Sunteți pe pagina 1din 68

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

AutoritateadeManagementpentruPNDR

GHIDULSOLICITANTULUI

MSURA121
Modernizareaexploataiiloragricole

FERMADEFAMILIE

V e r s i u n e C O N S U L T A T I V

PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazcureglementrilecuprinsen
ManualdeProcedurpentruMsura121postatpesiteulwww.apdrp.ro

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
ROMNIA
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
UNIUNEA
EUROPEAN
Program finanat prin
FEADR

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 1 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaipaginiledeinternet
www.apdrp.roiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectla
sediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidatelede
contactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.
GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
MSURII121Modernizareaexploataiiloragricole
Versiunea12dinmai2014VERSIUNECONSULTATIV

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conformcerinelorspecificealePNDR.Acestdocumentnu
esteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumi
modalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe
caretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,
alStudiuluideFezabilitateialMemoriuluiJustificativ,ale
Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot


suferi rectificri din cauza actualizrilor legislative
naionale i comunitare sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.apdrp.ro.


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 2 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
CUPRINS

1.PREVEDERIGENERALE
1.1.ObiectiveleMsurii121Modernizareaexploataiiloragricole. 3

2.PREZENTAREAMSURII121
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile.................................................... 5
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................... 7
2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.................................................................... 10
2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile..................................................... 12
2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului......................................................................... 14
2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)................. 27

3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUMODERNIZAREA
EXPLOATAIILORAGRICOLE
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare.................... 31
3.2.Contractareafondurilor........................................................................................... 38
3.3.Achiziiile................................................................................................................ 40
3.4.Plata....................................................................................................................... 42

4.INFORMAIIUTILE
4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare............................................ 44
4.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP............................... 59
4.3.Dicionar......................................... 61
4.4.APDRPnsprijinuldumneavoastr......................................................... 64

5.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.2.Anexa2ModelStudiudeFezabilitate........................................... linkwww.apdrp.ro
5.3.Anexa3ModelMemoriuJustificativ.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.4.Anexa4ModelContractdeFinanare........................................... linkwww.apdrp.ro
5.5.Anexa5ModeleFormularedePlat............................................. linkwww.apdrp.ro
5.6.Anexa6FiaMsurii121.............................................................. linkwww.apdrp.ro
5.7.Anexa7ActeNormativeutile........................................................ linkwww.apdrp.ro
5.8.Anexa8AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropene.. linkwww.apdrp.ro
5.9.Anexa9ZonedefavorizateconformPNDR.................................. linkwww.apdrp.ro
5.10.Anexa10Zonecupotenialagricol.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.11.Anexa11Listalucrarilorcusaufaraavizdegospodarireaapelor linkwww.apdrp.ro
5.12.Anexa12Ordinul1552/2008privindListalocalitatilorundeexistasursedenitrati
linkwww.apdrp.ro
5.13.Anexa13Declaratiapepropriaraspundereprivindcofinantarealinkwww.apdrp.ro

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 3 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Fondurile
nerambursabileleputei
accesananul2014.
Capitolul1
PREVEDERIGENERALE

1.1 Msura121ModernizareaexploataiiloragricoleFERMADEFAMILIE

Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole se ncadreaz conform Regulamentului(CE)


1698/2005 la art.20, respectiv art.26 Axa I Creterea competitivitii sectorului agricol i
silviciarecaobiectivgeneralcretereacompetitivitiisectoruluiagricolprintroutilizaremai
bun a resurselor umane i a factorilor de producie i ndeplinirea standardelor naionale i a
standardelorcomunitare,avndcorespondentnRegulamentul(CE)nr.1305/2013prinart.17
msura4.InvestiiinactivefizicesubmsuraSubmsura4.1Investiiinexploataiiagricole.
Aceasta sesiune de depunere proiecte respect prevederile tranzitorii din Regulamentului (UE)
NR. 1310/2013, n care la art.3 se fac precizri legate de posibilitatea organizrii unor astfel de
sesiuninaintedeaprobareanouluiprogramdedezvoltarerural20142020.
Obiectivelespecificesereferla:
1. Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei,
ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei
ecologice,precumiproducereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabile;
2. Adaptareaexploataiilorlastandardelecomunitare;
3. Cretereaveniturilorexploataiiloragricolesprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea
ncurajriifenomenuluideasociere.
Obiectiveleoperaionalesereferla:
Promovarea investiiilor n exploataiile agricole din sectorul vegetal i de cretere a animalelor
pentru realizarea de construcii noi i/ sau modernizarea construciilor agricole existente din
cadrul acestora i a utilitilor aferente, achiziionarea de maini i utilaje noi, nfiinarea de
plantaiietc.
Contribuiapublicaferentacesteisesiuniestede35.000.000euroconstituitastfel:
contribuiaGuvernuluiRomniei5%;
contribuiaUniuniiEuropene 95%.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 4 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
62.505.461Euroreprezintalocareaaferentschemeidegarantarepentrusectorulagricolcu
finanaredinPNDR;
ncadrulacesteisesiuniidedepunereaproiectelor,alocareafinanciarsevafacedistinctpentru:
- Sectorulvegetal17.500.000euro
- Sectorulzootehnic17.500.000euro
ncazulncarealocareapentrubeneficiariisectoruluivegetalsauzootehnicnuseepuizeaz,
aceasta va fi alocat corespunztor sectorului pentru care exist proiecte eligibile i fr
finanare, n ordinea descrescatoare a punctajelor de selecie obinute i care ndeplinesc
punctajulminim.

***


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 5 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Capitolul2
PREZENTAREAMSURII121

2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Msura 121 sunt fermierii definii
conformPNDRcafiindpersoanefizicesaujuridice,carepracticnprincipalactivitiagricole
activitate principal conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comeruluiacrorexploataieestesituatpeteritoriulrii,areodimensiunecuprinsntre
2si50UDE
1
,icareestenregistratnRegistrulunicdeidentificare/Registrulagricol.
Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie s aib ca obiect
principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul
RegistruluiComerului,respectivcodulCAEN01xx.
NusunteligibilisolicitaniialcarorobiectprincipaldeactivitateesteactivitateacodCAEN
0161Activiti auxiliare pentru producia vegetal i cod CAEN 0162Activiti auxiliare pentru
creterea animalelor, specifice activitatilor eligibile prin masura 312 Sprijin pentru crearea i
dezvoltareademicrontreprinderi.
Pentru a demonstra c practic n principal activiti agricole, n cazul unei activiti
existente, solicitantul trebuie s fac dovada c veniturile din activitile agricole reprezint cel
puin50%dintotalvenituridinexploatare.
ATENIE!naceastsesiunededepunere,beneficiariieligibilisuntnumaifermieriicarerespect
condiiile de mai sus i a cror exploataie are o dimensiune cuprins ntre 2 i 50 UDE i se
ncadreaznunadincategoriiledemaijos.
Categoriiledebeneficiarieligibilicarepotprimifondurinerambursabilesunt:
Persoanafizic
2
;
Persoanafizicautorizat(nfiinatnbazaOUGnr.44/16aprilie2008)cumodificrilei
completrileulterioare;

1
Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii
agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de
dimensiuneeconomicestede1.200Euro,conformMBS2008(asevedeavariantadecalculdincerereadefinantare).
2
Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se autorizeze ca persoane fizice autorizate/
intreprindere individual) n termen de 15 zile lucrtoare de la data primirii notificrii privind selectarea Cererii de Finanare.
Angajamentul se ataeaz Cererii de Finanare i va preciza c n termen de 15 zile lucrtoare de la data primirii notificrii,
solicitantul va prezenta certificatul de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului. n caz de neprezentare n termen a acestor
documentecontractuldefinanarenusevancheia.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 6 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Intreprinderi individuale (nfiinaten baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrile i
completrileulterioare;
Intreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)
3
cu modificrile i
completrileulterioare;
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare);
SocietatencomanditsimplSCS(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrilei
completrileulterioare);
Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile i
completrileulterioare);
Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificrileicompletrileulterioare);
SocietatecurspunderelimitatSRL(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrile
icompletrileulterioare);
Societatecomercialcucapitalprivat(nfiinatnbazaLegiinr.15/1990,cumodificarile
icompletrileulterioare);
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificrile i completrile
ulterioare;
Nusencadreazncategoriabeneficiariloreligibilipentruaceastmsur:
Exploataiile agricole de subzisten (exploataii care produc exclusiv pentru consumul
propriu)cudimensiunedesub2UDE;
Exploataiileagricolecudimensiuneaeconomicmaimarede50UDE;
Exploataiile agricole rezultate din fracionarea n anii 2013/2014 a altor exploataii
pentruobinereaunuisprijinfinanciardincadrulMsurii121,necuvenit.

Dimensiunea economic a exploataiei agricole se calculeaz conform Cererii de Finanare n


sheetulspecificMsura121Stabilireacategorieidefermdupcumurmeaz:
o ncazulexploataiiloragricolecareprevdncadrulproiectuluimodernizareaacesteia,
dimensiuneasevacalculapentruanulncursladatadepuneriiCereriideFinanare.

Beneficiarii aflati n relaii contractuale cu APDRP au obligaia s notifice n scris Agenia referitor la noua form de organizare
pentru care au optat. Radierea din Registrul Comerului a beneficiarilor care nu iau exercitat dreptul de optiune, n condiiile
art.39dinOUG44/2008,vaducelancetareaContractelordefinanare.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 7 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
o ncazulexploataiiloragricolecareprevadactivitiagricolecompletnoi,dimensiunea
economicvaficearezultatcaurmarearealizriiinvestiiei.
Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
- sfie:
o persoan fizic cu obligaia de a se autoriza ca persoan fizic autorizat/
ntreprindere individual, aa cum sunt definite n OUG 44/ 2008 cu modificrile i
completrileulterioare;
o persoanjuridicromncucapital100%privat;
- capitalul/ acionariatul solicitantului eligibil poate fi att integral din Romnia ct i mixt
sauintegralstrin;
- sacionezennumepropriu;
- sasiguresursefinanciarestabileisuficientepetotparcursulimplementriiproiectului.
Finanarea unui proiect depus n cadrul Msurii 121 derulat prin PNDR este restricionat
pentruurmtoarelecategoriidebeneficiari:
- beneficiarii nregistrai n lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD i pentru
FEADR, pn la achitarea integral a datoriei fa de APDRP, inclusiv a majorrilor de
ntrziere;
- beneficiariicareaucontractedefinanarereziliatepentruFEADR,dininiiativaAPDRP,din
cauzanerespectriiclauzelorcontractualeireziliereaareovechimemaimicdeunan;
- beneficiariicareseaflnsituaiilitigioasecuAPDRP,pnlafinalizarealitigiului.

2.2 Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

ATENIE! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastr


este necesar s prezentai n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate
informaiileconcludentenacestsens,iardocumentelejustificativevorsusineacesteinformaii.
Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al Msurii i cu cel puin
unuldintreobiectivelespecifice;
ncadrulStudiuluideFezabilitate/MemoriuluiJustificativsevadescrieconformitateaobiectivelor
investiieiurmriteprinproiectcuobiectivelemsurii.
Proiectul s fie n acord cu potenialul agricol al zonei i s demonstreze mbuntirea
performaneigeneraleaexploataieiagricoleladatadriinexploatareainvestiiei;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 8 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Se va utiliza Studiul pentru determinarea zonelor cu potenial, a zonelor geografice i marjelor
brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Msurii 3.1 Investiii n exploataii agricole
dinProgramulSAPARD,elaboratdeASASICPAiICDEA,2004(Anexa10).
Pentru ca un proiect s fie considerat ca fiind n acord cu potenialul agricol al zonei, cel
puin75%dinstructuraplantelordecultursaudinefectivuldeanimalevizatdeproiecttrebuies
sencadrezenzonacupotenialmediui/sauridicat.Pentruspeciicarenuseregsescnstudiul
precizat mai sus, solicitantul se va adresa Direciei AgricoleJudeene care vaemite un document
referitorlapotenialulagricolalzoneipentruspeciavizat.
Pentru situaiile n care tipurile de culturi i/ sau speciile de animale i psari vizate de
investiie sunt amplasate n zone n care acestea nu se ncadreaz n potenialul agricol mediu i/
sauridicat,solicitantulvaataadocumentejustificativeavizatedeDireciileAgricoleJudetenesau
emisedeinstituiiabilitatecarevorcertificaaceastcondiie.
n cazul investiiilor pentru nfiinarea de culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de
producie i regenerare pe cale vegetativ (plopul, salcia, salcmul etc.), n scopul producerii de
energie din surse regenerabile, se vor descrie i corela n cadrul Studiului de Fezabilitate/
Memoriului Justificativ cerinele optime ale speciei, cu caracteristicile pedoclimatice ale zonei n
careesteamplasatcultura.
Pentru specii cultivate n spaii protejate precum i pentru investiiile n apicultur nu este
necesarcaproiectulsfienacordcupotenialulagricolalzonei.
Solicitantul trebuie s demonstreze mbuntirea performanei generale a exploataiei
agricoleladatadriinexploatareainvestiieiprinndeplinireaunuiasaumaimultorobiectivede
ordin tehnic, economicofinanciar i de mediu i respectnd obligatoriu viabiliatea economic,
conformurmtoareilisteindicative:
a)obiectivetehnice
achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, echipamente etc, care determin creterea
productivitii muncii, mbuntirea calitii produselor agricole, introducerea de tehnologii
performante,mbuntireacondiiilordelucru;
construirea i/ sau modernizarea cldirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitii
custandardelecomunitare;
diversificareaproducieinfunciedecerinelepieei,realizareadenoiproduseiintroducereade
noitehnologii.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 9 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
b)obiectiveeconomicofinanciare
reducereacosturilordeproducieicreterearentabilitiieconomiceaexploataieiagricole;
cretereavaloriiadugatebrute(VAB)aexploataieiagricole;
cretereaviabilitiieconomice.
c)obiectivedemediu
reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o mai bun gestionare a deeurilor rezultate
dinactivitateadeproducie;
reducereaemisiilordeamoniac(iaaltorgaze),nspecialnexploataiiledecretereaanimalelor
prinrespectareastandardelorsanitarveterinare,deigienidebunstareaanimalelor;
asigurarearespectriicerinelorfitosanitare,ecologiceetc.;
creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil i mbuntirea eficacitii
folosiriiacestora.
Condiia obligatorie pentru respectarea conformitii cu obiectivul general al msurii prin
mbuntirea performanei generale a ntreprinderilor este de cretere a viabilitii economice.
Verificarea acesteia se va face prin cele dou condiii cumulate: rezultatul operaional al anului
precedent depunerii Cererii de Finanare trebuie s fie pozitiv i proiectul s respecte indicatorii
economicofinanciarimenionainCerereadeFinanareseciuneaeconomic.
ATENIE! Operaiunea de depozitare este cheltuial eligibil pe Msura 121 dac se
depoziteaz numai producia fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelat cu
produciaobinutncadrulfermei,asigurnduseastfeldemarcareacuMsura123.
Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o pregtire
profesional,nraportcuproiectul.
Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoan din cadrul societii, acionar) dovedete
pregatireprofesionalnraportcuproiectulpecaredoretesliniieze.
ncazuldiplomelordestudii/certificatelordeformareeliberatedeinstituiidenvamnt
din strintate, solicitantul va ataa documentul privind recunoaterea diplomei/certificatului de
ctreautoritateacompetentdinRomniaconformlegislaieinvigoare.
ATENIE! n cazul n care reprezentantul legal sau beneficiarul printrun salariat din cadrul
societii sau un asociat/ acionar majoritar al societii, nu dovedete pregatirea profesional n

