Sunteți pe pagina 1din 391

Coordonatori: N. Donild, C. ChiritS, V.

Stdnescu
Autori: H. AlmSgan, C. Arion, S. Armdgescu, C. Bindiu, V. Caracag, I. Ceianu'
c. chiritS, G. coldea, A. costea, N. Doni{d, M. Falcd, I. Florescu; viorica llonciuc,
Doina Ivan, T. Ivanschi, v. Leandru, V, Mihalciuc, N. Nanu, Liliana oromulu,
V. Pa$eovici, N. Pitrdqcoiu, Mihaela Paucd-Comdnescu, V' P6p, A. Popescu,
Iuliana Popovici, C. Rang, C. Rogu, V. Sanda I. Sdceleanu, P. Scutareanu,
V. Stdnescu, Aurica Tdcin6
Perlectarea manuscrisului : D. Gafta, Ecaterina Fodor
Ajutoare tehnice : Maria Pdun, Beatrice Boeru' Macarie Elena
CUPRINS
1. IIVTRODUCERE
1.1. Sisteme
de clasilicare a
pidurilor
1.1.1. Sistemele tipolrrgiee r.use qi
1.1.2. Sistemul tipologic finlandez
1.1.3. Sistemul tipologic german
sovretrce
7
E
8
i 0
t 0
n
I 8
l 8
t 9
23
37
38
1.1.4. Sistemul tipologic cehoslovac
1.1' 5. sistemele fitocenologice de clasificare a vegetaliei pddurilor
1.1.6. Sisteme de clasificare a pddurilor
in
tdrile
anglo_saxone
1.1.7. lncercdri de
gdsire
a unei baze comune pentru clasificarea
logicd a pddurilor
1.1.8. Conceplia ecosistemicd
9i
clasificarea
tipologicd a pddurilor
1.1.9. Conclgzii privind
tipologia pddurilor
Ei
stadiul ei actual
dezvol t are
forestier
l l
t 4
tipo-
d;
l 5
l 5
L 7
1.2. Clasificatii tipologice a
pidurilor
in Rominia
1.2.1. Etapa de inceput
1.2.2. Elaborarea tipologiei pddurilor
Ei
tipologiei staliunilor forestiere
1.3. Conceplia ecosistetricl yi lrnpllca{iile ei in tipologia forestiera
2. PREMISE TEORETICE
SI
METODOLOGICE
PENTRU ELABORAREA
UNEI TIPOLOGII FORESTIERI. PE B'AZ[. ECOSISTEMICE
2.1. Premise teoretice
2.2. Unitilli de clasificare a ecosistemelor forestiere
2.3. Nomenclatura unititilor de clasificare
2.4. Codificarea ulit{tilor de clasificare
2.3, Caracterizarea tiDurilor de ecosistem
3. DETALII
$T
LAMUBINI PHVIND CLASIFICABEA ECOSISTEMICA A
PADUAIIOR
3.1. Reconsidrarea
tipurilor de strat ierbos-subarbusfiv
25
25
3l
34
35
36
3.2. rncadrareb
unor anumlte categoril speclale de ecosisteme torestier
3.3. Raporturile intre tipurile de ecosistem forestier, tipurite de
ptrtlure
gi
tipurile de staliune
3.4. Stadiul actual de cunoagtere a tipurilor de ecosistem forestier
Si
pro-
bleme de
perspectivE
4, FOLOSIREA
PODARIREA
TIPOLOGIEI ECOSISTEMICE IN CONSERVABEA SI GOS-
PADURILOR
5. PRINCIPALELE TIPURI DE ECOSISTEME FORESTIERE DIN ROMANIA 46
-
Molidiluri 46
-
Cembrete, molidig 70
-
Erddete 76
-
I\4olidete-brddete
-
86
-
1\{olidete-figeto-brddete 97
-
l'5geto-bridete 107
-
Fdgete i' nontane qi amestecuri de molid
Ei
fag 118
-
Frdsinete-pdltiniquri 140
-
Pinet de pin sirvestru t43
-
Fdgete c<llinare
Ei
amestecuri de foioase qi fag 145
-
Pinete de pin negxu I77
-
Gorunete gi amestecuri de foioase cu
goru,n (fdrd fag) 180
-
Stejdrete de pedunculat qi amestecuri de foioase mezofile cu
liedunculat
2I7
-
Cerete, cereto-girnifete,
girnilete
$i
amestecuri cu cer gi girnife
260
-
Stejlrete de brumdriu, stejdrete de pufos gi amestecuri cu brum5riu
Ei
pufos 298
-
Frdsinete, inalt productiv 357
-
Lista
grupelor
de formalii, formaliilor
9i
subforma{iilor ecosisternice fo-
restiere din Romdnia 364
-
Tipurile de humus
Ei
modul lor de recunoaqtere 367
-
Tipurile cle regim de umiditate a solu,rilor
Ei
modul lor cle recunoaqtere 371
-
Corespondenla intre tipurile de ecosistem, tipurile de pddure
;i
tipurile
4).
44
de staliune
-
Chei pentru
determinarea tipurilor de pdturd vie
6, BIBLIOGRAFIN SELECTIVA
374
382
387
PREFATA
in,
funciclttentcirect
ecoloc;icd a siluiculturii din
[ara
floastrd,, tipo-
logia
f
or-estierd a ctuut gi are utl t ol important. Aceastd
;tiinfd.
stabileste
uriitd;lle cle
pdclut^e, cleosebite clirt, pu,rtct de uedere ecologic. gi le ca-.
racterizeazd stt'ucturat
;i futc{ional, furnizind
ustfel
paramel.rii ecologici
necesari pentru alegerea (sau dezuolturea)
;i
aplicarect ntd"s'urilor de
gos-
1;tcddrire
arlecuate.
'
Dupi
Ttr,mele
studii tipologice efectuate de Z- Przeme$chi
-intre
anii 7930-7940, cercetfu^ite i.rttreprittse
rin, codrul lttstitutului rle Cerce-
td,ri Situice, chtpit 1949, au
pertnis elaborarea inuen'turului
,si
descrierea
t i pur i l or c l e pi t c i ur e ( Pa; c ousc l " t , i
$i
Leandr t t , 1958, Put . : c e-
l i ant t
; i
I >asco' DSc hi ,
1968) gi t i pu4l e de s t al i une. ( Cl t i r i { ^ ( t
qi col ab. , ' 1969, C hi r i i i t
; i
col ab. , 1977). Acest e Li pt u' i sert t esc i n
prezent cct txrz'(t ecoloilicd iir, ctntenajarea
;i,
gospocldrirea pddurit,or
noastre.
Tipt-trile cle pdclure
;i
tipttrite cle staliurte au
fost
co.rtturote potriuit
stadiulii cle ctuw;tinle clin, etapa respectiud, s co'ncepfiei protnotorilor
celor clouit tipotogii. Degi efistit elemente con'Lune in ntodul de aborrlctre
a clasificdrii-pdclurilor
gi a staliunilor, corespon'dett'la inlre unitd$ile ti-
Ttotogiie
nu este cleci,t
par{iatd. De aceea in produc[ie au
fost folosite
ln poralel atit tipurile cle p(tclu're, c'it
;i
ce!,e' cle stct'firme.
Formareo-gi clezutcliat"ea in ultimele doud decenii a conceptului de
ecosiste'rn, care cL sch,i'mbat radicll modul de |ttteleglere a
pddurii ca
fe-
nomen ecologic, su
fdcut
necesclrd reuizuirea tncadrdrii tipologice
I .pi-
clurilor. in, a\est seni au
fost
iniliate cercetdri speciale in cadrul I.C.A.S.,
in, perioaclct 1987-7985. Aceste cercetdrL clu perrnis c'rea.ea urlui
17c11
sistbm tipologic
l-Lnitar, can'e este
prezentat in lucrarea cle
fafd.
C9nc9--
mitent a-
f
osi creat
;i
utt. sistem cle botitare stalionald" pentru stafiunile
lorestiere
lipsite cle inueliq biocenotic ttstural ".
"
ittccLcliarea tipotogic(t a
pdclurilor, pe baze ecosistenice, s-d
fdcut
prin conlucrurea utui mnre colectits cle specialigti cu profile diferite.
Au colaborat cercetdtori clin I.c.A.s., din Fycultqtea de siluicul-
turd gi Erptoatdri Foresti ere, cl i n ICEBIOL, di ,rt, I.C.P.A.,
Ji to-;i
zoo-
ecologi, peilotogi gi specialigti in studiul sta{iuni,lor, siluiculturd, auxolo-
gie, protec{ie, cinegeticd etc.
*
Acest sistem urmea:i sd fie publicat separat.
-
s-o reugit sd se- d.elimiteze
;i
sd se mracterizeze sh.ucturoi, mni
msilt sau mg.t.
a$in
detaliat, tipurite cle ecosistem
forestier.care
se in-
tilnesc
in pddurile gdrii
noastre. Este o sarcini irnfiortanta ite uiitor sd
se
facd
in continuare irusestigalii
asupra paceselor
ce au rrc tn prin-
ciplele tipuri, sd se stcbiteaicd.
cunt'o""itea
influenpiazd, prod,ucttuita-
tea y
-celelalte
funclii
ale
fidurii.
Totodntd
este necesar ca mdsurile cle
gospoddrire
sd se dilerenlieze mai ntult pe tipuri, prin
lucrdri erpri-
m.entale concomitente.
Asemenea cercetdii aeicni"j
'perspectiue
de
folo-
sire in mai mare
"y:ury
g
forlelor
gi automatisnetor
eiasistemici,'pe;
tru a t'ealiza
cantitdli de lemn mai mari, d,e calitate m,ai butzd., cu' ch"l-
tuieli mni pu{ine, pentru
a asigura in mai ntnr e mrtsurd. erercitarea d.e
cdtre pddure
a
funcliilor complere d.e ereare gi protqo:re
a mediului d.e
uia[d.
Elaaorarea tipologiei ecosistenice
a
ficlurilor
rd.sqtuttd.e i,n, cer mai
i.nalt grad
.preocupdrilor
actuale din silui)urtura noastid pentru protno-
uarea speciilor autohtone
udloroase, a structuritcn" compl,ite ale. arbore-
telor, pentru
ualorificarea
_ra$ionald
a tuturor resurselor pd.ilurii.
Aceste preocttpdri
.sint
oglirtdite in numeroase acte rwrtnatiue,'priaincr
conserua.rea, protejarea
gi dezuoltarea pddurilor,
etploatarea
I'oi ralio-
nald econonticd" gi rnen{inerea
echitibrului ecotogii.
Introducerea
cit mai rapidd a tipologiei ecosistemice
irt cmtenajarea
Tiddurilor
gi i,n_ cercetarea
forestierd
aa crea baza cea nzai targd pintru
Tnombuareo
siluiculturii ecologice, orielftatd,
in egalfi mdsurd sprb pro-
dyrti-a. de lemn
;t
lpre
protec{ia mediului
cle o:ingd, aga cunx' preiecle
de altJel legea mengionfud.
1. INTRODUCEIiE
Nici o
Etiin{a
_si
nici o activitate
practicd nu se poate dezvolta
eficient fdri cunoaqt,jtu;-i"-einici
a obiectivelor
de care se ocupd, fd-rd
ernpu.uu
lor in u"urnft caiegorii
diferenliatc
dup6 insuqirile lor cali-
{ative
qi cantitative.
silvicultura
nu face exceptie de la aceastd
reguld. Ea s-a dezvol-
tat numai in masura in care al-l
progresat cunoqtinlele
despre
pSdure
"u
f"rro*".t
geografic
Ei
ecologic"
in m6sura in care s-otl cortulat ca-
i"enrii de
pliur-i ornogene
pri-n caracteristicile
lor str'icturale
qi func-
ii;;i; ;i
;; d"rvorfit .iri"."
de misuri de
gospoddrire care
lineau
seama de aceste caracteristici.
Necesitatea
grupdrii diferitelor
forme de
pidure a fost resimtitS
inca din secolul
"i
*ix-l* cind se
puneau bazele silviculturii Etiinti-
i-i*.
pri',.,ute
grupati au fosi cele formalionale
-
molidiquri,
pinete,
-ste-
jil; ;i;.-;%"iaent
caracter
oalitativ. Au urmat
grupdrile
pe bazd de
iroductivitate
a arboretelor
(clase de
-productivitate)
cu caracter
pronun-
i.i-""rtii"tiv.
De la mijlocul
secolului al XIX-lea,
dar m'ai ales spre
sfirqitul
acestuia,
devin tot mai numeroase incercdrile
de a clasifica
;J;;tG dupa auerii;i;
i;r insusiri naturale
(cornpozili'a
$i
producti-
ii;;;'".;;;"t"r"i,- iat"ra
-vie,
modul de regenerare,,.
caracterul
*elie-
fului, solului
etc.)
l.
-prirn.
claiificare tipolqgica
forestierd va fi creati
.[i"'f"-inceputul'
r;;i;i"i
at XX-lea c{e C. f. Nl o r o z o v (1903)'
;;;;
plnete a" pi"
-ri-i""rtru,
in
pgryt
de a servi
pertru diferentie-
'"uu
i,r"ia"nlor
cle iug"t"tot.
a pinului. La scurt timp, A' K' C a
j-a n-
;;,
-?;ne)-
"h;J;i
-Jr"riti"l1ia
pidurilor Finlandei
pe baza indica-
torilor bcologici
din
Pdtura
vie'
In continuare
au fost create numroase sisteme de clasificare
ti-
potogi"l a
pidurilor
pe baze destul de diferite'
l npagi ni l ec eur meazds et r eci nr evi st d' pesc ur t ' pr i nci pal el e
tendin{e
ce s-au -""ii"ttut
in clasificarea
tipologicd
a
pddurilor, legin-
a,r-l" a" directiile inifiale.
se insisti mai mult asupra noii direc{ii
'eco-
sistemice
pe care, intt-o viziune originali, se fundamenteazti
qi sistemul
de clasifioare
a
pedurilor propus in lucrarea de fa!d'
+
lstoricul formdrii
c o v s c h i
Ei
L e a n d r u
tipologiei
forestiere este
prezentat
pe larg de P e
s-
(1958).
1.1. SISTEME
DE CLASIFICARE
A PADT/RILOR
1.1.1. STSTEMELE
TTPOLOGTCE
RUSE
SI
SOVTETTCE
Primul
sistem de crasificare
tiporogicd
a pddur'or -
dupd cum
am aratat,
a fost creat
i n Rusi a de^G.
--M;;;;;' ^' (r908).
uni tatea
tipologicd
fundamentgh -
tipui ae pddure -
; l;rl conceput
ca uni_
tate
holisticd,
determinata
primordiai
de
yl *rro""
di condi{ii
Ei
fac_
tori de mediu,
dar moderaia
9i
de insu;iri1e
e"iiG;'ale
speciilor
ce
compun
comunitatea,
precum
gi
de retafiiie
dintre
-ei?
*
o" i"ii"""t"
r",
asupra
sta{iunii.
Morozov,
care vede paauoeu-"u
i";;;;" geografic,
sta_
biiea tipurile
sale pe
regiuni
crimatic
9m9g9ne,
pornind
de la condi{iile
de relief,
substrat
!i
sor.-.(in pri""ipur
tr"rftii"tL-qi^i.ffiitot")
dar, qi de
la speciile
temnoase
edifilatoare
Ji-oruorut.-iipri.il"'a"
pddure
(denu_
mite
de el
,,tipuri de arboret(,;
se stitrit;;",
a" T"pi ii cadrut
formati_
iior forestiere
caracterizate
prin
dtminanfu
anumito.
rp.iii'i""i"il;"
(pinete,
moiidis-uri,
stejarete),.pe
baza oit&""Ji-erii"r"lntroouse
cle con_
diliile
de relief. substrat qi ior,
"u."
ru terre"tJ-in
JtrJ,r.u
arboretului,
i n producti vi tai ea
ac-estui a gi
i n capaci tatea
sa a"-."!""Lra.e
gi
de evo_
Iulie,
spre un anumit
tip fundim"ii.r
-rr"""".i,i.'il.
"6!rl,r,i.uo
tipurilor
se fdeea fie analitic. (de
exempr;
,,;"lidi;;;;:l;;i
lutoase, pocrzo-
lite drenate(),
fie sintetic pri"
foro.i.ua
unor
termeni populari
(in
exem_
PluI
de mai sus
,;ramen'i(().^
Morozov a insistat
asupra fapturui
cd o clasificare bazatd
strict pe
producti vi tatea
speci i l or
foresti ere' l tabete
d;
;;;;;i ")
".,
are caracter
I'x'j?'ri";
ff :ri n.:::i:;:*fi:
a i'
l-o
a
""ti
"-
;;
-;;
;^ ;a h z a i n ;;;; it
"
Morozov a introdus
si nofiunea
de
,,tip
de sta!iune(.,
llentru tere_
nurile
neimpidurite,
ceea'
""
u.uta 1d tipul
sdu de pidure
se referea
numai
l a si tuafi i l e_i n
care bi ocenoza
foresti e"a
e.a
*"r["i r.
Doctrina
lui Morozov
s-a dezv"r*t i"' .""t]ri".*
ie
oo'a
directii
distincte
care au dat n-agtere
r" *r"'Joua
mari gcoli
tipolo-gt;;;;;;;;d':
scoala^Sukaciov
si gcoala pogrebneak.
In concentia
^119]li
sukaciov,
fi_pur de pddure
a fost definit
ca o
unitate
foarte omogend
din punct
o! v"oe."
ar fitocenozei
forestiere,
:l liggy"tivita{ii
1in
timitere
^,rr,"i-
"iu*.u
Cu pr&"t"1,'"1
posibititdfilor
oe regenerare
si al.succesiunilor.
Tipul
avea i"
"oii.6ti"[d
un caracter
foarte
ingust.
tt'ri:l:
"r, "o*-porifre'..s"mandtoare
a arboretutui
si pi_
turii
vii sint cuprinse
in gruft
de fipuri (de
exemplu
moridisurile
cu
Hylocomium),
ii1 tipurite-astmattito*u
sub raportur pdturii
vii, dar
avind
arborete din
-specii
lemnoase
diferite,
se grupeaza
in serii ecolo_
gice..(seria
Oratis,
Mltrttttui
ilii. c;;p;i;"h""ti?""i'r"o.u.r.,u."
in for_
mafii
dupd
specia remnoasd
dominanfd qi
-ui'-J"pJi"
i" unitdti
de
clasificare
superioare
(grupd,
"t""u
-de-Jo;;;il'
d;;;':"'ru"tere
coinune
pentru
speciile
dominanie
Oin tormaliiie
respective).
Pri nci pi i l e
scori i sukaci ov
i n formd crasi ci
sau cu di verse
modi -
ficdri
Ei
adiltdri'uu^rosi--tu"g"
r"k;rit"
i', u.R.s.s.,
in zona boreali
din
Europa qi
Si beri a.
. i r. B.
p:
Bu[ a; i l
(RaAt orr, --
i sbe, 1963 q. a. )
i'6di
unele adap'tari
Ei
in nonianl?-
ii
-';-"-;rii
i
-ii
'"
"
u r a
"
ui
B
in deceniul
al-cincilea,
v. sukaciov gi-a
revizuit radical
conceplia
ti pol ogi ca pri n
fundamentarea
ti pul ui a"' ffi "r"^";"ti ,,
de bi ocenozS.
Asupra
acestei concepfii
se va re'oeni in aeiatiu-i'
;"ii;"ear
,,concep{ia
ecosistemici qi
clasificarea
tipologica a
p[duriiori.
- - -'
"
,
$coala
Pogrebneak
considera
ca unitate
fundamentard
,,tipul
cle
teren foresti er(( (ti p.de
condi {i i stafi onal e).
Aceasta
,u ,turri l egte
i n func_
{ie
de troficitatea gi umiditaiea
solului
potrivif u.rui
-"aroiaj
edafic cu
4 grade
de troficitate (notate
ctr A, B,
'a;
ol
ii
o
l.Ji"
a" umicritat,e
(rrotate
cu 0, 1, 2, 3, 4, 5). i ntreaga
vari etate
' stati &;;
este cupri nsd
t' .stfel j "_
?+
ti puri
de teren foresti Er,
ca.re se pot
i r' rparl i
i nsi , fi e..are
l a ri ndul l ui i n 9 subti puri (apl i ci nd' trei
gradai ri
supi i mentare
are 1ac_
torului trofic si trei ale factoruiui hidric).
Incadrarea unei
stai i uni concrete
i n ti puri re de teren foresti er
se
face pe
baza i ndi cafi i i or
ecol ogi ce
a tu.turor' speci i l ;;
*-upu. i n stal i u-
nea resrrecti va
sau nurnai -
a, unor speci i i ndi ci toare.
Aceasta
l l resLi pune
o bynq cunoa;tere prearabila
a reispindirii
fi;c;;;i
rp"Ji pe
tipuri de
sta{iuni,
corelate cu insu;irile
troficb
;i
hidrice
ur" ,,ii"rilo..
.
In cadrul ti purui
de teren foresti er
se deosebesc apoi ti puri de pa-
dure gi tipuri de arboret.
Tipurile de padure
sint
""p,,.ii-e
pe baz,r
spe_
ci i l or l emnoase care al ci tui :sc arborei e
stabi l e
l tunOantenti rl e). I. i i e-
care ti p de teren foresti er
se pot
separa ' -ai mui te ti puri cre p:i cl ure
($upe
-speciiie
principale
.ccmponent.
"te
u.t or"t"i;;t
iri cno.,_,t tipurui
de pi dure,
i n afard de ti pul cre arboret
deter*ri nat' d"
;p".i ;:.,.rtr;;l
ci i l e,pri nci pal e pot
e5i 1i a.gi arte ti puri de arboret frrrmate
cti n speci i
pi oni ere
care pct
substi tui
l a u' moment dat speci a pri nci pal a.
spre
c' xernpl u
ti pur de teren foresti er c; cupri nde
moti hrs,uri ,' f.aa"t",
i ,i i 5.t",
gorunete,
stej 5rete pe
sol uri bogate,
i i l ave,
dar gi
' ti puri re
de arborete
cu speci i pi oni ere
care se pot
i nstal a pe
l ocul ,,""ri o.o (de exetnpi ,_r mes_
t eci ni suri . pl opi 5uri
de pl op
t rei t ruri t or",
ci rpi net e
S. a. ).
Pri nci pi i l e
Ecol i i
pogrebneak
au fost apl i cate cu rezui tate
bune i n
Ucrai na (L
a v r i n. e n k-o, 1961), i n Caucaz (Z el e nk o, 1g6J),
i n
car pal i i
ucr ai nei ( Ti shi evi ci ,
1962;
coi ub, ; t ,
r g' 3 s. a. ) , i n
R' s. s. n4cl do' uencai cf
( Ghe
i cr eman
; i
col ab. , 196' 4) , i n R.
p.
t r o-
i oni i ( Al cxandr or vi cz,
7972) , i n R.
p.
Bul sar i .
i ncercari l e de corel are a ceror cl oui di rec{i i ti pol ogi ce
di n LLR.s.s.,
au fost rLii'ei'oase.
o propunere
care meritd atenlle
"a
fost cea . ll_,i
f . i . bi r i akl ya.
( 1962) .
Di n 1973 col ect i vur
de t a i nst i t ut ul de cer ce-
ti ri pentn-r
si l vi cul turi -
di n Leni ngrad
dezvortd
o rnetodi
,,i ncrnci satr((
pentru
separarea tipurilor de pddure pe baza cle criterii
fiiocenctice si
stafi onal e,
reci proc control abi l e.
cri teri i
fi i occnoti ce
si nt co-pori ti "
-";_
boretul ui gi grupel e
cenoti c-ecol ogi ce
de pl ante
di " ptti ru
vi e, cri teri i
sta{ionale
sint substratul (mai alei ca sursi a troficiialii; si rnorfclogia
soiului (mai aies caracter,e
indicatoare
ale regimului de umiditate).
Uiri_
tatea de b.aza admisd este
,,familia
de tipuli de pdclure,( ,care
cofes-
punde
unui tip sta{ional, omogen din pun-t
de vedere trofic gi ;.iari".
Famiiia de tipuri poate
cuprincle tipurl cu compozi{ie
diferitd a arbo_
retel or dar cu aceeaEi .producti vi tate
9i
di rec[i e de i uccesi une. Ti p' ri l e
de pddure
sint aproximativ
de nivelul
tipurilor gcolii
.Sui<aciov (2s).
Atte
propuneri qi
solu{ii sint
prezentate intr-o sintezi a celor mai
importante'lucrlri
care privesc corelarea tipologiilor fiiocenotice
qi sta-
f i onal e
( At r ohi n, 1980) .
1.1.2. SISTEMUL TIPOLOGIC FINLANDEZ
un al t si stem ti pol ogi c a fost creat i n Fi nl anda de A. ca
j ander
(1e09).
in cadrul acestui sistem se separi tipuri de stqiurlj
pe baza unor
tipuri ecologice d.e pd.turd uie, cotelate cu insutirile solului (troftiitate
qi
umiditati;. n"ntru
pddurile Finlandei au fost deosebite inifial trei
iipuri ecologice de pd[urd vie: Ca]luna, MUrtillus,
O,talis, Ia care s-a
adaugat apoi tiput Ctadina. Aceste tipuri se-
-regesesc
in. pdduri compuse
Oin tiferiie spLcii de arbori (pinete, molidiEuri, p.5te-caniguri,
stejd-
rete etc.). Ulterior clasificarea'l
fost detaliatd stabiiindu-se tnei clase
de
paduii fiecare cu mai multe tipuri. Sistemul Cajander,
lrctrivit
pen-
tru'concliliiie ecologice extreme
qf foarte uniforme ale Europ'ei nordice,
a fost apiicat
"r,
sri"""" in Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca. Sis-
temul at fost incercat in aproape toate
!flrile
europene' inclusiv la noi,
(48)
dar nu s-a validat in afara arealului
pddurilo-r boreale,
pentru eare
a fost creat. incercdri de aplicare
cu rezult;te mai bune s-au tiicut in Ca-
; " d; - u" " " " r a
( I l v " " t i I " , 1929, Hei mbur ger ,
1941, Ki -
j ; i ; ,
194b, Li ' nt eau, 195b, Kal el a, 1962, 1963, Laf ond, 1964)
Ei
i n Patagoni a
(K a I e I a, 1941).
r. T. 3. SI STEMUL
TI POLOGI C GERMAN
un sistem tipologic original
s-a format in Germania in anii de dupS
pri mul rdzboi mondi aT
ff
i ter
qi Kr au ss, 19?8), dezvol ti ndu-se
l poi
p" coordonate apropi ate, ati t i n R. F' G.
(Sch-l enker,
1964,
f i r ei t zer
qi Sc t r i enk er ,
1980) ci t
9i
i n I I ' D' G'
( Kopp'
196C). Sisternul este adaptat situaliei din Europa centralA, in care
pd-
duriie au compozilia
pulernic modificatir in urma extinderii culturilor
de rnolid
9i
pin.
Sistemul se caracterizeaz'a
prin abordare combinatS
Ei
regionald'
Pentru separarea stafiunilor
qi constituirea tipurilor
de staliune se iau
in consideiard combinat, caracteristici
stalionatre
(clirn5, sol, substrat,. re-
iiu$ a" vegetalie
(grupe ecologice, asociafii_statignatel Ei
de istorie a
.'o:"g"tu1i"i
flpote'nanfii"i)
Ei
a filvic-ulturii. Tipurile de statiune
(Sta-n-
dcftseinhei,ien; se supaiS in cadrul
unor unitdfi teritoriale regionale,
p"."it delimitate
(de nivel inferior
-
raion de creEtere-Ei d9 nivel-9u;
f.i;;
I
regiune de creEte'e)
pe b^aza diferentierilor
de clim5,
'glief,
substrat
qi viigeta{ie
qi se'grupeizd
in ecoserii dupd caracterul rocii
pa-
.eniale
;i
u ,r",nuririi. De ilxemptu
in regiunea. de. cre;tbre Neokarkand'
raionul 4110 stron,berg, in ecoserlr de luturi fine, moderat reavene,
se Oisting tipurile de lia{iuni
: 5, Pidure de fag qi stejar,,
pe
^lut
fin,
moderat ?uu,ran
Ei
6, Pidure de fag gi stejar c'_Luzula,
pe lut fio, q9-
.f*ui
"r"ut
(M ii ir i f, d u s e r qi
*got.,
1083).
^Dup5
cum se vede din
denumire nu este vorba de un tip de staliune in sine ci de un tip com-
Ui".i i" care se indicd
gi staliunea
9i
comunitatea
forestieri care-i co-
10
resqunde (Ei care in realitate poate
fi substituiti printr-o
culturd de
molid, pin
sau alte specii). se face deci nu o simpli stabilire a tipului
,de
sta{iune
.ci
Ei
o reconstruclie
a comunitd[ii natirale, pe baza isforiei
vegetaliei gi a resturilor vegettr{iei naturale
dirl teritoiiu, il cunoagterii
rnodului de gospoddrire
a pidurilor
din trecut.
in cadrul acestui sistem s-a acordat o deosebiti atenfie grupelor
ecologice de plante (grupe de reac{ie egalr fafd de factorii
eaitici ae
t r of , i ci t at e si umi di t at e) ( El I enber g, -
19b0; ' S" hl enker , f gSi ;
Schdnhar , 1952) .
Pe baza sistemului german
au fost clasificate qi cartate sta{iunile
di n R. D. G. . ( Kopp
9i
schwanecke,
19s5) qi
au f ost cl asi f i cat e
gi
apr91pg. integral
cartate stafiunile
forestiere ain d.r.G. (M ti h ] h 6 u-
s e r. 1983).
iln ultimul timp pe principii
similare s-a dezvoltat qi o gcoalii
de
ciasificare gi studii a staliunilor forestiere in Franfa (Dume, 1gB5). Au
fost publicate
deja citeva cataloage de tipuri de stafiuni pentru
regiuni
mai intinse gi sint in curs de realizare
alte asemenea cataloage.
- - flncipii
apropialg du ale
;colii
germane
au stat la baza proce_
deulr"ri ontario, de clasificare a pidurilor
din canada (B u r ger,' 7gT2,
M u I I e r, 1980). Dupa impar{irea teritoriului in ecoregiu-ni (site-re-
gions, eco-regions) gi in districte (site-districts) pe bazd- de climat
si
relief, se separd iandgafturi (tandscape) pe bazf ecologici.
rln cadrul
,acestora
se stabilesc tipuri de sta{iuni pe
bazr de ecoclir-nit, regim pedo-
hifuic gi regim trofic. Toate unitS{ile sint desigur la alte siari decit
cele ale
Ecolii
germane.
1.1.4. SISTEMUL TIPOLOGIC CEHOSLOVAC
Un sistem aparte a fost elaborat in R. S. Cehoslovacia de
A. Zl at ni k
(1961). Ti pul de pddure
est e conceput compl ex gi di -
namic ca o combinalie de fitocenoze care pot avea cornpozilii diierite
dar se afl6 intr-un tip stational determinat.
unitatea de bazd a clasi-
ficarii este ins5 grupa
de tipuri de padure (de rangul unei subforrna{ii
sau asocialii) care servegte pentru
cartarea tipologicil qi este caracte-
fizata sta{ional sau floristic (inclusiv prin grupe ecologic-e de plante).
Grupele de tipuri sint incadrate in serii dupd troficitatea qi
aciditatea
solurilor.
-
1.1.5. SISTEA,fBI,E FITOCENOLCGICE DE CLASIFICARE
A VEGETATIEI PADURILOR
in Europa, de clasificarea pddurilor
ca
;i
a altor iipuri de ve-
get:r{ie s-au ocupat asiduu gi specialigtii in studiul vegeta{iei. sistemul
cel mai complet de clasificare a fost creat de reprezentan{ii qcoliil
fito-
sociologice (Braun-Bianquet). Unitafile de bazi
-
asocia{iile, reprezintd
gruphri de fitocenoze caracterizate printr-o
anumitd combinafi,e de spe-
cii de plante,.dintre care unele apar numai in gruparea respcctivA (spc-
cii caracteristice sau fidele). Se admite ca asocialiilor le crrrespunde
-un
anumit complex de factori ecologici care condilioneazA prezenta
Ei
con-
vieluirea lor. Datoritd faptului cd speciile tremnoase dominante au ampli-
11
tucline ecologicd mare, gi deci grad de fidelitate mic,. in aceasti clasi-
ficare ii se acotiCl importan{d mai
pulina. Sint frecvente cazurile clnd
fitocenozele cuprinse intr-o asocialie au compozifia stratului de arbori
destul de neomogend.
O pieiiica serioasti in calea folosirii asocia{iilor. forestiere in siivi-
cultur6 a constituit-o schimbarea frecventd a rolului atribuit speciilor,
a volumului asocia{iilor
qi a poziliilor in sistem, ca
;i
a denunlirii aso
ci a{i i l or (24).
Asociafiile,
'dar
mai ales subasocia{iile au devenit op'eralionaie
pen-
tru silvicultura Europei Centrale numai in momentul cind cercetarile
fitosociologice au fost completate cu atente cercetdri aslrpra stafiunilor,
cind s-a stabilit valoarea indicatoare a unor grupe de plante din ca-
cirul lor, cind au fost cunoscute rela{iile dintre specii
;i
efectul acestora
asupra structurii gi productivita{ii ca gi a dinamicii cornr.rnitAlilor.
Un rol deosebi t i n acest sens a reveni t
,,Grupul ui
de l ucru pentru
vegeta{i a foresti eri (( creat i n 1928
;i
ani mat de }i artmaun gi Jahn
( l l ar t mann, 1928, I { ar t mann gi Jahn, 1974, Jahn r ed. ,
1e82) .
.Si t.ra{i a mai exactd a fol osi ri i uni ta!i i or fi tosoci ol ogi ce i n si l vi -
cul turi este redatd i n vol umul 12 aI Manual ul ui de
$ti i nl e
a Vegetafi ei
(r:edactor J a h n, 1982). Di n contri bul i i l e apdrute i n acest vol um re-
zulti cd studiile fitosociologice gi .hir{ile de vegeta{ie elaborate pe
baza l or, au vari ate apl i cal i i i n si l vi cui turh (i n zol l area
pdcl uri l or, i n
stabilirea asortim,entului de specii pentru culturi, in reconsiituirea ima-
qi ni i paduri i natural e, i n stabi l i rea grupel or de pl ante i ndi catoal e
E.a.).
Totugi asoci a{i i l e, datori ta omogeni tSl i i l or ecol ogi ce l l ai reduse au fcst
rnai rar folosite ca unitali de organizare il producliei forestiere gi de
iiplicare a mlsurilor de gospodarire.
Este semnificativ in acest sens faptul cd nici intr-o
lari
din cen-
trul Europei, in ciuda faptului cd existf, clasifica{ii fitt.,sociologice bine
puse la punct nu au incetat ci dirnpotrivd
.s-au
ampiificat cercetirile
ti pol ogi ce cu ori entdri di feri te. Exi sta gi i ncercdri c1e :r crea cl asi fi cal i i
ale vegetaliei n-iai strins orientate
pe nevoile silviculturii. O astfel de
i ncer car e se dat or egt e l ui H. El l enber g gi I ' . I i l ot zl i ( 2+)
c-' are au el aborat o cl asi fi care compl eta a fi tocenozel or foresti ere di n
El veti a bczata nu pe speci i caracteri sti cc ci pe contbi ttctl i i ti ' :. speci i c' tn-
stt:rtte (inclusir,' dcminantele). Specii caracteristice s-aLr identifictrt nu-
mai
pentru uni tal i superi oare asoci al i ei , care corespunC i nsa cu cel e
erl e qcol i i Braun-Bl anquet. Asoci a[i i l e astfel separate si nt mai numcroasg
deci l cel e stabi l i te d' e fi tosoci ol ogi , dar mai omogene di n
punct de ve-
dere ecol ogi c. Asoci a{i i l e si nt caracteri zate sub raport cl i mati c, de re-
l i ef, de trofi ci tate
qi umi di tate a sol uri i or, ca
Ei
sub raportul speci i l or
constant'e (prezente in peste 50o,zo din descrieri) din t'oate etajele
pa-
duri i
.si
a speci i l or domi nante. Pentru El ve{i a si nt dl te 62 asoci a{i i ,
unel e qi cu subasoci al i i .
Interesante i ncercdri de corel are a asoci ati i l or, stabi i i te pe pri n-
cipii fitosociologice, cu tipuri de
pddure
sens Sukaciov sau tipu.ri de
condilii stalionale sens Pogrebneak, au fost intreprinse in R. P. Un-
qara (69)
Ei
R. P. Pol ond (39). Cercetatori i maghi ari au consi derat ca
ti puri , i n maj ori tatea cazuri l or, faci esuri l e asoci a{i i l or fi tosoci ol ogi ce.
t 2
Aceste faciesuri se stabilesc pe baza pr.edomindrii unor specii in pdtura
vie (de ex.
facies
Luzula,
facies
Carer pilosa etc.). in situaliile ex-
treme, m,ai omogene din punct de vedere ecologic s-au consrderat ca tip
<'hiar asocialii fitosocioiogice (d'e exemplu fdgetul pe calcare
-
SeI-
serio-FagetLlm sau pddurea
de surduc
-
tLcereto-Fratiruetum subcarpa-
ticum). Autorii realizeaz[ ,o interesantl schema corelativi a asociafiilor
r.egetale si a tipurilor de pddure cu factorri ecologici principaii, termic
gi hidric din aer qi trofic si hidric din soi.
$i
di n schema dat a de Mat uszkewi cz ( 39) r ezul t a vol umul
diferit aI asocia(ilor fitosocioiogice fala de tipurile de condi{ii sta{io-
nale stabilite de tipologii polonezi conform metodologiei Pogrebneak.
Pentru studierea pddurilor au fost utilizate in Europa
Ei
alte prin-
cipii de clasificare a vegetafiei.
Cea rnai cunoscuti este cea bazatd pe
specii dominante, preconi-
za,td de
Ecoala
scandinavS. Du ii.ietz
Ei ;coala
sovieticA Sukaciorl. intr-o
asocia{ie sint incadrate toate fitocenozel,e de pddure asemdn6toare prin
speciile dominante din straturile principale (arbori, arbugti, ierburi).
Asocialiile stabilite au volum mult mai mic decit asocialiile bazate pe
specii caracteristice, dar omogenitatea lor este mai pronunlatd. Aceste
asocia{ii sint practic similare cu tipurile de pddure in conceplia Su-
kaci ov.
in cadrul acestei gcoli s-a dezvoltat concep[ia privind
independen{a
relativd a straturilor fitocenozei, condilionind posibilitatea
ca acelaqi
strat sA apard in fitocenoze diferite combinindu-se de fiecare datd cu
al t e st r at ur i ( Du Ri et z, 1930, Li ppmaa, 1935) . A f ost cr e-
atA chiar o clasificare distinctd a acestor as.,a-numite
,,asociatii.(
(aso-
cia{ii unistrate), care nu s-a afirmat insi pe plan
mai larg.
in Fran{a
Ecoala
Gaussen-Emberger a dezvoltat conceplia
,,seriilor
ecologic,e de vegeta{ie(. Seria ecologicii este o subdiviziune bine contu-
ratd a unei formatii forestiere, care cup,rinde
piduri
dominate de o
specie sau o combinalie de specii lemnoase, gi aparline unui anumii etaj
de vegetalie.
Este vorba de o unitate rnai mare decit aso'cietia senc, Braun-
Blanquet, bine delimitatd climatic gi edafic, care nu
Ei-a
gdsit aplicarea
in tipologia forestierd, dar care
poate
servi, ca un cadru
,ecologic
des-
tul de bine precizat, pentru unitdlile tipologice propriu-zise.
Seriile de
r-egeta{ie sint unitd{ile care au fost folosite pentm intocmirea hdr{ilor
de vegeta{ie in Fran{a, in
larile
Africii de Nord, iar mai recent in In-
dia
9i
Nepal (26). Pentru Alpi, aceste serii eru fost stabiiite de P. O-
z enda ( 43) .
in Elvelia, Schmid
preconizeazd o unitate de volum
$i
mai mare
,,etajul
de vegeta{ie( (Vegetationsgiirtel), conceput ca o unitate evolu-
tiv-floristica distincta, de intindere mare, care se poate subdiviza in
,,bioc,enoze((
tipizabile. Principiile sale aplicate Ia vegeta[ia forestierd a
El vel i ei
qi
al tor
tdri
(S c h m i d, 1941 s.a.), s-au l i mi tat i nsa mai mul t
la stabilirea etajelor qi mai pulin a tipurilor de biocenoze. Acestea sint
definite pe baze floristice
linind
seama insd de speciile care caracte-
rizeazl etajui
.de vegeta{ie.
13
o
'lirectie
distinctd de clasificare a vegeta{iei forestiere (dar q!
a. vegetafiei in general) bazatd pe grupe ecologice qi respeetiv sociolo-
gice de plante,
s-a conturat dupd 1SS0 irt Europa Centr?rld (E I t e n-
! ^ " ^ l g, . 19. 50- ,
Schi i nhar , 1952, Scamoni , 1963, I i , I al yer ,
1963, Ai chi nger , 1967 q. a. ) .
Grupele ecologicre confin specii de plante
cu cerin{e qi toleran{e.
aprograte fald de principalii
factori ecoiogici
Ei
care se intilnesc de
reguld irypreund in condilii sta{ionale corespunzitoare. Asemenea grupe
au fost folosite in realizarea sintezei asupra vegetafiei din Europa-cen-
tral S (El l enberg,
1963) .9i
a vegetal i ei pEduri l or
di n Al pi - (Ma-
y r , 1963, May er
Ei
Hof mann, 1969, May er ,
- 1g?4)
ca
gi-
dln intreaga Europi (3B). Grupele sociologice
au fost conturate
!i-
nind seama mai ales de frecvenla mai rnarE a cohabitdrii unor specii
de plante,
datoritd in
parte
complexului
de factori ecologici, in parte
insd gi raporturilor dintre plante. Asocialiile forestiere oin ir.o.G. au
fost delimitate pe baza combina{iilor de grupe
sociologice (44).
_O
altd direcfie distinctd de clasificare a vegeta(iei forestiere este
cea dj nami cd ( Ai chi n- ger ,
1949, Kol esnl kov, 1961) .
pot r i vi t
principiilor
acestei clasificalii, intr-un tip de pddure
se includ toate
arboretele (adesea
foarte deosebite din punct
de vedere al compozi{iei),
care reprezintd stadii de virstd sau stadii succesionale care conduc la
acelaEi stadiu final.
1.1.6. srsrEMr r"
""f*:t;3_:xr\
pdDURrLoR
rN
TARTLE
{p
F"it"
-anglo-saxone
clasificarea vegeta{iei
;i
in consecinld qi a
pidurilor
s-a fdcut in general pe cai propiii, uneori profund deosebite
de cele ale Europei continentale.
.Dupd
o perioada de abordare dinamicd
a
problemei
clasifi,cdrii ve-
get af i , ei carg gi -a gasi t expresi a i n i ucri ri l e l ui - Cl ement s, l l ans-
l-e y_ qi allii
Ei
de folosile a unor unit6li de clasificare stabilite pe bazd
de dominante (15),
cercetdtorii din Anglia, s.Ir.A., Australia
Ei-iu
con-
centrat aten{ia asupra caracterizdrii cantitatiue a uegeta$iei. Abordarea
strict cantitativd
a condus la concluzia ca invelisul vesetal are caracter
continuu adicd se schimbd treptat in
Junclie
cle schiribdrile cortditiilor
de rnediu, fdrd a exista limife naturale precise gi deci,
,.i
fitocenoze
bine conturate. Fiecare porliune
de invelig vegetal reprezinti o com-
bina$ie unicd c nu se mai repeta (conceptul lnaulaiausricl.
pornind
d.e.la aceste premise, s-a
ajurx si se afirme cA nu se pmte
lace
o clo-
sitlcar_e a- uegetaliei ci numni o ordonare
a diferitelor ci aspecte indi-
xiduale, dupd anumi.te gradiente
stabilite de cercetdtor.
Ordonarea se poate
face pornind
de la aspectele de vqgetalie, prin
evaluarea similaritSlii situa{iilor descrise
9i
stabilirea gradufui
de'ahro-
piere
floristicd intre acestea (qcoala
din lvisconsin
-
curtis gi Mc
Int-osh, 1951
9.a.)
sau de l a vari a{i a factori l or ecol ogi ci (cai dure,
umiditate, troficitate)
Ei
variatia corelativd a aspectelor-de vegetafie
(anal i za gradi ental d -
Wi tt a ker, 19b6).
Majoritatea lucrdrilor de studiere a vegetafiei padurilor
tiunilor forestiere din ultimii
ani, in S.U.A., in Australia, in
74
qi
sta-
parte qi
in Canada, Ar$ia qi
farile
africane din Commonwealth se situeazd pe
aceast dl i ni e St eel e qi col ab. , 1983, Hanks
Ei col ab. ,
1983, Pr e-
gi t zer qi Bar nes , 1984, Sever son qi Thi t eni us, 19?6,
V i e r e c k
Ei
colab., 19BB q.a.). Lucrdri cu con{inut similar se fac in
Japoni a ( I ehar a qi col ab. , 1983) ; Paki st an ( Ar ni n
Ei
Ashf a-
e
u e, 1982)
qi in alte zone.
ExistA insd qi in aceste zone incerc5ri de clasificare a vegeta{iei
fie pe baza principiilor
Ecolii
Cajander, fie a qcolii Braun-Blanquet'
In multe camri se merge
pe linia imprimatl de Clements separindu-se
climaxuri, in cadrul cdrora studiile evolutive sint eonturate pe baza
speciilor dominante.
In Canada, Krajna
Ei
alli cercetdtori au pus la punct o metodolo-
gie de clasificare corelatd a vegeta{iei gi reliefului, in cadrul unita{ilor
zonale
Ei
regionale de vegetalie.
1.1.?. INCERCARI DE GASIRE A UNEI BAZE COMUNE
PENTRU CLASIFICAREA TIPOLOGICA A PADURILOR
O ampld discu{ie in vederea gdsirii unei platfonne comune
pen-
tru clasificarea tipologicd a
pddurilor, a avut loc cu
prilejul celui de-al
IX-Iea Congres Interna{ional de Botanicd (Montreal, 1959). Au luat
parte la discu{ii specialigti din mai multe
{dri_printre
care Aiching_er,
bansereau, Ellenberg, Hills, Kalela, Krajna, Ovington, Scamoni, Su-
kaciov (contribulii publicate in Silua Fennica, 1960). Degi au fost iden-
tificate
posibilitali reale de corelare a metodelor
Ei
s-a convenit in ge-
neral asupra utilitalii abord5rii complexe a problemei, acliunile, intre-
prinse in continuare nu s-au finalizat intr-o metodologie unici de stu-
iiere, clasificare
Ei
cartare tipologicd a pddurilor. Nici incercarea fdcuti
de El l enberg
(23) de a reuni pe reprezentanl i i di feri tel or
Ecoi i
tipologice
pentru a se compara metodele,
pe acelaqi obiect de studiu,
nu a avut urmirile dorite.
1. 1.8. eoNcEPTIA EcosrsrEMl;;auf;ir8ko.t"tcAREA
rIPoLoGrcA
Conceptul de ecosistem incepe sd trezeascd interesul speciaii$tilor
in tipologia forestierd in deceniul al qaselea
!.1
qt-e
pus
-pe--prim.pl?l
cu ocazia" discutiei amintite de Ia congresul din Montreal. Din cele 18
referate consacrate acestei
probleme, se desprinde conVingerea cd in-
lelegerea
psdurii ca ecosistem este cea mai apro_p1atd. de na'tura ei
Ei
cea"mai utitf aitt punct de vedere
practic. Clasificalia
pldurilor, ne-
cesard
productiei forestrere, trebuie axatf, de aceea
pe aceastd concep-
lie
nouA.
'
Kraj na (36) care a
prezentat l a acest conqres o anal i Zf, a
clasificafiilor
tipologice existente, le imparte in trei mari categorii :
1. ecotopice earb
tii
seama de ecotop gi care pot Ji climatopice.qi-eda-
fotopice-; 2. biocenoticer care se baz-eai4 pe structura- biocenozei' luind
in ionsiderare mai ales
plantele (clasifica{ii fitocenotice) sau ma'i ale-s
animalele
(clasifica{ii zootenotice)
;
3. ecosistemice care
{in
seama atit
de ecotop cit
Ei
de biocenozd.
r 5
^ ^
Propuneri privind
clasificarea pddurilcr pe baze ecosist,emice
au
fost formulate in special de Hills
si
Sukaciov.
'
HiJls, bazat pe
lucrdri anterioare, considerr ca unitate ecosiste-
micd concretS- aga-numitul
,,site"
care la er nu inseamnd nurnai
,,stafi-
une{' ci comple:<ul de condi{ii gi factori ecologici de pe o anumitd su-
prafald
de teren impne-und
-cu
plantele
si antnalele care o populeazd.
In cadrul acestui complex, Hi[i pune
un accent deosebit pe'insugi.iiu
solului- clasificarea-acestor
unitrili trebuie sa se fac6 hofijtic, pornind
de Ia interrela{iile dintre componente gi nu pe baza cornponentelor
iu-
ate separat.
sukaci ov di scut a
raport uri l e i nt re bi ogeocenozd, uni t at e com-
plexi
conceputd de eI din 1042
Ei
ecosistem
Ei"
porneEte
de asemenea
de la necesi'tatea de a forosi in clasificare criterii care
'privesc
pddurea
ca introg- Punctul
sdu
rde
vedere este prezentat
mai'detaliat intr_o
monografi'e ulterioard (63).
Printre criteriile
ce
pot
fi folositel in clasificarea contplexd a bio-
t : enozel or Sukaci ov
Ei
Di l i s men{ i oneazd:
-
grosimea (profunzimea)
qi densitatea biocenozei
:
-
natura gi
viteza schimburilor de energie,
apd, substan{d intre
biocenozd qi mediu si intre componentele bioceno"zei;
'
-
durata qi intensitatea de acumulare
a bioir-rasei
;i
de descom-
punere
a necromasei,
rezervele de biomasd
Ei
necromasd
;
-
circuitele biocenozd
-
sol
-
mediu exterior
;
-
alte insuEiri
ale solului
:
-
speci fi cul rel i eful ui q.a.
-
linind
seama de ritmicitatea biocenozelor,
biogeosfera forestieri
se imparte in doud mari categorii :
-
paduri
cu metaboliin permanent (piduri
ecuatoriale)
;
-
p6duri
cu
.metaboli,sm
temporar intrerupt (pdrduri'iropicale,
temperate gi boreal e).
In ultima categorie se deosebesc 2 grupe
de clase de pddure -
hidroperiodice gi.termoperiodice.
Pddurile zonei temperate
se incadreazd in grupa
de clase termo-
periodicS.
Grupa con{ine 3 clase
--
clasa silvotu"ndr'elor,
t,aigei nordice
gi pddurilor
de munli i-nal{i, cu perioada
de vegetalie
'scurld
(circa 3
luni) gi productivitate
redusd
;
,
clasa pddurilor
de taiga cu perioadr
de vegeta{ie mai lungd
qi productivitate
mai mare
:
- -
clasa pddurilor
de foioase cu perioada
de vegetalie de b-6 luni
9i
productivitate
in general
ridicata. Mai departe,
"l'-u.ei"
se impart in
grupe
de formafii, dupd formele de via{d, in forma{ii diferen{iare pe
baza reliefului, in g{up.
de tipuri care con{in tipuri cu aceeaEi sp""ie
dominanti
+j
lipuri de biocenoze. Tipul d.e biocenozd"
t'orestierd.'reuie;te
toate. su raf elele de pddure
omogene prin
structuia bic.tcenozei, prirt
cottd_iliile stagionale, prin
.raporturile
inire plarfte
;i
mediu, prii pro_
cesele de refacere
Si
succesiune.
sukaciov si Dilis subliniazd cd, spre deosebire de bioceno za con-
cret6 ale cdrei limite coincid cu limitele fitocenozei,
tipul de biocenozd,
cclnceput ca o entitate omogenr nu numai fitocenoticd ci qi stationald,
i 6
rclationali
si dinami_ci
u".,,.Oq.r$un,
utt,-tsolum
diterit d,e aI tigrutui
d,e
titoeerwed. De
.
aoeea autorii siht ae parere
"a:-6ioi""ozele
asema_
nrtoare
sub raportql
1esgta-tiei
dah aeosiuite
ai"
zuri"t
de vedere al
celorlalte
componente
trebuie
incadrate
in tipuii iii..it",
"p".tirri"d
uneori
la unitili superioare deosebitb.
se admite cb. tipul de biocenozi poate
avea o variabilitate
destul
de rnare deoarece, biogeocenozele
incadr"t",
a4i
"i-ilato".",
nu sint
niciodati pe.rfect
identice, datoritd
variafiiloi
1i;ri"Ji;-;"u
neperiodice
ale structurii,
conditiilor
de medig etc.' cind' a"Jite
-variatii
'aepaEesc
anumite
limite, biocenozele
puternlp modificate
f"F d" cel tipio;-i,fr:
nvne,
se separd in tipuri derioate.
Fentru
a sublinii inse kgetuia aiit.u
aceste tipuri gi cel inifial ele se relrnesc toate intr-o *"ri"l
' -
E I I e n b e'r g. (24) relevind riecesitatea
clasificirii
ecpsistemice
a
intregului
inveliE i'iu'_aiit pentru
ecbiosie
cii
Ei *ntru
practicd,
este de
asemenea
de pdrere_cd
acestea trebuiJsd
se baieze pe'p"o.e*.le
ce au
Ioc in ecosisteme.
pl.
.il_:l"sificafia
pddurilor
urvlitiei
rearizatd im-
preund.
cu I( I ii t z I i (1972,
el se baieaz6,
insd pe
"it"t"ti.,
uqu ;*
s-a amintit mai inainte.
Fdrd a lua in discu{ie, in mop special, aspectere
de clasificare a
crcosistemelor
o d u m (19?1),
o u v i g o" u ri--
iigz+1,
'ifi;;;
;
(1978)
subliniazi
importanla pe
care o au rap,orturile
biocenotice qf
""o_
sistemice in constituilea qi
menfinQrea ecosistemuiui,
-accentuind
rolul
deosebit aI producdtorilor
in via{a qi
{volu{ia
acestuia.
Un grup de geografi
Ei
bi ogpografi sovi eti ci (Gherasi mev,
l s akov qi
p1" f Jl ov, - 197i j
panf i t ov,
i gZt i , I sakov ,
\ - ?r " nskai a
Ei
Panf i l ov, 1gB0) pr opun
dr ept cr i t er i i de cl a-
sificare a ecosistemelor
adaptdrile sppciilo" .o*ponente
la cildurd, umi-
{itfEr
troficitate preeum gi
specificlrl fluxurilor abiotice.
t" ,"p*""
tipnrilor de ecosistem
se preconizeazb
folosirea ptin"ipuieior
componenre
funcfionale ale biocenozei (edificatorii).
w a I t e r (1976) considerr
cd in clasificar,ea ecoslstemelor
tre-
buie sE se
lx)rnerscd
de la macroclimat -
sol
-
vegetalie, folmite
cu pondere
diferitd la nivelul divsrselor unitd{i de cfasificare. uni-
tatea de bazi, a sistemului propu$
de acest autor este biogeocerwl.
Echivalent
cu ecosistemul,
biogeocenlrl corespunde
cu o eomunitate
dis-
tincti de plante,
de rangul fitocenozbi
iar tipul de biogeocen,
respectiv
cu asociafia, conturatd pe baza acelofaqi dominante,
aaT fiina rohrl de_
terminant
al acestora in fluxul de materie
;i
energie
din biogeocen.
in canada s-a profilat
dupa lg60 un curent care foloseqte in cla-
sificarea pidurilor
vegetafia, in corOla{ie cu relieful qi
solurile stabi-
lind
,,tipuri
de ecosisteme(.
r.l.e. coNcluzrr
pxrvrH"T.sJ"gh3*ix#r""
Fr
srADruL
-
Tipologia pddurilor
s-a ndscut
din necesitatea grupdrii porfiunilor
,
de pddure
asemindtoare
din anumi{e puncte
de v5dere, pentru
a se
putea
lucra in qtiinfa gi practicd
cu uil.r numer mai restrins'aii
u"itatitip
2- c . 205
17
.
. Metodele si criteriile de
.
clasific.are nume{pase,
fotrosite
pi4d' acum'
ap+rept fbarte diferite,
se incadreaza ins5
.
in
-trei
categorii distincte t
; -. Irltode
qi
criterii stalionale
;
.l
.
--:-
metqde
gi criterii fitocenotice';
I
,Din deceniul aI
Easelea
se
profileaz5 o categorie distinctS de me-
tode
fi
cpiterii, ecosistemice,
de
-clasificare
a
pddurilor. Aceste metode
porheic
de Ia caracterul
cgmplex
qi integrai al ecosistemului forestier
si
"""ta
sd. fundamenteze' clasificarea
tipotogicd
_a
pddurilot pe: proc-
sele-caraeteristiee
acestei unitdti;de viata
9i
de mediu'
1.2. CLASTTCATTT TIPOLOGTCn A PADUETLOR
iN ROMANIA '
1.2.T. E' fAPA DE INCEPUT .
:
Prirnele
preocupSri de tipologie forestierS dqteqzn
_din
anul 1921
drtd, z. Przemel chi
publ i cd o i nformare
pri vi nd
,,Ti pruri l e
de ar' '
b or ete, baza siluicultur ii gtiinlit ice" .
Mai tirziu apare
qi o'expunere mai ampld a doctrinei Morozov
(Rubioq lgg3iprecrim
qi o disculie
privind utilitatea,,tipurilor
de
ar bor et e(
( EI i escu, 1939) .
Z. P .r z em e
!
c h i, care audiase ca student pq
-G.
F. Morozov, fon-'
datorJi tipologiei forestiere, d c5utat sd aplice doctrina.acestuia
in eon:
aitiii".
p"auriibr" noastrg
penttu fundamintarea ecologici a imp6duri-
;ii;;lli acest scop, in oc6atele
pe care le cerceta ca inspectol
general
ai
paauriror, Z. Prrcmefchi descria
_surlar,
in
procesele verbale de in-
"pu'"ti".
tipurile de'pidure stabilite de el
9i
speciile ce urmau sd fie cul-
tivate, in iiecare ti-p (4?).
CeI.
mai vechi
proces-verbal cunoscut, co-n*
ti"dd'
.descrieri ae iiplri de
pidrug, dateaza din 1933, dar. este
Pgslpil
ca cercetdrile sale
"a-t
tn""pir[ urai'inainte
(4?) Rezultatele cercetdrilor
u" loit valoriticate numai in
parte, prin pu'[tiiarea a 21 tipuri de
pd-
dgre din toate etajele
gi zonele de vegelali-e
(52)'
' Dl rpd
Przemetqhi
ti puJ cl e pd-du\e ca.' ,,uni tote
si stem,ati cd" cu1.
prinde'iaaurite
care uegeteazd in condifii sta[ionale similare
;i.care
se
Zaracteiizeazd
prin acedagi
formrt
erterioard"
Si
aceleagi insugri-biologrce.
n;;ie definititie
Foate
prei sumara, corespund concepliei
lui Morozov
;i
nri este departe de c-eea ce in{elegem astdzi
prin tipul de ecosistem
ioirestier. Din-
pulinele descrieri
pubfreate se
poite vedea cd ,nele
:din
it"p".ii;t a"n"iti he e"zemel"hi"iint
destul de apropiatg de cele con-
turate in
prezent'(de exemplu molidiqul de
podzoluri, flgetul de
pod-
zoluri schtletice,
gorun-qleaul,
qleau de luncd), altele insii au caracter
mari general (fag
I-
brad,
gorunet etc.). Este de relevat c[ in descrie-
rile f=oarte scurie ale tipurilor gint
nrelelta!9
date
.
privind stafiunea,
arboretul,
pitura vie, caracteristicile silviculturale,
importante (forma
qi
dimensiunea arborilor,
regenerarea etc.). fipul de
padure este con-
ceput deci destul de comPlex
,
LucrSri tipologice
pe baze asemanStoare au elaborat R u b
t
o v
( 1s44) ' qi Vl ad ( 1945) .
:
1B
. Concomltent.pu
.eercetdrile
de
tipolqgie
executate'pe :aeeasda",bi9za
rnetodologich, se .dgzvolti ,iqsfl,
Ei.
cerce-tdri,care.,aqqldd pondere rrai mare
vegetaliei .forestie.re.,ln.gnsamblg,,f6r.a
a neglija .ins5 ccr4{i{iile sta{io-
nale,.Si insuqirile
,arbo:etului.
Lucrdri de acest, fel
.au
tost promovate
.de
C. C. , ' . Gep. . r e9cu" . , Fi ngur . ( 1931, 1933, 1934, t 94i , i . 945)
Ei
i n co.
I abor ar e cu N. Co, ns. , t i - nt l n. FSCu ( . 1945) , de PaEco. vschi ( 1935,
a, b,..1;936,
"1942,
.1943), de.,Al .
B e I
d
i e (1940, 1941).
.Di ntre
acestea,
este.de pelqv4t
,truerarea..asupra. tip.urilor na,turale de pddtue din-re-
gi uni l e. i oase qi i nal t e. al e Ol t eni ei ( Geor gescu
. $i ' Copst ant i -
n e s c.u, 1945) in care se.. separf, ,rnai
mtrlte tipuli de cvercete, ince-
pind, din silvostepd pi.n5.,in
.zqna
dealurilor inalte, caracterizindu-se su-
mar climatql,.qi solurile :acestora.,.De asemenea trebuie menlionatd lu-
crar:ea l ui
-Al . B,el di .e
(1951) pri vi nd fdgetete montane superi oare
dintre Valea Ialornitci.qi Buzaului in care se separd subasocialii de f5.
gete in func{ie de conditii sta{ionale.
'
In aeeastd perioatld se..inifiazd in cadrul Institutului de Cbrcetiri
5i
Erperimentdri: Fonestiere (I,N.C.E.F,) primele cercetdri asrpra tipu-
ri l or de st a{i t rru de cdt re C. : Chi ri ! e (1937, 1938). I n l ucrarea pri -
vind nisipurile de la' Ilanul Conachi, se:diferentiazi, i7 tipuri de staliuni
caracterizate prin microrelief, substrat, sol. Pentru fiecare tip se indica
qi vegeta{ia
cqresplnzdloqe.. Tot in cadrul I.N.C.E.F., C. C h i r i
!
5
incepg
Ei
.si'udiul. aprofundat al solurilor pe tipuri naturale de pddure
(1e38).
;
:
Analiza orientArilor dUr . etapa.
de inceput a tipologiei forestiere
romdpeEti nratd cd,inCiferent de
profilul specialiEtiior; s-o cdutat sd se
descrie
.
Si
sd
.sg .i-n{elegg5,
tip.ul
,
de
trrddure
ca un fenornen complex,
cuprinztnd atit vggetalia cit qi sta{iunea. Se poate spune cd silvieul-
torii noqtri s-arr apropirat de la inceput foarte mqlt de intelegerea eco-
sistemici a pidgrii, evtdent. fdrl
1,Iua
in considerare
Ei
celelalte com-
poner.rteirnpqr!ante.-c.!p|umatqrii'9idescompun5torii.
. Semnificativ
s.ste
de,.aFemqnea.faptut cd de la incep^ut tipologia a
fost ginditd ca un i4s-trument pgptru activitatea practic5,
Inc.d din 1931,
i ntr-un raport, al ,Consi l i uJui Tehni c..al Pdduri l or
(I
on e s c u, 1932)
se aratd cd. .irnpAduririle, in fondul . forestier de la marginea stepei, tre-
buie.,fAcute .pe..baz*
tipurilor -de., padure (indicindu-se chiar trei din
aceste ti puri ' dupd,C: .G.eor.g,eS:cu). Iar i ntreaga acti vi tate ti pol ogi ci '
a l u,i Przeme;t' ehi
' a
f,ost ori entatl de fapt pentru
a servi i rr 1ucr5.
r i l edei mp. ddu1t r e$: r 9g9l 9" 1: . ' . . , . ' . '
:
.I.2.2.
ELABORAREA TTPOT.IOEIbT PAOUNILOR SI TIPOLOGIEI
' '
STATI UNI LoR' FORESTI ERE:
: : . :
' : . :
.
j
:
Dezvolta,rea. tipologiei
forestiere
romdneEti intri intr-o etapd noud
o datA cu nafionalizarea padurilog
;i
organizarea intregii ramuri a silvi-
culturii preclrm qi a Institutului de Cerc'et5ri gi Experimentafie, Silviea,
pe
baz g noi . ,
. j
. .
|
. , 1.
In cadrul.institutpl.rrS., S. -Pa;covschi incepe din 1949 cercetiri sis-
tematice privind crearea unei tipologii forestiere care s:i asigure brza
ecologica nece'sard peqtru
.a.menajqmqnt
Ei
lucrdrile de gospodarire a
1.9
pidurilor
$7).
Dlpa incercirile fAcute cu diverse metode, se adopti
pnineipiile
tlpologice
ale lui sukaciov, cu adagdrile ce s-au dovedit ne
esare datoritd caracterului special al unora
-din
formafiile noastre fo-
lestiere.
Principala adaptare s-a referit la folosirea criteriului produc-
tivitatii: tipurile au fost separate pe trei categorii de productivitate qi
nu pe 5 clase de productie.
Au fost necesare preciziri
in clasificarea
pidurilor
de amestee. Din 1951 incep sd aparr in lucrdrile institutului
primele
studii tipologice (Pagcovschi, 1951 6, b; qi
se organizeazE colee-
tive interdisciplinare pentru promovarea pe
scari largi a acestor cer-
cetiri. In anii urmStori apare un num.&r crscind' de lucrdri in care
sint
-descrise
complex tipuri de pddure din diferite regiuni ale
fdrii,
acordindu-se atenlie aprofunddrii eorespunzitoare cercetdrilor
pedo-
l * ( Pur c el eani
Chi r i I i , Paqc ovsc hi qi Bef di e,
1953; Leandr u
9i
Mehedi n{ i , 1953; Bl di e, Tomescu,
Leandr u, Chi r i ! 5, Mehedi nt i qi Nonu! 5, l g54; P. ag-
covschi , . Leandr u qi Pur cel ean; 1065) . Cer cet i r i de t i po-
logle
se executd
Ei
in cadrul Colectivului Forestier aI Academiei; mai
al es i n si l vost epd ( Paqcovschi , 1. 952, Paqco. vsehi ; . Ceuca,
Cl onar u qi Leandr u, 1954; Paqcov, s chi , Leandr u qi
Rl dul es cu, 1956; Doni f d, 1958) .
,
:
irnddiat dupi na{ionalizare se acordi imporlahfa lnlegistiarii fact'orilor
sta{ionali in special a insuqirilor solului. In acest scop, in 1gb2 se face
instruirea speciald a unei grupe de.amenaiiEti.
Se fac incerciri de tipizare a sta{iunilor lipsite de vegetafie fo-
ri:stieri, pe baaa unei metode puse la punct de Chirifi (C h i r i
f
i,
1951, 1953; Ceuci , 1952; Chi r i f 6 qi
Ceucd. 1953; Mi -
hai , Pi r vu, I ones cu, Popa, Tuf esc u' gi Mut i . hac, 1955) .
Metodologia elaborat5 gi rezultatele obfinute in dezvoltarea tipo-
Iogiei
foresliere au fost supuse de S. Pagcovschi unei .ample discu{ii in
tadrul Conferin{ei de tipologie forestierd (f955)' qi admise ca bazi pen-
tru continuarea crcetdrilor. La ace-eaqi conferin{5 C. Chirige" a'
pre-
zentat problema
cunoaqterii, clasificdrii gi fotosirii in produc{ie
a, sta-
liunilor
forestiere, in vederea lSrgirii bazei stafionale a silviculturii. In
referatul
prezentat
se aratd c5 tipologia stafiunilor trebuie si contri-
buie, pe de o parte, la cuprinderea cit mai completd a sta{iunii in ca-
drul tipului de
pf,dure
tinzindu-se ca tipurile de p6dure sI fie carac-
terizate complex
Si,
pe
de alti parte,
sd asigure clasificarea stafiunilor
despidurite sau ini{ial lipsite de
pidure in care urmeazi sd se execute
culturi forestiere. Pentru aceste categorii de statiuni trebuie deftniti
valenfa lor forestierd, aptitudinile pentru
o- anumit6 vegetatie forestier5.
Directivele Conferintei de tipologie gi discufia ce a urntat in Re-
ui st a Pddur i l or ( PaEcovschi , 1956 a, b, Bel di e, 1956) au mar -
cat inceperea desfdquratS a cercetSrilor
trrcntru
crearea tipologiei sta-
lionale
forestiere.
Lucrdrile de tipologie a pddurilor fiind avansaEn a devenit
posi-
bila realizarea qi publicarea primei
sinteze tipologice romAneqti (a7) qi
20
I
Luerdrile conferinlei au fost
publieate in anul 1957.
totadati introducerea
u.potggrq p6durilor
in amenajarea
Ei
gospod6rirea
pndurilor.(p'in
instru4iunite
de aanenajare din lgdg).
Tiara
noastri s-a
?ltur!
astfel
ffilntre
pufinele
firi
europene in care, la acea datd, se re,a-
Itza ftrndamentarpa silviculturii pe
o bazi ecologial atit de c6mplexE.
ln eontinuane, cercetirile ie tipologie
u
pla*fur
se execut5 in
ingtilut, mai ales ca suport ecologic in c"adrul temelor-cu profil
silvo-
* l ni c-
( Ar mdqese_u-
Ei _col ab. ,
t gOO, Leandr u
9i
aot r ab. , i g60,
D3: o5: gl nu. qi col ab. , 1964, Mar cu
Ei
col ab. , 1966, Mar cu qi
col ab., 1974 q.a.).
se elaboreazd complexe
d,e mdsuri siluotehnice pentru
tiptri de
1fidure
(1964) gi Fmmfie
de impditurire pe grupe d.e iiptri de'pdilure
(1 e66).
Activitatea de cercetare in domeniul tipologiei pddurilor
continud
desfSgurat_pe plan rgron3!, mai ales prin
-lucr6ri -de
doctorat susli-
nut e l a Facul t at ea de Si l vi cul t uri (St dnescu,
1gb7, Dami an,
196t r , AI exe, 1964, Mar cu, l g6b,
puncel ean,
1g66, q. a. i
ei t
Ei
pri n
al t e l ucrdri (Mi I escu . qi
Al exe, 1g6Z q. a. ).
Lucrdrile de tipologie efectuate dupd 1958 au permis
identificarea
multor tipuri noi, descrise din diferite regiuni ale
larii.
o sintezi a
acestor tipuri, cu descrieri'ordonate- realizeAzd Purc,elean
Ei
pagcovschi
(1968). Totodatd lucrarea respeetivi con{ine
Ei
o sistemati?,are a tuturor
tipurilor de pddure cunoscute pini
atunci in B categorii de unitr{i; grupe
O:
Ig."*4ii,
formafii, grupe
de tipuri de padure.
Se realizeiz'i"9i^o
clasificare zecimald a tipurilor in care prirnel,e
trei cifre indicd aceste
categorii, iarr pba*ipuf
de pddirre--*
-
se dezvolti in ritm intens lucritile de tipologie sta{ionald. Aces-
tea se desfd$oara .atit pe linia cercetnrii gtiinlifice
cit gi
a'lucrdrilor de
amenajere p proiectare
silvicS. se elaboreazd lucr[ri mai importante
de
9tu{ii
stalionale pentru
Delta Dundrii, Valea Bistri{ei, cazanele Du=
ndrii, Munfii Perqani, Munfii Figdrag, Munfii Paring, Ivlunfii Bu-
cegi,
E.a.
Pe linia fundamentirii sta{ionale a
proiectelor
;i
amenajamente-
lor, lucrErile irrcelrute ln bazlnul suha (1955-195d) se continu6 in atte
ocoale (Mhdeqti,
Voineqti q.a.).
Pe aceasti baza se'lanseazi ideia ame-
najdrii p{drrrilor pe serii de gospod5rire
omogene din punct de vedere
tipologic (Pntriqcoiu, 1962, 1964, 1966, 1978
;
foma, 1904). Ideia se ma-
terializeazd ca normi de amenajare in instrucgiunile
din lgtig qi
1gg0.
o ac{iune de mari propor[ii
a constituit-o intocmirea proiectelor
de impddurire pe
baze de cercetiri sta{ionale in
ariii 1962-1965. AIn-
turi de lucririle de cercetare rezultatele acestor sludii au permis
acu-
mularea unui volum mare de date gi perfecfionarea
criteriilor de car-
tare sta{ionald.
O
primi
sintezi privind tipurile (grupele
de tipuri) de sta{iuni,
separate pe
baza troficitS{ii qi
umiditdlii solurilor, in cadrul principa-
lelor forma{ii forestiere, este reauzatd in lucrarea Flora htdicatoare'din
f i dur i l enoast r e
( Bel di e qi
Chi r i f d, 1960, 196?)
_-
ln 1964 apare o lucrare de sintezd metodologici in probtrema
stu-
di ul ui
Ei
t i pi zdr i i st at i uni l or ( Chi r i f d,
Tuf escu, Bel di e.
2l
Ce; u- ed.
Hdr i ng, ' S' t dnes{ cr l ;
" <1t 611i " 1' - ' ' : ' Ej oms' c" r l ' : si :
{ t ' a' t l ) ;
pd
bdzd ei se' oriei'ieazd'in cdntirhlef &cetditt'''.'cij"ehraeti
stafidnal.
-
'
In nericada 1967-196g este ;tuUoiaia o
qchem4. dezyottatp
,; t"
nurilor de statiuni care
prezinti criteriile 6".
glssifire
Ei
identificare
ie
teren, coresponden$a iu tipuril dq p.9.du1g';$i,-sirlci,ilq
a clror cul-
[ura'este
indicitS' i4
'stafiuniie
respec'tilg
(Chiiifa,. Patr6qcoiu,
Pufce-
Iean si Vlad. 1969). Din 1969 in lucrdrile de amenajarc curent:e se de-
;;;;ft ti-puf ae .tr1i.rrr"
pentru fiecare unitate amenajlstics' Schema
tipuritor de staliuni
'a
fosi inclusi in indrumirile
pentni amenajarea
pa-aniilo* din 19i2
qi 19B0.
'
'i
1
Cercelirile continuf, in I.C.A.S.,
pe tiiiia'fundamentlrii
stafionale
a arlturii
unor specii lemnoase, (m.olid-, brad,
plopi eurameticani,._R1ni'
larice, salcirn, te.i, gonrn) precum qi a unor mdsuri
de gospodarire
lpentru
rnolidiguriie
"cu
fenohene de inmlSqtinare,
pelrti'l:
9tea91'
ge1-
iru
padurile cu rol hidrologic, pel!ru ameliorarea solurilor saline (co-
tective formate din Tr. Ivanschil Gh. DumitreScu, A. Ionescu, N. Stan-
ciu, Fl. Cambir, L. Latiq, D. Lazir).
LucrSrile de cercetare a statiunilor in diferite regiuni ale
{drii,
pent;;;;du*""tu.uu,amenaiamenie-lor se dezvolie prin activitatea unui
[or"tti"-ai"-r*t"*t-de
proi6ctare aI I.C.A.S.
(G. Ceucd, Gr. Stanciuc,
{r.
qatinesc!,
I. Muntean-, I. Ciotei)
preituq
+i
_a
ultlli colectiv din In-
stititut ae Pedagggie
gi Agrochi{rie"condus'dg
C. Clirrle (V. Mehedinti'
C. Rogrr, L. Latiq,-C. iancit, S. Spirescu, A. Vagu, P' Popescu' E' Dul'
vuru
E.u.i .
. . studii sta{ionale se executi in, cadp.ul tenratiqii,,.dq fertilizare
a
solurilor
(Tr. Ivarnchi, A. Costea, A. Popa, I. Catrina,
i'' Latig,
P.
I-+-
;;,'N.
du*Uuq"
g.u.i. in aceste studii Je
pung la- pltnct o metodd ori-
ein"fa
de stabiti.re a corespondentei
inlre cerinfeie speciilor
lemnoase
ili;;bri;te
"uiritiue
de bazd
Ei
rezerve de substan{e
din sol (Costea;
l vanschi , l 9B1).
:. .si nt.el aborate qi ci teva l ucr{ri de,doctor.at.,c.u,.temi
de cercetSri
stationale
(D.LazAr,I. Barbu, F. Filip, N, Gearnbapu)..
i
.
i
ultima lucrare de sintezS asupra tipurilor
'dd
rsta{irini
(c h i r i t, 5'
Vl ' ad, . Paunes c u, Pdt r as C' oi u;
11o9, S
Si
. I , anc u'
19771
cqngine caracterizarea
lor foarte ampli
prin vdlbrifiCareii intregului fna'
teriif ae date rezultate din numeroase ceicetiri'efectrlat6
pind la acea
dat6. Partea final['a acestei lucrdri este donsacratd alegerii'speciiior Ei
stibilirii sistemelor integraft de lucrdri silvotehnice:'pb
tipuri
Ei
grupe
de tipuri de sta{iuni.
'
l
' i -
Etapa a doua a' dezvoltdrii tipologiei'
forest!9rs,r9m$1eEti s:o.-c&-
racterizat
prin elaborarea tipologiei
pSdurilor qi'tipologiei stafiunilor.'
pe
'baza
unei intense activitdli
pe pian teoretic, dqr,-r-nai ales
pe plalul
icumulSrii de material concret de cercetare asupra
.specificului
pidu-
rilor noastre. Cele dou[ tipologii au contribuit substbn{ial Ia in@lege-
rea pidurii ca fenomen complex dar mai ales la'introducerea larga
.a
aeestei idei in practici, prin fundamentareb tiSiologicd a'amenajamen-
22
Ifliif
pe. fornrafii (molidip-,
fdget etc.), schifeaza
9i
o impirfire a for-
malluor
-dupi
insuqirile.sofurilor.
$r
dupi plantele
indicaloare
din pa_
tura vie in unittfi echivalente cu tipurite de icosisteme.
?"!So-
Ei
colab., gP90-1q84) (manr.rscris
M.E.I.), propnn
o rnero_
$ologie
deosebitd de stabilire a tipirritor ae ecosistemi'iriri
anatiza sis-
tematicS.
ln afari de.arborii dominanli, care constituie
criteriu pirrciput
de stabilire a unitafilor, se
-prqpun
iite 6
grupe
de criterii, in""pino
cu- elementele geo_toprllui (criteriu
de gradul"I) qi
terminind cu criterii
fl:r1!9r,".la.
Bindire
qi
activitate sociira
lcniterii
de gradul vli. i; *-
clrul
arealului unei formafii forestiere,
acdte criterii s"ervesc peiitru
de_
limitarea arealelor echipot-enfiale.din.'punct
de vedere-ai'prcfructi"itatii
totale de biomasd.
lipul
de ecosistern-
cuprinde un areal cu^ o anunritii
ll.upF
de productivitate.
Pentru molidiquii
se stabilesc de exemplu trei
tipuri de ecosistemg
9y
pJodyctiq
poten-{iari
de pesle
iz-
il""it ar
d"
7l-72
tlan/ha qi
sub ll ilan/ha. In'total, p"rt"r
iaaurile
noastre slnt
stabilite
12 tipuri ae ecosisieme,
ae
"eguu,
cite B pe
fiecare formatie.
- --P*pa
cum se
poate
vedea metodologia prop,,sd,
nu realizeazd" o
clasificare
ci o ordoiare in sensal celor
fitosit|
tiig ae iercetdtorii
an-
g-l-asatoni,
ordonare
!*^tn
pe gradienli
de prodrritirritrte
a bi,omasei.
Metoda propusi
de z s i g o
-Ei
c-olab. eite foaite apropiati de o metodd
d.e
grdgnale a stafiunilor forestiere
utilizatd in J-,ap6nia (M a s h i m o
. , si Ar i mi t su,
l g8l ) .
I
tului
qi'ii.tuturor lucrdrilol de go3podarire.
'Deqi
riu s-a realizatrlu-
ziuneai neeesard u tipofogief
puOriiifoi qi a tipologiei
'ttuqi,rnilor,peiilrg
pddurea mai mult sau nrii
pufin naturald, etapa 1948--1980 a itlsernhat
icreditarea definitivd d ideii fundamentirii intregii. silviculturi
pe baza
eeologici comOlexd oferiti de tipologia forestierd.
;
'
1.3. coNcEPlra ncosrsT"*t9l-ll-lyl:r"oTrllE
Er
:
.
. tN TrPoL"oqr.A' FoREStrTERA .
:
. :
C'onstituirea e-cologiei moderne ca
Etiin{a
a ecosistemelor
pe
de o
parte gi crearea teoriei sistemelor,
pe de altd parte, a impus
$i-
o recon-
iiderare a
poncepliilor despre
p6dure ca unitate de via!5
Ei
mediu.
Intuiliile
Ei
afirnia{iile, la inceput sporadice, despre caracterul
complex al pddurii, subliniate,de altfel mai ales in iucrdrile de tipolo-
gie, capdtd un contur
preiis prin
,infelegerea
m,ai
.protundd
a rolului
d.eosebit al biotopului in
formarea
ecosistemului, a
tunclei
de producd-
tor aI uegetaliei, dm mni ales
prin recunaasterea importan[e-i. componen'
tei heterotrofe a ecosisternului (cansumntori., descomp:urt'dtori)
$!
3,
le-
gdturilor multipte ce eristd intre toate aceste conxpon-erV"
!9
d.y -,
196g, Sukacl on
; i
Di l i s,
' 1964
et c. ) . I ncepe st udi ul
p' Sdur i i r
Pe
aceastd bazd complexi (multiple proiecte in cadrul Frogramuiui Bio-
logic Interna{ional, la noi proiectul Babadag, Sinaia. Warte g.a.).
conceptul de ecosistem
patrunde rapid in silvobiologie
(Noi di-
r ec [ i i , i 97l St i nesc u, 1973, Ti r z i u, 1974, - - _St dnescu
Ei
Ti r zi u, ! 974, Doni t d
qi Pur c el ean, 7975, Doni ! 5
Ei
Purcel ean, 1977) qi i mpi i ci modi f i cari i nerent e i n t cat e di rec{i i l e de
cunoagtere
gi gospoddrire a
pddurii. Tipologia forestierd se vede
pusi
in fata necesithlii de a reconsidera
pe aoeasti noud bazd teoreticd cla-
sificarile anterioare (23).
o primd aplicare se face la noi in
!ar6
la
padurile de amestec de
cvercineL cu tei, carpen
Ei
alte specii (Eleauri) (18). Pe o bazi, teoretici
qi met odol ogi cd mai - l ar gd
( D oni t e
Ei
I v an, 1974* ) , I van- - Ei
boni [ 5, 1976, Doni l d
gi col ' ab. , 1978, Doni ! 5
Ei
I va- n,
! 97- 8'
1979, Chi r i { d, 1981, St dnesc u, 1981, Doni ! 5 qi col ab' , 1982) ,
se elaboreazi o schemd
provizorie a
principalelor tipuri de ecosisteme
f or est i , er edi nl ar i
( Doni ! d, Chi r i ! d si Roqu, 1981) '
fin 1981 este inscrisS in planul de stat o temi speciald
pentru ela-
borarea tipologiei ecosistemice a pddurilor gi pentru crearea unui sis-
tem de bonitare a staliunilor forestiere'
Din discu{iile ample
purtate in cadrul unei consfatuiri special or-
ganizate in 1982 in cadrul temei
Ei
ulterior, s-a concretlzat' o conceplie
[e
baza cSreia s-a intreprins tipizarea ecosistemicd a padurilor din
RomAnia,
prezentata in lucrarea de fa{d.
lntre timp, in volumul Ecosistemele ditt, Romdnia (!QSO)' ut1 c-9-
l ect i vf or mat di nM. Pauc a- Comdnes cu,
C' Bi ndi u, F. U-
l aru, A. Zarnf i rescu, caract eri zi nd compl ex ecosi st emul f o-
*
Lucrare comunicatd la sesiunea comund a Academiei Romaniei
5i
:\.S.r\.S.. 1974.
23
"eoli."f,
pe-
formagi (molidtq_,
ffuet etc.),'schita?a qr
o innparfire a for-
1n3t{l J"4-^lf"ryile.sofuril'or.
$t
g'"p! pi"ntete
inai""i*"e din p6-
Eura vle rn rrrtteg ec[valnte cu tiprrile
de ecosbtcrne.
?"!so-
qi
colab. (res0-1984)
(man'scris
M.E.r.|.
Dr@'n o mtG-
dologie-deoseb-ite_
d9 stabilire_a tipiuitor ae ecosisterq'i"Jrio""ii;;;-
temauca. rn afard de.arborii dominan{i, care conitituie criteriu principal
de stabilire a unita[il9rr
9e.!ro.prr4
bite
_o
grupe
de eriterii,
j"""pi"n
crr- elementele geotopului
(crrteriu
de gradull; qi
terminind
'cu
crfterii
Ig:"t$r,9,lq
Sindi"g
qi
sc,tivitat socrilA
loittirii
ae graaui vli. t" ea-
drul aralului unei fo5pafi
lorestigre,
acdte criterii sirvesc peiitru
ae_
linftarea arealelor
*hiqotgn$ale.din
pnrnct
ae veaere-ai p'rcfructivitaiii
totale de biomas5. qprir ae ecosisteln'cuprinde
;;-ft; cu o anumitd
lfu"pF .de
productivifate.
pentru
molidigu'r.i se stabilesc de exemptu trei
tipuri de ecosisteme
gq p."oq,4r-
poten-fiard
de pesle
-iz-
ve"7G,
d"
]l:.l3.uanau qi.sub
11 t/anAra. In-totati pentru'i:aaurite
noastre sint
stabilite 12 tizuri de ecosisteme,
de rqul",
"ite
s:pe-iiu"are-a;rn.ti;.
- --Dupe'cum
se poate
vedea mctodologia proptsd
nu reari.zeazd, o
ctr'itsi{icare ci o oritonu
ht, sensur elor
foiosit[
tiiiTi'ier"etdtorii an-
glosaroni,
ordonare
!"ryte
pe gradiend
ae pnoauiti"it"L
a biomasei.
Y"t"$
proprsd
de zs i g o
-qi
c'otau. eite foaite apropiati de o
,rnetodd
-d.e oid-ona{g a sta{iunilor
forestiere utilizatd in iap6nia (M
a s h i m o
gi
Ar i mi t su, . t gSl ) .
2. PnErfiSE TEOnETTCE
Sr
MDTODOLOGTCE PENTRU
EIJ\BORAEEA UNEI TIPOLOGII FOIIESTIERE
PE BAZE ECOSISTEMICE
Conceplii despre natura ecosistemici a p6durii, dezvoltati in ul-
timel,e decenii, a devenit directoare in silvologie gi
silviculturi (19).
tr]yte indiscritabilS, de asemenea, necesitatea qtiinlifici
Ei
practici de a
se grupa
imensa mul{ime de ecosisteme in unitEli mai.Cuprinz6toare,
a cdror insuEiri sd poat5 fi studiate,
pentru
ca in func{ie de acestea sd
se stabileasci misuri adecvate de gostriddbrire.
Analiza incercdrilor existente de clasificare a ecosistemelor fores-
tiere a ardtat cA nu exist5 incd o bazd
principiald
9i
metodologicd ac-
ceptablllf;-Mu a se ptrtea trece'la crearea tipologiei-'forestiere pe
baze'ecosistemice, a,fost,de aceea necsar sd se stabileascd, rnai intii,
principii
teoretice qi
metodologice pentru gruparea ecosistemelor qi ca-
racterizarea tipurilor de ecosistern, in condifiile geografice specifice pen-
tru
tara
noastrS.
In continuare se
prezintd aceste principii.
2.T. PBEMISE TEOBETICE
In stabilirea
premiselor
teoretic s-a
pornit de la stadiul actual
de crrnoqtin{e asupra ecosistemului forestier, de la pdrerile
;i
propu-
nerile ficute pind acum de divergi specia,ligti privind modul de grupare
a ecosisternelor qi criteriile care
pot
fi folosite in acest scop.
Din analiza flcuti au rezultat urmdtoarele
prentise
care au stat
la baza constituirii unitS{ilor de clasificare gi
a sistemului tipologic pre-
zentat ln lucrarea de fa!6 :
-
admiterea caracterului discontinuu al inveligului ecosistemic
forestier
;
-
considerarea tipului de ecosistem ca unitate de elasificare de
bazl deosebitli din punct
de vedere calitativ gi
cantitativ;
.
-
reflectarea in criteriile de clasificare a
procesului
ecosistemic
principal
de
producere,
transformare gi
descompunere a materiei or-
ganice
;
-
folosirea de criterii combinate biocenotice qi biotopice pentru
delimitarea tipurilor de ecosistem.
25
Discontinuitatea inveligului forestier natural. Problema grupirii
ecosistemelor forestiere poate fi abordatd in doui tnoduri. -Se poate
porni de Ia conceplia discontinuitdtii inveliEului forestier natural, adicd
a existenlei de ecosisteme calitativ (9i cantitativ) distincte sau de la
conceplia continuitSlii acestui invelig, adicd a varialiei sale uumai can-
titative in spaliu
Ei
timp. Pornind de la prima conceplie se poate rea-
liza o clasificare in unitd{i de diferite ranguri, Daci se admite cea de
a doua conceplie se
poate realiza numai o ordotl,are dupi grada{ii can-
titative ale insuEirilor inveiiEului forestier, stabilite de cercetdtor.
Realit*tile din:"tara.noastrd
qi din alte
teri
europer-le; faptul.cd sis-
temele tipologice cqgate pird acum au
pus in evidentr, in suficienta m5-
surA, existen{a de ecosisteme forestiere natural.e bine conturate caii-
tativ, individualizate din punct de vedere al biocenozei qi
sta{iunii, a
condus,la arceptarea
primei conc'ep{ii.
S-a admis deci, ca premisi fundamentalS, cd ittueli;rtl ecosistemic
torestier
din
lara
noastrd dre cardcter cliscontinul.t, cd este alcdtuit din
ecosisteme calitatiu distincte, care pot
fi
cla,sificate itt, urtitdti
ttpologice
de cl i feri te ranguri .
Tipul de ecosistem ca unitate de clasificare de bazd. CercetSrile efec-
tuatc asupra ecosistemelor forestiere din
{ara
noastri au ardtat ci di-
versitatea lor este limitatd. Exist6 un numdr relativ mic de combinalii
calitativ deosebite de biocenoze qi sta{iuni care se repet6 in anumite
spatii geografice (intre anumite altitudini, in anumite regiuni etc).
Aceste combinalii pot fi considerate ca unitdli tipologice de bazd
-
ca tipuri de ecosistem forestier.
Tiput de eco$istem
forestiet'
a
fost
conceput ca m,odel esen{ializat
al unei mul{imi de ecosisteme cancrete, suficient de asemd,ndtoare din
punctul
de
'--edere
al calitdlii biocenozelor gi biotoptrilor', auiitd cai'ac-
tere structurale gi
func[ionale
calitatiu distincte de ale altot" mtillimi de
ecosisteme.
Cal i tatea bi ocenozel or se expri mS,pri n,,combi nati a caracteri sti cd
de populalii de producdtori, consumatori qi descompundtori, care creeazd
o structuri spaliald gi
temporald ca
Ei
o re{ea troficl deosebitd.
Asemenea combina{ii se selecteaza gi se menlin cind in ecotop se
realizeazl, o combinalie anumiti de regirnuri ale factorilor ecologici (ra-
diativ, hidric, ionic) care corespunde exigenfelor. gi toleran{elor popu-
laliilor din care sint compuse biocenozele. Acest lucru depinde in pri-
rnul rind de natura sta{iunii
Ei
a ecotopului dar este
Ei
rezultatul in-
fluentelor exercitate de insdEi biocenoza asupra acestora
gi care in final
contribuie Ia formarea unui biotop deosebit
printr-o serie de insugiri
de ecotipul inilial. fin accepliunea de mai sus tipul este,
pe
de o
parte,
o unitate abstracti (model) caracterizatd prin insugirile esenliale, co-
mune tuturor eCosistemelor asembnetoar'pe care le repre2intS, dan pe
de alti parte
Ei
o unitate concrei.S, cuprinzind.toate aceste ecosisteme.
Insuqirile esen{iale ale tipului pot fi puse in evidenfd
prin
compararea
unui numir suficient de ecosisterne asemindtoare
;i
constituie carac-
teristicile de tip.
Ecosistemele incadrate intr-un tip de ecosisteln, deEi asemdndtoare
prin
caracteristicile de tip, diferi mai mult sau mai pulin din punctul
26
db vedere'al altor iixufirl. Aceasta
pbate crea unele dificultA{i la in-
cadrarea tipologicA, dhca nu se
fine
seama de caracteristicile' esen{iale
de tip.
in cadrul tipuiui
pot exista grupe de ecosistell-re ca-re, in- afara de
caracteristicile de tip, au
gi alte lnsuqiri comune care le diferen{!a25.
AEa de exemplu in inumite regiuni, eco,sistemele
pot cuprinde in_afara
asortimentulul obigtruit der specii
qi popula{ii din specii diferenliale r9-
gional. In asemenea cazuri ie pot constitui variante greografice ale ti-
purilor.
in naturS, ecoSisteme calitativ asemdndtoare
pot diferi adesea des-
tul de mult
prin indicatori cantitativi (cantitate de biotnasd
produs6.
dimenSiuni ale organismelor
volumul edafic
Ei-
corelat, oantitatea de
api qi substan{e m-inerale disponibile etc.). Se admite de aceea cd tipul
d^e ecosistent
poate prezenta o anumitd varia[ie cantitativ6 a caracteris-
ticilor sale. Iiacd vlrialia cantitativb respectivd
prezintd interes qtiin-
tific
sau practic, in cadrul tipului se pot diferenlia subunitdli
pe cri-
terii cantitative.
'
in cazul eaosistemelor forestiere este important sa se evidenfieze
varialia dimensiunilor Ei
a volumului arborilor. S-a pr"econizat ca pe
r"eusie bazi sA se separe subtipuri de ecosistem, utilizindu-se
grada{i-
ile de
productivitate a arboretelor admise
qi in tipologiile existente.
Variatii mai mari de
prbductivitate a arboretelor se inregistreaza in eco-
Sistemele aflate in domeniul de optim sau de suboptim
ecologic al spe-
ciilor lemnoase edificatoare.
in cadrul tipurilor care cuprind asemenea
ecosisteme
poate deveni necesard separarea a doud sau chiar trei sub-
tipuri. in dbmeniile de,extrem ecologice varialia cantitativd a arbore-
telor este de regulS
pic5, ,nedepSgind cadrul unui subtip
(de.regul5 slab
productiv
"ur"
I,t acest caz coincide cu tipul). Mdrimea tipurilor de eco-
iirt"* nu va fi deci acgeaqi : tipurile de Ia extremele ecologice vor avea
un volum nlai mic pe ciud tipurile din domeniile de optim
qi suboptim
un vol um tni ti mare.
Relaliile dintre biocenozd-biotop.
llelaliile biocenoz.l-biotop
nu sint
simple. Ld' extremele e'cologice, unde unul sau ciliva factori ecologici
sint pulin favorabili dezvoltarii organismelor, existi o corespondenli
destui de stricti intre compozilia biocenozei qi biotop,
.
in sensul cd,
intr-un biotop nu'
poite'' exista decit o sihgurd combinalie
biocenotic5,
roalizindu-se deci un singur tip de ecosistem.
ln domeniile de suboptim
Ei
optim ,ecologic,
in biotopuri similare
se pot intilni atit biocenoze asqmdndtoare care se incadreaza intr-un
singur tip de ecosistem cit gi biocenoze deosebite care se pot incadra
in iipuri de ecosistem diferite. Acest lucru se datoreazd
posibilitdlilor
mai mari de contbinare
qi substituire a
populaliilor de organislne cu ce-
rinle ecologice apropiate. Ascmenea situalii sint frecvente la interfe-
renla de aieale a speciilor lernnoase
principale. Aga de exemplui in fi-
qia padurilor de amestec de fag cu rdEinoase, in acela;i biotop se' pot
fornla ecosisterne de faget, brddet, figeto-brAdet, molideto-fdgeto-brd-
det, deoarece fagul, bradul gi molidul au areale ecologicc in parte su-
prapuse gi se pot substitui uEor in domeniul de suprapunere.
27
Datd fiind cornplexitatea relaliilor bioeenoza-biotop
este indicat
ca ln clasificare sa se- fol,oseased ntit'ciiierii tiid""nrui!-iit
+i
biotopice-
In ecosistem
staliunea (yespectiv
ecotopul qi
biotopul) are o
fozi-
tie
-legsepitd. -
Biocenoza
sl
iteci
+i
ecosistemul'
nu se-poate constitui
decit daci existd o- st-atiune liberi.
prin
disparilia uiocenozei se des-
{iintgazg
ec.osistemul dai staliunei'rdmine,
tirn"i"""ir"au-se
doar bio-
topul. sta{iunea
este deci o parte
a ecosistenoului
cu autonomie mai
pronunfat& qi
cu permanenld
rnai mare.
Acest lucru
a permis de altfel folosirea de citre om a mu,ltor sta-
tiuni
Lorestiere.pentru
-culh3i.
agricole sau in attei"op"ii, dufi-;e;u
fost distruse biocenozele
.qi -impticit _ecosistemele
""rispun"afoa"e.
$i
in silviculturd
multe stafiuni sint folosite pentru
c.ulturi silvice totil
diferite de biocenozele
naturale ce le populatr
^anterior.
- -
]$ind
seama de- aceastd pozilie
speciald
a staliunii in cadrul eco-
slstemului, trebuie admis ca, pe ling{ clasifica}ia
."o"i"t"-"lor
fores-
.tiere,
f
nattrralg, este nee,esari- qi,'o-grupare
a staliulrilor:neqeLrpete
de
biocenoze naturale. Aceasta trebuie *a si Uaez..,p"Gi"t"risticile
sta-
lionale
care condilioneazd potenfialul productiv
"i
rt"ti;;ii.
-il;illi"
actualS cind in fondul nostru f6restiei multe stafiuni'nu
sint ocupate
de biocenoze naturale este
justificati
qi
necesare
""u""L"
unui sistem
de tonitare stationali pentru
aceste sta{iuni. nesig""-
uo"itarea trebuie
realizat6 in raport
cu specia
sau speciile'lemnoase""*"
""
putea
fi cul-
ti"?F in staliunea.
respectivr. In primur
rind* trebuis
""ie
in vedere
,
stqliunile
;[
modifieate""in .urma
a*fiinFrii bioeemoze]orlnaturalE
. -.
Ecosistemele
forestiere artificiare, create cu alte specii decit cele
stational autohtone,
se grupeazi
dupd criteriile bonitdrii
sialionale.
Emsistemele forestiere naturale care s-au r-rai pdstrat pe
supra_
fele destul de mari in fondur nostru forestier rt;; a":;aula
mai mult
sau mai pulin
modificate de om. De reguld tipul de *oii"tu* natural
se.mai poate
recunoagte
sau remnstitui-pe
baza unor indicatori bioce-
notici sau biotopici.
Daci totugi modificirile
suferite
de ecosistem sint
mari qi
de ordin calitativ, se preconizeazd,
crearea in cadrul tipului de
ecosistem a unor variante antropice
evidenliate prin
denumiri cores-
punzdtoare.
SETECTAREA
CRITERIILOR DE CLASIFICARE
A ECGSISTEMELOR
FORESTIERE
ln ecosistemul
forestier elementele definitoare
slnt structura bio-
cenozei qi biotop-ului,
refeau-a troficd, procesul
ecosistemic principat
de
producere,
transformare gi
descompunere
a materiei
organi-ce.
structura biocenozei
se exprimd
prin
combina{ia de populalii
de
organisme, pril,
distribulia lor in spaliu gi timp
ca expresie a siste_
mului de relatii care l_e leagd rntre
-ele,
in sp.cial prin
'releaua
trorica
pe
care o alcdtuiesc.
structura biotopultri se caracierizeaza prin
regi-
murile factorilor
ecologici sub acliunla cdrora re ..ilJ".ze,'triiesc"gi
interaclioneazd populaliile
respective. Bioc enoza i, i"i"g*azi
cu bio_
topul mai ales prin procesul
ecosistemic principal,
in"cursul-"a""i"
populatiile
autotrofe
din biocenoz5"
folosind factoiii din biotop, produc
2B
rnaterie organictr,
poputa?iite de consumatori, folosind de asemenea fac-
tori din biotop, o transfofmi in diferite moduri iar
populaliile de des-
compunitori o desfac in'elementele componente care reintrd in biotbp.
Data fiind importirhta prqeesului ecosistemic principal pentru
cxistenla
gi inf$iEarea cosistemelor, s-a preconizat folosirea acestuia
in clasificarea lor (24, 63).
