Sunteți pe pagina 1din 601

MUZEUL

-- IERASUS
anuar'78
1
19?9
www.cimec.ro
COMITETUL JUDETEAN DE
SOCIALISTA
MUZEUL
HIERASUS
ANUAR '78
prezentate la sesiunea
de muzeu la 25 martie 1978
www.cimec.ro
COLECTIVUL DE
Paul - responsabil, Ecaterina
Ionel BEJENARU, Adrian CIURARU, Gabriela COROLIUC,
Corneliu FILIP, Gheorghe MEDIAN, Octavian-Liviu
Coperta : Adrian CIURARU
HIERASUS
ANUARUL MUZEULUI

privind
volumului se va trimite pe adresa
str. Unirii nr. 13
(tel. 985/1 34 46)
Cod 6800
REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA
HIERASUS
ANNUAIRE DU DU

La correspondence sur le contenu
du volum sera envoyee A l'adresse:
str. Unirii nr. 13
tel. 985/1,34 46)
Cod 6800
R. S. ROUMANIE
www.cimec.ro
Cuvnt de deschidere, rostit de
DUMITRU BREABAN, secretar al Comitetului
de partid
STIMATI OASPETI,
DRAGI
in nchinate a 2050 de ani de
la crearea primului stat dac centralizat independent, care au loc pe baza
Plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie 1977, sesiunea -
de Muzeul cu de - se
sub semnul naltelor puse n istorice,
a istoriografiei noastre, de documentele Congresului al Xl-lea de Pro-
gramul partidului, de a P.C.R. din decembrie 1977.
Nicolae secretar general al Parti-
dului Comunist Romn, Republicii Socialiste Romnia,
privind valorificarea trecutului istoric, ca nchi-
nate acestui jubileu coordonatele fundamentale ale istoriei
patriei noastre, continuitatea poporului romn pe teritoriul unde s-a
factorii care au determinat
In contextul acestor la realizarea la sesiune
se modesta lor salut
n numele Comitetului de partid, la mani-
festarea a unor oameni de n dome-
niul istoriei din centrele universitare din
Suceava, Sibiu, le adresez sincerele noastre
pentru solicitudinea de care au dat le urez o
activitate n cadrul sesiunii o n
nostru.
www.cimec.ro
4
TOV
Cu mai de 4 luni in am redeschis, la Muzeul
ele istorie a nou de revolu-
a maselor. Reorganizat pe baze moderne, muzeul
un omagiu adus poporului, de istorie, eroilor neamului,
de pe aceste meleaguri care prin munca. lupta lor
adus la Romniei de azi,
Continuind activitatea de cercetare, sesiunea
propune ca pe baza descoperirilor arheologice a materialelor din arhiva
sii veche de
a cunoscut - de - toate etapele de
dezvoltare ale istoriei noastre scoase la n
u:t1mii ani drumul eroic pe care l-a parcurs poporul nostru
dm cele mai vechi timpuri azi, parte a
a fost este o de locuire de-a lungul mileniilor,
oamenii de aici adus partea lor de la
a
Zona - parte din statul lui Bwebista,
zmportante ale apogeului geto-dacice, dovezi de
de vechimii noastre, precum urme care
amintesc de lupta a pentru
vetrei
potrivit prilejul, pentru a adresa tuturor
care cu suflet pasiune au lucrat pe meleagurile
nene, dind la dovezi de continuitate, de de

Istoria acestor locuri la loc de cinstire
vuicvozilor neamului, ntre care cel Mare, domn gospodar
lept, viteaz de glie de al nume se mari
viLtalii pentru neamului, precum mari ctitorii.
Figurile ale lui Dimitrie Cantemir, Tudor Vladimirescu, a
comisul care a n Moldova
ca alte momente, ne gndim la permanenta
lupta pe care a dus-o poporul nostru pentru dezvoltarea de sine
t:Jare, ideal care pus amprenta pe modul de pe
poporului nostru.
De asemenea, n sesiunii noastre, locul cuvenit
momente de ale istoriei n perioada eviden-
www.cimec.ro
5
pe care locuitorii acestor meleaguri adus-o n lupta
pentru neatrnare, pentru progres social.
dezvoltarea unei puternice culturale n aceste
locuri, ai au intrat nu numai n panteonul
ci n patrimoniul culturii universale, ntre care se Eminescu,
Enescu, Iorga, n acest moldav de oamenii au nu
numai apere glia dar limba, cultura arta, pe
cure le-au dezvoltat la valori universale.
DezvoLtarea de timpuriu, pe aceste meleaguri, a unei combative
socialiste crearea unor proprii ale
clasei muncitoare, crearea activitatea partidului comunist,
activitatea unor organe de care au reflectat lupta comu-
ntre care ziarele "Clopotul", "Raza", "Horia", "Valul", "Steagul",
"Soarele", "Slova", aflate sub ndrumarea Partidului Comunist,
snt momente care nscriu la loc de cinste n istoria
care oglindirea n programul de

Nu lipsesc din programul sesiunii nici alte momenteJ de
pentru neamul nostru cum snt marele act energic de
realizat sub conducerea P.C.R. la 23 August 1944, cucerirea ntregii puteri
politice de clasa muncitoare n cu celelalte
categorii de oameni, lichidarea claselor exploatatoare etc.
O aparte se profundelor pe-
trecute n acest de n toate sectoarele economice, sociale
politice n anii socialiste, marilor produse n
n nscrierea sa n orbita generale a
Cu convingerea bune de colaborare statornicite ntre un
mare de muzee cu Muzeul Boto-
se vor amplifica n viitor, urez tuturor participan-
la sesiunea mult succes n nobila activitate de punere n
valoare a rezultatelor lor, noi nsemnate n activi-
tatea lor slujirii lui Clio le adresez de pe acum
de a ne onora cu la alte ce vor avea loc
n nostru n perioada
Declar deschise sesiunii noastre de referate
www.cimec.ro
GRECJI ROMANII DESPRE
"STATUL DACIC"
SUB REGII BUREBISTA DECEBAL
1 NICOLAE GOSTAR 1
Inceputul statului la daci se dato-
lui Constantin Daicoviciu, care, n anul 1950 publica un valoros
studiu intitulat : Dacii din nceputul statului sclavagist
dacic, n ,,Studii Cluj", 1, 2, 1950, p. 111-126
Filialei Academiei R.S.R. din Cluj-Napoca),
n culegerea sub titlul Dacica, Cluj-Napoca, 1969,
p. 29-42. Prin alte noi studii, cum au fost : La probleme de l'etat et de la
culture des Daces d la lumiere des nouvelles recherches, in "Nouvelles
etudes d'histoire", 1, 1955, p. 12.1-137 Noi la problema sta-
tului dac, n "Studii de istorie veche", VI, 1-2, 1955, p.
47-60 (Dacica, p. 50-63), eruditul profesor de la Cluj noi argumente
n sprijinul tezei unui "stat sclavagist dacic", subliniind fenomenul de
stratificare a dacice, munca a robilor a prizonierilor
de precum alte aspecte ce de o societate pe ex-
ploatarea omului de om. la acea in 1950,
istoricii romni sau prea au problema
cu privire la stadiul de dezvoltare al dacice, la stratificarea
la munca sclavilor la definirea unei
anumite forme statale. Dar chiar au existat asemenea
studierea lor nu a fost n maniera mate-
rialismului dialectic istoric, incit despre un "stat sclavagist dacic",
n timpul regilor Burebista Decebal, nu se punea problema.
C. Daicoviciu a desprins ideea a existat un stat sclavagist dacic,
n timpul domniei celor doi regi, ca urmare a ntreprinse,
sub directa lui conducere, la sanctuarele dacice din
Hunedoara). Dezvelirea acestor monumentale
ruine (altele necunoscute pe atunci), 1-au dus la constatarea ase-
menea de munca tribale ele
nu puteau fi executate dect prin "munca a sclavilor''. Se admitea
trebuia existe o de Se mai aducea
argumentul diviziunii dacice n tarabostes, "nobili"
coma ti, capiUati "oameni de rind", ceea ce nu a fost neglijat n isto-
riografia mai veche. Pentru a se ajunge la o stratificare n lumea
www.cimec.ro
8
C. Daicoviciu incerca ipoteza, cu totul acei
comati-capillati nu ar fi fost liberi (cel o parte dintre ei, in
a categorie ar fi intrat : muncitori agricoli,
mineri, ei se n de "aservire de
nobilimea "muncesc de sclavi", ceea ce obser-
noi, nu probe concrete pentru o
Alte argumente, pe care ncerca C. Daicoviciu le privind dez-
voltarea puterii l duceau la concluzia
claselor antagoniste de aici necesitatea ,,.statului
sclavagist".
. Dar cu toate depuse, nu s-au dovezi pentru exis-
unui mare de sclavi, care formeze o care fie
de bunuri materiale primul
loc n economie
1
. De aceea s-a se o denumire
s-a trecut atunci la formularea de "stat dacic", a mai fi obligatorie
eptopa de "sclavagism". Se admitea deci, nu numai pentru daci dar
pentru alte popoare, n antichitate o societate nu era absolut obliga-
toriu fi cunoscut sclavagismul dezvoltat, cel clasic, ca
la stadiul de "stat".
Cel care a argumenteze unui "stat dacic",
caracteristicile orinduirii sclavagiste propriu-zis, a fost
Hadrian Daicoviciu, n cteva savante articole in de sin-
Ne referim aici la ultima lui lucrare de Dacia de la Bure-
bista la cucerirea Cluj-Napoca, 1972, unde primul capitol (p.
7-54) este chiar intitulat : Formarea statului dac. autor,
care au unei in clase
statului, ar fi existat n sec. II .e.n. (deci anterior anilor de domnie
ai lui Burebista), cind se nsemnate progrese n domeniul pro-
ca sporirea Apoi,
exploatatoare, avea nevoie de organizare de stat" 2. Un
alt aspect, care venea n sprijinul ipotezei de de stat, era uni-
tatea de din care proteja un mare centru
religios-cultural, economic politic care se la Munce-
lului, Sarmizegetusa n antichitate, capitala regilor daci. Sau acel sistem
de turnuri, ce Sarmizegetusa mai tirziu
una putea fi conceput construit numai de o auto-
ritate de o autoritate de stat. Pe dreptate :iiutorul
sublinia toate aceste au stadiul rural al triburilor
patriarhale. Din S<:rierile autorilor antici apoi, se vedea ceea ce con-
due<::a Burebista nu putea fi o uniune de triburi, deci uniunea triburilor
ddcic:e, de Burebista, a dus la o putere de stat. Pentru
nivelul relativ ridicat din punct de vedere social cultural al dacilor, se
1 La ani, primului studiu despre statul sclavagist dacic,
C. Daicoviciu. Istoria Romniei, I, sub Em. Condurachi, C. Daicoviciu, 1.
:\e<;tor. Gh. 1960, p. 278-285, mai denumirea
de ,.stat incepator sclavagist dacic".
H. !Jaicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea Cluj-Napoca,
p. :lO.
www.cimec.ro
9
:nai amintesc datele furnizate de scriitori greci romani, cit
di."' cele deduse din studierea monumentelor arheologice, care toate
furnizau importante date privind mai ales n
domeniul astronomiei, medicinei, folosirea scrisului, produsele artei plas-
tice. precum altele :J. Se statul dacic nu are caracteristicile
unui stat sclavagist ", iar sclavii (a nu este
un rol limitat n activitatea
5
, iar con-
din nu este necesar de a se considera
ar fi fost construite exclusiv de sclavi. Categoria era deci
cea a comati-lor, a oamenilor liberi
6

Cu oarecare pentru o a unui stat dacic,
n timpul lui Burebista, ia parte la dezbateri prof. R. Vulpe, n
studiul : Getul Burebista - al ntregului neam geto-dac,
publicat n "Studii a Muzeului din 1, 1968, p. 50
53. Eminentul savant romn admite "Burebista a pus bazele statu-
lui geto-dac incipient" dar ntreaga a lui Burebista a fost
mai mult o de autoritatea n forme monarhice
de a organiza un stat centralizat", un "stat unitar, organizat durabil,
modelul monarhiilor elenistice".
Argumente n favoarea unui stat dacic pe timpul lui
Burebista, dar a fi sclavagist, au mai fost in parte anali-
zate de I. H. n cunoscuta lui monografie, Burebista epoca
sa. ed. II, 1977, p. 194 unn. ln paginile acestei atit de com-
plete monografii a celei mai reprezentative a istoriei nea-
mului daco-getic, autorul despre anumite progrese n domeniul
de activitate la un nivel nalt al uneltelor,
Din punct de vedere social, se ceea ce, autor,
Z!r presupune unei a antagonismelor. stare
este n sensul membrii nu mai erau egali din
punct devedere al bunurilor nici al locului n ierarhia I. H.
crede ar putea deduce, dintr-un fragment al operei Getica lui
Criton (fragm. 5) 7, unor impozite n a. Era nevoie atunci
ce un instrument care n fru masele exploatate dependente,
care asigure asupra neamurilor subjugate acesta a fost
statul creat de Burebista.
Nu au ajuns la concluzia unui stat
dacic, fie el sclavagist sau nesclavagist. Astfel M. Macrea, ntr-un studiu
?rivind problema la daci, respinge ideea de de stat
::,clavagist dacic n. La fel au procedat I. T. Kruglikova T. D. Zlat-
:l Ibidem, p. 76 urm.
-1 Ibidem, p. 79.
5 Ibidem, p. 81; cf. D. M. Pippidi, la istoria veche a Romniei,
l3-..l,- 1967 p. 519-523.
6 Ibidem, p. 83 urm.
7 F. Jacoby, Die Fragmente der griechischer Historriker, II, B, frgm. 5, Leiden,
:

;J. 932 ; L 1. Russu, Studii clasice, XIV, 1972, p. 122.


li L H. Burebista 2, p. 201.
Macrca, Studii referate, I, p. 119 urm.
www.cimec.ro
10
kovskaia, care, privind pe Burebista Decebal, nrercau demonstreze
regi domneau numai peste o uniune (mai mult sau mai
de triburi 10.
M. Constantinescu, ntr-un studiu privitor la modul de
tributal, n Probleme economice, 11, 1972 4, 1973, in referirile
despre Dacia afirma "nu nici o aici ar fi
existat un mod de sclavagist", dar "este verosimil in Dacia
existau rurale, pastoral-agricole, dominate de o prove-
din fosta care a constituit n timpul lui
Burebista un prestat, in timpul lui Decebal un stat "dar un stat compa-
rabil cu statele orientale". Autorul problema viitoare, n
sensul societatea care, n timpul lui Burebista, avea carac-
terul unei de triburi, nu a evoluat, n se-
cole, spre o ornduire (sau pe
rurale, deci de tipul ornduirii tributale".
M. n studiul polemic, Puncte de vedere relative la o isto-
rie a Daciei preromane, in "Studii de istorie veche
25, 1974, p. 217-244, respinge sau intr-o
lui H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea
cu argumente demne de luat in Concluzia de la p. 241, poate prea
a lui M. era in cuvintele "cert este n
ajunul cuceririi (a cuceririi romane, n.n.), societate nu era
definitiv in clase antagoniste, nu atinsese nivelul unei complete
stabile statale nu atinsese, in pragul
I. I. Russu, in mai multe studii articole chiar n cartea Lim-ba
traco-dacilor, ed. II, 1967, p. 34, evita termenul de "stat dacic",
dacii sub aspectul sociale, nu ar fi faza
Ceea ce a fost acum prezentat este stadiul al rezultatelor
sau al concluziilor celor care n urma ntreprinse, pe teren
sau ca rezultat al studiilor izvoarelor scrise, au admis sau au respins
statului dacic n timpul regilor Burebista (82/79-44/43 .e.n.)
Decebal (86-106 e.n.). In continuare, n studiul rpe care il vom prezenta
aici, ne vom limita numai la aspectul de al izvoarelor antice,
literare epigrafice, a neglija pe cele de privind
unei anumite forme statale la daci. Nu ne vom mai referi la
concluziile din bibliografia mai sus, ci vom studiem
numai aspectele neglijate sau prea analizate de cei care n
mod deosebit s-au ocupat de problema statului la daci. Ne deci
nu ce spun autorii moderni, ci autorii antici. Cu alte cuvinte,
recunosc autorii antici (fie ei contemporani cu Burebista sau Decebal
fie mai tirzii), dacii au ajuns o de organizare pe
care ei o denumeau sau o considerau ca fiind un "stat" sau negau acest
lucru ? deci pe greci pe romani despre aceasta.
Incepem cu cele spuse de Strabo despre Burebista.
10 I. T. Kruglikova, Dakija v epohu rimskoi Moscova, 1955, p. 34;
T. D. Zlatkovskaia, Vestnik drevei istorii, 2, 1955, p. 73 urm. cf. 1. K. Kolo-
Vestnic dretei istorii, 3, 1955, p. 63 urm.
www.cimec.ro
11
Geograful Strabo, VII, 3, 11 (C. 303), n parte contemporan cu anii
de domnie ai lui Burebista, cele citeva cuvinte privind faptele
acestuia de ce ajunge n fruntea neamului getic, : "n
putini ani, a ntemeiat megcilen "archen". Sau aceste ultime cuvinte
au fost n mod diferit sau tradu-se. C. Daiooviciu sus-
"Strabo de lui Burebista ca de un "'imperiu
(arche)
11
, dar nu cuvntului
gN'cesc. H. Daicoviciu traducea : "n ani a un stat puternic" 12,
iar I. H. "n ani a ntemeiat o mare
13. M. Macrea traducea cuvintele lui Strabo prin : "n ani n-
temeie o mare H, pe cind R. Vulpe, "n ani a creat o
mare domnie" 15. R. Hincu V. Popescu, textul prin tradu-
cerea : "in ani a un stat puternic"
16
, iar F. "n
ani a o mare
1
7. In una din franceze, A. Tardieu
traducea : "en peu d'annees il eut fonde un grand empire" 18. Cu sens
de "stat" a tradus G. H. Stratanovski, za neskolko let on osnoval velikwiu.
derjavu
1
9. Pentru M. termenul arche nu ar fi de echivalat
ca avnd unui "stat n deplinul sens al cuvntului" ; se mai
face apel la caracterul efemer al marii a lui Burebista, precum
:;;i la alte fapte care "se opun la echivalarea termenului arche cu acela
de .. stat"
20
.
, Este arche, in grec antic, nu are ntotdeauna
sens de "stat" sau "imperiu". El poate primi ntr-un text istoric, dar nu
analog cu cel oferit de Strabo, de conducere, putere,
hegemonie, autoritate". Cert este atunci cind este vorba
de megcile arche, n exclusivitate n textele istoricilor antici, este
cel de "imperiu" sau de "mare stat" nu altfel, iar cnd cele cuvin-
te snt de unul din verbele : "a ntemeia" s.au inversul "a des-
a distruge", atunci cu att mai mult. Cazurile snt numeroase, dar
numai exemplele oferite de Herodot : 1, 53, megcilen archen min
katalusai "s-ar distruge un mare imperiu" (cel al lui Croesus) ; 1, 86,
Matapciusanta ten eoutou megcilen archen "nimicicind un mare imperiu,
a lui (a lui Croesus) : 1, 91, megcilen archen [auton katalusein]
"va nimici un mare imperiu" (cel al lui Croesus) ; 1, 185, ten Medan . .'.
arc hen megcilen "marele imperiu al mezilor". ln lui Ph. E. Legrand
(Herodate, Histoires, 1, Paris, 1932), pasajele respective s-au tradus prin
11 C. Daicoviciu, Istoria Romdniei, 1, p, 287.
12 H. Daicoviciu, op. cit., p. 57.
13 1. H. op. cit., p. 78, 163.
14 L Macrea, Studii de istorie veche, VII, 1956, p. 120.
15 R Vulpe, Studii a Muzeului din 1, 1968, p, 34.
16 Fontes ad historiam Dacoromaniae pertinentes, 1, sub : VI. Iliescu,
\". Popescu, Gh, 1964, p. 237.
17 Strabon, Geografia, Il, traducere de F. 1974, p. 174.
18 Geographie de Strabon, traduction nouvelle par Amedee Tardieu, Paris,

2
Il. p, 27.
19 Strabon, Gheografia v 17 knigah, traducere comentariu G. H. Strata-
:oc.-ski. sub : S. L. Utcenko, O. O. Kriugher, Leningrad, 1964, p. 278.
::o M. Studii de istorie veche arheologie, 25, 1974, p, 220.
www.cimec.ro
12
"un grad empire", la fel n G. Rewlinson W. G. Forrest (He-
rodotus, History of the Greek and Persian war, Washington, 1963). "a
mighty empire". In D. Bolintineanu (Istoria lui Erodote,
cartea I, 1859, p. 44, 77), tnducea : "(Cresus) va surpa un im-
periu mare" "(Cresus") va un imperiu mare". In 1, 95. tim
Kroisou archen kateile este tradus de Ph. E. Legrand, "(Cyrus) qui
renversa l'empire de Cresus". In 1, 91, arche este fie imperiul (al
lui Cyrus) fie al lidienilor (aJ. lui Cresus). Tot astfel n 1, 207, pasan ten
archen "ntregul imperiu" (al lui Cyrus) ; dar mai snt alte exemple.
21
Lund textul altui mare istoric grec, din epoca Dio Cassius
(XXXVIII, 36, 2 ; XLI, 56, 1 ; XLVI, 55, 4 ; LIX, 9, 5), acolo vedem
arche are de imperium Romanum chiar apare ek tes t6n Rho-
mafon arches "din Imperiul roman" (LXVIII, 8, 5).
In concluzie, noi credem este ndeajuns de justificat n a accepta
Strabo, n sa n calitatea sa de bun al formelor
de organizare ale popoarelor antice, prin megcile arche un
"mare stat", comparabil, ca putere ca ntindere cu regatele helinistice ;
pe care o conducea Burebista ar fi fost un simplu conglomerat
de neamuri barbare, atunci geograful i-ar fi o denumire.
Pentru vremea cnd se Decebal la crma Daciei, un
document epigrafic din timpul lui 89), n care e1a
regnum Decebali regis Dacorum :!:l. Prin regnum, roman.i.i n-
orice mare, foarte mare), indiferent de nivelul dez-
care avea n frunte un rex "rege", fie el este un
barbar sau un monarh elenistic. Dar n n literatura ro-
cuvntul regnum era preferat atunci cnd se vorbea despre un
regat elenisti.c sau ori-care alt stat de sau
Astfel, regnum l la Cornelius Nepos, Hannibal, 12, pentru statul
Bithynia al regelui Prusas ; Lucanus, Pharsalia, II, 20, statul Nwnidiei a
lui lugurtha. Tacitus, care mult mai bine terminologia privind
conducerea statelor popoarelor, de cele mai deseori regnum este re-
gatul sau alte regate din Orient, cum ar fi : Armenia, !beria,
Pontul, Iudeea, dar pentru regatul Traciei. Nu lipsesc cazuri, cind
regnum este o de sub conducerea unei germanice (Ario-
vistus, Maroboduus, Vanius) sau chiar la britani
2
". Cezar, Bell. Gall.,
21 J. E. Powell, A lexicon to Herodotus, Cambridge, 1938, p. 48. In cea mai
veche traducere a Istoriilor lui Ilerodot, cea din manuscrisul aflat la
din publicat de N. Iorga, 1900,
megale arche la 1, 53, este tradus .. o mare" ; la 1. 86 91 "mare domnie.
In traducerea lui Dimitrie Ion Ghica. Istoriile lui Erodat, 1894, pasajele
respective au fost traduse prin "imperiu'.
22 W. Nawijn, Index Graecitatis, volum la opera Cassii Dionis Cocc-:'iani,
Historiarum Romanarum quae supersunt, V, ed. lui U. Ph. Boissevain, Berlin,
1931, p. 118.
23 H. Dessau. Inscriptiones Latines selectae, 9200 ; Annea epigraphique. 1903,
368 ; A. Dobo, Inscriptiones extra fines Pannoniae Dacieque repertae ad res ea-
TUndem pertinentes, Budapesta, 1975 \ p. 94-95. nr. 502.
24 A. Gref, LeJ:icon Taciteum, Leipzig, 1891, p. 1371-1372.
www.cimec.ro
13
V, 38, regnum pentru galilor de sub conducerea lui Ambi-
orix.
Mai este n limba de la Cyrene,
zeilor Apollo Artemis, cu ocazia nfrngerii lui Decebal de
Traian, unde se spune Nerva Traian Augustul a pus;
mina pe Decebal m6narhon al dacilor"
25
. n textul
epigrafic a fost cuvntul m6narhos nu vedem care ar putea fi altul) :w
pentru regele Decebal, atunci, n grecilor:
din Cyrenaica, regele dacilor n fruntea unui stat. Cuvntul m6-
narhos destgna numai un suveran nu un rege barbar.
In aprecierea de mare puternic rege pe care o avea Decebal
n fruntea Daciei, vin fabuloasele tezaure ale acestuia. Din unul din
fragmentele Geticei lui Criton, cel la Ioannes Lydus. De magis-
tratibus, II, 28 "2
7
, din cele scrise de Dio Cassius, LXVIII, 14, 3, ca din
scena CXXXVIII a Coloanei lui Traian, tezaurul lui Decebal
5.000.000 livre de aur, 10.000.000 livre de argint, vase din metal
alte lucruri scumpe. In urma criticii ntreprinse asupra textului
lui Ioannes Lydus, s-a cifrele trebuie reduse n loc de
5.000.000 livre de aur, numai 500.000 livre ; n loc de 10.000.000 livre
argint, numai 1.000.000 livre), iar atunci s-ar cantitatea
n valori moderne de greutate) : 165.000 kg aur 331.000 kg argint
28

Sau posesorul unei asemenea averi (chiar reduse fiind cifrele, ar fi
tot exagerat ridicate) "2!! nu poate fi n persoana unui barbar, ci numai
n cea al unui autoritar al unui stat bine organizat, n care
monopolul aurului, cum s-a cu probalitate l
statului. 30 Mai greu ar fi de crezut acele fi
constituit averea unei restrnse tribale sau chiar a uniunii
tribale.
Intorcindu-ne la domnia lui Burebista referindu-ne la decretul
n cinstea lui Acornion fiul lui Dionysios, ilustrul vrednicul
din Dionysopolis (azi Balcic) :ll, acesta a adus multe nsemnate
servicii printre care regelui
de patria sa. Acornion care devenise sfetnicul de al regelui,
ajunge la curtea lui Burebista en te pr6te kai me[giste ph]ilia "la cea
25 Ann(>c epigraphique, 1929, 8 ; Supplementum epigraphicum Graecum, IX,
101 ; A. Dob6, op. cit., p. 157, nr. 816.
26 Intregirea n [m6narjhon, se lui M. P. Speiclel, Journcl Jloman
Studies, LX. 1970, p. 142, nota 2.
27 F. Jacoby, op. cit., p. 9:31; L L Hussu, op. cit., p, 117-118.
28 J. Carcopino, Les richesses des Daces et le redessement de l'Empire Ro-
main, n Dacia, I, 1924, p. 28-34 ; idem, Points de vue sur l'imperialisme romain,
Paris, 1934, p. 73-86 ; J. Guey, De "l'or des Daces" (1924) au livre de Sture Bolin.
n Melanges J. Carcopino, Paris, 1966, p. 445 urm.; cf. I. I. Russu, op. cit., p.
118 urm.
29 CI. I. I. Hussu, Comorile regelui Decebal, n Sargetia, IV, 1966, p. 97
urm.; cf. H. Daicoviciu. op. cit., p. 181.
30 C. Daicoviciu, Istoria Romniei, I, p. 277.
31 E. Kalinka, Antike Denkmaler in Bu!garien, Viena, 1906, p. 86-94 ; W.
Diacnbenier, F. Hiller, V. Gaertringen, Sylloge ;;' 763 lectura lui B. Filow) ;
G. Mihailov, Inscripiiones Graecoe in Bulgaria repertae, 1, 13, p. 31-32.
www.cimec.ro
14
dintii cea mai mare prietenie". Sau un asemenea titlu, nu este n sensul
de prietenie, ci el este un inalt titlu aulic, pr6tos
megistos philos sau pr6tos philos, cea mai demnitate care se n-
la regilor helenistici Antigoni.zi, Seleucizi, Lagizi, la regii
din Pont la regii Arsacizi 32. acestui nalt titlu aulic la curtea
regelui dac, dionysopolitanii considerau Bu.rebista era un
monarh in sensul celor mai de suverani ai vremii, de
state.
Bu.rebista nu putea fi unei reuniuni tribale, se poate
deduce din decret, unde persoana regelui este prin
cuvintele : tou basileos Byrebista pr6tou kai m[egistou geg]on6tos t6n
epi Thrakes basileon "regele Burebista ajungnd cel dinti cel mai mare
dintre regii din Tracia". Un asemenea rege, sub a suveranitate
litera decretului) se regi (din lumea mai pu-
ternici, nu mai putea fi un simplu de triburi. Din alte texte,
unde cuvinte, dar asupra nu putem a ne mai opd
aici, acel basileus, supranumit "cel dintii cel mai mare" care n
subordinea lui basilei mai mici, nu era dect unui pu-
ternic regat, care ca putere ca vastitate intra n rndul marilor state
ale vremii. basileus basileon "regele regilor" era titulatura
regilor sau
33
La scriitorii greci in Lexiconul Suidas,
basileus megas "marele rege" este titulatura regelui :M
Deoarece, uneori se de unii, Burebista Decebal
ar fi fost de uniuni de triburi, ne punem ntrebarea,
in Dacia mai existau sau nu triburi n vremea domniei celor doi regi ?
Nu se poate n timpul lui Burebista au complet tri-
burile gentilice, dar n timpul lui Decebal, procesul
tribale era pe cale de a se ncheia. Pentru a tribu-
rilor n sec. I e.n., n Dacia, de dinaintea romane, do-
vada n baza textului geografului Claudiu Ptolemeu, III, 8, 3. In
paragraful operei geografului antic, se Daciei pre-
romane, nsumnd in total 15 n grupuri de cte trei de la vest
la est, iar ntreaga grupare fiind de la nord spre sud, n
torul fel :
Anartoi, Teuriskoi, Koistob6koi,
Predavensioi, Ratakensioi, Kaukoensioi,
Biefoi, Bouridavensioi, Kotensioi,
Albokensioi, Potoulatensioi, Sensioi,
Saldensioi, Keiagisoi, Piephigoi.
32 M. Holleaux, Etudes d'epigraphie et d'histoire grecques, I, Paris, 1938, p.
286-28 i ; G. Mihailov, ibidem ; C. Daicoviciu, Studii de istorie veche,
VI, 1055, p. 53 ; N. Gostar, Sur la residence du roi dace Burebista, n Analele
ale "Al. I. Cuza" din (seria Istorie, XVI, 1,
1970, p. 64-65.
33 Thesaurus Graecae linguae, II, 167.
34 Ibidem, 165.
www.cimec.ro
15
Primele trei neamuri, teuriscii, costobocii, din nordul Da-
ciei, snt denumiri celtice n sec. I e.n. sau pe
cale de a deveni nct nu ne vom ocupa de acest prim grup.
Restul celor 12 nume etnice snt de Mai
Ptolemeu nu spune aceste snt sau "tri-
buri" ci numai "n Dacia locuiesc", care enumerarea.
Sau s-a constatat, din cele 12 nume o
localitate nu un nume specific tribal. Astfel : Predavensioi de la locali-
tatea Pre(?) dava,Bouridavensioi de la Buridava, Ratakensioi de la
Rataca, Kaukoensioi de la Cauca, Kotensioi de la Cote, Albokensioi de
la Alboca, Potoulatensioi de la Potulata, Sensioi (corupt) de la Tiasum.
Numai trei din dacice mai denumirea tri-
Biefoi (probabil Biesoi) la periferia a Daciei; Keiagisoi
(mai curnd Kaigeisoi) Piephigoi, ambele la periferia de a
Daciei. 35. Dar cele denumiri etnice, cu nume derivate de la o locali-
tate, dovedesc majoritatea a dacioe trecuse
de la orinduirea spre o organizare anume, organi-
zarea dacice iau acum numele o anu-
localitate, centrul economic administrativ al unei regiuni. Deci
se trecuse de la faza tribale la noua de
teritoriale. tribale a dus la dezbi-
etnice n lumea ceea ce a prilejuit con-
ducerii a unei anumite de unitate Credem,
constatare definitiv celor care mai
de snge, a triburiLor a la nivel de trib
n Dacia sec. I e.n.
Dar n antichitate, o ca fie ar avea
de stat, este absolut unei armate permanente. Strabo,
VII, 3, 11 (C. 305), ne spune (probabil pentru timpul lui Burebusta),
dacii... puteau la la sute de mii
(de dar, n timpul cnd el scria, numai "vreo patruzeci de mii".
Din aceste date nu putem deduce Burebista a dispus sau nu
de o cu caracter permanent. Nu putem nu ne
rerea Burebista nu a putut avea n serviciul o
n vederea eventualelor interne,
de a sub ascultare popoarele cucerite, pentru a domina a ridica
tributul de la supuse sau chiar pentru o interven-
la hotare. Pentru epoca lui Decebal avem dovezi certe de exis-
unei armate permanente. Astfel, n unul din discursurile filow-
fului Dio Crisostomul (XII, 19), care, trecnd prin Dacia lui Decebal,
anul 89, ntr-o vreme de pace din partea ro-
manilor, spune el acolo a "peste tot peste
tot cai, peste tot arme, peste tot oameni Este unui
contemporan, care, n stilul propriu, a n Dacia o ar-
35 N. Gostar, Thraco-Dacica. Recuail d'tUudes a l'occasion du 11-e Congres
International de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembrie 1976), 1976, p
165-269.
www.cimec.ro
16
gata oricind de bine cu
trupe de infanterie cavalerie. Tot din timpul domniei acestui
din Dio Cassius, LXVIII, 8, 5, una din impusc
lui Decebal de Traian in 102, n urma ncheierii primului
dacic, se prevedea oa Decebal, predea annele, de
cu constructorii acestor Sau o asemenea echi-
vala cu unei armate cu caracter permanent, nu numai pe
timp de In sensul armatei dacice, este tot
atunci lui Decebal, ,.de a nu primi in serviciul vreun militar
roman el la sine prin promisiuni foarte foarte
buni)". Este vorba de instructorii militari romani, dintre care, pe unii,
Decebal i in mod licit de la in urma
ncheiate n anul 89 (Dio Cassius, LXVII, 7, 4). Din cercetarea unor
scene ale Coloanei lui Traian (XXIV, XXV, LXVII, LXXV),
armata lui Decebal era sistemul tacticei
strategiei romane. Dar pentru o n perioada regilor
daci, mai dovada care este dintre cele mai
Ne referim la dacice situate la mari
cu ziduri de a caracter de garnizoane permanente militare
nu poate fi pus la Armele aliate n aceste pre-
Sau in trecut, asemenea erau numai citeva
cunoscute, azi lor este relativ ridicat. in
jud. Hunedoara, la - Bli-
darul, grupul de turnuri de la ; Luncani-Piatra ; in ju-
Hunedoara, - cetatea de la ; n
Alba - cetatea de la cetatea Piatra Craivii ; in Sibiu
- cetatea de la n Gorj - cetatea de la Polovragi; in
- cetatea de la la Turda - Cetatea Zinei; in
Covasna - cetatea de la Covasna ; in -
de la Piatra de pe Cozla Btca Doamnei. Mai pot fi
considerate ca de acelea care au fost numai
cu palisade, cum snt cele din : Bretea
Hunedoara), cetatea de la Dev:a de cea feu-
Cugir Alba), Marca (ju-
Zetea, Porumbenii Mari, de la Jigodin
Harghita), Trgu Ocna - Orlovka - Carta! (an-
ticul Aliobriz, pe n Isaccei), dar mai pot fi multe altele,
cum ar fi cea de la Vlcea
36
. garnizoanelor,
identificate prin aceste este incpnd cu vremea
lui Burebista. Dar este sigur n momentul da-
cice din timpul lui Decebal, Dacia era cu garnizoane militare.
O pe care o de stat in lumea po-
poarelor antice, este emiterea folosirea monedei ca mijloc de schimb.
Acum avem certitudinea, dacii, n de denarul republican irn-
36 Majoritatea acestor cu dacice, s'nt n Dic-
de istorie veche a Romniei, elaborat de un colectiv de autori sub condu-
cerea lui D. M. Pippidi, 1!176.
www.cimec.ro
17
perial roman, au emis ei de argint de
cum o n cetatea de la :J;
In prima a sec. I e.n., regele dac Coson nu cumva este
Coti.so ?) emite de aur, pe revers cu legenda KOCON,
numele regelui n ::JH.
In ce la daci, azi nu mai sntem att de
sceptici, cum eram n trecut. Zarmizegetlwusa
ba.sileion, cum o Ptolemeu, III, 8, 4, cu urmele
ruinele dE la Mun-celului, n la aproape 1200
m altitudine, este o de tip urban n sens al cuvntu-
lui. 39 de o mare cetate de de incinta cu temple-
mari sanctuare de pe o mare de pe Dealul
se o la mare cu mari edificii de
locuit, cu interior luxos. Aici s-a descoperit un bogat variat material
arheologic ceramic de metal, cu la un nalt nivel de
cu numeroase ateliere, cu mari depozite de cereale,
cu un rezervor pentru captarea apei potabile, cu conducte de
pentru distribuirea apei. verzi de brad, de pe naltele terase
pline cu un aspect de o de o
n alte Este cu o mare pe
W1Ui centru politic, militar, cultural spiritual al
Daciei.
Dar alte mari dacice au faza de simple
rurale. Ne referim la civile di.n Moldova de Jos, de pe
cursul inferior al Siretului : - Poiana
Brad ,
40
Materialul arheologic numismatic
dovedesc aceste stadiul de importante centre eco-
nomice, unde, pe o ce se ocupa cu agricultura
vitelor, erau indivizi care practicau diferite
; aici veneau negustorii greci romani unde marfa
produsele autohtone. Sau aceste dacice, ca
aspect nu aveau de ca indeplineau rolul
unor ce se situau n faza de trecere intre
oea
Cu toate acestea acest regnum al dacilor nu a atins culmil-e
sau nivelul unui stat in clasic. Lipsesc multe din ca-
racteristicile unui stat antic. Scrisul, este rar ntlnit n nici
un caz nu exista o (cu un aparat cu birouri,
arhive) unde se redacteze actele, se codifice legile,
37 N. Lupu, Die Milnze in der dakischen Burg von in Forschungen
zur Volks- und Landeskunde, 7, 1964, p. 5 urm.; idem, Aspekte des Mii.nzzum-
laufs in Dakien, n Jahrbuch fur Numismatik und Geldgeschichte,
herousgegeben van der Bouyerischen Numismatischen Gesellschoft, 17, 1967, p. 101
si urm.
38 1. Winkler, Consideratii despre monede KOSON, in Studii de
veche, 23, 1972, p. 173 urm.
39 H. Daicoviciu, op. cit., p. 54, o ca fiind numai ..
40 In de Istorie veche a Romniei, unde se bibliografia.
www.cimec.ro
18
se registre n limba cum ntlnim pentru limba n
statele sau monarhii) sau pentru limba n statul
roman. Singurul loc unde se folosea scrierea (dar nu n limba
era cancelaria unde existau scribi pentru redactarea episto-
lelor n limba n limba n vederea
externe cu marii monarhi ai vremii, cu sfaturile de conducere a
cu conducerea de la Roma "1, cu guvernatorii cu
romani. Dar nu poate fi vorba de o n limba res-
cum se n alte state. arta o arhi-
mult inalta n general o
Nu exista apoi un sclavagism dezvoltat, nici multe mari
cu numeroase variate ateliere de p:r:elucrare .a materiilor prime,
cu magazine de desfacere, cu localuri de consum. sigur
nu era att de bine n stare de ca n sta-
tele civilizate. .
Statul dacic nu poate fi pus pe sau n cate-
_gorie cu oricare din regatele elenistice, nici cu regatul sau cel al
Anneniei, nici cu Republica nici cu Imperiul roman, a
a fost total de alte monarhii. Un para-
lelism sau o analogie, la un anumit punct, am la gali,
.dar statale ale acestora au fost de
_galii nu au cunoscut o unitate nu au recunoscut o con-
ducere Chiar n momentul ond Galia era pe punctul de a fi
de romani din 58-51 .e.n.), galii nu au acceptat o con-
ducere cu o autoritate de stat, iar, n cele din
Vercingetorix cu greu va impune autoritatea sa. Triburile galice
individualitatea lor orice se
lua la nivel de interes a
tribale a fost aceea care a neamurile celtice din
Galia ntr-o dezbinare.
s-ar cu regatul Traciei, dar acest stat, in sec. I e.n.,
nu a cunoscut o fiind un regat n stare de clien-
de romani, care la n anul 46 e.n.,
este de transformat n provincie Dar
aici triburile puterea lor de
.un anumit rol n marea comunitate
Statul dacic multe analogii cu statul Macedoniei
{regalitatea, armata, sociale, or-
ganizarea altele) la domnia lui Filip II {359-336 .e.n:),
care Macedonia ntr-o monarMe de tip grecesc, de

Concluzia este n sensul statul dacic (departe de a se fi
ridicat la nivel de stat sclavagist) - ca de conducere, organizare,
integritate centralizarea puterii, unitatea -
se pe o raportat la monarhia dar
41 IX, 5; Dio Cassius, LXVII, 7, 3.
www.cimec.ro
19
mai presus decit oricare din Galia, oricit de
ar fi ea. Cu alte cuvinte, statul dacic, ca moment al
locul la mijloc, intre monarhia celtice.
LES GRECS ET LES ROMAINS SUR "L'tTAT DACIQUE
SOUS LE RE:GNE DE BUREBISTA ET DE DECEBAL
Resume
L'idee de l'existence ou de la non-existence d'un Etat dacique au temps de-
Burebista et de Decebal a suscite un interet que l'auteur demontre en passant en
revue les considerations des historiens C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, D. M. Pippidi,.
Miron Constantinescu, 1. 1. Rusu, 1. H. M. Macrea, R. Vulpe, Mircea
et d'autres.
L'auteur affirme que pour eviter la faute - il faut analyser attentivement
les sources antiques, surtout les sources grecques et latines, en tenant compte des
decouvertes archeologiques, particulierement, celles du centre politique, militairc
ct culturel des Montagnes l'ancienne Sarmisagetuza.
Le geographe Strabo, contemporain partiellement avcc les annees du regne
de Burebista, montre que celui-ci "en peu d'annees, a fonde "megalen archen",
ce que s'est traduit differemment : un grand empire, un ttat puissant, un grand
regne, une grande dornination.
L'auteur de cette etude accepte que la notion grecque antique "arche" peut.
signifier aussi commandement, pouvoir, domination, hegemonie, autorite, rnais dans
les textes antiques l'expression megale arche est enployee seulement lorsque les
mots devaient designer un ,.empire" ou un grand Etat, autant de plus lorsque ces
mots etaient accompagnes d'un verbe comme fonder ou inversement abolir, de-
truire.
Dans un document epigraphique du temps de Domitian (apres 89) le pays.
(Dacia) est nomrrie "regnum Decebali regis Dacorum". Les Romains comprenaient
par regnum tout pays, indifferemment de son etendue. Plus convaincante est
l'inscription sacre en grec de Cyrene sur Ia defaite de Decebal par Traian, ou
Decebal est nomme "monarhon" des Daces - mot qui designait seulement un
commandant souverain et non pas un roi barbare. La qualite de grand et puis-
sant roi de Decebal est soutenue encore par ses fameux tresors.
Le decret profere en honneur d'Arconion de Dionysopolis montre qui celui-ci
e:ait arrive a la cour de Burebista "a Ia premiere et a Ia plus grande amitie, ce-
c;ue c'est un baut titre aulique, rencontre au temps des rois hellenistiques, dane
les Dionysopolitaines consideraient Burebista un monarque estime du temps, sou-
verain, vrai commandant d'Etat. Du meme decret nous apprenons que Burebista
O::::.ait arrive "le premier et le plus grand des rois de Tracie", ce que nous deter-
::l;ne de ne pas accepter que Burebista aurait ete un simple commandant des
parce que de moindres basileus lui etaient subordonnes. Par son pouvoir
;;: par son etendue, l'Etat daquc du temps de Burebista entrait dans le rang des.
&rands Etats de l'epoque.
www.cimec.ro
~
L'auteur demontre que les tribus ont commence a disparatre - au temps
de Burebista -. ce proces. au temps de Decebal allait s"aehcvcr. De ces 15 com-
munautes des tribus nommees par le geographe Claudiu Ptolen1eu au I-cr siecle
c.n., avant roccupation romain, les trois premieres nommcnt c!C's populations
ce>ltiques dacisees pendant le 1-er siecle n.e., les 12 autres ayant des noms ethni-
qucs de bonne structurc daciquc. desquclles sculement trois gardent cncore la
denomination ethnique tribale et neuf ayant des noms qui derivent d'une localite,
ce qui temoigne le passage du systeme tribal vers une nouvclle organisation so-
ciale. celle tcrri toriale.
Les iemoins antiques pour ce qui concerne rexistence d'une arml:>e perma-
nente au temps de Burebista et puis au temps de Decebal, les preuves archeolo-
giques qui ont releve l"existence de certaines cites renforcees avec des murailles
en pierre aux endroits eleves, nombreux sur le territoire de la Roumanie, atestent
la presence de certaines legions militaires partout en Dacie.
Les Daces ont battu et ont utilise la monnaie pour l'cchange, meme s'ils ont
emite la monnaie romainc.
La residence royale dacique, Zarmizegethousa basilcion, commc la dcsigne
Ptolemeu, est un localite de type urbain au vrai sens du mot, vrai centre politique,
militaire, culturel et spiritucl de la Dacie.
Aujourd"lmi d'autres localites sont connues qui avaient depasse la phase
primitive de simples localites rurales ou, a cote de la population agricole, il y
avait de nombrcux individus qui pratiquaient de divers metiers et le commerce.
C'est ici que les marchands grecs ct romains venaient vendre leur marchandise
et acheter d'autrc.
Malgre tout cela, ce regnum des Daces n'a pas atteint encore le niveau d'un
Etat au vrai sens classique du mot.
L'ecriture est rarement rencontree, l'administration avec l'appareil d'em-
ployes, des bureaux et des archives manque. L'ecriture etait utilisee seulement
dans la chancellaire royale ou il y avait des scribes pour rediger les epitres en
grec ct en latin pour maintenir les relations externes. Une literature culte, un art
eleve une litterature scientifiquc manquent. Il n'y avait ni un csclavagisme deve-
loppe ni un reseau routier mis en etat de fonction interrompue, comme dans les
Etats civilises.
L'auteur conclut que l'Etat daque loin d'etre un Etat esclavagist du niveau
de la monarchie hellenistique, se trouve au dessus de toute formation statale de
la Gaule, il se situe entre la monarchie hellenistique et les petits Etats celltiques.
www.cimec.ro
MAREA UNIRE DIN 1918 ROLUL ACTIV
AL
MARIA ARIMIA
Istoria meleagurilor est adinc n istoria patriei
fiecare al acestui romnesc despre tradi-
istorice despre marile mpliniri.
ln numeroasele sale referiri cu privire la istorie, Nicolae
secretar al Partidului Comunist Romn : "Cin-
stirea este un semn de a unui popor. Est
de asemenea un semn partidul comunist care are menirea de a
conduce azi poporul nostru pe calea soc1alismului comunismului
este continuatorul celor mai bune de pentru eliberarea
... Aducnd omagiul nostru acelora care au contribuit
prin lupta jedfa lor la fo:rmarea dezvoltarea romne, noi ne
indeplinim o indatorire de cinste nu numai de trecut ci de pre-
zent viitor".
Realizarea Marii Uniri din 1918, se n Programul partidului
nostru, a fost rodul luptei maselor largi populare, al muncitorilor,
nimii, al cercurilor naintat ale burgheziei, al principa-
lelor clase ale al ntregului popor, al ntregii
Istoria formarea statului unitar romn nu a
fost rezultatul unui eveniment de al
intrevenite la masa tratativelor ; tratatul de pace n-a decit con-
o de fapt de lupta maselor populare"
1
.
Int1nirea la care n aoeste zile la ne
cu aniversarea mar.Uor legate de unirea din
1918 ne n noul muzeu de istorie a deschis
recent, n preajma a Partidu-
lui Comunist Romn care prin numeroase arheologice
documentare lupta a poporului romn pentru
dreptului de libertate locuitorilor de pe
aceste meleaguri La momentelor cruciale din istoria Romniei
pen victoria socialismului pe patriei. In un
1 Programul P.C.R. de a socialiste multilateral dezvoltate
inaintare a nomniei spre comunism. Editura 1975, p. 37.
www.cimec.ro
loc deosebit il dezvoltarea gindirii n domeniul
istorice.
Pe linia istorice muzeogrnfice, in ultimii ani au fost
scoase la un mare de documente care toate mo-
mentele din istoria Romniei au fost .realizate prin maselor popu-
lare a ntregului popor. AdncLrea arhivelor, a presei vremii,
a fondurilor documentare de sau persoane parti-
culare soot la noi multe dintre ele !inedite, asupra trecu-
tului istoric al poporului romn.
In comunicarea de prezentarea ctorva aspecte ale luptei
pentru un1tart:ea ei n 1918, in presa
Cunoscut este faptul nu numai a participat
n toate momentele din istoria dar a politioe,
oameni de a activitate a avu o mare n istoria
Romniei. Credem nu se poate vorbi despre lupta pentru unitate
a-1 aminti pe savantul de renume mondial Nicolae Iorga,
pe aceste plaiuri, a-i aminti discursurile, a a.mtnti
versurile Mihai Emlinescu sau melodiile lui George Enescu - fii ai
acestor meleaguri.
In timp este interesail'l.t de subliniat in cu o
intelectualitate a exi&tat o foarte care n peri-
oada primelor decenii ale secolului al XX-lea a reflectat cu fidelitate
intreaga pentru dezider.atului de unitate
Din nu se mai multe ale acestor
ziar.e dect la biblioteca Academiei R.S.R din dar acoJ.o
incomplete, un de exemplare disparalte J.a muzeul de istorie
din Tocmai de aceea, ni se pare oportun punem in circuitul
public unora dintre articolele cele mai reprezentattve ale presei
din acei ani.
In lupta .pentru ideii de unitate o vie activitate
au numeroase culturale ca : "Astra" in Transilvania,
Liga pentru unitatea a tuturor romnilor in vechea Romnie,
al era Nicolae Iorga. de unul din ziarele
wemti pentr:u membrii Ligii Culturale" din 1911, nr. 14, care
.scria " ... meniTea Ligii Culturale este de prietenie
n marea fwnilie mpiedice adormirea na-
i.ax n 7 se VOII'bea despre "Solidaritatea de neam pre-
a idealului romnesc de orentregi.re a n
hotarele ale gmi:ului". Deosebi.te au fost n anii 1917-1918
unile popoarelor din fostele imperii pentru autodeterminarea
victoria Marii Socialiste din Oc-
tomhrie a ca o chemare la lupta pentru real.i:zlarea
de libertate autodeterminare a popoarelor lwnii. Intensi-
ficarea luptelor de eliberare nfrngerile suferite de Puter:Ie
Centrale au consti-tuit un puternic factor al :imperiului aus-
tro-ungar.
In popoarelor pentru autodeterminare
:area se lupta poporului romn. In
www.cimec.ro
23'
articolul "Glasul unui neam" publicat in ziarul din 23
octombrie 1918, se : ... "Popoarele de pretutindeni mari mici
cu putere glasul cer a fi se fiecare conform
cu firea, nevoile indivdduaJ.itatea lor. Romnia, deplin de-
primejdia ce o a intrat cu i.n acest numai sub
imboldul nevoilor neamului romnesc. acestui neam
glasul de pretUJtindeni cerind dreptului lor. Depu-
tatul Vai.da spune cuvntul cu curaj putere in Camera din
Buda-Pesta. Cam lucru fac bucov:ineni in Camera
In Paris se comitete d.iil1 romni-
de .pretutindeni spre a drepturile neamului lor. In Apus vedem
legiuni de romni... In Ba.sar.abia, romnii
de ai lor duc o de ... o aseme-
nea il"'i.dicare de glasuri elin atitea nu poate decit ne bucure
suntem datori tot sprijinul imboldul cuvenit e glasul
unui neam in de celor dorite cerute
viito;rul nostru, al tuturor, rolul ce sintem n
lume. In acestei a nea.muluri trebuie ... in romnii
sentimente, se
suflet, glasul unuia fie glasul tuturor". 2
In continuare, articolul "Un mare romn" publicat n ziar
sublinia : " ... am intrat in acest sub imboldul celui mai nalt, mai
frumos mai scwnp ideal, acela al ntreg1rii n
cuprinsul acestuia al aducerii neamului romnesc ntr-o stare care
a prin sine a ajunge el un factor puternic n cimpul civili-
pe care omenirea cu acum, Sparta
ne-a fost am ndurat attea, mai nu e
popor care ne n Dar, cu toate acestea, intrarea n
se impunea se impunea cum s-a Altmtnterea era renun-
tarea la un ideal care de m'.Jlt sufletul romnesc, care mai
ales, de vreme, devenise crezul politic al tuturor romnilor". :J In
articolul "Glasu.rile de la refernndu-se la ecoul st:mit de cuvntarea
deputatulUi romn Alexandru Vaida n parlamentul de la. Budapesta,
conchidea : " ... S-a spus pentru prima de frumos, de
cu atta : De azi Lnainte nu mai sintem
ci de aceea : din monarhia
pretinde af.ixmarea dreptului inalienabil imprescriptibil la
prin glasul deputatului romn, sufletul neamului
rom..nmc afirmat ... suntem pe terenul pe
care sufletul pe dureri dospit n ace-
idealll.ITi va impune n dezvoltarea lui unica acestor
: -Wlirea tuturor ntr-o Romnie mare 4.
pentru autodeterminarea ,romnilor din teritoriile aflate sub
a avut un caracter larg, clasa muncitoare, cea mai
2 23 octombrie 1918, p. 2.
3 23 octombrie 1918, p. 2.
4 Ibidem din 23 octombrie 1918.
www.cimec.ro
24
intelectualitatea, celelalte sociale politice au
dat luptei pentru unire un ca.I'Iacter plebiscitar. cum este cunoscut,
a owprins masele din teritoriul aflat ntre Pll"ut Nistru,
desprins de Moldova n 1812 am.ex.at Rusiei cum sublinia
Nicolae Iorga ntr-un articol publicat n "Neamul Romnesc" : "In
1812, Basarabia nu s-a pierdut prin fiii ei stat n cimp deschis
naintea ootropitorilor ca apoi ori se dea de la
Stambul i-.au dat n mina de la Petersburg ... care
n-a cerut pe nimeni n-a cedat nimic se cere
napoi""
Mersul ascendent al a acceler:at lupta maselor
populare. Astfel, ce La 22 ianuarie - 4 februarie 1918 s-a constituit
Republica la 27 martie/9 aprilie 1918 Basa-
rabia s-a unit prin poporului cu Romnia. Vestea decla-
de unire a entuziasmul bucuria maselor populare de pe
ntreg ntinsul patriei. ln articolul unirii la
publicat n "Neamul Romnesc" se : "Ziua de 28 martie s-a serbat
la noi cu o solemnitate. Peste tot n filfiia tricolorrul
romnesc"
6
.
Cu prilejul unirii Baslffabiei cu Patria - se n telegrama
de corpul didactic din Dorohoi Onisifor Ghibu La
- din cuprinsul Dorohoi
inima gndul peste Prutul devenit punte de
basarabeni, noroc
.spor la pentru luminarea poporului romn care n hotarele lui
w deveni astfel puternic fericit" '
Tot n acest scop "la Ateneul Romn din Dorohoi, s-a deschis un
registru, n care, Dorohoiului exprima n scris senti-
mentele lor, cu prilejul unirii cu Basarabia, aceasta
penbu viitor o amintire, a a
.act'.
De .asemenea, credem este important subliniem faptul n
n care se ntrevedeau zorile rentregirii Moldovei n
apare la ziarul intitulat sugestiv "Moldova Veche" care
insera pe larg procesul unirii Basarabiei cu Romnia. "Basarabia rom-
glasul ursitei sale istorice a luat 'i.n libertate
de a se uni cu patria ntregind astfel neamul romnesc
a pentru umtatea astfel de
b 1859 a doua a doua victorie
a a pritncipiului ... Unirea Basarabiei
.(:u Romnia nu este o cum ar crede unii... ea decurge in chip
5 _xeamul din 5 martie 1918, p. 1.
ti Ibidem din 4 aprilie 1918, p. 2.
i Dorohoi an 1 din 10 mai 1918, p. 10.
8 lbidl'nl. p. 14.
9 Veche", 1 aprilie 1918.
www.cimec.ro
25
firesc din dezvoltarea De aceea
pentru acest 1r.iumf local al :romnismului este !l.
In provinciile din austro-unga.ria, vestea victoriei
din Rusia a impulsio.n.at lupta . pentru eliberare Marile mani-
organizate in tot cursul anului 1918, participarea
ntregulUi popor la cauza unirii a ca, spre anului 1918,
ncheierea procesului de formare a statului romn uni1:!ar intre
ntr-o de dezvoltare. monarhiei austro-ungare a
aooelerat lupta pentru unirea Bucovinei cu Romnia. Critidnd asuprirea
la care era din Imperiul Austro-
Ungar, deputatul socialist G. Grigorovici unul dintre
romni care au fos.t n parlamentul de la Viena pe baza legilor
nedrepte care defavoriz.au a declarat :
"Unirea romnilor este un ideal o pe care o vor romnii
torodeaun.a n veci, n tot momentul in toate Bucovina
trebuie patriei" 10.
La inceputul lunii noiembrie, Imperiului Austro-Ungar
avea punctul final. Descompunerea armatei austro-ungare nu
maj putea fi In aceste pentru ziua 15./28 noiembrie
1918 a fos.t convocat la un congres al
din Bucovma, congres, care a adoptat de unire
pentru vecie a Bucovinei n vechile ei hotare cu Romnia.
Unirea Bucovinei cu Romnia a fost cu nsufle-
pe meleagurile S-au lansat manifeste, au avut loc
ncheiate apoi prl.ntr-un mare miting "Ziua de 15
noiembrie - se in "Moldova Veche" - va ca o zi de
n amintirea
zile de grea griji ale atmosfera
n care am sub cerul plun1buriu al \:le la
aceasta a fost cea dinti zi in care bucu.ria a intrat n casele noastre, a
a entuziasmul 11.
acestei a nceput prin plansarea unui manifest prin
care erau la marea pentru "a m-
sub ochii
La ora 10 erau la biserica Sf. Neculai din
de reculeg"ere zidit de o mare
cu m.ndra bucurie a rentreg1rii romnismului ce se
de popor, ai cu o baterie din
de artilerie elevi ai liceului Laurian. Serbarea, avind Uii1 carac-
:e de spontaneitate. De la n corpore, au
p'"rcurs n cntece patriotice urale ...
c:-a pavoazat. La toate balcoanele flutura tricolorul romnesc. Se
l::-: ft:restre covoare Spectacolul era Cortegiul
,;,-J. oprit apoi la unde sa-u in teatrului
10 "Glasul Bucovinei", din 11/2-1 oclombrie 1918.
11 ,.Moldova Veche", din 15 noiembrie 1918.
12 Ibidem.
www.cimec.ro
26
Eminescu. Au vorbit : Luca - directorul liceului Laur.i.an in accente
de patriotism. Apoi C. V. saluta cu
accerut zilelor care ne fac cea mai a
neamului nostru. Au vorbit apoi profesorii Emil Diaconescu Nirolau.
Adunarea s-a ncheiat prin trimiterea unei telegrame adresate lui
Iancu Flondor, Consiliului Bucovinean.
"Stlpii vitrege ce ne desparte au Prin glasul dumnea-
am primit salutul de frate al dulcei Bucovine. De aceea
spre a unirea Buoovilnei cu patria
interpretul lor pe suflarea
de acolo, .ntreaga fericire bucurie ce ne
n acest ceas al re 13.
ln.tr-,un strins paralelism cu cele din Bucovina se eveni-
mentele din Transilvania care apropiau
victorios al luptei de veacuri pentru unitate a tuturor romnilor.
organizate n Transilvartia, miile de
voluntari in lupta pentru cauza intregii sprijinul acordat de-
cercuri din ce in ce mai largi din exprimau de
unire a mtregii romne. La 31 octombrie 1918 se Consiliul
Romn Centml ca unic for care reprezenta poporului
romn. Pe intreg teritoriul T.ransilva.n.iei s--au constituit oonsilli
La chemarea Consiliului Romn Central
ca ur:mare a avintului al maselor, la 1 decembrie 1918 s-au
adunat la Alba Iulia peste 100.000 de muncitori, intelectuali, me-
actul legic obiectiv de incheiere a Proce.sului
de formare a Statului Unitar Romn.
Adunarea de la 1 decembrie 1918 a adoptat istorica de la
Alba Iulia" prin care Marea Adunare a proclamat solemn
"Unirea Transilvaniei Banatului cu Romnia pentru toate veacurile tt,.
Vestea adoptate la Alba Iulia a ca fulgerul
tul romnesc puter.nice Presa din ntreaga
publica istoricel.e adoptate la Alba Iulia.
In s-au organizat mari la vestea ncheierii pro-
cesului de fonnare a Statului Unitar Romn. 18 crt.
respectiv 1 dec. - scrie ziarul s-a ofici.at Ja catedrala
un te-dewn pentml din Transilvania, care in zi erau
n congres la Alba Iulia pentru a proclama unirea cu patria
... 15 a treta deci care vine se de trupul patriei
mame ... - sau n articolul "Toate Trei" publicat in ziar, se :
Basarabia a venit Bucovina, iar Bucovina vine Tran-
silvania. Toate trei surorile se lipesc de trupul mamei ea le
si duios le strnge la sinu-i, iar noi, care am vedem
acest mare ideal noi suntem cea mai a nea-
13 _Moldova Veche" din 15 noiembrie 1918.
14 Marea Adunarea la Alba Iulia in ziua de 1 decembrie
1918 : Acte documente, vol. 1, p. 14-18.
15 din 24 noiembrie 1918.
www.cimec.ro
27
mului nostru" 16 ne fie acei ce, prin sngele
lor generos au realizat triumful a ntregului neam
romnesc"
1
'.
Cele citeva extrase din presa pregnant anali-
zarea romnilor, unitatea lor n dreptatea
-cauzei supreme pentru care au luptat - Unirea.
pe aceste meleaguri dovedeau cu
adeziumea lor faptul au subscris cu pana cu vorba
cu fapta la a tuturor teritoriilor locuite de
romni.
Aceste de se altor ,altor ma.teriale - foto-
grafii, obiecte, descoperite sau care se vor descoperi
n acest an prin ceroeta.rea ce va fi de aces-
tu.i muzeu.
In aoest sens aprecierii de secret<wul general al
partidului NicoLae : statului romn
unitar -nu este deci un dar, rezultatul unor interna-
ci mdrul luptei neobosite duse de cele mai nairntate ale socie-
de masele largi populare pentru unire, produsul legic al
istoriei sociale a poporului romn" ts.
Un.i:rea al proces s-a la Alba Iulia la 1 decembrie
1918, a nsemnat a seculare a poporului
romn, a visului pentru care au luptat s-au jertfit numeroase
.de procesul legic obiectiv al istorice.
statului .romn unitar a creat
.social-economice pentru dezvoJ.tarea Romniei moderne, a accelerat pro-
-cesul de a a clasei
muncitoare din
16 Ibidem, din 11 noiembrie 1918.
17 Ibidem, din 25 noiembrie 1918.
18 Nicolae : "Expunere cu pnvtre la activitatea
.5i de formare a omului nou constructor devotat al
socialiste al comunismului in Romnia", 1976, p. 18.
www.cimec.ro
y
. ; M1rf si-i. sttbiif la, rtQf, ctt
. . ... ..
rORlil111C. sa Ofl. U>l
aii . ... ,, pltte' cttlttd,.
.... 4eceta,,
www.cimec.ro
MARELE lt!ETiftG ftATIDIIAL
-
Bilt.,.aftil IUOifestA peatru MUpitea het.tviHi ti i"llptuirta idulahu
de ltlltilcriee. Sf. Nict.tlai a hd cel Mar,.
Matr.tafla pe ltrhL Oitcmurile clln ?iata Prmiriei,
Teletflele. Hora.
lmil ti.:' t l Not;nbrie ' c. va lii
.:a u 1i dt\tnllf'ltr(!
,;fi loc hine In
altii ;!arii!, de ct n hhKh\1 Nkilai
simtire ht atttiniJr<a din P<lp:mti, d<+
nottft. 1it'1e de !idil e Vodl.\,
:tpllsarr gdji 1lupa La on 10 t'til ad"tt
tknimantA untUit# in a,n:o u nmititli!:' jjJ.",
utre am S)lb '''fUi .Jl!Umpl.niu n! tm!n F <ii .uiil$n!qi, 111pri,uhf
pled de la v lla,hYie .din H';iia
dintAi il (n fflr<!l ek.vJi .lit<:iliH<. t./tlitl-.n (
in i c.vttu U!\ u,,
3 infllclt:,t tfkiMir.Jet !IU.diil .H'
Hki ....... jid )Jll Ul 'ilitf11i
eriJid; bK'tiiU . 2eqifiilrtdtti1flit
ooa& lrl ; <k a ii ' iJli,io1o 1pr:tt7Ahd! . .. .. ., .... . .. , . .. .... ',..a. .. .. . .. . -.. . ... .. .. . .. . .. tb.. .. .. .4l,.(:.'.!.. ... .... ..:. .. c.'. .. .. . .. ,,.. .. ' ..:.: ,,> .. .;..''"a .. '.."". :. .. ,.l.t.ul.'t,
. .. .. 1- ... " o,.,,,, . v
lttr ncltf p, . . . . . . . .. .... . .. ... :
llli Jl<j bu hi ;
; \} . ... ... . .
: ./

< >. ' i . < ; i i;:
. f>m dt\ 6i.i'i \ :.\ He tja
'; . ;1 t#li$ mi.rlif#ath . . . ............ . ..
...r.f. .. .. .. t ..... F . ....! ......... .. .... .. pU _
,. " '" . '' . . .. hr\ . .. trte"tt
brh, .. d:l,. .: iw;;sh.t pn1lt:dPJtfJ;
Je l!9t'itr9 9 . t.i 1 unui
. ' . .. . . . o.mftWni: / ..tr4ia.
f
()phii