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 10 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
raport cu proiectul la momentul depunerii Cererii de Finanare, se va prezenta Declaraia pe
propria rspundere a unuia dintre acestia din care s rezulte ca va urma un curs de pregtire
profesional, pn la finalizarea proiectului, naintea ultimei pli a ajutorului. n cazul n care
naintea ultimei pli a ajutorului nu se va prezenta documentul care s certifice pregatirea
profesionalnraportcuproiectul,ContractuldeFinanarevafireziliat,iarsolicitantulvafiobligat
larambursareatuturorsumelorprimiteinclusivdobnzileipenalitileaferente.
ATENIE!Reprezentantullegaltrebuiesfie:
Persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual cu APDRP, conform
legislaieinvigoare.
Depunerea Cererii de Finanare se poate face de orice alt persoan cu procur notarial
delapersoanadesemnatsreprezintesolicitantulconformlegislaieinvigoare.
BeneficiarultrebuiesprezinteMemoriulJustificativsauStudiuldeFezabilitate
Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prevd lucrri de construciimontaj i
pentru proiecte care vizeaz plantaii de vi de vie, pomi i arbuti fructiferi i/ sau pepiniere i
carenuprevdlucrrideconstruciimontaj.
StudiuldeFezabilitatepentruproiectecareprevdlucrrideconstruciimontaj.
ATENIE! n situaia n care se regsesc n Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ
informaiicopiateidenticdinalteproiectesimilare,sedecidediminuareacheltuielilordelacap.3
Cheltuielipentruproiectaresauneeligibilitateancazulncarenusedovedeteoparticularizarela
specificulproiectului.
Beneficiarultrebuiesdeclarecasigurcofinanareainvestiiei
Potenialulbeneficiaresteobligatsprezinte:
1. DeclaratiapepropriaraspundereprivindcofinantareaproiectuluiAnexa13;
2. Document de la banca cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz
operatiunilecuAPDRP).
Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c a fcut demersurile pentru a obine toate
avizele i acordurile conform legislaiei n vigoare din domeniul: sanitarveterinar, sanitar,
fitosanitaridemediu,necesarerealizriiinvestiieincadrulproiectului.Pentrutoatetipurilede
investiii, potenialii beneficiari trebuie s obin acordul de mediu n conformitate cu legislaia

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 11 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
naional.nanumitesituaiimenionatenlegislaie,acorduldemediuestensoitobligatoriude
studiuldeimpactdemediu,aacumseprezintlapunctul5.2.dinPNDR.

2.3 Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

ncadrulMsurii121suntsprijiniteinvestiiilelanivelulntreguluiteritoriualRomniei.
Un proiect poate cuprinde att cheltuieli eligibile ct i cheltuieli neeligibile. Fondurile
nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile
neeligibileurmndafisuportatedebeneficiarulproiectului.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporale i/ sau
necorporale
4
,conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile:
1. Construirea i/ sau modernizarea cldirilor utilizate pentru producia agricol
5
la nivel de
ferm, incluznd investiiile pentru respectarea standardelor comunitare i pe cele pentru
proteciamediuluiidepozitareangrmintelor;
2. Construirea i/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utiliti i racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau
MemoriulJustificativ;
3. Construirea i/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaii de muls, linii tehnologice de
prelucrareiambalareaproduselor,dotritehnicenscopulasigurriicontroluluicalitiilanivel
defermetc.;
4. Construireai/saumodernizareaserelor,inclusivacentralelortermiceiinstalaiilordeirigat,
asigurareautilitilornvederearespectriicondiiilordemediu;
5. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing
6
de tractoare noi, combine de recoltat, maini,
utilaje, instalaii, echipamente i accesorii, echipamente i software specializate, identificate ca
necesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriulJustificativ;

4
Investiiicorporaleactivefiziceicirculante(cldiri,mijloacedetransport,utilajeetc.)
Investiiinecorporaleactivenecorporalesubformadefonddecomer,breveteetc.,cheltuieli(nsensulcontabilalcuvntului)
depublicitate,custudiietc.
5
Nu vor fi eligibile spatiile care deservesc activitatea general a exploataiei: birouri pentru personalul administrativ, sli de
edine,slideprotocol,buctrieisalademese,spaiidecazare,etc.
Pentrurespectareaconditiilordeigien/sanitarveterinareiafluxuluitehnologic,sunteligibilespaiiledestinatepersonaluluide
producie:laboratoare,vestiaretipfiltrupentrumuncitori,biroulmediculuiveterinar,biroulmaitrilor,aefuluideferm,spaiu
pentruservireameseietc.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 12 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
6. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi mijloace de transport specializate
7
,
necesareactivitiideproducie,identificatecanecesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriul
Justificativ;
7. nlocuireaplantaiilorviticoledinsoiurinobileajunselasfritulcicluluibiologicdeproducie
(minim 40 ani) i care nu sunt incluse n sistemul de restructurare/ reconversie al plantaiilor de
videviesprijinitprinFEGAncadrulOCPvininfiinareaplantaiilorpentrustruguridemas;
8. nfiinareaplantaiilordepomi,arbutifructiferiicpuni;
9. nfiinareapepinierelordevidevie,pomifructiferiiarbuti,aliarbori;
10. Investiii pentru producerea i utilizarea durabil a energiei din surse regenerabile n cadrul
fermei;
11. Investiii pentru nfiinarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt i
regenerarepecalevegetativ,nscopulproduceriideenergieregenerabil;
12. Investiiinapicultur,cuexcepiacelorrealizateprinProgramulNaionalApicol;
13. Investiii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei
8
, cuprinznd echipamente
pentruvnzareaacestora,inclusivdepozitare,rcireetc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006, cum ar fi: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberararea certificatelor, avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, aa cum
sunt ele menionate n legislaia naional, achiziionarea de patente i licene (maxim 8% din
valoareatotaleligibilaproiectului,dacproiectulprevedeiconstruciiimaxim3%ncazuln
careproiectulnuprevederealizareaconstruciilor);
15. Investiiinecesareadaptriiexploataiilorpentruagriculturaecologic;
16. Investiiilenecesarerealizriiconformitiicustandardelecomunitare.


6
Leasingul este eligibil doar dac rezult transferul de proprietate al bunului n posesia beneficiarului n perioada de
implementareaproiectului,pnlaultimacereredeplat.
7
Mijloaceledetransportspecializatereprezintautovehiculeleadaptatelacerineledetransportncontpropriualmaterieiprime
i/sau al produciei obinute i care sunt prevzute n studiul de fezabilitate sau n memoriul justificativ, anexate cererii de
finanare,vehiculelecarendeplinescaceleaicerineiauofunciespecificcenecesitadaptrialecaroserieii/sauechipamente
speciale,precumimijloaceledetransportprevzutecaeligibilenfielemsurilordincadrulPNDR;
8
Numaidac50%dinmateriaprimesteprodusnfermaproprie,rezultatulprocesariiestetotunprodusdinAnexaIlaTratatul
deInstituireaCE,iaragriculturareprezintirmneactivitateadebaz.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 13 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Vorficonsideratecheltuielieligibile,mijloaceledetransportspecializatecaretransportnumaiun
anumittipdemateriiprime/mrfuriadecvateactivitiidescrisenproiect,urmtoarele:
- Autocisterne,
- Autoizoterme (prevzute cu izolaie termic a pereilor, dar fr agregat frigorific, fiind
folositepentrutransportulmrfuriloralimentare),
- Autoizotermecufrig(transportproduseperisabilesaucutemperaturicontrolate),
- Mijloacedetransportanimale,
- Mijloacedetransportalbine.
Cheltuielilecuoricealtmijlocdetransportnusuntconsiderateeligibile.
ATENIE! Utilitile aferente trebuie s fie asigurate prin proiect i executate pe
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de investiie,
dintrosursproprieexistentsaudelateriprinutilitatileexistente.
ATENIE! Cheltuielile eligibile aferente investiiilor referitoare la procesarea produselor
agricolevorrespectacondiiileimpuselacapitol2.5,pct.7.Proiectele careauiinvestiiipentru
procesareaproduseloragricole.

2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

ATENIE!FinalizareaproiectuluiFEADR,presupunecabeneficiarulsfinalizezeattparteade
investiiesuportatprincheltuielileeligibile,ctiparteadeinvestiierealizatdincheltuielile
neeligibile.
PrinMsura121nusepotfinanainvestiiicaresencadreaznurmtoarelecategorii:
1. Construciasaumodernizarealocuinei;
2. Achiziionareadebunurisecondhand;
3. Achiziiadedrepturideproducieagricol,deanimale,planteanualeiplantarealor,conform
art.55,pct.2dinRegulamentulConsiliului(CE)nr.1974/2006;
4. Achiziionareadeteren;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 14 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
5. TVA,cuexcepiaTVAuluinerecuperabil,ncazulncareestenmodrealidefinitivsuportat
de ctre beneficiari, alii dect persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din
Regulamentul(CE)nr.1698/2005;
6. Costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie;
7. Comisioanebancare,costurilegaraniiloricheltuielisimilare;
8. Contribuiannatur;
9. Costurideschimbvalutar,taxeipierderiocazionatedeschimburilevalutareasociatecontului
euroAPDRP;
10. Costurileaferenteunuicontractdeleasing:taxademanagement,dobnzi,primadeasigurare
etc.;
11. Costurirealizatenaintedeaprobareaproiectului,cuexcepiastudiilortehnice,aplanurilorde
afaceriiastudiilordefezabilitate;
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin msura 143 Furnizarea de servicii de
consiliereiconsultanpentruagricultori;
13. Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
14. Achiziiademijloacedetransportpentruuzpersonalitransportpersoane;
15. Investiiiprivindoperaiuniledesimplnlocuire
9
nconformitatecuart.55dinRegulamentul
(CE)nr.1974/2006;
16. Investiiinsectoruldepisciculturiacvacultur;
17. Investiiinexploataiidecretereaanimalelordeblan;
18. InvestiiipentruproducereapomilordeCrciun;
19. Investiiile realizate n cadrul schemelor de sprijin n conformitate cu Art. 2 (2) din
Regulamentul(CE)nr.1974/2006.

9
investiia desimpl nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete o cldire existent sau o main sau pri din acestea, cu
altelenoiimoderne,fracretecapacitateadeproduciecumaimultde25%saufraimplicaschimbrinnaturaproduciei
sauatehnologieiimplicate.Nusuntconsiderateinvestiiidenlocuireurmtoarele:demolareacompletauneicldirivechidecel
puin 30 de ani din cadrul fermei i nlocuirea cu o cldire modern, i renovarea fundamental a unei cladiri din cadrulfermei.
Renovarea este considerat fundamental cnd costul total este de cel puin 50% din valoarea noii cldiri, n conformitate cu
prevederileart.2,pct.17alRegulamentuluiComisiei(CE)nr.1857/2006privindaplicareaarticolelor87i88dinTratatajutoarelor
de stat pentru ntreprinderile mici i mijlocii care i desfoar activitatea n domeniul produciei de produse agricole i de
modificareaRegulamentuluiComisiei(CE)nr.70/2001privindaplicareaarticolelor87i88dinTratatulCEajutoruluidestatpentru
ntreprinderilemiciimijlocii.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 15 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile din Hotrrea de Guvern
privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European
AgricolpentruDezvoltareRural.
ATENIE!PentruevitareadubleifinanribeneficiariiMsurii141Sprijinireafermeloragricole
desemisubzistencareiauprevzutrealizareadeinvestiiiiauprimitpunctajlacriteriulde
selecie5c.investiiirealizatedinfonduripropriipnlasfritulanului3,ncadrulMsurii121,
trebuiesrealizezealteinvestiiidectceleprevzutenPlanuldeafaceriaferentMsurii141.
Pentru verificarea evitrii dublei finanri, solicitantul care a mai beneficiat de finanare
nerambursabil, va prezenta documentul 14 Raport asupra utilizrii programelor de finanare
nerambursabilprincaresevorverificacheltuielilerambursate.Dacseregsescaceleaitipuri
de cheltuieli fr o justificare, sau nu se aprob justificarea acestora, valoarea proiectului se
diminueazcuvaloareaacestorcheltuielinejustificate.

2.5Criteriiledeseleciealeproiectului

ATENIE!Cheltuielileneeligibilenusuntluatenconsiderarelascorareacriteriilordeselecie.

Proiectele prin care se solicit finanare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecie, n baza
cruiafiecareproiectestepunctat,conformurmtoarelorcriteriideselecie:
1.Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse
10

Se acord punctaj la acest criteriu de selecie numai pentru implementarea standardului


pentru laptele crud care se aplic numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte i
bivolite);
Datalacaresencheieperioadadegraieeste31.12.2014,investiiatrebuiesserealizeze
pnlaaceastadat.
Acest criteriu de selecie se aplic numai pentru modernizri, iar proiectul trebuie s
cuprindiinvestiiireferitoarelaimplementareastandardelor.
ATENIE!Implementareastandardelortrebuiessencadrezenperioadadegraiemenionat
nAnexadinfiamsurii121,darplatasepoateefectuaiulterior.

