Sunteți pe pagina 1din 8

Rev.

Data Modificat Detalii modificari


MEMORIU TEHNIC
IMBUNATATIREA TERENULUI DE FUNDARE.
COLOANE DIN BALAST
Keller eote!"ica S.R.L.
Membra a grupului Keller plc
Adre#a: Bucuresti, Sector 2, B-dul Ghica Tei, nr. 25
Tel: 02 2!"0"50, Fa$: 02 2!"0"5, o##ice$%ellergeotehnica.ro
CU%RINS
. &ate generale ........................................................................................................................................... "
2. 'onditii de #undare .................................................................................................................................. !
". Solutia de #undare .................................................................................................................................... (
!. )e#erinte tehnice ...................................................................................................................................... *
MEMORIU TEHNIC. +mbunatatirea terenului de #undare. 'oloane din balast
OBIECTI&: 'Statie "o(a de e)(rare i" a*lomerarea T(lcea+ ,(d. T(lcea-
Rev. E
25.0.200
,agina 2 din *
Keller eote!"ica S.R.L.
Membra a grupului Keller plc
Adre#a: Bucuresti, Sector 2, B-dul Ghica Tei, nr. 25
Tel: 02 2!"0"50, Fa$: 02 2!"0"5, o##ice$%ellergeotehnica.ro
.. Date *e"erale
-oua sta.ie de epurare a apelor u/ate din municipiul Tulcea 0a #i amplasata 1n partea de -ord-2st a
orasului, pe o supra#a.3 total3 de 45.200 mp, situat3 la circa "50 m #a.3 de #lu0iul &un3rea, 1n interiorul
incintei ap3rate de digul de pe malul drept al &un3rii.
Supra#a.a de teren pe care se 0a amena6a sta.ia de epurare este delimitata ast#el:
- la 7est 8i -ord de canalele de desecare e9istente 1n /on3
- la Sud de un drum de e9ploatare
- la 2st: alte propriet3.i
:ccesul la sta.ia de epurare se 0a #ace din mun. Tulcea pe drumul care reali/ea/3 leg3tura cu /ona
industrial3 de 2st.
,re/entul document #ace re#erire la proiectul de imbunatatire a terenului de #undare pentru urmatoarele
obiecte ale statiei de epurare:
;b. !. < Statie de pompare
;b. !.2 < 'ladirea gratarelor
;b. 5 < &enisipator 8i separator de gr3simi
;b. ( < &ecantor primar
;b. * < Ba/ine biologice
;b. 4 < Sta.ie de pompare ap3 epurat3
;b. 2 < 'l3dire de deshidratare n3mol
;b. " < &igestoare
;biectele a caror teren de #undare a #ost proiectat cu coloane din balast au #ost alese pe ba/a unei
anali/e ce a implicat aspectele tehnologice, speci#ice Statiei de Tratare a :pelor =/ate. :ceasta anali/a a #ost
coordonata de proiectantul general, prin 'a/an +mpe9 4" srl.
MEMORIU TEHNIC. +mbunatatirea terenului de #undare. 'oloane din balast
OBIECTI&: 'Statie "o(a de e)(rare i" a*lomerarea T(lcea+ ,(d. T(lcea-
Rev. E
25.0.200
,agina " din *
Keller eote!"ica S.R.L.
Membra a grupului Keller plc
Adre#a: Bucuresti, Sector 2, B-dul Ghica Tei, nr. 25
Tel: 02 2!"0"50, Fa$: 02 2!"0"5, o##ice$%ellergeotehnica.ro
/. Co"ditii de f("dare
'ercetarea terenului de #undare a #ormat obiectul studiului geotehnic reali/at de S.'. ;,T+M=M
'onsulting S.).>. in Mai 200.
