Sunteți pe pagina 1din 7

NO!

IUNI DE DESEN GEOMETRIC
Dorim s! subliniem nc! de la nceput
faptul c!, prin prezentul material, nu ne
propunem s! acoperim ntregul domeniu
anun"at prin titlu ci, doar, s! punct!m cteva
dintre elementele pe care le vom folosi la
realizarea primei plan#e. Prima plan#!
(lucrare) se intituleaz! Construc!ii geometrice
#i are ca obiectiv, printre altele, verificarea
cuno#tin"elor referitoare la desenul geometric.
Cum desenul geometric are importan"a sa,
care rezid! n rezultate ce se folosesc n cadrul
multor discipline, recomand!m consultarea n
ntregime a materialelor ce acoper! acest
domeniu.
A racorda dou! figuri geometrice (dou!
cercuri, un cerc #i o dreapt! #.a.m.d.) nseamn!
a construi un cerc tangent acestora #i a re"ine
por"iunea din cerc cuprins! ntre cele dou!
puncte de tangen"!.
Spre
exemplu, fiind
date cercurile
(figura ") C1 cu
centru n punctul
O1 #i de raz! R1
#i, C2 cu centru
n punctul O2 #i
de raz! R2,
construim cercul
tangent acestora
de centru O #i
raz! R. Punctele de tangen"! sunt punctele A #i
B. A#adar:
! arcul de cerc, de centru O #i raz! R,
cuprins ntre punctele A #i B se
nume#te arc de racordare;
! punctul O se nume#te centru de
racordare;
! punctele A #i B se numesc puncte de
tangen!" sau capetele arcului de
racordare;
! raza R poart! denumirea de raz" de
racordare.
De fiecare dat! cnd dorim s! realiz!m o
racordare urm!rim, de fapt, s! determin!m
urm!toarele:
! centrul de racordare;
! punctele de tangent#;
! raza de racordare;
! arcul de racordare.
n func"ie de cazul de racordare n care ne
afl!m centrul de racordare se g!se#te la
intersec"ia a dou! arce de cerc, a unui arc de
cerc cu un segment de dreapt! sau la
intersec"ia a dou! segmente de dreapt!.
Punctele de tangen"! se determin! astfel:
! Cnd punctul de tangen"! se afl! pe
un cerc (spre exemplu cercul C1 din
figura 1), se une#te centrul de
racordare (O) cu centrul cercului
respectiv (O1), printr-un segment de
dreapt! #i, la intersec"ia cu cercul
(C1) rezult! punctul de tangen"! (A).
! Cnd punctul de tangen"! se afl! pe o
dreapt!, se coboar! din centrul de
racordare perpendicular! la dreapta
n discu"ie #i, la intersec"ia
perpendicularei cu dreapta rezult!
punctul de tangen"! c!utat.
Raportndu-ne la raza de racordare,
distingem dou! situa"ii n ceea de prive#te
racord!rile: cnd se cunoa#te raza de racordare
#i cnd nu se cunoa#te raza de racordare.
S! ne ocup!m pentru nceput de cazurile n
care raza de racordare este cunoscut!.

". Racordarea a dou# cercuri
printr-un arc la care cercurile
sunt tangente n exterior

Pentru a racorda cercurile C1 #i C2 cu un
arc de raz! R trebuie parcurse urm!toarele
etape (figura 2):
a) Se traseaz! un arc de cerc cu centru
n punctul O1 #i de raz! R+R1 apoi,
se traseaz! un al doilea arc de cerc cu
centru n O2 #i raz! R+R2. La
intersec"ia celor dou! arce rezult!
centrul de racordare O.
b) Se une#te printr-un segment de
dreapt! centrul de racordare O cu
Figura # Puncte de
tangen"!, arc de racordare
No"iuni de desen geometric
2
centrul primului cerc O1 #i la
intersec"ia segmentului de dreapt! cu
cercul C1 rezult! primul punct de
tangen"! - A;
c) Se une#te printr-un segment de
dreapt! centrul de racordare O cu
centrul celui de al doilea cerc O2 #i
la intersec"ia segmentului de dreapt!
cu cercul C2 rezult! al doilea punct
de tangen"! B;
d) n sfr#it, cu vrful compasului n
punctul O #i cu deschiderea pn! n
punctul A se traseaz! un arc de cerc
ntre punctele A #i B.