10
Prin standard comunitar nou introdus se nelege acel standard care nu este ncadrat ca i standard existent i pentru care
solicitaniibeneficiazdeperioadadegraiede36lunideladatalacarestandarduladevenitobligatoriu.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 16 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
2. Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmaijos
Seacordprioritatepentruproiectelecarerealizeazinvestiiin:
Sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepiniere i plantaii de pomi i arbuti fructiferi,
cpunrii;(iii) culturi de cmp; (iv) pepiniere i plantaiilede vide vie pentru vin (cu excepia
restructurrii/reconversieiplantaiilordevidevie)istruguridemas;
Sectoruldecretereaanimalelor:(i)bovine;(ii)porcine;(iii)ovineicaprine.(iv)psri.
Proiecteledinsectorulvegetaldelaprioritilei,ii,iiiiiv,careauinvestiiinsistemedeirigaii,
vorprimipunctajsuplimentarpentruacestcriteriudeselecie.
Pentruacestesectoareprioritare,punctareasevarealizadifereniatntrecategoriideproducie
ncadrulaceleiaispecii.
IMPORTANT!Pentruinvestiiireferitoarelairigaii,seacordpunctajnumaidacsolicitantul
aprezentatunuldinceledoudocumentedeladoc.18.2(Avizdegospodarireaapelorncazul
investiiilor privind irigaiile/ notificarea de ncepere a execuiei sau Contract multianual de
furnizareappentruirigaiiANIFsaualtfurnizor).
Punctajulpentruproiectelecareprevdinvestiiinsistemedeirigaiisecumuleazcupunctajul
de la sectorul respectiv i se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
Deexemplu:Pentrusectorullegume:
cheltuielileaferentesistemuluideirigaiinvaloarede25.000Euro.
valoareatotaleligibilaproiectuluide125.000Euro.
25.000/125.000x3=0,6.Totalpunctajpentruacestcriteriudeselecie:35+0,6=35,6
ATENIE! Dac proiectul vizeaz doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda
punctajulaferentsectoruluicuponderevaloricmaimarencadrulproiectului.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i utilizarea energiei
regenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord n funcie de
pondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului
Deexemplu:
cheltuielileaferenteproduceriienergieiregenerabilesuntinvaloarede7.000Euro.
valoareatotalaeligibilaaproiectuluiestede125.000Euro.
7.000/125.000x5=0,28.Punctajulpentruaceastacomponentacriteriuluideselecie:0,28.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 17 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
3. Exploataiiagricoledesemisubzisten
Suntexploataiilecareproduc,nprincipal,pentruconsumulpropriu,darcarecomercializeazio
partedinproduciarealizat.Dimensiuneaeconomicaacestorapoatevariantre2i8unitide
dimensiuneeconomic(UDE).
Categoriiledesolicitanicarepotprimipuncatjlaacestcriteriudeseleciesunt:
Persoanafizic;
Persoana fizic autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrile i
completrileulterioare;
ntreprindere individual (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrile i
completrileulterioare).
4. Beneficiarulcuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,esteconstituit
caformasociativsauestemembrualuneiformeasociative,recunoscuteconformlegislaiei
naionalenvigoare.
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz laCererea de Finanare
documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia din urmtoarele forme
asociative,ndomeniulproiectului,potriviturmtoarelorreglementri:
grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/ 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare/ grup de productori in sectorul legume i fructe, constituit conform HG
nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute
preliminariorganizaiilordeproductoriinsectorulfructeilegume;
societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu modificrile i
completrileulterioare;
organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbuntirilor funciare
nr.138/2004,cumodificrileicompletrileulterioare;
cooperativaagricol,constituitconformLegiinr.566/2004,cumodificarileicompletrile
ulterioare.
membrii ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componena
uneiOIPA.
sau,
Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri:

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 18 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i completrile
ulterioare;
ntreprinderefamilialconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificrileicompletrile
ulterioare,careaplicnnumepropriu.
5.ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentruacelaitipde
activitate
ExploataiileagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRsuntsolicitaniicarenu
aumaibeneficiatdesprijinpentruacelaitipdeactivitatencadrulcelordouprograme.
Acelasitipdeactivitatesereferlasectorulvegetal,animal,mixt,inclusivlaproiectelecontractate
ncadrulmsurii112Instalareatinerilorfermieri.
6.Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic
Sunt vizate att exploataiile vegetale i de cretere a animalelor care se afl n perioad de
conversiecticelecaresuntnregistratecaproductoarenagriculturaecologic.
Pentruproiectelecareprevdproduciensistemecologicpunctajulseacordnfunciede
ponderea suprafeei sau animalelor nregistrata/ nregistrate n agricultura ecologic/ suprafaa
totaldinRegistrulunicdeidentificaredelaAPIA/numrultotaldeanimaledeinutnproprietate
dinRegistrulExploataieidelaANSVSA/DSVSA.
ncazulncaresolicitantuldeineattexploataiivegetalensistemecologicctianimale
nsistemecologic,punctajulnusecumuleazpentrucriteriuldeselectie6,ciseacordnfuncie
deactivitateaprincipal,respectivsectorulvegetalsausectoruldecretereaanimalelor.
Deexemplu:
suprafaapropusnagriculturaecologic=25ha
suprafaatotalaexploataieidinRegistrulunicdeidentificare=500ha.
25/500x7=0,35.Punctajpentruacestcriteriudeselecie:0,35
ATENIE! n cazul unei ferme mixte care realizeaz o investiie n sistem ecologic, punctarea
acestui criteriu de selecie se realizeaz n funcie de ncadrarea n sectorul prioritar. Dac
investiiansistemecologicnuvizeazsectorulprioritar,nusevaacordapunctaj.
7.Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesareaproduseloragricole
Procesareaunuiprodusagricol:oriceoperaiuneefectuatasupraunuiprodusagricol(AnexaIla
Tratatul de Instituire a CE) i avnd drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 19 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepia activitilor realizate n exploataia
agricol,necesarepentrupregtireaunuiprodusanimalsauvegetalpentruprimavnzare.
Exemple de activitati n cadrul exploataiilor agricole care vizeaz pregtirea unui produs
agricol pentru prima vnzare: recoltare, curatare, sortare, conditionare, uscare cereale, tratare
seminte,uscarefrunzedetutun,ceruirefructe,ambalare,racirelapte,depozitare.
ATENIE!
1. Rezultatul procesrii ce face obiectul investiiei realizate prin proiect poate avea drept scop
attcomercializareactiutilizareancadrulfermei;
2. nsituaiancareproiectulvizeaziinvestiiiprivindprocesareaproduseloragricoleobinute
ncadruluneifermemixteseacordpunctajindiferentdecomponentadominantvaloric;
3. Activitateaprezentatcaprocesaretrebuiesrespectedefiniiaprocesriidemaisus;
4. VenituriledinvanzareaproduselorobinutenurmaprocesriisuntevideniatenAnexaB1;
5. Pentruprocesareidepozitareaproduselorobinutevorfiprevzutespaiidistincte.
Numai dac proiectul de investiii cuprinde att investiii pentru producia agricol ct i
investiii pentru procesare (respectnd condiiile de mai sus), poate s primeasc punctaj la
acestcriteriudeselecie.
BeneficiariitrebuiesdemonstrezeprinStudiuldefezabilitate/Memoriuljustificativccelpuin
50%dinmateriaprimprocesatprovinedinfermaproprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd i investiii de procesare n cadrul fermei, se acord n
funciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului.
Deexemplu:
valoareacheltuielilorreferitoarelaactivitateadeprocesare=25.000Euro.
valoareatotalaeligibila=125.000Euro.
25.000/125.000x5=1,0.Punctajpentruacestcriteriudeselectie:1,0.
n situaia n care proiectul vizeaz i investiii privind procesarea produselor agricole obinute n
cadruluneifermemixteseacordpunctajindiferentdecomponentadominantvaloric.
8.Exploataiiagricoledeinutedefermiericuvrstasub40deani,ladatadepuneriiproiectului
Categoriiledesolicitanicuvrstasub40anicroralisepoateacordapunctajlaacestcriteriude
selecie sunt: persoana fizic care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic autorizat/
ntreprindere individuala pn la ncheierea Contractului de Finanare (conform doc. 18.1),
persoanfizicautorizatnbazaOUGnr.44/16aprilie2008;ntreprindereindividualconstituit

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 20 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
conform OG nr. 44/ 2008, cu modificarile i completrile ulterioare i societile cu rspundere
limitatnfiinateconformLegiinr.31/1990ncaresolicitantulestepersoanfizicasociatunic.
ATENIE! n cazul societilor cu rspundere limitat nfiinata conform Legii nr. 31/ 1990 n
situaia n care reprezentantul legal nu coincide cu asociatul unic este necesar s depunei n
completarecopiaactuluideidentitatepentrupersoanafizicasociatunic.
9.Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizate
Zonedefavorizate:
- zona montan cu handicap natural conform conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale
dinzonaMontandefavorizat,prezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului;
- alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localitilor din Zonele
DefavorizatedeCondiiiNaturaleSpecificeprezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului.
ntreagasuprafaaexploatatieiagricoletrebuiesseaflencelpuinunadintreacestezone.
Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemenionatemaisus.

Sistemuldepunctareesteurmtorul:
SECTORULVEGETAL
Nr.
Crt.
Criteriideselecie
Punctaj
2014
1. Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse. N/A
2.
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare
prioritare,sistemedeirigatiiienergieregenerabil)poateprimi:

Exploataiidinsectoareleprioritare,
nordineadeprioritiprezentatmaijos:
Max35
(i)legume; 35
(ii)pepiniereiplantatiidepomiiarbustifructiferi,capsunarii; 30
(iii)culturidecmp; 28
(iv) pepiniere i plantaii de vi de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/
reconversieiplantatiilordevidevie)istruguridemasa;
25
Proiectele din sectorul vegetal de la prioritile i, ii iii i iv care au investiii n
sistemedeirigaii,vorprimipunctajsuplimentarpentruacestcriteriudeselecie.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n sisteme de irigaii se acord
nfunciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectuluii
seadauglapunctajulobinut,pentrusectoareprioritare.
3

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 21 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizareaenergieiregenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se
acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a
proiectuluiiseadauglapunctajulobinutpentrusectoareprioritare.
Materia prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile trebuie s provin
dinfermaproprieiarenergiaobinut,inclusivdinaltesurseregenerabile(solar,
eolian, termal i alte surse de acelai tip), s fie folosit exclusiv n cadrul
fermei.
5
3.
Exploatatiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploatatiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeazaiopartedinproductiarealizata.
Dimensiuneaeconomicaaexploatatiilordesemisubzistentapoatevariantre2i
8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ.ElementeledecalculsuntprezentatenGhidulSolicitantului.
Categoriiledesolicitanticarepotprimipunctajlaacestcriteriudeselectiesunt:
- Persoanafizic;
- Persoana fizica autorizata nfiintata n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu
modificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individuala nfiintata n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu
modificrileicompletrileulterioare.
5
4.
Beneficiarul este, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care
aplic, membru al unei forme asociative, sau form asociativ, recunoscute
conformlegislaieinaionalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de
Finanaredocumenteprincaresdemonstrezecacestaeste:
membrualuneiadinurmtoareleformeasociative,ndomeniulproiectului:
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificarile i
completrileulterioare/grupdeproductorinsectorullegumeifructe,constituit
conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
productori recunoscute preliminar i organizaiilor de productori in sectorul
fructeilegume;
- societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005 cu
modificarileicompletrileulterioare;
- cooperativ agricol, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile i
completarileulterioare,
- organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbuntirilor
funciarenr.138/2004,cumodificarileicompletrileulterioare.
- membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA).Solicitantulpoatefimembrualuneiorganizaiiprofesionale(asociaii)din
componenauneiOIPA
sau,
5

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 22 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Solicitantul este constituit ca forma asociativ potrivit urmatoarelor
reglementari:
- societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i
completrileulterioaresau
- ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari i
completriulterioare,careaplicnnumepropriu.
5.
ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentru
acelaitipdeactivitate
12
6. Exploatatiivegetalensistemecologic 12
7.
Proiectelecareauiinvestitiipentruprocesareaproduseloragricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ ca cel putin 50% din materia prima procesat provine din ferma
proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n cadrul
fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
5
8.
Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiproiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
seleciesunturmtoarele:
persoanfizicautorizat(constituitconformOUGnr.44/2008cumodificarile
icompletrileulterioare);
ntreprindereindividual(constituitconformOUGnr.44/2008),cumodificrile
icompletrileulterioare;
asociat unic persoan fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere
limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/intreprindere individuala pn la ncheierea contractului de finanare
(conformdoc.18.1).
15
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizatesituaten:
zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata n anexa la ghidul
solicitantului;
alte zone cu handicap natural dect zona montana conform Listei Unitatilor
AdministrativTeritorialedinRomniainclusenZoneleSemnificativDefavorizate/
ListalocalitatilordinZoneleDefavorizatedeCondiiiNaturaleSpecificeprezentate
nanexalaGhidulSolicitantului.
3
TOTAL 100

Punctajminim:15puncte

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 23 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

SECTORULDECRETEREAANIMALELOR
Nr.
Crt.
Criteriideselectie
Punctaj
2014
1.
Exploatatiiagricolecareseadapteazalastandardelecomunitare pentrulaptele
crud:
seaplicnumaipentrufermeexistentedebovine(vacidelaptesibivolite);
datalacareseincheieperioadadegratie31.12.2014iarinvestitiatrebuiesase
realizezepnlaaceastdat.
Se acorda punctaj numai pentru modernizari/ extinderi, respectiv pentru
solicitantii care au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin
proiect iar proiectul cuprinde si investitii referitoare la implementarea
standardelor.
5
2.
Exploataiidinsectoareleprioritare
Criteriul de selecie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare
prioritareienergieregenerabila)poateprimi:
Max38
Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmaijos: Max33
(i)bovine
carne 32
lapte 33
(ii)ovineicaprine
ngrare 28
reproducie 24
(iii)porcine
reproducie 23
ngrare 23
iv)pasari
carne 26
ou 28
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizareaenergieiregenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se
acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a
proiectuluiiseadauglapunctajulobinutpentrusectoareprioritare.
Materiaprimfolositpentruobinereaenergieiregenerabiletrebuiesprovin
dinfermaproprieiarenergiaobinut,inclusivdinaltesurseregenerabile(solar,
eolian, termal i alte surse de acelai tip), s fie folosit exclusiv n cadrul
fermei.
5
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploataiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeazaiopartedinproduciarealizat.
Dimensiuneaeconomicaaexploatatiilordesemisubzistentapoatevariantre2i
8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ.ElementeledecalculsuntprezentatenGhidulSolicitantului.
Categoriiledesolicitanticarepotprimipunctajlaacestcriteriudeselectiesunt:
5

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 24 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
- Persoanafizic;
- Persoana fizica autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individuala (nfiinta n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu
modificrileicompletrileulterioare.
4.
Beneficiarul,cuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,este
constituit ca form asociativ sau este membru al unei forme asociative,
recunoscuteconformlegislatieinationalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataeaz la Cererea de
Finanaredocumenteprincaresademonstrezecaacestaeste
membru al uneia din urmtoarele forme asociative, n domeniul
proiectului:
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificarile i
completarileulterioare;
- societate cooperativa agricol, constituita conform Legii nr. 1/2005 cu
modificarilesicompletarileulterioare;
- cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile i
completarileulterioare;
- organizatie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbunttirilor
funciarenr.138/2004,cumodificarileicompletrileulterioare;
- membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA).Solicitantulpoatefimembrualuneiorganizaiiprofesionale(asociaii)din
componenauneiOIPA.
sau,
Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri:
- societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i
completrileulterioare
- sauntreprinderefamilialconstituitconformOUGnr.44/2008,cumodificrile
icompletrileulterioare;careaplicnnumepropriu.
5
5.
ExploatatiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentru
acelaitipdeactivitate
12
6. Exploataiidecretereaanimalelornsistemecologic 12
7.
Proiectelecareauiinvestitiipentruprocesareaproduseloragricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ c cel puin 50% din materia prim procesat provine din ferma
proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n cadrul
fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
5
8.
Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiproiectului
Categoriile de solicitanti crora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
15

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 25 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
seleciesunturmtoarele:
persoanfizicautorizat(constituitaconformOUGnr.44/2008);
ntreprindere individual (constituita conform OUG nr. 44/ 2008), cu
modificrileicompletrileulterioare;
asociat unic persoana fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere
limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/intreprindere individuala pn la ncheierea Contractului de Finanare
(conformdoc.18.1).
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizatesituaten:
zona montana cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata n anexa la Ghidul
Solicitantului;
alte zone cu handicap natural dect zona montana conform Listei Unitilor
AdministrativTeritorialedinRomniainclusenZoneleSemnificativDefavorizate/
ListalocalitatilordinZoneleDefavorizatedeCondiiiNaturaleSpecificeprezentate
nanexalaGhidulSolicitantului.
3
TOTAL 100

Punctajminim:15puncte
ATENIE! Pentru standardele pentru laptele crud, solicitantul trebuie s dein n proprietate
efectivemaimaride10capetevacilapte/bivolie,iarinvestiia,pentruaimplementastandardul,
trebuiescuprind,dupcaz:
construcia slii de muls sau modernizarea unei construcii existente i adaptarea ei la aceasta
destinaie,
reeadealimentarecucurentelectricasliidemuls,
reeadealimentarecuapreceicald,
canalizareasliidemuls,
instalaiedemulspropriuziscu420locuridemuls,
tancdedepozitareircirealaptelui,
instalaiesplareidezinfecieainstalaieidemuls,
dozatoarepentrufurajeconcentrate,
sistemdeautomatizareaprocesuluidemuls.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 26 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Dacsolicitantuldeineopartedinutilajele/instalaiilemenionatemaisus,levaprezenta
n studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizrile necesare referitoare la
existenaacestora,stareadefuncionare.
Lafinalizareaproiectului,toatecondiiileobligatoriipentrundeplinireastandarduluilapte
crudtrebuiesfieimplementate.
Toateactivitilepecaresolicitantulseangajeazsleefectuezeprininvestiieattlafaza
deimplementareaproiectuluictinperioadademonitorizareipentrucareaprimitpunctajla
selecie,devincondiiiobligatorii.
n caz c, la verificarea Cererilor de plat sau n perioada de monitorizare, se constat c
acestecondiiinuserespect,plilevorfisistate,contractulvafireziliat,beneficiarulvafiobligat
la returnarea sumelor primite, iar dup caz, vor fi aplicate penaliti, conform prevederilor
contractuale. Excepiefacecriteriul de selecie privindexploataiile agricole de semisubzisten a
crordimensiuneeconomicpoateevolua.

