Sunteți pe pagina 1din 15

REZUMAT..............................................................................................................................................

2
CUVINTE CHEIE:................................................................................................................................... 2
INTRODUCERE ................................................................................................................................... 2
CAUZE I EXEMPLE ALE DIFERENELOR SISTEMELOR CONTABILE LA NIVEL
INTERNAIONAL.................................................................................................................................. 3
DIFERENE DINTRE REGULILE DIFERITELOR RI:.................................................................................. 4
DIFERENE N INTREPRETAREA REGULILOR CONTABILE:......................................................................... 4
DIFERENE NTRE PRACTICILE PREFERATE............................................................................................. 5
PREMISELE INTERNAIONALIZRII CONTABILITII. IFRS VS. US GAAP...................................5
US GAAP( GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES) .............................................................6
IFRS.................................................................................................................................................. 6
US GAAP VERSUS IFRS..................................................................................................................... 6
ARMONIZARE STANDARDIZARE CONVERGEN.......................................................................!
PRINCIPALELE AVANTA"E ALE UNUI SINGUR SET DE STANDARDE CONTABILE GLOBALE..#
COMPANIILE RESPONSABILI CU NTOCMIREA SITUAIILOR FINANCIARE !I UTILI"ATORI AI ACESTORA..........#
INVESTITORII......................................................................................................................................... #
ALTE ENTITI AFECTATE DE DIFERENELE INTERNAIONALE.................................................................$%
PRINCIPALELE DEZAVANTA"E ALE UNUI SINGUR SET DE STANDARDE CONTABILE
GLOBALE............................................................................................................................................ $%
CONCLUZII.......................................................................................................................................... $&
INTERNA IONALIZAREA CONTABILIT II-
AVANTAJE I DEZAVANTAJE
Dorina-Roxana Svulescu, Denisa-Ioana Simion
Contabilitate i informatic de gestiune, An II, Grupa 6!
Coord" tiin ific# $rofesor universitar dr" %arian Scrin
REZUMAT
Tema cercetrii noastre este prezentarea i analiza principalelor avantaje i dezavantaje n
ceea ce prive te interna ionalizarea contabilit ii.
Obiectivul nostru a fost de a identifica diferen ele practicilor contabile la nivel global i
principalele cauze ale existen ei lor. Astfel am putut determina contextul n care diferite institu ii
au decis c este necesar standardizarea reglementrilor contabile, n ncercarea de a diminua
aceste diferen e.
De asemenea, prin punerea n balan a avantajelor, ct i a dezavantajelor
interna ionalizrii contabilit ii am identificat urmrile ei i modul n care se pot diminua
diversele sale dezavantaje.
CUVINTE CHEIE:
ontabilitate, interna ionalizare, avantaje, dezavantaje, standarde
INTRODUCERE
Contabilitatea este practicat &n contexte politice, economice i sociale diverse"
Aceste contexte au fost at't interna ionale, c't i na ionale, dar &n ultimul sfert al secolului
(( globali)area normelor i practicilor contabile a devenit at't de important &nc't
opiniile strict na ionale cu privire la contabilitate i raportare financiar nu mai pot fi de
sine stttoare"
$o)i ia dominant a Statelor *nite ale Americii i extinderea *niunii +uropene,
globali)area economiei, inclusiv liberali)area i cre terea dramatic a comer ului
interna ional i a investi iilor strine directe, apari ia pie elor financiare globale,
sc,imbrile din sistemul monetar interna ional sau cre terea &ntreprinderilor
multina ionale sunt aspecte interconectate i toate au avut o influen ma-or asupra
raportrii financiare"
Dac fiecare ar ar fi lsat complet liber s & i stabileasc propriile standarde, este
foarte probabil ca acestea s fie destul de diferite de la o ar la alta" Aceste diferen e ale
regulilor contabile pot fi fundamentate pe un sistem politic distinct, culturi variate i
sisteme economice diverse"
Cu at't mai mult, aceste diferen e dintre ri sunt amplificate de modul &n care
regulile sunt interpretate i implementate, dar i preferin ele pentru anumite practici"
.otodat, &n timp ce fiecare ar ar putea s & i de)volte o contabilitate care s
corespund nevoilor sale, acest aspect se poate dovedi un impediment pentru investitori
strini, companii care operea) la nivel interna ional, colaborarea cu filiale din alte ri sau
&n ca)ul pre)en ei pe pie e bursiere strine"
Interna ionali)area contabilit ii poate u ura colaborarea companiilor la nivel
mondial" Aceasta poate duce la transparen , comparabilitate i o &n elegere mai u oar a
informa iilor expuse de companii, toate acestea, &ns, cu un anumit cost"
De aceea, am considerat c aceast tem este extrem de important i relevant
pentru contabilitatea mondial i fundamental pentru economie &n ansamblul ei"
