Sunteți pe pagina 1din 14

PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE

Sunt supuse accizelor armonizate, in toate tarile member ale Uniunii Europene,
urmataorele produse:
Bere
Vinuri
Bauturi fermentate,altele decat bere si vinuri
Produse intermediare
Alcool etilic
Produse din tutun
Uleiuri minerale
1.1Sfera de alicare si modul de calcul
Produsele supuse accizelor armonizate sunt incadrate pe pozitiii, subpozitii si
coduri tarifare (NC, potrivit nomenclaturii combinate din !ariful vamal de import al
"omaniei#Astfel, in anul $%%&,codurile NC aplicabile sunt cele e'istente in tariful
vamal valabil in anul $%%(,urmand ca in fiecare an sa se aplice tariful vamal afferent
anului anterior#
Valoarea accizelor se stabileste in ec)ivalent euro pe unitatea de masura,
plata acestora efectuandu*se in lei,pe baza conversiei in lei a sumelor e'primate in
euro la cursul de sc)imb valutar comunicat de Banca Nationala a "omaniei pentru
ultima zi a lunii care precede inceputul trimestrului calendaristic#
Astfel, cursul de sc)imb comunicat de Banca Nationala a "omaniei pentru (%
septembie $%%+,respective (#,((&, se va utilize pe toata durata trimestrului -V#
1.2 Defii!iile "roduselor su"use acci#elor armoi#a!e si icadrarea aces!ora "e
"o#i!ii si coduri !arifare
$erea
"eprezinta orice produs incadrat la codul NC $$%( %% sau orice produs
care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, incadrat la codul NC
$$%+%%, avand si intr*un caz si altul o concentratie alcoolica mai mare de %#,. in
volum#
Pentru berea produsa de micii producatori independenti, a caror capacitate
e productie anuala este sub $%%%% de )l, se aplica aciza redusa#
%iurile
din punctual de vedere al accizelor , vinurile se impart in:
*vinuri linistite, care cuprind toate produsele incadrate in codurile NC $$%& si
$$%,, cu e'ceptia vinului spumos si care:
au o concentratie alcoolica mai mare de /#$. in volum,dar care nu depaseste
/,. in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intre0ime
din fermentare, sau
au o concentratie alcoolica mai mare de /,. in volum, dar care nu depaseste
/1. in volum, au fost obtinute fara nici o imbo0atire si la care alcoolul continut
in produsul finit rezulta in intre0ime din fermentare2
*vinuri spumoase, care cuprind toate produsele incadrate la codurile: NV $$%&
/%,$$%& $/ /%, $$%& $3 /% si $$%, si care:
sunt prezentate in sticle inc)ise, cu un dop tip ciuperca,fi'at cu a4utorul
le0aturilor sau care sunt sub presiune dataorata dio'idului de carbon in solutie
e0ala sau mai mare de ( bari, si
au o concentratie alcoolica care depaseste /#$. in volum, dar care nu depaseste
/,. in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intre0ime
din fermentare#
$au!urile ferme!a!e& al!ele deca! 'erea si (iurile
5in punctual de vedere al accizelor, aceasta 0rupa cuprinde)
* al!e 'au!uri ferme!a!e liis!i!e, acre se incadreaza la codurile NC $$%& si
NC$$%, si care nu sunt prevazute la 6vinuri7, ca si toate produsele incadrate
la codurile NC$$%+ %%, cu e'ceptia 6berii7 si a altor bauturi fermentate
spumoase,asa cum sunt definite mai 4os,avand:
*o concentratie alcoolica mai mare de /#$. in volum, dar care nu depaseste
/%. in volum2 sau
*o concentratie alcoolica mai mare de /%. in volum, dar care nu
deopaseste /,. in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta
in intre0ime din fermentare2
8al!e 'au!uri ferme!a!e s"umoase care se inadreaza la codurile NC $$%+
%% (/2 $$%+ %% (32 $$%& /%2 $$%& $/ /%2$$%& $3 /% si $$%,, care nu intra sub
incidenta art#/9% din Codul :iscal si care sunt prezentate in sticle inc)ise cu
un dop de tip ciuperca,fi'at cu a4utorul le0aturilor sau care sunt sub presiune
datorata dio'idului de carbon in solutie e0ala sau mai mare de ( bari,si care:
*au o concentratie alcoolica mai mare de /#$. in volum, darn u depaseste
/(. in volum, sau
*au o concentratie alcoolica mai mare de /(. in volum, darn u depaseste
/,. in volum si la care alcoolul continut in produdul finit rezulta in intre0ime
din fermentare#
Produsele i!ermediare
"eprezinta toate produsele care au o concentratie alcoolica mai mare de /#$.