ATENIE! Pentru justificarea criteriilor de selecie este necesar s prezentai n cadrul Studiului
deFezabilitate/MemoriuluiJustificativtoateinformaiilenecesarepunctriiacestoraisataai
documentejustificativenacestsens.
ATENIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Msurii 112 care realizeaz investiii pentru
implementareastandardulelorpentrulaptelecrud,beneficiazdeoperioadadegraiede36de
luni calculat de la data instalrii, pentru finalizarea investiiei, conform Regulamentului
1698/2005,art.26,pct.1lit.b,ultimulalineat,darplatasepoateefectuaiulterior.

2.6 Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Prin Msura 121 se acord fonduri nerambursabile n proporie de 40% 70% din
valoarea eligibil a proiectului, fondurile reprezentnd cofinanarea public, la care trebuie s se
adaugecontribuiaprivat.
PlafonulminimacceptatpentruunproiectfinanatprinMsura121estede5.000deEuro,
aceastsumreprezentndvaloareatotaleligibilaproiectului.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 27 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Intensitateasprijinuluiestedifereniatdupcumurmeaz:
I.Pentruproiectelecarenuincludinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile
inusuntformeasociative.
Pentru toate proiectele depuse n cadrul Msurii 121ferme familiale, att pentru sectorul
zootehnic ct i sectorul vegetal, valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 125.000
Euro,iarpondereasprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd50.000Euro).
Pentruacestesectoaresprijinulnerambursabilsevaputeamajoracu:
o 10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori
13
cu vrsta sub 40 ani, la data
depuneriiCereriideFinanare;
o 10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap
natural
14
, n zone cu handicap natural i n arii naturale protejate ncadrate n reeaua
Natura2000
15
(conformRegulamentuluiCEnr.1698/2005,art.36,literaa,punctelei,iiiiii);
o 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin
urmatoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii
ngrmintelor cu azotat, instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n exploatatii
agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare. Aceast majorare se
aplic exclusiv la partea din proiect destinat investiiilor n aceste dou tipuri de
operatiuni;
ATENIE!nfunciedetipulproiectului,solicitantulvacompleta:
a. Unbugetindicativcaretotalizeaztoateinvestiiile:b)+c)+d);
b. Un buget indicativ cuprinznd exclusiv cheltuielile aferente investiiilor care au drept scop
implementarea noilor provocri (PERE) i pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%,
pentru urmtoarele tipuri de operaiuni, conform listei Clarificri tipuri de operaiuni
finanatedinPEREpublicatpesiteulwww.apdrp.ro:
o mbuntireaeficieneiutilizriiidepozitriingrmntelorcuazotat,

13
Tineriiagricultorisuntpersoanelefizicecaresencadreaznurmtoarelecategoriidesolicitani:
PersoanfiziccaredeclaracasevaautorizacaPFA/intreprindereindividuala,
Persoan fizic autorizat (PFA) infiintata conform OUG nr.44/2008 cu vrsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de
Finanareaproiectului;
ntreprindereindividualanfiintatanbazaOUGnr.44/2008alcareititulararevarstasub40deaniladatadepuneriiCereriide
Finanareaproiectului;
Societatecurspunderelimitatcuasociatunicpersoanfiziccuvrstasub40aniladatadepuneriiCereriideFinanare.
14
Zonele montane cu handicap natural i zonele cu handicap natural sunt definite ca zone defavorizate n cadrul criteriilor de
selecie.
15
In conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei nr.1828/2006, Declaratia autoritatii responsabile pentru monitorizarea
siturilorNatura2000seelibereazanumaipentruproiectemajorealcaruicosttotaldepaseste25milioaneEuro.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 28 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
o instalaiipentrutratamentulapelorrezidualenexploataiiagricoleincadrulproceselor
deprelucrareicomercializare;
Pentruaceastaparteainvestiiei,sprijinulsepoatemajoracu:
10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiCereriideFinanare;
c. 10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a),
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, Un buget indicativ cuprinzand
cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE), cu un sprijin
nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului), pentru urmatoarele tipuri de aciuni,
conform listei Clarificri tipuri de operaiuni finanate din PERE publicat pe siteul
www.apdrp.ro:
- investitiiinenergieregenerabila:culturienergeticeperene;
- investiii pentru producia de lapte, precum i cele pentru mbuntirea prelucrrii i
comercializariiproduselorlactate.
Pentruaceastaparteainvestiiei,sprijinulsepoatemajoracu:
10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriicereriidefinanare;
10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a),
punctele(i),(ii),(iii)dinRegulamentul(CE)nr.1698/2005,
ajunganduselaunprocentdecofinantaredepanala60%.
d. Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinanare de
pn la 40% (i dup caz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate i de 10% pentru
tineriifermieri),ajungnduselaunprocentdecofinanaredepnla60%.
e. Unbugetindicativcaretotalizeazinvestiiilecarevizeaznoileprovocri:pct.c)+b),careva
fifolositlaMonitorizare,sistemulPERE.
BugetelesuntexprimatenumainEuro.
Se completeaz cte un plan financiar aferent fiecarui buget unde vor fi prezentate cheltuielile
aferenteinvestiiilorrespective.

II.Pentruproiectelecareincludiinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile
Pentru toate proiectele depuse din sectorul zootehnic sau vegetal care includ i investiii pentru
producereaiutilizareaenergieiregenerabilevaloareamaximeligibilaunuiproiectnuvadepi
125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40% reprezentnd 50.000

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 29 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Euro, fara majorari pentru investiiile realizate de tinerii agricultori cu vrsta sub 40 ani la data
depunerii Cererii de Finanare, saupentru investiiile realizate de agricultorii din zonele montane
cu handicap natural, nzone cu handicap natural i n arii naturale protejate ncadrate n reeaua
Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii i iii), sau
pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de
operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii ngrmintelor cu azotat, instalaii
pentru tratamentul apelor reziduale n exploatatii agricole i n cadrul proceselor de prelucrarei
comercializare

III.Pentruformaasociativ
Valoarea maxim eligibil va fi de 125.000. Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de
40% reprezentnd 50.000 Euro pentru proiectele care aparin unei forme asociative i care
deservescmajoritateamembriloracesteia(jumatateplusunuldinmembri).
Pondereasprijinuluinerambursabilde40%nuvafimajoratpentruinvestiiilerealizatedetinerii
agricultori cu vrsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanare, sau pentru investiiile
realizatedeagricultoriidinzonelemontanecuhandicapnatural,nzonecuhandicapnaturalin
arii naturale protejate ncadrate n reeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE
nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii i iii), sau pentru investitiile avand drept scop
implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei
utilizriiidepozitriingrmintelorcuazotat,instalaiipentrutratamentulapelorrezidualen
exploatatiiagricoleincadrulproceselordeprelucrareicomercializare.
VerificarearespectriiintensitiimaximeaajutoruluisevafacesinainteasemnriiContractului
deFinanaredectreAPDRP.

***


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 30 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATE
PENTRUMODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor


efectuatenprealabildectrebeneficiar.
Un solicitant poate depune n acelai timp mai multe proiecte pentru msuri diferite din
PNDRpentruaficofinanateprinFEADR.
Un beneficiar poate depune un al doilea proiect n cadrul msurii 121, cofinanat prin
FEADR,cucondiiacaprimulproiectsfiefinalizat.
Proiectele solicitanilor ai cror acionari majoritari au n derulare alte proiecte finanate
prinFEADRncadrulacesteimsuri,nusunteligibile.
Precizri referitoare lanotiunea de acionar majoritar: O persoan fizic/ persoan juridic care
esteacionar/asociatmajoritarnsensuldeineriipachetuluideaciunicuceamaimarepondere
din totalul aciunilor/ prilor sociale n dou sau mai multe societi, nu poate solicita fonduri
FEADR,nacelaitimpincadrulaceleaimsuri,dectncadruluneisinguresocieti.
ncazulncareacionarii/asociaiisolicitantuluisuntacionari/asociatinaltesocieticare
auproiectencursdederulare(ncursdeevaluare)sauauproiectecontractate,sevaverificadac
exist legturi economice ntre solicitant i societile respective sau dac exist
complementaritate sau dependen a activitilor propuse prin proiecte sau fractionarea altor
exploatatiipentruobtinereaunuisprijinfinanciarincadrulmasurii121.Concluziilesevorutilizan
verificarea crearii de condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine
astfelunavantajcarecontravineobiectivelormsurii.
Dac n urma acestei analize se constat c investiia propus de solicitant nu poate
funciona independent de alt investiie FEADR, crenduse astfel condiii artificiale pentru a
beneficia de sprijin i a obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor msurii, proiectul
devineneeligibil.

ATENIE! Aceste verificri se fac att la etapa verificrii criteriilor de eligibilitate ct i n


etapadecontractareiverificareadosarelordeachiziiisiaCererilordePlat.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 31 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
NOTA
Estenecesarsserespecteformatulstandardalanexei
Indicatoridemonitorizarecarefaceparteintegrant
dinCerereadeFinantare,precumiconinutulacesteia.
Sevorcompletanumaiindicatoriisolicitai(nusevor
adaugaaltecategoriideindicatoricarenusuntinclusi
ntabelulprezentat).
Completareatuturorindicatorilorsolicitain
conformitatecuceleprezentatenCerereadeFinanare
esteobligatorie.
ATENIE!nconformitatecuprevederileart.4alin.8dinRegulamentulComisiei(CE)nr.65/
2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului n ceea ce
privetepunereanaplicareaprocedurilordecontroliaecocondiionalitiinceeaceprivete
msurile de sprijin pentru dezvoltarea rural, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod
artificialcondiiilenecesarepentruabeneficiadefinanarencadrulmsurilorPNDR,obinnd
astfeldepireaintensitiisprijinuluifinanciar".

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine


Cererea de Finanare nsoit de anexele
tehnice i administrative conform listei
documentelor, legate ntrun singur dosar,
astfel nct s nu permit detaarea i/ sau
nlocuireadocumentelor.
Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil,nformatelectronic,laadresawww.apdrp.ro.
ATENIE!La completarea pct.B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reedinta
dinRomnia,ncazulncaresolicitantulnudeinefaxsauadresadeemail,sevaindicaunnr.de
faxsauoadresadeemailundesevaputeafacecorespondenacuAPDRP.
ATENIE! Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele prevzute n modelul standard.
AnexeleCereriideFinanarefacparteintegrantdinaceasta.

3.1.1CompletareaCereriideFinanare
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea
DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 32 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Cererea de Finanare trebuie redactat pe calculator, n limba romn. Nu sunt acceptate
Cereri de finanare completate de mn. Dosarul Cererii de Finanare va cuprinde n mod
obligatoriuunopis,cuurmtoarele:
Nr.crt. Titluldocumentului Nr.Pagin(dela.....pnla.....)
Paginaopis vafipaginacunumarul0aCereriideFinanare.CerereadeFinanaretrebuie
completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza
modulncarevafiatinsscopulproiectului,avantajelecevorrezultadinimplementareaacestuiai
ncemasurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
ATENIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR,
solicitantul poate beneficia de fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului
(CE)nr.1698/2005privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdinFondulEuropeanAgricol
pentru Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei
(CE) nr. 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, Regulamentul 1310/2013, Regulamentul 1305/2013 i,
respectiv, ale Hotrrii Guvernului nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de
implementareamsurilorcofinanatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural2007
2013,cumodificrileicompletrileulterioare)pentrudemarareaproiectului.
Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei corespunztoare
nCerereadefinanare.
BeneficiarulcarenuasolicitatavansladatadepuneriiCereriideFinanare,areposibilitatea
de a solicita obinerea avansului ulterior semnarii Contractului de Finanare FEADR i cu condiia
s nu depaesc data depunerii primului dosar al Cererii de plat la Autoritatea Contractant i
atunci cnd are avizul favorabil din partea Autoritii Contractante pentru achiziia prioritar
majoritar.
Avansulserecupereazlaultimatrandeplat.

3.1.2DepunereadosaruluiCereriideFinanare
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele
ataate(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare).

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 33 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Originalul i o copie a Cererii de Finanare, mpreun cu formatul electronic (CD) i cu
documentele n original (pentru care a ataat copii) se depun la Oficiul Judeean de Pli pentru
DezvoltareRuraliPescuit(OJPDRP)aljudeuluiundearelocimplementareaproiectului.
FiecareexemplardindosarulCerereriideFinanarevafilegat,paginatiopisat,cutoatepaginile
numerotatemanualnordinedela1lannparteadreaptsusafiecruidocument,undeneste
numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel nct s nu
permit detaarea i/ sau nlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare
paginvapurtatampilasolicitantului(semntura,ncazulpersoanelorfizice).
IMPORTANT! Va fi ataat o copie electronic (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/
Documentaiei de avizare pentru lucrri de intervenii, ca i a tuturor documentelor ataate la
dosarul Cererii de Finanare, salvate ca fiiere distincte cu denumirea conform listei
documentelor (seciunea specific E din Cererea de Finanare). Scanarea se va efectua dup
finalizarea dosarului (paginare, meniunea copie conform cu originalul etc.), nainte de a fi
legat,cuorezoluiedescanaremaximde300dpi(recomandat150dpi)nfiiereformatPDF.
Denumirilefiierelornutrebuiesconincaracteredegenul:~"#%&*:<>?/\{|},nu
trebuie s conin dou puncte succesive ... Numrul maxim de caractere ale denumirii unui
fiier nu trebuie s fie mai mare de 128, iar numrul maxim de caractere ale denumirii unui
director de pe CD nu trebuie s fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care
depescformatulA3,sepotataasalvatedirectnformat.pdf,lacaresevaadaugadeclaraia
proiectantuluiprivindconformitateacuplaneleoriginaledinCerereadeFinanare.
ncazulncareproiectulesteamplasatpeteritoriulmaimultorjudee,acestavafidepusla
OficiulJudeeanperazacruiainvestiiaestepredominantdinpunctdevederevaloric.
DosareleCererilordeFinanaresuntdepusepersonaldectreresponsabilullegal,aacum
este precizat n formularul Cererii de Finanare, sau de ctre un mputernicit prin procur
legalizat (n original) al responsabilului legal, la OJPDRP, naintea datei limit care figureaz n
licitaiadeproiecte.
SolicitantultrebuiesdepunCerereadeFinanarempreuncutoateanexelecompletate,
n 2 exemplare (1 original i 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copert, n partea
superioar dreapt, cu ORIGINAL, respectiv COPIE, mpreun cu documentele originale
(pentrucareaataatcopii).Solicitantultrebuiesseasigurecrmnenposesiaunuiexemplar
completalDosaruluiCereriideFinanare,nafaracelor2exemplarepecareledepune.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 34 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentru acele documente originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de
proprietate,bilancontabilvizatdeadministraiafinanciar),copiilesevorconfruntacuoriginalul
de ctre expertul care realizeaz conformitatea, va face meniunea Conform cu originalul,
dateazisemneaz.