/n aceast lucrare ne propunem s pre)entm principalele avanta-e i de)avanta-e
determinate de interna ionali)area contabilit ii i cum se reali)ea) aceasta" De
asemenea, vom expune urmrile ei i cum se pot diminua diversele sale de)avanta-e "
I0.+R0A I10A23S% s" n" 4" Solidaritate, colaborare, cooperare liber-consim it
&ntre na iuni popoare, ri etc" egale &n drepturi, &n scopul spri-inului reciproc" 5" Doctrin
potrivit creia diversele interese na ionale trebuie s fie subordonate unui interes general,
suprana ional" 6$r"# - i!o! 7 8 Din fr" internationalisme"
4

I0.+R0A I10A2I9: vb. ". tr. A da un caracter interna ional" 6$ron" ! i!o! " ; cf" fr"
internationaliser7"
4
Cercetarea noastr urmre te s ofere o imagine c't mai clar a procesului de
interna ionali)are a contabilit ii i implica iile sale"
Cauze i exemple ale diferenelr !i!"emelr #n"a$ile la
ni%el in"erna&inal
<aptul c exist diferen=e ma-ore la nivel interna=ional &n ceea ce prive>te practicile
contabile nu este evident pentru to=i contabilii, cu at't mai pu=in pentru cei care nu au
studiat acest domeniu" Ace>tia din urm pot considera c termenul de contabilitate este
ec,ivalent cu acela al partidei duble, ceea ce este &ntr-adevr o asemnare universal"
/nainte de a de)bate propriu-)is avanta-ele >i de)avanta-ele interna=ionali)rii
contabilit=ii, vom &ncerca s identificm probabile cau)e ale diferen=elor contabile" 0u
putem fi siguri c factorii de mai -os sunt cau)a acestor diferen=e, dar legturi pot fi
stabilite >i deduc=ii pot fi fcute"
/n contextul de fa=, c'nd ne referim la contabilitate, o vom face &n principal din
punctul de vedere al situa=iilor financiare anuale publicate >i raportate de &ntreprinderi"
$
?reban @asile A4BCDE Dic ionar al limbii romne contemporane , +d tiin ific i enciclopedic, ?ucure ti
Diferen=ele dintre dou seturi contabile ar putea fi din cau)a urmtorilor factori#
4"4" Diferen=e &ntre regulile diferitelor =ri
4"5" Diferen=e &n felul &n care aceste reguli sunt interpretate sau implementate
4"" Diferen=e &ntre practicile preferate
Diferene din"re re'ulile diferi"elr (ri:
Cel mai evident motiv pentru care companiile folosesc diferite metode de
contabili)are sau pentru care raportea) informa=ii diferite este pentru c &n fiecare =ar
regulile sunt diferite" Aceste diferen=e exist la toate nivelele sistemului contabil"
De exemplu, regulile de recunoa>tere ale unui activ pot s difere pe ba)a defini=iei
activului A&n unele =ri prevalea)a -uridicul asupra economiculuiE sau importan=a acordat
principiilor poate fi diferit, mai ales &n privin=a principiului pruden=ei vs principiul de
anga-amente" Frile adopt >i diferite metode de evaluare Acostul istoric vs sistemul de cost
curentE"
$'n recent nu erau dou ri care s aib sisteme contabile identice" /n unele ca)uri,
au existat =ri apropiate din punct de vedere geografic ce aveau sisteme contabile
asemntoare Aex# Anglia >i Irlanda sau Statele *nite ale Americii >i CanadaE, dar >i =ri
apropiate din punct de vedere geografic ce aveau sisteme total diferite Aex# Anglia >i <ran=a
sau Statele *nite ale Americii >i CanadaE"
Acesta este principalul motiv pentru care Consiliul pentru Standarde Interna ionale
de Contabilitate s-a implicat at't de mult &n stabilirea unor standarde contabile" Din 4B!
de c'nd a &nceput, Consiliul pentru Standarde Interna ionale de Contabilitate a redus
considerabil aceste diferen e"
Dac ne uitm la situa ia anterioar impactului standardi)rii, putem observa
deosebiri considerabile" De exemplu, 0obes a anali)at i a pre)entat o serie de diferen e
ma-ore &ntre reglementrile ce existau &n Statele *nite ale Americii i %area ?ritanie#
- /n ceea ce prive te inventarul, %area ?ritanie nu permitea folosirea metodei
2I<1, &n timp ce &n Statele *nite ale Americii era utili)at &n mod obi nuit"
- 2a nivel de filiale, doar Statele *nite ale Americii impune consolidarea tuturor
filialelor"
Diferen&e )n in"repre"area re'ulilr #n"a$ile:
C,iar dac regulile contabile din dou ri ar fi identice, pot aprea deosebiri &n
interpretarea i aplicarea lor" /n multe situa ii, &n aplicarea reglementrilor se folosesc
estimri i previ)iuni" De exemplu, &n calcularea ratei de amorti)are a unui activ se
stabilesc mai &ntai ba)a de alocare, via a util i valoarea re)idual" .oate acestea necesit
estimri i previ)iuni" /n mod similar, &n produc ie se estimea) costurile de fabrica ie i
de v'n)are" A adar, nevoia de a pre)ice valori va duce la diferen e la nivelul unei ri i
cu at't mai mult la nivel global"
Davidson i C,ristman A4BBE studiau deosebirile &n interpretare" Ace tia au
descoperit c traducerea ambigu a anumitor termeni ducea la interpretri diferite &n r'ndul
studen ilor de diferite na ionalit i" +i au gsit astfel de diferen e i la nivelul auditorilor
americani, france)i i germani" S-a observat c france)ii erau mai precau i &n estimri"
Aceste constatri erau de a teptat, cci, de i contabilitatea e considerat o tiin
exact i obiectiv, ea este influen at de numero i factori"
Diferen&e )n"re pra#"i#ile prefera"e
+xist o diferen ma-or &ntre reglementrile contabile i practicile propriu-)ise"
Sistemele politice i economice difer de la o ar la alta" Asta &nseamn c societ i din
diferite ri vor dori s pre)inte diferite imagini ale situa iilor lor, &n func ie de nevoi"
$oate cea mai mare cau) a diferen elor existente &ntre diferite ri este gradul de
implicare al guvernului &n contabilitate"
