Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT PENTRU OBINEREA ATESTRII

PROFESIONALE N INFORMATIC
TITLUL LUCRRII:
Megastructuri
Profesor coordonator: Elev: Huiban Rare - Marian
Laura Cojocaru Clasa a-XII-a F
Bacu
Mai, 2010
1
REFERAT
Lucrarea MEASTRUCTURI preint! un site realiat "n
H#ML, folosind ele$ente %i te&nici din Macro$edia
'rea$(eaver)
Ea a fost realiat! "n ti$pul orelor de laborator precu$ %i "n
ti$pul de lucru individual pe parcursul "ntre*ului an %colar 201+-
201,)
-testatul arat! o bun! pre*!tire teoretic!, pasiune pentru
infor$atic! dar %i pentru cultura societ!.ii actuale, "nsu%irea unor
foarte bune deprinderi practice de laborator)
/iblio*rafia consultat! a trecut prin $anualele %colare, caietele
de teorie %i laborator, docu$enta.ia corespun!toare pus! la
dispoi.ie de biblioteca %colii sau surse de inspira.ie de pe 0nternet)
Preentarea este profesional!, atractiv!, iar infor$a.iile puse la
dispoi.ie prin aceast! lucrare au fost testate, verificate %i notate de
c!tre profesorul coordonator "n cadrul orelor de clas!)
1ota propus!: !" # $%c% &
Prof. Laura Cojocaru
2
2uprins
1) -le*erea te$ei3333333333333,
2) 0ntroducere33333333333333))4
+) 5eneralit!.i despre li$ba6ul H#ML33)))37-12
,) 8tructura si con inutul proiectului))))))))331+-17
4) 2odul sursa333333333)))33319-1:
7) /iblio*rafie3333333333333))))20
+
-le*erea te$ei
-$ ales aceast! te$! deoarece eu cred ca $e*astructurile create de o$
pe "ntre* *lobul sunt fascinante si pot ice c&iar inspirationale) -cestea
necesit! un proiect foarte co$plicat, dar si e;act pentru a reista in ti$p, dar
si sa arate spectaculos)
#e$a <$e*astructuri cred c! este una din cele $ai fru$oase si trebuie
ar!tata tuturor pentru a descoperi fiecare $inunile artificiale de pe *lob)
,
0ntroducere
Lucrarea de fa.! are ca te$! preentarea structurilor $oderne ) 8unt
preentate detalii despre : 2olosseu$, Pira$ida Louvru, Mueul
5u**en&ei$, #&ree 5or*es, #aipei 101, 2analul M=necii, Pal$ >u$eira&,
/ur6 al -rab, 0isus, M=ntuitorul, Marele id c&ineesc, 2&ic&en 0ta, #a6
Ma&al, Petra, #urnul Eiffel, 8tone&en*e, 8tatuia Libertarii, ?pera din
8@dne@, Pira$ida de la 5ie&, 8tatuile din 0nsula Pa telui, 2astelul
-l&a$bra, -*ia 8ofia, #e$plul Ai@o$iu)
-plica ia a fost realiat! in cea $ai $are parte in li$ba6ul H#ML,
prin pro*ra$are direct in cod surs! Bscrierea liniilor de co$and!C)
4
NOIUNI 'E (TML
!) S*ruc*ura +a,-.--
Pa*inile pe internet sunt, de re*ul!, realiate "ntr-un li$ba6 nu$it
(TML - H@per#e;t MarD-up Lan*ua*e) Editarea acestora se poate face "n
orice pro*ra$ de editare te;te, pornind c&iar cu banalul No*%+a/ din
(indoEs)
(TML este acroni$ul de la (@perTe;t MarDup Lan*ua*e %i
repreint! un li$ba6 pentru crearea %i $arcarea Bfor$atare, aran6areC unui
docu$ent astfel "nc=t s! poat! fi publicat pe (orld (ide (eb %i viualiat
cu a6utorul unui broEser B0nternet E;plorer, 1etscape, ?pera etc)C)
#er$enul de &@perte;t dese$nea! un $aterial sub for$a de te;t %i
i$a*ine, interconectat "ntr-o $anier! co$ple;!, nesecven.ial!, "n care
utiliatorul poate navi*a, caut! infor$a.ii referitoare la un obiect) H@perte;t-
ul trebuie interpretat ca un te;t care se$nalea! o le*!tur! la o alt!