Nu
s-a avut insi. in vedere ca
procesul
ecosistemic
principal,
ca
gi
oricare alt
proces,
nu
poate
fi utilizat drept criteriu in clasificare
din cauza caracterului sitti accentuat dinamic
Ei
a imposibilitalii de a-l
evidenlia in orice moment pentru a deosebi un tip de ecosistem
de aitul.
Procesele se eviden{iazd insd prin stdrile succesive pe care le iau
obiectul
gi
structurile salb gi se reflectd in anumili indici structurali
mai expresivi. In literatura noastri de specialitate (C h i r i
!
5,
'J.974,
St S, nescu, 1981, Doni ! d q. a. , 1981) s- a ar gument at
posi bi l i t at ea
elabordrii unei clasificalii a ecosistemelor forestiere pomind de la in-
dicatorii structurali ai celtir doud faze contradictorii ale procesului eco-
sisternic
principal
Ei
t nurird a biosintezei (,,organicizdrii(), adicl a creirii
de materie organicd din elemente anorganice
Ei
a biodescompunerii'
(mineralizirii) adicd a desfacerii acestei materii in elemente com-
llonente.
lntr-adevir biosintez
Ei
biodescompunerea sint fazele cele mai
importante ale circuitului materiei organice in ecosistemele forestiere
care, fiind de tip detriticl (1971) au faza de transformare a biomasei
prin
consumatori
pulin dezvoltatd.
Cele doud faze ale procesului ecosistemic
principal se materiali.
zeaz6 in elemente structii*ale, care,
prin
calitatea lor reflecti specificul
procesului iar prin cantitatc
-
intensitatea acestuia.
Biosinteza se realizeazi de populatiile de
plante verzi
Ei
se lna-
terializeazd in biomasa acCstora, calitativ deosebitd,
potri'.'it biochimis-
mului fiecirei specii
Si
cantitativ variabil5 in funclie dc cantitatea de
cdldurS, apd
9i
substanle nutritive din biotop. Astfel populafiilc de plante
I'erzi sint indicatorul biocenotic cel mai exprcsiv al biosintezei, Dintre
acestea rolul
principal in ecosistemele forestiere
revine popuialiilor do-
minante de arbori
-
care
prodnc peste
g0-950/o
din l:iotnasa (edifica-
toarele biocenozei)
Descompunerea, realizatd de populaliile de descompundtori, are
ca.produs intermediar humusul, ale clrui insugiri calitati'r'e depind de
conlinutul biochimic al necronrasei, de specificul
populatiilor. descorn-
lrundtoare,
de regimul tefmic, ionic qi hidric al solului. Cantitatea de
humus variazi in funcfie de aportul de nccromasi, de complc'xul fac-
,torilor ecologici, de viteza de formarc a humusului pe de o parte qi de
mineralizare a humusUlui,
Pe
de altd parte. Humusul este deci un in-
dicator biocenotic-biotopic expresiv al biodescompunerii.
Modul de desfS$urare a procesului ecosistemic
principal de-
pinde de regimurile radiativ gi hidric al aerului, de regimurile termic,
I
Chi r i t d, 19?4
l i
St dnescu, 19Bl au denumi t acest e f aze or gani ci zar e
1i
minerallzare.
29
ionic
si.de,-umiditate al
,solqlui.,
Peqtru a
,se. pute.q.
e.I4sificg .pcosistemele
sub, raportul pnoceselor :ce le sint
,proprii
tretruie luiatc
in donsiderare,
fErE irNCoiald. gi.
aceste
regirrruri.
,.-
,
ln
:prgra
analizei rproce.sului ecqsistemic pr.incipali.a.efecteior
;i,
candi{ion4.gilor
pd'le, se desprind urmitoarele criterii,,posibit-e pentru cla-
sificar,ea ecosistemelor forestiere :
:-
criterii:biocenotice
-
poptllatiiie
de arbori. in prirntrl
rind
' j .
'
,
. :
cel eedi { i cat ohr e: ,
-:'
tipul de regim
igniq
al solului
;
-
tipul de regim hidrii al solului
;
-
tipul de regim termic al solullri.
In stadiul actual de cunoqtinle gi de peaibiUta{i
de lucru, direct
.1i relativ uqor deterrninabile in fiecare ecoststem. sint
populaliile
de
arbori, celglalte
popula{ii
de plapte.ver4i, tipul
de
lrumus. Populaliite
principale de descompundtori sint inci
BreU
de determinat, pina la ni-
vel de specie. Regimurile factorilor ecologici
$e
pot stabili,
1:e
durate
suficiente Ce timp, prin mdsuritori directe,, doar in prrline ecosisteme
tipice. Eie nu pot fi folosite
de
aceea drept criterii, decit daci sint re-
flectate de alti indicatori structurali mai uor determinabili. Prin cer-
cctdrile corclative de pin5. acum s-ir reugit'sd se eviclenlieze ascmenea
indicatori. Astfei tipurile de rc'ginr radiativ si hidric aI'aerului (in fapt
tipul
'de
ciimd) sint oglindite de speciil'e de plante
clin
"ecosistcm,
in
primul rinJ de speciile lernnoase; deoarece arealele a'cestora sint strins
corelate cu anumite tipuri de clim5. Regimul ionic al solului poafe fi
aproximativ prin
analiza chimicd a
prbfikllui
sau dupd caracteriitici ge-
neti ce al e ti pul ui de' sol di rr este refl cctat qi de' natui a hunrusul ui ca
;i
de unele grupe de plante indicatoare. Regimul de umiditate al !b-
Iul ui poate fi dcdus pc baza unor caracteri sti ci gencti ce a ti pul ui cl e
sol (glei2are, pseudogleizare,
carbonatare. etc.),' ca-
Ei
pe baza
-indicali-
i l or, unor grupe de pl ant e.
:
.
1
-:
, .
,
t .
Din analiza criteriilor utilizabile rezultd cd populaliile de arbiiri,
popuialiile indicatoare Ce subarbusti, icrburi,. rnuqchi, tipu.l.de huir:us
Si
tipul genetic de
.sol
reprezintd comnonente .structurale
'care,
fclcsite
in calitate de criterii de clasificare,
pot evidenlia principalele laturi ale
procesul ui
ccosi stetni c
1>ri nci pal
di n ecosi stqp.el .c foresti ere
;i
a l cgi -
rnurilor factorilor ecologici carc condif icneazi a@s,t proces-
' . ,*'
' Iipul
de regim cuprinde regimuri cu
(de reguii in cursul sezonului de vegetafie) a
i.0
-
criterii biocenotic-
biotopir e
-
crlterll Dlotoprce
--
celelalte'populatii de pldnte verzi in
mdsura in c'Are sint indicatoare de
biotop
i
-
populaliile principale de descor"rpu-
n: i t ori ;
'
; :
.
-
tipul de hurnus
;
,
-
ti pul de regi m
*
rqdi ati v
Ei
hi dri c aI
aerul ui
;
acelaqi mo.d. de varlalie in timp
f act orul ui respect i v, -
. . .
. , ' prept cri t e4i i : cant i t at i l re, carercf l ect di nt ensi t at eaprot esul ui eco-
sistemic principal in ecosistemr:le
qceluiagi
tip au fo-st selectate : .
'
-
Ttroauitiuitates
arboretului' ca expresie a cantitSlii' de
-luminS'
..r,.:..,..
"atd..ra,
ap6, substanl e nutri ti ve de care di spun
producStori i
.
Pentru
bi osi ntezi ;
sianle nutritive disponibiie.
pentru biocenozS"
in coneluzie, analiza
procesului ecosistemic
principai din ecosis-
temele forestiere, a permis evidenlierea acelor indicatori structurali. care
oferd maximum de informa{ie
asupra desfdqurarii
9i
condi{ionarii lui'
pe
baza acestor indicatori, folosi{i .drept
criterii de clasificare a fost
creati tipologia ecosistemicd a.
padurilor naturale.
gi.a
.gelor
nrai.
pulip
modificate dJ om din
punctul de vedere al compozitiei
qi structurii.
Itrebuie arltat cd unele sau altele din aceste criterii au fost fo-
losite
qi in crearea tipologiilor existente. EIe
1u -au
fost insi integratq
in a$a'fel incit sa
permiti evidentierea complexir a tipului d9 ecosiS-
tcrn forestier atit sub raportul biocenozei
9i
a biotopului cit
Ei
a pro-
cesului ecosistemic
principal de biosintezA
ql de biodescompunere'
a
materi-ei
'organice.
2' 2. UNI TATTDECLASI FI CAREAECoSI STEMELoRFoRESTI ERE
scopml lucrlrilor de fata este de a
pun la inden'rina
produc{iei
forestiere unitirli
tipOlogice dc lucru, care si
poatd fi folosite direct
i" ulb""j""""
peaniitu.-;i in aplicaiqa masurilor de
gospoderire. S-au
conturat
do o"eea doar unitatea
tipologicb de baZd
-'tipul
9n
gqo.-
.iJi"*
Ci
unitalite imediat superioaie
qi in{erioare. Lrnitalile de ciasi-
ficare
propuse sint urmdtoarele
:
-
forma{ia ecosistemicl forestierd
;
-
subformatia
ecosistemici forestieri ;
-_
grupa de humificare.
'-
tipul de ecosistem forestier.
_-
vsl i anl s
gcografi ci a ti pul ui dc ecosi stetn
foresti er ;
-
subtipul de productivitate (a arboretului).
.
Fcrrnafil ecosistemici
forestieri
.
cuprinde toate ecosisten'iele
ecli-
fiCqte
cte pgpU.tafiile aceletagi specii lemnoase
dominante,
deci cu ace-
iagt
trip
catltitl.u rle btositfiezd.
Forma{i a ccosi stemi c5r se del i mi teaz6
pe baza speci ei edi fi c:-rtoare
principale.
Formati i l e ecosi stemi ce si nt uni ti ti ti pol ogi ce de cl asi fi care
bi ne
inclividualizate
din
punct de veder:e
r:limatic, cind este vorba de specii
l"r]-I.rru*" cu raspindire
zonalir
;i
clim,ato-edafic, cind este vorba de
specii letnttoase cu rispindire intrazonall'
Pentru Rorni ni a,
speci i l e l emnoase douri n:.rnte
cr-t ri rspi ndi re zo-
rrata iint zimbrul,
molidul, bradttl, fagul curopean, fagul balcanic,.
g.o-
i .rni i ,
' .i "i n.,-,t
peduncul at, cerul ,
gi rni {a, stej arul brum[ri u]' stej arul
Uni.tifi tipologice
de rang superior
Unitatea
tiPologicS
de bazi
Unitatea tipologici
db rangf inferior
:r1
lrufq;,
iar cele crr rdspindire intrazonali
,sint
laricele, pinul
negru qi
silvestru,_frasinii,.aninul
alb qi negru, plopul
alb, negm
Ei
ceiruEiri,
salcia albn
Ei
plesnitoare
Au fost clasificate in aceeagi forma{ie ecosisternele
cu arborete
pure
dintr-o anumiti specie
Ei
cele de amestec. in care spcia respec-
tiva are pondere
mai mare comparativ
cu alte specii printipate.
'--
Aga de exempfu pddurile
de stejar pedunculat
si
cele amstecate
cu stejar pendunculat
se incadreazi in formafia stejdretelor
Ei
-ames-
tecurilor cu stejar pedunculat.
Incadrarea
ecosistemelor
cu arborete formate din 2-J speeii prin-
gipaie
in
-forma{ii_se
face duptr principiul prioritd{ii
speciei;"i;;-
tenlioase fafa de factorul limitativ pentru
cieqtere
'(termic,
hidric,
'tro_
fic dupi caz). Astfel cembreto-molidigurite
gi tariceto-molidiguriie
au
fost ihcadrate in formatia
molidigurilor; pe
cind molideto-bradetele
au
fost incadrate in forma{ia brddeielor
iar molideto-frgetele
in forrna-
fia
fdgetelor e-ur-opene. s-a avut in
'vedere
cd molidul iste mai pr"t""-
lios
la cdldurd la altitudinile
ra
.care
se amestecI cu zimbrul qi tari
cele, pe iind bradul gi
fagul ,sint
mai pretenfioase
la crldur6- ae"it
molidul la altitudinile
la care se intilnesc
arborete o-".t
"ut"
-",,
aceste specii. Goruneto-fdgetele
au fost incadrate i' forma{ia f{getelor
balcanice,
deoarece la aititudinile
corespunzdtoare
factorul limitativ
es'te umiditatea,
iar fagul este mai pretentioi
ta acest factor
.
subformafia
ecosistemici
cuprinde, in cadrul formafiei, toate eco-
sistemele cu arborete
lonnate
-clin
aceeasi specie sau' cimair*tli
i"
specii lemtutase.
Astfet^ in formatia fdgeteior
Ei
amestecurilor
cu tag
eurorran se separd. subformaliile
fdgetelor
Ei
molideto-figetelor
qi mo[]
deto-fdgeto-brddetelor,
in-formalia
stejireteior qi amestecirrilor
cu stejar
pedunculat -
subforma{iile
stejdretelor de peduncut"i,
steiererelor de
pedunculat
cu carpen,
Eleaurilor
cu pedunculaf.
ln tabelul 1 sint prezentate
forma{iile
Ei
subformafiile ecosiste-
mice forestiere din Romdnia incadrate in 10 grupe
mari (lrntru ne-
voiie de codificare
a tipurilor).
Grupa
de humificare,
separatd in cadrul subformalrei, inctude ti_
purile
de ecosistetn
cu acelagi
tip de humus (deci de mineralizare si
humificare,
ca
Ei
de regim
ionic al iolului).
Glupa de humificare
se deiimiteazr pe
baza tipului de humus
determinat
direct, cit
Ei
prin
intermediul
tipului ae piluia
vie, a tifu-
lui de sol sau a aciditafii qi c-onfinutului
de baze a solului.
'Tipdite
de humus folosite pentru
clasificarea ecosistemelor
foresticre sirit
"e-
date in tabelul 2. Grup:a de humificare
este omogena calitativ din
I
Se considerd arborete de amestec cele constituite din doud sau mai multe
specii eare participd
in proportie
de cel pirtin:
-
2@/o in cazul a doud specii
;
-
l0-200/o
ln cazul a trei sau mai multe specii.
ln- arboretele
eonsiderate pure, in care specia
qortig de. peste
800
,-prezenta-unei a doua specii
rD-2tP/s
determind
un' fdcies.
32
principald participd in pro-
cle arbori .ln propor{ie
il"e
punct
de vedere al
,biosintezei
(aceiaE-i
arbori dominanfi) qi
al biodes-
compunerii
(acelagi tip de humus
Ei
de regim io"i" u-r'ifluui1.
Intr-o subforma{ie
apar de regulb
c'iteva grupe
de humificare.
cel mai mare num,"" d" ase-menea g".rpe
se intiineqie in brddete, fe-
gete
.si
gorunete
(de la muli la humui brut). sp"e atiitudinile mari
gr cere mrci numarul
de grupe
scade (in prima
situafie deoarecq nu se
mai intilnegte- grupa
de muil, in at doilea deoarece'-rro
," rnrai intil-
nesc grupele
de humus brut sau chiar de moder). Grupe de humificare
similare
se gdsesc
in mai multe forma{ii qi
*rro."i"tii, constituina
impreuni serii de
.humiticare.
Astfel seria de humificare cu mull cu_
prinde grupele
de humificare
cu muil din bridete,
r-""te",rri cu brad,
gorunete,
stejdrete de pedunculat,
cerete-girni{ete
etc.
Tipul de ecosistem forestie-r,
separat An caCr,ul grupei
d,e humifi_
care, cuFtrinde toate ecosistemele
cu aceea;i specie iou-
"o*binolt"
'i.n
spe9i1 lenTnoase,
acelagi tip cle humus,
d.e'regim ianic
;i
de regim de
umiditate aI solului.
Tipul de ecosistem se delimiteazh prin
foiosirea indicatorilor care
reflecti tjpul de--regim,de
umiditate
al solului (planta
indicatoare
-
ca-
ractre ale
profilului
de sol determinate
de acliunea apei ca : pseudo_
gleizare, gleizare
etc.). Tipurile de
gegim de umiditate
a solului, sta-
bilite special pentru
a servi in clasificirea
ecosistemelor ior""tiurd, ri"t
redate in tabelul 3 anexat.
.
Tipul de ecosistem este deci omogen din punct
de vedere al bio-
sintezei, al biodescompunerii,
al-regimului radiitiv qi
al regimului hi-
dric al_aerului, ionic
Ei
de umidita-te al solului. Este unitat"ea calitativ
cea mai-omogend
din clasifica{ia propusi qi de aceea a fost admisd ca
unitate de bazi a sistemului.
-
.. . Y"liunta
geograficd
a tipului de ecosistem, separatd in cadrul
tipului de ecosistem, cuprinde ecosistemele
dini;r-o inumita parte,
a
arealului acestuia, care se individuatizeazd prin prezen{a
unor carac-
tere drrferenliale (plante, animale,
eremente ilim"iic*, di sol, categorii
de productivitate
etc.).
.
Variante goografice
se intilnesc in
cadrul tipurilor cu areal intins,
in_cuprinsul cdrora se- inregistreazi,
o varialie simlitoaie
a climei, relie-
fului, substratului soluriloi, care provoach
modificeri neesenliate
.tn
compozilia biocenozelor, dar poate
determina deosebiri insemriate de
ordiii cantitativ.
.
variantele pot fi zonale-latitudi,nnte, daoi se diferentiaza in ea-
drul zonei, zonale-altitudinate, daci se- diferenliazd in caa?ut ut":,rr"i
sau regiorwle, daci se diferen{iazi pe
regiuni geografice.
varianta se individualizeaz|
obignuit
-prin
grupe
de plante
sau
g:nim.ale. cu
-rispindire
restrinsd, prin
insuqiri speciale ale solurilor de-
terminate de caracterul reliefului, substratului,
climei. separarea de
variante
ggoc3arigu
-qi
evidenfierea deosebirilor lor biotopice
9i
bioce-
nofiT,_ faf5- de tipql general, prezintd
importan{a in dif-eren{ierea re-
gionali
a silviculturii.
Subtipul de ecosistefir, sparat in cadrul tipului sau a variantelor
geografice, cufinde ecosistemele
eu arborete auind, aceea;t pro-
d,uctiaitate.
3- c . 203
3:f
Subtipul poate fi deosebit
pe baza clasei de produc{ie sau a unor
categorii db prbductivitate care
grupeazd 1-Z clase, cum au fost cele
stabilit in cadrul tipologiilor existente. In lucrarea de fati subtipu-
rile a'r.r fost delimitate
pe baza a 4 categorii de productivitate
Ei
anume :
- inalt productiv, clasele de produc{ie I qi II
-
mijlociu produetiv, clasele de produc{ie III
-
slab productiv, clasele de produclie IV gi V
-
foarte slab
produetiv -
sub clasa a V-a de producfie.
2.3. NOMENCLATUBA UNTTATTLOR DE CLASTFTCARE
Denumirea unitdlilor de clasificare se face pornind de la criteriile
pebaza cirora au fost separate acestea,
Formafiile pi subformatiile se denumesc dup6 speciile de arbori
care au servit
,la
delimitarea lor. Denumirile adoptate
(tabelul 1) sint in
general cele utilizate in tipologia forestierS dar cu
precizdri
9i
unifor-
mizdri care s-au dovedit necesare.
In
general,
forma{iile qi subformafiiie pure cap[ti denumirea
populard pentru pddurile respective, derivatd din numele speciei Ia
care se adaugd sutixul
-
,,et"
: cembret, laricet, bridet, fdget, gorunet,
stejdret, ceret, girnilet
etc. Excepfie fac urmdtoarele formalii sau sub-
formalii: molidiq, aniniE,
piltiniE, plopiE precum qi pddurile de lunci
din specii moi
pentru
care se foloseEte termenul
generic de
,,zdvoi".
In
denumirile cornpuse termenii respectivi, dacd nu sint la stirgitul denu-
mirii, se prescurteazd insi Ia fel ca
Ei
pentru celelalte specii : molide-
to-, pdltineto-, plopeto-
;
exceplie se face numai la aniniE, care se folo-
seEte ca atare
Ei
in denumirile combinate.
Ih denumirile amestecurilor, specia principali, determinatd de for-
ma{ie este pe
Jocul
ultim : lariceto-molidig, fdgeto-bridet,
goruneto.
figet etc. Pentru amesteeurile complexe cu cvercinee s-a pbstrat ter
menul- de qleau, deja in'trat itt uz, precizindu-se care sint speciile qrin-
cipale- constituente
(de exemplu
$leau
de
gorun-tei argintiu sau
qleau
de
gorun-fag-tei
argihtiu etc.).;
"
Pentru' decisebirea stejarilor, in denumire figureazd
si
specia,
.dar
fird numete
geneiic (de'exemplu stejdret de peduncirlat, Stejiret de
pufos
etc.). In denumirile cu mai multe specii de
.stejari
se dau de ase-
iilenea num'ai rtumele Speciilor
(de exemplu stejdret de
pedunculat
9i
brumdriu, stejdret de brumdriu
Ei
pufos etc.).
.Grupele.
de humificare poarta' numele subformatiei .la.
care- se
a-daugd. denumirea tipului de humw (de exemplu.molidiquri cu mode;,
fdgete cu mull etc.).
Seria do humifieare tare
,cuprinde'toate grupele cu acelaqi tip de
humus Se demimeste dupd tipul respectiv
(de exemplu seria
'de
mull'
seria de moder etc.).
:
Tipul de ecosistem. Pehtru tipul de ecosistem s*b proptis:-folosi-
rea unei Cenumiri-diagnozS, mai lungi gi a unei denumiri uzualle, mai
scurte. Denumirea-diagnozd cuprinde : formalia (subformalia)' intervA-
' 34
lul de productivitate
a arboretelor, tipul de humus, tipul (sau tipurile)
principale
de sol, cu mentionarea gradului
de aprovizionare
cu baze
si
a regimului hidric, tipul de strat ierbos-subarbustiv. un exemplu de
denumire-diagnozd
:
fdget
f,nalt gi mijtociu productiu,
ca mn"II, pe so-
luri brune tipice, rend"zinice, brune luuice eu-gi rnezobazice si brune
acide oligomezobazice, hirlric echilibrate,
cu oratis-Dentaria-Asperula.
In denumirea uzuald se foloseEte doar numele subformafiei
Ei
a
tiPutui de pdturi vie indicatoare (de exemplu fdget cu oralis-Denta-
ria-Asperulo/.
se menfioneazd cd pentru tipurile d-e strat ierbos-subar-
bustiv se folosese denumirile
speciilor intrate in uzul silvicultorilor
(Dentaria
in loc de Cardamine, Asperuto in loc de Goliunr, etc.).
varianta geografiei
poartd denumirea uzuald (scurtd)
a tipului de
ecosistem, la care se_ adaugd un termen geografic (de exemplu : fdget
cu Asp erul o-As arurn- St ellaria bind{ean).
Subtipul de ecosistem
se denumegte dupd categoria de producti-
vitatea (de exemplu : fdget cu Asperula-Asarum-stellarin,
subtip inalt
producti v).
2.4. CODIFICAREA UNITATILOR DE CLASIFICARE
Pentru
a uEura folosirea tipurilor in practicd,
acestea capdtd un
numdr de cod cu 5 cifre.
Prima cifrd indici grupa de formafie
Ei
subformalie (tabelul 1).
Grupele in numdr de 10 au fost astfel alcdtuite incit sd cuprindr toate
forma{iile
;i
subformafiile din
tar5.
Obignuit intr-o grupd sint cu-
prinse
o forma{ie purd qi formafiile de amestee cu aceeaEi specie prin-
cipalS (de exemplu grupa 2 Brddete gi pdduri
amestecate cu brad). .
Formaliile cu rdspindire redusd (pdttiniguri, pinete, frisinete, ulmete
ctc.) au fost ataqa'te la grupele cu aceeaqi rdspindire
altitudinald (de
exemplu pdltiniquri qi pinete de pin silvestru la grupa tdgetelor
Ei
pidurilor amestecate cu fag european).
$leaurile
se irr"adruurE in g.u-
pa de formalie a speciei de stejar respective.
Con{inutul grupelor 0-9 este similar cu a unitdfilor zonale folo-
site in Zonarea ecologicd
a
pddurilor
(D o n i
!
a
;i
colab., 1980)
Ei
in
parte cu forma{iile din tabelul de clasificare zecimald
a tipurilor de
pl dur e ( Pur c el ean
Ei
Pasc ov schi , 1968) .
A doua cifrd de cod se referi la formalie sau subforma[ie,
dupd caz.
A treia cifrd de cod desemneazd grupa de humificare (tipul de
humus)
9i
implicit tipul de regim ionic al solutui (tabelul 2).
A patra
cifrd de cod eviden{iazE tipul de regim hidric (tabelul 3).
A cincea cifrd de cod indicd prcdrrctivitatea
arboretului,-.deei.sub-
ti pul de ecosi ster' n.
, r
35
2.5. CARACTERIZ,AR,E.A TIPUBILON DE ECOSISTEM FORESTIER
Fiecare tip de eeosistem este caracterizat prin urmdtoarele ele-
ment e:
Denumire.
Tipuri de pddure, tipuri de stafiune gi asocialii vegetale cores-
pondente.
Areal in
{ard.
Sta{iunea, in cadrul cdreia se caracterizeazd condi{iile sta{io-
nale (altitudine, relief, material
parental, soluri), factorii cli-
matici (cdldurd*, apa din precipitafii), factorii edafici (trofici-
tate, reac{ie, apa accesibild, aera{ie, cdldurS*)
qi factorii limi-
tativi.
5. Structura biocenozei, in cadrul cdreia se caracterizeazl,
produ-
cdtorii pe straturi (arbori, arbugti, ierburi gi subarbugti, muEchi)
;i
principalele populafii de consumatori
gi descompunitori.
Pentru stratul de arbori se dau si detalii importante din punct de
vedere practic (compozi{ie, productivitate, caracteristici dendrometrice,
calitatea lemnului, modul de regenerare natural5.
Informa{iile confinute in caracterizarea tipurilor de ecosistem fo-
restier reflecti stadiul cunogtin{elor care nu este acelagi
pentru toate
tipurile. Datele cantitative, mai ales cele
privind compozi{ia arborete-
lor gi caracteristicile dendrometrice sint orientative.
1.
,
3.
4.
*
Cdldura este exprimatd prin temperaturi medii anuale.
3. DETALII
$T
LAMUBIAI PAIVIND CLASIFICAREA
ECOSISTEMICA A PADURILOR
3,1. RECONSIDERAREA
TIPURILOR, DE. STRAT IERBOS-SUBARBUSTIV
Crearea tipologiei ecosistemice a pddurilor a f5cut necesare, prin-
tre altele
qi reconsiderarea clasificSrilor stratului ierbos-subarbustiv din
pbdure. Acesta, fiind un indicator complex al tipului de humus qi al
tipului d'e regim de umiditate a solului, a fost propus drept criteriu
suplimentar de clasificare in tipologia ecosistemici qi folosit
Ei
pentru
denumirea tipurilor de ecosistem.
De studiul gi clasificarea stratului ierbos-subarbustiv din pddurile
noast r e s- au ocupat A. Bel di e qi C. Chi r i { 5 ( 1967) car e aucon-
turat qi caracterizat floristic
Ei
ecologic 53
,,tipuri
de pdturd vie(. Tipu-
rile au fost separate pe formalii
(grupe de forma{ii) forestiere'
Analiza acestor tipuri aratd cd multe dintre ele sint floristic
qi
ecologic foarte apropiate ceea ce se reflectd qi in denumirea lor. S-a
eonsiderat cI asemenea t'ipuri pot fi grupate intr-un singur tip
uqurindu-se folosirea intregului sistem. Este vorba de 39 de tipuri
de pdturd vie care au fost grupa.te in 15 tipuri de stra't ierbos-
subarbustiv dcrtunritu astfel : Vacciniunt (grupeaz[ 3 tipuri),
Vaceinium-
Calluna (grupeazd 2 tipuri), Calamagrosti,s-Luzula (grupeaza 4 tipuri)'
I,uzula lizuloicles (grupeazd 3 tipuri), Dactglis-Poa (grupeazd' 4 tipuri),
Agrostis-Co-L'er (grupeazb 2 tipuri), Festuca altissima (grupeazA 3 tipuri),
Genista-Festuca heterophglla (grupeazi 2 tipuri), Rubus hirtus (grupea-
zd 2 tipuri), Carer pilosa (grupeazd 3 tipuri), Poa-Carer (grupeazd 3
tipuri), Asperuta-Asarum-Stellorio
(grupeazl, 3 tipuni),
Glechon"a'Geum
(grupeazd 2 tipuri), Arum-Pulmonaria (cuprinde parte din tipul Arum-
Pulm,onaria
1,
()
ralis- D entaria- Asperalo (grupeazd 3 tipuri).
Un numdr de 11 tipuri de pdturd vie stabilite de A' Beldie
qi
C. Chiri{a au fost preluate ca atare fiind bine individualizate. Este vorba
de tipurile Oralis-Soldanelld, Chrgsanthemam totundifolium,
Hyloco-
n1,iunl, Luzula s4luatica, Politrychurn, Sphagnum, Otalis-Pleurozium',
Cgtisus-Genista, Rubus-Aego[ndium, Lithospermunl', Caret-Iris
pseuda-
corus.
37
Au fost stabilite
16 tipuri de strat ierbos-subarbustiv
noi: vacci-
:jy:-Hgb.cornium,
Mercuriaris-Dentaria,
Mgosotis-,--ijiipactx-cephaton-
ttlera, t'estucd'
drgmeia, Mercurialis oudta, Festuca pseid.ouina,
alleram-
ry.Alym,
Chrgsanthemnm.
corymbofum,
nubus-Galiim
aparine, Rubus_
Galium rub-ioides,
petasites-ietercia,
phsttitis-r-uiiiii,
iletipteris-pola-
qonllm,,
Polygorwm-Lycopus,
Calamagrostis epigeios.
Prin reconsiderarea
tipurilor de piturd
vie stabilite de A. Beldie
9i
c. chirifa qi prin
compl6tarile
aduse a rezultat
un sistem de 42 ti-
purl de strat ierbos-subarbustiv
care a folosit in clasificarea ecosiste-
melor forestiere
din Romdnia. Desigur
aceastd t"p.er*t".e este des-
tul de schematicd
.-:^ 9a
ogrindegte?ecvenfa
mai^mare a combinafiei
respective..de
specii intr-un
anumit domeniu ecologi,e desiut d;
d;;i;
conturat din punct
de vedere climatic qi edafic. Dai combina{ia respec-
tivd poate
apare cu frecventd mai micd gi in domenii
""orogi""
..r."irr".
Acest lucru nu trebuie
sd surprindd pentru
cd limitele in niturd
au de
reguld caracter difuz
_gi
nu tianqant.- De. aceea
.sint
posibile qi
interfe-
renfe intre tipurile
din domenii ecologrce veclne ceea ce poate
ci:ea
uneori serioase dificultd{i
in corecta incadrare
a unui strat ierbos-ar-
bustiv concret intr-un
anumit tip de strat.
in legdturd
cu denumirea tipurilor de strat ierbos-subarbustiv
trebuie
men{ionat
cd s-a.-Jolosit, in general nomenclatura
speciilor ier-
bqase
Ei
subarbustive
utilizatd de e6Hie qi chirifr qi intratd in uzul
silvicultorilor.
Nu s-au introdus modificiriie nomenclaturale interve-
nite in ultimii 20 de ani (aEa de pildd
s-au pdstrat
denumiri ca Denta-
rdo
pentru_genul
care astdii poirtd numere de cardamini,-Aip"rito
pentrn
Gal i unt
etc.). o chei e pentru
determi nrrea
ti puri l or de strat
i erbos,-subarbusti v
este datd l a
p.
382.
3.2. INCADRAREA
UNoR ANUMITE CATEGoRII SPECIALE
DE ECQSJSTEME
FORESTIRRR
Problema
rarigtilor. clasificarea ecosistemic d. prezentatA in lucra-
rea de fa!5 se referd
la pddurile naturale gi seminiturale (care iEi mai
pdstreaza-compozilia
* naturald a stratului arborilor
Ei
a stratului ier-
bos-subarbustiv).
Este vorba de pddurile
cu arborei inchis, deci cu
structura
caracteristicd
de pddure.
Rarigtile nu au fost cuprinse in
aceastd clasificare intrucit este vorba de o altd categorie de ebosisteme
in care stratul de arbori rdrit se combini cu straturl ierboase deosebite
de cele de pddure,
alcdtuite din specii de pajiqti
subalpine, saxicole
sau de step5. consumatorii qi descompundtorii din rariqti sint de ase-
lllenea' in cea mai mare parte,
diferili de eei ce se intilnesc in ecosis-
l.emele tipice de pddure. clasificarea rariEtilor nu se poate face decit
'Ste
baza unor cercetiri speciale.
'
.
In rariEti se gdsesc
foarte multe elemente fioristice
Ei
faunistice
rare, de mare valoare qtiinlificd. De aceea toate raiibtile trebuie consti-
tuite in rezervalii naturale, cu atit mai mult cu cit valoarea lor eco-
ntti ni cd cste cu totul redusd i ar funcfi i l e-' de protect' i e
cl i mati cd, a sol u-
Iui gi apelor foarte importante
38
Problema pddurilor artificiale. Aceste
piduri pot proveni din
plan-
talii cu specii de artiori corespunzdtoare ecosistemului natural sau cu
al te speci i .
DacS plantalia s-a fScut cu specia
(sau speciile) de arbori cores-
punzdtoare
-ecosisiemului
natural ce a existat anterior are loc, de re-
gul6,
refacerea ecosistemului in structuri apropiatd de cea naturala
chiar daca materialul de impddurire
provine din alte regiuni.
Acesta este cazul obiEnuit ai plantaliilor de molid in staliuni
pro-
venite din ecosisteme de molidiquri a plantaliilor de
gorun' stejar
pe-
dunculat, cer,
girnile, stejar brumiriu sau stejar pufos in staliuni
pro-
venite din ecosisteme edificate de aceste specii.
Tot in aceasti categorie se incadreaza
Ei
plantaliile cu molid
sau brad in staliuni anterior ocupate de fdgete derivate din amestecuri
de rdqinoase cu fag din care rdEinoasele au fost extrase selectiv
(de
exernplu cazul multor f[gete din Carpalii Meridionali, din Munlii Apu-
senl etc.) precum qi plaitaliile cu
gorun (stejar) executate
pe linie de
substituire in cdrpinete etc.
DacS plantalia s-a fdcut cu alte specii de arbori decit cele cores-
punzdtoare ecosistemului natural, iau- naqtete ecosisteme nrtificiale care
lrot
ddinui doar atit timp cit sint sub
proteclia omu-lui.. Tn caz contrar
Lle sint inlocuite, treptal,
prin succesiune naturalS, de speciile care
edifici ecosistemul spontan. ObiEnuit in ecosistemele artificiale
-se
pds-
treaz:a, cel pulin Ia inceput, dar uneori
Ei
pe intreaga duratd de exis-
tenla,'stratul ierbos subirbustiv al ecosistemului natural de odinioari'
Aceasta se intimpla atunci cind specia de arbori introdusd este ecolo-
gic mai mult sau mai
pulin echivalentd cu cea inlocuitd. Asemenea si-
iualii se
pot clasifica dupi metodologia conlinutd in lucrarea de fa!d,
.stabilindu-se tipuri de ecosistem artificial. Dacd este vorba de specii cu
altd ecologie,
pe mSsura modificdriior induse in staliune, se produce
qi o schimiare mai rapidd sau mai inceatd a stratului ierbos-surbarbustiv
rerlarcindu-se o tendinld spre constituirea
'de
ecosisteme caracteristice
speciei de arbori introduse
(aga se intimpli de exemplu cu
plantaliile
<Je
niolid sau pin executate in staliuni cu soluri mai
pulin tamponate'
<)cuitate anteribr de ecosisteme de
,pdduri
de foioase). fn asemenea ca-
::;uri este mai indicat sd se menlioneze tipul de staliune
(potrivit boni-
tarii stalionale)
gi specia care este cultivatd in staliunea respectivi.
Froblema
padurilor derivate. Asemenea
piduri pot fi clasificate
ecosistemic in tipurile corespunzdtoare
dac6 derivarea este
parliala iar
in cotnpozilia
stiatului arborilor se menlin, chiar_ in
proporlie micS'
speciile obignuite
pentru aceasta
(de exemplu fdgetele cu exemplare de
brad, carpinetele sau teigurile cu exemplare de cvercinee etc.). In aceste
plduri dlrivate stratul ierbos-subarbustiv
este reprezentativ
deoarece
rnoCi fi cdri l e stati onal e nu si nt semni fi cati ve'
ln cazul unei deriviri totale cind s-a pierdut una sau citeva din
spcciile de arbori componente
gi nu se mai
poate reconstitui compozi\ia
lniliata, este rnai ralional sd se aplice bonitarea stalionali care, corect
executatd,
poate duce la stabilirea cu un
grad mai mare de certitudine
a speciei siu speciilor
principale ce corespund
staliunii respective.'
3g
Problema
stadiiror
de virstd
a pidurilor
naturare gi
seminaturale.
in primete
stadii de virstd
1r".ni"tri.iprajini9j, m;i-;i;:dacd
regenera_
rea a fost foarte abundentd'
Ei
arbor^etui
-Uit""i"*,
"lipsegte
obignuit
stratul
ierbos-subarbustiv
reprezentativ
pentru
tip aitfet cd acest cri_
teriu sintetic suplimentar
nu-
poate fi utilizat.
craiirfarea
se face dupd
celelatte
criterii
-
.c-ompozi{ia
stratutui
-a;t""iii]i'"iip"r
de humus,
tipul de regim de umiditai.e
a ioluritoi.
Problema
complexelor
de ecosisteme.
in condiliile
foarte variate
din regiunile
cu reiief
accidentat
sint foarte trecvente
eomprexele
de
ecosisteme
care arterne-azd
adesei pe-suprafel"
;i"i ;hi;; in cadrul sub_
parcelelor
gi
au suprafe{e
redus",-t""uitubil;
Ga,u-n;-s-fraraoile ca sub_
parcele).
Aga este de exemplu
cazur micilor vdiu-gi,
a boturiror
de dear, a
microdepresiunilor.
de Ia originea piraielo",
a tigiito"
Julur"r, mai umed
din preajma
piraieror
etc.
obiqnuit,
in
-complex
predomind
ca suprafald
un anumit tip de
ecosistem,
iar celelalte-sint-ieprezentate
pe
-i"i ."p""i"t".
In acest caz
suprafala
intreagd
se incadreizd
la tipui pr"a"-*i"-"*,
menlionindu-se
prezenla
celorralte
tipuri.
.
Dacd proporlia
tipilii;;- i; comprex este
aproximativ
egald,
se inscriu pentru
:ur;r;fa6;".rp""ti"a
tipurile pre-
zent ei ncompl exgi propor! i at oi depart i ci pare
Problema
tranzitiilor pi
a ecosistemeror
cu strat ierbos-subarbustiv
notipic.
Intre ecosisteme
"'atitatin
deosebite
existd destul de frecvent
tranzilii
in care elementele
amberor ecosisteme
se amestecd pe o figie
de trecere
uneori destul de intinsd.
Asemenea
ecosisteme
de tranzitie
care pot
ocupa
clial
;unLafe!e-
apreci"bil"
ir"bt;;;;i;^;i
;;Ji;i'
;;;
mai greu
de incadrat in- tipuiile
'de
ecosirt"rr-
'E;;;;ie
ae asemenea
situafii
sint numeroase
: cazurile
cere mai frecvent intirn"itJi#;;i;-;
tipurilor
de fdgete sau gorunete
cu Festuca
-i;a;;;;,
carer pilosa,
Rubus^hirtus.
in care
-pr"opor{ia
de specii a" L"rr"
t"u.icteristice
tipu-
rilor Oralis-Dentar,ia-Aspeiuti
1i
.Asperuta-Asarui-'Si'eitarial
este rlnai
mare' La fel se intimpld
.cu
tiplrile de fdgete gi
amestecu.i de fug qi
rdEinoase
cu catamagrostis-Lizula
sau cu" t u"un piii"um
Ei
in alte
cazuti.
Asemenea
situa{ii, care reprezintd
expresii
are
,,continuumului,,
in distribufia
ecosistemelor,
vor fi incadrate in tipuri de ecosistem pe
baza
unei cercetdri
mai detaliate
a stratului ierbos
luind in considerare
frecven{a qi vitalitatea populafiilor
caracteristice pentru
tipurile de
strat ierbos
care sint reprezentate
in suprafafa respectivd.
Ecosistemul
va fi incadrat
in tipul cdruia ii corespund pcpura{iite
,r-rai frecvente
si
mai bine dezvoltate
din stratul ierbos.
r
--'---- - -
3.3. RAPORTURTLE
INTRE TIPURILE
DE ECOS'STEM FORESTIER,
TIPURILE
DE PADURE
$I
TIPURILE DE STATIUNE
De la inceput
trebuie subliniat faptul cd tipo,logia ecosistemicd
are
numeroase
continsente
cu tipoloqia
oddurilor_(+2. +giEi
cu tipotogi;
"iu-
tiunilor forestierJ(ll,
I2). iteatTtat6a naturald
fiind iceeagi, este firesc
40
sd existe asemenea
contingen{e.
intrucit diferd
modul de
abordare (cali_
tativ in tipologia ecosistemicd
qi
calitativ-cantitativ
in celelarte
tipologii),
in consecinfd gi
mdrimea
tipurilor,
corespondenfa
intre tipurire de pddure
:qi
de statiune stabilite
anterior
;i
tipurite
de ecosistem
forestier nu
este simpld..
corespondenfa
totard exiita in cazul tipuriior
cre la extre_
mele ecologice
: aici ra un tip de ecosistem
;;;p;;il
irnui singur
tip
dc pddure gi respectiv.
unui iingur
tip de stafiune.
De exemptu,
tipului
de ecosistern -
fdget presubjpin
iu Oratis_Dentaria_Asperula
_
1i
cgrespunde
tipul de pddure -
477s faget de limitd cu flord de mull
_
qi
tipur de stafiune
- g/FM
1 montan" o" iag;l;- d"
;tit"oi"e mare si
de limitd' Aceasti
situafie
se intilnegte
la 15 tlipuri d"
"";;;
_
ln- genqral
insi, unui tip de ecosistem
ii corespund 2 sau mai
tnulte-tipuri
de pddure
$i
respectiv,
de stafiune. Acest'lucru
se explica
prin
faptul cd tipurile de pddure
'cu
aceeagi compozi{ie
dar diferite
prin productivitate,
ca qi
tipurile de stafiune
cu acetagi' tip de humus
dar diferite prin potenfial
ecologic,
corespund
ra cite un tip de ecosis-
tem'
Multe tipuri de ecosistem
cuprind
un numdr
-"i -u." dc tipuri
de stafiuni
atunci cind, in etaje
^
bioclimatice
vecine s-au difere'{iat
tipuri
similare care diferd r,u.'ui
sub raportul
climei.
pentru
exer:rpli_
ficare
se poate
aminti tipur
-
fdget cu irub,ts
hirtus
-
caruia ii corcs_
i.:19 :^ttfufi _de
pddure. (4131
l1Set montan cu Rabus hirtus;
4257
rager de deal cu Ry?y: hirtus
;
4777
fdget cu
petasites
albusl qi s ti-
puri
de sta{iune (1/4490 pro parte
montan_premontan
de fagete...
; 'I/5232
deluros de fagete...
;
tst+s+o
montan-premontan
de figete...).
- ..
E-yistd qi
tipuri de ecosistem
cdrora le corespund numai anumite
pdrli
din tipurile de pddure
sau de stafiune.
Aga este cazul tipurilor
9: :::t:t:* 9:
$leau,
de cvercete
cu carpen qi
de friisinete_stejdrete.
ln trpologia pddurilor
toate aceste situafii erau cuprinse in tipurite cle
5leau,
ca-re corespund
in parte
cu tipurile de ecosisiem de gleau (conce-
pute
mai ingust),
in parte
cu c.rer""t"Ie
cu carpen, in parte
cu frasine-
to-stej dretel e.
Pentru unele tipuri de ecosistem
s-a putut
stabili corespc'de'fa
numai cu unul sau-ci teva
ti puri de pddure
fdrd a exi sta stal i uni cores-
pondente,
pentru
altele numai cu unul sau citeva tipuri de staliune,
nefiind descrise tipuri de pddure
corespondente.
Au fost descrise
Ei
tipuri de ecosistem
care nu au deroc coresl:cn-
den{e in tipologiile existente.
Pentru
a facilita trecerea de la tipologiile
folosite in prezent
ra
tipologia ecosistemicd,
in descrierile
tipurilo*r de ecosistem se inclicd
iipul (sau tipurile) de pddure gi de sfa{iune
corespunzdtoare.
si'tetic
aceste rela{ii sint prezentate
in tabelul 4.
se. stabilesc, de
asemenea, qi
raporturile
dintre tipurile cle eco-
sistern gi asocialiile
vegetale.
ln numeioase cazuri existi b relalie clara
intre un tip de ecosistem gi o asocia{ie vegetald. Dar existd gi crestule
cazuri
cind mai multe tipuri de ecosistem
co.espund
unei asociafii vege-
tale.
11
3.4. STADTUtr ACTUAL DE CUNOA$TERE A TTPURTLOR DE ECOSISTEM
TOBESTIER SI PBOBLEME DE PEBSPECTTVA
Pe baza cercetdrilor de pind acum s-a reugit s5 se realizeze carac-
terizarea sinteticd a structurii rnajoritd{ii tipurrlor de ecosistem fores-
tier din Romdni'a
Ei
sd se evidenlieze unele tendinle evolutive. Pentru
o serie de tipuri s-au putut prezenta, in baza cercetdrilor efectuate in
unitafile Institutului Central de Biologie, unele date privind consu-
rnatorii gi procesele enzimatice din sol. Se dau
Ei
date dendrometrice
pentru arborete
pe subtipuri de ecosistem. Valorile sint orientdtive,
referindu-se la ecartul obiEnuit de productivitate a arboretelor
pe sub-
tipuri, pentru care se dau datele corespunzdtoare din tabelele de pro-
ducfie. Arboretele reale, mai ales cele modificate de om,
pot avea
r:aracteristici dendrometrice apropiate, dar uneori gi destul de diferite
de cele indicate in descrierea tipurilor. Tot orientative sint
9i
suprafe-
tele
indicate la arealul tipului (evaludri dupd amenajamente).
S-au fdcut in ultimii ani
qi investiga[ii asupra variabiliti{ii geo-
grafice a tipurilor, care in condifiile variate ale
{arii
noastre este des-
tul de pronunfatd. Rezultatele acestor cercetdri nu au
putut fi insd in-
cluse in lucrarea de fa{a. Tipurile prezentate au caracter general ur-
mind ca intr-o etapd ulterioard sd se detalieze
9i
aspectele
de variabi-
l i tate gcografi cd.
in unele tipuri de ecosistem s-au
putut efectua cercetdri mai
aprofundate asupra structurii
qi proceselor ecosistemice
principale de
atumulare
qi descompunere a masei organice, a ian{urilor trofice, a
regimurilor ecologice. Se pot aminti cercetdrile efectuate asupra eco-
si stemel cr de
;Ieau
qi cu stej ari xerofi l i di n Podi gul Babadag, asupra
fageto-bradetelor, brddetelor gi molidiEurilor
din Munlii Bucegi, a faqg-
ietr din Muntii Birsei; a moiidigurilor
Ei
cembreto-molidigurilor
din
tVlunlii Retezat qi Cdlimani, a gorunetelor', stejirretg-gorunetelor,
girni-
tetelor
;i
figetelor din Dealurile Cindegtilor, a ceretelor
Ei
stejdretelor
itin Cimpia Vtari"i gi Cimpia Gavanu Burdea, a qleaurilor din Podiqul
Moldovei, a molideto-fdgeto-br5detelor
din Munlii Stini;oarei etc.
Multe din rezultatele acestor cercetdri sint publicate, dar este
trecesard o lucrare de sintezd in acest sens. Cercetdri mai detaliate de
structurA, pe tipuri de ecosistem, se efectueazd de mulli ani la Institu-
iul de
$tiin{e
Biologice Bucuregti, fiind adunat un bogat material
pen-
tru fi rgete (si ntc' zi aparuta i n 1989), gorunete, fdgeto-bri detc,
rnol i di ;uri .
In perspectivd este necesard intensificarea atit a
cercetdrilor in
stalionar pentru studiul proceselor ecosistemice, cit qi a cercetdrilor
pe
itinerar pentru aprofundarea cunoqtinfelor
privind structura tipurilor,
cu accent deosebit asupra
componentelor animale
Ei
microbiologice'
I)esiqur, in primd ordine de urgen{a trebuie luate in studiu tipurile de
o"oriitn* laig rdspindite qi in-rlortante
din punct de
-
vedere economic.
I)e mare utilitate pentru practicd pot fi cerceiSrile efectuate in acelaEi
rip in suprafe{e aunte
-
in ecosiiteme naturale din rezervafii
qi in
ecosistemi modificate
prin Iucrdri
Ei
gospoddrire. Se impune de ase-
A '
lnenea
studiul specificului proceselor
ecosistemice pe stadii de virstd,
in tipurile modificate antropic, pentru
a fundamenta
ecologic mai bine
lucrdrile de conducere a arboretelor.
cercetdrile asupra ecosistemelor forestiere in stafionar gi pe iti-
nerar vor permite
acumularea unui nou fond de date ecologice
asupra
padurilor noastre, care vor servi pentru
ecologizarea mai pronunlati
a
silviculturii romdneEti in deceniile viitoare.
4. FOLOSIREA TIPOLOGIEI ECOSISTEMICE
IN CONSERVAREA
$r
cosPoDARrREA PADURTLOR
Principalul
lel
al tipologiilor forestiere este de a stabili qi a carac-
teriza din punct de vedere structural qi funclional unitdlile de viala
Ei
de medi u sau uni tSfi de medi u mai mul t sau mai pu{i n omogene, care sA
poata fi folosite de practicd
ca unitdli ecologice ecosistemice sau sta-
tionale. naturale de lucru. Daci parametrii ecologici ai acestor unit5li
gi reaclia lor la intervenliile antropice sint cunoscute,
practica poate
elabora gi aplica mdsuri adecvate de
gospoddrire
care si permitd valo-
rificarea funcliilor de produclie qi de proteclie a ecosistemelor sau
potenlialul ecologic al staliunilor, f6rd a
periclita existenla
5i
func-
lionalitatea
lor. De aceea crearea
Ei
aplicarea in practicd a tipologiei
pddurilor
Ei
a tipologiei sta{iunilor forestiere au avut ci deosebitd im-
portan!5 pentru orientarea ecologicd a silviculturii noastre, a concre-
tizdrii unitdtilor ei de lucru
gi a diferenlierii mdsurilor silviculturale
in raport cu natura lor ecologicd diferitS.
Faptul cd au existat doud tipologii, insuficient corelate, dar mai
ales faptul cd nu s-au delimitat clar domeniul lor de acliune, a
generat
multe neajunsuri pe plan metodologic gi
aplicativ. Crearea tipolbgiei
ecosistemice unice elimind acest inconvenient pentru pidurile semina-
turale, iar folosirea bonitirii stalionale pentru staliunile lorestiere fdri
pddure sau cu
pdduri artificiale (sau puternic modificate de om) per-
mite
Ei
stabilirea obiectivd a potenlialului ecologic al acestora
9i
a1e-
gerea, ecologic
justificatd,
a speciilor cele mai indicate pentru a crea
Ll n nou arborct.
Aplicarea tipologiei ecosistemice in practica forestieri
permite
rezolvarea urmdtoarelor
probleme de interes major pentru silviculturd :
-
stabilirea unitdlitor ecosistemice naturale existente in teritoriu
prin incadrarea ecosistemelor
pe tipuri de ecosistem
;
-
cartarea
gi
inventarierea ecosistemelor
pe tipuri qi stabilirea
pe aceastd bazi, precum gi pe baza bonitdrii staliunilor a seriilor eco-
logice de
gospoddrire
;
-
stabilirea
telurilor
de
gospoddrire pornind
de la funcliile so-
cial-economice, pe care }e are de indeplinit pidurea in teritoriul res-
pcctiv, qi in funclie de caracteristicile ecologice ale tipurilor incluse in
serii (structurd, desfdqurarea
proceselor ecosistemice etc.)
;
44
-
fi xarea-pe
-seri i .
a_compozi l i ei
!el ,
a ci cl ul ui de producti e,
a
sistemului de mdsuri silviculturale de aplicat, in funclie de aceste iarac-
teristici dar
Ei
de starea actuald a fiecdrui ecosistem inclus
;
-
aplicarea sistemului de mdsuri pe tipuri sau grupe
de tipuri,
{inind
permanent
seama de starea ecosistemelor
Ei
d-e fendiniele de
evolu{ie in urma mdsurilor deja aplicate.
Rezolvarea primelor patru problente
se obline prin
iucrdrile de
amenajarea pddurilor.
cea de-a cincea problem[
este de resortul ocoa-
lelor silvice care, evident, lucreazd tot pe unitili ecosistemice in apii-
carea amenajamentului. Tipurile de ecosistem permit
Ei
rezolvarea al-
tor probleme
din activitatea ocoalelor silvice. Astfel, evaluarea celor-
lalte resurse naturale ale
pddurii (plante medicinale, seminle
Ei.
fructe
de
pqdure,
ciuperci, nectar gi polen,
baza trofica a vinatului etc.) se
simplificd muit qi devine mai precisi
dacd se face pe baze tipololice.
I)e asemenea, lucrdrile de proteclie (prognoza defoliatorilor sau altor
diundtori, prognoza
incendiilor etc.) pot fi mult imbundtdlite dacd se
pornegte de la tipurile de ecosistem, de la cunogtinlele asupra struc-
turii tipurilor, asupra regimurilor ecologice gi a raporturilor dintre popu-
lalii in cadrul tipurilor. Desigur pentru
aceasta trebuie mult aprofun-
date cunogtinlele asupra aaestor caracteristici, prin
cercetdri de lungd
duratf, in stalionare instalate in ecosisteme cit mai reprezentative.
Folosirea tipologiei ecosistemice in conservarea gi gospodirirea
pddurilor presupune
ca toate cercetdrile ce se efectueazi pentru cunoag-
terea structurii, a proceselor din pddure,
a relatiilor dintre diferite
populalii,
ca
Ei
cercetdrile de stabilire a tehnologiitor de regenerare,
conducere
Ei
proteclie
a arboretelor sd se facd pe tipuri de ecosistem.
Numai astfei se poate
fundamenta silvicultura ecologicS, spre care se
tinde peste
tot unde s-a inleles gi se promoveazd
rolul deosebit al
pd-
durii ca factor de echilibru al mediului de viald gi ca izvor nesecat de
lesurse biologice regenerabile.
5. PNINCIPALELE TIPUAI DE ECOSISTEME FORESTIERE
DIN ROMANIA
TIPUL DE ECOSISTEIUI. 1136
ductir: cu" rnoder, pe
soluri brune
echi,librate, cu Oralis
-
Sotldanella.
Subtipuri : 11 363 subtip slab productiv.
Beferinfe silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i de pddur e:
1151 Mol i di E cu Vacci ni um, myr t i l l us sL
Oralis acetosella
;
1152 MolidiE de limita cu Vaccinium mgrtillus
qi Orolis acetosella.
Ti pur i de st a! i une: 17/ F1\ [ 3, Mont an pr esubal pi n de mo] i -
diguri Pi, brun podzolic cu Oralis
-
Soldanella.
Asoc i a{ i i v eget al e: Pi c eet um subal pi num Br . Bi . 39.
, '
Areal: Rdspindit in toate masivele muntoase pe supralele aprecia--
bile
(.172000
ha) in
jum5tatea
super.ioarl gi, in special, irr figila
de limtd a etajului molidiEurilo,r:, in care constit'uie tipul cel rnai
rdspindit. Suprafelele cele mai mari se afld in Carpalii Meridio-
nali (75000 ha), urmali de Carpalii Orientali (225A0 ha)
9i
Mun(ii Apuseni (14 500 ha).
Stafiune
Condi { i i :
-
Altitudini : 1 300-1 600 m in nord. 1 600-1 750 m in sud"
putind cobori
Ei
la attitudini mai mici.
-
Relief : versanfi moderat pini
Ia puternic irrclina{i cu expo-
zi[ii insorite Ia altitudini mari
Si
umbrite Ia altitudini mai
mici, coame late, mai rar platforme slab inclinate.
-
Material parental
: depozite variate (din roci eruptir,ne, meta-
morfice, sedimentare intermediare sau bazice), relativ uEor
alteraibile.
-
Soluri : brune feriiluviale si brune acide litice, brune, oligo-
sau oligomezobazice, cu moder, superficiale pind la mijlociu
-
Molidig presubalpin, slab po-
feriiluuiale
oligomezobazice, hidric
1.
2.
3.
46
4.
profunde, semischeletice
-
scheletice, nisipo-lutoase, ne-
strtrct'urate sau slab stmc:turate in orizontul cu humus, bine
dr.enate, cu volum edafic mic
-
submijlociu
;
litiera groasd
(5-10 cm).
Fact or i cl i mat i ci * )
-
Cdl duri : l a ni vel de Tma: 3.0-1.5.C.
-
Apa : Pa
:
900-1 000 m,rn in nord, 1 200-1 400 mrn in sud :
ETR
:
350-450 mm i n N, 400-450 mm i n S.
Fact or i edaf i c i : .
-
Troficitate : su,bmijlocie-scizutd (Trr-r).
-
Reacfie : puternic
acid (pH -
4,5-5,0).
-
Umi di tate : U, 3-4/U
"
3.
-
Aeralie : bund.
-
Cildttrd : Ia nivel normal.
Fact or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea scdzutS, cdldura insuficienti pentru cre'Eterea nor-
mald a molidului.
Structura biocenozei
Producdtori:
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie : moli,d in exclusivitate sau cu exemplare dise-
minate de fag, brad, paltin de munte, pin silvestru (Carpafii
Orientali), spne subalpin lo,cal
Ei
larice, iar in o'chiuri mari
jneapan gi ienupdr.
-.Consi stenl a
: destul de scazuta
(0,6-0,8).
-:Productivitate
:
,clasa
III inferioari
-
IV(V) in funclie de
al ti tudi nc gi vol um edafi c.
-
Car,acteristici dendro'metrice
pentru molid Ce clasa III5-V6 :
Vi rsta. ani
Consi sten!a
zecrml
Lerirnul de
. r - ! . - . , o/
0. 8
a 7
( 0, 6)
l'7
-
l0
24- t E
270- | 75: 40
384-2 80-: 75
producti v
1C0
-
Caiitatea leliinul,ui : multe trunciiiuri cu fo,rme dcfe'ctuoase
, (infurcite, strimbe), elagaj defectuos, cricile uscate rimin pe
,
trr-inchi.
-
Regenerarea natural[ : intimpinS. mari 'dific';it5!i in special
la limita superioari a pddurii. Se produ'ce numai in ochiuri,
,
ta acldpostu! arboretutui bdtrin iar dezvoltarea seminfiq'utrui
este foarte i nceata.
4V
st r a. t ul ar bug t i l or : pr act i c
l i psegt e; r ar e exempl ar e de scor uq,
cununifd, zmeur, caprifoi, mdceq de munte.
st r at ul
i er bur i l or
Ei
subar bugt i l or :
es t e pul i n
dez-
voltat gi
consti'tuit mai ales din oralis acetosella, HomogEne
alpina, Salmonella hungarica,
la care se adaugd destul de
frecvent, vaccinium
mgrtillus. se mai pot gdsi Hidracium
trans-
siluanicum,
campanula obietina, Moneses iniftora, Luzura ruzu-
loides, Deschampsia
fletuosa
q.a. in parchete
se instaleazd in
special Epilobium
angustifolium, Salii silesiaca
E.a.
Faciesuri :
-
tipic
;
-
cu campanula abietina,
corrallorhiza trificla, Asperula oclo-
rata
-
circuit bioiogic mai activ, creEtere a troficitAtii
;
-
cu senecio
fuchsii,
stellaria nernorurn, chrysanthernuffL ro-
tundifolium
-
cregtere a umiditd{ii atmosferice
;
Vaccinium
myrtillus gi (sau) Deschampsia
flexuosa
abun_
dente
-
humus brut incipient
,cu
sciderea troficitdfii.
St r at ui
mu$chi l or : est e r epr ezent at pr i n per ni f e
dest ul de
rare de Hylocomium splendens,
pleurozium
schereberi, Mnium
cuspidatum, Polytrichunl, cornrnune g.a.
consumatori
-
descompunitori (nevertebrate) (Insecte fitofage
-
tulpini
-
molid
(cambio -
9i
xilofagi)
Gradul de viti-
mare
puternic
puternic
t n.
m.
m.
puternic
puternic
f. slab
f. slab
f. slab
I
)
{
5
6
7
8
9
to
l l
l 2
t 3
l {
t 5
.r Abundentd
r P@r r
l r el at i vi
( o7" 1
Hylurgops palliatus
Dryocoetes autographus
P it yo genes chal,co gra phus
Ips tylographus
Dryoaoetos haatographus
Hylastes cuniaularias
Cryfturgus cinercus
Trypoilcndron lineatun
Urocerus gigas
Ips amitinus
Sircx jutencws
Cryphalus abietis
Rhagium inquisitor
Tctropiunt
fuscum
Hylurgops glabratus
39,6
19, 8
t{,2
9, I
8, 5
2, 5
1, 6
1, 6
1, {
I , Z
0, 3
0, 2
0, 1
0, 06
0, 06
t2007,0
603, 5
132, E
277, 1
259, 1
76, 2
48, 8
{ 8, 1
12,7
36,6
9, I
6 , 1
3, 0
1, 6
t , E
4B
TIPUL DE EcosrsTEM
: r rsz Motiilig presubatptn,
srab productiu
:J:!y
",,
:| _:
ty,bj,_
w. wqrg!\n
g
p i ui e *ltr,i' nipt o s po
itic e, oti
-
sobazice si
extrem
origobinicb,
hidric ipttntaii,
in"iliiiur& _-;1;;;_
comium.
Subtipuri
: 11 523 subtip slab productiv.
1. Referinfe silvotipologice pi fitccenologice
:
Ti p. " - 11
_9g. _. pddur e:
1122 Mol i di g
de l i mi t l
cu mu; chi ver zi
1 I54 Molidig de limita
cu Vaccdniunu.'
Ti pur i de s- t af i une:
19/ FMB
Mont anpr , esubar pi n
de mol i di -
Euri
Pi, turbos-scheletic
eu Vaccirfirllrr-eAiiiiii;i,
i";i;;t
;
20/?5?0
Montan-_presubalpin
de m-olidiEuti
"pi,
-
podiotic-criptol
podzolic,
semimllgtinos
cu
polgtrichum,'
lactii't-$i B.
Asoci al i i
veget al e:
pi ceet umi
subal pi nur n,
Br . Bl . Bg myr -
tillosttm Borza b9.
2. Arear:.suprafal a
total d
l u.
pre?
mare (34000
ha) este egal di stri -
.
.
buitd intre Carpalii Orientali gi
Carpagii UeridionaU.
-
3. Stafiurie
Condi t i i :
-
Al ti tudi ne: 1 b00-1 ZS0 m,
-
Relief : versanli umbriti pin6
la semiinsori{i cu inclinrri va-
'
riate de la mici pind
la repezi, coame late.
-
Material parental
: foarte variat, provenit
mai ales din roci
acide.(Eisturi cristaline, gresii),
diiqi din conltomerate.
-
soluri : brune.feriiluviale,
biune-acide
cript&podice, podzo-
luri humicoferiiluviale, pseudoglei-zate
sau t*iboase'Morigo-
: bazice, cu humrx brut-turbr,
iri;tociu profunde-superficiile,
. semischeletice,
qind la scheletice, nisipoase, nisipo-lutou"",
",, volum edafic mic, rar mijlociu; litieia irr;luse'in stratuf de
mugchi.
Fact or i
c l i mat i ci :
-
Cildura : Tma: 2,S_1,53C.
-
4ea
: Pa
-
900-1 000 mm in Nord, 1 200-1 400 mm in sud
;
E?R
*
350-425 mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Troficitate: foarte scizutd-scizutl (T
6-I).
-
&"*g!i"
: foarte puterni-c-puternic
acidi (pH :
g,S_5,0).
-
Umiditate : U,
:
5-4/tl
"
4-3.
-
4erafia
: redusi in
lxrioadele
foarte umede, in rest moderatd.
-
cdldura: mai.pu{ini fala de valorile medii pentru partea
su-
perioari
a etajului molidiqurilor.
Fact or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea scdzutd, cdlduri mai redusd, r,inturile
gi puternice,
aerafia periodic
redusi.
4 - c . 2 U5
frecvente
4g
Subtipul Spwia Vl cta, ani Consistenta t.a,tron"", -l
Diametrul
CE
Volumul, mlha
Lemnut de
iaalt
productiv
mijlociu
prductiv
Mo
Mo
50
100
50
100
1, 0
0, 8
0, 9
0, 8
26-23
36-32
23- 18
32-21
26- 23
{5- {0
23- l E
10-32
630- 500
800- c00
800- 660
600- {30
89- 8.{
9t - 88
8{ - 80
8 7 - 8 1
4. Structura
biocenozei
Producitori
St r at ul
ar bor i l or :
_Compozi l i e: mol i di nexcl usi vi t at e( mai r or cu] ar i ceSauzi n-
bru disemina{i).
-
Consisten{a
: de reguh scezut5
(0,6-0,7), dar local
poate
ajunge
Pini
Ia 0,9.
-
Productivitate : clasa V
Ei
mai scezute'
-
Caracteristici
dendrometrice
: pentru molid de clasa lV
o
-V:'
-
calitatea lemnului : trunchiuri drepte dar conice, slab elagate.
-
Regenerare naturald: se
produce pe trunchiuri
qi cioate
pu-
tre"<le
qi in ochiurile mai mari
;
tineretul se dezvoltd foarte
'
incet.
st r at ul ar buEt i l or :
ar buEt i i l i psesc; uneor i se i nt i l nesc
tufe de ienuPdr.
st r at ul i er bur i l or
qi
subar b, n. 5t i l or :
i er bur i l e
si nt
pulin frecvente
(Desch.ampsia
tleruosa,
Luzula,- sylaatica,
Otalis
'acetosella,
Sold'anetla rnontono, Hornaggne glry*,
Camp'nula
abietina. Dintre arbuqti frecvent este-vaccinium
myrtillus
Ei
mai
pulin Vaccinium uitis-idaea.
st r at ul muEchi l or
: f oar t e bi ne dezvol t at , - adesea
cont i nuu,
gros de S_-iO cm, uneori in
perne pS
9ar9
sb^ dezvoltd abun-
ient afinut. Speciile componente
principale sint Hglocomium
splennens
gi Pleut"oziurn schreberi., la care se adaugS Rhgtidia-
c{etphus h"iquetrus, Ptilium a'iste castrensis, Dicranum sco*-
rium, PolEiricltum comrnTtne, Polgtrichum.
jutt'iperin'unt, local
specii de Sphagnunt.
TIPUL DE ECOSISTEM : 7 278 lVIolidiq inalt s,i mijlociu
produc-
tits, cu m,ull hidromorf,
pe soluri brune
9i
brune acide
gleiz6te, mezo-
qi oti,gomezobazice, hidrii excedentar in protunzime, cu MEosotis'
50
Subtipuri : 12 181 Subtip inait
productiv;
-
72182 Subtip mijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i ' de
p' i dur e: 7712 Mol i di s cu' Or al i s acet osel l a
pe
soluri cu gleizane pronunlat5.
Ti pur ' i d, e st i l i une: ' 70, 12540 Mont an de' nr ol i di Eur i , Ps,
brun-brun bcid, edafic mare, cu drenaj imperfect; 2512 640 Mon-
tan de molidiEuri Ps, brun edafic freatic umed, gleizat
Ei
semi-
gleic, edafic rnare, de luncd inaltd
;
tipurile incluse in 1p 333
Ei
anume Pm, intens humifer, hidromorf gi montan de molidi-
Euri
Pm-i, freatie hidromorf cu Mgosotis palustris sS Equ'isetum
palustre.
Asoci a{ i i vget al e: Pi ceet um car gnt i cut t t ' 5o6 30, ml l osot i -
cletosam.
Areal: Ocupa o suprafald restrinsd
(circa
g
500 ha), indeosebi in
subregiunea Obcinele tsucovinei (8 000 ha) qi Cindrel-Retezat
(circa I 300 hal; in rest apare sporadic pe suprafefe mici. Ebte
caracteristie p6rlii inlerioare a etajului molidigurilor
qi depre-
siunilor cu molidiquri de iriversiune.
Staliune
Condi t i i :
-
Altitudini : 800*1 200 m in Carpa{ii Orientali, 1000-
1300 m in Carpglii Meridionali.
-
Relief : terase, poale de veisant cu
pante mici, suprafe[e
plane sau slab ondulate in depresiunile intramontane.
-
Material parental : de roci sedimentare compacte, gru per-
meabile' (nisipuri argiloase, luturi nisipoase, marne, alte for-
nra{ii de flig).
-
Soluri : brune mezobazice
qi brune acide oiigomezobazice, bru-
ne luirice, bogate in mull slab hidromorf, profunde, nisipo-
lrrtoase
'pind
la luto-argiloase, slab
pini la semischcletice,
sldb-moderat
pseudogleiZdte, multe gleizate Ia baza profilu-
lili; crr drenaj dificil
I
volum edafic mare
-
mijlociu
;
litiera
foarte sub{ire, in
petece.
Fact or i c l i mat i ci :
-
Cildurd
'.
Tma
:
5,G-3,9PC
;
ingheturi tirz.ii frecvente
fe
v6i.qi in depresiuni. ,.
-
Apd : Pa
:
800-900 mm in nord, 950-1 000 rnm in sud,
E?R - 450-550 rnm.
I ' ac t or i edaf i c i :
-
Troficitdtea : iidicatl (I'IV).
-
Reacfi e: moderat-aci dd (pH :
5,0-5,8).
-
Umi di t at ea: Uu 7-6l U
"5-: 4.
-
Aeral i e: sl abA i n peri oadel e
cu exces de apd, i n rest bunA.
-
Cdldura : temperaturi mai scAzute in sol,
primdvara, din
calrza excesului de apa.
2.
3.
5'1
F' act or i l i mi t at i vi :
.
-
Aeratia ternporar imperfectd qi cdldura, insuficientri in sol,
-
*1tiHl"rxJ31i": inmlisrinarea solului in urma despidu-
ririi.
4. Structura biocenozei
Froductrtori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : molid in exclusivitate sau cu amestec de anin
alb, brad sau fag, uneori
pini la propor{ia
de facies.
-
Qonsistenfa : aproape
plind (0;Br0;9).
.
:
,
-
Productivitatea : clasa i-iit,, in'functie de aeratie.
-
Caracteristici dendrometricq.';,.p9ntru molid.(subtip inalt pro-
ductiv clasa I5-II5, subtip.. mijlgciu prodgctiv clasa 116-III;).
-.Calitatea lernnului : trunchiuri dreplg. iilindrice, b-ine elagate.
-
Regenerare naturald : relativ. uqoare..:in conclitii de, drenaj su-
ficient asigurat de arboretul, hitrin sau'irnedjat.dttp6 tiiere,
dar dificiH dupa inmHEtinarea solului in
parchete nenegene-
rate imediat. :
St r at ul ar bu
qt i
l or : l i peEt e.
St r at ul i er bur i l or qi
s ubar bugt i l or : f or mat i ndeo-
sebi din specii hidrofile : ll'/yosotds plustris, M. slllztatica, Equi'
setum palustre, Caret rernota, Chrysosplenium alternifolium,
Stellarin nernoru,nl. In conditii hidrice mai favorabile se intil-
negte frecvent Oralis acetosella impneunA cu. unele specii de
mull
fDentaria
glanduligera, Iatn'ium galeobd'olnn),
ferigi
(Athg-
rium
filix
-
femhw,
Dryoptertu
filir
,- mas| etc. Suprafe{ele
lipeite de arborete se inmlSgtineazd repede producindu-se in!e-
lenirea cu Deschampsia caespitosq Juncus efjusus etc.
St r at ul mui chi l or : t i psegt e sau est e
puf i n dezvol t at .
Subtipul Specia Vi rsta, ani Consistenta
l nIl l i mea
a
Diametrul
cm
fol umnl , mt
i ha
ernnul de
l ucr u, .
%
lnalt
productiv
Mo
50 0. 9 Lt-21 :?-4-2t .600-400 83- 76
100
q, 8
31-?9, 12-37,. 73O-@0 89* 83
mijlociu
productiv
l\fo
50 0, 2l - 17 iz"*
rt
{o0-.300 79- 75
t00 0, E 3{t'-25
,38| :32 '600"-:{07
8{-80
ffi
TIPUL D8 Ecosl,srEM
: t 226 Molidig irwlt gi mijlociu productto,
y_-yyu_y$",
{l1-t),.p
soluri
_brune
acid"i ti.pice'si irAtue, 6nsirrr"*:-
bazice, hidrie echitibr ate, cu Orolis-Denf orfu-,q,s:per-uti.
l .
Subtipnri : 72261subtip
ina,lt productiv;
..12 262 subtip
mijlociu
productiv.
Referinfe
sitvotipologice
;i
litocenologice
Ti pu. r i de pddur e:
111r Mor i di q nor mal cu or ar i s aceb-
t-"!l:^;_rt-lt-!
UoliOq.de
altitudine mare cu Orctis acetoseb;
1 114 Molidiq cu Occlis acetosella pe
soluri schelete.
Ti p- ur i . dg st af i une: l l } ggg
Mont an de mor i di gur i
ps,
b1.tr.
ggi{.
i-
anckm}; dafie mare.,qi-mijlociur"eu..
Oralis-Dente_
rio acidcifirq; 212332 llontan de molidiEuri
ps,
brun acid, edafic
submijloeirq,
eu oralis-Dentaria
acidofile
;
14!2220
Monta,n de
molidit-uri PpF), rendzinic, edafic mijlociu, cu O,olis-iiil"*,
faciesul rendzinic
.profuqd
;
_
3/2 BBl Montan de molidiEuri
pi,
brun acid, edafic mic, cu Oxalis:-Dentoria acidofile.
A s o_c i a
{
i i v e g e t a I e : Hieracio (tr.anssiluanico) - picetum
Pawl. et Br. Bl. 39, em. Borh 57, otalidetosutn.
Areal:
RSspindit in- toli munlii. ocupd suprafe{e mari in carpalii
orientali (297 000 ha), in special in subregiunea obcinele Bu-
covinei (144
000 ha)
;
este destul de bine reprezentat in carpa{ii
Meridionali (67 000 ha), mai ales pe rr*croversantul
nordic
(40
000 ha, din care B0 000 ha in subregiunea
cindrel-Retezat)
;
E-i
se gdseqte pe
-suprafe{e
reduse in Mun{ii Apuseni (20 000 ha,
din care 18 000 ha pe macroversantul
estic). Este tipul caracte-
ristic pentru partea
inferioard qi mijlocie a etajului molidigurilor.
Stafiuni
Condi f i i :
-
Altitudini ; I 000-1 300 m in Carpafii C)rientali, (1200),
1400-1600 m i n Carpa{i i Meri di onal i .
-
Relief : versan{i cu inclindri srabe, moderate plnd
la puter-
nice qi.expozi{ii
diferite, in funclie de altitudine.
- 'I{gt""lul
parental-:
depozite variate, predominind
cele prove_
nite din roci bazice
Ei
intermediare (fliq,
marno-grezos,
con-
glomerate,
marne,
_
argile reziduale pe
calcare, g-resii
calca-
roase' andezite, tufuri andezitice), mai rar cele acide (gisturi
cloritoase, gnaisuri,
micagistr:ri).
-
soluri: brune acide, brnne acide andice gi
andosoluri, oligo-
mezobazice (mai rar mezobez_ice)
;
bogate in hurnus
de
-tip
mull sau mull-moder, profunde pini
la mijlociu profunde-,
2.
a
53
slab pind Ia semiscbeletice, nisipo-lutoase- lut-o-nisipoase,
ln
general bine drenatc,. dar un'eori
'cu'sta$-n6ri de ap6 la baza
profilului
;
volum edafie, ml1e
piT,ta mi!t1it1
..
Fac t or i cl i mat i c i :
-
Ci l duri : l a ni vel ul deTma' - 3--5"C'
' '
'
-
Apa : Pa
-
900-950 mm in nbrd : 1 000-1 200 mm in sud
;
ETR: 400-500 mm.
Fac t or i edaf i c i :
" " :
Troficitate : mijlocie-s,ttbmijl,ocie
1t
In-f$.
Reactie : moderat-puternic acidd
(pH n* 5,5-4,5).
Apa accesibil|
: TJv
:
4-3fAe'- 3-2.'
'
,
Aera{ie : foarte bund.
Cdldur'd : plus de cildurd
jului.
fa{f, de
'condi{iile
*uaii ale eta-
-
Compozi{ie:
molid
pur sau.cu exemplare diseminate de brad
(fag), paltin de munte, ulm de tnunte, mesteaqin,
-
Consisten{a :
plind (0,8-1,0).
-
Productivitate : clasa I-III in
cal, pe suprafe{e mici IV-V
{ional
3/2 331r.
Fact or i l i mi t at i vi :
-
li'roficitatea submijlocie
qi apa rnai
pufinS in statiuni de ver-
san{i; cu pante mari
qi cu volum edafic subnlijlociu.
Pr obl eme sPeci al e:
-
In cadrul statiunilor obiqnuite
pentru tip
pot apare supra'
fele mici cu soluri avind volum edafic mic
pe
versan{i
pu-
ternic inclinati, culmi inguste, coame (tip sta{ional 3/2331)'
4.. Structura biocenozei
Produci tori :
-
Caracteristici dendrometrice : pentru molid (subtip
ductiv clasa Is
-
a 116, subtip mijlociu productiv
IIr-III5).
; :
'
Specia Vi rsta, ani Voi unul . mr/ha
functie de volumul edafic
(lo-
in cazul prezen{ei tipului sta-
inalt
prol
-
clasa
Lemnul de
lucru,
o/o
Mo 50
100
50
100
1, 0
0, 8
0, 9
0, 8
I
1
I
26-23
J O - J Z
23- l 8
32-24
25- 23
15- { 0
2 3 - 1 8
40- 32
630- 500
800
-
660
E00
-
660
600
-
170
89- 84
9 1 - 8 8
84- 80
87- 81
54
Mo
-
calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindrice,
bine ela-
gate, material de lucru in proporfie mare, de cea mai bund
cal i tate.
-
Regenerare naturali: activS in locuri
cu
plus de lumini (lini,
margini de masiv); in semintiE,
proporlie uneori apreciabild
de brad qi fag, marcind tendinta de succesiune
spre molidiq
cu facies din aceste sPecii.
-
Probleme speciale : pe soluri mai
pulin profunde, in stali-
uni expuse,
Pericol
de doborituri.
s t r at ul ar buEt i l or :
nu se const i t ui e, dat or i t 6 umbr ei .
i n
ochiuri de lumini sau
pe liziere
-
scorug, soc rogu, cununi{i,
caprifoi,
coacilz de munte, tulichinS,
zmeur'
st r at ul i er bur i l or
Ei
s ubar buqt i l or :
neuni f or m,
in
pete, dominat de orozis acetosella, cu dezvoltare
bund. ca-
racteristice
pentru tipul de strat ierbos sint Dentaria
glandu-
ligera, Pulmon'aria
rubra, Asperula od.orata, in general mai slab
dezvoltate.
Frecvente sint ferigile : AthErium
filfu-femina,Dry-
opteris
fi.lir-mas,
uneori D. disjuncta, D.
phegopteris. se adauga
speciile
diferen{iale
pentru molidiEurile carpatice,
Hieraciutn
tianssiluwr,icum,
precum
9i
Sarifraga cuneifolia,
Lycopodium
selago, campanula abietina, alituri de unele specii, de mull cu
dezvoltare slab6
(Lamium galeobclolon, Euphorbia amygdaloi'des,
I?rrlrrr.s
liirtus, Mercurialis
perenttis, Geranium. robertianunt,,
Mi-
thtm, eifusurn
;.a.)'
Pe forme de relief convex'
poate apare
afinul in rnetre. Abundenla ferigilor indici condi{ii de umiditate
mai accentuate
in aer
gi sol. Prezenfa speciilor saluia
qluti-
nosa
Ei
senecio
luchsii
indici un
plus de umiditate, 'a speciilor
Ranunculus carTnticus
Ei
symphytum
cordatutn cregterea canti-
titii de humus
Ei
apa, iar a speciei Mercurialis
perennis a celei
de humus in sol. Tranzi{ii cdtre alte tipuri sint marcate de aso-
cierea unor specii ca Luzula siluatica, Sotd.anetla
hungarica, Ho-
m.ogane alpina, calamagrostis arundinaieo.
in cazul luminarii
arboretului
in sta{iunile cu abunden{i
-tnai
mare a ferigilior
se
pot instala specii de buruieniEuri
de munte
(Adenostyles orien'
ialis, Doronicum austriacum
g.a.), care
pot copleEi semin{iqurile.
i npar chet esef or meazSdesi Eur i deEpi l obi umangust i -
folium Ei
Rubus idaeus, care
protejeazd semin{igurile'
St r at ui
de muEchi :
si ab dezvol t at
i n per ni { e di sper sat e
(Hylocomium, splendens,
Pleutazium
sch,reberi, Euritzchiunt'
stri-
atun
1.a.).
Abundenta mai mare a rnugchilor arata tranzi{ii spre
tipul cu HYlocomium.
l-rir
Coc$ndori. Dcronpuoltort (Ncvcrtcbntc)
Imcctc fitof{r. Tulplail. Mottd (cembrofagi
9i
:ttofegl) .
a) Abundcnp
Abundenla rclativl (of,)
Ips ty?oglaphus
Dryocoetes
autogra phus
Try potlenilran
lin e atum
Hylaslas
oler
Hylwgops
falliotus
fQs anitiaus
Pil yo gcne s cha.l co gra p ha s
Ortholomicus sp.
Dr y ococtus hecto graphus
Hylurgops glabratus
.t
I,E
t 6, 5
15,5
13,1
1, 1
I , O
3, 0
o,7
0,5
o,2
b) Dcasitetc
Nt, crt. Speii
Frecrrenfa
erborilor
iDfestati
Dcnsitat. slstmclor de
galcrii
familiale
medie miniEI'
EariEI
1
2
Ips typographus
fps sexdentatus
6E,0
86,7
80,6
82,2
{E
6l
l0E
t0t
TIPUL DE ECOSITEM:
1222 Molidiq mijlociu productiv,
*d? (mndn), pe
1ollrrt
atuuiate, m,ezobazice,
Waii"'ijti^ot",
santhernum
rotund,ifathtm
cu mull-
cu Chrg-
Subtiprri
:12272 subtip mijlociu pnodrrctiv.
1. Referlnfe
silvotipologice
ti
fitocenologlce
Ti pur i
de p6dur e:
Ti pur i
de st af i une:
26/ 26g0
Mont an de mor i di qur i
pm,
aluviar moderat-_humifer,
edafia submiitociu
-
*ijto"i,.i z7n6ii)
Montan de molidiguri_pi,
aluvial,
slab rrumifer,
edafiq mic
si
foarte mic. z9/z 610 Monian
de moridiE""i
Fi, ini"-ii":""a
"ii -
bolovdnig gi prundiE.
Asoc' i af
i i v. eget al j :
Chrysant hemo _
(rot undi f ot i o) _ pi _
eeetum
Kraj, BB em. Borh. bZ.
2' Areal-:
Pe suprafele
mici, frecvent de-a lungur v5ilor
inguste, mai
ales in
fartea
superioard
a etajului moiiaiguritor
;
mai rar in
munlii din vestul
{drii
(Vilcan,
Jarcu,
apuseni;.
56
3. Stafiune
Condi f
i i :
-
Al ti tudi ne
: (1900_1b00_1
250 (18S0)
m.
-
Relief : partea
inferioard
a versan{ilor
din preajma
viilor in_
guste
montane.
-
Material parental
: depozite variate, rezultate
din coruvioni.ri
gi
aluvionAri
in preajma
vdilor.
-
soluri : aruviare de luncd montand,
mezobazice,
moderat
hu-
mifere cu humus de tip moder,
mull
_
moder, supe,rfici_
.
at"
-
ryilgciu
profun{e,
nilinoase
slab
Ei
semischeletice,
cu
vertl*
eilafie
S*ltq"itt:mijlociu,
riti""a'."ulire
cu descom-
Puner'e
relativ.rapidd.
*',
Fact or i
cl i mat i c i :
-
cildurd : Tma
:
8,0-1,5'c;
mai scdzuti decit normard
din
cauza
scurgerii qi stafiondrii
de aer rece.
-
Apa : Pa
:
1000-1200
mm
;
ETR
:
g00_400
mm
;
umi_
ditatea aerului ridicatd.
Fact or i
edaf i c i :
-
Troficitate
: submijlocie-mijlocie
(TII_III).
Reac{ie : slab acidd (pH:
6,0_6,5).
-
Umiditate:
Uo S-4/V
"
4-8.
-
Aera{ie : foarte bund.
-
cildurd
: mai redusd decit media corespunzdtoare
artitudinii
din cauza scurgerilor gi
stagnirilor
de aer rece din rungul
vdilor.
Fact or i
l i mi t at i v i :
-
volumul
edafic mic, cildurd insuficienti
in aer
Ei
sol.
Pr obl eme
s pec i al e:
-
Pericol de eroziune la viituri.
4, Structura
biocenozei
Producltori:
St r at ul
ar bor i l or :
-
compozitia:
morid in exclusivitate
sau cu exemplare
de anin
alb (rar fag, paltin,
brad).
-
Consistenfa ; de reguli mai scizuti (0,?).
-
Productivitate
: clasa (II)
ilI_IV.
-
caracteristici
dendrometrice
: pentru
molid de clasa rlrs-Ivo.
57
Consistenta
l ntl ti mea
medie, m
Diamelrul
m.di u, cm
Voh mul
mr/ha
415-250 8l - 75
mijlociu
producti' /
530
-
350 85- 78
-
calitatea lemnului : trunchiuri
drepte in
parte bine elagate.
-
Regenerare naturalS: se
produce fira dificulta{i'
st r at ul ar buEt i l or :
de r egul S sl ab r epr ezel l t at
( soc r ogu) '
st r at ul i er bur i l or
gi subar buqt i l or :
put er ni cdez-
- -
voltat, format din specii' caracteristice buruieniguritor
'de
munte
r'1ui ur"s Chrgsanthemunt.
rotundifoliunl, Senecio
fuchsii
(in.so-
lite
frecvent le Ad.enostyles alliariae,
gi atte- specii Compa,nula
obietina, Otatis acetosella,
Hieracium transsiluanicum,
Stellaria
nemorum;.a.).
S t r at ul mu
g
chi i or : obi qnui t l i pseqt e.
TIPUL DE ECOSISTEM : 1234 Molidis
pe soluri brune
teriiluuiale ;i
podzoluri, oligo-
boasi,echilibl' at, c7L C alamag o stis
-
Luzula.
slab
productiu cu moder,
gi oligomezobazice,
hidric,
Subtipuri : 72 343 subtip slab
productiv'
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 1114 Mol i di E de a_l t i t udi ne mar e cu
Oralis acetoiella
pro
'arte ;
1 151 fuIolidig cu Vaccin;um myrtil-
tus qi Oralis acetosella
pro parte.
Ti pur i de st af i une: 5/ 2327 Mont an d' e r nol i di gut i
B' . - 999:
zolic-criptopodzoiic, edafic mic, cu C alamngr o stis- Luzula, 17
!F1l137
IVlontan
-presubalpin
de molidiguri Pi, brun
podzolic, cu oxalis-
Soldanella, facies 3.
Asoci a{ i i veget al e
: Hi er aci o
( t r ansssi l uani : o)
-
Pi ceet um
Pausl.' et Br. Bl. 39. em Borh' 57, calamagrostidetosum"
Areal: Tipul ocupd suprafele mici, dispersate_jn masa celorlalte
molidiguri, mai frecvent in Carpa{ii Meridionali.
Stafiune
Cdndi t i i ;
-
Atti tudi ne : 1 200-1 500
(1 600).
-
Relief: versanli repezi
qi foarte repezi, de regula insoriti.
-
Material
parental :
predominant din roci acide
{qisturi
cris-
taline) qi intermediare.
c)
,
15- 21 | 2l
- 16
29- 22 |
37
* 21
5B
-
Soluri: brune acide criptospodice, brune feriiluviale, oligo-
qi ,oligomezobazice,
cu moder., superfiiiale niai rar mijlociu
, profunde,
semischeletice qi
scheletice,
"nisipoase --
nisipo-
'
lutoase, cu.volum edafic mic.; Iitiera destul de groasd, cu des-
compunere lent6.
Fact or i ' c l i mat i c i :
-
CAldurd : ima
:
4,5-i3.0'C.
Apa : Po
:
1 000--1 100 mrn, ETR
:
400-450 mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Trofi ci tate : scazuta (T
1).
-
Reac{ie : puternic-slab
acidd (pH
:
4,7-6,0).
-
Umiditate : U
,
4-3lIJ
"
2_l
;
datoritd drenarii puternice.
-
Aera{ia : foarte bun5.
-----
Cdldurd : variabila in funclie de expozitia v,ersanlilor.
Fact or i l i r ni t at i v i :
-
Troficitatea gi
umiditatea scdzutl a solului, r,'inturile reci frec-
vente.
4. Structura biocenoz.ei
Producitori'
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : moiid majoritar, diseminafi scorugul, zimbrul,
nul la altitudini mari, fagul, bradul, paltinul de munte la
titudini mai mici.
Consisten{a : scazutl (0,5-0,7).
Productivitate : clasele IV qi
V
pentru molid.
Caracteristici dehdrometrice : pentnl
moiid de clasa IIh-Vs.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri cu forme varierte in general
drepte, dar slab elagate.
-
Regenerarea naturali : prezintd dificullS{i de instalare din
cauza infelenirii in spa{iile Iuminate gi de dezvoltare ca ur-
rnare a culcirii puiefiior, odatd cu ierburile, sub greutatea
z'apezli.
St r at ul ar buqt i l or : ar buqt i i se i nt i l nesc r ar ( cununi { a, ca-
prifoi, soc roEu).
pi-
a1-
Subti pul Speci a Vl rst a , ani C'bnsistenta
l ni i l Ji mea
medi e, m
Di amet rul
medi u, cm
Volumul
I
Lemnul de
mt/ha
I
lucru,
o/o
sl ab
producti v
NIo 50 o, 7 1 7
- 8
t 8- 10 2. 10- 90 |
' 14-
55
100 0, 6 23- 15 30-22 340- 160 | 77 70
59
l .
St r at ul i er bur i l or
Si
s ubar bugt i l or : put er ni c dez-
voltat in golurile din arboret; dominante sint Col.,amogrostis
atuttdinacea qi Luzula luzuloidcs, iar la aoestea se adaugd llie-
raciu'rn transsiluanicum, Ma7anthemutn bifolium, Poa nemoralis.
Spre vilcele pot apare elemente de buruieniq (Chrgsanthemam
rotunilitolium, Doronicurn austrlacurn, Senccio
fuchsti
q.a.).
Din-
tre subarbuqti se intilnegte local Vaccinium myrtillus (mai ales
pe
forme de relief convexe qi in sta{iuni reci).
St r at ul mu$chi l or : pu{ i n dezvol t at di n cauza condi f i i l or de
umiditate mai
pufin
favorabile.
TIPUL DE ECOSISTEM : 7 237 Maltdig mlilaciu.proitarct'io,,ctl mo-
der, pe soluri brune
fniilu:iale,
oligobaziee, hidric optimal, eu Luzula
syluatiea.
Subtipuri : 12 372, subtip mijlociu
productiv.
Referinfe silvotipologice
gi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 1141 Mol i di q cu Luzul o sgl uat i ca; 7142
lidiq de altitudine mane cu Luzula sgluatica.
Ti pur i de st a{ i une: 4/ 2322
' N[ unt ar t
de mol i di qur i Pm bnr n
podzolic-podzol.brun, edafic mijlociu, cu Luzula syluatica.
Asoci a! i i veget al e : Luzul o ( s; gl t sat i cae)
- '
Pi ceet ur n Wr a-
ber 53.
.Areal:
In toli munlii
;
suprafali mai mare in Carpa{ii Meridionali
21 500 ha) urmali de Carpafii Orientali (16 500 ha, din care
10 000 in Mun{ii Rodnei), in Muntii Apuseni eirca 7 000 ha. Obig-
nuit in
partea mijloeie a etajului molidiEurilor, dar
poate p6-
trunde pind Ia limita superioard a acestuia.
Stafiune:
Condi { i i :
-
Altitudini : 1 300-1 600 in Nord, 1450-1 700 in Sud.
-
Relief : versan{i slab-moderat
inclina{i cu expozi{ii diverse'
locuri
plane.
-
Material parental : din roci intermediare
qi acide
(qisturi clo-
rito-sericitoase, micagisturi,
gnaisuri, granite, gresii silieioase'
conglomerate).
-
Soliri : brune feriiluviale
Ei
podzoluri, oligobazice, bogate ln
moder fin, mijlociu-submijlociu
profunde, slab
pini Ia semi-
scheletice, nisipo-lutoase
pini Ia luto'nisipoase' afinate in
orizontul superior,
permanent umezite, dar bine drerrate;
volum edafic mijlociu-submijlociu
;
Iitiera groasd.
2.
3.
60
Fact or i c l i r nat i e, i :
-
Cilduri : Tnw
-
4,0-2,0'C.
-
ApA : Pa
:900i-1
000 mm in nord, 1 000-1 200 mm in sud
;
E?R
-
400-450 mm: umiditatea aerului ridicatA.
Fact or : i ' edaf i ci :
-
Troficitate : scizut[ (TI).
-
Reaclie : foarte puternic
Ei
puternic aciia
1pru
3,5-5,0).
.-
Umiditate: U" 6-5iU
,
5-4.
-
Aerafie : bund.
Cdldura: mai pufinl din cauza umiditAfii permanant ridicatd.
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea scizut6, volumul edafic redus.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : rnolid in exclusivitate, in amestec cu brad (po-
sibil pind la
propor{ie de facies)
;
-
Consistenfa : niciodati plinf, (0,8
;i
mai
pu{in)
;
-
Productivitate: clgga III (poate varia de la clasa II inferi-
oard la a IV-e superioar5, in funclie de volurngl edafic).
-
Caracteristlci dendrometrice : pentru molid de clasa II-6-IV-0.
Subti pul Specia
\rol umul
mr , / h1
Lemnul de
luru,
o/o
mi j l oci u
productiv
0. 8
0, 7
50
lc0
22- 16
37
- 21
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, bine confortnate, ela-
gat.
-
Hegenerare naturala poate deveni dificilS in arboretele lu-
mirrate din cauza inlelenirii cu Luzula.
St r at ul ar bugt i l or : l i pseqt e; r i t r e ex empl ar e de soc r oqu,
scoruqr la altitudini mai mari ienu$r.
St r at ul i er bur i l or gi s ubar bugt i l or : abs ol ut domi -
nat de Luzula syluatica; puline exemplare de Nlajanthemum bi-
folium,
Honzogyne alpina, Soldanella hunglat'ica, Oralis aceto-
sella, LEcopodium annotinunt, Huperzia sellago, Cantpatt'ula abie-
tina, Vaccinium mgrtillus, Descha.mpsia
fleruosa,
Moneses uni'
flora,
Drgopteris dilatata, Athyrium' clistenliloliunl s.a.
In caz de luminare a arboretului dezvoltare puternici gi inleie-
nire prin Luzula,
l nl t f i mea
I
Di anct r ul
medi e, mJ medi u, cm
Vi 6t a l Cdsi st enl a
61
I
In parchet
e Luzula dispare, fiind inlocuitd de Calamagrostis,
Descham,psia caespitoso, care provoac5
in{elenire pgternicd.
St r at ul mugchi l or : dest ul de bi ne dezvol t at , ( Hgl ocomi ur n
splendens, Pleurozium schreberi, Sphagnum girgensohni
c.a.).
mnder
-
humus brut, pe
soluri brune
feriitauiale,
oligomezo
-
l ooI i gobazi ce, hi dr i copt i maJe, cuHyI ocomi unl , . '
Subtipuri : 72 472 subtip mijlociu productiv.
1. Reforinfe tipologice gi
fitocenologice.
Ti pur i de pddur e:
1121 NI ol i di E cu muEci r i ver zi .
Ti pur i de st af i une: 6/ FM3 Mont an de mol i di qur i
pm,
br un
podzo_lie-podzol
brun edafic submij lociu-mij lociu cu' H ylocoinium
;
7/FM3 Montan de molidiguri Pi, podzolii
edafic mic cu Hylo-
comiurn gi
al{i mugchi verzi.
A s o_c i a
{
i i v e g e t a I e : Hieracio (tronssiltsanico)
- piceeturn
Pawl. et Br BI 39 em Borh. 57, hylocohtietosun;.
TIPUL DE' ECOSISTEM: 7 247 Molidis mijlociu
.productirs,
cu
ptnit
Areal : Rdspindit in tofi munfii (176 000 ha), cu
precddere
in Car-
pa{ii
Orientali (113 000 ha) in partea mijlocie qi inferioari a eta-
jului
molidigurilor qi in depresiuni, pg suprafe{e destul de mari
. in Carpafii Meridionali (50 000 ha) qi Munfii Apuseni (13 000 ha)
indeosebi in partea
mijlocie gi
supeiioari a etajului.
Stafiune
Condi I i i :
-
Al ti tudi ne : 1 000
-
1300 m i n nord, 1400
-
1600 m i n sud-
-
Relief : versan{i slab moderat inclinafi, umbri{i, suprafele
+
plane.
Material parental : mai ales de roci acide
(silicatice
acide,
Sisturi
cristaline, gresii
silicioase sau decarbonatate), mai rar
de roci eruptive acide qi intermediare
;
uneori pe fliE.
-
Soluri: brune feriiluviale qi
local podzoluri brune, oligo-
mezobazice pini
la oligobazice, cu moder de muqchi, pro-
funde-mijlociu profunde,
slab pini
la semischeletice"- ni-
sipo-lutoase pind la luto- nisipoase, cu volum edafic
mijlociu-submijlociu
;
litiera neaparenti datoriti stratului de
mugchi, grosime redusd,
Fac t or i cl i mat i c i :
-
Cdl durd : Tma: 4.4-3.5"C.
-
Apd : Pa
:
900-950 mm.i n ncrd
;
1 000-1 200 mm i n sud-
E?'R: 425-475 mm.
a,
3.
62
I ' ac. t or i edaf i c' i :
l
-
trofi ci tate : submi j l oci c
(TII;.
-=
reactie : puternic acidd
(pH 4,0---4,8).
*
umi di t at e: Uo 5-4/ U
"
4.
-
aerafie: bund, cu excep{ia
perioadelor ploioase.
cStdurS : temperaturi mai scdzute
'vara;
din cauza izolSril
prin stratul de mu"Echi.
Faet or i l i mi t at i v i :
.:
Troficitatea submijlocie, cdldura mai redusd a solului, aera{ie
slabi in
Perioada
cu exces de aPd.
4. Sfructura triocenozei
Producitori:
St r at ul ar bor i l or :
-
Qompozi{ie:
molid in exclusivitate
sau cu fag,- mesteac6n,
Orad^ d,isbminali
;
bradul uneori pind la propor{ie de facies.
-
Ccnsisten{a : plind (0,8-1,0),
pe soluri scheletice ceva
'mai
seizutd
(0,7-0,8).
-
Productivitate : clasa II-III
lumul edafic.
-
Caracteristici dendrometrice
de
produc{ie in funclie
de vo-
pentru molid de clasa 11
r
III5,'
Vol umul
mvha
460- 300
560- 490 86- S0
Lemnul de
l u c r u , 1 ;
miilociu
productiv
: 0 0, 9
0, 7
23- r'7
32- 24
-
calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindrice,
obiSnuit
bi ne el agate.
-
Regenerare
naturala: se realizeazS de obicei acolo
unde stra-
tul de mugchi
este intrerupt
(trunchiuri gi cioate
putrede.
d.rumuri, maluri) sau nu este mai gros de 10 cm; in semintig
por apare
puie{i de brad
Ei
fag
(ultimii cu dezvoltarea slabd).
st r at ul ar buEt i l or :
l i psegt e i n ar bor et el e i nchi se
Ei
est e
par -
fial
constituit in cele in care consistenla este mai redtisd
(cu-
nunila, scoruq, mdcieq de munte, caprifoi
g.a').
st r at ul i er bur i l or
gi subar buEt i l or :
sl ab dezvol t at ,
poate lipsi
pe suprafele mari
i
mai frecvente sint L3tcolloclium
inio,ti.num, Luzuli sglu atica, Mctjanthemum
bit o1 ium, Dry o pt eri s
sgtinulosa, Oralis acetosella, Vaccinium mErtillus (pe micro-
ridicaturi).