De exemplu, autorit ile fiscale pot cere accentuarea obiectivit ii , bncile cu credite
garantate pot accentua pruden a i ac ionarii pot sublinia previ)ionarea fluxurilor de
numerar viitoare" Spre deosebire de creditori i ac ionari, autorit ile fiscale sunt sus inute
de guvern &n cererile lor, fiind mai probabil s domine structurarea situa iilor financiare"
/n timp ce la &nceput existau numeroase op iuni de tratare a unui eveniment, acum,
de i numrul posibilit ilor a sc)ut considerabil, &nc mai exist mai multe variante de
tratare ale acelea i probleme"
De exemplu, companiile pot alege &ntre costul istoric sau valoarea dup reevaluare
pentru active curente AIAS 46E" /n ceea ce prive te costurile &ndatorrii pentru produc ia
unui activ, acestea pot intra fie &n costurile perioadei, fie &n valoarea acelui activ AIAS 5E"
/n mod similar, IAS 5 permite, pentru inventar, folosirea metodelor <I<1 sau C%$"
*REMI+E,E INTERNA-IONA,IZ.RII
CONTA/I,IT.-II0 I1R+ V+0 U+ 2AA*
$erioada de dup 4BCB, marcat de desc,iderea ctre economia de piat a rilor
est-europene, de crearea celor trei entit i economice ma-ore formate din Statele *nite ale
Americii, *niunea +uropean i Gaponia AAsia de Sud-+stE, care domin afacerile
interna ionale, dar i de puternice manifestri anti-globali)are, unele gener'nd fenomene
negative precum na ionalismul economic i c,iar terorismul international"
Desigur, &ntreprinderea nu putea lipsi din acest mecanism, ea integrandu-se &n
tendin a general de interna ionali)are prin dep irea limitelor locale, regionale i
na ionale, precum i prin abordarea mediului economic &ntr-un mod global" Din acest
punct de vedere, interna ionali)area repre)int ansamblul de metode, te,nici i
instrumente puse &n slu-ba demersului strategic al &ntreprinderii de a activa &n strintate"
Dou sisteme contabile au fost frecvent sus inute ca fiind seturi de standarde optime
pentru a fi utili)ate la nivel mondial #
5"4" *S GAA$ A GenerallH Accepted Accounting $rinciplesE
5"5" Standardele Interna ionale de Raportare <inanciar AI<RS sau International
<inancial Reporting StandardsE
U+ 2AA*3 2enerall4 A##ep"ed A##un"in' *rin#iple!5
*nii sunt de parere c principiile contabile general acceptate &n Statele *nite ale
Americii, ba)ate pe un set de standarde de &nalt calitate scris de <AS? A<inancial
Accounting Standards ?oardE ar putea fi folosite oriunde &n lume" /ns alte ri consider
c aceste reglementri sunt concentrate pe nevoile specifice Statelor *nite ale Americii"
I1R+
Al ii consider c o abordare mai bun o repre)int Standardele Interna ionale de
Raportare <inanciar AI<RSE ale IAS? AInternational Accounting Standards ?oardE"
Aceast opinie a fost sus inut de Comisia +uropean care a recomandat ca din 5DDI toate
statele membre ale *niunii +uropene s aplice I<RS" Ca i &n ca)ul *S GAA$, sunt voci
care afirm faptul c I<RS ar fi mult prea influen at de modelul Anglo-American i are o
omogenitate care nu respect diversitatea na ional a diverselor state"
U+ 2AA* %er!u! I1R+
+xist idei divergente care eviden ia) c ar exista un impact negativ asupra calit ii
standardelor dac ar fi un singur standard care s monopoli)e)e reglementrile contabile la
nivel mondial"
Au existat diferen e considerabile &ntre te,nicile de consolidare utili)ate &n *niunea
+uropean i Statele *nite al Americii, de i aceste diferen e au fost diminuate substan ial
de implementarea Directivei a @II-a i influen a I<RS-urilor" Cele mai importante dintre
ele sunt#
- conform I<RS i *S GAA$, toate combina iile de afaceri sunt tratate ca ac,i)i ii de
ctre o parte dintre ceilal i
- gruparea intereselor era o practic comun numai &n S*A i %area ?ritanie" +a nu
mai este permis nici de I<RS, nici de *S GAA$
- integrarea propor ional este folosit &n mod obi nuit &n <ran a i alte ri europene,
&ns foarte rar &n S*A i %area ?ritanie
- metoda punerii &n ec,ivalen a fost utili)at &n moduri variate
- tratamentele utili)ate &n consolidare sunt foarte diversificate de la o ar la alta
<AS? i IAS? au anun at la &nceputul acestui an planurile de a finali)a proiectele lor
prioritare comune referitoare la recunoa terea veniturilor , de leasing, precum i
instrumente financiare" 1dat ce aceste proiecte sunt complete, credem c JepocaJ de
convergen se va finali)a" Cu toate acestea, beneficiile pentru investitorii sunt, &n cele din
urm, aplicarea &n mod consecvent a unor standarde de contabilitate de &nalt calitate
acceptate la nivel mondial "
/n ciuda dificult ilor, &n urma finali)rii agendelor celor dou forma iuni, credem c
acestea ar trebui s identifice domeniile &n care s continue s lucre)e &mpreun i c
acestea ar trebui s fac acest lucru &ntr-un mod care s contribuie la reali)area de
standarde de calitate, cu diferen e c't mai mici"
Armnizare6 !"andardizare6 #n%er'en&(
/n cadrul cercetrii noastre privind interna ionali)area conabilit ii, ne-am lovit de
termeni precum armoni)are, standardi)are, convergen " Dar care sunt diferen ele
esen iale dintre ace ti termeniK
C,iar i atunci cand se a-unge la un accord &n privin a avanta-elor globali)rii
standardelor contabile ce dep esc numrul de)avanta-elor, &nc rm'ne o &ntrebare
esen ial # LCe fel de standardeKM Se dore te o armoni)are care s duc la ec,ilibru sau
standardi)are care s duc la uniformitateK
Armoni)area este un proces al crui re)ultat final &l repre)int o stare de armonie
&ntre participan ii la proces" Ace tia se &ntreapt ctre o singur metod contabil sau ctre
