Sunteți pe pagina 1din 38

Anexa la Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 3488 / 23.03.

2006
MI N I S T E R U L E D U C A I E I I C E R C E T R I I
CONS I LI UL NAI ONAL PENTRU CURRI CULUM
CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

PROGRAME COLARE PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
L I MBA F RANCE Z
FILIERA TEHNOLOGIC
Clasele a XIa !" a XIIa# $%&a '"$e(&) 'e (al"*"(a$e +$,*es",-al)
Clasele a XIIa !" a XIIIa# $%&a +$,.$es"/) 'e (al"*"(a$e +$,*es",-al)
Aprobat prin Ordinul ministrului
Nr. 3488 / 23.03.2006
Bucureti, 2006
NOT DE PREZENTARE
Re+e$e
Programele colare de imba !rance" pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologic, valabile att
pentru $%&a '"$e(&) 'e (al"*"(a$e +$,*es",-al) (clasele a X!a " X!a#, ct i pentru $%&a +$,.$es"/) 'e
(al"*"(a$e +$,*es",-al) +$"- !(,ala 'e a$&e !" 0ese$"" 1 a-%l 'e (,0+le&a$e (clasele a X!a " X!a# au
fost elaborate avnd $n vedere%
prevederile &rdinului ministrului educa'iei i cercetrii nr()*+,- 22(+2(200), privind aprobarea
planurilor!cadru de $nv'mnt pentru ciclul superior al liceului.
cerin'ele formulate $n /nitatea de competen'e Comunicare n limba modern. Nivel 3# din componen'a
tuturor calificrilor profesionale de nivel 0, colari1ate $n ciclul superior al liceului.
normele metodologice de elaborare a curriculumului pe ba1a unit'ilor de competen'e, prin organi1area
modular a studiului domeniilor cunoaterii specifice care intr $n structura unei calificri profesionale.
necesitatea de a oferi prin curriculum un rspuns mai adecvat cerin'elor socio!profesionale, e2primat $n
termeni de achi1i'ii finale uor evaluabile la $ncheierea parcursului colar i de formare prin ciclul
superior al liceului(
Proiectarea curricular se raportea1 la% (a# programele de limbi moderne pentru clasele anterioare. (b# /nitatea de
competen'e Comunicare n limba modern. Nivel 3. (c# documentele 3omisiei 4uropene referitoare la
de1voltarea competen'elor cheie. (d# Cadrul European Comun de Referin pentru limbi: nvare, predare,
evaluare, publicat de 3onsiliul 4uropei $n +55, i revi1uit $n 2000(
Pre1entul curriculum construiete, pe ba1a achi1i'iilor dobndite pn la sfritul $nv'mntului obligatoriu,
competen'e de comunicare $n limba modern, derivate dintr!un consens larg, european, i contribuie la de1voltarea
i aprofundarea de competen'e cheie $n alte trei dintre cele opt domenii de competen'e cheie, identificate la nivel
european i asumate i de sistemul de $nv'mnt romnesc% ()# a nva s nvei (6earning to learn#, (6#
competene interpersonale i civice (nterpersonal and civic competences#, (,# raportare la cultur (3ultural
e2pression#
+
(
Re."0 'e +$e'a$e al,()$" ,$a$e2
7n conformitate cu noile planuri!cadru de $nv'mnt pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin ordinul
ministrului educa'iei i cercetrii nr( )*+,- 22(+2(200), la filiera tehnologic " clasele a X!a i a X!a (ruta
direct de calificare profesional#, respectiv clasele a X!a i a X!a (ruta progresiv de calificare
profesional prin coala de arte i meserii 8 anul de completare# ", a03ele l"03" 0,'e$-e se s&%'"a4) (a
'"s("+l"-e 'e &$%-(5" (,0%-, astfel%
6imba modern + (6+# " cu o alocare de 2 ore - spt( $n aria curricular 96imb i comunicare9, la toate
calificrile profesionale.
6imba modern 2 (62# " cu o alocare de 2 ore - spt( $n aria curricular 96imb i comunicare9, la toate
calificrile profesionale(
T"+%$" 'e +$,.$a0e2
P$,.$a0a +e-&$% 0,'%l%l 6C,0%-"(a$e 7- L"03a 0,'e$-) 89 N"/el :;, care se aplic pentru 6 +, astfel%
- la toate calificrile profesionale, pe ruta direct de calificare profesional.
- la toate calificrile profesionale, pe ruta progresiv de calificare profesional.
P$,.$a0a +e-&$% 0,'%l%l 6C,0%-"(a$e 7- L"03a 0,'e$-) <9 N"/el%l :;, care se aplic pentru limba
modern 2, astfel%
- la toate calificrile profesionale, pe ruta direct de calificare profesional.
- la calificrile profesionale te#nician $n acti%iti de comer& te#nician $n 'astronomie& or'ani"ator
ban(uetin'& te#nician $n #otelrie, pe ruta progresiv de calificare profesional(
NOT2 Pe-&$% &,a& e (el el al & e (al"*"()$" +$,* es" ,-al e 'e +e $%&a
+$,.$es" /) 'e (al"*"(a$e# 7- (las el e a XIIa !" a XIIIa# la L"03a 0,'e$-) <
se a+l"() +$,.$a0el e !(,l a$e /ala3"l e +e-&$% L"03a 0,'e$-) 8# (las el e a
IXa !" a Xa# !(,al a 'e a$&e !" 0es e$"" # ela3,$a& e +e 3a4a U-"&)="" 'e
(,0+e& e -= e C,0%-" (a$e 7- l"03a 0,'e$-)9 N"/el 89
+
3f( mplementation of :4;/3<=&> <>; =?<>>@ 20+09 AorB Programme, CeD 3ompetences for 6ifelong 6earning
! a 4uropean ?eference ErameForB, >ovember 200G http%--europa(eu(int-comm-education-policies-20+0-doc-basicframe(pdf(
imba !rance" ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 2
S&$%(&%$a +$,.$a0el,$2
Programele colare de imba !rance" au urmtoarea structur%
3&HP4=4>I4 @4>4?<64 " sunt competen'ele prev1ute de /nitatea de competen'e Comunicare n limba
modern. Nivel 3 i urmea1 a fi formate pe $ntreaga durat a ciclului superior al liceului(
J<6&? K <==/;> " ce urmea1 a fi formate pe parcursul claselor a X!a " a X!a (filiera
tehnologic, ruta direct de calificare profesional# - al claselor X!a " a X!a (filiera tehnologic, ruta
progresiv de calificare profesional prin coala de arte i meserii 8 anul de completare# pentru educarea
tinerilor $n spiritul valorilor europene. acestea vor fi avute $n vedere pentru evaluarea continu, dar -%
/,$ *" e/al%a&e 7- s(,+%l (e$&"*"()$""9
3&HP4=4>I4 LP43E34 " repre1int detalieri ale competen'elor din /nitatea de competen'e *omunicare $n
limba modern. Ni%el 3, care vor fi formate pe durata unui an colar i care sunt (,$ela&e (% E&?H4 ;4
P?4M4>=<?4 < 3&>I>/=/?6&?( <ceast corelare constituie pivotul curriculumului(
3&>I>/=/? ?43&H<>;<=4# care sunt structurate $n 2
;omeniile tematice i temele care vor constitui conte2tul pentru reali1area activit'ilor de $nv'are
pe parcursul orelor de limba modern i vor delimita tematica ce va fi folosit $n evaluare(
Eunc'ii comunicative ale limbii (preci1ea1 actele de vorbire utile pentru adecvarea func'ional a
comunicrii, care vor fi e2ersate i utili1ate de elevi#(
4lemente de construc'ie a comunicrii (con'in categorii de structuri lingvistice care vor fi
achi1i'ionate, cu care se va opera pe parcursul activit'ilor i care vor fi utili1ate $n comunicare#(
3&>;I ;4 <P63<?4 ;;<3=3N K ;4 4J<6/<?4, care con'ine +$e("4)$" (% $e."0 ,3l".a&,$"%
privind% modul concret de aplicare a programei $n activitatea didactic. metodele de $nv'are!predare
care vor fi folosite. corelarea instrumentelor i probelor de evaluare cu con'inutul unit'ii de competen'e
(ane2at la pp( 00!0*#(
L3/?= @O; H4=&;&6&@3, care con'ine preci1ri privind urmtoarele aspecte%
?ecomandri privind proiectarea didactic(
Lugestii privind procesul, metodele i activit'ile de $nv'are!predare(
Lugestii privind utili1area instrumentelor de evaluare pentru evaluarea continu i pentru evaluarea $n
vederea certificrii competen'elor(
*ompetenele speci!ice corelate cu !orme de pre"entare a coninuturilor constituie esen'a programelor(
?ubrica 93ompeten'e9 con'ine competen'ele din /nitatea de competen'e Comunicare n limba modern. Nivel 3,
cu detalieri elaborate pe ba1a *riteriilor de per!orman pentru fiecare dintre acestea(
?ubrica 9Eorme de pre1entare a con'inuturilor9 preia din unitatea de competen'e elemente specificate la
rubrica *ondiii de aplicabilitate( 3orelarea acestora cu con'inuturile tematice, lingvistice i func'ionale
recomandate $n programa colar va fi reali1at de ctre profesor, $n procesul de proiectare didactic, $n
conformitate cu condi'iile obligatorii de aplicare didactic i de evaluare i avnd drept repere sugestiile din
ghidul metodologic(
Prin aplicarea pre1entului curriculum, corelat cu cerin'ele specificate $n /nitatea de competen'e Comunicare
n limba modern. Nivel 3, sunt vi1ate%
A9 P$a(&"(a $a=",-al) a l"03""% prin de1voltarea competen'elor de receptare, de producere i de
interac'iune, elevul va putea, $n limitele cunotin'elor dobndite, s decodifice i s produc, att oral ct i
$n scris, mesaPe corecte i adecvate func'ional i comunicativ(
>9 F,$0a$ea !" 'e4/,l&a$ea 'e (,0+e&e-=e 'e (,0%-"(a$e !" "-&e$a(="%-e% elevul va fi capabil s
utili1e1e contient i adecvat func'ional modalit'i i tehnici de comunicare i interac'iune (oral i $n scris#,
$n diverse conte2te comunicative sociale i profesionale(
C9 De4/,l&a$ea %-,$ &e5-"(" 'e 0%-() "-&ele(&%al) 7- /e'e$ea 7-/)=)$"" +e &,a&) '%$a&a /"e=""% elevul
va $nv'a s utili1e1e strategii i tehnici de studiu prin care s valorifice cunotin'e i deprinderi
achi1i'ionate prin studiul altor discipline, inclusiv a disciplinelor tehnice de specialitate, dintr!o perspectiv
cross!curricular, s utili1e1e informa'ii din tabele, scheme, grafice, s foloseasc dic'ionare i alte tipuri
de lucrri de referin', alte surse de informare, inclusiv ba1ele de date i nternet!ul(
imba !rance" ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 3
&biectivul fundamental al studierii modulelor QC,0%-"(a$e 7- l"03a 0,'e$-) 89 -"/el :; i
QC,0%-"(a$e 7- l"03a 0,'e$-) <9 -"/el :; este achi1i'ionarea i de1voltarea de ctre elevi a
competen'elor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvat situa'ional - acceptat social prin
$nsuirea de cunotin'e, deprinderi i atitudini specifice, $n conformitate cu implementarea programului
Educaie i ormare !"#", la niveluri echivalente cu cele prev1ute $n Cadrul European Comun de
Referin.
Programele colare de imba !rance" pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologic, urmea1 a fi
aplicate fiecare " att la limba modern + ct i la limba modern 2 " ca modul unic care va fi parcurs pe
toat durata ciclului superior al liceului (la clasele a X!a " a X!a ruta direct de calificare profesional,
respectiv la clasele a X!a " a X!a ,ruta progresiv de calificare profesional prin coala de arte i
meserii 8 anul de completare#(
Pa$(%$s%l 'e 7-/)=a$e se $eal"4ea4) +e 3a4a %-e" +$,"e(&)$" '"'a(&"(e (a$e 703"-) (,0+e&e-=e !" &"+%$"
'e (,-="-%&%$"9
E/al%a$ea
Ltructura de competen'e corelate cu tipuri de con'inut ofer un cadru adecvat i util pentru procesul de
e/al%a$e a 7-/)=)$"", spriPinindu!l i asigurndu!i un caracter practic i transparent( <stfel, gradul de
achi1i'ionare a competen'elor de comunicare ale elevilor va fi msurat continuu i sistematic $n cadrul
evalurii formative, pe parcursul procesului didactic. $n momentul cnd se va considera c elevii ($n mod
individual sau $n grup# de'in la un nivel satisfctor o anumit competen' dintre cele cinci care compun
/nitatea de competen'e, acetia vor fi evalua'i $n vederea certificrii acesteia(
Pentru a se crea condi'iile de reali1are a unei evaluri unitare i standardi1ate a nivelului de achi1i'ie a
competen'elor, e/al%a$ea 7- /e'e$ea (e$&"*"()$"" *"e()$e" (,0+e&e-=e se va reali1a cu aPutorul unor
instrumente i probe elaborate $n deplin concordan' cu prevederile privind +robele de e%aluare pentru
competen'a respectiv din unitatea de competen'e, avndu!se $n vedere *riteriile de per!orman i
*ondiiile de aplicabilitate din componen'a acesteia i $n conformitate cu recomandrile privind elaborarea
probelor de evaluare din @hidul metodologic, sec'iunea Q4valuare9(
7n elaborarea programelor s!a avut $n vedere, $n conformitate cu documentele de politic educa'ional ale
H4d3 i cu prevederile documentelor europene asumate de ?omnia, achi1i'ionarea i de1voltarea de ctre
elevi de competen'e de comunicare la niveluri de performan' echivalente cu cele prev1ute de Cadrul
European Comun de Referin.