in volum, darn u depaseste $$. in volum, si care se incadreaza la codurile:
NC $$%&,$$%, si $$%+ %%, dar care nu intra in cate0oriile 6bere7,
6vinuri7,7bauturi fermentate altele decat bere si vinuri7#
!otodata, se considera produse intermediare si orice 6alte bauturi fermentate
linistite7,care au o concentratie alcoolica mai mare de ,#,. in volum si care nu rezulta in
intre0ime din fermentare, precum si orice 6alte bauturi fermentate spumoase7 care au
concentratie alcoolica ce depaseste 1#,. in volum si care nu rezulta in intre0ime din
fermentare#
Alcoolul etilic
"eprezinta:
a toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste /#$ . in volum si
care sunt incadrate la codurile NC $$%9 si NC $$%1, c)iar atunci cand aceste
produse fac parte dintr*un produs incadrat la alt capitol al nomenclaturii
combinate2
b produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste $$. in volum si care
sunt cuprinse la codurile NC $$%&, NC $$%, si NC $$%+ %%2
c tuica si rac)iuri de fructe2
d orice alt produs, in solutie sau nu, care contine bauturi spirtoase potabile#
Sunt e'ceptate de la plata accizelor berea, vinurile, bauturile fermentate altele decat
berea si vinurile, precum si tuica si rac)iurile de fructe fabricate de persoanele fizice si
consummate de catre acestea si membrii familiilor lor, cu conditia de a nu face obiectul
vanzarii#
Nivelul actual al accizelor pentru alcool si bauturi alcoolice,precum si nivelul aplicabil
de la / ianuarie $%%9 pentru aceste produse , se 0asete in tabelul de mai 4os:
Nr#crt# 5enumirea produsului sau
a 0rupei de produse
u#m# Acciza(ec)ivalent
euro;u#mnivel actual
Acciza(ec)ivalent
euro;u#mnivel
aplicabil de la / ian
$%%9
/ Bere
5in care:
/#/Bere*produsa de
producatorii independenti
cu o capicate de productie
anuala ce nu depaseste
$%%mii )l
<l
/
0rad
plato
%#+%
%#,%
%#+%
%#(1
$ Vinuri
$#/#vinuri linistite
$#$#vinuri spumoase
<l de
Produs %#%%
%#&$
%#%%
(%#%%
( Bauturi fermentate, altele
decat bere si vinuri
(#/#linisitite
(#$#spumoase
<l de
Produs
%#%%
&$#%%
%#%%
(%#%%
& Produse intermediare <l de &,#%% &,#%%
Produs
, Alcool etilic <l de
produs
$1%#%% $1%#%%
Note :
Grad Plato* reprezinta 0reutatea de za)ar e'primata in 0rame, continuta in /%% 0 de
solutie masurata la ori0ine, la temeperatura de $%C;&C#
HL alcool pur* reprezinta /%% litri de alcool etilic rafinat, cu concentratia de /%%.
alcool in volum , la temperatura de $%C, continut intr*o cantitate data de produs alcoolic#

E+em"lu )
Accizele se vor calcula astfel:
1.$ere

A,C + -+R + .
1//
unde:
A= cuantumul accizei
C=numarul de 0rade Plato
>= acciza prevazuta de le0e
?= cantitatea in litri@
"= cursul de sc)imb leu;euro
Concentratia za)arometrica e'primata in 0rade Plato, in functie de care se
calculeaza si se vireaza la bu0etul de stat accizele, este cea inscrisa in specificatia te)nica
elaborata pe baza standardului in vi0oare pentru fiacre sortiment, care trebuie sa fie
aceeasi cu cea inscrisa pe etic)etele de comercializare a sortimentelor de bere#Abaterea
admisa este de A%#,0rade Plato#
-n cazul unui producator independent de bere (a carui capacitate de productie
anuala este de /1%#%%% de )l, care livreaza o cantitate de /%#%%% de sticle a cate B litru,
cu concentratia za)arometrica de // 0rade Plato, acciza se calculeaza astfel:
Acciza pe litru= // 0rade Plato ' %#(1 euro' (#,$(3 lei =%#/, lei
/%%
Acciza pe B litru =%#/, =%#%9
$
"ezulta ca pentru cele /%#%%% de sticle , societatea datoreaza 9%%% lei cu titlu de
acciza#
2.%iuri s"umoase& 'au!uri ferme!a!e si "roduse i!ermediare
A, -+R +.