.. .
im:ea, .1.1 cn o ilt.jba. de r:are 1) UJHI;.s .
1
ru.
Yre a, Mt$fitmt ihl in vjrtti\<lt ?' \'r,dn;ci) "'
:;1' nn5stre V<thH'de e.ntttt!t t'HI i>:wb<ttJI ! , tn lh
, " :aL ;;m hr 'i:4 .y.lo.t ta ;.ce;.t li-
ridn:i. $i n11 fJtdt::
!Jicf''"''"' '<:.
7 ..
www.cimec.ro
liallli ill
Telf'gramilt uu
D/ flgnga;, $i tiu a itaraitttiu"mtinl.l
fe::bm(i. . ...
o .. ..
ti-t c. Cucu;
s'a iMlns o uutte
m eare S{'.rl;anli
Ditl parti!a
m!rlesprimim' '?. Jl Jnt.;.
plka1ivJ. $

www.cimec.ro
ARHEOLOGIE
www.cimec.ro
www.cimec.ro
PALEOLITICUL DE LA MITOC-VALEA IZVORULUI
SPECIFICUL CULTURII MEDIUL NATURAL
MARIA BITIHI, MARIN CRCIUMARU POMPILIU V ASILESCU
Ctinoscut din 1885 ca localitate n care s-a prima descoperire
elin Romnia
1
, Mitocul a continuat fie n
geologU.or arheologilor, cei dinti de complexitatea structurii
fenomenelor geologice din iar cei din de silexurile cu dovezi
c-erte de cioplire aflate n deschiderile natumle la
solului n mai mu1te puncte" 2.
Descoperirea de la Valea Izvorului o lui N. N. Zaharia, care
n perioada 1952-1956, a ntreprins o serie de arheologice de
n nordul Moldovei, prilej cu care a descoperit sil.ex:uri de fac-
1a Mitoc, n preajma Izvorului, punct pe care l-a denumit
"Dealul 3_
cum se in raportul preliminar publicat n 1959, din nevoia
primelor descoperiri paleolitice din Moldova", Institutul de
arheologie din prin persoana regretatului C. S.
atun-ci sectorului paleolitic, a reluat de 'pe Prut,
nscriind in planJUl suplimentar de pe anul 1956 un taluz la Malul
Galben un sondaj 1a Dealul n colaborare cu N. N. Zaharia"
Materialul recoltat n sondajul adncit pe o de 2 m p la
4,5 m p, a prilejuit autorilor delimitarea a niveluri de
locuire considerate de tip musterian.
In anul 1963 ne-a fost continuarea in acest punct, dar
nu au putut fi reluate dect n 1977.
Obiectivul n este cantonat pe o veche a Prutului,
de diverse fenomene geologice specifice zonei. Aceste fenomene
au dus la deranjarea chiar clislocarea a sedimentelor loessoide,
1 Gr. de Biroului Geologic in campa-
nia anului 1885, Anuarul Biuroului Geologic III, 1, 1885, 1888, p. 4-87.
2 N. N. Le pleistocene et le paleolithique de la Roumanie du nord-
est, Anuarul Institutului Geologic al Romniei, voi. XIX, 1938, p. 54-60.
3 N. Zaharia, Descoperiri paleolitice n Moldova efectuate ntre anii 1952-
1957, Arhcologia Moldovei, I, 1961, p. 11-43.
4 C. S. N. N. Zaharia, paleolitice din 1956 (IV
Materiale V, 1959, p. 34-38.
www.cimec.ro
34
in special n partea a coloanei stratigrafice, antrennd ntr-o
oarecare materialele arheologice.
Conform analizei granulometrice 1) teXitura sedimentului ce
:resturile .arheologice se asiiel : 50-80 cm - sediment
lutos-.nisipos: 90-120 cm - depozit nisipos lutos; 130-320 cm - sedi-
ment lutos-slab nisipos.
Dislocarea depozitelor din partea a coloanei stratigrafice
a redus adncimea la care se stratul paleolitic a ca piese
litice specifice acestuia fie scoase la sau fie amestecate
ntre materialele arheologice proprii altor epoci. In aceste stratul
paleolitic nu .poate fi strict delimitat, piese
de la solului continund uneori 4 m adncime.
Ceea ce de la un orizont 1a altul este materialelor. In
acest sens am constatat trei niveluri cu mai evidente, situate
aproximativ ntre 80 220 cm adncime.
Tehnica de cioplire tipologia matei"Iialului provenit din primele
campanii de ne-au atras n special n cu preocu-
noastre privind etapa de nceput a paleoliticului superior 5
determinat vedem in acest obiectiv nu un musterian pentru
zona Prutului, ci un complex deosebit de important ou caractere cultur:ale
cronologice specifice. Intre materialele descoperite n prima
am sesizat relativ mare de piese denticulate cu
scobitUlii. 1aterale cunoscute n musterianul din dar, cum sub-
liniam ntr-o n 1970, chiar tipologie, la
Mitoc se impun"
6
. Acest element s-a conturat cu mai certitudine
n .ultima campanie v1ne un nou aspect cultuml paleolitic
pe Prutul mijlociu, primul singurul n
La a obiectivului de la Valea Izvorului sntem
acum in stratigrafice paleoclimaltice ceali-
zate n urma din 1977. Avem n vedere a.na.lizele de polen,
granulometrice, de determinarea humusului, care permit o
viziune asupra stratig.rafiei, paleoclimatului geocronologiei. acestui
obiectiv .
.A.naliza cuprinde depozitul dintre 340 40 rnn. Spectrele
polinice inferti.oare specifice depozitului lutos-nisipos au re1evat sedi-
mentarea s-a produs ntr-o .rece, In aoest timp n
peisajul de care cuprindea aceste locuri existau foaf!te copaci,
printre care :arinuJ, salcia, iar dintre conifere 1aricele, molidul
foarte rar pinul. In aceste vremuri punctul cercetat de noi nu era ocupat
de om.
Ameliorarea climatului ncepe se cu depunerea
stratului de la 240 cm adncime. Peisajul de se
de iar treptat tot mai mult un as:peot silvestru, in
5 Maria Bitiri, Inceputul paleoliticului superior n Romnia, SCIV, 16, 1965,
1, p. 5-6.
6 Maria Bitiri, Citeva date cu privire la paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvo-
rului, Studii materiale, III, Suceava, 1973, p. 34.
www.cimec.ro
35
sensul existau plcuri destul de de Putem spune
depozitul cuprins ntre 220 150 cm s-a depus ntr-o
ca complexului interstadial Ohada.
ln timpul acestei perioade de face omul
paleolitic. Prin care se pot face intre de
cele din Europa de vest ca a
complexului interstadial Ohaba cea ntre 30600 .e.n. 26350
.e.n. n aceste vremuri era n cea mai mai mare parte
din foioase, !lltre care predomina ulmul. De-a lungul Prutului se dezvolta
mai cu aninul, salcia.
O a climatului se cu depunerea stratului
de la 150 cm adncime. de devin foarte aspre mai cu
in perioada cnd se sed.imenta oriwntul de la 130 Cm adncime. Arborii
<.:u frunza n cea mai mare parte a lor din mpreju-
rimile obiectivului nostru. Doar din loc n loc, n zonele mai se
ntlnea izolat cte un tei sau alun. Peisajul acestor timpuri era
tor aceluia de Ulterior acestei faze de climatul
o ameliorare proprie climatice Herculane I. La
nceput apar coniferele, cwn ar fi pinul molidul, iar aceea se
din ce n ce mai bine teiul, copaci cu
frunza
de climatice au favorizat,
probabil mai abundente, o serie de procese de
ale sedimentului, ceea ce a determinat deranjarea unei
succesiuni normale a depozitului. Pntru aceasta depozitul
superior adncimii de 110 cm a suferit unele remanieri de
ceea ce ne privim cu mai
din punct de vedere stratigraiic. este cu atit mai cu cit
materialele de la acest nivel snt identice celor de mai jos.
Tab. 1. Analiza de la Valea Izvorului
GRANULOMETRICE IN %
Nisip grosier Nisip fin Praf

--
--
Adnci- 2 a
8
>l'd -o::

E
a a
a
a
a
u
"'
"'
mea n
a a
a 8
C'<l
";:3
.s
.s
C'<l o
E
cm.
a
E
a
C'<l lQ o o ;;:;a
C'<l o o
o"
....
o a
!Il
E
o
o" o" o"
C'<l

:::l
<ti
C'<l
lQ
1
o
a
u
o .... o
1 1 1
lQ
1
1 ,..
o
"60"""
,..,
1 1 1
lQ C'<l .... o C'<l

o '-0
;J
o
o" o" o" o o"
o V <:o
....
u
C'<l C'<l
....
.....
6{1- 50 6,7 0,0 0,3 6,4 53,3 12,3 29,4 11,6 18,4 21,6 30,8 1,50 11,01
EO-- O 7,6 0,0 0,3 7,3 52,2 13,2 28,5 10,5 19,3 20,9 30,5 1,15 11,63
: ::t- 90 11,8 0,0 0,5 11,3 42,5 12,8 26,1 13,6 16,5 19,2 29,6 0,74 15,24
30-120 4,9 0,0 0,3 4,6 49,3 12,4 29,6 7,3 23,6 22,2 32,2 0,37 24,35
2,1 0,0 0,0 2,1 52,6 9,9 39,6 3,1 23,3 22,0 31,7 0,42 23,29
1,8 0,0 0,1 1,7 51,7 14,5 31,8 5,4 25,6 20,9 30,7 0,29 17,57
:::::-290 2,0 0,0 0,0 2,0 48,2 12,8 30,0 5,4 25,4 24,4 36,5 0,20 13,71
www.cimec.ro
36
Materialul arheologic descoperit n stratul paleolitic n uJ.timele
campanii n exclusivitate din piese litice.
Mater1a o constituie cremenea n
alb, n depozit natural n imediata apropiere, ntre calcarele de la
baza terasei, scoase la zi de eroziunea de prrul Ghireni
apele IzvOTUlui.
Nu s-au descoperit resturi faunistice nici vetre de foc, snt mai
multe piese calctnate.
Marea majoritate a materialului o constituie de cioplire de
toate categoriile de decorticare, de cremene sparte
abandonate din cauza oalcaroase aflate n interiorul lor,
de cioplire de toate care se la 82,48%, procentaj
ce de la nceput obiectivul nostru n rndul atelierelor de pro-
a uneltelor de Din totalitatea materialelor descoperite am
un de 1105 piese tipice (17,52%) care constau din 123
de nuclee, 521 de lame, 461 de bine definite unelte. Marea majo-
ritate a nucleelor o constituie cele prismatice cu unul planuri de
lovire. ln.tre numai 27,33% au planuri de lovire largi, expresive,
care se nscriu n categoria celor drepte, diedre. In rest, atit
ct lamele au planul foarte mic. Formele snt in general
neregulate, ntre ele un procent de 12,58/o au caractere "Levallois"
distincte. D1men.siunile pieselor sint medii, cuprinse ntre circa 5 8 cm.
Piesele ntrunesc 260 exemplare (4,12/
0
din totalul materia-
lului descoperit 22,62% din cel tipic) constau din 125 lame
denticula:te, 35 lame cu scobituri laterale, 31 g.ratoare, 16 lame
cu 12 lame .trunchiate, 11 burine, 10 bifaciale, 8 racloare
7 atipice.
o grupare a tipurilor d.e unelte descoperite la Valea Izvorului
snt reprezentate mai bine grupe .tipologice. Prima,
cea mai o constituie piesele denticulate cu scobituri laterale
care ntrunesc un procentaj de 61,50fo (fig. 1). Cea de a doua este
de tipuri specifice paleoliticului superior (g;ratoare, burine,
lame cu care ntlr.unesc 25/
0
. Piesele bifaciale
snt nwneroase, ele reprerentnd doar 3,85% (fig. 2). Subli:niem
faptul marea majoritate a materialului este n stare pie-
sele intregi ntrunind nwnai 24,98%.
Un element important n analiza l constituie tehnica de
retu.,.c::are care prin caracterul ei strict marginal discontinuu de
cele mai multe ori, constituie una din camcteristicile aoestui obiectiv.
Uneltele denticulate cele cu scobituTi laterale snt cioplite pe
lame care nu se nscriu ntotdeauna n categoria celor cu fonn.e
bine conturate, determtnabile, fapt ce ele au avut o impor-
Intre acestea amintim deooo-
perirea unei lame ntregi cu bilaterale n partea
suplimentare de a celor capete, care
www.cimec.ro
2
5
FIG. 1 Miloc-Valca Izvorului. 1-10 piese de silex.
www.cimec.ro
FIG 2 Mo
o ttoc-Vale a Izvorului 1 o o -8 p tese de sol
1 CXo www.cimec.ro
39
prin forma ei figura uni (fig. 3). Forma a fost
dar cioplirea accentuarea aplati-
botului cozii par a fi elemente executate n
vederea mai bunei a figurii.
:denticulate cu scobituri laterale ntrunesc alte elemente
care o caracterizare principii tipologice.
Studierea la microscop de S. A. Semenov a unor astfel de
piese provenite din locuirea de de pe malul
cauca.z:ian al Negre a dus la identificarea unor striuri regulate ca
unelte de pe materiale fibroase dure, precum a unor
Lustruite pe capetele ntre degete (mare in
timpul lucrului'
Unele din piesele noastre cu adinci cu scobituri laterale
privite la microscop nu striuri ci o tocire fapt ce
folosirea lor la cojirea. sau finisarea fibrelor de pe coaja unor copaci
(salcie, tei) n diagrama sau chiar a unor fibre de plante
textile cum ar fi probabil cnepa (analiza a relevat, de asemenea,
n acea a familiei Cannabinaceae).
unor astfel de piese n musteriene a fost
de F .Bordes care le-a inclus n lista sa tip la 41 42
8
. Descope-
rirea unui sporit, de unelte denticulate n complexele
musteriene din sudul a dus la separarea unui musterian denticulat
in mai multe variante!!, a micro-musteri.an.ului denticulat n Orientul
Apropiat n Caucaz 10 in n ultimul deceniu la separarea unei
variante culturale ntre Prut Nistru
11
.
Ultima de ca Duruitoarea Veche Stnca,
cea mai analogie, nu avem n
vedere caracterul microlitic al unei bune din inventarul acestor

mare de cu astfel de piese a atras snt
deja n stabilirea unei tipologii pe delimitarea caracte-
Iizarea elementelor pe uneltele denticulate cu scobituri
laterale
1
:!.
Revenind la complexul nostru, o caracterizare cu
incadrarea ce se impune :
1 - Avind n vedere mare de de prelucrare
procentul de unelte finite ntregi, sntem n
unui atelier de cioplire a uneltelor de care erau
7 S. A. Semenov, O sledah rabotina mustierskih oiudiah iz
pe)c-cr, MIA, 185, Leningrad 1972, p. 20-24.
B F. Bordes, Typologie du ancien et moyen, Memoire, 1, Bor-
deaux, 1961.
9 H. de Lumley, - Woodyear, Le paleolithique inferieur et moyen du Midi
::">diterancen dans son cadre geologique, Gallia Prehistoire, V, voi. II,
':-71. p.
10 V. P. Liubin, Mustierskie kulturi Kavkaza, Leningrad, 1977.
11 N. K. Anisiutkin, Mustie Pruto-Dnestrovskogo mejdurecia (autoreferatul
:.ezei de doctorat), Leningrad, 1971.
I. I. Korobkov, M. M. Mansurov, K voprosu o tipologhii teiaksko-zubceath
MIA, 185, p. 55-67.
www.cimec.ro
40
2 - caracterele tehnicii de cioplire
un facies cultural specific zonei Prutului mijlociu cu piese denticulate
bifaciale cu un procent foarte ridicat de lame. El fie faza
cea mai tirzie de dezvoltare a musterianului din fie o
care s-a dezvoltat pe baza acestuia la nceputul paleoliticului superioc, n
FIG. 3 Mitoc-Valea Izvorului, de silex de ?).
care au predominat uneltele de despicat (piese denticulate, cu
scobitwi laterale, burine) cu dimensiuni
medii, racloMe piese cioplite bifacial. Ultimele tipuri de
unelte sint n procentaj majoritar n musterianul de la Ripiceni, iar cele
majoritare de la Mitoc snt mai numeroase la Ripiceni.
3 - Atelierul de la V.alea Izvorului are un caracter complex care
din asocierea uneltelor de cu aceea a accesoriilor
necesare lor in de de salcie, fibre de
de tei fibre de etc.).
www.cimec.ro
Incercind o paralelizare din punct de vecilere cronologic ntre com-
plexul de la Mitoc alte paleolitice indelungata per-
a musteriene pe teritoriul noastre contepo-
raneitatea lor n fazele trzii de dezvoltare cu cele specifice culturilor
paleoliticului superior. Astfel, nceputul n atelierul de la Valea
Izvorului apare strntului steril ce desparte ultimele
niv-eluri musteriene (V VI) de la R1piceni Izvor
1
3, superioare a
locuirii musteriene din de la Nandru Bordul
Mare de la Ohaba Ponor H locuirii musteriene din
Gura Cheii - 15. Dar, nceputul la Valea Izvorului este
de asemenea sincron locuirilor paleolitice superjoare
chiar celor gravetiene) de la Bistricioara de pe Valea

1
G. In schimb, le precede pe cele aurignaciene de la Tincova
din Banat 17.
Toate aceste date dovedesc dezvoltarea a comu-
paleolitice pe teritoriul Romniei in plus com-
plexitatea fenomenului ce a dus la stingerea culturilOII' paleoliticului mij-
lociu n care acestea au participat la formarea celoc specifice
paleoliticului superior, fenomen cu teoretice dintre oele mai
dificile, concretizate n raportul dintre omul de Neandertal Homo
Sapiens.
LE PALEOLITHIQUE DE MITOC-VALEA IZVORULUI
TRAITS SPECIFIQUES DE LA CULTURE ET MILIEU NATUREL
Resume
Les recherches complexes pratiquees sur un objectif paleolithique
dccouverte depuis 1956 ont permis des prccisions particulierement importantes,
> . .:,ceptibles d'etre resumees comme suit:
1. Il s'agit d'un atelier qui, caracterisent une cullure specifique pour la riVlere
c!u Prut au commencenrent du paleolithique superieur, avec beaucoup du denticulee
: grande pourcentage de lames, de rares .-lements levalloisiens typiques et 'des
_ kments bifaciaux.
::!. Au point de vue geo-chronologique, l'activite humaine de cet objectif s'est
::,;;eloppee dans l'ensemble interstadial Ohaba, parallele l'interstadial Arcy-
:.;:::;:ried B.
13 Alex. colab., arheologice, geocronologice paleo-
privind Ripiceni-Izvor. SCIVA, 27, 1976, 1, p. 5-21.
H M. Cteva aspecte privind climatului din pleistocenul
--::.,: :-ior n sud-vestul Transilvaniei, SCIV, 24, 1973, 2, p. 179-205.
15 M. Crciumaru V. Analiza a sedimen-
:.: din Gura Cheii SCIVA, 26, 1, p. 9-15.
16 Alex. si colab.,
:,. .r.or analize chimice, granulometrice palinologice in unele paleolitice
Bazinul asupra tipului caracterului SCIVA,
-' l ";;, ::!. p. 157-183.
:; ::'-1. c;1rciumaru. Studiul paleoclimatic geocronologic asupra unor
:::!cc din Banat, n F. Paleoliticul din Banat, 1978.
www.cimec.ro
www.cimec.ro
TEHNICA TIPOLOGIA UNELTELOR DIN PALEOLITICUL
SUPERIOR IN REGIUNEA PRUTULUI MIJLOCIU
VASILE CHIRICA
Dintre toate paleolitice descoperite cercetate pe teritoriul
noastre, se acelea. din zona Prutului Mijlociu, care, prin n-
tinderea locuite intensitatea locuirilor umane, contribuie
in mare la tuturor aspectelor epocii
respective.
primele cu privire la unor unelte paleoli-
tice pe terasele Prutului, care de la secolului trecut
1
,
cele dinti sistematice au fost ntreprinse de geologul arheo-
;ogul N. N. rezultatele fiind publicate n ntregime .n anul
1938
2
.
Incepnd din anul 1956, cind au fost executate sondajele din
de La - Malul Galben Mitoc - Valea_ Izvorului (Dealul
:wi) :
1
, apoi din 1961, cind s-au reluat arheologice n marea
de la Ripiceni-Izvor ', n aceste sau n alte obiective
paleolitice cercetate in uLtimii ani s-au descoperit bogate urme de vie-
iUire datnd de La paleoliticului inferior n epi-
oaleolitic.
Locuirile umane din zona Prutului Mijlociu se prin
complexe de locuire, vetre, ateliere de cioplire, Cea mai
1 Grcgoriu de Biroului Geologic n
anului 1885, n Anuatul Biroului Geologic, III, 1885, 1888, p.
_.-, : I. Simionescu, a Prutului din nordul Moldo-
in A.c. Jlom., fondului "V. Adamachi", II, 1901-1906,
: p. 15-16.
:2 N. Le Pleistocime et le Paleolithique de la Roumanie du Nord..,
:C'' in Anuarul Institutului Geologic al Romniei, XIX, 1938, p. 1-160.
;; C. S. N. Zaharia. Raport preliminar asupra
din anUl 1956, IV, Mitoc, n Materiale, V, 1959, p. 34-38; idem,
de la Mitoc. n Materiale, VI, 1959, p. 11-23; V. Chirica, Descoperiri paleolitice
; -. c;!c::area de la Mitoc (jud. n AM, VIII. 1975. p. 7-14 .
.; Al. Sur la succession des habitats paleolithiques et postpaleolit-
. , de Hipiceni-Izvor, in Dacia. N.S., IX, 1965, p. 5-32; idem, uneltelor,
. de descoperite pe teritoriul Romniei, E.A.,
:- -.-. p. 108-119. 146-147; Al. Ana Conea, M. Crciumaru, Venera Co-
. '='"- Al. \'. Grossu. R. Popovici. arheologice, geocronologice paleo-
. -:c.; <ce pri L'ind Ripiceni-Izvor, n SCIV A, 2, 1976, 1, p. 5-21.
www.cimec.ro
44
categorie de descoperiri o constituie uneltele, rezultat al
muncii, a intensei economice de cioplire
a silexului.
In cele ce vom ncerca stabilim unele caracteristici co-
mune individuale ale uneltelor din paleoliticul superior,.
descoperite n din cercetate prin arheologice :
Ripiceni-Izvor Valea BadeLui, Stnca-Ripiceni, Mitoc : Valea Izvorului,.
Malul Galben, Prul lui Js.trate Valea lui Stan, Ghireni : Ciritei
Balta Crasnaleuca - zona
de la Ripiceni - Valea Badelui au fost relativ restrnse, iar-
utilajul litic relativ De asemenea, materialele identificate la Cras-
naleuca Mitoc-Valea Izvorului se n cur.s de prelucrare, astfel
aceste descoperiTi n-au putut fi luate n la ntocmirea
listei tipologice pe care am ntocmit-o pentru zona Prutului Mijlociu,
de aceea ne vom referi n primul rnd la descope1irile de .Ja Mitoc -
Prul lui lstrate, cu referiri la celelalte ln ceea ce
tehnicile de cioplire, vom face doar sumare intrucit
acestea au fost prezentate n monografice 5.
de la Mitoc-Piriul lui Istrate se n-
deosebi prin cele 38 ateliere de cioplire, identificate pe o de
circa 300 mp. Dillltre acestea, 26 snt ateliere simple, reprezentate p1in
mai mici sau mai mari (ntre 100 1000) de piese litice, n
mare majoritate de cioplire, numai 12 ateliere
pietre de calcar sau gresie de diferite utilizate, probabil,
drept nicovale, deoarece pe unele din ele s-au microlitice din
silex, rezultate n urma cioplirii, la Ripiceni-Izvor fi.
Deoarece dispuneau de o cantitate practic de materie
de cea mCl'i calitate, putem afirma grupele umane care au
populat terasele Prutului in epoca se ocupau in primul
rind cu cioplirea uneltelor, deosebit de necesare celorlalte eco-
nomice. ln acest sens in de La Mitoc-
Pirul lui Istr.ate, n cele campanii de arheologice s-au
peste 12 500 piese de silex numai 6 din gresie), dintre care nu-
mai 3601 tipice (n sensul larg al cuvntului), iar dintre acestea, doar
109 unelte finite.
Tipologie, principalele categorii de piese litice snt :
- Nucleele snt de tip prismatic, piramidal, dar s-au deosebit
nuclee discoidale, glohulare sau informe, pentru toate
paleoliticului superior de pe teritoriul Romniei sau din regiu-
nile nvecinate. De altfel, aceste tipuri (fig. 8/8), de nucleele
Levallois - de de Lame - snt considerate de D. de Son-
5 Al. op. cit., 1970, p. 90-94; Il. Feustel, Technik der Stein.zeit.
Weimar, 1973; Michel N. Bn!zillon, La denomination des objets de pierre tai1lee.
IV-e supplement "Gallia Prehistoire", Paris, 1968; F. Bordes, Considerations sur
la typologie et les techniques dans le Paleolithique, in Quartiir, 18, 1967, p. 24-55 et,.
6 Al. op. cit., in Dacia, N.S., IX, 1965, p. 11.
www.cimec.ro
43
neville-Bordes ca fiind tipice pentru paleoliticul superioc 7. De asemenea,
au f05t ntlnite, aa n ;de la Mitoc-Valea lui Stan
8
, nuclee
utilizate ca percutoare. nu am inclus n categorie
de silex, unii n diferite stadii de decorticare
de prepaxare a planului de lovire. Cele mai multe nuclee au un singur
plan de lovire, sau opuse, iar la Mitoc-Prul lui Istra.te, o
de acest tip are planurile de lovire perpendiculare unul pe altul.
Nucleul deci, prima a materiei prime
de om, in mod n vederea uneltelor finite
(fig. 2).
- (fig. 8/4, 5). snt de acord o poate
fi atunci cnd lungimea sa, prelungirea
planului de lovire, este sau cu per-
pendicular pe axul piesei). Acestea snt primele produse de debitaj des-
prinse din nucleul de n urma cioplirii. lor este orepon-
derent n de peste 80% n oulturile etapele anterioM"e pa1eo-
liticului superior, dar devine mu1t inferior n ulma mare a epo-
cii paleolitice. Astfel, la Mitoc-Priul lui Istrate, din total de
piese litice, numai 436 pot fi .incluse n categoria Dintre acestea,
un mare au talonullis, unele chiar punctiform numai snt
cu talon ; o are doi bulbi de ambii pe
sa n timp ce exemplarele descoperite n alte
paleoliitioe, pe avers revers, n relief, bulbi la
extremitate a piesei.
Tehnica dopHrii utilizarea unui nucleu cu pla-
nul de 1ovire n urnghi drept. extragerea primei alte
snt cioplite de o parte de alta a negativului a patra fiind ex-
plan de lovire opus celei dinti, reunind crestele mediane
ale nudeu1ui, de desprinderea primelor trei ; a cincea
va purta pe primul plan de lovire punctul de impact al primei
- lamelare, piese prin al r:aport fac
trecerea de la la lame, se un ceva mai mare - 467 - n
In sau n acelea cu mai multe ateliere
de cioplire, lameLare se n diferite, dar lipsesc
aproape n ntregime in ateliere de cioplire (fig. 6/9).
- Lamele (fig. 6/7 ; fig. 7/4, 7-8 ; fig. 8/6) snt piesele a lun-
gime atinge sau dublul din Europa
s-au ocupat de stabilillea diferitelor criterii ale raportului
propunnd mai multe formule pentru acest calcul o. Acest produs al de-
bitajului apare in perioadele ante.rioare paleolLticului superior, dar n
mult mai La Mitoc-Prul lui Istrate total al
la..'Tlelor, recoltate di!Il ateliere din st:ratul de este de 2419, dintre
care 633 microlitice La 3-3,5 cm), 1670 mijlocii (ntre 3-3,5 7-7,5
7 D. de Sonneville-Bordes, Le Paleolithique superieur en Perigord, Bordeaux,
1?60, p. 20.
B Magda Istrati, Locuiri paleolitice epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui
S:cn. ms.
9 N. Brezillon, op. cit., p. 100.
www.cimec.ro
46
cm) numai 61 macrolitice (peste 7,5 cm). !n afara acestui att de mare
de lame simple, au fost 57 lame cu (fig. 6/7 ; fig.
8/6). Aceste piese au fost realizate prin cioplirea indi-
ndeosebi paleoliticului superior, dar care s-a utili-
zat n perioadele F. BO'rdes pe baze experimen-
tale proprii, consta n unui plan de lovire
oblic de axul lung al nucleului. Cele laturi erau preparate n
scopul unei creste mediane. Concomitent, erau mar-
ginile planului de lo.vire prin mici !ntre nucleu percutor se in-
terpunea "dalta" (chasse-lame, poussoir), din lemn tare, os, corn de ren
sau cerb, n unghiul planului de lovire, dar mult pe sp<l!te. Lo-
vitura bine pennitea primei lame cu
Pentru se freca cu o marginea planului de
lovire mai sus de locul primei o serie de mici
penrtru diswugerea superioare, n care re-
prezenta negativul de deasupm buLbului de desprindere a primei lame.
"Dalta" se oev:a mai sus de creasta de prima i.a.r
lama avea o pe constatndu-se nega-
tivele desprinderilor pentru prepararea nucleului. Uneo:ri, nucleul
avea o de desprindere nu mai era
special, dar n acest caz primele lame (destul de des ntlnite n aproape
toate paleolitice) erau acoperite cu cortex pe
Lamele aveau un talon larg, nu prea gros, iar uneori acesta era puncti-
form
1
0. Dintre toate lameLe din mai sus, care
talonul (fig. 1), numai au talonul la toate celelalte
acesta fiind iis sau punctiform (fig. 5).
Pentru a ncheia categorie de produse primare de debitaj,
la Ripiceni-Izvor au fost de aspect mousterian,
de inventarul litic specific Aurign:acianului, iar la Mitoc-Malul
Galben au fost identificate citeva lame de tip Levallois. ln ceea ce pri-
raportul - - termeni snt ade-
sea sau nu snt n la ntocmirea listelor
tipologice.
Ln toate paleoliticului superior uneltele finite se
ntr-o mare varietate de tipuri forme. din zona Prutului
Mijlociu au adus reale nu numai la gru-
pelor umane, a mediului, ci a economice de cioplire a unel-
telor, a tehnicilor utilizate a inventarului litic.
Spre deosebire de celelalte din la Mitoc-Prul lui Is-
trate oea mai. categorie de unelte o constituie burinele, cu un
procentaj de 28,45% din totalul de 109 piese finite, n timp oe la Mitoc-
Valea lui Stan procentajul lor este de numai 8,69%, iar la Ripiceni-Izvor,
de 5,06%
11
Rrincipalele categorii de burine din zonei cercetate
snt acelea de tip diedru (drept, dejete, de unghi, multiple), de unghi
.10 F. Bordes, Etude des differentes techniques de taille du silex
et des roches dures, n L'Anthropologie, 51, 1947, p. 16 ; Al. op. cit., 1970,
p. 92; Michel N. Brezillon, op. cit., p. 76-77.
11 Al. op. cit., 1970, p. 116-119.
www.cimec.ro
47
pe trunchiere ntlnite ndeosebi la Ripi-
ceni-Izvor. La Mitoc-Piriul lui Istrate lipsesc burinele diedre-dejete, de
unghi multiple, precum acelea pe trunchiere iar la Stnca-
Ripiceni apare n plus burinul "busque" oel nucleifornn (identificat
la Prul lui Istrate).
Primele burine au pe teritoriul Europei, din Acheu-
lean 1:!. A. Cheynier burinul este doar un unghi diedru, ob-
pe muchia unei piese, prin una sau mai multe lovtturi
date n acest scop. Pentru aceasta, piesa era pe o
cu partea unde trebuia se realizeze unghiul printr-o lovi-
bine se o mai sau mai mare,
sau "coup de burin" J:J, unghiul ,rezultat conshtuind partea
a piesei (fig. 4 ; fig. 6/2, 3-5 ; fig. 7/2, 6 ; fig. 8/1).
Prin intensificarea aceste piese au fost luate tot mai
mult n stabilindu-se criterii diferite de pe baza
s-au ntocmit la fel de diverse H.
- Gratoarele categoria cea mai de unelte
descoperite n paleoliticului superior din zona Pru-
tului Mijlociu, aflndu-se n de 40,22% la Mitoc-Valea lui Stan,
23,88% la Mitoc-Pmul lui Istrate 21,52% la Ripiceni-Izvor, n cele-
lalte cle fiind n mult mai mic. Ca n cazul burinelor,
cele mai multe tipuri de gratoare s-au tot la Ripiceni-Izvor, dintre
care, cele mai numeroase snt (n toate din gratoarele
simple, cu partea lipsind gratoarele pe aurigna-
"a museau plat" din Lista-tip.
Ckatoarele de la Mitoc-Pirul lui Istrate snt, in mare majoritate de
tipul simplu, convex, pe (fig. 6/1, 4 ; fig. 7/3 ; fig. 8/2-3, 7).
Dintre uneltele combinate, mai des apare gratoarol-;burin gra-
(Ripioeni-Izvor, Stnca-Ripiceni, Mitoc : Prul lui
Istrate Malul Galben), iar la Mi.toc-Pirul lui Istrate mai apare
torul..,burin (fig. 6/6), in Lista-tip a uneltelor din paleo-
liticuJ superior, de D. de Sonneville-Bor:des J. Perrot 15. Tot
n s-au mai identificat gratoare-hurin, cu ambele
active la partea a larnelor, burinul fiind realizat prin fractu-
:rarea piesei n timpul gratoarului.
Alte tipuri de unelte finite, cu o pondere mai n uti1a.jul litic
al din zona snt prezente la Ripi-
ceni-Izvor, Mitoc-Priul lui Istrate, Ghireni-Balta Stnca-Ripiceni,
Mitoc-Malul Galben Valea lui Stan.
- (racloarele), simple sau duble, a n pa-
leoliticul supei1ior este ca fiind o continuare a tehnice
tipologice mousteriene, deoarece apar ndeosebi la partea a
locuirilor aurignaciene (Ripkeni-Izvor, Mitoc-Piru.l lui Istrate) sau n
12 F. Bordes, Le Pali?Blithique dans le monde, Paris, 1968, p. 125.
13 A. Cheynier, Les burins, in B.S.P.F., LX, 11-12, 1965, p. 791.
14 Michel N. Brezillon, op. cit., p. 165-191.
15 Denise de Sonneville-Bordes, La Prehistoire Moderne, ed. a II-a, Perigueux,
19i5, p. 68.
www.cimec.ro
48
Aurignacianul infedor (Mitoc-Valea Izvorului), sint prezente la Mitoc-
Piriullui Istrate n destul de mic (fig. 6/8). sint realizarte pe
nuclee, un altul este de tip dublu biconvex, pe din gresie,
iar altele, pe mijlocii din silex. Tot in Ia baza stra-
tului de a fost un vrf din gresie, pe ambele laturi
n la Ripiceni-Izvor a fost identificat un vid mouste-
rian cu talon precum trei vclwi de tip Levallois.
- Lamele aurignaciene (descoperite n mare la Ripiceni-Iz-
vor), sau total, piesele cu scobituri sau denticu-
late se n mai mic sau mai mare in toate P,rutului
Mijlociu. Trebuie prin marele de. denticulate, a.;;e-
zarea de la Mitoc-Valea Izvorului se printre celelalte
din regiunea n studiu.
Considerate piese directoare n est- central-european
in Perigordianul din vestul centrul Europei, lamele Lam.elele de
tip "a bord abattu" sau "a dos abattu", precum vrfurile "La Gra-
vette" au fost descoperite n nivelurile gravettiene de la Ripiceni : Izvor,
Stnca Valea Badelui, Crasnaleuca, dar in de la Mitoc-Prul
lui Istrate, pe care le ca reprezentnd primele elemente de
care apar, oa n unele de pe terasele
(zona de la primei etape (= a paleoliti-
cului superior.
O categorie de piese tipice o constituie bifacialele, descoperite .n
mai mare la Mttoc-Valea Izvorului
16
mai mic la Ripiceni-Iz-
vor 17 ; la Mitoc-Prul lui Istrate s-a doar un disc bifacial.
In toate perioadele culturile epocii paleolit1ce, pe geografice
foarte largi, tehnicile de cioplke a uneltelor au fost, cu unele
: presiunea, fiecare cu mai
multe variante de realizare acestor .tehnici a fost
de cei mai dintre pe baze experimentale
proprii. Astfel, R. Feustel prin se pot
executa 200 lovituri pe minut, n timp ce prin presiune snt posibile
doar 40, aceasta. din solidtnd un efort fizic considerabil mai
mare 18 ; F. Bordes s-a ocupat ndeosebi de cioplirea preciznd
acest mod de preLucrare consta in unui plan de lovire oblic
de axul lung al nucleului, o a muncii de ciopliJrc
fiind tratarea a silexului, in urma acesta o gra-
mai prin pierderea apei
19
. La rndul S. A. Semenov
prin presiune se putea realiza prin folosirea nu-
16 M. Bitiri, Cu privire la nceputurile paleoliticului superior n Homnia, in
SCIV, 16, 1965, 1. p. 5-16; idem, asupra prezen{ei unor )urme de unelte
bifaciale in paleolitice din Homnia, n SCIV, 16, 1965, 3. p. 431-448; idt:>m,
Citeva date cu privire la paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, n SLudii Ma-
teriale, Istorie, III, Suceava, 1973, p. 27-36.
17 V. Chirica, Piese bifaciale din paleoliticul superior descoperite n regiunea
de nord a Moldovei, n SCIV, 24, 1973, 1, p. 93-102.
18 R. Feustel, op. cit., p. 98-102.
19 F. Bordes, op. cit., n L'Anthropologie, 51, 1974, p. 18; idem. Essai de classi-
fication des industries mousteriennes, n B.S.P.F., 50, 1953, p. 457-466.
www.cimec.ro
49
Tabelul I
Tipurile de unelte identificate n din zona Prutului mijlociu,
Lista-tip. A - Ripiceni-Izvor; B - Stnca-Ripiceni; C - Ripiceni-Valea Badelui;
D - Mitoc-Prrul lui Istrate; E - Mitoc-Malul Galben; F - Mitoc-Valea Izvoru-
lui; G- Mitoc-Valea lui Stan.
Nr. crt. din
Lista-tip A B c D E
j<"
G
1
+ + + + + +
2
+ + + + +
3
+ +
+
4
+
+
+
5
+ + +
7
+ +
+
8
+ + + +
9
+ +
10
+
+
11
+ + + +
+
12
+
+
13
+ +
15
+
+
+
16
+ + + +
17
+ + + +
21
+ + +
23
+ + + +
27
+ +
+
+ +
28
+
29
+ +
30
+ + + + + + +
31
+ +
32
+
34
+
+
35
+ + + +
36
+
+ +
40
+
41
+ +
43
+ +
48
+ +
50
+ +
56
+
49
+ +
60
+
65
+ + +
66
+
67
+ +
69
+
71
+
74
+ + + + +
75
+
+
+ + +
+
77
+ + + +
83
+
85
+ +
+ +
86
+
88
+ +
89
+
90
+
92
+ + + + + + +
www.cimec.ro
50
mai a mind.lor, iar cioplirea prin presiune se putea face
ca nucleul fie cu picioarele, n acest <:az el fjind a.'?zat pe
o sprijinit cu mna iar cu cea mnuindu-se
"dalta" pentru despicat, intr-o de lemn :w.
Tehnica cioplirii prin presiune era ndeosebi pentru reali-
zarea pentru transformarea unei lame, v.rf n
uneori acestea se puteau ciopli prin Prin
dect prin unor mici desprinderi pe marginile piesei, i se adu-
ceau (se atenuau sau se suprimau marginile n scopul
active. Relativ la (fig. 3), F. Bordes o
are trei tipuri de rettu?e : 1) de fasonare, care
piesa n ; 2) de acomodare, care distrug
marginile ce ar putea mna ; 3) de folosire, rezultat al
sale n procesul muncii 21_
tn ceea ce stilul tehnologia de prelucrare a uneltelor,
este dificil de ntocmit scheme sau criterii fixe, ntruct, orice cioplitor
al pietf'ei, n momentul uneltelor le acestora, involuntar,
particulaJI"e, n de natura materiei prime, maniera de
cioplire, sa etc. M. Lenoir stilul ca un
ansamblu de cavacteristice unui obiect - rezultat al muncii -
n epoca 22.
Evident, stilul litic nu numai personalitatea celui care
cioplea uneltele, ci unei epoci bine determinate, stadiul
unei anumite umane n perioada
Astfel, n cadrul grup uman al perioade
a e.pocii paleolitice, uneltele au fost realizate :n dar
fiecare cuprinde, n genel.'1al, caracteristice grupului
sau perioadei. T.rebuie mai n unor tipuri
de unele datorate precum gradul diferit de inventivitate
al specializat in uneltelor. Acestor ele-
mente li s-ar putea datora burinului n
Acheuleanul din vestul Europei
23
, n timp oe n alte regiuni geografice
cele ,unelte apar n Mousterian, dar fac serie ncepnd din paleoli-
ticul superior, sau unor virfUri aziliene la Ripireni-Izvor, pre-
cum unor lam.e "a bord abattu" n Aurignacianul de la Mitoc-
Priullui sau de pe valea
M. Lenoir smt foarte multe criterii care ar trebui luate
n pentru punerea n a unui stil de cioplire, dintre
care, mai impor:tante rur fi :
- grosimea talonului ;
- dimensiunile pieselor rez.ulrtate prin cioplire ;
- Ull1ghiul format de talon cu a piesei ;
20 S. A. Semenov, Pervobytnoja tehnika, n M.I.A., 44, 1957 fig. 5/2 fig. 11/2.
21 F. Bordes, Typologie du Paleolithique ancien et moyen, Paris, 1961, p. 8-10.
22 M. Lenoir, Style et technologie lithique, n B.S.P.F., 22, 1975, 2, p. 46.
23 Denise de Sonneville-Bordes, L'ge de la pierre (Coli. Que sais-je ?, nr. 948),
Paris, 1965, p. 49-54.
www.cimec.ro
51
- modul de preparare a planului de lovire
2
".
Evident, aceste criterii depind direct de tehnica dar stilul
modul de utilizare snt intim legate ntre ele n n care folosirea
unor tehnici pentru cioplirea uneltelor ar contribui, la unor
caracteristici stilistice bine determinate.
T!'::CHNIQUE ET TYPOLOGIE DES OUTILS DU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR
DANS LA REGION DU PRUT MOYEN
Resume
De tous les etablisscments pall!olithiqucs decouverts et recherches sur le
tcrritoirc de la Houmanie se font bien remarquer ccux de la zone du Prut moyen,
qui, par l'intensite de !'habitat humain, contribucnt u la connaissance et la corn-
. prehension de cette epoque, du mode de vivre et des activites economiques.
L'habitat humain de cette zone est caracterise par ses complexes : habitations,
foyers, ateliers pour l'eclatement, restes fauniques.
La categorie Ia plus importante des decouvertcs est representee toutefois par
Ies outils, resultat du travail conscient et intensif de l'eclatement du silex.
L'auteur a etabli certains traits communs ou caracteristiques des outils des
etablissements recherches par des fouilles plus intensives : Ripiceni - Izvor, Ripi-
ccni - Stinca, Mitoc - Piriul lui Istrate. Mitoc - Valea Izvorului et Mitoc -
\'alea lui Stan.
Parmi ces etablissements se distinguent !'habitat aurignacien de Mitoc - Prul
lui Istrate, par les 36 ateliers pour l'eclatement du silex, decouverts sur une sur-
face d'environ 300 m2 ; la station de Ripiceni - Izvor, par la richesse de l'outillage
lithique, et celle de Mitoc - Valea Izvorului, par le grand nombre des pieces
bifaces par rapport aux autres types d'outils.
La station de Ripiceni - Izvor, situee sur la tcrrasse inferieure du Prut, a
(Aurignacien et Gravettien) ; la grotte de Stinca - Ripiceni a ete habitee
de habitee au Paleolithique moyen (Mousterien), mais aussi au Paleolithique
seulement l'Aurignacien et au Gravettien; les habitats de Mitoc - Valea Izvoru-
lui datent de l'Aurignacien inferieur et ceux de "Prul lui Istrate" et de "Valea lui
Stan" appartienncnt, par la technique de l'eclatement et les types des outils,
J'Aurignacien avec des influences gravettiennes.
Les principales categories des outils, identifiees dans les stations rechercheees,
p:-esentent les types suivants :
- les nuclei, de type prismatique ou pyramidal, un ou deux plans de per-
' et aussi des nuclei discoides ou globulaires, dont quelques-uns utilises
aussi comme pcrcuteurs. Un seul exemplaire, decouvert Mitoc - Prul lui Istrate,
a les deux plans de percussion perpendiculaires.
- les eclats, les eclats lamellaires et les lames, denommes par l'auteur
;::>:-oduits primaires de debitage, ont le talon lisse et seulement quelques-uns
:zlon diedre. A Ripiceni - Izvor on a trouve aussi des eclats d'aspect mousterien.
24 M. Lenoir, op. cit., p. 47.
www.cimec.ro
52
- Les grattoirs prcdominent dans toutes les stations rccherchees, il l'exception
de cclle de Mitoc - Prul lui lstrate, ou Ies burins ont la preponderance. Dans
la zone du Prut moyen ont ete identifics presque tous les types des grattoirs
.Ctablis dans la liste typologique des outils du Paleolithique superieur dressee par
Dcnise de Sonneville - Bordes et J. Perrot.
- Les burins predominent seulement Mitoc - Prul lui Istrate. Comme
types, on rencontre les burins dicdres (droit, dejetc, d'angle), multiples, sur tron-
caturc ou nucleiformes. A Stnca - Ripiceni a ete identifie aussi le burin bosque.
- Les grattoirs - burins, les per<;oirs - grattoirs ou le racloir - l;lurin sont
en exc:Jusivite les outils doubles decouvertes dans la zone recherchee. A Mitoc -
Prul lui Istrate ont ete identifit's deux grattoirs - burins aux deux cotes actifs
la partic distale des lames, ce burin etant realise par la fracture pendant qu'on
retouchait le grattoir.
- D'autres types d'outils, dont le poids est moindre dans les statons re-
.cherchees, sont les per<;oirs, les racloirs (simples ou les pointes mouste-
riennes ou Levallois Ripiceni - Izvor), les lames aurignaciennes ou retouches
partiellcs, les lames et lamelles bord abattu, les pointes de la Gravette et les
bifaccs.
L"auteur fait certaines considerations sur les techniques de l'eclatement, ainsi
que sur le style du debitage, qui represente non seulement les traits d'une epoque
bien determinee et d'une culture paleolithique ou d'un groupe culturel, mais aussi
la marque personelle du travailleur du silex, sa maniere propre realiser par
l'eclatement les outils necessaires tout le groupement.
L'auteur considere que l'ctude du style et de la technologie lithique specifiques
d'une epoque ou d'une culture doit envisager non seulement le niveau de ces
connaissances attejnt par la societe respective, mais aussi la nature de Ia
premiere dont elle disposait.
De ce point de vue, les groupements humains etablis sur les terrases du Prut
a l'epoque paleolithique ont beneficie, outre le milieu ecologiques tres favorable,
.d'inepuisables quantites de silex cretacique de tres bonne qualite, de sorte que la
facture technique des outils etait tout fait remarquable.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Parties de la prece : 1. avers (dos, face superieure) ; 2, revers (face d'ecla-
tement, face inferieure) ; a, talon (plan de frappe) : b, nervure, arete ;
c, cne et concoide (bulbe de percussion) ; d-e-f, partie proximale,
mcsiale et distale ; 3, section de la piece ; 4, burin ; g, biseau ; h, facette
(chaufrein) ; 5, pointe pedonculee ; j, limbe; k, pcdoncule (soie, lan-
guette) ; 1, eran ; m, aileron (barbe, barbelure) ; 6, grattoir; i, front.
M. N. Brezillon).
Fig. 2. Types de nucleus a lames, d'apres G. et A. de Mortillet : 1, prismatique a
un plan de "frappe; 2, prismatique a deux plans de frappe opposes;
3-4, nucleus conique ou pyramidal.
Fig. 3. Types de retouches : a-b, en ecaille ; c, sub-parallele ; d, parallele ; e.
ecailleux scalariformc (d'apres F. Bordes) ; f, aurignacienne (d'apres
J. Bouyssonie) ; g, abrupte normale ; h, abrupte sur enclume (croisee)
(d'apres J. Tixier) ; i, plano-convexe; j, couvrantc transversale pa-
rallele ; k, oblique parallele (en echarpe) ; 1, chevrons; m, continue
www.cimec.ro
53
et discontinue proximalc, mesiale et distalc, directe ; n, inverse ; o,
alterne; p, alternante (d'apres M. N. Bn!zillon).
Fig. 4. Esquissc systematique de Ia taillc des burins (d'apres R. Feustel).
Fig. 5. La techniquc lamcllaire ; esquisse systcmatiquc des differents stadcs de la
taillc des lames (d'apres R. Feustel).
Fig. 6. Mitoc - Prul lui Istrate. Outils en silex : 1, 4, grattoirs convexes ; 2-3,
burins di('dres ; 5, bul'in d'angle sur troncaturc concave ; 6, burin-ra-
doir ; 7, lame a crtHe ; 8, racloir double; 9, eclat Iamellaire de de-
cortication.
Fig. 7. Mitoc - Prul lui Istrate. Pieces cn silex: 1, lame rctouchee; 2. burin sur
troncature oblique retouchee; 3, grattoir convexe; 4, 7-8, Iames sans
retouches ; 5. lamc macrolitique a encoche ; 6, burin diedre.
Fig. 8. Mitoc - Prul lui Istrate. Pit'!ces en silex : 1. burin diedre ; 2-3, 7, grattoirs
convexes ; 4-5, eclats nonretouches ; 6, lame de decortication crete ;
8, nucleus prismatique.
www.cimec.ro
a
1
2
3

4
5
6
Fig. 1 piesei. 1, avers (dos, ; 2, revers de
; a, talon (plan de lovire)-; b. ; c, conul concoidul
(bulbul de ; d-e-f, partea ; 3, piesei ;
4, burin ; g. partea h, ; 5. Yrf pedunculat ; j, limb ; k, peduncul ;
1, m, 6, graloar; i, partea M. N.
Brczillon).
c
www.cimec.ro
o
i
1
1
1
r

5cm
F.E! ::?. Tipuri de nuclee de lame. 1, prismatic cu un plan de lovire; 2, prismatic
- planuri de lovire opuse; 3-4, nuclee conice sau piramidale. G.
A. de Mortillet).
www.cimec.ro


fi\-
\ III \1
'
\ 1 1 .
i /1 ._
-__::J 1 1
i i :
-- J . 1 1 -
=--- \ 1 1 1 -
-. \_LJ \
V
J
k
o
p
Fig. ;;_ Tipuri ele retu!?e. a-b, solzoase ; c, subparalele ; d, paralele ; e, solzoase
Sl'alariforme F. Bordes) ; f, aurignadene J. Bouyssonie) ; g, abrupte
normale; h. abrupte pc J. Tixicr); i, plano-convexe; j, de acope-
rin'. trans\'L'!'sale para!C'le ; k, oblice paralele ; 1, "n ; m, continui
disconlinui. proximalc, mcsiale distale. directe; n, inverse; o, alterne; p, alter-
nante. M. N. Brezillon).
www.cimec.ro
}
(
1
\\ \.--- n / \'
\1 ! 1 :. ,, 11 11 \ / i 1 /. 1 '1
1 ; ' 1 1 -; -
- ( }, \\- i
1
\
!;,\ \ (J) /! ! l ) ) 1 ! \ / )
\J_Y \ ! 'y' 1 J ,J_y lJ
\ . u
\
\ 1\\\
1 \ _1.\. \\
i '' "1 .... \ 1
'\
1 \
1 1
1
1 1
1 \ / / 1
1 . ' 1
'\ 1 .\ 1 (
'{ __ _y L.)
Fig. 4. a cioplirii burinelor R. Feustel).
www.cimec.ro
1 .. /- ...
r: r r
t
\. _.,/


/
1
2 3
Fig. 5. Tehnica a diferitelor stadii de fabricare a
lamelor R. Feustel).
www.cimec.ro
tl.
' ' .
. .' ...
/ '
.. \.
! 1
1

;_:, .

o,_, __ l-._ __ 7...._ _ ',."
Fig. 6. Mitoc - Prul lui Isttate. Unelte de silex : 1, 4, gratoare con\"exe ; 2-:,
burine diedre; 5, burin de unghi pe trunchiere 6, 7,
cu creastii ; 8, racloar dublu ; 9, de decorticare.
www.cimec.ro
o
l
.
\;: .. _-: .. __
atf\i -
-.- ':! i
r: - 1
Fig. 7. Mi toc - Prul lui Istrate. Piese de silex : 1, cu latura >
; 2, burin pe trunchiere ; 3. gratoar convex ; 4, 7-8, lame
tu.5ate; 5, cu 6, burin diedru.
www.cimec.ro
5
J
o 2.
Fig. 8. Mi toc - Prul lui Istrate. Piese de silex: l, burin diedru; 2-3, 7, gratoare
convexe; 4-5, ; 6, de decorticare cu ; 8, nucleu
prisma tic.
www.cimec.ro
www.cimec.ro
DESCOPERIRI PALEOLITICE POSTP ALEOLITICE
LA MITOC-PIRIUL LUI ISTRATE
(JUD.
V. CHIRICA P.
Primele cu pnvll'e la unor paleolitice,
se Ia corn. Mitoc (jud. Ele romni
Gregoriu Ioan Simionescu, a fi punctele
unde au fost piesele de silex
1
. Aceste au fost n
1938, de N. N. printre paleolitice de la Mitoc
fiind amintite acelea de Ia "Priul lui Istrate", "MaJl.ul Galben", "La
Pichet", "La Mori", "La Izvoare" "La In cursul
s...'l...le de teren, N. Zaharia a identificat la Mitoc alte paleolitice :1.
arheologice fiind efectuate numai la "Malul Galben", "Dealul
"Valea Izvorulud." ""
In anul 1972 au fost reluate la Mitoc, pe locul numit
lui Istr.ate". se pe terasa de 50-70 m
a Prutului 5, la acestuia cu Prul lui Istrate, la circa 2 km
sud de satul Mitoc. are ca soclul sar-
de 8-10 m, peste care se suprapun fluvi.aJ.e de 3-15
. 6
m gros1me .
1 Gr. de Biroului Geologic in cam-
?Onia anului 1885, n Anuarul Biroului Geologic, III (1885), 1888, p. 20 ;
I. Simionescu, a Prutului din Nordul Moldovei,
::-: Academia fondului "V. Adamachi", Il, 1901-1906, Bucu-
1906, p. 41.
2 N. N. Le Pleistocime et le Paleolithique de la Roumanie du Nord-
.::;t, in Anuarul Institutului Geologic al Romniei, XIX, 1938, p. 55-61.
3 N. Zaharia, Descoperiri paleolitice in Moldova efectuate intre anii 1952
,; 195i in AM, I, 1961, p. 16-19; N. Zaharia, M. Em. Zaharia,
din Moldova. De la paleolitic n secolul al XVIII-lea. 1970,
::. ::76-277.
4 C. S. N. Zaharia, Raport preliminar asupra
-:.::.r paleolitice din anul 1956, IV, Mitoc, n Materiale, V, 1959, p. 34-38 ; idern,
de la Mitoc, in Materiale, VI, 1959, p. 11-23; M. Bitiri, Citeva date cu
.::-: tire la paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, n Studii Materiale, Istorie,
:::.Suceava, 1973, p. 27-35.
5 \". Clmpia Moldovei. Studiu geomorfologic, 1968, p.

6 Ibidem, p. 154.
www.cimec.ro
64
In cele campanii de a fost o de
circa 300 m p, pe un profil de 8,50 m, identifidndu-se bogate urme de
locuire din paleoliticul superior n feudalismul dezvoltat trziu.
Stratignafia pe profilul caroului H, se
n felul :
1 - la 0,70 m, n solul brun-nchis, se locuirea
2 - 0,70-1,40 m, orizontul B al solului actual, reprezentnd, poate,
ultima
3 - 1,40-1,70 m, depozit loessoid 1emaniat.
4 - 1,70-3,15 m, depozit loessoid cu de foarte
rar cu de calcar, probabil orizontul C al unui sol fosil, remaniat
la partea sa care corespunde la Ripiceni-Izvor cu
Herculane II. Spre partea de
snt tot mai difuze.
5 - 3,15-3,60 m, depozit loessoid.
6 - 3,60-4,05 m, orizont cu foarte omogene de
de calciu, dar mai pigmentat. Corespunde cu
Herculane I de la Ripiceni-Izvor.
7 - 4,05-5,95 m, depozit loessoid, uneori cu difuze de
de calciu.
8 - 5,95-6,75 m, sediment mai nchis la culoare, unui
sol fosil, care apare sub uneori cu suprapuneri de mai
multe lentile. Astfel, la de circa 20 cm apar lentile de 6-7 cm
grosime, ntre ele cu cite o depunere de culoare mai

9 - 6,75-8,50 m, orizont brun, tot mai inchis la ce
unui sol fosil. Acesta suprapune nisipuri rulate, de
La baza sedimentului se stnci de calcar, neuniform repartizate, cu
nisipuri n de calciu, subs1Jratului calcaros.
Intregul sediment este nclinat spre Prut cu circa 30, configu-
substratului de calcar, care n o
n 7.
In ceea ce au fost dezvelite 38 de ate-
liere de cioplire a silexului, dintre carr-e 12 ou pietre de calcar sau gresie.
folosite ca nicovale, 28 de ateliere simple, precum urmele unui
de tip de n interiorul se afla un
atelier de cioplire. cum se atelierele de cioplire
mai mici sau mai mari, pe restrnse, a numeroase
obiecte de silex, din care marea majoritate o constituie de
cioplire, iar dintre piesele tipice, n foarte mic, de cele mai multe
ori lipsesc uneltele finite. ln cazul de la Mitoc, am considerat
ateliere acele de silexuri pe un foarte mic (0,50-1,50
m p), n cazuri : 1) cind s-au mai de 100 piese, dar cu
nicovale sau cu urme evidente de cioplire cu nceput de decorti-
care, nuclee aflat n diferite stadii de prelucrare etc.) 2) cind s-au
7 Stratigrafia a fost cu concursul palinologului M. Crciu-
maru, i pe cale.
www.cimec.ro
65
cu peste 100 obiecte de cremene. Pdntre acestea din
am putea atelierul 19 cu nicovale 765 piese (27-2
tipice), atelierul 4 cu o 797 piese (84 tipice), atelierul 17 cu
cinci nicovale 356 piese (115 tipice) sau atelierul 21 cu o
540 piese (213 tipice) (fig. 2).
Materia la cioplirea uneltelor o constituie, aproape n
exclusiv:i,tate, silexul c:retacic de Prut, care se n natu-
la nord de sat, la circa 2,5 km de Din cele
peste 12.500 piese descoperite, doar snt din gresie
dublu biconvex, un virf de un g.ratoar dublu, lame microlitice
una ceea ce un procent de 0,04% din totalul
utilajului. Materialul litic descoperit n se compune
din lame, unele de decorticare (fig. 1/2,5) sau cu (fig. 1/1),
lamelare (fig. 1/6,8), nuclee, unele folosite ca raboturi (fig. 1/4),
burine mediane sau de unghi (fig. 1/3), racloare, g.ratoare, unelte combi-
nate, de tipul gratoar-burin etc. Se o
pentru a fi n gratoar la partea dar frac-
turii, pi:esa a fost .(fig. 1/7). De asemenea, a fost un disc
biiacial, care, de piesele bifaciale descoperite la "Valea Izvo"'
rului" s, tehnicii bifaciale n paleoliticul superioc din zona
:Vlitocului.
1n ceea ce ncadrarea a locutrilor
paleolitioe de la "Prul lui lstrate", pe baza datelor de care dispunem
n prezent, acestea Aurign.acianului. Lipsa unor straturi
sterile faunistic, precum caracterul unitar al materialului
litic nu ne permit mai accentuate. Ca n alte aurig-
naciene din zona Prutului (Ripiceni-Izvor) 9 sau din alte regiuni ale
Romniei
10
, se n cadrul locuirilor aurignaciene de la Mitoc-
Piriul lui Istlrate unor piese de aflate la
baza stratului de ; la partea sa au fost cteva
piese cu o abrupt, pe oare le ca reprezentind
primele ecouri ale tehnicii gravettiene de cioplire, care apar n Aurig-
nacianul superior.
In campania din anului 1974 a fost descoperit un de
ocru a este n
Peste ultimul niyel paleolitic se suprapune o locuire
-:.:.n fraza Cucuteni 1\, fiind cea mai de tip des-
acum pe teritodul 11. Prin agricole au
8 M. Bitiri, asupra unor forme de unelte bifaciale tn
paleolitice din Romnia, n SCIV, 16, 1965, 3, p. 436, fig. 3.
9 Al. Sur la succession des habitats paleolithiques et postpaleo-
de Ripiceni-Izvor, n Dacia, N.S., IX, 1965, p. 5-35.
10 Al. uneltelor armelor de descoperite
?<! :eritoriul Romniei, E.A., 1970, p. 17.
Il n au fost efectuate in 1975 de Dan
in cadrul dintre Institutul de istorie arheologie "A. D.
din Muzeul de Istorie din la care a participat !pi studentul
::;:-.:;viei Dragomir-Neculai de la Facultatea de istorie-filozofie a
1. din
www.cimec.ro
66
fost scoase la solului resturi de unelte de silex
in cadrul se s-pecia cu decor adncit (fig. 3/2),
pictat pe a1b" (fig. 3/3). Prin dezvelirea resturilor unei
ntr-un mi-c complex cu pietre de calcar, nuclee, percutoare lame de
silex, s-a un f,ragment de polonic un altul dintr-un vas, avnd
pe o de cerb n relief, cu o a coar-
nelor, un romb (fig. 3/1). De asemenea, n campania anului
1977 a mai fost o care pe vase intregi,
dar sparte presiunii solului, numeroase fragmente oercllllice de
la vase-suport, sau vase-binoclu etc., pictate sau cu decor adincit. Se
un capac fragmentar cu butonul modelat n cap de oaie
pictat bicrom (fig. 7), dovedind o mai mult faptul
vitelor (n special a oilor) constituia o de a triburilor
cucuteniene.
Deosebit de importante sint cele morminte de de la
epocii bronzului (cultura Noua), ale gropi au fost
n nivelul neolitic (f1g. 6/1,2).
Primul mormint a fost cu scheletul n culcat
pe partea cu spre est. In dreptul abdomenului s-au
vase, primul cu cu buton (una
din vechime) (fig. 4/1), al doilea cu mici, perforate ver-
tical (fig. 4/2). In jurul scheletului au fost fragmente ceram.ioe
neolitice. Mormntul a fost depistat n caroul D:
1
, la adncimea de 1,17 m.
la partea a stratului de neoliti:c, s-au
alte fragmente ce.mmioe culturii Noua, iar izolat, un
alt vas ntreg, de asemenea cu dar buton (fig.
4/4), aflat la adncimea de 1,25 m.
Mormintul al doilea a fost dezvelit in caroul J
1
, la adincimea
de 0,65 m. ln terenul a suferit o alveolare de drca 50--60
om, astfel adn.cimea a gropii mormntului era de 1,15-1,20 m.
Scheletul se afla n puternic pe partea cu
genunchii la minile sub picioare. Intre cap genunchi s-a
un vas din de culoare de calitate
neuniform (fig. 4/3). Lipsa mandibulelor a cra-
niului ar putea indica o moarte sau Ut'l.Or' practici
rituale
12
Caracterul restrns al nu ne permit,
la Mitoc-Priul lui lstrate o de tip
Noua S&U numai morminte izolate. {\m mai putea cu
l..l:ll.Or materiale de Noua curbe
din silex) descoperite n jurul Darabani 13, prin descoperirea
mormintelor de la Mitoc se exti.nde spre nord-estul Romniei aria de
a culturii Noua.
In ceea oe perioadele posterioare epocii bronzului,
s-au fragmente ceramice ha.l.lstattiene, un mic fragment de vas
12 Scheletele celor morminte se pentru antropologice
la Catedra de Antropologie Fiziologie de la Universitatea .,Al. I.
din
13 Materiale aflate in Muzeului din Darabani.
www.cimec.ro
67
cu grafit, de tip celtic (La Tene II) fragmente de amfore romane
(sec. II-III e.n.). Zona a fost mai inten:s la inceputul epocii mi-
cultura Sntana de fiind aici de numeroase
fragmente ceramice. Stratigrafic, acest nivel a fost identificat ntre
0,20-0,45 cm. In aoelru;;i strat s-a o cu o grosime
de 5-10 cm, dar material arheologic. Pe nu au
fost descoperite urme de locuire din perioadele sec. IV
e.n. n feudalismul dezvoltat. Ceramica in sec. XVII-XVIII
locuirea acestei terase a Prutului n perioada
arheologice efectuate la Mitoc-Prul lui lstrate au adus
noi mai nti cu privire la cele mai vechi locuiri umane din
regiunile de nord-est ale Romniei, aflate n deschise, apoi
relativ la continuitatea de locuire n timp n regiunea Prutului
Mijlociu. Aceste vor trebui continuate att pentru
mai a locuirilor deja cunoscute, ct pentru identificarea
urmelor de locuire din secolele V-XV, care trebuie existe n

ANALIZA CHIMICA ELEMENTARA SPECTRALA
A FIERULUI DIN OCRU
Prindpiul metoda de determinare a siliciului din roci
(ocru) n trecerea siliciului sub de de siliciu, prin
:ratarea rezidului de calci.n.a.re siliciu, cu acid flochidric (HF).
Pentru aceasta, 0,5-1 g de se j]..a 800 C pentru
:-area resturilor organice, care rez.iduul se la cald cu HF.
Se florura de siliciu care, fiind din si&-
:t:n. Pentru ca Si total in SiF," se procedeul de 2-3
:::.:i, apoi proba este la pont constant (greutate la 800 c.
::: urma analizei s-a constatat proba de ocru :
- 81,8% .bioxid de siliciu (Si0
2
), din care
- 39,57% siliciu elementar
- 0,02/
0
fier (Fe), valoare prin analiza
Chimist RADOVICI ANETA
::\'Ietoda de determinare a fierului (Fe2+) se pe
:'::.;:>:'J.l fierul cu dnd un complex de
_ ..:..:.c3...;.-c a intensitate este ou de Fe2+.
n Fe este n spectral, prin ab-
' la 485 run (nanometri) (fig. 5). Pentru aceasta, 20 g de
la sint calcin.ate la 800 C. se
5 ml de HC1 1 : 1 se pe baie de Canti-
se ntr-un flacon cotat de lOOml, fi1trindu-se n cazul n care
- :,:__:; :.:. .:-ezidii, iar hrtia de filtru se cu care se
.:. .: la filtrat. Se 0,6 ml de amoniac (NHr.OH) 1 : 1,
..: :-::: de 10% 5 ml de orto-fenan-
:..-:.:..:....-:3. Se aduce la cu se 30 minute apoi se
www.cimec.ro
68
la spectrofotometru n domeniul vizibil la 485 nm, avnd
n proba n
Cu ajutorul unei de calibrare se valoarea
toare a de Fe, nregistrate. Pen-
tru proba s-a valoare ca prin metoda
CONCLUZII:
Pe baza rezultatelor pentru de Si Fe
nute de proba de ocru aceasta este un ocru
prin calcinarea aerului galben, aflat n sta.re
Fizician CHIIUCA LIGIA
Df:COUVERTES PALBOLITHIQUES ET POSTPALf:OLlTHIQUES
DE MITOC-"PIRIUL LUI ISTRATE"' (DBP. DE
Resume
Les fouilles archeologiques effectuees dans la station de Mitoc-"Prul lui
Istrate" ont mis au jour des restes d'habitations pa!eolithiques et postpaleolithi-
ques. L'etablissement paleolithique comprend plusieurs niveaux d'habitation dans
lesquels ont ete decouvert 38 ateliers de taille du silex, avec beaucoup d'&:lats, de
nucleus, de rognons traces de taille et moins d'outils typiques.
Cette habitat est superposee d'une large station neolithique de la phase
Cucuteni A ou ont a decouvert de la ceramique a decor incise ou peinture
bichrome "rouge sur blanc" et aussi un fragment d'epaule d'un vase decore d'une
protome de cerf en relief.
De meme on a trovue deux tombes de la fin de l'cpoque du bronze, du type
Noua, dont le fosses ont ete creusees dans le niveau neolithique.
Les fragments ceramiques des n-e-.III-e siecles, du IV-e siecle et des
XVn-e-XVIII-e siccles indiquent la continuation de l'habitation dans cette region.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Pieces en silex: 1, lame moyenne, partiellement crete; 2, lame moyenne
sans retouches ; 3, burin d'angle sur lame moycnne ; 4, nucleus utilise
et comme rabot; 5, lame macrolithique de decortication; 6, 8, eclats
lamellaires de decortication ; 7, eclat lamellaire retouchee en grattoir.
Fig. 2. 1-3, ateliers de taille du silex.
Fig. 3. Ceramique neolithique du type Cucutcni A: 1. fragment de vase decorc
d'une protome de cerf en relief ; 2, fragment ceramique decor incise ;
3, fragment ceramique peinture bichrome "rouge sur blanc"'.
Fig. 4. Ceramique du type Noua: 1-2, vases d'offrande de la tombe 1; 3, vase
d'offrande de la tombe 2 ; 4, vase decouvert isole.
Fig. 5. La maximum d'absorption au visible employe a la determination du fer.
Fig. 6fa. Les squelettes des tombes du type Noua: 1, fragments ceramiques neolit-
hiques ; 2, vases d'offrande.
Fig. 6fb. Couvercle fragmentaire avec le bouton zoomorph.
www.cimec.ro
o
3cm
..._"_, ... -. ----...1
-:_g_ 1. Piese de silex : 1, mijlocie, cu 2, mijlocie
-- 3, burin de unghi pe mijlocie; 4, nucleu folosit ca rabat; 5,
.2:-:-:-..:l de decorticare ; 6, 7, lamelare de decorticare ; 7,
cu nceput de gratoar.
www.cimec.ro
Fig. 2. 1-3, atelicre de cioplire a silexului.
www.cimec.ro
3
Fig_ 3_ : 1, de vas cu de cerb in relief; 2. frag-
mrnt de \as eu decor adncit; 3, t'ragment cu pe alba.
www.cimec.ro
- .... ________ _
2
o
4cm
----====
1
' 1
1
, . -
1
.
'
-
'
1
.
\
3
Fig. 4. e r a m i c de tip Noua: 1-2, mormntul 1 ; 3, mormintul 2; 4, vas
descoperit izolat.
www.cimec.ro
0.7
.... ,
Fig. 5. Maximul de in vizibil folosit la determinarea fierului.
A
A -B E NE -VSV
B
-ii7m
o
JOcm
6 a. Mormintele de tip Noua: 1, fragmente ceramice neolitice; 2, vase
de tip Noua.
www.cimec.ro
Fig. 6/b. Capac fragmentar cu buton zoomorf.
www.cimec.ro
DATE NOI PRIVIND CULTURA GRAVETIANULUI
ORIENTAL DIN MOLDOVA, REZULTATE DIN
CERCETARILE DE LA CRASNALEUCA, JUD.
M. BRUDIU
Inceputurile paleolitice, att prin ct cu ca-
racter perieghetic, ntreprinse n zona Prutului mijlociu lui
NicoJai N. care, cu mai bine de o de secol n n
1919 !n 1925 descoperea de la Ripiceni-Izvor .respectiv, de
la Stinca Ripiceni, pe care le-a cercetat prin n anii
1
.
Nicolai N. a continuat n anii asupra
acestei epoci n valea Prutului mijlociu fie prin fie prin cer-
perieghetice 2. In felul acesta pasionatul competentul pionier al
paleolitice din a aprofundeze atit
locuirii umane pe coordonata precum extensiunea,
eventual densitatea acestei locuiri :1. n de la Stnca Ripi-
ceni Ripiceni-Izvor, N. N. a rezultate importante, mai
ales despre etapa paleoliticului superior, n schimb, punctele descoperite
pri!1 perieghetice n-au fost cercetate, dect una mai
tirziu.
al doilea mondial prof. N. N. Zaharia de la a
numeroase descoperiri paleolitice n Cmpia Moldovei n Valea Pru-
tului
4
1n _din a verficiat unele din descoperirile lui

sistematice din bazinul mijlociu al P.rutului snt reluate
cel de al doilea mondial, n 1957, de C. S.
N. Zaharia, care face la Mitoc 5, iar din 1961 C. S.
1 N. Le pleistocene et le paleolithique de la Roumanie de nord-
Est. In Anuarul Ins. geografic Romn. XIX, Buc .. 1938, pp. 6, 33; N. N.
la paleoliticului din Moldova de nord (malurile Prutului),
ir. Acad. Horn. Memoriile seria III, t. IV, mem. 7, Buc. 1927, p. 343.
2 Idem, p. 354-360.
:; Ibidem.
4 Zaharia, Descoperiri paleolitice n Moldova, efectuate ntre anii 1952-
1957, in Arheologia Moldovei, I, p. 11-42.
5 C. S. N. Zaharia, Raport preliminar asupra
palev:itice din 1956 (IV, Mitoc), in Materiale, V, pp. 34-36, Idem, de la
.\litvc, in Materiale VI; p. 12-14.
www.cimec.ro
7o
Al.
6
reiau n de la
Ripioeni-Izvor anterior de N. N. La
Mitoc snt continuate c;Ie Maria Bitiri 7.
O n cercetarea paleoliticului din zona p,rutului a
nceput cu hidroenergetic de La Stnca
cnd s-au in.tensificat de salvare a vestigiilor arheologice
din zona viitorului lac de acumulall"e.
Din bogatul al paleolitice de peste o de
secol, la ca,re ne-am referit acum, cultwa gravetianului oriental se
desprinde cu o zestre de ves-tigii.
O parte din rezultatele mai vechi lui N. N.
au fost integra.te ult&ior, al doilea mondial, tot
culturii gravetianului oriental, potrivit unei adecvate
impuse de amploarea paleolitice dintr-o a Moldovei
anume de la s. Ulterior, cu ocazia de la
Ripioeni-Izvor au fost identificate acolo patru nivele de locuire
oriental.
In decursul arheologice cu caracter de salvare ntre-
prinse n ultin1Ul timp n zona lacului de acumulare a hidrocentralei
de la de Institutul de istorie Arheologie "A. D.
Xenop61", din care n cadrul cu Muzeul de is-
torie mi-,a n anul 1974 cercetarea unui sector al
Prutului, am ales sectorul de pe teritoriul Crasnaleuca (corn.
deoarece, anterior, aici nu se nici un fel de cercetare
iar ceea ce se descoperise atunci avea un caracter cu
totul fortuit !1. de la Crasn.aleuca s-au n cam-
panii : n 1974, cind au fost cel'Cetate mai multe puncte din zona
:n 1977, cnd au fost continuate n zona dar a fost
cercetarea prin ntr-o ntr-o
a comunei pe valea lui punctul Grla mare.
Referindu-ne la din zona unde au
avut o mare amploare, acestea au avut drept rezultat descoperirea unei
importante n faleza din stnga Prului (Prul lui
Mihai) a altor la punctele Malul
Faleza Prului din punct de vedere geomorfo-
logic un depozit de loess format pe stnga Prului a
curs are o direc(ie Depozitul de loess are grosimi di-
ferite, mai mari spre prului cu Prutul mai n a-
monte. Faleza are unele deschideri naturale spre sud, dar n cea mai mare
parte un versant
6 Al. Sur la succession des habitats paleolithiques et postpaleoli-
thiques de Ripiceni-Izvor, in Dacia, N.S., IX, pp. 5-31.
7 M. Bitiri, Cu privire la nceputul"ile paleoliticului superior n Romnia. n
SCIV. XVI. 1965, 1, pp. 8-10.
8 C. S. Al. Fl. M. Bitiri Al. ll<J-
lomey-Paul, arheologic Bicaz, paleolitice, in Materiale, \'II.
p. 38.
9 M. Bitiri. Noi descoperiri paleolitice n nordul Moldovei, n SCI\, XII.
1961, 2, pp. 335-336, pl. 2/1-10.
www.cimec.ro
77
De-a lungul acestei faleze am mai multe pentru a
verifica nivelurile de locuire intensitatea lor mai ales,
stratigrafia In 1974 au fost trei n sectoarel-e
deschise ale falezei, iar n 1977 am o a patra n versa..r1tul
O mai n 1974 care a fost
in 1977 a fost pe latura mai a falezei, la punctul
In cadrul de la faleza Prului a
II-a, a fost pentru pr1ma prelucrarea osului n cultura
gravetianului oriental din Moldova, in cadrul unei locuiri umane. Este
vorba de descoperirea a piese rreprezentnd un vrf de lance cu
dime::lSiunile 15 cm x 1,5 cm x 1 cm. Vrful este oval in avnd
caneluri dispUSe cte una pe fiecare (fig. 1/1). Piesa are baza
Descoperirea vinului de lance din os n cadrul atelier n
care existau din debitajul nucleelor resturi de oase
un context care ne piesa
ca fiind n urma unei n care avusese loc ruperea
ei la poate chiar din corpul unui animal vinat. 10
In cu acestui tip de lancre in aria gravetianului
oriental, trebuie mai amintim descoperiri similare la Mezin
cav VII
12