2. Racordarea a dou# cercuri
printr- un arc la care cercurile
sunt tangente n interior

Pentru a racorda cercurile C1 #i C2 cu un
arc de raz! R trebuie parcurse urm!toarele
etape (figura 3):
a) Se traseaz! un arc de cerc cu centru
n punctul O1 #i de raz! R-R1 apoi,
se traseaz! un al doilea arc de cerc cu
centru n O2 #i raz! R-R2. La
intersec"ia celor dou! arce rezult!
centrul de racordare O.
b) Se une#te printr-un segment de
dreapt! centrul de racordare O cu
centrul primului cerc O1, apoi se
prelunge#te segmentul de dreapt!
pn! cnd acesta intersecteaz! a doua
oar! cercul C1 rezultnd primul
punct de tangen"! - A;
c) Se une#te printr-un segment de
dreapt! centrul de racordare O cu
centrul celui de al doilea cerc O2,
apoi se prelunge#te segmentul de
dreapt! pn! cnd acesta
intersecteaz! a doua oar! cercul C2
rezultnd al doilea punct de tangen"!
B;
d) n sfr#it, cu vrful compasului n
punctul O #i cu deschiderea pn! n
punctul A se traseaz! un arc de cerc
ntre punctele A #i B.

3. Racordarea unui cerc cu o
dreapt#

Figura 2 Racordarea a dou!
cercuri, printr-un arc la care
cercurile sunt tangente n exterior
Figura 3 Racordarea a dou!
cercuri printr-un arc la care
cercurile sunt tangente n
interior
Figura 4 Racordarea
unui cerc cu o dreapt!
Pentru a racorda cercul C1 cu dreapta D
(figura 4), printr-un arc de cerc de raz! R, se
parcurg urm!toarele etape:
a) Se traseaz! o dreapt! 1 D paralel! cu
dreapta D la o distan"! egal! cu R.
Apoi, se traseaz! un arc de cerc cu
centrul n punctul O1 #i de raz!
R+R1. La intersec"ia arcului de cerc
cu dreapta 1 D rezult! centrul de
racordare O.
b) Se coboar! din centrul de racordare
O, o perpendicular! la dreapta D #i
rezult! un punct de tangen"! B.
c) Se une#te, printr-un segment de
dreapt!, centrul de racordare O cu
centrul cercului O1 #i, la intersec"ia
segmentului de dreapt! cu cercul C1
rezult! cel de al doilea punct de
tangen"! A.
d) Cu vrful compasului n punctul O #i
cu deschiderea pn! n punctul A se
traseaz! un arc de cerc ntre punctele
A #i B.

4. Racordarea a dou# drepte

Pentru a racorda dreptele D
#i
1 D (figura
5) se procedeaz! astfel:
a) Se traseaz! o paralel! la dreapta D,
la o distan"! egal! cu raza de
racordare R
.

b) Se traseaz! o paralel! la dreapta

1 D ,
la o distan"! egal! cu raza de
racordare R
.

c) La intersec"ia celor dou! paralele se
g!se#te centrul de racordare O.
d) Cobornd perpendiculare din centrul
de racordare la dreptele de racordat
rezult! punctele de tangen"! A #i B.
e) Cu vrful compasului n punctul O #i
cu deschiderea pn! n punctul A se
traseaz! un arc de cerc ntre punctele
A #i B.

Prezent!m n continuare cteva din cazurile
de racordare cnd m!rimea razei de racordare
este necunoscut!.