un numr limitat de metode foarte asemntoare"
Standardi)area este un proces care const &ntr-un acord &ntre participan i s urme)e
acelea i standarde sau practici contabile similare" /n urma acestui acord, re)ultatul final &l
repre)int o stare de uniformitate"
Cei care sus in ca obiectiv atingerea unei armonii au o abordare mai liberal i un
punct de vedere mai le-er &n privin a similarit ii metodelor contabile" /n sc,imb, cei care
doresc o standardi)are a contabilit ii au un punct de vedere mult mai strict &n legatur cu
ce ar trebui s &nsemne acelea i practici sau practici similare"
Sub aspect etimologic, conceptul de armoni)are face referire la Nac=iunea de a pune
&n armonieM, respectiv de Na face s fie sau a fi &n concordan="M
.ranspus &n plan contabil, procesul de armoni)are, presupune existen=a unui reper
normativ Areferen=ial contabilE, la care s subscrie eforturile organismelor na=ionale >i
interna=ionale de normali)are >i reglementare contabil, dincolo de numeroasele dificult=i
&n materie de acceptabilitate a unui singur set de standarde &n materie de raportare
financiar-contabil"
De>i exist opinii potrivit crora, acest proces de armoni)are Ns-a dovedit a fi un
fiasco total at'ta timp c't nu s-a a-uns la crearea unui referen=ial contabil unicM, acestea
exprim mai degrab un mod foarte restrictiv de a aprecia adevratele sale valen=e" De
altfel, organismele na=ionale >i interna=ionale de profil, &>i concentrea) eforturile pe o
treapt superioar, aceea a convergen=ei contabile, &ntre referen=ialul contabil interna=ional,
elaborat de Consiliul pentru Standarde Interna=ionale de Contabilitate AIAS?E >i
fundamentat pe Standardele Interna=ionale de Raportare <inanciar AI<RSE, respectiv cel
american g,idat de Standardele de Contabilitate <inanciar A<ASE promulgate de Consiliul
pentru Standarde de Contabilitate <inanciar A<AS?E din Statele *nite >i cel european,
trasat de ctre directivele europene specifice"
<olosirea termenului de convergen= contabil pare a fi mai potrivit pentru a pune &n
eviden= tendin=ele actuale &n materie de standardi)are contabil, cu at't mai mult cu c't
acest concept exprim, din punct de vedere etimologic, ac=iunea de N&ndreptare spre acela>i
punct, spre acela>i scopM"
Globali)area pie elor bursiere
/n timp ce comer ul interna ional i investi iile interna ionale au crescut, pie ele de
capital au devenit din ce &n ce mai globali)ate" Acest lucru a fost posibil prin
dereglementarea pie elor financiare na ionale, vite)a apari iei inova iilor financiare care
implic noi te,nici i instrumente financiare, avansarea dramatic &n te,nologia
comunica iilor electronice i legturile &n cre tere &ntre ri i pie ele financiare mondiale"
Sistemul monetar interna=ional
Din 4B!, principalele valute au fluctuat una &mpotriva celeilalte i ratele de sc,imb
au fost foarte volatile" /n cadrul *niunii +uropene, totu i , monedele na ionale , cu
excep ia notabil a lirei sterline, au fost &nlocuite de o moned unic, euro, &n anul 4BBB"
Table 1. .op O firme de contabilitate la nivel interna ional A5DDCE
5
Top 4 firme de contabiitate a ni!e
interna iona
"rincipaee #ri de ori$ine
Deloitte *P, *SA, Canada, Gapan
+rnst Q Roung *SA, *P
P$%G 0et,erlands, *P, *SA, GermanH
$riceSater,ouseCoopers *P, *SA
*rin#ipalele a%an"a7e ale unui !in'ur !e" de !"andarde
#n"a$ile 'l$ale
At't companiile, c't i staTe,olderii beneficia) de pe urma reglementrilor
contabile" Informa iile situa iilor financiare sunt folosite &ntr-o gam larg pentru a lua
deci)ii, direct, dar i indirect &n semnarea diferitelor tipuri de contracte"
De exemplu, ac ionarii trebuie s tie care este profitul companiei i fr
informa iile din situa iile financiare este pu in probabil ca ace tia s investeasc" De
asemenea, creditorii au nevoie s tie datele din situa iile &ntreprinderii pentru a- i apra
interesele fa de cele ale managementului sau ale investitorilor" De cele mai multe ori,
managementul prime te bonusuri &n func ie de performan a societ ii" /n acela i timp,
este greu de cre)ut c furni)orii sau clien ii ar &nc,eia contracte pe termen lung fr acces
la o situa ie fidel a companiei"
Sigur c una dintre posibilit i ar fi ca firmele i staTe,olderii ei Aac ionari,
management, creditori, furni)ori, anga-a i i clien iE s stabileasc &nc de la &nceput exact
c'te informa ii vor fi furni)ate i ce reguli contabile vor fi folosite pentru fiecare din
utili)atori" Acest lucru se dovede te a fi destul de dificil &n practic i firmele ar prefera s
utili)e)e un singur set de reguli sau, cel pu in un set limitat, pentru a scdea at't costurile,
c't i timpul necesar &ntocmirii documentelor" /n mod similar, i staTe,olderii ce au
legtur cu mai multe organi)a ii ar avea de c' tigat prin folosirea unui singur set de reguli
prin faptul c i-ar diminua, la r'ndul lor, costurile"
$rin toate acestea, este evident c toate pr ile implicate ar avea o serie de beneficii
prin folosirea unui sistem contabil unic, &ns problema se pune atunci c'nd trebuie stabilit
cum ar trebui s arate acesta" Aceasta constituie o dificultate c,iar i la nivelul unei ri, i
cu at't mai mult la nivel interna ional" $resupun'nd c se poate gsi un sistem de reguli
general acceptate la nivel global, putem identifica principalele avanta-e ale
interna ionali)rii contabilit ii"
&
Note: The names given above are those of the international firms. National firms may have different names.
