameni
construiau un ora4 nou2
Dup/ ce i se ar/t/ locuin.a lui9 un dormitor mic 5ntr6un ad/post monstruos de mare9
particip/ la instructaBul de ini.iere2 !are nu u scurt deloc2 Dur/ trei ore2 7poi ser1i
)@,
prCn0ul 4i merse 5ntr6un tur al Hobo-en6ului 4i apoi al comple3ului de depo0ite alat la
cC.i1a -ilometri de el9 5n p/durea 1estic/2
$ra4ul a1ea o popula.ie de ;=2+++ de oameni pe 0i 4i era ormat 5n principal dintr6o
cl/dire cubic/ cu latura de opt sute de metri9 cu patru etaBe 4i docuri2 De4i se ala 5n
P/durea ?ew Jersey9 0ona era sub Burisdic.ia statului %anhattan2 Planurile pre1edeau
e3tinderea ori0ontal/ a ora4ului9 a4a 5ncCt s/ poat/ '/0dui ;++2+++ de cet/.eni2 7ce4tia
a1eau s/ ie ocupan.ii de Boi ai statului %anhattan9 0i care usese aleas/ prin tra'ere la
sor.i2 Dar mai era mult pCn/ la acea imi'rare2
Dn timp ce se ala 5ntr6unul din depo0itele uria4e9 !aird obser1/ mai multe 'rupuri
care erau conduse printre numeroasele 4iruri de stona.i2 !onduc/torul 'rupului s/u 5i
duse pe culoarul central9 pe lCn'/ corpurile cenu4ii9 care st/teau unul lCn'/ altul9 ca ni4te
solda.i 'oi la o parad/2 Dn centru era un spa.iu liber mai mare 4i acolo 'rupul lui se 5ntClni
cu un altul2 !ei doi 4ei le d/dur/ pau0/ 4i apoi 5ncepur/ s/ stea de 1orb/ 5ntre ei2 !aird
st/tea 5ntr6o parte9 cam plictisit9 pri1indu6i pe membrii celuilalt 'rup2 Fa.a unei emei se
desprinse parc/ sin'ur/ din mul.ime2 !aird se cutremur/ ca 4i cum ar i ost lo1it de
tr/snet2 Femeia era scund/9 a1ea o a./ dr/'u./ 4i p/rul ne'ru ca abanosul t/iat
b/ie.e4te2 >e 5ndrept/ spre ea9 n/ucit2
6 >cu0/6m/9 0ise el2 ?u e4ti Panthea Pao >nic-I
Ea icni2
6 Je !airdL
6 Ba-er ?o Eiley9 de apt9 spuse el2 Dar oicial sunt !aird2
6 Da9 4tiu2 %6ai luat prin surprindere2
6 ?u6mi amintesc de tine din contacte directe9 0ise el2 Te6am 1/0ut pe ben0i2 ?u
4tiu dac/ ar i trebuit s/ 1in la tine2 ?u am nici cea mai mic/ idee ce sim.i pentru mine2
Dar222
Ea 5l surprinse ridicCndu6se 4i tr/'Cndu6i capul 5n Bos9 ca s/6l s/rute pe bu0e2 !Cnd
5i d/du drumul9 >nic- spuse:
6 !redeam c/ nu o s/ te mai 1/d niciodat/2
6 i tu e4ti consilier de acomodareI
6 Da2
T/cur/ cCte1a secunde2 Despre ce puteau s/ 1orbeasc/I El nu cuno4tea a1enturile
lor comune decCt la mCna a doua2 Dar se sim.ea oarte atras de ea2 Dac/ ar i ost
capabil de o pasiune brusc/ de 4colar9 ar i cre0ut c/ se 5ndr/'ostise2 Dar asta era o
prostie2 Totu4i9 usese atras spre ea ca un somon tras de instinct 5n susul rCului9 spre
locul de depunere a icrelor2
"Cndea9 sau mai bine 0is reac.iona9 ca un adolescent2
De ce nuI Dntr6un el9 a1ea numai trei sub6ani2
!um reac.iona eaI !are usese de apt rela.ia lorI Fuseser/ iubi.iI
$ 5ntreb/ unde st/tea2 Ea spuse c/ locuia 5n >ectorul ;2
6 !oinciden./L 0ise el9 0Cmbind2 i eu sunt 5n acela4i sectorL !e triun'hi aiI
6 ?um/rul 4ase2
6 Eu sunt num/rul opt9 numai dou/ mai 5ncolo2
>e opri 4i apoi 5ntreb/:
6 Orei s/ ne 5ntClnimI
Ea 54i 5nclin/ capul spre stCn'a 4i spuse:
6 Orei s/ 1orbim despre noiI E4ti curios s/ ali ce s6a 5ntCmplat de aptI
6 i asta2
6 7r/.i222 pari222 dierit9 spuse ea2 Fa.a9 1ocea9 'esturile9 acelea4i2 Dar tonul9
e3presiile tale222 sunt mai blCnde2 i mai e ce1a222 ce anumeI
El nu6i r/spunse imediat2 Era orbit9 ca 4i cum usese ridicat/ o perdea 'roas/ dintr6
o camer/ 5ntunecoas/9 re1elCnd c/ aar/ era o amia0/ luminoas/2 Timpul p/rea s/ de1in/
mai dens2 D4i spuse c/ crononii se acumulau brusc asupra lui2 !rononiI Particulele
temporale9 echi1alentele protonilor 4i 'ra1itonilor2 !e concept straniu2 Totul a1ea s/
mear'/ mai repede acum2 !eea ce era o mas/ /r/ orm/9 aparent /r/ orm/9 era acum
5ndesat/ 5ntr6un 1Cr de lance ascu.it2 7u0i pa4i9 care acum 5ncepuser/ s/ u'/9 de4i mai
5nainte mer'eau doar2
>e reculese 4i se chinui s/ ias/ de sub acea 'reutate9 care era 5n acela4i timp
u4oar/2 7pa era 'rea9 dar aducea iponderabilitate9 ridicCnd casele 4i aruncCndu6le de
)@;
colo6colo9 ca 4i cum ar i ost ni4te baloane de s/pun2 >e sim.ea 5n acela4i timp 'reu 4i
u4or2
6 ?u mai sunt aceea4i persoan/9 spuse el2
6 !ine mai esteI
6 ?imeni nu se schimb/ a4a cum m6am schimbat eu2
6 %6ai iubit sau a4a l/sai impresia9 spuse >nic-2 ?u ai spus6o niciodat/2 Presupun c/
sim.eai c/ eu nu te iubeam2 Eram aproape de asta9 poate a4 i /cut6o9 numai c/222
6 ?umai c/222I
6 Tu222 Te admiram pentru curaBul t/u9 pentru hot/rCrea 4i 1iclenia ta2 7lunecai ca
untul ierbinte9 de cCte ori 5ncercau s/ te prind/2 Totodat/ erai deschis9 simpatic 4i
sensibil222 5n acele circumstan.e222 atr/'/tor2 Dar e3istau prea multe momente cCnd
sim.eam c/ nu erai cu ade1/rat acolo222 cu mine9 adic/2 !red c/ maBoritatea oamenilor nu
ar i sesi0at asta2 Dar eu obser1 rapid astel de lucruri2 De iecare dat/ cCnd 5ncepeam s/
cred c/ disp/rea9 re1enea2 %/ reer la acea dep/rtare9 la 0idul acela2 La 5nceput am
cre0ut c/ e 1orba de supericialitate2 Dar am descoperit c/ nu era a4a2 Doar c/ erai222 5n
alt/ parte2 Probabil c/ nici tu nu6.i d/deai seama2 Dar eu da2 i asta a contat oarte mult2
?u 1roiam un b/rbat care s/ se 5n1Crt/ mereu 5n Burul meu9 uneori s/ 1in/ spre mine9 dar
s/ nu ie niciodat/ aproape2
6 Eu cred c/ acum m/ pot apropia2 Dar nu 4tiu si'ur2 De ce nu6mi dai o 4ans/I
6 $ 1oi ace2 Dns/ s6ar putea s/ ie prea tCr0iu2 Dac/ nu e prea tCr0iu9 ei bine9 dou/
1ase le'ate cu od'oane se scuund/ uneori 5mpreun/2 $ricum9 seam/n/ prea mult a
lupt/2
6 7 ost doar o metaor/9 spuse el2
6 Din asta e /cut/ 1ia.a2 ?oi suntem ni4te metaore2
6 7sta ce 5nseamn/I
Ea rCse 4i spuse:
6 ?u 4tiu2
6 Trecem prin 1ia./ /cCnd totul s/ repre0inte compara.ii 4i metaore2 De apt nu
atin'em niciodat/ realitatea2
6 De unde 4tii tu astaI 5ntreb/ ea2 ?u tr/ie4ti de prea mult timp2
6 7sta e ade1/rat2 Poate2
!aird au0i mu0ic/ de la o u4/ deschis/2 !ine1a asculta o band/ cu un e3emplu din
ceea ce anticii denumeau roc-6and6roll2 De4i banda ori'inal/ usese descoperit/ 5ntr6o
e3ca1a.ie 4i era datat/ ),,+ E2?29 era re0ultatul inal a numeroase re5nre'istr/ri2 8storicii
spuneau c/ prima 5nre'istrare usese /cut/ 5n )*AA 72D2 !Cntecul era numit KJettisonK 4i
usese 5nre'istrat de un 'rup numit ?a-ed Ray'un2 Tipul acela de mu0ic/ usese
necunoscut pCn/ de curCnd9 dar cele dou/0eci de e3emplare '/site useser/
re5nre'istrate 4i distribuite2 >/r/ntocilor 4i adolescen.ilor le pl/cea ritmul alert 4i cu1intele
anti6sociale9 de4i unele dintre ele nu mai erau potri1ite2 !et/.enii respectabili era
deranBa.i sau chiar de0'usta.i de acea mu0ic/2
Lui !aird 5i pl/cea 1ersiunea lui ?a-ed Ray'un de roc- 1echi2 Pulsa ca inima
compact/ a cosmosului9 chiar 5nainte de marele Bi'6Ban'9 cCnd se distru'ea sin'ur9 ca s/
poat/ i recreat2
7cum9 repetCnd KJettisonK9 sim.ea c/ crotonii se strCn'eau 4i mai tare9 ca ni4te
men'hine2 Prin ei trecu 'Cndul c/ personalitatea lui era o epa1/ aruncat/ 5n toate p/r.ile
de urtunile care mocneau 5n suletul lui2 >au despre care presupunea c/ e3istau acolo2
El era un ciclu incomplet9 el 5nsu4i era ciclul 5n care curbele erau 'ata s/ se
5ntClneasc/2
Poate c/ era un 'Cnd pro1ocat de abisul ap/rut cCnd d/duse peste >nic-2 ?u a1ea
date obiecti1e care s/6i conirme sentimentele2
!ele dou/ 'rupuri se reuniser/ acum 4i supra1e'hetorii le 1orbeau pe rCnd2
"rupul intrase 5n sec.iunea din spate a depo0itului2
6 74a cum 4ti.i din e3perien./9 spuse un supra1e'hetor9 5ncepe.i cu ultimii sosi.i 4i
apoi continua.i pCn/ la cei mai 1echi2 E3ist/ cinci0eci de mii de stona.i 5n aceast/ cl/dire9
dintre care au ost selecta.i cinci mii drept poten.iali candida.i ca muncitori 5n construc.ii2
Femeia continu/ s/ 1orbeasc/ monoton9 spunCndu6le lucruri pe care le 4tiau deBa9
dar pe care erau obli'a.i 5n mod oicial s/ le asculte2 !aird era aproape de partea din
spate a 'rupului9 oindu6se de pe un picior pe altul9 pri1ind 5n Bur9 ascultCnd doar cu o
ureche2 Dn lateralul lui 4i pu.in 5n spate era un 4ir de piedestale de piatr/9 pe care erau
)@@
plasate ba0ine cioplite2 Dn iecare dintre ele era corpul unui copil 4i ace4tia p/reau s/ ie
de dierite 1Crste9 de la nou6n/scu.i pCn/ la copii de 4ase luni2 Era curios9 pentru c/
mortalitatea inantil/ era oarte rar/2 i totu4i acei inocen.i a1useser/ 'hinionul s/ moar/
la scurt timp dup/ ce ie4iser/ din '/oace2 7cel 4ir9 care se 5ntindea cCt putea s/ 1ad/ 5n
lun'ul depo0itului9 era re0er1at copiilor2 !eilal.i copii pe care6i 1/0use erau suicient de
mari ca s/ stea 5n picioare2
>e 5ndrept/ spre cel mai apropiat copil9 care a1ea o c/ciuli./ ro0 pe cap9 ochii