63
",^_-T:-ry:T.t1
speciilor Occlfs
acetosella,
Sasifragn mncifotio,
yy::!_
:ryIyo,
potystrichum
tonchitis,
Sotdinc{ta
nlurrls;ii,
nornogurc
atptp
indie.i
tranzi{ii spre tipul de eccistdm
c:rl
orclis -
Soldaneltc.
Frecvenii'
mai mari
"
i"rlgil"" gi
--p,il
zenfa.sqgciilor
chryscnthenun
rotuttdifoli*,
sii7h",erw-
rum
indicd
un plus
accentuat de umiditate qi-;;nzitii
spre
tipul
de Chrysanihemum.
codominant"
l"i vaccinium
msrtiilus
indicd, trdnzifii cdtre
tipuri
cu Vacciilum.
st r at ul
muschi l or :
f or meazd
covor cont i nuu
de gr osi r ni
va-
riabile (r0-1b."-;,
m"i-;;;i?o
d) il-;;;,&fo
mai slab
Yf,ldi""_-;.
Rrlcipgtele
specii'sint listoco*tu*
;t;il"*,--e;
regura
domlnant,
preurozium
schreberi,
Rhgtidiad,etphus trique-
trus,
la care se adaugi Eurynchium'striaium., ptlttum
qista-
ccstrerrsds,
Mnium punctaturn,
Dinanium
scofiriwn,
Thuidium
tamnriscinun
+;u.
jl microdepresiuni
cu ,t"'g"ui
-h"-;d-;;;
|pare .gelnife
de
polytrichum-
comrnuze gi
sp?cii de Spi.isgni;m
( cymbif olium, acutif oliurn).
.
TIPUL DE ECOSISTEMz
!.256 Molidip slcb productia,
cu
?*!'
pt- podzoturi
si
soturi
!1une.
feriiiuuiare'oi;|giai"ii"-it'
"itr"*
Itazice,
hidric
echitibrate,
an Vacciiium.
Subtipuri
: 12 EBB subtip slab productiv.
Referinfe
silvotipologice gi
fitocenologice
Ti puri
d e pi dure : 1 l b3 Mol i di g cu Vacci ni um
myrti i l us.
Ti pur i de st af i une: B/ 2971
Mont an de mol i di gur i
pi ,
pod_
zolic
cu humus brut, edafic submijlociu gi
*i"
"ri
rr*";:niurn;
9n400
Montan^de-molidiguri
pm/i
vii inguste
in V, poOJofii
edafic
mic; tB/9,311 Montin.
qresubarni" iE i""riii!""i
pi.
Fod-
zolic cu humus_brut qi llacciiium;
tsntvre rvroniun pr""uba^tpin
de
.moljdiEuri
Pi, turboscheletic
cL vacciniii
J-
iotwrtcii.ti
facies 2.
A t oj i a
t
i i v e g e t a I e : Hieracio (transsiluanico) _ piceetum
Pawl. ct Br. Bl. Bg em. Borh. SZ, aaccinietosurn.
Areal :
.Il,iispindit
in toli munfii (20 000 ha), mai frecvent in ci r-
palii
Meridionali.(4q
000 hg),
'dupi
care' urmeazi carpalii ori-
entali (21 000 ha)
Ei
Mun{ii Apuseni (6 000 ha). Frecvent in
partea.
superioari. gi
la. limita etajului spre subalpin, dar apare
local qi
in restul etajului.
Staliunc
Condi f i i :
-
Altitudini : frecvent intre 1 J00-r 600 m in nordul
fdrii Ei
1 600-1 750. i{r. sud,
-
dar
-apary
in sta{iuni extreme pe tot
profilul
altitudinal *l etajului incepind
cu I 000-l zbo m,
humus
oligo-
t .
2.
3.
64
-
Relief : versan{i puternic
inclina{i (in partea
mijlocie
qi
su-
perioard),
creste gi
coame vintuite.
' r---
--*
-
Matcrial parental
: predominant
acid (sisturi clorito-serici-
!oa9e,
gresii, granite),
'dar
gi
intermeliar
Ei
chiar bazic
(calcare).
-
sol uri : brune feri i l uvi al e gi podzol uri humi roferi i l uvi al e,
'
rar soluri humicosilicatice
criptospodice, toate oligobazlce pini
la extrem
_
oligobazice, cu.
|runlus
brut (turbe),* superfiiiale
sial: pind la excesiv scheletice, nisipoase pinf,
la nisipo_lu_
toase,' cu vol um edafi c submi j l oci u-mi c, Ii ti erd grdasd,
cu des_
compunere inceatd.
Fact or i cl i mat i c i :
-
Cdldura : Tmn -
3,0-1,5oC
;
de reguld mai scdzutd in locuri
vintuite.
-
Apd ;
ps
-
900-1000 mm i n nord: 1 200-1400 mm i n
sud
;
ETR -
400-450 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate: scdzut6, (f
r)
din cauza biocirii substanfe,lor nu-
tritive in humusul brut.
-
Reacfie : foarte puternic
-
puternic
acidd (pA
-
3,5-4,b).
-
Umi di tate: U, 4-3/U" 3-2.
r
Aera{ie : foarte bund.
-
Cdldura : mai scdzutd in sezonul de vegeta{ie, din cauza izo-
ldrii solului prin stratul de humus brut
9i
litierd.
Fact or i l i mi t at i vi :
-
Troficitatea scdzutd consecintd a volumului edafic redus qi
circuitului lent al substan{elor nutritive, temperatura mai sci-
zuti, a aerului qi a solului, vinturile frecvente qi puternice.
4. Structura biocenozei
Produchtori
St r at ul ar bor i l or :
Compozifie : molid in exclusivitate; scoruE diseminat in pri-
mele stadii de virsti.
-
Consistenfa.: neuniformi, niciodatd plind (0,6-0,8).
---
Productivitate : clasa (IV)
-
V de producfie.
._
Caracteristici dendrometrice pentru molid de clasa
III6-V5 :
I
votr-ut
I
n' ,/la
Vl 6ta, ani Consistenta
InIl !i mea
medi e, m
Di emetrul
medi u, cm
Subti pul
SlaLr
productiv
0, 8
LeErul dc
lucru,
%
70-69
80- 73
5 - c . 2 0 5
0, 6
65
/
-
calitatea lemnului : trunchiuri conice, adesea irrfurcite sau
. eu virf in baionetS, neelagate sau slab elngate (in grupe rnai
strinse de
arbori),
temnul de calitate inferioard.
-
Regenerare natuial6 : dificilS, se prodyce numai in ochiuri
, maii sau p trunchiuri
qi cioate
putrede.
st r at ul ar bugt i l or : ar buqt i i l i psesc de r egul d
( apar i { i i r ar e
de scoruq).
St r at ul i er bur i l b' b
qi subar buEt i l or :
Vacci ni um
murtithts. sinsur sau cu v. uitis-iiloeo, ffeazil un covor aptroape
coitinuu
i
pii" luminarea aibore{elor, tufele de_ VacciniuTn se
dezvoltd priternic, producind o accentuatd
rltelenge
;
-
printre
speciile de Vocciniuir, apar
pgtine specii de ierburi z_Deschampsia
fieruasa"
6.",alis acetoiello,- Homoggne alpina,
Soldanella hun'
gari,ca, Luzula tuzutoides
E.a. ;
pr-ezenfa speciilor Calamagrosfis
'arwrana"o
Ei
I'uzuta tuziloidei indica trinzitia citre tipul de
ecosistem caracterizat
prin aceste specii.
St rat ul muqchi l or' : rel at i v bi he dezvol t at
qi
-const i t ui t
di n
Hglocornium strtlendens, Plernozium schreberi, Rhgtidiodelphus
triquetrus, Polgtrichum
corwn&ne, P.
juniperirt'7lnl
E.a,
TlPtlL DE ECOSISTEM. 1268 Molidig slob
yrod'uctiu, cu humus
brut
-
turbd,
pe soluri br-une
feriituui.ale 9i
poilzoluri gleice-turboase
oti.gobazice, hidiic eecedentare in
profunzime
_cu
Polgttichum.
Subtipuri :
.12
683 subtip slab productiv.
1. Referinfe silvotipologice
9i
fitocenologice
Ti pur i de pddur e : 1 131 Mol i di q, cu_
Pol y, t r i chur n, ' 1 132 Mo-
-
lidig de limitli cu Polytrichum; Molidiq de bahnd.
_
Ti pur i de st al i un- e: 11/ 2530 Mont an de mol i di Eur i Pm, . br un
'podzolic
-
criiopodzolie,'excesiv umczit freatic, st PolAtrinhum
dominant
;
LZIZSZO Montan de m_olldiguri Pi
1em_imll!!i"-o::
freatic, slib turbos cu Polctrichum-Sphagnzrn facies l; 201152-0
Montan
presubalpin de molidis,uri Pi, podzolic
-
critopodzolic
semimldqtinos cu PolSttrichum facies 1, 3.
Asoci at i i ' veget al e: Bazzani o ( t r i l obat ae)
-
Pi ceet um. Br
Bl et SIS.3B.
Areal: Rispindit
pe suprafetp restrinse (30 000 ha), mai ales in Car-
pafii O]ientati (20 000 ha), pu{in in Mun{ii Apuseni
(5 000 ha)
qi
Carpatii Meridionali
(4 500 ha). Frecvent mai ales in partea
iferioara-mijlocie a etajului molidiEurilor
gi in depresiunile
intramontane."
Stafiune
Condi t i i :
-
Altitudini : 1 000-1 500 m.
--
Relief : suprafeJe plane sau uqor ondulate in depresiuni, te'
rase, versan{i slab-moderat inclinafi
2.
3.
66
: -
Material parental
: -in
general depozite aciile (gisturi
clori-
t-oase qi clorito-sericitoase, gresii silicioase); mai'iar interme-
$q.u
(andezite),
compact indesate, greu
firmeabile.
-
soluri : brua-feriiluvial qi brun acid criptospodic, podzoluri
ti-
pice._Ei
feriiluviale, gleice-turboase
lnegleizite
in cazut apelor
pobilg),- oligobazice-oligomezobazice,
cu humus de tip humus
brut hidromorf, uneori turbd, mijlociu profunde piria
h su-
perficiale, nisipoase, nisipo-lutoade, cu'confinut variabil de
schelet, cu volum edafic mijlociu-mic, cu
finzd
de apd de
umezir:e t pe-rmanentd
la 79-40 cm adincimi, uneori uproape
pind
Ia suprafafi.
Fact or i c l i mat i ci :
-
Cdldurd Tmt
:
4,9-Z,6oC, inghe{uri tirzii in depresiuni.
-
Apd : P6
-
800-t 000 mm i n nord; 950-1800 mm i n sud
gi est
;
ETR:35&
.425 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : scdzutd (T,
).
-
leaclie
: foarte
lputernic
-
puternic acidd
@A
:
g,H,g).
-
Umi di tate: Un 9-7/A" 6-5.
-
Aerafie : slabi.
-
Cdldura : temperatura solului permanent
mai scdzutd fafd de
solurile nehidromorfe invecinate.
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea scdzutd, aerafia insuficientd, tempe,ratura scdzutd
a solului.
Pr obl eme speci al e:
in urma dlsparifiei arboretului existd un accentuat pericol de
inmldqtinare qi evolu{ie spre turbdrie.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie: molid in exclusivitate, rar exemplare de anin alb,
iar ih locuri'mai drenate de brad, fag.
-
Consisten{a : redusi (0,6-0,7).
-
Productivitate : clasa III-V de produc{ie
in functie de vo-
lumul edafic gi
nivelul apei freatice. Caracteristici dendro-
metrice pentru molid de clasa III-V6.
Volumul
m3/ha
Lemtrul de
alab
productiv
spec:a
I
vi rsta, ani
I
Consi stenga
|
?' att,*""
|
| l me q r e ' m
67
:;-
Calita'iea lemnului : truachiuri drepter';'ofrice;"slab
elagate'
-
Besenerarea
naturalS nesatiSfScdtoare';
puie{i numai
pe_trun-
ciri-uri
Ei
cioate putrede, in Ochiuri.le:mai,,mari
din arboret.
St r at u, l a- r b. uEt i l or :
puf i n de2vol t at ; r al exempl ar e
de soc
' .'
togu qi capri foi .
St r " t ui i er bur i l or
Ei
subar bui t i ' I ' d' r ' :
di sqont i nuu
;
t gf e_
izolate d,e Luzula luzxloides,
Oxatis ocetosella
-(pe
fg-rTe de relief
"on'*r"*u
mqi bine drenate),- Cgrer rostrata,
9"
stellu!9ta, Eriop-
ioru* uogtnoturn (in microdeprgsiuni)'
Dintre subarbuqti se
i nt i l negt eVac c i ni ummgr t i l l us. . ' ] : : . :
St r at ul muEchi l or :
covor cont i nuu
Si o! . { e
L5- 20 cm do-
minat de e6rytrichum
(mai ales commune)
la care, in sta{lunile
permanent seini-leEtinoase
se adaugd specii de Snhqqnum
(cgrn.-
6if oiii*,
gi.r g en s ohhi., acutif-o-tium,
-squlrosu
m,
-
me dium) M asti-
gdbryum iril-obatutn, chiar
Hylocoriixm splendens'
TI P D. 6 ECOSI STEM:
7 274
cu mull
(moder ca)cic,
Pe
rendzine
br ate ca M er eur ialis- D ent aria.
Subtipuri: 12?42 Subtip mijlociu
frodycliy'
12743 SubtiP slab
Productiv.
,
l. Referinfe silvotipologice
9i
fitocenologice
'
: ':
Ti pur i de padur e: 1161 Mol i di q de st i ncdr i e cal car oasd; Mo-
-
-tiai,"
ae sitrfa
lnecuprins
in ctasificarea zecimald)'
.:
Ti pur ' i de st i t i , _r n" '
L4/ 22?0 Mont an
de mof i { i Eur i
- Pm( s) ,
'rendzinic,
edafic mijlociu cu otalis
-
Dentario, faciesul rend-
;i;i";iji"ciu
;
1bl2 l1O ltontan de molidiguri
Pi,-rendzinic edafic
mic
-
ichetelic. Montan
presubalpin de .r.nolidiguri Pi, tqrbo-
mlsEtinos cu SPhagnum.
Ascci i t i i
' * r eget - al e:
Pol yst i co
( l onchi t i s)
-
Pi ceet un Mat u-
szk 73.
Areal: Suprafele restrinse (de ordin4 a 20 000, hq)r
Pe
calcarele
*,rtt;itoi Ceahldu
(?'000 ha), Citlca$, Birsei, Piatra Craiului,
Lotrului, F.etezat,
larcului
(a 500 ha).
Stafiune
Condi f i i :
-
Altitudini : 1 200-1600 m'
-
Relief: versanli cu pante gi expozi{ii
diverse, cu frecven$a
variatd a ivirilor de
-stinci
Ei
grohotiquri, uneori
platouri eu
doline coluvionate.
-
Material
parental : cilcare, oalcare dolomitice, calcare mar-
noase, tufuri calcaroase.
Molidiq
cambice,
mijlociu
eubazice,
;i
slob
Productiu,
hidtic cuasiechili-
2.
3.
68
-
-:
Soliiri :
'de'tip
reridzinic mai mult
Fau
rnai
putin
evoluate
'.:, '
(de 1a. retiOiihe
.dirrnbicti la soluri humico-caloaroase), euba-
:iice, bogate in humus de tip mull (moder) calcic, obignuit cu
, profunzimb variabila:pe spafii mici
-
de la mijlociu profunde
ila
superfi<iiale, slab seheletice
pind la'scheletice, bine drorate,
: icu
vonim
ledafic
miilociu
-
submijlocjrr' pile
la
mi9;
fitigr3
ineunifor*F,,gr.
acurirulari locale in funcfie de microrelief.
Fact o{ . i : cl i ma! i ci ,
i
*
Caldurd : Tma: S-3qC.
-
Apa * Pa
:
850-1000 mm in nord, 1000-1200 mm in
,.
.
t*i Ery-+?0-500,mm.
Fac t or i edaf i ei :
: Troficitate.:'.ridicata =- mijlocie (T
rvqrrl.
-
Reac[ie : sleb-rno&rat-acidi in orizontul superior, neutrd sau
alcalin6 in orizonturile cu mult schelet.
-
Umiditate.: Uo 3---gl/U. 2*1.
-
Cil&rh':
plus de cdltluri fafd de nivelul mediu al regiunii
.
.'datoriti
capacitAtii termice mari a calcarelor.
I ' act or i t i ni i t ' at ' i v i : '
..
- Apa acresibili la nivel mijlociu-sc5zut care poate crea ctriar
deficite uqoare in so-lurile,cu volum edafic mic-
Pr obl er ne speci al e:
-
In cadru-l stafiunilo:r obispuite
pentru tip se intilnesc frecvent
'
stincirii
pQ'suprafe{e restrinse, care mdresc variabilitatera sta-
4.
-structura
biocenozei
Producitori
, $t r at ul
ar bor i l or :
-
Compozitie: rnolid in exclusivitate sau in amestec (de Ia fi-
serninat la proporfie de facies) cu l,arice, pin silvestru, brad,
fag, paltin de munte.
Consistenfa : pe ansamblu ar'borete neinchise (0,5-0,7), din
carrza variabititifii profunziumii solului
qi prezenlei stincilor.
-'
Productivitdte :
'elasa
III-V de produclie, in func{ie de volu-
mul edafic.
-
Carac'terktici :dendrometrice: pentru molid (subtip miilocitl
'productiv
"elasa
II6-IV0 subtip slab
prodrrctiv
clasa IVo-Vs).
69
$tbtipul Specia Vlrsta Consistenla
l ntl fi ma
6edic, dr
Diioctrul
nddic, cm
Volmul
mrAba
lrnnul de
lucnr,
/o
niijlociu
pr6ductiv
Mo
' 50
O,E 2l - t 5 2t - t 6 375-22A 8l - 75
100 0,6 29- t
.
37-2E' 1ffi-225 85- 78
strab
productiv
Itfo
50 6, 7 15- 8 t6- t0 2ro-9{) 75- 55
100 0,5 22- t5 28-21 200- 110 78-70
. . . . t
-
Calitatea lemnului : trunchiufi
,
drgpfe, conice,.,slab elagate.
-
Regenerare naturald : dificil5, mai als pe soluri superficiale
Ei
stincdrii
Si
pe expozi{ii insorite
St r at ul ar buEt i l oi : ' de' obi cei f r a$i nent ar ; r epr zent at i nsd
i .
'
prin.sfiecii
destul de rnulte,(eoaeiz.de rnunte, scorius, cununite,
tuliehind, soc rolu, zmeur
S.a.).
S t r a t u I i e r b u r i I o r
E
i's u ba r.b u
{
t i t o r : obiqnuit puternic
dezvoltrat for.mat din speciile flofei de.mull (Mercurntis penenis,
Asperula odordta, Dentari,a bulbifera, Saliia glutinosa, Galiurn
schultesii, Polygonatum uerticiWaturn q.a.),
'la
ciire sb pot
adAuga
local specii acidofile in. porfiunile
cu sol
deqarbonatat,
pe for,me
convexe de relief sau acolo unde stratul de material organic
se'midescompus
atinge giosimi mai niari'sait acoperd direct dalca-
rul (Iruzala luzuloid,es; T,lScoffitim clavslu*t Aahmngrostis
drund,ineced, chiar Vaccinium mErtiltus).
:
.
St r at ul muEehi l or : ar : e. pr ezgnqa yqr i gbi l d. : . . pe \ r er san{ i um-
brifi mai umezi poate fi bine
consiitvit
(Aarccoinium,
sptendens,
Rhytid.iad.elphus triquetrus,
luWtm
biprdftj;tnrc q.a.)l pe ver-
'
san{i insori{i uscafi poate lipsi complet sau este prezent in petece
sub grupele
mai dese
_de
arbori.
TIPUL DE ECOSISTEM : 7 357 Cembreto-molid.i,y, statr proclufiio,
cu humus Wut, pe podzoluri gi
litosoluri, oligobazice, hiclt'ic:optii,nhle, cu
V ac:cinium- H g
I o c o mium.
Subtipuri : 13 573 subtip slab p+oductivr.
1. Referinfe silvotipologice gi fitocenologice
,
'.' .
:
.
l ' : r
' i
r " .
l ,
'
Ti pur i de pi dur e:
- , . i . .
. .
, Ti pu. qi , de st a{ i un9: subal pi n, podzol i c, . . . cu hur nus br ut
Ei
Vaccinium. ...
.i1
r :
As, oci af i i veget al e: t Pi na ( . Gqnr hr aq - . . Pi ceet unr Myczk. 69
i .
'(C.emb7st6 -
Piceetutn sbiettsiGrh i
f ui et;a1...84),
.:
7A
2.
.t.
Areal: Pe suprafele extrem de mici la limita-
superioara
a molicli-
----lrrritor
in munlii in care-apar9.
Pinus cembra
(Rodnei, C3!imaf'
i'dger"S,
Retezat)
;
arealul mult restrins din cauza coboririi
arti-
ficiale a limitei superioare
a pidurii.
Stafi une:
Condi I i i :
-
Altitudine:
1 500-1 ?50 in nord, 1 ?00-1850
m in sud'
-
Relief : vrsanti de la rnoderpt
pina la puternic inclinali cu
expozi{ii diferite, mai mult umSrite.
-
Ma,terial
parental : depozite de roci eruptive
Ei
cristaline
acide, frecvent
grohotiEuri stabilizate'
'
-
soluri : brune feriiluviale,
podzolice brune,
podzoluri humico
-
feriiluviale, litosoluri, cu humus brut,-superficiale,
local m-ij-
io"i"
prJt""de, scheletiee-excesiv
scheletice, cu volum eda-
fic nric
;
litiera
groasd cu descornpunere
lenti (cca/10-15 t
'
ha), humus'brut circa 15 t/ha. I
Fact or i
c l i mat i c i :
-
Cdl dur5' : Tma: 2, 5-1, 5oC.
APd : Pa
:
t 200-1 400 mm
;
' , Fac t or i
edaf i c i : ,
-
Tboficitate: scdzutd
(Tr).
-
Reacfie : foarte
puternic-puternic acidd
(pU
:
3,5-4,5)'
-
Umiditate :'ff" 5-4/U
"4-;3.
-
Cdldura : mai redusi sub stratul izolator de humus'brut'
' Fac t or i
l i mi t ut i vi '
-
cdlduri
pu!in5, volumul edafic mic, confinutul redus de baze
din sbl.
4.' Stfuctura tiocenozei
ProducStori
:
St r at ul ar bor i l or :
---- CosrpaziJie
:
,rnplld Ei "-z-imbru-
in proporlii variate
i
mplidul
majoritar in amestec Ia altitudini mai.ioasq iar zimbrul spre
limita suPerioari a
Pidurii.
-
Consisten{a : foarte di*ers'd'-- de la 0,4i*9,7 (in grupe mai
mari .de arbori pi nd
"l a
0,9)."
-
Productivitarte : clasa'de
productie V la molid,
.:
Caracteristici dendrometrice : la propor{ii egale
ziimbru de clasa IVb-Vj.
I
ETR .:
350-450 mm.
V la zimbru.
de molid
;i
7l
Vlrsta, ani
l l
consi steri l aI
l ne$i mea
f
Di ametrul -
l ' : l cm
l l Vql mul
mr , / ba
Lemnul Ce
sl ab
productiv
Mo
zi
50 0, 6
!
8
l '
14- r o 80- 40 30
100 o. 4 re- 15
|
z5-zo l{0- 100
, t
4 Q
50 0. 6 t
-
ro
|
,L- rB 120- 80 30
100
.
0, 4 zt - 15
I
36- 3, 200- 150 50
-
calitatea lemnului:rtrunehiuri
drepte.bfine egalate la arborii
din masiv sau din interiorul giupeior
mai rr;fi, in rest slab
elagat.
-
Regenerare naturald: se prodrrce
mai ales pe trunchiurile qi
9ioat9l9
prrtrezite
in rest foarte greu; se poate men{ine
numii
in octriurile mai mari.
St r at ul a' r buqt i l . or :
r ar e exempl ar e de scor uE, i enupdr ;
jneapin
spre,limita superioar5 a
p6durii.
st r at ut i er bur i l or qi subar bugt i l or :
dez vol t at va-
riabil in func{ie de_umbrire, dominat'de vacciniurn
ntyrtililnis,
la care se adaugi ocalis acetosella, Hierachnn
transsiliatianrn,
s.a.
st rat . "l . *_ggchi l or: de regul d bi ne dezvol t at (cra
t 2 t ara) f or-
mat din Hylogomjuy-
s7il,e_ryd9ns,-
specii de
polgtrichuar
sp.,
pleu_
rozium schrobori, Rhgtidiad,etphus
triquetrui, Dierqnum scopa_
riurn q.a.
Consumatori descompundtori,
(cambiofagi).
Insecte
fitofage. TuIpinI Molid
Ddsi tat3 gal cri i l or
fa$i l i al e
TIPUL DE Ecostsr0M
: I4s4
.Inriceto-motidiq,
slab productiu,
gy
Pyryt
.brut,
pe-soluri
iliferite
ca ttp (de
ta ,nr*ii"-ro
brune
ferii!
t:Low_e), oligonrezobszice,
htd,ric anasiechirtbrate
an calantngrostis
-
Luanla.
Subtipuri : 14 5{3 subtip s}ab productiv,
tipul.
-1. Bcferinfe
silvotipologice
Si
fitoeenologice
Tip-u_1i_
9-"
pddure: 15r1 Mortcleto-taricetcu
occris acetoserla;
1521 Molideto-Iari.cet
de limit5 pe
stincirie.
Ti pur i _dg st agi une: zgl zl zo
Mont an
pr esubal pi n
de mcl i di -
quri Pi, de stincirie qi eroziune encesivd.
72
2.
3,
As oci a{ i i ' r r " ge' t ' a l e : Pi ceet o- Lar i cet um
Car pat i cae Bel -
"cl i e
67.
:
' "
Areal: ln masivele muntoase in care se gdse$te
larice ra rimita su-
perioard
a pddurii (Ceahldu, Ciucaq, Bucegi, Lotru), pe suprafele
. r eduse( ci t evasut ede. ha) . .
.
:
" ' :
:
Stafiunc
Condi { i i :
-
Altitudine : 1 350*1 750 m.
-
Relief : versan{i inelina{i gi foarte inclina{i, cu expozi{ii
verse, frecvent cu ieqiri de stinci, creste stincoase.
-
Material parental
: depozite din conglomerate, in parle
ealcare.
din
-
Soluri : complexe de soluri diferite ca tip
Ei
profunzime (lito_
soluii, rendzine
superficiale, brune acide' icheletice biune
feriiluviale), oligomeza- qi oligobazice, cu humus brut, super-
ficiale local mijlociu profunde-, scheletiee
-
excesiv scheldtice,
cu votrum edafil mic
(mai
rar mijlociu)
;
tiiiern groasl,
adesea
discontinui.
Fact or i c l i mat i ci :
-
C6l dura: Tma: 1, 6_1, 5oC.
-
Apd : Pa
-
1 000-1 200 mm;
EIII
-
400-450
mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Troficitate : redusa (Trr).
-_
Reac[ie
1
pu-tgrnlc
pila
!a
slab acidd (pH *
6,b-4,0).
.'
Umiditate: U, 4-glTJ" 2-l,la nivel mijlociu-sc5zut,
-cu
clefi_
cite estivale posibile.
-
cdldura : redusS, corespunzdtor
altitudinilor mari la care se
afta tipul.
Fact or i
I i mi t at i vi :
-
volumul edafic mic, troficitate qi umiditate scdzutil (datoritd
drenarii putglru.T pe pante mari gi in solurile scheletice), in-
suficienfa cildurii.
4. Structura bioeenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
- compozilie-_: molid gi larice in proporfii variate,
aclesea sub
formd de pilcuri pure care alterneazd in spa$iu.
Consisterlta:
9u.lq
aspect de rariqte (0,4--0,6) p,ind la arboret
aproape incfiis (0,2--{,9).
di-
73
Subti pul Specia Vi6ta, ani Consistenta
l nl l l i ma
nedi c,
D
Diametrul
medi u,
cm
Volumul
mr/ha
I:nnul de
lucru,
7o
slab
prductiv
Mo 50 o. 9 l 3- I 14- l 0 80- {0 65- 60
100 0. 6 19- 15 25-20 l.to- 100
' 75-70
La
50 0,9 l 8- 14 zz- 18 120- 80
78- 70
100 . . 0, 6
24-20 36-32 200- 150
80-73
- Productivitate
: clas{r (III) IV la larice,
V la molid.
-
Caracteristici
dendrometrice : la propor{ii egale Molla de
clasa IV5-V5.
rnai ales ir1 rarigti; frecvente rupturi de. virfuri
qi inslbieri.
--
Regenerarea naturald i se produc cu dificultate deoarece
i
puie{ii'avinfi eerinte mari
'fa{i
de lumin6, nu reziste sub
masiv,
gi se pot instala cu greu in ochiuri din cauza in{ele-
nirii puternice.
St r at ul ar bugt i l or : est e bi ne dezvol t at
gi f or mat di n i enu-
pdr, salcie
(Sall'a iiiesiacal, scorug, cununite, agri$, soc roqu'
uneori
jneaPdn.
St r a. t ul . i er bu. r i l or gi subar buqt i l or :
var i abi l dez-
voltat
'in
frrncfie .de inchiderea arbotretului
;
sub masiv domin5
oratis acetasella la care se adaugS
"ferigi
(DrEopteris spinulosd,
D .
f
ihx mns
|,.'Luzula
luzuloide s, C alamagrostis arundtrncea, V acci-
niwtn mgrtillus, Sotdanela hungorica, Homogqne dlpinn, Hiera'
ciuna transsilt>anicunt',
qi specii de rnull-moder
(Asperula odorata,
.
Euphorbia amygdaloides, Pulm,onaria rubra, pe .calcare chiar
'
Mercuriali.s
perennis).
In ochiuri capete dezvoltare mare CaZo-
rne4rrostis arundindcea, Luzula luzuloicles, Poa nemoro?ds in an"les-
tec cu specii de buruieniEuri
Ei
pajigti subalpinq
,(Festuca
car-
pat ic a, I1 eracl eum paltnatunt1 C arduus per sottata, Chrg santh emurn
rotunctifolium, Adenostgles, orientalis, Sesleria- haynalQian:t'
I'cr.slr.ico uersico' or
;.a.1.
St r at ul muEchi l or : de r egul a bi ne dezvol t at sub masi vul mai
inchis, fiind format.din Hylocomium splendens,
Eurynchium. stri-
atu,m, nhiitcliadelpius triqy'etrus) rttniu*
p,unctuatum, specii de
Pol yt r i chum. '
' ' . ,
74
Te l { 543
Consumrtori
-
descrypuattori
Inscctc fitofage. Tutlinit. Moliil (cambio si xilcfaei).
Gradul de
vf,ttrmarc
I
2
J
4
5
6
1
I
Hyl urgops pal l i cl us
Dry' eccctt s hee t t gra
f
hs;,3
D r
1'
ocet t e s au t o
;;r
a p hu.s'
T r y p oden d rcn lir,r eal a ti
Si rer
j uaencus
C antpcnohts herouleantt\
Tetropiqm castanaum,
Cryptur'g.ts tiitttcus
61, 2
2 t , l
I t , 3
5, I
1, 0
4, 2
0, I
0 , 1
1229,9
121,0
221
, r
109, 6
) l )
3, 8
) ( l
) n
f . p.
f . p.
f . p.
TIPUL DE ECOSISTEM : 1656 Laricet presubalpin
mijlociu pro-
cluctiu,
cu humus brut, pe soluri brune
feriiluuiale ;i
litosoluri oligo-
bazice, hidric echilibrate, ca Vaccinium.
2.
t
Subtipuri : 16 562 subtip mijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 3421 Lar i cet de l i mi t a pe s t i ncdr i e.
Ti pur i de st a{ i un' e: Subal pi n podzol i c cu hur nus br ut
qi Voc-
ciniutn.
A s o c i a
!
i i : Laricetann polanicae.-
Sdv. 40, Laricetam, cdrryticde
Bel di e 67 pp.
Areal : in citeva niasive rnuntoase
1Ceahi5u,
Ciuc.ag, Bucegi, Loti'u)
pe suprafefe mici (cca 300 ha din care 230 ha in Munlii Lotrului).
St af i unc
Condi f i i :
-
Al ti tudi ne : 1.500-1 850 m.
-
Relief : versanti inclina{i
Ei
foarte inclinati cu expozi{ii
diverse.
-
n{bteriai parental: conglomerate calcaroase gi calcare.
-
Soluri : brune feriiluviale oligobazice cu humus brut, lito-
soluri, rendzine litice mezobazice, cu humus brut calcie, su-
perficiale pinl la mijlociu profunde, cu continut ridicat dc
sehelet,. cu drenaj puternic
;
.volum
edafic mic, numai iocal
mijlociu.
Ti pur i ' de pddu r e: 3421Lar i cet
de l i mi t f , pe st i ncar i e.
Speii
|
,:[llj;:tfi
75
Subti pul Slf,cia Vi 6t a, ani Consi st ent a lntrltioea,
Diss.tlul
ftdi,u, ce
Vslupul mcdiu
mt
Jba
Ilnnul tlo
lucru,
70
mi j l gci u I.a -!0 0, 8 2A-rc 21-20 350-2i0
producti v 100 0, 1 z8-21 {0- 36 300- 250 80
Fact or i c l i mat i ci :
-
caldura : la nivel de Tma
:1,5!2;5"C.
-
apa : Pa
-
900- 1 100 mm' N
Ei
1050r-1350 ni m
S,".DT-R
:
350.--400 mm..
. Fac t or i
edaf i c i :
-
troficitate : scdzutd (T
, ).
:
-
reacfie : puternic-moderat acidd (pH
==
4,5-5,5),
-
umiditate : Uv 3-2/Ue
2-1.
-
aera{i e: bun5.
-
cdldurd : asigurati pe calcare.
Fact or i l i mi t at i v i :
--
Volumul edafic mic, c.on{inut scdzut de cildura din sol qi aer
reduse, virrturile
Puternice.
4." Structure bioccnozei
Producitori:
St r at ul br bor i l or :
-
Compozilie : Iarica majoritar; diseminat molid, zimbru.
-
Consisten{a : 0,8-0,4,
-
Productivitate : clasa III.IV.
-
Caracteristici dendrometrice pentru larice :
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, conice, in general slab
elagate; spre altitudini mai mari frecvent cu virful rupt.
TIPIJL DE ECOSISTEM: 2 716 Brffi.et enod't gi miilociu productitt,
ca rnull, (nvull
-
moder),
pe soluri brune
gi brune luoice, eu
-
,i
rftc.zo-
tnzice, hidric echilibrate, an Onlis
*
Dentaria
-
Asperula.
Subtipuri : 21 161 subtip inalt
productiv,
27162 subtip mijlociu
Productiv.
?fi
t
3.
1. Referinfe silvotipologice
gi fitocenologice
Ti pur i de padur e: 2111, Br ddet nor mal cu f l or d de m. ul l ;
2172 Brddet cu flord de mull pe depozite de flig sau coluviuni
;
2 113 Brddet de altitudine mare cu flord de mull.
. , Ti p. ur i de, st at i une: . 1/ 3333 Mont an de amest ecur i , Ps, br un
edafic mare de Asperula Dentaria; 2/3 332 Montan de amestecuri
Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula Dentaria; 12/3 220 Montan
de amestecuri Ps(m), rendzinic edafic mijlociu qi mare, ctt Aspe-
'
tttla Dentaita.
Asoci a! i i veget al e: Abi et ur n daci cum, Bel di e 67, t i p Asper ul n
Oxal i s.
Areal: Tipul cel mai extins dintre bridete (circa 28 000 ha) localizat
indeosebi pe macroversantul estic al Carpalilor Orientali (810,26
din suprafafd) gi pe ambii macroversan[i ai Carpa{ilor Meridio-
nali
;
in rest ,sporadic.
Statiune
Condi f i i :
-
Altitudine ; (500) 700-1 100 (1 200) rn.
-
Relief : versanli slab
-
puternic inclina{i, cu expozifii va-
variate, locuri aqezate la baza pantelor, culmi late, platouri.
-
Material parental : depozite de fliE, de conglomerate poligene
calcaroase, grohotiguri amestecate de roci cristaline
qi calcare
sau gresii calcaroase.
-
Soluri brune gi brune luvice eu
-
gi mezobazice, mai rar
brune acide oligomezobazice, cu mulL (mull
-
rnoder), foarte
profunde pind la mijlociu profunde, Iuto
-
nisipoase pind la
lutoase, frecvent slab
-
moderat pseudogleizate, fdrd schelet
sau slab scheletice pe versanfii
pu{in inclinafi, dar mai bo-
gate in schelet pe versan{ii inclina{i
;
cu vcium edafic foarto
mare pini la mijlociu in funolie de pantd.
Fac t or i cl i mat i c i :
-
Cdldurd : Tma
-
6,5-4,5oC.
-
Apa ;
p4
:
750-850 mm i n nord; 900-1 000 m i n sud
;
ETR: 450-600 mm.
Fac t or i edaf i ci :
Troficitate : foarte ridicatd pind la mijlocie.
-
Reac{ie : slab
-
moderata acidi (pH
:
6,5-5,5).
-
Umiditate : U, 4-3/V
"
3-2.
-
Cdldura : nu prezintd abateri insemnate fafd de media co
-
respunzdtoare altitudinii.
Fact or i l i mi t at i v i :
--
Numai volumul edafic, care micEoreazd volumul de substanfe
nutritive gi de ap6.
I t
i .
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi[ie : brad majoritar; diseminat molid, fag, paltin de
"
munte, mesteacdn, anin alb; molidul gi fagul uneori pind la
propor[ie de facies.
Consisten{a : 0,8-0,9 in arborete foarte inalt .pro<luctive,. din
cauza elimindrii puternica.
-
Produetivitate : clasa (peste I) I-ffi.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru brad in subtipul inalt
productiv clasa I6-Ifo, in subtipul mijlociu productiv clasa
II0-III5.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindrice, bine elagate
cu lemn de foarte bund calitate.
-
Rqgenerare naturald : foarte ugoard pentru toate speciile; se
regenereazi, activ, pc lingi brad gi fagul, putindu-se realiza
succesiuni spre brideto
-
fdget; tinereturile rezisti mult
timp sub masiv, dar se dezvoltd bine numai in porfiunile mai
bine luminate.
St r at ul a, r buEt i l or : l i pseEt e sau est e compus di n puf i ne
exemplare de alun, pdducel, mAcieg, scoruq, salb6 moale, tuli-
chind, soc ro$u qi negru, caprifoi q.a.
St r at ul i er bur i l or qi s ubar buEt i l or : neuni f or m dez-
voltat in funcfie de gradul de iluminare, dar foarte bogat in
specii in majoritate de.mult (mull
-
moder). Asperula odorata,
Dentaria glanduosa D. bwlbifera, Geranium robertianutn, La-
rniurn gatleobdolon, Pulmotwria rubra, Ronunculus corpaticus,
Mgeelis murtilis,. in'
:arborete
inc.hise frecvent Otalis: acetosella;
in sta{iuni cu umiditate mai mare sint abundente ferigile, Saltsia'
glutinosa,
Stachgs recta, Impati.ens noli-tangere, Gircaea dpina
iar pe soluri eubazice cu acumuldri de humus Mercurialis pe-
rennis,
Actaea sgticata, Circaea lutetiana, Pari,s
Quadrifolia.
Subtipul Speci a Vista, ani Consistcnta
lniUimea
medie, n
Di@ttul.
ftdiu, cn
Volwul mediu
' mYba
Lemul de
tucru,
%
inalt
productiv
Br
50 0, 9 23-20 z1- 21 530- 370 85- 80
100 0,8 33- 30 11- 39 8 15- 630 89- 8.1
mi j l oci u
productiv
Br
50 0. 9 20- 14 z l - t6 380- 260 80- 75
100 0, 8 30-21 39- 31 620-440 84- 80
78
st rat ul muqchi l or: dezvo' l t at vari abi l qi comprrs di n Pl euro-
zium sehreberi, Eurgnchium striaturn, Rhgtidiailelphus
trique'
trus, Mnium undulatum, Cotharinea unfi'ulata
E.a.
TIPUL DE ECOSISTEM: 2 778 Brddet inalt
productiu, cu rnull
(mttl - moder),
pe soluri brune, brune lutsice
gi bnne acide, gleizate
eu
-
pind,
Ia
oligomczobazice, hidric ercedentare in profunzinte, cu
OlnlLs-Plelunoziutn.,
1.
Subtipuri : 21 181 subtip inalt productiv.
Roferinfc si.lvotipologice
gi fitocenologice
Ti pur i de pi dur e: 2 114 Br ddet de pr oduct i vi t at e sgper i oar a
-
pe sdluri gleizate
;
2 775 Brddet de productivitate mijlocie
pe
soluri gleizate.
Ti pur i de st a{ i un: 4/ 3640 Mont an de amest ecur i Ps( m)
-
brun divers, cu drenaj imperfect, edafic mijlociu
-
foarte mare
;
10/3 650 Montan de amesteouri Pn, argil'oiluvial puternic pseu-
dogleizat, edafic submijlociu
-
mijlociu.
Asoci at i i veget al e: Abi et um daci cum Bel di e 67, t i p Oxal i s
Pletnozium.
Areal: Tipul apare
pe suprafele mici dispersate ln masa celorlalte
tipuri (circa 4 000 ha) in Carpa{ii Orientali,
pe macroversantul
estic.
Stafiune
Condi t i i :
-
Altitudine : 600-1000 m.
-
Relief : versanfi slab inclina{i cu expozilii diverse, terase, pla-
touri, eulmi late, ingeudri largi.
-
Material parental : depozite groase de nisipuri argiloase, lu-
turi argiloase, complexe de marne
Ei
gresii, cu aEezare inde-
sati, greu permeabile.
,- Soluri: brune eumezobazice, brrne luvice, brune acide, brune
feriiluviale eu
-
gi
mezobazice, cu humus de tip mull (mull
--
moder sau chiar moder) uneori hidromorf, mijlociu profunde
pind la profunde, luto
-
nisipoase pind la luto
-
argiloase,
cu drenaj imperfect, moderat
-
puternic pseudogleizate, frec-
vent gleizate sau gleice sub influenla apei freatice, uneori
slab scheletice, cu volum edafic'mijlociu
pind la mare
;
litieri
subfire cu desco,mpunere activd.
Fac t or i c l i mat i c i :
-
Cdl dura : Tma
:
5,5-7,0oC.
-
Apa : Pa
:
700-900 mm; ETR
-
500-650 mm.
2.
3.
7S
Fac t or i c daf i c i :
Troficitate : ridicatd
-
submijlocie (Try.rr).
-
Reacfi e: moder,at
*
puterni c aci dd (pH ;4,5-5,0);
----gmiditate
:.U
o
9--=7/U, 6
.F
exqg6 din precipilalii, din..pinza
freaticd sau din .ambele.surse.
- Aera{ie : variabil4 de la insuficienta la mijlocig. in perioada
de vard.
-
Cdldura: minus de cdldurd in sol datoritd excesului de apd.
Fact or i l i mi t at i vi : excesul t empor ar de ap5, aepat j q i mper -
fect5, cdldura mai pulind din sol.
4. Structura biocenozei
Producltori'
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifie : brad majoritar; d.iseminat fag, molid (ambele pot
ajunge pind
Ia nivel de facies), anin' negru, mesteacin.
-
Consi stenl a : 0,9-0,?.
- Productivitatea: clasa II-III.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru brad de clasa 16-1119.
Subti pul
nal t
producti v
l ndl ti mea
medi e, m
Di ametrul
nediu, cm
Volumul mediu
m8,l ha
Lemnul de
4{0- 300
600- 460
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindrice in cea mai
mare parte bine elagate.
-
Regenerare naturale: se
produce u$or gi
se dezvoltd bine sub
masivul pu{in rdrit dar devine dificild in suprafe$ele deschise
care se inmlSqtineazd foarte rede.
St r at ul ar bugt i l or : l i pseqt e sau est e sl ab dezvol t at ( exem-
plare de alun, soc negru,
jugastru).
St r at ul i er bur i l or
; i
s ubar buqt i l or : i n gener al
bine dezvoltat, dominat in parte de OroJis acetosella inso{iti de
specii higrofile (Chrysosplenium alternifolium, Petasites albus
q.a.) precum qi de specii de mull (Dentaria glandulosa,
Mer-
cu,rialis peren:nis,
Salaia glutinosa, SymphyWm cordatum
E.a,).
St r at ul muqchi l or : bi ne dezvol t at domi nat de Pl eur ozi unt
schreberi, pe lingd oare mai apar Eurgnchium striatum, Rltgti-
diadelphus triquetrus q.a.l,
BO
TIPUL DE ECOS/STEM : 2136 Brddet mijlociu
productiu, at rrLo-
der, pe
soluri brune acide tipice gi uiptospodice, brune
feriiluoiale,
rnezobazice, hidric echilibrate, crr Festuca drymeia.
Subtipuri : 21362 subtip mijlociu
productiv.
1. Rcferinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de pl dur e: 2121 Br ddet cu Fesf uca dr gr nei a
Ti pur i de st a{ i une: 6/ 3322 Mont an de amest ecur i Pm( i ) br un
podzolic sau criptopodzolic edafic mijlociu, cu Festuea * Cala-
mngrostis, faciesul 1.
As- oci af i i veget al e: Abi et umdac i cumBel di e6?.
2, Areal: Suprafefe mici in Carpafii de Curbur6.
3. Stafiune
Condi I i i :
-
Altituditte i
?-t
000 m.
-
Retief : versanfi moderat pini la puternic inclina{i, cu expo-
zifii diverse, culmi, mameloane.
._
Material parental : depozite provenite din roci metamorfice
qi
eruptive acide, gresii silicioase q.a.
-.
Soluri : brune acide tipice, brune feriiluviale
Ei
brune acide,
criptospodice, oligo-mezobazice, cu moder, moder-humus brut,
mai rar mull-moder, mijlociu profunde, nisipo-lutoase pind
la luto-nisipoase, slab pini la semischeletice, cu volum edafic
mijlociu qi
'submijlociu,
Iitiera destul de groasi cu deseom-
punere intirziatS.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdldurd : Tma
:
5,5-7,0oC.
-
Apa: Pa
-
800-900 mm, ElfR
:
500-600 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate: mijlocie (T1g).
-
Reacfie: moderat-slab acidi (pH
-
5,2-6,0).
-
Umiditate : LI, 4-3/V" 3-2.
-
Aerafie : foarte bund.
-
Cildurd : apropiatd de rnedia corespunzdtoare altitudinii.
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Troficitate scSzuti
Ei
umiditatea
periodic
mai redusd,
cauza volumului edafic mijlociu submijlociu.
245
di n
Subtipul Specia Vl reta, ani Consistenta
l nl l l i mea
:edie, m
Diametrtrl
nediu, im
folumul mediu
ml ha
lrnnul
(l
lucru, 9/o
mijlocui
?roductiv
Br 50 0. 9 19- 13 2t - 16 380- 2 10 78- 7
j
100 0, 7 2E- 22 3E- 30 550- 350 80- 7 5
'4:"
Structure biocenozei
Producitori
,
St r at ul ar bor i l o' r : -
-
Compozi{ia : brad majoritar; diseminafi sau pind la propor{ia
,de
facies fag qi molid; diseminafi carpen, gorun paltin
Ei
ulm
de munte.
-
Consistenfa : 0,7-0,9.
-
Productivitatea : clasa (II) III.
-
C-,aracteristici dendrometrice : pntru bradul de clasa IIg-IVg.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte cilindrice, destul de
bine elagate la brad qi molid; trunchiuri defectuoase la fag
$i
gorun.
Regenerare naturald : se prduce uEor.sub masiv, dar intim-
pini dificultAti in por{iunile luminate, infelenite cu Festuca.
St r at ul ar buqt i l or : l i pseqt e.
St r at ul i er bur i l or qi
subar bugt i l or : dezvol t at va-
riabil in funcfie de lumini; domipat de Festuca drymeia (mai
pu$n Feshrca altissimal; freevent Omlis.acetosella; pe soluri
ceva mai bogate in baze se asociazd specii de rnull*moder (Aspe-
rula <tdorato,, La,rniunt, galeobdolon, Sanicula europaeu); local pe
microrelief convex sau pe soluri cu con$inut de baze mai redus
apar specii acidofile (I;uzula luanloides,
,Majanthemum
bifolium,
Hieracium transsiluaniatrn, Calamngrostis arundinaceo uneori qi
Vaccinium m.grtillus,. luminarea arbretului duce la in{.elenire
masivd cu Festuca; in parchete Festuca dispare, fiind inlocuiti
cu Luzula
Ei
Calamagrctstis.
St r at ul mugchi l or i put i n dezvol t at ( Eur gnchi um st r i at um,
Hglocomium splendens q.a.).
TIP\IL DE ECOS/STEM: 2146 Brddet mijlociu procluatiu, cu nlo-
derhumus brut, pe soluri brune
feriiluuiale 6i
brune aZide criptospodice,
oligo- gi oligom,ezobazice, hidric echilibrate cu calamngrostis-Luzula.
l. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice.
Ti pur i de pddur e:
2737 Br adet de al t i t udi ne mar e cu f l or i i
acidofil5.
I
82
Ti pur i
de st a{ i une:
61g322
Mqnt qn- { q-
?nel t ecur i
Pm( i ) '
. ,
.'.brun,ooarofiJrurr*C"lirt"W,Or"ii"
-edafic -
miltociui
cu festuca *
,
6;;rffi,;iig,"zuiJs:'i i'7/B-821
Montan
de-amestecuri
Pi, brun
podzolic
Ei
;;ipi;p.o;zotic'edafic,mic
eu Lazula
t calamagirostis.
Asoci a! i i
veg' et aI e: :
: :.
:-
,
2. Areal : Suprafete:
mici
(de ordim*l
a 2 000 ha)' concentrate
mai ales
in curbura
CarPa{ilor.
' - : . i
3. Stafiune
Condi I i i ' :
' , ' ' ' ,
. :-.4ttituAine
: 900-1350
m'
-
Relief : versan{i'inctinati
qi foarte inclinali' cu
expozilii
in
gener al " ' " u" i t ' " , r nai r ar . moder at _i ncl i nal i , cul mi l at e'
creste.
-
Material
parental.: depozite sub{iri,
grosiere' din qisturi cris-
.
taline,
gresii silicioase
E'a'
_
set,rri ,- brune feriiluviale
qi brune acide, criptospodice,
,,Tui
rar podzoluri,
oligobazice,
-cu
moder tlRic tu",.ql9fft-,!:!1e
humirs.bnrt), miitociu
profurde pind
_la.
superficiale,
nl$Po-
Iu.oase,
pi"a-i" i iio-triSipoase,
_mai
rar
-lutoase,
obignuit foarte
bqgate lil,"ttt*t,
cu ,roium edafic mijlociu-mic,
litiera
groasS
cu. descomPunere lentd.
Fact or i el i r n: at : l ci
'
-
CilduiS : Tma: +,0-0,fC.
-
Apa : Pa
:
900-950; EI?,
:
500-550 mm'
Fact or i edaf i c i :
Fact or i l i mi t at i vi ' : ,
-
Continutul redus de
volumul dafic mic.
Structura biocenozei
Producitori
'
St r at ul ar bor i l or :
-
Tfdficitate' : rnijtjbcid-submiilocie
(TIII-II
)'
--
Ringtie:
pllternic-moderat acidi
(pII :
4,5-6,0)'
Umiditate l'U' 4-3/V
"
3-2.
Cilduri: obis.nuit minus de cSldurd fa[a de media corespun-
zitoare altitudinii.
4.
-
Compozi{ie : bnad maioritar
;
disemina{i
-
Consistenla : 0,9-0,7.
-
Froductivitate :'clasa.(III)
-
N (V).
-
Caracteristici dendrometrice pentru brad
qi nivelul mai redus al umiditn$i
molid, rar fag.
de clasa II6-IV5.
\t\
Subtipul Spmia Vl nta. ani Consistenfa
l nS,gi mea
mcdie, m
Di aoetrul
medio, cm
Voluoul
medio,
otflra
Iamnut de
lucru,
7o
mijlociu
productiv
Br 50 lE- t2 20- t3 330- l0 76-70
100 28-20 32-22 500- 320 7E- 7 | 0, 7
-
Calitatea lemnului: trunchiu:
{", :r ln Informi
tte
'fIPL'tL
DE ECOSISTEM : 2lz4 Bradet slala ptodu,ctiu, eu rnull
calcic, pe soluri rendzine gi brune eum.ezafuzice reiclzinice, cwbonatic,
eubazice, hidric uasiechi.Iibrate cu Epipartis-C ephalanterd.
elagate.
-
Regenerare natural5: la brad dificil6 din cauza cdldurii mai
reduse
Ei
troficititii
Ei
umiditd{ii scdzute;
la
molid se pro-
duc activ, ceea ce
,poate
conditiona evolutia
.spre
molideto-
brddet.
S t r a t ul ar buq t . i l or : l i psegt f l
St r at ul i er bur i l or
Si
s ub ar b u. g t
i
I o r : . dj zvol t at v ar i a-
bi{ in funcfie de conditiile dg lumind
:
domind Luiula luzuloi-
4gl,la
care se asociazd Hieraciim, transiiluanicum, Ma1anthem;u.m
bifalium,
Hornoggng alpina" So;iaon"1r; rnoptqnn,' tX-gopteris spi-
nulosa. Pe pante
repe2i qi
S0luri
qti
mtilt schelet codominantd
este Calamagtostis arunQinncea, looal apare Vacciiium mgrtillus.
Parehetele se infelenesc cu Li:rzula
Ei
Calam.a.grostis.:
'
St r at ul
muqehi l or : var i abi l dezvol t at qi f or mat di n Eur hgn-
chi,um striatum, H gI o c omiu.m . spl ende n s,,, Rk1tid.iacl elpllus tri-
quet rus
E. a.
'
. : .
: :
. . .
:
Subti puri :21748 subti p sl ab producti v.
Referinf e silvotipologice pi fitocenologicc
Ti pur i de pi dur e: 2116 Br ddet cu f l or d de mul l , pe sol sche-
let cu substr,at calcaros.
Ti pur i de st a{ i une: 72/ 3220 Mont an de amest ecur i Ps( m} ,
rendzinic edafic mijlociu qi mare, au Asperala-Dentaria (facies
2l; 73/3 210 Montan de amestecuri Pi rendzinic edafic mic.
Asoc i a{ i i veget al e:
Areal: Sporadic, pe suprafefe mici in zone calcanoase (podiqul Mehe-
dinfi,
Mun{ii Aninei).
1.
2.
3. Stafiunc
Condi { i i :
-
Altitudine : 700-800 m.
--
Re.lief : relief de formalii calcaro se foarte variat, cu ver-
sanfi de inclindri diferite, rupturi de pante, agezdri, doline,
lapiezuri, iviri de stinci.
-
Material parental : depozite formate din fragmente de calcar
qi argile reziduale.
-
Soluri :
,rendziaiee'
divers, carboaptice:
Ei.
carnbice;. brune eu-
mezobazice fendzhlicre;r'eubazi,ce;'bqgate' ih muII calcie,' su-
perfieiale" mafu.rar,.mijlogill'.profunde, lutoase pini
la luto-
argiloase, cu sehelet mult mai ales in profunzime, cu volum
edafic mic-submijloeiu, litierd subfire, cu descompunere
foarte aetivi.
Fact or i cl i mat i c i :
-
Cildura:*-Tmo.
-.6,5-7,59C,
microclimat mai cald, speeific
zonelor calearoase.
-
Apa : Po
:
1000-1 100 mm
;
ETR: 600-630 mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Tloficitate : scdzutd pind la mijlocie
fTI-III).
-
Reac{ie : slab acidd
(pH :6,0-6,5).
-
Umi di t at e Uo3- 2/ U" 2-L.
-
Cdlduri : insemnat
plus
de cilduri datoritd calcarului.
-
Volpmul redus de substanfe nutritive
Ei
de apa din cauza
volumu'lui edafic mic qi microclimatului mai cdlduros.
4. Stratul biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilia : brad, majoritar; diseminat fag, paltin de munte,
frasin, paltin de cimp.
-
Consistenla : 0,G-0,8.
-
Productivitatea : clasa IV-V.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru brad de clasa IVr-Yf.
Vol umul
nedi u,
me/ba
Lemnul de
lucru,
/"
slab
productiv
0, 8 t8- t2 260- 130 78-74
Fac t or i l i mi t at i vi :
0, 6 34-25 380-220 8l -76
-
Calitatea
lemnului:
trunchiuri
drepte, conice in
''piifi:'bine
el agat e.
: : . ; r . , '
-
Regenerare
nattrralA:
se p.isqygg gf-"r",
lillfTgu,rile.
sint
pu-
.
tinE
qi se dezvolti
inggt
;.se
fbimq;2d
mut't seqdhlig
de_fag,
EaV-itut"u
b:radutui
esie- rEdusd
(pinF
.a.8{-100
'de
ani)'
.
st r at ul , ar b. uqt i l or . :
sl ab dezvol t at , ;
exer npl ar e
r : ar e de al un,
soe negru
qi rogu,
Piducel.
I
: i:
. . s t r at ul i ei bur i l or
qi suba, i b_" _E. 1i I o. r
I
b- i ne dezvol t at ,
compus A" rp"iiifu fUrei de muti
lPulinopaqia
o-fficinalis,
Den'
pnoiuia amggd"aloi.iles,
carer si.Iuatica, Mgcelis mnralis
g.a.)
;
ca-
racteristica nliu
pi""enfa speciilor de Cephalattthera
(rubra, da-
mnsoniTrn, liig:i1oti"1
Ei
Epipactis (itrorubens,'
helleborine'
abundente ri"t" ip""iile'
indicaioare
de acumulari
de humus
t
t f i i iu, i ati s
p er eniis, Poris
quaclr if ol ia, C ir c ae a
^lYt
? !*Yl i ^12:?l
pot apare specii ce indicil umiditate mai mare
(Saluio glutinosal
;
irecvinte *i"i i"ai"itoarele
de schelet calcaros
(HordelAmns
eu-
,opa"ut, Br omus benekeni).
St r at ul
mug c hi l or : l i Pseqt e.
T\PUL DE ECOS$TEM : 2 216 Motideto-b\ddet,
enatt
gi mi.jtociu
productiu, cu m;ull (mall-mod'er),
Pe.
so.luri
-bLU-*,.brune
luxice eunl'ezo-
'ioZig"
gi brune o"d)'-iL"iai"iii,^hidric
echilibrate,
cu Otalis-Dentaria-
Asperula.
_ -
Subtipuri : 22l6t subtip inalt
productiv'
, .
'
22162 subtip mijlociu
productiv'
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice.
Ti pur i de pddur e: 1211 Mol i det o
-
br Sdet nor mal cu f l or d
de mull
;
7 272 Molideto
-
brddet
pe depozite de fliq cu colu-
viuni
;
1 241 Molideto
-
bradet
pe soluri schelete, facies flord de
mull.
Ti pur i de st a{ i une:
1/ 3333 Mont an de amest ecur i Ps, br un
^
edafic mare, cu' Asperula-Dentaria
;
2/3 332 Montan de amestecuri
Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria
;
5/3 323 Montan
de amestecuri
Ps
Ei-Ps(m),
brun podzolic sau criptopodzolic
eda-
fic mare, facies t; tZtd 320 montin de amestecuri Ps(m), reqdz5
nie, edaiic mijlociu qi mare, ot Asperula-Dentaria
facies
7, 2'
3/3 331 Montan de amestecuri Pi, brun edafic mic, cu Asperula-
:
Dentaria
*
acidoJile.
As oci at i i vege t al e: Dent ar - i o ( gl ar t dul osae)
-
Abi et znr samek
et al 57.
86
2.
"Areal :
Ocupi ci rca 100000 ha i ri Carpal i i
Ori ' ental i ' ;' spori di c
i n
3. Stafiune
Condi f i i :
-
Al ti tudi ne : BO0-1200 rn i n nord, 1000-1 300 m i n sud'
-
Relief : versan{i cu inclinare slabS-medie
Ei
expozi{ii diferite;
I
locuri aqezate,
platouri mai rar coame late'
Materiai
parental : depozite groase
{e
f1.$, cong-lomerate cal-
caroase,
grohotiquri amestecate -de
gistlrri' cristaline
qi calca-
roase, de"roci eruptive intermediare,
glacisuri de gisturi cris-
taline.
j
soluri: brune eumezobazice sau luvice, eu- mezobazice
qi
brune acide mezobazice, cu humus de tip mull sau mull-mo-
der, profuntle pinS la mijlociy
pfofunde, luto-nisipoase-Iutoase
(luto-argiloasei frecvent slab-moderat
pseudogleizate,'lipsite
ile scheiet, slib scheletice mai rar semischeletice, cu volum
edafic mare
qi mijlociu, litiera
de 2_.4 cm cu d,escompunere
destul de raPid6.
Fact or i
cl i mat i ci :
-
Api :
pa
:
iSO-gOO mm ii nord
;
1 000-1 200 mm in sud
;
ETR: 500- 600
mm.
Fact or i
edaf i c i :
-
Troficitate : ridicatl
ftIV ),
pe pante mijlocii
(TIII)'
-
Reaclie: moderat-slab
acidd
(pH 5,5-6,5)'
-
Umi di t at e:
U, 4-3/ U
,
3.
Aeralie : bund
Ei
foart-e bula'
-
Cdldrird : mai redusl dEcit in restul subetajului'
Fact or i l i mi t at i v i :
- Vol umul edat i cpever sanf i i ncl i na[ i ; i sol ur i mi j l oci upr o-
funde sau cu schelet: cdl'duri Ia altitudini mari'
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
ComPozi {i a:
mol i d
qi
paltinul de munte
gi
de facies).
brad in propor{ii variate, disemina-{i
fagul
(aceita uneori
pind Ia
propor{ia
in arboretele foarte inait
productive
urma doboririi molidului de vint.
II (III), pentru molid si brad, III (IV)
-
Consistenta : plin6; dar
poate cobori la 0,8 in
-
Productivitate
: clasa I,
pentru fag.
B7
-
caracteristici dendrometrice : in subtipul inalt productiv pen-
tru molid qi brad de clasa Io-IIo; in subtipul mijlociu pro-
.
ductiv pentru
molid qi brad de clasa Hr-IIIr.
-
Calitatea lemnului : trunctriuri excepfionale, drepte, cilin-
drice, bine elagate la molid qi brad; forme defectuoase la
fag.
-
Regenerarea naturald : se produce ufor; tinereturile de mo-
lid se dezvolti bine in micile ochiuri, cele de brad gi
sub
masirrul cu consisten{a ceva mai redusi.
St r at ul ar buqt i l or :
Lipseqte sau este reprezentat prin pu{ine exemplare de soc roEu,
oaprifoi, mdeieq de munte.
st i at ul ' i er bur i l or qi
ar buEt i l or : dez vol t at v ar i abi l i n
funcfie de eondi{iile de lumind qi
dominat de oratis acetosella
la'care se adaugi Aspetttlo odorata qi specii de mull (satuia
glutinosa,
Euphorbia am,ggdaloides, Geranium robertinnum,
Adota moschatelina, (Dentaria glandulosa,
putntonnria
rubra
q.a.),
in locuri cu umiditate atmosferici ridicatd
Ei
ferigi (Ath11-
rium
tilit-fernina,
Drgopteris
tili.x-mas
q.a.); pe
micr,orelief con-
vex apar qi specii acidofile (Orthilia
sea4nila, Hieracium transsil-
uania'tm, H. bifidum, Luzula luzuloides chiat vaccini.um mgrtillus).
St rat ul
mu$chi l or: dezvol t at d' est ul de mul t (Eurhgnchi um
strintum,
Rhgti.diadelphus tri,quetrus, Mnium punctatum,
Di-
cranun L scoparium g.a.),
Subtipul Specia Vlsta, ani Consistenla
lntrlf imea
nedle, m
Diametrul
oediu, cD
Volumul
mediu,
m'/h"
Lmul dc
Iuru,
%
lnalt productiv Mo
Br
50
JO
0, 9 26-23
23-20
26-23
21- zl
550-{30 8{- 78
84- 78.
Mo
Br
t00
100
O,B 37-32
33- 30
11-10
.t3-
38
7@-620 86- 82
86- 82
nijlociu productiv
Mo
Br
50
50
0, 9 23- t7
20- t6
23- t8
2l - t 6
$0-2m E{ - 77
E1- 77
Mo
Br
100
100
0,8 32-25
30-21
10- 32
3E-27
620-150 87- f 0
87- 80
BB
Columetori
-
dcscomPunltori
lnsecte fitofage. Coroan6. Molid
a. Abundentd
Nr.
crt.
Artrooode
(clase, brdine)
Abuldenta
relativtr
1
2
J
I
5
6
7
8
9
l 0
Pscutloscorpicnida
Opilioxido
Ataneida
Axarino
T*ysdutra
iJTrfitaria
Pleccptcra
Ofihopteto
Dermapleta
Psoaoptera
.
l l
l )
13
t
15
l 6
t7
l8
l 9
20
Homoftera
Heteroptera
Thysanoptclp
Coleoptero ,
Raphiilioptera
Neuroptero
Mecopterc
Lepiiloptero
Hymenoptero
Diptero
DreyJusi a
Pi ccac
TliPIlL DE ECOSISTEM
: 2 228 Molideto-brddet,
inalt
productiu,
cu lrull!-mnd"er,
pe soluri brune, brune luuice, brune acide, bntne
feriilu'
ai.ale,
gleizate, rneza-
gL oli,gornezobazice,
hidric elcedentdre in
profun'
zim,e, at Oxalis-Pleutozi:Ilm,
Subtipuri :2228t subtip inalt
productiv.
1. Referinfe silvotipologice 9i
fitocenologice'
Ti pur i de
pSdur e: 1214 Mol i det o- br Sdet
cu f l or i de mul l pe
soluri
gleizate.
Ti pur i de st at i une:
4/ 3640 Mont an de amest ecur i
Ps( m) br un
- -'-di.,r"..,
cu drenaj imperfect,
edafic mijlociu
-
foarte mare.
Asoci at i i
veget al e:
Equi set o ( sgt uat i ci )
-
Abi et um samek
et al 57.
2. Areal: Pe suprafele restrlnse, dispersat
in masa pidurilor de amestec,
mai frecvent in nor'dul Carpatilor Orientali'
0, 97
1, 11
11, 56
23.95
2,75
0, 24
0, 60
0,05
0,14
It,'72
1, 91
16, 71
t , 1l
a 1 )
1, 10
5,05
0,65
2,25
E,39
2,35
Insecte fitofage. Tulpinl. Brad
(sugitori)
B9
3. Stafi une
Cor r d, i f i i : - -
-
Altitudine : 600-1 000 m.
' ':'j:-
Relief : versanti slab inclina{i eu expozifii- diverse, terase,
platouri, culmi late, inspuiri largi,
-
M+terial parental : depozite groase de nisipuri argfloase, lu-
turi, argile, complexe de marme gi gresii etc. slab permeabile.
-
Soluri : brune eumezobazice, brune luvice, brune acidc, brune
feriiluviale, eu-
Ei
mezobazice, cu humus de tip mull-moder,
profunde
Ei
foarte profunde, luto-nisipoase pind la luto-argi-
loase, cu drenaj imperfect, gleizate in adincime sub influenla
apei freatice, slab schelEtice pind la semischeletice, cu volum
edafi c mi j l oci u pi ni l a foarte rror;,l i ti erd sub{i re, cu des-
compunere nu prea rapidd.
Fac t or i cl i mat i c i :
-
Cdldurd : Tma - 6,5-4,5oC.
-
Apd : Pa
:
750-- 900 mm
;
ETR
-=
550-600 mm.
Fac t or i edaf i c i :
Troficitate : ridicali-miilocie
fT
IV-UI/.
-
Reacfie : puternic-moderat acidd (pH
-
4,5-5,9).
-
Umiditate : U
o
9-7 /U
"
6-5
;
exces din precipitalii, pinzd
freaticd sau ambele surse.
-
Aerafie : nesatisfdcdtoare din cauza
-
Cdldurd : minus de cdldurd in sol
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Excesul de apd, aera{ia redusd, aciditatea puternicd, cSldura
insuficienti din sol.
Pr obl eme speci al e:
-
Pericol de inmlSgtinare in cazul exploat5rii rase a arbore-
tului.
4. Structura biocenozei
Producdtori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifia : molid gi brad in propor{ii diferite; diseminati
paltin de munte
Ei
fag (acesta poate atinge propodie de
facies), r,ar plop tremuritor; paltinul
;i
fagul rimin in sub-
etaj .
-
Consisten{a : 0,9-1,0.
-
Produciivitate : clasa I-II la molid gi brad, IV=V la fag.
-
Caracteristici structurale : pentru molid de clasa I5-II5 qi brad
de clasa Ig-II5.
excesului de apd din sol.
din cauza umezirii.
90
,
-:-
calitatea lemnului I
la molid
qi brad trunchiuri
'drepte, cilin-
I
,
d;i"u, bine elagate, de calitate bund
;
Ia Iag qi paltin trunchiuri
cu conformali6 defectuoasd,
cu pulin lemn de- lucru'
-
Reg"n"rarea
'naturald
:
-se
produ-ce
9!91- -la -addpostul
arbore-
tuiii Uatrin
parcurs, dar
-devine
dificila in parchete vechi
ner egener . at e, i ncar ef l or ahi dr of i l i ai n{ el eni t sol ul .
St r at ul ar buqt i l or :
I i pseEt e sau est e r epr ezent at
pr i n exem-
plare de alun, soc roqu etc.
St r ' at ul i er bur i l oi
qi subar bugt i l or :
- f or mat
mai al es
din ierburi hidrofile'(chrysosplenium
alternifolium, Myosotis
piiuit tt, Carer remota, nqAsetum sp., Petasites albus), aldturi
iu
"u.u
se
gesesc specii de mull (Dentaria
glandul.osa, Sgm.-
phu
tum cordotum,. Ranunculus
carpaticus
),'
dominant5 este oxalis
'acitosetta.
In
parchete neregenerate
se pot instala
_Deschampsia
coespifosa, Juncus effusus, producind inlelenirea solului'
st r at ut muqchi l or
bi ne dezvol t at ,
compus mai al es di n Pl eu-
rozium schreberi, impreun6 cu alli muqchi.
TIPIIL DE ECOSISTEM : 2 236 Molideto
-
brddet, mijlociu
pro_-
.iluctii,
ii ioa"r,
pe soluri brune acide,
?r.y.!"
t.eriiluuiale,si
brune..acide
iiiptoipoai.ce,
otigbmezobazice, hidric echilibrate, ctt' Calamagrostis'Lu'
zula.
Subtipuri : 22 362 subtip mijlociu productiv'
1. Referinfe silvotipologice 9i
fitocenologice
Ti pur i
de pSdur e: 1213 Mol i det a
-
br dcl et cu ot al i s ace-
- -'-toseita;
t2il Molideta
_
br5det cu Luzula luzuloides.
Ti pur i
de st a! i un. e : 613322 Mont an
de amest ecur i
Pm( i ) ,
^ -'Ur""
podzolic siu criptopodzolic
edafic rniilociu, cu Festuco *
catamngrostii
;
tzti zio lvtorrtan
de amestecuri
Ps(m) rendzinic
edafic iriltociri
9i
mare, cu Asperula
-
Dentario' facies 3'
Asoci a! i i
v eget al e:
Abi et i
-
Pi c eet um
mont anum Ma-
tuszk. 73.
2. Ar eal : Oc updc i r c ag000ha, apr oapenumai i nCar pal i i Or i ent al i
(80%
Pe
macroversantul
estic).
9l
3. S-tafiunq
Condi { i i :
-
Al'titudine : 900
-
l B50 m.
- Relief : versan{i moderat pind
la.guternic inctina{i cu expo-
zi{ii de reguld umbrite, coame.
-
Material parental
: depozite provenind
din roci eruptive acide,
qisturi
cristaline, glacisuri
de qisturi ,cristaline,
gresii, conj
glomerate.
soluri : brune
acide tipica,- brune feriiluviale=si,,bnrne.
aeide,,-
*
criptospodie-e, oligorrezobazice,
;i_:-otigobazi'ce,.
tu*ur.nts,.de tip.
-
_
moder;.profunde.--
ryritroci,u
piofunde,
nisipo,
-
Iutoree,pinit,i,
Ia luto
-
nisipoase (tutoase),
* scheletice,
cu volum
edafic
mare qi
mijlociu, litierd cu descompunere intirziatd.
Fac t or i c l i mat i ci :
-
Cildurd : Tma: 4,0
-
S,7oC.
-
Apd ;
ps
-
950
-
1 100 mm; ETR
-
4?5
_
Fl7b riln...
F" act or i edaf i ci :
-
Troficitate : mijlocie
-
submijlocie (TIII-U).
-
S_*qli":
foalle puteqnic
-
itat adiOa
0rr
-
4,0
-
5.9).
-Umi di tate:
U, 4' -gl U" B.
-
Aerafi e: bund.
-
Cdldura : uSor minus fa{a de media amestecurilor.
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Troficitate redusi.
4. Structura biocenozei
Producitori !
,..f'
o
St r at ul ar bor i l or . :
-
Cornpozi{ie : molid qi brad in propor{ii
variate
;
diseminat
fag.
-
Consistenfa : 0,9
-
0,7.
-
Productivitate : clasa'II - III.
-
Caracteristici dendrometrice : pntr,u rnolid de clasa II
e
-
III5
Ei
brad de clasa 16
-
1116.
Lennul de
lucru,
o/o
mijlociu
productiv
Mo
Br
Mo
Br
50
50
100
100
21- t8
22- t7
39- 32
36-29
J50- 300
59J- 380
84-78
Vl reta, aol
l Consi stenta l l ndl ti ma,
n
Di ametrul l Vol umul medi u
23- t7
2l - t 6
92
87-82
-
Calitatea lemnului : trunchiuri bine conformate, drepte cilin-
drice, bine elagate la molid, cu unele defecte de elagaj la
brad.
-
Regenerare naturalii : se produce mai greu in condifii de so-
luri cu volum edafic mijlociu.
St r at ul ar buEt i l or : r epr ezent at pr i n exempl ar e r ar e de ca-
prifoi.
St r at ul i er bur i l or
qi s ubar bugt i l or dest ul de bi ne
dezvoltat dominat de Luzula luzuloides, inso[itd frecvent de Hie'
racium transsiluanicurn qi de Orolds acetosella. Se adaugd specii
acidofile (Majanthemnm bitolium, Calamagrostis arundirwcea,
Orthilia secundo, specii de Hieraciunr/, unele specii de mull
Ei
de ferigi. Local
poate apare Vaccinium myrtillus.
St r at ul muqchi l or : poat e f i dezvol t at var i abi l ( Eur hynchi um
striatum, Ifgtocomium iptendens, Polgtrichum' commune).
TIPIIL DE ECOSIS?EM : 2 237 Molideto
-
brddet, mijloeiu
pro-
d,wctiu, cu tnoder,
pse soluri, brune atide,
brune
Jeriiluuiale,
oligobazice,
hidric optimale, cu Luzula sAluatica.
Subtipuri : 22 372 subtip mijlociu
productiv.
1. Refc.rinfc silvotipologice
pi fitocenologice
Ti pur i de pdd, r . r r e : 1241 Mol i det o
-
br adet
pe sol ur i sche-
lEte facies Luzula sYlvatica.
Ti pur i
de st at i une : 412322 Mont an de r nol i di gur i Pm, br un
podzolic
'
podzol brun edafic mijlociu, cu Luzula sgluatica.
Asoc i a! i i
v eget al e: Abi et o
-
Pi ceet um mont anum Ma'
tuszk. 73.
2. Areal: Suprafele restrinsc
(circa 17 000 ha) din care
Q0oZo
pu vcrsan-
tul estic al Carpatjlsr Orientali, restul uniforrn distribuit in te-
ritoriul carPatic.
3. Stafiune
Condi ! i i
:
-
Al t i t udi ne: 800
-
7200 m i n nord, 1000
--
1300 m i n sud'
-
Relief
: versanfi slab
pina Ia moderat inclinafi, Iocuri aqczate
pe platouri.
ivtateriat
parcntal : depozite
provcnite din roci divcrse mai
frecvent intermediare
qi acide.
Soluri : brune acide tipice, brune feriiluviale
gi brune acide,
criptospodice,
oligobazicc, cu mode-r, mijlociu--profunde
-
prof,rtth".
luto
--nisipoase pina la luto
-
argiloese, slab
-
moderat
pseudogtreizat-e, cu gleizare in adincime, slab pini la
semischel'etice, ?u volum edafic mijlociu
;
liticrir
groasd cu descompunere relativ inceatS.
93
subripur
I
.*"," Vi 6ta, ani Consistcnta
l nn$i mea
medir, m
Di ametrul
mediui crir
Vol uBul medi u
:
inr/ha
Lqnul de
fr-,
%
ui j l oci u
|
, r " l t
, r ot r uct i vl o' l t
l'i-
l Br l r oo
0, 9
23-
20-
t 7
16
2l - t6
19- l {
130
-
280 83- 77
0, 8
32- 21
g) - 21
3A- 12
3 8 - 3 1
650* { l 0 87- 82
4.
Fac t or i c l i mat i ci :
-
Cdl dur a : Tma
: 7, 0-
5, 0oC.
r
' : i
Apd : Pa
:
750
-
900 mm i n nord; 1' 000 ._.
1 200 mm i n
sud
;
ETR
:
175
-
600 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Trofi ci tate : submi j l oci e
-
scdzuti (TII-I).
-
Reac(ie : puternic
acida (pH
-
4,5
-
5,0).
-
Umi di tate: U, 6-51U" 5-4.
-
Aerafie : periodic insuficientd
-
Cdlduri : mai
pufind in sol din cauza apei in exces.
Fact or i l i mi t at i vi :
-
Troficitatea scdzutd, aera{ia
suficienti in sol.
Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
periodic insuficienti, cdldura in-
-
Compozigie : molid qi brad in propor{ii variate : diseminafi
paltinul
de m,unte, plopul tremuritor, fagul (pina la propor(ie
de facies).
-
Consisten{a : 0,9
-
0,8.
-
Productivitatea : clasa II
-
III pentru
molid
qi brad.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru
rnoliC
qi brad de clasa
IIo
-
III5.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte. cilindrice, bine elagate
la molid
"si
brad
;
cu diferite defecte la fag.
Regenerarea natural5 : nu intimpini dificultd{i decit aiunci
cind, prin luminare prea puternicd, Lunila sAtuatica devine
copleqitoare.
St r at ul ar bu; t i l or : r epr ezent at , pr i n al un, - cununi { d, scor ug,
scc rogu, caprifoi.
Lr4
st r at ul i er bur i l or
qi subar buqt i l or
: . es t e domi nat de
Luzula sgluatica, la care se adaugi Luzula luzuloi.des. Mai
_pot
apare teiigi
gi urrele specii de mu{
-
(Deti.taria
glandulo-sa
Polygonntiln uirtici\atum,
Larnium
galeobdolon,
{sp9n!9
dg:
rotd"E.a.). Luzula sEluatica dispare in
pa.chete,.fiind inlocuitl
prin Luiuta tuzuloiiles,
Deschampsia cnespitoso
gi Calamagrostis
'ar:undinareo,
care inlelenesc solul
qi creeazd difieultflli in execu-
tarea lucrarilor de imPAdurire.
St r i r t ul mu$chi l or :
di scont i nuu, cu
per ni l e- de Eur hpn' chi um
strintum,, Pleurozium schreberi, Rhytidiad.elphus
triquetrus,
Catharinea undulata, Mnium cuspidatum, Diuanum
scoprlum'
TlpuL DE ECOSISTEM : 2 24? Molideto
-
brddet, mijlociu pro'
clgctio, cu mpd,er
-
humus brut,
pe soluri brune
feriiluuiale,
oligomezo-
bazlce, hidric optimnle, cu HgIo comium.
Subtipuri : 22 472 subtip mijlociu
productiv'
1. Bcferinte silvotipologice
9i
fitccenologice.
Ti pur i
de pSdur e: 1221 Mol i dgt c_
br Sdet cumugchi
9i
'-
Va.ccinium,
Wrtillus.
Ti pur i
de st a{ i uni
:
, 813312
Mont an de amest ecur i
l * ( i ) t
^ -
-panzofic
eAaiic suUmiitociu, cu muqchi
Ei
alte gcidofile
;.
513 323
Montan Ae u-estec.t.i
p"
qi e.
1m;'brun
podzolic sau criptopod-
zolic, edafic maxe.
A. soci at i i
veget al e
: Abi et o
-
Pi r eet um'
nl o, I t anunl -
sl a-
tuszk. 73.
2. Arcal: Pe suprafete mici numai in carpaiii orientali
qi occidentali,
in
partea superioarl ir fiqiei amestecurilor'
3. Stafiune
Condi ! i i
:
-
Altitudine
: 1 000
-
1 300 m.
Relief : versanii cu inclindri
qi cxpozilii variate',
'
-
Mut"rial
parental : depozite
provenite din gisturi cristaline'
uneori din roci eruptive
acide, gresii etc'
-
Soluri , Uir""- feriiluviale,
podioluri tipice, mai rar po'Jzoluri
humico
-
feriiluviale,
oligobazice, cu moder
grosier, mijlociu
"
p-i""ae, pin!
1a.
nrotg1dt,
nisipoase
pinS
.la
luto
-
nisi-
l_*#:i*i"
;
litiera, sbufundat[ in stratul de muqchi, cr.r des-
compunere
lent5.
Fac t or i c l i mat i c i :
-
Cdl durd : Tma:
5,0
-
5' 5"C.
-
Api : Pa
:
950
-
1200 mm; ETR
-
450
--' :
550 mm'
f,5
, Fact or i
edaf i ci :
Reacfie : foarte puternic _
moderat
acidi (pH *
4,0
_
b,b).
-
Umiditate
: U, 5-.4!U
o
4*8.
--
Aerafie
: bund.
cdldurd
: minus de ciildurd in sol din
cauza stratului de
muEchi
acoperitor.
,
F. ?. t or i
l i mi t at i v i
:
-
Cdlduri
insuficienti in sol, troficitate
mai redusi.
4. Structura
biocenozei
Producdtori
St r at ul
ar bor i l or :
-
Compozi{ie
: molid qi
brad in proporlii
variate;
paltin
de munte qi.
fag.
-
Consistenfa
: 0,g
-__-_
0,7.
-
Productivitate
: clasa I
-
III Ia molid, II
_
IV la
-
Caracteristici
dendrometrice
: pentru
molid de clasa
Ei
brad de clasa IIo
_
IVo.
disemina{i
brad.
Ih
-
III5
Subti pul
mi j l oci u
productJw
-
Calitatea lemnului
: trunchiuri
atit la molid cit si brad.
I*mnul de
lucry,
%
85- 78
550- 330 8 7 - 8 t
drepte, cilindrice, bine elagate
Mo
Br
0, 9
0, s
IlIo
Br
t 00
100
-
Regenerarea naturald
: intimpind dificultdti
datorita stratului
gros de muEchi.
St r at ul
ar bu qt i l
or : l i ps eEt e.
St r at ul
i er bur i l or gi
al subar buqt i l or :
est e r epr e-
zentat prin pufine
exemplare de ierburi acidofite (Deschampsia
ftetuosa, Luzuta arbid,a, Homogyne
arprna, sotdanelia hungarica).
Frecvent
este in schimb Vaccinium
m.grtiltus,
st r at ul
mugchi l or
: f or meazd covor cont i nuu. f i i nd bi ne r e-
prezentate
Hglocomiutn splendens, Rhgtidiadetphus triquetrus,
Pleuroziurn
schreberi, Diqanum scopnrium,
Virsta, ani
I
ConsistenJa
23- t 7
| z: - rs
zo- l s
l .
zt
-
t r,
I
3r - 24
| 38- 3t
3o-zz
| 3s- 30
96
TIPUL DE ECOSISTEI\I
: 2 316 hlolideto
-
fd.geto
-
brdd.et, inart
gi
mij,lociu productiu,
cu rnull (mult
-
moder), pe: sotur:i bturl
'tipice,
qgndzinice-
p1luuj9e, eu
_-
qi.
mezobazice
.sau
bruie
feriilursiale
oligomel
zobazice, hidric bine echilibrate
cu oratis
-
Dentaiia -
Asperulla.
Subtipuri : 23 767 subtip i.,uft pro
23162 subti p mi j l oci u producti v.
1. Referinle silvotipologice gi
fitocenologice
t i pl r i d- e pi dur e
: 1311 Amest ec de r dEi noase, gi f ag cu f l or d
de mull
;
7 372 Amestec de rd;inoase
si fag cu flord de"mull din
nordul
{drii ;
1 341 Amestec de raqinoase gi fag pe soluri schelete
(facies
cu flord de mull).
Ti pur i de st a{ i une :
U333S
Mont an de amest ecur i
ps
br un
edafic mare, crs, Asperula
-
Dentaria; 2lB 332
Montan d,e ames_
tecuri Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula
-
Dentaria;
1213 220 Montan de amestecuri Ps(m), ren'dzinic edafic mijlociu
gi
mare, cu Asperula
-
Dentaria facies l, 2.
Asoci a{ i i veget al e : Pul monar i o ( r ubr ae)
*
Abi et i
-
Fage-
tum Soo 64.
2. Areal : Cel mai rdspi ndi t ti p dc mol i deto
-
bradcte
-
fagete (ci rca
260 000 ha), cu centrul de rdspindire in Carpafii Orientali (g1olo
din suprafafd, din care mai mult de
jumatate
pe macroversantul
estic)
;
rar in Carpafii Meridionali (Bo/; din supraf,ata) qi foarte
rar in Carpa{ii Occidentali (1016 din suprafald).
3, Statiune
Condi t i i :
-
Al ti tudi nc : 950
-
I 200 m
-
Relief : versan{i cu incliniri
Ei
expozi{ii diferite, mai fr,ecvent
slab
*
moderat inclina{i, platouri, coame, inqeudri.
-
Material parental : depozite de suprafafi de regul5 groase, de
fIiE, conglomerate, roci eruptive
Ei
metamorfice intermediare
gi bazioe, mai rar acide.
-
Soluri brune eumezobazice tipice qi rendzinice, brune luvice
eu
-
gi
mezoba2ice, sau sol,uri brune feriiluviale gi brune
acide criptospodice oligomezobazice cu mull, mull
-
moder
gi chiar moder, profunde
-
mijlociu
profunde,
nisipo
-
lu-
toase pind Ia lutoase, cel mult in orizontul B luto
-
argiloase,
in parte slab sau moderat pseu'dogleizate, cu variat conlinut
de schelet (pinn la semischeletice), cu volum edafic mare
Ei
mijlociu
;
litiera sub{ire cu descompunere activ5.
Fac t or i cl i mat i ci :
-
Cildurd : Tma
-
5,5
*
4,0oC.
-
Apd : Pa
-
750
-
900 mm
:
ETR 500
-
550 nrrn.
7- c. 203
97
Fac t or i edaf i ei :
-
Ttoficitate : foarte ridicatd pini
la mijlocie (T
"_rrr) -
Reacfie: moderat
-
slab acidA (pfl :
b,S
-
6,5), (pinn la
pu.ternic6
in solurile podzolice -
pH -
4,b).
-
Umiditate : U, 4-glV
"
g.
-
Aerafie : bunA
$i
foarte bund.
-
cdldura : asiguratd la nivelut
mediu, corespunzdtor altitudinii.
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Numai volumul edafic, care reduce troficitatea
$i
apa dispo-
nibilA.
4. Structura biocenozei
Producitori:
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilia : molid, brad
Ei
fag
in
proporlii
diferite; Ia virste
rnai mari fagul intr-un etaj deosebit, sub nivelul celui al rd-
Einoaselor;
diseminafi paltinul gi ulmul de munte.
-
Corrsistenfa : plin^i 1,0
-
0,9.
-
Productivitate
: clasa I
-
II Ia molid, brad
;
II
-
III.Ia fag.
-
caraoteristici dendrometrice: in subtipul inalt productiv
mo-
lid gi brad de clasa Is
-
116, fag de clasa 116 iIII6, in sub-
tipul mijlociu productiv
molid qi brad de clasa IIr
-
rIII5, fag
de clasa 116
-
III5.
Subtipul Specia Vltsta, ani C6sistenra
tnIUi ma
nedier m
Diametrol
nediu, cm
Volmul
mediu,
nlba
IEnul de
lucrr,
%
inalt
productiv
Mo
Br
Fa
50
50
50
1,0
26-23
21-20
22- t8
27- 23
21-20
19- 16
500- 300
89- 8.{
8.1- E0
68- 60
Mo
Br
Fa
100
100
100
0,E
36- 31
3.t- 30
30-26
{ 3- { 0
43- 39
34-28
670- 520
9l - E2
87-E2
70- 65
mijlociu
productiv
Mo
Br
Fa
50
50
50
0, 9
23- l7
20- t5
18- 1{
23- l 8
20- 17
16- 13
360- 260
85-77
80-72
65- 57
Mo
Br
Fa
100
100
100
0, 6
3t - 25
30-21
26- 22
10- 31
39- 32
28-24
500- 400
E9- 83
85- 78
69-63
98
-
Calitata lemnului: in general trunchiuri drepte cilindrice,
bine elagate l,a molld gi brad; la fag trunchiuri de calitate in
st*tillRi de bonitate ridicatd dar cu defecte in celelalte sta-
truni +i
in nordul
$rii.
-
Regenerarea naturald: s produce fArd dificultdfi, molidul re-
zistA insd numai in luminiguri; prroporfia speciilor poate fi
foarte dileriti de cea a arboretului matur, determinind suc-
cesi,uni locale.
St r at ul ar buEt i l or : sl ab dezvol t at r epr ezent at pr i n r ar e
exempl,are de soc roqu, caprifoi, coacdz de munte, tulichind. mA-
cieg de munte.
St r at ul i er bur i l or qi subar buqt i l or : dez vol t at var i a-
bil in functie d corditiile de lumini qi format dintr-un mare
numdr de specil ale florei'de mull
qi
mull
-
moder
(Agperuta
od,crrate, Deatiria,.
gtolnd*fiosa;
Pulmonaria rubra, Geranium
robertinnum, Saluio gh$inosa, Sanicr.tla europclea,, Polggonatum
uerticillatum, Lannium. galeobdnlon q.a.)
;
frecvenld mare are Ota-
Iis acetosello. Local
pot domina Allium ursinurn (pe soluri
jilave
cu mull fin), lmptiens rwli-tangere, Carec pendula, AegoTtodium
podagraria, Cordarnin irnpo.tiens (pe soluri cu apa stagnantA).
Mercurialis prennis, Actaea .spicata, Circaea lutetiana, Sgrnphg-
tum cordatum (pe soluri cu acumulare de humus in orizontul A),
ferigi (in locuri eu'urniditate ahnosfericd rirlicatd), Luzula luzu-
loides, Pyrola secund.a Hieradum transsiluanicum (pe microre-
Iief convex). in
parchete, dupd o tazd de buruienrg (Epilobium
angustiJoliutn, Urtica dioica, Atrop belladorn, Senecio siluati-
curn, S.
fuchsii,
Starhgls siluatica), se instaleaz5 zmeuri.qul crr ar-
bqti
fRubus
idaeus, Sambzrcus racemosa, S. nigra, Solir siJe-
sioco q.a.).
St r at ul muSchi l or : r epr ezent at pr i n per ni f e i zol at e de
Eurhgnchium striatum, Hglocomium splendens, Rhgtidiadelphus
triquetrus, Di.cronnnn scoprhrm, Polgtriclwm commnne).
Subtipuri : 23 1B1 subtip inalt productiv
;
23 782 subtip mijlociu
ProCuctiv.
1. Referinfe silvotipologice
gi fitocenologice.
Ti pur i de pddur e: 1313 Amest ec de r dqi noase
gi
f ag
pe so-
luri gleizate.
Ti pur i de st a{ i une : 4! 3640 Mont an de amast ecur i Ps( m)
brun divers, cu drenaj imperfect, edafic mijiociu
-
fcarte mare
;
10/3 650 Montan dc amestecuri Prn, argiloiluviale,
puterni'c p'seu-
TIPIJL DE ECOSISTEM : 2 318 Molideto
-
Jageto
*
brddet, tuwJt
qi mijlociu
prod.uctiu,
cu mull
(mull
-
moder) hidromorf
,
pe soluti brune
tipce gi lioice, eu-
Si
rnezobozice
9i
brune acide, fune
feriilut:inle Si'
Iiuisoturi,, oligomezobazice, hidric ercedentare in profunzime, cu Mgo-
sotis.
99
2.
3.
dogleizat, edafic submijlociu
-
mijlbciu: 16/3 240. Montan de
amestecuri Ps, brun freatic'timed-- semiglbic, in luncd inaltd.
15lFM2
Monrtan de amestecuri
pm(i),
inten"s humifer,
cu izvoare
IateraIe.
Asoci a{ i i
veget al e: Pul m, onar i o ( r ubr ae)
- -
Abi et i
_
Fa_
getum
5o6 64;
Areal : Ocup4
o suprafald redusd
i
aparc su,b fo'na de mici enclave,
dispersate pe fondul altor ecosisieme (de .egrria, dirl tipul oxalis
-
Dentaria
-
Asperula). Frecvent in Carpa{ii Orientali
Si
Oc_
ci'dentali.
Stafiune
Condi f i i :
-
Al ti tudi ne : 600
-
1 000 m.
-
Rel i ef: versan{i cu i ncl i nare sl abd, pl atouri
baze de versant,
lunci inalte
,cu
scurgere incetinita a apei sau drenaj intern
insuJicient.
-
Material parental
: depozite de roci sedimentare ,divers
stra-
tificate (nisipuri
* argiloase, alternanfa de . gresii marne, Iu-
turi, argile, coluvii sa.u aluvii).
-
Sol.uri : brune eumezobazice, brune luvice, brune.acide, eu-
;i
mezobazice, brune feriiluviale gi
luvisoluri albice, oligomezo-
bazi'ce, cu mull qi ,rnull
-
moder, frecvent hi'dromoif.
pro-
funde pind la foarte profunde, nisipo
-
lutoase pind la iuto
-
argiloase, rnoderat
-
puternic pseudogleizate,
in parte
gleizate,
cu drenaj imperfect, fdrd schelet pihd
h semischele-
tic-e, cu volum edafic foarte mare pind la mijlociu
;
litiera
subfire,' cu descompunere activd.
Fac t or i cl i mat i ci :
-
Crildurii : Tma
:
6,5
-:-
5,0"C.
-
Apd : Pa
-
800
-
900 mm, ETR 550
-
650 mm.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitate : ridicatd
-
mijlocie (T
,r*,1
-
Reac{ie:
puternic -
slab acidd (pH
:
4,5
-
b,9).
-
Umi di tate: U, 9-7l U
"
6-5; exces aproape permanent
din scurgeri de pe versan$i, izvoare sau api freatica.
-
Aera[ie : insuficientd in cea mai mare parte
a
perioadei de
vegetatie.
-
Cdldura: mai pulind in sol fafa de medie datoritd excesului
de apd
;
frecvente stagndri de aer rece.
-
Fact or i l i mi t at i vi : aer af i a i nsuf i ci ent d
si
cdl dur a
mai pu{ini in sol
Ei
aer.
100
Structtrra-bi ocenozei
-
;
..
Pr oduel t or i . : ,
- j , - , - ,
: J.
st r ai ut ai uoi i l oi :
; ' : " : ' ,
-
compozifie : molid: bTag
tl
tgg qr propor{ii
variate (fagul
ra
virste mai m,ari iri etaj dominat).
-
-
Consisten{a : 1,0
-
0,9.
_.
I,roductivitate : clasa I
-
III Ia molid
Ei
brad II
_
III
' la fag.
-
caracteristici dendrometrice
: in subtipul inalt productiv pen-
j1y m-olid s,.i.pra$ dg.gt*.* Io
-
II0, pentru
fag de clasa 116
_
III.5;
i1
sub-tipul miilociu productiv-pentru
riiolid
9i
brad de
clasa IIe
-
1116, pentru
fag dc clasa 1116
-
IVo.
-
Cali,tatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindri,ce bine elagate,
la molid
Ei
brad, in parte defectuoase la fag.
-
!,egengrqrga
naturali : se produce u$or la addpostul ar-
boretrilui bdtrin, dar devine'aiticita in teren deschis in
,urma
inmldqtindrii solului.
St r at ul ar buqt i l or : sl ab dezvol t at ( soc
r oqu, scor ug) .
St r at ul i er bur i l or qi subar bugt i l or : de r egul d put er -
nic dezvoltat, format din specii higrofile (Chrysospleiium-
alter-
nifolium, Myosotis palustris,
Equisetum siluaticum, E. palustre,
Impatiens noli
-
tangere q.a.)
Si
specii de mull
-
modei
(Aspe-
ru,l,a oclorata., Denteria glutdulosa,
Circaea lutetiana, Sgmphg-
tum cordatum, Ranuntulus carpaticas s.a,). P,archetele neregene-
rate se in{elenesc cu Deschampsia caespitosa, Ju,nens etfusis.
St r at f i mugchi l or : l i psegt e sau est e sl ab dezvol t at .
101
Subti pul ':*liVi rsta, ani Consi stenta
l ndl ti mea
medi e, m
Di ametrul
medi u, cm
Vol unul
mediu
m
r./ha
Lemnul de
lucru,
0/6
i nal t
producti v
IlIo
Br
Fa
50
50
50
1, 0
26-2'
21-20
20- 16
26-20
25- 2r
l 8- l 5
500- 390
87+81
87-84
69
DIo
Br
Fa
100
lc0
100
0, 8
36- 31
34- 30
28-24
11-10
,t3-
38
32- 27
650- 510
89- 86
89- 86
7 l
mi j l oci u
producti v
Mo
Br
Fa
,s0
50
50
0, 9
23- t9
20- t6
18- l 1
n-2a
2t - t 8
16- 18
370*270
85- - 81
8 t - 7 6
58- 52
IIo
Br
F a .
100
100
100
0"8
32- 27
30-26
26-22
10- 31
38- 34
29-25
530- 450
8 7 - 8 1
83- 78
68-62
2.
3.
TIPUL DE ECOSTSTE&I: 2 327 Molideto
-
fugeta
-
brddct, mii-
Cocia prailrctiu,
cu m,ull
-
rmodn, pe
soluri brtu;ia-aciite brvtrc
fbiUi-
vide
$i
\**
ecil,e riptospodice, oligomczobazice, hidric optinale, cu
Subtipuri : 23 272 subtip mijlociu productiv.
l. Re.ferinte silvotipologice pi litocenologice
Ti p-uri _de pt rdure : 1321 Amet ec de rdEi noase
Ei
f ag cu Ru-
bus hirtus.
Ti ppri de_ st af i une : 513329 Mont an de at nest ecuri
ps
qi
ps(m)
brun podzolic sau cripto@zolic edafic mare facies 2.
Asoci a_! i i veget al e: Pul monar i o ( r l abr a. e)
*
Abi et i
-
Fage-
tum 5o6 64.
4reel
: Oeupi o suprafald apreciabilS (70 000 ha), fiind rispindit mai
ales_in Carpa{ii Orientall (580/6 din care aproape
jumdtate
in Carpafii
de Curburi) qi
Meridionali (400/0 din care doui ireimi pe Eracrover-
santul nordic).
.
Stafiune
Condi { i i :
-
Altitudine : 900
-
1 200 rir in nord, 1 200
-
I 450 m in sud
- ,Relief
: versanfi ou inclinare nroderatd, culmi late.
-
Material parental : depozitc groase provenite din roci predo-
minant acide (qisturi cristaline, roci gruptive porfirice, gresii,
rnai rar complexe greso
-
marnoase).
-
Soluri brune feriiluviale
qi prune
rcide criptospodice, brune
acidernezo
Ei
oligomezobapicre, cu moderr rnijloqiu profunde
pind
la profunde, nisipo-lutoase pina
Ia luto-nisipoase, slab
pinl
la semischeletiee, cu votum edafic mijlociu pind la
mare
;
litiera cu descompunere relativ inceatS.
Fac t or i c l i mat i ci :
_
c{ldurS : Tma
o7o
5,5
_
4;09C.
-
Apa : Pa
-
750
-
900 mm i u nord; 1000
-
1 200 mm i n
sud; ETR: 450
-
550 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : mijlocie
(T
rrll.
-.Reactie
: moderat
-
slab aeid6
(pH
-
5i3
-
6,0).
-
Umi di tate:Uo 4-51U, 4-3.
-
Aerafie : bund
Ei
foarte buni.
-
Cilduri : firi abateri sensibile, fafi de media ce corespunde
altitudinii.