infor$a.ie Eeb, de obicei un alt docu$ent Eeb, %i este identificat prin
subliniere sau culoare, pentru a-l deosebi de te;tul si$plu)
H@per$edia este un ter$en aproape sinoni$ celui de &@perte;t,
sin*ura deosebire fiind faptul c! sublinia! preen.a %i a unor ele$ente care
nu sunt de tip te;t, cu$ ar fi ani$a.ii, secven.e sonore sau secven.e video)
H#ML se utiliea! din 1::0, cunosc=nd c=teva versiuni de
devoltare, fiecare dintre acestea "$bun!t!.ind perfor$an.ele li$ba6ului)
Flti$a variant! Bla data elaborarii acestui *&idC este H#ML ,)01 ce include
facilit!.ile versiunilor anterioare Bta*-uri de $arcare, ta*-uri pentru
&iperle*!turi, antete, para*rafe, liste, ele$ente de $eniu, for$atare
7
caractere, i$a*ini in-line %i ta*-uri pentru sc&i$bul de date dina$ic "ntre
utiliatoriC, ad!u*=nd facilit!.i %i e;tensii pentru nu$ere, tabele %i ele$ente
de control)
Fn docu$ent H#ML este for$at dintr-o succesiune de blocuri de
infor$a.ie) -ceste blocuri pot fi incluse unul "n altul) Fn bloc este deli$itat
de si$boluri speciale, nu$ite *a,-ur- Betic&eteC) Modul "n care un docu$ent
este $arcat cu ele$ente %i cu atribute ale acestor ele$ente se realiea! "n
confor$itate cu 'ocu$ent #@pe 'efinition B'#' G defini ia tipului de
docu$entC) -ceasta con.ine re*ulile ce caracteriea! fiecare tip de
docu$ent)
8ursa autoriat! pentru furniarea de infor$a.ii despre H#ML %i
H#ML '#' este (orld (ide (eb 2onsortiu$ B(+2C av=nd adresa
&ttp:HHEEE)E+)or*)
#a*-ul este ter$enul consacrat pentru a defini ele$entele cu care
sunt $arcate te;tul %i *rafic! "ntr-o pa*ina Eeb) Iiecare ta* este "ncadrat de
se$nele JKJ B$ai $icC %i JLJ B$ai $areC)
De exemplu: <B>Acest text se va vedea gro at tr!u
"ro#ser<$B>
Pri$ul cuv=nt sau caracter ce apare "n interiorul acestor parantee
poart! nu$ele de %l%0%.*)
Ma6oritatea ele$entelor au un ta* de desc&idere %i unul de "nc&idere
cu aceea%i structura, dar cu preen.a caracterului JHJ "n fa.a denu$irii
ele$entului)
De exemplu: <$%&'(> este u tag de c)idere
2uv=ntul sau cuvintele ce ur$ea! dup! ele$ent %i desp!r.ite de
acesta printr-un spa.iu, poart! de nu$irea de a*r-1u*%, av=nd rolul de descrie
propriet!.ile ele$entelor)
9
-tributele sunt ur$ate de se$nul J2J %i pot avea diferite 3alor-)
Maloarea unui atribut este trecut!, de obicei, "ntre *&ili$ele)
De exemplu: <%&'( C&L&*+,BL-.,>Acest text va fi
al"astru<$%&'(>
Ele$entele H#ML pot avea unul sau $ai $ulte atribute:
De exemplu: <%&'( C&L&*+,BL-., /01.+,23,>Acest text
va fi al"astru 4i cu o uitate mai mare dec5t ormal<$%&'(>
'e re$arcat ca atributele nu apar %i "n ta*-urile de inc&idere)
Ele$entele H#ML specific! structura lo*ic! a unui docu$ent Eeb %i
su*erea! preentarea viual! a docu$entului) H#ML furniea! dou! tipuri
de ele$ente:
- ta*-urile care per$it deli$itarea antetelor, para*rafelor, listelor,
tabelelor, le*!turilor, i$a*inilor, etcN
- referin.ele de entitate caracter care per$it utiliarea "n docu$entele
H#ML a si$bolurilor declarate drept caractere de control) -cestea se
identific! u%or deoarece "ntotdeauna "ncep cu a0+%rsa./ JOJ ) 'e
e;e$plu, pentru a repreenta si$bolul JKJ "ntr-un docu$ent H#ML, se va
utilia referin a de entitate caracter 4l* Bless t&enC)
'ot6: (ag!urile se c)id ordiea iversa desc)iderii lor7
sitaxa corect6 a uei format6ri cu mai multe tag!uri fiid repre8etat6
astfel:
<(A93><(A9:>...<(A9> o"iect formatat
<$(A9>...<$(A9:><$(A93>
Ii%ierul pe care "l vo$ edita se va nu$i -./%5)6*0l) Pn *eneral
fi%ierul principal al unui site internet Bcel care se "ncarc! atunci c=nd tast!$
o adres! de *enul EEE)abc)abcC este nu$it inde;)&t$l)
Q
0nstruc.iunile pe care le folosi$ "ntr-o pa*in! H#ML se nu$esc *a,-
uri %i acestea indic! broEser-ului B1etscape, 0nternet E;plorer, etc)C $odul
de preentare a infor$a.iei din pa*in!) #a*-urile se scriu "ntre se$nele K %i
L) #a*-urile nu trebuie scrise respect=nd re*uli foarte stricte Bnu e nevoie s!