Din punct de vedere cronologic piesa n a fost n
zona NistrulUi ntr-o ntre 15000-11600 ani 13.
faptului n complexul arheologic n care a vrful
de lance nu s-a suficient pentru analiza C14,
oportun a-l ncadra n pentru cele din
zona Nistrului.
In complex arheologic a mai fost desco.perit un metatarsian
de Equus caballus Linn. lung de 27 cm care a fost perforat n apropiere
de baza crestei mediane a distale (fig. 1/2). Perforarea s-a
pe ambele laturi. Piesa a fost n cu
extremitatea n jos 14. Un metatarsian perforat similar nu se mai
n aria wavetianului oriental. tn schimb se cunosc numeroase
alte oase coarne perforate ca cele de la Stnca Ripiceni
1
5 Molodova
\'
16
, nivelul VII, ca ne referim numai la cele apropiate de noi.
10 In mai cu caracter de sondaj din 1974 la punctul
au fost nivele de locuire, in nivelul al treilea s-a o
CI mult care a dat nivelul respectiv. (B/ln. 1443, 19460220 BP), cf. M.
Brudiu, paleolitice la Crasnaleuca, (jud. rnss. la Ar-
heologia Moldovei IX.
11 M. Brudiu, Descoperiri paleolitice la Crasnaleuca (jud. mss. la
Moldovei IX.
12 G. V. Grigorieva, Kostjanye naconelniko iz pozdnepaleoliticeskoi stojanki
Roskov 7, n Kratkje soobscenje, 137, 1973, p. 70-73.
13 A. P. Cerny, Paleolit i mezolit Pridnestrovja, Moscova, 1973, tab. 21.-
14 M. Brudiu, Descoperiri paleolitice la Crasnaleuca, (mss),
15 N. N. La station aurignacienne en Moldavie, in Dacia, V-VI,
!?35-1936.
16 A. P. Cernys, Paleolita ctojanka Moldave V, Kiev, 1961, p. 61-70, fig. 20-24.
www.cimec.ro
78
de la Faleza Pirlului punctul au pus
n opt nivele de locuire culturii gravetianului orien-
tal17. Nivelul 1, cel mai recent, este situat la partea a depo-
Fig.
2
!
1
,
1'
IJ
1
;
'\.
faleza Prului a II-a : 1) Vrf de lance din
os ; 2) Metatarsian perforat.
17 M. Brudiu, Rezultatul paleolitice de la Crasnaleuca,
comunicare la a XII-a sesiune de rapoarte de Bucu-
1978.
www.cimec.ro
79
zitului de loess a fost atribuit gravetianului final (pl. I).
o depunere de loess de 3 m la adncimea de
5,10 m - 5,30 m al II-lea nivel paleolitic atestat de un atelier,
in mod dispersat fragmente de
Al III-lea nivel de locuire a fost intilnit la adincimea de 5,70 m -
5,90 m este documentat prin materiallitic oase.
Nivelul al IV-lea este situat la adincimea de 6,60 - 6,75 m. Acest
nivel este mai bogat dect cele anterioare, astfel ne-a dat posihilitatea
in 1974 dintr-o o cantitate de a
a datat complexul la 19460+200 ani B. P. analiza Cfli a
fost de Laboratorul Institutului de pre protoistorie din Berlin.
Al V-lea nivel de locuire a fost ntlnit la 7 m - 7,15 m. In cadrul
acestui nivel au unelte un bogat atelier.
Nivelul al VI-lea a fost ntlnit la 7,40 m fiind reprezentat de un
atelier o din care au fost luate probe pentru cf!i.
Nivelul al VII-lea a fost descoperit la adncimea de 8,40 m - 8,60 m
,i este reprezentat de un bogat atelier resturi faunistice.
a continuat la adncimea de 10,50 m, a avea po-
sibilitatea ajungem la baza depozitului de loess.
Este de faptul de la punctul ,.Lu-
a oferit cea mai stratigrafie pentru cultura gra-
Yetianului oriental din Moldova, am putea spune din cadrul
gravetianului oriental.
Cea mai strati.grafie pentru ne-a
oferit-o nu de mult de la Ripioeni Izvor, unde au fost
descoperite patru nivele de locuire
18

n prezent se mai o doar
zona Nistrului mijlociu la Molodova V, unde au fost descoperite opt
nivele de autorul pe ultimele ca
perioadei epipaleolitice (mezolitice)
19
n viitor cele
nivele n vor fi atribuite n unanimitate de pe-
:ioadei epipaleolitice, atunci, de la Piriu! punctul
de la Crasnaleuca va cu stratigralia arheolo-
cea mai din oicwnena culturii gravetianului oriental.
din campania anului 1977 ne-a dat posibilitatea ob-
o care fie
care ne va oferi alte date pentru mai com-
a celor care au locuit n zona Prutului mijlociu. Astfel, au
fos: recoltate aproape 100 de probe pentru analiza n ve-
:ie: ..:a stabilirii climatice, apoi, s-a mai recuperat pentru ana-
::.z..:l nivelului VI n s-a o cantitate de ma-
faunistic, care va ilustra cu date noi economia umane
:i:.n perioada tirzie a pleistocenului.
In de din faleza Piriului am mai intre-
p..-ins in alte trei puncte, anume, pe terasa la
18 Al. op. cit., p. 25-50.
19 A. P. Cerny, Paleolit i mezolit, fig. 21.
www.cimec.ro
1m
2m
Jm
4m
Sm
6m
7m
!m
9m
Om
6) <:,
LEGENDA
[ 1 l SOl vege-tal
12 J Cernozoom netevgat
[31 !)ot cafenou descf>os, noVel neotlloc
-(4} Sol_de tranzltoe cu gt:ter,
1
de crotovone
[SI Loess galben inchos
!61 galben deschos
..
L 1pdurO
....
Solp
,_
O ase
8 Groapa
ne o lot

Goter 11 de cratovone
:o
Mele r
Vetre
o
C RASHA LEUCA
PTr1ul L\!larie
Profilul estoc al >ectoun"oi -1977
Scara 1 1 50
;(::

- o
: ..... _19460! tO;:;c .-:
.. l...... ::
!
1 ----
-a:,,,.., f ___ _j

---,
!
1
1 --
L, J
Pl 1
f>l. L Crnsnn!Puca. Prul - - profilul de est - 1977.
www.cimec.ro
81
.. ;.l :!O, unde s-au descoperit locuiri apa1iinnd fazei finale a eul-
: .:'j gravetianului oriental. In cursul campaniei din 1977 a fost desco-
printr-o o la punctul "Grla
unde s""'au descoperit trei nivele de locuire gravetianu-
. ..:: oriental_ Fiecare nivel este atestat prin vetre din care au fost luate
;::--:De pentru datare.
n concluzie, de la Crasnaleuca au pus n o in-
:-::::_-..3. locuire att n acestei microzone din bazinul Prutului mij-
. ::::J. cit o locuire n timp, la .punctul
=t :.a Faleza Prului unde s-a o datare cu CH de
:9450 de ani de prezent. de aceste rezultate se impune conti-
:-. ..:.c:...-ea de salvare care cum am efor-
:-..:.:-Je depuse acum.
NOUVELLES SUR LA CULTURE DU GRAVETTIEN
OHIENTAL DE MOLDAVIE, FOURNIES PAR LES RECHERCHES
DE CHASNALEUCA (DEP. DE
Resume
Les reeherches paleolithiques pratiquees Crasnaleuca (dep. de
::1 identifie deux stations archeologiques situees sur le territoire de cette locali te.
a::x lieux-dits "Berge du cours d'eau et "Girla Mare", ainsi que deux
appartenant a la phase finale de la culture du gravettien orientaL
Le long de la berge de la dans certaines zones, on a trouve par un,
::eux ou trois niveaux d'habitat ; dans une autre, situee au lieu-dit on
a decouvert huit niveaux d'habitat entre 1,9 et 8,8 m de profondeur. A ce point
vue, ce site peut etre considere comme l'un des plus riches du gravettien o-
puisqu'il comprend le plus grand nombre de niveaux archeologiques, ca--
par des outils, des atcliers, des foyers et d'abondants restes fauniques_
:..e niveau IV de a ete de 19460 200 B. P.
A un autre point de la berge de la (section II) on a mis au jour
:es premiers temoignages de !'industrie de l'os dans un etablissement ouvert appar-
;er.ant au gravettien oriental de Moldavic.
Au lieu-dit "Girla Mare", une section de dimensions reduites a revele l'existence
ie trois niveaux d'habitant comprenant de nombreux tres, dans de la cendre
e:: des debris osseux.
Les analyses palynologiques et au Cg, ainsi que l'etude des restes fauniques,
:'J'.lrniront sans aucun doute des donnees supplementaires sur les communautes
C'J gravettien oriental dans la zone du Moyen-Prut.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Crasnaleuca, la falaise de Prul section II eme ; 1) Pointe de
sagais en os ; 2) Metatarsian perfore.
Pl. L Crasnaleuca, la falaise de Prul - : le profil de la section
du est - 1977.
20 M. Brudiu, Descoperiri paleolitice la Crasnaleuca, mss.
www.cimec.ro
www.cimec.ro
LOCUIRILE PALEOLITICE EPIPALEOLITICE
DE LA MITOC-VALEA LUI STAN
CORNELIA-MAGDA ISTRATE
Valea Prutului Mijlociu suscite arheologilor,
urmelor de locuire din epocile preistorice
urme care, masive de
care se n sint n mare parte de
ln cu aproximativ patru ani, pe teritoriul comunei Mitoc, a
fost o n punctul "Valea lui Stan" '
se la extremitatea a s.atului Mitoc,
la aproximativ 1 krn est de satul Horia. Locuirile de aici au
putut beneficia din plin de ecologice necesare unei :
materiei prime de calitate, W'lclte-
lor, Rrutului a unor izvoare n imediata apropiere pentru
procurarea apei potabile, precum a locuirii propriu-zise.
de au dus la identificarea unui foarte
mare de piese litice, tipice atipice de asemenea, a unor fragmente
ceramire culturii Cucuteni, faza A.
Au fost trasate cinci cu coordonate dimen-
siuni, a 97,83 mp :
- S I, orientat E-SE 20 - VNV 50,
- S II, orientat NE-SE
- S III, orientat VNV 50 - ESE 20,
- S IV, orientat NE-SV,
- S V, orientat NE-SV,
Considerind valea cu spre Crasnaleuca,
pe partea sa iar S V pe partea
de 11,20 x 1,50 m;
de 10,80 x 1,50 m ;
de 14,35 x 1 m ;
de 12,75 x 1,50 m ;
de 25 x 1,50 m;
S I-IV au fost trasate
Din punct de vedere stratigTafic, este oarecum
terenului aflat n (cu de circa 45). gra-
dului mare de nclinare, eroziunea a fost foarte
de ngricole), rezultatul fiind distrugerea nivelurilor de locuire
<lflate spre solului. Scopul sondajelor a fost, deci, identificarea
nivelului de locuire paleoliticului superior, avnd n vedere
majoritatea pieselor descoperite pe locuicii
1 a fost de Vasile Chirica, Ia Insti-
tutul de istorie arheologie "A. D. Xenopol" din prof. Ilie Pascal (Mitoc).
www.cimec.ro
Nr.
stra-
tului
s 1
1 Sol negru
2
3
4
5
6
7
8
0-0,30 m
Sol brun inchis
0,30-0,60 m
Sol brun
0,60-1,15 m
Sol galben
1,15-1,40 m
Stratigrafia de la 1-Iitoc-Valea lui Stan.
SII
Sol brun
0-0,20 m
Sol galben
0,20-0,30 m
Sol galben deschis
0,30-0,50 m
Sol galben cu
de calcar
0,50-1 m
Sol galben cu mici
lentile de gri

1-1,40 m
Sili
Sol brun
0-0,20 m
Sol galben deschis
0,20-0,95 m
Sol galben nisipos
0,95-1,20 m
Sol galben

1,20-1,40 m
Sol galben cu lentile
nisipoase
S IV
Sol galben cu

0-0,20 m
Sol galben
deschis
0,20-0,50 111
Sol galben
nisipos
0,50-1,05 m
Tabelul 1
sv
Sol brun nchis
0-0,20 nl
Sol brun
0,20-0,45 m
Sol galben
0,45-1 m
Sol galben cu foarte
oxizi de calciu
CI)

www.cimec.ro
85
tehnioe tipologice caracteristice acestei etape, precum a unui
-=e!1tual nivel de locuire
Din tabelul 1 se poate observa succesiune
.:;. et:lor patru (Fig. 1) :
solul negru, cu o g,rosime de 0,30 m,
- solul nchis, n grosime de 0,30 m,
- solul a grosime n de
::.:..--e 0,55-0,20 m,
- solul cu o grosime ntre 0,55-0,25 m (sau cel gal-
-:;..:_, cu gros de 0,20 m),
- solul galben deschis cu o grosime ntre O, 75-0,20 ro,
- solul galben cu oxizi de calciu (sau de calcar), de 0,50 m,
- solul galben nisipos, au o grosime ntre 0,50-0,20 m,
- solul galben cu mici lentile de gri de 0,40 m, sau
::-.:. :entile nisipoase.
ntreprinse n luna iulie 1977 au dus la descoperirea u-
:--. .:..: de 2754 piese litice, dintre care 1646 au fost la supra-
:..o-;.a solului (1150 piese atipice 467 piese tipice), iar din provin
: : 66 piese, din care 894 atipi ce 246 tipice. si-
: se att repetate de eroziune a combi-
cu nivelmilor de locuire, cu ocazia!
=.z::-:cole.
- Folosind ca mijloc de lista tip a uneltelor din paleoliticul
'-?ffior, de D. de Sonneville-Bordes J. Perrot 2, am stabilit
tipuri de unelte descoperite n n studiu
:c.belul Il).
1n grupa gratoarelor (fig. 2/1, 4, 6-7 ; fig. 3/1-6 ; fig. 4/2 ; fig. 5/2,
.; : fig. 6/5) majoritatea snt convexe, iar unele snt realizate pe
:.c ciecorticare, cu partea larg Se unul dintre ele
:-eai.izat pe cu latu,ra
:<:L.<lui de gratoar ogival (fig. 5/5) ; amintim tot aici gratoarul dubliU
:-5- 5/4).
Grupa burinelOti" este cel mai bine de subtipul simplu
::: unghi cel dublu de unghi, iar mai rar de cel median realizat pe
. ..=.:-::a sau pe mijlocie (fig. 2/5 ; fig. 5/7 ;
:.; 6 1, 7).
din paleoliticul superiocr este realizat pe fragment de
-_ .:.c:eu cu cortex la avnd vrful cu trei laturi cu par!Jea
-=-.::\"a din vechime, sau simplu (fig. 6/2).
Din grupa pieselor cu scobitmi atrage o mij-
- :-::e cu partea din vechime, din silex ca-
::-::.:::-.1 cu mai nchise, avnd scobituri dispuse
,_-:-:<:::':.ric spre (vrf de lance ?) (fig. 6/4) .
. -\mintim de asemenea au fost identificate piese tip de
(coup de burin) fig. 6/6.
2 D. de Sonnevillc-Bordes, La Moderne, ed. II, Perigueux, 1972,
..:,s_
www.cimec.ro
86
Tabelul II
Incadrarea uneltelor tipice n lista tip de D. de Sonneville-Bordes
J. Perrot.
Nr.
crt.
1- 2.
2- 3.
3- 4.
4- 5.
5- 6.
6- 7.
7- 8.
8- 9.
9-10.
10-11.
11-12.
12-13.
13-14.
14-15.
15-16.
16-17.
17-18.
18.
1
Nr. din lista 1

2- 1.
3- 2.
4- 3.
7- 4.
8- 7.
10- 8.
11-10.
12-11.
17-12.
23-17.
27-23.
30-27.
35-30.
36-35.
74-:JG.
75-74.
92-75.
92
Tipuri de piese
gratoar pe vrf de
gratoar atipic
gratoar dublu
gratoar ogival
gratoar n evantai
gratoar pc
gratoar unguiform
gratoar carenat
gratoar carcnat atipic
gratoar-burin

burin diedru drept
burin de unghi pE!
burin pe trunchiere
burin pe trunchiere
piese cu ,.cncoches''
denticulate
dherse
Lamele snt n majoritate de dimensiuni mijlocii. Unele au
pe partea sau pe iar altele au laturile
semiabrupt.
Din grupa lamelor "a cret", 13 snt mijlocii, din care se
una cu creasta n zigzag, iar restul snt microlitice.
Au fost descoperite un de 25 nuclee, considerate ca
nnd paleoliticului superior (fig. 3/8 ; fig. 4/4 ; fig. 6/3), dintre care unele
au fost folosite ca percutoare (fig. 4/5).
Printre alte materiale recoltate se o n
cu plate, pe ntreaga
Piesa este la un din vechime, iar spre partea proxi-
se urme de calcinare (fig. 5/1).
In de La Mi toc-Valea lui Stan, interpretarea rezultatelor
stratigrafice (oferite de campania de din iulie 1977) exis-
unui singur nivel de Pentru datarea Wlde ntre
piesele descoperite acum gratoarele n procentaj de
40,22
0
, pot fi reaminti te alte din paleoliticul superior n care
ace.st tip de piese un procentaj la ,fel de ridicat :J. Astfel sint
aurignaciene de la Ripiceni Izvor (21,52/
0
),
nivelul I (33,34/
0
), cea din Aurignacianul mijlociu de la
nivelul I-II (65,78/
0
), unde cele mai multe piese snt cu partea
3 statistica de Al. uneltelor armelor c'?
descoperite pe teritoriul Romniei, 1970, p. 118-126.
www.cimec.ro
87
ca la Mitoc-Valea lui Stan; din Aurignacianul mijlociu ntrziat
de la Malul - Giurgiu (46,34%) din Aurignacianul III
superim- de 1a Bistricoara (46,34%). Analogia de procentaje ca
tehnica de prelucrare a gratoarelor de la
ac;;ezarea de la Mitoc-Valea lui Stan face
parte din paleolitiC'Ul superior analizele oferite de co-
nexe o vor confirma, ar putea fi vorba chiar de un Aurignacian).
Dintre uneltele combinate, cu sau a fost
descoperit doar un gratoar-burin (fig. 2/3). Lipsesc tipurile
care de altfel, apar n mic n
alte locuiri contemporane, precum lamelele Dufour, care nu snt pre-
zente acum dect n Aurignaci.anul ntrziat din Banat
4
n Gra-
vettianul evoluat din Moldovenesc
5
. Lipsa acestor piese
altor tipuri de unelte care se ntlnesc n paleoLitticul
superior (lame lamele denticulate sau cu "encoches", lame "a crete",
mare la lame sau cu de poate fi expli-
prin unei maniere speciale n prelucrarea pieselor litice
care poate fi variat n cadrul epoci a paleoliticului chiar
al grup uman (i.
In ceea ce dimensiunile pieselor tipice, trebuie precizat
din totalul de 713, snt 391 de mijlocie (54,8'o), 274 smt micro-
litice (38,200/
0
) 48 snt macrolitice (6,6%). Din total de piese
tipice, doar 56 pot fi ncadrate n tabelul ntocmit de Denise de Son.ne-
ville-Bordes J. Perrot pentru paleoliticul superior, ceea ce
7,260/o.
Materia la uneltelor este silexul
cretacic de Prut, de diferite culori, de la alb-alburiu, gri, albastru
albastru inchis la negru. A fost o din
menilit anume un fragment de nucleu.
unele lame diferite stadii de calcinare, nu au fost
descoperite resturi de nici vetre, ceea ce
locuire servea, credem, doar ca atelier primar de prelucrare a pieselor,
concluzie ce se desprinde de altfel din mare de piese atipice
de cioplire).
Au fost cteva fragmente osteologice unor erbi-
vore, care par dateze din holocen 7.
Coroborind datele oferite de stratigrafie cu cele rezultate din analiza
se poate conchide de la Mitoc-
4 FI. lamelor Dufour in acropaleolitice din
Banat, in SCIV, 18, 1967, 1, p. 141-146. Idem, Din nou despre lamelor,
Dufour n paleoliticul superior din Banat, in SCIV, 19, 1968. 4. p. 643-644.
5 M. Brudiu, Paleoliticuz superior epipaleoliticul din Moldova,
1974, p. 108-117. Al. Locuiri gravettiene de la Valea (jud.
unele consideratii asupra Gravettianului oriental final din Moldova, in SCIV,
21, 1970, 4, p. 539-550.
6 V. Chirica, cu privire la paleoliticul final de pe teritoriul
Romnim, sub tipar.
7 au fost de prof. S. Haimovici de la Universitatea "Al. I.
Cuza" din
www.cimec.ro
Valea lui Stan caracteristicile unei locuiri ce se n
paleoliticul superior. Pe baza datelor oferite de stratigrafie, tipologie,
modul de realizare al pieselor, .se poate presupune este vorba de
un Gravettian timpuriu. In sprijinul acestei pot fi citate
rezultatele analizei statistico-tipologice mai nainte, iar rezultatele
viitoare vor aduce noi pentru datarea . acestei

Cu prilejul de acum, au fost identificate materiale
litice care caracteristici tehnico-tipologice specifice T.ardenoi-
sianului, chiar locutre nu a putut fi stratigrafic.
Este vorba de nuclee fusiforme (fig. 2/8 ; fig. 5/3), gratoarele pe lame
mijlocii (2 cu partea 2 convexe), (fig. 4/1,3), precum
de lamelare care o cu totul de cea a
pieselor aurignaciene sau de caracter gravetHan. De aceea, continuarea
n este absolut atit pentru eluci-
darea a aspectului cultural, ct pentru stabilirea nnor
turi analogii cu din a Prutului. Este vorba, n
primul rnd, de de La Mi toc-Valea Izvorului s Pirlrul lui
Tab-elul III
Uncltele tipice din paleoliticul superior din de la Mitoc-Valea lui Stan
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TIPURI DE PIESE
Gratoare (26 convexe, 4 carenate, 1 n evantai,
1 ogival, 3 cu partea 1 dublu,
1 unguiform)
Burine (5 de unghi, unele pe trunchiere
sau 3 diedre)
Gratoar-burin
tor
Lame
Piese cu scobituri "encoches"
(5 lamelare, 7 lame, 1
Piese denticulate (2 mijlocii, una
dublu una
Lamc cu
TOTAL
Lame (373 mijlocii, 60 microlitice)
(macrolitice 2, mijlocii 58,
microlitice 3)
lamclare (25 macrotiticc,
74 mijlocii)
Vrf
X uel ee
TOTAL GENERAL
Nr.
piese
37
9
1
1
12
13
4
16
92
433
63
99
1
25
713
%
40,22
8,6'9
1,09
1,09
13,04
14,13
4,35
17,39
lOOo/o
B 1\L Bitiri, Cu pnvtre la nceputurile JJaleo!iticului superior in Romnia,
in SCHl. 16, 1965, 1, p. 5-16. Idem, asupra unor forme de
unelte bifaciale n paleolitice din Romnia, in SCIV, 16, 1965, 3,' p. 431-
448. ldcm, Cteva date cu privire la paleo!iticul superior de la Mitoc-Valea Izvo-.
:ru!ui, in Studii mate!'iale, istorie, III (1973), Suceava, p. 27-35.
www.cimec.ro
89
Istrat.e, ncadrate cronologi:c n Aurignacianul inferior .respectiv Aurig-
nacian cu unele gravettiene
9
oele de la Crasnaleuca, atribuite
Gravettianului orientaJ10.
Resume
Sur le ierritoire du village Mitoc (departement de presque 1 km
est du village Horia a cte identifice une nouvelle station palcolithique dans le point
nomme ,,Valea lui Stan".
Les rechcrches sisthemathiqucs commcncees en Juillet ont contribue a la
decouverte de 2.754 pieces lithiques, parmis lesquelles 743 sant typiques. On a
decouvcrt les suivants typcs de p1eces : grattoires 40,22/
0
, burines 8,69o,'o, grattoir-
pen:oir, 1,09%, lamcs retouchces 13,04,'
0
, pieces avcc des encoches 14,13%, denticu-
lces 4.350/o et lames e crete 17,39.
Ce qui domine ce sont les pieccs moyennes 54,8%, apres lesquelles suivent les
microlithiqucs 38,20% et finalement les macroliihiques 6,6%.
La matiere premiere utilisee est le silex cretacique de Prut de bonne qualite ;
une pit>ce seulement est en menilit.
Du point de vue stratigraphique une scule couche d'habite a ete surprise,
a causc d'une forte inclinaison du sol (45) et cause des travaux agricoles.
La station de Mitoc-Valea lui Stan indique l'existence d'un atelier de con-
fection des outils (si on compare le nombre des pieces tiypiques et atypiques).
Culturellement cette station fait partie du paleolithique superieur et il s'agit
probablcment de Gravetticn. Ces precisions ont ete faites l'aide des methodes
stratigraphiques et typologiques. On a identifie egalement des pieces tardenoisknnes
meme si stratigraphiquemcnt cette etape n'est pas presente.
9 V. Chirica.
10 M. Brudiu, Probleme no1 m paleoliticul superior din Moldova, comunicare
la colocviul V "Problemele paleoliticului, mezoliticului nco-cneoliti-
cului Romniei", 1976.
www.cimec.ro

a
-K:G
[!
QII]]
t:J
Imi
LEGENDA
Sol negru
\oi br1.1" ,;,,h'l
de Cll(.ute"'""
polbtn rcHol altlls
Sef 9olb<n o' <o {
Sol polben ,.oscor inc:htf
polbn
.
Fig. 1. Stratigrafia din de la :Mitoc-Valea lui Stan.
www.cimec.ro
t
6
o 1 3
7
8
Fig. 2. Mi loc-Valea lui Stan, unelte din silex: 1-2, 4, 6-7, gratoare; 3 gratoar-
b]Jrin ; 5 burin ; 8 nucleu cvasiconic (1-7 paleolitic superior ; 8, Tardenoisian).
www.cimec.ro
6
. Mitoc-Valea
F1g. 3. lui Stan.
2
3
5
1 u p!'ismatic 7 gratoare ; 8, nuc e d" silex: l- '
unelte l.mt . superior).
(palea 1. 1c
www.cimec.ro
1
3
1
2
F;g. 4. Mitoc-Valea lui Stan, unelte din silex: 1-3, gratoare; 4-5, nuclee de lame
(1-5 paleolitic superior).
www.cimec.ro

1
6
1 5
o 1 2 3 4

5 C""
Fig. 5. Mitoc-Valea lui Stan, unelte din silex: l. cu solzoase pc> toatii
2, 4-6, gratoare; 3. nuclpu; 7, buris (1, neolitic, 2, 4-7 palco-
litic superior ; :J. Tardcnoisian).
www.cimec.ro
1
3
2
7
Fig. 6. Mitoc-VaLea lui Stan, unelte din silex: 1, 7, burine; 2, 3,
nucleu cu planul de lovire ; 4. cu scobituri simetrice ; 5. gratoar ;
6, coup de burin (1-7, paleolitic superior).
www.cimec.ro
www.cimec.ro
CERCETARILE ANTROPOLOGICE UNELE PROBLEME
ALE ARCHEOLOG IEI
OLGA NECRASOV MARIA CRISTESCU
Archeologia W1a din ramurile oele mai importa..'1te ale Antropolo-
giei, care este Paleantropologia, foarte numeroase puncte de
eontact, ntruct una alta se de studiul vechi, prima
pW1nd accentul pe aspectele socio-culturale ale acestora, cea de-a doua
pe aspectele lor biologice a neglija aspectele socio-culturale.
Scopul final al paleantropologiei n este
care snt primele nceputuri ale pe teritoriul
noastre cum, sub ce trecind prin ce etape, plecind de la
a evoluat structura a
care au pe teritoriul ei la constituirea contempor.ane.
!n ce au ele, care au fost lor principale oare
au fost caracteristicile economiei lor primitive. Prin aceste aspecte,
Paleantropologia n strns contact nu numai cu Archeologia dar
cu P.aleozoologia (sau Archeozoologia) Paleogeografia.
ln fond, Paleantro.pologia s-a dezvoltat n n ultimii
20-25 ani. b perioada dintre cele mon-
diale, antropologice asup!Ta noastre contemporane
au nregistrat un oarecare avint, cele referitoare la noastre
vechi au fost inexistente. instaurarea regimului nostru
democratic socialist, sprijinul acordat in general,
s-a n domeniul archeologice att n ct
in domeniul archeologice att n ct n necropole,
din aceste din rezultnd nu numai un material archeologic dar un
material osteologie important care, predat antropologilor n vederea
a permis nu numai dezvoltarea Paleantropologiei
dar nregistrarea unor succese pe planul biologiei
noastre vechi ncepnd cu cele din Neolitic.
In nu s-a realizat aproape nimic nou n cu-
pe plan antropologie a din Paleolitic - aceasta
cu toate au fost descoperite numeroase noi datnd din
- matertalele osteologice scoase la ncepnd din Neolitic,
permit realizarea unor sinteze de
www.cimec.ro
98
noastre asupra din Neolitic au dat citeva
rezultate interesante au ridicat numeroase probleme.
noastre neolitice c.el mai bine cunoscute din punct de
vedere antropologie ca cunoa.o;;tere fie -
culturilor Hamangia, Boian primele, necro-
polei de la (Columbia D), cele de al doilea marii necro-
pole de la Cernica precum celei de la I, oele de al treilea,
necropolei de la II precum celei de la Dridu.
Dispunem de unele date asupr:a din cultura -
unor schelete izolate, descoperite la Gura Baciului - Cluj, la
lc1. Trestiana-Brlad, la Bedehaza-Sf. Gheorghe
Solca-Orndea. Date tot atit de sum.a.re privesc din cultur:a
(ll'"estur:ile osoase de la Traian, de la de la
de la Girov, din nefericire toate foarte necomplete dete-
riorate), despre oamenii din cultura noastre redu-
cndu-se la cele pe un singur schelet, la Ocna Sibiului.
Nu nimic asupll'"a structurii antropologice a popu-
din culturile Cerami.cii lineare,
drasta, Tisa etc.
realizate n prezent .ne fiecare serie, sau
grup de schelete, nu o absolut
studiul scheletelor din culturile Boian cu tot
pclimorfismul re1ativ a acestor fondul lor principal era medite-
ranoid cu protoeuropoide. Putem conchide, de asemenea,
din cultura un fond important mediteranoid, iar
aceea din culturile ofereau ele .unele ele-
mente mediteranoide, a nu poate fi deocam-
Este bine amintim aici asupra elementului
mediteranoid n culturii vorbesc
datele de M. Velikanova pentru scheletele de la
precum oele ale lui B. Rosinski pentru scheletele de la Bilcze-Zloty.
Problema care se pune n raport cu acestui fond
mediter:anoid, indiscutabil cel pentru culturile Boian
este aceea a originii sale. Sntem oare n unei care a
venit pe teritoriul noastre la nceputul Vrstei Pietrii lustruite din
regiunile circummediteraniene, sau din e<mtra sntem n unei
care s-.a format pe loc, plecnd de la un tip care exista deja
aici n Paleoliticul superior n Mezolitic ? Din nclericire, documentele
noastre osteologice referitoare la Paleolitic Mezolitic snt extrem de
sumare.
Pentru moment singurul fapt care poate fi precizat, pe de docu-
mente directe, este pe teritoriul noastre n Paleoli,ticul
superior a unui tip cromanioid (protoeUTOpoid) variantei
Predmost cum a fost caracterizat craniul de la Cioclovin:a de
Rainer Simionescu, care 1-au studiat. argumente .indirecte nu
ne lipsesc n favoarea 1a noi n acea a unui tip mai gracil,
care ar fi putut constitui sursa mediteranoizilor din Neoliticul nostru. Ne
referim 1a n timpul p,aJeoliticului superior n Europa
www.cimec.ro
99
(Cehoslovacia) a unui tip apropiat de J. Jelinek de cel mediteranoid
(Dolni Vestonice III), precum La unor .asemenea forme n
Neoliticul ucrainean de la Vasilievka in Epipaleoliticul de la
lui G. F.
Pe de parte, nu trebuie Neoliticul este marcat la noi
printr-o mai dulce dect Ca (optimum climatic postglaci.ar),
cum ne-o n Marea in acea a unui
stenoterrn din .grupa teleosteenilor, Aurata aurata L.
- care fie spus n a favorizat dezvoltarea vite-
lor La noi cel de la nceputul N eoliticului - a putut
favoriza. n decursul o gracilizare a scheletului o
spre tipul mediteranoid a unei forme deja destul de gracile -in tot cazul
mai gracile decit tipul cromanioid clasic - din Paleoliticul Slllperior.
de ce ipoteza unei masive de la nceputul Neoliticului
nu este absolut pentru a explica fondul mediteranoid a
unei' bune a triburilor noastre neolitice - cel a celor din
cultur.a Boi.an Aceasta nu ne pe
o absolut n ceea ce ipoteza unei origini alogene
a mediteranoizilor. Ceea ce dorim facem este alte expli-
privind lor La noi. Este de altfel bine cunoscut aceste
triburi au avut strnse permanente cu lumea circummeditera-
atestate de faptul in unele morminte neolitice au fost
obiecte de din valve de Pectunculus sau de Spon-
dylu:s, care n Neolitic ca n zilele noastre nu au n Marea
dar erau, ca prezente in Mediterana n Marea Egee.
Oricare ar fi originea ei, cum o
in prezent, mai ales prin resturile osoase
culturilor Boian poate fi in marea medite-
care se ntinde n Europa de Sud-Est, din Grecia, inclusiv
Romnia, chiar mai ncolo de Prut.
Vorbind despre noastre neolitice am omis n mod inten-
structurale ale din cultura
Hamangia, prin seria de la (Colwnbia
D). Scheletele din necropola dintr-un mare de
morminte (aproape 400, dintre care mult mai se unui
studiu antropologie complet, o din ele fiind deteriorate).
tuturor resturilor studiabile ne o cu
un polimorfism mai accentuat dect acela al din cultuca Boian,
de la Cernica. In aici se ntlnesc forme dolicoide greoae, cu
aspect arhaic, apropiate de oamenii paleolitici de la Predmosti, atlanto ...
mediteranoizi destul de masivi, paleomediteranoizi,
primitivi ai >tipului mediteranoid, ai unui tip dolicoid spe-
cial, cu solzul occipital foarte extins, puternic bombat, locul maximului
de proemina.re situndu-se foarte sus n raport cu punctul craniometric
in ion, tip pe care l-am denwnit "varianta C". de
aceste fonne dolicoide care se mai aici
dintre care majoritatea s"mt brahicrani care se pot integra, ca
www.cimec.ro
100
variante extreme, n variabilitatea a seriei. Din contra, un ultra-
brahicran cu occipitalul aplatizat, este foarte diferit de
Dolicocmnii masivi, de varianta Predmosti ar putea fi
ai acestui tip din P.aleoliticul superior la
noi prin omul din Cioclovina). O origine ar putea fi
pentru primitivi ai tipului mediteranean gracil :precum
chiar pentru .atl.antomediteranoizi, dar aceasta ,nu pare fi fost cazul
pentru "tipului C" ale unice analogii morfologic.= se
intilnesc n seria de la Tepe Hissar precum n cea de la Os.m:mkayasi.
Cu toate noastre comparative, nu i-am putut alte analogii.
de ce ne putem ntreba nu cumva cel o .pa,rte din popu-
culturii Hamangi.a este de origine
O se mai pune .pe plan antropologie n cu
seria de la (Columbia D). Este problema duratei
cit a fost nearopola Nu cumva aceasta a fost destul
de .primele ei nceputuri corespunzind cu nceputurile
Neoliticului ? Marea ei vechime ar putea explica unoc tipuri
att de arhaice ca cele C'..l vadanta P.redmost. Pentru aceasta
mai descoperirea n printre resturile de palea-
a unor piese mioului asinian european, E. hydrunti-
nus. Mai vreme socotit .drept stins la Paleoliticului, sau cel
trziu n Mezolitic, hidruntinul a fost prezent, prin resturile sale
osoase, n unele datnd din cultura din Ungaria Slovenia,
iar la noi n n necropola de La precum n unele
datnd din (Techirghiol, Ceamurlia de Jos,
In cu din cultura Hamangia, care este att de
din multe .puncte de vedere, trebuie regretul
osemintele descoperite n neoropo1a de la Mangalia nu
numai nu au putut fi examinate de noi, dar n prezent nici nu se
unde au fost depuse. Acest fapt este cu att mai regretabil cu ct triburile
neolitice formau de reproducere relativ endogame, acest fapt
ducind la o a lor din punct de vedere genetic.
Astfel, pentru a o imagine asupra antropologiei popu-
- sau - a unei anumite culturi este
nevoie de a se structura a mai multor
care i Din acest punct de vedere,
din cultur.a Boian din cultura este mai deoarece
snt cunoscute pe baza studiului scheletelor din cite
necropole (pentru Boian, necropolele de la Cernica de la I ;
pentru necropolele de la Dridu de la II).
S-au inregistrat cteva rezultate importante referitoare la antropologia
noastre din perioada de treoe,re spre Bronz.
Nu ne vom referi aici la din complexul
deoarece n prezent nu au putut fi studiate dect
schelete care etapei : unul descoperit la Brad, altul
la Totu..<;>i, este bine aici ambele schelete
multe cu majoritatea scheletelor din complexul mormintelor cu
www.cimec.ro
101
ocru. Ar fi fost deosepit de interesant le putem compara cu sche-
:etele din cultura Cucuteni dar acele pe care le avem la ffint
fie incomplete, fie unor copii sau unor
ceva mai mult despre complexului mor-
mintelor cu ocru ncepem mai mult decit nainte
despre antropologia oamenilor culturii amforelor sferice.
Judecind scheletele de la Vechi, Holboca,
\"alea Lupului, Smeeni (fazele I-II),
prezenta un fond principal de protoeuropoizi sau nu) proto-
nordici, la care se foarte rare forme mediteranoide sau
dinaroide (Holboca). Este deosebit de interesant faptul la Smeeni (faza
III cu catacombe) apar forme protoeuropoide brachicefalizate, pre-
cum unele slabe mongoliforme.
Nu la ce concluzii au aju.."ls archeologii care se n
:nod special de complexul mormintelor cu ocru asupra originii popu-
respective. Studiile noastre comparative ne
:ipologice frapante ntre scheletele din complexul mormintelor cu ocru
" cele din faza Drevne Iamnaia din stepele nord-.pontice regiunea
Xiprului respectiv, faza cu catacombe (pentru Smeeni III). de ce, '
la noi descoperiri, putem admitem o origine pentru
care ar fi putut pe teritoriul nostru n peri-
oada encl clima din Europa a nceput se la
optimumului climateric post-glaciar.
Un interes deosebit a strnit descoperirea pe teritoriul Moldovei a
c:.Sturilor schelete culturii Amforelor sfe-
:-:ce (Piatra Birgoani, cel. Mare, Mari,
Unele din aceste nmor-
n de au fost deranjate de descoperitorii ntm..:
;:>:d.tori, cum este cazul, de exemplu, cu cistul de la Piatra
::nele din ele reprezentau monninte individuale
cistul nr. 2 de la Altele snt din contra morminte
:J:ective Mari cu doi indivizi : un o femeie ; Piatra
cu 5-7 indivizi : dintre care 2-3 o femeie 2-3 copii;
cu 6 indivizi : 3 3 femei ; I cu 2 indivizi).
Judecnd craniile (1 de la 1 de la
3 de la Piatra 2 de la 2 de la numai acela
::.:e la este un dolicocran, tipului protoeuropoid, n timp
:e celelalte 8 cranii snt fie moderat brachicrane, fie mezocrane, fie
:-::ezocra.ne, fie unor protoeuropoizi fie unor
::.:pinoizi. In cu aceasta este interesant de subliniat toate
:.-:5tarile, de acela de la de la au fost descoperite
:a. \'est de Siret, n timp ce cisturile de la (jud. Vaslui)
'- :.;.d. snt situate n zona dintre Siret Prut.
Prin majoritatea formelor ocachicr.ane mezocrane, oamenii culturii
:\."':lforelor sferice cu morminte n cisturi, se deosebesc in mod net de
neolitice eneolitice studiate n prezent, unde
www.cimec.ro
102
n mod indiscutabil dolicocranii (chiar cei foarte venind n
al doilea loc mezocranii, brachicranii formnd o minoritate.
Comparnd datele noastre asupra g;rupului de schelete elin cisturile
descoperite in Moldova, cu acelea din cisturile din Volinia, studiate de
(cistul de la acela de la acela de la Neta),
aici o cu totul : din 11 schelete stucliabile,
numai unul este brachicran moderat, celelalte fiind fie dolicocrane, fie
mezocrane. de ce credem {cu cistului de la va
trebui analogii in parte decit n Volinia.
Vrsta Bronzului ne-a dat ea unele importante asupra
structurii antropologice a care au pe teritoriul
noastre. Pentru Bronzul timpuriu, nu dispunem dect de 2 schelete
din cultura Tei (faza IV de la Smeeni) precum de o serie din
peste 50 schelete de la Zimnicea I. Tot de la Zimnicea provine o serie
de schelete datnd din Bronzul final (48 schelete). Comparnd rezultatele
prin studiul antropologie al acestor serii,
ambele separate ntre ele prin cteva secole, un
fond principal mediteranoid cu citeva protoeuropoide, ceea ce
ar putea atesta o continuitate
ne referim acum la alte din Bronzul final, anume
la acelea din cultura o destul de
de ordin regional. Astfel, n timp ce seria de la Cluj, craniile
de la acestei culturi (studiate de I. G. Russu colab.),
brahicrani (dintre care brachicrani
mezocrani dolicocrani, seriile din Moldov:a Cioinagi-
Doina, Ciritei, Probota, din cootra o majori-
tate (inclusiv forme dolicocrane accentuate care lipsesc
in Transilvania). In Moldova brachicranii o minoritate.
Dar aici trebuie facem o intre seria de la toate
celelalte serii enumerate mai sus. In in timp ce prima este repre-
n mod majoritar prin forme protonordoide urmate de cele proto-
europoide, n toate celelalte serii din Moldova (cunoscute n prezent)
fondul principal este format din mediteranoizi.
pe plan .antropologie, al culturii
este pentru noi de comu-
nitatea nu ntotdeauna o comunitate bioa.."ltropo-
Trebuie n primul loc n timpurile preistorice,
endogamia unor mici putea n decurs de la
o a structurilor antropologice regionale, cum,
din contra, caracterul mai deschis a altor un ames-
tec cu vecine, a contribuit fie din contra la nivelarea acestor
fie la accentuarea lor.
Astfel, brachk:ranilor la unele din Transilvania,
culturii ar fi putut fie prin o influ-
asupra predecesorilo.r lo!T de cul-
turii Otomani, care cum din datele noastre, era deja destul de
n br.achicefali. In ceea ce a de
www.cimec.ro
103
unele analogii structurale pe care le-am nregistrat ne
ne gndim la o dar poate a triburilor
:i:...>J. complexul mormintelor de ocru. 1n ordine de idei, trebuie
o a acestora asupra locale a fost deja
n seria de la ta Monteoru, culturii din Bron-
:-...:: mijlociu lui E. Repciuc A. Gheorghiu, apoi ale lui C.
In ceea ce celeLalte din cultura Noua din
este admitem fondul lor mediteranoid le-a fost
de la lor neolitici.
Prima a Fierului (Hallstatt) este mult prea bine
sub aspectul antropologie al sale.
"-=-- ::-opologice ne-au permis aducem unele la zisa pro-
ln comparind rezultatele de la Ciumbrud
G. Russu colab.), cu cele referitoare la scheletele de la Cavaclar (C.
cu cele referitoare la scheletul de la (0. Necrasov
': .:J. Botezatu), care complexului cultural
din Hallstatt, nu era deloc sub aspectul ei antropologie.
tipul scheletului de la precum acela al unor schelete
-:-...:..:;culine de la Cavaclar (n special scheletul nr. III) se n seriile
o-:::ice din Uniunea n schimb scheletele din seria
:a Ciwnbrud se n mod de acestea, prin caracterul ei
=-:-e-dominant brachicran mult mai gracil. Astfel fiind, credem n
din complexul cultural scitic trebuie facem distinc-
::.a ntre Cavaclar - mai ales grupul masculin)
': din punct de vedere cultural, dar de origine autoh-
prin seria de la Ciwnbrud. Pentru aceasta
-:-...: n;.unai ..nregistrate de din URSS, dar faptul
a acestei serii corespunde bine cu ceea ce
<:.:n despre brachicefalizarea deja n din
<i11Silvania, din Bronzul mijlociu final.
Un alt aspect al rezultatelor antropologice care ar putea
:.:e:-esa pe arheologi se la din cultura Sntana de
: precum la din sec. VIII-X.
Astfel, studiind structw-a a serii eul-
:....:'..: Sintana de Oinacu), am
;: ..::-..:.: constata unor elemente mediteranoide la ambele serii
:..o::- elemente dinaroide la prima din ele (pe elemente protoeuro-
atenuate, no.rdoide, alpinoide esteuropoide). ultimele patru
7 -"=':TIE'!lte (protoeuropoide atenuate, noroide, alpinoide esteuro.poide) ar
:_ tot de bine locale cit celei gotice sau
elementele mediteranoide dinaroide, nu puteau proveni decit
=-= :.a. autohtoni daco-romani daci, fiind nici nici Sar-
-:-....:.::.:. nu le puteau prezenta n- structura lor, n timp ce a..rn putut constata
i:1cepnd din Neolitic, noastre erau bogate n meditera-
-: :..::..:. b ceea ce dinaricii, acestui element,
- J din Neolitic din Eneolitic, dar lor
:-:: . :_::e m:.li apreciabil ncepnd din Hallstatt, mai ales n Sud-vestul
www.cimec.ro
104
(Balta Veroe Cum, elementului dinaric n
din secolul IV e.n., cuiturii Sntana d-e nu
poate fi pe seama nici a nici a sa ca
aceea a mediteranoizilor, aportul demografic al autohtonilor
la acestui complex cultural.
elemente, mediteranoid dinaric n seria de la Izvorul (sec.
VIII-IX e.n.) unde ele o destul de ca-
racterul atuohton a cel a unei a respective.
In acest mod, din c.e n ce mai mult
aprofundndu-le credem paleantropologia poate aportul,
printre altele la una din problemele cele mai importante care se pun
A.rcheologiei Istoriei noastre, problema care formarea popo-
rului romn.
Dar nu numai asupra structurii antropologice a popu-
vechi pot furnizeze date interesante pentru Archeologie
Istorie, dar indreptate spre altor aspecte.
Astfel, datele paleodemografice nu ne numai
asupra duratei medii a asupra longevivilor, a-
supra dar pot da unele importante asupra unor
obiceiuri specifice pentru unele vechi.
De exemplu, copiilor n Neolitic
n perioadele de exemplu n Virsta Bronzului,
cu surprindere aceasta este mult mai n prima decit
n cea de-a doua. Argumentul bolile de copii, epidemiile, accidentele
au putut fi mai rMe n Neolitic, grija progeniturii ar fi putut
fi atunci mai tineretul ar fi putut beneficia de o imunitate mai
nu Il poate satisface. recurgem la ceea ce din timpul
lui LeyeU geologii numesc "teoria cauzelor actuale" comparind
neoliticilor cu aceea a unor primitive, aproape contem-
porane cu noi de R. Frazer), atunci putem o nu
numai dar care de multe ori verificarea. Este
cazul unor africane care, in secolul trecut, n-
mormnteze copiii nu n cimitire dar n apropi-erea adeseori
sub acestora, n raport cu lor asupra
spiritului copilului mort n corpul mamei pentru o Oare
nu din de schelete ale copiilor n cimi-
tirele neolitice ?
In fine, vom mai cita un exemplu de date care pot fi adus.e .k
antropologice, de mare interes pentru archeologie.
Ne referim aici la studiul craniene care ne permit
distingem reclamate de unele fenomene patologice - deci
cu scop curativ - operate "in vivo", de cele de ordin mistic, deobicei
operate "post-mortem" n scopul unor amulete. Distingerea
acestor categorii de preistorice poate pune n
unele aspecte ale medicale, unele obiceiuri ale
vechi.
www.cimec.ro
RECHERCHES ANTHROPOL'OGIQUES ET QUELQUES PROBLf:MES
DE L' ARCHEOLOG lE
105
Dans ce travail nous passons en revues quelques uns des resultats obtenus
par l'anthropologie pendant ces 25 dernieres annees dans notre pays, pouvant
interesser l'archeologie.
En nous appuyant sur nos propres recherches ainsi que sur celle celles qui
iurent realisees par d'autres specialistes, nous avans pu etablir quelques donnees
iondamentales. C'est ainsi qu'il nous fut possible de preciser grce l'etude de 3
grandes necropoles neolithiques (Cernica, D et 1 et
Il) ainsi qu' des squelettes isoles que le fonds anthropologique principal de notre
;>opulation neo-eneolithique -etait constitue d 'elements mediteranoides assoc1cs
a des elements protoeuropoides plus ou moins attenues (Cro-Magnon lato sensu)
encore assez importants et a des brachycrnes tres peu nombreux. Durant la
periode de transition vers l'ge du bronze et au commencement de celui-ci, deux
nouvelles populations font leur apparition sur notre territoire. C'est d'abord les
de la culture des amphores spheriques avec tombes a ciste, dont les
... quelettes furent decouverts present seulemcnt en Moldavie, c'est ensuite
;eux du complexe des tombes ocre (avec ou sans tumulus) penetres chez nous
en vagues successives. Les premiers sont surtout des protoeuropoides plus ou moins
hrachycephalises et des alpinoides. Les seconds sont surtout des protoeuropoides
a<c<.ez accuses et de nordoides.
Notrc population de l'age du bronze, connue grce a quelques grandcs ne-
::opoles Zimnicea, ainsi des necropoles de moin-
proportions Doina) et des squelettes isoles, est deja unc
;:<pulation certainement prothrace. L'element mediterranoides provenent de nos
:oeolithiques continue participer au fonds principal de notre population, ensemble
;,.:ce !'element protoeuropoide, en une moindre proportion avec !'element nordoide,
:io!'lt l'influence varie selon les regions. De meme, on y remarque une certaine
:_ la brachycephalisation, variable comme intensite.
Cette structure persiste l'ge du fer, avec des variations de proportions
'-::.:m les zones geographiques et d'influence illyre, grecque ou scythe, le phe-
::,:'-lene de brachycephalisation continuant se manifester en proportions variables.
:.a ronquete et la colonisation romaine ne semblcnt pas avoir change d'une ma-
importante le fond anthropologique des Daco-Romains et des Daces libres
:-:.e::s la brachycephalisation semble poursuivre son cours.
Apres le depart de l'administration romaine (271), sous la poussee des peuples
-::..g::atoires, de nouvelles populations arrivent mais demeurent peu de temps sur
-.:-::-e tcrritoire. Vers le IV-me siecle un complexe culturel, celui de Sntana de
s'y dcveloppe. On l'a attribue pendant longtemps aux
::::. ::.s et aux Sarmates, mais de nombreuses donnees archeologiques indiquent aussi
"' ;:.a:::icipation de la population autochtone. En effet, l'etude des squelcttes trouvcs
les necropoles de Sntana de de de Erbiceni.
_-: O;nacu ainsi que de squelettes isoles, nous indique la presence de squelettes
au type mediteranoide cote d'autres squelettes presentant d'autres
.-.:-o,: (protoeuropoides, nordoides, alpins, dinariqucs, etc). Si ces derniers
www.cimec.ro
106
(sauf les dinariques) ne peuvent pas servir d'indicc de la presence des autochtones,
etant qu'ils peuvent provenir des populations migratoires, par exemple des
Goths, la presence des mediteranoides en une proportion non negligeable, ne peut
etre attribuee qu'aux autochtones - ni les Goths ni les Sarmatesn't etant ca-
racterises par la presence de ceux-ci.
Il en va de meme pour la population des siecles VII-IX (complexe culturel
Dridu) dont une necropole etudiee deja et une autre en voie de
l'etre offrent aussi la presence d'clements mediteranoides assez im-
portants.
Tout cella atteste la presence "physique" des descendants des anciens autoch-
tones sur !cur tcrritoire qu'ils n'ont pas quitte et masse ensemble avec l'adminis-
tration romaine en 271, selon une theorie qui ne peut tenir devant les faits
objectivs et d'ailleurs semble completement illogique des le premier abord.
BIBLIOGRAFIE PALEANTROPOLOGICA SUMARA
PALEOLITIC
GAAL ST., Der erste mitteldiluviale Menschenknochen aus Siebenbilrgen. Publ.
Muz. jud. Hunedoara, 3-4, 1927-1928, p. 61-112.
NECRASOV O., Sur les particularites morphologique d'un bourgeon dentaire ap-
partenant l'homme fossile, decouvert dans la grotte "La Adam".
An. Univ. 8, 1962, p. 187-192.
RAINER F., SIMIONESCU I., Sur le premier crne d'homme paleolitique trouvc
en Roumanie. An. Acad. Rom. Mem. III, 18, p. 489-504.
NEO-F:NEOLlTIC
CRISTESCU M., Die anthropologische Untersuchung des bei Salzburg (Ocna Sibiu-
lui) gefundenen, zur Kultur gehorenden Skeletes. Forschungen
, zur Volks und Landeskunde 6, 1961, p. 131-135.
NECRASOV 0., D., Etude anthropologique des squelettes
neolithiques appartenant a la culture de la eeramique peinte Cucuteni-
Tripolje decouverts a Traian. An. St. Univ. III, 1-2, p. 3-18.
NECRASOV 0., CRISTESCU M., MAXIMILIAN C., D.,
Studiul antropologie al scheletelor descoperite n cimitirul preistoric
de la Probleme de antropologie, IV, 1959, p. 21-45.
NECRASOV 0., CRISTESCU M., Les premiers brachycephales neolithiqucs et
eneolithiques sur le territoire de la R. P. Roumaine. Bericht ub<!r dic
6. Tagung der Deutschen Gesellschaft fUr Anthropologie, 1959, p.
152-159.
NECRASOV 0., CRISTESCU M., :Etude anihropologique des squelettes de Dridu
(culture An St. Univ. VII, p. 53-62.
NECRASOV 0., CRISTESCU M., Contribution il !'etude anthropologique des squ-
lettes neolithiques de la culture Boian. An. St. Univ. IX, 1, 196:l,
p. 47-65.
NECRASOV 0., Etude anthropologiquc des restes osseux neolithiques appartenant
la culture decouverts Ann. roum.
d'Anthropologie, 1, 1964, p. 15-17.
NECRASOV 0., Nouvelles donnees anthropologiques coneernant la population de
la culture ncolithique Ann. roum. d'Anthropologie, 2,
1965, p. 9-17.
NECRASOV 0., CRISTESCU M., Donnecs anthropologiques sur les populations de
l'ge de la pierre en Houmanie. Homo, 16, 3, 1965, p. 129-161.
www.cimec.ro
107
NECRASOV O., CRISTESCU M., Contribution a l'etude anthropologique des sque-
lettes de Ia culture Boian en comparaison avec d'autre series neolithi-
ques de Ia Rcpublique Populaire Roumanie. Atti del VI Congr. Internat.
delle Sci. preist. e protoistoriche, 1966, p. 295-298.
::\ECRASOV 0., ONOFREI M., f:tude anthropologique des premiers squelettes
appartenant il Ia culture trouves en Moldavie. Ann. roum.
d'Anthropologie. 9, 1972, p. 3-8.
D., POPOVICI 1.. Les populations neolithiques du Bas
Danube. Les tribus des civilisations de Boian ct de Ann.
Roum. d'Anthropologie, 4, 1967.
ECSSU 1. G., N., VLASA A., GALAMB V., MOTIOC C., Contribution il
l'aspect anthropologique de l'homme de la culture VI-e Congre-.;
des sci. anthropol. et etnolog. Paris, 1962, p. 679-682.
PERIOADA DE SPRE BRONZ
S., M., Studiul antropologie al scheletelor din
complexul mormintelor cu ocru de la Valea Lupului. An. St. Univ.
XII, f. 1, 1966, p. 49-66.
HAAS N., MAXIMILIAN C., Antropologuitscheskie issledovania okrachennyh
kostcakov iz kompleksa moguil s okhroi v Vechi,
i Sov. Antrop., 4, 1958, p. 133-158.
XECRASOV 0., CRISTESCU M., Ia studiul antropologie al scheletelor
din complexul mormintelor cu ocru de la Holboca Probleme de
Antropologie, III, 1957, p. 73-147.
XECR.<\SOV O., CRISTESCU M., la studiul antropologie al scheletelor
din complexul mormintelor cu ocru de la S.C.I.V., VIII, 1-4,
1957, p. 75-88.
:\tTR.ASOV O .. CRISTESCU M., Etude anthropologique des squelettes encolithique
de Mari. An. St. Univ. V, p. 47-60.
0., CRISTESCU M., Contribution I'etude anthropologique des sque-
lettes des tombes a ocre, trouves sur le territoire de la R. P. Roumaine.
Actes du VI-e Congres International des Sci. anthrop. et ethnolog.,
Paris, 1960. p. 663-667.
:\ECRASOV 0., CRISTESCU M., ANTONIU S., :Etude anthropologique des sque-
lettes de Smeeni datant de J'Eneolithique et de l'ge du Bronze. Ann.
roum. d'Anthropologie, 1, 1964, p. 19-28.
0., ANTONIU S., FEODOROVICI C .. Nouvelles donnees sur les
squelettes de la culture des amphores spheriques, trouves en Moldavie.
Ann. roum. d'Anihrop., 9, 1972, p. 9-25.
VIRSTA BRONZULUI
.:.r:.:STESCU M., la studiul antropologie al unor schelete de la
epocii bronzului nceputul epocii fierului din Moldova. Studii mat.
de arheol. ale Muzeului de istorie a Moldove!, 1, Bucarest, 1961, p.
129-148.
'TESCU M., ANTONIU S., Studiul antropologie al schelete lor cul-
turii Noua de Ia Doina, An. St. UniY., VIII, 2, 1962, p. 137-156 .
. :c::STESCU M., ANTONIU S. KLUGER R., Studiul antropologie al scheletelor de
la St. cercet. de antrop., 2, 1. 1963, p. 29-42.
C., antropologice asupra craniilor de la Poiana. Pro-
pleme de antropologie, V, 1960, p. 113-128.
C., POPOVICI I., antropologice asupra scheletelor din
perioada bronzului de la Zimnicea. Probleme de antropologie, VI,
1961. p. 35-42.
C .. CARAMELF.A V., FIRU P., NF.GREA-GHERGEA A.,
l\Ionteoru. Studiul antropologie. Buc., 1962.
www.cimec.ro
108
NECRASOV 0., K izutkeniiu antropologuitcheskogo sostava naselenia bronzogo
veka vostotchnoi tohasti R.N.R. Trudy Moskovskogo obchtchestva igry-
tatelej prirody., XIV, 1964, p. 270-283.
NECRASOV O., CRISTESCU M., Etude anthropologique des squelettes de
datant de la fin de l'ge du Bronze. Ann. roum. d'Anthropol., 5, 1968.
NECR.ASOV O.. RUSSU I. G., CRISTESCU M., Date asupra structurii antropo-
logice a triburilor culturii Otomani (virsta bronzului). Stud. eercet.
de antropol., 3, 1, 1966.
NECRASOV 0., COMANESCU ST., ONOFREI M., FEODOROVICI C., Etude an-
thropologique des squelettes datant de la fin de l'ge du bronze decou-
verts Zimnicea. Dacia. 1973.
RUSSU I. G., M., MOTIOC I., T., Date antropometrice asupra
vechi (epoca tirzie a bronzului) din regiunea Cluj. Morfolo-
gia 1, 1958, p. 51-58.
PERIOADA I-a A FIERULUI
HARASIM N., asupra caracterelor morfologice ale craniilor hallstattienc
de la Balta Verde. Probleme de Antropologie, III, 1957,
p. 47-72.
MAXIMILIAN C., la studiul antropologie al craniilor din curganele
de la Cavaclar. Probleme de AntropoJogie, IV, 1959, p. 47-6:!.
MAXIMILIAN C., asupra unor din epoca fierului din
Probleme de antropologie, V, 1960, p. 113-128.
NECRASOV 0., BOTEZA TU D., Studiul antropologie al scheletului de la
datnd din epoca I-a a Fierului (Hallstatt). Probleme de Antropologie,
V, 1960, p. 19-43.
NECRASOV O., BOTEZATU D., la studiul antropologie al scheletelnr
scitice pe teritoriul R.P.R. An. Univ. 6, 3, 1960, p. 681-684.
NECRASOV 0., BOTEZATU D., Studiul antropologie al scheletelor protoistorice
din cimiti!ul de la Histria (punctul Bent). St. cercet. de Antropologie,
t. 14, 1977, p. 3-10.
D., Studiul antropologie al osemintelor umane descniX'-
rite la Histria, in necropola Histria III, 196G, p. 355-382.
RUSSU I. G., Studiul antropologie al scheletelor scitice de la Ciumbrud
personale).
PERIOADA GETO-DACA DACO-HOMANA
CRISTESCU M .. Studiul antropologie al unui schelet de la datnd din pe-
rioada Latime II. Probl. Antrop., V, 1960, p. 83-95.
CRISTESCU M., Studiul antropologie al schelctelor din sec. III e.n. descoperite la
Arheol. Moldovei, II-III, 1964, p. 329-341.
MAXIMILIAN C., Date antroplogice asupra craniilor de la Drubcta (secolul II
e.n.). Prolbeme de Antropologie, IV, 1959, p. 66-77.
NECRASOV 0., BOTEZATU D., Die anthropologische Charakierisierung des bei
Kleinprobsdorf gefundcnen, aus 3 Jahrhundcrt u.z.
stammeden Skeletts. Forschungen z. Volks-und Landeskunde (Sibiu),
1962, 10, p. 163-168.
NECRASOV 0., BOTEZATU D., URSACHE V., GH., Studiul schde-
telor din mormintele de inhumare din necropola de la Gabitra
St. cercet. de antropol., VI, 1, 1969.
RUSSU I. G .. PROTASE D., M., MOTIOC N., T., Studiul antro-.
pologic al osemintelor dintr-un cimitir dacic (sec. lJ-lll e.n.). Moriul
norm. patol., 3, 1959, p. 223-229.
www.cimec.ro
109
PERIOADA
BOTEZATU D., FEODOROVICI C., Caracterizarea a unor schelete
culturii Sintana de din Moldova. St.
cercet. de antropol., 10, 1, 1973, p. 8-13.
CRISTESCU M., GLUGER R., M., Studiul antropologie al
scheletelor de la culturii Sntana
de Arheologia Moldovei, VI, 1969, VI, p. 149-166.
NECRASOV O., ANTONIU S., Sur un crne presentant une deformation dite
.,macrocephale". decouvert a
NECRASOV 0., CRISTESCU M., Caracterizare a unui schelet de la
Erbiceni, de la sec. IV e.n., Arheologia Moldovei, I, 1960, p.
219-223.
NECRASOV 0., CHISTESCU M., ANTONIU S., asupra practicii de-
artificiale a craniului si a morfologice conse-
cutive. Ab. Univ. XIII, 1, i967, p. 35-40.
NECRASOV 0., BOTEZA TU D., Studiul antropologie al unui schelet din perioada
St. cercet. de antrop., IV, 2, 1967, p. 171-174.
NECRASOV 0., BOTEZATU D., la studiul antropologie al avarilor.
St. cercet. de antropol., II, 1, 1965, p. 43-50.
D., paleoantropologice la rezolvarea originii
etnice a din sec. IV din necropola de la Histria, sec-
torul Basilica extra muros. St. cercet. de antrop., VI, 1, 1969, p. 17-24.
D., Beitriige cler historischen Antropologie in bezung auf
die Niederdonaubevolkerung der Volkerwanderungszeit. Ann.
roum. d'Anthrop., 6, 1969, p. 21-38.
RUSSU I. G., M., MOTIOC N., Cimitirul de la Sintana de
niahov (sec. III-V e.n.). Studiu antropologie. Studii cercet. de medi-
(Cluj), II, XII, 1961, p. 335-343. .
WOLSKI W., D., morminte gepidice descoperite la
jud. cercet. de antrop., IX, 1972, p. 3-14.
PERIOADA FEUDALA TIMPURIE
NECRASOV 0., CRISTESCU M., Analiza a osemintelor descoperite la
Dridu. In E. Zaharia : de la Dridu. Biblioteca
XII, 1967, p. 195-201.
NECRASOV O., BOTEZATU D., TEODORESCU C., la studiul antro-
pologie al feudale timpurii din Romnia : seria de la Izvorul
datind din sec. VIII e.n. St. cercet. de antropol., IV, 1, 1967.
PUBLICA SPECIALE
privind paleodemografia, paleopatologia, rit ritltal
* * * issledovanie nasclenia epokhi neolita bronzu
Rumynii. Voprosy Antropologhii, 15, 1963, p. 63-69.
G. F., Paleantropologhia S.S.S.R., Moskva, 1949.
NECRASOV O., CRISTESCU M., Considerations sur la durce de la vie chez les
populations prehistoriqucs de la Roumanie. Anthropos, (Brno), c. 19
(N.S. 11), 1967, p. 185-187.
NECRASOV O., CRISTESCU M., Sur la duree de la vie de quelques populations
anciennes de Roumanie. Anthrop. Kozl., 1974, 18, p. 149-158.
NECRASOV O., FLORU E., D., Contribution l'etude
de la pathologie osseuse des populations neolithiques et eneolithiques.
An. Univ. IV, 1958, p. 37-46.
NECRASOV O., Asupra unor cranii vechi trepanate pe teritoriul R.P.R.,
Probl. de Antrop., 1, 1954, p. 119-126.
www.cimec.ro
110
NECRASOV O., FLORU E., D., Contribution l'etude
de la pratique de la trepanation chez les populations prehistoriques du
territoire de la R. P. Roumanie. Przeglad anthropologiczny, XXV, 1,
1959, p. 9-22.
NECRASOV O., Nouvclles donnees sur la pratique de la trepanation chez Ies
populations prehistoriques et protohistoriques de Roumanie. Miltei-
lungen der Anthrop. gesell. in Wien, VII, 1977, p. 130-134.
D., WOLSKI W., Elemente de demografic ritual fune-
. rar la vechi din Romnia. 1975.
VELlKANOVA M. C., Paleoantropologhie Prutsko-Dnestrovskovo Mejdurecia.
Nauka, Moskva, 1975.
Fig. 1. Neolitic : Cultura Fig. 2. Neolitic : Cultura Boian.
www.cimec.ro
Fig. 3, 4. Neolitic : Cultura Hamangia.
Fig. 5, 6. Perioada de t r n z i i e spre epoca bronzului.
www.cimec.ro
Fig. 7, 8. Perioada de t r n z i i e spre epoca bronzului.
Fig. 9. Faza a doua a mormmtelor cu
ocru (Smeeni).
www.cimec.ro
STUDIUL RESTURILOR FAUNISTICE DESCOPERITE
IN DE LA
PERIOADEI DE TRECERE DE LA NEOLITIC
LA EPOCA BRONZULUI
S. HAlMOVICI C. POPESCU
I
Studiul resturilor de provenite din
arheologice contribuie, pe de o parte, la u.nor
caracteristice privitoare la a umane
vechi, iar pe de parte, aduce o serie de date de
pentru biologi, care pot interesa n pe morfologi, zoologi,
zoogeografi, geneticieni, zootehnicieni chiar pe geografi, hidrologi
climatologi. .
Perioada de trecere de la neolitic la epoca
o pentru ntruct
atunci au loc mari att n ceea ce baz'a
ct suprastructura acesteia. In zona a noastre perioada
care imediat binecunoscuta cu
de Cucuteni, este ntre altele, prin
numitul complex
1
, care se cronologic cam
Ia nceputul mileniului II .e.n.
se satul (n
nordul - R. S. Romnia), pe un bot de deal, pe malul
drept al Prutului, la care snt doar aproximativ 300 m.
a stat il arheologilor de vreme, ultimele din
1963-1971, fiind conduse de Dinu Marin
2
In cadrul
arheologic descoperit de d-sa s-au resturi de
cre ne-au fost date pentru studiu. tot noi am pre-
lucrat materialul faunistic provenit din de la Erbiceni
3
, ct
1. Dinu, M., de istorie veche a Romniei, 1976,
p. 336.
2. Op. cit., 1.
3. Haimovici, S., Studiul faunei subfosi!e descoperite in de la Erbiceni
lperioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului), ASU, biologie, 16, 1970,
o. 169-17!i.
www.cimec.ro
114
cel din executate in alte din perioada de trecere din
Moldova : 4 Stoicani ''
II
ResturiJ.e faun.istice se la peste 900 piese. Starea lor frag-
modul n care au fost rupte, faptul ele provin
de la "resturile menajere" ale din ; am de
asemenea mai multe kagmente de corn. citeva de os cu urme de cioplire
.sau ; unele resturi urme evidente de
Printre piesele osoase am resturi provenite de la un
mic (arv:icolid), cit vulpii ; ntruct ele
O culoare, hpsindu-le patina, le-am socotit ca ajunse
printre materialele faunistice din nivelul de locuire, ele fiind de
mult mai de aceea nu le-am luat n considerare n studiul
nostru.
Resturile faunistice la grupe sistematice :
mamifere.
Mollusca - Au fost valve ntregi fragmentare de lameli-
branchiate cit cochilii de gasteropode. Valvele, n de 347, destul
de bine n totalitatea lor speciei Unio c-rassus ; cele 19
eochilii provin de la Helix s-ar putea ca unele din ele fie de
mai
Aves - snt reprezentate doar printr-uru singur rest
.anume un mic fragment de humerus, pentru care nu am putut stabili
diagnoza dar care dimensiuni provine de la o
specie de talie relativ
Mammalia - De la acest grup am putut determina nu de
-473 piese ; tot mamiferelor le alte circa 100 resturi osoase
foarte fragmentare, pentru care, neputnd stabili diagnoza le-am
-considerat ca nedetenninabile. Materialul detenninat
relor specii : Castor fiber, Lepus europaeus, Sus scrofa ferus,
Cervus elaphus, Capreolus capreolus Bos primigenius la care se
animalele domestice : Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa:
domesticus, Equus caballus Canis familiaris.
MAMIFERELE SALBATICE
Castor fiber este reprezentat doar printr-un singur rest osos
:anume un fragment de maxilar inferior a
aproximativ 40 mm lungime, deci este relativ .