,e ba/a obser0a.iilor 8i cercet3rilor de teren 8i laborator e#ectuate, se constat3 c3, sub un strat de
p3m?nt 0egetal cu grosimea de "0 cm, terenul de #undare este alc3tuit dintr-o succesiune de straturi coe/i0e 8i
necoe/i0e, ast#el:
.. 0"tre cotele 12.32 4i 1/./2...13.52 m, a #ost interceptat un strat de argil3 - pr3#oas3 ca#enie, care 1n @!
de0ine pra# argilos ca#eniu < cenu8iu, 1n stare de consisten.3 plastic 0?rtoas3 deasupra ni0elului apei subterane
8i plastic consistent3 1n ba/3, pentru care s-au determinat urm3toarele caracteristici #i/ice 8i mecanice:
- :rgil3: 2( A 5! B
- ,ra#: "5 A 54 B
- -isip: ! A 2" B
- =miditatea, C D 2! A "( B
- +ndicele porilor, e D 0.50....
- &ensitatea 1n stare natural3, E D .5*...45 tFm
"
- +ndicele de plasticitate, +
,
D "2.5...!!.4 B - cu plasticitate #oarte mareG
- +ndicele de consisten.3, +
'
D 0.(5...0.*5 < plastic consistent3 - plastic 0?rtoas3G
- Gradul de satura.ie, S
r
D 0.45... < p3m?nt practic saturatG
- Modulul de de#orma.ie edometric3, M
200-"00
D !4"...4004 %,a < cu compresibilitate mare la #oarte
mareG
- =nghiul de #recare intern3 determinat 1n condi.ii consolidat < nedrenat, H
'=
D 5I2(JG
- 'oe/iunea determinat3 1n condi.ii consolidat < nedrenat, c
'=
D !I! %,aG
/. 0" fora,ele F.+ F/+ F3 4i F5, 1ntre cotele -2.20...-".50 8i -!.50...-5.*0 m, a #ost interceptat un pachet
de materiale slab coe/i0e de tip nisip pr3#os < nisip argilos. Kncerc3rile S,T 1n #ora6 au rele0at #aptul c3
num3rul de lo0ituri pentru un a0ans de "0 cm D este de ..." lo0ituri, 0alori care indic3 o stare de consisten.3
curg3toare la plastic curg3toareG
,entru acest material se estimea/3 un modul de de#orma.ie 2 D 5000 %,a Lpe ba/a :ne9ei ', Tabel 4 <
ST:S ""00F-*5M.
3. 0"tre cotele 1/.52...16.72 m 4i 1.8.52...1/2.22 m, a #ost interceptat un strat de nisip #in cenu8iu,
#oarte uni#orm. Kn urma 1ncerc3rilor S,T 1n #ora6 s-au ob.inut 0alori pentru un a0ans de "0 cm de !...* lo0ituri,
MEMORIU TEHNIC. +mbunatatirea terenului de #undare. 'oloane din balast
OBIECTI&: 'Statie "o(a de e)(rare i" a*lomerarea T(lcea+ ,(d. T(lcea-
Rev. E
25.0.200
,agina ! din *
Keller eote!"ica S.R.L.
Membra a grupului Keller plc
Adre#a: Bucuresti, Sector 2, B-dul Ghica Tei, nr. 25
Tel: 02 2!"0"50, Fa$: 02 2!"0"5, o##ice$%ellergeotehnica.ro
la ad?ncimi de "...5 m, 1n #ora6ele @! 8i @5, respecti0 de (...25 lo0ituri, la ad?ncimi mai mari de * m, ceea ce
rele03 #aptul c3 materialul se a#l3 1n stare a#?nat3 1n supra#a.3 8i de 1ndesare medie la ad?ncimi mai mari de *
m.
,entru acest material de estimea/3 un modul de de#orma.ie 2 D 5000 %,a pentru pachetul a#lat 1n stare
a#?nat3 8i 2 D 000 %,a pentru pachetul a#lat 1n stare de 1ndesare medie Lpe ba/a ane9ei ', Tabel 4 < ST:S
""00F-*5M.