5nchi4i9 iar culoarea lui 'ri pal era acoperit/ cu tonuri cu aspect natural9 de4i p/rea
adormit2
De la acel copil trecu la urm/torul2 7cesta a1ea o c/ciuli./ albastr/ cu 1ol/na4e 4i
p/rea 4i el 'ata s/ se tre0easc/ 5n curCnd 4i s/ cear/ lapte sau schimbarea scutecelor2
>e 5ntreb/ ce 5i pro1ocase moartea2 >e aplec/ s/ se uite la pl/cu.a de identitate
si'ilat/ 5n partea de sus a piedestalului2
!iti numele2
Depo0itul parc/ se umplu de lumin/2 >clipirea nea4teptat/ a acesteia 5l orbea2 Sip/
4i apoi 5ntunericul se repe0i peste el9 pe t/cute9 4i el sim.i cum c/dea2 Dar era ca 4i cum
ar i ost o pan/ ce c/dea 5n 'ol2 Era aproape imaterial2
?umele copilului mort 4i stonat era B7PER ?$ E8LE&2
)@=
Capitolul 35
$ 1reme u 1a' con4tient de ta1anul alat mult deasupra lui9 de e.ele care se uitau
5n Bos la el 4i de 1ocile care parc/ p/trundeau printr6un iltru 'ros2 ?u putea au0i
cu1intele9 dar putea detecta tonul lor 5ntreb/tor 4i 5n'riBorat2 7poi toate se stinser/
treptat2 !iclul 54i unise capetele9 un cablu po0iti1 4i unul ne'ati1 atin'Cndu6se unul pe
cel/lalt2 ocul trecuse prin el 4i 5l smulsese din timpul 4i locul pre0ent2 >e dep/rta rapid
de ima'inile 4i sunetele pre0entului2 7poi acestea disp/rur/9 4i o dat/ cu ele disp/ru orice
urm/ de con4tiin./9 orice urm/ a pre0entului2
7cum era 5n'ro0it 4i .ipa9 de4i nu putea au0i nici un sunet2 !/dea2 ?u2 !obora atCt
de rapid 5ncCt impresia era de c/dere2 Dar sim.ea222 mu4chii222 pielea lunecoas/222 a unui
'Ct 'i'ant care 5l 5nconBura2 Era 5n'hi.it2
7cum era mestecat 4i asta se 5ntCmpla cum1a dup/ ce usese di'erat2 ?u numai c/
mer'ea 5n Bos9 dar mer'ea 4i 5n spate2 7poi nu mai era mestecat2 Era /cut buc/.i9 iar
acestea e3plodau2 7rdeau 4i se de0inte'rau9 cu o lumin/ mai 5ntunecat/ decCt 5ntunericul
prin care trecea2
T/cerea 4i 5ntunericul de1enir/ parte din el2 Era in'erat9 nu mai era o iin./
separat/9 un lucru distinct2 Era parte a t/cerii 4i 5ntunericului9 4i acestea erau o parte a
lui2 Dar ce1a uria4 4i monstruos 5mpin'ea obiectul compus din el 4i din ceea ce6l
5nconBura spre un 1Cr pe care6l sim.ea9 dar nu putea s/6l 1ad/2 >unetul 4i lumina
5nlocuir/ t/cerea 4i 5ntunericul 4i acum era din nou el 5nsu4i9 /r/ s/ mai ie inclus 5n ce1a
ce i se p/rea 'lobular2
>e 1edea pe sine pe un ecran ce ocupa tot peretele2
7colo9 5n pat9 sub el 4i 5n a.a lui9 era Jeerson !er1antes !aird2 De cinci sub6ani9
era unicul copil al doctorului Ho'an Rondeau !aird9 biochimist 4i medic9 indierent ce6or i
5nsemnat acele titluri9 4i al lui doctor 7lice "an !er1antes9 biolo' molecular9 orice ar i
5nsemnat asta2
Dup/ indica.ia ecranului de perete ce str/lucea 5n 5ntunericul dormitorului lui9 se
tre0ise la ;:),9 mar.i diminea./2 Dn seara trecut/ de mar.i se dusese la culcare9 usese
c/rat 5n stonerul lui 4i 5mpietrit2 7poi9 5n aceast/ diminea./9 usese destonat 4i9 5nc/
dormind9 usese dus 5n patul lui2 La ora aceea9 tat/l 4i mama lui probabil dormeau 4i ei2
Dar el trebuia s/ coboare din pat2 Di era sete 4i trebuia s/ urine0e2
!obor5 din pat9 atin'Cnd 5n acela4i timp capul unui urs mare de pe cealalt/ pern/9
ca s/6l asi'ure c/ a1ea s/ se 5ntoarc/ repede2 i ca s/ se asi'ure 4i pe sine de asta2 8e4i
din dormitor9 la lumina slab/ ce 1enea de pe hol2 Holul se lumin/ pu.in mai mult cCnd
p/4i 5n el2 Dup/ ce 54i 'oli 1e0ica9 trase apa la toaleta silen.ioas/9 54i puse un pahar cu
ap/ 4i b/u o parte din ea2 Era pe hol9 la Bum/tatea drumului spre dormitor9 cCnd 5l au0i
pe Ba-er ?o Eiley stri'Cndu6l 5ncet9 din spatele u4ii par.ial deschise a camerei de
stonare2
Je se duse la u4/9 dar nu intr/ 5n camer/2 Era 5nsp/imCntat de i'urile ri'ide din
interiorul cilindrilor9 oameni mor.i9 dar care totu4i nu erau mor.i2 8ntra oarte rar 5n acel
re'at al ri'ului 4i ri'idit/.ii chiar 4i 0iua9 4i nu intrase niciodat/ acolo dup/ l/sarea
5ntunericului9 decCt atunci cCnd 5l duceau 5n bra.e9 adormit9 mama sau tat/l lui2 #neori
a1ea co4maruri oarte urCte9 5n care se tre0ea 5n acea cutie ca un co4ciu' 4i nu putea s/
ias/9 iar cei par.ial mor.i se 5n'r/m/deau 5n Burul stonerului 4i se uitau la el prin 'eam9
rostind amenin./ri t/cute 4i /cCnd 'esturi prin care 5i ar/tau cum a1eau s/6l m/nCnce9
dac/ ie4ea din stoner2
Era 5n'ro0it pentru c/ nu putea s/ ias/ din cutie 4i pentru c/9 dac/ ar i reu4it9 ar i
ost /cut buc/.i de de'etele de piatr/ ale adul.ilor 4i mestecat m/runt de din.ii lor de
piatr/2
Le spusese p/rin.ilor lui 4i psihiatrului despre aceste 1ise2 Di spusese numai mamei
lui despre Ba-er ?o Eiley9 dup/ ce ea 5i promisese c/ nu 1a mai spune nim/nui despre
el2 >e p/rea c/ ea nu6i spusese psihiatrului numele lui Ba-er ?o Eiley9 de4i 5i e3plicase
c/ usese imposibil s/ nu6i 1orbeasc/ acestuia despre prietenii lui de Boac/ ima'inari2 >au
despre miraBele lui mentale9 a4a cum le numea ea uneori2
Je b/nuia c/ mama lui 54i c/lcase promisiunea 4i 5i spusese tat/lui ei numele lui
Eiley2 Din cCnd 5n cCnd9 tat/l lui /cea mici alu0ii din care reie4ea c/ 4tia2 Dar nu
recunoscuse niciodat/ asta9 iar mama lui ne'ase c/ i6ar i spus 1reodat/ despre Eiley2
)@N
%ama lui su'erase acel nume9 atunci cCnd Je 5i m/rturisise prima dat/ c/
prietenul lui de Boac/ ap/ruse 5ntr6o 0i9 ie4ind din camera de stonare9 iar el9 Je9 c/uta
acum un nume pentru el2 Dn acel moment9 mama lui nu usese 5n'riBorat/ 5n le'/tur/ cu
KmiraBeleK sau ante0iile lui2 Je nu o 5ntrebase niciodat/ de unde 1enise cu acel nume
sau ce 5nsemna pentru ea2
7cum9 Je nu6i mai spunea totul mamei lui2 71ea sen0a.ia c/ ea 5l tr/dase2
6 Ba-er nu e real9 spusese mama lui2 Tu l6ai in1entat9 ca s/ compense0i timiditatea
ta e3cesi1/2 El este ratele t/u 1itre' 6 5n ima'ina.ia ta9 cel pu.in 6 dar este mai mare9
mai puternic 4i mai curaBos decCt e4ti tu 5n realitate2 Tu 5.i cree0i aceste ante0ii9
olosindu6l pe el drept repre0entantul t/u dele'at2
Je nu 5n.elesese multe dintre cu1intele ei9 de e3emplu compensare9 e3cesi1 4i
dele'at2 Dar consultase banda6dic.ionar 4i le 5n1/.ase2 %ama lui a1ea dreptate2 Era
oarte timid 4i retras 4i era deseori 5n'hiontit de b/ie.ii din clasa lui9 de cei mai mari 4i
uneori chiar 4i de ete2 7tunci cCnd 5l stri'au cu di1erse porecle9 cCnd 54i b/teau Boc de el
sau cCnd 5l lo1eau9 el u'ea2 ?u6i pl/cea 4coala9 de apt o ura9 4i petrecea cCt de mult
timp putea 5n dormitorul lui2 7colo se uita la tele1i0or ca s/ 54i 5n1e.e lec.iile de la 4coal/
sau ca s/ se distre0e9 4i se Buca cu prietenii lui Kima'inariK2
!a 4i ceilal.i9 Ba-er usese destul de neclar atunci cCnd ap/ruse prima dat/9 atCt de
ira1 5ncCt lumina trecea prin el2 $ dat/ cu trecerea timpului9 Ba-er de1enise mai solid 4i
opac2 De1enise la el de real ca 4i copiii de la 4coal/9 dar mult mai pl/cut2 !elelalte
KmiraBeK ale lui Je disp/ruser/ treptat 4i r/m/sese numai Ba-er2
Ba-er nu era o ante0ie2 Je era la el de si'ur de asta pe cCt de si'ur era c/
respira2 Putea s/ atin'/ pielea lui Ba-er9 o sim.ea solid/9 putea sim.i respira.ia lui Ba-er
pe a.a lui2
Dn unele pri1in.e9 Ba-er era mai real decCt cole'ii lui de 4coal/2 Era oarte amu0ant
s/ se Boace cu el 4i era cel mai amu0ant atunci cCnd Je 54i ima'ina c/ b/t/u4ii erau 5n
dormitorul lui9 iar Ba-er 5i b/tea m/r2
B/t/u4ii ar i ost umplu.i de sCn'e de Ba-er9 dac/ Je nu6i spunea s/ se opreasc/2
Ba-er era un lupt/tor 'ro0a1 4i nu6i era team/ de nimeni 4i de nimic2
7cum9 Ba-er ie4ise din spatele u4ii 4i 1eni pe hol2 P/rea s/ se 5nal.e mult deasupra
lui Je 4i era mult mai musculos2
Din cine 4tie ce moti19 Ba-er era 5n haine de strad/9 nu 5n piBamaua lui e3act ca cea
pe care 4i6o punea Je cCnd se ducea la culcare2
6 Hai s/ ne Buc/m9 Je9 spuse Ba-er2 7cum putem s/ acem tot ce 1rem2 Puteam
chiar s/ ie4im aar/2 !asa ne apar.ine2
Je se sperie2
6 Orei s/ spui c/ mami 4i tati au plecatI
6 ?u9 prostu.ule2 Oreau s/ spun c/ p/rin.ii t/i dorm2 Putem s/ ne preacem c/
apartamentul este al nostru 4i c/ putem ace tot ce 1rem 5n el2
Ba-er duse un de'et la bu0e2
6 Dar trebuie s/ acem lini4te9 ca s/ nu6i tre0im pe mami 4i tati2
6 ?u 4tiu9 0ise 5ncet Je9 de4i inima 5i b/tea repede din cau0a incit/rii2
6 Ei9 dar s6ar putea s/ acem prea mult 0'omot9 continu/ Ba-er2 74a c/ hai s/ ne
strecur/m aar/ 4i s/ ne bucur/m de a1entur/2 7cum nu sunt mul.i oameni mari pe
strad/2
6 Dar monitoareleI 5ntreb/ Je2
6 !ine s/ se uite la ele la ora asta din noapteI spuse Ba-er2 Poli.i4tii nu se 1or uita
la ecrane decCt dac/ 1or primi un apel de la cine1a sau dac/ porne4te 1reo alarm/2
6 %da9 poate9 0ise Je2 Dar dac/ deschidem u4a din a./9 se 1a declan4a alarma lui
mami 4i tati2