N"/el%$"le ="-&) +e-&$% *"-ele (lase" a XIIa# $%&a '"$e(&) 'e (al"*"(a$e# $es+e(&"/ +e-&$% *"-ele (lase" a
XIIIa# $%&a +$,.$es"/) 'e (al"*"(a$e +$"- S9A9M9 1 a-%l 'e (,0+le&a$e# specificate prin raportare la
Cadrul European Comun de Referin, vor fi urmtoarele%
LIM>A MODERN 8 (a03ele $%&e 'e (al"*"(a$e# &,a&e (al"*"()$"le +$,*es",-ale#%
o -"/el%l > < pentru &,a&e (,0+e&e-=ele
LIM>A MODERN < ($%&a '"$e(&) 'e (al"*"(a$e# toate calificrile profesionale i $%&a +$,.$es"/) 'e
(al"*"(a$e, calificrile profesionale ,e#nician $n acti%iti de comer& ,e#nician $n 'astronomie&
Or'ani"ator ban(uetin'&,e#nician $n #otelrie#%
o -"/el%l > < pentru (,0+e&e-=ele 'e $e(e+&a$e
o -"/el%l > 8 pentru (,0+e&e-=ele 'e +$,'%(e$e
LIM>A MODERN < ($%&a +$,.$es"/) 'e (al"*"(a$e# toate celelalte calificri profesionale#
o -"/el%l A < pentru &,a&e (,0+e&e-=ele
imba !rance" ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 4
COMPETENE GENERALE
+( &b'ine informa'ii prin receptarea de mesaPe orale, $n scopul $ndeplinirii unor
sarcini de lucru
2( &b'ine informa'ii prin receptarea de mesaPe scrise, $n scopul $ndeplinirii unor
sarcini de lucru
0( 42prim mesaPe orale, $n scopul $ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
G( 4laborea1 mesaPe scrise, $n scopul $ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
)( Particip la interac'iuni verbale orale pe teme cotidiene i pe teme profesionale
VALORI I ATITUDINI
Pe parcursul studierii l"03"" *$a-(e4e la filiera tehnologic se va avea $n vedere cultivarea i
de1voltarea la elevi a urmtoarelor valori i atitudini%
Hanifestarea fle2ibilit'ii $n cadrul schimbului de idei i $n cadrul lucrului $n echip $n diferite
situa'ii de comunicare
3ontienti1area rolului limbii france1e ca miPloc de acces la pia'a muncii i la patrimoniul
culturii universale
;isponibilitatea pentru acceptarea diferen'elor i pentru manifestarea toleran'ei prin abordarea
critic a diferen'elor i a stereotipurilor culturale
;e1voltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio!culturale i profesionale
specifice, prin receptarea unei variet'i de te2te $n limba france1
imba !rance" ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. -
LIM>A MODERN 8
CLASA A XIA# $%&a '"$e(&) 'e (al"*"(a$e +$"- l"(e%l &e5-,l,."( $toate calificrile profesionale%
CLASA A XIIA# $%&a +$,.$es" /) 'e (al"*"(a$e $toate calificrile profesionale%
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
#. &bine informaii prin receptarea de mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
+(+ dentificarea informa'iilor
necesare i suficiente pentru
decodarea sensului global al
mesaPelor orale
+(2 &b'inerea de informa'ii
relevante, din mesaPe orale,
pentru a re1olva o sarcin de
lucru
+(0 dentificarea punctelor de
vedere i a opiniilor e2primate
+(G dentificarea sensului
elementelor de vocabular (i de
accent " pentru domeniile
ocupa'ionale unde accentul este
relevant# nefamiliare cu aPutorul
conte2tului sau prin asocieri -
cone2iuni
S%$se !" &"+%$" 'e 0esa?e ,$ale2
=e2te care con'in unele elemente de vocabular - de accent nefamiliare,
emise la vite1 normal, $n diverse registre, de lungime variabil%
mesaPe, formale i informale, emise de cei din Pur.
conferin'e, discursuri, interviuri, rapoarte orale.
transmisiuni radio i =J, talB!shoF!uri, anun'uri publice.
te2te publicitare orale.
conversa'ii telefonice, inclusiv mesaPe telefonice $nregistrate(
I-*,$0a="" ,3="-%&e2
ideea principal (sensul global#.
informa'ii factuale, pe teme de interes comun.
opinii, puncte de vedere(
L"03a?2
termeni specifici mass! media% emisiuni radio - =J, filme,
talB! shoF! uri.
vocabular comun, cu relevan' pentru domeniul ocupa'ional.
variet 'i de accent (pentru domeniile ocupa'ional e unde
este relevant#(
As,("e$" @(,-eA"%-"2 cuvinte!defini'ii, activitate!domenii, obiecte!
meserii(
M,'%$" 'e a(="%-e2
$ntrebri, limbaP corporal - nonverbal, verificarea sensului prin alte
surse.
comunicarea informa'iilor ctre alte persoane(
!. &bine informaii prin receptarea de mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
2(+ dentificarea de informa'ii i
opinii relevante pentru sarcina
de lucru $n te2te de informare
general
2(2 Lcanarea unui te2t mai lung
pentru identificarea rapid de
informa'ii - detalii specifice
pentru re1olvarea unei sarcini
2(0 /tili1area unor materiale de
referin' pentru identificarea
sensului, atunci cnd este
necesar
2(G 3orelarea $n mod coerent a
mai multor informa'ii din
diverse pr'i ale unui te2t - din
te2te diferite
T"+%$" 'e &eA&2
=e2te, care con'in i elemente de vocabular nefamiliare, $n diverse
registre, de lungime variabil%
te2t e - fragment e aut entice de informar e gener al a,
pagini nternet .
te2te de populari1are% tiri - articole de pres, te2te publicitare scrise.
te2te cu con'inut opera'ional% coresponden', fa2uri, formulare,
prospecte.
mesaPe, cereri, reclama'ii(
I-*,$0a="" ,3="-%&e2
informa'ii factuale, relativ comple2e, pe teme de interes comun.
informa'ii profesionale% instruc'iuni, date tehnice de produse -
servicii(
Ma&e$"ale 'e $e*e$"-=)2
dic'ionare. instruc'iuni, manual e tehnice, prospect e,
pagini nternet (
L"03a? s&a-'a$' @ &e5-"(2 cuvinte, e2presii specifice domeniului,
formule de adresare comune, formule de Pargon profesional(
F,$0e 'e +$e4e-&a$e a "-*,$0a="e"2 tabele, grafice, scheme(
M,'%$" 'e a(="%-e2
imba !rance" .limba modern /0 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic 6
comunicarea informa'iilor - detaliilor ctre alte persoane(
3. E(prim mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
0(+ &ferirea i solicitarea de
informa'ii pentru $ndeplinirea
unei sarcini de lucru
0(2 Eormularea clar, precis i
$n mod politicos a informa'iilor
i $ntrebrilor
0(0 Lolicitarea i oferirea de
clarificri i e2plica'ii atunci
cnd informa'ia nu este
$n'eleas imediat
0(G Pre1entarea de descrieri
clare i detaliate pe subiecte
legate de domenii de interes
propriu i - sau profesional
T"+%$" 'e "-*,$0a=""2
Lchimburi de informa'ii, care pot con'ine i elemente de vocabular
nefamiliare, la vite1 normal, $n diverse registre, $n conversa'ii de
lungimi variate, privind%
activit'i de rutin i non!rutiniere% instruc'iuni, e2plica'ii, rugmin'i,
sfaturi.
aranPamente sociale.
probleme opera'ionale $n situa'ii de via' cotidiene(
C,-&eA&e2
personal i social " situa'ii specifice $n familie, coal, comunitate(
Des($"e$" (la$e !" 'e&al"a&e2 comunitate, organi1a'ie, activit'i i situa'ii
la locul de munc, produse i servicii, procese de produc'ie(
L"03a?2
vocabular adecvat conte2tului personal i social.
vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e (,0%-"(a$e2 fa' $n fa'. la telefon, robot telefonic(
M,'%$" 'e a(="%-e2 comunicarea de informa'ii - detalii ctre interlocutor
- i(
). Elaborea* mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
G(+ 3ompletarea de documente
i formulare profesionale
specifice domeniului
ocupa'ional
G(2 /tili1area unor materiale de
referin' adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii
folosite
G(0 <decvarea formatului i
limbaPului la conte2t i la tipul
de te2t
G(G /tili1area conven'iilor
folosite $n comunicarea scris
formal i informal
T"+%$" 'e &eA&e *%-(=",-ale2
formul are i alte document e specifice domeni ului
ocupa'ional (facturi, fie tehnice, fie de eviden' , fie
de produc'i e, comen1i etc(#.
procese verbale, rapoarte, eseuri, 3(J(
T"+%$" 'e "-*,$0a=""2 7n te2te $n diverse registre, de lungimi variate%
informa'ii factuale, inclusiv date personale.
aranPamente i instruc'iuni.
raportri privind desfurarea unor evenimente, edin'e, procese(
C,-/e-="" !" l"03a? 7- (,0%-"(a$e2
pentru e2primarea raporturilor $n cadrul comunicrii (prieteni, colegi,
superiori#.
formule de comunicare standardi1ate, formule de polite'e(
C,-&eA&e2
conte2te sociale comune.
organi1area locului de munc.
activit'i de serviciu i procese de produc'ie.
calitatea serviciilor - produselor(
Ma&e$"ale 'e $e*e$"-=)2
dic'ionare, glosare de termeni speciali1a'i i sintagme specifice.
modele de documente i formulare(
imba !rance" .limba modern /0 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic 1
+. ,articip la interaciuni verbale orale pe teme cotidiene i pe teme profesionale
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
)(+ &ferirea de opinii proprii i
sus'inerea lor cu argumente $n
conversa'ii de teme diverse de
interes
)(2 42primarea clar i fluent
a propriilor opinii i puncte de
vedere legate de domeniul de
activitate
)(0 Lolicitarea $n mod adecvat a
opiniilor interlocutorului i
rspunsul adecvat la acestea
)(G Jerificarea $n'elegerii i
solicitarea - oferirea de
clarificri - e2plica'ii cnd
informa'ia nu este clar $n'eleas,
$n conversa'ii
)() Participarea la conversa'ii
folosind unui limbaP adecvat la
conte2t i respectnd conven'iile
folosite $n conversa'ie
T"+%$" 'e "-&e$a(="%-"2
3onversa'ii, la vite1 normal, $n diverse registre, privind%
chestiuni de ordin social i de interes public curent.
chestiuni profesionale de interes comun(
C,-&eA&e2
Lchimburi de opinii%
situa'ii sociale informale, situa'ii familiare, situa'ii conflictuale.
$ntlniri profesionale de rutin, contacte profesionale informale, sarcini
de lucru(
S(5"03%$" 'e ,+"-""2
argumente pro i contra $n sus'inerea unor idei - opinii personale.
ipote1e, predic'ii.
preferin'e, evaluri de% procese, produse, servicii(
C,-/e-="" !" l"03a?2
formule de ini'iere, $ntre'inere i $ncheiere a unei conversa'ii, limbaP
nonverbal.
vocabular adecvat conte2tului personal i social.
vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e "-&e$a(="%-e2
fa' $n fa', $n perechi - $n grup mic (schimburi de opinii, discu'ii
profesionale#.
la telefon, robot telefonic (schi mburi de opinii, discu'ii
profesional e#(

imba !rance" .limba modern /0 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic 8
LIM>A MODERN 8
CLASA A XIIA# $%&a '"$e(&) 'e (al"*"(a$e +$"- l"(e%l &e5-,l,."( $toate calificrile profesionale%
CLASA A XIIIA# $%&a +$,.$es" /) 'e (al"*"(a$e $toate calificrile profesionale%
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
#. &bine informaii prin receptarea de mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
+(+ &b'inerea, din mesaPe orale,
de detalii de specialitate corecte,
relevante pentru sarcina de lucru
+(2 dentificarea opiniilor,
atitudinilor i sentimentelor
e2primate
+(0 ni'ierea de ac'iuni adecvate
pentru confirmarea sau
clarificarea sensului mesaPului
+(G ?eali1area de ac'iuni adecvate
pe ba1a informa'iilor ob'inute pe
cale oral
S%$se !" &"+%$" 'e 0esa?e ,$ale2
=e2te care con'in unele elemente de vocabular - de accent nefamiliare,
emise la vite1 normal, $n diverse registre, de lungime variabil%
mesaPe, formale i informale, emise de cei din Pur.
conferin'e, pre1entri de produse - servicii, trguri, interviuri,
rapoarte orale.
transmisiuni radio i =J, talB!shoF!uri, anun'uri publice.
te2te publicitare orale.
conversa'ii telefonice, inclusiv mesaPe telefonice $nregistrate(
I-*,$0a="" ,3="-%&e2
informa'ii factuale pe teme de interes profesional% instruc'iuni,
e2plica'ii, specifica'ii de produse i servicii.
opinii, atitudini (pro, contra, neutr#, sentimente(
L"03a?2
termeni specifici mass!media% emisiuni radio - =J, tiri i talB!
shoF!uri.
vocabular specific, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e a(="%-e2
$ntrebri, limbaP corporal - nonverbal, verificarea sensului prin alte
surse.
comunicarea informa'iilor - detaliilor ctre alte persoane.
ac'iuni proprii (reali1area de opera'ii, activit'i#(
imba !rance" .limba modern /0 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic 2
!. &bine informaii prin receptarea de mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
2(+ dentificarea de informa'ii i
opinii relevante pentru sarcina de
lucru $n te2te referitoare la
domeniul ocupa'ional
2(2 =ransferul informa'iilor din
te2te referitoare la domeniul
ocupa'ional $n diverse forme de
pre1entare
2(0 <nali1area avantaPelor i
de1avantaPelor unor situa'ii
descrise $n te2te, $n scopul lurii
unor deci1ii
2(G ?eali1area de ac'iuni
adecvate pe ba1a informa'iilor
identificate $n te2te cu con'inut
opera'ional comple2
T"+%$" 'e &eA&2
=e2te, care con'in i elemente de vocabular nefamiliare, $n diverse
registre, de lungime variabil%
te2te specifice domeniului ocupa'ional% te2te de lege i reglementri,
manuale, rapoarte, note, fie tehnice, diagrame, grafice, tabele
sinoptice.
te2te cu con'inut opera'ional% contracte, coresponden', fa2uri,
formulare, standarde, instruc'iuni, brouri de informare, prospecte.
mesaPe, cereri, reclama'ii(
I-*,$0a="" ,3="-%&e2
informa'ii profesionale% instruc'iuni, e2plica'ii, date tehnice ale unor
produse i servicii.
date privind% materii prime, materiale i produse finite, opera'ii i
procese tehnologice(
Ma&e$"ale 'e $e*e$"-=)2
diagrame i alte materiale vi1uale.
instruc'iuni, manuale tehnice, prospecte, pagini nternet(
L"03a? s&a-'a$' @ &e5-"(2 cuvinte, e2presii specifice domeniului,
formule de adresare, formule de Pargon profesional(
M,'%$" 'e a(="%-e2
comunicarea informa'iilor - detaliilor ctre alte persoane.
transferul informa'iilor $n diverse forme de pre1entare% tabele,
grafice, scheme. noti'e.
ac'iuni proprii% reali1are de opera'ii, modificare de opera'ii, luare de
deci1ii(
3. E(prim mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
0(+ &ferirea i solicitarea de
instruc'iuni $n vederea $ndeplinirii
unei sarcini de lucru profesionale
0(2 Eormularea clar, precis i
$n mod politicos a instruc'iunilor
i solicitrilor
0(0 Lolicitarea i oferirea de
clarificri i e2plica'ii atunci cnd
instruc'iunea nu este $n'eleas
imediat
0(G /tili1area adecvat a
termenilor de specialitate
comuni - familiari relevan'i
pentru sarcina de lucru
T"+%$" 'e "-*,$0a=""2
Lchimburi de informa'ii, care pot con'ine i elemente de vocabular
nefamiliare, la vite1 normal, $n diverse registre, $n conversa'ii de
lungimi variate, privind%
activit'i% instruc'iuni, e2plica'ii, rugmin'i, detalii de operare,
sfaturi.