9. 0" fora,ele F/+ F3+ F9 4i F5+ de la cotele 1.8.52...1.7.32 m ):"; la cota fi"al; a fora,elor <1/2.22
m=+ re#)ectiv+ ):"; la ad:"cimea de /3.62 m >" fora,(l F3, a #ost interceptat un strat de argil3 pr3#oas3
cenu8ie plastic moale < plastic consistent3, pentru care s-au determinat urm3toarele caracteristici #i/ice 8i
mecanice:
- :rgil3: 2* A !* B
- ,ra#: !* A (0 B
- -isip: ! A " B
- =miditatea, C D "5.! A !2.( B
- +ndicele porilor, e D 0.4*....0
- &ensitatea 1n stare natural3, E D .5(....*! tFm
"
- +ndicele de plasticitate, +
,
D 2*.!...!.! B - cu plasticitate mare la #oarte mareG
- +ndicele de consisten.3, +
'
D 0."!... 0.5! < plastic moale - plastic consistent3G
- Gradul de satura.ie, S
r
D 0.4*... < p3m?nt practic saturatG
- Modulul de de#orma.ie edometric3, M
200-"00
D !"2...!450 %,a < cu compresibilitate #oarte mareG
- =nghiul de #recare intern3 determinat 1n condi.ii neconsolidat < nedrenat, H
==
D 5JG
- 'oe/iunea determinat3 1n condi.ii consolidat < nedrenat, c
==
D 4 %,aG
5. 0" fora,(l F3+ de la ad:"cimea de /3.6 m ):"; la cota fi"al; a fora,(l(i <1/6.22 m=, au #ost
interceptat un strat de argil3 cenu8ie cu aspect m?los 8i multe resturi 0egetale Lstu#M a#lat 1n stare de consisten.3
plastic curg3toare.
:pa subteran3 a #ost 1nt?lnit3 1n toate #ora6ele, la ad?ncimea de ,!0I2,!0 m cu un u8or caracter
ascensional, ni0elul apei subterane stabili/?ndu-se la ad?ncimi de 0.50....*0. :0?nd 1n 0edere natura terenului
Lnisip #in, permeabilM 8i pre/en.a #lu0iului &un3rea 1n imediata 0ecin3tate a amplasamentului, ni0elul apei
subterane este 1n concordan.3 cu ni0elul &un3rii.
MEMORIU TEHNIC. +mbunatatirea terenului de #undare. 'oloane din balast
OBIECTI&: 'Statie "o(a de e)(rare i" a*lomerarea T(lcea+ ,(d. T(lcea-
Rev. E
25.0.200
,agina 5 din *
Keller eote!"ica S.R.L.
Membra a grupului Keller plc
Adre#a: Bucuresti, Sector 2, B-dul Ghica Tei, nr. 25
Tel: 02 2!"0"50, Fa$: 02 2!"0"5, o##ice$%ellergeotehnica.ro
:nali/ele chimice e#ectuate pe o prob3 de ap3 prele0at3 din #ora6ul @5 indic3 #aptul c3 apa are o
agresi0itate asupra betoanelor moderat carbonic3 8i este coro/i03 asupra metalelor.
Av:"d >" vedere "at(ra 4i #tarea tere"(l(i de f("dare 8i strati#ica.ia practic uni#orm3 8i ori/ontal3,
acest teren )oate fi cla#ificat ca tere" dificil, 1n con#ormitate cu pre0ederile -, 05!F2002 L:ne9a +, :rt.
.2..cM.
3. Sol(tia de f("dare
Terenul de #undare, #ormat in mare parte din straturi de pamant plastic moaleFa#anat, impreuna cu
dimensiunile mari in plan ale #undatiilor obiectelor, ce implica /one acti0e mari, necesita imbunatatirea
parametrilor geotehnici Lcompresibilitate si re/istenta la #or#ecareM pentru o transmitere cat mai e#icienta a
incarcarilor la teren.