6 Ba nu2 %ami 4i tati nu 4tiu c/ noi 4tim cu1Cntul de cod ca s/ o oprim2
6 Da9 dar222
6 Pisicu./ sperioas/L PlCn'/ciosuleL Feti.oL FricosuleL
6 ?u6mi spune a4a9 0ise Je2 Tu e4ti prietenul meu9 ratele meu 'eam/n2 Tu nu
trebuie s/6mi spui a4a2 ?u6mi place2
6 Ei bine9 ba o s6o ac9 spuse Ba-er9 rCnBind2 Trebuie s/ te ac s/ mer'i9 omule2 Te
iubesc9 dar uneori nu sunt prea mul.umit de tine2 Trebuie s/ semeni mai mult cu mine2
!um o s/ aci asta9 dac/ nu e3erse0i s/ ii ca mineI
6 Bine2 ?umai c/ mai 5ntCi trebuie s/ m/ schimb 5n haine de strad/2
)@<
D4i puse hainele9 5ncet 4i /r/ tra'ere de inim/2 Tremura de ric/9 dar 5n acela4i timp
se sim.ea oarte incitat2 Poate9 doar poate9 reu4ea s/ ac/ asta9 s/ aib/ o a1entur/ real/2
>in'ura problem/ era c/222 dac/ era prins9 el a1ea s/ ie pedepsit9 iar Ba-er nu putea i
nici m/car atins2
Pornir/ pe hol9 dup/ ce Je comandase ecranului de perete s/ men.in/ luminile de
pe hol la ni1el sc/0ut2 Dac/ se tre0ea 1reunul dintre p/rin.ii lui 4i 1edea luminile aprinse9
putea s/ se ridice din pat 4i s/ ac/ cercet/ri2
La Bum/tatea drumului9 au0i 1oci2 Era un murmur din care nu putea 5n.ele'e nimic2
>e opri 4i 5i 4opti lui Ba-er:
6 >unt treBiL ?u putem mer'e acum2
6 7i 1rea tuL 0ise Ba-er2 Hai s/ mer'em9 oricum2
%erser/ 5ncet pe hol9 Je 'Cndindu6se c/ inima a1ea s/6i spar'/ pieptul cu
bubuiturile ei2 Dnainte s/ aBun'/ la u4a dormitorului9 care era pu.in deschis/9 Ba-er
spuse:
6 Hai s/ ascult/m2 Poate c/ 1om descoperi ce1a2 tii9 adul.ii nu ne spun multe
lucruri2 >e cred atCt de superiori 4i misterio4i2
Je 5l urm/ pe Ba-er la u4a dormitorului2 Dn/untru era 5ntuneric2 %ami 4i tati
1orbeau atCt de 5ncet9 5ncCt Je au0ea rar cCte un cu1Cnt2 7poi 54i au0i numele2 Oorbeau
despre el2
>e 5ncord/ s/ aud/ mai mult9 dar 1ocile erau prea Boase9 de4i erau intense2 De ce
erau treBi la ora aceea 4i 1orbeau despre elI 71ea impresia c/ 1orbeau despre ce1a ce 5i
preocupa de mult 4i a1ea s/6i preocupe 5nc/ mult timp2 P/reau 5n acela4i timp tri4ti 4i
sup/ra.i9 sup/ra.i unul pe cel/lalt2
Ba-er 4opti la urechea lui Je9 de4i nu era ne1oie s/ ac/ asta2 ?umai Je putea s/6
l aud/2
6 Haide 5napoi 5n dormitorul nostru2 Putem porni monitorul din dormitorul lor 4i s/
ascult/m2
6 ?u e rumos9 spuse Je2 Dn plus9 dac/ ne 1or prinde9 pe mine m/ 1or pedepsi9 nu
pe tine2
6 ?u ne 1or prinde9 0ise Ba-er2 7i de 'Cnd s/ ii un pap/6lapte toat/ 1ia.aI
6 Dar dac/ au spus peretelui s/ opreasc/ sonorul din camera lorI 5ntreb/ Je2 ?u o
s/ putem au0i nimic2
6 !um s/ al/m asta9 dac/ nu 5ncerc/mI F/ ce6.i spun eu 4i nu o s/ mai ii un ricos2
Poate2
7sta 5l 5nurie pe Je2
6 ?u sunt a4a cum 5mi spui tu9 numele acelea urCte2 ?u suntL
E0ita2 Era oarte curios s/ ale ce 1orbeau p/rin.ii lui despre el2
6 $P2 $ acem2 Dar dac/ suntem prin4i9 nu o s/ m/ mai Boc niciodat/ cu tineL
6 >i'ur9 spuse Ba-er2 i atunci cu cine o s/ te BociI $ s/ ii sin'ur de tot2 ?u o s/
aBun'i niciodat/ nic/ieri9 1ei i 5ntotdeauna un pap/6lapte9 dac/ m/ alun'i2 >au dac/ te
p/r/sesc eu pe tine2 E4ti destul de de0'ust/tor9 4tii2
Dn timp ce se 5ntorceau pe hol9 Je se 5ntreb/ dac/ /cuse ce1a oarte r/u9 ce1a
despre care nu 4tia2 Din cCte 4tia el9 usese destul de bun2 ?u /cuse nimic care s/6i
supere2 Doar c/ nu era curaBos 4i reu0a s/ se bat/ cu copiii care 4tiau c/6l pot bate9 4i c/
era timid9 atunci cCnd i se spunea s/ recite 5n clas/2 ?u a1ea ce ace 5n pri1in.a asta9 4i ei
n6ar i trebuit s/ i6o repro4e0e2
Dar nu 4tii niciodat/ la ce s/ te a4tep.i de la p/rin.i2 Ei se sup/r/ pentru cel mai
ne5nsemnat lucru2 71eau re'uli 4i re'ulamente care deseori nu au nici un sens2
E3plica.iile lor 6 atunci cCnd se oboseau s/ e3plice 6 lor li se p/reau clare9 dar lui i se
p/reau ni4te prostii2 #neori 54i spunea c/ adul.ii nu erau mai umani decCt acei
e3tratere4tri din spa.iu9 de la tele1i0or2
Dar el nu era si'ur nici c/ to.i cole'ii lui de 4coal/ erau de pe P/mCnt2
8ntr/ cu Ba-er 5n dormitorul lor 4i se a4e0/ lCn'/ el9 pe canapea2
6 Dac/ 1or porni monitorul din camera noastr/9 ca s/ 1ad/ dac/ sunt bineI 5ntreb/2
6 De ce ar ace astaI
Je acti1/ 1ocal le'/tura cu dormitorul p/rin.ilor lui 4i crescu 1olumul ca s/
ampliice sunetul9 5n timp ce inima 5i b/tea 4i mai tare2 ?u 1roia 4i le'/tura 1ideo2 Dac/ ar
i ost prins /cCnd asta9 pedeapsa ar i ost dubl/2 $ricum9 camera lor era 5n 5ntuneric 4i
nu ar i putut s/6i 1ad/2 Dar dac/ aprindeau lumina 4i /ceau 4tii6tu6ceI
)@A
Di spuse lui Ba-er acel 'Cnd2 Ba-er puni 4i 0ise:
6 ?u mi se pare c/ au ni4te 1oci prea iubitoare2
6 ?u9 spunea mama lui2 ?u trebuie s/6i spunem niciodat/2 ?u o s6o acem2 ocul l6
ar aecta pentru tot restul 1ie.ii2 ?u e un b/iat puternic9 este sensibil9 prea sensibil2 Dn
plus9 dac/ 5i spunem9 4i apoi el spune altcui1aI 7m a1ea probleme oarte mari9 4i tu 4tii
asta2
6 Bine5n.eles c/ 4tiu9 0ise tat/l lui2 ?u sunt prost9 de4i tu 1orbe4ti ca 4i cum a4 i2
?u6i 1om spune decCt atunci cCnd 1a i suicient de mare ca s/ 4tie c/ trebuie s/64i .in/
'ura2
6 Dar de ce s/6i spunemI 5ntreb/ mama lui2 ?u e ce1a ce trebuie s/ 4tie neap/rat2
7sta nu6l 1a ace mai ericit sau mai bun2
6 Este ade1/rulL
6 Fii blestemat9 cu ade1/rul t/u cu totL ?u 1orbim despre 4tiin./ aici2 Oorbim despre
iul nostru9 despre sentimente umane2 !e le'/tur/ are ade1/rul cu astaI %ai bine s/ nu
4tie c/ e o minciun/9 o minciun/ pentru binele lui9 ca s/ nu mai 1orbim de6al nostru2 tii
c/ oamenii se mint tot timpul unii pe ceilal.i2 E3ist/ ca0uri 5n care ade1/rul trebuie spus9
dar e3ist/ 4i minciuni de care oamenii au ne1oie2 8ar Je are ne1oie de asta2
6 ?u9 spuse tat/l lui2 7de1/rul ar trebui s/ ie spus 5ntotdeauna2 Dar trebuie spus cu
discre.ie9 4i la momentul 4i 5mpreBur/rile potri1ite2
!eI !e anumeI se 5ntreb/ Je2 71ea sen0a.ia c/ i se rCn'ea inima9 iar el transpira
4i tremura2 Despre ce era 1orbaI
tia din dramele de la tele1i0or c/ unii copii erau adopta.i de cupluri /r/ copii2 Din
moti1e pe care nu le 5n.ele'ea9 un copil adoptat era 5ntr6un el de pericol2 >au era o
ru4ine2 !e1a ce trebuia temut9 5n ciuda aptului c/ actorii spuneau c/ dra'ostea era cel
mai important lucru2 ?u este din carnea 4i sCn'ele meuL !ine1a spusese asta9 5ntr6un
spectacol2
6 Hai s/ l/s/m asta 4i s/ dormim pu.in9 pentru Dumne0euL spuse tat/l lui2 7m o 0i
'rea mCine2 EU 1a ace testele inale2 8ar tu trebuie s/ te 5ntClne4ti cu repre0entantul de
la %BD7 4i222
6 %ereu spui asta9 sau '/se4ti alt 'en de scu0/9 0ise mama2 Pentru Dumne0eu9 hai
s/ discut/m acum 4i s/ aBun'em la o conclu0ie ra.ional/L ?u mai pot suporta aceast/
amCnare 4i nu e3ist/ nici un moti1 real pentru eaL
6 $ deci0ie ra.ional/9 spuse sarcastic tat/l2 Prin asta 1rei s/ spui deci0ia ta2 De ce s/
nu a4tept/mI !hiar dac/ hot/rCm s/6i spunem9 nu o putem ace acum2 Oor mai trece ani
5ntre'i pCn/ atunci2 74a c/ de ce s/ nu a4tept/m s/ 1in/ acel moment9 dac/ 1a 1eni
1reodat/2 !Cnd 1a a1ea optspre0ece ani9 4i 5i 1om putea spune 4i despre immeriI
6 tii cum sunt eu9 spuse mama lui2 ?u6mi place s/ t/r/'/ne0 lucrurile2
Tempori0area m/ 5nnebune4te2 7i dreptate cu aptul c/ nu6i putem spune acum2 Dar n6a4
putea dormi noaptea ani 5ntre'i /cCndu6mi 'riBi 5n pri1in.a asta9 dac/ nu stabilim acum
ce e de /cut2
6 E4ti nebun/2
6 %/car eu o recunosc2
6 !e 1rei s/ spui cu astaI
#rmar/ alte discu.ii9 o parte din ele /r/ 5n.eles pentru Je2 Dup/ o 1reme9 de1enir/
mai calmi 4i mai pu.in 5nc/p/.Cna.i2 De4i 1orbeau despre alte probleme9 re1eneau mereu
la principalul subiect al disputei2 Je puse cap la cap di1ersele inorma.ii 4i apoi 5ncepu s/
5n.elea'/ subiectul care nu6i l/sa s/ doarm/2 >au cre0u c/ 5n.ele'e2 %intea lui de copil de
cinci ani nu putea pricepe unele dintre cu1intele lor2
La 5nceput u ca o scur'ere mic/9 apoi de1eni o r/bunire9 iar 5n inal di'ul se sparse
4i apele se re1/rsar/ aar/2
Je #nu9 dierit de el 5nsu4i9 Je Doi2
Je #nu usese copilul lor9 n/scut 5n 0iua 5n care i se spusese lui Je Doi c/ se
n/scuse el2
Je #nu murise la dou/ luni de la na4tere2
?ici unul dintre p/rin.i nu spuse clar ce sau cine cau0ase moartea copilului2
7scultCnd cu1intele 4i sim.ind tonul 1ocilor lor9 Je Doi aBunse la p/rerea c/ mama lui era
responsabil/ de accident2 !reierul copilului usese aectat serios 4i murise cCte1a minute
mai tCr0iu2
)@*
%ama lui a1ea patru0eci 4i cinci de sub6ani9 pe 1remea aceea2 P/rin.ii lui
amCnaser/ s/ aib/ un copil pentru c/ erau prea ocupa.i cu 1ie.ile lor proesionale 4i
sociale2 7sta o spunea mama lui9 cu o 1oce r/ut/cioas/2 7poi9 cum ea era b/trCn/ ca s/
ie mam/9 iar o1ulul ei crio'eni0at usese distrus 5ntr6un incendiu9 deciseser/ c/ aceea