aranPamente sociale.
probleme opera'ionale $n situa'ii de via' cotidiene(
C,-&eA&e2
profesional " situa'ii specifice $n organi1a'ie, la locul de munc,
situa'ii conflictuale(
O+"-""2
&pinii pro i contra $n sus'inerea unor idei personale%
despre persoane, situa'ii i evenimente.
despre sarcini de lucru din domeniul de speciali1are(
L"03a?2
vocabular adecvat conte2tului personal i social.
vocabular specific, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e (,0%-"(a$e2 fa' $n fa'. la telefon, robot telefonic(
M,'%$" 'e a(="%-e2 comunicarea de informa'ii - detalii ctre
interlocutor - i(
imba !rance" .limba modern /0 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic /0
). Elaborea* mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
G(+ ?edactarea unor te2te
func'ionale variate mai
comple2e, structurate i cu
folosirea de conectori
G(2 =ransmiterea, $n limbaP clar
i precis, de informa'ii corecte
vi1nd aspecte din domeniul de
activitate
G(0 /tili1area unor materiale de
referin' adecvate pentru a
verifica corectitudinea
informa'iei transmise
G(G <decvarea formatului i
limbaPului la subiect i la
cititorul inten'ionat
T"+%$" 'e &eA&e *%-(=",-ale2
corespondent a profesional a% scrisori, note, circulare,
mesaP e e! mail.
procese verbale, rapoarte, eseuri, 3(J(
T"+%$" 'e "-*,$0a=""2 7n te2te $n diverse registre, de lungimi variate%
date tehnice privind procese, produse i servicii.
aranPamente i instruc'iuni.
idei, opinii, puncte de vedere profesionale.
raport ri privind desfurar ea unor eveni ment e, edin' e,
procese(
C,-/e-="" !" l"03a? 7- (,0%-"(a$e2
pentru e2primarea raporturilor $n cadrul comunicrii (prieteni, colegi,
superiori#.
pentru atingerea scopului (tehnici de argumentare, formule de
persuasiune#(
C,-&eA&e2
organi1area locului de munc. activit'i de serviciu i procese de
produc'ie.
calitatea serviciilor - produselor(
Ma&e$"ale 'e $e*e$"-=)2
document e normative i tehnice. model e de document e
i formulare(
+. ,articip la interaciuni verbale orale pe teme cotidiene i pe teme profesionale
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
)(+ Participarea cu contribu'ii la
discu'ii profesionale de rutin, $n
conte2te profesionale
predictibile
)(2 ?eali1area de pre1entri pe
teme din domeniul ocupa'ional,
pe ba1 de materiale pregtite $n
prealabil
)(0 Jerificarea $n'elegerii i
solicitarea - oferirea de
clarificri - e2plica'ii cnd
informa'ia nu este clar $n'eleas,
$n pre1entri
)(G Participarea la conversa'ii
folosind unui limbaP adecvat la
conte2t i respectnd normele
sociale i culturale, $n func'ie de
rol i de rela'iile cu
interlocutorul - ii
T"+%$" 'e "-&e$a(="%-"2
;iscu'ii profesionale , derulat e cu vite1a normal a, $n diverse
registre, privind%
aranPamente la locul de munc% planuri, activit'i i aranPamente
opera'ionale.
rela'ii cu clien'i - parteneri, negocieri, contractri (cf( domeniului
ocupa'ional#(
Pre1entri scurte, fcute la vite1 normal, privind%
relatri de evenimente i conversa'ii, rapoarte.
pre1entri de produse, de servicii, de tehnologii(
C,-&eA&e2
;iscu'ii profesionale%
interviuri individuale, fa' $n fa' sau telefonic.
$ntlniri profesionale formale - informale, activit'i profesionale
1ilnice(
Pre1entri " conte2te profesionale formale i informale(
S(5"03%$" 'e ,+"-""2
argumente pro i contra $n sus'inerea unor opinii profesionale.
ipote1e, predic'ii.
preferin'e, evaluri de% procese, produse, servicii(
Ma&e$" al e +e-&$% +$e4e-& )$"2 noti'e, scheme. folii-
plane- modele- mostre(
C,-/e-="" !" l"03a?2
formule de ini'iere, $ntre'inere i $ncheiere a unei conversa'ii, limbaP
nonverbal.
vocabular specific, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
imba !rance" .limba modern /0 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic //
M,'%$" 'e "-&e$a(="%-e2
fa' $n fa', $n perechi - grup. la telefon (schimburi de opinii, discu'ii
profesionale#.
$n fa'a unui auditoriu (pre1entri#(
imba !rance" .limba modern /0 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic /2
LIM>A MODERN <
CLASA A XIA# $%&a '"$e(&) 'e (al"*"(a$e .toate cali!icrile pro!esionale0
CLASA A XIIA# $%&a +$,.$es"/) 'e (al"*"(a$e Bcalificrile profesionale: te-nician n activiti de
comer, te-nician n .astronomie, or.ani*ator ban/uetin., te-nician n -otelrieC
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
#. &bine informaii prin receptarea de mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
+(+ dentificarea de informa'ii
cheie pentru decodarea sensului
global al mesaPelor orale
+(2 42tragerea, din mesaPe orale,
de informa'ii esen'iale pentru a
re1olva o sarcin de lucru
+(0 dentificarea de idei i opinii
e2primate $n mesaPe orale-discu'ii
cu caracter profesional
+(G dentificarea sensului unor
elemente de vocabular nefamiliare
cu aPutorul conte2tului i prin
asocieri
S%$se !" &"+%$" 'e 0esa?e ,$ale2
=e2te care con'in unele elemente de vocabular nefamiliare, emise la
vite1 normal, $n diverse registre, de lungime variabil%
mesaPe, formale i informale, emise de cei din Pur.
conferin'e, interviuri, rapoarte orale.
transmisiuni radio i =J, anun'uri publice.
te2te publicitare orale.
conversa'ii telefonice, inclusiv mesaPe telefonice $nregistrate(
I-*,$0a="" ,3="-%&e2
informa'ii factuale, pe teme de interes comun.
opinii, puncte de vedere(
L"03a?2
termeni specifici din mass!media audio!vi1ual.
vocabular comun, cu relevan' pentru domeniul ocupa'ional(
As,("e$" @(,-eA"%-"2 cuvinte!defini'ii, obiecte!meserii(
!. &bine informaii prin receptarea de mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
2(+ dentificarea de informa'ii
factuale necesare pentru o sarcin
de lucru $n te2te pe teme legate de
domeniul de activitate
2(2 Lcanarea unui te2t mai lung
pentru identificarea de detalii
specifice pentru re1olvarea unei
sarcini
2(0 dentificarea sensului cu
aPutorul conte2tului, $n te2te pe
teme legate de specialitate
2(G ?eali1area de ac'iuni pe ba1a
unor instruc'iuni scrise
T"+%$" 'e &eA&2
=e2te, care con'in i elemente de vocabular nefamiliare, $n diverse
registre, de lungime variabil%
te2t e - fragment e aut entice de informar e gener al ,
pagini nternet .
te2t e de populari1are% tiri - articole de pres, te2t e
publicitare scrise.
te2t e func'ionale% instruc'iuni, coresponden' ,
formulare, prospect e(
I-*,$0a="" ,3="-%&e2
informa'ii factuale, relativ comple2e, pe teme de interes comun.
informa'ii profesionale% instruc'iuni, date tehnice de produse -
servicii(
L"03a? s&a-'a$' @ &e5-"(2 cuvinte, e2presii specifice domeniului,
formule de adresare comune, formule de Pargon profesional(
F,$0e 'e +$e4e-&a$e a "-*,$0a="e"2 tabele, grafice, scheme(
M,'%$" 'e a(="%-e2
comunicarea informa'iilor - detaliilor ctre alte persoane(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. /3
3. E(prim mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
0(+ &ferirea i solicitarea de
informa'ii necesare pentru
$ndeplinirea unei sarcini de lucru
0(2 Eormularea clar i
politicoas a informa'iilor i
$ntrebrilor
0(0 ;escrierea de activit'i, stri
i e2perien'e personale legate
via'a cotidian i de domeniul de
activitate
0(G Pre1entarea de produse i
servicii specifice domeniului
ocupa'ional
T"+%$" 'e "-*,$0a=""2
Lchimburi de informa'ii, care pot con'ine i elemente de vocabular
nefamiliare, la vite1 normal, $n diverse registre, $n conversa'ii de
lungimi variate, privind%
activit'i de rutin i non!rutiniere% instruc'iuni, e2plica'ii, sfaturi.
probleme opera'ionale $n situa'ii de via' cotidiene(
C,-&eA&e2
personal i social " situa'ii specifice $n familie, coal, comunitate.
profesional " situa'ii specifice la locul de munc(
Des($"e$" (la$e !" 'e&al"a&e2 comunitate, organi1a'ie, activit'i i
situa'ii la locul de munc, produse i servicii, procese de produc'ie(
L"03a?2
vocabular adecvat conte2tului personal i social.
vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e (,0%-"(a$e2
fa' $n fa'. la telefon, robot telefonic(
M,'%$" 'e a(="%-e2
comunicarea de informa'ii-detalii interlocutorului(
). Elaborea* mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
G(+ 3ompletarea de documente i
formulare de lucru specifice
domeniului ocupa'ional
G(2 ?edactarea de te2te
func'ionale specifice domeniului
ocupa'ional
G(0 /tili1area de conven'ii
specifice comunicrii scrise
formale i informale
T"+%$" 'e &eA&e *%-(=",-ale2
formulare i alte documente specifice domeniului ocupa'ional
(facturi, fie tehnice i de produc'ie, fie de eviden', comen1i, etc(#.
procese verbale, rapoarte, eseuri, 3(J(
T"+%$" 'e "-*,$0a=""2
7n te2te func'ionale de lungimi variate%
informa'ii factuale, inclusiv date personale.
sarcini de lucru, drepturi, obliga'ii.
raportri privind desfurarea unor evenimente, edin'e, procese(
C,-/e-="" !" l"03a? 7- (,0%-"(a$e2
pentru e2primarea raporturilor $n cadrul comunicrii (colegi, superiori#.
formule de comunicare standardi1ate, formule de polite'e(
C,-&eA&e2
conte2te sociale comune.
organi1area locului de munc.
activit'i de serviciu i procese de produc'ie.
calitatea serviciilor - produselor(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. /4
+. ,articip la interaciuni verbale orale pe teme cotidiene i pe teme profesionale
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
)(+ 42primarea propriilor opinii i
puncte de vedere legate de
domeniul de activitate
)(2 Lus'inerea cu argumente a
propriilor opinii $n conversa'ii de
teme diverse de interes
)(0 Lolicitarea $n mod adecvat a
opiniilor interlocutorului i
rspunsul adecvat la acestea
)(G Lolicitarea i oferirea de
clarificri i e2plica'ii atunci cnd
informa'ia nu este $n'eleas
imediat, $n conversa'ii
)() Participarea la conversa'ii
folosind unui limbaP adecvat la
conte2t i respectnd conven'iile
folosite $n conversa'ie
T"+%$" 'e "-&e$a(="%-"2
3onversa'ii, la vite1 normal, $n diverse registre, privind%
chestiuni de ordin social i de interes public curent.
chestiuni profesionale de interes comun(
C,-&eA&e2
situa'ii sociale informale, situa'ii familiare, situa'ii conflictuale.
$ntlniri profesionale de rutin, contacte profesionale informale, sarcini
de lucru(
S(5"03%$" 'e ,+"-""2
argumente pro i contra $n sus'inerea unor idei - opinii personale.
ipote1e, predic'ii.
preferin'e, evaluri de% procese, produse, servicii(
C,-/e-="" !" l"03a?2
formule de ini'iere, $ntre'inere i $ncheiere a unei conversa'ii, limbaP
nonverbal.
vocabular adecvat conte2tului personal i social.
vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e "-&e$a(="%-e2
fa' $n fa', $n perechi - $n grup mic (schimburi de opinii, discu'ii
profesionale#.
la telefon, robot telefonic (schimburi de opinii, discu'ii profesionale#(

imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. /-
LIM>A MODERN <
CLASA A XIIA# $%&a '"$e(&) 'e (al"*"(a$e +$"- l"(e%l &e5-,l,."( .toate cali!icrile pro!esionale0
CLASA A XIIIA# $%&a +$,.$es"/) 'e (al"*"(a$e $calificrile profesionale: te-nician n activiti de
comer, te-nician n .astronomie, or.ani*ator ban/uetin., te-nician n -otelrie%
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
#. &bine informaii prin receptarea de mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
+(+ &b'inerea, din mesaPe
orale, de detalii de specialitate
relevante pentru a re1olva o
sarcin de lucru
+(2 dentificarea unor opinii,
atitudini i sentimente
e2primate $n discu'ii cu
caracter profesional
+(0 ni'ierea de ac'iuni pentru
confirmarea sau clarificarea
sensului mesaPului
+(G ?eali1area de opera'ii i
ac'iuni pe ba1a unor
instruc'iuni orale de operare
S%$se !" &"+%$" 'e 0esa?e ,$ale2
=e2te care con'in unele elemente de vocabular nefamiliare, emise la
vite1 normal, $n diverse registre, de lungime variabil%
mesaPe, formale i informale, emise de cei din Pur.
conferin'e, pre1entri de produse-servicii, trguri, interviuri, rapoarte orale.
transmisiuni radio i =J, anun'uri publice.
te2te publicitare orale.
conversa'ii telefonice, inclusiv mesaPe telefonice $nregistrate(
I-*,$0a="" ,3="-%&e2
informa'ii factuale pe teme de interes profesional% instruc'iuni,
e2plica'ii, specifica'ii de produse i servicii.
opinii, atitudini (pro, contra, neutr#, sentimente(
L"03a?2
termeni specifici pentru mass!media audio!vi1ual.
vocabular specific, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e a(="%-e2
$ntrebri, limbaP corporal - nonverbal, verificarea sensului prin alte surse.
comunicarea informa'iilor - detaliilor ctre alte persoane.
ac'iuni proprii (reali1area de opera'ii, activit'i#(
!. &bine informaii prin receptarea de mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
2(+ dentificarea de idei i
opinii necesare pentru o
sarcin de lucru $n te2te pe
teme legate de domeniul de
activitate
2(2 3orelarea de informa'ii din
diverse pr'i ale unui te2t - din
te2te diferite pentru re1olvarea
unei sarcini de lucru
2(0 =ransferul unor informa'ii
factuale din te2te referitoare la
domeniul ocupa'ional $n
diverse forme de pre1entare
2(G ?eali1area de
ac'iuni adecvate pe ba1a unor
te2te cu con'inut opera'ional
T"+%$" 'e &eA&2
=e2te, care con'in i elemente de vocabular nefamiliare, $n diverse registre,
de lungime variabil%
te2te specifice domeniului ocupa'ional% te2te de lege i reglementri,
manuale, rapoarte, note, fie tehnice, diagrame, grafice, tabele sinoptice.