scrii nu$ai c=te un ta* pe r=nd sau s! folose%ti nu$ai litere $ari, etc)C)
Major-*a*%a *a,-ur-lor 7u.c8-o.%a$ 9. ac%s* 0o/: s% +u. 9.a-.*%a
-.7or0a8-%- +% car% /or-0 sa o +r%$%.*a0 -.*r-u. a.u0% 0o/ -ar a+o- la
s7:r;-*ul ac%s*%-a)
2on.inutul oric!rui fi%ier H#ML trebuie inclus intre ta*-urile
<(TML= %i <>(TML=) -ceasta "nsea$n! ca ta*-ul KH#MLL trebuie sa
fie pri$ul lucru care apare intr-un fi%ier H#ML, iar ta*-ul KHH#MLL trebuie
sa fie ulti$ul)
2a structura, o pa*ina H#ML are doua par.i: o parte deli$itata de
ta*-urile <(EA'= %i <>(EA'= ce con.ine infor$a.ii de identificare a
pa*inii %i o parte deli$itata de ta*-urile <BO'?= %i <>BO'?= ce con.ine
infor$a.iile de preentat efectiv "n pa*ina) -supra pri$ei sec.iuni nu vo$
insista prea $ult) 2el $ai i$portant ta* utiliat "n sec.iunea HE-' este cel
care da titlul pa*inii) -cest titlu va fi "ncadrat de <TITLE= %i <>TITLE=)
#a*-urile KH#MLL)))KHH#MLL, KHE-'L)))KHHE-'L,
K#0#LEL)))KH#0#LEL %i K/?'RL)))KH/?'RL vor ap!rea o sin*ur!
dat! "n cadrul unui fi%ier H#ML)
:
@) '%s+r% *%5*%
2el $ai i$portant ele$ent al unei pa*ini internet este, desi*ur,
*%5*ul) Pntr-o for$! si$pl!, acesta poate fi scris efectiv "ntr-o pa*in! H#ML)
-$inti$ c=teva ele$ente de 7or0a*ar% a *%5*ulu-) 'ou! lucruri
trebuie $en.ionate "n pri$ul r=nd, le*ate de for$atare te;telor: utiliarea
s+a8--lor %i *r%c%r%a la u. .ou r:./) 0ntr-un fi%ier H#ML afi%area $ai
$ultor spa.ii consecutive nu este posibil! prin scrierea direct! "n fi%ierul
&t$l ci folosind de $ai $ulte ori sinta*$a 4.1s+A) -stfel, pentru a pune
trei spa.ii "ntre cuvintele -/2 %i 8RL "n te;tul J-/2 8RLJ va trebui s!