Tehnologia de imbunatatire propusa poarta numele de 0ibrare in adancime Lmetoda uscat3 cu
alimentare pe 6osM, cu a6utorul careia se e9ecuta coloane din material granular 0ibrate, numite si coloa"e di"
?ala#t.
:cesta tehnologie, prin aportul de material granular compactat, are trei a0anta6e legate de terenul de
#undare dupa imbunatatire:
- com)re#i?ilitatea )ama"t(l(i #e red(ce de .+5...3 ori Le9: de la (,5M,a la 4,55...4,5M,aM
- a#i*(ra ta#ari ("iforme+ fara rotiri ale f("datiilor
- ("*!i(l de frecare i"terioara cre#te )a"a la valori de 35@...92@
- ri#c(l de lic!efiere a #trat(l(i de "i#i) afa"at+ foarte ("iform+ #cade co"#idera?il
L-2,5...-*,0mM
>a ba/a stabilirii numarului de coloane si a distantei intera9 dintre acestea, au stat planurile de e9ecutie
si incarcarile pe talpa #undatiei transmise de subproiectantul 'a/an +mpe9 4" srl.
MEMORIU TEHNIC. +mbunatatirea terenului de #undare. 'oloane din balast
OBIECTI&: 'Statie "o(a de e)(rare i" a*lomerarea T(lcea+ ,(d. T(lcea-
Rev. E
25.0.200
,agina ( din *
Keller eote!"ica S.R.L.
Membra a grupului Keller plc
Adre#a: Bucuresti, Sector 2, B-dul Ghica Tei, nr. 25
Tel: 02 2!"0"50, Fa$: 02 2!"0"5, o##ice$%ellergeotehnica.ro
Nr.
crt.
Nr.
o?iectiv
De"(mire o?iect
B$LAD
<m=
Af("datie
<m
/
=
!(m)l(t(ra
<m=
)f("datie
<B%a=
)coloa"e
<B%a=
9.. Statie de pompare (92,55 5(,5 0,( /52 250
2 9./ 'ladirea gratarelor !,559*,2 40 ",42 ./2 52
" 5
&esnisipator 8i separator de gr3simi
(92,5 "0,2 ,4 .22 4
! 8 &ecantor primar 2," "5(,! 2,2 .22 "
5 7
Ba/ine biologice '-tech
!",!595!, "24,5 0,( ./2AC2
.
05
( C Sta.ie de pompare ap3 epurat3 595,2 50,! idem * idem * idem *
5 ./ 'l3dire de deshidratare n3mol "92,*5 2*!,0 2,05 ./2 !!
* .3 &igestoare L2 buc.M 2,5 2(,5 ,"2 .75 (4
4 .6
,lat#orma depo/itare n3mol
(0.(92*.4 5"".2 ,5 82 *(
0 /5 Bio#iltru 2.49*.( 2," .22 "
Ta?el .. I"carcari la cota de f("dare #i la cota #()erioara a coloa"elor
, unde !
(m)l(t(ra
este grosimea medie de umplutura intre cota de #undare si cota superioara a coloanelor, )
f("datie
este
presiunea la talpa #undatiei pentru 0eri#icari la S>&, iar )
coloa"e
este presiunea la cota superioara a coloanelor pentru
0eri#icari la S>&.
Tabelul urmator repre/inta un centrali/ator al solutiei de imbunatatire cu coloane de balast.
Nr.
crt.
Nr.
o?iectiv
De"(mire o?iectiv
cAccoloa"e
<m=
"coloa"e
<1=
Lli?er
<m=
Lcoloa"a
<m=
LTOTALDL
<m=
LTOTALDC
<m=
9.. Statie de pompare ,* 38 5,* 5,2 /27+7 /5C+/
2 9./ 'ladirea gratarelor ,* 72 0 ",0 2 .292
" 5 &esnisipator 8i separator de gr3simi ,* C9 0 ",2 2 ./92.7
! 8 &ecantor primar ,* .7C , ,4 /26+C //9C+.
