Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECIE

CLASA: a X- a
UNITATEA COLAR: Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I
DISCIPLINA: RELIGIE
LECTIA: Contributia mitropolitilor romani la devolarea culturii nationale !Mitropolitii
"arlaam# $o%o&tei %i 'ntim Ivireanul(
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECIE: MIXT
DURATA: ) *RE
PROFESOR: Amieroaie Catali!Li"i#
O$IECTI%E OPERAIONALE &COMPETENE SPECIFICE'
() +, cunoa%c, mitropoli-ii rom.ni
*) +, identi&ice modele de comportament cre/tin# 0n e1emplele biblice /i 0n cele
din i%toria bi%ericea%c,
+) +, %intetiee contribu-iei mitropoli-ilor rom.ni la devoltarea culturii
na-ionale
STRATEGIA DIDACTIC
23 RE+4R+E 5R*CE$4R'LE
+I+TEM MET*$*L*GIC6 conver%a-ia euri%tic,# e1punerea# modelarea# e1plica-ia#
problematiarea# &eed-bac7-ul# algoritmiarea# generaliarea
F*RME $E *RG'8I9'RE6 &rontal# individual
)3 RE+4R+E M'TERI'LE6 catalog# tabl,# cret, colorat,# manual3
:3 M*$'LIT;<I $E E"'L4'RE6 ob%erva-ia %i%temic,# evaluare oral,
L*C4L $E $E+F;=4R'RE6 +ala de cla%,
$I$LIOGRAFIE:
23 Manual
)3 >iblia
:3 C,r-i de rug,ciuni
DESFURAREA ACTI%ITII
Mometele
i,tr#irii &tim-'
CS A.ti"itatea -ro/e,or#l#i A.ti"itatea ele"ilor
Meto0e 1i
-ro.e0ee
Forme 0e
or2ai3are
Re,#r,e
materiale
Mo0alit45i
0e
e"al#are
Moment
organiatoric
!) min(
- 5ro&e%orul ro%te/te cu elevii rug,ciunea
"eri&ic, preen-a elevilor /i di%ponibilitatea colectivului
cla%ei pentru 0nceperea orei3
Ro%te%c rug,ciunea
Elevii %pun ab%en-ii /i %e
preg,te%c de lec-ie3
Conver%a-ie Frontal Catalog *b%erva-ia
Captarea aten-iei
!2 min(
-
5ro&e%orul preint, elevilor tema lec-iei /i preciea,
obiectivele urm,rite
Elevii notea, 0n caiet titlul
lec-iei# a%cult, /i devin aten-i
la competen-ele %peci&ice
urm,rite3
E1punerea Frontal Tabl,#
cret,
-
Reactualiarea
cuno/tin-elor
a%imilate anterior
!? min(
5ro&e%orul %olicit, elevilor %, r,%pund, la 0ntreb,ri din
lec-ia anterioar,3
Elevii r,%pund la 0ntreb,ri
e1pun.ndu-/i punctele de
vedere
Conver%a-ia
euri%tic,
Frontal Manual
Evaluare
oral,
$iri@area 0nv,-,rii3
* 2
* )
* :
8otea, titlul lec-iei pe tabl,3 +olicit, elevilor %,
r,%pund, la 0ntreb,ri de%pre mitropoli-i rom.ni3
5reint, elevilor mitropoli-ii rom.ni care au avut un loc
de %eam, 0n via-a bi%ericea%c,3
5reint, elevilor via-a &iec,rui metropolit 0n parte# pentru
a-i determina pe ace/tia %, identi&ice modele de
comportament religio%3
5reint, elevilor contribu-ia mitropoli-ilor la devoltarea
culturii na-ionale3
Elevii r,%pund cu a@utorul
pro&e%orului# dac, va &i nece-
%ar3
Elevii ra%pund eventualelor
0ntreb,ri3 8otea,
Conver%a-ia
E1punerea
Modelarea
Frontal Manual
>iblia
Evaluare
oral,
*b-inerea
per&orman-ei
'dre%ea, elevilor 0ntreb,ri cu privire la lec-ia predat, /i
&i1ea, cuno/tin-ele3 'poi e1plic, elevilor eventualele
ne0n-elegeri3
Elevii r,%pund3 5un 0ntreb,ri3 E1erci-iul
Feed-bac7-
ul
Individual Manual Evaluare