scrie$ "n fi%ierul H#ML astfel:
-/2OnbspNOnbspNOnbspN8RL
Tr%c%r%a la u. .ou r:./ nu se face ap!s=nd Enter "n fi%ierul
H#ML, ci utili=nd ta*-ul <BR= Bacest ta* se utiliea! sin*urN nu se
folose%te cu KH/RLC)
#a*-ul utiliat pentru for$atarea $odului de afi%are a te;tului este
<FONT=)))<>FONT=) #a*-ul I?1# suport! $ai $ul.i para$etri, printre
care:
- 80SET;, unde ; este di$ensiunea fontului B1 fiind di$ensiunea
cea $ai $icaCN
- 2?L?RTURR55// - culoarea cu care se va afi%a fontul)
2uloarea i$plicita este ne*ruN
- I-2ETfont - fontul cu care va fi scris te;tul respectiv)
-ce%ti para$etri pot fi utilia.i separat sau si$ultan "n cadrul ta*-
ului I?1#) Mai e;ista trei ta*-uri utile pentru for$atarea te;telor:
<B=)))<>B= - utiliat pentru scrierea te;telor cu 1ol/, <I=)))<>I= - utiliat
10
pentru scrierea te;telor cu italics Blitere inclinateC %i <U=)))<>U= - pentru a
scrie te;t subliniat)
Iolosind acela%i siste$ vo$ putea specifica culoarea de fundal
B1acB,rou./C a unei pa*ini Eeb, "n cadrul ta*-ului /?'R)
#a*-ul /?'R $ai poate con.ine %i alte infor$a.ii interesante, ca de
e;e$plu culoarea cu care vor fi afi%ate linD-urile c!tre alte pa*ini Butili=nd
atributul L01AC %i linD-urile c!tre alte pa*ini care au fost viitate de6a
Bfolosind atributul ML01AC)
C) '%s+r% *a1%l%
#abelele se utiliea! folosind ta*-ul <TABLE=)))<>TABLE=)
Pn interiorul unui ta* de tip #-/LE, r=ndurile sunt declarate
folosind ta*-ul <TR=)))<>TR=, iar "n cadrul fiec!rui ta* #R ele$entele sunt
declarate cu ta*-ul <T'=)))<>T'=) Iiecare ele$ent Bc!su.!C poate con.ine
te;t, i$a*ini, linD-uri, etc)
#a*-urile de definire a tabelelor pot avea diverse atribute, pentru
for$atarea tabelului)
D) L-.B-ur- ;- +o$-8-o.ar%
Fn ele$ent i$portant al oric!rei pa*ini Eeb "l constituie l-.B-ur-l%
c!tre alte pa*ini) -cestea pot fi linD-uri e;terne, care fac referire c!tre un alt
site, sau linD-uri interne care fac referire c!tre alte pa*ini ale aceluia%i site)
11
-$bele tipuri se codific! ase$!n!tor prin folosirea unui ta* de tipul <A
(REF2l-.B)6*0l=)))<>A= Bpentru un linD internC
sau
<A (REF26**+:>>EEE)a1c)a1c=)))<>A= pentru un linD e;tern)
F) '%s+r% -0a,-.-
Preentarea i$a*inilor "n pa*ini H#ML se face folosind ta*-ul
<IM SRC2.u0%=, unde nu$e este nu$ele unui fi%ier ,-7 sau j+,)
#a*-ul 0M5 poate pri$i %i atributul BOR'ER cu for$ele
/?R'ERT0 Bi$plicitC sau /?R'ERTn - pentru un c&enar "n 6urul poei de
di$ensiune n pi;eli )
8e poate folosi o i$a*ine %i drept linD c!tre o alt! pa*in!)