Fact or i l i mi t at i vi : ' vol umul ' edaf i c
; ni j l oci u,
con{ i nut ul mai
L02
mare de schelet.
4. Structura bioconozoi
Productrtori:
St r at ul ar bor i l or :
-
Comrpozifie:-molid, brad
Ei
fag in proporfii variate; disemi-
nat anin alb (rar
larice).
-
Consistenta : 0,9
-
0,8.
-
Productivitate : clasa II
-
III la molid qi brad, III la fag.
-
Canacteristici dendrometrice
;
pentru
molid
9i
brad de tlasa
IIr
-
II.I5 qi fag de clasa 116
-
III5.
Subtipul Spci a Vl6ta, ani Consi stenl a
l ni l ti mca
Eedi e, m
Di ametrul
medi u, cm
Volumul
Dcdiu
m'/ba
Lenhnl de
luctu,
9'o
mi j l oci u
producti v
Mo
Br
Fa
50
50
50
0, 9
23- l 7
2t - t 6
19* 16
22- t8
2l - l 7
l 8- 1{
365-255
E7
- 76
EA-72
6{- 56
Mo
Br
Fe
100
100
100
0, 8
32-21
30-24
28-21
38-.i 2
37- 32
3t - 26
t{0-- {05
EE_8I
81-77
66- 63
*
Calitatea lemnului: trunchiuri drepte, cilindrice, bine elagate
la molid
qi brad, cu defecte la fag.
-
Regenerare naturali : nu prezinte dificuttili decit in cazul
deschiderii puternice
a masivului gi dezvoltdrii luxuriante a
speciei Rubus hirtus.
St r at ul ar bugt i l or : r er pr ezent at pr i n r ar e exempl ar e de cu-
nunitd, coacez de munte, tulirchind, caprifoi, soc roqu.
St r at ul i er bur i l or
qi
subar buEt i l or : i n gener al bi ne
dezvoltat dominat de Rubus hirtus,. se adaugi specii ale florei
de mull (Soluio glutinosa, dentarin glandulosa, Actaea spicfi'ta,
Asperula odorata, Geranium robertianum), Oralis acetosella, urLe-
ori specii de buruieniE
fSenecio tuchsii,
ChrysanthefiLunl, rotun'
difolium), tertgi
(Athyrium
filir femina,
Dryopteris
filit
rnas)
;
in locuri au umiditate ridicatd Dryopteris disiuncta, D.
phegopte'
ris, Stellaria nemorum, Ranunculus atrpticus, SgrnphAturtu cor-
datum.
St r at ul muEc hi l or : i ngener al l i pseqt e.
,
TIPUL DE BCOS/STEM : 2 336 Molideto-Jdgeto-brddet, mi,ilociu
productiu, cu nrnder, pe soluri brwne acide,lutsisoluri, brune
Jeriiluuiale ;i
brune acide uiptostrtodice, oligomezobazice, hidric echilibrate, cu Festuca
drumeia.
Subtipuri : 23 362 subtip mijlociu produgtiv.
rs3
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
, ,
. . i
:'
.'
Ti pur i de pddur e:
1931 Amest ec de r dqi noase qi
f ag cu
Festuca altissimn.
Ti pur i dc st a{ i une: Gl s sz zr vl ont andc
amest ecur i
p^ ( i ) ,
1. brun.podzolic
sau criptopodzolic, edafic mijlociu, cu Festuca * ca-
larnagrostis-
Asoci a
t i i
vqget al e:
pul mbnar i o
( r ubr ae)
. -
Abi et i
-
Fa-
ge.trmt
5o6 64.
2. Areal j Tip cu lA"spindire redusd (circa,,rz
000 ha). concentrat in car-
pa{ii
Meridionali (7107n din suprafatd, din cai-e majoritatea pe
macro-
versantul sudic)
;
restul suprafe{ei in carpa{ii occidentali
Ei
carpafii
-
Orientali (partea
de nord qi est).
3. Stafiune
Condi { i i :
-
Altitudine : 1 000-1
gbO
(l 4b0) m.
-
Relief : versanfi moderat
-
puternic
inOlinafi,
ri{i, culmi, mameloaire.
-
Material parental
: depozite deluviale provenite
(metamorfice,
eruptive, sedimentare).
-
soluri: brune feriiluviale
Ei
brune acide criptospodice, luviso-
luri albice, brune acide, oligomezobazice cu modr, moder-mull
sau moder-humus brut, mijlociu profunde,
nisipo-lutoase pind
.' la lutoase in orizontul B, slab pind la semischeletice, cu volum
edafic mijlociu
;
litiera sub{ire cu descompunere destul de
activl
Fac t or i cl i mat i ci :
-
Cilduri : Tma: b,8-4,0oC.
-
Api 1
ps -
950-1 250 mm
;
ETR: 4b0-b00 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : mijlocie (T,r,).
-
Reacfie : moderat
-
slab acidd
[pH
:
5,0-6,2).
-
Umi di tate : U,4-3/A"3-2.
-
Aera{ie : bund.
-
Cdldurd : un ugor plus de cdldurd pe versanfii insori{i.
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Volumul edafic mai mic, eare determind troficitatea
$i
umidi-
tatea mai redusd.
mai ales inso-
din roci acicle
104
A
Structura bi ocenozei
: .:
:
Produci t ori
' -'
St r at ul ar bor i l or :
'
Compozi{ie : molid, brad, fag in proporfii
apropiate, la virste
mai mari fagul i n etaj dorni nat.
-
Consi stenfa : 0,9-0,8.
-
l roduCti vi tatea
: cl asa. II-i i I Ia mol i d gi brad, III. l a. fag.
l Ir-i l l .1
9i
fag de cl asa II1;-IV11.
'
-
Calitatea lemnului : trunchiuri in majoritate cu forme bune ia
rdEinoase, cu defecte la fag.
-
Regenerare naturald : este dificili dacd s-a produs infeler-:irea
solului in urma lumindrii arboretului.
St r at ul ar buEt i l or : I i pseEt e.
St r at ul i er bur i l or gi subar buEt i l or : obi gnui t pu-
ternic dezvoltat dominat de Festuca drEmeia, uneori si de Fesrucn
altissima, la care se adaugd pe soluri cu troficitate ceva mai
ridicirlar, specii de mull (Dentaria glandulosa, D. butbifera, A$-
perula odorata, Euphorbia amygdaloides,
pulmonaria
rubra, La-
mium goleobdolon
E.a.),
iar pe
soluri cu troficitate ceva mai scd-
zutd, specii acidofile (calamagrostis
arunclittsceo,, Luzula luzultti-
des, pe creste gi Vaccinium mgrtillus/. Scdderea consistenfei arbo-
. retului duce la o puternicd
inlelenire. In parchete Festucs dispare,
locul ei fiind luat de Calamagrosfis, Luzufa, Epitobium.
St r at ul muEc hi l or
;
de r egul d l i pseEt c.
TIPUL DE ECOSISTEM : 2 344 Motid,eto-fd.geto-brddet slab pro-
ductiu,
cu moder-humus'brut, pe soluli brune
feriilutiale ;i
brune icide
c_riptospodice, oligom,ezobazice, hidric cuosiech.ilibrete, c'tl, Caramagrostis-
Luzula.
Subti pul
I
Spcci r Yi rsta, ani Consi strnfa
l ni l tri mca
:nedi e, m
Di amctrul
medi u, cm
Vol umul
medi u
mt/ha
Lemnul ..ir:
l ucru,
i u
mi j l oci u
\Io
Br
Fa
I,Io
Br
F'a
roducti v
50
.t0
50
0, 9
23- t 7
20- t5
l 9- 16
23- t 8
2t - t 7
18- 14
360
-
2.t0
8-5
-
"c0
70-,s5
61- 54
100
r00
100
0, 8
32- 21
30-21
28-24
35- 3l
:is-'32
32-26
530- 360
87- S0
8t - 60
69- 61
Subtipuri : 23 443 subtip slab productiv.
105
3.
1. Bcforinfe silvotipolo6icc
ai
fitoconologicc
Ti pur i de pddur e: 1341 Amest ec
de r dqi noase
Si
f ag pe so-
luri schelete facise Luzula
-
Calamngrostis.
Ti pur i de st af i une: 713321 Mont an de amest ecr r r i Pi , br un
podzolic
Ei
criptopodzolic, edafic mic cu Lunile t Calnmagostis.
As oci aI i i veget al e:
2. Areal: Tip cu rdspindire mare (circa 125 000 ha) mai ales ln Carpalii
Meridionali (51% din suprafafe) gi pe versantul vestic al Carpalilor
Orientali (3704 din suprafafi).
Stafiunc
Condi f i i :
-
Al ti tudi ne : 850*1 300 (1400) m.
-
Relief : versan{i de reguld inclina{i
Ei
foarte inclinafi, adesea
cu rupturi de pante qi stinei, culmi.
-
Material parental : depozite subfiri grociere, din qisturi ctista-
line qi roci eruptive intermediare qi acide, mai rar de fliE.
-
Soluri : brune feriiluviale qi brune acide criptospodice, mai
rar podzoluri, oligobazice, cu moder tipic sau grosier (spre
humus brut), mijlociu profunde pind la superficiale, nisipo-lu-
toase pind la luto-nisipoase, mai rar lutoase, semischeletice
pini la excesiv scheletice, cu volum edafic mic
;
litierd groasd
cu descompunere inceat5.
Fact or i c l i mat i c i : -
-
Cdl durd : Tma: 6,5-4,0t.
-
Apd ;
ps: 900-1
200 mm
;
ETE
:
475-600 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : sclzutFt (T
rt).
-
Reacfie : puternic-slab icid5 (plfl: 4,7-6,A).
-
Umi di t at e: U, 3-2l U
"2-1.
-
Aerafie : foarte bund.
-
Cdldurd : fdra abateri deosebite.
Pac t or i l i mi t at i vi :
-
Troficitatea
Ei
umiditatea scizute, din cauz* volumului cdafic
mic
;
vintul pe fonne de relief expuse.
Structura biocenozei
Froducdtori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ic : rnolid, brad qi fag in propor{ii apropiatc. dar.dis-
tribuite neuniform pe suprafata
;
fagul rimin obignuit in eta-
jul
dominat.
4.
10s
-
Consisten(a : 0,p-0,9.
-
Productivitate'i clasa de produc{ie III-IV
IV-V la fag:
-
Caracteristici dendrometrice : pentru molid
IIs-IVo
Ei
fag de clasa III6-V6.
la molid
$i
gi trrad de
brad
clasa
Subtiprl Spci a Vi rsts, rni Consistenta
tni l l i mca
medi e, m
Di ametrul
mediu, cm
Vohmul mediu I l*mnul de
nlha
I
lucru,
J/o
slab
' productiv
D[o
Br
Fa
JO
-'0
50
O,E
2t - 16
19- 11
16- l l
22- 16
20- t5
15- l l
|
82- 78
275- r7o
I
ao-zz
| 56- 40
Mo
Rr
Fa
100
r00
t00
0, 7
30-22
28-22
21- t3
36- 28
35-29
26- t9
I
81- 80
{00- 300
|
8 r- 74
| 6i - 54
-
Calitatea lenrnului : trunchiuri drepte dar in parte slab ela-
gate la fag.
-
Fegenetaie naturalS : nu prezintd dificultafi dar puie{ii de mo-
lid se pot mentine doar in ochiuri.
St r at ul ar buEt i l or : nu est e dezvol t at ; r ar e exempl ar e de
agriE
Ei
tulichini.
St r at ul i er bur i l or
$i
ar buEt i l or : dezv ol t at var i abi l i n
func{ie de condifiile de lumini
,
dominante sint Luzula luzuloides
Ei
Calamagrostis afundinacea, Pe soluri cu moder-mull se adaugd
Deritarin glanduloso, Galium schultesii, Asperula odorata; pe
soluri cu mgder grosier apar Hieracium transsiluanicum', Ho-
naogyne alpina, Luzula sAluatica ehiar Voccinium mTlrtillus
;
pe
soluri cu umiditate mai mare cste frecvent Rubus hirtus.
St r at ul mugchi l or : r ar c
per ni f e de Eur hynchi um st r i at um,
H glacornium splendens, Dicranutn scoparium.
TIPUL DE ECOSIST8M : 2 416 Fd.geto-brdclet inalt
qi miilociu pro-
d,uctiu, cu nrull (mull-mod.er), pe soluri brune tipice, rendzintce
qi luuice,
eu-
si
nlezobdzice, hidric echilibrate, cu. Oralis
*
Dentaria
-
As-
Wrul a.
subtipuri'
?x\li:liliF il,ii:Il.iffi';i,"
1. Referinfe silvotipologice
gi fitocenologice
Ti pur i de pddu r e: 2211 Br ddet o- f Agct nor mal cu f l or d de mul l ;
2 212 Brddeto-fAget cu flord de mull de productivitate mijlocie
;
2 213 Brideto-fdget cu flore de rnull, pe soluri schclcte
;
2 311
Bridet amestecat (s).
107
Ti pur i de st a{ i une: 1/ JB3g Mont an
de. ar . nest ecur i
ps
br un
edafic mare,
pu
Asperula-Dentaria; z/s BJ2 Montan de amestecuri
Pm, brun edafi c mi j l oci u cu Asperul a-Dentari a; I2l B 220 Montan
.
dg amestecuri.Ps, rendzinic edafie mijlociu gi marc, cu Asperulct-
Dentari a.
Asoci af i i veget al e: . Pul monar i o ( r wbr ae)
-
Abi et i
*
Fage-
tum So5 64 (Abieto
-
Fagetum clacicutn Beldie 6?, tip Asperulct-
Dentari a).
2. Areal : cel mai rdspindit dintre tipurile de brideto-firgete
Ei
dintre
tipurile de amestec cu brad (circa 2zb 000 ha);
iumf,tate
din supra-
{atq
se afla in carpatii orientali, 4go7o in carpali1 Meridionari, restur
in Carpafii Occidentali.
3. Stati rrne
Condi { i i :
-
Altitudine : (600) 800-1 200 rn.
--
Relief : versan[i slab pind
la puternic inclina{i cu diferite ex-
pozi{ii qi forme de relief
-F
plane (baza pantelor, coame late,
platouri).
-
Material parental : depozite provenite in special din flis mar-
no-grezos, conglomerate calcaroase, calcar.e. roci eruptive gi
metamorfice intermediare qi bazice.
--
Soluri brune eumezobazice tipice
;i
rendzinice, brune luvice,
cu- qi
mezobazice, cu mull
Ei
mull-moder, profunde
Ei
mijlociu
'profunde,
nisipo-lutoase pind la lutoase, in mare parte slab-
'
moderat pseudogleizate (datoritd texturii luto-argiloase din ori-
zontul B), fdrd schelet pind la semischeletice, cu volum edafic
mare qi mijlociu
;
litierd sublire cu descompunere foarte
rapi di .
Fac t or i cl i mat i c i :
-
Cdl durd : Tma: 6,5-4,5oC.
-
4pe
: Pa :
750-900 mm i n nord; 800-1 100 mm i n sud
;
ETR: 450-600
mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridicat5-mijlocie (T,r-,,,).
-
Reac{ie : slab-moderat acidi (pH -
6,5-5,5).
- Umi di t at e: U, 4-3/ U" 3.
-
Aera{ie : buni cu excep{ia orizontului B in solurile eu pseu-
dogleizare.
-
Cdldurd : fdra abateri sensibile fata de media caracteristici
pentru
altitudinea corespunzdtoare.
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Numai volumul edafic care micEoreazd volurrm.l de substan{e
qi de apd disponibil pentru plante.
.:
108
4. Structuri.biocenozei
.
Prodtrcitori
,
St r at ul ar bor i l or :
--
Compozi{ia : fag gi brad in
j ul :
2 l a vi rste mai mari
;
carpenul , frasi nul .
-
Consi stenfa : 0,8-1,0.
-
Producti vi tate : cl asa I-III
propor{i i
vari nte
;
fei gul i n eta-
di semi nat pal ti nul de muntc,
l a brad, I I -I V l a f ag.
prod
-
Caracteristici dendrometrice : in subtipul inalt productiv brad
de clasa 16-IIo, fag de clasa IIo-1116
;
in subtipul mijlociu
produetiv
brad de clasa II1-III5, fag de clasd IlI0-I\r0.
-.
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindnce, foarte bine
elagat'e atit la brad cit gi la fag.
._
Regenerarea naturald : ugoari, scminfiguri abundente se in-
staleazi la 2-3 ani
qi
se dezvoltd chiar sub masiv in tine-
'
returi,dar nuinai brad sub arbori batrini de fag gi fag sub
arbori bdtrini de brad, realizindu-se
astfel o co;tinue
alternanfd a speciilor pe spafii mici.
st r at ul ar bugt i l or : r epr ezent at pr i n exempl ar e i zoi at e de
soc comun, soc roqu, eaprifoi, cununi{d, tulichind g.a.
St r at ul i er bur i l or
; i
subar buqt i l or : dezv ol t at neu-
niform in funcfie de condi{iile de lumind
:
caracteristice sint
speciile florei de mult
lAsperula
odorata, bentaria glanclulosa,
D. bulbifera, Pulmonaria rllbra, Euphorbia
amggdatoid.es, La-
mium galeobdolon,
Adoxa moschatellino
;.a.).
Se iealizeazd nu-
meroase faciesuri in funcfie de varia{ia condifiilor stafionale :
Aeg;opodium podagraria,
Saluia glutinosa, Card.amin impatiens pe
soluri
jilave
;
Allium ursinum dominantd pe
soluri
-iilave
cu
mul fin
;-
Impatiens
_noli
-
tangere, Carei pendula pe linga
izvoare de coastd
;
Carer remota pe
soluri cu apa stignantX;
Subti pul Speci a Vi r st a, ani Consi stenta
l ni l Ji nca
mcdi e, m
Di amet r ul
medi u, cm
Vol umul ncdi u
r n" / na
Lemnul dc
lucru'
o7i,
. . ^ l + - - - ^
Luct i v
Ilr
Fa
50
50
1, 0
24- 20
22- t 8
2 4 - 2 1
22- 18
{ 40- 330
86- 76
62
Br
Fa
100
100
0 , 8
J J
- . ) ( '
30-26
13- 39
34-25
700
-
50{)
89- 80
66
n i j i cci u
r r oduct i v
Br
D^
50
.50
0 , 9
20- t 5
l 8- 14
2t - t 7
19- l 5
330
-
235
78- 74
62- 57
Br
Fa
100
100
0, 8
-t t t - z /
26- 22
J / - J L
30-25
500- 370
82- 77
66- 60
109
Nr,
crt.
S p e c i i
Abundenta relativl,
%
Densi tatca (nr./mt)
Gradul de
yltilmare
la infGtare tip le intcts tip
-
la iulBtare..tip
Pityohteines Ccyllalas Pittoh. Cryplel. Pityoh. Crypbl.
I
.,
J
4
5
6
Pityohteines
culaidens
Cryphalus piceae
Pisscdes pieeae
Pityohteine s
actmtzcu i
Urocerus gigas
Cryptutgus
crnefeus
97, 1
0, 4
1, 8
0. , t
97, 6
8, 8
1, 5
631, 5
,:u
l l , 7
2, 6
167,9
12,2
' 7 )
pufine
slab
slab
f. slab
Acf,,apa, spicato, Geranium phaeutn, SWrtphgfi.lm eordaturn, Ra-
nur?c,nlus catlnticus, Circaca lutetiatw, in stafiuni cu umiditate
atmosfericd ridicatd pe soluri bogate in humus
;
Meranrialis
perennis, Paris qtndrifoli.a pe soluri cu acumuldri de humus;
Orolis acetosella pe soluri cu acumular de moder, in arborete
inchise
;
Brom.us benekeni qi Hord,elyrnus europcus pe soluri
cu schelet de calcar; local, pe microrelief convex qi pe versanti
foarte inclinafi, pot
apare specii acidofile (Luzrila, Iuzuloides,
Orthilia secundd, Veronico ofticinaks
S.a.).
In parchete
neregene-
rate, dupl un stadiu de buruienig cu Ellobium arryastitolium, Se-
necio siludtiers, S.
fuchsii,
Urtica dioico, Atrop, belladona, se
instaleazd zmeuri$ul (Rubus idaeus) qi
arbuqtii (soc negru gi
rogu, salcie clpreascd).
S t rat ul mu
qchi l or : sl ab dezvol t at
;
put i ne. perni t e. de. "Hgl o-
cotri,hnn. splaiderls,'TFr ui.dtllm' abitinam,
"
Di,6e*hb saapr;.Firl;nt,'
Cath:arhrca undulata, Plagrochita asplenioides
E.a.
MuEchii
pot
lipsi in sta{iurfi insorite, cu soluri schelete.
Consumatori, dcscompunitori
Insecte fitofage. Tulpiai. Brad
{cambio
gi:ilofagi)
TI\PUL DE ECOS/STEM : 2 427 Fageto-brddet, inalt gi mijlociu
productiv,
ca mtlll-moder, pe soluri brurc ocide, brune
teriitrutsiale $i
brune acide criptospodice, oligomezobazice gi, oligobozice, hidric optim,ale,
cu Rubus hirtus.
Subtipuri : 24277 subtip inalt productiv;
24272 subtip mijlociu productiv.
1. Seferinfe silvotipologice
gi fitocenologice
Ti pur i de padur e: 2221 Br ddet o- f dget cu Rubus hi r t us.
Ti pur i , de st a{ i une: 5/ 3323 Mont an de amest ecur i Ps( m} ,
brun podzolic
sau criptopodzolic edafic mare, facies 2.
1r10
,
.)
As o a i a
I
i.i ve g e t a le : Pulmonario (rubr-oe)
-
Abieti-Fogetunt
S06 64 (Abieto
-
Fagefi.tm d,acicum Beldie 67 tip Rubus hittus).
Aresl: Tipul octrpi suprafele destul de mari (circa 85 000 ha) mai
ale in Carpa$ii Orientali (850/s din suprafa{a).
Staflune
Condi t i i :
-
Altitudine: 900-1 200 m.
-
Relief : versan{i cu inclinare slabi
-
moderatd cu expozi[ii
mai mult umbrite, coame late.
-
Material parental : depozite grosiere provenite din roci erup-
tive (andezite, porfiri.te, dacite), gisturi cristaline acidg mai
rar complexe marnorzoase de f'liE.
-=
Soturi'brune acide, brune feriiluviale gi brune acide cripto-
.
spodfice, mai rar podzoluri, dligo- qi
oligomezobazic, crr
nroder, profunde pind la mijlociu profunde, rusipxpluloase
pini
,la
luto-nisipoase, mai rallutoce;.slab prnA. la semi-
scheletice, cu volum edafic mare pini la mijlociu; litierd
subfire, cu descompunere relativ rapidd.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdldura : Tma: 6,5-5,0"C.
.-:-,Apa
: Pa
:
750-900 mm in nord, 800-1 100 mm in sud,
umiditatea ridicatd a aerului
;
ETR
:
500-575 mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Troficitate : ridioatd
-
mijlocie (Trr-rg).
-
Reac{ie : moderat
-
slab acidi (pH
:
5,0-6,0).
-
Umi di tat' e: Uo 5-4/U"4-3.
-
Aera{ie : bun6.
-
Cildurd: in minus fa{a de medie, pe versanlii umbrifi.
Fact or i I i mi t at i vi :
-
Troficitatea redusd mai ales in solurile cu volum edafic mij-
lociu gi schelet mult.
Structura biocenozei
Producltori
St r at ul ar bor i l or ' :
-
Compozifie : brad
Ei
fag in propor{ii variate
;
fagul iir etajul2
la virste mai mari
;
diseminat molid, ulm
;i
paltin de munte.
-
Consi sten{a : 1,0-0,8.
-
Producti vi tate: cl asa II-III l a brad, III' -IV l a fag.
-
Car,acteristici dendro,metrice : in subtipul inalt productiv brad
de clasa 16-116 fag de clasa 116-1116
;
in subtipul mijlociu
productiv brad de clasa 116-1115, fag de clasa IIIg-IV9.
4.
111
Br
Ia
Br
Fa
Br
Fa
{ t - 36
34--28
20- t7
t 9- 15
sa- sz
29- 24
l ni l l i mea
medi e, m
) ! ) |
2t - t 8
1 4 - 2 0
30*26
ni umetrul
I
medi u, cm
l :
Vol umul
medi u
mt , / ha
3' 70-295
Lemnul de
lucru,
lo
84- 80
65
88- 80
69
23- 20
19- t6
pr oduct i T
580
-
{65
235- 205
mi j l oci u
28-24
26- 22
465- 36. t
..-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte cilindrice, numai in
parte bine elagate la brad, trunchiuri in parte cu forme bune,
in parte cu defecte la fag.
-
Regenerare naturald: se face u$or, dar tinereturile se dezvolta
numai in condifii de lumind suficientd.
St r at ul ar bugt i l or : sl ab dezvol t at ; t uf e i zol at e de mdceg de
munte
$i
comun, tulichind, caprifoi, soc rogu, scorug.
St r at ul i er bur i l or qi s ubar buEt i l or domi nat de Rubus
hirtus,
la care se adaugd Actaea spicatq, Saluia glutinosa, Aspe-
ruld odorsta, Dentaria glandutosa, Oralis aceLosella, frecvent
ferigi (Athyriurn
filir
-
femina, DrEopteris
filir
mas,
D. disjuncta,
D. phegopteris), care impreund cu Stellari& nenl,orur4 Symphy-
tum, cordatrlnl,, Ranunculus carpaticus indicd soluri mai umede.
In oazul luminririi arboretului qi lipsei tineretului, Rubus poate
acoperi complet solul, impiedicind regenerarea
Ei
creind dificul-
tdfi pentru lucrdrile de impddurire.
St r at ul muEc hi l or : de r egul 5 l i pseEt e.
TIPUL DE ECOSISTEM : 2 436 Fdgeto-brddet mijlociu
Woductiu,
cu n'Lodsr, pe soluri b.rune dci.de, brune
feriilutsiale,
oligomezobazice,
hidric echilibrate, cu Festuca drymeia.
Subtipuri : 24 362 subtip mijlociu productiv.
1. Rcferinfe silvoproductive pi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 2231 Br ddet o- f dget , su Fest uca si t uat i ca.
Ti pur i de st a{ i une: 6/ 3322 Mont an de amest ecur i Pm( i ) ,
brun podzolic sau criptopodzolic edafic mijlociu cu Festuca ! Ca-
lamagrostis.
As o ci a
{
i i ve g e t a l e : Pul monari o (rubrae)
-
Abi eti
*
Fagetum
5o6 64 (Abieto
-
Fagetum dacicum Beldie 67, tip Festuca al-
tissima).
1,12
0 , 8
0, 9
0, 8
I
3.
Areil :
Jip
cu fdspindire redtrsd (circa
14 000 ha), localizat mai ales
in Carpa{ii Meridionali
si
Occidentali.
Statiune
Condi { i i :
-
Altitudine.: 800-1 400 m.
-
Relief : versan{ii. moderat pj$ la puternic
inclinali, cu expo_
zifii diverse, mai ales insoii{i, culmi, mameloane.'
-
Material
parental
: depozite deluviale provenite din roci acide
(metamorfice, eruptive, sedimentare). .
__
Soluri : brune
-feriiluviale
Ei
brune acide tipice gi. criptospo-
. dice, oligomezobazice,
cu moder, moder-mull
iau moderjhumus
brut,
_nqjlociu
profunde,
nisipo-lutoase pini la lutoase in ori-
zontul B, slab-pini la semischeletice, cu volum edafic mijto-
ciu
;
litiera sub{ire cu descompunere destul de activd.
Fact or i
c l i mat i c i :
*
Cdldurd : Tmn: 6,0-3,5oC.
- Apd : Pa
:
1 000-1 200 mm
;
ETR: b00-600 mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Troficitate : mijlocie (TIII).
-
&"ug!i"
: moderat
-
sldb acidd (pH
:
5,2-6,2).
-
Umi di tate: U" 4-3/U. 3-2.
Aera{ie : bun5.
-
Clldurd : un u$or plus de cdldtrrd
Fact or i l i mi t at i v i :
Volumul edafic mijlociu gi, corespunzitor, troficitatea
Ei
umi-
ditatea mai reduse.
4. Structura biocenozei
'
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : bnad
Ei
fag in proporfii variate
;
fagul la virste
mai mari in etajul 2.
-
Conrsistenfa : 0,9-0,8.
__
Productivitate : clasa II-III, la brad
;
clasa III-IV la fag.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru brad de clasa II1-III*;,,
.
pentru
fag de elasa IIIg-IV5.
pe versan{i insorifi.
Subtipul Specia Vlsta, ani Consistenla
l ni l !i mea
medi e, m
Diametrul
medi u, cm
Volumul
mediu
m?ha
kmnul de
lucru,
/6
mi j l oci u
producti ' z
Br
Fa
50
50
0, 9
18- 14
17- 13
20- t6
t6- t2
280-200
84- 76
62
Br
Fa
100
100
0, 8
28-24
25-20
36-32
30-22
{80- 350
87
- 79
66
B- c . 205
1,1B
-
calitatea lemnului
: trunehiuri in genqrql. drepte, cilindrice,
bine elagate; fagut
Paate
avea
qi trunchiupi
.cu
defecte
gi
elagraj slab.
_
Reieierarea
naturald : semin{iguri,le
se_ instaleaz4 uqor. sub
maiiv, unde Festuco nu creeazd
{eline,
dar mai
greu in por-
{iunile
luminate.
St r at ul ar buqt i l or :
l i psegt e; r ar e exempl ar e de scor ug, md-
cieg de munte
s,.4.
st r at ul i er bur i l or
Ei
s ubar buqt i l or :
dez vol t at var i a-
bit in functie de consiitenfd;
dominanti este Festuca drymeia,
care in po4iunile luminate
poate crea.covoare
compacte
pe su-
prafala marb;
pe soluri oligomezobazice spre mezobazice s aso-
"iazl'eu
specii'de mu'll, mull-moder
(Asperula od'orata,
-Caryr
pilosa, Iimiu* galeobd'olon, Pulmonatia
rubrs,-' EuphorUga
Lmyg;totoidos), in
-corrdifii
de umiditate mai mare a solului
':i
Satl;o glutitw'so sau Ocalis acetosella-;
p.
Lolgri
spre oligobazice
apar specii acidofile
(Inzula luzuloiiles, calo.ry4gtostis
arun'dr-
,ii"o,'Hieraciutn' transsiluoninurn, mai rar
-sPre
creste
V accinium
mryrtiltus),ln cazul scaderii consisten{ei arboretului
se produ-ce o
priternica ingelenire eu Festtrca,. in parchete aceasta
dispare, fiind
inlocuitii an I'uzula, Cala:rnagrostis.
St r at ul mu
qchi l or : l i Pseqt e.
TIPUL DE ECOS$TEM : 24 443 Fdgeto-btddet, slab
ptoductiu,
c'u, rtde\
pe soluri brune
feriiluoue
gi brune ocide uiptospodice,
aligo-
gi oligomciobozice, hidric cuosicehilibrate,. aL Calamngrostis-I'unila.
Subtipuri: 24443 subtip slab
productiv
t . Ecferinfe silvotipologice
9i
fito*nologice
Ti puri de pddur e : 2241 l Jradet o-f 5get
cu Luzul a t t l bi dl '
Ti pur i de st at i une: ?/ 3321 Mont an de amest ecur i ;
Ei
br un
'podzolic
gi crip,topodzolie, edafic mic, cu Luzura t Calamo-
gnostis.
Asoci at i i veget al e: Abi et o- Foget um
daci cum Bel di e 67 t i p
Luzula
-
C al amagrosf is.
Aroal : Tip cu rispindire redusi (cca 10 000 ha), din care
peste
iuma--
tate in Carfhtii wlenidtonili,
in majoritate
pe macr"oversantul
sudic, 40t/c in Carpatii Orientali
(macioversantul estic), restul in
Carpa$ii Octidentali
Stefiunc
Condi t i i :
Attitudini : 60O-1 2000 m in nord,
(650) 800-1 250 (1400) m
in sud.
-
Relief : versanfi inclinafi
qi foarte inclinati
(peste 30o), ereste,
mai rar versan$ slab
-
moderat
Falinqti
qi ooarne.
2.
3.
11{
4.
-
Material parental : depozite eluvial
-
deluviale subfiri, pro-
v.enite din
qisturi cristaline qi roci eruptive intermediare qi
.
- Soluri : brune.acide, brune feriiluvia'le qi brune acide cripto-
- .
spodice,. rnai
rar,podzoluri,
oligobazice, eu moder grosler-
..,hurnus brut,. superficiale
pind la mijlociu profunde, nisipo-
,lutoase.pind
la luto-nisipoase, semischeletice pind la excesiv
scheletice. cu volurn edafie mic; litiera groasS, cu deseom-
.punere lentd.
Fac t or i c l i mat i ci :
,'
-,
Caldurd: Tma: 4;0-7;0-cC.
'
'Ape
: Pa
*
850*-1 Zfi) mm
;
ETR: 500-650 mm.
Fac t or i edaf i ci :
" 4:
zotroficel
*
Reac[ie : puternie
-
slab acide
@H
-
4,?-6,0].
-
Umiditate : U"
g-AA
"
2-7.
,.. -
OAfduri ; f,6r6 abateni sensibile fa!5 de medie.
Fa' ct or i l i mi t at i v i :
+: :
-
Troficitate qi umiditate reduse, volum dafic mic.
Structura bioeenozei
hoducitori
,.
St r at ul ar bor i l or :
Compozi{ie : brad.
Ei
fag in propor{ii diferite, fagul la virste
mari in-etaiul 2.
-
Gonsisten{a : {,8-0,7.
.,....;--
Productivitatg: clasa III-=IV la brad,
.IV-V
la fag.
"
.:-..Csracterjstici
'dqrilrornetrice : pentru bred de clasa II6-IV5
.
.
,Ei
fag & clara.Ill6--Yt
Subtipul Spocia Vlnta, ani Consistetrla
l nl gi mea
medie, m
DiaBetrul
mediu ' co
Volmul
oediu, mr/ta
Imnul do
lucru,
%
slab
.
.
productiv
Br
Fa
JO
JO
0rE
19- 13
t 7* t l
20-
l 6-
t5
1l
250* 115
8Z- 71
6l
Br
Fa
-100
100'
o,7
23-27
24- 18
36- 2E
2.6-20
1&-270
E6- 75
65
*'Calltatea ,lemnului:
tnrnchiuri drepte, eonieer mai slab ela-
'gate
la brad; tnmchiuri In
general strimbe, neelagate la fag.
-'Cblitat{ia
terirrtutui : trunchiuri drepte, @nice, mai slab el.a-
'
'gate'
la brad, triinchiuri in
general strlmbe, neelagate la fag.
1'15
St r at ul ar buqt i l or : l i Ps egt e.
St r at ul i er br i r i l or
qi subar buEt i t or : bi ne dez vol t at ,
dominat de Luzula luzuloides,
p versa'n{ii repezi
Si
pe soluri
scheletice
qi de Calamagrostis anmdirncea; in compunerea stra-
tului mai participi in pufine exemplare
Festuca. altissima sau
F. drymeia, Hiet'etcium transsilaania un, Al,o/;is ueetoselta, Orthilio
secundn, Poa nemnralis; in.'lungul cresteLor pe roei.acide, poate
si apari Vaccinium mgrtillus.' sau.I/..aitis idaea,'
pe soluri cu
umiditate mai mare devine frecvent Rubus hirht's,' pe soluri cu
conlinut ceva mai ridicat de baze, aldturi. de Luzula se gdsesc
elemente ale florei de mull-moder
(Asperula odomtu, Galiurn
schultesii). Parchetele se infelenesc pu$e.rnic cu Luz.ula
Ei
Cctc-
mngrostis.
St r at ul muqchi ' l or : r epr ezent at pr i n r ar e per ni f e de Hyt oco-
.
miurn splendens, Eurhyichium striahtm, Dictranum scoparium,
P olgtrichurn
junip
erinum, Plagiochila asplenioide s.
TUPUL DE ECOSISTEM :' 2:45.6 Fageto
-brddet
slab'
productiv,
an humus brut, pe podzoluri gi litosoluri, ettrern aligobazice, h,i'dtic echi-
li,brate- cu Vaccinium.
Subtipuri : 24 563 subtip slab productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
. Ti pur i de pddur e: 2251 Br i det o- f dget cu Vocci ni um m' gr -
tillus
Ei
muqchi.
Ti pur i de st a{ i une: 9/ 33l 1. Monl gn. . de aqest ecur i Pi , pod-
zolic edafic mic, cu Vaccinium
Ei
alte acidofile.
As oc i a{ i i veget al e: .
:
2. Areal: Tip dispersat
pe suprafele tnici, in masa c'elsrlalte tipuri de
'
amestecuri de fag cu relinoase
;.
supiafata total5'restrinsd la circa
2 000 ha, din cere 8!0ft in Carpafii Meridionali.
(mai ales pe ma-
croversantul sudic) iar restul in Carpafii Orientali.
3. Stafiune
Condi t i i
-
Altitudine : 800-1 250 rn.
-
Relief : versan{i puternic inclinafi mai ales umbri[i, creste,
mameloane.
-.
-
Material parental: depozitp subfiri prgggnite din qisturi cris-
taline, roci eruptive gi sedirnentare acide.
-
Soluri : brune Jeriiluviale, podzoluri tipice, podzoluri humico-
feriiluviale, litosoluri, xtrern oligobazice; cu hurnus brut,
:
superficiale
pind
la mii'loeiu profunde, nisipo-lutoase, semi-
scheleticti pin5 ta scheletice, cu' vQlum edafic niic; litiera
groasi cu'descompunefe foarte inbeaH (gifcuit!-leht al sub-
!lff
Stantelor nutritive).
Faet or i
cl i mat i ci :
-
Cdldurn : Tma -
6,b:4,0oC.
-
Apa : Pm
-
850-1 000 mm
;
ETR: 4b&-550
mm.
Fact or i
edaf i ci :
-
Troficitate
ssezute.-- foarte scdzut5 (T I-C).
-
Reaclia : foarte puternic -
puternic
acidd (pH -
3,b_b,0).
-
Umiditate : U, 4-A/u"
g-2.
-
cdldura : minus de cildurd din eauza expozifiei umbrite pe
versan{i
Ei
vintului pe,creste qi culmi.
t r ' act or i
l i mi t at i vi :
-
cenfinutul re{us de baze, aciditatea puternicd,
nivelul scdzut
al-
qpe',in. a dgua.parte
a sezonului-de
vegeiafie, voltrmul
edafic mic,
4. Structura
biocenozei
ProducEtori
St r at ul . ar bor i l or :
-
Compozilie
: brad
Ei
fag, in proporfii
variate.
-
Consistenfi
: 0,8_0,2.
-
Productivitate
: clasa IV-V la brad, clasa V
-
Caracteristici
dendrometrice
: pentru brad de
pentru
fag de elasa IVg-V5.
la fag.
clasa III5-Vg,
Subtipul Specia Vtmta, ani Consisteota
l ni l l i nea
nedi e, m
Di ametrul
medi u, cB
Volumul
medi,u, ms/ha
Lemnul dc
lum,
lo
slab
productiv
Br
Fa
50
50
0, 8
t 7- t 0
t 4- s
t7- t2
14- 8
135- 125
82-7 L
6 l
85- 75
65
Br
Fa
100
100
o,'1
24- t 8
22- 16
32- 25
24- t 7
320-205
-
calitatea lemnului : trunchiuri destul de drepte, conice, destul
dg bi.ne- elagate la brad, trunchiuri
strimbe', noduroase,
stab
elagate la fag.
-
Regenerare natura.ti : s9 produce.
destul de ugor, dar puiefii
se dezvoltd incet, iar sub masiv rdmin pipernici{i.
S t r a t u I ar b u q t i l or : de r egul d, l i pseqt e.
St r at ul
i er bur i l or _; i
subar bugt i l or :
i n gener al
s l ab
dez'oltat, dominat de vaccinium
mgrtiirus,
frecvent
-si
au v. ui-
tis-idne a,.
.codominante
pot fi Luzir a tuziloid.e s
-
iiu''o rihs
aii_
t;ye!la,'
mai participi
Deschampsia
frexuosa,
Calamagrostis
arun-
A?n/A,CeA.
t7'7
destul de bine dezvoltat;
format':din
Dicranun
scoprium,' R@tidif,delplt'us
. ' : , ,
l
TIPUL DE ECOSISTEM :' 3 726
F@et.pres,bdpin sl4b
productits,
cu mult-moder,
pe soluri bntne lciitq tipict
Si
y'i4aspd'i9t'.bry!: f:.?:
it"ri"i; iil,goieioUaiice,
hidric echilibrate, cu' Oyolis-Derr*r,ria-Aspentla'
St r at ul muEc hi l or :
Hglocornium sPlendens,
triquetnis.
:'
Subtipuri : 31263 subtip slab
productiv.
1. Boferinfe silvotipologice 9i
fitocenolice
T i p u r i d e
p i d u r e : 4 115 Faget de limiti cu flord de mull.
Ti
puri de
-st
aI i une-:
9/ FM1- Morrt ai r
{e.
f eggt e.
de al t i t r' rdi ne
- -
-*ir"
Ei
ae iimita Pi brun acid,_brun
.criptop6dzolic
'E.4.,
edafic
predorninant mijlociu, cu Oralis-Dentmia'
asoei at i i
veg; t al e:
Faget um car p, t i cum Kl i ka 27, or al i -
detosum Vida 59.
2. Areal: RSspindit
in suprafele mici (circa
10.00-0
ha) acolo unde fagul
";""g"
ia limita superidalS. a vegetafiei forestiere' mai ales in
sua-iestul Carpalilor
Meridionali'
3. Stafi une:
Condi t i i :
-
Al t i t udi ni
: 1000-1200
m i n nord, 1200_1500 m i n sud.
-
Relief : versan{i superiori cu dxpozi{ii
qi inclindri
diferite
qi
culmi cu vintuire
Puternic5'
-
I{aterial
parenta,I : acid
Ei
intermediar
(Eisturi cristaline,
gra-
nite, gresii, conglomerate etc.).
-
SolurT : brune ."ia" tipice
Ei
andice, brune acide criptospodice,
oligomez-obaiice,
intels
gj'profund humifere cu mull-moder
lmider),
mi
jlociu-Ppfun{e-prof unde,
. .
luto-nisipoT"',
-ll!:3:n
(cu
coriiistenla
moderatS),
semischeletice,
suficient
drenate
;
volum edafic mijlociu
Ei
mare.
Fac t or i c i i mat i ci :
-
Cildura : Trna
-
4-5oC in N qi 3,5-5,5oC
in S'
-
Apa 1
pa
:
B50-950 mm i n' N, 1 000*1 150 i n s, ETE
:
450-950 mm.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitate : mijlocie
(TIII)'
-
Reacfie : puternic acidi
(pH
-
4,2-5,0)'
Umiditate
: IJ, 4-3/U
"
3-2.
-
Aerafie : bun5.
-
Clldura : nivet scdzut din cauza altitudinit
mari
gi a vintuirii.
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Temperaturile
scdzute, vinturile
puternice, reci'
118
4.
'Structura
biocenozei
.:
Producdtori :
St r at ul ar b' or i l or :
-
Compozifie: in etajul dominant
fag majoritar, cu pufine
exemplare de molid, paltin de munte, rar brad.
-
Consis'ten{a : 0,8-0,7.
-
Productivitate: cl. IV-V (uneori sub V).
-
Caracteristici dendrometrice : pentru fag de clasa IV6-V5.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri in sabie, strimbe, bifurcate,
noduroase, slab elagate, cu ritidom, coroane foarte dezvoltate.
-
Regenerarea: in general dificil5, se poate produce insd destul
de abundent in locuri ferite de inghefuri.
St r at ul ar buqt i l or : i n gener al sl ab dezvol t at , f or mat di n sco-
ruq, salcie cdpreascd, alun, soc roqu, agriq, coacdz de munte, m5-
ceE de munte, zmeur.
St r at ul i er bur i l or qi s ubar bugt i l or : dez vol t at v ar i a-
bil
Ei
compus din specii ale florei de mull indeosebi Dentaria
giandulosa, D. bulbifera, Pulmnnaria rubrn, Asgterula odorata,
Sgmphyturn cordmtum,. frecventd este
Ei
Orali,s acetosella.
S t r at ul r nu gc hi l or : l i ps egt e. -
TITPUL DE ECOSISTEM : 3 226 Molideto-fdget, inalt-mijloci.u
productiu, c'u mull-mnder
(mnder), pe soluri brune acide
gi blrW
tcri-
iluuiale, u$oare, cu tsolum edatic mnre
Si
mijlociu, mezo
gi olig&vite,
hidric echilibrate cu Oralis-Dentarin- Asperula.
Subtipuri : 32 261 subtip inalt productiv
;
32262 subtip mijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice
gi
fitocenelogice :
Ti pur i de pddur e: 1411 Mol i det o- f dget nor mal cu Or ol i s
acetosella,' MolidiE cu fug
;
7 472 Molideto-fdget nordic cu
Oralis acetosella; Molideto-fdget cu flord de mull.
Ti pur i de st af i une: 2/ 3. 3. 3. 2. Mont an de amest ecur i Pm,
brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria,' 3/3.3.3.1. Montan de
Subtipul Specia Vireta, ani Consistenta
lnllf imea
medi e, m
Di ametrul
mediu, cm
Volumul mediu
mr/ha
LeDnul de
lucru,
%
Slab
producti v
Fa
50 0, 8 14- t 0 t 4-9 t30-70 50- 36
100 0, 7 22- t6 25* 18 240- 140 60- 50
119
2.
3.
amestecuri Pi, brun edafic mic, cu Asperuta-Dentaria * acido-
file;5/3.3.2.3. Montan de amestecuri Ps
Ei
Ps (m), brun podzolic
sau criptopodzolic edafic mare.
A s o ci a
t
i i ve g e ta le : Piceeto-Fagetum oxalidosum Domin 54.
Arcal: In tot arcul carpatic, cu areal mai extins in Carpalii Meri-
dionali (peste 100 mii ha); in Oarpa{ii Orientali doar pe suprafe{e
mai mici, distribuite insular, mai des in munfii vulcanici.
Statiune
Condi f i i :
-
Altitudini : 1 250-L 400 rn in sud; 1 100-1350 m in nord.
-
Relief: mai mult in
jumdtatea
inferioard a versan{ilor, cu
diferite inclindri qi expozi{ii.
-
Soluri : brune eumezobazice, brune acide oligomezobazicq
in parte pseudogleizate, brune feriiluvial.e qi brune acide,
criptospodice, mai rar podzoluri, cu moder
Ei
mull-moder, cu
volum edafic mic pind la mijlociu, pe substraturi litologice
diferite (fliq, complexe marno-gnezoase, qisturi cristaline etc.),
de texturl ugoard-mijlocie, slab qi semischelete. Litierd bogati
(a-5 tAra).
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdldura : de nivelul 11:ra4
*
4-5,5oC.
-
Apa : Pa
-
950-1 100 mm
;
ETR
-
450-550 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Trofieitatea: mijlocie (TIII).
-
Reacfia : slab acidd.
-
Aerafia : mijlooie-bund.
-
Cdldura : de nivel, scdzut la altitudini relativ mari.
-
Umiditatea : U, 5-3/ U
"
4-L
Fa cto ri l i mi ta ti vi : temperaturi l e sci zute, uneori capaci tabea
'
de schimb cationic redus5.
. l
' n r '
t
Structura biocenozei
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : Molidul predomind formind la virste mari un
etaj superior, cu fagul in etajul II. Proporfii,le variazi : Mo
0,6-0,8, Fa 0,3-0,4. Diseminat apare brad
Ei
paltin de munte.
-
Consistenfa : 0,8-0,9.
-
Productivitatm : cl. I-II pentru molid, cl. II-IV pentru fag.
-
Caracteristici dendrometrice : in subtipul inalt productiv pen-
tru molid de clasa I qi fag de clasa II-III, in subtipul mij-
lociu productiv pentru
molid de clasa II qi fag de clasa III-IV.
4.
120
Lennul de
lucru,
7o
700- 550
8{ - 78
350-250
E7- 80
nn-300
Mo
-a
SI Eci i l e
Ips typographws
Pity o genes chalco graphu s
Hyl urgops pal l i atus
Dr yccoetes autographu s
Trypoilendron Iineatus
Dr yocoetes hecto graphus
Ips ami l i nus
Pol y graphus pol i graphus
Cryphal us abi el i s
Al t e 4 speci i
l 8 - l {
_25
Abundenta rlativt (%
la infGtarer tip
0, 9
0, 8
0, 9
mijlociu.
prd$tiv
I
)
3
4
5
6
7
8
9
-
Calitatea lemnului; arbori bine conformati cu
,trunchiuri
drepte qi
cilindrice in special la molid. Elagajul se produce
bine; lemnul de buni calitate la ambele specii.
-
Regenerarea naturald: Se produce in mod rnu$umitor. Se-
minliEurile se instaleazi abundent dupd anii de fruotificafie,
fiind * uniform repartizate pe suprafa(a terenului. Din cauza
umbririi prea puternice insd ele se riresc, rdminlnd in ochiu-
rile din arboret.
St r at ul ar bugt i l or : Sl ab r epr ezent at , pr i n exempl ar e r ar e
de capnifoi qi cununif5.
St r at ul i er bur i l or : De obi cei bi ne dezvol t at est e compus
din : Orqlis dcetosella, Asperula odorata, apoi in cantitdti, mici :
Caret pilasa, LttzuTa sgluatica, Helleborus purryrescens, Fragarid
uesccL, Rubus hirhts, Geranium robutinnum, Mercuriali,s pere-
nnis, Pulmoruria rubra, Lamium mnculclturrL, Mgcelis nluralis etc.
St r at ul mugchi l or : sl ab dezvol t at est e r epr ezent at pr i n spe-
cii de Entodon schreberi, Hglocomium splelrdens, PollJtrichurn
co?nrnune, Rlwtidiadelphus triquetrus. etc,
onsumatori
-
Descompundtori (Nevertebrate)
fnsecte fitofage
-
Tulpin{
-
Molid (cambio
;i
xilofagi)
Densitatea nr./m2 la
i ntestare, ti p
rad de vitemare
la intestare, tip
P. chat-
co8f,
80, 3
0, 9
8, 0
6, 5
I , J
25, 6
66, 8
2, 1
0, 8
1, 7
0, 9
o, 7
0, 6
o 5
23t 7, 9
26,o
230,9
187,2
1, 3
1078, 6
38, 8
12,9
) ' 7 4
t4,5
1 1 , 3
o ' l
8 , 1
ltzl
r00 l-
To
-l
o' E
?'IP[IL DE
cu mqdq-hutwls
spnd,ice, oligo- si
grostis-IA'zula.
ECO,SISTEM : 3.244 Molideto
-
fd.get
slab
prqductia,
bntt, pe soluri
f,rune Jeriiluuial,e
gi brune acid.e ei.pto-
oligomezobazice, hidric cuasiechilibrate, cu Calama-
,
o
d .
Subtipuri : 32 443 subtip slab productiv.
I. Beferinfo silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: Mol i det o- f dget cu Luzul a al bi da.
Ti pur i de st a{ i une: 6/ 3322 Mont an de amest ecur i Pm{ i ) ,
,
brun podzolic
sau criptopodzolic, edafic mijlociu cu Festuca
*
Co-
lamogrostis, facies 2;7/3 321 Montan de amestecuri Pi, brun pod-
zolic qi criptopodzolic, edafic mic cu. Luaila * Calamasrostis,
facies 2.
Asoci at i i veget al e Pi eeet o
-
Faget um car pat i cum Kl i ka 27
(Dacicum Beldie 67, tip Lu.zula
-
Calamngrostis).
Areal: Cel mai extins dintre molideto-fdgete (circa 60 000 ha)
;
ju-
mdtate din suprafa{a se afld in Carpa{ii Orientali, circa 400/s in
cei Meridionali. restul in cei Occidentali.
Stafiune
Condi { i i :
-
Altitudine : 1 000-1 200 in nord, 1 200-1 400 m in sud.
-
Relief : versanfi in general puternic inclinafi, cu expozifii
diverse, frecvent cu rupturi de pantd qi
aparifii de stinci, mai
rar coame.
-
Material parental : depozite de roci provenite din
Eisturi
cris-
taline qi eruptive intermediare gi acide, mai rar rcle fliE.
-
Soturi : brune feriiluviale gi brune acide criptospodiee, mai
rar podzoluri oligo-
Ei
oligomezobazice, cu humus de
tip moder tipic sau de tranzifie spre humus brut, mijlociu
profurde pind la superficiale, nisipo-lutoase pinl
la semi-
scheletice pind la scheletice, cu volum edafic submijlociu-
mic, litierd de grosimi variabile, cu descompunere inceatd.
Fac t or i cl i mat i c i :
-
Cilduri : Tmn: 5,5-4,0oC.
-
Apd : Pa
:
750-850 mm in nord, 1 000-1 200 mm in sud
;
ETR: 450-500 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : submijl,rcie
(
TII)
-
Reac{ie : puternic-moderat acidd (p^FI
:
4,8-5,8).
-
Umiditate: U, 4-3/U"2*3 Ia nivel mijlociu, pe pante mari
submijlociu.
-
Aeralie : foarte bund.
-
Cdldurd : cu variafii mari in funcfie de expozi{ie.
t22
' Fa' ct or i
l i mi t at i v i :
-Trof i ci t at ea. redusS, i rmi di t at eadi nsol qi aersc6zut S' pever-
sanlii
insorifi, volumul
edafic mic' vinttrl
Pr obl eme
s Pec i al e:
-
Pericol de eroziune in cazul tiierilor rase'
4. Struetura
biocenozei
Prciducdtori
St r at ul
ar bor i l or :
-
Compozifie:
molid Ei
fag in proporfii
variate'
-
Consistenfa
: 0,,7-0,8'
-
Productivitate
: clasa
(III) IV-V Ia
molid' V Ia fag'
_Car act er i st i ci dendr omet r i ce: pent r umol i dcl asal l l o- I Vo
Pentru
fag clasa IVo-Vo'
Volumul mediu
mt/ha
Lemnul de
Sprci a
I
Vi rsta, ani
;l
Fal
*' l
Fal
rvro
I
Fa
50
50
230
-
120
350- 215
78- 73
62- 58
82- 77
66- 6l
' Sl ab
producti v
100
1C0
-
Calitatea
Lemnului:
la molid trunchiuri
t"p!9'.conice
in parte
bi neel agat . ; - f " f agt r unchi ur i i nmaj or i t at edef ect uoase'
_
Regenerare
naturalal
seminliqurile
se instaleazd
Ei
se dez-
volta
greu d.t;;ite
inlelenirii
qi acoperirii
cu calamngrosLis
gi Luzula.
St r at ul
ar buEt i l or :
I i Ps eEt e'
'
St r at ul
i er bur i l or
qi s yb, ar bugt i l o- r : -
bi ne dez vot t at
mai ales in
".Uorut"
'atit", absolut
dominat
de Luzula htzuloides
tra care se aaaulga'bii"*g'ottis
arun'dinace&;
ptlitg exempla-re
de F e stuca cr.rci ;s7;;, ii
"riaui
ft ans sips anicuin,- O tdJis acet os ella'
Rubus
Trirtus
E.a.
Logal,
pe microrelief
convex
pot apare
petece d'e
Vaccinium
mYrtillus'
Parchetele
se in{elenesc
cu Luzula
1i
Catamagrostis'
creind
pr;;i;;
ait"il.-li-lmpSdurire
qi pentru
protejarea seminli-
qurilor.
St r at ul muEchi l or : s l abdez vol t at ( Eur hgnchi umst r i at um,
PI eur o zium s chr eb eri
)'
123
TIPUL DE' ECOSISTEM:
at
_humnts
brut, pe pndzoluri, gi
hidric echilibrate, cu Vaccinium.
3 256 Molideto
-
fdgct,
sfcb gnoductiv,
soluri bmne
t*iilat:ial.e,
otigobazice,
Subtipuri : 32 568 subtip slrab productiv.
1. Eeferinfe silvotipologice,si fitocenologice
'
Ti pur . i de pddur e:
1421 Mor i det o- f dget
de l i mi t d cu vac-
glnium.myrtillus._qi oratis acetoseua; 1afz Molideto feget cu
Vaccinium
mErtillus.
Ti pur i de st af i une:
g/ 39r 1
Mont an de amest ecur i , pi , pod-
zolie, edafic mic, ca Vaccinium
Ei.alte,
aeidofile;,.
Asoci af i i veget al e:
pi cet o- Faget um
car pnt i eum
Kl i ka 22.
2, Areal:
ocupi suprafe{e restrinse (circa 12 000 h) cu centrul de rds-
pindire
in
_carpafii
de curburd (4oo1oy qi pe
ambii ,*"*""tili
carpatilor
Meridionali. (gb'
),
restur sripiafilei revenind upn;up"
exclusiv Carpafilor
Orientali.
3. Staliune
Condi f i i :
-
Attituidine : 1 3?0-14b0 (extrazonal pind la 1 000 m).
-
Relief : versanfi puternic
'incrinali,
dd rqgdn umbrili creste,
mameloane.
-
Material.parentar:
depozite de suprafafd sub{iri, din roci pre-
dominant
acide.
-
soluri : b1u19 feriihlviale, podzoluri
tipice, podzoluri
humico-
feriiluvialg.
litosoluri, oligobazice,
cu humui brut, superficiale
pind
la rryjlociu-
nlofgnde"
nisipoase, luto-nisipo,ase,
s'emisehe_
letice pind
la scheletice, cu volum edafic
mic, utiera in stiit
gros,
cu desoompunere
foarte inceatd.
Fac t or i
c l i mat i c i :
-
Cdldurd
; Tmn
-
B,S-goC.
'(-
-
Apa
pa
-
900-1 000
mm in Mordova: 1 000-1200
mrn,
in restul
tarii;
ETR
-
400_450 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate
: scdzutl ffI ).
-
Reac{ie : foarte p^u.!grn1c
-
puternic
acidi (pH -
4,0_5,0)-
-
Umi di tate:[J,
4-g/U"
g-2.
w--
-
4-"lqtiu
: moderatd din eauza stratului gros de thumus brut.
-
caldura :- mai pu{ind
ca in tipurile- inveci"nate
din cat:na expo-
zi{iei
umbrite, vinturilor
;i
it.atului izolator de humus biut-
Fac t or i
l i mi t at i vi :
-
Troficitatea.
scdzutd, volumul edafic mic, cdldura mai pu{ini
in aer gi
mai ales in sol.
1,24
4. Structura biocenozei
"
Produciltori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : molid
Ei
fag in propor$ii variate (fagul la virste
mari in subetaj), diseminat brad.
-
Consisten{a : 0,6-0,8 (0,9).
-
Productivitate : clasa IV-V la molid, clasa V
9i
sub V la fag.
*
Caracteristici dendrometrice : pentru molid de clasa IV6-V9,
pentru fag de clasa IV5-V5.
Vi mta, ani Consi stenta
l ni l f i mea
ncdi c, m
Di ametrul
medi u, cm
Vol umul mcdi u
mlha
Lemnul de
l uc r u, 96
1\{o
Fa
I\{o
Fa
0, 6
23- 17
20- t 6
28--24
22- t 8
170- 1 10
7' 1
-70
5 l - 4 7
80: 7{
(,2*
56
270- 165
-
Calitatea lemnului: trunchiuri conice, slab elagate, cu putin
Lemn de lueru de molid, trunchiuri cu defecte fdra lemn dc
lucru, la fag.
-
Regenerarea.naturals : foarte dificild, in special la fag, dez-
voltarea tineretului. inceat5.
St r at ul ar bugt i l or : ar buEt i i l i pses c.
St r at ul i er . bur i l or
s i
subar bugt i l or : sl ab dez vol t at ,
in petece (LAcopodiunL selago, Luzula luzuloides, Calamngrostis
arundinacea, Descharnpsia
fleruosa,
Oxalis acetosellit, Soldanella
hungarica, H ornoggne alpina).
St r at ul muEchi l or : de r egul d mai
pu{ i n dezvol t at
( Pl eur ozi um
schreberi, Dictanum" scoryrium,' Rhgtidiadelphus triquetrus,
Polgtrichum commune).
TIPUL DE ECOSISTEM : 3 316 Fdget
cu rrnill, pe soluri brunb tipice, rendzinice
Si'
bazi,ce,
;i
brune acide oligomEzobazice, hidric
tari a-Aspyu' a.
irnlt
Si
mijlociu
productiu,
tjrune luuice, en- qi rnezo-
ecttilibrate. cu Atahs Den-
Subtipuri : 33 161 subtip inalt productiv
;
33 162 sribtip mijloiiu productiv.
t25
1. Referinfe silvotipologice
$i
fitocenologice
:,
...:.,.
.: ; i
-..
. -
Ti pur i de pddur e: 4111 Fdget nor mal cu f l or d de mul l ; 4172
Fdget sudic de mare altitudine cu flord de mrdl.; 411,9, Faget
nordic de mare altitudine cu flord de niull; 4114 Fdget montan
pe soluri schelete cu flord de mull
;
4121
fdget
montan nud pe
soluri brune
Ei
brune-gdlbui moderat acide.
Ti pur i de st af i une: ' 7/ 4430 Mont an pr emont an de f dget e
Ps, brun edafic mare, at Asperu,la'Denkirint 2/44%0,Montan pre-
montan de fdgete Pm, brun edafic
"rnijlociu
cu Asryrula-Den-
taria
;
4/4 322 Montan-premontan de fdgete Pm, brun acid eu
mull, edafic mijlociu
;
3/4 410 Montqn-pr,ernontan de fdgete Pi,
brun edafic mie, cu Asperulg,-Dentoria.
Asoci at i i veget al e: Sgmphyt o ( cor dat ae)
-
Faget umVi da
(59) 63, Dentario glandulosae
-
Fagetum carpr;nclum. Mor,
et al . 68.
2.
3.
$r'ecl:
RSspindit in toti munlii (circa 5?5.000 ha)
;
ocupa cele mai
mari supraf{e in Carpa{ii Meridionali (238 O00 ha) qi in Carpafii
Occidentali (200 000 ha) ca qi pe versantul vestie
Ei
in partea de
d sud a Carpa$ilor Orientali (137 00O ha).
Stetiune
Condi gi i :
-
Altitudini : (600) 700-1 350 (1{50) m.
-
R.elieful : versan{i cu diferite inclindri qi expozi{ii, coarnen
-
il:nffi parental: provenit predominant din roci bazice (de
fliE), mai rar intermediare qi rar acide..
-
Soluri: brune eumezobazice tipice q[ rendzinige, brune luvice,
brune acide mezobazice, cu humus de
tip
mull, profunde pini
la mijlociu profunde, fdr5 schelet plnd
la semischeletice, luto-
nisipoase qi lutoase, obiqnuit glomerulare-gr6un{oase in ori-
zonturile superioare, cel mult slab poeudogleizate in orizontul
B; suficient drenate
;
volum edafic mare gi
mijlociu, litiera
3,$-4 Vha.
Fac t o* r i c l i mat i c i :
-
Cdldura : Tma
*
4,0-7,5t.
-
4fg
: P,a:700-900 mm i n S, 80F1150 mm i n V, ETR
:
500-650 mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Tloficitate : ridicatd qi
mijlocie (fIV-IIt,.
-
Reac{ie : slab acidi in solurile brune (pH -
5,8-6,6), f,oarte
puternic-pnrternic
acidd in solurilc brune acide
(pH
--
{,01-
5,5).
-
Umiditate : Uo 4*2/lJ
"
3-2.
-
Aeratie: bunf, gi foarte buni.
-
Cililura : regim termic foerte favorabil.
1?B
4.
FAc t , o. r . i I i mi t at i v i :
.: . ,
a
Troficitatea
qi umiditatea scdzutd in solurile cu vcilum edafic
.rnijlociu.
Structura biocenozei
Producdtori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie : In etajul dominant fag majoritar,
-
mai rar cu
exeniplare dominante de paltin de munte, brad
-qi
(sau) molid
(ult'imete doud specii uneori
pind la proportie de facies).
-
Consisten{a :
Plini
(1,0-0,8).
-
Productivitate : cl (I excep{ional6)
I-III (in func{ie de volu-
mul edafic).
--
Caraeteristici dendrometriee : in subtipul lnalt
productiv pen-
tru fag de clasa I0-II0 iar in subtipul mijlo'ciu
productiv de
clasa 116-1119.
Subtipul Specia Vl sta, ani Consistenta
tnl l l i mea
,.q
Di ametrul
CL
Vol[Eul
o'/ha
Lmnul
(le
Iuru,
9'o
nalt
rroductiv
Fa
50
t00
1, 0
O; E
21- Zl
3{- 30
23- 19
10-31
{00- 320
@0-{70
73- 66
' 7
5- 70
mi j l oci u
producti v
Fa
50
100
0, 9
O, E
20- 16
29-21
l E- 15
33-7' 1
zsti- reo'-
460- 310
65- 56
i t - @
-
calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindrice, bine elagate
In arboretele
de clasa I..II de produc{ie; tmnchiuri rnai
conice cu
pnoportie
mai mare- de forme defectuoase in arbo-
retele de
'ctaia
III de produclie, pe soluri cu volutn edafic
mijlociu
gi pante mari, precum
Ei
in nordul
fdrii.
-
Regenerarea
naturald : ugoar6, dar semintilurile se dezvolt6
nuirai dacl lumina la sol depagegte 8079 din lumina
plina
;
in semintis
poat
trarticipa
biadut
(molidul) dacd se afla se-
minceri in irecindtate, fiind
posibile suctesiuni spre fdgeto-
brddete in carpa$ii Meridionali
9i
spre fageto-molidete
sau
fdgeto-molideto-brddete
in Carpafii Orient'ali.
st r at ul ar buqt i l or : l i pseqt e obi qnui t di n cauza l umi ni i r e-
duse de sub coronarnent; se
pot intilni rare exernplare de soc
.
ro$u, soc comun' tulichind, eprifoi, zmeur' alun.
.
s t r at ul i er bur i l or
qi subar buqt i l or :
si nuzi a ver nal i
,
*"i bine dezvoltati cu
'Dentafia
glandt"losa,- D, brLlbitera,. ArtE-
fnonc nem61to$a, tsopurum tllalictroi.iles, allium, ursiftuln
$oeuri
umede)
{-a.
;
sinuzi,{l estivald slab dezv-oltat5, apare in petece
-in
mieile'octriuri mai bine luminate de sub arboret fiind constituite
127
din speciile florei de mull
p;alis
acetosella, Asperuta dmata,
Pulmnnoria rubra, Euphorbia awoilntoid.es, Glecoma hirsuta,
viola reichenbachiana,
carer siluatica, Galhtm. schullesii rrt-
mium galeobdolon,
Mycelis muralis, Dryopteris
filir-mas,
Gera-
nium robqtianurn, Mercurialis perennis,
Fubus hirhts g.a.)
;
sub
masivu'l foarte inchis ierburile pot lipsi complet (figet nud).
S t r at ul
muqchi l or
-
l i psegt e.
Cbnsumttori
9i
descornpuniltori (nevcrtebiate) ln stratul arborilor
Grupe dc
neyertebra te
Abundenra
relativl
Gropa de
neveEtebrate
Abundenfa
relativl
Gr.upa de
nevertebrate
Abundenta
rel ati vt
Col l unbal a
Thyi ancpttra
Heteroptera
Homoptera
Hymet|optera
0, t 6
0, 96
64,62
8, 92
Col,eoptero
Leiid,optera
Diptera
Dermaptera
Orthoptcra
I 3, 98
1, 23
8, 97
Meccptera
Ar anea
Acari na
Opi,licnid,a
Psettiloscorpioniila
0, 88
Pissodcs piceae
T rypcdiriilron I htcatunt
Densitatea
{nr./m!)
5, 7
25,7
Grupa &
nevertebrate
Staphyl i ni dae
Cwrcul,ionidae
Chrysomelidae
Elateildae
Lcl>idoptera
Gradul de
vltAmare
sl
sl
'
,speci i fi tofage mai i mportante
9i
gradul de
rri ti mare
:.
phj taphi s.Jagi
f.s.
-' f.p.;
Dasychi ra pudi bunda
r.s.; oQcrophttra brumata.;. Eranni s sp, f.s.; Mi hi ol a
fi t,gi
l .s.-m; Li ti o-
col l eti s
-fag.i nel l a
f.s.-s; orchestes
fagi .
Ls.; Nel >ti cuta basal el l a f.r.; N. tur.i ci l l a l .s:;
In qi pc
liticrii
I.umbri ci dae
Isopcdae
Li thobl i dae
Polyd,e
srilae
Ji l i dae"
' .
.Dermaptera
Opilianida
Aranea
Carabidae
Scarqbeiilac
Grupa de
nevertebrate
Abun<1enf a
rcl ati vl
Grupa de
nevrtebrate
Abundenta
relativt
o" 4l
15,09
t5,7 t
21, 13
) 6 )
Abunden!a
rcl ati Yi
3, 46
0, 36
0, : l I
0, 35
0, 14
1 , 3 i .
0, 19 ,
l , 4z
Insccte fitofage de tulpinit la bred (camhiofagi gi xilofagi)
srcii I
Auuna"nt"
I
relativi (%)
128
irr qol
Grupa de nevertebrate
Grupa dc nevertrbrate
Oribrilidae
Lttmbri ci dae
7
, 35
4, 90
2, 80
I
o"'.it"t""/-,
301 566
59
Toamna
15,6{.)
6, 33
5, 7s
. Nenat odc
Col l ent bol a
Enchytraeiilae
47 900
20 066
5
,{00
Pri mdvara
Li ti cri r
Sol 0- 3 cm
Sol 3- 6 cr n
10, 57
8, 62
5, 40
Activitatea dehidrogenazici
actuali (ln mg formazon/l00 g sol)
_
TIPUL DE ECOSLSTEM:
3 322 Fdget
rneder, pe
soluri brune luuice mezobazice si
hidric optinlale,
cu Rubus hirtus
Subtipuri
: 33272 subtip mijlociu procluctiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti prr-ri d-e pddure_;
-4
l sr Fdget mont an cu Rubus hi rt us, 42BI
Figet de deal
cu Rubus hirtus.4171
Fdget cu
petasites
albus.
Ti pur i de st at i gl e: 114430
pp
Mont an
-
pr emont an
de f d_
gete,
Ps, brun edafi,c mare c1' Asperuta
-
rtnforia, facies cu
plus
de umidjtate
i
4ls_2\? Deluros-de fdgete
pm,
mediu podzolit
edafic'submiilgcig
cu Rzbus hirtus. rsl4\40 Montan
-
premon-
tan de fdgete Ps, brun gleizat, in luncd inaltd.
As oci af i i veget al e:
2. Areal: Rdspindit
.in
to!i- munlii, coboard
Ei
Ia deaturi (tS4 000 ha).
cele mai mari suprafefe le ocupd in carpalii orientali (66 000 #)
in special
qe versantgl vestic, in carpalii Meridionali (ss
ooo rra)
gi in cei Occidentali (53
000 ha).
3. Stal i une
Condi t i i :
-
Altitudir! ,
Ir
principal
intre 200-1 100 (1 3b0)
m; dar co-
bog15-
9i
Ia dealuri,-pind la 400 m (in Banat mbi
ios;.
--
Relief : versan{i slab-mediu inclina{i in preajma
vdilor, fun-
duri de vdi, versan{i umbrifi qi chiar dg diverse expozilii in
regiuni cu umiditate pronun{atd
a acrului (cefuri fiecvente).
miJlociu produetiu,
cu mull-
brune acide otigomezobazice,
9 - c . 2 0 5
729
Subtipul Speia Vlrsta, ani Coasistenta
lnil|inea
m
Diametrul
cm
Volumul
n'/ha
Lmrul de
lucru,
7o
mijlociu
productiv
Fa
5 0. 9 2t - t6 20- 15 300-250 68- 55
100 0, 8 28-21 34- 27 470- 320 7 t - 62
-
Material parental : provenit din roci acide
qi intermediare
(gisturi cristaline, andszite, conglomerate gresii etc.).
-
Soluri : brune acid, brune luvice, mezo-
Ei
oligomezobazice,
c;u continut nroderat de mull-moder (mull), mijlociu profund
gi profunde,
luto-nisipoase
qi
lutoase, slrab scheletice .pini la
scheletice, drenate
;
volum edafic mijlociu
qi
mare; litiera cu
descompunere activd.
Fac t or i c l i mat i c i :
-
Cdldurd : Tmn: 5-7 (8,5)'C.
-
Apa i Pa
-
I 700-900 mm, S 850-1 050 mm, I 900-
1 150 mm; ETR
:
450-650 m.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitate : ridicatd
;i
mijlocie
(T
rv-t,).
-
Reaclie : puternic-slab acidd (pH :4,5-6,0).
-
Umiditate : Uu 5-4lUe 4-3.
-
Aeratia: buni.
-
Cdldura : nivel mai scdzut fa{d de ecotopurile zorutle.
f ' act or i l i mi t at i v i :
-
Volumul edafic care reduce troficitatea
Ei
volumul de apd
accesibile.
4. Structura biocenozei
Producdtori'
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifie: fag in exclu-sivitate sau cu
participarea disemi-
natd a bradului, molidului,
paltinului de munte (la munte),
gorunului, aninului
qi paltinilor
'de
munte
gi cimp (la deal).
-
Consistenta : 0,9-0,8.
-
Prodtrctivitatea : ct. III (II).
-
Caracteristici dendrometrice : pentru fag de clasa 1161115.
-
Calitatea lemnului : tulpini drepte, destul de bine elagate.
-
Regenerarea naturald : uEoard, dar formarea semintiEurilor
poate fi impiedicati in
,arborete
cu consisten(,a .ridioatd
sau
in
,arborete
rdrire in care s-a dezvoltat exagerat Rubus hirtus.
St r at ul ar buqt i l or : mai sl ab dezvol t at f or mat di n capr i f oi ,
tulichind, alun, singer, soc negru, cdlin.
130
s t r at ul i er bur i l or
qi
subar buqt i l or :
I n eener ar bi ne
de-zvoltat cu excep{ia por{iunilor
puternic
umbritel-d8mina
Ruaus
hirtw6::,*a
car s asociazd locar ferigi (Athgriurn
lilir feminn,
Dryofreris
fili.t
,na^s), Aetaea spicata,-saruia
gtuttrnio,
specii ale
florei
de mull .Asperura od.orata,
Dentari granduiosi,
Geia-
nium robertianu.tm,
sanicura eurotrnea,
Mycelis
"murati.s),
pot
par-
ticipa local Festz ea clrymeia,
Milica uniflora,
Luzula luzuloi^d"es,
Oxalis acetosella q.a.
Prin deschiderea
arboretului gi in parchete
in primii
ani, murul
se dezvoltd
nut9r.1i9
acoperind aproape in totalitate
solur
Ei
con-
stituind
o
piedied
in efectuarea
lucrlrilor de ingrijire
a semin-
{iEurilor
sau de impddurire.
St r at ul d mu gc h
i
-
l i pseqt e.
TIPUL DE Eeo,sNTEM
: J 336 Fd.get rnijrociu producti.a,
cu moder;
pe soluri brune luuice
-mezobazirce,
luuisoluri gi brune acide criptospo-
dice, uligomezobazke,
Iuidrie, echilibrate,
cu Fbstuca altissirna.
Subtipuri : 33 362 subtip mijtociu producrtiv.
1. Referinfe silvotipologice
Ei
fitocenologice
Ti pur i de pi dur e: 4141
Fdget cuFest uca si l uat i ca.
{I i p_uri de s. t et i u-n e. : 6l 4BJ2 l {o1t an
-
premont an de f dget e
Pm, podzolit gi podzolic argiloiluvial,
edafic mijlociu, cu Festltca.
As oci a{ i i veget al e:
2. Areal: Sponadic in toli munlii
;
3. Stafi une:
Condi { i i :
-
Atrtitudini : 800-1 250 (1400)
m.
-
Relief : Versanli
cu incliniri medii
si
mari
genenal
insorite.
-
Material parental : provenit
din roci acide
sedimentare, eruptive gi
metamorfice.
--
Soluri : brtrne luvice, luvisoluri albice si brune acide cripto-
spodice, oligomezobazice obiEnuit pseudogleizate,
cu humus de
tip moder, mijlociu profunde qi profunde, nisirpoase pind Ia
luto-argiloase in orizontul Bt, slab, mai rar semischeletice,
slab structurate, volum ed,afic mijlociu
;
litierd cu descom-
punere
inceatS.
Fac t or i c l i mat i ci : -
-
Cdl dura : Tmn: 4,5-6,5oC.
-
Api : Pa
-
900-1 050 mm
i
ETR
-
500-600 rnm.
qi expozitii in
qi
intermediare
131
Cdldura : plus.de
cdlduri datoritd expozitiei;
Fac t or i I i mi t at i v i :
-
Troficitatea mijlocie
;i
aprovizionarea cu apd limitatd din
cauza volumului edafic mijlociu.
4. Structura biocenozei
Producitori:
St r at ul ar bor i l or :
Fac t gr i edaf i c i :
-
Troficita'te : submijlocie
fT 1r).
- ,$eac,tie
: puternic
acidd
fpH
-'4,2;i,0).
Umiditate
: Uo 4-3lUe S-2.
-
Aera[ie : bund
-
foarte bund.
-
Compozi{ie : in etajul dominant fag in exclusivitate sau cu
brad, molid, pa.ltin de munte, diseminafi
;
bradul uneori pind
la propor{ie de facies.
-
Consistenla : 0,9-0,8 (uneori pind la 1,0).
-
Productivitatea : cl. III-IV.
.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru
fag de ciasa II5-IV6.
Subtipul
mi i l oci u
productiv
Vi rsta, ani
l ni l Ii mca
n
Lemnul de
lucru,
o/o
64- 55
68-62
-
Caiitatea lemnului : trunchiuri conice, in general cu elagaj
irnperfect. :
-
Regenerarea naturald : intimpinA dificuitd{i din cauza in{e-
lenirii produse de Festuca mai ales in arbonete, ceva mai
luminate.
St r at ul ar buEt i l or : l i psegt e sau est e sl ab dezvel t at ( al un,
mdceq de munte, tulichind, soc rogu qi comun).
St r at ul i er bur l or qi s ubar buqt i l or : absol ut domi nat de
Festuca la care se adaugd Luzula Luzuloides, multe specii de
mull dar in numdr mic de exemplare (Asperula odorata, Den-
taria glandulosa, D. bulbifera, Pulmonaria ru,brd, Euphorbia
amggdaloides).
S t r at ul muqc hi I or :
-
l i psegt e.
TIPUL DE ECOSISTEM : 3 344 Fdget slab
productiu,
cu moder
-
hurnus brut, pe soluri brune acide, brune
Jeriiluuiale Si
podzoluri, oli,go-
gi oligomezobazice, hidric cuasiechilibrate, cu Calamagrostis-Luzula.
50
|
0, e
100
|
0, 8
1S- r i I 260- 170
33-26
1tr}
Subtipuri ; 33 443 subtip slab productiv.
2.
3.
1. Referinle
silvotipologice gi
fitocenologice :
Ti pur i de pddur e: 415r
Fdget
mont an cu Luzur a l t nur oWes.
Ti pur i
de st aI i une:
zl 4331. Mont an_ . . . _
pr emont an
de f dget e
Pi, podzolic
edafic mic-mijlociu,
cu Luzuia
_
Calamag"oiti";
5/4 327 Mo4tan premontan
de fdgete
pi,
brun
acid edaiic mie.
As' oci a{ i i v: eget ar e:
Luzul o
-
Faget um ( Bel di e
51) Mor . et
al;
-68,
Areal : sporadic in toli munlii
;
suprafala ocupatd cir.a 7T 000 ha
din care mai- mult de
juurdtate
in carpalii
Meridionali (a? 000 ha)
Ei
un sfert in carpafii oacidentali (tl 000 ha) restul in carpa{ii
Orientali (9
QOO
ha).
Stafiune:
Condi f i i :
-
Al ti tudi ni : 100O-1400 m.
*
Rellef : Versanfi superiori cu inclinare
mare-medie, mai mult
insori{i, creste qi
coame.
-
Material parental
: provenit
in special din roci acide (Eisturi
cristaline, gresii, conglomerate silicioase), mai rar intermediare
sau bazice.
-
Soluri : brune luvice, luvisoluri albice, brune feriiluviale gi
podzoluri huryiqo-ferilluviale,
oligobazice (otigomezobazi,cei,
moderat
Ei
sla'b-humifere (moder -
humus brut), mijlociii
pqofunde,
fy.to-nisinoase;i
lutoasen m.ai bogate in aigita in B
;
semischeletice.pind
la scheletice cu drenaj-intern
bun; volurn
gdafic mib pind la mijtociu; titieri 4
VIia,
cu descomlrunere
lenti.
Fact r or i c i i mat i c i :
-
Cilduri : Trna
-4-6"C.
-
Apit: Pa
:
1 000-1 500 rnm in vest, 950-1 100 in sud
;
E' f n: 450-550 mm.
Fact or i e, daf i c i :
-
Tboficitate : sr*bmijlocie
fTrr).
-
f&eacfie : puternic
Ei
rnoderat acidi
/pH:
4,0-5,5).
-
Elmiditate : Uu 3,-ZlUe 2-1.
-
Aera{ia : bund.- foar,te bund.
-
Cildura
;
plus
de cildurd pe versan[i.
Fact or i l i mi t et i v i :
-
Troficitatee scdzut5,.aciditatea ridicatd, cantitatea micd cle apd
.""accesibild.
18ts
4. Structura biocenozei
hoducitori:
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozigie :
,ln
etajul dominant fag rnajoritar cu molid, brad,
.
paltin qi
ulm de munte, anin al6, bcal larice (Bucegi)
sau
pin
silvestru (Vrancea)
disemina{i
;
molid'l gi
bradul
-uneori
pind la proporfie
de facies.
.
.
:
-
Consistenfa : 0,8-0,2 uneori mai scazutd.
:
-
Productivitatea:
cl. IV(V) perr.tru
'fag,
fVllfg pentru
molid
9i Pin'
r' ii' | '
-
Caracteristici dendrometrice
: pentru
tag de clasa IV6-V;.
Di amctrul
cm
Vo l umsl ' medi u
mr/ha
Lemnul de
Iucil,
%
50- 36
60* 50
-
calitatea lemnului : trunchiuri strimbe infurcite, insuficient
'
elagate, crdci groase.
' ': '
:
'
i
--1
Regenerarea naiural5 : diticila, din cawa intelenirii puternice;
la altitu ini mai mari instalare. fnecventa de seririnliquri de
, molid, care in cazul tSierilor rase pot deter:mina ,succesiuni
spre molidiquri.
-
St r at ul ar bu; t i I or : sl ab dezvql t at f or r nat di n exem-
plare de salcie cSpreascd qi.
iovd, cununif5, scorug, mdceq de
munte, zmeur, soc ro$u.
,,:
,
-
St r at ul i er bur i l or : f oar t e. bi nq. i i ezvoi t at . uneor i i n
covor continuu, dominat de Luzula luzuloid.es, cu participarea
Lui Calamngrostis arundinacea, care poate' deveni domiriantd
la altitudini mai mari, pe versanli.repezi sj soluri
"schele,tice;
frecvente ih amestec P oa nernoralis,.
Hipruciun tq
gtts situanicttm,
Epilobium montanum, Descharnpsia
ftetuosq.,
O.
fifuilia
se clrnda,
Oralis acetosella, unele specii,.ale florei
:#,
-yJl
.g.?....
ln arborete rdrite
Ei
parch-efe
sg.ptpd,+pg o,puternicl
;i
con-
tinud infelenire a solul,ui in special prin speciile Luzula, Cala-
mngrostis, Poo, fdcind dificile impaduririle'Ei lucrarile de cul:
t u 4 a .
: . r , . . . i , : , ; : r - . i * : 1 r . i , r . . i
1'34
S t r at ul muqc h i I or ;
-
l i pseqt e.
Grupr nevertlbratelor
Col l embol a
'f
hysanoptera
Heteroptero
I:[cmop!era
II ytttntoptera
Consumatori gi dcscompunitori (ncvertebrate)
tn stiatul arborilor
Col eoptera
Lepiiloptera
Diptera
Dermapte ra
Orthoptera
Dermapl ero
Opilionida
Aranea
Carabidae
Scarabaeiiae
15, 11
43, 21
r9,93
l0,57
I , E I
I.wnbri ci dae
lsopodae
Li t hobi i dae
I'olydesrnidae
Jtr,liilae
Nenetoda.
Col l embol a
Enchl ' traci i l ae
I.i ti cri r
'
Sol 0- 3 cm
Sol 3- 6 cm
Staphyl i ni dae
Curcul i ani d,ae
Ch,rysomelidae
El ateri dae
Lepidoptera
in sol
Densi tatea/m? Grupa de neYcrtet)rat
75 550
22 600
8 600
I
o,ooo,ooo"
Irwnuri ci dae
Densi t at ea/ m2
134 140
5
Acti vi tatea dehi drogenazi ci actual i
Pri mi vara
10, 8
8, 7
5, 3
8, 3
6, 2
{ , 8
Jl[ecoptera
Ar anea
Acavi na
Opilicnida
Pseudoscorpianida
Speci i fi tofage mai i mportante
gi gradul .de vtrtemare; Phyl aphi s
fagi
l .s.
-
pi DasJ)-
chi ra pudi bundal .s.; Operophl era brumata; Eranni s sp. l .s.; Nl i hi al a
l agi
f .s.
-
m; Li thocol l eti s
agi nel l a f . s.
ln
9i
pe litieri
Grupn nerYertcbratel or Grupa nevcrtebratelor Grupa nevertebratelor
Abundenla
rel ati vl
I
|
3;02
'
I
t-
t -
I
t -
t -
I
Grupa de nevertebrate
2.
3.
TIPUL DE ECos/srEM
: 3 J56 Fdget'slab prod.uctiu
cu humus brut,
pe. pgdggh4r!- oligobaziqe,.hidric
echilibrite, cu V iccinium,,
-
Subtipuri
: 33 563 subtip slab productiv.
i. Referinfe silvotipologice
9i
fitocenologice
Ti p, ut i .
3. g _pd
*y, g, -4
16J- Fdget mont an c! Vacci ni um
myrt i i t -
lus,4242 FAget de deal cuVaccinium
myrtilius.
Ti p' r i
e st a{ i une:
gl 4g_11
Mont an, : : _ pr emont an
cl e f dget e
!i'
qodzolic edaf-ig mic, .s vacciniu_m;
a7s z'ir bei"ro, an fd[ete
Pi, clivers podzolic
edafic mic cu Vacctr*um-_--iGh".
A. o^gi 3. t i i
y. " - g" t al e:
Luzul o
- _Faget um
( Bel di e 51) Mor , et
al. bE_myrtilletosu-m
.990 _02
;
Deschampsio (ileruosae) _
F"g"_
tum so6 62; Gario (kitaibelianii) -
raget;;m
sanda et al. 20.
Areal: Peste tot in arealul fdgetelor dar pe
suprafele
mici (in total
cc-a
-18
000 ha)
;
mai frecvent la munte, spoiadic la dealuri.
Rds-
pindire
mai mare carpatii Mericlionali (i
000 ha)
Ei
occidentali
(5
000 ha) pe
suprafe{e mici in carpa{ii orientari (sub 2 000 ha).
Stafi une:
Condi f i i :
-
Attitudini : (400-600)
?00-1400
m.
-
Relief: creste inguste si pirtea
superioard a versanfilor cu
inclinare
mare, frecvent expozi{ii nordice.
-
M3terial parental
: provenite
din roci acide, mai ales
qisturi
cristaline si gresii silicioase.
-
Soluri
:
-p6dZoluri
feriiluviale
;i
tipice,
,brune
feriiluviale cu
nulnus brut, superficiale pind la mijlociu profunde, nisipo_
lutoase,
qdesea semlscheletice pind
la icheleti'ce; bine'drenite,
volum
edafic mic pind
la mljloeiu; litierd groaie cu descom-
punere
intirziatd.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : scizuti
/? 1).
-
Rgacfia : foarte puternic puternic
a.cidd
fpH
:
(J,5)
4,0_5,0).
-
Umiditate : U,4-glIl
"
3-2.
-
Aerafie : bund.
-
cildurd : minus de cdlduri in sol (din
cauza stratului izolator
de humus brut).
Fact or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea foarte scialtd, aciditatea foarte puternicd.
Faet or i c l i mat i ei :
-
Cildura :Tma 4-8,5oC.
*
Apa : Pc :
?00-l 200 mm; ETR
-
450*6b0 mm.
1S
4. Structura .biocenozei
Producbtori
St r at ul ar bor i l or :
-
lorynozifie
: fag singur sau cu molid, mesteacdn, gorun (la
dealuri) disemina{i.
-
Consisten{a : 0,8-0,7.
--
Productivitatea
: clase de produc{ie
IV-V.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru fag dc clasa IV6*V5.
-
c-alitatea lemnului : trunchiuri scurte, conice. strimbe. slab
eiagate cu crdci groase.
-
Regenerarea naturala : dificila din ca'za stratului de humus
b-*,t q-t
_ffielenirii
cu Vaceinizlm,
ca
gi
a condifiilor termice
Ei
trofohidrice nefavorabile
;
puie{ii pulini
cu creqtere lenta.
st r at ul ar buqt i l or : i n gener al
l i psegt e, r a deal ur i i zol at cy-
tisas nigricans.
St r at ul i er bur i l or si s ubar bugt i l or :
f oar t e put er ni c
dezvoltat ominat de Vaccinium
mgrtilius, V. uitts
-
ictaea (la
munte) pe alocuri Callurn uulgaris, Brukenthalia spiculifolia,
frecvent Calamagrostis arunclinacea, Deschantptsia
fleiuosa,-
Lu-
zula luzuloide s, Oral i s ac eto s ella, H ier acium transiluanicu?n
;
prin
riri.c'a arboretului solul se inleleneEte cw vacciniurz gi graminec.
St r at ul muqchi l or : obi snui t bi ne dezvol t at
pr edomi ni nd
HElocomium splend.ens,
Dicranium scoparium,
nhytnhaegthus
triciuett'us Polyt'richum contmllne. Plagiochilla asplenioicles q.a.
TIPUL DE ECOSISTEM : 3 374 Fdget mijlociu
Sr
slab pottuctiu,
cu rnull (mull-moder|
calcie, pe
soluri rendzinice gi hunico-calcaroasei,
carbonatic eubazice, hidric cuasiechilibrate, cu Eptqctis-Cephalanthera..
Subtipuri : 33 742 subtip mijlociu productiv
;
33 743 subtip slab productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 4213
Fi get de deal pe sol ur i supe, r f i ci al c
cu substrat calcaros.
137
t
3.
Ti pur i de st a
{ i une
1014220 Mont an
-
pr emont an de f d-
gete Pm, rendzinic edafic mijlociu, 7U4210 Montan
-
premon-
tan de fdgete Pi, rendzinic edafic mic, 9/5 222 Deluros de figete
Pm, rendzinic edafic mijlociu, cu Asperula-Asarurn, l0l5 22L
Deluros de fdgete Pi, rendzinic edafic mic gi foarte mic.
A s o c i a
!
i i v e g e ta le : Cephalanthero
-
Fagetumoberd. 57.
Areal: Rispindit pe
suprafele foarte mici (citeva mii de ha) in zone
sau masive calcaroase (Piatra Craiului, clipele de calcar margi-
nale din Carpa{ii Meridionali de sud, Vilcan, Godeanu, Almdj-
Locvei, Codru Mum,a, Pddurea'Craiului etc.).
Stafiune
Condi { i i :
-
Altitudini : 800-1 200 m.
-
Relief : versanfi cu inclinare diferitd gi platouri.
-
Material parentai : coluvii qi proluvii provenind din calcare,
,
-dolomite,
tufuri calcaroase, marno-calcare, marne.
-
:Soluri
: rendzine (pseudorendzine) tipice
Ei
cambice, soluri
humico-calcaroase (rendzine cu rnull-moder), euba.zice, bogate
in humus de tip mull (mull-moder) calcic, slab scheletice pind
la scheletice, lutoase pind la argiloase, bine
'struc,turate
(grd-
unloase), bine aerate, cu drenaj obignuit bun (pe pseudorend-
zine imperfect din cauza pseudogleizdrii slab-moderate in
orizontul B)
;
volum edafic mijlociu mic
;
litierd p.ufin5 cu
descompunere foarte activS.
Fac t or i c l i mat i ci :
Cdldura : Tma - 5,5-7:C, cu plus insemnat datoritd rocilor
calcaroase.
Apa : Po
-
850-1 100 mm
:
evapotranspiralie mai intensS,
din cauza microclirratului mai cdlduros
Ei
mai uscat de pe
cblcare.
Fac t or i edaf i c i :
..., T Trofi ci ' tate : ri di catd
- foarte ri di catd,(T;n=n).
.
.''*
Re,acfie i slabd acidd pind la'slab alcalini (in orizonturile cu
mul t schel et ). "
' i
Umi di tate : TJu 3-2l Ue 2-7.
Aera{ie : bunl
-
foarte buna (cu excep{ia pseudorendzinclor
psetrdogleizate).
:
-
Cdldura : plus de ca|,$ura.!n sol datoqitq substratu-lui calcros-
Fac t or . i l i mi t at i v i :
l 3B
-
Umiditatea estivalS scizutl qi evapotranspirafia mai rnare.
4. Structura biocsnoci
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifie :
-ln
etajul dominant
fag majoritar cu exemplare
diseminate de paltin
de munte gi frasin cornun (care pot
ajunge gi
la
proporfie
de facies).
-
Consistenfa : obiqnuit neuniformd (0,g-0,2)
;
la virste mari
gi pe soluri mijlociu profunde pind la 0,6.
-
Productivitatea : clas.a (II) III-IV (V), in func{ie de volumul
edafic.
-
Caracteristici dendrometrice : in subtipuri mijlociu productiv
pentru
fag de clasa 116-1115 iar in subtipul slab proar:ctiv
. ': ,.
d clasa III,;-Vo.
mi j l cci u
prodn,:ti -r
sl al r
producti v
l0
50
100
0, 9
0. 8
0, 9
0, 7
l 9- 16
23-24
18- 14
32- 27
15' _ 10
2' 7
-20
2{0- 190
400' _ 320
175- 100
285- 170
65- 60
70- 65
60- 40
65* 57
-
Calitatea lemnului : variabila in funcfie de profunzimea solu-
lui, trunchiuri mai frecvent conice, cu elagaj slab, puternic
ramificate mai ales pe
soluri cu volum edafic rnic.
-
Regenerarea naturald : intimpind dificultdti datoriti fructifi-
caliilor rare si deficitelor
de umiditate din sol (indeosebi
a
celor cu volum ed,afic mic)
;
se dezvoltd mai bine la addpostul
arboretul ui b5tri n..
St r at ul a. r . bug, t i l or ; mai mul t sau mai pu[ i n dezvcl t at i n
funcfie de consistenfa arboretuiui
;
este format mai ales din
corn, paduccl ,
tul i chi na, al un
g.a.
St r at ul i er bur i l or
Ei
subar bu; t i I or : cu dczv ol t ar e
neuniformd pe suprafafd, in func{ie de condi{iile de iluminare
:
gi de sol,
.este
alcdtuit din speciile florei de m,ull indeosebi :
Mercurialis perennis, Asarum europdeurn, Euphorbiq dmltgdaloi-
des, Geranium robertianum, Asperula odorata, Sanieula europaeu
. ,s;3.
la.care se adaugd unele specii calcifile (Epipuctis helleborine,
E. atrorubens, Cephalanthera damassonium, C. longifolia, C.
r ubTa) .
: . . , . : . .
St r at ul muqc hi l or : - l i pseqt e.
:
139
TIPUL DE ECOSISTEM
: 3 418 Frd"sineto-pdititrig,
itrult
cu m:u.ll, pe soluri brune
;i
aluuiate gleizate, eubazice, hid,ric
protluctiu
erceden-
tare in proJunzime,
cu Phgllitis
-
Lunaria.
q
3.
Subtipuri :34 787 subtip inalt productiv.
1. Referinte silvotipologice gi
fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 042!
Fr dsi net amest ecat
de deal ur r .
Ti p. u. i
{ q
st a{ i une: t 314540 Mont an- pr er nont an
de f dget e
ps,
brun gleizat,
in luncd inaltd.
Asoci a{ i i . veget al e:
phgl l i t i di
-
Faget ur n Vi da 1963 ( Ace-
reto-Frarinetum,
Paucd 41).
Areal : Ecosistem intrazonal rdspindit pe
v6ire urnede, inguste, din
domeniul
munfilor mijlocii
Ei
joqi
(mai
ales in vestuf
{drii)
pe
suprafefe restrinse.
St al i une:
Condi { i i :
-
Altitudine : 400-800 m.
-
Relief : poale de coaste
Ei
terase din preajma
riurilor de munte.
-
Material parental : bolovdniquri qi pietriguri de provenien{d
foarte diferitd (gisturi cristaline, calcare ete.).
-
Soluri : brune in faze diferite de: dvolu{ie ca qi aluviale, cu
gleizare mai mult sau rnai pu{in pronun$atd,
eubazice, iniens
humifere,
cu mu1l, mijlociu profuflde pin5
la superficiale, mai
mult sau mai pufin schaleticc, nisipoase, nisipo-lutoas, pr-
manent umede cu stagnare de apd in profunzime si volum
edafic mare mijlociu.
Fact or i c l i mat i ci :
-
CAIdura : Tmn
-
6,b-Z,b"C in est;' z,b-g,boc in sud qi vest.
-
Precipitalii: Pa
-
650-750 mm in est, 800-1 000 mrn in
sud qi
vest.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitate: ridicatd (T
,r*n).
-
Reactie :
-
Umiditate: permanent ridicatd (Uu 5-4lUe 4-g), din apa
freaticS.
-
Aera{ie : bund in orizontul superior.
-
Cdldurd : simlitor mai scdant5 decit in situatiile vecine de
versant.
Fact or i l i mi t at i vi : l ocal vol umul daf i c mi c, i nghel ur i l e t i r -
zii fresvente.
140
4- Structura biocenozei
Producitori
St r at ul
ar bor i l or :
-
compozi{ie : in etajul dominant
frasin comun, partin de munre
Ei
de cirnp, fag, ulm de munte, tei cu frunza mare gi tei
pucios;
in etajul dominat
carpen, ulm de munte, anin negru,
sorb de cimp,
jugastru,
mai rar brad, molid.
-
Consi stenfa : 0,8-0,7 i n etaj ul domi nant
;
pe,ansambl u
1,0_0,g.
: pentru
frasin gi paltin de clasa
m indl{ime
Ei
36-44 cm in dia-
-
calitatea lemnului : trunchiuri
drepte, cilindrioe, de foarte
bund calitate pentru
furnire atit la frasin, clt
si
la
paltin.
-
Regenerarea naturald : se produce
fdrd dificuitd{i.
st r at ul ar bu qt i l or :
de r egul d bi ne dezvol t , at , , const i t ui t
di n
alun, soc negru, pdducel,
singer, corn.
st r at ul i er bur i l or qi
s ubar bus t i l or :
neuni f or m. i n
qetqce, de tip,ul Phyllitis
-
Lunaria,. la speciile care dau numele
tipului se adaugd
_cgstopteris
fragilis,
Arabis turrita, stellaria
nemorurn,
_Polytrichum
setiferum, Asperula od.orata, A.sarum eu-
ropaeun'I, Dentaria bulbifera, sanicula europaea, Mercurialis per-
r^enis, Galeobdolon luteum, Bromus benekbni,
stachgs siluaiica,
Ger anium r ob ertianum,,
T amu s communis, Impatiens
-noritang
er e',
Saluia glutinosa
E.a.
-
Produ'ctivitatea : clasa I-II.
-
Caracteristici dendrometrice
I-II la 100 de ani 30-3b
metru.
TIPUL nE ECOSISTEM : 3 534
lociu productiu,
cu n1,oder, pe
soluri
cu asie chilibrat e, cu Luzula luzuloide s.
Pinet de pin siluestru inelt gi mii-
brune acide, oligomezobazice, hidric
Subtipuri : 35 341 subtip inalt productiv;
35 342 subtip mijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 3111
Pi net cu. Rz bz s hi r t us. . pi net de
productivitate
superioard cu Luzula atbida qi
flord de mull
;
pinet
de productivitate mijlocie cu Luzula albida sau Rabus (Alexe
1e64).
Ti pur i de s t a{ i une:
Asoci a! i i veget al e:
141
I
3.
Areal: Rispindit in Carpa{ii
Curburi; coboard local qi
part par
a fi natural, in
gorun,
fag sau amestec.
Orientali, mai ales in Carpalii de
la coline (circa 1 000-2 000 ira). In
parte secundar pe locul pidurilor de
Stafiune:
Condi { i i :
-
Altitudine: 800-1 300 m (local intre 400-800 m).
-
ReIieJ: versanfi repezi
-
foarte repezi, de reguld insoriti-
-
Material parental : gresii silicioase, rnai rar alte roci.