3.1.3 VerificareadosaruluiCereriideFinanare

1. VERIFICAREACONFORMITIICERERIIDEFINANARE
VerificareaconformitiiCereriideFinanareiaanexeloracesteiaserealizeazpebazaFieide
verificare.
ControlulconformitiiconstnverificareaCereriideFinanare:
dacestecorectcompletat;
dacesteprezentatattnformattiprit,ctinformatelectronic;
dacanexeletehniceiadministrativecerutesuntprezentendouexemplare:unoriginal
iocopie,precumivalabilitateaacestora(dacestecazul).
n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, proiectul nu este considerat
neconform.
Erorile de form sunt erorile fcute de ctre solicitant n completarea cererii de finanare care
sunt descoperite de experii verificatori ai SVCFOJPDRP, dar care, cu ocazia verificrii
conformitii,potficorectatedectreacetiadinurmpebazaunordovezi/informaiiprezentate
explicitndocumenteleanexateCereriideFinanare.
NecompletareaunuicmpdinCerereadeFinanarenuesteconsiderateroaredeform.

Solicitantul este invitat s revin la sediul OJPDRP dup evaluarea conformitii (n aceeai zi)
pentru a fi ntiinat dac Cererea de Finanare este conform sau, n caz contrar, i se explic
cauzeleneconformitii.
Solicitantulareobligaiadealualacunotinprinsemnareafieideverificareaconformitii.

ncazulncaresolicitantulnuacceptsdepunidocumenteleoriginale,acesteavorfiverificate
deexpertlafinalizareaverificriiconformitii,nprezenasolicitantului.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 35 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
AceeaiCereredeFinanarepoatefideclaratneconformdemaximumdouoripentruaceeai
licitaiedeproiecte.
ATENIE! Solicitantul care a renuntat, n cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanare
conform,nuomaipoateredepunenaceeaisesiunededepunereaproiectelordeinvestiii.
Depunerea Cererilor de Finanare se face numai n perioada de depunere a sesiunii publicat pe
siteul APDRP i se efectueaz direct n sistemul informatic. Astfel, trebuie evitat depunerea
proiectelor n ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, n cazul constatrii neconformitii cererii de
finanare,saibposibilitatearedepuneriiacesteia.ncazcontrar,solicitantuliiasumrisculdea
nu mai avea la dispoziie timpul necesar pentru a mai depune o nou cerere de finanare n
termenulmaximdedepunereacererilordefinanare.
CerereadeFinanaredeclaratneconformadupnchidereasistemului(conformNoteidelansare
asesiunii)numaipoatefiredepusnurmadeclarriineconformitii.
Dupverificarepotexistadouvariante:
CerereadeFinanareestedeclaratneconform;
CerereadeFinanareestedeclaratconform.
DacCerereadeFinanareestedeclaratconform,setrecelaurmtoareaetapdeverificare.

2. VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE
Verificareacriteriilordeeligibilitateseefectueazdectre:
OJPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai fr
lucrrideconstruciii/saumontaj;
CRPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai cu
lucrri de construcii i/ sau montaj i pentru Cererile de Finanare depuse de ctre
beneficiariipublici;
APDRPnivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj.
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitateiselecie;
verificareabugetuluiindicativalproiectului;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 36 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
verificareastudiuluidefezabilitateiatuturordocumenteloranexate;
Verificareaestefcutpebazadocumentelorprovenitedelasolicitant.
ATENIE! Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i rezerv dreptul de a solicita
documentesauinformaiisuplimentare,dacpeparcursulverificriloriimplementriiproiectului
seconstatdectreAPDRPcestenecesar.
La verificarea eligibilitii la nivel OJPDRP i CRPDRP n situaia n care sunt criterii de eligibilitate
carenecesitlmuririsuplimentare,expertulevaluatorpoatecereinformatiisuplimentaredoarn
urmtoarelecazuri:
1 1. . n cazul n care unul din documentele tehnice (Studiul de Fezabilitate, Memoriul Justificativ)
conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist
informaiicontradictoriininteriorullororifadecelemenionatenCerereadeFinanare.n
caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest
dreptuldeproprietate;
2 2. . n cazul cand avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de catre autoritatile emitente
ntroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAPDRPiinstitutiilerespective;
3 3. . n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist
diferenedecalculsauncadrareacategoriilordecheltuielieligibile/neeligibilenuestefacut
corect.
Nusuntpermiseattcheltuielieligibilecticheltuielineeligibilencadrulcap.4.1Construcii
i instalaii, fr a se detalia n devizele pe obiect lucrrile corespunztoare spaiilor/ instalaiilor
ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt
echipamentele,utilajele/montajulcaresuntneeligibile.
n cazul Cererilor de Finanare verificate prin sondaj la APDRP nivel central, informatiile
suplimentaresevorcerenumaipentrupct.1ipct.3.
ncazulncarerestuldocumentelordinCerereadeFinanarenusuntnconformitatecuforma
cerutalacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanare,CerereadeFinanareva
fideclaratneeligibil.

3. VERIFICAREAPETERENACERERILORDEFINANARE
Verificareapeterenserealizeazdectre:
OJPDRP pentruCereriledeFinanaredepusedectrebeneficiariiprivai;
CRPDRP pentruCereriledeFinanaredepusedectrebeneficiariipublici;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 37 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
APDRP nivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj.
Scopulverificriipeterenestedeacontroladateleiinformaiilecuprinsenanexeletehnicei
administrativecuelementeleexistentepeamplasamentulpropus.Expertulcomparverificarea
anumitorcriteriideeligibilitatepebazadocumentelor(etapaverificriidebirou)curealitatea,
pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor.
nurmaacestorverificripotexistadousituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj.
ncazulncare,solicitantulnuestedeacordcurezultateleviziteipeteren,acestapoatecontesta
rezultateleverificrii.Contestaiavafidepusnmaxim3zilelucrtoaredeladataviziteipeteren
laOJPDRPullacareadepusCerereadeFinanare,numaincazulncarereprezentantullegal/
mputernicitalreprezentantuluilegalamenionatobservaiinformularulE3.8Fiadeverificare
peteren.nacestcazsevafaceonouvizitpeterendectreunaltOJPDRP.

4. SELECIAPROIECTELOR
Msuravabeneficiadeoalocarefinanciaranual.Alocareafinanciarpublicamsuriii
numrulmaximalsesiunilordedepunereievaluareaproiectelorcepotavealocanual,este
stabilitdeComitetuldeMonitorizare.PentrufiecaresesiunesefaceunANUNDELANSAREA
LICITAIEIncaresevorprezentasumaiduratasesiunii.
ncadrulacesteisesiunidedepunereaproiecteloralocareafinanciarsefacedistinctpentru:
sectorulvegetal;
sectoruldecretereaanimalelor.
AutoritateadeManagementnconsultarecuComitetuldeMonitorizareastabilitnaintea
lansrii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferentcriteriilor de selecie (vezi subcapitolul
2.5),precumicriteriilededepartajareaproiectelorcupunctajegal.
APDRP va puncta fiecare proiect eligibil n funcie de sistemul de punctaj stabilit i va
ntocmi i aproba Raportul de Evaluare. Solicitanii, dup consultarea Raportului de evaluare au
posibilitateadeadepuneContestaii.
ContestaiilevorputeafidepuselaOJPDRPundeafostdepusproiectul,ntermende5zile
lucrtoare de la primirea Notificrii, dar numaimult de 12 zile lucrtoare de la afiarea pe site a
RaportuluideEvaluare.
ContestaiadepustrebuiesfiensotitdeNotificareidedocumentejustificative.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 38 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Contestaiile se soluioneaza de ctre o Comisie constituit la nivelul MADR, prin Ordin al
MinistruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale,formatdinreprezentaniaiMADRiAPDRP.
Termenul pentru a rspunde contestaiilor este n conformitate cu Regulamentul de
organizareifuncionarealComitetuluideselecieialComisieidecontestaiipentruproiectele
aferentemsurilordinPNDR20072013,aprobatprinOrdinulMADRnr.28/2011,cumodificarile
sicompletarileulterioare.
Dup soluionarea contestaiilor, se va ntocmi i aproba Raportul de selecie de ctre
Comitetuldeseleciecarevafipublicatpesiteulwww.apdrp.ro.
Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de
ManagementiarencomponenreprezentaniaiAutoritiideManagementiaiAPDRP.Rolul
Comitetului de Selecie este de a face propuneri ctre Autoritatea de Management pentru
finanareaproiectelor,dupcumurmeaz:
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat
msurii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru
finanare a proiectelor care ndeplinesc punctajul minim. n acest sens, se ntocmete
unRaportcuproiectelepropusepentrufinanarecaresesupuneaprobriidirectorului
generalalAutoritiideManagement;
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat
msuriincadruluneisesiuni,ComitetuldeSelecieanalizeazlistaproiecteloreligibile
cu punctajul acordat iar selecia se face n ordinea descresctoare a punctajului de
selecie,cuncadrareanpunctajulstabilitpentrupragulminiminsumaalocat.
ncazulproiectelorcuacelaipunctaj,departajareaacestora,sefacenfunciedevaloarea
eligibilaproiectului,exprimatneuro,nordinecresctoare.
Dupparcurgereaproceduriideselecieidupcaz,aceleidedepartajare,sentocmete
unRaportcuproiectelepropusepentrufinanarecaresesupuneaprobriidirectoruluigeneralal
AutoritiideManagement.Acestraportvacuprindeilistaproiectelornefinantate.
Aprobarea directorului general al Autoritii de Management reprezint decizia final
asupraselecieiproiectelordepuseiafinanriilor.
PentruMsura121Modernizareaexploataiiloragricoleesteprevzutunpragminimde
punctajsubcareniciunproiectnuvafifinanat.


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 39 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
3.2 Contractareafondurilor

Dup primirea Raportului de selecie n care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi
finanate, APDRP notific Beneficiarul privind Decizia de Selecie prin documentul Notificarea
beneficiaruluiprivindselectareacereriidefinanareisemnareacontractuluidefinanare.
ATENIE!
n termen de 15 de zile calendaristice de la data primirii Notificarii beneficiarului privind
selectarea cererii de finanare i semnarea Contractului de Finanare, persoanele fizice
neautorizate au obligaia de a transmite docmentul/documentele care certific dreptul de
funcionare,pentrusemnareaContractuluideFinanare.
ATENIE!
n termen de maxim 90 zile calendaristice de la primirea Notificrii privind selectarea Cererii de
Finanare si semnarea Contractului de Finanare solicitantul va trebui s prezinte dovada
cofinanrii,prezentndcelpuinunuldindocumentele:
a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulcofinanriidinsurse
proprii(autofinanare)sauprincertificatededepozitnominativeidematerializate,cuoscaden
maimicsauegalcutreilunifadedatadepuneriidocumentelorpentrusemnareacontractului
definantare(copieconformcuoriginalul);
b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulexistenteiunorsurse
decofinanaredetipul:granturi,sponsorizri,donaii,nsoitdeundocumentcaresatestesursa
respectiv,emisdeorganizaiacareaacordato(copieconformcuoriginalul);
c)extrasdecontbancariFormularuldeachiziietitluridestat,emiseivizatedebanc,ncazul
cofinanriiprintitluridestatcuoscadenmaimicsauegaldetreilunifadedatadepunerii
documentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare(copieconformcuoriginalul);
d)extrasullinieidecreditdatatcucelpuincincizilelucrtoarefadedatasemnriicontractului,
cu valabilitate de un an la momentul semnarii contractului de finanare, i Contractul de credit
vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu valabiltate de un an la momentul
semnariicontractuluidefinanare,deschislaobanc(copieconformcuoriginalul).
Documenteledelapct.a,b,c,dtrebuieeliberatedebanciledepeteritoriulRomniei.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 40 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la rezilierea de drept a
ContractuluideFinanare.

n cazul n care Beneficiarul nu se prezint n termenul din Notificare i nu depune


documentele obligatorii invocate n coninutul Notificrii, atunci se consider c a renunat la
ajutorulfinanciar.
ATENIE!ncazulcndsolicitantulprezint,ladepunereaCereriideFinanare,numaidovada
(Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu,
dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta se contracteaz cu obligaia
respectriitermenelordedepunereadocumentelor:
3 luni n cazul n care proiectul nu necesit studiu de impact sau de 6 luni n cazul n care
proiectulnecesitstudiuldeimpact,dupdatanotificariideselectareaproiectului.
Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la rezilierea de drept a
contractuluidefinanare.
ATENIE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca potenialii beneficiari dac se angajeaz s se
autorizeze(sdevinpersoanefiziceautorizate/intreprindereindividualanfiinatnbazaOUG
nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrile i completrile ulterioare, n termen de 15 zile
calendaristicedeladataprimiriinotificriiprivindselectareaCereriideFinanare.
ATENIE! Durata de execuie a Contractului de Finanare este de maxim 2 ani pentru
proiectelecareprevdinvestiiicuconstruciimontaji/sauadaptarealastandarde.
Prin excepie, durata de execuie a prezentului contract este de maxim 12 luni, pentru
proiecteledeinvestiiicareincludachiziiisimpledeutilaje,instalaii,echipamenteidotrinoi,
de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport care nu sunt
achiziionateprinleasingfinanciar,i/sauadaptarealastandarde.
n condiiile nerespectrii duratei maxime de execuie a Contractului de Finanare,
beneficiarului i se va aplica o penalizare de 0,5% aplicat la valoarea eligibil nerambursabil
rmas de pltit pentru fiecare an de execuie prelungit, pe care o achit n maxim 10 zile
lucratoaredeladataprimiriinotificriideacceptareamodificariiContractuluideFinanare.
Beneficiarul are obligaia de a achita penalizarea in procentul prevazut mai sus in contul
AutoritatiiContractante.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 41 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ncazulncareinvestiiasereferlaadaptarealastandardelecomunitareidacdatala
caresencheieperioadadegraiedeimplementareaacestoraestenaintededataderealizarea
proiectului, beneficiarul trebuie s prezinte la sediul Autoritii Contractante, n maxim 15 zile
lucrtoare, documentul emis de instituiile abilitate care atest ca a ndeplinit standardul n
termenul de graie stabilit i Declaraia pe propria rspundere ca a implementat standardul n
termenuldegraiestabilit.

ncazcontrar,potapreadousituaii:
a) standardulnuestendeplinit,darprinrecalculareapunctajuluideselecieproiectuleste
n continuare finanabil, acesta rmane eligibil dar cheltuielile pentru implementarea
standarduluidevinneeligibile;
b) dup recalcularea punctajului de selecie privind standardul proiectul nu mai este
finanabil,cazncarecontractuldefinanaresereziliaz.
Beneficiarul poate efectua modificri bugetare dac acestea nu afecteaz scopul principal al
proiectului i investiia iniial, iar modificarea se limiteaz la redistribuirea a maxim 10% din
suma iniial alocat cheltuielilor eligibile, ntre capitolele bugetare, fr a se modifica valoarea
totaleligibilaproiectului.
Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notificri n care
justific modificarea, nsoit de devizul general i devizul pe obiecte refcut, n termen de maxim
10zilelucrtoaredeladatamodificriiacestuiafrafinecesarncheiereaunuiactadiionalla
ContractuldeFinanare.