Cmpaniile 8re!pn!a$ili #u )n"#mirea !i"ua&iilr finan#iare 9i u"iliza"ri ai
a#e!"ra

Din ce &n ce mai mult, companiile sunt afectate de diferen ele &n practici contabile la
nivel global" 1 societate ce stabile te rela ii de sc,imb la nivel interna ional, se poate
vedea obligat s foloseasc practici contabile diferite de ale ei &n pregtirea situa iilor
financiare# dac se ocup cu importul i exportul de bunuri va dori s evalue)e
solvabilitatea partenerului de sc,imb, dac vrea s se &mprumute bani de la o banc strin
sau de la al i creditori va fi obligat s- i pre)inte societatea &ntr-un sistem contabil
familiar poten ialilor creditori"
Cu toate acestea, cele mai afectate de diferen ele contabile sunt companiile
multina ionale" Dac acestea de in o filial &ntr-o ar strin, vor trebui s &ntocmeasc
situa ii financiare dup regulile locale pentru# autorit ile, ac ionarii sau creditorii din ara
respectiv"
Cele mai multe ri le solicit companiilor s pre)inte situa ii financiare consolidate"
Asta ar &nsemna ca societatea s &ntocmeasc dou seturi de situa ii financiare, unul
conform cu principiile rii unde se afl filiala i altul folosind principiile rii de origine a
societ ii mam"
Dac o companie este listat la o burs de valori &n alt ar, va fi nevoit s respecte
cerin ele necesare" C,iar dac &ntreprinderea nu trebuie s &ntocmeasc &ntregul set de
situa ii financiare, este necesar s fac o reconciliere, explic'nd diferen ele &ntre cele dou
seturi de situa ii pentru profit i activul net"
/ntocmirea mai multor seturi de situa ii financiare duce la costuri directe i indirecte
suplimentare" De asemenea, existen a lor va duce la confu)ii &n cadrul companiei" Dac
exist re)ultate diferite pentru acela i eveniment, care dintre ele este corectK /n func ie de
care va lua man'
agementul local deci)iile cu privire la maximi)area profituluiK Ce ar fi de fcut dac
ac iuni pentru cre terea profitului pentru unul din sisteme duce la scderea profitului
pentru cellaltK
$rin urmare, beneficiile folosirii unui sistem unic de contabili)are &n cadrul unei
companii multina ionale pot include#
- reducerea costului de produc ie, audit
- reducerea riscului de ne&ntelegeri i confu)ie pentru manageri din cau)a lipsei de
comparabilitate a informa iilor produse &n cadrul grupului de societatea mam i filialele
din diferite ri
- comunicare mai eficient cu investitorii i al i utili)atori interna ionali ai situa iilor
financiare
- comparabilitate cu alte societ i din industrie, la nivel na ional i interna ional
- comparabilitate a termenilor contractuali, cum ar fi contracte pentru &mprumut sau
bonusuri pentru performan a managementului
- sc,imbul i rsp'ndirea reglementrilor contabile optime
In%e!"i"rii
.eoria investirii optime ne spune c un investitor & i va reduce riscurile de a pierde
dac va investi &ntr-un portofoliu cu ac iuni c't mai diversificat &n cadrul ?ursei de @alori"
S opte)e pentru investirea intern este mult mai riscant, de aceea, un mod de a diminua
aceste pericole se poate face prin investirea &n ac iuni strine"
Cu toate acestea, se pune problema dac la nivel interna ional exist termen
comparabilitate &ntre companii ale diferitelor ri" De asemenea, poten ialii investitori nu
dispun de suficiente informa ii pentru a converti cifrele &n acela i sistem" De aceea,
investitorul strin se va confrunta cu mari dificult i &n a deslu i ce repre)int aceste cifre"
De exemplu, un investitor -apone) care va compara o companie din Gaponia cu una
din %area ?ritanie o va gsi pe cea din urm mai profitabil" Acest lucru poate &nsemna fie
c a a este &n realitate, fie c societatea britanic este mai pu in profitabil, dar folose te
metode care &i sporesc profiturile raportate la competitorul ei -apone)"
Acest investitor, sesi)'nd diferen ele la nivel de practici contabile, poate ,otr& s nu
investeasc deloc &n %area ?ritanie sau s o fac doar dac diferen ele la nivelul profitului
sunt substan iale" 1ricare ar fi deci)ia lui, probabil c nu corespunde cu deci)ia pe care ar
fi luat-o dac Gaponia i %area ?ritanie ar avea acela i sistem de reguli contabile"
/n conclu)ie, pentru investitori beneficiile standardi)rii la nivel global ar fi#
asigurarea comparabilit ii i informa iile primite s fie la un nivel c't mai &nalt"
Interna ionali)area standardelor contabile ar trebui s#
- Diminue)e costurile ob inerii informa iilor prin reducerea nevoii de a &nv a
mai multe tipuri de reguli contabile i eliminarea nevoii de a a-usta informa iile ob inute
pentru a le face comparabile
- Reducerea probabilit ii de a lua deci)ii gre ite prin reducerea riscului de