-
Soluri: brune puternic luvice qi brune acide neai rar brune
feriil,uviale oligomezobazice, cu moder, mijlociu profunde pin6
Ia superficiale, nisipoase pind
la lutonisipoase, sernischeletice
piriS
la scheletice, cu volum edafic submijlociu qi
mic; litieri
in strat de 2-3 em cu descompunere lentd.
Fac t or i c l i mat i ci :
-
Cildura : la nivelul de Tma: 3,5-6 (2,5)"C.
-
Apd : Pa
:700-900
mm
;
E?R
:
450-600 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : sclzutd
-
submijlocie (?r-rr).
-
Reacfie : puternic
-
moderat acidd
/pII
-
4,5-5,5).
-
Umiditate : Uu 3-2lUe 2-7.
-
Aerafie: foante bund.
-
Cdldura : peste nivelul biotopurilor zonale.
Fac t or l l i mi t at i v i :
-
Volumul edafic mic, troficitatea
si
umiditatea red,use.
Structura biocenozei
Producdtori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie : In etajul dominant pin silvestru majoritar; di-
semina{i sau pind Ia propor{ie de faciesuti, gorun, fag, brad,
moli,d, mesteacdn.
-
Consistenta : 0,7-0,6.
-
Pnoductivitatea : clasa I-III.
-
Car,acteristici dendrometrice : in subtipul inalt produetiv pen-
tr,u pin silvestru de ctrasa Ig-II1, in subtipul mijlociu pro-
ductiv de clasa II1-III5.
4.
r42
Subtipul Speia Vlrsta, aD Consi stenl a
In{t}imea
medie, E
Di ametrul
Dedi u, cm
Volumul
mediu
ut/ha
kmuul de
l ucr u, 9/ o
i nal t
producti v
Pi . s
50 0. 7 z1- t9 30-26 500
100 0. 6 29-26 40- 36 700
mi j l oci u
productiv
Pi . s
50 0. 7 t9- t4 20-22 z'i0
100 0, 6 26-20 36- 30 400
-
Calitatea lemnului
_:
tulpini dreptg bine elagate.
-
Regenerara naturald : uEoard, se produce
mailles in ochiuri;
se rcgenreaze uqor gi fagul, bradul, molidul, gorunul fdrd a
s produc
insd succesiuni de scurtd duratd.
St rat u-l arb, uq. , t i 1or: i n general
sl ab dezvol t at , compus di n pd-
ducel, meceE, ienupir, scoruq.
St r at ul i er bur i l or
Ei
s ubar bugt i l or : v ar i abi l dez vol -
tat,_ dominat obiqnuit de Luzula luzuloides inso{itd de alte specii
acidofile (Catamngrostis
arund.inctcea, V eronica'officinalis, Itione-
ses unifl-ora, Hieracium transsiluanicunr,,
pteridium
aquilinun"L
uneori Vaccinium mgrtillus, V. uitis idaea, Calluna uulgaris qi de
s-pecii de Cgtisus (nigricarw.,
austriacus) dar sint prezente gi sfecii
de mull cu vitalita,te scdzutd (Asperula od.orata,- Lamium gaieob-
dolon, Sanicula eurogea
E.a).
Frecvent mai apar
poa
nerrloralis,
Oratis acetosella, Rubzs hirtirs q.a.
St r at ul muEchi l or : pr ezent pr i n per ni f e
r ar e de Hgl ocomi um
splendens, Entodon schreberi
g.a.
TIPUL DE ECOSISTEM: 3 554 Pinet de pin siluestru stab produc-
tio, cu httm,us btut,
ite
po<Izolzri
oligobaztce gi ertrern oligobazice, hi-
dric cuasi.e.chilibrate, cu V accinium-C alluna.
Subtipuri : 35 543 subtip slab pnod,uctiv
;
35 544 subtip foarte sl,ab productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de pAdur e : 3121 Pi net cu
Cqlluna uulgaris; Pinet cu Vaccinium
garis (Alexe 1964).
Ti pur i de st af i une: 8/ 4377 Mont an- per mont an de f dget e
pi ,
podzolic edafic 11ic, cu Vaccinium; 9/3 311 Montan de
,amestecuri
Pi, podzolic edafic mic, cu Vaccinium qi
alte acidofile.
Asoci a{ i i
v eget al e:
Vaccinium myrtillus
ft
mErtillus qi CaIIuna uul-
143
2.
3.
Areal: Rispindit pe
suprafele mici mai ales in Carpalii de curburi,
dar prezent izolat qi in alte rgliuni.
Stafi une:
Condi f i i :
-
Al ti tudi ne : 500
-
1200 m.
-
Relief : treimea superioard a versanfilor repezi
Ei
foarte re-
pezi, insorifi,
mai r'ar pe c-ei umbrili, creste, culmi, stincdrii.
-
Material parental : proveni,t din gresii silicioase.
-
Soluri :
-podzoluri
oligobazice
Ei
extr,em oligobazice gi litoso-
luri cu humus brut, superficiale pind
la mijfociu profundc
(profunde),
nisipoase qi nisipo-lutoase cu proporlie variatd de
schelet, foarte drenate, volum edafic mic
gi
foarte mic, Ii-
tiera gr'oasd
cu descompunere incompletd foarte lentd.
Fac t or i c l i mat i c i :
-
Cdidura : la nivelul de Tma
-
7,5
-
4,0oC.
-
Apa : Pa
-
750
-
900 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitete : foarte scdzutd
-
scdzdtd (T
o).
-
Reacfie : foarte puternic
-
puternic
acidd (pH
-
3,5-5,0).
-
Umi di t at e: Uu 2
-
7/ Ue 7.
-
Aera{ie : foarte bun5.
-
Cdldura : peste nivelul biotopurilor zonale.
Fac t or i I i mi t at i vi :
-
Volumul edafic mic, troficitatea
Si
umiditatea foarte scdzute.
4. Biocenoza
Producdtori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie : in etajul dominant pin silvestru majoritar la
care se adaugd disemina'f sau pind
la proporlie de facisuri,
mesteacdn, fag, plop tremurdtor uneori moli,d,
gorun,
-
Consistenfa : 0,7
-
0,6 (in arborete bdtrine pind Ia 0,4 - 0,3).
Productivitatea : clasa IV
-
V, pe stincdrii sub clasa V.
-
Caracteristici dendrometrice : in subtipul slab productiv pen-
tru pin silvestru de clasa III5-_V6 in subtipul foarte slab pro-
ductiv pentru pin silvestru de clasa Vo-Vs.
Subti pul Speci a Vl rsta, ani Consi stenta
l nl l f i mea
medi e, m
Di ametrul
mcdi u, cm
Vol umul
medi u
-t/h"
Lemnul de
lucru,
ll
slab
producti v
Pi . s
50 0, 7 15- 10 z0- tz 150- 70
100 0, 4 20- t4 26- 18 110- 65
oartc sl ai r
producti v
Pi . s
50 0. 4 t 0- 8 1 6 - 10
a D l 5
100 0. 4 t 5- 12 z0- L6 100- 50
144
gxerqplare
de ie-
r ; ; ' Lt i t ' t t t ' i , ' i ,
- - "
l ;g r;.,dezvol tat
i n co-
a\\qthfut siygura sau cu
,FlF,
pgf,,fdifocal domi-
k''9
glanqgro sti s arun-
a L ur muqcnt ror : ' t ocal poat e
f 1i $St ul r. f orr$eaVol f at
;
est e
compus din Hgpnurn cupressijorme,
iiittieciin
,h;;;";:
Leuco_
o:A!.m
_g.laucum,
Dicranum
scoparrlttfr,',
t,Mdtzgdrld, :'
jtT&lta,
PlMpAiurn schre-
TIPUL DE ECOSLSTEM
: 4116 Fdset inalt
ca mull, pe
soluri brune eumezobazice
ii luuicb-'
dric echilibrate
cu Asperuta
-
Asar4ifi.t-JlSwttdiid.,
47 162 subtip.int
3. Statiune
ii. ,
a
-
ii tflirt
.;ril
-,r r'l ni
('I
11 l i l
--
t;
' .!
. . : l . i i ' ; l , l i ) i ) : Jr J' : ( r , i
, 3. U
- - i l . { i
: r ; ' n' . r i . t . i ar i r t - )
| ?i : , r : , f : r ; , ; , , r I r , Ji r i j , , : r i : . r " r 1l
. : , i t ; ; b r
41 161 su
[ . ' : . , : ' : ; i : : r , j , ' : ; ; . ? i i
' . . ' i ' ' ' : t ) i i , t
! i t : - t i . ) ( . i i i : i l
- : i ; ' t ,
t r r r j i ] : ' : i : l ; l i : ; ' i : ; , t : i .
t.
.
&tfgginfg ptivdlpqlgEieg
$;fit*enolegr*a. r i., ..i,r : ,;r,i',t -:-)
Ti pur i de pddur e
: 4211 Fds. et de deal
""' i i ; ; ' ' a' "
mul l
( s) :
4212 Fdget de deal pe
soluri scheletb/crd
fldfff,dblrrrdlt'{nrr)i;
i'
'
T i
F, F; t $, {
e, ' s
t , e t i $ni i ' ' "' UA
24: }. Phl urci {, de f dget "Uu Ps, brun
edafic rirare,_cir AsTierula
-
Asarim; 21s242 iieruros de fdgete
Pm, brun edafic mijlociu cl Asperula
.
Asarum.: 1.16 258 be_
lunos de cvercete, cu fdgete de rimita inf&{8sfH9Fl,'{il{lllr$datic
mare
;
316 252 Deluros de cvercete cu fdgete de limita inferioard
Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula
-
Asarup2.
: i:oli:;rr[rrrt{{
Asoci a! t i veget al e : Dent ar i o
" , , ! gg?t Vy,
r , HgT, t : , f " , 8, l g- .
Pass 68.
;
! . rir=;SU$Udini
(UlD<ff90
ni Tqgi{$0Qhrlbn,;i:
j,tir?i1,'tj.j$.it;'..) -,-
:: ..::, r"; &eligf rr,lgLglflt4dini
ry,hi,{pina lp
pims
500:H) 1flg
regula pe
versanfi umbrifi, funduri de vdi,
,ygq$a4fi
iFferioriiln preajma
10
._.
c. 205
l+q
,r.qit9l,.ghia1 versan{i insori{i frdmintafi de alunecdri
;
la aI-
ti,tudini mai mari (pestq
.500
m)
;i
.pe platoun sau versan{i
cu expozifii
rdiverss
dar cu pante h gtneiat
moaerate
*
mici.
\tatgr.iqt
parental-:_provenit_
din marne, gresii,
calcare, Iuturi
Ei
nisipuri, materi.al loessoid, roci eruptive
Ei
ynetaporfice.
-
Soluri : br,une eu{nezobazic sau brune luvice, slab pseudoglei-
zate,
_eu-
gi mezobazice, cp orizont superior
;f
bogat in' hu-
mus de tip mull
;
fdrd schelet pind
ta semischEleticl, luto-ni-
sipoase qi lutoase, bine structurate, cu drenaj bun, eventual
pu{in intirziat in cazul pseudogleizdrii,
volum edafic variabil,
de la foarte
T?rg
la mijlociu (mic), litiera B-4 t/ha cu des-
compuhere activd.
Fac t or i c l i mat i ci :
:
Cdldur,a: Tma
-'6,5
.-
9oC.
Apa : Pa
:
650
-
850 mm in vest, 600-700 mm in nord:
'ETR
-
650
-
700 mm.
F' det or i edaf i c i :
Troficitate : ridicutd (T IV).
-
Reac{ia : slab acidd (pll: 5,8-6,4).
-
Umi di tate: U., 4
-
3/U" 3-2.
-
Aerafia : bund (temporar
mijlocie in solurile pseudogleizate).
-
Cdldura : nivel normal, suficient pentru activitate biologici
intens5.
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Volumul edafic mijlociu in subtipul mijlociu productiv.
1. Structura biocenozei
Producitori:
St r at ul ar bor i l or ;
-
Compozifie : in etajul dominant fag majoritar la
,care
se pot
asocia multe specii diseminate (gorun, cer, girni{d, stejar pe-
duneulat, tei, carpen, cireE, plop tremurdtor, ulm de munte,
paltini, frasin, in Banat
gi
Moldova local brad)
;
unele specii
(rnai ales gorunul, teii, frasinul, carpenul, stejarul peduncu-
lat) sau
{6i)
amestecuri din aceste specii
pot ajunge la
pro-
portie de facies.
-
Consisten{a : 0,9
-
0,8.
-
Productivitatea: clasele I
-
III
edafic.
(IV) in funclie de volumul
-
Caracteristici dendrometrice : in subtipul inalt productiv pn-
tru fag de clasa I0
-
IIs, iar in subtipul miilociu productiv
de clasa II6;-IV6.
146
subti pul
|
-*","
t .
Vi rsta, ani Consistcnta
l nnl !i mea
m
Diametrul
cm
Vol umul
m8/ha
Lemnul' de
l ucru,
!,o
i nal t
, I
productiv
l
oo
50
100
o, 9 24- l 9 23- t 8
370-260 70: 62
0, 8 31-28
40- 32 580
-
420 75-; 8
mi j l oci u
l '
: ' '
producti?
I
FP
50
100
0, 9 19- t t 8- t 4 250- 165 60- 50
0, 8 28-22
33-25 410-280
68-62
_-
calitatea lemnului
: trunchiuri
drepte, ci,lindrice,
bine el,a-
gate;
o anumitd proportie
de ]emn cu valoare
deosebitd din
speciile de amestec (frasin, tei, paltin).
hegenerarbd' naturald : u$oard dar puielii
se dezvoltd incet
sub masiv; in semin{iq multe specii de amestec.
st r at - r * l
ar bust i l or :
sl ab dezvol t at di n cauza umbr i ( al un,
pddgcel,
mdceg, salbi moale, salbd riioasd, clocoti.q, singerl soc
negy).
st r at r i l i er bur i l ' or
Ei
ar buEt i l or
: de r egul d i n pet e,
di n
cauz'a umbririi;.mai
dezvoltat esfe insi aspectuf vernal cu Ane-
rnone nernoro&, A. ranurrculoid.es,
Hepatica nobilis, cardamine
bil.bifera (adesea
dominantd)
;
in aspectur estival multe specii
de mull (Asarun eurogeunl,,
Asperula odorata, Euphorbia o*W-
daloides,
I*thgrus oernus, Mycetis muralis,
pulmonaria
offiA-
nalis, carex siluatita, Geraniurn robertianum,
Galium schuliesii,
'
Mercurialis perennis,
Polygonatum
multiftorum, sanicula earo-
"
pcrca,
Stellaria holostea,
Rubas hirtus).
St r at ul muqc hi l or : l i psegt e.
fonsumotori gi dcseompunitori (nevertebrate)
ln stratul arborilor
Grupa de nevertebrate
Grupa de ncvertebrate
Abundenla
relativl
Collentbola
Thysanoptera
Heteyo|teye
Homoptera
Eymenopter:i
Abundsrc
relativl
1, 87
2,74
2,21
40,95
11,13
Colet
ftera
I-epitlcptera
Ddptcra
Dcrmaftcro
Orthoptcra
Mecoptera
Ayanea
Acari na
Opilionid,a
Pseuiloscorpionida
Absndesta
15, S8
2, 71
0, 26
12,80
3,58
t2,35
3, t E
,
Specii fitofage mai,inpqHt+gte;i gradul de vdtdmare: DaEtchira pudiburrJa t.s.-m;
O|elop_thelo brumata_;
-O, loWtq,
Bisten sp. Ls.-rn; Mihiola
Jagi
l.s.-m; Liikocalletis
laginalta
f ,s. ; .illapdd!*c',:tiosclcllo t.s.
;
Orcftartas
.fagi
l.s.
Grupa de nevertebratc
147
Lilhobiiilae
Gropa d r
'5;01-
zLw
i ' 1 4 , 1 7
..
qr;ds
:Chrifomeliilaa
-Eli\h;ue
T I PU L DE
ryC0ffST.fr
M t' t r*'l|'6,,&W &
;rniii'aailr: productiu, cu mull
-
1n6Qsv,
pe soluri brune
maa&gei4e*$L*brune
luuice oligom.ezobazice,
0r . r l
cg_ti fi
I&t
' : i
{)
Ei
slabd
rle
,umeoe.
l i - , i
I
r ; :
.
' t
; , - . :
4.,:Etrudtura bioconogei
i . . t I
. ,
'
Producdtori:
St r at ' ul ar bor i l or :
-tn-@omlmn+-+ag
r"airi+ftr;-aisemiffiti;-
eF
: - j '
' 'run'lulrcori'pind"la'propor{ie
de faeies)i"stejar,': f4gln; eaipen,
tei, cireE, pahin qi
ulm de munte,
'rieste,at&n;l
plopt ,tr'emurdtoflr
14t$
-
Consistenfa : 0,9
-
0,8.
' .:
, , :. .
.--:
Productivitate : clasa II
-
III.
-
Caracteristi.ei dendrometrice : pentl'u tA.b
Oe
clasa'Ils-,;J1l5.
forma buni qi sint bine elagate
;
la' gorun ser bb$ne lemn de
calitate in proporfie rnare.
-
Regenerare naturald: se produce fdrd dificultd{i in arboretele
mature existd seminliEuri
Ei
tinereturi neuniform distribuite
pe suprafatd in funcfie de condifiile de iumind.
St r at ul ar buqt i l or : nedezvol t at ( r ar e exempl ar e de al un,
pdducel, clocotig, corn).
St r at ul i er bur i l or qi subar . buEt i i or : obi Enui t di sc on-
tinuu, format in majoritate din Carer pilosa, ot participarea
unor specii de mull (Asarunt, europaeum Asperula odorata,
Euphorbia amygdaloides, Hedera helir, Lamiunt galeobdolon,
Melica uniflora, Pulmonnria officinalis, Sanicula europaea, Viola
siluestris q.a.).
fin unele situalii poate apare Rwbus hirtus gi chiar
specii acidofile.
St r at ul mugchi l or : nedezvol t at ; t uf e i zol at e de Cct t har i nea
undulata, Mniwn punctatum, Dicranutn scoparium etc.
Consumatori gi descompundtori (nevertebrate)
ln stratul arborilor'
Grupa dc nevertebrate
Abundenta
relativi
Speci a Vi $ta, ani
I
Consi st ent al
l nnl l i mca
l m
I
o'"*",.rt
I
' Vol ml i l
mtlha
Il[ecoptera
Aranea
Acari na
Opi l i oni da
Pseudoscorpiutida
12, 88
4, 54
5, 30
Lemnul de
lucru, m!(
1, 5 I
6, 06
'i'
Collenbola
Thysanoptero
Heteroptera
Howoptera
Hymenopteya
J , UJ
3, 79
' 7
a1
52, 26
1, 5 I
Col eoptera
Lepidoptera
Diptero
Dermaptera
Ortltoptera
.Speci i
fi tofage mai i mportante
gi gradul de v5ternare: Dasyehi ra pui l i bunda t.s.-m;
Phyl aphi s
fogi
f.s.; l \Ii hi ota
fagi
l .s.; I-i tl tocol tat' i s
l a<i nel l a
f.s.
1,50
Grupa de nevertebrate
Abundeota | ^
;"ti "t I
Grupa de nevertebral e
ln
Grupa de nevertebrate
Grupa de nerer-tebrate
Dermaptera
Opilionida
Carabi dae
Aranea
Scarabeidae
Abundenta I
rel ati vA- |
Grupa de nevertebrate
Abundenfa
rel ati vi
Lunbri ci dac
fsopodae
Li thobi i dae
Pol ydesmi dae
Julidae
1 , 1 5
3 , 1 4
1, 53
2, 78
2, 65
0, 70
34, 50
26, 80
l , 15
3, 83
2, 80
0, 07
3 , 3 1
1, 03
4 ) 1
Staphylini.dae
Curculiniodae
Chrysomelidae
Elateridae
Lepidoptera
Grupa de nevcrtebrate
Nematoda
wot t enl ool a
Enchytraei dae
LitierS,
Sol 0- 3 cr r
Sol 3* 6 cr n
127 000
t5 200
3 200
Ori bati dae
Lumbri .ci dae
Pri mi vara
9, 50
1 ? 5
7, 80
3, 9: i
1, 83
1, 55
13,79
t3,7 t
1 ) 7 l
Vara
Acti vi tatea
dehi drogenazi ci
actual d
TIPUL DE
'Ecosrs'rEr\r
: 4134 Fdget rnijrociu .si szob
tr)roductiu,
cu nwder, pe soluf i-brune ruuice
;i
bruttc crci:cr;, origom,ezobazice, ricrric
cu asiechilibrate,
ctr Luzula luzutoicles.
Subtipuri : 47 942 subtip mijlociu productiv
;
4t B4S subtip slab'productiv.
1. Referinfe silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i
de pddur e:
4241 Faget de dear ur i cu f l or r aci do-
fiia (i-m).
Ti pur i de s t a{ i une: 7| FDB
Del ur os de
3i9.
,pqdzolit,
edafic mijlociu submijlociu cu
5 241 Deluros de fagete
pi,
brun edafic rnic.
Asoci a{ i i
v eget al e : Luzul o
-
Faget um.
fdgete Pm-i, puter-
Luzul a al bi dd: 3/
15d
-i
i ' ' .
'w
Prezent in toate
,
sup|rfeta,rnai
djit
vestul
tarii Ei
"irt
Pdfr$ul Getic
000
-ba)ct,--*--
' .
t ;
. - r
; t . i
putErhic
rar mderat incli-
-
4,5-5,5, mai
rar
2-7.
Producitori: i l l r r i : i r ' : : i t t ! : , ' | l , . . i ; ; t i i i l d i , "
. ' . , i i ' r ; i i )
i ' r - t t i r ; l l ' l i i l c i i r ,
{ , 1
I .
t I t . , . 1 : : ,
'
-
: - l l , I U r i . i l r \ t
( , t i r I I
lBir
i uorrl xl t
Fdjlecis--r ---
pro,{rgctiv
330- 210
slab
productiv
1140- 95
- 'calitatea
lemnului : trunchiuri
conice, puternic
ramificate
mai rar cu forme [ung.
;
,rl
HegeniaF-nat,''elt:
le p6;ia
rtiocluceln'c6naitii alst"i- a"
bune dac6 solul nu este in{elrtit,,cu Luzula; in
'seminliq
par_
-$ipeqi
ette
@."----*
*=*-
st r at ul
ar bugt i l of ' : ' ' de
r egur d nedezvol t at sau sl ab dezvol -
'
tat (alun, pdducel,
ioln;'singer,
aqih.ori).
,'"''','',
'
,
S t r at ul i erburi I or qi
aI . b-. uE! . l . Lc-"; *__dezvsl l at ---n_e. _uni _
-*-'*ioim,'ln-runctru-,f
ffi;iitiiFde rumind de pe
vurrssnt
si
din
arboret
;
dornin^i dq,rreI1lfl
L;y?rylg,,trl4ffllp$er, la care se adaugd
*--*"il-gru9,r&'Ystwtsg-pltiel2ta;lis.Gen&stnJinctal;io,,
Metam,pgru.rn.
bihariense, Festucq drgmeia, Dacfy.lis
polggama,
pteridiym
aqui_
* - * J
*r*r,
9 4q!wrg:.ti: -yytQi"
gg gg,
J!e!lH!
ys
. !!g
e-r.-
D,rfudise,.
ri{ia arboretului
,se
produce
o intclenire puiernicd.
cu Luzula qi
graminee.
,
,
S t r a t ul m u gchi , l or : nedezvol t at ,
;
Col l embol a
Tbysanoptera
Ileteroptere
r{Po,:tffl?r
, :l
Ifymenopteta
col"oP..!9,,tft
., i,, r,.,
Lepidoptera
Di ptera
Pf i PP{f ' 1, r : : i . , ,
Orthoptera
SJFEsffd1ir,.,
Aranea
rAiuiirtl
,
i.,
o,arrii,,
io'gi
, , i r f l -
6, 11
, r22
r 1 i
- ] -
N'epticula
153,
8, 53
2, 44
Grupa de nevertebrate
in qi pc litierd
Grupa de nevcrtebrate Grupa de nevertebrate
Abunderi{a
rlativi
Abundenl a
relativi
Abundenla
relativf,'
Lumbricidae
ISopodae
Lithobiidae
Poiydesmidae
Jul i dae
Nematoda
Col l embol a
Enchytraei dae
Dermaptera
Opi l i oni da
Aranea
Carabidae
Scarabei dae
Densi tatea/m2
63 650
19 950
11 100
1, 88
16,28
15, 20
33, 00
l ' 7 ) 5
Ori bati dae
Lumbri ci dag
Staphyl i ni dae
Curcul i oni dae
Chrysomelidae
Elateridae
Lepi doptera
0 , 3 1
0, 92
t , 59
1, 45
3, 30
Grupa de nevcrtcbrate
Grupa cle nvcrtebrate Densi tatea/m2
95 {50
8
Acti-vitatea dehidrogeuazicd actuald
Ni ve I Primivara Vara Toamna
Li ti cra
So l 0 - i c m
Sol 3- 6 cn
22,3
19, 5
13,4
13, 8
10, s
8, 6
TIPUL DE ECOSISTEM : 4136 Fdget nijtociu
productiu cu nxoder
(mull-moder), pe soluri, brune luuice
Si.
luuisoluri oligomezo
$i
nxezoba-
zice, hidric eclilibrate ca Festuca d.rymeia.
Subtipuri i 47 362 subtip mijlociu
productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de pddur e :
Ti pur i de st al i uni : 515232 Del ur os de f dget e Pm,
podzol i t
edafic mijlociu, cv Festucq.
Asoci a! i i veget al e: Fest uco ( dr ymei ae)
-
Faget um, Mor . eL
al . 68.
154
2.
3.
Areal: Fiind incadrat obiEnuit ia figetul cu Festuca altissima. este
dificil de apreciat clt din suprafa{d revine acestui tip de ecosis_
tem-; suprafqla se. poate
evalua la circa 100 000 ha, in majoritate
localizatf in carpafii Meridionali
Ei
occidentali precum gi in dea-
lurile aldturate acestor lanfuri.
Stafiune
Condi ! i i :
-
Altitudini de Ia 200
-
300 m ta de,aluri, pind
la peste 1 000 m
la munte (indeosebi in Carpa{ii Meridionali).
-
Relief : la altitudini mici pe versan{i umbri{i, in preajma
vdilor (extrazonal),
la altitudini mijlocii pe
versanfi iu incli-
nari pind la moderate qi mari gi expozilii diferite, la aititu-
dini mari de reguld pe versanli cu inclinare mare
Ei
expozifii
insorite.
-
Material parental : format din depozite foarte diferite
tr)rove-
nite mai ales din roci sedimentare
-
alternan{e de argile pie-
trisuri, nisipuri, marne, qisturi
cristaline, conglomerate poli-
gene etc.
-
Soluri : brune luvice qi
iuvisoluri albice, frecvent slab
-
mo-
derat pseudogleizate,
oligomezobazice qi mezobazice, slab qi
mijlociu humifere, cu moder sau mull-moder, profunde, luto-
nisipoase (nisipo-lutoase)
in orizonturile superioare, Iuto,ase qi
luto-argiloase in orizontul Bt
;
slab pind Ia semischeletice, cu
drenaj relativ bun datoritd pantei
;
volum edafic miitociu
;
litiera cu descompunere mai pufin activd.
Fact or i cl i mat i c i :
-
Ci i dura : Tmn: 5,5
-
9.0oC.
-
Apa : Pa
:
600-950 mm i n est
si
650-1 000 mm i n vest ;
ETR -
550-650 m.
Fact or i edaf i c i :
-
Trofi ci tate : mi j l oci e
-
submi j l oci e
(?III-TII).
-
Reac{ia : moderat-slab acidd
@H
-
5,0
-
6,2).
-
Apa accesi bi l d :Uu 4
*
Sl Ue 3
-
1.
-
Aerafia : bund (pind la mijlocie
-
slabd in cazul in care ori-
zontul Bt este compact).
-
Cdldura : nivel DurlTlol.
Fact or i 1 i mi t at i v i :
-
Troficitatea
Si
umiditatea mai reduse in soluri cu volum eda-
fi c mai mi c.
Structura biocenozei
Producl tori :
St r at ul
. ar bor i l or :
-
Compozi{ie : in etajui dominant fag majoritar diserninat, go-
run (uneori pina
la proporfie de facies), carpen, plop
tremu-
rdtor, cireE, ulm gi paltin de rnunte, paltin de cimp.
4.
1,55
' - t j /
) , l i . I : t
- , ' i . , , . ' ' - : :
t *
' l : . t i ' l ' , j L f !
- i ' , ' i \
f i t . 1! ,
I
r!
Consumatori qi
ttr
iryaatt
rylo 66- 59
:-Eir.l5r=
)
4,st,4$o,
68r- 63.
cilin-
con-
cind
de pidu-
Abundente
relative
- )
L r ) t 1 ' , t i : ' ) l t ! ' . ' l
. I
Abundenla
uruPa de nflertbrate
I relativi
Collembola
Thysanoptera
Heteroptera
H_Qr1oqF, r* j ri ; , , . i i ,
ftrynaenogteta 'i '
.r-r
Coleoptera
Lepidoptera
Diptera
Di anetrul Vtusta
ani
lnlitimea
m
,'$,H! i)
Lr
"L?iLl
ii-lt{Yi irr
nr,?4I
6, 51
' :
. 1s58
f,60
I
crupa dd nevertebrate
|
^*i,fll"
I
Grupa dc ncvcrteltratc
Abundenta
rehti YI
Abundeoll
relativi,
Lumbricidae
Isopodae
Isithobiid,qq
",
. ; ,
folyfp.s'qcdm
Jul i dae.
, ; ,
1 ;
i . SoL' i Q-3i qut l i
Sol 3- 6 cm
t , : , ' ,
. 5, 06i ; t . ,
3, 10
, ' S. i ' 6 . . . r '
, . -
"
) )
: r ; l ! : . : ' - , . i i
' i l Ji i ; i i . r l . . l
:
. i [ . ' t
i .
; l . . i l l . r , ' r . -
t >1t i : ; i > i i ; . :
, ; : : . r ; i ] : ; l
, t , , i r , ' : i . ' - , 1 i ; . , , , i , , . . " . 1
-,
'
.TIfrU:L., EE',4'CSSJWEM.Iy4
2*6;9rtoatt:cuipqfr&rtiifiattl;i
-mijtocizt
producti,-, cu rnullt pe soluri brune eunxe.Wb4&qc,n qi;,Iyyicer,,gV-
;i
mezo-
bazice, hidric echilibrate, cu Asperula
-
Asdrutn
-
Stellarin.
subti puri : 42 161 subti p i nal t
producti v;
i :t:tt:r:::' :i , I r;-!ti j ' !l r-rJi i .i ,
42162 subtip mijiociu
productiv.
l .
tts?
2.
3.
Areal : Largd rdspindire in toatd tara in cuprinsul dealurilor
Ei
pe
Stafi une
Condi f i i : , . .
-
Al t i t udi ni ; 300
-
B00 m.
' :
-
Relief : versanli
cu inclinare diferitd mai mult umbri{i Ia
'ir-
titudini mici qi cu expozitie
.'variatii
la artitudini nxiii,mari,
poale de versant in preajma vailor,.platouri,
culmi late,
-
Material parental
: depozite variate di^ roci intermediare
Ei
bazice
-(marne,
gresii calcaroase, luturi
Ei
nisipuri, rnaterial
Ioessoid, roci eruptive
Ei
metamorfice).
-
Soluri : brune eumezobazice sau luvice, uneori pseudogleizate
ug:, gi. mezobazice. bogate in humus de tip rnuit profunde gi
mijlociu profunde,
luto-nisipoase, lutoase, iara schbtet pin6 Ia
semischeletice, bine strqcturate, cu, drenaj bun, puqin intir-
ziat in cazul pseudogleizdrii;
volum edafic variabil de Ia
foarte rnare la mijlociu.
Fact or i
c l i mat i ci :
-
CAldura : Ia nivelul de Tma: 9,5
-
6,boc.
-
Apa : Pa in est qi
centrul
tdrii
- 600
-
800 mm in nord si
sud qi vest
_*
050
-
900 mm; ETR
-
500
-
650 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridicatl si foarte ridicat4 (T
n-v ).
-
Reac{ia : moderat
-
slab acidd (pH -
5,5
-
6,b).
-
Umiditate : Uu 4
-
SlUe 3
-
2.
-
Aera{ie : in general bund temporar mijlocie in solurile cu
pseudogleizare.
-
Cildura: Ia nivel nonnal de biotop zonal.
Fac t or i I i mi t at i vi :
-
Troficitatea qi
aantitatea de apd mai scizuti in soluri cu vo-
lum edafic mijlociu.
Structura biocenozei
Productrtori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : in etajul dominant }a virste mici fag ba}canic qi
carpen in propcrfii variate apoi carpenul in etajul dornina,t
in proporlie
mai redusd (mai frecvent la margini de masiv)
;
diseminali gorunul,
cirequl,
paltinul
de munte qi de cimp,
plopul tremurdtor, mesteacenul, teiul argintiu qi pucios, sor-
bul de cimp (mai rar cerul qi stejarul pedunculat)
;
in etajul
doi
jugastru,
pdr pdd.uref.
-
Consisten[a : 0,9
-
1,0.
-
Pr-oductivitate : clasa I
-
III.
4.
158
-'Caracteristici
dehdrometrice i
tru fag de clasa 16-115, in
clasa 116-1115.
in Subtipul inalt produciiv pen-
subtipr-rl mijlociu productiv de
Subti pul
I
|
)pccra
i ni r l ! i mea
m
Di amet rul
om
Vol umul
ms./ha
I -emnul
de l ucru I ci ,nstst,i nta
I
mi j l oci u
producti v
_
0, 9
0, 8
0. 9
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindrice, bine elagate
la fag, mai pulin bune, uneori infurcite, n:ai pu{in ela?ate Ia
carpen.
-
Regenerarea naturald : se produce uEor la ambele specii
;
in
semintis multe specii de amestec
:
nu sint tendin{e de suc-
cesiune.
St r at ul ar buEt i l or : sl ab dezvol t at : exempl ar e r ar e de al un,
pdducel, meceg, salbd moale
Ei
riioas6, soc negru, clocotiS, capri-
foi g.a.; dintre liane frecvente carpenul
Ei
iedera (la sol).
St r at ul i er bur i l or
qi
subar buqt i l or : sl ab dezvol t at di n
cauza umbre.i, format mai ales din specii de mull (Dentaria bul-
bifera, Pulmonaria otficinalis, PolygonatunT multitlorum,
Artrn-
, mscul&tlLn'1, Asarunl, europaeunx Yiola reinchenbachian'a, Asperulct
cxiorata Sqtuia gluthtosa q.a.; locat specii acidofile,
pe relief
convex, ferigi, Rttbus hirtus, pe versan{i cu umiditate aimo'sfe-
ricd rnai marc-
TlPtlL DE ECOSISTELI : 4 225 Fd.get cu carpen, miilociu produc-
tiu, cu mull-moder,
pe soluri brune luuice,
pseudogleizate, oligomezo
;i
Subtipuri 42252 subtip mijlociu
productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti puf i de pddur e: 4321 Faget o- cdr pi net eu Car er
pi l osa.
Ti pur i de st a{ ' i une: 615233 Del ur os de f dget e?m,
podzol i t ,
-
pseudogleizat edafic mijlociu cu Carer pilosa
;
4/6 24L Deluros
de cwefoete cu flgete de limitd inferioard Pm, podzolit pseudo-
gleizat, edafi,c mijlociu
-
Irl,are' cw Caret
pilosa.
Asoci a{ i i veget al e : Car pi no
-
Faget um Pauaa 41.
Fa
0 , 8
1 4 0
3. Staflune
SE 00q
.hah,,fip,rqgi
frecvent
i , : . , , i . . j . : , : , : ' l
j ' , "
l J l i ' t : , , ' ; , i :
! " i : j ; .
- l j i l ' ,
-
Ji I i ' i . i . .
. r 1 t i ' ,
' ' .
I ; ; t , . '
. , ; l '
, ,
ln orl-
stag-
Producitori :
St r at ul ar bor i l or : r ) i Es; l on. ) . xr l i t
i 4 ni pol or l i l o. r l i a ef i r i . r , r l r - r l l . l
- p"oan.ii"iat;;;
-ile"iir,l'
"*,
i+l
tiv,fi
iii."' rn; ;; .;;.ir,,;;
.ti
qqlsftpristiei
d$drcrnqtf:$gJ
pentqF:r fpe .je clp.p?,
I fu ;-ot I
16,
:prdfir-nds, futo-nisi
LCq
I a',..,.
>Pcct r
I
ani
Di ametrul
cm
specii.
Vol ur nul
mr/ha
I.emnul
de l uct u
%
r ni j l oci u
pr oduct i v
-2-!-l
31-28
|
-50
100
300-205
62- 50
450- 320 65- 56
o, 9
i o-24
-
Regenerare naturali
: u;oar5
la ambele
S t r at ui
ar buE t i l or
: s l ab dez v ol t at .
-
calitatea lennului : trunchiuri
in parte
drepte,
cilindrice d,e
reguld bine elagate,
in parte
cu iifurciri
Ei
"i"guj
--ui
"tun
mai ales la carpen.
St r at ui
i er bur i l o. l
$i
subar buEt i l or :
bi ne dezv ol t at ,
compus din Carer plrosa
dominantd_la,'care
su aouugl specii dJ
mull
fAsorum
europcteurn
sterlaria
holoste" i"pi;;iio
amEgcta-
loides,
Mercuriaris perennis,
viola reincnenuaciiaia, purmonaria
officinalisr-
!!"gq
geneuensis,
Lamium gol,";;A;i;rrl'.r""t"
specii
acidof ile ( M ajanthemum
bif otiurn q.a.).
TIPUL DE ECOSISTEM
: 4 236
tiu, cu moder, pe
soluri brune
luuice
zobazice, hidric
echilibrate,
cu Festuca
Fgg_et
cu carpen
mijlociu produc-
;i
l uui sol uri , ol i gome
QLTAmexa.
Subtipuri
42 862 subtip
mijlociu productiv.
1. Referinle
silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i
de pddur e
:
Ti pur i
de
! t at i une:
5/ b232
Del ur os
de f aget e
pm,
podzo_
lit edafic
mijlociu cu Festuca.
As oci a! i i
veget al e
: Car pi no
_
Faget umpauoa
41.
2. Areal : Tip cu rdspindire
restrinsi (b 000
vestul
tdrii.
ha) mai mult in sudul qi
t
3. Stafiune
t
Condi t i i :
-
Al ti tudi ne
: 300_800
r1
000) m.
-
Relief ; coame..largi,
,r"rrarrli
,cu
inclinare
moderata_puternicd
umbrifi
Ia altitudini
mai mici, insoriF I; ;;i"'mai
mari.
-
Material.parental.;
depozite provenite
din roci foarte diferite
in majoritate sedimenlare
(aiternunge
de arjie. pietriguri,
ni-
qrp-uri, marne, conglomerate
porigenei
J;.Jiilturi
cristaline.
*
s'oluri
: brune.
ruvice
9i
tuvisoiuri
atbice,-
-biigomezobazice,
slab pseudogreizate
cu moder
1-"ir-rnoau.y prorunoe,
luto-
nisipoase.
pi.nd l-a luto-argiloase
slab pind
ta semischeteiice,
cu drenaj
intern bun qi volurn edafic
mijio.i".
*
11
-
c. 205
i 61
Fac t or i
c l i mat i ci :
-
Caldura : la nivelul de Tma
-
10'0
-
6'5oC'
-
Apa ,
po
it
"*t
t"a
qi centrul
{arii
:
650
-
Bm mm' in vest
Ei
nord 800
-
1 100 mm ETR 550
-
620 mm'
Fact or i
edaf i c i :
-
Troficitatea
: submijlociu-mijlocie
(?
11--1")'^'
-
Reac{ia
: moderat-sfab
acidi
(PH :5'0-6'2)'
-
Umiditate
: IJu 4
-
SlUe 3
-
2'
_
Aerafie , b;;
lmai
-Jtaba
in soluri cu
procese de pseudogiei-
zare).
-
Cdkiurd : Ia nivel normal'
Fact or i
I i mi t at i vi :
-
Troficitatea
qi cantitatea
de apd mai
redusd din cauza volu-
mului edafic mijlociu'
4. Structura
biocenozei
Producitori
St r at ul
ar bor i l or
:
-
Compozilie:
in etajul
dominant, la virste mici'
fag
Ei
carpen
in propoiii;;;ti"ti'
ta
"t1stt
mai mari carpenul
mai mult
in
etaiul d;fi";;;-;i;bmina{i
gorun' plop tremurdtor'
cireq'
tei
Pucios.
-
Consisten{6
: 1'0
-
0,9'
-
Productivitate
: clasa
(II)
-
III'
-
Caracteri"ti"i-A."aiomeiricu
: pentru fag de clasa
II1-III5'
anl
Volumul
m3/ha
LemnuI
dc lucru
%
Speci a
""?
l l n l l t i - a
Consi stv0j a
I medi e. m
Diametrul
mdiu, cE
50
100
1, 0 20- 16 |
22- 16 300- 210
60- 51
0. 9
450- 330 66- 55
- ,Calitatea lemnului : trunctiurile
Ia fag in general drepte'
ci-
lindrice,
destul de bine elagate,
la,c"arpen--mai
putin
bune
-
-
Regenu.u.u-
*i,'iald
: ugoari iu ambele
specii
in cazul cind
Feituca nu a in{elenit
solul'
St r at ul
ar bugt i l or :
nedezvol t at ' '
r ar e exempl ar e
de al un'
paducel.
S t r a t u I i e r b u r i I o r
I
i s u
b a.r b u q t i I o r :-
l;Svottat
neuni-
form domi";Jil
-treitubo
drymeia,
peteoe cu
puqry exemplare
din specii
de mull
(Asperula
oio'ito'
Cargi
pilosa' Galium
schultesii,
ia;;li;'il'i'itti't,
Poa
nemor:alis'
S$ophularia
nodosa
; . a. ) .
1 H' ,
TIPUL DE ECosrsTEM
: 4 316 Fdge.t
-amestecat,
inart
;i
mijtociu
#3:::::,ii::u,^!"^:?t::!,br"etipice"sigiriiiia'"",''"u_*""obazice,
hidric
echilibrate,
ci Asperuto
- graiii*
*
Stellari,a.
1.
Subtipuri
: 43 161 subtip inalt productiv
.
4g 762 subtip mijloiiu produ&iv.
Referinle
silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti p: rri
. d. "
p5{_uLe-:
4331 Fdget amest ecat
di n regi unea
de
dealuri (ry) 2 B2r Fdget montan"amestecat
;
0 421 Frdsinet
ames-
teeat de dealuri.
Ti pur i
de st af i un_e: 1l 5Z4B
Del ur os de f aget e
ps.
br un eda_
fic mare cu Asperura
-
Asarurn;
tlazs3 dr.il"he
cvercete
cu fdgete de rimitd inJerioard
ps,
brun edafic mare-; 5lo isz o":
lu'os de cvercete c_u fdgete de limitd i"t"rioara-F-,
u*" edafic
mijlociu cu Asperuls
--Assyum.
Asoc i af i i veget al e:
Areal : Relativ mare
_(circa
B0 000 ha) dar locarizat indeose,bi
in mun-
{ii
jgEi-Ei
gealurire
.a1l^lf^tgr .tarii
160
ooo naj, di" ."Jlro 000 ha),
din Podigul
Moldovei (10 000 ha).
Stafiune
Condi ! i i :
-
Al ti tudi ni : 1b0
-
5b0 m.
-
Relief : versanfi slab gi
moderat incrina{i, umbri{i qi semi-
umbri{i, adesea in
preajma
vdilor, uneoii framdntifl
din
cauza alunecdrilor, mai rar pe platforme.
-
Material
parental
: in Ba-nat provenit,
din roci sedimentare,
eruptive qi
metamorfice bazice gi intermediare,
in Moldova
!l
sudul
fdrii
din gresli calcaroase, marne, depozite loessoide.
-
soluri : brune eumezobazice
sau brune l;vica. mai rar slab
pseudogle
zate,, eubazice,
cu canti,tat" *u." ae'frumus ae tip
mull, pnofunde,
luto-nisipoase gi
lutoase, fdrd schelet sair
slab scheletice, bine structurate in orizontul A
;
bine drenate
;
volum edafic mare (in
unele situafii qi mijlocii) litiera sub{ir6
cu descompunere activd.
Fact or i
c l i mat i c i :
-
Cdl dura: Tmn: B
-
10, 0oC.
-
Umiditate :
pa *
600
__
850 mrn; ETR :
550
-
650 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridicgtd
-
mijlocie (T
tvttt)
-
Reacfie : slab acidi (pH -
6,4
-
5,8).
-
Umiditate : Uu 4
-
SlUe 3
-
2.
-
Aeratie : bund.
-
Cdldurd : nivel optim pentru figetele de deal.
2.
3.
163
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Tr.cficitatea
qi cantitatea de apa mai reduse in cazul solurilor
cu volum edafic mijlociu.
4. Structura
biocenoz,ei
Producdtori
St r at ul
ar bor i l or :
-
compozilie : arboret
polidominant compus in etajul
.supe-rior
din iag, tei pucios sau
1gi;
argintiu in pr_oportie variabil5 la
care se adauga, disemina{,-frasin,
cireq, paltin de munte
Ei
de
cimp
(uneori- frasinul
qi paltinul pini la propor{ia de. tacie-
surii
;
iut go.,,rt
9i
plop tremuri ioi, cer (in Banat)
;
etajul do.-
minat alcdTuit mai
^atres
din carpen cu pulin
jugastru
Ei
sorb
de cimP.
-
Consistenta : 0,9
-
0,8.
-
Productivitate : cl. I
-
II (III).
-
caracteristici
denclrom,etrice : in subtipul inalt
productiv pen-
t.,t tue de clasa Ip
-
II;, iar irt subiipul mijiociu
productiv de
clasa II5-III5.
Vi rsta
ani
consistenla
I
t"utI*""
vol umul I
Lemnul
m'/ha
I
o"
i:""
Di ametrul
cm Subtipul
lnalt
productiv
mi i l oci u
productiv
0, 9
0, 8
0 . 9
0, 8
37 5-270 67
-62
580* 410
70- 66
260-200 60- 56
32- 27 400- 3zo 68- 65
-
calitatea lemnului
: tmnchiuri drepte, cilindrice, bine elagate
la toate speciile; se poate ob{ine atit lemn d.e. fag cit
Ei
de
tei,
.paltin,
frasin
'de
-calitate
qi valoare deosebitd'
-
Regenerare naturalS : toate speciile se regenereazd'cu,ugurinfa
dai fagul qi carpenul se dezvoltd rnai rapid mancind tendinte
de duccesiune sprd fdget sau fdgeto-cdrpinet.
st r at ul ar bust i l or : sl , ab dezvol t at ( exempl ar e
pul i ne de al un,
clocoti;,
piducel, mdceg, salbe, dirmox, corn, singer' soc negru)'
s t r at ul i er bur i l or
qi subar buEt i l or :
d, e r egul d bi , t 1e
,constituit qi format din foarte multe specii ale.flprei
de m'ull-;
in aspectul vernal domind Anentone rlenlarosd
9i
A. ranunculoi-
des, bentaria bulbifera, Hepatica rwbilis; in aspectul estival mai
,alei
: Asorui
"urdp"u*,
Asperula oclorata, Euphorbia amggda-
liicles, Lathgrus u"lrnut,' Mgeelis mnralis, Pulmonaria
officinalis,
cqrer siluatica, Geranium robertianuni, Galium schultesii, Mercu-
rialis
perennis, caret
Ttilosa,
Meli,ca uniflora, stellaria
holostea,
164
. . , , ' : ' . : ,
:..'
r ,' i
l
Osalis acetosella., Rubus hirtus, Viola silaestris, Gleeoma h|rsuta,
Iamium
galeobdbton,
.Stachys
siluatica,, .:Salvia.
glutinosa, Aspe-
rilla tauriw etc.
i:
,
St r at ul muqchi l or :
nedez vol t at .
"
i
.l
i ; i
TIPUL DE ECOSISTEM : 4 416 Slecu de golgn
$i
'toq.1t";t;p-c{cios,
aarpen) inalt
produc'tiu, cw mailI, pe soluri cenugii
gi brune tipice sau
Aninp'm.ediu iuuice, ea-
gi mezobazice, hidric eehi.tibrate gpq, Aqlrcrala-
Asarum-Stellaria.
F
Subtipuri : 44 162 subtip inalt productiv.
1. Rdtennp sltvottpologice
pi fitoce*tbclT
' Ti pur i ' dr e; p6dur e:
nu au f ost descr i se; me- nt i une l a t i pul 169
.
.:
^
{5314).r
Sfe|u de ddat eu gorun
Ei
fag,de
prcductivitate mijlocie.
Ti pur i de st a{ i une: t 43t SS Del ur cs dc gor unet e Ps , br un
'
edafic mdre. cu Asarutn-stbttdria
:
7/5 213 Deluros de fdgete Ps,
brun'ibd*Iiclniaie cu Aeperuta.'Asmurn
;
2 5 242 Deluros de f6-
gete Fm, brun edafic mijlociu, cu
'Asperalq-'Asaiutn-
4/FD 2 De-
Iuros de cvereete cu qleairri
{e Qe4t
qu gorun
Fi
fag, P5-m, brun
slab-mediu
"pbdzolit,
cenuEiu. c.dafic mare, cu Asperula-Asarum.
Asoci a! i i v eget al e:
- - . - - ' ; .
' -
Ti pur i de ecos, i st em, :
ql eau nor di c cu gor un
Ei
f ag ( Doni f a gi
.-,
Pureel eah 1975).
2. Ateal : Suprafi{a ocupatd e9!e mtci (circa 5 000 ha)
$,.
rqngtllatl
uproxih,ativ egal fn Podiqut Moldovei
(paftea de nord)
qi PodiEul
--
"
Transilvaniei.
3. $tafiune
"
:
Condi f i i :
-
Altitudini : 250-55d nr.
-
:Reli,ef,:
'vrsanti
slablmoderat irrclina{i, frecvent frdmintali
r', ,'.datoriti
alrlnecir*loi
fechi, euexp$zifii mai frecvent umbrite,
platouri.
"
:-
Material
parental : provenit din
ltesii
calcaroase, marne, ma-
.
,terial loessoid,.
.
:
.
-'soluri
: epnugii, bruile eumezobazice sau bmne luvice, frecvent
'slab
pseudogleizate, eubazice.
qi
nrezobazice, cu mull, Luto-ni-
siPoase.si lutoase, Jdra schelet sau sl,ab scheletice, bine struc'
ttl-rate. drenajul bun
Siind'la
intirziat; volum" edafic mare
Ei
; . mi j 1oci u; l i t i er asub[ i r ec udeec o1npur i er eac t i v5.
Fact or i c l ' i mat i c i ' : '
j
CAldura : Tma: 7,0-8,59C.
,
' '
+;=
Apa : Pa
*
550-750 mrri, ETR: 500--550 mm.
165
- ' - , _q. ; i . , . "
Fact or i edaf i ci :
-
Ttoficitate : qidicati (T
rrl.
-
ne;ctie : moderat-strab aeidd (pH *
5,5-6,5).
-
Umitlitatel. Uu 4-3/Ue 3-2.
-
Aerafil: bund
f4riJlocie
in caz de pseudogleizare).
. ,
,
Structuia biocpnoEei
,''Prduciltori
'
- St r at uI ' ar h' . or l l o?:
:-
CompcZitie : Arboret polidominant constituit in etajul su-
perior
in principat din fag.(var. moesiaca). gqrun (ssp petraea),
tei pucios, in proporlii
variate, cu amestec de frasin, cirep,
plop tremuritor, putin.carpen, pa,lt*n de mtrnte'qi de c{rnp,
ulm de munte,
stegteacln;
in etajul dominat carpen,
jtrgastru.
--
Corrsisten[a 0,9-:0,8.
-
Productivitatea : cl.
I-II
(III).
-
llragteristici_
dendromdtrice : pentru gcrrun
{e
clasa Io-IIs gi
fag de ctrasa
U=III6
, i , . - '
+ '
Subtipul Specia
Vlrsta
ani
: '
Consistant*
tnllfimea
m
Diametrul
CB
Volumul
m'/ha
Lemnul
de lusu
tn3lt
productiv
Go 50 0; 9 23- t7 23- r8
3n-zrc
62*53
Fa 50 0, 9 23- l8 2t - 16 67- 68
G'd 100 0, 8 N- 25 38- 31
5 l0.- 350
6E- 61
Fa 100 0, 8 2E-25 36-29 72* 67
Calitatea lemnului: trunchiuri drepte, cilindrice, foarte bine
elagate la toate speciile, lemn de lucru de valoare la.gorun,
fag, frasin, tei, paltini, cireg.
I
-
Regenerarea naturald: se produce uEor la toate speciile, dar
sub" masiv se dezvoltd in tinereturi nurnai fagul .qi carpenul
ceea ce poate iluc,e,
,la
succtsiuni spre :figeto-carpinete sau
g!9auri_de fag, in cazul
,aplic6rii
necorespunzdtmre a tehnolo-
giilor de rege4erare gi ingrijire.
St rat ul arbuqt i l br: aproape l i pseEt e sau reprezent at i n
tqcuri mai luminate ,prin'gnrpe
de alun, singer, eapiifoi (Loni-
eera tylosteunb), salbe moale.
St r at ul i er bur i Lor qi subaf buqt i l or : sl ab dez vol t at ,
:-
:'in petecei. loealizate ln podiunile
mai luminate : iq aspectul ver-
\al Anernorte ner? lorosa, Duttaria bulbifera,local Atlium ursinam;
in aspectul estival in special Asprula odorata, Asar-urn europeurn,
Euphorbia amggdaloides, I&thgrw uernrts, MVelts maralis, Pul-
manaria officinalis; Carez,pilosa) C
"
siluatica,,Qaliam schultesii,
166
Melica. uniflp,'.e, Miiiuro effwmm,
Sotucula euro*ea, Aegopodium
podayarin salur"
glutitwsa, c it caeo
.hft
etiana, stelloria nefrLorrlfn,
hubta hirfltt's, Lg simo,chis nutn:ntilaria
q.a.
st ra t ul mu
gchi l or: -' perni {e i zol at e de cat ari nea
undul at a,
Dicranum sioprium, Mninnn atstpiilaptuit
9...
TIPUL Dg ECOSISTEM
: 4 576
$teau
de gorun
,i tq
(tei argintiu,
carpenl miilociu
prductiu,
cu mull,
pe soluri brune tipice
gi br"une
tuiice,' euiozic", n;*tc echilibrate cu Asprula-Asarum-Stellaria.
_
Subtipuri : 45 162 subtip mijlocip
productiy.
1. Referinfe silvodlpologice
pi fitocenologice
Ti pur i de padur e: 5311 Gor unet o- gl eau cu f ag de pr oduct i -
-
'
dt"te superioard
.(s)
;
'5
312
.
$le-ag-
de deal cu gorun qi
lag {e
productivitate srpeii6ara
(s)
;
?.31j
Goruneto-Eleau
cu fag
^de
iroductivitate
millocie (mli-5314'$leau de deal cu gorun
Ei
fag
de productivirtate mijlocie
(m).
Ti pur i
i l e st a{ i une: 1/ 5753 Del ur os de g- or unet e Ps, br un
'edafic
m4r, ctt Asarum.stetlarin;
2/5752 Deluros- de^goiunete
Pm, brun sieb-mediu
podzolit, edafic rnijlociu
;
.7/5
243 Deluros
-au
'tag*1"
pl,
brun edafic,
*ale,
cu,.4speruta-Asantm
;
-2/5
242
Delurls
de figete Pm, brun'edafic mijlocitr, cu ,4sperula-Awrum.;
,: AFD| Deturd.de
cvercete, (gorunete) cu
Elgluri
de deal cu gorun
: qi tag f*-m, slab-mediu
podiitit, cenugiu edafic mare cu Asperwla'
Asarum.
A s o ci a
t
i i v e g e t a I e": Tilio-Colgd'ali'Fagetum
Dobr 74'
Ti pur i de ecosi st em:
sl eau
sudi q eu gor un
9i
f ag ( Doni { i
Ei
-
Purceleanu
1975)'
2. Aroal : suprafe{e}e apreciabile ocupate de tip (circa 60 000 ha) se aflS
in
jumatatea *udi"d a PodiEului Moldovei
qi subcarpalii de
cur nur d( 400o0ha) , pr ecumEi i nmunl i i j oEi ai Banat ul ui qi _
CriEanei
(19 000 ha).
$
rsfaiiune
'
Condi { i i :
--
Altitudini :
(100) 200-600 (800) m.
-
niU"t '
verianti
cu inclindri
'diferite
gi expozilii mai ales
.
'.
umbrlte, coame largi,
platouri. - '--
Meteriai
parental iddpozite
provenite din roci..sedimentare
(loessuri, iuturr,
gresii calcar@ge,
marne), eryRtiye s3u
-m9-
,
iarnortice intermhiu."
9i
bazice (nieaqisturi,
gisturi Clori-
toase. andezite, diabaze).
167
- {
, t
, , :
mai rddusd'in' soluri cu volum
. ) -
6
:'
I
' *
:
. n .
' ; .
. -
Soluri brung exmezobazits'gi brune luvice, adesea slab
;i
1n{fu
pseudogleizate,
eubazice, eu mull, luto-nisipoase pini
Ja
luto-argiloag,.,fird seheletr;pini
la slab, scheletice, bine
structurate
in
orizontul superior, bine sau suficient drenate
(ry_.drgnp3..uSor
intirziat
in caz de pseudogleizare),
volum
edafic foarte
'rnare
gi mijtriciu
;
litierd- subfirE cu dcscompu-
-
nre- activd.
Fac t or i c l i mat i ei :
-
Cdl dura : Tma: Z,b-g,boC.
---
Apa
;
Pa
==
600-Bp0 mm
;
ETR
-
b50-G00 r_nm.
Fact or i edaf i ci :
. ;
r
Troficitate : ri&icati (Trri.
'
.
'
-
Reacfie : moderat-slab
acidd
Iq,II
:
b,5--6,b).
.;
-
Umiditate: Uu 4-J/Ub S-Z:"
-
Aera{ie: bun6
ipi"a-L-mijio"i"
in orizontul pseudogleizat)-
Fac t , or i , l i mi t i at i v i
: -
:
-
Troficitate qi
cantitkte:de apd
edafic mijtociu.
I
I
' 1 .
:
4, Structura biocenozei
L : ,
hoducitori
.:.
S. t r at ul
ar bor i J or :
-'Compgzi{ie
: Arbmet pofiidorninant
corrstituit in etajut domi-
nant in
frincipal
din-fag, (vdr. moesiinda), goruni
1ssp.
aite-
chanpii ssp.
petraea)"
tei arsintiu si
ptitin
carDen- ir o..,-
chanpii ssp. petraea)"
intiu
Ei
pu{in
carpen, in pro-
.urrairrpu ssp.
IJelraear,
rel argrntru
Sl
pupn
carpen, In pro_
p94ii
vlfilF,
nl'
amestec de frasin comun, cire;,' paltin de
cimp, ulmi de
munte qi de cimp; in etajul' dominai oarpen,
lorb
do cimp,
jugastru,
tei pucios.
Consistenla : O,gI-0,9.
-
\rurllrsLqllla : urv4uro.
-
Productivitate.: clasa II-ilI.
-
(-errr*ori <fi ni
dondnnaol -i "u
Caracferistici dendr.ometrice :,pentru gorun
de clasa 116-III.-,
qi feg de clasa II5;III5.
Cm3istmla
I
lirltttmea
I
m l
t
Vol umul
mr / ha.
Lemnul
de luclu
0, s
0, 9
o.E
250- 160
59- 56
:
65' - 56
100' -275
70- 62
72- 67
-
Calitatea lernnului : ttunihiuri drepte, cilindrice, bine elagate
la toa.te specii*e,.lernn de':l.gcru.de valoare, Ia fagi gorun, Tra-
sin, cireq, tei argintiu
168
-
Regenerare_a naturald :
$e
produee
ugor la toate speciile, sub
masiv re formeazq frecuent tineretul de carpen
-gi
fag' care
in cazul aplicdrii hecorespunzdtoare a tehnolbeiilor de-rese_
l_erarq
pot. determina o succeslune spre fdgeto--iarpinete
sau
Eleauri
de
hg.
,
'
. St r gl nt l
6r bugt i l or : . , dezvol t at vai i abi l i n f unpf i e de condi -
tiUe
9g
lumind gi format mai.ales din corn,'singer,
Sducel,
salbg
clocotig uneori alun, mdeeE.
'
st r at ul i er bur i l - 9. { _
Ei -
s ubar bugt i l or :
dezvol t at i n pet e,
in
fgnc{ie de, condi{iile de lulnind; in aspectul vernsl Sci]Ja bi:
f
olia,
Galontlzus
-rtiualis
l=
Anlmo ne- rqrl,uit culo id..e s, A. ne mor o s a,
'
Adora ms.schatellina,:
pgngeria
hillbif era
S.a.. ;
in aspectul esti-
y1l_
Asperula odorpta,
Asarum euroryurrL,'
,Eiphorbia amygda-
loide s, I'athyras
. u eltus.,t?utmorwria .of
f
icinalis, Mgcelis m;iiali s,
c_ary pilosa,
c. sitaatica, Gariutw schurte:sii,
uilicq unijloral,
Stnicula ei.Lro[ned, gi speciile termofile Carpsinm cnnuum, inula
canEzd,
Lathyi'us uineius, Scutetariu altissima.
st r at ul muEchi l or : i i pseEt e sau est e r epnezent at pr i n per ni f e
'
izolate de'Aatarinea undilata, Dirr.anurn scoE;ariurn, tWntui-cil-
'
pidatum
E.a.
C-onsumatori gi itescompuntrtori (nevertobrate)
In stratul arborilor
rnsecte fitofage care
Ft
provoca vdtdmdri
.importante : operophtera bru_
nr:ta p.; Erannis d,efoliaria m.; Tortrlt atid"ana p.
TI?UL DE ECaSISTEM : 4
616
Goruwto_faget
inntt
9i
mijlociu
ytoducti'u
an mall pE soluri brune tipice
si.brune"tuui,ce,
eu-mezobazice
gj byry aeide aligam*zobazice,
hidrie eehilibrate,
cu;As;peruta-Asarum-
Stellaria.
Subtipuri : 46 161 subtlp fnalt prodluctlv
;
46162 subtip mijlociu productiv.
1. Beferinte stlvotipoldgiee gi fitocenologice
. Ti pu' Ei
de pddur e:
5211 Gor unet o- f dget cu f l or d de mul l .
Ti p_ur i de st af i une_: l / 5 l 5g Del ur os de gor unet e
ps,
br un eda-
fic mare_ cu
d-sdrum-stellaria
;
zls l5z Deluros de gorunete
pm.
brun slab-mediu podzolit,
edafic mijiociu
:
4/FD 5 Deluros de
'
gorunete.
Ps, byun acid edafie mare.
Asoei ' at i i v eget al e:
. :
,
; :
2 Areal: Frecvcnt la contactul dintre gorunete qi
fdgete, ln toatd tara
(cilot.qO
00*0 ha}din care jum6tate
in TranqifvJnia gi
Maramureq,
r9r_1gl in pirfi egale in subcarpa{ii Meridionati,
piemontul
Getic
qi Piemonturile
vesticc.
169
.
: ' 1
'1ii
i . '
l i : . ,
i
i;::1,:' -.' :?
t. .1-,'
' : ' .
,1-:
q - - i
a $ ; - r q l ! : . '
, ' , .
"
, i .
.
i j a?
Staliuirc
"
C ondi { i i :
1
ehitudine
t (20Q 500-700 m'
-''R"ti"f
r'rr*rr"rti.rtab
gi,moderat inclina{i cu expozifii
mai ales
umbrite G-uttitr-raiti
micio platouri
gi bumpene
late
gi ver-
:
sanfi eu diverse
expozifii la altitudini
mai mari'
'
,
u '-
Materiil
parental :
depozite
provenite din roci sedimentare
il;; +'*rip*i, eresii
caliaroase,
luturi, alternanfe-
de ni-
Jiiirri,
pi.tr-i.,",'ri din- congtomerate,
gresii, marne
nisipoase).
- Sol ur i : ' br uneeumezobazi cegi br unel uvi ce' uneor i pseudo-
;i;i=.t; iu-mezobazipe
qi bn;e
acide oligomezobazice'
bogate
i" til* a* tip riluU,'profunde
gi mijlociu
profunde luto-
"i*iduo-sif
"t*i*rl"nuoii
tuto-argiloasei
f 6ri schelet sau s*b
'
sch6letice cu voium edafic mare
9i
mijloeiu'
.':
'
Fac' t or i
c, l i mat i ci :
-
Caldurd : Trna'+
6;?-B,5oC.
APa : Pa
*'
650*850 mm.
ETR
-
550-000 mm.
;
Fac t or i edaf i c i :
-
Trofi ci tatc : ri di catd
(T' )
r)'
Reactie : moderat-slab
acidd
(pH
:5,5-6,5)'
-
Umiditate : [Ju 4-3/Ue 3-L
-
Aera{i e:' bun6.
-
Celdura : Ia nivel normhl.
Fac t or i l i r ni t at i vi :
'
"--- Vo{umul edafic in caeul solurilor
cu protunzim-e mijlo.ci" s?}
tatea de aPd mai reduse.
4. Structura
.biocenozei
Producltori
':
St r at ul ar bs r i ' l or :
I a , L l ^ r - : ^
. -
Compozilie:
In,et-ajul
dominant
fag balcanl"--ti,q:t:::^l:1*
n&rctes. ssn datechdmpii
mai rar ssP'
NlAcarpa)
ln
proporllr
fiii"ffi"-i['tttiil""oii
gt"pali
;
diSeminili cireq' tei' paltin
;t
"i*p
fi
munte; in etljul dominat fag' diseminat
carpen'
-
Consistenfa
: 0,8-0,9.
Productidtate
:. clasa I-III
pentru gorun II-IV
pentru rag'
_Car act er i st i ci dendr omet r i ce: i nsub] i put l pent r ugor un. de
d;; I;ifo q-tug--qe
clasa
116-1115
-in
subtipul
II pentru
go*" du ctisu
ttr:tll5 qi fag de clasa Ib-III5'
7?0
Subtipul Specia
VlEta
ani
Coibistenti
lnllfime
m
Dianetrul
c m"
.
volumul I l-emnul
mr/ha
|
*
i:*"
lnalt
Ploductiv
Go 50
0, 9
22- 19 23-20 I 64- 58
310-250
| 68-* 60 Fa 50 22- 19 2t - 18
Go lm
0, 8
30-27 - t / - J J | 68- 64
510: { l 0
| 70-66 Fa
'iod-
3t:26 35- 31
mijlociu
proiluctiv
Go
0. 9
19+J5 20- t5 l 58- 51
250- 165
'
t 6 0 - s 7
' F a
'50
19- l 4 18- 13
Go 100
" 0, 8,
27-2.1 33-28
l t o- 275
' Fa '.
100 25- t9 3r - 26
Subtipuri : 46 252 subtip mijlociu productiv.
'
:
1. Eeferinte silvotlpglogjee
pi fttqcenologice
'
Ti puri de pedu. re : 5?21 Gorunet o-f dget . cu Carer pi l osa, ' 5 313
Goruneto-qle4tr cil fag de- prodd$iv8'ate m.ijtocie.
Ti pur i de st a{ i une: 7/ 5742 Del ur os de gor unet e Pm, pod-
zolit
Si
pseudogleizat cu Cdrec ptlosa.
Asoci a{ i i vget al e:
j
*
-alitatea leranulul': trunchiuri drepte cilindrice, bine elagate
la gortln
S:14
{aE
.rnai
afes in subtipul inalt productiv in parte
gi in cel mijlociu,productiv.
Regenerare.,naturali : la gorun numai in ochiuri, la fag qi
sub masiv; fagul. soncureazd plternic gi poate elimina ugor
gorqnul
;
in seminlig se p'6{
$6si
carpen, p4ltin, cireg, tei.
St r at ul ar buEt i l or : de obi cei l i pseEt e sau est e sl ab r epr e-
zentat prin pu$ine exemplane
de
alun, singer, clocotiE, corn, soc
negru, tulichinE, lemp,,ciinesc. Dintre- liane aparg, iedera.
St r at ul i er bur i l or .
qi
s uba; r buqt i l or : dezvof t at neuni -
,
form in fundie de r.nnbrire
Ei
constituite din speciild florei dc
mull (Asperula od.oratu, Asarum eurorysun, Stellaria holostea,
Eupthcrrbia amygdaloidei, Qernriiwn'' robertiununu V iola reixhen-
I bochinnn,' Ssnicula europxrco,, P?ilmonoriil officinnlis, Ajuga
:
reptans, Lantiam galeobitolon),' pe forme de relief convexe poate
apare. Luzula, bleulaide s -
'TIPV
L DE ECOSLSTEM : 4 625' Goruneta-fdget mijloiiu prodarctiu,
cu rnullmnd"er, pe
wluri
bnnz luuice, pseudogleizole, oligomezobazice,
hid.ric eua,siechilibratb, a\tentonte pe profil, cu Caret
pilosa.
771
2
-
:trreat :
"
eel mai risptudit tip diigtie
.gonrneto-fdgete
(cirea ?o 000 h*)
:
prezent in to.atn
larai
da1 cli,deosebirg ih
lralsilvania
$i_qar?-
(24 000 ha) qi in vest.
Sta!iune
:
Condi { ' i i :
i . . ,
' - .
;
" -
-
Altitudini : 250,,-B0g rn.
.- -
-.Relief
: venanfi cu-diferite inclindt
gi expozi{ii
mintate de alurlecdri vechi, platouri, coarne late.
3,
adesea frdl
:
:-
Materiai parental :
ffi.ovenit
din depozite sdimentare variate
(argile, marrter lutrxi, alternanfe de marne
Ei-greiii,
pietris,uri)-
-
Soturi : brune divers luvibe, pseudogleizate, oligomezo-
qi me-
,
zobaeiie; eu irn*l*(rrurll-moder),
miilociu profunde qi profunde,
lqto-nisipoase
Ei
lutogse
in orizonturile superioare, luto-ar-
giloase pin5 Ia
,argiloaqe
in orizontul B fdrd schelet pin-a
-!a
ser,nischetetiee (pieiii$);pcu,drenaii'Interrt- grep;
Ei
volum edafic
mijlociu.
Fac t oi i cl i r nat i c l :
-
-Celqu,ra
.
:
Trn
:
d,5.-g,oqc
--
Apa r'Pa
J
600-B(b nffn in SE, ?00-'900 rrlrri in NV
;
ETR:
550;659 mm.
:
Fac t or i edaf i . ei :
r : '
,
-
,Trofit*tzrte
: submiltobie, mijlocie
lT,r-it,\.
, -tReaclie
: slab acid.i (pfl,: 5,5-6,0)
.
in
:orizontul humifer,
,pntelnig.-:-
lnoderet arida in' ce$reluyial
{pH.
:
4,5*5,5).
'
. .
umed. , .
j .
. '
Fac t or i l i mi t at i vi :
, .-*,,
-.frpficitatea
ma! ied-qsd-aera{la peqiodjc qtaua in oriz-orrtul'B,
. , mrnusul de caldura in gol
primAvara.
: . " .
' ' '
I
i
' : ' i " '
4. St r uct ur abi eer i ozci
,
l . r ' .
. .
. , ' , , . , . "
' i l
t ,
Producitori
,
,
St r at ul ar bor i . l or :
\ . f
pentru gorun III pentru fag-
172
pentru gorun de clasa 116----111-
. Subtipul SFecia
Vlrsta
agi
eonsistente
ln{l}imca
- d r
:.Dlametnl vol umul I
Lmnul
mt/ha
I
de l ucru
rniilociu
produ.tiv
Go
50
0, 9
19- 15 2t - t6 I 57- 50
265-160
I .t-r.
Fa
20- t4 18- 13
Go
100 0,8,
2V- 21 35: 28 | 66- 57
425-285
I oa- ot
, F A
25- 22 3l - 21
-
Calitatea lemnuhri :
I
tru4chiuri de gorun
drepte'
cilindriee,
b'ine'
elagate; la f3g cu deJeote, infurciri, elagaj mai slab-
.
-
Regenenare naturalft : se prduce qgor la fag
Ei
la carpen ale
cir6r seminti$uri
qi tineieturi
pot acoperi mare
-
parte din
suprafate; h gorgn regenerarea se produce u$or dar semin-
tipul
esde
puternic concunat de fag
Ei
carpen.
St r at ul ar bi r $t i l or : sl 3b dezvol t at , ;
pompus di n al un, mdceq,
singer.
6t r at uI i er b' ur i I Or
gL; ' suU. u" t LI Et i ' l or : bi ne dez vol t at
Si
dominat de Corer
pJos*,.- la care se adaugf, unple specii acido-
iile
(Luzuta
lt;g,uloides' Genida tirrctoria)
Er
de mull (Euphorbia
omryidaloid,es,
Violo reinchedbachiana,
Pulmotwria ofticinaXis,
Asprula odorctc g.a.).
TIWL DE rcoslsrEM : 4636 Goruneto'fdget mijlociu
productiu'
ct. r.vlo
-q
(rrntF-n9dq1 pe
1:l'!;;":i'bnm,e
luoice
gi luuisoluri, oligomezo-
b a&e, hiilrtc e chilib:rcrte, cu' P4*tuca ?rgrmeia.
Subtipuri : 46'562 qribtip mijlociu productiY.
1.
2.
3. Sfafiune
- ' C' bnEi ' f i i ' :
i
--
Altitudina: 500-'.700
(9-00)
rn.
'
-
Relief : vers4nti moderaf
Si
puterr\ie inclinati, cu expozifii
r
-ur{rbrite
lq altitu{ini rnici
gi insirite la cele mari.
-
Material pat'ental:
,
provenit.
din
.conglogrerate, gresii, nisi-
:
puri in alternan{e cu: r4arn. argile; roci metamorfice inter-
mediare qi acide.
i . i
Referiafe silvotipologice
.gi fitocenologice
Ti puri de
. pi dure:
523f -Gdrunet o-f aget
cu Fest i rca d, rEmei a-
Ti pur. i , de
. st at i u. n, e t 6/ 5)32 Del ur. os de gorunet e P: n,
pod-
zolit, qi'podzolic argiloiluvlbl cri flora de tip mezofit, cu graminee.
Asoci a{ i i v eget al e:
Ateal : Tip cu rdspindire rpdusa (circa 10 000 ha), rnei frecvent in
; 173
"!:
+,
: :
: , . : . -
'
:"Soluri
: bnrne tuyic qi luvisoturi albice, oligomezobezice; eq
rnoder
(mutl-droder),
mijlociu, profunde,' nisipo-lutoase
gi
lutkdsiBorise
in oriXonturile superioare mai bogate in argild
'
ln orizonttii B, stabrpina la senrischetetic,r-cu Volum editlc
miilociu.
Fac t or i c- l i met i ci :
-
Cdldura : Tma- ?-8,5oC.
-
ADa : Pa
-
650-800 mm.
'
ETir
J
ooo-oso mm.
'"
. 4
Fact o. r i
' edaf
i c i :
Trofici,tate : Submijlocie
-
mijlib ie (T
r r-r, r),
-
Reacfia : moderatd
Ei
slab aeidd (pH
-
5,0-6,0).
- .Umiditate
: U,4--31U" &-2.
:
-
Aera{ie : bund.
l i
-:-
Cildutii : la nivel fiormal,lrntru ultitudinile date.
Fact or i l i mi t at i vi :
-
Umiditatee estival5 rnai reAusa
i
4. Structura tiocenozei
Produeitori
.
.
'
St r at ul a' r bor { , l or : ,
.
Compozi{ie : ln etajul dominant fag qi gorun in
'
proporfii
:,.;i variate.-''
j,, -
:
;*
earae+dstie+ dea*re#ffi-pentru-oruh--e-elaslJn-+fi
|
6Pe5tnrfag:
-f%.
1 ' .
Subtipul
fticia
VlBta
mi
osisteala
'lnllltma
m
Diamltrul
m
iVolumul
mfila
kmtol
de hcru
miilociu.
productiv
Go
!50 1, 0
18- l 1 20- t6
280- 175
56- 4E,
Fa 7. 4-$ t9- t1 60- 53
Go
100 0,6
27- 21 33-2E
{N-2s,
65-51
Fa 2E-n 3t - 21 69- 61
-.;
.
r
i.F
---
Calitatoa lennului: trunghiuri drepte cilindrice, bine elagate
:,
la gorUn,'in m:rre
Parte $
l{a fag.
cauza cqrcrrrentei tineretului de fag.
S t r at ul ar bu qt i l or : l i peef t e.
' '
774,
TItpUL,pg ECO,ylsTEiti :': 4:634 Gomtneto-fdget
rniFociu
s.a
-szo.o
yroi,aiaio, c* ioa"",7" gl*ri
brune
ui":1
Y.::,!9i!^::,i:Yi:
;i;;';i;*;iiidii6e,
uiaite atasiecttiribrate,
an Lunrla tuzuleiides.
t . : .
]
' ; st r at u, l i er bur i ' l or
qi subar buqt i l or
: . r el at i v bi ne dez -
-;tlt"t
cu pet$e de Fdstu'pa dt!m'eia,.tp9."iu dominanb-r-:1^P3::
ticiparea
fe
alocUri a unor specii
_acidofile
(Luntla luzuloxdes,
'
a;furrgr?:tis
anlnilih'eza,
ehiar Vacginium
'mgrtillvs sau a
u4^or specii de mull Aspetrula
odora&.E'a)'
ir
Subtipuri
: 46 342 subtip mijlociu
productiv
;
46 343 subtiP slab
Productiv.
1. Reforinfe
sihrotipologict ti
litocrdlce
,Ti
pur i d e p-5 dur e : 5'241:'Goruneto-f5gel-cu
l;uzula lttzuloides.
Ti pur i . des ' . t a{ i une: 5/ FD3' Del ur osdegor unet e- Pi , . br un - -
-""14-"aafic
mlc-itrbmiilociu
;
7/FD3 Deluros de fdgete- Pm-i
.pu-
ternic
podzollt edafic mijloeiu*subrnijlogru
eu- Lunlla
atoxaa';
ilis iei-fri**
A" gondep Pi,
puternic podzolit edafic sub-
mijloeiu Ei
mic ot Luaillrdbida'
Asoci , a{ i i
veget al e:
z. lroar I In bati
!ara,
destul de frecvegt
(25 000
.l-ra)'.la
eontactul
go-
-' ---;;;t"ro"
ft
i+g"t"lor, mai ales in
prelnonhrlilg
I Tunlii.
joEi
din
-"*t.ti"*itn{i-Airi
siprafata)
'qi
in Piemontul Getib Subcarpalii
i4"iidi"n"ti
pwu
din-supra6ta);
rcstul in Transilvania.
S. Stafffine
Condi { i i :
-- Altitudine : 300--s?00 m;
(800)-
if"fi"i,-""rsanfi moderili-repea
cu diferite expozifii.
-.
--
irlui*ii"t
parenlat i depozite
provenite'din roci acide sedimen-
i:
tar;
igdii;
nisipuri,.pietriguri
conglomerate.
silicioase)
sau
t
mertamorfice. .:1'
-
S.;hti : Urune luviee, bnme acide, Iuvisoluri gtPtgu
oligobazice,
cumoder, mi j l oci uprof undepi n6l asuperf i ci al e' nrsl po-I u-
;;;G*"usi,
r"*ioctteletice-scheletice,
cu volum edafic mij-
lociu-mic.
Fac t or i
el i mat i ci :
- -
:
cataura : Trna- 7,2-8,8oC'
--
--
AF:F;;
ooo-'gso mm
;
Ef8 + 6oG-650 mm'
Fact or i
edaf i ci :
-
tsoficitate
: sd*.rtd;*rbmiilocte
-(7,1\
- Feadia
: p,uternic
-
moderet:'acid{
(PH -
4,5-5,5)'
775
i .
' i '
, - , , Ut r r i di t at e: U?V2l t l " ' 2- 1.
. '
.
'
' l :
Aeratb: bund;
i
i
+
Cnld'ira : variabflA in func{ie de'exBozifie.
Fac t of i i
l i mi t at i v i :
' q- -
mlc care aecenttpazd
cagen{efe de nutfi{ie qi
*pd.
'
Lu.l
. {
I
- ' '
i . '
".r..
t
1.
i i
a*
. . . , i
, & . . .
4., SFuctur$ bioaryrgzei
,, ,
Producilori
St r at ul
ar bor i l or :
Etru
-
cqmpozi{ie
: In'etajut dominant
fag- balcanie qi gorun (toate
subsP:ciile
diferenfipte. pe
regiunil-in proporfii
?;;;;".;
d;
reguld
lipsesc
alte''siectt*sa,r'
fuline
9xei"p1a'e
de mt:s-teacan
;
I
eq:U
OoTFlt rai carpen, tei
'puq
-ios, *-iU"iii.
-
""
-''
--
Consistenfa :' 0,g-012.
-
Productivifute:
e6la il-Iv pentru'gorun,
III-v pentru fag.
-
$.Scteristiti.
; dendnosretrice
: in surJtipui .;nijlociu' p"oau"tiv
pen{,ru
go_run d:;flTq
lloTrr.ro qi fagl" ;i;Hlfiollvr;
in
ybtinul
t$u
gpa"ctiv penirulqrur,:o*Jr*a-rri#lv,
Ei
fag
de clasa IVo-Vo.
:
t el '
F,:,.
i
.'it
Go
Fa
.i, or
i
I ts- tr
. + L l +
' .425-:
t7J
mi j l oci u
d66
.produetiv
I . _ ' 3 , .
0, 9
ll_Jr
I
o.z
16- 13
' 33-Zn
16- 13.
1 4 _ I l
28: 24
-
24-20
-3' t , ,
50..
io^l
rm r
0,7
r00
-_
calitatea
remnului
: trunchiuri
in' general
drepte bine eragate
conice
la
sorun
;
T4
fiecvent
eti inturicili-a"tlot"
la fag.
-
Regenerare-
natuiald
I go."""i
se_ regenerea4d
mai greu
din
cauza
anilor ce samihta:rari
;
fagul
se-.+;;";;;
uqor mar_
ci4d.tendinta
de succesi"""
,pr"
.raget.
: : " * l " t
ur bu
gt i
l or : l i psqt e de r egut A.
St r at ul
i er bul i f
ol ;
gi s_gbar buEt i l or :
i n gener al
sl ab
dezvouat
cu petesa,d6
i;;d il i;;i *"i"i"i"iili,"*.'
, ; :
' . : . . ' , :
:.
' I
-.lt
f'.'
i:.
-
.'F?,6
St rat ul mug, chi "l of : poat e
f i bi ne: . dezvol t at mai , al es pe ver-
santii umbri{i.
TIPUL DE' ECOSI,STEM :
slab productiu,
an hum:u.s brut,
ileficitore, ca V aeinium.
4'857 Pinet'$i tarifte de pin negru
loarte
pe litonluri oligobazice, hidric paiodic
Subtiprri : 48 514 subtip foarte slab prcductiv.
1. Reforinfe silvo{ipotogice
9i
fitocenol6giee
Ti puri de pi . dure: 3221 Pi n nqru cu speci i de st ej ar pe
roci silicioase.
Ti pur i de st af i une: 1615112 Del ur os de gor unet e
Pi , st i n-
cdrie
Ei
eroziune excesiv5.
As oci at i i v eget al e:
. 1
2. Areal: Il
t"fl
se.gdsesJe doar in dorrA pr.rncte pe Vaba Cernei qi la
"
Suinifa (Piatra Trescovd{ului).
3. Stafiune
Condi f i i :
I
-
Altitudine : 250-300 m.
Relief : versanfi inclina{i cu elpozifii insorite.
-
Material parental : provenit din granite pe Valea Cernei
;i
. gresii silicioase la Suinifa.
'*
Soluri : litosoluri superficiale oligobazice cu moder-humus
brut, scheletice,
,cu
volum edafic foarte mic.
Fac t or i c l i ; nat i c i :
'-
Cpldurd : la nivelul
.de'Tma -
9,5--10$oC.
Apa : Po* 700-750 mm; E?R
-
550-600 mm.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitate : sedzuta
(TI).
-
Reac{ie : puternie acidd (pH
-
4,5).
-
Umiditate : U
"
2-l/U" l.
:-
Cdldurd : plus fatd de biotopurile zonale.
Fact or i l i mi t at i v i :
4. Biocenoza
c
Producitori
I :
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifiie,: pin ,r"grr1 predominant,
disemina.fi sau'pind la'
. prapo{ia de faeies goruni
;
in stare arbustivd fag, girnifd,
.+: cer, tei argintiu, plop tremurdtof, cdrpinifd, mojdrean.
,cl
,j
et
12
-
c. 205
1, 77
-
Consisten{a
: 0,?-0,6
pini la rariqte
(sub 0'4)'
-
Pridrrctivitate : clasa V local
pind la IV'
-
caracteristici
structurale
: arboretul se prezinta sub formi de
;*p"
mai inchise,
por{iuni
-mai
rare sa-u rariEti sub care se
teziolta srtbetajul comp.rs din foioase. lnel$mt
de 12-14 m
(local pini la 18 m).
-
balitaiea lemnului : trunihiuri drepte bine elagate dar conice
;
,-.coroane
tabulard.
-
Regenerarea
naturali : se
produee foarte greu la pin mai ales
din c.auza foioaselof c.gcupa terenul-
St r at ul ar bugt i I or :
sl ab dezvol t at , l ocal l i l i ac'
St r at ul i er bur i l or
qi s ubar buEt i l or :
com- Pus mai
ales din Vaccinium myriiltus (D petce rare)
$i
specri de
'locnri
a.S"f,i*" (Chrg sapogon-
gryllus;- F eitaca duriusculn, Genisto
Pt!98?,
Hieraciurn
picri|ni,
Ei-
specii de drob. (Qytisus nigricans, Cgti-
sonthu.s radiatus).
St t at ul muqchi l or : r epr ezent at
pr i n pu{ i ne per nl t ' e de
Hyp-
. nufn cagresiisorme, Heduigio albicans, Polytrichum atten;uantum.
TIPUL DE ECOS$TEM : 4 871 Pinet
du.ctio, cu n'ull calcic, pe soluri rendzinice,
e
perioilic def icitar, cu S esleria.
Subtipuri 48712 subtip mijlociu
productiv.
Beferinfe silvotipologice
pi litocenologice
Ti pur i
de pddur e, : 3211 Pi n negl u cu- moj dr ean
pe Cal car e;
'3
311 Ameitec de pin negru cu foioase pe caloare.
_Ti pur i
de st a! i une: 10/ 4220
Mont an- pr emont an
de f Sget c
.
.Pm-rendzinic
ed lc ruijlociu.
'
As oc i af i i
v eget al e: d
2. Atu"i': Restrins la sud-vestul
!5rii
(Podigul Mehedinli,
Valea Cernei)'
3. Stafiune
.
Condi t i i :
'-
Altitudini : 7oo-9oo m.
-
Relief: versantii repezi stinccqi sau cu grohotiguri'
,..1
'
Matelrial
parental : provenit din calcare
.i::.'
-
Soluri : rendzine tipice
qi cambice, carbonatic
eubazice cu
. mtrll.. calcic, mijlociu
piofunde, lutoase
qi luto-argiloase
semi-
Fact or i c l i ma. t i c i :
'j...
.,"-
-
'L
Cdldurd : la nivel
de Tma-: 8,0-6,5oC-
-
Apd : Pit
7
800-1 000 mm
;
ETR
:
600-650
mm'
l
175
!
de pin negru miilociu
Pro'
carbonatic eubaziee,
lt'idric
.f
1.
l f r
. 4 . '
' a
Fact or i ei l af i qi :
-
Troficitate : rncCcrati r'lJicat5
(T III-il)-
Reae{ie : slab acidS neutrS
pinS
,la
slab alcalind in orizontul
cu sehelet calcaros
(PH
:6,5-8,0).
-
Umiditate : U
n%-l/U
"
l-4.
-
Aeralie : foarte bund.
-
Cdlduri :
plus inseronat fata de biotoprile zonale.
Fac t ot i , l i mi t a! i v i :
-
Troficitate
gi umiditatea foarte redusa, volumul edafic mie.
A Structura biocenozei
. '
Productrtori
.. r
i.
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie: In etajul dominant
pin negru in exclusivitate sau
cu amestec-de
gorun, tei arg?ntiu'qi cu frun2a mare' local
qi'alun
-tureesc
;'in
etejul dominat in prihcipal mojdrean uneori ca sub-
etai eompaet
;
se
'pot
asocia cd"rpini{5, sorbi
fSorbus
uetica',
S. borbcsii), viqin turcesc.
'&i
-
Consisten(a :- variabili 0,6-0,8
(0,9) la pin; in cazul consis-
tenfei reduse a
pinului, mojdreanul
gi alte specii formeazi un
I
subetaj compact cu indllime de 5o-7 m.
-
Caracteristici dendrometrice orientative :
.(asimilate
cu pinul
! silvestru) la 100 de ani, inillime de 25-20 m diametre de
36-30 cm. .,
' '
Calitatea lemnului': trunchiuri drepte, bine elagate,' cu co-
'
ioana tabulard;
'''
;i-'
-
Regenerarea naturali : se produce destul de uqor in ochiurile
luminate din arboret
St r at ul ar buqt i l or : l i pseEt e sau est e r epr ezent at pr i ngr upe
de bireoace (Cotoneaster integerrimn, C. tomcntosa) scumpie, spi-
nul eerbului, porumbar, corn,. singer, caprifoi, local.liliac.
St r at ul i er bur i l or qi subar bugt i l or : obi gnui t f oar t e
,
dezvoltat constituit din specii de pdduie (Heptica nobilis, Lathg-
rus hallersteinii, Moehririgia tirneruia, Faa nemnralis, Mgcelis
nuralis, Brachgpodium sgloaticurn, Ste[aria, holostea) dar
Si
din
specii termoflle rare de stincSrii (Sesleria heufleriana, Seseli gra-
cile, Libanotis mnntarw, Asprula
_capitata,
n't&ttnus giganteus,
, D. bantnticus, Peuced.atun longifolium,, Moehringia rnuscoso, q.a.)
;
uneori qi
Cttis?rs hirsutus'sau Cgti.stnthus radiahts.
179
TIPUL DE EcosrsTEM:
s tt6 Gorunet lnatt gi mijtociu prod,uc-
tj'r":
y.
ryIl, ry,sow6,,4^rrc
,tipga,F,,brune
't*iq
s'i-'si ,m.eiobazice
hid.ric eehilihaki, an Asperula
-
e,saris"
*
Stettori'.
[ :
ubtipuri : bl 16l subtip inalt productiv;
51 162 subtip mijlocig pmductiv.
t. Sef6iinfo silvot{*iiogice'pl
fltoccnolg;icc
T i p-1I
l 1"
p d d"u r e: b rrr Gorunet norrual su flori de mult (s)
;
,
5113 Gorunet cu flor5 de mull de productivitate
mijlocie (m).
Ti p_ur i de st a{ i une:
l 1bl bg Del ur os de gor unet e
pm,
br un
:d.fic
mare, cu ,4sarum
-'Stellarin;
2/5 752 Deluros de eorunete
Pm, brun slab mediu podzolit,
edafic'mijloci;.-
--_- -- --
b
1
' .
' ^*o,:iutr.r
veqgtl.l",i
Drlntafta (batbifnae) _
euercetun:
pe_
i.
.,
,,
tro1a,
Resmeri{d (7it.75.
?*1i;,fii"xJ"';Lutr'*'tmrfl
:,fflllllllllllllllH:,,':l*"iffi'x#l;
:"tr:^ql0,m l4r
in dealurile
-ii
nremgnlurile
vestice
{28
000 ha),
,. i
rr 'odi$ur
rransilv4i,ei (30 000 ha)
Ei
podiquf
*roldovei
(20 000 ha).
3. Stafiune:
Condi t i i ,
' '
-
Altitudini:
200-600 (ZS0)
m.
,'1j,
.
"',
=.ii"lli'iilrllLit,"[:J#l'ffi
;:f:-'iT1,,t,""
carbonatice
:
.i
'.
(toe6q,-.materia'Ie-
Ioe3soide, marne, nisipuri),
eruptive gi me_
'r'
'
'tamoffice
bazlee
Ei
intermediare,
in parte'alternanle
de pie-
triquri; nisipuri,
argile, marne.
soruri
: brune
eumezobazice
sau. brune ruvice, eu-Ei
mezo-
ri bazice,
in-parte
ilab.peeudogleizate,
bogate in irumus
de tip
.
..: mul-', profunde
Ei pijlociu
pnofunae,
tuto-nisipoase qi
ruto-
argiloase_,
fird schelet sau slab scheletice, Uine structurate in
il
"f
ll'
iljffff:',,;:"9*gu't
:,""jJ"l"if;;""H
;f:;
ac.tivi, . ,
Fac t o. r i
c l i mat i c i :
-
Cdldu$': Tnn *
6,b_9,boC.
'
ffi",i"'I"10ffi1"ffi'h"J1H,'3rffi;ilJ,;',i'o
p
180
.
_.
Fact or i
edaf i ci : .
-
Troficitate : ridioat.i
Ei
mijlocie (T III-IV).
-
Rgacfie: slab acidi (pH :
b,Bd,B
uneori mai mic in orizon-
tul eluvial gi
in solurile brune acide).
-
Umiditate: U
o4-3/
U,B-l..
-
Aera{ie: btrnd,
r
-
9-11ty:
nivel normat suficient pentru
activitate biologici
tN,ensa.
Fact or i
l i mi t at i vi . :
-
Volumul edafic mijlociu in subtipul
mijlociu productiv.
Structura
biocenozei
Producitori
St r at ul
ar bor i l or :
*
compozr{ie:
In etaju'l dominant gorun
majoritar (euercus
q?y?::
s?p.
ftrala
uneori
9i
s.sp. iratechampti *au pisiarpl
i
:rTm.lnal.;
tag, crre$, tei, carpen (unmri pind
la propor{ie
de
lpcres)
stejar
-pedunculat, gr,
-g{nita,
plop tremurdior,
,rt*
se munre,_
pgltT cte r-nunte- qi cimp, in etajul dominat ju_
gastru, sorb de cixnp, par plduref.
-
Consisten{a : 0,9-0,8 (0,?).
-
Productivitate
: clasele I-III (Iv)
in funcfie de volumur
edafic.
.-
llrscteristici
dendrometrice
: in subtipul inalt productiv pen-
'
qr gorun d_e clasa 16,--II',
in subtiprit mijlociri productiv
de
el,asa 116-1115.
-
Calitatea lemnului : trunehiuri drbpte, cilindrice, bine elagate
fur arboret.
-
Regenergrb naturald: uqoari, dar puielii
se menfin numai in
.
porfiunile
de arboret mai luminate; participare-a
apreciabild
"
de carpen, fag, tei, paltini,
iugastrd,
-cireq,
frasin in semin-
ttguri
;
ig
o" dg.Uiert greqit conduse evolufie rapidi spre go-
runeto-fdgete, chiar gleauri.
,4.
Subtipul Slmia Vlrst*, ani CesisteDfa lnd$ime, c
DiaBtrul
fm
Volumul, mlha
I*mnul
luuu,
o/o
lnalt
productiv
Go
Go
50 0. 9 22-19 23-20 340-260 60-52
100 o,8 n*27 35-32 500- {00 66-62
rnijlociu
productiv
Go
Go
50 0,9 18-- 14 19- 15 2ffi- 165 52-48
100 o,7 26-21 32-27 3ffi-210 60-56
181
St r at ul ,
ar buEt i l or :
salbd' moale si riioas6.
slab dezvoltat
(alua
piducel, miceqt
"0r",
lemn
ciinese, soe negru, spinul
cerbului).
St r at ul
i er bur i l o, r
qi su- ba- r b11+- t i ' l or - :
obi qnui t
bi ne
- - -
ioim"t
di* ttt **toase
siecei
-ale
florei
aq qflt
;
Aflrunt
etlro-
pe owtl, e sp
"rui-
ffi otii iuelq
-aio
ar'l'wdqtoide
i'
.Galiurn
s cltul-
.
iesii,
tinmii* goleobd'olon,
Stellofia
holostea'
.Lathurrus
oenws'
L. niger, Oent&i
bulbifeia,
Conuallaria-tnaiaks'
Sanicula
buro'
rxrea;
participi-li-qit"i"
gramilee
-
Daciylis
plggo'mn' Poa
iTit]rdlt,. Biachypodium,
"syfluatiatm,
Milium effusum'
St r at ul mu
Echi l or
: l i Psegt e'
Consumatori
gi descornnudtori
(nevertebratel
Insecte fitofage care
pot provoca vdtdmdri importante : Op-erophtero
b'ru-
;;;" f$.1'-niiih{-
a{ta'"ito ti'-- ;
E' iwantioria r's'-p' ;
rorffL'c
oiti'iliano i.s.-m. :
Balaninus
glandium p'
-
TIPIJL
DE
ECOSISTEAi';
5l4|'Gorunet
-rniiloci'u
p'?!y!'!^A
qmll-iiaef
6*W,
pe sohtti brww luuica,
pseu'dogl'eizot?,.o,1'g!'re::-I
'r;;"i;;;;;,';id;; '
cussiechilibrate
gi atternante
pe" profil' c'u Caret
pilosa.
Subtipuri : 51252 subtip mijlociu
productiv'
1.
Seferinfo silvotipologico
9i
fitocenologice
Ti pur i
de pddur e: 5121 Gor unet
ct t Car et
pi l osa ( m) '
Ti pur i de st af i une:
7/ 5t 42 Del ur o1. 99. qor yl " t e
Pst '
pod-
'zolit-pt""aogiuirut,
eu Cme*,
ptto:a; 5/6 143-.Deluros
9" :Y:i;
"eL
G.irungd
qt q$aqri dq de'at-fq, pqdzglit
Pseudogleizat
edalie:nare sr Coree
&lPsg-
: .
2.
'3.
Asoci af i i vegt al e: Quer co, pet r aea
-
car pi net ur n so6 et
Pocs 57, Caricetosum
ltilosae
5o6 62.
Areal i Ocupd o suprafalE destul de mare,.(112
0-00-haf
fiind
prezent
i" t*ta zona deluroas5; mai r5spindit
-in
podigul
Transilvaniei
iSe
bOii tttl, itt foaiqor Moldov-ei
-(ry
000
lnq), 4
Subcarpafii M-"Ii-
ilionali
Ei'Fiernontut
Getic
(22 00A ha)
Ei
in piemonturile vestice
(21 000 ha).
:
St{iune
Condi t i i :
i
-
Altitudini: 300-600 (750) m.
-
Relief : versan$ slab iii moderat
inclina{i
{rareori
pu'ternic in-
clinafi), crr expozifii diverse, mai ales
'lnsorite
-
segniinsorite.
-
fvlateliit pareirtat : detuvii de roci sedimentare
lut<iase, luto-
"
,argfloase
!i
depo"zih,Ffovenite,din
rocj eruptive
qi metamor-
fice intermediare.
t82
-
Soluri : brune
luvice
9i
iuvisoluri albice,
pseudogleizate in
Btw, cu diferen{iere modenatA de profil, oligomezo-
Ei
mezo-
bazice or eontinut ridicat de hulhus de trp mull-moder, I'uto-
nisipoase
qi
lutoase in orizonturile superioare,
luto-argiloase
qi argiloase in orizontul Btw, fdrd schelet, uneori pin la se-
misciieletice
(cu pietriq), cu drenaj intern intirziat de aceea
cu exces temporar de apd Stagnantd in Btw
Ei
deasupra
acestui orizonf
;
volum edafic mijlociu; litieri 2,2-3,0 t/ha cu
.
descompunere destul de activi.
Fac t or i c l i mat i ci :
--:
Cdl dura : Tma:6,2-9,2"C.
-
Apa : Pa
-
650-800 mm in centru, 550-700 mm in E,
700-900 mm i n V
;
ETR
:577-625 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Tbofi ci tate : submi j l oci e
-
mi j l oci e (T
,ur,l '
-
Reaclie : moderat-stab acidd in orizontul humifer (pH
:
5,5-6,0) puternic pind la moderat-acidn in orizontul eluvial
albic (PlI
:
4,5-5,5).
-
Umiditate : U
,7-5/A
"
3-1, alternantd
pe profil.
-
.,A.eratia ;. buni in
orizonturile superficiale, slabi in orizontul
Btw in perioada de
Primdvari.
-
Cdldurd : nivel mai scdzut in sol primdvara.
Fact or i l i mi t at i vi :
Troficitatea mijlocie, umiditatea estivali rdus5, aera{ia insu-
ficientd in perioadele cu apd in exces.