5. Racordarea unui cerc cu o
dreapt# cnd se cunoa$te un
punct de tangen%# pe cerc

Fie cercul C1 de centru O1 #i dreapta D,
(figura 6), pe care dorim s! le racord!m. Se
procedeaz! astfel:
a) n punctul A se traseaz! raza cercului
#i tangenta la cerc dreapta 1 D .
b) Se prelunge#te tangenta 1 D pn!
cnd aceasta intersecteaz! dreapta
D. Fie M punctul lor de intersec"ie.
c) Cu vrful compasului n punctul M #i
cu deschiderea pn! n punctul A se
traseaz! un arc de cerc astfel nct
acesta s! intersecteze dreapta D. Fie
D1
M
A
O1
C1
B
D
O
Figura 6 Racordarea unui cerc
cu o dreapt! cnd se cunoa#te
punctul de tangen"! de pe cerc
Figura 5 Racordarea a dou! drepte cnd
se cunoa#te raza de racordare
No"iuni de desen geometric
4
B punctul de intersec"ie g!sit
anterior. Punctul B este chiar punctul
de tangen"! de pe dreapta de
racordat.
d) Se ridic! din punctul B o
perpendiculara la dreapta D. La
intersec"ia acesteia cu raza cercului
dus! n punctul A rezult! centrul de
racordare O.
e) Cu vrful compasului n punctul O #i
cu deschiderea pn! n punctul A se
traseaz! un arc de cerc ntre punctele
A #i B.

6. Racordarea unui cerc cu o
dreapt# cnd se cunoa$te un
punct de tangen%# pe dreapt#

Fie cercul C, dreapta D (figura 7) #i
punctul A punct de tangen"! pe dreapta dat!.
Pentru a trasa racordarea se procedeaz! astfel:
a)
Prin punctul A se traseaz! o
perpendicular! la dreapta D
.
b) Pe perpendiculara trasat! anterior se
m!soar! segmentul de dreapt!
AN

egal ca lungime cu raza cercului de
racordat R1.
c) Se construie#te segmentul de dreapt!
1 NO
apoi, se traseaz! mediatoarea
acestuia. La intersec"ia mediatoarei
cu perpendiculara ridicat! n punctul
A la dreapta
D
se g!se#te centrul de
racordare O.
d) La intersec"ia segmentului de dreapt!
1 OO
cu cercul C, se ob"ine cel de al
doilea punct de tangen"! B.
e) Cu vrful compasului n punctul O #i
cu deschiderea pn! n punctul A se
traseaz! un arc de cerc ntre punctele
A #i B.

7. Racordarea a dou# cercuri
cnd se cunoa$te un punct de
tangen%# pe unul din cele dou#
cercuri

Fie cercurile C1, C2 #i punctul A care
apar"ine cercului C1, punctul de tangen"!
cunoscut. Pentru trasarea racord!rii se
procedeaz! astfel:
a) Prin punctele A #i O1 se traseaz! un
segment de dreapt!. Pe acesta se
m!soar! segmentul de dreapt! AM
egal ca lungime cu raza cercului C2
R2.
b) Se construie#te segmentul de dreapt!
2 MO apoi, se traseaz! mediatoarea
acestuia. La intersec"ia mediatoarei
Figura 7 Racordarea unui cerc cu o
dreapt! cnd se cunoa#te un punct de
tangen"! pe dreapt!
R
1
C
O1
B
N
A
D
O
D1
Figura 8 Racordarea a dou! cercuri
cnd se cunoa#te un punct de tangen"! pe
unul din cercuri
O1
M
A
B
O2
O
R
1
R
2
C1
C2
cu dreapta care trece prin punctele A
#i O1 se g!se#te centrul de racordare
O.
c) Trasnd prin punctele O #i O2 o
dreapt! se determin! #i cel de al
doilea punct de tangen"! punctul B.
d) Cu vrful compasului n punctul O #i
cu deschiderea pn! n punctul A se
traseaz! un arc de cerc ntre punctele
A #i B.