4. Haimovici, S., Studiul resturilor faunisticc provenite din
perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului de la Arh. Moldovei,
7, 1972, p. 97-102 ; Haimovici, S., La faune sous-fossile decouverte dans la station
oeponime de la civilisation Dacia, 18, 1974, p. 73-77.
5. Haimovici, S., privind resturile faunistice descoperite in de
tip de la Stoicani (jud. SCIV A, 25, 1974, p. 99-102.
www.cimec.ro
115
Lepus europaeus. Acestei specii i 10 resturi care ar proveni
de la patru indivizi Cele cteva executate pe frag-
mente de omoplat, humerus tlbie, ne iepurele n
de la e ca. cu cel sub.fosil din alte
neolitice din epoca bronzului de pe teritoriul Moldovei li.
Sus scrofa ferus. un de fragmente
care ar 1a trei indivizi, dintre care unul nematur (epifiza infe-
a radiusului este de Exemplarele par a fi fost
de talie destul de mare, dimensiunile unor fragmente
osoase ce au putut fi : epifizei superio,are a radiusului
de 43 mm, de 46 respectiv 48 mm, lungimea falan-
gei I de 49 50 mm.
Cervus elaphus este reprezentat in materialul nostru printr-un
de 74 !festuri. Dintre acestea 23 piese snt fragmente de coarne,
cele mai multe fiind doar cioplituri, unele avnd urme de
Acest caracter foarte fragmentar, ct lipsa unor resturi de
craniu ne putem da vreo precizare asupra tipologiei cerbu-
lui. executate pe unele resturi osoase un
cerb relativ masiv, cu cel din cucuteniene ale
epocii bronzului de pe teritoriul Moldovei 7.
Capreoius capreolus resturi relativ abundente anume 39
f!"agmente osoase care ar la cinci indiviz, maturi; nu s-a
nici un 'rest de corn, dar unui mic fragment cu regiunea
a craniului ce soclul cornului care a fost retezat,
unui mascul. au fost o serie de fragmente osoase,
este greu conchidem asupra caracteristicilor de la Horo-

Bos primigenius. Bourului ii fragmente osoase care prin.
C.imensiunile lor se destul de net de resturile
de la taurinele domestice. Ele ar la trei indivizi, probabil un
:-:la.Scul femeie, una dintre acestea fiind abia ntruct se
mai n parte, pe un calcaneu mai gracil, linia de dintre
corpul acestuia tubercul. Ca cele mai semnificative :fragmente :
U-'1 rest de humerus a .are o de 104 mm,
:.1:1 metacarp cu epifizei superioare de 84 mm, un astragal ou
2ungimea de 81 mm, o I cu lungimea de 78,
mm, o III cu lungimea de 88 mm.
ANIMALELE DOMESTICE
Bas taurus. Taurinele domestice n cadrul materialului'
osteologie de la resturile cele mai abundente, fiind reprezen-
:::.:e prin 159 fragmente osoase, care ar la un de 15 indi-
Yizi, dintre care doi
6. Haimovici, S., de doctorat n biologie. 1966.
7. Op. cit., 6.
www.cimec.ro
116
doar a unor resturi foarte mici nesemnificative de
craniu coarne nu ne posibilitatea caracteristicilor
morfologiee raseologice ale vitelor orescute de locuitorii Att
din prelucrarea at a resturilor osoase (s-au
executat pe unele oase ale membrelor pare a faptul
n general, aceste t:1urine erau cam tot att de mari ca cele din
cucuteniene il. unui metatars ntreg pe care l-am
atribuit unui mascul castrat (deci locuitorii de la
a dat posibilitatea la care
ar fi cam de 1,50 m, deci o talie destul de mare.
Ovicarpinae (Ovis aries et Capra hircus). Cornutele mici se
ca imediat taurinele domestice, ele avnd un de
136 fragmente osoase provenite de la 13 indivizi ;
la Erbiceni ele locul prim p.rintre animalele domestice 9. Pe
baza resturilor de maxilare cu am putut constata cel
indivizi erau tineri sau anume trei cam de 5-6 luni, unul de
circa 12 luni doi de aproximativ 22-24 luni ; nu apar exemplare cu
puternic
Nu s-au deloc resturi de cr.aniu coarne incit nu se poate
da o caracterizare a celor genuri. intrucit dife-
intre Ovis Capra pentru multe piese scheletice este imposi-
diagnoza a fost doar pentru o parte a resturilor;
se astfel oaia este mult mai decit capra, acesteia
din putndu-i-se atribui cam 1/8-1/10 din materialul osos al cor-
nutelor mici (cel mult doi indivizi din cei 13 ar
genului Capra).
executate pe unele resturi osoase (datele biometric-2
rezultate trebuie interpretate drept caracteristice pentru ovine, ntruct
eaprinele, cum am o cantitate par a
oaia de la era mai dect cea n
de la Erbiceni
10
, apropiindu-se astfel ca talie de ovinele din
cucuteniene 11.
Sus scrofa domesticus. Porcinele spre deosebire de
de la Erbiceni, foarte resturi anume doar 21 fragmente care ar
proveni de La cel mult ; dintre patru sint
de mai dect 24 luni. Resturile foarte fragmentare -
cele mai muite tinerilor - nu au dat posibilitatea unei pre-
biometriee a materialului. S-a doar un a lun-
gL"ne este de 36 mm astr:agale cu lungime de 38 respectiv
39 mm. Este probabil porcul crescut de locuitorii de la Horo-
fie de tipului palustris, care este caracteristic pentru
neolitic a fost de noi n de 1a Erbiceni 12.
8. Op. cit., 6.
9. Vezi lucrarea de la nota 3.
10. Op. cit., 3.
11. Op. cit., 6.
12. Vezi de la notele 6 3.
www.cimec.ro
TABELUL
cu pe fragmente indivizi a specii!or de mamifere
descoperite n de la
Nr. absolut
o
Nr. absolut
SPECIA
il)
Fragmente Indivizi
Ca stor fibcr 1 0,20 1
Le pus europaeus 10 2.11 4
Sus scrofa ferus 7 1.48 3
Ccrvus elaphus 74 15,64 8
Capreolus capreolus 39 8.25 5
Bos primigenius 9 1,91 3
Bos tau rus 159 33,62 15
Ovicarpinae (Capra et Ovis) 136 28,75 n
Sus scrofa domesticus 21 4,44 6
Equus caballus 5 1,06 2
Canis familiaris 12 2,54 3
Tot a 1 473 63
Mamifere 140 29.59 24
Mamifere domestice 333 70,41 39
TABELUL
cU: executate pe metatarsul de Bas. taurus (in mm)
1. Lungimea
2. epifizei superioare
3. epifizei inferioare
4. a diafizei
Indice 2 X 100
1
3 X 100
Indice ---.,.----
1
4 X 100
Indice -----
1
sex
la (in cm) .
TABEL,UL
276
57
69
30
20,65
25,00
10,87

151,5
cu executate pe fragmentul de masiv facial la Canis familiaris
(in mm)
1. Lungimea bot ului propriu-zis (62)
2. Lungimea palatului osos (101)
3. Lungimea jugali (65)
4. Lungimea premolarilor 49
5. Lungimea
P"
19
117
o'
1)
1,58
6,3:>
4.76

7.94
4.76

20,64
9.5:r
3.1
4,76
:18,oD
61.91
www.cimec.ro
118
Equus caballus. Calul, pe care-I de asemenea drept o
specie de acum are la o foarte
cu aceea din materialele faunistice descoperite n
cucuteniene
1
3 chiar la Erbiceni H ; la el pare mai
abundent
1
5.
din piesele osoase (un incisiv de lapte un fragment de
omoplat la care tuberculul coracoidian este desprins, unui
individ celelalte resturi (un molar inferior fragmentar o
de metapod) provin de la un matur. Penuria resturilor ne face
nu putem da nici o precizare cu privire la tipologia caracterele dimen-
sionale ale acestui cal.
Canis familiaris, specie valoare
un rest de maxilar inferior urme foarte evidente de
care ar denota era folosit n este bine reprezentat n
cadrul materialului de la avnd 12 resturi, care ar
la trei indivizi executate pe unele fragmente ale
oaselor lungi, dar mai ales unui fragment din masivul facial,
ne un cine de talie mai mare decit forma palustris.
III
Avnd n vedere cele expuse mai sus considernd frec-
diferitelor grupe specii n cadrul materialului faunistic descope-
rit, putem distinge unele din caracteristicile materiale ale locuito-
rilor de la conchidem asupr:a unor
ale mediul.ui a complexelor faunistice existente n zona respectivei
arheologice, n cu aproximativ patru milenii.
Este evident una din de prim "ordin a locuitorilor
era animalelor, cum am considerat-o n
a numitului complex Ponderea cea
mai mare o aveau la taurinele, urmate de ovine, caprine,
porcul mai ales calul prezentnd o foarte consi-
derind mamiferelor (29,59/
0
din fragmente 38,09/
0
din indivizi trebuie conchidem un rol economic destul
de important (spre deosebire de la Erbiceni) l avea
toarea care prezenta un net caracter alimentar (erau vnate tocmai
artiodactilele mari : cerbul, bourul}. Culesul
telor a resturi aproape din materialul faunistic
descoperit - reprezenta desigur o de luat n ea fiind
la de o situare a (n imediata apropiere
a Prutului). Trebuie n context, lipsa resturilor
osoacse de n materialul nostru. Este greu o acestui
fapt conchidem astfel nu era pr:acticat pescuitul, mai ales cnd
13. Necrasov, 0., Bulai, M., L'elevage la chassc ct la peche durant le Neoli-
thiquc roumain. Actes du 7 Congres internat. Se. anthrop. et ethnol. Moscou 1970,
p. 556.
14. Op. C"it., 3.
15. Op. cit., 4.
www.cimec.ro
TABELUL
cu e.Tecutate pe resturile osoase de Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Bos taurus, Ovicaprinae (in mm)
Omoplat
1. Lungimea capului articular
2. Lungimea articulare
Humerus
1. epifizei inferioare
2. artic. infer.
Hadius
1. epifizei superioare
2. artic. super.
3. epifizei inferioare
Coxa!
1. 91iametrul acetabular
Tibia
1. epifizei inferioare
Metacatp
1. epifizei superioare
2. epifizei inferioare
Metatars
1. epifizei superioare
2. epifizei inferioare
As trag al
1. Lungimea
Calcaneu
1. Lungimea
Falanga l
1. Lungimea
Falanga Il
1. Lungimea
Falanga III
1. Lungimea
1 Cervus elaphus 1 Capreolus capreolus 1 Bos taurus
Nr. 1 var. 1 m. Nr. 1 var. 1 m. \ Nr. 1 var. \ m.
1
___Q_vicaprine
Nr.l var. 1 m.
3
5
5
63
4:l
62
55
(61)
57
59; 60
54
64-67
126; 130
56-64
41-55
65,66
60,00
47,66
4
5
4
4
5
27-32
22-24
25-27
23-24
27; 27,5
21 ; 21
20; 21
30
42-44
27; 27
29,50
2:-1.00
26,5
23,25
43,00
:l
3
3
5
7
16
3
97
88
82-94
74-85
58; 70
61 ; 61
64
61
72; 7:l
64
56-68
63-74
124 ; l:l1
61-72
38-50
65-81
4 :32-36 33,25
4 25-28 26,50
5
5
89,66 3
81,00 3
61.3
71,0
68,5
46,5
72
26-30
25-28
27-32
25-30
27 ; 28
26; 29
21 ; 22
25
20; 23
24
27-32
(57)
39
28,00
26,50
30,33
28,33
29,75
.....
.....
'9
www.cimec.ro
120
indivizilor de Unio crassus ne Prutul, prezenta atunci
caracteristici hidrolog.ice hidrobiologice ca cele actuale.
ct a cerbului (specie actual-
mente doar n regiunile pericarpatice) n cadrul materialului faunistic
de la ne in jurul se masive fores-
tiere mari, ale urme de altfel azi n zona
Resturile relativ abundente ale lui, Capreolus capreolus, destul
de a lui Lepus ar locuitorii executau de acum
destul de ntinse, existnd astfel cu subarborat,
liziere, biotopurile cele mai propice pentru iepure chiar bour.
L'ETUDE DES RESTES FAUNIQUE DECOUVERTS DANS LA STATION
DE APP AR TEN ANT A LA PERI ODE DE TRANSITIOK
ENTHE LE NEOLITHIQUE ET L'EPOQUE DU BRONZE
Resume
L'auteur ctuclie les rcstes faunique dccouverts par les fouilles dans la station
de (situee sur la rive clroite du Prut, district de appartenant
li la periodc de transition entre le Neolithique et l'ge du bronze. On donne les
frequences des especes ct on pn;scnte !curs caracttres typologiques, rnor-
phologiques ct biorndriques. On constate quel!es sont les occupations des habitats
de la station et les caracteristiques du milicu environnant.
www.cimec.ro
DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA LOZNA,
COMUN A DERSCA,
SILVIA TEODOR, PAUL
In timpul de din cunoscuta
::::.:._, sud-estul satului Lozna din comuna Dersca, prului
3ahna, s-au descoperit numeroase vestigii arheologice care exis-
n a unor vechi
1
.
cont de mare a unor astfel de descoperiri, In-
de istorie arheologie din n colaborare cu Muzeul de
:s:orie din au nceput din anul 1976 arheologice de
:c.:-r.ploare cu precizie caracterul ome-
din ntreaga din preajma depozitului de (fig. 1).
Din punct de vedere geografic se dealurilor
C:e pe stnga Siretului ce fac parte din Sucevei ndeosebi secto-
numit Dealul Bourului. acestui masiv cu Dealul
de Dersca, unde ating 472 m unde
::e foioase. Anumite geomorfologice au favorizat formarea turbei
::1 prul Bahna situat ntre Dealul Morii Dealul ntr-un depozit
c.dinc, n unele locuri, de la 9 m
2

Diferitele obiecte de n timpul scoa-
:e!ii turbei s-e aflau n primii 3 metri adncime, acolo da-
lor, prin scufundare. Straturile de n anumite
,?erioade de timp fiind mai rare mai moi, au treptat dif.eribe
:-esturi osGase de animale mari, din lemn, unelte din
metal, precum diferite fragmente de
1n anul 1952 s-a pe mijlocul de n lungul
.-<iii prului Bahna, un canal de colectare a apelor n vederea
turbei. Prin s-au distrus vechi
c_::1 lemn de n decursul vremurilor, din care s-au putut
1 I\. Zaharia, M. E. Zaharia. din Moldova de la
_x:eolitic n secolul al XVIII-lea, 1971, p. 290, 291. A. P.
.. Chirica. Hepcrtoriul arheologic al I, 1976, p. 109-110.
2 N. Macan";ici, Considerations sur la formation des gisements de tourbe
-::.: district ele Dorohoi, n C:ompte Hendus des Seances, T XL-XLI (1952-1954),
p. 143-Ht
www.cimec.ro
122
observa doar resturile unor platforme din lemn. De asemenea, s-au adu-
nat de la diferite adncimi, oase de animale, coarne de oervicee mai
multe fragmente ceramice. :J
In anii pe extinderii au resturi
de poduri sau platforme, grinzi izolate, resturi de vase iar n anul 1959
o care nefiind bine nu s-a putut
In zonele din apropierea s-au prin repetate cerce-
de diferite obiecte, dintre care un de plug, un
vrf de lance, vase din alte diferite resturi arheologice
trate n parte n cabinetului de sociale a gen.erale
din satul Lozna "
In anul 1975 exploatarea twbii a naintat pe albia a
prului la circa 800 m spre est de locul unde s-au pri-
mele vestigii. In an s-a descoperit la circa 2 m adncune umd
din cele mai mari depozite de tmelte din fier din epoca
cunoscut n prezent pe teritoriul noastre :;_
Din muncitorilor care au depozitul de unelte reiese
fiecare n parte fi fost ,in de soc, t()tul
fiind nconjurat de resturi de lemn probabil provenit de la o ca;re
s-a dezintegrat n contact cu aerul. Din nefericire pe
din obiectele respective au fost unele piese mai fine s-au
rupt, iar resturile de din lemn de la sau de la minerele
cozile uneltelor au fost pierdute. scoaterea acestor piese, a con-
tinuat exploatarea turbii n adncime astfel in momentul cind ne-am
deplasat la locului nu mai existau urme ce ne-ar fi putut aj'.lt.a La
unor detalii n plus. Cnd multe depozitul for-
mat din 56 de piese a ajuns n posesia muzeului de istorie din
s .... au mai putut observa resturi de impregnate cu alte resturi orga-
nice pe mai multe piese, resturi care n momentul de pot fi
studiate intrucit piesele respective au fost bine conservate n labora-
torul muzeului din De asemenea, din resturile lemnoase adu-
nate s-a recuperat un miner de unul de mai m'..tlte
fragmente din mnerele de seceri.
In general, mediul in care au aceste piese, mai mult de
milenii, a favorizat buna lor conservare, incit n momentul de a-
proape toate uneltele snt ntr-o stare
6
(fig. 2).
3 Cele mai multe dintre resturile osoase dintre care numeroase coarne ele cerb
bour, se in Muzeul de naturii din Dorohoi.
4 pe cale profesorilor Clara Mieliuc M. Perju pentru
sprijinul dat in adunarea valiorifiearea celm mai multe dintre descoperirile
de elevi din satele Lozna
5 La rel'uperarea acestui mare depozit adus muncitori: din
in special Anton Clement, Popovici Costachc Nichifiriuc Dumitru care
ne-au dat privind de ajutindu-ne cu devo-
tament in cursul organizate in apropiere. pe calc
tuturor celm care ne-au sprijinit n efectuarea noastre.
6 Conservarea tuturor pieselor descoperite la Lozna, care se expuse in
a Muzeului de istorie din a fost n laboratotul
acestui muzeu.
www.cimec.ro
specificul lor, uneltele care acest depozit se pot grupa
n genernl n de existente n acea E drept
snt unele piese nu le-am utilitatea, ele
probabil unor utilaje mai complexe.
Cele mai multe piese snt legate de Astfel, acestei
ndeletniciri i 13 seceri cu crlig sau cu de fixare pe
mineJ", trei coase cu crlig verigi de fi:xtare pe miner cosoare
alanguette. Seceri coase de tipuri s-,au descoperit n
geto-dacice din intreaga mai multe in dacilor din
7 precum n davele din Moldova B Muntenia fl. In
general aceste unelte nivelurilor din secolele II-I i.e.n. precum
din primele secole ale mileniului I. In locuit de geto-
dac:i in lumea tipul de sau este
se att n oppidane la 10 ct in
deschise din Europa de nord in culturile celto-przeworsk 11
12.
O categorie de unelte, destul de numeroase, snt cele folosite
n cuprinde nicovale cu
acestei vremi, una vertical, un ciocan cu
drephmghiu1are, ;perforat orizontal pentru fixarea cozii, o cu tub,
o cu cu .pe ambele
minghini mici pentru fixarea vrlurilor sau a lamelor.
Acest grup de unelte caracteristice unui atelier de fier-ar de dul-
gher, are numeroase analogii in cultura n general,
utilajul din marile centre, de arme sau
alte obiecte de uz t:l. Cele unul cu tija
7 C. Daicoviciu colab. Muncelului, n SCIV, IV, 1953,
1-2. p. 169, fig. 22/a; C. Daicoviciu, Cetatea de la Piatra 1954.
p. 78, pl. VII/3, 9, 13 ; X/13 ; 1. Berciu Al. Popa, Depozitul de unelte dacice de
Pe muntele Strmbu de Muncelului, n SCIV, XIV, 1963, 1, p. 152,
154. 158. fig. 1/6--8, 9 ; 3/G-8, 9 ; 1. H. Morminte inedite din secolul 111 .e.n.
n Transilvania, n Acta Musei Napocensis, 1, 1964, p. 98, fig. II/7 ; III/18.
8. \-. Ursache, arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman
n ;:(,na rurilor Siret Moldova, n Carpica, 1. 1968, p. 177, fig. 52/9, 10 ; S. Teodor,
SiipiHurile arheologice de la (jud. Suceava), n SCIV A, 31, 2, 1980 {sub
tipa:).
el Radu Vulpe colab., arheologic n SCIV, VI, 1955, 1-2,
fig. ] 0/:l.
10 J. Meduna, Stare Iiradisco. Katalog der Funde im Museum de'r Stadt
Bosk0t'ice. Fontes Archaeologiae Moravicae, II, 1970, pl. 25/1-4, 8 ; G. Jacobi,
H'erkzeug und aus dem Oppidum von Manching, Die Ausgrabungen in Man-
ching, V, 1974, pl. 64/1086-1097, pl. 27/479-480.
11 Z. Wozniak, Osadnictwo celtyckie w Polsce, 1970, pl. XL/1.
12 M. Moldova de nord n secolele 11-I .e.n., {cultura
rezumatul tezei de doctorat, 1978, p. 8.
13 J. Dechclette, Manuet d'archeologie, II, 1914, p. 1367, 1377, fig. 601/9, 10 ;
609/1. 3, 5; C. Daicoviciu, Cetatea de la Piatra 1954, pl. Vll/5, 10;
M. Macrea, M. Rusu 1. Mitrofan, arheologic Porolisum, n Materiale,
VIII, 1%1, p. 490, fig. 8.
www.cimec.ro
124
cu tija sint frecvente mai ales n oppidane
att din Europa cit din zonele mai apropiate de tt,.
Un obiect mai rar ntlnit n cadrul utilajului din perioada aceasta
este un trident mare, cu legat de mner prin intermediul
unui tub metalic. ln geto-dacice s-au descoperit piese cu trei
considerate pentru scos carnea din cazan. ln de
la Poiana Bradu astfel de piese se sub forma unei
cu trei. cu coada putnd fi
n felul celor.a din zilele noastre. Piesa la Lozna prin felul
destul de complicat .r1. care poate fi 1a un mner se
cu un trident descoperit ntr-un mormnt de din necropola scor-
de la Karabunna, Iugoslavia lucrat din fier dat.at
cu alte piese din inventcuul mormintului, la secolului 1 .e.n. J:-
Un mare grup de unelte din cadrul depozitului snt cele de uz gos-
propriu-zis J1tre care : trei topoare cu
care se foloseau la prelucrarea lemnului pentil"U ani-
malelor, pentru cusutul pieilor, de diferite forme

Topoare cu apar in multe zone din Europa
din Hallstattul trziu se n Latenul mij-
lociu, mai frecvente fiind topoarele cu tubul aproape deschis, mult mai
repede de realizat Hl. fiind diferite ca unul cu
minerul din fier n genul de iar cu miner din
lemn, destul de bine se cu celelalte descoperiri
dacice sau celtice de pe teritoriul noastre n perioada mijlocie
a celei de a doua epoci a fierului
1
7.
In de cu se mai aflau n
cadrul depozitului de La Lozna de Fiecare n
parte prin caracteristicile sale are analogii in mediul LatEme central
Eeropean. Astfel unul din are lama spre muche, fiind ter-
minat cu un mner masiv cu inelar. Exemplare se
aproape exclusiv in zona sco.rdisci din nordul Iugoslaviei Pa-
nonia datndu-se n perioada de manifestare a lor n Europa est
It! O care poate fi n categorie, este
un vrf de lanoe alungit, cu tub lung. Acest tip de
lance a fost adesea descoperit n necropole sau din perioada
ca de exemplu n a5ezarea din sec. II .e.n. de la
14 J. Dechelette, op. cit .. p. 1427, fig. 63912-6 ; G. Jacobi, op. cit., pl. 30/5:33.
537, 541, 542 ; Andreas Michael MiHler-Karpe, Neue latimezeitliche Funde aus
dem Oppidum im Taunus. n Germania, 55, 1977, p. 57, fig. 10/19-22.
15 J. Todorovici, Praistorijska Karaburma, Belgrad, 1972, mormntul 172, pl.
XXXVIII/9.
16 J. Dechclette. op. cit . p. 1359. fig. 595/5; T. Leh6czky. Vaskori em1elcekri5!
Munkcicz Ki.irnnyeken, n Archaeologia XXI, p. 215, fig. VII/6, 8 ; Z. Woz-
niak, op. cit., pl. XL/4; M. Macrea. H. Husu 1. Mitrofan, op. cit., p. 490, fig. 8/2-
17 G. Jacobi, op. cit., pl. 22/365-368; J. Dcchelette. op. cit., p. 1362, fig. 598/4.
18 J. Todorovic. Kelti u Jugoistoinoj Et:ropi, 1968, p. 71-72, fig. XIV /13, 14;
XXXIII;2; XLIV/8; XLVI/1.
www.cimec.ro
l?.'l
jud. Suceava. Pe teritoriul Transilvaniei, vrfuri de lance s-au descoperit
in necmpole celtice mai rur n autohtone t!l.
O de asemenea deosebit de din contextul descope-
:irilor de la Lozna, ce se n imediata apropiere a depozitului
el se cu a acestui grup este o
din fier, din verigi mari prinse de un format din
bare cu capetele inelare pe mijloc cu un bru proemi-
:1ent (fig. 5/3). Verigile mari au fost invelite intr-o foaie de bronz
a resturi se mai pe cteva
cu format din segmente, pe mijlocul lor cu
bru inelar, lucrate prin batere cu ciocanul sau prin ttl:I"11Jare n tipare
avnd miezul din fier .acoperit cu o din bronz, s-au desco-
perit pe teritoriul 'fi.ansilvaniei, n general n morminte celtice de lup-
cum o celelalte piese cu care s-au se
n perioada ntre LatEme B
2
LatEme C 20.
cum s...,a putut observa prin prezentarea a acestui
depozit, seama de caracteristicile piese n parte,
numeroase analogii n descoperirile simiLare din diferite zone, unele cu
un pronunvat specific local, de pe teritoriul noastre. 1n general se
poate aprecia pe baza acestor descoperiri geto-dacii foloseau n eco-
nomie o mare varietate de unelte din fier, .rezultat n parte a exis-
unor ateliere metalurgice, unele identificate pe teritoriul Mol-
dovei
21
.
In prelucrarea metalelor, ca n celelalte ramuri ale
lor de altfel, se unele Numeroasele analogii
pe care unele din piesele descoperite la Lozna le au in zone cu puter-
sau chiar n mediul celtic,
ce existau ntre nvecinate, mai ales
cu n prelucrarea fierului, pe care 1-au
la cu care aveau schimburi economice pe care
le-au sub il"aport cultural.
..
.. ..
Pe .parcursul scoaterii sistematice a tu.rbci, n diferite etape la
adncimi care intre 0,50 2 metri, s-,au adunat mai multe o-
biecte, unele de un mare interes arheologic. In general, din punct de
vedere cronologic snt reprezentate n implicit n de
mai multe epoci istorice.
19 T. Leh6czky, op . . cit., XXI, 1901, p.205, fig. III/1, 2 ; IX/1 ; J. Todorovic,
op. cit., 1968, pl. VI/1 ; XLIX/3, 4 ; Andreas Michael Miiller-Karpe, op. cit., fig.
3, 17 ; Silvia Teodor, Unele date cu privire la cultura din nordul Mo1do-
t:ei n lumina de la in SCIV, 20, 1969, 1, p. 39, fig. 4.
20 I. H. op. cit., n Acata Musei Napocensis, 1, 1964, p. 98, pl. II/19 ;
III/2 ; G. Iacoby, op. cit., pl. 50/777 ; V. Zirra, Descoperiri celtice de la
Latenului mijlociu in depresiunea in File de istorie, 1974, p. 142, fig. 3/4.
21 R. Vulpe, La civilisation dace et ses problemes a la lumiere des dernieres.
fouilles de Poiana, en Basse-Moldavie, in Dacia, NS, 1, 1957, p. 147.
www.cimec.ro
126
Cele mai numeroase snt vestigiile din epoca bronzului, f.aza
culturii Noua. Prin de din preajma
precum prin efectuate n anul 1978, nu s-a
descoperit acestei epoci. Dintre cele mai im-
portante descoperiri din snt : un celt din bronz de tip

(fig. 3/1 ; 5/2) ; ciocane din din care unul


fragmentar de culoare intreg din de ru, decorat
cu caneluri in (fig. 3/2, 3) ; firagmente ceramice din
decorate cu bru n partea a va:;ului,
precum oase de animale dintre care unul cu u.nme de folosiTe, prove-
nind de la o (fig. 4/1-3).
Un alt grup de descoperiri celui de a .doua epoci a fierului.
o din fier, n anul 1977, cu
crlig de fixare, co.aselor din depozitul prezentat mai sus ;
o din fier care putea servi la fix.area de mner a unor
unelte mai mari ; o cu o ca tip
caracteristic n cadrul cer.amicii dacice 2:.1 o orna-
cu (fig. 6/1-4).
Mai numeroase snt fragmentele de vase lucrate la din
sau cu de culoare
categorie de s-a descoperit in diferite etape pe
ntinderea depozitului de cercetat in prezent. In anul 1969
au fost adunate mai multe fragmente de la un vas de cul<Yclli'e
din care s-a .ntregit un castron nalt cu corpul tronconic, cu
fundul ingust drept cu inelare marginea u..50r
avnd pe un iar pe partea UJ'Ill.e
de netezire modelarea vasului
2
" (fig. 7/4). Alte citeva frag-
mente unor castroane cu gitul mai mult sau mai inalt cu
marginea la partea (fig. 7/1, 3).
Analogii pentru categorie de
n se in unele descoperiri din secolele III-IV e.n. de pe
teritoriul .noastre 25.


In timpul intensive a .tllirbii, s-a observat la di-
ferite adnci a .unor mari de lemn, uneori mai multe in
loc, .a fi fost ntrr'-o ordine. Prin intensificarea
att pe malurile degajate de ct n interiorul ei, s-au
putut identifica mai multe p1atfOTITI.e sau podine din lemn precum
22 M. Rusu, Depozitul de bronzuri de la Balsa, in IV, 1966, p. 24-31,
fig. 2; M. DepoziteZe de bronzuri din Romnia,
1977, fig. 64/2, 3; 68/6, 7; 71/4, 5; 127/5; 147/8, 9; 148/4.
23 1. H. in Studii Cluj, VI, 3-4,
1955, p. 127-157 ; idem, Ceramica 1969, p. 153, fig. 67.
24 Fragmentele acestui vas au fost adunate de Victor Spinei, care
in anul 1970 a efectuat in zona
25 C. Necropola de la in Arheologia Moldovei, VIII, 1978, p. 228.
www.cimec.ro
127
: izolate desprinse probabil de la astfel de 1n anul 1976
- -: o.rganizate n imediata apropiere a s-a
: Si.lrprinde n marginea unei ce .tocmai atunci se termina
::.._ o mai dintr-o de
?:in extinderea unei n zona de contact a acestei
::-..a..--ginile solide, n ale Dea1ului Morii, se degajeze
de circa 25 m
2
din n genul
...:-_ pod, fixat peste stratul moale de cu rajutorul unor
:..:-.::-t.c.ga se afla la 1,50 m adincime de solul actual de
. _,_ -e {fig. 8).
La circa 50 m de acest pod s-a mai descoperit o
care putut dezveli pe o mai mare, fiind amplasat
. ' adincime deasupra unei cu mai a
..;_: sis:em de construire relativ ca Ja primul pod. Fiind
. _ -_s-_..-._ute direct pe 9tr:atul elastic de O'll'e n decursul vremurilor
fi mai moale sau mai n de de
-_3,s:::vele de lemn s-au adincit mereu fiind la un moment dart:
de n care relativ intacte (fig. 9/1, 2).
Pri..n efectuarea acelui canal de colectare a apelor, n momentul de
se mai pot face n citeva locuri din cupr1nsul
>.:.'::"'.1 a se degaja alte resturi. de poduri sau pavaje din lemn, care
.:. ..:;:a muncitorilor, au mai cu ani .n fiind distruse
=-=: to.lXS.
- D'- punct de vedere cronologic aceste se
de timp ntre secolUilui II e.n.
secolului III e.n. datare se .pe faptul att pe
__ . :_,.-..:: cit pe .al doilea pod, n timpul primului strat de birne
adunat fragmente de vase din la
o un fragment de camcte-
pentru secolele II-III e.n. 2
6
o de bronz care forma
%. E-e la secolului al II-lea nceputul secolului al III-lea
c.:. :; (fig. 7/2; 10/1, 2).
Da:area acestor poduri doar cu ajutorul elementelor descoperite
;:-J.:n. inainte de secolul al IV-lea e.n. poate duce la incheierea ilntre-
g-.:.: co:nplex unei dacice, din izvoare bi:ne
din .punct de vedere arheologic pentru de
:_-::.p. n centrul nord-estul Moldovei 28.
Descoperiri relativ n ceea ce sistemul de
. a platfonnelor in amplasate n astfel de locuri din
:::.::.! :nulte motive, se cunosc n alte din Europa mai ales n zonele
:-JO:rl:.ce ca de pe teritoriul Poloniei
29
, dar mai mu.lrt in Danemarca
26 C. B. Zeest, Keramileskaja tara Bosi>ora, Moscova, 1960, p. 110, pl. XXVIII.
Zi A. K. Ambroz, Fibuli iuga Evropeiskoi liasti S.S.S.R., n Arheologia S.S.S.R.,
:::; :-30, 1966, p. 60-61, pl. 11/1-20.
::!a S. Zaharia, M. E. Zaharia, op. cit., p. 160.
23 Z. Rajewski, Biskupin, osiedle obronne wsp6lnot pierwotnych sprzed 2500
:..;;;, 1970, p. 87.
www.cimec.ro
128
sudul Suediei unde au fost cercetate cu o cu
ani n
30
ln Danemarca cele mai multe descoperiri din
sint datate n perioada n perioada timpurie.
Aceste descoperiri constau din morminte, majoritatea de dar
snt adesea identificate resturi de locuire, locuri special amenajate pen-
tru efectuarea unor ritualuri de cult multe descoperiri izolate constnd
din vase din mai ales albii din lem:1. Resturile de locuire snt
a.testate mai ales prin vetrele de foc padine din lemn sau S-au
observat de asemenea, platforme sau poduri care traversau sau
se intrerupe:m la un moment dat n mijlocul ei. Un pavaj oare traversa
de la Kvodsted Mose din sudul Schleswigului, de pe un mal pe
era din lespezi mari de fiind printre de
acest fel din ntreaga
Cele mai multe descoperiri constau din de lemn care nu
erau legate de maluri n genul unor poduri, ci constituiau baza altor
probabil Deosebit de este constatarea
de analiza profilurilor stratigrafice ale a:rheologice
ntreprinse n unele prin care se ipoteza exploatarea
turbei n scopuri utilitare s-a din epoca fierului. Snt interpre-
tate n acest sens, unele gropi de n care se aflau resturi
arheologice suprapuse succesiv de straturi de nisip, oase de animale,
pietre, totul acoperit apoi de un strat gros de
Gropile provenite n urma turbei au fos1t folosite la
cum o dovedesc vasele cinerare cu ofrande alte
elemente de ritual, pe care le
31
.
faptului de la Lozna se ntr-un riLrn
rapid tot timpul anului mai ales excesive n oare
se extragerea, nu s-au putut observa eventualele gropi
in la anumite adncimi a unor de
de la un foc care a fost apoi cu sau numeroasele
lenti[e de oxid de fier, observate n anumite zone care put-eau rezulta
de la ncercarea de folosire a fierului de snt dovezi intr-o
foarte veche, anume umane au n preajma
Zona era foarte unui loc de refugiu la nevoie, era un mijloc
pentru vnarea animalelor mari care se mpotmoleau 11
cum o marea cantitate de oase de animale,
uneori schelete ntregi n Nu av-em n prezent nici
30 H. Jankulm, Zur Deutung des Moorfundes van Thorsberg, Forschungen und Fort-
12, 1936, p. 202-230 ; A. Dieck, Die Moorleichenfunde,
Schriften zur Vor-und Friihgeschichte, 5, 1965; C. J. Becker, Zur Frage
der eisenzeitlichen in Vorgeschichtliche Heiligtiimer,
1970; p. 142-155; H. Zimmermann, Urgeschichtlice Opferfunde aus Fliissen.
Mooren, Quellen tmd Brunnen Sudwestdeutschlands, Neue Ausgrabungen und
Forschungen in Niedersachsen, 6, 1970 ; Berta Stjernquist, Das Opfermoor in
Hassle Bosarp, Schweden, Acta Archaeologica, XLIV, Kopenhaga, 1973, p. 19-35.
::n C. J. Becker, op. cit., p. 146-156.
www.cimec.ro
129
J asupra folosirii fierului de care se n
destul de mari :u, dar lui n cantitatea de calorii
ce se degaja prin arderea acesteia.
Descoperirile arheologice din de la Lozna completate cu
:-:!.liTleroasele dat-e prin sondajele efectuate n preajma ei, repre-
o aparte n cadrul ntreprinse n ultimul
n scopul ct mai complete a trecutului noastre.
unor vestigii nsemnate mai multor perioade istorice
ilustrate att prin descoperirile de noi, cit prin alte desco-.
periri deja cunoscute n literatura de specialitate :l
3
, din
:1ou n zon[t a au n decuxsul vremurilor
cu un nalt grad de dezvoltare. Aceasta se att prin descope:..
rirea depozitului de unelte din epoca fier:ului, ct prin acele masive
din lemn de deasupra turbei, folosite de o care
:resturile arheologice descoperite, deja avea multiple
cu zonele nvecinate. Viitoarele descopeThi vor aduce desigur noi elemente
care vor contribui la elucidarea problemelor ridica.te de diversitatea ves-
tigiilor adunate acum.
DIE FUNDE VON LOZNA, GEMEINDE DERSCA.
KREIS
Zusammenfassung
Sudostlich von Lozna (Gem. Dersca, Kreis befindet sich eine auf
dcm Flussbett des Ballna gcbildctc Torfablagerung (Abb. 1). der Ausbcu-
diescr Torfschicht wurdcn zahlreiche verschiedeneri geschichtlichen Epochen
angehorende Funde ans Tageslicht gebracht, darunter und Keramik-
bruchstucke aus der Bronzezcit (Abb. :lj1-5 ; 4/1-3 ; 5/2), aus der 2. Eisenzeit
(Abb. und Keramik unterschiedlichE'r Typcn, die in die erste des 1.
Jahrhu.nderts u.z. datiert werden kann (Abb. 7j1, 3, 4).
1975 fand man im Torf, in etwa 2 m Tiefe, ein Lager von Eisenwerkzeugen
aus der geto-dakischen Epoche (Abb. 2): 54 Stuck, die ihrer Verwendung nach
eigeteilt werden konnen. In der Mehrzahl sind es landwirtschaftliche
{Sensen, Sicheln, Gartenmesscr), Schmiede - und Zimmermannwerkzeuge (Am-
bosse, eine Meisel, cine Feilc, Herdschaufeln, Schraubstocke, sowie
(Messer, Pfrieme). Bcsonders bcmerkenswert sind zwei Kampf-
messer und eine Lanzenspitzc, ein Dreizack und ein in der dieses Lagcrs
gefundenes Gebiss; durch ihrc formalen Charakteristika gchoren sie dcr keltischen
Zivilisation an. fUr diese Periode bemerkenswerte der geto-dakis-
chen Zivilisation als auch de:r keltischcn aus 1\Httel-und Sud-
europa wurden entdeckt. Zu den letzteren unterhielten die Geto-Daker zahlreichc
Beziehungcn; dabei handelt es sich um unmittelbare oder un uber die Bastarnen
32 Analiza in laboratorul Muzeului prin amabi-
litatea muzeografului Dan la 100 gr cu "fier
de a : Fe
2
0
3
-41,98 grame din care Fier - 29,93 gr.
33 Dan Teodor Ion Mitrea, arheologice n
de la Lozna Dorohoi, in Arheologia Moldovei, IV, 1966, p. 279-290.
www.cimec.ro
130
unterhaltene Bezichungen wahrend der mittleren Latenczcit. Anhand dcr bezeich-
nendsten Sti.icke wird das Lager in die CD Latenezeit daticrt.
der Torfausbeutung wurden gleifalls Uberbleibscl von Holzplattfot-
mcn ausgegraben, die, den Brucken, aus mehrcrcn Schichten von ubere-
inandergelegten bestehenden und auf dem elastischen Torflager
mit Hilfe mehrerer befestigt wurden. Dank der von Institut fU. Ges-
chichte und Archiiologie aus Iassy und dem Geschichtsmuscum alL'i orga-
nisiertcn Ausgrabungen, dic hapsachlich das Ziei verfolgtcn, ali dicse Siiedlungen,
deren Spuren im Torf entdeckt wurden, zu identifizicrcn, ww-dc cine etwa 25 m
2
grosses Stiick einer Brucke entdeckt, die sich auf das Sumpfufcr stutzte, als auch
Teile ciner Bruckc, die sich noch im Torf befindct, und dcrcn Enden w'.i.hrend
ki.inftigcr Ausgrabungen freigemacht werden sollen (Abb. 8, 9). Auf der ers1..en
Bri.icke wurden ein Bruchsti.ick einer romischen Amphora und eine Spinnwirtcl
gefunden (Abb. 10fl, 2) auf dcr zweiten eine Bronzfibula mit gedreht.em Fuss
(Abb. 7/2), sowie Bruchstikke aus dunkelgruer Paste hergestellter Drehradlrerwnik.
Anhand dieser Charakteristika werden die Holzbauten in die Zeit vor dem 3.u.4.
Jh.u.z. datiert ; als dle historischen und archiiologischen Quellen die Geto-Daket
als Bewohner dieses Gebiets im Nordosten Rumaniens
Verzeichnis der Abbildungen
1. Abb. Blick auf die Zentralzone der Loznaer Torfablagerung und d{!s
Hi.igels, wo archaologische Ausgrabungcn durchgcfUrt wurden.
2. Abb. Das 1975 im Zentrum dcr Torfschicht von Lozna entdeckte Lager vun
Eisenwerkzeugen.
3. Abb. Bronze - und Steinwerkzeuge aus Lozna.
4. Abb. Einige Keramikbruchsti.icke aus der Bronzezcit.
5. Abb. Bronze - und Eisengegenstande, die in der Loznaer Torfablagerung
entdeckt wurden.
6. Abb. Eisensense (1), dakische Ket'ftmik (2, 3) und Spinnwirtcl (4) au.s der Tor-
fablagerung.
7. Abb. Keramikbruchstilcke (1, 3) und die Fibula (2) aus der zweiten Plattform;
der im Torf entdeckte Teller (4).
8. Abb. Bruchsti.ick (1) und Detail (2) der CI"Stcn 1976-1977 freigelegte P1.attfonn.
9. Abb. Bruchsti.ick (1) und Detail (2) der zweiten 1977 im Torf entdeckte Plattform.
10. Abb. Spinnwirtel (1) und Bruchsti.ick einer Amphora (2) aus der ersten Piattform.
www.cimec.ro
Fig. 1. Vedere asupra zonei centrale a de la Lozna a dealului Crucii unde s-au efectuat sondaje
arheologice.
www.cimec.ro
.. g. 2. Depozitul de obiecte de fier descoperit n zona a
de la Lozna.
www.cimec.ro
o
.
'
\:"''-

'

-.--- --.-::,--,"J?;.
' .. :._ ' !'/.. '. '!:'
... . 1 . .
: : . :
. .. - 1
. . 1
. 1
3
1
1
1
1
1
.. 1
1
' 1
1
'
'
1
1
1
. :;
1 .
_______ .,J _____ .:.:.
2
i:.
Fig. :l. Unelte din bronz descoperite n de ele la Lozna.
www.cimec.ro
f
_.......,,..._.,,.....-_____ - -----
Fig. 4. Citeva din fragmentele ceramicc p r i n n d epocii
bronzului, descoperite n turb(t.
www.cimec.ro

1 2
J
Fig. 5. Obiecte din bronz i fier descoperite n cuprinsul
t u r r i c i de Ia Lozna.
www.cimec.ro
Fig. 6. din fier (1), (2, 3) (4) descoperite in
www.cimec.ro
-- ------------- .. --- ----- -r
.t :.,1...".;. . .':..",
-----:
__ ..... '

\
\
\
\
\
/
/
-- --
--------
-::l ,: ..
j
----:

&
2
4
Fig. 7. Fragmente ceramice (1, 3) fibula (2) descoperite pe platforma nr. 2
vasul descoperit in (4).
www.cimec.ro
Fig. 8. Fragment (1) detaliu (2) din prima in anii 1976-l!H7.
www.cimec.ro
F:;:;. 9. Fragment (1) detaliu (2) din cea de a doua in anul
1977, in
www.cimec.ro
'/
/

'-'- --.
\ ___ v,, r ", .
/ , ____ _
/
2
Fig. 10. (1) fragment de (2) descoperite pe platforma nr. 1.
www.cimec.ro
DACICA IN SECOLELE II-III e.n.
ION
a culturii dacice avea fie intre-
brusc la nceputul celui de al doilea secol al e.n., n urma unor,
care au impresionat mult pe contemporani. La acestor
evenimente, o mare parte din teritoriul cucerit a fost transformat n
provincie La anexiunile dacice mai vechi ale Imperiului (Dobiro-
gea) se aLtele mult mai (Banatul, Transilvania,
Oltenia, Muntenia tot sudul Moldovei la limanul Nistrului). Chiar
scurt timp Muntenia unele zone din sudul Moldovei erau
.regiunile n erau ca ntin-
dere foarte importante din punct de vedere economic
strategic. tn afara provinciei Bucovina,
cea mai mare parte din Moldov:a, iar vreme Muntenta:,
TTaseul care separau teritocilie romane de cele n
pnirea dacilor liberi a suferit pe parcurs unele cu..-n ar fi
spre exemplu mutarea mai spre est a frontierei de pe valea Oltului
ridicarea cunoocutului Limes Transalutanus
1
.
arheologice din Trnnsilvania, Banat, Oltenia Dobrogea,
au confinnat n mod continuitatea dacice n terito-
riile anexate Imperiului. Vechea despre exterminarea
autohtone din Dacia din
fundamentare s-a dovedit de ani Dimpo-
dacilor n regiunile la care ne referim este
prin numeroa-se desooperiri i.n rurale, n n castre
n necropole 2. Dar n Dacia
ne este n primul rnd prin ceramica cu mna,
culturii dacice din secolele II-III e.n. snt uneori mai greu
de intrucit rurale, atit din perioada Daciei indepen-
dente, ct de aceea, au fost cercetate. Descoperiri(Le
1 D. Tudor, Oltenia a II-a, 1958, p. 209-212.
2 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, 1945 ; D. Protase,
Problema n Dacia in lumina arheologiei numismaticii,
1966, p. 15-102, fig. 27; Al. Suceveanu, in Dobrogea seco-
lele 1-111 e.n., 1977, p. 31 urm.
www.cimec.ro
142
existente sigur o continuitate a tipurilor de de a
categoriilor de unelte de obiecte de De asemenea,
economi.ce de agricultura cre.o;;terea vitelor
3

este n ceea ce cercetarea necropolelor,
s-au cunoscut bine obiceiurile funerare. ample
in cimitirele de la Soporu de Cmpie
4
Obreja
5
n Transilvan.i.a,
Locusteni 6 n Oltenia Enisala 7 in Dobrogea, dacii din provin-
cie continuau rituri de nmormntare mai vechi
8
.
O a necropolelor dacice amintite din Transilvania, Oltenia
Dobrogea ne rituri ritualuri comune de inmormintare n
toate aceste provincii. de un mare de morminte de incine-
cu oasele depuse n sau direct n apare U.TJ. prooont
mai mic de morminte de n majoritate copii. O
pe care am dori s-o facem n cu aceste necropole ne este
de din cimitirul de la So.poru de Cm;pie. Departajnd mor-
mintele pe etape cronologice, ntr-o de nmor-
care corespunde n linii generale secolului al II-lea,
urnelor n general al vaselor lucrate cu mna este foarte ridicat com-
parativ cu acelora lucrate la ln schimb, nrtr-o a doua
care corespunde secolului al III-lea, urnelor lucrate cu
rrnna este foarte mic n cu acelora lucrate la
este de n sectoare diferite a fi.bulelor
din secolUil al II-lea a acelora din secolul al III-lea
9
Inlocuirea
a ce.ramicii dacice cu rnin.a cu produsele romane la ca
obiectelor de n morminte, o schimbare
de ; ceramica este n favoarea
celei romane de mai calitate. Dar, fenomen s-a petrecut
n multe alte compartimente ale dacice din zo.na sub
Oricum, necropola de la Soporu de Cmpie ni se pare
a fi cea mai ilustrare pe etape a procesului de
romanizare. .primele morminte din pot fi socotite
dacice, cele din faza trebuie <."'nsiderate deja ca daccrromane.
concluziile cru'e se desprind din studierea nec:ropolei de la
Soporu de Cmpie sint confirtn.ate n mod categoric de alte descoperiri,
ntre care acelea de la Obreja, Locusteni Enisala.. procesul de
romanizare a dacilor din provincie este complex, fome variate
este greu de stabilit n toate Sigur este formele de
3 D. Protase, op. cit., p. 65-74; idem, in cu rurale
din Dacia in Acta MN, V, 1968, p. 505-511.
4 ldem, Un cimitir dacic din epoca la Soportt de Cmpie,
1976.
5 Idem, cimitirul daca-roman de la Obreja (Tmnsilvania), n
ActaMN, VIII, 1971, p. 135-160.
6 de la Gh. Popilian.
7 M. Necropola de la Enisala, in SCIV, 22, 1971, 1, p. 19-43.
8 O asupra acestei probleme, vezi la D. Protase, Riturile funerare
!a daci daca-romani, 1971.
9 Idem, Un cimitir dacic din epoca La Soporu de Cmpie,
1976, pl. II.
www.cimec.ro
143
au fost treptat nlocuite cu altele romane. Un asemenea
proces din analiza tuturor descoperirilor exi.s'"L.nte. El nu a putut
fi schimbat nid de de daci liberi, fie din vremea provinciei
10
,
fie chiar de mai trziu din secolul al IV-lea
11

Cnd se poate vorbi de o nlocuire sau in linii generale,
a elementelor de cu cele romane este greu de
apreciat. Sint necesare de teren mai ample n
rurale, ca n diferite alte necropole, De asemenea, se impun eforturi
sporite pentru a se ajunge la cronologice mai exacte. Ca o
am putea avansa ideea dacii din interiorul provinciei au
la cele mai multe elemente de
din cursul secolului al II-lea.
"'
"' "'
Romanii impus de :pace nu nwnai n teritoriile alipite
imperiului, ci n acelea in dacilor liberi.
fortificate, chiar cele care se af1au departe de frontiera au trebuit
fie
12
Nici una din ele nu a mai fost anul 106,
ceea ce presupune de a mai locui n
a fost foarte
fortificate au avut, nu numai o
ci un rol deosebit n activitatea lor a
determinat serioase n domeniul
al schimburilor comerciale.
importante au avut loc in ritualul funeraT, in cadrul
abandonarea n rtumuli ni se pare a fi cea mai
mai Fenomenul cuprinde toate
din aoest areal de aceea trebuie explicat prin schimbarea
social-economice unele sociale, care au determinat nlo-
cuirea obiceiurilor funerare
In teri;;oriile dacice .ld:bere, in Bucovina,
cea mai mare parte din Moldova Muntenia, a conti-
nuat n secolele II-III e.n. formele ei clasice, cunoscwte din
perioada Burebista-Decebal. o de refacere, care se intinde
aproximativ pe paxcursul primei a secolului al II-lea al e.n.,
ajunge la momente de mare nflorire, care n linii gene-
rale va dura la secolului al III-lea. Aceasta este epoca in
care mai intii costobocii - n a doua a secolului al II-lea, dar
10 ldem, Problema de daci liberi carpi n Dacia romanii, in
SCIV, 23, 1972, 4, p. 593-607.
11 N. Vlassa, O din vest a dacilor pe teritoriul fostei provincii
Dacia, in secolul al IV-lea e.n. (Descoperirile de la in SCIV, 16,
1965, 3, p. 501-518.
12 N. Gostar, dacice din Moldova cucerirea la nordul
de Jos, in Apulum, V, 1965, p. 137-149; idem, dacice din Moldova,
1969.
www.cimec.ro
144
mai ales carpii la mijlocul secolului al III-lea, s-.au angajat n conflicte
militare cu romanii.
dacilor liberi, ntre care o putem aminti pe aceea de la
{jud. u, cu bordeie de
celor din La Ttme. Une1e din ele snt foarte ntinse, la citeva
zeci de hectare. Inventarul foarte bogat din cuprinsul lor o .prospe-
ritate Ceramica la cantitativ, iar
din punct de vedere al formelor se foarte mult. In ceramica
cu mna se ntlnesc diverse variante de oale tronconice,
ultima ca o .a dacice. De asemenea, n
cer:amica la deosebim o mare varietate de oale, cas-
troane vase de provizie, ornamentate cel mai frecvent cu diverse
motive geometrice executate n tehnica lust.rului. de au
cele agricultura vitelor fitnd pe primul
plan. Unele dintre cunosc de asemenea o mare dezvoltare.
Dintre acestea, era practicat n fiecare Cuptoarele de
folosite erau de tip roman, ceea ce a determinat calitatea att
de a produselor de dacice. In une1e se cunosc
centre de La Aurit au fost dezvelite acum
10 ateliere
1
4, dar foarte probabil mai smt altele.
N ecropolele au fost bine cercetate, mai ales cele din Moldova. Mai
importante s1nt acelea de la 15, 16, 17, u;
Chilia
1
9. Riturile funerare cu oasele puse n sau
di:rect n ntr-un .procent mai redus) snt n general
cu cele constatate n necropolele dacice din Dacia
in aceste cimitire fenomen de folosire mai a
vaselor lucrate cu mna n cursul secolului al II-lea. Ca element foarte
13 Silvia Teodor Simeon arheologice n din secolele
II-III e.n., de la Medeleni, comuna n Studii Materiale, Istorie, 1969,
p, 37-42 ; Silvia Teodor, de la (jud. n ArhMold., VIII,
1975, p. 139-151.
14 S. T. Bader, dacilor liberi de la Aurit,
1967.
15 M. Smiszko, Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w
Malopolsce Wschodniej, Lvov, 1932; V. Cigilik, Naselennja verchn'ogo Podnistrov'ja
per!ich stolit' nasoi eri (Plemena lipic'koi kul'turi), Kiev, 1975.
16 R. Vulpe, de la din 1949, n Materiale, 1, 1953, p.
213-506.
17 I. V. Ursache, Nouvelles donnees archeologiques concernant les
Carpo-Daces, in Actes du VII-e Congres International des Sciences Prehistoriques
'et Protohistoriques, Prague 21-27 aout 1966, 2, Praga, 1971, p. 1022-1024 ; idem,
Noi date arheologice privind riturile funerare la carpo-daci, n SCIV, 19, 1968, 2,
p. 211-226 ; idem, La necropole carpe des II-e-III-e siecles de n. e., a
(Inventaria Archaeologica, Roumanie, Fascicule 9, R
52
-R
63
), 1977.
18 C. Buzdugan V. Necropola de la in
Carpica, 1, 1968, p. 199-208 ; V. Necropola de din
secolul al III-lea de la comuna in
Carpica, VII, 1975, p. 63-91, fig. 1-26.
19 S. Morintz, de la Chilia, in Materiale, VII, 1961, p. 441-447 ;
VIII, 1962, p. 513-519 ; idem, Novji oblik dakijskoi kul'tury v rimskuju epochu, n
Dacia, N.S., V, 1961, p. 395-414.
www.cimec.ro
145
important obiceiurilor funerare a dacilor din
provincie cu a acelora din exterior.
Analiza ntregului material arheologic din necropole dove-
o mare n.rurire a romane asupr.a dacice
n teritoriile neocupate de romani. n aceste
cimitire nu apar nici de model roman, nici in-
sau sarcofage. Cu toate acestea, n cer.amica se resimt
puternice ale ['Omane, prin tot mai frecvente
modelele romane, prin arderea la a vaselor din
lucrate 1a ca prin unele ornamente aplicate pe vase. De ase-
menea, unele unelte obiecte din metal importate din lumea
snt dovezi concludente ale unei tot mai accentuate a
elementelor de n vreme ce n pro-
vincia Dacia, a fost unei
cu un extrem de bogat de variat, aici permanent,
rapid n toate domeniile materiale spirituale,
efective n mare n provincie a militare a
romani, dacii liberi au ales au preluat din cultura
ceea ce ei au putut singuri cu mijloacele
de care dispuneau, ceea ce s-a potrivit cu specificul
lor n mediul rural. Dacii liberi nu au avut nici care
n sculpturi, sarcofage pietre funerare. De altfel,
sarcofagele din lipsesc nu numai din cimitirele
dacilor liberi, ci chiar din acelea ale dacilor n curs de romanizare din
Dacia Astfel de descoperiri lipsesc, spre exemplu, din
cimitirele dacice apoi daca-romane de la Soporu de Cmpie, Obreja,
Locusteni sau Enisala.
1n provincia Dacia, a fost unui pa-oces
de a culturii romane, de radicale
,r.apide de In schimb, n teritoriile dacice libere n
secolele II-III e.n., la un proces de n aparte,
a elementelor de n conformitate cu specificul local
istorice deosebite. Acest pa-oces nu mai pare fi fost
aki de ,r,adicale de ci poate de o
a unor "neologisme" latine, la nceput mai ,apoi probabil mai
numeroase, care vor constitui, de elementele de
sigure deja cunoscute n parte, o a de mai
trziu.
Dacii din regiunile extracaq>atice au participat cu tot
lor la cu romanii au avut de suportat ale
nfrngerii. Acestea au fost nu..rnero.ase au determinat ulterior transfor-
profunde n structura arheologice de acum
de la nceputul celui de al II-lea secol al e.n., societatea
s-a ndreptat constant ireversibil romanizare, ntr-un
alt ritm n alte forme dect lumea ntre frontierele Daciei
Moesie romane. Crearea pentru intr.area a spa-
dacic liber extracarpatic n sfera lumii romane trebuie
www.cimec.ro
146
ca cea mai dintre toate victoriei romane asupra
dacilor elin aceste teritorii.
Elemente de chiar unele enclave decacie sint cunos.cute
n secolul al IV-lea al e.n., att pe teritoriul fostei provincii, ct n
restul teritoriului daei,c. Dar n ele au mai mult o valoare
ideea de continuitate n procesul de romani-
zare. Descoperiri ca acelea de la Sohari Komarov, unde au fost
.semnalate din chiar .restw-i de coloane, vin
confirme opinia potrivit n cursul secolului al IV-lea fostele
teritorii dacice libere se aflau integrate procesului de romanizare.
LA CIVILISATION DACE PENDANT LES II-t>-III-e SIECLES DE N.E.
Resume
Dans cette etude, l'auteur synthetise les principales donnees archeologiques
concernant l'cvolution de la culture dacc dans !'intervale de la fin des guerres
<iaco-romains et jusqu'a la rctraitc des troupes romains de la Dacie (106-275).
Par les recherches archeologiques effectuees sur les territoires occupes par
les Romains (la Dobroudja, l'Oltenie, le Banat, la Transylvanie) on a fait plusieurs
decouvertes (dans les camps, les villes, dans les etablissements rurales et les ne-
cropoles) qui attestent indubitablement une continuite d'habitation de Ia population
autohtonne dace pendant toute la periode de Ia domination romaine au nord du
Bas-Danube. La plupart des decouvertes ont ete effectues dans les necropoles qui
.attestent que la population dace en cours de romanisation a continue de pratiquer
les rites funeraires plus ancienncs.
Sur les territoires daces libres, c'est dire en Bucovina,
la plus grande partie de Ia Moldavie et en Valachie, la civilisation dace a continue
durant les n-e-III-e siecles de n.e. dans ses formes classiques, connus depuis la
periode La Tene.
Les etblissements des Daces libres, avec des huttes enfoncees dans le sol et
des haibtations de surface, renferment un inventaire tres riche, ce qui atteste une
prosperite economique evidente. Les rites funeraires sont generalement semblablcs
avec ceux pratiques dans les necropoles daces de la Dacie romaine.
Dans la province Dacie, la population autohtonne a ete soumise a un pro-
cessus d'assimilation rapide de la culture romaine. La societe des Dace llbre s'est
dirigee constantement et ireversiblement vers la romanisation, mais dans un autre
rythme et par d'autres formes que la population dace restee dans la Dacie ro-
maine et dans la Moesie.
www.cimec.ro
ELEMENTE ROMANE LA EST
DE lN SECOLELE II-III e.n.
V ASI LE URSACIU
E:x;pansiunea a imperiului roman n sud-estul
Europei, din secolul I .e.n. a puternic o
din nordul care a cuprins de la est de
Statul dac din secolele I .e.n. - I e.n. a cunoscut din plin
care a determinat o dezvoltare spre Marile
dacice, din cunosc o
de un mare volum de materiale de import, descoperite cu pri-
lejul JI.1treprinse acum
1
.
studiul economice politice cu lumea a fost
mereu n romni, speciale cu privire la
au fost destul de Printre acestea putem re-
marca lUCl'larea lui V. Prvan "Inceputurile romane la gurile Du-
precum citeva alte studii ale prof. R. Vulpe 2, D. Tudor 3, V.
Eftimie 4.
Cercetarea pune din ce n ce mai mult
accent pe acestei probleme, dedicndu-i numeroase studii
speciale, mai ales pentru zonele unde aceasta s-a manifestat mai puter-
1 R. Ee. Vulpe, Les fouilles de Poiana, in Dacia, III-IV, 1927-1932, p._
277-297 ; R. Vulpe colab., Activitatea Poiana Tecuci, 1950, in SCIV, l,
1951, p. 177-216; N. Gostar, Cetatea de la - Btca Doamnei,
n Omagiu lui P. cu prilejul implinirii a 70 de ani, Duc., 1965 ;
ldem, dacice din Moldovc., Ed. Meridiane, Duc., 1969 ; V. V.
Ursachi, O pe valea Siretului, n Carpica, II, 1969, p. 93-130;
V. Ursachi, arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman, in
CarpHa, 1, 1968, p. 171-184 ; idem, la problema dacice de pe
valea Siretului, in Memoria Antiquitctis, 1, 1969, p. 105-119.
2 R. Ee. Vulpe, op. cit., Dacia III-IV, 1927-1932, p. 277-297; R. Vulpe,
de la in Materiale, I, p. 213-506.
4 D. Tudor, Amfore elenistice descoperite n adncul teritoriului RPR, in
St. Ref. Ist. Rom., 1, 1954, p. 81-88 ; idem, amforelor gre-
n Moldova, Muntenia O:tenia, in A. M., V, 1967, p. 37-79 ; idem, Importul
de vin untdelemn n Provincia Dacia, in Apulum, VII, 1968, p. 391-400.
4 V. Eitimie, Imports of stamped amphorae in the lower Danubian and a.
draft Rumanian corpus of amphora stamps, n Dacia, NS, III, p. 195-215.
www.cimec.ro
148
nic
5
Partea de est a s-a bucurat, in ultima vreme, de
W10.r de prestigiu, care au publicat, nu in totalitate, un
mare volum de obiecte legate de elementelor romane i..11
a
studii privind importul n Moldova
n secolele II-III e.n., unor romni, printre care
prof. R. Vulpe, Bucur Mitrea, N. Gosta.r, Gh. Bichir, Silviu Sanie etc.,
care, n contextul tn10r general.e au introdus capitole speciale
privitoare la G.
In general problema importului romane n zona de est
a a fost n cu alte aspecte ale
dacice, bucurindu-s.e de o mai mare doar cea de desco-
peririle nu..mismatice 7.
Ca pe ntreg teritoriul de al Romniei, zona a
cunoscut de timpuriu romane, de ma-
rea a materialelor de import desco.perite n dacice :