4. Structura bioeenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
Compo2ilie : ln etajul dominant gorun majorita_r
(ssp. petraea,
ssp. polycarpa)
;
disemina{i
;
stejarul, carpenul, teiul pucios,
fagul (ultimul pind la propor{ia de facies).
-
Consistenfa : 0,9-0,8.
-
Produetivitatea : clasa (II) ilI (I9.
-
Caracteristici dendrometrice :
pentru gorun de clasa II6-IIIJ.
Volumul, m!/ha
mi i l oci u
producti v
2'0- 160 58- 50
61- 59
0. 9
0, 8 34-2E 100
-
280
183
-
Catitatea lemnului: tmrrchiuri drepte cilindrice, bine elagate.
:-
Regdngrarea naturald
i ryu
prezinti dificultSfi; dezvoltarea
senrinfigurilor estp vigurroas5.
St r at ul ar buqt i l or : sl ab dezvol t at , f or mat mal al es di n al un,
pdducel, singer, lemn ciinesc, cdlin.
St r at ul i er bur i l or
Si
subar buqt i l or : ' bi ne dez vol t at ,
dominat eproape exch.rsiv de Cmer pilosa,la
care se adaugd in
propor{ie mai mare Metico uniftora, Poa nernorotds, qi de aseme-
nea ,4speruta odorato, Galiurn schultesii, Hedera heli.r, Lathgrus
oernTls, Mycetis mntalis, Caret siluatita Geum urbanrurn, Puhno-
wria ofticinalis, Ajuge regrtuw, Scrophularta nodosii, Golium,
oernufn
F.a.
St r at ul muqc hi l or :
Coneumatori
9i
dcscorugun{toii (neveltebrrtc)
Ia stretul arboritor
Gnpa de nevertebral
Gropa de oeysthJat
Grupi de nevertebrate
Abundenta
relativA
Abundenla
relativd
Collembola
Thysanoptero
Heteroptera
Homoptero
Hymenoptera
15, 51
5, O7
37, 28
13, 15
Caleoptero
Lepiilopterc
Diptera
Dertnoptero
Orthoptera
Mecoptera
Aranea
Acarina
Opilionida
Pseudoscorpionid,ae
13,15
1 \ )
fnsecte fitofage care pot provoca vbtdmbri importante: Operophtera bruraata t...- p,
Eranni s defol i ari a l .s-m; E. auranti ,ayi a t.r.
-
pt Tortri x ai ri i l ana !,s.-m; Di choni a apri l i i o
.s.m-i Bal ani nus gl al ndi um p.
b
9i
pe
Htiert
Gmpa de nvertebrate
Abmdenta
relativl
Grupa de nevertetrate
Abudenla
relativA
Gnrya de nerrtbrate
Abundcnla
telrttve
Lumbri ci dae
Isofodae
Lithobiidae
Polyilesni.dae
jutiitae
0,32
o,63
0,95
1,58
Derrpptera
Opilioniilac
Atcnea
Carabtilae
Scarcbeidac
0,63
27,11
s,lE
,.5J7
1,26
Staphylinillae
Curculiottiilaa
ChrTtsomolid,ae
Elateridac
Lcpdibpt*o
1,86
0,63
9, l5
0,53
2,52
184
Gnpa de neyeliebrats
Ncmatodo
Collembola
Enchylrccidae
DenEitatearel Grupa de nevertebrate Dnsitate/me
58 800
2
Primlvara Toamna
16,60
14, 01
11,04.
TIiPUL DE ECOSISTEM:: 5 732 Goranet slab productia, su moder,
pe
luuisoturi psadogleizate
Si
sohfii pseudogleice, oligomezobazice,
hidri.c
Wriadic
ileficitarc gi put*nic altenwnte la suprafald, ca Poa-
Caret pruecot.
Subtipuri : 51 323 subtip slab prod-uctiv.
1..
.Referintd
silvottpotogice
;i
fltoeaologico
Ti pur i de pddur e: 5112 Gor unet de c i mpi e i nal t d ( m) ; 51a1
Gorunet de platou cu sol greu (m).
Ti pur i de st at i une: 9/ 5141
Del ur o$ de
gopur r e. t e
Pi ,
podzol i t
puternii pseudogleizat, bdafic mic
-
submijloeiu ctt Poa gra-
tensis
-
Cmec caryophgllea
As0ci a{i i veget al e: Geni st o (t i nct ai ae)
-
Quercet unx
pe-
tfuea Klika 32.
2. Areal: Suprafala' totalS mici (circa 20 000 ha), concentratd in ma-
joritate
in Podiqul Getic.
3. Stafir're
!
Condi { i i :
Altitudine: 200-500 m.
-
Relief : platouri plane,
largi.
-
lilaterial paren'til : eluvii de luturi qi argile.
Acarina
LumbicMac
15,89
E,E2
5, 65
t0,92
5,39
5, 15
185
f'n-
t
t
[
' , , .
, ,
[ , - '
[ . ' ,
i
i '
-
Soluri: luvisoluri albice pseudogleizate gi soluri pseudogleice
.
albice, oligomezobazice, cu diferentiere textural*
puternice pe
profil,
lutoase
Ei
luto-argiloase in Btw, fdri schelet, aflzon-
turile superfieiale slab drenate volum edafic submijlociu
;
li-
tiera cca 2 llha, cu desctmpunere lentd.
Fact or i c l i mat i ci :
-
Cdtdura : Tma
-
8,3-10,0oC.
-
Apa : Pa - 600-800 mm; EfB: 550-625 mm.
Fact or i edaf i c i :
.- .-
Trofieitate : seizut5-submijlocie (T
r-r, ):
-
Reac{ie: moderat-slab acid5 in orizontul cu humus (pH
=
:
5,2-6,5)
;
ptrternic-moderat acidd in orizontul eluvial
6pH
*'
4,5-5,5).
*
Umiditate : IJu 8-6x{Je
:
1-0.
:
Apa accesibild: puternic alternantS, cu exees vernal qi plu-
vial la suprafaf6 qi deficit estival pronunlat.
-
Aenalie : alternaatA (sbb-mijlocie) in orizonturile superioare
slabd in orizontul Btw sau BtW.
-.-
C5ldura : nivel aormal-ridicat.
.
Faet or i l i mi t at i vi :
-
Troficitatea sedzuti; exeesul vernal qi defieitul estival
umidi'tate
;
aera{ie siabd
;
compacitatea estivali riare a
lului.
4. Struc{ara biocenozei
Mrrcitorl
St r ai ut ar bor i l or :
-
Compqzifie: in etaiul dominant gorun rnajorltar (ssp. ppty-
carw,
ssp. dalecha:rnpii), diseminat frasin, stejar pedunculat,
ger,^
4rni[5;
stejarul pedunculat poate
ajunge la proporfie
d.e facies
;
in etairll dominat ulm de cimp,-jugastru, ar[ir te-
tirisc, par
Ei
mdr pddure!.
- Consistenta : 0,9-0,7,
-
Pnoductivi,tate : cl.
(II)
UI (I9.
-
Caracter{stici dendrometrice: pentru gorun
de cl. III9-IV5.
de
so-
Subtipul Spcia Vtrsta, ani Cmdsttta
tnlliima
m
Diametrul
cm
Volumul
plha .
Lmnut
lucru,
"/6
slab I
productiv
I
Go
50 o,9 16- lZ t6- 13 190- 110 52-16
100 0,1 23- 18 29-21 290* 180 60- 53
186
-
Calitatea lemnului : trunchiuri
'iirepte
cilindrice, cu elagai
bun.
_
Rqenerare
natural6,: int-impini
dificulti{i mai ales datoriti
aef]eitutui ae umiaitate diri'a doua
parte a verii, com'acti-
tn{ii
qi troficitdfii
scSzute a solufilor'
st r at ul
ar bugt i l or :
cu dezvol t Sr i
var i abi l e i n f uncf i e
d: 9o1-
- - -
*isi."tu utUori,i"tti
constituit
din. pu{ine
"PTil,
care rezistl la
;&;irt friA.i. .tternant ai solului
-(pdducel;
salb6 moale
qi ri-
ioasd, cruqin etc.).
St r at ul i er bur i l or Ei subar buqt i l or : . moder at dez- - - -
1rottut format ae
p""
-*i^ttoU""
Coret'praecor 9i-
C' cargophgl-
lec avind ca inso{ito",."
f,ect'"nie
qlte
framrlee
-1'Agro-stis
olbo'
Ca-r^grottx
ipliiiit,- oo"tgtx
poiygaha, Brachypodium
sgl'
;"td;ii
Ei
ai"6r:- rp*
"ii
,d"u*'
ur6"onum,
Potggonntu.m
latif
o-
iiii, Sl"'.[eUut-ii
nbaoso)
Ranu,ncttlus
auricom.:t,s,
I'gsimachia
nummru'larie
q.a.).
St r at ul
muqchi l or
: l i Peeqt e'
TI PULDEECo, sI sTEM: STS4Gorul et mi j l oci t $i . st dbproduct i u
crt rnoder,
p" ,oturi\rii
t *l'""
gi brun'e ocid'e' oli'gobazice'
hidric cua-
siechilibrrttb,
cu, Lttzut a luzuloides'
S"btip"ti
: 51342 subtip mijlociu
productiv;
51 343 subtiP slab
Productiv'
1.
Eeferinfo
silvotipologice 9i
fitocenologice
' Ti pur i dep5dur e: 5l Sl Gor unet c uLuz ul aal bi da( i ) , 5172
Gorunet
de stincdrie
(i)'
' Ti pur i
de st a$i une
: 8/ 5L32 Del ur os
de gor un$e Pm' - podzo-
' ^
ttir'.a"li:"
*iir""iu,
cu graminee mczoxilofile
x l,tl";uta, faciesul
cul . uzul al l l 5l sl Del urosdegorunet ePi , put erni cpodzol i t eda-
ii", u"U*i3tociu
+r
mic ou Luzula
albida'
Asoc i af i i v eget al e: Geni sl o( t i nc t or i ae) - Quucet ur l l ' pe-
traea Kllka 32.
2. Areal: Pe suprafele
rdativ
lntinse
lcirca''470OO,.l{:o"centrate
mai
ales
pe munlii'ioqi
qi ir1 p.iemonturie vestice
(17 000 ha)--ir-r
-lgail$
Transilvanii,ifur'vruhhtot
Aptrse:I
gi.Maramu::S
12?
000 ha)'
";;irr;-s;-dl;"p"tii
ae curbuii
qi ueriaionali
(B 000 ha).
3. Stafiune
'I'
Condi { i i :
I
antitudini:
400-?50
m.
. --Rel i ef : versan{i put erni ci ncl i na| i , {. qregul ai nsori l i . . -
187
l .
t i
-
Metberlal gareltd : pqovenit din deluvii de rpci acide (gresii,
nisipnrri, pietriquri, dacite q.a.).
-
Soiuri: bnrne luvige-
Ei
brune acide mijlociu-profunde, oli-
gobazice,
sdraee in-
h$mus
de tip mcder, nisipo-lutoase qi
nisipoase, slab scheletice pini
la scheleto-pietrciase, bine dre-
nate, cu oqryislen(a redusd;
volum edafic submijlociu
Ei
mic
(-ai rar mijlociu)".
:
,:
Fac t or i c l i mat i c i :
-
Cdldura : Tma: Z,S-g,5oC.
-
4pf
: Pa
7-
8b0-1 000 rnm in V qi
NV
Ei
200-Bb0 mm in S
;
ETR -'5?5-6tO
.fT.
'
Fac t or i edaf i c i :
r
-.
Troficitate: scdzriti (T
t),
-
I"u.c-ti"
: foarte prrternic-moderat
acidd (pH :4,0-b,5).
-
Unddi t at n: Up
-B-Zl Ue: 2-1.
--
Aerati,a : buni.
cildura : nivel normal pini
la ridicat pe versan{i insorifi.
. .
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea
scdzutd, umiditatm estivald scazutd, voltrmul eda-
fi c' mi c.
4. Stmctura biocenozei
Producltoti
d*"*rytt.fag, pin
silvstnr, +ci r"gintiu, ;,ei,tea#n'; in etil
jul
dominat carpen, jugastru
pe atocirri moidrean.
-
Consistenfa : 0,8-0,?.
-
Productivitate:
cl. IV_V.
1
c-araeteristici
dendrometrice:
in subtipul mijlociu productiv
pentru
gorun
d-e clasa
rIIr-IV. iar in iubtipfi srau
ftoouciiv
de clasa IVo-Vo.
St r at ul ar bor i l or :
,- Compozi{ie:
ln do?il.TlgoSl
majoritar (ssp. polgr-
maffiqi ssp; peh'aeaf;
Subtigul
SPecie Vlrsta, ani Cons,btetrts
lutl;;-a.
&
Diapettul
cm
Volumll
mYhe
Iro[ul
lucu,
o/s
mijlociu
productiv
Go
50 0,8 16* 13 16- 11 l70t 120 5l -46
100 o. 7
2i- t9 N-27 290-215 60- 55
slab
productiv
Go
50 0, E l t - l t l {- l l 120n75 16-39
100 0,7 28- t5 26-20 zto- tlo
' 5 5 r { E
188
,
:-
Calitatea lemnului : trwrchiuri drepte conice, dar suficient de
, bine elagate
' '
:ir::Reg$er-area
natu:ald; se produce,dificil
mai ales din
cauza
troficitSfii
9i
umidititii reduse a solului.
St rat ul arbuEt i ' 1or: pu[ i n dezvol t at (exernpl are
i zol at e de
pdducel,
mdcret)
;
frewent, Loranthus pe' goruiri.
st r at ul i er bur i l or qi
ar buqt i l or : bi nedezv ol t at domi -
nat de I'u,nila luzttloides gi subarbuqtii acidofili (cytisus nigricans,
C..-hirsutu,s, C. heu,ffeli, Geni,sta tinctoria) la care-se adau-ge spe-
eii de grarninee (in specia Pm nenrorstii dar qi Melim intltora,
Cllamagrostis epigeios, Dtctylis p4lyganw) qi alte specii acidofile
I'ragaria
tsesca, Lathgrus nsrrtrls, L. tenetu,s, Verortica officinatis,
V. clwmaedrjts, uneori Vaecinium,myrtillus,
Callurw uulgaris); in
lip*A ar.boretului se prodrre
o p_uternici
in{elenire cu Luzila,
Calam4gro&is, Poa nemorilds, car creazi dificlrltdti in executa-
rea luerdrilor de cultur5
St r at ul mu$chi l or : i n par t e_dezvol t at qi compus di n Di qa-
nurm scognriurn, Etnhynr:hiim stfrahtm,
poiytrinnim
sp.
TIPUL DE ECOSISTEM: 5131 Gorutwt slab productio,
cu moder,
pe
soltrrd brlnE tuuiee gi luvisoluri atbice oligo- gi'oligomeiobazice, hi-
d,ric prioilic
ilef icitar e, cu, C gtisus-G enista.
Subtipuri,: 51 313 subtip slab productiv.
!'; '
ni
Eeforir*.silvotipolqicc pi
fi tocnologico
Ti pyr i de pddur e: 5173 Gor unet de cumpi nd i nal t d ( i ) , b1B2
. .Gorunet
cg Poo nemoralis (Pil.
Ti pu-ri
$
st at i urhe: 10/ 5131 Del uros de gorunet e Pi , podzol i t
edafib:miq cu Cytisus-Ginista
'5ru'Og
DelurosEe gorunete Pi, brun
acirl etlafft\nie-submijlbciu.
1;
Asocri at . i i *veget al e: Cgt i so-Quercet ut n pet raea Pauca 41.
Areal : Frecvent, dar
pe
suprafefe_mici, in special pe dealurile
Ei
mun-
tii
joqi
din vestul
{drii,
in Suboarpa{ii Meridionali qi Podiqul Ge-
tic, in Subcarpafii Orientali, local qi in Podigul Transilvaniei.
Stafiune
Condi { i i :
. ,
-
Altitudine : 30G*700 (800) m.
-
Relief : creste, versan{i inqoriti cu panta mare sub creste.
-
Mater:ial parental : provenit din deluvii de roci acide, sedi-
mentare (g1esii, nisipuri,, pietriquri), metamorfice qi eruptive.
-
Soluri : brtipe acide, br{ne luvice oligobazice, cu continut
redus-miiloclu de humus de tip
:moder- nisipoiutoase
Si
tu-
1.
2.
3.
189
fl,
'
toase in orizonturile supgrioare, dar lmbggi{ite in argile- in
orizohtul Bv sau Bt, schbletic
pine h scheleto-pietroase,
slab
'
strugturate-,
'bine
drenate; volum edafic
pnedominant mic'
F. act d' r i cl i mat i ci :
-
Cdldura : Tt:ya,
-
7-9oC.
-
Apa : Po
-
800-950 rnm in'V qi 700-800 in rest
;
ETR +
-
550-650 mrn
Fac t or i edaf i ci :
,
' : '
Troficitatea : scizutd (T
tr.
- Reae{ie : pmternic'plnd la mdderat rcide
fpH
*
4,5-5,7).
-
Umiditate :Ua 3-ttUe'1-0.
-
Aerafie.: mijlocie-slabd
(din cauza s,olului indesat).
-
,Cildura
: Ia nfvel g[dicat datoritd insolafiei
'iruternice.
Fac t or i l i mi t at i vi :
Volumul edafic mic*. trcficitate scdzutd, deficitul estival de
umiditate.
:
't
4. Structurg. bioccnozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie :- In etajul dominant gorun rrnjoritar (ssp. poly-
carpa),' diseininat fag; in etajul dominat
jugdstru,
sorb de
cimp, rar carpen, uneori mir
Ei
pdr pddure{.
-
Calitatea lemnului: trunchiuri cu in6l[imi mici, conioe, foarte
mtrlte strimbe, cu comnament puternic dezvoltat, in parte
deformat datorit5 uscdrii virfurilor.
-
Regenerare natunalS : este foarte dificild mai ales din cauza
.produc{iei
reduse de ghindi qi cdlitifii inferioare a ghindei,
ilar qi condifiilor de sol nefavorabile.
St r at ul
ar buqt i l or : neunl f or m dezvol t at , f or mat mai al es
din pdducel,
mdceq, lcrnn ciinesc, salbe.
:
SubtiPul Sllecia Vireta, ani Consistenta
tnl l l i mea Diamtrul
@
Vol umul
nr/ha
kmnul
lucru,
0/6
slab
productiv
Go
5 0,8 13*9 15- 1l 120- 70 47
- 12
100 0,7 (0,6) 19- 15 26-22 190= t20 55- 50
190
st r at ut i er bur i l or
qi subar buqt i l or :
ar ca el ement e
dbterrninante
specii de Cgtins: nigricans,
hirsutus, heuf-
ieti,
asociate cu alte
-spgcii
acidofile
(Genist_a tinctoria,
.Lztzula
'
luiutoiiles,
V eroniea of
ficfunlis ),
cu gramine e ( P oa nemnralis, Dae-
'
tgtis pnty:ganwl
Ei
alte specii (Vercnbo, ch-amaedrgs, Galium
'
rnollugo, Galium uerrntrftL, Hietaci&m
pilOsela, H. umbellotum
q.a.l.
s tratul m u
g
chil o r : Iocal dezvoltat (Hgptr,ufn cupfessiforme,
-
nlii"um sdoprium,
rPolytrichunr,
sp.).
TIPUL DE E' COSISTEM: 5135
nwdn, p soluri brune luuice, uneari
h,iil'iie ctnsiechilibrote
gi alternante
pe
Gorunet mijlociu
productiu, cu
gi brune acide, oligornezobazice,
protil, an Festuca hituoPhElla.
Subtipuri : 51 3S2 subtip mijlociu
prodqctiv.
I
1:'soforinfo
sitvotipplogico
S
fitoccnologica
Ti pur i
de
Pi dur e:
Ti pur i de st at i une:
5/ FD3 Del ur os de gor unet e, - Pi , br un aci d
'
edafic mic-submijlociu,
facies cu Festuca heterophgllat- Genista
tittctoria, Luzulo'albida;
815t32 Deluros
d9 gorunete Pm, pod-
zolit, edafic miiloeiu cu graminee mezoxerofile
*
Luzula'
Asoci at i i
veget al e: Geni st o
( t i nct ot i ae)
-
Quer cet um
pe-
traea Klika 32.
2. Areal: rSspindire restrins{ (clteva mii de ha) in
partea de vest a
podiguiui
Getic, in Piemonturile vestice, in parte
Ei
in Podis;ui
Transilvaniei.
3. Stafiune
Condi f i t :
i
--
Altitudine : 300-700,rt.
-
Iielief:
platouri lnguste, versan{i cu inclinare slaba.
Materialparental : eluvii de luturi
Ei
argile.
-
Soluri :
:blune
luvice, uneori brune acide pse'dogleizate, pro-
.
funde, oligomezobazice, eu moder, lut@se-nisipoase
qi. luto-
argiloise
6tt
g),
slab
pina la
semischeletice,
.cu drenaj intern'
noimal sau ugor intirziat, volum edafic rnijlociu.
Fact or i c l i mat i ci : . ,
: ,
-
Cdldurd : Tma
--:
7,2-8;7aC.
Apa : Pa
*
?00-850 mm in S qi 750-950 mm in V
;
ETR
:
:
550-650
'mrn.
:i
Fac t or i edaf i c i :
Troficitate : slabd-mijlocle
(7,,
),
-
Reac{ie : mederat
gi slab acida in orizontul de humus (pH
:
:
5,2-4,5)
9i
puternic-moderat acidd in orizontul eluvial'
*
Umiditatea: Ui
:
-3-5/Ue
2-1, alternanti
pe profil.
191
t q--. R"--: -'
I
mijlociu
productiv
-
Aerafie: normale ln ofizonturile superioar, slabe
-
in ori-
zontul B.
-
Cdldura: mai scizutd.primivara in perioadele cu stagnare a
Fact or i l i mi t gt i vi :
-';Troficitatea
: scizutA, umirdiJate scizute irn timpul verii, aera-
tie
insuficient6 in perioedele umcde,
4. Structura bloeenozei
Pr.oducltori
St r at ul ar bor i l g. r :
.
" t
, ,
i
- l
*
Cornpozifie: ln etlJuf dominant+gorun majoritar
(*p. po-
lyca1pn, ssp. d.al,eclf&fii,). dieem-frati cef,,,gim$i, fag, tei;ar-
gin*iu; in etajul dominant pstln oarpen;
jugastru.
apqi
-:
Consistenfa : 019--0,1.
- Productivitate : clasa III.
*
Caractesristici dendrometrice : pentru gorun de clasa IIs=-IVo.
tdtlimea
'l!
Diametrul
cm
l E- 15
3t - 27
Lemnul
llcru,
70
Volumul
mlba
'50
r00
- 0, 9
o,8{0,7)
220- ln
3ffi-230
-
Chlttq,f.ea lernnirlrr!
.
trt*ltrhirrrl
fn
gq-eril dfef'te. relatirrbine.,
elagate.
-
Regeriierare naturale: se prdrce fdri dificultSfi in porfiunile
luminate din arboret dar pdtb intimpina dificultd{i in oazul
lipsei arboretului, a drerririi insuficiente a solului gi a infe-
lenirii.
St r at ul ar . buqt i l or : sl ab dezr yol t at f or mat di n mdceE, si nger ,
lemn ciinesc (local Ruscns acaleoft,p), Cgtisus nigricans.
St r at ul i er bur i l or qi
subar bugt i l or : bi ne dezvol t at ,
cu freivenfd mare h speciei'Fedtuca'heterophylla, in pilcuri mari,
asociatd cu specii aqidofile' ( Genista tinctorim, Luzula luzuloide s,
Poa nem.ordlis, Veronica, offichatis,
Gslium
pseudoaristatum,,.
Melamphyrnrm btrftariense) dar qi fu unele specii de mull
(rPuJmo-
naria officfuwlis Glechoaw
"hirsuta,
I"athgrrus aerrws) gi cu unele
graminee (Poa nem,oralis; Daetylis' polygamn, Erachgpoilium sgl-
'uatlcunt).
St r at ul muqc hi l or : l i pseqt e. . :
192
Cmunrtori pI &rconpuattori (ncvcrtclratc)
ln stntul erborilor
Grupa de nevtrtebmte
Collembola
Thysanopteru
H eteroftcto
Homeoptera
Hymencptera
Gropa & nwertebrat
Abundenta
!elativa
2, 38
2, 38
2,3E
,t9,50
9,53
Coleoptera
Lepi.ilopt*a
Di.pterc
Der4aptero
Orthoptero
Mecopleta
Aronea
Acarino
Opilionida
Pseadoscorlionida
11, E3
E,33
ll
si
pc litieni
Grupa de lcvertebte Grupa de nevertebrate
Abundenta
relativl
Abundenla
relativ4
Lumbricidae
Isopodae
Li thobi i i l ae
Polyilesmidae
Julidae
N enato<lu
Col l embol a
Enchytraeiilae
DentaPterc
Opilionida
Atanco
CaraAidae
Sezroteiilae
&, 21
5,28
29,10
3t,67
Atayi ma
Lttmbriciilae
Staphyliniilae
Curculionidae
Chrysomelidae
El.ateridae
Lepiitoplera
0,29
0,59
l,sz
0,29
0,29
1. 76
Grupa de nevertebBte Densitate/m2
3.t 400
1
lfoamna
19, {0
15,50
6, 82
Litieril
Sol 0-3 cm
Sol 3-6 cm
Densitatea/mt
I
Grupa de nevertebrate
Activitatca dehidrogenazici din sol
13
-
c. 205
TIPUL DE ECOSISTEM:
5136
mnd.er, pe soluri brune l*uice, mezo
brate at
Festuca drgmeiae.
"
Subtipuri : 51 362 subtip miilociu
productiv.
1. Beferide silvotiBologice
pi fitocenolbgice
Ti pur i de pddur e: 5131 Gor unet de coast i eu gr ami nee qi
Luzula luzuloides (m).
Ti pur i de st al i une: 6/ 5132 Del ur os de gor unet e Pm, podzol i t
-
gi podzolit argilo-iluvial cu flor6 de tip mezofit or graminee'
Asoci a{ i i veget al e: Fest uca ( dr Emei ael
-
Quer cet unx
pe-
traeae Mor. et al 70.
Areal : Suprafala totali ocupat5 de tip se ridicS la 170 000 ha din
care cea mai mare
parte din mun{ii
joEi qi dealurile din vestul
.
larii
(58 000 ha)
Ei
infodiqul fransilvaniei (58 000 ha) restul in
Subcarpa{ii Meridionali gi de Curburd
qi in PodiEuI Getic (43 000
ha).
Sta$iune
Condi I i i :
.
-
Altitudini r.300-700 (8O0) m.
-
Relief : versan{i (treimea mijlocie qi inferioard) moderat-pu-
ternic inclinali, cu expozifii diferite, rnai mult umbrite la
altitudini mici.
-
Ma,terial parental : deluvii de roci sedimentare (luturi, argile)
gi dpozite provenite din roci eruptive gi metamorfice ilter-
+nediare qi aeide.
-
Soluri : brune luvice, mijlociu profunde pind la superficiale,
oiigomezobazice gi mezobazice, cu con{inut moderat de moder
(mull-moder), nisipo-lutoase qi lutoniqipoase in orizonturile
superioare, luto-argiloase in orizontul Bt, fire schelet
pind
la semischeletice, bine drenate, volum edafic mijlociu; Iitieri
de grosime mijlocie cu descompunere lent6.
Fac t or i cl i mat i ci :
-
Cildura : Tmn: 6,5-9oC
-
Apa : Pa
:
650*800 l n E; 700-900 mm i n rest; ETR
:
:
550-625 mm.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitatea : rnijlocie
(T
utl.
-
Reacfie : moderat-slab acid.i (pH
*
(5)5,2-6,0).
-
Umiditate: Uo 4-3'lUe 3-7.
Aerafi e: buni .
-
Cdl dura: ni vel normal .
Gorunet mijlociu
Ptoductit;,
c'tt
gi oligomezobazice, hidric echili'
2.
3.
t-
194
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea qi cantitatea de api mai rcduse in soluri cu
volum edafic mijlociu.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifie : In etajul dominant gorun majoritar (ssp. petraea,
ssp. dalech,anLp,i),.
diseminati fag, paltiyr de munte si eimp,
tei, cireq; fagul poate atinge propor{ie de facies
;
in etajul
dominat
jugastru,
sorb de cimp.
-
Consistenfa : 0,9-0,8 (0,7).
-
Productivitrate : clasa III.
Caracteristici dendrometrice : pentru gorun de clasa 116-1115.
lpmnul de
lum,
7o
mijlociu
productiv
-
C-alitatea lemnului : trunchiuri drepte t ci'lindrice, bine elagate.
-
Regenerarea naturali: nu prezintl dificultdfi dacd Festzca
nu a in{elenit oomplet solul in urma riririi prea puternice a
arboretului; fagul poate precumpdnii
ln regenerare, deterrni-
nind succesiuni spre goruneto-figete.
St r at ul ar buEt i l or : obi qnui t nu se dezvol t i pe i nt r eaga su-
prafa{a qi este format din pdducel, mdcieq, clocotig, corn, singer,
lemn ciinesc, alun.
St r at ul i er bur i l or qi s ubar buEt i l or : obi qnui t bi ne
dezvoltat dominat de Festuca d.rgm.eia, alStrrri de alte specii de
graminee (Melico unifloru, Pu nem,orelis, Calamagrostis eyigeios)
;
se adaugd o serie de specii acidofile (hnula hnuloideq Genista
tinctoria, Majonthemntrn bifoliurn) qi d mutl
fDuphwbio
wnggda-
loid,es Glechoma hirsuta, Pulm,onf,rin officitnlis g.a.). Prin rdrirea
arboretului Festuca se ex,tinde puternic intelenind solul qi in-
greunind lucrdrile de culturd.
S t r a t ul mu q chi l or : l i pseqt e.
Consumatori
$i
descompunltori
(nvertebratc)
Insecte fitofaa care pot provoca v{tdm6ri importante i ope?ophtero bru-
tluta i..s.-p.
i
Erannls iletoltorto f.s.-m.
;
E. aurantianio fs.-p.
1
Balantrws
glandhtm
m.
l nt l f i mea
l or"-"r-,
ml *
0, 9
|
19- 15
195
1.
TIPUL DE ECOSISTEM : 5 744 Gorunet slab
proiluctirs, ca modet
humus brut) pe podzoluri, bnme
leriilwiale
pi_-luttisolwi,-oligabazice
$t
ertrern otig;rdazfie, hidric eoasiechilibrdte,
cu V acciniunt'Callurn.
Subtipuri : 51443 subtip slab productiv.
Ecforinfe silvotipologice
9i
fi tocenologice
Ti pur i de pSdur e: 5153 Gor unet
cu ar buqt i
pi t i ci aci dof i l i .
Ti pur i de st af i une: l 2l 5\ 8l Del ur o1{ - e
gor unet e Pi , podzo-
'lit
qi podzolic, edafic mic, cu Vaccinium-Callun'a.
Asoci at i i
veget al e:
vacci ni o- Quet cet um
pet r aeae Mor et aI
70.
Areal: Suprafele restrinse
(cirea 3 000 ha) dispersate in masa celor-
lalte g-orunete
;
frecvpntd rnai rnare in muntii
joEi.qi_piemonturile
'
vestic"e (1000 ha) in Transilvania
Ei
Maramureq
(1 200 ha)
qi in
Subearpalii Orientali
qi Meridionali.
Stafiune
Condi f i i :
-
Al ti tudi ne :-300-700 (1000J m.
-
Relief : coame
Ei
versan{i puternic inclinafi, sub creste, obig-
nuit insori{i.
;-
Material
parental : pnovenit din deluvii
'de
noci acide (gresii
' silieioase, nisipnrri; pietriguri cuar{ifere,
qisturi cristaline, erup-
tiv acid).
: Solurll'bnune feriiluviak*Lunisoilu:i albjeg,
pqdzq-Iuri humieo
2.
3.
furiiluviale,
superficiale, extrerroliglabaziee, eu
eQntinu!
redus
de humus brut, oligobazice, nisipoase
9i
nisipo-lutoase,- s,9-
mischeletiee
Ei
schelitice, foarte bine drenate
;
volum edafic
mic.
Fact or " i cl i mat i c i :
:
.
-
Cdl dura :,!:ma=,6-9oC.
-
Apa i Po
-
70f950 mrn;
ETR
-
550-650 mm.
Fac t or i edaf i c i :
..-..
Tqofieitate : foarte scdzutd (Tr-r\.
:-
Readie-:,f,oarte puternic acidd (pH
:4,0-5,21.
-
Umiditate z Ut: 3-1/Ue 2*1.
- Aera{ie: foarte bund.
-
Cdlduri : nivel ridicat.
Fac t or i l i mi t at i vi :
.
-
Volumul edafic miC; troficitatea foarte sc6zut5, deficitul hidric
estival.
196
4. Stmctura biocenozei
Prodnctrtori
,
St r at ul ar bor i l or :
Compozifie: In etajul dominant gotun majoritar (ssp. potE-
. ca4ar, ssp.
pre.hueae),
diseminat fag.
-
Consistenfa : 0,8-0,6 (uneori mai mic).
-
Productiv[tatea : clasa V qi mai micd.
-
Caraeteristici dendrometrice : pentru gorun de clasa IV6-V5.
sl,rb
productiv
-
Calitatea lemnului : trunchiuri foarte eonice, puternic rami-
ficate.
-
Regenerare naturald: extrem de dificilS pentru gorun, atit
din oauza lipsei de sdmin{d, clt
Ei
a condi{iilor stafionale
foarte nefavorabile; mai ugor se poate regenera fagul, pro-
vocind succesiuni spre fdgete de Vaecinium.
St r at ul ar buqt i l or : de r qgul i l i pseqt e, r ar e exempl ar e de
scoru{.
St r at ul i er bur i l or
$i
ar buqt i l or : put er ni c dezv ol t at
formind adesea covor continuu; dominat de Vaccinium mgrtillus,
la, care se adpugd V. oitis idaea, Lar loeal Cotlu.na uulgaris
Bruckenthalia spiculifolio,. frecvente sint gramineele (Calonn-
gnostis epigeios, Deschampsia
fleruosa,
Poo nctnorolis, Dactglis
polygamn) gi unele specii acidofile (Luzttla
luzuloides, Mojanlhe-
mann bifoli,am, Cytisus nigricans,' Genisto sagitalis, Vsonica of-
fieinalis E.a.)';
"infefunirea
puternic&,cu
subarbuqti acidofili impie-
dic,[ instalarea sernin{iqurilor qi concureazd
,
puternic pnefii
instalafi.
St r at ul mu$chi l or : dest ul de bi ne. dezvol t at qi compus di n
Entod,on schreberi, Disanum scalnrium, Potgtricltum sp., Co-
thorinea undutotc
E.a.
Goncurnetorl
9i
deecornpunttori (neve.tebrate)
Insecte- fitolage care pot provoca vdtdmdri impo,r+ante : Operophtera Urtt-
49l{
f.s,p.
;
Eraanis iletolttria
f.s.-m.: E. i.urcntisrio i.s.-rir.
;
Tortri,r
ltiridana f.s.-m
;
Balaninus glandium
s.-m.
0, 8
0, 6
197
TIPLIL DE ECOSISTEII{. : 5 777 Gontrwt slab
pro,Cuctits,'cu mull
pe soluri brune' gi rcn'dzinice, eubazice, hidric deficitare, cu Chrysan!'hg'
fiufin eoryrnboszrn.
Subtipuri: 51 713 subtip slab productiv.
1. Referinfd silvotipotqlce
qi fitocenologice
Ti pur i de
pd dur e: 5164 Gor unet . de si l vost epi
( i ) , 5165
-
Gorunet cts, Li,th o s pertnufi L p.w pttr eo
-
c o er uI ezam (il.
Ti pur i de st at i une: 3/ 5151 Del ur os de gor unet e Pi , br un
edafic mic. faeiesul cu iaracter termofil
|
14,15122 Deluros de
gorunete Pm, rendzinic edafic mijlociu
;
7515121 Deluros de
goiunete Pi, rendzinic edafic mic.
Asoci af i i veget al e: Li t hosper mo- Quer cet unr Br . 81. 29 Ro-
'
thlriicuni, Dacicum, Borza 59.
2. Areal: pulin rispindit (citeva rnii
(Podiqul Moldovei, Podigul
Ctirliurd, sudul Banatului).
3. Stafiune
Condi ! i i :
de ha) in partea de sud a
nord-dobrogean, Srrbcarpa{ii
!irii
4:
-
Altitudini : 200-400 m.
-
Relief : versanfi insorifi eu incllinare mare la altitudini mai
mici, platouri;
coame.
-
Material
parental : provenit din loess, luturi
Ei
deluvii de roci
eruptive qi
metamorfice intermediare
gi bazice, roci calca-
roase.
=
{41qijlrq!e_
s.T
{ea@@
euballge.
cu
InglL ryr-ilo{!-
pro-
fund plnn lasupeificlalq ttrIpo-ffioa3e
pin5 Ia lutoai$iloaset
firi schelet' pind la semischeletice, bine drenate, cu consis-
tenfi rednsi.; volum edafic mic; litier6, 2.,5 tfha cu descom-
PlnCre
activd.
',
Fact or i , c l i mat i , ci r ,
' +* CEldnr&:'Tma -'91101C"
,
,
.l.* Apq :P,c.,;, 550-650 mrn I
ETR:.500-S50 m.
Fact br ' i ' : edaf i ci :
Troficitate : submijlocie-mijlocie
(
T,r-rrt).
*
Rectie : slab acidd
(pH,;6,0-6,8).
Ursiditate i fJo - 37.-L/Ue,* t.
,,
.
-
Aera{ie: bun6.
-
Cdldura : nivel ridicat datoriti expozifiei insorite.
Fact or i l i mi t at i v i :
I
! ' r r '
'-
Volumul edafic mie.:
-
Umiditatea estivald scizut5.
1-98
3. . Struetura hiocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : trn etajul dominant gorun rnajoritar (ssp. poZy-
carpd, ssp. dolechampiil; disemina{i frasin, tei argintiu (mai
rar
pini la proporlie de facies)
;
in etajul dominat
jugastru,
uneori mojdrean.
-
Consistenla : 0,8-0,7.
-
Productivitate : clasa IV-V.
-
Caracteristici dendrometriae:
pentru gorun de clasa IVo-Vo.
Subtipul Specia Vlrsta, ani Consistenll
19-44
55- 50
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, uneori bine elagate.
-
Regenerarea nahrralA: se
produce greu datoritd fructifica-
liilor
rare, deficitului de umiditate din a doua
parte
a verii.
St r at ul ar buEt i l or : obi gnui t bi ne dezvol t at , adesea com-
pact, format din piducel (Crataegus lnonoggna, C. pentagyna),
corn, dirmox, salbe,
porumbar.
St r at ul i er bur i l or
Ei
subar bu^ l t i l or : bi ne dezv ol -
tat, cu Chrgsanthemutn corym'bosum frecvent, inso{it de alte
specii termofile (Lathyrus niger, Cyttanchum' aincelnxicTlnt', As'
paragus tenuifolius, Sedum marinl'utn, Cam,patt'ula persicifolia),
de graminee (Brachypodium siluaticutn, Poa nemoralis, Dactg-
Iis
poligamn, Melica uniflora) gi de diverse alte specii
(Patggo'
natunt latiJoliurn, Geum urbanutn, Clgnapoclium uuigare, Cant''
panula rarynculoides etc.).
S t r a t ul m u
gc hi I or : l i psegt e.
lntrl!imea
m
Diametrul Lemnul de
l um'
%
TTPUL DE
lociu
productiu, cu
mezobazice, hidric
E'COSISTEM : 5 216 Gorunet ca cdrperr. inalt
mull, pe soluri brune tipice gi brwtw luuice,
echilibrate, cu Asperul.a- Asarum- Stellaria.
qi mij-
eu.
$t
Subtipuri : 52 161 subtip inalt
productiv;
5216'2 subtip mijlociu
Productiv.
1. Referitrfb silvotipologice
;i
fitocenologlce
Ti pur i de'
pddur e: 5321 Gor unet o- ql eau de
pr oduct i vi t at e
.
'
,
superioard (situa'tiile fard tei)
;
5 322
$leau
de deal cu gorun
de productivitate superioard (situafiile flrn tei).
0, 8
|
r r - - r o
I
15- l l
|
130- 70
o, 7
|
l e- 16
|
26-22
|
200- 140
199
2.
3.
Ti pur i de st a{ i une:
1/ 5153 Del ur os de gor unet e Ps, br un
-
edafic mare, cu '{.scrunrStellaria; 2/5t52 Deluros de gorunete
Pm, brun slab-mediu podzolif edafic miitociu.
Asoci at i i vegt al e : Lat hyr a ( hal l er st ei ni i ) Car pi net um
coldea 75.
Areal: Tip cu rdspindire destul de mare nrai ales in Transilvania
(in condi{ii zonale)
I
local,
pe lingd vdi,
qi in alte regiuni.
Stafiune
Condi { i i :
-
Altitudini: (200) 300-500 (600) m.
-
Retief : versan{i eu inclinare medie-slabi
qi platouri in nor-
dul
tirii,
treimea inferioari a versanfilor din
preajma vSilor
in restul
{Arii.
-
Material
parental: depozite din roci sedimentare
(marne
;l
nisipuri, gresii calcaroase, luturi) din roci metamorfice
9i
eruptive bazice qi intermediare.
Soluri: brune eumezobazice
gi b.rune luvice, uneori slab
pseudogleizate, mezobazice-eubazice, cu mull,
profunde-mij-
Iociu plofunde, luto-nisipoase pind la luto-argiloase fdrd
schelet
-slab
schetretice
(uneori
semischeletice)
cu volum eda-
fic mare
Ei
mijlociu.
Fac t or i c l i mat i c i :
-
Cdldura : Tmil-: 7,5-8,5'C.
-
Apa : Pe"
: (650) 700-900 (1 000) mrn
;
ETR: 600-675 mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Trofi ci tate : ri di catA (T,rr-rrl .
-
Ia$ie: sla@I*5P4PF i
4.
-
+ffiitate : Uv-:A-}/Ue
:3-Z
-
Aera{ie : bund.
-
Cdldura : la nivelul normal.
Fact or i l i mi t at i vi :
-
Volumul edafic mai mic in soluri mijlociu
profunde sau clr
schelet mai mult
.si
in legdturd cu aceasta troficitatea
qi can-
titatea de apd mai redus5,.,
Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie: ln etajul dominant
gorun maioritar la cane se
adaugd rare exemplar,e de carpen; fag; steiar pendunculat, fra-
sin comun, tei
pucios, cireq; etajui dominat compus mai ales
din carpen, cu rane exerlrplare de
jugastru,
fag, tei
pucios,
'
mir
Ei
pdr pddure{
;
in arborete tinere freevent
plop
tremu-
rdtor.
2A0
Consisten{a : 1,0-0,8.
Productivitate : clasa I-III.
Caracteristici dendrometrice :
tru gorun de clasa I6-IIi, iar
clasa II5-III5.
in subtipul inalt
productiv
Pen-
in subtipul mijlociu
productiv
Subti pul
l nal t
producti ' r
mi j l oci u
producti.r
l c0
50
100
1, 0
0, 9
0, 9
0, 8
21- 18
30- 25
18- 15
24- t 9
21- l 8
3 6 - 3 1
18* 15
29-25
320-2.20
460- 330
2 l0
*
1i10
310-210
58- 52
6{ - 59
52- . 48
59- 55
-
Calitatea lemnului : trunchiurile gorunului drepte, cilindrice
bine elagate, cu lemn de foarte bun5 calitate.
-
Regenerarea natural5 : Ia speciile de amestec gi fag s
pro-
duce continuu
Si
abundent; la gorun prezintd dificultSfi din
cauza anilor de samintd rari
;i
concurentei
puternice a car-
penului din subetaj
;i
seminlig.
St r at ul ar buqt i l or : sl ab dezvol t at i n l ocur i f dr A car i : en,
compus din alun, pbducel, micieE, salbe, singer, soc negru, lemn
ciinesc, dintre liane frecvente curpenul de
pidure gi iedera.
St r at uL i er bur i l or
$i
subar bugt i l or : var i abi l dez-
voltat in func{ie de gradul de umbrire
;
compus mai ales din
specii de mull
;
al5turi de determinantele Asperula odorata, Asa-
rurn eurol)aerLm, Stelloria holostea, se gasesc Euphorbia aryg-
daloicles, Lamium, galeobdolort', Ilelleborus put'purflscens, Viola
reichenbachiana, Ajuga reptans, Geum urbanurn, Caret syluatica,
Pultnonari&
qfticinqlis,
alaturi'de care apilr
graminee (Pon, tm-
moralis, Dactylis polggianw, Brachypodium sylucrticum, Melica
unifloral
Ei
alte specii (Carer pilosa, Lathgrus hallersteinii etc.).
TIPLTL DE ECOSISTEilI : 5 225 Gorunet cu carpen mijlociu produc'
tiu, ntull-moder, pe solur"i bru.ne luuice pseudogleizate, mezo-
9i
oligo-
me&bazice, hidric cuasiechilibrate
$i
alternante
pe profil, cu Caret
Nlasa.
Subtipuri : 52 252 subtip n-rijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de
padur e: l - r 323 Gor unet o- gl eau de pr oduct i vi t at e mi i -
locie (situatiile fard tei)
;
5 324
$leau
de deal cu gorun de
pro-
ductivitate mijlocie (situa{iile fArd tei).
Ti pur i de st af i Lr ne: 7. ' 5142 f ) el ur os de gor unet e Pm,
pod-
zolit pseudogleizat cu Ccrer pilosa
;
5,6 I43 Deluros de cvercete
I t . a, r, -. " l ot am"t rut
Loncr st . nl al
m
|
" -
201
2.
3.
(gorunete) si gleauri de
mare, cu Carex
pilosa.
Asoc i a! i i v eget al e:
col dea 75.
deal Ps, podzolit pseudogleizat edafic
Lathyra (hallersteinii)
-
Carpinetum
Areal : tip cu extinderc dcstul de tr:aLc r.tlai ales in Podi-sul Tran-
si l vani ei
Ei
i n vestul
l i ri i ,
l ocal qi i n al te regi r-rni .
Stafi une
Condi I i i :
-
Al ti tudi ne : 200-600 m.
-
Relief :
platouri qi cumpene largi, versanli siab inclinali, ade-
sea friminta{i de vechi alunec5ri, terase, poale de versant.
-
Material parental : provenit din roci sedimentare cu texturd
find (argile, marne,
qisturi, alternan{e de marne
9i
gresii, lu-
turi cu pietriguri g.a.), mai rar din roci cristaline intermediare
si bazi ce.
-
Soluri : brune luvice pseudogleizate, oligomezo- si mezobazice
cu mul l
(mul l -moder), profunde qi mi j l oci u profunde, uneori
'
cu schelet de pietriq, luto-nisipoase
;i
lutoa,se in orizonturile
superioare, luto-argiloase gi argiloase in orizontul B (marmo-
rat
prin pseudogleizare), drenaj intern
greu, excese tetnporare
de ap.; pe profil in B gi deasupra acestuia
;
voltttl edefic rtij-
Ioci u, uneori rnare.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdl dura : T' ma: 7.0-9.5' C.
.
-
Apa : Pct
:
650-950 rnm
;
E?R
:55C-6J0
mm.
Fact or i edaf i ci :
Trofi ci tate : ri di catd-mi j l oci e
(7'
,n:,tt).
-'
Reac{ie : rnoderat-slab acidi (pH 5-6) in orizonturile supe-
rioare, putcrnic acidd in orizontul eluvial
(pH srrb 5,0).
-
Umiditate: Uu 6-5/Ue 2-l
;
stagndri pe prolil deasupra
orizontului compact.
-
Aerafie : bund in orizonturile superioare, slab[
;i lxriodic
lipd
i n Btw.
-
C5ldura : primivara mai redusi decit in biotopurile zonale.
Fac t or i l i mi t at i vi :
Troficitatea redusd, umlditate estivald redusS, aera{ia 'slabi
'l'roficitate
redusd, umiditatea estival5 redusA, ireratie slabi
4. Structura biocenozei
Producdtori
S. t r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : In etajul
cot'pa) in,exclusivitate
tei pucios (mai rar tei
domi nant
gorun (ssp. pcfroeae, pol y-
sau cu rare exemplare de stejar, cireq,
argintiu)
;
in etajul dominat format mai
202
al es di n carpen
l a care se' poate
ad6uga
;i
fag (pi ni Ia pro-
portie de facies),
jugastru.
-
Consisten{a : 0,9-0,B.
__
Productivitate
: mijlociu
productiv clasa
(II)-III'
-
Caracteristici
dendrornetrice:
pentru gorun de clasa II0-IIIb'
Specia
Consi sten!a
Vol umul
mtTha
260- 165
410- 280
Lemnul de
lucru, ]il
56- 50
62- 58
l nl l l i ma
l Di amet r ul
ml " '
mi j l oci u
producti v
0, 9
0, 8
19- l1
27
- 21
20- 15
34-28
-
Caii'tatea
lemnului
: trunchiuri drepte, bine elagate la goru-
nul din sdmin{6,
cu defecte
Ei
putregai la baza la gorunul din
lastari; la carpen in
general trunchiuri cu defecte
(infurciri,
virfuri rupte etc.).
-
Regenerarea
natural d: uEoard
i a
tec, mai grea la gorun, din cauza
carpen.
carpen
qi sPeciile de ames-
concurentei
semin{igului
de
TI PUL DE ECOSI STEM:
inatt
;i.
mijlociu
Procluctiu,
cu
luuice eu- gi nlezobazice,
hiclric
St r . at ul
ar buqt i l or :
dezvol t t r t , var i abi i i n f unc{ i e
de ur r br i -
rea subetajului
de carpen
;
forrlat din alun,
pdducel, salbe, me-
cieg, artar tdt5rasc, singer, lemn ciinesc, drob (cytistts lirsutus).
st r at ul
i er bur i l or
gi subar bugt i l or :
dezv ol t at
neu-
niform in funclie de umbrire
;
dominat de care.r.
pilosa la care
se asociazd diferite specii : Dactgtis
polggarna, Glech'otnu hirsuta,
Galium schultessi, G. cruciata, hlelamph?Jruln
bihoriense, Lathg-
rus halleriteinii, Luzula luzuloicles, Genista tittctoria
q.a.
5 316 Sleart de gorun (tei pttcios, carpenl
ntull, pe soluri eenugii
Si
brzute tipice
;i
echilibr at e cu. As pe r ula- Asarunt'- St ellaria.
Subtipuri : 53 161 subtip inalt productiv
;
53 162 subtip mijlociu
Productiv.
1. Referin{e silvotipologice
gi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: nu au f ost descr i se t i pur i de
p5dr , r r e deo-
sebite cu tei
Pucios.
Ti pur i de st al i une:
1, i 5 153 Del ur os de gor unet e Ps, br un
edafic mare cu Asarutn-stellaria,
2/5 752 Deluros cu gorunete Prn,
brun slab-mediu
podzolit, edafic mijlociu
;
13,iFD3 Delttros de
gorunete Ps, rendzinic eda{ic mijlociu
Ei
mare.
As oci a{ i i
veget al e:
203
2.
3.
Ti pur i de ecosi st em:
$l eau
nor di c cu gor un ( Doni { i gi
f ur -
cel ean 1975).
Areal : Rdspindire restrinsd (circa 4 000 ha), rimitatd. ra nordul
po-
diqului Moldovei (circa 3 000 ha)
Ei
la Podiqul Transilvaniei.
Statiune
Condi { i i :
Al ti tudi ne: 200-500 m.
Relief : versan{i slab qi
moderat inclinali, cu diferite expozifii,
coame largi, platouri.
Material parental
: provenit
mai ales din roci sedimentare
(de-
pozite loessoide,
Iuturi, gresii calcaroase, marne).
Soluri : cenugii, brune luvice si brune eumezobazice. adesea
slab-mediu pseudogleizate,
eubazice si mezobazice cu mull, Iu-
tonisipoase
Ei
lutoase, fdra schelet sau foarte sl,ab scheletice,
bine structurate si orizontul superior, cu drenaj intirziat in
cazul pseudogleizdrii
;
cu volum edafic mare
;i
mijlociu
;
li-
tera sublire cu descompunere foarte activd.
Fac t or i ci i mat i c i :
Cdl dura : Tmn: 7,0-B,Z.C.
Apa : Pa: 600-750 mn
z ETR:. 500-600 m.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridicatd qi mijlocie (Tnqr,\.
-
Reac{ie : slab acidd (pll
:
5,9-6,4) .
Umiditate : Uu 4-3lUe 3-2.
-
Aera{ie : bunA (mijlocie
in orizontul Bt, in cazul unei texturi
mai fine).
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Troficitatea
Ei
cantitatea de ap5 mai reduse in solurile cu
volum edafic mijlociu.
4. Structura biocenozei
ProducStori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie: Arboret polidominant, constituit mai ales din
go-
run (pseudominant
ssp.
petraeae), tei pucios, si carpen in pro-
porlii
variabile (0,2-0,6),
la care se adauga uneori in propor{ie
mai mare frasinul (F. excelsior). paltinul
de munte gi de cimp,
plopul tremurAtor, cirequl
;
in etajul dominat sorb de cirnp,
jugastru,
mdr gi pAr padure{.
-
Consisten{a : 0,9-0,8.
-
Productivitate : clasa I-I[.
201
-
caracteristici
dendrometrice : in subtipul inalt productiv pen-
tru,gorun de clasa I9-II5 gi carpen de clasa I;,-III; in subfipul
mijlociu productiv pentru gorun
de clasa lI5-IIl",
;i
carpen-de
clasa III9-IV5.
subtipul
|
,*","
lnalt
producti v
mi j l oci u
productiv
Go*Te
Ca
Go*Te
Ca
Go*Te
Ca
50
50
Vol umul
mt/ha
Lemnul de
lucru,
-9o
63- 56
60- 5,1
66- 60
64-60
5-5
-
50
54- 17
Go+Te
Ca
6l - 57
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte cilindrice bine elagate
Ia gorun, frasin, tei, paltin de munte, cires, uncori
Ei
la iar-
pen
;
lemn de lucru, de mare valoare la primele patru specii.
Pregenerarea naturalS; se produ_ce
fdra dificultd{i la toate spe-
ciitre (la gorun
cu o periodicitate
mai mare), dar seminfisuiiie
se dezvoltd numai in porliunile lipsite de carpen sau cu co-
ronament intrerupt
;
sint posibile
succesiuni spre arboret,e de
carpen sau de plop tremurdtor.
-
Starea actuale a arboretelor: in majoritatea
arboretelor pro-
porlie mai rrrate de c-ar-perr tlin ctruza aplicirii necorespunzA-
totrre a tehnologiilor de regenerare
;i
extraqerii cu precidere
a gorunului
;
productivitatea
adesea redusd cu 1-2 clase
ca urmare a extragerilor selective de gorun (frasin).
St r at ul ar bugt i l or :
di s c ont i nuu, I i ps i nd s ul t umbr a deas d
a carpenului, format in special din alun, singer, soc negru, salbd
moale si riioasa, dirrnox, clocotis, lemn ciinesc.
St r at ul i er bur i l or qi s ubar bugt i l or : di s c ont i nuu,
puternic
mozaicat
;
in aspectul vernal frecventd Sciila bifolia,
Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corgdalis caua, C, solida,
Adota ntoschatellirzo,
local Allium urshl.uni, Ranuncuirts
ficaria ;
in aspectul estival Asarum euroweutn Asperula od.oratd, Stellaria
holos.tea, Actaea spicata, Circaea lutetidnf,, Conualaria majalis,
Lamium galeobdolon Lathgrus uernLls, Mercurialis perennii,
Euphorbia amygclaloides, Polygctnatum mtLlti!'lorum,
pulmonaria
officinalis Rqnurrculus auricomtr,s, Sanicula euroryea, Glechoma
Vl nta, ani
I
Consi stenta
l nt r l t i mea
l Di amet r ul
30- 25
27
-23
125- 3 l 0
t 7- 14
t 7- 14
, 4_ r o
205
hirsuta, Moehringia trineruia,
Satuia
gluLirt'osa' Stochgs silua-
tici, ilropl'r,ularii
nodosa, Mittiunt'
eftusurrt",.
E'o''
llllyti
de gra-
;i;t"
gi ciperacee
(Dactglis
Tsolggama,
Melica uttiflora,
Poa ne-
morcllis', Caret
sEluatica, C,
pilosa, C' digitata
q'a')'
S t r at ul mu
gc hi l or : i i Psegt e'
Subti puri :
54 161 subti p i nal t
producti v;
-
54162 subti p mi j l oci u
producti v'
1. Referinfe silvotipologice 9i
fitocenologice
. Ti pur i de
pddur e : 5321 Gor unet o
-
gl eau de pr oduct i vi t at e
'superioard'(s)
;
5 322
$leau
de deal cu
-gorun,
de. productivitate
suferioara
tlf ;
S 323 Goruneto
-
Eleau-
de
productivitate mijlocie
i *);
f i Z+' gtLu' de deat cu
gorun de-
pi oducti vi tate
mi j l oci e
l;i ;
5 831
$t
u,, de deal do6rogean de productivitate mijlo-
cie (m) pp.
Ti pur i des t at i une: 1/ 5l 53Del ur osdegor unet ePs, br un
edafic mare cu
'Asarum-Stiltaris.
;
215 752 l)eluros
de
gorunete
Pm, brun slab
-
mediu podzo-lit, edafic mijlociu
13/ER3 Deluros
de gorunete Ps, rendzinii edafic mijlociu
Ei
qalg'
2/FD2 Deluros
de cvercete,
.\r"iu
ctr cdrpinete
Ps (m), brun edafic mre; 16/FD2
Deluros de.cvercete
"u
gi""u de deal cu carp-n Pm, brun qi brun
podzolit, edafic mare gi mijlociu
;
19/FD2 Deluros
de cvercete cu
qteau de' deai Pm,
cu frasi n"c' aucazi an-t qutpul ,
brun' brun
pod-
,btit qi humico-litoxeromorf
eclafic nrijloci*-submijlociu.
As oc i a{ i i v eget al e: Ti t i o( t oment os ae) - ' Car pi net ur y' f t 9.
tuli) Donita a-g; twnto*pyro
(bihariense)
*
Carpinetum soo 64
bqnaticum' Schriitt 72.
Ti pur i de ecosi st em:
$I eau
sudi c cu
gor un ( Doni t a
9i
Pur -
cel ean 1975).
TIPUL DE ECOSISTEM : 5 476 Steou de gorun (tei argintill,
cdr-
1ten1
irwtt gi mi.jlociu
procluctits, cu mull,.pe soluri:,brutt'e
tiP!:,"
:i-.brune-
T;;;";;,
-;;i;"lr,i,
ni ari" e chilibiat e, cu Aiperuta-
A sarum- st ettaria'
Areal : suprafata
totald relativ redusd (65 000 ha), co:rcantrata
mai
ates in Podiqul Moldovenesc
(25 000 ha), PodiEuI Nord-dobro-
gean (20 000 ha)
9i
Subcarpa{ii Meridionali
(15 000 ha)'
Stal i une:
Condi ! i i :
-
Altitudini
: 200-500 m.
-
Relief : versanli slab-moderat
inclinali
cu diverse expozifii'
coame largi,
Platouri.
2.
3.
206
4.
-
N[aterial parental
: provenit mai ales din roci sedimentare
bazice qi
intermediare
(loessuri,
luturi, gresii calcaroase,
marne) in parte
din roci eruptive qi metamorfice bazice si
intermediare (diabaze, andezite, calcare).
-
Soluri : brune eumezobazice gi brune luvice, uneori slab pseu-
dogleizate, eubazice, bogate in humus de tip mull, luto-nisi-
poase gi luto-argil'oase, fard schelet pina
la slab scheletice,
bine structurate in orizontul humifer, bine drenate, volum
edafic foarte mare pind la nrijlociu
;
litierd cca 4 t/ha, sub-
{ire
cu descompunere foarte activd.
Fac t or i cl i mat i c i :
-
Ciildura : Tm.s 8,5-10,0'C.
-
Apa : Po 600-750 mm
:
ETR: 500-600 m.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridicatl
-
foarte ridicat6 (T
,v_r,,).
-
Reaclie : slab acida (pl!
:
6,0-6,8), uneori neutra (pH
7-7, 2).
-
Umi di tate: Uu 4-3,' Ue 3-1.
-
Aera{ie : bund, rar mijlocie.
Fact or i I i mi t at i v i :
-
Troficitatea qi cantitatea de apd in solurile cu volurn edafic
mi j l oci u.
Structura bi ocenozei :
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ia : Arboret polidominant constituit in etajul dorni-
nant mai ales din gorun (in special ssp. dotechampii qi poly-
carpa), tei argintiu gi carpen in propor{ii
variabile (de reguld
0,2-0,6), cu amestec de frasin
(Fratinus
ercelsior iar in Do-
brogea
Ei
F. coriariaetolia) paltin de cimp, tei cu frunza nare
qi pucios,
cireE
;
in etajul dominat carpen, jugastru,
mdr gi
pdr pddure!,
sorb de cimp.
-
Consisten{a : 0,9-0,8.
-
Productivitate: clasa I-III.
-
Caracteristici dendrometrice ; in subtipul inalt productiv pen-
tru gorun de clasa I5-II5 gi carpen de clasa II5-IIIE; in sub_
tipul mijlociu productiv pentru gorun de clasa IIE-IiI5
;i
car-
pen
de clasa III5-IV6.
207
inalt
productiv
mi j l oci u
productiv
Go*Te
Ca{Acer
Go*Te
Cal Ace
Go*Te
ca*
Gof Te
Ca*Ace
Specia Vi 6ta' ani Consi stenta
Di ametrul
cm
22- t 9 25- 23
0. 9
0, 9
0, 8
0, 9
0. 9
0. 8
0, 8
lE- r,{ 21- 18 260-200
50- 5{
18- 15
260- ?00
55- 1E
28-25
3{- 30 330- 290
66-60
25- 22
27
- 25 60- 51
l E- 11
15- 13 180- 125
30-26
290-230
290-230
Vol umul
ml ha
I Jmnul de
lucru, 7o
54- {8
48-41
60-
55
51-
49
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drept,e cilindrice,
bine elagate
lu gottt, frasin, tei, paltini, uneori si la cireg
9i
-c?rpen
;
Iemn
de lucru de mare
'viloare'
Ia gorun, frasin,
paltin, cireg'
in
unele situalii
qi la tei.
-
Regenerarea naturalS : se
prcduce permailellt
9i
activ la toate
sp;iile care fructific6 anual (carpen, frasilr,
,
acerinee, tei),
dar la intervale de citiva ani Ia
gorun. Puielii de gorun qi
frasin se dezvoltd insi numai in micile ochiuri mai luminate
din arboret, teii
pe marginile umbrite ale acestor ochiuri,
iar carpenul de regula
qi sub masiv (dar nr"r sub umbra ar-
borilor de carpen)
;-
in funclie de temperamentul
;i
viteza de
crestere diferita a puie{ilor, sint
posibile succesiulli spre ar-
boreLe ctr
propoitie lllare de carpen sau de tei'
-
starea actuald a arboretelor : l)in caurT.a aplit,irrii neccresl)un-
zdtoare a tehnologiei de r,egenerare, majoritatea urboretelor
mai in virsti au o proporfie mare de tei (uneori de carpen),
ajungind
pina la teiguii sau carpinete derir''ate
;
productivi-
tatea este adesea redusi cu 1-2 clase ca urn],are a extrage-
rilor selective
practicate in trecut la gorun (frasin)'
St r at ul ar bugt i l or :
f or mat r nai al es di n c or n, s al bd r i -
i oasd qi moal e, l emn ci i nesc,
pi ducel (Crataegl us n.Lonog,Una,-C'
pentagEn'a), alun, dirmox, singer,
nrai rar clocotiE
;
dezvoltat
biscontlnuu lipsind in ]ocr-irile puternic urnbribe de carpen sau
in cele in care frasinul este cohcurent
pentru apa'
s t r at ul i er bur i l or
gi s ubar bugt i l or ;
dez v ol t at di s -
continuu, cu infili;are
fute'rnic
n-iozaicatd : in aspectul vernal
frecvente sint Scillo biftslit' CorEclatis solitia, C' caud, Adorg
rnoschatetlina, Anemone netnorosa, A. t anunculoides, Dentaria
bulbifera, Iocal Alliunx ursinuflv sa]u [].anunculus
ficaria ,'
in. cel
estivil piedomind speciile florei de mull (Arunt orientale, Asa-
208
ruln europaeunl,, Astragalus
glgcyphillos, Euphorbia amllodaloi'
des, Geranium robertianum, Lam;ium
galeobd,olon, Lathyrus
Dernu,s, L. uenetus, Mercurialis perennis, Paris quadrifolia, PoIg-
t gorwtum multifloru,:rn, P. Iatifolium, Pulmonaria oiJ'icinalis, Sa-
nicula eurof)ed, Geum urbantlm, Glechoma hirsuta Moehtingia
trineruia, Scrophularia nodosa) la care se adaugi unele grami-
nee qi ciperacee (Brachypodium sgluaticum Dactglis
polggam,a,
Milittm effusum Carex syluatica, C. pilosa, C. digitata, C. diuulso
E.a.) ;
productivitate circa 25 kg masa uscatd/ha.
St r at ul mugchi l or : I i psegt e.
Consumatori
gi descompunitori
(nevertebrate)
I n s t r at ul ar bor i l or :
Insecte fitofage care pot provoca vdtdmdri importante:. Opetophtera
mata p.
i
Erannis d.ef oliaria m.
;
E. narginato m. ;
E. aurantiqriq
Tortrfu ttiridona t.p.; Archipa rghosteana m.
TIPUL DE ECOSISTEM : 5 474 Sleau de
gorun (tei argin'tiu, cdr-
pinild), slab productiu, cu mull, pe solu"i brune
;i
rendzinice, eubazice,
hidric cu ssiechilibr at, c'tt M er curialis ou atd.
Subtipuri 54743 subtip slab
productiv.
1. Referin{e silvotipologice
9i
fitocenologice
Ti pur i
de pddur e: 5332 Gor unet e
-
gl eau dobr ogean- d' e
productivitate inJerioard
(i)
;
5 333 Sleau dobrogean de produc-
tivitate inferioard
(i); 5 325 Sleau de silvostepi cu gorun.
Ti pur i de st . a! i une: l 4/ 5722 Del ur os de gor unet e Pm, r end-
zi ni c edafi c mi j l oci u; 15,/5 121 Del uros de gorunete Pi ' rendzi -
nic edafic mic
;
3i5 151 l)eluros de gorunete Pi, brun edafic mic
(faciesul cu caracter termofil).
17
iFD2
Deluros de cvercete cu
qleau de deal Pi, humico-litoxero-
morf, edafic submijlociu-mic ;
1B/FD2 Deluros de cvercete cu
gleau rle cleal ctr cSrpilili Pi (rrr), brun
;i
|urrrico-litoxeromorf,
edafic mare-mijlociu.
As oc i a!
Doni!5
Ti pur i
pinita
v e g e t a I e : Nectcn'oscordo-Tilietunt'
(tomentosae)
Galar*ho
(Ttticatoe)
-
Tilietum (tonentosoe) Donill 70.
2. Areal : Rdspindit
pe suprafete restrinse (circa 12 500 ha) numai in
nordul Dobrogei.
3. Statiune :
Condi ! i i
-
Al ti tudi ni : (100) 200-300 m.
-
Relief : versanti slab
Ei
mediu inclinafi,
(nordice Ia altitudini
joase), platouri.
1.1
-
c. 205
de ecosi st em: Sl eau dobr ogean cu gor un gi car -
(Doni!5
9i
Purcelean 1975).
cu diferite expozifii
-
Material
parental : provenit din gresii calcaroase.
Soluri: brune eumezobazice rendzinice qi rendzine, eubazice, bogate
in hurnus de tip mull sau mull-moder calcic, bine structurate in
orizontul superior, bine drenate
;
volum edafic mic
pind la1 mij-
Iociu
;
litieri 5,5
trha
cu descompunere activ6.
Fac t or i c l i mat
CIIdura : Tms: 9,2-10,4' C.
Apa: Po
-
500*650 mm
;
ETR: 450-550 m.
Fac t or i edaf i c i :
Troficitate : ridica6 qi foarte ridicati
1T
p-v).
Reactie ; slab acid5
-
neutri
@H
-
6,6-7,0).
Umiditate : Uu 3-2iUe 2-1.
Aeratie : foarte bunii.
F ac t or i l i mi t at i vi :
-
\rolumul edafic mic. umiditate estivala redusd.
4- Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie : Arboret polidominant constituit in etajul dcmi-
nant in principal de gorun (ssp. clalechampii, ssp.
polgcarpa),
tei argintiu, tei cu frunza mare
Ei
frasin (Fraa'inus e:tcel-
sior
*),
mai pu{in (F. coriariaefolia) iar diseminat stejar brumd-
riu, paltin de cimp
;
in eiajul dominat bine reprezentate sint
clrpinifa, rnojdreanul,
jugastrul,
sorbul de cimp.
-
Consi stenl a : 0,8-0,7.
-
Productivitate : clasa iV-V.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru gorun de clasa IIII.',-Vg.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri conice, relativ bine elagate Ia
gorun gi frasin,
puternic ramificate adesea scorburoase la tei,
strirnbe la carpinita qi mojdrean
;
Iemn de lucru numai Ia go-
run qi frasin, foarte pu{in la tei.
*
probabil Fra:rinus osAcarpa.
210
--
Regenerare
naturalit : este
posibili, dar se
produce destul
greu, mai ales la
gorlln
din cauza fructifica{iei rare
9i
la
din cauza uscaciunii solultti.
-
starea actuala a arboretelor
: in majoritate deiivati cu pro-
porlie excesiva de tei argintiu, mojdrean
qi c-irpini!5
(in unele
iituatii aproape exclusiv ultimele dou6 specii) in urma extra-
gerilor selective a gorunului
9i
frasinilor.
st r at ul
ar buqt i l or :
dest ul de bi ne const i l ui t dar cu
gol ur i
sub cdrpini{d
qi frasin din cavza concuren{ei
pentru ape; con-
stituit in special din corn,
pbducel (Crataegus nlonog?Jna, C'
pen-
tagyna) uneori salbA riioas5, dirmox, chiar alun.
st r at ul i er bur i l or Qi
subar bugt i l or :
bi ne const i -
tuit
;
aspect vernal con'ipact format din Galantl:us
plicatus (pB
platourij, SciIIa bifolia, Nectaroscordum
dioscorides
-gi
indeosebi
Anthriscus cereJolium
(in
prasir)
:
a.spect esti'al cu dezvoltare in
put""u dorninat
"de
graminee (Bruchgpodiunt sylz;atic_um" Dac_tElis
polygama,
poa
neior-alis, Oryzopsis- cit cs'etLS, Meli.ca unitlora),
iu
-
multe specii sudice,
(Lithospermun'r..
purpureo-coeruleu,rn,
Mecurialis
ouata, Paeonia
peregrina, Leser trilobum,
Arabis
tu*ita) qi alte specii de pdduri ierice,fGlec.homa.hirsuta
Geum
urbanltm, Lapsaia comnl;unis
g.a.)
;
productivitate circa 650 kg/ha,
mai ales din aspectul
vernal (Authriscus)'
St r at ul mu$chi
I or : l i Pseqt e.
TIPLIL DE
ECOSIS?Ei'f,/ : 55 164 Cereto-g1orunet aL cdrpen,. inalt-
qi'
rnijtoiii
ptniuctiu, s1t" Tnull, pe soluri, brune
;i
brurt'e luuice, slab
psiuaogtiizate, eu'6azic-mezobazice,
hirlric cuosiechilibrste,
cu Asperula-
Osarum-Stellaria.
de
tei
Subtipuri : 55 241 inalt
Productiv ;
55 242 mi j l oci u
Producti v.
1. [leferinle sih' otipotogice ;i
fitocenologice
Ti pur i c l es t at i une: 1; FDr Del ur osde, c ver cet e( cer ' gi r - -
' ni ta)
ps,
brun
i -
sl ab
podzol i [
-
pseudogl ei zat, edafi c mare.
Asoci a{ i i
veget al e :
Quer cet um
pet t " aeae- cer r i s soo 57 ( pr o-
parte).
2. Areal : Tip rasPindit
ales
pe piemonturile
joase
din vestul
larii'
3. Stafiune
Condi { i i :
-
Altitudini : 200-400 rn.
-
Relief : versan{i slab-moderat
umbri{i.
-
Material
Parental
: alternanle
inclina{i, umbriti sau semi-
de pietri;uri, nisiPuri, argile.
211
-
Soluri: brune gi brune luvice, slab pseudogleizate,
profunde,
lutoase sau luto-argiloase, moderat humiferl, cu mull, euba-
zie-mezobazioe,
cu volum edafic mane-mijlociu.
Fac t or i c l i mat i c i :
-
Cdl duri : T
*o
:
10-11' C.
-
Precipita{ii
: Po
:
750-800 mm.
Fact or i
edaf i c i :
-
Troficitate
: ridicatd-mijlocie (T
rr_r,r).
-
Umiditate : aprovizionare
cu apd,- Suni primdvara
Ei
ceputul verii,
Ei
suficienti pinl
la limita necesarului
plante
in a doua parte
a verii.
-
Cdldura : normald pentru zond.
Fact or i l i mi t at i v i :
-
troficitatea solului, volumul edafic uneori mijlociu.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul
ar bor i l or :
la in-
pentru
-
9oppgri{ie:
in etajul dominant gorun (ssp. potgrcorpa,
ssp.
dalechampir)
5i 9er
in-proportii variate
;-
diseriririat siu' piria
Ia proporlie
de facies fag; diseminat cireE; in partear
de-sud
a
-
arealului, poab participa
in amestec in propor{ii
reduse gi
gil"it".; in etajul dominat carpen majoritir,-sorb de cimf,
tei argintiu, fag, ulm,
jugastru.
-
-
Consistenla : 0,9*0,8.
-
Productivitate: clasa I-III.
-
Caracteristici
dendrometrice : in subtipul inalt productiv pen-
tru gorun qi cer de clasa I-II5, in subtipul mijlociu produc-
tiv pentru gorun
Ei
cer de clasa II5-II!5.
-
-
calitatea lemnului
;
trunchiuri drepte dacd nu
provin
clin las-
tari, biae elagate, volum apreciabil de lemn de lucru.
-
Re-generarea
naturald : mai upoari la car, cu tendinld de eli-
minare sau scidere a propor{iei gorunului
Subtipul Specia Virsta, an Consisten!a
lnilJimea
m
Diametrul
cm
Volumul
mt,/ha
IJmnul de
lucu,
/o
fnalt
I
productiv
I
ce, Go
*Fl-
productiv
I
Ce, Go
50
100
50
100
I o, g
0, 8
0, 9
0, 7
22- t8
30-21
18- 14
75-21
28-22
|
sza-z<o
40-33
|
{so-350
, r-"
I
m--
34-25
| 330-250
52-48
58- 54
18-43
54-48
St r at ul ar bugt i l or :
dezvol t at i n por { i uni l e
cu mai puf i n
carpen
Ei
constituit din corn, piducel,
Iemn ciinesc, salbi moale
gi
riioasi etc.
St r at ul i er bur i l or gi subar bu$t i I or :
dezv ol t at ne-
uniform in petice gi format din specii de muli (Asperuta odn-
rata, Asarurn eurogeurn, Stellaria halostea,
pul,nwrtnria
offici-
nalisl, aldturi de graminee (Dactylis polyglatna,
BrachgTtodium
syluatieum, Poa nernoralis), Potentilla micrantha, Galium- pseudo-
scaber, PolEgonatum, latifolium, Lathgrus niger, Ilelleborus odo-
rus etc.
S t r a t uI mu gc hi l or : l i psegt e.
TIPUL DE ECOSISTENI : 5 535
gi s/ob productiu,
cu moder, pe soluri
pseudogleizate,
oligomezobazice, hidric
prof il cu Genista- F estuca hetercphElla.
Subtipuri : 55 352 subtip mijlociu productiv
;
55 353 subtip slab productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitoccnologice
Ti pur i de pi dur e: 7411 Amest ec nor mal de gor un cr - d gi r -
nifa gi cer.
Ti pur i de st a! i une: 6/ FD2 Del ur os de cver cet e ( de gor un,
9er
Ei
girni{a) Pm podzolit-pseudogleizat
edafic mijlociu S/O 131
Deluros de cvercete (de gorun, cer gi girnifi), Pi, podzolit eda-
fic mic, cu acidofile mezoxerofite.
Asoci a! i i veget al e :
Quer cet um. f ar net t o- cer r i s
Geor gescu
45,
quercetosurn petrdeoe
Coste 7b.
Areal : pe suprafele mari (circa 90 000 ha) in sudul qi vestul tirii
la contactul dintre gorunete
Ei
cereto-girnilete
;
mai frecvent in
Piemonturile vestice (circa
50 000 ha)
9i
in Podigul Getic
(35 000 ha).
Stafiune
Condi ! i i
-
Al ti tudi ne: 100-300 m.
-
Relief : plan de cimpii inalte qi
santi slab-moderat inclinafi.
-
Material parental : luturi fine qi
local pe ver-
argile, alternante de argile,
nisipuri, pietris,uri.
-
Soluri : brune qi brune-roqcate luvice, oligomezo-
Ei
mezoba-
zice, slab humifere, profunde,
lutoase
Ei
luto-argiloase in
Bt(w), cu pseudogleizare
J-
;accentuati, cu volum edafic mij-
lociu, litieri continud cu descompunere lentd.
G oruneto
-
c er el, o- gir ni$et, mijl ociu
brune gi
brune ro;cate luuice,
cuasiechilibrute gi alternante pe
2.
3.
218
Fac t or i c l i r nat i c i :
-
Caldurd : la nivelul de Tma
:
9-10,5'C in Podigul Getic
Ei
de Tma: 8,5-9,5'C
lpiemcnturile
vestice ale NIun{ilor Apu-
seni ).
-
Apa : Pa
:700-800
mm
Ei
ETR
:
600-630 mm i n Podi -
gut Getic
I
Pa
:
750-850 mm
;i
ETR
-
550-600 in Pie-
monturile vestice.
Fac t or i edaf i c i :
-
Trof i ci t at e: nri j l oci e
(1)rr).
-
Reaclie : moderat-slab acidi (pH
:
5,0-6,3) in orizontul su-
perior pin[ Ia puternica (pH
-
4,5) in orizontul eluvial.
-
Umiditate [Ju 7*5,iUe 2-1, umiditate aiternanti
pe profil
din cauza orizontului Bt(w) compact.
-
Cdldura : cu un minus
primivara in solurile cu exces tem;
porar de apa.
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Volum edafic mijlocitt, umiditatea alternantir.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie: in etajul dominant gorun mai ales (Q. polEcarpa)
girnila qi cer in proporlii
variabile;
pe
alocuri cerul in pro-
por{ie redusd sau poate lipsi (goruneto-girni{ete)
;
diseminat
stejar pedunculat, cireg, sorb de cimp, tei argintiu, plop tre-
murAtor, Iocal fag, carpen, paltin de cimp
;
in etajul domi-
nant jugas|ru, dlrn, p5.r pddure{, ar{ar tdtdr5sc, mojdrean, sco-
rug comestibil.
Consi stenfa : 0,9-0,7.
Producti vi tate: cl asa III (IV).
Caracteristici dendrometrice :
IIl r-III;.
pentru cer gi gorun de clasa
Ce, Go
27
- 23
-
Calitatea lemnului : tnunchiurile din
bine elagate
;
din l5stari cu form,e
frecvent Ia radAcina.
Volumul, mr/ha
Lemnul de
0, 9
0, ' 7
19- 16 23- t 9 260- 190 57-48
350
-
280 5' l
-
52
siminfa drepte, relativ
defectuoase
Ei
putregai
Speci a Vi rsta, ani
mi j l oci u
producti v
50
100
. l l n i l t i me a l Di a me t r u l
Lonsl sr enl al
m | , . r ,
274
-
Regenerare naturala : din simin{5, nu prezintd dificultifi deo-
sebite la toate cvercineele
;
mai activ se regenereaz,i cerul
;
girni{a se
poate rgenera gi vegetativ,
prin lSstari subterani'
St r at ul ar bust i l or : dezvol t at neuni f or m, i n gr upe gi f or -
mat din
pdducel, lemn ciinesc, corn, dirmox, mAceq, salbi moale
qi riioas6,
porumbar, spinui cerbului.
St r at ul i er bur i l or
; i
subar buqt i l or : de r egul d bi ne
dezvoltat unde lipsesc arbugtii
;
la determinantele Genista-titlrto'
ria
Ei
Festuca h'eterophyila se trdaugd Cytisus tt'igricans, C. albus,
MelamphEt'unz bihariense, Veron'ica officinalis, Galium pseudg-
aristatim, Pou nemot'alis, Dactylis polygamn, Fragaria uiridi.s,
Geum urbanl.nn, Lathyrus niger, L. uen'etus Viola hirta, Lgsimn-
chia numrnularia, Galium mollugo, G. uerum, Cyncarchurn uin-
cetoticttm, Lapsana commttnis, Melica uniflora, Carer contigua
uneori Luzula luzuloides $.a.
TIPUL
ti u, cu mul l ,
ttrune tipice
l i s ouata.
DE ECOSISI' EM: 5 671 Gorunet cu cdrpi ni fd, sl ab produc-
si soluri
Mercuri a-
'pe
rendzine
;i
pseudr,trendzine tipice
9i
cani'bice,
si nzollice, eubazice, hidric
periodic cleJiciLare, cu
Subti puri : 56 713 subti p sl ab
1. Referinle silvotipologice
gi fitocenologice
Ti pur i de
pddur e: 5161 Gor unet nor t nal cu cdr pi ni t 6
(m)
;
5 762 Gorunet cu cdrpinifd de produ'ctivitate inferioard (i)
;
5 163 Gorunet cu scumPi e
(i ).
pur i de st a{ i une: 74/ 5722 Del ur os de gor unet e Pr r l
rendzinic edafic mijlociu
;
15r'5 121 Deiuros
de gorunete Pi, rend-
zinic edafic mic
;
2Q'FDz Deluros de cvercete cu goruneto-fr5-
sinete Pi, brun q,i humico litoxcromorf.
Asoci a! i i veget al e: Fr axi no ( er ni )
-
Qr " t er cet unr
dal echampi i -
Areal : Suprafele restrinse (circa 10 000 ha) concentrate
mai ales in
Banat (9 000 ha)
9i
Dobrogea (1 000 ha) (apari l i i sporadi ce i n
Carpalii de Curburd).
Sta!iune
Condi ! i i
-
Al ti tudi ni : 150-450 m.
-
Relief : versanti slab-modeliit
Ei
puterrtic inclinali, cu exr
pozi{ii umbrite la altitudini mici si insorite la altitudini mai
mari.
*
Material
parental : depozite
provenite din roci sedimentare
(calcare, gresii calcaroase, marne) sau eruptive bazice (diabaze).
2.
3.
215
-
Soluri : brune eumezobazice
qi mollice, rendzine tipice gi cam-
bice (levigate) qi
lxeudorendzine,
pin^d la mijlocii profunde,
eubazice, cu mull, lutoase, mai mult sau mai pulin schele-
tice, bine drenate
;
volum edafic mijlociu
Ei
mic; litiera
5,5 tttha, cu descompunere foarte activd.
F' ac t or i cl i mat i c i :
-
Cdldura : Tnta: 8,4-10,0'C.
-
Apa 2
pcL:500-650
mm
;
ETR
-
475-600 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridicatd gi foarte ridicatS (T,n-r).
-
Reacl i e: sl ab aci dd
-
moderat al cal i nd (1tLI
-
6,6-7,7).
-
Umi di tate: Uu
:
2-1./Ue: 1-0.
-
Aeratie : bun6.
-
Caldurd : nivel ridicat (calcare).
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Volumul edafic mic; umiditate estivald redusi.
4. Structura bioccnozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : ln etajul dominant gorun in exclusivitate (ssp-
polycarpa
rar clalecharnpii; in etajul dominant cirpinitd, moj-
drean, diseminafi
jugastru,
scoruq domestic, pAr pddure{.
-
Consisten{a : 0,8-0,7.
-
Productivitate : clasa (III) N-V.
-
Caracteristici dendrometrice : mntru
(lSstar).
Speci a
gorun de cl,asa IIIo-Vo
Lemul de
lucu,
Yo
Subti pul
Slab
producti v
virsta, ani
I
ao' r,.,..tt
0, 8
0, 7
JU
r00
t4- 10
2l - t 6
t 6* 12
28- 22
130- 80
200- 105
50-44
56- 50
-
Calitatea lemnului : trunchiuri conice dar drepte bine ela-
gate la gorun.
-
Regenerarea naturald: este dificila pentru gorun, dar se pro-
duce foarte ugor la cirpinifa gi mojdrean,- chiar sub masiv.
St r at ul ar buEt i t or :
dest ul de bi ne dezvol t at , compus mai
a-les din corn, lernn ciinesc, pdducel,
dirmox, scumpie; in cazul
iipsei cirpini(ei scumpia poate forma covor compact.
St r at ul i er bur i l or
Ei
subar buqt i l or : i n gener al
foarte slab dezvoltat, din cauza supraumbririi de cdtre irboret
gi arbuqti; in locurile cu mai multd lumini se intilnesc Lithos-
216
pernLunl pur pur e o- oceruleum, M er curialis ou ata, Piptath erum ui-
rescens, Brachgpodiunz syluaticum, Glechom,a hirsutu, Geum ur-
banu,tn, Paeonia peregrina, Cgnanchum uincetoticunt',
Asparagus
tenuifolius q.a.
St r at ul mu
gc hi l or : l i Pseqt e.
TIPUL DE ECOSISTEM:
ductiu, pe cernoziot'nuri cambice
dic deficitare, cLL Lithospermurn.
Subtipuri : 61 113 subtip slab productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de
pi dur e: St ej l r et de podi q de si l vost ep6
( P, aq-
covschi
9i
Doni!5, 1967)
;
6 161 Stejirret normal de silvostep5.
Ti pur i de st a! i une: 2/ Ss Si l vost e@ i nt er nd de amest ec de
stejar
pedunculat si brumdriu Pm(i), cernoziom levigat *
ver-
mi c.
Asoci at i i veget al e: Acer i ( t at ar i co)
-
Quer cet unt
r obor i s
Zolyomi 57.
Areal: Suprafelele restrinse in silvostepd din Moldova de nord, Io-
cal in Cimpia Siretului.
Stafiune
Condi t i i :
-
Al ti tudi ne : 100-250 m.
-
Relief : de regul5 platouri
9i
cimpii
plane'
-
Material
parental : loess qi depozite loessoide fine.
-
Soluri : cernoziomuri cambice
Ei
cernoziomuri argiloiluviale,
eubazice, cu continut ridicat de humus de tip mull,
profunde,
lutoas,e
-
luto argiloase, cu volum edafic mare
;
litierd sub-
lire
cu descompunere raPidd.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdl durd : l a ni vel de Tma: 8,5-9,5' C
-
Apa : Pa
:
450-550 mm; ETR
-
425-5A0 mm
;
urnidi-
tatea aerului vara
-
700/0.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : foarte ridicatd
[?
y).
-
Reactie : slab acidi-neutrd
(pH
-
6,3-7,1).
--
Umiditate: Uu 3-2lUe 7-
-
Aeralie : foarte bun5,
-
Cdldura : Ia nivelul zonei.
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Umiditatea estivali scizutS.
6 111 Stejdret cle
;i
argiloiluaiale,
pecluncalat slab
pro-
eubazice, hiclric perio-
2.
J .
4. Structura biocenozei
ProducXtori
St r at ul
ar bor i l or :
*
Compozifie:-stejar pedunculat
majoritar, uneori cu pufin go-
run sau stejar brumdriu, diseminat frasin, comun (ce' poite
qjunge
la proporfie
de facies), sorb de cimp
;
in eialui aoi
dominant artarul tdtirdsc mai rar
jugastru,
mdr qi
far
pa_
duret.
Consistenla
: 0,8-0,6.
Productivitate
: cls. IV-V pentru
stejar.
caracteristici
dendrometrice
r pentru
stejar pedunculat
de
clasa IV6V6.
Subtipul
slab
productiv
Consi stenta
i ndl !i mea
m
Di ametrul
cm
19_ 16
34_28
Lemnul de
lucru,
|o
44- 4.0
50- 46
0, 8
0, 6
-
calitatea lemnului
: trunchiuri
scurte conice, noduroase,
cu
coroana dezvoltatd.
-
Regenerare
naturald : dificila din cauza anilor de fructifica-
lie
rari, secetei gi
concuren{ei ierburilor.
St r at ul ,
Sr bust i l or ;
put er ni c
d. ezvol t at acol o unde l i . pseEt e
arlarul tdtdrisc;
domina porumbarur
ra care se adaugi paau-
celul, lemn. ciinesc, salbd moale gi riioasd, dirmox,
"i.rg"..
St r at ul
i er bur i l or qi
s ubar bust i l or :
bi ne dezv ol -
r E r v u r r r u t b I s u D. a r o u s l l
tat, adesea in{elenitor
caracterizat prin'
ti;
Lt r' dcresea rn[erenlror
caractenzat prin
tipul LithospernLum,
la
care se adauga insd foarte
murte speiii din tipui chrttsantlhemum tipui Chr3rsqnthemum
l7yymtnnln
(Cynanchunz
uincetoi.icum.,
Bet)nfca oyitciitir,
Sn-
aum mqrimum,
Scutellaria
altissima, Viola h,irta),- graminee
de
pddure
(DactElis gsolEgann,
BractzEpo'ctium
sgluatiiLirl
E.i.
TIPUL DE EC)SIST'ENI
: 6 116 stejdret de pedurcutet
h.alt
lociu prodactiu,
cu mnII, pte
soruri c"nu;{i qi brunL i tiiii" eu
--
qi
mij-
gi.
me-
zobazice,
hidric echilibraie,
cu
Subtipuri
: 61 161
subtip inalt productiv
;
67 762 subtip mijlociu productiv.
1. Referinle silvotipologice gi
fitocenologice
Ti pur i de p6dur e:
61631 St ej 5r et de pl at our i
di n
de dealuri de productivitate
superioard
;
O t.:Z Ste;aret
gi platouri
din rqg.iunea de dealuri de productivitate
218
regirlnea
de coaste
mijlocie
(facies
jugastru, arlar)
;-6-742
Steierct de-,terase
joase
Ei
lunci
vechi din t"gint"u
de'dealuri
(faciesurile farl llubus)'
Ti pur i de' t " t i une: t | T4soDei ur i sdecv er cet ecus t ei ar
Pm-s, edafic
mare.
Asoci a{ i i
veget al e
: Mel ampyr o
bi har i ense
Car pi net um
Col dea ?5.
2. Areal : Rispindit
in regiunile
de dealuri
joase din Podigul Sucevei
_-
..i in PodiEul Transilvaniei
(circa 5 000 ha)'
3. Stafiune
Condi ! i i :
-
Altitudine
: 200-400
(500) m'
_
Relief ,
pi"to"ri
9i
,r.rcunli slab inclinali
cu diferite
expozitii.
_
Material';;;;;l"i:
depozite
loessoide,
marne, Iuturi,
argile.
-
Soluri : c6nuqii
Ei
bruhe luvice,
e9-
Ei
mezobazice'
clr con-
linut
mode;
;; humus de tip mull'
profunde' mijlociu
pro-
funde,
tutoase,
luto-argitou'",
td"uuu slab
9i
mediu
pseudoglei-
zat e, f ar d, " r , - " t " t , cuv" ol umedaf i cmar e- mi j l oci u, I i t i er [ sub{ i r e
cu descomPunere
foarte activl'
Fact or i
c l i mat i c i :
-
Caldura
: la nivel de Tma
-
7'5-9'e'
Apa : Pa
-
OOO-OS0
mm
;
EfR
-
525-57 5 mrl'
Fact or i
edaf i c i :
-
Troficitatea
: foarte ridicatS-ridicata
('l'-tu)'
-
Reacl i e : si ab aci dd
(PH
:6,0-6,5)'
-
Umi di t ai e:
f Lu 4-3, Ue
3-2'
-
Aera{ie : foarte
buna in orizontul
A' redusi
in orizoq-
tul B.
-
Cal dura :
corespunzdtoare
zonet.
Fac t or i
l i mi t at i v i :
-
Apa din sol in
perioada de usciciune
sau seceta;
aeralia
in
sol ur i l e" r r p* . , dogl ei zar e, vol ut nul edaf i cl asol ur i l ecupr o-
funzime
mijlocie.
4. Structura
triocenozei
Producbtori
, st r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie
: stejar
pe'dunculat majoritar'
diseminali
gorun'
ulm de *""t"'
p"itin ae cimp, cire!' frasin comun' frasin de
luncA, tui- p".i"i,
plop tremurAtor ;
in etajul doninat
jugas-
tru, arlar file.at",'toiU
a" cimp' rnir
qi par paduret' mai rar
carpen.
-
Consi stenta
: 0,9-0,8'
2r9
-
Caracteristici
dendrometrice
:
tru
-stejar
de clasa I5-II5, iar
de clasa II5-III5.
in subtip-ul inalt productiv
pen_
in subtipul
nrijlociu productiv
Subti pul Specia Vlrsta, ani Consistenla
l ni l f i mea
--.--..i---
Di amet r ul
f , , , l Lemnut de
( m
l \ t ol umul ,
- r 7nal
i
|
, . . _;
r uc r u,
%
inalt
productiv
St.ped.
50
0, 9 23- 20
21- 20
370-28
i ss- sq
100 0, 8
32-.28
.r0-
36 570- 450
mijlociu
productiv
St.ped.
f L
50 0. 9
20- t7 22- t8 250-210 | s+- ro
100
0, 8 28-24 10- 31 {50- 360
| :z_ ss
-
calitatea
lemnurui
: trunchiuri
drepte,
cilindrice,
uneori mai
slab elagate.
-
Regenerare
naturald : se. produce
uqor la stejar in anii de
sdminla,
care insd in ultimut timp au ae"e"it'luri
;
se pro_
duce din abundenli
la speciile
ae amesie",
irra"or"Ui
frasin,
paltin, jugastru,
arlar titdrdsc.
st r at ul
ar bugt i - I or :
de r egul d bi ne
dezvol t at
f or mat di n
alun, pdducel,
salbd moale,
Ei
rii"oasd-,.
,irrg".,-
"or",
i._" ciinesc,
soc negru, clocotig,
caprifoi
;
dintre iiane"esie
i"""*"t
"rrrp"rrrri
de pddure,
iedera (mai-ales pe
sol).
St r at ul
i er bu. r i l or
gi
s uba" ^ bgqt i l or :
f oar t e
bogat
il
.lp"."ii,
de tip Asperura-Asarum-steltirlri,
a"" aur"oltat
va_
riabil in funclie
de uhbrire,
de confinutul
de hu_;;
de gradul
de eluvionare
a sorulur; ia'sp,"ciile
'Je-
n"rJii"*tlip"iui
se aso-
ciazi Carer
""?,1!:::,
DlgtUtis
^nol.gganra,
poa
rteniot atis,
MEce_
I.is
.nruralis,
Iiatltg.rus
uernis,
Sinicuta
europaea,
Galium schul_
tesii' iar in locuii cu umiditato
mai ridicati Ae goeJii"u,
Ttocru_
graria,
Festucq gigantea,
StachEs
sAtuatlcq
s.a.
TIPUL DE Ecos/sTEM
: 6 117 stejdr.et-
de pecruncurat
tnatt gi
mij-
lociu
productiu,
cu
yu.I.I,
pe soluri
brune
;i
bruni-ro;ciii-1reafic
tl.mede,
gleizate,
eub azic e, hidr ic optimat e, cu iiUii
:
;;; ;
;;;i;;.
Subtipuri:
61 121
67 772
inalt productiv;
mijlociu produciiv.
subtip
subtip
l. Beferinfe
silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i .
. l g
- pudur e: ' 122
st ej i r et
de r unca di n r egi unea
de
cimpie: 6 r21 stejiret
de runcd."di"
""gir;;"-d;^de;fi;;
o r+z
s-tejdret de terasd
joas^e
Ei-iunci
vechi, din regiunea
de dealuri
(faeiesur
cu RlbyE; 6_782 ste;are,t
ae
a;il;?';;
tiicovigte de
productivftate
infeririard
;
6 lsr
"stje;et
oi-a-L;r,iJ
au p..il""ti
vitate
mijlocie.
2.
3.
Ti pur i de st at i une: 7316264 Del ur os de cver cet e Ps, br un
semigleic
Ei
gleizat, in lunca inalta
;
1a/6 263 Deluros de cvercete
Pm (s), aluvial molic (intens-moderat) humifer; 1.7/5 254 Deluros
de gorunete qi fdgete Ps m, brun gleizat
Ei
semigleic in lunci
inaltd
;
1617 540 Deluros de cvercete cu stejar Ps, brun freatio
umed, gleizat, gi semigleic, edafic mare in luncd inaltd; 17/8512
Cimpie forestier5
-
luncd de
Eleau
Ps, brun freatic, umed, gleizat
sau semigleic, edafic mare; 1B/B 511 Cimpie forestierd, luncd de
Eleau
Pm, brun freatic, umed, gleizat sau semigleic, edafic mij-
lociu-mare.
Asoci a! i i veget al e:
Quer cet um
r obor i s bannt i cum Bor za 62.
Areal: Rispindit in toatd
lara
in luncile de cimpie
Ei
dealuri, in
por{iunile neinundabile sau fo,arte rar inundabile; suprafete mai
mari (4 500 ha) ocupe in Iuncile mari de cimpie din sudul
{drii.
Stafiune
Condi ! i i :
-
Al ti tudi ni : 25-300 (500) m.
-
Relief : terase noi, mai ridicate in cadrul luncilor normal
dezvoltate.
-
Material
parental : aluviuni lutoase, Iuto-argiloase, uneori stra-
tificate, obiqnuit pe pat de pietrig-nisip.
-
Soluri : brune eumezobazice, brune-roqcate, adesea mollice,
uneori brune in formare, eubazice cu con{inut ridicat qi mo-
derat de humus de tip mull, profunde, mai rar mijlociu
pro-
funde, luto-nisipoase
pind la luto-argiloase, freatic umede
Ei
de aceea gleizate sau semigleice in profunzime, f6ra schelet,
cu volum ed,afic mare mai rar mijlociu (in silvostepd cu ori-
zontul de carbonati fa 60-70 cm) litiera sublire lntrerupti
cu descompunere activd.
Fac t or i c l i mat i ci :
-
Cdlduri : la nivelul de Tmn
-
(8,0) 9,5-10,5'C.
-
Apa : Pa
:
450-650 mm
;
ETR
:
1 000 r1!9
;
umiditatea
aelului vara mai mare decit cea zonald (cu 10-150/o).
Fac t or i edaf i c i :
-
Tr,oficitate : foarte ridicatd
gi
ridicatd
(T
v-tt'\'
-
Reacfie : slab acidd
-
neutrd (pH
-
6,0-7,2).
-
Umi di tatea: Uu 7-5l Ue' 5-4.
-
Aerafie : de la foarte bund la mijlocie in func{ie de texturd-
-
Cdldura : ridicatd
;
in solul umezit freatic, poate fi temporar
mai scdzuti.
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Voltrmul edafic mijlociu, inghe{urile tirzii care pot afecta cre;-
terea in lungime
Ei
fructificalia la stejar'
Conri stenta
27-21
|
420- 33O
4. Structura biocenozei
Producitori:
St r at ul ar bor i l or :
-
Cornpozi{ie; stejar pedunculat
rnajoritar, diseminafi ulmi (Ut-
rnus
foliacea,
U. effusa), frasini
(Frazinus
angustifolia, F.
ercelsior),
mai rar'tei (Tilia
cord.ata, T. tomentosol, pl,op alb,
anin negru, dud, salcie alb5, cireq
;
in etajul doi
jugastru,
arfar tdtdrdsc, pdr qi mdr pdduref, ulm, mai rar ca{pen, se
pot forrna faciesuri cu ulm qi jugastru,
ulm qi plop alb, anin
ngru
;i
salcie.
-
Consistenta : 1,0-0,8.
-
Productivitatea : adesea peste clasa I la stejar, frasin, ulm,
mai rar clasele II-III.
-
Caracteristici dendrometrice : in subtipui inalt productiv pen-
tru stejar de clasa I0-II0 iar in subtipul mijlociu productiv
de clasa I16-III5.
-.
Calitatea lemnului
;
trunchiuri drepte, cilindrice, bine elagate,
creqteri in grosime mari (pind
la 1 cm/an in diametru) atit
la stejar cit qi frasin.
-
Regenerarea naturald: prezinta
dificulta{i Ia stejar din cauza
fructificaliei rare
$i
concurenlei puternice
a arbugtilor qi tine-
returilor formate din alte specii
;
ulmii, frasinii,
jugastru,
ar{arul titirisc se regenereazd usor, avind tendinle de inva-
dare si eliminare a stejarului.