te2te cu con'inut opera'ional% contracte, coresponden', fa2uri,
formulare, standarde, instruc'iuni, brouri de informare, prospecte.
mesaPe, cereri, reclama'ii(
I-*,$0a="" ,3="-%&e2
informa'ii profesionale% instruc'iuni, e2plica'ii, date tehnice ale unor
produse i servicii, ale unor opera'ii i procese tehnologice.
date privind% materii prime, materiale i produse finite(
L"03a? s&a-'a$' @ &e5-"(2 cuvinte, e2presii specifice domeniului,
formule de adresare, formule de Pargon profesional(
M,'%$" 'e a(="%-e2
comunicarea informa'iilor - detaliilor ctre alte persoane.
transferul informa'iilor $n diverse forme de pre1entare% tabele, grafice,
scheme, noti'e.
ac'iuni proprii% reali1are de opera'ii, modificare de opera'ii,
luare de deci1ii(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. /6
3. E(prim mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
0(+ &ferirea i solicitarea de
instruc'iuni $n vederea
$ndeplinirii unei sarcini de
lucru profesionale
0(2 Eormularea clar i
politicoas a instruc'iunilor
i solicitrilor
0(0 ?eali1area de pre1entri
simple pentru promovarea de
produse i servicii specifice
domeniului ocupa'ional
0(G /tili1area de termeni de
specialitate comuni relevan'i
pentru sarcina de lucru
T"+%$" 'e "-*,$0a=""2
Lchimburi de informa'ii, care pot con'ine i elemente de vocabular nefamiliare,
la vite1 normal, $n diverse registre, $n conversa'ii de lungimi variate, privind%
activit'i% instruc'iuni, e2plica'ii, rugmin'i, detalii de operare, sfaturi.
probleme opera'ionale $n situa'ii de via' cotidiene(
C,-&eA&e2
profesional " situa'ii specifice $n organi1a'ie, la locul de munc(
I-s&$%(="%-"2
despre sarcini de lucru din domeniul de speciali1are(
P$e4e-&)$" scurte, fcute la vite1 normal, privind%
relatri de evenimente i conversa'ii, rapoarte.
pre1entri de produse, de servicii, de tehnologii(
Ma&e$"ale +e-&$% +$e4e-&)$"2
noti'e, scheme.
folii- plane- modele-mostre(
L"03a?2
vocabular adecvat conte2tului personal i social.
vocabular specific, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e (,0%-"(a$e2
fa' $n fa'.
la telefon, robot telefonic(
M,'%$" 'e a(=" %-e2
comunicar ea de informa'ii - det alii ctre interlocut or - i(
). Elaborea* mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
G(+ ?edactarea unor te2te
func'ionale variate,
structurate i cu folosirea de
conectori
G(2 =ransmiterea, $n limbaP
clar i precis, de informa'ii
corecte vi1nd aspecte din
domeniul de activitate
G(0 /tili1area unor materiale
de referin' adecvate pentru a
verifica corectitudinea
informa'iei transmise
G(G <decvarea formatului i
limbaPului la subiect, la
conte2t i la tipul de te2t
T"+%$" 'e &eA&e *%-(=",-ale2
coresponden' profesional% scrisori, fa2, note, circulare, mesaPe e!mail.
procese verbale, rapoarte, eseuri, 3(J(
T"+%$" 'e "-*,$0a=""2 7n te2te $n diverse registre, de lungimi variate%
date tehnice privind procese, produse i servicii.
aranPamente i instruc'iuni.
idei, opinii, puncte de vedere profesionale.
raportri privind desfurarea unor evenimente, edin'e, procese(
C,-/e-="" !" l"03a? 7- (,0%-"(a$e2
pentru e2primarea raporturilor $n comunicare (colegi, superiori, clien'i,
parteneri#.
pentru atingerea scopului (argumentare, formule de persuasiune#(
C,-&eA&e2
organi1area locului de munc.
activit'i de serviciu i procese de produc'ie.
calitatea serviciilor - produselor(
Ma&e$"ale 'e $e*e$"-=)2
documente normative i tehnice. modele de documente i formulare(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. /1
+. ,articip la interaciuni verbale orale pe teme cotidiene i pe teme profesionale
C,0+e&e-=e s+e("*"(e F,$0e 'e +$e4e-&a$e a (,-="-%&%$"l,$
)(+ Participarea cu
contribu'ii la discu'ii
profesionale de rutin, $n
conte2te profesionale
predictibile
)(2 Pre1entarea unor op'iuni
i sus'inerea acestora cu
argumente
)(0 Lolicitarea i oferirea de
clarificri i e2plica'ii atunci
cnd instruc'iunea nu este
clar $n'eleas, $n pre1entri
)(G Participarea la
conversa'ii folosind unui
limbaP adecvat la conte2t i
respectnd norme sociale i
culturale, $n func'ie de rol i
de rela'iile cu interlocutorul
T"+%$" 'e "-&e$a(="%-"2
;iscu'ii profesionale, derulate cu vite1 normal, $n diverse registre, privind%
aranPamente la locul de munc% planuri, activit'i i aranPamente
opera'ionale.
rela'ii cu clien'i - parteneri, negocieri, contractri (specifice domeniului
ocupa'ional#(
C,-&eA&e2
interviuri individuale, fa' $n fa' sau telefonic.
$ntlniri profesionale formale - informale, activit'i profesionale 1ilnice(
S(5"03%$" 'e ,+"-""2
argumente pro i contra $n sus'inerea unor opinii profesionale.
ipote1e, predic'ii.
preferin'e, evaluri de% procese, produse, servicii(
C,-/e-="" !" l"03a?2
formule de ini'iere, $ntre'inere i $ncheiere a unei conversa'ii, limbaP
nonverbal.
vocabular specific, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
M,'%$" 'e "-&e$a(="%-e2
fa' $n fa', $n perechi - grup. la telefon (schimburi de opinii, discu'ii
profesionale#.
$n fa'a unui auditoriu (pre1entri#(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. /8
CON I NUTURI RECOMANDAT E
B+e-&$% &,a&e ',0e-""le 'e (al"*"(a$e +$,*es",-al)C
NOTE2
+( Pentru formarea i de1voltarea competen'elor i a valorilor i atitudinilor prev1ute $n program, se
recomand s fie utili1ate con'inuturile din listele de mai Pos(
2( 6a alegerea temelor i te2telor pe care se va lucra, se va avea $n vedere corelarea lor cu profilul i
domeniul de calificare profesional al fiecrei clase(
TEME
Le recomand ca, $n clasele a X!a i a X!a " filiera tehnologic, ruta direct de calificare ", respectiv $n
clasele a X!a i a X!a " filiera tehnologic, ruta progresiv de calificare prin coala de arte i meserii i
anul de completare, activit'ile de $nv'are la imba modern / i la imba modern 2 s fie proiectate i
reali1ate $n conte2tul urmtoarelor &e0e%
;&H4>/6 P4?L&><6
Jia'a personal% educa'ie, stil de via', comportament social, strategii de studiu, op'iuni
pentru carier, hobbD! uri.
?ela'ii interpersonale - profesionale, via'a de echip.
/niversul adolescen'ei (cultur, sport, timp liber#(
;&H4>/6 P/B63
<spect e din via' a cont empor an (socio!
economi ce- t ii n'ifice- t ehni ce- ecol ogi ce- st r at egii de utili1ar e a resur s el or#.
=inerii i via'a comunitar.
;emocra'ie, civism i drepturile omului.
Hass!media(
;&H4>/6 &3/P<I&><6
<specte legate de profesiuni i de viitorul profesional.
<specte teoretice i practice ale specialit'ii.
&rgani1area locului de munc (institu'iei, compani ei#, comport ament profesional,
deontologie profesional .
4chipamente, activit'i, opera'ii i procese de produc'ie ($n func'ie de speciali1are#.
Produse i servicii, calitatea serviciilor - produselor(
;&H4>/6 4;/3<I&><6
;escoperiri tiin'ifice i tehnice.
Jia'a cultural i lumea artelor.
Patrimoniul socio!cultural european.
?epere culturale ale spa'iului lingvistic francofon " trecut i pre1ent(
FUNCII COMUNICATIVE ALE LIM>II2
Le va avea $n vedere achi1i'ionarea i e2ersarea ! ,$al !" 7- s($"s# a&D& 7- $e."s&$%l *,$0al# (D& !" 7-
$e."s&$%l "-*,$0al, $n conte2te relevante pentru via'a social ! cu precdere a acelor func'ii comunicative ale
limbii din lista de mai Pos(
Pe parcursul claselor a X!a i a X!a, filiera tehnologic, ruta direct de calificare, respectiv al claselor a X!a
i a X!a, filiera tehnologic, ruta progresiv de calificare prin coala de arte i meserii i anul de completare,
la imba modern / i la imba modern 2se vor achi1i'iona i utili1a, adecvat nivelului de pregtire i
nevoilor de comunicare ale elevilor urmtoarele *%-(="" (,0%-"(a&"/e ale l"03"" Ba(&e 'e /,$3"$eC2
< solicita i a oferi informa'ii generale i de ordin personal
< solicita i a oferi informa'ii legate de completarea unui formular
< solicita i a oferi informa'ii cu caracter de orientare
< solicita i a oferi informa'ii despre produse i servicii (inclusiv despre costuri, pre'uri etc(#
< solicita i a oferi informa'ii despre fenomene, evenimente, e2perien'e, ac'iuni i activit'i profesionale
< solicita i a oferi informa'ii despre programul 1ilnic - sptmnal
< descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activit'i, evenimente, procese
< formula compara'ii $ntre persoane, obiecte, locuri, fenomene, evenimente, procese, stri, ac'iuni i
fapte pre1ente cu cele trecute
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. /2
< formula oferte - invita'ii
< accepta i a refu1a o ofert - invita'ie
< e2prima i a argumenta refu1ul de a face o ac'iune
< solicita i acorda - refu1a permisiunea de face ceva
< oferi un obiect $n mod politicos
< e2prima mul'umiri
< cere scu1e
< utili1a formule adecvat e conte2t ual de ini'iere, $ntre'inere i $ncheiere a unei
conversa'ii (inclusiv telefonice#
< cere permisiunea de a $ntrerupe o conversa'ie (fa' $n fa', la telefon#
< solicita i a da instruc'iuni - indica'ii
< solicita i a da sfaturi
< solicita i a formula propuneri, sugestii
< solicita, a oferi, a accepta sau a refu1a aPutorul
< corecta - $ncuraPa - averti1a pe cineva
< e2prima obliga'ia - necesitatea - interdic'ia de a face ceva
< e2prima diverse grade de certitudine
< e2prima presupuneri
< e2prima probabilitatea
< e2prima ac'iuni - stri posibile
< e2prima condi'ii
< e2prima cau1e i consecin'e
< e2prima inten'ii, dorin'e, preferin'e
< e2prima atitudini emo'ionale% simpatie, regret, $ncredere, $ndoial, $ngriPorare, temere
< e2prima o hotrre sau o promisiune
< formula conclu1ii
< formula deci1ii
< e2prima opinii - puncte de vedere personale
< argumenta - Pustifica opinii - puncte de vedere personale
< solicita opinii - puncte de vedere personale
< e2prima satisfac'ia - insatisfac'ia fa' de un punct de vedere
< e2prima i a motiva acordul - de1acordul cu un curs de ac'iune - fa' de opiniile altora
< contra1ice opiniile altora
< cere i a da clarificri pentru $n'elegerea unui mesaP
< cere i a da detalii i e2plica'ii
< solicita repetarea i reformularea
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII2
Ca&e.,$""le .$a0a&"(ale e-%0e$a&e la a(es& (a+"&,l a+a$="- 0e&al"03a?%l%" 'e s+e("al"&a&e9
Te$0"-,l,."a ele0e-&el,$ 'e (,-s&$%(="e a (,0%-"()$"" -% /a *a(e ,3"e(&%l %-e" 7-/)=)$"
eA+l"("&e9 - (a'$%l a(&"/"&)="" '"'a(&"(e -% se /a a+ela la (,-(e+&%al"4a$ea %-"&)="l,$
l"-./"s&"(e %&"l"4a&e 7- s"&%a=""le 'e (,0%-"(a$e9 Ltructurile gramaticale de mai mare dificultate,
dar necesare pentru reali1area unor func'ii comunicative, nu vor fi tratate i1olat i analitic, ci vor
fi abordate global( 4lementele de gramatic se vor do1a progresiv, conform dificult'ii lor i
nevoilor de comunicare, fr a se urmri epui1area tuturor reali1rilor lingvistice ale categoriilor
gramaticale enumerate( Jor fi avute $n vedere cu precdere acele structuri lingvistice care sunt
specifice discursului speciali1at, $n func'ie de speciali1are(
Pe parcursul claselor a X!a i a X!a (ruta direct de calificare#- al claselor a X!a i a X!a (ruta
progresiv de calificare prin L(<(H( 8 anul de completare#, la imba modern / i la imba modern 2 se
recomand a se opera cu urmtoarele ele0e-&e 'e (,-s&$%(="e a (,0%-"()$""2
<rticolul% ca1uri speciale de utili1are a articolului, omisiunea articolului
Lubstantivul% substantive cu plural neregulat, substantive defective de numr, substantive colective
<dPectivul% compara'ia neregulat
Pronumele% neutru Qle9
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 20
>umeralul% numerale ordinale (frac'ionare, multiplicative#. procente
Jerbul% diate1a pasiv. construc'ii cu infinitivul i cu participiul, acordul participiului trecut
<dverbul% de mod, de loc, de timp, de cantitate, mrime i apro2imare. grade de compara'ie
3uvinte de legtur% prepo1i'ii de loc, de timp, de mod. conPunc'ii. locu'iuni
Linta2% fra1a condi'ional. coresponden'a timpurilor. vorbirea direct i indirect
CONDIII O>LIGATORII DE APLICARE DIDACTIC I DE EVALUARE
7n ba1a planurilor!cadru de $nv'mnt pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologic, aprobate
prin ordinul ministrului educa'iei i cercetrii nr( )*+,- 22(+2(2006, programele colare pentru modulele
Q3omunicare $n limba modern +( >ivel 09 i Q3omunicare $n limba modern 2( >ivel 09# vor fi parcurse
fiecare +e '%$a&a a E se0es&$e# 7- (D&e < ,$e@ s)+&)0D-)(
Pla-"*"()$"l e (al e-'a$" s&" (e /,$ *" ela3,$a& e +e-&$% 7-&$e. a-%l !(,l a$# pentru
a se avea o imagine de ansambl u asupra reali1rii curriculum pe $ntreg anul(
Ltabilirea compet en' el or care vor fi vi1ate i a con'inuturilor care vor fi parcurse $n
fiecare semest ru est e la latitudinea profesorilor, obliga'ia acestora fiind s) as" .%$e#
+D-) la 7-(5e" e$ea 0,'%l %" # a(5" 4" =" ,-a$ea 'e ()&$e el e/" a &%&%$,$
(,0+e& e -= el ,$ din program la un nivel satisfct or(
C,$el a$ea (,0+e& e -= el ,$ (% (,-=" -%& %$"l e &e0a&" (e# l"-./" s&" (e !"