1//
unde:
A= cuantumul accizei
>= acciza unitara prevazuta de le0e
"= cursul de sc)imb leu;euro
?= cantitatea (in litri
-n cazul unui producator care livreaza ,%#%%% de sticle a cate %#9, litri de vin
spumos, acciza se calculeaza astfel:
Acciza pe litru = (% euro ' (#,$(3 =/#%+lei
/%%
Acciza pe sticla = /#%+lei;litru ' %#9, litri=%#1% lei
Acciza aferenta cantitatii livrate=&%#%%%
0.Alcool e!ilic
A, C + -+R +.
1// 1//
unde:
A= cunatumul accizei
C= concentratia alcoolica e'primata in procente de volum
>= acciza specifica
"= cursul de sc)imb leu;euro
?= cantitatea(in litri
-n cazul unui producator de alcool etilic, ce livreaza o cantitate de 9#%%% de sticle de
vodca de &% de 0rade, imbuteliata in recipineti de cate %#9% litri, acciza se va calcula
astfel:
Acciza pe litru = &% ' $1% euro ' (#,$(3 =(#3, lei
/%% /%%
Acciza pe sticla de %#9%litri= (#3, lei ' %#9=$#9+ lei
Acciza pentru cantitatea livrata=/3((3 lei
Ca vanzarea pe piata interna a alcoolului, distilatelor si a bauturilor alcoolice
distillate, se vor avea in vedere preturile minime stabilite de catre asociatile patronale ale
producatorilor de astfel de produse, consemnate intr*un protocol semnat de reprezentantii
acestora#
-n cazul in care patronatele nu cad de accord asupra unui protocol comun,
preturile minime ce se vor avea in vedere la stabilirea preturilor de comercializare a
produselor pe care le*am prezentata mai sus vor fi cele stabilite de or0anizatia patronala
de ramura, care detine cel putin 9%. din totalul cifrei de afaceri realizata de societatile
comerciale producatoare de alcool,distillate si bauturi alcoolice distillate#
Preturile minime sunt compuse in mod obli0atoriu din pretul producatorului so
acciza le0ala aferenta, dupa caz, si sunt publicate, prin 0ri4a celor care l*au stabilitD, in
Eonitirul Fficial al "omaniei, Patrea -, cu minimum , zile inainte de data intrarii lor in
vi0oare#
A0entii economici producatori de alcool, distillate si bauturi alcoolice distillate
care realizeaza preturi mai mici decat preturile minime au obli0atia notificarii acestor
preturi la Einisterul :inantelor Publice, preturile astfel notificate urmand a fi analizate in
cadrul Comisiei de autorizare a antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse
accizabile supuse marcarii si vor putea fi practicate numai in conditiile in care a0entii
economici respective nu inre0istreaza pierderi din activitatea de productie a acestor
produse si nu au obli0atii restante la bu0etul 0eneral consolidat#
Produse di !u!u
Codul fiscal imparte produsele din tutun in urmataorele cate0orii:
!i1are!e, care imbraca urmatoarele forme:
*rulouri de tutun destinate fumatului ca atare si care nu pot fi incadrate in cate0oria
6ti0ari sau ti0ari de foi72
*rulouri de tutun care se pot introduce intr*un tub de )artie de ti0arete, prin simpla
manuire neindustriala2
*rulouri de tutun care se pot infasura in )artie de ti0arte, prin simpla manuire
neindustriala2
*orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, dar care respecta
criteriile de la punctele enumerate mai sus2
!i1ari si !i1ari de foi, sunt produse din tutun care se pot fuma ca atare si care sunt
sub forma de:
*rulouri de tutun care contin tutun natural2
*rulouri de tutun care au invelis e'terior din tutun natural2
*rulouri de tutun care au o umplutura din amestec taiat fin , invelis e'terior de culoare
normala a unei ti0ari, care acopera complet produsul, inclusive filtrul, dar e'clusiv
mustiucul, daca este cazul, si un liant, cu urmatoarele conditii:
a invelisul si liantul sa fie din tutun reconstituit2
b masa unitara a rolei de tutun, e'cluzand filtrul sau mustiucul, sa nu fie sub /#$
0rame2
c invelisul sa fie f'at in forma de spirala, cu un un0)i ascutit de minimum (% 0rade
fata de a'a lo0itudinala a ti0arii2
*rulouri de tutun, care au o umplutura din amestec taiat fin, invelis e'terior de
culoarea normala a unei ti0ari, din tutun reconstituit, care acopera complet produsul,
inclusive filtrul, dar e'clusiv mustiucul, daca este cazul, cu urmatoarele conditii:
a masa unitara a ruloului, ecluzand filtrul si mustiucul, sa fie e0ala sau mai mare de
$#( 0rame2
b circumferinta ruloului de tutun sa fie de minimum o treime din lun0imea ti0arii,
dar nu mai mic de (& mm2
*orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, dar care respecta
criteriile enumerate la punctele de mai sus si are inevlisul din tutun natural, inevlisul
si liantul din tutun reconstituit sau invelisul din tutun recontituit2
!u!u de fuma!*denumire sub care se re0aseste2
*tutunul de taiat sau faramitat intr*un alt mod,rasucit sau presat in bucati, si
care poate fi fumat fara prelucrare industriala2
*deseurile de tutun prelucrate pentru vanzarea cu amanuntul, care nu intra in
cate0oria 6ti0ari7 sau 6ti0ari de foi72
*orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, daca produsul
respecta criteriile de la cele doua liniunte de mai sus#
Ca randul sau tutunul de fumat se imparte in:
*tutun de fumat fin taiat
*alt tutun de fumat, ce reprezinta orice tutun de fumat care nu este tutun de fumat taiat
fin#

Nivelul actual al accizelor pentru produsele din tutun, precum si nivelul aplicabil de la
/ ianuarie $%%9 pentru aceste produse se re0asesc in tabelul de mai 4os:
Nr#Crt
#
5enumirea produsului
sau a 0rupei de produse
U#E# Acciza( ec)ivalent
euro;u#m aplivabil
in prezent
Acciza( ec)ivalent
euro;u#m aplicabila
de la / ianuarie
$%%9
/ Produse din tutun
$ !i0arte /%%%
ti0arete
,#9( A(/. ,#9( A(/.
( !i0ari si ti0ari de foi /%%%
bucati
3 3
& !utun destinat
fumatului
5in care
&#/ tutun destinat rularii
in ti0arete
-1
>0
/9
/9
/9
/9
2.1 MODUL DE CALCUL AL ACCIZELOR
/#Pentru ti0arte acciza se calculeaza insumand acciza specifica( e'primata in euro la
/%%% de bucati cu acciza procentuala, denumita si ad valorem ( care se obtin prin
aplicarea procentului prevazut de le0e asupra pretului ma'im de vanzare cu amanuntul
corespunzator sortimentului respective de ti0arte la momentul calcvularii accizelor#
Producatorii si importatorii de ti0arte sunt obli0ati ca pentru toate sortimentele de
ti0arte din nemenclataorul lor de fabricatie sau de import sa stabileasca preturi ma'ime
de vanzare cu amanuntul#Ciste cu preturi astfel stabilite trebuie inre0istrate la Einesterul
:inantelor Publice cu minimum doua zile inainte de data practicarii lor#!ot in sarcina
producatorilor si importatorilor de ti0arte revine obli0atia de aplica in doua cotidiane de
mare tira4 listele de preturi astfel inre0istrate, cu minimum $& de ore inaintea practicarii
effective a acestora#
Este interzisa vanzarea, de catrea orice persoana, a ti0aretelor pentru care nu s*au
stabilit si declarat preturi ma'ime de vanzare cu amanuntul, precum si vanzarea
ti0aretelor la un prGt mai mare decat pretul ma'im de vanzare cu amanuntul decalarat#
Exemplu :
/#Calculul accizelor datorate pentru un pac)et de ti0arete marca Earlboro al carui
prGt ma'im de vanzare cu amanuntul declarat de producator este de , lei;pac)et#
Acciza datorata bu0etului de stat pentru ti0arete, potrivit le0ii, este de
,#9(euro;/%%%ti0arte A(/. din pretul ma'im de vanzare cu amanuntul declarat#
A= A/ A A$
-n care:
A/= acciza specifica
A$= acciza ad* valorem
A/=>/'"'?/=,#9( ' (#,3' %#%$=%#&/ lei;pac)et
A$=>$'PA'?$=(/;. ' ,lei=/#,,lei;pac)et
Unde:
>/= acciza specifica
>$= acciza ad*valorem
"= cursul de sc)imb aplicabil trim#-V al anului $%%+
PA= prGt ma'im de vanzare cu amanuntul
?/= cantitatea e'primata in unitati de /%%% de bucati ti0arte
?$= numarul de pac)ete de ti0ari afferent cantitati ?/
Acciza totala datorata bu0etului de stat este de /#3+lei pentru un pac)et continand de $%
ti0arete Earlboro, al carui prGt maim de vanzare cu amanuntul este de ,lei#
Prin urmare, in situatia in care din inumarea accizei minime cu acciza ad valorem
va rezulta o valoare mai mica de //#%%euro la /%%% de ti0arete, acciza ce va trebui
ac)itata de producator sau importator va fi de //#%% euro la /%%% de ti0arte#
$#!i0ari si ti0ari din foi
Exemplu:
-n cazul unui producator care livreaza 9#%%% de pac)ete de ti0ari de foi, fiecare pac)et
continand cate cinci ti0ari, acciza se calculeaza astfel:

A=? ' > ' "