8. Racordarea a dou# drepte
cnd se cunoa$te un punct de
tangen%# pe una din drepte

Fie dreptele D
,
1 D
#i punctul A pe
dreapta
D
punctul de tangen"! cunoscut
(figura 9). Pentru a racorda cele dou! drepte se
procedeaz! astfel:
a) Fie M punctul n care dreptele date
se intersecteaz!. Se construie#te
bisectoarea unghiului pe care-l
formeaz! cele dou! drepte.
b)
n punctul A se ridic! o
perpendicular! la dreapta D
. La
intersec"ia perpendicularei cu
bisectoarea trasat! anterior se ob"ine
centrul de racordare.
c) Cobornd din punctul O
perpendiculara la dreapta
1 D
rezult!
cel de al doilea punct de tangen"!
punctul B.
d) Cu vrful compasului n punctul O #i
cu deschiderea pn! n punctul A se
traseaz! un arc de cerc ntre punctele
A #i B.


9. Tangenta comun# la dou#
cercuri

Fiind date dou! cercuri, unul de centru O1
#i raz! R1 #i cel!lalt de centru O2 #i raz! C2,
tangenta comun" exterioar" se construie#te
astfel (figura "0):
a) Se traseaz! un al treilea cerc cu
centrul n O1 #i de raz! R1-R2.
b) Se unesc centrele O1 #i O2 printr-un
segment de dreapt!.
c) Cu ajutorul mediatoarei se determin!
mijlocul segmentului de dreapt!
2 O 1 O , adic! punctul O.
d) Cu vrful compasului n punctul O #i
cu deschiderea pn! n punctul O1 se
traseaz! un al patrulea cerc.
e) Ultimul cerc trasat (cel de al
patrulea) intersecteaz! cel de al
treilea cerc (cercul de raz! R1-R2) n
punctele M #i N.
f) Se unesc punctele O1 #i N printr-un
segment de dreapt! pe care l
prelungim pn! cnd intersect!m
cercul de raz! R1, g!sind astfel
punctul P.
g) Prin centrul de cerc O2 tras!m o
paralel! la dreapta dus! prin punctele
O1 #i N. La intersec"ia acesteia cu
Figura 9 Racordarea a dou! drepte cnd
se cunoa#te un punct de tangen"! pe una
din cele dou! drepte
A
M
O
B
D
D1
Figura #0 Tangenta comun! exterioar!
a dou! cercuri
No"iuni de desen geometric
6
cercul de centru O2 se g!se#te
punctul K.
h) n sfr#it, unind punctele P #i K se
ob"ine tangenta comun! cercurilor de
raz! R1 #i R2.


Observa!ie:
Folosind punctele O1 #i M se poate trasa
cea de a doua tangent! comun! exterioar!
cercurilor de raz! R1 #i R2.
Ob"inerea tangentei comune interioare a
dou! cercuri este prezentat! cu ajutorul figurii
11. Pa#ii care trebuie urma"i sunt aceea#i ca la
construc"ia tangentei comune exterioare, cu o
singur! excep"ie:
Cel de al treilea cerc (cerc cu centrul n
punctul O") va avea raza R"+R2 ($i nu R"-R2
ca n cazul precedent).

"0. Construc%ia ovalului cnd se
cunosc axele acestuia

Defini!ie:
Ovalul este curba plan! nchis! format! din
arce de cerc simetrice n raport cu dou! axe.
Fie segmentul de dreapt! AB axa mare a
ovalului #i segmentul de dreapt! CD axa mic!
a acestuia (figura "2).
Exist! mai multe metode de a construi
ovalul dar, noi ne vom opri doar la una din ele.
A#adar, etapele pentru metoda la care ne
referim sunt:
a) Se construie#te triunghiul
dreptunghic ADE. Cateta EA este
egal!, ca lungime, cu semiaxa mic! a
ovalului, iar cateta ED este egal! cu
semiaxa mare.
b) Se construie#te bisectoarea unghiului
EAD #i apoi, bisectoarea unghiului
ADE.
c) Din punctul n care cele dou!
bisectoare se intersecteaz!, se
coboar! o perpendicular! la
ipotenuza AD a triunghiului ADE #i,
se prelunge#te, pn! cnd aceasta
intersecteaz! axa mare a ovalului -
AB. A rezultat n acest fel punctul F.
Prelungind n continuare
perpendiculara amintit! mai sus,
pn! la axa mic! a ovalului se ob"ine
punctul G.
d) Prin simetrie n raport cu axele
ovalului rezult! punctele H #i K.
e) Se construiesc #i dreptele date de
punctele G #i H, H #i K, K #i F.
f) Se traseaz! un arc de cerc, ntre
dreptele ce trec prin punctele GF #i
FK, de centru F #i raz! FA. Apoi, se
traseaz! un alt arc de cerc, ntre
dreptele ce trec prin punctele HG #i
HK de centru H #i raz! HB. n sfr#it,
se unesc cele dou! arce de cerc prin
altele dou!, unul cu centrul n C #i
altul cu centrul n K.