era ultima lor 4ans/2 74a c/ Je #nu9 un b/ie.el s/n/tos9 1enise pe lume printr6o
ce0arian/2 Era primul 4i ultimul copil al doctorilor !aird 4i !er1antes2 De4i cuplurile cu
ran'ul lor proesional 5nalt 4i cu 'enele lor e3celente a1eau dreptul s/ aib/ doi copii9 ea
usese ne1oit/ s/ cear/ permisiunea9 din cau0a 1Crstei2 i o primise numai pentru c/
doctorii 54i olosiser/ inluen.a pe lCn'/ ni4te 5nalte oicialit/.i2 $ricum9 nu mai putea
primi permisiunea s/ aib/ un al doilea copil2
Jeerson !aird 5n.elese asta9 5n timp ce se pri1ea pe sine 4i pe Ba-er ?o Eiley pe
ecranul pe care6l proiectase mental2 !Cnd a1ea cinci ani nu 4tia nimic despre acea
procedur/9 bine5n.eles2 i nu 4tia nimic nici despre immeri2 %ai 5n.elese apoi c/ mama lui
nu putea inorma autorit/.ile c/ de4i 1Crsta ei cronolo'ic/ era de patru0eci 4i cinci de ani9
cea i0iolo'ic/ era de numai trei0eci 4i doi2 Ea de1enise immer la 4aptespre0ece ani9
moment 5n care i se inBectase F886ul2
!opilul9 Je #nu9 murise2 Dn primele cCte1a minute dup/ ce stonaser/ copilul9
p/rin.ii inten.ionaser/ s/ cheme ambulan.a spitalului 4i pe or'anici9 de4i 4tiau c/ nu se
mai putea ace nimic pentru copil2 7poi9 doctorul !aird a1usese o idee2 El 4i so.ia lui
1roiau oarte mult un copil al lor sau cel pu.in a4a 'Cndeau pe 1remea aceea2
Tat/l lui destonase copilul 4i luase cCte1a celule de piele de la acesta2 7poi le
stonase2 %oartea nu usese raportat/2 Folosind or'ani0a.ia subteran/ a immerilor9 !aird
4i !er1antes duseser/ corpul stonat al lui Je #nu 5ntr6un depo0it din p/durile din ?ew
Jersey2 !a s/ Bustiice e3isten.a corpului9 immerii introduseser/ date alse 5n b/ncile de
date2
Je #nu9 acum numit Ba-er ?o Eiley9 54i ocupase locul 5n 4irurile t/cute 4i
nemi4cate din depo0itul de lCn'/ Hobo-en2
!lona usese crescut/ 5n laboratorul condus de doctorul !aird9 de4i numai acesta
4tia c/ era o clon/2 Doctorul a1u 'riB/ de 5nre'istr/rile pseudo6e3perimentului9 de
e3plica.iile de la inalul acestuia 4i de presupusa eliminare a corpului2 Je Doi usese adus
pe uri4 acas/ 4i luase locul lui Je #nu2 Tat/l lui 5l operase9 ca s/ orme0e un ombilic
artiicial2 !ei cC.i1a prieteni care 1/0user/ copilul nu obser1aser/ dieren.a de 1Crst/2
6 Dmi doresc atCt de mult s/ nu6i i su'erat s/64i numeasc/ prietenul ima'inar
Ba-er ?o EileyL spuse mama lui 4i 5ncepu s/ suspine2 De ce am /cut6oI %i6a cerut un
nume 4i acesta mi6a 1enit imediat pe bu0eL 7m 4tiut c/ e o 're4eal/ 5nc/ din clipa 5n care
l6am rostit2 7cum9 cCnd 5l aud rostind acel nume 4i uneori chiar 4i cCnd nu o ace9 m/
'Cndesc la copilul nostru de acolo222
6 Dl a1em pe Je2
6 tiu9 4tiu2 Dl iubesc2 Dar o clon/ nu este aceea4i persoan/ ca donatorul2 7re
e3perien.e dierite2 $ricum2 ?u este la el9 chiar dac/ are aceea4i compo0i.ie 'enetic/2
Este o persoan/ separat/ 4i dierit/2
6 tim amCndoi asta9 0ise tat/l lui2 ?u are rost s/ repet/m mereu aceea4i po1este2
6 ?u este o po1esteL stri'/ ea2 Este 1ia./9 realitate2 DoareL
6 ?u te6ai adaptat prea bine9 spuse tat/l2
6 Orei s/ spui c/ ar trebui s/ mer' la psiholo'I $ simpl/ sprayere cu D7 4i toat/
po1estea se al/2 tii asta2
6 Poate c/ am /cut o 're4eal/9 spuse doctorul !aird2
6 ?uL ?iciodat/L Dl iubesc pe Je9 4i la el 4i tuL Dar222
6 Hei9 JeL spuse Ba-er ?o Eiley2
6 !e eI 0ise Je2
>e sim.ea n/ucit9 incapabil s/ se mi4te9 cu creierul amor.it9 tCrCndu6se 5ncet9 ca o
la1/ pe o pant/ lin/9 dar rece9 rece2
Ba-er se ridic/ de pe canapea 4i se opri 5n a.a lui2 P/rea nec/Bit9 dar 5n acela4i timp
oarte puternic 4i curaBos2 Je sim.ea ne1oia s/ .ipe9 s/ suspine 4i s/ plCn'/9 dar nu
reu4ea s/ ac/ nimic din toate acestea2 !u toate acestea9 pe Ba-er se p/rea c/ nu6l
durea nimic2
6 E3ist/ o sin'ur/ solu.ie9 0ise Ba-er2
6 !areI 5ntreb/ Je2
6 Hai s/ ne Buc/m spunCnd c/ eu sunt persoana real/ 4i c/ tu e4ti eu2
)=+
7tunci9 lumina de pe ecran 5ncepu s/ p/leasc/2 Dn timp ce se stin'ea9 4i chiar
5nainte ca 5ntunericul total s/ 5nlocuiasc/ lumina9 Je 5i 1/0u pe Je #nu 4i pe Ba-er ?o
Eiley 5mbr/.i4Cndu6se 4i contopindu6se2 Era ca 4i cum Ba-er era o celul/ care 5l 5n'hi.ise
pe el9 pe Je #nu2 El de1enise amCndoi2
La ultima sclipire de lumin/9 care se stin'ea rapid9 Je 54i spuse: Probabil c/ am
min.it atunci cCnd psihiatrul din copil/rie m6a tratat cu D72 >au era atCt de adCnc
5n'ropat 5n mine9 5ncCt nici m/car D76ul nu a putut scoate nimic la supraa./2
)=)
Capitolul 36
6 Este un copil de cinci ani9 5n corpul unui adult9 spuse >nic-2
Dl pri1ea pe Jeerson !aird pe un ecran2 El se Buca cu un urs mare de plu49 1orbind
cu el 4i9 din cCnd 5n cCnd9 1orbind 4i cu cine1a in1i0ibil2 !opiii din camera mare de Boac/
se obi4nuiser/ cu el 4i uneori 5l l/sau s/ se Boace cu ei2 Dar 5nc/ nu 4tiau ce era cu el
acolo2 De4i li se spusese c/ nu era retardat mental9 era e1ident c/ 5l considerau un el de
creatur/ e3traterestr/2 Li se spusese s/ nu ac/ nici cea mai mic/ remarc/ reeritoare la
el9 dar unii nu se puteau ab.ine2 i Je trebuia urm/rit de aproape2 #n copil de cinci ani
cu or.a 4i 'reutatea unui adult putea i periculos printre copiii mici2
6 Oa trebui s/ abandon/m acest e3periment9 0ise doctorul2
6 Dar nu se poate s/ ie i0olat9 0ise >nic-2 ?u se 1a de01olta niciodat/ normal2 !e
1e.i ace cu elI
6 ?u 4tiu 5nc/9 spuse psihiatrul2 Este unic2 ?u a e3istat niciodat/ un ca0 ca el2
6 Doar nu 1/ 'Cndi.i s/6l stona.iI >/6l trimite.i 5ntr6un depo0it pCn/ cCnd 1or i
descoperite tehnicile prin care s/ ie tratatI Dac/ 1or i descoperite 1reodat/2
6 ?u2 Este prea interesant9 prea plin de pro1oc/ri2 ?e 1om de01olta tehnicile 5n
timp2 !ole'ii mei 4i cu mine nu 1om renun.a la 4ansa de a6l studia2
6 7sta e totI
6 ?u m/ 5n.ele'e 're4it9 0ise psihiatrul2 Bine5n.eles9 5l 1oi pri1i ca pe o iin./ uman/
cu probleme ce ar trebui re0ol1ate9 nu ca pe un e3periment2 ?u sunt rece 4i deta4at/2 ?u
este o insect/9 iar eu nu sunt un entomolo'2
>nic- 5l pri1i pe !aird9 care strCn'ea la piept Buc/ria 4i se le'/na 5n a./ 4i 5n spate9
1orbind cu b/iatul pe care numai el putea s/6l 1ad/2 Dndrept/ ampliicatorul spre el9 a4a
5ncCt 1ocea lui adCnc/ de1eni audibil/2
6 #ite ce a1em aici9 Je222
6 JeI 5ntreb/ >nic-2 Este el 5nsu4iI
Psihiatrul cl/tin/ din cap2
6 ?u cred2 Este n/ucitor2 Dar nu este un alter e'o2 Pur 4i simplu nu 4tiu222 5nc/2
6 7 e1adat din nou9 spuse >nic-2
6 !umI $h9 5n.ele' ce 1rei s/ spui2 De el 5nsu4i2
6 Da9 0ise >nic-9 dar ea 1oise s/ spun/ c/ el p/c/lise din nou 'u1ernul2
7runc/ o pri1ire ceasului ai4at pe perete2
6 Trebuie s/ m/ 5ntorc la munc/2 Dar 1oi re1eni din cCnd 5n cCnd2 %ul.umesc c/ mi6
a.i permis s/ intru aici2
6 L6ai iubitI
6 Este sin'urul b/rbat al/turi de care a4 i tr/it oarte mult2
6 ?u dispera9 spuse psihiatrul2 >e 1a de01olta 5ntr6un adult normal222
6 !eea ce nu a ost niciodat/2229 0ise >nic-2
6 Dar s6ar putea s/ de1in/ unul2 >au adultul din el poate ie4i din nou la supraa./2
6 !are adultI 5ntreb/ >nic-2
Psihiatrul 0Cmbi 4i 54i ridic/ sprCncenele2
6 !ine 4tieI
>nic- 5i arunc/ o ultim/ pri1ire lui Je !aird 4i ursule.ului lui9 5nainte s/ ias/ din
camer/2 D4i aminti bolboroseala rostit/ de el9 dup/ ce c/0use pe podeaua depo0itului2 Dn
toat/ acea 'Cn'/1eal/9 dou/ propo0i.ii useser/ suicient de clare ca s/ ie 5n.elese2
6 Lumea 0ilelor se destram/2 La el 4i eu2
)=,
Capitolul 37
Trecuser/ dou/0eci 4i cinci de ani de cCnd 5ncepuse >chimbarea9 dou/0eci 4i cinci
de ani m/sura.i dup/ rotirea P/mCntului 5n Burul >oarelui2 !u 0ece ani 5n urm/9 di1i0area
timpului 5n subiecti1 4i obiecti1 5ncetase deiniti12 Fusese p/strat calendarul ?oii Ere9 de
treispre0ece luni pe an9 dar oamenii tr/iau ori0ontal 5n raport cu el9 nu9 ca 5nainte9
1ertical2 Jilele de na4tere erau s/rb/torite acum o dat/ pe an9 nu o dat/ la 4apte ani2
%ulte ora4e useser/ completate cu cincispre0ece ani 5n urm/2 %ulte ora4e useser/
construite mai recent9 cu cinci ani 5n urm/2
7riel !airdsdau'hter se 5n4elase 5n pre1i0iunile ei c/ o re1olu.ie mondial/ 4i
sCn'eroas/ 1a d/rCma 'u1ernul 4i 1a instaura unul nou2 E3istaser/ unele rebeliuni9 dar
acestea useser/ 0drobite rapid9 4i uneori cu s/lb/ticie2 Dn 'eneral9 cet/.enii9 de4i deseori
neerici.i9 se supuseser/2 i maBoritatea se declaraser/ mul.umi.i de ceea ce reali0ase
re1olu.ia2 i anume: desiin.area sistemului de 1ia./ al ?oii Ere9 administrarea F886ului 6
a'entul de 5ncetinire a 5mb/trCnirii 6 iec/rui om de pe P/mCnt9 Lun/ 4i din coloniile
mar.iene9 4i le'ali0area 4i punerea la dispo0i.ie a anti6D76ului2 $amenii 54i rec/p/taser/
1echea lor capacitate de a min.i2