%cri%,
Ancheierea lec-iei E1plic, elevilor ce au de preg,tit pentru ora urm,toare3
Ro%te/te rug,ciunea
+unt aten-i la cerin-e
Ro%te%c rug,ciunea
-
S.6i a ta7lei
Mitro-oli i rom8i
23 Mitro-olit#l %arlaam al Mol0o"ei !2B:)-2BC:( in timpul domniei lui "a%ile Lupu
- Ctitor al culturii noa%tre i unul din &,uritorii limbii literare rom.ne3
- 5rin operele %ale a preg,tit drumul marilor %criitori rom.ni de mai t,riu3
- Cea mai important, lucrare e%te Cazania din 2BD: con%iderat, de 8icolae Iorga# drept
opera cea mai popular, a epocii noa%tre vechi# ea con ine primele ver%uri 0n limba
rom.n,
- Cel care a pu% baele unui colegiu la Ia i
- 5artiot de%,v.r it
- An timpul Mitropolitului "arlaam al Moldovei a &o%t idit, &rumoa%a i renumita
bi%eric, a M,n,%tirii E+&in ii Trei IerarhiE din Ia i# ctitoria cea mai cuno%cut, a
$omnitorului "a%ile Lupu3 An anul 2BD2
- An anul 2BD2# 0n acea%ta bi%eric,# a adu% moa tele Cuvioa%ei +&3 5ara%cheva# d,ruite
$omnitorului "a%ile Lupu de 5atriarhia Ecumenica de Con%tantinopol
- 0n data de 2) &ebruarie )FF?# +&.ntul +inod al >i%ericii *rtodo1e Rom.ne a 0n%cri% 0n
r.ndul %&in ilor din calendar pe 0nv, atul Mitropolit "arlaam al Moldovei# cu i de
pomenire la :F augu%t3
)3 Mitro-olit#l Do,o/tei al Mol0o"ei !2B?2-2BGB(
- 5%altirea 0n ver%uri 2B?:
- Cuno tea limba elen,# latina# %lavona i polona
- a &o%t unul dintre ierarhii care au promovat introducerea limbii rom.ne 0n bi%eric,
- ' &o%t unul dintre cei mai mari c,rturari din i%toria rom.n,# &iind primul poet
na ional# primul ver%i&icator al 5%altirii 0n tot R,%,ritul ortodo1# primul traduc,tor din
literatura dramatic, univer%al, i din cea i%toric, 0n rom.ne te # primul traducator al
c,r ilor de %lu@b, 0n rom.ne te 0n Moldova# primul c,rturar rom.n care a copiat
documente i in%crip ii# i a contribuit la &ormarea limbii literare rom.ne ti
- a tradu%# pentru prima oar, 0n rom.ne te# I%toriile lui Herodot
:3 Mitro-olit#l Atim I"irea# al 4rii Rom8e ti !2?FG-2?2D(
- Antemeia, prima tiparni , la R.mnic
- ' &o%t cel care a 0n&iin at prima bibliotec, public, 0n >ucure tiul de a%t,i# 0n %ecolul
X"III
- 5rin 2BGI - 2BIF e%te adu% de Con%tantin >r.ncoveanu 0n ara Rom.nea%c, 3 'ici a
0nv, at limbile rom.n, i %lavon,# pe langa limbile greaca# araba %i turca pe care le
invata%e in timpul %ederii la Con%tantinopol# precum i me te ugul tiparului
- e%te con%iderat - al,turi de $iaconul Core%i - cel mai mare tipogra& din cultura
medieval, rom.nea%c,
- ' avut un rol 0n%emnat 0n introducerea complet, i de&initiv, a limbii rom.ne 0n
%lu@b,
- a reu it %, creee o limb, liturgic, rom.nea%c, limpede# care a &o%t 0n elea%, de
contemporanii %,i i e%te &olo%it, p.n, a%t,i
- E%te ctitorul m,n,%tirii cu hramul ETo i +&in iiE din >ucure ti J numit, ai
M.n,%tirea 'ntim
- ' &o%t canoniat de >i%erica *rtodo1, Rom.n, 0n 2II)# &iind pr,nuit 0n &iecare an la
)? %eptembrie3