8
, Poiana 9, 10, Brad u, Btca Doamnei 12, Cozla 13 etc. cit
prin ntreaga care amprenta rmei puternice
romane.
atrase n schimbul de valori din secolul
VI .e.n. de au continuat fie parteneri de
schimb n noilor negustori, oare vehiculau impor-
tanrte produse pe coastele meditera.niene, eg.eene sau nord pon-
tioe.
In incercarea de a cuprinde toate materialele descoperite n
prezent, care reflecte att importurile ct romane, ne-am
-confruntat cu faptul o parte din ele nu snt publicate, sau sllnt
publicate ceea ce face ca luc.r.area de se it'ezume la acele
5 D. Tudor, Monumente inedite din Romula, n BCMI, fasc. 96, p. 77-93 ; idem,
Sucidava, Craiova, 1974, p. 63-67 ; 1. Glodariu, comerciale ale Daciei cu
lumea Cluj, 1974 ; Gh. Popilian, Ceramica din Olte-
nia, Craiova, 1976.
6 R. Ee. Vulpe, op. cit., n Dacia III-IV, 1927-1932, p. 277-297. R. Vulpe,
op. cit. n Materiale, I, p. 213-506 ; B. Mitrea, numismatice la istoria
trihurilor daco-getice din Moldova n a doua a sec. al II-lea, n SCIV;
VII, 1956, p. 159-177; N. Gostar, op. cit., Buc., 1965; idem, op. cit., Ed. Meridiane,
Buc., 1968; Gh. Bichir, Cultura Buc., 1973; S. Sanie, Importwi elenistice
romane n cteva dacice din Moldova, n SCIV, 3, 24, 1973, p.
407-434.
7 B. Mitrea, op. cit., n SCIV, VII, 1956, p. 159-177; M. Unele con-
sideratii pe marginea contrajacerii monedei romane n Dacia, bazate pe o re-
descoperire din Moldova, n SCN, IV, 1968, p. 127-137; V.
Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la n Carpica, I, 1968,
p. 209-231.
8 N. Gostar, op. cit., Buc., 1965 ; idem, op. cit., Ed. Meridiane, Buc., 1968.
9 R. Ee. Vulpe, op. cit., n Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 277-297.
10 V. V. Ursachi, op. cit., n Cmpica, II, 1969, p. 93-130.
11 V. Ursachi, op. cit., n Carpica, I, 1968, p. 171-184; idem, n Memoria Anti-
quitatis, I ,1969, p. 105-119.
12 N. Gostar, op. cit., Buc., 1965 ; idem, op. cit., Ed. Meridiane, 1968.
13 Ibidem.
www.cimec.ro
149"
materiale care au intrat deja n circuitul la care se
un oarecum restrins, de obiecte inedite, provenite din
proprii sau ale colegilor care au avut amabilttatea ni le comunice.
n continuare materialele descoperite n ne-
cropolele din partea de est a care culturii
romane asupra n ordinea densi-
lor, precum a ariei de n I - Impo,r.-
turi - a) amfore ; b) c) piese de ; d) obiecte de
; e) monede ; II - n cultura
a dacilor liberi din Moldova n secolele II-III e.n.
-I-
a) AMFORE
Destinate dar mai ales transportului anumitor
pentru care se punea problema unm optime spre a
nu fi deteriorate sau degradate, amforele au fost, pentru multe secol-e,
un recipient foarte unul din cele mai obiecte n C2r-
arheologice. Intinsa arie n care s-a remarcat lor, do-
larga intrebuintare n domeniul antic cu
ac-easta ce pot fi sesizate la care le-au folosit. In
gener.al, lor este de transportul pe cel mai
dealtfel, n antichitate. ele nu lipsesc nici n zone mai nde-
de rurile navigabile, dar lor este mai mie.
amforelor romane pe teritoriul de la est de n se-
colele II-III e.n. constituie, de alte obiecte, importante dovezi
ale economice chiar politice ntre
Imperiul Homan, locul de indicnd, de obicei zona cu care
se mai ales cu produsele care erau transportate n .asemenea
recipiente : uleiul vinul (Harta nr. 1).
acestor locuri de este pre-
pe unele amfore, a n relief sau a unor semne pic-
tate cu vopsea. Intruct majoritatea de pe amforele descope-
rite in Moldova n secolele II-III e.n. snt cu litere iar cele
pictate folosesc, n general, scrierea putem admite a
zone cu care comerciale : o
de o alta de


Descoperirile de acum ne permit tipuri prin-
cipale de amfore, care au circulat n Moldova n fie-
care din acestea cu unel-e variante legate, mai ales, de perioada de circu-
sau : timpurii sau trzii. Aceste tipuri snt : 1) amiore cu
gitul nalt strmt 2) amfo.re ulcior. (Fig. 1.)
1) - Primul tip de este lucrat din de
culoare sau rozie cu ne-
14 D. Tudor, op. cit., n Apulum, VII, 1968, p. 391-400 ; S. Sanie, 1. T. Drago-
mir, Seiva Sanie, Noi descoperiri de cu in Moldova,
n SCIV A, 2, 26, 1975, p. 189-208; S. Sanie, op. cit., n SCIV, 3, 24, 1973, p. 407-434 .

www.cimec.ro
150
gre n de cu gtul nalt strimt, buza n-
n exterior ca un fundul trnnconic scobit. snt
prinse de git de avnd o sau
I.) In cadrul acestui tip deosebim variante : varianta tim-
purie, care are corpul mai alu:ngit din secolele I-Il e.n. (Fig.
2) varianta tLrzie cu corpul mai bombat, ca,re este secolelor
II-III e.n. (Fig. 3).
In cadrul acestor v:a,ria.nte deosebiri nesemnificative
legate de culoare, climensiuni care ar putea constitui ele-
mente ale unei tipologii mai largi
1
:;.
Acest tip de este documentat pe o arie foarte n-
cepnd cu Moesia Inferior, n stepele nord-pontice n zona ora-
de pe vestic al Negre
11
i. In est-carpatic al
Romniei este tipul cel mai frecvent, descoperindu-se, n prezent,
n peste 110 necropole. poate fi dublat admitem
lor n fiecare cum pare a fi firesc ne re-
ferim la necropolele carpice cercetate sistematic, din care
nu lipsesc asemenea vestigii.
Din analizele n prezent s-a putut preciza cu
amforele constituiau recipiente pentru transportul uleiu-
lui de
17
. Se poate presupune n ele erau aduse unele vinuri
dulci aroma!: din zona foarte de
care le foloseau att n consumul curent ct n diferite practici
religioase, de vreme ce n toate necropolele carpice s-au descoperit frag-
mente de amfore romane
Amfore de tipul 1 au fost descoperite n :
1. - ADJUDUL VECHI + jud. VRANCEA
In cadrul unei din sec. II-III e.n., pe alte materiale
s-au descoperit fr:agmente de amfore albicioase. (Cercetare de
V.
2.- BACAU- HOLT- jud. BACAU
Intr-o s-au descoperit fragment un gt de am-
de culoare cu mult nisip. (V.
la cunOct.;;terea autohtone n sec. II-III e.n. n jud. in
Muzeul II, 1975, p. 328.)
3.- BACAU- LUTARIE- jud. BACAU
sec. II-II e.n. Amfore fragmentare nisipoase(
V.
15 Sciva Sanie, mici depozite de amfore romane descoperite n Moldova,
n SCIV, 2, 19, 196B, p. 345-350; Gh. Bichir, Cultura Buc., 1973, p. 90-94.
16 Gh. Bichir, op. cit., p. 90, notele 250 251.
17 M. Brudiu, O cu ulei de din sec. II-I II e.n. descoperiUi
la Schela, jud. in Muzeul III, 1976, p. 159-163.
18 D. Tudor, op. cit., in Apulum, VII, p. 391-400.
www.cimec.ro
151
4. - BAHNA -jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore cu gitul inalt
s::-imt V. Ursachi.)
5. - jud.
Nivel sec. II-III e.n. Multe fragmente de amfore romane de tipul
c...1 gitul nalt din roz,alb
::::_'1 care 24 cu stan1pile in relief, englife sau grupuri de litere izolate
?ictat cu vopsea (S. Sanie, 1. T. Dragomir, Seiva Sanie, "Noi des-
:Jperiri de cu in Moldova, in SCIVA, 2, 26,
p. 191-195, fig. 2-4.)
6. - DIN V ALE - jud. Boto.o;;.ani
La locul numit "Via din Deal". Amfore fragmentare. (N. Za-
:::uia, M. Em. Zaharia, din Moldova de la
?3.leolitic n sec. al XVIII-lea, Buc., 1970, p. 270, nr. 195 a.)
7. - BAICENI -jud.
In punctul sec. II-III e,n. cu alte ma-
:ciale apar fragmente de amlore cu mult nisip, din
un fragment cu n relief. (Material inedit - 1.
; S. Sanie, I. T. Dmgomir, S. Sanie, Noi descoperiri ... , n SCIVA,
:26, 1975, p. 195, fig. 3.)
8.- BALTENI, corn. PROBOTA- jud.
"Dealul sec. II-III e.n. Fragmente de amfore
:-ozii. (N. Zaharia, M. Em. Zaharia, .... , Buc.,
1970, p. 269, nr. 194 a.)
9.- jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore cu gtui
strmt. (Cercetare de V. Ursachi.)
10. - BARBOASA, corn. - jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore cu gitul
:::alt. O aproape cu corpul mai alungit. (V.
la ...... , in Muzeul II, 1975, p.
-93-317, fig. 1/1; 15/2.)
11.- B!RGAOANI- jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore cu
:-:-:ult nisip de tipul cu gitul nalt. Un exemplar ntreg. Material n colec-
:::.le Muzeului din Piatra Virgil
12. - B!RJOVENI, corn. ROMANI - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane de tipul cu
inalt strmt, (Cercetare de V. Ursachi.)
www.cimec.ro
152
13.- BIRLAD- CRING- jud. VASLUI
In cadrul unei din sec. II-III e.n. s-au descoperit frag-
mente de amfore romane. V. Pal,ade.)
14. - jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore (Cercet-:rre de
V.
15. - BOGONOS, corn. - jud.
"Vatra satului". din
de culoare (N. Zaharia, M. Em. Zaharia, A-
... , Buc., 1970, p. 171, nr. 7 a, Pl. X/5-7.)
16.- jud. VRANCEA
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane. (Gh. Bichir,
Raport asup,ra de la n Materiale, V, 1959, p. 259.)
17.- jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore albicioase cu gtul
nalt. (Cercetare de V. Ursachi.)
18.- DEALUL CARAMIDARIEI- jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane din ni-
cu de culoare, care ntre galben
(N. Zaharia, M. Em. Zaharia, p. ; N.
Zaharia, Em. Zaharia S. Sondajul de la "Dealul
n Materiale, VII, p. 461-471.)
19.- BOZIENI- jud.
ln punctul "La sec. II-III e . .n. Fragmente de am-
Iare romane. U.n git de cu (M. V. Ursachi,
asupra unui mic tezaur de monede 'romane de la inceputul mpe-
riului, descoperit la Bozieni, n SCIV, 4, 17, 1966, p. 703-707.)
20. -BRAD, corn. NEGRI -jud. BACAU
sec. II-III e.n. Ftragmente de amfore
turi V. Ursachi -material inedit.)
21.- jud.
"Pe Lac" a5zare sec. II-III e.n. Fragmente de amfore Cer-
de M. Brudiu.)
22.- jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore
albicioase cu gtuJ. nalt strmt. (Gh. Bichir, Cultura Buc., 1973,
p. 374/4.)
www.cimec.ro
153
23. - BUDA! - PODU-ILOAIE -jud.
La NV de sat sec. II-III e.n. Fragmente de amfore de tipul
gtul nalt. (N. Zaharia, M. Em. Zaharia,
=E--1..., Buc., 1970, p. 172, nr. 9 a, pl. XII/25.)
24.- corn. jud.
.. F.ragmente de amiore rozii (N. Zaharia, M.
Em. Zaharia, ... , Buc., 1970, p. 173, nr. 10,
p:. XIII/9.)
25. - BUTULUC, corn. -jud.
"ln Fragmente de amfore din (N.
ZahariD., M. Em. Zaharia, ... , Buc., 1970, p.
nr. 11 a, pl. XV/8; XVI/12.)
26.- jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore (I. T. Drago-
:-:-.:r. arheologice de 1a n Materiale, VI, 1959, p.
"53--71' fig. 9/6-8.)
"l.7. - corn. "M. EMINESCU" -jud.
.,La Podul spre Fragmente de amfore alb-rozii. (N. Za-
:-._ .. ::ia, M. Em. Zaharia, Buc., 1970, p. 233,
:-.:-. 100 a, pl. CXIX/20.)
28. - CRLIG, corn. - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore .romane de tipul cu
:>.:l nalt, cu mult nisip. (Cercetare de V.
-_- ::-s?.chi.)
29.- corn. jud.
.. La Movile". Fragmente de amfore rozii. (N. Zaharia, M. Petrescu-
Em. Zaharia, .. , Buc., 1970, p. 234, nr. 101 b.)
30.- corn. NEGRI- jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore (Cercetare de
: V. Ursachi.)
31.- TG. FRUMOS- jud.
.. din Valea Hainei". Fragmente de amfore :romane de cu-
: _<:ce (N. Zaharia, M. Em. Zaharia,
:2-: ... , Buc., 1970, p. 181, nr. 22 a, pl. XXX/19.)
32. jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore M.
3:-..idiu.)
23. - corn. HOLBOCA - jud.
_L'l Podul de Fier, Canton 202". Fragmente de amfore romane de
:::..;: c-.1 gtul nalt. Fragmente de amfore mmane s-.au mai descoperit
www.cimec.ro
154
n punctul "Dealul (N. Zaharia, M. Em.
Zaharia, ... , Buc., 1970, p. 183, nr. 24 c.)
34. - CUCORANI - jud.
sec. II-III e.n. &agmente de amfore romane din ni-
de culoare sau descoperite att n lo-
de ct n bordeie. ln bordeiul 16 un git de cu
(S. Teodor, de la n A. M., VIII, 1975,
p. 121-201.)
35. - DANCU, corn. HOLBOCA - jud.
Marginea satului. Fragmente de amfore alb-.rozii cu inela.e.
(N. Zaharia, M. Em. Zaharia, ... , Buc., 1970,
p. 188, nr. 29c, pl. CLXX/20-21.)
36. - DA VID, corn. - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane cu gtul
nalt strmt. I. V. Ursachi.)
37. - - jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane
cu gtul nalt. de Vasile Ursachi.)
38. - DOCHIA - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane.
M. Zamosteanu.)
39. - DOINA - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane cu
gitul nalt. M. Zamosteanu.)
40.- corn. jud. BACAU
sec. II-III e.n. la punctul "Piriu! Marii". Fragmente de
amfore cu gtul nalt. V. Ursachi inedit.)
41. - DUMBRAVA - jud.
sec. I-II e.n. Fragmente de amfore romane. Un fragment
din are pictate cu vopsea literel2
BA. (S. Sanie, I. T. Dragomir, Seiva Sanie, Noi descoperiri ... , SCIV A, 2,
26, 1975, p. 197, fig. 2/9.)
42.- GALA jud.
Fragmente de amfore cu mult
nisip. (I. Necropola de la (jud.
n A. M., VI, 1969, p. 123-135.)
43. - - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de a.mfore de
tipul cu gt-ul nalt. V. Urs.achi.)
www.cimec.ro
155
44. - - jud.
Panta a Dealului Cogeasca. Fmgment de din
de culoare (N. Zaharia, M.
Em. Zaharia, ... , Buc., 1970, p. 191, 330.)
45.- ERBICENI- jud.
"Dealul Cimitirului". Fragmente de amfore romane. (N. Zaharia, M.
Em. Zaharia, ... , p. 191, 34a.)
46. - FILIPENI -jud. BACAU
N sec. III e.n. la punctul "V alea Dragului". Fragmente de
amfore romane. (M. Florescu, V. arheologice n jud.
n A. M., VI, p. 213-275, nr. 60.)
47.- GALBENI, corn. jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore de
V.
48. - - CARTIERUL DUNAREA -jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore cu gt nalt strimt.
M. Brudiu.)
49. - GAICEANA -jud. VRANCEA
"La sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane.
(M. Florescu, V. n A. M., VI, p. 213-275, nr. 69c.)
50. - corn. SAGNA -jud.
Pc locul "La Mihalache" sec. II-III e.n. Fragmente de am-
fore cu gtul nalt. V. Utrsachi.)
51. - GIURCANI, corn. -jud. VASLUI
"Dealul Fragmente de amfore (N. Zaharia, M.
Em. Zaharia, ... , Buc. 1970, p. 346, nr. 420 d.)
- GIOSENI, corn. jud. BACAU
sec. II-II e.n. Fragmente de amfore (M. Florescu,
V. ... , n A. M., VI, p. 213-275.)
53. - GURA V AII - RlPILE -jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane.
C. Buzdugan.)
54. - - ISLAZ - jud. VASLUI
sec. II-III e.n. Fragmente de an1fore romane cu gitul nalt.
(R. Vulpe, de la Materiale I, p. 479, fig. 376/3.)
55. - HODORA, corn. COTNARI -jud.
"Dealul Calafat". Fragmente de amfore rozii cu negri-
(N. Zaharia, M. Em. Zaharia, ... , p.
196, nr. 42a.)
www.cimec.ro
156
56. - HOLBOCA - jud.
Trei amiore din care ntregi, de culoare galben-albicioase
cu nisip, corpul bombat forma (Seiva Sanie,
mici depozite de amfo're romane descoperite n Moldova, SCIV, 2, 19,
1968, p. 345-347, fig. 2.)
57.- CURTEA DOMNEASCA- jud.
Fragmente de amfore de tipul cu gitul nalt. (Al. Andronic, Eug.
Dinu Marin, arheologice de la Curtea
din n A. M., V, p. 169).
58. - - MURGENI- jud. VASLUI
Fragment dintr-o cu mult nisip n cu in-
(S. Sanie, 1. T. DragomiT, Seiv:a Sanie, Noi descoperiri. .. , SCIV A,
2, 26, 1975, p. 204, fig. 2/2.)
59. - - jud. BACAU
sec. 11-111 e.n. Fragmente de amfore cu gtul nalt
strmt. de V.
60. - IZVOARE - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore gal:X:n-
albicioase, cu gtul nalt strimt, corpul alungit. V. Ursachi -
material inedit.)
61.- LARGA JIJIA- jud.
Fragmente de de amfore rozii. Valea Jijiei, n
SCIV, III, 1952, p. 44.)
62. - LUNGOCI, com. FUNDENI- jud.
sec. II-III e.n. Printre alte materiale din sec. II-III e.n.
s-a descoperit o de tipul cu gtul nalt strmt. (In-
M. Brudiu.)
63. - - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de a..rnfore romane de tipul cu
gtul nalt strmt. Eug. Iulian Antonescu - Material ine-
dit la Muzeul din
64.- jud. VASLUI
"Leana I". Fragmente de amfore rozii (N. Zaharia, M. Pe-
Em. Zaharia, ... , Buc., 1970, P. 349, nr. 428 e.)
65. - MARGINENI -jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amiore romane de tipul cu
gtul nalt. V.
66.- jud.
In marginea satului. de razie. Valea Jijiei,
SCIV, III, 1952, p. 37.)
www.cimec.ro
157
67. - MOLDOVENI-GABARA- jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore
albicioa.se rozii cu gtul nalt strmt. (I. Antonescu, de la
Materiale, VI, p. 473-484 ; idem, Materiale VII, p.
449-459.)
68. - MOSNA - jud. VASLUI
"La Moara Vec..he". Fragmente de amfo;re din rozie.
(N. Zaharia, M. Em. Zaharia, Buc., 1970,
p. 325, nr. 354 a.)
69. - -jud.
sec. II-III e,n. Fragmente de amfore romane,
albicioase. (V. Muz. II, 1975, p. 317-323.)
70. - -jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore cu gtul nalt de cu-
loare (V. Ursachi, efectuate de Muzeul de
istorie din Roman, n Carpica, I, 1968, p. 140-141.)
71.- jud. VRANCEA
sec. II-III e.n. F:ragmente de amfore romane de tipul
cu gtul nalt strimt. (S. Morintz Gh. Bichir, de la
reni, n MateriaJe, VI, 1959, p. 487-495.)
72. - -jud. BACAU
sec. II-III e.n. F.ragmente de amfore romane.
de V. V. Ursachi.)
73. - PISCU -jud.
"Pe sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane
bui-roz. M. Brudiu.)
74.- jud. SUCEAVA
Gt de descoperit in anul 1912 n malul riului Rahov:a, cu
(D. Tudor, Impo.rtul de vin untdelemn n provin::ia Dacia,
Apulum, VII/I, p. 391-399, fig. 2.)
75. - - jud.
La punctul o sec. II-III e.n. Fragmente de amfore
romane unele semne pictate cu
Gh. Bichir V. Ursachi, material inedit ; Gh. Bichk, Cultura
Buc., 1973, p. 93, fig. 18/2, p. 94, fig. 19.)
76. - - jud.
In punctul sec. II-III e.n. Fragmente de amfore
romane, un exemplar cu unul cu un semn pictat de culoare
(Gh. Bichir, Cultura Buc., 1973, p. 92, fig. 17 ; p. 93, fig.
18/1.)
www.cimec.ro
158
77.- jud. VASLUI
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore
de tipul cu gtul nalt. Unele au semne de culoare (R.
Vulpe, de la n Materiale, 1, p. 289-291, fig. 77, 78.)
78. - PODUL-ILOAIEI -jud.
Pe dealul "Podei" fragmente de de
Valea Jijiei, SCIV, III, 1952, p. 29.)
79.- POJORITA- jud. VASLUI
Fragmente de amfore romane. (Seiva Sanie, mici..., n SCIV,
2, 19, 1968, p. 348.)
80. - POPRICANI - jud.
"Coasta Ciriteilor Mari". Fragmente de amfore. (N. Zaharia, M. Pe-
Em. Zaharia, Buc., 1970, P. 212, nr. 606, pl.
CI/6.)
81. - - jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de a.'Ufore romane. de
V.
82.- jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane.
de V.
83. - RAUSENI - jud.
"Marginea a satului". Fragmente de amlore. (N. Zahari...'1,
M. Em. Zaharia, ... , Buc., 1970, p. 260, ru.
113 f.)
84. - RAZBOIENI - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de V.
C. Buzdugan I. Untaru, material inedit).
85. - ROZNOV - jud.
Gt din din roz avnd o una frag-
In celor este litera C. La baza gtului
este cu vopsea litera " " (S. Sanie, I. T. Dragomir, Seiva
Sanie, Noi descoperiri ... , SCIVA, 2, 26, 1975, P. 196, fig. 4/3.)
86. - -jud. VRANCEA
sec. II-III e.n. Fragmente amfore romane. (M. Florescu, V.
n A. M., VI, p. 213-275.)
87.- SASCUT-SAT- jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente amfore romane. de
V.
www.cimec.ro
159
88.- SARATA- jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore de tipul cu gtul nalt
strimt. V.
89. - SABAOANI - jup.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane.
Un exempLar ntreg avind .pe co.np un se.rnn cu vopsea (V. Ursa.chi.,
arheologice efectuate de Muzeul de istorie Roman, Carpica, I,
1968, p. 156-167 ; idem, Piese de descoperite n
de la Memoria Antiq.uitatis, I, 1969, p. 327-337.)
90. - -jud. BACAU
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane
cu gtul nalt strimt. (V. n Muzeul
li, 1975, p. 327-328.)
91. - SA VENI -jud.
"Cotul Podrigei". Fragmente de 'am!ore din (N. Za-
haria, M. Ern. Zaharia, ... , Buc., 1970, p. 262,
nr. 179 b.)
92. -SCHELA -jud.
sec. II-III e.n. La "Monn.intul o n-
cu ulei de (M. Brudiu, O cu ulei de sec.
II-III e.n. la Schela jud. n Muzeul III, 1976,
p. 159-163.)
93. - - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane. V.
Ursachi -material inedit.)
94. - SLOBOZIA-ROZNOV - jud.
sec. II-III e.n. primite de la
Virgil
95.- jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane. {V. Ursachi,
... , Carpica, I, 1968, p. 156.)
96. - - jud. SUCEAVA
In punctul ntr-o dm sec. II-III e.n. s-.au desco-
perit fragmente de amfore de culoare galben-.portocalie. (Gr. Foit,
zarea de la (sec. II-III e.n.), i.n Studii Materiale,
Suceava, 1969, p. 23-36.)
97.- jud.
"Dmbul de la Firagrnente de arnfore rozii. (N. Zaharia,
Ern. Zaharia, ... , p. 265, nr. 184 a.)
www.cimec.ro
160
98. - SOHODOR, corn. -jud. BACAU
sec. II-III e.n. cu corpul alungit, din
de culoare Ii gtul (V. Con-
Muzeul II, 1975, p. 323-327, fig. 28.)
99.- CEL MARE- jud. VASLUI
Fragmente de amfore romane. (N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovit-a,
Em. Zaharia, Buc., 1970, p.
100. - jud. VASLUI
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane.
V.
101. - - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore romane. V.
Ursachi, material inedit.)
102.- corn. REDIU- jud.
"Coasta Hindeiului". Fragmente de amfore rozii. (N. Zaharia, M. Pe-
Em. Zaharia, Buc., 1970, p. 221, nr. 76 c.)
103. - jud.
La locul "Rpa lui in din sec. II-III e.n. s-au des-
coperit fragmente de amfore romane de culoare cu gtul nalt
ngust cu mari. Un fragment cu (Silvia Maa:inescu-Blcu,
Un torques geto-dacic, de argint, descoperit n Moldova, in SCIV, XIII,
1, 1692, p. 111-114; D. Tudor, Importul de vin ... , Apulum, VII/!, p.
391-339, fig. 2.)
104. - - jud. VRANCEA
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore de culoare galben-
roz, lucrate din amestec cu nisip fin, cu gtul inalt, strmt, cilindric, buza
n lungi (S. Mori:ntz N.
turile de la Materiale, VIII, p. 521-526).
105. - jud.
sec. II-III e.n. Amfore romane (Infor-
M. Brudiu).
106.- jud.
La punctul sec. II-III e.n. Amfore romane frag-
mentare M. Brudiu).
107. - TRAIAN corn. SABAOANI -jud.
sec. II-III e.n. F:l."'agmen.te amfore romane. de
V. Ursachi).
108. - - jud.
Un fragment de de Valea Jijiei,
SCIV, III, 1952, p. 83).
www.cimec.ro
161
109.- VALEA NEAGRA- jud.
sec. II-III e.n. de material carpic apare cera-
de import n specba.l amfore. de V.
Ursaohi).
110. -VASLUI- jud. VASLUI
Ffr.agmente de amfore romane de tipul cu gitul inalt strmt. (Al.
Andronic, Eug. Rl. Banu, arheologice de salvare de
la Vaslui, Materiale VIII, p. 94).
111.- VALENI corn. jud.
sec. II-III e.n. F.ragmente de amfore romane.
din ele cu (V. Ursachi, arheologice de la
Materiale, IX, p. 265-270 ; I. V. Ursachi, Noi date arheo-
logice privind riturile funerare la carpo-daci, SCIV, 19, 1968, 2, p. 211-
226).
112.- jud. VRANCEA
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore din
cu (Gh. Bichir, Descoperiri carpice n
reg. Danubius, I, p. 116).
113. -VINATORI corn. POPRICANI - jud.
"Dealul Rufeni". Fragmente de amfore romane. (N. Zaharia, M.
Em. Zaharia, Buc. 1970, p. 225, nr. 85b,
pl. CXIV /1, 6).
114. - jud. VASLUI
Depozit de .amfore, aproximativ cu gitul nalt ngust.
(Seiva Sanie, mici ... , SC1V, 2, 19, 1968, p. 345-347, fig. 1).
115. - VLADICENI - jud.
sec. II-III e.n. Frngmenrte de amfore romane.
Virgil Mihailescu-Brliba).
2) - Al doilea tip de - amfora ulcior, are corpul bitron-
conic, cu 'buza gtul mai scurt larg, cu o din
cu fundul terminat printr-un picior gol pe Snt
lucrate din arse la
Acest tip de este mai frecvent n aria culturii carpice,
dect primul. In Moldova se cunosc, n prezent, trei
necropole n care s-.au descoperit asemenea recipiente. In necropole au
servit ca urne. Aria de a acestui tip de v.as este mai mare
Cele mai multe exemplare s-au descoperit n Dobrogea, sudul
U.R.S.S. Bulgaria w. Peste tot ele snt datate n sec. II-III e.n.
19 M. Necropola de la Enisala, in SCIV, 1, 22, 1971, p.
19-45, V. F. Gaidukevici, MIA, 25, 1952, p. 168, fig. 61; M. Stancepa, Serdica, 1,
Sofia, 1964, p. 150, fig. 4-5.
www.cimec.ro
162
Amfore de tipul 2 au fost descoperite n :
1. - CUCORANI - jud.
sec. II-III e.n. Fragmente de amfore din
mizie, cu gtul larg, corpuJ. foarte bombat din Acest
tip de apare n din ce in ce mai mici in sec. III. (S.
Teodor S. arheologice n din secolele II-III
e..n. de la tSudii Materiale, Suceava, 1969, p. 37-42).
2: - BUTN AR - jud.
sec. II-III e.n. cu o eu
corpul bitronconic, din cu nisip. (Gh. Bichir, Cultura
Buc., 1973, p. 374, pl. CLVIII/2).
3. - MOLDOVENI - GABARA -jud.
sec. II-III e.n . ca
I. Antonescu V. Ursachi).
4. - - jud. VASLUI
sec. II-III e.n. de cu
muchii longitudinale n relief. (R. Vulpe, de la Ma-
teriale, I, p. 291, fig. 77/3).
5. - VALENI - corn. -jud.
sec. II-III e.n. O ca
I. V. Ursachi).
aria de a amforelo.r romane pe teritoriul Mol-
dovei n sec. II-III e.n., putem afirma comerciale ale popu-
daco-ca.rpice cu sau regiunile romane, n speci.al cele de pe
coastele Pontului Euxin, au fost destul de intense au n
mare cultl.lil1a a acestora. Aceste nu s-au
ginit la importul uleiului sau a vinului ci la multe .alte produse,
mult apreciate de
b) CERAMICA
Spre deosebire de amfore, celelalte produse ceramice nu cunosc o
prea mare n partea de est a cu unei
zone din sudul Moldovei, cu centrul La care a cunoscut, n seco-
lele II-III e.n., o aproape cu nimic mai prejos decit oea
din Provincie.
ntreprinse n ultima vreme, n
ntr-un fel de valul de de La au scos la
o mare cantitate de alte produse romane. O
parte din ele au fost publicate de autorii nu mai
www.cimec.ro
163
asupra lor, iar majoritatea, inedite, vor face obiectul publica-
viitoare
1
ll.
In parte a Moldovei obiectelor de este
destul de mic, daco-carpii prefernd produsele locale celor aduse din
imperiu, produse ore n multe nu erau cu nimic mai prejos
dect acestea.
Printre tipurile de obiecte de descoperite n Mol-
dova : castroane, patere, cupe, etc :
1. - jud.
In nivelul sec. II-III e.n., romane din cu
firnis sau terra sigillata, 10 exemplare cu
cu - partea cu o de culoare
- cu fragmente de la din
mizie cu firnis - cu fragment dintr-un vas de
mari dimensinni din la fragment de bol terra-sigil-
lata. S. Sanie, I. T. Dragomir, Seiva Sanie, Noi descoperiri..., SCIVA, 2,
26, 1975, p. 198-203, fig. 5, 6, 7).
2. - jud.
La sud-est de castellwn s-au descoperit fragmente de cu in-
(S. Sanie, I. T. Dragomir, Seiva Sanie, Noi descoperiri ... , SCIVA,
2, 26, 1975, p. 189-190, fig. 1/1-3).
3. - jud.
In nivel de sec. II-III e.n., s--a descoperit W1 mortarium cu in-
(S. Sanie, I. T. Dragomir, Seiva Sanie, Noi descoperiri..., SCIVA,
2, 26, 1975, p. 190-191, fig. 1/4-6).
4. - GALATA- jud.
Galata". O (N. Zaharia, M. Petrescu-Dim-
Em. Zaharia, ... , Buc., 1970, p. 193, nr. 37c).
5.- jud.
Vas de roman. M. Brudiu).
6. - POIANA - -jud.
de culoare n nivelul I. (Gh. Bichir, Cultura
Buc., 1973, p. 93, pl. LXXXIX/1-2).
7. -POIANA- jud.
sec. II-III e.n., la Fragmente de patere
n nivelul II. (Gh. Bichir, Cultura Buc. 1973, p. 93, pl.
LXXXIX/8-10).
20 N. Gostar, sondajele de la in Materiale,
VIII, p. 505-511 ; idem, op. cit., Buc., 1969, p. 29-35 ; idem, dacice din Mol-
dova cucerirea la nordul de Jos, n Apulum, V, 1965, p. 137-
149; S. Sanie, op. cit., n SCIV, 3, 24, 1973, p. 407-434; S. Sanie, 1. T. Dragomir,
S. Sanie, op. cit., SCIV A, 2, 26, 1975.
www.cimec.ro
164
8. - - jud.
La punctul de Castron de
La din de cu mar-
ginea n interior, fundu1 inelar .. (I. Noi
descoperiri sannatice pe teritoriul Moldovei, A.M., II-III, p. 311-328,
fig. 6 ; idem, arheologice la A.M.I.,
p. 295-306, fig. 7/2).
9.- jud.
Mormnt sarmatic. castroane romane, un a1 treilea a fost
distrus. (I. T. Dr:agomir, Monnntul sarmatic de la Rev. Mu-
zeelor, II, 1965, 4, p. 363, fig. 2 ; idem, Descoperiri arheologice pe actua-
lul teritoriu al din oele mai vechi .timpuri la nteme-
ierea Dam.ubius, I, 196, ,p. 187, fig. 10, 11, 12).
10. - -jud. VASLUI
"La O (N. Zaharia, M.
Em. Zaharia, Buc. 1970, .p. 355, m. 449a).
c) - PIESE DE
In 1963, cu prilejul unoc gropi de siloz n localitatea
jud. s-au descoperit citeva piese de
turile metodice efectuate doi ani, au scos la resturi de locuire
daco--carpice. Locul pe care au fost efectuate denwnit de local-
nici "La Izlaz", se pe terasa a Siretului.
Piesele de au fost descoperite ntr-o cu resturi
menajere, de cu un diametru de 1 m. de piesele
de care la o ad1ncime de 0,70 m, n au mai
fost fragmente ceramke lucrate cu mna la un ulcior, o
o din oase de
animale.
Gru.pul de piese de este compus din:
1. - Disc din de bronz (fig. 5/1) cu trei ciJrcu1are dispuse
pe Ina.I"gine, la egale, care serveau la prinderea piesei de curele.
au fost numai decuparea discului, deoarece margi-
nile piesei, n dreptul lor au fost mpinse n
Discul a fost o.ma.mentat prin tehnica tn urma
a zone, el a fost in cercuri concentrice legate ntre
ele prin trei bare cu de 5,3-5,8 mm dispuse ia egale.
In fiecru-e din zonele create de oole trei bare se inscrie cte un romb. La
mijloc, de disc a fost prins un buton, prin nituire. Discul, aooperit pe o
palrte, exceptind butonul, cu o de argint, constituie una <tin piesele
de importan.te ale g.ar:niturii de probabil
pe fruntar.
www.cimec.ro
165
Obiecte datate n secolele II-III e.n., au fost desco-
perite n la 21, Tlllt"da 22, n Iugoslavia la Siscia 23,
Novi Banovci 24, n Ungaria 1a Tokaj 25 n alte aflate pe teri-
toriul fostului Imperiu roman 26.
2. - (Fig. 5/4) din de bronz,
cu patru nituri la cu ajutorul se prindea de curea.
Piesa cele patru nituri s-au conservat bine. ln schimb de argint
cu care a fost se doar pe mici
este .prin decupare. Ornamentul geometric
este format din patru romburi cu vrfurile de pe axul lung n
.centrul dreptunghiului. Din interiorul lor au fost decupate alte rom-
bun mai mici. La decuparea acestora, laturile romburilor dinspre
piesei a.u fost probabil din motive estetice.
Ca obiect de pentru care analogii n
descoperirile din sec. II-III e.n., din (Turn.u Severin
2
7,
28,

Ungaria :JO Germania :u, era la orna-


mentarea diferitelor curele de la sau pieptar.
3. - Obiect de (Fig. 5/2) din bronz, care era atrnat cu
ajutorul unei cu de una din curele n special de pieptar.
El are fonna a discuri care se ntretaie, cu o de atrnat.
ln mijloc este decupat un cerc, n printr-o linie. Fiecare
din cele ale piesei are o un cerc,
unite .printr-o linie. La se aproape n ntregime
de argint.
4. - (Fig. 5/5) ca ntre-
cu cea anterior, de care se numai n ceea ce
decorul, oore n acest caz apare sub forma unei sptrale.
5. - Obiect de (Fig. 5/3) care se atrna de curea cu ajuto-
rul unei de metal, cu nit. Piesa are forma unui
de cerc cu o prin care trecea partea
a de metal. din de bronz
de 1,3 cm. se ngusta se ndoia pe dedesubt formnd o Ea
21 primite de la Gh. Bichir.
22 Ibolya Lakos. Nee Sellye, Vue d'ensemble des objets de bronze ajoures
de pannonie, n AE, s, III, val. II, fasc. 1-3, 1941, p. 94, pl. XX/5.
23 Idem, p. 83, 84, pl. XII/3.
24 Idem, p. 86, pl. XIV /2.
25 Idem, p. 90, pl. XVIII/4.
26 Lakosne-Sellye Ibolya, A Pannoniani attort femmunkdk cittekintese, n
AE, III, 3-4, 1940, p. 2:18-242, pl. XXXII/1, 2, x:x;XIII/1. 3, XXXVII/5, 6.
27 Ibolya Lakos, Nee Sellye, op. cit., n AE, s, III, vol. Il, fasc. 1-3, 1941, p.
96, pl. XXI/8, 9.
28 primite de la Gh. Bichir.
29 Gr. Florencu, E. Bujor, Ana Matrosenco, de salvare de la Bum-
n Materiale. IV, 1957, p. 114, pl. II/10.
30 Ibolya Lakos, Nee Sellye, op. cit., n AE, s, III, voi. II, fasc. 1-3, 1941, p.
90, pl. XVIII/5.
31 Der Obergermanisch-Raetische Limes des Roemerreichen, XIV, p. 24, pl.
XIII/5.
www.cimec.ro
166
se prindea de curea cu ajutorul unui nit. de argint cu care a fost
se numai n parte.
6. - (Fig. 6/8) pentru atmat, cu de argint la
cu cea mai sus. La partea unde se
s-a prin un prag. Nitui care prindea cele
capete ale de curea a perforat de argint, ceea ce
nituirea a avut loc ce de argint a fost
Ultimele patru obiect descrise erau folosite la decorarea pieptarului
sau unele ale frului. mare de piese de acest fel descoperite
n
32
, Ungaria
31
, Bulgaria :l\ IugosLavia 35, Germania ca
reprezentarea lor pe monumentele funerare cu caracter militar :37,
din cuprinsul provinciilor romane, a acestor
obiecte grija pentru decorarea
7. - Disc din bronz turnat :kq, disbribuitor de trei curele (Fig. 6/2)
pe o parte 'conc.av, cu trei ovale. Prin aceste
treceau de metal care cu curelele
harna_.c;.a.mentului. de sint cu acelea de
la piesele de descrise mai sus, cu deosebirea ele snt mai
lungi, au pragul mai iar partea mai pentru
a avea o mai mare. Una din Discul
snt acoperite cu o de m-gint.
8. - discuri de bronz (Fig. 6/1, 4) identice cu cel descris mai
sus, prezentnd in plus o mai dect cele de care se
prind
9. - discuri de bronz :
1
fl, turnate, distribuitoare a CtU-ele
(Fig. 6/3) acoperite cu o de argint, identice cu ultimile trei piese.
La unul din discuri, de dimensiuni ceva mai mari, o
:l2 Piese de acest fel au fost descoperite la n din
sec. 11-111 e.n. de la (T. Bader, S. din
sec. II-III e.n. de la Aurit - comunicare la a II-a sesiune
a muzeelor, 1965) (Gh. Diaconu, din sec. III-
IV e.n., 1965, p. 288, pl. CXXXIX/6).
:13 Ibolya Lakos, Nee Sellye, op. cit., n AE, s, III, voi. Il, fasc. 1-3, 1941, p.
81, 89, 96, pl. X/7, XVll/5, XXI/10; Lacosne-Sellye Ibolya, op. cit., n At, III, 3-4,
1940, p. 240, pl. XXXIl2a-b. .
34 Ibolya Lakos, Nee Sellye, op. cit., p. 89, 96, 97, pl. XVII/1-3, XXI/11, 12,
XXll/3; Ivan Velcov, Arheologhiceschi Vesti in Izvestia na Arheolo-
ghiceschi Inntitut. XIV, 1940-1942, p. 192, 201-202, fig. 266, 281, 282.
35. Ibolya Lakos, Nee Sellye, op. cit., p. 88-89, pl. XVl/6.
36 Der Obergermanisch-... , XIV, pl. XIII/30, 30, 32, 33, 37; XXV, pl. 111/18
VI/22. 24, 48 ; XXVI, pl. VI/27, 33 ; XXXII, pl. X/32.
:17 S. Reinach, Repertoire de reliefs Grecs et Romains, II. p. 69, 509, fig.
5. 3 ; DA, 1, p. 1257, fig. 1659 ; Cognot et Chapot, Manuet d'archeologie Romaine,
II, Paris, 1920, p. 339, fig. 544 ; Victor Durny, Histoire des Romains, IV, p. 539, V,
p. 565; Ioseph Hampel, Alterthii.mer der Frii.hen Mittelalters in Ungarn, III, 1905,
pl. 206.
38 Exemplare uneori ajurate. s-au descoperit n Romnia,
Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria (lbolya Lakos, Nee Sellye, op. cit., p. 84, pl. XII./4,
5, 6, 7).
39 Gh. Diaconu, op. cit., p. 311, pl. CLXII/11, 12, 13.
www.cimec.ro
167
10. - de bronz (Fig. 6/5-7) de dreptunghiu-
acoperite cu de argint, folosite pentru prinderea curelelor. Pe
partea a curelei, nitui se prindea ntr-o de de
bronz.
dimensiunile lor se mpart n trei grupe, cite de
fiecare ; gruparea lor cte folosirea :la
Ca discurile, aceste puteau fi att la harna-
ct la alte obiecte din piele. Piese de acest fel au fost semna-
late n mai multe locuri din ca de exemplu la '.0,
H In cu aceste piese ele
se deosebesc de pentru prins cataramele de curea originea
lor este

nu 41o.
11. - verigi din de de bronz pentru prinderea. a
capete de curele ntre ele cu ajutorul unui nit.
Piesele de de la nu snt singurele obiecte
de acest fel descoperite pe teritoriul Romniei. cum amintit,
obiecte se ntlnesc n alte din :
Turda, Sopotul de Cmpie '5,
Aurit, Turnu Severin. De asemenea, piesele de de la
oani numeroase analogii n Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria
Germania, n teritoriile fostelor provincii romane.
Modul de executare a pieselor de harn.a.5ament de ct
a discurilor distribuitoare de la acestea provin
dintr-un atelier roman. Piesele de de acest tip, mai
ales n ca.stre, dar n afara lor, au \fost fpuse, n general, n
cu romanilor n acele locuri.
Obiectele de care ne ar fi putut ajunge n de la
fie prin de schimb, fie n urma unor mili-
tare ale cu :romane. In acest din caz este mai
greu de stabilit locul unde ele s-au putut petrece. unor
de pe stnga Siretului (Poiana, Brad) la nceputul sec.
II e.n., ar putea fi eventual, tocmai n cu aceste eveni-
mente '.6.
La ncadrarea a depozitului de la s-a
seama att de materialele daco-carpice n care a fost cit
40 O de acest fel este la Muzeul din provine din
necropola de la
41 primite de la Gh. Bichir.
42 Discuri distribuitoare de curele au font descoperite in Romnia, Bul-
garia. Jugoslavia, Ungaria, (lbolya Lakos, Nee Sellye, op. cit., p. 85, 87, pl. XIII/2,
4, XV /2, :J, 4.
43 au fost descoperite in mai multe locuri din fostele
provincii romane. cum ar fi Bulgaria, Ungaria (lbolya Lakos, Nee Scllye, op. cit.,
p. 85, 84, 96, pl. Xli/7 ; Xlll.f3 ; XXI/11 ; Lakosne-Scllye Ibolya, op. cit., p. 240,
pl. XXXIV /2a-b.
44 Gh. Diaconu, op. cit., p. 25.
45 D. Protase, arheologic Soporul de Cmpie, in Materiale, VII,
1961, p. 427. fig. 4/27.
46 V. Urnachi, op. cit., Carpica, 1, 1968, p. 141.
www.cimec.ro
168
datarea pieselor descoperite in celelalte din
.regiunile nvecinate.
Materialul ceramic, lucrat cu mina la formele
cunoscute din ultimele nivele de locuiTe de la Poiana Bradu r.7, ceea
ce ne permite depozitul de la n secolele
II-III e.n., n vreme cu alte descoperiri din zona subcar-
a Moldovei, cum ar fi, de exemplu, cea de la 48

4
9. ncadrare este de datarea
pentru piesele de din Bulgaria,
Iugoslavia, Ungaria Germania.
Toate piesele depozitului au garnituri de harna-
fapt dovedit att de tipologia lor ct de placarea cu de
argint.
Niturile de bronz pentru fixarea curelelor, care au aproape la
toate piesele, ne dau posibilitatea presupunem obiectele de metal
au fost depozitate n .cu curelele de care erau fixate.
Gradul de deteriorare a celor mai multe piese
mai puteau fi folosite deci posesorul lor nu putea la ele.
de argint care se mai n momentul de,punerii lor n
constituie un alt motiv pntru care garnitura de
nu a fost ci cu .pntru a fi
ulterim.
DesroperirHe de la datnd din perioada
provinciei Dacia, aduc noi importante cu privire la conti-
nuitatea autohtone n <regiunile est-carpatice rale Romniei,
anul 106. De asemenea, ele scot n care au
continuat existe ntre din afara provinciei civili-

d) OBIECTE DE PODOABA
Majoritatea obiectelor de care cunosc cea mai
pndire n lumea snt de sau cu o
a centrelor de romane. Dintre acestea,
cea mai o cunosc : cerceii, pandantivele etc.,
folosite pe de descoperite n majoritatea
necropolelor din sec. II-III e.n.
1.- FIBULE
n .prezent se cunosc m Moldova peste 100 de fibule provenite
din necropole lor este mult mai mare,
seama de faptul o parte din ele nu snt publicate.
fibulelor este deosebit de mare faptului pe baza
tipologiei lor se majoritatea complexelor arheologice.
47 Materiale inedite la Muzeul din Roman.
48 Materiale inedite la Muzeul din
49 Eug. 1. Antonescu- material inedit.
www.cimec.ro
169
Flbulele de descoperite n necro-
polele daco-carpice pot fi n mai multe tipuri,
din care unele cu o folosire.
a) - Cel mai tip de n partea de est a
este tipul "carpic", care snt lucrate din bronz, uneori din fier,
cu arcul mai mult sau mai curbat, baza cu resortul
bilateral portagrafa mai rar mai iaT picioncl termin.a.t
printr-un buton. La punctul de ntlnire a arcului cu piciorul, unele
exemplare au ca ornament cte un "nod", sau "prag".
Acest tip de este foarte n lumea apare
cu romanilor la de Jos. Structura lor
elemente al Latenului trziu din cele provincial romane.
Variantele timpurii ale acestui tip de fibule au fost descoperite n
dacice din Moldova : Poiana, Brad
50
Apar att n necro-
pole ct n
b) - Fibule cu portagr.afa n de cu arcul semicircular,
resortul bilateral. Cele mai multe e:x;emplare se n necropole, dar
nu lipsesc nici n Majoritatea snt lucrate din fier. Tipul acesta
de este cunoscut n provinciile romane de la de Jos de
::.\1ijloc, precum n stepele nord-pontke
51
Ele se n sec. III e.n.
c) - Fibule cu balama, din bronz, portagrafa
de o n de secure. tn Moldova se cunosc, n preze:rut,
trei fibule de acest fel : - (M. 86)
52
, 53 Oborooeni,
corn. jud. 5r.. Ele se la nceputul sec. II e.n. Acest
ti.p de fibule este ntlnit pe o ani.e mai n cadrul Iinperiu:l/Ui
roman
5
:i.
d) - puternic avnd un nod terminal, resortul
bilateral scurt coarda pe deasupra. Se doar un exemplar
n necropola de la
56

e) - Fibule cu genunchi, cu piciorul terminat printr-un buton,
portagrafa semidisc La resort. Se cunosc mai multe exemplare
n necropole. Snt frecvente n P.anonia, Tracia, Dacia
57

sint datate !I1 sec. II nceputul sec. III e.n.
f) - Fibule cu bine cunoscute n provinciile romane de la
de Mijloc de Jos. Se n sec. II-III e.n. In Moldova
a fost descoperit un singur exemplar, n necropola de la
58
.
50 H. Ee. Vulpe, op. cit., n Dacia, III-IV, 1927-1932 ; V. V.
Ursachi, op. cit., n Carpica, II, 1969, p. 93-130; V. Ursachi, op. cit., n Carpica, I,
1968. p. 171-184.
51 Gh. Bichir, op. cit., p. 101.
S. Morintz Gh. Bichir, de la in Materiale, VI, 1959,
p. -!91.
53 primite de la M. Brudiu.
54 N. Zaharia, M. Em. Zaharia, din Moldova,
Buc .. 1970, p. 292, nr. 249a.
55 Gh. Bichir, op. cit., p. 102.
56 S. Morintz Gh. Bichir, op. cit., p. 491.
57. Gh. Bichir, op. cit., p. 102.
58 V. la autohtone n sec. II-
III e.n. in in Muzeul II, 1975, p. 317-323, fig. 19/1.
www.cimec.ro
170
g) - Fibule cu portagrafa piciorul terminat printr-un buton.
Snt frecvente mai ales n carpice se n sec. II-III
e.n. Se ntlnesc pe o arie foarte din stepele nord-.pontice
n Europa sn.
h) - cu de avnd la
fiecare un mic disc or.nat cu cercuri concentrice. A fost
n necropola de la (M. 239). Produs spefici roman. Exemplare
se ntlnesc din P.anonia n Rhenania
00
.
2.-
Element de care cunoa.5te o folosire la
carpice, provin, n general, din ateliere romane. Asemenea obiecte au
fost descoperite n toate necropolele carpice, uneori n Ele
bune analogii in dacice din sec. I .e.n., sec. I e.n. Poiana,
Brad.
3.- PANDANTIVE
P.andantive, cercei perle de argint lucrate n tehnica filigranului,
purtate de n prezent acest tip de obiecte
de au fost descoperite numai n necropole, ca inventar al mor-
mintelor de Nu s-au la Aria lor de
nu este att de mare, cele mai multe exemplare au fost n mediul
carpic, dar nu lipsesc nici n Dacia
6
1.
ln cu acestor obiecte de au fost emise
mai multe printre care cea a Gh. Bichir, care locul
de n mediul carpic local G
2
Unele elemente de a fili-
granului a dat posibilitate uno:r romni le considere ca
produse ale atelierelor romane
63

ln necropolele cercetate n prezent s-au descoperit peste 100
de astfel de obiective ; raportul, dintre cele trei tipuri - cercei, perle,
pandantivi - fiind aproximativ egal. lor este mai mare
seama de faptul nu toate au fost publicate. Cele 100 de piese
au fost descoperite n zece necropole :


4. -PANDANTIV! DIN FIER
De n semicerc, unele exemplare au forma
cu patru la partea
6
". Pandantivi
sint n mediul carpic n special n necropole. Gh. Bichir le
ca venind din mediul culturii Przeworsk
6
:;. Asemenea obiecte
59 Vezi bibliografia lui Gh. Bichir, op. cit., p. 103, nota 287.
60 Idem, p. 106, nota 298.
61 Idem, p. 116.
62 Idem, p. 118.
63 I. Unele probleme privind din Moldova n
secolele II-IV e.n., in Crisia, 1972, p. 187 ; M. op. cit., p. 36, nota 74.
64 V. op. cit., Muzeul II, 1975, p. 312.
65 Gh. Bichir, op. cit., p. 119.
www.cimec.ro
171
au fost descoperite recent n mediul dacic, in sec. I .e.n., sec. I
e.n. tiG provin tot din ateliere romane.
In necropole carpice :
s-au descoperit
peste 25 din fier. Apar att la ct la
5. - PUDRIERE
Lucrate din din bronz, avnd prinse de corp de
capac cte un inel, pentru a putea fi nchise atrnate la o S-.au
descoperit exemplare la Au fost lucrate n ateliere pro-
vincial a-omane au ajuns aici pe calea schimbului fii.
6.- CHEI
Lucrate din bronz sau fier. Se cunosc cinci exemplare provenite din
necropole :
Produse specifice romane foarte frecvente in prr-ovinciile
romane.
7. - PAHARE DE STICLA
De cu gura ceva mai n partea deco-
rate cu ave n relief, legate Ia mijloc ntre ele. In Moldova s-au descope-
rit patru exemplare : Ca-

In de tipurile de obiecte de descrise mai sus, n
necropolele daco-carpice s-au descoperit alte obiecte de
dar care se n destul de mic. Printre
acestea : catarame, pensete, oglinzi etc.
e)- MONEDE
In primele secole ale erei noastre, pe teritoriul de la est de
se o mare cantita>te de de argint de
bronz In acest context numismatica a adus nsemnate la
unor probleme importante privind cultura a tribu-
rilor daco-carpice acestora ou Imperiul roman.
Majoritatea monedelor descoperite provin din tezaure. In
din sec. II-III e.n. s-au descoperit, n prezent, circa 55 monede,
din care 40 sec. al II-lea, iar 15 sec. al III-lea uu.
Monedele descoperite n o rriare deoare-
ce, de fibule, constituie un element important n datarea comple-
ti6 V. Ursachi. de la Brad 1975 - inedit; V. material
inedit de la
67 S. Morintz 1ii Gh. Bichir. op. cit .. p. 491 : Gh. Bichir. op. cit., p. 112.
68 B._ Mitrea, op. cit .. SCIV, VII. 1956, p. 159-177; M. op. cit., SCN,
IV, 1968, p. 127-137 ; V. op. cit., Carpica, 1, 1968, p. 209-231 ;
idem, la triburile libere de la de (sec. II-IV),
n Memoria Antiquitatis, II, 1970, p. 281-344 ; idem, rezumatul tezei de doctorat,
p. 15-20.
99 Gh. Bichir, op. cit., p. 128-132 tabel nr. 11.
www.cimec.ro
172
xelor arheologice. Cele mai multe monede au fost descoperite in tezaure.
Se cunosc peste 80 de tezaure de monede romane n Moldova.
de tezaure au fost puse n cu marile evenimente istorice din sec.
II-III e.n. : marcomanice invazia
70
cum nu
de interes este ideea una din cauzele poate fi
o devalorizare a monedei romane
71
(Harta nr. 2)
a tezaurelor, care cuprind un apreciabil de
monede -peste 15.000 -din carre unele foarte mari ca de piese,
cum este cel descoperit recent la cu peste 2850 monede n,
o la in ace-
timp, intense comerciale cu Imperiul.
Moneda care putea n mediul carpic att prin
de schimb ct prin stipendii de romani
73
, pentru
tea n genere, unui restrns de
negustori sau militari, ceea ce lor mai ales in tezaure
foarte rar in
Din cele .prezentate o activitate a popu-
daco-carpice, care locuia n sec. II-III e.n. n partea
a Romniei, cu Imperiul roman, activitate care .a puternic
cultu.Ta a acestei
Romanii, n sec. II-III e.n., erau nu numai
asigure la imperiului, -pentru care au serioase
stipendii ci economice, care le plasarea
unor produse ale atelierelor proprii, mult in lumea
In aceste o mare can.titate de produse romane a trecut gra-
Imperiului cum putem obse:r:va, a in ntreaga
de unele produse ajungind chiar la
ap11eciabile de m<ll"ile de de atunci.
II. -
la calitatea a unor produse romane, al
era destul de mare in general inaccesibil mwei mase,
nu s-a cu importul lor. Unele elemente au fost
integrate in proprie, creind o care
elementuf geto-dacic.
Dintre toate produsele carpice care o influ-
ceramica constituie elementul cel mai repi'ezentativ, din
cadrul tipuri ca : patera, strachina, ulciorul, capacul
cana cu o cunosc importante de inspirate de
ceramica ln general, cum se au fost
formele de de uz comun. Formele superioare, ca de exemplu
70 B. Mitrea, op. cit., SCIV, VII, 1956, p. 159-177; Gh. Bichir, op. cit., p. 133.
71 V. Bir !iba, Tezaurul de la Puriceni, n Memoria Antiquitatis,
IV-V, 1972-1973, p. 135. .
72 de la I. Mitrea.
73 Gh. Bichir, op. cit., p. 133 nota 361.
www.cimec.ro
173
terra-sigillata, nu erau imitate de localnici. Ne ,referim :La car-
nu la provincie, unde se cunosc ateliere de care imitau
74.
cum se importuri Tomane au existat n dacice
din sec. I .e.n.-sec. I e.n., ceea ce a ca multe din ei
fie cunoscute de olarii daci, care au fost n lor de
aceste produse. De altfel ntreaga pecetea unei pu-
ternice romane. Majoritatea vaselor lucrate la din
dovedesc olarilor daci. Numai maniera lor de confec-
precum detaliile tehnice ne dovedesc avem de a face cu
piese lucrate de localnici nu de import.
n continuare citeva tipuri de vase care crmosc o puter-
contaminaTe a produselor romane :
1. -AMFORA
Cu CO:I1JU1 alungit, ovoidal sau globular, gitul cilin-
dric, buza n exterior, fundul inelar, din
mai mult sau mai late, de culoare sau la deco-
rate, n cele mai multe cazuri, cu motive lustruite. Acest tip de vas
are originea n amforele romane cu gitul larg corpul pntecos care Sie
print:r-un virf nu prea folosite mai ales pentru
UnOII' alimente cereale 75. (Fig. 7).
locali, la fundul gtul strimt, au creat
un tip nott, mult mai practic mai util specifice acestei zone.
Asemenea vase s-au descoperit att n ct n necropole
constituie o culturii carpice. sistematice
efectuate n prezent, acest tip de vas este prezent
n toate necropolele din sec. II-III e.n. din Moldova. Este
cu numele de
2. - STRACHINA
Cu corpul aproape sferic buza fundul inelar, de culoare
sau Unele exemplare au oo.r;pul emisferic scund cu mar-
ginea mult n interior. Sint semnalate att n necroipOle cit n
folosite n general drept capace de Frume
se in ceramica 7ti cea 77. (Fig. 8).
3.- PATERA
ca de doar are
sau spre interior, cu buza sau cu
distinct fundul inelar. o Frec-
aproape n toate necropolele carpice, destul de
des, drept capac. (Fig. 9).
74 Gh. Popilian, Ceramica din OZtenta, Craiova, p. 57-66.
75 Idem, p. 45, pl. XVI, nr. 207-212.
76 Idem, p. 127-128, pl. LXXII-LXXIII, nr. 898-930.
77 1. H. Ceramica Buc., 1969, p. 180.
www.cimec.ro
174
4.- CAPACE
De sau cu marginea sau
uneori cu pentru fixare, avnd butonul discoidal scund sau nalt,
de culoare sau lucrate la sau cu mna. Mai ales cele
apar la geto-daci sub 7
8
. ln ceramica
se cunosc capace de vase .ntru totul cu cele desco-
perite n daco-getice i9. nu se n prea mari,
capacele apar atit in cit in necropole. (Pl. VII).
5. - ULCIOARE CU O TOARTA
Cu git cilindTic, mai lung sau mai scurt, corpul semisferic ori oval.
In general forme romane so. ln mediul carpic se un sin-
gur exemplar descoperit n necropola de la
81
(Fig. 10/1-2).
6. - CANI CU O TOARTA
Cu corpul globular gitul cilindric, nalt, fundul inelar marginea
ca un lat. Acest tip de descoperit at-t n
ct n necropole, .nu este prea frecvent in cultura Lucrat nu-
mai la din de culoare sau o
in prezent se CUlllOSC patru exemplare din care
n n necropole
Sohodor). Tipul de cu o deosebit de
cel descris, dar foarte frecvent in cultura are o de fixare
a capacului, care o
82
. (Fig. 10/3-7).
Am prezentat doar cteva tipuri de vase a
o ln de acestea, multe alte tipuri de
vase sau unelte, au elemente specifice produselor romane, asimilate de

nu se .reduce numai la cele prezentate n lu-
crarea de Un studiu asupra acestei probleme ar fi bine
venit, mai ales ntreaga a daco-carpice
pecetea unei n cu culturii
romane, din ce n ce mai n primele secole ale erei noastre, n
de la est de
Consemnnd descoperirile din mediul carpic a elementelor de
putem COIIlchide puterea de a acestora, mai ales
in zonele cu o a fost de importantele de
valea Siretului a celorlalte ruri din Moldova, care
deau posibilitate negustorilor romani ori locali se aventureze n re-
giuni mult mai dect au mai nainte.
Aceste economice sau politice ale Imperiului cu
la constituie revela-
toare ccure au contribuit din plin la etnogeneza poporului romn.
78 Idem, p. 183.
79 Gh. Popilian, op. cit., p. 128.
80 1. H. op. cit., p. 172.
81 V. op. cit., p. 318 fig. 23/b.
82 Gh. Bichir, op. cit., p. 83, fig. 16.
www.cimec.ro
Harta nr. 1. Amfore romane sec. II-III, e. n.
www.cimec.ro
1
Fig. 1. 1. tip 1 2. tip II
Fig. 2. Amfore tip 1 - faza timpurie, 1-3. 4.
www.cimec.ro
1
Fig. 3. Amfore tip 1 - faza tirzie, 1. - 2. - Gaiatl-
Viaduct (turnul), 3. 4. Schela-Galati
www.cimec.ro
3
5
Fig. 5. - Piese de
www.cimec.ro
'
6
6
e
Fig. 6. - Piese de
www.cimec.ro
ti
...
www.cimec.ro
www.cimec.ro
~ ; ; ..
C'J
-
~
www.cimec.ro
Fig. 10. Ulcior cu o 1. - Import roman.
www.cimec.ro
11
i
e TU.II\IIll MONE lllll E
III StCOLfLIIII, fr-lio.t.M
O MOIIED! IN
\
Harta nr. 2. Elemente influen\e romane la est de n secolele II-III, e.n.
www.cimec.ro
185
LISTA TRECUTE PE HARTA NR. 2
1. Adjud
34. 67.
2. Adjud
35. Oboroceni 68.
3.
36. Muncelu de Sus 69.
4.
37. 70.
5. Brlad
38. 71.
6. Ben
39. Vaslui 72.
7. Bozieni
40. 73. Strunga
8.
41. Buhoci 74.
!l.
42. 75.
10.
43. Bucium 76.
11. Grleni
44. Ardeoani 77.
12.
45. Parava
78.
13.
46. Balcani
79.
14.
47.
80.
15. Ezer
48. Poloboc
81. Odobasca
16.
49. Rediu 82. Dochia
17. Gura
50. Puriceni 83. Moldoveni
18.
51.
84.
19.
52. 85.