#na dintre cererile re1olu.ionarilor usese ca membrii 'u1ernului s/ ie
supra1e'hea.i 5ndeaproape2 7ceasta a1ea s/ duc/ la descoperirea corup.iei 4i pre1enirea
ei2 Fuseser/ /cute unele reorme mai mici9 dar urm/rirea atent/ a oicialit/.ilor 4i
puterea de a6i 5nl/tura prin comitete de supra1e'here nu useser/ reali0ate2 Din cCnd 5n
cCnd9 e3istau cereri sporadice ale unor 'rupuri de cet/.eni pentru re0ol1area acestei
probleme2 Dar re0ultatele erau oarte slabe2
De4i "u1ernul %ondial 4i 'u1ernatorii pro1inciali erau ale4i prin 1ot popular9
!onsiliul %ondial era cel care selecta candida.ii ce puteau candida pentru post2
#rm/rirea atent/ a oamenilor de c/tre 'u1ern era 5n continuare 5n plin/
des/4urare2 "u1ernul insista c/ asta era pentru binele oamenilor 4i aceast/ situa.ie nu
se schimbase9 5n ciuda demonstra.iilor sau a peti.iilor 5n mas/2
!uplurile a1eau permisiunea s/ aib/ numai doi copii9 totu4i e3ista o minoritate de
cet/.eni care continua s/ se a'ite pentru l/r'irea limitei la trei2
$ mic/ minoritate nu 5ncetase s/ cear/ dreptul credincio4ilor de a construi biserici9
sina'o'i9 moschee 4i temple 4i s/ abro'e le'ea ce inter0icea celor credincio4i s/ lucre0e
pentru 'u1ern2
Phantea Pao >nic-9 cCnt/rind toate idealurile atinse sau pierdute9 se 'Cndi la Je
!aird2 Dac/ el era acum !aird cel ori'inal9 54i spuse ea9 asta 5nsemna c/ era 5n continuare
acolo9 unde1a9 luptCnd pentru ob.inerea re1olu.iei totale2
Phantea >nic- a1usese 4apte sluBbe dierite 5n cei dou/0eci 4i cinci de ani ce
trecuser/ de la 5nceperea >chimb/rii2 Tr/ise 5n trei ora4e dierite: Trenton9 ?ew Jersey9
>prin'ield9 8llinois 4i re4edin.a ei actual/9 Den1er9 Roc-y %ountains >tate2 71ea trei0eci
de sub6ani cCnd 5ncepuse schimbarea 4i acum a1ea ,=+ de ob6ani2 Dar 1Crsta ei
i0iolo'ic/ de pe cartea de identitate era de ;;9= ani2
De 4apte ani era coordonator planiicator 5n Departamentul Reconstruc.iei2 7ceast/
po0i.ie presupunea mult timp 5n aer liber9 pe teren2 7cum totu4i9 era din ce 5n ce mai
mult re.inut/ la birou2 Fiind o emeie de ac.iune9 de1enea din ce 5n ce mai moroc/noas/9
cu iecare 0i care trecea2 !um a1ea mai mult timp liber9 5ncepuse s/ citeasc/ listele de
an'aB/ri9 atCt la ser1iciu9 cCt 4i acas/2 !ea mai atr/'/toare oert/ 5n acel moment era
le'at/ de un proiect de plantare a p/durilor9 5n mun.ii >iberiei !entrale2 >luBbele pe care
le dorea de apt erau 5n Departamentul $r'anic 4i le e3amin/9 de4i 4tia c/ nu a1ea nici
cea mai mic/ 4ans/ s/ ob.in/ 1reodat/ una2
De aceea9 1i0ita 'eneralului 7nthony Ei- Horn9 membru superior al Biroului de
7aceri 8nterne al Departamentului $r'anic al 7mericii de ?ord repre0ent/ o mare
surpri0/ pentru ea2 Dn primul rCnd9 Horn nu /cuse aranBamentele pentru 1i0it/ prin
intermediul ecranelor2 Ea ap/ruse 5n acea diminea./ la birou9 trecuse pe lCn'/ secretar/
/r/ s/6i r/spund/ la 5ntreb/ri 4i intrase 5n biroul lui >nic-2 >nic- nu protest/ la aceast/
lips/ de protocol9 pentru c/ emeia era un or'anic de ran' 5nalt2 Epole.ii9 tresele 4i
emblemele de pe roba ei 1erde atestau acest apt2 Pentru o clip/9 >nic- se 'Cndi c/
emeia 1enise s/ o areste0e2 Dar dac/ 'eneralul ar i 1rut s/ o re.in/9 ar i ost suicient
)=;
s/ trimit/ ni4te oi.eri ca s/ o ridice2 >au doar s/ ia le'/tura cu ea prin TO 4i s/6i ordone
s/ se pre0inte la sec.ie2
7nthony Ei- Horn era 5nalt/ 4i cu orme rumoase2 Talia ei era surprin0/tor de
mic/9 de4i sCnii enormi 4i 4oldurile curbate o /ceau probabil s/ par/ mai mic/ decCt era2
>nic- decise c/ Horn putea i descris/ prin cli4eul Kstatuar/K2 Dn acela4i timp9 era
impun/toare prin aspect 4i personalitate2 Oocea ei era neobi4nuit de Boas/9 pentru o
emeie2
Horn se opri e3act 5n a.a biroului9 se uit/ 5n Bos la micu.a >nic-9 54i 5mpreun/
mCinile la piept 4i se aplec/ pu.in2
6 "eneral6detecti1 7nthony Ei- HornL spuse ea tun/tor2 >tai BosL
>nic- se conorm/9 0icCnd:
6 Presupun c/ nu e ne1oie s/ m/ pre0int 4i eu2
6 Bine5n.eles c/ nuL
Horn r/mase 5n picioare9 de4i >nic- 5i oeri un scaun2
6 7m 1enit aici personal9 pentru c/ superiorii mei consider/ c/ e mai bine s/ nu
olosim le'/tura teleonic/9 0ise ea2 7m primit aceast/ sarcin/ pentru c/ s6a decis c/ este
necesar ca de ea s/ se ocupe o oicialitate de ran' 5nalt2 >per c/ m/ 1ei scu0a9 dar am
/cut aranBamente pentru 5nchiderea ecranelor de pe perete9 iar acest birou a ost
cercetat 5n c/utare de microoane2
>nic- se uit/ la cenu4iul mat al ben0ilor de recep.ie6emisie 4i ridic/ din umeri9 /r/
s/ comente0e2 74tept/ ca Horn s/ o inorme0e 5n le'/tur/ cu moti1ele misiunii ei2
Horn 0Cmbi9 e3punCndu64i din.ii mari 4i albi2
6 Biodatele tale spun c/ nu e4ti prea 1orb/rea./2
>nic- nu 1/0u nici un moti1 s/ comente0e2
6 Dnre'istr/rile 4edin.elor tale de la centrul de reabilitare au mai re1elat 4i c/ e4ti
oarte de0am/'it/ 4i e3trem de rustrat/ pentru c/ .i s6a inter0is proesiunea de oi.er
or'anic2
6 7tunci 4tii 4i c/ aceast/ rustrare pro1ine 5n special din nedreptatea care mi s6a
/cut9 din aptul c/ mi s6a /cut o 5nscenare2 7m spus6o atunci 4i o spun 4i acum2
"u1ernul m6a 5ndep/rtat2 Eram un oi.er de1otat 4i am ost tr/dat/ chiar de oamenii
c/rora le eram loial/2 !are ar i ost reac.ia ta9 dac/ ai i ost tratat/ a4aI
6 74 i urCt departamentul pentru asta9 0ise Horn2 F/r/ nici o 5ndoial/2 De apt9 nu
mi s6a ordonat s/6.i pre0int propunerea departamentului2 7tunci cCnd am au0it de ea9 m6
am oerit s/ iu eu cea care s/ te contacte0e2 Te 5n.ele' oarte bine2 7i ost tratat/ teribil
de urCt2 >e pare c/ departamentul 54i d/ seama de asta acum2 i 1rea s/ ac/ unele
amendamente2
6 7mendamenteI 5ntreb/ >nic-2 Dup/ atCta timpI
Horn ridic/ din umerii ei mari 4i 0ise:
6 7r i putut s/ nu se 5ntCmple niciodat/2 >unt autori0at/ s/6.i oer o reabilitare
total/ 5n departament2 Oei primi 4i o promo1are2 Oei i colonel de teren2 Toate datele
reeritoare la acti1itatea ta re1olu.ionar/9 precum 4i la stonarea ta ile'al/ 1or i 4terse din
bio'raia de pe cartea ta de identitate2 ?u putem 4ter'e aceste date din b/ncile de date
permanente ale or'anicilor9 dar 1or putea i accesate numai de oicialii cu ran' oarte
mare 4i numai 5n ca0 de e3trem/ necesitate2
>nic- ridic/ mCna2
6 >tai o clip/2 De ce mi se oer/ toate acesteaI
6 Ooi i sincer/9 spuse Horn2 ?u 4tiu nimic despre acest ca02 ?u 4tiu toate
r/spunsurile2 %ie mi s6a spus c/ dosarul t/u arat/ c/ ai ost un oi.er e3trerm de
competent2 Ba chiar mai mult de atCt2 #n detecti1 e3traordinar2 Totodat/9 ai do1edit
oarte mult/ in'enio0itate 4i a'resi1itate cCt timp erai re1olu.ionar/ 4i222
6 ?u am ost niciodat/ un re1olu.ionar autentic9 spuse >nic-2 7m de1enit a4a ce1a
pentru c/ am ost or.at/2
6 tim asta2 Este 5n rapoartele doctorului de la reabilitare2 i222
>nic- 5ntreb/9 5n'ustCndu64i ochii2
6 Reabilitarea mea 1a i /cut/ public/I >au este ce1a ce 1a i 4tiut doar de
departamentI
6 Tocmai 1roiam s/ 1orbesc despre asta9 0ise Horn9 p/rCnd pu.in nelini4tit/2 ?u 1a i
nici o publicitate2 >e consider/ c/ e mai bine ca totul s/ ie /cut 5n lini4te9 dar nu 1ei
a1ea nici o problem/ 5n treburile interne ale departamentului2
)=@
6 Oreau ca reabilitarea mea s/ ie /cut/ public/9 spuse >nic-2
Horn se a4e0/ 4i ot/9 ca 4i cum ar i 4tiut c/ urma s/ ie o discu.ie mai lun'/ decCt
se a4teptase2
6 Oreau ca oamenii care au ost direct responsabili de 5nscenare s/ ie pedepsi.i2 i
1reau s/ 1/d totul pe canalele de 4tiri 4i pe ben0i 5nchiriate2
6 Dumne0euleL spuse Horn2 Biodatele tale indic/ aptul c/ ai tupeul unei maimu.e9
4i e clar c/ nu era o e3a'erareL Prime4ti brusc ceea ce 5.i dore4ti de ani de 0ile9 iar tu
emi.i preten.iiL
6 7m cre0ut c/ m/ 5n.ele'i9 0ise >nic-2 Din ceea ce spui nu reiese asta2 Repet2
Oreau s/ ie pedepsi.i 4i 1reau o recunoa4tere public/ a aptului c/ mi s6a /cut o
5nscenare9 precum 4i scu0e din partea 'u1ernului2
6 ?u prea e4ti 5ntr6o po0i.ie 5n care s/ emi.i preten.ii9 spuse Horn2
6 Eu cred c/ sunt2 ?u 4tiu cum sau de ce am aBuns 5n aceast/ po0i.ie9 dar sunt si'ur
c/ sunt2
6 E4ti 4i oarte 5nc/p/.Cnat/9 0ise Horn2 $P2 >unt autori0at/ s/6.i acord anumite
concesii2 Dac/ eu spun da9 1oi i sus.inut/ pe deplin de superiorii mei2 !u toate acestea9
trebuie s/ reali0e0i222 pot s/6.i spun TheaI222 Trebuie s/ reali0e0i c/ omul responsabil de
stonarea ta a ost Da1id 7nanda9 cunoscut 4i sub numele de "ilbert 8mmerman2 El este
mort de mult 4i la el sunt 4i cei care i6au 5ndeplinit ordinele2 %or.i sau stona.i2
6 Dac/ asta e ade1/rat222
6 Este9 Thea2
6222 tot mai 1reau ca 5ntrea'a 5nscenare s/ ie /cut/ public/2