8e $ai pot folosi i$a*ini %i drept 7u./al +%.*ru +a,-.- -.*%r.%*)
Pentru aceasta, vo$ introduce atributul BACGROUN' "n cadrul ta*-ului
<BO'?= de la "nceputul unui fi%ier)
'esi*ur, proiectarea %i pro*ra$area pa*inilor Eeb nu se reu$! la
li$ba6ul H#ML - acesta este doar punctul de plecare) Pn restV E;ist! $ulte
te&nolo*ii precu$ p&p, asp, flas&, 6ava, c*i, etc) pentru internet, te&nolo*ii
cu a6utorul c!rora se pot realia tot felul de pro*ra$e %i "$bun!t!.iri pentru
pa*ini Eeb)
12
8tructura %i con.inutul proiectului
-plica.ia a fost realiat! in cea $ai $are parte in li$ba6ul H#ML, prin
pro*ra$are direct in cod surs!) 8crierea liniilor de co$and! s-a f!cut cu
-dobe 'rea$Eeaver 28, , viualiarea codului put=ndu-se face cu orice
editor te;t BM8 (ord, 1otepad s)a)C)
8tructural, pri$a pa*in! Binde;)&t$lC este structurat! cu a6utorul div-
urilor si a tabelelor
0n pri$ul r=nd Btable roEC este preentat $eniul ani$at,din care po i
ale*e: Ho$e , Minuni, 5alerie)
Meniul principal a fost realiat in &t$l si css Bcascadin* st@le s&eetC,
pentru care s-a folosit in principal pro*ra$ul de editare -dobe
'rea$Eeaver 28,) 'e ase$enea banner-ul din partea de sus a pa*inii a fost
f!cut in -dobe P&otos&op 22 )
1+
1) Ho$e - inde;)&t$l) "n aceast! pa*in! este preentat! o introducere si
date despre autorul atestatului)
2) 8tructuri G structuri)&t$l "n aceast! pa*in! este preentat un
sub$eniu cu diferite locatii ale lu$ii:
2olosseu$
Pira$ida Louvru
Mueul 5u**en&ei$
#&ree 5or*es
#aipei 101
2analul M=necii
Pal$ >u$eira&
/ur6 al -rab
0isus M=ntuitorul
Marele id c&ineesc
2&ic&en 0ta
#a6 Ma&al
Petra
#urnul Eiffel
8tone&en*e
8tatuia Liberta.ii
?pera din 8@dne@
1,
Pira$ida de la 5ie&
8tatuile din 0nsula Pa telui
2astelul -l&a$bra
Ha*ia 8ofia
#e$plul Ai@o$iu
14
+) 5alerie - *alerie)&t$l 5alerie de i$a*ini
17
2odul surs! al pa*inii W$1)&t$lX :
KY'?2#RPEL
K&t$lL
K&eadL
K$eta &ttp-eZuivTJ2ontent-#@peJ contentTJte;tH&t$lN c&arsetTutf-QJ HL
KtitleLMinunile lu$iiKHtitleL
Kst@le t@peTJte;tHcssJ $ediaTJallJL
[i$port \st@le)css\N
KHst@leL
KH&eadL
Kbod@L
Kdiv ali*nTJcenterJL
Kdiv idTJcontainerJL
Kdiv idTJbannerJLKHdivL
Kdiv idTJ$ain-navJL
KulL
KliLKa &refTJinde;)&t$lJLHo$eKHaLKHliL
Kli classTJactiveJLKa &refTJ$inuni)&t$lJLMinuniKHaLKHliL
KliLKa &refTJ*alerie)&t$lJL5alerieKHaLKHliL
KHulL
Kdiv classTJclear-bot&JLOnbspNKHdivL
KHdivL
Kdiv idTJcontinutJL
Kdiv st@leTJpaddin*:20p; 20p; 20p; 20p;NJL
Ktable st@leTJpaddin*-top:20p;NJLKtrL
Ktd st@leTJEidt&:174p;N border-ri*&t:U0:2 1p; das&edNJ vali*nTJtopJL
Kdiv st@leTJpaddin*-top:20p;N paddin*-botto$:20p;NJL
Ka &refTJ$1)&t$lJL2olosseu$KHaLKbr HL
Ka &refTJ$2)&t$lJLPira$ida LouvruKHaLKbr HL
Ka &refTJ$+)&t$lJLMueul 5u**en&ei$KHaLKbr HL
Ka &refTJ$,)&t$lJL#&ree 5or*esKHaLKbr HL
19
Ka &refTJ$4)&t$lJL#aipei 101KHaLKbr HL
Ka &refTJ$7)&t$lJL2analul ManeciiKHaLKbr HL
Ka &refTJ$9)&t$lJLPal$ >u$eira&KHaLKbr HL
Ka &refTJ$Q)&t$lJL/ur6 al -rabKHaLKbr HL
Ka &refTJ$:)&t$lJL0isus MantuitorulKHaLKbr HL