*%-(=" ,-al e recomandat e $n program va fi reali1at de ctre profesor, $n procesul de
proiect are didactic, avnd drept repere sugestiile din ghidul metodologic(
Ale.e$ea &e0el ,$# (,-& eA& el ,$ !" &eA& el ,$ pe ba1a crora se va lucra se va face
7- s&$"(& ) (,$el a$e cu domeniul de speciali1are al fiecrei clase(
7n activitat ea de $nv' are! predare vor fi folosite 0e& ,'e (,0%-" (a& " /e# &e5-" ("
"-&e$a(&" /e !" a(&"/" &)=" (e-&$a& e +e el e/ (
E(5"l"3$a$ea sa$(" -"l ,$ 'e l%($% se va reali1a astfel% la te2t e dificile se vor stabili
sarcini de lucru cu grad mic de dificultat e, la te2t e uoare, se va avea $n vedere ca
gradul de dificultat e a sarcinilor de lucru s fie sporit(
I-s&$%0e-& el e !" +$,3el e 'e e/al %a$e vor fi elaborat e $n strict corelare cu
criteriile de performan' , cu condi'iile de aplicabilitat e i cu prevederile privind probele
de evaluare din unitat ea de compet en' e i $n conformit at e cu recomandrile privind
evaluarea din ghidul met odologic(
6a finali1area cursurilor liceale, $n urma evalurii re1ultatelor $nv'rii, absolven'ilor li se vor certifica
competen'ele de comunicare $n limba modern dup cum urmea1%
<bsolven'ilor clasei a X!a, toate calificrile profesionale de pe ruta direct de calificare, li se va
certifica /nitatea de competen'e 93omunicare $n limba modern( >ivel 09, pentru limba modern +(
<bsolven'ilor clasei a X!a, toate calificrile profesionale de pe ruta progresiv de calificare, li se
va certifica /nitatea de competen'e 93omunicare $n limba modern( >ivel 09, pentru limba modern
+(
<bsolven'ilor clasei a X!a, calificrile profesionale te#nician $n acti%iti de comer& te#nician $n
'astronomie& or'ani"ator ban(uetin'& te#nician $n #otelrie& de pe ruta progresiv de calificare
profesional, li se va putea certifica, la cererea acestora, /nitatea de competen'e 93omunicare $n
limba modern( >ivel 09, i pentru limba modern 2(
SCURT GHID METODOLOGIC
<
Procesul de formare - $nv'are - instruire, privit global, la nivelul clasei, presupune%
! proiectarea de la programa colar " la planificarea anual " la proiectarea unit'ilor de $nv'are.
! transpunerea proiectului $n activit'i didactice concrete.
! evaluarea procesului care se desfoar $n clas $n vederea reglrii lui prin anali1a feedbacB!ului ob'inut.
! evaluarea re1ultatelor $nv'rii - gradului de achi1i'ie a competen'elor (inclusiv $n vederea certificrii#(
2
Pentru detalii, se recomand a se consulta 0@hid metodologic( <ria curricular imb i comunicare( 6iceu, H4d3,
3>3, Bucureti, 2002(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 2/
I9 PLANIFICAREA CALENDARISTIC este un instrument de interpretare personali1at a
programei, care asigur un demers didactic concordant cu situa'ia concret din clas(
4laborarea planificrilor presupune urmtoarele etape%
+( Ltudierea atent i $n detaliu a /nit'ii de competen'e i a programei colare(
2( Lelectarea din con'inuturile programei (teme, func'ii comunicative# a celor adecvate pentru domeniul de
calificare(
0( 3orelarea competen'elor cu con'inuturile selectate din programa colar i conturarea /nit'ilor de
$nv'are (/(7(#(
G( dentificarea resurselor didactice necesare% manual, te2te, materiale audio!video, documente autentice
etc(
)( Ltabilirea succesiunii unit'ilor de $nv'are i detalierea con'inuturilor tematice pentru fiecare unitate $n
raport cu competen'ele care le sunt asociate(
6( <locarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de $nv'are, $n concordan' cu competen'ele
vi1ate(
S&$%(&%$a +la-"*"()$"" (ale-'a$"s&"(e
N$9
U9
9
C,-="-%&%$" ale U99 C,0+e&e-=e
/"4a&eF
N$9 ,$e
al,(a&e
S)+&)0D-a O3se$/a=""FF
Ba0e-'a0e-&eC
tematic
elemente de construc'ie a
comunicrii
func'ii comunicative
R
FNOT2 7n aceast rubric vor fi incluse i valorile i atitudinile vi1ate cu preponderen' de unitatea de
$nv'are respectiv(
FFNOT2 Le completea1 pe parcursul anului colar, $n func'ie de problemele aprute i de constatrile fcute
$n activitatea la clas(
II9 PROIECTAREA UNEI UNITI DE NVARE
Hetodologia de proiectare a unei unit'i de $nv'are const $ntr!o succesiune de etape $nln'uite logic, ce
contribuie la detalierea con'inuturilor, $n vederea formrii competen'elor specifice(
4tapele proiectrii sunt aceleai oricare ar fi unitatea de $nv'are vi1at(
;etalieri ale con'inuturilor
unit'ii de $nv'are
3ompeten'e
vi1ate
<ctivit'i
de $nv'are
?esurse 4valuare
*e3 4e ce3 *um3 *u ce3 *5t3 .6n ce msur30
- tema (detaliat pe lec'ii#
- te2t - tip de te2t
- func'ii comunicative
- elemente de construc'ie a comunicrii
- R
III9 TIPURI DE ACTIVITI I EXERCIII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL
DIDACTIC
#. &bine informaii prin receptarea de mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
! e2erci'ii de identificare de informa'ii
! e2erci'ii de discriminare
! e2erci'ii de confirmare a $n'elegerii sensului global dintr!un mesaP oral
! e2erci'ii de selectare de detalii specifice dintr!un te2t oral
! e2erci'ii de identificare a sensului unor elemente de te2t nefamiliare $ntr!un mesaP oral
! e2erci'ii de identificare de opinii, atitudini i sentimente
! e2erci'ii de confirmare - clarificare i de solicitare a confirmrii - clarificrii sensului
! e2erci'ii de confirmare a $n'elegerii prin efectuarea de ac'iuni - activit'i pe ba1a informa'iilor ob'inute
pe cale oral
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 22
!. &bine informaii prin receptarea de mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru
! e2erci'ii de confirmare a $n'elegerii sensului global dintr!un te2t scris
! e2erci'ii de desprinder e- $n'eleger e a ideilor dintr! un te2t (descriere, raport, grafic,
pre1ent ar e, povestire#
! e2erci'ii de identificare i discriminare de informa'ii factuale, puncte de vedere, opinii, atitudini $ntr!un te2t
speciali1at
! e2erci'ii de utili1are a unor materiale de referin' pentru identificarea sensului unor elemente de te2t
nefamiliare
! e2erci'ii de completare de te2te lacunare
! e2erci'ii de operare cu fragmente de te2te - te2te de informare (completare de tabele - diagrame,
ordonare $n ordinea logic a desfurrii unor evenimente
! e2erci'ii de operare cu informa'ii din te2te de specialitat e (corelare, transfer $n
diverse forme de pre1ent ar e#
! e2erci'ii de anali1 de situa'ii pre1entate $n te2te, $n scopul lurii unor deci1ii
! e2erci'ii de confirmare a $n'elegerii prin efectuarea de ac'iuni - activit'i pe ba1a informa'iilor ob'inute
prin lectur
! proiecte individuale sau de grup
3. E(prim mesa'e orale, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
! e2erci'ii de formulare de $ntrebri i rspunsuri
! e2erci'ii de solicitare i oferire de informa'ii, prin $ntrebri i rspunsuri
! e2erci'ii de oferire i solicitare de instruc'iuni $n vederea $ndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale
! e2erci'ii de solicitare i oferire de clarificri i e2plica'ii cnd informa'ia - instruc'iunea nu este
$n'eleas imediat
! e2erci'ii de elaborare de planuri de pre1entare
! e2erci'ii de reformulare, pre1entare, relatare - repovestire, re1umare, monolog
! descrieri, asocieri, compara'ii, re1umat, povestire, comentariu, brainstorming
! dialoguri, discu'ii, conversa'ii diriPate sau libere, simulare, interviu, Poc de rol, de1batere
! proiecte individuale sau de grup
). Elaborea* mesa'e scrise, n scopul ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
! e2erci'ii de completare de formulare $n situa'ii de via' cotidiene
! e2erci'ii de completare de formulare i documente profesionale specifice speciali1rii
! e2erci'ii de elaborare de planuri de redactare
! e2erci'ii de redactare pe ba1 de plan
! e2erci'ii de redactare% paragraf, re1umat, eseu structurat
! e2erci'ii de redactare de te2te func'ionale (curriculum vitae, proces verbal, referat, cerere, raport#
! e2erci'ii de redactare de te2te func'ionale specifice speciali1rii
! e2erci'ii de redactare de coresponden' profesional (specific speciali1rii#
! e2erci'ii de transfer de informa'ie $n i din coduri non!lingvistice (grafice, scheme, imagini#
! e2erci'ii de operare cu informa'ii din te2te de specialitate (corelare, transfer $n i din coduri non!lingvistice#
! e2erci'ii de luare de noti'e
! e2erci'ii de utili1are a unor materiale de referin' pentru a verifica corectitudinea informa'iei i a limbii
folosite
! e2erci'ii de traducere i retroversiune
! e2erci'ii de redactare $n vederea acurate'ei informa'iei i limbaPului% paragraf, re1umat etc(
! e2erci'ii de adaptare a te2tului la conte2t, la tipul de te2t, la subiect i la cititorul inten'ionat
! proiecte individuale sau de grup
+. ,articip la interaciuni verbale orale pe teme cotidiene i pe teme profesionale
! e2erci'ii $n perechi - grup, Poc de rol, simulri% dialoguri, conversa'ii, discu'ii profesionale
! convorbiri telefonice, mesaPe telefonice
! e2erci'ii de solicitare a opiniilor interlocutorului i de rspuns la acestea
! e2erci'ii de confruntare de opinii i puncte de vedere legate de domeniul de activitate
! e2erci'ii de elaborare de planuri de pre1entare
! e2erci'ii de pre1entare (pe ba1 de materiale pregtite $n prealabil#, de raportare (formale i informale#
! e2erci'ii de grup% formulare - ordonare - esen'iali1are a unor idei - enun'uri
! e2erci'ii de solicitare - oferire de clarificri - e2plica'ii cnd informa'ia nu este clar $n'eleas
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 23
! e2erci'ii de construire - formulare a unei argumentri
! e2erci'ii de construire a unui interviu
! e2erci'ii de reformulare, clarificare i adaptare la conte2t a discursului oral
! proiecte de grup
IV9 EVALUAREA
4valuarea formativ, continu i regulat este implicit demersului pedagogic curent $n orele de limb
modern, permi'nd att profesorului ct i elevului s cunoasc nivelul de achi1i'ionare a competen'elor i
a cunotin'elor, s identifice lacunele i cau1ele lor, s fac remedierile care se impun $n vederea reglrii
procesului de $nv'are!predare(
E/al%a$ea 7- /e'e$ e a (e$&"*" ()$"" (,0+e & e -= e l ,$ se va reali1a cu aPutorul unor
instrument e i probe elaborat e $n concordan' cu prevederile privind probel e de
evaluar e pentru compet en' a respectiv din unitat ea de compet en' e, avndu! se $n
veder e criteriile de perfor man' i condi'iile de aplicabilitat e din componen' a acest ei a(
/nele probe i instrument e de evaluare vor put ea avea in vedere evaluarea integrat a
mai multor compet en' e, sau a mai multor criterii de perfor mant a de la aceeai
compet en' sau de la compet en' e diferite(
7n scopul de a se asigura un grad ct mai mare de validitate a evalurii, probele de evaluare vor putea fi
construite astfel $nct s integre1e elemente din dou sau mai multe competen'e, pentru a modela ct mai
aproape de realitate modul $n care se reali1ea1 comunicarea(
7n scopul de a se asigura $ntr!o msur ct mai mare validitatea i credibilitatea evalurii, probele de
evaluare se vor administra, $n msura $n care este posibil, $n situa'ii de activitate profesional real -
practic de atelier sau la agentul economic( ;ac acest lucru nu este posibil, condi'iile de administrare a
probelor vor fi ct mai apropiate de situa'iile reale i instruc'iunile vor oferi mai multe detalii privind
conte2tul $n care se produce comunicarea(
Probele de evaluare vor putea fi administrate, dup ca1%
pe parcursul orelor de curs, ca parte a evalurii continue.
pe parcursul desfurrii de ctre candida'i a unor activit'i profesionale reale - de practic $n atelier-la
agentul economic#.