Horn se 5ncrunt/ pu.in9 dup/ care spuse:
6 Foarte bine2
6 De ce acest brusc interes a./ de mineI 5ntreb/ >nic-2 "u1ernul nu are con4tiin./
4i nu ace nimic9 decCt dac/ este or.at s/ o ac/9 sau dac/ este 5n interesul lui2
6 7m ost cole'/ cu Jeerson !aird9 pe 1remuri9 0ise Horn2 Eram amCndoi locuitori
de mar.i9 iar eu eram comisar or'anic pentru %anhattan2
6 !e le'/tur/ are asta cu 5ntrebarea meaI
6 Orem s/ dai de urma lui !aird9 spuse Horn2
7sta o surprinse pe >nic-9 de4i nu l/s/ s/ se 1ad/ nimic2
6 ?u 4tiam c/ a disp/rut2
6 7cum trei ani9 0ise Horn9 aplecCndu6se 5n a./ 4i pri1ind6o adCnc 5n ochi2 ?u este
c/utat pentru 1reo crim/9 cel pu.in nu 5nc/2 !artea lui de identitate nu a mai ost olosit/
de trei ani2 7sta nu este o ile'alitate9 dar este 5mpotri1a le'ii ca un cet/.ean s/ se mute
5n alt loc9 /r/ s/ comunice aceast/ mutare2 El tr/ia 5n !olorado >prin's 4i studia
electronica la #ni1ersitatea Roc-y %ountain2 i6a luat liber 4i s6a 5nscris 5ntr6un pro'ram
de doctorat de patru ani2 !u o 0i 5nainte de 5nceperea cursurilor9 a disp/rut2 Dn 0iua aceea
a ost o urtun/ electric/ 1iolent/2 >e pare c/ a proitat de ea 4i a e1itat detectarea de
c/tre sateli.i2
6 Je9 murmur/ >nic-2 ?u mai 4tiam absolut nimic despre el2 86am urm/rit
pro'resele timp de 4ase sau 4apte ani2 7poi m6am mutat2 Din cCnd 5n cCnd222 4tii cum
sunt reporterii2 Din cCnd 5n cCnd mai ap/reau reportaBe despre el2 Dar cCnd a 5ncetat s/
mai ie 5n centrul aten.iei9 comentariile au 5ncetat 4i ele2 #ltima dat/ cCnd am au0it 1e4ti
despre el9 o ducea oarte bine9 de4i 5nc/ nu64i amintea nimic din 1ia.a lui dinainte de
1Crsta de cinci ani2 i nu64i amintea nimic despre personalit/.ile lui anterioare2
6 Departamentul l6a urm/rit cu aten.ie9 desi'ur9 spuse Horn2
6 Bine5n.eles2 La el ca 4i pe mine2
Horn se l/s/ pe spate 4i spuse:
6 7m 1rea s/6l '/sim9 s/ al/m ce ace2 74a cum am spus9 nu este c/utat pentru
nici o ile'alitate 6 5nc/2 Dar au e3istat anumite probleme9 inter1en.ii9 introduceri de date9
deect/ri ale sateli.ilor9 despre care b/nuim222
6 !/ au ost cau0ate de JeI
6 Da2
6 Dar nu a1e.i nici o do1ad/I
6 ?u2 Dar el trebuie '/sit9 oricum2 Este disp/rut2
>nic- 54i sim.i inima b/tCnd mai repede9 5n timp ce ce1a ierbinte 4i delicios aler'a
prin corpul ei2 Era din nou 1Cn/tor2
Totu4i9 prada era !aird2 !e a1ea s/ ac/9 dac/ 5l '/seaI
)==
!a 4i cum i6ar i citit 'Cndurile9 Horn spuse:
6 ?u trebuie s/6l areste0i2 tim cCt de implicat/ ai ost personal 5n rela.ia cu el2
Trebuie doar s/ ne raporte0i cCnd 4i unde 5l 1ei '/si2 Dac/ totu4i sim.i c/ e de datoria ta
s/6l re.ii9 o po.i ace2
6 >unt surprins/9 spuse >nic-2 Este datoria mea s/ areste0 orice inractor9 indierent
5n ce rela.ii a4 i cu el2
6 7ceasta este o misiune oarte special/ 4i trebuie 5ndeplinit/ /r/ 0ar1/2 Dac/ este
1ino1at doar de aptul c/ nu 4i6a raportat locuin.a9 1a i amendat sau pus la munc/
or.at/ timp de 4ase luni9 poate ambele2 Dac/ comite 1reo /r/dele'e sau a /cut6o deBa9
1a i arestat 4i 1a a1ea parte de un proces2 Dn nici unul dintre ca0uri9 nu se 1a ace nici
un el de publicitate2 7de1/rul este c/ departamentul nu 1rea s/ tre0easc/ anumite
amintiri 4i s/6l transorme din nou 5ntr6un martir2
6 !eea ce su'ere0i c/ este posibil s/ i /cut el este destul de 'ra19 0ise >nic-2
Horn ridic/ din umeri 4i spuse:
6 Este ne1ino1at9 pCn/ la proba contrarie2 !u e3cep.ia aptului c/ nu 4i6a raportat
mutarea9 bine5n.eles2
6 Dac/ l6a ucis cine1a 4i i6a 5n'ropat corpulI
6 $h9 am luat 5n considerare toate posibilit/.ile9 spuse Horn2 7ceasta nu este prea
sus9 pe lista probabilit/.ilor2
6 $ 1oi aceL 0ise >nic-2 Desi'ur9 numai dac/ condi.iile mele sunt 5ndeplinite2
6 Oor i2 Oei i e3onerat/ total2 !a0ul t/u 1a i /cut public 4i 1ei i reinstalat/ 5n
departament9 cu un 'rad nou2 Oei a1ea mCn/ liber/9 1ei primi tot aButorul pe care6l 1ei
cere2 $h9 daL 7m uitat s/ men.ione0 c/ 5.i 1ei primi 4i toate creditele pe care le6ai i a1ut
dac/ ai i r/mas 5n sluBb/2 Oor a1ea la ba0/ salariul de c/pitan6detecti19 'radul pe care6l
a1eai atunci cCnd ai ost stonat/2 Oa i o sum/ destul de mare2
Dmi oer/ mit/9 54i spuse >nic-2 ?u era ne1oie s/ ac/ asta2 Trebuie s/ mai e3iste 4i
alt moti1 pentru care m6au an'aBat s/ m/ ocup de asta2 ?u doar din cau0/ c/ m/ pricep2
Dar eu 5l cunosc pe !aird mai bine decCt oricine9 mult mai bine9 4i acesta poate i un
a1antaB 5n urm/rirea lui2 7cesta putea i unul dintre moti1ele pentru care o oloseau pe
ea2
!e ironie2 Dncepuse acest lun' circuit 5ncercCnd s/6l prind/ pe !aird9 5n loc de asta
u'ise cu el9 iar acum 5l urm/rea din nou2 !apetele irelor po0iti1 4i ne'ati1 erau 'ata s/
ac/ contact2 Poate2
Dup/ ce discutar/ cincispre0ece minute despre detaliile ca0ului9 Horn se ridic/2
6 Dac/ ai ne1oie de ce1a9 sun/6m/2 Ooi i sin'ura ta le'/tur/2 Pentru moment9 5.i
spun la re1edere2
>e 5nclin/9 se 5ntoarse9 se opri 4i se 5ntoarse iar cu a.a spre >nic-2
6 $h9 mai este un mic am/nunt9 dar s6ar putea s/ ie semniicati12 Dn timp ce era 5n
!olorado >prin's9 !aird a1ea o oto'raie a ta 5nr/mat/9 pe perete2 7 luat6o cu el9 cCnd a
plecat2
>nic- a1u sen0a.ia c/9 dac/ ar i 1orbit9 1ocea ar i tr/dat6o2 >im.ea un nod 5n 'Ct9
dar 5n acela4i timp9 respira.ia 5i de1enise ierbinte2
6 7sta 5nseamn/ ce1aI 5ntreb/ Horn2
>nic- 5n'hi.i cu 'reu 4i spuse:
6 ?u 4tiu2 ?u 1oi ala decCt atunci cCnd 5l 1oi '/si9 nuI
6 $areI spuse Horn2
JCmbi 4i se 5ntoarse iar s/ plece2
Phantea >nic- parcurse cele dou/ luni obli'atorii la o academie or'anic/ 4i apoi o
lun/ 5n teren2 Dup/ aceea i se acord/ 'radul de colonel care 5i usese promis2 Dn aceast/
perioad/ studie numeroasele ben0i trimise de Horn2 Toate se reereau la acea parte a
carierei lui !aird cunoscut/ de departamentul or'anic9 inclusi1 supra1e'herea lui din
momentul 5n care a1usese acea Kre'resiune la copil/rieK9 cum o numiser/ doctorii2 De
atunci9 conduita lui usese e3emplar/2 De apt9 pCn/ 5n momentul dispari.iei lui usese 5n
asemenea m/sur/ un cet/.ean model9 5ncCt poli.i4tii consideraser/ asta drept suspect2
E3istau 4ase ca0uri de introduceri de date alse 5n b/ncile de date din Las Oe'as 4i
!olorado >prin's9 5n timp ce !aird locuia 5n cel de6al doilea ora42 De4i el usese b/nuit de
comiterea acelor inrac.iuni9 copoii nu a1useser/ nici o do1ad/2
Departamentul era oarte deranBat de aceast/ problem/9 deoarece cel care o /cuse
6 oricine ar i ost el 6 trecuse de m/suri de securitate considerate absolut impenetrabile2
)=N
#n alt e1eniment mult mai serios era oprirea simultan/ a tuturor sateli.ilor de
urm/rire de deasupra 0onei Roc-y %ountains2 !um ace4tia reu0aser/ s/ r/spund/ la
orice semnale de la sta.iile de la sold9 nu se puteau auto6testa2 Fusese ne1oie s/ ie
trimise na1e spa.iale cu in'ineri la bord9 pentru repararea sateli.ilor2 De4i in'inerii
reu4iser/ s/6i porneasc/ din nou9 nu reu4iser/ s/ identiice sursa opririi lor2 Era e1ident
c/ ni4te transmisiuni din 0ona %un.ilor >tCnco4i produseser/ deec.iunea2 !opoii
scormoniser/ acel teritoriu ca ni4te urnici care mirosiser/ mierea2 OCn/toarea usese 4i
mai intens/ decCt aceea din perioada 5n care !aird u'ise din !olorado >prin's2 F7sta
dac/ 5ntr6ade1/r p/r/sise ora4ul9 54i spuse >nic-G2
!ercetarea continua9 dar acum era o opera.iune de rutin/9 de c/tre patrule
pedestre sau cu na1e9 /r/ un pro'ram re'ulat2
De la incidentul cu satelitul9 nu se mai 5ntCmplase nimic2
>nic- 54i spuse c/ Je !aird9 sau oricine altcine1a cau0ase problema 5ncercase doar
s/64i 1eriice tehnicile electronice2 El demonstrase c/ acestea unc.ionau 4i c/ metodele
utili0ate 4i sursa lor nu puteau i alate2
Toate tipurile de sen0ori9 1i0uali9 5n inraro4u9 ultra1iolet9 sonici 4i olacti1i useser/
olosite 5n acele c/ut/ri2 Totodat/9 4tiindu6se c/ era posibil ca u'arii s/ se i ascuns 5n
pe4teri9 useser/ 1eriicate h/r.ile ma'netometrice ale 5ntre'ii re'iuni2 7cele ca1erne /r/
intr/ri useser/ 1eriicate personal9 ca s/ se asi'ure c/ nu useser/ s/pate intr/ri noi sau
c/ cele 1echi nu useser/ ascunse prin camulare2 7cea cercetare lun'/ 4i scump/ nu
dusese decCt la prinderea cCtor1a u'ari2 ?ici unul dintre ace4tia nu putea i responsabil
de introducerea datelor sau de deectarea sateli.ilor2
>nic- 54i spuse c/ era oarte probabil ca Je !aird s/ se ale acolo9 5n s/lb/ticie2
Dntr6o noapte se tre0i9 speriat/9 au0ind 1ocea unui om lCn'/ patul ei2 Dar usese un 1is 4i
ea au0ise numai 1ocea9 nu 4i cu1intele celui care 1orbise2
!u toate acestea9 r/mase pe mar'inea patului9 tremurCnd9 5n minte str/lucindu6i
puternic un 'Cnd nou2 Dup/ cCte1a clipe de 'Cndire concentrat/9 intr/ din nou sub