St r at ul ar buEt i l or : de r egul d bi ne dezvol t at dacd et aj ul 2 al
arboretului nu este compaci-' forma,t din pdducel (Ciataegus
rnonogAna,
C. pentagynol
alun, cdlin, singer, lemn ciinesc, salbi
moale qi riioasd, soc negru, mAceg, dirmox, spinul cerbului, Iocal
qi mdlin; are mare capacitate de ocupare a terenului in lipsa
arboretului
;
elimind ugor seminfi;urile de stejar.
St ' r at uI i er bur i l or qi subar buqt i l or : dezvol t at neuni -
form in suprafaf5, de tip Rubus caesius
-
Aegopodiutn pocla-
graria,
cuprinde in afara acestora, spe.cii de plante indicatoare
de soluri trofice, cu umiditate ridicata (EupatoNum
canabinum,
222
TIPUL DE ECOSISTEM : 6121 Stejdret de
pedunculat, slab pro-
iluctiu cu mrull-mocler
(mull), pe psamosoluri
;i
cernoziornuri cambice
nisi.poase, mezobazice,
iirlric
pbriodic deJicitate, eu Festuca pseudouina.
Subti puri : 61 213 subti p si ab
producti v.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 6114 St ei dr et de t er enur i ni si poase. . di n
^
ro',u forestiera; 6 163 Stejdret de terenuri nisipoase din silvo-
stepa.
Ti pur i
de st a{ i une:
15/ Ss Si l vost epa ext er na
gi ext r azonal
de stepd, relief nisipos cu cvercete, Pm, cernoziom foarte
pro-
fund levigat
Pe
nisiPuri (PP).
Aso, ci at i i
veget al e:
Fest uco
-
Quer cet um, r obor i s
5o6 ( 3{ ) 57.
Areal : Pe suprafele mici
pe nisipu'rile din nord-vestul
!5rii 9i
din
l unca Bi rl adul ui '
Sta!inne
Condi { i i :
Festuca
gigantea, Galium aporiTe, Solanum dulcamara), ctr inso-
titoare fiecvente
-
Alliaria oJficinalis, Circaea lutetiana, Gera-
nium,
phoeum,, Glechoma
hederacea, Impatiens noli-tangere, Lysi-
machia nummularia,
Physalis alkekengi, Saluia glutinosa ca
1L
specii obiEnuite de pddure (Brachgpodium syloaticum,^DoelElis
polygama,' Polggonitum tatiJolium, Geum, urbanurrL, Caret
pi-
Ioso s.a.).
Al ti tudi ne : 100 m.
Reiief
: clepresiuni intre dune de nisip.
-rvlaterial parental : nisipuri fluviatile.
Sliu.i : psamosoluri
9i
cernoziomuri
slab cartbice,
pe nisi-
puri meiobazicc,
cu conlinut m.oderat si ridicat de humus,
de ti p mul l -mcCer,
profunde, ni si poase
9i
ni si po-l utoase,. cu
volum edafic *u." si
foarte mare
;
litierd sublire, cu des-
ccmpunere
activA.
2.
3.
Fac t or i c l i r nat i c i :
- Cdl dur d: I ani v el d- eTma: 9, 5- 10, 5oCi nnor d- v es t ul
si de 10-15oC i n l unca Bi rl adul ut'
-
Ap" t b"
:670-570 mm
qi ETR
--
650-550 mm i n nord-
vestul tarii :
Pa
qi E?R
:
450-380 mm in lunca Biriadului.
Fact or i edaf i c i :
Tr of i ci t at e : mi j l oci e
( T
t , t ) '
Reactie : slab icidS-moderat
alcalind
(pH
-
Umi di tate : IJu 3-2/Ue
-
7'
Acrati c : foarte bund.
-
cdldura : la
-niverur.
zonei, cu plus
de 2-B"c primdvara qi
vara datoritd incdlzirii
mai accentuate
a nisipuril;;,
- -
-
Fact or i
l i mi t at i vi :
-
Troficitatea
mijlocie gi
umiditatea redusd (in cazul nealimen-
tdrii din freatic).
4. Structura biocenozei
Producitori:
St r at ul
ar bor i l or :
-
Compozifie : stejar fArA amestec pe locuri mai ridicate
cu plop alb, tremurdtor,
mesteacdn, artar tdtirdsc.
ulm
rar carpen
Ei
tei pucios)
diseminati in depresiuni.
-
Consi sten{a : 0,8-0,6.
-
Productivitatea
: clasa (III)
IV--V.
-
Caracteristici dendrometrice
: pentru
stejar de clasa III5_V6.
Di amet rul
cm
-
calitatea lemnului : trunchiuri
conice noduroase cu coroana
de reguld puternic
dezvoltatd, cu elagaj imperfect.
-
Regenerarea naturali : foarte dificili la stej,ar din cauza in-
tervalelor mari intre anii de sdminfd si uscdciunii de supra-
fatd a ni.sipurilor in ,sezonul cald.
st r at . ul
ar bu- qt i l or : dezvol t at var i abi l , i n f unc{ i e degr adul de
umbrire
al arbor,etului qi
constituit din porumbar, paaucEt,
spinul
cerbului pe nisipurile
mai ridicate gi
iruEin, alun, salbd moale
gi riioasd singer in depresiuni.
st r at ul i er bur i l or si subar bu$t i l or : dezvol t at neuni -
form. constituit mai ales din Festucd pseud.ouina,
poa
angustifo-
lia, AgropErum reryns, Brachypodium sgluaticum,
peucledanum
officinalis,
Alopecurus pratensis,
local Ezbu s caesius, Dianthus
rehmani q.a.
sau
Qnai
TIPUL DE E'CO,SI,STEM:
slab productiu, pe luuisoturi
;i
zice, hidric periodic deficitare,
Caree prdecot.
6 132 Stejdret de pedunculat
mijlociu
9i
planosoluri pseudogleizate,
oligornezoba-
puternic
qlternante
la suprafo[d., cu Poa-
Subtipuri: 6t 322
61 323
subtip mijlociu productiv
;
subtip siab productiv.
1. Referinfe silvotipologice
pi fitocenologice
Ti pur i
jdret
6 143
de pi dur e: 6141 St ej dr et nor mal de t er asS; 6112 St e-
de cimpie de divagalie
:
6 113 Stejdret de con de dejeclie;
Stejdret de terasd cu productivitate inferioari; 6 22{ Ste'
jdreto -
Eleau
de dePresiune.
Ti pur i de st ai i une: a/ CF Ci mpi e f or est i er d de st ei dr et Pi ( t l ) '
^
podzolit pseudogleic, edafic submtlociu,
-cu..
Poa.
pratensis;
S1A afa Cihpie forestieri de stejdret Pm,. podzolit p_uternic pseu-
dog'teizat de depresiune larg5, edafic mijlociu
;.617
3,32 Deluros
de"cvercete cu iteiar Pm, podzolit
-
pseudogleizat
;
7l7 33I De-
luros de cvercete-cu steiar Fi-m,
puternic podzolit
-
pseudo-
gheizat sau pseudogleic, edafic mijlociu
(Pp).
A s o ci a
!i
i v e g e ta I e : Melampyro
bihariensi corpinetum
5o6 64.
Areal: Rispindit
pe suprafele
mai mari in sudul
ldrii
(intre Pioieqti-
piteqti),
iar local in deiresi,gnile
Olteniei,
pe
.piemonturile
ves-
tice,'in'PodiEul
Tirnavelbr
Ei
depresiunile marginele_ ale Podigului
Transilvaniei.
Suprafa{a ocupata este de circa 2 500 ha'
Stafiune
Condi t i i :
-
Altitudini
: 100-500 m.
-
Relief : terase vechi,
platouri nedrenate'
cimpii de divaga{ie'
-
Material
parental : depozlte fine greu permeabile
(luturi' lu-
t uri argi l -oase, argi l e, depozi t el oessoi ' deprdt oase)aqezat epre-
dominant
Pe Pietri'9uri
rulate.
-
Soluri : iuvisoluri albicg'
planosoluri
gi brune luvice,-
oligo-me-
zobazice
(pind la -"rosbri""
in orizontul Btw), slab humifere,
p""i""a",'futo-argiloase
sau argiloase,
compacte
qi pu{in
.per-
meabile i"
-
oiiioitul Btw, de
"aceea
puternic pseudogleizate
. saupseudogl ei c e, f ar es c hel et , cuv ol umedaf i cmi j l oci u- mi c,
litieri
groasd cu descompunere
inceatd'
2.
3.
Fact or i
mat i c i :
-
Cdldurd : normald in raport cu altitudinea
(in sud
9i
vest
Tma
:
9,5-10,5, in Transilvania
B*9^'C)',^^
-
Ap; : Pa
*
700;-750 mm
;
ETR
-
550-600 mm'
-
iiil.iii"tea aerului:
cle reguld mai ridicatd
primdvara
Ei
ploi
datoritd evapotranspiialiei
intense a apei in exces
suprafa{a
solului.
Fact or i
edaf i c i :
-
Troficitatea
: submijlocie
(T
t. )'
-
Reac{i e t p.ti "i tti "-* moberatd
aci dA
(pH
:.4' 5-5' 5)'
-
Umiditat.
' ur--g-6,tie
7_.0; in exc:es
primivara
9i
dupi
ploi mari, cu deficit accentuat
vara'
dupd
de la
15
-
c. 205
-
Aera{ie : slabi, cu deosebire in perioadele
de supraumezire
a solului.
-
Consistenla : estivald mare in orizontul B.
-
Cdldura : mai
putind
in sol in perioadele
de exoes de apd.
Fact or i l i mi t at i vi :
-
Volumul edafic mic, troficitatea scdzutd, aerafia insuficientd,
excesul vernal
9i
deficitul mare al umiditd{ii
Ei
consistenfa
mare a orizontului Btw in perioade uscate.
4. Structura biocenozei
Producdtoli
St r at ul ar bor i l or :
Compozilie : stejar majoritar, uneori in amestec cu gorun,
diseminat ulm (Ulm:u.s
folincea,
TJ. scabra), tei pucios, tli ar-
gintiu, plop tremurdtor, frasin, mai rar cireq. carpen; in eta-
jul
doi
jugastru,
arlar tdtdr5,sc, mdr
Ei
pdr pddure!.
Consistenla : 0,9-0,7.
Productivitate : clasa III-V; 2 subtipuri, mijlociu productiv
Ei
slab productiv.
*
Caracteristici dendrometrice : in subtipul mijlociu productiv
pentru
stejar de clasa II5-III5 iar in subtipul slab productiv
de clasa IlIs-Vo.
I
Subti pul
I
I
Vi nta, ani Consi stenta
Diametrul
cm
Lemnul de
lrcru,
0,6
a
1 7 - l 3
25-20
280-210 54- 48
58- 55
48- 44
320-220 54- 50
-
calitatea lemnului : forma tr,unchiului
la stejar conicd, adesea
defectuoasd, noduroasd; in caz de consistentd mai redusd,
ramificafie puternicd
;
lemn de lucru de calitete stabd.
-
Regenerare naturald : stejarul se instaleazd qi
se men{ine greu
mai ales dupd rdrirea arboretului, din cauza infelenirii raliae
a solului.
Mai
,ugor
se regenereazl
ulmul,
jugastrul,
carpenul.
st r at ul
a- r buqt i l or : var i abi l dezvol t at , pe al ocur i cont i nuu,
compus din alun, pdducel, porumbar,
cruEin, mdces, salbA moale
gi riioasd, cilin, lemn
,ciinesc,
soc negru, spintr]
'cerbului,
dir_
mox
E.a.
s t r a t ut i er bur i l or gi
subar bust i r or : der esul e bi nedez -
voltat, dat fiind lumind pdtrunsd
la sol chiar in arbirete inchise,
tip Poo pratensis,
var. angustifolia, Caret praecor,
caracterizat
mi j l oci n
productiv
22e,
in aJard de aceste specii gi prin Carer caryophgllec qi avind ca
insofitoare frecvente pe Agrostis stolonifera, Caret tomentosa,
C. diuulsa, C. contigua, Lgsimachia nummularia, Dontglis
polg-
gama, Calamagrostis epigeios, Veronica charnaedrgs, V. officirta-
lis, Ranunculus auricomus, Cerrtaurium um,bellatum.. in Transil-
vania frecvent qi
Majantltetnun bifolium, Metampgrum bthari-
ense
;
in locuri deschise devin abundente Deschampsia caespitosa,
Molinia coerulea, Juncus effusus; se pot intilni
Ei
unele specii
de rnull (Aegopodium podagraria, Asperula odorata, Lamium
galeobdolonl ca gi alte specii (Galium
mollugo, Glechoma hir-
suta, Geum Tlrbdnum, Brachgpodium sgluaticum
E,a.).
In cazul neregenerdrii imediate a parchetelor, solul se inml5g-
tineazd rapid, flora higrofild se dezvoltd luxuriant qi inleleneqte
puternic solul.
Consumatori
gi descomPunitori
In stratul arbori l or
Col l embol a
Thysanoptera
Heteroptero
Homoptera
Hymenoptera
Col eoptera
Lepid,optera
Diptera
Derm.aptera
Orthoptera
Derncaptera
Opi.Iionido
Ar amea
Carobiilae
Scorabei dae
Grupa de
nevertebrate
Grupa de
neYertebrat
63, 16
10, 53
Mecopl era
Aranea
Acari na
Opil,ioniila
Pseudoscorpioniila
Staphylinidae
Cuvcutrioniilae
Chrysomel'id.ae
Lepiiloptero
Farmicidae
Lutnbri ci dae
Isopoiloe
Li thobi i doe
Polydesmidae
Juliilae
Abundenla
relativ6,
%
1, 70
1, 89
5, 78
1, 5 I
35,74
27, 80
? 4 5 5
2, t 0
Elemente de structuri stratul ierbos
vernal -esti ' raI
Nr. de specii
I
T:il*::
I
ierhuri,
0/6
A,!ylg:lt"
i
crupa de
rel ati vs,
| ,;;;A;i "
Abundenta
rel ati vd,
%
ln
9i
pe liticri
227
ln sol
Grupa de
nevertebrate
I
Densi t at e
nr. / ml
Grupa de
nevertebrate
Densi tate
tr./m3
Lumbri ci i l ae
Enchitreidae
Nematode
Acari na
Ori bati dae
Col l embcl o
55 900
432 600
TIPUL DE ECOSISTEM: 6 133 Steidret de
pedurlculdt slub
pro-
ductiu, cu rrloder, pe soluri pseudogleice luuice, oligomezobazice, hidric
'er
brizoides.
Subtipuri : 61 333 subtip slab productiv.
l. Referinfe silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 6153 St ej dr et cu Rhamnus
Jr angul a
de
produotivitate mijlocie
;
6 154 Stejdret an Agrostis alba de pro-
ductivitate inferioard; 6143 Stejdret de terasi cu productivi'tate
inferioard.
Ti pur i de st af i une: 718335 Ci mpi e f or est i er d
j oasi
de st ej d-
rete Pm, pseudogleic, cu flora hidrofild (fdrd faciesul cu carpen)
;
8/B 334 Cimpie forestierd
joasi
de stejdret Pi, podzolic, edafic
submijloci,u-mijlociu cu flord hidrofild.
Asoci a{ i i veget al e: Quer co
( r obor i )
-
Car i cet um br i soi di s
Rati u et al l 77.
2. Areal: Mai frecvent in Cimpia Somes,ului (circa 3 500 ha)
;
local
poat
apere qi in alte regiuni de cimpie
ioasi
(Banat).
3. Staliunc
Condi t i i :
-
Altitudine : 50-150 m.
-
Relief : cimpii aluviale
joase.
-
Material parental : argile al,uviatre, pseudogleice.
-
Soluri : soluri pseudogleice luvice, oligomezobazice, slab gi
mijlociu humifere (moder), profunde, argilo-lutoase gi argi-
loase (cu argild
pind la 800/o uneori qi m,ai mult), fdri schelet,
cu volum eitatic mic
pind Ia mijlociu, litierd groasd cu des-
compunere inceatd.
Fac t or i cl i mat i ci :
-
Cdlduri : nivel ridicat
(Tm l0-77"C), frecvent ingheluri tirzii-
-
Umiditatea aerului: cu 5-10076 mai ridicati in prima parte
'
a verii datoritd evapotr,anspiratiei intense a apei in exces, de
la suprafala solului.
-
Apa 1
pa:550-650
mm
;
ETE
*
550-650 rnm.
228
I
Fact or i edaf i c i :
- Troficitate : submijlocie
(T
1t ).
-
Reactie : moderat -
puternic acilir
(pH
-
4,8-5,5).
-
Umiditate: [Ju
glUe
4-2 (1)
;
pronun{ati alternare a umidi-
t5!ii, de la vernal mldgtinos,
pini la estival uscat-reavdn.
-
Aeralie : deficitard mai ales in periuadele cu sol inmldqtinat.
-
Consistenla : mare in orizontul Btrv.
-
Cdldura : mai
pulind in sol in perioadele cu exces de ap5.
Fac t or i l i mi t a. t i v i :
Volumul edafic foarte mic. troficiiatea scdzutS, aeralia insu-
. ficientd, inmlaqtinarea
pina in vard, consisten{a estivalS mare
a solul,ui in Btr,v, inghelurile tirzii.
4-' Structura bi ocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
*
Compozifie : stejar majoritar, diseminat plop tremurltor, mes-
'
teac5n, anin negru, ulm mai rar tei pucios, carpen:'frasin
de
,
Iunc5,,i n etaj ul -doi
j ugastru,
arfar t5tdrds:, pdr p$dure!.
-
Corrsistenla : de reguld re'dusd 0,8--0,7 uneori mai
pu{in.
Caracteristici dendrometrice : pentru stejar de claSa I1I0-V0'
-
Caiitatea lemnului : trunchiuri conice, defectuoase, cu coroane
mici.
-
Regenerarea naturald : foarte dificild la stejer atit din ca\Lza
fruitifieatiilor, rare ql slabe cit';si a inmldgtindrii
gi lipsei de
aerisire a solului
;
celelalte specii se regenereazd mai uEol
;
in parchete plopul dremurltor
qi mesteacdnu'l
pot crea stadii
pioniere.
s. t r at ul ar buEt i l or : dezvol t at var i abi l i n' f uncl i e de consi st en-
.
.,
t5,
are ca element caracteristic cruqinul, la care se adauga cili-
nul, alun'ul, porumbarul, mdcequl; lemnu'l ciinesc, salba moale.
St r at ul i ' er ' bur i l or
$i
subar buqt i l or :
put er ni c dez-
voltat de tip Agrostis stolonifera
-
care.t brizoides,' in afara
de aceste doua specii care
acoperi
uneori -'uprafete mari, se
gisesc Jurrcus effusus,
.Descharnpsici
caespitosa,
lllolinia coerulea,
Lg simachia' nummu,laria, P olE
g onum hg dr o piper
;.a
:
l l l F l l F
consistental
InaltJnea
I
Diamtrul
l:
u;l' rfr"t
(mi j l .) sl ab
producti v
2zg
TIPUL DE ECOSISTEM:
6 214 Stejdret ca corrryn, inalt
gi
mij-
loqu yroltgliy, cu mull, pe
soluri bruni-ro;cote tipice
,sl
stcO'luuiie,
eubazice, hidric cuasiechilibrate,. cu, Arum-Erachupodium.
Subtipuri : 62 741 subtip inalt productiv
;
62 742
subtip mijlociu productiv.
1. f,efcrinfe silvotipologice pi fitocenologice
Ti pur i
9"
pndur e: 6111 St ej i r et de ci mpi e i nal t i ( f aci es
,
carpen)
;
6 221 Stejnreto
-
qleau
normal de cimpie (facidul cu
carpen).; 6-2!f gfeau
normal de cimpie (faciesurile cu carpen,
fird tei)
;
p 223 Stejirete
-
qleau
de cimpie de productivilate
rnijlgcie; 6 311
gleau
de luncd din regiunea deluroasi (facie-
surile cu carpen fdri tei)
;
6 321 Stejilete
-
qleau
de
,luncd
(faciesul
cu
-carpen),,6322
$leau
normal de luncd din regiunea
dg
crqpt!
(faciesurile
eu carpen firi tei)
;
6 324 Stejdr&o
-
qleau
de luncii de productivit-ate
mijlocie.'
'
Ti p- ur i de st af i une: 1/ 8430 Ci mpi e f or est i er d de ql eau
ps,
brun-roqcat edafic mare
;
2/8 420 Cimpie forestieri
-
versani
de qleau Pm, brun roqcat, edafic mijlociu
;
16/I b40 Deluros de
cvercete cu stejar Ps" brun freatic umed, gleizat gi semigleic
dafic mare in luncd inaltd
;
l7tg5l2 Cimpie-forestiei.i luncX de
fl-equ^
Ps, brun-freatic umed gleizat sau semigleic, edafic hare;
18/8 511 Cimpie fo,restieri,
-luncd
de qleau-
pm,
brun freatic
umed, gleizat sau semigleic, edafic mijl6ciu-mare.
Aso_ci af i i veget al e:
Quer co
( r obor i )
-
Car pdnet um 5o6 et
Pocs 57.
2. arcel: Dispersat in masa
Eleaurilor
cu stejar din sudur
{drii
pe su-
prafele
restrinsc (de ordinul a 1 000-2 000 ha).
'
3. Stefiunc
Condi I i i :
-
Altitudini : 5G-150 m.
-
Relief : cimpie plani
sau uEor depresionard, terase, inalte
neinundabile din luncile mari.
-
Material parental
: loessuri, depozite aluviale * fine.
-
Soluri: brune-roEcate tipice
Si
luvice
Ei
brune eumezobazice
gleizate, eubazice, cu confinut rnoderat
Ei.ridicat
de humus,
profunde gi
mijlociu profunde, lutoase,pind la luto-argiloase,
slab qi mediu pseudogleizate,
firi schelet cu volum- edafio
mare; litierd subfire intrerupti, cu descompunere activi.
Fac t or i cl i mat i ci :
-
Cildurtr : la nivel de Tma: l0-11,5t.
-
Apa
'
P4 *
55H00 mm
;
OfE
-
$50 mm.
23
Fact or i edaf
i c i :
-
Troficitate : ridicatd
(T
,rl-
Reactie
: slab acidd
-
neutrd (pH
- 5,8-7,2).
Umiditate : U, 4-2/U
"
2-1.
Aerafia : bund cu exceptia orizontului
B in care este mai
scEzut5.
I
-
Cdldurd : la nivel normal
pentru zonS'
Fact or i
l i mi t at i Yi :
-
Umiditatea estivali redus5.
4,
Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
_Compozi | i e: i net aj ul domi nant st ej ar maj or i t ar ; di semi nal i
cer,
-frasin
de lunci, tei argintiu,
pa{in
9i
sorb
de cimp'
cireE
;
in etajul dominat carpett majoritar,
jugastru' mdr
qi
pdr pridure{, tei pucios, arfar
tdtdrdsc'
Consisten{a
: 0,8-0,9.
Productivitate
: clasa I*III.
Caracteristici
dendrometrice
: in
trrr stejar
de clasa Is-II;,.
-in
pentru steiar
de clma II5-III5'
subtipul inalt
Productiv
Pen-
subtiput mijlociu
Productiv
SubtiPul
S{rcia Virta, eni Co{sistsll
lniltiff: Diametiql
cm
Voluraul
I
m'/h.
Lmoul de
lrtcrt,
o/o
l$elt
pr,cductiv
St.ped.
50 0. 9 21-20
2.6-27
3'70-270
5E- 53
100
, . E
3Z-27
13-10
590- {50 60- 56
mij.lociu
productiv
St.pd.
50
o. 9 ar-fi
2{- l E 250- ts
53-, 18
100 O, E z8-21
10- 3,t 1{0- 350
56-52
*
Calitatea
lemnului
: trunctriuri
drepte, cilindrice,
foarte
bine
elagate.
* Regener ar eanat ur al d: di nsami nl i f oar t edi f i ci l dl ast ej ar
din cauza umbririi de cdtre carpen
$i
c'oncuren{ei
puie{ilor
de carpen;
t* * poate realiza f{ra o atenti ajutorare'
a
rugutt"ie"ii'qi
ingrijire a semin{iEului'
St r at ul
ar bu; t i l or :
sl ab- dezvol t at Ei
r epr ezent at
doar i n
ochiurile
fdrd carpen;
compus
din pdducel
(Crataegus--monogAna'
C: pentaggno,; trn,
"i,,g"'-,
dirmox, rnAeie,s;
lemn ciinesc'
salbd
moate si
iiio""5' clocotiE,
spinul
cerbului'
23r
St r at ul i er bur i l or qi subar bu; t i l or : i n gener al sl ab
dezvoltat in pil'curi, de tip Arunt-BrachEpodium; in afari de
speciile care dau numele tipuiui se intilnesc foarte multe altr:
specii dar in exemplare pufine (Pulrnonaria oJfiginalis, Dentarin
bulbifera, Geunt urbanum, Glechoma hirsuta, Geranium rober-
tianum, Viola reichenbachiana,. frecvente sint gi Asperula odo-
rata, A. taurina, Carer siluatica, Melica uniflora, Mercuriatis
perennis,.
in locuri cu spor de umiditate moderat AegopUlium
podagraria,
StachEs siluatica, Allium ursinunt, Saluia glutinosa,
Circae.a lutetiana etc.
;
in lunci frecvent qi Rubus caesius, Eu-
-
patorium
oannabinum, Cardani;ine amdra
g.a.
TIPUL DE ECCSISTE&I : 6 216 Stejdret cu cclrpen, tnalt
;i
mij-
lociu praductiu,
cu mull, pe soluri cenu;ii
;i
brune tipice
;i
luuice,
eu
-
gi
mezobazice, hidric echilibrate, cu Asperula
-
Asarurn
*
Stellaria.
Subtipuri : 62 161 subtip: inalt productiv
;
62 162 subti p mi j l oci u producti v.
1. Referinle silvotipologice gi fitocenologice
Ti p, r r i de pddur e: 6211 St ej dr et o- El eau de deal de pr o-
ductivitate superioard; 6 212
$leau
de
,deal
cu itejar pedunculat
''
"'
de productivitate superioard (faciesrgrile cu carpen qi carpen
-
r clreE); 5 511 Stejdreto
-
goruneto
'
-sleau
de' proCuctivitate
. ..superioard
(situaliile cu carpen fdrd tei)
;
5 513 Stejdreto
-
go-
runefo
Eleau
de productivitate mijloCie (faciesul eu carpen
. ' ,:' El
ci req);
9?tS
$l eau
de deal cU.ptej 4q peduncul at de pro{uc-
ti vi tatb tni j l oci e
Ti pur i de st a{ i une. : \ / 743O Del ur os de cver cet e cu st ej ar
Pm-s, brun edafii mare; l3tA ZA+ Deluros de cvercete Ps, blun
"'
" semigleib'gi glei2at,iia ltincd i4glt5.'
.
':'
' ' A
so c i . f t i i "'
: v
e. ge t a I e : , Mel ampyro bi hari ensi
--
Carpzng! 7. r, rn
,
50064- , , , i : 1 _. ;
2- Areal: Frecvent in Podiqul Transilvaniei (circa 5 000 ha)
Ei
in Po-
diqul Moldovei (circa 4 000 ha); in vestul
{drii
dispersat in sta-
'
liuni
addpostite, niai: umede in special in regiunea de dealuri.
3: St af i une
: : :
'
' C' ondi t i i : '
:
-
Al ti tudi ne : 100-:500 nr.
; ._,Relief
:; platouri
Ei
versan[i slab inclina{i in nordu}
firii,
..
.:
:
Foale:
de versant, versan{i slab inclina{i in funduri de vdi,
. ..
qei .
i n sudul
gi
vestul
tari i .
-
Material
parental'; depozite loessoide, luturi marne.
232
-
Soluri : cenuEii, brqne eumezobazice gi brune luvice, eu
-
9i
mezobazice, cq continut moderat
qi
ridicat de humus, profunde
qi mijlociu prgfunde, lutoase
gi luto-argiloase, in parte slab
pseudogleizate, fdrd schelet, cu volum edafic mare
;
litieri
sub{irg, intreruptd, cu descompunere activS.
Fact or i cl i mat i ci :
-
Cdl dura : l a ni vel de Tma: 7*g"C.
de sud
Ei
vest a tdri i .
. , :
; -
Apa. :
Pa
==
700-9Q0. mm;
. E-?R
+ 550-650 mm.
f ' , act or i edaf i ci :
-
'Jlroficitate
: ridicatd
(Tro)
-
Reac{i e : sl ab aci dd
-
neutrd (pH
:5,8:-7,2).
-
Umi di tate : U, 4-3/l .i
"
3-2.
-
Aera{ie : bund.
-
Cdlduri : la nivelul zonei in nord
;
cu minus de cdldurd fald
de zona in sud gi vest.
Fact or i l i mi t at i v i :
4.
Structurq bi ocenozei
:
:.,
Producdtori
. . ; . , ,
St r at ul ar bor i l or :
.!
;. . , ,- Cornpozi l Le: i n;etaj ul
domi nant stej ar tnaj ori tar, l a care,
i n
:
'
.i i :: reg' i unea de deal :.pe poate' addr.rga,gorun
(faci es sau.,ames-
tec)
;
disemina{i cires, tei pucios, f-rasin
laTu-n'
:'paltln
de
,i
.' ,: ..: .
ci mf,.i n.vgqt
qi
tei argi n{i u;
i n nord uneori .9i fag; i n etaj ul
doi carPen majoritar,
iugastru.
-
Consistenta : 0,9-0,8.
Producti vi tate : cl asa I-III.
' ::ir 'I
^i;;;;#;i"rti";-.i;di;-utiile
' in subiiput
inait
productiv pe1-
tru stejar de clasa 16-II;, iar in subtipul iniitociu
productiv
pentru stejar de clasa
IIa*III;''
Vi$ia, ani
'
24
-21
26! 24 t]90- 300
$olumul,
ms/ha
6 l q- {90
300- 200
53- -5-5
60* 56
l oi o- . r * l
, ' - l c m . .
de
%
\ 2- 2E
0. 9
0. 8 30-21
490- i 60 58- i l
10. _ 36
Calitatea lemnului : trurichiuri
cu
{orme
foarte bune la stejar
;itgoi.tt,
bine ellagatb, ckitoriiS'umbririi
etajului de carpen'
233
prodticti.r
-
Regenerarea
naturalS: foarte dificild la stejar
(9i gorun) dacd
nu se inl5turd etajul cu carpen
;
abundentE.
de carpe-n lir
ochiurile mai lumiriate
;
in caiul rieintervenfiei,
carp-enul
eli-
mind rapid stejarul, chiar in condilii de regenerdri
reqite'
st r at ul ar buEt i l or :
obi gnui t sl ab dezvol t at di n cauza um-
brei dese a carpenului :
format din pdducel, salbi moale, singer,
Iemn ciinesc, soc negru, corn, in nord zmeur
;i
caprifoi'
st r at ul i er bur i l or
qi subar buqt i l or
: sl ab dezvol t at ,
concentret in porfiunile' fdri carpen' de tip Aspe.rula
-
Asa-
,oi
-
Stetlaria. ipecii la care se adaugd
Aegopodium
pod'agra'
ria, Pulmonaria' officinalis, I'ary'iu1n
galTobodolon, Corer,.
-ryluo-
tii|,- Carer d,iiutid, Gatiunt schuttesii, P-olggona
-wn.
lati,foliam,
P. multiflorum,
Corer piloso, Brachgpdium. syluatianrn,
Dac'
tglis
po[ggo'mi, in nord Maianthem,um
bifolium, Helleborus
wrwroseens
q.a.
TIPUL DE ECOSISTEM
: 6225 Steidret dL carpen, miilociu
pro'
dttctiu, an mnll-moder,
pe saluri brune luuice,
p-seadoEleizate, rnezo'
bazice, hieiric cuasiechilibrate, altetnante
W
yoJil, cu Csrer
piJose'
Subtipu'ri : 62 252 subtip mijlociu
productiv.
l.
R.oferinfe silvotipologice
9i
fitoccnologice
'
Ti pur i de pddur e: 6213 St ej i r et o- El eau
de deal cu pr oduc-
tivitate mijlocie.
Ti puri de st a{i une: 5-16 1-43 Del uno' s de cverl cet -e
(gorunet e)
'gi
qteauri de deal Ps, podzolit-pseudogleizat,
edafic marer cu
Caret pilosa.
Asoci at i i
veget al e:
Lat hgra hnf , t erst ei ni i
-
carpi net um
Codlee 75.
Aroal: Frecvent in estul
Ei
centrul
ldrii
(c-ca 7 000 ha) mai
puliu
reprercrrtat in sud (3 000 tls).
Stefiunc
Condi t i i :
-
.&ltitudini : 100-500 m.
-
Relief ; platouri
Ei
versanfi slab inclinadi.
-
Materia[
parental : luturi,
'aril,
marne argiloase'
-
Soluri: brune, luvice,
pseudogleizate, mezobazicg,
cu con{inut
moderat
de humus, profunde, luto-nisipoase
pind la nisipo-
lutoase in orizonturile superioare,
pind la luto-argiloase-
_in
Btw, f6rd schelet sau cu schelet de pietrig, cu volum edafic
mare
Ei
mijlociu; litiera continu5, cu desgompunere
inc'e.tiniti.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdldur{ : la nlvel de Trns - 7-9"C.
-
Apa 2 P6
-
60G-700 mm
;
ETR
* 55M00 mm-
2-
3.
e34
4.
/
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridicatd (Trrl.
-
Reacfie : moderat-slab acidd (pH :
5,0-6,0).
-
Umiditate :
.U,
7*5/y
1
3-1, temporar cu exces pe profil
deasupra orizontului B (primivare
Ei
dupd ploi).
-
Aerafie : bund in orizonturile superioare, moderatd-scdzuti in
orizontul Btw.
-
Cildurd: mai scizutd primivara in sol din cauza excesului
temporar de apd.
-
Consistenfa : mijlocie in perioadele
uscate.
Fact or i l i mi t at i v i :
-
Volum edafic mijlociu, umiditatea estivala redusd, compacti-
tatea estivald rnare a orizontului Btw.
Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifie: In etajul dominant stejar majoritar, la dealuri
cu gorun (facies sau amestec), diseminafi cireg, tei pucios, pal-
lin
dq cimp; in etajul dominat carpen majoritar
jugastru;
in sudul
{arii
pot apare diseminafi qi teiul argintiu, frasinul
j
in nordul
idrii
local fag balcanic in etajul dominat.
-
Consisten{a : 0,9-0.7.
*
Productivitate : clasa (I) II-I[.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru
stejar de clasa I5-III:,.
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, dar mai slab elag,ate.
Regenerare naturali : dificili la stejar, mai ales din cauza
umbrei produsi de carpen; ufoari la oarpen care manifestd
r tendinte dominatoare.
St r at ul ar buEt i l or : sl ab gi neuni f or r h dezvol t at , pr ezent
nuryai in pdrtile luminate ale arboretului (alun, pdducel, singer
slabd moale s.i rlioasd, lemn ciinesc
$.a.).
St r at ul i er bur i l or : sl ab dezvol t at , di n, cauza umbr ei ; gr upe
.,
mai inchegate in micile ochiuri luminate; domind Carer pilosa
la care se adaugd pu{ine alte specii (Me.Iica uniflora, Poa nerno-
Subtipul Speia Virst., eni Consistcntr tniltima, n
Diametrul
m
folurul, mr/he
Icmnul dc
lucrd,
70
(incJt)
mijlociu
pnodr:ctiv
St.ped.
:o 0 , 9 22- t 7 2+- t 9 3 {O- 220 57- 53
100 0 . 7 i 2- 25 40- J4 {.9(t- 3{0 60- 5{
235
ralis, DdctAlis
polgganm, Saniculcr europaea,
nalis, Ajuga reptans, Scrophularia
nodosa,
Asperul a odorata q.a.).'
.
TIPUL
DE
ECOS.,|S?EM: 6 228 Stejdret cu carpen, mijlociu
pro.-
d,uctiu, cu
,ntull-mod.er,
pe soluri brune luuice
Ei
tuuisoluri
pseudoglei-
Zate,hidric
ercedentare in profunzime, cu Melampgrum.
Subtipuri : 62 282 subtip mijlociu
productiv.
l. Referinle silvotipologice
;i
fitocenologice
T' i , pur , i de pddur e: 6' 214 St ej dr et o- gl eau
de t er asS: | 6221
stejdreto
-
qleau norma.l de cirnpie
(situa{iile din vestul
larii
menlionate sub numele stejareto
-
carpinet
qi stejdreto
-
9leaul
de cimpie
joasd) (pp 320)
;
6 224 Stejareto
-
qleau de depresiune.
Ti pur i de st al i une: 9/ CF Ci mpi e f or est i er d
j oasd dq gl eau
Ps, pseudogleic podzolit, edafic mare, cu flora higrofild db mull;
10/&336 Cimpie forestierd
joasd de stej6reto
-
sleau Ps, brun
podzolit. sgmipseudogleict ed'afic m'are.
As o ci a' [ i i . ve get ai e' : Mel ampyro
(bi hari ensi ) - Carpi net ura
. Soo
64.
Areal: Pe duprafele reduse
'(citeva
mii'de hA), dispersate in
!ar5'
pe terase vechi din regiunea de dealuri qi de cimpig (Dumbrava
--
Tis-un", Chevere;, Livada
--
Satu Mare,'Dumbrdva
-
Sibiw;
,
Bi st i i h q. a. ). '
Sta*irrne
.. :
..
Condi { i i :
Al ti tudi ni : 100-500 m.
'
-
Relief :i terase vechi, lipsite de drenaj extem, in parte frag-
rmentate,.eu drenaj
mai bun.'.
- Materiai
par.ental : luturi, argile, de reguld pe paturi de
pietr$.
,,, r
T
-soturi:
brune luvice_qi luvisoluri albice
pseudogl-eice cu ori-
zo.t
pt
sup 60 cm,.i ar,ori zonturi l e superi oa!9 sl ab afectate,
de hidromorfie, mezobazice, cu,.gonfinut mqderat de humus,
profunde, lutoase pini la argiloasp, fdri. sctlelet, cu volury
edafic miilociu
;
litierS continud de 2-3 cm' cu descompunere
Fact or i cl i mat i c i :
;
_-
C5l durd.,: l a ni vel ' de.7----:8,5"C, i n Transi l vani a
Ei
de 9,5-
. .
10,5eC.in sudul
-si
vestul
'{drii,
frecvente inghe{uri tinii.
L
-
Apd :
.Pta
+
T}fJ-750"mm
'i,"ETR;:
550--600 mm'
Pulmenaria
offici-
Galium cruciata,
2.
3.
2i6
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitatea : mijlocie (T1;1).
-
Reactia : moderat-slab acidd
(pH :
5,0*6,5).
-
Umiditatea : U
,
5-4/U
"
4-3; primdvara uneori condi{ii de
exces tempor:ar.
-
Aeralia : moderatS, cu excepfia
primdvard.
-
Caldura : soluri relativ reci din
Fact or i l i mi t at i vi :
Troficitatea mijlocie, aera{ia qi c6ldura insuficientd in pe-
rioade umede, inghe[urile tirzii.
4. Structura biocenozei
Producdtori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie : In etajul dorninat stejar majoritar, uneori cu
exemplare de plop tremurdtor, frasin de luncd, tei pucios
I sau argintiu, ulm; in etajul dominat carpen majoritar la
care se adaugd
jugastru,
arlar titdrdsc, mdr
9i
pdr p6dure!.
Consistenfa : 0,9-0,7.
-
Productivitate : clasa II-III.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru stejar de clasa II5-IVg.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte bine elagate, datoritd
prezen{ei etajului dominat de carpen, la virste mari se poate
ob{ine lemn de furnire.
-
Regenerarea naturald : este dificild, din cauza raritd{ii anilor
de simin{d, oaracterului foarte inchis al arboretului
Ei
con-
curen{ei carpenului.
St r at ul ar buEt i l or : Dezvol t at numai i n por f i uni l e l i psi t e de
carpen qi alcdtuit din pdducel, salbd moale
;i
riioasd, lemn cii-
nesc, si nger.
St r at ul i er bur i l or
Ei
subar buEt i l or : Foar t e sl ab dez -
voltat din cauza umbrei; in por{iunile mai luminate rare exem-
plare de Melam'pyr-um bihariense, Maianthernum bifolium, Me-
Iica uniflora, Viola rei,chenbachiana, Stellaria holostea, Ajuga
reptans, ScrophuJari,a nodosa, Sanicula europctea, Fragaria uesca
s.a.
perioadei cu exces de apd in
cauza excesului de apd.
mi j l oci u
producti.r
237
TIPUL DE ECOSISTEM: 6 316
$leau
de peduncalat (+ gorun)
-
tei pucios-carpen, inalt
Si
mijlociu productiu, cu m:ttll,,
.pe
soluri cenu;ii
gi brune tipice si slab luuice, eu
9i
mezobazice, hidric echilibrate, cu
Asperula-Asarum-Stellaria.
_
Subtipuri : 63 16J subtip inalt productiv;
63 612 subtiP mijlociu
Productiv.
1. Beferinfe silvotipologice
gi fitocenologice
Ti puri de pddure: 5511 St ej dret o-gorunet o-El eau.
d9 pro-dg-c^
tivitate sup-erioard (faciesul cu tei pucios, local
9i
argintiu)
;
5 512
$leau
de deal cu gorun
Ei
stejar pedunculat de productivitate
iuperioard
;
6 212
$Ieau
de deal cu stejar pedunculat de produc-
tivitate superioard
(faciesurite cu oarpen
9i
tei pucios local
qi
argintiu);
-O
Stt
$leau
de luncd din regiunea deluroasd (faciesul
cu carpen qi tei pucios local
Ei
argintiu).
Ti pur i de st a{ i une: 3/ 6153 Del ur os de cver cet e, cu ql eaur i
de deal fard fag P,7., brun
Ei
cenugiu, edafic mare; 1'/7 430
Deluros de cvercete cu stejar P,7-, brun edafic nutre.
Ti pur i de ecosi st em:
$I eau
nor di c cu gor un gi st ej ar
pe-
duncrrlat
; $Ieau
nordic cu stejar peduncul'at.
A" soci a! i i veget al e : Ti l i o- Car pi net um Tr aczyk 62
;
Mel am-
pyro (polonico)
-
Carpinetum 5o6 64.
2. Areal : In ncirdul Moldovei (circa 4 500 ha)
Ei
in PodiEul Transilvaniei
(circa 1 000 ha).
3. Stafiune
Condi ! i i :
-
Altitudini : 150-250 (400) m in Moldova, 300-500 m in
Transilvania.
-
Relief : platoupi, versanli slab inclina{i cu diverse expozi{ii
terase mai inalte in luncile de deal.
-
Material parental : depozite loessoide in Moldova
;
luturi,
alternan(e de marne argiloase, nisipuri, gresii in Transilva-
ni a.
-
Soluri : cenugii (Moldova), brune eumezobazice sau bnune lu-
vice (Moldova
Ei
Transilvania), eu-
Ei
mezobazice, moderat
humifere, profunde, nisipo-lutoase pind Ia lutoase (mai rar
luto-argiloase in Bt), slab pseudogleizate, fdrd sehelet sau
cu pu{in schelet, cu volum edafic mare
Ei
mijlociu
;
litierd
intreruptd, cu des,r:ompunere activd.
Fac t or i cl i mat i ci :
-
Caldurd : la nivel de Tm: 7,5-8,5"C.
-
Api 1
pq -
600-650 mm; E?R
-
525-575 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate ridicatd (T'"
).
-
Reactie : slab acidd-neutrd
(pH -
6,0-7,2, in orizontul hu-
mifer, moderat-slab acidd (pH
:5,0-6,0)
in orizontul eluvial.
238
Umiditate : U, 4-3/U
"3-2.
-
Aera{ie : foarte bund.
-
Cdldura : la nivel normal pentru
altitudinea datd.
Fact or i l i ni i t at i vi :
-
Umiditatea estivald redusd (mai ates in Moldova).
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
compozi{ie : in etajur dominant in proporgii
variate stejar
pedunculat,_
tei pucios,
frasin comun, carpen
;
diseminafi ci_
re;, paltin de cimp
Ei
de munte, frecvent gi gorun (ssp. petraea),
plop
tremurdtor,. mestea,cdn, fag
;
in etajfu dominat- carpen,
jugastru,
tei pucios, ulm de cimp, ar[ar tdtdrdsc, mdr padu._
re{, mdlin.
-
Consisten{a : 0,9-0,8 (0,7).
-
Productivitate : clasa I-III.
-
caracteristici den rometrice : in subtipul inalt productiv pen-
tru stejar_ de clasa I0-II0 iar in subtipul mijlbciu productiv
de clasa IIg-III5.
0, 9
0. 7
l Di amet r ul
\ r t r mea, ml
cm
;1 ,,-
Vol umul , mr/ha
380
-
290
Lemnul de
l ucru,
%
56- 50
33-29 44- 39 5 1 0 - 4 1 0 59- 54
0, 9
0 , 7
20- t7 22- t 9 280-210 50- 46
28-21 38- 34 440-330 54- 50
*
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, bine elagate cu lernn
de lucru de oalitate superioard la toate speciile.
-
Regenerare naturald : difibild la stejar qi gorun, din cauza
concurenf.ei celorlalte specii
;
uEoard la carpen qi fr,asin, ca
Ei
la cel'elalte specii de amestec
Ei
pioniere
;
posibile succesiuni
spre teiEuri.
St r at ul
aI b_r st i l or : dezvol t at neuni f or m, i n gr upe i n f uncl i e
d-e gradul
9e
umbrire gi format din alun, singerl saibd moale';i
riioasd, pdducel,
clocotig, cdlin, soc negru, dirmox.
s t r at ul i er bur i l or gi subar buqt i l or :
dezvol t at neuni -
form, in petece
de tip Asperula-Asarum-Stetlaria,
avind, alituri de
speciile caracteristice p9 carer sihsatica, Galiurn schultesii, Me-
lica uniflora, Brachypodium syluaticum la care se adaugd Den-
taria bulbiJera, conuallaria majatis, Lathgrus Dernus, Eiphorbia
239
Consumatori
gi descompuni tori
(nevertebrate)
Grupa de
nevertebrate
Col l enbol e
ThysanoPtera
II etero pt tra
Honr cpt cr a
Hymenoptera
Grupa de
nevertebrste
Lttm.bti ci dae
Isopodae
Lithobiidae
Potrydesmi dae
Jul i dae
Abunden!a
relativi
%
3, 23
16. 13
6, 45
5. 46
5 , 3 1
| , 17
1, 0 I
1, O1
Col eoptera
Lepiiloptera
Diftera'
Dermaptera
Ortl roptera
Dermaptera
Opi l i oni d.a
Ar anca
Carabi dae
Scarabei dae
qi pe l i ti erri
12,90
29, O3
zo,ot
20,16
19,20
t , 52
I{ ecop i tra
Ar ancal
J
rqri na
O pi l i orti da
Pseudoscor
Piattida
Staphyl i ni i l ae
Curculion'iil'ae
Chrysomel i dae
El ateri dae
LefidoPtera
Formiciilae
Abundenta
rel ati vi
Yo
Abundenfa
rel ati vl
anll4gd.clloides,
Lamium
gal-eobdolon, Pulrnonaria
oJficinalis'
S aiicuta eu1 opae6,, V iota r eichenbachiana
;
frecvente sint- speciile
indicatoare la urniditate
mai ridicatd
(Aegopodium
podagrdria',
Sitii"
glutinos',, Ranunculus
duricom,u.s; Stochgs sgluatica,
Carer
i",rr*io"pr.cum
Si
de alternanlS
hidric5 in adincime
(Caret
pi-
tosoJ, dd continut mai ridicat'de humus
Ei
baze
(Metcurialis
per;nnis, Geranium robertinnunLJ
;
local p9!. a.pa19
qi specii care
indicd podzolire mai puternicd. (Veronicu oJficinalis, Carer mon-
tana, ch\ar Luzula luzuloides).
Elemente de structuri ln stratul ierbos
2. 5, 31
8, E4
7, 07
a"go
ln stratul arborilor
Grupl de
ocvet t cbrat e
cruDl de I
Abund.n_ta
: . - - . I r e l l l r v a
nevert ebrat e
Abunden!a
rel ati vi
240
Grupa de
nevertebrate
Acari eni
(Oribotide\
Col l embol a
Grupa d':
nevertebra i e
Densitate/mr
t6 4C0
29 6A0
Ltttnbri ci dae
Enchytreilae
N ematode
80
4 200
28 E000
TIPUL DE ECOSISTEM
: 6 474
$teou
carpen, hwtt
Si
miilociu
productiu, cu-mxlll,
brine'tipice,
cemoziomice
tipice so;u luuice,
de
pedunculat-tei drgintiu-
pe soluri. btune-to;cate Ei,
iubazice,
hidric coasiechi-
1. Referinfe
silvotipologice 9i
fitocenologice
Ti pur i depSdur e: 6l l l s t ej dr et . dec i mpi e, i nal t d- ( f aci esur i
cu carpen_teil
;
o 222
$leau
nofmal de cimpie
(toate faciesurile
in care sint
prbzenfi carpenul
gi teiul argintiu)
;6221
steiareto-
$leau
norm.f- J"
"iiopie'(toate
'faciesurile
in care sint
prezglti
outpenul
Ei-i"i"r
"'gi"ti'i;
;
6
?2!
pt"ia::P-i1"-1"
1"^
t:l':.!?;
Iibrate, cu Ar:um-
Bruchg
Podium.
Subtipuri : 64 141 subtip inalt
productiv
;
^
64 142 subtip
mijlociu
productiv'
;i"J";ib
d"
"u.p"Xuii
t"i
'argintiu)
;
6 231 gleay
ae si.!v91Jeqi
ciesurile
cu carpelrlgr
rer arglnlrur;-.o
'rr '7rsdu sY D*Y
;;';t"i;r
p"il;;"{.d"
lfaciesui
normal)
1.
6 322
$lelY-^
"o,t'l:l
l"
Stafiune
Condi ! i i :
-
Altitudini : 50-150 m.
-
Retief : cimpie
pland
;i
terase mai inalte,
neinundabile'
rnarile lunci de cimPie.
-
c. 205
lunca din ,*ei""uu
de' cimpie
(faciesurile
cu carpen-qi tei.ar-
gi"t1"l
;
6 32;-$-Gu
de tunce din regiunea de'cimpie
de
produc-
.
tivitate mijlocie.
Ti pur i
de st a! i une:
119^41! Ci mpi g f or est i er i
de gl eau Ps'
brun-rogcat
"auii"--are
;
2{B a20 Cinipie
-t91e1t-i9r1-
versant de
ii"""
pi",
u"""-toi""t,
edafic mijlociu
i
17/\sl-z-,citnnie
1ry:-
tierd
-
luncd de qieau Ps, brun freatic umed'
gleizat sau seml-
!1u1",
.a"ti"";;;"'d;carl
;'
rela 511 Cimpie forestierd lunci
de
s,Ieau Pm, n."tt
-iultit-
'ititua, gleizat sau semigleic'
edafic mij-
lociu mare
(looal).
Ti pur i
de ecosi st em: . $l eau
sudi c cu st ej ar
peduncul at
( nu-
mai gleaul muntean cu stejar
pedunculat)'
Asoci a{ i i v eget al e: Ti l i et umt oment os aeSandaet Popes cuTl .
2. Areal : Mai intins in Cimpia Romdnd
(birca 16 000 ha), pe suprafele
mai mici in sudul Moldovei
Ei
Banat'
3.
di n
16
241
-
Material
parental
: loess humificat, aluviuni
lutoase'
-
Soiuri r b'rr.,ru-roscate
qi brune eumobazice sau brune lgviee
qi cernoziomuri,
eubazice, moderat
9i
intens humifere,
pr.o-
iunde, Iutoase
Ei
luto-argiloase
(in orizontul Bt), adesea strab-
mediu
pseudogleizate, fSrd schelet, cu volum edafic mre
;
litiera intreruptd, cu descompunere activd.
Fact or i c l i mat i c i : '
-
Cdl dura: Ia ni vel de Tma:10-11"C.
-
APa : Po- 550-600 mm;
EI ' R: 550 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitatea : foarte ridicati, ridicatd
(T
u-rr).
-
Ileactia : slab acidi
(PH 5,8-6,7).
Umi di tatea : U
o
3-2/U, 2-1.
-
Aera{ia : bund cu excepfia orizontului Bt, in care este mai
scdzutd.
-
Cdldura : la nivel normal pentru altitudinea datA.
Fact or i l i mi t at i vi :
-
umiditatea estival5 mai scdzutS in solurile cu volum edafic
mi c.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifie : in etajul dominant stejar
pedunculat, tei ar-
gintiu, tei cu frunza maf, frasin de luncd, cireq,
paltin de
'
cimp, sorb de cimp, rar cer (in puncte izolate gorun
-
.ssp.
dalechampsii, fag oriental
qi balcanic)
;
in etajul dominat
carpen, tei pucios,
iugastru,
arfar t5tdr5sc, mdr
Ei I:ir
pidu-
re!, eorcodu;.
-
Consistenla : 0,9-0,8 (0,7).
-
Productivitatea : clasele I-III.
-
Caracteristicile
dendrometrice : in subtipttl
pentru stejar de clasa 16-115 iar in subtipul
tiv de clasa II5-III5.
inalt
productiv
mijlociu
produc-
Virsta, ani
I
conrirt.tt.
l n. 1l ! i mea
nl
Di amctrul
cil
Voluraul
mrTha
Lemnul de
lusu,
%
380- 2E0 56- 52
540- 410 60- 55
52-48
'E4"'
-:0 0 . 9
o. t i
0, 9
i nal t
productiz
mi j l oci u
productiv
.r.l* 28
20- 17
2E2
St . ped.
0, 7
280-2lo
56-
52
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, destul de bine elagate.
-
Regenerar,e naturala : mai dificila la stejar, din cauza anilor
de sSmin!-r rari
Ei
cf,ncurenqei celorlalte specii
;
ugoard Ia
carpen, frasin; teiul din lSstari poate
deveni invadant, pro-
ducind succesiuni spre teiquri.
St r at ul ar buqt i l or : neuni f or m dezvol t at , i n f unc{ i e de gr a-
dul de umbrire; format din corn, singer, pdducel, salbd moale
;i
riioasS, piducel (Crataegus nl,onogAnd, C. pentagynol, dirmox,
alun, clocotiq.
St r at ul i er bur i l or gi s ubar buEt i l or : dezvol t at neu-
niform, de tip Arum-Brachgpodium avind in amestec pe lingi
cele 2 specii din denumirea tipului pe Dentaria bulbiJera, Pulmo-
naria olf icinalis, Eupitorbia am.Egdaloides, Geranium robertianurn,
Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Lamium galeobdol,on, Vi;ola
reichenbachiana; frecvente sint Asperula oclorata, A. taurina,
Carer siluatica, Melica uniflora, Mercurialis
perennls,.
in locuri
cu spori de umiditate moderat
-
Aegopodiutn podagraria,
Sta-
chgs, siluatica, Alliurn ursinum, Saluia glutitnsa, Circaea luteti-
ana, Festuca gigantea, Gerqnium phaeum, hlilicum effusurn,
Scrophularia nodosa,' in locuri cu spor de umiditate mai mare
.. Cardamine drnara, Eupatorium cannebitturit., Galega ofticinalis,
Lqsimachit tsulgaris, Rzbzs
caesius, Solattunt dulcarnara; in
lccuri cu alternan{a hidricA in profunzime
-
frecvent Carer pi-
Jo-tc, in pilcuri
;
lista speciilor eete rnult mai bogatd.
TIPUL DE ECOS/STEM: 6 416
$leau
de pedunculat (+ gorun)
-
tei argintiu-corpen, inalt
;i
mijloeiu
Troductiu,
cu mull, pe soluri cenu;ii
gi brune tipice so;u brune luuice, eubazice, hidric echilibrate, cu Asperula-
Asantrn-Stellaria.
Subtipuri : 64 161 subtip inalt productiv;
64 762 subtip mijlociu productiv.
1- Rcferinle silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 5513 St ej ar et o- gor unet o- El eau de pr oduc-
tivitate mijlocie
;
5 574
$leau
de deal cu gorun gi stejar pedun-
culat de productivitate
mijlocie
;
6 212
$Ieau
de deal cu stejar pe-
dunculat de productivitate superioard
(faciesurile
cu carpen
Ei
tei
argintiu Iocal
;i
pucios).
Ti pur i de st a{ i une: 3/ 6153 Del ur os de cver cet e, cu
ql eaur i
de
deal fird fag P,1* brun
Ei
cenugiu, edafic mare
;
7/7 430 Deluros
de cvercete cu stejar P..,
,
brun edafic mare.
Ti pur i de ecosi st em:
$l eau
sudi c cu gor un qi st ej ar pedun-
cirlat;
Eleau
sudic cu stejar pedunculat (numai
Eleaul
moldovean).
A s o c i a
{i
i v e g et a I e :
Querco
robori-Tilio-Carpinetunr Dobr. et
Kov. 73.
2. Areal: In
principal
in Podigul Central Moldovenesc (circa 10 000 ha)
qi in Subcarpa[ii Moldovei (1 000 ha).
243
3. Stafiune
Condi ! i i :
-
Altitudini : 150-350 m.
-
Relief : versanfi cu diferite expozifii, poale de versant, pla-
touri.
-
Material parental : provenit din alternante de marne-gresii-
nisipuri, Iocal depozitate loessoide.
-
Soluri : cenugii qi brune eumzobazice qi brune luvice, eu-
bazice, moderat humifere, profunde, nisipo-lutoase pind la
litoase (chiar luto-argiloase), local pseudogleizate, fdrd sche-
let sau cu pu{in schelet, cu volum edafic mare gi mijlociu,
litierd intreruptS, cu descompunere activd.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Clldura : Ia nivel de Tm
-
B-9,5oC
-
Apa : Pa
-
500-600 mm; ETR: 450*550
mm.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitatea : ridicati (?'ry).
-
Reacfia : slab acidd-neutrd (pH
:
6,0-7,0) pini Ia moderat-
slab aeidd (pH :5,0-6,0)
in orizontul eluvial.
-
Umiditatna : U, 4-3/ U
"
3-2.:
-
Aerafia : foarte bund (cu excepfia solurilor cu orizontul B
mai greu).
-
Cdlduna :' normald pentru altitudinile corespunz6toare.
Fac t or i l i mi t at i vi :
Umiditatea estivald mai redusd mai'ales in soluri cu volum
edafic mijlociu.
Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or : :
-
Compozifia : in etajul dominant stejar pedunculat, tei argintiu
Ei
cu frunza mare, frasin comun, sorb de cimp, carpen,
cireg,
paltin
de cimp, frecvent qi gorun (ssp. petroea, delachampiil,
plop
tremurdtor mai rar fag balcanic, frasin ptrfos
fFrarizus
pallisae,'
in etajul dominat carpen, tei pucios, jugastru,
ar-
$ar
Litiirisc, mir qi pdr pldure!.
-
Consisten{a : 0,9-Q8 (0,7}.
-
Productivitatea : clasele I-III.
-
Caracteristicile dendrometrice
-
in subtipul inalt productiv de
clasa 16-116 iar. in subtipul mijlociu productiv de clasa lls-
III5.
4.
244
Subti pul
I
Speci a Vi rsta, ani Consistenta
lnlltimea
m
Di ametrul
cm
Volumul
mt/ha
Lemuul de
luuu,
/o
fXllt,.r., I
st'n"a'
50 0, 9 25- 21 26*22 390- 3 10 58- 55
100 0, 8( 0, 7) 33- 29 44- 39 510- 440 67
-
5'7
mi i l oci u
I
Producti ' r I
St' Ped.
50 0. 9 20- 18 22- 19 300-220 55- 52
100 0, 7 29-26 38- 35 1{0- 330 58- 51
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, bine elagate cu lemn
de lucru de calitate superioard la toate speciile.
-
Regenerare naturald : dificild la stejar
Ei
gorun, din cauza
concurentei celorlalte specii; uEoare h tei, frasin, carpen
Si
alte specii de amestec; posibile succesului spre teiquri qi car-
pineto-teiguri.
St r at ul ar buqt i l or : dezvol t at neuni f or m, i n f uncl i e de gr a-
dul de umbrire
Ei
format din alun, pdducel, corn, singer, lemn
ciinesc, clocotig, salbd moale
Ei
riioasd, dirmox.
St r at ul i er bur i l or
Ei
subar bugt i l or : dezvol t at neuni -
form, in petece, de tip Asperula-Asaram-Stellaria, avind pe linge
speciile din denumirea tipului pe Galiurn schultesii, Geum ur-
b anllm, LathErus uerruu"s, P olg g onatum latif olium, M etica unif lor a,
Ia care se adaugd Dentaria bulbifera, Conuallaria majalis, Eu-
phorbia
am.ggdotroides, Lamium galeobdolon, Pulmonaria otfici.-
nalis, Viola reichenbacltinna, Veronica chamaedrys, Glechoma
hirsuta,. local sint frecvente speciile indicatoare de umiditate
mai ridicatd (Aegopodiurn podagraria,
Ranunculus duriconl,us,
Stellaria media, Stoch3rs siluatica, Rzbzs caesius) precum qi de
umiditate alternantd (Carer pilosa),
de confinut mai ridicat de
humus
Ei
baze de schimb (Mercurialis perennis,
Geranium ro-
bertianum) q.a.
TIPUL DE ECOSISTEM : 6 574 Frasineto (ulmeto)
-
stejdret de
pedunculat
mijlociu productiu, pe soluri cernoziomice
$i
brune, neimrn-
dabite solr rar
$i
scurt timp inundabile, eubazice, hidric ansiechilibrate,
ca Glechoma-Geum.
Subtipuri : 65 742 subtip mijlociu
productiv.
1. Eeferinfe silvotipologice pi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 6331
$l eau
de l uncd di n si l vost epd qi
stepd din sudul
tdrii
(in parte)
;
6 324 Stejdreto-gleau de luncd
(faciesurile cu f rasin, frasin-ulm-
jugastru).
Ti pur i de st at i une: 18/ 9642 Si l vost epd
-
l uncd de ql eau Ps,
sol zonal freatic umed, neinundabil sau foarte rar
Ei
scurt inun-
dabil, foarte profund.
245
Aso ei a
{
i i ve g e t a I e : Fratino (pltisoe-angustifoliae)
-
Quer'
'
cetum roboris Popescu et al ?9 (pro parte).
2. Areal: In luncile mari din zona de silvostepd
Ei
stepi
pe suprafe{e
foarte restrinse.
3. Statiune
Condi t i i :
-
Altitudini : 15-100 m.
Relief : locuri mai inalte din lunc6, neinundabile sau foarte
rar
Ei
scunt timp inundabile.
Material parental : depozite aluviale de texturd variatd.
Soturi : brune
*
evoluate, soluri cernoziomice, moderat-intens
humifere, profunde-mijlociu profunde, Iutoase pind Ia luto-
argiloase, cu volum edafic mare-mijlociu.
Fac t or i c l i mat i c i :
Cdl durd: l a ni vel deTmrr: 9, 5-11oC.
-
Apd : Pa
:
400-500 mm
;
ETR
-
1 200
;
umidiiatea aerului
vara mai mare decit cea zonald cu 10-1504.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridicaH (T
rr-").
Reacfie : neutrd-sl,ab alcalind (pH
-
7-8,5).
-
Umiditate : U, 4-3/U
"
2-L ridioatd primdvara
Ei
la limita
necesarului pentru plante, vara, par{ial aprovizionare din
freatic.
-
Aeratie : bund.
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Umiditatea
mai scdzutd din a
dous parte a verii, volumul
ed,afic in solurile mijlociu profunde.
4. Structura biocenozei
Producltori
St r at ul ar bor i l or :
-
Cornpozi{ia : In etajul dominant stejar pedunculat gi brumd-
.
riu, frasin de luncd qi frasin de luncd pufos in proporlii
va-
riate, rar ulm de cimp, plop
alb; in etajul dominat pufin
ulm,
jugastru,
arfar titirisc, rar pir
Ei
mdr pldure!
-
Consistenla : 0,8-1,0.
-
Productivitatea : clasa (II)
-
III (IV).
.
Caracteristici dendrometrice : la 50'de ani arborii ating 18-
22 m indl{ime qi 20-24 an diametru.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindrice, bine ela-
gate pentru
exemplarele din sdmin!5, cu forme rnai pu{in
bune la cele din ldstari.
246
-
Regenerarea
naturala: se
Produce
speiii,
Ei
destul
de dificil la stejar,
curenlei frasinului.
st r at ul ar buEt i l or :
est e de r egul d bi ne dezvol t at , uneor i
- - -
.o-p"c{ constituit
m4i
,ales din corn, Ia care se adaugd dirmox,
lemn ciinesc, salbd
moale, salbd riioas6,
pdducel' Se intilnesc
qi
liane : curPenul
d'e
Pddure,
iedera'
s t r at ul i er bur i l or Ei
subar bugt i l or
: obi Enui t i n pet ece
in funclie de lumin6, cu predominarea speciilor Glechoma
hirsutn,
G. hed.eracea, Geum urbanum,
Viola hirta, V' odorata' V' sglues'
tris, BrachEpodum
syluaticum,
DactElis
gtolggama, Alliaria
pe-
tiolsta.
TIPUL DE ECO1IITEM:
6 517 Frasineto
-
(ulmeto)
-
.stejdret
a"
piiii"itai, tnatt
gi mijlociu
prod,uc.tiu, *
yy!\
p:,,:?1":'^.yy::
iin|ezo1azice
;i
ld.couiEti cim.bice'!
gleizate, eu'bazice,
hidric optimale,
uqor la frasin, ulm, alte
mai ales din cauza con-
cu Rubus
caesius-Galium
aParine.
Subtipuri : 6517L subtip inait productiv
;
'
65 172 subtip mijlociu
productiv'
1. Referinfe silvotipologice 9i
fitocenologice
Ti pur i
de pddur e: 6321 St ej ar et o- El eau
de l unca
( si t uai i i l e
f ar acar penqi t ei ) i 6322$I eaunor mal . del uncddi nr egi unea^de
'cimpie
;
StejlretJ-Eteau-ptopig
(qen{iunq
1? e'
333-334)
;.
6 231
$ieiu
ile silvostepa
cu ste3ar
piduncutat (faciesul cu frasin)'
T i pur i de st a! i une:
77/ 851. 2 Ci mpi e f or est i er a- l uncd
de ql eau;
Ps , br unf r eat i cumed, gl ei z ' at sause{ r i gl ei c ' edaf i c mar e;
lBiB b11 Cimpie
forestier'f, iirnci de
gleau Pri, brun freatic umed,
gleizat tu"--"'"-igfeic
edafic mijlociu. mg,e
;--19/CF
Cimpie fo-
restieri, tuncd cie
Eleau
cu' saltie
qi plop Ps' aluvial
cambic'
edafic mare
:
35/Cir. Cimpie forestiera
de subsidenld'
c-u,
9J-e-
j areto-ql eau-' d.
-
l rr,r"e Ps, l dcovi Ete
drenatS' -
nei nundabi l i
:
Z4/CF Cimpie forestierd
de subsidenfd,
-
cu frdsineto-steidrerc
er , - t a. or r i g' t uedaf i cmar ; 18/ 9642' Si l v ost epdl unc dde
ql eauPs, sol zonal t r eat i c. ume{ , nei nundab. i ' l " sauf oant er ar
9i
scurt inunaaUit,
foarte
profund.
;
79/9,647,, Silvostepd
-
luncd de
gleau Pm, sol zot'ul f""ati6
umed'
gleizat'
-
neinun-
dabi l e .u"--r*
-qi ' scurt
i nundabi l e
6/CF Ci mpi e
foresti erd
joasi
de trdsineto-st"1i*t9
"liT)
It"*q"S]"1,
p^oozolic
edafic
mare, cu flord
hignofil5
de mlagtinA
prelungrta'
. As: oci a{ i i veget al e: Quer c o- ( J t r ' met uml s sl er 24; Fr af i no( Pal -
Iisae_atzgustif"otiae)
-
Quercetum
roboris Popescu
eI
.al 79.
2. Areal: In toate luncile
mijlocii
9i
inferioare ale riurilor mai mari din
lard
(circa 25 000 ha).
247
3. Stafiune
Condi ! i i :
Al'titudini : 15-200 m.
Relief : terase noi in lunci, cu ape freatice sub 1 m, perio-
dic scurt inundate.
Material
parental : depozite aluviale luto-nisipoase
pind la
luto-argiloase.
-
Soluri : brune eumezcbazice tipice
Ei
molice, ldcoviEti alu-
viale cambice, toate freatic umede, eubazice, moderat
Si
i.n-
tens humifere, profunde
Ei
mijlociu profunde, lu'to-nisipoase
pind la luto-argiloass
* gleizate uneori 5i
* pseudogleizate,
cu volum edafic mare qi mijlociu, litierd intreruptd, cu des-
compunere activd
;
neinundate sau rar qi foarte scurt timp
inundate.
Fac t or i c l i mat i ci :
-
Cdldura : la nivel de Tma
-
9,5-10,5oC (cu excep[ia bazi-
nului Transilvaniei unde este de 7,5-8,5t).
-
Apa 1
tPs -
450-700 mm;
aerului vara mai mare deeit
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitatea : ridicat| (T
ff).
Reac{ia : slab acidii-neutrd
(pH
:
6,0-7,21.
Umiditatea : U
o
5-4/U
"
4-3
'la
nivel foarte ridicat
9i
ridicat
in tot tinrpul anului, datoritd aprovizionirii freatice
;
exces
periodic de apd din inundafiile de scurti duratS.
Aera(ia : in gonerel bund, dar deficitard in perioadele cu ex-
ces de ap5.
-
Caldura : mai redusd in perioadele cu exces de apd in sol.
Fac t or i l i mi i at i v i :
-
Volumul edafic rddus in anumite situalii cu nivel ridicat al
apei freatice.
4. Structura biocenozei
P.roducitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ia : in etajul dominant stejar pedunculat qi frasin
de luncd (in sudul
lSrii
gi frasin
prrfos), pe alocuri
9i
ulmi
(Llmus laeuis, tJ. minor) incd neafectati de procesul de us-
oare, izolat plop alb, negru' tremurdtor, salcie albi, cer; pro-
porfiite pot fi foarte variate intilnindu-se toatd gama de
248
- . - 4aL \ ; l - . '
j
ETR
-
1 000 mm; umi di tatea
cea zonal5 (cu pini la 100/o).
combinafii posibile intre stejar, frasin, ulmi (stejaq-ulmi,
stejar-frasin, stejar-frasin-ulm, frasin-ulm etc.)
*
;
in etajul
dominat
jugastru,
ulmi, pdr gi mdr piduref, mai rar arfar t5-
tdr5.sc, corcodug, foarte rar carpen, tei pucios, tei argintiu.
-
Consistenfa : 0,9-0,8.
-
Productivitatea
: clasele i-III.
*
Caracteristici dendrometrice : in subtipul inalt productiv pen-
tru stejar gi frasin de clasele I5-II5 iar in subtipul mijlociu
productiv
de clasele II5-III5.
-
Caiitatea lemnului : trunchiuri drepte (cilindrice), in general
bine elagate in cazul arboretelor nedegradate.
-
Regenerare natural5: foarte dificilA pentru stejar din cauza
concurenlei speciilor de amestec; uEoari Ia frasin qi ulmi.
St r at ul ar buqt i l or : de r egul d bi ne dezvol t at , adesea con-
tinuu format din singer, soc negru, lernn ciinesc, cruqin, alun,
pdducel, mdeeg, spinul cerbului, porumbar, Amorpha
;
frecvente
sint lianele-curpenul de pddure, ie'Cera, hameiul uneori vila sdl-
baticd.
.
St r at ul i er bur i l or
Ei
subar buqt i l or : de r egul d con-
tinuu, tip Rzbus-Galium aparine; determinanti gi de regul5 do-
rninantd este specia Rubus caesius,' aldturi de aceasta, abundentd
este GuliurrL aparine; mai apar Eupatorium cantabinum, Lgcopus
europaeu"s, Solanum clulcamara,. frecvente sint qi Alliaria
petiolata,
Brachypodium siluaticum, Circaea lutetiana, Geranium
Tthaeum,
Geum urbanurn, Glecoma hederacea, Lgsimachia numnluldria,
Polggonatum latif oliurn, Dactglis ytolggoma
;.a.
TIPUL DE
lnalt
Si
mijlociu
bonnti,c eubazice,
ECOSISTEM : 6 617 Plopig
-
stejdret de
pedunculat,
pr'oductiu, cu mxill, pe soluri aluuiale *
gleizate, cM-
hidric optimale, cu Rubus caesius-Galium aparine.
Subti pul Specia Vl sta, ani Consi stenl a
l nl l ! i mea
m
Di amet rul
cm
Vol umul
m3/ha
Lemnul de
lucru,
Yo
i nal t
producti v
St . ped.
Fr.
50 0. 9 2 4 - 2 1 28-24 3' 10-280
100 0. 8 33-29 44- 38 500- 4 10
mi i l oci u
productiv
St.ped.
Fr .
50 0, 9 2t - t 8 24- 21
).' 70_
t90
100 0, 7 30
- 27
40- 36 380
-
290
Subtipuri : 66 171 subtip inalt produotiv
;
66 772 subtip mijlociu produetiv.
cu
l n
stejar absolut dominant ln care
proportie de pind la 20s/y
*
Nu sint cuprinse numai situafiile
celelalte specii nu participd impreund declt
249
t . Boferinfe silvotipologice
pi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 6312
$l eao- pl opi E
de- l unci di n r egi unea
' del uroasd;-6323
$l eao-pl opi q
nonmal de l uncd di n regi unea
de cimpid
;
6 332'$leao
plopiE de luncd din silvostepa
Ei
stepa din sudul
farii.
Ti pur i
de st af i une: 17/ 5254 Del ur os de gor unej e^gt - f dget e
-
Ps-m, brun gleizat
Ei
semigleic in luncd inaltd
;
16/7 540 Deluros
de cvercete,
-cu
stejir Ps blun freatic umed, gleizat
Ei
semigleie,
edafic mare in Iuncd inaltd; 19/CF Cimpie forestier5, lunc1,{g
gleau, cu salcie qi plop Ps, aluvial cambic edatc mare; 2l/B 524
Cimpie forestierd, Iuncd de zdvoi de plopi Ps,
,aluvial
intens
humlfer, freatic umed, frecvent
Ei
rar scurt inundabil
;
22/B 523
Cimpie forestierd, lunci de zdvoi qi ptop Ps (m), aluviel moderat
humifer, profund freatic umed, foarte rar scurt inundabil;
23/8 52t Cimpie forestierd, luncd de zdvoi de plop Pm (i)' aluvial
neumezit freatic, rar
Ei
scurt inundabil
;
22/9 614 Silvostepd
-
luncd de zdvoi de plopi Ps, aluvial intens h'umifer:, frea'tic umed,
frecvent sau rar scurt inundabil; 24lSs Silvostepd
-
luncd de
zdvoi de plop aib qi de salcie sau aninig Pm, aluvial moderat
humifer.
,anual
scurt inundabile.
Asoc i a{ i i v eget al e: Quer co
- Ul met unr ,
I ssi er 24.
Areal: |n toate luncile mari incepind cu regiunea de dealuri, dar in
special tra cimpie (circa 5 000 ha).
Stafiune
Condi ! i i :
-
At' ti tudi ne; 10-200 m.
-
Relief
':
grinduri pu{in ridicate in lunci, cu trecvenla relativ
mare a inundatiilor de scurtd duratd.
-
Material parental : aluviuni luto-nisipoase adesea stratificate.
-
Soluri :
,aluviale
in diferite stadii de soiifioare stratificate,
carbonatice eu- qi mezobazice, slab
Ei
mediu humifere,
pro-
funde qi mijlociu
profunde, luto-nisipoase
qi lutoase, gleizate
sau semigleice, cu volum edafic mare qi mijlociu; litiera in-
treruptd, cu descompunere activi
;
frecvent scurt inundabile.
Fact or i cl i mat i c i :
-
Cdldurd : la nivel de Tmn
-
9,5-10,5oC.
-
Ap5 i
pq
-
4f;0-7OO mm
;
ETR
:
1 000 rnrn; umiditatea
aerului \nara cu 70-750/o rnai mare decit in teritoriile vecine-
Fac t or i edaf i c i :
--
Troficitatea : mijlocie
gi ridicat d
(T
nrn ).
-
Reac{ia : slab acidi
-
neutrd
@H
:
5,8-7,0).
2.
3.
250
-
Umiditatea:
(J,
5-4/U
"
4-3, la nivel ridicat tot anul
pro-
venind din inundalii
9i
freatic.
-
Aeratia : in parte'impiedicata ln profunzime prin apa freatica
Ei
in orizontirrile suferioare temporar
prin apa de inunda{ii
slab rnobil5.
-
Cdldura : mai sc5zute
decit in solurile bine drenate.
Fac t or i I i mi t at i vi :
-
Aera{ie, in special in profunzime, din cavza apei freatice
Ei
a
orizontului de glei.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ui ar bor i l or :
-
Q6rylpozifia: in etajul dominant plop alb
9i
stejar
Pe{.un9u-lat'
Ia care se pot asoiia frasinul de lunci (in sudul
tdrii
qi fra-
sinul de luncA
pufos) salcie albd
Ei
plesnitoare qi in pu{ine
exemplare plop negru, plop tremurltor, plgp c-enu-9iu, anin
negru, foarie r-ar carpen,- tei argintiu
;
in etajui dominat fr'ec-
veit
Sugastru,
arlar ldteresc, mdr qi pdr pddure!; dud.
-
Consi stenfa : 0,9-0,7.
-
Productivitatea : clasele I-III.
-
Caracteristicile dendrometrice : in subtipui inalt
productiv
pentru stejar de clasa I0-II5 iar in subtipul mijlociu pro-
ductiv de clasele II5-III5.
Subtipul Speci a Vl rsta, ani Consi stenta
l nl l l i mea
m
Di ametrul
cm
Volumul Lemnul de
i nal t
producti v
St . ped.
50 0 . 9 zJ- z\ t 28*24 350-2( 0
100 0 . 8 31- 23 42- 38 500- 400
mi j l oci u
productiv
St . ped.
50 0. 8
) n
l 7 2 4 - ? l 230- 160
100 0, 7 29- 25 38- 34 350
-270
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, cilindrice, bine elagate
la frasini, frecvent
Ei
la stejar
Ei
ptop alb, Ia care pot insd
sd existe
Ei
trunchiuri sinuoase, cu elagaj imperfect.
-
Regenerare natur,ali: stejarul qi frasinii se regenereazi rela-
tiv-uEor qi se pot dezvolta in tinereturi in condi[iile de lumind
suficientd de sub
'coronament;
regenerarea este ugoara gi
pentru celelalte sPecii.
St r at ul ar buEt i l or : de r egul d bi ne dezvol t at , f or r nat di n
singer, soc negru, lemn ciinesc,
-cdlin,
pdducel, mAceg, salbd rnoale,
crulin, spinul cerbului, porumbar, Amorpha, dirmox; frecvente
sint lianele, cu::pentll de pddure, hameiul, vifa sdlbaticd.
251,
St r at ul i er bur i l or qi
subar buEt i l or : bi ne dezvol t at
in Ioeurile lipsite- de arbuqti dd tip Rubus caesills, care poate
domina pe alocuri;
.in
rest frecvente sint Galiun apwinb (pe
alocuri absolut dominantd in ochiuri), Altiaria pettolata, Geim
urbanum, Glechomn hed,eracea, Pulmonaria officinalis, Circaea
lutetiana, Brachgpodium syluaticum, SEmphgtum oflicinalis q.a.
TIPUL DE ECOSISTEM: 6776 Goruneto-stejdret, mijlociu prod.uc-
tiu, cu mull, pe solyry brune tipice
Si
luuice, pseudogleiiate,
ei
-
;i
mezobazice, hidric echilibrate, cu Asperula
-
Asarum
-
Steltaria.
2.
3.
Subtipuri : 67 762 subtip mijlociu productiv.
1. Beferinle silvotipologice gi fitocenologice
Ti puri de pddure
: 5411 Gorunet o-st ej dret de product i vi t at e
mijtocie.
Ti pl l i de st a{ i une: 215752 Del ur os de gor unet e Pm, br un
slab
-
mediu podzolit, edafic mijlociu.
Asoc i af i i v eget al e:
Areal: tip cu rispindire mai redusi; apare la contactul dintre goru-
nete gi stejdrqte mai ales in Podiqul Transilvaniei gi in Moldova
de nord.
Stafi une:
Condi t i i :
-
Al ti tudi ne: 300-500 m.
-
Relief :
platouri
Ei
versan{i cu inclindri slabe
-
moderate,
cu expozi[ii var:iate, rnai ales umbrite.
-
Material parental : provenit
din roci sedimentare (alternanfe
de argile, nirsipuri, pietriEuri, marne etc.).
-
Soluri : brune
Ei
br,une luvice, pseudogleizate, eu
--
mezoba-
zice cu mull, profunde, lutoase
Ei
lurto-argiloase, fdrd schelet,
,cu
drenaj intirziat, cu volum edafic mijlociu.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdldura : Tma: 9,0-8,0"C.
-
Apa : Pa
-
600-750 mm
;
ETR
-
500-550 mm.
Fact or i edat i ci :
-
Tboficitate : ridicetF^ (T
n ).
-
Reactie : slab acidd
(PH
:6,0--6,8).
-
Umiditate : U,
:
4*31U": 3-2.
-
Crildurd : Ia nivelutr zorei.
Fac t or i l i mi t at i vi :
-
Volumul edafic mijlociu care conditioneazd o cantitate de ap6
accesibilS mai redus.
4. Structura biocenozei
Producitori:
St r at ul ar bor i l or :
.-
Compozifia : In etajul dominant goruni (ssp. petraea, dale-
champii) qi stejar ped,unculat
in propor[ii variate, frecvent
egale
;
diseminafi fag, cireE, paltin de murr-.te
Ei
de cimp, rar
fr,asin comun, tei
pucios
;
in etajul dominant pu{ine exem-
plare de fag, carpen,
jugastru,
sorb
'de
cimp, mdr gi
i:5r
pddurb{; frecvent
poate fi arfarul tdtdrdsc.
-
Consistenfa : 0,8-0,9.
-
Productivitatea : clasa (II) III (IV).
-
Caracteristicile dendrometrice : pentru gorun gi stejar de cla-
sele 116-1115.
Subtipul Specia Vi rsta, ani Volumul, mt,/ha
Lemnul de
lucru,
%
St * Go
mi j l oci u
roducti ' r 59- 55
-
Calitatea lemnului : trunchiurile cu forme in general mai pu{in
bune (mai ales cd arboretele provin
aproape in toalitate din
lSstari)
;
elagaj imperfect.
-
Regenerarea naturalS: se produce rnai ugor la gorun decit ia
stejar, ceea ce in condifii de relief mai bine drenat, duce la
inlocuirea treptatd a s,tejarului prin gorun.
St r at ul ar bugt i l or : bi ne dezvol t at , compus di n al un, pdducel ,
porumbar, mdce$, salbd moale
si
riioasS, zmeur, clocotig, singer,
lemn clines,c, soc negru, calin, cruqin.
St r a, t ul i er bur i l or qi subar buqt i l or : est e i n gener al
bine dezvoltat compus din specii de mull (Asperula odorata, Asa-
run1, euroryeunt, Stellaria holostea, Euphorbia amggdaloides, La-
mium gdleobdolon, Viola reichenbo,chiana), graminee (Dactylis
polAgama, Brachypodiurn sgluaticurn, Melica unifloro/
;i
alte spe-
cii (Geurn urbanunt, Glechomq hirsuta, Scrophularia nodosa s-a-)-
l nal t
producti v
vernal
0 . 9
0, 9
58- 52
--A:
st
- l
r reNenl a dP
I
acopeflre cu
I
i erburi ,
%
|
Irensi tatea
i ndi vi zi /m!
Bi omasa, g
Procntul de
umi di tate
Elemente de structurl
-
stratul ierbos
estival
1,,
l*
253
Abundenl al ^
, l Abundent a
;ifi;,'i.
I
crupa de nwertebrate
l;;i"il;tt;
Gnpa de nevertebrate
Collembola
Thysanopteru
Hetdloptero
Homoptera
Hymenoptero
Grupa de nevertebrate
Lumbriciilae
Isopoilae
Lith:bililae
Polydesmiilae
J
utridae
Lumbri ci dae
Enchytraeiilae
Nematoi l ae
Li ti era
Sol 0- 3 cm
SoI 3- 6 cm
- I euttas'!'
Grupa de nveriebrate
lrela$vf,
6/o
9, 13
9, { 3
5,66
3, 60
2, 95
6, 21
Coleoptero
Lepiiloptera
Diptwo
Dermaptera
Orthoptera
Dermoptero
Opilioniilo
Aranea
Carabiilae
Searabeidae
Mecoptera
Aranea
Acari na
Opilioniilo
Pseuiloscorpioniila
Staphylimidae
Curculionidae
Chrysonrctri i l ae'
El ateri dae
Lepidaptera
Ilymenoptera
8, 50
u: '
Deusi t at .
indivizi/m'?
tolz
18, 36
18, 96
0, 98
I n sol
3, 34
1 ) )
0, 17
5 , 4 1
0, 4 3
0. 39
In gi pe sol
Grupa de nverrebrate
l*LliiX":q I
crup" a" nwertebrate
Grupa de nevertebrate
Acari na
(Ori boti dae)
CoIl emboIe
Acti vi tatea dehi drogonazi ci actual S l n sol (mg formazon/l O0 g sol )
1.
TIPUL DE ECOSISTEM : 6 732 Goruneto-stejdret, slab productiu,
at mnder
pe
luuisoluri
gi soluri brune luuice, pseu.d.ogleizate, oligome-
zobazice. hidric deficitare, puternic alternnnte la suprafa$d., cu Poa
-
Caret praecot.
Subti ouri
Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti puri de pddure : 5 142 Gorunet o-st ej dret de product i vi i at e
inferioard
;
5 712 Gorunet de cimpie inalta.
Ti pur i de st a! i une: 9/ 5 141 Del ur os de gor unet e Pi , podzol i t ,
puternic pseudogleizat, edafic rnic-mijlociu, cu Poa pratensis
-
Carer cargophgllea, 6/7 332 Deluros de cvercete cu stejar Pm
podzolit
-
pseudogleizat, cu Poo pratensis
-
Carer caryophyllea.
Asoc i a{ i i v eget al e:
Areal: tip cu rdspindire re.dusd localizat mai ales in partea esticd
a Piemontului Getic intre Ploiegti-Tirgovi;te-PiteEti.
Stafi une:
Condi { i i :
-
Al ti tudi ni : 150-350 m.
-
Relief : platouri plane, slab fragmentate.
-
Material
parental : provenit din luturi
Ei
argile.
-'Soluri
: luvisoluri albice si brune luvice, puternic pscudoglei-
zate, oligo- gi oligomezcbazice, cu moder, profunde, nisipo-
lutoase in orizonturile superioare, luto-argiloase
-
argiloase
. in Btw, fdri schelet, c,u drenaj intern foarte grelt, cu volum
edafic submijlociu-mijlociu
;i
chiar mic.
Fact or i cl i mat i c i :
-
Cdl dura : Tma
-
9.5-10.5"C.
Apa : Po
_:
550-700 mm
:
ETR: 500-625 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : redusd (7,*,,
).
-
Reacfie : puternic
-
moderat acld:t (pH: 4,5-5,5).
-
Umi di tate:U,, 8-.61A. 1 cu exces pri mdvara gi i n peri oadel e
ploioase si deficit in perioadele uscate.
-
Aera{ie : slabd mai ales in perioadele cu exces de ap5.
-
Cildura : minus primdvara din cauza stagnirii apei la supra-
fa{d.
Fact or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea redusd, umiditatea puternic alternantS, volunul
edafic mic, aerafia insuficienta.
2.
3.
255
4. Structura biocenozei
Producitori:
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ia : In ctajul dominant ste-iar (in
specral hibridul
Q.
rosacea)
$i
gorun (in speeial ssp. polycorpa), in propor{ii
variate; in etajul dominat diseminafi carpert, tei pucios,
ju-
gastru, sorb de cimp, mdr
qi pdr pddure!.
-
Consistenfa : 0,?-0,8.
-
Pro'ductivitatea : clasele IV-V.
-
Car:acteristicile structurale : pentru gorun de clasa IVo-Vo.
Subti pul
sl ab
producti v
St Go
St Go
Consi stenta
Di amet rul
cln
0, 8
0 . 7 100
50
-
4.3
51-17
-
Calitatea lemnului ; trunchiuri drepte, destul de bine elag,ate,
dar conicre, cu l,ungirne mica.
-
Regener,arc naturalS : dificila din cauza troficita[ii reduse si
umiditSlii alternante a solurilor in condifii de margini de pla-
toil, mai
fragmentate qi mai bine drenate, gorunul se regene-
reazd, cu precddere determinind succesiunii spre gorunete.
St r at ul ar buqt i l or : de r egul S mi j l oci u dezvol t at compus di n
pdducel, miceq, salbd moale gi riioasd, lemn ciinesc, sin.;er',
dirmox.
St r at ul i er bur i l or qi s ubar buqt i l or : neuni f or m dez -
voltat lipsind in microdepresiunile cu apa stagnanti prin-rdvara
;
compus rnai ales din determinantele Poa pratensis ssp. angusti-
Jolia Ei
Caret
flraecot,
Ia care se asociaza frocvent Ranunculus
duriconrus, Scrophularia nodosa, Polggonatum latifotium, Geum
urbanrlm, Local Molinia coerulea
S.a.
TIPUL DE ECASBTEM: 6 814 Cereto-stejdret cu carpen, htett gi
mijlociu productiu,
cu mull, pe soluri brtnte gi
brune-ro1cate tipice gi
srob
-
m,ediu luaice * eu gi mezobazice, hidria cuosiechilibrete, cu Arurn
-
Braehypodium.
Subtipuri : 68 141 subtip inalt productiv;
68 142 subtip mijlociu
productiv.
956
2.
3.
l. Referinte silvotipologice gi fitocenologiice
Ti pul de pddur e: 7522
$Leao
-
cer et de ci mpi e ( f aci esul cu
carpen)
;
7 513
$leao
-
ceret de deal cu stejar pedunculat (si-
tua{iile cu carpen, fdrd tei)
;
7 421. Amestec de stejar pedunculat
cu cer
Ei
girni{a
;
7 431 Amestec de stejar pedunculat, gorun
cer gi girni{a.
Ti pur i de st al i une:
U7430
Del ur os de cver cet e cu st ej ar
Pm-s, brun edafic mare,
pp
;
5/7 333 Deluros de cverc,ete cu
stejar Ps, brun podzolit
-
puternic pseudogleizat edafic mare
(pp)
;
3/B 420 Cimpie forestierd cu tranzifie
gleau
-
ceret Ps (m)
brun-rogcat, mediu podzolit, slab pseudogleizat, edafic. mijlociu-
mare.
Asoci at i i veget al e:
Quer co
r obor i
-
Car pi net um 5o6 et
Pocs 57.
Areal : In sudul gi lr"rir-,t
lbrii,
dispersat in arealul cereto-girniletelor
gi la contactul acrestora cu stejdretele gi
Eleaurile
cu stejar, pe
suprafe{e mici (de ordinul citorva mii de ha).
Stafi une:
Condi t i i :
-
Altitudine : 100-300 m.
-
Relief : cimpie
Ei
platouri
joase
(adesea in uqoare depresiuni),
versan{i slab inclinafi in vai largi lipsite de cursuri de apa.
-
Material
parental : luturi argile depozite loessoide.
-
Soluri : brune eumezobazice
gi brune-roEcate tipice sau luvice,
eubazice cu conlinut moderat
-
ridicat'de humus, profunde,
lutoase
Ei
luto-argiloase, slab qi moderat
pseudogleizate, fdri
schelet cu volum edafic mare; Iitieri pe toati suprafa{a, dar
cu descompunere destul de rapidd.
Fact or i c l i mat i ci :
-
CStrdura : l a ni vel de Tma: 10,5-11",C.
-
Apa 1
pq
-
550-750 mm
;
E?R
-
550-650 rnm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : ridi,cati (T
,v).
-
Reactie : moderat
-
slab acidn (pH
:
5,0-6,5).
Umiditate : U,
:
3-4 U
"
-
2-7.
Consistenta : estivald
peste mijlocie in orizontul
Aeratie : moderatd, temporar slabd.
Cdldura : la nivelul zonei cu minus primivara,
slabe stagndri temporare in orizontul Bt(w)'
Fact or i l i mi t at i vi :
-
Umiditatea estivali scizutd, aeralia temporar slabd.
17
-
c. 205
(Bt(w).
in solurile
257
Subtipul . I
Specia Vi rsta, ani Ccnsisten!a
Indl l i nea
m
Di ametrul
cm
. - . - | Lemnul oe
vot umut , m"/ nal
l um,
%
inalt
I
C",
produc.
I
St.ped.
50 0, 9 23- l 9 26-20 330- 260 | 55- 50
100 0. 8 30- 25 1Z- 31 160- 380 | 58- 54
mi j l oc.
I
C",
produc.
I
St.ped.
50 0, 9 l 0- t 6 24- t 8 250- 180
| 50- 46
100 o, 7 26- 22 36- 32 350-280
|
51_ 50
4. Structura biocenozei
''
Producitori:
St r , at uI ' ar bor i I ci r :
-
CopRozi{ia : in etajul dominant stejar
Ei
cr in propor{ii
va-
.iubile
;
diseminafi,pot aparg girni{a, ciregul, sor-oul-de'cimp,
R-loput
trerhurdtor,
:teiul
arginti;u, paltinul, de cimp
;
in etajul
,
'i:
'
dominat carpen: majoritar,
jugastru,
local arlar taiarasc, par
gi mdr pddure!,
mojdrean.
-
Consistenta : 0,9-0,8 (0,7).
--
Productivitatea
: elasele I-IU.
'
-
Caraeteristicile dendrometrice : in subtipul inalt productiv
i pentru
cer gi stejar de clasele I5-III5, iar in subtipul mijlociu
productiv
de clasele II5-III5 (samin[a).
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte bine elagate atit Ia
stejar
$i
cer,
'cit qi la speciile de amestec.
Regenerarea naturalS : din sdmintd, se produce dificil la ste-
jar,
mai uEor la cer gi la celelalte specii-, abundent la carpen,
care poate deveni invadant.
St r at ul ar bugt i l or : sl ab
Ei
neuni f or m dezvol , t at , pr ezent
doar in ochiuri sau par{i
Iuminate din arboret
;
format din alun,
pdducel (CrataeguS
monogAna, C.
pentaggnol,
singr, corn, Iemn
ciinesc, porumbar, .spinul cerbului, salbd moale
Ei
riioasd, local
cl ocoti E.
St r at ul i er bur i l or qi s ubar b, uEt i l or : bogat i n speci i
dar dezvoltat variabil in func{ie de gradul de umbrire; frecvente
suft Brach,Epodiurn sgluaticum, Arunt, orientale, Pulmonaria otfi-
cinalis, Euphorbia amEgdaloides, Geranium robertianum, Geum
.urbanum, Glechoma hirsuta, Lamium galeondolon, Viola reichen-
bachiana, Asperula taurina, A. odorata, Ceret siluatica, Melica
uniflora, Caret pilosa.
Local pot fi mai fi.ecvente spcii de umi-
ditate mai mare (Aegopodiurn podngraria, Circaea lutetiann, Fes-
tuca gigontea, Geranium phaeurn, Milium effusurn (subtipul inal,t
productiv) g.a.
sau mai micd (Lithosperm:u.rn.
Wrryreo-
coeru'
leunz, Eragarin uiridis) (subtip mijlociu productiv), in Oltenia
Ei
Banat frecvent Helleborus odorus.
256
2.
3.
TIPUL DE ECOSISTEM : 6 824 Cereto-stejdret, inalt
;i
mijlociu
productiu,
cu mull-moder, pe soluri brune gi brune-ro$cate
luuiee,
pseu-
dogleizote, mczobazice, hidric coasiechilibrate, cu Glechoma-Geum.
Subtipuri : 68 241 inalt productiv
;
68 242 mijlociu
productiv.
Referinle silvotipologice
9i
fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 7421 Amest ec de st ej ar peduncul at
cu cr
gi girnild
;
7 437 Amestec de stejar pedunculat, gorun, cer, gir-
ni fa.
Ti pur i de st a
l i une:
13/ CF Ci mpi e f or est i er d de cer et o- gi r -
ni{ete Pslm brun roEcat podzolit, edafic mare; 14/CF Cimpia fo-
restierd de cereto-girnifete Pm, brun si brun-roqcat podzolit,
,divers
pseudogleizat,
edafic mijlociu.
Asoci a! i i v eget al e:
Areal I La contactul dintre cmto-girnilete qi stejdre,t de
pedunculat
.
in Cimpia Somequl,ui, Cimpia TimiEutui gi piemonturile aldturate,
precum gi in Cimpia Vldsiei, pe suprafefe mici.
Stafi une:
Condi { i i :
-
Altitudini : 50-200 m.
-
Relief : cimpie
pland sau piemonturi
joase.
-
Material
parental : luturi, argile, loessuri.
-
Soluri : brune qi brune-roEcrarte mai mult sau mai'pufin luvice
qi pseudogleizate, adesea compacte,
profunde, Iutoase sau luto-
argil,oase, mezobazice, cu volum edafic mare-mijlociu.
Fact or i c l i mat i ci :
-
Cildura : Tma
-
10-10,5oC.
-
Precipitafii : Pc: 550-650 mm in sud, 650-750 mm in vest.
Fact or i edaf i ci :
-
Troficitate : ridicati-mijlocie
(T
,r-u).
-
Urnidita;te: aprovizionare cu ep5, buni primdvara
9i
la ince-
putul verii, qi suficienti pind la limita neces'arului penltru
pl,ante in a doua parte a verii.
-
Cllduri : norm'ali
Pentru
zond.
Fact or i l i mi t at i v i :
-
troficitatea solului, volumul edaflc uneori miilociu.
259
1, Structura biocenozei
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifie: In etajral dpminent
stejar
,pedunculat
qi oer in
propor{ii variate, uneori se adaugd gi girnifS, frasin de luncd
.de
la d,iserninat
,piad
la facies
;
in etajul dominat ar{arr tAti-
resc, ulm,
jugastru,
sorb de cimp, uneori tei argintiu, rar
carpen.
-
Consistentd : 0,9-0.8.
-
Pnrdrrctivit'ate : tleele II-III.
-
Caracteristici dendrometrice : in'subtipul--inalt productiv pen-
tru stejar
Ei
cgr de elasele IIn-IIIa, in suhtipul mijlociu
pro-
ductiv pentru atejar gi cer de clasele III6IV5.
Lennul de
lucru,
7o
lnalt
mijlociu
productiv
Ce
St. ped.
50
100
50
100
0, 9
0, 8
0,8
0, 7
21- l 8
28-24
z3-20
38- 3,r
20- 18
3{- 30
-
Calitatea lemnului : trurichiuri drepte, bine elagate, cu pro-
po{ie mare de lemn de lucru in subtipul inalt productiv
9i
cu proporfie mai micd de lemn
'de
lucrr in sub,ti'pul mijlociu
pnoductiv qi in arboretele
provenite din ldstari.
-
Renerare naturall : din sdminfi sc prod,uce greu }a stejar
gi ugor I'a cer
qi celelalte specii.
St r at ul ar buEt i l or :
put er ni c dezvol t at , co' nst i t ui t mai al es di n
corn, peducel, lemn ciinesc, salbS moale qi riioasi, dirmox
;.a.
St r at ul i er bur i l or si subar buqt i l or : de t i p Gl echoma
-
Geurn, cu frecven{d mare a acestor specii, la care se a$ociazd
Polggonnturn latiJolium, Viola odorata, V. hirta, Brachgpodium
sEluatieum, Potentilla rnicrantha, Poa nemoralis, Dactylis polg-
gaTrur, Pulmonaria oJJicinalis, Lothgrus niger q.a.
S t ra. t u I m, u
E
ch i I o r : I i pseEt e.
TIPUL DE ECOSISTEM: 7 777 Ceret miilociu
Si
slab
poductiu,
at mall, pe cernoziomuri oertice, pseudogleizate, eubazice, hidric gserio-
d.ic deficitare, cu Lithospermum.
_
Subtipuri : 77112 subtip mijlociu
productiv
;
7L 113 subtip slab
Productiv.
260
I I t - xr
virsta, ani
I
consistenta
I
lna4rmea
2.
3.
t. Referinfe bilvotipologicd
;i
fitbcenologice
Ti pur i de pi d' - r r e:
?131 Ccr : t de si l vost epd pe
cer nozi om
degradat cu substiat d'e loess.