Precizrireferitoarelaacordareaavansului

PentruBeneficiarulcareaoptatpentruavansnvedereademarriiinvestiieinformularul
Cererii de Finanare, APDRP poate s acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibil
nerambursabil.
AvansulsepoatesolicitapanaladepunereaprimeiCererideplat.
Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din partea
APDRPpentruproceduradeachizitiiprioritarmajoritar.
Pentru plata n avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat s
depun o garanie financiar, care s acopere suma solicitat n avans n procent de 110%,

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 42 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
eliberat de ctre o instituie financiarbancar. Garania financiar se depune odat cu Dosarul
CereriidePlataAvansului.Scrisoareadegaraniebancartrebuiesaacopereduratadeexecuie
a contractelor, durat ce cuprinde durata de realizare a investitiei i implementarea proiectului
(inclusiv derularea procedurii de achizitii), la care se adauga termenul maxim de 90 de zile
calendaristicepentruefectuareaultimeiplati.
Avansul se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform
cerinelorAPDRPprezentatenInstruciuniledeplat,AnexaVlaContractuldeFinanare.
Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit
prelungirea perioadei initiale de execuie, este obligat naintea solicitrii prelungirii duratei de
execuie iniiale a contractului s depuna la Autoritatea Contractanta documentul bancar prin
care dovedeste prelungirea valabilitatii Scrisorii de Garanie Bancare, care s acopere toat
perioadasolicitatlaprelungire.

3.3 Achiziiile
Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achiziii ncepnd cu data primirii
Notificrii de selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii) pe proprie
raspundere, avand in vedere conditionarea semnarii Contractului de Finantare de documentele
obligatoriipecaretrebuiesaledepunalaAutoritateaContractant.
Beneficiarul este obligat s depun la OJPDRP, dosarele de achiziii, n maxim 3 luni
pentru achiziii simple, sau la CRPDRPServiciul Achizitii n maxim 4 luni, Proiectul Tehnic i cel
puin un Dosar de achiziii (ex.: Dosar achiziii prestri servicii), pentru achiziii care prevd
construciisi/saumontaj,delasemnareaContractuluideFinanare.
Important! Investiiile care rspund obiectivelor PERE i pentru care sa ntocmit deviz pe
obiectseparat,sevorconstituinlotseparatpentruparcurgereaproceduriideachiziii.
ATENIE!LasolicitareaexpresaunuibeneficiardecofinanaredinFEADR,cuprivirelafurnizorii
acestuiacarenuseachitdeobligaiilecontractuale,APDRPpoate,dupoverificareprealabil,s
includ informaiile despre aceti furnizori n Lista furnizorilor care nui respect obligaiile
contractualefadebeneficiariicofinanriidinFEADR.
Lista furnizorilor care nui respect obligaiile contractuale fa de beneficiarii cofinanrii din
FEADR,vaputeaficonsultatpesiteuloficial.


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 43 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ncontextulderulriiachiziiilorprivate,conflictuldeinteresesedefineteprin:
I. Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluaresiofertani:
Acionariatul beneficiarului (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali ai acestuia, membrii
n structurile de conducere ale beneficiarului (administratori,membri n consilii de administraie
etc)imembriicomisiilordeevaluare:
- deinactiunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertantisausubcontractanti;
- fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertani sau
subcontractani;
- suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
II. Conflictuldeinteresentreofertani:
Acionariatuluiofertanilor(pnlaproprietariifinali),reprezentantiilegali,membriinstructurile
deconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc):
- Dein pachetul majoritar de aciuni la celelalte firme participante pentru aceeai achiziie
(conform.HG.224/2008siOUG66/2011);
- fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilordeadministraieetc.)saudesupervizarealeunuialtofertantsausubcontractant;
- suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.

Nerespectarea Instruciunilor privind achiziiile private i publice de ctre beneficiarii FEADR


atrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieideservicii,lucrrisauproduse.
Pe parcursul ntregului proces de achiziie, la adoptarea oricror decizii, trebuie avute n vedere
urmtoareleprincipii:
- Nediscriminarea;
- Tratamentulegal;
- Recunoatereareciproc;
- Transparena;
- Proporionalitatea;
- Eficienautilizriifondurilor;
- Asumarearspunderii.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 44 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor
Cererilor de Plat n maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziie (exceptnd
dosareledeservicii).

3.4 Plata

Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Judeean de Pli pentru


Dezvoltare Rural i Pescuit, n dou exemplare pe suport de hrtie, la care ataeaz pe suport
magnetic documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind
documentele justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de
finanare)pesiteulAPDRPwww.apdrp.ro.
Termenulderambursareacheltuieliloreligibileaferenteunuidosarcereredeplatestedemaxim
90dezilecalendaristicedeladatacndcerereadeplatestecomplet.
ATENIE! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/ i s modifice investiia
realizatprinproiectpeoperioadde5anideladatasemnriiContractuluideFinanare.

***

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 45 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!
ncazulproiectelorcareprevdmodernizarea/finalizarea
construciilorexistente/achiziiideutilajecumontajcare
schimbregimuldeexploatareaconstrucieiexistente,se
ataeazlaStudiuldefezabilitate,obligatoriu
Expertizatehnicdespecialitateasupraconstruciei
existenteiRaportulprivindstadiulfizicallucrrilor.

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare
Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea proiectului
sunt:
1.a)StudiuldeFezabilitatepentruproiecteculucrrideconstruciii/saumontaj
sau
b)MemoriulJustificativpentruproiectefrlucrrideconstruciii/saumontaj

ATENIE!
Memoriul Justificativ (pentru proiecte fr
lucrri de construciimontaj precum i pentru
proiecte care vizeaz plantaii de vi de vie,
pomi, arbuti fructiferi i arbori (specii repede cresctoare pentru biomas) i/ sau pepiniere i
care nu prevd lucrri de construciimontaj) trebuie completat conform modelului prezentat pe
siteulAPDRP(www.apdrp.ro).
numai n cazul n care este mentionat codul CAEN i datele de identificare ale firmei de
consultanta n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultana sunt
eligibile.
devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care lea ntocmit i
tampilatedeelaboratoruldocumentaiei.
ataai aanumit foaie de capt, care conine semnturile colectivului format din specialiti
condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei i tampila
elaboratorului.
detaliai capitolului 3 cheltuieli pentru proiectare i engineering i capitolul 5 organizare de
santierprindevizecaresjustificendetaliusumelerespective,ctipentruaputeafiurmariten
etapadeachiziiiiautorizarepli.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 46 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zona, planul general, relevee,
seciunietc.),sfiesemnate,tampilatedectreelaboratorncartusulindicator.
n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie constructiile n care va amplasa utilajele
achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi trecute n coloana
neeligibile, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate i Certificatul de Urbanism pentru
acestea.
n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s evidenieze
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca
montajul este inclus n oferta/ factura utilajului, cu valoare distinct pentru a fi considerat
cheltuialeligibil.Dacmontajulserealizeaznregieproprie,acestasevaevideniaobligatoriu
cavaloarencoloanacheltuielineeligibile).
Pentruserviciisevorprezentadevizedefalcatecuestimareacosturilor(nr.experti,ore/expert,
costuri/ ora). Pentru situaiile n care valorile sunt peste limitele prevazute n baza de date a
Ageniei,sausuntnejustificateprinnumaruldeexperti,prinnumaruldeoreprognozatesauprin
naturainvestitiei,laverificareaproiectului,acesteapotfireduse,cuinformareasolicitantului.
n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va prezenta
calcul pentru investiia specific n care suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se
raporteazlampdeconstrucie.
ATENIE! MADR va pune la dispozitia solicitantilor 6 proiecte model pentru fermele mici, n
concordan cu condiiile de eligibilitate, pragul minim de scorare aferent criteriilor de selecie i
finanarealemsurii121ModernizareaexploataiiloragricoledinPNDR,respectiv:
1. Fermadelegumencampmaxim2ha;
2. Fermadelegumenspatiiprotejatemaxim1.000m
2
;
3. Livadadepomiiarbustifructiferimaxim5ha;
4. Fermadevacidestinatproductieidelaptemaxim20capete;
5. Fermadecretereapsrilorginiouatoaremaxim4.000capete;
6. Fermadecretereaingrareporcifermancircuitnchismaxim100capete.
Solicitanii pot folosi sau nu proiectele model funcie de tipul activitatii sau tipul investiiei
propuse.
n cazul n care se folosesc aceste proiecte model, se va preciza acest lucru n Studiul de
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ, iar cheltuielile de la cap.3.3 Proiectare i inginerie vor fi
diminuate cu 2 procente, respectiv vor fi 1% in cazul in care proiectul nu prevede constructii
montaji6%dacaproiectulprevedeconstructiimontaj.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 47 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
2. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20,
formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia
Financiar,ncarerezultatuloperaional(rezultatuldeexploataredinbilan)sfiepozitiv(inclusiv
0).
Excepiefacsolicitaniicarenuaunregistratvenituridinexploatare.
ATENIE!RezultatuldeexploatarealanuluiprecedentdepuneriiCereriideFinanaretrebuies
fie pozitiv (inclusiv 0). n cazul n care anul precedent depunerii Cererii de Finanare este anul
nfiinrii,nuseanalizeazrezultatuloperaionalcarepoatefinegativ.
Potapareaurmtoarelesituatii:
a) n cazul unui solicitant nfiinat n anul depunerii proiectului care nu a ntocmit Bilanul
aferent anului anterior depunerii proiectului, nregistrat la Administraia Financiar sau depus la
RegistrulComerului,solicitantulnuvadepuneniciundocumentnacestsens.
b) n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului,
dar au depus la Administraia Financiar Bilanul anului anterior depunerii proiectului,
solicitantul va depune la dosarul cererii de finanare Bilanul formularul 10, anului anterior
depuneriiproiectuluinsoitdecontuldeprofitipierdereformularul20,inclusivformularele30
i 40, nregistrat la Administraia Financiar sau depus la Registrul Comerului, prin care
dovedetecnuanregistratvenituridinexploatare
c) ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanterioardepuneriiproiectuluiiau
depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) n anul anterior
depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanare solicitantul va depune Declaraia de
inactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar.
sau
Pentrupersoanefiziceautorizate,intreprinderifamilialeiintreprinderiindividuale:
Declaratiespecialaprivindveniturilerealizatenanulprecedentdepuneriiproiectuluinregistrata
laAdministratiaFinanciar(formularul200insotitdeAnexelelaFormular)ncarerezultatulbrut
obinutanualsafiepozitiv(inclusiv0);
sau
DeclaraiadeinactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar,ncazulsolicitanilorcarenuau
desfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.
sau
Situaiile financiare (bilan, cont de profit i pierderi, formularele 10, 20, 30 i 40) prin care
dovedesccnuaunregistratvenituridinexploatare.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 48 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentru solicitanii a caror activitate a fost afectata de calamiti naturale (inundaii, secet
excesivetc.)sevaprezenta:
Situaiilefinanciare(bilanformularul10,contdeprofitipierderiformularul20,formularele
30i40)dinunuldinultimiitreianiprecedentianuluidepuneriiproiectului,ncareproductianua
fostcalamitataiarrezultatuloperaional(rezultatuldeexploataredinbilan)sfiepozitiv(inclusiv
0),nregistratelaAdministraiaFinanciar.
ncazulpersoanelorfiziceautorizate,ntreprinderilorindividualeintreprinderilorfamiliale:
DeclaratiespecialaprivindveniturilerealizatenregistratalaAdministraiaFinanciar(formularul
200nsotitdeAnexelelaFormular)ncarerezultatulbrutobinutanualsnufienegativ;
Pentru anii calamitai solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare i
evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaii de
urgen)princaresecertific:
dataproduceriipagubelor;
cauzelecalamitii;
obiectulpierderilordatoratecalamitilor(suprafaaagricolcultivat,animale);
graduldeafectarepentrusuprafeeagricolecultivate,animalepierite.

Pentrudemonstrareaactivitatiiagricolecafiindprincipalsedepune:
2.1. Document nsuit de un expert contabil din care s rezulte c veniturile din activiti
agricolereprezintcelputin50%dinvenituriledeexploatarealesolicitantului,sau
ncazulpersoanelorfiziceautorizate,ntreprinderilorindividualeintreprinderilorfamiliale:
Declaraiepepropriarspundereasolicitantuluicvenituriledinactivitileagricolereprezintcel
puin50%dintotalvenituri,ncazulncarenformularul200nsoitdeAnexelelaFormular,sau
bifatmaimultecategoriidevenituri.
Documentul 2.1 se va prezenta de ctre toi solicitanii care au o activitate existent, indiferent
dac au nregistrat sau nu venituri din exploatare, cu excepia solicitanilorinfiinai n anul
depuneriiCereriideFinanaresaunanulanteriordepuneriiCereriideFinanare.