cu1erturi 4i adormi 5n dou/ minute2 7 doua 0i9 ceru ecranului din apartamentul ei ultima
supra1e'here ma'netometric/ a 0onei centrale a %un.ilor >tCnco4i2 Era 1eche de 0ece
ani 4i era cea olosit/ de poli.i4ti 5n c/utarea lor2 Harta precedent/ usese /cut/ cu
dou/0eci de ani 5n urm/2 $ ceru 4i pe aceasta 4i compar/ cele dou/ h/r.i2
!omputerul '/si imediat o discrepan./ 5ntre ele2 Era 1orba de un comple3 de
pe4teri de la miBlocul lui !loud Pea-2 Era 5n %asi1ul Bi'horn 4i era cel mai 5nalt munte din
0ona cunoscut/ pe 1remuri drept Eyomin'2
>nic- rCse 5ncet2
!aird reu4ise s/ 4tear'/ acel am/nunt din ultima hart/2
Poli.i4tii9 ba0Cndu6se pe acea hart/9 nu merseser/ la ca1ern/9 ca s/ o cercete0e2
6 mecher ca 5ntotdeaunaL spuse >nic-2
)=<
)=A
Capitolul 38
%ai 5ntCi9 trebuia s/ ale dac/ nu cum1a 5i usese plasat un microtransmi./tor2
Faptul c/ era un procedeu ile'al cu e3cep.ia ca0ului criminalilor condamna.i nu era ce1a
ce i6ar i oprit s/ o ac/2 De4i ea usese total reabilitat/ Fconorm psihiatrilorG9 usese
re5ncadrat/ 5n departamentul or'anic 4i ca0ul ei usese /cut public9 departamentul nu
a1ea 5ncredere deplin/ 5n ea2
Pe de alt/ parte9 >nic- era poli.ist 1eteran 4i ei se a4teptau ca ea s/ 1eriice
posibilitatea ca 5n corpul ei s/ i ost plasat un microtransmi./tor2
Dar 4tiind c/ ea 4tia asta9 era posibil ca poli.i4tii s/ i calculat c/ ea 1a considera
drept sc/0ut/ probabilitatea acelei ac.iuni ile'ale2 Poate c/ intraser/ 5n apartamentul ei 5n
timp ce dormea9 5i inBectaser/ un hipnotic 4i 5i plasaser/ dispo0iti1ul sub piele2 Rana
putea i acoperit/ cu epiderm/ artiicial/2
Trebuia s/ se asi'ure c/ nu se 5ntCmplase asta2 >e duse la un spital or'anic9 s/ ie
scanat/2 ?u u surprins/ cCnd descoperi c/ 5n corpul ei erau dou/ microtransmi./toare2
#nul 5n partea de sus a antebra.ului stCn'2 !el/lalt sub piele9 la cea/2
Bine5n.eles9 acea e3aminare a1ea s/ ie raportat/ 'eneralului Horn2 Horn a1ea s/ se
pre'/teasc/ s/ ac/ a./ indi'n/rii urioase a lui >nic- 4i a procesului le'al intentat de ea
5mpotri1a departamentului or'anic2 "eneralul se 5ntreba9 probabil9 dac/ nu cum1a
5ntrea'a ei carier/ era 5n pericol2 Dar >nic- nu /cu nimic9 l/sCnd6o pe Horn s/ cread/ c/
nu6i p/sa c/ i se plasaser/ transmi./toarele2 Dn deiniti19 dac/ >nic- era loial/9 de ce s/ o
deranBe0e semnaleleI 7cestea o puteau asi'ura c/ putea i locali0at/ dac/ era sin'ur/ 5n
anumite situa.ii 4i dac/ a1ea ne1oie de aButorul cole'ilor ei2
Horn ar mai i putut deduce c/ >nic- nu 1roia probleme2 Dar lui >nic- nu6i p/sa ce
credea Horn2 Ea 1rusese doar s/ ie si'ur/ c/ i se plasaser/ microtransmi./toarele2
Dup/ ce 1eriic/ pro'no0a meteorolo'ic/ pe termen lun' Fcare nu era mult mai
bun/ decCt cele din urm/ cu dou/ mii de ob6ani9 5n ciuda pro'reselor 4tiin.ei
meteorolo'ieiG9 >nic- 54i /cu planurile 4i a4tept/9 destul de r/bd/toare2 Ploaia 4i urtuna
i0bi 0ona Roc-y %ountain cu dou/ 0ile dup/ data la care usese pre1/0ut/2 Dn a treia
sear/9 norii urio4i aduser/ 5ntunericul asupra lui !olorado >prin's9 1Cntul 5ncepu s/
5ndoaie copacii9 iar ul'erele transormar/ norii 5ntr6un haos electric2 >nic- urc/ 5n
aerona1a pe care o rechi0i.ionase 4i 5n care 5nc/rcase haine 4i echipament2 7erona1a se
ridic/ 5n 'ro0/1ia aceea natural/9 5n ciuda ordinelor departamentului de control aerian ca
toate echipaBele s/ r/mCn/ la sol2
>nic- se mCnBise cu o past/ metalic/ peste 0onele marcate cu cerneal/ pe antebra.
4i cea/2 i deconectase transmi./torul automat plasat 5n spatele unui panou9 la pupa
na1ei2
7Bunse la !loud Pea- 5n 4apte ore9 5nruntCnd 1Cntul lateral puternic 4i 5ncercCnd s/
se men.in/ la cincispre0ece metri deasupra copacilor sau a terenului 'ola49 orbit/ din
cCnd 5n cCnd de ul'ere9 cu ochii pe instrumente 4i mai ales pe ecranul topo'raic2
>istemul de na1i'a.ie automat/ pro'ramat o aduse la intrarea comple3ului de ca1erne9
care abia se 1edea 5n lumina arurilor2 8ntr/ 5n arcada dur/ a 1ersantului abrupt al
muntelui2 OCntului prinse na1a 4i o roti9 /cCnd6o s/ rCcCie peretele drept al intr/rii2 >nic-
ateri0/ la patru metri dup/ ce trecu de intrare2
La lumina arurilor 1/0u o ca1itate de 1reo 4ase metri l/.ime 4i 0ece adCncime2 Dn
continuarea ei era 'ura unui tunel ce mer'ea drept cC.i1a pa4i9 apoi cotea 4i disp/rea2 ?u
era suicient de lar' pentru na1/2 !obor5 4i porni prin tunel9 cu o lantern/ 5n mCn/2
Ta1anul 1aria de la Bum/tate de metru pCn/ la un metru deasupra capului ei9 iar 0idurile
erau uneori atCt de strCmte 5ncCt se reca cu umerii de ele2 7poi aBunse 5n a.a a dou/
intr/ri2 Dn dreapta era o 'aur/ suicient de mare ca s/ se tCrasc/ prin ea /r/ s/ se
lo1easc/ cu capul sau s/ se 0'Crie prea r/u2 La lumina lanternei 1/0u c/ tunelul mer'ea
drept9 5n 5ntuneric2 "aura din stCn'a era 5n'ust/9 dar 4i prin ea se putea tCr5 4i apoi p/rea
s/ se deschid/ 5ntr6un spa.iu mai mare2
>nic- intr/ 5n ele9 de4i era posibil ca 5n ambele tuneluri s/ ie capcane2 7mCndou/
se 5nundau cu o 'r/mad/ de stCnci2 !hiar dac/ erau continu/ri ale tunelurilor de dincolo
de bolo1anii c/0u.i9 erau blocate2
7sta 5nsemna c/ intrarea sau intr/rile 5n comple3ul de ca1erne erau 5n alt/ parte 6
asta dac/ Je !aird era 5n interiorul acelui munte2
)=*
Dormi restul nop.i 5ntr6un sac de dormit9 pe o saltea 'onlabil/2 !easul de4tept/tor
o tre0i cu patru ore 5nainte de r/s/rit2 Dnc/ ploua9 dar urtuna trecuse 4i 1Cntul nu era
prea puternic2 Dup/ ce mCnc/9 lu/ na1a 4i porni 5n p/dure2 D4i umplu rucsacul cu
mCncare9 ap/ 4i alte articole 4i apoi se urc/ 5ntr6un pin2 La Bum/tatea acestuia9 '/si o
crac/ destul de conortabil/ 4i se le'/ de ea2 #rm/toarele 4ase ore ur/ 'roa0nice9 dar ea
era un 1eteran al pCndelor lun'i9 plictisitoare 4i incomode2
La 0ece /r/ 4ase minute diminea.a9 1/0u prin binoclu ce1a mi4cCndu6se 5n tui4uri2
?u era prima dat/2 PCn/ atunci 5i mai atr/seser/ aten.ia dou/ c/prioare9 o 1ulpe 4i un
urs2 Dar acum se mi4ca o parte a p/mCntului acoperit de ace de pin2 Era 5ntre doi copaci
ale c/ror cren'i se 5ntrep/trundeau2
D4i ima'inase c/ orice tunel subteran s/pat de !aird nu ar i a1ut ie4irea prea adCnc
5n interiorul p/durii2 i c/ trebuia s/ ie unde1a 5n acea 0on/2
#4a trapei9 acoperit/ cu ace 4i ramuri lipite la un loc9 se 5n/l./2 De4i 1ederea 5i era
stin'herit/ de cren'ile dintre ea 4i trap/9 1/0u cum un b/rbat 54i scotea capul aar/2 $mul
pri1i 5n Bur9 cu pruden./2 Probabil c/ e3istau sen0ori de mi4care 5n acel loc 4i 5n apropiere9
care s/ detecte0e dac/ se ala cine1a 5n 0on/9 5nainte de ie4irea lui2 Dup/ ce se asi'ur/
c/ nu era nimeni 5n preaBm/9 b/rbatul ie4i 4i 5ncepu s/ coboare trapa camulat/2 >nic- 54i
de0le'ase soara cu care se le'ase de trunchi 4i 5ncepuse deBa s/ coboare2
Dou/ minute mai tCr0iu9 aBunse 5n spatele omului9 care purta costum 4i casc/ de
camulaB2 B/rbatul a1ea 5n mCn/ o carabin/ cu laser 4i un detector de sunet parabolic2 Pe
spate a1ea un cilindru mic ata4at la un urtun lun' 4i le3ibil9 la cap/tul c/ruia era un
cilindru mic9 deschis la un cap/t2 >nic- era si'ur/ c/ era un detector de miros setat s/
detecte0e moleculele mirosului de c/prioar/2 $mul spera s/ duc/ ni4te carne de 1Cnat la
masa lui !aird2
6 ?u mi4caL stri'/ >nic-2
$mul ascult/2 La urm/toarea ei comand/9 puse 5ncet pu4ca la p/mCnt 4i apoi
5naint/ cC.i1a pa4i2 >nic- ridic/ pu4ca 4i spuse:
6 Dntoarce6te2
B/rbatul se supuse2 $chii i se m/rir/ pu.in9 dar a.a 5i r/mase impasibil/9 5n timp
ce64i .inea mCinile la cea/2
6 ?u 5ncerca s/ olose4ti acel cu.it de la cea/9 de sub Bachet/9 0ise ea2 Dar nu am
1enit aici ca s/ te areste02 %/ numesc Panthea Pao >nic-2 %/ recuno4tiI
$mul 0Cmbi2
6 Te6am recunoscut2 Eu sunt >herban >hi %ason2
6 Du6m/ la 4eul t/u2
>nic- nu se putu ab.ine s/ 0Cmbeasc/ cCnd 5l au0i rC0Cnd 5n hohote2 7poi spuse:
6 ?u sunt aici ca s/6.i ac r/u .ie sau altcui1a din 'rupul lui !aird2
6 Te cred2 !aird a spus de multe ori c/ tu 5l 1ei '/si 5ntr6o 0i2 >au in1ers2
!Cte1a minute mai tCr0iu aBunser/ la ba0a pu.ului 4i continuar/ s/ mear'/ 5ncet
printr6un tunel lun' 4i 5n'ust2 7cesta urca 5ncet9 printre 0idurile de stCnc/2 B/rbatul
mer'ea 5n a./9 tot cu mCinile la cea/9 5n ciuda protestelor lui c/ >nic- nu a1ea de ce s/
se team/ de el2 Lanterna ei lumina drumul 5n a./2 7poi urcar/ pe ni4te dru'i de metal
5nip.i 5n peretele pu.ului2 >nic- 54i atCrnase carabina la spate2 De4i 54i b/'ase re1ol1erul
5n toc9 5i spusese lui %ason c/ putea s/6l scoat/ 5nainte ca el s/ aib/ timp s/ 5ncerce
ce1a2 ?u credea c/ el o 1a ace9 dar nu tr/ise atCt de mult a1Cnd 5ncredere 5n