' [ f , i pur i
de st a{ i une: 5/ 9410 Si l vost epA l nt er nd de cver cet e
mezoxerofile-xerofile Pm, fdrd stejar brumdriu, cernoziom de-
gradat vertic 6/Ss, Silvostepd interni de ceret
qi
cereto-girni{et
Pm-i, cernozioln degradat greu, putbrnic
@zolit
-
peudogleiiat
pe luturi fine.
As o ci a
ti
i ve ge t a I e :
Quercbturn
cerri sGeorgwu 41.
Areal : In
partea
de sud a
ldrii
(Banat
Ei
Oltenia) la limita dintre
p5dure
Ei
silvostepd pe suprafe{e mici (circa 2 000 ha).
Stafi une:
Condi ! i i :
Al ti tudi ne: 50-200 m.
-
R.elief : interfluvii largi de cimpie.
.
-
Material parental : luturi fine qi argile.
-
Soluri : cernoziomuri argilo-iluviale (uneori vertice) qi tran-
zi{ii spre soluri brune-ro;cate *
podzolite, eubazice, bogate
in humus, profunde, lutoase qi luto-arqiloasq compacte in
orizontul Btw *
pseudogleizare,
cu volum edafic ,rnijloeiu;
litierd continua, cu descompunere lent6.
Fac t or i cl i mat i c i :
-
Cildura : la nivel de Tma: 10,5-11,0oC.
-
Apa : Po
-
450-550 mrn; ETR
-
400-500 mm.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitate : ridicati
(T
ro).
-
Reac{ie : moderat pind
la
slab acidd (pH :5,7-6,3).
Urniditate : U, 2-71 U, 7.
-
Consisten{a : mare in orizontul Bt(w).
-
Aeratie : bunA in orizontul superior, slabd in Bt(w).
-
Cdldura : normald pentru
altitudinea datd.
Fac t or i I i mi t at i vi :
--
Compactitate mare estivalS in ofizontul ts(w), aeialie redusi,
umiditatea scdzutd.
Structura biocenozei
Producitori:
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozifia : in etajul dominant cer majoritar; diserninatl pot
elpare girni{d, stejar brumiriu, stejar pufos, ultn
;
ln etajul
dominat jugastru,
artar tAHrAsc (uneori
abundent), mdr
Ei
pir
pddure{, scoru$ comestibil, uneori mojdrean-
4.
261
Subtipul Specia Vtreta, atri Consi stenl a
l nl l l i mea
m
Diametill
cm
Volumul
mr/ha.
Irmnul d6
!rcru,
o/"
mijlociu
productiv
Ce
50 0, 8 t 7- 11 22- l8 180- 120 16-40
100 0, 7 23- 20 34- 30 280-2to 32-48
sleb
productiv
Ce
50 O,E t1- l0 18- 15 t20- 70 40- 36
100 0,6 20- t6 30-25 rq)- 130 16::40
-
Colsislentgr i+ arborete nedegradate
0,9-0,8; de reguli,irxd
mai micd datoritd secituirli cioatelor (0,8-0,6).'
*
Productivitatea : clasele III-V.
-
CaracteriSicile
dendrometrice : in subdpul mijlociu produotiv
,pentxu
celqe elase.le IIIg-IV6 iar in silbtipuf slab
irodudtiv
de clasele IV0-V5 (pentru
hstari).
in general ptovenite
din ldstari,
cu forme
S[Ec,tuoase
qi elagaj
naturald : din siminf5 foarte dificild, atit din
de sdmin{5, cit
Ei
factorilor
sta{ionali nefavor'abili
solului); negenerarea din ldstari incd viquroasi
St r at ul - ar buqt i l or : put er ni c dezvol t at , uneor i ocupd i nt r aaga
srrpnafa{d
;
este forrnat mai ales din pddtrcel, oorn, lemn ciineic,
dirmox, salbd riioasd, porumbal,
St r at ul i er bur i l or
Ei
subar buqt i l or : neuni f or m dez-
voltat in funcfie de umbrire; determinant este Lithospermum
purryreo
-
coeruleum qi Fraga:ria uiridis aldturi de care apar
unele specii de pidure (Geum urbanunt, Viola hirta, Polygona-
tum latifolium, Poa angustifolia, Dactylis polygarnn, Ajuga gene-
'
aensis),' in ochiuri
,luminate
Dictamnus gymnostglis, Festuca
uale sid,ca,, Chry sopog on grAllus, H g periium perf
or atum, Artemi-
sir: absinthium;.a.
. .TIPUL,DE ECOSETEM: 7.114 Ceret.tnalt
;i
mijlociu
productiu,
cu rh.ull, p:e soluri brune
;i
brutte-roScate tipice'
$i
+
,luui6e,
eu-
;i
mezobazice, hidric cuasiechilibrate, cu Glechomn-Geum.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri
curbate
qi
deformate la bazd.
imperfeet.
-
Rgenerarea
cauza lipsei
(uscdciunea
l a' cer.
Subtipuri : 77747 subtip inalt productiv;
: , ' '; :
77 742 subtip mijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
: :"r
' ;
Ti pur i de pddur e: 7- 111 Cer et nor mal de deal ur i ( si t uaf i i l e
' :
fere, Genista, Poa nemoralis, Cytisus)
;,
7 112 Ceret de dealuri de
productivitate
mijlocie; 7 7.21, Ceret normal de,cinrpie1. 7 527
Cero-qleau normal; 7 522
$leao.ceret
de cirnpie
,(situafiile
flri
carpen, tei ).
. r
.. :,i
. .,.
262
' Ti pur i
de st a{ i une: 1i t r Dx Del ur os de cver aet e ( de cer ,
'
girnita) Ps, brun
:b
s-Iab
podzolit-pseudogleizat, edafic mare
;
13rcF Cimpie forestierd de cereto-girnifete Ps/m brun-roqcat
podzolit, edafic mare (faclesul Glecoma-Geum).
Asoci af i i veget al e:
\ Qzer cet um
cer r i s Geor gescu 41.
\
2. Areil: Tipul cu rispindire m*e (circa 30 000 ha) in special in
monturile din vestul
{nriiigi
in PodiEul Sornegan (15000
frecvent insi qi in Cimpia Romdni
;
suprafele mai mici in
brogea qi Cimpia de vest.
pre-
ha),
Do-
3. Stafi une:
Condi { i i :
Altitudini : 100-300 (400) m.
Relief : de regulS pe ver:sanfi cu inclinare mici
-
moderatd,
cu expozilii diferite sau
pe forme de relief
plane, suficient
drenate.
Material
parental : foarte variat
-
depozite loessoide, luturi,
argile,
pietriEuri, gisturi cristaline, eruptiv intermediar
Ei
bazic.
-
Soluri : brune eumezobazice
si
brune-roqcate tipice gi luvice,
eu- qi mezobazice, slab qi moderat humifere, profunde qi mij-
,' lociu profunde, Iuto-nisipoase
pinl la luto-argi'Ioase, com-
pacte in orizontul B, fdri schelet sau cu pu{in schelet, cu
volum edafic mare
Ei
mijlociu; litierd continud cu descom-
i punere destul <ie activd.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cal duri : Ia ni vel de Tma
.:
9,5-10,5oC.
i
'
Apd : Po
-
550-650 mm, ETR: 500-600 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Trofi ci tate : ri di catA (T py)
.,.
Reac{ie : moderat
-
slab acidi (pH
:
5,5-6,5).
-
Umi di tate : U,3-2/U
"
2-7.
Cdldura : la nivel normal pentru altitudinile date.
I
dl Fact or i
l i mi t at i v i :
"
-
Volumul edaf,ic mijlociu, umiditatea estivald scizutd mai slabd
i
\
i n- B
\
t
iii
t
y"s
!b Structura bioccnozei
ProducXtori
St r at ul ar bor i l or :
Cqmpozitia : in etajul dominant cer majoritar,
$ileminafi
sau
pinb-la proporfie de facies gorun, stejar, girni{d, frasin, tei
i rgi nti u,' di i emi nafi
ci reg, pl bp tremurdtor,' pal ti n
de ci mp,
263
y1!
ae
"1-p
.r31SoI
Ei
f3g !.I..ri.;
ir .tajrt
qrmirrt
jr-
gastru,..ar{ar
tdtirdsc,
mdr gi pdr pddure!,-
uneori scoru,
comestibil,
m-ojdrean, ulm, exemplare
rare de carpen.
Consistenfa : 0,9-0,8.
E#:i::T'-111?;:1ffiff;il1
, ," subtipur ina,t productiv
qentru
_cer
de clasele 16-115 iar in subtipul mijlociu pro-
ductiv
de clasele II5-IiIb.
Subti pul Sprcia Vl rsta, ani Consistenla
Ini l f i mea
m
Diametrul
cm
Vol umul
mi /ha
Lemnul de
lucru,
o7'o
lnalt
productiv
Ce
50 0 , 9 23- 18 26-20 330- 210 58- 54
100 0. 8 30-25 1Z- 36 460- 340 60- 56
mijlociu
productiv
Ce
50 0. 9 18- t 5 24- t 8 210- 160 54- 50
100 0. 8 25- 22 35' 32 330- 250 57- 52
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, bine elagate la toate
speciile.
-
Rggenerarea naturald: se produc uEor la cer, ca gi la spe-
ciile de amestec.
St r at y_l ar buqt i l or : dezvol t at var i abi l , i n f uncf i e de gr adul
de iluminare qi
format din pdducel, porumbar, mdcieg,-salbi
moale qi riioasd, singer, corn, lemn ciinesc, uneori alun, dirmox,
ienupdr, Rzsczs aculeatus,
R. hyppoglossurn
E.a.
St r at ul i er bur i l or
$i
subar buEt i l or : dezvol t at va-
riqbilr_ in_func{ie de gradul de iluminare; pe lingd determinan-
tele Glechoma hirsuta
Ei
Geum urbanum'sint fr&verrte Gntium
m,ollugo, Lath.grus Derrlrls, L. niger, Lychnis coronaria,
poa
ne-
moralis, Veronica, chamaedrys, Polygonatum tatifolium, Melicct
uniflora, Doctglis polggama,
Brachypodium soiluaticum, Fragaria
uesca, F. uiridis, Sedum, mntitnum, Cgnanchum uincetoricutn,
Viola hirta
;.a.
TIPUL DE ECOSISTEM: 7 132 Ceret mijlociu productiu, cu ,noder,
pe luvisoluri pseudogleice, planice,
oligomezobazice, hiilric perioclic defi-
citare
$i Wternic
alternante la suprafald, cu Poa-Caret praecot.
Subtipuri : 7L322 subtip mijlociu productiv.
1. Rcferinte silvotipologice
9i
fitocenologiee
Ti pur i de pddur e: 7121 Cer et nor mal de ci mpi e pp ( sr -
tua{iile cu Caret
Insecot
-
Poa angustiJolia).
Ti pur i de st a$i une:
Qt r D2
Del ur os de cver cet e ( de gor un,
cer qi girni{a) Pm, podzolit
-
pseudogleizat, edafic mijlociu;
6/7 332 Deluros de cvercete cu stejar Pm, podzolit
-
pseudo-
26t
3.
gleizat, cu Poo gratmsis
-
Carer caryophalleo,. l9lCF Clmpie
'
'
forestied de cereto*girni{.ete Hn brun gi brun-roEcat pdzolit,
divers poeudogleizat, edafic mijlociu.
' Asoc i at i i v eget a1e: Quer cet umcer r i sGeor ges cu41.
2. Areal: pe suprafele_mici-ln arealul celorlalte cerete in sudul s,i vestul
lirii.
Sta!iune
Condi { i i :
-
Altitudine : 100-300 m.
-
Relief : plan de cimpie gi platouri
;
versan{i cu inclinare
slabd.
-
Material parental : luturi fine, argile, marne argiloase.
-
Soluri : luvisoluri albice pseudogleice, planice,
moderat gi slab
humifere, profunde,
luto-nisipoase in orizontul superior pind
la luto-argiloase in orizontul BtW, foarte compact, puternic
pseudogleizate,
fdrd schelet, cu volum edafic mijlociu, litierd
continud cu descompunere lentd.
Fact or i c l i mat i ci :
-
Caldura : la nivelul de Tma: 10-11oC.
-
Apa : Po
=
550-650 mm; ETR
*
500-600 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : submijlociu
Ei
mijlociu (T
,1-r11).
-
Reac{ie : moderatd
-
slab acidi (pH
:
5,0-6,0) pini la
puternic
acidd
(pH sub 0,5 in orizontul eluvial).
-
Umiditate : cu varia{ii mari de la excesive (U, 9-8}, cu
stagnare temporatd primdvara, pind la deficitarS (U
"
7).
-
Aerafie : bund' la orizonturile superioare, slabd in B.
-
Caldurd : mai micd primdvara.
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Troficitatea submijlcie qi mijlocie, umiditatea estivald redusd,
aeralie slabd qi compactitatea mare a orizontului B.
Struetura'biocenozei
Produc[tori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ia: in etajul dominant cer majoritar; diseminafi sau
pin5
la
propor{ie de tacies girni{5, gorun (Q. polAcarq/,
ste-
jar
pedunculat, frasin; in etajul dominat
jugastru.
ar{ar
tAtdrdsc, sorb comestibil, pdr piduref.
-
Consisten{a : 0,8-0,9.
-
Productivitatea : clasa III (IV).
-
Caracteristicile dendrometrice : pentru cr de elasele II5--1yn.
4.
265
-
Calitatea lemnului : in arborete din sdminfd trunchiuri drep-
te, destul de bine elagate; in arborete din listari tiuriChiuri
sinuoase cu
putregai frecvent la bazi.
-
Regenerarea naturalS : din s6min{a este, nr.ai dificild, din cauza
..
lipsei de sdmin{6
qi a regimului de umiditate alternant.
St r at ul ar buqt i l or ; dezvol t at neuni f or m
9i
f or mht mai
ales din
pdducel, lemn ciinesc, dirmox,. salba riioas6, singer'
St r at ul i er bur i l or
ci
s ubar bugt i l or :
dezvol t at ne-
'
uni form, i n funcl i e de gradul de' umbri re; deterrni nante si nt
Cat'er praecox gi Poo angustiJolia, la care se asociazi multe spe-
cii de Carex:(caryophyllea, tam,en'tosa, corttigua, diuulsa)
;
f.rec-
vente sint qi Calamagrosiis epigeios, Centatrhnrl untbellatum,
Dactylis
polygann, Lychrtis coronaria, Lysimuclia nummttlan'ia,
Veronicu chamaedrys; in locuri mai bine drenate Geunt urba'
nunt,, Gleclwma hirsuta, Melica uniflora, chiar unele specii de
mul l .
Consumatori qi descompuni tori
l n stratul arbori l or
Col trembol a,
.
Thylanoplird
H ri "r' optera
Homoptera
Hymenoptera
Col eoptera
Lepido'ptela
Dipterc
Dernapl era
Orthoptera
Grupa d'e
neYertebrate
Mecol t?ra
Aranea
.
Acari n,a
Opi l i oni i l a
Psewf,oscor,p.ioniQa
Grupa de
ncvertebrate
Abundenta I
rcl ati vd;
I
Grupa de
nevertebra te
Abundenta
rcl ati vt,
%
;Aburtdenfa
re l a ti wl ,
%
t 4, 29
t o, zr
7, t 4
3, 57
53, 58
7, 11
1 1 7
Subtipul
.Specia
Vl rsta' 3ni Cdsistenla
l nSl fi mea
. m
Diametrul
cm
Vol umul
mt/ha
Lemul de
.ltrcru, %
mijlociu
(slab)
productiv
Ce
v)
o. 8
.
l 3- t 4 24- t 8 2(n- 125 50-d5
100 0 . 7 23- 20 .]{
-*
23 310* 210 5{-.50
El emente de structuri i n stratul i erbos
Fenospect
Nr. de
speci i
Frecvenla
acopefln!
cu ierhuri..
o,/n
Densitatea
i ndi vi zi / mr
'
Bi omrsa
g.r.l r./-'
Umiditatea
vernal
esti val
, t 1
48
100
100
197
61
29, 36
33, 35
6.1
64
266
ln
9i
pe sol
Grupa de
nevertebmte
Luqnbricidae
. :
Isopodae
Lithabiitlae
Polyilesmidae
Juliil.a.e
Derrnaptua
Opilioniita
Aranea
Carabiilae
Scarabeidtte
2, t 4
1, 28
1, 07
1, 88
3, 75
19,26
12, 81
27, 81
1, 31
Atundenta
relativA,
.GJupa.
de
ncvertebrate
Staphylinidae
Curaul i oni dae
Chrysomeliilac
Elateridae
Lepidopttta
Fornricid,ae
Abundente
relativi',
6,96
8, 29
10,43
Grupa de
nevertebrate
Densi tate
i ndi vi zi /mt
11 500
44 500
Lumbri ci dae
Enchytroeidae
Nematod,ae
Acti vi tatea dehi drogenazi ci l n sol (mg formazon/100 g sol )
TIP;-' IL DE IICOSISTE&I: 7133 Ceret sl a.b producti u, cu, nl o{Jcr, pe
planosoltiri gi soluri pseudogleice, planice, oligobazice, hidric cuq:iiecltili-
brate
;i
elter?Lo,nte la suprafald, cu Agrastis.Carer bri.zoides;
Subiipuri : 71 333 subtip slab productiv.
1. Referinle silvotipologice
;i
fitocenologice
:
Ti pur i de pddur e:
Cer et de ci mpi e
j oasd
cu f enor nene de
inmfdEtinare,(men{iupe pag. 254) 7 722 Ceret de- depresiune.
' :T
i
pu r i d e'
.s,t
a.t.i u ni :
g,l $
142, Del uros
:)de.
cvercete de cer
9i
girnifd) Pi puternic, podzoiit-pseudogleizat,
edafic submijlociu
ctJ Cdl"er
-
Poa prdtensis
;
717 SSI Deluros de cvercete cu ste-
jar
Pi-m, puternic podzolit-pseudogleizat.sau pseudogleic, eda-
Li ti era
Sol 0--.3 ci n
Sol 3- 6 cr n
zG?
2.
3.
de ceret Pi/rn, puternic'podzolit-peudogleiq planic, edafic sub-
mijlociu'mic; 19/CF- Cimpie forcstieri-rovini de cereto-stejlret
Pm(i), pseudogleic,puternic podzolit, edafic submijlociu.
As . oc i af i i v eget al e:
Areal: Destul de rar in Oltenia, pe Valea MureEului gi ln Podiqul
Somegan
Statiune
l
Condi ! i i :
-
Al ti tudi ne: 100-200 m.
-
Relief : terase vechi plane, cimpii, platouri nedrenate.
-
l\{aterial parental : argile, luturi fine.
-
Soluri : pseudogleice planice sau planosoluri, puternic luvice,
oligobazice,'slab humifere, profunde, lutoargiloase qi argiioasg
indesate, pseudogleizate sau pseudogleice, cu volum edafic
mijlociu qi
submijlociu
-
litiera continui cu descompuneie
lentd.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cildur5 : la nivel de Tma: 9,5-10,5'e"
-
Apa : Pa
-
650-750 mm
;
ETR
:
5O0-600 mm.
Fac t or i edaf i ci :
-
Troficitate : submijlocie
/"rJ.
-
Reac{ie : puternic-moderat
acidd (pH
:
4,7-5,6).
-
Umiditate : U
o
9-8fU
"
1
;
in exces in cea mai mare
parte
a prlnr6verii qi inceputul veril, deficit in a doua parte a
vcrii.
-
Aera{ie : slabd in perioadele de stagnare a apei
;
sl,ab5 in
orizontul Btw qi vara.
-
Cdldura : mai scdzutd cu 1-2'C fafa de normal6, din cauza
inmldqtinirii.
f ' ac t or i l i mi t at i v i :
-
Volumul edafic mijlociu
$r
$ubmijlociu,
troficitatea scdzuti,
umiditatea estivalS scizut5.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie : in etajul dominant cer majoritar; diseminat sau
pinh la propor$ie de facjbs stejar pedunculat, frasin, girni{a
;
ln etajul dominat pdr pddur!, ar{ar t[tdr5sc.
-
Consisten{a : 0,9-0,8.
-
Productivitate : clasele IV-V.
.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru cer dd clasele ItrIb-Vg.
268
Subtiptl Specia Vi 6ta, ani Consistenta
Inrliinoa
m
Diametrul.
cm
Volunul'
mr/ha
Lennul de
"iucr,u,
%
slab
-
prrcductiv
Ce
50 0, 8 16- l l 20- t6 160- 90 13- 36
100 0, 9 22- t7 32-26 210- t50 48- 38
--
Calitatea lemaului : trunchiuri scurte, conice cu coroana dez-
voltate.
-
Regenerare, naturald : dificil^d, din cauza rarititii fructifica-
{iei
qi inmlaptindrii (sau usc5rii) excsive a solului
;
se
pro-
duce mai ugor pe
microridicituri.
St r at ul ar buqt i l or : dest ul de bi ne dezvoi t at f or mat mai
ales din piducel,
singer, lemn ciinesc, salb6 riioasd.
St r at ul i er bur i l or
$i
s ubar buqt i l or : dez vol t at va-
l4bil,
s_ar.ac
in
specii
;
determinanta est Aglrostis stolonifera qi
Caret brizoides care pot deveni abundente, mai ales in par-
chete
;
se adau-gi Calarnagrostis epigeios, Descha.mpsia caespi-
tosa, Juncus etlusus, Veronica officinnlis, Lysimachia nurnmila-
rio. Scutellaria galericulata, Carex cargvphyllea, Genista tinc-
toria q.a.
TIPUL DE ECosrsrEM : 7 13s ceret mijlociu pt'orluctiu,
cu rnod.er,
gte.soluri
,bryrye
luui,ce gi lutsisoluri, pseudogleizate,-oligornezobazice,
hi-
clrir cuasiechilibrate
;i
alternante pe profit, cu Genista-Festuca hete-
roplryl.la.
Subtipuri : 77 352 subtip mijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice
.si
fitocenologice
Ti pur i de pddur e:
7111 Cer et nor mal de deal ur i ( si t ua{ i i i e
cu Ge,nista, Poa nemoralis, Cytisus ttigricansj
;
7 tl? Ceret de
dealuri de productivitate
mijlocie (situafiile ct Genista-Festuca).
Ti pur i de st al i uni : 6l FD2
Del ur os de cver cet e ( de gor un,
cer
Ei
girnifa)
Pm, podzolit-peudogleizat
edafic mijloeiu.
Asoci a! i i veget al e:
Quer cei ; i n cer r i s Geor gescu 41.
Areal: In special pe piemonturile
din vestur
lirii
(circa 25 000 ha).
Stafiune
Condi { i i :
-
Altitudini : 100-300 (400) m.
-
Relief : versanfi cu inclinare moderatd.
-
Material parental
: mai ales din roci acide
-
gresii, pietri-
Euri,
luturi, qisturi
cristaline.
I
3.
269
-
Soluri : brung, mediu
-
puternic luvice qi l,uvisoluri, albice
oligomezobazice, slab-humifere, mijlociu profunde qi superfi-
eiale; nisipo-lutoase pind la luto*argiloase (in orizont'ul tstw)
,
pseudogleizate, divers scheletice, cu volum edafic mijlociu pind
.
rtra
rhie
;
Iitierd contindd cir dsCompunefe lentd.
Fac t or i cl i mat i c" i ; , . -
-
Cdldura : la nivel de Tmn
-
9,5-10,5'C.
'
' ,Apa
: Pa
--
650.:750 mrn;' EfR
:
550-600 rnm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Reac{ie : modiiati
-
siab acidb
@i7
5,0--6,5) in orizontul
superior, foarte puternic moderat acid5 in orizontul eluvionat,
(pH
:
4-5,5).
-
Umiaitate: [,Jo 7-5lU
"
2-1r; umiditate alternanti pe pro-
fil din cauza orizontului Bt(w) compact.
-
Aer,alie: bun5, mai slabd in orizontul Bt, compact.
-
Caldurd : in
jurul
mediel
pe altitudine.
Fact or i l i mi t at i v i :
-
Volumul edafic mic, troficitatea mijlocie
gi
umiditatea esti-
valS scdzutd
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
Compozi{ie : In etajul dominant cer majoritar; diseminali
go-
runi, girnila, sorb de cimp, plop tremurdtor, cireq, uneori fag
balcanic
;
in etajul dominat
jugastru,
ulm, uneori puline
exemplare de carpen.
-
Consisten{a : 0,9-0,8.
-
Productivitate: clasa II-III.
-
Caracteristici dendrometrice :
pentru
cer de clasele 116-1115.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte destul de bine elagate.
-
Regenerare natuialS : nu intimpind greutali, atit la cer cit
gi la celelalte specii.
St r at ul ar buqt i l or : de r egul S bi ne dezvol t at , f or mat di n
piducel, mdcieE, salbd moale
qi riioas6, lemn eiinesc g,a.
270
Subtipul Specia Vista, ani Consistenla
Inlltimea
m
Diametrul
cm
Volumul
mt/ha
Lemnul de
lucru,
o/o
lnalt
mijlociu
productiv
Ce
50 0 . 9 20- t5 24- 20 264- fio 52- 44
100 0, 8 27
-22
37
-31
370-270 56* 50
St r at ul i er bur i l or gi subar buEt i l or : al 5t ur i de de-
terminanteLe Genista tinctoria gi .l?estaca heterophylla poate fi
.,
local abundentl Poa nemoralis,' se asociazd Cytisus tigricans,
Dactylis polggam,a, Lapsana contmunis, Carel: contigus, Calium
pseudoaristatunt, G. uernunt q.a.
' ,' .' TIPUL
DE ECOSLSTEM: 7 274 Ceret cu carpen, i nal t gi mi j l oci u
productio, cu m:u,ll, pe soluri brune gi brune-roqcate luuice, pseudoglei-
zate, ett- gi mezobazice, hidric cuasiechilibrate, cr.t. Arum Brachupodium.
Subtipuri : 72 747 subtip inalt productiv
;
72 742 subtip mijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice
;i
fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 7111 Cer et nor mal de deal ur i ( si t uat i i l e
cu etaj dominat de carpen)
;
7 712 Ceret de dealuri de produc-
tivitate mijlocie (situaliile cu etaj dominat de carpen).
f , i pur i de st a{ i uner 5. 7333 Del ur os de cver cet e cu st ej ar
Ps, brun-podzolit
--;
puternic pseudogleizat, edafic mare (pp)
;
.,
1/FD2 Deluros de cvercete (de cer, girni!5) Ps, brun
-F
slab
., podzolit peeudogleizat,
edafic mare
;
3/6 153 Deluros de cvercete
cu
Eleauri
de deal fdrd fag Ps,/m, brun
Ei
cenuEiu edafic, [Iare.
Asoci a! i i veget al e:
Quer co
cer r i s
-
Car pt net ur n Rogcai u
et i i l l . 66.
2. Areal: frecvent in piemonturile gi munlii
joqi
din vestul
lirii,
Iocai
;i
in Podigul Getic .
3. Sta!iune
Condi { i i :
-
Altitudini : 100-400 m.
-
Relief : vrsanti umbrili, partea
inferioard spre vale a ver-
santilor insorili, sei.
-
Material pa.rental : foarte variat
-
in piemonturi gi Podiqul
Getic luturi, argile,
pietris,uri, in munlii
jogi
gisturi cristaline,
roci eruptive intermediare gi bazice.
-
Soluri : brune eumezobazice gi brune-roEcate Luvice, eu
gi me-
zobazice, moderat humifere, profunde
Ei
mijlociu profunde,
-
Iutoase gi argiloase, pseudogleizate, firi schelet sau cu pulin
schelet, cu volum edafic mijlociu
Ei
mare.
Fac t or i cl i mat i c i :
.,-
Ciidura : la nivelul Tma
-
9-10.5'C.
-
Apa : Pa:750-850 mm
;
O?R
:
550:-600 mm.
277
Fac t or i edaf i ci :
Troficitate : ridicatd
qi
mijlocie
-
Reacfie: slab acide-neutrl
(pII
in orizontul
"eluvial
5,8-6,3).
-
Umiditate : f-r', 3-21U" 2-7.
--
Aera{ie: bunri.
-
CSIdura: cu putin rnai sclzuti
erltitudine.
Fac t or i l i mi t at i vi :
(T
to-rrt).
in orizonilrl superior 6,0-7
rz
fa{a de nivelul normal
pentru
-
Volumul edafic mijlociu,"umiditatea estivali redus6.
4. Structura biocenozei
Producdtoh
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozilie : cer uneori majoritar, goruni in proporfii varie-
bile, disemina{i stejar, girriifS, fag,
plop
tremur6tor, paltin
de cimp, sorb de cimp, cireq, frasin
;
in etajul doi carpen ma-
joritar, jugastru,
scoruq comestibil, pir pldure!, uneori moj-
drean.
-
Consisten{a : 0.9-1,0.
-
Productivitate : clasele I-III.
-
Calacteristici dendrometrice : in sub'ripul inalt productiv pen-
tru cer de clasele I5-II5 iar in subtipul mijlociu produc'tiv de
clasele II5-III5.
Subtipnl Specie Vl rsta, ani Consistenta
l ntl fi mea
m
Di amet rul
cm
- : L: 34
24- 18
Vol umul
I
m37ha
I
Lcmnul de
lucru,
To
58- 54
50- 40
l nal t
producti v
mi j l oci u
producti v
300- 2 10 55- 50
420- 330
210- 160
300-220 54- 50
-
Calitatea lemnului : trunchir,rri dr.epte, bine elagate, Ia cer'
9i
gorun.
-
Regenerarea naturald: uqoard la cer qi alte specii, dar se-
mintigul dispare curind, din cauza umbrei carpenului
;
car-
penul se regenereazd din abunden[a
qi eliminS frecvent cver-
cineele determinind formarea de cdrpinete pure.
100-
50
t00
272
St r at ul ar buEt i l or : dezvol t at var i abi l , i n f uncl i e de gr adul
de umbrire al arboretului,
Ei
compus din
pidrrcel, porumbar,
micieq, salbi moale
Ei
.riioasi, singer, corn, lemn ciinesc, mai
rar alun, dirmox.
St r at ul i er bur i l or
Ei
s ubar buEt i l or : de obi cei bi ne
dezvoltat format din determinantele Brachypodiunt. siluatic'wrv,
Arurn maculatum, Pulmonaria officinalis, asociate cu. un numir
mare de specii de
pdduri
mai luminate (Cynanchum oincetori-
c um, C ampanula per sicif olia, S edum nte;- i,m,un1,, C hr y sar ttlt etnum
co;'qrnaosum, Fragaria uiridis, Po& nernar"alis, Digitalis granrti-
ilu'a,
Helleborus odorus) si alte specii de pidure (DactElis po-
lyqanm, Melica uniflora, Glachoma hirsuta, Viola reichenbachi-
ana, Caret pilosa),'
sint
prezente
specii acidofile (Hieracium, um-
lteltatutn, Veronica officinalis, Luzula luzuloides)
Ei
specii' de
r.rmiditate mai ridicatd (Lysimachia
nummularia, Circaea lute-
ti ana g.a.).
TIPUL DI: ECOSISTEM : 7 377
$leau
de cer (! gorun'1
-
tei ar-
gitttiu
--
cdrpini[d, slob
productiu, cu titutl, pe :oluri rencle.inice
;i
cer-
noziomuri carnbice, eubazice, hidric periodic deficitare, cu Mercurialis
oData.
SuirLipuri : 73 713 -subtip slab productiv.
t. Referinfe silvotipologice pi fitocenologice
Ti pur i de pddur e: 7537 Cer o- El eau de si l vost epd dobr o-
geana
;
7 512
$leao-ceret
de deal cu elemente termofile
Ti pur i de st a{ i une: 70 6122 Del ur os de cver cet e ( de go-
run, cer
f
stejar pufos)
Pm, rendzinic edafic nrijlociu
;
711612l
Deluros de cvercete de gorun, cer, stejar pufos) Pi rendzinic eda-
fic mic
;
72t7 220 Deluros de cvercete cu stejar Pm, r,endzinic
edafic mijlociu-mare
;
13i7 210 Deluros de cvercete cu stejar Pi,
rendzinic edafic mic.
Asoci a{ i i veget al e: Car pi no ( or i ent al i s)
-
Qt Ler cet u. r n
cer -
ris Oberd. 48.
Z Areal : tip cu rdspindire redusd (circa 2 000 ha) in sud-vestul Do-
brogei gi in sudul Banatului.
3. Sta{iune
Condi { r i :
-
Al ti tudi ne: 100-200 m.
-
Relief : versanfi de rqguld insori{i, mediu
Ei
puternic inclin:rfi.
-
IVlaterial parental : provenit din roci calcaroase
$i
I'oess.
-
Soluri : rendzinice sau cernoziomuri cambice, eubazice, intens
humifere, superficiale pinn la mijlociu profunde, luto-nisipoase
qi lutoase, cu volum edafic mijlociu
pina
Ia mic, litiera continu5,
cu descomptrnere lentd.
l8
-c.
205
273
I ni l ! i mea
I
Di amet r ul
vi rsta, ani
I
Consi stenl a
L4- 10 | 20- 16
I ac t or i cl i ma. t i ci :
-
Cildura : Ia nivel de Tmn
-
10,5*1tr,5oC.
J-
Apa : Po 450-550 mm; in Dobrogea, 750-800 mm in
Banat
:
ETR: 450:600 mm.
Fac t or i edaf i c i :
Troficitate : mijlocie qi ridicatd (T
rtrr, l,
Reac{ie : slab acida
-
neutri
@H
-
5,8-'7,2).
Umiditate : U, 3-2,'U" 2-t.
tu"ffiit?trolltl;EeEte nivelul norinal pentru altitudinea datd.
Fac t or i l i mi t at i v i :
Umiditatea estival6 redusA.
4. Structura biocenozei
Producitori
a
St r at ul ar bor i i or :
-
Compozi{ie : in etajul dontinant cer, tei argintiu in propor{ii
variabile, diseminat
girnlta, gorun (Q. polyearpo,, steJar
pu-
fos; i n etaj ul domi nat carpi ni l d si moj di r:an (adesea cu acLl -
perire mare), par padure!, jugastru,
sorb comestibil.
-
Consi stenl a : etai ul domi nant 0,5-0,7, etaj ul domi nat 0,8:-i ,0.
*
Productivitate ; clasele IV-V.
--
Caracteristici dendrometrice : pentru cer qi gorun de clasele
IVo-V5.
vol umul
I
Le-.ut ae
m3/ha
I
l ucru,
%
,ro- oo
I
sl ab
productiv
Ce , Ga
Cc, Go
-
calitatea lemnului ; trunchiuri scunde, cu coroane dezvqltate.
-
Regenerare naturala : din sdminfa, foarte dificila la iverci-
nee din cauza fructificaliilor rare,
,atacului de insecte carpo-
fage, uscirciunii
gi concurenlei
puternice a cdrpinilei
qi moj-
dreanului, care se regenereazd mai uqor.
st r at ul ar bugt i l or : dezvol t at ner egul at i n spal i i l e l i ber e
de c5rpinila
gi mojdrean gi format din
'corn,
dirmox, lemn cii'
nesc, salbd moale riioasS, uneori scuinpie.
st r at ul i er bur i l or
$i
s ubar i r uqt i l or ' :
nr ei dezv ol t at
numai rn ochiurile libere de carpiniid, mojclrean
;i
arbu;ti
;
de-
tenninante sint Piptatheru'rn uire:;cens, Illerctrialis ou\ta, impre-
uni cu alte specii sudice (LEchnis cot^onaria, Lithospermum,
pur-
274
par&-coeruleum, Cynanchum uincetoti:cum,, Viola hirta, Chrgs-
anthemum corllbosum, Lathyrus niger, Arabis turrita, in Dobro-
gea
Ei
Paeoniu peregrirwl.
TIPUL DE ECOSISTEIII. ? 474 Cere-to-gi.rnifet, inalt gi mijlociu
produetits,
eu mull, pe
soluri brune
Si
brune-rogcate tipice. gi mollice,
slab luaice eu-
;i
mezobazice, hidric Cuasiechilibrate, cu Glecomn-Geum.
Subti puri : i 4141 subti p i nal t producti v;
71142 subtip millociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice gi fitocenologice
Ti pul ci e
padur e:
7321 Cr . : r ei o- gt r ni { et de ci mpi e; TB11 Ce-
.cl .o-gi rni tet
de deal uri l si l Lrai i i l c' ' l ' i tr i fl ora aci dofi l d).
Ti pul de st al i une: 1/ FD2 Del ur os de cver cet e
( de
cer ,
gi r -
{!a)
Ps, brun
-F
slab
podzolit-pseudogleizat,
edafic mare
;
t3/Cn
Cimpie forestierd de cereto-girnilete Ps,'m, brun-roqcat podzolit,
edafi c mare.
As oci at i i v eget al e:
cu. 45.
Quercetum farnetto-cerris
Georges-
2. Areal: ,tip cu rlspindire larg6 atit in Nluntenia, Oltenia cit
qi Ba-
nat (circa 45 000 ha).
3. Stal i une
_
Ccr : . di ! i i :
-
Al i :i tudi ni : 50-300 m.
-
Eelief : plan de c,mpie qi platou, r,ersanli slab inilirrali cu
diferite expozitii.
-
Material parental
: depozite loessoide lutoase, depozite prove-
rrite din rtrarire argiloase, luturi, argile.
-
Soluri ; brune eutnezobazice si brune ro;cate tipice
Ei
luvice
;i
tranzi.{ii de la brune-rogcate la cernoziomurilcambice, eu-
qi mezobazice, slab gi modertrt humifere, profunde,
Iutoase
in orizonturile superioare
pind
la luto-argiloase in orizontul
Btw compact, slab-pseudogleizat
;
volum edafic lxare
;
litier6
continui cu descompunere destul de activd.
Fac t or i c l i mat i c i :
-
CdIdurA : Ia ni vel ul de Trna
: g,5-10,5' C..
Api : Po:550:650 mm
;
E' IR
:
b00-600 mm.
,
Fac t or i edaf i c i :
- Tr of i ci t at e: mi j l oci e
Ei ' . mar e
( 7, , , - r r ) ,
-
Reac{i e : sl ab aci dA (pH :
b.B-6,8).
-
Umi di tate: U" 3-2t' Uu 2-1.
275
4.
-. Aerafie : buni (cu excep$ia perioadelor
eu excs temporar
de api) mai slabi in Btw.
-
C5ldura : mai pufini in perioadele
cu exces de apd (primd-
-
vara).
Fac t or i l l i mi t at i vi :
-
Deficitul estival de umiditate.
Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie: in etajul dominant
""r
qi girnifa in proporfii
foarte variate
;
pe
alocuri pot fi diseminali gorunul, stejarul
pedunculat,
frasinul de luncd, plopul
tremuritdr, teiul' ar-
gintiu;
in etajul dominat
jugastru,
arfar tdtdrdsc, p6r p6-
duref, in unele regiuni mojdrean, carpen.
-
C"onsisten{a : 0,9-0,8 in arborete nedegradate.
-
Productivitate : clasele I-III in arborete nedegradate mai sci-
zuti in cele din lSstari.
-
Caracteristici dendrometrice : in subtipul inalt productiv pen-
tru cer
Ei
girni{d de clasele I5-IIi iar in subtipul mijtociu pro-
ductiv de clasele II5 III5.
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, bine elagate cu lemn
de bunn cafitate la girnifS, mai slabd la eer in arborete din
lSstari cu trunchiuri. sinuoese, frecvent cu pnrtregai la bazi.
-
Regenerare naturald: din siminfa se
produce relativ uqor in
arboretele de codru (mai bine la cer), dar slab in arboretele
de crlng (aproape numai cerul)
;
in aceste arborete gtrnita
se regenereazd frecvent din hstari subterani, aleAtuind frec-
r
vent un etaj dominat.
St r at ul ar bugt i l or : de r egul l f oar t e bi ne dezvol t at , pe
alocuri compact, format din piducel (Crataegus tnonoggnn, C.
pntagynn),
salbi moale gi riioasd, lemn ciinesc, singer, corn,
porumbar,
micieE, spinul cerbului, mai rar clocotiE.
Subtipul Specia Vlrsta, ani Corcistenta
ilnlllimea,
u
Diametrut
m
Volumul, mlha
Lmnul do
Irrcil,
%
lnelt
productiv Ce, Gi
50 0, 9 2A*$ 24- 9 290-2lO 55- 50
r00 0. 8 28-23 38- 30 {00- 330 58- 54
mijlociu
productiv Ce, Gi
50 o. 9 t7- t5 t 9- t 5 210- 150 50- 46
100 O,E 25-20 32-28
.
zt0*210 55- 50
n6
St r at ul i er bur i l or
Ei
s ubar buqt i l or : put er ni c l dez-
voltat in locurile lipsite de arbuEti
;
determinante sint Glechoma
hirsuta gi
Geum urbanurn,la care se adaugd alte specii de pddure
.. (Dactglis plggama, Brachypdium siluaticum, Vi.ola hirta, Polg-
gonatum latifolium, Ajuga reptans, A. geneuensis, Veroni,ca
chamneilrgs), c
+i
specii de pdduri luminate (Lychnis coronaria,
Poa angustifolia, ChrEsanthernuln eoryrnbosurn, Cynanclw.m uin-
cetoticurtt,, Thalictrum mirws, Verbascum phlontoides, I.nula sal-
licirn) q.a.
TIPUL DE ECOSISTEM: 7 432 Cereto-girniget slab productiu, cu
nzoder, pe luuisoluri, brune gi brune-rw;cate puternic luaice, pseudoglei-
zate, oligomezobazice, hidric periodic deficitare qi puternic alternante la
suprafa{5, cu Poa-Carer praecot.
Subtipuri : 74323 subtip slab
productiv.
1. Referinfe silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i de pddur e:
Ti pur i de st af i une: 6i FD2 Del ur os de cver cet e ( gor un, cer ,
girni{d) Pm, dopzolit-pseudogleizat, edafic mijlociu
i
617 332 De-
luros de cvercete cu stejar Pm, podzolit-pseudogleizat, cu Poa
pratensis
--
Carex cargophgllea; I4ICF Cimpie forestierd cu
cereto girni{ete Pm, brun gi brun-rogcat podzolit, divers pseudo-
gleizat edafic mijlociu.
As oCi a! i i v eget al e:
Areal : mai frecvent in sudul tdrii, Iocal se intilnegte qi in vest (circa
10 000 ha).
Sta!iune
Condi ! i i :
-
Altitudini : 100-300 m.
-
Relief : plan de cimpie qi platouri, mai rar pe versanli slab
inclina{i.
-
Material parental : argile, luturi fine.
-
Soluri : brune-rogcate
Ei
brune luvice, oligomezobazice, slab
humifere,
profunde gi mijlociu
profunde, lutoase
Ei
lutoargiloase,
cu orizont Btw foarte compact,
puternic pseudogleizate, cu
volum edafic mijlociu.
Fact or i cl i mat i ci :
-
Cdldurd : la nivelul de Tma
#
10,5-11'0(C.
-
Apd : Pa:550-650 mm
;
E?R
-
500-600 mm.
2.
3.
277
l ' act or i edaf i c i :
' 1
Trofieitate.: mijlocie
9i
scdzutd (T
,rr-rr').
-
Heac{i e: moderat aci dA
(pH: 5,0-5,8).
-.Umiditate
Uu 8-6lUe 1-0 vernal temporar in exces, estival
scdzut5.
-
Aerafie : slabl mai ales in orizontul B compact.
-
Cdldura : prlmivara
mai scSzutd din cauza excesului de apd.
Fact or i l i mi t at i vi :
-
Aera{ia insuficienta primSvara,
apa accesibili redusd vara,
.trof icita tea rn ij locie-scdzutA.
4, Structura biocenozel
I
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozitie : in etajul dominant aproape exclusiv cer qi gir-
ni{A in propor{ii variate; diserninali foarte rar frasin de
lunci
;
in etajul dominat ar[ar tdtirisc, jugastru, pir pl-
duref.
-
Consistenla : 0,9-0,7.
-
Productivitatea : clasa IV (V).
-
Claracteristici dendrometrice pentru cer de clasele III6-V0
Ei
girnila de clasa III6-IV5 (simin!5).
--
Calitatea lemnului : majoritatea arboretelor fiind din lnstarti
au forme defectuoase
Ei
putregai
la baza trunchiului
;
Iemn
de lucru de calitate slabd.
-
Regenerare naturala : din sdminfa dificila chiar Ia cer
;
din
"
Iistari este
posibili la ambele, specii
;
girni{a'se regeneneaze
bine
9i
prin listari subterani.
St r at ul ar buqt i l or : dezvol t at var i abi l
Ei
compu, s di n
padu-
cel, lemn ciinesc, salbd moale gi riioasd, spinul cerbului.
St r at ul i er bur i i or
$i
subar i >uqt i l or : dezvoi t at ne-
uniform, de tip Carex prdecor
-
Poa angllstitolla, Ia care
se asociazd ,alte specii de Carex gi graminee (Carer cargopthll-
Subtipul Specia Vi reta, ani Consisten, Ini l l i mea, m
Di ametrul
cm
. - . - | Lemnul de
Yoruur, m"/ha
I
l ucru, g6
slab
productiv
Ce
Gi
50 0, 9 16- il 20- t 6 80- 50 | 4l - 35
50 0. 9 14- 10 18* l 5 80- 55 | 4t - 35
Ce
Gi
slab
productiv
100 o. 7
a ) 1 1
130-80 | 46-40
100 0, 7 20- t 5 29- 25 120- 80 | 46-40
278
Ilca, C. tomentosa, C. contigua, Calamngrostis, epigeios, Dactglis
polygamn, Brachypodium syhsaticum), alte specii (Lgsimnchia
lturnm,ularia, Lgchrtis coronaria, Centauriurn umbellatum,
Vero'
nica chamaedryls
g.a.).
TIPUL DE ECOSISTEM : 7 435 Cereto-girni[et miilociu productiu,
cu moder, pte srcluri brTtne, brune-ro;cate luxice gi luuisolwi pseudoglei-
zate oligomezobazice, hidric asasiechilibrate
Si
alternante pe profil, cu
Genistct Il estucs, heter ophglla'.
Sul-rlipuri : 74352 subtip mijlociu productiv.
1. Referinfe silvotipologice
gi fitocenologice
Ti pur i de pi dur e: 7 311 Cer et o- gi r ni f e de deal ; r . r r i ( si t ua{ i i l e
cu florb acidofil5).
Ti pur i de st a{ i une: 7i 6732 Del ur os de cver cet e
( de gor un,
cer, girnild) Pm, podzolit edafic mijlociu cu graminee inezoxe-
rofite.
: \ so ci a! i i vege t al e :
Quercet um f arnet t o-cerri s
Georgescu 45.
2. Areal : mai frecvent in vestul
!5rii,
dar local apare
;i
in sud (circa
30 000 ha).
3. Stafiune
Condi t i i :
-
Altitudini : 100-400 m.
-
Relief : plan de platouri (cimpie)
9i
verstrn[i cu inc]inare qi
expozi{ie diferita.
-
Material parental : luturi fipe, argile, gisturi cri*qtaline, gresii.
-
Soluri : brune eumezobazice'gi brune-roscate luvice, luvisoluri
albice, mezobazice, slab qi moderat humifere, profunde
Oi
mij-
lociu
p;ofunde, lutoase qi luto-argiloase (in orizontul Bt(w)'
slab
pseudogleizate, cu volum edaJic mure
;i
mijlociu.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdl durd : l a ni vel ul de Tma: 9,5-10,5oC.
-
Apa : Po: 650-?50 mm; E?R
:
500-600 mm.
Fac t or i edaf i c i :
-
Troficitate : mijlocie (Tpr).
-
Reacfie : slab acidd (pII
-
6) in orizontul cu humus, moderat
acid| (pH
-
5,0-5,8) in orizontul eluvionat.
-
Umiditate ; U
o
7-5,1 U
"
2-1.
-
Aerafie : mai slabi in orizontul Bt(w).
-
Cdldura : la nivelul zonei.
Fac t or i l i mi t at i v i :
-
Umiditatea estival5 redusd, aerafie slabd in Bt(w).
279
4. Structura biocenozei
lProducitori
St r at ul ar bor i l or :
Gompozi{ie : in etajul dominant cer gi girnifa in propor{ii
variate
;
diseminati pot apare gorunul, ciregul, frasinul de
luncd, plopul
tremuritor, teiul argintiu
;
in etajul dorninat
puline exemplare de
jugastru,
carpen, ulm de cimp qi de
munte, sorb de ci mp;
-
Consistenla : 0,9-0.8 (0,7) in arborete nedegradate.
-
Prod,uctivitate : clasa (II) il-IV in arborete nedegradate, mai
sc5zutd in cele din lSstar.
-
Caracteristici dendrometrice : pentru
cer de clasele III6-IV6 gi
girnila
de clasele II5-III5 (sdmin{a
*
lSstari).
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, in general
bine elagate
in arborete din sdminfS, lemn de lucru cu calititte rnai slabd
;
trunchiuri curbate, la baza cu putregai, in arborete din las-
tari .
-
Regenerare naturald : din s5min{a se produce relativ ugor la
cer qi in parte
;i
Ia girni{5, in arboretele de codru, mai greu
la cer qi aproape deloc la girni!6 in arboretele de cring (in
acestea girni{a
se regenereaz6.*mul[umitor din listari sub-
terani ).
St r at ul ar bust i l or : dezvol t at var i abi l qi const i t ui t di n
pd-
ducel, iemn ciinesc, salbd moale
;i
riioas6, singer, corn, poruln-
bar, mdceq, spinul cerbului.
S' t r at ul i er bur i l or
Ei
subar buqt i l or : dez vol t at v a-
riabil de tip Festuco heterophglla; La aceasti specie se adaugd
alte graminee (DactElis polggama, BrachEpocliu,ni, sEluaticum, Poa
nemoralis), unele specii acidofile (Luzula
luzuloides, Veronico oJ-
f
icinali s, Hieracium mu"rorurn,' H. umb ellatum, C qti,su.s ni,gricans
),
alte specii (Galium uerltrm, Carer. diuulsa, Lglchnis coronaria,
Lqthllrus niger, C alamintha clgno podiu???
E.
a.
280
Subti pul Specia Vlrsta, ani Consistenta ni l !i mea, r
Diametrul
cm
Volumul, mlha
Irmnul de
lucru,
%
mi j l oci u
productiv
Ce
Gi
50 0, 9 l'7
-
t4 22- l 8 110- 80 46- 4l
50 0. 9 16- t 3 l 9- l 7 100- 80 46-_ 4l
Ce
Gi
100 0, 8
( 0, 7)
25-20 34- 30 170- 130 5l -46
100 0, 8
(0, 7)
22- t 9 3J- 28 160
-
r30 5 l - 4 6
Dlcmente de structurd stratul ierbos
40
I 19, 43
esfival
Gruln de neyertebrate
Col l embol a
Thysanoptera
Heteroptera
Hornoptelo
Hymenoptera
Grupa de nevertebratr
. .
Nr .
de specii
recvenla a,cops.
ririi cu ierburi
%
Col eoptera
Lepidoptera
Diptera
Dermoptera
Orthoptera
ln si pe sol
Consurnatori gi descompundtori
In stratul arborilor
Biomasa
g.s.u./mr
Grupa de nevertebrat
Mecoptera
Aranteo
Acati na
Opilionida
Psettdoscorpionida
Grupa de neYertebrate
FmsIEt
Eensitalea
ind.lm2
Umi di tatea
vernal
16
59
Abundenta
I
rel ati vtr
|
_ |
Abundenla
Grupa de neverlelitat
|
relativi
I
o'/o
Abunden!a
relativL
%
8, 70
1, 35
8, 70
8, 70
Abunden!a
relativi
39, 10
1,25
8,70
ze,9
11, 7 5
26, 2L
2, 11
t'7,39
Abundenla
relatiYtr
%
I.umWi ci dae
Isopodaa
Li thobi i dae
Eol,ydesmidae
Julidae
1 l t
) A l
1, 5 I
1. 8 I
Grupa de nevertebrate
Lumbriciiloe
Enchytreidoe
Nemotodoe
Dermaptera
Opilionida
Ar anea
Carabidae
Scarabei.dae
staphyl i ni i l 4e
Curculionidae
Chrysomelidae
Elateyidoe
Lepidoptera
Formiciilae
l n sol
Densitatea
indivizi/mz
9, 14
8 , 1 4
s)s
Densi tatea
indiviz"ilm2
Grupa de nerertebrate
8200
|
214 70O I Cotrl,embola 63 100
287
Activltatca &htdtogcaericl ln sol (mg fonna-
-
zon/t00
;
sol)
'TIPUL
DE ECOSISTEM :- 7 477 Cereto-girni[et cu cdrpinifd,, slab
produetiu, ett, tnull, pe litosoluri
;i
soluri renc!"?itl,l"r,e, corbonatie eubdzice,
hidric periodic deficitare, cu Mercurinlis ouata.
Subtipuri : 74713 subtip slab
productir'.
l. Beferinle silvotipologice
;i
litocenologice
Ti puri de pddure: Ceret o-gi rni {et e cu subarboret bogat de
cnrpini{d (sudul Banatului).
Ti pur i de st af i une: 7317210 Del ur os de cver oet e cu st ej ar
Pi, rendzinic edafic mic.
Asoc i a{ i i v eget al e:
2. Areal:
pe
suprafefe mici in sudul Banatului (circa 1 000 ha).
3. Sta{iune
Cond. i f i i :
-
Altitudine : 100-200 m.
-
Relief : versarrti inclinali pind
Ia repezi, insori{i.
-
Material parental : provenit din calcare
Ei
roci err-rptive ba-
zice, gisturi.
-
Soluri : litosoluri
qi rendzine, intens humifere, cu mull, euba-
zice, superficiale qi mijlociu
profunde lutoase, cu volum eda-
fic submijlociu
;i
mic.
l : ar c t or i cl i mat i c i :
-
Cdldura : la niveL de Tma
-
10,5-11,5oC.
-
Apa: Pa 700-800 mm; ETR 550-650 mm.
I ac t or i edaf i ci :
-
Troficitate : mijlociu
Ei-ridicatd
(T
,rr-t,l.
-
Reaclie : slab acidS-neutrd (pH
:
6,5-1,2).
- Umi di t at e : U, 2-l l u
"
1.
-
Aerafie : foarte bun5.
-
Cdldura : insemnat plus
datoritd calcarelor
Ei
expoziliei in-
sorite.
Fac t or i I i mi t at i v i :
-
Volunrul edafic mic, nivelul scizut aI umiditd{ii estivale.
282
Litiera
sol 0-3 cm
sol 3-6 cm
+. Siructura biocenazei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
compozifie : in etajul dominant cer qi girnila in prop.rlii
va-
riate, diseminafi pot fi
jugastrut
qi
'm;dSaieanul-;
etajui ao_
-
minat compact este constituit din clrpini[a.
Consistenla : etajul dominant 0,b-0,?, etiiut dominat 0,8_1,0.
-
Productivilate : clasa (IV) V.
-
caracteristici
dendrometrice
: arborii nu depiEesc 15-17 m
;i
22-24 cm la 100 de ani.
-
calitatea lemnului : trunchiuri conice, cu forrie defectuoase,
coroana dezvoltatd, pu{in
lemn de lucru de calitate slaba.
-
Regenerarea naturall : din sdminld nu se produce
aproapp
deloc la cvercinee
;
se regenereazd ins6 ugor speciile de- am6d-
tec ducind la formarea
de arborete derivate de oarpinita.
st r at ul ar buqt i l or :
dezvol t at var i abi l i n f uncl i e de acope-
rirea etajului cu
-c'drpinild
gi format din p5ducel,
iemn ciinesc,
pe alocuri corn, dirmox
;
dintre liane, curpenul de pddure,
vifa
sf,lbaticS.
s t r at ul i er bu- r i I or ,
si
subar bugt i l or :
s ub c i r pi ni { i
slab dezvoltat, format din Mercurialis ouata,
pipatatherun
uir"t-
cens, Lithospermrum purpureo-coeruleum,
Bilderdyltict clumetto-
r?trrn, cgnachum
uincetorianm,
Lgchnis coronarii, calarnintha
acinos, Digitalis
ferruginea,
BrachTlpod.ium
siluaticunl
9.a.
TIPUL DE ECOSI,STEM
: T 514 Girni,tet
inatt
;i
cu rnull,
pe
soluri b1un9 gi brune-rogcate, +
luuic'e,
c u asie chilibr at e, cu" Gl e cho ma- G eutn.
Subtipuri : 75 74L subtip inalt productiv;
75 742 subtip mijlociu produciiv.
1. Referinfe silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i . d' e, pddur e:
?211 Gi r ni { et de pl at ou
de pr oduct i vi t at e
superioard
;
7_V13 Girni{et cu Glecoma hirsuta de productivitate
superioard
_; !
2Vl
Girnilet de versant de productivitate
supe-
ligg$
;^^7
2.22 Girnifet de versan-t de productivitate
mijlocie;
7 273
'Girnifet
de cimpie de productivifate
mijlocie.
Ti pur i de st al i une: 4/ FD1
Del ur os de cver cet e cu st ej ar ,
ciTpie inaltd cu girni{ete Ps, profund podzolit,
edafic maie;
9/FD1 Deluros de cvencete cu slejar, veisant de girni{ete
pm,
brun podzolit cu drenaj intens edafic mijlociu
;
107FD1
'Deluros
de cvercete cu stejar inclinat de girnifete
ps,
slab podzoiit, edafic
mijlociu-nraret cu Glechoma.
Asoc i a! i i veget al e:
Quer cet um
f ar nbt t o
pdun
64.
mijlociu productiu,
mezobazice, hidric
283
2. Arealr-Pe,suprafefe destul de mari (cfuca 2b 000 ha)
in,special in
'sudul
qi vestul
ldrii.
3. Statiune
Condi { i i :
-
Altitudine : 10G-300 (400) m.
-
Relief : in general
velsanfi, slab qi mediu inclina{i,
*.um-
brifi dar qi
cimpie sau platou
suficient drenate.
-
Material parental : argile, luturi fine, mai rar luturi nisi-
poase
sau pietriguri (toate cu caracter acid).
-
Soluri : brune-rogcate qi brune luvice, mezobazice, moderat
humifere, profunde
Ei
mijlociu profunde,
lutoase pinl
la ar-
giloase (in orizontul B compacte in perioadele
uscate), slab
Ei
mediu pseudogleizate,
fdrd schelet, cu volum edafic mare
gi mijlociu, litierd continud, cu descornpunere
mai lentd.
Fac t o. r i c l i mat i c i :
-
Cdldurd : la nivelul de Tma: 10-10.5oC.
-
Apd 2
ps
-
550-650 mm; ETR
:
500-600 mm.
Fact or i edaf i ci :
-
Troficitate : mijlocie (Trrr).
-
Reacti e : moderat aci da (pH:5,3-5,7).
-
Consisten{a : estivald mare qi foarte mare in Bt.
-
Umiditate : U
o
3-AU
"
2-7.
-
Aera{ie : bund in orizontul A, redusi in orizontul Bt.
Cdl durd: normal 5.
Fact or i r i mi t at i vi :
Umiditatea scdzutS, aera{ia redusd in Bt.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : In etajul dominant girnifa majoritarS; disemi-
na{i cer gi gorun (uneori pind la proportie de faciesuri), frasin
'
de lunc5, tei argintiu, paltin de cimp,
jugastru,
sorb de cimp,
mai rar mojdrean, carpen, fag balcanic, sorb domestie.
-
Consisten{a : 0,9-0,8.
-
Productivitate : cl,asele I-III.
-
Caracteristici dendrometrice : in subtipul inalt productiv pen-
tru girnild de clasele I0-II5 iar in subtipu'l rnijlociu prr>
ductiv.de clasele II5-III5.
284
Subti pul Specia
Vl Bt a
ani
Consistenta
l ni l f i mea
m
Di ametrul
cm
Volupul
mr/ha
Lemnul
de lucru
%
inalt
prductiv
Gi
50 0, 9 19- 16 ?7. _
t 9 290-210 5{- 50
100 0, 8 27- 22 34- 30 110- 330 58- 54
mijlociu
productiv
Gi
50 0, 9 t6- t4 t9- n 2lo- 160 50- 16
100 0, 7 23- t 9 30-28 300-230 56- 52
-
calitatea lemnului : in arborete nedegradate, din siminfd,
forme foarte bune are trunchiurui,
elafaj suficient lemn de
lucru de bund-calitate,
in arborete aelradate qi
din ldstari,
trunchiuri cu defecte,
adesea cu putreg;i
la rdddcind, eragaj
slab.
-_
Reg-eqera'e naturald.: nu- prezintd dificultd{i deosebite depin-
zind de frecven{a
anilor de fructificafie.
st r at ul ar bugt i l or :
de r egul a mai puf i n dezvol t at di n cauza
u.m!ryi; format din pdducel,
corn, lehn ciinesc, salbd moale
Ei
riioasd q.a.
st r at ul i er bur i l or
$i
subar bugt i l or :
obi qnui t dez-
_vgltat
in petece
in func{ie de lumind
;
determinante sint Gtechoma,
hirsuta gi Geum urbanurn impreuni cu. Galium mollugo, Lathy-
T'U's uernlrs,'
se asociazS frecvent
poa
tnernoralis, veronica clta-
maedrys, Polygonatum
latifoliunt, Dactylis polggama, Brachg-
podium
siluaticum, Viola hirta, V. suauis, Liihoiryrmrun.- riurrlu-
reocoeruleurn,'
local in situafii cu drenaj mai lent in sbl pot
apare Calamagrostis epigeios, Poa angustifalia, Carer pffaecot
E.a.
TIPUL DE ECO^S/STEM: T 532 Girnilet slab procluctiu, cu" mnder,
gte,uertiso''uri pi planosoluri
luuice, pseudogreizate,
oli.gomezobazice, hi-
rlric,
pe.riodic
deJicitare gi puternic
alternante Ia suprafafd., cu
pod -
Caret praeeot.
Subtipuri : 75 323 subtip siab productiv.
1. Referinle silvotipologice
ii
fitocenologice
Ti pur i de pddur e:
Ti pur i de st al i une: 2l FD1 Del ur os de cver cet e cu st ej ar ,
cimpie,piemontand
cu girnifete Pm/i, vertisol, edafic submijlo-
ciu-mijlociu
;
6/7 332 Deluros de cvercete! cu stejar
pm,
podzolit
pseudogleizat
cu Paa
pratensis
-
Carex caryophgllea j
fSlCn
Cimpie forestieri de girni{ete Pm,
prrternic podzollt, slab-mediu
pseu_dogleizat, planic sau planosol,
edafic mijlociu
;
16/8 4b0 Cim-
pie forestierd de girnifete Pi./m, vertisol edafic mijlociu.
Asoci at i i veget al e:
Quer cet ut n f ar net t o
Pdun 64.
285
2. Areal: Pe suprafefe rnai mari
{eirea.?000
ha) ln-sudul
tirii;-mai
ales in cimpii.le inalte qi
in Platforma Getici din Oltenia
qi
_
Multenia,
-mai*rar
pe,piemo-nturile joase
dig Banat.
:
3. Stafiuni
Condi f i i :
-
Attitudini : 100-300 m.
'
,-
'Relief
: de regirlS
Be
iimiiii
9i
platouri plane, lipsile de' dre-
naj superficial.
-
Material parental : luturi prdfoase,
argile.
-
Soluri : vertisoluri qi planosoluri
luvice, oligomezobazice, slab
. ;, humifere, profunde, lutoase gi
argiloase (in orizontul Btw),
cu drenaj intern greu, pseudogleizate,
cu volum edafic mij-
lociu, Iitieri continud cu descompunere intirziatd.
Fac t or i c l i mat i c i
---
Cdl durd : l a ni vel ul de Tma: 10-,10,5oC.
-
Apa : Pu
-
550-650 mm.; ETR
-
500-600 mm.
Fact or i edaf i c i :
-
Troficitate : submiilocie-mijlocie (?rr_rr,
).
-
Reac{ie : moderat acida
/pH
-
5.0-6,0) in orizontul supe-
rior; puternic
acidd (pH -
4,5;-5,0) in orizontul eluvial.
-
Umi di ti i te:' u, 8_,6/l l " 1-0; pri mdvara se produce stagnare
de apd la suprafald.
-
Consistenfa,: estivald extrem de ridicat5.
-
Aera[ie : slabd, mai ales in orizontul Btw foarte compact.
-
Caldurd : mai scizutA decit media in
perioada de stagqare
'
a apei.
Fac t or i l i mi t at i vi :
Umiditate alternantd, aeralie temporar slabd.
4. Structura biocenozei
: "
Producitori :
St r at ul ar bor i l or :
Compozi{ie : ln etajul dominant aproape exclusiv girnifd, rar
diseminafi cer, frasin de luncd,; in etajul dominat, exemplare
rare.de
jugas'tru,
mdr
Ei
pdr pdd,ure{, mojdrean.
*
Consistenla : 0,7*0,9'
-
Productivitate : clasele III-IV.
-
Caracteristici
'
dendrometrice : pentru girnild de clasele
III6-IV6
$istari).
?86
Consi stenta
l ndtti nea
m
Di ametrul
cm
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, relativ bine elagate,
dar conice.
-
Regenerare naturald : din siminfa se produce cu greutate mai
ales din cauza stagndrii api la suprafafd in primdvard
;
frecventd este regenerarea vegetativd din ldstari subterani por-
nifi din muguri de la coletul arborilor batrini sau aI cioatelor.
St r at ul ar buEt i l or : sl ab dezvol t at , r epr ezent at pr i n pi du-
cel, lemn ciinesc.
St r at ul i er bur i l or qi subar bugt i l or : i n gener al sl ab
dezvoltat, in petice, in locuri mai luminate
;
de'terminante sint
speciile Carer pr(rccot, gi Poa angustiJolia, impreund cu Carer
ccryophyllea, C. tomentosa, C. diuulsa, C. contigua, Calamagtostis
epigeios,' se adaugd specii de pdduri luminate (Lychni,s coro-
naria, Fragaria uiridis, chiar Festuca uallesiaco), specii obignuite
de padure (Dactylis polggama, Melica uniflora, Brachypoclium
silt:aticum, Geurn urbonum, Galium mollugol) gi unele specii
acidofile
(Veranica officinalis, Genista tinctoria) s.a.
TIPUL DE ECOSISTEM: 7 535 Gi rni tet
tnoder, pe uertisoluri luuice
gi soluri brune
hiclric cuasieclzilibrate gi alternante pe profil,
heterophylla.
mijlociu
productiu, cu
Iuui ce, ol i gomezobazi ce,
cu
(]enista -
Festucq..
mi j l oci u'
productiv
Strbtipuri : 75 3i2 subtip mijlociu productlv.
1. Ref eri nf e si l vot i pol ogi cc si f i t ocerrul ugi ce
Ti pur i de s t a! i une
cimpie piemontand de
mi j l oci u.
As oci a{ i i veget al e
: 3/FD1 Deluros de cvercete cu stejar,
girni{ete Pm, vertisol podzolit edafic
i
Quercetum farnetto
Pdun 64.
2.
3.
Areal : Pe snpr:rfele destul de mari (circa 30 000 ha) in intreg area-
lul pddurilor de cer
9i
girnifa.
Staf i une
Condi t i i :
-
Altitudine : 100-300 (400) m.
-
Relief : platouri ceva mai bine drenate, versan{i cu diferite
expozi!ii.
287
-
Material parental: lutpri fine necarbonatice,
argile.
-
Soluqi : vertisoluri'luvice gi brune luvice, oligomezobazice,
stab hurnifere, profunfc,
luto-nisipoase pine Ia ifito:argilbdsE,
slab qi mediu pseudogleizate,
uneori cu schelet de pietliE, cu
volum edafic mijlociu
;
litiera continud, cu descompunere
lentd.
Fact or i c l i mat i c i :
-
Cdl dura: l a ni vel ul deTma:10-10,5oC.
-
Apd : Pa :
550-650 rnm; E?R
:
500-600 mm.
Fac t or i edaf i ci :
- Troficitate : mijlocie (T.rrr;.
-
Reacfie : moderat
-
slab acida
1pH
:
5,0-6,3) in orizontul
superiori puternicd (pH
-
4,5-5,0) in orizontul eluvial.
-
Umi di tate: IJ, 7-5/U
"
2;1; stagndri vernal e pe profi i e
deasupra orizontului Bt compact.
-
Aera{ie : in general bund, mai redusd in orizontul B compaet.
-
edldura: in
jurul
mediei pe
altitudine.
Fac t or i I i mi t at i v i :
-
Umiditatea estivali scdzut5, in par:te aeralia insuficientd.
4. Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or : l n et ai ul domi nant gi r ni { d maj or i t ar i di -
semina{i cer qi gorun (uneori pind la propor{ie de faciesuri),
frasin de luncd, tei argintiu, sorb de cimp, mai rar carpen; fag
;
in etajul dominat
jugastru,
artar tdtArdsc, p5r
Si
m$r
p:idure!.
-
Consistenfa : 0,9-0,8.
-
Productivitate : clasa (II)
-
IU
(IV).
:_
Caracteristici dendrometrice : pentru girni{a de clasele
II5-IV6 (sdmin{a).
Lemnul
de lucu
%
mijlociu
productiv
Consistenta
lnil.fimea Diamctrul
cm
Volumul
mr/ha
210- r50
300-220
16-40
5,t- 48
-
Calitatea lemnului : trunchiuri drepte, in general bine ela-
gate.
-:-
Regenerare naturalS : este posibili
Ei
din simin{d, dar se
pfoduce de regull destul de abundent
Ei
pe cale vegetativi
din l{stari subterani prni$i de la coletul arborilor bdtrini-
speia
|
':*1.
2{,B
. ' ;
St r at uf ar bugt i l or : dbzvol t at neuni f or m'
dul"cle luiniria'r:b a drboitlllUi'
$I"f6rmat
din
nesc;Singer, corn.
t
..
in func{ie de gra-
pdducel,
lemn c{i-
St rat r*{ i er-buri l or: t l ezvol \ rt -Freuni l or. nn, i n f uncl i e de gra-
,,.
dul de urnbrire; determintsnte
'sint
-Festuea
heterophAlla qi Ge'
".nista
tinctoria, ia care se adaugd
gi:
alfi in<licatori de aeiditate
moderatd
lCgtisus
nigricans, Veronica oJficinalis, Hierrcium
,
umbellatum
9.a.),
specii de p5duri uscate, luminate (Chrysanthe-'
mu,nl corgrnbawm,'.Lgrchnis
.
eoraharia,
.Hel.borus odorus, Digi'
tal,is grgndiftora, Campanula persici|olia, Betonica officinalis,
Sedum \na:finmrn Hypefianm perforatatm, Potentilln, mioantha,
Astragalus glgc,hyphgllusl ch gi
,alte
sp'ecii de pddure (Glechoma
'
hirsuta, Geim urbanu.nt, G:aliim ueium, Viola hirta, Veronica
chamaed.rys'; Metica wtifl'ora),' uneori in locuri cu stagndri mai
mari de-apa Cerer preee,oar C;.tomentasa.
,
Nr.
de speii
Frffiqrrla agolxhirii
cir iqbdrri
Biomastr
g.$.u./m2
GruDa de nevertehrate
Densi tatea
indivizi/m'
Umiditate
ryernal
I es{ ival
t
Grupa de leYertebratc
"/o
Coasuqatorl
li 4eecompunltori
in stretul arborilor
Grupa tle nwtrtobrate
35,
lu"aditla
relative
Abundente
reldtivt ,
Abundenla
relativi
%
Collcmbala
iThysanorturo
Heteroptero
Hotfrop,tela
/
Hymenopter6
Gnpa de nevertebrate
Coleoptera
Lepiiloplera
Dipiera .
DerrnaPterfi
Orthop:tsr6
ln qi
.pe
sol
Crupa do' nevctqbr3t
X'[eccplera
Araneo
Acari na
Opilionida
Pseildoscorpionida
Grupa de nevertebrate
Staphylinidae
Curcr.tlioniclae
Chrysomeliilae
Elateriilac
Lepid,opter&
Forniciilne
3,70
14, 81
22,22
'
3,74
J,8,54
\ ltl
9, 26
AbuAden!a
ielativl
J ) ) )
3,58
'':'
Aburrdentd
relativ{
Abudenla
relativl
, ) , v l
Lunbriciilae
Isopoilae
Lithobiiilae
P;ly$esmidae
Julidae
Elcmente de structur{-stratul ierbos
3,07
31.72
19,14
20,72
1. 79
o;sz
.
2,45
1, 96
10, 13
Den rapleld
Opilionida
Aranea
Carabidae
Scorobeidae
10
-
c. 205 289
lCI Nof
. \
Grupa de nevertebrd.'te
L*r4briaid.ae
Enekytrqeid,ae
N,ematodae
I .
crupa de nevertebrut
I
.,ffXtir?Ht
Deositate
indivizi/mr
9m0
53 90.Q
ilctivitstea
4chi}ffirffitl',lli':l
(mg
torme;i:., I
Li ti era
Sol 0- 3 cm
SoI 3- 6 cm
TIPAL DE ECOSIS?EM':
,7
5Vl Girnitet
calcic
W
soturi rendzinice, carbonatiE eubdzice,
slbb': p4odt^tetia, cu mnll
hidric
foriodic
deficitore,
eu Mercurialis ov.dta.
Subtipuri : 75
713 subtipFlab
PJoductiv"
\
i, npf"tittfe silvotipotog|p'li,fitrice$iologice
,'
.,
' -
'
'
'
Ti puri de pAdure
i
7Lz}-Gi rnr&ct de deal uri ,
pe sol uri . sche*
:
letic ? 224
-Girnitet
de dealuri de productivi.fate inferioard
;
7 225
Girnifet dobrogean de. dealuri de prodmotivitate inferioard;
V S?2.Girnifeto.qleau de deali
Ti pur i . de st at i une 7217 220 Del ur os de cver cet e cu st ej ar
-
-
Pm, rendzinic edafic mijlociu-mare; !3/7 2J0: Deluros de cver-
cete cu stejar Pi, rendzihic edafic. mic.
Asoci at i i veget al e: Csr i ci
L
Quer cet ut n, $qai net t ol
Dg-
ni fa 70.
2!. Areal: Tip rar intilnit in citeva
puncte
'din
nordul D<ibiogei (pe
cca 400 ha)
qi sudul Banatului (1 000 ha).
, ; . J i . :
\-,
cu incjiniri de la tnode'
prorysni16' din greeii cal-
3. Stafiuni
Condi ! i i :
Altitudini : 60*200 m.
-
Relief : versanfi, de reguld insoriti,
_
r,at la puterniq.
-
Material parntal : loess, depozite
caroase
qi cal cagg,,
-
r.
,, ,.:.".\ -..
29fl
. , i
4i
. , a
'
,
:
'
:
. . : .
! : . ,
.
;'
Soluri: rendzine, dneori brune rpgcate sau brune eumezo-
,bazicne,
moderat hurnifere,
'mijlociu'profurrde
pind la super-
ficiale, Iutoase gi lutoargiloase (argil,oase) in orizontul Bt com-
pact, cu volum edafie mijlociu pind la mie; litierd continu5,
cu desggrhpunere lenhi.
Faqt or i . c ' l i mat i ci :
...-
Cdldurd i la nivehrl de Tma- 10,5-11,5"C.
-:- Apa: Po.:
S$-700
mm;*ETR
:
500-550 mm.
Fact or , i d, d, af i ci :
-
Troficitate : ridicatd (T"-IV).
-
Reaetie : slab acidd
-
neutrd (pU :
6,0-?,0).
-
Aerafie: bun5. (mai rar redusd i4 B).
-
Caldurd :
plus
impgrtant, datoritd calcarului.
Fact oi i t i mi f , at i vi :
I " '
; ' "
-
Umiditatda estivald scdzut6, compactitatea mary in orizon-
Structura biocenozei
Ploduc6tori
,
"1
, i
St r at ul ar bbr i l or :
Cornpozi{ie : In etqiul dominant girnifd
majoritarS; disemi-
nali goruni (Quercus plgearp'
Q.,dachampii);
in etajul do-
minat- tei argintiu, mojdrean,
juglastru,
rineori qi cdrpinifS,
soib de piprp..
'
,
-
Consistenl, r O,A-0,0.
._ Caracteristicl
dendrometrice : pentru girni{5 da clasola
III5 Vo..(lestari).
[
.n*,"
Subliplrl
slab
productiv
Vilstd
ani
1,t- t0
20- 15
zo- t6
30-2,5
l 5O- ' 90
210* , 130
Lemnul
de lucru
%
46* 38
52-42
50
100
0, 8
0, 6
-
Calitatea lFmnului.; tnunchiuri scunde, conice, adesea nod,u-
rouse, puternic ran'lifioate
;
oantitate micd'de lm.fr de
'Iucm.
-
Reqenerire naturald': serproduce greu tra girnita, gorun, tei,
din cauza fructifiealiilor'rsre
gi vbt5mbrii masive a ghindei
prin insecte aarpofag; se regenereazd ugor mojdreanul,
ju-
gastrul, cdrpini{a.
291
rl
i,-llr'
. {--1
I i l ' .
' , r
:
{-"":
f*;"-,.*t"'
-'
"
neuniforitir:dezrrbltaf $i
{cfmat dn
corn
leinrr ciinese, dfinox, ld uhele locuii
;o..
"t * \'
| : t
j
. . ' " "
I
,cu zorra pdduritor.de stejar.
I
, .
"S*rSJipuri
:'l'?6 142 subtip miflociu,productiv
;
,
.'',
'
n'
. , , " ' ?6143sr r bt i i ' sl abpr oduct i v'
' : "
|
. '
' t
. . - - l i
1. Dotodnie sitvotipotogtcc
ai
fitocenologice
: :
'
.,,, 1
Ttpur,+ de pidur.q: 8431 Amestec de stefat.,pe{unculat
$i
bru-
mgriu
qu
cer
Ei
girnifa; 8432 Amestec de'stejari,brumSriu cu
' '
-
' ca' $
g$ta;8433 Amestet de eer qt' g?ntitA or stejar brumd-
riu'8441
4$*t*,'ae'ste$ar
br\imdriu
qi'pqfos cu cer qi gir1tt5.
Ti p' uri de' st af i uni : 3/ Ss Si l vost epi i nt ernd. de, pyercet e mezo-
-
^xerofiie
-
*oofU" Ps(m).u tt"i.t'Urumdiitr, ceifioziom diryra-
dat slab podzolit
-
pseudogleigat
;
4/9 530
:$ilvostepd
interni cu
cvercete
tmezoxerofiie
-
xe"rofilp
'Pr-n
(i) cdinoziom degradat
pe
' ' " " i i i t i r i l t l e. "
. " r '
' ' -
' , :
EeOsISfE M : 7 6r!I'.,:StbidrQ;+Oe
:U'u*&tti' -
cer
-
si;-
tdrd.sc, truijlociu gi stab
prod,actiu,
.cu,m:ltll,
;pe
cetno-
$i
tranzalii spte soluri brune-ro1gate, eubaiice, hidric
A' s.gq"i' a.ti,i,
"vegeta
|e :
Quercetuni' twdutlfrtlifloiae
*
certis
-. -(Iforbg$44)
BoFcu-et el. ?9 ?/,Ss Silvosre[&.inlerai depresiune
'
,,
de wereetd Pi, podzolit-gu+udogleiz.at;'"$19 5$0 Silvcstepd inteini,
{e
cverceti Pi, podzolit-Faeudoflleizat
;-8l9
5-S0 Sitvostepd interni,
9ipfoi"si
cu cvercete
?^. /
r ' r . ' , | ; t : - - . ! l - . , - { ' ' r . : . . - . , . , . , - . .
lppt,r'",$*ryf-de f-recvent. ln silvostepa din"
sup"l. Frii
sixe lltnita
t
,
n , , . , i , i
3.,
$t{iqrrs
i
' ! .
I r ! 1
i jilr
, . 1
$act or i
c l i mat i . pi :
,Clldur6,:
ia,hivelul' de T rnr
-
1 0,5--1 1,5"Q"
:r-' Sqluri : cer.noziornuri
qambice
Ei
tranzitii spne brune roEcate,
rcatd siab luvice.
eubEzice,, moderat, humifp,rg, profunde, lu-
tdas6, Iutc-rrgiroasgr'cotnpactc
in
pt,
slab
"
ps'tludogleizate
(uireori chier de'la stiprafafa)
I
voiurri e'dafic mare
9i
mijlociu.
i
, . .
4 t l ' l t 9 l l u v r - t L l r u s .
l l r r o : l u ,
r,
F
.Coynpactitatea
mare
$tnietrrra bi'menozei
' \
Ploduobtori
,.
S t r a duf
, , . a-r
b o r i , l , o r' r, .
Apa':1Pa
*;,600-550'mfn
;
'ET:rB
:
45G-600 matt.
| ' i
,
' ,
i . . : l ' t ! - : ,
F.*,p
6o
r i,r,p.,$
?
f i
q,i
:
l i r ; l
/ - t
' . .
1 1 :
' , .
. ' i .
;:* Trofieitate : ridicat5r(?'rn'\. .
Fdct or i l i mi , t at i vi :
I
;
i
mijlociu
clab
ptoducti.r
ce; Gl
st. b
-
Reacfie: $lab-moderat acidd (pH
:5,0:6,8).,
,,
:
,.7
Umidi_tale": u
,7-5/V,
3-1
;
qmidit:te, a!!eqnq1$
pe profil
'
,
ungoqi .qi l a suprafa{i :l
,
! i ,
-
Aera{ie :
defectuq*R i"
Profu-nzime.
,
t
-
Cdlduri : normala
pentru zonA.
.:."' ,,
,
a orizontului B,
;, .
umiditat6a,'alternantS.
:
.l .i "
L.r' t
i r.
' i ' ,
' ' ; r t { :
i t . . , ' . ,
' '
f : !
. . 1 ,
" '
t ; ' :
+
l
" . . i
L
- l
Compozifib : lr etajul, dominant amestec de;
:stejaf
brumdriu cu
cer qi gfni{e in' propor{ii variate; in condi{ii'de umiditate
b'eva riiiii'titlicatii partiCipF:$i-Ftejqifiil" pefr6rii{eulat,.iii
eele
'-
b'eve riidi'titlicatii Darti ;i-itejcifiit"
pefr6rii{eulat,.iii
eele
rf_y.yi9'1*l-li:."e,*5_l!"-"rg*r:l"f LIE*'11!Ile"li.9:
lUnca'$"pufos,,irtmi
i
fn btafil
4onrlnat,
fiecrteiit gi ddundent
arlarq! t_5tdpp5c, mai
_gpag dugqglgu,l,
c"bp!!ul;
_S!i5u!_Ef
pery.l
pddure{, ulmii, uneoli mojdreanul.
i
:-
Consislen'{b : ln arborete nealterate O,9t-O,7
;
in cele degradate
0,7-0,6 (0r5).
-
Pr oduct i vi t at e: cl asel e' I l l - t v:
' ' '
' i ' :
'
r ' ' " : ' i 11r '
-,Caracteristici, dendrometrice : in subtipul,inaJt,productiv pen-
-
tru
.cr $i
giinild
de clasble III6-IV9
9i,
steljar brum"iriu de
,
clasele Ih-IIIo; in. subtipul mijlociu
produciiv' respectiv
'
''
Ivo-Yo
oi
rUr:1Yo
1
'
1
Lemirul
de luiru
Ce, Gi
St. br
16-10
*
p-alitetga
frrurului : in arboqete nedqradate
kunchiuri destul
.d",
drst"e
'9i
bine etagate; in cele ririte'truhihiuri
strimbe,
,
adqsea Or putrpgai le baci slap elagate.
,
-
fegenerare'na.tr,sald : di4 semin{i se t*tii"uri:,*.i,
uEor la
cr mar greu la stejar brumdriu
Ei
girnifd,
majoritatbir ailrb"e_
tglff
9
8[st
_regeneratd
vegetativ prin
listari
.mai
niulte gene-
'
. ra$1,!l.Srd,
cgea
cb a dus.,Ia epqizarea, cloatelor qi rarirea
arborgtelor;
eele mai multe arboret
fiind tinere
productia
de
$*tr$d
este inoi..4edlusd neirsigurind o regeriepre strficienia;
.
"b"l$"td
"poate-
fi rege_neraf,ea
din
pdminld
a speciilor de
, ' ' . " ' +. aEi E3t c.
, . 1 , "
' '
{ . .
r
St r at u. l er buqt i l or :
de obi cei bi ne dezvol t at mai al es di n
piduoel
l0rati4egus
monoggn,4 c pntagEna/,
mdce-q, salbd moale
Ti.riioasd,
singer, corn, spinul oet"bului, lemn ciinesi,. dirrirox, cireg
qi
migdal'Stic, rar s+lmFie. ,,
\,
st r at u! . i : e- r bur i l or qi
subar buqt i r or
: bi ne dezvol t at ,
-forurat {l_1
puline specii de pddure' (Geum'wrbantlnr,
Gtecoma
.hir'*ilta, u.u hirta,
pdggo\ntanr.
latiJolium, Brachypaitium
sit-
I ludt@n;
-?a+tatls
polg@.,.Galium
uermtrp., Carex;f,ip*lso
9.a.),
,
din f,pecif: ale tipului
poa
angustifolia
-
Caret pro"ior
Si'din
multe specii de piduri
lurninate (Djctamnus
albus, carer michelii,
Fragafia ntTidis2 rithosptermurn purwto -
soeiileury. cfirysan-
tmT-;lp-mbosutn,
pa.Gonio
pmegrifg,-
in' poieni,'
specii de
,
-
E4ISti
xerqfil'
''
'
'
'ilir
'f
, .'
6'
f
i r
. :
.tt,'
tl
* " . i '
n
l ' , l
r ' i
?7 773 subttf"sfab productiv.
s t a"fi'q:rre':, 819"*7O
rSilvostept
"internl de sverrste
e e* xeroflle
rPru,
fdr6. stefar brumdriu, iernoZiom de-
'
hrne*t vertic"
,', i
'
--{-- --
-
' T- ' : -
. " : ;
t . -
Asogi A. 1i . i . :
I ege! -a. t
e: Li t hospernrl o-Quercet drn
^Br
Bl ' 29 ro-
a - . - I - - '
- - . - b
qtunlqu,m.Bqrza
i9.
; , {
. ,
s;rprafe$:-rpotrinse in silvmtepa
din
Burqaz gi.Oitegia.
. , ; ' .
^. , -i , t l .
! i : : '
2;
?94
3. Stafiune
,t
,.
,
r
Condi { i i :
-
Al ti tudi ni : 50-150 m.
-
Relief : cimpii plane sau uqor inclinate.
-
Material
parental : loessuri fine, materiale
turi *_ argiloase.
.:
Soluri : cernoziomuri argilo-iluviale,
verlice
intens humifere, lutoase
gi luto-argiloase,
r.narb
Si
ririjlociu.
Fac t or j ' cl i mat i ci :
Cdldura : l,a nivelul de Tma
-
10,5-11,5oC-
:
-
Apa : Pa:450-550 mm
;
E?R
:
450--550 mm.
Fact or i
edaf i c i :
-
Troficitate : ridicaH (Tru).
-
Reactie : moderat slab acidi (pH
-=
5,0--6,8).
- Consistenta estivald exce$iv6 in orizontul Bt.
-
Umi di tate: U, $*l /U
"
1-0.
*
Cdldura: la nivel norrnal
pentru zond.
Fac t or i l i mi t at i vi :
'-
Umiditatea estivald scizutd.
4. Structqra biocenozei
Producitcri ; .l
. St r at ul ar bor i l or :
-
Compozi{ie : stejar
pufos majoritar; diseminati sau
pini- la
proporfie de facies sau chiah de arnestee cer
Ei
g,trriita-; dise-
'
inina[i ulmi,
jugas'tfu,
arfar tdtdrdsc (care poate deveni abun-
.dent
in'arborete tinere), pdr padure!.
;-
Consistenta : in arboretele actuale 0,6-0,?.
-
Productivitate : clasele IV-V: in arborete din sdminti
pini
la clasa III.
,
-i-
Caracteristici dendrornetrice : in prezent arbori in majoritate
din lAstari, atingind B-10 m la 50 de ani qi pind Ia 12-14 m
l a
100 de,ani .
-
Calitatea'lemnului : trunihiuri strimbe, slab elagate cu pro-
'
portie
foarte mici de lemn de,lucru de calitate slabd.
-
Req"tt"tare naturald : din samintg numai la speciile de ames-
tec-; arboretele aotuale
provin din regenerare vegetativd din
lAstari gi lAstari subterani (tra stbjarul pufos).
St r at ul ar buEt i l or : bi ne dezvol t at , dar - neuni f or m di st r i bui t ,
format din ; pdducel, mic6E, lemn ciinesc, Salbi moale
qi riioasS,
porumbar.
Ioessoide
qi lu-
in orizontul Bt,
cu volum edafic
295
St r at ul i er bur i t or gi s ubar bugt , i , l or : dez vol t at r r puni -
fqfp
Ei
format din Pos angwtifolia., Carer praecor,
Galium uer-
nILTn, pufine
specii de pddyrg (Geum urbanurn, Gtech.orrii,hirsuta,
viola hirta), unele speeii de
"pidtrri
luminato. :(LithospernLllrrL
,
ry:rp_ureo
-
coeruledin;
Chrysantldem,unt:
-carymbostlra,
Fragarici
yi.rla:is
$f.) $i
plante pe pajiqti xerofite in poieni (Festpci ua-
;..
lesiacq,
-Botrioch,loo
isclyaemurn, Rosa
,gatri.ra,
Artemisia a*stri-
" ' l l ' ' , p c u q . a . } : ' . ] . . . . i l . . i , ' . . . : ' , '
TIPUL DE ECos/srEM:
.7 ?24 Goruneto-ceret
irwtt
gi mijtociu
Fr'odltctiu,
cu rmill:m9de4 pe soliirt',brune gi' brune-roge,ateilab.h,ean
auurce,
me zob szic e,
hidr
ic.
. caasie ehilitrate, ca Glecorne,_= G eum.
Sub.tipuri :
'77
24L subtip indlt productiv;
"
77 242 sultip mijtoeiu produetiv. r
Ti pur i de pddu' r e: -
Ar bor et e amest ecat e
de
(rnentiune pag.
264).,
,
Ti pq. l i
*du.
t t a! i une:
_1/ FD2
Del ur os de cver cet e ( de, , cer , gi r -
$tg)
Ps,
lrun,t
slab podzolit pseudogleizat,r
eddfii rnaret; :Z/$ t1z
Deluros de cvercete (de gorun, oer, girnita)
pm
rpodzolii, edafic
mi j i oei u cu grami ne"' *. ui xuroi i t u. '
-
-' ' ---
\
A q o c' i a{ii v eget a I e :
Quereeturn
Tsetraea'
-
' Ceiiis
SoO SZ,
2. Areal:
Ia contactul dintre,,{,gorunete
Ei
cerete sau ceretogirnilete
(circa 30 000 ha) mai frecVent in PodiEul SomeEan qi pe
Fiernbn-
turile
yestis^o
E5-900- ft1)
$i__vestut
P-odiq_urui c*\r"
1+
oOO na;
;
pitrunde gi in Podigul Tiansilvaniei (1 000 ha).
3. Stafitrne,
.,,.
1
'l
.
,
',
,,
,
Co n d . i { i i :
: ,
r r i ' r r i : .
1 "
-
Altitudini: 100-300 m.
' .
_!a^lief.:
platouri,
yers,qnji mai ales insorifi.
'
,
-
Stfiil"ffi:"t
: altirnanfei dg
,arsile,'
nisipryli; pietriEuri,
Soluri :
brune'eumezobapice qi brune-rogta,te, luVice, mezo-
IJazice, moderat humifgre,,pofunde,
lutoase Sau hito-prifoase
in
orizoritr$ite supg,rrioare,;.1uto-aigiloase, i4' Bt'(w), mediu
j-
:
!"tg..rllt
nee*,dogfgiqte,,.0.oltim.
edafic' uaare qi'uiijlociu
;
litierd
continUd
qq dpsgonlpt"gtg
$estul
de activd.
. - . . .
.
, . . , , . . , , , " , 1 , . , , r , .
i
l
'
Fac t or i
cl i mat i c i :
*
Cdld-urd :
]" ryy"iff-* 9:fr4ry,V
9-Io,DJC in'pcdiqut;Getic
Ei
Banat,qi de 8,5-9i5"e: in Piimonturile ve$tice"' . .
,
g;opun
".i
.",
296
' I
Apd : Po: ?00-800 mm
$i
G^eti c;
Pa
:
750-B5Q, drm
rnonturile
vestice
;
Pa
:
ETR
:
600-63b mm in Podigul
si EfA
-
550''600 mm in Pie-
6zs-lzs
:mm
$i .ETR
:
575\
'
600 mm in
Podigul Some$an.
. Fact or i
eda. f i ci :
: Troficitate
; mijloeie
(Trrr)'
'
l
Rqa"{ie:'modefat-slab
acidi
@H
=
5,8-6,8)'
-. :=
Umidilgte :U,
-.3-2/.Q."
2--7^'
-'
,":
aera{ie": buna in orizoniurile superioprA, i4p,ufircientd in Bt(w),
" ,, ,
'cu
conslstenta
9qtiv,al6
peste mijlocie',
..' -
Cl i aft",r tni tt.tS
pi i -A' uru i n sol uri ' cu exces temporgr de
. , , . . , .
". ": -, gpf , p
*. . . -. . -
Fact or i l i mi t at i vi :
'
: i
-
Aera{ia slabd in Bt (w), cleficitul estival de apd'
Structura biocefiozei
,ProducStgri
St r dt ul ar bor i l or :
-
compo4ifie
: in etajul
dominant gor.u$ (toate, qubspeciile)
si
cer in propor{ii vaiiate, diseminat stejarul.
pedunculat, tagul,
plopul
iremur'ator, teiul argintiu, teigl
puciol, cire-sul'
in par-
iea^de sud
qi girnifa, sorbul de cim_p
;
in etajul dominat exerr]-
qi rnojdrean.
r
+ Consistenfa : 0,9-0,8.
-
Productivitate
: clasele I*III.
-
Caracteristici
den'drometrice : in subtipul
'
tru cer
qi gorun de clasele I;-II5 iar
productiv de clasele II5-III5.
4"
inalt productiv pen-
in subtipul
miilociu
hnl !i mea
zr - 18
?8-24
l 8- 11
Di ametrul Volumul
il3/ha
Lemuul
de luuu
Subtlpul
inalt
prodpcti.z
mi j l oci u
productiv
Ce, Gg
_-
Ce, Go
0, 7
52- 18,
58- 5.1
{ s - 4 1
54- 18
i
-
Calita,tea lemnului : trunchiuri inalte, drepte, bine elagate Ia
cvercinee.
'
-
Regenerare
naturalE : mai u9oat'5 la cer, care are tendinle de
substituire a gorunilor.
st r at ml ar buqt i l or :
dezvol t at neuni f or m
Ei
f or mat di n cor n,
pdducel, alun, iemri ciinesc, spinul cerbului,'mai
rar ienupir'
":';1t' I
consistenl.
297
fTF-:--r-;.-
S t r a t d I i er b u r i I o r p-i 3 u'b a
r.b
u
$
t i I o r :i dezvoltat runi*
form in petc : det6rminariie Festzca heterogthylla gi, Genistc
tinctoria insotite de uq corteg$r mare de specii comune',de p5-
dure (Dactgti,s polEgama, Brachypdium syluatieuirn, Glechoma
hirsuta, Geutn urbartum, Viold hirta, Poa nemotalis,, Palggo.na-
tum tatifoliurn, Pulmonnria officinatis,f, il{turi de specii de p6duri
lumin'ate, tenriofile
( P tttentilla
.
tnicianl'h a, Lathyrus nig et, Galium
pseudoscgber, in sud Hellcborup odorusj
g.a.
TIPUL DE E'COSISTEM': 8111' Steidret de
ductiu at mnll,
pe centoziomuri cambice'*tsip9gs.!,
rtodit' {ef ititarq, cu i,erburi
psamofile.
btumlriur, stab .pro-
euhgzi.ce, hid.ric
pe-
(
l .
Subtipuri,: 81 13 subtip slab..productiv.
i. Referinte silvotipologice gi fitocenologice
Ti pur i de pi dur e: 8113 St ej ar br umFr i u
pur pe cer noei oi n
puternic degradat cu substrat de'nislp.'
Ti pur i de st a{ i une: 15/ Ss Si l vost epl exf dnd
qi ext r azonal
-
in stepd, relief nisipos cu cvercete Prn,
'cernqziom
fqerte
profund
Ievigat pe nisipuri
a. o" i
" i f i ' , r " ; et al e
:
Quer cet um'
. peduncul i f l or ae
Bor za 37
subas, creqozurn PaEcovschi etpl 5$.
2. Areal : odinioard iarg rispindit in teritoriile cu nisipupi din Cimpia
Rom6nd-; acum apr:oape integral inlocuit prin culturi de salcirn.
3. Stafiune
Condi { i i :
-
Al ti tudi ni : 50-150 m.
-
Relief : suprafefe de teren sl.ab ondulate
Ei
depresiune intre
.
dunele de nisip.
-
Material
parental : nisipuri continentale, de origjne fluviald.
Soltri : cernoz'iomuri cambice,..eubazice, intens humifere pe
.
,'adincilne
lrdr;
profgnde, nisipoase
qi nisipo-lutoase' cu vo-
':
lum edafic mare
;
apa fneatlcd aprospe,'mai ales in depre'
siurrile dintre dune.
Fact or \ cl i mat i c i :
-
Cdl dura : l a ni vel ul de Tmh: 10,5-11,5oC.
'
-
Apa :' Pa
*
400-450 mm
;
ETR
:
400-450 mm; umiditatea
'
' aeiului mai sedzutd decs iE4
zon'ald, din cauza incAlzirii mai
puternice a nisipurilor.
Fact or i el daf i c. ! :
|
, , , . ,
Tr of i ci t at e: r i di cat i Qr " l l , , . \
.
.
--
Reac{ie.: slab
qcid6';neutre (pH
:5P-7,2').
298
4.
-:-
Utmiditate :
rJ
.3_1lU ,
1-0
;
uneori aprovizionane suplimen-
,'
tard din apa fre,aticS.
-
Aera{ie : foarte bund.
,
-
Cildura : bu plus apreciabil
'de
cdlduri (sol'uri negre' es'tival
.
uscat reavene).
Fac, t or i I i mi t at i v i t
-
Umiditatea sc6zute, rndi ales in stepi.
Structura biocenozei
Producitori
St r at ul ar bor i l or :
,
-
Compozilie : ln etaiul dominant stejar brumdriu aproape ex-
:
clusiv. diseminat, rar, stejar, pufos, girni{i, cer,''ulm de plutd
;
ln etajul dominat
jugastru, pir pdduret.
='
-.*
Consistenta : in mod natural se poate apropia
'de
0,7-0,S
;
in
arborgtele actuale scdzutd, uneori rariEti.
-
Productivitate: clasa (III) ru-V.
-
caracteristici dendrometrice : pentru stejar brumdriu de cla-,
'
sele IIIo-Vo.
Subtipul
Consistenta
Di Tnetrul
cm
-
calitatea lemnul,ui : trunchiuri sinuoase, -
cu coroane
puternic
,dezvol;taie,
lemn de lucrF, de,calitate
slaba.
-
Regenerare natural d:,di n sl mi n{A este
posi b-i l d,dar nu se
reilizeazd din cauza stdrii de degradare a pddurilor qi lipsei
l ndl !i mea
Vol umul
nt/ha
Lemnul
de lucru
%
de fructificafie
;
toate. arboretel,e actuale au fost regenerate
veqetativ,, din lSstari,'mai multe gener'a{ii la rind, ceea ce a
diri ta secdtuirea cioatelor
Ei
la rdrirea arboretelor.
St r at ul ar buqt i l or :
sl ab dezvol t dt , i n mi ci gr upe, f or mat di n
i
pdducel, porumbgr, spinul cerbului, mdceq, singer, lemn ciinesc'
s t r a' t ul i er b. ur i l or
qi s ubar bu
gt i l oi : dezvol t at neuni -
iorm; eub grupele mai dese de arbori
pot
'apare
specii de
pidure (Braciypod.ium sylaatiannr,
'
Dactylis
palggama Viola
hirta, PolAgonatum tatifoliurn, Si.lene oti.tes, Alliaria
petiolata,
,
in locuri naai umede Rubus caesius); in locurile deschisl specii
de nisipuri.;i de pajiEti xerofile (Gypsophf,l,a paniculata, sgrenia-
cono
$.a.).
299
I
'TIPUL
DE ECCISISrnnt t t ttt StaSdret'de aruriarU-i o4G
ffir3*c, i4gl!.
qi rnijlociu productirs,
an qn4ll,, pq ceinoziomru,ri dmbice',
eubazice,
hidric asasiechilibiate, cu Gleehoma.- Geun,
B1 141
'sultip
inalt
lroductiv.i'
81 142 subtip mijlociu product.iv.
Beferinfe silvotipolog