Ka &refTJ$10)&t$lJLMarele id c&ineescKHaLKbr HL
Ka &refTJ$11)&t$lJL2&ic&en 0ta KHaLKbr HL
Ka &refTJ$12)&t$lJL#a6 Ma&al KHaLKbr HL
Ka &refTJ$1+)&t$lJLPetraKHaLKbr HL
Ka &refTJ$1,)&t$lJL#urnul EiffelKHaLKbr HL
Ka &refTJ$14)&t$lJL8tone&en*eKHaLKbr HL
Ka &refTJ$17)&t$lJL8tatuia LibertatiiKHaLKbr HL
Ka &refTJ$19)&t$lJL?pera din 8@dne@KHaLKbr HL
Ka &refTJ$1Q)&t$lJLPira$ida de la 5ie&KHaLKbr HL
Ka &refTJ$1:)&t$lJL8tatuile din 0nsula PasteluiKHaLKbr HL
Ka &refTJ$20)&t$lJL2astelul -l&a$braKHaLKbr HL
Ka &refTJ$21)&t$lJLHa*ia 8ofiaKHaLKbr HL
Ka &refTJ$22)&t$lJL#e$plul Ai@o$iuKHaLKbr HL
KHdivL
KHtdL
KtdL
Kdiv st@leTJpaddin*-left:10p;NJL
K&2L2olosseu$ulKH&2L
2olosseu$ul este un $onu$ent turistic din Ro$a viitat de foarte $ul.i
turi%ti din toat! lu$ea) El este probabil cea $ai i$presionant! cl!dire a
0$periului Ro$an) 2unoscut ini.ial sub nu$ele de -$fiteatrul Ilavian,
2olosseu$ul era cea $ai $are construc.ie a vre$urilor sale %i ast!i este cel
$ai $are a$fiteatru antic care poate fi viitat)
Kbr HLKbr HL
Ki$* srcTJ*alerieH1)6p*J Eidt&TJ240J ali*nTJri*&tJ HL
P$p!ratul Mespasian, fondatorul dinastiei Ilaviane , a inceput construc.ia
2olosseu$ului "n anul 92 e)n) -ceasta a fost "nc&eiat! "n anul Q0 e)n), la un
an dup! $oartea lui Mespasian)
Kbr HLKbr HL
Fria%ul a$fiteatru a fost construit "n locul unui lac artificial, parte din $arele
parc construit de 1ero "n centrul Ro$ei, care includea de ase$enea %i
'o$us -urea, c=t %i statuia 2olossus) -ceast! *i*antic! statuie a lui 1ero,
de +7 de $etri "n!l.i$e, care "l preenta pe "$p!rat "n c&ip de eu al soarelui
a dat nu$ele actual al construc.iei - 2olosseu$) 8tatuia, a$plasat! l=n*!
a$fiteatru, a fost de$olat! ulterior) 1u nu$ai statuia, dar %i a$fiteatrul
1Q
ofereau o priveli%te *randioas!) Pn for$! de elips!, cu a;a $are de 1Q7 $,
a;a $ic! de 140$, avea un peri$etru de 420 $ si o "n!l.i$e de 44$, oferind
locuri pentru apro;i$ativ 40)000 spectatori) Iunda.ia pe care a fost construit
avea 12 $etri *rosi$e)
Kbr HLKbr HL
8pre deosebire teatrele *rece%ti aparute $ai devre$e care au fost construite
"n dealuri, 2olosseu$ul este o structur! "n "ntre*i$e de sine st!t!tor)
-ceasta deriv! e;teriorul s!u de ba! %i ar&itectura de interior de la acele
dou! teatre ro$ane spate "n spate) Este eliptical "n plan %i este de 1Q: de
$etri B714 ft H 7,0 picioare ro$aneC lun*i$e %i 147 de $etri B410 ft H 42Q
picioare ro$aneC l!.i$e, cu o suprafa.! de ba! de 7 acri B2,)000 $2C)
Pn!l.i$ea unui perete e;terior este de ,Q de $etri B149 ft H 174 picioare
ro$aneC) Peri$etrul ini.ial $!soar! 4,4 de $etri B19QQ ft H 1Q+4 picioare
ro$aneC) -rena central! este un oval B2Q9 ftH Q9$C lun*i$e %i B1Q0 ftH 44$C
la.i$e, "ncon6urat! de un id B14 ftH 4$C de $are, care a crescut de $ai sus
de nivelurile scaunelor)
KHdivL
KHtdL
KHtrLKHtableL
KHdivL
KHdivL
KHdivL
KHdivL
KHbod@L
KH&t$lL
1:
Bi"liografie :
http://lifestyle.ele.ro/Noile-7-minuni-ale-lumii-moderne_--a7309.html
http://foto.cere.ro/album-Diverse-Minunilelumiimoderne-!09.html
20