necunoscu.i2 >au 5n cuno4tin.e de demult2
Ea urcase prima pe scar/9 .inCnd lanterna 5n din.i2 %ason trebuia s/ o urme0e9 cCnd
ea aBun'ea la cap/tul treptelor2 >nic- 5i spuse c/ putea 5ncerca s/ o ia la u'/ spre
cel/lalt cap/t al tunelului9 dar c/ l6ar i 5mpu4cat 5nainte s/ aBun'/ la urm/torul pu. spre
ie4ire2
6 Te cred9 0ise el2 Dn plus9 nu am nici un moti1 s/ u'2
Ea 5mpinse trapa 4i plimb/ ra0a lanternei 5n Burul camerei2 ?u se 1edeau nici
oameni9 nici mobilier2 !Cnd %ason urc/ 4i el 5n camer/9 continuar/ s/ 5nainte0e pe un alt
coridor 5n'ust9 el mer'Cnd 5n a./2 7poi deschise o u4/ din spatele c/reia se re1/rs/
lumin/2
6 E 5n re'ul/L stri'/ el2 >unt %asonL >unt cu Panthea >nic-L
>nic- tres/ri cCnd au0i 5n spate 1ocea unei emei2
6 E rCndul t/u s/ nu te mi4ti2
OCrul dur al unei arme 5i era 5nipt 5n spate2
)N+
6 La naibaL 0ise >nic- 5ncet9 l/sCndu64i arma s/ cad/ 4i ducCndu64i mCnile la cea/2
?u 1/0use nici un el de linii 5n 0idul tunelului care s/ indice c/ acolo era o u4/2 Dar
trebuie s/ i ost una9 pe care 1enise emeia ce aBunsese 5n spatele ei2 >nic- se bucur/ c/
nu n/1/lise 5n acel loc cu inten.ia de a ucide pe cine1a2
Trei b/rba.i 4i o emeie ie4ir/ din spatele u4ii2 >nic- intr/2 !u %ason acum 5n
spatele ei 4i ceilal.i de o parte 4i de cealalt/9 dup/ ce 5i luaser/ arma 4i cu.itul de
1Cn/toare9 >nic- u 5ndrumat/ prin tunel 5ntr6o ta1ern/ oarte mare9 cu stalactite
atCrnCnd din ta1an 4i stala'mite proiectCndu6se din podeaua nere'ulat/2 !Cte1a l/mpi
mari oereau o lumin/ slab/2 Trecur/ prin alte cCte1a ca1erne din stCn'a2 7colo erau
cC.i1a oameni9 maBoritatea dormind 5n saci de dormit2
6 tii9 spuse %ason9 nu ai i aici222 scu0/6m/9 probabil c/ maBoritatea nu o 4tiu222
dac/ nu ar i ost !aird2 El este cel care a presat 'u1ernul s/ te reabilite0e 4i s/ te
reprimeasc/ 5n departamentul or'anic2
6 ?u9 0ise >nic- tare9 a4a 5ncCt %ason s/ o aud/ clar2 ?u am 4tiut asta2
6 !aird a anun.at !onsiliul %ondial c/ are do1e0i certe despre aacerile murdare ale
cCtor1a membri ai lor2 86a asi'urat c/ 1a de01/lui acele probe publicului9 dac/ tu nu e4ti
reprimit/2
6 !um a /cut astaI 5ntreb/ >nic-2 i cum ar i comunicat datele publiculuiI
%ason nu r/spunse direct la 5ntrebare2
6 #nul dintre cei din 'rupul nostru este un 'eniu 5n computere2
>nic- obser1/ c/ traseul pe care o duceau nu cuprindea ma4in/riile mari necesare
intereren.ei electronice cu sateli.ii2 Tot ce 1/0use putea i strCns rapid 4i c/rat de acolo
de c/tre proprietari2 Era clar c/ erau pre'/ti.i s/ p/r/seasc/ locul acela 5n orice clip/2
7Bunser/ la cap/tul tunelului9 5n a.a unei u4i acoperit/ de o draperie 'roas/2 %ason
5i spuse s/ se opreasc/9 d/du draperia la o parte 4i intr/ 5n camer/2 >nic- 0/ri rapid o
camer/ luminat/ puternic9 cu pere.i de stCnc/2 D4i .inu respira.ia o clip/ cCnd 1/0u pe
unul dintre pere.i o oto'raie mare a ei2 Dn po0/ era chipul ei9 pri1ind drept 5n a./2
!Cnd i se spusese c/ Je !aird luase o oto'raie a ei atunci cCnd u'ise din
Den1er9 se 'Cndise la implica.ii2 !aird9 ca Ba-er ?o Eiley9 nu 54i amintea de ea2 Dar
1/0use numeroasele ben0i despre el 4i ostele lui personalit/.i2 Ea ap/ruse 5ntr6o parte
dintre ele 4i /r/ 5ndoial/ c/ apoi el ob.inuse 4i ben0ile care o a1eau pe ea ca subiect2 De
ceI
?u reu4ise s/ '/seasc/ decCt un sin'ur r/spuns2 8ndierent de schimbarea
personalit/.ilor9 el era atras de ea2 !hiar 4i o simpl/ band/ scotea la i1eal/ acel
sentiment adCnc 5nr/d/cinat 5n el2 Probabil c/ acum era 5ndr/'ostit de o ima'ine2 Dar
acea ima'ine tre0ea o memorie a incon4tientului2
De4i >nic- nu era deloc romantic/9 era oarte atins/ de asta 4i 54i sim.i inima
5nc/l0indu6se2
8dentit/.ile lui erau ca ni4te m/r'ele de culori 4i orme dierite9 de pe acela4i 4ira'9
54i spuse ea2 ira'ul era persoana de ba0/9 identitatea ini.ial/2 Ea e3ista9 neted/ 4i
ne5ntrerupt/ 4i a1Cnd 5ntotdeauna acela4i material 4i aceea4i densitate9 prin centrul
iec/rei m/r'ele2 !aird cel ori'inal era 4ira'ul2 !eilal.i9 Tin'le9 Duns-i9 Repp9 $hm9
Jur1an9 8sharash1ili9 Duncan 4i !aird cel pre0ent erau m/r'elele2
ira'ul usese 5ntotdeauna un rebel9 de4i unul oarte 1iclean9 un 4mecher2
%ason ie4i de dup/ draperie9 murmurCnd:
6 ?u l6am mai 1/0ut niciodat/ a4a2
>e uit/ la >nic-2
6 De4i ar i trebuit s/ m/ a4tept2 Po.i intra acum2 >in'ur/2
De4i nu era 5n irea ei s/ e0ite9 >nic- se opri cCte1a secunde 5nainte s/ dea draperia
la o parte2 7poi9 inspir/ adCnc 4i intr/ 5n camer/2 Draperia c/0u 5n spatele ei cu un o4net
oarte slab9 ca o sabie 4uierCnd prin aer2
!aird era sin'ur 5n camera mare9 dar cu ta1an scund2 Pe peretele 5ndep/rtat era un
cilindru de ar'int mare9 probabil un alimentator de ener'ie2 Peste tot pe podea erau
cabluri2 Pe ecranele de pe pere.i se 1edeau cu1inte9 numere 4i ormule9 precum 4i canale
de 4tiri din mai multe locuri: JVrich9 >han'hai9 >ydney9 !airo9 !hica'o9 Buenos 7ires2
!aird st/tea 5n a.a unui birou9 cu a.a spre ea9 4i 0Cmbea2 7poi porni spre >nic-9 cu
bra.ele 5ntinse2 $ cuprinse 5n bra.e 4i o s/rut/9 lipindu64i bu0ele de ale ei pentru mai
multe secunde2
>nic- nu se a4teptase la o primire atCt de c/lduroas/9 dar se bucur/ de ea2
)N)
!Cnd 5i d/du drumul9 !aird spuse:
6 tiu c/ m/ a4tept la prea multe2 Dar am ost cople4it pentru un moment2
6 ?u e4ti un str/in pentru mine9 spuse ea2 i chiar dac/ nu6.i aminte4ti de mine 222
6 7i 1enit s/ r/mCiI 7m 4tiut 5ntotdeauna c/ m/ 1ei '/si9 5ntr6un el sau altul2 Dar
nu eram si'ur 5n ce rol 1ei 1eni2 7dic/222
6 tiu ce 1rei s/ spui9 0ise ea2 ?ici eu nu eram prea si'ur/2 Dar9 da9 am 1enit s/
stau2
)N,
Cuprins
Ruperea lan.ului 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ;
#n prolo' care este totodat/ un epilo' 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @
!apitolul ) 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 <
!apitolul , 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ))
!apitolul ; 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )@
!apitolul @ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )*
!apitolul = 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ,=
!apitolul N 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ,*
!apitolul < 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ;@
!apitolul A 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ;<
!apitolul * 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @)
!apitolul )+ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @@
!apitolul )) 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @A
!apitolul ), 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 =,
!apitolul ); 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 =N
!apitolul )@ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 =*
!apitolul )= 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 N;
!apitolul )N 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 NA
!apitolul )< 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 <;
!apitolul )A 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 <<
!apitolul )* 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 A,
!apitolul ,+ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 A=
!apitolul ,) 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 A*
!apitolul ,, 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *,
!apitolul ,; 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *@
!apitolul ,@ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *A
!apitolul ,= 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )+,
!apitolul ,N 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )+N
!apitolul ,< 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )))
!apitolul ,A 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ))<
!apitolul ,* 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ),,
!apitolul ;+ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ),N
!apitolul ;) 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 );+
!apitolul ;, 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 );@
!apitolul ;; 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 );<
!apitolul ;@ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )@,
!apitolul ;= 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )@N
!apitolul ;N 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )=,
!apitolul ;< 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )=;
!apitolul ;A 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )=*
!uprins 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 )N;
)N;

S-ar putea să vă placă și