5 7 Ba/ine biologice '-tech ,* .298 0," ,4 3.3+7 ./996+9
( C Sta.ie de pompare ap3 epurat3 ,* /2 0," ,4 8 /37
5 ./ 'l3dire de deshidratare n3mol ,* .29 0 ",0 2 .35/
* .3 &igestoare L2 buc.M ,* .// 0 ",0 2 .578
4 .6 ,lat#orma depo/itare n3mol ,* 576 0 ",0 2 683.
0 /5 Bio#iltru ,* 52 0 ",0 2 852
/3/7 636 /78C3.5
Ta?el /. Ce"traliEator "(mar #i l("*imi de coloa"e
, unde L
TOTALDL
este cantitatea totala a lungimii libere, iar L
TOTALDC
este cantitatea totala a coloanelor din balast.
>ungimea libera re/ulta din di#erenta de cota dintre cota de #undare a #iecarui obiect si cota plat#ormei de
lucru.

,resiune pe conturul ba/inelor, 20%,aG presiune in campul ba/inelor, 40%,a


MEMORIU TEHNIC. +mbunatatirea terenului de #undare. 'oloane din balast
OBIECTI&: 'Statie "o(a de e)(rare i" a*lomerarea T(lcea+ ,(d. T(lcea-
Rev. E
25.0.200
,agina 5 din *
Keller eote!"ica S.R.L.
Membra a grupului Keller plc
Adre#a: Bucuresti, Sector 2, B-dul Ghica Tei, nr. 25
Tel: 02 2!"0"50, Fa$: 02 2!"0"5, o##ice$%ellergeotehnica.ro
9. Referi"te te!"ice
N% ../129 -ormati0 pentru proiectarea structurilor de #undare directa
SR EN .963.F/228 29ecu.ia lucr3rilor geotehnice speciale. Kmbun3t3.irea p3m?nturilor prin 0ibrare
de ad?ncime
SR 88/1/22/ >ucrari de drumuri. :gregate naturale de balastiera. 'onditii tehnice de calitate
SR EN .3/5. G /22. Geote9tile 8i produse 1nrudite. 'aracteristici impuse pentru utili/area 1n
lucr3rile de terasamente, #unda.ii 8i lucr3ri de sus.inere
SR EN .CC61/F/226 2urocod 5: ,roiectarea geotehnic3. ,artea 2: +n0estigarea 8i 1ncercarea terenului
SR EN ISO //9681/F/228 'ercet3ri 8i 1ncerc3ri geotehnice. Kncerc3ri pe teren. ,artea 2: Kncercare de
penetrare dinamic3
C .5C17C +nstructiuni tehnice pentru cercetare terenului de #undare prin penetrare cu con,
penetrare statica, penetrare dinamica, 0obropenetrare
EN ISO //9681.3 'ercet3ri 8i 1ncerc3ri geotehnice. Kncerc3ri pe teren. ,artea 2: Kncercarea cu
placa
STAS 7C9/A31C2 Teren de #undare. &eterminarea modulului de de#ormatie liniara prin incercari
pe teren cu placa
CD.97175 +ndrumator pri0ind tehnologia de e9ecutie a straturilor de #undare din balast
prin compactarea acestora la umiditati cuprinse in domeniul optim de umiditate
de compactare
E 2/81C6 Ghid pentru e9ecutia compactarii in plan ori/ontal si inclinat
MEMORIU TEHNIC. +mbunatatirea terenului de #undare. 'oloane din balast
OBIECTI&: 'Statie "o(a de e)(rare i" a*lomerarea T(lcea+ ,(d. T(lcea-
Rev. E
25.0.200
,agina * din *