20. Negri
53. Talpa 86.
21. Oni.<'eni
54.
87.
22.
55.
88.
23. Plopana
56. 89.
24. Plopana
57.
90.
25. Poiana

91.
26.
59. Tolici 92. Ciorani-Vrancea
27. Racma
60.
93.
Zll. :iascut
61.
Vaslui
29. Schineni
62.
94.
::JU. socea
63. Gura (Rpile)
95.
::Il. Tansa
64. Tg. Ocna 96. Tanacu
32. Tibod
65.
97.
33. Bozieni
66.
www.cimec.ro
www.cimec.ro
CIRCULATIA IN SECOLELE
II !.E.N.- iv E.N. IN
SANIE. PAUL
a statului dac n secolele I .e.n. - I e.n. se
in expansiunii economice politice a Imperiului ro-
man n sud-estul Europei. Etapele acestei economice, care au
precedat la au fost consemnate n numeroase studii t.
Descoperirile monetare care fac obiectul acestei
secolelor II .e.n. - IV e.n., o de o n
etnogeneza poporului romn. mai a econo-
mice poate aduce o la mai
a problemelor acestei epoci. Am considerat prezentarea a
monetare n sec. II .e.n. - IV e.n., n po.ate
constitui un fapt pozitiv, nu faptul segmentarea desco-
peririlor monetare la un singur nu poate furniza date concludente
nu poate .fi de a zonei extracarpatice n
secolele II .e.n. - IV e.n. In timp nu pot fi excluse anumite
n unor zone ale Moldovei, dato-
rate reliefului, de principalele de acces etc.:!.
Descoperirile monetare prezentate pot fi clasificate n trei mari
grupe : A. descoperiri cu prilejul arheologice ; B. te-
zaurele ; C. descoperiri de monede izolate. n
romane propriu-zise, ne referLm la zona din sudul roman al Moldovei,
monedele constituie piese n inventarul sau mor-
mintelor, n cele mai multe din dacice apoi daco-carpice mo-
nedele snt destul de rare in raport cu amploarea efec'tu.ate
pe teritoriul 3. Descoperirile de monede din
1 B. Mitrea. EDH, 10. 1945, p. 79 urm.; Silviu Sanie, SCIV, 24. 3, 1973. p.
407 urm. ; I. Glodariu, comerciale ale Daciei cu lumea roma-
Cluj. 1974.
:! M. lgnat. Suceava, 4, 1977, p. 75 urm. Cum se poate observa pe harta
monedelor n Suceava n zona descoperirile lipsesc,
cu
:l arheol!)gice s-au efectuat la: Stincesti de A. C. Florescu ;
de Silvia Teodor ; Miorcani de 1. etc.
www.cimec.ro
188
snt n punctul "Pe 2 monede de Ia
Antoninus Pius
4
; (corn. M. Eminescu), denar Titus 5; Ripiceni,
n punctul "La Izvor" un denar Commodus o de bronz Con-
3tantius II" ; Miorcani, de bronz Marcus Aurelius 7.
Te z a u re. Spre deosebire de central Moldovenesc cu descoperiri
de tezaure numeroase extrem de bogate, de exemplu tezaurul de la
cu 2830 denari
8
n zona a Moldovei descoperirile de
tezaure snt foarte rare. Astfel, n afara tezaurului de la de
600 monede, celelalte snt descoperiri mai modeste, la intervale
de timp destul de mari. Ultima descoperire deosebit de este
desigur tezaurul de la Dersca u. Cele 51 monede ale tezaurului au fost
emi.se ntr-o de peste 200 de ani ntre 104 i.e.n. pe cind
era magistrat M. Porcius Laeca n anii 119/122 e.n. n timpul m-
HadTianus. Din cele 16 monede republicane 10 sint emise pe
Vl'emea cnd era triumvir Marcus Antonius. a 9 denari de tipul
celor de Marcus Antonius n anul de Ia Actium readuce
n valoarea a acestor monede. In ultimii ani da-
torate Mariei 10, D. Protase 11 I. Winkler 12 au ncercat sta-
in ce .pe teritoriul Daciei a monedelor din
vremea lUi Marcus Antonius, care au insemnele legiunilor, c<mtribuie la
stabilirea teritoriului cunoscutei getice Dicomes n sud--estul
Transilvaniei centrul Moldovei sau n Cmpia mare
de monede de Ia Marcus Antonius ar fi explicat prin recompensa acor-
de cunoscutul triumvir lud Dicomes pentru sprijinul n lupta mpo-
triva lUi Octavianus. Noua descoperire, cea mai din Moldova,
altor tezaure cu monede din 31 .e.n. poate fi pentru
semnalarea unui moment nsemnat din dacilor cu Marcus An-
tonius.
monede ale tezaurului unor emisiuni din vre-
mea lui Vespasianus, deci o de exact 100 ani. Anul 69 este de
asemeni un moment semnificativ pentru politica la n. In:..
cepnd CU Vespasianus (13) tezaurul are monede de la
care-i la Hadrianus : Titus (1), Domitianus (3), Nerva (1),
T.raianus (13) Hadrianus (3). Cea mai nde-
termenul post quem pentru datarea tezaurului,
primilor ani ai domniei lui Hadrianus. Din tezaurele care au
4 RAJB, p. 76.
5 Silvia Teodor, Studii materia!C", Suceava, 1969, p. 37-41 ; Idem. AM, 8,
1975, p. 197, fig. 58/2.
6 Al. Dacia, 9, 1965, p. 28.
7 I.
8 V. I. Mitrea, Tezaurul de la 1977.
9 Sanie, Paul istorice, VII, 1976, p. 83-90.
10 M. SCIV, 19, 1968, p. 655 ; Idem, Dacia, 18, 1974.
11 D. Protase, SCIV, 21, 1970, p. 145-152.
12 I. Winkler, SCIV, 22, 1971, 1, p. 97-105.
13 Hadu Vulpe-Ion Barnea, Din istoria Dobrogei, II, 1968, p. 6Z.
n. 168 ; M. Carpica, I, 1968, p. 154 ; Sanie, MemAnt, I, 1969, p. 16:l ;
C. Petolescu, Apulum, 10, 1972, p. 203.
www.cimec.ro
189
------------------------------------------------------------
denari din vremea lui Marcus .Aintonius este singurul care se cu
monede de la Hadrianus. Inceputul domniei lui Hadrianus a nsemnat
stabilirea Dacie.i. n limitele cunoscute, fapt care putea avea
pentru a daciloc costoboci.
aceste descoperiri sint rare, ele snt deosebit de impor-
tante, iar structura a acestor tezaure nu o
toare. Trebuie remarcat o n cu
ntr-un studiu privind descoperirile monetare din
Suceava 14. Pe teritoriul Suceava, nu a fost descoperit,
n nici un tezaur. Cum am putea interpreta n
ntre lumea militare romane n-
treprinse n nordul Moldovei ne referim n primul rind l'a cele din
decenii ale secolului II, n timpul lui Marcus Aurelius ? Lipsa
tezaurelor ar putea indica o de cea care este
a fi o din Central Moldovenesc.
Teritoriul de valul parte din provincia
Moesia Inferior ; n zona a Moldovei atribuirea de romani a
unor subsidia este de bogatele tezaure. Se
tatea oa fie considerat unul din centrele de fapt oglin-
dit de unor stampile de amfore, la ca n
carpice. de la ar fi putut fi un centru
de desfacere de identitatea stampilelor nefiind
doar unei smse comune a acestor amfore
15
. Se emitea ipoteza a
omite oarecum militare ntreprinse de ar-
mata Daciei. romane, oare au trecut prin nordul Moldovei, nu
ar putea, exclude posibilitatea ca unele castre elin nord-.Stul
Daciei fi avut ele comerciale celor care le
la 16. Posibil aoest limes nu fi fost un hotar n
care fi domnit permanent o stare de fi
asemenea comerciale 17, Evident nu omitem
facilitatea drumurilor pe Am aminti ca semn al posibilei treceri
de trupe, mna oare se acum la muzeul din Liov, care
are ca declicant un gradat dintr-o unitate care la Or-
heiul ne referim la coh 1 Hispanorum
18
am admite acest
lucru am putea clarifica, n parte aceste de mai amploare,
continui dintre lumea din
a nordului Moldovei. Enumerarea a descoperirilor monetare
este 4 monede republicane; 4-Vespasianus; 2-Domitianus;
1-Nerva ; 4-Traianus ; 3-Had.ria.nus ; 13-Antoninus Pius ; 6-Marcus Au-
relius; 1-Commodus; 1-Septimius Severus; 1-Elagabal; 2-Licinius 1;
2-Lici..nius II ; 3-Constantin cel Mare ; 4-Constantius II. Se
gruparea pe este .n parte, de cea in
14 M. Ignat, Suceava, 4, 1977, p. 75-91.
15 Silviu Sanie, 1. T. Dragomir, Seiva Sanie, SCIVA, 26, 1975, 2, p. 191-198.
16 Silviu Sanie, n la Colocviul asupra organizat de
Societatea de studii clasice, mai 1977.
17 Ibidem.
M. Macrea, in Dacia 1969, p. 206.
www.cimec.ro
190
Moldova Monedele ulterioare lui Marcus Aurelius fiul
Commodus snt foarte rare, doar cte una din Septimius Severus
Elagabalus. Epoca Antoninilor apare cu cele mai multe
monede iar hiatusul nu momentul Philippus Arabs cel care va
fi primul din seria ce titlul de Carpicus Maximtts.
Consideratiile au la un studiru al descoperirilor nu
dar le subliniindu-le ca ipoteze de lucru.
ln a:fiara denarilor a este prin valoarea
fiind materie pentru argintari, trebuie
seama de la Dersca este n momentul de cea mai
grea (160,5 g) de pe teritoriul Romniei. Se
monedele trzii din snt de bronz indicnd o care
nu poate fi pe valoarea lor
Intr-o lucrare asupra mo.netare la est de n se-
colele II-III e.n. n 1970, n care din eTau
doar 5
19
Acum la o relativ n timp,
cum am amintit, pot fi consemnate 39 Densitatea ceva mai
mare a descoperirilor poate fi ntre Siret Sitna, dar mone-
dele provin de pe ntreg teritoriul uneori asociate cu alte des-
coperiri de obiecte romane n primul rnd de amfore, intregind ima-
ginea de pe teritoriul din nordul Moldovei cu lumea
Deasemeni, pentru secolele 1 .e.n. - 1 e.n. descoperirile
arheologice nu au adus care se impun a
fi aduse, sec. 1 .e.n. - 1 e.n. constituind o raritate n
sau nefiind catalogate ca atare, trebuie
descoperirile monetare diferite istorice nsemnate
relativ la epoca in de nord a teritoriului
Moldovei. ln ansamblu, prezentarea acestor descoperiri a ncercat do-
utilitatea numismatice,
cu lumea dintr-o cu mult cuceririi Da-
ciei romane, din epoca Romei republicane precum continuitatea acestor
celorlalte datorate descoperirilor arheologice n
primul rnd importurilor romane din studiul descoperirilor
monetare contribuie la fenomenului
A. MONEDE DESCOPERITE IN TIMPUL UNOR SAPATURI
ARHEOLOGICE SISTEMATICE*
8. Ripiceni. In punctul "La Izvor" au fost descoperite monede :
1 denar Commodus (anul 181 e.n.), D : 18 mm, G : 2,05 g ; de
bronz Constantius II (351/354 e.n.). (Al. Dacia, 9, 1965, p. 28 ;
RAJB, p. 227).
19 V. MemAnt, II, 1970, p. 314-315.
* de ordine al in text este pe
harta descoperirilor monetare n secolele II i.e.n-IV e.n. pe teritoriul

www.cimec.ro
191
18. (corn. M. Eminescu). lntr-o seco-
lelor II-III e.n. a fost un denarr- Titus, anul 79/81. (Silvia Teodor,
AM, 8, 1975, p. 197, fig. 58/2).
26. Cu prilejul arheologice efectuate n punc-
tul "Pe s-au 2 monede din sec. II e.n. de la Antonius Pius.
Dintre acestea una provenind din Determinarea a fost
de B. Mitrea. (RAJB, p. 76).
38. Miorcani (corn. In a fost o
de bronz Marcus AureHus, anul 145/147, D : 17
mm ; G : 1,41 g.
B. MONEDE PROVENIND DIN TEZAURE DESCOPERITE
INTIMPLATOR
2. In 1935, n vatra fostului sa<t azi nglobat n satul
(corn. s-a descoperit ntr-o la
din 600 monede de wgtnt bronz. Tezaurul s-a
la muzeul din de unde n timpllll. celui de al II-lea
mondial s-a pierdut. Numai 5 moned.e de la Antonius Pius au
mai : de .argint trei de bronz. (N. Zah.aria, M. Petresou-
E. Zaharia, p. 273 ; B. Mitrea, SCIV, 1, 22, 1971,
p. 127 ; RAJB, p. 200).
11. Cmpeni (ooon. In fostul sat n 1903 s-a un
tezaur din 32 denar.i, 1 cercei de aur 1 inel de argint. (C.
Moisil, BSNR, 17, 41-42, 1922, p. 58, nr. 93. Arhiva a Institutului
de arheologie Dosar 13/1903, f. 46 ; RAJB, p. 205).
19. Cei opt dena.ri. de aici provin dintr-un tezaur pierdut
a loc de nu se 1 - Vitellius ; 1 - Vespasianus ;
4 - Domitianus; 1 - Traianus; 1 - Antoninus Pius (Faustina 1). (B.
Mitrea, SCIV, 14, 1963, p. 469).
22. Dersca. In anul 1973, n "Marginea s-a un tezaur
din 51 denari o de argint.
23. Din tezaurul descoperit pe nainte
de ecl de al doilea mondial se mai doar un singur denar,
Antoninus Pius, la Cabinetul nuillSil'l.atic al Bibliotecii Academiei R.S.R.
(RAJB, p. 153). La 0,5 km sud-est de marginea satului, pe

Visooa,
n anul 1943, s-a o Antoninus Pius, acum
(RAJB, p. 154).
24. Cotu (com. In anii 1965/1966, n Poiana Jorovlea, s-au
descoperit 20 denari ntr-un vas de 1ut. Posibil ca monedele ce se aflau
la din din acest tezaur. In pre:aent
ele se la Muzeul fiind donate de 1. din

1) T.raianus, anul 103/111 ; RIC, 122 ; D : 19 mm ; G : 2,82 g ; 2)
Idem, anul 103/111 ; RIC, 131 ; D : 19 mm; G: 2,62 g; 3) Idem, anul
103/111 ; D : 19 mm; G : 2,27 g; 4) Idem, anul 112/114; RIC, 267; D :
19 mm ; G : 2,35 g ; 5) Hadrianus, anul 119/122 ; D : 18 mm ; G : 2,08 g ;
RIC, 82 ; 6) Antoninus Pius, anul 145/161 ; RIC, 156 b; D : 19 mm;
www.cimec.ro
192
G: 2,72 g; 7) Idem, anul 149/150; RIC, 187; D: 17 mm; G: 3,17 g;
8) Idern, anul 156/157 ; RIC, 263 ; D.: 17 mm ; G : 2,83 g; 9) Idem, anul
161 ; RIC, 430 ; D: 19,5 mm; G : 2,81 g; 10) Faustina I, anuJ 141, RIC,
400 ; D : 17 rnm ; G : 3,13 g ; 11) Marcus Aurelius, anul 176/178 ; RIC,
513 d ; D : 19 mm ; G : 2,62 g ; 12) FaUSitina II, anul 176/178 ; RIC, 513
d ; D : 18 mm ; G : 2,93 g ; 13) Idem, D : 17 mm ; G : 3,13 g ; 14) Lucilla,
anul 161/169; RIC, 786; D: 17 mm; G: 2,82 g; 15) Commodus, anul
179/180 ; RIC, 2 ; D : 18 mm ; G : 2,66 g; 16) Idem, anul 186/189 ; RIC,
198 a; D: 18 mrn; G : 2,79 g; 17) Idem, D: 18 rnm; G : 2,23 g.
Sanie, P. Cercet. ist. VII (1976), p. 90 ; RAJB, p. 72.
C. MONEDE ROMANE IZOLATE DESCOPERITE INTIMPLATOR
1. Bajura. In diferite puncte aflate ntre satul Bajura Da-
rabani s-au 5 rnonede romane : 1 denar republican, M. Porcius
Laeca (124-103 .e.n.) ; 1 denar Hadrianus ; 1 denar Iulia Soaernias (Ela-
gabal) ; 1 denar MaTcus Aurelius 1 bronz Licinius II. Monedele se
n din Darabani de Dumitru
Jar. Identificarea monedelor a fost de B. Mitrea.. (RAJB, p. 105).
3. In punctul "La n anul 1953, s-a descoperit o
care a fost Muzeului din Dorohoi. Tot din acest sat
se n anul 1973, la muzeul creat de prof. Chlrica
monede de argint Antoninus Pius una de bronz
In prezent ele nu se mai aici.
4. Ghireni (corn. In pensionar T.
Malec se doi denari Antoninus Pius n punctul "La
(RAJB, P. 93). In anul 1962, pe "Dealul Livezii" de alte
materiale arheologice s-au monede romane. (N. Zahai-ia, M. Pe-
E. Zaharia, p. 243).
5. Crasnaleuca (corn. De .pe teritoriul acestui sat provine un
denar secolului II e.n., cum ne-a informat prof. Arcadie
n se
6. In punctul "Ocoale" s-a descoperit un denar Traianus,
anul 112/114; RIC, 263; D: 19 mm; G : 2,90 g. (A.
p. 155, fig. 85/9). Moneda se Ia Muzeul arheologic din
7. La Muzeul arheologic din se o
din sec. II e.n., care provine din acest sat, C.A.P. (In-
F. Aprotosoaie).
9. Bivolari (corn. Dobrceni). Pe .dealul Curtea Veche, cu prilejul lu-
agil"icole s-au 4 denruri din care nwnai unul s-a
Antoninus Pius, anul 141 e.n. (C. Moisil, BCMI, 3, 1910, p, 136 ; I.
Nestor colab., SCIV, 3, 1952, p. 35-37 ; RAJB, p. 115).
10. (corn. Lunea). In 1960, pe teritoriul satului s-a desco-
perit un denar Marcus Aurelius (anul 175 e.n.). Moneda se la Cabi-
netul numismatic al Institutului de arheologie (B. Mitrea,
SCIV, 15, 1964, 4, p. 580, nr. 79).
12. Cerbu (corn. Preotul D. Ciofu a descoperit
0 de argint Pesceruus Niger, anul 193/194; D: 18
www.cimec.ro
193
mm; G : 3,71 g; RIC, Antiochia 5 b; c. Moneda se la Muzeul
inv. nr. 1823.
13. Corni. De p teritoriul acestei comune provin mo-
nede : denar Hadrianus ; bronz Licinius ; bronz Constantin cel Mare.
Piesele au parte din generale din Corni, apoi au
fost donate Muzeului judetean inv. nr. 1829, 3777, 3778 (B.
Mitrea SCIV, 23, 1972, 1, p. 143 146 ; C. Preda, SCIV, 23, 1972, 3, p.
399 ; RAJB, p. 83).
14. In punctul "Pe Dos" s-a descoperit un denar Traianus,
D: 18 nun; G : 3,09 g; RIC, 115 ; anul 103/111 ; c.
15. Pe str. C. Dobrogeanu Gherea, la nr. 54, s-au 3
denari : Domiiian, Traianus, Antoninus Pius. De asemeni, s-a descoperit
si o de bronz apartinind sec. IV e.n. (N. Zahad.a, M. Petrescu-
E. Zaharia, p. 231, pl. 258/7-10 ; B. Mitrea, SCIV,
22, 1971, 1, p. 126 ; RAJB, p. 52).
16. (corn. La Muzeul inv. nr.
138, se monede de argint descoperite n acest sat.
1) Vespasianus, D : 19 mm ; G : 3,16 g; RIC, 124 ; 2)
Idem, D : 18 mm; G : 3,05 g; RIC, 42 ; anul 72/73; 3) Idem, D: 18 mm;
G : 3,04 g ; RIC, 89 ; anul 75 ; 4) Nerva, D : 18 mm ; G ; 2,69 g ; RIC,
24 ; anul 97 ; 5) Traianus, D : 18 nun ; G : 2,98 g ; RIC, 122, anul 103/111 ;
6) Mtal'C:m Aurelius, D : 18 mm ; G : 2,85 g ; RIC, 37 ; anul 161/162 ;
7) Idem, D: 19 nun; G: 2,81 g; RIC, 170 ; anul166/167.
17. a) Pe Bobeica. (Dealul cel Mare), unde se cetatea
s-a descoperit un denar Antoninus Pius, D : 18 m.:n ; G :
2,34 g. ln apropierea n a-n.ul 1977, locuitorul Gheorghe
a un denar perforat Marcu.c; Aurelius divus, in timpul lui
Commodus, D : 18 nun ; G : 2,88 g ; RIC, 275.
b) In vatra satului au fost monede de bronz de la Anto-
ninus Pius. (N. Zaharia, M. E. Zaharia,
p. 264, pl. 250/1).
c) "La Salcmi", n marginea a satului, s-a aflat un denar
Antoninus Pius. (N. Zaharia, M. E. Zaharia,
p. 264, pl. 254/10).
20. Dorohoi. a) ln curtea bisericii "Sf. Nicolae" s-au descoperit 4
monede de bronz, intre care una de la V-espasianus. (N. Zaharia, M. Pe-
E. Zaharia, p. 237, n. 126).
b) De pe teritoriul Dorohoi se n Muzeului ju-
monede : 1) denar Antoninus Pius; D : 18 mm;
G : 3,03 g; RIC, 162 ; .anul 147/148 ; c. f. (inv. nr. 1234) ; 2) bronz
Licinius II, D : 19 mm ; G : 2,22 g ; Heraclea ; 317/324.
21. (corn. De pe teritoriul acestui sat provi11 ur-
l"llonede: 1) denar republican, Titus Cloulius; D : 19 mm; G :
3,71 g; Sydenham, 516 ; anul 110 .e.n. ; c. f.
25. La 2 km nord-est de satul in punctul "U:r-
soaia", in anul 1977, s-a descoperit cu prilejul unei periegheze intrep.rin-
de Muzeul n cuprinsul unei de sec. III-IV
www.cimec.ro
194
e.n., o de bronz Constantius II, D : 17 mm ; G : 1,42 g ;
RIC, 85 ; anul 324/337 ; Treveri, c. Inv. nr. 3776.
27. In din se un den.ar Ha-
drianus desooperi.t n 'Punctul "Livada (RAJB, p. 105).
28. In 1972, pe teritoriul acestui sat s-au doi denari
Antoninus Pius (1 - Faustina I) care au intrat n Victor
din Darabani. (RAJB, p. 105).
29. Havrna. Un denar Marcus Aurelius-Lucius Verus descoperit n
acest sat se la Muzeul inv. nr. 3775. Deter-
minare de M.
30. Hlipiceni. In generale se un denar Traianus.
(RAJB).
31. tn anii 1974/1975, n punctul "La Odae" au fost
doi denari : 1) republican, Mn, Aemilius Lepidus, D : 19 mm ; G : ? ? g ;
Sydenham, 554 ; anul 109 .e.n. ; c. ; 2) denar Commodus, D : 18
nun ; G : 2,51 g ; RIC, 266 ; anul 178 ; c.
32. Todireni. a) In anul 1966, n timpul de amenajare a
drumului, n locul nwnit "La Curte", s-a o de
bronz care s-.a pierdut.
b) Pe "Dealul Cotului" s-.a descoperit un denar din timpul dinastiei
Antoninilor.
33. (corn. Recent au fost descoperite 3 monede mici
de bronz dintre care una a putut fi Constantius II, D : 14
mm; G : 1,21 g; C: 335, anul 337/346; c.
34. (corn. In vatra satului s-a o de
argint Constantius II, Sirmium, anul 356 ; D : 22 mm ; G : 3,26 g ; c. f.

35. Deal (corn. M. Eminescu). "La s--a descoperit
un follis, perforat, Constantin cel Mare, T,reveri ; RIC, 893 ; D : 22 mm ;
G : 3,75 g. Moneda a fost recent Muzeului de
locuitorul Mihai Gheorghe.
36. Hliboca (corn. Pomkla). Din fosta a Muzeului din Doro-
hoi, inv. nr. 1178, provine un denar descoperit pe teritoriul acestui sat,
Domiti.an, D : 19 mm ; G : 3,01 g ; RIC, 121 ; anul 88/89 ; c.
37. Deal (corn. In anul 1977 Muzeul de istorie
a Moldovei, a un denar republican descoperit n acest
sat. Moneda fusese n pandantiv. Inv. nr. 8441. Magistrat
Capito, D : 19 rnm ; G : 3,76 g; Sy.denham, 744 ; anul 79 .e.n.
39. In anul 1884, s-au descoperit sub podul de
peste pr,ul monede de aur, din care una s-a pierdut ime-
diat iar in posesia unui negustor de
din a fost de Iosif v. Gutter din Siret, ca e-
misiune de la Amelian (Miroea Ignat, Anuarul Muzeului Su-
ceava, IV, 1977, p. 76-78).
In patrimoniul Muzeului se de asemeni, mo-
nede romane din cteva particulare, locul descoperirii lor nefiind
cunoscut.
www.cimec.ro
195
1. Andronescu : 2 - Antoninus Pius ; bronz, Consta.ntius
II ; D : 17 mm '; G : 2,01 g ; anul 337/361 ; c. ; bronz, Gratianus,
Nioomedia, D : 18 mm ; G : 2,63 g ; c. ; bronz, Honorius, D : 17
mm ; G : ? ? ? g ; anul 395/423.
2. T. : 1) bronz Diocletianus, D : 20 mm ; G :
2,25 g ; Heraclea ; RIC, 284 : anul 284/305 ; 2) Licinius 1, D : 24 mm ;
G : 3,45 g ; Thessalonic, RIC, 57 ; anul 308/323 ; 3) bronz Licinius II,
Heraclea, D : 19 mm; G : 3,62 g; anul 317/324 ; 4) Idem, D : 19 mm;
G : 2,43 g ; Cyzic ; 5) Idem, 19 rnm ; G : 2,34 g ; 6) Constantin II, bronz,
D : 18 mm ; G : 2,44 g ; Heraclea, anul 317/337.
3. Ing. Balanovici : Pertinax, D : 27 mm ; G : 9,47 g;
Tomis, Pick, pl. VII/3 K ; anul 193 e.n.
CRONOLOGIA DESCOPERIRIRILOR MONETARE
Republicane
Vitellius (69 e.n.)
Vespasianus. (69-79 c.n.)
Titus (79-81 e.n.)
Domitianus (81-96 c.n.)
Nerva (96-98 e.n.)
Traianus (97-117 e.n.)
Hadrianus (117-138 e.n.)
Antoninus Pius (1:l8-161 c.n.)
Marcus Aurelius (161-180 e.n.)
Lucius Verus (161-169 e.n.)
Commodus (176-192 e.n.)
Septimius Severus (193"7"211 e.n.)
Pcscenius Niger (193-194 c.n.)
Elagabal (218-222 e.n.)
Diocletianus (284-305 e.n.)
Licinius 1 (307-323 e.n.)
Licinius II (317-:l24 e.n.)
Constantin cel Mare (:106-337 e.n.)
Constantius II (323-361 c.n.)
A
1
2
1
1
1
B
16
1
14
1
"7
1
18
4
12
2
1
1
MONETARY CIHCULATIO IN COUNTY
DURING THE n-nd B.C.-IV-th A.D.
Summary
c
4
4
:!
1
4
3
13
6
1
1
1
1
1
2
2
3
4
Total
20
1
18
2
9
2
22
7
27
9
1
3
1
1
1
1
2
2
3
5
The authors prescnt the Roman coins dated in the II-nd B.C.-IV-th A.D.
which was discovered in county Thc discovcrics was classified in three
great classes : A. The coins found during the archaeological excavations ; B.
hoards ; C. isolated coins.
Thc study shows thc interesting inward structure of the hoard of Dersca,
recently discovered, it is underlined the aspccts of Roman rnonetary circulation.
The coins discovercd in 39 places of this county, added the other informations
from the archaeological researches and, firstly the Roman things which found in
settlements and cerneteries contribute to understanding the relations between the
Dacian people with the Roman world.
www.cimec.ro
Lli6END4
"_(JjW ,.,.,nn,ll-"""'!
0
,.,0,... ,.,..., F..p.,..",
.,_,,-,...,a;e;2o; 38
f'tton .. r:J.n
--.e- ---
.. ..::.;;,:,.,".,
ihf<mpl.ilor: 1 ; ,_., ; !J-10; f2
t!>-11; 20-21 ;Z3;25-37
411'
. __ ;
, .
. J
' .
4
RASPINDIREA DESCOPERIRILOR MONETARE IN SECOLELE II i.e.n.-IV e.n.
PE TETIITORIUL
www.cimec.ro
INTARITE DIN REGIUNILE EST-CARPATICE
ALE ROMANIEI IN SECOLELE VIII-XI
DAN GH. TEODOH
Pentru perioada s-ecolelor VIII-XI e.n. o o
problema cu valuri de de
cercetate din punct de veder-e arheologic, nu nwnai in
Moldova, ci in restul
unor astfel de obiective arheologice de altfel
in faptul ele de la mileniului I al e.n. nce-
putul celui n care au avut loc numeroase tran-
de ordin social-economic, politic cultural, lor
este, n general, destul de
Este lesne de in acest context, n ulti-
mii ani in urma unor arheologice ample, sistematic-e rigu-
ros orientate, au o mare valoare pe baza lor a altor date
cunoscute mai de vreme, putndu-se multe din numero33le
probleme .pe care le cercetarea a de
acest fel de pe teriwriul noastre, n general.
In ceea ce regiunile est-carpatice ale Rorr..:lniei
n dome.Ttiul arheologiei n cu din
vreme s..nt cunoscute de mai bine de un secol. Astfel, din anul 1872,
Alexandro Odobescu ntr-un raport adresat Ministerului
privitor la din fostul Dorohoi la chestio-
narul arheologica-istoric trimis de el, in nordul Mol-
dovei a uno.r .astfel de printre care pe acelea de la
Orofteana, Dersca 1. Unele din aceste
snt amintite, de asemene"! n alte de la
secolului al XIX-lea
2
.
Intre cele mondiale, cteva dintre
din parte a Moldovei, cum snt de exemplu acelea de la
Orofteana, sau din teritoriul din imediata
1 Alex. Odobescu, antice in Dorohoi, n Opere Complete,
voi. III. 1908. p. 118 unu.
N. geografic al Dorohoi, 1891, p.
44 ; G. 1. Lahovari, C. I. Gr. 1. Tocilescu, Marele Geografic al
Romniei, voi. III, 1900, p. 706.
www.cimec.ro
198
n R.S.S. n regiunea de la Horbova,
au fost descrise de pictorul Paul Verona, ori-
ginar de pe aceste meleaguri, care are meritul de a fi efectuat, primul,
un sondaj arheologic n de la ::. Cu ocazia
rilor ntreprinse de P. Verona de la Fundu-Hertii s-au descoperit resturi
de vase ntregi fragmentare, citeva unelte arme din
fier '. Despre rezultatele sondajului arheologic ntreprins la
un interesant studiu a publicat C. Ambrojevici, care a pus n
grupul de din nordul Moldovei cu acela aflat mai la nord,
n regiunea din Ucraina unde snt cunoscute ce-
de pe Bila, Revna, de Sud, de Sus, Aclincata,
Prisecani altele, considerndu-le .pe toate ca un grup compact 5.
aproape un sfert de veac de la lui C. Ambro-
jevici, avndu-se n vedere studierii unor astfel de obiective
arheologice, Institutul de istorie arheologie din Ia.5i, n colaborare cu
Muzeul de istorie au ntreprins cu ncepere elin anul
1967 ample arheologice n de la
cu acest prilej rezultate deosebit de importante
6
.
In ultimii ani, efectuate la s-a
putut- stabili tip perioade istorice alte
unele deja cunoscute mai nainte, dar insuficient datate,
altele recent identificate, astfel .nct pe baza materialelor arheologice
recoltate, ca pe baza formei de teren, a siste-
mului de folosit, pot fi ncadrate n tip datate n
vreme o serie de dintre care pe ace-
lea de la ', Orofteana
9
, Dersca lO, Cobla J t
Tudora 1
2
, n Pocreaca-Satu Nou t3 Poiana cu Ce-
tate-Curea H, n De asemenea, o serie de de
:1 P. Verona, Memoriu relativ la descoperirile arheologice n regiunea
Hertei Dorohoi, in Revista V-Vl, 19:35-1936, p. G:l:l-
634. .
4 1 bidem; p. 6:34.
5 C. Ambrojevici n. Popovici, Zur vorge.vchichtlichen und mittelalterlichen
Vergangenheit des Bezirkes Dorohoi, n Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 115 urm.
6 M. D. Gh. Teodor V. Spinei, Les principaux resultaLs
des fouilles archeologiques de (Roumanie, depart. de n
Arheologia Polski, XVI, 1971, p. 363 urm; idem, Principalele rezultate ale
arheologice din de la (jud. in Din
trecutul I, 1974, p. 79 urm.
7 N. Zaharia. M. Em. Zaharia, din Moldova de
la pa!eolitic n secolul al XVlll-lea, 1970, p. 274.
8 de teren D. Gh. Teodor, in 1968.
9 N. Zaharia, M. Em. Zaharia, op. cit., p. 283-284, men-
sub numele de Alba.
10 n curs de cu ncepere din anul 197:l, efectuate de
D. Gh. Teodor.
11 N. Zaharia, M. Em. Zaharia, op. cit., p. 234.
12 de teren efectuate de D. Gh. Teodor A. C. Florescu, n
1970.
13 Valea Jijiei, n SCIV, III. 1952, p. 45.
14 N. Zaharia, M. Em. Zaharia, op. cit., p. :129.
www.cimec.ro
199
identificate .n diferite locuri din Moldova fie n viitor mai
bine precizate cronologic prin sondaje arheologice l:i.
In ceea ce a acestor n
cadrul teritoriului Moldovei, din datele pe care le avem n stadiul actual
al reiese ele snt situate deocamd:11:, n zonele estice ale
Sucevei, la limita acestuia cu cmpia Iv1oldovei. De asemenea,
ele par jalo.neze limita de nord a Central moldovenesc cu
cmpia Jijiei, regiune n general, Coasta Din informa-
pe care le dar insuficient verificate pe teren" astfel de
snt situate la limita de e.<>t a Central moldo-
venesc cu stepa Elan-Horince-Prut, precum la sa sud
cu cmpia Tecuciului. n prezent, nu cunoa<;;tem nici o
de acest tip n regiunile subcarpatice nici n sudul Moldovei n
numitele Coline ale Tutovei sau n Vrancei, unele date
despre unor de n aceste zone ar putea sugem
ipoteza ele nu au putut fi construite aici. _
Pornindu-se de la rezultatele ntreprinse la
mai recent la Dersca, ca de la de efectuate n
cuprinsul celorlalte putem conchide de
din secolele VIII-XI din Moldova snt situate, pe
promontorii nalte, cu pante abrupte, uneori cum este cazul acelora de
la Dersca sau etc. chiar pe
dominante, avnd astfel o foarte mare vizibilitate folosind pe
sistemul propriu de forma a terenului.
In general, unei astfel de socotind evident
numai incinta efectiv n caz de primejdie, era destul
de variind ntre 2,5 ha la Tudora sau Dersca
la 3-4 ha la Cobla, Poiana cu Cetate etc.
de acest fel snt situate pe promontorii relativ nguste, repre-
zentnd prelungiri ale unor platforme sau dealuri mai mici numai n
cteva cazuri dominante. Pe de acces, platforma sau
dealul din care face parte, promontoriu! este de obicei barat de sau
trei valuri de cu de adiacente, oare constitui!
sistemul de al respective. La majoritatea acestor
snt documentate valuri laterale care marginea ab-
a promontoriului, cum este cazul acelora de la Dersca,
Tudora, Baranca, etc.
De asemenea, la la Dersca incinta a fost
la exterior, la o de circa 200-400 m de o
de lemn, direct pe sol. faptului n celelalte
de acest tip cunoscute n Moldova nu au fost ntreprinse
arheologice, nu putem preciza o asemenea
se construia de pentru fiecare cetate de de.5i ea
avea nu numai un rol strategic.
15 Amintim de exemplu, de de la ju-
Suceava, la.'}i, Du-
Vinderei Vaslui.
www.cimec.ro
200
Pe palisada la Dersca Tudora, pe
anumite de la piciorul pantei promontoriului sau chiar pe
traseul ei, se ntlnesc de speciale, care erau menite
contribuie mai mult la fortificarea
ln general, valurilor de a lor adiacente,
transversale, de la la cel mai mare fiind de trei,
dar neputndu-se preciza acest este n
cu una sau faze de In acest sens,
dintre cercetate prin cum snt acelea de la Fu..>1du-
de la Ders:::a; ne n timp ce la n prima
sa de au existat vruuri de tran-
sversale, al treilea de-abia n faza a doua, la Dersca
zarea a avut de la nceput trei valuri de ase-
se ntlnesc la alte ntre ele existnd desigur dife-
nu numai n ceea ce valurilor de
ci din punct de vedere tipologie probabil chiar unele dife-
de ordin cronologic.
Intrucit n fortificate de la Dersca s-au
ntreprins n ultimii ani ample arheologice, cu rezultate deosebit
de importante (la cercetarea este fiind singura
a,<;ezare de acest fel n ntregime la noi n considernd
sistemul de al cu unele mici diferen-
a fost ntocmai la toate din vreme din
.Moldova, l vom descrie n cele ce :
cum am amintit, la pe baza strati-
grafice la valurile de s-au stabilit n mod cert
faze distincte de fortificare. O parte din datele cunoscute aici au
fost completate cu unele la Dersca ulterior, astfel nct
o destul de referitoare la sistemul de con-
al folosit n vreme.
Primei faze .i corespund valuri transversale pe calea de acces,
cu respective, precum un mic val lateral care in-
cinta ntre ele cele valuri transversale. In a-
cele valuri transversale ridicate cu
scos din din lor, au fost completate cu o din lemn
pe culmea lor pe panta dinspre cu pietre
plate pentru a mpiedica scurgerea din val n spre In
ceea ce palisada, s-a precizat ea consta din gar-
duri verticale construite din brne groase, dispuse la drca' 1 m-1,5 m
unele de altele, dintre ele fiind umplut cu In
unele de pe valuri au fost descoperite casete, situate la anu-
unele de altele, fotmate din brne de lemn umplute cu
avnd rolul de a palisada, ca contraforturi,
pe partea a valurilor. De asemenea, brne pietre de dimen-
siuni destul de mari au fost puse n stmctura a valuri-
lor, avnd rolul de a consolida ntreaga de Anu-
mite din umplutura valurilor constituite din ars),
www.cimec.ro
201
uneori din neolitice din apropiere,
sale mai dense asigura stf!ucturii valurilor o permiabili-
taxe, absolut n perioadele bogate n Pantele valu-
rilor dinspre lor adiacente erau pla<::ate <::u lespezi de de
ciferite dimensiuni, avnd rolul de :a mpiedica scurgerea
de a consolida baza, deoarece nu exista
primului val transversal din prima a fost
sipat la adncimea de 1,70 m la 3,25 m la De"rsca
:;;i, pantele abrupte ale era flancat de palisada
fiind astfel astupat la capete. celui de al doilea val transver'Sial
avea n schimb capetele libere.
in ceea ce calea de aoces n poarta de intrare avea
o de circa 3,50 m, mijloc.ul ultimului val transveJ:"Sal ern
de pari n paralele. Poarta era
probabil n sistemul de al valului, n sensul palisada de pe
co.ama lui .hu era n dreptul ouloarului de intr.are. In
nu era astupat, folosindu-se pentru probabil un pod
suspendat. La celelalte valuri intrarea se afla la unul din capete
e'a de asemenea n sistemul general de al
distrugerea, printr-un puternic incendiu, al intregului sistem
de o de timp, la pes.tle
din prima s-au cele valuri transversale,
s-au reamenajat respective, construindu-se n plus un al trei-
lea val transversal cu In felul acesta, n faza a doua
incinta de aici a fost cu 25 de metri prin
parea unui adnc de la piciorul pantei promontoriului au
sporit considerabil de ale Noul '"Jal construit,
ca pa..Titele celor ma:i vechi, nu au mai fost ;placate cu pietre plate, ca
in prima astfel nct apare dintre sistemul
de din prima a doua de locuire a
De asemenea, n a doua de locuire pe coama valurilor a fost
n mod, o dar nu s-a mai folosit sistemul
din casete de brne ci probabil stlpi
de In a doua nu s-a mai folosit nici palisada
fiind probabil cu de la piciorul pantei care
er.au mai eficiente.
Ie cu locuirea din interiorul fortificate, n
prezent, ea nu a fost intens dect n incinta in
dintre valurile transversale ntre palisada fiind
doar
In incinta de forma unor semibordeie, cu la-
turile neegale rotunjite, adncite n erau
adosate la valul transversal sau la v.alurile laterale, pe p.an-
tele dinspre interior. Unele aveau ntr-unul din cte o
din pietre, iar uneori cite sau chiar trei
gropi cu de dimensiuni relativ mici umplute cu ce-
reale carbo.nizate (circa 50-60 kg), dintre care s-au putut preciza specii
www.cimec.ro
202
de mei, orz griu. In cuprinsul acestor complexe de locuire s-au
resturi ceramice (vase intregi fragmentare), precum unelte, obiecte
arme din fier, lut, os (fig. 7 8).
ln general, cum s-a observat, n unele din din
vreme locuirea nu a fost de prea fiind n-
deosebi incinta mai adiacente, numai n caz de
mare primejdie. terenul din jurul incintei principale, delimitat de
palisada prin sa oferea foarte
bune pentru o locuire intensitatea ei neputnd fi bine
nici la nici la Dersca deoarece agri-
cole au mpiedicat, ntr-o mare cercetarea n ntregime a aces-
tei
Pe baza resturilor ceramice a tipologiei obiectelor armelor s-a
putut data, n general, epoca acestor Materialul arheo-
logic recoltat din astfel de obiective multiple analogii n des-
coperirile datnd din secolele VIII-XI e.n. din restul ter:itotiului Mol-
dovei, cum ar fi acelea de la Spinoasa
1
G 17, n
ts 1!1, n Vas;lui, Oituz 2
1
,

altele 2:J.
Relativ la analogiile pe care le n cu timpul
sistemul de al de la de existente
in nordul Moldovei, amintim descoperirile de acest fel cunoscute mai de
vreme, din regiunile Prutului superior Nistrului mijlociu, unde
au fost identificate numeroase din vre-
me. Astfel, in Ucraina s-au putut distinge tipuri de
dintre care cel mai timpuriu, datat n secolele VIII-X, se
apropie ca sistem de cronologie cu .acela cunoscut
n Moldova
24
Acest tip timpuriu de se
16 A. D. Gh. Tf'odor. Raport asupra sondtjului din prefeu-
de la Spinoasa-Erbiceni. in Materiale. V, 1959, p. 485 urm; A. Ern.
Zaharia D. Gh. Teodor. Sondajul de la Spinoasa-Erbiceni, in Materiale. YI.
1959, p. 531 urm ; Dan Teodor Em. Zaharia. Sondajele de la Spinoasa Eroi-
ceni, n Materiale, VIII, 1962, p. 35 urm.
17 l. V. Spinei. tirzie de la n
Arheologia Moldovei, VII, 1972, p. 307 urm.
18 M. Petrescu-Dimbovita Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la
Vaslui, n Materiale, Vlii, 1962. p. 47 urm.
19 arheologice ntreprinse de D. Gh. Teodor ntre 196-l974
(inedite).
20 D. Gh. Teodor. C. Buzdugan I. Mitrea, de la O'ituz
n Carpica, II, 1969, p. 309 urm.
21 I. Mitrea, de la (jud. n Carpica, 1\',
1971, p. 271 urm.
22 D. Gh. Teodor, Descoperirile arheologice de la in Da:'m-
bius, r; 1967. p. 129 urm.
23 Dan Gh. Teodor. Teritoriul est-carpatic n veacurile V -XI e.n.,
a1heologice istorice la problema poporului romn, 1978, p. 100
urm.
24 I. 1. in Sovetskaja Arheologhia, XVI. 1952, p. 7 urm. P. A.
Happaport, in Kratkie Soobcenija, 77, 1959, p. 3 urm., W. Hensel, Die Slawen im
trilhen Mittelalter. Jhre materialle Kultur, Berlin, 1965, p. 283 urm.
www.cimec.ro
203
prin dimensiuni mai reduse, precum printr-o locuire mai
locuind vremelnic n bordeie simple adosate la valwi, cum
este cazul de la Hotomel.
Din vreme au fost identilicate in regiunile
vecine de La est, la :t;, Alcedar :w 27, dar spre deo-
sebire de grupul acelora din Moldova Ucraina acestea
au o un sistem de deosebit. Sint deosebite
chiar care au forme cum este de exemplu ce-
de la Kalfa

pe Nistru .care, are faze de locuire for-
una din secolele VIII-IX alta din secolele X-XI, se dife-
de acelea din Moldova prin sistemul ei de
Unele n ceea ce forma sistemul de al
se ntlnesc n sudul Poloniei, de acest fel fiind
datate tot n perioada secolelor VIII-XI :w.
In parte contemporane cu di.n Moldova snt unele
din de din Transilvania, cum snt acelea de la
Moigrad, Biharea, altele 30.
cum s-a mai ele evidente cu simi-
lare din Europa sau chiar cu acelea atestate n 31, Ase-
care ar putea fi cu din Moldova nu snt
nu pot constitui argumente pentru a apropia eventual cele
grupuri de
De asemenea, diferit de Moldova de nord Bucovina este
sistemul de cunoscut n Dobrogea n nord-vestul Bulga-
riei, unde sub arhitecturii militare bizantine s-au construit
exclusiv ziduri din n loc de valuri de cu de lemn
de Astfel de cu ziduri din sint cunos-
cute la Capidava, Soare n Dobrogea
32
, Plisoa, Madara,
Preslav etc. n Bulgaria :J:l. cu ziduri din au fost descoperite
25 G. B. FeodorO\, Gorodisce in Kratkie Soobscenija, L, 1953, p.
HH si urm.
26 G. B. Feodorov, in Materialy Issledovanija po Arheologhii SSSR, 89, Mos-
cova, 19fi0. p. 262 urm.
27 Ibidem, p. 254 urm.
28 G. F. Cebotarenco, Kalfa-Gorodisce VIII-XI v v na Dnestre,
1973.
29 A. Zaki, Archeologia Malopolski wczesnosredniowiecznej, 1974,
p. :!6 urm.
:JO St. Pascu. M. Husu colaboratorii, Cetatea n Acta Mugei Napo-
censis, V, 1966, p. 153 urm.
:n Ibidem. p. 179-181.
:12 Gr. Florcscu, R. Florescu P. Diaconu. Capidava, I, 1958 ; P.
Diaconu D. Vilceanu. lui Soare. Cetatea I. 1972 ; P.
Diaconu S. Baraschi, lui Soare. vol. II,
l\l7"i.
33 G. Feher, Les monuments de la culture protobulgare et leurs relations
hongroises, n Arch. Hungarica, VII, Budapesta, 1931, p. 39 urm. ; T. Dremisi-
zova-NelCinova, in Izvestija na Arheologiceski Institut, Sofia, XXVIII, 1.965, p. 5
urm ; G. Djingov, in Sovetskaja Arheologija, 2, 1968, p. 277 urm.
www.cimec.ro
204
m Meridionali la Slon 3", .precum la
3
:0, n
Transilvania.
Mai apropiate ca sistem de par fie de
la 36 Tudor Vladi.'llirescu-Arad
37
, care au valuri de
cu palisade din lemn de adiacente,
la fel cu acelea din Moldova. arheologice care se vor ntre-
prinde n viitor n obiectivele vor putea preciz3 mai bine
cronologice tehnica de la fac
lor la grupul nord-moldovean.
Deosebit de importante snt, problemele referitoare
la cauzele unor astfel de n Moldova. cum este cu-
noscut, fo.rtifica.rea n Europa, n general, n a
fost adesea n raport direct cu unor noi no-
made, mai ales turanice, a deplasare vest de Volga Marea
se intensifkase tocmai spre .primului mileniu al e.n.
Dar datarea multora din aceste de de la seco-
lului al VIII-lea, dnd ;regiunile noastre de la de nu erau
de vreo din exterior, ne deo-
ideea lor este mai curnd de
procesul de al din a doua mai
ales din ultimul sfert al mileniului I al e.n.
In acest sens, este cunoscut faptul n cursul primului mileniu al
e,n. de la nordul de Jos era n
agricole care aveau o social-cono-
proprie, de a altor popoare din parte a Europei de
sud-st. de ca a po-
litice deosebite determinate de repetate ale unor
migratoare, .precum ca o a lor temporare pe a-
ceste meleaguri, dintre membrii autohtone deveni-
deosebit de complexe. social-economice din
snul acesto.r care se adnceau cu timpul, au determinat constitui-
rea unei sociale dominante, din rndul s-a unii
(cnezi) ai acestor n acest context de
presupus ridicarea unei necesita prestarea unei m:.mci
colective, bine la care participau membrii ob-
respective chiar ai satelor vecine din care puteau beneficia
34 M. Die Forschungen von Slon und ihre Bedeutung fur das Stuc!ium
der Entwicklung der Feudalbeziehungen sii.dlich der Karpaten, n Siedlung, Bur!-J
und Stadt, Berlin, 1969, p. 232 urm; idem, de la Slon
lor pentru studiul feudale la sud de n Studii mate-
riale privitoare la trecutul al jud. Prahova, II, 1969, p. 21-29.
35 M. Rusu, Note asupra culturale dintre slavi nnHi-
din Transilvania (sec. VI-X), n Apulum, IX, p. 723.
36 dr. Eug. Zaharia de la Institutul de arheologie ci\!'cia
i pe cale.
37 M. Rusu, M. Barbu, M. Zdroba, Cetatea de de la Aracl-l:c:cli-
mirescu, jud. Arad, comunicare la a XII-a sesiune de rapoarte.
Bucure!lti, martie, 1978. suplimentare M. Rusu de la Institutul de istorie
arheologie din Cluj-Napoca, i pe cale.
www.cimec.ro
205
de acest centru fortificat. Nu este exclus ca unele din asemenea
fi fost chiar centrul unor locali, cum se n-
ntreaga organizare n teren a acestor de

concentrarea unui anumit de
n partea de nord a Moldovei nu poate fi deloc
Este posibil ca, in cursul secolelor VIII-X, n partea a Mol-
dovei fi existat o uniune de n fruntea se afla
probabil U.1'1 care a avut posibilitatea de a organiza teritorial
un anumit de fortificate, cu un sistem de specific,
de-,a lungul limitei estice a Sucevei, la sa cu
Cmpia Jijiei. Faptul cea mai mare parte din aceste
distruse n cursul secolului al X-lea, au fost imediat,
nu numai gravitatea pericolului extern, pus n cu
pecenegilor, uzilor .cumanilor, ci capacitatea
a acestei uniuni de de reface, pe un
plan superior, ntregul sistem de
Desigur, pentru clarificarea unor asemenea probleme, ca a altora,
este necesar ca n viitor se noi ample
arheologice, in cit mai multe din aceste obiective, nu numai n
Moldova, ci n alte regiuni ale Romniei. P.rin aceste se vor
datele necesare numeroaselor importantelor
de ordin economic, social cultural petrecute la nordul
de Jos, n perioada ntre primului mileniu al
e.n. nceputul celui
LES ETABLISSEMENTS FORTIFII!: DES REGIONS EST-CARPATIQUES DE LA
ROUMAINE AUX VIII-XI Slf::CLES DE NOTRE f::RE
Resume
Pour l'epoque des VIII-e-XI-e siecles de notre ere, le probleme des etablis-
sements fortifies avec vallums en terre et fosses de defense, presente une impor-
tance particuliere. La valeur de tels objectifs archeologiques consiste d'ailleurs
dans le fait que, bien qu'ils existent depuis la fin du premier millenaire de notre
ere et le debut du epoque ou de nombreuses transformations d'ordre
cconomique, social, politique et culturel eurent !ieu, leur signification historique
est en general assez peu connue.
Considerant l'importance que presente l'etude de ces stations, !'Institut d'His-
toirc et d' Archeologie de en collaboration avec le Musee d'Histoire de Boto-
ont entrepris, partir de 1967, des fouilles d'ampleur dans les etablissements
fortifies de et de Dersca, departement de
Les dernieres annees, par rapport au recherches effectuees
et Dersca, on a pu etablir que d'autres etablissements fortifies appartiennent aussi
au meme type et la meme periode historique, quelques-uns deja connus, mais
insuffisamment dates, d'autre recemment identifies; ainsi, ayant comme princi-
www.cimec.ro
206
paux elements len materiaux archcologiques rccoltes, la forme du terrain (super-
ficie, etendue) et le systeme de defense utilise, on peut cncadrer avec certitude
une serie d'etablissements fortifies, parmi lesquels nous mentionnons ceux de
Orofteana, Dcrsca. Cobla, Tudora etc. dans le district
de Pocreaca-Satu Nou et Poiana cu Cetate, dans le district de Evi-
demment, il y en aussi d'autres identifies, mais doivent etre preciscs chronologi-
quement, par des rechercher- archeologiqucs.
En ce qui concerne la repartition geographique de ces etablisscments fortifics
dans le cadre du territoire de la Moldavie il en resulte, des donnees qu'on a a
!'etape actuelle des recherches, qu'ils sant situes dans les zones-est du plateau de
Suceava, a la limite de celui-ci avec la plaine moldave. De meme, ils semblent
jaloner la limite du nord du plateau central de la Moldavie avcc la plaine de
Jijia.
En partant des resultats obtenus par les fouilles entreprises
et a Dersca, ainsi que des recherchcs de surface effectuees sur l'ctendue des
autres etablissements fortifies on peut conclure que les citadelles en terre des.
siecles VIII-XI de Moldavie sant situees sans cxception sur les hauts promon-
toires, avee des pantes escarpecs et, de fois, comme c'est le.lcas de celles de Fundu-
Dersca etc., meme sur des hauteurs dominantes, ayant ainsi une
tres bonne visibilite et utilisent, a cote du propre systcme de defense, la forme
meme du relief.
En general, la superficie d'un tel etablissements, ne comptant que l'enceinte
defendue et effectivement habitee, etait assez reduite, variant entre 2,5 ha a
Tudora ou Dersca, et jusqu'a 3-4 ha Cobila, Baranca etc.
Sans exception les etablissements de ce genre sant situe sur des promontoires rc-
lativement etroites, representant les prolongements de certaines plate-forme ou
collines plus petites. Sur la direction de la voie d'acces vers la plat-forme ou la
colline dont il appartient, le promontoire est barre de deux ou trois vallums en
terre, avec des fosses de defense adjacents qui constituent le systeme meme de
defense de l'etablissement respectif. A la majorite de ces etablissements sant do-
cumtnes assui des vallums lateraux qui entourent le bord abrupt du promontoire,
comme c'est le cas de ceux de Dersca, Tudora, Baranca, etc. De
meme, et Dersca, l'enceinte etait entouree, l'exterieur.
une distance de 200-400 m, d'une palissade simple en bois, fixee directement
dans le sol. A c6te de la palissade exterieur, Dersca et Tudora, sur
certaines portions du pied de la pente du promontoire, on rencontre des fosses
de defense speciaux, destines contribuer davantage la fortification de l'etablis-
sement. En general, le nombre des vallums et des fosses transversaux varient d'un
etablissement l'autre : on ne peut preciser pour le moment si ce nombre se
rapporte une ou deux phases de construction.
Relativement aux analogies que nous avans pour le groupe d'etablissements
fortifiees documentes dans cette region de la Moldavie, nous mentionnons des
decouvertes connues deja depuis longtemps, dans les regions du Prut Superieur et
du Dniestr Moyen, ou l'on a fouille et identifie de nombreux etablissements de ce
type. En Ukraine et en Polognie les archeologues ont pu distinguer deux types
d'etablissements fortifies, dant le plus precoce date aux siecles VIII-X se rap-
proche par la forme, le systemc de construction et la chronologie, du type connu
en Moldavie.
www.cimec.ro
207
Il est certainement encore difficile etablir les raisons de la construction de
tels etablissements en Moldavie. En general, la fortification des etablis-
sements en Europe a cette epoque, fut souvent mise en raport avec les mouve-
ments des nouvelles populations migratoires touraniennes. Mais la datation de
certains de ces etablissements fortifies a la fin du VIIl-e siecle, quand nos regions
n'etaient evidemment pas periclitees de quelconque penetration de l'exterieur, nous
oblige accepter pour le moment !'idee que leur existence etait plutot liee au
processus meme de l'evolution de la societe de la deuxieme moitie et surtout de
la fin du 1-er millenaire de notre ere.
U::GENDE DES FIGURES
Fig. 1. Carte des etablissements de la Moldavie du VIII-e_XIe siecles :
1, ; 2, Baranca ; 3, Orofteana ; 4, ; 5, ;
6, Dersca; 7, Cobila; 8, 9, Tudora; 10, 11, Poiana
cu Cetate; 12, 13, Pocreaca; 14, 15, Pu-

Fig. 2. Vue des etablissements fortifies du (1) et Dersca (2).
Fig. 3. Plan des fouilles archeologiques effectuees a en 1967-1974 :
1, palissade exterieure ; 2, vallum ; 3, fosse de defense ; 4, section
archeologique.
Fig. 4. Plan general des etablissements fortifies du Dersca (1) et du Tudora (2).
Fig. 5. Vue de section a travers du vallum Il (1) et III (2) de
Fig. 6. Vue de section a travers du Vallum III de Dersca: 1, profil Nord-Est; 2,
profil du Sud-Ouest.
Fig. 7. Outils et armes des etablissements fortifies : 1-3, 6-9, ; 4,
Dersca ; 5, Tudora.
Fig. 8. Ceramique de l'etablissement fortifi! du
www.cimec.ro
---- XIl,
. VIII-. ' . ---- va dm ,
. -- . t din Moldo ; . 5,11 Poiana
t"ftca c 4 Fun h
. ta . '':{ 'Ocoft,ana ;do;a ; 10. ; 15,
Fig. 1. Ha: Bacanca, 9, Tu . 14, Dum"'"
2Cobla; 8. Vo .. 13 Pocr:aca'
6 Dersca; 7t, . 12 , cuCetae,' .
www.cimec.ro
Fig. 1.
Fig. 2. "/ederP a Intarne de la Fund . rler.,. d .
>i Dersca {2).
www.cimec.ro
o SOm
-
:Fig. 3. Planul arheologice efectuate la n anii 1967-1974 :
1, palisada 2, valuri ; 3, de 4, arheologice.
www.cimec.ro
---
\
O 50m
Fig. 4. Planul general al fortificate de la Dersca (1) Tudora (2).
www.cimec.ro
.F1g. 5. transversalii prin valul II (1) III (2) de la
www.cimec.ro
Flg. 6. Vedere prin din valul !li de ta Dersca : !, profilul
nord-est ; 2, profilul de sud-vest.
www.cimec.ro
1
.
. ..

.
..
.:
.....
1 1

2

1
o
6
1

Fig. 7. Unelte arme de la (1-3, 6-9), Dersca (4) Tud01a (5).
www.cimec.ro
2
1
Fig. 8. din de la
www.cimec.ro
@
.
.
1
l :
-oozo--'
. . '

5

.
.
1 1
1
1 1


3
6
2
ti
7 ,_

1 .J 1
1 1
1 :

1 :

Fig. 9. Podoabe elin argint (3). bronz. caiccd(miu cllilllimbar (3, 6), 1.
; 2, Vinderei ; 3, ; 4. ; 5-li. ; 7, Ho:ga ;
8, Jig:llia ; 9, ; 10, GU!'a Idrici.
www.cimec.ro
ASPECTE ECONOMICE SOCIALE ALE
LOCALE DIN EST-CARPATIC
IN SECOLELE X-XIII
VICTOR SPINEI
Reconstituirea cadrului economic social n care au evoluat comu-
autohtone precum af1ate n n est-
carpatic, n secolele X-XIII, este de
materialului informativ. Att izvoarele scrise, episodice uneori impre-
cise, ct acelea arheologice, destul de bogate, nu ne
decit sumare sau indirecte privind economica-
sociale din perioada care a premers de tip feudal. Din
aces: motiv etapele de constituire ale acestor nu pot fi stabilite
dect cu mare greutate
Intregul proces de a feudale n regiunile carpato-
s-a presupus a urmat n parte coordonate ca n
apusul Europei, unde acesta este incomparabil mai bine cunoscut, dato-
unui volum de mult mai vast eiificator.
prin faptul mai trziu, n perioada cnd n extracar-
patice erau conturate deja modului de feudal, se
deosebiri nsemnate de economice sociale ale
Occidentului medievali, putem deduce prin care s-a ajuns la
acestui nou mod de au fost ntructva diferite, fapt
absolut explicabil ave!n n vedere in ansamblu
din se deosebea de .aceea din alte
regiuni ale Europei n special, de aceea din apusul Continentului.
nnd cont de aceste aspecte aplicarea schemelor generale
privind geneza feudale, uneori mecanic pentru
turile trebuie mai De asemenea, ni se pare
prudent de a se evita formularea n acest sens a unor gene-
prea largi, n n care izvoarele documentare aflate la
indemina nu sint, cum bine este cunoscut, deosebit de
consistente.
1 H. H. Stahl, Controverse de istorie 1'969, p.
62 urm. Pentru fcudalismului apusean din sud-estul Europei
cf. z. V. E. V. Gutnova, K voprosu o tipologii feudalizma v zapadnoj
i jugo-vostocnoj Evrope, in Jugo-vostocnaja v epochu feudalizma, 1973,
p. 12-13.
www.cimec.ro
218
In ceea ce opinia anumite fenomene de social-
se la nivel cronologic cu fenomene similare ma-
nifestate n regiunile sntem de ea
particulare ale locale, generate de amplele
etnica-culturale produse n primele secole ale mileniului
al II-lea.
In ultimul timp descoperirile arheologice au fost mereu evocate a-
tunci cnd se fac referiri la nivelul economica-social al
mane din zonele extracarpatice, din perioada ntemeierii
statelor feudale de sine Departe de a minimaliza
aportul arheologice ntreprinse n prezent la clarifica-
rea a numeroase probleme privind cea chiar
ele nu snt de amploare uneori
rezultatele lor nu snt interpretate n modul cel mai just. In acest sens
subscriem la n multe de a se ex-
tinde anumitor descoperiri asupra unor geografice
sau grupuri umane mai de locuJ lor de ori de a
se face aprecieri sau pe baza anumitor
categorii de obiecte numeroase, reprezentnd efectul unor feno-
mene izolate sau avnd o dect cea care se a fi
n realitate
2
Asemenea duc la aprecierea a stadiului
economic social n care se afla de obicei acesta fiind
situat n mod nejustificat la un nivel mu1t mai ridicat dect cel real,
cea ce produce nedumeriri deoarece, n pofida acestui presupus nivel,
crearea organismului .statal feudal de sine centrelor
urbane au ntrziat n Moldova n secolul al XIV-lea.
Spre deosebire de izvoarele scrise, care pentru primele secole ale
mileniului al II-lea n special despre aspectele sociale
politice, mai ales date privind
problemele economice de demografie ntr-o mai re-
feritoare la aspectele de Tratarea problemelor economice
sociale se ndeosebi pe materialul arheologic, dar are n vedere
izvoarele scrise, ntruct studierea proprii regiunilor car-
numai prin utilizarea literare ori a celor
arheologice nu .poate oferi decit o imagine a a-
cestora.
In secolele X-XI se culturii Dridu,
sau pe cea mai mare parte a teri-
2 M. D. Matei, Unele probleme controversate ale istoriei Moldorei in secolele
XIII-XIV, in Studii materiale, Istorie, III, Suceava, 1973, p. 65-68.
www.cimec.ro
219
toriului Moldovei 3, la fel ca n celelalte de la nordul
inferioare.
Relativ la densitatea de tip Dridu se aceasta
este destul de mai ales n bazinul inferior mijlociu al Sire-
tului, PrutuLui Nistrului, cu mult
din perioada Foarte numeroase descoperiri Dridu se cunosc
in Bugeac, n zona lacurilor r.. ln regiunea dealurilor subcar-
patice au fost semnalate mai ca n de
de cmpie. Sporul demografic constatat la de jos nu repre-
un fenomen izolat, ci se n coordonatele europene,
n aproape ntreg Continentul n special n Occident, ntregistrndu-se
o a :i.
pe teritoriul Moldovei nu a fost exhaustiv nici o
zare de tip Dridu, prin de ntreprinse
n prezent, se poate aprecia ele se ntindeau pe o con-
De cele mai multe ori se aflau n apropierea unor cursuri de

n cadrul era n mare
parte de de relief. ELe erau dispuse de obicei n grupuri. Con-
mai mare a complexelor de locuire pe restrnse se
n mai multe cazmi.
erau atit de ct de tip semibordei sau bordei,
avind reduse. lntr-un al lor se afla de o
de foc sau cuptor din ori din lut) pentru preparatul hranei
pentm
Inventarul fie p.Pe.a bogat variat, cup1indea mai
ales precum obiecte de uz casnic, unelte, arme obiecte de
cult de din metal, lut, corn os, la care se
resturi osteologice de la animale domestice Dintre uneltele
din fier destinate agriculturii mai des ntlnite
simetrice, oticurile secerile (fig. 1). Practicarea
3 Pentru descoperirile Dridu din Moldova cf. in special : D. Gh. Teodor.
Cornributii la culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, n SCIV, 19, 1968,
:.!. p. 227 unn ; N. Zaharia, M. Em. Zaharia, din
lvloidora. De la paleolitic n secolul al XVIII-lea. 1970. p. 122-130; I.
Mitrca, Contributii la culturii Dridu din 1egiunea dintre si
Siret a Moldovei, in Carpica. V, 1972. p. 115-132 ; I. G. Hncu. in Ocerki istor.ii
JruL'tury Moldavii, 1971, p. 119 urm. : idem. Pamjatniki balkano-dunaj-
skoi kul'tury (X-XIV vv.), in Drevnjaja kul'tura Moldavii, 1974. p.
127-150; G. B. Fedorov, G. F. Cebotarenko. Pamjatniki drevnich slavjan (VI-XIII
vv.) (Arch. Karta Mold. SSR, 6), HJ74, p. 40-52.
4 G. F. Cebotarenko, Dalekoe pro!Jioe Moldavii, 1969, p. 211 urm.
5 Ed. Perroy colab., Le Moyen Age. Expansion de l'Orient et la naissance
de la civilisation occidentale (Histoire generale des cit:ilisations, III, ed. M. Crouzet),
Paris, 1961, p. 253 ; G. Duby, L'economie rurale et la vie des campagnes dans
l'Occiclent medieval. Paris, 1962, p. 17 urm.; Ch. Brooke, Europe in the Central
Middl.e Ages, 962-1154, Londra, 1964, p. 90 urm. ; J. Le Goff, occiden-
tului medieval, 1970, p. 112-115.
www.cimec.ro
o 3cm
2
; i<:; :.,. , .....
...
5
5
Fig. 1. Unelte agricole de fier din secolele IX-XI, descoperite n Moldova :
de la (1) Floreni (2), cosor (3) (4) de la
ele lu (5) (jud. Vaslui). (apuci D. Gh. Teodor).
www.cimec.ro
221
plantelor mai este de de 6. Semnifica-
n .ace..<:t sens ni se p.are amplasarea n tere-
nurilor fertile din .preaj-ma .apelor.
In ceea ce sistemul de folosit, este aproape sigur
predomina acela al succesive, care s-a
n regiunile extmcarpatice ca sistem agricol preponderent n
epoca
7
Pentru utilizarea evident pe o
mai a sistemului asolamentului bienal, presupus a fi cu-
noscut in unele nvecinate, nu dispunem de nici o do-

de etapa n perioada culturii Dridu n
Moldova se o din punct de vedere cantitativ
a utilajului agricol, dar anumite calitative s. tn
cu sensibil sporit al uneltelor disponibilitatea mai mare de
metal, activizarea reducerii minereului de
fier, ntre altele prin descoperirea lupelor a zgurii metalice
n mai multe din secolele X-XI u. mare al, uneltelor
destinate culturii p1antelor, ca introducerea unor tipuri mai perfec-
prin faptul au putut contribui la agrare,
se credem in raport direct cu sporul demografic constatat in aria de
a culturii Dridu. De asemenea, s-a I'emarcat tehni-
cii ag.ricole corespunde unor anumite etape din istoria sociale,
determinind n cadrul lo.r, cum anumite
ale acestora pot p.rogresul .tehnicii agricole to.
Trebuie remarcat faptul cele mai numeroase din UJileltele, obiec-
tele de' monedele descoperite in complexele de locuire Dridu
provin din a Moldovei. Aceasta se desigUr
cu din dreapta aflate vreme
sub Imperiului sau n sfera puternice a
bizantine. Contactele cu regiunile mai evoluate de La de jos au
avut desigur repercursiuni n calitative cantitative
a inventar:ului ag,ri.col, ca a din tehnica
Progresele n domeniul agriculturii, n eco-
nomia locale la nceputul mileniului al II-lea, au rputut deter-
mina UJilor de produse pentru schimb. Descoperi-
6 Olteanu, Aspecte ale agriculturii pe teritoriul Moldovei
n secolele X-XIV, n Terra nostra, II, 1971, p. 34-38; D. Gh.
Teodor, Descoperiri arheologice n Moldova referitoare la agricultura din secolele
VI-XI e.n., n Terra nostra, III, 1973, p. 223 urm .
. 7 V. La technique de la production cerealiere en Va!achie et en
Moldavie jusqu'au XVIII-e siecle, 1975, p. 136 urm.
8 Idem, Contribution iz l'etude du probleme des instruments aratoires utili-
ses au Moyen Age en Moldavie, n Revue Roumaine d'Histoire, VI, 1967, p. 544 ;
N. Edroiu, Despre plugului n Romne, n Terra nostra, II, 1971,
p. 112-113.
9 Olteanu, Probleme ale metalurgiei medievale din Romne n lu-
mina recente, n Revista muzeelor, IV, 1967, 2, p." 117 urm.
10 B. D. Grekov, n Rusia din timpurile cele mai vechi n
secolul al XVII-lea, 1952, p. 44, 47 urm.
www.cimec.ro
222
rile de monede divizionare de bronz, emise in (fig. 2), ca a altor
obiecte, dintre care mai multe de tip dublu relicviar (1a Adjud,
Btca Doamnei - Piatra Lunca-Bznoasa) exis-
comerciale ntre regiunile situa,te de o parte de alta
a
11
Din datele de care dispunem, schimbul de nu pare
fi avut un caracter permanent generalizat, fUnd
ndeosebi pentru satisfacerea celor care o realizau.
avea loc n special pe numai spo-
radic pe cea
1
2. In secolele X-XI de schimb mai
strnse s-au stabilit cu regiunile de la sudul de statul
bulgar ulterior reintegrate n Imperiului bizanHn, de unde
provin unele obiecte de accesorii vestimentare, anumite cate-
gorii ceramice alte obiecte. Schimburi de produse s-au r-ealizat se pare
n mod sporadic cu triburile pecenege, cum unor
piese de harna5ament arme tipice nomazilor turanici n
din secolele IX-XI 13.
Incheierea culturii Dridu a fost de cei mai
ca datorndu-se in valuri succesive a pecenegilor
in zona inferioare
1
" . .A.o?ezarea in a triburilor turanice n
Cmpia a fost de infiltrarea unor grupuri izolate de
nomazi, care nu s-a soldat cu dizlocarea locale din
lor. De abia deplasarea spre vest, sub presiunea uzilor, a grosului
efectivelor pecenege, a fost se refugieze, ca
de attea alte ori in decursul perioadei popoarelor, spre
turi mai ferite 15. Anumite componente ale culturii Dridu se in
Moldova in cadrul culturii S-a de asemenea, ele-
mente proprii culturii Dridu se n secolele n
Cmpia 16.
Scurt timp trecerea pecenegilor in Peninsula locul
lor este ocupat temporar de uzi, pentru ca apoi n se
11 C. Preda, monedelor bizantine in regiunea
in SCIV, 23. 1972, 3, p. 375 urm. ; V. Spinei, Les relations de la Moldavie avec
Byzance et la Russie au premier quart du Il-e millenaire ii la lumiere des sources
archeologiques, in Dacia, NS. XIX, 1975, p. 227 urm.
12 Olteanu. pe teritoriul Moldovei fn secolele
X-XIV, in Studii, 22, 1969, 5, p. 849 urm.
13 V. Spinei, Relations of the local population of Moldavia with the nomdd
Turanian tribes in the 10 th-13 th centuries, in Relations between the autoch-
thonous population and the migratory populations on the territory of Romania,
1975, p. 265 urm.
14 M. Cu privire la culturii n sec. IX-XI,
in SCIV, :;:crv, 1963, 1, p. 119; I. Nestor, in Istoria poporului romn (red. A.
1970, p. 111. La m-am referit in lucrarea
nomazilor turanici din Moldova in primul sfert al mileniului al II-lea, in
SCIV A, 25, 1974, 3, p. 412, unde, dintr-o eroare, a responsabilitate nu
ne in loc de "Incheierea este pus ... " (!)
15 P. Diaconu, Les Petchenegues au Bas-Danube (Bibl. Hist. Rom., 27), Bucu-
1970. p. 37-38.
16 Eug. Zaharia, de la Dridu. la arheologia istoria
perioadei de formare a poporului romn, 1967, p. 156-162.
www.cimec.ro
Fig. 2. Harta monedelor izolate (A) tezaurelor monetare (B) bi-
zantine in Moldova, din secolele X (x), XI (Y) XII-XIII (z). 1 - Arciz -
:nprejuriml, 2 3 4 Bolgrad, 6
7 - Cetatea Dniestrovski, 8 - Cirja, 9 - Cleja, 10 -
! 1 - 12 - Giurcani, 13 - Grumezoaia, 14 - Holercani, 15 - Horga,
16 - Izmail, 17 - Manoleasa, 18 - Miroslava, 19 - Murgeni - 20 -
- 21 - Musaid, 22 - 23 - Orheiul Vechi - Trebujeni,
:.:-i - Orlovca. 25 - 26 - Purcari, 27 - 28 - Reni, 29 - Satu
'\ou. 30 - 31 - Slobozia-Hodorojia, 32 - Suceava, 33 - 34 -
Suvorovo, 35 - 36 - 37 - Tecuci - imprejurimi, 38 - Vadu
l'Ji 39 - 40 - Zorleni, 41 - 42 - 43 -
- mprejurimi.
www.cimec.ro
224
pentru mai bine de un secol triburile cumane.
marea invazie din 1241 o parte din teritoriul Moldovei Munteniei in-
timp de peste un secol, sub
Modul de al de se deosebea de acela
al locale. Pe cnd ramura de a
era agricultura, cu animalelor,
nu n formele ei nomade, ci sedentare - exceptnd, ntr-o oarecare
doar ,anumite forme ale de - nomazii
turanici mongoli aveau ca indeletnicire nomad
de la care se raidurile de periodice.
La nomazi erau folosite n comun, dar exista proprietatea
asupra vitelor, care reprezentau principalul mijloc de
constituiau de aceea cel mai important mijloc de exploatare.
de a nomcrzilor modul lor de trai gentilic 17.
Contactul cu triburile de turci mongoli a avut repercu-
siuni negative asupra normale a mai
ales a celor din zonele de cmpie de la .nordul Aceste teritorii au
trebuit fie n m,p.re parte de localnici, fiind dezafectate secole
ntregi circuitului agricol, ntruct nomazi le-au utilizat aproape
exclusiv ca ceea ce a pe unii istorici agricul-
tura nu s-a practicat acolo decit ntr-o mult cnd a fost
unor ntinse din pe-ntru
a fi refolosite n cultura plantelor ts .