ne&n elegeri cau)ate de diferen ele din sistemul contabil
- Reducerea riscului de a rata oportunit i de a investi din cau)a evitrii unor
reguli contabile nefamiliare
Al"e en"i"(&i afe#"a"e de diferen&ele in"erna&inale
Dac societ ile i ac ionarii iau diferite deci)ii din cau)a diferen elor contabile la
nivel interna ional, mai exist i alte grupuri de utili)atori care vor fi de asemenea afectate"
Anga-a ii dintr-o filial existent &ntr-o alt ar dec't cea de ba) i sindicatele lor
pot utili)a informa iile din situa iile financiare pentru a negocia salariul i alte beneficii"
Clien ii, furni)orii i creditorii pot dori s stabileasc valoarea companiei i viitorul ei"
Ace tia pot s nu aib acces la informa iile produse la nivel local i vor fi nevoi i s se
ba)e)e pe ni te situa ii pre)entate &ntr-un sistem nefamiliar" Asta ar &nsemna costuri
suplimentare pentru a &nv a despre diferen ele contabile i pentru a calcula impactul lor
asupra cifrelor pre)entate &n situa iile financiare" De asemenea, poate nu vor sau nu au
resursele necesare pentru a face toate astea" /n acest ca), este posibil s fie indu i &n eroare
i s ia deci)ii gre ite"
i, totodat, auditul companiilor multina ionale va trebui s se fac inclu)'nd toate
filialele lor" Apar &n acest ca) numeroase probleme i costuri adi ionale pentru a &n elege
i audita cifre produse &n func ie de diferite sisteme de reglementri contabile"
*rin#ipalele DEZAVANTA:E ale unui !in'ur !e" de
!"andarde #n"a$ile 'l$ale
$rocesul de globali)are nu este un proces nou, dar este re)ultatul unor modificari la
nivelul economiei mondiale ce s-au accentuat &n ultimii ani" Ridicarea barierelor vamale,
apari ia firmelor multina ionale, cre terea competi iei pe pie ele interne i externe, cre terea
importan ei resurselor i a modului &n care acestea sunt consumate, toate acestea repre)int
at't cau)e c't i efecte ale globali)rii"
Av'nd &n vedere contextul global pre)entat mai sus exist argumente puternice pentru
a studia contabilitatea interna ional"
Dificult ile ma-ore &nt'lnite de ctre anali ti atunci c'nd &ncearc s compare
companii pe plan interna ional sunt repe)entate de diferite niveluri ale comunicrii cerute,
practicile diferite de msurare sau lipsa de cunoastere a contextului local"
Astfel, putem deduce c un incovenient ar fi lipsa comparabilit ii sau &ngreunarea
acesteia i, totodat, o lips a transparen ei"
Cititorii situa iilor financiare strine pot avea, astfel, o mare dificultate &n a &n elege ce
&nseamn cifrele expuse"
De asemenea, un de)vanta- poate fi constituit de faptul c obiectivele &ntreprinderilor
multina ionale varia) &n func ie de rile lor de origine" Cu alte cuvinte, procesul de
interna ionali)are a contabilit ii nu poate fi pe deplin reali)at din cau)a diferen ele culturale
imposibil de eliminat &n totalitate"
+vans A5DDOE discut problemele legate de traducerea termenilor de contabilitate
dintr-o limb &n alta" Diferen ele lingvistice pot duce la un alt impediment, acesta fiind
repre)entat de o interpretare diferit a termenilor contabili i de traducerea lor &n func ie de
capacit ile de exprimare ale fiecrei limbi"
1 re)olvare la aceast problem o constituie stabilirea limbii engle)e ca limb
universal a contabilit ii"


*nele companii public rapoartele lor anuale &n mai mult de o limb"
Cel mai important motiv pentru acest lucru &l repre)int nevoia marilor multina ionale de a
str'nge bani i ca ac iunile lor s fie tran)ac ionate &n Statele *nite ale Americii i %area
?ritanie"
Acest lucru explic de ce limba engle) este cea mai des utili)at ca limb pentru
raportare secundar"
Alte motive pentru folosirea a mai mult de o limb sunt fundamentate pe faptul c
&ntreprinderile mari sunt &ntr-o ar care are mai mult de o limb oficial, c are sedii &n mai
multe ri sau pentru c are opera iuni comerciale substan iale cu mai multe ri"
De exemplu, compania finlande) de telecomunica ii, 0oTia, & i public raportul
anual i situa iile financiare nu numai &n finlande) i suede) Acele dou limbi oficiale ale
<inlandeiE, ci i &n engle)"
De i interna ionali)area contabilit ii are avanta-e evidente, aceasta presupune, &ns,
i o serie de costuri"
$rin interna ionali)area contabilit ii, statul i-ar putea pierde &ncet puterea de control
asupra economiei i autoritatea asupra teritoriului na ional"
<irmele multina ionale vor putea oric'nd restr'nge activitatea din anumite ri, fara ca
guvernele respectivelor ri s poat contracara acest lucru" <or a de munc va fi mai pu in
prote-at din punctul de vedere al siguran ei locului de munc, &ns indivi)ii foarte bine