3.a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
a) 1. Copie dup actul de proprietate al terenului i/ sau tabel centralizator emis de
Primrie semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de
arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, perioada de arendare i/ sau

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 49 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
contractul de concesiune i/ sau orice alt document care s certifice dreptul de folosin al
terenului
18

i
a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptuldeproprietatei/
sau de folosin (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producie, cu tampila
primrieiimeniuneaConformcuoriginalul.
ATENIE! n cazul Societilor agricole se ataeaz tabelul centralizator emis i tampilat de
catre Societatea agricol care va cuprinde suprafeele aduse n folosina societii i numele
membrilorcareledeinnproprietate.
Pentru documentele care certific dreptul de folosin asupra terenului agricol pentru alte tipuri
decontractencheiatentrepri,alteledectarendasauconcesiuneatrebuiesseaibnvedere
urmtoarele:
Obiectulcontractuluitrebuieslconstituieacordareadreptuluidefolosinasupraterenului
pentruactivitateaspecificatnproiect;
ncadrulcontractuluinutrebuiesexisteneconcordanentreclauze;
n cazul n care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie s existe
neconcordanentreacestaiprevederileacestuidocument;
ncazulpct.a)2.pentrusuprafeeegalesaumaimaride1hectarnsituaiilencareAgeniilede
Pli i Intervenii pentru Agricultur nu elibereaz Extras din Registrul unic de identificare,
solicitantul va depune document eliberat de Agenia de Pli i Intervenii pentru Agricultur din
caresreiasnscriereanRegistrulunicdeidentificare.
ATENIE! Terenurile agricole (inclusiv cele pentru cultura ciupercilor), vor fi nregistrate n
sistemulinformatic/IACSlaAPIApentruanul2014.
b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi
realizateinvestiiile:
b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;
b) 2. Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al

18
Pentru dovedirea dreptului de folosin asupra terenului agricol care face obiectul proiectului propus de ctre
Societatile agricole infiintate conform Legii 36/1991 cu modificarile i completarile ulterioare, solicitantii vor depune
tabel centralizator emis i stampilat de catre Societatea agricola care sa cuprinda suprafetele aduse n folosint
societatiiinumelemembrilorcareledetininproprietate.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 50 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
terenului: contract de nchiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasat
cldirea,valabilinclusivnperioadademonitorizareaproiectului.
Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuiesconin:
situaia privind respectarea clauzelor contractuale i dac este n graficul de realizare a
investiiilorprevzutencontractialteclauze;
suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind
retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui
proces)pentruterenulpecareesteamplasatcldirea.
ATENIE! n cazul n care solicitantul prezint ca teren agricol, teren cu statut de pajiti
permanente(puniifnee),pentruschimbareacategorieidefolosinapajitilor/scoatereadin
circuitul agricol a terenurilor avnd categoria de folosin pajite, va prezenta avizul Ministerul
AgriculturiiiDezvoltriiRurale,prinautoritilecuatribuiindomeniuaflatensubordineasa.
ATENIE! Pentru construciile definitive solicitantultrebuie s prezinte documente care s
certificedreptulrealprincipal(dreptdeproprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobandit
prin: contract de vanzarecumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act
administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune, definite conform
Legii nr. 50/ 1991, modificata i completat, asupra terenului pe care urmeaza a se realiza
investitia.
Pentru constructiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata i
completat, solicitantul poate prezenta i un contract de comodat/ locaiune (nchiriere) asupra
terenului.
c)Documentpentruefectivuldeanimaledeinutnproprietate:
Document eliberat de ctre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte efectivul de animale detinut n
proprietate:
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripia veterinar (adeverin
eliberatdemediculveterinardecircumscripie)dincaresarezulte:efectivuldeanimaledetinut
in proprietate, al pasarilor i al familiilor de albine i data primei nscrieri a solicitantului n
RegistrulExploataiei.
Copie din Registrul Agricol, conform cu originalul, eliberat de la Primria comunei pe raza
creiaidesfoaractivitateafermazootehnic.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 51 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Solicitantulsevaasigurac
documenteleeliberatedectre
autoritilecompetente
menioneazstandardelecarevor
fiimplementateprinintermediul
proiectuluiconformAnexei
Msurii121Descrierea
standardelorcomunitaren
vigoare.
4. Certificat de urbanism sau autorizaie de construire pentru proiecte care prevd construcii
(noi,extinderisaumodernizri).Certificatuldeurbanismnutrebuiensoitdeavizelemenionate
canecesarefazeiurmtoaredeautorizare.
5.ClasareaNotificrii/Adresadenegaie;
sau,
Deciziaetapeidencadrarencaresespecificfaptulcproiectulnusesupuneproceduriide
evaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriideevaluareadecvat;
sau,
AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiudeevaluareadecvat,dac
estecazul.
sau
Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantul a iniiat procedura
pentruobinereaacorduluidemediu
n cazul n care la depunerea Cererii de Finanare solicitantul prezint numai dovada (Decizia
etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu, dup
verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunerea
acorduluidemediu.Duratamaximncareproiectulrmnenateptareestede3lunideladata
primirii notificrii privind selectarea sau de 6 luni n cazul n care proiectul necesit studiu de
impact.
Pentruactivitatiexistentecarefacobiectulextinderiisaumodernizarii,documentulvainsoitde
Nota de constatare eliberat de Autoritatea Central pentru Protecia Mediului i/ sau Garda
NaionaldeMediu.

6.1DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaconformAnexei13.
6.2 Document de la banca cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului
FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operatiunile cu
APDRP).
7. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale
emisedeDireciaGeneralaFinanelorPubliceideprimriileperaza
crora i au sediul social i puncte de lucru (numai in cazul in care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul,
graficuldereealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 52 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor prin meniunea nu are datorii
fiscaleisocialesaulocalesaubararearubriciincareartrebuisfiemenionate.
ATENIE:Solicitantulvaprezentadeciziaderambursareaprobatasumelornegativesolicitatela
rambursareprindeconturiledeTVAi/saualtedocumenteaprobatepentrusoluionareacererilor
de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberrii certificatului de atestare
fiscal,pentrucompensareaobligaiilorfiscaledelaSect.A.
8.a)Notificarecaresatesteconformitateaproiectuluiculegislaianvigoarepentrudomeniul
sanitar veterinar i siguranta alimentelor i c prin realizarea investiiei n conformitate cu
proiectul ferma va fi n concordan cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i
pentrusiguranaalimentelor;
sau
AdresadelaANSVSA/DSVSAcaresmenionezenurmaverificariidocumentatieiprezentatese
certific faptul c proiectul nu face obiectul notificrii/ notificrii pentru sigurana alimentelor /
autorizrii/nregistrrii.
Formatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteulwww.apdrp.ro.
b)Avizsanitarprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
sau
Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
Sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien.

ATENIE!ncazulinvestiiilorcareprevadattachiziiedeutilajeagricolectiutilajenecesare
procesarii, notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru
domeniulsanitarveterinarisigurantaalimentelortrebuiesafacareferireclarilaactivitateade
procesare.
Notificarea care s ateste conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare pentru domeniul
sanitarveterinarisiguranaalimentelor,AvizulsanitariNotificareprivindinteniaderealizarea
proiectului,nsoitdeClasareanotificrii/Notificareprivindinteniaderealizareaproiectuluisau
AcorduldemediuvorfiemisecucelmultunannainteadepuneriiCereriideFinanare.
9.Pentruunitilecaresemodernizeaziseautorizeaz/avizeazconformlegislaieinvigoare:
9.1Autorizaiesanitar/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaiasanitaremisecucel
multunannainteadepuneriiCereriideFinanare.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 53 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
9.2 Autorizatie sanitar veterinar/ Dovada nregistrrii unitii sanitareveterinare i pentru
sigurana alimentelor/ Notificare de constatare a conformitii cu legislaia sanitara veterinar i
siguranaalimenteloremisecucelmultunannainteadepuneriiCereriideFinanare.
9.3Notadeconstatareprivindcondiiiledemediupentruunitilenfunciune,emisacucelmult
unannainteadepuneriiCereriideFinanare.
ATENIE!ncazulncaresolicitantulprezintaautorizaiidefuncionare,acesteatrebuieeliberate/
vizate cu cel mult un an n urma fa de data depunerii Cererii de Finanare. n caz contrar,
solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformitatii unitatii n functiune, cu legislaia
sanitar,sanitarveterinar,demediunvigoare.
DatadeemitereaNotelordeconstataretrebuiesafiecucelmultunannainteadepuneriiCererii
deFinanare.
10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s rezulte faptul ca
solicitantul are capital privat 100% i codul CAEN conform activitatii pentru care solicita
finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) i c nu se afla n proces de lichidare,
fuziune,divizare(Legea31/1990,republicata),reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii
85/ 2006, republicata. Documentul trebuie sa fie eliberat in numele solicitantului, semnat,
stampilat de catre autoritatea emitent, emis cu cel mult o luna naintea depunerii Cererii de
Finanare.
11. a) Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conform legislaiei n
vigoaresauHotrrejudectoreascdefinitivpronunatpebazaactului
de constituire i a statutului propriu (n cazul Societilor agricole) nsotita de Statutul Societii
agricole
idacestecazul,
b)AvizderecunoaterepentrugrupuriledeproductoriemisdeMADR(numaipentruforma
asociativlacaresolicitantularecalitateademembru).
12.Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin:
a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ;
b)DeclaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparceleidefriatedinRegistrul
plantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 54 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrulplantaiilorviticole
vizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol.
13. Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau reabilitarea plantaiilor
pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru struguri de mas, eliberat de ctre Direcia
pentruAgriculturiDezvoltareRural.
14. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costuri i stadiul proiectului,
perioadaderulriiproiectului),pentrusolicitaniicareaumaibeneficiatdeprogramedefinanare
nerambursabil,ncepandcuanul2002pentruacelaitipdeactivitate.
15.1. Fia de nregistrare a productorilor n agricultura ecologic aprobat de DAJ nsoit de
contractulcuunorganismdeinspecieicertificareaprobatdeMinisterulAgriculturiiiDezvoltrii
Rurale.;
15.2. Document emis de ctre grupul de productori / societatea cooperativ / cooperativ
agricol/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesional pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA), din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de
documentuldenfiinarealacestora(actconstitutivistatut).
Documentulprivindcalitateademembru:
pentru societi agricole n baza Legii nr. 36/ 1991declaratie scrisa aprobata de fondatori sau
membriiconsiliuluideadministraie;
pentrusocieticooperativenbazaLegiinr.1/2005cereredeinscriereaprobatadeadunarea
general;
pentrucooperativeleagricolenbazaLegiinr.566/2004cereredeaderareavizatdeconsiliulde
administraieiaprobatdeadunareageneral.
pentru organizaii de imbuntiri funciare n baza Legii nr. 138/ 2004adeziunea la statut i la
hotrrileadunrilorgeneraleadoptatepnlaaceadat,precumidovadaplatiicontribuieide
nscriereiacotizaieipeanulncurs.
pentru Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat
de consiliul director, din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de statutul
organizaiei.
SevaluanconsiderareattdocumentulavizatdectrePreedinteleConsiliuluiDirectorctide
oaltpersoanmputernicitdeConsiliulDirectorconformprevederilorstatutului.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 55 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
n acest caz, pe lng documentul emis de OIPA din care sa reias ca solicitantul este membru al
acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte i Hotrrea Consiliului Director de mputernicire a
PreedinteluiConsiliuluiDirectorsauauneialtepersoanedincadrulConsiliuluiDirector,conform
prevederilorstatutului,nvedereasemnriiacestordocumente.
16.1 Copie dup Diploma de studii/ Certificat care s dovedeasc pregtirea profesional n
domeniul pentru care solicit finanarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi i o
persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care s certifice poziia n
societateacionarsau:
Adeverin care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau
InspectoratulTeritorialdeMunc
i,
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariailor care sa ateste nregistrarea contractului
individualdemunc.
16.2Declaraiepepropriarspunderencaressemenionezecresponsabilullegaldeproiect/
beneficiarul(poatefiiopersoandincadrulsocietiipentrucarevaprezentadocumentcares
certifice poziia n societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n
specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i Extras din Registrul
General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individual de munc)
va/vorurmauncursdepregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeipli
aajutorului.
ATENIE!Diplomeledestudii/Certificatelevorfiemisedecatreoinstitutieautorizat/acreditat
deMinisterulEducaiei,Cercetarii,TineretuluiiSportului.
nconformitateculegislaianvigoare,carteademuncsanlocuitcuurmtoareledocumente:
Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau
InspectoratulTeritorialdeMunc
i,
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului
individualdemunc.
17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluatorautorizat.
17.2Documentcaresacertificevechimeacladirilorcaresedemoleaza(autorizatiedeconstruire
saualtdocumentoficial)
18.Altedocumentejustificative(sevorspecificadupcaz):

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 56 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
18.1.AngajamentulpersoanelorfizicedeaseautorizanPFA/intreprindereindividualantermen
de 15 de zile lucratoare de la primirea Notificarii beneficiarului privind selectarea Cererii de
FinanareisemnareaContractuluideFinanare.
18.2. Aviz de gospodarirea apelor in cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de ncepere a
execuiei
sau
ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor
18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin autoritile cu atribuii n
domeniu aflate n subordinea sa pentru schimbarea categoriei de folosin a pajitilor/scoaterea
dincircuitulagricolaterenuriloravndcategoriadefolosinpajite.
ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriideFinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoareisevorprezentancopiesau
noriginal,dupcumurmeaz:
Nr.
crt.
Denumiredocument
Form
document
1 StudiuldeFezabilitatesauMemoriulJustificativ original
2
Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului
nregistrate la Administraia Financiar n care rezultatul operaional
(rezultatuldeexploataredinbilant)sfiepozitiv(inclusiv0).
sau
Pentru persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i intreprinderi
familiale:
Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii
proiectuluinregistratalaAdministraiaFinanciar(formularul200nsoitde
Anexele la Formular) n care rezultatul brut obinut anual s fie pozitiv
(inclusiv0);
sau
Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul
solicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.
sau
Situaiile financiare (balan analitic, bilant, cont de profit i pierderi,
formularele 30 i 40) prin care dovedesc c nu au inregistrat venituri din
exploatare.
copie

Pentrudocumentelecopiesesolicitnumailadepunereaproiectuluiiverificareaconformitiiioriginalul
documentuluipentruaseverificaconcordanacopieicuoriginalul.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 57 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamiti naturale
(inundatii,secetexcesivetc.)sevaprezenta:
Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40) din unul din ultimii trei ani precedenti
anului depunerii proiectului, n care producia nu a fost calamitat iar
rezultatul operaional (rezultatul de exploatare din bilan) s fie pozitiv
(inclusiv0),nregistratelaAdministraiaFinanciar.
n cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i
intreprinderilorfamiliale:
Declaraie special privind veniturile realizate inregistrata la Administraia
Financiar (formularul 200 insotit de Anexele la Formular) n care rezultatul
brutobinutanualsfiepozitiv(inclusiv0);
Pentru anii calamitai solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal
deconstatareievaluareapagubelor)emisedeorganismeleabilitate(deex.:
Comitetullocalpentrusituaiideurgen)
Pentrudemonstrareaactivitiiagricolecafiindprincipalsedepune:
2.1Documentnsuitdeunexpertcontabildincaresrezultecveniturile
din activitati agricole reprezint cel putin 50% din veniturile de exploatare
alesolicitantului,sau
n cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i
ntreprinderilorfamiliale:
Declaraie pe propria rspundere a solicitantului c veniturile din activitile
agricole reprezint cel puin 50% din total venituri, n cazul n care n
formularul 200 nsotit de Anexele la Formular sau bifat mai multe categorii
devenituri.
3
a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
a)1.Copiedupactuldeproprietatealterenuluii/sautabelcentralizator
emisdePrimriesemnatdepersoaneleautorizateconformlegiiconinnd
sumarulcontractelordearendarecusuprafeeleluatenarendpecategorii
defolosin,perioadadearendarei/saucontractuldeconcesiunei/sau
oricealtdocumentcarescertificedreptuldefolosinalterenului
19

i
a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptulde
proprietatei/saudefolosin(arenda/concesionare)alterenuluipentrubaza
deproducie,cutampilaprimrieiimeniuneaConformcuoriginalul.
b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/sau terenurile) pe care
sunt/vorfirealizateinvestiiile:
b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;
Copie