Unde:
A= cuantumul accizei
?= cantitatea e'primata in unitati de /%%% bucati ti0ari
>= acciza unitara
"= cursul de sc)imb leu;euro aplicabil pentru trim -V al anului $%%+
A= (, unitati a /%% de bucati '/$ euro la /%%% de bucati ' (#,$=/&91#&%
Acciza pe pac)et= acciza totala;9%%% pac)ete= %#$/ lei
(#!utun destinat fumatului
Exemplu:
-n cazul unui producator ce livreaza ,%% de pac)ete a cate /%% 0rame de tutun destinat
rularii in ti0arte, acciza se calculeaza astfel:
A=? ' > ' "
Unde:
A= cuantumul accizei
?= cantitatea e'primata in Hilo0rame
>= acciza unitara
"= cursul de sc)imb leu; euro aplicabil pentru trim -V al anului $%%+
A= ,%H0 ' /9 euro;H0 ' (#,$=$33$lei
Acciza pe pac)etul de /%% de 0rame=,#31lei
1.0 2APTUL 3ENERATOR& E4I3I$ILITATEA& ELI$ERAREA PENTRU
CONSUM
Produsele supuse accizelor armonizate sunt supuse acestor ta'e in momentul
procedurii lor in "omania sau la momentul importului in tara#
Acciza este e'i0ibila in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi
sau lipsuri de produse accizabile#
Este considerate eliberare pentru consum:
orice iesire a produselor accizabile din re0imul suspensiv2
orice productie de produse accizabile di afara re0imului suspensiv2
orice import de produse accizabile, daca produsele accizabile nu sunt
plasate in re0im suspensiv2
utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal, altfel
decat ca materie prima2
orice detinere in afara re0imului suspensiv a produselor accizabile care nu
au fost introduce in sistemul de accizare#
Nu este considerate eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile
dinantrepozitul fiscal catre:
*un alt antrepozit fiscal din "omania, autorizat pentru respectivele produse
accizabile2
*o alta tara#
-n consecinta, e'portul de produse accizabile nu est e0enerator de accize#
Pentru orice produs accizabil, acciza devine e'i0ibila la data cand produsul este
eliberat pentru consum in "omania#
-n cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza devine e'i0ibila la data cand se constata
pierderea sau lipsa produsului si se plateste in termen de , zile de la data la care a
intervenit e'i0ibilitatea#
E'i0ibilitatea accizei nu intervine si aceasta nu se datoreaza in cazul constatarii
pierderilor sau lipsurilor de produse accizabile, daca pierderea sau lipsa intervine in
perioada in care produsul accizabil se afla intr*un re0im suspensiv si sunt indeplinite
oricare dintre urmataorele conditii:
* produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in "omania datorita varsarii, spar0erii,
incendierii, inundatiilor sau altor cazuri de forta ma4ora, dar numai in situatia in
care autoritatii fiscale competente i se prezinta dovezi satisfacatoare cu privire la
evenimentul respective, impreuna cu informatia privind cantitatea de produs care nu
este disponibila pentru a fi folosita in "omania2
* produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in "omania datorita evaporarii sau a
altor cauze care reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii
produsului, dar numai in situatia in care cantitatea de produs care nu este
disponibila pentru a fi folosita in "omania nu depaseste limitele le0al stabilite#
Pierderile sau lipsite se admit ca neaccizabile daca acestea:
o pot fi divedite prin procese* verbale privind inre0istrarea pierderilor sau lipsurilor2
o se incadreaza in limitele prevazute in normele te)nice ale utila4elor si instalatiilor
si;sau in actele normative in vi0oarea2
o sunt evidentiate si inre0istrate in contabilitate#
-n cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior e'i0ibila si care
este depozitat intr*un antrepozit fiscal pentru care se revoca sau se anuleaza
autorizatia, acciza devine e'i0ibila la data revocarii sau anularii autorizatiei, urmand a
se plati in termen de , zile de la data la care intervine e'i0ibilitatea#
Accizele se calculeaza in cota si rata de sc)imb in vi0oare, la momentul in care
aceasta devine e'i0ibila#
1.5 O$LI3ATIILE PLATITORILOR DE ACCIZE
Platitorii de accize au urmatoarele obli0atii:
sa se inre0istreze la autoritatea fiscala competenta