Datorit! rezultatelor deosebit de utile n
practic!, oferite de Desenul geometric,
Figura ## Tangenta comun! interioar!
a dou! cercuri
O2
O
O1
R
1
R
1
+
R
2
R
2
P
N
K
M
Figura #2 Construc"ia ovalului cnd se
cunosc axele acestuia
recomand!m insistent consultarea bibliografiei
precizate mai jos. Ve"i vedea, printre altele,
cum se construiesc: elipsa, parabola, hiperbola,
ovoidul #.a., de asemenea ve"i g!si #i alte
cazuri de racordare precum #i, modul n care
se poate mp!r"i un cerc ntr-un num!r de p!r"i
egale.

"". Bibliografie

1. Dale C-tin., Ni"ulescu Th., Precupe"u P.
Desen tehnic industrial pentru construc!ii de
ma$ini, pg. 144-150, Ed. Tehnic!, Bucure#ti,
1990.
2. Gaba V., Tacu T., Racocea C., Eftimescu
C. Desen tehnic. ndrumar pentru lucr#ri
practice, pg. 26-55, Rotaprint, Ia#i, 1989.
3. Popa C-tin., Strobel Gh., Anghel A., Prun!
L., Onofrei L., Romanescu C., D!n!il! W.,
Antonescu I. Desen tehnic. Desen Industrial.
Elemente pentru desen de instala!ii. Elemente
de grafic# asistat# de calculator, pg. 69-62,
Ed. Gh. Asachi, Ia#i, 1996.
4. Vasilescu E., Marin D., Zgur! A., Ioni"! S.,
Raicu L., Bendic V. Desen tehnic industrial.
Elemente de proiectare, pg. 275-282, Ed.
Tehnic!, Bucure#ti, 1995.


CUPRINS

NO$IUNI DE DESEN GEOMETRIC............................................................................................................................#
#. RACORDAREA A DOU% CERCURI PRINTR-UN ARC LA CARE CERCURILE SUNT TANGENTE N
EXTERIOR.......................................................................................................................................................................#
2. RACORDAREA A DOU% CERCURI PRINTR-UN ARC LA CARE CERCURILE SUNT TANGENTE N
INTERIOR ........................................................................................................................................................................2
3. RACORDAREA UNUI CERC CU O DREAPT%................................................................................................2
4. RACORDAREA A DOU% DREPTE.....................................................................................................................3
5. RACORDAREA UNUI CERC CU O DREAPT% CND SE CUNOA&TE UN PUNCT DE TANGEN$%
PE CERC...........................................................................................................................................................................3
6. RACORDAREA UNUI CERC CU O DREAPT% CND SE CUNOA&TE UN PUNCT DE TANGEN$%
PE DREAPT%...................................................................................................................................................................4
7. RACORDAREA A DOU% CERCURI CND SE CUNOA&TE UN PUNCT DE TANGEN$% PE UNUL
DIN CELE DOU% CERCURI .........................................................................................................................................4
8. RACORDAREA A DOU% DREPTE CND SE CUNOA&TE UN PUNCT DE TANGEN$% PE UNA DIN
DREPTE ............................................................................................................................................................................5
9. TANGENTA COMUN% LA DOU% CERCURI ..................................................................................................5
#0. CONSTRUC$IA OVALULUI CND SE CUNOSC AXELE ACESTUIA..................................................6
##. BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................................................7