pregti i vor fi net avanta-a i datorit capacit ii de adaptare" Se observ &nc de pe acum o
polari)are a rilor &n ri cu societ i bogate i ri cu societ i srace" /n viitor, aceast
polari)are se poate accentua pe msur ce avanta-ele de inute de rile bogate vor fi din ce &n
ce mai mari, iar diferen ele te,nologice vor cre te"
rile srace vor deveni neatractive pentru investi iile strine, dar vor fi tentante &n
msura &n care ele vor furni)a avanta-e considerabile &n ceea ce prive te for a de munc sau
resursele naturale neexploatate"
'
$arTer, 5DDD i 5DD4a
$e de alt parte, criticii procesului de interna ionali)are prevd o lume total diferit"
+i se tem c amplificarea comer ului, a investi iilor externe i a fluxurilor financiare
produce serioase consecin e negative asupra societ ilor lor" %ul i & i imaginea) triumful
unui sistem capitalist nemilos, marcat de exploatare, domina ie i inegalit i tot mai mari &n
interiorul societ ilor i &ntre societ i"
Anumite scrieri )ugrvesc o lume &ntunecat a omogeni)rii culturale i a comer ului
de)ln uit, dac nu c,iar distrugerea civili)a iei occidentale" Sonda-ele de opinie arat c
mcar -umtate dintre americani cred c globali)area duce la scderea salariilor, la oma- i la
alte efecte duntoare"
+uropenii sunt i mai sceptici dec't americanii fa de integrarea economic
mondial, iar &n multe ri industriali)ate opinia popular este la fel de ostil"
1 alt piedic pentru interna ionali)area contabilit ii o repre)int faptul c doi
contabili sau dou companii nu vor raporta, probabil niciodat, un set de informa ii identic,
acest lucru fiind determinat de diferen e &ntre regulile specifice fiecrui stat, diferen e de
interpretare i implementare sau de preferin e pentru anumite practici "
O
Subiectivismul precum i utili)area unor estimri sau interpretarea terminologiei
ambigue duc uneori la msurarea i raportarea &n moduri diferite de ctre diferite companii a
unor evenimente identice" +vident, pot exista diferen e &n interiorul unei ri , dar diferen ele
pot fi adesea mult mai mari &ntr-un cadru interna ional"
/n unele ca)uri se dovede te a fi un nea-uns al acestui proces traducerea defectuoas
sau incomplet a anumitor reglementri, un cuv'nt put'nd sc,imba &ntregul &n eles al
mesa-ului ini ial"
Se pune, totodat, problema armoni)rii care se fundamentea) pe o discu ie
divergent privind alegerea setului optim de reglementri contabile care s func ione)e pentru
un cadru interna ional"
%ulte companii sunt afectate de diferen ele contabile la nivel interna ional" 1
companie care se anga-ea) &n orice form de comer interna ional ar putea fi nevoit s
utili)e)e situa iile financiare strine sau s &ntocmeasc situa ii financiare folosind regulile
altei ri "
1 companie care dore te s &mprumute bani de la bnci strine sau al i creditori ar
trebui s utili)e)e normele familiare acestor poten iali creditori " Cu toate acestea, companiile
multina ionale sunt cele care vor fi cele mai afectate de diferen ele interna ionale din
contabilitate"
Apare, astfel, o diferen ma-or &ntre companiile de diferite mrimi care vor fi
afectate distinct de acest proces"
<olosirea normele contabile locale ar putea fi necesar &n situa iile financiare ale
filialelor strine" Cu toate acestea, cele mai multe ri cer companiilor s produc raportrile
financiare prin metode consecvente de contabilitate &n toate filialele" Acest lucru ar putea
&nsemna c, dac normele difer &ntre ri , compania trebuie s produc dou seturi de situa ii
financiare pentru unele dintre filialele sale"
Aceste cerin e multiple de raportare pot implica, &ns, costuri suplimentare
substan iale pentru o colectare suplimentar a datelor, costurile de audit mai mari "a"
4
Aceste diferen e sunt detaliate &n cadrul capitolului 4" Cau)e i exemple ale
diferen elor sistemelor contabile la nivel interna ional"
Ar putea fi, de asemenea, costuri suplimentare indirecte cau)ate de diferen e existente
&n cerin ele de raportare "
+xisten a unor sisteme contabile diferite poate duce la raportarea aceluia i eveniment
&n dou sau mai multe moduri foarte diferite" Acest lucru poate crea confu)ie i
comportament disfunc ional &n interiorul companiei"
Apare &ns o &ntrebare c,eie # Dac exist dou serii de cifre pentru msurarea
aceluia i eveniment , care este cel corectK
/n ca)ul &n care companiile iau deci)ii diferite din cau)a diferen elor contabile
&nt'lnite la nivel interna ional alte grupuri vor fi de asemenea afectate de aceste deci)ii, &n
special utili)atorii informa iei contabile # poten ialii anga-a i, investitori, comunit ile locale