Cronologic cultura Dridu a fost n anumite regiuni ale
Moldovei de cultura n secolele XI-XII
1
9. Aceasta
era n special n partea a Moldovei,
ntre Prut Siret, nefiind n extremitatea ei
n prezent ne lipsesc date mai precise despre
culturii la est de Prut, dar unele indicii ea
se acolo 2o.
tn culturii nu au fost efectuate decit cer-
amploare se poate aprecia acestea oc'..lpau o
destul de fiind in general Pentru
amplasarea lor erau preferate formele de relief mai joase, situate n
17 S. E. Tolbekov, O patriarchal'noi-feodal'nych otnosenijach u Kocevych
narodov, in Voprosy istorii, 1955, 1, p. 76-78; M. Petrova, Leben und Kultur der
ni:irdfichen nomadisiereden Viehzuchter nach MitteHungen von Wilhelm de Rubruck,
n Byzantinobulgarica, IV, Sofia, 1973, p. 121-143.
18 P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii 1969,
p. 150-151. spre mijlocul secolului al XIX-lea stepele au fost
extrem de slab locuite. Cf. S. Die Steppe, eine anthropo-
geogra;Jhische Skizze, n Zu Friedrich Ratzels Leipzig, 1904, p. 251.
19 N. Zaharia, M. Em. Zaharia, op. cit., p. 130-136; M.
D. Gh. Teodor V. Spinei, Some problems concerning the
history of Moldavia !rom the 10 th until the 11 th century, in Relations ... , p. 302-303.
20 Cf. 1. G. Hincu, in Ocerki istorii ... , p. 151 153.
www.cimec.ro
225
preajma cursurilor de Ca tipuri de se ntlnesc att semi-
bordeiele cit de Semibordeiele erau de
obicei cu un cuptor rectangular din plasat ntr-u11ul din
sale. Inventarul se compunea din unelte, anne,
obiecte de (fig. 3), dintre care amintim : lame de vrfuri
de seceri, amnare, crlige de are, fusaiole,
toare, aplice, verigi, cerrei, pe care mai trebuie amintite oasele
de animale de lupele din fier, rezultate de la redu-
cerea minereului. Ceramica era n ntregime cu roata cu
medie, repertoriul fonnelor cuprinznd borcane, castroane de
mai multe tipuri variante (fig. 4).
Obiectele mai sus vorbesc despre locuitorilor
din de tip Pe vitelor,
se ndeletniceau cu casnice, ntre care
reducerea minereului de fier, producerea obiectelor de uz curent n gos-
torsul ocupau un loc important. pescuitul conti-
nuau o pondere
Din prezentarea acestor date culturii
erau o Unele din enumerate, ca anu-
mite similitudini cu cultura Dridu n
tipurile de cuptoare, ca n ceea ce ceramica
obiectele descoperite, genetice ntre
n Cele mai multe din aspectele amintite snt comune nu numai
est-carpatic, dar unor regiuni foarte ntinse din Europa
triburilor turce spre
rene de ce aria de a culturii este mai
n cu aceea a culturii Dridu. Trebuie remarcat, de
asemenea, formele ceramice .predominante n de tip
anume snt de origine ele nu se
ntlnesc dect n mod cu totul izolat sporadic n complexele de locuire
Dridu. de lut n inventarul culturii suge-
unei componente turanice
21
, care, ntr-'lll1
nu prea ndelungat, fie a fost de elementele locale, fie a
prin plecarea ei.
..
.. ..
In timp ce pentru perioada imediat marn mvazii
mongole din 1241 arheologice privind
de pe ai snt numeroase,
n parte pentru secolele XIII-XIV
21 V. Spinei, Fragen der Geschichte der Moldau im XI-XIII. Jahrhundert -
Historische und Daten, n Deutsch - Colloquium junger
Historiker, Kulturhistoriker und Zeitgeschichtler (Sildoste.,.Topa-St:iien, 22), Mfm-
chen, 1974, p. 26.
www.cimec.ro
5
-O";:."::
..
- : ...... . :: ..
[
J
(
1
)
7 8
Fig. 3. Unelte, arme, obiecte de uz casnic din bronz argint (1), fier (2, 4,
5, 8), bronz (3) lut (6-7), din secolele XI-XII, cul.turii
descoperite la (1, 5), (2, 3, 8) (jud. Grumezoaia (4)
(6, 7) (jud. Vaslui) (1-7 = 1/1 ; 8 = 1/2).
www.cimec.ro
=
L _:_


't.
'
. ..._.", ___ _
6
5
o
:-;: .. 30::-cane (2, 3, 7) cazane de lut fragmentare (1, 4 - 6, 8), din secolele
.. :::. :::escoperite la (jud. Vaslui) (1-2, 5-8) (jud.
(3-4).
www.cimec.ro
228
descoperirilor care se pot raporta la se
considerabil22,
Spre deosebire de secolele X-XII, cind cea mai mare densitate a
locale se in sudul centrul Moldovei, n secolele
XIII-XIV, o cel la fel de mare pare
se fi localizat n a acestei regiuni. O
n parte se n Muntenia : n vremea culturii
Dridu, intensitatea locuirii n zona era sensibil
mai ca la cmpie. constatare, n urma unor ample
Mheologioe, a creat nedumerirea citorva istorici, care au
ezitat acorde ntreg creditul pe considerentele elementul dacic
chiar daca-roman predominase mai ales n regiunile de deal munte,
primele statale au n preajma Carpa-
in de triburile nomade ele au
intrat mai trziu ca alte teritorii n 23.
dovedesc s-a ignorat posibilitatea unor fluc-
n dinamica care se .pot ivi din cauze diverse n anu-
mite teritorii. survenite n primele secole ale mileniului al
II-lea n aspectul demografic din zona de sud a Moldovei, ca
din Muntenia dealtfel, se datoresc, a;;.=t cum n rna.r>e
spre vest sud-vest a triburilor turce mongole.
de militare deosebite, a trebuit se
temporar din calea lor spre regiuni mai ferite, care le asigure sigu-
traiului.
efectivului din de nord nord-vest ale
Moldovei se desigur o nu numai de
spor natural, ci, de de peste di.n Ardeal
produse n perioada ntemeierii statului feudal de sine
al ecou l n cu caracter legendar din vechile cronici
privind
2
". Pe baza unei pertinente analize a
documentelor s-.a remarcat acestea nu ar justifica inter-
pretarea drept un proces demografic, ntruct din
nutul lor nu reiese unui exod de spre mijlocul
22 N. Zaharia, M. Em. Zaharia, op. cit., p. 139-143; V.
Spinei, Unele cu privire la descoperirile arheologice din Moldova din
secolul al XII-lea in prima a secolului al XIV-lea, in SCIV, 21, 1970,
4, p. 595 urm. ; G. B. Fedorov, G. F. Cebotarenko, op. cit., p. 53 urm. ; L. L.
Polevoi, P. P. Brnea, Srednevelwvye pamjatniki XIV-XVII vv. (Arch. Karta Mold.
SSR, 7), 1974, passim; Al. P. V. Chirica, Reperto-
riul arheologic al 1, 1976, passim.
23 I. Donat, Geografia ca mijloc de in Studii, 20, 1967, 6, p.
1150-1158.
24 Cronicile slava-romne din sec. XV-XVI, publicate de I. Bogdan, ed. P.
P. Panaitescu, 1959, passim; Grigore Ureche, Moldovei,
ed. P. P. Panaitescu, 1955, p. 60-66. Cf. Gh. 1. isto-
a Moldovei in lumina noilor in Analele Acad. Rom.
Mem. Ist.., Seria III, tom. XXVII, 1944-1945, p. 1 urm.
www.cimec.ro
229
al XIV-lea
2
5. Cu toate acestea, unui transfer lent de
de pe o parte pe a nu este deloc exclus
se fi realizat intr-<> In acest sens, n afara
:.s:orice, se pot invoca alte argumente. Numeroasele plaiuri drumuri
ca..re Orientali facilitau trecerea 26. Armele
piesele de datnd din secolele XIII-XIV, descoperite n
;;:-eajma montane la Vatra Ostra,
::-. .a. (jud. Suceava) etc. (fig. 5-7), folosirea inten-
a acestora din
2
'. cu provinciile de peste
snt probate de toponimele mprumutate din estul
T!CUlSilvaniei
2
8. Limba din Moldova n secolele
XVII-XVIII elemente lexicale, din limbajul cult, care
c.'..i la origine graiul se n vechile texte rotaci-
Z"'-'1te n actualul dialect
29
. ln favoarea unor
s::: .. :"lse raporturi etniJCo-culturale ntre regiunile
a;:>!Upiatele analogii din sfera culturii materiale, ndeosebi similitudinile
::: tre speciile eera mi ce, prin arheologice efectuate
:. ultimele decenii 30.
de la est sud de s--au datorat
::: mare parte politicii statului maghiar de asuprire religi-
a Aceste reprezentnd o
:. :..Storiei noastre medievale, au contribuit n mod direct sau indirect la
procesului de constituire a statale feudale rom-
3
1
. Ele remarcabila unitate
a din ntreg
locale din perioada constituirii sta-
feudal snt situate pe forme de teren variate, favorabile
agriculturii vitelor. Intre aceste
;J.:incipale ale nu s-au creat ele,
cum au dovedit etnografilor, se practicau n
se ntregeau reciproc, ceea ce asigura realizarea echilibrului in
-:-:onomia Chiar de nu presupunea
cecit in cazuri de adoptarea formelor de intrucit
25 R. Popa, n veacul al XIV -lea, 1970, p.
:4-5--:247. Cf. A. Boldur, Intemeierea Moldovei, n Studii istorice,
X:X (Il, SN), 1946, p. 174 urm.
:26 P. Binder, Drum11rile plaiurile Orientali, in Studii articole
i.,. ;.s:orie, XX, 1972, p. 66-74.
:27 Al. Vasilescu, Drumurile n lumina noilor descoperiri arheologice
:.1-: Suceava, in Studii materiale, Istorie, Suceava, 1969, p. 43-63 ; V.
op. cit., in SCIV, 21, 1970, 4, p. 595 urm.
:28 P. P. Brnea, Sel'slde poselenija Moldavii XV-XVII vt,., 1969, p.
._.,,
-. '. :?9 Gh. Probleme capitale ale vechii romne literare, 1947, p .
... ' s: 35:2-355.
:30 \'. Spinei, op. cit., in SCJV, 21, 1970, 4, p. 600 ; idem, op. cit., in Deutsch-
-_,.:;n:sches Colloquium ... , p. 24.
31 Demografie, dimensiune a istoriei, 1974, p. 13-14,
c-4-c o. 46 urm.
www.cimec.ro
1
6 8
Fig. 5. Piese din fier (3-6, 8), bronz (2) fier bronz (1, 7) , provenind din
depozitele descoperite la Vatra - (1, 5-8) (2-4)
(jud. Suceava) 1, 5, 8 = 2/5; 2 = 1/ 2 ; 3, 4 = 4/13; 6 = 1,7 ; 7 = 2,'9).
www.cimec.ro
f
.:x,
...
. ;.
:.;
, ..
.
.
:

0 . CrYt
1 1 1
2
Fig. 6. de din fier provenind din depozitele descoperite la
(1) Vatra (2) (jud. Suceava).
..
:,,,

-


..

www.cimec.ro
!)
i'.
'.
j.
n
.
.
.
.
',
- --
. .... .
3
o
4
Fig. 7. Topoare de fier din depozitul de la (1-3) de la Vatra Dornei
1
(4) (jud. Suceava).
www.cimec.ro
familiile dobanilor o parte din proprietarii de oi n
lor stabile, n timp ce celor ce turmele era redus 32.
n prezent nu s-au descoperit dect foarte
din perioada secolului al XIV-lea, care fi atri-
buite romnilor din regiunile unde ulterior va lua statul feudal
moldovenesc de sine Cu de la Marea
a este de un cadru etnic politic deosebit 33,
n est-carpatic nu se cunosc centre urbane mai devreme
de secolul al XIV-lea. La o mai izvoarele istorice pe care se
oei ce formarea a avut loc ntr-o anterioa-
s-au dovedit a fi neconcludente n acest sens. ln plus, arheolo-
gice din unele vechi centre urbane, cum ar fi Baia, Siret, Suceava,
Brlad, Vaslui, etc., nu au scos la n prezent
resturi de secolului n care s-a format
statul feudal de sine 34.
Intirzierea fenomenului urban in parte, ex-
n faptul nu ntr-att pentru a se
desprinde complet de agricole. Cu toate acestea, .n numeroase
domenii s-au nregistrat progrese marcante de perioadele precedente,
viznd sfera ct cea
In unele din cercetate datnd din secolele XIII-XIV s-au
descoperit un considerabil de obiecte din fier, precum lupe
prov:enind de 1a reducerea minereului de fier, fapt ce un
interes sporit acordat acestei ndeletniciri. Intrucit n Moldova
tele de fier lipsesc aproape cu pentru exploatarea lor n peri-
oada neexistnd nici o localnicii au fost
procure necesarul de metal prin valorificarea lentilelor feruginoase de
sau a lentilelor de siderit din rocile
marno-calcaroa.se aflate in regiunile muntoase
3
5. Intensificarea extragerii
minereului de fier a sale se n alte regiuni rom-
ca, de altfel, in intregul continent european, cererea de
metal fiind de progresele generale nregistrate n cadrul
medivale x.
32 R. Vuia, Contributii etnografice cu prtvtre la formarea culturii noastre
pOpulare a poporului romn, n Studii de etnografie folclor, I, 1975,
p. 65-67 ; idl:'m, Tipurile de Ia romni, 1974.
33 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei Albe, 1899 ; L.
L. Polevoi, Razvitie gorodov Mol&avii v IX-XV vv., n Jugo-vostocnaja Evropa
t: epochu feodalizma, 1973, p. 71 urm.
34 M. D. Matei, Studii de istorie (Moldova, sec. XIV-
XVI), Suceava, 1970.
35 Olteanu C. din Moldova
in Evul Mediu, 1969, p. 17.
36 B. A. Kolcin, Cernaja metallurgija i metalloobrabotka v drevnej Rusj, in
_\fater. i issled, po archeol. SSSR, 32, 1953; B. A. Rybakov, n Geschichte der Kultur
der Alten Rus', I, Berlin, 1959, p. 67 urm. ; Pascu. n Transil-
mnia n secolul al XVI-lea, 1954, p. 24-25, 28-29, 66-67; W. Hensel,
Die Slawen im friihen Mittelalter, Berlin, 1965, p. 129 urm. ; J. Le Goff, op. cit.,
p. 300-301.
www.cimec.ro
234
Necropolele din Moldova di.n secolele XIII-XIV
Doina, Izvoare, "Limbari"-Hansca etc.) snt,
n general, n invcntarului funerar. de-
curge n .parte din de ritual funerar Cu toate
acestea, se anumite morminte obiecte de de
valoare, din argint sau aur, a ornamentare presupunea
unor tehnici (fig. 8). Unele din ele proveneau
probabil din .ateliere ne permit concluzia
n cadrul rurale se anumite sociale
cu materiale superioare membrilor de rnd ai


Izvoarele scrise referitoare Ja de pe
ai din primele secole ale mileniului al II-lea, in
restrins nu prea bogate precise n date, pre-
privind stadiul ei social-politic. Semnificative n acest sens sint
despre implicarea unor efective in diferite conflicte din
regiuni nvecinate teritoriului .unde ulterior se va constitui statul feudal
moldovenesc. Astfel, n Eymundar pattr sau Eymundar saga, in
Islanda, relatndu-se luptele pentru tron izbucnite n Rusia
scurt timp moartea lui Vladimir cel Sfint (980-1015), snt
vJ.ah.ii (BlOkumenn), sprijine pe unul din 37.
In prima a secolului al XIII-lea, cronicile vechi amintesc
n mai multe rinduri de bolohoveni, in dispute militare cu
cneazul halician 38. Ceva mai trziu, cronica lui Thomas Tuscus
de un conflict izbucnit intre romni (Blaei) ruteni (Bruteni) n 1276-
1277
3
9, pentru ca, peste aproximativ o de secol, avem infor-
din Historia Polonica a lui lan Dlugosz despre o participare rom-
de regele Poloniei, ruteni lituanieni, la luptele cu mark-
graf.ul de Brandenburg 40.
istorioe enumerate mai sus fac dovada
militare ale romnilor din regiunile est-carpatice. Pe
aceste date, presupunerea locali, eventual chiar a unor
de politice prestatale, ar putea fi
avem n vedere n Nibelungenlied a acelui duce Ramunc
37 Antiquites Russes d'apres les monuments historiques des islandais et des
anciens scandinaves, Il, Copenhaga, 1852, p. 193. Cf. V. Spinei, despre
vlahi in izvoarele medievale nordice, 1, n SCIV, 24, 1973, 1, p. 65-66.
38 Ipatievskaja letopis', n Polnoe sobranie russkich letopisej, II. Sanktpe-
terburg, 1843. p. 172 179-180. Cf. E. Kaluzniacki, Historische Notizen, n F.
Miklosich, Uber die Wanderungen der Rumunen in den dalmatischen Alpen und
den Karpaten, Viena, 1879, p. 40 urm.
39 Thomae Tusei Gesta imperatorum et pontificum, n Monumenta Germanice
Historica, Scriptorum, XXII, Hannoverae, 1872, p. 525. Cf. Gh. I. o
(1277) despre un voievodat moldovenesc n veacul al XIII-lea. n
Analele Acad. Rom. Mem. Sect. Ist., Seria III, tom. XXVII, 1944-1945, p, 2:ll-244.
40 Ioannis Dlugossi seu Longini Historiae Polonicae libri XII, ed. H.L.B. ab
Huyssen, Lipsiae, 1711, col. 989.
www.cimec.ro
..
@
2
o
4
5
6 7
- -1

)
1 .
r: 1

8
q
fO
Fig. 8. Obiecte de din secolele XIII-XIV din necropola 1 de la
Hudum (jud. (1-3, 5-9, 11-12) din necropola de la (jud.
(4, 10).
www.cimec.ro
236
din vlahilor" (Der herzoge Rmunc uzer Vlchen lant)
41
, care s-ar
putea localiza la est de a ducelui Ol.aha (sau Aloha) din
rile mlsionaruJ.ui franciscan Pian del Carpine
42
Localizarea n Moldova a
voievodului romn amintit n Osterreichische Rheimchronik a lui Ottokar
de Stiria este mai 43.
Prin "puternicii acelor locuri" (potentes illarum partium) -
intr-un act emis de cancelaria n 1332 "" - care fi
Episcopiei cumaniJor curind invazia din anul 1241
se pot conform deja n literatura isto-
att locali, din regiunile extracarpatice, cit feudalii
laici eclezia:stici din Brsei.
Destul de n istoriografia este brodnicii
berladnicii, documentar n decursul secolelor XII-XIII, ar fi
creat cu caracter cvasistatal n a Mol-
dovei. Izvoarele literare care se la aceste nu
nici-o n acest sens. ele pe
brodnioi. berlad.nici ca pe triburi n stare sau
pa.rtidpnd La diferite n cumanilor sau n
serviciul temporar al unor prindpi la fel ca alte de
45.
argumente temeinice, s-a de asemenea,
"republici" din Cmpulung, VLrancea Tigheci, in
Descriptio MoLda.vie de Dimitrie Cantemir
46
, ar fi reprezentat nuclee sau
prestatale anterioare lu!i. Bogdan.
problema pomenit prima ntr-un act intern
din 141947, precum a de care Dlugosz in
cu unele evenimente din a doua a secolului al XIV-
41 Das Nibelungenlted, ed. K. Bartsch, Leipzig, 1866, p. 246. Cf. Em. Gri-
gorovitza, Romnii fn monumentele literare germane medievale, 1901, p.
105 urm.; A. Armbruster, Nochmals "Herzoge Rmunc uzer Vlchen lant", n
Revtte Roumaine d'Histoire, XII, 1973, 1, p. 83-100.
42 G. Pulle, Historia Mongalorum. Viaggio di f. Giovanni da Pian del Carpine
ai Tartari nel 1245-41, Firenze, 1912, p. 120.
43 Ottokars Osterreichische Reimchronik, n Monumenta Germaniae Historica,
Deutsche Chroniken, V, 2, ed. J. Seemilller, Hannover, 1893, p. 1152-1154. Pentru
acest voievod romn ar fi din cf. A. Armbruster,
Romnii in cronica lui Ottokar de Stiria : o interpretare, n Studii, 25, 1972,
3, p. 463-483.
44 E. Hurmuzaki-N. Documente privitoare la istoria romnilor. I,
1199-1345, 1887, p. 622; Documente privind istoria Romniei, veacul XIV,
C., voi. III, 1954, p. 279.
45 Pentru prezentarea acestor izvoare cf. G. Popa - Lisseanu.
Brodnicii (Izv. ist. rom., XII), 1938 ; C. Cihodaru, in
cu Moldovei din perioada invaziei ( 1241), n Stu-
dii XIV, 1963, p. 224-238.
46 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1973, p. 300-303. CI.
A. D. Xenopol, Intemeierea Romne, n Revista pentru istorie, arheologie
filologie, an III, vol. V, 1, 1885, p. 6-7.
47 M. Documentele inainte de cel Mare, I,
1931, p. 131-134. Cf. C. Cmpul lui 1943.
www.cimec.ro
237
lea
48
, asupra s-a formulat presupunerea ar fi existat ele
nainte de intemeierea statului feudal de sine
Chiar la o parte nefondate sau nesigure amintite
mai sus, se poate admite nainte de crearea statului feudal au-
tonom, a existat n Moldova una sau mai multe mici politice,
cu ridicate din sinul locale.
ln decursul secolelor XIII-XIV, care corespund cu sporul numeric
rolului politic al din est-carpatic,
contactele cu regiunile nvecinate se se Ca in
perioadele anterioare, Moldova are de n:truntat statelor puter-
nice din jur de a o atrage n sfera lor de sau
In a Europei de sud-est
ntre timp numeroase succesul in
Balca:ni lovitura de n 1204, pierdut
la de Jos. In pofida acestui fapt, descoperirea unor monede
emise n Imperiu de schimb cu teritoriile est-carpatice
nu complet ntrerupte.
Statul halician el la extinderea spre regiu-
nile de la nordul trecnd la nceputul secolului al XIII-lea prin-
tr-o de care s-a accentuat vertiginos
produs de invazia Cu toate acestea s-au
sale cu regiunile unde ulterior va lua statul feudal moldovenesc.
n este descoperirea, n diferite
situate n a Moldovei, a unor relicviar
din bronz a altor obiecte de veche (fig. 9), ajunse de-
sigur pe calea schimburilor comerciale.
obiectelor de de pe teritoriul Moldovei
in mod vizibil 49.
Tot ca urmare a mongolilor, s-a pus
politice a neamurilor turce n stepele nord-pontice. Spre deosebire de
triburile turanice, pentru care principala de venituri suplimentare
o reprezentau raidurile de mongolii au instituit un sistem perfec-
de pereepere a tributului, cu ajutorul realizau o exploatare
mai eficace a locale. ln zonele intrate n directa
lor mongolii au luat de incurajare a rele-
n fiind din teritoriile
apusene ale Hoardei de Aur so.
Interese deosebite pentru de la de a mani-
festat regatul maghiar. Ridicarea de la Btca Doamnei,
48 Dlugoss, ed. cit., col. 1123.
49 V. Spinei, op. cit., in Dacia, NS, XIX, 1975, p. 235-241.
50 L. L. Polevoi, K topografii kladov i nachodok monet, obrall!aviichsja na
territorii v konce XIII-XV vv., in Izvestija Mold. fi!. Akad. nauk SSSR,
4 (31), 1956, p. 91-105 ; O. Iliescu, Monede din secolele XIII-XV, pe
teritoriul Republicii Populare Romne n Studii numismatice, III, 1960,
p. 263 urm.; A. A. Nudelman, K voprosu o sostave deneznogo obrasl!enija 11' Mol-
daVii v XIV - nal!ale XVI vv., in Karpato-dunajskie zemli v srednie veka, Chi-
1975, p. 94-124.
www.cimec.ro
1

2
o
7
o
o
1

5
8
Fig. 9. simple (1-4) de tip relicviar (5-8) de bronz, din
!'>ecolele XII-XIV, provenind din neidentificate din nordul Bucovinei.
www.cimec.ro
239
Piatra era apere trecerea spre Tra.nsill.vania,
constituind un cap de pod extracarpatic. O mult mai
mare trebuie fi avut Episcopia cumaniJ.or, politico-clesias-
activ de papalitate coroana Implantarea ei
peste Orientali nu putea cu totul asupra
locale, fiind faptul n cadrul ei un
considerabil de romni.
din cele prezentate succint mai sus economico-
a de la est de in primele secole ale
mileniului al II-lea nu se poate concepe in anumite
perioade pregnante, ale popoarelor statelor din jur. Aportul
externe trebuie judecat n mod de la caz la caz, evident,
ntre Balcanilor, a statelor a stepelor eura-
siatice sau cea de deosebiri structurale
toare. Pericolul reprezentat de expansiunea unor popoare vecine a putut
njghebarea unoo- politice care asigure protejarea co-
locale suzeranitatea
de alogene, statelor puternice din
jur - nu n - izvorte din particulari-
locale, au determinat anumite spe-
cifice in a teritoriilor de la de arcul
carpatic de alte Anumite s-au contu-
rat din motive chiar in cuprinsul geografic
Se de asemenea, intensitatea mai mare sau mai a
bizantine, maghiare anumite coordonate
geografice.
Problema definirii social-conomic .al perioadei care
constituie obiectul noastre a in anii din interesul
mai multor istorici sociologi. Lacunele materialelor documentare exis-
tente, deja evocate, diversitatea tezelor formulate referitor la

In ultima vreme, pe baza analizei stabilite intre cuceritori
localnicii din zona s-a conturat modul de
caracteristic perioadei p.restatale era cel tributal sau asiatic 5
1

la o parte sceptieismul de unii sociologi istorici, rpotrivit
modul de tributal sau .asiatic nu ar reprezenta o orln,-
duire de sine oi doar o a comunei primitive sau
o a sclavagismului, trebuie relevat indo-
iala acest mod de .ar fi fost caracteristic pentru
atta timp ct se cunosc de date despre tipul de
proprietate asupra mijloacelor de despre dintre ca-
tegoriile sociale, ca despre numeroase alte aspecte. In plus, definirea
51 M. Constantinescu, Modul de tributal orfnduirea in
Probleme economice, XXV, 1972, 11, p. 28-44 ; idem, unei teorii marxiste a
social-economice tributale, 1974; P. Diaconu, O importantd
contributie la modului de tributal, in SCIV, 24, 1973, 2, p.
331-335.
www.cimec.ro
240
unei orinduiri sociale sau includerea anumitor geo-
grafice in sfera unui mod de avnd drept criteriu prin-
cipal dintre un popo;r dominator altul tributar, nu ni se pare
cel mai bine ales, ntruct social-eco-
nomice interne, proprii locale, pe de o parte, migratorilor,
pe de parte, care snt pentru specificul unei orin-
duiri. atribuite ornduirii tributale sau asiatice 52, aceasta
pare mai curnd a se raporta la tri:burile turanice mongole, care,
cum am se deosebesc structural n modului de
de
Datele istorice arheologice de care dispunem n primele
secole ale mileniului al II-lea autohtone parcurgeau o
constituirii de tip feudal. Se o so-
cietate nu poate fi ca decit atunci cind n cadrul ei se
cele clase principale, in urma -
cel mai nsemnat mijloc de - de o
iar aservirea devine un fenomen predominant. Una din gene-
de este ca n procesul muncii teh-
nica de realizarea plusprodusului 53.
cum am n secolele X-XI, corespunznd etapei trzii a
culturii Dridu, pe fondul unei sensibile numerice a
s-au nregistrat progrese perceptibile in domeniul mai multor ramuri
economice iil primul rind, in cuJtura plantelor, progrese. care, prin
sporir-ea randamentului economic, au putut duce implicit la
unor surplusuri de produse, antrennd n sfera
sociale. unor forme incipiente de stratificare precum
a fenomenului de aservire, n forme neevoluate se poate presupune
din Cursul ascendent al economica-sociale
elin extracarpatic a fost ntrerupt n mod violent de n
valuri succesive a nomazilor din stepele Eurasiei, determinnd o stagnare,
nu chiar un regres temporar, n locale.
In decursul secolului al XIII-lea, intr-un cadru politic schimbat, dez-
voltarea se nscrie n alte coor:donate. unor
grupuri de de peste sporul demografic general, progre-
sele nregistrate n sectoarele economice de mai favorabile
de realizare a plusprodusului, au constituit premise importante pentru o
mai stratificare Persoanele adminis-
trative, juridice sau militare n cadrul au putut ocupe
ecenomice sociale predominante. Concomitent s-au accentuat continuu
de aservire, fenomen care reprezenta o a peo-
cesului de feudalizare. secolului al XIII-lea prima parte
a secolului prin unor premise demografice, econo:.n.i.ce
52 Pentru modul de tributal sau asiatic cf. articolele din revistele
La Pensee, 114, 1964, 122, 1965 Revista de filozofie, 13, 1966, 2, precum din
volumul Sur le mode de la production asiatique,,, Paris, 1969. Cf. de asemenea
F. Ti:ikei, Sur le mode de production asiatique, Budapesta, 1966.
53 H. H. Stahl, Studii de sociologie 1972, p. 9-11.
www.cimec.ro
241
politice favorabile, se pentru trecerea
locale de la est de pe o de organizare a socie-
avnd drept moment culminant constituirea celui de-al doilea stat
feudal romnesc
ASPECTS J!:CONOMIQUES ET SOCIAUX DE L'J!:VOLUTION DES
COMMUNAUTES AUTOCHTONES DE L'ESPACE EST-CARPATHIQUE
AUX x-e-xrn-e SIECLES
Aux x-e...._Xr-e, sit!!cles, dans la majeure partie du territoire de la Moldavie,
continue l'evolution de la culture Dridu ou balcano-danubienne, qui est succedee
dans certaines regions aux xr-e-xn-e siecles par la culture Les por-
teurs de ccs cultures etaient une population sedentaire qui s'occupait essentiellement
l'agriculture et l'elevage des animaux et aussi des metiers domestiques dont
la poterie, Ia reduction du minerai de fer, la production des objets d'usage com-
mun, le tissage et le filage avaient une place de choix.
A l'encontre des x-e-xn-e siecles, lorsque la plus elevee densite de la popu-
lation est observee au sud et au centre de Ia Moldavie, aux xnr-e-xrv-e siecles
une concentration demographique plus grande parait s'etre localisee au centre et
dans la moitie septentrionnelle de cette region. Les changements survenus dans
l'ensemble de !'aspect demographique des regions de l'est des Carpathes Orientales
sont surtout dus l'exode des tribus turaniennes et mongoles vers l'ouest. Le con-
tact avec Ies tribus turques et mongoles a eu des repercussions negatives sur le
developpement normal de communautes autochtones, et surtout sur celles qui popu-
laient Ies zones de plaine du nord du Danube. Ces territoires ont du etre quittes en
grande partie de leurs habitants et ils furent pendant des siecles desaffectes au
circuit agricole, puisque les nomades les ont utilises exclusivement presque
pturages.
La croissance de l'effectif de Ia population du nord et du nord-ouest de la
Moldavie se trouve assurement en etroite dependance des migrations d'outre-monts,
de Transylvanie, produites pres du moment de la formation de l'Etat feodal auto-
nome, dont l'echo se trouve dans les recits caractere legendaire des vieilles chro-
niques moldaves.
Au debut du n-eme millenaire, sur le fond d'une sensible croissance nume-
rique de la population on a enregistre des progres perceptibles dans le domaine
de plusieurs branches economiques et dans la culture des plantes,
progres qui, par l'augmentation de certains surplus de produits, entrainant en
meme temps des changemcnt dans la sphere des relations sociales aussi. Des cette
etape deja on peut suposer l'existence de certaines formes incipientes de stratifica-
tion soc:ale, ainsi que du phenomene de I'assujettissement. Le cours ascendent du
developpement economique et social de I'espace extra-carpathique a ete violemment
brise des invasions en vagues succesives des nomades des steppes de I'Eurasie,
determinant une stagnation, sinon une regression dans l'evolution des communautes
autochtones roumaines. Outre celle-ci, la Moldavie a eu tenir tete aux :Etats
www.cimec.ro
242
puissants qui l'entouraient et qui avaient tendance l'attirer dans leur sphere
-d'influence ou de domination.
Au cours du XIII-E!me siecle, dans un cadre politique change, le developpement
de la societe autochtone s'inscrit sur d'autres coordonnees. La penetration de cer-
tains groupes de population roumaine d'outre-monts, l'accrossement demographique
_general, les progres enregistre dans certains secteurs economiques de base, les
conditions toujours f)lus favorables de realisation du plus-produit ont constitue
d'importantes premisses pour une plus differenciee stratificatioa sociale. Les
_personnes ayant des fonctions administratives, juridiques ou militaires au cadre
de la communaute ont pu acquerir des positions economiques et sociales predomi-
nantes. Concomitemment, les relations d'assupettissement ont toujours pris de
l'essor, phenomene qui constitue un chainon essentiel du processus de feudalisation.
Vers la fin du XIII-eme siecle et la premiere partie du suivant, par l'existance de
CertaiReS premisses demographiques et politiques favorables, il s'etait cree les
conditio11s pour le passage des commlinautes autochtones de l'est des Carpathes
sur un echelon superieur d'organisation de la societe, avant comme moment cul-
minant la creation de feodal autonome.
EXPLICATION DES FIGURES
Fif. 1. Outils agricoles de fer des IX-e-Xr-e siecles decouverts ea Moldavie:
petites houes de (1) et Floreni (2), serpe (3) et faucille (4) de et
:soc de (5) (deppartement de Vaslui). (apud D. Gh. Teodor).
Fig. 2. Carte de distribution des monnaies isolees (A) et des tresors mone-
taires (B) byzantins de Moldavie au x-e (x), au XI-e (Y) et aux xu-e-xrn-e
sitkles (z).
Fig. 3. Outils, armes, objets de parure et d'usage commun de bronze e\
.. d'argent (1), de fer (2, 4, 5, 8), de bronze (3) et de terre cuite (6-7), datant des
xr-e-xn-e si&cles, appartenant a la culture decouverts A
(1, 5), (2, 3, 8), (dep. de Grumezoaia (4) et (6, 7) (dep. de
Vaslui) (1-7 = 1/1 ; 8 = 1/2).
Fig. 4. Pots (2, 3, 7) et chaudrons (1, 4-6, 8) fragmentaires en argile des XI-e-
.XII-e decouverts (dep. de Vaslui), (1-2, 5-8) et a (dep.
de (3-4).
Fig. 5. Pieces de fer (3-6, 8), bronze (2), fer et bronze (1, 7), provenant des
-depots decouverts a Vatra (1, 5-8) et (2-4) (dep.
de Suceava) (1, 5, 8 = 2/5 ; 2 = 1/2 ; 3,4 = 4/13 ; 6 = 1/7 ; 7 = 2/9).
Fig. 6. Etriers de fer provenant des depots decouverts (1) et Vatra
(2) (dep. de Suceava).
Fig. 7. Haches de fer provenant de depot decouvert a (1-3) et Vatra
Dornei (4) (dep. de Suceava).
Fig. 8. Objets de parure des XIII-e-XIV-e siecles de la necropole 1 de Hudum
(dep. de (1-3, 5-9, 11-12) et de la necropole de (dep. de
(4, 10).
Fig. 9. Croix simples (1-4) et croix de type reliquaire (5-8) de bronze, des
xn-e-XIV-e siecles, provenant de Iocalites non-identifiees du nord de la Bukovine.
www.cimec.ro
MATERIALE ARHEOLOGICE DIN
IN CABINETULUI DE ISTORIE VECHE
A INSTITUTULUI DE SUPERIOR
DIN SUCEAVA
NICOLAE URSULESCU
Materialul propune prezinte citeva date arheologice despre tre-
cutul istoric al - date care provin fie din puncte deja
semnalate in recentul repertoriu al
1
, fie din locuri nein-
trate in circuitul arheologic

Piesele ce vor fi luate in


provin din prezentate aici in ordine :
1. (oom. Din punctul "Prosia" 3 provin cteva
fragmente ceramice de (inv. nr. 86) ;

profesorului Constantin Gologan, 1974.
2. (corn. In mai 1973, cu ocazia a-
gricole, cooperatorul Ion a descoperit, pe locul situat la sud-vest
de sa, un topor de bronz, de tip ",re].t"
4
(fig. 1), care ne-a fost
donat (inv. nr. 117) n luna iunie a an de fiul profe-
sorul Valeriu In toamna anului 1974 am ntreprins o verificare.
pentru a stabili mai bine descoperirii. Punctul este numit in
topografice "La are o altitudine de circa 240 m
se n marginea a in stinga drumului
comunal ce duce spre satele Fundu Baranca, aproape de
de localnici Verona). Locul este o
cu expunere spre unul din izvoarele
rului (afluent al Prutului). Panta se ntr-un mic platou.
cum m-a informat descoperitorul, nici n zona unde s-a to-
porul, nici pe platoul din nu am descoperit alte urme arheolo-
1 Al. P. V. Chirica, Repertoriul arheologic al
1976 (in continuare se va cita RAJB).
2 Materialele au intrat n cabinetului de istorie veche fie prin
din partea unor ai Institutului, fie prin propriile noastre
perieghetice. In primul caz, referitoare la locurile de descoperire au fost
de donatori.
3 Punct semnalat n RAJB, p. 74 (XI, l.A.).
4 In urma pe care i-am furnizat-o Paul
descoperire a fost in RAJB, p. 98 (XVI.l.E), ca provenind din-
tr-un loc neprecizat. Din acest motiv am considerat necesar aducem aici preci-
de rigoare.
www.cimec.ro
244
gice, cu unui micrograttoir (L = 1 cm) din silex patinat (fig.
4/9). Mai mult ca sigur celtul poate fi interpretat ca o descoperire
o cel mai probabil de urmele de Noua aflate n
punctul Popii" 5 de pe raza aoestei De asemenea piesa
de silex s-ar putea fie o dirlspre "Dealul Huci", unde s-au
descoperit piese microlitice 6.
Toporul este de cu gura la
exterior. Are o deasupra s-a un mic cioc de la tur-
nare. Toarta nu este n corp, ci un semioval de
aceasta. este drept, cu marginile rotunjite, destul de bine
evidente urme de utilizare. Starea de conservare
este foarte Orificiul de introducere a cozii este la exterior,
pe ambele cu arcade de rotunjite la par-
tea egale cu la
"Celtul" a fost turnat, mai mult ca sigur, ntr-o Pe
laturile nguste, de la turnare a fost
interiori snt netezi, la turnare folosindu-se un dop de lut cu
rotunjit. o verde ntruct pe
laterale se fascicole de dungi, dispuse neuni-
form, de culoare mai care ar putea fi interpretate drept urme
ale tiparului.
Ca dimensiuni, "celtul" de la este o avnd
lungimea de 9,9 cm cu ciocul de deasupra toartei 10,4 cm), o
aproape de 4-4,5 cm, iar diametrele interioare ale gurii
de 3,3 x 2,9 cm.
Din punct de vedere tipologie, piesa de la se
n varianta a celturilor lipsindu-i orificiul
care Se practica de obicei la acest tip pe una sau pe ambele Acest
tip se n bronzul trziu (sec. XIII .e.n.), ale lui afLn-
du-se n Hallstatt-ul timpuriu A
1
(sec. XII .e.n.), numai n
trzie la o tratare mai a corpului, precum la o pre-
lungire a arcadelor la mp.rgine.
AnalogiiLe cele mai apropiate ale piesei de la se
n bronzul trziu, mai ales n depozitele din Moldova, seria
(Ciorani 7, Duda B, D) din nord-estul Munteniei, seria DraJna de
Jos - Oinac (Drajna de Jos
10
, Putreda 11), dar sporadic n Transil-
vania, seria (Valea lui Mihai II
12
).
5 p. 285; RAJB, p. 97 (XVI.l.C). In se un
curb din silex, atribuit de asemenea culturii Noua (RAJB, p. 99, XVI).
6 RAJB, p. 97 (XVI, l.A). Autorii acest punct ar fi identic cu
"Dealul Muchiosu" (p. 154), n p. 285.
7 M. Depozitele de bronzuri din Romnia, Ed. Academiei
R.S.R., 1977, p. 74 209, pl. '18/17.
8 Ibidem, p. 75 210, pl. 80/9.
9 Ibidem, p. 76 212, pl. 84/4.
10 Ibidem, p. 78-79 215, pl. 89/4.
11 Ibidem, p. 79 218, pl. 96/2.
12 Ibidem, p. 72 206, pl. 72/2.
www.cimec.ro
245
In afara celor trei celturi din depozitul de la (corn. Santa
Mare)
1
:1, toporul de la la 11 descoperirilor izo-
late de celturi, care provin din 9 ale tt,.
3. Draxini (com. De pe teritoriul acestei n co-
au provenit materiale din trei puncte :
A. "G r d i n a 1 u i I o a n V. Ia c o b", punct cunoscut sub nu-
mele de "Vatra satului", unde au fost semnalate anterior materiale apar-
culturii Noua feudalismului trziu L>. Ca provenind de aici avem
cteva fragmente ceramice databile n perioada (inv. nr. 3) :
un fragment specific secolelor IV-V e.n. ciment, cu urme de
prelucrare cu roata n interior), iar alte se probabil n se-
colele V-VI e.n. (fig. 211). Fragmentul de fund din ultima men-
este puternic profilat ; pasta sa, amestec
de cioburi pisate pietricele ; la este puternic
ars, iar interiorul este de un negru intens.
B. "B r l de anca", o de pe dreapta riului Sitna,
de legume Hi. Materialele de aici (inv. nr. 4) se
n patru perioade :
a) cultura Cucuteni - cteva fragmente ceramice,
atipice ca care nu permit raportarea mai la o anume
b) cultura (secolele II-III e.n.) :
- margini de cu bpza puternic
orizontal, n unghi drept de corp
11
; ambele din ; una
de culoare cafenie (fig. 2/2), alta (fig. 2/3) ;
- un fund de de culoare cu amestec de cioburi
nisip n (fig. 2/4) ;
- trei fragmente de dintre care unul (ftg. 217), iar
(fig. 2/5, 6) ; de remarcat decorul cu caneluri
oblice al unei toarte (fig. 2/5).
N-.ar fi exclus ca fundul de sau toartele n
perioadei
c) cultura Sntana rele (secolul IV e.n.) - un fund de vas, de
culoare modelat din ciment (fig. 2/8).
d) feudalismul dezvoltat (secolele XIV-XV) ;
- fragment de capac cu buton, de culoare (fig. 2/9) ;
- fragment de margine a unei evazate, de culoare
din de calitate (fig. 2/10) ;
13 Gr. Foit. .4rh. Mold .. II-lii. 1964, p. 462. f;g. 1/1-;!.
14 RAJB: Lozna (p. 109, XVIII, 2. B.); Dorohoi (p. 117, XXI. 1. C; p. 119.
XXI - nr. 1) ; (p. 158. XXXV - ;
(P. 180, XXXVII - J. D. Marin) ; (p. 198. XLIV. 1. L) ; Miorcani
(p. 210, XLVII, 2. G; p. 211. XLVII, 2. H); (p. 258, LVII, 1. L.); Tudora
(p. 278, LXI. 1. C.).
15 RAJB, p. 48 (III. 5. D.).
16 S-ar putea ca acest punct fie egal cu cel numit n RAJB, p. 47 (III. 5.
C.) "La =
17 Gh. Bichir, Cultura Ed. Academiei RS.R., 1973, pl.
XCIX-CIII.
www.cimec.ro
246
- fragment de margine a unei oale borcan (fig. 2/11), de culoare
destul de neindemnatec la e de tipic "ru-
cu amestec de cioburi n poroase ;
.acest tip de se mai ales n secolul al XIV-lea, dar in
.mediul rural e postbil persiste n secolul
1
8.
C. "Dealul Reazim", prul "Valea lui Hurez", n hotar cu
localitatea 19. Aici este o din faza Cucuteni cum
pictura (fond alb), destul de (fig. 2/12), de pe
cteva fragmtnte ceramice (inv. nr. 5). Dintre piesele de silex, n
de mai multe lame (fig. 2/15, 16). Alte piese :
un vrf de din os (fig. 2/17) ; fragmente de picioare de sta-
tuete antropomorfe, cu steatopigie (fig. 2/14-14), dintre care unul decorat
((:U incizii ; fusaiole fragmentre, plate.
Materialele din cele trei puncte au fost donate de profesorul Ioan
V. Iacob, 1971.
4. (corn. Materialele cucuteniene de aici, in
posesia sntem, provin din descoperiri efectuate in
cele cunoscute puncte ("Ostrov" n care s-au ntre-
"'Pruts sistematice 2o. Cele trei vase aflate n (toate din
bine decorul combinat (de incizii, caneluri
specific zonei nord-estice a Moldovei n faza Cucuteni
A, dar aduc unele in registrului ornamental de ceea
.-ce s-a publicat n prezent.
Primul vas (inv. nr. 31) un pahar cu foarte
r(H = 9,2 cm; D. gurii = 6,9 cm; D. fundului = 3,3 cm), cu decor de
<caneluri alpe, late, foare adncite (fig. 3/1). Marginea este nconju-
de caneluri albe, cuprinse ntre trei vopsite cu
fundul paharului este nconjurat de o de
benzi Corpul este de patru benzi alternante
dispuse oblic, care ntre decorurile
terminale ale paharului. ln punctul de trecere de la margine spre COI"fl
o orizontal, care aproape nu se
de la vasului.
Al doilea vas (inv. nr. 37) o (H = 13,9
cm ; D. gurii = 28 cm ; D. fundului = 10 cm), prin incizii
bicromie in patru registre dispuse orizontal (fig. 3/3). Marginea,
cu alveole, este de o cu foarte deschis (mai
curnd roz), sub care se incizii albe, late adnci ;
18 Urme din secolul al XIV -lea s-au mai intilnit pe teritoriul
(RAJB, p. 47, III, 5. A.).
19 Punctul este citat n RAJB de ori : la satul Draxini (p. 48,
111, 5. E.), a doua la satul (p. 71, X. 1. A.). este de fapt
unul punct, cum materialul rezultat.
20 A. SCIV, 21, 2, 1970, p. 267-284 ; Idem, SCIV, 22, 3, 1971, p.
479-483; Idem, SesMut. Ist., vol. I, p. 82-88; V. Perian, Ses. Muz. Ist., val. I, p.
89-94 ; VI. Dumitrescu, Zeitschrift fiir Berlin, 7, 2, 1973, p. 177-196 ;
Idem, Tr. jud. Bot., 1974, p. 33-46 ; Idem, Arta fn Romnia, Ed. Meri-
<diane, 1974, p. 130-131 fig. 128-136.
www.cimec.ro
24T
dintre incizii este pictat cu AJ doilea registru il constituie o
pe care snt plantate, una alta, perforate ozi-
zontal, ngustate spre mijloc. Registrul constituie decorul de
al vasului, de Motivul principal il constitue ovale"
prelungi, separate ntre ele prin fascicole, formate fiecare din patru
arcuri de cerc, dispuse vertical ; cercurile snt dispuse cite n
Pe unul din fascicole, n dintre cele gr:upe de arcuri,
snt plasate cinci alveole ovale, trasate orizontal (trei sus jos).
ln fine, ultimul registru, care fundul vasului, e
cu cel de sub margine (un vopsit cu cuprins ntre incizii
vopsite in alb).
Al treilea vas (inv. nr. 38) este un castron (H = 17,1 crn; D. gurii
= 26,1 cm ; D. fundului = 10,5 cm), cu marginea (fig. 3/2
a---.b). Sub margine se o cu virful rupt. Decorul e rea-
lizat ptin caneluri late albe care cu vopsite n
Motivul ornamental il constituie o o spiralei cu men-
liniile oblice rolul de separatoare ntre meto-
pele formate de cele patru spirale propriu-zise. Acest motiv spiralic se
la pe alte forme : 21, amfore 22, vase-
suport 2.
3
, constituind probabil un ornament predilect. 1n partea
decorul spiralic este de o dintr-o
ntre linii ln interior, marginea pe linia
curburii) este cu De la pornesc n jos
verticale.
aceste trei exemplare vin ideea deja n
nord-estul Moldovei, la fazei Cucuteni A, avem de-a face cu un
facies Ioca124, datorat elementelor de
acest lucru se evident periferice a zonei respective-
n cadrul arealului cucutenian, au atins aici o

ln de in se mai de la
toarele materiale : un topor de de culoare galben nchis (inv. nr.
20, fig. 4/1) ; fragmente din partea a unor statuete antro--
pomorfe (inv. nr. 21 25 ; fig. 4/2-3) ; o (inv. nr. 24 ;
fig. 4/4), cu picioare coada rupte, cu botul foarte cu
urechi (sau coarne ?) plasate orizontal ; o (inv. nr. 22 ;
fig. 4/5).
profesorului Aristotel 1972.
5. Mileanca (corn. Mileanca). La circa 0,500 km sud-est de sat, n
dreapta prului Podriga a drumului care Mileanca de Scutari, se
"Dealul S.rbu". Cu ocazia scoaterii nisipului din acest loc, au
fragmente ceramice de (inv. nr.
51). Fragmentele precucuteniene ardere (miezul inte-
21 VI. Dumitrescu, Arta in Romnia, 1974, p. 125, fig. 13C.
22 Ibidem, p. 123, fig. 128.
23 Ibidem, p. 126, fig. 131.
24 Idem, SCIV, 25, 4, 1974, p. 551-553.
www.cimec.ro
248
riorul negru, iar iar decorul este realizat
prin incizii adnci destul de late ; motivele snt spiralifo:rm.e (fig. 5/1).
decor fragmentele de aici par a se ncadra ntr-un Precu-
cuteni III trziu 25. Fragmentele cucuteniene snt de culoare
zie, cu ardere de calitate ; nu pictura
eventual, au avut-o), decorul fiind realizat prin incizii late adnci
(destul de apropiate de motivul canelurilor) prin alveole adnci (aproape
exicizii) plasate n jurul fundului (fig. 5/2)
2
U. In acest punct pare a fi
vorba de o ce se n aspectul al
fazei Cucuteni A.
pe care le o s-ar
afla pe mal:ul stng al n partea de sat Moiseni, in punc-
tul "Dealul Balan".
cu de la descoperirile de la Mileanca 27
o locuire a Podriga n perioada culturii Cucuteni.
profesorului Nicolae Mocanu, 1967.
6. Miorcani (corn. Cu ocazia unei vizite pe care am
l.ntreprins-o la mina de nisip n octomocie 1973, n profilul de deasupra
primei galerii din dreapta drumului de acces, am observat un strat de
De aici am cules cteva piese din silex (inv. nr. 97), dintre care
erau atipice, iar trei erau prelucrate : o pe
mare (fig. 4/6) ; o pe cu pe latura din
dreapta (fig. 4/7) ; un vrf-rciiitoc, trapezoidal, pe lam, silexul fiind
puternic patinat (fig. 4/8). Silexurile par a se data n paleoliticul supe-
rior


Tot aici au citeva fragmente cerarnice foarte rnici, atipice,
cu amestec de nisip fin cioburi pisate mici n Arderea lor e ine-
fiind iar miezul negru. Din cauza lor extrem
de fragmentare, datarea este (poate neo-eneolitic ?).
7. (corn. Din punctul "Dealul Morii" 29 se
n : un topor de silex cioplit, avnd numai partea dinspre
vrf (inv. nr. 43) 30 ; o din de
vertical, la mijloc (inv. nr. 45) un topor de
trapezoidal {inv. nr. 44), numai cu late iar cu cele
nguste cioplite (fig. 6). Materialele par a proveni dintr-o cucu-

profesorului Nicolae Toma, 1968.
25 Analogii in Izvoare 1
2
(fi. Vulpe, Izvoare, Ed. Academiei, 1957,
fig. 48/4 ; 51/1 ; 54,'11).
26 Un vas la (Vl. Dumitrescu, Tr. jud. Bot., 1974, p.
44, fig. 3/2).
27 Alte puncte de locuire de pe valea in zona
comunei Mileanca, sint in RAJB, p. 186 (XL. 3. A. XL. 4. C ).
28 In apropiere. M. Bitiri a descoperit mai multe urme de locuire din
(RAJB, p. 211, XLVII, 2, 1-J.).
29 Punctul este citat in UAJB p. 151 (XXXII, 4. A.), necartat.
30 Piesa va fi de colegul D. Popovici, ntr-un studiu mai amplu
despre topoarele din silex.
www.cimec.ro
249
ADDENDA
Intrucit autorii ,,Repertoriului arheologic al
n viitor publicarea unei noi
31
, dorim aducem
unele in cu trei puncte din prezentul
r-epertoriu :
1. (corn. Vorona). Punctul "Fntna lui citat ca fiind
pe teritoriul acestei
32
, se de fapt n localitatea Vercicani
(corn. Liteni, jud. Suceava), aproape de hotarul cu Deci punctul
trebuie scos din repertoriu.
2. (corn. In cazul celor puncte din
de unde se provin materialele culturii
(.,Cotu Nou" "Cimitirul de a.nllnale"), ambele necartate 3
3
, se pare
e vorba de o pe terasa din stnga Jijiei.
3. Tu.dora (corn. Tu.dora). Cu ocazia pe care am n
iulie 1969 n localitate am vizitat, in de punctele
in repertoriu cimitire vechi, actualmente situate pe
dealuri, la est de sat, de o parte de alta a prului ln cimitire
se puteau vedea numeroase pietre funerare, cu chirilice. O
lespede care ar fi provenit din parcul din centrul se
la
De asemenea, n centrul satului exista a unui
':echi han, care, de localnici, ar fi fost situat pe
:echiul drum medieval ce lega Suceava de trecind din valea Su-
ce-.ei n cea a Bahluiului.
Materialele arheologice recoltate cu ocazia acestei vizite au
:....'1 profesorului Mihai din localitate, care m-a
::1 cursul perieghezei.
Desigur, viitoare ,ntreprinse n aceste locuri, vor putea
tc:c;cideze problemele care aici au fost doar semnalate.
LISTA ABREVIERILOR
l\IOLD. - Arheologia Moldovei,
- N. Zaharia. M. Em. Zaharia, din
Moldova (de la palcolitic n secolul al XVIII-lea), Ed.
Academiei R.S.R., 1970.
: \]!3 - AL P. V. Chirica, Repertoriul arheologic
al 1976.
<""'.' - Studii de istorie veche,
..:;:s_ IST. - Sesiunea de a muzeelor de istorie, decem-
brie, 1964, voi. I-II. 1971.
.'L"D. BOT. - Din trecutul 1974.
:U RAJB, p. 12, 21.
32 Ibidem, p. 302 (LXX. 3. A.).
33 Ibidem, p. 217 (XLVIII. :l. F. 1.); vezi p. 257, unde mate-
nu sint dect n punctul "Cimitirul de animaleu ; I.
.. . \Iold., I, p. 289 fig. 1, numai de la .,Cotul
www.cimec.ro
250
MATERIAUX ARCH&OLOGIQUES DU D&PARTEMENT DE DANS
LA COLLECTION DU CABINET D'HISTOIRE ANCIENNE DE L'INSTITUT
D'ENSEIGNEMENT SUPi:RIEUR DE SUCEAVA
Resume
L'article prcsente quelques materiaux archeologiques provenant de plusieurs
endroits du departement de
1. : fragments ceramiques de type Cucuteni.
2. un hache .,celte", variante orientale de type transylvan (fig. 1),
caracteristique pour la culture Noua (XIII-e siecle a.n.e.) et un micrograttoi.r en
silex (fig. 9/9), probablement epipaleolithique.
3. Draxini: une station de la periode Cucuteni A
3
(fig. 2/12-17) et quclques
fragments cucuteniennes d'un autre endroit; des materiaux des III-e-vr-e siecles
n.e. (fig. 2/1-8); fragments ceramiques des siecles XIV-XV (fig. 2/9-11).
4. : vases peints (fig. 3), statuettes antropomorphes et zoom.ocphes
(fig. 4/2--4), hache en pierre (fig. 4/1) - tous encadres dans !'aspect final de la
phase Cucuteni A de Nord-Est de la Moldavie, caracterise par la combinaison des
cannelures, des incises et de la peinture bichrome.
5. MUeanca : fragments ceramiques - type Ure-cucuteni final (fig. 5/1) et
Cucuteni de !'aspect (fig. 5/2).
6. Miorcani: pieces du paleolithique superieur (fig. 4/6-B) et fragments cera-
miques amorphes, probablement neo-eneolithiques.
7. deux haches, l'un de silex, l'autre de marne (fig. 6) et une
fusaiole, provenant toutes d'un etablissement probablement cucutenienne.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Hache de type celt de
Fig. 2. - Draxini : 1 (l'endroit A) ; 2-11 (l'endroit B) ; 12-17 (l'endroit C).
Fig. 3. - Ceramique cucutenienne de (echelles diverses).
Fig. 4. - Materiaux cucuteniennes de (1-5) et pieces en silex de Mior-
cani (6-8) et (9).
Fig. 5. - Fragments ceramiques de Mileanca.
Fig. 6. - Hache en marne de
www.cimec.ro
-- o..,. - - -- - - - - - -- - -- - 'ic;
Fig. 1. - Toporul de tip celt de la
www.cimec.ro
~ }tj.
" - ~
~ - ~
--,-- ~ \ . . ~ ~
--- - ~ -
' ' ~ . ~ .
10
([J
u '
l) o
Fig ? ------ 1 r,
. - - Draxini : punctul A MM - '
(1) ; punctul B (Z-ll) .
punctul C (12-!7).
www.cimec.ro
Fig. 3. - de la diverse).
www.cimec.ro
4
3
Fig. 4. - Materiale cucuteniene de la (1-5) piese din silex de la
Miorcani (6-8) (9).
www.cimec.ro
Fig. 5. - Fragmente ceramice de la Mileanca.
www.cimec.ro
/------------------
1
)
Pir. 6. - Toporul din de la
www.cimec.ro
IN LEGATURA CU UNELE DESCOPERIRI DE OBIECTE
MEDIEVALE DIN
ALEXANDRU ANDRONIC SILVIA ANTONESCU
Istoriografia este de problema-
tica structurilor, determinind orientarea istoricului avizat tipologia
feudalismului in general. Acest mod de a vedea rezolvate unele din
problemele complexe ale feudalismului regional impune
mai a feudalismului de contact n acele zone europene unde
structurile respective s-au interferat venind n contact direct sau implicit
indirect prin mai mult sau mai palpabile sau oarecum
sesizabile.
Nu este deci faptul din ce n ce mai mult istoricii se
in de:fi.nirea structurilor specifice anumitor regiuni europene, expli-
cind nu numai cadrul general al social-economice cit marile fapte
de curentele de gndire de manifes-
tare in toate domeniile posibile, precum acele structuri temporale, care
feudalismului de pe intinsul
Europei civilizate 1.
Plecind de la considerentul, din ce in ce mai documentat dovedit
pe zi ce trece cu noi impresionante descoperiri medievale din ntreaga
a existat Ja noi un feudalisrn de tip occidental, vom sublinia
geniala a marelui nostru istoric N. Iorga, fiu
al plaiurilor evul mediu romnesc incepe cu "epoca cava-
lerilor", n zona de contactul cu feudalitatea
precum
Este epoca n zona de contact a unor seniori ca J ean de Nevers,
conetabilul Boucicaut, Filippo Scolari, care n calitatea sa de comite
se nconjura n cetatea de italieni, ca don
Pedro, sau Nicolaus de Redwitz, cu ceata sa de cavaleri, la
Severin cucerirea acestuia de angevini, "in naintea
tuturor -cum se atit de plastic Theodorescu - ca acel
care a fost Sigismund de Luxemburg, cel care legat
n:1mele nu cu regiunile noastre"
2
Este epoca cind
1 R. Fossier, Histoire sociale de !'Occident medievale, Paris, 1970.
2 R. Balcani, Occident la inceputurile culturii medievale
romneti (secolele X-XIV), 1974, p. 156.
www.cimec.ro
258
elemente de din ce in ce mai mult in rindul
clasei dominante din voievodatele noastre.
de ce istoricii analiznd elin toate punctele de vedere a-
ceste contacte au att n bogatele obiecte de
de la n elementele heraldice de costume militare de pe pietrele
de mormint sau de pe efigiile monetare, din vremea lui Radu I, voievodul
cavaler cu pentru armurile apusene, ct
in motivele ornamentale ale de la Vaslui din
v,remea lui al II-lea, cu :reprezentarea sf. Gheorghe n chip de
cavaler cu penaj bogat, aidoma cavalerilor medievali din tur-
niruri, sau, n fine, dar nu ultimile, in de pe cahlele sobe-
lor din voievodale ale lui cel Mare de la V.aslui,
Suceava, un foarte important moment de Aici pe teri-
toriul romnesc dat ntlnire att elementele feudalismului occiden-
tal cit cel bizantin, ntr-o de trzie. anumitle
forme de manifestare la nivelul
nu satisfac, la ora unor istorici n a vedea n ele struc-
turi ale orinduirii feudale propriu-zise, ci "numai formele exterioare de
manifestare ale feudale"
3
, aceasta se nainte de toate, prin
faptul nu toate descoperirile arheologice din ultima vreme,
propriu-zise au fost generalizate, intr"md n circuitul
ca atare.
Din acest punct de vedere snt deosebit de semnificative concluziile
sesiunii a Muzeelor din 9-11 martie 1978 de la care
au scos n necesitatea .revizuirii complete a imaginii pe care
fonnat-o, n general, istoricii asupr:a feudalismului romnesc. Cu
acest prilej descoperirile medievale de la Suceava Vaslui din serolul
al XV-lea postularea unor noi concepte, aflate in
cu structura a din secolele XIV -XV.
Analizate temeinic sub raportul la vremea n
Romne a unei ierarhii bine precizate a unui ceremonia! la fel
de temeinic, datorate artei aplicate n slujba dom-
niei il1 imagini .realiste ale de toate zilele ale
medievale o cu rosturile
ei bine precizate nchegate.
noastre au n vedere att de pe cahl.ele
sobelor ct de pe cele recent descoperite n Rom-
documentnd pentru vremea lui Mircea cel 4, reprezenta-
rea sf. Gheorghe, aidoma unui cavaler medieval, cu
sau acele ornamente, de pe obiecte n care reproduc
vulturul bicefal 5, a folosire, a implicat exis-
3 Ibidem, p. 157.
4 G. arheologice de la comunicare la a
XII-a sesiune de rapoarte privind rezultatele arheologice din
anul 1977, 9-11 martie 1978.
5 M. D. Matei, Em. Emandi, O de din secolul al XV-lea, de la
Suceava, n SCIV A, 28, 1977, 4, p. 553-576, fig. 7/2.
www.cimec.ro
259
tenta unui drept medieval aflat n cu un titlu de de&-
potie, pe care 1-a avut indiscutabil Mircea cel
6

Luxul fastul din secolele XIV-XV pro-
blema pe gustul modei adecvat vremii respective a
anumitor reguli, despre care ne putem da bine seama din analiza repre-
ajunse la noi, dar care n cadrul epoca co-
respundeau unor norme de aplicate cu
Una din aceste reguli, cum ne textele scrise, era
inspectarea, am spune noi, a trupelor narmate, gata de de turnir
sau, n cel mai nefericit caz, gata de de cu

Recent, n urma arheologice efectuate la Vaslui, pe locul
denumit au fost descoperite numeroase fragmente
de cahle de cu reprezentarea unor
cavaleri n de steaguri patrate flamuri triunghiul.are.
cavalerilor mai sus face parte din categoria
mintelor de folosite de boierimea din Moldova, despre care
din cronica lui Jan Dlugosz era a veni la curte in de
zale armuri, ntocmai ca feudalii occidentali, deoarece n caz de
ei conduceau cetele de reprezentnd armata pro-
cu steagul lor, numit sau
unor astfel de cete de cavaleri cu baniere (panyren)
din prima a secolului al XV-lea n Moldova, att
de documentele noastre interne, cit de izvoarelor scrise
in special cele poloneze, fiind amintite cetele moldovene de de
flamuri cu prilejul de vasalitate ale voievozilor
Moldovei de regii Poloniei 7.
In vremea lui cel Mare, de cnd cahlele de
cu reprezentarea cetelor de cavaleri de flamuri,
rea armatei feudale pe steaguri era bine Astfel, din cronica
n 1473 n lupta mpotriva lui Radu cel Frumos,
cel Mare organizat armata n 48 de steaguri, care se aflau sub
comanda sa voievodul steagul domnesc : "In luna
noiembrie, n ziua 8, ntr-o luni, a voievod oastea lui n
steagul n Muntenia, la Milcov, pe partea lui, cu 48 de
steaguri" s, iar n textul german citim : "seyn .panyr" apoi "mit 48
panyren"
9

victorie, cel Mare, recruta din mijlocul
destoinici pe cavalerii acordndu-le privilegii feudale, nobilindu-i
ritualul investiturii feudale cum se n cro-
a vremii lui cel Mare. Astfel, victoria din
6 R. Theodorescu, Despre un insemn sculptat pictat de la Cozia (In jurul
lui Mircea cel in SCIA, 2, 1969, p. 191-208.
7 Jan Dlugosz, Historia Polonica, Ed. Leipzig, 1711-1712, voi. I, col. 691; voi.
Il, col. 416-417.
8 1. Cronica lui cel Mare. Versiunea a lui Schedel,
1942, p. 62-63.
9 Ibidem, p. 40-41.
www.cimec.ro
: ' .. :...
\ ;..;;:
:.-..:1
::
...... ,.
>ctl

:a


..!.
...
o
o.
;:J
ctl
CII
'f
;:J
8

J,
...
o
o.
C1l
tJ

-
www.cimec.ro
261
Muntenia, de unde s-a ntors n cetatea sa de scaun de la Suceava cu
lui Radu cel Frumos cu unica lui cu mari comori, voievodul
Moldovei a petrecut aici cu pace bucurie victoria
cu suita s.a cu cavalerii n textul german al cronicii "Ryt-
tern" 10.
In felul acesta, corobornd datele istorice scrise cu noile date oferite
de documentul arheologic, n recent descoperite la
Vaslui, astfel de cavaleri la curtea lui cel Mare, avem
posibilitatea de a sublinia n societatea din Moldova
a unei categorii sociale bine distincte care n occidentul Europei era cu-
n cu cavaleriei, cu o
ierarhie, n care cavaler trebuia arta
pornind de la de paj scutier, la rangului de
cavaler, de Rytter.
Pe cahlele de de la Vaslui ni se un cavaler
purtnd o de Flamura este
de o lance avnd, n unele variante un vrf cruciform, iar n altele
un vrf prelungit terminat in triunghiu, bine reliefat (fig. 2).
Unele variante n planul al doilea un alt cavaler, tot
de sau steag. n acest caz flamura este pe o lance, care
are un vrf prelungit, terminat cu un triunghiu.
Flamurile .respective au de un ornament din cruci cu
egale, de o sau o cruce cu
egale, avnd un X la mijloc (fig. 2). De altfel, crucea cu egale
apare pe stema cu blazonul lui cel Mare,
cum se acest ornament att pe pisaniile lui cel Mare de
la Suceava 11 Putna t2, cit pe cahlele de descoperite
numai la ale marelui voievod de la
13
,