$n cadrul unor sesiuni speciale de evaluare(
La el a3,$a$e a +$,3el ,$ !" "-s&$%0e -& e l ,$ 'e e/al %a$e /,$ *" a/%& e 7- /e'e$e
%$0)& ,a$ el e $e(,0a-')$" 2
3ompeten'a +% &b'ine informa'ii prin receptarea de mesaPe orale, $n scopul $ndeplinirii unor sarcini de lucru
Larcinile de lucru implic ascultarea de mesaPe - te2te semnificative $n conte2te sociale i profesionale familiare(
1a selecia mesa'elor orale folosite ca stimul n cadrul probelor de evaluare 2 numite n continuare,
.eneric, te(te 2 se va avea n vedere ca:
=e2tele audiate s fie pronun'ate audibil, clar i $n ritmul normal al vorbirii( Pot e2ista unele
interferen'e i - sau $ntreruperi(
=e2tele s includ, e2plicit - implicit, informa'ii generale i informa'ii tehnice specifice domeniului
ocupa'ional i specialit'ii(
=e2tele sa con'in $n maPoritat e element e de vocabular i e2presii idiomatice
familiare, dar i cteva element e nefamiliare (inclusiv accent e diverse " pentru
domeniile ocupa'ional e unde accent ul est e relevant #(
=e2tele s con'in o gam variat de structuri lingvistice specifice att discursului general, ct i
discursului speciali1at(
=e2tele s includ propo1i'ii - fra1e cu structuri comune, dar i propo1i'ii - fra1e cu structuri specifice
discursului speciali1at pentru domeniul ocupa'ional respectiv(
3arcinile de lucru pentru probele de evaluare se vor elabora 4 ale.e astfel nc5t:
L solicite candidatului s identifice att sensul global ct i elemente punctuale (informa'ii specifice,
detalii, opinii, atitudini, sentimente#(
L solicite candidat ului sa e2trag informa'ii specifice - det alii pe ba1a unor cerin' e
cunoscut e sau anticipat e(
L includ (unde - cnd este posibil# ascultarea repetat, pentru a se asigura $n'elegerea(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 24
L per mit verificarea $n'elegerii i clarificarea sensul ui cu aPutorul altor persoane,
sau prin utili1area unor surse supliment ar e (noti' e, scheme, grafice etc(# sau al unor
indicii cont e2t ual e, asocieri sau cone2iuni(
L solicite - presupun ca, pe ba1a informa'iei ob'inute prin ascultare, candidatul s ac'ione1e $ntr!un
mod specific conte2tului ocupa'ional(
L pun $n eviden' strat egiile de semanti1ar e i $n'eleger e prin ascult are pe care
le foloset e candidat ul(
3ompeten'a 2% &b'ine informa'ii prin receptarea de mesaPe scrise, $n scopul $ndeplinirii unor sarcini de lucru
Larcinile de lucru implic ob'inerea de informa'ii prin lectur din surse de informa'ii scrise (te2te, imagini,
scheme, grafice, documente etc(#, $n scopuri preponderent ocupa'ionale(
1a selecia surselor de informaii scrise folosite ca stimul n cadrul probelor de evaluare 2 numite n
continuare, .eneric, te(te 2 se va avea n vedere ca:
=e2tele s fie semnificative pentru conte2tele sociale i profesionale respective(
=e2tele s includ att informa'ii tehnice generale relevante ct i informa'ii i detalii specifice
domeniului ocupa'ional i specialit'ii(
=e2tele s fie alese astfel $nct s acopere o varietate de tipuri de te2t, cu caracteristici discursive
specifice domeniului ocupa'ional respectiv(
=e2tele s con'in elemente de vocabular i e2presii idiomatice specifice familiare, dar s includ i
elemente nefamiliare(
=e2tele s con'in o gam variat de structuri lingvistice specifice att discursului general, dar mai ales
discursului speciali1at(
=e2tele s includ propo1i'ii - fra1e cu structuri comune, dar i propo1i'ii - fra1e cu structuri specifice
discursului speciali1at pentru domeniul ocupa'ional respectiv(
3arcinile de lucru pentru probele de evaluare se vor elabora 4 ale.e astfel nc5t:
L solicite candidatului s identifice i s e2trag elemente punctuale (informa'ii specifice, detalii,
opinii# $n vederea $ndeplinirii unor sarcini relevante pentru domeniul ocupa'ional respectiv(
L includ i solicitri de a ob'ine unele informa'ii pre1ente implicit $n te2t, care s presupun un
anumit grad de procesare mental a elementelor de limb din te2t(
L permit clarificarea sensului elementelor de vocabular nefamiliare i verificarea $n'elegerii
informa'iei prin utili1area unor materiale de referin' (dic'ionare, alte surse de referin' tehnice sau
speciali1ate etc(#(
L solicite - presupun ca, pe ba1a informa'iei ob'inute prin lectur, candidatul s ac'ione1e $ntr!un
mod anume, conform cerin'ei sarcinii sau $ntr!un mod specific conte2tului ocupa'ional(
L pun $n eviden' tehnicile de lectur i strategiile de semanti1are i $n'elegere prin lectur pe care le
folosete candidatul(
3ompeten'a 0% 42prim mesaPe orale, $n scopul $ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
Larcinile de lucru implic comunicarea prin e2primarea de mesaPe orale variate, $n special $n conte2te
legate de domeniul ocupa'ional, $n scopul $ndeplinirii unor sarcini de lucru de natur social sau
profesional(
3arcinile de lucru 4 cerinele pentru probele de evaluare a e(primrii orale se vor elabora 4 ale.e astfel nc5t:
L pun candidatul $n situa'ia de a solicita - cere i oferi oral informa'ii $n conte2te ocupa'ionale, $n
vederea $ndeplinirii unor sarcini sociale sau profesionale adecvate domeniului ocupa'ional respectiv(
L impun candidatului s solicite i s ofere oral instruc'iuni, $n vederea $ndeplinirii unor sarcini
profesionale relevante pentru domeniul ocupa'ional respectiv - speciali1are(
L impun formularea clar, precis i $n mod politicos a informa'iilor, instruc'iunilor, $ntrebrilor i
solicitrilor(
L ofere candidatului oportunit'i de a solicita i oferi clarificri i e2plica'ii(
L includ i unele (pu'ineS# situa'ii care con'in elemente de imprevi1ibil, pentru a asigura autenticitate
comunicrii(
L ofere oportunit'i pentru candidat i interlocutor -i de a da rspunsuri deschise, $n care s poat
e2prima opinii i relatri din via'a i e2perien'a personal(
L ofere candidatului oportunit'i de a face descrieri clare i detaliate de obiecte, persoane, procese,
evenimente(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 2-
,erformana candidatului:
?spunsurile candidatului vor include formule conven'ionale, $ntrebri i afirma'ii directe, sintagme
e2presive simple, $ntrebri, solicitri i rspunsuri politicoase(
?spunsurile candidatului vor fi date folosind registrul i intona'ia specifice conte2tului ocupa'ional i
vor include i elemente de limb mai pu'in familiare(
nforma'iile vor fi pre1entate clar i precis, la vite1 normal, cu e1itri minore(
Eormulrile vor avea o oarecare comple2itate lingvistic, chiar dac acestea pot necesita unele
clarificri(
7n comunicarea oral, candidatul va utili1a adecvat termeni de specialitate relevan'i(
3ompeten'a G% 4laborea1 mesaPe scrise, $n scopul $ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
Larcinile de lucru implic comunicarea prin elaborarea de mesaPe scrise variate, $n special $n conte2te legate de
domeniul ocupa'ional, $n scopul $ndeplinirii unor sarcini de lucru de natur social sau profesional(
3arci nil e de lucru 4 ceri n el e pent r u probel e de eval uar e a e(pri mri i n scri s
se vor elabor a 4 ale.e ast f el nc5t :
L pun candidatul $n situa'ia de a completa documente i formulare profesionale specifice domeniului
ocupa'ional i de a produce te2te func'ionale specifice rolului su profesional(
L ofere candidatului oportunit'i de a redacta te2te func'ionale pentru comunicarea $n scris $n conte2te
sociale i profesionale% coresponden', rapoarte, procese!verbale, mesaPe, note etc(
L permit utili1area de materiale de referin' pentru a verifica corectitudinea informa'iei i a limbii folosite(
nstruc'iunile s preci1e1e (direct sau indirect# tipul de te2t, conte2tul i cititorul inten'ionat al te2tului(
Ltimulul folosit s fie caract eri1at prin nivel mediu de comple2itat e lingvistic i poat e
con'ine unele enun' uri mai pu'in clare, al cror sens s poat fi verificat prin folosirea
unor mat eriale de referin' (
,erformana candidatului:
;ocumentele i formularele vor fi completate corect(
?spunsurile vor const a $n te2te coerent e, structurat e logic, de lungimi variat e, cu
utili1area de conectori(
?spunsurile candidatului vor avea lungime adecvat tipului de te2t, vor con'ine i fra1e mai comple2e
i vor include i unele elemente de limb mai pu'in familiare(
=e2tele vor fi redact at e $ntr! un format adecvat scopului comunicrii, conte2t ului i
cititorului inten'ionat(
=e2tele elaborate vor con'ine informa'ii corecte, pre1entate $ntr!un limbaP clar i precis(
3andidatul va folosi materiale de referin' adecvate pentru a verifica corectitudinea informa'iei i a
limbii folosite(
?spunsurile vor con'ine formule de comunicare standard, formule de polite'e i, cnd este necesar i
adecvat, abrevieri i alte forme de comprimare a te2tului (de e2( pentru mesaPe email sau tele2uri#(
Eormulrile vor avea un nivel mediu de comple2itate lingvistic, chiar dac ele pot necesita unele mici
clarificri(
=e2tele vor avea un oarecare grad de nuan'are gramatical, pentru a e2prima puncte de vedere, opinii,
preferin'e(
7n te2t ele elaborat e, candidat ul va utili1a adecvat termeni de specialitat e i va folosi
corect conven'ii specifice comunicrii scrise formale - informal e (inclusiv tehnici de
argument ar e, formule de persuasiune#(
3ompeten'a )% Particip la interac'iuni verbale orale pe teme cotidiene i pe teme profesionale
Larcinile de lucru implic comunicarea $n cadrul unor interac'iuni verbale orale variate, att $n conte2te
sociale generale ct i $n conte2te legate de domeniul ocupa'ional(
3arci nil e de lucru pent r u probel e de eval uar e a part i ci pri i la int erac i uni
verbal e se vor elabor a ast f el nc5t :
L ofere prilePul unor interac'iuni verbale semnificative pe teme cotidiene i pe teme profesionale(
L pun candidatul $n situa'ia de a interac'iona prin schimburi de opinii $n conte2te sociale i $n
conte2te ocupa'ionale, ca parte a rolului profesional al acestuia(
L impun candidatului necesitatea de a!i sus'ine cu argumente opiniile(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 26
L cree1e candidatului posibilitatea de a contribui semnificativ, ca parte a rolului profesional al
acestuia, la discu'ii profesionale speciali1ate(
L ofere candidatului oportunitatea de a pregti i a face pre1entri, ca parte a rolului profesional al
acestuia, $n care s includ informa'ii faptice, interpretri i opinii(
Ltimulii folosi'i de interlocutori s con'in sintagme formale conven'ionale, afirma'ii directe, $ntrebri i
rspunsuri politicoase, precum i termeni tehnici speciali1a'i de u1 comun(
L includ i situa'ii care con'in elemente de imprevi1ibil, pentru a asigura autenticitate interac'iunii(
L ofere oportunit'i pentru candidat i interlocutor -i de a da rspunsuri deschise, $n care s poat
e2prima opinii i relatri din via'a i e2perien'a personal(
L ofere candidatului posibilitatea de a verifica $n'elegerea i de a solicita i oferi clarificri(
L pun $n eviden' capacitat ea candidat ului de a utili1a un limbaP adecvat i
conven'ii folosite $n conversa'i e(
,erformana candidatului:
?eplicile candidatului vor include formule conven'ionale, $ntrebri i afirma'ii directe, sintagme
e2presive simple, $ntrebri, solicitri i rspunsuri politicoase(
?eplicile candidatului vor fi date folosind registrul i intona'ia specifice conte2tului ocupa'ional i vor
include i elemente de limb mai pu'in familiare(
?spunsurile candidatului vor con'ine opinii i argumente cu care acestea sunt sus'inute(
3andidatul va solicita opinii i va rspunde la acestea, folosind func'ii comunicative adecvate conte2tului(
Pre1entrile vor fi reali1ate pe ba1a unor noti'e pregtite anterior i vor fi spriPinite cu materiale
au2iliare (folii, imagini, grafice, obiecte etc(#(
?spunsurile vor con'ine replici spontane, precum i opinii i relatri din via'a i e2perien'a personal(
nforma'iile vor fi pre1entate clar i precis, la vite1 normal, cu e1itri minore(
Eormulrile vor avea o oarecare comple2itate lingvistica, chiar daca acestea pot necesita unele clarificri(
7n conversa'ii, discu'ii profesionale i pre1entri, candidatul va utili1a adecvat termeni de specialitate
relevan'i i va respecta conven'ii folosite $n interac'iuni verbale(
Pentru a se reali1a o evaluare ct mai complet a a re1ultat elor $nv' rii este necesar sa
se aib $n vedere, mai ales $n evaluarea formativa continua, evaluarea nu numai a
produselor activit'ii i $nv'rii elevilor, ci i a proceselor de $nv'are, i a
compet en' el or achi1i'ionat e, a atitudinilor de1voltat e, precum i a progresului elevilor(
4ste evident ca modalit'ile (metode, instrument e# tradi'ionale de evaluare nu pot
acoperi toat a aceast a palet a de re1ultat e colare care trebuie evaluat e( 7n acest e
condi'ii, pentru a putea ob'ine ct mai multe dat e relevant e privind $nv'area, est e
necesar ca pentru evaluare profesorii sa fac apel i la metode i instrument e
complement ar e de evaluare(
Pentru evaluarea formativ a achi1i'iilor ($n termeni cognitivi, afectivi i performativi# elevilor, a
competen'elor lor de comunicare i inter!rela'ionare i a atitudinilor de1voltate de acetia, la orele de limbi
moderne se recomand utili1area urmtoarelor metode i instrumente%
&bservarea sistematic (pe ba1a unei fie de observare#
=ema de lucru ($n clas, acas# conceput $n vederea evalurii
Proiectul
Portofoliul
<utoevaluarea
Hai Pos sunt pre1entate cteva repere i sugestii pentru utili1area +$,"e(&%l%" i +,$&,*,l"%l%" ca
instrumente complementare de evaluare(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 21
,R&6EC781
Proiectul este o activitate comple2 de $nv'are care se pretea1 foarte bine a fi folosit i ca instrument de
evaluare, att formativ, ct i sumativ( Proiectul este o activitate individual i-sau $n grup, dar sunt de
preferat proiectele de grup deoarece $ncuraPea1 cooperarea i de1volt competen'e de lucru $n echip( /n
avantaP important al proiectului este c d posibilitatea elevilor de a lucra $n ritm propriu, de a!i folosi mai
bine stilul propriu de $nv'are i permite $nv'area i de la colegi(
Proiectul pune elevii $n situa'ia de a lua deci1ii, de a comunica i negocia, de a lucra i $nv'a $n cooperare,
de a reali1a activit'i $n mod independent, de a $mprti celorlal'i cele reali1ate - $nv'ate, $ntr!un cuvnt, $l
aPut s participe direct la propria lui formare(
Hetoda proiectului presupune lucrul pe grupe i necesit pregtirea profesorului i a elevilor $n ideea
lucrului $n echip, prin cooperare, att $n clas, ct i $n afara clasei(
@rupul poate fi alctuit din dou pn la 1ece persoane $n func'ie de mrimea clasei, natura obiectivelor i
e2perien'a participan'ilor, dar un numr de patru!cinci participan'i repre1int mrimea ideal pentru
grupurile care au de $ndeplinit obiective precise( 3u ct crete numrul membrilor, cu att scade
posibilitatea participrii efective la toate activit'ile a fiecruia, dar poate crete comple2itatea obiectivelor
urmrite( Proiectele reali1ate de grupuri mari sunt de asemenea greu de monitori1at(
Proiectul este o activitate comple2 care $i solicit pe elevi%
! s fac o cercetare (investiga'ie#.
! s reali1e1e proiectul propriu!1is (inclusiv un produs care urmea1 a fi pre1entat% dosar tematic,
ghid, pliant, 1iar, afi publicitar, carte, film, e2po1i'ie, coresponden', spectacol - serbare etc(#.
! s elabore1e raportul final.
! s fac pre1entarea public a proiectului(
4tapele reali1rii unui proiect sunt%
+( <legerea temei(
2( Planificarea activit'ii%
! Ltabilirea obiectivelor proiectului.