"a"
+xist mai multe motive pentru care unele persoane i grupuri sunt sceptice cu privire
la avanta-ele interna ionali)rii standardelor "
/n ca)ul &n care standardele se doresc a fi de succes, acestea trebuie s reduc
diversitatea, astfel c unele metode existente de contabilitate nu vor mai fi permise"
Standardele globale pot fi implementate numai &n ca)ul &n care guvernul i organismele de
standardi)are sunt de acord cu ele"
Acest lucru &nseamn c &n ca)ul &n care anumite norme nu au un nivel re)onabil de
spri-in interna ional, acestea nu pot fi puse &n aplicare" Diversitatea opiniilor existente la nivel
interna ional face acest proces foarte greu de implementat"
*n alt posibil de)avanta- &l constituie faptul c este un proces politic i c orice proces
cu influen e politice este dependent de aprobarea unanim a celor responsabili i probabil va
fi influen at de activit i de lobbH"
$e lang cei care pun &ntrebri cu privire la convergen , cu privire la utili)area unui
singur set de standarde globale, sunt cei care se &ntreab ce creea) cu adevrat o armonie"
%c2eaH A4BBBE afirma c atingerea unui nivel de armonie depinde de adoptarea acelora i
metode contabile, dar &n acelea i circumstan e" Astfel, se poate remarca un alt minus adus &n
defavoarea interna ionali)rii contabilit ii - imposibilitatea crerii a dou medii care s
func ione)e dup acelea i reguli i s respecte acelea i caracteristici"
Aceast discu ie duce la identificarea unor alte de)avanta-e i limitri ale
interna ionali)rii standardelor"
$entru companiile na ionale#
( au oportunit i limitate &n a influen a stabilirea de standarde interna ionaleU
( se pot confrunta cu anumite costuri destul de consistente de sc,imbare de la un
set de standarde la altul far prea multe beneficii"
$entru investitori#
De i utili)area unor standarde globale pot prea atragatoare pentru investitori, acestia
pot s nu in eleag fundamentele pe care au fost construite standardele" Asta poate duce la
de)avanta-e care pot include urmatoarele
( folosirea unor standarde globale d impresia de o aparent comparabilitate, dar
poate ascunde reale diferen e &ntre evenimente i ceea ce se raportea)
( utili)area ini ial a unor standarde folosite la nivel global poate crea ini ial
confu)ie
$entru Guvern#
Avanta-ul reducerii de costuri poate fi contrabalansat de pierderea par ial a
controlului asupra con inutului standardelor contabile"
2imitarile pentru Guvern pot fi repre)entate de#
( lipsa unui motiv care s sus in faptul c un singur sistem este potrivit pentru
toate situa iile posibile
( arile &n curs de de)voltare nu pot influen a standardele interna ionale &n
aceea i masur cu cele mai de)voltate
CONC,UZII
/n urma cercetrii noastre, am a-uns la urmtoarele conclu)ii#
- Diferen ele dintre rapoartele financiare a dou companii din ri diferite ar
putea fi cau)ate de# diferen e &ntre reglementrile contabile din cele dou state, diferen e
ce in de modul &n care acestea sunt interpretate i implementate i diferen e &ntre
practicile contabile preferate"
- Avanta-ele globali)rii standardelor# utili)atorii vor beneficia de transparen ,
comparabilitate, reducerea costurilor i inteligibilitate"
- De)avanta-e ale interna ionali)rii contabile# aparenta comparabilitate poate
ascunde diferen e reale &ntre evenimente i ceea ce se raportea), se pierde controlul
asupra standardelor la nivel na ional, reglementrile sunt folosite &n ri &n curs de
de)voltare fr a se ine cont de nevoile lor specifice"
- Standardele globale se pot de)volta pe diferite ci" /n pre)ent se &ncearc
diminuarea divergen elor dintre I<RS i *S GAA$"
- Ini iativele armoni)rii i standardi)rii reglementrilor contabile la nivel
global se concentrea) pe companiile listate la burs, &n timp ce restul societ ilor sunt o
alt provocare ce este &nc de)btut"
BIBLIO%RA&IE
'Carte( ?reban @asile A4BCDE Dic ionar al limbii romne contemporane , +d tiin ific i
enciclopedic, ?ucure tiU
'Carte( 0obes C,ristop,er, $arTer Robert A5DDCE omparative international accounting
.ent, +dition, +d $rentice VallU
'Carte( Roberts Clare, Weetman $auline, Gordon $aul A5DDCE "nternational corporate
reporting!a comparative approac# <ourt, +dition, +d $rentice VallU
')eb*ite( SSS"de-contabilitate"ro;ceccar;ceccarXlegislatieXcontabilitateX4U
')eb*ite( SSS"oeconomica"uab"ro;upload;lucrari;C5DD64;O"pdfU
')eb*ite( SSS"pSc"com;us;en;issues;ifrs-reporting;ifrs-gaap-convergence"-,tmlU
')eb*ite( SSS"informatica"ase"ro;site;A4OD544;procesulXdeXglobali)are",tmU
')eb*ite( SSS"socifiles"com

S-ar putea să vă placă și