Ba-
t.'i, Suceava 16 Vaslui
1
7.
10 Ibidem, p. 42. 1. traduce acest termen prin "boieri" (Ibidem,
p. 63). P. P. Panaitescu, traducea corect prin ,.cavaleri". (Vezi Cronicele slava-
romne din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, Ed. P. P. Panaitescu, Bucu-
1959, p. 31).
11 M. D. Matei, O cu pisanie de la cel Mare
la Cetatea de Scaun a Sucevei, n SCIV A, 24, 1973, 2, p. 323-329, fig. 1.
12 D. Cernovodeanu, arta n Romnia, 1977, p.
92-122, pl. XL/1.
13 Al. Andronic, E. M. Dinu, arheologice de la curtea
din n Arheologia Moldovei, V, p. 243-245, fig. 49/1-2, 50/1-4
51 ; idem, La residence princiere de Jassy, in Dacia, N.S., XIV, p. 363-364, fig.
17/1-2.
14 C. Nicolescu, Arta n epoca lui cel Mare, n Cultura
in timpul lui cel Mare, 1964. p. 331, fig. 35.
15 I. Antonescu, din n Carpica, II, 1969, p. 336. fig.
llj3, fig. 12/1-2, 4.
16 K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevei, 1913. pl. VI ; R. Gassauer,
Teracote Sucevene, n Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice XXVIII 1935
fasc. 86, p. 157, fig. 29 ; I. Ncstor colaboratori, Sucedva,
Materiale arheologice, IV, p. 245, fig. 2.
17 Al. Andronic, 1. Bauman, M. Istrate, R. Maxim, R. Popescu, Curtea d"om-
de la Vaslui. Principalele rezultate ale din anul 1977 (in curs de
publicare).
www.cimec.ro
262
Spre regretul nostru muzeele noastre, ca de altfel cele din
tate nu se pot au n patrimoniul lor astfel de flamuri. In schimb,
putem semnala descoperirea deosebit de din punctul nostru
de vedere a unui obiect de fier, la Mitoc, jud.
18
, care
rerea este un vrf de lance de tipul celor
Fig. 2. Vaslui. din a doua a
secolului al XV -lea.
n alaiul de cavaleri de pe cahlele de de la Vaslui, prove-
nind de la curtea a lui cel Mare.
Vrful de lance este de fier (fig. 1) 19. Are un tub de
de Vrful de lance a fost rupt
din vechime mai su5 de tubul de tocmai acolo unde tija de
metal a fost n vederea creindu-se astfel un orificiu
de prindere a superioare a flamurii. Partea a flamurei
se prindea direct pe lance. Tija vrfului de lance se prelun-
vreo modificare n structura sa, terminndu-se cu un vrf
triunghiular mult aplatisat de tija
Un astfel de obiect, la asociere n
cu alte obiecte de metal sau fragmente ceramice datnd din
analogii, dect n de cavaleri
de flamuri, cum ni le cahlele de
recent descoperite la Vaslui.
A vnd n vedere cele de mai sus, obiectul de fier
recent descoperit la Mitoc, un vrf de lance
din a doua a secolului al XV-lea.
18 Obiectivul respectiv face parte din profesorului A. din
jud. se in custodia O.F.J. P.C.N. nu a fost
inventariat.
19 Desenele au fost executate de Waltraud in cabinetul de desen al
Institutului de istorie arheologie "A. D. Xenopol" din
www.cimec.ro
263
A PROPOS DES QUELQUES-UNES DF:COUVERTES DES OBJETS MF:DIF:VAUX
DANS LE DISTRICT DE
Resume
Les auteurs present un objet en fer avec un manchon conique, une tige aminci
et allongee et le bout triangulaire (fig. 1) decouvert en 1963 Miorcani, district de
par le professeur Arcadie et qui se trouve actuellement dans
sa collection.
Pour cette piece on ne trouve pas des analogies que dans les pointes trian-
gulaires des lances port-oriflamme et aussi port-bondieres representees sur quelques
carraux et plaques des poeles, datant de la secondc moitie du XV-e siecle, dccou-
VPrtes en 1977 a Vaslui (fig. 2), dans la residence princiere du Voivode de la Mol-
davie F:tienne le Grand (1457-1504).
Les chevaliers ports-oriflammcs ou ports-bandiercs de l'armee moldave sont
mentionnes par les chroniques polonaises l'occasion de la ceremonie de presta-
tion du sermentes de vasalite par des voivodes de la Moldavie aux rois de la
Pologne, en conformitee avec des regles bien connues du Moyen Age.
L'organisation de l'armce en bandieres (panyren) et l'existence des chevaliers
(Rittern) dans Ia Moldavie medievale sont aussi bien atestees par les chroniques
moldaves de l'epoque d'Etienne le Grand (cf. Cronica breuiter scripta, cod. Lat.
592, de la Bibliotheque Bavaroise d'F:tat du Miinich).
En conclusion, on fait la precision que l'objet decouvert Miorcani est une
pointe du lance port-oriflamme ou port-bandiere, datant de la seconde moitie du
XV-e siecle, etant, pour l'instant, une piece unique (unicatum) en ce qui concerne
les objets medievaux de la chevalerie de la Moldavie au Moyen Age.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Mt.toc. Point de lance port-oriflamme ou port-bandiere de la seconde moitie
du xv-e siecle.
Fig. 2. Vaslui. Les Cours princieres. Ccramique ornamentale de la seconde moitie
du xv-e siecle.
www.cimec.ro
www.cimec.ro
GEOGRAFICE PRIVIND DINAMICA
DISPARUTE DIN NORDUL MOLDOVEI
IN EVUL MEDIU (SEC. XIV-XVIII)
EMIL IOAN EMANDI
geografic al zonei in studiu 1 este impregnat de istorie ; orice
peisaj o a ce marca unui trecut mai
mult sau mai inegal distrus, modificat sau amplificat la
dimensiunea dar mereu prezent ; fazele nu
sint mereu nici n timp nici n ; de aici
atit legate de formele de relief ct de dinamica care au introdus
n relieful local la crearea unor peisaje tipice. Astfel
unor repopularea lor nglobarea sau des-
unora, schimbarea numelui precum ntemeierea altora noi,
fenomene des ntlnite n peisajul rurale nu numai n
apusul Europei
2
, ci n est-carpatic in tot cursul evului mediu 3.
1 geografic analizat cuprinde Sucevei cmpia Moldovei
referirile se fac numai la actualele Suceava
2 J. M. Pesez Em. Le Roy Ladurie, n Villages desertes et histoire econo-
mique, XI-e-XVIII-e siecle, SEVEPEN, Paris, 1965 ; Zofia Podwinska, Zmiany
}orm osadnictwa wiejslciego na ziemiach polskich we wezesniejszym sredniowieczu,
1971; L. L. Polevoi P. P. Brnea, Srednevekovie pamiatniki
XVJI v.v., Ujgorod, 1969, p. 143-180; H. Georg Stephan, Studien
zur Wiistu.ngsforschung im siidlichen Wesenbergland. Hildesheim, 1978; P. P. Bir-
nea, Sedskie poseleniia Moldovii, XV-XVII, vv, 1969, p. 92-98; V. V.
Samarkin, Istoriceskaia-gheografia zapadnoi Europ v srednie veka, Moscova, 1976;
Mendol Tibor, Altalanos telepiiles foldrajz, Budapesta, 1973 ; D. M. Dragnev, Sel-
skoe xoztaistva feodalnoi Moldavii, 1975.
3 D. O. Olinescu, BSRG, 15, 1894, I-II, p. 64-94; idem, BSRG, 16, 1895, I-II,
p. 238-254; fN. Toponimia satelor din Bucovina (lucrare n
:JG'hi"vete- Statului Suceava, inv. 113-118; T. Balan, Sate din Bucovina,\
\n Omagiu lui Ioan 1. Nistor, 1937, p. 94-llO'[D. Werenka, Tbpogtaphie
der Bukowtna, 1895 ; Em. Grigorowitza, geografic al Buco-
vinei, 1908; August Nibio. Verschwundene Ortschaften in der Radautzer
Ebene, 1933 ; 1. Rick, BSRG, 1931, 50, p. 270-306; idem, BSRG, 1932, 51,
P. 115-132; V. C. geografic al Bucu-
1895 ; Al. I. Odobescu, antice din Dorohoi, n Opere
complete, vol. III, 1908 ; N. geografic al
Dorohoi, 1872 ; George Nimigeanu, antrogeografice
asupra Bucovinei, n Revista Bucovinei, 2, 1943; N. Zaharia, M. Pe-
Em. Zaharia, din Moldova de la paleolitic n sec.
al XVIII-lea, 1970; P. V. Sovetova, (sub sa), Moldova n epoca
www.cimec.ro
266
La acest nivel regional, presiunea social asupra celui natural,
are din ce n ce mai accentuate nu numai asupra
dar asupra mediului Toate aceste probleme au
cooptat n ultimele decenii istorici,
arheologi, sociologi geografi, care sau pustiirea
unor se de cele mai multe ori unor cauze economice,
sociale, biologice (epidemii) sau chiar geografice naturale,
climatice, dezechilibre naturale). ln acest sens, analizele de-
fie globale, fie regionale privind aceste fenomene n contextul
unei anumite perioade istorice n de nivelul economic de dez-
voltare atins, constituie obiectivul unor a amploare im-
trebuie o dea geografia mediului
Extensiunea n timp a unor
a unor elemente fundamentale ale lor, justi-
de la Caz la caz, n cadrul peisajului regional al unar
tipuri de zone subzone cu un indice de mai accentuat sau
mai pregnant. dintre elementele geografice a me-
diului ambiant 4 elementele de a unor 5, care au luat
evoluat n cadrul componentei teritoriale a mediului, pun pro-
bleme nu numai de ordin teoretic, referitar la tipologia acestora, dar
de ordin practic privind depistarea unor cauze naturale care au dus la
unora.f"Stuiie --geografice-privirfd.-iri speCial- veg_e_-:J
'\tatiei a solului acum 500-1000 de ani snt la nceput
6
.Amplifi-
, carea continuarea lor ar putea explica nu numai
unor structuri economice specifice evului mediu
7
, dar sau
feudalismului, Moldovei din anii 1772-1773 1774), voi.
VII, partea 1 Il, 1975 ; Al. P. V. Chirica, Reper-
toriul arheologic al vol. 1 Il, 1976 ; N. Stoicescu,
Repertoriul bibliografic al mnoumentelor medievale din Moldova,
1974 ; Chiriac Gh. Dumitru, rurale din Moldova (rezumatul
tezei de doctorat), 1976, ; D. Ciurea, a rurale
din Moldova n secolele XVll-XVlli, n Anuarul Institutului de istorie arheo-
logie "A. D. Xenopol", 15, 1977, p. 123-154.
4 Al. Irina Ungureanu, Geografia mediului
1977, p. 20-36 ; Al. n Terra, nr. 2, 1977 ; Paul Clavel, Elements des
phie, humaine, Paris, 1974, p. 83-119.
5 unor elemente: poate
fi temporar ulterior; unele schimbat numele;
altele au fost inglobate sau iar o parte au complet (pentru
Germania vezi H. Georg Stephan, op. cit., p. 96-98.
6 St. C. Hepites, B.S.R.G., 20-21, 1899-1900, p. 15-36 ; E. Le Roy Ladurie,
Le climat des XI-e et XVI-e siecles, in Annales, Economies Societes Civilisations,
nr. 5, 1965, p. 889-922 ; L. V. Vakulenka, Z. V. Zemlerobstvo na Pri-.
karpatii v polovini i tisiaceolittia n.e., n Arheologhia, 14, 1974, Kiev, p.
:31-40.
7 P. P. Panaitescu, Studii de istorie
1974, p. 105 urm. ; H. H. Stahl, la studiu! satelor
1958, 1, p. 292-333 ; R. Rosetti,
in Moldova, 1907, p. 110-124 : 1. Ionescu de la Brad, .tlgri-
cultura din Dorohoi, 1966; Jaques Heers, L'occident
au XIV-e et XV-e siecle. Aspects economiques et sociaux, Paris, 1970, p. 43-159 ;
J. Topolski, La regression economique et Pologne du XVI-e au XVIII-e siecle n
A.cta Poloniae Historica, II, 1962, p. 30-41.
www.cimec.ro
267
unor n cadrul mediului geografic Cu toate
unele au ele mai pecetea trecutului, fie sub
fonna toponimului
8
, fie sub forma sau a urmelor de
de la litosferei 9. 1n acest sens, analiza documentelor
scrise
10
a celor statistke
11
, cartografice
12
a celor de teren
13
, scot n
nu numai continuitatea de locuire n cadrul
dar lor n cadrul mediului geog.rafic
Satul a fost unul din componentele foarte vechi ale mediului geografic,
el fiind sediul rezultatul sedentare, indiferent unele au
se prin de .peisaj diferit, re-
giune o unitar prin unor vechi, a
unor Aceste serii de elemente comune ale dez-
istorice, uneori cu repercursiuni similare n
8 Curtea lui Petru lui Vadul Prisaca lui
Hotarul lui etc. Vezi N. Toponimia satelor
din Bucovina (lucrare in manuscris, Arhivele Statului Suceava), inv. 113-118. Em.
Grigorovitza, Dictionarul geografic al Bucovinei, Buc., 1908 ; Serafim Ionescu,
geografic al Suceava, Buc., 1894; V. C. op. cit., '
Buc., 1895; N. Toponimie istorie, Cluj, 1928; D. Dan, Din toponimia '
Buc., 1896. \ - .----- - ---- _J
- --- "9 de teren din au fost concretizate intr-un re-
pertoriu arheologic (Al. Paul V. Chirica, op. cit., Buc., voi.
I II. 1976). Cele din Suceava snt ntr-un stadiu destul de avansat, cu-
noscndu-se bine arheologic zona Mare (M. D. Matei, Emil Emandi, in
SCIV A. I, 1976, 27, p. 97-101), zona Emil Emandi,
Popovici Dragomir Mircea Ignat), (M. Ignat, Em. Emandi),
(Popovici, Dragomir, N. Ursulescu), Suceava (M. lgnat, Em. Emandi, Batariuc
Paraschiva).
10 Pentru Suceava s-a consultat de documente: DIR, veac
XIV-XVII, A, Moldova (1384-1625); T. Balan, Documente bucovinene, voi. I-
\r, (1507-1833), 1933; M. Documente nainte
de cel Mare, voi. I-II, (1374-1456), 1931 ; I. Bogdan, Documentele
lui cer Mare, voi. I-11, 1457-1504), Buc., 1913 ; T. V. Documente
din vechiul ocol al Cmpulungului Moldovenesc, Buc., 1919; D.R.H. A. Moldova,
Yol. 1-2, 1975 ; pentru datele documentare pentru
din perioada sec. XIV -XVIII au fost scoase din repertoriul arheologic,
\'Oi. Il.
11 D. O. Olinescu, Tabela a Bucovinei din 1775, n B.S.R.G., 1895,
anul XVI, trim. 1 II, p. 238-254 ; D. Frunzescu, topografic sta-
tistic al Romniei, Buc., 1872 ; P. V. Sovetova (sub sa), Moldova n epoca
feudalismului, (voi. VII, part. 1 2, Moldovei din anii
1772-1773 1774), 1975, p. 336-356.
12 Arhivele Statului Suceava, de cadastrale de la 1885, 1886,
Bucovina. in ORPOT, inv. 129; Harta Valahiei Moldovei Basarabiei,
de la 1788 de 1. F. Schmit, inv. 2375 (Muzeul ; Acad. R.S.R.,
.-ltlasut foaia 123; Acad. R.S.R., 2, foaia 171; C. C. Giurescu,
Principatele romne la nceputul sec. XIX, Buc., 1957; Marin Popescu-Spinei,
Homnia in izvoarele geografice cartografice, Buc., 1978.
t:l J. Rick, geografice antropogeografice n depresiunea Jijiei,
B.SR.G .. Tom L LI, 1931, 1932; August Nibio, Vershwundene Ortschaften in
der Hadautzer Ebene, 1933 ; geografice de teren
efectuate de Emil Emandi, (carnet de teren, arhiva a Muzeului de istorie
Suceava); N. D. Chiriac, N. Lupu, Cteva geografica-econo-
mice referitoare la rurale din Suceava, n Analele
Cniv. ,,Al. I .Cuza", 1970, s.n. II-a, Tom, XVI, b., geologie-geografie.
www.cimec.ro
268
asupra au imprimat o ntregii re-
giuni prin de permanente ("serii" de formate pe
suportul unei hidrografice dense de terase. Apreciind
zarea ca o realitate
14
ca o parte compo-
a rural (organizarea a unui anu-
mit teritoriu) ea n primul rind un centru de
de care un anumit teritoriu cu fizice, economice de-
mografice specifice. vetrei de sat este direct
de celor elemente fundamentale ale sale : locul
de Lipsa uneia din cele trei elemente fundamentale duce
n mod implicit la Astfel n cadrul raporturilor
om-mediu ce se stabilesc de-a lungul timpului
15
, nu numai o
diversitate de tipuri, de sit rural, dar o a lor n de
economice, social-politice geografice ale zonei.
GEOGRAFIA A RURALE DIN
In cadrul zonei, in decursul timpului mediului a suferit
nencetate ducnd la o extensiune tot mai mare a te-
ritorial .amenajat transformat prin integrarea tot mai n
cadrul fizic a elementelor sociale. procesele geomorfologice au avut
in trecut un caracter mai lent de - reconstituirea cadrului
natural in care au evoluat acum 400-500 de ani nu
dect un deziderat de viitor - in rindurile de nu ne vom putea
raporta (prin metoda actualismului) decit la fenomene geografice petre-
cute acum 100-150 de ani, care .au schimbat cadrul geografic al
rilor implicit lor. Astfel, in cuprinsul zonei de nord a Mol-
dovei deosebim trei ma.J.i de relief bine individualizate : munte,
cmpie.
Relieful Sucevei altitudini ntre 190 m 692
m. Peste 54% din sa se la altitudini cuprinse ntre
300 500 m, concentrind circa 35% din (vezi anexa 1). Cele mai
numeroase cea. 65% sint amplasate ntre 100-300 m altitudine
(s-a luat n considerare atit relieful de cit cel de cmpie al zonei).
Media la care sint situate (cea. 65%) in cursul sec.
XIV-XVI este de 150-250 m altitudine, zone mereu expuse viiturilor
att la cit la cmpie. orizonturilor de roci dure n adn-
cime (la Sucevei) a determinat formarea unor largi cu o
energie de relief
16
, media fiind de 154 m. Aceste
14 V. Cucu, GeograJia Buc., 1974, p. 176-246;
1. Geografia voi. 1, - Debrecen,
1970.
15 Al. Irina Ungureanu, op. cit., p. 93-151 ; D. A. Sburlan, 1. C. De-
metrescu A. T. Haralamb, omul, Buc., 1942; 1. Cieva
probleme ale mediului geografic, n B.S.G., seria IV,
1976.
16 Pentru geografia zonei n studiu, vezi : V. Tufescu,
Buc., 1977 ; N. Popp, I. losep, D. Paulencu, Suceava, Buc., 1973 ; Al.
Geografia a Romniei, Buc., 1973, p. 356-361.
www.cimec.ro
269
zone au concentrat numeroase (de ex. : valea Mare,
culuarul mijlociu al Sucevei) care ulterior au fost nglobate. In cadrul
zonelor depresionare din (Cacica, Baia, Liteni, att pe
marginea dep.resiunii ct pe interfluviile care au aspect de
energia de relief este mai fiind ntre 200-300 m,
ceea ce a favorizat de teren au mpiedicat fie extindewea
a unor fie au dus la mutarea altora
17
. Structura
rocilor dure au determinat pe de o parte predo-
minarea reliefului structural (cueste, platouri, depresiuni, struc-
turale), iar pe de parte largi dezvoltate (ex. : Siret,
Suceava, Moldova) cu o fapt caracterizat prin
teraselor n destul de mare. In general, Sucevei
o mare varietate de relief (coeficientul fiind de 38,10)
resurse ce a favorizat o locuire un grad de mai mic
al n cu cele din cmpie.
Nota a reliefului Cmpiei Moldovei este aceea a unor
coline joase
1
8, a energie de relief, are o medie de 119
m, aceasta predominnd pe o de peste 81%, unde s-au concen-
trat circa 85% din (vezi anexa 1). Permanenta transformare a
peisajului din zona de cmpie
19
, a ca treptat se
aluviunile se acumuJeze n mari (de asemenea au avut loc
numeroase de teren), pe ce interfluviile snt
distruse, ceea ce a dus la la uniformizarea reliefului. Astfel
coeficientul reliefului abia ajunge la 9,40, confirmnd pe de
o parte uniformitatea a morfologiei regiunii, iar pe de
parte caracteristicele printr-o predominare a celor mici a
sloboziilor, printr-un grad de mai accentuat de 20.
In general pentru sec. XIV -XVI se feresc de relieful fragmen-
tar nalt, ele firul de ru (n special a celor secundare),
17 care au fost afectate de asemenea procese naturale avem :
Feredeieni, Diacului, Glodeni, Zamca,
N. Popp, de teren de la (jud. Suceava),
Terra, anul II, nr. 5, 1970 ; Ioan I. Popescu geomorfologice n
Bazinul Frumoasa Sucevei), n Studii de ocrotirea naturii,
Suceava, 1973, voi. III ; idem, Unele aspecte geomorfologice n partea a
Sucevei, n referate de geografie, Suceava, 1972; V.
Cmpia Moldovei. Studiu geomorfologic, 1968, V. Tufescu,
Procese de n Bazinul Sitnei, la nord de Probleme de geografie,
1963, voi. IX,
18 V. op. cit., p. 56 urm. ; V. Tufescu, Modelarea a
reliefului eroziunea 1966.
19 V. Tufescu, Forme de sufoziune n Moldova de nord, n Volumul omagia!
Tr. 1958 ; Al. op. cit., p. 361.
20 V. din Cmpia la mijlocul la
sec. al XIX-lea, n Mem. Istorice, sem. III, Tom. IV, Mem. II; I.
Rick, op. cit., Tom 51, 1932, p. 130 urm. ; Chiriac Gh. Dumitru,
din Moidov(: de geografie Rezumatul tezei de doctorat,
19 G.
www.cimec.ro
270
apa constituind una din sursele vitale ale 21. In acest sens, regimul
hidrografic al zonei fie rului Siret, fie rului Prut se carac-
printr-un regim pluvio-nival strns legat de cel climatic 22, cu
valori maxime ridicate vara. O a ambelor
zone de relief este media a de
ntre 0,52 km/km p la 0,49 km/km p la cmpie. caracte-
a ambelor zone de relief, s-a concretizat nu numai prin-
tr-o locuire a de ru de-a lungul ntregului ev mediu ci
prin unui constant
2
3 de (cu mici de
la un secol la altul) a are multe comune. Pe
efectele pozitive ale apelor asupra activi-
de agricole a anumite caracteristici
ale scurgerii (mai ales la cmpie) s-au repercutat negativ, uneori foarte
grav, nu numai asupra terenurilor agricole ci asupra din
imediata apropiere a apei (aceasta a dus la unor sate)
2
".
:Pe elementele fizica-geografice amintite mai sus, un rol im-
portant la conturarea acestei subdiviziuni geografice dspndirea
l au elementele pedologice vegetale. Indiferent de gradul
de dezvoltare echipare de care dispuneau din
prin sale solul a o
a umane, n tot cursul evului mediu. ln acest
sens, de un real folos n explicarea .unor fenomene economice chiar
de il are solului legat direct de
zonei
2
5. Analiza tipurilor de sol
26
, n
21 P. P. Birnea, op. cit., p. 102; DIR, A, Moldova, XIV-XV, vol. 1, p. 171;
Codex Bandinus, p. 30 ; A avea a fi locului, acesta
fiind un fenomen des ilustrat in documentele vremii, ca : fntna lui a lui
Ghoerman etc. ((DIR, A, Moldova, XIV-XV, vol. 1, p. 79, 297.
22 M. Schran, LacurHe din Cmpia Moldovei, Rezumatul tezei de doctorat,
1970, Cluj ; N. Topor, Ani n R.P.R., 1964 ; C.
Hepites, Schimbatu-s'a clima ?, in B.S.R.G., 1899-1900, Tom 20-21 ; Maria Panta-
Hidrografia Cmpiei Moldovei, 1974, p. 85 urm. ; Johann Rick, Asupra
nivelului apelor Moldova in B.S.R.G., 42, 1923.
23 pentru sec. al XV-lea pe valea Mare au fost nregistrate
documentar 42 de tot pentru secol pe valea Sitnei s-au inregistrat
39 de
24 Gh. Ispisoace Zapise, vol. III, part. 1-a, p. 100 ; V.
Iazurile din partea de vest a Romniei oglindite n documentele istorice carta-
grafice din sec. XV-XIX, in Analele ale Univ. seria 1970,
II, Tom. XVI, ; A. Arghiride, din regiunile Suceava
lor, in Revista Buc., 1957 ; sate care au avut de suferit
de pe urma snt :

25 V. Nimingean, Cmpia Moldovei, Rezumatul tezei de doctorat, l'i76;
T. Nitu, Solurile din regiunea Suceava, 1966, ; V. Dealurile
cmpiile Romniei, 1966 ; T. Balan, op. cit., vol. 1, p. 6
cu toate bordeiele ei"); idem, op. cit., vol. I, p. 168 ("ce-i sub cu
idem, op. cit., vol. III, p. 74 ; idem, op. cit., vol. IV, p. 81.
26 Pentru soiurile climaticc din
sint de obicei gleizate. In schimb mai dezvoltate snt soiurile de
podzolite, pc care sint amplasate cea 89% din Pentru
cea mai mare a zonei este de soluri cernoz:omice
www.cimec.ro
271
cu amplasarea exploatarea terenului uneori
gruparea comasare.a lor, sau dispersia mutarea altora. Valorificarea
prin a terenului agricol
27
, extensiunea (prin
degradarea sa
28
au dus n mod inevitabil la o a
locuirii. Astfel, n cadrul "hotarului unor sate 2
9
s-a constatat, pe baza
de teren, ntre 6 patru puncte de locuire, n locuri diferite,
epoci (sec. XV). Toate aceste r:eveniri pe
de t-eren, excesiv, precum zone-
lor de au dus treptat n anumite locuri la o degradare a patrimo-
niului funcial al zonei
30
Dar, trebuie de faptul cuceririrea
destul de greu a terenului arabil necesar agriculturii 3l a de oele
mai multe ori ca unei fie
32
,
continund existe o de timp, fie cu nume, fie
cu nume schimbat (vezi anexa 1). din sec. XIV-XVI erau
amplasate n general in zonele de mijlocie a soiuri
tinere (aluviale) destul de umede de lucrat fertile necesitau un
drenaj extrem de slab (ex. : zona Cmpiei Jijiei, depresiunea Li'teni,
Baia, valea Siretului). Mai locuite
uneori cu restrictive asupra au avut-o soiu-
rile nisipoase, regosolurile soiurile gleizate
(ex. : dealul dealul Prutului, cmpia zona Siret
Baia) care au mpiedicat nu numai unor produc-
tive dar unui habit normal. topografic s-a observat
majoritatea din sec. XIV-XVI au fost amplasate n zona solu-
rilor tinere
33
, n schimb cele din sec. XVII-XVIII n altitudine
snt amplasate pe soiuri mult mai evoluate
34
Extinderea (n
sec. XVII XVIII) pe zonele de a se nu nu-
levigate (pe care sint amplasate cea 64% din O o
au de-a lungul luncilor joase.
27 Laurean Vechimea agriculturii n Transil-
vania, 1941 ; P. H. Stahl, op. cit., I, p. 315-316.
28 accentuate de sol s-au observat in zona a depre-
siunii Baia, in Cmpia Dealul Mare Dealurile Prutului.
29 este numai pentru zona Suceava in hotarul
satelor: Horodnic de Jos, Liteni, Mari,
Satu Mare,
30 masive s-au in zone : Dealurile Cozancea-Gu-
randa, Bucecii, Dealul Mare, Dealul Cmpia Jijiei, Depresiunea
Baia, Liteni. Pentru stabilirea acestor zone s-au luat in considerare o
serie de toponime care o serie de ca:
"cioate", "ciunci", etc.
31 H. H. Stahl, op. cit., I, p. 223-269 ; H. Georg Stephan, op. cit., p. 102-128 ;
Zofia Podwinska, op. eit., p. 358-371.
32 Asemenea temporare s-au putut constata numai pentru zonele din
Suceava unde s-au de teren : Curtea
lui Petru Tirnauca,
33 Asemenea avem : Greci, Tatarei,
Costeni, Satul lui
34 P. P. Birnea, op. cit., p. 104-105 ; Asemenea avem : Iacaci,
Slobozieni, Trestiana, Cobile, Satul lui Nan.
www.cimec.ro
272
mai spo.rului demografic nregistrat
3
5 ci ridi-
nivelului apei freatice n zonele de (acestea devenind
improprii locuirii) ca urmare a anilor din sec. XIV-XVII 36. Pe
baza
37
, a din sec.
ct a analizelor de sol
3
9 s-a constatat cea mai mare a teri-
tociului "Moldovei" era cu
40
Numeroasele toponime
existente n
41
o serie de trecute legate de defri-
a coastelor de deal (sec. XVII-XIX), n vederea
cuceririi solului necesar agriculturii. Ca urmare a acestui
fapt - mai ales n sec. XVIII XIX - n urma
ploilor
42
au avut loc numeroase de teren de pe ver-
ai dealurilor care au afectat de La poalele lor
terenurile agricole
4
3 (vezi harta nr. 1). In de aceste
climatice
4
4, legate direct de hidrografia, pedo-
35 Demografia, dimensiune a istoriei, Ed. Facla, 1974, p.
30-45; P. V. Sovetova (sub sa), op. cit., vol. 1/1, p. 335 urm.; D. Ve-
renca, op. cit., 1895 ; Pascu, Izvoare de demografie
in Romnia, in Populatie societate, vol. I, Cluj, 1972, p. 53 urm.
36 Pe baza datelor culese s-a constatat clima s-a in perioada sec.
XVI-XVII, nregistrindu-se 37 de ierni grele, 11 ani 20 de
ani de 8 ani de 28 de ani de 15 de foamete S.
Goldenberg, Urbanizarea mediul : Cazul medievale din
Transilvania, in Anuarul Institutului de istorie arheologie, Cluj-Napoca, XVIII,
1975, p. 319). Alte date ne sint oferite de V. Cucu, in Repere geografice,
1977, p. 34 ; care in sec. XVI o se producea o la
12,5 ani, in sec. XVII, la ani, in sec. XVIII la 3,6 ani, iar in sec.
XIX, la 3,3 ani. Interesante s-au in Polonia pe baza studiului ni-
veluliu apei freatice, astfel Zofia Podwinska, op. cit., 359, in sec.
XVII-XVIII, nivelul apei freatice a crescut pentru zona de nord a Europei cu
cea. 20 cm.
37 P. P. Panaitescu, poloni in romne, Buc., 1930, p. 36
urm.; I. Bogdan, Cronicele slavo-romdne din sec. XV-XVI, Buc., 1959, p. 21. (Ed.
P. P. Panaitescu) ; despre romne, Buc., 1970, voi. II, p.
621, voi. III, p. 525-526, voi. IV, p. 250, vol. V, p. 487 ; Cronici privind
romne, Buc., 1966, voi. 1, 322 urm.; D. Cantemir, Descrierea Moldovei,
Buc., 1973, p. 109-115.
38 Vezi nota 12.
39 Pentru Suceava, a recoltat probe
de sol de la diferite adncimi din toate comunele Astfel, la o serie
de ca : Liteni, Tulova, Horodnic, unde s-au efectuat
arheologice s-a putut constata pe baza probelor de sol efectuate, zonele de
platourile interfluviale erau acoperite cu de foioase.
Solul specific acestui tip de depistat la adincimea de 0,40 - 0,50 m
este solul brun, brun-acid, precum brun podzolit.
40 C. C. Giurescu, Istoria Buc., 1975, p. 39-99 ; P. P.
Birnea, op. cit., 101-105 ; DIR, A, Moldova, veac XIV-XV, voi. I, p. 10, 255 ; idem,
voi. I, veac XVI, p. 37.
41 Vezi nota 8.
42 N. Topor, op. cit., p. 52 urm.; C. Hepites, op. cit., in BSRG, 1899-
1900, Tom. XX-XXI, p. 18-70 (in lucrare sint date pe ani, incepind din
1736-1836 toate climatice din Europa).
43 Vezi nota 17.
44 Vezi nota 42 M. Rohrer, Beitrag zur Meteorologie und Klimato
1
oqie
Galiziens, Wiena, 1866.
www.cimec.ro
273'
logia. zonei, s-a.r .putea stabili anumite sectoare de relief cu caracter
restrictiv asupra : expuse
Jijia, Siret, Mic, Mare, Sitna) ; care mutat
albia (Siret, Prut, Suceava) ; cu exces de umiditate (zona
Liteni, Baia, ; unde
volumul debitului solid este mare a dus la colmatarea albiei
Mic la Cozancea, Miletin). Ceea ce caracteri-
ntreaga din punct de vedere al fizica-geografice
cu asupra dinamicii n evul mediu snt o serie de
atribute comune (facilitarea agriculturii pe terasa rurilor, ac-
cesul la pnzele freatice de folosirea rurilor ca de
cale de oferite de de ruri. Aceasta
cu toate de ecologie - fie
s-au permanentizat sub de "serii" stabile de-a lungul fie
in cadrul acestor "serii" unele au - din au
multe forme cu aspecte identice sub raportul spa-
.rural.
DINAMICA RASPINDIRII DIN ZONA
Dinamica "seriilor" de depinde n primul rnd
de geografia apoi de cea a mediului. ln acest sens, geogra-
fia mediului din nu a determinat ci a
a O serie de atribute ale ca :
amplasarea sint strns legate de factorii geografici speci-
fici zonei. Astfel, amplasarea (fie 1a gura rului, fie pe o
sau pe ambele, pe versant etc.)
4
5, un rol important n sau
In de factori n special economici
sociali dar naturali, n sec. XVI-XVIII au loc cele mai numeroase
noi) de de pe de ruri la baza sau
pe dealurilor 46. Analiza a dis te scoate n
faptul, ele nu se grupau ntr-un anumit teritoriu, pe arii
foarte ntinse ca n apusul Europei
47
, ci acest fenomen se petrece n
cadrul "seriilor" stabile permanente de sate, sub forme diferite cu
diverse. In general "seriile" de au inregistrat o
45 V. Ciurea, op. cit., p. 128-130; A. D. Xenopol, Istoria romnilor din Dacia
vol. III-IV, Buc., Ed. Cartea p. 153. Cele mai numeroase
in de cele documentare s-au putut face pe baza frag-
mentelor ceramice in de efectuate n Suceava n cele
cea. 200 de unde peste 75% din au fost depistate pe terasele
inferioare mijlocii ale rurilor.
46 P. P. Birnea, op. cit., p. 105; DIR, A, Moldova, val. I, p. 396; T. Balan,
op. cit., val. I, p. 74 ; DIR, A. Moldova, val. I, p. 316. Cele mai numeroase con-
cludente s-au n urma de teren unde n general n
zona de de deal s-au ntlnit fragmente ceramice culturii
feudale din sec. XVI-XVIII.
47 Pentru Apusul Europei vezi Studiile din Villages desertes et Histoire eco-
nomiqeu (XI-e-XVII-e siecle), Paris, 1965; E. W. Holden, Excavations at the
deserted medieval Village of Hangleton, Sussex, 1963.
www.cimec.ro
274
fie de coborre spre vale naintare spre fie de
nglobare a unor sate n zonele de demo-
(ex. : zona Sucevei, Hlipiceni, Dara-
bani, Dorohoi). unor factori restrictivi geografici (deficitul de
umiditate, eroziunea solului, de teren, excesul de umiditate,
viiturile) asupra '
8
, au determinat n anumite cazuri
dispersia izolarea lor. Dar, de cele mai multe ori dispersia
se att structurii vetrelor "
9
ct "roirilor" de sate bazate
fondul unei economii extensive
50
de
snt fenomene mai trzii (sec. XVII-XIV) snt legate n spe-
cial de noile structuri economice, social-demografice ce s-au petrecut fie
n zona fie in zonele cu un puternic avans demografic.
direa (zonele de dispersie concentrare) acestor oores.punde
.ariilor geograd:ice situate intre 100-500 metri altitudine (vezi harta nr.
1 .anexa nr. 1) astfel: pentru sec. XIV-XV s-au nregistrat pe uni-
de relief cuprinse ntre 100-200 m, de iar pentru
sec. XIV-XVII, 87 de n zonele cuprinse ntre 300-500 m,
pentru sec. XIV-XV s-au nregistrat cincizeci de iar pentru sec.
XVI-XVII, patruzeci de Peste 130 de snt situate intre
200-300 m altitudine, 54% din totalul Pentru zona de
(300-500 rn) n sec. XIV -XVIII au fost inregistra te
de cu un indice mic de (cea. 10%) mare de n-
,globare. In zona de cmpie pentru s-au nregistrat 158
de cu un indice mare de (de cea. 20%) mic de
nglobare.
Altitudine sec. XIV sec. XV sec. XVI sec. XVII-XVIII
100 m 1 28 25 41
200 m 5 35 10 16
.300 m 35 9 20
400-500 m 15 3 8
lor pe secole putem afirma ele au urmat
: una de la sud-St spre nord-vest alta de la vest la est.
sec. al XV-lea se printr-o mare explozie de n
48 Asemenea cazuri de izolare a s-au constatat n
zonele Siret, Cmpia Dealurile
49 1. de geografie privind rurale din
R.S.R., n Anuarul al Univ. "Al. I. Cuza", 1966, Tom XII, Buletin
geologie-geografie ; 1. Rick, op. cit., Tom 51, 1932, p. 126-129 ; A.
in Moldova in 1418, in Arhiva vol. IX, Buc.,
1944.
50 P. P. Panaitescu, n Moldova, Buc.,
1964, p, 103-146 ; Zofia Podwinska, op. cit., p. 364 ; M. D. Matei, Ville et campagne
.au moyen age en Valachie et Moldavie, n Actes du II Conges international des'
Etudes du S-E European, Athenes, 1972, p. 178-185.
www.cimec.ro
275
intreaga de-a lungul de riu, in secolele
toare dinamica mare de se n Cmpia
Moldovei. a celor 254 de nregistrate din docu-
mentele vremii (vezi anexa 1), trebuie ca o
expresie a indisolubile dintre factorii economica-sociali
cei geografici (n unor trebuie n
considerare nu numai abandonarea habitului dar a arabil).
este dificil ne asupra cauzelor particulare n
timp pentru fiecare sat n parte care a De aceea,
tratarea a satelor s-a putut judeca corela cu alte
evenimente n documentele vremii, care amintesc despre
asemenea fenomene istorice naturale.
Astfel nurile (Suceava n zona Jijia ntre
Ungureni care au materiale detritice le-au depus n
zona malului drept terasa sa) sub forma conurilor de au
dus treptat la alunecarea flancului nordic la terasei stngi.
afectind din
51
De fapt documentele vremii de la
tul sec. al XVII-lea 52 pomenesc n a rului Suceava
a : "cea veche care s-a rupt cu cea for-
La fel este n documente satul a fost
"pe unde a curs din vechime apa Sucevei" 53. De asemenea, numeroa-
sele situate n zona de sud a Cmpiei Jijiei pe grindurile de ru,
pe numeroasele avantaje de care beneficiau, au avut de suferit de
pe urma viiturilor puternice care au avut loc mai ales Astfel,
ntr-un document de la 1659, se a nnecat satele
pe Jijia" 54. Dezastrele provocate de
frecventele viituri n perioada evului mediu 55, au fost consemnate n
cronicile vremii 56. Astfel, ntr-una din cronici se n 1729
"s-au a fi iar pe au foarte gria...
mari au fostu, apelor celor pe cei
pe i-au scos apa de pen au la dialuri"
57
.
pagubele pricinuite puteau fi recuperate ntr-un timp
scurt, n schimb cele provocate terenurilor agricole necesitau un timp
ndelungat (mlirea a terenului agricol solului de
51 Curtea lui Petru
52 T. Balan, op. cit., voi. III, p. 151.
53 Idem, op. cit., voi. V, p. 13.
54 Gh. op. cit., voi. Ill/1, p. 99-100.
55 Pentru zona in studiu au fost scoase din diferite documente
(D. Ciurea, op. cit., p. 124-154; DIR, A, Moldova, sec. XIV-XVII; Gh.
nescu, Ispisoace zapise, voi. I-VI, 1906-1933; St. op. cit., p.
92-116), ani : 1512, 1553, 1548, 1552, 1556, 1574-1575, 1596, 1659, 1647,
1613, 1680, 1700, 1711, 1718, 1729, 1744, 1750, 1772.
56 Grigore Ureche, Moldovei, Buc., 1967, p. 38, 140, 164,
172, 254 ; I. Neculce, Letopisetiul Moldovei precedat de O de cuvinte,
Buc., 1972, p. 40, 107 ; Miron Costin, Opere alese, Buc., 1965, p. 53, 169 ; N. Costin,
Moldovei de la zidirea lumii la 1601 de la 1709 la 1711,
196, p. 74, 242; Cronica a Moldovei (1661-1729), Buc., 1975, p. 74,
91, 142 ; despre romne, voi. III, p. 126-296.
57 Cronica a Moldovei (1661-1729), Buc., 1975, p. 141-142.
www.cimec.ro
276
humusul fertil practic continuarea locuirii pe
loc). Aceasta impunea o mutare ampLasare a fie pe locuri mai
nalte, fie intr-o de riS.
Alte aspecte legate de geografia complexelor patogene 59 (epidemii,
foamete, care au negativ sporul natural demograJ:ic al
au fost destul de numeroase frecvent pomenite n docu-
mentele vremii
60
. Acestea fie, au avut un efect negativ imediat asupra
(ducnd la aoesteia), fie au afectat extinderea spa-
a lor, n secolele
61
Astfel, documentele
de la sec. al XVI-lea nceputul celui 62 se la
repopularea unor sate in urma refugierii vecinilor, care trebuiau
."fiecare la casele lor", fie invaziilor epidemiilor, fie foametei.
Alte aspecte legate de abandonarea a solului arabil ce
au avut loc n perioadele de sau n cele de
precum n perioadele de mari social-politice (ce
s-au petrecut mai ales n sec. XVII-XVIII) nu fac obiectul studiului de
O cu specifice o constituie evenimen-
teLe petrecute n a doua a sec. al XVIII-lea, cind mai nti in
Bucovina a fost proprietatea de stat
63
, s-au secularizat averilor
64 s-au produs noi economice (n urma
cadastrale multe sate au fost comasate)
65
care au dus la dis-
unor Acest fenomen s-a produs n zona de cmpie mai
trziu la sec. al XVIII-lea nceputul celui cind nume-
roase sint comasate 66. La toate acestea mai trebuiesc de
cauzele de ordin social-politic care la sec. al XVII-lea ince-
58 V ezi nota 36.
59 Astfel pentru zona de nord a Moldovei au fost din docu-
mentele vremii ani cind s-au produs asemenea fenomene 1 1512, 1552,
1548, 1510, 1522, 1553, 1574, 1603, 1651, 1653, 1658, 1681, 1742, 1729.
60 I. Nistor, de peste in Anal. Acad. Rom., a II-a,
'Tom XXXVII, 1914-1915, p. 825; Cronica a Moldovei (1661-1729), Buc.,
1975, p. 92, 136, 141 ; D. Ciurea, op. cit., p. 142.
61 Asemenea sate afectate de epidemii a au avut un efect
negativ asupra demografiei zonei, sint : Sirbi, Satul lui Jac,
Epureni, Birnova,
62 In special documentele de la sec. XVI inceputul sec. XVIII
se la repopularea unor sate in urma refugierii vecinilor care trebuiau rea-
"fiecare la casele lor". Pentru vezi: D. Ciurea, op. cit., p.
124-129, 139 ; 1. Bogdan, Documentele lui cel Mare, vol. I, p. 127-128 ; Gh.
op. cit., voi. IX, p. 236 ; Matei D. Vlad, Colonizarea n
Moldova (sec. XV-XVIII), Buc., 1973, p. 136-144; T. Balan, op .
.cit., voi. II, p. 142; voi. IV, p. 96; voi. V, p. 114; N. op. cit., Arhivele
Statului Suceava, p. 155, 223.
63 Arhivele Statului Suceava, de documente, VI/43; C. C. Giurescu,
Material pentru istoria Olteniei sub austrieci, I, 1913, p. 628.
64 I. Nistor, Istoria fondului bisericesc din Bucovina, 1921, p. 23.
65 Aceste de sate) s-au putut constata pentru Bucovina pe
baza cadastrale de la 1885 din O.R.P.O.T. de la Arhivele Statului
Suceava, dosar 100, 131, 179; Arhivele Statului Suceava, Fond Mitropolia Buco-
vinei. 9/2, ds. 2, 3, 5; Arhivele Statului Suceava, Fond
ds. I/1784, fila 1 2.
66 Al. Paul V. Chirica, op. cit., vol. II, p. 308-375.
www.cimec.ro
277
putul celui au dus la risipirea satelor
67
, fie bi-
rului, fie deselor In concluzie, putem afirma intr-o
(sec. XIV-XVI) s-a observat in majoritatea cazurilor, care au
dus la unui sat snt legate de invazii,
naturale. In cea de a doua (sec. XVII-XIX) apar cauze specifice
noilor economice sociale care au avut loc
68
. In
acest sens, putem deosebi pentru zona in studiu, trei areale unde indicile
de a cunoscut o :
- zona satelor mari (ex. : Suceava, Darabani,
Dorohoi, care au comasat inglobat
din jurul lor prin extensiune econo-

69
;
- zona Cmpiei Jijiei a dealurilor Cozancea-Guranda in care
satele fie au fost nglobate, fie au suferit de pe urma invaziilor a
naturale 70 ;
- culoarul Siretului, in special satele de l.a gura de a aflu-
n Siret 7t.
TIPOLOGIA DISPARUTE
pus amprenta in cadrul mediului geo-
grafic fie prin la nivelul litosferei
72
, fie prin
toponimului
73
, ceea ce constituie o a lor n-
tr-o de timp. Pe baza arheologice de teren
efectuate a geografice pe din sec. XVIII-
XIX s-au putut stabili tipuri de "serii", de de-a lungul de
ru. In de geografice ale zonei de modul de
al vetrelor de sat pe formele de relief, s-au trei tipuri morfo-
logice de sit n cadrul "seriilor" de
I. din zonele micro-depresionare, att de cit din
cmpie snt cele mai snt caracteristice sec. XIV-XVI.
Cauza lor fie n comasare, fie n inundarea celor situate
pe fundul depresiunii. In cadrul acestui tip de sit putem deosebi trei
subtipuri:
67 N. op. cit., Arhivele Statului Suceava, voi. I, p. 108, 175, 234 ;
T. Balan, op. cit., voi. VI, p. 86-88, voi. III, p. 110 ; Matei D. Vlad, op. cit., p.
136-144; E. Hurmuzachi, Documente, voi. I, p. 1770-1779; idem, op. cit,. voi. XV/1,
p. 744-745; despre romne, voi. III, p. 182, 215, 368, 635,
560 ; voi. IV, p. 50, 239, 250, 251 ; DIR, A, Moldova, veac XVI, vol. III, p. 394,
412; voi. IV, p. 212, 206.
68 D. Ciurea, op. cit., p. 152 ; Zofia Podwinska, op. cit., p. 360-361 ; Em.
Emandi, de geografie privind Ocolul Suceava, n A-
nuarul muzeului, voi. IV, Suceava, 1977, p. 119-130.
69 Areni, Zamca, Cut, etc.
70 Novaci, etc.
71 Srbi, Satul lui Glodeni, etc.
72 Vezi nota 13.
73 Vezi nota 8.
www.cimec.ro
278
------------------------------------------------------------
a) de fund de vale (ex. : Tulova,
Iacaci, Gura Borodiceni etc.) ;
b) de margine de depresiune (ex. :
Tirnauca, Valea lui etc.) ;
c) de (ex. : Greci, Nemercani,
Dumitreni etc.).
II. din zonele de snt cele mai mai
numeroase fiind locuite n toate perioadele de timp ale evului mediu.
Multe din ele unui spor demografic ridicat au nglobat
satele din jur, s-au eroziunii fluviale viiturilor destul de
frecvente {mai ales cele situate pe malul sting) s-au mutat. In cadrul
acestor situri putem distinge trei subtipuri :
a) n zona de eroziune (ex. :
Vrtop, Oncani, Buneana, Schitu Cozancea etc.) ;
b) n zona complexelor geomorfologice (ex. : lunci, terase, conuri de
secundare, ex. :
Nemndri, Boroseni etc.) ;
c) n zona interfluviilor (ex. :
Verpole etc.).
III. din zonele de au luat mai trziu cu
extinderea echipamentului tehnic agricol. A-
.cestor situri de le terenurile amenajate de om, cultivate,
cu n mare parte, dar ca toate acestea
fi dus la ruperea echilibrului ecologic al zonei. In cadrul acestor situri
deosebim subtipuri :
a) de zone cu nivel freatic foarte aproape de
.acoperite de (ex. : Feredeni, Dolniceni, Rohti-
etc.) ;
b) de versant (in aceste zone de eroziune, de
transpor,t acumulare dnd o mare mobilitate i'. O
particularitate de ordin climatic al este inversiu-
nilor termice care amplasarea culturilor pe tera-
sele cu (ex. : Buciumeni,
etc.).
Aceste atribute comune oferite de de ru att n zona de
.ct in cea de cmpie, de oe cu toate de eco-
logie fie s-au permanentizat n cadrul
mediului geografic sub de "serii" stabile, fie n cadrul acestor
"serii" unele au
DATE STATISTICE PRIVIND DINAMICA
DIN ZONA
Punctul de plecare n analiza a din l-a con-
t;tituit documentare .pe care le avem la indiferent
de natura lor rezultatul arheologice de teren. Pentru a
74 Vezi nota 17.
www.cimec.ro
279
putea determina de sate ntr-o n care nu
avem nici nici anumite registre - ca cele parohlale -
problemele ce se pun snt destul de dificile. Lipsind acele date care ne
n mod sigur sau unor
acest lucru se va putea stabili - cu numai pe de calcul
statistic plecndu-se de la datele oferite de toate izvoarele existente pen-
tru sec. XIV-XVIII. O constatare care se impune este a
n pe parcursul secolelor, fapt ce
constituie unul din cei mai indici ai economice
social-demografice a zonei. Astfel n total pentru ntreaga
.n perioada sec. XIV-XVIII au fost nregistrate (numai prima
634 de intrate n sfera juridice
feudale. Din acest total de 254 au suferit diferite
de la o la alta, .astfel : (s-a luat in calcul prima men-
a satului)

nglobate
cu nume
schimbat

nume
schimbat
TOTAL:
XIV
2
2
2
6
XV
49
25
35
5
114
XVI
13
22
13
48
XVII-XVIII
35
36
15
86
Total
99
85
65
5
254
Raportnd total de sate documentar (sec. XIV-
XVIII) la cele indicele de .pentru ntreaga n
perioada este de 15,40%
7
5. Din totalul (99),
38 au fost cercetate identHicate arheologic pe teren. pro-
priu-zise de sate se pot repartiza numeric pe secole, astfel : (s-au luat n
considerare documentare pe secole momentul cnd satul nu
mai apare ca nume n juridice feudale) :
75 Pentru Moldova in sec. al XV -lea din totalul de 800 de procentur
de pe parcursul secolelor este de 25%; Pentru Transilvania din totalul
de 3900 de consemnate la 1400, procentul de este de 400/
0
;
pentru procentul de pustiire, analizat pe zone geografice', este
cuprins intre 60/
0
35/
0
; Pentru in sec. XIV-XV gradul de pustiire este
diferit, fiind cuprins intre 50,'
0
25%; pentru Anglia, procentul de este
cuprins intre 11% 36%; Pentru Germania procentul de este cuprins
intre 33% 64% ; pentru Italia procentul de este cuprins intre :JOO
0

i'0i
0
; Pentru toate aceste probleme vezi N. Constantinescu, Coconi, Un sat din-
Cmpia n epoca lui Mircea ceL Buc., 1972, p. 165-192.
www.cimec.ro
280
Sec.
XIV 2
XV 19
XVI 31
XVII-XVIII 47
TOTAL: 99
o ntre zona de a Sucevei (actualul
Suceava) zona de cmpie a Moldovei (actualul privind
dinamica se astfel :
Secolul
XIV
XV
XIV
XVII-XVIII
TOTAL:
1
'""
c.cu
;J) .....
- ::1
a ..
2
24
10
29
65

1
.Seu
1>1) .....
r::as
-.o
1
11
15
20
47
..,..ci
e.
:I.C

11
9
10
30
>!

.......
..... ::1

1
>!
C.o:;
<Il ....
- ::1
o ...
25
3
6
34
SUCEAVA
1
.Seu
1>1) ...
r::"'
-.o
1
14
7
16
38
..ci
cu E
E--
:I.C

2
24
4
5
35
'"'
'""-
._as
.........
CII:!
:>E
5
5
In acest sens, putem aprecia n zona de din totalul men-
documentare de 338, 34 de dispar, procentul fiind de cea.
9,5/
0
, un sat revenind la alte cea. 10, care exis-
Pentru zona de cmpie din totalul documentare de
296, 65 de dispar, procentul fiind de 21,9%, un sat reve-
nind la alte cea. 6, care Mai trebuie
nu am considerat ca sate nglobate cu nume
schimbat. Astfel, n zonele de o parte din <J.5e-
au fost incluse la altele sub denumirile vechi,
dar ca "mahalale", "crnguri", sau 76. In acest sens din
totalul de 254 de (vezi anexa 1), 150 au fost inglobate sau au
numele schimbat, aceasta reprezentnd un procent de cea. 60% din totalul
a este sec. XIV-XVIII n nordul
Moldovei. De remarcat, mai este faptul din totalul de 634 de
documentar (e posibil ca acesta fi fost sub cel
real), un de 380 de peste 60% sub
denumire. De altfel, procentul real de este posibil
76 Un asemenea caz foarte bine studiat e cel al Suceava. ln acest
sens, vezi M. D. Matei, n SCIV A, nr. I, 1977, 28, p. 72-86 ; Em. Emandi, op. cit.,
p. 123.
www.cimec.ro
281
!i fost mai mic, deoarece n identificarea am fost
ca satele ce nu mai in statis-
vremii (sec. XVLII-XIX). De asemenea s-a constatat satele care
apar documentar n sec. XVI-XVII, pentru prima au
:.nL'"'-0 mai mare. Din totalul satelor 84 apar att
:!'lainte ct 1600, ceea ce ele au ntr-o peri-
mai
FINALE
O pnvu-e de ansamblu asupra ntinderii actualei zone de nord a
}.loldovei {vezi harta nr. 1) de la nceput o constatare de
; partea de sud-est a zonei a cunoscut
o mai mare densitate de implicit o mai Cele
citeva aspecte legate de geografia nu constituie o
din contra care au luptat cu vicisitudinile vremii au
cferit n oad:rul mediului geografic amenajat un de
sedentariza.rea a constituie o a tuturor
din nordul Moldovei. Mai trebuie de faptul
a..."'ltL'Tlite cauze de ordin istoric de ordin geografic au atribuit
zonei de dealuri Sucevei) pe durata evului mediu un avans
dmografic al pe care 1-au n sec. XIX. De oeloe
::1ai multe ori mobilitate a a avut loc n cadrul hota-
:-elor sat, (fenomen constatat mai ales pe baza de
:-2ren) ; astfel, n sec. XIV-XVI au avut loc numeroase "roiri" de
n sec. XVII-XVIII se numeroase de sate.
I!'l acest sens, munca de oameni la formarea unui nou sat, efortul
indelungat pentru refacerea unei pentru fertilizarea solului
:-evenirea la o ne mai mult ce conse-
cinte negative au avut pustiirea pentru economia Astfel
l<>cuirea zone din cadrul analizat devenea un factor
d.e coeziune omogenitate, crendu-se trainice om-loc,
- mod de obiceiuri - valorificarea resurselor, ntr-un cuvnt se
2:-eea o de secole care pus amprenta asupra di-
!".amice a din zona de nord a Moldovei.
CONSIDERATIONS GEOGRAPHIQUES CONCERNANT LA DYNAMIQUE
DES ETABLISSEMENTS DISPARUS DANS LA MOLDAVIE DE NORD
PENDANT LE MOYEN GE (XIV-E- XVIII-E SIECLES)
Resume
Dans cette ctude, l'auteur analyse dans le point de vue geographique la dis-
;:"'2rs!un, les types et la dynamique des etablissements disparus dans Ia zone du
;:lateau de Suceava et la zone de la pleine de Moldavie.
Les raports entre l'ambiance naturelle et sociale, l'humanisation graduelle
pay:;age geographique de la zone, les consequences negative des limons, des
www.cimec.ro
282
terrains devenus infertiles et des autres aspects lies de geographie des complexes
pathogenes (peste, famine etc.) ont eu tout le long du temps des consequence!;
restrictives et meme negatives sur l'extension spatial ou meme de la disparition
des quelques'uns etablissement.
L'etude est complete avec des nombreuses donnees scientifiques, des annexes
et cartes, qui relevent la dynamique de l'ambiance sociale et sainscription sur le
support naturel avec des consequences plus divers en l'action de rendre perma-
nent et la continuite de l'habitation dans la Moldavic de Nord pendant le Moyen
Agc.
ANI:-:XA 1
1
1.....;.. 1 >ca
, E,"' CJ
....
::l::l..., ...
- 1::: 1:::
C)
:;
....
ca Si:: ca
"'
... <:.> <:.>
QJ-
ca
Nr. Denumirea
P.SE
.......
...
.o
il!.;;
""::J.;:!
"''"'
crt.
1


>r:l
o ,... >::
... " ::::
:a:::
:; - 8""
N - Q.
QJtlll
';,
c.-
;; <lJ
c: il! o ...
"'"c
tll
::J.!:
"'"'"';;:
o C)
<(go
i5
c
Ziil
:>"''"'
....:!.!":
<E-oS
-
... t/)
o 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
1398 200 m

2. Tatarei 1398 200 m
3. Hotarul lui
Sndrca 1398 200 m Mari
4. Costeni 1399 200 m

5. 1392 200 m

6. 1392 200 m

7. Veriga lui
Va taman 1423 300 m

8. Tulova 1429 300 m Vornicenii
Mari

9. 1411 250 m
10. Buciumeni 1424 300 m

11. 1424 350 m

12. Movila 1411 250 m

13. 1443 :J50 m
14. 1443 200 m

15. 1443 350 m Iorcani
16.
1428 300 m

17. 1434 200 m

18. 1443 200 m


19. 1443 250 m

20. 1445 350 m

21. Judicia lui
Crstea-Danciul 1453 200 m Probota
22. 1453 250 m

23. Li 1463 250 m

24. 1462 300 m


www.cimec.ro
283
o 1 2 3 4 5 6 7 8
25. 1456 200 m

26. N'emircani 1437 300 m
T 1. 1434 300 m


28. Bezhaci 1445 400 m

29. 1442 250 m
1411 250 m Manolea
31. 1437 300 m
32. 1437 300 m
:n. 1439 300 m

34. 1453 350 m

35. 1435 300 m

36. 1490 300 m

37. 1492 300 m
38. Curtea lui
Petru V 1474 300 m

39. Solca de .Jos 1461 300 m Arbore
40. Tirnauca 1430 300 m

41. 1490 300 m

42. 1403 200 m
-,l:J. 1403 300 m
44. 1429 300 m
45. Rusciori 1468 200 m

46. 1468 300 m


47. Satul lui
1479 200 m Vercicani
48. Satul lui
Nan-Ungureni 1429 200 m
49.
Dobrii 1428 500 m Gura-Humorului
50. lui
1415 300 m de Jos
51. 1488 700 m Stulpicani
52. Glodcni 1433 200 111 Valea
Glod ului
53. 1427 300 111
!j4.
Srbi 1427 200 m


55. 1428 200 m


56. Satul lui
1431 300 m Siminicea
57. 1431 300 m

58. Hotarele lui
Comarici 1431 300 m

59. Sin 1433 200 m


60. Unde a fost
1433 400 111
61. Fn trealele 1466 200 m Fintinele
62. 1446 300 m

www.cimec.ro
284
o 1 2 :t
4 5 6 7 8
63. 1446 300 m

64. 1446 300 m

65. Satul lui
Jac 1448 300 m Jacota
66. 1453 300 m

67. 1453 400 m

68. 1456 300 m

69. Crasna 1456 300 m Frumoasa
70. 1480 300 m

71. 1480 300 m

72. 1487 300 m

73. Gura

1490 350 m

74. 1444 100 m

75. 1479 200 m

76. Borodiceni 1431 100 m

77. Boscoteni 1431 100 m

78. 1498 100 m

79. 1427 100 m

so. Ciorba 1431 200 m

81. Cobla 1467 300 m

82. 1412 200 m

83. 1462 100 m

84. 1436 100 m

85. 1431 100 m
.\

86. Dia eului 1438 100 m
e)

87. 1452 100 m

88. Dumitreni 1439 100 m

89. Feredeieni 1480 100 m

90. Glodeni 1428 100 m


91. 1433 200 m


92. Iacaci 1430 200 m

93. 1456 100 m

94. 1437 100 m

95. 1430 100 m

96. 1429 200 m

97. 1430 100 m

98. Oncani 1429 100 m

99. aci 1430 300 m

100. 1437 300 m Cnd
101. 1435 200 m
102. 1463 200 m

103. ta 1432 100 m


104. lui
1415 100 m

105. XV 100 m

www.cimec.ro
285
o 2 3 4
5 6 7 8
106. 1433 200 m

107. Vadu XV 300 m

108. 1428 100 m

109. 1438 100 m
110. 1444 100 m


111. 1412 300 m

112. 1428 200 m Zahoreni
113. Bojii lui Petru 1432 200 m Bozieni
114. 1427 200 m
115. lui
arici 1431 100 m
116. Leveni 1479 100 m George Enescu
117. 1438 100 m Oroftiana
118. 1427 200 m
119. Salicee-Verghiia 1437 100 m Recea-Verbia
120. 1520 200 m

121. 1574 500 m

122. 1594 300 m

123. 1593 300 m

124. Movilinii 1586 700 m

125. 1507 300 m

126. 1587 300 m Mi tocul
Dragomirnei
127. 1575 350 m
128. 1515 400 m Capu-Codrului
129. 1577 500 m Corlata
130. Greci 1520 200 m

131. 1583 300 m

132. 1540 100 m

133. Buneana 1570 100 m

134. 1534 100 m

135. XVI 200 m

136. Dolniceni 1575 100 m

137. Epureni 1590 100 m

138. 1582 100 m

139. Slobozieni 1502 300 m Iacobeni
140. 1592 100 m

141. 1520 200 m

142. 1546 100 m

143. 1516 200 m

144. Novaci 1590 100 m

145. Ciuru Ostopceni-
1550 100 m


146. Petre 1581 100 m

147. Protopopeni 1542 200 m

www.cimec.ro
286
o 1 2 3 4
5 6 7 8
148. Schi tu-
Cozancea 1598 100 m

149. Siliciani 1529 100 m

150. 1528 100 m

151. 1581 100 m

152. 1546 200 m

153. 1584 100 m

154. 1534 100 m

Tofileni

155. Tulbureni 1555 100 m

Huhurezi
156. 1547 200 m

157. Tirjoca 1502 100 m
158.
1569 300 m Dara bani
159.
1598 100 m
160. Manoleasa-
Manolesi 1570 100 m Prut
161. Valea XVI 100 m

162. Uriceni 1579 100 m N.
163. Buhace 1515 100 m
164. 1516 200 m
165.
1581 100 m
166. 1603 300 m

167. 1609 300 m

168. 1663 200 m

169.
1605 300 m

170. 1625 300 m


171. 1603 300 m

172. Birnova
1654 300 m

173. 1627 300 m

174. 1700 300 m

175. Zaboloteni 1623 200 m

176. Pascari 1623 200 m

177. 1610 300 m
178. 1654 300 m

179. 1627 300 m

Fntna

180. Odaia Novacul 1627 100 m

Baba Novac
181. Virfu 1610 200 m

182. 1609 100 m


183. 1635 100 m

184. 1632 100 m

Draxsini
185. Chil 1634 100 m


186. Cernohal 1609 100 m

187. Cobicenii lui
Panaite ... 1632 100 m

188. 1615 200 m

189. 1609 100 m

www.cimec.ro
287
o 1 2 3 4 5 6 7 8
190. lui
1610 300 m

191. 1632 100 m


192. 1634 100 m

193. 1634 100 m

194. 1620 200 m

195. 1633 100 m

196. 1626 100 m

197. Nemndri 1626 100 m

198. 1653 200 m


199. 1633 100 m

200. 1626 100 m

201. Prelipca 1633 200 m

202.
de Jos 1633 200 m

203. Slobozia 1610 100 m


204. 1617 100 m

205. 1603 100 m
206. Talpa sec. XVII 100 m

207. XVII 100 m

208. XVII 100 m

209. 1623 100 m

210. Trestiana 1616 300 m

1
211.-
1634 200 m

'
212. 1610 200 m

213. 1617 100 m

214. 1626 100 m Cotu
215. 1633 200 m
216. 1626 100 m M. Eminescu
217. 1626 100 m Cmpeni
218. 1711 200 m

219. 1782 400 m Cornu Luncii
220. Verpole 1747 300 m

221.
1781 300 m

222. 1772 100 m

223. Coasta
Cucuteni 1774 100 m

224. Corn 1772 200 m


225. 1772 200 m

226. Cucuteni-
1772 100 m

227. 1716 100 m Dragalina
228. 1772 100 m

229. 1774 100 m

230. Huzeul 1772 100 m

www.cimec.ro
288
o 1 2 3 3 5 6 7 8
231. Loceni 1716 100 m

232. 1772 200 m Miorcani
233. 1772 200 m


234. Slobozia lui
1772 300 m

235. Slobozia
1772 200 ro

236. Stracova 1783 100 m

237. 1772 200 ro


238. Uncani 1772 100 ro

239. Unsa 1772 300 m

240. Uriceni 1774 100 ro

241. Bivol 1716 100 ro
242. 1716 100 ro Victoria
243. Cut 1775 300 ro

244. 1775 300 ro

245. 1772 300 ro Gropana
246. 1760 300 ro

247. Prundul 1775 300 ro Marginea
248. A reni 1586 200 ro
o
249. 1507 300 ro

250. Hatna 1776 300 ro

251. Mateieni 1490 300 ro
252. XV 300 ro

253. Moiseni 1780 300 ro

254. Zamca 1775 200 m

curent din corespunde cu cel de pe
www.cimec.ro
i
. 1
!!
~
f 11 1
ffl
tjlh!
lliilll
DO
!
l l ~ 1
:r '1
1
www.cimec.ro
www.cimec.ro
ISTORIE
www.cimec.ro
PROBLEMA ORIGINII POPORULUI ROMAN, A
A SALE IN CARPATO-
DANUBIANO-PONTIC IN OPERA LUI MIRON COSTIN,
STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO
DIMITRIE CANTEMIR
AUREL DORCU
Istoriografia n limba poporului, pri-
mele n<:eputuri prin pana vornicului Grigore Ureche, n sec. al XVII-lea.
unor cronicari n limba este expresia con-
boieri din acea vreme, ca urmare a re-
feudale a unor externe,
Grigore Ureche renviase in vremurile de glorie ale
lui cel Mare spre a trezi patriotice ale sale la lupta
pentru scuturarea cumplitei
Paginile luminoase ale cronicii lui Ureche au cunoscut ulterior in-
a interpolatorilor: Misail Simeon
etc.
Ei au intercalat n manuscrisul un pasaj aflat intr-o
potrivit romnii snt unor tlhari din temni-
Romei, de regele maghiar Ladislau, pentru a-i alunga PF'
din Ungaria din
Cum era firesc, scornire a umplut inimile ro-
mni, de durere i-a determinat scrie, pe temeiul studiilor
din in care problema originii poporului romn fie

Starea de spirit a n este admirabil
in cuvintele lui Miron Costin : ,,A se nescris, cu mare
nfundat neamul acesta de o de scriitori, este inimii durere."
1
Necesitatea unor scrieri care problema originii popo-
rului romn se impunea, n a doua a sec. al XVII-lea la
nceputul sec. al XVIII-lea, nu .numai pentru a o care plana
asupra poporului nostru, dar din considerente de ordin politic.
Puterea imperiului otoman intrase ntr--o de Popoa-
rele supuse incep de a de tur-
dovedirea originii nobile, romane, ar fi putut determine mai
mult statele europene sprijine eliberarea romne ar fi mo-
bilizat mai puternic interne n
1 Miron Costin, "De neamul moldovenilor , din ce au
lor". ed. 1958, p. 241.
www.cimec.ro
294
Ideile originii romane a prin comunitate de origine apar
la Grigore Ureche. Ele snt idei vagi, desprinse mai mult din le-
gende dect din izvoare precise, cercetate
In scrisul lui Miron Costin problema originii romane a
poporului nostru o amploare o tratare
potrivit sale intelectuale, celei de care dispunea
Gr. Ureche. Miron Costin a scris trei privind originile romni-
lor : "Cronica "Poema "De neamul moldovenilor';.
Acestea se deosebesc ntre ele prin sursele de informare, planul de
tuire prin dar toate duc la concluzia originii romane
a poporului romn.
Ca Moldovei de la Aron ncoace" scrierile
amintite au izvort din patriotismul fierbinte al cronicarului, care dorea
neamul eliberat de sub asuprirea
Miron Costin spera ca prin originii nobile a romnilor
ajutor din n deosebi ajutor polonez, pentru a
de turci.
Miron Costin afirma mai nti originea a poporului n
versurile scrise de el n anul1673 :
"Neamulu Moldovii de unde
Din Italiei, tot omul
Fliah apoi au adtLS pre acice
Pre acestoru de neamu cu ferice". 2
. idee ne chiar din prima a
Citnd o de cronicari istorici care au vorbit n
lor despre originea a poporului romn, Miron Costin scria :
au scris de Dachia, cum au Traianu,
Rmului, n anii de la Hristos 120, pe socoteala vremilor, cu rmleni". 3
progresul nregistrat de cronicarului n
cu problema originii romane, n sensul faptelor istorice.
n versurile din "Psaltire" Dacia a fost sau n vremea
lui Flaccus sau n vremea lui Traian, n momentul coloni-
este bine precizat. 1n afara rindurilor mai sus citate, ntlnim pre-
cizarea n "Stihurile de puse la
predosloviei :
"Neamul Moldovei de unde
Din Rimului tot omul
Traian ntiiu, supuindu pre dahii
apoi in moldoveni premenindu pre vlahi
Martor este Troianul, in
turnul munteni n 4
2 Miron Costin, Opere, 1958, p. 326.
3 Ibidem, p. 41.
4 Ibidem, p. 42.
www.cimec.ro
295
Citind "Predoslovia" cronicarul nutrea din acea
gindul de a ntocmi o lucrare care istoria
poporUlui din cele mai vechi timpuri n zilele sale care
problema originii romnilor.
Vremurile cumplite care s-au asupra Moldovei, mai ales
boiul turco-polon, 1-au mpiedicat : "Fost-au gndul meu, iubite cetito-
riule, fac noastre Moldovei din ei cel
carele au fost de Traian urdzisem le-
5
Prima lucrare romanitatea poporului romn
a fost "Cronica sau mai exact "Cronica Moldovei a Munteniei",
n limba Ea a n anul 1677 cuprindea 19 capitole.
Lucrarea istoria poporului romn de la origine
la constituirea statelor feudale
In 1684 Miron Costin scrie "Poema lucrare n versuri,
regelui polon Ion Sobieski. Poemul cam material
ca "Cronica grupat plan, legendele populare fiind
utilizate drept izvor istoric pe mai decit n Poemul
nu aduce izvoare, idei sau argumente noi de Cronica
n cu originea a poporului nostru, cu latinitatea
limbii sale sau cu unitatea tuturor romnilor. o de
date istorice prezente n au fost restrinse sau din mo-
tive de ordin poetic.
In 1694 Miron Costin "De neamul moldovenilor", lucrare
n mod larg problema a rom-
nilor, pentru a spulbera interpolatorilor lui Grigore Ureche.
Din cuprinsul ei desprindem fapte idei :
- dacii snt cei mai vechi locuitori ai romnesc;
- ei au fost de romani n vremea lui Traian ;
- cucerirea a fost de colonizarea a Daciei ;
- limba are la baza sa limba
- puterea a statului roman a ncetat n Dacia cu
popoarelor, iar popoarele migratoare, care au venit pe cu-
prinsul noastre, s-au amestecat cu localnicii, fapt care a determinat
multor cuvinte din limbile lor n limba
- romnii, indiferent de sub care s-au aflat,
popor. Unitatea romnilor de pretutindeni decurge din
originea lor
Ideile centrale ale snt : originea a poporului lati-
nitate--a limbii romne, idei care - cum snt ele concepute de Miron
Costin cum se va n continuare - sint numai n parte juste.
Ideea dacii snt cei mai vechi locuitori ai
poate fi