19
PentrudovedireadreptuluidefolosintaasupraterenuluiagricolcarefaceobiectulproiectuluipropusdecatreSocietatileagricole
infiintateconformLegii36/1991cumodificarileicompletarileulterioare,solicitantiivordepunetabelcentralizatoremisi
stampilatdecatreSocietateaagricolacaresacuprindasuprafeteleaduseinfolosintasocietatiiinumelemembrilorcareledetinin
proprietate.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 58 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
b) 2. Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului,
contract de concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s
certifice dreptul de folosin al terenului: contract de nchiriere, contract de
comodat, pentru terenul pe care este amplasat cldirea, valabil inclusiv n
perioadademonitorizareaproiectului.
Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuie
sconin:
situaiaprivindrespectareaclauzelorcontractualeidacestengraficulde
realizareainvestiiilorprevzutencontractialteclauze;
suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist
solicitri privind retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze
care este suprafaa supus acestui proces) pentru terenul pe care este
amplasatcldirea.
c) Document eliberat de ctre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte efectivul
deanimaledeinutinproprietate.
4
Certificatdeurbanism/autorizaiedeconstruirepentruproiectecareprevd
construcii
Copie
5
ClasareaNotificrii/Adresadenegaie;
sau,
Deciziaetapeidencadrarencaresespecificfaptulcproiectulnuse
supuneproceduriideevaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriide
evaluareadecvat;
sau,
AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiude
evaluareadecvat,dacestecazul.
sau
Deciziaetapeideevaluareiniialdocumentcaresatestecsolicitantula
iniiatprocedurapentruobinereaacorduluidemediu
Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii,
documentul va i insotit de Nota de constatare eliberat de Autoritatea
CentralpentruProteciaMediuluii/sauGardaNaionaldeMediu.
Copie
6
6. 1 Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea conform Anexei
13.
6.2. Document de la banca cu datele de identificare ale bncii i ale contului
aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii,codulIBANalcontuluin
caresederuleazoperatiunilecuAPDRP)
original
7
Certificatecaresatestelipsadatoriilorrestantefiscaleisociale,emisede
Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au
sediul social i puncte de lucru(numai in cazul in care solicitantul este
proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a
datoriilorctrebugetulconsolidat
copie


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 59 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
8
8.1 Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre
APDRPiANSVSAFormatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteul
www.apdrp.ro
8.2Pentruunitilesupuseavizriisanitare,conformlegislaieinvigoare:
Avizul sanitar privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile de
igien
sau
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i
sntatepublic
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien.
copie

9
Pentru unitile care se modernizeaz i se autorizeaz/avizeaz conform
legislaieinvigoare:
9.1Autorizaiesanitar/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaia
sanitaremisecucelmultunannainteadepuneriiCereriideFinanare
9.2 Autorizatie sanitara veterinara/ Dovada nregistrrii unitii sanitare
veterinare i pentru sigurana alimentelor/ Notificare de constatare a
conformitii cu legislaia sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor
emisecucelmultunannainteadepuneriiCereriideFinanare
9.3 Nota de constatare privind condiiile de mediu pentru unitile n
funciuneemiscucelmultunannainteadepuneriiCereriideFinanare
copie
10
CertificatconstatatoremisdeOficiulRegistruluiComeruluidincares
rezultefaptulcasolicitantularecapitalprivat100%icodulCAENconform
activitatiipentrucaresolicitafinantare,existentapunctuluidelucru(daca
estecazul)icanuseaflnprocesdelichidare,fuziune,divizare(Legea
31/1990,republicat),reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii
85/2006,republicat,emiscucelmultolunnainteadepuneriiproiectului.
original
11
CertificatuldenregistrareeliberatdeOficiulRegistruluiComeruluiconform
legislatieinvigoare
sau
Hotarare judecatoreasc definitiv pronunat pe baza actului de
constituire i a statutului propriu (n cazul Societilor agricole) nsoit de
StatutulSocietiiagricole
i,dacaestecazul,
Aviz de recunoatere pentru Grupuri de Productori emis de MADR (numai
pentruformaasociativlacaresolicitantularecalitateademembru).
copie

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 60 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
12
Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin:
a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ;
b)Declaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparcelei
defriatedinRegistrulplantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentru
ControlTehnicVitivinicol;
c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrul
plantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnic
Vitivinicol.
copie

13
Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau
reabilitarea plantaiilor pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru
struguridemas,eliberatdectreDireciaAgricolJudetean.
Copie
14
Raportasuprautilizriiprogramelordefinanarenerambursabil(obiective,
tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costul i stadiul proiectului,
perioada derulrii proiectului), ntocmit de solicitant, pentru solicitanii care
aumaibeneficiatdeprogramedefinanarenerambursabil,ncepandcuanul
2002pentruacelaitipdeactivitate.
copie

15
15.1.Fiadenregistrareaproducatorilornagriculturaecologicaprobatde
DAJnsoitdecontractulcuunorganismdeinspectieicertificareaprobat
deMinisterulAgriculturiiiDezvoltariiRurale;
15.2.Documentemisdectregrupuldeproductori/societateacooperativ
/ cooperativ agricol/ organizaie de mbuntiri funciare/ Organizaia
Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare din care s reias c
solicitantul este membru al acesteia nsoit de documentul de nfiinare al
acestora(actconstitutivistatut).Documentulprivindcalitateademembru:
pentrusocietiagricolenbazaLegii.36/1991declaraiescrisaprobatde
fondatorisaumembriiconsiliuluideadministraie;
pentru societi cooperative n baza Legii nr.1/ 2005 cerere de nscriere
aprobatdeadunareageneral;
pentru cooperativele agricole n baza Legii.566/ 2004 cerere de aderare
avizatdeconsiliuldeadministraieiaprobatadeadunareagenerala,
pentruorganizaiidembuntirifunciarenbazaLegii.138/2004adeziunea
la statut i la hotrrile adunrilor generale adoptate pn la acea dat,
precumidovadapliicontribuieidenscriereiacotizaieipeanulncurs.
pentru Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA),documentavizatdeconsiliuldirector,dincaresreiascsolicitantul
estemembrualacesteiansoitdestatutulorganizaiei.
Copie
16
16.1.Copiedupdiplomadestudii/Certificatcaresdovedeascpregtirea
profesionalndomeniulpentrucaresolicitfinanareapentruresponsabilul
legal/ beneficiar, poate fi i o persoana din cadrul societatii pentru care va
prezentadocumentcaresacertificepozitiainsocietateacionar,sau:
copie


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 61 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Adeverin care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de
angajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc
i,
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste
nregistrareacontractuluiindividualdemunc.
16.2 Declaraie pe propria rspundere n care s se menioneze c
responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoana din cadrul
societatii pentru care va prezenta document care sa certifice poziia n
societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n
specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste
nregistrarea contractului individual de munc) va/ vor urma un curs de
pregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeiplia
ajutorului.

17
17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluator
autorizat.
17.2 Document care s certifice vechimea cldirilor care se demoleaz
(autorizaiedeconstruiresaualtdocumentoficial)
Copie
18
Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz):
18.1 Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza n PFA/ ntreprindere
individual n termen de 15 de zile lucrtoare de la primirea Notificrii
beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanare i semnarea
ContractuluideFinanare.
18.2 Aviz de gospodrirea apelor n cazul investiiilor privind irigaiile/
notificareadencepereaexecuiei
sau
ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor.
18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin
autoritilecuatribuiindomeniuaflatensubordineasapentruschimbarea
categorieidefolosinapajitilor/scoatereadincircuitulagricolaterenurilor
avndcategoriadefolosinpajite.

Original

Copie

Copie


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 62 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.2ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
carepotenialulbeneficiaronainteazAPDRPnvedereaobineriifinanrii);linkwww.apdrp.ro
Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevd lucrri de
construciimontaj);linkwww.apdrp.ro
Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevd lucrri de
construciimontaj);linkwww.apdrp.ro
Formulare: Adres de ntiinare (document necesar n cazul n care Certificatul de urbanism /
Document emis de Agenia de Protecia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/
suntemisepenumeleuneipersoanefizice/juridicediferitedesolicitant).
Contractul de Finanare Anexa 4 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAPDRPibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.apdrp.ro
DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.apdrp.ro
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.apdrp.ro
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.apdrp.ro
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.apdrp.ro
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.apdrp.ro
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Cererea de Finanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.apdrp.ro

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 63 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
TOATEFORMULARELEPREZENTATEALCRORFORMATESTEELABORATDEAPDRPPOTFICONSULTATEi
DESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAAPDRP(WWW.APDRP.ROINVESTIIIPRINFEADR
M121MODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE)SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILEAPDRPDINAR.
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRPinupotfifurnizatedeAPDRP(Lista
complet a documentelor este prezentat n Instruciunile de completare a Cererii de Plat,
publicate pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro Investiii prin FEADR Msura 121
Modernizareaexploataiiloragricole);linkwww.apdrp.ro.
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRP,nupotfifurnizatedeAPDRPisunt
specificedoarMsurii121:
a) Poliadeasigurarepentrurodulviiloriallivezilor;
b) Autorizaiadeplantarepomifructiferi/videvie;
c) Autorizaiapentrudefriareaplantaieidepomifructiferi/videvie;
d) Certificatulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol/pomicol;
e) Certificatuloficialdecalitatepentrumaterialulsditorviticol;
f) Documentuldecalitateiconformitatealfurnizoruluipentrumaterialulsditorpomicol;
g) PaaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorpomicolsauEtichetaoficial;
h) Paaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol.
Deasemenea,npaginadeinternetaAPDRP,www.apdrp.ro,puteiconsultaidescrca:
FiaMsurii(InvestiiiprinFEADRM121Modernizareaexploataiiloragricole);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

4.3 DICIONAR
Beneficiar persoan juridic/ persoan fizicautorizat carea realizat un proiect de investiii i
care a ncheiat un contract de finanare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin
FEADR;
CerereadeFinanarereprezintsolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiar
o nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de investiii n vederea
obineriifinanriinerambursabile;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 64 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Contribuiaprivatosumdebanicarereprezintimplicareafinanciarobligatorieapersoanei
caresolicitfondurinerambursabileipecaretrebuiesoutilizezenvederearealizriipropriului
proiect de investiii. Contribuia privat reprezint un anumit procent din valoarea eligibil a
proiectuluideinvestiii,variabilnfunciedecategoriadebeneficiarieligibiliidetipulinvestiiei
propuse spre finanare. Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre cofinanarea
public(fondurileeuropenenerambursabile)ivaloareaeligibilaproiectului.Contribuiaprivat
poate fi asigurat fie din surse proprii, valabil n cazul potenialilor beneficiari care dein deja
fondurilenecesarepentrucontribuiafinanciar,fiedinvenituriprovenitedinsponsorizri,donaii
ilegate
12
,etc.doveditencondiiilelegii.Unaltmoddeasigurareacofinanriiprivateesteprin
credit bancar, valabil n cazul n care potenialii beneficiari nu dein fondurile necesare pentru
contribuiafinanciarproprie,darndeplinesccondiiilecontractriiunuicreditbancar.
Cofinanarea public reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin
FEADR.AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;
Eligibil care ndeplinete criteriile i condiiile precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de
FinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;
Fiamsuriidescriemotivaiasprijinuluifinanciarnerambursabiloferit,obiectivelemsurii,aria
deaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriiledebeneficiaritipul
sprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice n baza unor criterii
deeligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareaMsurii121icare
nu trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i
nerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAPDRP;
Investiie nou cuprinde lucrrile de construciimontaj, utilaje, instalaii, care se realizeaz pe
amplasamente noi pentru construciile existente crora li se schimb destinaia sau pentru
construcii aparinnd exploataiilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nui
schimbdestinaiainiial;

12
LegateDispoziietestamentar;Bunurilsatecuivaprindispoziietestamentar.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 65 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Modernizareacuprindelucrriledeconstruciiiinstalaiiprivindretehnologizarea,reutilareai
refacerea sau extinderea construciilor aferente unitilor n funciune i cu autorizaii de
funcionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale;
Natura 2000 reea ecologic de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii
speciale de conservare (sit/zon protejat() pentru conservarea habitatelor naturale de interes
comunitar i/sau a populaiilor speciilor de interes comunitar, altele dect psrile slbatice, n
conformitate cu reglementrile comunitare, prescurtat SAC) i arii de protecie special
avifaunistic(sit/zonprotejat()pentruconservareaspeciilordepsrislbatice,nconformitate
cu reglementrile comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea
Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservareahabitatelornaturale,afloreiifauneislbatice);
Planul European de Redresare Economic (PERE) Programul agreat n cadrul Consiliului
European din perioada 1112 decembrie 2008 prin care se ofer un stimulent pentru economia
europeanpentruproiectedindomeniulenergetic,infrastructurnbandlarg(infrastructurde
Internet) i proiecte pentru noile provocri (schimbri climatice, energii regenerabile,
biodiversitate,gestiunearesurselordeap,inovaieirestructurareasectoruluiproduselactate);
PilonulIalPoliticiiAgricoleComune(PAC)finanatprinFondulEuropeandeGarantareAgricol
(FEGA),constituiebazaplilordirecteiamsurilordepia.ElestecomplementarPilonuluiIIal
PAC, finanat prin FEADR, care se adreseaz n egal msur att dezvoltrii rurale ct i
mbuntirii mediului. Aciunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strns legate i se
completeazreciproc.
Potenial beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care este eligibil (care
ndeplinetetoatecondiiileimpuseprinPNDR)pentruaccesareafonduriloreuropene,darcarenu
ancheiatncuncontractdefinanarecuAPDRP;
Politica Agricol Comun (PAC) este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care
acordoateniecrescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunede
pia;
Reprezentantul legal este persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual
cu APDRP, conform legislaiei n vigoare. Depunerea Cererii de Finanare se poate face de orice

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 66 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
alt persoan cu procura notarial de la persoana desemnat s reprezinte solicitantul conform
legislaieinvigoare.
Valoareeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,servicii,lucrricarese
ncadreaznListacheltuieliloreligibileprecizatnprezentulmanualicarepotfidecontateprin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau
lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul manual i, ca
atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar
integraldectrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;
APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, instituie public cu personalitate
juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul APDRP l constituie
derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de vedere tehnic, ct i
financiar;
APIA Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur instituie public subordonat Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru implementarea msurilor
desprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur;
CRPDRPCentreleRegionaledePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoric
lanivelregionalaAPDRP(lanivelnaionalexist8centreregionale);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
OJPDRPOficiileJudeenedePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoricla
niveljudeeanaAPDRP(lanivelnaionalexist42Oficiijudeene);
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 67 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
APDRP,princele8Centre
Regionaleicele42deOficii
Judeene,vpoateacorda
informaiinecesarepentrua
solicitafinanareaproiectului
dumneavoastr.
Dacntmpinaigreutin
obinereainformaiilorsau
consideraicsunteidefavorizat
naccesareafonduriloreuropene
scrieine.Adresanoastreste:
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
sector1;
reclamatii@apdrp.ro;
www.apdrp.roForumuride
discuii/Reclamaii.
4.4APDRPNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care se
ncadreaznariadefinanareaMsurilordincadrulPNDR,audreptulsbeneficiezedefondurile
europene nerambursabile pentru finanarea propriilor proiecte de investiii pentru dezvoltare
rural.
APDRP v st la dispoziie de luni pn vineri ntre orele 8:30 i 16:30 pentru a v acorda
informaiiprivindmodalitiledeaccesareaPNDR,daripentruaprimipropunerilesausesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
ExperiiAPDRPvpotacorda,pelocsauntermenullegal
(maxim 30 de zile), orice informaie necesar n demersul
dumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ns,nuuitaicexperiiAPDRPnuauvoiesvacorde
consultanprivindrealizareaproiectului.
Echipa APDRP v poate ajuta ori de cte ori avei o
plngere,oreclamaiesauopetiieprivindosituaiecareintr
nariadecompetenaAPDRP.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit,
defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n derularea
PNDR,nuezitaisvadresainscrisAgenieidePlipentru
DezvoltareRuraliPescuit,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza
eventuale neregulariti informaine n scris. Trebuie s inei
contcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventuale
sanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s
conininformaiiconcrete,verificabileidateledecontactale
persoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.
Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile
precum i investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a APDRP
(www.apdrp.ro>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
derelaiipublicedincadrulAPDRP.
Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt publicate toate ntrebrile i
rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai
mulipotenialibeneficiari.

***//***