! <legerea subiectului $n cadrul temei proiectului de ctre fiecare elev - grup.
! ;istribuirea responsabilit'ilor $n cadrul grupului.
! dentificarea surselor de informare (manuale, proiecte mai vechi, cr'i de la bibliotec, pres,
persoane speciali1ate $n domeniul respectiv, institu'ii, organi1a'ii guvernamentale etc(#(
0( 3ercetarea propriu!1is(
G( ?eali1area materialelor(
)( Pre1entarea re1ultatelor cercetrii i-sau a materialelor create(
6( 4valuarea (cercetrii $n ansamblu, a modului de lucru, a produsului reali1at#(
;ei proiectul presupune un grad $nalt de implicare a elevului $n propria sa formare, aceasta nu are drept
consecin' non!angaParea profesorului( ;ac elevii urmea1 s!i conceptuali1e1e, $ndeplineasc i pre1inte
eficient proiectele, atunci ei au nevoie de orientare, consiliere i monitori1are discret $n toate fa1ele
activit'ii( Profesorul rmne aadar un factor esen'ial al procesului, mai ales dac proiectul este folosit i
ca instrument de evaluare a re1ultatelor colare(
Larcinile profesor ul ui vi1ea1 organi1ar ea activit 'ii, consilier ea (da sugest ii privind
surse sau proceduri# i $ncur aP ar ea participrii elevilor. est e esen' i al nei mplicar ea
sa $n activit at ea propriu! 1is a grupurilor de elevi (lsnd grupul sa lucre1e singur $n
cea mai mar e part e a ti mpul ui#, int erven' i a sa fiind mini m i doar at unci cnd est e
absol ut neces ar ( 6uarea de deci1ii pent r u re1olvar ea pe cont propriu de ctr e elevi
a dificult 'ilor $nt mpi nat e consti t ui e o part e import ant a $nv' rii prin proi ect (
4st e $nsa la fel de import ant sa se evit e ca elevii sa fie pui $n situa' i a de a avea
eecuri maP or e, cci eecul are o import ant influen' negat i v asupr a $nv' rii(
<sigur ar ea i eviden'i er ea succes ul ui (chiar daca est e vorba de succes e mici sau
par'i al eS# fiecrui a dintr e elevi est e una dintre sarci nil e import ant e ale profesor ul ui(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 28
4ste foarte important ca instruc'iunile emise de profesor s fie clare, specifice i s con'in i o limit de
timp pentru $ndeplinirea obiectivelor( 4ste foarte eficient s se scrie instruc'iunile pe tabl, foi de hrtie i
s se preci1e1e rolurile $n grup (de e2( secretar " scrie ideile emise de participan'i. mediator " asigur
participarea tuturor membrilor grupului la discu'ii. cronometror " urmrete $ncadrarea $n limitele de timp
stabilite. raportor " pre1int $ntregii clase conclu1iile grupului#(
4sen'a proiectului const%
+( 7ntr!un scop concret care s permit folosirea limbii strine pentru comunicare $n conte2te autentice.
2( 7ntr!o responsabilitate comun a elevilor i a profesorului $n planificare i e2ecu'ie.
0( 7ntr!o sarcin concret $n care activit'ile lingvistice i activit'ile practice (scrisul, tiprirea, pictarea,
decuparea etc(# se $ntreptrund.
G( 7ntr!o utili1are autonom a unor miPloace au2iliare (costume, computer, aparat foto, microfon, camer
de luat vederi, dic'ionare, scrisori, creioane, foarfece etc(#.
)( 7n dobndirea unei e2perien'e concrete, practice e2tins dincolo de clas(
E/al%a$ea (% a?%&,$%l +$,"e(&%l%"9 4levii pot fi nota'i pentru modul de lucru, pentru modul de pre1entare
i-sau pentru produsul reali1at(
<ctivitatea $n proiect a elevilor poate fi evaluat pe cinci dimensiuni%
+# ,+e$a$ea (% *a+&e# (,-(e+&e# 'e+$"-'e$" re1ultate din $nv'are (dac cerin'a este ca elevii s!i
elabore1e proiectul pe ba1a cunotin'elor i $n'elegerii dobndite $n coal, ei au oca1ia astfel s!i
selecte1e i s decid ce date, fapte, concepte, deprinderi doresc s includ $n proiect#.
2# (,0+e&e-=ele 'e (,0%-"(a$e " se pot urmri toate categoriile de competen'e de comunicare att pe
perioada elaborrii proiectului, ct i la pre1entarea acestuia (proiectele ofer elevilor oca1ii de
comunicare cu un public mai larg% cu profesorii, cu al'i adul'i i colegi $ntr!un efort de colaborare i,
nu $n ultimul rnd, cu ei $nii#.
0# (al"&a&ea 0%-("" (sunt e2aminate $n mod obinuit inova'ia i imagina'ia, Pudecata i tehnica estetic,
e2ecu'ia i reali1area, de1voltarea unui proiect pentru a pune $n lumin un anumit concept#.
G# $e*le(="a (capacitatea de a se distan'a fa' de propria lucrare, de a avea permanent $n vedere obiectivele
propuse, de a evalua progresul fcut i de a face rectificrile necesare#( 4levul aPunge cu timpul s
interiori1e1e aceste practici astfel $nct aPunge la performan'a de a!i aprecia singur munca( n plus,
cnd elevul continu s cree1e $ntr!un anumit gen, se familiari1ea1 cu criteriile acestuia i $nva'
progresiv s gndeasc $n acel domeniu(
)# +$,'%s%l +$,"e(&%l%" " $n msura $n care se face evaluarea competen'elor elevului aa cum sunt ele
materiali1ate $n produs, i -% aspecte ale proiectului nerelevante pentru $nv'area care se dorete a fi
evaluat(
4valuatorul este interesat i de alte dou aspecte% +$,*"l%l "-'"/"'%al al elevului (ceea ce eviden'ia1
proiectul $n domeniul capacit'ilor cognitive i al stilului de $nv'are ale elevului# i, respectiv, modul $n
care elevul s!a implicat $n (,0%-"(a$ea !" (,,+e$a$ea nu numai cu al'i elevi, dar i cu profesori, e2per'i
din e2terior, precum i folosirea Pudicioas de ctre acesta a diferitelor resurse (bibliotec, nternet#(
42perien'a a artat c proiectele pot servi foarte bine mai multor scopuri% ele angaPea1 elevii pe o perioad
de timp semnificativ, determinndu!i s conceap schi'e, s le revi1uiasc i s reflecte1e asupra lor. pe
ba1a lor se de1volt rela'ii interpersonale, cooperare. ofer oportunit'i de comunicare i utili1are a limbii
moderne $n conte2te autentice. ofer o ucenicie pentru tipul de munc ce va fi desfurat dup $ncheierea
colii. permit elevilor s!i descopere :punctele forte9 i s le pun $n valoare% mobili1ea1 un sentiment al
implicrii, genernd o puternic motiva'ie interioar. i, probabil, lucrul cel mai important, constituie un
cadru propice $n care elevii pot demonstra $n'elegerea i competen'ele dobndite prin parcurgerea
curriculum!ului colar(
,&R7&&1681 ,EN7R8 169:6 9&;ERNE este un document sau o culegere structurat de
documente $n care fiecare titular (elev - persoan care studia1 limbi strine# poate s reuneasc de!a
lungul anilor i s pre1inte $ntr!un mod sistematic calificativele, re1ultatele i e2perien'ele pe care le!a
dobndit $n $nv'area limbilor precum i eantioane din lucrri personale( 3a e2emplu ar putea fi luat
9Portofoliul 4uropean al 6imbilor9, 4<T/<6L " <6=4(
6a ba1a acestui portofoliu se afl dou obiective maPore%
! motivarea elevului (celui care $nva'# prin recunoaterea eforturilor sale i diversificarea studierii
limbilor la toate nivelurile de!a lungul $ntregii vie'i.
! pre1entarea competen'elor lingvistice i culturale dobndite (achi1i'ionate#(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 22
3onceput ca un document personal $n care elevul poate s $nscrie calificativele i e2perien'ele sale
lingvistice, portofoliul con'ine trei pr'i%
! un paaport (carnet# care atest calificrile formale na'ionale.
! o biografie lingvistic ce descrie competen'ele atinse $n domeniul limbilor strine i e2perien'a de
$nv'are( Le utili1ea1 scri de evaluare i autoevaluare care se regsesc $n cadrul european comun de
referin'(
! un dosar care con'ine alte materiale cu privire la procesul de $nv'are, obiectivele fi2ate de titular,
Ucarnetul de bordV, cu nota'iile privind e2perien'ele de $nv'are, eantioane din lucrri personale i - sau
documente(
9Portofoliul 4uropean al 6imbilor9 ar putea fi folosit ca model pentru elaborarea portofoliilor elevilor( 7n
acest ca1, dosarul care ar face part e din portofoliul lingvistic al elevului ar put ea
con'ine document e cum ar fi%
! o list cu te2t e literare sau de alt natur citite $ntr! o limb strin (sub form
impri mat sau electronic#.
! o list de te2te pre1entate audio!vi1ual, ascultate - v1ute (emisiuni de radio - =J, filme, casete audio!video,
3;!?&H!uri etc(#.
! interviuri scrise sau pe caset audio, integrale sau secven'e.
! rspunsuri la chestionare, interviuri.
! proiecte - pr'i de proiecte reali1ate.
! traduceri.
! fotografii, ilustra'ii, pliante, afie publicitare, colaPe, machete, desene, caricaturi (reproduceri - crea'ii
personale#.
! te2te literare (poe1ii, fragmente de pro1#.
! lucrri scrise curente - teste.
! compuneri - crea'ii literare personale.
! contribu'ii personale la reviste colare.
! e2trase din pres i articole redactate pe o tem dat.
! coresponden' care implic utili1area unei limbi strine(
Portofoliul se reali1ea1 prin acumularea $n timp, pe parcursul colarit'ii, a acelor documente considerate
relevante pentru competen'ele de'inute i pentru progresul $nregistrat de elev(
;osarul va pre1enta la $nceput o list cu documentele e2istente, organi1at fie tematic, fie tematic i
cronologic( ;ocumentele dosarului se acumulea1 fie la cererea profesorului, fie la dorin'a elevului (care
va include acele documente pe care le consider ca fiind semnificative pentru propriul progres# i vor fi
alese astfel $nct s arate etapele $n evolu'ia elevului(
Portofoliul $i permite elevului%
! s!i pun $n eviden' achi1i'iile lingvistice.
! s!i planifice $nv'area.
! s!i monitori1e1e progresul.
! s ia parte activ la propriul proces de $nv'are(
Portofoliul $i permite profesorului%
! s $n'eleag mai bine obiectivele i nevoile elevului.
! s negocie1e obiectivele $nv'rii i s stimule1e motiva'ia.
! s programe1e $nv'area.
! s evalue1e progresul i s propun msuri i ac'iuni de remediere unde (i dac# este nevoie.
! s evalue1e activitatea elevului $n ansamblul ei(
Profesorul poate proiecta un portofoliu $n raport de obiectivele - competen'ele din 3urriculum!ul >a'ional i
de situa'ia $n care $l va utili1a( Perioada de reali1are a portofoliului de ctre elev va fi mai $ndelungat i $i va
fi adus la cunotin'(
imba !rance" .limba modern 20 ) ciclul superior al liceului& !iliera te#nolo'ic. 30
ANEX
UNITATEA DE COMPETENE
:

6COMUNICARE N LIM>A MODERN9 NIVELUL
:;
3
/nitatea de competen'e :3omunicare $n limba modern( >ivel 09 intr $n componen'a tuturor standardelor de
pregtire profesional de nivel 0, aprobate prin ordinul ministrului educa'iei i cercetrii nr( 0+*+ - 00(0+(2006(
7nitatea de competene *omunicare $n limba modern. Ni%elul 3 3/
T"&l%l U-"&)=""2 COMUNICARE N LIM>A MODERN BNIVEL :C
N"/el 'e (al"*"(a$e2 :
Val,a$e C$e'"&2 <#G
C,0+e&e-=e2
89 O3="-e "-*,$0a="" +$"- $e(e+&a$ea 'e 0esa?e ,$ale# 7- s(,+%l 7-'e+l"-"$"" %-,$
sa$("-" 'e l%($%
<9 O3="-e "-*,$0a="" +$"- $e(e+&a$ea 'e 0esa?e s($"se# 7- s(,+%l 7-'e+l"-"$"" %-,$
sa$("-" 'e l%($%
:9 EA+$"0) 0esa?e ,$ale# 7- s(,+%l 7-'e+l"-"$"" %-,$ sa$("-" 'e l%($% /a$"a&e
E9 Ela3,$ea4) 0esa?e s($"se# 7- s(,+%l 7-'e+l"-"$"" %-,$ sa$("-" 'e l%($% /a$"a&e
H9 Pa$&"("+) la "-&e$a(="%-" /e$3ale ,$ale +e &e0e (,&"'"e-e !" +e &e0e +$,*es",-ale
7nitatea de competene *omunicare $n limba modern. Ni%elul 3 32
T"&l%l U-"&)=""2 COMUNICARE N LIM>A MODERN BNIVEL :C
3ompeten'a +% O3="-e "-*,$0a="" +$"- $e(e+&a$ea 'e 0esa?e ,$ale# 7- s(,+%l 7-'e+l"-"$""
%-,$ sa$("-" 'e l%($%
C$"&e$"" 'e Pe$*,$0a-=)2
BaC dentificarea informa'iilor necesare i suficiente pentru decodarea sensului global al mesaPelor
orale
! ob'inerea de informa'ii - detalii specifice corecte, relevante pentru sarcina de lucru
! identificarea punctelor de vedere i a opiniilor e2primate, precum i a atitudinilor i sentimentelor
! ini'ierea de ac'iuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesaPului
B3C dentificarea sensului elementelor de vocabular nefamiliare cu aPutorul conte2tului sau prin
asocieri-cone2iuni
B(C Preci1area ac'iunilor adecvate pe ba1a informa'iilor ob'inute pe cale oral
C,-'"="" 'e A+l"(a3"l"&a&e2
Lurse i tipuri
de mesaPe orale%
=e2te care con'in unele elemente de vocabular - de accent nefamiliare, emise la vite1
normal, $n diverse registre, de lungime variabil%
mesaPe, formale i informale, emise de cei din Pur.
conferin'e, discursuri, pre1entri de produse - servicii.
transmisiuni radio i =J, talB!shoF!uri, anun'uri publice.
conversa'ii telefonice, inclusiv mesaPe telefonice $nregistrate(
nforma'ii
ob'inute%
ideea principal (sensul global#.
informa'ii factuale, pe teme de interes comun.
informa'ii factuale pe teme de interes profesional% instruc'iuni, e2plica'ii, specifica'ii de
produse i servicii.
opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutr#, sentimente(
6imbaP%
termeni specifici mesaPelor mass!media.
vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupa'ional.
variet'i de accent (pentru domeniile ocupa'ionale unde este relevant#(
Hoduri de
ac'iune%
$ntrebri, limbaP corporal - nonverbal, verificarea sensului prin alte surse.
comunicarea informa'iilor - detaliilor ctre alte persoane.
ac'iuni proprii (reali1area de opera'ii, activit'i#(
P$,3e 'e E/al%a$e
Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s identifice i ob'in prin
ascultare informa'ii, detalii, opinii, atitudini, sentimente, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan'
(a#, (b#, (c# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s ac'ione1e pentru identificarea elementelor
de vocabular (i de accent " pentru domeniile ocupa'ionale unde accentul este relevant# nefamiliare i
clarificarea sensului, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (d#, (e# i $n condi'iile de
aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s ac'ione1e pe ba1a informa'iei
ob'inute prin ascultare, aa cum se preci1ea1 $n criteriul de performan' (f# i $n condi'iile de
aplicabilitate(
Probe orale i-sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s foloseasc strategii de
$n'elegere prin ascultare, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (a#, (b#, (c#, (d#, (e#, (f# i $n
condi'iile de aplicabilitate(
7nitatea de competene *omunicare $n limba modern. Ni%elul 3 33
T"&l%l U-"&)=""2 COMUNICARE N LIM>A MODERN BNIVEL :C
3ompeten'a 2% O3="-e "-*,$0a="" +$"- $e(e+&a$ea 'e 0esa?e s($"se# 7- s(,+%l 7-'e+l"-"$""
%-,$ sa$("-" 'e l%($%
C$"&e$"" 'e Pe$*,$0a-=)2
BaC dentificarea de informa'ii i opinii relevante pentru sarcina de lucru $n te2te referitoare la
domeniul ocupa'ional
B3C Lcanarea unui te2t mai lung pentru identificarea rapid de informa'ii - detalii specifice
necesare
B(C /tili1area unor materiale de referin' pentru identificarea sensului, atunci cnd este necesar
B'C 3orelarea $n mod coerent a mai multor informa'ii din diverse pr'i ale unui te2t - din te2te diferite
BeC =ransferul informa'iilor din te2te referitoare la domeniul ocupa'ional, $n diverse forme de
pre1entare
B*C <nali1area avantaPelor i de1avantaPelor unor situa'ii descrise $n te2te, $n scopul lurii unor
deci1ii
B.C ?eali1area de ac'iuni adecvate pe ba1a informa'iilor identificate $n te2te cu con'inut
opera'ional comple2
C,-'"="" 'e A+l"(a3"l"&a&e2
=ipuri de
te2t%
=e2te, care con'in i elemente de vocabular nefamiliare, $n diverse registre, de lungime variabil%
te2te specifice domeniului ocupa'ional% manuale, rapoarte, note, fie tehnice.
te2te de populari1are% tiri i articole de pres, reclame, anun'uri.
te2te cu con'inut opera'ional% coresponden', fa2uri, formulare, standarde, instruc'iuni.
mesaPe, cereri, reclama'ii(
nforma'ii
ob'inute%
informa'ii factuale, relativ comple2e, pe teme de interes comun.
informa'ii profesionale% instruc'iuni, e2plica'ii, date tehnice ale unor produse i servicii.
date privind% materii prime, materiale i produse finite, opera'ii i procese tehnologice
Hateriale de
referin'%
dic'ionare.
diagrame i alte materiale vi1uale.
instruc'iuni, manuale tehnice, prospecte, pagini nternet(
Eorme de
pre1entare%
tabele, grafice, scheme.
noti'e(
Hoduri de
ac'iune%
comunicarea informa'iilor - detaliilor ctre alte persoane.
transferul informa'iilor $n diverse forme de pre1entare.
ac'iuni proprii% reali1area de opera'ii, modificarea unor opera'ii, luarea de deci1ii(
P$,3e 'e E/al%a$e
Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s identifice informa'ii, detalii sau
opinii, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (a#, (b# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s utili1e1e materiale de
referin' adecvate pentru identificarea sensului, atunci cnd este necesar, aa cum se preci1ea1 $n criteriul
de performan' (c# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s prelucre1e informa'ii
$n diverse moduri, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (d#, (e#, (f# i $n condi'iile de
aplicabilitate(
Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s ac'ione1e adecvat pe
ba1a informa'iei ob'inute prin lectur, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (f#, (g# i $n
condi'iile de aplicabilitate(
7nitatea de competene *omunicare $n limba modern. Ni%elul 3 34
T"&l%l U-"&)=""2 COMUNICARE N LIM>A MODERN BNIVEL :C
3ompeten'a 0% EA+$"0) 0esa?e ,$ale# 7- s(,+%l 7-'e+l"-"$"" %-,$ sa$("-" 'e l%($% /a$"a&e
C$"&e$"" 'e Pe$*,$0a-=)2
BaC &ferirea i solicitarea de informa'ii pentru $ndeplinirea unei sarcini de lucru
B3C &ferirea i solicitarea de instruc'iuni $n vederea $ndeplinirii unei sarcini de lucru
profesionale
B(C Eormularea clar, precis i $n mod politicos a informa'iilor, instruc'iunilor, $ntrebrilor i
solicitrilor
B'C Lolicitarea i oferirea de clarificri i e2plica'ii atunci cnd informa'ia - instruc'iunea nu
este $n'eleas imediat
BeC Pre1entarea de descrieri clare i detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu
i profesional
B*C /tili1area adecvat a termenilor de specialitate comuni - familiari relevan'i pentru sarcina
de lucru
C,-'"="" 'e A+l"(a3"l"&a&e2
=ipuri de
informa'ii%
Lchimburi de informa'ii, care pot con'ine i elemente de vocabular nefamiliare, la vite1
normal, $n diverse registre, $n conversa'ii de lungimi variate, privind%
activit'i de rutin i non!rutiniere% instruc'iuni, e2plica'ii, detalii de operare, sfaturi.
aranPamente sociale.
descrieri de obiecte, procese, opera'ii.
probleme opera'ionale $n situa'ii de via' cotidiene(
3onte2te%
personal i social " situa'ii specifice $n familie, coal, comunitate.
profesional " situa'ii specifice $n organi1a'ie, la locul de munc, situa'ii conflictuale(
6imbaP%
vocabular adecvat conte2tului personal i social.
vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
Hoduri de
comunicare%
fa' $n fa'.
la telefon, robot telefonic(
Hoduri de
ac'iune%
comunicarea - transmiterea de informa'ii - detalii ctre interlocutor - i(
P$,3e 'e E/al%a$e
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s ofere i s solicite informa'ii
i instruc'iuni, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (a#, (b#, i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s ofere i s solicite clarificri
i e2plica'ii, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (c#, (d# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s reali1e1e descrieri, aa cum se preci1ea1
$n criteriul de performan' (e# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s utili1e1e adecvat terminologia
specific, aa cum se preci1ea1 $n criteriul de performan' (f# i $n condi'iile de aplicabilitate(
7nitatea de competene *omunicare $n limba modern. Ni%elul 3 3-
T"&l%l U-"&)=""2 COMUNICARE N LIM>A MODERN BNIVEL :C
3ompeten'a G% Ela3,$ea4) 0esa?e s($"se# 7- s(,+%l 7-'e+l"-"$"" %-,$ sa$("-" 'e l%($% /a$"a&e
C$"&e$"" 'e Pe$*,$0a-=)2
BaC 3ompletarea de documente i formulare profesionale specifice domeniului
ocupa'ional
B3C ?edactarea unor te2te func'ionale variate mai comple2e, structurate i cu folosirea
de conectori
B(C =ransmiterea, $n limbaP clar i precis, de informa'ii corecte vi1nd aspecte din
domeniul de activitate
B'C /tili1area unor materiale de referin' adecvate pentru a verifica corectitudinea
informa'iei i limbii folosite
BeC <decvarea formatului i limbaPului la conte2t, la tipul de te2t, la subiect i la
cititorul inten'ionat
B*C /tili1area conven'iilor folosite $n comunicarea scris formal - informal
C,-'"="" 'e A+l"(a3"l"&a&e2
=ipuri de te2te
func'ionale%
formulare i alte documente specifice, $n func'ie de domeniul ocupa'ional (facturi, facturi pro!
forma, fie tehnice, fie de eviden', fie de produc'ie, documente de eviden' primar,
standarde#.
coresponden' personal i profesional% scrisori, note, mesaPe (inclusiv e!mail#.
procese verbale, rapoarte, eseuri(
=ipuri de
informa'ii%
7n te2te, con'innd i elemente de vocabular nefamiliare, $n diverse registre, de lungimi variate%
informa'ii factuale, inclusiv date personale.
aranPamente i instruc'iuni.
idei, opinii, puncte de vedere.
mesaPe din partea altor persoane.
raportri privind desfurarea unor evenimente, edin'e, procese(
3onven'ii i
limbaP%
pentru e2primarea raporturilor $n cadrul comunicrii (prieteni, colegi, membri ai organi1a'iei,
ierarhii#
pentru atingerea scopului comunicrii (tehnici de argumentare, formule de persuasiune#
formule de comunicare standardi1ate, formule de polite'e(
3onte2te%
organi1area locului de munc.
activit'i i procese de produc'ie.
calitatea serviciilor - produselor(
Hateriale de
referin'%
dic'ionare, glosare de termeni speciali1a'i i sintagme specifice.
documente normative i tehnice
modele de documente i formulare(
P$,3e 'e E/al%a$e
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil complete1e formulare i s
$ntocmeasc coresponden', te2te func'ionale i documente specifice domeniului ocupa'ional, aa cum se
preci1ea1 $n criteriile de performan' (a#, (b#, (c# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s utili1e1e materiale de
referin' adecvate pentru a verifica corectitudinea informa'iei i limbii folosite, aa cum se preci1ea1 $n
criteriul de performan' (d# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s utili1e1e un format
recomandat, un limbaP adecvat i conven'ii folosite $n mod obinuit $n comunicarea scris formal -
informal, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (e#, (f# i $n condi'iile de aplicabilitate(
7nitatea de competene *omunicare $n limba modern. Ni%elul 3 36
T"&l%l U-"&)=""2 COMUNICARE N LIM>A MODERN BNIVEL :C
3ompeten'a )% Pa$&"("+) la "-&e$a(="%-" /e$3ale ,$ale +e &e0e (,&"'"e-e !" +e &e0e +$,*es",-ale
C$"&e$"" 'e Pe$*,$0a-=)2
BaC &ferirea de opinii proprii i sus'inerea lor cu argumente $n conversa'ii de teme diverse de interes
B3C Participarea cu contribu'ii la discu'ii profesionale de rutin, $n conte2te profesionale predictibile
B(C 42primarea clar i fluent a propriilor opinii i puncte de vedere legate de domeniul de activitate
B'C Lolicitarea $n mod adecvat a opiniilor interlocutorului i rspunsul adecvat la acestea
BeC ?eali1area de pre1entri pe teme din domeniul ocupa'ional, pe ba1 de materiale pregtite $n prealabil
B*C Jerificarea $n'elegerii i solicitarea - oferirea de clarificri - e2plica'ii cnd informa'ia nu este clar
$n'eleas, $n conversa'ii i pre1entri
B.C Participarea la conversa'ii folosind unui limbaP adecvat la conte2t i respectnd conven'iile folosite $n
conversa'ie i normele sociale i culturale, $n func'ie de rolul i rela'iile cu interlocutorul - ii
C,-'"="" 'e A+l"(a3"l"&a&e2
=ipuri de
interac'iuni%
a9 Lchimburi de opinii, care pot con'ine i elemente de vocabular nefamiliare, la vite1
normal, $n diverse registre, $n conversa'ii de lungimi variate, privind%
chestiuni de ordin social i de interes public curent.
chestiuni profesionale de interes comun(
39 ;iscu'ii profesionale, care pot con'ine i elemente de vocabular nefamiliare, derulate cu
vite1 normal, $n diverse registre, $n conversa'ii de lungimi variate, privind%
aranPamente la locul de munc, cum ar fi planuri, activit'i i aranPamente opera'ionale.
rela'ii cu clien'ii i partenerii, negocieri, contractri ($n func'ie de domeniul ocupa'ional#(
(9 Pre1entri scurte, care pot con'ine i elemente de vocabular nefamiliare, fcute la vite1
normal, privind%
relatri ale unor evenimente i conversa'ii, rapoarte intermediare - de progres.
pre1entri de produse, tehnologii(
3onte2te% a9 Lchimburi de opinii%
situa'ii sociale informale, situa'ii familiare, situa'ii conflictuale.
$ntlniri profesionale de rutin, contacte profesionale informale, sarcini de lucru(
39 ;iscu'ii profesionale%
interviuri individuale, fa' $n fa' sau telefonic.
$ntlniri formale - informale, activit'i profesionale 1ilnice.
(9 Pre1entri " conte2te profesionale formale i informale(
Lchimburi de
opinii%
pro i contra $n sus'inerea unor idei personale.
ipote1e, predic'ii.
preferin'e, evaluri de% produse, servicii, procese(
Hateriale pentru
pre1entri%
noti'e, scheme de pre1entare.
suport vi1ual% folii - plane - modele - mostre(
3onven'ii i
limbaP%
formule de ini'iere, $ntre'inere i $ncheiere a unei conversa'ii - discu'ii, limbaP nonverbal.
vocabular adecvat conte2tului personal i social.
vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupa'ional(
Hoduri de
interac'iune%
fa' $n fa', $n perechi sau $n grup mic (schimburi de opinii, discu'ii profesionale#.
$n fa'a unui auditoriu (pre1entri#.
la telefon, robot telefonic (schimburi de opinii, discu'ii profesionale#(
7nitatea de competene *omunicare $n limba modern. Ni%elul 3 31
P$,3e 'e E/al%a$e2
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s poarte discu'ii $n care s!i
pre1inte i s!i argumente1e opiniile, aa cum se preci1ea1 $n criteriile de performan' (a#, (b#, (c# i $n
condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s contribuie semnificativ la
discu'ii profesionale, aa cum se preci1ea1 $n criteriul de performan' (b# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s solicite opinii i s rspund
adecvat la acestea, aa cum se preci1ea1 $n criteriul de performan' (d# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s pregteasc i s fac
pre1entri, $n care s includ informa'ii faptice, interpretri i opinii, aa cum se preci1ea1 $n criteriul de
performan' (e# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s verifice $n'elegerea, s
solicite clarificri i s ac'ione1e $n vederea clarificrii, aa cum se preci1ea1 $n criteriul de performan'
(f# i $n condi'iile de aplicabilitate(
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrea1 c este capabil s participe la conversa'ii
utili1nd un limbaP adecvat i respectnd conven'ii folosite $n conversa'ie, aa cum se preci1ea1 $n
criteriile de performan' (b#, (c#, (d#, (g# i $n condi'iile de aplicabilitate(
7nitatea de competene *omunicare $n limba modern. Ni%elul 3 38